You are on page 1of 83

Inleiding.

Op 18 juni 2009 stonden op het boerderijerf in Beveren , waar Kurt Van Iseghem woont 's avonds 2 personen foto's te nemen,... 's Anderdaags, om 07u30 valt de Gerechtelijke Politie binnen,... Anja wordt verhoord over een anonieme brief die is toegekomen op het Parket van Dendermonde, n over haar perskaart van Indymedia.be, deze wou men in beslag nemen....

De bijlagen die Anja toevoegde aan dit PV:


Uit: Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM) Vrijheid van meningsuiting Art. 10 (inclusief persvrijheid). 1 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen. - 2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Vrijheid van vergadering en vereniging Art. 11 2 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen. - 2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat. Verbod van misbruik van recht Art. 17 Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien. De pers geniet een bijzondere bescherming in onze grondwet: art. 25, 1 bepaalt het verbod op preventieve maatregelen en art. 150 maakt het Hof van Assisen bevoegd voor persmisdrijven, met uitzondering van diegene ingegeven door racisme of xenofobie. Door het overhevelen van de 6

bevoegdheid over persmisdrijven naar het Hof van Assisen maakt men de persmisdrijven de facto quasi-straffeloos. Ook de inhoud van de meningen is van geen belang. Elke mening verdient in principe bescherming. Dat wordt telkens en nadrukkelijk vermeld door het EHRM: de vrijheid van meningsuiting geldt niet alleen voor meningen die gunstig onthaald worden, maar ook (en vooral) voor meningen die niet mainstream zijn. Het zijn bovenal de meningen die de (een) meerderheid shockeren die bescherming verdienen. Men maakt hier uiteraard een groot voorbehoud voor meningen ingegeven door racisme en xenofobie. Negatieve verplichting voor de overheid De negatieve verplichting is het verbod van inmenging. Men heeft de vrijheid om een mening te koesteren ( = de vrijheid van mening, toont hier banden met het recht op priv-leven); en men heeft het recht om die mening door te geven ( = de vrijheid van meningsuiting) n te ontvangen. Het recht speelt dus aan twee kanten van de relatie die niet zelden speelt tussen een bepaald medium en het grote publiek. Uitzonderingen op de negatieve verplichting 3.1 Aard van de toegelaten inmengingen Art. 10 2 EVRM bepaalt aan welke voorwaarden de formaliteiten, voorwaarden, beperkingen, sancties die dit grondrecht inperken moeten voldoen. Elke inperking dus, zal moeten voldoen aan bepaalde vereisten. De Belgische grondwet gaat verder dan het EVRM wat betreft het verbod op preventieve maatregelen. Dit soort inmenging worden door het EVRM evenwel erkend als de ergste soort. In dat geval krijgt een bepaling niet eens de kans om geuit te worden. Het EHRM is zeer streng, maar het EVRM stelt niet a priori dat preventieve maatregelen niet kunnen. Dat doet de Belgische grondwet wel. In Belgi kan eventuele schade door het uiting van een bepaalde mening slechts achteraf hersteld worden. Eerst moet de mening dus geuit worden, pas dan kan ze getoetst worden. Voorwaarden voor de toelaatbaarheid van de inmenging Alle beperkingen aan de vrijheid van mening(-suiting) moeten beantwoorden aan de voorwaarden die bepaald worden in art. 10, 2 EVRM en art. 19, 3 IVBPR:

Het bestaan van een rechtsgrond in de nationale rechtsorde Het bestaan van een wettig doel Het bestaan van een noodzaak in een democratische samenleving

Art. 19 GecGW zegt niet in welke gevallen de vrijheid kan beperkt worden. Dat artikel moet dan ook gelezen worden in samenhang met de bepalingen van het EVRM en het IVBPR. De verplichting van de overheid om positieve maatregelen te nemen Heeft de overheid de verplichting om ervoor te zorgen dat de meningen kunnen geuit worden? De rechtspraak oordeelt dat dit soms het geval is. De overheid heeft in bepaalde omstandigheden de

plicht om journalisten of de pers in het algemeen te beschermen, wanneer die (fysisch of economisch) in gevaar verkeren. Men heeft getracht uit deze bepalingen af te leiden dat de overheid de plicht heeft alle informatie waar ze over beschikt toegankelijk te maken voor alle onderdanen. Het EHRM heeft evenwel geoordeeld dat deze algemene toegankelijkheid van de bestuursdocumenten te ver gaat. Art. 32 GecGW kent dit recht wel toe aan de Belgische burgers, behalve in de gevallen waar de wet dat voorkomt. Journalistiek wordt gezien als een vrij beroep, dat wil zeggen dat er door de overheden in veel westerse landen formeel geen beperking aan de uitoefening ervan wordt opgelegd, ook niet door eisen aan de beroepsbeoefenaren. In Nederland en Belgi is dat formeel het geval, iedereen kan zich er journalist noemen en journalistiek bedrijven. In december 2008 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat wie iets op internet publiceert, dezelfde privileges heeft als een journalist", vertelt professor Jos Dumortier, docent ICT en recht aan de KU Leuven. "Zolang je geen leugens publiceert en iemand niet vreselijk uitscheldt, ben je in principe in je recht. Al wat in de krant of op het journaal kan, kan ook op Internet."

Op 03 juli 2009 brengt de FGP Dendermonde enkele inbeslaggenomen spullen terug, toch, ze brengen en foute computer mee, waarop in potlood "De Gelder" staat op geschreven.Douglas De Coninck van De Morgen schreef hier op datum van 01/12/2009 een artikel over,... Het Parket ontkende eerst, om daarna de wisseling toch toe te geven,...maar, ze zouden nooit de betreffende foute computer hebben afgegeven aan Anja,... Het Parket van Dendermonde loog niet twee, maar driemaal,...Het PV dat werd opgesteld op datum van 03 juli, vertoond wel degelijk dat de foutief meegebrachte computer is doorstreept,... De Procureur Des Konings, die aan Douglas De Coninck zei dat "Uw krant zich belachelijk gaat maken als ze hierover publiceert",..is dezelfde Procureur (Jan Kerkhofs) die Anja in het Kerncentrale Doel-dossier "kwaadwillige aanstellerij" aanwreef,...wie het schoentje past, trekke het aan,.... Op datum van 22 juli diende Kurt officieel klacht in tegen de FGP Dendermonde,..tijdens de huiszoeking verdween 365, 62 euro... Gino hoopte dat de agenten er zelf nog mee op de proppen zou komen,...hetgeen niet gebeurde,... Een dag later werd Anja terug opgepakt, aangehouden en moest ze voor de onderzoeksrechter verschijnen, die haar vrijliet,... Zowel de FGP Dendermonde als de Onderzoekrechter vroegen meermaals aan Anja of zij 'iets' achterhield,...waarop zij niet ontkennend antwoordde,...Anja en anderen waren dan al ongeveer een maand bezig met onderzoek naar de ontmaskering van een informant,....
9

10

11

Het artikel van Douglas De Coninck over de verwisselde computer.

