ΓΤΚΛΑ΢ΗΟ Σ. Ι.

ΓΑΤΡΗΟΤ

ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΘΘΔ΢Ζ:

ΚΔ΢Α ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ΢ ΓΗΘΣΤΩ΢Ζ΢

ΕΑΛΛΔ΢ ΔΤΑΓΓΔΙΟ΢
ΘΗΟΡΑΪ ΛΣΟΡΑΙΛΣΑ
ΚΠΔΙΟ ΑΡΛΣΗΑΛ
ΕΟΤΚΖ ΢ΟΦΗΑ

ΓΑΤΡΗΟ ΑΛΓΡΟ΢ 2011-2012

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ
ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ......................................................................................................................... 3
ΠΛΑΙ΢ΙΟ - ΢ΣΟΥΟΙ ............................................................................................................ 4
Α ΜΔΡΟ΢ .......................................................................................................................... 5
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η-ΓΙΔΡΔΤΝΗ΢Η ....................................................................... 5
Ο νξηζκόο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο .................................................................. 5
Σα Πιενλεθηήκαηα ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ..................................................... 8
Σα Μεηνλεθηήκαηα ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο .................................................... 12
Οη Πξννπηηθέο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο .......................................................... 16
Β ΜΔΡΟ΢ ........................................................................................................................ 20
Η ΠΔΡΙΠΣΧ΢Η ΣΗ΢ ΑΝΓΡΟΤ ............................................................................................ 20
Μεζνδνινγία ............................................................................................................... 20
Γεδνκέλα - Απνηειέζκαηα Έξεπλαο – Δξκελεία ............................................................. 21
΢πκπεξάζκαηα ............................................................................................................ 34
Απηνθξηηηθή πξνζέγγηζε ............................................................................................... 36
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................... 37
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ................................................................................................................... 38

2

ΔΗ΢ΑΓΩΓΖ
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ηζηνζειίδεο δηαθόξσλ δηαδηθηπαθώλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ.
Ο θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη κέινο απηώλ ησλ δηθηύσλ. Οη ρξήζηεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα επηθνηλσλνύλ, λα δηαζθεδάδνπλ θαη γηα δηάθνξεο άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο.
΢ε απηή ηελ εξεπλεηηθή έθζεζε θαη ζην πξώην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο θαη εμεηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα, ηα κεηνλεθηήκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπο. ΢ην
δεύηεξν κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε
καζεηέο ηεο δεπηέξαο γπκλαζίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ κε Λπθεηαθέο Σάμεηο ηνπ Γαπξίνπ Άλδξνπ.

3

ΠΙΑΗ΢ΗΟ - ΢ΣΟΥΟΗ
΢ε έλαλ θόζκν όπνπ ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο όπσο ην Facebook, ην Twitter θαη ην
YouTube είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλα κεηαμύ παηδηώλ θαη εθήβσλ θξίλακε ζθόπηκν λα
αζρνιεζνύκε κε ηηο ηζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο
θαη ηερληθέο ηθαλόηεηεο ησλ ρξεζηώλ ηνπο εθζέηνληάο ηνπο όκσο ηαπηόρξνλα ζε θηλδύλνπο
όπσο νη «ληαήδεο ηνπ δηαδηθηύνπ» ή ε θαηάζιηςε από ηελ ππέξκεηξε ρξήζε.

5. Σ

Ι Ι΢

ΥΤ
ΕΙ

΢Σ
Ο

Ε΢Α
ΑΜ
Σ
Ι
Α ΚΗ΢
Ι
Ι ΕΙΝ
1. ΣΚΟΙΝΩΝ ΢Η΢;
Ω
Τ
ΔΙΚΣ

Σ

Α;
ΑΙ
ΙΝ ΜΑΣ
Ε
ΙΑ ΣΗ
ΠΟ ΝΕΚ
.
2 Ο
ΛΕ
ΑΠ

ΝΣ

ΟΠ

ΟΜ
ΟΤ

;
4. ΠΟΙΕ΢ Ε
ΙΝΑΙ
ΠΡΟΟΠΣΙΚ ΟΙ
Ε΢;

3.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜ

ΤΑ;

΢θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο είλαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:
1. Να απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο.
2. Να εθηηκήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο.
3. Να εξεπλήζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο.
4. Να ελδπλακσζεί ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε γηα ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο.
5. Να εθηηκήζνπλ ην βαζκό γλώζεο θαη ρξήζεο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο από
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
6. Να κεηαβηβάζνπλ ηε λέα γλώζε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζην νηθνγελεηαθό ηνπο
πεξηβάιινλ ελεκεξώλνληάο ηνπο γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
ζπκβάιεη ν θαζέλαο ηνπο ζηελ νξζή ρξήζε ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο.

4

Α ΚΔΡΟ΢
ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΘΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ-ΓΗΔΡΔΤΛΖ΢Ζ

Ο νξηζκόο ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο

Σα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο όπσο ην Facebook, ην Twitter θαη ην YouTube βνεζνύλ
παηδηά θαη εθήβνπο λα αλαπηύζζνπλ επηθνηλσληαθέο θαη ηερληθέο ηθαλόηεηεο. Χζηόζν κπνξνύλ
ηαπηόρξνλα λα ηνπο εθζέζνπλ ζε θηλδύλνπο όπσο λα ζπλαληήζνπλ «ληαήδεο ηνπ δηαδηθηύνπ»
ή λα εκθαλίζνπλ θαηλόκελα θαηάζιηςεο.
Με ηνλ όξν Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο (social media) ελλνείηαη θάζε ηζηνζειίδα πνπ
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνύλ θνηλσληθά. Η πην γλσζηή είλαη ην Facebook, όπνπ
κόιηο θαλείο εγγξαθεί γίλεηαη απηόκαηα έλαο από ηνπο 600 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ηνπ θαη
κπνξεί λα πξνζθαιέζεη ηνπο θίινπο ηνπ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θύθινπ θαη λα
κνηξαζηεί κε απηνύο κελύκαηα θαη δηάθνξα αξρεία όπσο εηθόλεο θαη videos. Δίλαη επίζεο έλαο
ρξήζηκνο ηξόπνο λα κέλνπλ ζε επαθή κέιε νκάδσλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο.

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη
ηε δηθή ηνπ παξνπζία ζε απηά κέζσ ελόο ινγαξηαζκνύ, ελζσκαηώλνληαο ζε απηόλ
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο εθδειώζεσλ θαη πξντόλησλ, αιιά θαη θνπίδ,
ςεθνθνξίεο θαη άιια. Σα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο δελ είλαη κόλν έλα πξνθίι, κηα νκάδα
ή κηα ζειίδα ζην facebook ή ζην twitter. Ιδηαίηεξα ην facebook παξέρεη πιένλ πάξα πνιιέο
δπλαηόηεηεο ελζσκάησζεο ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρξήζηε.
Άιιεο ηζηνζειίδεο πνπ ζεσξνύληαη επίζεο Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο είλαη ην MySpace, ην
Twitter, δηάθνξα blogs, ηζηνζειίδεο παηρληδηώλ θαζώο θαη εηθνληθνί θόζκνη όπσο ην Club
Penguin, ην Second Life θαη Sims, θαζώο επίζεο θαη ηζηνζειίδεο βίληεν όπσο ην YouTube. Η
αθζνλία ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ, πνπ απμάλνληαη εθζεηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα, δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ζύγρξνλνπο λένπο λα βξνπλ δηαζθέδαζε θαη λα αλαπηύμνπλ ζεκαληηθέο
5

ηθαλόηεηεο κε πνηθίινπο ηξόπνπο.
΢ε όιν ηνλ θόζκν 330 ρξήζηεο παξαθνινπζνύλ δηάθνξα videos δηαδηθηπαθά. To Twitter έρεη
32 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο. Σν ΜySpace έρεη 110 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο
παγθνζκίσο.
Σα πην πξόζθαηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Workmonitor, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε από
ηε Randstad, δείρλνπλ όηη νθηώ ζηνπο δέθα Έιιελεο εξγαδόκελνπο (80%) έρνπλ πξνθίι ζε
θάπνην κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ηελ Απζηξαιία θαη ηε
Γεξκαλία είλαη 69% θαη 54%, αληίζηνηρα. Η πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ (64%) ζηελ
Διιάδα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ νηθνγέλεηα,
ηνπο θίινπο θαη ηνπο γλσζηνύο ηνπο θαη πξνηηκνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε
πξνζσπηθό επίπεδν (49%) παξά επαγγεικαηηθά (27%). Σν 25% είπε όηη ε αλάγλσζε θαη ε
ελεκέξσζε ησλ πξνθίι ηνπο ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ηνπο απνζπά ηελ πξνζνρή από
ην λα εξγάδνληαη. Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο (53%) έρνπλ ελεκεξώζεη ην πξνθίι ηνπο
κέζα ζηνλ ηειεπηαίν κήλα θαη έλαο ζηνπο έμη εξγαδόκελνπο (14%) ζηελ Διιάδα πξνηηκά ην
twitter ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθό ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν γηα λα ελεκεξώζεη ηνπο
ζπλάδειθνύο ηνπ ζρεηηθά κε ην κε ηη αζρνιείηαη εθείλε ηε ζηηγκή. Σέινο, δύν ζηνπο πέληε
εξγαδνκέλνπο (42%) δήισζαλ πσο έρνπλ επαγγεικαηηθά νθέιε από ηελ πξνβνιή ηνπο από
ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη από ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ην 49%
πηζηεύεη όηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξνύλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βξνπλ εξγαζία.
Σν 60% ζα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλαλ εξγνδόηε ζε δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα κηα ζπλέληεπμε εξγαζίαο, ελώ ην 39% ζεσξεί
αμηόπηζηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεη ζρεηηθά κε ηνπο εξγνδόηεο ζηα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο. Σν 37% αθνινπζνύλ (follow) νξηζκέλνπο εξγνδόηεο ζηα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη γηα ην ηη ιέγεηαη γηα απηνύο. Δπίζεο, ην 70% ησλ
εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα λα απνθηήζνπλ κηα αίζζεζε
γηα ηελ θνπιηνύξα ηεο εηαηξίαο. Σν 52% ησλ Διιήλσλ εξγαδόκελσλ δήισζε όηη δε ζα έθαλε
αίηεζε ζε έλαλ πηζαλό εξγνδόηε, εάλ ππήξραλ αξλεηηθέο θξηηηθέο γηα απηόλ, θαη ην 57% ησλ
εξγαδνκέλσλ γλσξίδεη όηη ην πξνθίι ηνπο κπνξνύλ λα ην δνπλ νη εξγνδόηεο.
Πξόζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ όηη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο ακεξηθαλνύο έθεβνπο
ζπλδένληαη ζηελ αγαπεκέλε ηνπο ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
ηελ εκέξα, ελώ ην 22% ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ηελ εκέξα. Σν 75% έρνπλ θηλεηά ηειέθσλα
κε ην 54% λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ζηέιλεη γξαπηά κελύκαηα, 24% γηα άκεζα κελύκαηα θαη
25% γηα πξόζβαζε ζε Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο.

