You are on page 1of 4

Rada Europejska

Rada Europejska wywodzi si z nieformalnych spotka szefów rz dów pa stw cz onkowskich Wspólnot Europejskich (tzw. "spotkania na szczycie") odbywanych nieregularnie od 1961 roku. Ich inicjatorem by Charles de Gaulle. W czasie konferencji na szczycie w Pary u 9-10 grudnia 1974 roku zdecydowano o zinstytucjonalizowaniu tych spotka i nazwano je Rad Europejsk pod silnym wp ywem ówczesnego prezydenta Francji (Valery Giscard d'Estaing). Pierwsze posiedzenie Rady mia o miejsce w Dublinie w marcu 1975 roku. Spotkania Rady odbywa y si odt d rednio 2-3 razy do roku: raz na pó roku w pa stwie sprawuj cym aktualnie prezydencj , za ewentualne dodatkowe obrady zwykle w Brukseli. Kolejnym krokiem w formalizacji spotka na szczycie by a Deklaracja Londy ska przyj ta podczas obrad Rady Europejskiej w 1977 roku. Okre lono wtedy m.in. liczebno delegacji towarzysz cych g owom pa stw lub rz dów, sposób wydawania oficjalnych komunikatów i przygotowywania porz dku dziennego obrad. Wa ne postanowienia dotycz ce Rady zawiera a równie Uroczysta deklaracja o Unii Europejskiej uchwalona 19 czerwca 1983 r. w Stuttgarcie. Rada Europejska pocz tkowo nie mia a umocowania prawno-mi dzynarodowego. Podstaw traktatow jej funkcjonowania stworzy dopiero Jednolity Akt Europejski, który wszed w ycie w 1987 roku. Traktat z Maastricht ustanawiaj cy Uni Europejsk , zmieni umocowanie Rady, która w 1993 r. sta a si organem Unii, a nie Wspólnot. Z formalnego punktu widzenia Rada Europejska by a wtedy jedynym organem UE - inne g ówne instytucje s nadal organami Wspólnot Europejskich, z których Unia jedynie korzysta. Na mocy Traktatu z Lizbony Rada Europejska uzyska a status instytucji Unii Europejskiej. Nieformalnie Rada Europejska rozpocz a swoj dzia alno w 1974 roku jako forum dyskusyjne dla przywódców UE. Szybko przekszta ci a si w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii. Formalny status zdoby a w 1992 roku, za w 2009 roku sta a si jedn z 7 oficjalnych instytucji UE. W jej sk ad wchodz : y y Przewodnicz cy (wybieranego przez Rad Europejsk na 2,5-letni kadencj ) szefowie pa stw lub rz dów pa stw cz onkowskich (wi kszo pa stw jest aktualnie reprezentowana przez premierów, z wyj tkiem Cypru, Francji, Litwy i Rumunii, które s reprezentowane przez prezydentów przewodnicz cy Komisji Europejskiej.

y

W pracach Rady uczestniczy tak e wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpiecze stwa. Je eli wymaga tego porz dek obrad, cz onkowie Rady mog podj decyzj , aby ka demu z nich towarzyszy minister, a w przypadku przewodnicz cego Komisji - jeden z cz onków Komisji. Przewodnicz cy Rady Europejskiej zwany potocznie "prezydentem Unii Europejskiej" jest przez ni wybierany wi kszo ci kwalifikowan na 2,5 roku. Jego mandat jest jednokrotnie odnawialny.