12

De klacht die Gino indiende tegen FGP Dendermonde ivm de diefstal van 365,62 euro tijdens de huiszoeking:

13

14

15

Arrestatie, aanhouding en vrijlating van Anja:

16

17

18

19

Verhoor door onderzoeksrechter:

20

21

22

23

Weigering aanhouding Anja:

24

25

26

Na overleg met verschillende advocaten en medeactivisten werd besloten om het Parket van Dendermonde te confronteren met de ontmaskering van de informant,... Doch duurde het tot exact een maand erna dat de FGP Dendermonde overging tot verhoor van deze persoon,.... Ondanks dat zij over tal van details beschikten, werd het verhoor van Jos Nemeth een maat van niets,... Anja werd op datum van 26/11/2009 terug verhoord, ditmaal in een nieuw dossier dat het Parket had geopend aangaande ALF-feiten,... Diezelfde dag confronteerde Anja de FGP Dendermonde en het Parket met nieuwe informatie omtrent de informant,... In de namiddag had ze een dossierinzage omtrent het gerechterlijk onderzoek van de anonieme brief,... Wat werd er door haar en de advocaten vastgesteld? Van alle opsporingshandelingen die Anja had gevraagd, werd er niet n uitgevoerd,...in al die maanden was er in wezen NIETS gebeurd binnen het gerechterlijk onderzoek,...wellicht omdat Justitie er verveeld met zit, dat zij in hun eigen drek moeten gaan ploeteren,... Procureur Christiaan Du Four , verbood zelfs eerst een inzage in het dossier,...

27

Het PV waar justitie de drek mee terug krijgt:

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

De sms-jes die Johnny verstuurde:

49

50

Over ISIS binnen Defensie:

Integrated staff information system (Isis)


Command & control Elke militair wordt, ongeacht zijn rang, in het dagelijkse leven met technologie geconfronteerd. De bewapening wordt alsmaar gesofistikeerder. Bij het beheer van operaties komen hoogstaande technieken kijken. Tijdens de oefening Active Lion 2004 test het personeel van de verschillende staven, die over het terrein zijn verdeeld, het integrated staff information system (Isis) uit. Jean-Luc Dubrunfaut Nele De Broyer Op het einde van oktober installeerden de organisatoren van Active Lion 2004 hun informaticamateriaal in de gebouwen van de voormalige 1ste Divisie (Saive). Bij het scenario (crisis response operation) is het personeel van de landcomponent betrokken. Het krijgt versterking van de Wing Helikopters en enkele Luxemburgers. Ook de actieve reserve neemt deel met 49 leden op een totaal van 421. De voorbereiding was lang en zwaar. Bedoeling was om een oefening te organiseren die nauw bij de realiteit aansluit, ook wat de nieuwe structuur van de eenheden betreft. En van de doelstellingen is om Isis te testen en te evalueren. Dit commando-hulpsysteem zou de planning en de gevechtsleiding van de verschillende staven aanzienlijk moeten verbeteren Digitalisering Door te surfen, vind je een waaier van informatie. Waarom zouden de militairen daarvan geen gebruikmaken van zodra de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen? Isis kadert in dat concept. Het betreft een command control and information system (C2IS), dat momenteel in gebruik is bij de Nederlandse koninklijke landmacht. We moeten het aan onze noden aanpassen in het kader van het land component command and control digitalisation program. Dat is een digitaliseringsprogramma binnen het departement. Van de individuele militair tot de staf in een internationale omgeving. Het is voor iedereen belangrijk om in de informatiestroom zijn weg terug te vinden. De militair zal weldra over een gsm/Palm (een soort van laptop) en de geschikte software beschikken voor zijn integratie in het tactisch intranet. De commandopost van de compagnie zal een algemeen overzicht ontvangen, dat dagelijks wordt bijgewerkt. Een battlespace management system staat in voor de doorstroming van de gegevens naar de bataljons. De staf van een battle group of een grote eenheid beschikt al over een planningsinstrument om vanaf het begin van een crisis kaarten, plannen en displays op te stellen. Als die eenheid in een internationale omgeving werkt, moet de uitwisseling van die digitale informatie compatibel zijn. Het multilateral interoperability program, waaraan al verschillende landen deelnemen, is daarop gericht. Beoordeling Commandant Kurt Parreyn staat in voor de testen. Hij is een operationeel werknemer, maar werkt nauw samen met de technici om de toegestane aanpassingen door te voeren.

51

Tijdens de oefening Active Lion had een groot aantal gebruikers van verschillende echelons de gelegenheid om, aan de hand van een C2IS, met succes informatie samen te stellen en uit te wisselen. Het systeem blijkt heel nuttig en betrouwbaar, maar is nog niet volledig. We stelden een aantal operationele noden vast. Het personeel is nog niet gewend om digitaal te werken. Ze grijpen nog altijd liever naar kaarten en papieren documenten. Toch moet het C2IS het belangrijkste werkinstrument worden en moeten de kaarten als back-up dienen. Op die manier kunnen we efficinter en sneller werken. Een C2IS als Isis vermindert de reactietermijn. Je hoeft niet langer in de rij te wachten of op de eenheidscommandant om aan het stafwerk te beginnen. De duidelijke info (zonder afwijkingen ten gevolge van het herkopiren) is onmiddellijk beschikbaar. Hoe meer het systeem wordt gebruikt, hoe meer de mogelijkheden, snelheid en doeltreffendheid duidelijk zullen worden. We moeten niettemin onthouden dat Isis slechts een hulpinstrument voor het commando is en de andere beschikbare communicatiemiddelen niet uitsluit. Gebruiksprocedures dringen zich op. Maar elke medaille heeft haar keerzijde. Een dergelijk systeem vereist doeltreffende informaticamiddelen. Bij de activering moet een netwerkspecialist aanwezig zijn. Hij kan het geringste probleem uit de wereld helpen.In ieder geval is het zo dat je niet bang moet zijn om Isis te gebruiken. -------------------------------------------------------------------------------Eenvoudig als een pc De software van Isis is gebaseerd op windows van Microsoft. Dat is een voordeel gezien velen daarmee vertrouwd zijn. De hardware is identiek aan wat we dagdagelijks gebruiken n gekoppeld aan een netwerk dat voor de gelegenheid is opgericht. Alle scenarios zijn dus denkbaar gezien het systeem niet verbonden is aan procedures en doctrines die eigen zijn aan de software. Drie dagen van opleiding (en enkele oefeningen) volstaan om de gebruiker in te wijden. Het voorbereidingswerk vraagt veel aandacht. Het geo-graphical information system (GIS) houdt het scannen in van specifieke kaarten en de bepaling van hun geografische referenties. Die voorstelling van het terrein zal met zoveel kopien als nodig worden bedekt: de operationele situatie, situatie vuursteun, gevoelige zones, enz. De opvolging van de operatie gebeurt op n enkele kopie met daarop alle medespelers. Een filtersyteem vergemakkelijkt het lezen doordat het alleen de gewenste gegevens opent. De toepassing order of battle (Orbat) biedt de mogelijkheid om gevechtsorders te creren, te manipuleren en door te geven. Het is aan de eenheden om de nodige elementen samen te stellen, die ze vanuit een bestaande symboliek zullen beheren. Veiligheidssleutels bieden elke gebruiker (stafsectie) toegang tot de informatie die hen aanbelangt. Er zijn verschillende gradaties: owner only (enkel toegankelijk voor het gekwalificeerde personeel van de sectie), staff internal (toegankelijk voor het stafpersoneel of dat van de commandopost), world external (toegankelijk voor het personeel van alle commandocellen die op het netwerk zijn aangesloten). Behalve het Gis en het Orbat maakt het tactical messaging system (TMS) de overdracht mogelijk van bijkomende informatie, zoals dat bij e-mail het geval is. Wijzigingen worden in fluogroen onderstreept tot en met de lectuur ervan. Een dubbele klik op het icoontje opent een kader waar je eventueel bijkomende info kan lezen. Net zoals bij windows.

