You are on page 1of 286

I RTA

KVRI LSZL
KOLOZSVRTT, 1854.
BARRN s ST E I N BI ZOMNYA.
NEVEZETESEBB CSALDA
ER D L Y
1
,TAL NOSSGOK.
Nyit6m de ismeretlen, eszmnyi muzeumanak
az ugynevezett lovagtermet.
kalauzols e legknyesebbszerept jnak
abirlgaMs ezer. rtlekt mind ellptettem
terhel6tt; s a vgn isazon jttem: mikp igazsgos
maradhatok a nlkl, hogy a compromlttalnsm,
A trtnsz elhivatst felfogva, senki se fogja tlem azt vrni,
hogy Igazsg mindsn ron, ez vala jelsza-
azon hzagossg:,
.. 'hola,dataim'hinyzottak. " . ...... ,'ji.i,,';., ..
" j' . t, '.
'sI
Esfill Juvencis'stlhe .
Virtus: neque imbellem ferocas
'., . . Progenernt aquilae columbam, a) .. . "
arpiJyigaznak tartom" nemzetre, egyes csaldokra nzt oly '
nem tartharm. '. '.... ,
'megengednek a demoeratk is, ha kedvkrt a trt,Il
' bizonyos, aknat nem hagyja fel j .anlll kevsb "zt,
. JnuIt,akra afele4kenysg vzznt ohajtsa. mely
";, j slle,rn,;:sQsirJiit is lszokta iszpolni. . ...... ),.
hajtan6k a nyomaszt vlaszfalakra j tgllr.k.ni, an-
igazuk Va ldlr a
csaldok ". ajvre ktsgbe hoz.f>ngedve lt-
talapot tnannyi bizonyos, ., qrunktl fogva
egyni rdemek.;szrZsre kell . y van, ktsze-,
rsen van hivatva a tJltnszet a ztn maradt p,lya:-
trt vizsglat .. solran tartanak, 'hggy
a) Horae. Lih. IV. Carl1l.iV".
Er,Ul)" nev. etaZclai.
.'.'"
'\
Magnus sangvis, nisi magna ornetr vivtufce* oprobrio est, non
.. plendoru, Katona Hist. Critic. II. 684., 1.
ERDLY
NEVEZETESEBB CSALDJAI
T A L N O S S G O K *
1. . E munka k r e .
Nyitom Erdly gazdag, de ismeretlen, eszmnyi mzeumnak
harmadik osztlyt: az gynevezet t lovagtermet,
. Midn a trtnettani kalauzols e legknyesebb szerept jnak
lltrh elvllalni: a birlgats ezer rdekt mind ellptettem kpze
temlit; s a vgn is azon meggyzdsre j t t em: mikp igazsgos
maradhatok a nlkl, hogy a kzbecsletet compromittlnnu
A trtnsz elhivatst felfogva, senki se fogja tlem a2t vrni,
hogy csaldt megnekel j em. Igazsg mi ndenr on, ez vala jelsza
vam. Innen lesz magyarzhat azon hzagossg, mely mindentt ki
fog tnni, hol adataim hinyzottak.
^Megengednek azrt az aristrocrat gondolkodsak, ha Hort^is
elitletes Vtt: "
;>
> ' ,
t : t ; 4
""
:
Fortes creantr frfitfs et bpnis 1
Est i n juvencis est in equis, patrum
Virtus: neque imbellem feroce$
Progenerant aquilae columbam. a)
a mily Igaznak tartom
:
, nemzetre, egyes csaldokra nzt oly csalha
tatlannak nem tarthatm. 1^
i ! /
-De megengednek a dernocratk is, ha kedvkrt a trtnfz
aranybnyi bizonyos aknit nem hagyja fel; annl kevsb teszi azt,
hogy a multakra a feledkenysg vzznt hajtsa, mely a gyomok
kal a* szp, jA s nemes csirit is el szokta iszapolni. -j
Km hajtank a nyomaszt vlaszfalakra j t gl ka0kni , an
nl keVst j falakat hzni. Meglehet, igazuk v a n ^ t e k , ki k a
csaldok t oi i i ^sl )efol yast a jvre ktsgbe hozzKf tengedve l t
va a talapot ibnk al l ^ tn annyi bizonyos, hogy
:
korunktl fogva
egyni rdemek szerzsre kell t r ekednnk. . . ' ha igy van, ktszer-
resen van hivatva a trtnszet a megfutott s pusztn maradt pl ya
trt vizsglat al vetni. A ttl se tartok,, tnitl sokan tartanak, hogy
a) Horac. Lib. IV., Cavm. .IV.
Erdly ncv. ctalddai. 1
9
IC MUNKA K B E .
lesznek csaldok, melyek csak azrt, hogy nevezetesebb osaldaink
kz ltjk magukat sorozva, a fnyt fel kvnva tartani, magukat
mginkbb ruinljk. Egyesek nem szmtanak. De ha i l y knny fe
j lenne a nemzet nagy tmege, akkor klnben is tnkre jutottunk
volna.
Nam genus et proavos et quae non fecimus ipsi,
Vi x ea noslra puto. Ovidius.
Haznk eddigi trtnete a csaldok szereplsvel annyira ssze
fgg, bogy csaldleirs hinyban a jvkor alig fogn azt rteni. E
csaldnevek voltak haznk alapiti, megtarti; tagjai voltak tisztvi
selink, hadvezreink: k kpviseltk az akkor mg kiskor nemze
tet. A z k dicssgk, gyalzatuk: a nemzet dicssge gyalzata.
Magfk voltak k haznk annyi fell irtott erdejben, melyek
annyi viharnak, villmnak voltak kitve. Vissza kell magunkat helyez
ni multakba, mi eltt br az,^egyesek felett is plezt trni sietnnk.
Menteni sem jvk hibikat. A zonban ily elferdtett, t rt net
irat mellett, mint a mink; egyes csaldokra blyeget nyomni mg
nem lehet.
Egy kzs csaldkp mkdtt napjainkig e nemzet. Ha dm
hoz nem megynk is fel, hogy a kz rokonsgra emlkezznk; ha
fajunk kzs vrre se hivatkozunk: e hzban oly kzs rokonsgot
ltunk, hogy alig van j hangzs csaldnv, melyet l lehetne fe
lednnk egy kzs trzsfbl. A mily kzel ll a nemzet sz a nem
zetsg szhoz , oly szoros viszonyban ll a csaldok trtnete
haznk trtnethez. S van-e a fldnek egy hazja, melynek mltja
tbb szp, nagy s dics tettekt, magasztlandbb jellemeket lltott
volna el? Erdly trtnetirja inkbb tarthat attl, hogy az ecsetls
ragyog szneibl fog elbb kifogyni, mint az rnyol sznek festkbl.
gy vagyunk a csaldokkal is . . . ',- ^
4
Honnan rsziemrl azon meggyzdsben vagyok, hogy oelcly
mvem nem hogy vlaszfalakat errlne, haijin egszen ellenkezleg,
a nemzet ^ elmozd
tani; beltva,
1
ltfgy nemcsak gy ha^a, de'csaknem, egy kzs csa
ld az egsz " Ei i My; beltva 'a boldog emlkezet gr. Kmny
Smuel nemes szavajrsnak mly igazsgt, mikp: nem is ember
Erdlyben, kinlrxcellhtis s kk nadrgos rokonai nincsenek, a)
Nem tartom teht az elvet, hogy az ember a brnl kezddik.
Hogy egy kztiszteletben ll csaldot belptessek, czimert se fo
gm elkrni, mint hajdn lovagjtkoknl a belptl. Ha lesz pl e-
y^S* ""?
811
'^?- ^^i ^^y' ^^' al kot ot V s ldst hoza krre, jogosan nem
zxB(a,tp1* k ki . Hisz azon csaldok, kik egsz szernysggel: procul
rieg%S^aterna colunt rura, vagy pedig az iparmezejn segtik el a
kzvagyonodst : p oly j polgrai a hazafiak, mint a kik csillago
kat Mzt e Kt ^k koszorjba.
a ) A ltzt' k i i 8%;-e^ i k . p S lc l ja iil felirmhaihatjtik Uosvn a Sacsaldot, mely
ma cl van ugyUii esve-; dc azrt sgorsgi csaldfjt a magyar irir-
.lyoivdha viheti*
CS AL D I KA. T UNK K T F E J E I .
3
2a , C s a l d i r a t n n k k t f e j e i .
E trgyban igen sokan s igen sokat sszertak e hazban; de
tbbire kziratban maradt.
Ny o mt at s b an et r gyr a mindssze egy munka jelent megl i .
Mi ko l a L szl 1731-ben; melyben negyvenhrom csaldrl tesz
emlitst 58 lapon, a) Ezekrli iratt nem okadatolja; a meg nem eml %
t et t ekrl bevallja, mikp rluk se nem olvasott, se hitelesen nem hallott.
A Magyarorszg rdekben kijtt knyvek kzl: Hor v t Ist
v n ^Magyarorszg gykeres rgi nemzet sgei rl " irt fzete, ti)
mind a mellett is, hogy Erdl yre nzt inkbb csak negatv vilgot
dert, figyelmnket ignyli. Trtnetnk azon ttelt kvnja meg*
oldani, mely 108 nemzetsget hoz be zsibl: s 68 i l y nemzetsget
mutat fel a trtnet homlybl; melyek kztt azonban egy erdlyi
csald nevt se ltjuk, mint nemzetsgt*
Le ho c zki StemmatographSja, c) valamint a Wagne r K r o l y
ltal kiadott csaldok gyjtemnye is igen kevs erdlyi csaldot
vesz fel : s az utols csak is olyakat, melyek kihaltak,
A nyomtatott munkk i l y hinya mellett igen hajtottuk volna a
csaldi levltrok hllakatos zrait megzrgetni. De az sisg kr d
snek mg fenmaradt nhny t t el e, nknt visszalptetett ez akara
tunktl. 1853. sept 1-n megsznt ugyan, de mg tisztba jvik ve
l e, id kel l re.
A msod rendbeli ktfket vevk teht i gnybe. A nyomottak
kzl a hal ot t i b e s z d e ke t s s z o mo r j e l e nt s e ke t , melyek
nek a mult szzadrl egsz halmazt brjuk mg. A mult szzad kl t
sges temetsei egyik fkellke a sok prediktio volt; nmelyik ffe-
lett ngy- tt ltunfc
;
D^Jmindezek kzt fgond az gynevezett ora-
tiora fordtatok, maly^nhi,latiujil^taptaott, s benne a
1
csald erede
tt, trtnett s kigozst volt diVat mtodtnL Mint i l y kzhelyen
ismtelt trgytl, a hitelessg bizonyos szint mgtagadnunk nem
lehet, )
Mg a protestns papok gy elfeledkeztek a szent knyv alapr
eszmjrl, a jesuitk sajt tjn kvntk felekezetk nagyjai t r zs
fjt bmultatn: gyakran mind kett a trtneti igazsg rovsra; ^
Egybirnt is e tudomnyt azon szzad teremte; s oly iiafyra
vittey hogy a levltrok megnyltig jval tbbre vinni nem lehet.
a) Czim: Histria genealogieo-transilvanica stb. Tricnnal i l abor . . . a d
calcem percluxit Lad. Mikola L. B dc Szamosfalva ' . . . 1751. 4-o.
b) CzidieV Magyarov. gykers rgi nemzetsgeirl stb, vtciktiik' Horvt Isi-
v.'.n; Pest 182Q. ;'.
V
'
;
' "
c) Czimc: Stenmatograpbia nob. familiar. Reg. Hung. Per Andrem Lcbocz-
ky. Pozsonii 1796. 4-o,
d) Czime; Collectanea gcnel ogico- biatorica Il ii Iuog- familiarum, cjuaejam
interciderunt, erit Carolus Vainer., Besbiui 1802.
t) Egyik frinak l tszik Veresti Gyrgy kl ozsv. prof. s ksbb rof. ps
pk, kinek oratioi kt nagy ktetben jttek ki ily czimmel : Halottak
kal val bartsg. Koiozsv. 1783. 8. rt.
4
CS Al OII ATUNl v KUT F E J E r .
Kt nevezetes csaldgyi krds merile a mlt szzadban fel.
Egyik vala az, hogy jobb hangzs csaldainknak kedve jtt czimet
s kamarssgot keresni, s mindkett megnyerse vgett, a krel mes-
nek ki kell mutatnia, hogy t zig trvnyes gybl s nemes vrbl
szrmozott. A keres csaldok hnytk, vetettk a levltrokat, s a
nem keresk se akartk csaldukat.homlyban hagyni,
r A ms krds az volt, hogy Szathmri Gyrgy feladst tett, mint
ha Erdlyben igen sok csald bitoroln a nemesi kivltsgot. E vgre
b. Bruohenthal egy bizottmny lre neveztetett, 176770. kztt
a ktsg al hozott nemeseknek producalniok kell, ) A felads sok
szomor zavart okozott; de a trtnettan nyeH: adatok jttek nap
fnyre, melyek klnben tn rkre elvesztek volna. -
A z ekkor felmerlt adatokat mindenfel kezdek gyjteni a ha
zban. Nincs egy knyvtr, melyben feles csaldi tblzatok ne ta
lltatnnak; b) s alig van csald, mely tblzatt tn egy j pro-
ductiotl flve, s az sisgt ellenrizve igen gondosan n pol
ta volna.
Ezen felads, s a rekvetkezett trgytisztzs a kormnyt azon
gondolatra hoz, miszerint 1770. apr. 10-n elrendelte, hogy a kt
sgtelenn lett nemesek egy lber aureus-ba, aranyknyvbe, r as
sanak, c) A zonba ugy ltszik, a nemzet humanitsa ezen aranyknyv
ltestst elbb halogatta, vgre egszen feledkenysgben hagyd.
Mgnem flszzad mlva, 1836-ban a kormny a knyv ltestst j -
lag meghagyd a fkormnyszknek; de most se tbb sikerrel, S igy
kvetkezettbe, hogy ltrehozst a kormnynak 1853 novemberrl
jra kell srgetnie.
Mind a mellett is, hogy a nyilvnos ktfkkel ily vkonyan l -
lunjk
n
be kell vallanom, hogy Erdly csldirja rendelkezsre igen
terjedelmes s igen becses magn ktfk llanak. S e szerencsben ma
gam is.rszesltem. Parlagban levn trtnetnk e:mezeje, minden
trtneti bvr szoros ktelessgnek ismerte csaldirati adatokat is
gyjteni. U r ^ . i ,
Tudomnyos szempontbl legnagyobb bvrunk, Be nk J zs e f
kezd mivelni e tant a mult szzadban. Specilis Transilvnijbn
azon falu rovata alatt,, melyrl valamely csald magt irja, igen sok
csaldrl hagya nmi jegyzeteket. E jegyzetek okoztk, hogy e be
cses fldij-ali munkja kziratban maradt; de egyszersmind a tovbb
gyjtsre sztnt ada.
E gyjtemnyek legterjesbike ma ktsgkvl nagy t r t
nsznk gr. Kemny Jzse f , ki mintegy 16 ily ktetet szerkeze
a) Teleki knyvtrban tbbek kztt Cartofilacacum 1147, melyben :i 85. l aptl
lthatni. a ; .ktsgesek l aistrWit; van dolgozat a foliok 1023 szmban
Collectanca Hungaiica czim alatt.
h) Pcjcrvri psp. knyvtrban: Transilvnnia ccJebris rzim a lat stb.. Knyv-
. Jaistrom. 31. I.
c) L. Teleki knyvtr Cavtofilacacumai 1147. sz.
CS A L D I HA T U N K K T F E J E I . 5
mr ssze, s minden ktetben 50 tblt, vagy is tven erdlyi s ma
gyarorszgi csald-trzsft bir,
A zutna kvetkezk rendesen egy-kt orjsi ktetben lthatk.
Els, melyet lttam s hasznltam, a tudomnyos s kzbecslsben ll
ki r. al-tigyigzg
:
at Fl p J zs e f r gyjtemnye, ki hivatalnl
fogva a leghitelesebb adatok birtokba juhete. Emellett tn 1838-ban
a fejrvri: kptalanbeli ily trgy oklevelek tvizsglsra ki levn
kl dve: arrtfl teljes kivonatot ksztett, mi nhny ktetben, t rt ne
tnk nagy nyeresgre, egyik kzlevltrunkban fel van llitva. A z
innen nyert, s oklelevelekkel okadatolt kzlemnyek ritka becsek
valnak elttem is.
Msodik ktfm vala 1838-banmeghalt trlnetbtivrunk, kno
nok Fanc sal i D ni e l gyjtemnye, mi jelenleg egyb kzirati j egy
zeteivel egytt a fejrvri pspki knyvtrban lthat, a) E gyjte
mny fleg gr.Toldalaghi Lszl 176 0 ^1 dolgozatn, s a gr. Eszl erh-
zi csald gyigazgatja,-gHaFf^^t' Si' va Ptertl nyert t b
lzatokon alapszik. Kln gban talltam ezt gazdagnak: a
szkelyfldi csaldok gyjtse, s a fejrv. kptalani oklevelek ki vo
nata s tenj^etejnbeni sszeirsa tekintetben. S ez annyival becse
sebb vala , mert az sisg s urbrisg krdse miatt e gyjtemny
kzhasznlata nekem jutott elszr.
Harmadik egy nem kevsb becses, s Erdly szaknyugoti csa-
ldait rszletez gyjtemny, melynek megnevezse ellen szerny
birtokosa elre tiltakozott. Kt nagy ktetet bir, megyjt s krnykt
rdekl oklevelek lehet complet oklevl-gyjtemnyvel, mit sajt
tjn, nem sok brhatni remlnk. A zon vidk csaldaira nzt a ki
egszt adat M
Negyedik ktfm vala a fkormnyszki levltr aligazgatja
Mi ke .S rrd o r < r knyvtrai gyjtemnye, jegyzke s emlkezet
nek kptalna, knek'fe munka i t mi -
kp csak ktelessgemet teljestem, mikor felkrte e m czi m-
lapjra nevt odatehessem; s mit sajnlattal kell emltenem, hogy be
cses kzlemnyeit kicsinyelve, megtagadott. Mike r 1819-ben kez-
d csaldirati tblzatai gyjtst, s nhny ktetre fogja felvinni. E
mellett a flmerlt productios perek, s ms a fkormnyszknl meg
fordult gyek nyomn, ssze kezd Erdly minden csaldait irni, s
minden betnek kln ktete van. Mindezek felett mg egy megb-
cslhetlen gyjtemnyt is tra fel elttem, mit 1832-ben kezdeiaz or
szggylsi vgzsek, felsbb rendeletek, nevezetes helyek, szem
lyek stb. felett tett jegyzeteit, hasonlan annyi ktetben, mint men
nyi betnk van. l>) S ezek annyival becsesbek s hitelesebbek val
nak, hogy a re vonatkoz okleveleket tisztelt bvrunk azonnal el
mutat!) at.
a) Fancsali hagyomnyai : 38. 39. 40. szm alatt.
b) Ez utols czime: Index Articulor. Diactaliunv, ordinat, normalinm, rcrum,
pcrsonamm, l conun magni Principatus Transilv. collect. ab Alcxan-
dro Mike 183248.
6
C5 ALDI RAT UNK K T F E J E I .
A volt fkormnyszki levltr egyb ktforrsa! kztt, nem
hallgathatom el a szkelyek lustralis knyveit, melyek a szkely csa
ldok trtnetre nem minden hiny nlkli, de akzlttekben a l eg
hitelesebb adatokat nyjtjk. Legrgibb hasznlt lustralis knyvn
ket Mike r magn knyvtra brja 1604-bl, Udvarhely, Marosszk
van benne. A gubernium levltrban a legrgibb 1619. juh 13-dikrl
adatolva, Hromszk, Csik- s Udvarhelyszket tartalmazza. A z
azutn klt szemleknyvek 1635. 1643. 1681. 1685-rl kelnek; s
csaldiratunk leghitelesebb eredeti ktfejei kz szmithatk, c)
S midn a fennebbi gyjtemnyek kzlsert az illetknek t r
tnszetnk nevben ksznetemet s hlmat nyltan kifejezni kt e
lessgemnek ismertem: nhny magn knyvtr tulajdonosnak ha
sonlt nem hozni, szinte nern tehetem; nem egyb czlbl, csak mint
egy bvraink figyelmeztetsl. Ilyen vala nekem gr. Mi k I mr e
exlja, b. A por K r ol y, d) Ge d J zs e f urak hazai trgy nagybe
cs knyvtra. Sitt is klnsn gr Ke m ny Smuel urnk kell k
sznetet szavaznom, kinsk ritka emlkeztehetsge biztos kincseibl,
mondhatni, felalvassolcat nyertem*
Hogy egyes csaldok- s gybartoktl is igen sokat kaptam: be
vallani rmemnek tartom.
A z annyi fell bngszett adatok halmazt; mennyire lehetett
s sikerlt brlat al vetnem, s a kiszemelteket rendelnem: azt o l
vasimra bizom. A ktfk megnevezsvel munkm rdeknek s
hitelnek tartoztam
a) Ezekben a primr sz nem jn el , nemes l l helyette; a primipilus s
lf, pixidarius . . . szzados, tizedes folytonos hasznl atban.
b) A b, A po r ndvnek kl ns ksznettel tartozik a csal dirat irodalma.
Tbb Apor dolgozott rja: ilyen b. Apor Pc'ter Xusus mundi czim
Idzirata; ilyen el tte Apor Lszltl Synopsis mutationum Trans. Egy-,
napl 16761703. Teleki knyvtr Collect. Hist. bl . nro. 1028,
t) 'A feles 'zavart elidz krlmnyek kzl cleg megeml teni azjt, mit az
elnevek fel nem jegyzse el idzett: igy pl . Kovcs nevii csal d van
40, I>ap vagy 100 fle; kimondja meg egy Kovcs vagy Pap me
lyik jtighoz. tartozott. ?
:
3. . A B A FI CSA LD,
; ,{Nagy-abafalvi
;
kihalt a XVIII. szzadban.]
,, E csald-nv egsz nevezetessgt Jzsika A bafi" czim re
gnynek kszni; mind a melleit is, hogy azon idben, melyben a
regny jtszik, e csald.mg nem jtt vala be Erdlybe.
Eredett A big. vagy is A ba fiig viszi fel. Magyarorszgon Gtt-
mr- s rvamegye volt hazja: onnanj t t a jJEVIL szzad vge fe
l be A bafi Jnos, az A ndrs j a a szkelyfldn csaldot alapfta.
A bejtt J n p s Gserntoni Domokos Erzsbetet vetle el. H
rom fia volt: L s z l , Gb or s S n d o r , s ugyan annyi lenya.
A Rkoczi-forradalom idejn mr mindenik ns, de ugy ltszik egyik
se hs; s mint Cserei irja, magukat az egsz hbor alatt Brassba
vont aki . St Eszlt akuruezok eleinte Kvrtt fogsgban is trtk, a)
E fiak kzl Lszlnak csak lenyai voltak; Sndornak van kt
fia: Mi h l y s I g n c z , kik a mult szzad kzepn az A bafi nevet
sirba vivk. A lenyg Hromszken a Tri, Boros s ms csaldokban l.
Vannak ugyan a szkelyfldn most is bafiak, de a fenoebbiek-
keli sszekttetsk elttem ismeretlen.
4. . A LMDI CSA LD.
' Szvai]
Czimere: fszekben l pellikn, mely fiait nvrvel tpllja.
E csald lakozsi helye a Mezsg, melynek egyik faivti kap
ta elnevt is. A XV. szzadban mr ltunk A lmdiakat. A z elttnk
ismeretes csaldfa t rzse: A lmdi B l i n t s neje kozmatelki Jankafi
Kata C1530780- Ennek fia volt azon nhny faluval bir A lmdi
G s p r , kinek Mikolakint lenya volt A n n a , a Kendi Sn-
d hj e. Mikola ltal emiitett msik A lmdi A nna, a kklli fispn
Sulyok Istvn anyja, hogy ki lenya volt, nem tudjuk. .) Almdi
I st v nl ak , a mostan l g trzsnek L A pafi Mihly 672-ben j sz
got adomnyozott.
E csald a Szalnczi, Zsombori, Barcsai s ms csaldokkal so-
gorosodva.jn le napjainkig. A most l A lmdi Samu neje gr. Vas
A mlia, fik Viktor. A ms g vgn Gspr ll kt fival.
a) Cserei Histrija. Pest. 36G. 410. 434. 1-
b) Mikola : Hist. Genealog., 66. L
8
A LS . ALVI NCZI .
5. . ALS CSALD.
[Nagy-pestynij
E csald Dzs vidkn szkel. Rgibb csaldaink egyike. Tr zs-
fjokat a vajdk korban kezdi meg Lszl, kinek fia Mihly, ennek
Idul, ennek Istvn, kitl a csald tbb gban, ismeretes rendben j n
lefel. A z emltett Istvn kt fia, Mihly s Mikls maradki, kihaltak:
a harmadik fi J n o s , nejvel Sfr vval, terjszt tovbb a most
is l A l s csaldot. Ennek fia Mihly, kinek neje Torma va, ezek
fia azon A ls J nos (+ 1693,), kinek neje P. Horvth Kata, s ki
1686-ban azon deputatioban, melyben majd minden jobb csaldbl
voltak nevezve, rszt vett. Mihly msik fia A ndrsj ennek Pter, n-*
nek Istvn, kinek Gmn Esztertl Ferencz s Lszl a Kbs gnes
frje, ki korunkra hozta le csaldjt most is l Lszl fiban.
A Kabos, Mara-csaldokkal sogorosodva jttekTe napjainkra.
Tbbnyire megyi hivatalokat viseltek Bels-Szolhkbar. A most l
A ls Sndor , ki rnirit trzstiszt tette le fegyvert, gy nhs g vgn
ll: apja volt Farkas.
v
r
e. .. ALVI NCZI CSA : ;
[Borbereki, kihalt mint br 1810.] ^
gy ltszik, az Enyeden szletett A lvinczi Ptertl jnek le, ki
a XVII. szzad elejn papsgot s tanrsgot viselt; a) lltlag en
nek fia Pter, ennek Jzsef, ennek azpn A lvinczi Pter, ki a fejdl-
mi kor vgn oly jelentkeny szerepet kapa.
Sajtlag ezenA lv. P t e r alaptja e csald nevt. Els neje Li p
csei va, utols Hosdti Kata. Mr 1682-ben ott van a jus iigatum
elgetsnl, fr) Ksbb itlmester, s mint ilyen Erdly istrla al
menetel okmnyai szerkeszts vgett Sokig^mlat
:
az udvarnl.
A pafitl 169-ben kapja Kis-vajdafalvi,' L'e^oTdt 1693-ban a
Drombri rszjoszgpkat; s csaldt birtokoss teszi/
Pternek hrom fia volt: Samu, ki 1714-benjefeirendarius lett,
Ct 1732.); Gbor , fkormnyszki titoknok, neje gr. Gyulai Kata
(+17710,, e lett brv 1746-ban (+ 1751); harmadik fia Mi h l y,
ki katona vala. Lenya ugyanannyi mint fia.
Gbornak Gbor fia van ( f 1788.), neje volt gr. Teleki Kata.
Mihlynak, a katonnak egyik fia, a hadszertrnoksgra emelke
d e t t A lvinczi J zse f , (szl. 1735. + 18100; 0 a msik d m,
kikben a fiug kihalt,
a) L. l ett Magy. Alhen. 5. I. Ismt Wolf dc Betlcn Tom.-VI. 462. i.
6) 1G82. 1. ang. art. 1.
cj L. loli Erd. Mzeum. I. 52 65. I.
ANDRS I .
0
7. . A NDRSI CSA LD.
- [Csk-szentkirlyi, grf.]
A rgi csalU-lirk szolgai-lelksge gyakran tvsvnyekre
vezet. Oly sket lltanak, kik a krnika eltt meg nem l l hat -
nak, oly hsketr csatztatnak, kiknek mi nyomuk sincs a t rt net
ben: s mind ezt a nlkl, hogy egy oklevlre hivatkoznnak.
E mezn talljuk Budai Ferenczet az A ndrsi-csald l e rs
ban; a) e mezn talljuk a csaldfa leszrmoztatst. A ndorst lltjk
fel csaldtrzsnek sz. Istvn idejbl, s egy sereg A ndr'sit csatztat
nak, s ejtenek el mg azon idberi^mikor a vezetk neveknek hire
sincs: kik ha mind A ndrsiak y^tafc i si oMevlek nl kl t i gyanazon
csaldhoz szmtanunk, vakon, nem szabad. \
1
~ " ' . ,
Ezt egyszer minidenkjrra, a tbb refokat rdeklleg i s, jnak
lttuk megjegyezni.
; i
;
A hiteles trtneti folyam e csaldra nzve i s, mint mi n
denikre nzt, a nniz. fejdelmek fllpte ta kezddik. Itt e csaldot
valban, hatalmasabb szkely csaldaink sorban ltjuk. A ndrsi Mr
t ont 1548-ban Martinuzzi, 1557-ben Petrovics kormnyzsga mell
ltjuk a szkelyek rszrl, mint biztos hazafit, tancsosnak kinevez
ve, V) Ct 1562 tjt.)
Utdai 1550-ben, c) ismt i 569-ben csik-szentkirlyi j sz
gukra, mely szent-imrei birtokukkal egytt 42 jobbgyot tett: dy
kir. adomnyoz levelet vesznek; s jszgukat az eredeti szkel ybi r
tok termszetbl kivetkeztetik. A zonba az ellenkez tborhoz sze
gdnek, s az adomnyoztat rt jszgukkal fizetek. Ugyanis Mr
t on s P t e r a f ej t ei m^k; ^ Gspr t bo
rban a hazafiak" prtjvaf szembe szjinak.:
?
Bkes 1575-Jt>.en Szent-
Plnl csatt veszt, s kiflit a hzlil/
J
3S^#^^^:^^r^;_".JSl:"
=
"feKs mell
2000 lovas, s feles gyalog szkelysget boz mint prt vezr: e) k i -
futa Magyarorszgra, itt pedig jszgt elkobzk.
A zonban Maximilin emltett s j szolglatirt Krasznahorka ,
vra adomnyozsval krptolta vesztesgt; s igy Pt er Magyar-"
honban hatalmas csaldat alapit, mely 1722-ben a Serdi csald
fig kihaltval Serdi Zsfia hzassgn a grcsni uradalom birto
kba j , igy ismt Erdl y fld fel kzeledett; s ma mint gr. A n
drsi csald virgzik tl a Kirlyhgn,/3 mely a magyarhaznak tbb
n p ^ r f fii kztt, a hazafisga s irodalmi munkirt tisztelt gr. A n -
d r s Gy r g y t s Ma n t ad.
a) Budai W; Pl g. Lexicona I. 3948. I.
b) Kl l ai Szkel yek eredete 220. 1.
c) Kl l ai 115. 1.
d) Kolos. Konvent i569. II. 37.
e) Wol f de Betlcn Histr. Tom. .II. 30S. 322. 1.
t) Szegedi Synopsis Heg. Bulae IV. 326, 1.
10
ANT OS . APAF I .
8. . ANTOS CSALD.
[Rtyi.]
Szkely ismertebb csaldainkepyike. Trzske A nbs Gy r gy ,
ki 1591-ben primipilaris levelet aj, fia Mt pedig 1628-ban czimeres
levelet vesz. Czimerk lett egy pyramis, melyen egy kar nyugszik,
markban hrom nylvesszt tartva. Ennek fia Bl i nt , 1635-ben mint
nemes, lval lustrl.A ) Ennek fia Gyr gy, s ennek fia, kitl a csald
elgozik, az itt kvetkez: Gyrgy. (1654-ben rva)
Gyrgy. Istvn. Mt.
(Elekesi Kata.) (Szacsvai va,) i
Samu. Jzsef. Mria. Istvn. Sara.
(Zldi Kata.) (Balkul.) (Tri Lsz.) (Tompa gn.) (GvaiZsig.)
Gyrgy. Istvn. Ferencz.
(A ntos Zsuzs.) (Rkosi Eszter.) (Pal. Horvth Terz.)
Gyrgy f. Samu. Istvn. Ferencz. Jzsef, (i 1843.)
; (Vjna A nna.)
. , . . i , i
;
' '
Ferencz. Jzsef. Lszl . J nos. Kr ol y, A nna. Te r z.
. (Zechentmeyer Kr,) (b. Radk Kata.) : (Pcjsa Fark.)
Jzsef. Kroly. Ferencz. Kata s egy figyerek.
E csaldnv az pafiak kora ;utn aligha volt egyszer npszerbb,
mint jelenleg, mit Jnos s Ferencz kardja idze el.
9 . . AP AFI CSALD-
[A pa-nagyfalusi; mint herczeg f 1713J
Nincs Erdly csaldai kztt egy, mely kihatbb emlkezett Ha
gyott volna maga utn, mint ez. Megszoktuk a gyllet sajnlatval
emlteni;negszoktuk plezttrni fedette: azon kor okmnyait, mely
ben szerepeltek^ fejj kezbl a haza, s valdi tletet tenni e nv
felett a jvtfrilf^i;fitartva.
^ Eredett a ni ust vadsz mlt szizad elejn Betlen Elek Sa
roltig, a sz,.IstV%yreg
?
ms szusszanssal A tillig viszi. Hogy
Sarolta A ba kirly ri^eyolt, azt tudjuk; de hogy a gyerektelen A ba
utn kihez ment frjhez^ s mily csaldft hagyott htra, az mg okl e
velek tmogatsra vr. c) Betlen szerint az A pafi- s Betlen-csald
egy nemzetsg sarjadka, melynek lre az A btl szrmoz Marhar-
dot teszik. Marhard egyik fia Betlen nevet hord, s alaptja a kzs
csaldot. Ezen Betlen unokja Jnos, jsgrt Betlen-A pnak nevezi-
o) Mon. Convent. Tom. I. pag. 170.
&) 1635-ki lftstval-knyv 48-49. 1, . ,,
c) Caroli Vagiier Collectanca gencal. Hist. 111. Hung, familiarufo. 1802.
ec. IV. i15. 1.
APAF I . 11
teteit, ennek fia Mikls pedig apjrl, A pafinak: s igy kapk az A pafi
nevet. A re kvetkezett Mikls czimerl a kgys Betlenektl el t r-
l eg: egy feltztt siskt vett fel, mely t van tve, s mi szlfrtk-
kel van rnykolva. <x)
A leszrmozs hitelesebb kimutatsra a csaldfa itt kvetkezik,
mg pedig a kzs trzsen kezdve, melyben a Betlenek tovbb gozsa
ki lesz mutatva. 3) Marhard fia Lrincz.
; * ,
Bochon. Boncz. Betlen. Bericze. Csk.
/
_ ^ ^
Pter- Olivr. Mikls,
A pa Jnos.
1 1
Mi l l i i 1 1 . ^
A paf i Mikls. Bet l en Jakab.
Gergely (1305)., m ^ V ^ ^ ^ ^
jlnos (1364).
Pter (1386). Lszl f.
Gergelyt- Mikls (1413)
Lszl (1435). A nna.
\ (Jnos vajda neje.)
Mihly (1447).
Ferencz. Lnrd 1506. Zsigmond+. Mikls (1490).
L \ (Monostori Kata)
; V. . ^ K ^ , , S
Mikls. Gyrgy. Lszl. Farkas. Gergely; ' ^
t i (Ikt. Betlen A nna) (Sarmasgi Ilona) (hrom neje)
Ferencz. Gbor +. Gspr f. Imre f, Istvn f. Lnrd. Mikls +.
I ^ (Krolyi Klra.) (Kenderesi r.)(BnfiA n.) (OrbaiMarg.)
Magdolna. Frusina. r) Farkas +1603. Erzsbet. Gyrgy.Ferenczf.
(Mik Bls) (Siger Jnos) (Erdlyi Ist.) (Petki Bor.) <
Kristin.Erzsb Istvn. Boldizsr Margit. A nna, L A p Mihly. Borbra.
(Toldi (Lzr (Lorndft (Barcsai (ToIdalagi(Henter (Bornemissza (Gyerfi
Istvn) Gyrgy) Kata) va) Ferencz) Jnos) A nna) Jnos)
Mikls t . Ferencz t . II. Mihly f 1713.
(Betlen; Kata)
,
t
(8 testvei volt.)
a) Budai Fer., Polg. Lcx. I. 52. 1. ' V
;
:>*
b) E csaldfa al kotsnl a Betlen Elek utn dolgozott Wagner (dec IV.)
Bcnk (Gen. Tran. II. 369.) s tbb trzsfa fekdt el ttem: legliitele-
sebbuek vl em kii:, gy- igazgat Fl p ^fel^Att; mit alkalmasint a Bot-
lenek per-okinriyul adtak be.
c) Wolf. de Betlen V. 407-
12
APAF I . APOR.
E csald a nemzeti fejdelmek fllpsvel "kczd szerepi : n
hnya az orszg fbb hivatalait visel. A pafi Ge r ge l y, a Mikls ia,
Izabella alatt dobokai fispn s fudvarmester; a A pafi Mi kl s ki i -
klli fispn. I st vn a Farkas fia Dva vr fkapitnya ( f 1584.);
A pafi Gyr gy, a Mikls fia, ki 1635-ben halt el, s A lmakereken
nyugszik, tancsos s kklli fispn; mgnem ennek fia A pafi M i
hl y 1661-ben Erdly f ej del mel n. . . A fejdelem, fit, II. A pafi Mi
hl yt , 1681-ben kvetkezjnek vllasztat: azonban a trk, mely
nek protectorsga alatt lla haznk, Budt elveszti, el magyarhoni
uralmt: s I. A pafi Mihly alatt 1688-ban Erdly is visszatrt a ma
gyar korona al, mit A ustria horda mr fejn . . . I. A pafi Mihly elhuny
tval (1690. apr. 15.) guberntorsgra bizatk haznk, fiatal levn
I[. A pafi; s guberntors.g alatt marada. II. A pafi Mihly felvitetek
Bcsbe, a fejdelemsg helyett berezegi czimet kapa, s ott hala el
1713. febr. 1-n, s csaldvalegytt, Erdly fggetlen fejdelmsgt
is, srba vi t t e... A felbb emltett A pafi Gergely volt az, ki , midn
Bthori Zsigmondot tevk trnra, a gyermek fejdelem ellen kiklt; s
im vgzetteljes jslatt az utda^hoz meg Erdl ynek.'
Ezen csald sfszke lCkt- s Dobokamegye. Mint A l make
rk urait, gyakran A l make r e ki elnvvelltjuk a vezetknvtelen
skorban eljni. P t e r s L szl , a Jnos fiait nyerjk Dobokban
Borgt 1386-ban. ) A pafi Mi hl y fejdelem Ebeftvi kastlyban
lakott, mikor fejdelemm tevk. E csald mr az ellt is .'birtokos, de
mg E-dly tronn lt, sok jszgot kapartott kezre. Ministerei a ki
sebb jszgokat s k z j v e d e 1 ir eket -falttk fel; '.a nagyobbakat!. A pafi
nejnek s iinak tart ; z egyes telkeket pedig cseldei kztt oszt
el. Mind e mellett az udvar is utalvnyozott II. A pafinak a szszok t i
zedbl 10,000 ftot; s mgis mikor az utols A pafi Bcsben meghalt,
190,000 forint adssgot hagyott.
A pafin 1724-ben trtnt hallval, a fiscus az sszes, A pafi-bir-
t o f c r ^ akarta tenni kezt. A zonban versg s ^
szr zWhf kvetkeztben, mely sikerint
1
1. A pafiriiaradk nlkl
l oeA dr;eTKa^:
(
eset ben Ebesfalvt, lmakerket,. Katont, Borgt
sa. Betri i^Q?/,C[yrgy, Farkas s Eleknek adja:' a Betlen csald
a jszgokat' n0m.Qs.a1i kvetelte, .de per tjn'magv i s tetted)
^ ^ A :
:
^- ; 0
[A itji, br nemes.]
Nincs egy csald, melynek trtnett a szemllds hinya .ek
kora zavarba hozta volna. A zon szmtalan Oupour, Opour, por s
Q
P
Q r
V ffi krnikink, okleveleink s trtneteink rendn felmerltek,
a) Flodofe Doboka Ism. 46. 1. * .
h ) L
^
f l
T
f e
?
m
^ -
H i n i
^
G
eh..60. 1. jegyzett- Nemz. Trs. 1832. 11,
r , Mikola (Jen. l-Jitor. 7. 1, A nevezetesebb Apafinkat I. Bi ^
(lat Polg. L::xic. I. 52 56. 1.
A PO R . 13
hivatott s hvatlan trtnetbuvraink min(l ugyanazon egy trzshez
szmtk; Nem figyeltek arra, hogy e nv ezrednk elejn mint kereszt
nv jtt.efl. Bevallom, mikp egyelre magam is utnok indultam; de
a tyutykkal vgre is fl kell hagynom.
A z-ismeretes csiki krnika a) az els Opourt, mint a szkelyek
rabonbnjt mutatja* be: ettl szoktk e csaldot leszrmoztatni. A r a
bonbnsgbukta, s a keresztyn valls behozatala utn, a traditio e csa
ld ltal pteti a szkelyfldi Blvnyos vrat, hogy a csald benne az
s vallst fentarthassa..
A z rpdhzi kirlyok alatt gy Opor 1220-ban II. A ndrssal a
szentfldre megy.
Ksbb Lszl erdlyi vajda, ki az- rpd-fig hihaltval mag
hoz ragadta a koront, s ki egy Laczk elnev csaldot ltszik alaptani:
e csaldbl lenni mondatik. De mtinEder ezt ktsg al vonta, b)
ktsg, alatt maradt. E szerint a Laczkok s Laczkik, kik e vajda g
hoz szmtatnak, s kik Magyarhn trtnetben Turoczinl oly hazai-
atlan szerepet jtszanak a hon ellenben: c) e csaldfval igen kt s
gcsen fggenek ssze.
Hasonl ktely merl fel azon Opur-csald ellen is, melynek ln
Opur" ndor "(1304.) ltszik llani. Ezen; g hasznlta ugyan veze
tknvl az Opur nevet, de ugy tetszik, fszkk Magyarhon, hol i l y
nev falut ltunk, d)
E zavarba a szerny A por-csaldot p. Szegedi jezsuita hozta, e)
ki a kalholikus csaldokat hitelnek cskkentsvel is emelni" kvnta.
Pedig az A pr-csaldnak pen nem vala szksge idegen tolakra, me
lyek a j adatokban is ktelkednnk indtanak; mert a magyarhoni
A porokfShy nlkl: is e cisald egyike nlarad legszebb csaldfhkrik:
trtnetileg felmutathat cs&ldf J p o s , kinek ng^ fia van,
s kiknek Opor Balzs 1311 -bri kelt
J
vghgyiomtl ogva a csaldf
szek kzelben, szrazpataki jszgt hagyomnyozta./
1
) Rgibb ada
taink kzs hinya miatt, ez egy is elg kimutatni e csald s bi r
toklst.
A z itt bekvetkezett korszakbl kt trtneti hagyomny maradt
fen a csaldrl. Nyomtatsban a mlt szzad elejn lt Szegedi hagyta
s ez azon ismeretes lenyrabls, mit A por Istvn kt testvrvel k -
vtett el. mit a Rgisgekben eladtunk g)
A msik hagyomny szerint, a Mike lenyt elragad A por Istvn
nak szp zskmnytl csak egy lenya, A por Ilona szletett, s igy
a) S utna Mikol a: Histria Gencal. 51, 1.
b') Eder ad Felmcvum 2. 1.
c) Turoczi III. et IV.
d) Egyik tudsunk nem sok megjel enend munkja az eddig mondi lakat
oklevelekkor fogja hebizonyitani. ; ,
e) Synopsis Heg. Hui. 31.632. 1. ,
i (
.
:
'
/) Fejrvri kptal an szerint. Hon ds, Kl f l d itiil. 90, sz.
g) Erdl y Rgisgei. Pest 1852. 191.K
l
A POR .
benne az A porok figa kihalt, aj Ezen A por Ilona elszr Mihlcz Be
nedek neje, kinek halla utn Burczia Mthoz ment frjhez* ki sajt
nevt a liu-leny A por Ilona nevvel cserlte fel , s igy az A por
csaldot tovbb folytat.
A csald tagadja ugyan e kihalst, de miutn e tny oly r g ll
czfolatlaiul irodalmunk napfnyn: nem marad egyb htra, mint
visszapillantani az eddig megnevezettek csaldfjra:
N. N. '
. - * w^
Jnos. Balzs. (1311.)
Demeter. Istvn. Mikls. Pter.
t
Pter. (1369.)
Sndor. (1373.)
,
Jnos f. Istvn. A ndrs f.
(MikeKata.)
r
Ilona.
(Mihlcz Benedekn.)
(Burczia Mtn.)
Hogy itt a csald trtnetnek folyamt a kihals tagadi s v
delmezi meglehets zavarba hozk, tagadhatatlan. A nnyi l l , hogy
ezen korbl a csaldnak kzlevltrainkban adatai vannak, s azt annyi
val knnyebb volna kitisztzni, mivel e korban a nvvel is tisztban
vagyunk, mennyiben itt egyb klnbzs nincs, mint hogy 1414-ben
mgpor, t>j 1479-ben pedig#mr tisztn A poroknak kezdetnek ratnia)
f r
. . A zok, kik a kihalst tagadjk, a kvetkez csaldfa homlokra
nem A por Ilont, hanem Ilona apja testvrt, Jnost teszik, s igy
folytatjk:
h
" ffKt,... Jnos. ' '
Lszl, Istvn. (1506. agyagfalvi gyl.)
Sndor.
. * ;
Sndor. Lszl. Mihly. (EgyA p Mikls not.1575.)
^ y (A ndrsi Borb.)
Istvn, Sndor. A ndrs. (Egy A por Jnos 1603.
I (Lzr Borb. elesik. Wj
Imre, Balzs. Lzr.+ 1643.
o) Ejigyomnyokafc b. Apor Pdter, ki Szegedivel egy idben (fit, Lusua
hgmuacli czmi kziratban valnak hiszi
&)..Egy evocatoria . "a leleszi kpL Act. anni 1414. nro, 48.
c) Kendi Ant. lyajda oklev. Szegedi Synopsi* 324. L
d) Wolf, d. Betlen V. 409. 1.
A PO R . 15
E kt utols nvvel egy korszak vgzdik s egy msik kezddik
e csaldra nzt. A csald, melyet eddig mint az s valls blvnyzjt
mutatjk be, ezentl a legbuzgbb katholikus. A ndrs 1584-ben oda
hagyja blvnyosvri sasfszkt, a legfktelenebb szenvedlyekkel lej
Torjra lakni. A Vadon vr vlgybe szllt ura s asszonynak szk volt
a t r : jobbgyaikhoz kegyetlenek, vadak minden irnyban; vgre A n
drs kt fejdelmi rnokot megver, s ez ltal jszgt is elveszti. S mind
a mellett, hogy e jszgok egy T s z t sikerlt visszaszerezni, e n mi
dn meghalt, 14 ves fira Torjn egy elpusztult hzat, s a magtrban
k t vka rozsot hagyott, a) E vallsi hajiamat hihetleg a buzg
Lz^r-csald lenya hozta t ; mert ugyanezen A porn volt az, ki mi
dn a feltorjai templomot ms vallsbeliek el akark sajttani, amazoni
indulattal fegyvert ragadott,, s kiltva: Szent asszony ugy segljen, ha
ide jsz, meg kell halnod I a templomit megvdelmezte.
A zonban a lzrilag hagyott A por Jjzr, takarkossg s hzas
sg ltal jszgt s csaldjt.jra helyret. Ezen Lzrtl a csald k
vetkezleg gozott le a mai napig:
Lzr (t 1643).
(Nagy Frusina.)
Ilona A ndrs. Istvn (grf). Jnos.
(Cserei Jn.) (Sndor Jud.) (Farkas Zsus.) (Vjna Kata.)
Ferencz (nemes g). Pter (br lett).
(Zsid A nna.) (gr. Kinoki Borb.)
Lzr. Jnos (+ 1773). Zsuzsn. Lszl (+ 1770).
(Kapi Terz.) (Mihlcz Sus.) (gr Haller Jn.) (Szkely Jul.)
> ^ > ^ >
va. Lzr. Judit.
T
P(er. Jzsef. Istvn.
t
(Diszegi (Gyulai (Ti^i (Szkely ' (apt + 1813.) (Henterva.)
Zsigmond) Klra.) Mihly.) Anna.) i
Lzr. Pl. Jzsef. L z r .
(Czobel Erzs.J (gr. Betlen Borb.) (Boros Anna.) (Szeliczki Sarolta.)'
Lzr. jMiklos +. Gergely + Miki. Zoltn Jn. Kroly Snd. Gyrgy +.
(Berzenczei (gr. Haller
Klra.) Rozlia.)
Jnos. Gyul a.
Ezen korszakban Apor I s t v n ( i 1706.) csaldja nevt mg
egyszer kiemelte. Mint eszes ember az Apafiak, fleg I. Leopold alatt
nagy befolyst gyakorolt, nagy hivatalokat viselt, s mint szerz ember
roppant gazdagsgot horgszott ssze Grfsgot is szerze; de utdok
nlkl halvn el, czimt magval vitte, jszgait pedig rokonaira r u
hzta t. <5>)
a) LiKsus Mmeli b. Petr. Apor. M. S.
b) Cserei Hislor. Test 1862. 101. 109. 455. 1.
APOK. JRTNDI.
A por Istvn egyik testvre gyermeke,
A por P tcr, kinek tbb trtneti becses kz -
'iratai maradtak; mint megyei fnk s eszes
ember,beflystbrsg szerzsre hasznl-
i ta, imt-1712-Jbeh. meg is nyert Tle j le
a br A por-csald; mg nagyapja testve
i r e ti egy nemes A por-got kapunk S ha
| Istvn grf ki nem hal: ma grf, br s
nemes A porokat szmllnnk.
A csald czimere, az ide mellkelt
famtszvnybl lthatlag: egy grbe ki
vont kardat tart kar, melyet egy kereszt
ltszik a kirlyi koronra szegezni. A ko
rona zld mezn nyugszik, a czimerpa^
izs fennebbi mezeje, mint a vonalok menete mutatja, piros, a)
A most lk kztt b. A por L z r folytathat a tekintly s
joszgszerzst; ki 1824-ben itlmestcrsgbl udvari tancsossgra
emelkedve, mig is Bcsben l. Fi aK r ol y, a trtneti bv rlat csa
ldi szenvedlynek ldozva, 1848 eltti kirlyi tblai lnk, jelenleg
tartomnyi trvnyszki elnk. A mellkgbl b, A por Jzsef , 1841-
ben mint Hromszk orszggylsi kvete vonta magra sznoklataival
a figyelmet.
11. . RT NDI CSALD.
[rtndi.]
Volt egy szzad, melyben Lippa, Ltigos, Vrad s ms vrak s
az| k| krnyke szorosan Erdlyhez tartoztak: ez idben azon vidk
csaidai igen bejtszodtak Erdly trtnetre. Ilyen, ezen csald is.
Szereplsk a Zpolyahz idejben olya le. P l t s Bal zst
Gritti sujttj le 1530-ban, miVel a bitorlnak' kormnyzsga ellen
mertek s&avzfflift
r
..-ov.y'
1
,..,::
:
v--< .
Ksbb Il"tnen s De m p * Izabella mellett v vnak; s a
gyzelmes t F e r H ^ egyik fbuktatja Iza
bella rszr, )
a) Egyszor mindenkorra jnak ltjuk kijelenteni, mikep a ezirnerek azon le
rst, mely a diplomkban l l , nem minden czimerril sikerl t meg
kaphatni.' : ' ; .;
Wolf de Betlen Lifciv IV.
:
. .
6 .
; 12. . BALZSI CSALD.
[SZidemeteri, kszon-imprfalvi, csik-vaesrcsi.]
Jelenleg is, valamint hajdan tbbfle Balzsi csaldot tallunk
Erdlyben.
; A sz. demct erisvczkei Balzsiak <;thori Zsigmondtl, Betlen
G$bqr korig virgzanak, utol-
s Balzsi lenyt Erzsbetet,;ugyan^onszzadbanGyuUfiLi^l ve-
szi el, s a kihalt csaldnak rkse lett, a) E csal 07 gha Magyar-
honbl nem j tt: ugyanazon Balzsiak lehetnek, kiknek Makovicza
nev yr t az 1.606-ki szerzds biztostani kivnta.
j e l e n l e g l Balzsiak kztt legjobb hangzs a kszon-i m-
prfalyi;Balzsi csald neve, mint a melybl Balzsi J z s e f e t , mint
Csikszk volt utols fkirlybirjt emlthetjk. Honnan hozza le e
csald magt, ismeretlen. Mint scsald mul t szzadi productiokor
el nem s z l t a t Y n . adatai napfnyre nem kerltek.
Ezeken kvl Kllai egy sereg Balzsit emlit a szkelyfldn, c)
13. . BA LDCSI CSA LD.
iBr.J
Baldacci-nak is irjik, homin olasz eredetnek ltszik. Kt test
v r alaptja meg e csald szerencsjt e szzad-elejn, kiknek egyi
ke
1
az udvarnl viselt hivatala l t l brsgot szerzett. A ms testvr
J z s e f (+ 1808.) mint katona, s illetleg rnagy, Erdl ybe j , itt
br Toroczkai Borbart elveszi, s tbb gyermek atyjv lesz.
A z e m l t e t t zvegy az 181 % - i orszggylsen csaldjnakhon*
fistsrt folyamodott, d) S ennek kvetkeztben az 1841-ki or
szggyls czikkelyei kztt azt meg is n y e r t e , e)
r
^
J)
Mieltt a z o n b a n e honiusts ltrejtt v o l n a , a fenrintett nagy-
btya,brsga ez gra is truhztatott, 1835 tjn, melyben a fenirt
Jzseftl:
v
A nt a l , Man Ct 1852.) s Fr anc zi ska Cm agyarhoni i t -
lmester -Fldvri Ferenczn) rszeslnek. Ugy ltszik, A ntalban ki
fog h a l n i .
a) L. rlyk Wolf-BeLlen V. T. 463. VI. 36. stb.
b) Wolf. d. Bcen VI. T. 422. 1.
c) S^lcely nemz. ErtUete 223L .25.' 1.
;
. . d) Orszggy. jegyzit. 175-6. I. '<.;:::'
e) A kinyomott czikkelyek kzti nincs ugyan meg; do azonorsv, g gyl s iro-*
ninyai kztt a megers ts l that.
Erdly nev% c&alda 2
18
B LI NTI T.
14. . BLI NT I T CSALD.
[Tvisi, br.]
Magyarorszgrl szakadt Erdlybe a Hdervri nemzetsgbl.
A Hdervriak egy jlaki csaldot gaztatnak ki , melynek egyik
sarja, jlaki Gyrgy, Fridrich austriai herczeg meglsert jlaki
Nagy nevet vett fel, ennek volt sarja jlaki Nagy Blint I. Lajos kir.
alatt, ki a Blintit csaldot alapt.)
Bl i nt i t nevt azon hadjratban szerezte, melyet I. Lajos Olasz
orszgban folytatott... A gyztes magyar tbor egy rsze straiban
csendesen pihent, mg Nagy Blint egy rszvel msfel jrt. A zon
ban az olaszok a tborra rontanak, s ktsgbeesett harcz kerekedik.
Ekkor rkezik meg Nagy Blint mint ment angyal: El rkezet t a se
gtsg, itt van Blint, i t t !" hangzott minden ajkon; a harcz meg
jult, s gyzelemmel vgzdtt. Mely tettert nagy Lajos kirly 1349-
ben nevt elttnk fekv oklevele ltal Blintit nvre vltoztat, s b
r vagy is zszls ri czimmel ruhzta Fel.
Hogy e csald mikor telepedett Erdlybe, ide val volt-e mr
Nagy Blint: megmondani nem lehet. Mint ktsgkvl erdlyi lege
lbb Blintit Kr i st f jn el, mint olyan, kit 1520-ban II. Lajos kir.
Budra hivott, hogy vele Erdly gyei felett tancskozzk. Kristf fia
I st vn egyelre Zpolya hve, ksbb Ferdinnd lett, mirt ntt
kap, s jszgait veszti. Smivel fia Ti vadar elapasztott birtokbl a
zszls urasg terheit nem hordozhat: 1552-ben arrl lemondott. S
ezen lemondst Jnos Zsigmond oly hozzadssal fogadta el, hogy
maradka nagys gos-nak ne neveztessk ugyan; de ha a zszls
urasgot felvenni akarnk, azt felvehessk, c)
A fejdelmek alatt nem igen szerepeltek. Erdl ynek A ustria al
mensvel ltjuk jra gyakrabban. Zsi gmond 1682-ben adeputatio-
nak tagja, 88-ban a csszri sergeknek sznt, zabot gyjt. Ksbb
kir. tbl.
:
jn^k, ygre torda-megyei fispn. Fia Gyr gy a Rk. for
radalom elejn Szebenbe menekl; onnan nem sok kikrdzik, hogy
Olhorszgba menjen; s tmegy Rkczihoz. A forradalom vge fel
elfogjk, d) Ksbb a kormny kegybe j, s
1
kormnyszki titoknok
lesz. Fia Zsi gmond szerzett a brsgot 1755-ben.
Ez idtl tbbire a kir. tbln viseltek lnki hivatalt, milyen
volt J no s, ki 1784-ben hallos gyrl ad sajt al Korneck Kod-
ms czim drmjt, a korhoz kpest versekben szpen fordtva. Tb
lai lnk lett Fe r e nc z is 1804-ben.
a) Ktfnk. : Gr. Kemny Jzsef rtekezse a Bl intit csal drl . Kovcsoczi
> Arpdija. II. 137 170. s Mikola .46.1.
b) Nagy Lajos oklevele szavai. Kelt 1349. L. rpadia II; 160166.
c) E hrom frfiara vonatkozkrl lsd az okleveleket' rpdia II.
166170. 1,
r
d) Cserei Hist, 347. 3S8.
B LI NTI T. B NF I . 19
Egybirnt az emltettek csaldfja Kr i st of -t l igy kvetkezik:
Kristf fia I s t v n (1545), ennek Ti vadar (1552), ennek J no s ,
ennek Logofet Safirtl Gy r gy , ennek Kovcsnczi Kattl
Zsi gmond. (+ 1700. kr i )
(A ngyalost Krisztina.)
Gyrgy. (170442.)[
(Petki Tejrz.)
Istvn. Zsigmond (br),
(b. Jzsika Borb.) (Prinyi Klra.)
(Ezen g napjainkban halt ki.) f
Jnos. Ferencz. ' Gyrgy.
(+ 1784.) (1804.) (gr. Lzr A n.)
Terz
(Gl Jzsef.).
Mari.
Zsigmond +. Gyrgy.
(gr. Petki Mari.) (gr. Komis Imre.)
Kroly +.
Jzsef .
(Katona 1.)
15. . B A NFI CSA LD.
[Lozsonczi, grf s br.]
E csald, mely Magyarhon Lozsoncz vrosrl ltszik iralni ma
gt, jabb s nem sokk napvilgra kerlend trtneti felfedezsek
nyomn, mieltt Lozsonczi lett volna: mr Erdlyben volt, s itt a
Lpos vidke nagy rszt birta. E szerint Erdly scsaldai egyike.
Ismerem a regt, mely a Bnfia-
kat Tarquiniusoktl szrmoztatja. a)
Igen azt, mely Hhold ne vfi s ke 1970-
ben vndoroltatja be magyar fldre.
A zonban adatok hinya miatt, al nem
rhatom. Ellenben hogy a Haholdoktl
j nekl e, hogy Dnes Croatia bnja Ta
ms nev fit hvk legelbb Bnfinak,
s hogy ez alapt a Bnfi-csaldot, mi r
knt Mikola lltja, az lehetsges. )
si czimerk: egy grifmadr, mely
kirlyi korona felett ll, ezst mezben,
_ _ _ _ _ _ _ s egyik lbban kivont kardot tart. N
mely rajzokban farkkal van festve, nha mg kettvel i
t
s.
Tbbfle nemes Bnfiak voltak Erdlyben; de hogy ssze-
fggnsk-e a lozsonczi Bnakkal, nem tudom. Igy volt a Bn fi nv a
rgi idkben is. Igy ltunk a magyar kirlyok alatt Erdl y vajdai sz-
a) P. Eszterhzi Hist. gcneaJ. foi. 26.
Z>) L. Mikola Hist. gen, Trans. 16. L
2 *
20
BNFI.
kn lindvai Bnfiakat, kik ma mr csak emlkben l ne k. . . A ksbbi
idben ltunk nagyfalusi, bnfi-hunyadi, magyar-almsi Bnfiakat
is* de ezen utbbiak mind a lozsonczi Bnfiak ltalunk felvett ga
zatait jelelk, kik magukat lakhelyeikrl nevezek igy, azon id divat
ja szerint.
A csald trzsfja az Erdlyben! szerepls korszaktl kezdve
kvetkez: Bn vagy Bnfi DneS, ennek Geny A nnt l , kivel a
Krasznamegyben fekv valkvri uradalmat kapjk, fia L s zl , ennek
I st vn, ennek L s zl , ennek fia I st vn ennek kitl az elgozs
kezddik :
I. Istvn
(vagy is Bnfi Kata.)
,
II
t
Gyrgy (1468). Lszl. Mihly. Jnos.
( (Ezeri gozalok albb jnek.)
> >Ss ,
III. Ferencz. Istvn.
i (Bthori Zsfia)
1 ,
IV. Kristf. Lszl. Istvn. Mihly. Jnos +.
(Vncsa Erzs.) } (1548.)
V. Farkas.- Kristf.
(Betlen Klra.) (Bocskai Judit)
i
VI. Istvn. Mihly. Dnes (1606).
(Krolyi Zsuzs.) ..(Kapi Judit.) (Bthori A nna.)
VII. Zsigmond. Gyrgy. Zsuzsa. Dnes (lefejczt. 1674). Borijra.
(Nemes A nna) (Kende Gb.) (Bornemissza Kata ) (Keresztes A nd.)
$PH. Farkas (br I. 1699). , Gyrgy. (Grf lett. f 1709.)
(Barcsai Erzsbet) (Betlen Klra.)
f
r
^ ^
IX. Farkas. Kata. * Klra. Mari. Gyrgy. Zsuzsa,
(f 1761;) (Wess. (gr Bell. (gr. Gyulai (Toroczkai (b. Jzsika
(Bagosi Erzs.) Istvn) A clrin) Ferencz.) gnes) Imre)
X. Farkas. Mihly. Gyrgy (+ 1805 ). Kala. Dnes gnes.
(+ 1794.) (Kemny (Wesselnyi (b Szentke- (Barcsai (b. Dniel
Ter z) , Zsuzsanna) reszt Samu.) gnes.) Istvn.)
XI. Lszl(t 1806). Pl. Farkas. Gyrgy d m Gyrgy. gnes.
-
! ;
(Blien . * (b. Miske (b Nalczi ( f 1822 ) (gr. Eszter-
.BorMra.) j MPer z) Kata) (gr Palm Jos.) hzi j n)
XII. Gerg. Lszl. Mi k s. Pl . A l be r t Dnes Jzsef . Gyrgy s
(t 1825 )(t 1839.) (Ikt.g. Betlen (gr JSszterh. (b Schilling , Ferencz +.
Kata.) gnes.) Jozefa.)
XIV. Bl a. Gyr gy. dm. Gyr gy.
B NF I . 21
Ezen csald frfi ga a X V. szzad elejn Bnfi I st v n (1)
szemlyben kihalt. Egy lenya maradt, kit egy Lozsonczi vesz el^ ezt
az akkori magyar kirly trvnyeink rtelmben fiu-lenyny t ev,
s igy Lozsonczi Bnli nevet vve fel, a Bnfi-csald nevt s jszgait
is rklte, s a tle szrmozott ngy fiu, a csaldot megalapt. a)
Ezen kihalst Mikola igen hibson teszi I. Ferdinnd korra,
mert annak egyszzaddal kell hamarbb esni. Ezt ignyli a csald
maga; ezt bizonytja a csaldfa; ezt az, hogy a tblzat msodik nem
zedkbl Gyrgy s Mihly t est vrek, az Istvn fiai, 1468-ban ako-
lozsmonostori konvent eltt mr mutua fassiot tettek, hogy meg nem
osztoznak, 0)
Magyarhonra gyakorolt befolysuk nem tartozik krnkbe:
csupn az Erdlyben lt'Bnfiakon sikamlunk vgig. A nemzeti fejdl-
mek fllptvel ott ltjuk ket minden nneplynl, ott Jnos Zsi g
mondnak Szolimnhoz, ott Bthori Istvn lengyeltronra menete al
kalmval. Mr a XVL szzad vgn oly hatalmasok, hogy midn 1578.
apr. 9-n j adomny levelet vesznek javaikra: Krasznban Val kov-
ra, Kolozsban Sebesvra s Hunyad, Dobokban Vllaszt s Bonczi -
da, Tordban Magyor s Holtmaros, Belszolnokban Zemesnye mel
lett, egy sereg falut s rszjszgot szmit el az adomnylevl, tbl
zatunkban az V. szmmal jegyzett nemzedk, gymint Farkas, Kristf,
Gyrgy, Tams, Gspr, Lszl, Boldizsr s Gbor rszre, c)
Mint a tblzatbl lthatni, a csald a regeneratio utn mindjrt
tbbfel gozik. A fennebb ltott trzsfa az gynevezett fkormny-
zi vagyis b o nc zi d ai got hoz le.
A nemzeti fjdelmk alatt tbbire orsz. t ancsosi , s Fejr,
Kraszna, Belsszolnok, Doboka, s Kolozsmegyei fispnsgot vi sel
tek. A fejdelmi .kr vgvel az g is ktfel szakada. Mi h l y (VI.)
kt fia, Zsi gmond s D ne st l ,
;
k t agpzat lla elfir az elsnek ia
Far kas (VIII.) br, a msodiknak i l a
r
Gy r gy , g S ezek
mai napig is szp jszgokat birnak.
. Nincs egy csald, mely haznk trtnetben dntbb rszt vett
volna a fejdelmi kor utn, mint ez. Kt fkormanyzt ada Erdl ynek:
I. II. Bnfi Gyrgyt. A z els alatt ment Erdly A ustria al, alatta fo-
l ya le aRkoczi forradalom egy rsze. A msodik alatt ltk a napl e
oni hborkat, az utols insurrectiot, s utols hsget stb.
Ezen gozat szerencsjt Bnfi Dnesnek kszni, ki I. A pafi
fejdelemnek sgora levn, sok jszgot beszerzett, d) tekintlyes l
lst vva ki . Mint a trkprt egyik buktatja, mr Kemny Jnos buk
tval ntt kap, ) 1674-ben pen lefejeztetik: de ksbb jszgai a
a) Mikol a gcneaiog. i7. 1.
b) Kolozsm, Cony. 13. n. I 2 . Hasonl oklevelekkel egsattqrjedelcmbci l ss.
Fancsali hagy. 38. 39. sz. ; \
c) Msolatt 1. iiscal. Avcliiv. fasc, 324. ,
; v
-r-> ;
d) Igy kapa Gyalu vvAt is 1662. sept. 24-cn
;
,2,'00 forintba , inivc 64-ben
mg 10,000-t acla.
c) Grgcnyzenlillrn mart. 1662?
22
HNF.
nota all felmentetnek, aj s fia, I. gr. Bnfi Gy r gy , mint vrtan
gyermeke az auslriai hz nagy kegybe j . A fejd el mi kor buktval
leve fkormnyz, s 1696-ban grfi czrnet vett fel, s alapt a gr.
Bnfi got.
Ennek fia, gr. Bnfi Gy r gy , dobokai fispn (+ 1735.).
Ennek fia D ne s az akkori nagyok pldjra kath. hitre trt t.
Ennek volt fia az gynevezett II. gr. Bnfi Gy r gy fkormny
z, ki miknt az els, ugy maga is Erdly legkritikusabb korban lla
a kormny ln, 17871822. kztt.
Ngy fiat hagya maga utn. Gyr gy katona volt, s az 1809-ki
nemessgi felkels tbornoka. Szp frfi. Vgre pnzzavarai miatt
1832-ben Kolozsvrtt a hidkapu mellett magt a Szamosba vetette.
Fer encz hasonlan katona, lovas alezredes: a franczia hborban
egy erdbe bevgva, goly ltal esett el. D ne s, a harmadik testvr,
elbetegesedve Bcsben l. J zs e f roppant cseldsgtl tiszteltetve,
mint egy Utols Br bonczidai jszgn li vgnapjait. gy e csald,
mely a kormnynak annyi szolglatot tett, maholnap sirba szll.
A grfi ggal szemben egy b r i g jtt le, mit Bnfi Far kas
alapit, 1698-ban szerzett brsgval. Ezen g a mult szzadbn a
kir. tbln viselt lnksg s tblai elnksg s kincstrnoksg ltal szer-
ze rdemeket.
Ugyanezen g egyik sarja volt (XII.) b. Bnf i L s zl , ki az
1839-ki pozsoni orszggylsen, az ellenzk kifejezett fjdalmra
hala el. a)
A z lk kzl b. Bnfi Mi kl s, volt alsfejrmegyei fispn,
rendjellel s kegyelmes czmmel van felruhzva.
Mint a fennebbi tblzat homlokn lthat (IL sz.), a regenerl t
csaldnak csak egy gt mutatk fel. A ms hrom testvr is goza-
tkat alkota; de melyek kzl kett id folytn kihalt. A z albb k
vetkez tblzaton lthatlag a legkisebb fiu nem messze vitte csaldit.
A z eltte ll Lszl ga is csakhamar kihal, s aligha nem
L s z l b a n , ki 1605-ben egyike azoknak, kik Szmosujvrt Bocs
kai rszre beveszik, b)
A Mi hl y (II.) ga korunkra jtt, s idvel messze elgozvn, a bon
czidai Bnfiakon kvl, minden most l Bnfiak msod trzskv ln.
Tblzatunk VII. nemzedknl lthatlag Bnfi Zsi gmond,
L A pafi tancsosa, tblai elnk s fejri fispn, ki Marosszentkirlyt
brta, egy Prinyi lenytl egy gozatot alkota s i nd t al e, mely B o l -
a) Msodszor notzt. Fcjrvrtt 1674. nov. Felmentik Fcjrvrtt 1678 oct. s
Fogarason 1681. mart. Mint Cserei Histrijbl l thatni, BnC Dnes
lcfefeztetst Teleki 'Mihlynak tulajdonitk, mint I. Apafi el s minis-
' ternek: honnan a kt csal d kztt bizonyos idegensg fejlett ki, mi
odig terjedt, hogy a kt cl al d ssze nem igen hzosodott. Egybirnt
Bnfi Dncsrc lssd Cserei 12. 64. 7082. stb. Gyrgyre Cserei 408.
477. stb. 1.
h) L. l ett j kozh. Ismeretek Tra B. bet.
B NF I . 23
d i z s r s Pl kt fiban tovbb folyt, s korunkra jtt, korunkban
azonba kihalt, s javait ezen g rklte.
Brsgot e Bnfiak VI. Kroly alatt szereztek. A hely szke
miatt nem levn hatalmunkban az oly szles kiterjeds csald kihalt
gozatait besorolni: elgnek tartandjuk azon gozatok folyamt be
mutatni, melyek mai napra lejnek, s sajnljuk, hogy hajtsunk sze
rint a lenyokat nem adhatjuk, a)
I. Istvn.
II. Gyrgy. Mihly. Lszl. Jnos.
(Ezen gozatat lttuk felbb.) f i L
III. Imre. Pter. A ndrs. Lszl. Jnos.
^ (Harinai F. A n.)
IV. Gspr. Mi kl l "~ PT(1564). 6j
(Telegdi Ors.) }
V. Tams. Gspr. Gyrgy (1573). Boldizsr. Pter.
Lszl. Mikls. (Surnyi Sof.) Gbor. Lszl.
VL Jnos. Gyrgy.
(Lonai Frus.) (Ugrn Sofi.)
VII. Kristf. Zsigmond (1680).
(Betlen A nna.) (Prnyi 1.)
VIII. Gyrgy. Lszl. Zsigmond. Pl. Boldizsr.
(DanieTJud.) (Filstik Kata.) ^ ^
IX. Ferencz. Boldizsr. Imre. Gbor. Zsigmond. Pter,
(b. Kernn^ Zs.) (Szki Mr.) (Mik Zs.) I
X . Lszl. Jzsef.- Elek. Pter.
(Betlen Borb.) (Kun 1.) (Gyrfi Mar.)
i i I
XI . Jnos. Istvn. Zsi gmond,
(b. Kemny Zs.) (Mrjsi gn.) (gr. Betlen A nna.)
XII. Ferencz Mihly. Samu. . Jnos El ek. Kl mn.
(+1835.) (gr. Lzr (Herczeg (Herczeg gn.)
(Zeyk Zsuzs.) Klra.) Zsuzs.) }
XIII. J no s. Dani . D ne s. Fer encz. J no s (+ 1852). L szl ,
(b.Wess.Jos.) (GyrfsA n)
a) Lsd tbbet e csal drl : Ederi Scriptores rcr. Trans. Tom. I. Iluinac
Pan. vgn. Ismt Nem. Tr. 1832. I. 146~7. 1. Bciik special. Tran-
silv. Ms, Tom. I. Boiic/ idnl . L. i794-i orszg gy. jegyzknyv 142.
322. 324. l apjt, hol a Bnfi fig Soml y vrosa azon krel mnek, mi
szerint ket a megyei tisztek, a f kies uras gi befolys al l fel mentvn,
vrosi kivltsgba visszahel yezzk: a orszggyl sen ellene mond.
b) Kl l ai : Szkelyek Eredete, 227. 1.
24
B ARANYAI . B ARCS AI .
16. . B A R A N Y A I CSA LD.
[Maros-jrai.]
Tbb Baranyaiak kztt, vagyonossg tekintetben ezen csald van
leginkbb kiemelkedve. Trzse, Baranyai Ger gel y I, A pafi alatt Ma
gyarorszgrl jve be Erdlybe, s itt 1688-ban lionfiusttalst nyert, aj
A csald tle kvetkezleg j le:
Baranyai Gergely.
.
Mihly.
(Bor Petronella.)
. i
Ferencz. Klra.
(Toroczka Sra.) (Torma Ferenezn.)
Jzsef
r
Borbra.
(Trk Klra.) (Berzencze Lszln.)
A ntal, . gnes. Ferencz.
(Dindr Zsuzs.) (Henter Elekn.) (Gl Rza.)
Gergely. Mari* Borbra. Istvn. Ferencz. Mihly. Rza. gnes. Klra s
Amlia.
Lakzsi helyk Dzs vidke.
17. . B A R C SA I CSA LD.
[Nagybarcsai.]
E csald, melynek neve pr vig Erdly fejdelmi tronn fnyel-
gett, Barcsai Mr k 1216-ban horvtorszgi hnig viszi fel eredett, bj
Ennek kt fiat tulajdontanak: P t r t s Mi h l y t , kik Budn j
szggal ajndkoztattak meg, mit. lltlag birt is a csald egsz a
mohcsi vszszel kittt zavarokig. Ksbb Tam s s J no s szapo-
rtk a csald'jszgait. Egybirnt csald sfszkt Hunyadban: N.
Barcst s a pestyni s szlfalvi rszekt'els foglalsi joggal brjk, cj
E jszgokra dQtfiny levelet Barcsai Tams vett 1454-ben,
E csald, mly az ellenzk soraiban nagy szerepet vitt: 1461-en
Mtys kirlytl Szent-A ndrs, Vros-vz, Bucsum stb. hel ysgek
ben Lpes A ndrs magszkadtval j jszgokat nyert.
Osi czimere: egy nylvessztl tltt kar, mely markban grbe
kardot tart. dj A zonban azon csaldok sorba t ar t i k, melyeknek ne
mes levelk soha se volt.
a) ,1688. mart. 10- n kelt art.
b) Fejr, Cpdqx Dipl omt. III. Tom. I. vol an. 1216.
c
) ^l fYa;eU birtokosnak Barcsai Rubent s Sault l l tjk, s r afal u
Sz^vjnal t, hsbb Surfalymik icveztctcLt. Olhul ma is Saulesd,
0 rd. Nap.' i$54. 101. 5,
B ARCS AI *
25
A csald trzsfjt kvetkezen-hozza le. Bar csai Mr k (1216)
fia Mi h l y s Pt er, kik Budn jszgot nyernek; e Mihlynak fia P
t er , ennek G sp r , rinek Si mon (1367); ennek Jnos s Tam s ,
kik 1395-ben hunyadi birtokosok, a) Itt lthat hzagossg utn, j
ko s , ksbb L szl a Zpolya titoknoka, utna A nd r s (1555).
Ettl tovbb igy kvetkezett:
Istvn (1594).
Sndor, b) , Gyrgy.
(Palatics Erzs.) (Kn Borbra.)
kos (fejd.) Sndor- A ndrs. Gspr. Mihly, c) Pter. brahm.
(Bnfi gn.) (Fodor KI.) (felak. (Ndudvari (+ 1713.) (Nemes (f 1716.)
) 1661.) Erzsb )(Bnfi Kata.) Zsuzs.) (TelekiKr)
i
Istvn. Tams. Pk Sndor.
(Ndudvari (Boldogfalvi (Felvinczi (Bfi
Judit.) Magd.) gnes.) Kriszt.)
Ferencz. A ndrs. Gspr. Jzsef.
(Lukcs Markocsn i Krolyi Erzs.) (gr. Bnfi (Bor A nna.)
Gergely. Mihly. Jnos.
(Nalczi (Kemny (Toroczk.
Sra.) Judit.) Kata.)
gnes. Pter.
Sra.)
t
Ferencz.
(Nalczi
Sra.)
Julin.) i
Jnos. brahm.
dm.
Dn.)
gnes. Samu
(Dzsa (Dzsa Mih.) i
gnes.) \
Zsigmond. brahm >d) Jnos. . Gergely.
(Tri gn:) (ezredes.) (Dniel Ter. f 1818.) ' j
Lszl,
(t 1844.)
(Bja Zsfia.)
L szl . Zsi gm.
(b. Bru-
^ , (gr. Betlen Zs.)
Lajos. -Jnos
(b. Jzsika'Z.)
dm.' kos. Gyrgy. Josefin.
y ; brahm. (Barcsai
Sndor.
Rza.
Jnos.
(b. Bru
chenthal chenthai (Fldvri Srid) Mijds
A nton.)
rpd.
Bla.
Klmn.
Vilma.
Domokos.
A lbert. Gergely.
Mihly.
Kroly.
Istvn.
A lbert.)
Zsfia.)
t
Jzsef.
Gbor.
Matild.
Luiza,
(Kabos Lsz.)
Johanna.
Elek.
Mria. .
(Sndor Gerg.)
Eleonra.
(Babarczin.)
Claudia.
(b. A por Gerg.)
a) Cap. Alb. Com. Hunyad I. fasc. 7* nro. 26.
6) Benk Gen. Trans. I. 291. ' . '.
c) Cserei llistor. 116. 1457. 342, 1.
d) Lss rla Fel s Magy. Minerva 1826 scpl. fz.
26
HARCSAI* B A R D O CZ .
A csald nagy rsze mig is reformtus. Mr 1544-ben Far kas,
Mi kl s s Gyr gy egy feszletrt kereset al vettettek. Barcsai
kos fejdelem szerzemnybl mindazokat kitagadta, kik ms val
lsra fognnak ttrni. Barcsai gne s, gr. Bnfi Dnesn, pedig az i l y
csaldtagokat megtkoz.
Fnykora Barcsai kos fejdelemsgire esik, mi 165861 kztt
folya le; de ugyanezen idben* sujta legtbbet le kzlk az ellen
prt. Gspr t 1574-ben Bthori Istvn mint ellent akasztatja fel
negyedmagval, legyzve Szent-plnl Bkst: s egy szzad ml
va a ms G sp r t , a fejdelem testvrt, trkprti sorompk kztt
sjtjk le rmnyesen:.ugyanaz kztt akasztjk fel testvrt A nd r s t
Fogarasban, a) s lvetik t orozva a Mezsgen kost a fejdelmet,
mindeniket 1661-ben. bj Mi hl y testvrket pedig ksbb, Fej r me
gye fispnjt, I. A pafi mint ellene skldt vetteti Fogaras vr -br
tnbe. O
A guberntorok alatt tbbire visszahzdva ltek, de folytono
san a legjobb hangzs csaldnevekkel sgorosodva. A fejdelem test
vreitl szrmozott Ger gel y s J nos brsgot vettek volt; de b
rsguk vlek egytt kihalt. A z irodalom egyedl Barcsai bra
hm nevt karolta fel, azon brahmt, ki tblzatunkban hihaltnak
van mutatva, d)
18. g. BARDOCZ CSALD.
[Nagy-baczonij
Tbbfle Bardocz csaldot ismernk; s tbbire mindeniknek sz
kelyfld a hazja.
A zon Bardocz csald, mely a Saj mentin megyei fldn lakik, s
melybl Bardocz El ek, mint az ntradmi brgyr ptje s tulajdono
sa hrlapjainkban gyakran elfordult:<0 nagy-baczoni, s,igy szkely
eredet. .
Nem levn e csald levltrval ismeretes, kvetkez csaldft
adhatom.
Bardocz Elek.
(Vsrhelyi A nna.) <
, ;J\
A nna +, dm. Lajos.
(Eal. Horvth Mr.)
. , ;, v
Klra. Etek. Mria.
(Kenderes! Fer.) (Frcsi Fekete gn,)
, dn.
) Xoan. Betlen H st, Lib. Ili.
b) Erdly Rgisgei 113. 276 1.
c) L. Mikola Hist. Gcncal. 42. I.
d) Erd. Statistikja X. 231. 1.
B A R D O CZ . B R R A .
27
Mikor jttek ki a szkelyfldrl? ugyanezen csaldhoz tartoztak
azon Bardbczok, kiket Jnos Zsigmond alatt ntztak: megmondani
nem tudom.
19. . BRRA CSA LD.
[Homorod-almsi.]
E csald, mely az orvosi plyn majd egy szzadig akkora sze
rencsvel s kzmltnylssal mkdtt: szkely fldrl szrmozott ki ,
hol tehets rokoni mig is lnek.
Fe r e n c z jtt ki , s els volt, ki orvoss lett. 1766-ban Ko
lozsvrra le j, s itt a legnagyobb kedvessget vv ki . Jllehet mint
szkely, eredetileg nemes, 1777-ben czimeres levelet vett S c zi -
mere ln koronn nyugv kar, melynek markban kivont grbe kard
van, kk mezben.
Fia I st v n apja nyomdokit kveti.Kikpezvn magt, 1794-ben
j t t le Kolozsvrra. S mekkora szerencsvel folytat plyjt, mutat
ja a kzputczai Barra-fle hz, melynek telkt apjrl rklte ugyan,
de a jelenleg fenll szp hzat re ptteti 1801-ben.
Utna fia lpett fel a kzelebbrl meghalt, s annyira fjlalt Im
re, kinek a kzvlemny emlket szavazott. Tanulmnyait Bcsben
vgezve, 1822-ben j ve le Kolozsvrra, hol apja hallval a vrosi
orvosi llomst fiatalon foglalta el. Szp klsje, kedves modora a
szpnem legkedvenczebb orvosv avat. Hogy midn ez v jan, 22-
n temetek, oly nptenger s kocsi-menet gyle fel, milyet pr tized
ta nem lttunk.
A hrom nemzedk, mely a dr. Brra nvhez annyi varzsert
fze: kvetkezleg jve l e: *
Ferencz. (ztil. 1735. f 1782.)
(A gh Klra t 1800.)
Zsuzsanna. Istvn, Krisztina, ( f 1816.)
(unit.psp.Krmczi Jn.) (szl. 1770. f 1824.) (Gyergyai Lszln.)
(Bartha Zsuzs.)
Imre. (szl. 1799. f 1854.) Terz. Klra.
(Mauksch Emilia.) (Deki Sm.) (Rszler Fr.)
RteT" (+ 185l") I da!
(Radnotfi Zsigm.) (dr. Marusi Ist.)
Mint a tblzat mutatja, flszzadnl tovbb a csald egyike se vala
kpes lett nyjtani. A hall, melylyel szemben annyi nyilt csatt
vvtak ki : mindenikre szltst klde. gy hala el szemnk lttra I m
r e , igy apja, anyja, igy nagyapja.
a) L, Hetilap 1854. 6. 7. sz. Pesti napl . 27. az.
28
ii T iiom.
20. . BT HORI CSALD.
[Somlyi s ecsedi. +. 1613J
Ismt egy csaldra jttnk, mely Erdlyre a mennyi fnyt, ugyan
annyi gyszt rasztott. Ismt egy csald, melynek eredett t rt net
rink elakarjk perelni. Turczi ktfejei egyszer bajornak, a) ms
kor svdnek lltjk; Sarnicius lengyel trtnsz, lengyelnek; c)
Betlen Farkas magyar eredet nmetnek; d) Czwittinger magyarnak:* ?)
s valsggal nem marad egyb fenn, mint kimondani, hogyha magyar
volt, m legyen; de ha idegen volt, nem sokat vesztnk vele. Ha
znk szent fldhez ugy se kt igen sok ket.
risibb szenvedlyeket alig ltunk egy csaldban. Ha gyl l
tek, boszultak, harczoltak, szerettek, szeretkztek: mindent vgl e
tekig hajtottak.
Ezen vezred els szzadai sokkal messebbek, mintsem ott a
csaldfa' sszefizsre gondolhatnnk. Elgnek trtjuk futlag meg
emlteni azon hagyomnyt: miszerint e csald nevt 0 p o s ti hozza
le, ki Salamon magyar kirly alatt, a legbtrabb vitzi tetteit 1069-n
egy orjs cselilovaggali szerencss prbajjal megnyitva, magnak B -
t o r nevet vvott ki .
Czmernek regjt pedig Vi d-r e viszik vissza, ki ugyancsak e sz
zadban lt, ki azonban a rosz tancsos
Vidtl megklnbztetend. Ezen Vi d
idejben, a hagyomnyok szerint, az
ecsedi lpban egy kigy vagy srkny
iit fel tanyjt, mely llat- s ember
rel tpllkozott: Vid e srknynyal
harczra szllt, s azt meglte. A Bt ho-
riczmer hrom fogt innen nmelyek
srkny fognk sz t tik tartani; mg cz -
m r tanunk ms rsze .farkasfognak irja.
' A csald szakadatlan* trzsfjt ren
desen Bthori A ndrstl hozzk le, ki
. ,;v.,;;.). i a XIII. szzad vgn lt. f) Mint ltni
fogjuk, nnekainokiikzl az egyik az ecsedi, a msik a somlyi B-
thorihz alkotjv lesz. Tisztbb felfogs kedvert az ecsedi got is
adjuk, annyival is inkbb, mert annak tagjai is szerepeltek Erdly
fldn.
t?)^Tlnirczi Chronic. Hung. P. II. Cap. XII. h) Cap. XVI.
c) Srnicii Descriptio Poloniae in MHzleri collcct. 1. 264.
rf)iWbif: de Betlen Tom. II. p. 216,
) Czwittingeri spec, Hungar. liter. p. 38,
/) Melyet mi kzl nk az I. Apafi alatt hivatalosan adatott ki a ejcVvi'i le-
vdlti-bl, s tbben ienyoniatk; De .geute Bathorca, Dan. Gcor KTcu--
geborcn. Lipsiac. 1785. ,
B T HO R I . 29
I. Bthori A ndrs;
IL Benedek+, Bereczk. Gyrgy, (osztoz. 1310.)
) (Fiaiban hal ki )
III. (Somlyi g) Jnos (1335). (Ecsedi g) Lks v. Lukcs.
(Neje A nna.) t
/v- , 1
IV. Gyrgy.: Lszl (1351). Istvn. Pter.
^ (Pk A nna.) ^
V. Jnos. Szaniszl(1380). Jnos. Jnos (1400).
i (Sznthi Orsolya)
> Gyrgy +.
v
,
J
'
VI. Istvn. Mi hl yt . Istvn.
(1422. alvajda.) Lszl +. (+ Vrnnl 1444.)
i
VII. Mikls (1464). Istvn. A ndrs. Mikls.
i (erd. vaj dt 1493.) (Ecsedet p. 1492.) (psp.)
VIII. Istvn. Istvn. A ndrs (1527). Erzsbet,
(vajda + 1534.) (ndor + 1535 ) (Kllai Porb.) (Telegdi Jn.)
IX. A ndrs. Istvn. Kristf. Mikls. Gyrgy. A ndrs.
(t 1562.) (+1586 ) (fejd. + 1581.) (Losonczi (Som. Bth. (+ 1566.)
(MajltMarg.) (lengy. kir.) (Bocskai r,) A nna.) A nna.) (Turz A nna.)
; ^-/^ ^ /\. ^
X . Boldizsr. Istvn. A ndrs. Zsigmond. Griseldis. Istvn. Erzsbet,
(lefeji-1.594-) (+ 1603 ) (fejd.) -(fejd. + 1613.) (+1590) (+1605.) (+1614.)
(vradi kap.) (+1599.) (Zmoiski Jn.) (Druget (Ndasdi