Rada Europejska odgrywa najwa niejsz rol w kszta towaniu polityki Unii Europejskiej. Rada Europejska: · Stanowi p aszczyzn wymiany pogl dów. Przewodnicz cym Rady Europejskiej jest Herman Van Rompuy. którym przewodniczy sta y przewodnicz cy. Dzia anie Rady Europejskiej nie podlega kontroli Trybuna u Sprawiedliwo ci. dyskusji oraz osi gania porozumienia na najwy szym szczeblu politycznym · Wytycza kierunki dzia a Unii · Uczestniczy w procesie decyzyjnym. Rada Europejska odgrywa bardzo du rol w sprawach zwi zanych z realizacj zada pozawspólnotowych Unii Europejskiej. która kontynuuje konferencje szefów pa stw rz dów Wspólnoty. które aktualnie przewodniczy Unii. Nie ma on w asnej siedziby. gdy nie jest to mo liwe przez Rad Unii · Podejmuje podstawowe decyzje polityczne w sprawie procesu pog biania i stabilizowania procesu integracyjnego · Okre la kryteria cz onkostwa dla pa stw kandyduj cych · Wspó pracuje z Komitetem Politycznym przy opracowaniu zasad i ogólnych kierunków wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa · W dziedzinie sprawiedliwo ci i spraw wewn trznych w pracach pomaga jej Komitet Koordynacyjny · Rad i pomocy w przedmiotowych sprawach udziela jej Komitet Polityczny.Rada Europejska zbiera si dwa razy w ci gu pó rocza. Przewodnicz cy Rady Europejskiej i przewodnicz cy Komisji nie bior udzia u w g osowaniu. Rada stanowi miejsce spotka g ównych aktorów europejskiej sceny: prezydentów Francji i Finlandii. aby podejmowa decyzje na temat ogólnych priorytetów politycznych i najwa niejszych inicjatyw. przewodnicz cy Rady Europejskiej mo e podj decyzj o zwo aniu nadzwyczajnego posiedzenia. . Posiedzenia odbywaj si zwykle w Brukseli. Rada Europejska podejmuje decyzje zazwyczaj w drodze konsensusu. W ci gu roku odbywaj si zazwyczaj cztery posiedzenia. Rada Europejska podejmuje wi kszo ci zwyk decyzje w sprawach proceduralnych i uchwala regulamin wewn trzny. Posiedzenia Rady Europejskiej to zasadniczo szczyty. posiedzenia odbywaj si w stolicy lub jednym z miast pa stwa. Dwa razy w ci gu ka dego pó rocza. gdy zostan uwzgl dnione podstawowe interesy wszystkich pa stw cz onkowskich. W razie g osowania ka dy z cz onków Rady Europejskiej mo e otrzyma pe nomocnictwo od co najwy ej jednego pozosta ego cz onka. sk adaj cy si z dyrektorów politycznych delegowanych przez pa stwa cz onkowskie. Decyzja zostaje podj ta konsensusu. Jest instytucj . Ka dy problem oceniaj oni z pozycji narodowych. szczególnie w przypadkach rozstrzygania kwestii przekazywanych jej przez Rad Unii · Jest w stanie podejmowa decyzje polityczne. kiedy podejmuje decyzje w drodze g osowania. kanclerza Niemiec oraz premierów pozosta ych pa stw cz onkowskich. jednak traktaty przewiduj kilka sytuacji. Gdy wymaga tego sytuacja. którego kadencja rozpocz a si 1 grudnia 2009 roku i potrwa do 31 maja 2012 roku. na których spotykaj si przywódcy UE. jednak w razie potrzeby przewodnicz cy mo e zwo a posiedzenie specjalne.

list komisarzy mianuje zatwierdzony przez Parlament Europejski sk ad Komisji wybiera prezesa. Rada Europejska posiada tak e uprawnienia decyzyjne w niektórych kwestiach zwi zanych z przestrzeni wolno ci. Pa stwo zainteresowane nie bierze udzia u w g osowaniu. Je li Rada Europejska nie znajdzie rozwi zania kompromisowego w tym zakresie. Jedynie funkcja przewodnicz cego ma charakter sta y. mo e stwierdzi powa ne i sta e naruszenie warto ci demokratycznych lub praw cz owieka w jednym z pa stw cz onkowskich. odbywaj si w Brukseli dwa razy w ci gu pó rocza. Procedura prawodawcza ulega wtedy zawieszeniu. Rada Europejska stanowi c jednomy lnie na wniosek Komisji lub 1/3 pa stw cz onkowskich. mo e za da przed o enia tej kwestii Radzie Europejskiej. Przewodnicz cy Rady Europejskiej: y y y y przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace. Rada Europejska: y y y y y y wybiera przewodnicz cego Rady Europejskiej mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpiecze stwa (za zgod przewodnicz cego Komisji) wskazuje. w porozumieniu z przewodnicz cym Komisji. jednak bez uszczerbku dla uprawnie wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpiecze stwa. Posiedzenia Rady Europejskiej zwane popularnie "szczytami Unii Europejskiej". bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci. we wspó pracy z przewodnicz cym Komisji Europejskiej i na podstawie prac Rady do spraw Ogólnych. procedura prawodawcza ulega zako czeniu. kandydata na przewodnicz cego Komisji Europejskiej (wybieranego przez Parlament Europejski) ustala. przewodnicz cy mo e zwo a posiedzenie nadzwyczajne. Pa stwo uznaj ce. zapewnia przygotowanie i ci g o prac Rady. bior c pod uwag wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z ka dego posiedzenia Rady Europejskiej. Rada Europejska mo e jednomy lnie podj decyzj o ustanowieniu wspólnej europejskiej obrony[3]. Przewodnicz cy Rady Europejskiej zapewnia równie w zakresie swojej w a ciwo ci reprezentacj Unii na zewn trz w sprawach dotycz cych wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa. . e projekt aktu prawnego Unii móg by naruszy podstawowe aspekty jego systemu zabezpieczenia spo ecznego lub wymiaru sprawiedliwo ci. Rada Europejska w przeciwie stwie do Komisji Europejskiej czy Parlamentu nie jest organem kadencyjnym. W takim przypadku Rada Unii Europejskiej mo e zawiesi niektóre prawa takiego pa stwa.Pe ni c funkcj kreacyjn . Je eli wymaga tego sytuacja. wiceprezesa i cz onków Zarz du Europejskiego Banku Centralnego Rada Europejska okre la strategiczne cele w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa oraz podejmuje w tym zakresie niezb dne decyzje. wspomaga osi ganie spójno ci i konsensusu w Radzie Europejskiej. Rada Europejska nie pe ni funkcji prawodawczych.

Rada Europejska ma równie istotne kompetencje zwi zane z powo ywaniem instytucji UE oraz z wprowadzaniem zmian do traktatów reguluj cych funkcjonowanie Unii. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody. . która obecnie skupia 47 cz onków. ustala cele oraz okre la ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa. decyzje Rady Europejskiej przyjmowane s jednomy lnie. Co do zasady. Nadaje ona Unii impulsy niezb dne do jej rozwoju i okre la kierunki i priorytety polityczne. czyli dokumenty polityczne podsumowuj ce ustalenia szczytu. Rady Unii Europejskiej oraz Rady Europy. w tym prawie wszystkie pa stwa Europy oraz kilka pa stw spoza tego kontynentu. Rada okre la równie strategiczne interesy Unii. Jej posiedzenia przygotowuje Rada do spraw Ogólnych (jedna z formacji Rady UE) w porozumieniu z przewodnicz cym Rady Europejskiej i Komisj Europejsk . Rezultatem dyskusji w ramach Rady Europejskiej s konkluzje prezydencji. Rada przyjmuje decyzj okre laj c sk ad Parlamentu oraz mianuje Komisj Europejsk i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpiecze stwa. tzn. je eli traktaty nie stanowi inaczej. które s realizowane przez Rad do spraw Zagranicznych. Ponadto mianuje ona prezesa. Kompetencje Od pocz tku swojego istnienia Rada Europejska by a traktowana jako si a nap dowa integracji europejskiej. Dwie pierwsze s instytucjami UE. Zwró uwag : Nie nale y myli ze sob : Rady Europejskiej. Rada Europy jest za mi dzynarodow organizacj rz dow .Rada Europejska nie ma zaplecza organizacyjnego. wiceprezesa oraz cz onków zarz du Europejskiego Banku Centralnego.