52

Anja wordt op 26/11 opnieuw verhoord, ditmaal over ALF feiten:

53

54

55

Anja legt echter ook de FGP Dendermonde ook opnieuw het vuur aan de schenen:

56

57

De bijlagen aan dit PV:

Op 28 oktober 2009 omstreeks 22u15 ben ik samen met Onderzoeksjournalist Douglas De Coninck werkzaam bij De Morgen gaan aanbellen bij Jos Prosper Nemeth wonende in de Jagersdreef 28 te St. Niklaas. Hoofdreden voor mij persoonlijk was Johnny Vissenberghs, inwonend bij Jos Nemeth, en zoals in voorgaand PV dd. van 08 september 2009 U de situatie bekend is dat deze op datum van 14 augustus nog letterlijk heeft gevraagd om hem bij Jos Nemeth weg te halen. 2 de reden was om Jos persoonlijk te vragen hoe hij nu eigenlijk in gans de situatie terecht is gekomen, maw zijn kant van het verhaal te horen en de derde reden was omdat ik persoonlijk aan Jos wou vragen wat hij al dan niet heeft uitgevreten met de computer van Kurt Van Iseghem (ivm de 'anonieme brief'. Douglas De Coninck , die van gans deze zaak op de hoogte van A tot Z en uiteraard ook benieuwd is naar het personage Jos Nemeth, zat anderzijds dan ook nog met de prangende vraag waarom Jos Nemeth destijds op de politieke redactie van De Morgen rondspookte. En meer bepaald de link met wijlen onderzoeksjournalist Walter de Bock die zowat belaagd werd door Staats -en Militaire Veiligheidsdienst vanwege zijn onthullende artikelen (hij wist elf maanden na de moord Op Andre Cools de opdrachtgevers te identificeren, maar het duurde nog jaren vooraleer het gerecht de zaak opklaarde , ander opzienbarende stukken van Walter De Bock zijn:het Agustasschandaal, de Bende van Nijvel,de wapenaankopen, de rol van Franstalig en Vlaams extreemrechts). Omstreeks 22u15 belden wij aan, doch zonder enig gevolg, aangezien de bel afstond. Ik heb toen op het raam geklopt. Jos deed open en zag aanvankelijk enkel Douglas De Coninck staan. Toen Jos mij opmerkte veranderde zijn lichaamshouding helemaal( nerveus, lijkbleek en strunkelend over zijn woorden). De eerste vraag die ik stelde was aan Johnny, die in zijn rolstoel naast Jos Nemeth zat. Ik heb Johnny letterlijk gevraagd of hij mee wou komen, waarop deze naar Jos Nemeth keek en bang zei: Ik mag niet.Jos antwoordde daarop dat Johnny bij hem hoorde en niemand zich daar moest mee bemoeien.Ik heb Jos toen aangesproken over de MP-3 speler en over zijn contacten met de Militaire Veiligheid en politionele diensten en het feit dat een ganse beweging zich ernstige zorgen maakte over Johnny Vissenberghs. Jos Nemeth werd toen supernerveus en 'dreigde' ermee om de Federale Politie te bellen. Ik heb hem gezegd dat hij dit dan maar moest doen, maar dat hij er beter aan deed om de ganse waarheid te vertellen als laatste handreiking vanuit de brede linkse beweging uit. Aangezien de boel daarop dreigde te escaleren van Jos uit, is er tot een overeenkomst gekomen tussen Douglas De Coninck, Jos Nemeth en mezelf; namelijk: Jos zou Douglas De Coninck binnenlaten maar ik moest wachten aan het hekje aan de oprit.