1
,
h
. / ^ Pv ^ n \ 1, * a ^ Frusina.) Ferencz.)
XI . Gbor. (fejd. f 1513.) A ndrs. A nna. /
1
(Pal. Horvt A nna.) | (Bn Dnes.)
Zsfia,
(fejd. II. Rkczi Gy.)
Mint a tblzatbl ltk, a Bthori csald csak hamar kt gra
szakad: Lks, vagy Lukcs Rbert Kroly kirlytl 1307-ben meg
kapja Ecsedet, aj ksbb 1492-ben A n d r s az ecsedi lp kzepett
vrat emel: s ezeken le ezen g tagjai, minta hatalmas ecsedi vr urai
jnek le.
Ezen gban tbb nevezetes egynisg fejlik ki , mint Bthori
Istvn a ndor (+ 1535.). A zonban minket ugyszlva csak azok erete
kinek kik Erdly fldn is szerepl t ek. Ilyen vala B t ho r i I s t v n,
erdlyi vajda, a kenyrmezei hs, bj ki mind a mellett, hogy irni nem
tudott, legnagyobb hadvezrnk egyike. Ilyen vala Bthori A n d r s,
ki majdnem egy szzaddal ksbb, mint osztrkprti erdlyi vajda t
nik fel s le Erdly fldn.
a) A. LehoczTd Stemmatographia 1. 55. 1.
b) Lsd lerva Erd. Rgisgei. 274. 1.
30
B T HOHI .
E csald vgsarja volt az ismeretes Bthori Er zs b e t , sszes
trtnetnk legszrnyetegebb asszonya, ki fiatal lenyok vrvel mos
dott, hogy szpsgt megtarthassa. Emiatt az ecsedi Bthori hzot br
tnben viv sirba," 1614-ben.
A z erdlyi trtnsz figyelmt inkbb a so ml y i Bthoriak ve
szik ignybe. Ez sajtlag a kzs trzsfa sztgozsa msodik nemze
dkben alakul, Lszl , (IV.) szabolcsi fispnban (1351.)
?
ki Som
ly asszonyt, Pk A nnt vvn nl, Somly s illetleg a somlyai
vr birtokba hozta csaldgt. a)
Erdlybeni szereplsket Bthori I s t v n (VI.) kezdi meg, ki
1422-ben erdlyi alvajda lett. A zonban valdi fellpsket a re k
vetkez I s t v n (VIII.) vajdasgtl lehet adatolni; kit a mohcsi
vsz mint Erdly alvajdjt tallja, kit azonban Zpolya, mint rendt-
hetlen hvt 1529-ben vajdv tesz. Mint szigor katona Erdlyt,
vagyis a szszokat Szebenen kvl Zpolynak, tzzel vassal hodt s
tart meg: s a Bthori nevet flelmess tette.
Fiai kzl A n d r s (IX.) Izabellnak nem kevsb Itve, mint
atyja frjnek. Testvre, a derk kormnyfrfi, Is t v n (szl. 1533.
f 1586.) fleg Jnos Zsigmond mellett tntet ki magt annyira, hogy
annak hallval az erdlyi fejdelemsget A ustria ellenzse daczra is
maghoz ragadta. vihez j , ellenprtja ellenben kegyetlen, harcz-
mezn szerencss. Csakhamar megrl a lengyel kirlyi szk, Btho
r i Istvn fellp, s A ustria msodszori vetlyt is meghiustja, ki rl y-
ly lesz. E volt a somlyi Bthori csald fnypontja. Ott egy lengyel
kirlylenyt, Jagell A nnt elvevn, uralkodluzz tehette volna csa-
ldl; de magtalanul hala el, s igy a Bthori csald dicssgt, va
rzs hatalmt is sirba vitte, )
Testvrbtyja, Kr i st f, (szl. 1530. + 1581. maj. 27. c) er-
dlyi fejdelem, csak rnyka volt.
E hrom testvr kzl kett mg egy-egy fejdelmet hoz Erdly
tronra. Kristf Zs i gmo nd fit hoz, kirl igazn nem lehet tudni,
hogy a Nrk vagy az eszels fejdelmek kz szmtsuk. A vele els
unoka Bthori A nd r s bibornok is, a kereszt helyett fejdelmi botot
fogad a el; de alig vette fl, a Bthori nvre feneked szkelyek egy
elvsztett csata utn bujdossban sujtk le. ki azeltt mint szm
ztt honfi kerlte
4
hazjt: a Bthori nv ellen felkelt gylllsgnek
lett ldozata 1599ben. d)
Utna mg az utols Bthori is fellp, Bthori Gbor. , mint a
kit az utols ecsedi Bthori finak foga s igy gazdagg tett: ne
vnek hatalma ltal mg egyszer feltolja csaldt Erdly trnra.
Mint utols Bthoriban a csaldvr minden kinvse szpontosult. Hi
volt, mintegy Vrben mosd Bthori Erzsbet, kjvgy mint Bthori
a) Lelioczki Stemmat .55. Budai Pev. Lex. I. 157, 1.
b) Lssd a Bthoriak alatti cscmdineket. Wolf de Betlen Tom. IIIV.
c) Istvnfi 55. 1.
cl) Bl h. Zsigmond lefejez tetesd t 1. Wolf-de Betlen Tom. 472. stb. 1. Bl h.
Andrs fbeveretlete's!. Wol f de Betlen Tom. IV. 454. 1,
B. TI10RI. B A R T HA . 31
Zsigmond; s gyva, hogy mr a Btor nv gny volt felette. Mint
ilyen a j hazafiakat kifuttat a hazbl, a szp nken erszakot tett,
basja, nem fejdelme vala Erdl ynek; s a lett a vge, hogy egy szp
reggelen arra bredt fel, hogy a szmzttek serget hoztak ellene;
megfutott, Vradra meneklt, ott sajt emberei lvk t . . . Igy
nyomorultul lp le-e csald Erdly szinpadrl; i l y mltatlan utdak
zrak be e nagy csaldot a letasztott kt fejdelem Zsigmond s G
bor, mindketten ugyanazon egy vben, 1613-ban, aj
Mint szabadon vllsztott fejdelmek, a Bthoriak majd flszza
dig l t ekEr dl y tronn 1571 1613-ig. Politikjt Bt hor i I st v n,
Zpolya h erd. vajdja alaptja meg; ezt kvet I s t v n, ezt
Bo l d i zs r , mgnem a vltozkony Zsigmond mg ebben se volt se
inek ut da: a trkkeli szvetsgrl lemondva, Bcs fel hajolt,
mint a hov Erdlyt a kopr Oppoliai herczegsgrt be is cserlte volt.
E csaldnak a szellemi tren is maradtak nyomai. Boldizsr fej -
delemsge, s Istvn vdnksge alatt: aszszok alkotmnyukat codi -
ficltk, s re begyezst nyertek. Ugyank hozk be a jesuitkat, s
kezk al alaptk az iskolt, melybl a kolozsvri szpen donlt l y -
ceum alakult. A szellemi t ren mg egy nagy gondolatat is hagynak
fenn, s ez Bthori Istvn lengyeltronra jutsbl fejle. A z erdlyi s
lengyeltron egyestse azon kor vgyai kz emelkedett: II. Rkczi
Gyrgy fejdelem meg is kisrtette, de csatt vesztett, s e csata Er
dlynek msodik mohcsa.
A csald vltoz vre ugy ltszik az utols Btliori lenyba,
So f i b a is tjve, ki mint II. Rkczi Gyrgy fejdelein neje. a nyug
talan Rkoczihz anyjv lett. 6j
21. . BAR T H A CSALD.
[Nagyborosnyaij >
Hromszk egyik npesebb csalda. Legalbb a mult szzadi
productiokor tbb gozat mutat be kivltsgossgt.
Egyik gnak 1618. maj. 26-n vett czmeres levelet Betlen G
bortl Gy r gy s J no s , kt t est vr: s mindjrt kt gozalat i nd
tanak le.
A ms gozatok hasonlt I. A pafi fejdelem alatt tesznek, 1687.
mart. 11-n.
Tbben kzlk Hromszken megyei hivatalt viseltek, Bartha
A n d r s t 1708-ban Rkczi itlmesternek tette. Bartha K r o l y t
1841-ben, mint orszggylsi kvetet ltk.
Msfle B ar t h k is vannak Erdlyben, s gyanithatlag mind
szkely eredetek. Ilyen vala Ba r t ha I s t v n, ki mint fkormny
szki titoknok hala el e szzad harmadik t i zedben: ez Dersrl irat
t magt.
a) Lssd egyeseit l ctiratait. Rgi kzhaszn Ism. t ra, s Budai P. Polg.
^ Lcx. I. kl .
b) Hogyan lesz kalholikns, s hogyan pusztt 1. Cserei Hist. 27. 28. 1.
32
BJSDEUS. B LDI .
22. .. BEDES CSALD.
tSoharbergiJ
A szsz nemesek 1784-ki sszersa szerint, e csald mr aki
kor hrom szzados nemesknt van bejegyezve. Eredeti Szkhelye
ugy ltszik Szeben.
A szsz csaldok rgibb - trtnete homlyba veszett: igy va
gyunk aBedeus csalddal is. Ells, kirl a fennebb megnevezett sz-
szeirs utn emlitst tehetnk: Bedeus Joaki m, ki akkoron fkor-,
mnyszki irnok; ksbb titoknok lett. Hivataloskodsa mellett 1804-
ben egy jkora vastag knyvet bocstott ki nmetl, mi nem sok ma
gyarul is megjelent, a)
Fia a kztiszteletben ll Bedeus Jzsef , ki 1802-ben f
kormnyszki szolglatba lpett, 1815-ben fogalmaz, 1829-ben gub.
tancsos, 1834-ben udvari tancsos, 1847-ben ftartomnyi biztos,
1848-ban bels titkos tancsos lett. Tbb irodalmi munki mellett,
mint a honbuvrlati trsulat elnke mkkik Erdly ismertetsre.
Fia Jzsef hivatalt hasonlan a fkormnyszknl kezd meg-
23. . BLDI CSALD.
[zoni, nemes s grf.]
si szkely csaldnak ltszik, mennyiben magt zonrl, H
romszk egyik falvrl ratja. 6) A zonban nevt a magyar megyk
egyik marosmenti falvri, Beidrl vette.
Mint minden rgi csald, ugy ez is vitzsgnek kszni sze
rencsjt. A trzsfa ln ll Benedek hres vitz; fiai kzl A l b e r t
s P t e r Hunyadi Jnos oldaln llanak Szentimrnl s Vaskapunl.
A lbert fia, P l , Zpolya mellett harczol 1519-ben a felkelt np ellen.
Ennek unokja, J nos , Bthori A ndrs meMett esik el Sellenberknl
1599-ben; s Mihly vajda bodolai jszgt felgetteti,
Nagybani szereplsket a XVII. Szzad, elejn kezdik meg K e-
l emen s Fer encz testvrek, kik Szkely Mzes buktval 1603^bart
a hazbl kifutnak, d) A zonban vsszajnek, s Kelemen 1607-en jan.
10-n ajesuitk kizetsnek tbbekkel: ellnemnd. Ksbb Betlen
Gbor alatt Hromszk fkapitnya lesz.
Ennek fia volt Bl di P l , az A pafikor egyik legnagyobb frfia,
a) Czirac: Oktats a l egol csbb crs s u. tznek is cUentl l pitp jiesl;er
r
sogrl^ .n^|^
v
csuj^ l l . 22 rajztbl val .
PidftMtt s .fl dfl l vgyi tt ^zuj.|aftdl2;i:ct 'ajnl, egszen ms mo
dorban, mint a milyenben kzngesen a feldhzakat ptik. Bebizony
tsra
;
Kolozsvrit'^a hzsongrdi kertekben egy emeletes hzat p tett,
mely mig is a legjobb l l apotban lthat,
b) L. Mikola :,
fl
Hislor. Geneal. 47. 48, 1.
c) Bcnk ,Gcnu Tsans. 1. 248. 1. october 23-a tjt,
d) Wo
4
de Betlen Pstor.Tom. V. 464; 1. .
33
fejd. tancsos, bel sszol nokrfi spn^ s a szkelyek t bor noka. . . kit
Cserei trtnete a) s Jkai A ranykora ly szpen jellemez . . . ki
vgre megbukott, s Konstnczinpolyban brtnben hala el.
Hogyan jn e csald e fnypontjig, bogyan jn leebb, nem rt
a csaldfn vgig pillantani. Els ismert t rzse:
B l di Benedek.
Pter. A lbert. Mrton (1467 c).
Pter (f 1509). Pl (1519). Krisztina.
(Ugrn A nna.) (Burczia A por Luk.)
Ferencz. , Kelemen.
(Sksd A nna.) (Lzr A nna)
Jnos ' f f 1599).
(Becz Kata.)
, ^ ; i
k
Pl (1599). Ferencz. -Jnos. Kelemen (159925). Erzsbet.
(Nagymihlyi Erzs.) (vradi kap.) (Bnfi Mria.) (Horvt Kozma.)
Erzsbeti Jnos (1649). Pl (f_.168jQ. 6 leny.
(Barcsai kos (Barkoczi A nna.) (Vitz ftsuzsT'
fejd. 1. neje.) )
Kelemen. Dvid +. Zsuzsa.
(Henter Krszt.) (Wesselnyi Pln.)
, ^ ^
Pl. Lszl. Jnos. Klra. Jzsef (grf). Mihly.
(Vradi Gyulai (Toroczkai (Macsksi (Szva Jud.) (szl. 1707.)
Julinn.) Krisztina.) Fark.) (Lsd albb) (+ 1804)
i t . (Szkely Terz.)
Rza. gnes. Gergely. A ntal. Jnos. Klra. Istvn (consil). gnes.
(Dindr (Vjna (piarist.) (b. Jsika (kano-(b.Orbn (b.Bornemisz. (Cserei
Istvn.) Tams.) Mria.) nok.) Elek.) A nna.) Fark.)
Lszl. A nna. Mria. Klra. Gergely. Istvn,
flbl. l. + 1841.) (Mihlcz (gr. Nemes (Sndor Gerg.) i
(b. Henter Krisz.) A ntal.) Gyrgy* ) *
Dnezs.
A fennebbi esetek utn mintegy visszavontk magukat a kzdol
goktl, legfelebb Hromszken viseltek hivatalt, vagy fkormny-
szknl, vagy a tbln lnkskdtek.
Mint a tblzatbl lthatni, Bldi Pl egyik unokja J zs e f ,
ksbb fogarasi fkapitny, az addig egyms mellett leszrmaz szp
a) Cserei Hist. 64il4. lap.
h) Lsd Erdl y Rdgistgei 143.144.1.
c) Ilyes Jnos s Ndasdi Lszl alyajddk evocl tatjk l467-bcn erd get-
sert. Alb. C, n. 51.
Erdly nev, csalddai. 3
34
BLDI. BENEDiKTI.
csaldbl magt kln vette: 1771..oct. 15-rl magnak grfsgot
szerze, s grfi csaldot alkota, mely tle igy kvetkezik:
Grf Bldi Jzsef (1771).
*
Kelemen. Vencz'cl. Kata..
(tvs Terz.) (b. Szentkereszti Roz.) (b. Toroczkai Gsp.)
* \ * . ^
Jzsef. Rza (+1819). Ferencz. Gyrgy.
(gr. Betlen Jn.) (Dniel Zsof.) (b Bruchent. Berta.)
si czmere: kk mezben meggrblt lb, veres nadrgban, s
fahaj-szin sarkantys csizmban, mi ny l
vesszvel van tlve; a lb tetejn aranyko
rona ezst gombokkal. A lb felett a nap s
hold ltszik, a szkely nemzet czmere, mi a
csald szkely eredetre mutat.
E volt a Bldi csald si cz mere; ezzel
ltminden Bldi, mgnem Bldi Jzsef 1771-
ben grfsgot vett: s igy a csaldot kt gra
osztva, maga tij czmert kapott; mg ellen
ben a nemes g a fentebbi czmer mellett
maradott.
A mostan lk kzl Gy r gy gr. pnzgy
rsgi orsz. elnk. Testvre F e r e n c z az,
kit Farkas Sndor mint szakamerikai utazt emlit; s fennebbiek kzit
ll Is t vn az, kirl Vas J. tanr, az ismeretes Bldi-codex et elnevezte.
24, . BENEDI KT I CSA LD.
[Benedekfalvi.]
E csald eredete olasz, lltlag Nagy Lajossal jnek Magyar
orszgra. Onnan jtt Benedikti Jnos a kuruczokkal Erdl ybe; mg
az ott maradtak A bonyban most is lnek. Ezen Jnostl kvetkezleg
jnek le az Erdlyben lk: Benedekti Jnos.
> ^ *
Leopold. Ferencz.
: (
Leopold. (+ 1837.)
(Zeyk gnes.)
Samu. Leopold. (+1849.) Jzsef. (+ 1849.)
(Pl Zsfia.) \ (BrdiMari.)
>~ - ^ v ^ 1 ^ - w. ^
Lszl. Rbert. Gbor. Lajos. A lbert. Jzsef.
(gr. Kn Mari.)-
E csald Szszvrost vette vala egyelre laksul; hol az els
Bert. L e o p o l d postamester, ksbb hunyadmegyei birtokos lett. Fia
msodik Leopol d egyelre postamester; ksbb Hunyadba kltzik,
s ott Zeyk lenyt vesz nl; 1812-ben szszvrosi kirlybr, 1821-
bn szebenvidki tart. biztos lesz.
Bt t N KTU KTI . BEN K. B E B N A L D .
35
1792. e csald nemes levlrt folyamodott, mit ksbb meg is
nyert, 1817-ben. Czimerl kt kart kapott, melyek kzl a jobb fe
ll ll egy kivont kardot, a balfelli egy irtollat tart.
, 25. . BENK CSALD.
[rkosi, kzpajtaij
Tbbfle Benk csaldot ismernk, tbbire mind szkely fl
den, s ott is eredeti lakozsi lielyk rkos: onnan szmozt ak Kzp-
A jtra, s egyebv, aj
E csald klns elszeretettel viseltetett az iri plya, s k i
zrlag Erdly lersa irnyban. Igy ltjuk Benk M t napljt
1586-bl. bj Kzpajtai Be nk J zs e f (szl. 1740. f 1814.) Erdly
halhatatlan leirja; ismt Be nk Fe r e nc z, a mult szzad vgn s
ennek elejn nagy-enyedi tanr, svnytani i r: hasonlan e csald
tagjai. Legkzelebbrl Benk K r o l y , Ferencz tanr fia, Csik s
Gyergy lerst ad ki 1853-ban.
Klnsn Be nk J zs e f az, ki Erdly ismerete irodalmban
nemcsak felejthetlen nevet szerze magnak; de mint ezen ismeret
vezrt, alaptjt, rendszerestjt kel l elismernnk. Ha magyarul s
nem latinul irja munkit, tolla oly kihat befolyst nyert volna Er
dl yre, mint ellte senki- A kkor hiheten nem maradt volna an
nyi kzirata, melyek aztn 1848-ban az enyedi ref. kolgyom knyv
trban lngok martalkv levnek.
Kzplyn ltjuk 1500-ban Benk Gy r gy t , mint Hromszk
fkapitnyt. Benk Mi h l y 1673-ban sepsi szk jegyzje. Rkczi
Benk Mi h l y t , ki egyelre Tkl ivei'tart-, s ksbb Hromszken
forradalom elleni hivatalnok, raegfogat.<?) Benk Fe r e nc z, eddi
gi kir. pnztrnok Marosszken, most adkivetsi egyik inspector.
26. . BE RNLD CSALD.
[A ls-cserntoniJ
Hromszk egyik tehetsb csalda. Mr az 1619-enBer nl d Fe -
r eneznek A ls-Cserntonban 28 jobbgya van, mi a szkely fldn,
sok. Bernld J no s , ki egyelre Tklivel tart, ksbb Cserei
knt beltva Tkli pnksti kirlysgt, 1691-ben tbbed mag
val Olhorszgbl, hova Tklit kiverek, visszaszktt, dj
E csald neve rgen Czerk vala: Bernld nevt a csaldfa ln
ll Czerk Bernldtl kapta. Hogy tblzatunk utols nemzedki fl
jegyezve nincsenek, jnak ltjuk megjegyezni.
) A productiokor ezen el szrmozast a kormny elismerte. Kl t Bcs 4798.
oct. j2.
b) Magy.. Tud. Trs. vknyv II. 16. 1.
c) Cserei Hist 215. 366: 1.
d) Cserei Histrija o helyt Bcrnvdnak irja, 215. I.
3*
3(i BEllNA LD. BEItZENCZEr.
Czerk Bcrnd.
a) Mt (1547). Ferencz +. Balzs.
I (Tth Klra ]
Mrtoi. Mikls +. Orsolya. Ferencz.
(Tamsi Erzs.) (Des Lszl.) (gota Klra )
Ferencz. Borbra. Klra. Jnos (f 1588) A ntal.
(Mikes Klra.) (Kegtoly Ben.) (tamsf. Lzr Fark) ' (Imecs va.)
Ferencz. Jnos.
(Flp Margit.) (Mihlcz Fran c)
i (Dacz Klra.)
1 , k
Jnos ( f 1735 eltt). Jnos (1691). Jzsef.
(Osd. Kn Zsfia.) (A por gnes.)
Klra. Gyrgy. Krisztina.
(Mara Jn,) (Szkely Erzs) (gr. Mik Mikls.)
> . " A ^
Terz. A ntal. Rza. Soii.
(Szentplin.) (Imecs va) (Imecsn.) (Pl Jn.)
, . ^
v
Jnos. Lszl.
27. . BE RZE NCZE I CSALD.
[Grgny-szentimrei.]
E csald nevet az utols vekben Berzenczei L szl s A nt al
tevk emlkezetess. Marosvsrhely vidke lakhelyk; hol Berzen.
Istvn 173344. kztt kirlybirsgot, ms tagjai egyb kzhivata
lokat viseltek. Csaldfjok az alapt Fe r e nc zt l , Mi h l y o n, L s z
l n, I s t v n o n j le az itt kvrtkezftig!
T [
Jjty^i (1753).
(Kn Ilona.)
Jpos..
;
Lszl, ... Kata.
(gr. TcJi gne^.) (Baranyi Borb.) (Marisi Lszl.)
Pl. Mihly. ..
(Ozmn Jul.) (Barcsai Erzsbet.)
r- .
Jnos. Ferencz. Karolina,
(gr. Haller A nna.) (Cserei Druzsi) . (Cserei Elek.)
J ^ / ^ ^
A mtell J nos. Lszl . Mi kl s,
(ntlen.) (ntlen.) (Kadcsi Rza +1852.) (Szarvad! Kata.)
Istvn. Vilma. Klra. Mikls. '
:
.' Pl.
a) E. Mtd 1548-ban gyvd. Cap. Al b. Com. Torda fasc. 2. nr. 49.
B E T HL E N .
28. . B E T H LE N CSALD.
[Iktri s betleni, grf.]
E csald, melynek Erdly trtnetrsa annyi trtnetrt k
szn: csaldi trtnett is, mennyiben az elszeretet enged, igen
tisztba hozta. sszelltst azonba a mult szzad elejig lt Bethlen
Eleknek keli fleg ksznnnk, aj
A Bethlen csald Erdly legbirtokosabb csalda mai napiglan,
mind a mellett is, hogy bizonyosan legnpesebb csaldunk. Csaldi
szmts szerint, a mai napon 79 tagban l, fit s lenyt egytt sz
mtva. S a mellett, hogy legmagasabb csaldaink egyike, nincs egy
csaldnv, mely fent s alant, irodalomban s kzplyn npszerbb
lenne, mint a gr. Bethlen nv.
Eredetnek ktforrsrl mr az A pafi csaldnl emltst tevnk,
kimutatvn, mikp az A pafi s Bethlen egy nemzetsg sarjadka. Meg-
emltk a hagyomnyt, mikp e csald kzs trzse, Be t l e n, szent
Istvn hgtl, Sarolttl, A ha kirly zvegye s ismeretlen msodik
frjtl szrmozott; miknt szrmoztatjk le e Bellentl e kzs csa-
ldat, tblzataink oly vilgosan mutatjk, hogy csak annyit hajta
nnk, hogy a mily vilgos, oly hiteles is lehetne.
A kt Betlen s az A pafi csald elgozsa kimutatsra ezennel
a kzs trzset s sarjait mindjrt ide igtatjuk;
Marhard.
r
Lrncz.
Bochon vagy Bereczk. Boncz. Betlen. Bencze, Csk.
Pter. Mikls f . Olivr.
Domokos, Jnos.
Domokos. Mikls. Jakab.
(Iktri Bethlenek . . . . A pafiak . . . betleni Bethlenek trzse.)
Igy fgg ssze a hrom trtneti nevezetessg csald; vagy is
igy kpezi a hrom csald a kzs Bethlen-nemzetsget. Itt a Betlen
nemzetsg pldja magyarzza meg, mi a csald, mi a nemzetsg, j
Minthogy teht az elgozs mg a XII. szzadban megtrtnt,
vegyk a kt Bethlen csaldot is klnkln.,
a) E nyomtatsban kijtt., s a temetseken annyit ismtel t munka ma mr
alig l tezik. Aa^e l ttnk fekv ismtl st Zil ahi Sebes Andrs tanr
mondta el Bethlen Lszl felett. Nyomt. Kolozsv. 1718.
b) Tbb magn levelet kaptam, melyben a c s a 1 d sz helyett nemz et
s g hasznl sa ajnl tatott nekem. A fenebbi pl da szerint a nemzet
sg t rz s, . a csal d gozat* vagy gcus, genus nemzetsg , familia
csal d: Rma is megkl nbztette, meg az el s szzadokban nemzetnk
is j neknk se szabad szszezavarriunk.
38
B E TH L E N .
A z iktri Bethlen csald
Volt az els g, mit a Bethlen nemzetsg kibocstott. S mind a mel
lett, hogy a rokonsgot mig is tartjk: elnv s czimerkben min
dig klnbztek, aj
Iktri elnevket a temesi Bntban fekv iktri uradalomrl
vettk, mit tbb falk mellkletben brtak is egsz addig, mg a t
rk a Bntot el nem foglalta. A kkor elvesztettk sbirtokukat; de
miutn e trem ismt magyar korona al kerlt: a csald soha se
sznt meg mind e mai napiglan, azt orszggylsiieg a kormny ke
zbl srgetni. Mindazltal mg mind csak nevt brjk, j
Czmerk is elt a ms Bethlen csaldtl. A zon korban, mely
ben a czmerek flvevse haznkba is bejtt: a kt g klnbz cz-
mert veve fel. Iktri, rgen aktri, Bethlen J no s kt hattyt veve,
melyek ugyanazon egy nylvessz ltal vannak nyakukon tlve.
Mieltt tovbb mennnk, ide igtatjuk a csaldfa folytatst. A
fenn elmaradt Domokos fia volt a czmert vev J no s (1350), ennek
Ge r ge l y (f 1393.), ennek J nos (1406.), ennek Domokos (1452.),
ennek Kasza gnestl Ge r ge l y (1480.), ennek:
Mikls (1515).
(Kinisi Pl huga )
Gbor (1526). Pter fi 525).
^ (Moga Kala.)
Farkas. Jnos ( 1570-98) .
(Szrh. Lzr Druzs.) (Dobrai A nna )
Gbor (fejd. 1613-29). Istvn (fejd. 1630). Pter ( f 1646),
(Krolyi Zsuzs.) (Cski Kriszt.)
(Bran I. Kata hgn.) (Krolyi Kata)
Els nejtl:;; > .
^ . '*
!
" ^ ~ ' {
Gbff. Mihlyt., Istvn. Pter. Kata. A nna. Domokos (1666).
(Szcsi Mr.) (llysh. (Zlyomi (Gyulafi (Boldai Kata.)
Kata.) Dvid.) Samu.) f
Istvn (1680). Katiu
(Macsksi Jud.) (M.Kop.Foszt Zs.)
Smuel ( f 1767). Mria!
(gr. Keresztes Borb) (Tornya Istvn.)
a) Lssd Fejr Cod. dipl. IX. voi. 5. 400. 1.
b) E kvetelst a csald az 1790-ki orszggylsen kezd. L. vsz. jegyzk.
102. J
;
folytatst 1794. 42. 210-14. 1. 1842-ki orszggyl sek
jegyzknyveiben.
B E T H L E N .
Smuel (1767).
Domoskos +. Smuel (tbl. el. 1755). Kata.
(Wessel. Mria.) (gr Korda Zsuzs.) (gr. Teleki Lajos.)
Smuel. Gyrgy +.
(Simn Klra + 1848).
/* :
Domokos. Kat al i n,
(b. Wesselnyi Zsuzs.) (gr. Komis Mihlyn.)
(b. Bnfi Miklsn.)
E csald rgibb kzplyjrl Bjti Gspr,. Bethlen Gbor fejd.
trtnetirja, hagya nmi jegyzeteket, a) Domokos 14514. kztt
erdlyi vajda; Ge r ge l y Bjtiknt Mtys kirly alatt szremi bn. ).
A Bethen Gbor nagyapja, G bor , Mohcsnl 6000 kopjs vezr e;
ksbb Zpolya udvari fkapitnya, vagy is tbornoka. Bethlen Gbor
apja, Far kaj , apjnl nem kevsb harczos. A Zpolyk s Bth.
Istvn fkapitnya levn, tbb csatban rszt vett, mint Gyulnl, hol
17 sebbel szabadult meg; s Bthori alatt a p r t j a
lsnl: mely tetteirt az iflyei uradalmat.nyerte fi gra. c) Ennek
valnc "fiai: Bethlen G bor s I s t v n, Erdly fejdemei.
Bethlen G b o r , mint Erdly fejdelme, pratlan msflszzad
alatt. Fellpett 1613. oct. 21-n, mint visszatrt szmztt. Erdly
legnagyobb kormnyfrfia, s mondhatni Erdlyben az iijabb pol g-
risods els apostola. Nyomdt, iskolkat llta. Bkben tuds, had
idejn hs. Magyarhon visszalltsrt hromszor indt hadjratat.
Kvetkeztben 1619. sept. 21-n Kassn Magyarhon fejdeJmnek,
1620. maj. 31-n kirlynak vlasztjk; huszonkt hnapig ki rl y-
kodtt ugyan, de koront l i e r o ^
el 1629-ben. d) ' ~
Kvetkezjnek msodik nejt, Br ande nbur gi Kat a porosz
herczegnt, hagy a fejdelmi szken; de ni gyngesgei miatt egy
vig se lhete trnon. Lemondatk, s kiment Erdlybl.
Helybe Be t hl e n I st v n lpett 1630. sept. ritka kpessg
frfi, tiz vtl Erdly kormnyzja, Gborra rdemes cs: de Rk
czi fegyveres tronkvetelse ellenben dec. 22-n lemondott.(+ 1648.)
A Rkoczi-hz fllpte a Bethlen-hzat leszort Erdly sz n
padrl. Bethlen Istvn lemondott ugyan a fejdelemsgfl, de ki is
ment Erdlybl ecsedi-vrba, s ott l napjait; itteni javait P t e r
fira hgy, egyetlen fira, .minthogy I s t v n, Hugyadmegye fisp-
na, ez alatt meghala. A zonban a magt szmztt Bethlen nyugalmt
itt is meghbort a tzsr szellem Rkczi. Ugyanis Bethlen Pt er
a) Dc Rcbus geatis ra. Princ. Gabr. Bethlen czim munkjban, Ei i jcl nl :
Monumenta Hungri Viennac 1809. 23944. 1.
b) Nemz. Trsal kodban 1841. I. 34. 1.
c) Ugyanott. 34. 1.
d) Kemny Jnos nc'lctirata. Riunynl .
40
B E TH L E N .
egyik szolgjt egy plczval megtvn, a szolga nem sok meghalt.
Rkczi fejd. el akar fogatni/Bethlen az elfogs ell fit kihvja E-
csedre. Onnan a budai pashoz mennek, elpanaszoljk a t r vnyt e
lensget. A porta, nagy kegyoncze, Bethlen Ghor utdai gyt fel
vve, Rkczira j , s t megveri ... Mire Rkczi a Bethlen-hz j a
vait visszaadta ugyan; de soha ki nem bklhettek, aj
Ily viszlyok kztt zra be Bethlen P t e r az iktri Bethlenek
fejdelmi gt, fi rkse nm levn, 1646-ban; fenhagyvn maga
utn des atyjt, Istvn fejdelmet. bj
A mostan l iktri Bethlen csald, a tblzatbl lthatlag, a
fejdelmi g mellett j le, a fejdelrnek nagyapja testvrtl, P t e r t l .
Ennek fia J no s , Izabella kir. tancsosa. Ennek unokja Domokos
kezbl 1665-ben az iktri uradalom utn, jra hat falut foglalnak el
az s csaldi javakbl, cj Egybirnt le az utols idkig nem igen v i
seltek hivatalt. A grfsgot, mit Bethlen Gborit is birtak ugyan, de
azon kor divatja szerint nem hasznltak: ez g 1742. sept. 24-n klt
oklevelnl fogva vette fel..
A most l gr. Bethlen Domokos, Erdly leggazdagabb bir
tokosai egyike: tbbire Bcsben l. S tbb diszjel tulajdonosa. Ne
jtl, ki jelenleg id. gr. Bethlen Jnos zvegye, elvlt: gyermeke
tle nem Y o l t , s igy alkalmasint utols iktri Bethlennek nevezhetjk.
A bethleni Bethlenek.
A betleni g, mint a nemzetsg valdi trzse, a nemzetsg ere
deti czmernl maradt, mi a metsz-
vnyben lthatlag: egy kirlyi koro
nt hord kgy, a magyar kirly kei
egyik jelvnyt, az ar anyal mt , tartva
szjban. Mi blcsben lev cz mert a-
nunk szerint, a csald kirlyi eredet re
vonatkozik. Mg a rege benne egy v
szes kigyt lt, melyet a Bethlenek egy
alma lenyeletsvel megfogtak s meg
ltek.
E czmer flvevse kort s embert
klnbzleg adjk trtnszeink; ada
tokhinyban flvevjt nem merem megnevezni.
Fennebbi tblnkbn lehoztam a kzs bethleni csaldft J -
nsi g (1408).
J nos kt fiat hagya. Egyik fia Ge r ge l y a bethleni vrat p
tett 1437-ben; a ms fi Mar kos a keresdi, most is fenll kastlyt.
Innen van, hogy e Bethleneket keresdieknek is irjk.
a) Jon Bethlen Histor. Lihr. I.
b) h. az ikt. Bethl enekrl Benko Gen. Trans. II. 3G8. 1.
c) E faluk: Betl ens, Seprs, Bdn', jfalu , Biharban: Szdkelytelek, Sz;.
Jnos, ezt magnosok foglalk. Lssd az okleveleket; Nemzeti Trsaik.
1841. 1. 36- 38. 1.
B E T HL E N . 41
A z sfszek, Bethlen, mely mind a mellett hogy fi jszg volt,
i vr ptje fiakbani kihaltval, Er zs e b e t unokjval, kit Patocsi
Mikls vett el, a Patocsi csald kezre horgsztatott: s igy a csald
jsfszktl kt szzadon t meg vala fosztva: mgnem I. A pafi alatt
L678-ban ismt birtokba j ve. a)
Keresd ptje, Mar ko s, szerencssebb volt a csald al ap t s
ban. Kt .fiban, El e k s Ba l z s b a n, kt oly trzset hagy, kiknek
liaradki szmtalan gozatokban egszen napjainkra j t t ek: s mikor
a sorokat irom, 52 fiu s 25 leny l benne.
A fennebb emltett Betlenen s Keresden kivil a Bethlenek s-
fszkel Bn is oda szmtand: ezek ltszanak els foglalsi j o -
guaknak.
A fennebbi tblban egy Ge r ge l y ll a XI V. szzadbl, ki
1396-ban esett el Nikpolynl: a Betlen jszgok msodik alaptj
nak ezt nevezhetjk. Rbert Kroly trnra jutsban a csal d,nagy
szerepet vivn, ennek kvetkeztben e kirlyi csaldtl 1386. jan. 15-
kn Borg felt veszi, mg ms felt a rokon A pafiak kapk. Ugyan
csak ez kapja Bethlen-Szentmiklst s A ls-Kpolnt.
A csaldi kzs jszgok szerzse harmadik korszaka I. A pafi
fejd. korra esik. A z atyafisgos A pafi csald lvn Erdly tronn, az
l et r eval Bethlen J n o s , a trtnsz, mint nagy hivatalnok tbb
jszgokat szerze sajt gnak; de a mellett a kzcsaldrl se feled
kezett el : s vele egykor msik trtnsznk, Far kas, Gergely
s Elek, testvrek I. A pafinval, 1667-ben a kptalan eltt egyez
mnyre lpnek, miszerint azon esetben, hogyha I. A pafi fejd. magta
lan halna el, A pafin az ebesfalvi, almakereki, katonai, glfalvi ud
varhzakat, s a bnyabki s borgi rszeket letig brhassa; emel
lett a katonai jszgot 6000, a tbbit 10,000 forintig 0z^pgiM?iSsa,
S mit akkor nem remltek, bekvetkezett. II. A pafival csaldja
kihalt. A Bethlen csald fllpett, s az rintett j szgok irnt meg
tette kvetelst. S azt, fleg a trtnsz Farkasnak Lajos nev uno
kja hat vi Bcsbeni mulatsra: a csald ki is nyerte, c)
Ily jszgokkal kezdik meg az itt kvetkez tblzatban az e l -
gozst.
a) \ bctlcni vrat a Patocsiak brjk egsz a Bks Gspr buksig, mikor
is, mint l zadktl , cl kobzk. Bthori Istvn Bth, Bol dizsrnak adja,
1599-ben. Bth. Endre ntn veszti el ; s adjk Tahynak. Ez idtl szm
talan kezn megy t. 1616-ban Haller Gyrgy kapja el, nejvel Kendi
Krisztinval . 1651-ben I. Rkczi a vrat maghoz veszi, a Kkedinek
adja. Kekedin hal l val a rabsgbl haza trt Bl di Pl kapja 1660-
ban, Kkcdi vgrendel ete kvetkeztben. Bcldi buktval viaszajtt a csa
l dra. L, tbbet e vrrl Erd. Rgisgci. 2.. 1.
A csal di jszgok szaporodst nem kisrhetjk. Meg kvnjuk azonban
jegyezni, hogy Borgt hatrrsg mi t szzadban trtnt fel l l tsval
kezkbo kiejtek, s hel ybe a kormny a Bntban Paulist adta. Lssd
t794-i orszggy. Jegyzk. 136. 413* 1.
c) Ma is bksen b rjk, kivve Ebcsfal vt f mit a kincstr az rmnyeknek
ada.; de hel ybe Rctteget, rokal yt, Kenteikt, Kcrl st stb. ad. Ls.
1790. orszggy. jegyzk, 197. 1.
42
B E T HLE N .
Jnos (1408).
Gergely. (Beent piti 1437.) Mrk. (Keresdet pti.)
J
A j k
Bernd. Mikls. Elek (1461. alvajda). Balzs (1504).
(Czire Marg.) (Bnfi Druzs) (Turz A ngalit.)
Jnosf . Erzsbet. Gyrgy. Gergely.
(Patocsi Miki.) (Izabella cons.) (Nyujtodi Erzs.)
(Sksd A nna.) j
Mikls. (1586. consil. Gyrgy. Jnos.
(Mihlcz Hona.) (Toroczkai Kata.) (Sttksd Kata.)
' ' i
Ferencz. (fejri fisp. s ir> 1649.) Gyrgy. Farkas.
{Kamuti Zsuzs.) (Csejti Ilona.) (Bni kast. piti.)
(Kemny Kata* ) t (Kemny A nna.)
Farkas. Gergely. Elek. Mihly. Jnos,
(histor. 11679.)(orsz. tborn. (1691. canc. 1.) (fejri fisp.) (hislor. + 1679.)
(orsz. canc.) 1. 1692.) Nagy Klra) (Zsombori Borb.) (cancell.)
(Ostrosilh Bor.) (Toroczkai Kata.) f ( (Vradi Borb.)
t , <*-a . r^ ^ ^ (Fekete Klra.)
Lszl. Klra, Kata. Judit.stb. Elek. Jnos, (Ez gol albb
(kk. fisp.) (gub. (H.A pafi (Lzr (gr.PekriK.) Mihly s fo
f f
j
u
k folvlalni)
(t 17j7.) Bnfi Mihly.) Gyrgy.) i Gyrgy f.
o J y ;
(FolliMr.) Gyrgy.) (Klesri Sm.) {
Lajos. Gergelye Pl. (17651794. tbl. elnk.)
(Ntlen. A z A pafi (Nalcz Borb.) (gr. Teleki Sra.)
javflk kiperlje.) ^ (
Lajos.. Ferencz. Lszl. Farkas. Pl. va.
( i 1807;) (b. Bnfi Zs.) (1804Hu- (gr.Mik (tborn.+1795.)(b. Dniel
(b.Wess. A n,)v, } nyadiadm.1.) Zsuzs.) (b. Kemny Kriszt.) Istv.)
' { (b. Domokos 1.) /
. ^ v , ^ ; ,
Gergely. Lajos. Ferencz. Pl . Jzsef . Elek. +. Pl . Kroly,
(gr.Betl. (gr.Betl. (gr.Betlen (b.Born.(gr.Toroc. (ir) (gr. Betl. (f 1837.)
Klra.) Klra.) Karolina.) Kata. Eszter.) (Platw Luiz.)' (gr. Mik
' { I i | Vilma.) ' f Kriszt.)
( t . A ^ l ) , |
Lszl . Mria. Snd-Fer. Ge r ge l y . L szl . Pl . Gbor . Far k. Eszter.
s (Kendefi(b.Bnfi(g.Betb (nften.)(g.Bet (g.Betl.(g.Teleki(g.Tel.
Lajos. Lajos.) Josefa) Leop.) Rza. Mria.) Klra.) Rza.) Lajos.)
(nWn'ek) s f Kroly. j
t
i
Pol i . Kl ra, t Elek. Paulina. Gbor. rpd.
(gr.Betl.Gb.)j Pl. Frigyes. Gizella.
A ndrs Ltotv^Gergely. Karolina.
F
J M ^
n
f ^
(^M<> Jol i ka. tfa^+X Vilma, l en .
B E T HLE N * 43
A z elttnk fekv tblban az El e k gt adk, melynek ffsz-
kc, temetkezje Keresd l evn, olykor keresdinek is neveztetett;
minthogy Betlent nem brk. De ezen elnevezst ma mr egszen el
kel l felednnk, minthogy az elttnk fekv egsz g annyira el van
szrva a hazban, hogy csakis az eredeti b e t l e ni Bethlen nvben
osztozhatnak minnyjan. Ha mindeniket sajt lakhelyrl, si kast l y
rl kellene neveznnk: akkor tblzatunk els vgsarjt Lszlt s
Lajost bni s nagy f al usi , a msodik vgsarjt Lajost s lenyait
k e r l s i , Ferenczet s fiait b e t l e ni , Jzsefet s fit r e t t e gi ,
Plt s gyermekeit b et l e ni , Gbort
l
s gyermekeit ke r e s d i , Far
kast s gyermekeit bonyhai Bethleneknek kellene neveznnk: mint
hogy ezen falk teszik birtokaik fejt.
Ezen g nagy szerepet vett magnak haznk gyei ben. El e k
1461-ben erd. alvajda. A z utna kvet kezet t hrom nemzedk fejd,
tancsossgot s fisprisgot visel. A zon Fe r e nc z, kitl az elgozs
kezddik, az irodalom t erre lp, 1649-ben irt leveleivel, a) A z A pa-
iiak idejben hrom testvr: Far kas a trtnsz cancellr, Ge r ge l y
fvezr, El e k is cancellr lesz. S azon befolyst, mit Farkas s El ek
eszvel, vitt ki : Gergely az ltal t et zt e, hogy egyik lenyt az ut ol
s erdlyi fejdelemnek, msik lenyt az els fkormnyznak ad.
S hrman e csald tekintlyt sok idre megalaptk. Utdaik fispn-
, sgot, kir. tblai lnksget, tbornoksgot viseltek, A z jabb i d
ben Gbor , ksbb felsfejri fispn, Far kas t est vrvel , or szg
gylseinken ellenzki kvetek.
Pl fia Ge r ge l y az, kit a bujdosk sorban ltunk.
Ezen g az olgzs ln ll Ferenczt l fogva, ngy irl szm-
lla: F a r k a s t, O testvrt Eleket, ki a Bethlen csaldot i r t ai ; s a
kevs pnz de sok esznec nevezett El e ke t , O az A nsichten rjt.
tfutva az Elek ltal alaptott got, fennebbi tblzatunk el ej
re kel l ismt pillantanunk, s ott fogjuk ltni Ba l z s t , mint egy ms
g alaptjt. Ez g msodik J no s a volt a trtnsz, ) kit mint j sz
gok szerzjt mr emltnk. A pja Far kas orsz. tbornok, 17sebhely-
l yel halt el , 58 ves korban; pti a bni kastlyt.
Trtnsznk, mint ki els nejvel, egy kolozsvri polgr l e
nyval, 60,000 forintot kap, fnyes hivatalai utn vgre I. A pafi alatt
a) Hornyi Memria HiUJgarorum I. 291.
6) Lss Farkas- s Gergelyre Cserei Hist. 100 82. stb. El ekre: Wol f cl.
Betlen Tom. V. el hesz. 26. 1. Cancel l r lett 1791. jan. 10- n. Ger
gely orszgos ftbornokk 1692-ben nevezt.
c) Farkas irta: Wol f de Bethlen canceJlarii Histria de rcbus Transil yani-
cis. Cibinii 1782. s 89. Hat ktet, (1526 1608). Msodik kiads. Az
el st Keresden kezdek vala el , de fl beszakadt. L. Wol f de Bethlen
' Tom. V. pracfac.
ci) Elek irta: Ansichten von Siobenbrgcn. 1S18.
e) Jnos irta: Rerum Transilv. Libri Quatuor. (t 6291663.) Auctorc Joanne
Betienio. Tbb kiadsa v a n * Sajag egy ktet.
44
B E T HLE N *
cancellr lesz: fenemltott A pafi javak biztostsa melleit, sajt ut
dainak tbb jszgot szerze, mint Kamarst, Teremit stb. Kt njc
volt, az elstl Mikls s Pl, a msodiktl Samu fia szletett, luk
mind csaldot alkolnak. Mily terjedelmes jszgokat hagy a fiaira, lt
hatni sajt vgrendeletbl, aj
Mieltt tovbb mennnk, a J nos ltal alaptott csaldft j
lesz tpillantanunk, J nos (a historikus sX A pafi cancellra.)
Mikls (ir). ~ Samu (f 1708). Pk
(Kun Ilona.) (Lssd albb.) (Tordai Margit.)
, - / V ^ '
Mihly. Jzsef. Jnos.
(Vay Erzsbet.) (b. Kemny Krisztina.) (A lvinczi Erzsbet.)
t t t
Istvn. Elek. Dvid.
(Macsksi Kriszt.) (gr. Vas Judit.) (gr. Teleki Klra.)
, ^ i
Lszl. Samu. Dniel. Sndor (ftart. bizt.)
(b. Bnfi Klr.) (Fekete Klra.) (f 1822.) (gr. Betlen Zs.)
i * ^
Farkas. Jnos (f 1852). Imre (fisp. s ir) c) S n d o r.
(b. Huszr (gr. Bleli Rza f 1839.) (f 1834.) (b. Kemny Mria.)
Borbra.) (b. Wessel. Zsuzs) (gr. Betl. Rza + 1832.) (
Gyr gy. Ol i vr . J nos. Mi kl s. I mr e . Mi kl s* ) S ndor ^J nos * * )
(b. Bnfign) msodik nejtl: (ntlen.) (Gl A n.) (g.Tolda-(g.Teleki
(f 1839.) Dani . Istv. A nt al .' dm. f lagiZsfia.) Zsfiaf.)
I Leny az elstl: 3 leny. ( (
Borbra. Rza. <~ a - ^ ^ ^ ^
(Inczdn.) (b. Stipsicsn.) Zsi gmond. Gyul a. Gza. Do-
Eliz. Kl mn. mo ko s . B hi
(gr. Teleki Sam.) J no s. J zse f .
Johanna, S ndor .
(g.ToldaI. Mih, s b. Huszr Mihlyn.)
*) Az l LkzL ide szmtand testvrl ; Nina (b. Bnfi Zsigmondn).
**J Ide testvrl ]: Karolina (id. gr. Bctl cn 'crenczn), Eliza (gv. Mik
Gyrgyn), Johanna (gr. Toroczkai Mikl m)) Mria (b, Kemny Gyrgyn).
A z ell ll Mi kl s, ki 1692-ben lett cancellr, kitl egy re-
gnyes emlkiratot birunk: kt gozatban indt le csaldt. dj
mint unitrius szletik, s reformtuss, mint nemes ernbqr szletik s
1696-ban grf lesz; mire a ms vben minden Bethlen grT leve.
A Mikls kt gozata egyik vgn Gyr gy l, ki fiat nem hagy;
a ms vgn gynevezett id. Bethlen Jn os az, kit 1852-ben meg
hatnk jegy eznk, kora legeszesebb kormny frfia. ey
a) L. Fejrvri Kptal. Kl t 1675. jul. I2~n.
b) Irt egy ismeretes memoirefc franczit 1. Gerando II. 177, 1.
c) Lerta II. Rkczi Gy. - l ett.
d
) L. B. Miklskz Cserei Hist. 3037S. stb, 1. ).
ej L, l ett Uj kzh. ismeretek tra B. bet.
B E T HL E N . 45
A P l t l lejv gozat vgn 1839-ben ismt egy ir hala el,
fispn s b. titk. tancsos ;s szt. Istvn kis keresztese, Beth. I mr e,
ki csaldi szenvedlybl, haznk trtnetre II. Rkczi Gyrgy
fejdelem lett dolgozta ki .
A lbb gynevezett ifj. Bethlen J no s , mint l ll: kit tbb
orszggylsen ltnk mint orszggylsi kvetet az ellenzk soraiban.
Ha, miknt a ennebbi, ugy e tbla vgsarjai lakozsi helyt is
le akarjuk jegyezni: i d. Bethlen J no s fiait kamarsi s paulisi;
S nd o r fiait rokalyi, testvrt J no s t bni Bethleneknek nevez-
Te jffkr;'^'^^ ~
A zonban htra van mg a trtnsz Bethlen Jnos legkisebb
fia, Samu gozata, mely is igy kvetkezik:
Samu. (kkl, fisp. + 1708.)
(Nagy Borb ra.)
- . A .
Gyrgy. dm Kata. (szl. 1700.i r) Samu.
(KollatovicsKata)(orsz. eln. + 1748)(p:.HallerLsz.+1719) (ngy neje.)
t (BniKlra+1769 )(gr. Teleki Jzsef.) )
Lszl. Gbor. dm. Mikls. Jnos. Ferencz.
( f l 790. ) (katholiz.) (ezredes.) (kincstrnok.) (gr. Toldi (Dniel
(gr.VasKrisz.)(udv.caiic.)(szl. 1719.)(gr.CskiKata) Borb.) Krisztin.)
(g.Kewenhller Jos.) (g.Bnfi Zs.) ) i (
Jzsef (kincstrnok). Rza (+1826). dm(-H789).Teraz.
(gr. Zichy Josefa.) (gr. Cski Jnos.) (g. Gyulai Kata.) (g. Tolda-
/ > (gr. Vass Sam.) f lagi Zsig.)
Fer encz (katona). Jzsef (t 1846). Le opol d. d m.
(Egy olaszn.) (gr. Haller Borb.) (gr. Kirmayer Kata.) (gr. Betlen Borb.)
G bor . Jzsef. Kami l l o. Emi l . A d l . Mi hl y. Her mi na,
(g. Mik (ntlen.) (b. Huszr (b. Jzsika (ntlen.) (gr. Pjcsevics
Rza.) Eliz.) Lajos.) s Mrkosn.)
Leopoldin.
egy fi. (gr. Betlen Ferenczn.)
Ezen gozat alaptja Samu, mint legkisebb s legszerettebb
fi, mint ignylik, nmi elnykben rszesedett. Mint a vgrendel et
bl lthatni, tbbek kztt kapja a teremi uradalmat, akeresdi, bony-
hai rsz jszgokat.
Samunak hrom fia lesz, de egyik csakbamar, a ms a mg l
d mb an kihal: s nemcsak akibalt els fiu jszgait megkaptk; st
dm is tad a fenmarad gnak mg letben.
E mellett ezen g harmadik zben G b o r , udv. cancellr, ve-
lenczei osztrk kvet, katholizl, s fleg ,flz ad kivets krl nagy
szolglatokat teszi a kormnynak: honnan Kkllvron kvl tbb
gynyr jszgot kap. gy hogy midn Jzsef, Leopold s Ferencz
B E T HLE N . D E T LE NI .
megosztoztak: az elsnek a radnti, a msodiknak a teremi, a har
madiknak a kkllvri uradalmon kivl mg feles rszek jutottak.
Ugyancsak Gbor majortust is kivnt vala fellltani: de bazai
trvnyeinken kivl esvn,' unoki osztlyra vivk az gyet ; jllehet
a nagyobb fiak per tjn indultak majortusokat rvnyesteni.
A msodik s harmadik z nagy hivatalokat, t bornoksg-,
kincstrnoksgot s orszgos elnksget viselt: az jabb idben
azonban minden hivatali plytl visszatartk magukat.
A z irodalomnak ezgozat i s megadta szerepljt: Bethlen Kat a
(szl. 1700.) egy emlkirat htrahagysa mellett, egy knyrgses
knyvet nyomata, a)
Visszatekintve e csald nyolcz szzados letre, vajdk s fej-
delmek, hsk s hadvezrek, llamfrfiak s rk gyngysort ltjuk
vgig vonulni; a kard s sz fegyvere egyarnt bajnokokra tallt k
zttk; mindig ott lltak a vszek, viharok ln, s mindig a hazafiak
soraiban, szerelemmel csngve a hon fldn; s alig van egy kzt-
tk, ki a kzrdekkel szemben munklta volna szerencsjt. )
29. . BET LENI CSALD.
[Betleni.]
Fogaras vidkn egy sereg nemessg lt s l, kiket bojrok-
nak s nem nemeseknek neveztek; valamint czmeres levelket is bo-
ri levlnek. Ilyen vala a Betleni csald*
Alapt Fogarasi, mskp Kocsis R dul y , ki Brandenburgi Ka-
talin fejdelemtl kap bori levelet 1.631. jul. 10-n, mg pedig, mi
knt oklevelk mondja, mivel a fejdelemnt, tbb veken t, min
den srelem nlkl hordozta.
Egyelre apr hivatalokat viseltek. Ksbb J no s kiemelke
dett, s
;
elvv Szeredai Jozeft, kitl a napjainkra lejtt nemzedk
szrmazott. ; ;
E Jnosnak kt fia volt I st v n s J no S, s ez utols Jnos mr
gr. Lzr A nnt veszi el. Egyelre, gub. titoknok. Ksbb szp kl
sje, deli magas termete sok kalandra nyujta utat szmra, mit az is
nevelt, hogy neve vgrl az y-t el szokta vala feledni. S Bcsben e
nv alatt j hzassgra lpe.
Kt fia, mint a csald knny vr s szpsge rksei, e csal
dot alkalmasint bevgzendL
a) L. <etdt Magyar Athcns 42. lap.
. 6) Lss e csaldhoz' Mikola lap 4. Rgi cs j kzhaszn ismeretek tra.
Pest. sat. B. betu. $enk Gen. Trans. II. 37283. 1. Special Trans.
ad Bethlen. Budai Ferencz Pol gri Lex. I. 394400. 1. Wol f de Beth
len V. , VI. Tom. Cserei histrija tbbekrl , mint Mikl s 30370. 1.
Mihlyrl 372. Jnos 64U4. El ekrl 222444.1. Samurl 115
372. 1, Lszl rl 257-465. 1. dmrl 465.1. Nemz. Trsaik, II. 35. L
BILIS B I R . \ 7
30. . B I LI S CSALD.
[Mskp Olasz.]
Bialis F e r e n c z Rkczi Gyrgy idejben j Erdl ybe, smind
alatta, mind Kemny Jnos s A pafi alatt derkul harczol, sugy hon-
fiustatott 1680. mart. 10-n. Ksbb a somlyi vr fkapitnya s
krasznai fispn lett. s alkot a kvetkez csaldft:
Ferencz.
Ferencz. Jakab.
\ k
Jnos. Imre.
Lszl. Elek. A dm. Jakab.
Eddig jtt vala le a csaldfa 1786-ig. A z utolsk kzl L s z
l Hromszken Szrcsn, El e k Csi k-Sz entmihrfl-yon lakott. A z
Elek gbl val volt Bilis Fe r e n c z ; ki az utols orszggylsen
mint Csikszk ellenzki kvete szerepet jtszott; s ki tn 1852-ben
valahol Magyarorszgon elhallozott.
31. . BI R CSALD.
[Homorod-szentmrtoni, szentkatolnai, kisgrgnyi,
aranyos-rkosi, svradi.]
Mintegy 20 fle Birt ismernk haznkban. Nhnyat kzle
megemltnk.
Legszerencssebb volt kzlk a h o mo o d - s z e n t m r t o -
ni Bir csald, mint a mely a Dzsa, Gyerfi s Vitz csalddali h
zassg tjn szp jszgoknak jtt birtokba; s ez ltal hivatalokra
tett szert.
Eredett Cskbl veszi, Becz J akab ti, ki 1506-ban Ulszl
kir. alatt egy trkkel prbajt lla, s azt megbrvn, Bir nevet veve
fel ; s egyszersmind czmeres levelet is kapa.
Ksbb Bthori Gbor alatt, Bir Gy r gy a fejd. nagyobb can-
cellaria jegyzje, 1612. sept. 16-n j czmeres levelet vesz. Ez ok
mny tisztn kifejezi, mikp egy rgibb nyomn kU A czmer egy
al s- s felsre osztott mezej paizsn, az als felben egyms mel
lett ltsz kt oroszln f van, melyek ugyanazon nylvesszt sz
jokba szortjk. Felettk kzpben egy ragyog csillag. Ezen als
rsz mezeje vrs szintt. A pai zs fels felben kk mezben, alant h
rom zldhalmon ll a korona, s a koronn egy knykl kar, i rt ol -
lat tartva kezben. A czmer t et ej re az addigi sznes hrom strucz-
tll mell egy negyedik is illesztetett.
A csaldfa, mit alkotnak, a lenyokat s magszakadottakat itt
is mellzve, kvet kez:
J i RO .
48
Bir Bls, ennek fia A ndrs, ennek Jnos, ki Udvarblysz'kre
i, ennek Blint, 1660-ban fejdelmi pohrnok; ennek
J
' Istvn.
(Dzsa Zsfi.)
Samu (1702)..SndorT " > '" Mzses. (1692. oszt.)
Dniel Klra.) (Sndor Mria.) (Gyerfi Kata.)
Samu. Gbor. Mzses. Zsigmond.
(Vas Mria.) (CsereiKriszt.) (Ugrn Klra.) (Vitz Klra.)
Mria. Samu Lszl. A nna. Mihly. Zsigmond Zsigmond. Gyrgy.
(UgrnFer.) (Mr (g.Ferrati (b Ibarra (Csuks (Fogarasi Klr.) (Vgh
Borb.) Mih) Terz) Petron) f Mria.)
Pl . A nt al . Istvnf. Klra. Klra. A nna. Farkas,
(fkorm. levltri (Czobel Vikt.) (b. Diszegi (Bir (b. Josin- (Peley
figazgat.) } A ntal) Jzs.) cziLaj,) Krl)
^ . A i ^ /
L szl . Domokos. Gyr gy. Mi hl y. Pl . Lszl ,
(Macsksi Borb)
A zon L s z l , kinek neje Mr Borbra, Jzsef cs. alatt er
dlyi rendrbiztos volt, ksbb hivatalnok Bcsben, s kir. tancsos.
1810-ben temet el egyetlen gyermekt, Fr anc zi s k t , (szl.1775,),
kinek hallt a Magyar kurir, mint zenszeti lngszt, fjlald. Mr
5 ves korban zongorzott, s mikor meghalt, tbb szerzemnyei
kztt operkat hagya btra.
A z itt felmutatottak mellett, az alapt Balzs egyik unokjtl
G y r gy ti egy ms g jve le, mely napjainkban hal ki Bi r J-r
zsefben,.(szl . 1762.. 1847.) a keresztri unitr, tanoda gondnoka,
tbb orszggylsek kir. hivatalosban.
A s z e n t k t o I n a i Bir csald Hromszkrl veszi eredett.
Legkzelebbrl a most,is l Bir J zse f fkormnyszki titoknok,
gr. Bethlert Krisztintl Ct 1849.0 hrom fiat hagy: P l t , Mi kl st ,;
kinek nevt a szpirodalom tern i ltk, s Laj ost .
Szenlktolnaj volt a korunkban lt Bi r M r t o n , minorita
Kolozsvrit, kt npszer blcsszeti sznoklatval mindig a legna
gyobb kznsget gyjttte fel. A ht bnrl tartott beszdei valdi
szpnoklati remekek; 'rokonainl vannak letve. Tbbek kztt Rabok
Oktatsa
44
czm alatt
?
e nemben becses knyvet hagya nyomtatsban.
'"': A k i s g r g n y i Bir csald a nyrdmenti Kisgrgnyben
jrtjplakozst. 1636.-ban a nemesek kztt lstrl. 1786. jnius 19-
Wr->
k e l t l e i r a t G
Y
r
g y
e t
a Pter fit eredeti nemeseknek isme
ri l; A
;
jelenleg l Mi hl y a forradalomban marosszki megyei
korm^nytyg.
B R* B OCS KA I . 49
A z a r a ny o s - r ko s i Birok A rariyosszkben tavijuk magokat.
1664. dec. 16-dikrl v e ^ k czmeres levelet. A szken tbben v i
seltek hivatalt. Bir Samu az utols orszggylsek valamelyikn
kvet.
A sv r adi Birok hasonlan marosszkiek, aKi s-kkl l men
tirl. E csaldhoz tartozik azon Bir Mi kl s, ki Egy mezei gazda
l et e" czm munkt bocstott 1847-ben napfnyre.
32. . BOCSKAI CSALD.
[Kismarjai.]
Egy csald nvre jttnk, mely csaldirat nlkl egykor isme
retlen meteorknt llana trtnetnk homlyban: s alig hihetnk k
sbb, hogy Erdly legnagyobb fiai egyiknek blcsje itt rengett.
A Bocskaak eredetkt Miczbn Simontl hozzk le, ki IV. B
la alatt l, s a tatrok elleni hadjratban rszt vett. a) Ht firl a
kvetkez hagyomny maradt fenn.
Egy h lp Miczbnn el be, kinek kt iker vala karn, s ala
mizsnt kr : az rn fajtalansgot ltva az esetben, elszidja a nt ; s
az szegny Miczbnnt megtkoz. Id telik, Miczbn csatra megy,
s az alatt neje ht fiat szl egyszerre. Miczbn mint haza fel tar
tana, egy cseldet lt ttovzni, kosrral kezben. Krdi tartalmt.
Vgre bevallja, mikp abban hat szp figyerek van, kiket rasszonya
szgyelletben kittetni parancsolt. A z atya tvev a gyerekeket, s
azokat ht falujban kln kln felnevelteti. S mikor felnttek nagy
lakomt ad a, s a hat fi gszen gy ltzve, mint a hon hagyott he
tedik, egyszerre csak belpett, c)
Ezen ht fi nv lettt TmS, Breczk, Dnes, Detre, Simon,
Gyrgy, Demeter, s az utolsn kivl mindenik egy-egy csaldot al -
kota Magyarorszgon, d) A mi Bocskaink Dnest l szrmozott.
E nemzetsg hat kzs csaldt brzollag; a Bocskai czmer
egy zld mezben l sernyes oroszln, kioltott nyelvvel, hat g
farkkal; jobb lbban nylvesszt tart, hegyt feje fl tartva.
D ne s 1280-ban Zemplnben Kvesd vrt kapja. Fi a Gy r gy
a) Rogerii Carmen. Miscrabile Cap. IV. spanyol eredetnek tartjk.
t) Belius (Comitatus Sros Ms.) 1222-re teszu
c) A rege ezen vcrsija mig is l a np ajkn, Erdl yben Egercsen, hol
egy Bocskai van eltemetve, mirl azt hiszik, hogy e regnek ott kel l
le folytoia. A kastl yban mutatjk a termet, hol a lakoma folytj a me
zn igen a feneketlen tt, melybe vetni akarkj s megnevezik az ege-
resi uradalom hat faiujt/ melyben a hat fiu neveltetett. L. Hetilap
1853, 32. sz
il) Tamstl a Kapi, Bereczktl a Szerdahelyi, Detrktl a Sz csi, Simontl
Ztrittcr , Gyrgytl a most is l Ss csl c^szrmoza. Demeter pedig
papp leLt. Wagner Collect. Famil . IV. dec. 17. 1.
Erdly ncv. csalddai.
4
50
B OCS KAI .
1320-ban az ugyancsak ott fekv Bocskt szerzi meg tbb falvakkal:
s innen vette fel a csald a Bocskai nevet. 0}
A csald XVI . szzadig Magyarorszgon lt, mgnem Si mon ott
az orszgnagyokat Maximilin kirly ellen fellzt, mely korn nyi l
vnossgra jvn: Bocskai Simon Erdlybe futott, mint az akkori l
dzttek menhelyre. S itt a kvetkez csaldot alkot:
Simon (+1571).
(Sulyok Krisztina.)
, . 1
Erzsbet. Sra. Ilona. Krisztina. Istvn (fejd).. Judit Jeromos s
(fejd.Bth. (Bagdi (Haller (Ve^l.Horvtli (Hagymsi' (BnfiErist.) Mikls.
Kristf.) Gyrgy) Gbor.) Gyrgy.) Kata.) (+1621.)
I I
Bth. Zsigm. fejd. A nna.
(Bth. Gb. fejdelemn.)
Igy szrmozott be Erdlybe a Bocskai csald, s i l y csaldi sz-
szekttetsek kztt lpett Bocskai Istvn, haznk egyik legnagyobb
frfia, csendet csinlni a Bthori Zsigmond s Basta ltal felkeltett
zavarokban. Miknt egy Battyni, egyelre is a kormny embere,
ksbb elveti politikjt, a protestan|t]smus zszlja alatt fegyvert
ragad... Csak hogy j hbor utn 1606-ban j bkt sikerlt esz-
kzl eni e... Mire mreg gyanjval mg azon vben meghalt,
dec. 29-n. c)
Bocskai st vi n fedelem utn mg ltunk Qgy Bocskait Erdly
fldn, azon B< G bor t , kinek srkvt az egeresi templomban ma
is lthatni! E Gbor a fejdl, testvre nem lehetett, mert a fejd. apja
1571 krl hal el, B. Gbor pedig, midn 1616-ban meghal, csak is
22 ves volt. d) Elg, hogy a fejdelmi gai Erdlyben, mint az ege
resi uradalom ura, vgezte be.
- A Magyarorszgon maradt g se sok vihette. Ugyanis #&on g
utols .sarja I s t v n , ki fejdelmnk nagyapja testvrirl j v ^l ,
mint zemplni fispn, forradalom felidzsbe el egyedet t
v
^
minden javaitl megfosztatva halt el, 1571 -ben., )
A zonban ugy ltszik, hogy e csald akkor csjdt is\erklcsi ha-
lllal halt l i
r
^veszt vn jszgt] de maradka.tovbb;Sarjadzott, s
az ismt Erdlybe vonta magt, hol Marosszken mig is l. 1841.
maj. 28-n itten lak Bocskaiak produclnak, kimutatvn, mikp k
Bocskai I st vnt l szrmoznak, kinek A nd r s fia Bemetn, J no s
fia pedig Demjnhzn lakott a mult szzad elejn; s magokat a ki s
marjai Bocskaiakhoz kotok, s tn pen a ntzott Istvn zemplni f
ispnhoz, i l y csaldfval:
a) Bocska ma a b. Fischer tulajdona s kastl yl yal van el l tva.
1) atvnfl Hstor. Lib. XXIV.
c) molf de Betlen Histor. Tom. VI.
d) Siriratt lssd He'tilap 1853. 32. sz.
cy\ magyarhoni Bocskaiak leszrmozst lssd Wagner Coilect. Fanul . dec.
IV. id26. 1.
ISOCSKAI. B D ON I . noiR.
bl
Istvn.
A ndrs. Jnos.
t
Mihly.
^ : ,
Lszl. Jnos. Mi hl yt . Jzsef.
Mikls, Mihly. Jnos. Gyrgy.
E productiot a kirlyi tbla trvnyesnek talllta, helyben
hagyta: s igy a Bocskai csald kihalsa ignylst megsemmistette.
33. . BODONI CSALD.
[Vajda-Szentivnij
Sett nv trtnetnk lapjain
csaldot I st vn-al ap t az ingatag Bthori Zs. fejdelem alatt.
Eszes ember, de egyike azoknak, kiket a haza rosz tancsosok cz -
mvl szokott megbl yegezni . Bth. Zsigmondnak egyel re nemcsak
hve, mondhatni bels embere. vette r Bthorit, hogy Glfi Jnost,
egykori neveljt, most tancsost, legyilkoltassa: s Glfi vrt, Ma
rosjvrt magv tette.
Ksbb ez ember, mint egyike azoknak, kik mindig a fenll
hatalom eszkzei: mire Blh. Zsigmond hanyatlott, Basthoz szeg
dtt;, honnan 1601-ben a kolozsvri orszggyls mint kzbke el
lent elfogatja, sDvr a zr at ; . . j
i Egy szzad mlva, I. A pafi alatt, Gy r gy a fejd. tbla l nke,
neje Tholdalagiijudith, kitl hrom fia Y O H : Balzs, Gyrgy, Zsigmond.
Bal zs neje Kopasz l eny: /gyermeke egy van, Klra, cancel
lr b. Bornemisza Jnos neje.
Gy r gy ne k gyermeke nincs.
Zsi gmond viszi srba e csaldot, ki 1725-ben, Mikolaknt,
nyomorultul hal meg. bj
Bodoniak most is lnek Erdlyben; de sszekttetsk elttem
ismeretlen.
34. . BOR CSALD.
[Szkori, brivoi s kvesdij
A nemzeti fejd elmek alatt egy Bor Fogaras-fldn hrom fi
nak hrom falut hagya: Szkort, Berivojt s Kvesdet. A fiak kzl
mindenik sajt falujrl vett elnevet, s igy hromfle Bor csaldot
alaptottak.
a) Wol f de Betlen Hist. III. V. ktet.
b) L Mikola Geneal gia 52. I.
4*
52
BOR.
A szko r i Borok mind gyengbb hzassgokat tve, csakha
mar sszementek. . . . . , . . .
A b r i v i Borok sokkal szerencssebbek levn, mig is te
hetsebb esaldaink kz tartoznak, aj
Czmerk, mostan hasznlt pecstjkbl lthatlag: lhton l
frfi, ki jobbjban feje felett kivont kardot tart.
' Csaldfjnak napjainkra jtt ismertebb ivadkai kvetkezleg
goznak^el:
Smuel.
Samu (1709). Istvn. Jzsef.
(Tth Zsuzsa) (Domokos A nna.) (Kereszturi Borb.)
i ' < >
Jzsef. A ntal. Ferencz.
(Pap Mria.) (Sndor Erzs.) (Orbn Kata.)
A ntal. Imre. Jzsef. Ferencz.
(Srpataki Zsuzs.) (Vjna Ilona;) (Vjna A nna.) (Szeredai A n.)
Mi kl s. A ndr s. Gyr gy/ Kar ol i na. Fer encz. A nt al . Imre.
(Henter (Biztrai (Juhsz (Czik A nt.) (gr. Harach
Ceclia.) Istvn.) > Pepi.) ) Fni )
I < ' s*-> ^
J no s. Kl mn; Bl i nt . Gy ul a.
A z utolsk egyike Fer encz, kir. tblai lnk volt, fia A n t a l
1848-ban Fogaras-vidk kpviselje. A z utols eltti g vgn ll
Fer encz jelenleg katastral munklatok egyik felgyelje.
A kve sdi Borok, mint gyes frfiak a legjobb sszekt t et
sek mellett, eszk s gyessgk ltal, szp hivatalokra emelkedtek.
Si mon, mint erdlyi hadi biztos, voltjelen 1697-ben a zeritai t k
zetben a trk ellen, hol, midn a trkt megverek s rr foszf-
gtnak: Bor Simon megpillantja egy kzembernl a trk fvezri
pecstet, maghoz vltja, s azt Eugen berezegnek vi t e, tudtra ad,
hogy a fvezr is elesett. Ez esemny sok szerttcsjre volt. Vgl
Fogaras vidki fkapitn lett. bj (* 1729. 68* . ves ki )
Kv. Bor Fer encz mikor a Rkczi forradalma kitrj a somlyi
vrban magyar katonk szzadosa; A kuruez j , Bor a vrat ott
hagyja* bej Erdlybe. Itt Rabutin trvnyszk elbe lltja. Ksbb
Szebenbl tbbekkel kikredzik,, hogy menjen Olhorszgba a forra
dalom idejre; de a helyett, Rkczitborba ment. cj Vgl krasz-
nai fispn. Neje Torma va, kitl szletett Fe r e nc z fia, ki br
Huszr nvre vltoztat nevtV (E. Huszr csald.)
!
^ 5 Egybirnt mintegy 20 fle Bor van ezeken kivl haznkban.
) Ii.-Mfkola Kist. Gcncal. 58. J.
b) Cserei Histrija 322. 347.
c) Cserei Histor. Pest. 261. 1.
B OB NE MI S Z A.
35. . BORNE MI SZA CSALD.
[Kszoni, br.]
A Bornemisza nv a nemzeti fejdelmek els veiben kezd sze
repelni Erdlyben. Mint rgi magyarorszgi csald lp fel itt.
A zon idben tbb Bornemisza csaldot ltunk Erdlyben, k
lnbz el nevekkel : mint k o l o z s v r i , k p o l nai Bornemiszt.
A legnagyobb szerepet p e t r e l i ni Bornemisza Pl kt lenya:
A n n a fejd. 1. A pafi Mihlyn, s Ka t a a lefejezett Bnfi Dnesn
vitte; mint a kik kzl a fejdelemn mintegy maga lttatk uralkodni, a)
Ezen csaldok mind kihalvn, . Bornemisza nevet egy csald
vette fel, mely ugy ltszik fenri fogja tartani.
Czmernek paizsa az ide mellklt fametszvnybl lthatlag
tbb rszre van osztva. Fell egyfell a
szkelyek kk sznben a szkelyftk csi l
laga ltszik; ms feln veres mezben Csk
vallsossga jelvnye a kereszt, kzbl a
kt fej sas van, kirlyi koronson. A csi l
lag alatt egy nvrt ont pellikn, albb
tban szik egy hatty. 0)
A fejdelmikor vge fel 1687-ben, Csk
Nagykszon nev falujbl mint t ehet sg
ds nevendk j Kolozsvrra Kszoni J
nos. Onnan b. Szva Mihlyhoz megy irnok-
sgra. Ksbb a kolozsi saknkhoz jut.
Majd 1708-ban a Rkczihoz hajlott Hen.-
ter,Benedek helybe csiki fkirlybirnak
kldik. ;v;YI.. Kroly ,cs* s fejd, fellptvel,
mint a htletevk egyike megy fl Er dl y rszrl, hol kpessgt
megismerteti. Haza jvn, a katholikusok udv. cancellrnak teszik.
1721- ben Mikes Mihly hallval fkorm. szki tancsoss ttetik.
1722- ben a pragmatica sanctio tvitelnek egyik legbuzgbb pr t o
lja: bels titkos tancsosi czmet kap; s a grgnyi uradalmat
22,000 ftban birtokra irjk. c) Ily hatalmas ellpsek kztt j hzas
sgokat tesz, elbb Bodoni Klrt, msodszor b. Haller Borbart veszi
el. 1735-ben orszgos elnk. S feles szerzemnyei mellett, fiaira az
addig hasznlt Kszoni nv helyett: br Bornemisza nevet kagya, d)
s a kvetkez csaldft:
a) L. Mikola Hist. Gcncal.g. 29. 1.
b) E czmcr dipl omi lersai", nem ismerem. Me tsz vnynkben hibt kel i fel
fedez minit, mi a k ti ej sas alatt usz hatty mezejben l tszik el
kvetve.
c) Grgcny inseriptioja mintegy h^rom tizede hogy kitelt j azrt az uradal
mat csak is ez vben vette t a kamara.
d) L. Apor Pter hagyomnyai s Mikola 29. 1.
B ORNE MI S ZA. B ORS *
Jnos.
(Bodoni Klra s b. Haller Borbra.)
Pl. Igncz. Jnos (katona).
(Mikes A nna.) (kincstra, t 1769.) f
Borbra. Jzsef. Macsksin. A nna. Klra. Jnos. Kriszt. A nna Mria.
(g.Gyulai (BarcsaiRza.) (g. Gyulai (f 1796) (1777) (+1816) (b.Jzsikn.)
Samu.) Samu.) (g. Haller f (tb. g. Nemes Gy.)
' Gbor.) -J
, * v , - A .
Pl . Jzsef, f. Leopold (+ 1836). Jozefa,
(gr. Mikes Klra) (b.Bornemissza Rza.) (gr. Nemes dm.)
> - . A . ^ / . A
A l ber t . Kl r a. Jzsef. Jnos. Leopol d. I gn c z. Rza. N. N.
s (b. Huszr s (b. Jzsika ntln.) (Katona (g. Mikes (g. Haller
N. N. Kroly.) Sndor . A nt.) Klra.) Kroly.) Gbor.)
* Klmn. J /
(eles.1848.) ) *
Lenyai vannak. Gyula. Tivadar.
A csald Nagykszonban szkely telket, melyben szerencss
eredett' vette, mig mint ereklyt kezn tartja.
Tbbire nagy hivatalokat viseltek, mintmindjrt az els I gn c z
(+ 1769.) tordamegyei fispnsgot, s vgl kincstrnoksgot. Ennek
iia J no s hunyadmegyei fispn, Ksbb mint nyugalmazott, az i r o
dalomnak szentelte idejt: igy ltjuk, hogy 1777-ben Kolozsvrit
knyveket ada ki . j
A most lk kzl egyedl J no s viselt hivatalt, ki is 1842-
ben fkorm. tancsos lett.
36. . BORS CSALD.
[Csik-szentkirlyi.] n
E csald szkhelye Csik, s igy szkely csaldink egyike. A zon
ban id folytn Borssal nemcsak Erdly tbb rszeit, st Magyaror
szgot is elntttk, mint ezt tblzatunk hatodik nemzedknl is
lthatni' , .
;
:;
1570. maj. 21-n Jnos Zstemondtl tblzatunk msodik nem
zedke j adomnylevelet vett; *
Cskban tbben visellek megyei hivatalt. A Dobokba szakadt
g 1755-ben alispnsgig vitte, bj G sp r , az utols eltti nemze
dk elsje, 1792-ben a cski szkelyeknl ezredes volt.
A zon Bor s, J^nos, kitl 15951619-ig pr levlnyi krnikt
brunk, az is cs^si ent ki r l yi Bors volt; de ms g lehet. Tblza
ti) Cz/inc:;^8tVl i idtl ts. Ismt: Szabados Ldlek l ete, czmu szomorui-
ttkot.
b) Hodor Dbokamcgy, Ism. 56, 1.
B OK S . B R M ) h B B U C H E N T H A L .
55
tunk msodik nemzedkvel lhete ugyan azon idben, mert iratban
magt nagyobb B. Jnosnak nevezi, a)
Meg kvnjuk jegyezni, hogy itt is, mint minden terjedelmes
csaldnl, csak az rksket hagy egyneket j egyezhet t k fel, kik
is igy kvetkeznek. Mihly.
Gyrgy (1570). Lukcs. A ndrs.
^ , < W - ! .
Tams (1641). Ferencz. Lukcs. Imre (1659).
t t i - t
Jnos. A ndrs. Tams. Gbor (1693. oszt.)
Gyrgy. Pl. Gergely. Kelemen. Jnos.
V (Magyh. vron (Szegedi (Dobokbaj.)(Mrton Kat.)
\ folyt.) Erzs.) t f
> ~^ ^ /- , ...
A
v t , ^ ^
Gyrgy. Lzr. Flp. Gbor. Istvn. Simon. Istvn.
(Bls L) (VajnaBorb.)(Kvr Mr.) y (BaM va) (GUud.)(Kov.Kl.)
Gspr. Jzsef. Istvn. dm. A ntal. Jnos. Kelemen. Mihly.
(1792.) (Mlk gh.) t (Hoz Kata.) (A ndrsi (Csiszr (Szab (Lzr
i i < ) Borb.) Borb.) Kata;) A nna.)
^ V * .^w-^ ^, i f
"A una. Gyrgy. Jlia. Ferencz. Gbor. A ntal. Gerg. Istvn. A lbert.
Trin.) (Nagy Sim.) s Jzsef.
37. . BR DI CSALD.
^ r . : h [Brdi.] :
Egyike Zrnd-megy;&s fal da-i nak. Mr Bthori Zsigmond
fejd. azon Brdi Jnos \it6tAt^''%^BtylW esett el , Verespatakon
stompokat foglal el 2000 forint pnz htrkbn.
E szerencstlen csaldot kt irts r t e: egyik vala a horavilgi
1784-ben. A ms vesztst, mondhatni vgcsapst, most kapta 1848-
ban, mint a mikor 13 Brdi egyszerre sjtatott le Zarnd Vka nev
falujnl.
Jelenleg mr csak egy l e csaldbl, a Hunyadmegyben l
Brdi Lajos, kinek azonban fiai vannak.
38. . BRCHE NT HAL CSALD.
[Br.]
A lgkiemelkedettebb szsz csal d; mig egy rsze a magyar
csaldok minden kellkt fellttte.
sfszkk jegyhZj' hol a kirlybirsg mintegy rks fis-
a) Erdl y Trtnettra I. 172. 1.
5)6
n RU CH RN TH AL * BRZ.
pnsga ltszik lenni o csaldnak. Egy i l y kirlybrnak vala fia
Bruchentlial Smuel, erdlyi fkormnyz, ki e csald szerencsjt
aiapt.
Br. Smuel Buccow tbornok kormnyzsa alatt az akkor Sze-
benben szkelt fkormnyszknl titoknok; 1762-ben ez llomsrl
udvari korltnoknak vitetik Bcsbe. Ott tekintlyt, vagyont s befo
lyst szerez. 1774-ben fkormnyznak kldetik le, s e hivatalt egsz
1787-ig viselte; mint a mikor 4000 forint nyugdjjal s a szt. Istvn
nagy keresztvel nyugalmaztatott.
Csaldnak jszgai mellett brsgot, az orszgnak s kzmi-
veldsnek azon pratlan knyv- s fleg kptrt hagy: mi nemcsak
Szebennek, de haznknak egyik legszebb dsze.
Testvre Mi hl y 1767-ben fogarasi fkapitnyny ttetett. S a
mostan l csaldnak folytatja lett, a kvetkez alakban:
N. N. kirlybr.
, ^ ,
Smuel +. (fkormnyz.) Mihly (fogarasi kap.)
(Klochner Zsfia.) . }
^Mihly (i 1813). Samu +.' Kroly. (+ 1809. t.) Mrton^
(Szszok Isp. 1.1790) (ujegyhzi (Sachsenfeld 1.) (rnagy. + 1820. t.)
(gr. Teleki Kriszt.) lakos.) /
Mi hl y. Zsfi . Kr ol y. Jzsef . Zsfia f.
(b. Wessel. A n.) (fogarasi fkap.) (ftart. biztos.) (tborn. Geringern)
l (ntlen.)
:
(Kiszling Josefa.)
^ +
Gyul a. kos. Smuelt. Jzsef. Zsfi . A nt ni a, Ber t a.
Il ka. A r padi n. (tart.trv.elnk,) (BarcsaiZs.) (Barcsai (gr. Bldi
I r ma. (gr. Hadik Terz.) Zsigm.) Lszl.) Gyrgy.)
s~
1 j
:s
Hermn. Hermine. Jozefin. Zsfi.
I ( }