6

Η αλάπηπμε ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο είλαη ηόζν γξήγνξε θαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ παηδηώλ ηόζν έληνλε πνπ «γηα κεξηθνύο έθεβνπο, ηα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο είλαη ν θπξίαξρνο ηξόπνο πνπ αιιειεπηδξνύλ θνηλσληθά αληί γηα ζπλάληεζε ζην
εκπνξηθό θέληξν ή ζην ζπίηη ελόο θίινπ» αλαθέξεη ν ακεξηθαλόο γηαηξόο Gwenn O’Keeffe ζην
πεξηνδηθό «Παηδηαηξηθή», έλα επηζηεκνληθό πεξηνδηθό γηα παηδηάηξνπο πνπ εθδίδεηαη από ηελ
Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο.

Η αλαθνξά ζεκεηώλεη παξάιιεια ηα νθέιε ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, όπσο ηελ
αλάπηπμε επηθνηλσληαθώλ ηθαλνηήησλ, ηε δηεπθόιπλζε θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηε
βειηίσζε ηερληθώλ ηθαλνηήησλ. Άιια νθέιε πεξηιακβάλνπλ ηε βνήζεηα ζε λένπο αλζξώπνπο
λα βξνπλ επθαηξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ν εζεινληηζκόο θαη
λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αίζζεζε ηαπηόηεηαο. Σέινο, ηα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν γηα λα ζπκπιεξώζνπλ, θη ελίνηε λα
αληηθαηαζηήζνπλ, ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε.
Χζηόζν, ν O’Keeffe παξαθηλεί ηνπο γνλείο λα θαηαλνήζνπλ όηη δελ είλαη όια ηα Μέζα
Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο πγηή πεξηβάιινληα γηα ηα παηδηά. «Οη γνλείο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ
απηέο ηηο ηερλνινγίεο έηζη ώζηε λα ζρεηηζηνύλ κε ηνλ δηαδηθηπαθό θόζκν ησλ παηδηώλ ηνποθαη λα ιεηηνπξγνύλ επηηπρώο σο γνλείο θαη εθεί». Ο O’Keeffe ζπζηήλεη ζηνπο γνλείο λα
κηιήζνπλ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο γηα:

ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ζην δηαδίθηπν όπσο νη «ληαήδεο» ηνπ
δηαδηθηύνπ, ε απνζηνιή ζεμνπαιηθώλ κελπκάησλ θαη εηθόλσλ

ηελ πίεζε πνπ ηα θνηλσληθά δίθηπα αζθνύλ ζηα παηδηά θαη

ηε δπλαηόηεηα νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ ηνπο.

Οη γνλείο ζα πξέπεη επίζεο

λα αλαινγηζηνύλ ηε ρξεζηκόηεηα ελόο ζρεδίνπ νηθνγελεηαθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
πνπ ζα ηνλίδεη ηελ πγηή ζπκπεξηθνξά.

λα επηβιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο δηαδηθηπαθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα ην
θάλνπλ απηό ελεξγά, ζπκκεηέρνληαο θαη ζπδεηώληαο καδί ηνπο, όρη απιώο κε

7

πξνγξάκκαηα ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
Υξεηάδεηαη λα ζπκάηαη θαλείο όηη πνιινί λένη άλζξσπνη δελ έρνπλ αθόκε ηελ ηθαλόηεηα γηα
απηνέιεγρν θαζώο απηή σξηκάδεη αξγόηεξα. Οη ελήιηθεο νθείινπλ λα ειέγρνπλ θαη λα
επηζεσξνύλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθηίζεληαη νη λένη θαζώο νη ηειεπηαίνη κπνξνύλ εύθνια
λα επεξεαζηνύλ από ηελ πίεζε ησλ ζπλνκήιηθσλ ηνπο.

Σα Πιενλεθηήκαηα ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ραξαθηεξίδνληαη από ηηο δπλαηόηεηεο δηαζύλδεζεο θαη
αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηώλ, θαη ην πεξηερόκελό ηνπο δεκηνπξγείηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο
ρξήζηεο. Καηαηάζζνληαη ζε νξηζκέλα είδε ή θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ραξαθηήξα θαη ηε
ρξεζηκόηεηα πνπ έρνπλ.
Σα θνηλσληθά δίθηπα πξνζθέξνπλ πνιύ ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο ζε όινπο καο. Μέζα από
απηά κπνξνύκε λα δηαηεξνύκε επαθέο κε άηνκα πνπ δελ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ηα
βιέπνπκε θαζεκεξηλά, λα ζπδεηάκε θαη λα αληαιιάζζνπκε απόςεηο θαη πιηθό κε αλζξώπνπο
θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ, λα πξνσζήζνπκε ηα ελδηαθέξνληα ή ην έξγν καο, θαη πνιιά άιια.
Αξθεηνί κνπζηθνί, π.ρ., δηαηεξνύλ ηε δηθή ηνπο γσληά ζε θνηλσληθά δίθηπα, θαη θάπνηνη από
απηνύο έρνπλ θαηαθέξεη λα γίλνπλ γλσζηνί απνθιεηζηηθά θαη κόλν κέζα από δσξεάλ
ππεξεζίεο ζην δηαδίθηπν. Η κνξθή ελόο θνηλσληθνύ δηθηύνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην
κέγεζνο ηεο σθέιεηαο ελόο κέινπο ηνπ. Μηθξά ζε έθηαζε θαη θιεηζηά δίθηπα ζεσξνύληαη
ιηγόηεξν σθέιηκα γηα ηα κέιε ηνπο.
Υάξε ζε ηόπνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κπνξεί θαλείο λα μαλαβξεί παιηνύο θίινπο. Η
αλαλέσζε ησλ παιηώλ θηιηώλ είλαη πιένλ κηα εύθνιε δηαδηθαζία.
Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην
κηαο παλεπηζηεκηνύπνιεο θαζώο κπνξεί λα γίλνπλ θαηαρσξίζεηο γηα έξεπλεο, εθδειώζεηο θαη
άιιεο πιεξνθνξίεο. Χο εθ ηνύηνπ, ε θνηλσληθή δηθηύσζε κπνξεί λα είλαη έλαο πνιύ θαιόο
ηξόπνο γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηνλ «πνιηηηζκό» κηαο παλεπηζηεκηνύπνιεο. Δπηπιένλ νη
ηζηόηνπνη

θνηλσληθήο

δηθηύσζεο

πξνζθέξνπλ

ζηνπο

ζπνπδαζηέο

ηελ

επθαηξία

λα

δεκηνπξγήζνπκε κηα ζεηηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο. Ο ινγαξηαζκόο - πξνθίι δίλεη ζηνλ θάζε
ζπνπδαζηή ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζεη ηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ πνπ ζέιεη ζηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ, ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο θαζεγεηέο θαη δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο, ή ηνπο
κειινληηθνύο εξγνδόηεο.
Θα εζηηάζνπκε ζε δύν ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο θνηλσληθήο
δηθηύσζεο: ηα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα νθέιε γηα ηα δηάθνξα θηλήκαηα.
8

Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο θαη επηρεηξήζεηο

Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ κε ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο (Facebook,
Linkedin, Twitter, Myspace);
Σα ρξεζηκνπνηνύλ; Πνύ, πόηε, γηαηί;
Ση γλσξίδνπλ γη’ απηό νη επηρεηξήζεηο ηνπο;
Γηαζέηνπλ ζρεηηθέο πνιηηηθέο ή αδηαθνξνύλ;
΢ηα εξσηήκαηα απηά θαη ζε άιια –αζθαιώο, πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλα- απαληά πξόζθαηε
έξεπλα ηεο εηαηξείαο ζπκβνύισλ STEDIMA S. A. πνπ δηελήξγεζε ζε ζηειέρε ρξεζηέο –
θπξίσο ηνπ Linkedin. Η εηαηξεία ζεσξεί όηη ην δείγκα ηεο δελ είλαη απζηεξά ηπραίν νύηε
αληηπξνζσπεπηηθό, αιιά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε άηνκα κε εξγαζηαθή εκπεηξία, παξά ζε
λένπο ρσξίο εξγαζηαθή εκπεηξία.
Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα (80%) ησλ ζηειερώλ απαληά όηη ηα νθέιε από ηα Μέζα
Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο αθνξνύλ ηα ίδηα ηα ζηειέρε θαη έρνπλ ζρέζε κε ηε δπλαηόηεηα
εύξεζεο εξγαζίαο (82%). Έλα κηθξόηεξν πνζνζηό (70%) ζεσξεί όηη ηα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο έρνπλ σθειήζεη ηηο επηρεηξήζεηο. Χζηόζν, ηα ζηειέρε άλσ ησλ 45 εηώλ –ηα πην
έκπεηξα– εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν απαηζηόδνμα είηε αξλεηηθά σο πξνο ηα νθέιε πνπ
απνθνκίδεη ε επηρείξεζε. Χζηόζν νη πεξηζζόηεξνη ζπκθσλνύλ πσο, ζε βάζνο ρξόλνπ, ην
όθεινο ζα είλαη κεγάιν ηόζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, γηα παξάδεηγκα δηαθεκίζεηο θαη πξνζηαζία
θαιήο θήκεο, όζν θαη γηα ηα ζηειέρε. ΢ύκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην 35% όζσλ ξσηήζεθαλ
ζεσξεί όηη ε εηαηξεία ηνπο δηαζέηεη θάπνηα πνιηηηθή γηα ειεγρόκελε ρξήζε ησλ Μέζσλ
Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο. Οη ππόινηπνη αλαθέξνπλ όηη νη εηαηξείεο ηνπο αδηαθνξνύλ γηα ηε
ρξήζε απηή ή έρνπλ άγλνηα απηήο ηεο ρξήζεο. Από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκόδνπλ πνιηηηθή
έιεγρνπ, ην 56% είλαη ειιεληθέο πνιπεζληθέο, ην 31% ακηγώο ειιεληθέο θαη ην 32%
πνιπεζληθέο.
Γεληθά, ε πιεηνλόηεηα ησλ ζηειερώλ πηζηεύεη όηη ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ εηαηξεία ηνπο πεξηζζόηεξν νξγαλσκέλα θαη όηη ε εηαηξεία ζα
πξέπεη λα επηθνξηίζεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε ηε ζρεηηθή επζύλε ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ
θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Μηα νξγαλσκέλε ρξήζε από ην ηκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζα
βειηίσλε ηηο ζρέζεηο ζην εζσηεξηθό ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ζα
δηεύξπλε ηηο επηινγέο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη πξόζιεςε πξνζσπηθνύ. Σν ηκήκα Μάξθεηηλγθ
θαη Πσιήζεσλ ζα βειηίσλε ηελ πξνώζεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ηε δηαθήκηζε, ηελ
έξεπλα αγνξάο αιιά θαη ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο.