58

Douglas de Coninck was ongeveer een half uur binnen. Volgens Douglas maakte Johnny een zeer onstabiele indruk en was het voor hem ook duidelijk dat Jos de pannen van het dak aan het liegen was. Douglas confronteerde Jos met het gegeven van de MP-3 speler waar Jos stukken vergadering had opgenomen op datum van 28 juni, alsook met het gsm en vast nummer , gekend door uw diensten en opgenomen in de verklaring van 08 september 2009, als zijnde de nummers van de contacpersonen van Jos binnen Militaire Veiligheid. Jos deed reageerde daar nogal theatraal ontkennend over.Douglas confronteerde Jos met nog ander zaken en feiten, maar deze werden door Jos afgedaan als zijnde n grote hallucinatie.Jos gaf echter wel toe dat hij benaderd was door Militaire Veiligheid maar dat is lang geleden.Veel informatie werd er dus niet verkregen. Jos wist me nog wel mee te delen dat hij het Comit P over de vloer had gehad, ivm het gestolen geld tijdens de huiszoeking door FGP Dendermonde dd van 19 juni 2009, alvorens hij trillend en bevend over zijn ganse lijf het hek van de oprit sloot. Op datum van 06 november kregen we iets in handen van n van de vele mensen die ook met deze zaak bezig is, namelijk enkele mails van Jos Nemeth. Het gaat over mails die Jos verstuurde aangaande mijn proces rond Electrabel/kerncentrale Doel, specifieker de platformtekst die toen (februari 2009) werd verspreid. Destijds nam Jos enkele van die mails voor zijn rekening, en een registratie bij De Morgen, op zich niets opzienbarends. De mail daterend van 01 november 2009 is dat echter wel. Jos stuurde een mail naar het mailadres isisd@hotmail.com zijnde het mailadres van zijn contactpersoon binnen de Militaire Veiligheid. De tekst in het mailbericht: Ik probeer je al enkele dagen te bellen, maar je neemt niet af! Neem aub af! Afgelopen woensdag stond Hermans hier samen met Douglas De Coninck van De Morgen. Ze wisten je gsm-nummer en ook het vaste nummer van mijn andere contactpersoon. Hermans heb ik niet binnengelaten, Douglas De Coninck wel. Deze laatste vroeg specifiek achter mijn contacten binnen de Militaire Veiligheid. Ik heb hier nog een draai aan kunnen geven , maar vrees dat als Hermans en anderen blijven voortgraven alles aan het licht gaat komen. Ik ben ook bang dat Johnny vroeg of laat gaat weggehaald worden. Vrijdags stond dan weer Van Iseghem in mijn straat. Ik voel me niet meer veilig, aangezien ik ook niet weet wat Hermans en Co. Van plan zijn,kan ik bescherming krijgen? Ik vrees voor een gewelddadige aanval op mijn persoon,vanuit linkse hoek. Ik voeg betreffende mails toe als bijlage aan het PV. Het spreekt uiteraard voor zich dat wij ons afvragen wat er dan zou moeten uitkomen, welke draai hij aan wat weten te geven heeft en vanwaar de vraag dat Jos om bescherming vraagt, vanwege een mogelijkse gewelddadige aanval op zijn persoon? Aangezien ik heb vernomen dat een gevraagde confrontatie tussen mij en Jos Nemeth en Johnny Vissenberghs door de onderzoeksrechter wordt geweigerd vraag ik als bijkomende opsporingshandeling dat Jos Nemeth aangaande de mail naar isisd@hotmail.com

59

opnieuw word verhoord. Ook al werd recent het gerechtelijk onderzoek blijkbaar zo goed als afgerond en doorgezonden naar het Parket. De vele vragen blijven onbeantwoord tot op heden. Op datum van 09 november 2009 merkte Kurt Van Iseghem omstreeks 19:00u aan de oprit van zijn woonst te Kallobaan 80/1, te Beveren dan weer een voertuig op. Het betrof een grijze Mercedes met nummerplaat BBH 308. De persoon in het voertuig stond haaks voor de oprit geparkeerd en een mannelijk persoon staarde heel duidelijk naar de oprit. De oprit is in het donker echter te vergelijken met een groot zwart gat, er valt in feite dus niets te zien. Kurt van Iseghem wou na een kwartier observatie de man interpelleren omtrent zijn aanwezigheid, doch toen de persoon Kurt in het schijnsel van de straatverlichting zag, reed deze met gierende banden er vandoor. Op datum van 16 juni heb ik al melding van gemaakt van het feit dat er de dag voor de huiszoeking 2 mannen aanpalend aan het erf van Van Iseghem foto's stonden te nemen. Toen deze opgemerkt werden,renden deze er vandoor en reden eveneens snel weg met een voertuig. Ik heb de nummerplaat toen niet kunnen noteren. Op 09 november was ik niet aanwezig bij het feit van de opgemerkte grijze Mercedes,aangezien ik ik veel op verplaatsing ben. Hoofdinspecteur Erik Vercruyssen zei me een keer dat wij spoken zagen. Spoken bestaan echter naar mijn weten enkel in fictie-films. Ik vraag als bijkomende opsporingshandeling dan ook dat de eigenaar van dit voertuig wordt verhoord aangaande zijn aanwezigheid en intenties.

60

De mails van Jos:

61

62

63

Diezelfde dag was er dus ook een dossierinzage in het gerechtelijk onderzoek, waar uit bleek dat het Parket geen enkele van de gevraagde opsporingshandelingen uitvoerde,..Anja diende s anderdaags klacht in tegen de FGP Dendermonde n tegen de onderzoeksrechter.

64

65

Op 01 december legde Anja terug een verklaring af tegen de FGP Dendermonde,...en deed zij het "huiswerk" van wat normaal de politie n een onderzoeksrechter moet doen,...

66

67

De bijlagen aan dit PV:

Ik wens eerst terug te komen op de verklaring afgelegd op 26/11/2009 in Proces Verbaal 011169/2009. Deze kaderde in het onderzoek naar enkele 'activiteiten' onder de naam 'ALF'. Hoofdinspecteur Vercruyssen vroeg in deze verklaring naar een zekere Jouida Nader uit Schaerbeek die me gebeld zou hebben in de nacht van 14 op 15/05 2009 omstreeks 23.14.Ik heb in het PV geantwoord dat deze naam me niets zei. Ik heb aan Vercruyssen het nummer gevraagd en verkregen: 0484/83/59/58. Ik heb dit nummer dezelfde dag omstreeks 19u15 gebeld, maar kwam op een Franstalige mailbox terecht.Op datum van 29/11/2009 heb ik om 17u12 dit nummer nogmaals gebeld, doch kwam echter weer op de Franstalige mailbox uit. Vercruyssen vroeg mij nogmaals of ik op de hoogte was van de ALF-gebeurtenissen.Ik kon daar enkel mijn eerste verklaring dd. van 19/06/2009 over bevestigen namelijk dat ik ben opgebeld door iemand van de Gazet Van Antwerpen, met name Kristien Matthijssens, gsm 0477/...... die me de vraag stelde of het ALF al dan niet ontbonden was.Mijn reactie verscheen kort nadien in de krant.Ik voeg in bijlage dan ook het krantenartikel.(Bijlage nr1). Aangezien men mijn gsm-verkeer aangaande die dagen/nachten van de ALF gebeurtenissen in mei heeft nagetrokken,hoop ik dat het Parket dan ook ineens een plaatsbepaling heeft uitgevoerd, aangezien elke GSM in feite een GPS-toestel is. Dit terzijde,... De eigenlijke reden voor dit bijkomend verhoor,... Zoals vervat in dit dossier rond "de anonieme brief" zijn er , zoals al reeds vermeld in Proces Verbaal 011169/2009 nog vele vragen die openstaan, en in plaats dat deze beantwoord worden blijkt dat deze vragen enkel groter qau omvang worden. Er werd naar aanleiding van het toekomen van deze anonieme brief op het Parket van Dendermonde een gerechterlijk onderzoek gelast op vraag van PDK Mevr.Annelies De Cauwer op datum van 18/06/2009. Er werd daaromtrent een huiszoeking gehouden in de woonst van Kurt Van Iseghem, waarbij 2 PC's in beslag werden genomen. Op datum van 03/07/2009 werden deze 2 PC's teruggebracht, alwaar ik deze in ontvangst moest nemen op vraag van Kurt Van Iseghem,daar deze belet was door werk.Hiervan werd PV 006855/2009 opgesteld.Doch 1 van deze PC's was niet de eigendom van Kurt Van Iseghem, maar maakte deel uit van een ander gerechtelijk onderzoek.Ik heb toen aan Theofiel Laceur van de FGP Dendermonde gevraagd dat zei bij zekerheid toch de advocaat van de eigenaar van de verwisselde PC gingen inlichten over deze verwisseling.Op 06/072009 vermeld Wim Van der Biest (Computer Crime Unit) in PV:007009/2009 de verwisseling van beide computers. Doch tot op heden is er geen enkele aanwijzing vanuit het Parket uit dat deze verwisseling aan de desbetreffende advocaat is medegedeeld. Op 23 juli wordt ik gerechtelijk aangehouden. Ik verscheen voor Onderzoeksrechter Mn. Paul De Breucker.Ik werd ondervraagd en legde op blz.2 van dat proces-verbaal (OR.179/2009/2) het