?
Igy jtt le e csald napjainkra. Egyedli. csalida Erdl ynek,
melyben a majpratus tnyleg fenll. A lapjt a fkormnyz vghagyo
mnyn vette; fleg azon, bogy a szebeni kaptr s alaptkje a na
gyobb fi kezbe van letve. E majortust a hazai trvnyek nem i s
mertk el ; de tnyleg elnzek.- ,
r
. .
39. . BRZ CSALD.
[Lgosi.]
Ecsal d nevvel: legelszr 1514-ben tallkozunk Temesvrnl
Bthori Istvn t ^ midn az egyeslt magyar sergek Zpolya
Jnos alatt Dzsavnphada ellen csatznak. Br z Mt ys itt ki t nt et
vn magt, Ulszl kirlytl, 1514-ben dec. 6-n klt donatiot kap,
melyben nki Lgoson telek, udvarhz ajndkoztatik.
Br z Mt ys mint nemesek hadnagya hull el Mohcsnl. Fek-
B R Z .
57
v javai, midiin 1552-ben Lippa, Temesvr s ms vrak trkkzre
kerltek, elfoglaltattak Szolimn embereit]. Ezen elkeseredve, tbb
hasonl sors lgosi, karnsebesi s temesvri csaldokkal vndorbo
tot vettek kezkbe s Erdlybe trtnak.
Itt Szszvrosra letelepltek, s 1561-ben Br z M t y s Szsz
vros s szke kirlybrjaknt tnik fel. a) Donatiojnak elvesztse
utn II. Rkczi fejdelemtl Brz Gergely czmeres levelet vett.
A csald czmere 1514 krl: kivont kardot tart korons grif
volt FUIMUS" krirattal. I. Rkczi utn kivont kardot tart kar, a
kard vgbe trkf szrva. De ezzel vegyesen hasznllak egy ms
donszert is, melyen kt beszlget tanr ll, s a jobbfellinek cs
pre szegzett balkarn holl van.
E csaldbl kt kirlybirja volt Szszvrosnak: a fennebb em
ltett Mt ys Szszvros els tudhat kirlybirja, mg az utols ren
des kirlybr is Br z volt, Ferencz, mit a forradalommal vgzett.
Ezeken kivl adott mg e csald Szszvrosnak ngy szkbirt, kt
forvost, egy gyvdet, s tbb hivatalnokt.
A csald fja, egy szzaddal ksbbrl , kvetkezleg jtt le:
Ger gel y (1646) fia Jnos, ennek Pt er , ennek:
Jnos (+ 1766).
r
* r
dr. Br. Lszl (ir, + 1786). Mtys ( f 1793).
(Szraz Mria.) (Lzr Mria).
, , * ^
Gergely (+1827). Ferencz(+1834). Samu(+1827).
(Jancs Mria.) (Rzbnyai gnes.) (Baka Zsuzs.)
( t 1849.) ) ( f 1:25.)
Sndor * / i Zsi gmond. Fer encz. Lszl. Mt ys,
(szl. 1819.) (szl. 1822.) .(szh 17940 ( f 1842.) (szl. 1799.)
(Veliska Lina.) (Heissig Ter.) (Widlacsi Viktria.)
Fer encz. Laj os (ir, szl. 1817).
(szl. 1835.) (Fekete Lina.)
Laj os (szl. 1845.)
A csaldfban lthat dr.Brz Lszl, ki 1785-ben orszgos f
orvoss neveztetett vala: egy orvosi knyvet irt a perjefrl.
A jelenleg l B r z L a j o s, szp toll irnk is e csahd vA g-
sarjai kztt ott ltszik. Ktsgkvl Erdly buvrlatnak egyik lcger-
nyedetlenebb embere.
a) Szszvrsi tan. jegyzk.
40. g. CSKI CSALD.
[Keresztszegi, grf.]"
A l i g van csald Erdlyben, mely a lovagkor jellegeit: a harczi-
assg s rias bkezsget ennyire lehozta volna, mint ez.
E ts gykeres magyar csaldot Magyarorszg ad, aj mint olyat,
mely Szabolcs vezr vrt hordja ereiben, bj
Czimere: egy turbnos trk f, kk mezben. E trk f
czmerekrl fenmaradt egyik rege szerint,
trk vezr feje; mit tle egy Cski vett
vala el. i
Legelbb mint szkelyek grfjt s er d
l yi vajdkat ltjuk a Cskiakat. De, hogy
mikor telepedtek itt l e , azt megmondani
igen bajos.
A z erdlyiv vlt got Cski D ne s , a
Zpolyk tancsosa, ltszik Erdlybe fsz
kelni; mint a ki Egerest, s a nagyalmsi
uradalmat s vele a nagyalmsi vrat, az er
dlyi Csktornyt kap. . .
Fit, Mi hl yt a knonokat, Izabella alatt orsz. tancsoss vl -
lasztjk; ksbb kincstrnok s cancellr lesz. cj
Cltrlstvn ( f 1605.) vlt az, ki csalda nevt teljes fnyre
emelte. Mint Bthori Zsigmond fvezre
1
, Erdly Csk Mtjv lett.
A mellk gban kihalt Mihly javait is rklvn, haznk leggazda
gabbjai egyike. Igy tallta t azon ^zerenpse, hogy .Mihly vajdt,
mint bitorlt megverte, s tle m^^Mf: Igy ltjuk 1600-
bl azon'szp tfvnyczikkt irriyBn- ^uszri^l;, t mint a bitorl
legyzjt, mind a fejdelem, i ni ^ ^ egyesek rszrl kapott java
dalmakban megersti haz' ,fihit Ksbb
Basta ellen ltjuk csata tren, ej
E msodik szerznek I st v n fia (szl. 1603.) tbornok s kl -
zsi fispn nem birta atyja nagysgt. Szpsgt, eszt, gyessgt
a) L. Horvth Istvn rtekezse gykeres nemzetsgekrl . .50. 5J. 1.
h) Turoozi Chvonic. Pars II. cap. 4.
c) L. l etet, s ms Cskiakt Budai Fer. Polg. Lexic. I. 494. 1.
d) 1600. oct. 25-i 4. art."
c) Wolf de Bethlen Tom. V. VI.
csKi. 59
Brandenburgi Kata fejd. kriili udvarlsban fecsrelte el. Fejdelem-
sgre vgyott, s az megbuktatta kegyeljt, s vele egytt maga is el
bukott. Mint kegyencz a fejdelemn gyengesgvel egytt pnztrt
is ignybe vette. Brandenburgi Kata tronvesztsvel kikisrte Erdl y
bl Magyarhonba; ott a Szepessgbe telepedett, mint a hol feles j
szgokat szerze. a)
Mig a csald ismt visszaszllana Erdlybe, fussuk t a csaldft:
Lszl (vajda 1372).
t
Istvn (vajda 1376).
Istvn. Pter. Gyrgy
i * (Szkelyek ispna 1122).
Mikls.
t
Ferencz.
Ferencz. Mihly (1491). Benedek.
. Demeter (1526).
(Som. Bthori Zsfi)
, ^ "V
Dnes (Egerest kapja). Lszl. A nna.
(Nmeti Ilona. (Balassa Zsfi.) (Prpostvri Blint.)
i I
Mihly. Istvn (+ 1605).
(knonok, cancellr + 1572.) (Wesselnyi A nna + 1644.)
> Istvn (szl. 1603). Lszl.
( F^ c r v i ) ' ^^ -
(Pe ft ^M^i a.)
(MindszbiitKtfta + 16021)^ ^
Ferencz. Istvn (szl. 1635 +1699). A nna, Lszl (tbornok),
(tbornok.) (orszgbr Magyarorszgon.) (apcza) (not. 1679.)
(szl. 1630. +1760.) (Lonai Margit.) (Kinoki Kata.)
(Melith Klra.) j
(Barkoczi 1.) / ' ./;.y
:
Gyrgy. Zsigmond. Imre. Mihly. Istvn (+1720). Gbor. Mikls+.
(Ezengvan(szl,1665.)(pspk) (Haller Borb.) (Gyulafi Zsfi) '
Magyaror- (Pernyi A nna.) (Mikola gnes.) \
szagon.) i i l'r. .
A ntal. Zsigmond. Zsuzsanna,
(gr. Erddi Kata.) (Haller Borb.) (gr. Lzr Per.)
Jnos Borbra*
;
^
v
Kata (ir, + 1794).
(kolozsm. fispn.) (gr. Haller Jn>) (b. Bornemisza Jn.)
(gr. Betlen Mikls.)
a) Lssd bvebben Kemny Jnos nl etirata. Rumynl .
O
CSKI .
Jnos (kolozsm. fispn).
Jzsef, (szl. 1782.+ 1848.) Rza.
(gr. Rdei Terz.) (b. Jzsika Jnos.)
Gyr gy. Eul ha.
(Nalozi 1. Elvltak.) (Komromi Gyrgy.)
(gr. Toroczkai Eszter.)
Nem szakadl egszen ki e csald Erdlybl, jszgai ide trtk.
Istvn fia I st v n Magyarorszgon lesz orszgbr; de Lszl -Erdl y-
lyel trta. A vadszatot szerelvn, egykor a bonczidai erdbe megy
vadszni: a hatalmas Bnfi Dnes kimegy, erdejbl erszakkal ud
varba viszi, s megebdelteti: .gyalzat volt alapja annak, hogy
Cski Lszl egyike lett Bnfi Dnes megbuktatiriak. Ksbb beltva
tvedst, Bldivel tart, mirt 1679-ben ntzzk. Bldivel kifut a
portra. Majd kegyelmet nyer s visszaj, s vltozkony t ermszet
nl fogva egszen ellenprtra, A ustrihoz hajlik, s egyike lesz Er
dly odacsatoltatsa hseinek, a j s a nota all is felszabadtatk. bj
Fia I st vn (+ 1720.) a Rkczi forradalomban nmi szerepet
visz; ksbb a kormny kolozsi fispnn teszi, de csak hamar'ki t
rk belle, cj
Ez idtl nem sok rszt vettek kzdolgokban. Kat a (+ "1794-
ben) mint ir jelenik meg, imaknyvet irt; J n o s mint kolosmgyei
fispn. Fia J zse f ( f 1848.) a feudal kor utols gavallra, j em
ber s bkez, mondhatni mindene a pldabeszdben Cski szlm
j a" volt. Gazdasgi gpekre roppant kltsgeket tett.
Hogy tblzatnnk s eladsunk rendje, csakis az erdlyi got
vette trgyals al: azt mg egyszer ismteljk.
Mikor vette fel a csald a grfsgot, nem mondhatjuk meg: al
kalmasint Magyarorszgrl hozta. A nnyit ltunk, hogy ahoz minden
idben igen ragaszkodott. Mert, A por Pterknt, Bocskai fllptvel
minden csald elvt a czmeket, egyedl a Cskiak trtk akkor
is meg.
A fennebbieken kvl, mg ktfle Cskit ltunk Erdlyben,
azonban minden magasabb czm nlkl. Egyike d nf al v i , Csk
ban, e Cskiak kzl lttunk a legkzelebbi forradalom soraiban. A
ms nemes Cski Hunyaclbantart lakst, s d v a i elnevel hord.
Cski A ndrs, ki alkalmasint' az gynevezett dvai volt, Rk
czival folyvst mkdtt: bromszki hadjratt Cserei is emlti. V
gl Rkczival Kibujdosott, Rodqstban hala el 1757-ben, 81 ves
korban, a j
J ,
) U Cserei Hist. 64. 73. 79. 106. 108. 109. 139. 222. 55, stb. 1.
b) Fejrvri l696i oct. orszggy.
c) CserciHist.; 353.465. 474. 1.
d) Mikes Kelemen levelei 1794. 487. 1. s Cserei 366. 370. stb, 1.
CS E RE I . 61
41. . C S E R E I C S A L D .
[Nagy-ajtai.]
E szkely csald magt Cserei Bal zst l szrmoztatja, ki Zsi g
mondot a nikpolyi tkzetben, 1396-ban megmentette volna.
A csaldi hagyomnyok szerint, ez tkzetben Cs. Balzs egy
trkt vga le, ki csapst intze a kirlyra; elveszvn a csata, a ki
rlyt a Duin t megmentette; s bza fejekkel tpllta: minek kvet
kezt ben' a kirly a mint Budra rt, Csereinek Balzsfalvt ad, s cz
meres levelet, melyben egy ll frfi jobb kezben kardot tart, he
gyn trk fvel, balkezben pedig hrom bza fejet, a) Mit azonban
Katona s msok mesnek tartanak )
Legrgibb idkben e csald fszke Brt. Cserei Mikls 1601-
ben elveszi Henter Margitot, s Nagy-A jtra kltzik emltett nje j
szgba: igy vevk fel a nagy-ajtai elnevet.
A csald ekkor kezd j el ent kenyny lenni; s mg ekkor se
minden ga; mert a Gy r gy csak is 1601. apr. 2-n vesz armalist,
az eltt, mint a csald nagy r sze, mg primipilus s pixidarius. St
a lustrkban tbb yek kztt, 1635-ben egyedl Mrton lustrl a ne
mesek kztt, mint barti lakos. S vgl az ltalunk t rgyal an
d g se igen r g vehette czmeres levelt, mert a Henter Margitot
elvev Jnos is 1635-ben j nemesnek jegyeztetett. <?) A z itteni ho
mlyt eloszlatni, s a Zsigmondtl nyert rgi, sa XVII. szzadban esz
kzlt j czmeres levl kztti hzagot betlteni: csakis a csaldi l e
vltr hatalmban lehet.
A szkely csaldok eredetileg is nemesek l evn: a czmer r e -
vsseli siets pn nem vala dicssg, s haszna mg kevesebb volt.
A z ellenzki szkely csaldok kftzJslfe n'em sitnek.
A csald alapt, Cs. J nos, 1666-ban tett vgrendeletnl fog
va, mint buzg unitrius hal el ; ksbb reformtusok lesznek; ma a
legbuzgbb katholikusok.
Mi eltt teht a rszl et ekre szllannk, fussuk t a csaldft,
mely is a csaldi hagyomnyok szerint igy ll: Mi h l y (1360.), p
nek fia Bal zs (13936.), a nikpolyi hs, ennek Mt (1400^;
ennek Luk c s , ki 1442-ben Hunyadival csatz, ennek Fe r e nc z,
ennek A nt al , ennek Ferencz (1536.), ennek Mtys (1566.), ennek
L szl ennek:
a) E vegt Szegcdi hagyta frim. Szegedi Synopsis Reg. 333. 1. Mint Cserei
Mikl s, tancsos, kziratai kztt l thatni, ezt Cserei Mihl y, a trtnsz,
is jegyzsben hagy. Cserei Mikl s (f 1844.) 'kziratait unokja Berzcn-
czei Mikl s vl ta maghoz.
b) Trtneti nyomk utn , Bal zsfal va mr az- e^t,.,Biilaz8faIva volt, s igy
c Bal zsrl nem neveztetett. St soha s is Mrtk a Csereiek. Katona
pedig a kirl y nikpol yi menekiil stfVa czmcr regjvel el l enkeznek
mutatja. Histor. Critic. Tom. XI. 417. 1.
c) L. az 1635-i lustralis knyvet, _ fokorn. l evl trban.
C2
CS E H E l .
Mikls.
(Klt Margit.)
Jnos. (+ 1717). Gyrgy. Farkas.
(Cski Cserei Jud.) aj (Baroti Kata.) (A pafi pnztrnoka.)
i (Ez. g htrbb j.) (Bideskuti Mria.)
Mihly (a trtnsz, +1756). Jnos. Farkas f. Jnos, Lszl \\
(Kn Ilona.) (Lszl Erzs.) (Nagy Mria.) (Rkczi ezred.)
v
" , - ^ : ^
N
Gyrgy (f 1774). Elek (f 1769). Farkas (f 1782). Lszl + Mikls +.
(tbl. lnk) (tbl. lnk) (udv. cons.) (Tornya Bor.)'
(Nagy Borb.) (Bor Kriszt.) (Boros Klra. 'f
Terz. Farkas. Jzsef Mihly. Farkas+. Pl. Ilona. Krisztina.
(gr.Mik(itlmest.) s (kincst.tan.) (rnagy.) (Bigye (+1831.)' (Borsai
Islv.) (Rmer Imre (Macsksi (gr. Haller Jul.j (b.Wessel. Pter.)
Js) papok.) Terz) Kriszt) t Mikls.)
| Jnos. j (t 1816) \
\ (fisc. direct.) \ " \
Elek.
W1817gub.con.) i f
l (Berzencz. Kr.) |
Farkas. Lajos. Ist vn. Jzsef+. Mihly. Farkast ,
(gub.cons.) (szzados.). (Pl Rza) (Cserei Anna.)
(Klry Jlia) (ntlen.) i
(+ 1833.)
(Zsombori Kata.) )
gnes. Mihly (t 1848). . Bal zs. Kr ol yi
Ezen csaldnv mostani npszersgt.Cs. Mi hl ynak, a trt*
nesznek ksznheti, ki sajt kort, a XVII. szzad vgt s a XVIII.
elejt, annyj lethsggel, s oly szp magyarsggal irta, milyet egsz
trtnet irodalmunk alig mutathat, bj
TJgyqnazqn idtjt Cs, L r i nc i Erdly Magyarorszgtli elsza-
ka4srl hagya ms kziratt, ipi a Teleki-knyvtrban lthat. s
azon idtl le a mai napig a her ei ek a hazai irodalom legnagyobb
bartaikit ijiiitatkoztak.
E mellett folytonos,rszt vettek a kzgyekben; a tbln s f-
kormnyszknl a legnagyobb hivatalokat viseltk.
A trtnsz nagyatyja, Mikls, Rkczi f tekfogja; ksbb
1659-ben, Barcsai kos gostonfalva felt adja neki 10 tallrba;
I. A pafi 1661-ben abban a fi got rkss tette.
a) Ezen Cserei Judit l enya vala Cserei Mihl ynak Cskbl. E Csereieket r
gebb Tuson-oknak hivk. Betien Gbor alatt vesznek czmeres levelet
Cseri/mskp Tuson nvre, kszoni el nvvel . Nem egy a kt csal d.
5) Kijtlr Pesten a Nemzeti knyvtrban 1852. Az el tt szmtal an kzirat
pl dnyban forgott a hazban.
CS E RE I .
A trtnsz atyja, J no s , fiatal korban 1668-ig fejdelmi f -
asztalnok, ksbb 1679-ig fogarasvri kapitnyi Vgl vdoltatvn,
hogy Bldi Pllal egyetrtsben lett volna: elfogk, elzrk, s fog
sgban marada 1785-ig. a)
A trtnsz, Mi h l y , sajt letiratt emltett trtnetben
elgg ismeretess tette. Szletett 1667-ben, mintbogy 1739-ben
magt 72 vesnek irja. Mint a szk assessora igen nagy mezt nyert
a 'minden toni szerzsre; a mellett njvel is kapott. Mindazltal
nem tudott csaldot alapitni, mert unokjban kihalt.
A msodik gozat alaptja, F a r kas, elbb II. Rkczi lengyel
hadjratban tatrrabsgra jut; ksbb haza j, Gy r gy a harmadik
testvr nem vala ily szerencss, TkliVel tartvn, vele egytt ki
ment a hazbl, s oda vsze. #)
A z utols testvr, Fa r ka s ga sem vala szerencssebb, mint a
trtnsz: egyik sem jve le korunkra. Ezen kihalt gozatokban, J -
nos, a Farkas fia jtsz a legnagyobb szerepet. A Rkczi forrada
lomban csapatvezr. Majd Rkczit Lengyelorszgba kveti, mirt j
szgait elkobzk. Vgl kegyelmet nyer s haza j, s jszgait, mit
Mihly nyert vala el bizonyos szvegben, visszavlt. c)
A mai napra jtt Csereiek egy rsze a trtnsz testvrtl, J
nos t i szrmozik.
Ezen Jnos kt fia: El e k s Far kas, mindkett hivatalnok s
egyszersmind ir. El e k (szl. 1714* + 17690 vgl kirlyi tblai l
nk: procuratori praxist adott ki 1746-ban. d) Testvre Far kas (szl.
1719. +1782.) egyike vala kora legmiveltebb embereinek, mintilyen
udvari referendariussgra s tancsossgra vitetett Bcsbe; ott lte le
napjait a kormny oly kegyben, hogy 1777-ben a krasznai s tasndi
uradalommal ajndkoztatott meg. e) Feles kzirata maradt, melyek
kz t art ozl t ,^ksbb kijtt Szkel y A sszonyok t rvnye,
4 4
mely
kziratok czmt Beflk grth^^ csak
is egy mvt ad ki , egy versezetet Mria Thrsia nneplsre, g)
ietiratt az Erdlyi Mzeum mltn vev fel.
Ezen Farkas fia volt a humnus Cserei F ar kas, cs. k. kamars
s rnagy, ki az 1817-i hsgkor a npnek ezrekre vsrolt gabont,
mit kztk kiosztata, a mellett hrom vi tizedet s 2200 napszmot
elengedett; s jszgaiban a hrom napos robotot, addig is raig rbr
lenne, kt napra szllttat. A ) Irodalmunk irnti szeret et t az ltal
tetzte, hogy Dbrentei Gbornak, ki azon idben Erdly irodalmt
vezette, egy ezst emlkpnzt veret .
a) Cserei Histrija 6. 35. 91. 102. 116. 119. 155. 22S. 1.
6) Cserei Histor. 208. 1.
c) Cserei Histor. 426. 473.1. Mg 1750-hen az unitriusok vidki fgondnoka.
d) Benk Gen. Trans. II. 440. 1
c) Lsd ezt s l ett Erdl yi Mzeum IV. 163169. 1.
/) Benk Gen. Trans. II. 4456. 1.
g) Hornyi Memria Ilung. I. 446. 1.
h) Tud. gyjtemny 1819, 1. 115.
.64
CS E KE I .
Testvre volt haznk Cornelija, Cserei I l ona, id. b. Wessel
nyi Mikls nje, s Gracchusunk anyja. E n, kit Wesselnyi a zrd
bl vesz ki , s kit e fktelen nagy ember uralt; s ki ifj. Wesselnyi
Mikls egsz szeretett s tisztelett brta, mint kora legeszesb asszo
nyai egyike: haznk kzletre annyira befolyt, mennyire egy n se
az korban. Meghalt 1831-ben, lte 77. vben.
A fenemltett El e k tblai lnk fia: Mi h l y 1771-ben itl-
mester lesz; a ms fia J no s 1778-ban gub. fogalmaz, 84-ben kir.
gyek igazgatja, 1790-ben itlmester; a harmadik testvr Far kas
Bcsben a fhresianumban nevekszik, 1785-ben gub. fogalmaz, 1787-
ben titoknok, 1800-ban itlmester. a) A negyedik El e k 1808-ban
gub. titoknok, 1817-ben pedig tancsos.
A z elgozsnl elmaradt Gyr gy ga igy kvetkezik:
Gyrgy (1651).
(Barti Kata.)
Zsigmond (f 1683. Bcs alatt).
(Mihlcz Borbra.)
i
Samu.
(Ferencz Borb.)
, ^ 1
s
Zsigmond. Gyrgy. Jzsef. - Mihly.
(Barabs Mari.) (fhadnagy.) (Miklsvrszki (Itlmester.)
y | kirlybr.) (Berzenczei gn.)
( t (Turoczi A nna) ' )
A ndrs. Samu. ^ Mikls (f 1844).
(gr. Betlen A nna.) (Bardocz kirlybr.) : (gub. consil.)
l (rkos Jlia.) (gr.LzrRz.f 1801)
i I (gr. Mikes 1.)
' Zsigmond. I gncz. Laj os. El ek. Mi hl y. . , El i z.
(Imcs A nna.) (honvd.) (rnagy) (Mcsksi(TurmnLuiz.) (Szent-
1 i (ntlen.),Jozefa.) .(Gyrgyfal- ivnyin.)
J l " ' V ( vn lakott.)
-
:
Farkas s J nos. fiai vannak. Gbor .
Mihlyt. (Zaturczki 1.)
A csaldi hivatalokat^ az itlmestersgfet s fkormnyszk hi
vatalait ez g is ighybe vette;* de n ml y mrtkben mint a msik.
' Ezek hvebbek maradtak a szkely fld lakozshoz. Mi hl y, a Samu
fia, itt is itlmester. A z 1844-ben meghalt, magt tllt Cserei Mi k
ls 1815-ben lett tblai lnk, 1819-ben gub. tancsos, s mr 1826-
ban nyugalmazk. Ott lt a nagy termet frfi sz fejvel orszggy
lseinken ellenzkies, de mgis elmaradt gondolkodsval, mint i r o
dalom bartja, mindenkitl tiszteltetve.
Egybirnt a kormnyprt sorait nem igen hagytk el.
a) Tud. gyjtemny. 1819. VII. 122. I.
CS K RN Y . CS J S Z l i .
42. . C S E R N Y I C S A L D .
[A ls-Balzsfalvi.]
E Balzsfalva a Saj mentin esik, itt van mai napig e csald
szkhel ye.
Czmere kirlyi koronn l medve.
Rgi magyaros csald: Csernyi Pl 1422-ben mr emltetik.
A z elttem fekv leszrmozsok hinyosok levn, egyiket se
kzlhetem; tbbire az 155-han l G sp r t l s nejtl Gerendi
Gertrudtl hozzk le.
Ugyan ez idben 1592-ben Mi h l y magyar knyvet i r s nyo
mat: Persia trtnett trgyozt. <0
A Szkely Mzses fle szabadsg harczban tbben vettek rszt,
mint Cs. M r t on s Bal zs , L s zl s I st v n. Lszl a Brassnli
csatban, 1603-ban elesik; Istvn pedig Bethlen Gborokkal kifut
egyidre a hazbl. 6)
43. . C S I S Z R C S A L D .
[Borbereki, + 1816.]
Egy csald, melyben a fiu s Icnyg rk viszlyban, nha
nyilvnos csatban lt egymssal a jszg felett: mig a nyomst gya
korl fugot a ftum ki nem trl az lk sorbl
Csiszrok, valsgos jszg csiszrok valnak.
V Eredet t Bthori Zsigmond fejd. korra lehet felvinni, Csi sz r
Gy r gy he z , ki egy vala kornak legnpszerbb emberei kzl ;
azonban a csald jval rgibbnek ltszik, d)
Ezen Gyrgy lj szerzemnyek s adomnyoztatsok utjn csal -
dt egszen kiemelte. 1595-ben Magyar-Igenben s Mihelesden,
1598-ban Zarnd tbb falvaiban adomnyoz neki Bthori Zsigmond,
mint kegyeltnek. De nem sok lvezhet; mert a mint Bsta az or
szgon 1602-ben hatalmat vett, kifutott a t r khe z. . . majd Szkely
Mzessel visszatr, csat zi k. . . s mikor Szkely elbukik, Csiszr a
Bsta kegyelem gret re Erdlyben marad, s Kolozsvrra j . . . hol
azon vdrt, mintha a Genga testvrek A lvinczen trtnt meggyilkol
tatsban rszt vett volna, 1604-ben egy domiciani vacsoritats utn
msokkal egytt felakasztatok, e)
Gyrgynek kt fia volt Mi kl s s Istvn;, ki k a csaldot kt g
ra osztjk. A kisebb megmarad borberekinek; a nagyobb pedig, Mi k
et) L. Mikola Hist. Gen. 56. 1.
b) Wol f de Bethlen V- 408. 461. 1.
c) Czmc: Histria a persiai monarchiabeli fejdelmekrol sth. Chiernyi Mi -
hl ytl . Kolozsv. 1592. 4. r.
d) Wol f Bethlen V. 187.
e) Wol f de Bethlen VI. 812. 1.
Erdly nev, csaldai, 5
fiG
CSISZR. CS OLNOK. OS I .
l s, 1609-bcn Gldtn szerezvn, magt gldtinck irata. De e se so
k irathat, mert 1611-ben, mint Bethlen Gborral tart prtost a
kormnyprt meglet. Bethlen trnra kerltvel jszgai felszaba
dultak ugyan, de azoknak csak gyermekei vehetek hasznt.
Ezen Mi kl snak Biksai BorBrtl kt fia volt: Gy r gy sMi k-
l s, kik a szzad kzepn elhaltak, s ugy ltszik azon got bere
kesztek.
A z alapt Gyrgy msodik finak Istvnnak, kt fia van: Mi kl s
s Gyrgy s egy lenya Orsolya', Boldogfalvi Miklsn. E Gyrgynek
csak lenya volt: megnylt teht a Mikls fiai s a ienyg kztt a per
patvar.
Miklsnak kt fia szletett: I st v n (1662.) s Ge r ge l y (1666-
ban.): ezek ketten trtk fen a figot, mely mr a fejdelmek kor
ban fegyverre kelt vala a jszgot kvetel Ienyg ellen, annyira,
hogy kzernek kell fllpnie. E perlekedst minden nemzedk meg-
jt. Mig 1764-ben a tbla afignak itli, s a perl ekedsre csak ola
jat nt. A zonban jtt a nem hivott bir, a ftum, L s zl t , ki a pert
folytat, kisded Jzsefvel s Mrijval pen a krdses jszgban,
Mihelesden, a horavilg kegyetlenl elseperte; s Mi kl s a Lszl
testvre, mint tanul, egyedL marada fenn a csald frfi tagjaibl.
Ezen Mikls 1789-ben megelgelte a Ienyg sujtolst, velk
egyenlen megosztozik, csupn az alvinczi s borbereki rsz marad
figra, ugy hogy a fig kihaltval az is a lenygra szlljon. Mikor
ezon kibkls utn Mikls, midn 1816-ban felsbb bel eegyezsrt
folyamodna, meghal ... a fiscus jszgait lefoglal, s a lenygnak
jba kell perlekedst az j foglal ellen kezdenie.
Legvilgosabb pldja a fi gok csiszrkodsnak, mely magt
eltemet; a Ienyg eltt pedig gylltt tev sirjt. a )
E Miklsnak csak egy lenya maradt, Csi sz r A m l i a, gr. Ne
mes Fereiczn, kit nhny v eltt a szpirodalom tern lttunk vala.
44. .. C S 0 L N 0 K 0 S I C S A L D .
[CsolnokosiJ
Legregnyesebb kivltsg csalda Erdlynek: fejd elme vala
faljnak. Eredett a kvetkez tblzat mutatja:
Morsinai Erzsbet (1409).
Elbb A ztn
(Vojk Buthin.) (Csolnokosi Jrizln.)
Hunyadi Jnos. Dn. Vojk. Pter. Jnos (1446). <0
(A kormnyz.)
d) Ktf: Mik S. gyjtemnye Avticul Diaetales s!.b. C. hel 1802. I.
6) Archv. Cam. AnI. 1-Jung. in Elencho Archv, isc. Cihin V. miscell fasC.
8. Dont. Sigm. Reg. 1409.
c) Benk Gen. Trans. I.' 567. 1.
CS O L N O K O S I . CZmJ K . 67
Ebbl lthatlag Hunyadi Jnos anyja msodszor is frjhez ment,
Jrizlhoz, mely hzassgbl Hunyadinak ngy mostoha testvre sz
letett, kik a Hunyadmegyben fekv Csolnokos nev falban laktak,
s kiknek 1448-ban klns kivltsgokat adomnyoza.
A falval egytt a fal kenzsgt is a csaldra ruhz, vagy is
egy kivltsgot, mely szerint e fal orszgos adt nem fizetett; a fa
l npe pert a fldesr ltla el, s az nem a megyre, hanem a ki r.
tblra flebbeztetk; vgl a felsbb rendeletek csak akkor talltak
hatlyt, ha arra a legidsb Csolnokosi is rt pecstjt, j
Ezen anomal kivltsgossg Hunyadi kora utn nemcsak meg
erstetek; de a csald annakmg a mult szzadban is birtokban Ii -
szik lenni, legalbb Benk mint ltezrl emlkezik. Mikor ment sz-
sze, megmondani nem tudjuk': annyit llunk, hogy Hunyadmegye k
vetei az 1838-ki orszgylsen a csald nevben azt Yisszalltalni
kerk, bj
A Csolnokosi csald, mint jobb csaldaink egyike, ma is fenn
vagyon.
45 . . C Z I R J K C S A L D .
[Sepsi-zoltni.]
Rgen nagy birtok szkely csald. De Czirjk Si mon (1580.)
ki r. gyigazgat, Zoltn tanrok-kapujnl egy Mikt meglvn, no-
tzlalott, s ekkor a csald ign sokat vesztett.
Kzlk Cz. D ne s 1420 krl sepsi szk fkapitna. Cz. V i -
t l y o s Mtys kirly alatt sepsi kirlybirja. A nt al 1480. Hrom
szk kapitna. Si mo n, Vitlyos fia, 1580 krl ki r . gyigazgat.
F e r e n c z , a Simon fia, sepsi alkirlybirja; ennek fia, Ferencz,
1650 krl a kamarai javak igazgatja. Cz. Tam s ( f 1704.), a Fe
rencz fia, 1680-ban ezredes, cj
Ugy ltszik egy ms Czirjk csald is lt, mely Cs k- Sze nt s i
monr l iratt magt, s mely Cskban vitt hasonl szerepet.
Korunkban Czirjk Dnes kincstri tancsos volt.
Mondk szerint a magyarorszgi gr. Czrki csald ezek kzl
szakada ki . A nnyi ll, hogy e csald neve itt is r gen Czirkinak is
ratott.
a) Lsd az oklevelet stb. Bcnk Geri, Traiis. 5657. Ismt Fejr Qy, Genus
incunabula et virtus J. Crvini de Hunyad 111. 1.-Budai Polg. Lcx. .
513. 1. Hunyadiak kora gr. Teleki Jzs. I. 46. 1.
6) Orszggy. jegyzk. 118. 1.
:
c) Kl l ai Szkel yek eredete 23941. I.
5*
D .
46. . D A C Z C S A L D *
[Sepsi-szentgyrgyi.]
Egyike azon s szkely csaldoknak, melyek a nemzet frfias
jellegt hven megtartottk.
Kirlyi jogot Fer encz, a fent egyedl ll Tams unokja, vitt
jszgaiba 1599-ben. Lehet, hogy czmeres l e
velet is ugyanekkor vettek. A nnyit ltunk, hogy
J nos a csald egyik legnagyobb embere, A pafi
korban, 1670-ben az ide mellkelt pecst
tel lt.
E szp birtok, csald lakozsi helye Sepsi
szent gyrgy, hol a legsmagyarosabb udvart
tartjk. S igen lehet sajnlni, hogy az utols
nemzedk e csaldnv, tovbb terjedhetsre
mg mind kevs remnyt nyjt.
A Dacz csald nem igen viselt hivatalt; de ha a haznak har>
czavolt, mindentt megjelent. A Barczn elesett Jnos mellett ott
llt Pl is, megszabadul s Bethlen Gborral kifut a hazbl. Kifutnak
(1603-ban) Belgrdra, s ott az emigratio fejt, Bethlen Gbort, meg
vlasztjk fejdelemnek; mit az ottani pasa megerst. S i gy egyike
lett azon uraknak, kiknek szzata 10 vvel ksbb Bethlen Gbort,
haznk legnagyobb fejdelmt, sereg ln behoz, s trnra l t e t . . . )
Mindig daczoltak a hon elleneivel.
z A pafiak viszlyteljes korban D. J no s , a Simn Zsuzsanna
frje, tekintlyes szerepet vive. A pafi fllptvel mint alkalmas egy
nisget a trknl kvetsgben l t j uk.* ) 1674-ben cski fkapitn.
Nem tetszvn A pafi ing politikja', tle elhajol;, mirt a fkapitn-
sgot elveszti; sTkl i hez hajolvn 1686-ban notzk; cj mi all
azonban 1790-ben flmentik, dj
D. Zsi g elbb szkely huszr tiszt, a forradalom melleit esett
el 1849. jul. 31-n Segesvrnl.
a) Wolf de Bethlen V. 464. I.
b) Joau Bethlen Hist. 389. I.
c) 1686. 12. ang. 7. art. Cserei Hist. 6. 79. 152, |G8. 206. I.
d) 1690* 15. sept. 21. art.
D A CZ O .
A csald-szrmozs kvet kez;
Dac z J no s (1475).
Mt. Tams. Gyrgy. Pl.
/ t
Istvn. Tams.
(Toldalagi Radvanczka Kata.)
Pter (1576). Pl. Gyr gy+. Istvn (1570). Erzsbet.
(Tth A nna.) I (Lzr Borb.) (Erdlyi Zsuzs.) (Szkely Istv.)
i ( ^ A ,
A nna. Ferencz. Tams. Gergely. Gyrgy. Pl. Ferencz.
(Dniel Fer.) (1599.) j (Kn Zs.) ( KnSr a) (1603.) (1599* )
(Lzr A nna) f f ) (
' * *
Lszl. Gbor. Zsuzsa. Ferenc. Gyrgy. Margit.Borbr.
(Barlabsi Kata.) f (Srdi Zs.) (FoltKI.) t (Petki (Mikes
t i i | Mihly.) Mih.)
Ferencz. Pter. Jnos. Gyrgy(l 6 8 6 ) 0 ) Pter. Ferencz. Gbor.
(Mikes l (not. 1686.) \
Ilona.) < (Smn Zsuzs.) ;
Istvn. Lszl. Zsuzsa. Pl. Judit. Sra.
| s (Ugrn A nd.) (Gyulai (Miklsi Ist.) (rdg Fcr.)
< Jnos. " va.)
} ,~ ^ ,
Ferencz f . A nna. Ferencz (1718). Mria.
(Patks Jud.) (Henter Jzs.) (Dombai 1.) (gr. Gyulai Lszl.)
, ^ ' **s
Pl f. Jzsef. U)
\
Jzsef.
. ^ - v
Kata. Rza. Jzsef. Mria, Jnos. Zsuzsa. A nna.
(Bides- (Horvtn) (Maurer 1.) (Danieln) (Szentpli (Barcsain) (Berndn)
kutin.) ) Zsuzsa)
Ferencz. Borbra. Jnos. Gergely. Zsig Pl. Li za+.
(ntlen.) (Macsksi Laj.) (ntlen.)Plfi Nina.) (+ 1849 ) (ntlen.) (Berndn.)
Lehetlen szre nem venni e tblzat nagy hzagait. Dacz P -
t er , ki 1506-ban az agyagfalvi gyls vgzseit alirta; D. J no s ,
kit Bthori Istvn fejd. 1575-ben a temesvri pashoz Bks ellen se
glyrt sikerrel kl de; c) J no s , ki Szkely Mzsessel 1603-ban a
Barczn elesik, d) s msok belle hinyzanak.
a) Csvei Histor. 168. I. "?
6) Benk Special Trans. II- . H.
c) Budai Fer. Pol gri Lexic. 1. 529. 1.
d) Wol f de Bethlen V. 409. 1:
70 DNI E L.
47. . D N I E L C S A L D .
[Vrgyasi.]
Szkely fis csald. Hajdan npes* most azonban egyedl a fia
tal hzos Dniel Gboron ll.
Csaldfjuk kvetkezleg foly: ;
Zsigmond.
. ?
Pter.
(Komis A nna)
Pter.
(Hromszk fkapit.)
(Mik Borbra.)
7
, ^ .
Mihly (1621). Ferencz (elesett 1603). a )
j _
Ferencz. (Var gyesi' g, Jnos- (Olaszlelki g)
(udv, fkir. bir. portai kvet.) (Ez got lssd albb.)
(Bldi Judit,)
t
Istvn,
(udvarh. fkirlybir.)
(Kemny Zsfi.)
t
. . ^ - ,
Mihly. Pter. Ferencz. Klra. Judit. Istvn (+1774) Kata.
(elesik (Srosillon.) (tbl.ln.) (cons.Bir' (b.Bnfi (br lesz.) (P.Horvth
1700kr.) i (Ski Sra.) Samu.) Lszl.) (gr. Pekri Bold.)
(KnSofi.) j Polixna.)
Istvn/ Zsfia. Ferenczf.Gyrgy. Lajos, Zsuzsanna, Istvn, Polix.(ir).
(gr.Betl. (tl783.)(tbl.ln.)(Horvth Lszl (f 1798) (+1788 )(b Wess L)
va.) (gubernt Borb.) s (Barcsai (udv.fkir.bir.)
i gr.Haller^fn.) * Imref. Lsz.) (gr.Bnfign.)
Sndor. Lajos (tbornok) Elek. . Istvn (+ 1772).
(Vitz Klra.) (Dacz Mria.) (P. Horvth Trzsi.)
i t
Kroly. Elek (f 1848).
(Gyarmati gn.) ' (kir. tbl. elnk.)
Imre. Zsfi . Gbor . Emilia."
(ntlen), (gr. Bldi Per.) (b. Rauber Mria.)
a) Wol f de Bethl. V. 464.
D NI E L.
71
Czmere zld halmon ll, s nyakn lnylazolt hatty, kk me
zben.
Mr a XIV. szzad vgn ltjuk D
niel Balzst, P t e r t s Lukcsot, kik
ugyanakkor szkely birtokukra kirlyi
jogot vesznek; s hihetleg k veszik
a fennebbi czmert is.
Pt ernek kt fia van: Luk c s s
Mi kl s, kiket szentgyrgyi s bozyni
grf, Jnos vajda egy oklevele, mint
Pter fiait, nemeseknek ir. Mel yi k
tl jnek le, nem tudhatni, minthogy
szakadatlan csaldfjuk csak is a XVI .
szzadban, Zsi gmonddal kezddik.
Miknt a tblzatban oda jegyeztk, tbbire Udvarhely vagy Hrom
szk fkapitnai vagy fkirlybiri valnak. A Danielek rendesen szp
frfiak; azonban a nk csaknem kivtel nlkl szpek valnak.
A z elgozs trzse, Mi h l y , egyike a csald legnagyobb em
bereinek: Bethlen Gbor fejd. tbornoka. Jszgaira j adomny l e
velet vesz. pthet a most b. Rauber Nndor don plett, Olasz-
telken, mely az olasztolki Danielek fszkv lett.
Ezen Mihly kt fia: Fe r e nc z s J no s , kt gra oszt a csa
ldot: az els megmaradt Vargyason, a msodik tkltztt Olaszte
lekre; ott csaldgot alapt, mely nha olaszteleki elnvvel jn el.
A fenn ltott vargyasi g, mely korunkra jtt, tbb nevezetes
frfit szmlla. Il yen vala az els Dan. I st v n, udvarhelyi fkirly-
bir, ki , miknt Cserei irja, Teleki M. tyranussgt nem llhatvn t o
vbb, Bldivel szvetkezek; a ) minek kvetkeztben tbb furakkal
1679-ben ntt kap s rabsgra jut, honnan nagy ksre 8000 forint
tal tud magt megszabadtani. l >) Krbb mint tbornokot ltjuk az
1686-ki hadjratban.
Ennek lehetett fia a deli ifj Dan. Gbor, ki Csereiknt Dva
ostromnl azt hivn, hogy nem jrja a goly, a Rkczi forradalom
ban s rszen sokat merszel ve, elesett, c)
A z els Istvnnak I s t v n fia az (szl. 1684. f 1774.), kinek
letiratt annyi helytt ltjuk kzlve. Eszes, mivelt ember s ir. A
Rkczi forradalmban ttinik fel, mint Pekri Lrincz segde, kinek
aztn lenyt is elvv. A forradalom utn a bukott sereggel kibujdo-
sik a hazbl . . . a kegyelmet viv kvettel jtt vissza, a sereg haza-
trhetst kiegyenlteni. Mint ilyen kegyelmet, hivatalokat, ksbb
1740. maj. 28-n brsgot szerez. A csaldias indulatoskods rajta
gyakorolt legnagyobb hatalmat.
;
A z lenya volt kora legmiveltebb asszonya* a nyelvsz s ir
b. Dniel Po l i x na, b. Wesselnyi Istvnn.
a) Capit. Al b. C. 1. fasc. i. ro. 4.
b) Notzk 1679. maj. 27. 0. 11. art.
c) Cserei Hist. 567.
12 D NI E L. DI S ZE GI .
A z Istvnok ga azonban a negyedik Istvnban kihalt, s a vr
gyasi br Danielek vonalt bevgezte.
A zo l aszt e l e ki Danielek ga is brv lett vala 1751. febr. 12-
kn Lrinczben, ki vallst is megvltoztatta. De nem messze terjed
hettek, mert az els br fia csakhamar meghalt, s jszgukat az utol
s lenynyal a br Rauber csald rklte, a) A z olasztelki g l e-
szrmozsa kvetkez: Jnos ( f 1665 eltt).
(Hromszk fkap.)
(Gerendi Zsfia.)
, - ^ ~
:
>
Mihly, Ferencz f. Borbra. Pter.
(Hromsz. fkir.bir.) (Udvarh.fkirb.) (Kendofi Gb.) (Nagy Zsfi.)
(Haller Jud.) (b Bnfi gn.) <>
Zsfi. Judit. va. Lrincz. Jnos. Gbor. Jzsef. Mria,
(gubern. (Kendefi (TCendefi (g Teleki (Dniel (Macsesdi (gr. Ke-
gr.Bnfi Mih.) Gb.) Borb) Klra) Mari.) resztesn.)
Gyrgy.) / ' f
Lrincz. Kata. Jnos. Zsfi. Elek.
(br 1. 1751) (Mara Lszl ) (Csongrdi Fark.)
(Gudenus Eleonra.)
Samu f. Jozefa,
(szzados.) (b. Rauber Miki.)
48. . D I S Z E G I C S A L D .
[Dzsi, brj
. E csald Dzsrl emelkedett ki. Els embere D. P t e r , ki a
nemz.fejdelmek vgs veiben l. Fia, I st v n, Kvrtt vesz mag
nak llomst, s feles vagyonra teve szert. Ennek volt fia azon Mi hl y,
ki a. bt Lzr Jnos ltal ressgbe jtt kir. tblai lnksget tlttte
be, 1M. pct. 14-n. ^ ^ ..." '
r
,
:
...
; :
Ez brsgrt folyamodott, megnyerte* s brsgt/l 7,46. mart.
7-n tevk kzz a szebeni orszggylsen.
Leszrmozsk igy kvetkezik:
\'Z Diszegi Pter (1959).
(Vajda A nna.)
, l
Istvn (1678-700).
(Dobai Klra.)
* ~ ~ ,
Judit. Mihly (1712-44). va.
(Vradi Gyrgy.) (brtett 1746) (Rettegi Mikls.)
(Vradi Krisztina.)
a) Lsd ide: L. Mfltola Histor. Gen. 50. Special. Trans. II, j . 26. Varcyas-
nl. General. Trans. II. 471. I.
DI S Z E GI . D O B A .
73
A tl emltett: Mihly, (br.)
Istvn.
(Komromi Kata)
Mihly.
(Dcsei Klra)
Zsigmond.
(Kapiva.)
Ferencz.
(Korda Juli.)
Jzsef f. Krisztina. A ntal f. Klra. Samu (1791). Mihly, Fercnczf. Terz.
(2 neje.) (b Kemny (Keczeli(notzt.) (b. A porZsuzs.) (Zsombori
Sndor.) Istvn.) i dm)
A nt al (vak).
(Bir Klra.)
rpd. Gj za. Bla.
Kzlk Samut a mlt szzad vgn ntztk vala; de t est vre,
Kl r a, krsre kegyelmet nyert.
A z egsz csald jelenleg A ntalban s fiaiban l, kik kzl Ge j -
za 1853 vgn tre vissza elbujdossbl.
49. . D O B A I C S A L D .
[Kis- s Nagy-dobai.]
Ezen csald rgi neve Sz ke l y ; fszke Szilgy Ki s-sNagy-
Dobanev kt falja. Luk c s emelkedett ki vitzsge ltal, ki 1415-
ben Kis-Dobt kapja Zsigmondtl, s vele egytt czmeres levelt.
Czmere: fekete sas kk mezben, a sas feje felett flhold s
csillag.
Tbbire Kzpszolnok-megyei alis
pnsgot, hivatalt viseltek, s legfelebb
Dobokig nyomultak be Erdl ybe; m g
nem I s t v n, a Trk Zsuzsna frje,
Huuyadmegybe hzasodott, s ott csa
ldot alapta. )
Fnypontja e csaldnak a mohcsi
vsz korszaka, melyben az akkor lt
ngy testvr, Lukcs unoki, Szilgy
ban Zpolytl tbb rsz jszgot nyer
tek.
A csaldfa, mit alkottak, a kvet ke
z, melyben azonban azon g, mely
Szilgyban maradt, s mely tn e szzadban ki is halt, hinyzik.
Lukcs (1415).
i
Tams.
(Egyed Kata.)
A ntal (1520). Lzr, Pl.
(Kerecseni Borb.) (Jaksi Erzs.) ,
Kristf.
a) Igy tartja a csal d, azonban egy Dobat Szkel y Tams mr i607-ben
Dcyn, Ydczclen jszgokat kap; 1607-i 4-ik Li b. Rcg 197- L
DOHAI . D OB OKAT .
A tl emltett: Lzr.
Benedek. Jnos (1586). Gbor. Gyrgy.
(Tomori Zsuzs.)
r
Pter.
(Szns Erzs.)
, - i ;
Ferericz. Pter. Istvn. Jnos.
(SomlyaiA n.) (Medgyesi Sra.)
Pter. Pl. Zsigmond. Jzsef (1694). Istvn: (ir).
j (Enyedi Mria.) (szl. 1663.11788 kr.)
\ } (Trk Zsuzs.)
Sra. Pter. Sndor. Gbor(t 1747). Jzsef. Istvnf. Zsuzsa.
(Rettegi Jnos. Zsigmond. Ferencz+. (fredi Kn (galg. Rcz
Istv.) Elek f. Julina.) dm.)
; ; ">
x
Istvn. Jzsef. Sndor.
(Varsnyi Naumi.)
Gyr gy. Eszter (f 1852).
(Barcsai Kata.) (Vradi Ignczn )
Jzsef f. Pol i x na. Veronika. Kar ol i na. A nna. Sndor . dm. Ot t i k
(Zambler (b. Kemny (Lakatos (Baranyai (Sturm (ntl.) (Baranyai
Tekla.) Samu.) A lajos.) Edurd,) Titusn.) Hermina)
Ezen csaldbl I st v n 1700-ban imyadmegyben telepedvn,
itt Hunyadmegyt leirta, s azt 1739-ben kiadta, a) P t e r , a Ferencz
fia, Doboka-megyben, Kblsen lakott. Egykor Mirza kbm tatrai
megleptk a falt; Dobai Ptert hrom szp lenyval szljben ta
lltk: az apa Srval, ki Rettegin lett, egy difra hzta meg ma
gt, j i ni s, kt lenyt pedig rabsgra vittk. Ksbb az apa kivltha
tsukrt folyamodott, de mr egyik a Mirza khm neje volt, s a ms
egy tatr vezr; sj uds t k viket, hogy anyk levn, mr nem
jhetnek. Dobai Pter vgrendeletben meghagy, hogy e difkat ki
ne vgjk; ,s a fk kiszradva br, de ma is fenl l anak^)
50. . D O B O KA I C S A L D -
[Dobokai (+ XVIL sz.), Dobokai.]
A Dobokai csaldok legrgibbik az, mely a vajdk alatt vi rg
zott, s melyet szt. Istvn nvre frjtl, Dabuktl, szrmoztatnak,
kinek egyszersmind Doboka vra ptst, s Doboka megye nvadst
is tulajdontjk, cj
a) Magy. Alhenas J |. 1.
6) E csald dobokai ghoz 1. Hodor Dobok a Isra. 64. 1.
c) Tud. gyjtemny 1828. VI. 96, 1,
D O B O K A I . D O MO K O S .
75
E csaldbl val volt Dobokai J no s , ki 14078-ban vala Er
dly alvajdja. )
Czmere, e vajda pecstjbl lthatlag: egy fl kutya volt. E
czmer helybe a bcsi cs. knyvtr egy czmert tulajdonta, melynek
paizsa ngy fel van osztva, s ngy rszben az ll oroszln s ket
ts kereszt egymst vltogatjk; mig ezek kzepett egy kisebb pai -
&son repl sas terjeszti ki szrnyait. Minthogy azonban az i l y ssze
tett czmerek nlunk csak is az austriai hzzal j t t ek be: az els egy
szer czmer mellett maradunk,
E csald a XVII. szzadra kt gban jve le, mindenik g vgn
egy-egy Dobokai Mihly ll. Idsd D. Mi h l y aDob. Salatiel fia Szi l -
vsi Zsuzstl: Bethlen Gbor fejd. alatt hala ki . A z ifj. Mi hl y D.
[mre fia volt Zsombori Kattl: ez vitte sirba csald t, II. Rkczi
Gyrgy fejdelem alatt.
A csaldi javak, minthogy a XIV. s X V. szzadban, a l enyok
kal oszthatv t t et t ek: a Ndudvari csaldra mentek; mely maga-is
kihalvn (1755-ben), tbb csaldokra szltak t. 6)
A most is l, s Kolozsvrit hivataloskod Dobokaiak magokat
a fennobbi csaldbl szrmoztatjk; de elttem ismeretlen alapon.
Elejk Erdly fldre a mlt szzad elejn jtt Kis-Jenbl
Szszvrosra, s ott nslvn, kvetkez csaldot alapla:
Jnos.
(A lexandrina.)
Gygy (1727).
(shivataln. Dzsaknn.)
(Gelesti Borb.)
> , ,
1
' A - "! , . . ^
A ntal. Gyrgy.
(Dimn Borb,) (Halmgyi Borb.)
, , ^ ^
Jzsef (szl. 1762). Borbra. A ntal. Mria.
(Nmeti Terz.) (lstvnfi Tam( (GergelyJos.)(Schmidtno.)
Kroly. A ntal. Jzsef. Franciska. A ntal. Leopold. Jzsef.
(udv. fogaim.) (Harsnyi Jn.) (Tohus Kr.) (Husibek 1.) (Borsai 1.)
, * ,
Luiza. Ferencz. Josefa.
51. . D O M O KO S C S A L D .
[A ls-cserntonij
Hromszk egyik hatalmasabb csalda. A Becz, csalddal egy
eredet nek tartjk. Egyel re Nyjtdrl, egykori lakhelyrl, Nyuj -
t odi ' nevk-vol t . S az tvltozs s leszrmozs kvetkezleg ment
vghez:
a) BcnL Gen. Trans. I. 197.1
b) E jszgok okmnyait 1. Archv, fisc. Trans, fasc. 290. lit. F.
DONOI COS .
Nyujtodi Domokos..
f " i . ^
Domokos Pl. Becz Imre.
Mihly. A nna. Kata.
^ (Mikes Istv.) (Besenyei Demet.)
Tams (1600). Istvn. Domokos (1600). Margit.
(Morgondai Borb.) (Lzr Ptern.)
Pl iZ^^Fe7encz (1612). Pl. Tams. I s t v n u l612).
(Nemes A nna.) (Lzr Judit.)
, ^ -
Jnos (1662). Pter (1648). Margit. Kat. Pl. Tams(1679).
(Kirh. Petki Jud.) (Baksi Jud.) (zdi Miki.) (Kinoki t (Macsksi Ilon.)
i MI . ) ; i
I i Ilona. Gbor,
) (S mn Gb.)
t , ' -
;
s
t
Jnos. Ferencz. Islvn. Gbor. Pter.
(Vitte-Borb,) (Sardi Klra.) (Vradi Klra.)
Jnos. A ntal, Elek. Imre. Zsigmond. Elek. Ferencz. Pler. Jnos. Samu.
(br 1. (b, Nalczi (Malisai 'f l (Bencser (A jtai Zs.) (Cserei
1754.) Borbra.) Borb.) 3 leny. , J A nna.) ( i
Krisztin. A ntal. Terz. Gyrgy. Istv. Elek. Ferencz. Sndor. Krol yt .
(g.Betl.(rnagy)(b.Miske(CsatA n.)
?
y, (Maksai Borb.) j (Torma Ilon.)
Lszl.) Istvn. / V /
A nna. Klra. Mria. Zsuzsanna. Klra. Zsuzsanna. Krisztin.
(Henter (Kozma Kel.)(SimonfiEl.) (Eperjesi Ist.) (Markos Fer.)
Fark.)
Hogy tblzatunk vgsarjait napjainkra lehozni nem tudtuk, j
nak ltjiMegjegyezni. ' v K ; -
Ez e h
;
^ nemzetnk annyi bs nti legbusab-
bika, a jszg\ s
(
. f veszts ntja, igen gyakori. S ha a notzsok
veit tekintjk,; ugy ltszik, mindig az eHenz.3t^e estek nota al.
Tamst s Domokos testvreket, kik kzl egyik kirlybr
vala Kzdiben, Ba^ta600--ban Mrkusfalva s Matisfalva kztt-meg
l et; mikp ez a csernton^templombani srkvk bizonytja, d)
A leletett Tams kt fit 1612-ben Fer enczet s I s t v nt
Bth. Gbor notztatja; de Bethlen Gbor flmenti. A z elsnek Cser-
ntonban 1619-ben 5, az utolsnak 12 jobbgyot emlt a lustra.
' ferencz fit, J no s t , 1662-ben ntzzk, de flmentik,
.A tf.emltett Istvn fia, Tam s, (1679.) egyike kora l egt evke
nyebb embereinek. I. Rkczi Gyrgy fejd. Lzr Istvn hallval t
a) Pctv. Bod Tyinbaulid. 71.
D O MO K O S * D O N A T H. i l
Csk holtigi fkirlybirdjnaknevez, minthogy, gymond, hadban s
bkben sok szolglatot tett. E kinevezst II. Rkczi Gy< is meger -
sl 1649-ben. aj Vgl Bldivel tart, mirt 1679-ben notzk. bj
52. . D O N T H C S A L D .
[Nagyajtai, s Plosi.]
A na gy aj t ai Donthok Hromszkrl szrm ztak Nagy- A j t
ra, 1600 krl, s ugy vevk fel ez elnevet. Ekkor mr rangos em
berek, mert Bethlen Farkas Szkely Mzes 1603-i szerencst l enbar-
czai csatja utn, az elfogott femberek kztt D. Jnost is emlti, cj
D. I st v n 1635-ben, mint nemes lustrl Nagy-A jtrl.
A zon szzadban Donth Gy r gy elbb Zernyestnl Tkli ellen
harczol; ksbb Tklihez ll, s miutn e fnk elbukott, visszajtt
hazjba. Majd a Rkczi forradalomban is rszt vett, s megint ke
gyelemmel hnba tr. dj Donth Pl a Rkczi forradalomban ha
sonl szerepet vitt: de nem vala oly szerencss, mert vgl befo
ga t ok , s Brassban raboskodtatk, ej
Ha jl tudom, e csald a kzelebb lt Donth Cyrgy lovas r
nagy s kir. hivatalos fiban, Laj osban, 1848-ban kihalt.
& p l o si Donthok a szkely fld melletti Plosrl veszik ere-
detket. Csaldszrmozsuk kvetkezleg j t t le korunkra:
Donth Jnos.
Jnos.
}
Ferencz. Zsuzsanna.
(Srpatki Kriszt.)
Kata. Zsigmond. Ilona. Mihly. Zsfi.
) (elbb Tar, aztnBirn) y . (Fancsalin.)
Gyrgy. Jnos. Zsigmond. * Mria. Krisztina. Judit. Lszl. Bi ri .
i (Tarcsafalvin) (Simonn) f (Felszegin)
t ^ ^
A ntal. (tbl. ln.)
:
, A nna. Jzsef.
Kelemen A nna f 1846.) (A pthin) (+ lfi91.-)
j (fogarasi fkap.)
Mria. A nna. Sndor . Far kas. Katalin. Terz.
(GlDom.)(FeketeFei\)(kir
f
p:yip;azg.XPekri Jul.)(FroniusMh.)
(b. Bnfi gn.)
a) Gr. Lzr csald l vel Ira. ^
b) Cserei Histor. 97. 106. 1,
:
c) Wol f de Bethlen V. 4(1. I.
cl) Cseni Histor. 205. 215. 229. 435. 1.
e) Cserei Histor. 387. 1.
78
D Z S A.
Tbben viseltek kzlk nagy hivatalokat, mint Jzse f , ki
1783-ban udvari tancsos, 1791-ben fogarasi fkapifcn lesz; kit azon
ban tn mg azon vben meglnek. A nt al kir. tblai lnk; fia Sn
dor 1837-ben itlmesternek vlasztatott; ksbb kirlyi gyigazgat
s kincstri tancsos; jelenleg kolozsv. tart. trvnyszk elnke. Test
vre, Far kas, kkllmegyei alispn vala,
53. . D Z S A C S A L D .
[Makfalvij
Egy csaldra jttnk, melynl ki kell jelentenem, hogyha min
den csald levltrt igy ismerm mint emezt: ign rvendettem
volna.
Rgi szkely csald, melynek nevt hallra koronzott D
zsa Gyrgy oly halhatatlann tette: mr a vajdk korban hatalmas
frfiakat llta el. Tam s (123141.), kit atyjrl Farkas Tamsnak
is szoktak irni, Erdly vajdja.
A zon idben Hromszk, s a belle kiszakasztott Fej rmegye volt
lakfszkk. Itt ltjuk tblzatunk els Tamst , mint apjt azon D
zsa Gyr gyne k s Ger gel ynek (1514.), kik kzl Gyrgy mint bel
grdi vrkapitny harcziassga ltal akkora tekintlyre s npszersgre
vergdtt, hogy midn 1514-ben X. A rszln Ppa krsre a rkosi
orszggyls a npet kereszthadd lltotta volna: D. Gyrgyt neve
zek annak vezr l . . . Mint kilt a np ki r l ynak. . . mint ver meg
t Zpol ya. . . mint koronztk hallra tzes vaskoronval: azt msutt
fogjuk elmondani.
A fenn megbukott csald ms ga ekko magyarhoni birtokaiban
lakott, S kzlk Tams, a XVII. szzad elejn, szendri yrkapi t n;
testvre
;
pedig A nd r s , mint ezt egy 665-bel i hiteles e^kets mu
tatja, Makfalvn lakott. Ez eskets szerint, ) . A ndrstl Balog Jnos
Marosszk fkapitnja foglalsokat tett vaia: Tams hajdival bejtt,
s azt visszdat. aj : ' ;
Emltett A ndr s, ksbb Marosszk fkirlybirjaV a Bethlen
Gbor magyarhoni hadjratban rszt vett. bj
;
\
A z erre kvetkezk, tbbire mint marosszki szzadosok l us-
trlnak. cj
A csald leszrmozsi tblzata a kvetkez:
a) E Tams magyarom lakhelye za- Panit vala; Hromszken javait el
advn , Panitt vette, 3 za-panitnak rat magt. Az eml tett eskets
2-ik val l ja szerint D. Tams Balogot szembe fogta a fogl al srt; az
azt fel ei : trvny uram, s igassg. D. Tams fegyverre tve szolt:
trvny ez a fegyver az oldalamon. S a 4-ik val l szerint, ha ki nem
ereszti vala cscse jszgt, Balogh fejt el ttette volna. ^
b) L. Marosszk jegyzknyv, s leleszi kpt.
c) L.' Lustralis kDyy. 1677.
D Z S A . 79
Andrs. (W. sz.)
Tams. dm.
(Hromszken lak.) (Magyarhonban lak.)
- - ^ A , ^ l
Kata. Gyrgy (1514). Gergely. dm (1540).
(ZeykMikl.) (A npvezr.) ' )
Mihly.
(Herencseni Borb.)
Tams, (szendri vrkap.) Andrs. Ilona.
(Uza Ilona.) (makfalvi lakos.) (Nyri Miklsn.)
i ^, ,/>, ^
Tams. Tams. (1636 lustr.) Anna.
(Forgcs Zsuzs.) (Csontos Borb.) (Plfi Gyrgy.)
dmf. Tams. (1670 lustr.) Gergely (1677). Mria.
(Bors Erzsbet.) (Trauzner Borb.) (TrauznerFer.)
Mihly (1790). brahm. Pter (1708). Andrs (1690).
(TordaiBorb.) (Psko Mria) (Marossz. alkir.bir.) (Vzaknai Anna.)
, t ^ - ^ , i , v
Mihly. Zsigmond. brahm. Mihly. Farkas. dm. Gergely.
(Marosszki (a szentesked)(l 75 l.)(Jnosi Kata) j (Madaras gn.)
kirlyb r) i ^ (Macsksj j < |
(Barcsaign.) I t Krisztina') { \ {
l (elbb gr. Betl. ) ]
{ \ Miklsn.) \
Mihly. Gergely. Sndor f. Samu. Sndor. Gergely. Dniel. Farkas,
(gr.Betlen s (Foszt(Nyrdi (vsrh.(Jrmy(f1853)
Julina.) Elek. Borb.) Eszt.) jogtanr.) Kr.) (Sebesi
^ 7 ) \ j Mria.)
gnes(f 1806). A nna(f1823). Farkas. Sndor. \ i
%
j
(gr.TelekiMih.)(cons.GlJnj , ! - J ^ * S nd o r .
El e k (jogtanr). Laj os. J
* Imre. I st v n. R khe l . {
/ ,
Lajos. D ni e l (azir). K r o l y . XottV
(elesett 1849.)
A fejdelmi kor vgn a csald kt tekintlyes fria a prtok so
raiban egymssal szemben llt.
A nd r s , a Vzaknai A nna frje, Tklihez szt. A barczasgi
csata eltt (eO.Vnyolozvanon
e r
s hitet tettek le, hogy minnyjan
egyenesen Teleki Mihlyra rohannak. A z esk oly kemny vala, hogy
a Dzsa hitre mondom" sokig forgott a szkelysg ajkn. Tel eki
a np vlemny szerint gy esett el Sznt keze ltl. Tkli megbuk
vn, D. A nd r s fogsgra esett, ott lt gzebenben, mgnem a kzke
gyelem neki is visszaadta szabadsgt.
80
D Z S A .
1
Mig A ndrs igy mkdik egyfell, a vele egykor D. Mihly
Makfalvn van, s egy akkori eskets szerint, Tolekirt gyszt lt ma
gra. A fennebhi csatban gyztes Tkli emberei gyszt meghal
vn, re jnek, megfogjk, s fogsgra vivk. aj Ez lehetett ksbb,
ki 1701. febr. 16-n a gyula fej rvri orszggylsen tbb primorok-
kal, a szkelyek adztatsa ellen vst ada be..
A vlek egykor D. P t e r a Rkczi forradalom alatt ellenz
ket alapt a marosvsrhelyi gyls utni szebeni uralom ellen, mirt
alig mult, hogy be nem fogak, bj Ksbb mint Marosszk alkirlybi-
rja egy boszorkny megkveztetsre szll ki hivatalosan Eger-
szegre. A z asszony mr veszthelyen llt, midfn egy pap oda megy,
megtrti, s mondja Dzsnak, hogy mint igazhitre trtet bocsssa
szabadon. Nem lev, az tletet vgrehajtat.
Fia Mi hl y, mint alkirlybir, a m. vsrhelyi ref. tanoda p
tsnl sok tevkenysget tanusta.
A mult szzadban a msodik D. br ah m, nevvel egynisgt
egszen azonosl. Szent letet lt. A z utczkon zsoltrokat nekelve
jrt. Egy jgmensnl a kicsiny hit np eltt a jegekre vetette ma
gt, s szent nekek dalisval nyugodtan evezett a szomszd hatrig.
Fit, S ndor t , ki ksn szletett, mint kis gyereket, felviv a fal
melletti'vr tjra, mglyt raka, s fel akar, mint brahm, ldozni;
mig a szkelyek, mint ment angyalok, megszabadtk. Honnan ez
ldozatra sznt, miutn felntt is, nehz fst ltsra gyakran ssze
rogyott.
A z ell ll g vgn kt leny ll, kik ketten kt rnak l ev
nek anyjv. Telekin paszmosi Teleki Ferencznek, kit mint kltt
ismernk; Gln pedig trtnelmi irnk, Gl Lszl, fkorm. tancsos
nak, vala anyja; az utols egyszersmind sznszetnk egyik f prt -
fpgnjo. cj
A most lk kzl Dzsa El e kne k, 1848-ig vsi
r
bl yi jogta
nrnak , alapos trvnytudomny- s p u b l i c i s t i g
nhai Szsz Krolyban birok prjt. Dzsa D.QIielA
9
_/niJi^
:
>pu]^licistt
s kltt, legszebb toll irink sorba mltn szmthatjuk.
A ki b d i Dzsa csal d,' mel y ezen, elnvvel a fejdelmi kor
ta gyakran elfordul; nem vala egy emezzel. Ennek utolsja dm,
ki a makfalvi nemzeti iskola alaptvnyhoz 300 forinttal jrult, ko
runkban hala el; s csaldit bevgezt e.
E csald ksbbre alakult. A b . szentmrtoni Bir, Sndor, Sz.
ivni, Simn, Tri ,st b. csaldokkal sogorosodva jtt Yala le nap
jainkra.
a) Ez eskets , mely latinul van ftva, s 1691. apr. 30- rl kl , hosszasan
leirja , hogy tevck fel egy l ra, s hogy adk kantr szrt egy kurucz
kezbe, hogy vezesse. '
6) Cserei Hist. I. ,
c) Jtkszni koszor 94. 1.
D UJ ARI D N. 81
54. . D U J A R D I N C S A L D .
[Nagyszekeres!, br.]
Egy oklevlben magokat 1718-ban Desjardens-nek rjk al.
Franczia eredetek.
Els ismert egynisg kzlk D. Fe r e nc z ezredes, kit Ma
gyarorszgon 1715-ben honfistanak. Ennek fia, Fe r e nc z, mint ez
redes Erdlybe j , s itt zv. Bethlen Mihlynt, Vay Erzsbetet 1700
utn valamivel elveszi, s a kvetkez csaldot alaptja:
Ferencz. (1715. honfiusitt.)
Jzsef (1778 j . Ferencz (ezredes),
{tbornok.) (Vay Erzsbet, elbb gr Betlen Mihly n.)
Betl. Istvn. Betl. Borbr. Betl. Ilona. Dujard. Ferencz.
(Szilvs Borb.) (Dujardin Fer.) (Blien Ilona )
Jzsef (f 1771). Mria. A nna.
(Jbroczki Kata) (Torma Dani.) , (Gborli Istv.)
/ ?
Istvn +. Borbra.
(katona.) (gr. Mikes Istvn.)
A harmadik D. Fe r e nc z mostoha testvrveli hzassgbl,
mely azonban elvls utjn mr 1728 eltt megszakadt, egy fia sz
letik, Jzse f , ki a rajongs, induiatoskods, bosszvgy s vrszomj
egyetlen pldnyakp ll Erdly fldn. Njnek, ki ksbb elhagy s
apcza lett, egy pr czikk dinyert fogait huzata k i . . . jobbgyai sz
mra brtnt, poroszlt, kereket, bakt l l t at . . . Mignem a kormny
1766-ban befogat, s midn mr a halottakrt hall vrna fejre, vi
ltal kapott mreg gyanjval halt el, .1771. mart. 30-n, vsr he
l y i vrfogsgban, a)
Vad vre tment csaldra, s a dujardin vr " rmes hang e
hazban. Fia katona levn, kieszkzlk, hogy ne nsljn, s ez e l
vadtott vrt magval srba vigye.
a) L. el ett Hetilap 1854. 15. sz.
Erdly nev. csaldai.
6
I.
55. . E N D E S C S A L D .
[Csk-szentsimoni.]
E csald a primipil rendbl Gy r gy ltal lpett kivltsgosabb
osztlyba, ki , mint a cski gyalogsg vezetje, Bethlen Gbor fejde
lemtl 1620. dec. 15-n csk-szentsimoni jszgra adomny leve
let vesz.
Czmerl zld mezejii katonai paizst kap, melyben egy egszen
vrs jelmez frfi ll, srga czipvel, sisakosn, jobbjban kk szin
gyalog-zszlt tartva, a)
E Gyrgy atyjtl a csaldleszrmozs a kvet kez:
Blint.
Mikls. Gyrgy (1620).
Mtys. Mihly. Jnos.
f
1
#
Mikls. A nna. Gyrgy f . Balzs.
I (Bors Gy.) i
? ; v I
Jzsef. Blint. Jnos. dm. A nna. Jnos.
I (pap.) (Tri Snd.) / '
f ^ i ' A.
Mikls. Mihly. Istvn. Pter. Jnos,
(itlmester.) ^ (jesuit) (convehtite- (jesuita.)
(Gerb Va.) Jnos s vlkeres)
f Mihly f.
4
i
Eva. Jnos.' Jzsef. Pter. Jnos. Ferencz. Borbra. A nna.
(A bafi lg.) i (Torma IL) j j (BirTer.)(SzilvsiA nd)(KozmaI.)
Rza. I ! I
J u l i a
-
K l r a
-
(Macsksi \ \ \ j (Mra Ist.) (Incze Jzs.)
Bold. )
Mikls. Zsuzsanna. Lajos. Sndor. Pter. Dniel. A ntal.
(Miske Zsfi.) (Incze Fer.) / (fhadnagy.) (fkorm. tancs.)
| } (Thalinger gn. +1843.)
rpd. * Lajos. Ferencz.
a ) Archiy. Capit. Al b. Cist. Kolos fasc. 5. n r o. 47. ,
EN D ES . E P E RJ E S I . ESZTERllZT.
83
Egy ms Endes csald is van, mely Cs k- s z e nt m r t o nb l
iratja magt.
Ez is cski szkely csald. Czmeres levelet Mihly, Gyrgy s
Pter vett 1717 oct. 11. napjn VI. Krolytl, mint primipil.
Czimerk veres mezejben, zld halmon egy frfi ll kk l t
zetben, egyik kezben papirt vagy levelet, a msban hrom biizaka-
lszt tart.
. Ugy ltszik eredetileg egy csald a kett.
56. . E P E R J E S T C S A L D .
[Szszvrosi.]
Tbbfle Eperjesi van hanznkban, kikneK egy rsze Szszv
ros, ms rsze Maros-Vsrhely krnykben l.
A szszvrosiak az utols idben tbbire katonk. Igy ltjuk
Ep. J zs e f rnagyot, mint kir. hivatalost az orszggylseken, aj
E csald egyik ga kvetkezleg jtt le korunkra:
Mihly.
(Nemes Zsuzsa.)
, K
v
Jnos. Elek.
(Dzsa Borb. + 1761.) (Puj Erzsbet-)
Lszl. Mihly. Gyrgy (szzados). Jlia.
(alezredes.) (Paar Julina ) (b. Kemny Snd.)
, * i . . , ^
Julina. Karolina.- Gyrgy. Lszl.
(szl. 1805.) (szl. 1806.) (szl. 1812.) (szl. 1816.)
57. . E S Z T E R H Z I C S A L D .
[Galantai, grf.]
E csald, mely Magyarorszgon akkora szerepet vitt, melybl
Eszterhzi Pl a pragmatica sanctio tvitelert berezegi czmet kapa:
csak a mult szzad kzepn j ve Erdly fldre Eszt. Dnielben, ki
itt az utols gr. Gyulafi lenyt, Borbart, vev el .
Grfi diplomjuk, mint tudva van, egsz komolysggal pen
Noig, s igy dmig viszi fel a c s al d f t . A zonban neknk elg
lesz, ha azon got, mely hozznk szakadt, vgig tekintjk.
Ez g trzse, ndor Eszterhzi Mikls apja, Fe r e nc z, kinek
hrom fia volt, s mind hrmon csaldot hoztak e korunkra. A ndor
trzsk atyja lett a mostani herczegeknek, a ms testvr a magyar
orszgi grfi gnak; mig a harmadik testvr, Dniel, vgsarjt Er
dly fldn ltjuk.
a ) 1790-i Orszggy. jegyzk. 13. 1.
84
ES ZT ERIl ZI.
A kzs trzsbli elgozst, s az erdlyi g leszrmozst k
vetkez tblzatunk vilgosabban kimutatja:
Ferencz (+ 1584).
(Ilyshzi Zsfi.)
Mikls. Dniel. Pl. ^
(a ndor ga.) (Rumi Judit.) (a zlyomi l g.)
Mihly (t 1686).
(Ndosdi Darabos Mria.)
I
Dniel,
(gr. Czirki Kriszt.)
Jnos,
(gr. Brnyi Kriszt.)
i ;"
Dniel (ki Erdlybe j ) .
(gr. Gyulafi Borb )
^ ^ ,
Terz. Jnos. Borbra.
(b. Rvai Lszl.) (Erd. udv. tancsos 1.1795.) (b. Pernyi Elekn.)
(gr. Bnfi gnes.)
; ; . ,
Ferencz. Lszl. Lajos. Mria. Dnes. Gyrgy. Josefa. Mihly.
(g.Battyni(udy.cons.)(Batty-(hg.Ros-'(g.Haller(g.Brsmn (b. Ha-
Josefa.) nil.) poli.) Czeczil.) Karolina.) ruckerl)
. , ^ i
Jnos. Miguel. gnes. Klmn. Gejza. Istvn,
(b. Bnfi A lb.)
E csald Erdlyben nem igen viselt hivatalt, a kzdolgokban
nem vett annyi rszt, mennyit vehetett volna. Eszt. J no s , a Dniel
fia, tnik fel mint hivatalnok, ki 1824-ben mint az erdlyi udv. s bels
titk. tancsos: hosszas szolglatirt a szt. Istvn commendatori ke
resztjvel nyugalmaztatott.
A most lk kzl, Mi hl y (szl. 1783.) a forradalomban hon
vdimi bizottmnyi tag; Fia I st v n honvd vala, D n e s fiai kzl
K l m nnak 1849-ben Szeben els ostromnl egyik karjt gy
goly vitte el.
F .
5 8 . . F E K E T E C S A L D .
' [Fricsij
E nevn tbb csaldat ismernk. Kzletnkbe azonban a Fricsi
Feket k folytak legnagyobban be.
E csald, mint lltjk, Zpolya alatt szrmozott be Lengyel-
honbl. A csald mit alkottak, kvet kez:
Lrincz (162653.)
(Tordai Erzsbet.)
Pter. (Ez nyerte Lupst 16,64.)
(Szentpli Zsuzs.)
,~ />., ^
Pter. Istvn.
(Kollatovich Borb.) (Toroczkai Klra.)
(A toniBorb.) i
i
Samu. Jzsef.
(Toldalagi Erzs) * ^
Klra. Lrincz. Ferencz +. Lajos. Jzsef.
(Kendefi (Nalczi gn.) (Horvth gn.) (Toldalagi Klra.)
Jzsef) ( + )
Jzsef. Samu. Klra.. Karolina. Ferencz. Rza. Karolina.
(Bnfi Mrt.) (Betlen Sra.) (Betlen (Rosnyai (Donth (+1845) (jvri
| Sain) Istvn.) Anna.) (Kadcsi Jzs.)
i f Dniel.)
Julina. Mria. gnes. Klra. L szl .
(Henczi (Benk (Bardocz EL) (Szentpli Jozs. (Svb Zsfi.)
Sam.) Fr )
F. Fe r e ncz egyike vala korunk legeszesebb embereinek. Az
17904. krli orszggylseken mint kir. hivatalos jelentkeny sze
repet vitt. Tbbek kztt 1790-ben kikldk a magyarhoni orszggy
l sre egyik kvetl, hogy az unit munkijaj s midn haza jtt, gr.
Gyulai Smuel bevdl, hogy ott.pen ellene munklt. Fekete maga
menthetsre idt krt , mert gymond ha ez igaz, mltn ha-
86
F E K E T E . F I LS T I K. F LD V R I .
zarontnak neveztethetik, s mltn bnhdhetik. a) A z gy kiegyen
ltdtt.
A kolozsvri nemz. sznhz fellltsban minden regsge da
czra lnk szerepet vitt, E szzad els veiben a sznszet egyik
legnagyobb prtfogja volt.
59. . F I L S T I K C S A L D .
[Kolozsvri.]
E kolozsvri s hajdan szsz csald, Bethlen Gbor alatt szolg
latokat hoza a haznak, kiemelkedett, .megvagyonosodott.
Ezen csald alaptja F. P t e r (+ 1630 eltt), kinek, minta
nagybnyai pnzverde ffelgyeljnek., Bethlen G. Ofenbnyval
egytt, ngy falut ira t 2000 forintban. Ez adomnyozst Branden
burgi Katalin 1630-ban raegerst.
A rvid lt csald mg azon szzadban kihalt, utols lenyt,
Kat t , b. Bnfi Zsigmond vev el, .s i gya csald szp vagyona ide
jve t.
A zon Fi l s t i c h J no s , ki mint az udvari fhaditancs segde
1808-ban hala el, s kit mint eredeti jellemet fljegyzett a Provinciai
Bltter: Brassban szletett, s ms ghoz tartozott. )
60. . F L D V R I C S A L D .
[Tancsi.]
Czmere ez smagyar csaldnak egy kk meze paizs,.melynek
kzepn trzs emelkedik, mihez egyfell medve, msfell oroszln
tmoszkodik kt els lbval, hts lbukon llvn.
Ezen csald, melynek egyik ga, 1755. febr. 15-n, Fld. Fe-
jenGzben grff lett; de mr kihalt, kvetkez leszrmozst mutat;
Mikls (1490),
Blint (itlmester 1558).
Jnos.
(Olnoki Herczeg A nna.)
(Sz.flp. BikliErzs.)
Gspr. Gyrgy. Jnos f.
(Gyerfi Klra.) (Bogti Erzs)
k . ^
Istvn (1573). Gyrgy (1590-1613). Jnos f.
(Pekri A nna.) (A lmdi Borb.) -
a) 1790-i orszggy. jegyzk. 108. 1.
6) ProvincialbL IV. 79. I.
F L D V R I .
87
A tul emiitett Gyrgy.
Ferencz (konstncz. kvet). (164354.)
(Macsksi Trnok Anna.)
(beni Judit.)
Ferencz f. Pl. Erzsbet.
(Bnfi Borb ) (Toroczkai Borb.) (Folti Farkas)
Pl. Erzsbet. Gyrgy. Klra.
(Harinai F. Sra.) (Kakucsi Gy.) (Buda Judit.) (Felszegi Jn.)
Ferencz. (grf 1.) Erzsbet. Judit. Ferencz. Sra.
(+ 1770.) (Toldalagi Mih.) (los. Gyrfi (petk. Nagy (Mayer Ungur
(Kli Kn Erzs.) Jzsef.) Krisztina.) Jnos.)
,
Sra. Istvn.^ Borbra. Gyrgy,
(gr.Toldid.)(gr. Nemes Jud.) (Eperjesi Lsz.) (gr.Betlen Jul.)
t (Maurer Zsfi.)
r* -A. _ ^ ^ *S^,
s
Ferencz. Krisztina. Druzsi. Farkas. Mihly. Istvn,
(mregg. +.)(b Josinczi (gr.Teleki (Kksi Rki.) (Miske Zs.) (Endes Rz.)
(g.BetLMr.) Kroly.) Mihly.) f f i
Terz +. Klra. Farkas. Imre. Kata. Gyr gy. Pl. Sndor. Fer encz.
(g.Kor-(+1840) (jfalvi (Makrai(Kemny(Seges-(Sndor(Barcsai(TrAnt.)
nisJn.)(g.ToldiZs)Rz.) Anna.) Mih.) vriBorb.)ml.)Rza.) }
I > ^ I t
j Karolina. Kata. ) t
Jzsef. Samu. Rza. Borbra. Mihly, Gbor,
(gr. Haller Klra.) (bi Ehrenfels dn.)
<~ ^ ,
Mikls. Jnos. Irma.
Mi kl s, mint Mtys kir. tbornoka, emeli ki e csald nevet.
Fia, B l i nt , 1558-ban itlmester lett. a) Pl 1612-ben kir. tblai
lnk lesz. bj
Gspr Szigetnl esik l, 1556-ban.
I st v n Cl5730 derk katona, 1566-ban Szolimn ellen ltjuk
tborban; 1773-ban, mint Bks G. hve Maximilin csszrnl van
kvetsgben, cj
Pl a Rkczi forradalmban vgig rszt vesz, vgl kifut, de
1710-ben visszaj hazjba, dj
Fe r e ncz, ki grff lett, szletett 1700-ban, s meghalt 1770-
ben. Nejt, Kn Erzsbetet, az egyetlen lenyt, 1727-ben vev el;
a szerencstlen n 1736-ban megrlt, s ugy halt el 1770-ben.
a) 1558. clominic. jud. art. 4.
b) 1612. nov. 20. art. 4.
c) Erd. Trteucttra I.-12.1. 1.
cl) Cserei Hist. 449. 1.
88
F LD V R I * F O R R . F R T E R .
Farkas szigora ellen 1792-ben jobbgyai az orszggylsen
panaszt emelnek, d)
Fia, Fa r ka s . 1844-ben itlmester, 1842-ben fkormny
szki tancsos, most magn letet folytat. A tbb lk kzl Fer encz
haznk legszebb barna frfiai egyike, a forradalom eltt Kkllme-
gye fbrja volt
61. . F O R R C S A L D .
[HportonL [f. XVII sz.] A ngyalosi.]
Ktfle Forrt kvnunk megemlteni. Egyik a h p o r t o ni , kik
kzl Forr J no s t , Fejrmegye fispnjt, Bth. Zsigmond mint
ellenzki fnkt, 1594-ben vrpadra lltat: s csak egyet krt,
jobb brdot, de azt se nyer meg. t>)
E csald Ver bul cst l j , ki 1270 krl lt. Kzlk Si mon
Zsigmond kirly alatt a trkk ellen erdlyi hadvezr, c) A nemzeti
fejdelmek alatt kihalt.
A most l Fo r r csald Hromszk jobb csaldai egyike. R
gibb idkben csapatvezrek. Ksbb is hivatalnokok. A XVII. szzad
elejn elszaparodtak vala, s igy jszguk is megoszlott.
Fo r r El e k, elbb szkely huszrt i szt , ksbb forradalmr:
e csaldhoz tartozik,
62. . F R T E R C S A L D .
[r-keseriii.]
E csald eredett Martinuzzi Gyrgy csaldbl szrmoztatja,
kit Frter Gyrgynek is neveztek, d) De ezen sszekttets nagyon
ktes, e)
Els, ki Erdly fldn feltnik; F r t e r I s t v n, ki egyelre
Bth. Gbor titoknoka, ksbb 161229-ben erdlyi itlmester. E
kapta tbbek kztt nejvel, r-keseri Horvth Ilonval, rkesert,
s ugy vettk fel ezen elnevet.
Istvnnak kt fia volt: I st v n s P l , mey utolst kromko-
dsrt' cgyelre elitltk, 1636-ban pedig flmentek./' ) Ezek hrman
szp jszgokat szerznek.
a) Orszggy. jegyzk. 189. 1.
.6) WolP dc Berkien-III. 463. 472.
c) Szegedi Synopsis 324, 1 Wol f de Bethlen III. 465. 1.
d) L: Martinuzzi l ctiratban. Tiki. gyjt 1820. XI. 87. 1.
c) Katona Martiuuzziiiak hrom testvrt eml ti: M i kl s t , ki hadi ember,
M t y s t , s J akabot . Kt els csendesen hal el ; az utol st 1521-
ben Belgrd ostromnl l vik t.. Katona Hist. Critic. Tom. XXI . 539.1.
Teht B a r t k kitol szrmoztatjk ktsges.
j) 1636. nov. .6. art. i3.
F R T E R . F RONI US . F L P.
89
A mult szzad elejn lt Fr. Zsi gmond Budai Krisztinval ala
ptja a mostani csaldot kt gban: L szl Gzsi A nnval Magyaror
szgra telepedett, s tle j nek le a Magyarorszgon most is l
Frterek.
Zsigmond msik fia, A ntal, Erdlyben marad, s kvetkez csa
ldot alapit:
Frter A ntal.
(Rtoni Kata.)
Imre (1758). " Ti ni ( f 1808).
(Jbroczki Mria.)
Far kas (szl. 1796). A nna. Krisztina. Igncz f. Thresia.
(A jtai A nna.) (Osd. Vas A nt.) (Dniel Istv.) (Szarvadi Pl.)
t
Krisztina.
(Wr Miklsn.)-
E tblzatbl lthatlag, az erdlyi g fiakban, Far kas szem
l yben, ki fog halni.
63. . F R O N I U S C S A L D .
E csald nevt Fronius Mtys emelte ki , mint Brass Yrosa
kirlybirja, s a szsz nemzet trvnyeinek codificatora. aj
0 volt, ki a nemzet alkotmnya szentestst Bthori Istvn fejd.
s lengyel kirlynl kereszt l vitte. Egyszersmind csaldra 1583
mart. 13-rl nemessget nyert.
Hogyan jtt le a cs-ald, elttem ismeretlen. A szsz nemzet
1784-i emltett sszeirs ltal mint brassai ki rl ybi rk, mint orvosok
s katonk emltetnek e csald tagjai.
Korunkra mint elmagyarosodott csald jn le. A z lk kzl
Mi h l y tartomnyi biztos volt. I mr e, mint fldbirtokos ismeretes.
A z utols egyetlen l enyt , M r i t , szp birtokval a hasonlan
szp birtok Tolnai Gbor vette el.
64. . F L P C S A L D .
[Vadadi, iklandij
Rgen c csald neve Vadadi; ksbb vadadi Flp; most iklandi
Flp nevet vettek fel.
Mint szkely csaldnak, 1574-ben vett czmeres levelet Literati
Flp Gyrgy, bj A csaldfa, a mit alkota, a mult szzad elejig elt-
a) Benk Gcn. Trans. I. . 154.
b) Sajnl juk, hogy kitl annyi mst il l et adatot vet t nk, sajt csaldra
pen semmivel se kvnt seg teni.
qo
F L P. F Z I .
.tnk fekszik; de a mostan lk sszefggse hinyzik, kik is igy k
vetkeznek:
Zsigmond (1740).
(Dek va )
Jz'sef. (gyvd, f 1820 t.)
(Mnker.Jul)
Jlia. Jzsef . gnes.
(Csipks Bold.) (kzgyek al-igazgatja.) (Sfalvi Jzs.)
(Dzsi Kata.)
Rza. Sndor. Kata. A lbert. Klmn. El i z. Emil. Laura. Karolina.
(SikMikl) (NagySam.)
Tehetsgds trvnytud csald* A hajdoni Literati nevet, mely-
lyel az skor tudsainkat szokta vala czmezni, mltn hordhatk.
A most lk kzl Jzse f , a kirlyi tblnl kztigyek aligaz
gatja volt, tancsosi ranggal. Egyike azon lngelmknek, kik klt
nek, irnak voltak szletve, s a parnassus helyett a perl ekeds kopr
mezejre sodortattak.
65. . F Z I C S A L D .
[Bessenyei f. Karcsonfalvi.]
A nemzeti fejdelmek alatt Fzieket ltunk, kik nha bessenyei,
mskor csapi elnvvel jnek el. Ilyen vala Fzi Bo r b r a, a fel-
konczolt Gyulai Pl neje, ki msodszor Jsika Istvnn, harmadszor
Sarmasgi Zsigmongn lett. Ilyen Fzi Jnos, kinek 1630-ban Baldfi
Magdolntl: Erzsbet, Istvn, Margit s A nna nev gyermekeit ltjuk.
A hagyomny szerint, ez idben hrom fitestvr ntba jtt, s
hrman hrom fel szakadtak. Egyik ment Magyarhonba Sros-me
gybe, hol most is lnek. A ms meit Hromszkre, s ez elpusztult.
A harmadik dvarhelyszkre, s ennek lennnek maradki a homo-
r o d - kar c s o nf al v i Fziek. Ezek kzl F"zi J no s ( f 1837.) s
Fe r e nc z testvreket mg ismertk: az els kolozsvri unitr, pap s
tanr, az utols abrudbnyai pap. Mindkett szp frfi s j sznok.
Tbb beszdeiket birjuk nyomt at sban. Fer encz A brudbnyn, Sn
dor (verespataki pap), Fe r e nc z s Mihly (bnyatiszt) fiaival, 1849.*
mj. 10-n a npdhnek lett ldozata; valamint gne s lenya s
veje fbr Nagy Kroly is nhny nap mlva. Hrom fia maradt, mg
letben: Samu, A brudbnya volt fjegyzje s orsz. gylsi kvet e;
PVnes erdszeti hivatalnok, s Jzsef .
G .
66. . G L C S A L D .
[Hilibi, Dalnoki, Knosi, EOvendi, Szentivni.]
>
Mintegy 15 fle Glt ismernk ' ahazban. Ezek legkiemelkedet-
tebbje a hi l i b i , mely a hazai trtnelem s trvnytudomny meze
j n, mint bir s ir hitelt s nevet vvott ki magnak.
A hilibi Glok fszke a Hromszken fekv Hilib, Nyjtod s
Pva; mig ms rsze Marosvsrhely vidkt s Kolozsvrt vev laksul.
Mint eszes emberek, a kormnynak szolglatban s kegyben
lltak,
A csald napjainkra kvetkezleg j ve l e:
Jnos ( f 1649 tjt).
(Barla Kata )
Jnos (1635). Istvn (1635-ben lustrlnak).
i (Nagy Ilona.)
Boldizsr. Jnos (1692)/ Mihly.
^ (Herepeczi Zsuzs.)
Jnos. Mihly (Pvn). Istvn ( f 1722).
t } (A ntal Er zs)
Elek. A nt al Jzsef. Jnos. Istvn. Pter. Jzsef (+180)
\ l ( f 1804.) (kir.hiv.)(knonok)(kir.tbl. ln.)
< i * gub.cons.) i (b. Blintit Terz.)
^ l l (Dzsa A n.) Rza. (Kelemen gn.)
i \ \ } (Baranyai Fer.) . f
A ntal. Lrincz. Tams. Lszl. Lszl. Domokos, Jzsef. A nna.
I ( t l 848) ( f 1845.) (f 1847,)(b.Henter
Jzsef. Gyrgy (szmv. eln,)(Lyceumdir.) (Marossz. Jzsef.)
Mihly, s (b.A porTer.)(DontMr.) ftiszt.)
Istvn. Jzsef. ( ( (Katona Jul j
Laj os. S ndor . A nna f. A l be r t . J nos. Mal vi n. Zi doni a.
(b.BnfiLuiz.) (gr. Betl. Miki.) . /
:
( ) 01i i k. )
j (Pkri Karolina.)
J - A v
Lszl. Klra. Giza. A nna. Rza.
92
Mint szkely csald, Bocskaitl vesz czmeres levelet 1606.
mart. 26-n. E czmeres levlnl alig ismernk szebbet e hazban: a
nemessget kap Gl Jnosnak, orbai szk pixidari hadnagynak,
mint a haza szabadsga bajnoknak" adatik kivltsga.
A czmer mezeje gsznkk, rajta egy emberalak ll egsz v
rsben; jobb kezben kard, balban levgott trk f.
E csaldfa ell.ll vonalai Hromszken maradtak, gazdskod-
tak. A ms vonalok a kir. tblnl s fkormnyszknl alkalmaztatk
magukat.
Mint hres trvnytud, J no s tnt legelbb fel, ki plyjt f
kormnyszki tancsossgig vitte; s 1804. nov. 26-n, 70 ves kor
ban hala el.
Fia L szl , ki a lia?ai trtnelem s jogirodalom t ern mint
ir annyit munklt, mint a ki tbbek kztt az erdlyi ditk vgz
seinek hrom ktett kiad: 1837-ben fkormnyi tancsos, 1838.
febr. 16-n a szbeni orszggylsen szmvev-hivatal elnke lett.
Mint hanyatlt 1846* mart 15-n nyugalmazk egsz fizetssel. Meg
halt 1848. jul. 9-n, 71 ves korban.
A fenemltett Jnos testvre, Jzse f , mint tblai lnk emeli
fel csaldt. Els nejtli fia, Domokos, fkormnyi tancsosi czim-
mel a kolozsvri lyceum utols vilgi igazgatja volt. Meghalt 1845-
ben. Msodik nejtli fia, Jzse f , 1836-tl Marosszk ftisztje,
egyike vala a kormny legerlyesebb hivatalnokainak. Meghalt 1847.
sept. 8-n.
A most lk kzl J no s 1848-ig kir. tblai lnk; 1848-ban
kpvisel; 50-ben bizalmi frfi Bcsben: a trvny tudomnyban csa-
ldnak mlt tagja; mint publicistt hrlapirodalmunkban tbbire
gyakorlati krdsek fejtegetse krl lttuk.
A tbb Glok kzl ismeretesebbek: ,
A d al no ki Gl ok 1644. jan. 23-n vesznek czmeres levelet.
Vevk Gyr gy s Mi kl s testvrek, kik kt gzatot alkotnak. Egy
rsze Hromszken honn lakik; ms rsze a megykre szlt, megyei
birtokot szerzett.
Knosi Gl ok, kik korunkban a Gl nevet a Knosival vltk
fel, Udvarhelyszk csaldai kz tartoznak. Kzlk Fe r e nc z, a
Pter fia (163848.), mint hatalmas gyvd, Pcsi Simon lenyt,
Zsuzst vev vala el. Csaldt ezl t al mg inkbb kiemelte... Ko
runkban e csald egyedl a magt vadsz-fegyvervel vletlenl meg*
lU K. I st vn Sik A nntli fiban l.
A k v e nd i Gl csaldbl Zsi gmond, a mostan l J
zsef atyja, A ranyosszk alkirlybirja volt. Kzlk van Gl Mi kl s,
ki fiatal korban nevt az irodalomba hozta vala. Ide tartozott Gl
Mi kl s, ki korunkban Kkllmegye egyik alispna volt.
G L . G A L F A L V . 93
A spi ent i vni ' Glok Marosszk' tehetsb csaldai kz tartoz
tak. Vgsarja kvetkezleg ll:
Gl Zsigmond.
(Krzsi Zsuzsa.)
* : 1 ,
Elek ( t 1847). Klra.
f (Nagyajt. Lzr Sam.gub.titokn.neje.)
1
Zsiga f. L szl . Zsuzsa Erzsbet.
(Ball Ml.),(Eperjesi Jn.) (Bereozk Snd.)
67. . G L F A L V I C S A L D .
[Harczi.]
E csald fszke Vsrhely vidke. S mint ilyeneket gyakran
ltjuk a kirlyi tbla fiai kztt.
Ugy ltszik, egyelre Glfalvi Iszlai volt nevk, s az jabb i d
ben a Glfalvival maradtak,
1700. j ul . 10-n j czmeres levelet vettek.
Ugyanez idben Glfalvi Gyr gy t , mint kzgyek igazgatjt,
ltjuk, ki azonban tblzatunkbl hinyzik.
Csaldfjuk kvet kez:
Glfalvi Gergely.
(Tombold Erzsbet.)
J os (1700).
(Foris Judit.)
Jnos. Klra. brahm. Krisztina.
(SzathmriBorb.) (Hajd Jn.) (VradiKata.). (jfalvi Jn.)
Borbra. dm. Erzsbet. Krisztina. * Gergely.
(ZskiLsz.) (Jobbgy (Jrmi Mih.) (Krzsi Jn.) (Keczeli gnes)
A nna.) (
Judit. Sndor. Gergely (1807). Terz. Pl f.
(Plfi A ntal.) (Glfalvi Terz.) (Kabos Jud) (Glfalvi Snd.)
<- ^ \ '
Elek. ^ Eszter. Imre. A nna. Farkas.
(Vr gn.) (Szentivni Jn.) (Itlmester.) (Kabos Sam) (Kabos A nna.)
) (Sala Karolina.) , i
Rza. Julina. Gyrgy. Mari. Zsigmond.
(Katona Ist.) Cala A nna.)
A most lk kzl G. Imre 1842-fren vllasztatott itlmester-
nek, s most magn letet l.
GLFI. GYRFS.
68. . 6 LFI C S A L D
[Kocsrdi, f XVII. Martonosi.]
Glfi J no s , ki egyelre Bth. Zsigmond nevelje, ksbb ta
ncsosa volt, s kit Bthori mint Nero egykor neveljt l egyi l
koltat: e csald nevet emlkezetess tev Erdly trtnete lapjain.
Szkhelye Kocsrd vala, A ranyos-szken; de ide Magyaror
szgrl szrmoztak. Hogyan jttek le e szerencstlen .Jnosig, homly
fedi. ily csaldot alkot:
Glfi Jnos (lefejezt. 1593).
(Pcrnyeszi Erzsbet.)
, x ' .
Pter* Ferencz. Kata.
i ' (Bagosi Pln.)
t 1 ' l
Zsuzsanna. Zsuzsanna. Borbla.
(Ndudvari Pln.) (rdg-Istvnn.) (Bnfi Farkasn.)
(Rdei Pln.)
kvetkezleg e csald figban kihalt, a)
A mar t onosi Glfiak Udvarhely-szk egyik falvrl vevk el-
nevket, hol mig is szkelnek. Udvarhely-szk hivatalnokai kztt
ott ltjuk Glfi Fer enczet , 1647-ben mint a szk kirlybirjt. &)
Jelenleg kt gban lnek: egyike honol Martonosban, kik k
zl Glfi Sndor fiatal korban verseket i r ; Mi hl y mint publicista
llt az ellenzk soraiban... (f 1854. mart. 10.)
A ms g Tordn lt s vgzdik be Glfi J zse f b e n, ki fiatal
korban maga is mint szpirodalmi ir jelent meg. Ksbbi veiben
megyei pnztrnok s fbir, s a tordai unit. tanoda ffelvigyzja,
hol szigora ltal roppajit fegyelmet hoza be, s a szpmvszet fej
lesztsre sok ldozatot hoza..
Egybirnt tbbfle Glfi csald van.
69. . G Y R F S C S A L D .
[LczfalvL]
Hromszki tehetsb csaldaink egyike.
Czmer k hatty, melybbban tollt trt- Ugy ltszik, a nemz.
fejdelmek alatt adatk maguknak.?
<Egy rsze honn l, mig ms rsze a megyken lett birtokoss.
Hivatrit nem kerestek; kik viseltek az a kvetkez tblzatban be
van jegyezve:
a) Er. Trtfoettra I. 7577.1
b) Kllai Szkelyek Ered. 248. 1.
GY R F S . G E D .
95
Istvn (1635 lustrl).
Ferencz. Pl (portai kvet). Tams.
^ (Utdai Pozsonban.) (
Pk Istvn (1680 lustr.)
^ (kezdi kirlybr.)
i ^ :,
Ferencz.^ Tams. Istvn (f 1704). Pl.
I (Vradi gn.) (Bkk Jud.) >
( ^ , * , ^ i ^
Zsigmond. dm (1740). Jzsef. Zsfi. Istvn. Elek
'l (bors. Nagy Kriszt.) y (Varsnyi Gy.) /
Jzsef. A ntal. Lszl. Zsigmond. Jnos. Kroly. Lajos.
\ {. (1760-80.) | i i i
| | (Salnki Sra.) \ \ \ l
Elek A ntal. Jzsef. Ferencz. Sndor. Mikls. Elek. Mikls.
s i (udv.tancs.) (tbl.ln.) i (knonok.) i i
P l t . Fe r e nc z. 8 29) t Elek. (+ 1853.), ] )
, f 1853.) (VrRza.) { ( + 1 8 4 8 . ) ' - . .
(ZeykKata) j Istv. Jnos. Gergely, *
^-Domokos. Rza. A nna. El ek. Imre. A lbert. Gyrgy, Lajos.Samu.
(b. Ke- (Dindr(b. Bnfi (tbl tiln.)
mny 1.) A ntal.) Dani.) f
Jzsef. Ferencz. * Lszl. Kroly.
Kzlk I st v n (+1704.) mint a Rkczi forradalom egyik ka~
pitna esett el Szeben alatt, a) A z utols nemzedkbl Laj ost s S a-
mut , Mikls fiait, a forradalom mint szkely huszr hadnagyokat ta
llta, s mint ilyenek mkdtek; Gyrfs Domokos is hasonlkban
osztozott.
70. . G E D C S A L D .
[Homorod-Szentmrtoni.].
E csald, mely a hazai irodalmat prtfogolva lt s hal el: sz
kely eredet , dvarhelyszk Homorod-szentmrton nev faljbl.
Czmere egy kalpagos frfi, fut alakban ll lhton lve, s
jobbjban feje fltt kivont kardot tartva.
Egy Gedew Lszlt Erzsbet s Borbra lenyaival mr 1453-
ban fljegyezve ltjuk. Ide tartozott-e nem tudni.
Legels, kirl emberi emlkezet utn nmi jegyzeteket b runk:
Ged Gy r gy , a mostan l g trzske, ki tanulst vgezve, 1732
tjt A brudbnyra telepedett; s mint tantilt ember, fjegyz, t an
csos, vgre fbir lett; s ugy hala el gtt tsben.
a) Cserei Hist. 329. I.
96
G E D . GE R B .
A csaldfa, mit alapt, kvetkez:
Gyrgy (1732 tjt).
(Toroczkai Borbra.)
Jzsef (szl. 1743. f 1800.)
(Knosi Sndor Klra.)
Jzsef (szl. 1788 aug* . 21.)
(Haranglbi Szathmri A nna, + 1841.)
A nna. Trzia. Lszl.
(Szilvsi Miklsn.) (Kli Nagy Etetn.) (szl. 1819. f 1841.)
Gyrgy fia, Jzsef , egyelre apja hivatalait tlte be. Fbir-
sga a horavilg korra esik, mely ell meneklnie kellett, minthogy
azon idhen egy utaz angol lordot fogada mint vendget el, s az
olh np benne muszka herczeget ltott, ki a flkelteknek jogokat
hozott volna; s azon alaptalan gyansts terjede el, mintha Ged
J zse f flretette volna. Ksbb 1790-ben A ls-fejrmegye egyik
kvete, a) mint ilyen azon systhematica deputationak, melyrl annyi
nyomtatvnyt birunk, bnyszati eladja.
A most l J zse f (szl. 1778.) A ranyosszkre j ve lakni, Sz.
Mihlyfalyra. 1834-tl mint kirlyi hivatalost lttuk orszggylse
inken. Tudomnyoknak lt, Ged Jzsef nk az, kirl megjegyezve
lttuk, mikp Cserei Histrija eredeti kziratt a Nemzeti knyvtr
kiadinak, s vgre az academinak tengedte. Becses knyvtrt,
mely a hazai irodalom majd minden termnyeit birja, s mintegy 4000
ktetre megy, a mult vben vghagyomnyilag a kolozsv. unitr, ko-
lgyom knyvtrba tad. Hanyatl vei daczra, sznhzi pholy
bl soha se hinyzik.
Nevnek rkse, L szl , irodalmunk nagy veszt esgre ia* -
talon elhalt. Egy pr drmja, s dramaturgiai tredkei, melyekbl
sajt tjn nmelyeket lthatni remlnk, mutatjk: mi gynyr ta-
lentomot vesztnk el benne, ki egyszersmind a csaldot is bevgezte.
71. . G E R B C S A L D .
[Vzaknai s vingrdi t XVI. Fiadfalvi + 1689. rapataki, Rettegi.]
E csaldnv igen j hangzs volt eleitl fogva haznkban, mit
a v zaknai Ge r b csald alapta.
1222-ben Ge r b Imre, beszterczei bn, II. A ndrs kirlytl Vz
akna vrosban egy hzat kap, s vele egytt csaldra e vros kirly-
b}rsgt. Itt vari kezdete a v z aknai elnvnek. A vingrdi el ne-
yet Mtys Jr. idejben vette fel legelszr Pter ( t 1504.).
geti tevkeny, harczs emberek, tbbire derk hadvezrek, s
a) Oszggy. jegyzk. 18. I.
97
tblzatunkbl lthatlag, erdlyu vajdk. A csald, mit alaptanak
kvetkez;
Gerb Imre (1222, beszterczei bn).
Lszl.(tflmsi bn). Orbn (erd. yajd. 1248).
-Tams. Gyrgy. Zsfi. Borbra.
(Prinyi Ors.) (kapit. 1291.) (Frank vajd. neje.)(Deng.Pongrcz Kel.)
A klnbz tblzatok miatt nem adhatjuk e csaldfa folytat
st, mert egyik Tamstl folytatja a csaldot; a ms pedig Orbnnak
a kt leny mell mg egy Jnos nev fiat is tulajdont.
Egybirnt a XI V. szzadtl, hol vilgosabh s jelentkenyebb
lesz, s mint a mikor mr csak is az egy g vala mr letben, kvet
kezleg folyt:
Mikls.
(Boga ti Ottilia.)
/!-: t
Jnos (fkorm. 1458).
;
v
(Hrgsz. Szilgyi Zsfia.)
Lszl, aj Mtys.//) Mikls. Pter, c) Ferencz.
(1476erd.psp.) (+1493.) \ (vajd.fi504) (+1517.)
(Horvtorsz. bn.) ( (Kanisai Dor.) )
Mikls +. Mikls.
(ez volt az utols.)
Igen sajnljuk, hogy pen e csaldnak egy tkletes tblzatt
nem kaphattuk.
E j el ent keny derk csald Miklsban a nemzeti fejdelmek alatt
hala ki , s a vzaknai hzat, s vele a kirlybirsgot, az magszakad
tval nyer a gr. Haller csald 1553^ban.
A z emltetteken kivtil ltunk a szkely fldn mg: f i adf al vi
s r ap at aki Gerbeket; kik mennyiben fggenek emezekkel egybe,
a trtnetbuvrlat mezejn ismeretlen.
A f i adf al vi g Udvarbelyszken Fiadfalvn, Betlenfalvn s
Galambfalvn lakott. E csald a nemzeti fejdelmek kora els felben
derk embereket mutat fel, kiknek atyjok Benedek, ki Jnos Zsi g
mond alatt l. Ennek hrom fiai: Boldizsr, Gyrgy s Benedek 1583
sept. 19-n donatiot vesznek. De nem sok lvez a csald, mert A n
d r s b a n, ki Rdul vajda fogsga utn, Bethlen Gbor testrei kapi
tnya volt, kihalt az egyik, majd Gerb Istvn s Jnosban 1689-ben
kihalt a msik g is. dy
A kihalt A ndrs testvre, A nna, (16400 Ugrori Pl neje lett.
a) Szeredai Series Episc. 116. s Budai Polg.Iicx^ IIc 116*
b) Budai Lcx. II. 118. 1. . ^
c) Budai 117. 1.
d) Kl l ai Szkely nemz, 248. 249. 1.
Erdly nev* csaldai* Y
98
GE R B . GE RE ND I .
A z r ' apat aki Ge r be k kzl a mult szzadban, A nt a l , 1759-
ben mint kir. tblai irnok csaldja trtnett kidolgozvn, azt vingrdi
Gerb Jnoshoz, a vajdhoz kt. a) De oklevelek hinyban, hite
lessget nem tulajdonthatunk munklatnak.
Mike gyjtemnye elttnk fekv tblzata trzskl Gerb M
tyst teszi, 1404-bl. Ennek fia I st v n, ennek A nd r s , ennek is
mt A ndr s (15580, ennek I s t v n, ennek Gy r gy (1612.), ennek
Geg Judittl Fe r e nc z, ennek Mihlcz Ilontl J no s , ennek Cse-
gezi Sofitl J nos (s A ntal, a fenn emltett). Jnosnak kilyni Sz
kely Mritl L szl , ennek Macsksi Krisztintl: Lszl, dm s
Mi kl s. . . Mi a Gerb A ntal dolgozatt megsemisti.
Hogy e csald rgi, arra okleveleink vannak; ) s kzlk
Gyr gy s Fer encz, mint forradalmr 1612-ben notztatott ugyan,
de Bethlen Gbor trnra lptvel az megsemistetett. '
Vannak mg tbbek kztt r e t t e g i Gerbek is, kik I. Apafitl
1685. nov. 3-n kaptk czmerk. Vette Gerb Istvn, a Lszl Er -
zsbet-frje, mint 12 vi szolgabirskodsa jutalmt.
Ennek fia Andr s , ennek I st v n, kinek Erdlyi Sofitl h-
rom fia szletett. A nagyobbiknak, Andr snak, ugyan csak Andr s
fia Poroszorszgba szakadt, Mria-Verdenbe. A msodik finak, Jzsef-
nek, Istvn fia ln, ki csak lenyokat hagy a maga utn. A harmadik
fi, J n o s , neje Nagy Borbra, kitl Dani fia szletett, kitl a nap
jainkra lejtt I st v n szrmozk.
72... G E R E N D I C S A L D .
[Gerendi, + XVII. s . ] -
E csald az A ranyos partjn fekv Gerendrl, mostan gr. Ke
mny Smuel birtokrl vette nevt, mint terjedelmes uradalmrl.
Trzse Gerendi S.mson, vrgrf, XIII. szzadban.
Kzlk J no s egy volt azok kzl, kik Zpolyt 1526-ban
Tokajban kirlynak vllasztk, c) Mi kl st , Ulszl volt ki ncst rno
kt, Ferdindikir, 1528-ban erdlyi pspkk nevezi, mig Zpolya
ismt mst nevez. A kzben Zpolya egy idre Lengyelhonba fut,
Mikls Gerendre egy gylst hirdet a hrom erdlyi nemzetnek, s ott
Zpolya ellen tovbbi fegyverkezsreszltja. A zonban Zpolya gyfc,
Erdlye kezre kerti; Gerendi Magyarorszgra mehklt, s ott ha
la el. d)
Gerendi I st v n 1551-ben a nmet tbor hadi biztosa.
Ellenben Jnost e szzad vgn mr az ellenzk soraiban ltjuk,
mi&t Bth. Zsigmond fej-delem notztatja s szmzeti, e)
a ) Fancsali gyjtem. i*o. 40. 'G* bet'.
6) Cap. Al b. Cist. 2. fasc. 2. nro. 31.
c) Budai Lex. II. 119.. 1.
d) Memria Episcop. XXVII.
<0 F^rtri apr. gyl . 1595.
GEBENni. GYERF.
99
M r t o nt 1559-bei ntzzk, s veszti Bnyabkket s Szent-
Mrtont.
Ily szemkztt dolgozva haladtak e csald tagjai a hon t rt ne
tben. Mignem a XVII. szzad kzepn kihaltak, minthogy Mrtonnak
A pafi A riria-, Istvnnak farn. Veres A nntl csakis lenyai maradtak.
73. ; G Y E R O F I C S A L D .
[Gyer-vsrhelyi, + 1718.]
Tbbfle Gyerfit ltunk trtnetnkben, mint gy. monostorit,
kis-kapusit, szamosfalvit; de sajtlg mind ugyanazon csald gozata;
s mindez csak hatalmas birtokaira mutat.
Mint a Kemny csaldnl ltni fogjuk, ez egy nagy nemes nem
zetsg egyik csaldar, a j melyre kzs czmere is mutat, mi egy ko
ronbl kiemelked gasbogos szarv dmvad.
A hely szke miatt a terjedelmes csaldbl csak a csaldfolyta
tkat adhatjuk, mi is igy kvetkezik:
Gyer mester (1314-45).
Jnos.
Mikls C1439).
Mihly.
brahm.
Dvid.
r
Borbra.
Jnos.
t
t
Mikls.
Zsigmond.
i
Gyrgy.
(Zsfia.)
I
Saltiel (1527).
(Ilona.)
v
*
Gspr. Ferencz (1525). A ndrs. Mihly (1558). Pl(1539).
(Mikola Erzs.) i '
i i
Jnos (1603). Mihly. Erzsbet,
(kolozsm. fisp) l (Bikali A mbr.)
(Radvanczka A nna.) ^
. Jnos. Mihly. A ndrs. Ferencz.
(kolozsi fisp.) (Budai (Szilvsi
(A pafi Marg.) \ Luiza.) Borb.)
Balzs (1488;.
(Vas Dmok.) (Hedviga.)