9

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο σο εξγαιεία δηαδειώζεσλ
Ο ξόινο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ζηηο δηαδειώζεηο θαη ηηο επαλαζηάζεηο έρεη
ζπγθεληξώζεη ηελ πξνζνρή ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Υάξε ζηα
Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο είλαη αθόκα πην δύζθνιε ε δηαηήξεζε ελόο απηαξρηθνύ
θαζεζηώηνο αθόκα θαη γηα θξάηε όπσο ην Ιξάλ θαη ε Μπαλκάξ θαη ζα κπνξνύζε λα μεθηλήζεη
έλα λέν θύκα εθδεκνθξαηηζκνύ ζε όιε ηελ πθήιην. ΢ηηο εμεγέξζεηο ηεο Σπλεζίαο θαη ηεο
Αηγύπηνπ παξαηεξήζεθε κηα εθηεηακέλε ρξήζε Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο όπσο ην
facebook θαη ην yahoo ζηελ πξνζπάζεηα νξγάλσζεο, επηθνηλσλίαο θαη ηειηθά λα ππνθίλεζεο
εθζηξαηεηώλ πνιηηηθήο αλππαθνήο θαη δξάζεσλ ζηνπο δξόκνπο. Η Ιξαληθή πξάζηλε
επαλάζηαζε ην 2009 παξαθνινπζήζεθε ζηελά από ηα δπηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κέζσ
ηνπ youtube θαη ηνπ twitter. Η επαλάζηαζε ηεο Μνιδαβίαο ην 2009 απέθηεζε ην πξνζσλύκην
«Η Δπαλάζηαζε ηνπ twitter». Σν Γελάξε ηνπ 2011, ν πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ Μπάξαθ Οκπάκα ζε
ζπλέληεπμε ζην youtube ζύγθξηλε ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε κε παγθόζκηεο αμίεο όπσο ε
ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ.

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζε επαλαζηαηηθέο νκάδεο λα
κεηώζνπλ ην θόζηνο ηεο ζπκκεηνρήο, νξγάλσζεο, ζηξαηνιόγεζεο θαη εθπαίδεπζεο νπαδώλ.
Αιιά όπσο θάζε εξγαιείν έηζη θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρνπλ έκθπηεο αδπλακίεο
θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο εμαξηάηαη από ην πόζν απνηειεζκαηηθά ηα ρξεζηκνπνηνύλ νη
εγέηεο θαη αιιά θαη από ην πόζν πξνζβάζηκα είλαη ζηνπο νπαδνύο ησλ δηαθόξσλ θηλεκάησλ.

10

Σν δηαδίθηπν επηηξέπεη ζε έλαλ επαλαζηαηηθό ππξήλα λα δηαδώζεη επξέσο όρη κόλν ην
ηδενινγηθό ηνπ κήλπκα αιιά θαη ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θαη ην επηρεηξεζηαθό ζρέδην. Οη
πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη ζηηγκηαία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Σα βίληεν ηνπ
youtube πνπ επεμεγνύλ ηηο αξρέο θαη ηηο ηαθηηθέο ηνπ ππξήλα ελόο θηλήκαηνο, επηηξέπνπλ ζηα
ζηειέρε λα κεηαθέξνπλ κε αζθάιεηα θαη ειάρηζην θόζηνο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε
δηάζπαξηνπο νπαδνύο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηαμηδέςνπλ. Σα θηλήκαηα δηακαξηπξίαο κπνξνύλ
λα πξνζεγγίζνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδσλ νπαδώλ κε έλα απιό κήλπκα ζην facebook ή ζην
twitter ζηέιλνληαο έλα καδηθό θάιεζκα γηα δξάζε κέζα ζε δεπηεξόιεπηα αληί λα
δηνξγαλώλνπλ εθζηξαηείεο δξάζεο ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο.
Έλα θίλεκα κε ρακειό θόζηνο νξγάλσζεο θαη επηθνηλσλίαο δε ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή
ρξεκαηνδόηεζε. Έηζη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληύπσζε όηη είλαη έλα θαζαξά ληόπην
θίλεκα επξείαο απήρεζεο ρσξίο μέλνπο ππνζηεξηρηέο. ΢ύκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
ηνπ facebook ην θίλεκα ηεο 6εο Απξηιίνπ ζηελ Αίγππην είρε πεξίπνπ 89.250 αλζξώπνπο πνπ
δήισλαλ πσο ζα παξεπξεζνύλ ζηελ εθδήισζε ηεο 28 Ιαλνπαξίνπ ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Stratfor εθεί βξηζθόηαλ έλαο πνιύ κηθξόηεξνο αξηζκόο
δηαδεισηώλ. Σν θίλεκα ηεο 6εο Απξηιίνπ είλαη θηηαγκέλν γηα ηνλ κηθξό αξηζκό Αηγππηίσλ πνπ
έρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν πνπ ην OpenNet Initiative ππνιόγηζε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2009
όηη είλαη ην 15,4% ηνπ πιεζπζκνύ. Παξ όηη ην πνζνζηό απηό είλαη πνιύ πην κεγάιν από ό,ηη
ζηηο ππόινηπεο αθξηθαληθέο ρώξεο σζηόζν είλαη κηθξό ζε ζρέζε κε ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο
ηεο Μ. Αλαηνιήο.

Πσο κπνξεί λα αληηδξάζεη κηα θπβέξλεζε; Ο πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα κηα θπβέξλεζε
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο γηα λα αληηκεησπίζεη θηλήκαηα
δηακαξηπξηώλ είλαη λα παξαθνινπζεί ην πεξηερόκελν ησλ ζρεηηθώλ ζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο. Απηό έθαλαλ κε επηηπρία νη αξρέο πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηηο δηακαξηπξίεο ζην
παγθόζκην θέληξν εκπνξίνπ θαη ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ G8 όπσο επίζεο θαη ζηα παλεζληθά
ζπλέδξηα ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνύ θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνύ θόκκαηνο ζηηο Η.Π.Α. Σν θίλεκα ηεο
6εο Απξηιίνπ ζηελ Αίγππην βξήθε ηελ αζηπλνκία ζε θάζε ηόπν δηακαξηπξίαο. Η θπβέξλεζε
ηνπ Ιξάλ έθιεηζε ην facebook αιιά όρη ην twitter θαζώο δελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηηο δπλαηόηεηεο

11

ηνπ ηειεπηαίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Thaksin Shinawatra πξώελ πξσζππνπξγόο ηεο
Σατιάλδεο θαη εηδηθόο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο δηνξγάλσζε ηειεδηαζθέςεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν
θαηάθεξε λα δηνξγαλώζεη δύν καδηθά θύκαηα δηαδειώζεσλ κε πεξίπνπ 100.000 ππνζηεξηρηέο
ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε ηεο Σατιάλδεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 θαη ηνλ Απξίιην θαη Μάην ηνπ
2010. Παξόια απηά δελ θαηόξζσζε λα πάξεη ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ. Από ηα παξαπάλσ
πξνθύπηεη όηη όπσο θαη κηα επηρείξεζε δε κπνξεί λα βαζίδεηαη κόλν ζην ηκήκα πιεξνθνξηθήο
γηα λα πνπιήζεη ην πξντόλ ηεο έηζη θαη ηα θηλήκαηα δηακαξηπξίαο ζπάληα είλαη επηηπρεκέλα αλ
θαζνδεγνύληαη από ην ππόγεην θάπνηνπ ζε κηα εηθνληθή αξέλα.

Σα Κεηνλεθηήκαηα ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο

Σειηθά ε ηερλνινγία καο θάλεη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν θνηλσληθνύο; Σα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο απνηεινύλ πξαγκαηηθά έλα ρώξν πνπ καο επηηξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ζρέζεηο, λα
επηθνηλσλήζνπκε θαη παξάιιεια λα ελεκεξσζνύκε θαη λα δηαζθεδάζνπκε ή είλαη απεηιή γηα
ηελ θαζεκεξηλή αλζξώπηλε επαθή;

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο είλαη:

ε απνζηνιή ζεμνπαιηθώλ κελπκάησλ θαη εηθόλσλ

ε πίεζε πνπ ηα θνηλσληθά δίθηπα αζθνύλ ζηα παηδηά θαη ζηε δπλαηόηεηα νξζήο
δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ ηνπο

ε έθζεζε ησλ εθήβσλ ζηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά αηόκσλ πνπ «ςαξεύνπλ» ηα
ζύκαηά ηνπο ζην δηαδίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1. Υξήζηεο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ζπρλά εθκεηαιιεύνληαη άιινπο
ρξήζηεο. Αθνύ κάζνπλ ζηνηρεία δηακνλήο ζηε ζπλέρεηα εθβηάδνπλ ηα ζύκαηά
ηνπο θαη απνζπνύλ ρξεκαηηθά πνζά κε ηελ απεηιή άζθεζεο ζσκαηηθήο βίαο.

12

2. Πνιιέο από ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο
ελδέρεηαη λα δηεπθνιύλνπλ πεξηζηαηηθά παξελόριεζεο. Οη επηηήδεηνη έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύλ επαλεηιεκκέλα κε ηα ελ δπλάκεη ζύκαηά ηνπο.
3. Η επηζεηηθόηεηα κεηαμύ ζπλνκήιηθσλ εθηείλεηαη θαη πέξα από ην ζρνιείν θαη
ηε γεηηνληά ζην δηαδίθηπν. Δθηελέζηεξε αλάιπζε γηα ηνλ ειεθηξνληθό ζρνιηθό
εθθνβηζκό γίλεηαη παξαθάησ.