68

volgende af:(letterlijk citaat): "...Op uw vraag waar we het dan wel moeten zoeken, antwoord ik U: "Daar zijn we mee bezig" In huidige stand zullen we Justitie daar niet mee betrekken..." Hiermee doelend op het feit dat er nog steeds een niet-gerechterlijk onderzoek plaatsvind naar de toedracht/motivatie van de opsteller van de anonieme brief en de ontmaskering van een informant.Ik legde hierover een 21 blz. tellende verklaring af op 08/09/2009 waarin duidelijk weergegeven wordt waarom wij aanvankelijk Justitie hier niet mee wilden in betrekken, namelijk de mededeling op pagina 19 van die verklaring dat wij er rekening moeten houden dat Jos Nemeth niet enkel een informant van Defensie en politie Gent, maar mogelijks ook een informant van FGP Dendermonde is. Dit verhoor werd afgenomen door Vercruyssen. Voorafgaand aan dit verhoor was Theofiel Laceur samen met Patrick Van De Velde langs de woonst geweest van Kurt Van Iseghem en toen wij de reden gaven voor de vraag om een verklaring te mogen afleggen en daarin ook de grote lijnen van die verklaring mededeelde, kregen wij het antwoord van Laceur: "Jullie zijn met gevaarlijke dingen bezig".Kurt toonde ook een foto van Jos Nemeth.Laceur zei Jos Nemeth niet te kennen.Tijdens het afleggen van de eigenlijke verklaring aan Vercruyssen werd deze foto ook getoond.Volgens Vercryssen zagen wiij toen "spoken". Doch rekening houdend met de kennis die Vercruyssen al had, doet die in het strafdossier de opmerking dat het de "eerste keer is dat ik met de naam Jos Nemeth, op de proppen kom en mijn verklaring aldus "wijzig".Logisch, gezien vanuit ons standpunt,doch van wijziging is geen sprake omdat net in die verklaring het , hoe , wat en waarom net wordt uitgelegd omtrent mijn stilzwijgen voor zowel FGP Dendermonde als de OR. Kort daarop gaat 1 van mijn advocaten, Marthe Verswijver naar Onderzoeksrechter De Leenheer voor een gespek aangaande het gerechterlijk onderzoek.Veel levert dit niet op, buiten "Geheimhouding van het onderzoek".Aangezien het niet-gerechterlijk-onderzoek dan al verder gevorderd is neem ik daags nadien contact op met Theofiel Laceur.Hier is ook de zin : "Geheimhouding van het onderzoek" te horen.Laceur stelt stelt van dit telefoongesprek een PV op: 010197/2009. Hij spoort via de Gouden Gids het telnr. van waar ik bel op en komt uit bij een Movahedi W, Beukenlaan 66, 2850 Boom.Het is echter de vaste lijn van Kurt Van Iseghem waarmee ik bel. Pas een maand nadien op datum van 08/10/2009 wordt er overgegaan tot verhoor van Jos Nemeth, door Vercryssen en Van Dael leden van FGP Dendermonde. Het verhoor is opgetekend onder PV:00933/2009. Wij moeten vaststellen dat ondanks de voorkennis die Vercruyssen en Van Dael hadden aangaande de verklaring van 21 blz die ik aflegde op 08/09/2009 n de gevraagde opsporingshandelingen die ik toen vroeg, namelijk onderzoek van het e-mail-adres isisd@hotmail.com en identificatie van de telefoonnummers 0486/64/38/02 en 02/265/07/13 er in dit verhoor door de ondervragers met geen woord wordt over gerept. De verklaring die Jos Nemeth aflegde is daarentegen hoogst interessant. Jos Nemeth wordt verhoord van 14:00u tot 15u15. Jos zegt in in het begin van deze verklaring dat we contact onderhoudden(voltooid

69

verleden tijd) via telefoon n e-mail om verder in de verklaring te zeggen dat hij niet goed met een PC overweg kan,.... Jos beweert een tiental keer op bezoek te zijn geweest bij mij, of op het woonerf van Kurt Van Iseghem. Jos beweert nooit op de PC's van Kurt Van Iseghem te hebben gewerkt, en dat de computerkamer afgesloten zou zijn. Jos beweert in zijn verklaring helemaal niet betrokken te zijn geweest in het ganse KCD dossier. Jos beweert ook dat er een rekening is geopend uit "pure armoede" omdat ik mijn proceskosten niet zou kunnen betalen. Jos beweert in zijn verklaring dat hij (en Friends Of The Earth) niet opgetogen waren met mijn verschijning vanwege mijn 'zwaar crimineel verleden' en dat ik aangaande het KCD dossier dan vanuit geen enkele hoek geen steun krijg/kreeg. Jos beweert in zijn verklaring ook dat ik op een zaterdag bij hem thuis stond met een krantenartikel omtrent de gebeurde huiszoeking dd.19/06/2009 Jos beweert in zijn verklaring dat hij direct aan mij dacht als opsteller van de anonieme brief. Jos beweert ook de enige aanwezige te zijn geweest op de zitting ten gronde aangaande het proces KCD in de rechtbank van Dendermonde.