Jnos(1558).
(Kabos Eufros.)
(Bornemisza Erzs.)
, - / V V
Erzsbet. Istvn.
(Lisibon (Bnfi Klra.)
Henrik.) |
Gyrgy (1694). Mihlyt.Gyrgy. Balzs +, Borbra. Jnos +.
(tancsos.) (+1624.) (Ikl. Toldalagi Jn.)
/ *
1
V
Lszl +. Gyrgy Jnos (+ 1718). Kata. Borbra.
(udv. cons.) (kolozsi fisp.) (az utols.) ' (Bir Mzs.) (Gyulafi Lszl.)
(+1718.) (HenterJn.) (Komis Istv,*
a) L Mikola Hist. Gcneal. 44. 1. j^
100
GY E R F I . GY R F I .
A nemz- fejdelmek alatt szp szerepet vittek. Mi hl y a Zpolya
hz egyik elmozdtja, 1558-ban fejdelmi tancsoss lett. Jnos
1603-ban kolozsmegyei fispn, Szkely Mzses mint derk ft e-
gyezkedsekre hasznlta, a )
A z 1694-ben meghalt Gyr gy, II. Rkczi egyik.leghvebb em
bere, annyira, hogy midn rette tatrrabsgra jut, s onnan magt
nagy szveggel vltan ki : Rkczin, Bthori Zsfia, 11,000 forint
tot ad neki, hogy elzllogostott jszgait vi sszavl t hassa... Ksbb
tblai lnk, s 1686-ban a deputatio tancsossv neveztetett; mint
kormny tancsos hala el 1694-^ben. fr)
E nevezetes csald, mely fleg Kolozmegyre oly jelentkeny
befolyssal volt, a mult szzad elejn 1718-ban Jnossal, mint utols
Gyerfivel, sirba szll. Jszgai a tblzatban ll lenyokkal, az ott
megnevezett csaldokra ment ekt . - - v ,
74. . G Y R F I C S A L D .
[Losdi, br.]
E csald eredete s lakhelye Hunyadmegye. A nemzeti fejdel
mek alatt emelkedtek ki , s brsgot szerz'nek.
E csald okiratai, mult szzad vgni orszggylsi jegyz
knyvekbl lthatlag, a horavilgban elpuszttattak, s 1792-beri az
orszggyls elrendels hogy jbl kiadassanak.
Mita brk lettek, kvetkezleg jttek l e:
Jzsef (br lett 1755).
(Bogt gnes.)
(Inczdi A nna.)
Jzsef. Lszl. Mihly. Samu(1757). Elek. Mria. Borbra.
(b. Bnfi Borb.)
(Fldvri Judit.)
A nna. gnes. Jzsef. Mria. Bnimin.
(SzilvsiJn.) (Kemny (Ugrn Mria.) (b, Bnfi Elek.) (Trk Kriszt.)
Smuel.) ^ }
Pl. Zsigmondi. Samu. Ferencz. Karolina. Mria* Jzsef.
(VayZs,) (Macsksi (P. Horvth (Kompos (Kendefi (gr. Teleki V
(Szilasign) A nna.) Karolina.): Madolna) Mihly) Sndor.) }
^ ... * -<^- . j
Lajos. Berta. Rza Kroly. A dolf. Jsefa. ; Mria. Karolina,
(gr. Komis Zs) (Kopcsi Js.) (Simairi,) (b.GyrfiLaj.) (Benedek Mih.)
Zsi gmond gyermekei Macsksi A nntl: Jzse f , neje Zsom
bori JuL; Kar o l i na; Po l i (Krasznain) s r p d.
\ ; S^m 1848-ban Pesten kpvisel.
>-4
a)_ Wolf de Bethlen V. 380. 1. Budai Lcxic* IU Ml. 1.
6) Csevei Hist. 64. 159. 220. 222. 236.
G YRF . G YU L A I . 101
75 . G Y R F I C S A L D .
[Gsatszegi.]
E csaldat mg l Gyrfi Mi h l y emel fel, ki mint az erd.
kormnyszknli tartomnyi fszmvev, 1839-ben kir. tancsosi rang
ra emeltetett, s 1850-ben a fkormny megszntvel nyugalmaztatok;
s a kvetkez leszrmoznst alkot:
Mihly.
(Imecs Kl r a)
/-
Ferencz. Mihly. Jzsef,
(kir. tancsos.)
(Baranyai Rza)
, ^ ' "S
Mihly. Karolina. Jozefa.
(Brencsn Eliz.) (Szab Per.) Br Pln.)
A z alapt 57 vi szolglata rdemei kz sorozhat, hogy az
orszgos Krolina-krhz igazgatst 183750-ig minden dj nlkl
folytatta; s meg az, hogy kivvta, mikp a szkely katonafalk ell
jri reszorittattak, hogy a fal kzjvedelmrl a kormnyszkhez
szmadst kldjenek, a j
76. . G Y U L A I C S A L D .
[A bafLJi +. Vradi, Maros-nmeti, grfj
A Gyulai nv gyakran el j Erdly fldn. A rgibb Gyulaiak
egyik ga vala az abaf j i Gy ul ai Pl , ki mint a Bthori Istvn
fejdelem titoknoka, tollval s eszvel a legnagyobb tiszteletet vv
Jki. Ksbb Bth. Zsigmond,tancsosa lesz, s mint ilyet vagdaltat sz-
sze Bthori Boldizsr 1592-ben A bfjn, minthogy hallra vagy
szmzetsre szavazott, ha a hon bkjt tovbb is koczkztatn. bj
Emellett rgi idktl Hromszken v r ad i elnvvel egy Gyu
lai csald l, mely a Donth, Horvt, Macsksi, b. A por s gr. Halie
rekkel sgorosodva jtt le napjainkra. Ms ga a megyken, s fleg
a mezsgen lakott. Csaldfjukat az 1609 tjt lt s a r ka nt y s Gyu
l a i Istvntl hozzk le.
A nemzeti fejdelmek kora vge fel Magyarorszgbl mg egy
Gyulai csaldat kaptunk, kik jszgaikat minthogy a trk szleken fe
kdtek, ott hagyk, s Erdlyben vevnek lakst. A z els Istvn, n
melyek szerint Ferencz, elvevn Pcsi Simon cancellr lenyt, szp
vagyonra teve* szert, cj A sztalnok, tancsos; udvarhelyszki fki-
Tlybir, vradi kapitn vala I. Rkczi alatt, ki jszgokkal ltta el
a) Mult s Jelen 1848. mart. 17i szma,
b) Wol f de Bethlen III. 24. 1.
c) Mikola Hist. Gcn. 32. 1.
G Y U L AI .
ket. Igy kapja Nemes Lnrt, Bethlen Istvn hvnek ntjn Maros-
Nmethit. S a kvetkez csaldot alkotk:
Istvn (164451).
(udvarh. fkirlybirO
(Pcsi Margit.)
Gy. Ferencz (1698). Istvn. Krisztina. Judit. i
(kklli fisp.) (gr. Gyulafi Lsz.) (A ngyalosi Istv.)
(Barakonyi Klra.)
(Kapi Mria.)
Istvn. (Tbornok, ezred tulajd.( , Ferencz. (1718. grfok.)
(Bnfi Judit) ' (tbornok)
I (Bnfi Mria.)
Ferencz. Jzsef. Lajos +. Kata. Smuel,
(tbornok.)(kvri fkap.) (A lvinczi Gb.) (tbornok.)
(gr. Haller (b. Jzsika Mr) (Bornemisza A nna.)
Krolin.) j (
v
*
Kata. Istvn f. Ferencz. Igncz. Samu. A lbert. Krisztina,
(gr. Betl. (b.Bnfi (Kacsndi Zs.) (Hadszer- (1790) (altborn.) (t 1785.)
dm.) Borb.) j trnok.)(Bornemisz.) j (g. Kornis Zs.)
) Borbra.) i
Karolina. Franciska. Lajos. Konstnezia. A lbert. Lajos. Samu.
(FrimntPt.)(gr.VasGy.) (ntlen.) (^IWnLszl.) ( f 1845.)
Cudv. consil.)
Voltak, kik fispnsgot viseltek; de kivl hivatst reztek
magokban a katonskodsra. S mondhatni, az austriai hz alatt egy
csald se emelkedett e plyn oly magasra, mint a gr. Gyulai csaldi.
S klnsn az egyik g majd mind katona, s mindenik tbornok,
Ez g plyjt Fer encz kezd meg, fkorm. Bnfi Gy. veje, ki
egyelre Tklivel tart; majd a Rkczi forradalom ellen csatz, s
mint ilyen 1709-ben tbornoksgra jut. a)
Legmagasabbra I gn c z jutott (+ 1831. nov. 11. 67 ves k.),
ki mint hadszertrnok s az udvari haditancs elnke, s a 60 sz
m gyalog ezred tulajdonosa, horvtorszgi bn, s 8 kereszt vi
tze, s mint aranygyapjas vitz stb. hala el ; oly magas katonai pon
ton, hova erdlyi mg nem hatolt. Ezen gbli volt gr. Gyul ai ' Smuel ,
ki gr. Bethlen Smuelt s fr. Fekete Ferenczet 1790-ben beydol az
orszggylsen, mintha kijrvn Magyarhonba, ott. az uni ellen .for
gattak volna. )
, A ms g vgn, mint ntlen,, ll a mg l gr. Gy. Laj os, ki
9iil^kezett az ltal ,fev kzkdvessgv, hogy midn 1841-ben
erdlyi orszgos mueum volt alapul flben: is szp gyjtemnyt
felaj,nlptta.
a) Cserei Hist. 251. 424. I.
6) 1790. omggy. Jegyzk. l08. 1.
G Y U LA F I .
103
77, . G Y U L A F I C S A L D .
[Rtoti, grf. + 1754J
E csald Magyarorszgrl a nemzeti fejdelmek alatt jn Er dl y
be, onnan hoz elnevt: s itt id folytn legdsabb csaldaink egyi
ke ln.
Mr Magyarorszgon igen tekintlyes. Mint Csobncz vra urt,
Gyula vezrtl akarjk szrmoztatni. d) Gyu A nna 1482-ben mr
Eszterbzi Mrtonnak vala neje.
Mi lehete si czmere, megmondani nehz. A z utols Gyulafi
czmere, temetsre festett czmere szerint: ngy rszre osztott pa-
izs, melyben kzepett kt fej sas; a sas felett balrl kk mezben
oroszln van felll helyzetben, ttott szjjal, s ketts farkkal, els
jobb lbban kivont .grbe kardot tart; ezzel szemben apaizs jobb fe
lli fels felben, zld halom felett, hrom makk csng egy fn, mely
kirlyi koronn ntt t. Ugyan ezek ismtldnek a paizs als r szei
ben, helyzetk megfordtsval.
Elttnk ismeretes csaldfjuk a kvet kez:
I. Lszl.
Istvn. II. Lszl (154475).
f
1
(Psztohi Borb.)
Jnos. Mihly. III. Lszl (156399). Istvn. Erzsbet.
(ChoronDorotya.) (tbornok.) (Bn Jn.)
\ (Forgcs Margit.)
A ndrs. Lestr. Gyrgy? Istvn. IV. Lszl (1599. f 1606).
#
|
:
( t t i t l ) ( TEaMAn^ f p^4^0; (Szchi Kata.) -
Mihly. Kristf (1643). Zsl. Samu. Borbra.
I j (Wessel Pln)(kvrikap.) (Kapin.)
|
1
(Lisztin.) (ikt.BetlenAn) (BarcsaiZs.)
V.Lszl. VLLszl (1650). Mria (+ 1659).
{ (Balzsi Erzs.) (Tkli Istv.).
Gyrgy. Zsfi. mL s z l (grf 1. f 1699).
l (Bnfi Gyrgy.) (Gyerfi Borbra.)
i {gr. Cski Gb.) J
Vl. Lszl. Mri2 IX. Lszl (+ 1754).
| (Pogny Istv.) (cancellr.)
I (gr. Haller Borb.)
^ ^ , /
Mikls. 3 leny. Borbra.^
(gr. Eszterhzi Knes.)
a) L . Mikola Histor. Gen. 2224. 1.
104
GYULAF I .
csald els szereplse a Bthoriak alatt .keasddik, mint a mi
kor "Szilgy-Cseh vrt 63 falval kapjk, s gazdagsguknak megve
tik alapjt.
A csaldfbani sok Lszl, a legnagyobb zavart idzte el: j
nak lttuk szmokkal megjegyezni ket, .minthogy Erdly fldn,tb
bire a Lszlk szerepeltek. A III. Lszl vala az, ki legelbb Erdly
fldre lpett, s itt Bthori Istvn tbornoka, vgre 1599-ben Btior
Endre alatt Fejryr parancsnoka lett. S ennek fia IV. Lszl vala a
Bocskai forradalom egyik erdlyi fhadvezre. E frfi kornak igen
kitn egyne.
A Bocskai forradalom kitrsvel azonnal fegyverben ltjuk. A
mint az erdlyiek Bocskaihoz kvetsget kldtek: Gyulafi volt, kit
fhadvezrkp ide indta. Szathmrt bevve Erdly fldre r t ; sze
rencssen elhatolt. Vsrhelyit orszggylst rendez. Majd Segesvrt
ostromolja; Fogarast kezre veszi; Brassnak tart. Ily gyzelmi me
net kzepett sulyosodik el rajta addigi bet egeskedse, .s-a szkely
fldn, Mik Ferencz szerint, Kpeczen, tbb szerencss csati "utn;
a hadjrat krra, meghalt 1605* jul. 28-n. ) Ezen g, tblzatunk
ban lthatlag, kihalt. .... *
Ugyancsak e Lszl korban lt Gy. Le s t r , a trtnsz, ki
hasonlan Erdlyben szerepelt, mint Bthori Zs. fejdelemnek tan
csosa a trk udvarhoz tbbszr kvet. Eszes frfi. Korrl Erdly
trtnethez jegyzeteket hagya, mit Bethlen Farkas is haszna. )
Az elltk ll g VI. Lszlval jtt jra Erdly beljbe, itt 1635-
ben honfistatott,c) s a gazdag szentdemeteri Balzsi Ferencz rkst,
Erezsbetet vvn el, a szentdemeteri kastlyt szp fggelkvel ma-
gv tette. Ennek fia VII. Lszl elbb Marosszek- ftisztje vo)t az,
ki A pafi alatt akkora szerepet vittd), 1686-ban a deputatio egyi kj a-
ncssa, ksbb Tkli ellen a Heisler tborban tbornok; 1691-ben
pedig kormny tancsos lesz, e) s csaldt grff teszi.
.Ennekfia IX. Lszl (szl. 1699.) elbb Udvarhelyszk ftiszt
je. Ksbb erdlyi udv. cancellr lesz, s mint ilyen hala el 1754-ben
sept. 27-ii Bbsb'ii; s magval a Gyulafiakt figbii sirba vitte. Mert
a legell ll gozat nem tartozott Erdly fldhez;
Ezen utplsnak nevezett Gy. Lszlnak, ki lakadalmt 1725-ben
aug. 20-n Szenfdm.pteren tart, szletett vala mg egy fia, ez is
L szl , de a nphagyomny szerint egy azt a Szent
demeteri kastly ablakbl a mlysgbe ejtette. S igy e csaldot a
Lszlk s Borbrk vgkp bevgeztk ./* )
a) Wolf de BethJen VI. 294. 1;
b) Horuyi Memria Hung. II. 63.
c) 1635. 20. febr. arf.. 3i. Cserei 67. l 8l . 197. 236. 278, 1.
cl) Cserei Histor. 157. 59. I.
e) l69. jim. i0. art. 11.
f) Hodor Doboka Ismert. 9094. I.
G Y J T \0h
78. . G Y J T C S A L D .
[Martonosi.]
E nv eszes frfiakra emlkeztet. Leszrmozsuk kvetkezei:
N. N.
, N 4
Mikls (1760 t. Mria. Mzes.
(Grg Sra.) (Borsain.) (Kolozsvri Sra.)
Zsuzsanna. Istvn. Krisztina. Sra.
(prf. Galambosn.) (sbnyanagy.) (gyv. Markn.) (Kovcs Sam.)
Rza. K r ol y. Karolina. Kata. Laj os.
(rdg Kroly (tenger, ezred.) (Bed Jzs.) (Hochard Jos.) (sbnyatiszt.)
bnyanagyn.) (Pas Fulvia.) (Hegyesi A nria.)
t J
Bla. Iza.
A mostan lk atyja, I s t v n, mint kamara ispn gyakorlati
plyra kszt fiait. K r o l y legels magyar, ki osztrk marinnl
ezredessg, s velenczei parti admiralsg s arsenal-igazgatsgra
emelkedett. A marosi shajkztats klt fel vgyait, 1819-ben
tengersz akadmira ment, honnan mint tiszt lpe ki . Yelenczben
jr utazink rla a legnagyobb szeretettel s tisztelettel emlkeznek.
Csak most nslt, 1851-ben, tbornok-hadbir Pas Gyrgy lenyval.
Test vr e, Laj os, a forradalomig ki r. sbnya hivatalnok. A
forradalomban az erdlyi sbnyk figazgatjnak neveztetvn: j e
lenleg mgnbnyft igazgat. Bnyszati kpessge a legnagyobb el
ismersben rszedl. "'
!
' " ' >
]]

u
' ' ^
D .
79. . H A L L E R C S A L D .
[Hallerki, grf.]
Tbbfle elnvvel bitjk az letben e csaldat: mint fejregy
hzi, szentpli, kapjoni; de mindenik ugyanezen egy trzs valame*
lyik ltalunk bemutatand ga.
Terjedelmesebb s gazdagabb csaldaink egyike. Beszrmozott,
de magt honfi tetteivel egszen honfist.
Trtnett a csaldknyv, mely a rgi idkbl, sznes kpekk,!,
s gazdag adatokkal van elltva, . s mi volt kklli fispn gr. Haller
Igncz rnl lthat: igen hiteless s vilgoss teszi, a j A z skojr
gyengesgeihez kpest a krdses knyv e csaldat is, mint sok m
sokat, az els nemes embertl, Nimrdtl, szrmoztatja. A zonban
els hiteles emlkezetet rluk VI. Henrik alatt (XII. sz.) ltunk, mint
a mikor egy csaldtag tornn veve rszt.
Ekkor Norinberga a hazjuk, hol Vi l mos 1198-ban emltetik^
s kinek gyanthat hinyok mellett, kvetkezk valnak mara#ki,
gymint: Ul r i k (1272.), ismt Ul r i k (1326.), Jakab (13550, P
t er (1425.), ismt Pter (1498.). s e Pternek vala fia azon Ruper t
( t 1500.), ki legelsbb tev lbt magyar fldre, Budra Ycvn l a
kst, s kit tblzatunk homlokn szemllnk.
Rupert fia P t e r (1570.) jve Erdly fldre, a.mohcsi vsz
utn, mint az Erdlyt elfoglalni akar I. Ferdinnd hv s fhadi biz
tosa. Szebenbe telepedik le. Els neje meghal, s 1543 eltt elveszi
Gy. monostori Kemny Katt, s ezltal magnak magyar fcsaldok-
kal sszekttetst szerez. Igy lesz 1543-ban szebni polgrmester,
1551-ben orsz. tancsos s fejrmegyei fispn, 1552-ben szszok
grfja s kincstrnok. Igy nyer 1553-ban Fejregyhzt, Longodrt
stb., s a Gerb csald .kihalsn a vzaknai Gerb-hzat, s vele Vz
akna vrosa kirlybirsgt.
Csaldfjuk Magyarorszgra lett bejvetelktl igy kvetkezik:
a) E csald trtnethez 1, Ortus et progres. Col l g, acacl. socict. Jesu
dedicatiojban. Valamint Joan. Scivcrt: Unerisch, Magazin. T. III.
l . 1.
H A L L E K . 107
Ruper.fr <f 1500).
V
Pter (szl. 1500. + 1570).
(Schiriner gnes.)
(Kemny Kata)
Pter (+ 1566). Gbor (+ 1608). Mihly.
(Budai Margit) (Bornemisza 1.) (Pernyeszi Dorotya.)
y (Bocskai Ilona.) t
Keresztly. Jnos. Istvn (+ 1657). Zsigmond. Gyrgy. Pter,
(f 1560.) (+ 1575.) (Kendi Jud.) (Kendi Kriszt) (f 1633.) (Lonyai Ilon.)
(Barkoczi A nna.) i i -t
<~. , . . t
Pl (+1685). Gbor. Jnos (ir). Mikls f. Samu. Pter
(kkll.fisp ) (aDiarium(+1696,). (+1643.) (TarnocziSr.)
(Barkoczi Jud.) rja.) (tordai fispn.) (Krolyiva.)(Pcsi Erzsbet.)
(Torma Kata.) (Komis Kata,) f f
9 gyerm. Istvn (grf, + 1710). Jzsef. Samu+. Gyrgy(1711). Pter f.'
mind+. (orsz. elnk.) (+ 1691.) (szolnoki fisp) (Betlen Jud.)
(Kemny Mria.) (Tkli agyonlvette.) (Betlen va.)
(Torma Borb.) (Lssd folyt albb.)
Gbor (+ 1723). Jnos (fkormnyz, +1756). Lszl (+1719).
(tblai lnk.) 3. n. Dniel Zsfitl: (gr. Betlen Kata.)
(Krolyi Klra.) ngy lenya. t
Istvn. . Lszl, a) Gbor. Sndor. 0} Pl (+1794).
(+ 1756.) (Forgcs Rza) (t boni okj (Szentivnyi (Haller Zs.)
(Komis Zs.) i (Grazalkvic$ A n.) Franciska.) I
1 i
1
^ - |
A ntal. Gbor. Jzsef. Jzsef. Zsigmond.
(+1791.) (kincstrnok.) (KohriTer.) (Cski A nna.)(kir.tbl.ln.)
(gr. A ndrsi l ) (+1819) j (Maradid Ma- (+ 1803.)
( (Bornemisza KI) ^ gyarhonban.) (Toldalagi Kriszt.)
A ntal. Lszl. Gbor. I gncz. Lajos + Fer encz. Jnos.
(+1837.) (+ 1832.) (kklli(Bornemis. (Horvt- (+ 1643.)
(Gyulai A n.) (Betlen fispn.) A nna) orsz. bn.) (Betlen Josefin.)
I A ntnia.) (+1812.) . (Kleischt Zs.)..."
A nna. Gyrgy. Franciska. Gabriela. Lajos. Terz. Rza. i
(gr.Klnoki (+ 1843.) (Veiszn.)(gr.Kl-(b. A por
Gyrgy.) (b. Jsika Laj.) noki Jul.) Gyrgy.) ( *
(b.Szentker.Zs. c; - - ~ ^ . \ _ . ,
v
Ferencz. Jzsef. Krolma (+ 1849). Klra.
(N. N.) (Kis A nna.) (gr. ,Vas Miki.) (Fldvri Jzs.)
a) Tud. gyjt. 1834. VI. 16. 1.
b) Tud. gyjt. 1838. IX. 51. 1.
108
H. P t e r s illetleg a csald, mint lthatni, szerencsjt s jsz
gait azon idkznek ksznheti, melyben Izabella kirlyn egy idro
kimenesztetett vala orszgbl; de az eszlyes Haller Pter a j oly
ildomos politikt kvetett, hogy midn Izabella kirlyn 1556-ban
tront ismt visszafoglalhat, orsz. tancsosi czmvel jszgait is
megtarthat. bj Kirlynnk s a haza e nagylelksge az orszgnak e
csaldat napjainkig le is ktelezte.
Pter fia, Gbor (f 1608.), mr Bocskai Istvn fejd. nvrt
veszi el. Harczos, tevkeny frfi. Egyel re-1602-ben, Basta alatt
ltjuk Bthori Zs. fejdelemellen, cj De a mint Bocskai felszabadt
trekvseivel fllpett, azonnal ott ll, mint az gy legtevkenyebb
bajnoka, d) Mirt Bocskaitl 1606-ban a kapjoni uradalmat, Zoltnt
s egyebeket nyert. Lecsendesedvn a haza, 1607-ben a leghatalma
sabb zszls urasg, Fogaras kapitnysgt ltjuk kezben; s ksbb
Rkczi Zs. fejdelem tancsossnak nevezek, e)
Gbor fia I st v n ( t 1657,) Bethlen Gbor s Rkczi bizalmt
nyeri meg. Egyelre ktiklli fispn; orszgos tbornok; 1637-ben
orsz. elnk leve. Zsi gmond, a testvre kihal: jszgait re.hagyjti,
mikre 1630-ban j adomnyt vesz 'figra. S mint gazdag r ptett, a
fejr egyhzi s zoltni kastlyt. / )
Istvn t est vrt , Gy r gy t (+ 1633.), 1629-ben notzk;
azonban 1630-ban flmentik, gj
: Emltett Istvnnak hrom derk fia volt. Egyike G b o r , az an
nyit emlegetett Haller G. diariuma irja, 1630-ban akadmikra megy;
1659-ben vradi kapitn lesz. hj Ksbb, 1663-ban, mint zarndi f
ispn s horosjeni kapitn budai bashoz, mint Erdl y parancsno
khoz megy kvetsgbe^ A szilrd hazafi, mint levelben i rj a: O lt
ta, hogy fejvel jtszik, mgis bevdl a vradi s jeni baskat, s
krte, hogy Erdly flde foglalstl szntesse meg. Kvetkeztben
a trktl lanyakaztatott.
Gbor testvrei A pafi korban tekintlyes szerepet jtszanak.
Pl kklli. fispn. Ngyszer nsl, 9 gyermeke szletik, mind
me ghak^ J no s , 1664-ben fejd. tancsos lesz. k j Mint
eszes s gazaag epjbQr, minttordamegyei fispn I. A pafi ellen Bldi
vel az ellenzk-soraiba lp: honnan befogjk, ntzzk, Fogarasba
fogsgra vetik,, hol ngy
:
vet l, s ez idejt az ismeretes Hrmas
Histria fordtsra;, szentel. Majd kiszabadul, a nota all flmen
tik;, s jba megkezdi plyjt. 1684-ben az ad.orszgos felgyel
jnek nevezik. /) 1685ben Bcsbe kldik kvetsgbe, mj 1691-ben
orsz. kincstrnokk vlasztjk, n j hi 1696-ban A por Istvn vlta
fel t, ki minden hivatalrl ekkor lemondott, oj
a) l , Jctt Budai Per. Le x. H. 163. 1. h) 1556. i8. mari:, azt. 34.
<. Wolf dc Bethlen V. 131. d) Wol f de Bethlen VI. 283. 293. stb.
, ^^607.)an. 22. art. 6. / ) L. Mikola Hisf. Gen. 25. 1.
I)-4630. 25. jan, art. 8. h) 1659. 24. maj. aat. 12.
i) Tidomnyos gyjt. 1821. VII. 1358. 1. k) 1664. 31. jan. art. 39.
I) 1684. murf. 8. art. l o. m) 1685. oct. 24. art. 11.
n) 169t. 10. jan. art. 8. o) Cserei Histor. 64. 97. 114. 222, 254.
HA L L E R . 109
E Jnos fit, Jzse f e t , mint nyugtalan ifjat, Tkli, miutn vele
a hazbl kibujdosott, s t meg akar lni: 1691-ben fbe lvette, )
A Jizsef testvre, I st v n (+ 1710,), az austriai hz fllptvel
kath. vallsa miatt terjedelmes szerepet kap. 1692-ben tancsos lesz;
ksbb a gubernium hrom tagbl lla, s csak vala benne magyar,
a ms kett szsz: ekkor igen sokat tehetett volna. De mint Cserei
irja, Bnfi Gy. hallval a re maradt elnksget nem tlthette be; f
lnk ember levn, nem merte jogainkat vdelmezni. Szraz bet egsg
ben hala el, Szebenben 1710-ben. b) volt, ki a csaldnak gr f
s gr a utat trt, mit azonban csak is 1717-ben hirdetnek k.
Emltett Istvn fia vala azon J no s (+ 1756.), ki elbb Csk
szk fkrlybirja; vgl 1734-ben Erdly fkormnyzja lesz, s
ugy hal el 1756. oct. 18-n; imaradkat nem hagyott.
Testvre vala G bor (+ 1723.), ennek vala fia L s zl (szl-
1717. + 175 L) ' a Theiemak fordtja, c)
A fkormnyz ms t est vre, L s zl (+1719.), unokja Zs i g
mond (+ 1803.) 1770-ben aranykulcsos, ksbb kir. tbla lnke,
1796-bMn tblai elnki helyettes.
Ennek vala fia a korunkban lt, gynevezet t fejregyhzi Haller
J no s (+ 1843. oct. 24.), ki mint gyakorlati gazda pldja ltal Er
dly gazdszatra a legszebb befolyst gyakorl. Fejregyhza faljt
egy alakra pteti; gyakornokokat tanit; mnest t rt a; s belgazda
sgt katonai szigorral, mondhatni dobszra intztei.
Ezen gynevezett fejregyhzi g mellett Gyr gyt l (+ 1633.)
egy ms g j ve le, mit kapj oni -nak neveztek, Dzs mellett fekv
ilynev uradalmrl. z egyelre br, s csak is 1753. jun. 18-kn
szerze grfsgot. Ez g folytatsa kvet kez:
.(+ 1717.) Gyrgy (szolnoki fispn.)
(Betlen va.)
^ , ' - "
Samu (+ 1742). Gyrgy, (tancsos.)
(Barkoczi Jul.) (Kornis A nna.)
Samu. Ferencz. Pl (+ 1766). Gyrgy,
(tbornok.) (Korda Zsuzs.) (Prinyi Kriszt.) (Cski Borb.)
I l i
A ntal (+1796). Pter (+1784). Jnos. >,
(Mikes Juh) (b. Orczi A n) (gr. Nemes Zs.)
Istvn (+1839). A ntal. Lszl (tbornok). Jnos(+1847).
(Kornis A n.) (Deromene Jos.) (+1842.) (Fy Kon^thczia.)
i I (b.Szentker.Mari.) , 7, '
Czeczilia, Borbra. Gbor. Gyrgy. A nna. Klra. Ferericz/Sndr.Matild.
(g.Eszter-(g.Betlen(Borne-(g.Betlen(Kornis(Kelemeu(kanonok) (g. Teleki
hzin.) Jzs.) misza 1.) (Luiza.) Kroly.) Jtfrif.) -
1
- - Ede.)
q) Cserei Histor. 22
r) Cserei 286. 410 12. 3215. 43S. J.
;
s) L. l etet Erd. Mzeum VI. 177. 1.
110
HA LLE R * HAB I NL
Ezen g folytban Gyr gy ( f 1717.) egyelre tancsos, vgl
szolnoki fispn, a j
Unokja Samu, tbornok, a mostan Culoz nevet visel ezredet
lltt fel, szervez a mult szzad kzepn.
Ezen gban jelenleg, haj ol tudom, csak a kanonok Fer encz,
s a forradalom rszt vett Sndorban ll a'fig.
A fejregyhzi hosszason trgyalt g ma hrom gozatban l:
tblzatunk elsjt ugr ai ; a mg l volt kkllmegyei fispn, n
irodalom prtol I gn c zo t , tbornok s most kztnk l volt hor
vtorszgibn, F.erenczet , s a meghalt Lajos Laj os fit sze nt p l i ;
Jnos (+1843.) maradkit, a forradalom miatt jszgot vesztett s fog
va lev Fe r e nc z s Jzse f e k gozatt, fej'regyhzi Hallereknek
szoktk nevezni; igy levn oszolva birtokuk.
8 0 . . H A R I N A I F A R K A S C S A L D .
[Szeszrmai s Harinai +. 1709 krl]
Egyike legrgibb, leggazdagabb kihalt csaldainknak. A XIV.
szzadban mg szeszrmai Farkas nevet hordanak. Farkas Tams nyeri
Karint, Bnyiczt, Idt stb. 1411. apr. 6-n: igy veszik fel a Hari
nai elnevet; mely ksbb vezetk rievkk vlt.
Ismeretes csaldfjuk trzske rendszerint Mi ki s, asztalnok
mester, ki 1475-ben nyeri Dedrdot, Szszflpst, Tancsot, lyvest
s Szent-A ndrst; de e csaldfk igen klnbzk, mennyiben nme
lyek, mint Benk is, bj a Harinai s Farkas csaldokat kt kln csa
ldnak veszik fel.
A zonban mr ezen Mikls eltt tbb csaldtagot kivannak felis
merni. Ilyen az 1320 tjt lt erdlyi vajda, Far kas Tam s, kit n
melyek Dzsa Tamsnak is irnak. Ilyen Farkas J no s , Jri 1345-ben
Erdly egyik alvajdja.
4nem^f ^del mek alatt Har. J no s s Er z s b e t (156080.)
testvrek. E r zs b e t volt a prtos Bks Gspr els neje. Igy
jvetbe prtos m ernybe az emltett H. J no s , kit t 575-bena szt.-
pli csatn elfogtak, s H. Mi kl s, ki kimeneklt; de jszgt mind
a kett elveszte. St Jnosnak tn feje is vtetett, cj
H. Far kas 1603. j ul . 17. Szkely Mzes mellett esik el a Bar-
czn. d j
H. Mi kl s 1605-hn Bocskai csapatvezre. MatiusbanMedgyest
csekly ervel beveszi; azonban alattomban rczok rohanjk meg,
s maga alig szabadult el.
:
. ul , ; E csald vgsarjai Fe r e nc z, gazdag r, neje Inczdi Kata,
ajJlCierei Hist, 465. 1.
) Benk specia], Trans. I. . tl 5.
c) Wol f de Bethl. II. 37482.
d) Wol f de Bethlen V. 408. 1.
IIARINAI. HA T F A L U D K HE GY E S I . 111
rtlol szletett fia Fe r e nc z, ki 1709 tjn magtalanul halvn el, csa
ldt berekeszt .
Testvre S r a, Fldvri Ferenczn lett.
8'1. . H A T F A L U D I C S A L D .
[Hattmansdorfl.]
E csald mr a vajdk korban magyar fldn van. Mikor s
honnan j t t ek, megmondani nem tudjuk; de mr Lszl kirlytl
1454. oct, 9~rl armalist birtak.
E czmeres levl Hattmansdorfer nvre kl, mint a mely nevet
VI. Kroly csszr idejig hasznl t ak, mikor is 1736-ban neyket
Hatfaludira vltoztatk, rgi nevket lnvnek tartvn meg.
Mita Hatfaludi nwel lnek, i l y leszrmozst mutatnak:
Mrton.
(Lukcs Borbra.)
i
Ferencz.
(Katona Zsuzsa.)
t
!
Pl. Ferencz. gnes. Jzsef.
| (tbl. ln. szoln.fisp.) (nagyajtai Do- (dobokai administ.)
< (kosi Szilgyi Rk.) nth Laj.) (Ketheli Zsuzsa.)
> i , ^ ,
Mihly. Elek. Jzsef. Ferencz. Mria. Sndor J no s. ,
(KatonaRza.); (Balogh (Balogh (Macsksi (SzoboszJai(rnagy)
(P.HorvtTer.) Zsfi.) Zsfi.): i Jn.) Rza.) -
;
>
v
.
Istvn. Ferencz. Lajos. , A nna.
(TrkKta.) (ferzenczeiAnt.) '(MozisaMiki.)
(Ligner Klra.)
Zsfi. Dezs. A mlia.
8 2 . . . H E G Y E S I C S A L D .
[Boros-jeni.]
A nemz. fejdelmek alatt j het t ek Magyarorszgrl be. Mint Hat
juk, 1643. mart. 21-n Hegyesi J nosnak Zarndban kt pusztt i n-
scriblnk.
Ennek fia Mi h l y, kinek Csernyi A nntl: Mi h l y s Istvn,
mely utols lehete azon H. I s t v n, ki I. A pafi alatt kamrai javak
igazgatja volt; s 1686-ban egy vallsos munkt bocsta kzre, a )
Ksbb Cserei H. Mi h l y t s A nd r s t azok sorban emlti,
a) Czme: Kegyessg nagy titka, L. Magy, Athcnas 103. 1.
112
J I EGYESI . H ENTlt .
kik 1704-ben, a Rkczi forradalom ell a grgnyi vrba menekl
tek vele egytt, a j
A leszrmozst nem ismerve, a korunkra jttkbl ide jegyez*
ziik: Jzsef.
(Palatkai A nna.) .
. ^ . ,
Elek (17801826). Jzsef.
(Pnksti Borb.) (Kapronczai Kata.)
(PlfiA nna.) I
Zsuzsanna. Rza f. Fer encz. A nna., Elek.
(Plfi Dnesn.). (Ugrn Jn.) (Gyjt Laj.) (Szcs Klra.)
Erzsbet. Mikls. A mlia/f
(Viski Ferenczn.) (Szilvsin.)
;
A cald ma mr csak kt fira szllott, a ns, de gyermekte
len Fer enczr e; ki gazdag rksgn Don Cesar de Bazani gentle-
mansggel ada t l ; s a forradalomban szerzett sntasggal vgzi be
csaldat, s a fiatal Miklsra
83. . E N T E R C S A L D .
[Sepsi-szentivni, nemes s br.} .
E nv, mely hangzsra nzt idegennek ltszik: szkely csal
dotok egyiknek si neve. , :
Eredetrl Szegedi hagya nmi jegyzeteket, melyeik azonban
bvebb bizonytsra vrnak, bj -
1
-
; :

Ha kvetni akarjuk, vissza kell vezetnem olvasimat az A por
csald fennebb (14-.k lpon) Ttolt azon pontjra, hol Szegedi ela
dsa utn: az A por csald egyetlen filenya Burczia Mthoz mene
frj hez...ki t l kt fia lesz: Istvn s, Luk c s. .Istvn megtartva az
A por nevet, Blvnyos vra.;ura marad; .Lukcs pedig Spsi-Szenti-
vnra j lakni, hol elsbb kis Henternek kezdek nevezni; mig fio,
Mt , csak Henter nvvel marada.c) u ;:r
Nincs hatalmunkban felderteni az itteni homlyt, mikp nem
vala az A porok trtnete e pontjnl sem. Csak annyit kvnok meg
jegyezni, mikp tblzatunk egy rsze nem Lukcsot, hanem Dnest
teszik e, csa] ^ legels fszknek sem
Szentivnt, hane^
:
Nagyajtt veszik. Mig msok Szegedi,eladsn
alaptva, a legels trtnetileg ismert Henter Gspr apjnak Luk^
cst lltjk. : : t '
^
;
Kerlve a gyanitgatsok tmkelegt, a leghasznltabb l eszr-
mozsi tblk nyomn, kvetkezleg adjuk:
l
4
i ;
cW i ' Hi t. 356. 1.
&) Szegedi Synopsis Heg. Belae IV. 329. 1.
c) Beiik is tvette. Special Trans. l . S. Szentivnnl .
H N T E B . 113
Dnes.
Gspr. (1532-b.) Boldizsr. Blint.
(MildsvdrkveteZpqlyhoz.) j-
Mikls. . Jnos. Mihly ( f 1584).
t
Margit (1610) Benedek C158391).
(Cseri Jn.) (Hromsz. fkirlyb.)
(Burczia Apor Borb.)
' ^ N
Pter (1649-b.) Andrs (1635). Gergely.
(Miklsvri kapit.) (Sepsi alkrlybir.) (A mcsi g trzse.)
(Hadnagy Kata.)
Jnos. Pl. Ferencz (1704). Andrs* Mihly. Benedek,
(f 1666 t.)(Szilvsi (Itlmester.) (Nagy Jud.) (kil.Szkely(csikiffikirb.)
(ApafiAn.) Erzs.) (Mikes va.) va.) (Petki Borb.)
Klra. Gbor. .dm. Jzsef. Lszl. Dvid. Dvid.
(Kollto-(Balogh(bri. 1753.)(Dacz (TormaKl.) (brk 1744)(Kinoki
vicsGy.) ,Erzs:) (Sarmasgi Anna.) \ (LzrDruzs.) Anna.)
7 Krisztina.) ) \ (Petki Bort.) )
. * \ > \
Jnos. dm. Dniel. Benedek. Ferencz. Istvn.
(GyerfiErzs.) (1764.) j (Troczi An.) (gr. Almsi (Henter
f (petlcNagyBorb.) I t Kriszt.) Terz.)
1 . r fi | i i
Istvn +. Antal. Dvid. Jnos. Anna. , Imre.
. (NemesMr.) (+1824.) i (zsg.Mik (b.Lusinczki (PatakiKI.)
(udvrh;fkirbir.) ) Anna.) Jn.) t
(gr. Haller An.) } \ )
Jzsef. S ndor . Jnos (+1853). Jzsef,
(br.) (Itlmester.) (Sndor Zs.)
(Gl Anna.) (Koszta Mr.) i
(Vjna Eleon.) \
Jnos. Antal. Jodoka. Gjzft.
Felfogva rtekezsnk fenn elhagyott fonalt, annyi ll, hogy
a tblzatunkban msodiknak jegyzett G sp r 1531-ben mint Nagy-
ajtn lakoz emltetik; a ) a kitol le minden lustrn lthatni Hen-
tereket, mint nagyajtai birtokosokat. St meglehets vilgossgban
ll, mikp Szentivnt a tblzatunkban negyedik zben ll Be ne de k
(1583.) kapta A por Borbrval; #) st a kptalani ktfk mg arra is
) Capit. Al b. Com. Marmaros, fasc 3. nro. 9.
h) I. Li b. Reg. Sig. Bth. 91. 1. 1583. vrl .
Erdly nev. csald dai*
114
I I E NTE K.
rvisznek, mikp aSzentivni nevet H. A nd r s , a Benedek fia, hasz
nlta legelbb 1635-ben. a )
Ki volt azon Henter Benedek, kit 1603-ban Segesvrit, mint
Szkely Mzses kvett hallra knoztak; ) ki volt azon H. Benedek
s Gspr, kik a Barczn Szkely Mzessel azon vben, elestek? c)
oly krdsek, melyekre nem felelhetnk. Csak gyantanunk szabad,
hogy valamelyike azon Benedek lehet, kit tblzatunk is emlt.
Mint ltjuk, azon korban. Hromszk s Miklsvr fiszk fbb hi
vatalait viseltk, d )
A fej del mi kor vge fel A nd r s 1686-ban Tkli ellen t
boroz, )
Henter Mi hl y a Rkczi forradalomban tbornok, s kvet a
portra. /)
Benedek II. A pafi alatt t ancsos, ksbb cski fkirlybir,
mint ilyen a Rkczi forradalomhoz ll. Vgvel kegyelemre j haza
Moldvbl.,?)
Fe r e nc z, a negyedik testvr, mint itlmester irta al 1704-
ben a Rkczi propositiojt. K)
A fkormnyzk alatti korszakban, l e napjainkig, ki k hivatalt
viseltek: azok vagy itlmestefek, vagy fkirlybir'k.
Kt g belle brv lett: az egyik mr a msodik brban 1788-
ban kihalt; a ms gat J zs e f fogja bevgezni, gyermektelen levn.
A mr kihalt br gat H. Dvi d (szl. 1688. + 1763. mart. 19.)
kezdi, kinek bri diplomja, mint 28 vi szolglata s fleg akkor
folytatott itlmestersge jutalmul kl, 1744. nov. 13-i h
Czmere paizst balfell ezst s kk, jobbfell vrs s arany
mellklet kti; felette katonai zrt sisak, melyen kirlyi korona. A
paizs kk mezejben hrom zld halmon emelked kirlyi koronn
daru ll, nyakn htulrl tnylazva, s jobb lbban az rkds jelk
pt, tekt tartva; a paizs fels felt, flre vont fggnyt kpezleg
kt fell vrs mez foglalja el, melyek jobbjn kivont grbe kard,
balfellixszen fejr faragott toll ltszik.
Min4 a mellett, hogy e diploma H. D vi dnak kt fit emlti:
nem sok tarthat magt; mert Fer encz fiban (szl. 1732.) Hrom
szk fkirlybirjban 1788. febr. 1-n kihalt.
mosf ,010,b. Henter csaldt dm alapt 1753. nov. 26-n
kelt oklevelvel Unokja, A nt al (szl. 1748. \ 1824. jun. 30.), ud
varhelyszki ftiszt. A Kis-Kkll mellett fekv szentdemeteri kas
tly kertjben, hol akkor lakott, mindenik gyermeke szletsre egy-
egy fenyt ltete. t leny van kztk: Kr i s zt i na, Bldi Lszln;
Kl r a, Dniel El ekn; A nna, b. Rkovszki Mrtonn; ( f ) Jzf a,
1
a ) Capit. Al b. Prot. Michael. Barslfaae 69.
^)\"Wolf dc Bethlen V. 373. c) Ugyanott 409 1.
d) KaUai 251. I.
e) Cseri Hist. 157. 1. 7i) Cserei 217. 228. 390. 449. 1.
/) Cserei Hist. 250. 326. 435. I.
g) Ktiai rtek. 251. 1.
HE N T E R . HE R E PE I .
Dczsfi Mihlyn; R za, Brzenczei Jnosn, kiknek maradid, tn
egyen kvl, tl fogjk lni e fkat, mig a fig elbb srba szlland.
A z gy fii' Jzse f , egyike haznk legjobb gazdinak. Udva
rnak kapuja, K el erti en t elk n, smagyarosan mindennek trva ll. K i
rlyi hivatalos, de Vsrhely levn a legmesszibb hely hov kimegy:
orszggylseinken nem jelent meg. J hazafi, s az irodalom meleg
bartja.
Korunkban ltek kzl J no s ( t 1853. nov. 230 1846-ban l e
ve itlmester; s i gy egyike utols itlmestereinknek.
A csaid sfszkeit: Szentivnt Henter Jzsef, a nem br birja
Samuval , kit hinyos tblzatunk nem emlt; a msik csaldfszket,
Nagyajtt, S nd o r lakja. J no s ( t 1853.) ga Cskban szkel.
Buzg katholikusok, mint ezt a csaldban elfordul sok szent
keresztnv is gyantathatja. A nt a l ( i 1824.) a j sus-rend vitzekp
emltetik.
8 4. . H E R E P E I C S A L D .
A Hrpi nvhez az egyhzi sznoklat varzsereje volt mint
csaldrksg csatolva, mennyire fel csak emlkezhetnk.
Emlkezetet meghaladlag e csaldat papsg- s tanrsgban
ltjuk. A csaldfa alapt maga, apja, tn nagyapja mind pestesi pap,
Hiinyad kerleti ref. esperes. Tle leszrmozlag a kvetkezleg lt
tuk a csald elgozst:
Istvn.
(pestesi pap s esperes.)
- ' i ~
dm. , ' . - Jnos.,,
4
Lszl +.
(+ 1811 kr.) ' (f
r
I812.) (kolozsvri pap.)
(enyedi tanr.) (kolozsvri tanr.) (Hermn 1.)
(Mhes Zsuzsanna.)
f , ,A, v
dm f . Kroly. Gergely.
(vzaknai pap.) (kolozsvri pap,)
(Krizbai Kata.) (Barthos Eszter.)
Kroly, dn. Gjza. Ott. Gergely. dm.
d m, J no s s L szl testvrek alaptjk Erdlyben az egy
hzi sznoklat mai npszer jellegt.
dm mint nagyenyedi trtnettanr, tbb ily trgy kziratot
hagya fenn, mi a kolegyom knyvtrval egytt elpusztula.
J nos elbb szszvrosi, ksbb vzaknai pap; vgre hittan
tanra Kolozsvrit. A szerencstlen b. Radk Polika felett oly gysz
beszdet trta, hogy Koloszvr rhlgyei egy szelenczben 100 da-
8 *
116
1IEREPEI. IIOCIIAKD.
rab aranyot kldenek elismersl. Mint ir egyhzi trtnetet hagya
k z i r a t b ^ ^ ^ lngsz, ki rgtnztt beszdeivel bmulatra raga-
d Kolozsvrt. Ksbb borozsra tvedt; s Szathmrra mene papnak.
K r ol y 1825-ben kolozsvri pap lett, 1836-ban a j vedel me-
sebb Nagyenyedre ment hittan tanrnak; onnan a luth. pspksg
alatti, s lutheran papok nagy jvedelmben rszes vzaknai papsgra,
hol jelenleg is l. Mint ir leirta a nagyenyedi kolgyom trtnett,
mi kziratban ll.
Ger gel y Dzsen kezd plyjt 1830-ban, mint kpln; 1832-
ben ottani, 1835-ben kolozsvri papp lesz. Mint ilyen 1846-ban egy
ktet A lkalmibeszdeket" nyomat; jelenlegdr. Wohlfart jtestamen-
tomnak magyarzatn dolgozik Incze Dniellel, melynek els nagy
ktetet 1852-ben mr ki is adk; a msodik ktet sajt alatt.
85. . H O C H R D C S A L D .
Sarja egy franczia csaldnak. XIV. Lajos alatti vallsos ldzs
ell bujdostak ki , mint reformtusok. A kibujdosott unokja, I zs k,
gr. Teleki Jzsef hvsra a gttingai akadmibl 1776-ban Maros-
Vsrhelyre jtt, s itt rtan s a franczia s nmet nyelv tanra volt,
17 vig. a)
Erdlyben kvetkez leszrmozsukat ltjuk:
Izsk (tanr 1776-tl).
(Vielsuff Mria.)
, y ^ ,
Jzsef. Istvn f.
, + ; ^
Jzsef. Kata. Lajos. Ferencz. Sndor. Karolina,
sbnyanagy.) (Szecsei (VeiszMr.)(gzh.kap.)(IstvnfiZs.) (rdg Istv.)
(Gyjt Kata.) Samu.) f f
Jlia. Ilka. Berta. Mari. Jska. dn. Lenka.
Jzsef , az Izsk fia, egyelre aranymves
f
a nyugtalan ked
lyek egyike. Fiatl korban Magyarorszgon a franczik elleni felkelt
nemessghez' csilkozott, majd Bcsbe egy. szabadcsapathoz. Onnan,
visszatrve Marosvsrhely szptsre egy sziget-stnyt rendeze,
mely az akkor Elbban,mulat Napleonrl Elbnak neveztetett.
Fia, Jzsef , a forradalom eltt kolozsi, most paratjdi sbnya-
nagy. 1846-tl a magy. termszettani trsulat tagja.
Testvre, Fe r e nc z, Selymecz s triesti hajzsi akadmia ne-
vendke, most a dun'ai gzhajzs egyik kapitna, keleten igen szp
utazst tett.
a
)l%y Pter Jzsef ocl u Jzsef feletti gyszbeszdeben. Eml ti egyszer-
^ammd, Tiogy eml tett H. Izsk kt testvre a franczia forradalomban
5*^^^
e
^pet viseltek. Mikl s Jnos dandrvezr l ett, kit irigyei
Irba^ nyaktil al kertettek, i.
a
Pirer stb. Convcrs. Lx.
HO L L A K I . H O R V T H . 117
86. 1 H O L L A KI C S A L D .
[Kis-Halmgyij
Zarnd egyik nevezetesebb csalda, mint a mely megyjnek
tbb ftisztet,, s fispnt adott.
Ide a mult szzadban szrmoztak be, Hollaki J no s , tmsi
szorosnli tiszt hzassgn, ki 1705-ben Szotyori Ilont, Kozma J-
zsefnt, vette el, s igy aKozmal . ltal kapott zarndi javak felt csa
ldra-hozta t.
Ezen Jnostl kvetkezleg szrmoztak l e;
Jnos (1708).
(Szotyori Ilona.)
f i (1753). ~~ Jnos/
(zarndi fispn.) (Kilyni Szkely Zsuzs.)
(Macsksi Kata.) j
(Barcsai Erzsr.) (
Rza. A ntl(l790). Kata. Pl. Farkas. A nna. Jzsef. Istvn.
( Szer edai ( Tr ^ (zarndi
Elek.) j Lszl.)(tib.T-Kata.) (kelyEl.) A nna.) fispn.)
(Koszta Ist.) l rkA n.) t ) (Medve Zs.)
^ t I , ' * , (
A ntal (1823). Imre. A lbert. Pl. Borbra. Ferencz. Jzsef. Igncz.
(tancsos.) (Melczer (Vradi (Bos- Igncz. (Gl gn.) (TriTer.)gnes.
(TrkKr.) A nna.) Erzs.) nykJud.)Rza, i i Zsuzsa.
I l i | Mria.
t V > / j , ) (Macsksin)
Matild. - ; i Czi I i . Zoltn. Ferencz. A nna. Jzsef.
A ntnia.
;
' riV GizllK Gusztv*
r
* Jnos.
Blanka. Imre. rpd. Hug. Jlia.
A nna. V Pl.
Kzlk A nt a l , Fa r ka s , I s t v n 1790-i orsz. gylsen ki
rlyi hivatalos; a j s ez idtl mindig ott ltok e csald-nevet.
A nt al t , fkormnyszki titoknokt, 1823-ban, mint a kolozs
vri sznhz haszonbrljt ltjuk, bj
87. . K O R V T H C S A L D .
[Zskodi
;
Kovachich.]
I. A pafi alatt jve Erdlybe Mikls Horvth-orszgbl, Buzi n-
bl; hol Kovachich nevet viselt, mi itt Horvtra vltozott. Mennyire
gyanitani szabad, tn a Zrnyi Pter-fle sszeeskvsbe vala sodor
tatva, azrt hagy oda hazjt, hol szp birtokot hagyott, mit sgora
Filipovics, a zgrbi kptalannak 5000 darab aranyon ada el.
a) i79. oim. gyl . jegyz. 18. 1.
b) Jtkszni koszor l l . 1.
H ORVTH ,
A fennebbiekbn rszes Gyulafival Erdlybe jtt, Szenldcme-
tcrrc, honnan a szomszdos Magyar-Zskodra telepedett; s trzsaly-
iv leve a kvetkez csaldnak:
Mikls (I. A pafi alatt).
* \
Samu (1696). Lszl (Gyulason). Zsigmond.
(Szab Zsuzs.) (SimonQ Zsuzs.) (A por Borb.)
Jzsef. A mbrus. Kata. Kozma (1760). Ferencz.
I j (pl.DontJn.) (kir. tbl.ln.) (kliKnBorb.)
A ntal f. Borbra. goston. Jlia. Zsigmond. A pollnia,
(tancsos.) (BlintfiA nt.) (Hollaki (gr. Komis | (Siklodi Fer.)
(gr. FerrtiErzs.) A nna.) A ntal.) <
^ ' ' ^ s '
Istvn. Jnos. Igncz. Kata. Elek.
(ntlen.) (ntlen.) (ntlen.) (Beteg Snd.) (A ltorjn l.)
Igy e csald maholnap csak a Hromszken l Elek fiaiban fog
tovbb terjedni.
Tancsossg, kirlyi tblai lnksg, cski s kkllmegyei
kirlybirsgban ltjuk ket. Tbbire j trvnytudk.
A most l I s t v n, ki alapos ismereteit az irodalom mezejn
is ragyogtatta, bmult trvnytudomnya, szp lelke, jelleme s szor
galma mellett, daczra annak, hogy az utols vekben az udvarnl
felgylt perek lerlsre felvitetett, mint elismert capacitas: tn el -
lenzkies gondolkodsart, ma mint ex-supernumerarius tblai lnk
l zskodi magnyba vonultn, testvrvel, Fels-fej rmegye ellen
zki kvetvel, az ismert sznokkal, Jnossal , az exfispnnal. Ig
ncz, kikatonai plyt kezd vala, ksbb harczmezn sebeket szerz.
88. . H O R V T H C S A L D .
[Fels-bkkiJ
Rgebb Kolozsvrrl iratk magukat.
Kvetkezleg jttek le napjainkra: Mrton.
(Cseh va.)
Jzsef.
va. Gergely. Jzsef. Klra.
(Lcsei Pl.) (Gbori Rza.) (Jesuita.) (Kolozsvri Miki.)
^ ^
7
J
:
Erzsbet. Ferencz (szl. 1770. f 1846.) Pl.
; / (BudaSm.) (fisa director.) (A pt.)
v
\ \
1
(Czobel Erzs.)
- '/-'
1
.. ^ ,
Gergely. Zsuzsanna. Ferencz. . Benedek,
(cs. k. kapitn.) (Pvai V. Snd.) (ntlen.) (Iszlai 1.)
HO R V T H.
119
Kzlk Hor. Fe r e nc z ( f 1846. jun. 3.) 1834-ben nyert itl-
mestersgbl a kzgyek igazgatsgba lpett t, hol azon nehz
feladat vrta: Wesselnyit beperelni.
89. . H O R V T H C S A L D .
[Szplaki, Petrichevich, nemes s br.]
A z gynevezett Petrichevich, nmely helyeken hibson Pet ri -
tyevith Horvth csald, Horvt-orszgbl r adoc hi Pe t r i c he v i c h
nvvel jtt Erdlybe, itt vette fel a Horvt nevet.
Kimozdulsuk okul trkk ltali nyugtalantsokat adjk. S
egy eredetnek hiszik a mostan is Horvtorszgban l Petrichevich
csalddal, a ) Mikls (154784).
(Szplaki Both A nna.)
Kozma (157890). Klra. Jnos (1616). ' Kat i .
(fogarasi vrnagy,) (Vitz Miki.) (Szigeti A nna) (Orba Lszl.)
(Petki Borb.) (Macsksi Mih.) }
J
' Gyrgy(1608). Gyrtry. Mikls (1630-47).
(Bldi Erzs.) (Betlen Kriszt.) ' (ikl. Toldalagi Borb.)
Borbra. A nna. Zsigmond Kata. Ferencz. Kozma. Borbra. Mikls.
(Torocz-(Barcsai (Als Jn ) (1670.) (FoltiBorb.) (Berzen- (Srosi
kailst,) kos.) f j . t czeilstv.) Zsuzs.)
Krisztina. Ferencz (1691). Klra. Boldizsr. Mikls. Anna.,
(alp. Balog Zs.) (kocsrdiBalogKat )(Sndor(JosikaMr.)( 1691 )(Maurer
t Gerg.) (Zski Klra.) Gbor.)
Ferencz. Borbra.
1
Kozma (1764). Boldizsr. Mikls. Judit.
(Plfi Ilon.) (Dniel Gy.) (Benk Mr.) (Dniel Jud.) (Vr Erzs.) (Toroczk.
t i I (+ 1798.) Mih.)
Ferencz. Kozma. Mzes. Jnos. Dniel. Mikls. Terz. Zsfi.
(tl804. )(tbornok. )(f 1777)(Toroczk. (1802.) (tbkln.) (Dniel (Horvt
(ZskiTer.) (gr. Kn KI.) gn.) (Toldi Mr.)(+I814.) Elek.) Fer.)
Kroly. Terz. ) , ^
(Barcsai (SimnEl.) Rki. Dani (1821). Farkas. Zsigmond.
Rza.) (Toldalagi (gr.Lzrva.) (DaczBorb.) (Bnfi Mr.)
-* * Istv.) i- ' I (
Ferencz. Ka r o l i n a . -s* , t (
(t 1835).(b. Gyrfi Jnos. Dani. Lzr. Emlia. Albert.* Mihly.
(gr.VasAnt.)Sam.) (br 1.) (g. Toldi (r.) (g.Ririds - (b.Szentke- (b. Inczdi
v (tbornok.) Kat.)(utlen )mauln.)resztiZsuzs.) Mria.)
Ida. Kroly, (b. Jzsika Jos.) < ' **r.*
Klmn. sN. lC ^ - -
s
tbb gyermek. Mikls. dn.
Pepi. - Rza. Jnos.
a) Benko Gen. Trans. II. 259, 1.
120
HO R V T H.
Mi kl s vala, ki legelbb Erdlybe j , alkalmasint Izabella
kirlynt kisr ide, 1541-ben. S igy alkot a fennebbi csaldat.
E csald szerencss hzossgok ltal magt csak hamar igen ked
vez helyzetbe hozta. Nhnyon kzlk derk hivatalnokok, mint a
bejtt Mikls fia, Kozma, ki Jnos Zs. alatt Vcsvr gondviselje, a
Bthoriak alatt (157890.) a fogarasi vr kapitnja s fejd. tancsos.
1584. juL 10-n osztoznak Szplakon Simnkkel, hova mind
a ketten hzosodtak: Horvthknak 9 telek jut. S innen, a kis Kukll
mellett fekv Szplakrl vettk elnevket; mely jszgnak tblza
tunk ell lejv ga most is birtokban van.
J no s Bethlen Gbor alatt kkllmegyei hivatalnok: 1616.
apr. 20-n nyeri az gynevezett Folthi rszeket, mely Szplakkal
szomszdos nhny falban ket birtokosokk teszi. 1616. apr. 22-n
Szplaki rszre is j adomnyt vesz.
Gyr gy, a Kozma fia, 1608-ban tett vgrendeletben bejvete-
lkrl emlkezvn, megemlti mikp mindent apja szerz gyess
gnek ksznheti, a j
A msik utn egy szzaddal ismt egy H. Kozma lla el, ki i .
A pafi alatt tesz szolglatokat.
Testvrei, Mi kl s s Fe r e nc z, 1691-ben Tklivel kibujdo-
snak a hazbl; de visszajttek, bj
Ez| n Ferencz unokja, Kozma, a 11. szkely gyalogoknl ez
redes vala a mult szzad kzepn, ksbb a trk hbor folytn t
bornok.
Szzadunkig e csald sszetartva jve le. Itt az els g megma
radt unitriusnak, a kzpben lejttek katholikus-, a vgs g re
formtuss lett.
E mellett J no s , lovassgi tbornok, a Dniel fia, s fkor
mnyszki eln.b. Jsika Jnos veje: 1845-ben brv lett..
E csald, mennyire emlkezhetnk, a hazai irodalom irnt k
lns elszeretettel viseltetett. Fer encz 1700-ban felekezete oltal-
mra^knyvet ada ki magyar nyelven/cj
Dani i , gr. Lzr va frje, e szzad elejn a kolozsvri szn
hz egyik Moecensa. A sznhz 1821-ben trtnt megnyitsnl ejt
ki az els hangot e sznpadrl, megnyit versezete szavallsval. dj
Fi a, Lzr* (+1851.) minta Honder szerkesztje, st bb mun
kk irja, a magyar irodalomnak a felsbb krkbei bejuttatsra tett
fradozsai ltl: az irodalom krl trtneti nevet vva ki magnak.
Testvre, Em l i a gr. Rindsmauln, kihez Lzr levl-cyclust
folytatott: egyike haznk legszellemdusabb asszonyainak.
Testvrk, Dani i is irodalom t erre hozta nevt. 1848-ban
mint kpviselt ltk a pesti parlamentnl.
.^.-Mi kl s is, a Mihly fia, lapjainkban utazsi leveleket teve kzz.
b) CiTm Hist. 209. 215.
c) Lag#r Atinas III. Benk Gon. Trans. II. 530.
d) Jtkszni koszom 10013.
HUNYAD I . 121
90. . H U N Y A D I C S A L D .
[Kihlt 1504.]
E csald trtnett A Hunyadiak kora" halhatlan rja, volt
fkormnyznk, grf Teleki Jzsef, nagy munkjban adatokkal el
ltva, oly terjedelmosen s alaposan trgyalja: a ) hogy neknk nem
maradt fenn egyb teendnk, mint azon terjedelmes dolgozatt venni
vezrfonalul.
Erdly e legnevezetesebb csalda eredett, mely Erdly l eg
nagyobb vajdjt, Magyarorszg legnagyobb fkormnyzjt, Hunyadi
Jnost, s legnagyobb kirlyt, Mtys kirlyt, s bennk a kt legna
gyobb magyar hadvezrt ad: mind ez ideig nem lehete tisztba hozni.
Magyar s idegen ajk trtnszek eleget' kutatk; s tn pen azrt a
valdi igazsg rkre ktsg alatt fog maradni..
E csald egyelre nem volt valalami elkel. De nem is volt va
lami alval: mert elei ismert czmerket mr hasznltk, mint ezt
Lszl Kirly egy 1453-i oklevele bizonytja.
E czmer gszn kk mezben egy holl, termszeti sznben,
mely szrnyt replni akar helyzetbe vette; s szjban aranygy
rt tart. E czmerrl igen szp regt kltenek. A rege szerint kirlyi
gyr volt, mit Zsigmond kirly ada Hunyadmegye egy szp gyerme
knek, ki knnyelmsgnek ldozata ln. A d, hogy majd Budra
menve, mutassa be. A z anyv lett leny fel is indula Budra, de
tkzben a gyrt kis gyereke, a mi Jnosunk kezbl, egy holl el
ragadja, fra szll fel vele; s a gyr csak egy szerencss nylvesz-
sz adhat vissza.... Ily viszlyok kzit rtek Budra, hl a kir&ly
re ismert stb^.i rdekes kis f egc^s mrt oly rdekes, a kznsg
felkap; s a trtneti vizsgldst feleslegesnek hitte", egsz ko
runkig.
Mr Hunyadi Jnos atyja, Buthi, udvari katona, mi a testrsg
egy neme volt, s mint ilyen kapja j adomnykp Hunyadot Zsigmonfltl
1409-ben, a maga, testvrei s Jnoss r szr e: teht mr azeltt,
birniok kellett.' c) St Fejr Gyrgy jegyzetei szerint, gyanthatlag
mr Nagy Lajos 1378-ban ada Hunyadi apjnak donatiot. d )
A zon hagyomnyokat, regket s gyans t sokat , melyekkel
kritika nlkli trtnszeink e csald trtnett elhomlyostok: ko
szors irnk bonczks al veszi, s oklevelek s trtneti hiteles ada
tok ltal rendre dntegeti.
a) Czme: Hunyadiak kora Magyarorszgon. Irta gr. Teleki Jzsef. Pest 1852.
I. 26. l aptl 62-ig.
b) Spicss. Archv. Nebenarbeiteii. I. d. 177. 1.
c) Lsd az oklevelet: Fejr Gyrgy: genus, incunabula et virtus Joan. Cor-
vini de Hunyad. Budae 1844. 32. lap.
d) Ugyanott. 33. lap,
122
HUNYADI ,
Legelszr is Bonfin ltal feljegyzett azon mest veszi fel, mely
Hunyadit Zsigmond kirly termszetes gyermeknek lltja, a ) Miutn
maga Bonfin is utn vet, mikp e regt a Hunyadira irigyked Cilley
grf emberei kltk: nzetem szerint e rege magtl a kltemnyek
vilgba visszaszll. A ) S maradunk Mtys kir. t rt nsze, Bonfm v
lemnynl, ki Hunyadi atyjt Bdnak, s msok pedig Buthi Voyknak
neveznek.
Bonfinnak, mint olasz s udvaroneznak kedve jtt eButhit a r
mai Corvinoktl, vagy is pen Jupitertl szrmoztatni..
Mint lthatni e tblzatban tbb idegen hangzs nv jn el,
mely egyelre e csald magyarsgt gyanss teszi. Ezt ki fogja men
teni Hunyadmegye helyzete, hol tbb smagyar csaldaink mainapig-
lan az olskods bizonyos jellegt hordjk, olhsg kpezvn az it
teni fldnpt.
A Buthi Yojk nven pen nem tkzhetnk meg, gy ltszik
mindenik keresztnv. Tbb i l y Buthi nevet ltunk mint keresztnevet
a rgieknl; a Vojk nvre pediglen: hisz szt. Istvn kirlyunk mig
meg nem keresztelkedett, Vojk nevet bira. c)
Ezt azonban, minthogy a Jupiter csaldfjt nem b rj uk: nem is
tudjuk, s nem is sietnk megezfolni. S azt hisszk, mikp nyjos
olvasink se kvnjk e fradsgot, d)
. Mg gyengbb alapokon nyugszik folytatja az emltett kny
Pray lltsa,
?
ki Hunyadit az olh vajdktl szrmoztatja. ll ugyan,
hogy e csald az olhorszgi vajdkkal rokonsgban volt; de az k
sbb eredt: azon sogorsg volt, miszerint Hunyadi nvr e, Mria,
Dn, olhorszgi vajda fihoz mene frjhez, kinek ,kt fiat szlt, egyi
ket Istvnt, Olh Mikls esztergomi erseknk apjt, ki innen lett M^h
tyssal unokagyermek, e)
A z apai g kitisztzsa utn, pldnyunk kitisztzza az anyai
gat,;Hunyadi anyjnak, Heltai s Cortesius utn, Morzsinai Erzs
betet lltvn fel. S adatokkal kimutatja, mikp a Morzsinay csald
magtKrnsebesrl iratva, a XVI . szzadban mg birtokos csald. s
igy mikp Hunyadi apja nem volt Jupiter fia, gy anyja se volt a g
rg csszrok s ms fejdelmek kirlylenya. / )
Kvetkezleg minden arra mutat, hgy e csald mr Hunyadi
eltt birtokos magyar csald vala. S igy ideje esz csaldfjra pi l
lantanunk.
a ) Bonfin Hist. Deead. III. Libr. IX.
b) Lsd liostzas czfol att: Hunyadiak kora I. 2934. 1.
LV' Mdkot Hunyadiak k. I. 51.
d) L. cfol att Hunyadiak k, I. 3639. 1.
e) Hunyadiak k. I. 4142. 1."
J ) Ugyanott 2' - - 43. I.
HUNYADI . .
123
A . trzs N. N. , .
Serbe. Rdul.
Magos. Buthi Vojk. Rdul.
* ^ ^
N. N. a j Jnos (szl. 1386. f 1456). Jnos (+ 1441). Mria,
(gzkelyn.) (A kormnyz.) bj (szrnyi bn.) (A rgyesi Manzilla.)
(Szilgyi Erzsbet.)
s *
Lszl. Mtys kirly (f 1490).
(lefejezt, 1457. mart.23.) (Podiebrad Kata, csehorsz. fkorm. lenya.)
(GaraMra mint jegyese (Beatrix, siciliai kirly lenya.)
hal el. Mellknje: Krebil v. Krebs Mria, msok szerint
Sandreczki Izabella, kitl:
Corvinus Jnos, (+ 1504 oct. 12.)
(Jegyese volt Biancha hgn, ki Maximil. csszrn lett.)
(Neje lett: Frangpn Beatrix.)
* ^
Kristf f. Erzsbet (Ifjan halnak el.)
Hasonl szembeszk gondolatnak tallhatnk a kt Hunyadi
Jnost, mint t est vreket : ha tbb pldt nem idzhetnnk arra, hogy
kt testvr gy nevn azon idben nem volt ritka dolog, cj
Hogy mi fnyt hoza ez ifjabb Jnos csaldra; mi varzs hang
zatv t ev e csaldnevet Hunyadi Jnos, s mi fel ejtheti enn fiai: a l e
fejezett Lszl s trnunkat oly fnyess tev Mtys kirlyunk: azok
futlagos trgyalsval nemzetnk nrzett bntank. Ily csalda Er
dlynek egy volt, oly pratlan, hogy alig lehet honfi csald, mely
sajt legkedvesebb nvt e szent magyar csald n we l fel nem. cse
rln, yagy legalbb ket csalda des vrnek szvesen el nem i s
mern. Mi volt e csald, azt gr. Teleki Jzsef csak is tz nagy kt et
ben kpes elmondani: e ktetben hol kezdenm, s hogyan vgeznm.
Fjdalom Hunyadi fiai nem terjeszthetek tovbb a csaldat.
L szl szmra eljegyeztetett vala ugyan Gara Ndor lenya, de az
mint ara hala el ; s ms vben Lszl is lefejeztetett.
Mt ys kirly br ktszer nsl, mindkt hzassga gyml cs
telen. Mignem vgre egy ,mellkntl, kinek nevt, mint tblzatunk
mutatja, bizonyosan nem tudjuk, s kiknek elseje a boroszli polgr
mester lenya volt: szerelem-gyermeke szl et et t , a kznsgesen
Corvin Jnosnak nevezett, s Mtystl elismert J no s , kit kvetke^
zjnek hajtott volna. De valamint e czlja, ugy a csald tovbbi
terjedhetse is lehetetlenn vlt. Korvin Jnos nslt ugyan, de gyer
mekei mindketten ifjanta halnak el. S igy a ragyog csaldnv vele
egytt srba szlt, 1504-ben,
a ) Fiai val nak: Jnos bn cs Tams vranai perjel. Hunyadiak k. 63. 1.
Klra nev nvre is volt Hunyadinak a dcng.* Pongrcz Gy. neje, (le
e Csol nokositl volt. L. ugyanott.
b) Lss pl dkat: Hunyadiak kora I. 49. I.
c) Fejr Genus incun. cl virtus Joan, Hunyad. 260. 1.
124
91. . H U S Z R C S A L D .
[Brenhidai (+ XV1L sz
y
) s Kvesdi.]
Kt Huszr csalddal tallkozunk trtnetnkben: egygyel a
nemzeti fejdelmek, mssal az austriai hz alatt.
A br enhi dai t Huszr P t e r alaptja, egy harczias magyarhoni
frfi, kit ppai s ms vrkapitnsgok utn Bth. Zsigm.hiva Erdlybe;
s itt szerencsjt biztost. A zonban a kegyencz csak hamar megfe
ledkezett a multakrl: egyike lett azoknak, kik Bth. Zs. visszahoza-
talnak, s igy az erdlyi fejdelemsg magyarrali betltsnek ellene
voltak. Mirt is az 1601-i kolozsvri mersz orszggyls elfogat, s
Dvra fogsgra vettet.
Basta gyz,* s t mint hvt Lgos parancsnokkv teszi. A zon
ban jtt.Szkely Mzes 1603-ban: Lgost bevteti, Huszrt megfo
gatja, s a vn embert a trk tborban a tatrok dhtl nem lehet
megmenteni. A tatr vezr nnepi ruhba ltztt, s a lesjtott Hu
szr vrt mint ldozatt megiv. #)
Fia, I st v n, (160326.) Bnfi Borbra frje, apjval ellen
kezleg, a forradalmrok tborban llott, 1603-ban Szkely Mzest
segti; 1605-ben pedig a szerencssebb Bocskait. 0) Mint katholikus
1607-ben a jesuitk Erdlybli szmzetsnek ellenemond. c).
:
'
P t e r , az Istvn fia, Toroczkai Judit frje, 1656-ban A ranyos
szks Toroczk-Szentgyrgy kztti hatrviszlyban orszgos biztos.
Margi t , az Istvn testvre, H. Mtys lenya, mint Toldfgi
Mihly vvegye, a porta sarcza kielgtsre minden ezstjt haza
oltrra hozta; jobbra fordulvn a haza sorsa, 1663-ban az orszg
krpotol. d )
E csald Huszr Pter lenya Zsuzsa, Fldvri Ferencznberi,
s Mtys lenya, Borb r ban elszr Nemes Jnosn, msodszor
Torma Gyrgynben, s Margi t ban elbb Toldalagi Mihlyn, k
sbb Macsksi Boldizsrnban a nemzeti fejdelmek utols:veiben le
ny gra Szllt. .
A k v e s d i b r Husz r csald a kvesdi Bor csaldbl sza
kadt ki , mint fennebb az 52-ik lapon lttuk.
B, F r e n^z^ krasznai fispn fia Jzse f , ki 1742-ben kir.
tblai lnk, 1747Hben,Torda-megyei fispn lett: 1730-ban brs-
gat szerze, s addigi
5
nevt b. Huszr nvr e vltoztat; e) tn mert a
brenhidai Huszrok egyik utols lenya, Borbra, anyjrl nagyany
ja volt. !
A csaldalkots s leszrmozs kvetkez:
a) Wol f de Cethlcu V. 3. 5. 210-43. 1.
%Wol f de Bethlen VI. 128. 273. 334. 340. 1.
x) V607. 40. jun. 77. art.
d) 1663. oct. 20. art. 28,
*) L. Mikola Gen. 58, 1.
HUSZR. 125
Bor Simon.
(Imecs Frusina.)
Zsigmond. Ferencz. Pl. Zsfi. Ilona,
(fogarasi vrkap.) (udv. canc. hv.) (Foltva.) (golg.RczIst.) (A por Lz.)
(A reform, g trzse.) (Cseffei 1.) (Ez g is l.)
Simon. Ferencz. Gbor.
(Henter Borb) (krasznai fisp.) (Imecs Erzsb.)
(Utodakat hagy.) (Torma va.) (Utodakat hagy.)
i
br Huszr Jzsef (173047). a j
(gr. Haller Borb.)
"
1
' "* >
111,1 1
'
Sndor. Zsuzsa f. Krisztina. -Jzsef.
(Prinyi Mria.) (gr.Ibarralgn.) (b. PlniczLaj.) (gr.Mikes Kat.)
A ntal. Borbra., Jzsef. Istvn. A nna. Jzsef,
(gr. Kornis A n.) (Betlen Fark.) (gr. Teleki Borb.)
^ (gr. Mikes Rz.)
K r o l y . A nt al i , Mria. Kata. Lajos. Zsigmond. Mihly,
(gr. Nemes A h.) (b. Bornemi-(Ferenczi (f 1848.
f sza Jzs.) Ign.) (Betlen 1.)
Jnos. Kroly. Sndor. Erzsbet. Mikls. dm.
(Bornemisza KI.) (gr* BethlenKmillo.)
A Korunkban lt nemzedkbl Zsi gmond 1848 szn a np el
l enszenvnekl et t ldozata. A z l K r o l y 1834-ben egyik elleiki
kveteinknek. Fiait :aiorradalom letkoruknl fogva magval sodorta;
s forradalom utn volt id, melyben a ngy besorozott testvr ngy
korona tartomnybart kzlgnykedett. \
r
a) Gub. prot. 1730: 775. jun. 22. 1730.
I . J .
92. . I M E C S C S A L D
[Nyujtodi (+ 1630. k.), Imecsfalvi, Vargyasij
Tbbfle Imecset ltunk; s mindenik hazja a szkely fld.
Ilyen nyuj t odi lm. M t y s, ki Szkely Mzessel harczola'
Barczn, l(503-ban, s fogsgra esik. a j Ennek fia: I s t v n, hrom
szki alkapitn; lenya Bo r b r a, Mikes Zsigmondn.
Ezen I st v nnak Tomori Petronelltl hrom lenya van: Ju
di t C+1676. dec. 10.) A por Lzrn, I l o na maksai Jank Mihlyn,
Fr usi na, kvesdi Bor Simonn; s vala egy fia Mi h l y, ki 1630
krl hala el.
A most is l i me c sf al vi Imecsek hasonlan Hromszk jobb
csaldai kz tartoznak. Trzsk a XVII. szzad elejn lt Tams,
kinek fia Mze s, kinek Dnlh Erzsbettl ismt l m. Tam s , kitl a
csald elgozik, apja Mze s- s I st v nnak, kik a Rkczi forrada
lomban rszt vettek s 1710-ben Moldvbl jttek haza kegyelemre, bj
A var gyasi Imecsek 1678. jun, 3-n vettek czmeres levelet,
Fejrvrtt; kihirdettetett ugyanott ms v jun. 14-n.
93 / . I N C Z D I C S A L D .
[Nagy-vradi, nemes s br.]
lltlag e csald Dalmtibl veszi eredett, honnan Icsvics
vagy Icsevics nvvel jtt vala Magyarorszgra I. M r k, 1480 tjt, s
itt Mtys kirly alatt a trkk ellen szpen harczola.
Ennek fia, Tam s, ezredes.
Fi ai : M t y s s Gergely Rudolf kirlytl czmeres levelet
kapnak. Ezen Mtys Biharba telepedett; s dalmata nevt I nc z -
di nvvel cserlte, s nagy v r ad i elnevet veve, e) Ennek vala
a) Wol f de Bethlen V. 4(0. 1;
h) Cserei Hist. 433. 1.
c) Benk Gn. Trans. II. 480. 1.
I NGZKDI . 127
fia Mi h l y , ki ilt a tblzat ln ll, "s kitl a csald ilyetnkp el~
gozot t :
Mihly ( f 1658).
(Vadas Judit.)
(Csoksi Kata.)
*
1
V
Pter. Zsigmond. Mihly. Gyrgy. Pl (+1704). Erzsbet. Kata.
(+1674.) (CsereiKrisz.)(l 685.)(A patt titokn.) (tbl. ln.) (Srosi Jn.)(Harinai
GazdaMr.) (Ndudvari (Keresztesi(Lipcsei KI.) Fer.)
Szigeti Sr.) ^ Anna.) Borb.) )
* i ^ l ^
Pter. Klra. Samu (br). Krisztina. Gergely (br). Jzsef,
fejrifis.)(Szilvsi(Lszai An.) s (Kendefi gn.) (ki Jozsinczi lelt)
Dios Druz.)Jn.) ( Borbra. f
Samu. Zsigmond, b. Samu. b.Gyrgy. b.Isfcvn. b.Pl. b. Gergely (+1816).
(Tordam.(rnagy)(Vitzv.)(g.VasAg.) (Bnfi (Barcsai (Barcsai Kr.)
fbirja.) \ \ \ gn.) gn.) \
(Enyedi Pter s ( b. Samu. \ r
Jul.) Terz. t (Haller Zsfi.) i {
/, ; i , ^ r s v
- Lszl(+.1829). b. Terz. b. Jzsef, gnes. Zsuzsa, Mria.
(fkorm. tancs.) (Knczei Jzs.)(Keczeli g.) (Rdei (gr. Lzr (P.Horvt
(KemnyKata.) : - T ' ^ T
-
^ Lszl.) Jzs.) Mih.)
+ 1844") b. Zsigmond. Zsuzsanna.
V T
t
%)
(Simndi 1.) (Kszegi Lszl.)
f (Vita Samu.)
Lszl. Kata. Samu. A nna. Sndor. Zsuzsi Jlia.
(Toroczkai(Mohai kat.)(Zeyk Lsz.)(+1844.) (Brok Jn;) (Bokros
Lszl.) ^ ^ (gr/Betlen Borb.) Laj.)
Mihly fiai kezdenek bejni Er dl ybe, J. A pafi Mihly fejdelem
n prtfogsra, mint a kinek anyjokrl, Csoksi Kat rl , rokonai
voltak. Itt hivatalokat nyertek; P l (+ 1704.) minden kamrai javak
igazgatjv ttetett, a ) Mi h l yt 1685-ben a bcsi udvarhoz kvet
sgre hasznlk. ) Alvinczen s Borbereken jszgot is kaptak, s
azzal egytt az ott fekv Zebernyik vrt, mely az e csaldbl ki sza
kadt Josinczi csaldra mene ltal.
A bejtt testvrek fiai a csaldt megosztk, mennyiben egyik
bert e a magyar nemessggel, a ms kt g brsgot keresett: mg a
negyedik testvr fia, Jzsef addigi nevt br Jozsinczira vltoztat.
A nemesnek maradott gbl volt L s zl , ki 1810-ben fkorm.
titoknok, 1827-ben tancsos lesz, s 1829-ben +.
Fi a, Samu volt, ki a forradalomban e nevet oly ismeretes
s tette.
a ) Cserei Hist. 1256. I.
6) 1685. oct. 24. art. 1.
128
J SZLAt . J AKCS I .
94 . I S Z L A I C S A L D .
[IszlL]
Tbbfle Iszlai csald van haznkban. Legbirtokosabb az isz-
l i , szkely fldn, a Nyrd mellett. Els ismert t r zse: Gergel y,
kinek neje Tombold Erzsbet. Erinek fia Mi kl s , kinek Koczkn
Zsuzstl az itt l
Istvn.
(Szathmri Mria.)
>-i - ~ * A . . ,
Mikls. Istvn. Samu. Mria. Mzes.
(Maurer Borb.) (Simn Gy.)
Mikls. Lszl.
(Vasi.) (fkorm. titkr.)
N. N. ;
(Horvt Benedekn.)
Marosszkbn szerepeltek. A most l L szl 1848-ig fkor
mnyszki titoknok vala; s mint ntlen, csaldat alkalmasint b
rekeszti.
95. . J A KC S I C S A L D .
[Kuslyi. + XVI. szj
Nha Hadadinak is rjk, valamint Jakch-nak is. Egy eiredeU a
magyarorszgi Forgcs csalddal. Kihalt csaldaink egyik leggazda-
gabbika.
Trzse Ko d uk Domokos, ki a XIII. szzadban lt.
Tbben viseltek nagy hivatalokat kzlk, milyen J. Gyr gy
(13651420.),, ki trnokmester, Domokos (142634.), ki vradi
pspk, Jnos (141160), ki szkelyek ispnja, t est vre Mi hl y
(141432.), ki vajda, s szkelyek ispnja vala.
A Szilgyban nagy birtokosok: Gy r gy , a trnokmester, mr
birja Szilgy-Cseht, Slelmedet, Fel s-Vrczt , Bikczt, Nyirest,
Tobtat, Kusalyt, ranymezt,. Gyrgytelkt s Grcsn felt, mint
fi-joszgokat.
Jakcsi Fer enczet 1490-ben notzk; L s zl s fia J nos
(150516.) rszket Drgfi Gyrgynek elzlogostk; tbb leny
negyedet adtak ki : s,igy rendre a fnyes csald mind birtokban mind
szmban apadt. Mignem a XVI . szzad vge fel kihalt.
Csaldi srboltjuk maradvnyai Kusalyban, mely egy hajdani
vrhely alatt fekszik: a templomban mig is lthat.
-JA JRJUY 129
96. J R M I C S A L D .
[Magyar-dlli.]
Magyarhonbl jvnek Erdl y fldre, a XVI . szzadban, s Bth.
Zsigmondtl adomnyul kapva Springet, Erdaljt, itt megtelep'edinek.
Egyel re Svny-fal vri irk magokat; a ma gy a r - d l l i
el revet Mikls (1630.) vev fel, a XVII. szzadban, a Maros mellett
fekv i l y nev. birtokrl.
Czmerk: nyakn nylvesszvel tltt dmvad, vrs mezben.
Ugyanezt hasznlja a Magyarhonban maradt g is, mely mig is fenn
vari, s magt Szolnokrl ratja. Ki k kzl Jrmi I mr e a forradalom
eltt Szabolcs-^megye alispnja ^ala, kir. tancsosi rangg ,
A z erdlyi s magyarhoni Jrmiak a rokonsgt mig fentartjk.
A csaldfa, mit Erdlyben alkottak, s melyben egy darabig a
Magyarhonban maradt g is le van hozva, igy kvetkezik:
A ndrs (1500).
Mihly (Erdlybe j ) . Jnos (Magy.honban marad).
A ndrs (1603). Mihly. Jnos.
Mikls (160330). Jnos. Lszl,
(tbornok.) j
(Petr. Horvt A nna.) ^
Mikls ,(+1657). Ferencz (164769). Jnos,
(elesik Lergylh;) (vradi lkapit.) \
(vzaknai Nagy Judit)
;
. 7
Erzsbet. A nna. Ferencz. Kala. Gyrgy.Ferencz. Jnos. Mikls.Ferencz.
(gr.Ke-(b.Radk(kklli(Faog r . / . t
resztesM ) Imre.) fispn.) Bold.) Istvn. Mikls. Jnos. Endre.
f s Ferencz. Pl.
~rr ^
%
Lszl. Lszl. Zsigmond.
,rr ~ \ ^
G
X