ηα θαηλόκελα λεαληθήο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο. Καζώο πεηξακαηίδνληαη κε ηα Μέζα
Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, ηα παηδηά ζπλαληνύλ ηπραία ηζηνζειίδεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ δελ
είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη παηδηά πνπ θάλνπλ
επηθίλδπλεο πξάμεηο εθηόο δηαδηθηύνπ ζα θεξζνύλ αλάινγα θαη ζην δηαδίθηπν.

΢ηα παξαπάλσ αξλεηηθά ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη ηα
αθόινπζα:

Ο εληνπηζκόο ζην θπζηθό θόζκν. Μέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη δπλαηή ε
άληιεζε δεδνκέλσλ πνπ βνεζνύλ ζηνλ εληνπηζκό ηνπ ρξήζηε ζηνλ πξαγκαηηθό
θόζκν όπσο γηα παξάδεηγκα κηα θσηνγξαθία κπξνζηά από ην ζπίηη ηνπ ρξήζηε.

Η απώιεηα επαθήο κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. Οη ρξήζηεο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο πνιιέο θνξέο αξρίδνπλ λα μεθεύγνπλ από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη
βπζίδνληαη ζηνλ εηθνληθό θόζκν ηνπ δηαδηθηύνπ (facebook, twitter θ.ά). Οη θαλόλεο
ηνπ ςεθηαθνύ θόζκνπ θαζνξίδνπλ πηα ηε δσή ηνπο. Οη θαλαηηθνί ρξήζηεο δε βγαίλνπλ
από ην ζπίηη, δελ αζρνινύληαη κε ηα καζήκαηα ηνπο, θηάλνπλ ζε ζεκείν λα κελ
ηξέθνληαη θαλνληθά θαη έηζη ζηγά - ζηγά ρσξίο λα ην αληηιακβάλνληαη αξρίδνπλ λα
εμαξηηόληαη από ηνλ εηθνληθό θόζκν θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κόλν κε ηνπο
εηθνληθνύο ηνπο θίινπο.

Η παξάλνκε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηώλ. Οη ρξήζηεο αλαξηνύλ
ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο ζην facebook θαη ην twitter ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία όπσο
ην πόηε έρνπλ γελλεζεί ,ηε δηεύζπλζε ηνπο θαη άιια. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο.

Η δεκηνπξγία ςεύηηθσλ ινγαξηαζκώλ κε ηε ρξήζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ άιισλ
πξνζώπσλ. Απηά ηα ςεύηηθα πξνθίι δεκηνπξγνύληαη κε ζθνπό ηελ πξνζβνιή θαη ηνλ
εμεπηειηζκό άιισλ αηόκσλ ή ηελ απόθηεζε θέξδνπο από ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
θήκεο γλσζηώλ εηαηξεηώλ ή πξνζσπηθνηήησλ.

Η θαθή ρξήζε ηεο γιώζζαο. Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξνύλ λα
επηδεηλώζνπλ ηε γξαπηή γιώζζα ησλ ρξεζηώλ ηνπο θαζώο νη ρξήζηεο αλαπηύζζνπλ

13

θαθέο ζπλήζεηεο νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη λα κε
γξαθνύλ ζσζηά.
Ζιεθηξνληθόο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο
Έλαο λένο όξνο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηνλ παξαδνζηαθό ζρνιηθό εθθνβηζκό θαη λα ηνπ
πξνζδώζεη θαηλνύξηα κνξθή:
Χο ειεθηξνληθόο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο νξίδεηαη ε ρξήζε πιεξνθνξηώλ θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο
από έλα παηδί ή έθεβν ή κηα νκάδα παηδηώλ ή εθήβσλ πνπ, κε επαλαιακβαλόκελα ερζξηθή
ζπκπεξηθνξά, επηδηώθνπλ λα βιάςνπλ θάπνηνλ ζπλνκήιηθν ηνπο κε απεηιέο, παξελνριήζεηο,
ριεπαζκνύο θαη ζπθνθαληίεο.
Σα ζύκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ θνηλά
ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο:

Έρνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε

Δίλαη άηνκα εζσζηξεθή θαη απνκνλσκέλα ,δελ έρνπλ αξθεηνύο θίινπο

Δίλαη πνιύ ππνρσξεηηθά

Τπνιείπνληαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο

Έρνπλ ρακειό αλάζηεκα ή αδύλακε θπζηνγλσκία ζε ζρέζε κε απηή ηνπ ζύηε

Φαίλνληαη αλίθαλα λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο

Σείλνπλ λα είλαη ήζπρα ,πξνζερηηθά ,αγρώδε ,αλαζθαιή θαη επαίζζεηα

Δίλαη επηξξεπή ζηελ εθδήισζε ςπρνινγηθώλ (ζρνιηθή θνβία) θαη ςπρνζσκαηηθώλ
(εκεηόο ,δηαηαξαρέο ύπλνπ) ζπκπησκάησλ.

Σα άηνκα πνπ πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο ειεθηξνληθνύ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ παξνπζηάδνπλ ηα
παξαθάησ θνηλά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο:

Μπνξεί λα έρνπλ βηώζεη νη ίδηνη ηνλ εθθνβηζκό.

Να αξέζθνληαη ζην λα γεινύλ κε ηνπο άιινπο, λα ηνπο πιεγώλνπλ θαη λα
επηβάιινληαη.

Να είλαη ππεξβνιηθά επηζεηηθνί θαη θαηαζηξνθηθνί ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο.

14

Σα ζύκαηα ειεθηξνληθνύ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα άγρνπο θαη
θαηάζιηςεο. Δπηζπκνύλ λα απνθύγνπλ ην ζρνιείν, εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη
ρακειέο ζρνιηθέο επηδόζεηο. ΢παληόηεξα, σο αληίδξαζε ζην ζηξεο πνπ βηώλνπλ, ηα ζύκαηα
πηνζεηνύλ βίαηε ζπκπεξηθνξά είηε ελαληίνλ άιισλ είηε ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ ηνπο.
Πώο κπνξεί έλαο γνληόο λα θαηαιάβεη πσο ην παηδί ηνπ έρεη πέζεη ζύκα ειεθηξνληθνύ
εθθνβηζκνύ; ΢εκάδηα πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο γνληνύο είλαη ε έληνλε
αλαζηάησζε ηνπ παηδηνύ κεηά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ή ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, ε
απόζπξζή ηνπ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο θίινπο ηνπ, ε ζρνιηθή απνηπρία θαη ε
απνθπγή ηνπ ζρνιείνπ θαη ε θαθή δηάζεζε.
Πσο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί επηηπρεκέλα ε ειεθηξνληθή παξελόριεζε;
΢ηηο πεξηπηώζεηο ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ ζπληζηάηαη ζην ζύκα:

Να κνηξαζηεί ην γεγνλόο κε θάπνηνλ ελήιηθα θαη λα ηνπ επηηξέςεη λα βνεζήζεη.

Να κελ απαληά ζηνλ εθθνβηζκό.

Να απνθιείζεη ειεθηξνληθά ηνλ ζύηε όπνπ απηό είλαη δπλαηό.

Να θξαηά αξρεία ή λα εθηππώλεη ηα κελύκαηα πνπ ιακβάλεη.

Να δεκηνπξγήζεη λέν ειεθηξνληθό ινγαξηαζκό ή λα αιιάμεη ηνλ αξηζκό ηνπ θηλεηνύ
ηνπ ηειεθώλνπ.

15

Οη Πξννπηηθέο ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο

Πξηλ κηιήζνπκε γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο θαιό ζα ήηαλ λα
αλαθεξζνύκε ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελόο δηθηύνπ θαζώο θαη ζε
κεξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ facebook ζηελ Διιάδα.
Παξάγνληεο επηηπρίαο θαη αλάπηπμε ελόο δηθηύνπ
Μεξηθνί από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ελόο δηθηύνπ θαη βνεζνύλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ είλαη:

Η επθνιία ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, δειαδή κε
emails, chat, bloggs, sms θαη ινηπά.

Σα κέιε ελόο δηθηύνπ κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηδεώδε, ελδηαθέξνληα.

Η Πξνζθνξά ηνπ δηθηύνπ. Σν δίθηπν πξέπεη λα έρεη έλα μεθάζαξν ξόιν θαη λα πξνβάιεη
ζεηηθή επίδξαζή ζηα κέιε ηνπ δηθηύνπ.

Η δνκή. Σν δίθηπν πξέπεη επίζεο λα έρεη κηα μεθάζαξε θαη δηαθξηηή δνκή γηα ηα κέιε ηνπ.

Ο ππεύζπλνο ηνπ δηθηύνπ. Η θαιή ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ εμαξηάηαη από ηνπο δηαθξηηνύο
ξόινπο

πνπ

έρνπλ

ηα

κέιε

ηνπ.