Hij neemt de stelling in dat ik zou liegen,.... Nu, op zich was Jos zijn verklaring dan ook lachwekkend te noemen, en stellen wij ons de vraag of we al dan niet medelijden zouden moeten hebben met hem. De redenen waarom zijn nogal voor de hand liggend. Voor iemand die met een PC niet goed overweg kan is het zeer merkwaardig dat als je wat rondsurft op het internet moet vaststellen dat Jos op Indymedia Oost Vlaanderen een gans artikel publiceert op datum van 31 januari 2009 aangaande mijn strafrechterlijke vervolging in het dossier kerncentrale Doel.Meer nog, Jos zegt hier in eigen naam in datzelfde artikel dan ook nog : (letterlijk citaat):"Haar enige bedoeling was om na te gaan of Electrabel de beveiliging van haar centrale wel ernstig neemt". en "eigenlijk zou Electrabel hier moeten terechtstaan voor hun nalatigheid en niet Anja".Onderaan staat dan weer te lezen dat als men meer toelichting omtrent het KCD dossier gewenst is, dat kan via,...Jos Nemeth,....gevolgd door zijn gsm nummer:0485/237/958 Dit gegeven op zich doet toch al enige twijfel rijzen over het feit dat Jos al dan niet niet goed overweg zou kunnen met een computer (voor het posten van een artikel is al enige computervaardigheid vereist) en is al een eerste contradictie op het gegeven dat hij helemaal niet betrokken zou zijn in het KCD dossier.Ik voeg hierbij dan ook een kopij van betreffend artikel (bijlage blz 2 en 3). Het kan natuurlijk nog beter,...op een ander artikel gepubliceerd op Indymedia.be,( bijlage blz 4 en 5) namelijk: " Vier politieke partijen steunen Anja Hermans tgen Electrabel" van 25 februari

70

2009 lezen we dat Jos Nemeth het volgende als reactie toevoegd:(op blz 5) "CAP (Comite voor een Andere Politiek)heeft ondertussen de steunbetuiging ook mee ondertekend" Jos verspreidde deze tekst dan ook nog eens per mail, zoals destijds ook was afgesproken en zoals uit het mailverkeer van Jos ook blijkt. (zie PV van 26/11/2009 met nr: 011482/2009) hetgeen dan ook weer haaks staat op zijn bewering als zou hij niet betrokken zijn in het KCD dossier, alsook de tegenspreking duidelijk maakt omtrent zijn uitspraak rond steun die ik kreeg/krijg.Bovendien ondertekenden dan als we overgaan naar een ander artikel op Indymedia.be: Platformtekst proces Electrabel/Hermans Anja" Als ik goed kan tellen tekenen 5 politieke partijen deze platformtekst alsook 14 NGO's.Ik voeg het betreffende artikel dan ook toe in bijlagen blz 6 tem blz13. En dat Jos zich nog meer ongeloofwaardig maakt mag blijken uit nog een ander artikel teruggevonden op het internet, (een artikel op de site van de CAP) en ik ook in bijlage aan dit PV voeg: (blz 14 tem 17)dat Jos zich weer opgeeft om meer inlichtingen te verstrekkenweer met zijn gsm-nummer, en op blz 17 lezen we dat Jos Nemeth daaromtrent ook afspraken had met de CAP. En op de bijlagen toegevoegd aan dit PV (blz 18 en 19) betrefd een persmededeling op de site politics.be zien we dan weer dat Jos zich ermee achterschaart omrent de financiele steunverlening van dit proces.Een rekening waarvan Jos beweert dat die zou zijn geopend 'uit pure armoede'',...omdat ik de kosten niet zou kunnen dragen,...De realiteit wil echter dat voormalig parlementslid Eloi Glorieux dit zelf aan mij voorstelde, aangezien deze via zijn persoonlijke mailbox berichten ontving van mensen/organisaties die me financiel wilden steunen, maar dat ze niet wisten waar ze dit konden doen,...Om te toetsen aan de waarheid zal ik uiteraard een bijkomende opsporingshandeling vragen om Eloi Glorieux hieromtrent te verhoren,...Bijkomend kan aan Eloi Glorieux dan ook gevraagd worden of het klopt dat Jos Nemeth ook aanwezig was in diens kabinet, tesamen met journalist Douglas de Coninck van De Morgen,die het KCD -dossier naar buiten bracht.Wat de geloofwaardigheid van Jos Nemeth ook al dan niet in vraag kan stellen, immers, als je helemaal niet betrokken bent bij het ganse KCDdossier is om de waarheid te achterhalen zulke opsporingshandeling evident. Al de pagina's in bijlage die ik aan dit verhoor toevoeg zijn op het internet ook terug te vinden in volgende links: http://ovl.indymedia.org/news/2009/01/25411.php http://www.indymedia.be/fr/node/31930 http://www.indymedia.be/fr/node/32167 http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/article.php?storyid=1180 en http://www.politics.be/persmededelingen/21248/

Bijkomend dan ook nog de verschillende keren dat Jos me over een weer naar Doel heeft gevoerd en zelfs heeft afgezet aan kerncentrale Doel. Wederom de vraag: Hoezo geen