?
y
\ (Tovbb nem brom.)
(Kun Zsuzs.) (Borsai Eva.)
, ^ ^ ,
Mihly. Zsuzsa. Gyrgy.
(Glfalvi (Zskilst.) (BnErzs.) *.'*/.'W.-j
Erzs.) 1 . V'
Mikls. Dniel f. Gyrgy.
i a i
(Vr Jud.) (Rosnyai Mria.)
i (Harsnyi Borb.),. ,
Judit. Anna. Karolina. D ni e l ^ *B53). Rza. S ndor .
(Szentiv- (Szentkirlyi (Dzsa (Szentkirlyi (Forisn.) (ntlen.)
nyi Gy.) Jzs.) . Dan.) V r i . ) "
Erdly nev, oiatddai. 9
130
JARIHI. J KE I .
A bejtt Mi hl y fit, A nd r s t , s unokjt Mi kl st 1603-ban
a krnsebesi menekltek kztt ltjuk, a j Mikls ksbb, Betli. G
bor alatt tbornok.
Mikls fia, Fjerencz, vala e csald l egt evkenyebb tagja. 1635.
jul. 2-n nagyvradi alkapitn lett. 1636-ban Lengyelhonba kl
detik; 1639. oct. 27-dikn kelt tlevelnl fogva, oda ismt kvet;
1646-ban jlag i l y minsgben ltjuk, hol a trk ellen a lengyelek
kel szvetsget kt. bj Mint a hozz irt levelek czmbl lthatni, egy
szersmind a rszekbeni hajdk tbornoka vala. Mily kedves embere
volt I. s II. Rkczi Gyrgy fejdelmeknek, mutatjk azon adomnyo
zsok, melyeket rszre B. Bessenyben, hol most laknak, Dlln,
Dzsfalvn, Csvson s tbb helyeken tevnek.
Testvre, Mi kl s, II. Rkczi mellett esik el Lengyelhonbati,'
1657-ben.
A korunkban ltek kzl a kedlyes D n i e l , Kkll-megye
szolgabirja, 1853. oct. 8-n hala el, magtalan. Test vre, Sndor ,
ntlen; s igy az erdlyi g alkalmasint be lesz rekesztve. Mig Ma
gyarhonban mintegy 50 Jrmi l, tbbire Szathmr- s Szabolcs-me
gyben.
97. . J KE I C S A L D .
[Porcsalmi.]
E csald, mely Belsszolnok birtokosai kz tartozik, Erdlybe
Magyarhonbl j , hol az ott maradt g mig is fenvan. Mr. a XVIl.
szzadban itt ltjuk Bal zst , a fricsi Fekete Kata frjt, kitl Pt er
(1640.) nev fia volt.
;
A mostan lk a mult szzad elejn lt Sndortl j nek le, k
vetkezleg:
Sndor f 1730).
(iklodi Toldalagi Mria.)
i
Zsigmond.
(Szkely Zsuzsa.)
; ,
gnes (1778). Zsigmond (17671818). Sndor f.
(Kovcs Jzs.) (Torma Jzfa.) ; (Palatkai Eszter.)
Ferencz. Lszl. Lajos. Zsuzsanna. gnes. S ndor . Kata.
( f 1844.) (f 1807.) (ntl.) (Rcz Gy.) (szzados.) Kszoni
(szzados.) (Tagliabo Marietta.) Jri.)
/ ' ' . s
A lbert. Lajos.
A most lk kzl S ndor , huszr szzados, mint fkormny-
z ^ , Schwa^zenberg herczeg segd tisztje, e nevet rdekess tette.
a) W f de et&len V. 461. I.
I) z oklevelek tbbekkel egytt Dzsa Dani birtokban varinak.
J Z S I KA . 131
98. . J Z S I K A C S A L D .
[Branyicskai, br.]
E csald, mely 48 ellt Erdly kormny-gyepljt kezben t r
ta egy szzad negyedig: Jzsika Istvnban j ve haznkba, Bthori
Zsigmond fejdelem idejben a krnsebesi bnsgbl, a j hol m r a
' zsidvri uradalom birtokosai valnak.
Erdlyben szerencss hzassgok tjn szp jszgokat szerz
nek, igy jve rejok a szp Cski birtok egy rsze.
Ki vol t J. I s t v n, mily ktrtelm szerepet jtsza, mily ke
gyeltje vala a Bthoriaknak, s hogyan fejeztetek mgis le Szathm-
ron: Jzsika Mikls az nevrl czmzett regnybl elgg isme
retes, )
1594-ben, mikor Kolozsvrit az ellenzk fnkeit Bthori Zs.
lefejezteti: Jzsika mr emelkedben volt. Ekkor Branyicska mg
Szalnczi Lszl, ki illeni kastlyban a fejdelem rekldtt kk da-
rabantjaival harezot lla. c) Ezen Szalnczi ntjn kapja Jzsika
Branyicskt, 1595-ben. S mint erdlyi cancellr csaldat megalaptja.
Jzsika Mikls r egnye szerint: ezen I st v n atyja, D ni e l ,
mig tblzataink Jnost rjk apjnak. Istvnnak tbb testvreit ltjuk
fljegyezve, de neveken kivl egyebet rlok nem tudunk.
Brsgot 1698-ban kaptak; de ugy ltszik akkor nem vevk
hasznlatba; s annak fleleventsre 1701. jan. l l - r l l ei r at ot l -
tunkj.melynek kvetkeztben Gbor (1701.) Imre stb. mint br kezd
megjelenni.
brsgat felvett nemzedk l a Rkczi forradalom napjait.
Ugy ltszik kt prtra voltak szakadva. I st v n s Dani el egyel re
Szebenbcn vannak, de ltva Rkczi elhaladst, ki kredzt ek, s
hozz llottak, d j S ott ltjuk ket a Szalhmri bkektsnl. I mr e,
a harmadik testvr, a csszriakkal tart: 1702-ben bevdolk vala,
mintha Tklihez jratn embereit, meg akark notztatni, de nem
csak kiment magt, st elmenetelt nyere; 1711-ben tordai fis
pn leve. j m
. A z egy idejil G bor egyelre marosszki kirlybr, ksbb a
Rkcz' forradalom ellenben 1709-ben kormnytag, ksbb tarto
mnyi fbiztos, f j Fia Gbor pedig a forradalommal tart, s azok
sorban ltjuk, kik annak buktval Moldvbl 1710-ben vissza
trnek, gj i
a) L. Mikola Histor. Gen. 30. 1. Special Trans. I. BraiiyicsHnul.
b) Lsd Bethlen Farkast VI, 469. 1,
c) Avchiv d. Vreiis \ij folyama I. 133. 1.
d) Cserei Hist. 547. 1.
e) Cserei Hist. 307. 465. 1. 'n '.
/ ) Cserei 342. 422; 43S. 1.
g) Cserei Histor. 449.
132
J Z S I KA.
A csald, mit Istvn Erdlyben alkota, kvetkez:
Istvn (1595).
(Cancellr.)
(Fiizi Borbra.)
t
Zsigmond (1580616).
(Bthori A nna. Elvltak,)
i
Gbor (164068). *
Keresztesi Zsuzsa)
Gbor (1668). Borbra.. Judit. Zsigmond. Istvn (164896).
(tblai iln.) (Barcsai Ist.) (Koncz Gb.) (dvai kapit.)
(Torma A nna.) (Cski Lszl.) (Szalnczi Erzs.)
i (Krolyi Istv) f
Gbor (1701). Judit. Samu. Zsigmond. Imre (1711). Dniel f. Istvn.
(kv.BorSr.)(Josinczi(Baranyai(hunyadi(tordai fsp ) (1704.1 (1704.)
(br.BorBor.) Jzs.) Mria.) fispn.)(RczKriszt.) (g.TclekiErs.)
^ ) } (Macsk.Kriszt.)
Dvid. . Istvn. Gbor. Lszl. Borbra. Mzes. A gn^s.
(csap.Kn(Tvisi(1710.) (1751.) (Blintitlst.) (Bnfi Zsuzsa) (gr.Betl.Sam,)
Zszs.) Borb.) (hunyadi fspi) (Cski Mria.)
) (csap. Kn Kata.) (Wesselnyi Kata.)
Zsuzsa (1803). A ntal (1775). Mriai Imre. Dani. Istvn.
(Czobel Jzs.) (Teleki Mr.) (BldiA nt.) (Bornemisza (Beleznai (tbl. lnk
) ' A nna Mria.) Zsuzs.) 1.1780.)
^ . \ *
Borbra. Jnos ( f i 843). Mikls. Jzsef,
(tborn. Kinoki (fkorm.szld elnk.) (+ 1824.) (Marilli 1.)
Jnos,) (gr. Cski Rza.) (LzrEleon )(lenya:Tekla.)
Jzfa(fl843). Smuel. Lajos. Jnos. Mikls(ir). Imre. Samu. Rza f,
(b.HoiTJn.)(udy.cauc.)(dobo-(ezredes)(KllaiErzs)(Gingeli(f
A ntnia, (ntlen ) kaifisp.) (b. Podma- A nna.) (prbaj.) Imre.)
(b. Bornemisza (g. Haller Franc.+.) niczkil.) (f 1847.) (gr. Ken-
Jnos.) (gr. Betlen A dl.) ? } defidm.)
Klmn. Zsuzsa.
) ')" (Barcsai Jn.)
Pepi. Samu. Lajos. Gbor. Mikls. Gjza. Leo. Gyula.
(Kendefi Tini.)
Vilma. Mikls.
Pint tblzatunkbl lthatni, e csald hrom gban j l e: az e-
gyit z gynevezett v r f al v i , mely jszgot Gbor mg letben,
1668-ban ada ez g rksgl. Mind a mellett, hogy tblzatunk
lehozni nem tudta, leapadva br, de Pl ban fenvan.
J Z S I KA . 133
A msodik g az, moly akkora befolysra vergdtt vala. A z
emelkedst hivataloknak ksznhetik. Trzs apjok br lesz. Fia,
L s zl , hunyadmegyei fispn. Ennek fia, A nt a l , a fkormny-
szknl kezdi plyjt: 1775-ben fogalmaz, 78-ban titoknok lesz;
s igy tr utat finak, J nosnak, ki 1804-ben szmfeletti tblai l
nk, 1812-ben hunyadi fispn, 1810-ban fkormnyszki tancsos,
1819-ben bels titkos tancsosi ranggal a fkonnnysz. alelnke,
1822-ben valsgos elnke lesz: s mint ilyet nyugalmazk 1834-ben
mikor a vllaszthats jogt a hongyls jra kezre kapta. Nyugalma-
zsval a Leopold rend nagy keresztjt kapja. 1841/2-i Kolozsvrtt
tartott orszggylsen kirlyi szemlyes. Ily plya mellett sokat szer
zett, fiainak befolyst nyila: s ugy hala el 1843. mart. 17-n szolg
latnak 49. letnek 66-ik vben, a j
Fia, Samu, egyike a legnagyobb status frfii kpessgeknek.
Befolysa tetpontjra 1844. nov. 26-n lpett, mikor is Nopcsa nyu-
galmaztval, mint bels titkos tancsos, s a szt. Istvn kis keresztes
vitze erdlyi udvari cancellr lesz. Mint a cancellria elnke Erdly
kormnyt kezben tart egsz 1849. apr. 15-ig, mikor az uni k
vetkeztben a cancellria fcloszolvn, hivatalrl leksznt. S mint ha
znk utols udv. cancellra ma magn letet l. Egyike vala legjobb
sznokainknak.
Test vre, Laj os, egyelre tordai fispn, 1842-ben fkor
mnyszki tancsos lesz; a forradalom Dobokamegyc fispnsgban
rte. A z 1846/7i orszggylsen a kormnyprt vezrsznoka.
Testvrk J no s 1848 elejn szkely huszr szzados, A r a
nyosszken; forradalom alatt rnagy lesz; jelenleg ezredes.
A harmadik g, melynek fszke Szurduk, szmtja magnak
Jzsika Mi kl st , regnyirodalmunk teremtjt, ki a forradalomban
Pesten s Debreczenben honvdelmi bizottmny! tagsgt fogadott el ,
s mint ilyen hazjt elhagy. Jzsika Mikls plyja mbr igen isme
retes, mig letiratt hozhatnk, nem tartjuk feleslegesnek megeml
teni, hogy fiatalsgt mint katona tlte. ri plyra az 1834i br e
ds lptet, hol egyelre politikai rpiratokat bocsta kzre; majd
A ba czm regnyvel lelknek valdi munkakrt feltallva, azta
mint a tuds trsasg tiszteleti)eli tagja, mint Kisfaludi trsasg eln
ke akkora befolyst gyakorla, hogy rdemei elismerst br hnyszor
is ismtelni, hazafii rm.
Ezen g tudomnyszeretete mr koszors irnk apjnl, Mi k
l snl , megkezddik, ki mint a tudomnyoknak szenvedlyed kd-
vellje, gynyr knyvtrt llittata. Mikor elhalt, sjVi osztlyra
jttek, regnyrnk szelleme mg szendergett; s a becses knyvtr
Rza lenya maradkira birt, kik ugy osztk meg, hogy mag is mint
adoma forog az ajkokon. Ugyanis egy ismeretes zr bzatott meg
az sszes vagyonnak a Vas s Kend'efikkztti osztlylyal, s az zr,
ki a knyvekben is csak portkt ltott, hogy egynek se jussn tbb
a) L. Erd. Mzeum V. l beszde, s Erdl yi H radt.
134
J Z S I KA. J OZS I NCZI .
aranyas ktetii knyv vagy folians mint a msnak: azokat ugy osztel,
hogy ugyanazoncgy munka els s msodik ktete Vasnak, a harma
dik s negyedik Kendefmek ment. S csak akkor vevk szre a knyv
tr tnkre ttelt, midn a megbzott-kzbir vgrehajtsa mr al
volt irva.
Koszors irnk fia, Gej za gyerek korban maga is - megksrte
sz iri plyt; melyen jelenleg K l m n, az Imre a, ltszik nagyobb
sikerrel kisrteni a kivvott szp nv fentarlst.
99. . J O Z S I N C Z I C S A L D .
[Jozsinczi, br.]
Inczdi Jzsefnek (szl. 1688. + 1750.) 1736-tl illmestcrnek
kedve jtt brsgot szerezni, s egyszersmind j nevet venni fel. Igy
alkot magnak az Inczdi s Jzsef, vagy neje Jzsika Judit nevbl:
a Jozsinczi nevet, a ) E frfi, ki kornak egyik tudsa s rja volt,
kvetkez csatdat alkota:
Jzsef (+ 1750).
(Jzsika Judit.)
MhdlJ! Jzsef (171264).
(Diszegi gn.) (fkorm. titkr.)
I (Bir A nna.)
1 - i v ^ , s
Mihly. Jzsef. gnes. Jlia. Lajos. Jlia. Kr ol yt . Sndorf.
(Dniel (Kolozsm. (Gilyn (Cska (Kn'gn!)(Kendefi(gr.Fld- (Gborfi
Borbra.) fbir.) Dniel.) Samu.) j Pl.) vri Kata.) Erzs.)
(Szszer- (Buda Jzs.)
nyeiErzs.)
a
; .
Klra. Lszl. gnes. Jlia. Lajos. Judit. Zsuzsa.
(DcseiLsz.) (MtFark.)(BorSn.)(Bir A n.)(KandJs.)(Gerendir.)
(Bnfi gn.)
Mikls. Berta. Ilka.
(Sebesi Istv.)
Hogy e tblzat hinyos, be kell vallanunk, mert bennesem
azon Jozsiczi Jzse f , ki forradalom eltt Szamosjvr vrparancs
noka volt; sem azon most is l Jozsinczi, ki Szilgyban lakik, s ki
nekhaj i tudom csak lenyai vannak: megemltve nincsenek.
!' a) Bod PcLcr JVlagy. Aiins 120. T. Bcuko Gen. Trans. II. 482. 1.
100. . K A B O S C S A L D .
[Magyar-Gyermonostori.]
A mr emltett Gyerfi, s emltend Kemny stb. csalddal egy
eredet , mint a melyekkel egy elnevet, egy czmert bir. A k
zs trzs elgozst a Kemny csaldnl adandjuk: tblzatunk azon
kezddik, ki legelbb Kabosnak ltszik magt nevezni.
Istvn (1390).
Lszl (1404). Pter (1423).
(Szkelyek grfja.) V
Istvn. Gyrgy. Tams (1478).
(A Kemnyek trzse.) | (Psa Ilona.)
Jakab (1505). Jnos (1490).
Mihly. Zsigmond. Osvdt(1510). Lrincz.
(Dinesin.) V (Gyerfi Mrta.) f
f l V
Farkas. Ferencz. Jnos. Simon. Pl. Lszl.
(KecseliA n.) (Kemny A n.) (Borzsi (1530.) \ (CsernyiErzs.)
i (Gyerfi A n.) gnes.) f i
t > ^ i i 9 t
Kristf. Ilona. Zsfi. Frusina. Pl. Gspr. Ferencz. Gbor.
(Bnk (Valkai (Vajda (Gyerfi (1599 ) (1590.) J (1595.)
Marg.) Istv.) Mih.) Jn.) I (Vrfalvi Jud) / t
t I i t .
Mi hl yt . Zsfi. Gspr. Blint. Jnos s Zsfi.
(oroszf.Mik Istv.) (folytatjuk.) f Istvn (Gyerfi
Kata. (+1608.) Fer .)
(Nmi Istv.)
136
KA B OS .
a tl emiitett: Gspr.
-
/ v
-
Gbor. Jnos f Mihly. Gspr.
(Ebeni A n.) \ l
t . ( Istvuf.
Sndor. Pl. Ferencz. Judit. Gbor (1685). Mihly. Lszl (1762).
(1716 ) (PekriGb.) j (kv.BorReb.) (Bkk Jud.)
Zsfi. Ferencz. Lszl (1762).
(Csat Mih.) (+ 1762.) (Keczeli Kriszt.)
(bors. Nagy Borb.) <
. i \ i
Ferencz. Farkas. Lszl. Mihly. Pk
; (Sznsi gn.)^(SalnkiZs.)(RettegiA n.) (
Sndor. Jnos". Farkas. Istvn. Ferencz s Mihly. Farkas.
(Fleki(Katonai.) / (TriKI.) Lszl +. (+1831.) (Vr Zsuzs.)
Pol ) | , i . .(FlekiEszt.) f
Jnos. Mikls. Jzsef. Samu. A ndrs. Dniel. Mihly. Ferencz. Samu.
(Zsom- (b. Ke- (Pelei (Lasliai (Barcsai (Itl-)(Fleisch-(f1834)(Glfalvil.)
boriJul.)miiy Joh.) leny.) Jul.) mester.)manBor.) (BirRz.)
( Eszter.) ^ ( (b. Kemny(Thalinger
Kroly, f Imre. Elek. } Kata.) Jzfa.) f
Lniza. Zoltn. Farkas. N.N. Lszl. ) ) Gergely.
Jnos. Orbn, dn. (Barcsai Luiz:,) Eszter. Gbor. (Lszi Eszt.)
Pli. Dezs. Zsfi, (+ 1854.) Mnka. Klmn.
(Tolvajn)Ilka.(Kov4csLr.) Kati. . Giza. Ilka.
Sndor. Mria. (Katona El.) Bla.
(ZmbJud.) (BaranyaiFer.) A ndrs.
Rza. Tinka, Terz.
(Gracza Gy.) .
frfit ada Erdlynek. Ilyen Kr i s
t f, ki a XV. szzad elejn ntn veszti jszgait; ilyen Far kas,
kit azon harminczegy fr hztt ltunk, kik a prtos Bks Gsprrt
not^tjfc-mftgefcat; e Farkasnak Kolozvrtt fejt veszik, a )
Nhlny tv$l ksbb, a,Bth. Zsigmond fejdelemsge vgnap
jaiban K. J nost ; a np, I s t v nt Mihly vajda sjtatja le. Farkas
1603-ban Szkely Mzessel esik el.
E szzad vge' f el K.>Gbort 1685-dren a trk sereg mell
hadibiztosnak nevezik, ) 1686-ban a deputationak nevezett kormny
tancsosa, c) J no s Rkczi forradalma rszn ll; s a mint K
kapujt ostromolnk, apr fegyvertl bukott el.
a),, 1686,,, a\ig.. 12. avt. i0
1>Y68B-; apr.-24->vt. 4.
c) Wolf de Behlri V. 408.
K A B O S . K A LN O K I *
137
A korunkbeliek kzl D ni e l , elbb fkormnyszki titoknok;
1846-ban itlmester lesz. Jelenleg Bcsben cs. k. semmist t rvny
szki tancsos.
A tbb lk kzl J zs e f a forradalom ellt Krasznamegye
kedvelt alispnja, ksbb fispnn neveztetett. L szl elbb fkorm.
fogalmaz; jelenleg cs. k. kerleti bir. Mi kl s s Gyr gy 48 eltt
kolozsmegyei hivatalnokok.
Testvre Fe r e nc z mint igen npszer fiatal hagy cl i skol i t ...
101. . K L N O K I C S A L D .
[Krispataki, grf.]
s szkely csald. Eredete azon stt szzadokba rug vissza,
melyrl a szkely nemzetet illetleg, a trtnet tiszta adatokat nem
nyjt. Csaldi hagyomnyok szerint ugyanazon fember al ap t e csa
ldat, ki Kinok helysgt, mely most is a csald birtokai egy rszt
teszi. Hogy a gr. Nemes a ) s Mik csalddal egy nemzetsgbl ere-
dett; hogy tblzatunk elseje mg Nemes nevet horda, s a msodik
vev fel a Kinoki nevet: az mind bizonytsra vr.
Ugy hagyomny az is, mintha a tblzati csaldtrzs, A nd r s ,
Nagy Lajos kirlyt, bj mint testr kapitnja vadszat kzben medvtl
mentette volna meg; s hogy innen lenne czmerk dhskd med
ve, cj Ezt emlti ugyan a grfi diploma, de e diplomk csak hagyo
mnykp llanak a trtnszet ellt.
Mint legtbb szkely csald, ez is csak a XVI . szzad elejvel
mutathat fel levltrn kvl trtneti nyomokat, mint a mikor 1506-
ban az agyagfalvi forradalmi gyls vgzseit a fbbek fejenknt al
irtak. Igy ltjuk az alrk kztt, az els trtnetileg ismert Kinokit,
B l i nt ot . A zon idtl folytonos evidencziban ll ecsi d t rt net e,
annyira, hogy tagjai nagyrsznek hivatalt is megnevezhetjk, mint
itt kvetkezik:
Nemes A ndrs.
(Nagy Lajos kirly testrkapitnja.)
I.
Kinoki Istvn.
Mt.
Demeter.
A
A ndrs.
Blint (1506). Mihly/f.
Pteri (Hromsz, $kirbii\)
) Szcpedi Synopsis . 66 i.
b) L. Mikola Hist. Gen. 47. 1.
cj Benk Gcu. Trans. II. 450. I.
138
KA - NOK.
a ti emiitett: Pter.
(Hromszk fkirbir.)
(Burczia Klra.)
Blint. Tams,
(tblai lnk.) * \
(dersi Petki A nna.) f
^ ^ , t
Druzsi. Jnos (1612). Benedek (1612).
(Kemny Jn.) (Hromszk fkirbir.) j
(BasaTam.) (srfalvi Kroli Kata.) >
i <~ * ^
Istvn. Mihly. Lszl,
(szkelyek tbornoka.) | J
(Bldi A nna.) / /
Samu (orf 1.) Krisztina. Zsuzsa. Blint (1678). Tams. A nna. Farkas.
(cancellr,+1706.) (Cski (MikesKel) Pter(1704). j TriFer.) (1686.)
(gr. Lzr Erzs.) Gb.) Mihly. f ' .
Borbra. Admf+1719). Mihly (1711). Jnos. Jzsef,
(b. Apor Pt.) (cski fkapit.) j " j (+1711.)
(Mamuka de la Trre Mria.) Sndor. J |
^ (szkely ezredes.) / ^
Domokos. A ntal. Samu. Jzsef. A ntal. Ferencz-.-'Terz.
{ (tbornok.) (ezredes.) (a trk ) (Forr Ter.) (Mezei Gy.)
d l (Maurerl.) ^
' . i l
K
9 Klra. Rza. Jzsef. ,
Judit. Lajos. Francziska. dm. (Pcsa (Mik (Szacsvai
(1752.) (1786.)(tborn.Jellachichj Sam.) Pl.) Erzs.)
(gr,PetkiIst.)(tordaifisp.). Jn) f (SzkelyA n.)
v , ', ^ v ^ * s r
Henrik. Jnos (+ 1832). Dnes. Jlia. Sndor,
(tbornok.) (mikl. kirlybr ) (Maurer Mi k) Kroly,
(b. Jzsika Borb.) (ntlen.) (gr. HallerLaj.) A ndrs.
/T Z f ^ f ^
1
~ TTT^ Francziska. Jzsef.
Gyrgy+. Imre. Pl. Flix. (+ 1846 ) Karolina,
(szzados) (ntlen.) (titoknok;) (SethalJn.) Erzsbet,
(gr. Haller A n.) (ntlen.)
A z agyagfalvi gyls utn' egy szzaddal ltjuk ket ismt tr
tneti t ern. Egy Jnos 1603-ban Brassnl Szkely Mzes oldaln
esik el. A tblzatunkban emltett J no s is ekkor fogsgra jut; 1604-
ben szabadon bocsttatik. Majd 1605-ben Bocskai rszre a havasal
fldi vajdval szvetsget kt, a j Ksbb Bthori Gbor zsarnoksga
ellen kl fel, mirt 1612. maj. 15-n notzk. Benedeket is 1612-
ben a Bthori Gbor fejd. zsarnoksga ellen fellzadlak sorban lt
juk; azon vben tet is ntztk; de prtjuk gyzelmvel 1614-ben
flmentdtek.
o) Wolf de BethleivV. 410. VI. 15. 292. 295. 319 1.
K L N O K L
139
B l i nt I. A pafi ingatag kormnya ellen Bldi Pllal kezet fog,
szndkuk hajtrst szenved, magok buknak meg: mirt is Bldivel
egytt kibujdosa trkfldre; s itt 1678-ban nolzk. a )
Blint testvre, P t e r , a Rkczi forradalom kitrsvel, 1704-
ben cski fkapitnyny ttetik; de mr ms vben Brasst blokadi-
rozza a forradalom rszre, b)
Tams testvrk fia, Mi h l y , a forradalom rszn ll, s Rk
czival Lengyelorszgba fut. c)
A Blinttal egykor Far kas 1656-ban a kormnytancs tagjv
neveztetett. Fia J zs e f , kinl Cserei azon korban sem szebb sem
szkpesebb fiatal embert nem ismert: semleges szerepet visz, Bras
sban mulat, s ifjan hala el, 1711-ben. d )
Ugyanazon idben le a csald legnagyobb frfia, K. S mue l ,
ki mind a hazra mind csaldra dnt befolyssal ln. Erl yes, eszes
frfu 1686-ban Tklit, Vaskapunl megverte; 1694-ben a tatrokat
ver ki Cskbl. 1694-ben volt, ki legels udvari cancellr lett, )
s az erdlyi udvari cancellarit szer vez. / ) Mirt 1697. apr. 2-rl
kelt oklevlnl fogva grfsgot nyert. g~)
Fia, d m, 1705-ben Cskszk fkapitnja; neje spanyoln,
ki testvre vala az akkori olhorszgi vajda nejnek.
Fiai kzl, Jzse f , korn zvegysgre jutit anyjokltal Olh
orszgba vitetett, ott nevekedett fel; s ksbb hivatalt viselt. A z ak
kori trk-osztrk hbor zavaraiban Olhorszg bojrai kztt ssze
eskvst hoza ltre, melynek czlja volt, Olhorszgot a trktl el
szakasztva, a magyar korona rgi ignyein, A ustrihoz csatolni. De
megtuddvn, Konstnczinpolybl snort indtanak szmra: mi ell
Erdlybe futott. S itt a tblai iilnksgre kineveztetve, de el nem fo
gadva, Mklsvrtt vgz lett^ Kinoki a t r k" mellknvtl.
Testvre, A nt al i szervezi az erdlyi els huszr sorezredet,
az gynevezett veres csksokat. Mint tborszernagy hla l.
Samu testvrk ezredes volt, a porosz hborban esett el .
Tovbbi testvrk, Fe r e nc z, kit tblzatunk helyszke miatt
nem emlt, Cskszk fkirlybirja volt; s 1743 krl hala el. Test
vr vala mg velk: Tam s, Just i na, b. Jzsika Zsigmondn, Te
r z , Szlkai Ist vnn, Kat a, tbornok Salm neje: ki k 1750-ben
osztoznak. fi)
Irodalmi tren ltjuk: S mue l t , a cancellrt, ki krniknkhoz
dolgoza; 0 valamelyik Mi h l yt , ki imdsgos knyvet irt, mi Kan
tban van a minoritknl;/;) valamint J zs e f , a trk is, korrl
a) Cserei Hist. 97. 106. 1. b) Cserei Hist. 328. 556. J.
c) Cserei Hist. 473. 1. cl) Cserei Hist. 368. 459. 465.
e) 1694. felr. 23. art. 15.
/ ) Cserei Hist.. 139. 157. 209. 229. 250. 439. 1. \ . .
g) L. a dipl omt Benk Gen. Trans. II, 451. 1.
/<) Liisus Mnndi Petr, Apor. Ms. /'
/) enk Gen. Trans. II. 449.
/.) C/.itur. Hossz uteza kevs kl tsg. Magy. Tud. Trs. t\knyv. IV. k. G. I.
140
K LN O K I . KAMUT 1 .
becses jegyzeteket hagy vala fenn, mit a forradalom Miklsvrlt egye
bekkel egytt feldlt. MLint plda arra, hogy a csaldak ily erek
lyiket valamely kzintzet szmra lemsoltatni siessenek.
A most lk kzl: D ne s a forradalom eltt Miklsvrszk
kirlybirja volt; orszggylseinken kirlyi hivatalos. A ms l:
Pl azon idben fkormnyszki titoknok; a forradalomban rszt vett;
besoroztatott; hadnagy lett; s mini ilyen magt nyugalmazlat.
Hogy e terjedelmes csaldban, mint minden terjedelmesebbnl
minden lenyt meg nem emlthetnk, jnak ltjuk megjegyezni. Vala
mint arra is fl kvnjuk hni a figyelmet, hogy tblzatunk msodik
ga, mely a lap tetejn ll Tamstl j le, mind vgig magyar nemesi
czmvel s kivltsgaival maradt, nem leve. az ellte ll gozattlj
mely az utols idben sokat katonskodott grff.
102. . K A M U T I C S A L D .
[SzenWszli, + 1665 tjt.]
Magyarorszgon egr i elneve volt, legalbb azzal jve be ff.
Bal zs, s mint derk hadvezr a j itt 1569. mart. 10-n nyerte Kis-
FenGst^ Szentlszlt: mely utolsrl szentlszlinak kezdek magokat
iratni. FiTTfarkas' 7 mg tovbb vitte a csald gazdagtst; de nem
sok tarthatk magokat, miknt a kvetkez tblzatbl lthat:
Balzs (1569).
(Szentgyrgyi Erzs.)
^ . . i .
1
i : * - '
N
Balzs (160224). Borbra. Kristf+. Orsolya. Farkas (1599).
(fispn.) (HorvtMty.)(Zellrgn.)(Toroczkai (tordai fisp.)
(ZellerA ngieta.) (Hamvai Gy.) Lszl.) (Mojzes Kata.)
. -v / ' - / W. " V
Lszl(J(i;Q56).Mihly. Farkas. Kata. Zsuzsa. Balzs. Mikls. Farkas.
(ZnyA n.) '^Fekete Kl.Xntzt.)(SerdiIst,)(Betlen(+1628)(Cserny(Jszbe-
T ^ : . Ferencz.) Erzs.) rnyi Soi)
:
'
!
' Zsuzsa(1683). Farkas. Erzsbet.
(Mikola Zsigm) (+ 1665 t.)
A bejv Balzs ugy ltszik adrgi kastlyt is bir, neje utn. b)
Fi a: Bal zs Blh;Zsigmond hve: 1602-ben vele kibujdosik; 1603;
ban Szkely Mzes mellett barezol; a Barczn fogsgra esik; "pSizen
valt ja ki magt; ksBb^B^ki mellett harezol; Szamosujvrt kz
rekerti ; Bethlen Gbor alatt fispn s tancsos.
Testvre, Fa r ka s , 1599-ben Erdly rszrl kvet a bcsi
udvarhoz, hova Bthori Endre megvlasztatst viszi meg, hol rvid
fogsgra esik; 1603-ban Belhlerji Gborral kimenekl, <0 Ksbb bty-
a) Wolf de BethJen V. 498. I.
b) Hodor Doboka Ismeri. l2. J.
c) Wolf de Bclhlcn Y. 464. 1.
KA M T I . KAPJ - Wll
jvai egytt Bocskai zszlja alatt harczol; a ) 1606-ban Bocskai Sza-
mosij vrra zratja; tordai fispn s szkelyek tbornoka lesz. 1G24.
apr. 24. Bethlen Gbortl tbb falut nyer, mint Th-Fenesf
K
Szenl -
Mihlytelkt stb. Neje volt azon pldabeszdben fenmaTadt Kata, kit
frje mg biztatott Gyalu vra remnyben, ) mit neki inscriblt is
Bthori Gbor, mint Kemny Jnos irja, 1610-ben. Mgis Kazi sze-
rint Bthori megletsekor Kamuti is nmi gyant vont magra, c)
Finak, Mi k l s na k , Gyalu ksbb jra tiratolt 34 ezer fo
rintban.
103. . K A P I C S A L D .
[Kapivri, + XVIII. szj
Magyarorszgi csald, hol elbb Ttnyi nevet horda. A n dr s
Zsigmond kirlylyal Ttnyi elcserli, sKapivrt tle aj ndkbakap
j a: igy vevk fel a kapivri Kapi nevet. Czmerl darvat s sisakot
kapott, 1405-ben. Mint skamars szp vagyonra teve szert.
Ugy ltszik Zpolyval jnek Erdl ybe, mirt is Vels, Ferdinnd
fvezre, Kapivrt tlk elfoglalta: d ) s itt a kvetkez csaldt
alkotk: Gyrgy (1537).
t
A ndrs (1575-630).
(kolozsi fispn.)
(Sulyok Kata.)
s~ /> ^
Sndor (1619). A ndrs (1614). Gyrgy. A nna. Mikls.
(Melit Kata.) (kolozsi fisp) (Pethe Lszl.)
/ (Erdlyi Borb.)
t (Gyulafi B o r b ^
Kata. Gyrgy (163570). va. fcor. Kata^
(Forgcs Ist.) (hunvad fisp.) (A ndrsi Mty.)(166488.)(OstrosicsMik.)
(Bnfi A gn.) (Mindszenti Erzs.)
.
Mria. A nna. Gyrory. Erzbet. Jnos (1680). Krisztina.
(GyulaiFer.)(Macsk-(BetlenKrisz.XBetIen Elek.) (Vitz KI.) (Pet Istv.)
Borbra. siBold.) l (Toldalagi Jn.) \ (aztn apcza.)
(Toroczkai Istv.) Gyrgy. (Jbroczki d.) (
(Szllsi Jn.) \
! - ^
1
,
va Gbor. Lszl. Terz. Jnos (1760).
(Toldalagi Gy.) (jesuita.) (br.Borgn.)(A porLz.)(A nyosZsfi.)
va.
* (Diszegi Zsigm.)
a) Ugyanott'VI. "275. 78. T18. 1.
6) Capit. Alb. Prot. Casp. Bjti fl . 83.
c) Kazi Lib. II.
d) Budai Polg. Lex. II, 402. I.
142
KAPI . KAR CS AI .
Legnagyobb trtneti nevezetessget IC Gy r gy vva ki ma
gnak, az A ndr s fia Gyula.fi Borbarti. I, A pafi alatt hunyadme-
gyei fispn. Gazdag knyr. S mig fenn van a rege , mikp
a
megyei krelmesek lovt, szekert, elbb megdolgoztatta, s csak az
utn adata vllaszt. Egykor szkely tutajosok eveznek a Maroson; le
nyai aranyi kastlynak ablakbl lenztek. A knny vr szke
lyek a lenyokat ltva, nyertenek. A dlyfs Kapi felkelt falvt, me
gyjt, a szkelyeket a Marosrl szrazra huzata: s mint lovakat
megvasaltat. stb. Joszgzsarlst igen jl festi azon eset, mely kzte
s Balassa kztt folya le. Kapi ugyanis Balassa jszgait haszonbrben
tart, Balassa azonban Magyarhonban bajba j, Erdlybe fut; itt Kapi
A pafival elhitet, hogy mint km jve be, Balassval pedig azt, hogy
a fejdelem el akarja fogatni: s mikor Balassa meg akar szkni, clfo-
gat. S jszgait magnak tart, nem sokat trdtt vele, hogy a nyo
morult Balassa koldus-tarisnyval mendegle a fejdelemhez jszgait
kvetelni.
A pafira is fenyegetdztt. Mirt a fejdelem t el fogata, Bva
vrba fogsgra vettet. Mint ott lne, kt h cseldje ktl ltrn el
akar szktetni; de a ktl elszakadt, Kapi a szirtre zuhant, meghalt,
A kt cseld az traksztett aranynyal elillant, s kt tehets csal
dat alkota. Igy beszli a hagyomny, Cserei Kapi kincs- s becs
szomjt lesen rajzolva, elzratsa okt nem mondja; de hogy br
tnben hala el, s jszgaira az lladalom kezt re t ev, azt elg b
ven beszli el. a j
Gyrgy mellett G bor nev testvrtl mg lejebb jtt a csa
ld. Fiai s lenyai vannak. Lenya Er zs b e t ismt klns jellem,
Elbb Bethlen Elekn, azutn Toldalagi Jnosn: mindkettrlv-
l i k; azutn Jbroczki Plhoz, egy rtelmes szabhoz megy frjhez,
kivel a Jbroczki csaldat alkotja: vgl Szllsihez Magyarorszgon,
ki lbb szrke bart volt; ezt a Mezsgen fekv szt. Miklson zen
te mellett meglette. ,
Rfties emlkezetet
:
hagyva fenn, hunytak el a mult szzadban.
Fszkk vrromja rmlet a npnek.
104. . K A R C S A I C S A L D .
[Vlyeszkai, grf.]
lltlagosn Circassibl szrmoztak ki , s franczia utaz, ki-e
csaldat is ismerte, ott egy Kar-Csai nptrzs csald ltezst emlti.
Elbb Bosniba szakadtak. A mlt szzad elejn P t e r a h'ofvt vg
vidki rsgnl katonai szolglatba lpett; igy jttek Magyarorszgra.
A z jabb idbeli katonskods utn bejv s i l y behzasods t
jn alkotott csaldok, Erdly fldn pr nemzedken tl nem szapo-
rthatk magokat. E sors rendi alkalmasint e csaldat is.
A bejvtl kvetkezleg szrmoztak:
a) Cserei Hist, 63. 1.
KARCSAI KATONA.
Pler (ezredes).
t
A ndor (grff lesz),
(tbornok.)
(b. Wimersperg Roz.)
Fedor. Sndor. Jzsef (+ 1848). A ndor lpheus.
(ezredes) (szzados) (ezredes) (t 1814.)
(Bianchi-Bellete (gr. Kornis Roz.) , (szzados.)
Jzfa.) f
, i : ,
Sndor. Jzsef. Elodin. A lexandrina.
(b. Wesselnyi Joh.) (ntlen.) (N. N.-n.) (+ 1837. mart. 3.)
^- . . J V i i ^
Melnia. Klementina.
A csald szerencsjt A nd o r alaptja meg katonai gyessge
ltal. Mint hadnagy a ht ves porosz hborban Laudon hadsegde;
ksbb a magyar testrsg fellltsval is oda bel p; onnan egy
vrtes ezredhez megy, mint fhadnagy; 1779 oct. 29-n brsgra
emeltetett; ez ltal a magyarorszgi fels tblnak tagjv lesz; II.
Jzsef alatti trk hborban Foksnnl szp gyzelmet vv ki : mirt
tbornok, s Mria Th. kis keresztes vitzv, s a II. knny lovas
ezred tulajdonosv ttetik; a franczia hbork alatt ismt kittinteti
magt, mirt a hagyomny szerint grfsg vagy javakkal kinltatott
meg, s a czmet vllaszt: 1795. oct. 1-n teht romai szent bir.
grff ln.
Fiai a Bcs-jhelyi intzetben katonai plyra kpeztettk. A
legnagyobb, Fe d o r , mint nyugdjas ezredig jelenleg Tehernban- a
persa kirly szolglatban van : egy mrnki kar lltsa, s a biroda
lom erditvnyei felgyelsvel van megbzva. Mint ir, tbb tuds
trsasg tagja, tbb becses munka szerzje. Legkzelebb, 1853-ban
a magyar tuds trsasghoz irt levelvel vonta magra a figyelmet.
Testvre, S ndor , mint Jzsef-huszr Erdl ybej t t , maga is
szp frfi levn, a szp gr* Kornis Rozlit vev el ; katanasgbl k i
lpett. Elbb kolosmegyei szkbir, majd amegye kzbizodalma alap
j n alispn, s fbr lett, mire katonai czmrl lemondott, 1834-ben
az ellenzkkel is leksznt szolglatrl. Mint kirlyi hivatalos 5
orszggylsen veve rszt.
Fia S ndor a forradalomban kolozsvri vszbrsg elnke l e
vn, elitltetett: mirt jelenleg klfldn l .
E csald e nemzedkkel alkalmasint el fog enyszni,
105. . K A T O N A C S A L D .
[Berkeszij
Kvrvidk egyik fcsaldja, mint a mely korunkig igen gyak
ran volt azon vidk fkapitnja.
;
A datok hinyban kvetkez leszrmozsukat kzlhetem:
K A T O N A . K E CZ E LI .
Istvn (1630).
(kvri alkapit.)
i
Mihly (1650).
(Karuly Nszta.)
(Mzsa A nna.)
Ilona. Mihly (1682).
(Diszegi Dani.) (Berze Margit.)
, ^ ,
Pl (1698). Mihly (1720).
(Korda Kata.) (Szalnczi Klra.)
A nna. Zsigmond. Zsuzsa. Borbra. gnes., Jlia, Mihly (1760).
(Szilgyi (Rcz va.)(Hatfaludi Fer.) (Szathmri Erzs.)
Dvid.) v (Hatfaludi Jzs.) ..(lrai Klra.)
Eva. Mihly. Kata. Mria. Jnos. Imre (1785).
(KabsFer.) (+1810.) (Keczelilstv.) (Kahs (KeczeliSra.) (tblai dnk. )
:
(kv. fkap.' cons.) Lszl.) j (Pcsi Erzs.)
(Vr Klra.) ) }'
Zsigmond (+ 1833). Lszl (+ 1846). P?+. Erzsbet,
(fkorm. tancsos.) (kvri fkapit.)(Pcsi Klra.) (KatonaLsz.)
(gr. BMen Jul.) (Katim Erzs.) (Balog Rza.)
Kata. A nna. Jlia. Mi kl s. Klra. El ek. Istvn.
(b.Roche-(g.Tol da-(Gl Js.)(g.Tol cl a^
pineGuido.) lagi (b. Blintit lagiPoli.)miszaIgn.) j
Fer.) Jzs.) i
Zsigmond. Sndor. Gbor. egy leny.
korunkban ltek kzl: Katona Zsi gmond egyike miveltebb
hivatalnokainknak. Szletett 1767. mart. 10-n. Fiatalsgban, klfl
di akadmikra jr. Jegyztfsgen kezd hivatali plyjt. 1803-ban
Belsszolnok fbrja, 1809-ben Kvrv. fkapitnja lett; 1812-ben
egyszersmind, Belsszolnok administratora. 1816-ben fkormnyszki
tancsos lett, s ugy hala el 1833, nov. 18-n.
Fia, Mi kl s az, ki a forradalomban rszt vett, s most klfl
dn tartzkodik.
Berkeszen a csald fszkben jelenleg Katona I s t v n lakik.
106. . K E C Z E L I C S A L D .
[Farnasi.]
i A zpn csaldok egyike, melyek Kolosmegynek tbb hivatalno
kt adtak. Trzske K. A nd r s , ki Bthori Istvn fejdelem alatt szol
glati jutalmul jszgokat kap. Unokjt, Gy r gy t I. A pafi M. a
K E C Z E M .
145
portra kvetnek, vghelyi vrkapitnynak alkalmaz; vgre kolos
megyei fbir lett; mely e csaldnak sok idn t kedvencz hivatala, a)
Ennek fia I st v n A pain bejrja, s mint ilyennek 1675. maj. 1-n
Gorbfn s Egerbegyen jszgt inscriblnak.
Leszrmozsuk kvet kez:
A ndrs (1573).
(Klobtisiczki Kata)
, , '> ,
Istvn (164155). Gergely.
(Kolozsm. fbr.) (kolozsv. kapitn.)
(Gspr Magdolna.) I
/ * \ (
Jnos. Er zsbet i 723). Gyrgy. Samu. *
(vr. Veres (Szucsk Fer.) (kapitn s kvet.) (fbir.)
Mria.) (Prizppi Kriszt) (Mahul Borb.)
Mihly. Krisztina. Borbra. Istvn. Sra. Sndor. Borbra. Zsigmond,
(Szodorai (Kabos (f 1757.)(t 1735.)(Lszai (Sfr (Korda Sn.)Zsombori
A nna.) Lszl.) (Toroczkai(Kolozsm.(Ist.) va) Judit.)
I Pt.) fbrja.) J J
i (Korda Borb.) + (
Gyrgy. Jnos. Sndor. gnes. Judit (1788). Istvn.
(Gencsi Erzs.) (Kabos Borb.) (1768.dob.fb.) (Glfalvi(RczMiki.) (Katona
t l (Kabos Kriszt.) Gerg.) Kati.)
i . ^N \
Istvn. Sra. Borbra. Klra. Ferencz. Zsigmond.
(DiszegiKI.)(Katona (DnielMih.)(BrDan,),(Nprdi 1) f
(PalalkaiMr.) Jn) \ Jzsef s
} ( Kata.
Lszl. Eszter. Mihly. Jnos. Samu.
(Baranyai 1.) (CsernyiSn.)(JbroczkiZs.)(ZsomboriRz.) (Kolosvri Zs.)
< i (A ls Klra.) }
} Erzsbet. (Szab Klra.) * N. N.
r*-
ri
^ ' "
1
.
Imre. Istvn. Mria. Jozefa. Ferencz. Jlia. Karolina. gnes. Rza.
(Keczli(Keczeli(Feren-(IIatfalu- s (SimonEl.)(Keczeli (Rettegi (Keczeli
Rz.) Kr.) czi Fer.) di Fer.) Sndor. Istv-) Istv.) Imre.)
(Rediger(Mozsa
E's'zt.) Kr.)
Ettl K e t h e l i csald teljesen megklnbztetend. Ez is ha
sonlan Dzs vidki csald. Ketheli J zse f s Rcz Rztl szr ma
zott K. L s z l , kinek neje Kolumbn Eszter; kitl vannak a most
l Ketheli Fe r e nc z, R z a , Sztpli Zsigmondn, s Jzsef.
a) Halottakkuli Bartsg Kccz. Istvn felett i 755-ben. Elmou. Veres ti Gy.
I. 290. 1.
Erdly nev, csatdat. 10
KE M N Y .
107. . KEMNY CSA LD.
[Magyar-Gyer-monostori, grf s br.]
Terjedelmes csaldhoz vagyis nemzetsghez rkeztnk. Miknt
Kemny Jnos, a fejdelem, a j s utna Mikola bj akarja: e nemzet
sg trzse a 958. krl lt Mikola volt.
Szerintk a Gyerfi, Mikola, Rad, Kabs, Vitz s Kemny
csald egy kzs nemzetsgbl gazott el. Mindeniknek ugyanaz vala
czmere: kirlyi koronbl kiemelked gabogos szarv dmvad. Cz-
merk mellett, egy eredet vala jszguk is, mire oklevelek vannak,
tbbek kztt egy Ulszltl megerstett egyezmny, a X V. szzad v
grl, mely szerint az emltett csaldok fiai magtalansg esetre j
szgaikat egymsnak lektik. Mi azon hagyomnyt, miszerint jajkzs
csaldf a Kr zs Kisszamos vlgyt, mint els foglalst hagyl t o-
danfak: iiKetv teszir"' *
Megksrtjk teht ezennel a kzs trzsbli elgozst kimutat--
ni ; mely is a mennyire oklevelek nyomn felvihet, igy kvetkezik:
Gyer ( 1260-70) .
Mikola (kalotai, 1296).
i
Jnos (1296).
. . . .
Gyer (vsrhelyi). Jakab (gv.-monostor, 1343). Jnos (dezmri).
(Ettl j a Gyerfi csald.) i * (Ettl j a Mikola csald.)
Istvn.

Istvn (1390).
- : x
Rad Lszl. Istvn. Pter.
* ^ ,p / w. , , ^ i
A ndrs. Gyrgy. Pter cj Tams.
(Ilona.) (ttl a Vitz cs.) (Ettl a Kemny cs.) (Ettl a Kabos cs.)
(Ettl a Rad csald.)
Vilgosabb trtnetk a szentimrei hssel, Kerneny^J3JHnjjBd_.
kezddik, ki 1440-ben Hunyadi Jnos jelmezt feltve^ kodrusi ha
lllal ment meg hazjt, d j Hogyan fggtt ssze a csalddal, nem
mutatjk tblzataink; Bonfin utn ll, mikp e bajnok Kemny ne
vet horda: emelte ki , szentel meg, s ad a honszeretet pld
nyakp az.utod ajkra.
Ez idtl Kemny Jnos fejdelemig mind belebb belebb ltjuk
ket nyomulni a hon trtnete sznpadhoz.
, Kemny Jnos fejd. ut l egel bb a Kemny csal drl ncl cl irata els" lap-
; jain, mit Rumy KroJy adott ki Pesten 18 16. Magyar eml kezetes r
sokII. III. kt, Ksbb a csal d trtnett kl n ia l e rta. Benk Gen.
Trans. II. 394.
b) Hist.: Gencal 44. 1.
c) Kemny J. nl etirata Uurfiynl II. 4. 1.
d) Erdl y Rgisgei. 279. 1.
K E M N Y .
147
A XVI . szzadban J nost 1550-benMartinuzziGy. abrassaiha
vasokra rendeli, az Erdlyt pusztit olhok ellen, 1554.1. Ferdi nnd
kldi Szolimn csszrhoz. Ugyan ltala adatta okt Izabella a f e
jrvri 1558-i orszggylsen: mirt lette le Kendiket. Bkkst,
mellette tbb joszgrszeket szerze csaldnak. I s t v n azoiTIa^Feii
kklii fispn. J no s 1603-ban a forradalmr Szkely Mzes egyik
tevkeny embere, s mint ilyen esik el. ) Bo l d i zs r t Szkely M-^
zes a moldvai vajdhoz kldi, hogy szvetsgesl nyerje. ) Pr v
mlva mint Erdly kvete megy a flkelt Bocskaihoz Magyarorszgra,
onnan Kolozsvr vroshoz kldetik. *0 Ksbb 1608-ban fispn
lesz, d ) s tat nyita finak, a fejdelemnek.
Els fia, Bo l d i zs r Bethlen Gbor alatt esik el Bcs mellett,
16 ves korban.
Mieltt tovbb mennnk, lssuk a csaldfa fenn flben hagyott
folytatst: Pter.
Lszl. Pter.
i (Bagdi Kata.)
Lszl. Jnos. Gyrgy. Jnos (1550). Kata. stb. f )
"(Ombozi Marg.) (Haller Pt.)
Ferencz. Istvn +. Jzsef.
(Szentpli Erzs.) (kklii fisp.) |
Jnos (1603). Magdolna.
(Sarmasgi A n.) (Szalnczi Gy.)
'
1
- *
Ferencz+, Lszl f. Boldizsr (1630). linre +.
(fejrmegyei fisp.)
(Lzr A nna)
(Fnyi Zsf.)
, ; , ,
Boldizsr. Jnos. Boldizsr. Pter. A nna. Erzsbet. Zsfi. Kata.
(tfjan e- (a fejdelem.) (+1654.)(Torocz-(Blien (Szalnczi (Nemes (Betlen
settel.) (Kllai Zs.) (dobokai kai Kat.) Farkas Jn.) Blint.) Fer.)
(Lonyai A n.) fispn.) (folytat.) histor. (Mikes Ben.)
(folyt, albb.) (BornemiszaZs.) anyja.)
Ke m ny J no s egyelre Bethlen Gbor fejd. udvarnoka, k
sbb II. Rkczi Gyrgy fvezre. Mint ilyen tatrrabsgra esik, k i
vltja magt. S a trk elleni gyllete s fktelen nagyravgysa e)
flbreszt benne a flszzadtl szunyad gondolatot, Erdl yt a ma
gyar koronhoz visszakapcsolni. S osztrk szvetsg alapjn sereggel
jtt Erdly tront elfoglalni. 1660-ban fejdelemm vl aszt j k./ ' ) A
a) Wol f de Bel l iin V. 321. 1. b) Wol f de Bethlen V. 138. 323. 335. 1.
c) Wol f de Bethlen VI. 229. 277. 1. cl) 1608. aug. 9. ml I.
e) Cserei Hist. 10. 1.
/ ) 1660. dec 24. art. 1. Donatioit cassltk 1662. mart. 10. art. 1?.
10*
148
KE M N Y .
trk s trk prt csatt hoz ellene. Nagyszllsnl 1662-ben elesik.
S ha a trk akkori mind nyomasztbb politikjt vesszk: azt hihet
jk, mikp-Kemny Jnos egy Kemny Simon des megnyugovsval
hala el e csata tren, a )
Hogyan szmozot t le a fejdelemtl jv g, ezennel itt k
vetkezik : Jnos (a fejdelem).
(Kllai Zsuzs.)
(Lonyai A nna.)
Ferencz. Simon (1663).
(Hosszufaluul elesik.) (A lia Mria.)
(Pernyi Kata.)
Mria. Jnos (brk lettek). Lszl. Simon (1704).
(Haller Istv.) (Belsszoln. fisp.) (fkormnyz.) (Vay A nna.)
(Teleki A nna.) (Pekri Kata.) i
) (Betlen Elekn.) )
Zsigmond. Samu. Krisztina. Zsuzsa. Farkas. dm (1753).
(t 1736 el.) (+1744.)(BetlenJzs.) (Bnfi (orsz. elnk.) (gr.RdeiDrus.)
(tbl.ln.)(dobok.fisp.) Fer.) (gr. Kornis Mr.) i
(bBnfiKr.) (Macsksi Kat.) ^ }
(g.Betlgn.) t
^^ . * \ (
Gergely (f 1769). Mikls(f 1775). Zsigmond.A nna. Simon.
(b.B'niMr.) (gr Vas Kriszt.) (t 1769-)(f 1835.) (Wessel. Poli.)
r ( t 1802.) (gr. Bnfi Gy.) (Was Kata.)
Farkas (grf 1.) Smuel (grfi.) Krisztina. Simon. Jnost . Lszl,
( t 1830.) ' ( t 1817.) ( f 1811.) (t 1826 ) (b.Bnfign.)
gr.Battyni (tblai elnk.) (tb. Betlen Pl.) (tblai lnk.) i
Terz.) (ikt. Betlen Kata.) (gr. Teleki A nna.) / ,
Jzsef. Smuel. Kata. Mikls. Domokos. Istvn. Gyrgy. Simon. A lbert.
^z. l 795) ( nt l e n) ( H81^
atrtnsz.) (gr.Kn(A ranyossz. Bor.) fispn.) Mria.) si Kr.f.)
(LangA n.) Jzsef.) fkirbir.) \ (b.BiiiKat) < . \
^ 1 (g. Teleki Pol.) \ f \ Lszl,
Farkast. Malvint. J
n
;
n
r
C S i
j
Gyula. Ida. D,ani. Bla. Vilma. Janka. dn. Klmn. Endre. Simon.
(Brczi Gyula.) < Mari. s.A nna,
Msik fia, Si mon, apja halla utn Bnfi Dnes s tbb furak
kal Magyarorszgra futnak, s midn hasztalan vrnnak az osztrk se
glyre., 1663-ban kapott kegyelemre visszatrtek Erdlybe. ) Simon
neje, Pernyi Kata mint buzg katholika, s a jesuitk egyik vdnje:
a) L. Joan. de Bethlen. Comment. Tbbek kztt Kvesdet , Bkks egy r-
szt szerze"a csaldnak.
1>) 1663. sept. 24. art. 9. Cserei Hist. lO. 12. 16. 1.
K EMN Y.
149
a csaldra, melyet mint ltk, egytt alkotnak, nem kis befolyst
gyakorla.
Simon fiai visszalptek vala a politikai plyrl. A Rkczi for
radalomban Si mont s L szl t 1704 tjt a grgnyi vrba ltjuk
voA ulva. a j S ugyank brkk is lettek.
J n o s , a nagyobb testvr, 1686-ban a kormny* deputatio-
nak tancsosa: a.hatalmas Teleki Mihly lenyt vev el ; sln a mos
tani grf Kemnyek alaktja. Vallsos ember, Enyedre, Kolozsvrra
tbb alaptvnyt tett, harangot ntet stb. Harminczkilencz ves ko
rban hala el.
Fia Samu (+.1744.) dobokai fispn; egyike kora miveltebb
frliainak: azon oklevlgyjtemny, melyet a nyelvmivel trsasg
megemlt, szorgalma gymlcse volt; kr hogy elveszett.
Testvrtl, Zsi gmondt l jtt lejebba csald, kinek kt fia van.
Gergely fia, Far kas, 1806 tjt grfsgt szerzett, s hagya fira,
J zs e f r e (szl. 1795. sept. 11.), haznk legnagyobb trtnet bv
rra; ki szmtalan trtneti rtekezsei mellett, trtneti irodalmun
kat a Fundgruben," Erdl y Trtnetei t r a, " Notitia Capituli A l -
hensis" s a tbbivel gazdagt; mint a ki ma haznkban leggazdagabb
trtneti knyvtr s kziratgyjtemnynyel bir. gozatt alkalmasint
berekeszti.
Zsigmond msik fitl, Mi kl st l (+ 1775.), ki magn letet
lt, szrmozk haznk nagy llamfrfia gr. K. S mue l . Fiatal korban
ngy vet akadmikon, s Eurpt utazva tlt. 1784-ben Sltzer, a
nagy trtnsz azzal bocst hazjba: nem tudja, a grf tanult t b
bet tle, vagy a grftl Erdl yrl , mr ekkor ugy ismer hazjt.
Nejt mr klfldrl megkr, s haza jvn, nslt. II. Jzseftl 1786-
ban Belsszolnok s Doboka egyestett megyk al -, Leopoldtl 1790.
sept. 20-n Tordamegye fispnjv, 1795. mart. 16-n fkormnyi
tancsoss neveztetett: mire kamars, 1804. febr. 9-n grff leve.
1810-ben a rendek tblai elnksgre vlasztjk; mely idtl ideigle
nes elnk vala 1815 jun. 16-ig, mint a mikor valsgos tblai elnk
k ttetett. Ugyanez v dec. 22-n a Leopold commendatori ke
resztjt kap. 1816. sept. 10-n orszgos elnkk ln. Mit alig kez
de meg, beteges lett, 1817. sept. 23-n meghalt, bj
Fia, S mue l , az ismeretes hazafi s mvszet prtfog: az
1834-i ellenzki szellem orszggylsen A ranyosszk kvete. K
sbb kirlyi hivatalos. A z 1841/2-ki orszggylsen gr. Kemny J
zseffel orszgos mzeum ltestst inditvnyozk, s alapjul nagy
szer knyvtraikat, kzirat gyjtemnyeiket ajnlk fel; melynek
azonban nagy rszt a forradalom ellen flkelt np 1848. nov. 14-n
gerendi kastlya feldulsakor, sztszrta, elget. cj Mint ntlen, s
legldozatkszebb gazdagaink egyike fogja a grfi vagy is ge r e nd i
gat srba vinni.
a) Cserei Hist. 336. 1.
b) Fel s Magy. orsz. Minerva. 1825. Apr. kt. 155. 1.
c) Erdl yi Naptr. 1854. 116. 1.
150
KE M N Y .
A fejdelemtl lejv msodik gozat Erdlynek egy fkormny-
zt ada, Kemny L s zl t , ki e hivatalt 1762-ig viselte. Fi a, Far
kas, orszgos elnk, mint nyugalmazott hala el, ks vnsgben,
1805-ben.
A harmadik gozat vgn jelennek meg a cinics, ksedelmes
s tuds Kemny Si mon fiai: Domokos s I s t v n ismeretes or
szggylsi ellenzki sznokaink. Ezeket a birtokukhoz tartoz Vcs-
vrrl vcsieknek szoktuk nevezni.
Futlagos szemlnk utn ms gra megynk a terjedelmes csa^
Idnak, mely a fejdelem testvrtl, P t e r t l kvetkezleg szrmo-
zott le. Pter (a fejdelem testvre).
(Toroczkai Kata.)
Jnos (1710). Boldizsr Kata. Zsfi.
(Ndudvari Kriszt.) (Tordai Zsfi,) (Gyerfi Gy.) (Dniel Istv.)
I /^ :
1
*\
' Pter. Boldizsr. Mria. Gyrgy, Kata. Sndor. Ferencz.
(lolltovich (b.Bnign.)(Szeredai(Kendefi(KnMikl )(Pekri (Bor Zsuzs.)
Kata) '* Zsgm.) Druzs.) Zsfi) " {
' ! ' i
Jnos. j \ P t e r f . )
(BrusierreKata) f \ ' f
Imre. Samu. Zsigmond. Gyrgy. Simon. Pl.
(A lmsi Jul.) (gr. Toldi (Zski Kriszt.) (Vay Jul.) (BldiKlra.) (Halm-
t Pol i ) (Troczi Klra.) J j gyil.)
Imre f. Cgr. Vas va.) i t i
(Ribiczei Mr.) > / ) J ]
Lszl. Sndor. A ndrs. Jzsef. Samu. Jnos. Igncz. Lajos.
(Szlai A n.)(b.Diosze-(fl823.)(RtiZs.)(b.Gyrfi(Barcsai(b.Szentke-(b.Wes-
) . gi Kriszt.) (Kendefi / gn.) A nna.) resztiMr.) selnyi
Lrincz.(Danielliva) Roza.) Lajos.(CskaRoz.) (
Gyrgy.(EperjesiJul.)(tl829) f i f Istvn. )
Dniel. j (vannak.) j j (Mara gn.) J
Ferencz. f f } ^
Dnes (+ 1849) Domokos. Samu.Zsigmond. Gyrgyf .Pl. Ferenc.Farkas.
(b Kemny) (UjvriKr.)(Dobai (azir.)(b.Kemny(f 1854)(orsz,(f1852)
Kata.) f Poli.) Jnos. A nna.)(g.Teleki elnk)(Seethal
j Mikls. j (ntlenek.) , ) ; Rki.) (g.Betl. Kr.)
f (vannak, r - . i Kat.) i
n m c i . r> *
G
y
r
g y
F e r e n c
-
M a r i
: i Karolina.
Gejza Ilka. Sarolta. Berta.
( n i l
'
c s ) ( W e r n
_
Emma. Dnes Gyer. J hardlst.)
Polka. Zsuzsa. Julina Kata. Erzsi. Karolina. Domokos.
(Gyrfs om.) (Zeyk Domokos.)
( f 1849.)
K E M N Y . K E N D E FI. 151
Ezen gban is, mely 1755. febr. 18-n lelt brv, tbb tekin
tlyes frfit ltnk s ltunk. Ilyen vala a napjainkban elhaltak kzl:
b. K. D ne s , utols orszggylseinken ellenzki vezrsznok, r
zelemhez szl beszdeivel; rendesen A lsfejr kvet e; mint l
lamtitkr hala el Pesten 1849-ben.
Kemny Zsi gmond ismeretes regnyrnk, publicistnk, maga
is ott ll e csaldfa vgsarjai kztt.
Tovbb hrom testvr ll, hrom tisztelt nv. P l , ki minden
ezstjt a haza oltrra adta: meghalt 1854. mart. 26-n. Far kas a
a forradalmi dandr fnk, ki Londonban hala el, 1852-ben. Test v
rk, Fe r e n c z , 1838 ta orszgos elnk, ki mrskelt politikja,
llamfrfii beltsa ltal, haza skormny bizalmt egyarnt bir.
A Bethlenek utn legterjedelmesebb csald, melybl a mai nap
mintegy 70 tug l. a )
108. . K E N D E F I C S A L D .
[Malomvizi.]
A gynyr. Htszeg egyik scsalda: 6) itt fekszik Malomvz,
S felette Kolczvr festi romja, melynek erklyrl, mint a csald
fszkrl, Kenden* Ilona a mlysgbe eregette fonalszlait, c) Rgen e
vrhoz 600 jobbgy tartozott, d) A z emltetteken kivl Magyar-Brel-
tyn is szkel nek; Orlyaboldogfalvn Htszeg vidk legfestibb kas
tlyt is e csald birja.
Czmerk: egy nyilaz frfi, ezst mezben; kinek htn taln
foszlny l ei i g: hajtand lenne, hogy
e czfmet oklevlbeli lict a csald
kzz tenn, hogy a fen forg s a nyi
lak korval sehogy sem egyeztethet
hagyomnyt megsemmisthessk.
E csald eredett kelkppen adjk.
Nmelyek a XIII. szzadtl le a X VI -
ig Kende nevn hozzk le; hogy ek
kor vettk volna fel a Kendefi nevet;
msok a Mara s Kenderesi csaldbl
1500 krtil szakasztjk ki, s vltoz
tatjk nevt Kendefire.
A leszrmozst ott kezdjk teht,
hol a kt vlemny megegyezik, ott
hol a Kendefi nevet felvenni ltszanak; honnan le igy kvetkeztek:
a) L. a Kemnyek l ett: Budai Lex. II. 440. Rgi & xtj Kzhaszn sincr.
tra. Mapyar Athenas 136. 1. sth.
h) L. Mikola 53. Beak Spec. Tran&. MalomvznJ. (Kzi.)
c) Erd. Rgisgei. l65. 1.
d) Dubai Tisztess? Oszlopa. Szehcn 1739.
152
K E N D E *! .
Lszl (1508).
(Betlen Orsolya.)
A nna. Gspr.
, . _ . a - -
Jnos. Gspr (1607). Mikls. Lszl.
(Bornemisza Zs.) (NagymhlyiMarg.)
, ;
1 1
^
Gbor. A nna. Mikls (1629). Judit.
/ (Bornemisza Pl.) (Nagy Erzsb.) (Yas Gyrgy.)
t ' (Nemes Zsuzs) (Bnfi Zsigm.)
} (Pogny Mr.)
Gspr Jnos(f 1694). Gbor Pl. Mihly. Mikls. A nna. Lszl.
(Kun Kata) a) (1678). (Dniel Jud.) (Makrai (oszt. Pap
/ (Dniel Bor.) (NalcziErzs) Pter.) Borb.)
* \ \ t
gnes. Krisztina. Kata. < \ i
(Inczd(BnfiGb.)(Pongrcz \ i Jzsef f.
Gyrgy.) Pl.) | . \
Kata Gbor. Gspr. Mihly. Lszl. Druzsa.
(Vay Mih.) (Bnfi Zs.) (Bet'en 1.) ( (Kinoki Terz.) (Kemny Gy.)
t
Rki (+1798). Elek(gr)f. Mikls. Mihly +. Jzsef.
(Teleki Mih.) (hunyadi fisp.) (Nalczi Sra.) (Barcsai Rki.)
(Betlen Gerg.) (gr. Lzr A n.) i . i '
(gr.Betl.Kriszt. + 1783.) J }
^ _ < * < . ^ i ,
Jnos. Mikls. Zsuzsa. Pl. Lszl. Ferencz. Jzsef.
(Teleki Pol.)(Nalczi(TeIokiDom.)(KnKlr.)(Toldalagi(Gl Juli.) (g.Kendefi
(+ 1797.) Judit) Borbra. (BnfiDrus.) Erzs.) f Bori).)"
J (Kendefi Jzs.) i i Lajos.
) Rkhel. ) ^ J (Betlen Mr.) \
lek. dm (+ 1834). Elek. Samu? Kroly. Farkas.
(+1832.) (Jzsika Rza.) (MikBor.)(Meines(P.HorvtRz.) (+ 1850.)
(Betlen Borb.) / Krl.) (+ 1839.) (Vr Rza.)
Rza. Kata. dm. Bertalan. Samu. rpd. Krisztina. Ilona.Rza.
(WesselnyiFar.) Istvn. Lszl. (Jzsika Leo.)
Hogy e tblzat hinyos, mutatja mindjrt elejn az, hogy azon
K. J no s , kit Martinuzzi 1550-ben az Erdlybe betni akar olhok
ellen rendel; ) ugy Kendefi G bor s I s t v n K. Mihly fiai, kik
1603-ban a Barczn Szkely Mzessel elestek: nincsenek emltve.
Valamint azt se mondhatjuk meg, ki volt azon mg fiatal G sp r , ki
ugyancsak e hadjrat alkalmval veszett el. c)
ci) Cserei Hislcr. 236. 1.
6) Budai Vol%. Lex. II. 457. 1.
c) Wolf dc Bethlen V 410. VI. 295. .408. 1.
KE N D E F I . K E N D E R E S ! . 153
Benk szerint R k h e l (Teleki s Bethlenn), a mult szzad
ban egyike vala azon lelkes rnknek, kik magyar knyvtr szer zs
ben kerestk rmket a j
Mria Thresia alatt Kend. El e k, fokorm. tancsos grfi czmet
vett fel sajt gra.
Unokja gr. Kend. dm csaldnevt korunk eltt a l egnpsze
rbb tette vala. Frfias szp arcza, szles melle, j termete feltn
v tevk. Mint egyedli fi elknyeztetve, mit se tanulva n fel; majd
flbred benne a lngsz bizonyos neme: szs, vvs, lovagls, l
vs s minden frfias kedvtelsben ellmegy; a kolozsvri vviskola
egyik alaptja lesz; a gazdszat elmozdtsra temntelen gpeket
hozat ... A politikai plyn, megye-gylseken mint Wesselnyi ba
rtja, az ellenzknl is elbb j r ; de aristocratbb s kevsb elbvl
sznok levn bartjnl, a npszersg azon fokra pen nem emel
kedhetett. 1834. febr. 4-n tnczvigalomban Yesz rszt, ott lenyval
mg tnezol; vgeztvel a szekeret be nem vrva, lenyt lbe mg
haza vi szi : s pr ra mlva a szv balkamarjbl felmen nagy letr
kettrepedse kvetkeztben, halva volt a mg csak 39 ves npszer
hazafi. Benne a grfi g kihalt.
Egybirnt e csald tbbire szp birtokait kezelve l, hivatalban
nem igen vett s vszen rszt.
109. . K E N D E R E S I C S A L D .
[Fels-szllspataki.]
Hunyadmegye egyik csalda. A z elttnk fekv csaldfa egy
trzsbl szrmztatja a Mara s Jfendefi csalddal. Szllspataki D a n-
csul nak, ki a XV. szzad vge fl lt, hrom fiat tulajdonitnak:
L szl t , kitl a Kendefiek, Jakabot , kitl a Mark, s P t e r t , k i
tl a Kend rsiek szrmoztak le.
Ezen Pter fia: L s zl , bj ennek Mi kl s, ennek Fe r e nc z
(162837), ennek I s t v n, ennek Mi h l y, ennek I s t v n, hu-
nyadmegyei pnztrnok, kinek els neje Balzsi Borbra, msodik
Cska va: kitl a mostan lk elgoznak. Emltett Istvn Mi h l y
nev fitl ( f 1785.) szrmozk fkormnyszki tancsos K. Mi h l y,
ki mint a nemzeti nyelv bartja, nevt tiszteletess tette. Szletett
1758. nov. 17-n. A szpmvszet irnti hajlama a kolozsvri sznhz
fellltatsa egyik buzg akarjv tev. Mint ir nhny rtekezst
kzle, melyek szpmvszet s hazai trtnet kri forognk. Meghalt
1824. apr. 26-n. Els nej* e volt Bja Rebeka (+ 1802.), msodik
Szotyori Mria.
Fia, Fe r e nc z, a kincstrnl volt fogalmaz. A pja t udomny-
a) Benk Gen. Trans. II. 611. 1.
b) s Jnos, kinek Ga vala azon K. P t e r , ki 18- ban hunyadmegyci
adszedv neveztetett; 23. dcc. art. 7.j k azl n kirnit
KE ND E RE S T . KE ND I .
szeretett maga is rklte. Tbbek kztt az A rpdia pr alapos tr
tneti rtekezst hoza tle. Ez vben hala. Neje volt Bardocz Klra,
kitl gyermekeket hagya.
A mellettek lejv g a csald sfszkben Hunyadmegyben l.
110. . K E N D I C S A L D .
[Szarvas-kendi, + XVII. sz.l
A fennebbi lehete e csald legels elneve, mig idfolytn, a
XIV. szzadban lt Tams, trzsfnk elseje, magt a mai Kendi-L-
nrl irata. Ez elnvvel maradtak egy szzadig, mig A nt al , az al -
vajda Vas lenyt vesz, azzal Vasas-Szentivnt kapja lenynegyedben:
minek kvetkeztben J no s fia szentivni elnevet vesz fel; mig
A nt al nev fia Radntat adomnykp kapva, radntinak iral magt
Leszrmozsuk Ut-ott hinyos tblzata, kvet kez:
Tams.
t
Istvn (1384).
Jnos (143147). Gyrgy (1434).
(Gyrfalvi Kata.)
Gyrgy. Ferencz (4482). A ntal (1472504).
( (Nagylaki Veronika.) (Erd. alvajda.)
Ilona (1494). (czeg. Vas Kata.)
(A ngelon.) (Erdlyi Hedviga.)
.Gl (1524).
Jnos (+ 1536). A ntal (+ 1558). Ferencz (+ 1558). Mihly.
-'j Bogti Klra.) (vajda.) (kecset.SzilvsiZsfi.)
Jnos (1569). \ (BnfiMagd. +1538.) (Bnfi Kata.)
(Kendefi A nna.) (Lvai Kata,+ 1551.) j
"
J
] (Homonnai Borb.) (
Ferencz (1580). Gyrgy. Gbor. A ntal. Sndor(+1594). Ferencz.
I (kincstrnok.) (+1594.) (Belsszoln. fisp.) (+ 1594.);
{ ^ (BalassaMarg.) . (Patochi Kata.)
] j (A lmdi A nna.)
Pter. Ferencz. Farkas. Gbor. Istvn. Zsfi. Krisztina. Istvn.
(+1582.) (1597.) (Kemndi(RvaiA n.) (Csapi (Bogti (Kovsoczi (+1528t.)
;
Judit. (BebekJud.)Borb.) i , Zsuzs.^Menyh.) Farkas.) (cancellr)
r+637.)(Zeemri Jnos. ( " " Zsuzsa. (Giczi Pt.) \
(MlerIst,)Borb.)(BnfMagd.) (BthoriBold.)(NmetiGer.) j
i f (Cski Istv. {
w ^
v
}
Judit. Gbor (1597). A nna. Krisztina.
(Haller Istv.) (Czobor Mrt.) (Haller Zsig.)
(Pongrcz Istv.')
KE N D I .
Eredetket Kund vezrig akarjk flvinni; s dobokai Kend
alaptst nekik tulajdontjk, aj Ksbb egy leve leggazdagabb, l eg
tevkenyebb, legnyugtalanabb hazafi csaldainknak: mirt csaknem
minden nevezetesebb tagja nagy hivatalokat viselt ugyan, de tbbire
vagy mindenik notztatott, vagy ppen politikai vrpadra kerlt. Mi n
denik ellenzki fnk volt a fe i i r i l l kormny ellenben, de hogy min
denik a haza szabadsga martyra lett volna: legalbb eddigi trtneti
adataink szerint, azt nem llthatjuk.
Kendi A nt al , 1409 tjt erdlyi alvajda, nyitja meg tudomsunk
szerint e csald polgri plyjt. 6j
Utna K. Gl 1524-ben Vass Bazszsal mint Dobokamegye kl
dttei, Zpolya Jnos vajda kihgsai ellen flkelt szkelyek mellett,
a kirlyhoz krvnyt irnak al. cj
A ntal vajda fiai kzl:
J nos mint Zpolya vezre esik el Ferdinnd sergei ellenben,
Eperjes mellett, 1536-ban.
Fe r e nc z, a nagyravgyk egyike, 1534-ben a hontapod Grittit
foga meg. 1540-ben Majlttal Zpolya ellen tmad; vgre kegyel
met kr: Zpolya meghagyja lett, s Magyarorszgra szmzi. K
sbb Izabella kegybl hazaj. S miutn Izabella Erdlyt Ferdi nnd
nak tadja: Ferdinnd ltal Kendi Ferencz Dobval 1553. apr. 9-n
vajdv neveztetett; de azrt Izabella hve maradott, s maga ment a
kirlyn visszahvsra 1556. jul. 6-n. A visszajtt Izabella asszo
nyos kormnyzsval-csakhamar elgletlen lett, az orszg kormny
zsgt tbb honfival egytt, Bebek kezre akarta jtszani, mire nzt, a
portra kvetet kldtek. A porta Izabellnak ezt titkon megrta. Iza-*
bella Bebeket, Kendi Fer enczet , s A nt a l testvrt Fej rvrra-hi
vatja; s ott sept. 1-je jjeln megrohantat, s lesujtat. Jszgait l e -
foglalk. Ds kincstrt, s csak asztagat tbbet hagya ezernl. Vajdai
letbl nevezetes, hogy a szkelyek trvnyeit 1555-ben Dobval
megersft. i
A csald ellenzki szellemt K. S nd o r , a legyilkoltatottak
testvrnek fia, fejt t ovbb, mint a Kendiek legtiszteletremltbb
jelleme, belt esze s rendithetlen hazafisgval. 1565-ben mr can
cellr. 1770-ben mr kvetsgben ltjuk Maximilinhoz, ki t kt
vig letartztatja; 1572. 1575-ben a portra jr, mely utols alka
lommal Bks ellen seglyt nyer. 1781-ben Lengyelorszgba kldik,
hogy ott Bth, Zsigmondnak a lengyelkirlysgat megszerezze. 1583-
ban a haldokl Bth. Kristf, a mg gyermek B. Zsigmond mell egyik
tutorv s igazgatv nevezi. 1588-ban Gczi lemondvn az 1585-en
flvett gub ernatorsgrl, Kendit az orszg az ifj Bth. Zsigmond mel
l tancsosnak nevezi; de Zs. el nem fogadja. Mire Kendi magnyba
a) Hodor Doboka Um. 123. J.
6) Benk Spec. Trans.
c) Edei- ad Felmeriim 254 1.
d) Budai Lcx. II. 442. Wol f de Bclhlen I. 550. 587. 61. Kzli. Isin. Tra.
VI. K. 485. I.
Ib6
KE NDI *
vonult, jszgra. A gyermekkirly rmkormnyt csendesen trte
Kendi ; de arra, hogy Bthori Erdlyt a trktl elszakasztva, a pr
gai udvarnak adja, egyezst br srgetek, de soha sem nyerek meg.
Bthori vltozkony esze resen akar Erdly tront hagyni, 1594-
ben ki is indula Erdlybl. Kendi ekkor fllpett, s magra vllal,
hogy Konstanczinpolyba megy, s Erdlynek kztrsasgi kormny
formt eszkzl. Mieltt e nagy lpst tennk, Kendi utna mene az
tban lev Bthorinak, s aug. 8-n Kolozsvrra visszahoz. A ug. 17-
r e orszggyls lesz. Bth. az elszakadst a Rendek elbe terjeszti:
Kendi , mint ellenzki fnk sznoklata egsz fegyvervel fllpett a
gondolat ellen. Fejrmegye s a szkelyek K^pdi mell nyilatkoztak,
a szszok s a megyk nagy rsze a fejdelem mell; s a portnak ha
dat szavaznak. Mire az sz Kendi egy beszdet trta, melyet hallt
hajtva rekeszt be, hogy hazja tovbbi szomor sorst ne lssa.
A ug. 18. Bthori tbb ellenzki tagokkal hivatja: megfogat, s tbbek
kel egytt aug. 30-n Kolozsvr piaczn lefejeztet- Vele egytt vr
padon mult ki testvre, Fe r e nc z; a j a Kendi A ntal fia, G bor ; bj
a kt veje: Bthori Boldizsr, Kovcsoczi Farkas cancellr msutt
sjtattak le. Javai elkoboztattak: csak aranyt 60,000 darabra teszik, c)
E notztatssal rja sokat vesztenek. Igy gyenglt naprl napra
a csald s rtke. Mert az A ntal gt hasonl sjtsok rtk: fit*
Fe r e nc zc t 1580-ban, ettli unokjt, Far kast , Gbor fit, I st vnt
(1610.), Sndort Zsigmondot C1610.) rendre notzgatk, s igy a csa
ldat tnkre tevk. A nnyira, hogy mr az A ntal ( t 1558.) rvinak
az orszg 1561-ben seglyt kr, oda jutottak.
Sndor fia, I st v n mg egyszer megksrti a polgri plya sze
rencsjt, de r sem mosolyga a szerencse. 1600, oct. 25-n si ja
vait, mit apja. elvesztett, visszakapja. 1603-ban Szkely Mzesrt
rabsgra jut, elszabadul. 1605-ben Bocskai rszn csatzik. 1606-an
Kassra van kldve bkektsre. Dobokai fispn lesz. d j 1607-ben
Bthori Gbor fejdelemsgre jutsn munkl. Korltnok lesz. 1609-
ben Szamosjvrt kapja. 1610-ben JJ nejt pziul tztt Bthori G-
. bor ellen sszeeskszik; de kituddvn, Kendi Magyarhonba fut, mi
d r t mart. 25-n hatrozatt lesz, hogy f. v febr. 1-tl kelt minden
oklevl jra irattassk, minthogy Kendi az orszg pecstjt is mag
val vitte. Notztatott; 16i4-ben Betlu Gbor .flmenti; de nem j ha-
' ^za; s igy 1619-ben ha a jv hongylsig haza nem jne, szmze
ts mondatott fejre, gy halt el Ma^ s csal
dat srba vitte. Leny jogon a Iallerek levnek utdaik.
Ugyanezen idben egy ms Kendi csald is le Erdlyben, mely
pagykendi s kel ement el ki nek irata magt: melyet ettl figyel
mesen meg kel l klnbztetni. Ez is hivatalokat visel, szerepet jt
szik. Figban ez 1672-ben hala ki Kendi I s t v n itlmesterrel.
a ) Istvufi Hist. Lib. XXI . Wol f de Bethlen l . III. Budai Lex. II. 4=46.
b) Budai Lcx. II. 455. 1. c) Budai Lex. l 456.
d) Wolf do Bethlen V. VI. ktet.
K E R E S Z T E S . K O R D A . 157
111. . K E R E S Z T E S CSA LD.
[Vrhegyi, grf. f 1727.]
E csald fszke a Maros-parti Srpatak s Vrhegy.
A legels ismeretes csaldtag neve srpataki Nagy. A msodi
k mr csak: S r pat akL A harmadik a nv cserben mg t ovbb
ment; grfsgt vett, s nevt azon kor szenteskedse divatra, K e
r e s z t e s r e cserlte. E metamorphosis kvetkezleg mene vghez:
Srpataki Nagy Mikls.
Srpataki Mrton (1677). Jnos +.
(Itlmester.)
(Jrmi Erzsbet.)
, 1 s
gr. Keresztes Mrton. Jzsef (+ 1730). Rebeka. Erzsbet.
(kklii fisp.) (Korda Zsigm.) (Bnfi Lszl.)
(Dniel Mria.) (Vas Gyrgy.)
, . - s
Klra. Kata f. Mria. Borbra. Zsfi. Terz. Istvn \ .
(b. Prinyi (b. A ndrsi (b. Prnyi (+ 1774.) (b. Rvai (b. Prnyi Jzsef f .
Imre.) Fer.) Pk) (ikt.Bell.Sara.)Lrincz.) A ntal.) Ferencz+.
Mi kl s ismeretlen minsg. Srp. M r t on 1649-ben hatalmas
prktor, 165356* kir. gyek igazgatja; 166077. itlmester;
ksbb tancsos lesz. Tbb jszgt szerez. gy kapja 1663-ban A l -
s-Oroszit. a)
Lenyt, Rebekt, Korda Zsigmond, az A por Istvn mostoha fiat
vev el ; s igy fia M r t on gyakran megfordult a hatalmas trt A por
Istvn udvarban. Kolozsvrit tsnula, mint reformtus; ksbb a l eg-
buzgbb kat hoi t s lesz. A Rkczi forradalom ell elbb Grgny
vrba, ksbb Szebenbe vonult. 1709-ben Bcsbe kldk, azon kr
vnynyel, hogy a kormny a guberniurnat kiegsztse. Srpataki ugy
ltszik fenmaradt; s magnak grfsgt eszkzlt: b) ksbb kklii
fispn. Nagyravgy tervit a sors dugba dnt, mert csak lenyai
hagytak maradkt; s igy a grf Keresztes nevet 1727-ben srba vitte.
112. . KOR DA CSA LD.
[Boros-jenij
lltlagosn Olaszhonbl jttek be, I. Kroly magyar kirly
alatt, Magyarorszgra. Onnan Erdlybe a nemzeti fejdelmek alatt j
hetett Mi hl y, kinek neje Macsksi Margit, kiknek tblzatunk elseje
unokja volt. c)
a) 1663. sept. 24. art. i0.
b) Cserei Hist. 336. 372. 421. 1.
c) Hon s Kl fl d 1847- 90.-sz.
158
K O K D A .
Csald fjok kvetkez:
Zsigmond (165568).
(Huszti kapitn.)
CTordai Erzsbet.)
(Farkas Zsuzsa.)
, i * \ ^
Ferencz (1662). Gyrgy' (1672). Borbra. Zsigmond (grf).
I (Vadas Mria.) (Szilgyi A nd.) (dvarh. fkirbir.)
/r* ' * < (Srpataki Rebeka.)
Kata, Klra. j i
(Katona Pl.)(Permrtoni j f
Mihly.) f
, ,i ^ ^ . / * ^
Zsuzsa. Sndor. Borbra. Zsigmond. Lszl. Zsuzsa. Mria.
(Sfr Pl.) (Keczeli (SzllsiJn.) (Bnfi Zs.) (gr. Lzr (Haller (Szenlker.
(FosztMeny.)Bor.) (Keczeli Istv.) (gr NemesJul.)A nna.) Fer.) A ndr.)
Borbra. Sndor. Lszl. Julina. Zsuzsa. Gyrgy ( t 1786).
(Sarmasgi(IrsaiMr.) (+1792.) (VrBold.)(KorodiFer.) (kolozsi fisp.)
Lszl.) } (VarsnyiTer.)(b Diosz.Fer.) (gr.TelekiZs.)
Klra. Zsigmond+. A nna. Zsigmond. Zsuzsa. Kata. dm. A nna.
(Blni Sam.) (1793.) (Murnyi (ikt. Betjen(+ 8i2)(Daniel(BnfiEl.)
Kata. (Salnki Rki.) Samu.) (VayDan.) A nn?\.)(Toldala-
(EgriFark.) Lszl.) ( Mria. t gi Lszl.)
j" (+1810.) J
( (KemnyLszl.) t
< ^ 7^ t
Gyrgy. dm. Gyrgy (+1794).
(Kabos Kr.) (Toldalagi Zsuzs.)
Gyrgy. A nna. Karolina.
(Versny Kroly.)
E csald eredeti erdlyi jszga Hdalms s valami volt; hon
nan nha hd almsinak is hivk magukat. Tovbbi szerencsjt hzas-
sgak ltal alapttja;.: Igy mindjrt az els Zsi gmond mindkt neje
gazdag. Fia Zsi gmo nd mint a gazdag s befolysos gr. A por Istvn
fogadott fia szp birtokra tesz szert, udvarhelyszki fkirlybir lesz; a)
s grfsgt vesz. A harmadik Zsi gmond msodik neje, Nemes Jlia,
(+ 1696 tjt.) egyike kora legmiveltebb asszonyainak, hatvankt vig
lt zvegyen, s mint ilyen hagyomny szerint: egykor Udvarhely
szk fkirlybirsgra a legtbb szzatot kapja. Ugyancsak ez g
ban Gy r gy (+ 1786.) nejvel, tbornok Teleki dm lenyval,
i^mt sok jszgt kap. De nem sok birhatk, mertezen Gyrgy uno
kjban, Gyr gybe n 1794-ben' a grfi g kihala. S igy a roppant
birtok, mely egy elltem fekv sszers szerint 113 helysgben sz-
a) Cserei Hist. 270. 412. 437. 1.
K O R D A . KORNLS . 159
mit egsz s rszjoszgokafc, a tblzat vgn ll lenyokra s illet
leg Toldalaginra, azon t az iktri Bethlenekre szlt.
A ms g megmaradt magyar nemes embernek. Hivatalt nem
jgi^n viseltek. Ma csak is az egy Gy r gy n fgg az egsz csald re
mnye, minthogy kt fitestvre a forradalomban elesett.
113. . K O R N I S C S A L D .
[Gncz-ruszkai, grf.]
E csald, mely a vallsossg, csaldiassg s humanits jellegt
horda s hordja magn, s mely haznknak annyi embert, ^ tbbek
kztt kt kormnyzt ada: azok kz tartozik, melyeket idegeneknek
szeretnek hinni.
Mikola, mind a mellett, hogy eredett eleget frksz, semmi
vlemnyt se ad, a j Ms trtnszek se, csupn Engel szavaz e t rgy
ban, ki ketfranczia eredeteknek hiszi. Honnan mertek teht az e-
lttnk megfordult csaldirati tblzatok azt, hogy orosz eredet :
megfejteni nem tudjuk.
A nnyi bizonyos, hogy a XI V. szzadban mr Magyarorszgon
vannak, s ugy ltszik el - s vezetk-nevket egy idben, magyar
fldn alkotk. Huszti hiteles kziratban bj egy oklevelet kzl,
mely a r us zkai K o mi s nv eredett meglehetsen flderti. Ez ok
levl szerint az A baujban fekv Ruszkt Isypi Pt er elbb Debrft Ist
vnnak vghagyomnyozza, de miutn ez notztatott, j vghngyomnyt
szerez, s abban Ruszka birtokossv: Tobayd Bertalan, T. A ntal s
Tobayd Ko mi s t est vreket tv; mire nkik Zsigmond kirly 143.
nov. 5-n Fejrvrtt adomny-levelet is ada.
Hihetleg ekkor kapk czmrk is, mi itt lthatlag, egy zld
hal ni n ll egyszarv, kk mezben.
Mikor jttek Erdlybe, bajos meg
mondani. Kznsgesen tblzatunk
harmadik zt gondoljk; de adataink
messzebb felmutatnak. Mi kl s, kit
Bthori Islvn, a Ferdinnd vajdja
1529-ben megfogat s meglet: mr
1523-ban Homorod-Szentplon birto
kt szerez, cj
Test vre Jnos Zpolya rszn To
kajnl a Tiszba vsz, 1537-ben. d j
Fia Mi k l s ho m r o d s ze nt p l i
elnevet vesz fek 1556-ban mint sz
kel y fldi lakost a szkelyek rszrl a helytart mell tancsoss
teszik. '
a) L- Mikola Mist. Gen. 7. J. b) Vajvoclac- Ti-ansilv. 94. 1.
c) L. iejcM-vi-t kptal ant, hol c csal d Birtokai lelett 48 darab okl evl l that.
d) Budai Polg. Lcx. II. 486. 1.
160
KOKNI S .
A csaldfa, mit Erdlyben alkottak, kvetkez:
Mikls (1480).
Jnos (+ 1537). Mikls (+ 1529).
Mikls (1556). Gyrgy.
(Bikli Borb.)
p T 1
.
y Ferencz. Gspr- Boldizsr.
f (Fut Dor.) I
{ Pter.
Mihly. Gspr. Margit. Ilona. Farkas(+ 1600). Ferencz.
(1562.) (+1600.)(KaczaTam,)(olt.MikFer.)(udvh.fkirbir.) Gyrgy.
(Erdlyi
a
(husztikapit)(BogtiBold.) * (Petki Kata.) Jnos.
Sr.) (Dczi Erzs.) (Betlen Kriszt.)
(Horvt A n. + 1595.) I .
Gyrgy. Boldizsr. Zsigmond. Mikls. Ferencz. A nna. Judit.
(1618.) (+1610) (1636.) s (kap.Bornens.)(sim.(PcsiSim..
(Sajgal(Hromsz.fkap,)(biharfisp.)Zsigmond. Jud.) Szkely Kata.
Kata.) (KeresztriKat.)(PlfiIlona.) (+1603.) f Mzes j(dersiPet)
t { . kiJn.)
Istvn. Ferencz (1649). Borbra. Margit (1630). Istvn. Borbra.
(jesuita.) (kolozsi fisp.) (apcza) (Rdei Jn.) ( (1664.)
v
(Wessel. Kata.) { (Paczolai Pt.)
Krisztina. A nna. . Gspr (1662), Kata. Pl. Gspr.
(b.PrinyiFer.)(PrinyiGb,)(marossz.fkap.) (b. Haller , f (+1680t.)
(Balassi Erzsbet.) dm.
(Cski Mria.) f
(folytatjuk.) ' Mria.
(Bnfi Boldizsr.)
Mikls fiai kzl : Mi h l y 1562-ben Jnos Zsigmond jog
csonktsai ellen a szkelysgge felkl, mirt rvid fogsgot szenved.a)
Gspr egyike kora legtevkenyebb frfiainak. 1570-hen B
thori Istvn Lengyelorszgba kldi, hogy kirlyly ltt eszkpl j e.
Ksbb a Bthori Zsigmond fejd. ltal felidzett zavarokban, a trk
kel i bartsg felbomlsra szavazott. Mint ilyen, Huszti kapitny l e
vn, 1594-ben a trktl bekldtt tatrokkal Mramrosban meghar-
czol; de csatt veszt. ). Mint Bthori Zsigmond rendithetlen hve,
tbb jszgot nyer, kltk 1596. dec. 25-h-Radntot, honnan ma
gt nha radntinak irata. Bthori Endre fejdelemm tllasztatsnak
ellene munklt, c) A z e kzben Erdlybe bettt Mihly vajda ellen
serget hozni t kldik Rudolfhoz, s ugy j be Basta; mire Mihly
vajda tet katonival 1600-ban sszevagdaltat. d )
aj jan. 21. rt. 8. b) Wol f de Bethlen III. 355. 1.
c) Wol* de Bethlen IY. 217. 1. cl) Bethlen V- 35. 1.
KOJRWS. 161
Fa r k a s hasonlan kora egyik t eki nt l yes frfia: Udvarhely
szk fkapitnja; 1576-ban Bthorit lengyel kirlysgra ki sri ; 1584-
ben egyike azon kveteknek Bthorihoz, kik gubernt ort krt ek;
1595-ben Bth. Zsigmond megbzsbl a szkelyeket szabadsguk
visszaigrse mellett fellteti, hogy Sinn basra menjenek; 1599-
ben Bth, Endre mellett az olhok elfogtk, s Fejrvrtt tmlczben
t Mihly ^vajd a katonkkal meglel. a j
FV Mi k i s, b o mo r o d - s z e n t p l i elnevet vesz fel.
1556-ban mint szkelyfldi lakost a szkelyek rszrl a helytart
iell tancsoss teszik.
Kt fia: Mi kl s s Z s i g mo n d Szkely Mzes mellett vesz a
Barczn el.
Gspr fia, Bo l d i zs r mr 1581-ben nagysgos r, pedig ak
kor nem a cseldek kezdek e czmet, hanem trvnyhozs ad, Sz
kelysg tbornoka l evn, nagy befolyst biztosta magnak* A Basta-
fle kormny egyik hve. Mint ilyen 1604-ben azon parancsot kap
ta, hogy a szkeysget a felkelt Bocskai ellen vezesse; de a sz
kelysg hazaoszlott; maga Magyarorszgra ment a nmet tborba, bj
Lecsendeslvn a hon, haza j. 1607-ben Rkczi Zs. mell t an
csoss, cj 1608-ban hromszki fkapitnn nevezik, Szp neje B
thori Gbor fejdelemnek megtetszett, Radnton nla ksrleteket tesz;
mirt K. Boldizsr tbb i l y hajban evez frjekkel s rokonaival
sszeeskvst l t es t ; Bthorit szemlyesen fegyverrel megtmodjk,
mirt t tbbekkel elfogjk; s 1610-ben fejt veszti, d j Mire szelid
neje, Borbra lenyval a pozsoni zrdba vonta el magt, ott hala el.
Test vr^ Zsi gmondot , yel egytt notzk vala, mire M[a-
gyarorszgra Tutotl, ksbb Visszajtt,
4
s a nota all 1614-^beni fel
mentetett, ^i i t i pn, tancsos s vezr JBthJen Gbor f Sj . Rkczi
Gy. fejdelmek & t t t eki nt l yel l ember. 1636-ban mint Rkczi had
vezre Szalontnl a trkkel megtkzik, ej Mint ilyen szerezte a
mai Kornis jszgok nagy rszt, mint 1620-ban Biharban Papmezt,
Kerekesfalvt, 1636-ban Kpolnt, mit magtalan l evn, csire ha-
gyomnyoza.
?
T, Gy r gy testvrk is rszt vett a Bthori elleni sszeeskvs
ben, ^ is notzk, de 1615-ben t is flmentk. / )
Boldizsr finak, Fe r e nc zne k 1620-ban inscribljk az ud
varhelyi Csqnkavrat, 2000 forintban, gj 1629-ben Horn. szentplra
kirlyi jogot viszen be. 164851-ben Dobokban s egyebtt igen
sokat szerez* 1636-ban kolozsi fispn. Igen szent ember levn, I.
Rkczi azon gyanra jtt, hogy tn jesuita lenne, s mindent meg-
a ) Budai Polg. Lex. II. 487. 1. Wol f de Bethlen V, 165..1.
b) Wol f de Bethlen V. VI. ktet.
c) 1607. 22. jan. art. 6.
d) 1610. mart. 25. art. 9.
) Kazy. Libr. 10.
f) I 6 l . febr. 27. art. 42.
g) 1620. IX. Liber. Regius. 65. 1.
Erdly B#P. csalddai. 11
162
KOB NI S -
irna Bcsbe, honnan mindent elkvettetett megbuktatsra: majd
ezer jobbgybl forgattat ki . Igy forgat ki Radntbl is, mit Kor.
Rkczinak engede 1649-ben, hogy a figban kihalt gyeki Wesse
lnyi javakat, neje jszgait a fejdelem el ne vegye, II. Rkczi alatt
1657-ben tatr rabsgra jut; 50,000 tallrqn vltjk ki , mi a jsz
gok egy rsze elzlogostsba kerlt, pedig csak felt fizettk meg*
az orszg is negyedt fizetni igre, d) Hazajvn, szent fogadsbl
Olaszhonba utazik, mint visszafel tartana, Bcsben szltsben meg
halt, s ott temetik el a ferencziek templomba.
Miutn a fenebbi tblzat szemlyein vgig pillantnk, folytas
suk a tblzatot. Gspr (marosszki fkap. 1662).
(Balassi Erzsbet.)
(Cski Mria)
Istvn (grf 1714). A nna. Krisztina. A ntal+. Margit Zsigmond;
(fejri s kkl, fisp.) (Haller fapcza.) Ferencz f. (Lzr (grf, + 1731.)
(Gyerfi Borb.) Gyrgy.) Fer.) (fkormnyz.)
V (Blintit Zsuzs.)
va. A ntal (1742). Krisztina. Zsigmond. Zsuzsa. Ferencz (1729).
(Pet. Nagy (Mikes Mr.) (Boruemis. Ign.) (1735.) (Lzr Lsz.)(kkl. fisp.)
Bold.( (gr. Petki A n.) (Haller A nna.) (Petki Zsuzsa.)
) 7 (Gerb Zsuzsi)
Mihly. A ntal. A n. Mria. Zsigmond. Klra. Igncz. Imre. Ferencz. Gspr,
(guber.(Toroczk. (Kemny (1808.) (Teleki (Teleki(Blntit(pspk,)(HalIe^
cons.) A nna.) Fark.) (Belsflszoln. Tam,) A n.) Mr.) Klra, Klta.
(Plfi i (g.GyuIaiKrisz.)A rma. i i(Chamusn.j y
Krolin.)A nna. (b KemnyCec.)(Macsk. j > Krisztin. Ferencz.
I (Haller Ist.) (+ 1837.) Fer.) ) > (HMler st.) ( .
A rin* . Rza+ 1847.) j \ \ A nna, A mlia.
(b.Huszr(gr.KaracsaiSnd.) j i \ (LzrJn.) (b.Pri-
A nt.) \ \ \ nyiBert)
Jnos (+ 1840). Zsigmond. Mihly. Kroly. Elek. Klra,
(fkormnyz.) (Mikes Zsuzs.)(ikt. Betl. (Haller (KornisZs.)(Toroczkai
(gr. Fldvri Terz.)- ) Kata.) A n.) -y Snd)
(b. Szentkereszti KI.) Zsigmond. { | A nna. Trsia.
| (+ 1854.) A lice. (Dindr Ist.)
( (b. Gyrfi Berta.) y ) N. N.
Gbor . Samu.Ferencz. Mi kl s. Klrisz. A lexandrina. Luiz..
frnagy)(gr. Tolda- s dm. (gr.Kr- Gyrgy, (b. Gerliczi Fel.)
(gr.Kn daagi 1.) A lbert. A nna. lyi Ede.) A nna.
Zsfi.) Mria,
y (b.OnagtenJzs.)
Gabriela. Ilka. N. N. Viktor.
a) 1638. aj*. 9. art. 42.
KORNI S . 163
A fels G s p r , Kemny Jnos fbejrja levn, jelen
volt a nagyszllsi csatban. Mirt is 1662-ben notzk, de ms v
ben felszabadtk, 1) s ksbb hivatalokra alkalmazk. Szorgalmatos
szerz ember, a fennebb elzllogostott jszgok kzl sokat kivlt,
mint Vralyt, Plost, Gyekt ; A pafi is visszaad egy pr oly j sz
got, mit Rkczi elvett vala, mint Bozott: s igy csaldjt mg-
egyszr helyret. bj Ellenben Ruszkn a csald utols mg fenlev
rszt is eladta gr. Cski Istvnnak.
Egy ms G sp r t , ki tn Istvn fia lehetett, Cserei ugy mutat
be, mint ki egyedl nem hajolt meg Teleki Mihly akaratnak, ki
hivatalt nem fogadott el, st egykor Fogarasban a fejdelem asztal
nl Telekinek buzognyt emleget; ki nem sok hirtelen s gya
ns halllal, 1680 krl, ntelen hala el. cj
A fennebbi Gspr fiai a Rkczi forradalom ellen vannak.
I s t v n egyelre fispn; 1714-ben tartomnyi fbiztosnak vl asz-
t t i k. ^)
Testvre, Zsi gmond, mg nagyobb szerepet jtszik, a kor
mnytancsbl 1610 krl udvari cancellrnak vitetik fel; j nem
sok Erdly fkormnyzja l esz, s mint ilyen tteti le Fej r
vr alapkvt, s meghal 1731. decemb. 14-n. E kettben lett a csa
ld grff.
A fkormnyz fia, Fer encz, 1729-ben kklli fispn lesz.
Istvn fia A nt a l 1742-ben apja helybe ftartomnyi biztos,
1754-ben fkormnyszki tancsos.
A z itt kvetkezk tbbire fispnok s majd fkormnyszki
tancsosok. j
;
Korunkbtn ltek kzl, szelifl szp lelk Mi h l y, ki mint a
tuds trsasg tagja hala el, 1815-ben lp a fkormrmitayszk szol
glatba; 1818-ban fogalmaz, 1824-ben titoknok, 1826-ban kvrvi-
dki , 1829-ben kolosi administrator, 1832-ben kincstri t an
csos lett. fj
A hasonlan szeld J no s ban fkormnyzt hoz Erdl y-
nkidki 1717-ben kvri administrator, 1822-ben udvari tancsos,
182Tr-ben fkormnyszki al el nk, s bels titkos t ancsos, 1837.
augustus 31-kn pedig vllasztott fkormnyz lett. Mint ilyen szl
tsbn hala el 1840. august. 15-n Kolozsvrtt az arnban egy tzi
jtk alatt. ^3
) Kazy Libr. VIII. notzt. mart. 10. art. 17.
6) Sajt iratai utn, mit irt 167883. L. Mikc Egyvelegeiben.
c) Cserei Histor. 6469. 119. 1.
d) 1814. jan. 6. art 3.
e) Cserei. 178. 438. 411. 1.
/) Lsd letrajzt Tud. Trs. Evknyvei. IV. 226, 1.
g) L. Benk Spcc Trans. I. Korodnl ; Dzsnl , Szentbenedeknl . H. Szenfc-
pl nl stb. Fasching Nova Dacija l beszdt stb.
11*
114. K O Z M A C S A L D .
[KzdirSzeEtlleki.] ,
:
"
Rgi szkely csald, mely jelenleg ngy gban l.: egyike.hon
van Szentlken s kbzssk^iy^ csj'^d"';. a. ms g Magyarhonba, Eger
tjra szakadt; a har r aadi t ta Zarnd; a negye
diknek B elsszolnokmegye lett fszkv.
:
Czmere: hrmos halmon ll. daru, mely jobb lbban ke
reszt t trt, mint a csald buzgsga jelkpt.
' A z nd i g trzsfja kvetkez:'
;
;
Blint (1500).
(Folta 1.)
Mihly.
; ;
.. . .. j . . . s
Mtys. Mihly. Pter. A lbert (1590. oszt.)
(az g Szentlleken j
;
(Magyarhonban l.) (lssd albb.)
szlbelilatona volt.)
:
y
Gyrgy...
, (Csz Kata.) i
;
,
: !
. , ,
:
.Mihly. . . ,j
i ; i
.\
;
.
(Jncs Kata.) V ,
Samu. Jzsef (f 1768). Lszl. '
j
(Kozma Ilona.) (udv. tancsos.) (Kozma gnes.)
V (Szotyori Ilona.) )
1 1
Kelemen. Jzsef (f 1770). A ntal. Jnos.
} (MikSa Kriszt.) (Csdr 1.) (Szrcsei gn.) .
Kelemenr Jzsef. Samu. dm. Lszl; dni. A ntal. Jnos.* Jzef.
(1791. (EndesA n.)(Bakos (Kozma } (1794kv.)(udv.tit.)(Balzs(BirA h>
kvet.) (3 lenya) A nna) Klra.) X (TobisA n.)(+1817)Kriszt.) l
(Zalatnai ' - \ [ \ l (MatisTr.) j .Gbor.
Klra.) j j Istvn. j (gr.VasNat.)
Pl (f 1853). ntak, Elek. Jzsef . Mihly. Dnezs; lajps.]^
(zarndi fisp.) j ( f 1823.) j ( 834-t l kvet . ) , .
:
, v;
(Hollaki A mlia.) J (zarndi pnztrn. ) .
) } Lajos.
:
,
15
"* ferencz.: Elek.
' ^ H / ' V
Gyula.Zsombor. Ferencz. Kroly. ;
Ez gban J zse f e t ( f 1768) az albbi gbeli Kelemen, ud
vari tancsom Bcsbe vitte, s ott udvari tancsos lett. Maria Thre-
sia alatt a szkelyek felfegyverzsben szolglatkat t e t t * Zarnd-
Komi.
ban jszgokat nyert; <inikt
r
rnagttit
;
lire rszint t est vrre, r
szint neje utn, ki elbb Hollalu Jno^n volt, Hollakiakra hagya.
P l (+ 1853) ez g egyik legnevezetesebb frfia. 1806-ban
Zarndban megyei hivatalt kezd. 1809-bon insurgens fhadnagy. Mi n
den hivatalon fel 1834-ben fispnjv neveztetett. 1847-ben fkor-
mnysz. tancsoss vlasztjk. Le rt a Zarndot, plyzott vele, s az
50 darab aranyat megnyerte.
Fia Zsombor, a frradalom rszn arczban feles sebeket szerze.
Msik nevesebb embere ez gnak: D n e s , ki Zarnd hi
vatalait hasonlan vgig szolglta. 1834 ta a megytl orszggy
lsi kvet. Jelenleg Bcsben a legfelsbb semmist trvnyszknl
elad.
G b o r , ki Cskban s Nagy-Kenden lakik, legnagyobb birtok
a csaldban.
A b e l s s zo l no ki gat Fe r e nc z (szl. 1746. + 1810.) pl n
tlta ide, hol kir. pnztrnoksgot viselt; s igy kvetkezik:
A lbert.
i
Istvn.
Jnos.
(Varga Kata.)
<- * . ,;. s
Pter. Jnos (1690).
I (Cseh Zsfi.)
. .. . . KhlemeR.(iA7M)* Simon. { A ntal. .
, . (udv. tancsos.) ^ . (Bat Klis#(MihlczA n.)..^fS
Ferencz (1790). Mihly. .
(Orbai Ilona.) ' (C!sebM4ri U:
Simon +. Ferencz (f 18PJ.; JJzsef. Jnos f. Lszl.
(k. pnztrnok.) (Csorna Mria.) (testr.)' (Matis A n.)
. (Torma Kri szt ), f
^ ^
Istvn. Imre (+1853). Ferencz+. Lszl / Mihly. LajQS
(gr.LzrKr.)(bszo]n fisp.) (lovas szzai ) (Kinoki 1.) (pap.) s
.) (Torma Kriszt.) . . Jst vn.
t l
Kelemen. } " '
A lbert. Ferencz. Eliza. Berta, c Zsfi. Ilka.
(Beteg Kel.) ^
A z ide plntl apja, Fe r e nc z, 790-ben kklii kvet.
Fi ai kzl: I m
;
r e (szl. 179, 3 ^. 49^^, 18 5 3 sept. 23.) e-
lbb Belsszlnokban sokig alispnkqJP^fe fesbb tblai lnk, majd
fispn lett. 1848-ban lemondtk. forradalom utn hivatalt nem
vlalt. 1852-bn vaskorona keretftkp.
166
K R l S ZC S O m . KLN.
115. . KR I S Z C S O R I C S A L D .
[Kriszcsori.]
Zarnd egyik jelenleg is l scsalda.?A laptja Bla vajda, ki
nek Zsigmond kirly 1404 augustusa 24-h adomnyozza Zarndban
Kriszcsort tbb j szgokkal , mit fijszgkp brtak. Tblzataink
szerint az alapt fitl kt gban jtt le a csald, de ha az vszmo
kat vesszk, unokjtl, kit NN-nek neveznk, kell a csaldnak el -
goznia. Ez ismeretlentl kt gban jvnek: az egyik g, mint t b
lzatunk mutatja, ngy lenyban kihalt; a ms g pedig kvet kez
leg szllott le korunkra: Bor.
Boalya (vajda 1404).
(Vise.)
Chuka. Lszl (141560).
I U ! NT N.
t t
N. N. N. N.
i i
Ilyes (1544) Gspr (1561613).
- ; . ' - *
Blint (1614). Mrton(1614). Tams. Ferencz.
, . A: ^ 4 i k r
Istvn. Farkas. Blint. Gspr. Zsigmondi. Tams(1711).
(1673.) I ) t Lszl f . . i
l , ) I t . ^ ,
Bla. dm, Gbor. Ferencz. A nna. Sra. Zsuzsa,
(f 1700) j (+ 1740.) (f1699)(sipiMih.) (RibiczeiJn.) (Mohcsi
* I . t Jzs.)
Zsigmond. Farkas. Mihly, Sra.
(f 1748.) (+1757.) (CsiszrImre.)
dm. T a m s / J n o s . Judit. Eva.
Mihly. Samu. (RibiczeiFer.) (Gyngysin.)
Hogy az jabb nemzedk tblnkban hinyzik s igy ptlsra
vr, azonnal kitetszik. *
E csald alapitja, Bo al y a, a zarndi olhok vajdja volt.
Fia, L s zl , Bosniban Bala vra vdelmnl vonta magra/ Zsi g-
mond kirly figyelmt, mit oklevlben ismre el. a)
1 1 6 . . K N C S A L D .
[Kli. t l
< E szkely csaldat a nemzeti fejdelmek fllptvel K. Mtys
emeli fel, ki a kvetkez csaldat alapit:
o) L. e csaldrl, s e csal d okleveleit, gr. Kemny Jzseftl kzl ve. j
magyar mzeum 1S54. VIII. 124. sat. lap.
KUiN.
107
Mftys (1547).
(gldti Toldalagi Magd.)
Benedek.
(Szkely Zsuzsa.)
; ,
Benedek (1630). Jnos (1615).
(marossz. fkirbr.) (Bercsnyi Zsfi.)
(Huszr Borb.) f
Mihly. Erzsbet. Mtys. Borbra. Zsuzsa. Magdolna.
(SzilgyiBorb.) (MikesIlona) (Simn (Szarka (Ppai
/ } Gbor.) A lbert.) Mzses.)
. t t
Mihly. Lszl (+ 1733).
(Ozdi Klra.) (Dacz Ilona)
Lszl. Ilona. Istvn, a ) Istvn. Zsuzsa. Mtys. Lszl +.
(f 1704.) (CsereiMih) (Keser Zsfi)(JrmiMikI.)(BarcsaiKata.)
1 ! 77" -> (Balogh A nna.)
Istvn. Lszl +. Erzsbet. (Bethlen Magd)
(Vit' A nna.) (gr. Fldvri Fer)
v
#
* s
Ilona. Jlia. Farkas. A nna. Borbra. Zsuzsa.
(Berzenczei (Krakkai (Dvid Zs.) (SzeredaiLsz.) (zsk. Horvt (A sztalos
Istvn.) A ndrs.) } (Gyrfi Istv.) Ferencz.) A d.)
, *
Zsuzsa. A nna.
(Perentics llys.) (Klepsn.)
Marosszk levn fsztk, e szk hivatalnokai kzt tbbeket l
tunk.' A z alpif egyik unokja, fi ened ek a szk fnke lett. 'Cserei
M. a trtnsz, mint a K* Ilona-frje, e csaldrl tbbszr emlkezik.
K. Lszl sgorrl megjegyz, mikp 1704-ben, Enyed elpusztul
snl vsze el, a Rkczi forradalomban. 6) A Yele egykorban lt
M t y sr l pedig, mint forradalmi marosszki hivatalnokrl eml
kezvn, tanultsgt nem igen magasztalja, c)
I s t v n 1711. maj. 26r-n a szathmri convencziot, mint Rk
czi harczosa irta al.
E csald szp jszgok birtokban jve l e szzadunkig, hol a
fig kihalt; a lenyokat pedig jobb csaldaink keblezk be.
1 1 7. . KUN CSALD.
[Osdolai, grf.]
Rgi szkely csald, Hromszk egyik falujrl ratja magt.
Flemelkedst a nemzeti fejdelmek kornak kszni, mint a mely
ei) Alkalmasint ez az Istvn lakhatott DoboHn, s volt az unitriusok fo~
gondnoka, f 1736,
6) Cserei Hist. 355 1. * c) Cserei l i st. 366. 1.
168 KUN*
nek elejn, Zpolya rszn harczolva, Got l i r d (1531.) A lgygy-
gyal tbb megyei jszgt kap figra.
A z alaptk apjtl kezdve, a csaldfa igy szrmozott:
Kn A ntal
Gothrd (1537)! Lzr (153648),
(csapatvezr) (fejd. tancsos.)
A nna. Gspr (1585). Gergely.
(Nagy-mihlyi Gb.) (Gyulai Erzs.) (Makrai Erzs.)
Gothrd (1609-62). Ist n (1620). Zsfi.
(Borbly A n.) (Sulyok Sra.) (Csomortni Tam.)
Lszl f. Gergely. Kata. Ilona Istvn (1680). Magdalna. Kata.
Gyrgyf. (f 1678.) (beni (Kornis (kkiill fisp.) (KendereSiMik.)(Feltoti
(BarcsaiDruzs.)Lsz.) Mih.) (Basa Ilona) Ilona. Gyrgy,)
Borbra. Erzsbet. (Macs. Trnok KI.) (Toldi Gy.)
(Barcsai Gy.) (Horvth Tam.) i
f " "
A
, . ^
Istvn. Kata, A nna. Mikls. . Ilona. Lzr f.
(Rdei Mr.) (Rcz Kriszt.) '(Bethlen Mi ki )
* , ; _ ^
Borbra. Mikls (1730). ; Gspr f. Zsfi., Kata.
(Teleki Jzs.) (Kemny Kata) (Szilvsi Kriszt.) (Dniel Mih.) (Kndefi
^ (BertidJn.) Gsp.)
Istvn (1758). " Lszl (172158).
(Bethlen Zsuzs.) (Rdei Kriszt,)
} (Szentkereszti Borb.)
Gergely. Mria. Zsigmond. Erzsbet. Lszl. Klra. Mikls.
(DattielErzs.)(Mrjsin) (1803) (JosincziLaj.) (b.Bruch- (Kendefi (Szentk-
Farkas. Zsuzsa. (Inczdi gn.) enthal Zsuzs.) Pl.) rztiJul.)
(Barcsaiva)(OrbnA nt.) 7 (f 1814.) (P.HorvtMz.) I
-
1
^ v ^ ' -
s
- f"
Samu. Rza. Istvn. Kroly. Zsuzsa. Lszl. Jzsef. Karolina;
(Nopcsa (Vr Gy.) (Lzr (Keczeli (b.Gerliczi (g.Gyulai (g.Kemny (Barcsai
Zsuzs.) Zsuzsa. Klra.) A n) Flep.) Konstan.) Kata.) Samu.)'
| (Simonjn.) { 1 Zsfi. | l
Erzsb. Zsigmond. \ \ (KornisGb.) N. N. \
(Pogny (Tornya \ \ \
Istv.) Klra.) ( T - J
,
B
*S ..... ,
R
Gergely. A mlia. Farkas.' Rz. Zsigmond. Josefa. Karolina.
(BeckA mli.XUgronlst.) (Ugrn (Csernyi (HodorA n.)(+1854)(g.Klebes-
othrd. A mlia.) Fer.) bergnc.)!
(t 1843.)
A z,alapt Go t h r d v. Kocsrd 1528-ban midn Zpolya Len
gyelorszgbl bet r t : csapatot gyjt s elbe megy, s Kassnl Fer-
K U N .
dinnd npe ellen csatz. Budai kapitny lesz. 1531-ben A l -Gy-
gyot kapta Zpolytl. 1536-ban Szathmrt ostromolva, gygoly
tl elesik, a)
Testvrn L z r on t A lgygy G s p r r a szl, ki fival Ist
vnnal Bethlen Gbor veznylete alatt 1603-ban kimenekl, b)
Visszajvn, Istvn Bocskai alatt fnyes szolglatokat tesz. c)
Ezen Istvn fia, I s t v n, a gygyi frdt I. A pimnak engedte
t, 1680-ban. A pafinak kedves embere; Cserei hrom furat jegyze
meg, kik eleinte A pafi mellett lltak, s az egyik . d) Neve alatt
1677-ben egy knyrgses knyv jelent meg )
Ez Istvn unokjban, Mi kl s b a n, a csald csak egy tagra
olvad. / )
A z auslriai hz alatt grfsgot szereztek.
A mostan lk kzl Go t h r d forradalmi fispn, s mint,ilyen
fogva van. g}
Volt mg Erdlyben tbb Kn csald, mint a r o z s l y i s
c s a p i .
A rozslyi Szathmrmegybl szakadt be. Ezt Szirmai, e me
gyt lervn, bvn ismerteti,
A csapi a mult szzadban K. Zsigmondban 1737-ben itlmes-
tert ada Erdlynek. Lenyait b. Jzsikk vevk el.
a) Budai Per. Polg. Lexic. II. 497. Al gygyat addig fejr atb. bartok Lir-
,.,AlKa,ett&V secuJariz tatptt^ _ .,.
6V^Volf de BetJ)Ien> V.. 467., ,>
c) Wol f d/ hpi l n VI. 135. 268. 8 t . 1.
d) Cserei %MM 6. 1.
;
^ - K
;

e) Cz me: lt'ftap titrs stb. Kolozsv. 8. r. Apafinak ajnl va. Dzsi Mrt.
kzdi-vsrl icl yi pap munkjnak trtk. Magy. Atbens. i49.
/ ) Mikola. 55. 1.
g) A csal d l evl trt a Horavilf? felpusztitotta, kvetkeztben az 1792-bcli
orszggyl stl adomuyl cvel eik jbli kiadatst krtk.
118. . L Z R C S A L D .
[Szrhegyi, grf.]
Rgi szkely csald, melynek sfszke Gyergy Szrhegy ne
v faluja, hl a csaldnak egy skastlya van. Id folytn elgozott,
s egy ms g magt a Kiskkll mellett fekv Gyalakutrl irata, a }
E csald rgibb leiri, kiknek kritikai fklyjok kedvk, k-
nyk szerint vilgit a legsttebb szzadok homlyban is: e csaldat
A tillval Francziaorszgban j rat j k; msok E gy e d ig viszik fel, ki
nmelyek szerint II. A ndrs alatt Jeruzslemben jr, msok szerint
pedig 1345-ben cski kapitn.
A hiteles tblzatok a X V. szzadban kezddnek, ) e szerint:
- ' Lzr.
CSzilv szter 1.)
Bmi t (i 462).
A ndrs (1505). Balzs.
(GyalaluItiBorbra.) ' ' ^
/* v
A nna. Jnos. Ferencz (1529). Bernd. Imre (1532). Farkas. Imre.
(Sndor (A pafi (BikliKata.) (Jnosi 1.) (Ugrn 1.) (BerndKI.) (f 1599)
Judit. Jnos
| (Domokos Ist.) (Bnfi Zs.)
Istvn (154978). Ferencz. Imre. Pter. Jnos,
l l f e c zl ) (ZsukiKat) (SafaritKrisz.) (Domokos (DersiBorb.)
(Szrhegyi g.) (Sztnai.)(^ala_kiiti g.) Margit.) \
(folytatjuk) " ( j
Borbra. Erzsbet.
(Dacz Gy.) (Pelkin.)
E csald egyik jellemvonsa a kath. hitbeni buzgolkods, mit
az emltettek kzt B l i n t a csk-somlyi szentferenczi zrda alap
tsval kezd. 1462-ben K s z o n s ^ eszkzl, s ott ki -
rlvbirsffot visel, cj
a ) L. Mikola 48. I. Teleki Tbeka Cartoflac. Nro. 1028. fol. Benk special.
Trans. Szrkegy stb.
b) A fejrvri kptal anban 47 darab e esaldot il l et okl evl van, a szr
hegyi gat 25, a gyalakutit 23 illeti. A szrhegyiek kelnek 15701774,
a gyalakutiak 1570 1755 kztt.
c) Kl l ai Szkely nemz. eredete. 26 2. I.
menyn.; luara.j
LZA R, n i
Fi a, A n d r s, kora tekintlyes emberei egyike. Udvarhelyszk
fkirlybirja levn, elnksge alatt folya le 1506-ban a h res agyag
falvi gyls, s kelt az ismeretes agyagfalvi constitutio, melylyel a
szkel yek' egy forradalmat fejeztek be.
Testvre, Bal zs, Cskbl vala jelen az emltett gylsen.
A ndrs fia, Fe r e nc z, 1529-ben ntn elveszti Ycset, ksbb
Majlth Istvn erdlyi vajda, 1536-ban Rgenben fejt vteti, a)
A fennebbi tblzat vgn a csald kt gra oszlott. Istvn t r
zse ln a mostan is l szrhegyi gnak, mig testvre Imre a gyala-
kuti gat alkot, mely korunkban kihala.
A gyal akut i g Imrben kezddik a XYT. szzadban. Ezen
Imre (155871.) 1558 sept. 28, a fejrv. orsz. gylsen ad szm
bavtelre neveztetett; 1560-ban egy vallsos vita hailgatsdra.
Ennek fia J n o s ,
Ennek ismt J no s , kinek Bercsnyi Borbarti: Gy r gy , a
sztannai s gyalakuti uradalmak ura, Barcsai itlmeslere, kit Ke
mny Jnos katoni Szentdemeteren 1660 nov. 29-n felkonczoltak. b)
Ennek A pafi Zsuzsanntl fia volt:
I mr e 168290-ben Marosszk f kirlybirja, kinek Nemes
A nntl:
Gy r gy , Marosszk fkirlybirja, ki 1704-ben a Rkczi F.
propositiojt alirta; ennek Bethlen Judittl:
J no s , (A nna, gr. Korda Lszln s M r i a ikt. gr. Bethlen
Smueln). Ezen J no s volt ez g legnevezetesebb frfia: 1733-n
csaldjt bfsgra emeli; 1744-ben kir. tbl.Jjiiok, 1746. tblai el
nk; | t e9-ben orszgos elnk lesz, ^l ^Me f y k fl f egy Vrzsben
tevkeny rszt vesz, mi e csald hevet a szkelyek szer e^$| en
megcskkent. Grtfff lesz, s 177-bh belsszolnoki fispn, fragy-
rvgy, eszes.ember. Hivatalai mellett tbb knyvet irt s ada ki . c)
A szhagyomny szerint frgek okozik hallit. Jnos gyermekei:
J no s , s A nna gr. Kendefi Elekn. E Jnosnak gr, Kornis
A nntl:
I st v n, ki ntlen halt el 1831-ben, A nna gr. Battyni Jzsef-
n, s Jzse f , kinek neje b. Inczdi Zsuzsanna.
~ E z gat bizonyos brndossg jellemzett, mely a mult szzad
bari lt Jnosban mg kltszetben nyilatkozott; de a csald kt vg
s sarjban elmegyngesggel hatros klnezsgben vgzdtf. Ez
gat J i s e f rekeszt be, 1841. jul. 3-n trtnt hallavl, 58 ves
korbap. Szp birtokai: a gyalakuti, sztannai, baczai uradalmak fele
az ikt. gr. Bethlen csaldra, a ms fele 70 osztlyrszesre szll e
napokban.
a ) Budai Ferencz Polg. Lexicon II. 552.
h) Joh. Beth. Hist. Libr. III.
c) Mint 1745-ben: Okos teremtett lla,!;; 1750-ben egy kis forditott fl dira
tot j 1760-ban Dicsreteket,- 176- ban Fl orindjt; 1795-ben rna^&aj;
verseket slb. , &'i ^ w e b s C****^ g i W s r ~
172 L Z R .
A s z r he gy i gleszrmozsa a kvetkez:
Istvn (1549).
(Becz 1.)
Druzsi.
(ikt. Be Fark.)
11,1
^
Istvn (1562). A ndrs (1593). A nna.
(Kornis * Kata.) (csildTffkrlyldr.) (Kemny Bold.)
w
(Sksd Erzs.) .,;"
Istvn (+ 1644).
;
. .
(csiki fkirlybir.)
(csiksomlyi Szkely Ilona, + 1629.)
(Kovsoczi Zs.)
Istvn (+ 1679).
(csiki fkirlybir.)
(Petki Kata, + 1672.)
(Keresztri Kriszt)
Erzsbet.
(Tri Jzsef.)
Erzsbet,
(gr, Klhoki Sm.)
_Ferericz (grff lesz 1702J
(Csik fErybrja.r ' ~-
: :
=
(b. Kornis Margit.) - -
(gr. Cski Zs.)
(kv. Bor Z s f i . ) ^ :
A ntal. Lszl,
(jesuita.) (gr. Kornis
Zsuzsa.)
Druzsi. dm. Gbor. Krisztina. .
(Henter (Dniel A n.) (Kn KI.) (b. Toroczkai
Dvid.) Y Jnos.)
A ntal. A nna.
Kl r i
(Torma
Imre.)
Zsuzsa. Ferencz.
(
Istvn. Rza. Zsigmond.
(Tormava) (Blin tit(b.Prinyi (b.PrinyiA n.)(gi
4
Haller(b Jzsika (Kiin A n.)
-7 Gyrgy.) Eieon) / Erzs.. Istv.) ' f -
Lszl. -Jzsef.. Kr ol y. Laj os. Pl. L szl . Benedek Gyrgy.
(b.Henter(b Bornem.(b B-(BalogA n.)(Itlm.)(cancel.)(fisp.hely.) ' V
.1.
Borb.) Rza.) lintitA n.)
J , : .
Eva. J zs e f . Klra. Krolin. A l b e r t
(gr.Betl' (b.BnfiEr )g.Betl.Mr.)N. N.
Ter.) (+1837.) f
(P.Horvt (Pchi (b.Blintt (Kozmalst.)
Dani.) szt ) Eleon.)
^
/ w
" : ' , , .
A lbert. Dnes. Eszter. Mricz.
(Simn Ivnka.)
1
(Barcsai Pol.)
(+ 1849.) )
Mi kl s. Johanna.Klmn.
'(6. Splnyi
Mria+.)
Mrt.
(Simn
mli.)
' Berta.
Vincze. Olga. Jen. .
i : r
. Ez gban A n d r s 1593 krl cski fkirlybir. Testvre
Dr i s i levn Bethlen Gbor anyja, a nagy fejdelmtBjti G. sze
rint nevelte. ' ,,"
LAZK. LKS ZAI . 113
I st v n 1562-ben Jnos Zsigmond fejd. ellen a szkelysggel
flkl: fgsgta esik, mi csak rvid ideig tartott;
A re kvetkez I s t v n, cski fkirlyMr, C+ 1644.) mint
Bethlen Gbornak kedves udvari embere, sok jszgot szerez; a ) k
sbb I. Rkczi Gyrgynek kvet e; Haller Gbor naplja szerint a
putnoki tborban halt e. ;,
}
Fia^ I st v n, a csald egyik legnagyobb embere. Szletett
1626. II. rokczval egy olhorszgi s a lengyel hadjratban rszt
vett. 1660^ban Csk fkirlybirja. Mint a tronvesztett Rkczi hvt
Barcsai fejd. elfogatta s Grgnybe zrat; honnan kiszktt, mire
Barcsai ellen forradalmat idze fel. Csata dnt el az gyet, melyet
L. Istvn elveszte. Erre Barcsai ellenben Kemny Jnos tronrajutr
snak ln egyik prtvezre. Kemny elestvel A pafihoz nyilatkozott.
A zonban ksbb Bldi Pllal A pafi ellen agitlt, mirt 1678-ban Fo-
garas vrba zratott, hol 1679-ben meghala. 6)
Ennek fia, F^rrenpr Gszk 1675.) Leopold alatt kevs ideig
cski fkirlYbirjf 1702. mart. 9. grf lesz; majd a Rkczi forradal
mhoz szt, mirt 1707-ben szrhegyi kastlyt Rabutin legetteli; c)
ksbb kir. tblai lnk; i 741-n Ppkrl neki knyvet dedicalnak.
A most lk' nestora a kzszeretetben ll hazafi,
;
gr. L. L s z
l , ki 1806-ban szmfltti tblai lnk, 1818-ban fkrrri. titoknok,
1825-ben tancsos, 1828-ban tartomnyi cancellr, 1848-ban bels
titkos tancsos ln. Most visszavonultan l.
Mi k l s 1838rban a fkormnyszknl hivatali plyt kezde,
1843-ban fogalmaz lett; most a tudomnyoknak l, s csaldja trt
nett dolgozza. :/* rr-:?-
Mri cz anyagi krdsiiik krttl tza nhny hrlapi czikket.
Kl mrT z p i f d al i ^^^ ksrt^ipeg erejt. . T '
A forradalomban Gy r gy $s P ne s , kik rgebb katqnk, te
vkeny szerepet vivnek.
119. . L S Z A I C S A L D .
l^icntmrtni^ vagy lszai.]
E csald, fszke Fagarasflde, feje a Literati mellknvvel
rintett L. Fe r e nc z, ki fo garas vri szolglatairt Jnos Zsig
mondtl nyert czimereslevelt 1587. febr. 8-n megjittatja, s czi -
mertil kap egy darvat, mely aranyszn paizsban, zld halmon ll, s
jobbjban' teltt tart. ^ '