Ιδηαίηεξε

ζεκαζία

έρεη

ν

ξόινο

ηνπ

ζπληνληζηή/ππεύζπλνπ ηνπ δηθηύνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ νκαιόηεηα θαη ηελ ακεζόηεηα
ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ επζύλε ηεο νξγάλσζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθηύνπ.
΢ην Facebook 1 ζηνπο 4 Έιιελεο
Πεξηζζόηεξνη από 2,8 εθαη. είλαη νη Έιιελεο πνπ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκό ζην Facebook.
΢πλνιηθά ην facebook έρεη 481 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο. Απηό πξνθύπηεη από ηα πην πξόζθαηα
ζηνηρεία ηνπ Facebakers κία ηζηνζειίδα πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ
Facebook.
΢ηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 28ε ζέζε, κία αξθεηά θαιή επίδνζε αλ
αλαινγηζηεί θαλείο όηη ε ρώξα καο δελ δηεθδηθεί δάθλεο όζνλ αθνξά ζηε δηείζδπζε ησλ
ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ. Αλ θαη ην Facebakers δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη πόζνη είλαη νη
Έιιελεο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ην Facebook, ε εθηίκεζε είλαη όηη
ηνπιάρηζηνλ 1,5 εθαη. είλαη ελεξγνί ρξήζηεο. Δπίζεο, νη άλδξεο είλαη πεξηζζόηεξνη θαζώο ν
ειιεληθόο αλδξηθόο πιεζπζκόο αξηζκεί 1.556.220 ρξήζηεο έλαληη 1.216.380 γπλαηθώλ.
Οη πξννπηηθέο ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο σο ην 2015
Μέρξη ην 2015, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, πνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο
ζην δηαδίθηπν αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 15 δηζεθαηνκκύξηα, δειαδή ζα είλαη θαηά
πξνζέγγηζε δηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ πιαλήηε. Απηό πξνβιέπεη ε κεγάιε

16

ακεξηθαληθή εηαηξία Cisco, πνπ εηδηθεύεηαη ζηνλ εμνπιηζκό δηθηύσλ. ΢ύκθσλα κε ην BBC,
πξνβιέπεη όηη ηα ακέζσο επόκελα ρξόληα ζα ππάξμεη κηα «έθξεμε» ησλ ιεγόκελσλ
«έμππλσλ» ζπζθεπώλ, όπσο νη ππνινγηζηέο-ηακπιέηεο, ηα «έμππλα» θηλεηά, νη «έμππλεο»
ηειενξάζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο κεραλήκαηα κε απμεκέλε «λνεκνζύλε» θαη κε
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Μεηαμύ άιισλ, πξνβιέπεηαη όηη ην 2015 νη θάηνηθνη ηεο
Γεο, θάζε δεπηεξόιεπην, ζα παξαθνινπζνύλ έλα εθαηνκκύξην ιεπηά ζε δσληαλή ζύλδεζε,
πνπ ζα απνηεινύλ θαη ηνλ θύξην όγθν δεδνκέλσλ ζηελ παγθόζκηα δηαδηθηπαθή θίλεζε, ε
νπνία, θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηεο Cisco, ζα θηάζεη ηα 966 exabytes εηεζίσο (1 exabyte = κε 1
ελλεάθηο εθαηνκκύξηα bytes).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη γηα πξώηε θνξά ην 2004 ε κεληαία θίλεζε ζην παγθόζκην Γηαδίθηπν
μεπέξαζε ην θξάγκα ηνπ ελόο exabyte θαη έθηνηε απμάλεηαη κε εληεηλόκελν ξπζκό. Πάλσ από
ην 40% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ - δειαδή πεξίπνπ ηξία δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνηαλακέλεηαη λα βξίζθνληαη ηαπηόρξνλα δηαζπλδεκέλνη (online) ην 2015. ΢ύκθσλα κε ηε Cisco,
απηή ε ηάζε νινέλα κεγαιύηεξεο επέθηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, απμάλεη ηηο πηέζεηο
ζηελ ππνδνκή ηνπ δηαδηθηύνπ δηεζλώο. "Σν πην ζεκαληηθό δήηεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε, είλαη
πώο λα δηαρεηξηζηνύκε έμππλα όιε απηή ηελ θίλεζε", δήισζε ν αληηπξόεδξνο ηεο εηαηξίαο
΢νπξάηδ ΢εηί.
Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ isuppli ε wireless θνηλσληθή δηθηύσζε ζα είλαη ε <ρώξα ησλ
ζαπκάησλ> ζην κέιινλ γηα ηνπο ζρεηηδόκελνπο κε ηνλ ρώξν. Μέζα ζηα επόκελα 10 ρξόληα
ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά ζα δνζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Η πξόζβαζε ζηηο θνηλσληθέο εθαξκνγέο ζα γίλεηαη θπξίσο από θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ζα
ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο από ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηώλ. Έηζη ε αλάπηπμε λέσλ
δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ζα είλαη ην επόκελν βήκα θαη θαη’επέθηαζε ε δηαθεκηζηηθή αγνξά ζα
βηώζεη πεξηόδνπο αθκήο.
Χζηόζν ζα ππάξμνπλ λέεο εθαξκνγέο ηόζν ζην ρώξν ηεο πξνβνιήο-εηθόλαο όζν θαη ζην
ρώξν ηεο εμεδεηεκέλεο ηερλνινγίαο γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο παξαπάλσ ηάζεηο
Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζρεηίδνληαη κε
παξάγνληεο όπσο
1.

Ζ θαηαλάισζε

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη κεραλέο παξαγσγήο ρξήκαηνο, απμάλνπλ ηελ
θαηαλάισζε κε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά όπσο εηδηθέο πξνζθνξέο, εηδηθά πξνλόκηα, δώξα γηα
ηνπο θίινπο θαη άιια. Οη εηαηξείεο όπσο ε Google, Facebook θαη Amazon εηζπξάηηνπλ ζήκεξα
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε έλαλ από εκάο: ηηο ζπκπάζεηεο θαη αληηπάζεηεο καο, ηα
ζπκθέξνληά καο. ΢ύληνκα ζε κηα επνρή ηνπ Web 3.0, κηα επνρή ηνπ ΢εκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ,
δελ ζα ρξεηάδεηαη πιένλ λα αλαδεηήζεη θαλείο πιεξνθνξίεο ζην Α. Σν δηθαίσκα
πιεξνθόξεζεο ζα ζεξβίξεηαη ζηνπο ζσζηνύο αλζξώπνπο ηε ζσζηή ζηηγκή, εμνηθνλνκώληαο

17

πνιύ ρξόλν, πξνζπάζεηα θαη ελέξγεηα κε όηη αξλεηηθό κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απηό γηα
πξνζσπηθά
2.

Ζ δπλαηόηεηα έθθξαζεο

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ηα ζεκεία πνπ βνεζνύλ ηνπο λένπο λα εθθξαζηνύλ.
Χο εθ ηνύηνπ, ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο είλαη θπξίσο κηα αληαλάθιαζε ηεο θνπιηνύξαο
ησλ λέσλ.
3.

Ζ θηιία

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη κέξε όπνπ νη λένη κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο
ππάξρνληεο θηιίεο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο . Θα είλαη πιένλ δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη
ε παξέα κε αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν θαη όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα, όιεο ηηο
εζλόηεηεο θαη όιεο ηηο πεπνηζήζεηο. Έλα λέν παγθόζκην ρσλεπηήξη δεκηνπξγείηαη.
4.

Ζ αλαδήηεζε θαη πξνβνιή ηεο ηαπηόηεηαο

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ρώξνη γηα ηελ αλάπηπμε ηαπηόηεηαο θαη ηεο
πξνβνιήο ηεο απην-εηθόλαο. Δπίζεο, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζπλθαηαζθεπαζηέο ησλ ηαπηνηήησλ ν έλαο ηνπ άιινπ.
5.

Ζ εγθιεκαηηθόηεηα

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνηεινύλ έλα Διληνξάλην γηα παηδόθηινπο θαη θάζε
ινγήο εγθιεκαηίεο. Όζν νη ρξήζηεο δελ ιακβάλνπλ κέηξα αζθάιεηαο θαη δελ θαηαβάινπλ
αξθεηή πξνζπάζεηα ώζηε λα δηαηεξήζνπλ ηα <αξπαθηηθά δώα> έμσ από ηηο δηαδηθηπαθέο
γεηηνληέο ηνπο ηόζν ζα απμάλεηαη ε εγθιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη νη ηζηόηνπνη
θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα παξακέλνπλ κέξε όπνπ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα θνβίζνπλ θαη λα
απεηιήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ .
6.

Ζ κίκεζε

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη κέξε όπνπ νη λένη κηκνύληαη θαη αληηγξάθνπλ ηνπο
άιινπο κέζσ ησλ πεξηνδηθώλ κόδαο, ησλ κνπζηθώλ βίληεν, ησλ ζηίρσλ ηξαγνπδηώλ, ησλ
δηαθεκίζεσλ θαη άιια.
7.

Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη κέξε πνπ παξέρνπλ ζηνπο λένπο δπλαηόηεηεο
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη έηζη κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ ζην κέιινλ ζηελ
πξνζπάζεηα επηινγήο θαη πξνώζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσή.
8.

Οη ζρέζεηο

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο λα εθθξαζηνύλ κε έλα ζηνξγηθό
ηξόπν, δεκηνπξγώληαο έηζη επηπιένλ αλζξώπηλεο ζρέζεηο.
9.

Ζ δεκνθξαηηθή πξννπηηθή

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ηα ζεκεία πνπ επηηξέπνπλ ζε όινπο λα έρνπλ κηα
θσλή ζηελ θνηλσλία. Μέζα από ηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνύλ λα αθνπζηνύλ θαη λα
εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο.
10.

Ζ θνηλσληθή πξννπηηθή
18

Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο.
Δπίζεο βνεζνύλ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζπζηνιήο ή ηεο κνλαμηάο.
11.

Οη επηρεηξήζεηο

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα επεξεάδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ιεηηνπξγνύλ νη επηρεηξήζεηο.
12.

Ζ εμέιημε ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο

Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο είλαη ππεξθνξησκέλνο κε πνιιέο πιεξνθνξίεο, ην πεξηερόκελν ησλ
νπνίσλ ζα γίλεηαη όιν θαη πην πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. Οη εηαηξείεο κε
όπσο ην Facebook θαη ην Google επελδύνληαο κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, ζα εμαζθαιίδνπλ
ζηνπο ρξήζηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αθνξνύλ.

19

Β ΚΔΡΟ΢
Ζ ΠΔΡΗΠΣΩ΢Ζ ΣΖ΢ ΑΛΓΡΟΤ
Κεζνδνινγία
Η παξνύζα έξεπλα έρεη ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζε
καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ππό κειέηε ζέκα
είλαη ε δηείζδπζε ηεο ρξήζεο ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζε ρξήζηεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο
καζεηώλ, νη ιόγνη ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ν ηξόπνο ρξήζεο απηώλ.
΢ρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο, εθαξκόζηεθε ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο
επηζθόπεζεο

απόςεσλ

κε

ηε

ρξήζε

εξσηεκαηνινγίνπ.