71

betrokkenheid bij het ganse KCD-dossier? Hij beweert de enige aanwezige te zijn geweest op het proces rond het KCD-dossier,....da's heel straf, wetende dat in de publieke ruimte het nogal redelijk drummen en duwen was om een plaatsje te kunnen krijgen, bestaande uit mensen van verschillende organisaties....maar ja, dat zal dan wel weer een hallucinatie geweest zijn zeker? Ik toon u in dit verhoor ook nog een document, ik toon U het origineel, een kopie hiervan is blz 20 in bijlage toegevoegd aan dit PV. Dit document is een document dat Jos Nemeth typte n afdrukte, betreffende vragen die hij wenstte toe te voegen aan het KCD-dossier. Vragen die hij wilde stellen aan Emmanuel Paulus , vroegere werknemer op kerncentrale Doel.het hanschrift op dit document is het handschrift van Jos Nemeth zlf.Ik heb deze vragen verwerkt in het KCDdossier wat onder meer in doc.-formaat terug te vinden is op Indymedia.be in de link: http://www.indymedia.be/fr/node/31591 Als bewijs voeg ik aan dit PV bijlagen blz 21 tem 25 toe, dit zijn de betreffende bladzijden uit het KCD-dossier (111 tem 115) waaruit U kan zien dat de verwerking van Jos Nemeth's vragen daadwerkelijk zijn gebeurd.Uiteraard vraag ik hiervoor een bijkomende opsporingshandeling. Voor iemand die beweert niet goed met een computer over weg te kunnen, is het opstellen van een brief, n in staat zijn om deze dan ook af te printen in grote contradictie met de realiteit. Aangaande de bewering van Jos Nemeth, dat deze slechts een tiental keer op bezoek zou zijn geweest, bij mijn vroegere effectieve woonst te Antwerpen of mijn huidige referentieadres kan ik U verzekeren dat Jos Nemeth n Johnny Vissenberghs wel degelijk wat meer op bezoek zijn geweest dan enkel 10 maal.Zij hadden feitelijk beter hun tent op den duur kunnen opzetten op het erf van Kurt Van Iseghem. Ik refereer dan ook terug naar mijn verklaring van 08/09/2009 waarin ik op pagina 6 dat ook het gsm-verkeer vanuit Jos Nemeth , naar zowel mij, als Kurt Van Iseghem op een gegeven moment haast hinderlijk werd, aangezien dit buiten alle proporties was.Eerlijksheidshalve moet ik hierbij wel vermelden, dat Jos Nemeth slechts 2 maal effectief in mijn woonst in de Antwerpse Visstraat is geweest , aangezien ik daar op het derde woonde en de trappen vermoeiend voor hem waren en dit voor Johnny Vissenberghs vanwege zijn fysieke beperking de trappen onmogelijk waren. .Als Jos mij in het Antwerpse wou ontmoeten, gingen wij (alsook Johnny Vissenberhgs) verderop naar het Oude Badhuis, gelegen in dezelfde Visstraat. Jos beweert ook dat ik het was die op een zaterdag met een krantenartikel aangaande de huiszoeking bij zijn woonst zou hebben gestaan?. Ik refereer terug naar mijn verklaring afgelegd op 08/09/2009 meerbepaald blz 6 waarin ik duidelijk weergeef dat niet ik, maar Kurt Van Iseghem diegene was die het krantenartikel in Jos Nemeth's woonst liet zien, en wat diens reactie daar toen op was.Als Jos Nemeth direct dacht aan mij als opsteller van de anonieme brief, mag die mij dan wel eens uitleggen waarom zijn reactie TOEN zoals beschreven in dezelfde verklaring dd. 08/09/2009 dan het tegendeel bewijst, en meer nog , waarom deze reactie ten aanzien van derden/in het nabijzijn van derden ongewijzigd bleef,....Ik refereer ook nogmaals aan mijn afgelegde verklaring dd.08/09/2009 meer bepaald naar pagina 5 waarin ik duidelijk weergeef dat Jos & Johnny op de hoogte waren van de verdwijning van Kurts oudste zoon Igor en het feit dat ik ben opgebeld door iemand van de GVA aangaande feiten gepleegd onder noemer van het ALF.Jos heeft toen bij mij gepolst naar het waar, wanneer en de omvang van die ALF -acties. Waarom?

72

Bovendien mag Jos mij ook uitleggen, aangezien hij niet opgetogen was blijkbaar met mijn 'verschijning' hoe het dan te verklaren is, dat hij me bij al onze ontmoetingen, gaande van manifestaties/vergaderingen/een actiekamp in het buitenland/enzovoort enzovoort dan steeds wel begroette, omhelsde, meenam in zijn auto enzovoort enzovoort,...Als ik persoonlijk iemand niet graag heb, dan zal hij/zij dit heel snel merken en zal ik dat ook persoonlijk mededelen, en uit diens buurt blijven,...Bovendien, de informatie over de verklaring van Jos heeft uiteraard ook verschillende organisaties bereikt en ik moet zeggen,...men vraagt zich af of Jos ten tijde van het afleggen van deze verklaring onder invloed was van drugs/en of alcohol, ofdat die nu cht zijn eigen leugens gelooft.Jos Nemeth is history in binnen de linkse beweging.Een verscheidenheid van mensen ziet er trouwens op toe dat Jos in geen enkele organisatie nog maar een voet binnenzet. Jos beweert ook nooit te hebben gewerkt op de PC's van Kurt, omdat "deze met een wachtwoord beveiligd waren".het klopt dat n van de PC's van Kurt met een wachtwoord is beveiligd dit heb ik zowel bevestigd aan FGP n aan de onderzoeksrechter. Op pagina 7 van mijn verklaring dd. 08/09/2009 staat letterlijk: ".... Jos vroeg soms om op de computers te mogen werken. Wij hebben hier nooit graten in gezien".We hebben er ook nooit graten in gezien,...Soms stonden die PC's al op,en als Jos 'iets wou opzoeken', of wat dan ook, dan startten wij de computers gewoon op. De bewering dat de computerkamer zou afgesloten zijn (niet toegankelijk) is dan ook weer grappig te noemen, wetende dat van die deur geen sleutel is, en dat bij mijn weten de FGP Dendermonde ook geen moeite heeft moeten doen om in die ruimte een huiszoeking uit te voeren. Moest die deur op slot hebben gezeten, dan had men mij eerst denk ik genformeerd naar een sleutel en anders hadden ze die deur naar alle waarschijnlijkheid wel geforceerd,... Nu, waarom eigenlijk zo'n uitgebreide verklaring?De motivatie daaromtrent is niet ver te zoeken,.... Naar mijn weten, alsook medegedeeld en genformeerd bij juristen omvat de taak van een Onderzoekstrechter in een gerechterlijk onderzoek het volgende: De onderzoeksrechter heeft als taak: "Het leiden van de zoektocht naar de waarheid".Hij heeft her recht en de plicht om alle onderzoeksverrichtingen uit te voeren, die kunnen bijdragen tot het ontdekken van de ware toedracht van de onderzochte feiten. Hij moet hiervoor alle gegevens verzamelen, die het onderzoek kunnen vooruithelpen; zowel deze die bezwarend zijn voor de verdachte,als degene die hem kunnen ontlasten. De onderzoeksrechter draagt dus de verantwoordelijkheid voor het gerechtelijk onderzoek dat zowel charge, als dcharge wordt uitgevoerd(art 56 1 Sv). Wat moeten wij vaststellen (en het is meer dan gepast om in de "wij" vorm te spreken, aangezien het aantal mensen die met deze zaak bezig zijn/ze opvolgen) dat na dossierinzage dd. van 26 november in dit onderzoek dat ons werd bekendgemaakt al zijnde "topprioriteit" de topprioriteit vooral uitblinkt in het ontbreken van " de plicht om alle onderzoeksverrichtingen uit te voeren, die kunnen bijdragen tot het ontdekken van de ware toedracht van de onderzochte feiten". Zowel het Parket als de Federale Politie Dendermonde laat het na om "alle gegevens te verzamelen, die het onderzoek kunnen vooruithelpen; zowel deze die bezwarend zijn voor de verdachte,als degene die hem kunnen ontlasten". Alsook dat de onderzoeksrechter duidelijk geen verantwoordelijkheid voor het gerechtelijk onderzoek dat zowel charge, als dcharge wordt uitgevoerd wil nemen. Het Parket en de Federale Politie Dendermonde beschikken over voldoende informatie van