:
' ' '
:
'
;
yli.tft Ferencztl kvetkezleg szrmztk:\ ^Teren cz
fia Gspr C1607), ennek Fe r e n c z , ennef ci smt l l ^rencz , en
nek I s t v n, kitl tovbb igy kvet kezet t :
:
a) Liber Reg. Gabr. Bethlen 162030. 17779. 1.
6) Lsd eUetirtt He&ap 1855/ 79-*$!. S z m ;
c) Cserei Hist. 238.' 250. 389. 1,,
Ll i S ZAI .
Islvn (az elbbi Istvn fia)
^ . . -
Ferencz ( f 1813).
(Somlyai v,..)
A ntal.
(A dorjn Zsuzs.) (Klicsovai Zsuzs.)
Istvn.
i
Dniel (dr.) Rza.
A ndrs.
t
Jzsef.
Gyrgy.
V
kt fiu.
Lszl. Jnos.
A tblzat ln ll Istvn fia Fe r e nc z, Tordrl Szszvrosra
telepedett, Ennek fia: A n t a l , kir. pnztrnok, s 1837. 41. s t
ban orszggylsi kvet ; ms fia: D n i e l (szl. 1798. jan. 1.) or
vostudor, s orszghir fogorvos; 1841-ben az alaplflben lev
orsz. mzeumra 1000 darab rgi pnzt ajnlt fel ; 1848-ban Pesten
kpvisel*
120. . L S Z A I C S A L D .
[Fogarasi, vagy srvri.]
Eredett Fogarasbl vette; onnan szrmaztak Kolozsvrra s
vidkre. Kivltsgoss 1583 apr. 25-n lehete, mint a mely idbl
l t j uk, hogy Literati Fe r e nc z
r
Lszn bori rszjoszgokat kap
Bthori Istvn fejdelem s lengyel kirlytl.
E csald elttem i smeret es,t rzse: az A pafiak alatt lt Lszai
Istvn, kitl igy jttek l e :
Istvn.
(A lmdi gnes.)
Sra. Gyrgy. Mikls. A ndrs. Istvn (1736). Jzsef Kata. Borbra.
(Gruzda Jzs.) (Keczeli Sra.) (Nemes Gy.)
(rdg Istv.) f
A nna (1762).
(b. Inczdi am.)
Lajos. Lrincz.
(fkorm. tancs.) (fbr)
(KabsA n.) (gr. Teleki 1.)
Gyrgy:
(177380. dobokai alisp.)
(vgi." HorvtK Zsuzs.)
Lrinz (+ 1807).
(fkorm. tancsos.)
(Inczdi A nna)
Kata, Julina.
(jfalviSnd) (Radnotfi Sam.)
Lajos. Ferencz.
(Kozma Ilka.)
E csaldhoz tartozhatott: L. Far kas, ki 1603-ban Szkolv
Mzessel Karczoltban Bsta kezbe esett, ki t Fogarasoi meglet-
LKS Z A I . LI5ZTI. L V E N T HA L . 175
te. aj Ide azon L. D ni e l , kinl Glancz, Fogafasvr parancsnoka
vacsorlt akkor, mire visszamentben Bocskaihoz szt katoni 1605-
ben lelvk, bj
A most lk kztt: Laj o s, mint fkormnyszki vlt
;
t an
csos, most nyugalomban l. Test vre L r i nc z a forradalom utn
magt a cs. k. trvnyszkekhez alkalmaztat, mint tancsos.
121. . L I S Z T I C S A L D .
[Nagy-kflpcsnyi, br. + 1676.]
A Liszti csald Szebenben veszi eredett, bol az els ismere
tes Li szt i , Kr i st f , senator vala.
A nemessget 1554-ben fiai nyertk, kik e tjt Bcsben azudv.
cancellrinl hivataloskodtak.
Ennek J no s fia emeli ki a csaldat. Eszes ember; de fleg
Olh Lukrcival tett hzassga, mely ltal az akkor hatalmas esz
tergomi rsek, Olh Mikls, sogorsgba jtt - az elmenetelre p
lyatrt nyita. Elbb Izabella titoknoka, majd 1561-ben meghalvn
neje, pap lesz, s igy veszprmi, 1573-ban gyri pspk s Magyar
hon fkanczellra. 1576-ban a kpcsnyi uradalommal brsgot
nyer. Meghalt 1577.
E csald nagy bajiamat mutat az irodalomhoz. A z alapit
J n o s , tbb trtneti trgy munkt hagy fen. Test vr e, Se
b e s t y n, udvari canceil. irnok, latin nyelven szinte tbb munkt
hagyott.
Jnossal kiszakadt a csald Erdlybl Magyarorszgra, hi mg
egy szzadig tbb tagokat szmllt. Majd kihalt s magt egy fiv
fogadott Lszlfi Gyrgy ltal ksrt fentartatni, ki Liszti L szl
nevet veve fel. E Lszl, a rgi magyar irk kzt mint klt kitn
rangot rdemelt ki . A szerencstlent tilos tetteirt Bcsben 1662 tjt
lefejeztetek.
E csald 1676 tjt figban teljesen kihalt, cj
122. . L V E N T H A L C S A L D .
LBr.]
E csald s neve Schaller; mostan hasznlt nevt brsgval
kaphat, mint elnevet.
Hzassg tjn megmagyarosodolt rgi csald. Nemessgt mg
1494-ben kapta. Fszke Besztercze vidke.
a) Wolf. de Bethl. V. 498. 1.
b) Wolf. de Bethl. VI. 288. I.
c) L. gr. Kemny terjedelmes rtekezst e csal drl . Uj magyar miizcum 1854.
VI. fzet.
176
L V E N T HA L .
E csald rgibb trtnete ismeretlen. A mult szzadra szeg
nyl jttek l e; de egy vletlen ismt kiemelte. A monda szerint,
a
csald egyik tagja a mult szzad elejn, mint iskolamester beszll
egy falusi emberhez: vacsort kr, mihez eczet kell. A z veg du
gjra pillant, ltja hogy pergament,, kibontja: mit lt? csaldja egy
adomny levelt, aj \
Kvetkeztben ismt gazdagok levnek; s brsgot szereztek.
A z emiitett 1784-i sszeirskor csak is egy b. Lventhal lt:
J no s Te o f i l , ki Besztercze jegyzje volt. Ettl a leszrmozs k
vetkezleg t rt nt ;
Jnos.
(Jegyz, ksbb fbr.)
Kroly. Smuel,
(gr. Bechtold Ij (gr. Kn Kata.)
A lbert. Kroly. A dl, Mari.
- ^ i - i ^ : ^ (LicdiKjtn.) (N.N. Lipt.)
A nna.
Lakhely k Kusjna nev, falu a Saj mentn.
a ) Hetil p 1853. 70. szm.
123; , M A C S K S I C S A L D .
[Tinkoyai.]
Mint elneve mutatja, Bnsgbl szmozt ak be, hol Ti n-
kova fekszik, a.Temes vize mellett, a)
... E csald a mr kihalt szentmrton-macsksi Macsksi csaldtl,
mely a nemzeti fejdelmek alatt Macsksiakat ada trtnetnknek
megklnbztetend. )
... E csald blcsje a Tcinsi bnsg l vn: trzske St r u z a
1299-ben krnsebesi kenz. Ettl L s z l n , A nd r s o n, ki
1411-ben a tinkovai hatrt kijratja, Jakab o n (1464), J n o s n
(1470), I s t v no n, P t e r e n (neje Trk Hedviga) t szrmozva,
bejttek a nemzeti fejdelmek korszakba, midn Erdly, illetleg
Huny ad fldre lptek.,
Emiitett Pter fia: Mi kl s (+ 1671.), kinek mr erdlyi neje
van, Gmn Sra. Ennek fia a tblzatunk ln ll:
Pter (+1712).
(Toldalagi Kata.)
, 1 A , ^
Jnos (1720). Farkas (ezredes, 1733).
(Mik Borjb.) (Bldi Klra.)
Mikls Pter. Gbor.
(
Ferencz. Farkas.. Imre. A ntal.
(ezredes.)(h Urtyadfisp;)'
u u
'
! 1 ?
( ^
e t
" es Enz,) (szzados,f 1813,)
?
(TthKata.)
1
(Lugosi A nna.)
(Gyulai JudO Gyrgy. ' ' \
>' > Fereucz, >
Pter. Pl. Imre. Lajos. Boldizsr.
(Keresztri Ter.) (rnagy.) Igncz, (udv.h. fkirb.) (Endes Boza,)
_ ,? i ..: (b. Bornemisza A n) Gspr, (gr. Haller Kr.) (Hollaki Mr.)
Jnos. Klra. P l . Lajos. A nna. Imre.
(CsksBet.)(g.TelekiPl) (kolosi (Dacz Borb ) (b.GyrfiZs.)(MriafiA loiz)
(Halfldil.) A nna. fisp.) Polixna. Krisztina.
i (f'lS43.)(gr.MikesKr.)(TriJzs.)(b.Ga
( (b.SplnyiMjh,) f '
Pter. Jzsef. Karolina (f 1854). Ferencz. Pl. A ntal,
(orszgos I(b. Kemny A lb.) (gr.BetlenJul.+.) (Morvi Rza.
fpostam.) I Mria.) Klra.
-
y
Mikls.
a) L. Mikola, 54. 1.
6) Lssd ezeket Hodor Dobokamegye 167. stb. 1.
Erdly nev* csalddai. 12
178
MA CS K S l . MA K RA .
A Macsksiak Tinkovt birtk is egsz a XVII. szdzad vgig.
Ekkor a tblzatunk ln ll Pter birta, ki nem csak szemlyvel,
de pnz s gabnval is tmogat a csszri tbort. De rkvetkezvn
1699-ben a carioviczi bke, a temesi bnsggal egytt, az jszga
is a trk kezbe .esett. M. Pter: szt .emelt: j . Leopold krptlst
rendel; I. Jzsef krt 21 ezer forintban kifizettetni rendeli, de el
hal; Eleonra cs. alatt 4000. forintat csakugyan kifizetnek. Mire M.
Pter a tbbiek remnyben' felindur Bcsbe, de Budn 1712-ben
meghal,
j
-'
; :
Fia Far kas 1729-ben ismt srgeti, s 1733-ban- a htralev
16 ezers nhny forintba a kormny jszgot igr. Ez gretet azta
majd minden orszggylsen srgetek, mint e szzadban is 1811-.
1838. s 1841-ben.
5
Ez alatt kapja inscriptioban M. J n o sPapf al vt Kolozsvr
meilett
r
1720rban;
;
r
'
E csald igen szerette katonskodni, szerfeletti er lvn a
csald egyik tulajdona. I mr e ( f 1813.) tnt ki leginkbb e rszben,
1
mi n
(
t aki grdista lvn, egykor rhelyt a sebnbrni cs. j)alt|'
elhagyni hajtvn, maga helybe egy malomkvet vi v fel ... a lopat-
kokat csak amgy szltire tfdel. stb. >
A most lk kzl : Pl Kolozsmegy fispna. Laj o s Ud^
varhelyszk fkirlybirja vol t / P t e r orsz. fpostamester.
124. . MA K R AI C S A L D .
[Vz- Szentgyrgyi.]
E csald sfszke Hunyadmegye, honnan egyelre felpestesi
elnevet birnak. Felpestest s a hozz tartoz rszjszgokat 1300
krl nyertk.Innen vezethette csapatt L szl Szipziliba^ hol Nagy
Lajos mellett harczoltban egy vros ostromnl, midjin jobbjt mi
elveszten, baljval tze fel .a falakra a zszlt: mirt 1350-ben Vz-
Szentgyrgyt nyerte maga s testvrei rszr; honnan vzszht-
gyrgyi elnevet kapnak. ; : f wi
Czimerket is e jelenet, ad, mi vrkpuf brzol, melyben ko
ronn egy tvert kar nyugszik,; markban vet s zszl t t art vn.
A z igy alapult csald mind a hunyadi,, m^ind a,tzszentgyprgyi,
vagy is Szentgyrgy teljes elpusztulsa utrjy szplaki js^o^t jm^gr
tartva, a mai napr kt gban j t t ' l e: egyiknek Huny adm gy e^/m
siknak Szamosujvr vidke' letthazj
r
;. ' / . -
A csaldfa, mely oklevelekkel adatolva Vltm" 1 fkz|jc
v
...-nnai
kihagyhatok l ahgys va^a jtt l e :
^ A Vizszentgyrgy apja volt. Jnos, ,
a ) Az okl evl Manfridomban kel 1350. maj. 1- n, adomnyozza Istvn]
erdlyi vajda. : -. .> ^ ' ' '
:
"J
}
' MAKRAI . 179
rinek G'ecfce. Lszl to^zt* t testvrtfii
J nost l j l
;
ily renddel : Jt i os fia Egye d (1375427.), ennek
P t e r (141350.)^cnwek Ta m s (142790.), ennek B e r t a
l an (150544.), ennek L s zl , kinek neje Barcsai Zsfi. Itt a
csald egyedl Lsptra folvidott /, st egy ms dg is, mely Pter fi
tl gozott el, ez idben 1576-ban Gyrgyben s Boldizsrban k i
halt. E Lszltl a csaldfa a kvetkezleg jtt le :
Lszl (1555).
;
:
*
, ; : ; n i l 1
, (Barcsai Zsfi.)
v Bertalan (1594). Kata!
- . , (Betlen Erzs.) (Trk Mt,)
. Bqrbrp. Pter (1614). Ilona. Istvn +
;
,(0rbai>likl.) (Szlai A n.) (BalycsdiIstv.),
t
A nna Pter (1644). . Erzsbet. Borbra.
(bai
;
Tm.) fSzlai A nna.)' (Valkai Lszl) (Mahuly Miki.)
Pter:-(IfBOr).
:
^ Zsfi. Istvn;
(Toldalagi Kuta.)' : (Erdlyi Jn.) (Barcsai va)
..Ferencz. Kata. Istvn
t
. Zsigmond.
(A lvinczi Krisz.) (Nal czi Jzs) (gr. Betlen va ) (Csulai va.)
:
( i 1733.) \ , . , . . / .
r
Lslzl, Elek. Pter, Druzsia ' '
:
' S n d o r ,
(sz 1756.11789.) (Posta KI.) (BobikBorb.) (TormaMiki.) (BudaEmerenc.)
(Vsrhelyi Reb) jT
:
< }
Trsia. Lszl (+1840). Jnos. A nna. A lizia. Berta.
(MarilliA nd.)fCsreiKl.) (SfcentpliTer.)(BrdiJn) (Barcsai k.)
L szl . Rza;' Druzsi. Domokos. Klra. K l m n.
(Torma A loizia.) . (KakucsiFark.) (+1849.) (Buda Vencz.)
I (Mara Mria.)
A l ad r . Etelka., Lr i nc z. Marik Rza. Domokos.
Mint lthatni, a hunyadi g vgn kt leny ll, ki kkel ezen
g ki f bgpl ni . . ' . ...
' kzhivatalt e c ^l f he m igen viselte M csatatr, volt me-
zejk, minek jo^z^gaiif1$ kt ne k. Be r t al an 1594-ben mint ad
a ) Hodor Doboka Ism. 172, I.
12*
180
M A K K A L RWBIAFJ ,
orsz. pnztrnojka emlttetik, a j I st v nt Bethlen, azok kzt.>emlitjy
kik'.1602-ben Bthori Zsigmonddal Csehorszgba, vonultak, bj , ,
A most lk kzt L s z l , a forradalomban lovassgi osztlya
vezr, , .;
5
' ;;!
125, . M R I A F I C S A L D .
[Maksai.1 ^
!
E csald valdi neve Maksai, s tnagt Nyradtrl iratt. Mak-
saiakat mr a XV. szzadban ltunk, de hogy egyek-e nem tudjuk.
Ezen csaldot B a l z s dik alaptja a XVII. szzad elejn, hzassg
utjn, elvvn Pn Dorotyt, ki els frjtl, Borbly Kristftl Ny-
rdtt sat. rklte, s igy e csaldra hozta.
M akt f ai nv alatt jttek le 1733-ig. Maksai. Re r.encz 1686-
ban a deputatio consiliriusa, testvre Bal zs 1698- 1702-ben a
fej rvri orszggylsen regalista.
A ;mult szzadban Maksai D v i d , ki 1730. mart. 23-nfkp^m.
titoknokk neveztetett, 1733. febr. 5-n s magyar nevt, mint az
oklevl mondja, a szent sziz irnti tiszteletbl M r i af i -r av l t oz-
tat. Elbb csak nyrdti elnevet tartja:meg; de.itgynafcoriVV
dec. 23-n azt maksaira cserltet. Mint Mriafi D. 1736. jul. 31-
n kolozsi'-fispnn neveztetett. Ksbb, 1742. jan. 6-n si.czime-
rt is megvtfltoztat, mi kvet kezi i t : kk mezben zld halmon
kt korona ll, a balfelli koronn van si czmere, egy veres mez
kar, tollal " ke z be n^s .felette M. D. bet ; a jobbfelli koronbl
napraforg ntt ki , mlynek virgjban M. F. bet k; a napraforgval
szemben a kar felett a nap, mint a mely fel e virg hajlani ltszik',
s a napban sszehzva e sz: MA RI A ; ezek felett e mondat: t.aj
me conversio' js.' E szentesked Dvidig a. Maksai, s tle aM&ria
csald igy folytatdott:; Balzs dik (1628). : ,
-
;
(Pn Dorotya
1
.;)
;
.'.{
(Ozdi Borbra.) v; 7;
, <r. . v
J ; i
Ferencz (1660). ' / . Mi h l y . !
(peterdiI
4
ugosiErzs.) (Kiereszti Judit.) ' JWv)
- - - - - - - - l . ^ V w - . - . - -
J . ' Bor br a,
:
;:
f . , -(Balogh Zigmond.)' L i^:-soT)
Balzs (1.697 . 1114). .,Borbra., ~ Ferencz (1686,). ^
(Dcz;Kata.) ^ ; (Ditokos F r | ^Barcsai A nna.) .-u.'-vk
,
;
.(folytatjuk.) :
(
, , f .... : .
A ndrs. Istvn, Ferencz Zsuzsa. Krisztina ^Gyrgy.
:
a) 1594. 17. aug. art. 43. ,
b) Wolf, d. Betlen Tom. V. 165. , .
r r
181
A tl emiitett: Balzs (16971714).
vs
;
. i,
;
-
1

Erzsbet. Mr i af i Dvid. Mihly. Gbor.
(Dobra Pt.) (+ 1762.) (Dindr Jul.) (Szeredai Mr.)
(kolozsi fisp.) , * _ -
A
^
( Szva Kriszt) Eva. Lszl. Terz- Klra.
;:\ v:>'
K
V
;
(tm.RczJn.) (galg.RczJ.)(PapMikl.
J[zs.ef. " . Lszl. Lajos (+ 1819) Dvid. Zsigmond.
(sz<ujvt vrn;) (zarndi fisp ) (kincst. tancsos.)
\>,i,r,r- ".r. (Torma Trzs.) (Szeredai A nna.)
j - i , ,
4
(Berzenczei gn.) V
(Barcsai Kriszt.) /
, . ^ - wmwmmmm^ .
A ntal. Dvid. Jzsef,.. .^A mlia. A lozia.
(dobokai fisp. (gr, Petki Mr.).:(tblai:ln.)' (b. Rosenfeld :(Macsksi Imr.)
: -helyettes.) (+ 1835.) (Molnr A loiz.) .A nfdr) - ,i -i. ;
(Fldvri A n.) .> t >
r >
.
^ v f
Lajos. A lbert. Jzsef.
] Fi a X s i l 750-ben szmfeletti, 1770. febr. 1-n valsgos
tblai lnkk, 1777, dec. 31-n zarndi fispnn neveztetett.
A most lk kzl J zs ef 1826-ban az udv. .cancellrihoz
mgy s fogalmaz, 1839-ben tblai lnkk lesz. Laj . os, ki gui -
tarreon hangversenyekben is hallata magt, 1847-ben udv. liszt, fo
galmaz, ksbb testvrvel egytt honvd.
E csalid mint a kihalt Erdlyi csald egyik ivadka lett inkbb
birtokos, mely vagyont Szilgyi Justintl, a hrgsz- Szilgyi Mi
hly testvrtl rkltv) Mo s t a n i ' ^
vr kzelfien. - ~^<< -
a
-'
l
?>'
f
^f^
T
' v;
f t
-
5 ,
-
:
'
T
- > * <
;
' ' ^--
}
-
126. . M A U R E R C S A L D .
' " * [rmftsi.]
1
Szhagyomny a Maurer^ Haller s Trauzner csald els tr
zseit egyszerre szrmoztatja be Erdl ybe: de ez nem ll, mert,a Hal -
l ^fj k^yl ^ Szzaddal s a Trauznerek is egy pr tizeddel jnek. elbb.
5
tsk ugy ltszik Szpessgbl szrmoztak. '
:
'
J
Els, bejvnek lltjk Mi h l y t , kit 1630 krl hoznk
;
b;
ez 1. Rkbziriak yolt udvari embere; mint ilyen 1642 jut ?7-n az
lt partjn fkyj' rmst kapja adomnykp; 1644 tjt offegos k
ret a trk portnl, mint ezt Rkczi hoz irt levli
4
Kizbnyitjk* 0)
Ez alapitja meg a csaldft,. mi igy kvetkezik;
a ) Hodor Dobka sm* 4. I. . ,*
b) L. Rejtelmes levelek I. Rk. Gy. korbl . Megfejtette dr. tvs goston.
Kolozsvrtt 1848.
182 MAUKEIU.-MIKRft.
Mihly (1642). , *y> /,
(P. Horvth A nna.)
Mihlyi
1
: ( . i x i )>
k
';,i';
(Mik Erzs.) ' >.
Istvn (1706). Ferenc/a: Jzsef. Gbor (1709).
(b. Bnfi Mr.) (+ 1733;) (Szal ^A n;)
;
( Zs^dKl Q
Samu. A nna. Istvn. Ferencz. ^Erzsbet. Lszl. Istvn^;
(PetkiBor.)(Simn(UgronZsf )(i727j(SzeritivhiZs )(SimnA n.)(Sndor
) Jn.) Zsfi (Gerb va.) - A ' , : : ;^ Kata.)
A nna. (FldvriGy.) j </* w'i>? h:; : r <
(gr.NemesGy.) T - ^
r ' ^ ' ' i
Jzsef. Mihly. Jlia. . Istvn!vBi>bra. K r ol y. Lszl;
;
ridor
(Bocskor (Maurer (gr.Klnoki (Tri (IszlaiImi\)(k4b
i
l:)(imagy)(P'.Hotfvt
Klra.) Mria.) Jzs.) Terz) Mria (Toroczk.Jul.)Elekf ^zt f )
I \ Klra. \ 'Maurer (g TldKf:)~:
j
Mria. (Benk Jn.) j " Mi h . ) y
r V ,
"
J
\
(gaLRczIp) { .
: ;
- ;> ,
r
. i j i ^V? l y ^y p nd y j }
JuiX
%
Mihly. : ' A ndrs;.; ' " V' ndr. , . '
(Csongrdi(fel,fjrifbir )(DatiielTfcf (U'gr$f Mr.) * ' [Wcz Jzs.
Viktor. Mihly. . Gbor.
!
Istvn/iivi Jzfa, /'xi;<iqj
: - .-(Szkel y Grg.)
. . . " A z al ap t ot t an Jc.y etfcezk, yalamint.
>
$..rnp^n
:
. ^IftWnMbb $sal
gazdskodtak. G bor 1709-ben Szebenben a kormnynak .{agjal M?
lenben J zs e f Rkczival egyelre kibuldosott^ de ismt visszatrt, a
127. . M I K E S C S A L D .
x ar ^i lb?s
,;,
;
{ ; Rgi szegly csald. sfszkftk' J # p ^^
'rgeB Pap'olczr'l, ksbb Zabpirl iratk
?
mi ^ eg^gX j ^ft , iWS
zgoninak ir magt ,
:
, ,
r
\
r
..;'j.. .:-..f,
:
:.
;
.<
A z q|pls id>en tej
metkez hplyi
;
itten .a b^r^)Jc te^^lpWia alatti
}
srpoltt y)La)s^|J ^
. Czinire:
;
gy
;
oros^i^^^elyUsbb.a gro/
;
pl^fen
;
spk,eL
'"gybbel 'hozatott kapckpl^th^n.;; \ / - " '.. ' \'
1
/. ' "
Tblzataink az 5 torul lf Miklst veszik trzsnek, Ikti
a csald ilyetnkp szrmozott. Emiitett Mikls fia: ~ - - ~~
a) Cserei Histor. 422. 35. 1. . i h i v - v . i o H
iM&s. 183
'-
7 Ji
Bhfedfefc
Mikls
;
, , ,
; ;
7 (Jbqr. Erzsbet, ;
/ (Bessenyei Borb ) (Ajtai Mih.)
Mihly (1584). (3yrgy(1591). Benedek (1603). Kata
(Ls/t;^n,)" ' ; ( S^csi l l on, ) (Kemny Zsfi) (liasa Tam.)
Benedek. Boldizsr, - Erzsbet. Mihly. Zsfi. Istvn.
i 11630.) (Henter Fer.) (DaczBor.) (Csegezi (Domokos
:[U::] -,A (Dniel Zsfi.) Petronella, J Tam.) Anna.)
, . , ) (Nyrildi Zsig) / (
Zsigmond. Gy rgy, Mria. Zsuzsa. Zsigmond. Jnos+.
(1660.) , (Dacz Fer,) Judit. (1626)
; .. (Kassai An.), /
:
' lmecs Borb.) ^:
Pl. Orsolya. Mihly. Kelemen. Jnos. Ilona.
(ToiMnav^Lszl^ih.^cancellr^ (+ 626.) (Pchi An) (Tordai Jn.)
\ (PaczolaiBorb.)
6
(Itlmest,) (GcziZs.) Anna.
./ . . . ' / :
:
' ; ( K i n o k i Zs.) (Szkely Zsig.)
Kelemen (+ 1758); Mihly (grf, + 1721.) Pl (f 1721).
(a kibujdosott.) (hromszkifkirbir.)
(gr. Betlen Druzs. + 1724.)
Ferencz (+ 1727), P l Istvn (1744).

A
;y (ydy. tancsos.) , Mihly s . (fejrifisp.)
l h
i ;
I(gr.Es&te|h#i Kata.) \ ? Zsigmond.. ,
v
(gr 4 Petki Rzifc.)^ 1
. Agitl fi761^oszi.)M?fy Zs j gni ^
(hrtmsz^t^
gr.HllerZsu?s!)'', . "^ "*' (griHa[ller(l) paniellstv.),' ., Borb.)
:
- Ign.)
' j ' '
;
" ",; *' " nt ) Rza. ' ,7 j
. / , i . (b.Szentker.Gy.) : (>
Mihly. Jnos(+1815). Kata. Rza. Mria. Zsigmond,
"(gtt Tfetki (fkoriii.tan.Xb.Husz
!
rJzs.)(g.Mikes(g.T
Kata.) (gr.MikesRz) Zsuzsa. Jn.) (+1846.) (+1836.)
(+1821.) (b.Szentker.Zs) ' I ' h
Antal. Jnos. Karolina+. Kroly. Rza. Erzsbet. Istvn. Borbra.
(+1819.) Mria. (Macsk.Pl )(b.Bornem.(er.Vas (gr.Teleki(+l836.)(gr.Mik
Zsuzsa.(b.Hu|zrJs)Borbra Rz) Tam.) "Jn. ) (b.Orb.KJ.) Gy.)
(g.Kornis
;
(CsereiMikl.) \ Zsfi. Klra+. Rza.
Zsig.)
1
' ) (SzabLal )(b.Born.Pl.) f (b.Toroc. J)
rpd. Leopoldte-fiza. Sarolta. < Benedek. Kelemen.
* * (gr MikEszt.) (+ 1849.)
< * -s (ffr. Mik Rz.)
Mikls. Etelka. Aladr. ^ '
184 MI KE S .
A tblzat ln ll Benedek unoki veszik az els ismert uj a-
domnyt Papolcz s a tbb si javakra. Ezt Mi h l y 1584; apr. 1-n
veszi egy rszre, a) mig a ms rszekre Gy r gy is mr apr. 30-n
ugyanazt vesz; init 1591-ben is megujittat. 4)
E Gyrgy Benedek testvrvel 1603-ban Szkely Mzes mel
lett a Barczn Bsta foglyv esik-, de csakhamar kiszabadulnak, c)
E Benedek unokja Zsi gmo nd , Bethlen Gbor fejdelem alatt
kvetsgekre j r , s kapja Szalnczi Gyrgy magszakadtn Zgont
1626. jun. 20-n. d ) . , , ;
E Zsigmond menyt, K i n o ki Zsuzsann t , * kt szobalenya
fojt meg Brassban, mirt 1704-ben mindkettnek ugyanott fejt
vevk. e)
Zsigmond fiai kzl : Mi h l y regnyirodalmunk szmra sz
veget hagya fenn. Szerelmes lvn kirlyfalvi Tarnczi Sebestyn
lenyba, ki Szentlleken lakott, felvette J no s s Pl testvreit, s
azokkal Tarnczi kastlyt megrohanta s,.szerelme 'trgyt elrabol
ta. /* ) Mirt a hazbl kifutott, jpszg s fjveszts
;
' mndatott re:
de reversalis mellett 1639. apr. ,9* . kegyelmet nyeri. ) Ksbb mint
solid frfit ltjuk, ki mint fejd., Rkczi lovas szzadosa 1649-bn
Czik Mihly kihaltn Marosujvrt nyer a csaldnak; II. Rkczi a-
latt mg tbbre megy, fejd. tancsos s, cancellr lesz. K)
Msik fia: Ke l e me n derk kor mny^f i , tbb kvetsgt\hajt
vgr e; II. Rkczi alatt 1659-ben itl^mestei;, 62-ben ntzzk ha
A pafi hsgre nem t r ; de oda llott; St 1676 tjt az A pafit meg
buktatni akar ellenzki Bldi Plls msok lgriagyobb bktatja, A -
pafi triumvirtusa egyike; fejri fispn s orszgos elnk. 0 Vi z-
krsgban hala el 1686-ban. Cserei hazafisgt ktsg al vonja;
szerinte brsgot kapott, k) : _
Fia Mi hl y ' egyel re kormnyi ember; 1703-ban a Rkczi
mellett felkelt Hromszk ellen megy, de Hrmhynl elfogjk, szin
te meglik; ksbb Rkczi tbornoka, annak bukt val ' Leopol d h
sgre eskszi k. / ) Hromszki ftiszt, tblai l nk, vgre grff
lett. Megholt 1721. jan. 6-n, s is mint.eldei
trom srboltjba temettetett, m) i
; ;
, ?
Ezekkel egyidben lt a ms gban Pl , ^i Tkli iqellett hf-
a ) Capi't. Al b. Libr. Reg. 184.
1
I. 546. C ^ ;; .N;I.
I) Ugyanott 347. 1.
c) Wolf. de Betl. V. 410. 499. 1.
&) Capit. Al b, Libi% Reg. 1626.=V L 357. U
?
;:;!/
, e) Cserei Hist. 352. 1. .;; >
:
..(', \
: <
1. f i
f) Lssd Evdl y Rgisgei. 1823. ,.
s l
, y . ::*<
g) . . In possessione Szentl l ek babi ti caste^lli,. invasipneni t demoitionera
> una cum fratribus Joanne titpote et P l o. . . Cpit. Alb. 1659. Libr.
Vl i ni Rg. III. 126 . 1.
Ti) Mikola 21. 1. i) Ugyanott. -
k) Cserei Hist. 64. 8 6 . 89. 96. 97. 101. 109. 132. 16 3. i77.
DiGserei Hist. 207. 29. 327. 4a. 52. 53. 56. 88. 465. 1.
M) Cserei Hist, 22021.1.
MI KE S . MI K.
185
czolt, vele kibujdosott^ s Bukarestben vesztegelve magra haragit
az olh vajdt, az titkon bekld az erdlyi hadak tbornoknak, ki
Fogarasba zrat, bol szrny kinok kzt vgezek ki . a j
Ennek Yala fia azon Ke l e me n, ki 1711-ben Rkczival elbuj
dosott, Trkfldre vetdik, honnan 1717-tl 58-ig egy Konstn-
czinpolybanlak nnjvel, kivel ugy ltszik gyngd viszonyban
llt, levelezst folytata, mi 1794-ben ki is jtt. bj Kibujdossrt
1717. jan. 25-n. notztatott. Minden kibujdosottat tllt, s 1760 tjt
halhata el, Rodostban.
Ksbb tbben viseltek kzlk nagy hivatalokat. A kzel ebb
rl megholt Ke l e me n Szeben ostromnl esett el, jan. 9-n, gy
goly llal, mint a forradalmi lovassg fparancsnoka; tzfes fiatal
ember. A most lk kzl : J no s , a forradalom eltt, szinMz; con-
servatorium s minden mvszeti egylet elnke, prtfogja, ellenzki
tag, s 48-ban a kolozsvri nemzetrsg fparancsnoka. A nk kzl :
Er z s b e t , gr. Teleki Jnosn, egyike a legmelegebb kebl s lege-
szesebb honlenyoknak.
128. . M I K C S A L D .
[Hdvgi, grf.]
Rgi szkely csald, melynek tagjai nha bodokiaknak is irat
nak, Hromszk ily nem falujrl, hol a csaldnak szp birtoka van.
A gr. Nemes csalddal egy eredetnek tartatik, s a Mik csald
grfi diplomjban lszrmozst a grf Nempsk trzstl, kadtl
hozz l e.
;
' Y ; ; ; ^
i h
-gZ ^
. Jelentinek szerept a XVII. szzt elejn kapnak; nlnt a
mikor a' tbztunkban emltett Gy r gy t 1608-bai Doldvbn l t
juk mint kvetet, cj s ki B^thlpn Gbor alatt I J r om z^
A kkori trtneti nevezetessgket egybarnt Mijk Fe r e nc z -
nek tulajdonthatjuk, kit tblzatunk nem emlit Ez eszes frfi, ki ko
ra, trtnett is lerta^ d j mint 25 ves 1611-ben cski alkapitn/, k
sbb fkapitn; majd Bethlen Gbor alatt tancsos s egyik fszerep-
viv; Brandenburgi alatt kincstrnok stb> lesz; mint ilyen csaldja
nevt kiemelte, ej I. Rkczi Gy. fejdelem ldzsei kzt hal ^ el
1635-ben. Egy fia maradt, J z s e f , ki maga is 1636 mart. 20-n
meghala, nejtl Macsksi Ilontl semmi rkst se hagyva maga t i
t n; s igy apja ltal szerzett szp jszgai a kormnyra visszaszltak.
a) Mikola 22: I. 1 . ,
; b) Kiadta Kulcsr Istvn, Trkorszgi levelek, irta Mikes K. safc. czm a-
latt, Szombathely 1794.
c) . 1608 aug. 9. art. J.
d) L. Kl io Il i. ktetben. .
e) Hogy val ban e csal dhoz tartozott, s hogy a Mikola l tal fel l l tott baf-
vl eninyek alaptalanok lsd gr. Kemny n . j magy- mzeum IQ5.
I. II.
18(? inrK.c>. ';
A csaldfa az emiitett Ferencz idejtl igy j ve le.
Ferencz.
;
(Kornis Ilona.)
' Mikls (1606)V\ Gyrgy (1608).
(Tompri Petrnlla.) (brbjmsz. fkjrlr.)
^ ; .
;
\ p r ny i .)
Kata. Mikls (1646- 60); A nna . ET z s b e f c > nl.:!:;:
<!d:* (GerendiLsz,) (Mikes A n;)
? ;
(GsprMiki.) (Radfc
;
A nd
. ,
! : V
- - m- ; j . . ^ - - . . . . ... ,, . I -; '
,.,:,;'jinnu. . Z s uz s a . , Istvn (1688); .Ilona. * Erzsbet,..,^
^ Da c z n^
(Blpataki va.) ' {^
. .
1
r-v"
Pl; Ferencz (t 1750)/ Jnos. Jlna.
:

J

1 :
(BetlenZsfi.) " ' ' (gr.VpsDani,)
:
t
! l
;
;
-
(Gerb Zsuzsa.) .- : - >
j
> <
Pl (grf lett 1755): , Zsifes^ CMikls (grfi. 1772).
(Betlen Klra.) (Bnfi Imr.) (tblai ln.)
^ ,5, .';JH} (Bernld Kriszt.)
-i-ils,tvn>> . . . A dr n^
;
Ferencz;,^ JZS!;,, -Mikls, ; Lszl f.
.KJserei.fee^j; , - ( N a l c z i f e t a . )
:
(ge}len Klra.) ^ j , , , ,

v
.Gyrgy. A nna. Kroly. Kai. Istvn Jula. Mfls
;
Jzsef,
(gr. Mikes (gr.Nemes (gr Vas(Bell.Fr.)(b.Wcss.(K"na (Horvt 1.') .Zsuzsa.
Borb.)
f
Kr.) Eszt.) Qrsol.) Zsig.)(MikSz:pzKey
j :
_ / ^ g a L s z l . ) . /
;
, .
Gyrgy: Imre. Krisztina. RzasMria. Borbra^Eszter.- Rza.
( gr Bt l ^ * ( gr .-Mi kM kl .) ( f l ^
- 'Eli!z)
5
(g:RdiMr)-Kr.) <
:
(KendefiEI.) eh.)' -
;
-Kek)^
(f1849.) Kata. v-^"-" ^ v =
;
'<Mr :,.;---,-?-!Vi ddiw
- 7 '
; ;
7
: ;
(Szkely Jn.) ' ** nni' -^r \<: Ai
;
Sndor- dm. ' '
;
A t- v.m
[ i
" s
i i ?
- Mria; -.\. .1>1 , ' . Jh,/,<;,^ .T?
-Jl i a.
1 j
-Katalin; v: ^: ; ^. -. j . - r ^^H ^. i ^usK ^ i - - ^ . ^ V ^
A mult szzad elejre egy frfiban viradtak fel, Fe r e n czb en,
kinek kt fia ln: P l s Mi kl s, kiknek elseje 1755 aug. 26-* n,
z utols 1772 sept. 23-n sajt gt, si gy az egs^; csaldt grf
sghoz juttat.
;
;!' ' ..
, ^ A z .egyik g ma mr csak kt lenyban l; A ms vgn egy
j ^f i ' l t l ^^i ki utols vekben a haza figyelme trgya M
f
' ' Imre,
ki "tehetsgei s hzassga utn nagy birtokra t evn "szert, a hi -
vatali plyn sebesgn;^| l| $f}s/fbt haiada: 837-be n korm. ta
ncsos, 1847-ben kincstrnok lesz, 1848-ban fkormnyzi helyet
tes. Most egyedl a tudomnyoknak, mvszeteknek l ; s mun
kssgt kzintzetknek szenteli, a nemz. sznhzi vlasztmnynak,
gazdasgi egyl et ek stb. elnke levn.
; v h
.
r
. ^
l
j - : :

i p , M I K O U C S A L D .
[Szamosfalvi, br. f 1742] " *
:
E csaldnv tbb elnvvel jn el, mint az els szzadokban
k a l o t a , ksbb d e z m r i , mgnem a szamosf al vi val kihalnak;
s mint ezekbl lthatni, Kolozsvr krnyke y o l t j a z j p f t t ^
Miknt agozptt ki a Kemny nemzetsgbl, ,?zt e mun^a 146-dik
lapjn kimutatk'.
;
lt trzsl Jn, o s yw tve, ki a XIV. szdad kze
pn lt. Ennek vala fia;
Mi ko l a vagy Mikls, kirl a csald nevt vehette. Ez magt mr
Dezmrrl iratn Ennek fia: -
:
Gy
r
Y? kinek J n o s , kinek -
;
Fe r e ncz, ki magt Szamosfalvri keizd ratni, 1518-ban a
kolozsv. vt tTOploinot megjiltatfa: Ennek Vala f i a :
L s z l ,
;
ki 1544 - 5-bcn erdlyi' alh^Iytart.' Kinek Kemny
Anntl fia lett '"'
Fer encz, kinek fia ismt F eren. cz , kinek Melith Annt 1:
J no s , a kolozsi fispn, ki 1603-ban a Barczn rvid fogsg
ba i ^i fe?) J ^ e k ^ Ko v i c ^ i Z?mW fr^^m > l,,,iU^^:rm
j ^ i Z s i g mo n d , kit Cherei ft&i^gali idejben mint Erdly egyik
f mbe r i ke mMr ^^^^
Hnrfek vala fia ztols Miktff azon Mikbla L szl fki fft l Cse
rei nfinlra>iRkz* U hiult sz
zad elejn z erdlyi nevezetesebb c s al d Kp
w
^f t v ^ ki -
nyitit. d j feirlyi^tblai lnk volt, s miit; ilyen rSftszl'be csaldat
| 7i42
;
,apVTjie-nlrtnt halval, ej - , ,
j,: Testvre gne s , Cski stvnn lett.
Nem sok nagy embert szmllt, innen
1
m^lik-les^rmozsp^t
nem is emiitk.
Czimerk ug) ^n^^yol t ^mJ| | ^i l ny^k] : : egy gabogos szarv
dmvad.
Kolozsvr t rqs levltra tele levelekkel, melyek azon perle
kedsek rendn keltek, melyeket e csald a szomszdos Szamosfalva
hat a fdt t fol yt at ot t . * ' ;',
5
^
a) Wolf. de Bethlen V. ' , A - j l , *v!> h'rin .sJMTf
,&) Cserei Hist. 64. t.
s
d) Czme, mint mg emiitk: Hiatoria Genealogico-Transsilvanica etc. etc.
c) Lssd Benk gen. Trans. II. 393. 1.
f) Budui Fer. Polg. Lex. II. G98. 1.
188 MI KS A. MISKR;
130 . M I K S A C S A L D :
[Diod-Vralyai.] , - *
Rgibb elnevk Krnsebesi. Mily vagyonosok valnak itt )ak
T
tokban, bizonytja az, hogy 1604-ben Karansebes feldulsnl, a r -
czok Miksa Miklsnnak 32 ezer forint krt tesznek, a)
Ugyltszik a trk ell jvnek Erdl ybe,' hol j elnevet vet
tek fel, s kvelkez csaldt alkottak:
;
. Istvn. , ..... . \ .
f
' , (Gerleszti A n.)
'
: i : :
" ' ' " (Kun Zsfi)
Mikls. Borbra. Istvn (1703). Kata. Jnos. Zsfi. 'Gyrgy f.
I
v
(Vas Gy.)(Csereiva)4) (LukcsFer.)(psp. (CsulaiJn.)(CsereiZs.)
j i josz. kezel.)
: 1
*
Borbra. Gyrgy, Mria. Lszl.. : Imre Istvn ..
(Czegldilst.) (KapronczaiIsti)(01aszBorb.) i . .
;
i ; , '
v
. i - i , i !\Hri(PobaiImre.);,;;,> ^
i ;
v> \h :>.':
Jnos. ' , Mria.. , Gbor(179), j Krisztina.*

:
'
; M i
( t at
; i
A ht J ' (LugosiTerzJ '{Kozma Jzs.)
y l t
,
.. , Imre...
?
,
:
. , ; .. . ,. . ' . " W
^ Lszl ^1796):
r !
firzsbet.
i 1
nire.
1
' A nna. Terz.
i :
Pli.
(alsfej.szolgabir.)(BihariSnd;) (rauzrier (Katonai (InczeJzs.) (Gyrfs
' ' " ' "
: : i i
iMri) Grg.) - .
i :
Miki.)
Mria, ... Sndor.
a
> Rza. ' Mi kl s. , Elek.
.. (Esztobi Gb )(Fbjn gn.), (Kozma Istv.) (Imecs Mr.) (Henczi Jul.) ,
..7,.;., . . / " " ^^
r
.
: :
' Imy.; Klmn. . $mjn| .
Kzplyn nem igen ltjuk ket: inkbb a mezgaz'dSztnak
ltek. A zonban mr 1790-bfen ' G b o r t a regalistk sorbft talljuk,
tfbirtokuk a T o r ^ C-'^ .
,
'-
,i
'" .
mmt CS AL D I
;
i [Magyar-Csesfcvi, nemes s bir.]
Rgi csald. A magyar kirlyok alatt Mo p s i
;
volt ne v k; k
sbb a fejdelmek alatt mocsi Miskk lettek; vgre elhagyk rgi nev-
ket s a fennebbi nvvel s elnvvel maradtak. !
:
',
Rgibb szereplskrl nem sokat emlt a trtnet egyebet, mint
a) Wo f de Bethlen YI. 68. '
:
' ' / V""/^
}
) Csri Histor. 37. 1. . >
MI S KE . M Z S A .
189
hogy A nd r s 1575-ben minLBks prthve notztatott. A zon idben,
valamint azutn is ugy ltszik a fejrmegyei Olh-Szilvs volt fszkk,
honnan nha szilvsiaknak is iratnak.
A z ausztriai hz alatt Imre br lett, mig a ms g meg
maradt magyar nemesnek. Ezen els br apjtl a kzs leszrmo-
zs ilyen vala:,. ^
. / " , Imre. .
(jzaboszli Mria.)
Imre (br 1770).' Gyrgy. Gbor (1766). Mikls. Zsigmond,
(aranyosi fkirbir.)
!
) (Ppai Sr. \ (Vradi A n.)
(Tordai Kriszt.) I mr e( 96) . f \ \
\ (felsfej fbir-) I
Imre. Jzsef (1790). Trzsi Lszl. Zsigmond. Mria,
(kir. tbl..ln.) (gr.Nemes Jn.) Gbor. \ (BogdnyP^.)
(Hollaki 1.) Elek. \ (A ls Jn.)
(b. Domokos Ter.)'
1
" *
; :
-Zsuzsa, ' i Jnos. ' Jzsef. Terz. Tams* Zsigmond.
(CsiszrMik.) (KisJuli) (m'fnister.) (Bnfi Fark.) (Nagy Jul.) '{
f ) (gr. Betl. Jz.). 1 )
,
1
. J V ^ S ' ' ,;> :. .'...[ . / v ., s ; t
A ntnia.
:
. . , 1 Ferencz.(1833). "P,i; * A ndrs.. - Istvn. A ndrs. .
( + 830. ) (b.Palocsail.) (KeresBor.)(KandBor.), ...... f
t
, . (Szarvadaszk) ^^ajdl|* A i^)V
J,
'r
l k
A brk-gban r els br v * Jftfe 17^70 -^i g' ^bl i lnk,
t
ksbb aranyosszki fkirlybir. J z s ef, ki most isi l Bcsben, erd;
cancellariai elnksgre s birodalmi ministersgre emelkedett. Fe r e nc z
Erdlybl Magyarhonba vndorolt, s ottan kihalt; miutn fit Kolozs
vrit pr tized eltt h. kirlyutczbl eloroztk.
A nemes gban tbben viseltk kirlyi tblai lnksget s egyb
megyei hivatalokat.
132. . M Z S A C S A L D .
[Sros-Berkeszi.]
Ms elneve karulyai.
Kvrvidke s Bels-Szolnok volt plyatere. Tblzataink a
nemz. fejdelmek korig bizonyosok, Luk c si g, ki 160924-ben l t ;
ennek fia L szl dek, ennek Demet er , ennek L szl ( f 1710.)
kvri alkapitn; ennek fia Viski Krisztintl az itt kvetkez:
[90 M Z S A .
y<:.iAi\ ^fft].v
:
: '.,M - "-Lszl (+ 1775) . -' v
J.vfc;/ ! - %;,7\h\*- ;(belsszoln. fbir;) ;M<
{Tvisi Kata)
:
- ^rAi: :<>, s.
:{ h, l p S^ny ZST^ZS; ) : v ^ v ; . J < ! ;
Lszl (1798). Jzsef(+ 1806). Zsuzsa. Borbra: ^
(tbornok.) (b.szoln pnzt ): ' (TrkFer) (DomokosFer.)
(gr. MikKlra) (A l sTerz)
:
(KandZsig.)

t
_ " ^ ... s
Ls?Ii.:" Judit. Jzsef. ... Krisztina.
v
. , .Sndor.
(Torma Mih!) (b.szoln.fbir.) (NalcziDan!) .(Molitor Izab.)
* . (A lsTer.stb.) V.^;-^ '
;
Jzsef. 'Ferencz. Lajos. Samu. Mikls. \ Sndor.
(Szentkirlyi 1.) ,
v
^. ( Cser A -y ^
Jzsef;-Lajos Jlmre.
, ;
;'
?
Vilma
1 r
A nt d ni .
i
; Erzsbet.

, , , , : i t
"tfl)zat:ln ll L szl volt e csald egyik nagyobb embere.
Szletett 171U;dec.^ 9. Hivatali plyjt ^.koi'jjiiyszkn; ke.z;
majd az erdly- s oljiorszgi. hatrkjrs jegyzknyve,vivvel; b
zatott meg, mirl egy,nap t i^toy^I^ a guber al ^
belsszolnok jegyz,,"'fbir s kvet /Erdlyi trtnetn sokat dolgo
zn, egy ktetben-polgri,- msbah^-egyhzi trtneteket' hagya- htra
kzfratWn. If63 ban drJ' A czl felit gy emlkb's^dct ny g t t .
Meghalt 1775. nov/ f Oi ^)
;
'' ' "' ^ 'Vv..- ' . L v ^ ' i (j
Eia volt a tuds, Mzsa L szl tbornok, kisplyjt a szkely
gyalogsgnl kezdette vpt.
!
/ , V " .
c
A most lk kzt, J zsef, elsje Tri azon magyar nemes embe-
rejw]gy kite;kereskediplyra
;
lptek; : ^olt Kplozsyrttia^elsii ilyen
133. . NAGY CSALD.
[Kli.1
... Szznl tbb nemes Nagy csaldat ismernk Erdlyben; Honnan
trtnetnkben azon hzag trn.o^., hogy e nevn eljv trtneti fr-:
fiainkat,, hogy melyik Nagy .csaldhoz tartoztak, megmondani nem
tudjuk, Nem marad fenn egyb, mint a jelenleg vagyonosabb Nagyi
csaldokbl egy prt .megemliteni. Ilyen az. itt^kvetkez k l i
Nagy csald, mely egy terjedelmes, s egsz orszgban elgazott
igazn nagy csald; mig egy rsze mg Kaiban, az s fszek
ben szkel.
A
Kiemelkedettebb gai egyiknek vgsarjai kztt llt Nagy L
z r , Kolozsmegye fbirja. Erdemei legszebbike az, melyet akol .
nemz. sznhez? krl fejte ki . A z 1811 - ki orszggyls ltalpiif bi z
tosul neveztetvn ki , , az ptst bevgeztet. Ksbb:1824-ben miht"
a szinhz.
r
haszonbrlje
v
az nekes npsznmvet sznpadunkra hoz-
t a. . . a) Meghalt 1837 j ul. 36-n. ,
^ gy , fi^.JJ1k,.'"'aj"fbrradV'
5
el8tt kolozsm&gjkhivatalnok;,>.or-
s ^ ^ i f i i l e f i * . f ^ af ^ i i kpl oske r t i l e t i fnk
r
k^bh tr-
vnyszki tsos/ nrri:ienip
4
Td^|i, S a stfp birtokai md$$ jr-*
dalomban Teli rmi: fftfa Gdtf ' ki l csak lenf#va[hTiak. O
Egy ittas g MarWvlrKl^' l ak i Ez D -
nesben l l , ki mg ' rieveuk; fpfa v o l t i s t v f t ^ 1845), anyja
Szentivni Mria; nagyapja
1
Lr i r f cz^ nagyanyja Srsi Mria.
1 3 4 . N A 6 T C S A L D .
A ke b e l e i Nagy csald fszke a Marosvsrhely Wllt es
Kebel ; s igyrszkely csald. Trzse P t e r , ki 165t-0
;
en^vtSz ma
gnak adwriyletfeleV'S ki az 1656-ki l ngyel orsss^hadj t at ban
esett el. ><
y>
^
;
'
!
->* '' ' '
?
> -
:

Ehriek fia Mr t on; ennek P t e r , kinek' Bdni Judittl A n
d r s , kinek Botos gnest l l ^ > ^
S
o) L. Hetilap 484 oct*
192
NAGY. NALCZ.
Dniel,
(marossz alkirbir.)
(Ers gnes.)
Dniel. Samu Julina. Eszter,
(marossz fjegyz.)(kir. tbl. ln.) (Koszta Jn.)
(tancsi Fldvri Drus)
J '
Samu. szter.
(Flp Kata.) .(Szabjn.)
Pl. Rza. Mari. Ern.
tblzat ln ll D n i e l egyszersmind czimzetes kir. ta
ncsos. Fia Samu is elbb marosszki alkir. bir. A z utols Samu
szp frfi
1
, a forradalmiak rszn derekn egy tfrdott goly sebt
hordozza.
Czmerk egy koronn nyugv kivont kardt tart kar.
135. . N A L C Z I C S A L D .
[Nalczi, nemes s br.]
-\? A ; nemz.!lejdelmek vge -fel jttek Erdl ybe, Magyrorszg-
rl )! Szplfrfik
v
s szp hket nyernk nl.
:?l Czmerk; itt lthatlag,; koronn nyugv kt kar, kivont kard
dal kezben, kk mezben.
:
\ / Tblzataink ln Mi kl s ll, ki
nek fia Jn ols
;
, kinek P t e r , kitl a
csald' ktfel gozik, s az egyik g b-
rv
1
lesz: sJi i hal , , mig a ms g nemes
>. ember marad \. s inig is fenll.
E csald alapitja I s t v n, ki I. A -
pafi'tancsosa s udvarm estre levn, mint
Teleki politikjnak egyik Zszlsa, azon
M
r
e^yiJkp^Bgnagyftbb, de nemigen sze
retett tnyezje. V) Mint ilyen fejdel-
mtH tbb; jszgokat kap,
m
i
n t
Bbol
nt, Zmot stb., melyek nagy rsze k
sbb ismt visszaesett.,.. r
! ;
..,,,* ,
.
;
Istvn fia, Laj os 9 Rkczi forradalom ellen van, s mint ilyenf
1:7:11-ben bunyadi fispnn neveztetett. Ez lenyban kihal. - , -
Istvn msik fia Gy r gy Cf 1739.) br lesz. .,
i\ h Uwkja, I s t v n^ tz vig. katona,s szzados lesz. Quitl, ha-
zaj, s elveszi gynyr szp nejt. Vzkorsgban f 1760 febr. 24. ' ,
o) Mikola 37. 1. ' ~ ~
6) Cserei Histor. 6. 76. 126. 168. 170. t95. 223. 294. 311; stb.] 1.
. NAL CZ I . 193
Fi a, J zse f , sajt emlkirata szerint szl. 1748* ban. 1755.
Enyedre megy tanodba; onnan kir. tblra. 1766-ban Szebenben a
szp fiatalt gr. Hadik megltja, testrnek hja meg. Katonasga utn
hosszasan zarndi fispn, vgre nyugalmozk; 73 ves korban,
mint kir. kamars hala el 1818 apr. Vgnapjaiban egy emlkiratot
kezde meg, melynek tredki a Hetilap kzlte, a ) Fordtotta Young
jszakit franczibl.
Fia, Jzsef , mint fkorm. titoknok 1827-ben tordamegyei ad-
ministratornak neveztetett, ksbb tancsos lesz.
Mieltt tovbb mennnk, a kzs trzs s belle a nemes g
kiszakadsa, s -a br g folyama a kvetkez:
Pter (1630).
(Palatics Erzs )
Istvn. A ndrs (1679).
(szl. 1632. + 1688-) (A nemes g trzse.)
(A pafi cons hunyadi fisp.) (folytatjuk.)
(Tornya Borb.)
A ndrs(1720). Jnos. Gyrgy. Lajos (1711).
(hunyadi fisp.) . (BetlenMr.) (br 1. +1739.) (hunyadi fisp.) * )
(vizak.NagyBorb.) ) (b. Jzsika Zsuzs.) (ToldalagiMr.)
i Ferencz s j
Istvn. i t
Jzsef (br 1. f1752) Bni. Istvn (+1760). Lszl. Sra.
(fkorm. tan.) (szzados.) (oszt 1732.) (BarcsaiGer.)
(Makrai KI.} , _
:
, iToldlg Ziszs.) (Olasz Klra.) ;
(Toroczkai Bor.) , \ ... + : /
1
'
Kroly. Kata. Jzsef. Elek. Lszl+. Lajos+. Borbra.
(TelekiKat)(g.MkFer-)(+l 818.)(tbl ln.) (Barcsav
k
UBnliKl.) (+1792.)
\ gnes. (zarndifis.)(CsereiAn.) Mihlyi. (Betl. Mih.)
(FeketeLr.)(Torock.Ter.) \ (Betl.Ger.)
(+1816.) ;
Istvn. Kata. Jzsef. Anna. Zsuzsa.
(+1844.) (BnfiGy.) (fkor.tan.)(SndorJn.)(KeresztesiSam.)
(Blintit Ilon.) (Betlen Kata.)
(kihalt.) i
Josefa.
(gr. Cski Gy.)
(Betlen Olivr.)
Istvn msik fia Andr s , 1720-ban hunyadi fispn.Ez 1723-
ban Sibot s Felkenyr tizedt szz vre nyerte.
a) Hcb'lap 1853. > '
b) Cserei. 465. 1. Lssd ]^azinczi evlb utazst.
13
Erdly nev. csaldau
194
NALACZ I . NE ME S .
Ennek fia J zs e f (+ 1752.), kinek emiitett msodik neje majd
60 ven t le zvegysgben.
Ennek unokja, I st v n, egy nagy sz, vgletekig ztt cynis-
mus s kjvgygyal. Rendesen gyban lt, hol olvasott. Ha lrl
jtt s olvasmnya vgzetlen, szekervel egytt magt is kocsisznbe
taszittat stb.. Tbbire epigrammokat s gnyverseket i rt : alig volt
valaki az orszgban, kit ki ne gnyolt volna. Versei kziratban most
is szerte lthatk. Szletett 1770-ben, meghalt 1844. Utols vol t a
bri gban, s papja, felette mondott beszdben tbbek kzt szolt:
utols volt fnyes csalda figban, .utoljra legyen, oh termszet, a
te kezedben is a tgely, melyben tet ksztetted stb.
A nemes Nalczi csald, melynek a fennebbi tblzatbli ki-
gozst kimutatk, igy kvetkezik:
A ndrs 0679) .
(Lukcs va.)
Farkas. Gbor. Istvn.
(Cski Jul.) / (Kopasz Jud.)
(Barcsai Klra) Lajos. i
^ ^ r
Lszl. A ndrs. Zsigmond. Jnos 1761).
/ (Pap Borb)
, . ^ . ^ i ^ ^
Lszl. Lajos(1794). Gbor. Dani (t 1770); Jnos. Judit
t (Szilvsi Borb.) (SzilvsiZsuzs) (Zeyk Bor.) (KendefiMik.)
Lszl (1800). } ( i
s | Borbra.
Samu. / (Zeyk Jn.) f
Jzsef. Boldizsr. Jnos. Andrs. Istvn. Dani,
(Zsomborign.) (CsongrdiAn.)(HortobgyiKl) / (KendefiZsus.) Mihly.
I i j . Andrs. J
i G bor t . > ^
Lajos. Dani. Borbra. Jnos. Rki.
(KenderesiKrisz.((MzsaKriszt.) (NopcsaElek.) (Bot Jul.) (Lukcs Fer.)
v --
Borbstra. Jzsef. Farkas. Kroly. Julina. Borbra. Karolina.
(PlfiDom.) (keresked.) (Desfi Ferd.)
(Szcs Matild.)
Kzmir.
136. . N E M E S C S A L D .
[Hdvgi, grf.]
Legrgibbb csaldaink egyike.
E csald trzse A kad s (118192.), kit sebusinak rnak, s
igy sepsiszki szkely eredetnek vlnek. Ennek fia :
Vi nc ze , ki 1253-ban Sepsiszk s Barczasg kzt egy darab
NE ME S . 195
fldet nyer, melyen ma Hidvg, rapatak s Ersd nev faluk feksze
nek; s e faluk elsejrl magt hdvginek kezd ratni, a ) Ennek fia:
H dv gi Domokos, ennek L s z l Cl366), ennek Mi h l y,
ennek Gy r gy , ennek:
Hdvgi Nemes B l i nt (1459), ennek Nemes Mi h l y
(146114790, ennek Mi h l y , ki 1506-ban az agyagfalvi gy
lsen jelen van, kinek B l i nt .(15.55.), ennek Bal zs (1579.), ki
nek az itt kvet kez: Tams (1615).
(hromszki fkap.)
(Mik Zsuzsa.)
<~ >
Jnos (f 1679). Gyrgy Sra Ilona. Tams. Erzsbet,
(hromsz. fkap.) (KassaiA n.)(KendefiM^
(Ppai A n.) ) A nna. Zsuzsa, tpi A n.) (IJarcsaiPt.)
(HuszrBorb.) Mria. (BnfiZs.) (VasLszl.) V
y (gr. Lzr Imr.) }
Gbor f. Jnos+T~ " i t y^s (1698-727.) Tams.
(CsereiZsus.) Gyrgy f. (Ugrn Borb ) (Lszl Sra.)
i Domokos f, t f
Krisztina. A dmJ Zsuzsa. Klra. Ferencz. Eva. El ek+.
(Macsksi(grf 1.1755.)(BnfiGb )(Bell.Sam ) (1707.) (SzkelyMih.) Sra.
Fer.) (tblai elnk.) Julina. Elek. (BetlenDrus.) Judit. (Gyrfs
Druzsa. (TordaiZsus) (b. Korda (szzados.) | (Torma Gy.) Pl.)
(PekriFer) / Zsigm.) f
Zsuzsa. Jnos. Lszl. Gyrgy f.VG^bof. Jzsef. Ferencz,
(TelekiIm.)(hromsz.(szzadq^ (727.)
fkirb.) (Kemny (Bnf&uzs,) 'J " \ (OrbnKll (kir. tblai
(b.MiskeTer.) Kr.) (Maurern.) j (Bldi tr.) lnk,)
j - . " " (Bornem. Kriszt.)) (HornyFranc)
Zsuzsa. dm. Drtizsa. Gyrgy. Kroly. Gyrgy. A nna. Jzsef.
(+ 1820.) (+1835.) (b.gzentker. (gr. Mik A n.) (GyulaiEl.)(szza~
(HallerJ.)(kincstrn.) Istv.) f ' A ntal, dos.) *
A nna. (b.Bornem.Jos) Gbor. Jnos.
(g.VasMikl.) \ (gr. Vas Erzs.)
Jnos. Gyrgy. Kroly.
(Bnfi Jzfa.) j
(gr. Berthold Kr.) f
Mari. Karolina. Vincze. Jnos. Ferencz. A nna. Mari.
(b.Marenzi (gr. Logo-(szzados )(husz.hadn.) (Csiszr (Huszr(b.Kemny
A nt) thctin.) Nndor. A ml;) i Kr.) Kr.)
Rza. Ilona. (huszr hadp.)
(BldiGerg )(gr.Schweiniczn.) f
a) Benk Gcn. Trans. I. U6. 491. 1. 13*
J96
NE ME S . NOPCS/ V
GrQ czmere itt ldthat.
E tblzat hinyos. A meg nem em
iitettek kzl: El e k , B al zs s Gbor
Szkely Mzsessel luil el a Barczn, Le ^
n r d 1607-ben Maros-Nmetit elveszti
ntn, s ugy kapja Gyulai Ferencz. P
t er 1704-b en a Rkczi szmzetst a-
lirta.
A z emiitettek kzl: a tblzat fe
lett ll Bl i nt 1459-ben Sepsiszk k
vetje a m.edgyesi gylsre. A lbb Bal zs
s tblzatunk ln ll fia Tam s a csa
ld tbb tagjaival 1611-ben Bthori G
bor ellen Brassval tartanak, )
J n o s , I. A pafi tancsosa "s hromszki fkapitn; hivatalos-
koddsa utni nyomozs feletti bujban guta ti meg 1679-ben.^)
Fia G bor , valamint a vele egykor Tam s Brassba vontk
magokat a Rk. forrad, ell; azonban az utols.a forradalomhoz sz
tott, mirt a fellegvrba zratk, egy idre. c)
Emiitett Jnos unokja, d m, kirlyi tbla elnke s helsfi
titk, tancsos 1755 febr. 18-n magnak grfsgot szerez; kit e tet
tben Fe r e nc z, G b o r , J zs e f s Gy r gy azon v aug. 26-n
kvetnek.
:
Fia J no s , fkorm. tancsos, ksbb hromszki fkirlybir.
Mint fkorm. tancsos (1771) az akkor fenllt, s ksbb feloszlatott
kereskedelmi bizottmny elnke volt.
Fia dm (+ 1831.) tartomnyi kincstrnok.
Fia, a most l J n o s , felsfejri fispn volt 1847-ig, mikor a
fkormnyszkhez fszmvevsgi elnkk neveztetett.
ms gban egyik legnagyobb frfi, Gy r gy (szl. 1748. +
1808. febr. 27.),,a tbornok, ki fleg a mult szzadvgi trkhbo-
ruban tevkeny feszt vett. Csak kt lenyt hagya maga utn: Mr i t
s Dr z s t
Testvre, J zse f , (szl. 1739. + 1809.) halla eltt A ranyos
szknek 19 vig volt fkiriybirja. Magtalan hal el.
1 3 7 . . N O P C S A G S A L D .
[Fels-Szilvsij
. Hunyad a hazja, hol ket hivatali plyn ltjuk, pl. 1771-ben
Jzse f e t , , mint kir. pnztriokot, P t e r t mint alispnt, b r a h
mot mint szolgabrt stb.
a) Kl l ai Szkely nemz, ered. 2723.
b) Cserei Histor. 64. 79. 152. 153. 1.
c) CsereiJFist. 325. 36S. 387. 439. 1.
N O PCS A .
197
Ismeretes trzse P l , kinek fia B l i nt , kinek P l , kinek Bar
csai Krisztintl:
Elek.
(kzgy igazg.)
(Brzovai Erzs.)
~-
El e kf . Lszl,
(cancellr.) (hunyadi fisp.)
(Nalczi Borb.) (Kozma gn.)
(Bja Mria.)
. i
a
- ^
Ferencz. Elek.
(szzados.) "
El e k a trzs mr 1790-ben Hunyadmegye kvet e; re, Cserei-,
Bal i a- s' Tri re' bz'k Yala e hongylsn, hogy haznknak bntet
trvnyknyvet ksztsenek.
csaldt sajtlag az utols E l e k emel ki , ki elbb hunyad-
megyei jegyz levn, vdelmvel a csaldokra befolyst nyert. Ksbb
fispnn lesz; 1834-ben orszgos elnk, hol.az orszggyls veze
tsben szp eszt kitntet; 1837-ben udv* cancellarsgra vitetett
fel ; 1844-ben nyugalmztatott.
zvegye Hunyadban jobbgynibl egsz testrsget trta.
L s z l , Hunyadmegynek a forrad, eltt hires fispna.
Sszllits s egyb vllalatokbl egyszerre egazdagodvn > Zmon
egy kastlyt pittete, melynek fnye, kjelme bask lakra eml kez-
tete; mit azonban a forradalom teljesen feldula.
0,
138. . O R B N C S A L D .
[Lengyelfalvi, br.]
Udvarhelyszken Lengyelfalva ffszke.
Ezen csald a trvnyliidomnynak ksznhet l egt bbet : Orbn
Fe r e nc z (1610) trvnytudomnyval alapitja tekintlyt. P t e r ,
a fia, hres gyvd, s 1643-ban udvarhelyszki alkirlybir. Ennek
fia Pl Pcsi Simon unokjt veszi l, ki hasonlan trv. tudom
nya ltal emelkedett ki . El e k (1722), ki legnagyobb szerznek
ltszik, A lvinczi cancellarijn vgzi trvnytudomnyt, s .ksbb
aranyosszki kirlybr. Fi l e k hasonl/an A ranyosszk fkirlybi-
rja lett br 1742-ben, Oklevele 1746 febr. 18-n hirdettetett ki.
A zonban tagjai azutn s'"szntek meg trvnyeink mezejt ta
nulmnyozni: igy ltjuk, hogy b. A nt al heral di kn, czmerta-
non dolgozott, a j E mellett bizonyos brndszersg is jellemzi e
csaldat: igy ltjuk, hogy b. Orbn Fe r e nc z Eurpt A meri
kval cserlte. A , br sg* kapstl tbbire katonk voltak, de fel
nem igen vihettk,;' s addig Knn vagyonuk sszement.
Pter:
(Balsi Jud.)
I s t v n . " ~ F e r e n c z ( f 1610 kr.)
(udv. alkirb.) (Kecseti Borb.)
Pter (1635). Erzsbet,
(Gyrfs Sra.) (Bir Jn.)
(Nagy Katalin.)
^
Zsigmond. Farkas. Pl (1660). Krisztina.
i (Farkas Ilona.) (Tordai Zsig.)
I j (Vitz Gb)
Margit. Elek (1722). Simon (1710). N. N. Margit.
(Ferenczilstv.) (galg.RczBor.) (BaranyaiMr.) (Mikes Jn.) (Ferenczilstv.)
y ^ ^
Elek. gnes. Kata.
(br, 1746.) (Trk Istv.) (Bor Fer.)
(Olosz Kriszt.)
(Bldi Klra.)
o) kzirat meg yan gr. Miku Imre knyvtrban.
O K B A N .
A tl emiitett: Elek (br).
A ntal. Katalin. Ferencz Pl (+1829) Klra.
(Hallergn.) (+1778.) (gr DessfFiKlra.) (gr.NemesJzs.)
Julina. J nos. Istvn. Klra. Franciska. A loiza.
(NedeczkiJn.) (szl. 1782.) (gr. Mikes Istv.) (b Fisclier Jzs.)
(Foresti Eugen)
, + ,
Fl i x . Bal zs. Celesta. Eugni a. Otto.
(szl 1827.) (sz. 1839.) (Ugronn ) (Velicsn.) (sz. 1840 )
(Nagy Maliid.) '
E tblzat ln ll Pter fia, I s t v n, 1609-ben udvarhely
szki alkirlybir. Testvre fia, P t e r , ugyanaz 163946-ban,
A z utols nemzedkbl Bal zs s Ot t l szlivel Konstan-
czinpolyban van 1847 ta, hov Orbn Jnos neje rksgt ment
tvenni, ki odaval leny.
Tblzatunk msodik nemzedkben I st vnt l ' egy ms g j
ve le. Ez Istvn fia vala azon Fe r e nc z , kinek a szombatossgrt a
nemz. fejd. alatt jszgt el vevk; azonban nejnek Toldalagi Zsu
zsannnak viszszaadk. A csald ez ga Ferencz testvrtl Mi kl s
tl (neje Benedek Kata) jve le korunkra. Kzlk Zs i gmo nd s
Mi k l s testvrek 1771-bcn kir. tblai lnkk,
139. .. RDG CSA LD.
[Esklli, + 1762.]
Nagy birtok r gi csald. Elbbi neve Esklli, mit 1390 tjn
rdg nvvel cserlt fel. Birtokfejk a Kolozsvr] krnykn es
Eskll, de a mellett tbb birtokaik lvn, rdg-kereszturi, solyom-
ki s kis-jeni gozatokra szakadoztak.
Birtokaik nagy rsze els foglalsi joguk. Dobokban lvn, hi
vatalt is ott viseltek, mint fispnsgot J no s (157888.), alispn
sgot I st v n (167989.)
A z utols Esklli, ki az rdg nevet felvette: A nd r s (1396),
s rdg-kereszturi elnvvel lt. E csald a mult szzadig virgzott,
mint a mikor I st v nban, kjjiek neje Ozdi Klra, 1762-ben kihalt.* * )
a) L, Lerst Hodor Doboka 189205. 1.
p .
1 40 . . P LF I CSALD.
[Tarcsafalvi s gagyi j
A szkely fldn tbbfle Plfi csald van: ezek kzt a gagyi
s tarcsafalvi a legtekintlyesebb.
Fancsali, kit lbeszdnkben ismertetnk, mint szkely csa
ldat, gondosan nyomozta, s gyjtemnyei kzt egy tblzatot ltunk,
melynek trzse L uk c s , ki 1505-ben egy a nemzet 17 biri kzl.
Ennek fia P t e r , a Kovcs Zsfi frje, 1592-ben mint 70 ves
primipil jn el. a j
A tarcsafalvi g vgsarjai tblzata I s t v nt l , kinek neje Z-
goni Rki , a kvet kez:
Dnezs.
(Bak A nna.l
I mi V .
Dnezs. Mria. Elek. A nna. Zsuzsa. Istvn. Erzsbet
(Szentivnyi (PlfiA n.)(gagyiPlfi (Belnyesi (Keres Bor.) (Szombat-
Zsigm.) + A nt.) N.Zsi g.) falvi Fer.)
^ , . . ^ t
Elek. Dnes, A nna. Jnos Borbra.
(udvarh.sz.kirb.)(HegyesiZs.)(HegyesiEl.)(orsz. kvet.)
(ntlen.) ; (ntlen.)
Dnezs.
- E tblzaton lthat J no s , a szp nyelv ellenzki publicista
s drastikus parlamenti sznok, ki Erdly tbb orszggylsein kpvi-
sel Udvarhelyszket, mignem e plyjt Pesten vgz be, mint kp
visel s kormnytag.
A gagyi Plfiak kzl Fer e n cz nek 1631-ben Barcsai Kata
a neje. Ennek tn unokja lehetett A nt al , kinek fia Zsi gmond,
kinek Domokos A nnt l : A ntal.
(Glfalvi A nna.)
(tarcsaf. Plfi A nna.)
A ntal (rnagy). Zsigmond f. A nna.
(Ugrn A n.) (Plfi El.)
. ^ - ,
Pli f. Domokos. Nina.
(Csernyi Jzs.) (Nalczi Borb.) (Dacz Gerg.)
Ugy tudjuk, hogy ez gon kivl Gagyban mg egy ms g jve le.
a) Fancsali emiitett gyjt. Nro. 40. P. beti
PA T A KI .
201
141. . P A T A K I C S A L D .
Srospatakrl szrmazott be, hol Bojsza vala neve. Ismeretes
trzse ott P t e r , kinek Bonyha Kattl szletett a tblzatunk ln
ll I s t v n , ki 1630-ban Erdlybe jtt, s Kolozsvr polgra lett,
ki a kvetkez csald t rzske:
Istvn (1638).
(Krzsi A nna.)
, ^
Kata. Istvn (+1710 t.) Borbra.
(Butyka Gy.) (grgny pap.) (Tolnai Istv.)
(Miskolczi Jud.)
(Nagy Kata.)
Istvn Smuel (+ 1766). Ferencz. Dniel
(sz.1677.+1766.) (orvos dr.) (Kdr Zsuzs.) (Kecsks Ilona.)
(magyarosi pap.) (Dalnoki Mr.) j ^
(Zilahi Kriszt.) \ Ferencz s <
t ) Mikls. J .
>
A
h
t
; fy
N
Dniel. Mria. Smuel (+1804). Mihly. Dniel. Mzes.
(1750.) (Viski Istv.) (orvos s tanr.) / (Balog Erzs.) /
(Vsrhelyiv.) Sra. (Veresti Erzs.) Jzsef. i Sra.
(Incze Mih.)(Szath.PapSra.) Mihly. t (Radnotfin)
Mihly. Smuel (+1824). A nna. Dniel. Samu. Istvn.
(sz.l780.+1843.) (protomedicus.) (Blsi A nd.)(b.szoln.alisp.) (
(kolozsv.fbir.) (MuksZsfi.) (Bartos ;A nna.) Jnos.
(Titkos Rza.) j f
Smuel. Dniel. Sndor. Ferencz Luiza. A nna.
(+1820.) (orvos dr ) (trv. tancs.) Sndor. (Pataki (Szab
(orvos nevendk.)(Flcsml.)(KonrdEmil) Gyula. Snd.) Klin.)
^ Dani. Emilia. Kata.
Sndor-Samu.
Tblzatunk msodik I st v na ref. pap, de nem azon Pataki
Istvn ez^ ki mint kolozsvri tanr Bnfi Dnest hallra kszit, s ki
II. A pafinak nevelje. Ez T. szentgyrgyi, grgny pap. Legfbb r
deme, hogy egy csaldt alapit, mely haznknak a legnevezetesebb
orvosok lnczlatt ad. Egyik fia:
S mue l (szl. 1692. jan. 1. + 1766 oct, 8.). Mint tanul grf
Teleki dm nevelje. A kadmikrl 1726-ban j l e ; elbb dzsi
vgl kolozsvri orvos. Vzkorban hala el, 75 ves korban. Ez al a-
pit e csald orvosi hrnevt. Egy orvosi munkt ada ki . )
Fia, S mue l (szl. 1731 mart. 20. + 1804 sept. 10.); 1758-n
orvos tudor lett, s visszajve hazjba. Orvosi plyja mellett a ko-
a) L . Veszprmi Medicor. Biogr. III.
202
PATAKI PCI l i .
lozsv. ref. kol. a math. s phil. tanrsgt is elfogadta; 73 ves ko
rban hala el. Hrom kis munkt nyomatott, bj
Fia, S mue l (szl. 1765
:
febr. 16. + 1824 m^j. 7), orvosi p
lyjt 1794-ben kezd meg. Szp sztehetsg, s finom trsalg. Fel
talltatvn a himlolts, Bcsbe ment, betanulta, s azt behozta Er
dl ybe; 1812 orsz. forvoss neveztetik; kir. tancsosi czmet kap;
volt els forvos, ki a fkormnyszk lseiben kezd eladsait;
mellbeli vizkorban hala el 59 ves korban. Kt munkt i r t : egyet
a skarltrl, mst az erdlyi svnyvizekrl.
Fia, S mue l (szl. 1797 nov. 14. f 1820 maj. 28.), Bcsben,
mint orvos nevendk hala el. Szp tehetsg. Vegytani rtekezseit
Paris folyirataiban kzi, franczia nyelven.
Halla utn, hogy a csald az orvosi plyn tovbb is kpvisel
ve legyen, testvre D ni e l , ki mr a fkormnyszknl elkezdte
vala plyjt: flment s 1830-ban orvosi oklevelet nyert. Eddig kt
munkt bocsta kzre: rt ekezst , melylyel orvosi plyra lpett;
s egyet a kolerrl 1832-ben.
Test vr e, S n n d o r , 1834-ben az erd. udv. cancellrinl
kezd plyt; 1843. fogalmaz lett; 1850. cs. k. trvnysz. tancsos.
A ms gban, melynek Dzsa lakfszke, l D a ni e l ; Bels-
Szolnok egykori :aspna, most vrosi fbir; s fia, Fe r e nc ? ; , ki
a laprodalomban rszint sajt neve, rszint Mnyai lnv alatt feles
czikket. kzlt. . > . . '
Ezeken kivl egy sereg Pataki tanrkodott Erdl yben; de azok
ms csaldhoz tartoztak.
142. . PCHI CSA LD.
[Pcs jfalusi.]
E csald, melynek tzhelye a Szilgyban a Szamos szomszd
ban Czik: Magyarorszgrl jtt Erdlybe. A bejv P. G b or volt,
ki t Tkli indigenaltat 1690-ben. a j
Fitl kvetkezleg szrmoztak:
Istvn.
Mihly (t 1819). Imre. Istvn. , Jlia,
(tbornok.) (septemvir.) (Sarmasgi Juk) (ZsomboriFark.)
t ' .^mmmm^ i . . I. ' ' ^
lenya. Istvn (alisp.) Julina +.
i ' (Katona Pln.)
Lszl. Istvn. Mihly, Zsuzsa. Zsigmond^ Klra.
(Bercsein) (Kszonin.)
Z>) BenTc Gcn. Trans. II. 275. 326. 1.
a) S<;pt. 15-<n art, 7.
PCHf , PE KB I .
203
?A tblzatbant msodik nemzedkben kt nagy hivatalnok ll:
Imr e Magyarorszgon septemvir; s Mi hl y mrnk tbornok, ki
1819 febr. 12-n 65 ves korban hala el Kvrvidkn. )
143. . P E KR I CSALD.
LPekrovinai.]
E csald Magyarorszgon rgen, nagy szerepet vitt, onnan j ve
be G bo r , az' Albert testvre, 1552-ben, miutn a szolnoki vrat
.odahgy. a) Bejvn, itt nslt, s idvel udvarhely- s hromszki
fkapitn lett, s kvetkez csaldt alapit.
Gbor (1552).
(udvarh. s hromsz. fkapit.)
(Kpolris A nna.)
Gbor (ozdi g). Istvn (szentmrtoni g).
(Rdei Zsfi.) (Gerendi Margit.)
I (Toroczkai Ilona.)
Gbor. Istvn. Mihly.
1
(Kornis A nna.) (Zski Kata.)
i I
.Ferencz (1613). Istvn.
(Baldfi Borb.) (A pafi A nna)
Ferencz (1676),, Mihly. Gbor.
;
\ft A nna.)
;
(A ngyalosi Erzs.)
(bel. Glfi Kriszt.) >
mr\m
U x \ t i '(gK + 1709). ZsU" Istvn. Gbor (1700), Krisztina,
(Rk.tbornoka;)
: , ! , , , i
(TelekiMih.) Mihly. (Kabs Jud.)(Torock.Gy.)
,
v
(GsksiJud.) Z ,
:
,
4
. (A ls Kata.)
(Fet rczi IWa.)
1
/ f
^ r a. , Kata. - Polixna. Zsfi. Ferencz (1722). Gbor. Klra.
(Rvaim.)(Kemny(DanielIst.)(Kemny (tv.Vas gn.) (Szentivnyi (Zski
(Monsz- Lszl) Terz.. Snd.) (Balog Sra.) Klra.) Pl.)
perg Zs.) (Betl. El.) (b Jtadk(ZeykMz.) \ \ ,
, (b.PIniczJn.)A nd.) f-
<~ . . . . . ... . , ,
1
" *
;:;:;v ]
)ti
LszJiJv Lajos,
;
Sn<Jor.
(Sanki Jul.) (Pap Trzsi.) (ven. Szegcdi Jul.) (Szeredai Kat.)
Lszl. A lbert.' " Krisztina. Imre. S n d o r . M r i a ,
(b. Bnfi 1.)
:
(SialncziLaj) (b. Szentker. . ^.,\ '(jSocskor Elek.)
A dl. Luiz. Istvn. Karolina. N. N.
(Gal Jn.)
a ) Tud. Gyjt. 1819. V. i!3. 6) Katona Tom. XXII. 280. I.
204
PEKRI. PI5TKI.
Mint lthatni, kt gban jve l e , melynek egyik idfolytn
grff lett s azonnal ki is hala. ;
A grfi g zdi elnevet horda, s grff lett L r i nc zb e h, t f )
E P. Lrincz egyik trtnetnk cameleonainak. Erdlyben az A pafi
kormny ldzi. St 1679 tjt t elfogatja, mire elhagyja Erdlyt,
kimegy Magyarhonba, hol katholizl; itt 1586-ban ntzzk, bj ott
1692-ben grfsgot nyer. A mint a Rkczi forradalom kitr, czmt
elveti, s mell csatlakozik, tbornok lesz, l?04-ben pedig erdlyi
fvezr. Igy hala el 1709 mart. 6-n Maramaroson, cj
E Lrincz msodik neje tbb knyvet forditott, melyek elsejt
frje valls vltoztatsa ellen i nt z; a msodikat frjerti szebeni
fogsgban, 1704-ben. Nagy lutheran asszony, minek kvetkeztben
frje, halla eltt ismt vallst cserlt, d )
A ms g, mely s z e nt m r t o ni na k is iratik, nemesnek maradt,
megyei s kir. tblai hivatalokkal foglalkozott.
144. . P E T K I C S A L D .
[Derzsi vagy kirlyhalmi, grf f 1817.]
E kt elnv alatt eljv Petkiek, mind ugyanazon csald
tagjai, ej
Czmere: kkhiezben kirlyi koronn l pellikn, mely eltte
ll kis fiait keblbl kioml vrvel tpllja. -
M
,
Legels ismeretes trzse Dmok os (1499), kinek fia G b o r
1564-ben szkelysg fvezre, cski fkapitn, / ) ki nek:
A ntal.
. ; ^ -
:
Blint (1541). Tams. . Gyrgy.
(Harinai Zsfi.) (Tamsfalvi I.) (Dohikos Margit.)
' I . - .
Kata,- Istvn (1584). Mihly f. Kata. Mihly f.
(CseffeiBen.) (SarmasgiA n.) (Szki Boldj ' i*
Istvn ( f 1601). Farks"(1603). " S5( +1612) . ( der zsi g. )
) (Lzr Erzs.) (cancellr.)
Erzsbet. \ (Kofnis Kata.)
(Tth Mih.) ) i
Istvn (1660) Farkas f. Ilona. Zsuzsa. Ferencz f.
(csiki fkap ) (BorsovaiErzs.)(Mik* Fr.) (Pvai Pt.) (hot. 1633.)
(Sksd Erzs.) ] Bor br a.
: (A pafi Gy.) :
a) Teleki knyvt. Cartoi. Sup. Polit. et Hist. l l 6 % 107.'L
B) 1686 aug. 12. art. 5.
c) Cserei Hist. 123. 268. 325. 329* 330. 352. 366. 400. 315. 1.
d) Magy. Athenas 222.
e) Mkol a 28. 1.
J) Kl l ai rtek. 275. 1.
PKTKI. .
A tl emiitett: Istvn 1660).
Erzsbet. Jnos. Borbra.
(Nagy Tam ) (csiki fflkirbir.) (Henter Ben.)
(Haller Kri szt )
,; : ^ , _ ^
Sra. Dvid (grf, 1690). Terz.
;
(ToroczkaiJn.) (kolozsi fisp) (Blintit Gy)
'
}