Γηα

ηε

δεκηνπξγία

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θνηλσληθνύ
εξσηεκαηνινγίνπ εθ ηνπ κεδελόο (Καηεξέινο, 2002). Σν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από 21
εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ. Καη ε δεκηνπξγία ηνπ βαζίζηεθε ζηε ζεσξεηηθή δηεξεύλεζε ηνπ
ζέκαηνο θαη ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη επαθή κε ην δείγκα ησλ καζεηώλ. Η ζύληαμε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ιακβάλνληαο ππόςε
ηελ ειηθία ησλ εξσηώκελσλ ώζηε λα επηηεπρζεί ε λνεκαηηθή θαη ιεμηθνινγηθή θαηαιιειόηεηα
ησλ εξσηήζεσλ.
Σν εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε ζε 23 καζεηέο ηεο δεπηέξαο γπκλαζίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Λ. Σ.
Γαπξίνπ Άλδξνπ θαη απαληήζεθε αλώλπκα.
Αθνινύζεζε ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε πνζνζηώλ θαη ε παξνπζίαζε
απηώλ κε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα. Γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηνπ κειεηώκελνπ ζέκαηνο
εθηηκήζεθαλ πνζνζηά πνπ αθνξνύλ ζηε γλώζε θαη ρξήζε ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην
καζεηηθό δείγκα, ζην ρξόλν πνπ αθηεξώλνπλ ζε απηή θαηά ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ζηνπο
ιόγνπο θαη ζηνπο ηξόπνπο ρξήζεο ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ, εηθνληθνί θίινη, ζπδεηήζεηο, πξνβιήκαηα).
Οη εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην αλαθέξνληαη ζηνλ ηζηόρσξν θνηλσληθήο δηθηύσζεο
Facebook θαζώο απνηειεί ηελ πιένλ δεκνθηιή επηινγή θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπσο
δηαπηζηώζεθε εκπεηξηθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ρξήζε
θνηλσληθήο δηθηύσζεο γεληθόηεξα θαζώο άιινη ηζηόρσξνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο παξέρνπλ
παξόκνηεο δπλαηόηεηεο ζην ρξήζηε.

20

Γεδνκέλα - Απνηειέζκαηα Έξεπλαο – Δξκελεία
1) Από ηνπο 23 καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 8 (35%) είλαη αγόξηα θαη νη 15
(65%) θνξίηζηα. Οη 12 είλαη ειηθίαο 12 έσο 14 εηώλ θαη νη ππόινηπνη 15 έσο 18 εηώλ. Σν 83%
θαηνηθεί ζε ρσξηό θαη ην ππόινηπν 17% ζε νηθηζκνύο (πίλαθαο 1β θαη δηάγξακκα 1β).
Πίλαθαο 1α
αγόξηα

θνξίηζηα

35%

65%

8

15

θ ύιν εξσηεζέλησλ

65%
70%
60%
50%

35%

40%

Series1

30%
20%
10%
0%
αγόρια

κορίηζια

Γηάγξακκα 1

Πίλαθαο 1β
Μπαηζί
Γαύξην
57%
26%
13
6

21

άιιν
17%
4

ηόπνο θαηνηθίαο

17%
Μπ αηζί
Γαύριο
57%

26%

άλλο

Γηάγξακκα 1β
2) Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2, 17 καζεηέο αζρνινύληαη θαζεκεξηλά κε ηνλ Η-Τ ιηγόηεξν
από 1 ώξα θαη 6 καζεηέο πάλσ από 1 ώξα. Γειαδή ην 74% ησλ καζεηώλ αζρνιείηαη κε ηνλ
Η-Τ ιηγόηεξν από 1 ώξα ηελ εκέξα, ελώ ην 26% παξαπάλσ από 1 ώξα (δηάγξακκα 2). Σν
πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ αζρνινύληαη πάλσ από 1 ώξα κε ηνλ Η-Τ είλαη κηθξό, σζηόζν
πξόθεηηαη γηα αμηνπξόζερην πνζνζηό.
Πίλαθαο 2
<1

>1

74%

26%

17

6

ώξεο ελαζρόιεζεο κε ηνλ Η_Υ θάζε κέξα

26%
<1
>1
74%

Γηάγξακκα 2

22

3) Ο πίλαθαο 3 δείρλεη όηη 15 παηδηά ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν κέζσ Η-Τ, 4 κέζσ notebook,
θαη 4 κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. ΢ην δηάγξακκα παξαηεξνύκε όηη ην 65% ησλ καζεηώλ
ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Η-Τ γηα λα ζπλδεζνύλ ζην δηαδίθηπν, ην 17% ην notebook θαη ην 17% ην
θηλεηό ηνπο ηειέθσλν.

Πίλαθαο 3

Η-Υ
65%
15

Notebook
17%
4

θηλεηό
ηειέθσλν
17%
4

ηξόππο ζύλδεζεο κε ην δηαδίθηπν

17%
Η-Υ
Notebook
κινηηό ηηλέθωνο

17%
65%

Γηάγξακκα 3
4) ΢ην εξώηεκα ζρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πόζν νη ζπκκαζεηέο ησλ καζεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν νη απαληήζεηο έρνπλ σο εμήο: 1
καζεηήο απάληεζε όηη νη θίινη ηνπ δε ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν, 5 καζεηέο όηη νη θίινη
ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν ιίγν θαη 17 όηη νη θίινη ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν
ζπλέρεηα. Γειαδή ην 4% ησλ καζεηώλ έρεη θίινπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν, ην
22% έρεη θίινπο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ ιίγν θαη ην 74% έρεη θίινπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην
δηαδίθηπν ζπλέρεηα (δηάγξακκα 6).

θακία
4%
1

Πίλαθαο 4
κηθξή
ζπλερήο
22%
74%
5
17

23

ρξήζε δηαδηθηύνπ από θ ίινπο

4%
22%
καμία
μικρή
ζσνετής
74%

Γηάγξακκα 4
5) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 5, 19 καζεηέο δήισζαλ όηη γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη 4 όηη δε γλσξίδνπλ. ΢ην δηάγξακκα 5 παξαηεξνύκε όηη νη
πεξηζζόηεξνη καζεηέο (83%) γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Πίλαθαο 5
NAI

OXI

83%

17%

19

4

πνζνζηό γλώζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο

90%

83%

80%
70%
60%
50%

Series1

40%
30%

17%

20%
10%
0%
NAI

OXI

Γηάγξακκα 5

24

6) Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6, 11 καζεηέο έρνπλ ζεηηθή γλώκε γηα ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο ελώ 12 αξλεηηθή. ΢ην δηάγξακκα 6 παξαηεξνύκε όηη ην 48% ησλ καζεηώλ έρνπλ
ζεηηθή άπνςε γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ελώ ην 52% αξλεηηθή.
Πίλαθαο 6
ζεηηθή

αξλεηηθή

48%

52%

11

12

γλώκε γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο

48%

θεηική
αρνηηική

52%

Γηάγξακκα 6
7) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 7, 4 καζεηέο απάληεζαλ όηη ε γλώκε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο γηα
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη αξλεηηθή, 6 όηη ε γλώκε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο είλαη ζεηηθή
θαη 13 όηη ε νηθνγέλεηάο ηνπο δελ έρεη θακία γλώκε γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. ΢ην
δηάγξακκα 7 παξαηεξνύκε όηη ην 57% νηθνγελεηώλ ησλ καζεηώλ δελ έρεη θακία γλώκε γηα ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ην 26% έρεη ζεηηθή γλώκε θαη κόλν ην 17% έρεη γλώκε
αξλεηηθή. Πξνμελεί εληύπσζε ην πνζνζηό ησλ νηθνγελεηώλ πνπ δε γλσξίδεη κε ην ηη
αζρνινύληαη ηα παηδηά ηνπο ζην δηαδίθηπν ζρεδόλ ζε θαζεκεξηλή βάζε.

θακία
57%
13

Πίλαθαο 7
αξλεηηθή
26%
6

25

ζεηηθή
17%
4

γλώκε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
60%

57%

50%
40%
΢ειρά1

26%

30%

17%

20%
10%
0%
καμία

αρνηηική

θεηική

Γηάγξακκα 7
8) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 8, 15 καζεηέο δήισζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαζεκεξηλά θαη 8 όρη. Γειαδή θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο ην 65% ησλ καζεηώλ πνπ ξσηήζεθαλ (δηάγξακκα 8).

ΝΑΙ
65%
15

Πίλαθαο 8
ΟΦΙ
35%
8

πνζνζηό θαζεκεξηλήο ρξήζεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο
70%

65%

60%
50%
35%

40%

΢ειρά1

30%
20%
10%
0%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γηάγξακκα 8
9) ΢ηνλ πίλαθα 9 θαίλεηαη όηη 3 καζεηέο δελ επεξεάδνληαη θαζόινπ από ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο, 7 επεξεάδνληαη ιίγν, 11 αξθεηά θαη 10 πάξα πνιύ. ΢ην δηάγξακκα 9 παξαηεξνύκε
όηη ην 43% ησλ καζεηώλ δελ επεξεάδεηαη ή επεξεάδεηαη ιίγν από ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο ελώ ην 57% επεξεάδεηαη αξθεηά έσο πάξα πνιύ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ
καζεηώλ ζεσξνύλ όηη επεξεάδνληαη αξθεηά από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο παξά ην
γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ αξλεηηθή γλώκε γηα απηά.
26

Πίλαθαο 9
θαζόινπ

ιίγν

αξθεηά

πνιύ

13%

30%

48%

9%

3

7

11

2

βαζκόο επηξξνήο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα

48%

50%
45%
40%
35%

30%

30%
25%

Series1

20%
15%

13%
9%

10%
5%
0%
καθόλοσ

λίγο

αρκεηά

π ολύ

Γηάγξακκα 9
10) Ο πίλαθαο 10 δείρλεη όηη 17 καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα
δηαζθέδαζε θαη 6 γηα επηθνηλσλία. ΢ην δηάγξακκα 10 παξαηεξνύκε όηη ην 74% ησλ καζεηώλ
ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα δηαζθέδαζε θαη 26% γηα επηθνηλσλία.

Πίλαθαο 10
δηαζθέδαζε
74%
17

επηθνηλσλία
26%
6

27

ιόγνη ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο
74%

80%
70%
60%
50%

΢ειρά1

40%
26%

30%
20%
10%
0%
διαζκέδαζη

επ ικοινωνία

Γηάγξακκα 10
11) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 11, 3 καζεηέο δε γλσξίδνπλ θαλέλαλ από ηνπο δηθηπαθνύο
ηνπο θίινπο, 4 γλσξίδνπλ κεξηθνύο, 6 ζρεδόλ όινπο θαη 10 όινπο. ΢ην δηάγξακκα 11
παξαηεξνύκε όηη ην 43% ησλ καζεηώλ γλσξίδεη όινπο ηνπο δηθηπαθνύο ηνπ θίινπο, ην 26%
ζρεδόλ όινπο, ην 17% κεξηθνύο θαη ην 13% θαλέλαλ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη πξέπεη λα
δνζεί πξνζνρή ζην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δειώλνπλ όηη δε γλσξίδνπλ θαλέλαλ από ηνπο
δηθηπαθνύο ηνπο θίινπο.