73

onzentwege n over een resem opsporingshandelingen die gevraagd worden ,maar,..die niet worden uitgevoerd,.... Exact een maand (!!!!) na mijn verklaring dd. van 08/09/2009 wordt Jos Nemeth in deze zaak verhoord. Doet de federale politie de moeite om Jos Nemeth te confronteren met de elementen die ik aangeef in mijn verklaring? Neen. Ze stappen enkel naar daar met de vraag of Jos Nemeth al dan niet op de computers van Kurt heeft gewerkt. Er wordt op geen enkel moment de logische redenering gelegd tussen een begin van een verklaring waarin Jos zegt met e-mail contact te onderhouden en verder te stellen dat hij niet goed met een computer overweg kan. Er wordt niet de moeite gedaan om te staven of dat laatste beweerde cht wel zo is,...men neemt een schriftproef af van Jos, met de draagbare computer van de Federale Politie, waarin Jos zich voordoet al een complete leek qua typen,...Nu, dat kan iedereen faken. In die schriftproef maakt Jos blijkbaar een zelfde schrijffout als in de anonieme brief. Vercruyssen deelde me afgelopen vrijdag, 27 november 2009 telefonisch mee dat hij een computer heeft zien staan in de woonst van Jos Nemeth. Waarom werd deze dan niet in beslag genomen, om na te kijken op de al dan niet aanwezigheid van de anonieme brief, of restanten daarvan? Merkwaardig vindt ik ook dat Jos in zijn verklaring meedeelt dat hij de anonieme brief in de pers heeft gelezen, dit wordt wel gecorrigeerd door de verhoorders, maar daar stopt het dan ook,... Vercruyssen deelde me tijdens het verhoor van 26/11/2009 mee " Dat ze hem niet konden dwingen om de waarheid te vertellen". Ieder persoon heeft tijdens een ondervraging inderdaad het recht om te liegen,...het is aan de politie echter om deze leugens te ontdekken en de ondervraagde daar dan ook mee te confronteren. Dat gebeurt echter in dit onderzoek niet. Er werd niet nagegaan of Jos Nemeth wel de waarheid verteld, een juriste die deze zaak ook volgt en die weet heeft van de door mij vandaag afgelegde verklaring deed me de volgende mededeling: " Het is niet aan jou om het werk van de onderzoeksrechter en de politie uit te voeren, zij moeten normaal gezien de geloofwaardigheid van een getuige onderzoeken, maar in deze zaak heerst er een duidelijke onwil van beiden, het kan niet zijn dat jij bewijsmateriaal moet gaan aanvoeren bij Parket en Politie om de geloofwaardigheid van die getuige in twijfel te trekken, dat is een taak decharge, waar een inverdenkinggestelde zich normaal niet mee moet bezig houden ". Nu lijkt dit ganse gerechtelijke onderzoek afgesloten te worden met een kantschrift met daarop de mededeling; "Jos Nemeth, getuige 1, heeft niet op de computer van Kurt van Iseghem gewerkt."Punt. Wij beginnen ons dan ook ten stelligste af te vragen waarom de wet Franchimont dan eigenlijk in het rechtsgebied van Dendermonde moet medegedeeld worden voorafgaand aan elk verhoor, wanneer blijkt dat dus de gevraagde opsporingshandelingen simpelweg gewoon niet worden uitgevoerd, men kan deze misschien beter gewoon afschaffen? Op 03/11/2009 dient Procureur Des Konings Christiaan Du Four een bezwaarschrift in 'tegen inwilliging van vraag van verzoeker, inzage dossier te verbieden' Dit na een schrijven van de advocaten op 20/10/2009 die om een dossierinzage vragen. Een reden waarop de Procureur dossierinzage weigert wordt echter niet gegeven,nochtans een vraag die ons al enkele dagen bezig houdt. Een advocate maakte omtrent deze vraag een

74

opinie aan ons over:(citaat): " Het valt op dat deze zaak, ondanks het een andere materie betreft gelijkenissen vertoont met de zaak Peter De Vleeschauwer, zelfde Procureur Des Konings, zelfde Onderzoeksrechter, wanneer het hen niet past bepaalde onderzoekspistes te onderzoeken,dan doen ze dat simpelweg niet, ook al lappen ze daarbij de rechten van de verdediging aan hun laars, en lopen ze daarmee de kans om heel ongeloofwaardig over te komen, alsook het geloof in een werkzame Justitie aanzienlijk te ondermijnen. " Tijdens inzage van het dossier bleek ook dat volgens Vercruyssen volgende zaken nog in beslag genomen zijn: -zwarte agenda -2Cd-Roms - 1 PC -bierkaartje brouwerij De Koninck met tekst -2gsm's -2 USB-sticks In vergelijking met een andere inventarislijst blijkt dat volgende zaken ontbreken: -1 gsm en 2 videocassettes Waar zijn deze? Ik vraag nogmaals om de gevraagde opsporingshandelingen die al reeds gevraagd zijn uit te voeren: Confrontatie met Jos Nemeth en Johnny Vissenberghs. Onderzoek naar het e-mail adres isisd@hotmail.com en identificatie van het telefoonnummer 0486/64/38/02 en 02/265/07/13 (gevraagd op 08/09/2009) Opsporing van de eigenaar van de wagen met nummerplaat BBH 308 en de intenties van deze persoon in de avond van 09 november. En bijkomende opsporingshandelingen: Hervoor van Jos Nemeth, aangaande zijn e-mailverkeer (in het bijzonder naar het mailadres isisd@hotmail.com) en confrontatie met de door hem geplaatste artikels op de verschillende internetsites, alsook confrontatie met het door hem getypte document inzake het KCDdossier,alsook confrontatie met l de overige informatie waarover Parket en FGP Dendermonde momenteel beschikken en die werd medegedeeld in verklaring afgelegd op 08/09/2009. Herverhoor van Kurt van Iseghem Inlichten van de advocaat in het gerechtelijk onderzoek waarin de verwisselde PC deel van uit maakt. Verhoor van Eloi Glorieux Verhoor van Douglas De Coninck, journalist bij De Morgen Verhoor van Kristien Mathijssens journaliste bij de Gazet van Antwerpen , met de vraag de inhoud weer te geven van het telefonisch gesprek inzake de ALF-activiteiten dd. van mei 2009.

75

76

77

Op 04 december werd Kurt verhoord door het Comit P, ivm het gestolen geld door FGP Dendermonde,.. De aap komt pas goed uit de mouw, wanneer blijkt dat Jos Nemeth door het Comit P verhoord werd,... Wat doet Jos eigenlijk in feite ineens mee tussen een onderzoek van het Comit P? Wanneer iemand klacht indient tegen de politie , verhoord men normaal de klachtindiener en dan de betreffende agenten,.. Jos Nemeth komt uit " het niets" opgedoken,...

78

79

80

81

82

83