:
(Zichi Sra.)
>- . = * -s
A nna. Rza... Istvn. Borbra. Zsuzsa.
(gr
i
KurnisA nt.)(gr.MikcsIst)(gr.KlnokiJud.)(b.HenterDv.)(gr.KornisFer.)
i
. Jzsef(+ 1817).
(b. Kemny A nt.)
< (A rsz Erzs.)
Mria. A ntnia,
(b. Blintit Gy.) (b Bnfi Jzs.)
(Mriafi Dvid.) (Freudenstein Fridr.)
A tblzatbl' kimaradtak kzl megemlthetjk Mi kl s, A n
t a l s L szl t , a Jnos fiait, kiket egy 1501-beli vajdai levl mr
nemeseknek ir. a ) Ismt Fe r e n c z e t , kit 1519-ben Majlth, mint
Zpolya prtjnit elfogat.
A z emiitettek kzl , B l i n t 1541-ben a prtos Mjlttal tart
Izabella ellen. I st v n a goroszli csatban esik el Bth. Zs. mellett
1601-ben. ) .
Far kas * Szkely Mzes hve; kit 1603-ban Kolozsvrr kld
s ltala felszoliltatja, hogy mellje , llj n, az vben a barczai
csatnl fogsgba esik, de Bsta visszaadja szabadsgt, c) Majd
Bocskai mellett harczol, ki t 1605-ben a fograsi vr kapitnjv
teszi, d ) '
J no s, ki magt Derzsrl kezd ratni, a szkelyek kzt nagy
szerepet vitt. 1601-ben egyike azoknak, kiket Bth. Zsigmond visz^
szahivsra kldenek; 163-ban Rudolf csszrhoz kvet; 1605 feb.
a; szkelyekkel Bocskai rszre Sz. Kereszturt gylst tartat, s mell
nyilatkoznak. Mint Bethlen megjegyzi, j dek, j sznok; 1607-ben
Rkczi Zs. fejdelem fllptvei cancellrr; e) s zszlsurr ttlik.
Majd Bth. Gbor 1612-ben not zt at j a, / ) azon v oct. 23-n meghal
Brassban; de Beth. Gbor 1614-ben flmentet.
a) Pter Bozyni gr. s vajda egy oklevele. Arcli. Cap. Alb. Cista t. fasc, 2.
Nro. 2.
b) Wol f Beth. V. 2. 1.
e) Wol f d. Bethen V. 279 498*
d) Wol f Bethl. VI. 290. 1.
c) Wol f de Bethl. V. i0. 200. ' 5, VI. 228, 602. 1.
/) 1612 maj. 25. art, l i .
206
P E TK I . POtNGJ RCZ.
Fi a, a hasonlan ellenzki szellem F er c n cz 1633-ban.ismt
ntba esik, s fl se mentetett, trk fldre bujdosott, a j
I s t v n (1660) a kt Rkczi Gy, fejd. kedves tancsosa, cski
fkapitn: 1653-ban Bls moldvai vajda ellen megy, zt legyzi, s
helybe Rkczitl moldvai vajdv neveztetik, melyben a porta is
megersti; 1657-ben Rkczit, mint tbornok a lengyel hadjratra
kisri; 1658 juh.; 13-h egyike azoknak, kikre Rkczi Erdly kor
mnyt bizla; 1661-ben Kemny Jnos ellen a szkelyek vezre, )
A l i mikor A pafit t ev, t knlta vala meg fejdelemsggel, de el nem
fogadta, cj E vette,fel-a kirlyhalmi elnevet. d j
Fi a, D vi d, 1690.tjn grff l esz; a Rk. forradalom elfil
egyelre Szebenbe fut, onnan csakhamar ki j , s a forradalomhoz
csatlakozik, majd Brasst crhiroztatja. ej Ksbb, 1715-ben kir.
tblai lnk; 1722-ben kolosinegyel fispn;
E csald Jzse f be n, ki 1817 apr. 2-n hala el hat vanves
korban, kihala.
145. . P O N G R C Z C S A L D .
[Szentmiklsi s vri.]
Magyarorszgrl szrmozott be, Ott eredett Haiisch Palkig
f
cseh lovagig viszi, ki II. A ndrs kirlytl 1230-ban Magyarhonban
jszgod kap. A z els Pongrcz 136^-ban kapja Lipt-Szentmiklst,
s az idtl Lipt megyei fhivatalnokok; a XV. szzad vge tjt G$
r
pr kapja vrt: innen van fenemiitett kt elnevek. f )
Czmerk ktfej..'..sas,. melynek kzepn egy gla ;emelked]k
;
koronbl, a glban egy kz s szarv, felettek egy csillag.
Erdlyben a X Y . szzadban jelennek meg legelbb, mint a mi
kor kt Pongrcz vala erdlyi vajda, mindkett J n o s : egyik a sz
zad elejn, a ms a szzad vge fel. A z utols Dengelegi Ponjrcz^l
nak irja magt, 1470 tjt vitte a vajdasgot, a legnagyobb huzavon
val ; ez unokjban kihal. -
r
-"
Mikor telepedtek le Erdlybe bajos meghatrozni. Mrtonon
feljl, ki a XVIL szzadban l t , nincsenek adataink. Ezren Mrton
Dzs vidkt lakta, mint a hol Csernyint, Szentivnyi A nnt Vette
elj ki Kudut neki vghagyomnyozza 1669-ben. (A zon Gy r gy, kit
1655-ben honfisitanak gj annak mr 1637-ben neje Szkely Bor^
bra, s Biharban lakhatott.)
a) 1633 aug. 21. art. 1.
b) Cserei Hist. 13. 24 4 . 1.
c) Joan Bethl- Hist. Libr. II.
d) Hodor Doboka Ism. 208. 209. 1.
e) Cserei Hist. 347. 366. 1.
/ ) L. E csald l eirst Lehoczki I. 3125.
g) 1655 sept. 25. art. 31.
PO N G R A CZ .
20T
Ezen Mrtontl a csaldfa kvetkezleg j l e:
Mrton. (1669.)
(Szentivni A nna.)
(Ugrai Kata.)
Gyrgy (br). 1730 A ndrs.
(Keresztri Kriszt.) (Vas Kata.)
Krisztina. Kata. Pl. Gyrgy. Judit.
(Vay dm ) (Szentpli (KendelH Kat.) (Vr Mih.)
Jzs.) |
<- -
Gspr. Pl Gyrgy. Boldizsr.
(Kendefi Kata.) (Sardi A nna.)
Jzsef.
;
Tl ? .Klra. Daili-
(EperjesrVeronik.)
1
(Csernyi Jud) (A ls Fark.) ^
Bla. Ferencz. Jnos. Karolina. Kroly.
(+ 1849.) : .
E csaldban Gyr gy (1730) udv. tancsos s br lett; de l e
nyban kihalt. Egyike azoknak, kik Rkcziak javbl rszesi t -
tettek )
146. 8. P C S A C S A L D .
[Hatolykai.]
Tbb Pcsa csald van, kztek el egki emel kedet t ebb.Hromr
szk a hazja. Elttem ismertes ' trzse J no s , kinek fia Is W n ,
kinek Rpolti Zsfitl, kivel pesei nki j ya kat kapjk^ v i d, k i
nek Szentivni Klrtl:
Ferencz.
(Kozma gnes.)
* - A -
Samu. Dvid. Pl (+1845). Farkas. Jnos. Ferencz. gnes.
(KlnokiKl.) (kir.tbl.hivat.) (A ntos 1.) ^rnagy.) (kvet.)(b.RauberKr)
(Szab Karolina.)
A z utols Fe r e nc z, Felsfejrmegybl, hova rmsi jsz
ga tartozott, orszgos kvet, s Pesten kpvisel.
a) Udv. archv, fasc. 38.
II.
147. . R C Z C S A L D .
i Galgi .]
Mintegy 20 Rcz csald van Erdlyben s kztk legnevezete
sebb ez. Dzs krnyke hazja.
Czmere itt lthatlag: fejr mezben ko
ronn nyugv kar, kivont kardat tartva, mely
nek hegyn trkf.
Magyarhonbl jttek be, mg pedig gya-
nithatlag P t e r , a Logoft Zaira frje, kit
Bthori Kristf fejdelem a trk pof tra hasz
nlt kvetnek, s ki 1585, j ul . 16-n V.advermet
nyer. Ennek fia d m, ki 1609.febr. 1-n
szerz Galgt, honnan.magokat ratjk. Kz -
dmnak tiz gyermeke volt, kik kzl nhnyat
ezennel felmutatunk, ekp:
dm (1609).
Dniel.
i
Pter.
(Szilvsi Jud.) -
(Macsksi KI )
Kat.
dm (1684).
t

Jnos.
Gyrgy
Gyrgy.
r
Jnos. Istvn.- Mria
(IncselErs )(Tams(PvaiDv )(JsikaIm.)(MikErzs.)
t Kriszt) (PataiIst.)(KnMikl) f ; .
Jnos. Borbra. gnes. Pter. Judit. Gyrgy. dm.
Mikls. (Felv.Jzs )(FelvincziZs.)(1707-~ 56.)(kocs.Gyu- /
f
stb. (Orbn El.) (Torma Ilona.) lai Mih.) *" N. N. N, N.
; > ; - , 1 , s\- >
Mria. A ntal. Istvn. Borbra. Kata. '
(KszoniSnd.)(borb.Kornisva.)(Szaniszla^ '(Nemes Gy.)
) (Pogny gn)
i i
a
r
Jlia. Imre. Rza. A ntal,
(czeg. Balog Jn.) (Balogva) (Keczeli Jzs.); (Dniel Jz,) .
(Maurer Mr.) (Frendel Jzs.) (Torma KI.)
Jzsef. Jnos. Rza. Gyrgy. Istvn. Pter. Pepi.
(b,szoln.alisp.)(Tatrosi(TormaFer.)(Jkeign) A ntal.(szam.ujv.(Frendeln)
(Macsk.Ter.) Trzsi.) j vrn.) Cecil. *
1 1
* (Horvtn.)
Ida. Karolina. Terz. Mikls. Tams,
(SchopfA dol.)(M'zsaSn.) Ferencz. Lajos. Mari,
N. N.
RACZ RADAK. 209
A tblzatban I s t v n vive legnagyobb szerepet, ki mint R
kczi forradalmi tbornoka hala el 1710 krl.
A most lk kzl: Jse f b. szolnoki alispn volt; P t e r Sza-
mosujvr vrparancsnoka a forradalom eltt, ki e vr krl sok sz
ptst ttete, tbbik kzt snczt kertt alakittat.
143. . R A D K C S A L D .
LBnyei, br.]
E csaldnv a XVI . szzadtl jn el trtnetnkben. R. L s zl ,
ki a szkelyeket 1562-ben
megver, Jnos Zsigmond
kedves vezr e: 1563-ban
Jakab moldvai vajda ellen
megy. Majd Imre s Ke l e
me n fiaival 1575-ben B
kssel tart, vele kibujdos
nak, mirt itthon a kt e l
st ntzk. Hrom v ml
va lett s jszgai egy r
szt Bthoritl visszanyer
te, s haza jtt.
Czmere, melyet br
sgval kapott, itt lthat.
Mai birlokfejeket, B-
nyt, Ozdot, I s t v n szer
zi , Beth. Gbor alatt, ben
ne 1626-ban statuljk, a ) Ezen Istvnnak lehete fia, ki tblza
tunk ln ekp l l :
]
Istvn (1683).
(Trdai Zsuzsa.)
r
, p .
Erzsbet. dm (1700). Mria.
(Rdei dm.) (gr. Petki 1.) (Bnfi Bold.)
Erzsbet. Istvn (f 1791). Lrincz.
(RdeiLszl.) (Toroczkai Kat.)
Lrincz. Lzr dra(+1603). Imre.
i Kemny Druzs.)
^
r
^
Pli. Istvn. dm f.
(gr. Rdei Klra.) (rnagy.)
/- ' \
Mria. Kata. A dm. A nna.
(A ntos Jnosn.)
a) Capit. Al b. Protoc. Ambr. Barkai. 1>25. fol. 107.
Erdly nev. csalddai*
14
210 HAD AK, J t KCZI .
, Tblzatunk vge fel lthat, Pl i , ki oly regnyesen folyta-
t s vgz mreggel .lett; mi versekben ponyvairodalmunkra k^
rlXlt. a ) Mersz ni jell^m^.kiikjjel egyedl bement templomba, )
Seau lovas tiszttel, szerelembe jtt, mire szli egyezst ki nem
nyerhet : bnatban lgyport nyelt le,: mire nhny napi fjdalom
vget vete letnek.
149; . R K C Z I C S A L D .
[Fels-vadszi, t 1738.]
Trtntnk e talnyos hangzatu neve Magyarorszgrl jtt Er
dlyire! c) '
Magyarorszgon a B u g a d r a d v n nemzetsgbl gozott ki
mely K$za Szerint Csehorszgbl szakadott be, d ) s Zcmpln megy
ben telepedett J e . E nemzetsg egyik gbl szrmazott G y p o b
(XIIT. sz!), ) kinek, maradkitl hat csald fejlett, melyek gyi'
ke vla ^Rkczi^ / ) mely osztlyrszbe jntott falujrl kezd ma
gt igy neveztetni..
:
\
A Rkcziak kt gban indulnak l e: az egyik megmaradt a ra
k c zi elnvvel, s ez 1754-be
A ndrsban hala k i , Rkczon. 1
ms ^gban Zsi gmond s I st v 1
testvrek, 1517-ben az A baujba
fekv Fels-Vadszt megszerez
vn, magokat fels-vadsziakne
kezdek rat ni ; s e Zsigmond al
pitja e csaldt, mely unokjbs
Zsigmondban az erdlyi, fejdeln
szkbe jtt, s e haza sorsra ol
.dnt-befolyssal ln.
Czimere itten lthat, mely<
Fejdelmek; serkent rja" czi
ni sl . Rkczi Gyrgy fejd. ajn
latt knyv lbeszde, miutn el
b e s z l t e me nny i verket ont
Rkcziak a hazrt s szabad
Sgrt: a kvetkez versekben magyarz: g)
a) Ponyvairodalomba Kis Istvn^bercczkl l Kf pap no/,la. Utna Mol nr Bor
bni dolgozd fel inas nev; al attregnynek ;
v
kzel ebbrl Dzsa ad beszl y alak
ban a Hl gyfutrban. .
! ; n
h) Rhdei dm feletti halotti beszd 45. 1.
c) Fel s ma^y. Minerva 1826; >X1. .fzet.
d) Keza ebronic (Appendix de nob. advenis) 138; 1.
e) L. az oklevelei stb. Wagner Collect. Familiarium atb. 10. 89. 1.
/ ) E csaldok Rkczi, Morvi, Krtvcl ycsi, l zpi, Czdkci, <Ss Monokv . J
gyaiiblt. 90. I. ' '' "
g) Kijot Bartfn 1626. . : ^
R K CZ I .
211
Nem ok nlkl azrt az Rkczi nemzet i l y tekntetes czimert
Hadi tancsval, viti gyorsasggal kirlyi felsgtl nyert:
Kiben egy sas? fenll kiterjesztett sznynyal, jobb lbban tart fegyvert,
Ugyan ez cz merbeegy kis kerekecske ballbn all ltszik,
Korona fejben^ s czmer kzepben, korons sisak fnylik;
Hogy ez nemzet penig nagy hirrel tndklik, rtelmbl kitetszik.
Mert a sasnak szrnya, kitrj ed ett tolla, gyorsvitzsget jegyez,
Ezzel egyetemben, kesely krmben az ki vont szablya egyez;
A kerk penigln nni oly szerencstien, mikor bkessgre nz.
Kirlynak kegyelmt terhes igrelit z tbb dolgok jelentik stb.
A felsvadszi elnevet flvettek apjtl igy jttek l e :
Gspr (1495).
. ^ ,
v
Zsigmond (1517). Ferencz (1517.)
/ (Tomori Margit.)
Gyrgy(1559). Zsigmond. Jnos. Pl. A nna. Pl.
: / .; i (Ibrnyi Jn.)
Imre. Lszl. Lajos (l3) Ferencz. Zsigmond (+ 1608).
/ (gyalogsgvez.)(KeczrDorot) (Erd.fejdelem.)
Judit. . ( (A lagi Jud.)
CA nrsi A nd) Jnos. (Gerendi.A nna.)
(LveiErzs.) (Telegdi Borb.)
Gyrgy (f 1648). ZsiginondT Pl (+1636).
(Erd. fejdelem,) (+ 1620.) , (tornai fisp)
- ^ ( B e t l e n kV ' .
:
' ' (Pete A nJ
;
!
- ' (Loitfrdi Zszs.)
:
;
:
^ ^ ;
!
; ^ , '
Gyrgy (+ 1660). Zsigmond. Lszl (1664).
; (Erd. fedelem.) (szl. 1632- +1652. febr.2.) (Bnfi Erzs)
(Bthori Zsfi) (Henriette herczcgn.) \
y (+1651.) }
Ferencz. Erzsbet (+1707).
(szl. 1644. +1676. j ul. 8.) (Erddi Ad.)
.(Zrnyi Ilona.) (Erddi Gy)
Gyrgy. Ferencz (sz. 1674. + 1735.) Borbra (+1717),
(sz, 1667.oct.+1667,nov.) (A forradalmr.) (gr. Aspermont Eerd)
(Sarolta Anna Amlia hassiai hgn.) :
(+1722.febr.28.)
Jzsef Gyrgy (+ 1738).
(szl. 1700. +1738.nov. 9.) (Bethunia 1,)
E nevet legelszr R. Laj o s mutat be Erdlynek 1603-ban,
s pedig igen roszul; mert miutn Erdly Szkely Mzsessel flkelt,
s a Barczn megveretett, s a megvertek hazjokbl a Vaskapun t t -
14*
212
rk fldre futnnak: utnok nyomul hajdival, s a hontalanokat ha
zjukbl kiveri a j . Ref. vallst elhagyva halt el.
Utna Z s i g m o n d lp jlag Erdly fldre, mint a kit haznk
1607 febr. 8-n fejdelmnek vlaszta. Hadedzett ember, elbb szen-
dri ksbb egri fkapitn, tbb csatk hse, s borsodi fispn mie
ltt bejne. De vn, hatvanon felli ember mr, s ms vben, 1608
dec. 5. meghala. A csald kimarada haznkbl.
A zonban fia, Gy r gy (szl. 1603 jun. 9. + 1648 oct. 11.),
megzlelve atyja utn a fejdelmi mltsg j illatt, 1630-ban sereg
gel Erdly fel nyomul, mire dec. 20-n fejdelemm vlasztjk. l e
te ennek is haznk akkori trtneteiben lthat. Fszenvedlye a pnz
vgy s mltsgnak fltse: minek mindent felldozott. Kora hallt
gyantva, kiskor fit 1642-ben kvetkezjnek vllasztatva hala ek
Fia I I . R. Gyr gy ( f 1660.) apja utn Erdly trnra j. Nyug
talan, nagyravgy ember: 1657-ben vdnke a szultn nyilt akara
ta ellen Lengyelorszgba megy a trnt elfoglalni; csatt veszt; s itt
hon a szultn tronvesztett teszi; mire fegyverhez nyul ; csatra ke
rl az gy; s ezen csatk egyikben, Kolozsvr mellett, 1660 maj.
22-n hallos sebet kap, kiviszik Erdl ybl ; de 18 nap mlva Ecse-
den meghalt.
Fit, Fe r e nc z et (+ 1676.), maga is mg mint gyermeket,
1652-ben, fejdelemnek vllasztat vala ; de mit elvesztett, azt fia
sem nyerhet vissza. Kisrtett vala forradalmat elidzni; de csak
javai egyrsze- s roppant pnzsszeggel kthet be sebt. Rom. kath.
lett: imaknyvet irt. bj Neje Zrnyi Ilona, ki ksbb Tkli Imrhez
mene frjhez, ln anyja finak:
l . R k c z i Fr e nc zne k, a forradalmrnak. Szl. 1674 sept.
4-n. Kt ves volt, mikor atyja meghalt. Ennek felkelsi szndok-
rt elbb Munkcson ksbb Bcsben tartatott, hol Kolonics kardinl
s grf Cski Istvn felgyelete alatt neveltetett. Fiatal korban a fran-
czikkali titkos levelezse kzepett, 1701-ben elfogatott, Nmetuj-
helybe zratott; honnan rt megvesztegetve Lengyelorszgba sz
ktt, cj Onnan visszatr s 17031710 egy forradalmat idz el s
folytat, melyet Cserei elg bven l e r; s melybl az ismert Rkczi
indul maradt fenn. A forradalom buktval 1711-ben elbb Lengyel-,
majd Francziaorszgba fut, honnan 1717-ben Trkorszgba j . Itt
hon 1715-ben szmzik, d j S ugy hala el szmztt trsai kzt Ro
dostban mint exfejedelem, 1735 apr. 8-nn,e)
Ngy gyermeke volt: Ferencz s Charlotta korn elhaltak; ket
t pedig: Jzse f s G y r g y mint gyerekek Bcsbe vitettek, s mi -
a) Wol f de Bethl. V. 22, ta8. 449. 502. 5*5.
b) Hornyi Memor. Hung.-III. 137.
c) 1701 nov. 24. egy kil tvny i 0,000 for iger annak, lii t elve, 6000 ft.
: Mfannak, ki halva el adja.
d) 1715. art. 49.
e) L. lett Erd. Naptr 1855 42. 1.
RKCZI. RAUnFH.
213
utn si javaikat apjok elveszte, az udvar bizonyos jvedelemmel
ltta ket el, de csakgy, hogy Bcset elhagyniuk nem szabada. E
mellett j nevet kaptak: Jzsef lett Mnrchi a * t. Carlo, Gyrgy pe
dig Marchio a st. Elisabeta. A zonban mint flserdltek, Bcset mind a
kett titkon elhagy. Gyrgy Francziaorsgban marchio de Betunia
hzbl 1732-ben magnak nt vett; de 1735-ben Parisban magtalan
hala el. J z s e f pedig apja hallval Rodostba vetdik; onnan az
emigracziU, egy trk-osztrk hbort reml ve, Erdlynek indit.
Mirt 1738 sept. 5-n excomunicaltatott. E kzben hala el Cscrnavo-
dban, Bulgria egy helysgben, 1738 nov. 9-n. Igy rekeszt be
nyugtalan vr csaldjt.
A Rkczi-fle roppant vagyonbl, mit Erdlybl sepertek vala
ki , a megmaradt negyedrsz Bo r b r val ( f 1717.) gr. A spermont
csaldra szllott, a )
150. . RA BER CSA LD.
[Frankensteini, br.]
A nmet trtnet risa a fldig r szakll Rauber utdai
egyike, b. Rauber Mi kl s jve Erdlybe, mint katona. Itt a szke
lyeknl szzados lesz, s nejl veszi az utols b. Dniel lenyt; 1792-
ben mint szzados honfiusitsrt folyamodik; azt 1810-ben mint al
ezredes 46 vi szolgalatja jutalmul ismt kri; 1837-ben a Ren
dek felajnlk: igy ln 1846-ban Erdly polgra e csald, mely e-
gszen megmagyarosodott.
Leszrmozsa kvet kez:
;
-
Mikls,
(alezredes.)
(b. Dniel Jzfa.)
^ : *
Kroly. Jzsef. Jnos. Nndor. Rza.
(ezredes.) (alezredes.) (szzados.) (Simn Gy.)
(Pcsa gn.)
Istvn. Lszl. Mari. Gyula. Ott. gnes,
(hadnagy.) (Dniel Gb.)
Emltett K r o l y a forradalomig az orlti olh ezred ezredese,
mikor nyugalomra lpett. Tbb orszggylsen kirlyi hivatalos.
Lakfszkk a szkelyfld, hol az si l?kot Olasztelkn most
N nd o r lakja. Mondhatni egyetlen igy betelepedett csald az jabb
idben, melynek i ^dkpkr a van kiltsa. , J?' --'
a) Lchoczk stemmatograpfn . 32--5.
b) 1810-ki jegyz. 176. 1.
214
Ki n n r . i .
1 5 1 . . R H E D E I C S A L D .
[Kis-Rhdei, grf.]
Elnevet, mint eredett is Magyarorszgon kapta, hol szent-
mrton-rdeinek is ratott.
Magt Szent Istvn testvrtl Sarolttl hozza l e. lltlag
1270-ben mg De zs a nevk; s 1345-ben veszi fel aRhdei nevet.
A leszTmozs az els ismeretes trzstl kvetkez : - M i -
k fia Mi k c z a , ennek P t e r , ennek i smt -Mi kl s (439)y
kinek ismt Mi kl s * kinek L s zl (1566), kinek Recski Erzs
bettl: Bonaventura, Fe r e nc z (16035.) s az ittt ll: :
Pl (1600).
^ -s
Pl. Ferencz (1633)...
(erd. kincstrnok.) (mrmaros fispn.)
(Suta A nna.) ^
Jnos (f 1658). Istvn. Ferencz (1657).
(Kornis Marg.) (magyarhoni g) (erd. fejdelem.)
} (ikt. Bethlen Druzs.)
Ferencz (1664). Istvn. Jnos. Lszl +.
(kolozsi fisp.) (A jtoni A n.) (Macsksi Erzs) (mrm. fisp.).
(Toroczk. Erzs.) i (Szunyogh Zsuzs)
(Serdi Zsfi.) \ \ (Bnfi gii.)
Krisztina. Pl. Mria. dm. Lszl. Mihly. Ferencz.
(Betl.Fer.)(tbl.ln.)(osd.KnIst)(l 704.) (+ 1721.) Sndor. (DanielMr.)
A nna. (BorosBorb.) (BetlenA n.)(Torock.Mr.) t
(PongrczGy.) t ) - ) \
Kata. Jzsef. Pl +. Mria. Mihly. Lszl. Jnos. Zsigmond.
(Szkelyd.)(Bir(Kemnyl)(b.Kemny(+1791.) / (tbornok.) (f 1758.)
Zsuzsa. Kata.) Druzsi. Bold.)(b.BnfiTr.) | (gr.Betl KI.) (Wessel.
(Wesselnyi } (b.Kemnycl.) va (+1807.)Ferricz. Kata)
Fer.) \ (Betl.Gy.) t d m/ - ' ,
t / Ferencz +.
Klra. Farkas. Jnos. Mihly. Lszl. Ferencz.
(Toldal Pl.)(gr.TelekiKat.) (+ 1850.) (Betl.Borb.) (+1835.) (Glgn.)
- (+ 1809.) (Bnfi Jz.) (+1852.) (b. Inczdi (Toldalagi
/ l ( gn.) Zsuzs.)-
dm(+1849). Terz. Jlia. Claudia. Lajos,
(kincstrnok.) (Cskilstv.)(gr.Grund- (+ 1840.) Istvn,
(gr. Teleki Mria.) Jzfa. mann.) (hg. Wflrtenb. Gbor.
t nZ! ^ Z T ^nos. Sndor.) Zsfi.
(gr. Mik Imr.) Stephnia. Johanna.
BHl DKf < : <
115
Czmere ma it; Uftm^HuM'M s A V* t b . ; mi lehete e
grfi czmer eltt, bajosmeg-
inondani
Ugy ltszik, ,a tblza
tunk ln ll Pl s eltte
1
emiitett testvre F e r e n c z
( 1603-6;) : jttek- Erdlybe j
kik kzl Ferencz elbb Sz
kely Mzesnek, .pr v mlva
Bocskainak vala dandrvezre:
tevkeny ember, derk kato
na, ki Bocskai rszre tbb
vriakat veve be Magyaror
szgon, )
A ,tblzat ln ll Pl
unokja, Fe r e nc z, mrma-
rosifispnbl 1657. nov. 3-n
erdlyi fejdelemnek ylasztatik; de; hrom hnap mulva 1658. jan,
24-n lemonda. '
A csaltkl egyik legszebb birtokt, Erdc-Szentgyrgyt, Jifn os
( f 16^80 nyeri Bethlen Gbortl. .,
, Fia L s zl , ki fiatalon s gyermektelen hala el , naplt hagya
f en/ mi .gr. Mik Imre knyvtrban ll.
:
/
Jnos unoki a R^Mczi fqrradalon} alatt lnek: P l a kor-
mnyhyal tart; ) d m pedig a kuruezokfaoz megy, ,s-Grgnyt os-
tromolja. <?) ,*mnf AiknAhl .ui>U\M . aul . H W J ^ L n U l
Az elsgtj d m, ki .lbb dobokai ftttsph,limm mtMr:
tbl. elnk, 1837-ben tartomnyi kincstrmrkiett; l eg
gazdagabb aristocratja vgezte be figBnj ^ I
y
j l x\ ^f - r \ . Neje,
gr. Teleki Mria, Blair HugotJ 14 prdlkczit. fordtott de, s azt
1827-ben, a mr nhai ivejte emlkre kiadta, d) <'
Egy ms gban, mely hivatalt nem igen viselt, egy tbornokot
ltunk, J no s t , ki tbb csatkban yolt jielen, s f er z-ker eszt et
nyert, t 1768-l)&n. - ^
Itt is csaknem minden vgMty lenygra jutott: csupn egy
helyt vannak fiak.
-Egyi ket az erd-szentgyrgyi L s zl vgzi 1835. rvovemb.
22-n trtnt hallval. Lenya Claudia, Sndor wr t enber gi ur al ko
d herczegh ez ment frjhez, bal kzre; egyike a legbevgzettebb
szpsgeknek. Bcsben halt el 1841* ben, egy nagyi t e#nai
?
szml n,
hol lovrl leesve, sszetiportatotl.* ) -
tfc).Wl f de Bethl. V. 293373. VI. 2454- fj2r^
!
b) Cserei Hiat. 336. 1. c) Ugyanott 358H40.U, < d) Kolozuvartt, 1827. 8-adr.
#
) Horvth Gykeres nemzetsgek. 43. 1; L. Andr. Huszti: Juvisprud. Hung*
Transsilv. Cib. 1742. declicatiojt. Benk Gen. Trans. I. 289. 1.
,216
R E T T E GI . - Rl . NDS MAU-
152. . RE T T E GI CSA LD.
[Kis-BudakU
Rgebben nevk: Szcs.
Mostani nevk alatt hiteles leszrmozsuk M l i g megy fel
(1601), kinek jlaki Kattl fia I st v n (1620. t 1660.), ki Rk
czival 1657-ben Lengyelorszgba megy, honnan Olhorszgba ver
gdik, s nejhez A lmdi Kathoz levelezst folytat; ennek fia Ist
v n (+ 1689.), kinek Csegezi Judi t t l :
Gyrgy
(1684. f 1715.)
(Dbai Klra )
^ . m m -i A 1 ^
Istvn. Zsigmond. Gyrgy (1718. f 1786).
(Somai Sra.) (Nprdi Ter.) (A czl Salam.)
) (Kand Mria.)
Istvn (1786). Ferencz +. Mihly. Zsigmond.. Mikls.
(ZsomboriKI.) (szl. 1760.) (JakabFranc) (LadnyiZs.)
(Dcsei Borb.) (Jnosi Erzs.) /
S ndor . Gyrgy. Mi hl y. Mi kl s. L szl . Jzsef . Gyr gy.
(Szentmarjai (Kbs (vr. Veres(b.Kemny(CzikeRz.)(Dravecz- Samu.
, Julina.) Rz.) Judit.)-
,f
Mria.) (Zsomb.Kl.) ki Kr.) (Bideskti
b t l t t A nna.)
S ndor . I st v n. Imre. Mi kl s. Kl mn. Vilma.
Zsi gm. (Keczeli A gn.) Gizella.
A lbert. Istvn. Sndor
Doboka Magyar-Kbls nev helysge lvn fszkk: Doboka,
Belsszolnok s Kolozsmegyben hivatalt viseltk.
153. . R I N D S M A L C S A L D .
[Grfj
Beszmozot t rgi nmet csald. Nevt a mondaknt 1322-bcn
kapta, Vmhldorfi csatban; melyben II. Fridrik, austriai herczeget,
bajor Lajos rszre elfogvn* a fogoly' herczeg a csata utn a
lovagokan elpillantva, elfogjt e' szavakkal ismerte f el : dieses
Rindsmaul hat mich gefangen genommen. ^
Czmere: berezegi palstos mezben, mely ngy* koczlrara van
osztva: balrl egy szjban gyrt tart .krf, jobbrl hrom arany
koroiia, melyek all megfordtott helyzetben ismtldnk; mg a
ngy koczka kzt orsa&ln ll, kt htuls Iban. I
niNDSMAUT ROZENFFXbi 211
A csaldfa mltja, mely He nr i k r t 1165-ben kezddve, elt
tnk ismeretes: nem tartozik trgyunkhoz, minthogy tlnk messzi
jtszik. Magyarorszgon VI. Kroly csszr alatt lettek indigenk, ki
1721-ben bizonyos szvegben tbb falut irt vala t. Erdlybe a most
l A l ber t ; , az 1844-ben meghalt Rud o l f fia, jtt be, mint katona
tiszt, itt elvvn P. Horvth Emilit, a P. Horvth Dniel s gr. Lzr
va lenyt, megtelepedett, s 1838-ban e hazban honfmsittatott. A
grf egyike a szpizls embereinek: szpen rajzol, s a bcsi lapok
ban az ipar krbl czikkeket i r. Egyetlen rkse l enya: A d l ,
ki mint ltszik, szellemdus anyja tehetsgeit is rkli.
A csald mostani birtoka egy hitbizomny Stiriban, mely k
zelebbrl, a nagyobb testvr, Gusztv, 1853-ki hallval: A lbertre
szllott.
154. . R O Z E N F E L D C S A L D .
A szsz nevezetesebb csaldok egyike. sfszke Szeben. Is
meretes trzse J no s Mi h l y (+ 1789.) , kitl igy szrmoztak:
:-.
:
Jnos-Mihly (+ 1789).
. j (szebeni polgrmester )
(Bauznern A nna-Mria.)
. ^ u\
A ndrs (br,+ 1808). Jnps Frigyes. Mihly Gotfrid.
.(fkprm. tancsos) (+ 1809.) (tbornok.)
(b: Ehtleribrg Mria-Krol.) (fkorm. tancsos.)
hiM4 A
-
h:
f
p i
(HannenhirnErzs.) . . -
:
J l r H
A ndrs, Mria. Erzsbet. Jnos Mihly. Gyrgy-A ndrs Mrton-LapL")
(FroniusMih.) ^ (+ 1837.)
(kincstri tancsos)
(Csernyszki Karolina.)
Lajos,
(udvari tancsos.)
(gr. Gattenburg Karolina.)
Jzsef.* Karolina.
A z alapt J no s - Mi h l y , fiatal korban szp utazst tesz;
ksbb szebeni polgrmester lesz, s Erdly alpohrnoka. Nemess
get szerez. S meghal 76 ves korban, 1789 jul. 13-n. bj
Fi a, J n o s - F r i g y e s , szl. 1739 apr Tt ^hasonl an kl
fldi egyetemben v %zf tanulst. Ez is Szebehten a tancs minden
hivatalain fel polgrmestersgre emelkedik. L "Jzsef 1786-ban fo
ci) L. E leszvraozst a szsz csal dok eml tett i784-ki sszersa 229. 1,
b) Sieb. Quartalschrift I. 115.
2 8
B 0 2 E N F E L D . R OZ S N Y A I .
korm. tancsosnak nevezi, Ksbb e hivataltl felmentetett. Igy ha
la el 1809 sept. 4-n, a) .
;
- '
| Testvre , A n d r s , fkormnyszki s bels titkos tan'ss
lett; brsgot szerez. . .- :./ r r i l - I
A : most l Laj o s ; mint dv tancsos 'a szsz nemzeti ispn-
sgra 1847-ben a legtbb Szzatot nyer? d az- xidvar mst neve
zett ki , s tehetsgeit akkor S'zittn krbn vette ignybe,.
: r
155. . R O Z S N T A I C S A L D , <U%
[Maios-Jrai.]
Rgibb neve e csaldnalt Szab; sfszko Maros-Vsrhely i\s
vidke.
E csald czimere: kk mezben egy pel l i kn, mely fszkn
l, s sajt vrvel tpllja fiait, jelkpe
az nfelldoz szeretetnek; a fsfcek a-
lalt rozs fk ltszanak. . \ \ f:
A mros-jrai mellknevet B l i nt ,
1579-ben Mrosszk j egyzj e, szerz,
mint a kineik Bthori Zsigmond Maros-
Jrban egy udvartelket ajnd,kpza 1590.
jn. 11-ri.
,:
' \ ' \'
v
t
] '
t U
t
A msodik alapt Rbzsnyai Dyi ^
( f 1718.) I. A pafi fejdelem alatt^ ki mint
t r kkvet s tolmcs a portn a hazra
nzt nagy rdemeket szerzett:^) mit a
fejdelem tbb adomnyozssaLismre el.
Egyszersmind kora trtnett is leirta.
A csaldfa, az emltettektl kezdve mai napig igy kvetkezik:
Blint (1570).
(Kteles Kl r a,) ?
Pl. I s M U L l ,
k (Jeni Kata.)
;
\ t
Jnos, i Dvid 1-718),;
/: (a trtnsz )> '
;
:
'- "
, . (Nagy A nnaO ^ '
;
'
v
-
Zsuzsa. A ndrs/ Samu., . j
( 1
(Borbly.Istv.) "
:
' " '^''XrX^
a \ Provinciai Bl tter IV. 235. 1.
b) rpadia 1. 290. 1.
R 0 7 . S N Y A I . HKC SE . - 19
A tl emltett: A ndrs.
Bni. J/sef. A bel.
(kir tbl. lnk )
Jnos. Istvn (+ 1827.) Jzsef. Samu.
(tordam. fbir.) (fkorm.tilk.) (mrnk-rnagy )
(Fekete Karolina.) 1
(+ 1848.) *
Jzsef . J no s. I st vn.
i ;
(Kakucsi Kata.)
Min hivatalokat viseltek, neveik al odajegyeztk.
1 5 6 . J . R C S E I C S A L D .
[Nemes s br.]
Tbbfle Rcsei csald van. Ennek ms neve Bor. Nemessgt
Bthori Zsigmondtl kapta.
Ismeretes trzse I st v n (+ 1750.) fkormnyi lajstrhiz, k i
nek Ecsedi Mritl: Samu.
. - / w ^
Jzsef. Sndor. Samu. Kroly.
(Kapronczai Erzs.)
drr fbri + 1852.) j j j j ;
(testrsgi alkapitn.)
s
T " " j
Sajtlag e nevet a? ujtpls^ eme|te fej,
;
,t nijtt ^ellott
katona, plyjt tbornoksgig; vi ( ebr sgot nyert; s mint a raagy.
testrsg alMpitna hala eh 1 / ..
s .
157. . S A L A C S A L D .
[nlakl]
Szkely csald, mely az jabb idben vett czmeres levelet.
Ismeretes t r zse:
Mihly.
(Demeter A nna.)
A nnT MihTy (1793).
(Kozma Mih.) (itlmester.)
(Fejrvri Julina.)
: ^ x
. Jlia. Mihly. Samu. Terz. Elek.
(SzntivniSnd ) (+ 1850). (+ 1839.) (Szkely Fark.) (kolozsm.fbir.)
(fkorm. Jancs) (Itlmester.) (Belnyesi Zsuzs.)'
(ntlen.) (A lmdi Karolina.)
. ^ ,
Samu Karolina.
(Hodosi Jul. +.) (Glfalvi ,mr.)
< " >
Fni. Jlia.
A laptja Mihly, ki 1793-ban itlmester lett. Utna fiai nagy
hivatalokra emelkedtek, mint Sa mu , ki 1808-ban fkormnyi fo
galmaz, 1817-ben tbl. lnk, 1834-ben i t l mest er; t est vre Mi
h l y , ki 18 8-ban fkormnyszki fogalmaz, 1830-ban titoknok,
1838-ban pedig fkormnyi tancsos lett. A most l Samuban, ki
nek csak lenyai vannak, a csald kihal flben van.
158. . S N D O R C S A L D .
[Csk Szentdomokosi s Csik Szentmihlyi.l
Os szkely csald, melyet egy nyomtatsban is kijtt krnika
a szkelyek legrgibb ismert fnktl, Zandirhm (888) rabonbntl
hoz le. a j E krniki rege s ms hagyomnyok nyomn egy leszr-
mozst birunk, mely e csaldot Zandirhmtl indtja el, s pr nem
zedk utn kt gra szakasztja, s ugy hozza napjainkra, minden
nemzedkben mg a felesgeket is megnevezvn.
a) Szkely nemz. constitutioja. Pest 1816. 27695. 1.
S ND OR.
221
E hagyomny a krilikt nem llja k i : mind a mellett a kt g
kzti csaldegysget ktsg al nem hozva, kt tblzatot adunk a
nemz. fejdelmek alatt kezdve.
E szerint a c s i k- s z e nt mi h l y i g tblzata I s t v no n kez
ddik, kinek A por Kattl fia P t e r , kinek Nemes Borbarti:
Jnos fi694).
(csiki alkaptn.)
(A ngyalosi Erzs.)
Klra. Istvn. Zsuzsa.
(Imecs Mz.) (Imecs Borb.) h-szent m. Bir Snd.)
," -\
gnes. Pter. Zsuzsa,
(kli Kun Mty ) (kik zkelyJul.) (BialisJn.)
, i * _ s
Pter. Ferencz Pl (1758). Zsuzsa. Gspr.
(Horvt Zsf.) (esperes.) (Szeredai gn.)(SzabGb.)(TrkRz.)
f . ^ ^
N
A ntal Pl. Mihly. Igncz. Ferencz. Lszl.,
(Pchi Mr) (Simntics (Halmgyi (Dindr Jz.) (LzrVr.) (Dcsei 1.)
/ Terz.) Erzs.) f / f
l l t Jzsef. { N. N.
t t gnes. Borbra. }
/ ,% , , ^ ,
Kata. Jnos Igncz. Lszl. Istvn Jzfa. Gyrgy.
(Minir.) (MedgyesKat.) (KovcsZsf.)(trv.tan.)(BokrosA nd.) Balzs.
(GyergyaiKl.) Pl. gnes.
A tblzat ln l Jn os A pafi alatt csiki alkapiWn, ksbb
Tklivel tart: majd 1704-ben Cskat a Rkczi forradalom mell
viszi, s sereg lre llvn k"szkelyfldrl kicsap, a )
E csald ignyli magnak azon Sndor P t e r t , kinek neve
1412-ben a szkely nemzet krdses ldoz poharra van metszve;
mely mig is megvan, mint lapjaink emltek, I gn c z utdainl, b)
kinek tn fia lehet A l b e r t , kinl ma egy hozzm intzett levl sze
rint ez vekben lttatott.
A csik-szcntdomokosi g napjainkra igy jtl le :
Jnos.
(Gborfi Kata)
, / > ,
Gergely. Mihly,
(plbnus.) (Boros A n.)
Mihly.
(Gborfi A nna.)
(folytatjk.)
a) Cserei Hist. 253- 6, 32535. I.
b) Ilon s Kl fl d 18-15. 31. 8,4.
222
sisnK.
;
A
;
tl eml t et t : , Mih l y. ;
Jnos. Ldszl. Pter,
(csiki fkirbir.)
(Dombi Mria.)
'(Mihlcz Zsuzs.)
^ >
Zsuzsa. Jnos (+1750 t.) A nna. Mihly. Istvn. Rza.
(Boros El )(fkorm.titk.) (Imecs Mz.)(csikifkirb.)(fposlamest )(VasFar.)
(b. Nalczi A n.); (gr. Kinoki Mv )
Mi hl y+. Lszl Jlia. Mihly. Zsuzsa. Cecil,
(hadnagy) (+ 1835.) (LzrA nt.) Lszl. (HenterJzs.)(SeethalJn)
(kir. tbl. ln) (ntlenek.) A nna Rza.
(b. Szentker. Borb.) (Mik A nt.)
Mria Kna. Rza. Lszl. Dnes.
(Gyrifs Laj.)
Trtnetnk lapjain tbb Sndor fordul el, de nagy rszt nem
lehet meghatrozni, melyik csaldhoz tartozott, a j
z jabb idben, mint tblzatunkban megjegyzk, nagyobb
hivatalokat a szentdomokosi g yisele.
159. . SNDOR CSALD.
[Knosi .]
Szkely csald, mely ksbb a megykre szakadt. Mi h l y
volt ki knosi telkre j adomnyt vesz, 1591 j ul . 19-n. ;
A z ujabb nemzedk leszrmozsa kvet kez:
Pl (1690)
(glambf. Nagy Kriszt.)
Pl. " Zsigmond (171); Gergely (1717) Mihly. '
- \ ' (Itlmester) j
f i (Szentivni Mria) /
i t ^ - .
t
*
Jzsef Jzsef. Klra. Gyrgy. Samu. Krisztina.
Zsigmond. (HorvtMr.) (DanielEer.) \ (Dzsa Marg.) (Dacz Mih.)
Jnos. / j Gergely.
Zsigmond. Mzes., Zsfi. Jnos (1780).
(Plfi Mr,), Judit (Barcsai Kr.) '
^ * ,
Mzes (+ 1809). Lajos.
(Palatkai Terz.) (Simn Erzs.)
i . ^ ^
Jnos. A mlia. Gergely.
(Csernyi Jul.) (Fldvri Pl.) (Barcsai Mria.)
a) Kl l ai Szkel y nemz. ered. 279. 1.
S N DOR. S E E B E R G . S I K.
223
A tblzat ln ll P l t ApafHlatt a portra zlogul khlk;
azonban Erdly el sz* Ka d a T Wf f t B t FluflkTogsgb a., vette tett. E
kzben szerencsjre Tokli fejdelemnek vlaszlattk, kibocstk
mell, s ugy szabadnia vissza Gaiambfalvra. a )
Fia Ger gel y
r
kit Cserei emlit, ) 1717-ben itlmester.
160. . S E E B E R G C S A L D .
EBr, +.]
A mult szzadban kelatkfczett. Trzse Vankel Mrton, kereske-
d, nemessget nyejy seebrgi elnvvel, s rsaldat alapit. A zonban
fiaibl hrom brv lesz, s elbbi nevt a tbb ily szsz csaldok
mintjra elhagyja, s elnevt vev nevnek; mg tblzatban k i
mutatand testvrk jneims embernek marad.
A leszrmozs kvet kez:
Vankel Mrton,
(keresked.)
Mrton-Zakar(764). Kristf. A ndrs (brk). Dniel,
(fkorm, tancsos.) (ezreds.)(szzados.) (szebeni kirbir.)
Mrton 1791). Mihly. Filep.
(polg. hivatalu) (katona.) (bnysz)
M r t o n (1764) egyike azon kevs ellenzki tagoknak, ki k
Bccw korban a szkelyek felfegyverzse ellen vivtanak.
- ^ rpi^i:M
;
ttfii
9
^lit^9jrl
3
ll^li^tfk's.^elltti^ .az 1791-ki orszg-
gy l s ke nl ^ feladt,
3
' A z lsft'Brk testvre, Dai ^
1
i x gf l^ik szerjnessebb csa
ldapa Volti - csalSja^ ifrhk 9^ U 0gY ltjuk: s^B^rgi Varikheiy
A d o l f 18
:
48-bn taTtmnyi Szmv/ f ^ Fr i gy e s
pedig Kolozsvrtt kat. lelmezsi segd, c)
161. . S I K C S A L D .
[Blni.]
Szkely csald, mely czmei-es levelt 1611. apr. 25-n kapta.
Vettk pedig I st v n s P t e r testvrek, kiknek anyjok Orszgh
A nna ( f 1628). I s t v n (szl. 1582.) magtalan.
Pt ex, (szl. 1585.) fia P t e r (1670), ennek Barabs-Margittl
ismt P/ t er . (1720), ennek T a m s , kinek Bene leriytl J n o s ,
kinek: i \ :. x A-v'-v.-.-
:j
'
) Csqirei iat. 2l 3
t
4
h) Cserei Hist. 422. ' '
c) 1848-ki Orszgos nvtr 16. 172. 1.
224 S I K S IMN.
A ndrs (17701
, . ^ >
Istvn (t 1834). Jnos. Pter,
( gyvd) j
;
(Fejrvri Klra.) /
/. ^ - - ; ^
Istvn(+ 1851). Jnos.Pter Sndor.Mihly.Tams.Ferencz.
(kir. tbl. ln.)
l S
(Maradkaikat nem tudom.)
(Farkas A nna.)
, s. , ,
Mikls. Lajos A nna.
(fest.) (Gyulai'Erzs.) (Knosi J Istv.)
(Flp Rz.) (Bnis Fer.)
Klmn. rpd.
Czimerk gszin kk mezben egy fehr galamb, mely szja-
ban borostynt tart.
A korunkban lt I st v n kir. tblai lnk volt. Fi a, Mi kl s,
festszeti hajlamt kvetve, 1845-ben Mnchenben akadmiai festi
oklevelet nyert. Ma aquarelben Erdly legjobb arczfestje.
, 162. . S I M N C S A L D .
[Srdi.]
Rgi szkely csald, a j Mr 1537-ben Ge r ge l y Udvarhely-
szkrl zsoldos hadat visz Munkcs al. Fancsali kutatsai szerint
legrgibb ismert Jakfszke Hoinorod-Szenlmrton, hova P t e r hzo-
sodott 1550 tjt, elvevn ott Bir Kati, Ennek fia, Ge r ge l y , a
Nagy-Kkll melletti Srdra telepedik, honnan a csald magt rat
ja. nnek kt fia van: Istvn s Pl. I st v n Srdon marad, s trzse
ln a mai csaldnak G bo r fitl, kinek neje Kli Kn Borbra.
;
P l lveszi Nagy A nnt, kivel szplaki rszket kapjk, mit
Horvtokkal 1609-ben osztanak el. S igy Pl (kinek fiai Tam s,
J no s s I s t v n) trzse ln a szplaki gnak.
A most is l srdi g napjainkban kvetkezleg jve l e : eml
tett Gbor fia J n o s , ennek P l , ennek Gy r gy , kinek J nos a
Maurer A nna frje, ennek? Gyrgy (1760).
(Iszlai Mria )
> ss- ^
Mria. Gyrgy (1790). Jnos.
(Maurer Lszl) (Toroczkai Klra.) (rnagy.)
, i ^ ' K
Elek(+1840). Klra (+1848). Gyrgy (+1839). Eszter, r j ul i a; - \
(P.Horv.Ter.) (igt gr.Betl Sn.) (b RauberRz.) (Sndorjn.) (ElekesA ir)'
Klra. Rza. Klri. Ivnka (+1849). mli. Katinka,Gyrgy.
(gTelekiMik)(gronLz)(+1849)(g.LzrDn.)(g.LzrKl.)(+1849 ,
;
:
a ) 1791. orsz. jcgkzk. 26. 1,
; J
' "^ '
; !
S IMN. S PLKNYI . S Z A B .
225
Nem viseltek hivatalt, gazdskodtak. Gy r gy 1790-ben k
kllmegyei kvet. Fia, El e k , tbb orszggylsen kir. hivatalos.
A z utols izhen ll hrom fiatal szp hlgy, 1849. a vilgosi
katastroph napjain hala el. )
A szplaki g kihaltval, a szplaki javakat a s o l y mo s i g -
rkl t e; s igy ez g a fenemiitett Pl ms kt fitl kellett hogy l e
jjjn. Ez g El ekben, s fiban A ndr sban s testvreiben l.
163. . S P L N Y I C S A L D .
[Mihldi, br.]
Magyarorszgi csald, onnan j ve be korunkban Fe r e nc z, al
tbornagy, kinek atyja G b o r , anyja b. Orczi Zsuzsanna; nagyaty
ja ismt G b o r , nagyanyja gr. Bernyi Kata; kinek atyja L s z l ,
kinek J akab sat.
Bejtt mint katona, s itt meghzosodvn a kvetkez csaldat
alkotja:
Ferencz.
(altbornagy.)
(Micsksi A nna, + 1843.)
. ^ ^ ~ .
Mihly (t 1.849). Samu. Paulin. Mari (+1845).
(rnagy.) (b. Kemny Kat) (b. SplnyiHen.)(gr.LzrMikl.)
(b.Kmny Kat.) . i
Befta. ^ Emma. Gcjza.
E csrld^llrptbl szrmoztalp magt, onnan jhetett a Szepes-
sgre, hol I l y e s , mint brtfai luth. hitsznok kap magyar nemess
get. A z ujabb idben katonai plyra lptek, s mr a bejtt apja G
bor altbornagy s 17881822. sorezred tulajdonos; Fe r e nc z
182329. ugyanaz.
Samu a fkormnyszknl fogalmaz volt a forradalomig.
164. . S Z A B C S A L D .
[Csik-Szentmrtoni.]
Mintegy 70 nemes Szab csald van haznkban, s ezek l egki -
emelkedettebbike az itt felhozott.
E csaldnv rgibb trtnetnkben nem sok szerepet vitt, A z
jabb szerencssebb nemzedk szrmozsa J zse f e n kezddik, k i
nek neje Toldalagi Krisztina, ennek fia:
a) L. Magyavnk kuyve, Szilgyi Sndortl . Fest 1852.
Erdly rtev. csaldat.
15
226
S Z A B - S Z A CS V A J .
,
o
,.-Gbor.. .. :
(Sndor Zsuzsa.).,- :
Ferencz. ' '
(altorj. A por Klra)
(4 1845.)
Lajos. Jzsef ' Ferencz. Lajos. . .. Klra. Karolina,
Gbor. (+ 1853). (fhadnagy) (fkor, tan.)
;
(KeczeliJn.)(PcsaPl,j
Mihly, (kolozsvidki ...
;
(gr., Mikes Zsfi.)
Imre. tart. bizt.) ' /
Lajos. Bla. -Jzsef.
Laj os a fkormnyszknl kezdvn plyjt, 1842-ben tan
csos lett. Fer en
C
z , mint nyugalmazott fhadnagy l,, s idi apr. 24* .
n 2000" pft aapitvnyt tett le, egy Kolozsvrit felllitand magyar
ajk u leriytanoda szmra. ' '
#
>
1( ;
:
165. . S Z A C S V A I C S A L D
[Lczfalvi s Esztelneki.]
Szkely csald, Czimere: egy trkft ltalttt kardot tart
kar, kk mezben ; mi hrmos zld halmon nyugszik.
J
Tr zse, Mi h l y (161529) vesz adomny-l evel et . Kt fia
van: Mi hl y s L s zl , kiktl kt gban jvnek le.
Msodszor emiitett Mi hl y fia ismt Mi h l y , ennek Gyr gy,
kinek neje lczfalvi Gele Kata, ki apsa ntn vesztet); .lezfajvi ja
vait 1663 febr. 6-n A pafitl adomnykp kpj: s i gy lczfalvi -
gat alaptja. Ennek fia Mi h l y , kinek Farkas I l o n t l '
]
'
.. Mi hl y '
(Fejr Erzsbet.)
Jnos. Gyrgy. i.
(Pesti Jul.) i
(Krzsi A nna.) \ f. *
A
1
' 11 ' ^ m' i f\mmxi tmmmmm
Sndor (+1815). .Jnos. Terz. Mria,
(szerkeszt.) (f 1842.) (Dont Jzs ) (Keresztes Jn.)
(Szathmri JuL) ' (hu^zrhadn.)
<^ . ^ . M , ;
Terz. Sndor. Zsigmond. Julja. Sra.
(SzcsMih.) (+1820.) TfkormV'titokn.) (Mike Snd.)
" ' ^ (Harknyi Borb.) -
A loizia(+ 1844). A nna. Sndor.
(Kapellini A dolf.)
Jzsef.
(Beteg Terz.)
r
SZACSV'AI. SZKELY, 221
A tblzatban ll Snd or , az els magyar joumalistk egyi
ke, voltairei eszmk- s humorral; 1787-ben jan. 6-n Bcsbl Ma
gyar kurir czim politikai,lapot indit, s folytatja 1792 vgig. Gnyos
s mersz czikkeirt vgre Bcset sietve odahagy, lejtt Kolozsvr
ra, s itt hala el tbbszr ismteldtt guttatsben. Szl. 1753.
f 1815 maj. 15-n..
Fi a, Zs i gmo nd , 1832-ben a fkormnyszknl fogalmaz,
1838-ban titoknok lesz, e minsgben 48-%ig az udvari cancellri-
nl volt.
ms g esztelncki elnevet hasznl.
trzs L szl ney fitl j , kinek kt fia van, egyik I s t
v n , ki Kemny Jnosnak, mint rabtrsnak 1659-ben levelet ir
Krmbl, hogy szabadtan meg. a) A ms fin Fe r e nc z, ki Esztei-
nekre hzosodott, elvvn Csomortni Dorkt: ennek fia J no s, ki
nek I s t v n, kinek Kszoni Judittl Fe r e n c z , kinek Sksd Ka
t t l : ... Istvn.
A ntal. Istvn. dm.
f" -Vradra szll.") (ez is.)
Jzsef. Ferencz. Jzsef. Jnos. Lajos, Gyrgy.
Ferencz. Rza. Imre (+ 1849).
(Teleki Rza.) (Gczi Lszl.) (kpvisel.)
A z els g, melynek vgn Fe r e nc z ll, ki 1848-ig a Rikor-
mnyszknl fogalmaz gyakornok, most C F . kir. hivatalnok: Erdly
ben lt, A ms kett Bi har me gyJ^ lm r e , a fiatal szp sz
nok, mint a pesti kpviselhz egyik titoknoka a fggetlensg alr
srt vrzett el. '
166. . S Z K E L Y C S A L D .
[Boros-Jeni, grf. f 1771.]
Magyarorszgrl Jen vidkrl jtt val be Lszl I. A pufi
alatt. A pja, J no s , Teleki Mihly jszgaiban lvn, a hatalmas mi -
nister behozta t, s a fejdelem krben elbb postamester, ksbb ta
ncsoskp tart, mint eszkzt. Csereiknt 1674-ben mg alant l ;
1678-ban kolozsvri kapitn. A portra tbbszr kvel.. Igen kapsi
s gyans ember. Nyomorulttul hala el, fiatal korban, Kolozsvrit,
kdk-rothadsban. bj
A zonban szp jszgok mellett grfsgot hagya csaldjra, mit
VI. Krolytl kapott.
<X) Az eredeti gr. Lzr csal d levItrban.
b) Cssrci Hist. 64. 76. 97. 113. stb. 148. 195. 294. 1.
228
S Z K K - E L Y .
Fia volt Bulcsest Srtl dm , kinek gr. Rhdei Kattl -
d m, ki Dobokamegyben Borsn vagy Kkesen lakott. Oly kvr,
hogy bivalokkal jr. Mint tiltott szerelem ldzttje hala el 1771
tjt. a j Benne a csald kihalt.
167. . S Z K E L T C S A L D .
LKilyni.]
Hromszki csald. Ismeretes trzse Lisznyban lakott Sz. B
l i nt , ki Bthori Kristf fejdelemtl, mint hadnagya, 1583 jun. 14-n
Kilynben birtokot kap. 6) Ennek unokja lehete a msik B l i nt ,
kinek Mik Judittl fia Mi h l y , kinek Imecs Erzsbet t l :
Elek (1760).
(kir. tbl. l n)
(Garabacs gnes.)
DTiTor 1800). Elekl
(cancelliO (Hol aki A nna.)
(gr Lzr A n, f 1804.) <
. .,, , nims t
Mihly (+1832). Jnos (f 1851). A nna.
(kir. tbl. nl nU (szz* -doO b. A por Pt.)
(b.Rudnynszki Terz.) (gr. Mik Kata.)
1+ 1804.) f
(gr. Mik Kata.) t
(+ 1854.) i
Dvid. Kata.
(szzados.) (Kendefin.)
(ntlen.)
Derk hivatalnokok, eszes emberek. D v i d 1783 mart. 12-n
tartomnyi cancellr lesz, 1786-ban felmentik; de 1790-ben ismt
visszalltja az orszg. + 1800 febr. 10.
Fi a, Mi h l y , egyike e szzad legtevkenyebb hivatalnokai
nak: kamars s udv. tancsos, ksbb kir. tblai elnk. A szkely
nemzet constitutioit, a szkelyek strtnetre vonatkoz t redkek
kel bYitve, Pesten 1816-ban kiadta, nevt elhallgatvn.
A k i l y n y i Szkelyek ms ga Zsi gmond ti j , ki Cserei
vel egytt van a zernyesti csatn; ki ksbb Tkli rszn ll, s ki -
bujdosik ; s ki 1704-ben Hromszket a Rkczi rszre felltet. cj
S lesz a kvetkez leszrmozs feje:
a) Hodor Doboka Ism. 229. I.
b) Kl l ai rtek. 281. 1.
c) Cserei Hist. 203. 325. 1.
SZKELY. S Z E NT KE l l E S Z T l .
220
Zsigmond (1704).
(Kinoki Erzsbet.)
^ ,
Lajos. Dnezs-
Kroly. A ntal. Sndor.
(Gyulai Terz) (rnagy.) ^
i /
Samu (kirlybr.). Zsigmond.
(Horvth 1.)
, ^ ,
Kroly Gerge y.
(Maurer Jzfa.)
K r ol y s Ger gel y testvrek brjk ma a kilyni szp javakat.
Ezeken kivl egy sereg S z k e l y csald volt s van Erdl y
ben, milyen vala a s z e n t g y r g y i , melyet Benk emlit. Ismt az,
mely Si mn fal vr l irata magt, s melybl Szkely Mzes (+1603.)
fejdelmi czimet vett vala fel, s kinek fia Mze s udvarhelyszki f-
kirlybir, s 1635-ben szmzetett. A mostan lk kzt a r t y i Sz.
csald szinte j karban ll.
168. . S ZE N T KE R E S ZT I CSALD.
[Zgoni , br.]
A csald czimere, mit brsgval kapott, itt lthat.
/Tblzatunk elseje, A nd r s , Ma
gyarorszgrl j be I. A pafi alatt. Itt a
kir. tblnl gyvd lesz. 1695-ben min
den valls kldvn az udvarhoz egy t i
toknokot, a reformtusok t kidk.a) S
1713-ban mint br j leitlmesternek.
Itt itlmesterbl fkorm. tancsoss ln,
s itt vgzi be szerny krben kezdelt p
lyjt. Egyike kora legeszesebb embe
reinek : fenmaradt kziratai kzt ltok e-
gyet Erdly politikai s polgri korm
nyrl, b") Szolglatairt 1727-ben, az
elbujdosott Mikes Kelemen jszgt kap
ja, s innen van elneve. c) 1732 februr
19-n kelt vghagyomnyval csaldj
ban majortust kvnt fellltani; de utdai ettl mint haznkban p
ratlantl, elllottak.
A csald, mit itt kvetkez A nd r s nev fia alkota, itt lthat:
a) Cserei Hist. 250. J.
b) L. Tel eki- knyvtr Ibi. 1145.
c) Apor Pl er kzirataibl .
2-30
SZENTK. ERESZTI SZJCNTPALI.
A ndrs,
(fogarasi fkapit)
(gi\ Korda Mria.)
Lszl. Samu K ra. Borbra. Jlia Zsigmond. A nna
(szzados.)(ezredes\)(Tornya(gr.Ki^
(Dniel Zs.) Sm.) (tbornok.)
I (gr. Mikes Zsuzs.)
Samu (+1319). A ndr (1605) Gyrgy(+1808). - Mria,
(ezredes.) (busz tbornok) (szmf. tbl. lu.) (gr. Haller Lszl.)
(b. Nalc. i Zs.) (gr. Mikes Mria )
(t 1821.) ... I
Borbra. Zsuzsa. Rza. Mria. Istvn. Klra. A nna.
(SndorLs.)(P.Horvt (gr. Bldi (+1828.) (szzados.) (+ 838 )(PekriImr,)
A lb.) Vencz.) (b. Kemny (gr.Nemes (gr. Kornis''
Ign.) Druzs.) Jn,)
<- ' ~ - i *
Istvn. Karolina. ; Zsigmond.
(Dniel A nna ) (gr. Haller A nna.)
Gyrgy.
a
A ndor. Stephnia. Zsigmond. Bla. Mari. N N.
Sndor. Ferencz. Mari. Irene.
A z alapit fia A nd r s , elbb tartomnyi biztos; ksbb foga
rasi fkapitn.
Fiai katonai plyra l pnek: L s zl szzados lesz; Samu
mint ezredes bal el a poroszok elleni hadjratban; Z s i gmo nd mint
. tbornok s ezredtulajdonos hal el 1824-ben 78 ves korban.
Samu fia, A n d r s , mint Jzsef huszr ezredes 1794 apr. 24-
n Yliersnl gynyr gyzelmet vvott a franczikon, melynek em
lkre nmely angoltiszt bartai neki egy tisztelet-kardot kldtek t,
s azt 805-ben a marosvsrhelyi ref. tanoda mzeumba tettele,
hol tanulst kezdette volt. a)
169. . S Z E N T P L I C S A L D .
[Homorod-Szentpli.]
Rgi szkely csald. Ismert csaldf I s t v n, kinek fia I st
v n, kinek Nagy Erzsbettl viszont I st v n, kinek Barti Borba
rti L szl , kinek Zs i gmo nd , Bethlen Gbor ezredese,, mirt
1620-ban Szathmnrmegyben birtokot nyer. Ennek fia J n o s!,'ki
Kemny Jnos rszn csatz, kinek:
a) L. ide a beszdet melylyel a tanoda tvette, s a levelet/melylyel tkl
det, Provinciai Bliitter III. 165. 1.
SZENT PAL .
231
Ferencz (^sl. 1651)
( or nnaft
(gr. Bethlen Zsfi;
' Istvn, Bcnidiniu (1695718).
(Bor Zsfi.) (Pernyeszi Mria.)
Jzsef. Bni min.
(Pongrcz Kata.) (Podrczki A nna.)
Lszl (1792). Jzsef Sndor .Farkas. Eiek(ft813). Imre. Gbor.
\
;
:7 ... (szkely (Illmcst ){nriklsvri (Ugocs-
:.-! l a]ezr.)(Cso)nokosiMar ,alkirb ) * ban.)
ZsiguVond. ^sfi/ \ va. ,' Elek. V \
v
, gnes,
' ' ( t b l a i lnk.) (b Kemny Jn.)
kos. (gr. Betlen Karolina.) ^ .
; :
Fe r ^r i c z^s ^ k 1651.), vzaknai' alkirlylir, mely hivatalt
az ugynevczezettfierbhzzal, mely utn a hivatal jrt, a Hallerek-
t t megvet t ev Verbpzit.magyar versekbe foglalta, s azt 1701 Ko
lozsvrit lyadta. Utols nejtl fia:
... ; ) 3 ni mi n. Rkczi 1709 dec 13. irja neki : Isten ldja meg
kenclet kapitn uramatl. Felettbb j lra lvn szksgem, vegyen
ha mindjrt 60 vons forintokat ad is kegyelmed ret t e, s azon l o
vat mentl elbb hozza ki . Mint e lovat gocsamegyben Halmin ke
resztl- yinn,
;
^Perneszi Mriba szeret, eljegyzi. Megbukvn aforra-
d
;
^pm| Rl l ^9?j p| ' feujjpjojjt.^^zbejrs-kvetkeztben
:
1
:
718-ban..a
hazajhetsre kegyeimet nyert. S re vir intkjt elvette;^)
E csaldkoz tartozott, s tn a\ tblzatunkbftni LSiZl ;az, ki
vrgyilkoltatsrt 1792 pfjpbe idztetcU. -
E csald vgsarjai nvsort nem birom. kos 1846-ban Be l -
sszolnokban adbiztos. Kvle az ujabb tiszlinvtrokban tbb Szent
pli j el ez elnvvel, mi arra mutat, hogy e csald tbb gozat-
ban jve le.
) Aut. Szirmai notiv. Polit, Topogr. SzaUnU ele. lGO. 1.
b) Orszgos jegyzk. 179.2. :i8. 19. Ja stl.
T.
170. . T E L E K I C S A L D .
[Szki, grf.]
E csald neve a XI I XV. szzadban mecsenicsi Garzda nevet
viselt. Dalmatiabl ered, honnan a XV. szzad elejn jttek Magyar
orszgra, hol hrom gra szakadtak: zgorhi di , szki s teleki-
Garzdkra. A szki g utols lenyt A nnt a tblzatunkbani els
T. Mihly Bthori Zsigmond testrkapitnja vvn e l : az emiitett fej
delem beleegyezsvel, a kt nv sszekapcsolsbl alkot mostani
nevket, a j
Czmerk: vadkecske.
E csald alapitja sajtlag Mi h l y, I. A pafi fejdelem hatalmas
tancsosa. Szletett 1634, Nagyvradon. II. Rkczi Gy. alatt testr-
kapitn. I. A pafi fellptvel, mint a fejdelemn rokona, mi lett: meg-
irta Cserei; d j mutatja hasznlt czime, mely tbbire a kvetkez:
fejdelmi tancsos, orszgos ftbornok, tordai s mrmarosi fispn,
Csik Gyergy s Kszonszk, Huszt s Kvr vrak fkapilnja sut.
Csaldlkotsa egyelre nehezen ment: Torma Jlia mint jegyese,
Pekri Zsfia mint hat hnapos neje hala e l : azonban Vr Judit, Toldi
Mikls zvegye, hat fiu s ht leny atyjv tev, kiknek igen szp
jszgok mellett grfsgot szerze, c) mit e csald romai szent biro-
dalombeli grfsgnak szokott irni.
Csaldfjok a kvetkez: d )
Teleki Garzda Dnes.
t
Mihly (1605)..
(testr kapitn.)
(szki Garzda A nna.)
t
szki Teleki Jnos,
(zarndi fispn, jeni fkapitn.)
(Petrel. Bornemisza A nna.)
Kata. Mihly (+1690). A nna.
(StepnFer.) (A pafi tancsosa.) (Vas Lszl.)
(Vr Judit.) (Keresztri Jn.)
t m m m m m m m
_
m
_ _
m
(folytaljuk.)
aj A bajd. Garzda, ma mr szki gr. Tel eki- hz. Irta Kazinczi Ferencz
" Kassa 1831. 2. 1,
hj Cserei Hist, 16. 17. 64. 65. 69. 71. 86. stb. 1.
c) Mikola 35, 1, Lohoczki Stemmatogr. II. 58994. 1.
d) L. gr. Teleki Jzsef s rhal ma. Pesl. 1819.
T F XK K i .
233
A tl emltett: Mihly.
A nna. Zsuzsa Mihly. Krisztina. Lszl. Jzsef. Pl. Sndor.
(A pafiMik)(VayMih.)(kvr(KendefiPl) (fejrifispnok.)(+ 1731)(L albb)
(KemnyJj Kata. kapitO(Barcsaibr)(VayA n)(KurtaBor)(VayKat.)
Jnos. (BufiPl)(Torocz- Judit ; (BellenKat.) f
1
Borbra. Erzsbet. kaiKat )(Pongr.Islv ) f , j
(YayLsz)(Mcsksi t Zsuzsa. Krisztina. j
Lsz.) { (g.KemnyLsz.)(g.To!diA d.)/
Mihly. J nos. Samu. A dm(+1769).
(+ 1746 t.) (kvri kapit) (tbornok.) (tbornok.)
(fkorm tancs.) (Vay Borb.) (tvs Mria.) (Wess Zs. f 1739.)
(gr.BetlenKlra.) I 1 (gr. Toroczkai Klra.)
: t l | (P.HorvtZsuzsa.)
Mi hl yt . Pk l n s. Imre (+1802), dm (+1792).
(g.KendefiRk)(dobok.fis.)(VayA n.)(kir.thlln.) (dobokai fisp.)
(gr. Haller Borb.) t (Krausz Mria.) (Wesselnyi Mria.)
^ ^i t > -n
Mihly. Ferencz Tams. Jzsef. Imre. MrU. Polixna.
(Dzsag)(+1808.)(niagy)(+l809)(g
4
BriinszviU<g.TelLs)(g.KendefiJn)
( (ezredes)(g.Kornis(g.MikesMr)Krol.) A nna.
(g Torock.Rz)Kat.)(sz 1760+1846) / (gr-DegenfeldMax.)
) ) l (Kendi-Lnai.)
. ^
s
,* ;
Mihly. Ferencz. J nos. Blanka. Miksa.
(+ 1823) , ,(a klt.) (g.MikesErs.) Karolina. (N. N.)
(Toldal gnXg.TelekiKr) t d
(TrautA ml) ( [ \
Lszl. Ede. A dolf. Sndor. Rza. N. N.
I (Paszinosi.) (a kivndor.)(g Bctl.Far.)(Hosszufalvi.)
Istvn. (Srmsi.)
(Harinai.)
Egy fia, J n o s , 16 ves korban hala el, mint Kvrvi dkki
nevezett kapitnja; L s zl s J z s e f fia csak lenymaradkat
hagy; a ms hrom fitl j a mostani teljes csald.
A z els gat Mihly fia, Mi h l y indtja l e, ki fiatal korban,
1689-ben politikai elmlkedseket fordit s ad ki . a j A Rkczi forra
dalom elejn kvri vrkapitn, mit felad, s Rkczihoz ll; tbornoka
l esz, tbbek kzt Bethlent s Beszterczt beveszi; Kolozsvrit, Gr-
gnyt ostromolja; s kincstrnokk lesz* S vgig vei van. 6)
Fiai kzl J no s katholizl. Ettl j le Fe r e nc z, ki paszmo-
si T. Ferencz nv alatt pr tized eltt tbb sikerlt verset hoza i r o
dalmunknak.
a) Magyar Athens 288. 1.
b) Cserei Hist. 323. 29. 37. 42. 53. 415. Pl testvre is vgre ide l l . Cse
rei 336. 415. Jzsef cs Lszl vrakba flrevont lt magukat (Ugyanod).
234
T E LE K I .
A msodik g Pl t l indul le, kit tudsnak is neveznek. Szl
1677 jan. 8, Sorstlyon. Enyeden tanult, honnan akadmikra ment,
s beutazta fl Eurpt. + 1731 nov, 13, Kendi-Lnn. a) Ennek fia,
dm, szl. 1703 aug. 1. mint tanul felltztt dek, tanit s pr
dikl. 1722-ben Hlba, onnan Drezdba megy. 1738-ban mint R
kczi prti elvdolt Bcsbe megy, tancsosi czimmel j. le. 175-bn
300 lovast gyjt: ezredess teszik; 1751-ben tbornok lesz, de csatt
nem lthata, mert oly kvr volt, hogy nem jrt, csak lt. + 1769 oct. 7:
Fia volt d m, a-"Cici fordtja. Szl. 1740. II. Jzsef cs. alatt
kir. biztos s dobokai fispn; ksbb fkorm. tancsos. + 1792.
harmadik g S ndor ti, Mihly legkisebb fitl j. Kzp-
lnczszcme a termszet azon jtknak, miszerint apja, s fia Samu,
hrmon hrom szzadban haltak el. Gernyeszegen lakott. Tancsos s
tordai fispn. Ellenzki szellem. + 1760 tjt. Csaldja kvetkez:
A felbb emiitett: Sndor (tordai fispn, + 1760 t.)
(gr. Betlen Julina.) "
(Nagy Zsuzs.)
Mikls. - Lszl(1778). Lajos. vndor. Smuel.
(+1746) (fkorm. tancs.) (+ 175.) , r (+ 1822:)
(alezredes. ^)(grRdaiErzs.) (Bethlen Kat.) dm +< (udv. cancellr)
(gr.GerhardKat ) t / (gr Toldal.Kriszt) (ikt BethlenZs.)
f'
;
\ \ (Horvt J ul . )
;
f
Kroly. Jzsef. Lajos Domokos. Samu. Mihly Ferenc. Dmok,
(kincstrnok.) 796.)(+!8-5)(tord.fi)(szzad.X+182Xhaclnnffy+l 7'98
(g.HallerJul)(ugocs.fis)(g.Tldi(Be .Jul)(i?r Se-(marossz.(BnfiErs)(k tfj;
( (koronar.) Sar.) (KendefiZs)rnyi fkirbir.)(+1853:) lnk)
Pl +. (Roth Joh.) ( $ Franc.)(Fldvri )">
(MacsksiKl.) (+1813.) Jzsef. )' Druzs)' Samu.
( ki l ) f (Szerencsi |
t
. Ferencz. V (Betleni.)'
!
\ Franc) y (fkorm.tan.)\'(Srmberki.)
^ J \ . -^ ) ( /
Jzsef. Lszl. Johanna. Elek. Lajos (+1810): - -
-(+1817.) (+1^821.) ' ' ' f (fkorm." fogaim,)
:
(fkorm tan.)(htsz,tbl.bir) Domokos. (Kendefi A n.) !
(TelekiZsf.)(TelekiMr.) -
:
Gyrgy. (+ 1846.) "
:
(sz. 1747.) ' (+ 1800) i
(+1844.) (b.MSzrosJohO . \
I :: f**." ,'; .;' ^ .,' .J .. ... ^
Domokos. A dm. lzs.ef,
v
Samu. Mikls. ; Lajos. .-
(ir ) (tbornok )(fkonnnz)(b.Jeszenk (SimnKl.) (BetlenEszt):
...t* j i
}
(sz 1789.) Lszl;.; Luiz.) ^ ,: )
. . f t N. : (kivndorolt.) Oszkr. Kroly.
(Gernyeszegi) (Magyarhoni.) Gusztv. Lajos, ^
A lfrd. Domokos.
~ (Srpataki.)
a) L. flettel*. beszddet; Halottakkal val bartsg. Veresti Gy. I. 72. 1.
b) Felette tartott ficsad 1. Vresti Gy. II. 582. i. ' '
T E L E K .
235
Msodik li L szl , egy gozatot alkot, .mely az irodalom te
rn e csaldnak a legszebb babrokat arat. E L szl Gernyeszgen
szletettel?10 aug. 14;
;
;Neje .a tudsi gt. Rdai Gedeon testvre. Ta
ncsos s erdlyi pohrnak. ,+ 1778; mart. 16.
... Fia J zs e f szl. 1740 aug. 1. Egyelre kir. tblai lnk; majd
kimegy Erdlybl, laszlvgre koronar sat. + 1796 sept. 1. aj
: Fi a; L s zl , hasonlan Erdlyben kezdi plyjt. A tyja tbl.
l nki vn, 1777^b'en Vsrhelyre j iskolba; 1785-ben klfldre
megy, 87-ben kazaj:; 88-ben Cici fordtja lenyt elveszi; 1789-
ben a fkormnyszknl tiszt, titoknok, 92-ben tbl. lnk lesz. A t y
ja ballyal -is kimegy Magyarorszgra, septemvir, fispn sat. lesz.
Tudomnycs ember, 24,0Q0.-re men knyvtrt llit; rpiratokat irt;
a tuds trsasg ltrejvetelre hathatsan munklt sat. Szl. 1764
sept. 8. t 1821 fbr. 24. Pestem bj
Fiai kzt ll: Jzse f , (szl. 1790 oct. 24.) a tuds trsasg
elnke. Magyarorszgon a Helytartsgnl kezdi plyajt, mint titok
nok, ksbb az ottani kirlyi tbla brja, 1823 csandi, 30-ban
szabolcsi .fispn'; mjd kr onai ys mint ilyen Erdly fkormnyz-
jnak vlsiliatlt, e&kjt 1842 april 7-n tette le. cj 1848-ban
visszalpett; kiment,* s irja Hunyadiak kora czim rkbecs nagy
munkjt, mlybl ngy ktet mr megjelent.
Ott ll: Lszl -, a Kegyncz czim legjobb drmink egyike
irja, publicistnk: Erdly tbb izbni orszggylsi kvet e; 1849
ta szmztt; ;
:
Velk szemben ll: Domokos, kztiszteletben l, egykori
ellenzk^ s^ijkun'k, ,pblicj$nk;i kiijlenleg Gernyeszegre, a csa
ld sfszkbe vonultn, a tudorartyoknknak l.
Mihly unokja?!, aj ^nKiaiazon/T. Domokos, kit mert vgig
magyar ltzetben jrt, utolsi magyarnak mondanak, miben fia El e k
napjainkban is kvet. . ,
Domokos testvre Mi h l y , elbb kir. tblai lnk, majd Ma-
cosszk hatalmas fkirlybirja; bels titk. t ancsos; 1* 1826 jan. 28.
* ' Domokos msik testvre, Laj os, fkormnyi s bels titk. ta
ncsos s orszgos elnk.
E Domokos testvrnek Samunak fia azon Fe r e nc z , ki elbb
magyarorszgi hivatalnok, 1825 ta pedig erd. fkorm. tancsos, k-* ,
sbb referehdarius, s a Zrinyisz nmet fordtja.
Mihly unokja S mue l , a marosvsrhelyi nagy knyvtr a-
lapitja. Szl. 1.739 nov. 17. Legelbb kklli fispn, azutn f
korm. tancsos, 1784-ben kir. biztos, 1787 maj. 21-n az. udv. can
cellria elnkv ^eskettetett; itt szerzi knyvtrt: mint ?a gttingai,
jnai s varsi tuds trsasgok tagja, cancellr. + 1822 aug. 7. d)
a) Magvar Athcns 289. 1.
6) l et i Tudom, gyjt. 1825. VII. fzet.
c) Hon s Kl fl d 84. 74, sz.
d) Magyai' Athens 290. 1.
236 TKL. EK. I. T OLD A LA GI .
Fia Do mo ko s , ki magyar- s erdlyorszgi utazst lerta
kir, tblai lnk. Szl. 1773. ntlen + 1798.
f
'
. Smuel lenya Mr i t l , frje gr. Rhdei dm, a kincstrnok^
fordtott prdikcziokat ad ki , mit a Rhdei csaldnl is emlitnk:
utols magyar rhlgynek mondhatjuk, utols volt, ki a magyar f-
ktt, nLltztet hallig.mssal nem cserlte.
A csald javait Mihly 1683-ban kelt vghagyomnyban fiat
illetkk szablyozta volt, lenyai akkor fejenknt 15,000 forintat
kaptak vala. d) Ksbb hihetleg tbbet. Eltrldvn kzelebbrl e
j og: 1853-ban csal idi gylst trtnak, hogy ismt figra szablyoz-
tassanak. Hogyan vannak kzttk ma a csaldi jszgok feloszolya:
minden g utols nemzedke al odajegyeztem a birtokft.
171. . T O L D A L A G I C S A L D .
[Nagy-Eresei, grf.]
Kt csald jtszik e nven trtnetnk sznpadn : egyik magt
Ikldrl irata. Trzse A nd r s C1550), kinek neje Rad Franciska.
A fejdelmek fllptvel nagy hivatalokban, s a hon legels csaldai-
val ltjuk sogorosodva. Ez Gy r gy b e n, kinek neje gr. Lzr A nna,
s kinek csak kt lenya volt: korunkban kihall.
A most is l Toldalagi csald a marosmenti
>:
s Toldalag mellett
fekv Eresrl ratja ugyan magt, de Koronka
a blcsje, b)
Czimerik egy XVII. szzadbeli pecst ti
tn, itt lthat.
A laptja Mi h l y , a Balzs fia, ki Sz
kely Mzessel kifut a hazbl, onnan 1602-ben
titkon bej, itt elfogjk, Basthoz viszik, ki
zratja; de kezessgen elbocstja; s fejt s
javait lektve fogadja, hogy Szkelyhez tbb
nem szvetkezik, cj De azrt 1603* han mgis
ott ltjuk Barczn, hol jra fogolyly lesz. rf) Ksbb 1620-ban
Marosszk, 1636-ban Hromszk fkapitnja, tancs r, orsz. elnk
s flovszmester, + 1642; Els neje Mihlcz Erzsbet, ki utn 1612-
bn nagy birtokot kapott; ms neje volt Petki Erzsbet, kivel nszt
1640-ben tart, s lakodlmn Erdly fejdelmn kivl, jelen volta kt
olhorszgi vajda. A zon T, Mi h l y , kit .Barcsai fejd. a porthoz k
vetsgbe hasznlt, s kit az emiitett fejdelem a szkel yek felkltsre
kldtt, s a szszok Segesvrtt meglteky ennek fia volt. e) Kitl a
csald kvetkezleg jtt l e:
a) Fancsali gyjt. 38. 39. sz.
b) L. Specia. Ti'anss. Szkel yek fl de. Koronka. Mikola 43. 1.
c) Frotoc. eus ad arix. 160*2. 60. 1.
<Z) Wol f de Bethlen V. 410.
e) Joannc de Bethlen Lihr. II. Caj>. 16. Kl l ai 285. 1.
T O LD A LA G I .
Mihly (orsz. elnk, f
(Mihlcz Erzsbet.)
Borbra. Judit. Kata. Mihly. Klra. Zsuzsa.
(P Horv.Mikl.)(A ngyalosi(JankBoId.) (f 1660.) (srdiZsig.)(Litteratim.)
- Krisztina. Istv.) Erzsbet.(I.Rk.tancs.)(KlnokiJn) s
(KereszturiIst.)(BodoniGy.)(KvrMih.)(HuszrMarg.) N. N.
Jnos (1691
(Stepn Erzs)
tancsos/
Mi h ly.
Jnos. Krisztina. Mihly(grf). Lszl.
(Inczdi Zsuzs.) (Ugrn Istv.) (f 1746. el.) Jnos.
) (Fldvri Erzsbet.)
Zsuzsa. f
(b. Nalczi Istv.) \ *
Ferencz.
Pl.
Lszl (1787). Ferencz (+1803).
(alispn.) (marossz. fkirb.)
(Vas Kata.) (b. Bnfi Kat, + 1783.)
Istvn. Lszl. Mihly. Zsigmond.
(BnfiEszt.)(+l806)(tbl.ln ) (+ 1847 )
/ (gr.KordaA n )(ZeykBor.)(VayKala.)
j Kata. i
(Tri Lszl.) |.
Jnos. Pl(fl788)
(Barcsai Kat.) (b. Bnfi Erzs.)
i (gr.Betl Kriszt.)
I (gr.RhdeiKl.)
Farkast. Sra. Jzsef(1808)
Lajos+.(Brencsn(tbl.ln.)
Jn.) Pl.
Klra.
(Fekete Jzs.)
A nna. Krisztina. Ferencz.' Kata. Zsuzsanna. Mihly. Johanna.
(g.Tcleki(g.TlekiA d.)(ma^
Mih.) Jlia. fkirbir.) Zsfi. (Szerdailgn.) / am.)
(g.Jedliczki(b.Bnfi (KatonaA n.)(gr.BetIen l Pli.
A nt.) Jzs.) / Snd.)- J (KatonaMikl.)
11
C i l i i n * i ii /m
Viktor. Fanni. A dl. Rza. Zsigmond. gnes.
Els Mihlynak 8 lenya volt s egy fia Mi h l y , ki I. R
kczi Gyrgynek kedvencz tancsosa, s portai kvet e; barna szikr
ember, mint Koronkban Jtez kpe mutatja. Neje a lelkes honle
ny, ki minden ezstjt a haza oltrra hoz. a j
Fia J no s , 1686-ban kormnyz deputatio tagja, mig 1691-
ben tancsoss vlasztjk.
Fia Mi hl y kereste a grfsgot, de nem lvezhet rmt,
mert mikor 1746 mart. 7-n kihirdettetett, mr csak mint nhai kap
ja, Lszl, Jnos, Ferencz s Pl fiai rszre.
E Fe r e nc z 1776-ban szmfeletti tblai lnk lesz, 1789-ban
Marosszk fkirlybirja.
A most l Fe r e nc z, 1848-ig Marosszk fkirlybirja volt.
Koronkt birja, hol lakja 110 hold szp park kzepett van.
) L. Huszr csald 124. 1.
238
T O LD I .
172. . TOLDI CSALD.
[Szalontai , grfj
Rgi csald Magyarhonbl, aj mely magt a hres nevezetes
Toldi Miklstl, Mtys kirly megnekelt keclvencz hstl, egyene
sen hozza le. Ismeretes tblzataink szerint a trzs L r i nc z , kinek
fia a hs Mi kl s , kinek Gy r gy , kinek L s zl , kinek ismt
L s zl , kinek Gy r gy , kinek Mi h l y, kinek Cski Borbrti:
I s t v n, ki bihari jszgaitl megfosztatik, s Erdlybe j, itt
Bthori Zsigmondtl jszgokat kap; nagy szerepet vi sz; majd Sz
kely Mzessel fegyvert fog, s 1603-ban, midn javai visszaadatst
bkepontok utn r eml l en, a Barczn sebet kap, s melyek miatt
Brassban meghal, bj
Tle a csald igy jve l e :
Istvn. + 16031.
.. (Bnfi Klra.)
i :
. Gyrgy (1629).
(ros. Kn Kata.)
Istvn(+.1660). Gyrgy. ' Mikls(657). Druzsa.
' . ( B n f i Druzs.) {Vr jud.) (Miske Gy )
Mihly. Mikls. Istvn (1700). Fei'ncz. Gyrgy.
i . '(toroczkai Kriszt.) ' . (Nalczi Kata.)
'
, :
- - " /
Gyrgy. Lszl. A nna. Mihly. dm .
7 (KendefiErzs.) . (+1730t:) Teleki Kriszt.+ 1777.).
I -
:
i .; ' '' ' ,,; -,
Jzsef. Lszl + Zsigmond. Borbra ' ' d m (1755).