θαλέλαλ
13%
3

Πίλαθαο 11
ζρεδόλ
κεξηθνύο
όινπο
17%
26%
4
6

όινπο
43%
10

Γσξίδεηε ηνπο δηαδηθηπαθνύο θίινπο ζαο;

13%
43%

17%

κανέναν
μερικούς
ζτεδόν όλοσς
όλοσς

26%

Γηάγξακκα 11

28

12) Ο πίλαθαο 12 δείρλεη όηη 14 παηδηά έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
γηα λα ιύζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ή θάπνην άιιν πξόβιεκα θαη 9 όρη. ΢ην δηάγξακκα 12
παξαηεξνύκε όηη ην 39% ησλ καζεηώλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
γηα λα ιύζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ελώ ην 61% όρη.

Πίλαθαο 12
ΝΑΙ
ΟΦΙ
61%
39%
14
9

Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα λα
ιύζεηε ηηο δηαθ νξέο ή θάπνην πξόβιεκα;

39%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
61%

Γηάγξακκα 12
13) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 13, 12 καζεηέο πηζηεύνπλ όηη ε επαθή κέζσ chat είλαη
νπζηαζηηθή θαη 11 όηη δελ είλαη. ΢ην δηάγξακκα 13 παξαηεξνύκε όηη ην 52% ησλ καζεηώλ
ζεσξνύλ ηελ επαθή κέζσ chat νπζηαζηηθή ελώ ην 48% δελ ηελ ζεσξνύλ νπζηαζηηθή.

Πίλαθαο 13
ΝΑΙ
ΟΦΙ
52%
48%
12
11

29

Πηζηεύεηε όηη είλαη νπζηαζηηθή ε επαθ ή κέζσ chat;

52%

53%
52%
51%
50%
49%

΢ειρά1

48%

48%
47%
46%
45%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γηάγξακκα 13
14) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 14, 16 καζεηέο ζεσξνύλ όηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
ζα απνηειέζνπλ ηξόπν ζύλαςεο ησλ ζρέζεσλ ζην κέιινλ θαη 7 όρη. ΢ην δηάγξακκα 14
παξαηεξνύκε όηη ην 70% ησλ καζεηώλ πηζηεύνπλ όηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα
απνηειέζνπλ ηξόπν ζύλαςεο ησλ ζρέζεσλ ζην κέιινλ, ελώ ην 30% δελ ην πηζηεύεη απηό. Σα
πνζνζηά απηά δείρλνπλ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πηζηεύνπλ όηη ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο ζα είλαη πνιύ ζεκαληηθά γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζην κέιινλ.

Πίλαθαο 14
ΝΑΙ
ΟΦΙ
70%
30%
16
7

Τα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα απνηειέζνπλ ζην
κέιινλ ηξόπν ζύλαςεο ζρέζεσλ;

30%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
70%

Γηάγξακκα 14

30

15) ΢ηνλ πίλαθα 15 θαίλεηαη όηη 5 καζεηέο είλαη εμαξηεκέλνη από ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο θαη όηη 18 δελ είλαη. ΢ην δηάγξακκα παξαηεξνύκε όηη ην 22% ησλ καζεηώλ είλαη
εμαξηεκέλνη από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ελώ ην 78% όρη. Σα πνζνζηά δηθαηνινγνύληαη
θαη από ην ρξόλν πνπ δηαζέηνπλ θαζεκεξηλά νη καζεηέο ζην δηαδίθηπν.

Πίλαθαο 15
ΝΑΙ
ΟΦΙ
22%
78%
5
18

πνζνζηό εμάξηεζεο από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο

80%
60%
΢ειρά1

40%
20%
0%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γηάγξακκα 15
16) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 16, 8 καζεηέο απάληεζαλ όηη δεκνζηεύνπλ πξνζσπηθά
ζηνηρεία ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη 15 όρη. Γειαδή ην 35% ησλ καζεηώλ δεκνζηεύεη πξνζσπηθά
ζηνηρεία ζην δηαδίθηπν ελώ ην 65% όρη (δηάγξακκα 16). Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ
απάληεζαλ όηη δεκνζηεύνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ζην δηαδίθηπν δελ είλαη θαη πνιύ κηθξό,
γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη απηνί νη καζεηέο κπνξεί λα θηλδπλεύνπλ.

Πίλαθαο 16
ΝΑΙ
ΟΦΙ
35%
65%
8
15

31

πνζνζηό δεκνζίεπζεο πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ζην
δηαδίθηπν

80%

65%

60%
35%

΢ειρά1

40%
20%
0%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γηάγξακκα 16
17) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 16, 17 καζεηέο πξνηηκνύλ ηνλ εηθνληθό από ηνλ πξαγκαηηθό
θόζκν θαη 6 όρη. ΢ην δηάγξακκα 17 παξαηεξνύκε όηη ην 74% ησλ καζεηώλ πξνηηκνύλ ηνλ
εηθνληθό θόζκν από ηνλ πξαγκαηηθό, πνζνζηό πνιύ αλεζπρεηηθό.

Πίλαθαο 17
ΝΑΙ
ΟΦΙ
74%
26%
17
6

πνζνζηό πξνηίκεζεο ηνπ εηθνληθνύ θόζκνπ αληί
ηνπ πξαγκαηηθνύ

26%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

74%

Γηάγξακκα 17
18) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 18, 8 καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ κόλν κε εηθνληθνύο
θίινπο, 10 όρη θαη 5 δελ έρνπλ πξόβιεκα. ΢ην δηάγξακκα 18 παξαηεξνύκε όηη ην 35% ησλ
καζεηώλ ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ κόλν κε εηθνληθνύο θίινπο, ην 43% όρη θαη ην 22% δελ
έρεη πξόβιεκα. Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη κπνξνύλ λα δήζνπλ κόλν κε
εηθνληθνύο θίινπο πξέπεη λα ζπδεηεζεί.

32

Πίλαθαο 18

ΝΑΙ
35%
8

ΟΦΙ
43%
10

ΓΔΝ ΔΦΩ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
22%
5

Θα κπνξνύζαηε λα δήζεηε ΜΟΝΟ κε εηθνληθνύο θίινπο;
50%
43%

45%
40%

35%

35%
30%
22%

25%

΢ειρά1

20%
15%
10%
5%
0%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΓΔΝ ΔΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Γηάγξακκα 18
19) Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 19, 4 καζεηέο (17%) πηζηεύνπλ όηη ε ελαζρόιεζε κε ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ράζηκν ρξόλνπ θαη 19 (83%) όηη δελ είλαη.

Πίλαθαο 19
ΝΑΙ
ΟΦΙ
17%
83%
4
19

33

Πηζηεύεηε όηη είλαη ράζηκν ρξόλνπ ε ελαζρόιεζε κε ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο;
90%

83%

80%
70%
60%
50%

΢ειρά1

40%
30%
20%

17%

10%
0%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γηάγξακκα 19

΢πκπεξάζκαηα

΢θνπόο ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζήο καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε 4 πηπρέο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο: α)Ση είλαη, πώο ιεηηνπξγνύλ β) Σα πιενλεθηήκαηα γ) Σα κεηνλεθηήκαηα θαη δ) Οη
πξννπηηθέο.
Χο κηα νκάδα πνπ απνηειείηαη από 4 κέιε αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο από δηάθνξεο πεγέο ζην
δηαδίθηπν. Αθνύ κνηξάζακε ηα επηζηεκνληθά εξσηήκαηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο καο,
επεμεξγαζηήθακε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπλζέζακε ην ζεσξεηηθό ηκήκα ηεο εξεπλεηηθήο
έθζεζήο καο. Έλαο άιινο ζηόρνο ηεο έθζεζεο ήηαλ λα ειέγμνπκε ην βαζκό γλώζεο θαη
ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Άλδξνπ. Απηό
ην επηρεηξήζακε κε ηελ έξεπλα πνπ θάλακε γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε ηε δηαλνκή
ζρεηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ ζε καζεηέο άιισλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο.
΢πκπεξάλακε όηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο αλζξώπσλ κε
θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηόηεηεο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα δεκηνπξγνύλ
νη ίδηνη πεξηερόκελν ζην δηαδίθηπν θαη λα ην κνηξάδνληαη κε άιινπο ρξήζηεο. Σα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ηζηνζειίδεο όπνπ νη ρξήζηεο θαζεκεξηλά ''ζπλαληηνύληαη'' εηθνληθά
κε ηνπο θίινπο ηνπο, ζπδεηνύλ γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη αληαιιάζνπλ απόςεηο,
απνηειώληαο κηα λέα κνξθή θνηλσληθνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Μεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη: ην ρακειό θόζηνο
ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο ή αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. (π.ρ. Κηλεηά

34

ηειέθσλα), ε εύθνιε πξόζβαζε, ε απιόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα γηα απεξηόξηζηε επηθνηλσλία
κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ ηνπο.
Δθηόο όκσο από ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρνπλ θαη θάπνηα πνιύ
ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα νη ρξήζηεο ηνπο κπνξεί εύθνια λα πέζνπλ ζύκαηα
δηάθνξσλ αξλεηηθώλ ζρνιίσλ ή λα ηξνκνθξαηνύληαη από δηάθνξα άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ.
Αθόκε, κεξηθνί ρξήζηεο αθηεξώλνπλ ηόζν πνιύ ρξόλν ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη
ζηνπο εηθνληθνύο ηνπο θίινπο πνπ μερλνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ αιεζηλή ηνπο δσή θαη ηνπο
πξαγκαηηθνύο ηνπο θίινπο.
Σέινο, ε θνηλσληθή δηθηύσζε ζα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη ζην κέιινλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη
από όιν θαη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Η αλάπηπμε λέσλ δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ζα
απνηειέζεη κέζν γηα κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηηο εηαηξίεο (κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ)
αιιά θαη γηα απηνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε. Έλαο άιινο ιόγνο γηα ηνλ
νπνίν ε θνηλσληθή δηθηύσζε ζα εμειίζζεηαη είλαη νη πξννπηηθέο πνπ πξνζθέξεη ζηελ
θαηαλάισζε, ηελ εηθνληθή θηιία θαη ηηο εηθνληθέο ζρέζεηο πνπ πξνβάιινληαη από ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε εγθιεκαηηθόηεηα αιιά θαη ε κίκεζε.
΢ηελ έξεπλά καο ζπκκεηείραλ 23 καζεηέο, 8 από ηνπο νπνίνπο είλαη αγόξηα θαη 15 θνξίηζηα.
Σν 57% ησλ καζεηώλ πνπ ξσηήζεθαλ κέλεη ζην Μπαηζί, ην 26% ζην Γαύξην θαη ην 17% ζε
θάπνηνλ κηθξό νηθηζκό ηεο πεξηνρήο.

