You are on page 1of 17

Karad i Milan 480/2011

Elaborat

Osnovi kartografije sa vizualizacijom geopodataka

Student: Karad i Milan Broj indeksa 480/2011
Januar 2012

Karad i Milan 480/2011 Zadatak 1 Januar 2012 .

Karad i Milan 480/2011 Karta iznad je tematska. sitne razmere. A prema karakteru analiti ka. Januar 2012 . Prema sadr aju je socijalno-ekonomska i politi ko-administrativna. celog kontinenta i informativnog tipa.

okeana i mora. Prema sadr aju jefizi ko geografska . Po sadr aju je fizi ko-geografska. celog kontinenta. sitne razmere i informativnog tipa.biolo ka ² fitogeografska. informativnog tipa za iri krug korisnika. Prema karakteru analiti ka Karta na slici ispod je tematska. sitnije razmere. Januar 2012 .Karad i Milan 480/2011 Ova karta ( slika iznad ) je tematska.

Karad i Milan 480/2011 Januar 2012 .

celog sveta.Karad i Milan 480/2011 Karta na slici ispod je op tegeografska. sitne razmere i informativng tipa. Januar 2012 .

Po sadr aju je socijalno ekonomska ² sobra ajna ² elezni ka. celog kontinenta. informativnog tipa. Januar 2012 .Karad i Milan 480/2011 Karta na slici ispod je tematska. sitne razmere.

Zatim se kursorom izabere ta ka za koju imamo prave koordinate i u prozoru koji se tad pojavi unesemo te koordinate ( slika ispod ). Januar 2012 . Time je georeferenciranje zavr eno. potrebno je oti i na opciju Edit ² Control Point Editor i ekirati opcije Control Point Editor On/Off i New. Nekon toga se kursorm izaberu ostale ta ke.Karad i Milan 480/2011 Zadatak 2: georeferenciranje i akvizacija kota Nakon u itivanja datog rastera u R2V32 softverskom paketu.

Point Editor ² Assing ID. Januar 2012 . Prvo se selektuju ta ke sa rastera za koje se znaju kote a potom se u pomo nom prozoru te kote i unose ( slika ispod ).Karad i Milan 480/2011 Za potrebe akvizacije kota koristi se funkcija ² Edit Point Editor ² Set ID Value i Edit .

Karad i Milan 480/2011 Zadatak 3: Metode predstavljanja reljafa Metoda izohipsi: Januar 2012 .

Karad i Milan 480/2011 Metoda sen enja: Januar 2012 .

Karad i Milan 480/2011 Metoda hipso-skala: Kombinovana metoda ( hipso-skale i izohipse ): Januar 2012 .

Karad i Milan 480/2011 Izgled kombinovane metode pre upotrebe funkcije MapOverlay maps: Januar 2012 .

Karad i Milan 480/2011 Zadatak 4: Formiranje karte u ArcMap-u Ne slici ispod su prikazane reke evrope i podr je Srbije Ova slika se doboja dodavanjem odgovarajaucih fajlova u radni prostor ArcMap-a funkcijom Add Data. Nakon toga se pavi presek ta dva sloja funkcijom Intersect. i dobija se slede a slika: Januar 2012 .

Posle brisanja svih slojeva sem sloja teritorija Srbije i poslednjeg generisanog sloja dobija se slede a slika: Januar 2012 .Karad i Milan 480/2011 Za potrebe odre ivanje zone plavljenja potrebni je uputrebiti komande Beffer i Dissolve nad slojem reka koji smo dobili posle kori enja komande Inersect.

Layout ² Change Layout i druge. rezmernik. legendu i ostale detalje koje ine kartu. Januar 2012 .Karad i Milan 480/2011 Za finalni proizvod potrebno je postaviti eljeni okvir. Za ovo se koriste funkcije: Insert ² Data Frame.

Karad i Milan 480/2011 Januar 2012 .