:
\ (kzpsz. fisp.) (gr.BetlenJn.) (Fkvi'i'Sr.)
Mikls. tf>. Bnfi Rki.) \
Gyrgy+. i l
dm f. Zsigmond Zsuzsa. S'mn. Sr(+18 3). Mria.
" (gr Fldvri KI ) (Nemes Jzs.)(MaraKat.)(g TelekiLaj.)(P HorvDan)

,
^ *
/
V . . , -7 ,' - ' , ' '
Lajos. Zsfi (+1840) Ferencz. Karolina. Kata. Lrincz..
(b. Splnyi Henj.) (JesenczkiKr.)(MaurerKr.)(P.riorv.Dan.)
A trzs fia Gy r gy kapja a csald legszebb birtokt, a bolyai
kastlyt, Bethlen Gbortk,;lp29-ben. cj.
Fia Mi k l s , Rkczival 1657-ben a. l engyel . expeditiora:
mogy, ott rabsgra jut; meghal, s zv e gy t Teleki Mihly yoszi el,
s-igy anyja lesz az sszes Teleki csaldnak.
Ay'Lhoczki stemmatogrpli. II. 397. 1. Special Trans. I. . 13.. Mikola 42 1.
h) Wolf de Bethl. y. 10. 55. 60. 154. 202. 410. sat. - ' -
c) Capit. Al b, Prot. Ainbr. Barkai fol. 147. - r -
TQL. pl . , T OLNAI -
2:39
Testvrt I st v n t, a tatrok itthon lik meg, i660-ban.
A mult szzdbri, kt testvr dm s Z si gm ond 1755 aug,
26-n grf lesz.
Zsigmond fiaira Czikn, az egykori Kzp-Szolnokban, jszg
maradt, melyet egyelre kzsn kezeltek. Tartozott hozz a Sza
moson egy malom. E malom gtjt egy rviz elsepri, egyik testvr
nem sietvn a gt helyrelltsval, a msik embereivel neki ment, s
a malmot tettl talpig elvgat, mg malomkveket is vgata kell.
Kvetkezse ln, hogy a btya cscst megperelte, s egsz cziki
jszgval rte be.
173. g. T OL N A I CSA LD:
, [Selyei.j
Szkely csald, Czmere: kt oroszln, egyms felett; a fels
jobb lbban kardot, z als hrom tollat tart.
' " Nyerte-Litrti T. I mr e 1609-ben. a) nnek fia J no s , kinek
I s t v n, ki akadmikrl 1660-ban j haza; tanr lesz, mit 1680-
bn elhagy, s Fojfalvra j, a csald fszkbe. Kitl kvetkezleg
jttek le':
Jnos
(Iyefalvi Judit.)
r e . i ,
Pl (t 1690). Ferencz.
(Miklsi 13oxb.i
Jnos (+ 1770 ) . ' ' A nt al .
(somogyomiXordai J ] r a^ gciCtestr.)
.J.W- i- ,-
: >
-
x
- * " ^
N. N Gyrgy.. N. N.
(Rksn.) (Kksi Kriszt.) (Pcsin.)
Jnos (+ 1845). Klra.
(Szentivnyi Zsuzs.) (D Gl Uszln.)
p ^ , ^
Gbor. , Sndor f.
, (Fronius Mr )
-Pl a zernyesti tkzeten esik el 1690-ben. Jnosmi nt rva
ajesuitkhoz kerlt, katholizlt; 1765-ben fiscalis director s kincs
tri tancsos lett; s ugy balt el 1770 mart, 16. Unokja, J no s ,
1834-ben orsz* kvet, ksbb megyei hivatalnok, .f 1845 nov. 10.
A most l G b or a forradalornban tevkeny szerepet'vitt.
E csald szp birtokt nmagnak ksznheti.
a) Tolnai Mitl s nov, 19. art. 55.^ kolozsm. Convent mel l rcquisi-
tornak nevezi eleit.
240
T O P LE K. T O l l M A
174. . T O P L E R C S A L D .
Tagjar hosszas let pldi. A csald fszke Koloszvr, onnan
Szrmoztak a Mezsgre, Vsrhelyre; Trzske Si m o n, ki Morv-
bl jtt be, mint katona Mria Thresia alalt, s ide hzasodott. Csald
fja a kvetkez:
Simon (szl. 1700. + 1792.)
(Gold Mria. + 1830 99 ves.)
, ^ - ,
Simon. I st v n. Imre. A nt al (orsz.kvet). Jnos.
t (sz. 1764,) (A jrizer A ntnia.)
{ f l846.)(A polznRza.)
/ , . % . ; ; ^
Rza S ndor . Simonit 1853.) Jz f a. K r o l y . Kl r a.
(Incze Jzs.) (orsz. k\et.) (Veres Snd.) (HankJn.)
Gyula. A ntal. Mrton. Rza. Etelka.
A bejv Si mon htvan ves korban hzasodik. Vagyonos
sgt borkereskedsnek kszni. A msodik Si mon llit Erdly leg
els kedny gyrt, Kolozsvrt!, mely azonban ma mr nem lte
zik. Testvre, I mr e pittet Kolozsvr piaczra azon oszlopot, mely
Ferencz csszr benjrtt rkiti. A lrs utjn akark, de miutn
nem sikerlt, T. Imre magra vllalta, s 22,000 pftjba kerlt. A n
tal kolozsi lakos, s az emltett vrosnak 1834-tl orszggylsi k
vete. Fia, Si mon, mint marosvsrhelyi gyvd, onnan volt tbb
orszggylseken kvet, valamint Pesten is. Fogsgban halt el 1853
maj. Kr l y volt Kolozs utols kvete.
175. . T O R M A C S A L D ,
[Csics-Kereszturi.]
Czimere: itt lthatlag, koronbl kintt torma, melyre kigy
van tekeredve, a)
Rgi csald. Ismeretes trzse Mi k-
l s (1464505.), kitl kt gban jttek
le. D ne s fitl jtt a girolti g, mely a
XVII. szzad vgn lt Mihly, Istvn, Be
nedek s Plban, ngy klnbz gozatban
hala ki .
A t r zs, Mi kl s, ms fia Gyr gy
(1540), kinek Kemny Borbrtl J no s
(1558), kinek Morgondai Borbrtl D
n i e l (+ 1581), kinek Glesan A nntl az
itt kvetkez, ki a csics-kereszturi gat kvetkezleg al kot :
) Mikola 38. 1*
T O R MA .
24
Kristf (+1603).
(trk kvet.)
Gyrgy(1612), Ist vnf. Kristf (161255),
(harinai Farkas Zs.) (Toldalagi Klra.)
Fercncz(+1654). Is vn(+1679). Jnos(1661). Gyrgy.
(b.szoln.fisp.) (Petki A nna.) (Huszr Borb.)
(Szilvsi Jud.) f
Mikls. Kristf (+ 1703). Sniuel(+ mlyMviu^ Gyrgy,
(b.szoln.fisp.) (NpolyiMr.) (b.szoln flrir.) (FnyiErzs.)(h.NemesJud)
(BaranyaiKat.) ( (HenterKlra.) (HenterSra.)(UgronA n.)
Mikls. Lszl. Istvn. Ferencz. Jnos. Ferencz. Istvn. Gbor.
(b.szol.fb.)(+1733.) (
J
1764.) (+ 1763 ) (+1770 ) (fejrv. n. (Gerb
(b.SzvaJud)(jegyz)(Gerb (Baranyai (b.szol.fb. \ praepost.) Erzs.)
} (MaksaiKrisz.) A nna.) Klra.) kir. hivat.) ) *
va. \ t t Balzs+. A nna(+1792)
(g.LzrA ^t.) J j (b. Henter Zsig.)
Dniel (+1757). Jzsef. Lszl (+ 17M). Mihly ( f i 780).
(b.DujrdinMari.)(szzados) (Vay Klra,)' (alispn.)
( + 771. ) (kir. hivatalos.) V (Gborii Kriszt,)
( (Bethleni A nna) i ' f
t j * , * -N
Gyrgyl 746). Jzfa. Mi A ls. Jzfa. Mihly. Krisztina.
A nt al i * (+ 1781 .) (+ 837.) (+ 1837.) (t 1808.) (Kozma Fer.)
(+ 17fl .) (MakraiDru2s.)(JkeiZs.)(MzsaJud.)
Hfflra.
l (gal g.RczA nt ) (
Fer encz Smuel . Kar ol i na. I st v n. Jzsef . Thrsaf. Te r z.
(galg.Rcz(Vr A n.)(TatrosiSn) (orsz gy (kir.pnzt.)(A lsLszl) (Kozma
Rza.) kvet.)(DanielJzfa) Imrn.)
# (
^ ^ . 1 ,
Imre. Lajos. A l o i zi a. Jlia ( f 1852). K r o l y . Zsf i .
(Makrai Lsd )(Vr Zsigm.)
Magyarhonbl jtt be Gv r gy ( 15 40 ) Zpolya alatt. A fej
delmek alatt szp birtokra tettek szert, mibl idfolytn ellenzki
szellemk miatt sokat elvesztetek. Belsszolnok lvn f'szkk,, A l
ispnsgot s egyb megyei fiivatalokat viseltek. Birtokfejeket Ke -
rszturt Izabella alatt kaptkig
Tblzatunk ln i l l l RKst f Cf 1603) tbb kvetsgekben
rszt vett. a) ;
K
Kristf fia, Kr i st f , szp neje|rk Bthori Gbor alatt notbs
a ) Wol f de nctbl. Lihr. V. 12. 55 .Katona Hist. Crilic. Tom XVIII. 40. i
Erdcly ncv. csnliidai. 1
TORMA. TOllOCZKAl.
esik, sok jszgot veszt. Fia J no s Kemny Jnos prtjn ll, mint
ilyen 1661-ben a bethleni vrban van, mirt I, A pafi notztatja. a)
Testvre fia, Samu (+ 1741) elbb Tkli prtjn, hj bzol ; ksbb
meghdol;"* ) 17135. orszggy. kvet ; 17244 . kir. tbl. lnk.
Ezen g a mult szzadban kihalt. A most lk tblzatunk el
sejtl Gyr gy ti jnek, ki mint ellenzki tag 1610. nolztatott; de
Bethlen .Gbor trnra kerlvn, 1614 februr 24-n feloldoztat c)
Fi a, I st vn, - 1662-ben notztatik, d) de ms vben ez is felszaba-
diltatik.
A most lk kzl J zs e f , a forradalomig b. szolnoki kir.
pnztrnok, tbb orszggylsen, I st v nnal ellenzki kvetek; Pes
ten kpviselk, Jzsef most a hazai trtnelem buvrlata kzt l, s
Belsszolnokmegye leirsn dolgozik.
158. . T OROCZKAI CSALD.
TToroczk-Szentgyrgyi, grf, br s nemes]
Cz mere
1
itt l t hat l ag: a mezgazdasg j el kpe, kt bVzaf
s a loroczkai vasbnyszat
ra vonatkoz kasza s s;
mint amely bnyszatnak ko
runkig fldesurai valnak.
Tblzatunkban hrom -
gozatindul l e: az els, me
lyet F e r e nc z indt l, mig
is-nemes.
A msodik, mely Lszl -
li indul ki e), 1733-ban J
nosban ( i 1745) bjrva lett,
A brv lettnek atyja volt a-
zon Is t v n (t 1712), ki mint
aranyosszki fkapitn, a R
kczi forradalomhoz csatlako
zi t , ott crdfl yi fhadvezr
lett, mgnem Kolosvrnl ves 'tett csatja utn Pekri vlta fel. /)
A harmadik, mely Kr i s t fnl szakad ki g\ 1757 sept. 19-n
Z s i g m on d szemlyben grfsgot szerzett.
Trzse V e n c z e l , kit 1241-ben a tatrok toroczki vrba
szortanak, honnan a szkelyek szabadtjk meg, kiknek ezrt A ra
nyosszket ajndkozza, h) Fi a, V e y z e l (1290), alvajda; ennek
a) Joan. Bethlen Hist. Libr. l k- vol . T07.,
fi) Cserei Hist. 435. 1.
c| Benko Gen. Trans. I. 259. U>;'
dK6(>2. n art. 10. art. 17.
) TPan e hul el a Barczn 1603-ban. Wol f de Bethl. Y. 408. 1.
/) Csvei Hist. 821. 29. 50. 53. 1. ,
g) Tan c hul cl Ebcsfal vnl i605-bcn. Wol f dc Delhi. VI. 268, 1.
h) Mikola 33. 1. ;
:
T O K O CZ K A I . 243
fia I s t v n, ennek Mi k l s (1373), ennek L szl (1465), kinek
Zsombori Zsfitl ismt L szl (149f>), kinek:
f Ferencz (1516).
/ .... m*\i1 mi i a ii
Jnos. Ferencz.
(Szilvsi Erzs.) f
Ferencz. Lszl (157896). Kristf (1572).
(Paczolai Borb.) (Kamuti Ors.) (Makrai A nna,)
.. t . I l
Lszl (1631). Mihly (1622), Istvn. .
(Toldalagi Zsuzs.) (Szalnczi A ri.) (Klnai Borb.)
t t
Pter. Mihly. Jnos (1652). . Zsigmond (1635).
(+1680.) (fejd. tancsos.) (Torma Borb.) (Rkczi tancsosa.)
(Fekete Mr.) (Serdi A n.) . . .} "' ' (Bnfi A nno.)
, N , ^ v
Pter(+724). Lszl. Mria. Istvn. Pter. Erzs bet.
(kir.tbl.ln.) (Bir Sra.) (BetlenGy) (+1712.) (1686.) (RdeiFer.)
(LugosiDril^s.,) I " (aranyossz.fkap.)(KeridefiKl.)
(KeczeliBfb.) ',X \ (Kap Borb.) (Danid Klr^*
} \ l r
6 leny. ; {' I
Gbor. Ferencz. (br)Jnos(+1745) Zsigmond. Ferencz.
4
X t (Gl Kriszt.) (fogar. fkap.) (Toroczkai KI)
^ ^ ^ ^ L ^ X (TordaiVZs.4 (Pelkj Sra.) _ ( _
S r S h l S z s e f : hly. ' ^ zs r . (grfjZ^gmond(757).
i l : . f (HorvtJud.) (Srdi KI.) ' (gr . Teleki szt)
Ferenc.Sndor.Gyrgy. Lajos. Jnos. Istvn; Pl (+1826).
I (g.KornisKl.)V (SimonA n.)(PrinyiRoz)(g.IIaller(tordam,fisp.)
l [ I (LzrKrisz )Gzeczi.) (ffr.TelekiJnl.)
) ( i l ' . t v
Gyrgy. Elek. Lszl. Lszl. Gspr. Jzsef. Mikls. Eszter.
Sndor. (b.InczdiKat.)(gBldiKat.X+181 5)(tordam (gr.BelUs.)
t , t (b.HenlerKat.) fisp.) Jlia.
{ i (g.Bctl Joan.)(ZeykJs.)
Kata. Venczel. Klmn. Jnos. Jzsef. Pl.Mikls,Ju_la.Josefin
~ (Tth Fer.) Mricz. Ida. 'Hgr. Mikes Mr.) (gr.CstiGy.)
Rgi csald, tnely M a z rdek-sza.ggHtp,U-JErdlyt leghvebben
kpviselik levn' benne ^rff br s nemeS, ltholikus, reformtus
s unitrius.
IC*
159. . J F A L V I C S A L D .
[Mez-Kyesdij
Szkely eredet csald. Marosszken, Csejden volt az stelek,
melynek felt ezen kiszrmozott, a ms felt a benmaradt g birta
mostanig.
Trzse, J n o s , ki A pafi alatt adomnyozst kap, s marad
kait megykre lteti t. Ennek kilyni Szkely Klrtl fia ismt J
no s , kinek Olh Erzsbettl:
Samu.
(kklii fbir.)
(Zsombori Borbra, f 1808.)
<*' ' . ,
Gbor. Samu. Krisztina ( f 1818).
(Hatos 1.) (belsszoln. fbir.) (rn.)
I (Ml Kata, + 1815.) (Mt Jnosn.)
^ ^ ^ i s
Istvn. Sndor.' Samu. Rza. Kroly f,
V (Leszar Juh) (nyug. szzados )(Fldvri (Kakucsi Eszt.)
I (Huszr Terz.) Fark.) /
:
Jzsef. Lajos. Kroly. Gyula. Samu. dm.
(Miklsi Vikt.) -
r
A G bor ga Kkllmegyben, Bessenyben l ."
A ms g Bels-Szolnokban, hol Samu hatalmas alispn. Test
vre, K r i s z t i n a , Molnr Borbra bartnjval e szzad elejn ha
znk bmult rnje. Levelezseiket sajt utjn brjuk. Szl. 1761.
Szp s elms. 1786-ban mi veit de rut frfihoz, Mt Jnoshoz megy,
ki melll Kolozsvrra j, s itt l. Vgre frjhez tr falura, falu
jegyzjnek vlasztja. Ugy halt el 1818 jan. 19. Feles versei marad
tak fen, melyek egy rsze mint npdal ismeretes.
S n d o r , fiatal korban az udv. cancellarinl van. Ksbb
magnember . 1841-t l kirlyi hivatalos. Hanyatl napjait Kolozs
vr t t l i , kztiszteletben/_s kora emlkiratnak megrsval foglal
kozik.
160. . U G R N C S A L D .
[brahmfalvi.]
Rgi szkely csald, melynek gozatai nha kovsznai, szent
mihlyi, szrsei elnvvel jnek el.
UGRN.] 245
A rgi szkely krnika az Ugrn nevet mr a rabonbnok ide
jben eml t i .-A) Imre 1447-ben alirta a Hunyadi gubernatorsg-
rli vgzst, )
Ismeretes.trzse azonban L s zl , kinek fia Ke l e me n, kinek
Jakabfi Erzsbettl Mi h l y , kinek Miklsfalvi gnestl Tajnjs^
ld 1562-ben,JiaQS.2sigmond ellen a lzadk kzt ll. EnneFTet ki
fat' tir: ' " ' Pl (i616). "" '
(GerbA nna.)
. ^ - , -. - - r * ; v
.Ist vn.. - A ndrs. Jnos(1654). Tams. Mihly. Erzsbet.
F"rkasZsus.)(fcem^ (HorvtDvid.)
-- \ ^\ ~ ; ' ' " ' . ;
s
Pl (16Q7).. Ferencz(1668) Ilona. Kata. Borbra.
(RdaiBorb.) .(udv.sz.alkirb.) (BarabsPl.)(Toldal.Jn.)(Kn Istv.)
, (Tompa Ilona.)
?
:
A ndrs.
?
Zsfi. Jnos (1709).'A nna. Borbra.
(fogar. kapit.) (Bnfi Gy.) (Toldalagi Kriszt.) (TormaGy.)(KemesMly.)
(Br Sra.) (Sarmasgin.) f
l /. , /\ ^
Ferencz. Jnos. A ndrs. Istvn, Jzsef.
(Bir Mria.)(TormaMriaO(CsulaiZsuzs.)(TrkKriszO(b.KemnyA n^
i i t (b. Bnfi A n.) , >
\ Farkast . 1
t ) El e k f . ! /
Pl. Tams. Mihly. Istvn. Lszl. Jzsef. Jnos.
(+1843.) (katholzlt.)(Szombatf.A n.XBorsai(DanielJul)(Talaba (Borsai
(Simnfalvi ( A por Jul J / A nna.) f Mria.) Mria.)
Kriszt.) t i (b.Szentker.A n.)} ( l
Mria. A ntal. Gspr. Mihly. Jlia. Istvn. Rza. Istvn.
(b.GyrfiJzs) > (alkirbir.)(Barta l.)(g.Mkes(gr.Tolda-(b.A por (gr. Kn
Karolina. \ (Szombatf.Vr). j Zsigm.) lagi Kata.) Istv.) A m.)
(b.GyrfiMih.) I Menyhrd. i i (NagyA nd.) j
(FarkasDani.) \ (dullo.) | j _
Lzr. Zsigm. dm. Sndor. Jlia.Sndor.Kata. Jnos. Jzsef,
(alkirbir.) (dullo.) Tams. (OrbnKl.)(VgBert.) (A ubin(alkirb.)(Szkely
(SimnRoz.)(Barta Gspr. Lajos. Kr.)(Hegyesi Borb.)
\ Borb.) Pl. (b OrbnCelest.) Rza.) j
Gbor. (ntlenek.)Gyrgy. N. N.
Tblzatunk feje, P l , 1616-ban Udvarhelyszk alkapitnja,
1626-ban. fkapitn. Ksn hala el, 1668-ban irja vgrendelett fiai
a ) Szkel y nemzet constitutioi. Pest. 1816, 276, stb. I.
b) Pruy Annales III. 01. 1.
246
UGRN.
szmra, j Igen sokat szerzett. Fiai kzl: T a m s 1638-ban a
fejdelem szolglatban ll; Mi h l y 1649-ben afejdelem tekfogja.
J no s 1630-ban fejd. fasztalnok. bj
Harmadik fia J no s Mihly testvrvel 1654 apr. 30-n Rk
czitl Knydon, Jsfalvn sat. figra adomnyozst kapnak. rtnek
fia, P l , 1667 mart. 13-n szabadul ki a tatrrabsgbl, mibe R
kczirt esett. Ennek fia J n o s Rkczi forradalombl 1709-ben
tr vissza tzhelyhez, cj
A jabb korban Udvarbelyszk hivataloskodsuk szintere, hol
azon .szoksnl fogva, miszerint e hivatalok a vallsokbl egyenlen
t l t et nekbe, a kath. s reform, rszen gyakran mint alkirlybirk
jelennek meg,
Egy

g> mely zJ nak is szokott mondatni, kiszakadt a sz
kel y fldrl, ez gban l most I s t v n, ki tordamegyei fispnsg-
rl 1835-ben lemondott. A zta magn ember. Lenya J l i a egykor
hangversenyekben hallata szp hangjt; fia Snd or..
) Fancsali gyjt, nro. 40. -' P t n x * '?& bf */f -n m*K,
b) Kl l ai Szkel y nemzet 286. 1.
v
" ' '
u
. -
c) Cserei Hist. 435. V
I
1 6 1 . . Z E Y K C S A L D .
TZejkfalvL]
Hunyad egyik legrgibb csalda.
Czmere itt lthatlag, alv oroszln, mely felett ezst mezben
egykor, kei ben kivont karddal, me'ly-
itea gy ltalttt trkf.
-i ,hazaf i ak. Eszes emberek. S
mind a mellett hogy legmagasabb k
rkben ltek: megmaradtak magyar ne
mes embereknek.
Ismeretes trzsek : Zayck L sal
C1236V, kinek utda Mi h l y (1299);
kinek ismt utda P t e r (-1344),. ki
Nagy Lajost Npolyba kveti, s nj ado
mnyt kap mind kt nembeli gyer
mekeire.
E P t e r t l - a csaldi tblzatok
szakadatlan kimutatsban j nek, mqlyek szerint Pter fia Me ny-
h r t (136)/ i ki nek Szentgyrgyi A pollonti ismt P t e r , kinek
Lszl vajda f e l - s A lkziden > klosan 1372-ben adomnyoz, aj $
ki Nikpolynl jeen van.
Ezen Pternek kt fia van: J no s (1446} hunyadi kenz, ki
Pter nevtt fiban ki hal ; ms fia L s zl , kinek 1404-ben Zejkfalvt
adomnyozzk, s ki a zejkfalvi elnevet flveszi. E Lszlnak fia
I s t v n (1484), kitol a" csald ktfel gozolt: az-egyik. Mikls nev
fitl jtt le a mult szzadiig; a ms g J no s ( f 1494) nev fitl,
kinek fia I s t v n, kinek Mi kl s , " ki mint egy akkori oklevl bizo
nytja, 1526-ban Zpolya csapatvezre. Ennek Dzsa Kattl fia Mi
h l y (1542), ki a Zayek nevet Zeykrc cserlte, s csaldjt reform
tuss tette; .ennek erdlyi vajda Balassa Imre lenyaii..ft" J no s
(1575), Bthori Istvn fejd. ezredes kapilnja; ennek ismt J n o s ,
ki 1605-bn Bocskai alatt devavri fftkap'tn; ennek Mi h l y , kinek
ikt. Bethlen Zsf i t t : Pt er , kinek Borbtvizi Judittl Mi kl s, ki
nek Kehde Zsfitl: '
a ) Fancsali gyjt., nro, 38. 59.
218
ZIYK.
Lszl.
(Bal Mria.)
Mzes (1721). Mikls. Pter. Istvn,
(fejrtn. fisp.) (Barcsai Zsus ) (Barcsai Zsus.) (Barcsai Klra.)
(gr! Pekri Zsfi) f ' ( t '
(Barcsai gn.) Jzla. \ \
(vr. Horvt Kriszt) (b. Nalczi Jn.) t i
s
f (
Mzes. Dani ( f i 796). Jzsef. Jnos.
(Cserei Kriszt.) (kir. tbl. elnk.V (Vradi KI.) (Nalczi Borb.)
(b Bnfi va.) (gr. Teleki Borb.) i i
(Henter Borb.) f \ i
Jzsef. Elek. * Dniel. Mikls. Samu. Jnos,
(katholizl )(Domokos (fkorm.tancs.) (+ 1850.) f (udv. tan.)
(b.JsikaMar.)A nna.) (b. Vay Kat.) J (Zeyk Mr.)
Lajos. Jnos. Kroly. Jzsef Domokos. Jnos. Mikls.
(.+1848.) (az ir.) (b.KemJud)(f 1852.)(+1849.)(g.Tel.Kriszt)(+1854.)
(fkorm.fog.) (MikKl.) (g.TelekiJz.)(b.Kemnyl.) t (tanr.)
(Gyarmatiszt)(BIdi (g.Torock.Jul.) Dniel. j
(DindrBorb.) Jz.) t Mikls. t
(GloriaRz.) ] \
A ntal. Lszl. Gyula. Jzsef. Sndor.
Ferencz. (b.Inczdi(BrdiKr.) (Szab A nna.)
Jzsef. A nna) )
(Sinai Lina.) rpd.
A z utols szzadokban Mzes 1740 tjt fejrmegyei fispn;
D n i e l (+ 1796 aug. 3.) elbb itlmester, ksbb fkormnyszki
t ancsos, majd udvari tancsos lesz, 1795-ben pedig kirlyi tblai
elnk.
Mi k l s ( f 1850) szpmvszetek tudora; a magyar s ber
lini, tuds trsasgok tagja.
;:. J n o s , kit.irnak.jegyznk, nhny ktet kltemny szerz-*
je, melyek azonban irodalmunk sznvonaln all maradtak.:
D n i e l 1804-ben kir. tblai lnk, ksbb .marosszki fki-
rlybir, vgl fkormnyi tancsos; mirl 1835-ben leksznttt.
Fi ai : .. . ,
A kzelebbrl elhunyt J zsef , szl. 1805 nov. 30. Tanulst
Gttingban vgezte. 1834-ben Fejrvr kvete, mely idtl minden
hongylsen ott ll az ellenzk els sor^bany mint derk sznok,
f 1852 sept. 24. \
Testvre, Do mo ko s, Segesvrnl esett el 1849 j ul . 30-n.
Testvrk K r o l y , mint a csald szellemi szp rksgnek,
s Jzsef testvre kzdelmeinek oszt l yrszose, most visszavonul-*
tan l.
zsoiunoju, 219
162. . Z S O M B O R I C S A L D .
[Magyar N&gy-ZsomborL]
Rgi elgozott csald, mely Nagy Lajostl 1379-bl, s Ulsz-
ltl 1505-bl bir okleveleket, aj
Magt Zsombori Nagy Si mont l (1200) hozza le, kinek fia
Mi hl y (1290), ennek J ak ab, ennek J no s (1333) ), ennek
Mi k l s , ennek Jn o s (1430), ennek Gy r gy , ki Sztnt 1449-
hen kijratja ; kinek Gerendi Zsfitl P t e r , kinek Bethlen Klrtl
P t e r , ki Drgfi Kelemennel a leny negyed felett egyezkedett; k i -
nek' Majdi Justintl Ls-z l , kit Bthori Istvn Bthori Zsigmond
mell harmadmagval 1583-ban Erdly kormnyra nevez c)\ kinek
Valkai Zsuzsanntl G bo r , kinek Gerendi Anntl Sn dor , kinek
Tamsfalvi Judittl, a most virgz csald feje :
Jnos.
(Szchi Zsfia.)
, b - S*- ~ *v
Sndor. Gyrgy (1780). Jnos. Pter.
(Ajtoni Kriszt.) (Almdi Jud) (Toldi Mr.) (Almdi Kriszt.)
, Farkas. Borbra. Lajos. Gbor. Druzsi. Elek (+ 1808).
(KabsKrisz.)(+l808.) (Szenlpli (Salnki (KabsSn.)(kir.hvalalos,)
j (UjfalviSm) gn.) Rki.) (Falatkai KI )
dm (f 1804). Lajos. Lszl. Andrs. Istvn.
(b.DiszegiTerz.) (Nalczi 1.) (HorvtKrisz.)(t 1847.) (Als Rza.)
\ } f (Kabs Zs. X, i
l ' .
r
' '
:
- ^ - s , , . . I * .. f
Rza. Elek. Sndor.
:
Krisztina. Jzsef; Mikls*
(Mohai[stv.)(ToldiEul.)(ezredes.)(CsereiZsig.) Karolina. (+ 185 4.)
Karolina. Jnos. ..(ZeykMz.) Blint. Esztr.
(KeczeliJn.) (Toldi Rza.) gnes. Zsuzsa. (+ 1850.)
(Szcsk Fer.)
1
Gazdskod s megyei hivatalt viselt csald.
Tblzatunk vgsarjai kzt ll a szerencstlen anya, ki , miutn
Eszt e r lenya 1850-ben szekrnykulcsot nyelve, fia Mi k l s, a
szp frfi, 1854 maj. 17-n szkrban''hala e l : magt 1854 sept. 26-
n homlokba ltte.
Meg kvnjuk jegyezni, mikp tblzatunkbl hinyzik a Far
kas ga, kinek'fia Fer encz (+ 1836 jun. 15.), kinek Petr. Horvth
Zsuzstl l gyermekei: A l be r t , Gy ul a s Sar ol t a.
a) L. kirva Fancsal i'gyjt. 3839. sz.
b) WoU de.Betljl. II. '463. 1. Erd. Trt. Tra 1. 166. I Sndor Wol f de
Bcihl. XII. 199. 268. 1.
c) Fe'rr Oodcx dipl. Tom. VIII. Vol . 111. 527*
1.1,
163. . V R A D I C S A L D .
[Kmndi.]
ML, "
Hunyad egyik legrgibb csalda. Mr a XIII. s XI^piSzadbAI
brnak csaldi okleveleket. Ismeretes trzse Tam s , kinclr a tbla-
lzatunk ln ll:
Jnos (1598).
(Borbly Erzsbet.)
>
Anna. Ferencz.
(Ndudvari Istv.) (Frter Petron.)
Istvn (1656).
(Keresztesi Kata.)
Ferencz (1711). Mria. Zsigmond.
V (Rdul Gspr.) . (Barcsai Mria.)
Mria. Zsigmond. / Lszl. Gyrgy.
(BudaSndO > "j
Mzes. Zsuzsa. Lszl. Anna.
(Tisza Sra.) (Szentpli Pl.) > (Zeyk Miki.)
(Inczdi Ilona.)
Sra. Igncz (f 1836). Rza. Jzsef.
(Makrai Zs.) (kir. tancsos.) (Ponori Istv.) ^
(Buda Rz.) Borbra.
(Dobai Eszt.) (Puj Zsigm.) f
Erzbet. Albert. Adm. Gyula. Jnos. Jzsef ( f i 836).
(Hollaki Alb.) : (orsz. kvet.)
J no s a Bthqyiak alatt vrparancsnok; unokja, I s t v n , a
trk porthoz kvet, czimzetes temesi bn; fia Fe r e ncz , mint R-
kczi hve 1711-ben kivndorolt.
A korunkban ltek kzl: I g n c z , kir. hivatalos, Hunyad-
mpgye fispni helytartja volt, kir. tancsos czimmel. A Maros sza
blyozsra igen sokat tett. Sok szp rmai s egyb hazi rgige-
ket gyjttt egybe, melyeket jelenleg fia, A d m, szaport s tanul
mnyoz. E gyjtemny Dvn van; mg ellenben a csald .kzirati S
egyb gyjtemnyeit Kmnden a forradalom tnkre tlte.
p
m
%
VAJLIADI. V A S .
A ms goztbn J z s e f (+ 183'6> z 1834-i " orszggylsen
Hunyadmegye kvete, s ksbb kinevezett kir. tbl. lnk volt.
Ezeken kivl e csald tbb agozatokban lt s l, de l eszr mo-
zsukat nem birom, . . .
164. . . V J N A C S A L D .
LPvaiJ
Szkely csal , mely pvai elnevrl tbbnyire Pvanak hi va-
tik. Pvai ^ ^
s
g k e t czimereslevelkkel; egytt I. Kk. Gy.tl kaptk.
Tbl mel r eval tagjai kzl val: Zsi gmond 1755.'61-ben
hunyadi hrininczados. G b o r , ki a mult szzad vgni trk hbo
rkor Vaslaunl mint szkely huszr kapitn 3000 trkt futamtott
meg, mirt 1790-ben a Mr. Thr. katonai rendjelet kapja, s rnagy
lelt. Tmsnl is bevg, s nyolcz zszlt foglal el. A franczia hbo
rban halt el, forrlzban, 1796.
. Dvi d kormnyszki titoknok volt; El e k itlmester.
A nt al vlt e csald lgrdemteljesebb frfia. Szl. 1760 dec.
13. II. Jzsef alatt lesz gr. Teleki dm kir. biztos titoknoka. Majd
egsz udvari tancsossgig emelkedett. Tiidoi^jtyos ember. + 1827.
A ntal apja Zsi gmond, testvre I s t v n, ki ez gat,1833-b.an zrta be.
E' sld Hromszken s az orszgban tbb gozat.okban l. Ide
tartozott P. Vaj. S nd o r , ki nhny v eltt, mint gyalogsgi szza
dos halt el, s hagya egy fit s egy lenyt, Emm t .
^ 165, 1. V A S s k i m !f ^
r r
^ -
:
~ [Czegei, grf.] )
t i
, ~
Cz mere, itt lthatlag, szjban nylvesszt tart bika. Cz
mer s nv, e csald valame
lyik elddnek roppant testi
erejre mutat.
Magt Lobt l hozza le, M
1176-ban a grgcsszr mel
letti magyar tborban derkul
viseli magt, mirt is a Saj
mentin Tamssal tbb falut
kapnak, mit a kirly 1230-ban
j oklevllel ersitmeg, meg
emltvn harezukat. Lobnak fia
Emi ch C?3> s Chama; E-
michnek Vas J no s s Mi k
l s; Jnosnak Jno?, kitl <>zy
" " mt ki i i al t gi ndul l e, s Mi k-
1. -C1831) , Mnek Pi s Ist vn, kik 1363-l an. Kagy L a j " -
n-i
VAS .
ti pallosjogot nyernek Cze g r e ; ) Plnak (136383) Do mo
ko s (1446), kinek Gyerfi Borbrtl B a l z s , kinek Jankafi Ka
ttl ismt Ba l z s , kinek Mrton Zsfitl J no s , kinek Kun ytl
Gy r g y (156880), kinek Erdlyi Kattl Jnos, jesuita, s Fe
r e nc z, kinek Bogti Druzsitl:
Gyrgy (1656-73).-
(Kendefi Judit.)
, : ,
r
Lszl. Jnos (1664). Jzsef.
(Teleki A nna.) (tancsos.)
( . <beniva.)
Gyrgy. gnes. Dniel (1700). Gyrgy f.
(+ 1701.) (BnfiMih.) (tbl lnk.) (Srpataki Erzs.)
(Bodoni Zsuzs.) (Mik Ilona.)
(Nemes Mr.) (Vay Judit.)
Lszl. Mikls (1746 grfok.) Gyrgy. A dm. 5 leny,
(Kemny Kat.) (Teleki va.) (SzentpteriErzs.) (fispn.)
t (b BnfiKriszt.) V (Toldalagi jtata.)
Jzsef i . f l ' f
Eszter. Ferencz. Samu. Dniel. Mikj$
(gr.MikKr.) (testr.) (+ 18i5.) (SzerencsiKI.) (f 1829.)
(gr Betlen Rz.) > (gr. Nemes A n.)
, - - ^ .
:
f
Dniel. Tams. Gyrgy. Imre (f 1854).
(+ 1844) (gr.MikesRz.) (+ 1833 ) (1841-t l pap.)
(Lnyi Karolina.) i (gr.GyulaiFranc.) (k. Jzsika Rz.)
dm. .. Klra. A ntnia. Ottilia. Samu. Mikls.
(SndorBert.)(b.Putiani(P.HorvtFer.) Zsuzsa, (kivndorolt.) (gr. Haller
A mlia. Snd.) A lbert. ( Kr.)
(A lmdiSn;) Natlia. >
Ida. (Kozma Gb.)
M a r l
-
J e n
- N. N.
Min hivatalokat viseltek, feljegyeztk. A grfsgot Mi k l s ,
G y r g y s d m testvrek szereztk, mi 1746 mart. 7. a szebeni
orszggylsen ttetett kzz,
A most lk kj^l S'amu 1848-ban pesti kpvisel, mint ilyen
kiment a hazbl,. Kaliforniba telepedett, honnan 1854-ben haza
jtt, pr hnapot itt mulatott csaldjnl, mire magt rkre szmz b)
a) Lssd az oklevelet Erdl y trvnyei Bl idtl 1791. 171. 1.
6). Kt fk- Mi kol a 4l
:
. Fancsali gyjt. 38. 39. sz. mely gr. Toldajagi Lsz-
;U l>17-64-ben dolgozott leszrmozsi tbljn alapul, mit F. feiesv jsz
got, rdekl okl evl - jegyzetekkel rakott meg. Lehoczky a Bnfiakkal egy
eredetnek mondja Stemmatograph. II, 425. 1.
253
166. . V E R C S A L D .
[Krs-Tarcsai.]
Magyarorszgrl jtt csald. Szkhelye Belsszolnok. Rgi e-
Hineve: muroni, ksbb miutn A n d r s 1472-ben adomnyle-
volet kap, muroni s krs-t arcsai ; most azonban csak az utbbi
val lnek.
Ismeretes t r zse: muroni J a ka b 1449-bl. Erdlybe Mi h l y
jtt be a XVI . szzadban, s kvetkez csaldt alapit :
Mihly.
(Keresztri Zsfi.)
(Komis Kata)
Gspr. Gyrgy ( 1609-51) .
V (Bogti Zsuzsa)
i ^ ^ ^
Gyrgy (1645). Judit. Gyrgy. Krisztina.
(Srosi Eva.) (Toldi Miki.) (Vajda Kala.) (Bnfi Zsigm.)
) (Teleki Mih.) (Bessenyei Mr.)
r
^ ^
A ndrs. Kata. Gyrgy.
/ (Boldvai Mrt.) (Ndudvari Mr.)
Lszl. A ndrs. Farkas. Mihly.
' t (Sznsi Mr.) V '(Pnsnfcz Judit.)
Gyrgy. i Dniel. " /
Lszl. I |
Klra. Pl. Judit. Lszl. A ndrs. Farkas (1784).
(+ 1790.) (Zsombori (Pa'atkaiJul.) f (t est r)
(KatonaMih.) Snd.) f Pl +. (Mara Kala.)
Gyrgy. Lszli Dniel (+ 1832).
(belsszoln. fbir.) f (Hdosi Karolina.)
(gr. Kun Rz.) j )
I , ^v, , *** ^
Farkas. Mikls. Zsuzsanna. Imre. A mlia,
(orszggy. kv.) Pl. A nna.
Erdlyben, fleg I. A pafi Mihly alatt lett legjobb hangzsv
e nv, mint a mikor Vr Judit, az akkor oly hatalmas Teleki Mihly
nejv lesz.
Hivatalt nem igen viseltek. Ujabb idben csaldnevet V.
Far kas tette hangosabb, mint a ki 1834 ta orszggylseinken,
az ellenzk soraiban, megrz mly hangjval, mint parlamenti sz
nok mlt figyelemben llt. 1848-ban Belsszolnok fispnjv ne-
.2*4 WESSULLNY.
veztetett, s mint ilyen a mrskl et i ekhez tartozott. Most visszavo
nultan l.
E csald tbb tagja vrbetegsg kvet kezt ben, tbbire szlhi-
dsben halt el. Kodorban van temetkezjk.
167. . W E S S E L N Y I C S A L D .
[Hadadi, br.]
E csaldnv, nemzetnk trtnete legjabb lapjaira legkiltbb
sznben fog jegyeztetni.
Czmere: itt lthatlag, szirn.
Eredett trtnszeink Csehor*
orszgban keresik, hol a Paar csa
ldnak egy Wesselint nev faluja
van. aj S mint lltjk, rgi neve
Wesseni vala. bj
Brmint legyen, Erdlybe ugy
ltszik Zpolyval jttek, meg pe
dig Magyarorszgrl, s Wessel
nyi nv alatt. A z els szereplk
apjt nem ismerjk. Mindjrt be
jttkkel kt gat alapitnak: agye
keit s had ad it. c)
A gy e k i ln ll Mi kl s (f
1584 mart. 10.) Mint Gyekni sr
kve irja: Zpolya alatt fegyvert,
fia alatt itlmesleri pecstet hor
da. Blbori:-Istvn alatt, mint ilyen,
1575-beri a Bksseli lzzadk vritlett ktiyes szemekkel olvas
ta fel. O Gyekt szerezte a Fejes csald kihaltn. Meghalt 80 ves
korban.
Unokja, B o l d i z s r , 1648-ban 57 ves korban hal e l ; Mik-
hzra temetik. Csaldja ez gt magval srba' viszi. Kihaltval R
kczi Gyekre sat.,akarja tenni kezet, s hogy veje, Komi s, megtart
hassa, Kadntot Rkczinak adja, cserbe.
A kt g egyms mellett a kvetkezleg jtt l e :
a) Mikola 13. J. Utna Lchoczki is ismtl i vele egytt, hogy J3l5-bcn jtt
volna cl ejk a Nagy Lajos udvarba. Slenunafogr. II. 429, 1.'
. b) Apor Pter : Liisus mnul i .(kzirat) 4. J. Benk Gcn. Trans. II. 515.
c) Hogy a gyeki s hadadi g epy anytl sznvmozo.t, egy per bizony tja,
melyben Gspr atyja testvrtl Ferencztl hozz tett kincseit kvetel i,
nrirt kt. fa hit. kap tl o, Capit. A]b. Profc.. Deus ad aux. [608. 200. 1.
Frot. J. Bebrcczcui. 49. 1,
a) Wol f de Belhl. II. 50. 1.
WE SSE LNYI .
255
Taln Farkas (562).
[Hncadi Sg.) Ferencz. (Gykei g) Mikls (f 1584).
(Bth. Istv, kincstrnoka.) (tlmes.)
(Srkndi Anna.) (Horvt Kata.)
:
. . ( Nyr i k) : . }
^ - ^ /
Istvn (1612-24). Pl(+1610el. ) Gspr (1608).
(kozpszoln.fisp.) (Gyulafl Zsuzs.) (CseFei Marg.)
(szerdah.DerzsfiKata.) f *
. ^ _ . ( . )
Mikls. Ferencz (+ 1667). Istvn (+1656). Boldizsr (+ 1646).
(+1643el.) (ndor.) (kozpszoln.fisp.) (dobokai fisp.)
(BosnykZsfi, + 1644.) (Lnyai Anna.) (Bnfi Anna/)
(Szcsi Mria.") i f
> s^ ) *
Lszl +. Adm +. Pl(i 65794). Kata.
(Szcndrflikap.)(flekikapit.) (mezeihadaktbornoka) (KornisFer.)
(Bakos Zs.) (Hom.Drug.Kat.) (Bldi Zsuzsa.)
(br) kvn (+ 1734). Anna. (elvljak.)
forsz, elnk.) (Bethlen,Lszl.)
t
(gr. Bnfi Kata,+ 1734.)
Ferencz (+1770). Mria. Zsuzsa Istvn (+ 1758).
{kozpszoln.fisp.) "(b.JzsikaMz.)[gi\Telekid.) (katona.)
(gr. Rhdei Zsuzs.) (b. Dniel Polix'O
% ^
1 1
^ . ..
' Kata. Farkas. Ferencz Anna(+l807);>Zstizsa. - Mikls,
(g.Rhde (kz szoln. ( gr . Rl i dci i g t MM ^ ^ B^ i G y t (+ ^809.)
Zsigm.) fisp.) Eszt.) Pl. Mria, (k szolh.admin^
(gr Betlen Jul.) (b KemnySim.) (gr.TelekAd.) (Csereillona.)
^ ^ /
Jlia (+1809). Istvn. Zsuzsa. Jzsef. Farkas Mikls.
(b.KemnyLaj.)(sz. 1770.)(+ 1839.)(gr.KendefiRki.)(+185l.) (+ 1850.),
Orsolya. (+1840.)(gi\BelLJn.) f . (k.szoln.fisp.)(azirs
(g.MikIstv.)(b.KemnyRz.) j (b.BnfiMari) sznok.)
/ ( } (Lux Anna.)
Zsuzsa. Ferencz. Polixna. Farkas. Ferencz. Mikls.
(ikt.Betl.Dom.)(dobok.kv.)(b.BnfiLs.)(g.ffendefiR.)(katona) Be k '
Kata. (b.Wess.Mr.)(PagetJn.) Mria. Lszl.
(b.BanfiMikl.) t Anna. (Wess.Fer.) Johanna.
I (BruchentalMih.) ( (grJaracsaiSnd.)
^ f\ , , * v
Istvn. Rza. Pepi. Jzsef. Adm. Rza; Mari. N. N.
A hadadi Wesselnyiek gt a fennebbi testvre, Fe r e ncz ,
alaptja, ki Bthori Istvn alatt kincstrnok, s mint ilyen a hadadi u-
raclalmat nyeri. Els neje a Bkcs Gspr zvegye.
2a6
WESSELNYI.
Fi a, I s t v n, ki kzpszolnoki fispni szkre j , melyben
mint kimutatk, a csald csaknem minden tagja megfordult.
Ennek fia, Fe r e nc z ( f 1667.), Magyarorszg emlkezetes n
dorispnja . . . ki fiaiban kihal.
A z erdlyi g a ndor apja testvrtl, P l t l jn tovbb, ki
nek fia I st v n Ct 1656.), a ) kinek P l , kinek neje a hires Bldi
Pl lenya, b) Fi, I st v n ( f 1734.), a Rkczi forradalom ellen
van, c) 1710-ben kolozsi fispn, 1716-ban orszgos eln k lesz.
Kt fia van: Fe r e nc z, elbb katona, 1734-ben k.-szolnoki
fispn lesz, 1736-ban kamars, 1760-ban bels titk. tancsos. Szl.
1705 sept. 6. Szebenben. f 1770 mart. 25.
Testvre, Is t v n ( f 1758.), hasonlan elbb katona. A z
szes b. Dniel Polixent veszi el, ki vel indulatossgt lteti csaldja
vrbe.
Itt kvetkezik a kt Wess. Mi kl s , apa s fiu, kikben az or-
jsi testi er vgtelen l el ki ervel, a polgri erny zabltlan indla-
toskodassal prosulva, a lovagkor kt jellemeiknt llanak korunk
ban. Idsb Mi kl s , ifj korban dragonyos szzados, hazaj, egy
bartjnak, Tasndon lak Cserei Mihlynak testvrt, I l on t ( f
1830 dec. 13.) a zrdbl kilopja, nejl veszi. E n szelleme sokat
simit, de nem fkezhet. Rgiek mdjra 24 hajdt s vrdt trta,
kiket egykor kt taraczk gyval a Szurdukon lak Haller ellen in
dt. A kormny elfogatja, Kufsteinba zrjk. Hazajvn, Kzpszoln.
administratora lesz. A sznszet legnagyobb prtfogja. Tizenegy
gyermeke volt, s csak egy maradt l et ben:
Mi k i s , kinek megrz sznoklata mg mind rezgsben tart
ja az idegeket. Elete sokat hasonltott apjhoz. Oroszln er s hang
mellett nla is gynyr sz. Beszlt angolul, francziul, olaszul, de
kul, nmetl, olhul. Mint r Bal i t l et ek" s ,,Szzat" val ltsz
hatst idzett el; mint sznok megyken s orszggylseken bl
vny. A trvny korltait ismerni nem akarta, ludan brtnbe ke
rl, onnan mint vakulni akar Grfenbergbe megy, ngy vet l. Itt
ismeri meg nejt, egy takcs lenyt.
a) Katona XXXI V. 315. 1.
6) Cserei Hist. 90. 257. Katona XXXI Y. 321. 1.
c) Cserei Hist. 422. 465.
P T L K .
Ptlkul hozzuk az l nevezetesebb csaldok lajstromt* Van
nak kzttk, melyek orszgos trtnetnkben is szerepeltek, de
nagy rsze csak is megyjre volt hatssal, s nagy rsznek tzetes
trgyalsra elgsges adatokkal elltva vagy nem valk, vagy hoz-
zajok csak s ksre jutottam.
B .
Bagosfi c& (csnger-bagosi ). Szilgyi csald.
^ B l i n t cs, Kett van kiemelkedettebb. Egy Htyadbart, tos
a Szilgyban, melybl val El e k, Kzpszolnok volt alispna.
Bal l cs. (csik-szeMmiblyi). Mi h l y (+ 18500 ki r. tblai
lnk volt. Fiai Mihly, Lszl, Istvn sat.
Bar t o s i Sfcab cs., melybl A nt al elbb maroSszki al -
kirlybir, 1848 eltt kir. tblai szmfeletti tilnk.
Be l ny es i Na gy cs. F e r e nc z ti jnek, ki 1664* ben fejd.
javak igazgatja. Fia lehetett azon Zsigmond, ki Bldi Pl prtjn
\L aj Kkllben lnek.
B e r e c z ki tbbfle van. A torboszliak kzt lnek L szl s
S n d qr testvrek, ?marossz.ki volt bivatalnokok. n
Be t e g cs. (cs* tusndi). Szkelyfldrl mezsgre szrmo-
zott csald. Ismert trzsk Ferencz, kinek Nagy Kattl fia Gbor,
kinek Nemes Kattl Dani, Jzsef,.Gbor s S n d o r tordamegyet
fbir* Ke l e me n s tbben lnek. *
Bi d e s kut i (ipi) terjedelmes csald a Szilgyban. Tbb tagja
l, I s t v n s J z s e f testvrek gyermekei.
Bi s zt r ai cs. Fogarasfid hazja. l K r o l y , kinek atyja ot
tan fkapitn volt.
Bot os cs, ' tompi), Szkely csald. Imre 1703-ban vsr
hel yi vrkapitn. bj A kzelebbrl elhalt Samu Marosszk fjegy
zje volt; Fiai vannak*
B r e n c s n cs, A lapitjok mint katona gr. Toldalagi lenyt
vesz el. 1791-ben kapnak nemessget, Kzlk B> S nd o r a frra-
dalombani rszvte miatt fogoly.
Buda cs. (galaczi.) Hnyadmegyben lirtokos csald. Egyik
gnak ismeretes trzse Jnos> kinek Borbtvizi Mritl fia Mi kl s,
a ) Cserei Hist. 97. 106.
5) Cserei Hist. 524,
" 17
258
P T L K .
kinek unokja J zse f , kinek I g n c z , kinek Ortner Karolintl
Imre a mrnk, Sndor s Jzsef.
Bud a cs. (nagy-somkuti). S n d o r 1848-ban Kvrvidk-
rl kpvisel, s kormnybiztos, most fogoly.
C .
Cs an d i cs. (gcsi ). Marosszkben l kztk Samu, kinek
fia A lbert.
Cs e ge z i cs. (bgyoni). Mi h l y kzlk 1642-ben A ranyos
szk fkapitnja. Fe r e nc z sat. l.
Cs o ngr d i cs. (gl os-pet ri ). Felsfejrmegyben hivatalokat
viseltek. lnek Ist v n s M i k ls. s ezek gyermekei.
Csul ai cs. (csulai}. Hunyadmegyben, a kt Csula satbbire
1447-ben kap adomnyt Hunyaditl. Megyei hivatalokat viseltek. l
Fe r e nc z s A l b e r t , kik ignyelt trzskktl, Istvntl kt kln
vlt vonalon lejve, a tizedik nemzedket kpezik.
Czk cs. (koronavri). Czmeres levelet K r o l y udv. titok
nok nyer 1842 mart. 21-n. Eldei kzl D vi d 16767-ben kt
kis vallsos munkt nyomatott, a)
Czi k cs. (csi k-szent gyrgyi }. Szkely csald, melynek egy
ga Belsszolnokban l.
D .
D c s e i cs. (nagy-dobai). Mr a fejdelmek alatt szerepel a
Szilgyban. Ygsarja kzt ll Lszl s fr. Fekete Klra fia, L szl ,
ki 1848-ban kormnybiztos, s most fogoly. Testvre Gbor .
D z s i cs. Marosszken birtokos. Ifjabb nemzedke kzt ll
S nd o r s D orn o k o s, kiknek tri apjok testvr.
Di nd r cs. (tindaris). B. sz. bir. lovag. Trzsek mint Mihly
vajda titoknoka j be. A most lk kzt: A nt al rekeszti be az ara
nyosszki fkirlybirk sort; Jzse f , kinek nej gr. Kornis leny,
cataslr. felgyel. . >
F .
Fo s zt cs. (maros-koppndi ). Utols orszggylseinken Fer
rencz A ranyosszk ellenzki kvete, testvre K r o l y ugyanott f
jegyz volt.
1
G .
Gy ar mat i cs. ' ( r sek-uj vr i ) . Kapja czmeres levelt 1650.
mart. 27. Rkczi. Gyrgytl. Kalotaszegen l nek, mint S nd o r ,
c
kolozsm; szolgabir, s fia Zsi gmond, kinek nevt a lap irodalom
ban ltjuk.
a) Horinyi Memor. Hung. I, 453.
P T L K .
29?
M
He i d en d or f cs, Medgyesi eredet szi'sz csald. 1610-ben
kap nemessget. A fkormnyszknl hivataloskodtak, hol t ancsos-
sgig vittk, vagy JWedgy esszkben, mint 1848-ban Kroly.
H o d o r cs. (kzdi-szentlleki). JVlt kapja a czimeres levelet
1667. Fia Zs i gmo nd az, kit a Rkczi forradalom alatt mint har-
minczadost a Bodzn meglnek. A most lk kzt K r o l y , ki Do -
bokamegyt lerta s kiadta, e munkhoz feles adattal jrult.
Ho r v t h cs. (nagy-vradi ). Szkelyfldn Telek a fszke.
K r o l y , kinek apja hromszki alkirlybir volt, ujabb politikai
mernyletek miatt 1854 mart. 10. kivgeztetett.
Ho sszu cs. Nmet nevt nemessgvel magyarosit. 1600 t
jn nyernek Resztcson birtokot. A most l, tudomnyosan mivelt
L s z l na k atyja Mi kl s (szl. 1768. f 1841.) mint kvrv. nyg.
pnztrnok halt el.,
J .
J a ka b cs.(szentgerliczei). Trzse Si mo n (1608). Szkely
csald. Egyik giin l G e r g e l y (szL 1770.), fia Laj o s , Udvar-
helyszk fjegyzje, Irinek Iszlai Zsuzstl fiai: Gy ul a s Laj os.
K .
Kaku esi csaldbl l El e k Hunyadmegynek Jobb orszg
gylseken ellenzki kvete^ lispna volt. . '
v
Ke r e szt e s cs. (nagy-baezon); Czimeres levlt Mt nyeri
1681 maj. 20-n. gy ms M t 1797%en ref. pspk, kinek fia
S mu e l , kinek a most Szszvrosn l K r ol y.
Ki sp l cs. (zni). Kkllmegybe szrmazott szkely csa
ld. Trzse Bol di zs r , , kinek fia G b o r , kinek P l , kinek B
l i n t , kinek L s z l kir. tblai lnk, kinek a most l Laj os k
klii volt szolgabr, s A l b e r t fjegyz.
Kom r omi cs. (borbereki). J no s , Teleki Mihly titoknoka,
honfiusitttik 1687 febr. 13. A pafitl Borbereken adomnyt kap. Zer -
nyestnl fogsgba esik. A most lk kzl Fe r e n c z az irodalom
t erre hozta nevt.
K nc ze i cs. (karatnai). Tbb gozatokban l.
Ko s z l a cs. (belnyesi). Czimeres levlt A pafitl, ksbb
1701 jun. i 7-n Leopoldtl kapja. Ms neve Grg. J no s , , kinek
neje Hollaki Rza, tart. cancellr volt; fia J n o s 1848-ban kirlyi
tblai lnk.
260
P T L K .
M .
Mar a cs. {fels-szllspataki). Hunyadmegyei csald. Isme
retes trzse Ge r ge l y , kinek Yitz A nntl L r i nc z , 1790-ben
kir. hivatalos; kinek J z s e f , A rany osszk" fkirlybirja; kinek fia
a most l Mi kl s s K r ol y.
Mi ke cs. (altorji). Czimert 1652 jan. 4. Rkczi Gyrgytl
kapja. Czimere: kk mezben egy liarczos, mely baljban vrz tc-
rkft, jobbjban feje fl emelt kivont kardot tart. A czimert nyer
Mt fia j i no s , ennek Fe r e nc z , ennek G s p r , kinek ismt
Fe r e nc z, kinek a most l S n d o r , ki 1843-tl a fkormnyszk
levltra aligazgatja lvn, e munka szerkesztsben szles ismeretei
s gyjtemnyei ltal tevkeny rszt vett. Csak lenya van, Rza..
Gy, r gy, ki Szebenben hivatalnok, az alapt unokjnl szakad ki ,
kt fia van, Bla s Klmn.
Mi k cs. (oroszfi). Rgi csald. Kzlk Mi h l y az Ut ol s
orszggylseken Csikszk ellenzki orsz, kvete, most fogoly.
Mi k' c s. (zsgdi). Rgi .szkely csald. Ismeretes trzse
J no s (1562730, kinek fia lehet azon Mi kl s , ki 1699-ben
Bthori Endre fejdelemmel iesujtatott. A most.lk kzt A nt al 48-
ban csikszki kir, pnztrnok,
Mohai cs. (jnaros-gezsei). Mr a XVI . szzadban eljnek.
Kolozsmegyben hivataloskodnak, mint 1848-ban d m s Jnos*
P .
P s zt o hi cs. (nagy-vradi ). 1641 apr. 23. kap czimeres l e
velet. Ismeretes trzse F er encz, kinek Pribk Mritl Gy r g y ,
kinek lad. Horvth vtl Samu, kinek Vradi Mritl Fe r e n c z ,
kinek Gyrfs Zsuzstl S nd o r s most l Fe r e nc z , kinek neje
b. Bnfi Polixna, 1848-ban kir. tblai lnk. A trzs fitl Gyrgy
tl mg kt gozat l.
Pat aki cs, (dsTalvi). Kkllmegyei csald. M t megyei
fbir 1702 jul. 6. j adomnyt vesz. A most jlk kzt K r o l y kir.
pnztrnok, testvre J zs e f fkormnyszki hivatalnok volt.
Pe l e i cs. (rmindszenti). Szilgyi -csald; Kzpszolnokban
viseltk hivatalt, mint a most l jelentkeny I st v n.
Pog ny cs. (nagy-klopotivai). Hunyad a hazja; itt s A ls
fejrben viseltek hivatalokat, mint 1848-ban Gy r gy alispnsgot,
K r o l y fjegyzsget A ls'fejrben.
Puj cs. (puji). Rgi hunyadmegyei csald., mely I.
t
Rkczi
Gy, alatt egy ht nemzedkes leszrmozst mutatott el. A Puj nevet
azbitdben veszik fel. El e k s tn msok is lnek.
P T L K .
26
R .
h xi
R ^ i no t f i Nagy cs. Kolozsvri hivatalnokok elei. A most
l^k atyjj, fkorm. fogalmaz; fiai: S mue l , mint fkorm. titoknok
az judvart cancellrihoz vitetett referensnek. Testvre Zsi gmond
szi&ados.
/ R z cs. (csapi). Kkllmegyben hivataloskodtak, mint a
most l Samu, kinek fia Far kas sat.
Ri b i c z e i cs. (ribiczei), Zarndi scsaldok egyike. A l b e r t
1603 -ban zarndi fispn, a Barczn fogsgra esik, s Bsta lefejez
teti, a) Tbb tagokban l. .
S .
Sal men szsz csald. 1842 nov. 17. hirdetik ki nemessgt.
A most l Fe r e nc z fkorm. titoknoksghi a szsz nemzet ispnj
v vlasztatott, beigtaltatott 1846 aug. 26-n.
Schobel n cs, brassai eredet. 1678 feb r. 8. kap nemessget ;
rendesen brassai hivatalnokok, katonk.
Sebess, szilgyi csald. A nt al (+ 1835) fkorm. tancsos;
fia a most l Fe r e nc z.
Sebessi cs. (bolgrfalvi). Udvarhelyszken alkirlybirskod
csald. Bolgrfalvra P t e r vesz adomnyt 1595-ben. Ismertebb -
gnak trzse Mi kl s (1648), kinek Szilgyi A nntli fia Mi kl s
C+ 1662), kinek Szalnczi Kattl Job (+ 1686), kinek Pask Kl
rtl Mi kl s, kinek Farkas Borbartot Mi kl s (+ 1749), kinek
Sndor Judittl Mi kl s ( f 179), kinek Borsai Klrtl I s t v n,
1834-tl kir. hivatalos (+ 1849), kinek Fronius Jozeftl I s t v n,
ki a forradalomban rszt vett, kinek neje b. Josinczi lika, A l b e r t,
neje Szaboszlai Luiz, s K r o l y , neje Szaboszli Rza. Msod u-
noka velk Samu, Sndor s Ferencz.
Seet hal cs. (schtt s altenburgi.) Tbornok S. fia volt a k
zelebbrl elhalt J no s , kinek els nejtl gr. Kinoki Francisktl
fiaivnnak.
Sz a l n c z i cs. (szent -t amsi ) Kkllmegyben hivatalos-
kodott. J zs e f 1848-ban kir. tblai lnk.
Szar v ad i cs. tbbfle van. Egyike A ranyosszken hivatalos-
kodott. Ide tartozik Laj o s, ki fiatalabb korban irt.
Sz v a cs. (gogny-vraljai). Kzlk a most l S nd o r
kzgyi igtat 1848-ban. Far kas nevt a lapirodalomba hozta.
Sz e nt i v ny i csald sokfle. A sepsi-szentivnyiak kzl,
G y r g y , ki SzentiYnyon lakik, hromsz. orsz. gylsi kvet volt,
s nevvel a hrlapirodalomban gyakran tallkoztunk. Sz e nt i v ny i
. a) -de Bethlen V. 411. 407.
262
P T L K .
Mi h l y, (+ 1842 dec. 10.) a klt s publicista, udvarhelyszki g
hoz tartozott.
Sze nt ki r l y i cs. tbbfle van. Hromszken s Kiikllm^
gyben hivataloskodtak. nr;
Szer edai cs. (szenthromsigi). Szkely csald, mely kt tu
ds fpapot ada haznknak: A n d r s t , ki mint knonok 1760-ban
egy egyhzi munkt ad, a) s A nt al t , ki ksbb mint pr ^st
a fejrvri pspksgrl s a fejrvri kathedrle feliratos kve i r l \ y
egy munkt ada ki. A kzelebbrl elhallozott A nt al Marosszk al-
kirlybirja volt. A Hunyadban l I gn c z neje gr. Toldalagi leny.
Szi l v si cs. (cseszeliczki), Ez A mbr usban a X V. szzad
ban kihalt. A mbrus lenya I l ona Cseszeliczki Mtyshoz megy
frjhez, .s ketten impetraljk Magyar-Szilvs felt, mindkt nembeli
maradkaikra, 1498-ban: igy ktk ssze a kt nevet. Nevezeteseb
bek kzlk: B o l d i z s r , ki 1602-ben .Bth. Zsigmondot elks
r i ; b) 1603-ban Bethlen Gborral menekl ki ; 1606-ban kvet a
moldvai vajdhoz; 1607-ben orsz. tancsos l esz; c) B l i n t i . A pafi
alatt a portra kvetsgbe jr. d) A most lk kzt Mi kl s a frra,-
dalomban tevkeny r sze; neje Ged A nna, kitl I da lenya e hon
leghresebb asztalrja.
Szcs cs. (nagy-crnyci). Kzlk A l b e r t (szl. 1772. + 1831
aug. 9.) elbb kolozsmegyei fbir, ksbb itlmester. Mohai A n-
ntli gyermekei: Far kas s A l b e r t .
Sz r c s e i (szrcsei) Hromszken l" csalid. Fe r e nc z 1603-
ban a Barczn
t
elfogatott, s Bsta lefejeztet, )
T .
Tompa cs. (ki s-borosnyi )./ ' ) Egyik gnak trzse Mi h l y
(1624), kinek fia I s t vn, kinek J n.o s, kinek ismt J no s , ki
nek ismt J n o s , kinek Szentivnyi Krisztintl ( f 1827) fia S i
mon (szl. 1782), ki 184S-ban a fkormnyszknl alszmvev, fii
I mr e ki tbb drmt fordtott s K r o l y . ' .
;
,
' - T r k cs. (kadicsfalvi). Udvarhelyszk hazja. A laptja Gs
p r 1630 krl, ki Kadicsfalvt neje Benedekfi Borbrvl kapja.
* Tbb gozatban l. A most lk kzt Gy r gy dllj Z s i g mo n d
szzados, A nt al 1846-ban htszegi kvet volt.
T t r i cs. (aranyos-rksi ). A ranyosszkre Dbokbl szr-
moztak. Ttrt J n o s 1609-ben, hogy magt trkfogsgbl kivlt-
, ) Hovnyi Mcmor. Hiig. Ili 365.
-fh) Wol f clc Bel l iin V. 165.
^c) 1607. jun. 2'2. art. 6. Hodjr Dobokja 232. 1.
^ Cserei Hist, 109. 1.
, ;
e) Wol f de Bethlen V. 411. 493.
/) Jnos s Istvn, a Barczn 1603-ban elesik. Wol f de.Bethlen .V-
4 o 9
^ : ,
P T I K ,
f
263
hassa, 400 aranyforinlrt zlogba telte. A z A ranyosszkre szakadt
J n o s fia J no s , kinek T a m s , kinek I s t v n (1760), kinek
Fe r e nc z.
T r i cs. (tajnsfalvi). Hromszki csald. I s t v n (+ 1832)
fkorm. titoknok. J z s e f tartomnyi biztos, fia Gergely l. A "csa
pn lak T. J zs e f vidke legbirtokosabb emberei kz tartozik,
neje Macsksi Pl i , csak lenya van, Berta.
z .
Zamb l e r cs. (als-cserntoni) tbb tagokban l. Fiatalabb
nemzedke kztt ll I zsk.
Z mb (kaiota-szentkirlyi) Kalotaszegre szrmozott szkely
csald. Kolozsmegyei hivatalnokok.
Zs i gmo nd cs. (van lemhnyi, van als-szentmihlyfalvi). E -
l e k a gyrtulajdonos az utolshoz tartozik.
Zud or cs. (loscli). Hunyadmegybl ered. J no s (+ 1845
dec. 6.) alsfejrmegyer fbir volt. Egyik K r o l y 1848-ban az
udvari cancellrinl lajstromz, ms megyei hivatalnok.
V .
V r cs. (bgyoni ). A ranyosszkon hivataloskodott csald.
Fe r e nc zb e n l, kinek gyermekei vannak. Kzlk Mi h l y hires
gyvd, kitol halla utn :l745-ben egy trvnykezsi knyv jelent
meg. aj A kzelebb elhalt Mzes Trkorszgot beutazta.
V e r e s cs. (dalnoki). A farnasi, nagyvradi, fredi mind ki
hal az ujabb idben. A most l Veres csaldok kzl legterjedelme
sebb a dalnoki, mely czmeres levelt 1643 aug, 17. kapja. A z lk
kzt ll a Kolozson lak S nd o r , az erdlyi lapok levelezje.
V i t a cs. (disznaji). Mtys kap 1609 mart. 27-n czmeres
levelet, kinek fia Mtys, kinek Zsigmond, kinek Samu, kinek S a
mu, ki 1848-ban kklli fbir.
a) Magyar Athcns 321. !.
168. . A csaldfejls elmlete.
A nptmeg a t rzsk: a kiemelkedett csaldok annak ert el
jesebb sarjai. A nptmeg a fld: a nemzetsgek a felbe emelke
dett hegyek, a csaldok ezen hegyek egyes cscsai.
s mgis, brmi flmenjnk a trtnetek tern, sehol-sem ta
lljuk a npeket kiemelkedett nemzetsgek s csaldok nlkl. A zsi
d mr 12 nemzetsgre osztja nemzett. A z arabok szinte sokat tar
tanak nemzetsgkre; sokat a rmaiak; sokat minden np.
Igy volt ez a magyarnl is. A s z ke l y e k, kiket a beteleped
magyarok itt tallnak: csaldfjukat oly tiszteletben tartjk, hogy a
hivatalokat, jszgokat s terheket is nemzetsgek s nemzetsgi -
gok szerint osztk fel. Ezt bizonytja Verbczi. aj
Magok a magyar ok, midn haznk fldre lptek, szznyolcz
nemzetsg zszlaja alatt jnek, melyek ki tudja hny csaldot foglal
tak magukba, bj
Itt van a magyar csaldok s-eredet e. Nagy kr, hogy e nem
zetsgek egy rsznek mg nevt is homly fedi. A tuds Horvth
Istvn megksrtette ugyan e nemzetsgek neveit sszelltani; de
csak 68 ily nemzetsg nevt tud felmenteni a trtnet homlyibl. c)
Ezen szznyolcz nemzetsgi trzsk gai kpezik a magyar csa
ldfk legtrzsksebb osztlyt.
Hogy Erdlyben is vannak csaldok, melyek ezektl jnek,
ktsget nem szenved ; de hogy hny ily csaldunk van, annak t r
tneti kimutatst a csaldokra hagyom.
A s z ke l y e k csaldirata e rszben szerencssebb. Nlok,
mint emltem, mg Verbczi korban is nemzetsgek s gozatok
szerint osztjk-a kzjavadalmakat s terheket. Hogy-hi vk e nem
zetsgeket, azt eddig kt hiteles ktfbl ismerjk: egyiket Kova
chich Mrton kzi, s benne a szkely hat nemzetsg, s minden nem
zetsg ngy-ngy gozata vagy csalda tisztn meg van nevezve. A
ms ktft Engel Jnos hoz a sajt al gr. Eszterhzi Jnos gyj-.
temnybl: s benne ki van mutatva, kik vlasztattak 1548 tjn a
nemzetsgekbl kapitnyoknak, s nemzetsgi brknak, d)
Hogy e nemzetsgek s gozatok valsggal lteztek, az eml
tett trtneti ktfk mellett, elg oklevl bizonytja. De mr csak
lteztek, mert hogy a nemzetsgi javadalmak felbomlsval az go
zatok sszetartsa is el enyszet t : igen knnyen gondolhatni. Ma mr
e nemek s gozatok egymst nem ismerik; maholnap mg a hagyo-
q) Decret. Trip. ITT. R. 4. Tit.
b) Simonis fteza Hronik. 35. 1.
c) Magyarorszg gykeres rgi nemzetsgeirl rtekezik ^Horvth Istvn.
Pest 1820.
d) Dan. Gornidcs Yind. Anonym. Bclae regis notar. 351. 1. ^ f ^ f c l ^ t ^ '
miny is elfeledi; ppen azrt jnak ltom e nemzetsgi^ osztlyzatot
egsz terjedelmben ismtelni;
!
Vczmn-ga, .
Tel egd-ga. IV.
Vaja-ga. Halom nem:
Pozson-ga.
Medgyes-^ga.
Krtli-ga.
II.
Medgyes nem:
V.
Zabrn nem;
Halom-ga.
Nznn-ga*
Pt er-g.
Gyrgy-ga.
Gyer-gav
j-ga. ..
Dndr-ga.
Sros-ga.
I
Balzsi-ga.
Uj-;1ga. , VI. .
Szomoru-ga. rlcz nem r
Borozl-ga.
Ezen nevek a szkelyfldn nagy rszt, rszint mint csald,
rszint mint hely nevek mig is fenn.vannak; de mr igen kevs
csald tudja kimutatni, melyik nembl s gozat bl eredet t .
Eczkerr-ga.;
Seprd-ga:
Szovt h-ga. a)
Ki az sidk nemzetsgi viszonyait a maihoz kvnja mrni ,
nagyon ferde fogalmat alkot. .A z sidk csaldi szerkezete ptrirka-,
lis volt, mely kzs fldbirtokon nyugodott. A mint a birtokok fel
szakadoztak: a nemzet sgek csaldokra oszoltak, a csaldok aprbb
gozatokra, s megsznt a patriarklis sszefggs.
De mg ezen idben is a mostani s kkpri csaldlet kztt a-
zh ris klnbsg ll, hgyzsi dk ngy
;
rszben rabszolgasg
l t ezet t ; mit h elvileg nem is, de t nyl eg a keresztynsg-is egye
lre sokig elismert, mig kevs kivtellel, vgkp megdnthet.
A keresztynsg kezre igen sokat jtszott a npvndorls.
Mikor seink ide telepedtek, mr kilptek vala a patriarklis
viszonyok gyermekpolibl; mr nem a legeltets gyessge, nem
az szhajok adk a legfbb rdemet, hanem a harcz mezeje. Mr a
nemzetsgi sszetarts srja fel j rt ; a csaldok emelkedse meg
kezddtt. Innen van, hogy a 10S nemzetsg nevt mg a t r t n
szet se tart fen, annl kevsb trtk a jogi krdsek.
A nemzetsgek hanyatlottak, a csaldok pedig mg gyengb
bek voltak, semmint a trtnet s j ogt ern tejutat verhettek volna.
A katonai hivatalokkal, f- s alvezrsggel ssze voltak a
polgri hivatalok is csatolva; de a katonai rdem inkbb szemlyes
lvn, a csaldok firl fira csak nmi nymbust hagyhatnak, mert
azon idben a jszgok termszete egszen ms lvn, a napjainkra
lejtt rkls, az gynevezett sisg szablyszerleg csak is 1351-
ben keletkezett. S itt kezddik a csaldirt mert itt kezddtt a
leszrmozsi lbik evidenezibani tartsa.
2Gt>
A CSA- LADFEJ LISS E L M E L E T E *
1351. lehelne teht azon v, mely 'korszakot alkothatna az s
csaldok s ksbb keletkezettek kztt. De minthogy csaldiratunk
ezen idben mg igen hinos, scsaldaink nvsora sszelltsa igen
nehz volna, holott hogy i l y csaldaink felesen vannak, azt el kel l
ismernnk.
A z s magyar nemzetsgek s csaldok feles uj csaldokkal
szaporodtak, melyek azonban mr az s nemzetsgekhez nem ktk
magokat. Itt van az egyes csaldok eredete.
A mint a magyar Eurpba jtt, feles idegen lovag s kalandor
csatlakozott tborozsukhoz; s mert jelesen harczoltak, honfiakk
ttettek. Bla nvtelen jegyzje szerint, mr rpd elkezki ezen
bonfiusiist, aj a vezrek folytatjk; Szt. Istvn pedig, e nemzet Ro-
mulusa, ppen elvv emel. Kvetkeztben le egsz napjainkig or
szggylsi iromnyaink hemzsegnek az idegenek honfiusitst t r -
gyaz t rvnyczi kkekkel ; mert honfiusitani egyedl a trvnyhozs-
nak llt hatalmban. gy kezdettek haznk fldre benyomulni az i -
degenek; de rendesen oly idegenek, kiknek szabadabb szellemk uj
hazt keresett, s itt az alkotmnyos magyar fldn talltk fel azt,,
mert nem volt akkor mg A merika..
A z ujabb idbeli honfiiisitottak tbbire erdlyi fhadi parancs
nokok; vagy oly katona ftisztek, kik ide hzasodtak. A z elsknek
vagy csaladujc nem volt, vagy ha volt is tovbb mentek; az ide h-
zasdtdeon pedig nem fekszik l ds; csaldat alkotni alig sikerlt
egy ket t nek; s e csaldok uj hazjknak des gyermekei.
A z idegenek mellett a hazai nptmegbl nem kevesebb ilj
csald emelkedett ki . Nagy mez nyilt rgen erre a vrjobbdgyok
kztt, kik nem fldmivel np, hanem vrrz darabontok lvn,
hsgeikrt, vitzsgeikrt nemessget, jszgot kaptak, s csaldft
ltettek magoknak.
A s z ke l y fld itt is sajtsgos szervezetet mulat. Minden sz
kely nemes volt ugyan, ha szabad ; de minden egyenlsgk mellett
is, bizonyos osztlyzatokat l t unk: a szabad np darabont, vagy is
gyalog katona; a ki mr lval vala kpes hadba menni, az lf; a ki
tbb fegyvereseket vihete magval, az primr volt. Ezen osztlyzat
hrom dekos neve: pixidarius, primipilus s primr. s ezen osz
tlyzat nem volt kpzeleti, nem ksztszer: mert a mint a gyalog l
val lustrltathat magt, azonnal lf lett, s a lf , a mint annyi
birtokot szerzett, hogy tbb lovassal llhata harczi sikra, azonnal f-
lebb emelkedhetett. Igy szaporodott a nagyobb csaldok szma a
szkely fldn, s klnsen a nemzeti fejdelmek harezos ideje, mely
so| frjs csfdot llita el, a kiknek csaldfjt igen knny meg
eltemette, itt is igen
o) Bela regis no tar. Cap. XLVI .
A CS ALADF J E J LI S E L M E L E T E . 267
A sz sz legdemokratbb alkotmnya mellett, mindig el l en
szenvvel viseltetett a csaldok emel kedse irnt. Fldn uradalmok
alaptst nem akarta, s hogy az egyenl sget egyes csaldok emel
kedse ne zavarja, mindig rszemmel volt. Mindazltal id folytn a
nemests bejtt, de a kapott nemessg alatt mindig magyar nemes
sg rtetdtt.
Egyel re ugy ltszik, a nemzeti ispnsgot viselt csaldok vet
tek nemes levelet, mint A dlershaus, Bausznern, Cronenthal, Fr an
kenstein sat. csaldok. Ksbb a fkormnyszknl hivataloskodk is
kedvet kaptak re, mirl a tbb csaldokra is kiterjedt. Igy ltjuk
azt, hogy a midn Jzsef csszr a szszok kz a nemestst be a-
kara hozni, s e vgre 1784 maj. 20-n a kormnyszk a szsz sz
kekben! nemesek sszeiratst elrendelte, mr tbb szkben t al l t a
tott szsz, a ki nemeslevllel brt. De mg csak oly csekl y szm
ban, hogy Szebenszkben csak is 22, Segesvrszkben tn csak 3,
Brassvidkn tn csak 10 csald vala ilyen. Ekkor minden szk f el
terjeszt a megnemesithetket, de a nemests mai napiglah csak
nhny egyest rt, milyen Soterius Mihly 1791, Conrad 1806, Sal -
men Smuel 1814, Binder Jnos 1815, DrottleT 1816 sat.
A z o l ho k, ha kiemelkedtek, magyar nemessget kaptak,
magyar csaldot alkotlak,, s szerettk feledni a blcst, mely ket
renget , s mg lttunk kihvst csupn azrt, mert valaki i l y eredet t
szemre lobbanta. Innen van, hogy rgi olh csaldot egyet sem ne
vezhet nk; z jak a forradalomban vetek el a magot, mel ybl csa
ldfjok ki fog sarjazni.
A zonban volt egy id a magyar felett, mikor Erdl y a magyar
elem menhelye lett, imikr Miigyarhn szmtalan gyermeke, ha ott
hon nem tijrhet a nyomst, idejtt, s a nemzeti fejdelmek alatt ke
resett menedket. Ezek nem j csaldok, csak sarjai egy magyarho
ninak, melyeket trzsktl tbbire vihar hajta ide e fellegvrba. Ma
gyarhonbl ily tltetett csal dok: a Bnfi, Barcsai, Cski, Gerendi,
Gyulafi, Jrmi, Inczdi, Kovsoczi, Kornis, Korda, Macsksi, Nrlasdi,
Rkczi, Rhdei, Szentkereszti, Toldi, Tel eki , Wessel nyi s msok,
mely nevek Erdly fldn nagy szerepet jtszdtak s jtszdnak n
melyek mai napiglan.
Van a beszrmozsnak mg egy ms csatornja, mely azonban
csak Bonfinius nz agyban, s majmai lgy velejben szl et et t : ez
a Rmbli szrmaztats. Bonfinius olasz l vn, tetszett neki Mtys
kirly eredett Rma romjai kz visszavinni; s e gondolat azutn
$ly divatba jtt, hogy voit tbb trtnsz, vagy is tnyrnyal, a ki
csak azon lnczszemeken dolgozott, melylyel legtbb scsaldainkat
Rmval ksse egybe. S ezen idtlen gondolat azt fejt ki , hogy ma
gyar s szsz tudsaink vetekedtek neveik ellatinitsban. Igy sz
letelt Kovcsbl Fabriczius, Borsbl Piso sat. innen van a szszok
kzt mig is annyi latin csald-nv. Pedig hogy ezek vrbl valaha
i t e Pl i l M^^ egy csepp is kiomlott volna nem hiszem;
268 A GSAL-ADFEJMS ELMELETE.
A csaldi zavarok kz az jabb idben egy valsgos zrfal
emelkedett, s ez: a cz m.
A rgi kor czirncit nem ismerjk. Miknt, kvetkeztetni lehet:
uram s asszonyom volt minden czm. Zsigmond kirly eltt nem volt
czmer, nemeslevl: kezdi ezek osztogatsval az els osztly
zatokat.
A czimekt a hivatalok hoztk be. Legels nyomaira a vrgrf
sgok s liber brsgok (zszls urasgok) czimeiben tallunk, me
lyek azonban nem a szlets, hanem a hivatalhoz valnak ktve. In
nen a mohcsi vsz eltt Erdlyben mondhatni csak egy embert l
tunk,mint grfot, szentgyrgyi s bozyni grf Jnost, erdlyi vajdt
a XV. szzadban, ez is idegen.
A nemes, nemzetes s vi t zl " czim, mi egsz kornkig l e
j t t : lehetett legels nemesi czim. Ksbb a kiemelkedettel)!) csal
dok tekintetes czmmel tiszteltettek meg. Egyedl az erdlyi vajda
volt tekintetes s nagysgos. Igy tallta e hazt az anyahontli e l
szakads.
A nemzeti fejdelmek korban, a fejdelmek nagysgos czimet
vesznek fel, mi aztn a csald tbb tagjra is tmegy.
Bthori Zsigmond alatt a XVI . szzad vgn kezd Prga, mint
protector grfokat kinevezni. Ezzel a nagysgos czm is csak hamar
elharapdzott, ugy, hogy 1603-ban, midn a-trnkvetel Szkely
Mzes a Barczn elesett, csupn egy szntfldn tizenngy grf s
nagysgos ur fekdt vrben; a) de Bocskai e protectorsgnak vget
vet, s t kvetve a grfi czimet ismt elvetik, s nem maradt senkij
ki e czimet hasznlta volna.
A nagysgos leve a legfbb csaldok minden czime; s hogy
ezt sem bigyeszthet, mint ma, nknyleg neve elbe, hanem cs^k
a trvnyhozs adhat: bizonytja Rhdei Ferencz nagysgositsa^
kit 1606-ban hbor idejn tett szolglatirt, trvnyezikk ltal tet
tk nagysgoss, b)
Kiket a trvny ki nni emelt, ha szintn rrszgos tancsos volt
is, mg Rkczi Gyrgy fejdelemsgben, a XVIL szzad kzepn is,
bertk a nemzetes s tekintetes czimrnel. Ugy ho^y I. A pafi uralko
dsa derekn mg esak 11 nagysgos ur vala a hazban:
. Tkli Imre hoz.be majd egy szzad utn j l aga grfi czimet
Erdly fldre 1674-ben, I. A pafi alatt, c) s miutn mint forradalmr
megbukott: a czm ismt letnt. Ily czimtelenl mentnk vissza a
magyar korona al.
Magyarorszgon mr ekkor kznsges vala a grfok s brk
ezimzete.O Nlunk legelbb Teleki Mihlynak kldik fennl meg; de
v
a) Apor Metamrphosis Tr&nssilv. II. czikkely.
7 5) 1606. apr. 15. Kassai i4. art.

:
c) Cserei Hist. 62. 1. ,
^ Mi t tett eredetileg c sz: grf, nem lehet tudni. A br sz Cicero kor-
b:rn mr el fordul , s nem a legderekabb emberekre alkalg|_zk. gy
vl tozik a szavak rtel me; pl. a tory elbb rabl t, a ^0/^^0^(l%
tett az angol oknl , s ma tekintl yes prtok neve. '^'^^Vw^m^W^
A GSA LP FEJLS ELMELETE. 269
a hagyomny szerint, az azt tartalmaz okl evl i e!s perczben ab
lakn kidobj. De nem, tlt be a XVII. szzad, s mr Tel eki Mihly
melleit olt llanak mint grfok: Bethlen Mikls-s A por Istvn stb.
A grfsg bejtt, s ugy ltszik, a fejdelmek korbl datlt
nagysgosok bszkbbek valnak rgi nagysgos czimeikre, mint az
j grfsgra: honnan 1696-bl egy leiratot ltunk, melyben ki mon-
datiky mikp nmetorszgi mintra csak grfot s brt illet a nagy
sgos czm. A fejdelmi vreken, s trvny ltal nagysgoss emelte
ken kivl, elkor mg minden bert e tekintetes s nemzetes czi m-
mel; szerny osztly volt akkor a fnemessg.
XVIII. szzadban ismeretlen czmvgy lepte el a hazt. A
czimtelen csaldok boldogtalanoknak kezdek rezni magokat. S a
szzad kzepn a gazdagabb csaldok nagy rsze grf- vagy hrs-*
grt folyamodott. ' :
Hogy valaki ezt megnyerhesse, ki kellett mutatni, hogy t izen t
mint valsgos nemes s trvnyes szletsek nyomn jtt l e ; S
mellett fizetnie kell rette. A dj az 1786-beli szablyozs szer i l :
grfsgrt 34000, brsgrt 23000 forint volt, mig a nemes
sgrt 1500 rfr.
S igy lelt az, hogy az osztrkhz fllpte la, ha j l szmtjuk:
38 gr f , -54 br, s mintegy 70 csald lett nemes, mig m-elleltck
krlbell 60 idegen honiusittatott 184t -i g.
Mindazltal, br mennyire elszaporodott is Erdlyben a mg-
nsi r end, Magyarorszg szerint a nemes renden feljl nem emel
kedhetett: egyenl jogokkal birtak. Mg 1791-ben is ezt t r vnybe
i gt at t k
r
) s gyakorlatban voltak mind e napiglan. A -hivf^alokril
a czrri nem:adptt ej ebb lhetsi jogot, minden-hivatalnl.azon rend
del ltek, mely renddel elbb vagy utbb lptek hivatalba. , /
Nem. volt a czimzeteseknek eljoguk, s mgis e t ren annyi
gyengesget miitata Erdly. A zon csaldok, melyek egyik ga czi m-
zete^s.lett, milyen a Fldvri, Nalczi, Petki, Dni el / Henter stb. a
mltsgos czm nkny felvtelben kerestek krpt l st ; minej.
kvetkeztben bizonyos negly hlz be jellemk, mi anyagi j l l
tk srsja ki t .
A korminyi rendeletek minden ereje sem vala kpes elfojta
ni, b) hogy a mltss s nagyss cziinet a gazdagabbak ne hasznl
jk : egyik hisznlta-;- a nA p a ms csaldokra is r kezd r uhzni ;
jnig vgre oda ment a gyengesg, hogy egy ri ember, kinek csa
ldja csak e szzadban ltt nemes: cseldcit begyjti,
!
s elvvn
fjris nemeslevelt, felolvas, mikp neki a mltsgom cz;m megr
kezett. Oda jutottunk vala Kkll- s Bels-SA olnokmegyben, hogy
njr gny volt a megyegylsek tekintetes karok s rendek megsz
ltsi czi me: mert tekintetes lenni rnr csaknem mindenki s: egyelte.
a) 1791. XVII. art.
in feletti vi tt. Teleki knyvtr Cartofil. il47. 387.
210
A. CSALADOK PUSZTULSA.
E volt az egyik, mi llal sallangot szeret nemzetnk magt
annyira felszaggat, ert l eni t , elszegnyit. Szomor, mikor ily
csekly okok ekkora romlst idznek el egy nemzeten.
169. g. A csaldok pusztulsa.
Szenteljnk egy pr sort a halottaknak. Lttuk a csaldfejls
szerencse csillagait: vessnk.egy fut pillantst azon sirboltok hom
lokaira, melyek e haza szent hamvait fedezik.
A z emiitetteken kivl mg egy sereg csald l t e hazban, mely
trtnetnk kizdhomokjn nyomait hagy. Mindezek trgyalsa sze
rny vllalalom tervn kivl esvn: a mr kihalt, s iratunk folytn
meg nem emiitett csaldok tiszteletre mlt nvsort ide igtaljuk, a
milyenek:
gh, alpestesi; A jtoni, ugyanonnan; A lrdi, kerel -szent pl i ;
A l i a, serkei s karatnai; A ndrshzi ,n. o.; A ngyalosi, medgyesfalvi.
Bagdi, balzsfalvi s bagdi; Bagamri; Balassa, balassai s
gyarmati; Baldfi, csapi s cseszvei; Balika, mar os-nmet i ; Bal
zsi, szent-derneteri; Balogh, radnt i ; Bnk, apahidai; Bankhzi, n. -
enyedi; Bja, borbtvizi; Basa, zabolai; Bt ur, szucsgi ; Bks,
kornyl i ; Berendi, u. o.; Biszkri, ddcsi; Boldvai, vradi; Bobik,
krnsebesi; Bogti, u. o.; Borbly, simi s ajtoni; Borzsi, er-
kedi; Budai, kolozs-bdai.
Csnyi, csnyi ; Csffei, noszolyi; Czenthe, u. .; Csernuks,
papfalvi; Csipai, lyvesi.
:
Darlaczi, u. o.; Ddcsi, rgen Biszkri, ddcsi; Dengelegi,
u. o.; Devecscri, u. o.; Dezs, mrai s patai; Dot , ruszkai ; Dolhai,
u. o.; Drgfi, drgi s bl t eki ; Drgi, bereki.
bni, m.-gy,-monostori; denfi, peri ; Erdlyi, somkereki;
Ers, sol yomki ; Esklli, u. o.; Esztenyi, u. o.
Farkas, harinai, bgzi; Fejes, gyeki ; Fejrdi, u. o.; Fol t i ,
u. o.; Frtai, magyar-frt ai ; Frt er, szalontai. . .
Glfi, maros-kocsrdi ; Gargot, vradi ; Gvai, sfalvi; Gcz,
farnasi; Gerendi, u. o.; Geszti u. o,; Gesztrgyi, u. o.; Gilnyi, bar-
nuczlizi; Gombsi, u. o.; Gcz, gcsi; Gygyi, u. o.; Gyulai, abafjj.
Haczoki, kolozs-srdi; Hajodi, patai s gyrgyfalvi; Eagymsi,
berekszi ; Haranglbi, u. o.; Harinai, u. o.; Hjsfalvi, u. o.; Horvt,
mikeszszi.
:
'
Ifiu; Ikldi, u. o.; Imrefi, szerdahelyi; Jankafi, si.
Klnai, u. o.; Klyni, r di ; Kntor, hidalmsi; Krolyi, so
lyomki; Keresztes, megyeri s kereszt ri ; Keresztri, saj -keresz-
turi; Kecseti, u. o.; Kkedi ; Keser, gilbrti; Kovcsoczi, krtvefal-
v i ; Kozrvri, szolnoki; Korpdi, u. o.; Korltovics, vradi ; Kbls,
u, o.; Kzplaki, u. o,
Lorndfi, gedei; Lugosi, magyar-peterdi. .
Mj pai , haraklni; Majlt, szunyogszegi; Ma r s i n j | ^ f c ^ | ^ ^
A. CSALADOK PUSZTULSA,
Macsksi
v
sz.m. macsksi;
1
Magyar, mrei ; Menyhrd, slyomki, Mi -
riszli, u. o,; Mindszenti, vi czei ; Mor, szent-erzsbeti.
Ndasi, m.-ndosi; Ndudvari, surnyi; Nagy, mohai, sirnn-
fali, hvzi; Npolyi, felri; Nmi, lgeni, ikldi.
Olnaki, u.o.; Ombozi, u. o.; Orbai, u. o.; Olosz, benczenczi;
ltnyi, . o.; si, u. o.; rdg, nagy-esklli.
Falatki, u. o.; Papfalvi, u. o.; Patocsi, eperjesi; Pernyeszi,
osztropni; Pestesi, u. o. ( f 1774); ^csi , szent-erzsebeti; Porko
lb, magyar-frtai; Pkai, u, o.; Polik, vradi; Pspki, n.-enyedi.
Rad, m.-gy.-monostori; Rpolti, u. o,; Rtoni, u. o.; Ravasz,
szucsgi s papfalvi; Ramucsai, menyi.
Szlfi, srfalvi; Szengyeli, u. o.; Szentpli, u. o., novfiji; Sib-
rik, szarvaskendi; Szilvsi, rettegi; Sirki, zutori; Soboki, u. o. Su
lyok, szopod; Zsuki, u. o. Sksd, nagy-teremi; Serdi, grcsni.
Tamsfalvi, kolozs-tamsfalvi; Tarm' czi, kirly falvi; Tancsai,
tancsi; Teke, kblsi; Telegdi, viz-szilvsi; Tompa, tompahzi; Tor
dai, somogyomi; Tobisi, eczeli; Tomori, szucsgi, fejrdi s cscsi.
Valkai, m.-nagy-valki; Vajda, k.-szentkirlyi; Vrfalvi, r-
kei ; Vka, i m-i rt ai ; Vgli, bothzi; Veres, farnasi, vradi; Vizak-
nai, hidegvizi; Vitz, magyar-bikali.
Zalasdi, u. o.; Zlyomi, albisi s szkelyhdi; Zuthori, u. o.
stb! stb, ii)
A termszetes hallon kivl mg volt a csaldoknak egy erkl
csi halla is, a notzs. A z adomnyozs s hbri rendszer behozf.sa,
a becsszomjasokat izgsba hozta, kezddtt a prtp.skods, sklds,
mely szomor
i
notn, a jszg vesztsen vgzd^,
A magyar kirlyok alatt ily notzst keveset ltunk. A nemzett
fejdelmek alatt fjdalom igen gyakran: a mint valakinek feje a t
megbl felbb ntt, azonnal eltteltk, vagy a talapot kitk lbai
all, hogy visszaslyedjen. Egyesek notzsa s felmentse gyakori
volt; de egy nhny csoportos notfcs sl^ csaldot eltemete, mi
lyenek: .
1558-ban a Kendiek, kik a Zpolya hznak valnak ellenei;
1577. jul. 25-n Bks Gspr hveit; U)
1595. apr. 16. a mult vben I^olozsvrtt lefejezetteket ntba
teszik, mert gymond az rs a fejdelmet trk kzbe akark
adni, s ms fejdelemrl gondolkoztak.
1610; mart. 25. ismt egy sereg bukik meg, mert a kjvadsz
fejdelmet fegyverrel megtmodk.
1612 maij. 12-n s novT20-n ismt notztat Bt ori
r
mert ig
jt sokat nem trhetik. Mindkt rendbeli ksbb felmentetett.
) Mikola Index. Mik & gyjt. Index rtc. Diaeti. etc. D, 4i51. U
M
Hodor Doboka Ismert, 158. 1.
^ ^ f e W * *
C 5 a l i
^ j t . Nro. 38. 39.
A CSALDOK PUSZTULSA. CZ 1 ME R E K.
1662 mart 10. A pafi Kemny Jnos hveit notztatja.
1679 maj. 27. art. 11. nhny htlennek blyegzett ismt el -
b Ul t l
* 1691 jan. 10-n a Tklivel elfutott furak jszgot vesztenek.
1717 jan. 25. a Rkczi hveire mondatott ki .
Ily ntk alkalmval, melyet napjainkig ltnk, temntelen csa
ld vagy csaldgozat slyedt le, s merlt, honnan emelkedett volt,
a nptmeg t engerbe vissza. .
De azrt fajunk Erdlyben ll... Kimutattam, hogy mg emberek
vannak e hazban... Egy nemes ambitiot hajtk szellztetni, mely a
csaldok phalanxt a nemzet rdekben tiszteletben tartassa...
A pafi czimer.
Fldvri czimer.
gr. Haller czimer.
T A R T A L O M .
E munka kre
Csaldiratunk ktfejei
A bafi cs. nagy-abafalvi, + XYIII. sz. .,
A lmdi-cs. szvai
A ls cs, nagy-pestyni
#
, . ,
A l vi nczi cs, ,borbereki
v
+ mint br 1810, .
A ndrsi cs, csik-szentkjrlyi, grf
A flts cs. rtyi
A pafi cs. apa-nagyfalusi, mini heixzeg + 1713.
A por cs. altorjai, nemes s br
rtndi cs. rlndi . . , < .
; B:
Bagosisi 'cs. csenger-bagbsi .* .
Balzsi cs. sz.-demetri, kszon-mp r falvi, esik-vacsrcsi
Baldcsi cs. br " I * ,
Blint cs. I
Blintit cs. fvisi,* bi& / >' '*
Bla cs. csik-szhtrnMfy r "
f
;
Bnfi cs. losbnezi,* grf s br 7
j Ba r a n y i cs/ maros-j ri
!j Ef| | t osi Szab cs."
j i ar t saf cs. nagy-harcsai /
1 Bardcz cs. ' nagy-baezni l
j Brra cs. homorod-almsi .
| Bajjtha
0
cs. nggy-Uorosayai
Brhori. cs. somlyi s ecsedj, + 1613.
B
;
edens
a
cs. $pharb
6
ergi, .br .
Bldi x$. uzQni, grf s nemes
Belnyesi Nagy c$.
Benedikti cs. benedekfalvi
Benk cs. rkosi, ,kzpajtai,
Brecz^i cs.
ft
^ ., ^
iBemld,, cs. ls-oserntoni
iBerzenczei cs. grgny-szentimrei
| %t egh
p
cs. sik-tusndi
cs. iktri s betleni, grf
10.
r
Lap.
1.
3.
7.
7.
8.
8.
9.
10.
272.
12.
16..
257.
17.
17.
%
257.
19.
24.
257.
24.
26.
27.
31;
28.
32.
32.
257.
34.
35.
257.
35.
36.
257.
37.
46.
18
TARTALOM.
Lap.
Bilis cs. Mskp: Olasz i
x
47.
Bideskuti cs. ipi 257.
Bir cs. hom.-szentmrtoni, szent-katolnai, kis-grgnyi,
arany os-rkosi, svradi . . - '' . . . 47.
Bisztrai cs. . . . . . . . . . 257.
Bocskai cs. kismarjai . . 49.
Bodoni cs. vajda-szentivni . . . . 5 1 .
Bor cs. szkori, brivi s kvesdi . . . . . 51.
Bornemisza cs. kszoni, br 53,
Bors cs. csik-szentkirlyi . 54.
Botos cs
#
tompi, ... 257;
Brdi cs. brdi . . , . ': 55.
Brencsn cs., ... ., . . . . 257;
Bruchentlial cs. br . . . . . . . 55.
Brz cs. lgosi . . . . .
:
. . . 56.
Buda cs. galaczi 1, . . . . 257.
Buda cs. nagy-somkuti . . ... , . . . . . 258.
c.
Cski cs. keresztszegi, grf 58.
Csandi cs. gcsi ... . 258.
Csegezi cs. bgyoni . . , . . . 258,
Csr i- csiiiagy^j t ii
J
. . . . . . . ,61.
Csrnyi cs.- als-balzsfalvr . ; . . .
!
65*
Csiszr* cs. borbereki, + 1816. . . . . . 65.
Csolnokosi cs. csolnokosi . .
#
. . . . (66.
Csongrdi cs. glos-petri c-258.
Csulai cs. csulai . . . , . . . 258.
Czk cs. koronavri 258;
Czik cs. csik-szenteryrgyi - , . 5 . . , . 258.
Czi| | ^k cs.' sepsi-zoltni . . . . . . . . , 67;
Daczo;cs. sepsiszent gyrgyi . . v ,
#
. 68.
Dani cs. yargyasi i
#
.
v
70.
Dcsei cs. nagy-dobai, . . . .
!
. . 258.
Dzsi cs. . . . . . . . .
t
. 258.
Dindr cs. tindarisi . . . 258.
Diszegi cs. dzsi, br . i . . . 72.
Dobai cs. kis- s nagy
T
dobai . , . . . 73.
Dobokai cs. dobokai, f XVIL sz. .
#
. 74.
Domokos cs. als-cserntoni. .
#
L ^
#
.
f
. 75.
Dbnth cs. nagy-ajtai s plosi . , . . . . . . 77.
Dfcsa cs. mjjkfalyi . . , ^ . . . . .
v
7 8 . '
Dujrdiu cs; nagy^zekeresi, br . . . . . . . 81.
! Lap.
Enrtes cs. csik-sz#ntsimoni , . . * . . . 82,
Eperjesi cs, szszvrosi . . . 83.
Eszterfzii cs. galantai, grf . . . ' . . . 8 3 .
F.
pf e t e es. fricsi
f
. . . . , . . 85*
^Filstik cs. kolozsvri ' . . . . . . . 86;
Fldvri cs. tancsi . . . . . 86. 2721
Forr cs. hportoni + XVII. sz. angyalosi . . . 88.
Foszt cs. maros-koppndi . . . . . . 258.
Frter cs.. r-keseri . . . . . \ 88.
Fronius cs. . . , . , . .

89.
Flp cs. vadadi, iklandi . . . . . . 89.
Fttzi cs. bessenyei f. karcsonfalvi , . . . 90.
G.
Gl cs. hilibi, dalnoki, knosi, kveridijSzentivni . . 91.
Glfalvi cs. Harczi . . . . . . . 93.
Glfi cs. kocsrdi f XVI.' sz. martonosi ... . . 94.
Ilffrf^s cs. lczfalvi . . . . . . . 94.
Gyarmati cs. rsek-ujvri . . . . . 258.
Ged cs. homorod-szentmrtoni . . . . . 8,5.
Gerb cs. vizaknai s vingrdi ;h XVI. sz. fiadfalvi + 1689.
rapataki, rettegi . . . . . . 9 6 .
'Gerendi . M * , ^ . , . . 9 8 .
'Gyrfi" cs. losdi, br [ . ] . * \ . 100.
Gyrfi cs. csatszegi . . .-.. . .. . 101.
Gyulafi cs. rtoti, grf, + 1754, . . . . 103.
Gyulai cs. abafji +. vradi, maros-nmeti, grf . . 101.
'Gyjt cs. Martonosi . . . . . . 105.
. H .
Jal l e r cs. hallerki, grf . . . . . 106. 272.
j R| i nai Farkas cs. szeszrmai s haringi, t 1709 kr l ' . 11.
.Hatfaludi cs. hattmansdor.fi .
t
, v
;
. 1 1 1 .
.Rei'defldorf cs. . . . . . . . J 259.
Hegyepi cs. boros-jeni , . . . . . . . , . l ' l ' l .
Jlenter cs. sepsi-szentivni, nemes s.br 412. 272.
Jferepei cs. . . .; 115.
Jlochrd cs.^ . . . . . . ,.., H6-
Hodor cs. kzdi-szentlleki , . . . . 259.
Hollaki cs. kis-halmgyi . . . . . . 117.
J orvt h cs. zskodj, kovachich. . i . , * 117.
fyth cs. felsbkki . ^ . 118.
^iiagy-vradi. . , v . . . * 259.
276
TARTALOM.
Horvth es. szplaki, .Petrichevich, nemes s br
Hossz cs. . . . . .
Hunyadi cs. f 1504. , . . " .
Huszr es. brenhidai + XVII. sz. s kvosdi .
. J.
Imecs cs. nyujtodi f 1630 krl, imecsfalvi,, vargyasi
Inczdi cs. nagy-vradi , nemes s b r
v
.
Iszlai cs. iszli
Jakab cs. szentgerliczei
Jakcsi.cs. kujsalyi, + XVI . sz. . .
0
.
Jrmi cs
k
magyar-dlii . . . .
Jkei cs. porcsalmi . . . .
Jzsika cs. branyicskai, br . .
Jozsinczi cs. nagyvradi, br
K.
Kabs cs. magyar-gyermonostori ,
Kakucsi cs. . . . . . . \
Kinoki cs. krispataki, grf .
;
\ . .
Kamuti cs. szent-lszli, f 1665 tjt '
Kapi cs. kapivri, + XVIII. sz. . \ . . .
Karcsai cs. vlyeszkai, grf "
f
/ y . ' ..
Kemny cs. magyar^gyermonostori|

grf'sDarZr'* "'
Kendd cs. mabinvizi . . .
Kenderesi cs. fels-szllspataki .
Kendi cs. szarvas-kendi,-1 XVII. sz. . '
Keresztes cs. vrhegyi, grf, f 1727.
Keresztes cs* nagy-baczoni . .
J
.
Kispl cs. uzoni . . * . '
Komromi cs. borbereki . =
:
.
Knczei cs. karatnai . . , .
Korda. cS. bbros-jeni . ,
.Komis cs. gncz-ruszkai* grf- . - .
Koszta cs, belnyesi . . - , . .
.Kozma cs. kzdi-szentlleki . * . y
Kriszsori cs. kriszcsri . . ^
.Kn cs. kli, + * . .
Kii cs. osdolai, grf . . - . .
M . .
T
r
>tr , ^
o
Lzr ,cs# szrhegyi, grf .
;
... . ...
Lg^i. cs. sz'ntmrtoni, vagy lszai * .
Lszaf cs. fogarasi, vagy srvri .
I A B T A L O M .
Liszti cs. nagy-lcpcsnyi, br, f 1676
Lventhal cs. br >
M.
Macsksi cs. tinkovai
!
Makrai" cs. viz-szentgyrgyi
Mra cs. felsfi-szllspataki
MHafi cs. maksai .
Bitrer cs. rmsi .
Mike cs. altorjai
Mikes cs. zabolai, grf
Mik cs. hidvgi, grf
Mik cs. altorjai
Mik cs. orotfzfi .
Mlt cs. zsgdi * .
Mikola cs. szamosfalvi, br, + 1742.
Miksa cs. diod-vraljai
'Miske cs. mgyar-cseSzvei, nemes s br
Mohai c* maros-gezsei .
Mzsa ci sros^berkeszi .
\ y - - ;
J
N .
Nagy cs* kli
Nagy cs. kebelei
Nalczi cs. nalczi, nemes s br
Orbn cs. lengyelfalvi, br
rdg cs. esklli, + 1762.
0.
P.
JRA lfi cs. tarcsafalvi s gagyi
Psfctohi cs. nagyvradi * .
Pataki .cs.
Pataki ,cs. dzsfalvi* .
Pchi cs. pcs-ujfalusi
Pelei cs. rmindszenti
Ptri cs. pekrovinai
Pt ki cs. derzsi vagy kirlyhalmi, grf.
Pcsa cs. hatolykah
Pogny cs. nagy-klopotivai
Pongrcz cs. .szentmiklsi .s vri
mLcs, pu . .
278
TAllTAT.OM.
- y > R.
R<#cs. galgi
ftik cs. b'nyei, grf
Hiadnotfai Nagy cs. .
Rkczi cs. fels-vdszi, '+ 1738.
Rauber cs. frankens'teini, br
Rhdei cs. kis-hhd' ei, grf
Rcsei' cs. nemes s br ' .
e.lteg cs. /kis-budaki
Rz cs. csapi
-Ribiczei cs. ribiczei'
fiindsmaul cs. grf .
Rozenfeld cs.
Rozsnyai cs. maros-jrai
&
Lap.
, 208.
\ 209,
x
m.
210 .
'21S,
2 6.
21.
261.
; 216.
. 217.
. 21.
i 4
cs. nlaki .
; r
. . . -'t
m
'
Salmen cs. . ' . ' . . *. .
Sndor cs. csik-szentdomokosi s csik-szentmihlyi
Srfndor cs. knosi .
S elless
c
cs. . , .
A
, . , .
.Jflbpssj ps. boj^rfalvi
m
. .
#
. ^ .
Seethal cs, schtt s altenburgi .
Sik cs. blni .
. Smn cs. srdi . . .
Scbobeln cs. . . . ' .
Splnyi cs. mihldi,-br -.
Szab cs. csik-szentmrtoni *.' v
Szacsvai cs, lczfalvi s esztelneki
Szalnczi cs. szenttamsi , '
Szatvadi cs. . .-.
:
.
Szva %s. gogny-vraljai* #; ...
?
:
Szkely s. boros-jeni, grf, + 4771. .
>Szke1y cs. ktlyni *, , . . . . ;
^intivnyi* cs. < '
1
jSzentkereszti.es. zgoni, br
Szentkirlyi es. . ,.
Szentpli cs. <homorod^kiitpli .
^Szeredai cs^ .szenthromsgi
1
^i l v si es. cseszeUczki < .
S|cs .cs, nagy-ernyei . *. ^ '
220
222*
,261*
223'
26f
;
223-
224*
261-
-'2i
225^'
226.
261.
261-.
26n
22a.
228.
261.
2201
262.
230.
262."
262
r
.
T AR T AI / O Mi
T.
Teleki cs. $ki, gr l % * . y , .
Toldalagi cs. nagy-ersi^ grf ^7
Toldi cs, szalontai, grf . . , ' .
Tolnai J . selyei . . \
Tomp^cs. kis-borosnyi .
Toplr cs. . . . . ; . i i .
( t
;
Tormja cs. csics-kereszturj . . A ^ . ^ .
Toroczkai cs. toroczk-sz^iitgyrgyijgrf,VtyM' s nemes
T/trk cs. kadicsfalvi .4:1- ..,' . .'
?
.
Tfltfirres. aranyos-rksi
?
. . ^ '
A
.
Tri cs. tamsfalvi . . . < ;
.
Ugron C. brahmfalvi
jfalvi cs. mez-kvesdi
2W
* 236. '
. 238.
. 239:
. 26%>r
. 2*40.
. 240.
. 2'42.
. 262.
* 262.
. 263.
. 2 4 4 . :
* 2 4 1 $
Zambler cs. ls-csrntni
Zmb cs. kalota-szentkirlyi
Zeyk cs.
;
zejkfalvl . .
:
Zsigmoi cs.
Zsmbpri cs. magyar-nagy-zsombori
Zudor cs. losdi
V. w .
Yir6 cs. bgyoni
yas -cs. czegfti, grf . ' . .
^hSTW.-kTs-Tarcsai
Veress cs. dalnoki . . .
Vita cs. disznaji . . .
Wesselnyi cs. hadadi, br
A csald fejls elmlete ;
A csaldok pusztulsa . _ .
. 263.
. 263.
. 247.
. 263.
. 249.
. 263.
263,
251.
253*
263*
263*
254.
26k
27&.
f l y on d a - s t o l l -h i b k .
.lop
13
15..
' 25.
2.7
29
31
US3:
hm-
44
M:
61-
* 64-
,82r.
94
103
107
111
.118
134
137
144
145
53
154
155
sor
34
3'5
20
33 '
22
12
3
38
40
5
29
28
21
19
29
9t
20
32
38
30
3
11
10
6
12
31
38
8
33
9
35
s 15
.helyejt . . olvasod
el ej n .: els felben '
1706 " 1705
N. Sra ;
o
' N. f | he l .
Samu ' * Jnos' .'
1513" * ' 1613' # : .
t
Boldizsr Kristf
Lajos ' Smuel
1791- - 16'9
5
lett idejt
A nna A nna (Macsksi Pln)
ma a. "nia egy ga a , |
Ez nem testvre,hanem lenya Mihlynak;
s 37
1700 k.
Bar anyt
fk.(anc
attyu
Dnes
1643
F. Ferenczn
gr. Kornis '
Josinfczi
Gyrgy , *
Hatfatudi Jffcs.
czi Fer.
Bj a;
Tamris-ty. elseje
1528*
1409
1770. 1781.
1704 pc, 8.;
Brnyi
. fk. j,egyz
ngip $itym tlecttlil
daru
Dniel
1843'
tt
F. Plh
' Kovcs
: :
Yiagy-vpdit ?
lii' agyana
CZ ^M? ; Zl 6
Balia' % ' . _
fstvn
#
\ . msodika
1628 "
1490
1570. 158f