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ καζεηώλ ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν κέζσ Η-Τ (65%). Σν
πνζνζηό γλώζεο γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη πςειό, θαζώο ην 83% ησλ
καζεηώλ γλσξίδεη ηη είλαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη κόλν ην 17% δελ
γλσξίδεη.

Όζνλ αθνξά ηελ γλώκε ησλ καζεηώλ γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ην 48% έρεη
ζεηηθή γλώκε θαη ην 52% αξλεηηθή. Η γλώκε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ καζεηώλ είλαη
θαηά 26% αξλεηηθή θαη θαηά 17% ζεηηθή. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ην 57%
ησλ νηθνγελεηώλ δελ έρεη θακία γλώκε γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.

Σν 65% ησλ καζεηώλ ''επηζθέπηεηαη'' θαζεκεξηλά ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη
ην 35% όρη. ΢ε άκεζε ζρέζε κε κέγεζνο ηεο ρξήζεο, ην 13% ησλ καζεηώλ δελ
επεξεάδεηαη από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο, ην 30%
ιίγν, ην 48% αξθεηά θαη ην 9% πάξα πνιύ.

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ην 74% ησλ καζεηώλ γηα
δηαζθέδαζε θαη από ην 26% γηα επηθνηλσλία. Όζνλ αθνξά ηνπο δηαδηθηπαθνύο θίινπο
ησλ καζεηώλ πνπ ξσηήζεθαλ, ην 13% δελ γλσξίδεη θαλέλαλ από απηνύο ηνπο
θίινπο, ην 17% γλσξίδεη κεξηθνύο, ην 26 % ζρεδόλ όινπο θαη ην 43% όινπο. Δπίζεο
ην 61% ησλ καζεηώλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα λα

35

ιύζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ή θάπνην πξόβιεκα. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηελ επαθή κέζσ
chat ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ ξσηήζεθαλ (52%) πηζηεύεη όηη είλαη
νπζηαζηηθή θαη όηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα απνηειέζνπλ ηξόπν ζύλαςεο
ησλ ζρέζεσλ (70%).

Σν 35% ησλ καζεηώλ έρεη δεκνζηεύζεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ζην δηαδίθηπν ελώ ην
65% όρη. Όζνλ αθνξά ην βαζκό πξνηίκεζεο ηνπ εηθνληθνύ θόζκνπ ζε ζύγθξηζε κε
ηνλ πξαγκαηηθό, ην 74% ησλ καζεηώλ πξνηηκά ηνλ εηθνληθό θόζκνπ θαη κόιηο ην
26% ηνλ πξαγκαηηθό. Παξόια απηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ καζεηώλ (43%) δελ
ζα κπνξνύζε λα δήζεη κόλν κε εηθνληθνύο θίινπο, ην 22% ζα κπνξνύζε θαη ην 22%
δελ ζα είρε πξόβιεκα. Σέινο όπσο ήηαλ ινγηθά αλακελόκελν, κόλν ην 17% πηζηεύεη
όηη ε ελαζρόιεζε κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ράζηκν ρξόλνπ ελώ ε
πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (83%) δε ζεσξεί ράζηκν ρξόλνπ ηελ ελαζρόιεζε κε ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.

Απηνθξηηηθή πξνζέγγηζε
Καηά ηελ έξεπλά καο ζπλαληήζακε αξθεηέο δπζθνιίεο. Γηα παξάδεηγκα ε αλαδήηεζε
πιεξνθνξηώλ γηα ηελ εξγαζία καο, καο πήξε αξθεηό ρξόλν θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθακε
ζην δηαδίθηπν δελ ήηαλ πάληα ζσζηέο θαη αθξηβείο. Γηα απηό ρξεηάζηεθε κεξηθέο θνξέο λα
αθηεξώζνπκε ζηελ εξεπλεηηθή έθζεζε ρξόλν θαη εθηόο ζρνιείνπ. Δπίζεο, ε έξεπλα κε ηα
εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ αξθεηά πνιύπινθε επεηδή δελ ήκαζηαλ ζίγνπξνη όηη νη καζεηέο πνπ
ζπκκεηείραλ ζε απηήλ είραλ απαληήζεη εηιηθξηλά.
Σέινο, όζνη ζα ήζειαλ λα εξεπλήζνπλ ην ίδην ζέκα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζα
κπνξνύζαλ λα βνεζεζνύλ από ηελ βηβιηνγξαθία καο θαη λα ιάβνπλ ππόςε ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλά καο, εμνηθνλνκώληαο έηζη παξά πνιύ ρξόλν θαη δηαζηαπξώλνληαο απνηειέζκαηα.
Παξόια απηά επεηδή ην ζέκα είλαη επίθαηξν θαιό ζα ήηαλ λα αλαδεηήζνπλ θαη πεξεηαίξσ
βηβιηνγξαθία.

36

ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ
Καηεξέινο, Ι. (2002). Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Έξεπλα, Πάληεην Παλεπηζηήκην Σκήκα
Φπρνινγίαο, Αζήλα, ζ. 105-118.
http://www.socialmediaplan.gr/social-media-marketing-blog/37-eisagogika-how-to-arthraodigos/130-eidi-meson-koinonikis-diktyosis.html
http://www.tolmi.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%BA%C
E%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9 %CE%BA/
http://www.socialmediaplan.gr/social-media-marketing-blog/37-eisagogika-how-to-arthraodigos/130-eidi-meson-koinonikis-diktyosis.html
http://clickmedia.gr/el//the-social-networks-changing-information-technology-companies2501.html
http://thenextweb.com/socialmedia/2011/06/14/whats-next-in-social-media/
http://malenel.wordpress.com/2007/06/01/25-perspectives-on-social-networking/
http://zero.gr/?p=325
http://www.clickmedia.gr/el//eos-to-2015-oi-syndeseis-sto-internet-tha-einai-diplasies-apoton-plithismo-tis-gis-0506.html
http://www.clickmedia.gr/el//sto-facebook-1-stous-4-ellines-2607.html

37

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ
Α’ Λπθείνπ
΢ρνιείν Γαπξίνπ Άλδξνπ
PROJECT
O.T.R
Δξσηεκαηνιόγην
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
1)ΦΤΙΟ: Άλδξαο 8 □ Γπλαίθα 15□
2)Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα Κ.Θ.Γ.;
Ναί19□

Όρη4□

3)Πόζν πνιύ ζπκβάινπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ δσή ζαο; Π.ρ.
facebook, twitter, ooVoo, msn θ.ά.
Καζόινπ 3□ Λίγν 7□ Αξθεηά 11□ Πάξα πνιύ2□
4)Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο;
Δηζβάινπλ αξλεηηθά ζηελ δσή ησλ αλζξώπσλ 11□
Δηζβάινπλ ζεηηθά ζηελ δσή ησλ αλζξώπσλ 12□
5)Πόζεο ώξεο αθηεξώλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ζε κηα ζειίδα ζην δηαδίθηπν;
Μηζή ώξα 9□ Πεξίπνπ κηα ώξα 3□ Μηα ώξα 5□ Πάλσ από κηα ώξα 6□
6)΢ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν θαηνηθείηαη πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνύλ νη θίινη ζαο ην
δηαδίθηπν;
΢πλέρεηα 18□

Καζόινπ 1□

Λίγν 5□

7)Ση γλώκε έρεη ε νηθνγέλεηα ζαο γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο;
Κακία 13□

Αξλεηηθή 6□

Θεηηθή 4□

8)Σνπο θίινπο κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλείηε ζην δηαδίθηπν ηνπο γλσξίδεηαη
όινπο;
Καλέλα 3□ Μεξηθνύο 4□ ΢ρεδόλ όινπο 6□

Όινπο 10□

9)Δπηζθέπηεζηε θαζεκεξηλά ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο;
Ναη 15□

Όρη 8□

Αλ όρη θάζε πόηε; ..............................
Πόζεο ώξεο αθηεξώλεηε θάζε θνξά; ...............ώξεο
10)Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα λα:
→ Λύζεηε ηηο δηαθνξέο ζαο ή έλα πξόβιεκα ζαο;
Ναη 14□

Όρη 9□

→ Πξνζβάιεηε/εθζέζεηε θάπνηνλ;
Ναη □ Όρη 23□

38

11)Γηαηί επηιέγεηε ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο;
Γηαζθέδαζε 17□ Δπηθνηλσλία 6□

Άιιν _______

12)Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη νπζηαζηηθή επαθή κέζα από ηα ιεγόκελα <chat>;
Ναη □ Όρη □
13)Πηζηεύεηε όηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζα απνηειέζνπλ ζην κέιινλ
ηξόπν ζύλαςεο ησλ ζρέζεσλ;
Ναη □

Όρη □

14)Πηζηεύεηε όηη είζηε εμαξηεκέλνο από ην Facebook ή άιια παξόκνηα κέζα
επηθνηλσλίαο;
Ναη □

Όρη □

15)Πώο ζπλδέεζηε ζην δηαδίθηπν;
PC□

Notebook□ Κηλεηό ηειέθσλν □

Άιιν.................

16)Θαηαγξάθεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζην δηαδίθηπν;
Ναη □

Όρη □

17)Πξνηηκάηε ηνλ εηθνληθό θόζκν(ππνινγηζηέο, κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θ.α.)
παξά ηνλ πξαγκαηηθό;
Καζόινπ □ Λίγν □ Αξθεηά □ Πνιύ □
18)Θα κπνξνύζαηε λα δήζεηε κόλν κε εηθνληθνύο θίινπο;
Ναη □

Όρη □ Γελ έρσ θάπνην πξόβιεκα □

19)Πηζηεύεηε όηη είλαη ράζηκν ρξόλνπ ηα Κ.Θ.Γ. (Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο)
Ναη □

Όρη □

20)Σόπνο θαηνηθίαο:
Μπαηζί □ Γαύξην □

Άιιν.......................

21) Ζιηθία: 12-14□ 15-18□ 18-40□ 40 θαη άλσ □
Σέινο εξσηεκαηνινγίνπ
ΔΤΥΑΡΗ΢ΣΟΤΚΔ
(παξαθαινύκε κελ γξάςεηε ην όλνκά ζαο)

39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful