PITANJA i ODGOVORI OPĆI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Sukladno Programu općeg dijela državnog stručnog ispita (NN br. 144/03 i 149/03), opći dio državnog stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ustavno uređenje Sustav državne uprave Upravni postupak i upravni sporovi; Uredsko poslovanje Službenički odnosi Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave Osnove sustava Europske unije

1. USTAVNO UREĐENJE......................................................................................................................................2 2. SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE............................................................................................................................2 3. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR......................................................................................................3 4. UREDSKO POSLOVANJE...................................................................................................................................3 5. SLUŽBENIČKI ODNOSI.....................................................................................................................................4 6. SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE..............................................................5 7. OSNOVE SUSTAVA EUROPSKE UNIJE..........................................................................................................5 1. USTAVNO UREĐENJE......................................................................................................................................6 IZVORIŠNE OSNOVE - imaju značaj normativnog akta, one su osnov tumačenja i razumijevanja Ustava............6 TEMELJNE ODREDBE ..........................................................................................................................................6 ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA.....................................................................................6 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE...............................................................................................................6 MJESNA, LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA...................................................................6 MEĐUNARODNI ODNOSI......................................................................................................................................6 PROMJENA USTAVA.............................................................................................................................................6 2. SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE.........................................................................................................................25 3. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOROVI...............................................................................................39 4. UREDSKO POSLOVANJE................................................................................................................................74 5. SLUŽBENIČKI ODNOSI.....................................................................................................................................87 6. SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE ...............................................................................................................102 (REGIONALNE) SAMOUPRAVE....................................................................................................................102 7. OSNOVE SUSTAVA ....................................................................................................................................118 EUROPSKE UNIJE.........................................................................................................................................118

1 / 126

1. USTAVNO UREĐENJE
OBUHVAĆENI SU SLJEDEĆI PRAVNI IZVORI: 1. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst – »Narodne novine«, broj 41/01 i 55/01 – ispravak), 2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02), 3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (pročišćeni tekst – »Narodne novine«, broj 49/02), 4. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 55/90, 26/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – čl. 137., 29/94 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – čl. 3.), 5. Zakon o državnom pečatu (»Narodne novine«, broj 33/95), 6. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, 42/92 – ispravak i 71/97), 7. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), 8. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst – »Narodne novine«, broj 69/03, 167/03 vjerodostojno tumačenje članka 4. u vezi sa člancima 15. i 16.), 9. Zakon o popisima birača (»Narodne novine«, broj 19/92).

2. SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE
OBUHVAĆENI SU SLJEDEĆI PRAVNI IZVORI: 1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00 – vjerodostojno tumačenje članka 2. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave i 59/01, 190/03 – pročišćeni tekst, 199/03), 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98, 15/00 i 117/01, 199/03, 30/04), 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 48/99, 15/00 i 20/00 - ispravak 199/03, 30/04, 136/04, 22/05), 4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, broj 21/02 i 78/03), 5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 43/01, 08/04), 6. Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03).

2 / 126

3. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
OBUHVAĆENI SU SLJEDEĆI PRAVNI IZVORI: 1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.), "Službeni list SFRJ" br. 47/86, 2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92). "Sl. list SFRJ" br. 4/77.

4. UREDSKO POSLOVANJE
OBUHVAĆENI SU SLJEDEĆI PRAVNI IZVORI: 1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88), 2. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 49/87 i 38/88), 3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95) 93/95 – Pravilnik za primjenu zakona o pečatima i žigovima s grbom RH), 4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000. i 116/00, 163/03, 17/04, 110/04), 5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02).

3 / 126

broj 92/05) – stupio na snagu 01. 144 stavak 1." 2. čl. Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«. 5. čl. Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika (»Narodne novine«. 142/03. koje ostaju na snazi do dana početka primjene propisa kojima će se urediti klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika. 3. Zakon o radu (»Narodne novine«. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«. 54/95.) i na temelju njega doneseni provedbeni propisi." Pojašnjenje napomena: · · Pravni izvori pod rednim brojem 1. osim odredaba kojima su uređene njihove plaće. 65/95. obveze i odgovornosti. 137/04 – Pročišćeni tekst). primjenjuju se samo na službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave. primjenjuje se na državne službenike i namještenike. NAPOEMANE: Iz Zakona o državnim službenicima NN 92/05 1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«.2006. broj 27/01). br. 69/95. "U odnosu na službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«.01. broj 27/01). podstavak b "U odnosu na namještenike prestaje važiti Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«. 17/01. br. 27/01. 57/04). 30/04. broj 78/03. 4. 27/01. Pravni izvor pod rednim brojem 5. 142/03 – Ispravak.) ostaje na snazi do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti njihova prava. 4 / 126 . broj 38/95. 2.5. 82/01 i 114/03. – 4. 144 stavak 3. SLUŽBENIČKI ODNOSI OBUHVAĆENI SU SLJEDEĆI PRAVNI IZVORI: 1.

73/00). 117/99. 44/05 – Pročišćeni tekst). stavak 3. 2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine« – međunarodni ugovori – broj 14/97). 128a/99. 128/99. Hrvatska na putu u Europsku uniju.6.mei. Od kandidature do članstva. stavka 1. članka 46. Publikacije se mogu pronaći na službenoj Internet stranici Ministarstva za europske integracije: www. 7. 4. ožujka 1998. 5. 127/00 – članak 172. 69/97 – čl. 28. stavka 1.. Pascal Fontaine. 50/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-103/1997 od 31. 92/01. 33/00. 40/05. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«. 25/03 i 107/03.. 147/03. broj 62/01). broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31.hr. broj 10/97. 43/04. stavka 4. 59/01. 107/01 i 117/01 – ispravak i 150/02. Općeg poreznog zakona. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«. OSNOVE SUSTAVA EUROPSKE UNIJE OBUHVAĆENE SU SLJEDEĆI PUBLIKACIJE MINISTARSTVA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE: 1.. 155/02 – Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i 45/03. 124/97. MEI. 2. i 2. 5 / 126 . Zakona o porezu na promet nekretnina. Zakon o područjima županija. 22/99. 129/05). točka 11. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«. članka 53. stavka 1. 175/03).. SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE OBUHVAĆENI SU SLJEDEĆI PRAVNI IZVORI: 1. broj 117/93. gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«. U-I-773/1997 od 21. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«. i članka 90. 3. 68/98. 6. broj 33/01. 10/02 – Odluka Ustavnog suda. 128b/99. 42/99 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-772/1997. travnja 1999. 79/02. 129/00. Europska unija u 10 lekcija. 83/02. 44/00.

2001. demokratska (4) i socijalna (5) država. Što znači da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. prokopima. Odlukom o proglašenju Ustava RH i stupanja Ustava na snagu.slobodno osnivanje političkih stranaka . god. Koja područja obuhvaća Ustav? Ustav sadrži: IZVORIŠNE OSNOVE . Suverenitet RH prostire se nad njezinim kopnenim područjem.granice RH mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora . Što je Ustav i tko ga donosi? Ustav je temeljni akt jedne države (RH). USTAVNO UREĐENJE 1.službena upotreba hrvatskog jezika i latiničnog pisma . god.suverenitet je neotuđiv. god.1990. Kada je donesen Ustav? Prvi Ustav RH donio je Sabor dana 21. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. izručivanja drugoj državi te zaštita interesa hrvatskog državljanina u stranoj državi . Kakva je država RH (na kojim je temeljnim odredbama definirana)? RH je suverena (1).oružane snage štite suverenitet i neovisnost te brane teritorijalnu cjelovitost .12. nedjeljiva (3). s kojim u suglasnosti moraju biti svi zakoni i ostali propisi.RH je jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država .1.03.Zagreb . unutrašnjim morskim vodama. 2. /Najnovije izmjene 28. oduzimanja državljanstva. neotuđiv i neprenosiv.zabrana progonstva. na temelju kojeg se donose ostali zakoni.ustavnost i zakonitost . LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA MEĐUNARODNI ODNOSI · međunarodni ugovori · udruživanje i razdruživanje PROMJENA USTAVA 4. najviši pravno-politički dokument (akt) države.12. mirotvorstvo.grb. zastava i himna . nepovredivost vlasništva.glavni grad RH 6.imaju značaj normativnog akta. 6 / 126 .1992.najviše vrednote (sloboda. socijalna pravda. vladavina prava i demokratski višestranački sustav) . jedinstvena (2). očuvanje prirode i čovjekova okoliša. Ima IX poglavlja i 146 članka. god. 3.vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana . teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.. jezerima./ RH je priznata 15. Koje su temeljne odredbe Ustava? .trodioba vlasti . a proglašen je 22. one su osnov tumačenja i razumijevanja Ustava TEMELJNE ODREDBE ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA · zajedničke odredbe · osobne i političke slobode i prava · gospodarska socijalna i kulturna prava  USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI · Hrvatski Sabor · predsjednik RH · Vlada RH · sudbena vlast · državno odvjetništvo USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE MJESNA. poštivanje prava čovjeka. 5.01. nedjeljiv i neprenosiv . rijekama. tj. Što je to suverenitet RH i gdje se prostire? Suverenitet RH je definiran kao nedjeljiv.1990. jednakost. nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova. Ustav donosi Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

O tome odlučuje Sabor sa 2/3 glasova svih zastupnika. izvršnu /Vlada/ najviše tijelo izvršne vlasti u RH 3. zakonodavnu /Sabor/ 100 . Promjenu Ustava proglašava Sabor. poštivanje prava čovjeka. Kako narod ostvaruje vlast u RH? Izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. 9. 16. Koje su najviše vrijednosti Ustavnog poretka RH? Najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava su: sloboda. naobrazbi. neovisno o njegovoj rasi. vjeri. socijalna pravda. Što je zadatak Oružanih snaga RH? Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njenu teritorijalnu cjelovitost. Obrambeno ustrojstvo. političkom ili drugom uvjerenju. Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica samo na temelju prethodne odluke Hrvatskog Sabora. i narod neposredno na referendumu. nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova. imovini. 15. Predsjednik Republike i Vlada RH. 11. 7. Da li RH može sklapati savez sa drugim državama? RH može sklapati saveze s drugim državama. u skladu s međunarodnim pravom. društvenom položaju ili drugim osobinama.Republika Hrvatska ostvaruje. očuvanje prirode i čovjekova okoliša. zapovijedanje. 10. Temeljne slobode i prava čovjeka (zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda)? Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode. lokalnu samoupravu i 2. Svi su pred zakonom jednaki. Tko proglašava promjenu Ustava? Hrvatski sabor odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika. Nacrt promjene Ustava Hrvatski sabor odlučuje većinom glasova svih zastupnika. spolu. Pravo da predloži promjenu ustava RH ima:  najmanje 1/5 zastupnika u Hrvatskom saboru  predsjednik Republike  vlada Republike Hrvatske 14. Da li se granice RH mogu mijenjati i kako? Granice Republike Hrvatske se mogu mijenjati samo odlukom Hrvatskog Sabora (2/3 većinom). jeziku. boji kože. 12. suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima. zakona i ostalih propisa? Zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom. Kako se dijeli vlast u RH (na kojem je načelu ustrojena)? Državna vlast ustrojena je na načelu trodiobe vlasti i dijeli se na : 1. 7 / 126 . 13. Kakav je odnos Ustava. Kako se može promijeniti Ustav? Pravo da predloži promjenu Ustava RH ima najmanje 1/5 zastupnika u Hrvatskom saboru. vladavina prava i demokratski višestranački sustav. jednakost. a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa. sudbenu /sudovi/ a ograničena je Ustavom zajamčenih pravom na: 1. upravljanje i demokratski nadzor nad oružanim snagama RH uređuje se Ustavom i zakonom. mirotvorstvo.160 zastupnika 2. nepovredivost vlasništva. rođenju. Bez prethodne odluke Hrvatskog Sabora mogu prijeći granice Republike Hrvatske u sklopu vježbi u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republike Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći. regionalnu samoupravu 8. nacionalnom ili socijalnom podrijetlu.

vojna obveza . sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe . a ako nema dovoljno sredstava da plati branitelja.roditelji su dužni odgajati.osnovno školovanje je obvezno i besplatno .pravo na zaštitu obitelji (obitelj je pod osobitom zaštitom države) zaštita materinstva. 3. zabranjeni su monopoli .sloboda tiska i drugih informacija .svi su građani RH kao i stranci jednaki pred sudom i drugim državnim i inim tijelima koje imaju javne ovlasti .svim građanima priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed . zajedničke odredbe . školovati i uzdržavati djecu.svatko je nedužan dok mu se ne dokaže krivnja ..biračko pravo (svi građani RH s navršenih 18 god.sloboda kretanja ili nastanjivanja (pravo biranja boravišta) . obala. osobne i političke slobode i prava . osnovno školovanje je obvezatno i besplatno. Kako je uređeno pravo na zaštitu i osobnu sigurnost pojedinca? odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba koja osigurava građanima pravnu pomoć svatko je nedužan dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja osumnjičen ili optužen zbog kaznenog djela ima pravo na : -da u najkraćem roku bude obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o naravi i razlozima optužbe koja se diže protiv njega i o dokazima koji ga terete.poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja RH mogućnost ograničiti ili oduzeti vlasništvo uz naknadu tržišne vrijednosti porezni sustav temeljen na načelima jednakosti i pravednosti osobita zaštita stvari od interesa za RH (more.čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva (nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno Zakonom o čemu odlučuje sud) . samostalno odlučuju o odgoju djece.pravo na zdrav život i okoliš… 17. i s tim pravom mora biti upoznat.pravo vlasništva i nasljeđivanja . -da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane.sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države . 2.sloboda udruživanja . životinjske i biljne vrste) HNB središnja banka. prisilnog i obvezatnog rada .država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. 1.pravo na štrajk (može se ograničiti u oružanim snagama i redarstvu. imaju opće i jednako pravo) . ima pravo na besplatnog branitelja pod uvjetom propisanim zakonom.nepovredivost doma (potreban je sudski nalog za pretraživanje prostorija) . socijalna i kulturna prava . samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru . jamči se autonomija sveučilišta. -na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem.zabrana uhićenja bez pismenog. sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga.pravo na život (u RH nema smrtne kazne) . 8 / 126 .pravo na žalbu i sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnih akata 2. otoci.pravo na slobodno udruživanje u sindikate i druge udruge .Svim građanima RH jamči se: 1.sigurnost i tajnost osobnih podataka… 3.sloboda mišljenja i izražavanja misli . državnim tijelima…) . -da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru. pod jednakim uvjetima. gospodarska. . djece i mladeži . djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelj dužnost je svih štititi djecu i nemoćne osobe.svaki građanin ima pravo.sloboda znanstvenog.pravo na rad i slobodu rada pravo zaposlenih na zaradu pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor pravo na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba .zabrana zlostavljanja.ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina – zabrana diskriminacije .pravo na zdravstvenu zaštitu . kulturnog i umjetničkog stvaralaštva .sloboda savjesti i vjeroispovijedi te sloboda javnog očitovanja vjere ili drugog uvjerenja .pravo osnivanja sindikata (može se ograničiti u oružanim snagama i redarstvu) . koji mu mora biti pročitan i uručen prilikom oduzimanja slobode .nepovredivost tajne pisma i drugih oblika općenja .

Svaki državljanin RH ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu. politička. uz nazočnost (dva) svjedoka jamči se štovanje i pravna zaštita osobnog i obiteljskog života. Kako je Ustavom zajamčena nepovredivost doma i tajnost dopisivanja na području RH? dom je nepovrediv samo sud može (pismenim) nalogom odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. Kako Ustav regulira slobodu savjesti i vjeroispovijesti te prava udruživanja i osnivanja stranki i organizacija? .biračko pravo ostvaruje se temeljem upisa u popis birača .jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja . Koje dužnosti ima svaki građanin RH po Ustavu? . Hrvatska Narodna Banka je u svom radu samostalna i odgovorna Hrvatskom Saboru. 18. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge. zabranjeni su monopoli. pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno biračko pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor. ugleda i časti zajamčena je nepovrediva sloboda i tajnost dopisivanja i drugih oblika općenja jamči se sigurnost i tajnost osobnih podataka 20. ukoliko je dostupan sudu. 24. Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. Biračko pravo i kako je ono određeno Ustavom RH? Biračko pravo je pravo svakog punoljetnog hrvatskog državljanina da ima pravo sudjelovanja na izborima. Jamči se pravo nasljeđivanja. nacionalna. a iznimno zakonom i poduzetnička sloboda i vlasnička prava. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru. Sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u međunarodne sindikalne organizacije. u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima (porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti. . 22. kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve.Jamči se pravo vlasništva. uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom 21. dostojanstva. vodi ga općinsko tijelo nadležno za poslove opće uprave ∗ Aktivno biračko pravo – da biraju zastupnike ∗ Pasivno biračko pravo – da može biti biran za zastupnika Zakonom se može pored općeg biračkog prava. . -na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu. . tajnim glasovanjem . ima pravo biranja i biti biran.svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom .na neposrednim izborima. Položaj Hrvatske Narodne Banke (HNB)? Hrvatska Narodna Banka je središnja banka Republike Hrvatske. Sindikalne organizacije i pravo na štrajk? Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa. uz naknadu tržišne vrijednosti.svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna.u mjestu prebivališta u RH. Strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj. U oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno organiziranje.sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države . te su osobe obvezne ispunjavati druge dužnosti određene zakonom) .Zakonom je moguće ograničiti ili oduzeti vlasništvo. svi zaposleni imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati. Vlasništvo obvezuje. Položaj. Kako je Ustav definirao pravo vlasništva? . 19. gospodarska.vojna obveza i obrana RH dužnost je svih za to sposobnih državljana (dopušten je prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama.) 23. prava i dužnosti Narodne Banke Hrvatske uređuje se zakonom.svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova.svi državljani sa navršenih 18 godina . osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava. 9 / 126 .-da mu se sudi u njegovoj nazočnosti. 25. Kako je Ustavom RH zajamčeno pravo kretanja i nastanjivanja na području RH? Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju RH ima pravo slobodno se kretati i birati boravište. -da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe.Svi poduzetnici imaju jednak pravni položaj na tržištu. opće je i jednako za sve.

Dalmatinski grb sadrži u štitu na plavom polju tri žute (zlatne) okrunjene leopardove glave 4. Iznad štita nalazi se kruna sa pet šiljaka koja se u blagom luku spaja s lijevim i desnim gornjim dijelom štita. U kojem se slučaju mogu ograničiti slobode i prava zajamčena Ustavom? Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila i prava drugih ljudi te pravni poredak. pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo RH. te zastavi i lenti Predsjednika RH? Uređuje se opis povijesnog hrvatskog grba. pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske. ako je statutom ili drugim propisom pravnih osoba predviđeno. zastave i himne RH slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe. Istarski grb sadrži u štitu na modrom polju žutu (zlatnu) kozu okrenutu u lijevo s crvenim papcima i rogovima 10 / 126 . 30. a ako se Sabor ne može sastati. može se ograničiti pravo na štrajk. Grb RH i kada se upotrebljava? Grb RH je povijesni hrvatski grb u obliku štita. na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo RH. 27. U krunu je smješteno 5 manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima koji su poredani sa lijeve na desnu stranu štita i to: 1. na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. U grbu i na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati. Uporaba grba. tekst i napjev himne Republike Hrvatske. poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske. Mogu se rabiti u obliku. savjesti i vjeroispovijesti. zastavi i himni RH. državnoj upravi i javnim službama određenima zakonom. 33. Načini stjecanja hrvatskog državljanstva su: podrijetlom rođenjem na teritoriju RH prirođenjem po međunarodnim ugovorima 28. zabrani mučenja. Što je domovnica? Domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo. Čime se dokazuje hrvatsko državljanstvo? domovnicom važećom osobnom iskaznicom vojnom iskaznicom ili putovnicom 31. a ne može biti ni izručen drugoj državni. tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu crvene boje. te opis zastave i lente predsjednika Republike Hrvatske . Kako se stječe hrvatsko državljanstvo? Hrvatsko državljanstvo. Jamči se pravo na štrajk. Iznimno.Poslodavci imaju pravo osnivati udruge i slobodno u njih stupati i iz njih istupati. javni moral i zdravlje. te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti – o tome odlučuje Hrvatski Sabor 2/3 većinom svih zastupnika. Što se uređuje zakonom o grbu. opisu i tekstu koji su utvrđeni Ustavom RH i uređeni zakonom. Kada hrvatsko državljanstvo prestaje? otpustom odricanjem po međunarodnim ugovorima 29. o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni. U oružanim snagama. najstariji poznati grb Hrvatske sadrži u štitu na plavom polju žutu (zlatnu) šesterokraku zvijezdu s bijelim (srebrnim) mladim mjesecom 2. surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom. Koje su oznake državnosti RH /simboli države/ i kada se rabe? To su: zastava. Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ustava o pravu na život. Zabranjeno je javno isticati dotrajale. grb. te o slobodi misli. dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u 25 naizmjeničnih crvenih i bijelih (srebrnih) polja. neuredne. predsjednik Republike. kao i način i zaštita njihove uporabe. a izdaje ju matični ured grada/općine ili nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inozemstvu. U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države. 26. zastave. Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo. Grb Dubrovačke republike sadrži u štitu na modrom polju dvije crvene grede 3. dijelovi grba ili zastave RH mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova. redarstvu. 32. himna RH.

obrubljena tankim rubom naizmjeničnih crvenih i bijelih polja. Dok mu hrašće bura vije. u službenim natpisima tijela državne vlasti istaknutim na zgradama i uredima kako u RH. u dane žalosti u RH i vije se za trajanja žalosti na pola stijega. 34.ako je pravac ulice sjever .sjever. Ne smije se izvoditi na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo RH. Dalmacije. Omjer visine polja na glavnom štitu i visine manjih štitova u kruni je 1 : 2.istok. 35. Izvornik grba RH čuva se u Saboru. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena. rodnom mjestu Antona Mihanovića. u sastavu pečata i žigova državnih organa i drugih javnih tijela 2. Štit krasi vijenac medaljona u kojima su povijesni hrvatski grbovi poredani od lijeve na desnu stranu štita ovim redom: najstariji poznati grb Hrvatske. a omjer širine polja na glavnom štitu i širine manjih štitova u kruni 1: 1. na prometnom sredstvu u kojem se nalazi predsjednik: 3. na kojoj su u sredini zlatnim slovima u rimskoj kapitali izvezena slova "RH". 3. Grb Republike Hrvatske je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave. znanstvenim. odnosno jug . na zgradi u kojoj su službene prostorije i stan predsjednika kada on tamo boravi: 2. 4. Može se izvoditi i na službenim proslavama. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Savo teci. kud si planina! Teci Dravo. Da bi vazda sretna bila! Mila. Mila.) i drugim prilikama. 5. 36. u skladu sa pravilima i običajima održavanja takvih zbivanja. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom. Ako se zastava RH ističe okomito na stolu. Grb Republike Hrvatske rabi se: 1. u drugim svečanim prilikama. Zastava predsjednika RH se ističe: 1. a spomenik se nalazi u Zelenjaku u dolini Sutle. bijela i plava. 4. Dok mu živo srce bije! Himna se izvodi: 1. na početku zasjedanja Sabora RH. postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju. Sa medaljona se uzdužno pružaju snopovi usporednih zlatnih. u svečanim prostorijama tih zgrada. Himna – tko ju je napisao i uglazbio te kada se izvodi? “Lijepa naša domovino” proglašena je himnom RH 1891 god. na službenim i sličnim aktima. Ako se zastava RH ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju. Sinje more svijetu reci. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. koje se održavaju u RH. kano si nam slavna. kuda si nam ravna. 3. istočnoj strani . U sredini zastave na modroj podlozi je znak u obliku povijesnog hrvatskog grba sa 25 crvenih i srebrnih polja. Zastava Republike Hrvatske ističe se: 1. na diplomama i svjedodžbama o završenom školovanju. 3. Zastava predsjednika RH i kada se ističe? Kvadratnog je oblika. Iznad štita je položena vrpca s bojama zastave Republike Hrvatske. grbovi Dubrovačke Republike. sportskim i dr. Oj junačka zemljo mila.. Dok mu njive sunce grije. Slavonski grb sadrži u štitu na plavom polju dvije poprečne bijele (srebrne) grede. a donji dio grba zalazi u plavo polje zastave. a između greda je crveno polje po kojem lagano stupa kuna na lijevo U gornjem plavom polju je žuta (zlatna) šesterokraka zvijezda. 2. Da svoj narod Hrvat ljubi. u drugim prilikama utvrđenim zakonom (brodovi i druga plovila pomorske i unutarnje plovidbe…). u drugim prilikama utvrđenim zakonom. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. bijele i plave s grbom Republike Hrvatske u sredini. Dok mu mrtve grobak krije. 11 / 126 . sjevernoj strani . 3. odnosno zapad . Tekst himne glasi: Lijepa naša domovino. crvena boja zastave je prva s lijeve strane. istočnoj strani kružnog trga. 2.5. crvenih i bijelih linija.jug. te se polaže na odar. Može se isticati na javnim skupovima (političkim. gledano s prednje strane. Istre i Slavonije. Mila. uglazbio Josip Runjanin. Grb je obrubljen crvenom crtom.zapad. Mila si nam ti jedina. Zastava RH i kada se ističe? Zastava RH sastoji se od tri boje: crvene. Stare slave djedovino. koja znače: Republika Hrvatska. političkim skupovima i drugim svečanim manifestacijama. pri službenom dolasku u RH. 6. u dane praznika RH (na svim zgradama). napisao ju je Anton Mihanović.5. 2. tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu. Nit' ti Dunav silu gubi. tada se crvena boja zastave nalazi na: 1.ako je pravac ulice istok . tako i inozemstvu. stalno na zgradama svih državnih organa. odnosno ispraćaju šefa strane države ili ovlaštenog predstavnika međunarodne organizacije.

ako mu je pravomoćnom sudbenom odlukom oduzeta poslovna sposobnost .Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. kod akreditiranja diplomatskih i konzularnih predstavnika. Tijela za provođenje izbora zastupnika u Sabor? Tijela za provođenje izbora su: . a prvo zasjedanje održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora.Sabor zasjeda izvanredno na zahtjev predsjednika Republike. na Dan državnosti.birački odbori.ako je pravomoćnom sudbenom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od 6 mjeseci . . O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora. Predsjednik sabora može uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamenta stranaka sazvati izvanredno zasjedanje. . pri predaji priznanja. U sredini lente s prednje strane u bijelom polju nalazi se grb RH obrubljen zlatnim rubom koji je s lijeve strane ukrašen izvezenim zlatnim grančicama hrasta. srpnja i drugi put. ali bez natpisa na vrpci. Hrvatski sabor konstituira se izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika.općinska i gradska izborna povjerenstva .ako podnese ostavku . Što je Hrvatski sabor? Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. između 15. . Zastupnici glasuju osobno. rujna i 15. sastoji se od tri boje: crvene.Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put. bira po 14 zastupnika. • Predsjednik RH raspisuje izbore i saziva Sabor na prvo zasjedanje. 2. broj zastupnika. na temelju općeg i jednakoga biračkog prava.Ako Ustavom nije drugačije određeno.Izbori se za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja Hrvatskoga sabora. s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Sabor. u drugim svečanim prilikama 38.izborna povjerenstva izbornih jedinica . Predsjednik RH nosi lentu u posebnim svečanim prilikama koje su vezane uz predstavljanje RH: 1.Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet. odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno – imunitetno povjerenstvo Sabora. Vlade ili većine zastupnika. pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru. Lenta predsjednika RH i kada ju nosi? Lenta je znak predsjedničke časti. Kakav je sastav Hrvatskog sabora? . Lenta je obrubljena zlatnim rubom. Izbor zastupnika u Hrvatski sabor? • Zastupnike biraju svi državljani RH s navršenih 18 godina života. 12 / 126 .Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost. Lenta se nosi položena preko desnog ramena dijagonalno poprsjem do struka gdje se kopčom spaja s drugim krajem lente. Imunitet saborskih zastupnika? . na temelju lista.Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora. Na sredini polja kopče je znak isti kao i znak na zastavi predsjednika RH. između 15. a najviše 160 zastupnika koji se. prosinca.37. Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika.Sabor se može raspustiti radi raspisivanja prijevremenih izbora. . siječnja i 15. nemaju obvezujući mandat te imaju imunitete. te se u svakoj izbornoj jedinici. mandat se može produžiti samo u slučaju rata. ako to odluči većina zastupnika.Ako Hrvatski sabor nije na okupu.Hrvatski sabor ima najmanje 100. 3. . Sjednice su Hrvatskoga sabora javne. a s desne strane zlatnim grančicama masline. 42.smrću. 4. Kopča je kvadratnog oblika obrubljena zlatnim pleterom. 40. . biraju neposredno tajnim glasovanjem. a isto tako Predsjednik može raspustiti Sabor. 39. . na vrijeme od 4 godine. • Bira se 140 zastupnika u Sabor tako da se područje RH podijeli na 10 izbornih jedinica. uvjeti i postupak izbora uređuju se zakonom.Državno izborno povjerenstvo . • Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: . 41. . bijele i plave koje su položene kao i na zastavi RH. .

.donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora. u skladu s Ustavom i zakonom.donosi zakone. Prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni u "Narodnim novinama". 48. Tko ima pravo predlaganja Zakona? Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik.odlučuje o ratu i miru. odluke o pristupanju promjene Ustava 2. Koje su ovlasti Hrvatskog sabora? . Ustavni zakoni za provedbu Ustava 4. . Kako se donose odluke na sjednicama Hrvatskog sabora? • Ako Ustavom nije drugačije određeno. Zastupnici glasuju osobno. 45. . Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali. 1. Unutarnje ustrojstvo i način rada Sabora uređuje se poslovnikom.odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske. • Predsjednik RH proglasit će zakone u roku od 8 dana od kada su izglasani u Saboru. uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost. zakoni kojima se uređuju nacionalna prava 46. ustrojstvo. • Hrvatski sabor može osnivati istražna povjerenstva za svako pitanje od javnog interesa. Tko može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava? Sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava. Odluka donesena na referendumu obvezatna je.raspisuje referendum. 44. . Ako Predsjednik smatra da izglasani zakon nije u skladu s Ustavom.ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske. .daje amnestiju za kaznena djela. međunarodni ugovori 3. Ako predsjednik Republike smatra da proglašeni zakoni nije u skladu s Ustavom. . u skladu s Ustavom i zakonom. . . klubovi zastupnika i radna tijela Hrvatskog sabora te Vlada Republike Hrvatske. O prethodna dva pitanja Sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to traži 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom RH. 47. . Poslovnik se donosi većinom glasova svih zastupnika. • Većina glasova svih zastupnika potrebna je i za donošenje. .obavlja druge poslove utvrđene Ustavom. Zakon o Ustavnom sudu 5. odluke o davanju povjerenja Vladi • Dvotrećinskom većinom (2/3) glasova donosi se : 1. . Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Kako je uređen način rada i unutarnje ustrojstvo Sabora? Sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika. • Zakone (organski zakoni) kojima se razgrađuje Ustavom utvrđene slobode i prava čovjeka i građana izborni sustav.donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske. Hrvatski sabor donosi 2/3 većinom glasova svih zastupnika.43. O referendumu se donosi zakon. može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavni sud Republike Hrvatske.odlučuje o donošenju i promjeni Ustava. . jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske. Tko proglašava zakone? Zakone proglašava predsjednik Republike Hrvatske u roku od 8 dana od kada su izglasani u Saboru. Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika (kvalificirana većina). imenovanja i razrješenja. 13 / 126 . Ustav RH 2. o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.obavlja izbore.nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru. • Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju nacionalna prava. a u skladu s Ustavom.donosi državni proračun. djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i regionalne samouprave Sabor donosi većinom glasova svih zastupnika.

Ako rezultat nije cijeli broj. podžupan. Rezultat koji se dobije je broj zastupnika koji je izabran u posebnoj izbornoj jedinici. · predsjednik ili potpredsjednik Vlade. Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. zamjenik državnog odvjetnika. Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje ili u roku od 120 dana od dana predlaganja ne donese državni proračun. a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih stranaka može raspustiti Hrvatski sabor ako na zahtjev Vlade da se izglasa povjerenje. · Birači koji nemaju prebivalište u RH biraju zastupnike na temelju liste s 14 kandidata u posebnoj izbornoj jedinici. izbori s ponavljaju. Pučkog pravobranitelja bira Sabor na vrijeme od 8 godina. ravnatelj državne upravne organizacije · državni tajnik. na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. generalni konzul. Pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju liste koje na izborima dobiju najmanje 5 % glasova. na temelju lista. Predsjednik Republike ne može na prijedlog Vlade raspustiti Sabor dok traje postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu ustava. te se u svakoj izbornoj jedinici. Koliko se zastupnika bira za Hrvatski sabor? Trenutno ima 140+8+4=152 zastupnik u Hrvatskom saboru. · pučki pravobranitelj i njegov zamjenik. · državni odvjetnik. pomoćnik ministra. a ispod 0. Za zastupnika može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina. · član uprave trgovačkog društva i dr. Promjenu Ustava proglašava Sabor. gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika grada Zagreba. · sudac. Što se uređuje Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski Sabor? Ovim zakonom se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor. osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno. 50. · Pripadnici nacionalnih manjina biraju zastupnike pojedinačnim izborom tako da je za zastupnika izabran kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasali. Pučki pravobranitelj? Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskoga sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. Predsjednik Republike. 55. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova. ministar ili drugi član Vlade. djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika uređuju se zakonom. bira po 14 zastupnika. Mandat zastupnika nije obvezujući i oni nisu opozivi. Dobivenim rezultatom dijeli se broj važećih glasova u posebnoj izbornoj jedinici. zaokružuje se na cijeli broj od 0. a isto tako Predsjednik može raspustiti Sabor. · službenik ili namještenik u oružanim snagama. · župan. Tko ne može biti zastupnik istodobno (nespojivost dužnosti)? Zastupnik istodobno s obnašanjem zastupničke dužnosti ne može biti: · sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. U kojim slučajevima zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena? Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako: · podnese ostavku · ukoliko mu je pravomoćnom sudbenom odlukom oduzeta poslovna sposobnost · ukoliko je pravomoćno sudbenom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od 6 mjeseci · smrću 54. Zakoni ne mogu imati povratno djelovanje. 49. veleposlanik. · 140 zastupnika bira se tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na 10 izbornih jedinica.5 na više. Zastupnike biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina na mandat od 4 godine koji se može produljiti jedino u slučaju rata. Dan provedbe izbora je neradni dan. dužnosti. zamjenik ministra. 53. a broj zastupnika koji će izabrati birači određuju se na slijedeći način: ukupni broj važećih glasova birača u 10 izbornih jedinica u RH se dijeli sa 140 koliko se ukupno zastupnika bira u tim izbornim jedinicama.5 na niže.Prije nego što stupe na snagu Zakoni i ostali propisi državnih tijela objavljuju se u Narodnim novinama. Tijela za provođenje izbora? 14 / 126 . Predsjednik RH raspisuje izbore za zastupnike i saziva Sabor na prvo zasjedanje. ako to odluči većina svih zastupnika u Saboru. 51. Tko može raspustiti Hrvatski sabor? Sabor se može raspustiti radi raspisivanja prijevremenih izbora. Uvjeti za izbor i razrješenje. 52.

Kandidat koji na izboru dobije najmanje 10% glasova. a najviše 2 mandata. 2 člana i zamjenici. ruska. . .000 njihovih potpisa.gradska izborna povjerenstva (predsjednik i 2 člana) Republike Hrvatske iz reda sudaca . a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti jednoga kandidata. o čemu obavještava Sabor. židovska = 1 zastupnika · albanska. predsjednik Republike pred predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske polaže svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost ustavu. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica.Predsjednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost. Provode se na biračkim mjestima na području RH i diplomatsko-konzularnim predstavništvima.Tijela za provođenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor su: · Državno izborno povjerenstvo · Izborna povjerenstva izbornih jedinica · Općinska i gradska izborna povjerenstva · Birački odbori Etičko povjerenstvo je nadstranačko tijelo općepriznatog javnog ugleda koje priopćenjima i upozorenjima djeluje na promicanje i ostvarivanje etičkih i demokratskih načela u izborima. . m. . na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Tko bira Predsjednika RH i kako? . a najviše 60 dana prije isteka mandata. 58. makedonska. Birači predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa = 500 potpisa birača za kandidiranje zastupnika) – nezavisni kandidat. osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja) Imenuje ih općinsko izborno povjerenstvo Član izbornog povjerenstva i biračkog odbora kao i zamjenik člana ovih tijela može biti samo osoba koja ima 15 / 126 . romska. Ako koji od tih kandidata odustane.Izbore raspisuje Vlada RH. slovenska = 1 zastupnika 56. crnogorska. najmanje 10. turska.Kandidate mogu predlagati u RH registrirane političke stranke i birači pojedinačno ili skupno. poljska. Pripadnici nacionalnih manjina biraju ukupno 8: · srpska n.Mandat traje 5 godina. = 3 zastupnika · mađarska = 1 zastupnika · talijanska = 1 zastupnika · češka i slovačka = 1 zastupnika · austrijska. pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova. .Predsjednik Republike bira se na temelju općeg i jednakoga biračkog prava građana RH. .Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba (predsjednik i 2 člana) ili drugih pravnika .000 birača.Prije preuzimanja dužnosti.općinska izborna povjerenstva (predsjednik i 2 člana) koje imenuje Izborno povjerenstvo . 59. ima pravo na jednaku naknadu troškova izborne promidžbe. . na vrijeme od 5 godina. rusinska. neposredno provode glasovanje. . Tko može biti biran za predsjednika RH? Mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske (osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike).Izbor se obavlja najmanje 30. Tijela za provođenje izbora Predsjednika RH? . . izbor se ponavlja nakon 14 dana. ili koji su predloženi od birača na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 10. 57. ukrajinska. bugarska.Prijedlozi kandidata moraju stići najkasnije u roku 12 dana do dana raspisivanja izbora.Bira se većinom svih birača koji su glasovali. Ono ima predsjednika i šest članova koje imenuje Ustavni sud. njemačka.birački odbori (predsjednik. Može predložiti jedna stranka ili zajedno više njih (koalicija). Kandidati su svi koji su podržani pravovaljano prikupljenim potpisima. Brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti (brine se za poštivanje Ustava i redovno djelovanje državne vlasti). bošnjačka. Nakon izbora predsjednik Republike podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci.Izborno povjerenstvo RH (predsjednik i 4 člana) koje imenuje Ustavni sud RH iz reda sudaca Vrhovnog suda RH i drugih istaknutih pravnika . Ako ni jedan od kandidata ne dobije takvu većinu. Na ponovljenom izboru pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobili najviše glasova. rumunjska. Predsjednik RH? Predsjednik RH predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu.Nitko ne može biti biran više od dva puta za Predsjednika Republike. Pravo predlaganja stranačkih lista imaju sve političke stranke registrirane u RH. vlaška.

. 3. − u skladu s Ustavom i zakonom. nadziru rad općinskog izbornog povjerenstva. propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora. Brine se o zakonitoj pripremi i provođenju izbora.. 63. – daje pomilovanja. propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora. – imenuje i razrješuje vojne zapovjednike u skladu sa zakonom. Sastav izbornog povjerenstva RH i tko ga imenuje? Izborno povjerenstvo RH je sastavljeno od predsjednika i četiri člana te njihovih zamjenika. – raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje. 5. odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. 2. Otkud se osiguravaju sredstva za pokriće troškova izbora? Sredstva za pokriće troškova izbora osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske. • 1.. imenuje biračke odbore. • 1. općinska izborna povjerenstva. 3. – povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja. imenuje članove općinskih izbornih povjerenstava i daje obvezatne upute za rad općinskih izbornih povjerenstava i biračkih odbora. nadzire pravilnost izborne promidžbe u skladu s ovim zakonom. 4. Imenuje ih Ustavni sud RH iz redova sudaca Vrhovnog suda i drugih istaknutih pravnika. • Dužnosti tijela za provođenje izbora? Izborno povjerenstvo RH brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora predsjednika Republike Hrvatske. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom. Kada izabrani predsjednik stupa na dužnost? Posljednjeg dana mandata predsjednika kojem ističe mandat. imenuje članove općinskog izbornog povjerenstva i daje im upute za rad. 64. Članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. a na temelju odluke Sabora − na temelju odluke Hrvatskog Sabora. 2. objavljuje rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske. na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija.biračko pravo. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.. Na dan stupanja na dužnost polaže pred Ustavnim sudom svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu. – dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom. 61. – obavlja druge dužnosti određene Ustavom. 60. – vrhovni je zapovjednik oružanih snaga RH. predsjednik RH objavljuje rat i zaključuje mir. 62. 16 / 126 . na temelju pravovaljanog prijedloga kandidata sastavlja listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske. Članovi izbornih povjerenstava i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici. − na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. Na dan izbora i 24 sata prije zabranjena je svaka izborna promidžba. – raspisuje referendum u skladu s Ustavom. Birališta otvorena od 7-19 h. Ovlasti Predsjednika RH? • državni je poglavar. 6. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom. 6. Obvezatne upute za rad općinskih izbornih komisija i biračkih odbora. birački odbori – neposredno provode glasovanje na izborima za predsjednika Republike Hrvatske i osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja 65. a ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. nadzire rad općinskih izbornih povjerenstava. 8. gradska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba brine se za zakonito provođenje izbora na biračkim mjestima na svom području: određuje biračka mjesta. − prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija. 4. surađuje u usmjeravanju rada sigurnosnih službi. 5. 7. prema obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području. sastavljaju listu kandidata. Tko utvrđuje rezultate izbora? Rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske utvrđuje Izborno povjerenstvo RH na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima. uživa povjerenje većine svih zastupnika. • predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području općine i dostavlja ih Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji ova odredi.

imenuje i razrješuje vojne zapovjednike.− za vrijeme trajanja ratnog stanja može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog Sabora. Tko donosi odluku o objavi rata i zaključenju mira? Predsjednik RH vrhovni je zapovjednik oružanih snaga RH. Predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava. Što je to imunitet nepovredivosti? Predsjednik Republike ima imunitet nepovredivosti. − ako Sabor nije u zasjedanju. dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda. Što se događa ako Predsjednik RH u obavljanju svojih dužnosti povrijedi Ustav? Predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti. Tko donosi odluku o osnivanju diplomatskih misija i konzulata? Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. • Izbori za novog Predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike sukladno stavku 3. odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. 69. Što je Vlada RH i kakav je njezin sastav? Vlada RH obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora. Ako Ustavni sud RH utvrdi njegovu odgovornost. akt supotpisuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda samo ako je zatečen da čini kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. Predsjednik Republike može povjeriti predsjedniku Hrvatskoga sabora da ga zamjenjuje. • U slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti. 17 / 126 . 67. Koje akte donosi Predsjednik RH? Ukaze Odredbe sa zakonskom snagom (u slučaju rata) 68. On ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda. • Kada predsjednik Hrvatskoga sabora kao privremeni predsjednik Republike donosi akt o proglašenju zakona. Postupak za utvrđivanje njegove posebne odgovornosti može pokrenuti Sabor 2/3 većinom svih zastupnika. a posebno ako Predsjednik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku. 66. Tko može zamijeniti Predsjednika RH? • U slučaju kraće spriječenosti uslijed odsutnosti. ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike. a na prijedlog Vlade. na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. uz supotpis predsjednika Vlade može narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje. na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. bolesti ili korištenja godišnjeg odmora. O povratku na dužnost odlučuje Predsjednik Republike. Vladu RH čine predsjednik (Ivo Sanader). donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu. Predsjednik Republike. Predsjednik RH i Vlada RH (zajednički)? surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike osnivanju i opozivaju diplomatske misije i konzularne urede RH u inozemstvu raspuštaju Hrvatski sabor 73. Predsjednik Republike. ovoga članka (od kada je bivši predsjednik prestao obavljati dužnost). uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske. predsjednik Hrvatskoga sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda. 72. ostavke koja se podnosi predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora. objavljuje rat i zaključuje mir (na temelju odluke Hrvatskoga sabora). Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika RH za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Predsjednika Republike za povredu Ustava. Predsjednik Republike prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija. O njegovoj odgovornosti odlučuje Ustavni sud RH 2/3 većinom svih sudaca. U takvom slučaju državno tijelo koje je Predsjednika Republike pritvorilo. 70. jedinstvenosti i opstojnosti države. • U slučaju smrti. 71. a u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti. predsjednik ima ovlast da uredbom sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtjeva ratno stanje. jedan ili više potpredsjednika (Kosor i Polančec) i ministri.

78. predlaže zakone i državni proračun. usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi. vodi vanjsku i unutarnju politiku. Povjerenje – nepovjerenje Vladi RH? Na prijedlog najmanje 1/5 zastupnika u Hrvatskom saboru može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade. Rad Vlade RH? Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada. odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom. nadležnost. u skladu s Ustavom i zakonom. Kome je odgovorna Vlada RH? Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. Čime je regulirana funkcija. 84. Tko bira i razrješuje predsjednika Vrhovnog suda RH? Uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda RH i nadležnog odbora Hrvatskoga sabora.rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora. provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora.74. 83. imenuje i razrješuje te o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državno sudbeno vijeće. Polaže prisegu pred Saborom. Ustrojstvo. Koji je najviši sud u RH? Najviši sud u RH je Vrhovni sud RH. kojemu je osnovna zadaća osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana pred zakonom. Kakva je sudačka dužnost? 18 / 126 . bira i razrješuje Hrvatski sabor. 80. a osobno su odgovorni za svoje područje rada. Bira se na 4 godine. Ako mandatar u roku od 30 dana ne sastavi Vladu. Izbor članova Vlade RH? Članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade. Glasovanje o povjerenju Vladi može zahtijevati i njezin predsjednik. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. način rada. ustrojstvo i sastav Vlade RH? Regulirana je Ustavom RH i Zakonom o Vladi RH.rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora. 82. a na prijedlog Predsjednika Republike. Ustavni sud = neovisan. 79. te provodi zakone i druge propise koje donosi Sabor. 81. nadzire rad tijela državne uprave brine o gospodarskom razvitku zemlje. . – – – – – – – – – – – Nadležnost Vlade RH? odgovara Saboru RH predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru. 76. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. ako ni tada ne sastavi Vladu ili ta Vlada ne dobije povjerenje od Hrvatskog Sabora tada će Predsjednik RH sastaviti privremenu nestranačku Vladu i raspisati prijevremene izbore za Hrvatski Sabor. Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske: . usmjerava i nadzire rad državne uprave. Odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja zastupnika u Hrvatskom saboru. Tko obavlja SUDBENU VLAST na području RH? Sudbenu vlast obavljaju sudovi. Predsjednik Republike mu može produžiti mandat za još najviše 30 dana. Tko imenuje i razrješava suce? Suce. pojedinomu njezinom članu ili Vladi u cjelini. uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom 77. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona. predlaže državni proračun i završni račun. donosi uredbe za izvršenje zakona. 75.

Postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor Hrvatskoga sabora. 86. Iznimno. u skladu s Ustavom. Čelnici državnih odvjetništava ne mogu biti birani za članove Državno odvjetničkog vijeća. koja su njegova prava i dužnosti? Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo.Zamjenike državnih odvjetnika u skladu s Ustavom i zakonom imenuje. – prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor. − − − − − Kada sudac može biti razriješen dužnosti? ako to sam zatraži. 87. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode. Predsjednika Državnoga sudbenog vijeća bira tajnim glasovanjem većine članova Državnoga sudbenog vijeća na vrijeme od 2 godine. prvo imenovanje je na 5 godina. – odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela. nadležan za Ustav. uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora . – odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina i druga pitanja važna za izvršenje dužnosti i rad Ustavnog suda. Većina od ukupnog broja članova Državnoga sudbenog vijeća mora biti iz reda sudaca. Što se uređuje Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu? Ovim se Ustavnim zakonom uređuju uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i prestanak njihove dužnosti. . ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost. osobito sudaca. 88. – rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. zbog počinjenoga teškog stegovnog djela. izvršne i sudbene vlasti. – nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može. 90.Državno odvjetničko vijeće bira Hrvatski sabor na način i u postupku određenim zakonom. kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državno odvjetničko vijeće. Što je to Državno odvjetništvo. Izbor Glavnog državnog odvjetnika RH i njegovih zamjenika? . . a nakon ponovnog imenovanja sudac obavlja svoju dužnost stalno. Nakon ponovnog imenovanja zamjenik državnog odvjetnika obavlja svoju dužnost stalno. odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti bira Hrvatski sabor na način i u postupku određenim zakonom. 89. Ustavni sud Republike Hrvatske bira predsjednika suda na vrijeme od 4 godine. Predsjednici sudova ne mogu biti birani za članove Državnoga sudbenog vijeća. Nadležnosti Ustavnog suda RH? – odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom. ako u skladu sa zakonom. Članovi Državnoga sudbenog vijeća biraju se na vrijeme od 4 godine. državnih odvjetnika. tko ga bira i na koji rok? Ustavni sud RH čini 13 sudaca koje bira Hrvatski sabor. ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti. – odlučuje. postupak. i pravno djelovanje njegovih odluka.Glavnoga državnog odvjetnika RH imenuje na vrijeme od 4 godine Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. uvjeti i rokovi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. u skladu s Ustavom. kad navrši 70 godina.Sudačka dužnost je stalna. Sastav Ustavnog suda RH. odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. 91. zabraniti njihov rad. Većina od ukupnog broja članova Državno odvjetničkog vijeća mora biti iz reda zamjenika državnih odvjetnika.Prigodom prvog stupanja na državno odvjetničku dužnost zamjenici državnog odvjetnika će se imenovati na vrijeme od 5 godina. Tko sačinjava Državno sudbeno vijeće? Državno sudbeno vijeće ima 11 članova koje iz reda istaknutih sudaca. Djelokrug i način rada Državnoga sudbenog vijeća uređuje se zakonom. – može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana. poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. na vrijeme od 8 godina iz reda istaknutih pravnika. tako odluči Državno sudbeno vijeće. 19 / 126 . 85. ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela. o odgovornosti Predsjednika Republike. s time da članom Državnoga sudbenog vijeća nitko ne može biti više od dva puta uzastopce.

nedopuštena Ustavna tužba se obustavlja ako: . izreku i obrazloženje.Vlada RH . Odluka tj. Na koji način se donose odluke Ustavnog suda? Ustavni sud donosi odluke i rješenja većinom glasova svih sudaca.ima pravo predložiti pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona i drugih propisa . zastupnici.ako pitanje ustavnosti i zakonitosti nastane u postupku pred sudovima . a osobito poslove koji se odnose na školstvo.u stvarima iz ustrojstva lokalne samouprave i uprave . Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. a ako je to neizvodivo iz bilo kojih razloga tada se odluka ili rješenje stavlja na oglasnu ploču Ustavnog suda.1/5 zastupnika Sabora . Imaju statut. komunalne djelatnosti. Ustavna tužba? Ustavnu tužbu može podnijeti svatko tko smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda. Većim gradovima u Republici Hrvatskoj 20 / 126 . tjelesnu kulturu i sport. ako ustavom ili ovim Ustavnim zakonom nije drukčije određeno. kulturu. Jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja. a osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanja. dostava se smatra obavljena po isteku 8 dana od stavljanja na ploču. a u ostalim slučajevima donosi rješenje. fizičke i pravne osobe kojima su povrijeđena neka od Ustavom zagarantiranih prava 2. prostorno i urbanističko planiranje. Ustavni sud donosi odluku kada odlučuje o biti stvari. socijalnu skrb. Kada će Ustavni sud ukinuti ili poništiti neki zakon ili propis? · Ustavni sud ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. 92.radno tijelo Sabora . pučki pravobranitelj. predsjednik RH.za ocjenu suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom .mora biti dostavljeno svim sudionicima u postupku. Vrhovni sud. Sabor. ali tek nakon što je iscrpljen svaki drugi pravni put.– nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova.ako sud nije nadležan . nepotpuna. lokalna i područna (regionalna) samouprava? Ustavom se građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Odluka ili rješenje . primarnu zdravstvenu zaštitu. mogu imati grb i zastavu. Vlada RH. 95. prostorno i urbanističko planiranje.se tužba povuče 96. Zakonom se može glavnom gradu Zagrebu utvrditi položaj županije. 94. – obavlja druge poslove određene Ustavom. koje obuhvaćaju pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značaja.podnositelj tužbe umre . protupožarnu i civilnu zaštitu.svaka fizička i pravna osoba . Što je i koja prava ima: mjesna. · Ustavni sud poništit će propis ako se njime vrijeđaju temeljne slobode i prava čovjeka i građanina te ako se njime neki pojedinci.pravna osoba koja je podnositelj tužbe prestane postojati . Odluke i važnija rješenja Ustavnog suda objavljuju se u Narodnim novinama. najviša tijela jedinica lokalne samouprave 97.predsjednik RH .u postupcima zaštite ustavnih i zakonskih prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti . nerazumljiva. gospodarski razvoj. promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih. Ustavna tužba se odbacuje .predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave .Vrhovni sud RH . pravne su osobe. skupine ili udruge neosnovano stavljaju u povoljniji položaj. zdravstvo. socijalnih i kulturnih ustanova.pučki pravobranitelj .može pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti 93. odgoj i osnovno obrazovanje. brigu o djeci. a poništiti neki propis ako utvrdi da je nezakonit i neustavan.ako je tužba nepravodobna. zaštitu potrošača. Tko može podnijeti zahtjev za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom? Zahtjev kojima se pokreće postupak pred sudom imaju pravo podnijeti: . rješenje Ustavnog suda mora imati uvod. Tko može pokretati postupak pred Ustavnim sudom? 1. zdravstvenih.sam Ustavni sud .

Tko sklapa međunarodne ugovore? U skladu s Ustavom. samoorganiziranje i udruživanje. čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. uporaba svog znamenja i simbola. predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske. Konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida  Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe Obvezuje se na poštivanje i zaštitu nacionalnih i drugih temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina. sklapanje međunarodnih ugovora u nadležnosti je. ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava. odnosno neke balkanske državne saveze. fundacija za obavljanje kulturnih i znanstvenih djelatnosti (2) U Sabor: biraju najmanje 5 a najviše 8 zastupnika. U Vijeće nacionalnih manjina općine bira se 10 članova. a po pravnoj su snazi iznad zakona.predsjednik Republike . pravo zastupljenosti u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini.5 % u ukupnom stanovništvu. državama u kojem bi udruživanje dovelo do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva. pravo na očitovanje vjere. 155/02) (1) Nacionalna manjina je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju RH. 102. Hrvatskog sabora. ovisno o naravi i sadržaju međunarodnog ugovora. (4) Vijeće nacionalnih manjina .ako nacionalne manjine sudjeluju s manje od 1. kulturna autonomija. kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana.najmanje 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru . 101. Udruženje RH u saveze s drugim državama? Pravo da pokrenu postupak udruživanja imaju: . 100. a potom se o tome odlučuje na referendumu većinom glasova od ukupnog broja birača.5 % imaju pravo izabrati najmanje 4 zastupnika (3) Prava nacionalnih manjina: služenje svojim jezikom i pismom. Međunarodne ugovore koji međunarodnim organizacijama daju ovlasti iz Ustava. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni. a njeni članovi imaju etnička. Međunarodnim paktom o gospodarskim.5 % jamči se najmanje 1 a najviše 3 zastupnička mjesta. Oni koji u ukupnom stanovništvu RH sudjeluju s više od 1. Tko potvrđuje međunarodne ugovore? Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošene ili izmjenu zakona. vladavine prava i svih ostalih najviših vrednota svog ustavnog i međunarodnog pravnog poretka. imenima osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu nacionalnih manjina RH te pravo korištenja imena i prezimena na jeziku kojim se služe • Kada se izvodi himna nacionalne manjine. Kakva je snaga međunarodnih ugovora? Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni.Vlada Republike Hrvatske Zabranjeno je pokretanje postupaka udruživanja RH u saveze s dr. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. Sabor potvrđuje 2/3 većinom. Članovi VNM biraju se neposredno tajnim glasovanjem na razdoblje od 4 godine. VNM ima 21 / 126 . ili u jedinici lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine. Oni koji u ukupnom stanovništvu RH sudjeluju s manje od 1. jezična. ili u jedinici područne (regionalne) samouprave s više od 500 pripadnika nacionalne manjine – mogu osnovati Vijeće nacionalne manjine. 99. Međunarodnim paktom o građanima i političkim pravima. ulicama i trgovima. svim svojim državljanima. socijalnim i kulturnim pravima  Završnim aktom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS). 98. Međunarodne ugovore koji ne podliježu potvrđivanju Hrvatskog sabora sklapa predsjednik Republike na prijedlog Vlade ili Vlada Republike Hrvatske. a koji su na snazi.zakonom se mogu dati ovlasti županije. zakonom i pravilima međunarodnog prava. i drugim dokumentima OESS-a koji se odnose na prava čovjeka  Konvencijom Vijeća Europe za zaštitu prava čovjeka i temeljnih sloboda  Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju RH (2/3 većinom). grada 15 članova i županije 25 članova. obavezno se prije nje izvodi himna RH • Imaju pravo na osnivanje udruga. Na osnovu kojih pravnih izvora se Republika Hrvatska obvezuje na poštovanje i zaštitu nacionalnih i drugih temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina? Republika Hrvatska u skladu sa:  Ustavom Republike Hrvatske  Načelima Povelje Ujedinjenih Naroda  Općom deklaracijom o pravima čovjeka. O toj odluci prvo odlučuje Hrvatski Sabor 2/3 većinom. • Imaju pravo na očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima.

• Političku stranku može osnovati 100 punoljetnih. propisanim statutom. usmjereni na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana. Prihode mogu stjecati od članarine. prodaje propagandnog materijala. znanstvenih itd. a može se upisati u registar i u prijevodu. −članstvu. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave te VNM i udrugama nacionalnih manjina. • Ustrojavaju se i djeluju po teritorijalnom načelu i ne mogu organizirati svoje organizacijske oblike u državnim tijelima. 4. izdavačke djelatnosti. 105. moraju s dobiti raspolagati kao neprofitne organizacije. −ustrojstvenim oblicima. Političke stranke mogu stjecati prihod od članarine. izdavačke djelatnosti. a njezinim članom može pod jednakim uvjetima. (5) Savjet za nacionalne manjine . • Ako političke stranke u svom djelovanju ostvare dobit. načinu njihovog izbora i opoziva. −dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnih tijela. ako se utvrdi da su prestale djelovati. vojsci. ako je njihovo djelovanje zabranjeno odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske. • Političkim strankama smatraju se udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu. 2. Sredstva za rad političkih stranaka? Političke stranke su neprofitne i dužne su javno prikazati podrijetlo i namjenu sredstava koja su im pristigla tijekom jedne kalendarske godine. Politička stranka mora objaviti svoj statut nakon registracije u jednom od dnevnih listova ili u "Narodnim novinama". dobrovoljnih priloga. osoba iz reda manjina. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. ustanovama. −imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje. • Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku. Registar je javan. Članove imenuje Vlada RH na 4 godine (7 članova na prijedlog VNM . državnog proračuna (za iduću proračunsku godinu iznosi 0. −ciljevima i načinu djelovanja. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupa najvišeg upravnog tijela. poslovno sposobnih državljana RH. trajanju mandata te načinu odlučivanja. organizacije stranačkih manifestacija. −sredstvima za rad. −znaku stranke. organizacije stranačkih manifestacija. −program i statut. a sjednica nije održana. državnog proračuna. a zahtjevu se prilažu: −zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke. • Upisuju u registar političkih stranaka vodi Ministarstvo nadležno za poslove uprave. • Statut političke stranke mora sadržavati odredbe o: −nazivu i sjedištu. prodaje propagandnog materijala.Imenuje se radi sudjelovanja nacionalne manjine u javnom životu RH . poduzećima.056 % sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine). Također se može pisati i skraćenica ako je ona upisana i u registar. 22 / 126 . Kada i zašto političke stranke prestaju s radom? 1.5 članova istaknutih kulturnih. Briše se iz registra danom objave odluke o zabrani rada. 104. dobiti poduzeća čiji su vlasnici i drugih propisima dozvoljenih izvora. a sjednica nije održana.pravo u jedinici samouprave predlagati mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u nekom području. proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih propisima dozvoljenih izvora. isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i jedinicama samouprave. −predstavljanju i zastupanju stranke. dobrovoljnih priloga. −upravnim tijelima. • Zahtjev za upis u registar političkih stranaka mora podnijeti u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine. policiji i drugim pravnim osobama. ako je proteklo više vremena utvrđenog statutom za održavanje skupa najvišeg upravnog tijela. −prestanku te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka. postati svaki punoljetni i poslovno sposoban građanin. −popis osnivača i članova upravnih tijela. ako je nadležno upravno tijelo donijelo odluku o prestanku političke stranke. Članovi Savjeta su zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom Saboru 103. • One su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom. tijelima jedinica lokalne samouprave. Zakon o političkim strankama? • Političke stranke su svojim slobodnim osnivanjem izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Rješava pitanja u vezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina. 3.

ured predsjednika RH. Ustavni sud RH. Vlada. koja se privezuje trakom u bojama državne zastave na ispravu. Čuvar državnog pečata odgovoran je za uporabu pečata. koja se lijepi na ispravu. Zakon o državnom pečatu? Veliki državni pečat kružnog je oblika. Popisi birača su javne knjige. Namijenjen je za utiskivanje u pečatni vosak izravno na ispravu ili u pečatni vosak u zaštitnoj kutijici. · Način upisa: · Matični ured – dužan je nadležnom tijelu dostavljati izvještaj o osobama s područja općine koje su prema podacima u matičnim knjigama navršile 18 godina. odlučuje o zahtjevima građana za upis. predsjednik + dva člana i njihovi zamjenici) – provjerava pravilnost popisa birača. Mali državni pečat je promjera 50 mm istoga sadržaja kao i veliki državni pečat. Za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u RH. pučki pravobranitelj. 111. · Općinski sud dužan je dostaviti pravomoćnu sudsku odluku kojom je neka osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti. odluke o dodjeli odlikovanja te na druge akte i isprave koje donosi predsjednik Republike. Tko izdaje odobrenje za izradu pečata i žiga? Ministarstvo uprave daje odobrenje za izradu pečata tijelima prethodno nabrojanim kao korisnici. 109. sudovi i druga tijela državne vlasti. Način upisa u popis birača? U popis birača upisuju se hrvatski državljani koji su navršili 18 godina života osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišeni poslovne sposobnosti. Hrvatski državljani ostvaruju biračko pravo temeljem upisa u popis birača. oružane snage RH. a na donjoj "HRVATSKA". Sabor. Utiskuje se na ratifikacijske isprave te na vjerodajnice i pisma ovlaštenja koja potpisuje predsjednik Republike u okviru ustavnih ovlaštenja predstavljanja i zastupanja RH u inozemstvu. kojega imenuje Predsjednik RH. Popis birača ima sljedeće rubrike:  redni broj  prezime i ime  nacionalnost  jedinstveni matični broj građana  spol  datum rođenja  prebivalište  primjedbe · Komisija za popis birača (osniva je općinska skupština. Što se uređuje zakonom o popisima birača? Tim zakonom se uređuje način i postupak vođenja popisa birača radi evidentiranja hrvatskih državljana koji imaju biračko pravo. · Policijska uprava ili policijska postaja – vode evidenciju o prebivalištu i dužne su nadležnom tijelu također dostavljati podatke o prebivalištu ili odjavi prebivališta osoba koje su navršile 18 godina. dopuni ili ispravku popisa birača. tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. Tko rabi pečat i žig s grbom RH? Pečat i žig s grbom RH koriste predsjednik RH. te za utiskivanje izravno na ispravu ili na papirnu podlogu. 108.106. Popis birača se vodi za područja svake općine. 107. Birači se upisuju u mjestu prebivališta u RH i mogu biti upisani u popis samo jedne općine. U krugu oko grba RH na gornjoj strani je riječ "REPUBLIKA". · Popis birača može se voditi automatskom obradom podataka ili u obliku kartoteke. Oko grba RH i toga napisa kružno se nalazi starohrvatski troplet. tijela državne uprave. Otiskuje se na odluke o proglašenju zakona. Koje tijelo izdaje rješenje o ovlaštenju za izradu pečata i žiga? Ministarstvo unutrašnjih poslova. popisi birača se vode u Gradu Zagrebu. 23 / 126 . · Vodi se i imenik (registar) – po abecednom redu prezimena svi birači. Namijenjen je za otisak crnilom na papiru. · Uzimajući sve ove podatke u obzir nadležno tijelo dužno je odmah izvršiti upis ili brisanje iz popisa birača. a u sredini pečata je grb RH. javni bilježnici. ovlaštenom obrtniku. promjera 80 mm. 110.

štambilj? PEČAT gumeni okrugli stalan sadržaj otiskivanje grb HR za potvrdu vjerodostojnosti utiskivanje ŽIG metalni ŠTAMBILJ metalni ili gumeni četvrtasti promjenjiv sadržaj otiskivanje --tehničko pomagalo 24 / 126 .112. žig. Pečat.

središnji državni uredi Vlade RH. ako zakonom nije drugačije određeno.donošenje propisa za njihovu provedbu (provedbeni propisi). ako zakonom nije što drugo određeno.Sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu. prvostupanjska tijela državne uprave u županijama: . Posebnim zakonom određeni poslovi državne uprave mogu se povjeriti tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti. središnja tijela državne uprave: .uredi državne uprave (središnji državni uredi Vlade RH).Poslove državne uprave u tijelima državne uprave obavljaju državni službenici. 118. Obveza Vlade RH? .neposredna provedba zakona. 115. odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. župani i podžupani. . Koja su tijela državne uprave? Ovim se zakonom ustrojavaju 1. 116. 2. 120. ravnatelji državnih upravnih organizacija. Tko obavlja pomoćno – tehničke poslove u tijelima državne uprave? Obavljaju namještenici. . njihovi zamjenici i pomoćnici.2. Tko obavlja poslove državne uprave u prvom stupnju? Obavljaju ih uredi državne uprave. 119. Za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave u jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave mogu se u gradu odnosno općini osnivati ispostave. Kako se osiguravaju sredstva za rad tijela državne uprave? . Vlada RH nadzire provedbu zastupljenosti manjina u tijelima državne uprave. 114.ministarstva. 117. državni tajnici i pomoćnici. SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE 113.usklađuje i nadzire obavljanje poslova državne uprave . državni tajnici i pomoćnici ministra. .nadzire provedbu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave 121. . Koji su poslovi državne uprave i tko ih obavlja? Poslovi državne uprave su: . . ravnatelji državnih upravnih organizacija.Sredstva za obavljanje poslova državne uprave povjerenih tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. ministri.obavljanje upravnog nadzora te .Ministri. Poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave. Osiguranje zastupljenosti pripadnicima nacionalnih i etničkih manjina? Osigurava im se zastupljenost u ministarstvima i državnim upravnim organizacijama. ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave (županijama). Ministarstva. Poslovi državne uprave uređuju se zakonom. osiguravaju se u skladu s posebnim zakonom 25 / 126 . . gradonačelnik Grada Zagreba i njegovi zamjenici. . Tko obavlja poslove državne uprave u tijelima državne uprave? Državni službenici koji se primaju u službu na temelju javnog natječaja. vodeći računa o njihovom ukupnom udjelu u stanovništvu RH. . gradu i općini osnivati područne jedinice. Tko su dužnosnici RH? To su premijer i članovi Vlade. Za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti središnjih tijela državne uprave mogu se u županiji.drugi upravni i stručni poslovi. te državni tajnici i pomoćnici dužnosnici su RH. a u uredima državne uprave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vodeći računa o njihovom ukupnom udjelu u stanovništvu županije.državne upravne organizacije i . državne upravne organizacije (ova tri tijela čine središnja tijela državne uprave) i uredi državne uprave u županijama.državne upravne organizacije.Pomoćno-tehničke poslove u tijelima državne uprave obavljaju namještenici. koji se primaju u državnu službu na temelju javnog natječaja.

Pravilnikom se potanje razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene.Naputkom se propisuje način rada u tijelima državne uprave. naredba – naređuje ili zabranjuje određeno postupanje. pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti odgovarajućih službenika.  odnos službenika i namještenika prema građanima i dr. a objavljuju se u »Narodnim novinama«.kojim su te ovlasti povjerene. neposredno primjenjujući zakone i druge propise. izdaju uvjerenja i druge potvrde te obavljaju i druge upravne poslove i stručne poslove. 3. provedba upravnog nadzora . .) 124. kad ocijene da se na drugi 26 / 126 .potanje razrađuje odredbe zakona radi njihove primjene.. Tijela državne uprave osobito nadziru:  zakonitost rada i postupanja. Tko donosi provedbene propise u tijelima državne uprave? Ministri. Što je upravni nadzor? Upravni nadzor je nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitost rada i postupanja tijela državne uprave. 127. a stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana objave. državni tajnici i ravnatelji državnih upravnih organizacija donose pravilnike. ekonomičnost i svrhovitost rada u obavljanju poslova državne uprave. 3. Koje su funkcije tijela državne uprave? 1. djelotvornost.  svrhovitost unutarnjeg ustrojstva i osposobljenost službenika i namještenika za obavljanje poslova. odnosno namještenika. 4. Inspekcijski nadzor provode inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za provedbu nadzora. ekonomičnost i svrhovitost rada u obavljanju poslova državne uprave.tijela državne uprave nadziru provedbu zakona i drugih propisa te zakonitost rada i postupanja tijela državne uprave. tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. rješavanje u upravnim stvarima 3. 2. mjere) 6. 5. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa (objavljuju se u NN(. zahtijevati izvješća. strankama. zakonitost rada i postupanja. tijela jedinica lokalne samouprave. neposredno obaviti poslove u granicama svog djelokruga iz nadležnosti tijela državne uprave. 123. pravilnika. kada je to određeno posebnim zakonom. podatke i druge obavijesti o obavljanju poslova državne uprave. (inspektor ima pravo narediti uklanjanje određenih nedostataka. odgovarati zastupnicima na upite. u granicama date ovlasti. priprema zakona i podzakonskih akata – ministri. 4. naputak – propisuje način rada tijela državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  rješavanje u upravnim sporovima. Što se osobito nadzire u provedbi upravnog nadzora? U provedbi upravnog nadzora. tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim poslovima državne uprave. izrada nacrta i prijedloga propisa i drugih stručnih poslova (tumačenje nekih odredbi propisa iz svog djelokruga. 125. odnos službenika i namještenika prema građanima i drugim strankama. neposredna provedba zakona – tijela državne uprave. 4. 122. svrhovitost unutarnjeg ustrojstva i osposobljenost službenika i namještenika za obavljanje poslova državne uprave te 5. . vode propisane očevidnike.. podnijeti prijavu i poduzeti dr. u upravnim stvarima. može poduzeti kada ocijeni da stanje nije zadovoljavajuće? 1. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti. 2. pravilnik. . drugi upravni i stručni poslovi: praćenje stanja u okviru svog djelokruga. naredbe ili 3. državni tajnici središnjih državnih ureda i ravnatelji državnih upravnih organizacija donose pravilnike. rješavaju 2. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave. Kakav je rad tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Javan. 2.Naredbom se naređuje ili zabranjuje određeno postupanje. ako tim propisima nije iznimno određeno da zbog naročito važnih razloga stupaju na snagu danom objave. raspraviti stanje izvršavanja poslova državne uprave i predložiti mjere koje se moraju poduzeti radi izvršenja pojedinih poslova državne uprave. uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzimaju zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima. naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa kad su na to izrijekom ovlašteni. 126. tijela državne uprave nadziru osobito: 1. donošenje provedbenih propisa tj. U kojem obliku se donose provedbeni propisi? Provedbeni propisi donose se u obliku: 1.  djelotvornost. Što tijelo državne uprave. inspekcijski nadzor – u skladu s posebnim zakonima provodi se izravan uvid u opće i pojedinačne akte. koje je obavilo nadzor. naputka. odnosno pravnih osoba s javnim ovlastima na njihov trošak. 128.

3. Rad inspektora – prava i obveze? Inspektor ima posebnu iskaznicu kojom dokazuje identitet. odnosno izreći zakonom ili drugim propisom utvrđenu prekršajnu kaznu. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba. Ministarstvo regionalnog razvoja. (inspektor ima pravo narediti uklanjanje određenih nedostataka. Ivan Šimonović 6.dužni su postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna (službenici tijela državne uprave. Ministarstvo zaštite okoliša. Ministarstvo turizma Damir Bajs 14. Ministarstvo obitelji. kada je to određeno posebnim zakonom. Ministarstvo unutarnjih poslova. poduzeti i druge mjere. uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzimaju zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima. a tijelo državne uprave. propisa. 129. Marina Matulović – Dropulić 10. Potpredsjednik Vlade za unutarnju politiku Đurđa Adlešić 21. Ministrica u Vladi Bianca Matković 18.narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka. 130.podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela . Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Darko Milinović 11. Tko obavlja inspekcijske poslove? . zgrade. 5. državnih tijela. Đuro Popijač 7. Tajnica u Vladi Jagoda Premužić 27 / 126 . Potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Slobodan Uzelac 23. u okviru svojih zakonom ili drugim propisom utvrđenih ovlasti. Božo Biškupić 15. Inspekcijski nadzor provode inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za provedbu nadzora. Tomislav Karamarko 5. Ministarstvo obrane. odnosno pravne osobe s javnim ovlastima nisu obavili određeni posao državne uprave u za to ostavljenom ili primjerenom roku. poduzeti i druge mjere propisane posebnim zakonom. prometa i infrastrukture. odnosno nepravilnosti u određenom roku. narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka.način ne može izvršiti zakon ili drugi propis. Nabroji ministarstva u RH? ( veljača 2010 ) Radom ministarstva upravlja ministar – odgovara Vladi. Što sve inspektor može poduzeti kada u inspekcijskom pregledu nađe da je povrijeđen zakon ili drugi propis? 1. Kada utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku.poduzeti i druge mjere i druge radnje 132. Gordan Jandroković 2. odnosno po njihovim općim aktima smatra tajnom) Ukoliko naiđe na povredu zakona ili dr. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. mjere). Radovan Fuchs 13. Ministarstvo kulture. Inspektor ima pravo: . Ministarstvo financija. predmete. 133. obrazovanja i športa. Branko Vukelić 4. rada i poduzetništva. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba dužni su inspektora upozoriti što se po propisima. odnosno nepravilnosti u određenom roku . podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela. 1. Božidar Pankretić 9. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. ima pravo i obvezu: . Što je inspekcijski nadzor i tko ga provodi? Inspekcijski nadzor – u skladu s posebnim zakonima provodi se izravan uvid u opće i pojedinačne akte. Ministarstvo mora. robu i druge stvari kod nadziranih osoba. Tomislav Ivić 16. inspektor je dužan poduzeti odgovarajuće mjere i radnje.u prvom stupnju – obavljaju ih uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave . šumarstva i vodnog gospodarstva. Ministarstvo pravosuđa. Ivan Šuker 3. Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković 12. Potpredsjednik Vlade Ivan Šuker 20. Ministarstvo uprave Davorin Mlakar 17. Ministarstvo znanosti. odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten.u drugom stupnju – središnja tijela državne uprave 131. prostornog uređenja i graditeljstva. Ministarstvo gospodarstva. 2. Potpredsjednik Vlade Darko Milinović 19. saslušati pojedine osobe u upravnom postupku. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.pregledati i poslovne prostorije. Božidar Kalmeta 8. podnijeti prijavu i poduzeti dr. poslovne spise. Potpredsjednik Vlade Božidar Pankretić 22. kao i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora .

Središnji državni ured za e-Hrvatsku 3. obavlja ministarstvo? Ministarstva se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja. tj. neposredno primjenjuju zakone i druge propise.Tajnik ministarstva – imenuje ga i razrješava Vlada RH. Tko osniva i za koliko upravnih područja može biti osnovano pojedino ministarstvo? Osniva ih Hrvatski sabor i to Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave. a osobito: 1. Državna geodetska uprava. zavodi i ravnateljstva. na prijedlog ministra – odgovoran je ministru – upravlja radom odgovarajuće unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva 139. izrađuju stručne podloge za postupak odlučivanja u državnim tijelima. Središnji državni ured za upravu 2.Pomoćnik ministra (jednog ili više) – imenuje ga i razrješava Vlada RH. 4. Ministarstva obavljaju slijedeće poslove: 1.Ministar – imenuje ga i razrješava Vlada RH – odgovoran je Vladi RH – provodi utvrđenu politiku Vlade. na prijedlog ministra – odgovoran je ministru i Vladi RH – poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu. 3. Državni zavod za zaštitu od zračenja.134. 9. osiguravaju provedbu zakona i drugih propisa. Državni zavod za statistiku. pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te drugim pravnim osobama. odnosno inspekcijski nadzor. 1. 137. Državni inspektorat. 8. provodi utvrđenu politiku Vlade. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. donosi provedbene propise kad je na to izrijekom ovlašten. prema državnim službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom . 8. 3. jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.Državni tajnik (jednog ili više) – imenuje ga i razrješava Vlada RH. prema državnim službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti. prate stanje u svom djelokrugu te nadležnim državnim tijelima predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera. 2. U ministarstvima koja su ustrojena za više upravnih područja u pravilu se ustrojavaju upravne organizacije u sastavu ministarstva. Nabroji središnje državne urede? Radom upravlja državni tajnik – odgovara predsjedniku Vlade. Zašto sa ustrojavaju ministarstva. 3. 5. nadzire rad djelatnika . brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa te u pitanjima od zajedničkog interesa osigurava suradnju ministarstva s državnim tijelima. Državni zavod za nuklearnu sigurnost. 2. vode propisane očevidnike. provode upravni. 28 / 126 . 7. odnosno drugim propisima. Upravne organizacije u sastavu ministarstva su uprave. Središnji državni ured za razvojnu strategiju 135. 9. Tko su čelnici ministarstva? . 136. Ministarstva se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja. 4. 1. brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika. 6. 7. osiguravaju suradnju stručnih i znanstvenih ustanova te predlažu nadležnim državnim tijelima ustrojavanje određenih službi i stručnih ustanova. tehnički koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva. u okviru svog djelokruga. na prijedlog predsjednika Vlade – odgovoran je predsjedniku Vlade i Vladi RH . Državni zavod za intelektualno vlasništvo. 6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje. a to su uprave. 138. donosi provedbene propise kad je na to izrijekom zakonom ovlašten. Koje poslove obavlja ministar? Ministar predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom. ako zakonom nije što drugo određeno. pripremaju nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa. 4. U ministarstvima koja su ustrojena za više upravnih područja u pravilu se ustrojavaju upravne organizacije u sastavu ministarstva. rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju kad su na to zakonom izrijekom ovlašteni te u drugom stupnju. koje poslove. Državni hidrometeorološki zavod. 2. Ministar ima i druge obveze i ovlasti utvrđene posebnim zakonom. zavodi i ravnateljstva. Nabroji državne upravne organizacije? Radom upravlja ravnatelj s položajem pomoćnika ministra – odgovara ministru i Vladi. 5. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom 4.

raspoređuje poslove.. Koje poslove obavlja tajnik ministarstva? . kad se ustrojavaju za upravno područje iz djelokruga ministarstva. brine o provedbi zakona i drugih propisa. Pomoćnik ravnatelja upravlja radom odgovarajuće unutarnje ustrojstvene jedinice državne upravne organizacije te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj. Tajništvo: . Koje su upravne organizacije u sastavu ministarstva i kako se osnivaju? Osnivaju se u pravilu kao: 1. Ako nije imenovan pomoćnik ministra za pojedinu upravnu organizaciju. 3. ako to zahtijeva povezanost stručnih i upravnih poslova. raspoređuje poslove i daje naputke za rad. pismeno kojim se uređuje način rada u tijelima državne uprave. 3.akt kojim se naređuje ili zabranjuje određeno postupanje Naputke . 144. ukoliko nije imenovan njegov zamjenik? Ukoliko zamjenik ministra nije imenovan. uprave. u kojem se obavljaju određeni gospodarski i s njima vezani upravni poslovi. kad se ustrojavaju za upravno područje iz djelokruga ministarstva. 141. a on je odgovoran ravnatelju i ministru. 29 / 126 .. Pomoćnik ravnatelja je za svoj rad odgovoran ravnatelju. kad obavljanje tih poslova zahtijeva posebno ustrojenu službu. 2. u kojem se obavljaju pretežito upravni poslovi.tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica . Da li ravnatelj državne upravne organizacije može imati zamjenika (pomoćnika)? Može imati jednog ili više pomoćnika koje imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog ravnatelja.Može donositi: Pravilnike .informatika . Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika koje imenuje i razrješava Vlada RH na prijedlog ravnatelja. Tko mijenja ministra. brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika.čišćenje… 143. ministra će zamjenjivati pomoćnik ministra kojeg odredi ministar.brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i nadzire njihov rad . zavodi. Ravnatelj ima i druge ovlasti i obveze određene zakonom i drugim propisima. 2. odnosno ravnatelj s položajem pomoćnika ministra. opći propis. 146. Tko upravlja radom državnih upravnih organizacija? Ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Vlada RH na prijedlog premijera i uz mišljenje nadležnog ministra.akt. poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povredu službene dužnosti. Koje poslove obavlja zamjenik ministra? Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar. Ravnatelj brine o provedbi zakona i dr.akt. a osobito: 1. samostalnost djelovanja i posebne načine rada unutar ministarstva.brine za pravilno korištenje imovine. s određenim stupnjem samostalnosti u radu. 147.računovodstvo . kad se ustrojavaju za upravno područje iz djelokruga ministarstva. jedinicama lokalne samouprave ili pravnim osobama sa javnim ovlastima 140. 145. Koje poslove obavlja ravnatelj? Ravnatelj predstavlja državnu upravnu organizaciju i upravlja njezinim radom. Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu ministarstva upravlja pomoćnik ministra. brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad i poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti određene zakonom. 142. Koje poslove obavlja pomoćnik ministra? Pomoćnik ministra u pravilu upravlja radom odgovarajuće unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar. nadzire zakonitost i pravovremenost izvršavanja poslova. donosi provedbene propise. donosi provedbene propise kad je na to izrijekom zakonom ovlašten. nadzire zakonitost i pravovremenost izvršavanja poslova i poduzima mjere za osiguravanje učinkovitosti u radu. ravnateljstva.poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti rada . kojim se pobliže određuju pojedine odredbe zakona radi ujednačene primjene Naredbe . Zavodima se izuzetno mogu povjeriti i određeni upravni poslovi. u kojem se obavljaju pretežito stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju posebne načine rada unutar ministarstva. tada njome može upravljati Državni tajnik. propisa.

ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne. čije obavljanje zahtijeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu – načelnik – odjeli se mogu ustrojiti u okviru upravne organizacije. Nadležnost ureda državne uprave u županiji. Državne uprave organizacije osnivaju se u pravilu kao državne uprave. 4. provode upravni. pripremaju nacrte zakona i prijedloge drugih propisa. ostvaruju suradnju s tijelima državne uprave. Imenuje ga i razrješava Vlada RH na prijedlog državnog tajnika nadležnog za poslove opće uprave. stupnju . 3.rješava u upravnim stvarima u 1. 30 / 126 . a provodi slijedeće poslove . 2. odsjeci – ustrojava se u okviru odjela za obavljanje srodnih poslova državne uprave. drugih međusobno povezanih poslova te općih. pripremaju stručne podloge za postupak odlučivanja u državnim tijelima. 7. raspoređuje poslove. obavlja nadzor nad poslovima državne uprave u ispostavama u općinama i gradovima. 3. za određeno upravno područje ili za određenu vrstu međusobno povezanih poslova državne uprave te općih. provodi upravni. a osobito: 1. čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu – voditelj – odsjeci se mogu ustrojiti u okviru odjela samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odsjeka.148. Koje poslove obavljaju državne upravne organizacije? 1. 2. rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju. odnosno inspekcijski nadzor. a koje je nužno obavljati u okviru državne uprave. osigurava suradnju ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave s tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu – voditelj – pododsjeci se mogu ustrojiti u okviru odsjeka samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva pododsjeka. odnosno područne (regionalne) samouprave. 8.provodi upravni odnosno inspekcijski nadzor . tehničkih i pomoćnih poslova manjeg opsega. 5.neposredno provodi zakone i druge propise . čije obavljanje zahtijeva suradnju u radu – odjeljci se mogu ustrojiti u okviru pododsjeka samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjeljka. pododsjeci – ustrojava se u okviru odsjeka za obavljanje srodnih poslova državne uprave te općih. obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima. nadzire zakonitost i pravovremenost obavljanja poslova. 4. tehničkih i pomoćnih poslova. 10. Što su to državne upravne organizacije i zašto se ustrojavaju? Državne upravne organizacije se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja. propisa. 2. Predstojnik brine o provedbi zakona i dr. ostvaruju međunarodnu suradnju. odnosno službe samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela. 6. 3. odnosno inspekcijski nadzor. Što je ured državne uprave? Ustrojava se za obavljanje poslova državne uprave u više upravnih područja na području jedinice područne (regionalne) samouprave. jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim pravnim osobama. 149. odjeli – ustrojava se kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru upravne organizacije odnosno službe u ministarstvima odnosno u okviru službe u državnim upravnim organizacijama. rješavaju u upravnim stvarima kad su na to izrijekom zakonom ovlašteni. i u drugom stupnju. neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu. službe (sektori) – ustrojava se ako je to potrebno radi svrhovite organizacije obavljanja poslova državne uprave većeg obima u pojedinom upravnom području – pomoćnik ravnatelja – služba se može ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njezinom sastavu. 151. Što radi i tko je predstojnik ureda državne uprave? On upravlja radom ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave te je čelnik toga ureda.prati stanje u svom djelokrugu 152. 153. odjeljci – ustrojava se u okviru pododsjeka za obavljanje međusobno povezanih poslova manjeg opsega. proučavaju i istražuju određena pitanja koja zahtijevaju primjenu posebnih načina rada. Načela ustrojavanja unutarnjih ustrojstvenih jedinica u okviru upravne organizacije? 1. gradu odnosno općini? Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave obavlja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima za koja je ustrojen. zavodi i ravnateljstva. 9. 150. tehničkih i pomoćnih poslova većeg opsega. 5. vode propisane očevidnike. prikupljaju. sređuju i razlučuju podatke od interesa za djelatnost za koju su ustrojeni.

izdaju uvjerenja i potvrde. Odnosi Vlade RH prema tijelima državne uprave.način upravljanja tim jedinicama. a za ured državne uprave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predstojnik jedinice. ona propisuje unutarnje ustrojstvo. Dužnosti tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti. njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad tijela državne uprave koja nisu uređena uredbom Vlade. ministar. prati stanje u svom djelokrugu. u povjerenim im poslovima državne uprave: 1. Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave? Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave uređuje se uredbom Vlade RH. 2. poduzeti i druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima. . 7. rješavaju u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju kad su im ti poslovi zakonom izrijekom stavljeni u nadležnost. predstojnik. . a osobito razriješiti. pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti službenika i namještenika. Na temelju te uredbe donosi se pravilnik o unutarnjem redu kojega za ministarstvo donosi ministar. ukinuti propise tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u povjerenim im poslovima državne uprave. u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zakonom kojim im je ovlaštenje povjereno.unutarnje ustrojstvo . 2. 3. 156.nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug.okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika. 4. Predstojnika ureda državne uprave imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog državnog tajnika nadležnog za poslove opće uprave na temelju prethodno provedenoga javnog natječaja. 2. Unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela državne uprave uređuju se uredbom Vlade. . za središnji državni ured. 157. nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug. 3. odnosno predložiti razrješenje čelnika tijela državne uprave. 155. propisima. 5. za državne upravne organizacije. tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnoj osobi koja ima javne ovlasti te odrediti mjere koje su to tijelo. za ministarstvo. te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima. 5.način planiranja poslova. pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje. državni tajnik. obavljaju i druge poslove državne uprave koji su im zakonom izrijekom stavljeni u nadležnost. podnijeti zahtjev Ustavnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu suglasnosti propisa pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave s Ustavom i zakonom. vode očevidnike određene zakonom i dr. za ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave. način planiranja poslova. ravnatelj. . 3. Na temelju te uredbe. način upravljanja jedinicama. tj. . Za obavljanje poslova u uredu državne uprave predstojnik ureda odgovoran je Vladi i državnom tajniku nadležnom za poslove opće uprave. 158. odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti. raspraviti stanje u pojedinom tijelu državne uprave. 4. vode očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaju propisana uvjerenja i druge potvrde.radno vrijeme. radno vrijeme itd. za državne upravne organizacije ravnatelj.održavanje uredovnih dana .4. a uređuju se: .druga pitanja od značaja za rad ureda državne uprave. i dr. Međusobni odnosi tijela državne uprave? Ministarstva i državne upravne organizacije dužne su međusobno surađivati i pružati jedni drugima stručnu pomoć 31 / 126 . što može učiniti Vlada RH u provođenju nadzora nad obavljanjem poslova državne uprave? 1. okvirni broj državnih službenika i namještenika. poslove koje su im zakonom izrijekom stavljene 154. Tko upravlja radom ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave? Radom ureda državne uprave upravlja predstojnik (on je čelnik tog ureda). tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba koja ima javne ovlasti dužni poduzeti radi izvršavanja poslova državne uprave iz svog djelokruga. 6. Pravilnik o unutarnjem redu donose: 1.

usklađivati planove rada.u svom djelokrugu. pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti službenika i namještenika tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. razmjerno smanjenju djelatnosti tijela državne uprave. priređivati zajednička stručna savjetovanja te poticati i ustrojavati i druge oblike međusobne suradnje. a osobito stručno obrađivati pitanja i pojave u svezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa. • provode upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave i poduzimaju odgovarajuće mjere. a osobito pokreću postupak za utvrđivanje odgovornosti državnih službenika te neposredno izvršavaju poslove iz nadležnosti ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave kad ocijene da se na drugi način ne može izvršiti zakon ili drugi propis. a ako se opseg predviđene djelatnosti smanji. Tijela državne uprave dužna su u obavljanju poslova državne uprave surađivati s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i pružati im stručnu pomoć. za obavljanje tih djelatnosti osigurat će se dodatna sredstva. do visine vrijednosti koju odredi Vlada. davati im stručna mišljenja i objašnjenja te održavati stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona kao i o drugim općim pitanjima od značaja za pravilno djelovanje i unapređivanje načina i učinkovitosti rada u poslovima državne uprave. nadzirati zakonitost. o davanju ili uzimanju na poslugu ili u zakup tih stvari. Ministarstva. središnji državni uredi i državne upravne organizacije: • dužni su međusobno surađivati i pružati jedni drugima stručnu pomoć u svom djelokrugu. grijanje). kao izvršitelj. osnivati zajedničke stručne komisije i radne grupe za pitanja od zajedničkog interesa. 159. te pružati uredima državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave stručnu pomoć (također provode upravni nadzor nad njima) i suradnju. a osobito obustaviti od izvršenja opće akte tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave te predložiti Vladi poduzimanje mjera iz članka 61. a Sabor mora donijeti proračun do kraja tekuće godine. a konačna raspodjela tih sredstava konačnim obračunom. Vlada RH može odrediti da se sredstva doznačuju samo jednom od tih tijela. fonda opreme. Kako se utvrđuju sredstva za rad tijela državne uprave? Sredstva za rad tijela državne uprave utvrđuju se državnim proračunom. O raspoređivanju i korištenju sredstava tijela državne uprave odlučuje čelnik tijela državne uprave u skladu s državnim proračunom. podstavaka 1. dostavljati obavijesti o podacima o kojima vode službene očevidnike. pravovremenost i pravilnost obavljanja povjerenih poslova državne uprave. 162. odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti? Tijela državne uprave u svom djelokrugu nadziru rad tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u obavljanju poslova državne uprave i u tom svojstvu u ovlasti su osobito: 1. i računopolagač. 3. 4. prodaji. a ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave nije postupio sukladno prethodno danim napucima. usklađivati planove rada. Odnosi tijela državne uprave prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kome podnose zahtjev za osiguranje sredstava i što su dužni priložiti zahtjevu? Tijela državne uprave dužna su Vladi dostaviti zahtjev za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu na temelju plana rada tijela s obrazloženjem najkasnije do 30. Vlada mora sve prijedloge dostaviti Saboru do 15. odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti. o rashodovanju. Raspoređivanje sredstava obavlja se proračunom. Prijenos opreme bez naknade? 32 / 126 . davati stručna mišljenja i objašnjenja te održavati stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona kao i o drugim općim pitanjima od značaja za pravilno djelovanje i unapređivanje načina i učinkovitosti rada u uredima državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave. studenog tekuće godine. osnivati zajedničke stručne komisije i radne grupe. 2. poduzeti i druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima. i 2. Za zakonito korištenje sredstava tijela državne uprave odgovorni su čelnik tijela državne uprave. 160. raspraviti stanje u pojedinom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnoj osobi koja ima javne ovlasti te odrediti mjere koje su to tijelo ili pravna osoba koja ima javne ovlasti dužni poduzeti radi izvršavanja poslova državne uprave. u za to ostavljenom mu primjerenom roku. predložiti razrješenje čelnika pravnih osoba koje imaju javne ovlasti. rujna tekuće godine. u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zakonom kojim je ovlaštenje povjereno. smanjit će se osigurana sredstva. a osobito stručno obrađivati pitanja i pojave u svezi provedbe zakona i drugih propisa. o pribavljanju i prodaji pokretnih stvari opreme. Ako više tijela državne uprave ima zajedničke materijalne troškove (npr. o prenošenju prava korištenja. 161. Ako se u tijeku proračunske godine značajno poveća opseg rada tijela državne uprave na temelju zakona ili drugih propisa. ovoga Zakona. Čelnici tijela državne uprave odlučuju o korištenju novčanih sredstava. • dužni su uredima državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave pružati stručnu pomoć.

166. Ured Predsjednika Vlade? Obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika i po njegovom nalogu.promjenu granica RH . Predsjednik Vlade RH podnosi ostavku Hrvatskom Saboru. Radom Ureda upravlja predstojnik ureda u položaju državnog tajnika kojeg imenuje Vlada RH na prijedlog predsjednika Vlade RH. Što je Vlada RH? Vlada RH obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. akata iz djelokruga Vlade. polaže svečanu prisegu pred Hrvatskim Saborom. Tko može javnosti davati izvješća o radu tijela državne uprave? Izvješća o obavljanju poslova državne uprave mogu davati ministri. predsjednik Vlade donosi rješenje o razrješenju toga člana i o tome izvješćuje Hrvatski Sabor.Središnji državni ured za razvojnu strategiju (utvrđivanje prijedloga i provedbu strategije razvoja RH) 171. Razrješenja dužnosti u Vladi RH (podnošenje ostavke)? Predsjednik i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.. 170.) . Tko čini uži kabinet Vlade? Predsjednik i potpredsjednici Vlade. Vlada odlučuje 2/3 većinom kad nadležnim državnim tijelima predlaže . 167. 169. ravnatelji državnih upravnih organizacija i predstojnici ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave te ovlašteni državni službenici. Kad tijela državne uprave održavaju savjetovanja ili druge oblike stručne obrade pitanja iz svog djelokruga. smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.djelovanje oružanih snaga RH izvan njezinih granica 168.Ured za zakonodavstvo (daje mišljenje o sukladnosti prijedloga zakona i dr.) . Vladu čine predsjednik. Predsjednik RH uz supotpis predsjednika Hrvatskog Sabora donosi rješenje o imenovanju predsjednika Vlade RH dok rješenje o imenovanju članova Vlade RH donosi predsjednik Vlade RH uz supotpis predsjednika Hrvatskog sabora. jedan ili više potpredsjednika. Na ulazu u službene prostorije moraju biti istaknuta osobna imena državnih službenika i namještenika i naznaka poslova koje obavljaju. Jedan od potpredsjednika se imenuje zamjenikom predsjednika Vlade. 163. 164.promjenu Ustava RH . s Ustavom RH.Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom . Na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela državne uprave. Vlada RH je odgovorna Hrvatskom saboru. Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade. 165. ali također Vlada može odlučiti da će se sjednica odnosno rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda održati bez nazočnosti javnosti. Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade. Svi oni moraju biti hrvatski državljani. Ako predsjednik Vlade prihvati ostavku pojedinog člana Vlade. Kad predsjednik Vlade podnese ostavku.Središnji državni ured za e-Hrvatsku (koordinira poslove iz djelokruga tijela državne uprave i povezivanje s privatnim sektorom u provedbi projekta e-Hrvatska (uspostaviti i umrežiti sustav koji će građanima omogućiti da putem Interneta obavlja komunikaciju s javnom upravom. Koji su uredi osnovani za obavljanje stručnih poslova? . a članovi Vlade predsjedniku Vlade. Način rada Vlade? Vlada radi na sjednicama koje su javne. Koji se središnji državni uredi ustrojavaju u Vladi RH? . Nakon što Vlada dobije povjerenje.raspisivanje državnog referenduma . a u svrhu obavljanja poslova državne uprave i na jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnu osobu koja ima javne ovlasti.Ured za odnose s javnošću 33 / 126 . Stupaju na dužnost kad im povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Saboru. Obilježja zgrade i prostorija u kojima su smještena tijela državne uprave? Na zgradama u kojima su smještena tijela državne uprave mora biti istaknut naziv tijela.Oprema tijela državne uprave može se prenijeti bez naknade samo na drugo državno tijelo. o tome se obvezatno upoznaje javnost putem tiska i drugih oblika javnog priopćavanja te omogućava nazočnost predstavnika sredstava javnog priopćavanja.udruživanje ili razdruživanje s drugim državama .raspuštanje Hrvatskog Sabora .Središnji državni ured za upravu (sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave) . ministri.

socijalna skrb. Za ustrojavanje pododsjeka potrebno je najmanje 5 izvršitelja uključujući i voditelja pododsjeka.) Predviđeno je najmanje 9 izvršitelja uključujući i čelnika. a odluke.način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama tijela državne uprave . Unutar ispostave mogu se ustrojiti pododsjeci i odjeljci (samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije unutarnje ustrojstvene jedinice). poslove u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti nacionalnih manjina) 172. Koje su unutarnje ustrojstvene jedinice koje se mogu ustrojiti u uredu državne uprave u županijama? . tržište rada.održavanje uredovnih dana . Uredbom se osnivaju Uredi. promet i veze. Potrebno je najmanje 5 izvršitelja uključujući i voditelja pododsjeka. Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade.prostorno uređenje i graditeljstvo (pored toga i zaštita okoliša i obnova ratom razrušenih objekata) . Odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere. . Njenim radom upravlja pomoćnik predstojnika. određuje se sukladno lokalnim prilikama.. trgovina. 177. radni odnosi. 174. te poljoprivredna inspekcija. a u pravilu radi dnevno od 8 – 16 sati određuje ga predstojnik (Poglavarstvo za jedinice lokalne samouprave). Potrebno je najmanje 7 izvršitelja uključujući i voditelja odsjeka.opća uprava (poslovi matičarstva.) . brodogradnja. poljoprivreda i šumarstvo. Za obavljanje općih pomoćnih i tehničkih poslova većeg opsega za potrebe ureda državne uprave. Koji su akti Vlade? Poslovnik se utvrđuje način rada i ustrojstvo Vlade. Radno vrijeme – ured državne uprave dužan je raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 9 – 14. Predsjednik Vlade. sanitarna inspekcija. Kome je Vlada odgovorna za svoj rad? Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. a za odjeljke potrebno je najmanje 3 izvršitelja uključujući i voditelja odjeljka. administrativni poslovi 176. službi Vlade RH . ribarstvo. briga o djeci i tjelesna kultura. Što se uređuje Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave? .način planiranja poslova .. bez prethodnog odobrenja Vlade. evidencije o hrvatskom državljanstvu) . informatički. agencije. 42. . računovodstveni. 175. materijalno-financijski. šport. 178.. lovstvo. 173. rudarstvo. Uredovni dani su određeni dani u tjednu u kojima se određeni poslovi državne uprave obavljaju u mjestima izvan sjedišta ureda državne uprave.društvene djelatnosti (prosvjeta. Što je uredovno. odnosno izvan sjedišta ispostave.- Ured za nacionalne manjine (stručne i dr..imovinsko-pravni poslovi (uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i denacionalizacija) . Stanje u vezi s imunitetom? Protiv člana Vlade ne može se voditi kazneni postupak za vrijeme trajanja mandata zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora od 5 godina. pomorstvo. direkcija i dr. Koji su poslovi ureda državne uprave u županijama i njihovo sjedište? Sjedište ureda je u sjedištu županije. direkcije i druge stručne službe. ministri i drugi članovi Vlade su dužnosnici Republike Hrvatske. .) . potpredsjednici Vlade. rješenja i zaključci se objavljuju u NN ako tako odluči Vlada. popisi birača. a što radno vrijeme i tko ga određuje? Uredovno vrijeme je vrijeme predviđeno za rad sa strankama. agencija. Ispostavama upravlja voditelj ispostave. planski.gospodarstvo (industrija.nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva. državnih upravnih organizacija (tijela državne uprave) i ureda.Odsjek – osniva se u okviru službe ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije unutarnje ustrojstvene jedinice. kultura. obrtništvo. zdravstveno osiguranje. Uredba i poslovnik se objavljuju u NN. te odlučuju o pitanjima o kojima se ne donosi propis. inspekcija zaštite bilja.Pododsjek – za obavljanje općih i tehničkih poslova većeg opsega za potrebe ureda državne uprave. zdravstvena zaštita.nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te statistika .Služba – se ustrojava u središtu ureda kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja kao i za gore navedene poslove (pitanje br. daje suglasnosti ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba. turizam. udruge.radno vrijeme .opći kadrovski.Ispostave – za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti ureda državne uprave izvan njegovog sjedišta u gradovima i općinama.. Određuje predstojnik ureda.uredovno vrijeme za rad s građanima i drugim strankama u tijelima državne uprave 34 / 126 . Zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave. a poslove koje obavljaju su: .. energetika.

Kabinet ministra? To je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica. . Proračunski fond – osniva se posebnim zakonom. organizacijske. Računopolagač proračunskog korisnika – odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom. Najviše 0.pododsjek – osniva se u okviru odsjeka za obavljanje srodnih poslova. za određena upravna područja iz djelokruga ministarstva. odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za odvojeno vođenje određenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za posebne namjene. Što ako nije imenovan pomoćnik ministra za pojedinu upravnu organizaciju? Tada tom upravnom organizacijom može upravljati državni tajnik.. ekološke katastrofe.30 – 16.odjeljak – u okviru pododsjeka za obavljanje međusobno povezanih poslova. Ustrojavaju se. Što se određuje zakonom o proračunu? Ovim Zakonom se uređuje planiranje proračuna. Upravlja tajnik ministarstva. Najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu. Obavlja poslove u vezi predstavki i pritužbi građana.30 sati. kadrovske.. . o njihovom korištenju odlučuje Vlada. Upravlja voditelj. utvrđuje ga Vlada RH. 187. Najmanje 3 izvršitelja uključujući i voditelja 181. u pravilu. 184. Financijski kontrolor proračunskog korisnika – odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca. Najmanje 9 izvršitelja uključujući i načelnika . a što radno vrijeme i tko ga određuje? Uredovno vrijeme – rad sa strankama. epidemije. Radom službe upravlja načelnik (ako upravom upravlja pomoćnik ministra) ili pomoćnik ravnatelja (ako upravnom organizacijom upravlja ravnatelj). izrada.služba (sektor) – ustrojava se ako je to potrebno radi svrhovite organizacije obavljanja poslova državne uprave većeg obima u pojedinom upravnom području (samo ako se u njezinom okviru mogu ustrojiti najmanje 2 odjela). a u pravilu se radi od 8.). poslove informatizacije. Hrvatski Sabor može ovlastiti Vladu da sklapa kreditne poslove za određene namjene i daje jamstvo određenim domaćim pravnim osobama. elementarne nepogode. poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja. donošenje i izvršavanje proračuna. Radno vrijeme – sva tijela državne uprave dužna su raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 9 – 14 sati. odnosno ravnatelj s položajem pomoćnika ministra.odjel – osniva se u okviru upravne organizacije za određeno upravno područje ili za određenu vrstu međusobno povezanih poslova.. brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika. 183. upravljanje imovinom i 35 / 126 . Tajništvo ministarstva? Posebna ustrojstvena jedinica koja za potrebe ministarstva obavlja pravne. Radom upravnih organizacija u sastavu ministarstva upravlja pomoćnik ministra. međunarodnim ugovorom ili odlukom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. zavodi i ravnateljstva. na čelu je tajnik kabineta. Koje se upravne organizacije ustrojavaju u sastavu ministarstva? U ministarstvima se ustrojavaju uprave. Što je uredovno. 186. a u državnim upravnim organizacijama ravnatelj. Njima upravlja voditelj odsjeka. Proračunske zalihe – sredstva koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva (npr. protokolarne poslove. Što je godišnji plan rada i tko ga donosi? On sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave. Može se ustrojiti ako postoji najmanje 5 izvršitelja uključujući i tajnika kabineta. Mogu se ustrojiti samo ako postoji mogućnost u okviru odsjeka oformiti najmanje 2 pododsjeka. (mogu se osnovati samo ako postoji mogućnost za ustrojavanje najmanje dva odjela). financijskoplanske i računovodstvene poslove. Donosi ga ministar.5 %. Upravlja voditelj. 180. a mogu se ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njihovom sastavu. a to je račun u okviru računa proračuna koji otvara država. Radom odjela upravlja načelnik..odsjek – ustrojava se u okviru odjela za obavljanje srodnih poslova (samo ako postoji mogućnost za ustrojavanje najmanje 2 odsjeka). Državni proračun? Uz državni proračun donosi se zakon o izvršavanju državnog proračuna. Najmanje 7 izvršitelja uključujući i voditelja. 185. Koje se unutarnje ustrojstvene jedinice mogu ustrojiti u okviru upravne organizacije? . 182. Najmanje 5 izvršitelja uključujući i voditelja .179. čije obavljanje zahtijeva suradnju u radu.

račun financiranja – iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita. kapitalne pomoći i donacije u slijedeće 3 godine). procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka svih razina proračuna Republike Hrvatske. f) prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Što je državni proračun? To je plan prihoda i rashoda za tekuću godinu (kalendarsku). b) za donacije i ostali rashodi. pomoći. posebnog dijela (čine ga plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu) i plana razvojnih programa (njime se iskazuju planirani rashodi proračuna za ne financijsku imovinu tj.  plan razvojnih programa 36 / 126 . računovodstvo. tijela državne vlasti. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci države za jednu godinu (te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). Ministar financija ih utvrđuje pravilnikom. c) za nabavu nefinancijske imovine. e) ostali prihodi (prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova na tržištu i kazne). a u skladu sa zakonom. 188. Tko su korisnici proračuna tj. pretpostavke društvenoga i gospodarskog razvoja za proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine. do 31. a) doprinosi za obvezna osiguranja. 190. Prihoda: a) porezi. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država. odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. unutarnji i proračunski nadzor. odnosno poglavarstvo. predviđene promjene državne imovine te imovine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i duga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.dugovima. investicije. Za planiranje odnosno izvršavanje proračuna odgovorna je Vlada. Proračunski korisnik mora izraditi financijski plan po mjesecima za cijelu godinu. a izvještaje o gospodarskoj i fiskalnoj politici za tekuću godinu te plan za sljedeću proračunsku godinu i procjenu razvoja za sljedeće dvije godine ministarstva nadležna za gospodarstvo i financije izrađuju najkasnije u travnju. Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje (smjernice) koje predlaže Vladi najkasnije do konca travnja. 191. Smjernice sadrže: 1. od čega se sastoji? Sastoji se od općeg dijela (čine ga račun prihoda i rashoda te račun financiranja). okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za prethodnu proračunsku godinu.12.) i vrijedi u toj godini.račun prihoda i rashoda 1. Za što se koriste sredstva proračuna? Za financiranje poslova. a donosi ga Hrvatski Sabor (odnosno predstavničko tijelo jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave). sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine. 2. 4. 5. funkcija i programa državnih tijela te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih korisnika proračuna u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje. odnosno upravno tijelo za financije planira i izvršava proračun. tekuću proračunsku godinu. Donosi se za proračunsku godinu (tj. zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. c) donacije. Rashoda: a) za zaposlene. na prijedlog Vlade. materijalni i financijski rashodi. 189. b) pomoći iz inozemstva i od pravnih osoba u Republici Hrvatskoj. osnovne pokazatelje fiskalne i ekonomske politike Republike Hrvatske. državne potpore i naknade. Izvanproračunski korisnici jesu izvanproračunski fondovi. proračunski fondovi i mjesna samouprava i ostale javne službe čiji se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi osiguravaju u proračunu. za razdoblje od 1. 2. Sadržaj proračuna. proračunski odnosi u javnom sektoru. Ministarstvo financija odobrava taj plan.1. vijeća manjinske samouprave. . Donosi ga Sabor RH. ustanove. a) za subvencije. ima odlučujući utjecaj na upravljanje. Tko planira i izvršava državni proračun? Ministarstvo financija. d) administrativne i sudske pristojbe i prihodi prema posebnim propisima. 192. a vrijedi samo za godinu za koju je donesen. upravljanje javnim dugom.  opći dio . proračunski korisnici? Ministarstva i ostala tijela državne uprave. 3. Ukupni pregled preuzetih obveza za državni proračun koje se moraju podmiriti u sljedećim godinama i politiku plana razvojno-investicijskih programa.

Odluku o privremenom financiranju donosi Hrvatski Sabor. Raspoloživim financijskom imovinom. Ako se proračun ne donese do 31. U programu se iskazuju planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci koji su razrađeni po: . . listopada tekuće godine (odnosno Poglavarstvu). Vlada može na prijedlog ministra financija (najviše 45 dana) obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka = PRIVREMENA OBUSTAVA Mjere privremene obustave odnose se na sva ministarstva.193. Ministarstvo financija i upravno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju nacrt državnog proračuna i konsolidiranog proračuna i dostavljaju ga Vladi do 15. Vlada i ministar financija u skladu sa svojom nadležnošću. Što čini financijski plan proračunskih korisnika? Čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe.Zakonom o porezu na dohodak . općinski i gradski porezi 194.Zakonom o porezu na dobit .zakonima o posebnim porezima . Vrste poreza su: porez na dohodak porez na dobit porez od priređivanja igara na sreću porez na promet nekretnina porez na promet proizvoda i usluga posebni porez (na kavu. Uređenje poreznog sustava i vrste poreza? Porezni sustav uređen je: .pojedinim programima proračunskih korisnika . Proračunski korisnici dužni su dostaviti usklađene prijedloge financijskih planova nadležnom ministarstvu do 15.  U tijeku rasprave o prijedlogu proračuna podnose se amandmani. 195.vrstama prihoda i primitaka .godinama u kojima će teretiti proračun. pivo.Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave. odnosno predstavničko tijelo mora donijeti proračun do konca tekuće godine za iduću godinu. Vlada donosi smjernice najkasnije do sredine svibnja tekuće godine.03. odnosno smanje prihodi i/ili primici. tada je ono dužno izvijestiti predsjednika Vlade koji donosi konačnu odluku.  tko donosi proračun – Sabor. bezalkoholna pića. Postupak donošenja proračuna?  predlaganje proračuna – ministarstvo financija (za ministarstva) i upravno tijelo za financije (jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) razmatra prijedloge i usklađuje financijske planove s procijenjenim prihodima i primicima. duhanske prerađevine. uvoz automobila) županijski. kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka. alkohol. odnosno novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja ministar 37 / 126 . naftne derivate.Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga . Ako se niti u tom periodu ne riješe ti problemi Vlada predlaže izmjene i dopune proračuna.Zakonom o porezu na promet nekretnina. Oni mogu biti prihvaćeni ako se istodobno predloži smanjenje rashoda i izdataka. a privremeno financiranje se obavlja najduže za prva 3 mjeseca proračunske godine. Ako tijekom rasprave o predloženom državnom proračunu dođe do neslaganja između korisnika državnog proračuna i ministarstva financija. tekuće proračunske godine zakonodavno tijelo koje ga nije donijelo se raspušta (dakle predsjednik RH raspušta Sabor na prijedlog Vlade RH). On sadrži programe koji su utvrđeni strategijom dugoročnog razvoja. (Ako se zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjene gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci.  tko ga mijenja – Vlada  što ako ne bude donijet do određenog roka – ako se proračun ne donese prije početka proračunske godine. Upravljanje financijskom imovinom? Imovina države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jest financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. lipnja tekuće godine. 197. odnosno predstavničko tijelo. Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje koje predlaže Vlada RH najkasnije do konca travnja. nastavlja se financiranje poslova i programa tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje. a ministarstva ministru financija do kraja lipnja. (te smjernice su ustvari uputa) 196. Izrada proračuna i rokovi? Izrada se temelji na procijeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja izloženima u propisima koje donosi Sabor.

38 / 126 . dobit HNB. prihodi od pristojbi te novčanih kazni za kaznena dijela. primitaka. Novčana sredstva mogu se polagati u HNB.može odgoditi neko plaćanje ili dopustiti plaćanje u obrocima .za podmirenje dospjelih plaćanja u svezi s državnim jamstvima .financija.zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  izdaci i druge isplate državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave . mora izraditi nacrt proračuna i predati ga Vladi . 198. izdaci za proizvode i dr. Državni dug nastaje u slijedećim slučajevima: .nadzire korisnika državnog proračuna 201.za potporu državnoj platnoj bilanci 199. na osnovi ponuda . Država se može zadužiti u zemlji i inozemstvu.za financiranje investicijskih projekata i posebnih programa . 200. Što s onima koji se ne ponašaju u skladu s zakonom? Kažnjavaju se novčanom kaznom od 500 000 do 1000 000 ili kaznom od 21 000 do 100 000 kn.10. .domaće i inozemne potpore . plaćanje kamata i potpora u novcu i stvarima) .pozajmljivanje . Koje su ovlasti ministra financija? .kapitalni izdaci (pribavljanje dugotrajne imovine.otplata glavnice po osnovi zaduženja Transakcije svih prihoda.obavezan je otvoriti i držati otvorenim jedan ili više bankovnih računa za prijenos sredstva kod HNB. a može se ugovoriti i platiti u kunama ili stranoj valuti. naknade.za financiranje proračunskog deficita . usluge. Zaduživanje i upravljanje dugovima? Financijske obveze preuzete u ime i za račun države čine državni dug te su državna obveza. izdataka i plaćanja državnog proračuna upisuju se u glavnu knjigu riznice (Riznica je upravna organizacija u sastavu ministarstva).do 15. Ne smije se ulagati u dionice i udjele trgovačkog društva. Od čega se sastoji državni proračun?  prihodi i primici državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave . potpore) . plaćanje kamata.zaključuje ugovor s HNB-om radi vođenja bankovnih računa države i prekoračenja proračuna (uz suglasnost Vlade) . kapitalni transferi.neposredni prihodi kao što je dobit od javnih ili državnih poduzeća. Državni dug može biti u obliku ugovora o zajmu ili emisije vrijednosnih papira ili u drugim odgovarajućim oblicima zaduživanja.udjel u osnivačkom kapitalu .ovlašten je uložiti dio salda ili cijeli državnog proračuna u depozit kod poslovnih banaka.domaće i inozemno zaduživanje za financiranje manjka državnog proračuna .porezi i prihodi . poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire.prihodi ostvareni od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika po posebnim propisima .za refinanciranje naplaćenog državnog duga . odnosno Poglavarstvo.tekući izdaci (plaće. RH trenutno ima državni dug veći od 30 milijardi USD. prihod od otplate danih zajmova .

3. rješavaju o pravima. Upravna stvar? Upravna stvar predstavlja predmet upravnog postupka. Vlada) 3) pravne osobe s javnim interesom (HZZO. Svrha upravnog postupka? · pravilno postupanje (provedba Ustavnih načela) · da stranke znaju koja su im prava. Kojim propisom je uređen opći upravni postupak? Upravni postupak je uređen Zakonom o općem upravnom postupku. posljedice. na građenje…). Tko i kada je dužan postupati po zakonu o općem upravnom postupku? Po ovom zakonu dužni su postupati tijela državne uprave i druga državna tijela. škole kad izdaju svjedodžbe). 1234skup pravnih pravila što? ⇒ koja uređuju način postupanja tko? ⇒ svih pravnih osoba sa javnim ovlastima kada? ⇒ kada u pravnim stvarima. kad u upravnim stvarima. te kako teče postupak · službenici moraju znati postupak 206. 205. 207. obvezama ili pravnim interesima građana odnosno pravnih osoba ili druge stranke. neposredno primjenjujući propise. obvezama (plaćanje poreza. 208. rješavaju o pravima (na rad. Upravni akt? Upravni akt je akt kojim državna tijela i organizacije u vršenju javnih ovlasti rješavaju o stanovitom pravu ili obvezi određenog pojedinca ili organizacije u kakvoj upravnoj stvari. Opće odredbe ZUP-a? 1 – po ZUP-u moraju postupati sve pravne osobe koje imaju javne ovlasti 2 – supsidijarna primjena ZUP-a 204. Upravni postupak – kako se definira i čemu služi? Upravni postupak je postupak kojeg provode tijela državne uprave i druga državna tijela. carine…) ili pravnim interesima subjekata u upravnom postupku 203. 39 / 126 . HAK…) 4) tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Po ovom zakonu dužne su postupati i druge pravne osobe (npr. neposredno primjenjujući propise. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOROVI Zakon o općem upravnom postupku – ZUP 202. ustanove i druge pravne osobe kad u obavljanju javnih ovlasti rješavaju u upravnim stvarima. na plaću. kad u obavljanju javnih ovlasti rješavaju u upravnim stvarima. obveze. 1) tijela državne uprave 2) državna tijela (Sabor.

drugostupanjska primjena /samo Zakonom i samo pojedina pitanja u skladu s načelima ZUP-a/ 211. Mogu li se pojedina pitanja odrediti drukčije nego po ZUP-u? Kako? Mogu. imovinsko-pravni. ako je to nužno za postupanje i nije protivno načelima ZUP-a. Nabrojati i obrazložiti načela upravnog postupka? 1. a kojim je stranka stekla kakva prava ili kojim su stranci određene kakve obveze. ali se može pokrenuti upravni spor 10. također znači i ovlaštenje za ovlaštenu službenu osobu tijela nadležnog za vođenje postupka. a rješenja moraju biti donesena u granicama ovlaštenja i u skladu s ciljem u kojem je ovlaštenje dano 2. rješavaju na temelju zakona. niti sa zakonom utvrđenim javnim interesom – drugostupanjsko tijelo može izmijeniti prvostupanjsko rješenje. drugostupanjsku) primjenu u odnosu na posebni postupovni zakon (carinski. 212. drugih propisa državnih organa i općih akata ustanova i drugih pravnih osoba koje one donose na temelju javnih ovlasti. da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti te na njihovoj podlozi primjenjuje propise na konkretan slučaj 8. ocjena dokaza – daje se ovlast ovlaštenoj službenoj osobi. ekonomičnost postupka – postupak je potrebno voditi brzo i sa što manje troškova i gubitka vremena za 40 / 126 . ali ne na štetu drugih osoba. i u tom cilju moraju se utvrditi sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja – izuzetak od primjene ovog načela je u slučaju nagodbe 5. supsidijarna primjena = pomoćna.209. porezni. drugim propisima i općim aktima. devizni mirovinski i dr. tada postaje i pravomoćno i izvršno – drugostupanjsko rješenje postaje konačno danom dostave rješenja stranci – protiv konačnog rješenja se ne može izjaviti žalba. ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom /materijalna pravomoćnost/ formalno pravomoćnim rješenjem vezana je stranka i ne može ga više pobijati. 210. ako je povrijeđeno ovo pravo 3. ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom – prvostupanjsko rješenje postaje konačno danom dostave stranci ako žalba nije dopuštena ili istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena. osim kada je zakonom to dopušteno /skraćeni postupak/ 6. U tom se slučaju postupa prema odredbama posebnog postupovnog zakona. ne mogu steći svojstvo materijalne pravomoćnost (negativna rješenja) 11. i to na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka – izuzeci od ovog načela su javne rasprave 7.) Što znači da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom. može se poništiti. načelo zakonitosti – obveza je tijela da u postupanju u upravnim stvarima. načelo saslušanja stranke – prije donošenja rješenja. dok je materijalno pravomoćnim rješenjem vezao i tijelo koje ga ne može opozvati niti promijeniti – materijalnu pravomoćnost stječe rješenje koje je postalo formalno pravomoćno. pravo žalbe – pravo stranke na žalbu protiv prvostupanjskog rješenja. Pojedina pitanja za određeno upravno područje mogu se posebnim zakonom urediti drugačije. ako je to nužno u toj upravnoj oblasti i nije protivno načelima ZUP-a. a kojim je stranka stekla određena prava ili kojim su stranci određene neke obveze. zaštita prava i zaštita javnog interesa – obveza je tijela da strankama omogući što lakšu zaštitu i ostvarenje njihovih prava. konačnost rješenja – rješenje protiv kojeg nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku /kada nema prava žalbe/. da odluči koje će činjenice uzeti kao dokazane. načelo efikasnosti – /kvalitetno i u rokovima/ – tijela su dužna osigurati efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i drugih pravnih osoba 4. Što je to poseban postupak? Pojedina postupovna pitanja mogu se posebnim zakonom urediti drugačije nego što je to uređeno ZUP-om. osim ako zakonom to pravo nije dopušteno (ako je na neki drugi način osigurana zaštita prava i zakonitosti) – protiv drugostepenog rješenja žalba nije dopuštena 9. može se poništiti. samostalnost u rješavanju – pravo je i dužnost tijela da vodi upravni postupak i donosi rješenje samostalno. ali sva formalno pravomoćna rješenja ne stječu materijalnu pravomoćnost – rješenja kojima je zahtjev stranke odbijen. stranci se mora pružiti mogućnost izjašnjavanja o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja. u okviru ovlaštenja danih zakonom. što znači da ZUP ima supsidijarnu (pomoćnu. 213. Što znači supsidijarna primjena zakona? U svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom (poseban postupak) postupa se po odredbama ZUP-a. načelo materijalne istine – u postupku se mora utvrditi pravo stanje stvari /materijalna istina/. Kako se pokreće upravni postupak? Upravni postupak se može pokrenuti po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke. pravomoćnost rješenja – rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba ni pokrenuti upravni spor /formalna pravomoćnost/.

Što je nadležnost? Nadležnost je pravo i dužnost tijela da vodi postupak u određenoj upravnoj stvari i donese rješenje.npr. porez) → pravomoćno rješenje ⇒ KRAJ 217. inspektori STRANKA (zahtjev) RJEŠAVANJE 15 dana → RJEŠENJE (ili zaključak) u roku od 2 mjeseca provesti postupak → ili zaključak ⇒ da li je potreban uviđaj.npr. ALI se može izložiti žalba IZVRŠENJE → administrativno izvršenje → nenovčane obveze (npr. 218.stranku i druge osobe koje sudjeluju u postupku.Mjesna nadležnost – određuje se po propisima o političko-teritorijalnoj podjeli i po propisima o organizaciji pojedinih tijela /nadležnost za postupanje u određenom mjesnom području/ 41 / 126 ← (slijedi samo tužba) → → dokazi (činjenice) → materijalna istina → rješenje (ili zaključak) ŽALBE . nalog inspekcije) Donosi se poseban zaključak o izvršenju.Stvarna nadležnost – određuje se po propisima kojima se uređuje određena upravna oblast ili se određuje nadležnost pojedinih tijela /nadležnost za postupanje u određenom ovlasnom području/ . ne smiju biti na štetu prava koja im zakonom pripadaju – službena osoba mora neupućene sudionike postupka upozoriti na njihova prava kao i na pravne posljedice njihovih radnji ili propusta u postupku 13. dozvolu . Upravni postupak – slijed događanja? ZUP ⇒ upravni postupak ZUS ⇒ SUD ⇒ upravni spor ⇒ kontrola zakonitosti upravnog postupka 1° (prvostupanjski) postupak 2°(drugostupanjski) postupak (kontrola višeg upravnog tijela nad nižim) PRAVO NA ŽALBU ŽALBA NIJE DOPUŠTENA . upotreba jezika i pisma – upravni postupak se vodi na jeziku i pismu koji je u službenoj uporabi kod tijela kod kojeg se vodi postupak. zahtjev za građ. 4 cjeline upravnog postupka? o opće odredbe o prvostupanjski postupak o pravni lijekovi (žalba = jedini redovni pravni lijek) o izvršenje 215. kao ni prenijeti rješavanje na drugo tijelo. ali je svim narodima i manjinama zajamčena sloboda služenja svojim jezikom i pismom 214. Koje su vrste nadležnosti? . osim ako je to predviđeno zakonom. ali ne pod svaku cijenu. pomoć neukoj stranci – neznanje i neukost stranke i drugih osoba koje sudjeluju u postupku. vještačenje… ←NEMA NADLEŽNO TIJELO (po službenoj dužnosti) materijalna istina ⇒ utvrđivanje činjenica putem dokaza → RJEŠENJE ⇒ bit postupka (ima ili nema pravo/obvezu) → žalba je isključena → TUŽBA → pokreće se upravni spor (Upravni sud RH) → rok 30 dana 216. Postupak izvršenja? Izvršenje → upravni postupak je gotov. → sudsko izvršenje → novčane obveze (npr. mora se pribaviti sve što je potrebno za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja 12. Ni jedno tijelo ne može preuzeti određenu upravnu stvar iz nadležnosti drugog tijela i sam ju riješiti.

ako stranka nema prebivalište u RH prema mjestu boravišta. ni dogovorom tijela. ni dogovorom tijela. Kako se postupa sa strankama s diplomatskim imunitetom? Strana država. Tijelo koje je pokrenulo postupak može ustupiti predmet tijelu koje je prema novim okolnostima postalo nadležno ako se time znatno olakšava postupak. 221. 220. Što se događa ako rješenje donese nenadležno tijelo? Takvo rješenje će se poništiti od strane drugostupanjskog tijela. ostale sukobe nadležnosti – republički sud nadležan za upravne sporove (Upravni sud RH) 224. "diplomatski imunitet" položaj uređen međunarodnim pravom). 223. između tijela državne uprave iste upravne oblasti raznih razina – nadležno ministarstvo ili drugo nadležno republičko tijelo državne uprave 3. odnosno međunarodnim ugovorima. između tijela državne uprave i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima – Vlada RH 6. međunarodna organizacija. nekretninu – prema mjestu na kojem se ona nalazi 2. ili npr. nadležno je tijelo koje je prvo pokrenulo postupak. ako se ne može odrediti prema niti jednoj od prethodnih točaka.Stvarna i mjesna nadležnost ne mogu se mijenjati dogovorom stranaka. ustanove ili druge pravne osobe ili poslovne jedinice – prema mjestu njihova sjedišta (kod djelatnosti poslovnih jedinica . · Stvarna nadležnost određenog tijela propisana je pravnim aktom o djelokrugu rada (npr. između tijela državne uprave i izvršnih tijela – Vlada RH 4. određuje se prema mjestu nastanka povoda za vođenje postupka 6. dogovorom tijela i stranaka. · Za rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju stvarno su nadležna tijela utvrđena propisima o ustrojstvu državne uprave. · Ako propisima nije utvrđena stvarna nadležnost. te se postavlja pitanje: Tko će rješavati po toj upravnoj stvari?  pozitivan sukob – kada dva ili više tijela prisvajaju nadležnost ili  negativan sukob – kada se dva ili više tijela odriču nadležnosti (tj. odnosno osobe koje uživaju pravo imuniteta imaju u pravnom postupku položaj uređen međunarodnim pravom. a ako nema ni boravište određuje se prema mjestu njezina posljednjeg prebivališta odnosno boravišta u RH 5. u ostalim stvarima – prema prebivalištu stranke.prema sjedištu poslovne jedinice) 3. kada nitko ne želi uzeti predmet) Sukob nadležnosti rješava: 1. · Niti jedno tijelo ne može preuzeti određenu upravnu stvar iz nadležnosti drugog tijela i sam je riješiti osim ako je to zakonom predviđeno. Kada nastaje sukob nadležnosti i tko ga rješava? Nastaje kada dva ili više tijela imaju nadležnost (bar djelomičnu) za rješavanje iste upravne stvari. Ta osoba vrši sve radnje u postupku 42 / 126 . 222. Gdje je propisana stvarna nadležnost? · Stvarna nadležnost za rješavanje u upravnom postupku određuje se po propisima kojima se uređuje određeno upravno područje ili se određuje nadležnost pojedinih tijela. odnosno drugim propisima. za postupanje su nadležna tijela za poslove opće uprave. priznatim po nadležnim državnim tijelima. stranke i tijela. Carinskim zakonom određeno je koje poslove obavlja carina. između Vlade RH i ministarstava ili drugih tijela državne uprave – Sabor RH 5. osim ako je zakonom drugačije određeno. ili npr. ako je sukob nastao na razini RH – odgovarajuće izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. ako je nastao na njihovom području 2. između tijela državne uprave – Vlada RH. na brodu ili u zrakoplovu – prema matičnoj luci broda ili matičnom pristaništu zrakoplova U slučaju istovremene mjesne nadležnosti dvaju tijela. vođenje radnje ili za profesionalnu djelatnost pojedinih osoba koja se obavlja ili se ima obavljati u određenom mjestu – prema sjedištu radnje ili mjestu gdje se djelatnost obavlja 4. Podrazumijevaju skup poslova koje upravno tijelo obavlja. a određuje se u stvarima koje se odnose na: 1. Zakon o unutarnjim poslovima. Kako se određuje mjesna nadležnost? Mjesna nadležnost se određuje po propisima o političko – teritorijalnoj podjeli i po propisima o organizaciji pojedinih tijela. ako ih ima više prema prebivalištu stranke prema kojoj je zahtjev upravljen. 219. propisima kojima se uređuje pojedino upravno područje. djelatnost nekog državnog tijela. Nadležnosti se ne mogu mijenjati dogovorom stranaka. osobito za stranku. Tko je službena osoba za vođenje postupka i za rješavanje? To je rukovoditelj tijela ili druga stručna službena osoba koju on za to ovlasti.

političke stranke. punomoćnik ili zakonski zastupnik stranke. ako je u predmetu u kojem se vodi postupak: stranka. dionička društva. suovlaštenik odnosno suobveznik. pa i onda kad je brak prestao. Unutarnja pravna pomoć – između domaćih tijela 2. Ovlaštenje za rješavanje obuhvaća i vođenje postupka koje prethodi rješavanju.) 3. obvezi ili pravnom interesu rješava u upravnom postupku. susjedi 43 / 126 . primjenjuje se načelo uzajamnosti. općina. · U kolegijalnim tijelima rješavanje u upravnim stvarima donosi kolegijalno tijelo. vršenje uviđaja. Zamoljeno tijelo dužno je postupiti po molbi u granicama svojeg djelokruga. · U upravnim stvarima u kojima rješava pravna osoba s javnim ovlastima. 2. a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka molbe. bez odgode. Stranka može zahtijevati izuzeće službene osobe ako smatra da postoji jedan od gore navedenih razloga ili druge okolnosti koje dovode u sumnju njezinu nepristranost. Tužba protiv nezakonite radnje podnosi se protiv službene osobe koja vodi postupak. ustanove i zajednice ustanova. Što označava pravna pomoć (upravnom tijelu)? Za izvršenje pojedinih radnji u postupku koje se imaju poduzeti izvan područja nadležnosti tijela. a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno. ako je sa strankom. a o njemu zaključkom odlučuje rukovoditelj. Obvezna pravna pomoć – između državnih tijela. bračni supružnik ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno. 4. društvena i javna poduzeća. a ona se pomoć traži posebnom molbom. Fakultativna pravna pomoć – od sudova (samo u okviru posebnih propisa) 226. Rješenje donosi onaj tko ga potpisuje (rukovoditelj). svjedok. fizička osoba – ako je potpuno poslovno sposobna i može sama obavljati radnje u postupku (procesna sposobnost) pravna osoba – RH. ako može biti nosilac prava i obveza. zastupnikom ili punomoćnikom stranke. zastupnikom ili punomoćnikom stranke u odnosu staratelja. srodnik po krvi u prvoj liniji. koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku /uzgredna/. ako propisima o organizaciji tog tijela ili drugim posebnim propisima nije drukčije određeno. Izuzeće se može izvršiti na prijedlog same službene osobe ili stranke. trgovačka društva i trgovac pojedinac. usvojitelja. Što je to izuzeće službene osobe i kada je to moguće? To je situacija kada službena osoba mora biti izuzeta iz upravne stvari zbog dovođenja u pitanje njezine objektivnosti i nepristranosti. Međunarodna pravna pomoć – između domaćih i inozemnih tijela (primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora. dostavu spisa): 1. rješenje donosi ravnatelj te pravne osobe. vještačenje. npr. Pravna pomoć označava provođenje pojedinih radnji u upravnom postupku na zahtjev drugog tijela (saslušanje svjedoka. Tko je i tko može biti stranka u upravnom postupku? Stranka je svaka osoba o čijem se pravu. županija. · U upravnoj stvari za čije je rješavanje nadležno državno tijelo rješenje u upravnom postupku donosi rukovoditelj tijela. Rukovoditelj može ovlastiti drugu službenu osobu istog tijela za rješavanje u upravnim stvarima iz određene vrste poslova. 227. porezni obveznici i sl. a ako ih nema. protiv kojega žalba nije dopuštena. Ako međunarodnim ugovorima nije predviđena mogućnost neposrednog saobraćanja sa inozemnim organima.do donošenja rješenja. 4. zaklade i fundacije…  Stranka je osoba: na čiji je zahtjev pokrenut postupak /aktivna/ protiv koje se vodi postupak /pasivna/. udruge građana. vjerske zajednice. usvojenika ili hranitelja. npr. Stranka može biti svaka fizička ili pravna osoba. poduzeća u vlasništvu RH. NADLEŽNO TIJELO U UPRAVNOJ STVARI RJEŠENJE U UPRAVNOM POSTUPKU DONOSI Državno tijelo Rukovoditelj tijela Kolegijalno tijelo Kolegijalno tijelo Pravna osoba s javnim ovlastima Ravnatelj pravne osobe 225. grad. ako je sa strankom. vještak. društvene organizacije. dužna je prekinuti svaki daljnji rad na predmetu i o tome obavijestiti tijelo nadležno za rješavanje o izuzeću. to će tijelo zamoliti tijelo uprave na čijem se području radnja ima poduzeti. vršenje radnje u postupku povjeriti odgovarajućem drugom tijelu ovlaštenom za poduzimanje takve radnje. Tijelo nadležno za rješavanje u upravnoj stvari može radi lakšeg i bržeg obavljanja radnje ili izbjegavanja nepotrebnih troškova. drugih tijela i pravnih osoba – oni su dužni jedni drugima ukazivati pravnu pomoć u upravnom postupku. ustanova. 3. ako je u prvostupanjskom postupku sudjelovala u vođenju postupka ili u donošenju rješenja. Službena osoba koja je ovlaštena da rješava ili obavlja pojedine radnje u postupku. organi saobraćaju preko tijela državne uprave nadležnog za inozemne poslove. Službena osoba čim sazna da postoji koji od razloga izuzeća. zadruge. izuzet će se od rada u predmetu: 1.

a troškovi se isplaćuju na teret sredstava osiguranih za rad tijela koje vodi upravni postupak. 231.-  Postupak pokreće tijelo. grad. sindikalna organizacija. državno tijelo preko zakonom određenog predstavnika.stranačku sposobnost imaju i neki subjekti koji nemaju svojstvo pravne osobe. · · · · Tko su zakonski zastupnici procesno nesposobnih fizičkih i pravnih osoba? za maloljetnika – roditelj za maloljetnika koji je bez roditelje ili o kojemu se roditelji ne brinu – staratelj za maloljetnog usvojenika – usvojitelj za punoljetnu osobu nad kojom je produženo roditeljsko pravo – roditelj za punoljetnu osobu kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost – staratelj Republiku Hrvatsku – Vlada RH općinu. . Tko može vršiti zastupanje stranke? – zakonski zastupnik ili predstavnik – izabran (dodijeljen) po zakonu – privremeni zastupnik – postavlja ga tijelo koje vodi postupak – zajednički predstavnik ili punomoćnik – samostalno izabran – punomoćnik – samostalno izabran 233.fizičke osobe koje nisu punoljetne i osobe koje su lišene poslovne sposobnosti (duševne bolesti) nemaju procesnu sposobnost. Takva uvjerenja moraju se pribaviti po službenoj dužnosti. . ili se neka radnja ima poduzeti protiv osobe čije je boravište nepoznato. Što se ne smije zahtijevati od stranke? Da u postupku pribavlja uvjerenja o činjenicama o kojima službene očevidnike vode tijela državne uprave. a postupak se mora provesti. Tu sposobnost ima svaka fizička i pravna osoba. organ koji vodi postupak postavit će takvoj stranci privremenog zastupnika ako to traži hitnost predmeta. poslovna jedinica ustanove i druge pravne osobe. skupine osoba.To je sposobnost da netko bude stranka u upravnom postupku. koji se određuje na temelju zakona ili aktom nadležnog državnog tijela donesenim na temelju zakona. imaju pravo zahtijevati naknadu odazivom nastalih troškova. Tko obavlja radnje u upravnom postupku za procesno nesposobnu stranku? Radnje obavlja zakonski zastupnik. Naknada se određuje na temelju propisa kojim je uređena naknada troškova svjedocima. postoji pravo regresa prema službenoj osobi za isplaćenu naknadu troškova. službena radnja radi koje su pozvani nije obavljena. a ustanove i druge pravne osobe preko osobe koja rukovodi radom poslovne jedinice. a ne stranka. Procesna (stranačka) sposobnost? procesna sposobnost – stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku . Kada se određuje privremeni zastupnik? Ako procesno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika. i kada bez njihove krivnje. Pravna osoba radnje u postupku obavlja preko svojeg predstavnika (zakonskog zastupnika). . a koja nema punomoćnika. naselje sindikalne organizacije zastupnik stranke . grupa osoba. u upravnom postupku pred tijelima državne uprave. Grad Zagreb – općinski načelnik. 229.fizička ili pravna osoba državno tijelo. gradonačelnik Grada Zagreba ustanove – ravnatelj trgovačka društva – osoba koja je upisana u sudski registar… naselja odnosno grupe osoba koje nemaju svojstvo pravne osobe – preko osobe koju odrede 234.zakonski ili privremeni punomoćnik zajednički opunomoćenik 228. 230.za procesno nesposobnu osobu radnje u postupku obavlja njezin zakonski zastupnik koji se određuje na temelju zakona. 44 / 126 .pravne osobe i državna tijela obavljaju radnje u postupku preko zakonskog zastupnika ili predstavnika. naselje. procesna nesposobnost – pravne osobe i oni koji nemaju svojstvo pravne osobe (naselja odnosno grupe osoba) . tijela lokalne samouprave ili druge pravne osobe s javnim ovlastima.  U postupku se mogu pojaviti slijedeće osobe: stranka . županiju. ima pravo na naknadu nastalih troškova (od strane tijela koje vodi postupak)? Onda kada se odazove pozivu. Privremeni zastupnik sudjeluje u postupku za koji je izričito postavljen i dok se ne pojavi zakonski zastupnik ili predstavnik odnosno sama stranka ili njezin punomoćnik. župan. gradonačelnik. a to su državni organi. 232. Ukoliko službena radnja nije obavljena uslijed krivnje ili grube nepažnje službene osobe. Kada stranka.

osim u radnjama u kojima je potrebno da stranka sama daje izjave. U slučaju određivanja zajedničkog predstavnika svaka stranka zadržava pravo nastupa kao stranka u postupku (da daju izjave. prigovor. žalbe. prijave.naknada šteta .izjava na zapisnik . a može im i samo odrediti ako stranke ne postupe prema zaključku. ali ta osoba ne zastupa stranku. Podnesak je svako priopćenje kojim se stranka obraća tijelima. (koja nije stručno školovana za taj način posla). 237. pravne osobe s javnim ovlastima i stranke komuniciraju preko pismena. Dužne su naznačiti tko će od njih istupiti kao njihov zajednički predstavnik ili postaviti zajedničkog punomoćnika. osim osobe koja se bavi nadripisarstvom. iz koje se vidi ovlaštenje za zastupanje stranke i opseg ovlaštenja. gubitkom njezine procesne sposobnosti. odnosno putem: . 236. Zastupa stranku sa istim pravnim učinkom kao i sama stranka. Kada može nastupati zajednički predstavnik? Dvije ili više stranka mogu. prijedlozi. Može se dati i usmeno u zapisnik.rješenja . ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Stranka koja je prisutna kada njezin punomoćnik daje usmenu izjavu. Tijelo koje vodi postupak može zaključkom odrediti strankama koje u postupku sudjeluju s istovjetnim zahtjevima da naznače tko će ih između njih predstavljati ili da postave zajedničkog punomoćnika. Kako komuniciraju tijela državne uprave i stranke? Tijela državne uprave. (savjetovanje u stručnim pitanjima) Odredbe punomoći mogu biti: – za cijeli postupak – za pojedine radnje – može se vremenski ograničiti. odnosno čime počinje upravni postupak? po službenoj dužnosti zahtjevom stranke ma kojom radnjom nadležnog tijela 241. Punomoć ne prestaje smrću stranke. Kako se pokreće. Stranka ne može dovesti kao stručnog pomagača osobu koja nije poslovno sposobna ili se bavi nadripisarstvom. PISMENO – sve što tijela upućuju stranci. 240. Tko je punomoćnik? Punomoćnik je osoba koju stranka odnosno njen zakonski zastupnik odredi da je zastupa u postupku. 239. Stranci će se dopustiti da u stvarima za koje se traži stručno poznavanje pitanja u vezi s predmetom postupka dovede stručna osoba koja će joj davati obavijesti i savjete (NE ZASTUPA STRANKU). Tko je stručni pomagač? To je osoba koja ima stručno poznavanje pitanja u vezi s predmetom postupka te koja će stranci davati obavijesti i savjete. Način predaje podneska? 45 / 126 . može neposredno nakon dane izjave izmijeniti ili opozvati opunomoćenika.poziva . molbe. Ta osoba se zove stručni pomagač i ona ne zastupa stranku. a to su: zahtjevi.Da bi se mogao postaviti privremeni zastupnik potrebno je da su ispunjena dva uvjeta: . u istom predmetu nastupati zajednički.da se radi o predmetu u kojem se postupak mora provesti 235..i drugih spisa 242. te druga priopćenja kojima se pojedinci ili druge pravne osobe odnosno organizacije obraćaju tijelima. obrasci za automatsku obradu podataka. samostalno izjavljuju žalbu).zaključaka . U slučaju određivanja zajedničkog predstavnika odnosno punomoćnika svaka stranka zadržava pravo da nastupa kao stranka u postupku. da daje izjave te da samostalno izjavljuje žalbe i koristi pravne lijekove. 238.da se provođenje postupka traži zbog hitnosti predmeta .. Što je punomoć? Punomoć je privatna isprava – dana pismeno. Punomoćnik može biti svaka osoba koja je poslovno sposobna. Što smatramo podneskom? Služi za komuniciranje upravnih tijela sa strankama. PODNESAK – sve što stranka upućuje tijelima.zapisnika .

koju potvrđuje 46 / 126 . U pisanom pozivu mora se označiti: naziv tijela koje poziva ime prezime i adresa osobe koja se poziva mjesto. Što mora sadržavati podnesak da bi se po istom moglo postupati? Podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupati. ako nije drugačije propisano. organ će se obratiti komandi te osobe sa zahtjevom da se ona dovede. Pozivanje se vrši pismenim putem. dužna je obavijestiti tijelo koje je izdalo poziv.ako nema biljega pravne osobe Zbog navedenih razloga.poštom (preporučeno) . prijava. odnosno uzeti na zapisnik usmeno priopćenje. O učinjenom priopćenju. službena ga osoba mora primiti. Ako se osoba kojoj je osobno dostavljen poziv ne odazove pozivu. odnosno zastupnika ili punomoćnika vlastoručni potpis podnositelja 244.neposredno .. može biti privedena.telegrafski . zaključkom odbaciti podnesak. Za tu se potvrdu ne plaća taksa. a to je: oznaku (naziv) tijela kojem se upućuje predmet na koji se odnosi: zahtjev. Ukoliko stranka ukloni nedostatke u navedenom roku. molba. podnesak će se smatrati urednim od početka. koje nemaju bitnog utjecaja na rješenje stvari. Kad tijelo dobije poštom podnesak za čiji primitak nije nadležno. a službena osoba koja primi priopćenje dužna je i na usmeno traženje podnosioca podneska potvrditi njegov primitak. Što je zapisnik? Zapisnik je javna isprava. Ako podnosilac i dalje insistira na primitku. Iznimno. o čemu će tijelo donijeti zaključak na koji je moguće izjaviti posebnu žalbu. službenim opažanjima i sl. O manje važnim radnjama i izjavama. podnesak ne može biti odbačen. a pored toga i kažnjena novčanom kaznom. Ako se pozivu nije odazvala vojna osoba ili službenik policije. ali samo osobe koje borave na području na kojem je to tijelo nadležno. tijelo će staviti zabilješku na spisu. a dolazak ne uzrokuje veće troškove ni veću dangubu za pozvanoga. koja se sastavlja o usmenoj raspravi ili drugoj važnijoj radnji u postupku kao i u važnijim izjavama stranki ili trećih osoba u postupku.priopćenjem u zapisnik . a u protivnom.ako nema vlastoručnog potpisa stranke . o priopćenjima. a kada je to moguće i sat (vrijeme) dolaska pozvanoga predmet zbog kojeg se poziva u kojem se svojstvu poziva (kao stranka. ako ga ima ime i prezime te adresa podnositelja. 245. već se u samom spisu stavlja zabilješka. na usmenu raspravu može biti pozvana i osoba koja boravi izvan područja tijela koje vodi postupak.telefonski (samo kratka i hitna priopćenja) Tijelo koje je nadležno za primitak podneska odnosno usmenog priopćenja dužno je primiti podnesak koji mu se predaje. svjedok.Pismeno Usmeno .ako je podnesak nepotpun ili nerazumljiv . žalba… i što se traži tko je zastupnik ili punomoćnik. dan. smatrat će se da podnesak nije ni podnesen. 243. ili ne izvijesti da je spriječen doći 246. vještak…) koja pomoćna i dokazna sredstva treba ponijeti sa sobom mora se navesti da li je pozvana osoba dužna doći osobno ili može poslati punomoćnika koji će je zastupati upozoriti da je u slučaju spriječenosti dužna o tome izvijestiti tijelo koje je izdalo poziv upozoriti pozvanoga na posljedice ako se ne odazove pozivu. Što ako se pozvana osoba ne odazove pozivu? Ako je pozvana osoba zbog opravdanog razloga spriječena doći. 247. poslat će ga nadležnom tijelu i o tome obavijestiti stranku. a izostanak ne opravda. Kako se poziva stranka i sadržaj poziva? Tijelo koje vodi postupak ovlašteno je pozvati sve osobe čija je prisutnost u postupku potrebna. u pravilu se ne sastavlja zapisnik. nakon čega će tijelo ako nije nadležno. ako se time postupak ubrzava ili olakšava. a može joj odrediti snošenje troškova. Formalni nedostaci podneska i kako se otklanjaju? . Ako tijelo nije nadležno za primitak podneska službena osoba upozorit će na to podnosioca i uputiti ga nadležnom tijelu. već će tijelo koje je primilo podnesak učiniti sve da se nedostatak ukloni te će podnositelju odrediti rok u kojem je to dužan učiniti.

Manje važne radnje i izjave za koje se sastavlja zabilješka? .o okolnostima koje se tiču samo unutarnjeg rada tijela kod kojeg se vodi postupak 47 / 126 .o upravljanju tokom postupka .saslušanje svjedoka 250.usmenim uputama i nalazima . Važnije radnje u postupku? . Predmet: građevinska dozvola Radnja: uviđaj 249. 248.izvođenje vještačenja .službena osoba koja ju je stavila. službenim opažanjima .obavljanje uviđaja .koje nemaju bitnih utjecaja na rješenje stvari .uzimanje izjave stranke . uz oznaku datuma. Važnije usmene izjave stranke? zahtjev za pokretanje upravnog postupka izjava žalbe na prvostupanjsko rješenje prijedlozi za povrat na prijašnje stanje prijedlozi za obnovu postupka prijedlozi za osiguranje dokaza prijedlozi za izvršenje rješenja npr.o priopćenjima.

mjesto gdje se obavlja radnja . – čl.zapisnik o vijećanju i glasovanju .imena službenih osoba. Dostava se ne može izvršiti osobi koja u istom postupku sudjeluje sa suprotnim interesom. Excel. imaju pravo razgledati spise predmeta i o svojem trošku prepisati potrebne spise. no kada to zahtjeva priroda pismena. Vođenje zapisnika? Zapisnik se vodi tijekom vršenja službene radnje. rješenja. ukoliko su izrađeni ili pribavljeni tijekom radnje. Kako se obavlja dostava pismena? Dostava pismena. i to u stanu ili poslovnoj prostoriji (ako nema tih prostorija.hr Informatički tutoriali za početnike. Način dostave određuje tijelo čije se pismeno dostavlja. a koje su bitne za donošenje rješenja (po potrebi citirati) . zaključci. Razgledavanje spisa i obavijesti o toku postupka? Stranke (a i svi ostali koji imaju opravdani pravni interes vezan uz predmet) uz zahtjev (pismeni ili usmeni).planovi. 256. Razgledanje i prepisivanje spisa vrši se pod nadzorom određene službene osobe.ni drugi povjerljivi spisi. 257. unijet će se svakoga dana posebno. označiti na kojem je jeziku saslušani govorio i tko je bio tumač . i praznikom) .www. Zapisnik potpisuju svi sudionici u radnji (svaka svoj dio). Dijelovi zapisnika? . a kad se ne zatekne u poslovnim prostorijama dostava se može izvršiti osobi koja je na istom radnom mjestu zaposlena ako pristane na primitak.iznimno se osobu može pozvati radi primitka pismena Dostava se obavlja u pravilu u stanu ili na mjestu gdje je osoba zaposlena. crteži. Windows. Powerpoit 251. koje tijela državne uprave ili pravne osobe sa javnim ovlastima dostavljaju strankama i drugim sudionicima u postupku (pozivi. a odvjetniku u njegovu uredu. uvode se u dodatak zapisnika te se ponovno potpisuju i ovjeravaju. Zapisnik je dokaz o toku i sadržaju radnje postupka i danih izjava. osoba može biti pozvana radi primitka – način dostave određuje tijelo čije se pismeno dostavlja. onda tamo gdje se osoba zatekne). Posredna dostava . Mora se voditi uredno.svi zaključci koji se donesu tijekom radnje . Obavlja se preko pošte ili je obavlja tijelo preko svoje službene osobe. Ako se radnja ne može završiti istoga dana. . 254. fotografije…. a greške se ne smiju brisati već se precrtavaju (moraju ostati čitljive) uz ovjeru osobe koja rukovodi radnjom postupka. Dostava se obavlja radnim danom danju. i drugi službeni spisi).ims. u pravilu se obavlja tako da se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno. Word. Što su pismena? Pismenima se smatraju službeni spisi i akti.sve izjave osoba koje sudjeluju u postupku. Ako takvih prostorija nema. iznimno nedjeljom i praznikom i noću ako je neodgodivo) . i to će se propisno potpisati. 84. osim onih dijelova zapisnika na koje je saslušana osoba stavila primjedbu da nisu pravilno sastavljeni. prisutnih stranaka i njihovih zastupnika ili punomoćnika . može se obaviti i neradnim danom ili noću. također imaju pravo obavještavati se o toku postupka.naziv tijela koje obavlja radnju .predmet u kojem se obavlja .službeni referati i nacrti rješenja . 253.Kad se osoba ne zatekne u stanu dostava se obavlja predajom pismena kojem od odraslih članova njezina domaćinstava (može i nadstojniku li susjedu ako pristane).točan i kratak tok i sadržaj u postupku izvršene radnje i danih izjava (pri tome se mora ograničiti na ono što se tiče samog predmeta postupka) . Načini dostave pismena predviđeni ZUP-om? Dostava pismena se obavlja tako što se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno. 48 / 126 . skice. Navedeni.dan i sat kada se obavlja . ali samo iz osobito važnih razloga.ako se saslušanje obavlja preko tumača.ic. Dopušteno je dokazivati netočnost zapisnika. Prije zaključivanja mora se pročitati onima koji sudjeluju. Ne mogu se razgledati ni prepisivati: .navode se sve isprave koje su u bilo koju svrhu upotrijebljene u raspravi (prema potrebi se i prilažu zapisniku) . ovjerit će se i priključiti zapisniku 252. dostava se može izvršiti gdje god se osoba zatekne.poštom (može i nedjeljom. Koja je snaga zapisnika? Zapisnik sastavljen u skladu sa zakonom jest javna isprava. ako bi se time mogla omesti svrha postupka ili se to protivi javnom interesu ili interesu jedne stranke 255. a ovjerava ga službena osoba koja je radnju vodila. Eventualne dopune u već zaključeni zapisnik.putem službene osobe (samo radnim danom i to danju.

uz zabilješku na dostavnici: dan. 259. dostava se smatra izvršenom nakon isteka 8 dana od dana pribijanja. ako oni na to pristanu) da u određeni dan i sat bude u svojem stanu ili na radnom mjestu. određuje ih službena osoba i rok određen propisima za kojeg je predviđena mogućnost produženja može se produžiti ako postoje opravdani razlozi. Dostavnicom se dokazuje dostava pismena. dostavljač će predati pismeno nadležnom tijelu općine na čijem je području boravište osobe ili pošti u mjestu boravka. on je dužan bez odgode dostaviti akt stranci b. dan dostave te se potpisati) – čl. Excel. a potpisuje ju i primalac i dostavljač. službenim osobama u suhozemnom.novine (ili dr.ims. dr. Powerpoit . poslovnoj prostoriji ili će se pribiti na vrata. 84.ako ni nakon ponovljene dostave. Na vratima stana ili poslovne prostorije dostavljač će pribiti priopćenje gdje se pismeno nalazi. dostava ostalim osobama a. tada će se dostava vršiti kao da isti nije ni postavljen 258. pribit će priopćenje na vrata (čl. svjedodžbi. dostava se može izvršiti putem službenih tijela ili drugih pravnih osoba u kojima su zaposlene c. Zašto postoje rokovi u upravnom postupku?  Rokovi se određuju za poduzimanje određenih (pojedinih) radnji u postupku. odbijanje primitka . sredstvo javnog informiranja. 86.članu obitelju. ako punomoćnik za primanje pismena ne izvijesti tijelo o promjeni sjedišta/prebivališta.hr Informatički tutoriali za početnike. tj.Ako nije utvrđeno da je osoba odsutna. . dostava zakonskom zastupniku i punomoćniku (isto kao dostava stranci) 2. c. dostava se vrši preko ustanove u kojoj se nalaze 5. Ako je dostavnica nestala. .kada se osoba ne zatekne u stani ili nekom drugom mjestu. u protivnom će tijelo odrediti da se dostava vrši pribijanjem na oglasnu ploču. ako tijelo ne propiše duži rok) . dostava državnim tijelima. kada su i stranka i njezin zastupnik izvan RH) 3. a kasnije oštećenje ili uništenje priopćenja nema utjecaja na valjanost dostave (dostavljač mora na priopćenju i na samom pismenu navesti razlog takve dostave. 89. 49 / 126 . osobi kojoj se dostavlja danu predaje pismena te dostavljaču. dostava javnim priopćenjem – kada se radi o većem broju ljudi koji tijelu nisu poznati . Windows.dostavom pismena zakonskom zastupniku. 260.www. sat i razlog odbijanja te mjesto gdje je pismeno ostavljeno 7. Word. Ako rokovi nisu određeni zakonom. Greške u dostavi? Smatrat će se da je dostava izvršena onog dana za koji se utvrdi da je osoba stvarno primila pismeno. dostava punomoćniku za primanje pismena – čl. potvrda i dr. sa svrhom da proizvede određeni pravni učinak. mediji) 6. određuje ih. promjena stana a.ic. osobama koje su lišene slobode. stranim državama. s obzirom na okolnosti slučaja. 86. obavlja se preko odgovarajućih diplomatskih i konzularnih predstavništava b.tada će se pismeno ostaviti u stanu. 89. Neposredna dostava – Obvezna osobna dostava: . stranka je dužna obavijestiti tijelo o promjeni adrese b. Ako je boravište nepoznato tijelo će postaviti toj osobi privremenog zastupnika i njemu predati pismeno. strankama u inozemstvu. ostavlja se pismena obavijest (čl.). punomoćniku ili punomoćniku za primanje pismena (čl. a. pomorskom.) smatra se da je dostava izvršena samoj stranci Posebni slučajevi dostave: 1. riječnom i zračnom prometu. međunarodnim organizacijama… dostava izvoda iz matičnih knjiga.Ako je osoba odsutna vratit će se pismeno tijelu koje ga je izdalo uz naznaku gdje se odsutni nalazi. i tada će se smatrati da je dostava izvršena . službena osoba koja vodi postupak. ustanovama i drugim pravnim osobama .obavlja se predajom pismena službenoj osobi nadležnoj za primanje pismena 4. dostavljač ne zatekne traženu osobu. tijelo može naložiti stranci da postavi punomoćnika (npr.dostava koja se mora izvršiti osobno osobi kojoj je pismeno namijenjeno: · kada je takva dostava određena ZUP-om ili drugim propisom · kada od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produžavati ili · kada to osobno naredi tijelo koje je naredilo dostavu . radi primanja pismena . ….oglasna ploča (nakon 15 dana smatra se da je dostava izvršena. Što je to dostavnica? Potvrda o dostavi.  Rokovi čine određeno razdoblje vremena unutar kojeg se mora poduzeti određena radnja. kolegi s radnog mjesta. Pribijanjem priopćenja dostava se smatra izvršenom. dostava se može dokazati i drugim sredstvima. pismena.  Ako rokovi nisu određeni zakonom ili drugim propisom. Dostavnica je akt koji sadrži podatke o pismenu.

Svršetak roka može se označiti i stanovitim kalendarskim datumom. .dan predaje tijelu kojemu je upućen (za osobe lišene slobode)  primjer izračuna: na dane . 264. Instruktivni rok – kada tijelo može riješiti predmet i kasnije – u slučaju skraćenog postupka (što prije.). Što je prekluzivni rok? Kada stranka u roku ne poduzme određenu radnju.01.poslan poštom (datum na poštanskom žigu) . . mjesece i godine (1° postupak). Kada je rok određen u mjesecima ili godinama – ističe zadnjeg dana u mjesecu ili godini.01. ako postoje opravdani razlozi.www. . Word.2003. Ako je posljednji dan roka neradni da (nedjelja.stigao tijelu kojemu je trebao biti predan . gubi pravo da naknadno poduzme tu radnju.ic. . povraćaj u prijašnje stanje. To se zove PREKLUZIJA tj.ims.30. praznik i sl. na njezin prijedlog. 263. ali je podnesak ipak primljen od nadležnog tijela najkasnije 3 dana nakon isteka Prijedlog za povraćaj podnosi se: Subjektivni rok = 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje ili od dana saznanja Objektivni rok = 3 mjeseca od dana propuštanja – nakon toga nastupa zastara te se ne može se tražiti povraćaj u prijašnje stanje  O prijedlogu za povrat u prijašnje stanje odlučuje (zaključkom) upravno tijelo kod kojeg je trebalo izvršiti propušteno.) 262. kao da je zahtjev odbijen i. Kakvih vrsta rokova ima? Zakonski rokovi – određeni zakonom ili drugim propisom – NEPROMJENJIVI (neproduživi) – materijalni Službeni rokovi – određuje ih službena osoba koja vodi postupak – PROMJENJIVI (produživi) – procesni – voditelj postupka je dužan pokušati izvući nagodbu suprotnih strana – ako je postupak u javnom interesu. Kada je rok određen u danima – teče od prvog narednog dana od dana dostava.datum primitka (računa se od idućeg dana nakon dostave) 16.) 15. Zaključkom se prijedlog može odbaciti.04. rok istječe istekom prvog slijedećeg radnog dana. a u njemu je dužna iznijeti okolnosti zbog kojih je bila spriječena da u roku izvrši propušteno. ii. Excel. Nepravovremeno podnesen prijedlog odbacit će se bez daljnjeg postupka – nije dopuštena žalba.zbog predaje nenadležnom upravnom tijelu (zbog neznanja ili očito greškom) . uvažiti ili odbiti. a najkasnije 1 mjesec) – u slučaju posebnog ispitnog postupka iv.01.prvi dan roka 30. ako postoje opravdani razlozi.01.posljednji dan roka (ako je neradni dan → prvi slijedeći radni dan) na mjesece – rok za žalbu 1 mjesec → istekom dana toga mjeseca (30.posljednji dan roka na godine = kao i na mjesece → istekom dana te godine (30. Iz kojih se razloga može odobriti povrat u prijašnje stanje? Prijedlog za povraćaj u prijašnje stanje podnosi se tijelu kod kojeg je trebalo izvršiti propuštenu radnju.04.2004.predan odgovarajućoj komandi (za osobe u oružanim snagama) . Primjereni rok – u slučaju šutnje administracije – može se pokrenuti tužba Upravnom sudu ili žalba 2° tijelu. Protiv zaključka kojim se dopušta prijedlog (osim na nepravovremeno podnesen ili na nedopušten prijedlog) – nije 50 / 126 .  Rokovi se mogu se produžiti (uz molbu). PREKLUZIVNI ROKOVI. Powerpoit  Rokovi se mogu se produžiti (uz molbu). 261. Što je povrat u prijašnje stanje? Stranci koja je iz opravdanih razloga propustila u roku predati podnesak ili izvršiti neku radnju postupka.  Podnesak je podnesen u roku ako je prije isteka roka: .datum primitka = prvi dan roka 15. .02.04.hr Informatički tutoriali za početnike. kada se postupak vraća u ono stanje u kojem se nalazio prije. . 265. Windows. Povrat u prijašnje stanje može se odobriti iz slijedećih razloga: . Da bi se uklonile posljedice do kojih dolazi zbog prekluzije postoji POVRAĆAJ U PRIJAŠNJE STANJE. .  Rokovi počinju teći od prvog narednog dana od dana dostave pismena.rok za žalbu 15 dana 15.zbog (iz opravdanih razloga) propuštene radnje u postupku .05.zbog prekoračenja roka za predaju podneska (očitom greškom). Kako se računaju rokovi u upravnom postupku – kada počinju teći i kada završavaju?  Rokovi se računaju na dane.30. a stranka ga želi prekinuti (odustati od zahtjeva) → voditelj može zatražiti nastavak postupka iii. dopustiti će se.

Windows.ims. 267. službena osoba na trošak stranke može postaviti svog punomoćnika.ic. može se izjaviti žalba. navedeni troškovi padaju na teret onoga tko je izazvao cijeli postupak. 270. ako mu iste nisu poznate ili se u postupku ne mogu odrediti – ali svaka stranka nastupa odvojeno. tumača. Kada se može izmijeniti zahtjev za vođenje postupka? Nakon što je postupak pokrenut. Može se sklopiti nagodba – svatko sam snosi svoje troškove. oglase…) 2. Kada će nadležno tijelo pokrenuti postupak? Po službenoj dužnosti – pokreće se kada to određuje zakon ili na zakonu utemeljen propis te kada je to potrebno radi zaštite javnog interesa.hr Informatički tutoriali za početnike. ako se utvrdi da ona ne može podnijeti troškove bez štete za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji. vještaka. Pri pokretanju po službenoj dužnosti. Kako se pokreće upravni postupak? Pokreće ga nadležno tijelo po službenoj dužnosti ili u povodu zahtjeva stranke. a ako to odbije. putem javnog priopćenja. 269. 272. Pri tome. Spajanje stvari u jedan postupak? Ako se prava i obveze stranaka temelje na istome ili sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi.udaljenje Osoba koja i pored opomene ometa rad ili je nepristojna pri obavljanju radnje postupka. Powerpoit dopuštena žalba. pokrenuti postupak prema većem broju osoba. dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove nastale sudjelovanjem u postupku. Po zahtjevu stranke – pokreće ga nadležno tijelo ili pravna osoba s javnim ovlastima. troškovi tijela (za uviđaj. nadležno tijelo uzima u obzir eventualne predstavke građana i pravnih osoba te upozorenje tijela. protiv kojeg je dopuštena posebna žalba. Word.novčanu kaznu . može se pokrenuti i voditi jedan postupak i onda kad se radi o pravima i obvezama više stranaka. 271. Troškovi postupka (tijela i stranaka)? To su troškovi odnosno posebni izdaci u gotovu novcu. donijet će o tome zaključak. službene osobe. Ako tijelo ne odluči o troškovima. Osoba koja se udaljava treba postaviti punomoćnika. a mogu biti: 1. ali ona ne odgađa izvršenje kazne.Upravni postupak je pokrenut čim je nadležni organ izvršio bilo koju radnju u cilju vođenja postupka. Excel. Uz iste uvjete jedna stranka ili više stranaka mogu u jednom postupku ostvariti i više različitih zahtjeva. a na temelju uvjerenja o imovnom stanju (izdaje ga jedinica lokalne samouprave). a poništavaju se sva rješenja i zaključci koje je upravno tijelo donijelo u svezi s propuštanjem. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje ne zaustavlja tijek postupka. troškove snosi državno tijelo koje je postupak pokrenulo. ali tijelo nadležno za odlučivanje o prijedlogu može privremeno prekinuti postupak dok zaključak o prijedlogu ne postane konačan. Nadležno tijelo može. može izreći: . osobama koje su nepristojne ili ometaju rad. za putne troškove svjedoka. osim ako je zaključak donijelo drugostupanjsko tijelo.opomenu . 268. može biti udaljena. troškovi stranke (u načelu ih snosi sama) U pravilu. tijelo određuje tko snosi troškove postupka. 266. Protiv zaključka o kazni. Protiv zaključka kojim se ne dopušta prijedlog (ako je zaključak donijelo tijelo prvog stupnja) – dopuštena je posebna žalba. i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadležan. U rješenju kojim se postupak završava. koje je imalo tijelo koje vodi postupak. Kako se održava red tijekom vođenja postupka? Službena osoba koja rukovodi radnjom postupka dužna je brinuti se o održavanju reda pri radu. O vođenju jednog postupka u ovakvim slučajevima nadležno tijelo donijet će poseban zaključak protiv kojega se može izjaviti žalba. dužna ih je nadoknaditi. Stranka koja je obiješću uzrokovala protivnoj stranci troškove u postupku. Ako prijedlog bude uvažen i povrat dopušten. stranka može stavljeni zahtjev izmijeniti: može ga proširiti ili staviti drugi zahtjev 51 / 126 . postupak se vraća u ono stanje u kojem se nalazio prije propuštanja. Ako je postupak pokrenut po službenoj dužnosti završio povoljno po stranku. . Oslobađanje od plaćanja troškova? Tijelo koje vodi postupak može osloboditi stranku od snošenja troškova u cijelosti ili djelomično.Ako nadležno tijelo u povodu stavljenog zahtjeva stranke nađe da po važećim propisima nema uvjeta za pokretanje postupka. Stranka koja je izazvala postupak koji je okončan na njezinu štetu. njihov iznos i rok za plaćanje te da li se moraju nadoknaditi troškovi drugoj stranci. . navest će u rješenju da će o tome donijeti poseban zaključak.www.

bilo u cijelosti ili djelomično. Pojedina radnja ili propuštanje stranke može se smatrati njezinim odustajanjem od zahtjeva samo kad je to zakonom određeno. Nagodba mora biti uvijek jasna i određena i ne smije biti na štetu javnog interesa. za čije je rješenje nadležan sud ili koji drugi organ (prethodno pitanje). dužna je snositi sve troškove koji su nastali do obustavljanja postupka. dopuštena je posebna žalba. postupak će se nastaviti ako stranka to zahtijeva. ako je stranka u zahtjevu navela činjenice ili podnijela dokaze na podlozi kojih se može utvrditi stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili tijelu poznatih činjenica 2. nadležni organ produžiti će vođenje postupka.www. nastojat će tijekom cijelog postupka da se stranke nagode. a prije isteka roka za žalbu. Poseban ispitni postupak? Provodi se kad je to potrebno zbog utvrđivanja činjenica (vještačenje) i okolnosti koje su značajne za razjašnjenje stvari ili zbog davanja mogućnosti strankama da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. Ako je stranka odustala od svojeg zahtjeva nakon izjavljene žalbe. Prethodno pitanje u postupku? To je pitanje bez čijeg se rješavanja ne može riješiti sama stvar. pa su činjenice ili okolnosti učinjene vjerojatnim. stranka odustane od svojeg zahtijeva. potpuno ili barem u pojedinim spornim točkama. ako se stanje stvari može utvrditi na temelju službenih podataka kojima tijelo raspolaže. ili ako to zahtijeva protivna stranka. tijelo može obustaviti postupak. O tome će biti obaviještena protivna stranka ako je ima. Protiv zaključka kojim se obustavlja postupak. 278. Powerpoit 273. 5. a prije nego što joj je dostavljeno rješenje u povodu žalbe. Nagodba je zaključena kad stranke nakon pročitanog zapisnika o nagodbi potpišu zapisnik. 277. a to pitanje čini samostalnu pravnu cjelinu. Word. Što je dokazni (ispitni) postupak – tj. a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njezinih prava 3. organ koji vodi postupak donijeti će zaključak kojim se postupak obustavlja. javnog morala ili pravnog interesa trećih osoba. a najkasnije unutar 1 mjeseca. osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno. ako je njime zahtjev stranke bio pozitivno ili djelomično pozitivno riješen. Stranka odustaje od svojeg zahtijeva izjavom koju daje u zapisnik. Ako je daljnje vođenje postupka potrebno u javnom interesu.ic. po skraćenom postupku. Skraćeni postupak? Tijelo može. ako je stranka u cijelosti odustala od svojeg zahtjeva. 3. Dok tijelo koje vodi postupak ne donese zaključak o obustavi postupka i ne dostavi ga stranci. tijelo može samo raspraviti to pitanje (uz uvjete 52 / 126 . Windows. · · · · · Stranka odustaje od svojeg zahtjeva izjavom koju daje tijelu koje vodi postupak. kad se radi o poduzimanju u javnom interesu hitnih mjera. 276. Nagodba ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku. Prije donošenja rješenja moraju se utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su značajne za rješenje i strankama omogućiti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. službena osoba koja vodi postupak. Ako je postupak u istoj stvari mogao biti pokrenut i na zahtjev stranke. 2 mjeseca. Informatički tutoriali za početnike.hr umjesto prijašnjega. Kad je postupak pokrenut u povodu zahtijeva stranke. kojim je zahtjev stranke bio usvojen. Tijekom cijelog postupka. Stranka koja je odustala od zahtjeva. Kad je postupak pokrenut po službenoj dužnosti. zaključkom o obustavi postupka poništava se prvostupanjsko rješenje. Koji je značaj nagodbe u upravnom postupku? Ako u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim zahtjevima. zaključkom o obustavi postupka poništava se prvostupanjsko rješenje. 274. Nagodba se upisuje u zapisnik. 275. Ako je stranka odustala od svojeg zahtjeva nakon donošenja prvostupanjskog rješenja. 2.ims. a iz svih okolnosti proizlazi da se zahtjevu stranke ima udovoljiti 4. u slučaju kada je propisom predviđeno da se stvar može riješiti temeljem činjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvrđuju. Kada se može odustati od zahtjeva? 1. koje se ne mogu odgađati. Nagodba može biti potpuna /kada su se stranke nagodile u svim spornim točkama zahtjeva/ ili djelomična samo u pojedinim spornim točkama/. postupak do donošenja rješenja? To je postupak kada se prije donošenja rješenja moraju utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su značajne za rješenje i strankama omogućiti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. Postupak se obustavlja zaključkom o obustavi postupka. Rok je max. 4. a činjenice na kojima se treba zasnivati rješenje su utvrđene ili učinjene vjerojatnim Rok je što prije. To se može izvršiti u skraćenom postupku ili u posebnom ispitnom postupku. Excel. neposredno (bez obavljanja ikakvih procesnih radnji) donijeti rješenje: 1. stranka može opozvati svoje odustajanje od zahtjeva.

Što je državna tajna? Državnom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. proglašeni poslovnom tajnom. Word. odnosno smatraju se. oblikom. drugim propisom ili odlukom nadležnog tijela donesenom na temelju zakona proglašeni službenom tajnom. 283. Isprave podnose stranke ili ih pribavlja tijelo koje vodi postupak. profesionalnu. putovnica. Isprava dokazuje ono što se u njoj potvrđuje ili određuje /domovnica. usmenu raspravu u svakom slučaju kad je to korisno za razjašnjenje stvari. uvjerenja…/. Usmena rasprava u postupku? Službena osoba koja vodi postupak određuje. ili 2.ims.izjava stranaka . 280. ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost usmene rasprave 3. znanstvenu ili umjetničku tajnu.vještaci i tumači .svjedoci . ako se treba raspravljati o odnosima u nekoj obitelji 4. Što su uvjerenja? Uvjerenja. a mora je odrediti: 1. kad se ima izvršiti uviđaj ili saslušanje svjedoka ili vještaka Usmena rasprava je javna. Što je poslovna tajna? Poslovna tajna je.ic. Powerpoit propisane ZUP-om) ili postupak prekinuti dok nadležno tijelo to pitanje ne riješi. drugim propisom ili odlukom nadležnog tijela donesenom na temelju zakona proglašeni državnom tajnom. te čije bi odavanje imalo ili je moglo imati štetne posljedice za političke. odnosno druge isprave. 53 / 126 .isprave (odnosno mikrofilmske kopije isprava ili reprodukcije) . na svoju inicijativu ili na prijedlog stranke. ekonomske ili vojne interese zemlje. ali službena osoba koja vodi postupak može isključiti javnost za cijelu raspravu ili samo za jedan njezin dio: 1. te čije bi odavanje moglo imati štetne posljedice za službu.hr Informatički tutoriali za početnike. 284. Što se koristi kao dokazno sredstvo? Kao dokazno sredstvo upotrijebit će se sve što je podneseno za utvrđivanje stanja stvari i što odgovara pojedinom slučaju: . formom. poslovnu. Excel. ako se treba raspravljati o okolnostima koje predstavljaju službenu. podaci koji su propisom nadležnog državnog tijela ili odlukom nadležnog tijela upravljanja poduzećem. 282. su vrsta javne isprave koja imaju dokaznu snagu o činjenicama (certifikati. Što je službena tajna? Službenom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. 285. ako to zahtijevaju razlozi morala ili javne sigurnosti 2. Što je svrha dokazivanja? Svrha ispitnog postupka je da se utvrde sve činjenice koje su značajne za rješenje i da strankama omogući ostvarenje i zaštitu svojih prava i pravnih interesa.www. • Javne isprave donosi nadležno tijelo • Izgled javne isprave utvrđen je zakonom ili propisom • Javna isprava ne podliježe slobodnoj ocjeni dokaza 286. izgledom) izdala ustanova ili druga pravna osoba s javnim ovlastima. a koja može biti prilagođena elektroničkoj obradi podataka. Što se smatra javnom ispravom? Javnom ispravom se smatra isprava (pismena i dokumenti) što ju je u propisanom obliku izdalo državno tijelo u granicama svojih nadležnosti. u stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke ili više stranaka s protivnim interesima. Windows. Treba li neku činjenicu dokazati ili ne odlučuje službena osoba koja vodi postupak. a postupak se može prekinuti ako se prethodno pitanje odnosi na: postojanje kaznenog djela postojanje braka utvrđivanje očinstva kada je to zakonom određeno 279. osim ako je zaključak donio drugostupanjsko tijelo. rodni list. Činjenice na temelju kojih se donosi rješenje utvrđuju se dokaznim sredstvima (dokazima). 281. O prekidu postupka donosi se zaključak protiv kojega je dopuštena posebna žalba. sadržajem.uviđaj Dokazi se u pravilu izvode nakon što se utvrdi što je u činjeničnom pogledu sporno ili što treba dokazivati. ronilačka dozvola. a i isprava koju je u takvom obliku (na propisan način.

sadržaj činjenica. njegova supružnika ili srodnika po tazbini do drugog stupnja zaključno. o Svjedok će se prethodno upozoriti da jer dužan: (1) govoriti istinu. uskratiti svjedočenje na pojedina pitanja? a) na pitanje čiji bi ga odgovor izložio: teškoj sramoti. o Svjedoci se saslušavaju sami. ispitat će se preko tumača.hr Informatički tutoriali za početnike.navod o naplati takse. izvod. a izdaju ih tijela državne uprave ili pravne osobe s javnim ovlastima. i onda kad je brak prestao. (2) da ne smije ništa prešutjeti i (3) da na svoj iskaz može biti zaklet.naziv tijela (odnosno ustanove ili druge pravne ustanove) koje je izdalo uvjerenje .naziv isprave (uvjerenje. certifikat…) . na temelju službenih i propisanih evidencija. pojedinačno. Koje su vrste uvjerenja? Uvjerenja (druge isprave) o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija – imaju značenje javne isprave (certifikati. potvrde i dr. 290. Koje podatke mora sadržavati uvjerenje kao i druge isprave? . o Ako se svjedok ne odazove pozivu.ims. znatnoj imovinskoj šteti ili kaznenom gonjenju njega (sebe). odnosno o oslobađanju od takse 289. Kada svjedok ne može uskratiti svjedočenje? Ne može uskratiti svjedočenje pa ni u slučaju opasnosti od imovinske štete u slijedećim pitanjima: o pravnim poslovima pri kojima je bio prisutan kao svjedok. Kada svjedok može. umjetničku ili znanstvenu tajnu c) o onome što je stranka povjerila svjedoku kao svojem punomoćniku d) o onome o čemu se stranka ili druga osoba ispovijedala svjedoku kao vjerskom ispovjedniku 292. takvo uvjerenje ne vezuje tijelo kojem je podneseno kao dokaz.osoba koja u postupku sudjeluje u svojstvu službene osobe . Tko može biti svjedok i koje su njegove dužnosti? o Svjedok je svaka osoba koja je bila sposobna opaziti činjenicu o kojoj treba svjedočiti. potvrda. a u pravilu istog dana. 287. a izdaju stranci na usmeni zahtjev najkasnije u roku od 15 dana. Ta uvjerenja imaju značenje javne isprave.www. Windows. 288.osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dužnost čuvanja službene. ako propisom kojim je ustanovljena službena evidencija nije drugačije propisano. profesionalnu. ako to želi. Ako svjedok ne zna jezik na kojem se vodi postupak. usvojitelja ili usvojenika b) na pojedina pitanja na koja ne bi mogao odgovoriti a da ne povrijedi obvezu odnosno pravo da čuva poslovnu. izdaje li se na osnovi službene evidencije ili na osnovi izvedenih dokaza i kojih . i koja je u stanju to svoje opažanje priopćiti. Excel. Uvjerenja (druge isprave) o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija – nemaju značenje javne isprave (dokazuju se) – najkasnije u roku od 30 dana ili se smatra da je zahtjev stranke odbijen. Powerpoit potvrde…). snositi troškove dovođenja.ic. srodnika po krvi u prvoj liniji. Ako državno tijelo izda uvjerenje o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju. odnosno činjenice koje se uvjerenjem (ili drugom ispravom) potvrđuju. Word. a i njegova staratelja ili staranika. o Dužnost mu je da se odazove i svjedoči. a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno.na čiji se zahtjev izdaje . Državna tijela izdaju uvjerenja odnosno druge isprave (certifikate. a može ih se i suočiti. može biti prisilno doveden. dok je nadležno tijelo ne oslobodi te dužnosti 291.) o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. pa će mu se predočiti posljedice davanja lažnog iskaza i uvijek će biti pitan otkud mu je poznato ono što svjedoči. Tko ne može biti svjedok? . pisar ili posrednik o radnjama koje je u vezi sa spornim odnosom preuzeo kao pravni prednik (posrednik) ili zastupnik jedne od stranaka o svakoj onoj radnji o kojoj je na temelju posebnih propisa dužan podnijeti prijavu ili dati izjavu 54 / 126 . pitanja će se postavljati pismeno. potvrde…) – izdaju se na usmeni zahtjev odmah ili najkasnije u roku od 15 dana. a može se i novčano kazniti.propis na osnovi kojeg se izdaje . državne ili vojne tajne. o Ako je svjedok gluh.

o Za vještaka se ne može uzeti osoba koja ne može biti svjedok. 301. Kad je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje stvari potrebno stručno znanje kojim ne raspolaže službena osoba koja vodi postupak. Powerpoit 293. Na temelju čega se može donijeti rješenje? Na temelju činjenica koje su utvrđene u (dokaznom) postupku. bez pribavljanja drugih dokaza. Što je rješenje? Rješenje je akt (pismeno). prisustvovati uviđaju (vještak. drugim poslovima i sl. osim ako ga službena osoba koja vodi postupak oslobodi od toga. bilo otežano ostvarenje prava stranke 294. o Vještak se određuje po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. 297. Na njih se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZUP-a kao za vještake. kojim se odlučuje o pravu ili obvezi stranke. znanstvena ili umjetnička tajna. 298.ims. o Svatko tko ima potrebnu stručnu spremu mora se primiti dužnosti vještaka. Službena osoba također će paziti da uviđaj ne bude zloupotrebljen i da ne bude povrijeđena ničija poslovna. osim stranke. To je najvažnija faza upravnog postupka. To su osobe koje koristeći svoje stručno znanje mogu razjasniti neki predmet ili činjenice važne za rješavanje stvari. Tumač (prevoditelj) u postupku? Tumač je osoba koja zna jezik na kojem se vodi postupak i jezik osobe koju treba saslušati. a to su: · rješenja . profesionalna.). Što je akt u upravnom postupku? Upravni akt je akt kojim tijelo državne uprave ili organizacija sa javnim ovlastima rješava o nekom pravu ili obvezi određenog pojedinca ili organizacije u nekojoj upravnoj stvari. 295. 296. To je način na koji se uzima izjava. Excel. preopterećenost vještačenjima.hr Informatički tutoriali za početnike. Osiguranje dokaza? Izvodi se kada postoji opravdana bojazan da se dokaz neće poslije moći izvesti ili da će njegovo izvođenje biti otežano (može se izvesti čak i prije no što je postupak pokrenut). donesen u upravnom postupku. izvest će se dokaz vještačenjem.www. Windows. O tome se donosi zaključak protiv kojeg je dopuštena žalba. njihovo vještačenje odnosno izjava koristi se kao dokaz. U kojim slučajevima se može dokazivati izjavom stranke? /načelo slobodne ocjene dokaza/ ako za utvrđivanje određene činjenice ne postoji neposredan dokaz ako se određena činjenica ne može utvrditi na osnovi drugih dokaznih sredstava u stvarima od malog značenja. o Vještak može uskratiti vještačenje iz istih razloga kao i svjedok. 302. Stranka ima pravo prisustvovati uviđaju. iz opravdanih razloga (npr. Što prethodi donošenju rješenja? Prethodi mu dokazni postupak u kojem je nadležno tijelo dužno utvrditi činjenice i okolnosti koje su od važnosti za donošenje rješenja. Tko je nadležan za rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju? uredi državne uprave tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 55 / 126 .to su sve pismena 299. a primjenom materijalnog prava tijelo donosi rješenje o stvari koja je predmet postupka.ic. odnosno kada na temelju nekog drugog dokaza ne možemo rekonstruirati slučaj u postupku. Vještak – pojam? o Vještaci su stručne osobe koje imaju posebno ovlaštenje za davanje mišljenja vezano za određenu oblast. svjedoci…) određuje službena osoba koja vodi postupak.nose se na nečije pravo ili obvezu · zaključci . Word. te stranci pružiti mogućnost da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima. 300. o Vještačenje je utvrđivanje određenih činjenica uz pomoć stručno osposobljenih osoba. Osiguranje dokaza vrši se po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke odnosno osobe koja ima pravni interes.donose se na pitanje postupka kad se ne odlučuje o nečijem pravu · pozivi … . Kada se koristimo uviđajem? Uviđaj se obavlja kada je za utvrđivanje neke činjenice ili za razrješenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opažanje službene osobe koja vodi postupak. Koje će osobe. koje pri svom radu mogu koristiti određena pomagala i uređaje.

Word. kratku oznaku predmeta postupka 5.) uvod 2. navođenje da su rješenje donijela dva ili više tijela. rok predaje /15 dana/ 4. Oblik i sastavni dijelovi rješenja? Svako rješenje mora se kao takvo i označiti (RJEŠENJE). sporazumom . Iznimno. naziv tijela koje donosi rješenje 2.u suglasnosti sa drugim tijelom. U slučaju kada je dopuštena žalba protiv prvostupanjskog rješenja.) uputu o pravnom lijeku 5. Što sadrži uvod rješenja? 1. odnosno da rješenje donosi jedno tijelo: . Ako se dispozitivom ne rješava o troškovima. kratko izlaganje zahtijeva stranaka 2. dan sjednice na kojoj je stvar riješena 6. ono može rješavati kad je nazočno više od polovice njegovih članova. 4. obrazloženje zaključaka protiv kojih nije dopuštena posebna žalba 308. ako ih je bilo. tijelo nadležno za rješavanje donosi rješenje o stvari koja je predmet postupka. kada je zakonom ili drugim propisom određeno da o jednoj stvari rješavaju dva ili više tijela. kad je propisano da žalba ne odgađa izvršenje rješenja to mora biti navedeno u dispozitivu 307. ako se rješenjem nalaže izvršenje kakve radnje 5. uputa mora sadržavati: 1. kome se žalba izjavljuje (navođenje drugostupanjskog tijela) 2. a tada se rješenje može izdati i na propisanom obrascu – sadrži: kratko izlaganje zahtijeva stranke i pozivanje na pravne propise na temelju kojih je stvar riješena.ic. odluku o predmetu postupka u cijelosti 2. ime stranke i njezinog zakonskog zastupnika ili punomoćnika (ako ga ima) 4. valja navesti da će se o njima donijeti poseban zaključak. rok do kojeg se radnja mora obaviti (tzv. iznos takse 5. uputa da se žalba može izjaviti i na zapisnik 56 / 126 . Powerpoit 303.uz prethodnu suglasnost drugog tijela . pravne propise i razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na onakvo rješenje kakvo je dano u dispozitivu 6.) dispozitiv (izreku) 3. razloge zbog kojih nije uvažen koji od zahtjeva stranaka 5. a u iznimnim slučajevima. propis koji predviđa da žalba ne odgađa izvršenje rješenja (u nekim slučajevima) 7.hr Informatički tutoriali za početnike. jedno uz suglasnost ili nakon pribavljenog mišljenja drugog 306.uz potvrdu ili odobrenje drugog tijela . može se donijeti i usmeno. kome se žalba predaje (navođenje tijela koje je rješavalo u prvom stupnju) 3. Što sadrži obrazloženje? Rješenje može imati skraćeno ili potpuno obrazloženje. PARICIONI ROK). 304. tko ih je dužan platiti te kome i u kojem roku. Što sadrži dispozitiv (izreka)? Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cijelosti – najvažniji sastavni dio rješenja – a mora sadržavati: 1. Windows. Što sadrži uputa o pravnom lijeku? Uputom o pravnom lijeku stranka se obavještava da li protiv rješenja može izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom. utvrđeno činjenično stanje 3.) naziv tijela s brojem i datumom rješenja 6.www. Rješenje se mora dostaviti stranci u izvorniku ili ovjerenom prijepisu. Na temelju činjenica utvrđenih u postupku. odluku o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno 3. Kratko obrazloženje – u jednostavnim stvarima.) obrazloženje 4.) potpis službene osobe 7. Tko donosi rješenja (nadležno tijelo)? Za donošenje rješenja u pravilu je nadležno jedno tijelo. Kad rješava kolegijalno tijelo. određuje njihov iznos. Excel. razloge koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza (prema potrebi) 4.ims. Ono se donosi pismeno.) pečat tijela koje je donijelo rješenje 305. odluku o troškovima postupka.nakon pribavljenog mišljenja drugog tijela Rok za davanje suglasnosti ili mišljenja je mjesec dana. Pismeno rješenje sadrži: 1. a rješenje donosi većinom glasova prisutnih članova. propis o nadležnosti tijela 3. Potpuno obrazloženje rješenja mora sadržavati: 1.

ako smo dobili rješenje o povratu radnog prostora. dužno je izdati ga stranci u pismenom obliku. a može u roku od 3 mjeseca tražiti od tijela da dopuni/ispravi donijeto rješenje.ims. a prije donošenja rješenja nije potrebno provoditi poseban ispitni postupak.ic. Excel. tijelo koje je donijelo usmeno rješenje.) Dopunsko . Formalno rješenje – protiv njega se ne može pokrenuti žalba ni upravni spor. Rješenje koji je donijelo kolegijalno tijelo. na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti.izvršenje privremenog rješenja može se provoditi samo u onom opsegu i u onim slučajevima ukoliko je dopušteno izvršenje radi osiguranja Sva tri rješenja u pogledu pravnih lijekova i izvršenja smatraju se kao samostalna rješenja. O ispravku greške se donosi zaključak o ispravku. 57 / 126 .) Djelomično . te druge očite netočnosti. odnosno po službenoj dužnosti. ono može. Potpis službene osobe i pečat tijela? Rješenje donosi i potpisuje rukovoditelj tijela i druga službena osoba. u svako vrijeme može ispraviti greške u rješenju. Word.ono mora biti izričito naznačeno kao takvo /privremeno rješenje/. niti postoje drugi razlozi zbog čega se rješenje ne može donijeti bez odgode. inspektor u inspekcijskom nadzoru). 313. kao da je njezin zahtjev odbijen. donijeti posebno rješenje o pitanjima koja već donesenim rješenjem nisu obuhvaćena 3. uputa mora sadržavati slijedeće podatke: . 310. ako posebnim zakonom nije određeno drugačije. nadležna ovlaštena osoba može rješenje donijeti i usmeno. iznimno prvostupanjska). · U ostalim slučajevima u roku od 2 mjeseca. pisanju ili računanju. stranka može postupiti po važećim propisima. Windows. Pravno vezana rješenja su ona kod kojih upravna stvar mora biti riješena u skladu s pozitivnim propisima i utvrđenim činjeničnim stanjem. stranka ima pravo žalbe.hr Informatički tutoriali za početnike. u cilju osiguranja javnog reda. Rješenja po slobodnoj ocjeni . Usmeno rješenje? Kada se radi o poduzimanju hitnih mjera. Koje su vrste posebnih rješenja? 1. 309. Ako nadležno tijelo ne donese rješenje u tom roku. urediti neka sporna pitanja ili odnose . može narediti njegovo izvršenje bez odgode.) Privremeno . i to najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.donosi se kada je prijeko potrebno. Na zahtjev stranke (u roku od 2 mjeseca od dana donošenja usmenog rješenja). dopuštena je posebna žalba. Protiv zaključka kojim se već doneseno rješenje ispravlja. ako se to pokaže kao svrsishodno. nadležno tijelo dužno je donijeti rješenje u roku od mjesec dana od dana predaje zahtjeva. prije okončanja postupka. odnosno. Naziv tijela s brojem i datumom rješenja? U praksi se ono navodi u gornjem lijevom kutu rješenja. (npr. Materijalna pravomoćna rješenja – kad smo dobili rješenje o nekoj stvari. potpisuje predsjedavajući. 312. 311. mira i sigurnosti ili zbog otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu. te se rješenjem u glavnoj stvari ukida privremeno rješenje /konačno rješenje/ . Powerpoit U slučaju kada se protiv rješenja može pokrenuti upravni spor (to su u pravilu drugostupanjska rješenja. ili kojim se odbija prijedlog za ispravljanje.kad se o jednoj stvari rješava u više točaka. koji je potrebno dostaviti svim strankama kojima je dostavljeno i rješenje.u kojem se roku podnosi /30 dana od dana dostave rješenja/ Kada u rješenju nije dana nikakva uputa ili je ona nepotpuna ili pak pogrešna. Rokovi za izdavanje rješenja? · Kada se postupak pokreće u povodu zahtjeva stranke. Tijelo koje je donijelo usmeno rješenje. onda ne možemo naknadno za istu stvar tražiti nešto drugo (npr.ono slijedi kada rješenjem još nisu riješene sve točke predmeta. ako je to određeno propisom o ustrojstvu upravnih tijela.kojem se sudu podnosi tužba (to je Upravni sud RH) . Ispravljanje grešaka u rješenju? Tijelo koje je donijelo rješenje. ako nadležno tijelo nije rješenjem odlučilo o svim pitanjima koja su bila predmet postupka.www. nadležno tijelo može donijeti posebno rješenje samo o pojedinim točkama dozrelim za rješavanje. Tada rok za žalbu/tužbu počinje teći od dana dostave upotpunjenog rješenja.u pojedinim upravnim stvarima može biti ovlašten za donošenje rješenja po slobodnoj ocjeni. 2. onda ne možemo tražiti da nam se to naknadno isplati u vrijednosnim papirima). Ispravak greške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja. kao što su greške u imenima ili brojevima. 314. ako zakonom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

Zaključak se priopćuje zainteresiranim stranama usmeno. državne upravne organizacije. Ako se zaključkom nalaže izvršenje neke radnje određuje se njen rok. poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora. Prema odredbama ZUP-a. Što je žalba? Žalba je podnesak kojim se stranka obraća tijelu. žalba se može izjaviti samo kada je to zakonom predviđeno 324. Žalba na zaključak? Žalba se izjavljuje u istom roku. 322. 316. državni odvjetnik. proglašenje rješenja ništavnim. a pismeno se izdaje na zahtjev osobe koja može protiv zaključka izjaviti posebnu žalbu ili kada se može odmah tražiti izvršenje zaključka. Pravo žalbe? 1. odredit će se i rok u kojem se ta radnja ima izvršiti. zahtjev za zaštitu zakonitosti. Windows. uredi državne uprave) protiv rješenja Sabora i Vlade RH protiv drugostupanjskog rješenja protiv rješenja o poništavanju i ukidanju po pravu nadzora 58 / 126 .ic. mogu izjaviti žalbu protiv rješenja kojim je povrijeđen zakon u korist pojedinca ili pravne osobe. Ako se zaključkom nalaže izvršenje neke radnje. žalba je isključena…? Žalba nije dopuštena: protiv prvostupanjskih rješenja središnjih tijela državne uprave (ministarstva. 320. Žalba ne odgađa izvršenje zaključka. ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno. redovni pravni lijek – žalba 2. Tko donosi zaključak? Zaključak donosi službena osoba koja obavlja onu radnju postupka pri kojoj se pojavilo pitanje koje je predmet zaključka. 323. koje se odnosi na sam postupak. Word.hr Informatički tutoriali za početnike. Ona je jedino redovno pravno sredstvo (pravni lijek). Žalba protiv zaključka – NE ODGAĐA izvršenje Žalba protiv rješenje – ODGAĐA izvršenje 321. Excel. Zaključak o pitanjima koja se tiču postupka? o obustavi postupka u slučaju smrti stranke o obustavi postupka zbog odustajanja stranke od zahtjeva o obustavi postupka (u cijelosti ili djelomično) u vezi sa zaključenom nagodbom o odbacivanju podneska zbog neutvrđene nadležnosti ili zbog formalnog nedostatka o prekidu postupka dok nadležno tijelo ne riješi prethodno pitanje… Zaključak kojim se odlučuje u sporednim stvarima? o izuzeću službene osobe o izuzeću zapisničara o kazni zbog narušavanja reda o troškovima ili novčanoj kazni svjedoka… 319. i omogućilo stranci da zaštiti svoje pravo ili pravni interes. izvanredno ukidanje. odnosno koja donosi rješenje.www. stranka ima pravo žalbe protiv prvostupanjskog rješenja 2. ukidanje i mijenjanje rješenja – pravomoćno uz pristanak ili na zahtjev stranke. 318. Zaključkom se odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka. izvanredni pravni lijek – obnova postupka. službena osoba koja vodi upravni postupak.ims. Obveza službene osobe? Da bi se na neki način osiguralo poštivanje zakonskih rokova za donošenje rješenja. Što je to zaključak? Zaključak je pismeno kojim se uređuje određeno pitanje. Powerpoit 315. a na štetu zajednice 3. 317. a koja se ne rješavaju rješenjem. Pravni lijekovi? 1. mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom. protiv prvostupanjskog rješenja ministarstva i drugih republičkih tijela državne uprave. i o pitanjima koja se kao sporedna pojave u vezi s provođenjem postupka. javni pravobranitelj i druga državna tijela. na isti način i istom tijelu kao i žalba na rješenje. osim ako je zakonom drugačije određeno. dužna je u roku od 8 dana nakon isteka roka za rješavanje. kad su zakonom ovlašteni. pismeno obavijestiti stranku o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno i o tome koje će se radnje poduzeti u svrhu njegovog donošenja.

www. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. neposredno se može pokrenuti upravni spor. žalitelj je dužan obrazložiti zbog čega ih nije iznio u prvostupanjskom postupku. onda rješava tijelo uprave) 327. Kome se predaje žalba? Žalba se predaje tijelu koje je donijelo rješenje. onda ne možemo tražiti da nam se to naknadno isplati u vrijednosnim papirima).ic. Windows. osim ako zakonom nije predviđeno drugačije.razloge pobijanja rješenja .sindikalna organizacija. odnosno drugim tijelima državne uprave.fizička i pravna osoba . naselje. te svaka stranka ima pravo da se izjasni o novim navodima (rok je min. 325.žalbi protiv prvostupnog rješenja ustanove ili druge pravne osobe. Excel. a ne može ga izmijeniti (rješenje doneseno od strane više tijela ili suglasnosti više tijela – tijelo koje je nadležno za rješavanje o žalbi protiv rješenja koje je donijelo pobijano rješenje) . o žalbama protiv prvostupanjskog rješenja odlučuju tijela predviđena zakonom. odnosno drugo tijelo državne uprave ili Vlade RH  Ako žalba nije dopuštena. odnosno propisom . 329. onda ne možemo naknadno za istu stvar tražiti nešto drugo (npr. a ono provjerava da li je dopuštena i pravovremena te ju prosljeđuje prvostupanjskom tijelu. Rad prvostupanjskog tijela o žalbi? Prvostupanjsko tijelo ispituje da li je žalba dopuštena. 15 dana).državna tijela. takva žalba se smatra kao da je odmah predana prvostupanjskom tijelu. Ukoliko se izlažu nove činjenice i dokazi. Tko može izjaviti žalbu? Pravo da izjavi žalbu. Sadržaj žalbe? Žalba mora sadržavati: . kada su nositelji prava i obveza o kojima se rješava u upravnom postupku .ims.) odbacivanjem žalbe 59 / 126 .  Materijalna pravomoćna rješenja – kad smo dobili rješenje o nekoj stvari. osim ako je to zakonom predviđeno i ako se radi o izvršenju hitnih mjera ili bi zbog odgode bila nanesena šteta koja se ne bi mogla popraviti. druga državna tijela i pučki pravobranitelj 326. ako smo dobili rješenje o povratu radnog prostora. 331. ako ga je donijelo drugostupanjsko tijelo ili ministarstvo. ako se stvar odnosi na kakvo pravo ili pravni interes radnika . iznimno ako je to zakonom predviđeno. Kao stranke mogu se pojaviti: .pitanjima koja su u nadležnosti užih teritorijalnih jedinica.naznaku rješenja koje se pobija . ako posebnim zakonom nije drugačije određeno . Kada je žalba propisno izjavljena.broj i datum Dovoljno je da žalitelj izloži u žalbi u kojem je pogledu nezadovoljan rješenjem. 328. Rok za podnošenje žalbe računa se od dana dostave rješenja. žalbi se prilaže i onoliko prijepisa koliko ima stranaka.  Formalno rješenje – protiv njega se ne može pokrenuti žalba ni upravni spor. (ako je doneseno u vršenju javnih ovlasti. i to: 1. rješenje se ne može izvršiti sve dok se rješenje koje je doneseno o žalbi ne dostavi stranci. 330. Ako je žalba predana ili poslana neposredno drugostupanjskom tijelu. Word. skupina osoba i drugi koji nemaju svojstvo pravne osobe.naziv tijela koje je donijelo rješenje . javni pravobranitelj. 8 dana. a u pogledu roka. poslovna jedinica. U toku roka za žalbu rješenje se ne može izvršiti. Ako u postupku sudjeluje dvije ili više stranaka.protiv prvostupanjskog rješenja tijela državne uprave niže razine. društvena organizacija. žalba se može izjaviti nadležnom ministarstvu. prije svega ima stranka. ono je odmah prosljeđuje prvostupanjskom tijelu. rješava tijelo određeno statutom ustanove ili pravne osobe. Predavanje žalbe? Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom tijelu koje je donijelo prvostupanjsko rješenje. Nadležnost tijela za rješavanje o žalbi? .ustanova ili druga pravna osoba. ali žalbu ne mora posebno obrazložiti.hr - Informatički tutoriali za početnike. udruženje građana . Rok za podnošenje žalbe? Žalba se podnosi u roku od 15 dana ako zakonom nije drugačije određeno.drugostupanjsko tijelo može samo poništiti pobijano rješenje. Powerpoit protiv prvostupanjskog rješenja samo kada je ono konačno protiv rješenja o proglašenju rješenja ništavnim. Prvostupanjsko tijelo ovlašteno je da samo donese odluku o žalbi izjavljenoj protiv rješenja. a max.državni odvjetnik.

sam će provesti postupak i riješiti stvar. nepravovremena ili izjavljena od neovlaštene osobe 2.ic. Ako prvostupanjsko tijelo ne odbaci žalbu.žalba je dopuštena . a da je to moglo utjecati na rješavanje o stvari . može stvar riješiti drugačije i novim rješenjem zamijeniti žalbom pobijano rješenje.ako tijelo nađe da je žalba opravdana.) dostava drugostupanjskom tijelu Ako je podnijeta žalba dopuštena. U koliko nije odbacuje se rješenjem na koje stranka ima pravo žalbe. odrediti će prvostupanjskom tijelu rok za donošenje rješenja koji ne može biti duži od mjesec dana. Excel. poništiti rješenje u cijelosti ili djelomično – ako je prvostupanjsko rješenje donijelo nenadležno tijelo (dostavit će predmet nadležnom tijelu) – ako se stvar mora riješiti drugačije u upotpunjenom postupku – ako je u prvostupanjskom rješenju pogrešno ocijenjen dokaz – da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak u pogledu činjeničnog stanja – da je pogrešno primijenjen pravni propis na temelju kojeg se rješava stvar – nađe da je na temelju slobodne ocijene dokaza trebalo donijeti drugačije rješenje 4. predmet u rješavanje uzima drugostupanjsko tijelo. donijeti će svoje rješenje. 334.kad žalilac iznese u žalbi takve činjenice i dokaze koji bi mogli biti od utjecaja za drukčije rješenje stvari . i uz žalbu priložiti sve spise koji se odnose na predmet. povoljnijim za stranku Rok za rješavanje je 2 mjeseca.žalba je dopuštena .provođenje postupka .Ako razlozi zbog kojih rješenje nije doneseno u roku nisu opravdani.) izmjenom (uvažavajući žalbene navode) odnosno zamjenom rješenja novim . upotpuniti postupak – ako je u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene 6. ili zbog krivnje stranke. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. 333. ali se svrha zbog koje je donijeto može postići i drugim sredstvima. Ako tijelo koje je donijelo rješenje nađe da je žalba opravdana. a ako ne može. 3. Prvostupanjsko tijelo ispituje da li je žalba dopuštena. Powerpoit Tijelo prvog stupnja ispituje da li je žalba dopuštena. Iznimno zbog bržeg i ekonomičnijeg provođenja postupka drugostupanjsko tijelo naložiti će prvostupanjskom provedbu postupka i zatražiti prikupljene podatke u određenom roku.bez provođenja postupka . .ako tijelo nađe da je provedeni postupak bio nepotpun. odbaciti žalbu – nedopuštena.Drugostupanjsko tijelo će zatražiti da mu prvostupanjsko tijelo priopći razloge zbog kojih rješenje nije donio u roku . drugostupanjsko tijelo tražit će od prvostupanjskog da mu pošalje spise predmeta. prvostupanjsko tijelo dužno je bez odgode.Ako utvrdi da rješenje nije doneseno u roku zbog opravdanih razloga. a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak . a novim rješenjem se nije zamijenilo rješenje koje se žalbom pobija.ims. a najkasnije u roku od 15 dana poslati žalbu tijelu nadležnom za rješavanje žalbi. Žalba kada prvostupanjsko rješenje nije doneseno (administrativna šutnja)? . a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak. nakon čega će samo riješiti stvar. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. nepravovremenu i od neovlaštene osobe izjavljenu žalbu tijelo prvog stupnja će odbaciti rješenjem. Protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe. protiv kojeg je dopuštena žalba. Kada drugostupanjsko tijelo može riješiti žalbu na štetu žalitelja? U pravilu postoji zabrana ovog instituta. odbiti žalbu – neosnovana – rješenje je pravilno i donijeto na temelju zakona – uslijed malih nedostataka (koji su takvi da nisu mogli utjecati na rješenje) 3. izmijeniti rješenje – ako je prvostupanjsko rješenje pravilno glede činjenica i zakona. 2.www. Takvo je rješenje konačno.kad je rješenje doneseno bez prethodno provedenog posebnog ispitnog postupka koji je bio obvezan ili stranci nije dana mogućnost da se o činjenicama izjasni.dopuna podneska .hr Informatički tutoriali za početnike. 332. Windows. . pa su pravila drugostupanjskom tijelu jasno ograničena: 60 / 126 . a stranka u žalbi traži da se provede poseban ispitni postupak i mogućnost izjašnjenja O istoj stvari se ne mogu izdati dva rješenja. Rješavanje drugostupanjskog tijela o žalbi? 1. proglasiti rješenje ništavnim – ako je u prvostupanjskom postupku učinjena nepravilnost koja ga čini ništavnim 5.Ako drugostupanjsko tijelo može riješiti stvar prema spisima predmeta. Nedopuštenu. Word.

Rješavanje o prijedlogu za obnovu postupka? 61 / 126 . ako je rješenje donijela službena osoba koja nije bila ovlaštena 8. Windows. koje je dužno rješenje dostaviti strankama u roku od 8 dana od dana primitka spisa. dostavlja svoje rješenje sa spisima prvostupanjskom tijelu. ako se stranka nije mogla služiti svojim jezikom .državni odvjetnik (pod istim uvjetima kao i stranka) . ako se rješenje temeljilo na nekom prethodnom pitanju koje se kasnije riješilo drugačije 6. podstavak 1. Dozvoljava se zbog velike povrede koja je precizno definirana zakonom. Dostava drugostupanjskog rješenja? Tijelo koje je riješilo stvar u drugom stupnju. a najkasnije u roku od 2 mjeseca. Obnova postupka? To je izvanredno pravno sredstvo koje se koristi u upravnom postupku. a po zakonu je trebao 11.Ako je rješenje po kojem se traži obnova upravnog postupka bilo predmet upravnog spora. a ne donese ga ni u daljnjem roku.. Excel. odnosno od dana dostave stranci. odnosno kada su iskorišteni svi redovni pravni lijekovi u upravnom postupku (žalba). postupak o žalbi obustavlja se zaključkom. 8.www. ako je rješenje doneseno na podlozi lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka 3. ako se rješenje poništava po pravu nadzora 2. obnova se ne može tražiti. 337. niti može biti pokrenuta po službenoj dužnosti. stranka ima pravo pokrenuti upravni spor kao da joj je žalba odbijena. 3 i 5. presudu u krivičnom postupku… Ako je stranka saznala za razlog obnove prije nego što je rješenje u upravnom postupku postalo konačno. ali samo u slučajevima zahtijeva stranke kada bez svoje krivnje nije bila u stanju da u prijašnjem postupku iznese okolnosti zbog kojih traži obnovu i to člana 249.ic. ako je tijelo na temelju neistinitih navoda stranke dovedeno u zabludu 5. 336. 6.) Upravno tijelo također može pokrenuti obnovu postupka. ako posebnim propisom nije određen kraći rok. odnosno kada je saznala za nove činjenice. a ta presuda je pravomoćno ukinuta 4. 338. ako se sazna za nove činjenice ili dokaze koji bi mogli dovesti do drugačijeg rješenje 2. 7. Word. ako kod kolegijalnog organa za rješenje nije glasala propisana većina ili sastav nije propi 9. presuda po krivičnom prijavom. kada je isti okončan konačnim ili pravomoćnim rješenjem ili zaključkom. dokaze. Obnovu postupka može tražiti stranka u roku od mjesec dana od dana kada je saznala za razlog obnove. rješenje se temelji na prethodnom pitanju koje je riješeno bitno drugačije. a ne i zbog onih koje je utvrdio sud u svojem postupku. .stranka (ako bez svoje krivnje nije bila u stanju u prijašnjem postupku iznijeti okolnosti zbog kojih traži obnovu) . 7 dana nakon ponovnog traženja. i 11. Powerpoit 1. ako stranci nije dana mogućnost sudjelovanja u postupku 10. stavak 2.tijelo koje je donijelo rješenje kojim je postupak okončan (po službenoj dužnosti) Nakon isteka roka od pet godina od dostave rješenja stranci.hr Informatički tutoriali za početnike. Kada o žalbi stranke drugostupanjsko tijelo nije donijelo rješenje u zakonskom roku.. 339. Nakon 5 godina od dostave rješenja stranci. Rok za donošenje rješenja o žalbi? Rješenje o žalbi mora se donijeti i dostaviti stranci čim je to prije moguće.Postupak koji je okončan konačnim rješenjem ne može se obnoviti zbog toga što je donijet novi propis ili što je izmijenjena sudska praksa o nekom pravnom propisu. stavak 1. računajući od dana predaje žalbe. dan roka za obnovu postupka računa se od dana kada rješenje postane konačno. ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u kaznenom postupku ili u postupku o privrednom prijestupu. ako stranku nije zastupao zakoniti zastupnik. ukidanje rješenja u izvanrednim prilikama 3. ako se rješenje proglašava ništavim 335. Postupak okončan rješenjem ili zaključkom protiv kojeg nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku obnoviti će se: 1.ims. (lažna izjava. Iznimno i nakon roka od pet godina obnova postupka može se pokrenuti samo iz razloga navedenih u članku 249.. obnova postupka se ne može tražiti niti se može pokrenuti po službenoj dužnosti.. Ako stranka odustane od žalbe.Postupak se ne može obnoviti zbog pogrešne primjene pravnog propisa. Tko može i u kojem roku tražiti obnovu postupka? Obnovu postupka može tražiti: . . ako je u donošenju rješenja sudjelovala službena osoba koja je morala biti izuzeta 7. obnova se može dopustiti samo zbog onih činjenica koje je tijelo utvrdilo u prijašnjem upravnom postupku.

Osobiti slučajevi poništavanja. a u interesu je ubrzanja postupka. Zahtjev za zaštitu zakonitosti? a) državni odvjetnik. donijeti će zaključak da se obnova postupka dopusti i odrediti će u kojem će se opsegu postupak obnoviti Kada je moguće. Zaključak kojim se dopušta obnova postupka odgađa izvršenje protiv kojeg je obnova dopuštena.hr Informatički tutoriali za početnike. 341.protiv zaključka kojim je prijedlog za obnovu odbačen . ako se time ne vrijeđa pravo stranke u upravnom postupku ili treće osobe.ako su uvjeti ispunjeni.tijelo nadležno za rješavanje o prijedlogu ispitati će da li je prijedlog pravovremen i izjavljen od ovlaštene osobe. dok se ne odluči o pitanju obnove postupka. Izjava žalbe protiv zaključka.protiv rješenja u obnovljenom postupku. u kome se slučaju obzirom na okolnosti pojedinog slučaja prijašnje rješenje može poništiti ili ukinuti. Nadležno tijelo koje je donijelo rješenje može ga poništiti ili izmijeniti ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti: 1. odnosno rješenja. u slučaju obnove postupka? Protiv zaključka donesenog u prijedlogu za obnovu postupka. odnosno dopustiti obnovu postupka /zaključak/ . nadležno tijelo može prijeći na one radnje koje se imaju obnoviti.ims. nadležno tijelo donosi rješenje o stvari koja je bila predmet postupka i njime može prijašnje rješenje. Word. izvanredno ukidanje 6.usvojiti prijedlog.protiv rješenja kojim se prijedlog za obnovu odbija . koje je bilo predmet obnove ostaviti na snazi ili zamijeniti novim. može se neposredno pokrenuti upravni spor. odbacuje se zaključkom) . Ako nadležno tijelo do završetka upravnog spora donese novo rješenje. 340. kao i protiv rješenja donesenog u obnovljenom postupku. Excel. da se poništavanje ili izmjena rješenja provodi u smislu zahtjeva iz tužbe 2. da se poništavanjem ili izmjenom rješenja ne vrijeđa pravo stranke u upravnom postupku ni treće osobe Poništiti ili izmijeniti rješenje protiv kojeg je pokrenut upravni spor može tijelo prvog stupnja ako je njegovo rješenje postalo konačno.ako tijelo ne odbaci.www. a okolnost vjerojatna (ako nije. ali tijelo koje je nadležno za odlučivanje o prijedlogu. ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke 5. da se rješenje poništava ili mijenja iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takovo rješenje 3. Ako je zaključak/rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo ŽALBA JE DOPUŠTENA Ako je zaključak/rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo NEMA ŽALBE → UPRAVNI SPOR Žalba se može izjaviti: . ukidanja i mijenjanja rješenja (izvanredni pravni lijekovi)? 1. O tom prijedlogu rješava tijelo koje je donijelo rješenje kojim je postupak okončan. dostavit će ga i sudu pred kojim je spor pokrenut. Nadležno tijelo. Windows. Na podlozi podataka pribavljenih u prijašnjem i obnovljenom postupku. tijelo će ispitati da li su dokazi koji se iznose takvi da bi mogli dovesti do drukčijeg rješenja (ako nisu odbija se rješenjem) . može riješiti da se odgodi izvršenje. Odgoda izvršenja rješenja po kojem se traži obnova postupka? Prijedlog za obnovu postupka u pravilu ne odgađa izvršenje rješenja po kojem se obnova traži. Mijenjanje i poništenje rješenja u vezi sa upravnim sporom? Tijelo protiv čijeg je rješenja pokrenut upravni spor može do okončanja spora. ovisno o činjeničnom stanju. ne donoseći poseban zaključak kojim se obnova dopušta. mijenjanje i poništenje rješenja u vezi sa upravnim sporom 2. ako smatra da je rješenjem povrijeđen zakon. 344.protiv zaključka kojim je dopuštena obnova postupka . niti odbije prijedlog.odbaciti prijedlog /zaključak/ . osim tužitelju. poništiti ili izmijeniti svoje rješenje. a ukoliko ga je donijelo drugostupanjsko tijelo. ako smatra da će prijedlog za obnovu biti uvažen. ali samo kad je taj zaključak odnosno rješenje donijelo tijelo prvog stupnja. može se izjaviti žalba samo kada je zaključak/rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. može: . Prijedlog za obnovu postupka NE odgađa izvršenje rješenja.odbiti prijedlog /rješenje/ . ima pravo podignuti zahtjev za zaštitu 62 / 126 . ako uvažava sve zahtjeve tužbe. 342.ic. Powerpoit Prijedlog stranka predaje tijelu koje je o predmetu rješavalo u prvom stupnju ili tijelu koje je donijelo rješenje kojim je postupak okončan. poništavanje i ukidanje po pravu nadzora 4. proglašavanje rješenja ništavim 343. zahtjev za zaštitu zakonitosti 3.

(5 god.hr Informatički tutoriali za početnike. a ako je rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo. a tijelo koje je donijelo to rješenje smatra da je u tom rješenju nepravilno primijenjen materijalni zakon. protiv pravomoćnog rješenja donesenog u stvari u kojoj se ne može voditi upravni spor.ims. protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor. a stranka nije pokrenula. nadležno tijelo može ukinuti pobijano rješenje ili odbiti zahtjev Protiv rješenja donesenog o zahtjevu za zaštitu zakonitosti žalba nije dopuštena. koja je na temelju tog rješenja stekla pravo. Kada drugostupanjsko rješenje postaje pravomoćno? 1. ili ako je rješenje prvostupanjskog tijela konačno.) danom dostave sudske odluke – kojom je tužba odbijena kao neosnovana.) 3. a ne radi se o slučaju ništavog rješenja donesenog u upravnom postupku u stvari iz sudske nadležnosti ili u stvari o kojoj se u upravnom postupku uopće ne može rješavati (rok 5 g.) 5.) istekom roka za pokretanje upravnog spora – kada stranka iako je imala pravo nije pokrenula spor 2. ako je rješenje donijelo mjesno nenadležno tijelo (rok 1 g. i to: 1. kojim je žalba odbijena 346. odnosno pet godina ovisno o načinu donošenja rješenja i tijela koje je donijelo rješenje. ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile. je godinu dana.na zahtjev državnog odvjetnika ili pučkog pravobranitelja o ukidanju konačnog rješenja . te Vlada. 348. nego se neposredno može pokrenuti upravni spor. na to pristane i ako se ne vrijeđa pravo treće osobe. Izvanredno ukidanje? 63 / 126 . ucjene. odnosno propustila je pokrenuti upravni spor 3. ako je njime povrijeđen materijalni zakon. iznude. a i bez ograničenja ako je rješenje doneseno pod prisilom. Powerpoit zakonitosti.na zahtjev stranke . kada je stranka pokrenula upravni spor protiv drugostupanjskog rješenja. Pristanak stranke obvezan je i za izmjenu na štetu stranke pravomoćnog rješenja kojim je stranci određena obveza. Excel. pritiska ili druge nedopuštene radnje (uvijek) Prvostupanjsko rješenje može poništiti ili ukinuti samo drugostupanjsko tijelo. ako je rješenje donijelo jedno tijelo bez suglasnosti. rješenje se može ukinuti samo po pristanku zainteresiranih stranaka. Ako tog tijela nema. Word.na zahtjev državnog odvjetnika ili pučkog pravobranitelja Protiv rješenja o poništenju i ukidanju rješenja po pravu nadzora nije dopuštena žalba. ako je u istoj stvari ranije doneseno pravomoćno rješenje kojim je ta upravna stvar drugačije riješena (rok 5 g.) istekom roka za žalbu – ako žalba nije izjavljena 2.).) 2. a ako takvog tijela nema onda Vlada RH e) u povodu zahtjeva. iznimno. a drugostupanjskim rješenjem žalba je bila djelomično usvojena 347. a sudska zaštita nije osigurana ni izvan upravnog spora b) zahtjev može se podići u roku od mjesec dana. protiv drugostupanjskog rješenja nije mogao pokrenuti upravni spor 3. a ono je po zakonu potrebno (rok 5 g.) danom dostave drugostupanjskog rješenja – kojim je žalba u cijelosti ili djelomično usvojena – kada se. Žalba protiv novog rješenja dozvoljena je samo ako je to rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. od dana dostave rješenja državnom odvjetniku. Uz pristanak ili na zahtjev stranke zakonom nije utvrđen (ograničen) rok. Poništavanje i ukidanje po pravu nadzora? Po pravu nadzora mogu se poništiti samo konačna rješenja. Windows.) danom dostave drugostupanjskog rješenja – kojim je žalba odbijena ili odbačena 4. ako je rješenje donijelo stvarno nenadležno tijelo.po službenoj dužnosti . Ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke? Ako je pravomoćnim rješenjem stranka stekla kakvo pravo.ic. onda to može učiniti tijelo određeno zakonom. Nadležno tijelo donosi rješenje: o poništenju rješenja .www.po službenoj dužnosti . potvrde. a ako mu nije dostavljeno – u roku od 6 mjeseci od dana dostave stranci c) zahtjev podiže državni odvjetnik RH d) o zahtjevu rješava nadležno drugostupanjsko tijelo.) 4. Izmjena rješenja na temelju ovoga djeluje samo ubuduće. Kada prvostupanjsko rješenje postaje pravomoćno? 1. Rok za poništenje odnosno ukidanje rješenja. 345. odobrenja ili mišljenja drugog tijela. 349. može rješenje ukinuti ili izmijeniti zbog njegova usklađivanja sa zakonom samo ako stranka.) danom dostave sudske odluke – kojom je tužba odbijena. U stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke sa suprotnim interesima.) istekom roka za pokretanje upravnog spora – ako protiv prvostupanjskog rješenja žalba nije dopuštena. ministarstvo ili drugo tijelo.

a povreda može biti razlog za obnovu postupka. javni mir i poredak ili javni moral otklanjanja poremećaja u privredi ako se to ne bi moglo uspješno otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava Zakonom nije utvrđen (ograničen) rok. ima pravo na naknadu samo stvarne štete. koje bi svojim izvršenjem moglo uzrokovati neko djelo kažnjivo po kaznenom zakonu 3. ono ga može ukinuti. Stranka koja zbog ukidanja rješenja trpi štetu. izrično niti prešutno pristala 5. radnje izvršenja mogu se provoditi samo ako postoji opasnost od odgode. dužno je bez odgode o tome obavijestiti tijelo nadležno za pokretanje postupka i donošenje rješenja.ic. 64 / 126 . Powerpoit Izvršno rješenje može se ukinuti ako je to potrebno u cilju: otklanjanja teške. s izvršenjem rješenja može se započeti istekom tog roka.) dostavom stranci – ako žalba nije dopuštena 7. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja? Poništavanjem i proglašenjem ništavnim rješenja poništavaju se i sve pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo Ukidanjem rješenja ne poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje već proizvelo. Proglašavanje rješenja ništavim? Ništavnim se proglašava rješenje: 1.po prijedlogu državnog odvjetnika Rješenje se može proglasiti ništavim u cijelosti ili djelomično. koje je donijelo tijelo bez prethodnog zahtjeva stranke. Tijelo koje sazna za rješenje kojim je povrijeđen zakon. · Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno: 5. Ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. · Ako je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku. Provođenje izvršenja? (1) Kada postoji mogućnost da se izvršenje provede na više načina i primjenom raznih sredstava. odnosno poništenje. · Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka. · Nakon isteka roka od 5 godina od dana kada je rješenje postalo izvršno. Kada rješenje postaje izvršno? Rješenje u upravnom postupku izvršuje se kada ono postane izvršno.ims. 351. 350. koje sadrži nepravilnost koja je po nekoj izričnoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti 6. · Izvršenje se može provesti i na temelju nagodbe. izvršenje će se provesti na onaj način i primjenom onog sredstva koje dovodi do cilja.) dostavom stranci – ako se rješenjem žalba odbacuje ili odbija · Drugostupanjsko rješenje postaje izvršno dostavom rješenja stranci. neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi. ukinuti ga može drugostupanjsko tijelo (ministarstvo ili drugo tijelo). rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. javnu sigurnost. a na koje rješenja stranka nije naknadno. a ako to tijelo ne učini. Rješenje se može proglasiti ništavim u svako doba: .) dostavom stranci – ako žalba ne odgađa izvršenje (može se izjaviti posebna žalba) 8. ukidanje ili mijenjanje rješenja. Word. žalba ma ijedne takve stranke sprječava izvršnost rješenja. 353. koje u postupku sudjeluju s istovjetnim zahtjevima. praznikom. i ako je tijelo koje provodi izvršenje izdalo za to pismeni nalog.hr Informatički tutoriali za početnike. čije izvršenje uopće nije moguće 4. Rješenje se može ukinuti i samo djelomično u opsegu koliko je neophodno da se opasnost otkloni ili zaštite navedeni opći društveni interesi.) istekom roka za žalbu – ako žalba nije izjavljena 6. Kada zaključak postaje izvršan? Zaključak donesen u upravnom postupku izvršuje se pošto postane izvršan. a koje je za izvršenika najblaže.na prijedlog stranke . ne može se tražiti njegovo izvršenje.po službenoj dužnosti . (2) Nedjeljom. Windows.www. Excel. (SVE ISTO KAO ZA PRVOSTUPANJSKO RJEŠENJE) 354. ali se onemogućava daljnje proizvođenje pravnih posljedica ukinutog rješenja. koje je u upravnom postupku doneseno u stvari iz sudske nadležnosti ili u stvari o kojoj se uopće ne može rješavati u upravnom postupku 2. 352. ali samo protiv osobe koja je sudjelovala u nagodbi. a i noću. Ako rješenjem nije određen rok za izvršenje radnje. čije bi izvršenje bilo protivno osnovnim načelima pravnog poretka Rješenje proglašava ništavim tijelo koje ga je donijelo ili drugostupanjsko tijelo. (3) Izvršenje se provodi protiv osobe koja je obvezna ispuniti obvezu ( IZVRŠENIK). odnosno njegovih pravnih sljednika.

Žalba ne odgađa započeto izvršenje. 358. Izvršenje rješenja radi ispunjenja novčanih obveza izvršenika.ako je rješenje postalo izvršno. ako se na bilo koji način sazna. Uplata novčanih kazni po ZUP-u? Novčane kazne izrečene po ZUP-u izvršavaju tijela nadležna za izvršenje novčanih kazni izrečenih za prekršaje. nenovčana obveza. su: . Neosnovanu potvrdu izvršnosti ukinut će rješenjem tijelo koje je potvrdu stavilo.www.da je obveza već izvršena . Excel. odnosno dopustiti) . a najkasnije u roku od 30 dana. Zaključak o dozvoli izvršenja? Donosi ga tijelo koje je nadležno za provođenje administrativnog izvršenja. tijelu nadležnom za izvršenje . ovisno o vrsti obveze. to tijelo… stavlja na rješenje potvrdu da je postalo izvršno (potvrda izvršnosti) i dostavlja ga. U postupku administrativnog izvršenja može se izjaviti žalba koja se odnosi samo na izvršenje. 355. Word.administrativno izvršenje – radi ispunjenja nenovčanih obveza (izvršenik mora izvršiti neku radnju ili se mora od određene radnje suzdržati ili nešto trpjeti. Administrativno izvršenje može se u svakom stadiju upravnog postupka obustaviti.sudsko izvršenje – radi ispunjenja novčanih obveza 356.tijelo nadležno za administrativno izvršenje dužno je zaključak donijeti bez odgode kada je takvo rješenje postalo izvršno. (izvršenje kakve radnje. a to izvršenje provodi se na temelju rješenja koje je postalo izvršno i zaključka o dozvoli izvršenja. provodi se administrativnim putem. zbog ispunjenja novčanih obveza iz primanja na temelju radnog odnosa.oni će istovremeno predložiti i način izvršenja Kada se po službenoj dužnosti ima provesti rješenje tijela koje nije ovlašteno za provođenje izvršenja. ako posebnim propisom nije za to određeno drugo tijelo. Novčana kazna uplaćuje se u korist RH. tijelo čije se rješenje ima izvršiti stavlja na rješenje potvrdu izvršnosti i dostavlja ga radi izvršenja sudu. davanje određene stvari osim novca. Zaključak postaje izvršan. koja je dužna takvu pomoć u izvršenju i pružiti. čim se dostavi izvršeniku. Protiv tog zaključka dopuštena je žalba drugostupanjskom tijelu. tražilac izvršenja podnosi prijedlog za izvršenje tijelu. Takvo je rješenje osnova za sudsko izvršenje. Windows. 359. i to: (1) po službenoj dužnosti . postupak će biti identičan kao na zahtjev tražioca izvršenja.ims. Administrativno izvršenje provodi tijelo koje je o stvari rješavalo u prvom stupnju.da izvršenje nije bilo uopće dopušteno . uzdržavanje od određene radnje. po službenoj dužnosti uz istovremeno poništenje svih provedenih radnji izvršenja. Ukoliko tijelo uprave u tijeku izvršenja naiđe na otpor ima pravo zatražiti pomoć od najbliže postrojbe MUP-a.da se radi o osobi koja nije bila u obvezi .ic. Powerpoit (4) Izvršenje se provodi po službenoj dužnosti (kada to nalaže javni interes) ili na prijedlog stranke (koje je u interesu stranke) (TRAŽILAC IZVRŠENJA). stavlja na rješenje potvrdu (klauzulu) izvršnosti i nakon toga dostavlja rješenje nadležnom sudu radi izvršenja. U takvom slučaju nadležno tijelo čije će se rješenje/zaključak izvršiti. a rješenje će se izvršiti sudskim putem. ne donošenje zaključka do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja (2) na zahtjev tražioca izvršenja . novčano potraživanje ili 3. Nadležni sud provodi izvršenje prema propisima koji vrijede za sudsko izvršenje. a njome se ne može pobijati pravilnost rješenja koje se izvršuje.kada administrativno izvršenje ne provodi tijelo koje je donijelo prvostupanjsko rješenje.da je tražitelj izvršenja odustao od svog zahtjeva iako je izvršni naslov poništen ili ukinut 357. a rješenje će odmah dostaviti sudu nadležnom za izvršenje. odnosno utvrdi: . 65 / 126 . ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja je donijela rješenje koje se ima izvršiti . dužnost da izvršenik nešto trpi ili dopusti) Vrste izvršenja. Zaključkom se utvrđuje da je rješenje koje se ima izvršiti postalo izvršno i određuje se način izvršenja. i to po odredbama ZUP-a odnosno posebnih zakona.hr Informatički tutoriali za početnike. i to samo uz pristanak izvršenika. Predmet i vrste (način) izvršenja? Predmet izvršenja je uvijek: 2. Sudsko izvršenje? (Provodi nadležni sud po propisima koji važe za sudsko izvršenje) Kad se ima provesti sudsko izvršenje rješenja donesenoga u upravnom postupku. Iznimno. Administrativno izvršenje? Provodi ga tijelo koje je o stvari rješavalo u prvom stupnju. radi izvršenja.

a) Izvršenje preko drugih osoba . i 5. ali ona ne odgađa provođenje izvršenja. . predlagač će se kazniti novčanom kaznom.Rokovi teku iznova kada dolazi do prekida postupka zbog prethodnog pitanja ili kada se rješava prijedlog za povrat u prijašnje stanje. može se zaključkom /privremeni zaključak o osiguranju/ dopustiti izvršenje rješenja i prije nego je ono postalo izvršno.naplaćena novčana kazna se ne vraća Kad je na temelju rješenja provedeno izvršenje. Obnova postupka ne može se tražiti niti pokrenuti nakon isteka roka od pet godina. Izvršenje radi osiguranja i privremeni zaključak o osiguranju? Radi osiguranja izvršenja.subjektivni rok.da je tražitelj izvršenja ili tijelo koje je pokrenulo izvršenje po službenoj dužnosti dozvolilo izvršeniku poček . .Rok za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje: stranka: subjektivni rok . 249. rješenje se temelji na prethodnom pitanju koje je riješeno bitno drugačije). a odgovornost za njegovo provođenje snose ravnatelji drugih tijela državne uprave. Powerpoit 360.da je rješenje koje je doneseno na glavnoj raspravi različito od privremenog rješenja koje se izvršava 363.ims. Izvršenje radi osiguranja može se provoditi administrativnim ili sudskim putem. od dana kada je stranka saznala razloge obnove. tijelo koje provodi izvršenje prisilit će izvršenika na ispunjenje obveze novčanim kaznama . protiv zaključka o kazni dopuštena je posebna žalba koja ne odgađa izvršenje zaključka. a izvršenik je ne izvrši uopće ili ne u cijelosti.8 dana objektivni rok .hr Informatički tutoriali za početnike. 364. 3. Dopuštena je posebna žalba. Rok za mijenjanje i poništenje rješenja u vezi sa upravnim sporom određen je uvjetom da je podignuta tužba. Nadzor nad provođenjem ZUP-a obavlja ministarstvo nadležno za poslove opće uprave. odnosno da se vrati u stanje koje proizlazi iz novog rješenja.izvršenik mora biti na to prethodno opomenut . presuda po krivičnom prijavom.Računanje rokova: na dane mjesece i godine. ako bi bez toga moglo biti spriječeno ili znatno otežano izvršenja nakon izvršnosti rješenja. 362. ovlaštenje za poduzimanje radnji u upravnom postupku i ovlaštenje za rješavanje može se dati samo osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu. ako zakonom ili propisom nije drugačije određeno. ZUP-a (lažna izjava. računajući od dana dostave rješenja stranci kojim je postupak okončan. ili ako je predmet izvršenja radnja koju umjesto izvršenika ne može izvršiti druga osoba.ako je izvršenik dužan nešto dopustiti ili trpjeti.tijelo može zaključkom naložiti izvršeniku da unaprijed položi iznos potreban za podmirivanje troškova izvršenja. U tijelima državne uprave i pravnim osobama sa javnim ovlastima. Word. Izvršenje privremenog rješenja može se provoditi samo u onom opsegu i u onim slučajevima ukoliko je dopušteno izvršenje radi osiguranja. Windows. Rokovi u upravnom postupku? . Izvršenje nenovčanih obveza? Izvršenje radi ostvarivanja nenovčanih obveza izvršenika provodi se preko drugih osoba ili putem prisile.Podjela rokova: na zakonske i na rokove koje određuje službena osoba . Rok za poništenje rješenja po zahtjevu za zaštitu zakonitosti: 66 / 126 .tijelo će najprije zaprijetiti primjenom prisilnoga sredstva ako izvršenik ne izvrši svoju obvezu u određenom roku. ujedno će se odrediti novi rok i zaprijetiti novom strožom prisilnom mjerom .ako se izvršenikova obveza sastoji u izvršenju radnje koju može izvršiti i druga osoba.3 mjeseca Rok za obnovu postupka konačnog rješenja: Rok za podnošenje prijedloga je mjesec dana . 361. a može se provoditi administrativnim ili sudskim putem. i pravnih osoba s javnim ovlastima koje rješavaju u upravnim stvarima. Objektivni rok iznosi pet godina. Ako se utvrdi da je privremeni zaključak bio isposlovan iz obijesti. na trošak izvršenika . izvršenik ima pravo da mu se vrati ono što mu je oduzeto. Excel. odnosno mijenjanje se može izvršiti za vrijeme trajanja upravnog spora. ta će se radnje izvršiti preko druge osobe.ic. zapriječeno prisilno sredstvo će se odmah izvršiti. a da se obračun izvrši naknadno . Ako se pravomoćnim rješenjem utvrdi da je privremeni zaključak bio neopravdan. a rješenje je kasnije poništeni ili izmijenjeno.Formalno . osim iz razloga u točkama 2.stranka nije dostavila materijale za raspravu u roku.zaključak o polaganju takvog iznosa je izvršan b) Izvršenje putem prisile .www. radno iskustvo i položen državni stručni ispit (propisuje se uredbom Vlade). predlagač u čiju je korist donesen zaključak nadoknadit će oštećenoj stranci štetu. koja je uzrokovana donesenim zaključkom. Takvo se osiguranje postiže pod istim uvjetima kao i davanje privremenog rješenja. Provođenje zakona? Pravne osobe sa javnim ovlastima ne mogu u upravnom postupku same izricati kazne i primjenjivati prisilne mjere predviđene ZUP-om. ali su došli prije zakazane rasprave. čl. . Odgoda – odlaganje izvršenja? Administrativno izvršenje koje je započelo u svakom će se stadiju izvršenja postupka odložiti ako se utvrdi: . a po isteku roka.

Excel. Word. ako mu je rješenje dostavljeno 6 mjeseci. odnosno bez ograničenja ako je rješenje doneseno pod prisilom. podrazumijeva se kad je rješenje postalo izvršno i do trenutka izvršenja. . Powerpoit državni odvjetnik: 1 mjesec.Rok za poništenje ili ukidanje po pravu nadzora: · ako je nekim rješenjem očigledno povrijeđen materijalni zakon. .po službenoj dužnosti · na zahtjev državnog odvjetnika ili pučkog pravobranitelj. · za ukidanje rješenja . ako je rješenje dostavljeno samo stranci Rok za ukidanje i poništavanje riješena uz pristanak ili na zahtjev stranke nije zakonom ograničen odnosno utvrđen.po službenoj dužnosti · na zahtjev stranke · na zahtjev državnog odvjetnika ili pučkog pravobranitelj. · za poništenje rješenja . Windows.Rok za poništenje odnosno ukidanje rješenja je jednu odnosno pet godina. 67 / 126 .ims. . ovisno o načinu donošenja rješenja i tijela koje je donijelo konačno rješenje.ic.www.Rok za izvanredno ukidanje izvršnog rješenja zakonom nije određen (ograničen).hr Informatički tutoriali za početnike.

protiv prvostupanjskog upravnog akta protiv kojega nema mjesta žalbi u upravnom postupku 3.hr Informatički tutoriali za početnike. Pojedinac ili pravna osoba . odnosno organizacije koju on po zakonu zastupa. Windows. 8. organizacija. To su: 1. Sud odlučuje u vijećima sastavljenim od trojice sudaca. poslovna jedinica privredne organizacije. zaključka 3. može se pokrenuti protiv upravnog akta koji je donesen u drugom stupnju 2. . 4. Što je upravni spor? Upravni spor je oblik sudske kontrole nad upravom i to prvenstveno kontrole upravnog (pojedinačnog individualnog) akta. 2. Tko je nadležan za rješavanje upravnih sporova? Upravne sporove rješava Upravni sud Hrvatske. Nadležni državni odvjetnik ili drugo zakonom ovlašteno tijelo . može pokrenuti upravni spor protiv drugostupanjskog tijela. 4.samo protiv upravnog akta.nije upravni akt b) čekovna uplatnica koju je porezno tijelo dostavilo poreznom obvezniku . ako zakonom nije drugačije određeno. Zbog čega se vode upravni sporovi? Radi osiguravanja sudske zaštite prava građana i pravnih osoba te radi zakonitosti.protiv upravnog akta koji je donesen u drugom stupnju. 3. Tko može pokrenuti upravni spor? 1. Kojim se propisom uređuju upravni sporovi? Uređuju se Zakonom o upravnim sporovima (ZUS). nije donijelo odgovarajući upravni akt. na nejavnoj sjednici. Upravni spor može se voditi: . protiv kojega nema mjesta žalbi u upravnom postupku. kada nadležno tijelo u zahtjevu. Koja je svrha sudskog nadzora? · sudska zaštita prava građana i pravnih osoba · osiguranje zakonitosti kojima tijela državne uprave i organizacije koje imaju javne ovlasti rješavaju o pravima i obvezama u upravnim sporovima 6. rješenja 2. Tijelo jedinice lokalne samouprave koje je rješavalo upravni postupak u prvom stupnju. Državni organ. 5. Što je upravni akt u smislu ZUS-a? Upravni akt je akt kojim državna tijela i organizacije u obavljanju javnih ovlasti rješavaju o stanovitom pravu ili obvezi određenog pojedinca ili organizacije kakvoj upravnoj stvari. to je spor u kome se odlučuje o zakonitosti akata kojima državna tijela i organizacije koje imaju javne ovlasti rješavaju o pravima i obvezama u upravnim stvarima.ako smatra da je upravnim aktom povrijeđeno kakvo pravo ili neposredni osobni interes utemeljen na zakonu. ako smatra da je drugostupanjskim aktom povrijeđeno njezino samoupravno pravo.ako mogu biti nosioci prava i obveza o kojima se rješavalo u upravnom postupku. sud u upravnom postupku odlučuje o zakonitosti akata kojima državna tijela i organizacije koje imaju javne ovlasti rješavaju o pravima i obvezama u upravnim stvarima.kad je povrijeđen zakon na štetu jedinice lokalne samouprave. 5. iako nemaju svojstva pravne osobe . . naselje i sl. 3.ic.ako je upravnim aktom povrijeđen zakon u korist pojedinca ili organizacije. uz uvjete predviđene ZUS-om a) rješenje kojim se odbija zahtjev stranke da joj se uvaži već donijeto rješenje .www. Dakle. Upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta. ili skupina osoba. a može se pokrenuti i protiv prvostupnog upravnog akta kod kojeg nema mjesta žalbi u upravnom postupku. 7. Kada se može pokrenuti upravni spor? Upravni spor može se pokrenuti protiv upravnog akta donesenog u drugom stupnju. Powerpoit Zakon o upravnim sporovima – ZUS 1.ims. odnosno o žalbi stranke. Državni (javni) pravobranitelj .nije upravni akt c) rješenje o isključenju iz članstva boračkog udruženja u stegovnom postupku . Word. 2.protiv prvostupanjskog upravnog akta. odnosno jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe. Excel. protiv drugostupanjskog rješenja ili onog gdje nije bila dopuštena žalba 1.nije upravni akt 68 / 126 .

Word. izvan upravnog suda. 3. .www. skupina osoba. Kako se i u kojem roku pokreće postupak (upravni spor)? i. 2. pravna osoba. Windows.može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za poslove pravne pomoći ii. ako je u pitanju akt organizacije koja nije nadležna za izvršenje. 11. Ako prvostupanjsko tijelo u roku od 60 dana ili u posebnim propisom određenom kraćem roku nije donijelo nikakvo rješenje o zahtjevu. O tom zahtjevu odlučuje Vrhovni sud u vijeću sastavljenom od 5 sudaca. Pravnih lijekova NEMA. stranka se ima pravo obratiti drugostupanjskom tijelu. Ako akt nije dostavljen tijelu ovlaštenom za podnošenje tužbe. 6. iii. na osnovi kojeg se stvar rješavala što se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi mogla biti od utjecaja na rješenje stvari što su činjenice pogrešno ili nepotpuno utvrđene što je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak u vezi sa činjeničnim stanjem što je u postupku učinjena nepravilnost. koja rješenje čini ništavnim Nema nepravilne primjene propisa.niti bi se odgađanjem nanijela veća nenadoknadiva šteta protivnoj stranci 13. stranka može pokrenuti upravni spor kao da joj je žalba odbijena (administrativna šutnja).ako zakonom nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje rješenja . nije postupilo prema pravilima postupka. donijelo rješenje o žalbi stranke protiv prvostupanjskog rješenja. 15. organizacija. odnosno izvršenja rješenja do konačne sudske odluke: . 5. 4. od dana dostave upravnog akta stranci koja ju podnosi. Ako drugostupanjsko tijelo nije u roku od 60 dana.ic. Tužena strana u upravnom sporu jest tijelo čiji se akt osporava (koje je izdalo rješenje). propis utemeljen na zakonu ili drugi zakonito donesen propis ili opći akt b) što je akt donesen od nenadležnog tijela c) što se u postupku koji je aktu prethodio. kao da joj je žalba odbijena. ili u posebnim propisom određenom kraćem roku.ako odgoda nije protivna javnom interesu . tužena strana i stranka? Tužitelj u upravnom sporu može biti pojedinac. a ne donese ga ni u daljnjem roku od 7 dana nakon ponovljenog traženja.ako bi izvršenje nanijelo tužitelju štetu koja bi se teško mogla popraviti . iv. naselje i slično. Povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka nije dopušten. Drugačije rečeno (slobodnim riječima) upravni akt se može pobijati: što je rješenje doneseno od nenadležnog tijela (poništavanje) zbog pogrešne primjene pravnog propisa. Protiv kojih se akata ne može voditi upravni spor? Ne može se voditi protiv akata u stvarima u kojima je osigurana sudska zaštita. 10. Excel. Tko su tužitelj. 1. u skladu sa svrhom u kojoj je ovlaštenje dano. ili što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja.predaje se sudu neposredno ili poštom (preporučeno) . drugi propis ili opći akt. onda ono može podnijeti tužbu u roku od 60 dana od dana dostave stranci u čiju je korist akt donesen. v. koji smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno kavo pravo ili neposredni osobni interes utemeljen na zakonu. a osobito što činjenično stanje nije pravilno utvrđeno. Stranka je zainteresirana osoba tj. a ne donese ga niti u roku od 7 dana od ponovnog traženja b) šutnja administracije postoji i kad je rješenje doneseno ali nije dostavljeno stranci odnosno ako nadležni organ nije donio odgovarajući upravni akt o žalbi ili se nije uopće očitovao o zahtjevu c) jednom tužbom može se pokrenuti upravni spor zbog ne donošenja jednog odgovarajućeg upravnog akta 69 / 126 .hr Informatički tutoriali za početnike. kada je nadležno tijelo rješavalo po slobodnoj ocjeni na temelju i u granicama ovlaštenja koje mu je dano pravnim propisima. treća osoba kojoj bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno bio na štetu. koja se podnosi u roku od 30 dana. Nadležnost i pravni lijekovi? Zahtjev za zaštitu zakonitosti nadležni državni odvjetnik može podnijeti protiv odluke suda. Da li se pokretanjem upravnog spora (tužbom) odgađa izvršenje upravnog akta? Tužba u pravilu ne sprječava izvršenje upravnog akta protiv kojega je donesena . odgodit će pravne učinke rješenja. Iz kojih se razloga upravni akt može pobijati? Upravni akt se može pobijati: a) što u aktu nije nikako ili nije pravilno primijenjen zakon. Pokreće se tužbom. Powerpoit 9. ali kao izvanredna sredstva po ZUS-u mogu biti: • redovni – zahtjev za zaštitu zakonitosti • izvanredni – ponavljanje postupka 14. odnosno organ koji je nadležan za izvršenje. Kada se može pokrenuti upravni spor i ako nije donesen upravni akt? a) stranka mora postaviti traženje neposredno tuženom tijelu. 12. ako je tom odlukom povrijeđen zakon. ako drugostupanjsko tijelo nije u roku od 60 dana donijelo rješenje o žalbi protiv prvostupanjskog rješenja.ims. Tijelo čiji se akt izvršava.

Kako sud rješava spor? O upravnim sporovima sud rješava spor presudom na nejavnoj sjednici. ako zakonom nije drugačije određeno. ali pri tome nije vezan razlozima tužbe. mora se staviti i određeni zahtjev u vezi sa stvarima ili visinom pretrpljene štete Uz tužbu se podnosi i po jedan prijepis tužbe i priloga za tuženo tijelo i za sve zainteresirane osobe.ime i prezime. Kako odlučuje Upravni sud RH? Sud donosi presudu. ali mora najkasnije u roku od 8 dana donijeti presudu (rješenje). Sadržaj tužbe? U tužbi se mora navesti: . odnosno rješenje. odnosno naziv i sjedište tužitelja . . 19. Prvo član vijeća (izvjestilac) izlaže stanje i bit spora – nakon toga govori tužitelj. Ako tužitelj u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke sud će rješenjem odbaciti tužbu kao neurednu. 20. Tužitelj može odustati od tužbe. Na ništavnost pazi po službenoj dužnosti. Presudom se tužba uvažava ili odbija kao neosnovana.potpis podnosioca . Izostanak stranke sa usmene rasprave ne zadržava rad suda.podnijeti akt u izvorniku ili prijepisu Ako se tužbom traži povrat stvari ili naknada štete. već se njihovi podnesci samo pročitaju. Kada sud može presudom poništiti akt i bez dostave tužbe na odgovor? Ako sud. da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu o istoj stvari Ako je tužba nepotpuna ili nerazumljiva. Ako se tužba uvažava. Zakonitost osporavanog upravnog akta sud ispituje u granicama zahtijeva iz tužbe.kratko izlaganje zbog čega se tuži . da se protiv upravnog akta koji se tužbom osporava mogla podnijeti žalba pa nije uopće ili pravovremeno podnesena 5. Ako tužitelj izjavi (u roku od 15 dana) da je tim aktom zadovoljan sud će donijeti rješenje o obustavi postupka u suprotnom sud nastavlja postupak.ims. Ako je održana usmena rasprava. Ako sud nakon usmene rasprave ne može izreći presudu (rješenje). da akt koji se tužbom osporava nije upravni akt 3. 17. Raspravom rukovodi predsjednik vijeća. zajedno s najvažnijim razlozima – u složenim slučajevima sud može odustati od usmene rasprave. ako ih ima. Powerpoit d) u postupku administrativnog izvršenja radi se o šutnji administracije ako se ne donese zaključak o dozvoli izvršenja po zahtjevu stranke 16. Kada sud može odbaciti tužbu? Sud će rješenjem odbaciti tužbu u svakom stadiju postupka.www.hr Informatički tutoriali za početnike. sud poništava osporeni upravni akt (odrediti će se u kojem će smislu tužena strana donijeti rješenje ili će se presudom riješiti upravni spor). i to najkasnije u roku od 8 dana od dana kada utvrdi tu činjenicu.upravni akt protiv kojega je tužba upravljena. koji obrazlaže tužbu – pa zastupnik tužene stranke – pa zainteresirana osoba koja obrazlaže svoje gledište. da je očito da se upravnim aktom koji se tužbom osporava ne dira u pravo tužitelja ili njegov neposredni osobni interes utemeljen na zakonu 4. Windows. to će tijelo izvijestiti tužitelja i sud. 21. osim navedenog utvrdi da u aktu postoje bitni nedostaci koji sprječavaju ocjenu zakonitosti akta. sud će odmah nakon rasprave usmeno objaviti presudu. da je riječ o stvari u kojoj je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora 6. ako utvrdi: 1. Ako je to potrebno sud može odlučiti da se održi usmena rasprava. odnosno rješenje većinom glasova O vijećanju i glasovanju vodi se poseban zapisnik. sve do otpreme odluke suda. predsjednik vijeća pozvati će tužitelja da otkloni nedostatke tužbe. Ako tijelo za vrijeme sudskog postupka donese drugi akt kojim mijenja ili stavlja izvan snage upravni akt protiv kojeg je pokrenut upravni spor. jer je još potrebno utvrditi kakvu činjenicu za koju nije potrebna nova usmena rasprava. Excel. Sud odlučuje u vijećima sastavljenim od trojice sudaca. koji potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar. 70 / 126 − − − − − .u kojem se pravcu i opsegu predlaže poništavanje upravnog akta .ic. da je tužba podnesena nepravovremeno 2. zanimanje i mjesto stanovanja. ako ne nađe da je osporeni upravni akt ništavan. Usmena rasprava? U pravilu sud rješava na nejavnoj sjednici. Word. 18. u kom slučaju sud rješenjem obustavlja postupak. može presudom poništiti akt i bez dostave tužbe na odgovor. sud će presudu (rješenje) donijeti bez rasprave. Vijećanje i glasovanje obavlja se bez prisutnosti stranaka.

a nije osigurana druga sudska zaštita odlučuje sud nadležan za upravne sporove.predaje se Upravnom sudu RH.ako u zakonu nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje ili odgoda nije protivna javnom interesu. ako je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak 4. ⇒ izvršenje se može odgoditi kada se šteta ne bi mogla popraviti.ims. Što sadrži presuda.dan kada je presuda. ako je to moguće može presudom riješiti upravnu stvar.ime i prezime predsjednika vijeća i članova vijeća i zapisničara . Presudom kojom se osporeni akt poništava. Kad se tužba koja je podnesena zbog “šutnje administracije” uvažava. odredit će se u kojem će smislu tužena strana donijeti rješenje ili će se presudom riješiti stvar. niti bi se odgađanjem nanijela veća nenadoknadiva šteta protivnoj stranci Tužba ne sprječava (u pravilu) izvršenje upravnog akta protiv kojega je podnesena. Odgoda izvršenja u vezi upravnog spora? Na zahtjev tužitelja tijelo nadležno za izvršenje. ako je u pitanju akt organizacije koja nije ovlaštena za izvršenje. ali pri tome nije vezan razlozima tužbe. odnosno rješenje.pouku o žalbi (ako je žalba dopuštena) Dispozitiv mora biti odvojen od obrazloženja. 29. 24. Postupak za zaštitu ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina pokreće se tužbom zbog nezakonite radnje.oznaku suda .www. Ako tužitelj izjavi da je tim aktom zadovoljan. Excel. a nadležno tijelo nije postupilo po presudi 23. sud će odlučiti i o zahtjevu tužitelja za povrat stvari. Izvornu presudu. nije potrebna nova rasprava. odnosno rješenje izdaje se strankama u ovjerenom prijepisu. odnosno rješenje: · ako bi ponovno vođenje kod nadležnog tijela izazvalo za tužitelja štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi · ako je na temelju javnih isprava očito da je činjenično stanje drukčije od utvrđenog u upravnom postupku · ako je već poništeni upravni akt u istom sporu.kratko izlaganje predmeta spora .ic.oznaku stranaka i njihovih zastupnika . odnosno rješenje izrečeno i objavljeno . Sud može i sam utvrditi činjenično stanje i na temelju toga donijeti presudu. 27. sud će donijeti rješenje o obustavi postupka u suprotnom sud nastavlja postupak. Zahtjev za zaštitu zakonitosti . odgoditi će pravne učinke rješenja do konačne sudske odluke: . Ako se tužba uvažava. Ako je održana usmena rasprava. ako je takva sloboda ili pravo povrijeđeno konačnim pojedinačnim aktom.obrazloženje . Sud će osporeni akt poništiti presudom: 1. Presuda. Utjecaj tužbe na izvršenje konačnog upravnog akta – suspenzivni učinak tužbe? Suspenzivnog učinka nema ⇒ Tužba u pravilu NE sprječava izvršenje upravnog akta protiv kojeg je podnesena. Windows. 28. Kada će sud poništiti akt? Sud rješava spor na temelju činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku. odnosno rješenje? . Word. Granice suđenja tj. Kad sud nađe da se osporeni upravni akt ima poništiti. odnosno naknadu štete. protiv odluke suda u roku od 3 mjeseca od dana 71 / 126 . sud će odmah nakon rasprave objaviti presudu ili najkasnije u roku od 8 dana. Postupak po zahtjevu za zaštitu zakonitosti – redovni pravni lijek? O zahtjevu za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina. ako se nađe da se u upravnom postupku nije vodilo računa o pravilima postupka U tom slučaju nadležno tijelo je dužno postupati po presudi. sud poništava osporeni upravni akt.hr Informatički tutoriali za početnike. potpisuju predsjednik vijeća i zapisničar. ako u pogledu utvrđenih činjenica postoji proturječnost u spisima 2. Vijećanje se obavlja bez nazočnosti stranaka. 25. to će tijelo izvijestiti tužitelja i sud. Ako nakon usmene rasprave ne može izreći presudu jer još treba utvrditi činjenice. Powerpoit 22.dispozitiv (izreku) . Sud rješava spor presudom kojom se tužba uvažava ili odbija kao neosnovana. Donošenje drugog akta za vrijeme trajanja sudskog postupka? Ako tijelo za vrijeme sudskog postupka donese drugi akt kojim mijenja ili stavlja izvan snage upravni akt protiv kojeg je pokrenut upravni spor. ako su činjenice u bitnim točkama nepotpuno utvrđene 3.ako bi izvršenje nanijelo tužitelju štetu koja bi se teško mogla popraviti . granice zahtjeva iz tužbe? Sud ispituje zakonitost osporenog akta u granicama zahtjeva iz tužbe. Kojim aktom sud rješava upravni spor – presuda – rješenje? Sud donosi presudu odnosno rješenje većinom glasova. 26.

odnosno okolnosti koje čine vjerojatnim postojanje te osnove 3. Sud tužbu dostavlja tijelu državne vlasti koje je učinilo radnju kako bi na nju odgovorilo. ako zainteresiranoj osobi nije dana mogućnost da sudjeluje u upravnom sporu Ponavljanje postupka može se tražiti najkasnije u roku od 30 dana. Ponavljanje postupka – izvanredni pravni lijek? Postupak dovršen presudom ili rješenjem. Excel. ∗ U upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove. ponovit će se na prijedlog stranke: 1. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem sudskom postupku 2. i poslije roka od 5 godina obnova se može tražiti zbog zakonskih osnova u prethodno nabrojenim točkama od 2. Word. 30. izvršenje će se provesti prema odredbama Zakona o izvršnom postupku. U prijedlogu se mora osobito navesti: 1. presuda ili rješenje doneseno u postupku čije se ponavljanje traži 2. Tužba se može podnijeti sve dok radnja traje. ako je isprava na kojoj se odluka temelji lažna ili lažno preinačena. 32. ako je do odluke suda došlo zbog krivičnog dijela suca ili radnika u sudu ili je odluka isposlovana prijevarnom radnjom zastupnika ili punomoćnika stranke ili njegova protivnika. ili ako je svjedok. sud dostavlja protivnoj stranci. Windows. Powerpoit dostave odluke strankama. protiv koje se podnosi zahtjev Zahtjev sadrži oznaku sudske odluke protiv koje se zahtjev podnosi. Kada će sud odbaciti prijedlog za ponavljanje postupka? Sud će odbaciti prijedlog ako utvrdi: · da ga je podnijela neovlaštena osoba · prijedlog nije pravovremen · stranka nije učinila vjerojatnim postojanje zakonske osnove za ponavljanje Ako sud ne odbaci prijedlog dostaviti će ga protivnoj stranci i zainteresiranim osobama te ih pozvati da u roku od 15 dana odgovore na prijedlog.www. sud će odbaciti rješenjem. Ostale odredbe unutar ZUS-a? ∗ Ako ZUS ne sadrži odredbe o postupku u upravnim sporovima. od dana kada je stranka saznala za razlog ponavljanja.hr Informatički tutoriali za početnike. vještak ili stranka dala lažni iskaz. koja podnosi odgovor. O prijedlogu za ponavljanje postupka rješava Upravni sud RH u vijeću sastavljenom od 5 sudaca. O njoj odlučuje Županijski sud na čijem je području učinjena. Ako izvršna odluka ne bude izvršena u roku. Sud presudom odbija ili uvažava zahtjev (može ukinuti ili preinačiti sudsku odluku). a presudom se 72 / 126 . odnosno kada se raspravlja o postupku.ims. Nakon proteka 5 godina od pravomoćnosti odluke ponavljanje se ne može tražiti. do 4. Presudom kojom se dopušta ponavljanje. okolnosti iz kojih proizlazi da je prijedlog podnesen u zakonskom roku i čime se to dokazuje 4. u kom se pravcu i u kom opsegu predlaže izmjena presude. ako je odluka utemeljena na presudi donesenoj u krivičnoj ili građanskoj stvari. na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe Zakona o parničnom postupku. U postupku zaštite od nezakonitih radnji primjenjivati će se na odgovarajući način odredbe Zakona o parničnom postupku. a odluka suda se temelji na tom iskazu 5. ∗ O tužbi se rješava rješenjem kada se tužba odbija. a takva je radnja kazneno djelo 3.ic. O osnovanosti sud odlučuje presudom (ako prihvaća zahtjev sud zabranjuje daljnje vršenje nezakonite radnje. odlučiti će se o glavnoj stvari (pravni lijekovi koji su dopušteni u glavnoj stvari). a ta je presuda kasnije ukinuta drugom pravomoćnom sudskom odlukom 4. vrijeme i po mogućnosti učinitelja radnje) · dokaze o učinjenoj radnji · tužbeni zahtjev Nepravovremen zahtjev za zaštitu zakonitosti ili zahtjev koji je podnijela neovlaštena osoba. odnosno rješenja donesenog u postupku čije se ponavljanje traži 31. ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi prijašnju odluku donesenu u istom upravnom sporu 6. moguća žalba koja ne odgađa izvršenje). zakonska osnova ponavljanja i dokazi. ako stranka sazna za nove činjenice ili nove dokaze na temelju kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice. tijelo državne vlasti dužno je izvršiti u roku od 3 dana od dostave presude. Izvršnu presudu kojom se zabranjuje daljnje obavljanje nezakonite radnje i nalaže uspostava ranijeg stanja. Iznimno. · oznaku suda. Ako ne odbaci. oznaku strane s prebivalištem/sjedište · oznaku nezakonite radnje (mjesto. razloge zbog kojih se sudska odluka pobija i oznaku podnositelja zahtjeva. Nakon proteka tog roka sud rješava o prijedlogu te ako se ponavljanje dopusti staviti će se prijašnja odluka izvan snage.

odlučuje sud nadležan za upravne sporove. Powerpoit rješava kad se raspravlja o upravnoj stvari. ∗ Kada sud poništi akt protiv kojeg je bio pokrenut upravni spor. koja tada zamjenjuje akt nadležnog tijela.ims.ic. odgovarajućom primjenom ZUS-a . u pravilu. dokaze o učinjenoj radnji i tužbeni zahtjev · tužba se može podnijeti sve dok radnja traje · ako tužbu ne može sama podnijeti osoba prema kojoj je učinjena radnja.izvršnu presudu kojom se zabranjuje daljnje odvijanje nezakonite radnje.sud o osnovanosti tužbenog zahtjeva odlučuje presudom – njome će sud zabraniti daljnje vršenje nezakonite radnje i prema potrebi naložiti uspostavu stanja kakvo je bilo prije vršenja nezakonite radnje .o tužbi odlučuje okružni sud na čijem je području radnja učinjena. stranke mogu podnijeti žalbu u roku od 3 dana od dana dostave strankama. Obveznost presude – pravni učinci presude suda? ∗ Presuda suda donesena u upravnom sporu obvezna je. a ako to ne učini. Word. oznaku stranaka s prebivalištem. ako nije osigurana druga sudska zaštita. a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave presude. da je tužba dozvoljena. roditelj ili drugi bliski srodnik . O takvom slučaju sud izvještava tijelo koje vrši nadzor. sud će poništiti osporeni akt i. pokreće se tužbom zbog nezakonite radnje · tužba mora sadržavati: oznaku suda. dijete.u postupku će se na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o parničnom postupku . pa tužitelj ponovno podnese tužbu. ako postoji pravomoćna odluka u upravnom sporu o istoj stvari 33.o zahtjevu.hr Informatički tutoriali za početnike.www. ukoliko je do povrede došlo nezakonitom radnjom službene osobe.postupak za zaštitu…. sam riješiti stvar presudom. donese akt protivno pravnom shvaćanju suda ili protivno primjedbama suda u vezi s postupkom. Sud će to rješenje dostaviti tijelu nadležnom za izvršenje koje je dužno bez odgode izvršiti rješenje. odnosno poduzeća i drugih pravnih osoba . odnosno poduzeću ili drugoj pravnoj osobi. 34. ako nije osigurana druga sudska zaštita. Windows. a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH – žalba ne odgađa izvršenje odluke . a može se kazniti i novčanom kaznom . ∗ Upravni spor se ne može voditi: 1. da se mogla podnijeti žalba 3. čuvajući osnovna načela postupka. sjedištem. oznaku nezakonite radnje (mjesto.Zaštita ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina? . vrijeme i po mogućnosti učinitelja radnje). osigurava uspješna zaštita prava i interesa građana i tijela državne vlasti. Posebne odredbe . Drugi akt dužno je nadležno tijelo donijeti bez odgode. ∗ Ako nadležno tijelo nakon poništenja upravnog akta. ∗ Ako nadležno tijelo nakon poništenja akta ne donese u roku od 30 dana novi upravni akt stranka može posebnim podneskom tražiti donošenje takvog akta. Sud će po takvom zahtjevu zatražiti od nadležnog tijela obavijest o razlozima zbog kojih nije donio akt. Nadležno je tijelo pri tome vezano pravnim shvaćanjem suda i primjedbama suda u vezi s postupkom. sud može donijeti odluku i bez prethodne dostave tužbe na odgovor.sud će bez odgode dostaviti tužbu tijelu državne vlasti. izvršenje će se provesti prema odredbama Zakona o izvršnom postupku 73 / 126 . ako podaci u tužbi daju za to pouzdanu osnovu . u vijeću sastavljenom od 3 suca . predmet se vraća u stanje u kojemu se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen. tj.ako izvršna odluka ne bude izvršena u zakonskom roku (3 dana). tužbu može podnijeti i njezin bračni drug. ovisno o tome koja je učinila radnju – odgovor na tužbu dostavlja se u roku koji je odredio sud – a ovisno o tužbi. ako akt nije upravni akt 2. sud će donijeti rješenje koje u svemu zamjenjuje akt tijela. tuženi je dužan izvršiti u roku od 3 dana od dana dostave izvršne presude – u protivnom će se protiv tuženika pokrenuti postupak zbog teže povrede radne dužnosti. ako postoji osigurana sudska zaštita 4. Excel.okružni sud postupa prema tužbi hitno i na način kojim se .protiv odluke suda. Ako tijelo ne donese akt ni za 7 dana od traženja. Tijelo je dužno dati obavijest u roku od 7 dana. stranka može tražiti donošenje akta od suda koji je donio presudu.

368. a što nadležnost? Djelokrug ⇒ upravno područje = područje u kojem djeluje neko tijelo državne uprave Nadležnost ⇒ imaju je pojedina tijela unutar djelokruga Npr.hr Informatički tutoriali za početnike. ili se ukazuju hitnim po naravi stvari.ims.administrativno-tehničku obradu akata .arhiviranje i čuvanje akata 369. za postizanje stupnja jednoobraznosti i kvalitete rada u svim tijelima. prekida ili završava neka službena radnja kod tijela uprave i organizacija (tijela državne uprave ili državne upravne organizacije. a otvara ga rukovoditelj tijela ili radnik kojeg on za to pismeno ovlasti 2. 74 / 126 .primanje i pregled akata .dostavu akata u rad . pred tijelima lokalne uprave i samouprave ili pred pravnim osobama s javnim ovlastima). Što je akt u uredskom poslovanju i kako se klasificira? To je svaki pisani sastav kojim se pokreće. lokalne. Što je i što obuhvaća uredsko poslovanje? Uredsko poslovanje je onaj dio administrativnog poslovanja koji se odnosi na rukovanje aktima (spisima). područne (regionalne) i mjesne samouprave. Windows.razvođenje akata .otpremu akata . Powerpoit 4. Koja su načela uredskog poslovanja (prema kojim radnjama se vodi)? 1.ic.www. povjerljivo – takvog ga označava pošiljatelj. a koji se odvija u pisarnici. te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti Zakona o zaprimanju pošiljaka s oznakom povjerljivosti Navedeni propisi služe za međusobno povezivanje svih državnih tijela…tj. Što je djelokrug. UREDSKO POSLOVANJE • • • • • • • 365. MUP ⇒ policijska uprava je nadležna za izdavanje osobne iskaznice. strogo povjerljivo – takvog ga označava pošiljatelj. koje na osnovi zakona ili propisa donesenih na osnovi zakona vrše javna ovlaštenja.upisivanje akata u evidencije . Uredsko poslovanje obuhvaća: . s tim aktom treba postupati bez odgađanja Mogu se obrađivati korištenjem klasičnih birotehničkih sredstava ili automatskom obradom dokumenata. preglednost 3. Kojim je propisima uređeno uredsko poslovanje? Uredsko poslovanje uređeno je: Uredbom o uredskom poslovanju Uputstvom za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata Uz navedene propise na uredsko poslovanje dijelom se primjenjuju i odredbe: Zakon o pečatu i žigu s grbom Republike Hrvatske Zakon o upravnim pristojbama Uredbe o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave. jednostavnost 2. točnost 370. dopunjuje. ekspeditivnost 4. Akti mogu biti označeni određenim stupnjem povjerljivosti: 1. Što se uređuje uredbom o uredskom poslovanju? Uređuje se uredsko poslovanje tijela uprave i samoupravnih organizacija i zajednica. 367. propis ili rukovoditelj tijela ili radnik kojeg on za to pismeno ovlasti 3. Primjenjuje se i na uredsko poslovanje stručnih službi skupština društveno-političkih zajednica i njihovih izvršnih organa. jednoobraznost 5. ako za njihovo uredsko poslovanje nema posebnih propisa. Excel. unutar djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova. propis ili rukovoditelj tijela kod kojeg se akt obrađuje. 366. ekonomičnost 6. mijenja. Word. interno • obično – rukovoditelj može običan akt proglasiti i označiti povjerljivim • hitno – prema propisu su hitni ili vezani uz rok ili ih je takvim označila ovlaštena osoba.

te se raspoređuju na unutrašnje organizacione jedinice.osnovna knjiga za vođenje evidencije o aktima predmeta upravnog postupka = upisnik upravnog postupka . 374. Evidencija može biti samostalna i povezana u sustav s drugom evidencijom. tijela uprave i organizacije. Kako nastaju akti? . a mogu postojati i posebne pisarnice kod organizacijskih jedinica gdje to traže opravdani razlozi.www. neupravnog postupka…) Evidencija je sređen popis podataka o činjenicama i okolnostima nekih osoba. rukovodilac tijela uprave odnosno organizacije). Za akte koji su označeni posebnim stupnjem povjerljivosti vode se posebni urudžbeni zapisnici.) . brojevima. Tko otvara pošiljke označene određenim stupnjem tajnosti? Povjerljive i strogo povjerljive pošiljke otvara rukovoditelj tijela državne uprave. . Primljeni akti razvrstavaju se na akte predmeta upravnog postupka i na ostale akte (neupravnog postupka). Word.osnovna knjiga za vođenje evidencije o ostalim aktima (predmeta neupravnog postupka) = urudžbeni zapisnik . Kod tijela u kojima je uredsko poslovanje manjeg opsega poslove pisarnice može obavljati određeni radnik i uz druge poslove. Excel.mogu se voditi i posebno propisane evidencije (upisnik osoba pod starateljstvom i dr. viseća. odnosno osnivaju se odgovarajuće baze dokumenata. 75 / 126 . interna dostavna knjiga. stojeća ili okomita. Svako tijelo. Obične pošiljke i sve što ne glasi na ime ili nema oznaku povjerljivosti otvara radnik u pisarnici.Klasifikacijska – brojčana oznaka predmeta koja ga označava prema sadržaju. ima jednu središnju pisarnicu. u posebno organiziranoj službi PISARNICI. Kartoteke se mogu razvrstati prema slovima. bojama papira. osim manjih. rješenje inspekcije) 372. Evidencije treba osnivati pažljivo da se trajno popunjavaju te savjesno. pregled tih akata može vršiti samo radnik koji za to ima dozvolu. događaja i slično. dostavna knjiga za poštu i drugo. koje mogu u osobitim slučajevima biti prošivene uzicom na kraju i ovjerene od službene osobe b) kartoteka (SUSTAVNA ZBIRKA) – niz pojedinačnih listova koji se slažu prema određenim osobinama ili podacima i razvrstavaju prema skupinama pomoću razdijeljenih kartona. točno i pregledno vode kao: a) evidencija u knjizi (OČEVIDNIK) – s uvezanim i brojčanim stranicama. Powerpoint 371. Koje su vrste pošiljaka? a) obične. radi lakšeg i bržeg rukovanja aktima.ims.hr Informatički tutoriali za početnike.po službenoj dužnosti (npr. Evidencija (očevidnik) akata? Svako tijelo dužno je voditi evidenciju o svim primljenim i o svim vlastitim aktima. vremenu itd. Kartoteka je uspravna. stvari. podgrupe. . . Novčana pisma i druge vrijednosne pošiljke otvara radnik odgovoran za materijalno-financijske poslove. Jedinstvene klasifikacijske i brojčane oznake stvaralaca i primalaca utvrđuje pravilnikom rukovodilac državnog tijela uprave nadležnog za poslove opće uprave. Posredstvom pisarnice unose se u bazu dokumenata i akti koji se obrađuju automatskom obradom dokumenata. djelatnosti unutar podgrupe.ic. strogo povjerljive i i vrijednosne interne 373. Njome rukovodi određeni rukovoditelj koji je odgovoran za njezin rad. Ako slučajno stižu akti putem automatske obrade podataka (elektronska pošta) i nose određeni stupanj povjerljivosti. vodoravna ili ležeća.Kod automatske obrade dokumenata funkciju pomoćnih evidencija preuzimaju sredstva automatske obrade. godine nastajanja akta i rednog broja akta (URBROJ: 2170-01-09-02-04-9).. u pismenom obliku. preporučene b) povjerljive. u pravilu. dostavna knjiga za mjesto. grupe. Uredski poslovi u tijelima uprave i organizacijama? Obavljaju se. 376. Vođenje upisnika upravnog postupka 1° i 2° i urudžbenog zapisnika? Vode se po sistemu klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva. pristup do baze podataka tih akata može imati samo radnik koji za to ima (dozvolu rada dozvolu daje. odnosno radnik kojeg on za to pismeno ovlasti. . Natječajnu dokumentaciju (ponudu) otvara posebna komisija. funkciju evidencije vrše odgovarajuće baze dokumenata (baza dokumenata predmeta upravnog postupka. vremenu nastajanja i obliku – a sastoji se od: glavne grupe. vode i pomoćne knjige – evidencije: registar (kazalo). međaša i jahača. Ako se akti koji su označeni određenim stupnjem povjerljivosti primaju putem automatske obrade dokumenata (elektronske pošte).Osim upisnika upravnog postupka i urudžbenog zapisnika.Urudžbeni broj – brojčana oznaka koja označava mjesto i godinu nastajanja te redni broj akta – a sastoji se od: broja koji označava mjesto nastajanja akta (oznaka organizacione jedinice i brojčana oznaka stvaraoca akta).ako se akti obrađuju automatskom obradom dokumenata. . Windows. znakovima. godine otvaranja predmeta te brojčane oznake dosjea i predmeta (KLASA: UP/I 112-06/03-01/73) – utvrđuje se prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet. Svako tijelo uprave svojim aktom određuje kako se s njima postupa. UP – akti predmeta upravnog postupka – utvrđuje se prilikom evidentiranja svakog akta.podnošenjem zahtjeva stranke . 375.

uredski pribor i drugo. republičko tijelo uprave nadležno za poslove opće uprave – kod svih tijela uprave i organizacija na teritoriju RH 2. ako nisu hitni.) ili fizički predmet koji se prilaže uz akt radi dopune. Raspoređivanje akata na unutarnje organizacijske jedinice obavlja se stavljanjem oznake unutarnje organizacijske jedinice prijemnog štambilja (određena planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka tijela). iznimno unutrašnje organizacione jedinice koje vode zasebne evidencije – sve akte zaprimljene tokom dana. prekida ili završava neka službena radnja kod tijela uprave i organizacija s javnim ovlastima PRILOG – pisani sastav (tablica.ic. žigovi i štambilji. a potom su ih dužne predati na daljnje čuvanje arhivi pisarnice tijela uprave ili organizacije. pregledane i otvorene pošiljke razvrstavaju se po kriteriju UPRAVNIH i NEUPRAVNIH predmeta.tekst akt .naziv i adresu primaoca . stavljanje u arhivu i sl. objašnjenja ili dokazivanja sadržaja akta DOKUMENT – akti i prilozi koji se odnose na isto pitanje ili zadatak čine dokument akt + prilog = dokument PREDMET – skup svih akata i dokumenata koji se odnose na isto pitanje ili zadatak i čine posebnu cjelinu DOSJE – skup predmeta koji se odnose na istu materiju ili na istu pravnu ili fizičku osobu FASCIKL – skup više dosjea iste djelatnosti unutar pod grupe koji se poslije završenog postupka čuvaju sređeni u istom omotu OMOT – (kutija. (vlastoručno). akti i drugi materijali. te raspoređuju na unutarnje ustrojstvene (organizacijske) jedinice. Nakon završenog raspoređivanja akti se predaju određenom radniku pisarnice radi upisivanja u urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka.zaglavlje . 380.) • otpremanje akata vrši pisarnica. Primljene akte razvrstava i raspoređuje službenik pisarnice koji otvara i pregledava primljene pošiljke. 2 godine.r. košuljica i sl. i kasnije se ulažu i ostali akti . koja se nalazi u sastavu pisarnice i u njoj se čuvaju do predaje ovlaštenoj organizaciji (arhivu) – unutrašnje organizacione jedinice koje vode zasebne evidencije. i sl. a umjesto potpisa ovlaštene službene osobe može stajati oznaka v. ormarima ili u radnim prostorijama u kojima su potpuno osigurani. Kako se razvrstavaju primljeni akti? Zaprimljene.brojčanu oznaku . korice. otpremit će idućeg radnog dana • dovršeni predmeti stavljaju se u arhivu.potpis ovlaštene službene osobe Akti službenog dopisivanja koji se otpremaju sredstvima automatske obrade dokumenata (elektronska pošta) ne moraju imati otisak pečata.vezu brojeva . Zaštita akata i drugih materijala? U toku radnog vremena akti i drugi materijali kao i sredstva automatske obrade dokumenata ne smiju se ostavljati bez nadzora. drže se zaključani u stolovima. Nakon završetka radnog vremena. odnosno stariji na dnu PISARNICA – posebno organizirana služba u kojoj se obavljaju poslovi uredskog poslovanja za tijela državne 76 / 126 . općinsko tijelo uprave nadležno za poslove opće uprave – kod tijela uprave i organizacija koje vrše javna ovlaštenja na području općine odnosno koje imaju sjedište na području općine 382. crtež. Windows. Postupak rada sa aktima? • primljeni akti moraju se istoga dana upisati u odgovarajuće propisane evidencije te se dostaviti na rad unutrašnjim organizacionim jedinicama • radnici unutrašnjih organizacionih jedinica dužni su riješene predmete odmah vratiti pisarnici s posebnom uputom za rad pisarnice (otprema. Sadržaj akata službenog dopisivanja? Akti tijela uprave i organizacija kojima se obavlja službeno dopisivanje. zajedno sa svim odgovarajućim evidencijama • akti obrađeni automatskom obradom dokumenata. grafikon. Tko vrši nadzor nad primjenom propisa o uredskom poslovanju? Nadzor nad primjenom propisa o uredskom poslovanju kod organa (tijela) uprave i organizacija vrše: 1. kojim se osniva predmet.www. mogu držati dovršene predmete u svojoj organizacionoj jedinici max.kratku naznaku sadržaja akta (predmeta) . pisarnica mora otpremiti istoga dana – akte zaprimljene pred kraj radnog vremena odnosno u toku zaključivanja otpremnih knjiga. pri vrhu omota sa lijeve strane ispisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj i ispod toga kratak sadržaj predmeta. držanje u rokovniku. moraju sadržavati naročito: .otisak službenog pečata . dopunjuje. akti se slažu prema datumu prijema. sredstva automatske obrade dokumenata. radi upisivanja u odgovarajuće uredske knjige. ali rukovoditelj tijela može privremeno odrediti i drugog radnika. 381. mijenja. Temeljni pojmovi uredskog poslovanja? AKT – svaki pisani sastav kojim se pokreće. pečati. 379.) ili košuljica je poseban omot u koji se ulaže prvi akt. Powerpoint 377. Word.ims. arhiviraju se na mikrofilmu • dovršeni predmeti stavljaju se u arhivu i sređuju po klasifikacijskim oznakama 378. Excel.hr Informatički tutoriali za početnike. tijelo uprave gradske zajednice općina nadležno za poslove opće uprave – kod tijela uprave općina i organizacija koje vrše javna ovlaštenja na području gradske zajednice općina 3.

Akti se upisuju pošto su primljeni. (ZUP) · U slučaju da je pošiljka oštećena radnik ne smije primiti odnosno podići pošiljku (komisijski utvrditi stanje i sadržaj pošiljke). pisarnica se kao služba može ustrojiti u nekoliko odjeljaka kao samostalnih cjelina. 387. Akti se upisuju pošto su primljeni. primanje i pregled 2. · Kod prijema nekih pošiljki npr. prijamna kancelarija) – odjeljak u kojem se svi podnesci i drugi akti naslovljeni na tijela državne uprave predaju. · Pošiljke se primaju u redovno radno vrijeme. a prima ih određeni radnik pisarnice. te uspoređuje sve što je napisano (može biti organiziran i izvan pisarnice). i to u odjeljak: • prijama • otpreme • dostave • arhive i dr. · Pošiljke sa određenim stupnjem povjerljivosti prima čelnik tijela. Tko prima akte. prijepis (daktilografski ured) – odjeljak u kojem se pišu (prepisuju) čistopisi. kopije i drugi akti. dostavni ured – u većim tijelima državne uprave. Ako upravna pristojba nije plaćena odbit će se prijam akta. prilozi. Upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka ili urudžbeni zapisnik onog dana i pod datumom kad su primljeni. Ako je obujam poslova veći. 388. upisnici predmeta upravnog postupka i druge knjige i evidencije do predaje nadležnom arhivu ili do uništenja. opremiti spise prilozima i otpremiti ih. razvrstani i raspoređeni. koji mora pribaviti potpis i pečat. razvrstavanje i raspoređivanje 3. 385. pišu matrice. ali ako ovaj insistira na prijemu. Tko rukovodi pisarnicom? Na čelu pisarnice je rukovoditelj koji neposredno rukovodi njenim radom i odgovara za taj rad. arhiv (registar. kada se upisuju? · Primanje akata obavlja se na određenom mjestu u pisarnici (neposredna predaja stranke ili poštanska služba). Upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka ili urudžbeni zapisnik onog dana i pod datumom kad su primljeni. Glavni odjeljci pisarnice? 1. Windows. arhiviranje i čuvanje akata – sastavni dio pisarnice gdje se čuvaju dovršeni predmeti. 2. Postupak s aktima koji podliježu taksiranju? 77 / 126 . · Radnik pisarnice provjerit će da li akt podliježe plaćanju upravne pristojbe i ako da. jedinice lokalne i područne samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti i to: 1. odnosno soba koju on za to pismeno ovlasti. Hitne akte i akte s rokovima upisuje se prije ostalih i odmah se dostavljaju u rad. Ako je obujam poslova manji. prije upisivanja novoprimljenih akata i to pod datumom kad su primljeni. urudžbeni zapisnici. Ukoliko se akti ne mogu upisati istog dana upisat će se najkasnije slijedećeg dana. 3. · Prijam običnih pošiljki se ne potvrđuje (potvrdom o primitku). urudžbeni zapisnici. dostavlja odnosno uručuje otpravke i druge akte naslovnicima. rukovoditelj tijela može odrediti da se akti upućeni ovim organizacijskim jedinicama primaju u tim jedinicama. Izvan radnog vremena pošiljke prima dežurni radnik. da li je plaćena. Hitne akte i akte s rokovima upisuje se prije ostalih i odmah se dostavljaju u rad. Organizacija uredskog poslovanja (unutar pisarnice)? Uredsko poslovanje se odvija najvećim dijelom u jedinstveno organiziranoj pisarnici. preuzimaju i upisuju u uredske knjige po predmetu i broju. Iznimno za unutarnje organizacijske jedinice koje vode poseban urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka. a neki se uredski poslovi obavljaju i u organizacijskim jedinicama tijela državne uprave. upisnici predmeta upravnog postupka i druge knjige te ostali materijali kao i dokumenti na magnetskom i mikrofilmskom mediju do predaje nadležnom arhivu ili do njihovog uništenja. upisivanje i dostava u rad 4. prije upisivanja novo primljenih akata i to pod datumom kad su primljeni.ic.hr Informatički tutoriali za početnike. 5.www. odobreni i prepisani akti i prilozi moraju srediti. 4. 384. urudžbeni zapisnik (prijamnica. prema propisanim rokovima za čuvanje arhivske građe 383. pismohrana) – odjeljak i sastavni dio pisarnice gdje se čuvaju dovršeni predmeti. 386. otpremanje i razvođenje (bez administrativno-tehničke obrade) 5. Rok za upisivanje primljenih akata u odgovarajući upisnik? Primljeni akti upisuju se u upisnik istog dana kada su primljeni. natječajna dokumentacija na pošiljku se piše vrijeme (sat i minuta). razvrstani i raspoređeni. dok se prijam preporučenih pošiljki i novčanih pisama evidentira u knjizi primljene pošte. Word. Powerpoint ARHIVA uprave i druga državna tijela. posao može obavljati jedan ili nekoliko službenika uz druge poslove.ims. Također ako to tijelo nije nadležno za primanje tog akta upozorit će podnosioca. primit će akt ali će sastaviti bilješku. otpravništvo (expedit) – odjeljak u kojem se riješeni. Excel. prima diktat. Ukoliko se akti ne mogu upisati istog dana upisat će se najkasnije slijedećeg dana.

www.ic.ims.hr

Informatički tutoriali za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

Radnik je dužan pri primitku akta/isprave voditi računa o slijedećem: - da li podliježu taksiranju - kolika je visina takse predviđena za pojedine vrste - kada postoji osnov za oslobađanje od plaćanja takse… Ako je akt netaksiran ili nedovoljno taksiran ili se utvrdi neispravnost u taksiranju, radnik će postupiti na slijedeći način: - odbit će prijem – ako se akt podnosi neposredno od stranke - konstatirat će to kratkom bilješkom (pored štambilja) 389. Prijemni štambilj? Nakon otvaranja i pregleda na svaki se akt stavlja prijamni štambilj. Otisak prijamnog štambilja stavlja se u gornjem desnom uglu prve strane akta. Ako tu nema mjesta, otisak treba staviti na pogodno mjesto prve strane akta. Ako na prednjoj strani nema mjesta, otisak treba staviti na poleđinu akta u gornjem lijevom kutu. Ako su stranice akta potpuno popunjene tekstom, otisak se stavlja na komad čistog papira koji se pričvršćuje uz akt. Ako je tekst akta pisan u produžetku nakon ranijeg akta, prijamni štambilj se stavlja na desno ispod teksta posljednjeg akta u produžetku. Otisak se ne stavlja na priloge akta. U otisak prijamnog štambilja upisuju se: - naziv RH - naziv tijela koje prima akt i brojčana oznaka tijela (514 – Ministarstvo uprave) 1. datum prijema akta 2. klasifikacijska oznaka predmeta 3. urudžbeni broj 4. organizacijska jedinica – brojčana oznaka unutrašnje organizacione jedinice, odnosno referenta kojem se akt raspoređuje 5. prilozi – ukupan broj priloga 6. vrijednost – ukupan iznos novca ili drugih vrijednosti (neponištenih taksenih maraka) koje se prilažu aktu PRIJAMNI ŠTAMBILJ Republika Hrvatska 514 - Ministarstvo uprave primljeno: 9.1.2004. k.o. Org. jedinica 081-01/01-04/2 5 Ur.broj priloga 525-5-04-1 2

vrijednost -

390. Što je klasifikacijska oznaka? Brojčana oznaka predmeta koja taj predmet označava prema sadržaju, vremenu nastanka i obliku. Određuje se u trenutku stvaranja prvog vlastitog akta u predmetu ili zaprimanjem prvog akta u predmetu s prilogom ili bez i to u pisarnici tijela. Jedinstvene klasifikacijske oznake i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akta utvrđuju se pravilnikom rukovoditelja tijela nadležnog za poslove opće uprave (ministarstva uprave, pravosuđa i lokalne samouprave). Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za pojedino tijelo utvrđuje rukovoditelj tijela. Prvi akt u predmetu nakon oznake sadržaja prijamnog štambilja stavlja se u omot spisa na koji se također upisuje: - klasifikacijska oznaka predmeta - kratka naznaka sadržaja predmeta - urudžbeni broj Svi ostali akti koji se odnose na isti predmet ulažu se u isti omot spisa. XXX - XX/ XX- XX/ XX 123 - 4 / 5 - 6 / 7 Klasa: 133 – 02/02 – 01/56 1 – glavna grupa 2 – grupa 3 – podgrupa 4 – djelatnost unutar podgrupe 5 – godina otvaranja predmeta 6 – broj dosjea 7 – broj predmeta

Sadržaj Vrijeme nastanka Oblik

Klasifikacijska oznaka je brojčana oznaka predmeta koja ga označava prema: a) sadržaju (5 brojeva) – određuje se na temelju sadržaja akta (u sladu sa Planom klasifikacijskih oznaka primatelja i stvaratelja akata koje donosi čelnik tijela temeljem Uredbe o uredskom poslovanju) • neupravni predmet iz komunalnih djelatnosti: 363 – 02/ 78 / 126

www.ic.ims.hr

Informatički tutoriali za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

• radni odnos na neodređeno vrijeme: 122 – 02/ • državni stručni ispit: 133 – 02/ 023-02/ ( 0=gl.grupa, 2=grupa, 3=podgrupa, 02=djelatnost unutar podgrupe) b) vremenu – određuje godinu otvaranja predmeta (dva posljednja broja godine u kojoj je predmet otvoren) • u godini 2002. : 133-02/02c) obliku – broj unutar klasifikacije prema vremenu, a sastoji se od broja dosjea (01) i broja predmeta (56) • 133-02/02-01/56 Akti upravnog postupka dobivaju i posebnu oznaku UP/I° za predmet upravnog postupka u prvom stupnju ili UP/II° za predmet upravnog postupka u drugom stupnju. Klasa: UP/I 133 – 02/02 – 01/56 391. Prijenos klasifikacijske oznake? U slučaju da su kod neke klasifikacije popunjena sva mjesta predviđena za urudžbene brojeve, radi se prijenos klasifikacijske oznake. Klasifikacijska oznaka koja se prenosi ponovno se upisuje na list urudžbenog zapisnika koji je označen istom klasifikacijskom oznakom koja se prenosi i to za posljednje upisane klasifikacijske oznake i u vrijeme kad se prijenos obavlja. Da bi se moglo utvrditi gdje se upisuju daljnji urudžbeni brojevi neke klasifikacijske oznake koja se prenosi, treba u donjem dijelu rubrike “klasifikacijska oznaka” označiti brojeve stranica urudžbenog zapisnika na kojem su upisane te klasifikacijske oznake. 392. Što je urudžbeni broj? Urudžbeni broj označava stvaratelja i primatelja akta unutar predmeta, vrijeme nastanka akta i redni broj akta unutar predmeta. Vrijeme nastanka svakog akta u predmetu i redni broj akta, mijenjaju se sa svakom pisanom radnjom u predmetu. Urudžbeni broj sastoji se od: 1. brojčane oznake mjesta nastajanja akta – označava stvaratelja akta u skladu s Pravilnikom i planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 2. brojčane oznake godine nastajanja akta – posljednje dvije znamenke godine u kojoj je akt nastao 3. rednog broja akta unutar predmeta – redoslijed akata unutar istog predmeta upisan u urudžbenom zapisniku ili upisniku predmeta upravnog postupka Urudžbeni broj se određuje prilikom evidentiranja svakog pojedinog akta. npr. URBROJ: 514-11-02-01-02-07 514 – brojčane oznake mjesta nastajanja akta – Ministarstvo uprave, 11 – oznaka organizacijske jedinice – Ured za lokalnu samoupravu, 02-1 – oznaka stvaraoca akta – Odjel za ustrojstvo i načelnik odjela, 02 – brojčana oznaka godine nastajanja akta – godina nastanka, 07 – redni broj akta unutar predmeta 393. Koje su osnovne, a koje pomoćne vrste knjiga za vođenje evidencije? Osnovne (glavne) uredske knjige su: · upisnik predmeta upravnog postupka (prvog/drugog stupnja) - vodi se u nepovezanim svescima, na kraju tekuće godine se zaključuje stavljanjem službene bilješke o ukupnom broju upisanih predmeta, što se nakon stavljanja datuma ovjerava službenim pečatom i potpisom radnika koji ga vodi i neposrednog rukovoditelja · urudžbeni zapisnik - vodi se u nepovezanim svescima, na kraju tekuće godine se zaključuje stavljanjem službene bilješke o ukupnom broju upisanih predmeta i to brojkom i slovima, što se nakon stavljanja datuma ovjerava službenim pečatom i potpisom radnika koji ga vodi i neposrednog rukovoditelja - ispod bilješke ispisuju se klasifikacijski brojevi svih neriješenih predmeta iz te godine, koji se kad budu riješeni precrtavaju crvenom olovkom ili tintom Pomoćne uredske knjige su: 1. registrator - upis sve pošte bez obzira na upravni odnosno neupravni postupak 2. knjiga primljene pošte 3. interna dostavna knjiga - služi za dostavljanje akata u rad unutarnjim organizacijskim jedinicama, odnosno referentima, to je pomoćna knjiga za evidenciju o predmetima 4. dostavna knjiga za mjesto - upisuju se akti koje treba hitno otpremiti u isto mjesto gdje je sjedište tijela 5. dostavna knjiga za poštu - služi kao evidencija o izvršenoj otpremi akata putem poštanske službe i radi pravdanja utrošenog novca na ime poštanskih troškova 6. kontrolnik poštarine – radi evidentiranja i pravdanja poštarine, vodi se u ukoričenoj knjizi s numeriranim stranicama 7. arhivska knjiga 8. knjiga dežurstva 9. popis štambilja pečata i žigova 10.rokovnik Navedene knjige se moraju obvezatno voditi u svakom tijelu ako pojedino tijelo nije izričito oslobođeno da vodi koju od njih. 394. Što je urudžbeni zapisnik? 79 / 126

www.ic.ims.hr

Informatički tutoriali za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

Urudžbeni zapisnik je glavna (osnovna) knjiga za vođenje evidencije o aktima neupravnog postupka, a sadržava: • klasifikacijsku oznaku • urudžbeni broj • kratak sadržaj predmeta ili pojedinog akta • datum primitka akta • ime i prezime (naziv) podnositelja akta • datum nastanka akta • organizacijsku jedinicu • datum i oznaku razvođenja Urudžbeni zapisnik se vodi u nepovezanim svescima. Na kraju tekuće godine se zaključuje stavljanjem službene bilješke o ukupnom broju upisanih predmeta, što se nakon stavljanja datuma ovjerava službenim pečatom i potpisom radnika koji ga vodi i neposrednog rukovoditelja. Urudžbeni zapisnik se vodi po sustavu klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva. Za akte označene određenim stupnjem povjerljivosti, vode se posebni urudžbeni zapisnici. Ispod prijamnog štambilja stavlja se skraćenica “POV”, “STR. POV” ili “INTER”. Ovjeru svih urudžbenih zapisnika vrši rukovodilac organa svojim potpisom uz stavljanje službenog pečata. 395. Što je upisnik predmeta upravnog spora? Upisnik predmeta upravnog postupka je glavna (osnovna) knjiga za vođenje evidencije o aktima upravnog postupka (prvog i drugog stupnja), a sadržava: - klasifikacijsku oznaku - urudžbeni broj - datum primitka akta - ime i prezime (naziv) podnositelja zahtjeva - kratak sadržaj - odluku o zahtjevu i datum odluke - rad prvostupanjskog tijela o žalbi - datum odluke - administrativno izvršenje - datum izvršenja • Vodi se u nepovezanim svescima. Na kraju tekuće godine se zaključuje stavljanjem službene bilješke o ukupnom broju upisanih predmeta, što se nakon stavljanja datuma ovjerava službenim pečatom i potpisom radnika koji ga vodi i neposrednog rukovoditelja. • Urudžbeni zapisnik se vodi po sustavu klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za pojedino tijelo utvrđuje rukovoditelj tijela. • Tijela vode, u pravilu, samo jedan urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka, a ako se akti obrađuju automatskom obradom podataka osnivaju se odgovarajuće baze dokumenata. Iznimno, pojedine unutarnje organizacijske jedinice tijela mogu voditi posebne urudžbene zapisnike odnosno upisnike predmeta upravnog postupka ili osnivati odgovarajuće baze podataka, ako je to predviđeno propisima o njihovoj organizaciji i načinu rada. • Za akte koji su određeni određenim stupnjem povjerljivosti vode se posebni urudžbeni zapisnici odnosno osnivaju odgovarajuće baze dokumenata. 396. Združivanje akata (s predmetom)? Prije dostavljanja akata u rad koji su upisani pod urudžbenim brojem 2 i slijedećim urudžbenim brojevima iste klasifikacijske oznake, mora se izvršiti njihovo udruživanje s predmetom. Združivanje akata obavlja se tako da se na temelju podataka iz urudžbenog zapisnika odnosno upisnika predmeta upravnog postupka utvrđuje gdje se nalazi predmet. Ako se predmet nalazi u radu kod unutarnje organizacijske jedinice, treba uz otisak prijamnog štambilja staviti datum od kada se predmet nalazi u unutarnjoj organizacijskoj jedinici. 397. Početak vođenja i zaključivanja te uvezivanje urudžbenog zapisnika odnosno upisnika predmeta upravnog spora? - Vode se u nepovezanim svescima. Kod automatske obrade dokumenata – prenose se na magnetske trake svaka tri dana, a odštampani primjerak se snima na mikrofilmu. - Zaključuju se (zaključno sa 31. prosinca tekuće godine) stavljanjem službene bilješke o ukupnom broju upisanih predmeta i to brojem i slovima. Bilješka se nakon stavljanja datuma ovjerava službenim pečatom te potpisom radnika koji ga vodi i neposrednog rukovodioca. Ispod bilješke se ispisuju klasifikacijske oznake neriješenih predmeta, koje se po njihovom rješenju precrtavaju crvenom bojom. - Uvezuju se u jednu ili više knjiga. Kod automatske obrade dokumenata – iz mikrofilmskih rola formira se "microjacket" (mikrodžekit). 398. Što je to registar (kazalo)? 80 / 126

– upisuje se strana urudžbenog zapisnika odnosno upisnika na kojoj je upisana klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj akta 399.u rubruku 3. Excel. – upisuje kratki sadržaj ili oznaka predmeta .prema početnom slovu riječi koja označava bitni sadržaj predmeta . npr.  Upisivanje podataka vrši se na slijedeći način: . npr. povratnice.hr    - Informatički tutoriali za početnike.Dostavna knjiga za poštu služi za evidenciju o izvršenoj otpremi akata poštom i pravdanja troškova poštarine. Što je to izvorno rješenje? Rješavanje u produžetku akta ili izvorno rješavanje prosljeđuje se dalje.ic.u rubruku 7. Akti primljeni pred kraj radnog vremena ako nisu hitni otpremit će se idućeg radnog dana. U iznimnim slučajevima moraju biti dostavljeni u rad najkasnije do početka radnog vremena slijedećeg radnog dana.izrada akata . predmet – oznaka na lijevoj strani. Dostavljanje akata u rad? Poslije upisivanja akata u urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka.prema početnom slovu prezimena fizičke osobe odnosno naziva tijela/organizacije… na koju se predmet odnosi . nego ga proslijedimo dalje. npr.po potrebi – upisivanje se vrši ako to zahtijeva specifičnost poslovanja tijela/organizacije  U registar se upisuju podaci iz urudžbenog zapisnika odnosno upisnika predmeta upravnog spora.pripremanje akata za potpis . Sastavni dijelovi akta? 1. Word. stavljanja u rokovnik ili arhiviranja. .pisanje akata na pisaćem stroju . – upisuje se klasifikacijska oznaka . način otpreme – piše se samo ako se akt ne šalje običnom poštom 9. 81 / 126 .u rubruku 4.prema početnom slovu naziva pošiljaoca .Kontrolnik pošte vodi se radi evidentiranja i pravdanja poštarine. adresa primaoca – piše se na desnoj strani 3. svi akti moraju biti istog dana dostavljeni u rad u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.: Marko Markić dostava spisa 4. sve se proslijedi dalje. Windows. Podaci se upisuju: po predmetu . Riješeni predmeti iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica dostavljaju se pisarnici sa uputom radi otpreme. Na otpremljene akte se stavlja daktilografski štambilj (prijemni štambilj-otpremni) s datumom i potpisom službenika koji je otpremio akte. Sve akte što ih tijekom dana primi na otpremu.u rubruku 5. službeni listovi. potpis ovlaštene osobe 6.sastavni dijelovi akta .po pošiljaocu .. Primanje akata referenti potvrđuju potpisom i oznakom datuma primitka. . Administrativno-tehnička obrada akata? .www.ims. drugoj inspekciji. zaglavlje akta – stavlja se u gornji lijevi kut 2. 403. prilozi 8.u rubruku 1. karakteristika izvornog rješavanja je da nema akta za arhivu. .ostali postupci u vezi s obrađivanjem akata .Dostavna knjiga za mjesto služi za upisivanje akata koji se otpremaju vlastitom otpremom službenom tijelu (dostava u istom mjestu).prikupljanje podataka . pisarnica mora otpremiti istog dana. dostaviti – oznaka kome je sve akt dostavljen 402. – upisuje se urudžbeni broj akta .vraćanje riješenih predmeta pisarnici 401. Ne upisuju se dostavnice.u rubruku 2. Powerpoint Vodi se radi lakšeg i bržeg pronalaženja klasifikacijske oznake predmeta. To se obavlja preko interne dostavne knjige. Podaci u registru upisuju se prema predmetu. brošure. službeni pečat 7. tekst akta 5.u rubruku 6. časopisi. – upisuje se rimskim brojem mjesec u kojem je predmet upisan u urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka . a po potrebi i prema pošiljatelju. dobijemo neki akt za koji nismo nadležni. – upisuje se mjesto (prebivalište/sjedište) pošiljaoca . 400.. Otpremanje akata? Otpremanje akata vrši pisarnica. – upisuje se prezime i ime fizičke osobe odnosno naziv tijela/organizacije na koju se predmet odnosi (ako se odnosi na više osoba… po potrebi će se upisati i svaka od tih osoba) .

te provjeriti da li je predmet dovršen ("a/a" je oznaka koja se stavlja na dovršeni predmet.piše se oznaka “R” . stavlja se i broj godina čuvanja ("a/a – 10 godina. "a/a" – rad potpuno dovršen i treba ga staviti u arhivu. riješeni predmeti snimaju se na mikrofilm i čuvaju u obliku “jacketa” (džekita) i mikrofilmske role dislocirano od pisarnice. stavljaju se u rokovnik predmeta po datumu iz tekućeg mjeseca.Predmeti određenog stupnja povjerljivosti čuvaju se odvojeno i to na način koji osigurava čuvanje njihove povjerljivosti. Riješeni predmeti vraćaju se pisarnici preko interne dostavne knjige. Unutarnja organizacijska jedinica tijela koja vode posebne urudžbene zapisnike odnosno upisnike predmeta upravnog postupka mogu držati dovršene predmete u svojoj pisarnici najdulje dvije godine. u produženju izvornog akta bez primjera za arhivu. ili a/a – trajno kao arhivska građa) 2. Postupanje s riješenim predmetom? Službenici unutar organizacijskih jedinica tijela dužni su riješene predmete odmah vratiti pisarnici s potrebnom uputom za rad u pisarnici (otprema.Posebno se odlažu upravni od neupravnih predmeta. Razvođenje akata? Poslije izvršenog otpremanja vrši se razvođenje akata u urudžbenom zapisniku odnosno upisniku predmeta upravnog postupka prema uputama dobivenim od službenika. Potvrda mora sadržavati: klasifikacijsku oznaku predmeta. – Davanje na uvid te izdavanja i ovjeravanje prijepisa arhivske građe strankama izvan tijela uprave/organizacije. Predmeti koji se ulažu u rokovnik. da li se u predmetu nalaze prilozi ili dokumenti koje bi trebalo vratiti strankama ili su pak greškom pripojeni neki drugi predmeti…  Arhiviranje predmeta  Sređivanje i čuvanje predmeta u arhivu . Za čuvanje duže od dvije godine potrebno je odobrenje rukovoditelja tijela. . • Ako se akti obrađuju automatskom obradom dokumenata.  Ako je predmet u rokovniku. Ako se predmet iz arhive priključuje aktima primljenim nakon arhiviranja tog predmeta. po mogućnosti u željeznom ormaru (kasi) ili blagajni. rok vraćanja i potpis referenta koji preuzima predmet uz oznaku jedinice u kojoj radi. a iz rokovnika se uzimaju na određeni dan i dostavljaju u rad internom dostavnom knjigom. • U arhivi se sređuju po klasifikacijskim oznakama. Razvođenje ostalih akata vrši se na taj način da se u glavnim uredskim knjigama upisuje datum razvoda i odgovarajuća oznaka: 1. Word. datum uzimanja predmeta. 406.www. uz vrijeme čuvanja. a po povratu predmeta potvrda se vraća referentu. da se drže u pisarnici do određenog roka). Arhiviranje i čuvanje predmeta? • Riješeni predmeti stavljaju se u arhivu i u njoj čuvaju do predaje ovlaštenom arhivu. Poslije razvođenja akti se već prema vrsti razvođenja arhiviraju ili stavljaju u rokovnik. Powerpoint 404. stavljanje u arhivu).ims. Predmeti se u rokovnik slažu po prema datumu iz tekućeg mjeseca redoslijedom prva tri broja klasifikacijske oznake. a ako predmet treba čuvati. poslije tog roka su dužne predmete predati na daljnje čuvanje arhivi pisarnice tijela. onda se akt ulaže uz taj predmet i čeka rok. datum arhiviranja i potpis). • Prije stavljanja u arhivu. stavit će se u ovu rubriku oznaka jedinice kojoj se akt ustupa. dozvoljeno je samo 82 / 126 . predmeti se iz rokovnika uzimaju dan ranije i dostavljaju u rad.i datum do kada se predviđa da će se po traženju postupiti ili kada predmet treba ponovo uzeti u rad. “izvorno” – i naziv i sjedište tijela kojem je akt otpremljen – ako se obavlja razvođenje akata koji se rješava izvorno.Za svaku klasifikacijsku oznaku treba predvidjeti u arhivi. Što je to rokovnik predmeta (pomoćna knjiga)? Rokovnik služi za ulaganje predmeta koji su vezani za rok (tj.ic. u pravilu. držanje u rokovniku. ako se akt ustupa unutrašnjoj organizacionoj jedinici istog organa.  Postupak prije stavljanja u arhivu . posebnu fasciklu. 407.: "R – 30 IX 1988") 3.  Ti se predmeti drže u evidenciji pisarnice do određenog roka. Rokovnik predmeta može se koristiti i kao podsjetnik za pravovremeno obavljanje drugih obveza i poslova koje tijelo redovito obavlja u unaprijed određenim rokovima. Dok se u ostalim slučajevima vadi uz potvrdu koja se drži u fasciklu. Excel. "R" (rok) i datum (vraćanja iz rokovnika) do kada se pretpostavlja da će se po traženju postupati ili kada predmet treba ponovo uzeti u rad (npr.Predmetima stavljenim u arhivu rukuje određeni radnik pisarnice. označuju se sa “R” i naznakom roka. kad se vadi i daje organu na rješavanje Predmet je u roku . Prilikom preuzimanja predmeta preko interne dostavne knjige radnik pisarnice dužan je provjeriti formalnu ispravnost predmeta te upozoriti na nedostatke službenika i vratiti mu na nadopunu. a kao rokovnik se mogu koristiti fascikl ili ormar s pregradama na kojima su označeni datumi.hr Informatički tutoriali za početnike. Ako rok istječe u neradni dan. 4. a stranka donosi akt koji spada pod taj predmet. Prije otpremanja akata treba razvesti sve one akte koji su riješeni “izvorno” tj. vadi se iz arhive bez potvrde. 405.  Rukovanje predmetima stavljenim u arhivu . . gdje će se predmeti slagati po broju predmeta unutar dosjea. na dan roka uzimaju se iz rokovnika i predaju u rad odgovarajućim organizacijskim jedinicama. Windows.Prije stavljanja u arhiv treba u svakom predmetu kronološkim redom složiti urudžbirane brojeve i priloge. treba u svakom predmetu kronološkim redom složiti urudžbene brojeve i priloge i tom prilikom provjeriti je li predmet dovršen. urudžbeni broj.

na ovjerama sa vrpcom i voskom  Štambilj je pravokutnog oblika. ukoliko dođe do smještaja arhivskog materijala na drugo mjesto.kartice poreznih obveznika – kutija… itd. naziv i sjedište pravne osobe  Pečat je izrađen od gume ili drugog mekog odgovarajućeg materijala (silikona).rubruka: "godina" – na koju se odnosi arhivski materijal . izvršit će se na slijedeći način: . pa se arhivska knjiga krajem kalendarske godine ne zaključuje. upis arhivskog materijala (prvog) tijela uprave iz 2005. 12) služi za opći inventarni pregled cjelokupnog arhivskog materijala iz ranijih godina.akti predmeta neupravnog spora – fascikl . – Pisarnice su dužne voditi arhivsku knjigu. Tko daje odobrenje za izradu žigova i pečata sa grbom RH? Ministarstvo pravosuđa 415. Tko ima ovlasti za izradu žigova i pečata s grbom RH? Ovlašteni obrtnici ili trgovačka društva 413. ormara i sl. koji se zbog promjene naziva tijela.registar uz urudžbeni zapisnik – knjiga . Tko donosi rješenje o ovlaštenju za izradu žigova i pečata s grbom RH? Ministarstvo unutarnjih poslova 414. njima se potvrđuje vjerodostojnost akta. Arhivska knjiga? Arhivska knjiga (obrazac br. 408.registar uz upisnik predmeta upravnog spora – knjiga .www. . moraju se čuvati pod ključem . kojima se međusobno ophode ili ih upućuju pravnim osobama ili građanima.npr.stavlja se na akt i to samo interno unutar tijela uprave/organizacije. koje je rabila pravna osoba s javnim ovlastima. istrošenosti ili drugog razloga stavljaju izvan uporabe 2. žiga i štambilja?  Pečat i žig su okruglog oblika. Veliki državni pečat ∅ 80 mm (38 mm) GRB. a upis se vrši olovkom kako bi se mogao brisati. Razlika između pečata. U kojim slučajevima postoji dužnost uništavanja žigova i pečata s grbom RH? 1.). kružno oko toga je STAROHRVATSKI TROPLET -utiskuje se u pečatni vosak -stavlja se na ratifikacijske isprave.rubruka: "redni broj" – redni brojevi produžavaju se bez obzira na godinu u kojoj se vrši upis. a služi za otiskivanje na papir u koji se kasnije rukom unose podaci . po mogućnosti da zahvati potpis  Žig je izrađen od metala ili drugog odgovarajućeg materijala. broj sobe. a koja je promijenila naziv. a služi za (suho) utiskivanje u papir ili drugu podlogu (vosak) . Oni se stavljaju na akte koji donose tijela državne uprave. na diplomama.ic. . 410. bez određenih dimenzija. god.urudžbeni zapisnik – knjiga .rubruka: "datum upisa" .rubruka: "opis" – oznaka iz čega se sastoji arhivski materijal npr.sadrže grb.rubruka: "primjedba" – upisuju se podaci o mjestu gdje se drži i čuva odnosni arhivski materijal (npr. Tko ima ovlasti korištenja žiga i pečata? Službenik kojeg za to ovlasti odgovarajući čelnik tijela odnosno organizacije.isti sadržaj kao veliki -namijenjen za otisak crnilom -stavlja se na odluke o proglašenju zakona. koje rabe tijela koja prestaju s radom 3. 409. .rubruka: "ukupni broj" – stavlja se količina odgovarajućeg dijela arhivskog materijala npr. akte koje donosi predsjednik RH 411. nema grb RH. .ims. to je u stvari tehničko pomagalo pri upisivanju podnesaka i sl. 412.stavlja se lijevo od naznake funkcije potpisnika akta. REPUBLIKA HRVATSKA. prestala s radom ili nema više javne ovlasti 83 / 126 . vjerodajnice i pisma ovlaštenja koja potpisuje predsjednik RH Mali državni pečat ∅ 50 mm (25 mm) . Word.upisnik predmeta upravnog spora – knjiga . Powerpoint uz pismeno odobrenje nadležnog rukovodioca i prema postojećim propisima. Excel. odlikovanja i dr. Windows. ako urudžbeni zapisnik ima 5 knjiga – upisuje se broj "5" ako predmet UP-a ima 75 dosjea – upisuje se broj "75"… itd. Grb RH označava da tijelo/organizacija ima javne ovlasti.hr Informatički tutoriali za početnike. Koja je svrha pečata i žiga s grbom RH? Pečatom i žigom s grbom RH potvrđuje se vjerodostojnost akta. a služi za otiskivanje na papir ili drugu podlogu . a izrađen je od gume ili drugog odgovarajućeg materijala.

socijalne skrbi 3. zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi 13. diplomatskim i konzularnim i drugim predstavničkim tijelima RH u inozemstvu. RH. Tko je pristojbeni obveznik? Pristojbeni obveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak. prosvjete. spise i radnje u svezi primanja poklon paketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih organizacija iz inozemstva 17. osim pristojbi za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu 14. sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog. jedinice lokalne i područne samouprave i njihova tijela 2. Powerpoint 416. invalidske i slične organizacije 4. spise i radnje u svezi s uređivanjem prava i dužnosti s područja obrane 84 / 126 . odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu 12.ako je iznos više od 100 kn.hr Informatički tutoriali za početnike. Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev. Excel. neće se postupiti po podnesku dok stranka ne plati pristojbu. . znanosti. kulture. ustanove iz područja predškolskog uzrasta. strani državljani za vizu i odobrenje za produženi boravak u RH koji kao hrvatski stipendisti dolaze u RH 9. spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobođenja od plaćanja pristojbe 5. Tko je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi?  Opća oslobođenja: 1. Word. spise i radnje u postupku vraćanja. sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica 11. prognanici i izbjeglice 8. građani čiji dohodak ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i nemaju značajnije imovine čija ukupna vrijednost ne prelazi 30. spise i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja popisa birača 8. Windows.ic. tijela državne uprave. 421. 418. spise i radnje u svezi s zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa 15. ako za pojedine slučajeve nije drukčije propisano. a sve sukladno zakonu o upravnim pristojbama. zahtjevi za naknadu štete osoba nepravedno osuđenih i neosnovano lišenih slobode te rješenja o tim predmetima 4.  Iznimno se uplaćuje izravno na propisani račun: . zdravstva. spise i radnje u svezi s redovnim školovanjem učenika i studenata. pristojba će se naplatiti prisilno. ispravama i službenim očevidnicima 7. spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima. odnosno poštom će se poslati opomena za plaćanje pristojbe uvećana za pristojbu za opomenu. 420. supružnici i djeca branitelja poginulih. spise i radnje s pomorskim i brodskim knjižicama i sve upise u njih osim vize 16. 1. spise i radnje u postupku usvojenja i postavljanja strategije 10.ims. odnosno u trenutku podnošenja podneska. te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.www. a ako ni tada ne plati rješenje se neće dostaviti stranci. Na koji način se može platiti pristojba?  Pristojbe se plaćaju u državnim biljezima. spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza 6. spise i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih knjiga 9. Ako za isti spis ili radnju postoji više pristojbenih obveznika – njihova je obveza solidarna). jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama 3. 419. upravnim tijelima. predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnim tijelima 2. Iznimno ako je radnja već obavljena. invalidi domovinskog rata 6.ako je propisano da se uplaćuje na propisani račun bez obzira na iznos 422. Što se mora učiniti u slučaju da pristojbeni obveznik ne plati pristojbu? Ako pristojbeni obveznik ne plati upravnu pristojbu.000 kn 5. invalidskog. tražitelji azila i stranci u postupku priznavanja privremene zaštite  Predmetna oslobođenja: Utvrđuju se za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju. odnosno obavljaju radnje za koje je u "Tarifi" propisano plaćanje pristojbe. 417. Za što se plaćaju upravne pristojbe? Upravne pristojbe plaćaju se za akte i radnje pred tijelima državne uprave. U kojem trenutku nastaje pristojbena obveza? Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave. plaća se jedna pristojba. Kada se pristojbena obveza mora platiti? Pristojbe se plaćaju u trenutku nastajanja pristojbene obveze. zatočenih i nestalih u domovinskom ratu 7.

banke.plati pristojbu za radnju koju tijelo nije obavilo  Postupak povrata pristojbe se pokreće na zahtjev stranke. sudovi.  Zahtjev za povrat pristojbe od pravnih osoba s javnim ovlastima rješava ispostava Porezne uprave. 425. spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu 24. Što se propisuje Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akata? Propisuje se izgled i način isticanja natpisne ploče. Prisilna naplata upravne pristojbe? Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku.plati pristojbu u većem iznosu od propisanog .plati pristojbu koju nije bila obvezna platiti . uvjerenje o matičnom broju građana 423. Ako su ta državna tijela smještena u zgradama koje su spomenici kulture tada o mjestu stavljanja odlučuje i daje mišljenje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu kulturnih dobara. podneske upućene tijelima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu 21. a rješava ga tijelo za čiji je rad pristojba plaćena. 428. boravišta i adrese stanovanja osoba 25. Word. Windows. Natpisna ploča tijela državne uprave smještena je s desne strane glavnog ulaza u zgradu. upravne organizacije. neće se postupiti po podnesku. Izgled i način isticanja natpisne ploče te sadržaj natpisne ploče i zaglavlja akta? Naziv tijela državne uprave i lokalne samouprave ispisuje se na staklenoj ploči četvrtastog oblika širine 60 cm i visine 40 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. 426. spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti 23. raspačavanje. spise i radnje u svezi s zaštitom kulturnih dobara 20. a s lijeve strane ako imaju zajedničko sjedište s tijelima državne uprave. te način ispisivanja dvojezične ili višejezične ploče i zaglavlja akta za: a) tijela državne uprave b) tijela jedinica lokalne samouprave c) tijela jedinica područne (regionalne) samouprave d) mjesnu samoupravu e) pravne osobe koje imaju javne ovlasti 429. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela.www. Powerpoint 18. Pripadnost prihoda od pristojbi? (1) od državnih biljega – zajednički prihod državnog proračuna i proračuna lokalne ili područne (regionalne) samouprave (2) od pristojbi uplaćenih izravno na propisani račun – prihod državnog proračuna ili proračuna lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Tekst mora biti tiskan velikim slovima (helvetika) u zlatnoj boji na crnoj podlozi. ovisno pred čijim je tijelima plaćena (3) od pristojbi uplaćenih izravno na propisani račun za spise i radnje pravnih osoba s javnim ovlastima – prihod državnog proračuna ili proračuna lokalne ili područne (regionalne) samouprave. sadržaj zaglavlja.ims. 85 / 126 . FINA. Excel. spise i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba 22. pristojba će se naplatiti prisilno i to prema odredbama Zakona o porezu na dohodak. Hrvatska pošta i javni bilježnici. Iznimno ako je radnja već obavljena. Ministar financija – propisuje izdavanje. Natpisna ploča tijela jedinica lokalne samouprave smještena je s desne strane glavnog ulaza u zgradu. 424. povlačenje iz uporabe i zamjenu državnih biljega – izdaje ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega ostalim pravnim i fizičkim osobama – određuje visinu provizije koja pripada prodavatelju državnih biljega Maloprodaju državnih biljega mogu obavljati tijela državne uprave.ic. spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskim državljanima i osobne karte koja se izdaje strancima s trajnim nastanjenjem 19. prijave i odjave prebivališta osoba. ovisno o tome na temelju čijeg ovlaštenja pravna osoba s javnim ovlastima obavlja poslove 427. Kada zastarijeva pravo na naplatu i povrat pristojbe? Pravo na naplatu i pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je trebala biti plaćena odnosno u kojoj je više plaćena. U svakom slučaju zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi put počela teći.hr Informatički tutoriali za početnike. Ovlasti u provedbi zakona? Vlada RH – može mijenjati iznose iz Tarife. Povrat pristojbe?  Pravo na povrat pristojbe ima osoba koja:. spise i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 26. Dvojezične ili više jezične natpisne ploče – prvo imaju ispis na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i može biti dimenzija 70 x 50.

datum REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA odjel gradske uprave za komunalni sustav direkcija zajedničke komunalne djelatnosti KLASA: UP/I 112-06/03-01/73 URBROJ: 2170-01-09-02-04-9 Rijeka.ims. Powerpoint REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA uprava za inspekcijske poslove odjel inspekcijskog nadzora područna jedinica u Rijeci → naziv → naziv ministarstva ili državne upravne organizacije → naziv upravne organizacije REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA uprava za inspekcijske poslove odjel inspekcijskog nadzora područna jedinica u Rijeci KLASA: URBROJ: mjesto.ic. Word. ……………………… 86 / 126 . Excel.hr Informatički tutoriali za početnike.www. Windows.

. Rješenje o prigovoru je konačno. stručnim službama Vlade Republike Hrvatske. I oni koji obavljaju informatičke. Word. te znanstvenim i stručnim dostignućima i pravilima struke.hrvatsko državljanstvo Osim ovih uvjeta propisuju se posebni uvjeti za prijam i raspoređivanje na pojedino radno mjesto: . Rješenje o prijemu u državnu službu dostavlja se svima u roku od 15 dana od donošenja.. kao i o prestanku državne službe donosi ministar. 434. pravosudnih tijelima. raspoređivanje na radno mjesto.www.. te o drugim pravima.posebna zdravstvena sposobnost Strani državljanin ili osoba bez državljanstva pored osnovnih uvjeta mora imati odobrenje ministarstva nadležnog za poslove opće uprave. odnosno drugi čelnik državnog tijela. U roku od 15 dana od primitka tog rješenja može se staviti prigovor čelniku. materijalno-financijske i računovodstvene poslove (VSS. 431.službenički staž je značajan za promicanje državnih službenika. Zakonu i drugim propisima. Upravni sud će o tome obavijestiti tijelo nadležno za nadzor i zastati s postupkom. kuhari. 432. Koja je razlika između radnog staža i godina službe (službenički staža)? Radni staž .godine rada koje se službenicima računaju kao mirovinski staž . Pravilnik se dostavlja na mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave. Natječaj se može i poništiti (npr. 436. SSS). pokretanje upravnog spora u roku od 30 dana.položen državni stručni ispit . Primaju se OGLASOM. Powerpoint 5. ako se nitko ne javi na natječaj. Rješenja za prijem u državnu službu i raspoređivanju na radno mjesto donosi ministar (čelnik) kao i rješenje o prestanku državne službe.ic. Rad državnih službenika temelji se na Ustavu. Čelnik u roku 15 dana mora odgovoriti. broj službenika i namještenika. Koji su uvjeti za prijam u državnu službu? Opći uvjeti za prijam osobe u državnu službu su: . kaznenima tijelima.ims. odgovornosti i način utvrđivanja plaća državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave. VŠS. Uredu predsjednika RH i u drugim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe. stručnim službama Ustavnog suda.) Ukoliko je protiv kojeg rješenja pokrenut upravni spor. stručni i drugi uvjeti za raspored. 435.punoljetnost . Prigovor odgađa izvršenje rješenja o prijemu u državnu službu. Windows.posebne stručne vještine i znanja . Imaju li državni službenici pravo na sindikalno udruživanje? Državnim službenicima zajamčeno je pravo na sindikalno organiziranje. domari. 433.hr Informatički tutoriali za početnike. Državnom uredu za reviziju.odgovarajuća stručna sprema . stručnim službama Hrvatskog sabora. pravo na sindikalno organiziranje može se ograničiti samo u vojsci i policiji. više ili srednje stručne spreme u državnim tijelima koji kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđenih Ustavom. uredbom ili poslovnikom donijetim na temelju Ustava i zakona. Rješenje o prijemu u državnu službu? Rješenje kojima se odlučuje o prijemu u državnu službu. Excel. zakonom. Što se uređuje Zakonom o državnim službenicima i namještenicima? Ovim se zakonom uređuju prava. obvezama i odgovornostima službenika. portiri) čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela. Primaju se NATJEČAJEM. Donosi se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.radni staž proveden u svojstvu državnog službenika odnosno ostvaren u tijelima državne uprave .to je kriterij za razvrstavanje u platne razrede (u okvirima svog zvanja) Godine službe . Tko su državni namještenici? Namještenici su osobe srednje i niže stručne spreme koji u državnim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima (vozači. To nadležno tijelo će u roku od 15 dana obavijestiti upravni sud da li je sporno rješenje 87 / 126 . stručnim službama pučkog pravobranitelja. Temeljem konvencije Međunarodne Organizacije Rada (MOR-a) i Ustava RH. Službenici i namještenici primaju se i raspoređuju na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela: radna mjesta.radni staž u struci . opis poslova. SLUŽBENIČKI ODNOSI 430. Tko su državni službenici? Državni službenici su osobe visoke..određena stručna sprema i struka . obveze.

ims. koja je osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela na bezuvjetnu kaznu od najmanje jedne godine.. koja je većinski vlasnik ili član uprave odnosno nadzornog odbora trgovačkog društva ili obavlja druge djelatnosti. ako se prima u tijelo državne uprave koje je stvarno i mjesno nadležno za obavljanje inspekcijskog nadzora ili nadzora nad zakonitošću nad tim djelatnostima odnosno pravnim ili fizičkim osobama i ako se prima na radno mjesto za obavljanje tog nadzora. stručna sprema i struka. opće uprave (15 dana za očitovanje) jer se radno mjesto ne smije popuniti ako nisu osigurana proračunska sredstva ili mjesto nije propisano pravilnikom. vrijeme trajanja službe. Natječaj za prijam u državnu službu? Osobe se u državnu službu primaju putem natječaja. Temeljem odredbe članka 114. trajanje probnog rada.hr Informatički tutoriali za početnike. obitelji i mladeži − protiv opće sigurnosti ljudi i imovine − protiv imovine − protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja − protiv pravosuđa − protiv vjerodostojnosti isprava − protiv službene dužnosti Zapreka za prijam u državnu službu postoji za osobu koja obavlja samostalno profesionalnu ili gospodarsku djelatnost odnosno ima vlastiti obrt. 437. Zapreke za prijam u državnu službu? Zapreke za prijam u državnu službu postoje za osobu: 1. državni službenici primaju se u službu putem natječaja. Word. ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. izvršavati naloge čelnika tijela i nadređenog službenika. Excel. 438. Natječaj se obavezno objavljuje u "Narodnim novinama" i jednom ili više dnevnih listova. Osoba postaje državni službenik danom početka rada u državnoj službi. plaća. protiv koje se vodi istražni ili kazneni postupak 2. kao što su kaznena djela: − protiv slobode i prava čovjeka i građana − protiv Republike Hrvatske − protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom − protiv života i tijela − protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa − protiv braka. rok za polaganje državnog stručnog ispita.. stavka 2. Popis službenika i namještenika: (vodi Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave) 88 / 126 .www. ako posebnim zakonom nije drugačije određeno 3. radni staž. Ustava RH. osuđenu na bezuvjetnu kaznu zatvora od tri godine.ic. Mora sadržavati: − naziv državnog tijela u koje se osobe primaju − naziv radnog mjesta − opće i posebne uvjete za prijam u službu − raspored na radno mjesto − isprave koje se trebaju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta − rok za podnošenje prijave − rok u kojem će natjecatelji biti obaviješteni o rezultatima natječaja Ako se stručne sposobnosti natjecatelja utvrđuju putem provjere znanja i sposobnosti prije izbora ili probnim radom. Rješenje o rasporedu na radno mjesto sadrži: radno mjesto. ovi se uvjeti moraju navesti u natječaju. ako ne zadovolji otkazuje se državna služba rješenjem u roku od 8 dana od isteka probnog roka. u radu koristiti nova saznanja. plaća. odnosno osobe za koje je pokrenut postupak za kaznena djela propisan zakonom. Powerpoint poništeno ili ukinuto. Odluku o raspisivanju dostaviti Ministarstvu financija i Min. Windows. Primanje na neodređeno – probni rok tri mjeseca. ne smije za vrijeme radnog vremena napustiti radne prostorije (osim za dnevni odmor) bez odobrenja nadležnog službenika. “Službenici u državnoj upravi imenuju se na temelju natječaja ako zakonski nije drugačije određeno" Natječaj se ne raspisuje kada se u državnu službu primaju osobe: a) na određeno vrijeme b) koje se unutar istog tijela državne uprave postavljaju na slobodna službenička mjesta c) koje se postavljaju iz jednog tijela državne uprave u drugo d) koje po ugovoru o školovanju ili stipendiji imaju obvezu stupiti u državnu službu e) koje su zaposlene u upravnim odjelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave f) pravnim osobama s javnim ovlastima Obveze službenika – poslove treba obavljati savjesno. Rok za podnošenje prijave na natječaj ne smije biti kraći od 8 niti duži od 15 dana. O potrebi prijama u državnu službu odlučuje čelnik tijela u okviru slobodnih radnih mjesta predviđenih pravilnikom o unutarnjem redu državnih tijela.

suprotan pravilima struke ili ako ocjeni da izvršenje naloga može izazvati veću štetu. Ministarstvo opće uprave nadzire zakonitost rješenja o prijemu u državnu službu. a koji nisu trajnijeg karaktera kao i radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika. Osobe koje se u državnu službu na određeno vrijeme primaju putem oglasa koji se objavljuje putem nadležne službe za zapošljavanje. a ne odluči se ni nakon proteka daljnjeg roka od 7 dana u kojem je zatraženo odlučivanje o prigovoru u pisanom obliku. ako se radi o podacima bez kojih u tom postupku nije moguće utvrditi činjenično stanje i donijeti zakonitu odluku. Protiv rješenja službenik može uložiti prigovor u roku od 8 dana. Nema popisa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. · Obvezatni probni rok je tri mjeseca za sve državne službenike koji se primaju u službu. čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo. donosi se odluka o poništenje natječaja najkasnije jedan mjesec od dana isteka roka za podnošenje prijava. ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. prestanku državne službe. rješenjem (prije toga dužan je saslušati službenika). koji ispunjava postavljene uvjete. te je u tom slučaju oslobođen od odgovornosti za posljedice njegovog izvršenja. Čelnik tijela dužan je o prigovoru odlučiti u roku od 15 dana od dana njegova primitka. Protiv rješenja o prigovoru službenik ima pravo pokretanja upravnog spora (u roku od 30 dana od dana primitka rješenja). stavljanju na raspolaganje. Excel.hr Informatički tutoriali za početnike. Rješenje o ukidanju može se donijeti u roku od jedne godine. rasporedu na rad. 441. ili državnom tijelu ovlaštenom za nadzor ako je nalog potpisao čelnik državnog tijela. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana. Odgovornost za štetu – kada službenik odgovara za štetu Za onu koju je u službi ili u svezi sa službom počinio NAMJERNO ili IZ KRAJNJE NEPAŽNJE nanesene državnom tijelu. 440. Windows. Ponovljeni pisani nalog. ako je izvršeno djelo propisano kao povreda službene dužnosti. stručno i u predviđenim rokovima. službenik ima pravo podnošenju prigovora čelniku tijela u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. odnosno do povratka odsutnog službenika. ali najviše za još 6 mjeseci.ic.www. Obveza čuvanja službene ili druge tajne traje i po prestanku službe. (ovo nije upravni akt pa je i rok za tužbu kraći). Ovo rješenje nije upravni akt. koeficijentima. ako djelo koje je predmet kaznenog postupka ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti. nazivima radnih mjesta i koeficijentima b) osobni očevidnik – vodi svako državno tijelo Posebne očevidnike vodi pravosuđe i obrana.ims. Službena tajna? Službenik je dužan čuvati službenu ili drugu tajnu utvrđenu zakonom ili drugim propisom. Državna služba na određeno vrijeme može trajati 6 mjeseci i može se produžiti. Položaj državnog službenika izabrana osoba stječe tek postavljenjem u zvanje i stupanjem na dužnost. Ako o prigovoru nije odlučeno u roku. Postupak u slučaju nezakonitog naloga nadređene osobe? Službenik je ovlašten staviti pisanu primjedbu onome tko je izdao nalog ako smatra da je nalog nezakonit. Word. zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom. premještaju. ako je čelnik donio rješenje unatoč obavijesti o zabrani popunjavanja radnog mjesta (ako nisu predviđena proračunska mjesta ili to mjesto nije predviđeno Pravilnikom o unutarnjem redu ili ako postoji službenik koji je na raspolaganju i ispunjava uvjete). · Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave ukinut će rješenje o prijemu u državnu službu. službenik je dužan i ovlašten zadržati od izvršenja i odmah staviti pisanu primjedbu osobi koja je neposredno nadređena onome koji je nalog potpisao. Podaci iz očevidnika i središnjeg popisa su službena tajna. Prava državnih službenika? Službenici u državnim tijelima imaju pravo na sindikalno okupljanje sukladno općim propisima o radu. Protiv svih rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama iz službe. jedinstvenim nazivima radnih mjesta. Prigovor zadržava ovrhu rješenja. 443. Oslobođenje od kaznene odgovornosti ne predstavlja oslobođenje od odgovornosti za povredu dužnosti. 89 / 126 . može se pokrenuti upravni spor kao da je prigovor odbijen. Nastanak štete i njenu visinu i okolnosti utvrđuje čelnik tijela. čelnik je dužan u roku od 8 dana odgovoriti. Prijam u državnu službu na određeno vrijeme? Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao. Službenik ima pravo podnošenja tužbe sudu opće nadležnosti u roku od 15 dana (ako o prigovoru nije odlučeno). osobe se mogu primati u državnu službu na određeno vrijeme dok traju privremeni poslovi. Ponovljeni nalog u pisanom obliku službenik je dužan izvršiti. Kaznena odgovornost ne isključuje odgovornost za povredu službene dužnosti. 439. ako se ne pridržavaju Ustava. Odgovornosti državnih službenika za povredu službene dužnosti? Službenici odgovaraju za povredu dužnosti ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno. a najdulje 5 godina od prestanka službe. Powerpoint a) središnji popis službenika i namještenika prema stručnoj spremi i struci. Čelnik državnog tijela može službenika osloboditi obveze čuvanja službene ili druge tajne u sudskom ili upravnom postupku. Za izvršenje naloga čije izvršenje predstavlja kazneno djelo službenik odgovara zajedno s nadređenim službenikom ili čelnikom koji je nalog izdao. · Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor. Ono vodi središnji popis državnih službenika i namještenika prema stručnoj spremi i struci. 442. U tom slučaju kao i u slučaju da se na natječaj ne javi ni jedan kandidat.

Zastara za težu povredu nastupa u roku od godine dana najmanje od dana saznanja a najkasnije 2 godine od počinjenja tj. a za teške povrede službene dužnosti Zakon o kaznenom postupku. prigovora i predstavki ili drugih zakonskih prava · neopravdano odugovlačenje obavljanja službenih poslova · uporaba nevjerodostojne isprave u cilju ostvarivanja prava u službi · nedolično ponašanje koje nanosi štetu ugledu službe · neopravdan izostanak s posla dva do četiri dana u jednom mjesecu · ponašanje radi kojega je tri puta izrečena kazna za laku povredu službene dužnosti · druge povrede službene dužnosti koje su kao teške propisane posebnim zakonom U postupku za lake povrede službene dužnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.  lakšim povredama službene dužnosti odlučuje ministar ili drugi čelnik tijela državne vlasti.ic. Word. odnosno državni službenik koga on ovlasti.www. Tko odlučuje o povredama službene dužnosti? Tijela za vođenje postupka i izvršenje kazni zbog povrede službene dužnosti. novčana kazna na vrijeme od jednog do 6 mjeseci. na vlastiti poticaj ili po pismenom prijedlogu određenog službenika. žalbi. Zastara za pokretanje postupka za laku povredu službene dužnosti nastupa u roku od 3 mjeseca najmanje. Windows. Tko pokreće postupke za lakšu. Koje su vrste povreda službene dužnosti? Povrede službene dužnosti su lake (propisuju se zakonom. nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih obveza · nezakoniti rad ili propuštanje poduzetih mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti · davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka nadležnih tijela ili time nastaju druge štetne posljedice · zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u službi · odbijanje izvršenja zadaće ako za to ne postoje opravdani razlozi · neovlaštena posluga sredstvima povjerenima za izvršenje poslova · odavanje službene ili druge tajne · obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta ili bez prethodnog odobrenja čelnika tijela · onemogućavanje građana ili pravnih osoba u ostvarivanju prava na podnošenje zahtjeva. a najkasnije 6 mjeseci. otpust iz državne službe s trajnom zabranom prijama u državnu službu Zbroj kazni izrečenih u jednom mjesecu za lake i teške povrede ne može prelaziti više od 30% ukupne plaće za taj mjesec.hr Informatički tutoriali za početnike. 446. nesavjesno. Kazne za povrede službene dužnosti? Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći kazne: 1. Powerpoint 444. novčana kazna u visini od 1 do 10% plaće službenika isplaćene u mjesecu kada je kazna izrečena Za teške povrede službene dužnosti mogu se izreći kazne: 1. Lake povrede dužnosti su: · učestalo zakašnjenje na posao ili raniji odlazak s posla · napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili iz neopravdanih razloga · neuredno čuvanje spisa. ako posebnim zakonom za službenike pojedinih tijela nije drugačije određeno 90 / 126 . javna opomena 2. podataka ili druge povjerene dokumentacije · neopravdan izostanak s posla jedan dan · neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na posao u roku od 24 sata bez opravdanih razloga · druge lakše povrede utvrđene Uredbom Vlade ili pravilnikom ministra ili drugog čelnika tijela državne vlasti Teške povrede službene dužnosti su: · neizvršavanje. premještaj na drugo radno mjesto niže složenosti poslova za koje je kao uvjet propisana ista stručna sprema (smjenjivanje s položaja) 4. Postupak zbog teške povrede službene dužnosti pokreće čelnik državnog tijela danom predaje prijedloga za pokretanje postupka nadležnom službeničkom sudu. opomena i javna opomena 2. Excel. prestanak državne službe 5. od izvršene povrede. a tko za težu povredu? Postupak zbog lake povrede službene dužnosti pokreće zaključkom čelnik državnog tijela na vlastiti poticaj ili po pisanom prijedlogu nadređenog službenika. 445. s tim da kazna ne može mjesečno iznositi više od 20% ukupne plaće isplaćene u mjesecu u kojem je izrečena 3. uredbom Vlade i pravilnikom čelnika tijela) i teške (propisuju se zakonom). otpust iz državne službe s privremenom zabranom prijama u državnu službu na vrijeme od 1 do 3 godine 6.ims. 447.

Viši službenički sud ima predsjednika i 10 članova od kojih se predsjednik i najmanje dva člana imenuje iz reda sudaca. Laka povreda briše se nakon 2 godine.do okončanja postupka. Word. a teške nakon 4 godine pod uvjetom da nisu učinjene nove povrede. Vježbenici? Službenici se osposobljavaju za državnu službu obavljanjem vježbeničke prakse. Excel. Odluka kojom je odlučeno o žalbi je konačna i ovršna. mogao naštetiti interesima službe (čelnikova procjena) smatra se da je udaljen iz službe službenik protiv kojeg je pokrenut istražni postupak i određen pritvor o čemu se donosi rješenje (po sili zakona) Službeniku koji izdržava kaznu zatvora do 6 mjeseci. kada je pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti. ako propisima za pojedine službe nije drugačije određeno.do isteka pritvora. Službeniku se vraća obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja u slijedećim slučajevima: ako službenički sud uvaži njegovu žalbu protiv rješenja o udaljenju ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni. 450. disciplinska komisija lakša povreda opomena javna opomena teža povreda raspored na drugo radno mjesto novčana kazna prestanak radnog odnosa materijalna odgovornost ako je šteta učinjena namjerno ili iz krajnje nepažnje krivična odgovornost 449.hr Informatički tutoriali za početnike. ako za službenike pojedinih tijela državne vlasti nije posebnim zakonom drugačije određeno. odgovarajuće se primjenjuju odredbe kaznenog zakona. Službeničke sudove i više službeničke sudove ustrojava Vlada. Puna plaća pripada službeniku od dana vraćanja u službu. Za vrijeme udaljenja iz službe službeniku pripada naknada plaće u iznosu od 60%. ili . odnosno pravomoćnom odlukom u postupku zbog teške povrede službene dužnosti OSLOBOĐEN od odgovornosti Žalbu protiv rješenja o udaljenju iz službe službenik podnosi službeničkom sudu. Broj vježbenika za narednu godinu utvrđuje Vlada 91 / 126 . dok traje taj postupak.www. Kakav je sastav službeničkih sudova? Službenički sud ima predsjednika i 6 članova od kojih se predsjednik i najmanje jedan član imenuje iz reda sudaca. Pravo žalbe? Protiv rješenja u postupku zbog lake povrede službene dužnosti službenik protiv kojeg se vodi postupak. 452. a ako uzdržava obitelj 80% plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe. odnosno postupak zbog teške povrede dužnosti ako je pravomoćnom presudom u kaznenom. 451. Službenički sud i viši službenički sud odlučuju u vijeću od 3 člana koje imenuje predsjednik za svaki pojedini slučaj Vijeću uvijek presjeda član imenovan iz reda sudaca. 2. odnosno kazne zatvora do 6 mjeseci Rješenjem čelnika tijela službenika se može udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti. U postupku zbog teških povreda službene dužnosti. Predsjednike i članove službeničkih sudova i višeg službeničkog suda imenuje Vlada.ims. kada je pokrenut istražni postupak i određen pritvor. a ustrojava se za pojedino ili više državnih tijela. prava iz rada i po osnovi rada iz državne službe miruju. za vrijeme trajanja izdržavanja kazne zatvora. Powerpoint  teškim povredama službenih dužnosti odlučuju službenički sudovi. Kad će se državnog službenika udaljiti iz službe? (nije isto što i prestanak državne službe) 1. a koji bi mogao štetiti interesima službe Protiv rješenja o udaljavanju može se uložiti žalba nadležnom službeničkom sudu u roku od tri dana od dana dobivanja rješenja Udaljavanje može trajati . u roku od 8 dana od primitka rješenja o izricanju kazne.ic. službenički sud? Postupak zbog lakših povreda službene dužnosti vodi se sukladno s pravilima općeg upravnog postupka. 2 – 3 člana. Protiv odluke o postupku zbog teške povrede službene dužnosti. Protiv drugostupanjske odluke o postupku zbog povrede službene dužnosti može se pokrenuti upravni spor. Postupak zbog povrede službene dužnosti. Windows. Kazne izrečene u postupku zbog povrede službene dužnosti izvršava čelnik tijela ili osoba koju on za to pismeno ovlasti. 448. a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi. kao i za državne službenike koja na određene položaje imenuje Vlada. kada izdržava kaznu do 6 mjeseci 3. službenik protiv kojeg se vodi postupak i čelnik tijela imaju pravo žalbe višem službeničkom sudu u roku od 8 dana od primitka odluke. ima pravo žalbe nadležnim službeničkom sudu.

ali samo u njegovom zanimanju.12 mjeseci za obavljanje III.ic. vrste zvanja . može se premjestiti na drugo službeničko mjesto . može ga se zadržati u istom svojstvu ali najduže do 3 mjeseca. . Vježbenici se primaju putem natječaja. Ako je sjedište novog tijela udaljeno više od 50 km. Prestanak službe? Državna služba prestaje: 1.ims. u istom zvanju i istom platnom razredu.14 mjeseci za poslove obavljanja II. Neraspoređen može biti najdulje 3 mjeseca. službenici će se rasporediti na druga radna mjesta u okviru svoje stručne spreme.16 mjeseci za obavljanje poslova I. Stavljanje službenika na raspolaganje? . 454. Ako do toga ne dođe. Preuzeti službenici mogu biti raspoređeni i u druga državna tijela. koje nije udaljeno više do 100 km od mjesta njegova stanovanja. a nema mogućnosti da se službenik rasporedi na bilo koje radno mjesto za koje ispunjava uvjete. 455.doktora znanosti Može ga se osloboditi ako ima 10 godina radnog staža u odgovarajućoj struci. ne ispunjavaju stručne uvjete itd.Službenici koji ne budu raspoređeni u rokovima prema općim propisima o radu.u istom ili drugom mjestu rada. ako ima 20 godina radnog staža. bez radnog staža u struci ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž. Otkazni rok i otpremnine su prema Zakonu o radu. ako posebnim zakonom nije što drugo određeno. prestaje služba istekom tog roka. Ako se unutar tijela ukine pojedino radno mjesto.U slučaju ukidanja pojedinih radnih mjesta u državnom tijelu. po sili zakona Službeniku prestaje državna služba po sili zakona − smrću − kad je izabran ili imenovan na dužnost koja prema posebnim propisima nije spojiva sa državnom službom 92 / 126 . službenika se može privremeno ili trajno premjestiti ili rasporediti na radno mjesto njegove vrste i struke u bilo koje državno tijelo. Ako do toga ne dođe (nema slobodnih mjesta. nego odmah počinje teći otkazni rok. vrste zvanja . vrste zvanja Plaća vježbenika je 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste. Powerpoint Osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme. na određeno vrijeme. ocijenjen negativno dvije godine uzastopno) 5.www. Excel. sporazumom (na temelju pismenog sporazuma državnog službenika i čelnika tijela državne vlasti odnosno nadležnog tijela koje ga je imenovalo) 2. otpustom (teža povreda radne dužnosti. Ne može ga se premjestiti bez njegove suglasnosti iz jednog u drugo mjesto rada. Nakon iduća 3 mjeseca po sili zakona dobiva otkaz. Za vrijeme trajanja raspolaganja. ispit. 457. Tko je oslobođen polaganja državnog stručnog ispita? Državni službenik koji ima . . tada je on NERASPOREĐEN.hr Informatički tutoriali za početnike. .znanstveno zvanje magistra ili . smatra se da je otkazao državnu službu danom kada je trebao početi raditi na radnom mjestu na koje je raspoređen. Ako ne položi iz opravdanih razloga. od mjesta stanovanja. a do tada ima pravo na naknadu za odvojeni život i naknadu troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u dane tjednog odmora . 453. Otkazni rok je od 15 dana do 3 mjeseca. Vježbenici nisu službenici i oni se ne raspoređuju na radno mjesto. onda se stavlja na RASPOLAGANJE i počinje mu teći otkazni rok. službenike ukinutog državnog tijela preuzima novo državno tijelo koje preuzima i obavljanje poslova ukinutog tijela. Windows.položen pravosudni ispit ili . Što se događa ako vježbenik ne položi državni stručni ispit? Vježbeniku koji ne položi u roku državni str. primaju se u državnu službu u svojstvu vježbenika. u tom ili drugom državnom tijelu najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana ukidanja radnih mjesta. istekom roka (na koji je službenik bio primljen u slučaju državne službe na određeno vrijeme) 3.Kad se ukine državno tijelo. Ako se nakon toga ne rasporedi. Word. mora se državnom službeniku u roku 6 mjeseci osigurati uvjete za smještaj . Ako službenik odbije premještaj i raspored. 456. a nakon vježbeničke prakse državna služba im se može produžiti na neodređeno ako u tijelu državne uprave postoji slobodno mjesto na koje ga se može rasporediti. i struke.u istom ili drugom tijelu državne vlasti. Kada se može državnog službenika premjestiti? Po potrebi službe. Kod namještenika nema stavljanja na raspolaganje. otkazom (pisani otkaz kojega tijelu podnese službenik) 4.) stavljaju se na raspolaganje Vladi rješenjem čelnika tijela koje ih je preuzelo. Vježbenički staž za vježbenika traje: . Za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio stavljanju na raspolaganje. stavljaju se na raspolaganje Vladi.

viši inspektor b) analitičko – normativni. može ga dati i službenik 459. računovodstveni referent) d) informatički poslovi e) opći i administrativni poslovi Upravno pravni poslovi upravni referent viši upravni referent samostalni upravni referent upravni savjetnik viši upravni savjetnik stručni referent viši stručni referent stručni suradnik stručni savjetnik viši stručni savjetnik informatički referent viši informatički referent informatički suradnik informatički savjetnik viši informatički savjetnik administrativni referent administrativni tajnik daktilograf SSS VŠS VSS VSS + 5 godina radnog staža VSS + 10 godina radnog staža SSS VŠS VSS VSS + 5 godina radnog staža VSS + 10 godina radnog staža SSS VŠS VSS VSS + 5 godina radnog staža VSS + 10 godina radnog staža SSS SSS SSS analitičko – normativni. vrste – za koje je opći uvjet srednja stručna sprema (SSS) Obvezan poseban uvjet za raspored na radno mjesto službenika je položen državni stručni ispit. Skupine poslova u državnoj upravi? Poslovi u državnim tijelima koje obavljaju službenici. Powerpoint dostavom rješenja o mirovini zbog opće nesposobnosti za rad kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža kad je osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci kad neopravdano odsustvuje s rada 5 radnih dana uzastopce ako ne položi državni stručni ispit u propisanom roku istekom roka raspolaganja kad mu je izrečena kazna prestanaka službe u postupku zbog teške povrede dužnosti ako je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" ako se po premještaju neopravdano ne javi na dužnost u roku (ukupno ima 15 točaka) 458.hr − − − − − − − − − Informatički tutoriali za početnike. Poslovi u državnim tijelima raspoređuju se u skupine: a) upravno – pravni poslovi poslovi neposrednog izvršavanja zakona inspekcijski poslovi inspektor II vrste. Razlika između otpusta i otkaza i tko ih daje? Otkaz se daje u pismenom obliku.ims.daje ga tijelo državne vlasti OTKAZ . financijski – planski i drugi stručni poslovi c) materijalno – financijski i računovodstveni poslovi (ekonom.državni službenik se otpušta istekom probnog roka i raspolaganja. financijski – planski i drugi stručni poslovi informatički poslovi opći i administrativni poslovi 5 godina staža može se zamijeniti s 4 godine radnog staža i dvije godine za redom ocijenjen „naročito uspješan“. te stručnoj spremi i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje razvrstavaju se u skupine te se utvrđuju jedinstvenim nazivima radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi u okviru iste skupine poslova. ali je dužan ostati u službi do isteka otkaznog roka Otpust . 93 / 126 . Službenici raspoređeni na položaje u odnosu na službenike u ustrojstvenoj jedinici kojom upravljaju su nadređeni službenici. Windows. inspektor I vrste. a 10 godina s 8 godina i 2 godine za redom „naročito uspješan“. Excel. POLOŽAJI – radna mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama.osim tijela.ic. kada je dvije godine uzastopce ocijenjen ocjenom “ne zadovoljava” Službenik ima pravo i dužnost ostati na poslu za vrijeme trajanja otkaznog roka. OTPUST . ovisno o njihovoj vrsti i složenosti. Radna mjesta državnih službenika i namještenika? Ovisno o stručnoj spremi kao općem uvjetu za raspored na radna mjesta utvrđuju se radna mjesta službenika:  radna mjesta I vrste zvanja – za koje je opći uvjet visoka stručna sprema (VSS)  radna mjesta II vrste – za koje je opći uvjet viša stručna sprema (VŠS)  radna mjesta III. Word.www. Ovisno o stručnoj spremi kao općem uvjetu za raspored na radna mjesta utvrđuju se radna mjesta namještenika  radna mjesta III. vrste za koje je opći uvjet srednja stručna sprema  radna mjesta IV. ima ga pravo dati državni službenik svakodobno. vrste – za koje je opći uvjet niža stručna sprema ili osnovna škola 460.

učinkovitosti rada i poštivanju službene odnosno radne dužnosti. uvećan za 0. Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici su – naročito uspješan. 467. Po povratku iz inozemstva.5% za svaku godinu radnog staža. Troškovi polaganja državnog ispita terete državno tijelo. Stručno usavršavanje? Službenici su dužni za vrijeme trajanja državne službe stručno se usavršavati za obavljanje poslova odgovarajuće struke.zaustavlja se u promicanju za vrijeme od 1 godine Drugi puta . Također sredstva mora vratiti ako odustane ili ne završi usavršavanje. a posebni dio ispita se sastoji od provjere posebnih znanja potrebnih za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga državnih tijela za koje se vježbenik osposobljava.) taj će se rok produžiti onoliko koliko je trajala privremena spriječenost. 463. Što ako se dobije ocjena "ne zadovoljava"? Prvi puta . 464. visokih učilišta i drugi posebno istaknuti stručnjaci – bez prijama u državnu službu. Opći dio zajednički je za sve vježbenike iste vrste bez obzira na poslove za koje se osposobljavaju. Ukoliko ne ostane dužan je vratiti cjelokupni iznos sredstava uloženih u usavršavanje. Državni stručni ispit mogu polagati i osobe koje nisu zaposlene u državnim tijelima ukoliko imaju dvostruko više radnog staža u struci od vremena trajanja vježbeničkog staža. ali osnovicu može utvrditi i Vlada). Osobe koje se zapošljavaju u državna tijela.otpušta se iz državne službe 465. bez obzira na razlog. Prije početka usavršavanja čelnik tijela i službenik sklapaju ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi državni ispit može se produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca. Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od 6 mjeseci. koju određuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u NN. Ako je službenik ocijenjen s ocjenom "naročito uspješan" dobiva jedan dan više za godišnji odmor. koji se temelji na podacima o stručnom znanju. može ići na usavršavanje u inozemstvo. Usavršavanje organiziraju i provode državna tijela u okviru svoje nadležnosti. porodiljski. Vježbenik može pristupiti polaganju državnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanog vježbeničkog staža. 94 / 126 . a sredstva se osiguravaju u državnom proračunu. Ocjenjivanje? Službenici i namještenici ocjenjuju se svake godine najkasnije do 31. a dužan ga je položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža. (Središnji državni ured za upravu). Ako u tom roku ne polože – prestaje državna služba istekom posljednjeg dana za polaganje. Word. Ako je službenik proveo najmanje dvije godine u državnom tijelu. Službenike i namještenike ocjenjuje čelnik tijela. zadovoljava i ne zadovoljava. a prilikom organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja dužna su surađivati s drugim državnim tijelima i visokoškolskim ustanovama. ožujak za prethodnu kalendarsku godinu.5% po stažu utvrđeni uredbom Vlade utvrđeni kolektivnim ugovorom Osnovica za izračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom (na temelju prosječne bruto plaće zaposlenih u RH. PLAĆA = osnovna plaća + dodaci PLAĆA = koef. Plaću im određuje Vlada RH. “zadovoljava” i “uspješan” 466.ic. Windows. uspješan. Koje su ocjene za namještenike? “ne zadovoljava”.. RADNOG MJESTA x OSNOVICA + 0. seminara i školovanjem na višu stručnu spremu od one koju imaju. Državni stručni ispit? Državni stručni ispit polaže se pred državnom ispitnom komisijom koja se ustrojava pri ministarstvu nadležnom za poslove državne uprave.ims.. Za provedbu usavršavanja odgovoran je čelnik tijela..www. Državni stručni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit. Ispit se sastoji iz općeg i posebnog dijela. Plaće državnih službenika? Plaću službenika čini osnovna plaća utvrđena sustavom platnih razreda. U slučaju privremene spriječenosti (bolovanje. na prijedlog neposredno nadređenog službenika. Program općeg dijela nadležan je za pojedino upravno područje. 462. službenik je dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena koliko je trajalo usavršavanje. Tko može biti imenovan u zvanje državnog savjetnika? Redovni profesor sveučilišta. Ostvaruje se putem tečajeva. Plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće. ali ne na vježbenička mjesta dužna su u roku od godinu dana položiti državni stručni ispit ako ga nemaju položenog. Ocjene mora biti obrazložena. O ocjeni se donosi rješenje.hr Informatički tutoriali za početnike. Sami snose trošak polaganja ispita. Powerpoint 461. Excel.

a ako se ne utvrdi do donošenja proračuna tada će je utvrditi Vlada. ako se ne očituju u roku od 15 dana smatra se da su suglasni. donosi se novo rješenje o rasporedu na radno mjesto. Kada je to rješenje o premještaju postalo konačno. 469.0. ako ima najmanje jednu trećinu staža potrebnog za postizanje najvišega platnog razreda u svojem zvanju 95 / 126 . Rješenje o premještaju donosi čelnik onog državnog tijela iz kojeg se službenik premješta (uz prethodni pisani sporazum s čelnikom državnog tijela u koje se službenik premješta). Izvanredno promaknuće? Državni službenik koji je tri godine uzastopce ocijenjen najmanje ocjenom “Uspješan”. − postavljenjem u više zvanje − imenovanjem na viši položaj ili − dobivanjem veće položajne plaće Državni službenik u tijeku službe ne može biti vraćen u niže zvanje od onog kojeg je stekao. 471. u istom ili drugom mjestu. Windows.hr Informatički tutoriali za početnike. ako ima najmanje polovinu radnog staža potrebnog za postizanje najvišeg platnog razreda u svom zvanju.65 . Redovno promaknuće? Državni službenici promiču se prema: − stručnoj sposobnost − uspjehu u radu − radnom stažu i − godinama službe − postavljenjem u viši platni razred odnosno utvrđivanjem prava na periodske povišice. Kolektivni ugovor – se donosi na temelju Zakona o plaćama u javnim službama. ako se to rješenje ne donese u roku od 3 dana.50  radna mjesta II. Nadzor – ministarstvo nadležno za poslove opće uprave. Powerpoint Vrijednost koeficijenta složenosti poslova radnih mjesta utvrđuju se rasponi koeficijenta u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinim vrsta i to za:  radna mjesta I. vrste 0. vrste 0. Prethodno dostavlja na mišljenje ministarstvu financija. ali na rok koji ne smije biti duži od 6 mjeseci.1. mora se u roku od 6 mjeseci osigurati smještaj za njega i njegovu obitelj.3. Platni razred određuje razvrstavanja ovisno o stručnoj spremi i godinama radnog staža. a radna mjesta namještenika uredbom Vlade. Zvanja službenika razvrstavaju se Zakonom. vrste 1.50 . Ugovor između Vlade i sindikata javnih službi.Ako se službenik koji je premješten ne javi na novu dužnost – prestaje državna služba.www. Hrvatski zavod za zapošljavanje. . 468. čelnik poništava rješenje o premještaju. Koliko ima platnih razreda i što određuje? Platnih razreda ima 26. Njime se utvrđuje osnovica za plaću.90 . ministarstvu nadležnom za pojedinu javnu službu i sindikatu. Premještaj? Službenika se može po potrebi službe premjestiti na drugo radno mjesto u istom ili drugom državnom tijelu. Suglasnost službenika za premještaj se traži ako ima više od 20 godina radnog staža ili ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike. ili tri godine ocijenjen ocjenom “Naročito uspješan” može se promaknuti u neposredno više zvanje neovisno o uvjetima potrebnim za redovno napredovanje. 470. Excel. HZZO. može se promaknuti u neposredno više zvanje neovisno o uvjetima potrebnim za redovno promaknuće. Privremeni premještaj – premještaj na drugo radno mjesto u istom ili drugom državnom tijelu. Službeniku koji se premješta u državno tijelo udaljeno više od 100 km od mjesta njegovog stanovanja. a do osiguranja uvjeta ima pravo na naknadu povećanih troškova.1. u istom ili drugom mjestu rada ili samo u okviru iste skupine poslova i ako su propisani uvjeti tog radnog mjesta isti kao uvjeti radnog mjesta na kojem se službenik nalazi u trenutku premještaja (savjetnik na mjesto savjetnika). Word.ic. Vrijednosti koeficijent radnih mjesta utvrđuje Vlada Uredbom.20  radna mjesta III. Zakon o plaćama u javnim službama – ovaj zakon se odnosi na sve koji svoje plaće primaju iz državnog proračuna i HZMO. vrste 0.75 Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše 3 plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću.ims.05 . a provodi upravna inspekcija pri ministarstvu.10  radna mjesta IV. Vlada uredbom utvrđuje poslove s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima.

Što je to položaj? Skup uvjeta potrebnih za stjecanje određenog zvanja te ovlasti i odgovornosti u upravljanju pojedinom ustrojstvenom jedinicom. a za državne službenike na položajima i o imenovanju na položaj. i ne snosi odgovornost. Rješenje o prestanku službe? Rješenje o prestanku državne službe mora se donijeti u roku od sedam dana od nastupa okolnosti koje su razlog za prestanak državne službe 486. 481. Da li se zakon o radu primjenjuje na državne službenike? 96 / 126 . Rješenje o postavljenju. kao i drugih odgovarajućih poslova. 484. osim ako bi time počinio kazneno djelo. Što je to zanimanje? Obavljanje srodnih poslova određene struke. Što je to službeničko mjesto? skup poslova za čije se obavljanje traži određeno zvanje. suprotan pravilima struke ili da može izazvati nenadoknadivu štetu. Word. Što je to radna ocjena? Ocjena stručnosti i učinkovitosti rada državnih službenika utvrđena na način i po postupku utvrđenom zakonom. radni staž i godine službe. Excel. službenici se mogu primati u državnu službu na određeno vrijeme. 480. 479.ic. kao i drugih posebnih uvjeta utvrđenih zakonom. nalog zadržati od izvršenja.www. dok traju izvanredni ili privremeni poslovi. Powerpoint 472. kao i radi zamjene duže vrijeme odsutnog državnog službenika. Windows. 476. pridržavajući se zakona.hr Informatički tutoriali za početnike. Prijam u službu na određeno vrijeme? Za obavljanje izvanrednih ili privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno i ne predvidivo povećao. Odgovornost službenika za štetu? Državni službenik dužan je naknaditi štetu koju je u službi ili u svezi sa službom namjerno ili krajnjom nepažnjom nanio tijelu državne vlasti odnosno štetu koju je tijelo državne vlasti imalo naknađujući građanima i pravnim osobama štetu koju su pretrpjeli namjerom ili krajnjom nepažnjom državnog službenika 485. 473. Postupak u slučaju nezakonitog naloga nadređenog? Ako državni službenik smatra da je izdani nalog nezakonit. ako je nalog potpisao ministar ili drugi čelnik tijela državne vlasti. Izvršavanje naloga čelnika? Državni službenik mora povjerene poslove obavljati savjesno. 474.ims. a njduže na 6 mjeseci odnosno do povratka odsutnog državnog službenika. drugih propisa i pravila struke. Što je to zvanje? Skup uvjeta za obavljanje poslova pojedinog službeničkog mjesta s obzirom na stručnu spremu. Posebne odredbe o namještenicima? U tijelima državne vlasti radna mjesta namještenika propisuju se pravilnikom o unutarnjem redu. Što je to struka? Posjedovanje potrebnih znanja iz pojedinoga znanstvenog ili stručnog područja koji su stečeni odgovarajućom stručnom spremom. Namještenici rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju: računovodstveni i uredski poslovi. te tehnički i pomoćni poslovi. Rješenjem se utvrđuje i rok trajanje službe. 478. ponovljeni pismeni nalog dužan je izvršiti. Što je to rješenje o imenovanju? Za državne službenike primljene u državnu službu donosi se rješenje o postavljenju u zvanja. o odmah dostaviti primjedbu nadređenog državnom službeniku koji je nalog potpisao ili neposredno višem tijelu državne vlasti. poslovi obrade podataka. dužan je o tome pismeno upozoriti nalogodavca. odnosno imenovanju donosi se i za državnog službenika koji mijenja zvanje ili položaj. Što je to rješenje o prijamu u državnu službu? O prijamu u državnu službu donosi se rješenje najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. u kom slučaju je ovlašten. odnosno položaj. Što je to stručna sprema? To je završeno školovanje određene razine o čemu je izdana javna isprava. 475. 487. 477. Državna služba na određeno vrijeme može se produžiti ali najduže na još 6 mjeseci 482. a koji nisu trajnijeg karaktera. kao i pridržavati se pri radu propisa o službenoj dužnosti i pravila službe 483.

ocjene su „položio“ i „nije položio“. opći se polaže usmeno.hr Informatički tutoriali za početnike. Excel.položaju. Ako na sam dan polaganja zbog zdravstvenih problema odustane od započetog polaganja – Državna ispitna komisija donosi odluku o odgađanju. a Zakon o radu samo ondje gdje to ne obuhvaća ovaj zakon. Troškove polaganja DSI – prvi puta snosi tijelo koje šalje osobu na polaganje. Ako osoba odustane od polaganja DSI. Izrada pisane zadaće traje 4 sata. U slučaju odgađanja DSI troškovi polaganja priznaju se za naredno polaganje.www. Stručni voditelj – osoba pod čijim se nadzorom obavlja vježbenička praksa .ims. 488. najkasnije u roku od 2 mjeseca i ponovno je dužan pisati novu prijavu. ako je ono bilo mijenjano Osoba mora primiti poziv za polaganje DSI najkasnije 15 dana do dana predviđenog za polaganje.prestanku službe . Ukoliko je službenik bio na usavršavanju na teret državnog proračuna duže od 4 mjeseca. Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika? odnosi se na sve službenike. Također osoba je dužna o odgađanju i o odustanku obavijestiti i tijelo koje ju šalje na polaganje. osim na službenike koji obavljaju stručne i administrativne poslove u pravosudnim tijelima. a posebni i pismeno i usmeno. moraju imati VSS i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima koji su u vezi s predmetima koje ispituju. prijava se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave i sadrži: – rješenje o prijemu u državnu službu. službenici se mogu usavršavati i na poslijediplomskim studijama u zemlji i inozemstvu. Obuhvaća redovite i povremene seminare. Ovisno o potrebama državnog tijela službenici se mogu stručno usavršavati u odgovarajućim službama institucija u EU ili u tijelima države kandidata u trajanju najviše do 6 mjeseci. odnosno rasporedu na radno mjesto – opis poslova tog radnog mjesta – preslika svjedodžbe ili diplome o završenom školovanju – preslika radne knjižice – dokaz o promjeni osobnog imena. a ako je potreba državnog tijela. Powerpoint Na državne službenike u pogledu radnih odnosa primjenjuje se samo Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti. Pod prvim polaganjem smatra se i popravni ispit koji se polaže prvi puta. koju određuje ministar nadležan za poslove opće uprave. Osoba koja ne položi tri ili više predmeta – smatra se da nije položila DSI i može pristupiti ponovnom polaganju. a ne odgodi.dužan je pomagati vježbeniku u pripremama za polaganje državnog stručnog ispita . Imaju pravo na naknadu.ic. smatrat će se da ispit nije položila. potpisuje ju predsjednik komisije. Word. 97 / 126 . Državna ispitna komisija.prijama u državnu službu . Dobiva se svjedodžba o položenom DSI. imenovanju i razrješenju . Državna ispitna komisija – čine ju predsjednik i dva člana.postavljenju. DSI sastoji se od općeg i posebnog dijela. Može se odgoditi DSI i to najkasnije 3 dana prije dana polaganja (obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove opće uprave).ima istu stručnu spremu i 5 godina radnog staža na poslovima za koja se vježbenik osposobljava STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – to je stručna izobrazba vježbenika i polaganje državnog stručnog ispita (DSI) u državnom tijelu. Windows.donosi odluku o pokazanom znanju. Koji su upravni akti u službeničkim odnosima? U službeničkim odnosima upravni akti su sva rješenja u kojima se odlučuje o svim pitanjima u vezi: . pravima obvezama i odgovornosti državnih službenika 489. dužan je ostati u službi u tijelu koje ga je uputilo na usavršavanje 2 godine neprekidno od dana povratka sa str. Osoba koja ne položi najviše 2 predmeta – upućuje se na popravni iz tih predmeta u roku od mjesec dana. usavršavanja. DSI – podnosi se prijava najkasnije 2 mjeseca prije isteka roka za polaganje. Tajnik Državne ispitne komisije ima dužnost za svaku osobu koja polaže ispit utvrditi: – identitet – upozoriti osobu na njeno pravo i obveze – uručiti temu pisane zadaće i potrebna tehnička i stručna pomagala i druge materijale za obradu – da li su plaćeni troškovi – voditi brigu o osobama koje polažu DSI za vrijeme pauze – prisustvovati usmenom dijelu DSI i voditi zapisnik – administrativno-tehnička obrada predmeta – dostaviti svjedodžbu osobi koja je položila DSI STRUČNO USAVRŠAVANJE: (obavlja se sukladno godišnjem planu kojeg utvrđuje Vlada) Obavlja se radi kontinuiranog unapređenja stručnosti službenika u toku rada.

Povjerenstvo predlaže listu kandidata na temelju koje čelnik državnog tijela odlučuje.ic.hr Informatički tutoriali za početnike. Windows. Powerpoint Za vrijeme trajanja usavršavanja službenik ostvaruje pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 98 / 126 . Word.ims. Excel.www. Natječaj za dodjelu stipendija – raspisuje nadležno državno tijelo i obavezno se objavljuje u dnevnom tisku. Osniva se Povjerenstvo koje sastavlja listu kandidata na temelju dokumentacije koja je dobivena na natječaju.

Na određeno vrijeme do 3 godine. Radnik stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.) 8. izvanrednog povećanja opsega rada i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe zaposlenik na zahtjev poslodavca mora raditi duže od punog radnog vremena. Što se uređuje Zakonom o radu? Ovim se zakonom uređuju radni odnosi u RH ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom. osobe koja traži zaposlenje i osobe koja se zaposli. Plaće? Poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor ne smije zaposleniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenog kolektivnim ugovorom. Probni rad? Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad koji ne smije trajati duže od 6 mjeseci. nije moguće zaštiti zaposlenika od štetnih utjecaja. organizacijom rada i zaštitom na radu. Zaposlenik (radnik) i poslodavac? Zaposlenik (radnik)u smislu ovog zakona je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca. Powerpoint ZAKON O RADU (Za službenike i namještenike nije potrebno ulaziti u dubinu. 9. Zabranjena je svaka diskriminacija (spol. 5. Ugovor o radu? Ugovorom o radu zasniva se radni odnos. primjeri. isplaćuju se nakon obavljenog rada (najkasnije do 15.ic.hr Informatički tutoriali. skraćeno radno vrijeme za poslove na kojima. uznemiravanje i spolno uznemiravanje. jezik. 2. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme i obvezuje stranke dok ga jedna od njih ne otkaže ili dok ne prestane na neki drugi način određen ovim zakonom. Tjedni odmor – nedjeljom u trajanju najmanje 24 sata neprekidno.www. Prekovremeni rad? U slučaju više sile. Poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust. 3. Windows. 7. Radno vrijeme? Puno radno vrijeme ne smije biti duže od 40 sati tjedno. osnovna plaća i otkazni rokovi. Prije stupanja radnika na rad poslodavac mu mora omogućiti da se upozna s propisima. otkazni rok je najmanje 7 dana. u narednom mjesecu za prethodni mjesec) isplaćuju se u novcu uz uručivanje obračuna plaće. Dnevni odmor – između dva uzastopna radna dana najmanje 12 sati. mjesto rada. također su diskriminacija – za diskriminaciju osobe koja traži posao može tražiti naknadu. vjera. dan otpočinjanja rada. naziv i vrsta rada. Godišnji odmor? Zaposlenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana. Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor i umjesto toga uzeti novčanu naknadu. Excel. Ako je ugovoren probni rad. Ugovor o radu prestaje:  smrću zaposlenika  istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme  kada zaposlenik navrši 65 godina i 20 godina staža osiguranja. očekivano trajanje ugovora. Jednake su za žene i za muškarce u istim poslovima. samo informativno) 1. nepuno radno vrijeme može se sklopiti ugovorom o radu. Word. Stanka – u toku dana najmanje 30 minuta. uz primjenu mjera zaštite na radu. nije drukčije određeno. koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom te objavljen. Prestanak ugovora o radu? Ugovor o radu sadrži: naziv stranaka s prebivalištem. trajanje godišnjeg odmora i redovitog radnog dana i tjedna.ims. 6. 4. za početnike. smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme. Ako ugovorom o radu nije određeno vrijeme na koje je sklopljen. najviše do 10 sati tjedno. Poslodavac u smislu ovog zakona je fizička ili pravna osoba za koju zaposlenik (radnik) u radnom odnosu obavlja određene poslove. ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore  dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog opće nesposobnosti za rad  sporazumom zaposlenika i poslodavca  otkazom (redoviti ili izvanredni)  odlukom nadležnog suda 99 / 126 .

otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje. plaćenog dopusta. Službenik ima pravo biti upoznat sa svim podacima u svom dosjeu. Poslodavac je dužan pribaviti i održavati postrojenja. otkazni rok je najmanje dva tjedna. vojne službe privremene nesposobnosti za rad itd. radove pod zemljom ili pod vodom. trojke. ako je zaposlenik u radnom odnosu kod istog zaposlenika proveo neprekidno 20 godina. Pripravnički staž traje najduže godinu dana.poslodavac je dužan omogućiti radniku (u skladu s mogućnostima i potrebama rada) školovanje. Zabranjen je rad maloljetnika u industriji od 19 do 07 i u izvan industrijskom radu 20 do 06. 10. 100 / 126 . uređaje. te na korištenje podataka iz središnjeg popisa koji se na njega odnose. Osobni očevidnik i središnji popis predstavljaju službenu tajnu. očekivano trajanje ugovora. poslodavac može zaposliti kao pripravnika. Za vrijeme trudnoće. a u poljoprivredi od 22 do 05. Štrajk se ne smije započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog ovim zakonom. a nakon toga polaže stručni ispit (ako je zakonom ili drugim propisom propisano) VOLONTERSKI RAD – je kada poslodavac uzme osobu koja je završila školovanje za takvo zanimanje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. četvorke do navršene 2. odnosno naknade plaće u roku od 30 dana od dana dospijeća. osnovna plaća. umjetnost). Otkazni rok? U slučaju redovitog otkaza.www. opremu. datum otpočinjanja rada. Štrajk? Sindikati ili njihove udruge više razine imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova ili zbog neisplaćene plaće. Štrajk se mora najaviti poslodavcu.hr Informatički tutoriali. poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz. zabranjen je noćni rad žena u industriji. NOĆNI RAD – rad u vremenu od 22 do 6 sati ujutro. porodiljskog dopusta. obrazovanje. otkazni rok.ic. naziv i vrstu rada. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD . PRIVREMENA I TRAJNA NESPOSOBNOST ZA RAD – dok je radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti privremeno nesposoban za rad zbog liječenja ili oporavka. poroda i njege djeteta radnica ima pravo na porodni dopust od 45 dana (28 dana) prije očekivanog poroda do godine dana djetetova života (obvezni porodiljni do 6 mjeseci djetetova života). Powerpoint Redoviti otkaz – prestanak potrebe za obavljanje određenog posla. ako zaposlenik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od godinu dana. razvoj i ćudoređe. ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA I ZDRAVLJA RADNIKA – prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavac ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom. odnosno udruzi poslodavaca protiv koje je usmjeren. Poslodavac je dužan u roku od 8 dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu na njegov zahtjev izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. Najveći otkazni rok je 6 mjeseci. UGOVOR O RADU sadrži naziv stranaka s prebivalištem.ims. osposobljavanje i usavršavanje. reklame. Windows. Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog trudnoće ili joj otkazati ugovor o radu. Osoba koja se prvi puta zapošljava u zanimanju za koje se školovala. ZAŠTITA MAJČINSTVA Žena ne smije obavljati osobito teške fizičke poslove. O davanju podataka iz središnjeg popisa odlučuju čelnici tijela. mjesto rada. ZAPOŠLJAVANJE MALOLJETNIKA – osoba mlađa od 15 godina ne smije se zaposliti (iznimno film. godišnjeg odmora. osobno uvjetovani ili loše ponašanje. Izvanredni otkaz – teška povreda obveze iz radnog odnosa. primjeri. za početnike. Excel. Malodobnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovo zdravlje. 11. poslodavac mu ne može otkazati. trajanju godišnjeg odmora i redovitog radnog dana i tjedna. odnosno prije provođenja drugog postupka mirnog rješavanja spora o kojem su se stranke sporazumjele. Word. 12. otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće. Ministarstvo obrade RH i Ministarstvo unutarnjih poslova RH samo vode središnji popis svojih službenika  Svako tijelo vodi osobne očevidnike službenika koji su u njemu zaposleni. otkazni rok počinje teći od dana dostave otkaza. godine djetetovog života. Otkaz? Otkaz mora imati pisani oblik.  Središnji popis službenika i namještenika vodi Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave prema stručnoj spremi. Za blizance. nazivima radnih mjesta i koeficijentima. Razdoblje volontiranja ubraja se u pripravnički staž i radno iskustvo. mjesto rada i pristup mjestu rada na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika.

radnik predaje radnu knjižicu poslodavcu. Word. Poslodavci imaju pravo po svom slobodnom izboru utemeljiti udrugu poslodavaca te se u nju učlaniti KOLEKTIVNI UGOVORI na strani poslodavca – 1 ili više poslodavac. AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE Ustupanje radnika drugom poslodavcu (korisniku) za obavljanje privremenih poslova.000 – 100.ic.hr Informatički tutoriali.. 10.ims. za svoj ili tuđi račun.000-30. poslodavac je dužan radniku vratiti radnu knjižicu. savjetovanjem.000 kn 101 / 126 . GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE Osniva se radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenih djelatnosti s ciljem zaštite i promicanja socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca.000 – 20. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU Radnici na slobodnim i neposrednim izborima tajnim glasovanjem biraju jednog ili više svojih predstavnika koji će ih zastupati kod poslodavca to je RADNIČKO VIJEĆE – koje štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca. suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem SINDIKATI I UDRUGE POSLODAVACA Radnici imaju pravo po svom slobodnom izboru utemeljiti sindikat te se u njega učlaniti. Powerpoint ZABRANA TAKMIČENJA RADNIKA S POSLODAVCEM – zakonska zabrana utakmice Radnik ne smije bez odobrenja poslodavca. udruga Stranke kolektivnih ugovora na strani radnika. RADNA KNJIŽICA Javna isprava na dan otpočinjanja rada.www.000 – 60.000 – 20. prava i obveze iz radnog odnosa miruju KAZNENE ODREDBE lakši prekršaji poslodavca kažnjavaju se novčanom kaznom od ……………. PRAVILNIK O RADU Dužan ga je donijeti poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika. VOJNA OBVEZA Za vrijeme služenja vojnog roka ili civilne službe. Windows.000 kn teži prekršaji poslodavca ……………………………………………………… 31. sklopiti poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac.sindikat ili udruga sindikata više razine koja je spremna i sposobna sredstvima pritiska štititi i promicati interese svojih članova prilikom pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora. primjeri.000 kn prekršaji udruga poslodavaca …………………………………………………… 5.000 kn prekršaji sindikata ……………………………………………………………… 5. za početnike. Excel. Na dan prestanka ugovora o radu.000 kn najteži prekršaji poslodavca…………………………………………………… 61.

10. koncepciji lokalne samouprave 3.1992. njihov djelokrug i ustrojstvo. Ovaj zakon se odnosi i na grad Zagreb. Europska povelja o lokalnoj samoupravi? Potpisana je 15.hr Informatički tutoriali. Zakonsko uređenje lokalne i područne (regionalne) samouprave? Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave. tjelesna i tehnička kultura − zaštita potrošača − zaštita i unapređenje prirodnog okoliša − protupožarna civilna zaštita 494. Ustavno uređenje lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ustavom se građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.njihovo područje određuje se na način propisan zakonom. odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog. Što su jedinice lokalne samouprave? Općine i gradovi . 491. Windows. putem zborova. Excel. Što su jedinice područne (regionalne) samouprave? Županije . kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. dostavljati sve potpisnice o svim izmjenama zakona. 492. financijski izvori lokalnih jedinica 9. ako Zakonom o gradu Zagrebu nije drukčije utvrđeno. a koja nisu Ustavom ili zakonom dodijeljena državnim tijelima i to: − uređenje naselja i stanovanja − prostorno i urbanističko planiranje − komunalne djelatnosti − brige o djeci − socijalna skrb − primarna zdravstvena zaštita − odgoj i osnovno obrazovanje − kultura − šport. Svaka se država potpisnica obvezuje na poštivanje 10 odredbi prvog dijela povelje koji govori o : 1. djelokrugu lokalne samouprave (njihovo obavljanje ne smije biti ograničeno od središnje ili regionalne vlasti) 4. referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih.ims. Word.ic. Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značaja i to osobito: − Školstvo (obrazovanje) − zdravstvo − prostorno i urbanističko uređenje 102 / 126 . zaštita područnih granica 5.12. uvjeti obnašanja dužnosti na lokalnoj razini 7. Powerpoint 6. u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od lokalnog značaja (imaju samostalnost odlučivanja u svom djelokrugu).1985. pravo udruživanja u lokalne jedinice 10.njihovo područje određuje se na način propisan zakonom. jednakog i općega biračkog prava.www. način rada njihovih tijela. nadzor nad njihovim aktima i radom i druga pitanja od značenja za njihov rad. godine u Strasbouru od zemalja članica Vijeća Europe. prilagođavanje upravnog ustroja i sredstava zadaćama lokalnih jedinica 6. upravni nadzor akata lokalnih jedinica 8. a RH prihvatila je načela i institute (odredbe) Europske povelje o lokalnoj samoupravi putem Zastupničkog doma Sabora dana 28. ustavnom i zakonskom temelju samouprave 2. za početnike. pravna zaštita lokalne samouprave Izvješće glavnom tajniku Vijeća Europe moraju. SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 490. 493. tj. Imaju pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značenja. Građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju lokalnim poslovima. primjeri.

497. prometnu. Excel.www. gospodarsku. grad i županija: − imaju statut (statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug. 499.000 može na svom području obavljati i poslove zakonom predviđene za županije. 495. jedinice su samostalne.). ustrojstvo i rad javnih službi. ovlasti i način rada. ustrojstvo. Iznimno. npr. Sjedište županije te svako mjesto s više od 10. zbog povijesnih ili prometnih razloga gradom se može proglasiti mjesto s manje od 10. ustrojstvo i djelokrug tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (tj. grad. Grad s preko 30. društvenu i samoupravnu cjelinu. Ustrojava se radi obavljanja poslova od područnog (regionalnog) interesa (značaja). Powerpoint − gospodarski razvoj − promet i prometna infrastruktura − planiranje i razvoj mreže obrazovnih. socijalnih i kulturnih ustanova.hr Informatički tutoriali. tijelima državne uprave. županiju? Lokalna samouprava je sustav organiziranja poslova i njihovog povjeravanja lokalnim jedinicama u njihov samoupravni krug. te oblici njihove suradnje) − pravne su osobe – mogu nastupati u postupku kao stranka − mogu imati svoj grb i zastavu – u pravilu preuzimaju povijesni grb. primjeri. Pojam "Veliki grad"? .unutarnje ustrojstvo i način rada. u pravilu. Što je zajedničko za općinu.način izbora članova poglavarstva 103 / 126 Statutom se određuje: . grb se sastoji od štita i sadržaja unutar njega − međusobno surađuju na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica − samostalne su u odlučivanju. Hum). te mogu radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje osnivati nacionalni savez jedinica lokalne samouprave 498. Word. Statut općine. Osniva se. ukoliko se osiguravaju uvjeti za njihovo obavljanje.nije posebna jedinica . za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu. zdravstvenih. Razlika između "jedinica lokalne samouprave" i "jedinica područne (regionalne) samouprave"? Ustrojstvo i djelokrug jedinica lokalne samouprave uređuje se statutom u skladu sa Zakonom. obilježja. Ustrojstvo i djelokrug poslova državne uprave mogu se prenijeti na tijela jedinica lokalne samouprave koja su u obavljanju tih poslova podređena sukladno zakonu. povijesnu. Dostavlja se županu u roku od 8 dana po donošenju.imaju preko 35. gospodarsku i društvenu cjelinu te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.ic. socijalnih i kulturnih ustanova Zakonom se može glavnom gradu Zagrebu utvrditi položaj županije.000 stanovnika (postoje izuzeci zbog povijesnih razloga.000 stanovnika . a podliježu samo zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. grad. za početnike. i to sve osim planiranja i razvoja mreže obrazovnih.000 stanovnika. Većim gradovima u Republici Hrvatskoj zakonom se mogu dati ovlasti županije. mjesna samouprava itd. i u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom RH i ovim Zakonom i podliježu samo nadzoru zakonitosti koji obavlja Vlada RH − pojedinu osobu mogu proglasiti počasnim građaninom (može se i opozvati) − mogu osnivati svoje udruge radi promicanja zajedničkih interesa − pod uvjetima utvrđenim zakonom mogu pristupati međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država. Predstavlja prirodnu. prirodnu. županija? OPĆINA – Jedinica lokalne samouprave. . Predstavlja urbanu. Statut sadrži: popis naselja oblike mjesne samouprave odredbu o ustrojstvu djelokrug . Tada su to jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave. grada. povijesnu. županije? Statutom se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.u njima je sjedište županija . Windows.djelokrug je isti kao kod grada uz dodatak nadležnosti nad izdavanjem lokacijskih i građevinskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju 496. provođenje referendumom. Općina. GRAD – Jedinica lokalne samouprave. ŽUPANIJA – Jedinica područne (regionalne) samouprave. gospodarsku i društvenu cjelinu te se u sastav grada mogu priključiti i prigradska naselja ako s gradom čine gospodarsku i društvenu cjelinu. zdravstvenih.ims. Područje općine ili grada određuje se nakon prethodno pribavljenog mišljenja stanovništva tog područja. Kakav status imaju općina.

osnivanje i rad jedinica mjesne samouprave .prijedlog općeg akta Raspisuje ga općinsko ili gradsko vijeće (predstavničko tijelo) na temelju prijedloga min.osnivanje i djelokrug rada mjesnog odbora Statutom općine. socijalnih komunalnih i drugih institucija.provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga . ako zakonom nije drugačije određeno 4. od važnosti za područje županije kao cjeline 5. Powerpoint . zdravstvenih. 104 / 126 . prosvjetnih. osigurava uvjete za uređenje prostora. vodi brigu o uređenju naselja. osniva javne ustanove i druge pravne osobe u skladu sa zakonom radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva općina.način rada tijela županije 500.ims. uređuje i druga pitanja u skladu sa zakonom Grad .www.njihov samoupravni djelokrug . obavlja i sve druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesom gradske zajednice za njezin gospodarski. upravlja općinskom imovinom 6. obrazovanju i odgoju. je neposredni način odlučivanja radi: . osigurava uvjete za razvitak gospodarskih. tjelesnoj kulturi i športu 5. kulturnih. ili min. 1/2 članova svih mjesnih odbora ili na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis općine ili grada (s područja jedinice). gradova i županije kao cjeline 7. grada određuje se:.ovlaštenja i način rada njihovih tijela i organa .ic. društvenih.utvrđuje ustrojstvo . kulturni i socijalni napredak. a nisu u nadležnosti drugih tijela . Posredno odlučivanje Odlučivanje preko predstavnika u predstavničkim tijelima. Word. Raspisivanje referenduma? Referendum o lokalnim pitanjima.pored poslova kojima se bavi i općina.promjene statuta općine ili grada . socijalnoj skrbi. usklađuje razvitak i mrežu odgojnih. uređuje i druga pitanja od zajedničkog interesa za općine. usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sastavu županije i županije kao cjeline 2. osniva javne ustanove i druge pravne osobe u skladu sa zakonom radi ostvarivanja određenih gospodarskih. obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture. komunalnih. 502. društvenih i drugih socijalnih interesa i potreba stan 7. komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje općine 2. primjeri. Windows. županije? Općina u okviru samoupravnog djelokruga: 1. Djelokrug poslova općine. kao i objekata infrastrukture. kvaliteti stanovanja.oblici suradnje jedinica lokalne samouprave Statutom županije uređuje se: . Oblici neposrednog i posrednog odlučivanja građana? Neposredno odlučivanje Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana (ako ga je moguće organizirati) u skladu sa zakonom i statutom općine odnosno grada. zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja. Excel. usklađuje stajališta općina i gradova o pitanjima o kojima odlučuju tijela državne vlasti 3.ustrojstvo i rad javnih službi .način izbora izvršnog organa . za početnike. komunalnim objektima. obavlja poslove koje su općine i grad prenijele iz svog samoupravnog djelokruga na županiju 6. gradove i županiju kao cjelinu u skladu sa zakonom 501.oblici konzultiranja građana . ili na prijedlog poglavarstva.unutarnje ustrojstvo . 1/3 članova gradskog vijeća (predstavničkog tijela). urbanističko planiranje te zaštitu čovjekovog okoliša 3. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci. određuje uvjete uređenja i zaštite prostora županije 4.hr Informatički tutoriali.broj članova poglavarstva . javnom zdravlju. Županija u okviru samoupravnog djelokruga: 1. kulturi. grada.

tj. Predstavničko tijelo ima predsjednika i do dva potpredsjednika. i županijska skupština (Grad Zagreb – gradska skupština) izvršna tijela . Raspuštanje predstavničkog tijela? 105 / 126 . Poslovnik predstavničkog tijela uređuje: − unutarnje ustrojstvo i način rada − donosi se većinom glasova svih članova predstavnika tijela − prava i dužnosti predsjednika Nositelji izvršne vlasti odgovorni su za obavljanje poslova državnih organa prenijetih u njihov djelokrug. gradonačelnika. u okviru prava i dužnosti.ic.općinsko ili gradsko vijeće.Vlada RH. Okvirni broj članova predstavničkog tijela određuje se statutom. Članove predstavničkih tijela biraju građani tajnim glasanjem.001 do 30. Ona donose akte (statut. Izbor se vrši na lokalnim izborima: 1/2 (1/4) članova bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira po jedan član 1/2 (3/4) bira se za područje cijele jedinice lokalne samouprave čini jednu izbornu jedinicu .000 stanovnika 13-19 članova /15/ − grad s više od 30.načelnik. Sjednice saziva predsjednik barem jednom u 3 mjeseca ili na obrazloženi zahtjev 1/3 članova. Windows. županiji i upisani su u popis birača. Prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se statutom jedinice lokalne samouprave. gradu. prema broju stanovnika jedinice: − općina do 3. Excel. Predstavnička tijela imaju predsjednika i dva potpredsjednika. 505.hr Informatički tutoriali. odluke i opće akte) u okviru svog djelokruga te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. prava i dužnosti predsjednika utvrđeni su poslovnikom. u skladu s ovim zakonom i statutom. Mandat i izbor članova predstavničkog tijela? Mandat članova predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima traje 4 godine. Građani imaju pravo predlagati vijeću donošenje akata uz 10 % birača 503.000 stanovnika 19-35 članova /25/ − grad Zagreb 51 član − županija 31-51 član /41/ 506.000 stanovnika 9-15 članova /13/ − općina i grad od 10. Mandat nije obvezujući. Koja tijela postoje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave? predstavnička tijela .ims. Odluka je obvezna za predstavničko tijelo. Word. Powerpoint Pravo glasovanja na referendumima imaju građani koji imaju prebivalište u toj općini. kojima se uređuje pitanje iz samoupravnog djelokruga − proračun i završni račun − poslovnik − bira i razrješava nositelja izvršne vlasti (načelnika. Statut proračun i završni račun donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela Djelokrug i način rada predstavničkog tijela utvrđuje se poslovnikom.kandidacijska lista Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom.općinsko ili gradsko i županijsko poglavarstvo nositelj izvršne vlasti . Djelokrug i ovlasti predstavničkih tijela? Općina.podliježu nadzoru zakonitosti .www. Donosi ga predstavničko tijelo većinom glasova) − odluke i opće akte. u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. primjeri. za početnike. članove poglavarstva) − osniva i bira članove radnih tijela vijeća odnosno skupštine − uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela (odbore i povjerenstva) − osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje djelatnosti od interesa − obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave Odluke donose većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina članova predstavničkog tijela. grad i županija su samostalne u odlučivanju u poslovima svog samoupravnog djelokruga . a isti se donosi većinom svih glasova. Predstavnička tijela donose: − statut (opći akt koji uređuje osnovna pitanja koja se tiču funkcioniranja neke lokalne jedinice. gradonačelnik i župan (obavljaju izvršne poslove lokalne samouprave) 504.000 stanovnika 7-13 članova /11/ − općina od 3. Mandat članova predstavničkog tijela izabranog na izvanrednim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima. župana i njihove zamjenike.001 do 10.

www.ic.ims.hr

Informatički tutoriali, primjeri, za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada RH, raspustit će predstavničko tijelo: 1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost RH, 2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana ustrojavanja (konstituiranja) tijela, 3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa, 4. ako ne izabere općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku od 30 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela ili od iskazanog nepovjerenja općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu, odnosno od podnošenja ostavke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, 5. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka (ostavkom 50 % članova predstavničkog tijela), 6. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca, 7. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun (do kraja tekuće godine +3 mjeseca), odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju, 8. ako u zakonom određenom roku ne donese prostorni plan, − u slučaju smrti, promjene prebivališta, prestanka državljanstva, poslovne nesposobnosti… − izbori se provode dva mjeseca nakon raspuštanja predstavničkog tijela Vlada RH će imenovati povjerenika (treba biti nestranačka osoba i ne iz članova vijeća) u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave: 1. kada raspusti njeno predstavničko tijelo 2. kada se u jedinici sukladno zakonu ne održe izbori za novo predstavničko tijelo 3. kada se ni u roku 90 dana od dana objave službenih rezultata ne konstituira predstavničko tijelo Ovlasti općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana preuzima povjerenik Vlade RH i njegova ovlast traje do dana konstituiranja novog predstavničkog tijela. 507. Biranje nositelja izvršne vlasti i članova izvršnih tijela? općina - općinsko poglavarstvo - općinski načelnik grad - gradsko poglavarstvo - gradonačelnik županija - županijsko poglavarstvo - župan Općenito, bira ih predstavničko tijelo i njima su odgovorni (vijećima i skupštini), te ih oni mogu i smijeniti. U općini i gradu koji ima poglavarstvo općinskog načelnika i gradonačelnika, biraju općinsko tj. gradsko vijeće iz reda svojih članova u skladu sa zakonom i statutom. Ako dužnost poglavarstva obavlja predstavničko tijelo, dužnost općinskog načelnika i gradonačelnika obavlja predsjednik općinskog odnosno gradskog vijeća (općina s manje od 3.000 stanovnika). Župana bira županijska skupština iz reda svojih članova u skladu sa zakonom i statutom. Imaju po dva zamjenika koji se biraju na isti način (većinom glasova). Zastupaju općinu, grad odnosno županiju . Predstavničko tijelo iz reda svojih članova bira i ostale članove poglavarstva (na 4 godine). Svaki član može biti zadužen za jedno ili više područja iz djelokruga lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Odgovorni su središnjim tijelima državne uprave. Upravljaju imovinom i izvršavaju odluke. Ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela za koji procijeni da nije u skladu sa zakonom ili drugim propisima te zatražiti da se u roku 15 dana uklone nedostaci. Inače je u roku od 8 dana dužan obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću. U općini do 3.000 stanovnika (i grad s manje od 10.000 stanovnika) može statutom odrediti da se za izvršne poslove ne bira poglavarstvo. Već da iste obavlja predstavničko tijelo. 508. Izbor članova izvršnih tijela (poglavarstva)? Članovi su u pravilu pročelnici upravnih odjela jedinica lokalne samouprave. Bira ga predstavničko tijelo većinom glasova svih članova. Broj članova mora biti neparan i utvrđuje se statutom: općinsko poglavarstvo 3– 5 općina s 3.001 – 10.000 stanovnika općinsko poglavarstvo 5– 7 općina s 10.001 – 30.000 stanovnika gradsko poglavarstvo 5– 7 grad s 10.001 – 30.000 stanovnika gradsko poglavarstvo 7– 9 grad s više od 30.00 stanovnika gradsko poglavarstvo 9 – 15 Grad Zagreb županijsko poglavarstvo 7 – 13 U općini do 3.000 stanovnika za obavljanje izvršnih poslova ne bira se poglavarstvo, već njegove dužnosti obavlja predstavničko tijelo (općinsko vijeće). 509. Općinski načelnik, gradonačelnik, župan – poslovi i odgovornost? − zastupa općinu, grad, odnosno županiju 106 / 126

www.ic.ims.hr −

Informatički tutoriali, primjeri, za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine, grada, odnosno županije − u obavljanju poslova iz svojeg samoupravnog djelokruga ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke – ako predstavničko tijelo to ne učini, dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave − obavlja poslove utvrđene statutom općine, grada, odnosno županije u skladu sa zakonom · · · ima, u skladu sa statutom i zakonom, do dva zamjenika koji se biraju većinom glasova svih članova općinskog vijeća, gradskog vijeća te županijske skupštine u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje ga jedan od zamjenika koje on odredi, u skladu sa statutom u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih zamjenika. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana – povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana za njihovo obavljanje

510. Djelokrug i ovlasti izvršnih tijela (poglavarstva)? Ustrojstvo, način rada i odlučivanja poglavarstva određuju se poslovnikom. Donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu donosi većinom svih članova. 1. priprema prijedloge općih akata 2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela 3. usmjerava djelovanje upravnih tijela (upravni odjeli i službe) jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad 4. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinca lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i statutom 5. obavlja druge poslove određene statutom − upravlja imovinom ( nekretnine i pokretnine, prihodi i rashodi) − predlaže proračun i odgovara za njegovo izvršenje − imenuje i razrješava pročelnike (čelnika upravnog odjela) Članove poglavarstva bira predstavničko tijelo na vrijeme od 4 godine. Predsjednik poglavarstva: − nositelj je izvršne vlasti − zastupa grad odgovoran je za obavljanje poslova državne uprave prenijete u djelokrug tijela jedinice lokalne samouprave − ima pravo zadržati od izvršenja opći akt predstavničkog tijela ako je njime povrijeđen zakon ili propis. 511. Pitanje povjerenja poglavarstvu? Najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela može pokrenuti pitanje povjerenja bilo kojem članu poglavarstva, načelniku, gradonačelniku, županu ili cijelom poglavarstvu. Ukoliko se izglasa nepovjerenje, izbor novog u roku od 30 dana (bivši radi do izbora novog). Ukoliko se izglasa povjerenje, 6 mjeseci se ne može podnijeti isti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja. 512. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokale i područne (regionalne) samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice, ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). Njihovo ustrojstvo uređuje se općim aktom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu sa zakonom i statutom. – poslove državne uprave – i poslove iz djelokruga samouprave Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo. Statutom županije upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo. Statutom županije mogu se za obavljanje nekih poslova iz njezina samoupravnog djelokruga osnovati upravna tijela i izvan njezina sjedišta. Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju službenici (upravni i stručni poslovi) i namještenici (prateći i pomoćni poslovi). U izvršavanju općih akata predstavničkog tijela, upravna tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba. Protiv akata općina i gradova, žalbe se ulažu županijskom upravnom tijelu, a protiv akata županijskog tijela nadležnom ministarstvu.

107 / 126

www.ic.ims.hr

Informatički tutoriali, primjeri, za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

Pročelnici upravnih tijela: − članovi su poglavarstva − 1/4 članova predstavničkog tijela može pokrenuti pitanje povjerenja poglavarstvu − glasuju vijećnici predstavničkog tijela 513. Što su mjesni odbori (gradske četvrti)? Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor osnivaju građani na svom zboru sa najmanje 10 % birača upisanih u popis birača naselja. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja odnosno grada, koji u odnosu na ostale dijelove čini razgraničenu cjelinu. Postupak osnivanja, djelokrug i ovlasti, utvrđeni su statutom grada ili općine. Mjesna samouprava ostvaruje se kroz mjesni odbor. U gradovima se statutom mogu se osnivati gradski kotari ili gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave. Djelokrug i ovlasti određuju se statutom. Mjesni odbor, gradske četvrti i gradski kotarevi su pravne osobe. 514. Tijela mjesnog odbora? Tijela mjesnog odbora su: - vijeće mjesnog odbora (upravlja radom mjesnog odbora) - predsjednik vijeća mjesnog odbora (predstavlja mjesni odbor, za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, načelniku ili gradonačelniku) Vijeće mjesnog odbora može sazvati zbor građana. donose program rada mjesnog odbora pravila i poslovnik financijski plan obavljaju ostale poslove utvrđene zakonom i statutom biraju ih građani, neposredno tajnim glasanjem, svake 4 godine Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana. Nadzor nad zakonitošću obavlja poglavarstvo koje može i raspustiti vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši statut ili ne izvršava poslove. 515. Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju prihode u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolažu. (vlastiti proračun) Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu sa zakonom. Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su: 1. općinski, gradski, odnosno županijski: · porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe · prihodi od stvari u njezinu vlasništvu i imovinskih prava (prihodi od vlastite imovine) · novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom 2. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinu vlasništvu, odnosno u kojima ima dio ili dionice 3. prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo 4. upravne pristojbe u skladu sa posebnim zakonom 5. boravišne pristojbe 6. komunalne naknade 7. naknade za uporabu javnih općinskih i gradskih površina 8. udio u zajedničkim porezima s RH 9. sredstva pomoći i dotacija RH predviđena u državnom proračunu 10. drugi prihodi utvrđeni zakonom Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose proračun. Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave, čine njenu imovinu i njome mora upravljati, koristiti se i raspolagati pažnjom dobrog domaćina. 516. Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? 1. opći akt odnose se na sve građane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (npr. Odluka o komunalnoj naknadi) predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom prije no što stupi na snagu, opći akt obvezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice – stupa na snagu najranije osmi dan od dana objave – iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave – opći akt ne može imati povratno djelovanje 108 / 126

a najkasnije 30-tog dana od dana podnošenja ostavke . − Nadzor nad pojedinačnim aktima vrši se kao i kod upravnog akta (rješenja. Članovima predstavničkog tijela prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju: . a ako nositelj ne postupa po njima.danom donošenja odluke o razrješenju dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo prije isteka mandata. Danom konstituiranja predstavničkog tijela prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog tijela. te će predložiti Vladi RH pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom RH. Danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika smatra se razriješenim i nositelj izvršne vlasti.www. tj. Nositeljima izvršne vlasti. Powerpoint osiguranje izvršenja općih akata te nadzora nad zakonitošću rada upravnih tijela. Povjerenike Vlade RH u jedinici lokalne. primjeri. 4.danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost. gradonačelnik i župan upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice. Državni nadzor i zaštita lokalne i područne (regionalne) samouprave? 1. · Protiv 2°akata podnosi se tužba Upravnom sudu. Nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkog tijela jedinice u njihovom samoupravnom djelokrugu obavlja tijelo središnje državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. a ona Ustavnom sudu RH (ako je opći akt neustavan ili nezakonit). vrše općinski načelnik. Ono će u roku od 8 dana ocijeniti osnovanost od obustave općeg akta i donijeti odluku o obustavi od primjene koju će dostaviti Vladi RH. · Ako je 1°rješenje donijela županija ili Grad Zagreb – žalba se podnosi nadležnom središnjem tijelu državne uprave (ministarstvu). mogu poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom 2. To pravo prestaje na vlastiti zahtjev. obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba skraćeni upravni postupak provodi se kod pojedinačnih akata kojima se rješava o: . njihovim zamjenicima te članovima poglavarstva prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju: . gradonačelnik. Windows. 3. zapošljavanjem. Raspuštanje predstavničkog tijela i zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu vrši Vlada RH na prijedlog središnjeg tijela državne uprave.danom izbora novog općinskog načelnika. 2. Nadzor nad općim i pojedinačnim aktima? − Obustave općeg akta dostavljaju se Središnjem državnom uredu koji odluku prosljeđuje Vladi RH. Nadzor nad obavljanjem prenijetih poslova državne uprave vrši nadležno ministarstvo koje je te poslove i prenijelo. odnosno područne (regionalne) samouprave imenovat će Vlada RH. odnosno poreza. Nositelji vlasti i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku dužnosti i to u visini prosječne plaće prethodnih 12 mjeseci.istekom mandata. da ostvaruju pravo na plaću. a njegove ovlasti preuzima povjerenik. zaključci). za početnike.obvezi razreza lokalnih poreza.ic. · Ako pomoćni akt donese upravno tijelo općine/grada – žalbu rješava upravno tijelo županije.danom imenovanja povjerenika Vlade RH. osim kada je ovim Zakonom drugačije određeno . Vlada RH može tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih poslova. Prava izabranih (imenovanih) osoba? Općim aktom predstavničkog tijela može se odrediti da nosioci izvršne vlasti i njihovi zamjenici svoje dužnosti obavljaju profesionalno. pojedinačni akt upravna tijela jedinica u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima. umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.hr Informatički tutoriali.danom kada ga predstavničko tijelo razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke na dužnost ili iskazanog nepovjerenja 109 / 126 . kao i druga prava iz rada. neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata svojih predstavničkih tijela – u slučaju neprovođenja općeg akta. obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je osnivač jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave 517. doprinosa i naknada koji su prihod jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave . gradonačelnika. a danom izbora nositelja izvršne vlasti prestaje dužnost povjerenika u cijelosti. kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti njegovog imenovanja odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja kadrovske poslove. Nositelji izvršne vlasti (općinski načelnik. 519. Ono može davati naredbe nositelju izvršne vlasti.ims. odnosno naknadu plaće. osim ako odlukom nije drugačije određeno . 518. odnosno župana . Sud može ukinuti akt u cijelosti ili pojedinu odluku unutar akta. odnosno župan) dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja statuta i općeg akta dostaviti pročelniku županijskog ureda. Excel.pravima . doprinosa i naknada. Word. Središnje tijelo državne uprave može obustaviti primjenu općeg akta.

521. i županu davati naredbe. kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti njegovog imenovanja 520. Brodsko-posavska Slavonski Brod 13. specifičan status grada i županije . Word. grb i zastavu. Primorsko-goranska Rijeka 9. gradonačelniku. Šibensko-kninska Šibenik 16.www. Zakon o Gradu Zagrebu? Ovim Zakonom se uređuje položaj. 524. U RH ima 20 županija plus Grad Zagreb koji ima položaj (status) županije. Excel. Državni nadzor i zaštita lokalne i područne (regionalne) samouprave? Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. /Granice rubnih naselja trebale bi se poklapati s katastrom . Županije u RH? · Zakonom o područjima županija gradova i općina određuje se njihov naziv i područje te uređuju i druga pitanja od važnosti za teritorijalno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave. Zadarska Zadar 14. · Granice se vode rubnim područjima katastarskih općina. Powerpoint . Većim gradovima u Republici Hrvatskoj zakonom se mogu dati ovlasti županije). Zagrebačka Zagreb 2. a ako ne postoji povjerenstvo. Osječko-baranjska Osijek 15. Istarska Pazin 19.službena evidencija jedinica ili dogovor. grada i županije. djelokrug i ustrojstvo Grada Zagreba. Virovitičko-podravska Virovitica 11. Varaždinska Varaždin 6. Karlovačka Karlovac 5. Ministarstvo financija nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.ic.hr Informatički tutoriali. Požeško-slavonska Požega 12. · Eventualni prigovor se dostavlja Vladi RH u roku od 30 dana. Vukovarsko-srijemska Vukovar 17. Splitsko-dalmatinska Split 18. 522. Grad Zagreb ima statut. 1. Međimurska Čakovec 21.danom imenovanja povjerenika Vlade RH. Krapinsko-zagorska Krapina 3. Djelokrug Grada Zagreba? 110 / 126 . Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar 8. odnosno granicama rubnih područja naselja gdje se ove dvije ne poklapaju./ Određeni su i nazivi mjesta u sastavu općina i gradova. Grad Zagreb je posebna i jedinstvena teritorijalna i upravna cjelina. Odluka Vlade je konačna i izvršna. Ličko-senjska Gospić 10.Zakonom se može glavnom gradu Zagrebu utvrditi položaj županije. Windows. Postoji mogućnost pokretanja sudskog spora. primjeri. Nadzor materijalnog i financijskog poslovanja? Predstavničko tijelo nadzire materijalno i financijsko poslovanje općine.ims. · Naziv jedinice lokalne samouprave određuje se ovim Zakonom prema nazivu naselja u kojem je njezino središte ili prema povijesnom i zemljopisnom obilježju. odnosno područne (regionalne) samouprave može općinskom načelniku. Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova državne uprave koji su prenijeti na tijela jedinice lokalne. Grad Zagreb ima položaj županije (tj. Dubrovačko-neretvanska Dubrovnik 20. Koprivničko-križevačka Koprivnica 7. Sisačko-moslavačka Sisak 4. · Naziv pojedinog naselja u sastavu općine ili grada određuje gradsko-općinsko vijeće u skladu sa posebnim zakonom. za početnike. Grad Zagreb posebna jedinstvena teritorijalna jedinica U sastavu pojedinih županija su kotarevi sa posebnim samoupravnim položajem i to: u županiji Sisačkoj je kotar Glina u županiji Zadarsko -kninskoj je kotar Knin 523.

pristojbe − prihodi od stvari u vlasništvu grada i imovinskih prava − prihodi od trgovačkih društava − prihodi od koncesija koje dodjeljuje gradska skupština − novčane kazne i imovinska korist za prekršaje koje grad propiše − udio u zajedničkim porezima RH… 528. prirez.za obavljanje poslova iz djelokruga Grada ustrojavaju se upravna tijela Grada Zagreba.ims.pročelnici odgovaraju gradonačelniku (predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave) ili povjereniku (ako ga imenuje Vlada RH) Mjesna samouprava– mjesni odbori i gradske četvrti – djelokrug.odluke se donose većinom ako je prisutna većina članova predstavničkog tijela . izbor potvrđuje predsjednik RH (izbor je jednak izboru župana) .hr Informatički tutoriali. samostalno raspolaže financijama. Word. izvršne vlasti · osniva i bira članove radnih tijela vijeća odnosno skupštine · uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela · osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje djelatnosti od interesa · drugi poslovi zakonom stavljeni u djelokrug Izvršna tijela – gradonačelnik – nositelj izvršnih poslova (izvršne vlasti) te predstavlja i zastupa Grad Zagreb . 525. 111 / 126 . osiguravaju prihode razmjerne rashodima za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga. uvjeti i oblici suradnje kao i međusobna prava i obveze u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa određuju se sporazumom Grada Zagreba i Zagrebačke županije. a ne odjele. u skladu sa zakonom – svrha im je ostvarenje interesa građana 526. povjeravaju se upravnim tijelima Grada Zagreba.gradonačelnik je predsjednik.ic. matičarstvo. koje čine gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije te po dva člana obje jedinice koje biraju njihova predstavnička tijela iz reda svojih članova. a njegovi zamjenici potpredsjednici Gradskog poglavarstva Upravna tijela – pročelnici – za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba . gradonačelnika. primjeri. za početnike. Radi toga osnivaju zajedničko vijeće. župana i njihove zamjenike te članove poglavarstva tj. Powerpoint − U okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada (iz svog samoupravnog djelokruga) i djelokruga županije (poslove državne uprave . odgovaraju gradonačelniku i gradskom poglavarstvu) . ovlasti i tijela gradskih četvrti i mjesnih odbora uređuju se Statutom. Odluke se donose većinom glasova svih članova zajedničkog vijeća. 527. upravnim tijelima upravljaju pročelnici (imenuju se na 4 godine. Ustrojstvo Grada Zagreba? Posebni oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su gradske četvrti i mjesni odbori.www. − Ima gradske urede.donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba.ima dva zamjenika iz reda članova gradske skupštine odgovoran Vladi RH .vrši nadzor nad zakonitošću akata koje donosi Gradska skupština – gradsko poglavarstvo – obavlja izvršne poslove Grada i poslove državne uprave koji su mu povjereni . naknade. Vijećem naizmjence po 3 mjeseca predsjedaju gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije. u pravilu. doprinosi. Predstavničko tijelo – gradska skupština – predsjednik i potpredsjednici . Financiranje Grada Zagreba? Kao i kod jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. su pročelnici upravnih odjela gradske uprave . sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ciljevi. Upravna tijela Grada Zagreba imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. imovinskopravne poslove…) te druge poslove u skladu sa zakonom. poslovnik. tj.bira ga gradska skupština na način i po postupku određenom poslovnikom. grada i županija. − Obavljanje poslova državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave i drugih poslova državne uprave utvrđenih posebnim zakonima. te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom: · donosi statut · donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga · bira i razrješuje općinskog načelnika. gradski ured za opću upravu. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva u svojem proračunu.odgovorno je gradskoj skupštini 9-15 članova . − vlastiti porezi. Odnos Grada Zagreba i Zagrebačke županije? Grad Zagreb i Zagrebačka županija međusobno surađuju radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa. Što se uređuje Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ovim se zakonom utvrđuju izvori sredstava i financiranja poslova općina.članovi gradskog poglavarstva. Excel.npr. Windows.članovi mogu profesionalno obavljati dužnost (51 član) .

Vlastiti izvori sredstava županije: 1. veličini. ugostiteljskim objektima… (mjesečno 100 kn) 3. godinama starosti i dužini plovila te ima li ono kabinu ili ne − porez na automate za zabavne igre – plaća onaj tko stavlja automate (skupina A: videoigre. Excel.00 kn po m2 korisne površine – podatke o mjestu i korisnoj površini.000. a plaća se u roku od 15 dana po dostavi rješenja − porez na tvrtku ili naziv – obveznici plaćanju su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti – do 2. prihodi od vlastite imovine: − porezi. klasi i kulturi zemljišta. javne ustanove. ne plaća se ako se na njih plaća PDV) – ne plaćaju ga: bračni drug. fizičke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvrđene posebnim propisima − porez na cestovna motorna vozila – plaćaju vlasnici registriranih osobnih vozila i motocikala prema snazi motora (u kW) i godinama starosti − porez na plovila – plaćaju vlasnici plovila i to za brod (jahta ili brodica) i za čamac (sportski. naknade za uporabu javnih. prihodi od vlastite imovine: − porezi. do 800. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. njihovi potomci te zetovi i snahe ako su živjeli u zajedničkom kućanstvu. vjerske zajednice. naknade. humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa. vrijednosnice i pokretnine vrjednije od 50. biljar. elektronski automati. ožujka godine za koju se utvrđuje porez. doprinosi i pristojbe − prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava − prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu. porezni obveznik mora dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez. prirez.www.hr Informatički tutoriali.000 kn (po stopi od 5%. Windows.000 stanovnika po stopi do 15%. fizičke i pravne osobe kojima daruje RH ili jedinica samouprave. ali. boravišne pristojbe u skladu s posebnim zakonom 112 / 126 . maslinike i vinograde te do 250. županijski porezi: − porez na nasljedstva i darove – za nekretnine.00 do 15. za početnike. simulatori i dr. upravne pristojbe u skladu s posebnim zakonom 5. primjeri. RH. krvni srodnici u ravnoj liniji.00 kn godišnje na voćnjake.ic. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje same propišu 4. te posvojenici i posvojitelji. porezni obveznik mora dostaviti do 31.00 kn po m 2 površine – podatke o mjestu i površini zemljišta. naknade. te od dotacija iz državnog i županijskog proračuna. braća i sestre. odnosno u kojima ima udio ili dionice − prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo 2. porezni obveznik mora dostaviti do 31.000. općinski. porezni obveznik mora dostaviti do 31. i drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonom (upravne pristojbe. grad ispod 30.000 stanovnika po stopi do 12%.00 kn po svakoj tvrtki ili nazivu − porez na korištenje javnih površina 3.00 kn godišnje na povrtnjake. Powerpoint 529. naknade.00 kn godišnje na oranice.00 do 5. odnosno gradski porezi: − prirez porezu na dohodak – općina po stopi do 10%. ožujka godine za koju se utvrđuje porez. doprinosi i dr. pikado i dr. Koji su izvori sredstava? Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stječu prihode iz vlastitih izvora. a plaća se u roku od 15 dana po dostavi rješenja − porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište – po jednom hektari u iznosu: do 500. od zajedničkih poreza. do 1. mehanički automati) u uporabu u zabavnim klubovima (min. ožujka godine za koju se utvrđuje porez. odnosno sjedište poreznog obveznika. Vlastiti izvori sredstava općine i grada: 1. a plaća se u roku od 15 dana po dostavi rješenja − porez na neizgrađeno građevinsko zemljište – od 1. gotovinu. Word. boravišne pristojbe.00 do 15.ims. grad iznad 30. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje same propišu 4. odnosno u kojima ima udio ili dionice − prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo 2. Crveni križ i dr. rekreacijski) prema snazi motora (u kW). komunalne naknade.00 kn po m2 korisne površine – podatke o mjestu i korisnoj površini. prirez. Grad Zagreb po stopi do 30% − porez na potrošnju – i to alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima (po stopi do 3% od osnovice na koju se plaća porez na potrošnju) − porez na kuću za odmor – od 5. općinskih ili gradskih površina…) Županijski porezi mogu se u cijelosti ili dijelom ustupiti gradu ili općini na čijemu je području prebivalište. zaklade i fondacije. površina objekta je 30 m 2 sa 5 automata). skupina B: fliper.00 kn godišnje na livade – podatke o mjestu. stolni nogomet. a plaća se u roku od 15 dana po dostavi rješenja − porez na nekorištene poduzetničke nekretnine – od 5. doprinosi i pristojbe − prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava − prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu.

i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca. · U proračunu se iskazuju: . na osnovi zahtijeva korisnika proračunskih sredstava. Proračun? · Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima proračun.proračun mora biti donesen prije početka godine za koju se donosi – u protivnom se donosi odluka o privremenom financiranju.može se vršiti do svote koja odgovara koja odgovara prosječnoj mjesečnoj svoti ostvarenih ukupnih proračunskih prihoda za zadnje tromjesečje protekle godine .donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave . Načini financiranja? 1. stalna rezerva 4. općine i grada . godišnji obračun proračuna 3.ic.ukupnu svotu predviđenih prihoda i rashoda . grada i županije – dijele se između države. Word.njima raspolaže poglavarstvo . · Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno ili na način utvrđen statutom i Državni ured za reviziju. · Prijedlog proračuna utvrđuje poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.korisnicima i . i drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonom Zajednički porezi su: 1. · Proračun ima opći i posebni dio. · Privremeno financiranje . prosinca godine za koju se donosi) · Županijsko poglavarstvo daje smjernice za izradu proračuna jedinicama lokalne samouprave na svojemu području. Excel.račun financiranja (iskazuje se zaduživanje i otplata duga) . a rashodi po osnovnim namjenama i to po grupama konta i po kontima) .ims. posebni računi 531. komunalne naknade.hr Informatički tutoriali.tekuću rezervu proračuna (za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove) . Powerpoint 6.nositeljima . · Sredstva koja tijela jedinice te ostali korisnici proračunskih sredstava ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti unose se u vlastiti proračun. općine.tijekom godine može mijenjati i dopunjavati svoj proračun (obavlja se po postupku koji je propisan za donošenje proračuna) · Proračun se može: . porez na promet nekretninama 530. proračun 2. grada i županije – dijele se između države.može raspolagati onim prihodima koji su bili uplaćeni u njen proračun do kraja godine . . općine. doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 7.odredbe o pravima i obvezama korisnika proračunskih sredstava glede izvršavanja proračuna Posebni dio sadrži detaljan raspored rashoda po: .svi prihodi koji pripadaju jedinici te svi rashodi za poslove iz njezina samoupravnog djelokruga . porez na dobit 3.visinu prihoda koji se izdvajaju u stalnu rezervu .svi primici i izdaci u svezi s imovinom u vlasništvu jedinice · Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.www. porez na dohodak 2.namjenama · Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave . za početnike. općinskih ili gradskih površina 8.bilancu prihoda i rashoda proračuna (prihodi su prikazani po izvorima i vrstama.donosi se za kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen (tj. naknade za uporabu javnih. · Proračun . · Jedinice sastavljaju bilancu imovine u kojoj iskazuju vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima. Windows.odluku o privremenom financiranju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave · Proračunska sredstva koriste se (štedljivo) za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.povećavati ili smanjivati ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda 113 / 126 – dijele se između države. primjeri. Izvršava se od 1. Opći dio sadrži: . siječnja do 31.

536. · Ministarstvo financija nadzire uporabu prihoda jedinica lokalne samouprave i uprave. ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva bila utvrđena. potres i dr. 533. poplava. travnja tekuće godine. Što se određuje Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ovim zakonom se uređuju izbori članova predstavničkih tijela (općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. za privremeno pokriće rashoda rabe se sredstva rezerve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.pozajmice proračunu ako se njegovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno 3. 114 / 126 . 537. · Poglavarstvo samostalno ili na način utvrđen statutom nadzire financijsko.razliku između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda . · Opći dio sadrži: . u okviru ukupnog obujma rashoda. Godišnji obračun proračuna? · Po isteku godine za koju je donesen proračun.) ili do objave odluke Vlade o raspuštanju predstavničkog tijela. 535. požar. svibnja tekuće godine. mogu se financirati preko posebnih računa. suzbijanje stočnih zaraza. ekološke nesreće.pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i rashoda proračuna . Prijevremene izbore također raspisuje Vlada RH odlukom o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava 538. planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drugačije rasporediti · Poglavarstvo može mijenjati visine sredstava za posebne namjene. nepogode. 532. djelotvornosti i svrsishodnosti uporabe sredstava proračuna. Posebni računi? Određeni rashodi utvrđeni posebnim zakonima i odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. biljnih štetočina i izvanredne djelatnosti tijela zaštite) 2.odredbu o načinu pokrića proračunskog manjka . Preko njih se financiraju neobvezni rashodi koji zahtijevaju utvrđivanje financijskih sredstava za više od jedne godine.izmijeniti ili dopuniti i tada kada. primjeri. · Predsjednik poglavarstva mora izvještaj o pregledu predložiti predstavničkom tijelu i odboru i u roku od tri mjeseca izvijestiti Ministarstvo financija o poduzetim mjerama na osnovi izvješća o pregledu. Redovni i prijevremeni izbori? Redovni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine.pregled nepodmirenih proračunskih obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave · Posebni dio u okviru bilance izvršenja proračuna sadrži rashode izvršene po: .odredbu o rasporedu viška prihoda . Stalna rezerva? Mogu se koristiti za: 1.nositeljima sredstava i po . glede sigurnosti.ukupnu svotu ostvarenih prihoda . Excel. za početnike. Powerpoint . Nadzor nad proračunom? · Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno ili na način utvrđen statutom i Državni ured za reviziju.podmirenje rashoda koji nastaju zbog izvanrednih okolnosti za koje sredstva nisu osigurana u proračunu (npr.www. suzbijanje zaraza. Tko raspisuje izbore? Izbore za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave raspisuje Vlada RH posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora. opsega i dinamike korištenja sredstava. Windows. ekonomičnosti.ic.osnovnim i potankim namjenama · Prijedlog godišnjeg obračuna proračuna utvrđuje poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ga predstavničkom tijelu do 15.ukupnu svotu izvršenih rashoda . poseban način upisivanja i korištenja sredstava. u svezi s poslovima države koji su preneseni na te jedinice. Mandat članova predstavničkih tijela traje do objave odluke Vlade o raspisivanju izbora (4 god. pouzdanosti. a isti je potrebno dostaviti tijelu za nadzor raspolaganja sredstvima do 15.hr Informatički tutoriali. materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika proračuna glede namjena.ims. predstavničko tijelo donosi godišnji obračun proračuna.pokriće proračunskog manjka 534. Word. · Ministarstvo financija može zahtijevati da Državni ured za reviziju pregleda financijsko poslovanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. radi neravnomjernog pritjecanja proračunskih prihoda izvršavanje proračuna ne može uravnotežiti. · Ako se.

www.ic.ims.hr

Informatički tutoriali, primjeri, za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

Mandat članova predstavničkih tijela izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima. U slučaju raspuštanja predstavničkog tijela, prijevremeni izbori moraju se održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne smije proći manje od 30 dana niti više od 60 dana. 539. Prestanak mandata prije njegovog isteka? Članu predstavničkog tijela mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima: − ako podnese ostavku – danom dostave pisane ostavke sukladno ZUP-u − ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost – danom pravomoćnosti sudske odluke − ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci – danom pravomoćnosti sudske presude − ako odjavi prebivalište s područja jedinice – danom odjave − ako mu prestane hrvatsko državljanstvo – danom njegova prestanka − smrću Člana predstavničkog tijela izabranog na stranačkoj/neovisnoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je bio izabran član, a kojega odredi politička stranka koja je predlagatelj liste, odnosno kod neovisne liste prvi slijedeći kandidat s liste. 540. Tko bira i tko može biti biran u predstavničko tijelo? Članove predstavničkih tijela biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina, koji imaju prebivalište na području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode. Članovi predstavničkog tijela biraju se na 4 godine (na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem). Za člana predstavničkog tijela može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode. Nitko ne može istovremeno biti član predstavničkog tijela i član poglavarstva iste jedinice. 541. Kandidiranje? Kandidate za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave mogu predlagati političke stranke registrirane u RH (pojedinačno i koalicija) i birači. Kada birači predlažu kandidate, kako bi kandidatura bila pravovaljana, potrebno je sakupiti: − 100 potpisa za općinsku listu − 150 potpisa za gradsku listu − 500 potpisa za županijsku listu, odnosno listu za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste. Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i matični broj za svakog potpisanog predlagatelja. 1. Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu jedinice najkasnije 12 dana od dana raspisivanja izbora. Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv predlagatelja. Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je "nezavisna općinska (gradska, županijska) lista" ili "nezavisna lista Grada Zagreba". Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi. U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena predloženih kandidata te nacionalnost, adresa i JMBG. 2. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste, kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista. 3. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste (abecednim redom poredane sve pravovaljano predložene liste), a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora. 4. Izborna šutnja → tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno 21 sat, zabranjena je svaka promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora. 5. Pravo na naknadu izborne promidžbe ostvarit će političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela. Visinu naknade utvrđuje Vlada RH najkasnije 20 dana prije dana izbora (bilo redovnih ili prijevremenih). 542. Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave? Broj članova predstavničkog tijela utvrđuje se statutom jedinice u skladu sa zakonom. 1/4 članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave bira se u izbornim jedinicama u kojima se bira po jedan član u svakoj. Izborne jedinice utvrđuju se odlukom predstavničkog tijela tako da se na približno isti broj birača bira po jedan član. 3/4 članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave bira se tako da područje

115 / 126

www.ic.ims.hr

Informatički tutoriali, primjeri, za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

čitave jedinice čini jednu izbornu jedinicu i da svi birači koji imaju prebivalište na području te jedinice i koji pristupe glasanju, biraju, na temelju kandidacijskih lista, sve članove predstavničkih tijela. Biraju se proporcionalnom izbornom metodom – cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u predstavničkom tijelu jedinice imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača. Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u predstavničkom tijelu jedinice. 543. Tijela za provedbu izbora? Tijela za provedbu izbora: - Državno izborno povjerenstvo - izborna povjerenstva u jedinicama (gradsko, općinsko i županijsko) i - birački odbori Državno izborno povjerenstvo RH propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, odnosno obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i neposredno nadzire rad županijskih izbornih povjerenstava i gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba. Stalni sastav → predsjednik (predsjednik Vrhovnog suda RH), 4 člana (imenuje ih Ustavni sud RH iz reda sudaca Vrhovnog suda RH i dr. istaknutih pravnika koji ne smiju biti članovi političkih stranaka) i njihovi zamjenici Prošireni sastav → određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi izbornih lista → 3 predstavnika većinske političke stranke i 3 dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka i njihovi zamjenici Ako se ne postigne dogovor o 3 predstavnika političkih stranaka i njihovim zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata pred Ustavnim sudom RH. Općinsko, gradsko, županijsko izborno povjerenstvo te izborno povjerenstvo Grada Zagreba Stalni sastav → predsjednik (dipl. pravnik), 2 člana i njihovi zamjenici → imenuje ih Državno izborno povjerenstvo Prošireni sastav → određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi izbornih lista → 2 predstavnika većinske političke stranke i 2 dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka i njihovi zamjenici Ako se ne postigne dogovor o 2 predstavnika političkih stranaka i njihovim zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata. Općinska i gradska izborna povjerenstva: - brinu za zakonitu pripremu izbora za članove općinskog/gradskog vijeća - imenuju članove biračkih odbora za općinske/gradske/županijske izbore - određuju biračka mjesta za općinske/gradske/županijske izbore - nadziru rad biračkih odbora - obavljaju sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području - na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuju općinske/gradske liste i sastavljaju zbirnu općinsku/gradsku listu - nadziru pravilnost izborne promidžbe za općinske/gradske izbore - prikupljaju i zbrajaju rezultate glasovanja na biračkim mjestima te kad se radi o županijskim izborima dostavljaju ih izbornom povjerenstvu županije - objavljuju rezultate općinskih/gradskih izbora… Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba: - brine za zakonitu pripremu izbora za članove Gradske skupštine Grada Zagreba - imenuje članove biračkih odbora za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba - određuje biračka mjesta - nadzire rad biračkih odbora - obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području - na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje gradske liste i sastavlja zbirnu listu za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba - nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba - prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području - objavljuje rezultate izbora za članove Gradske skupštine Grada Zagreba… Županijsko izborno povjerenstvo: - brine za zakonitu pripremu izbora za članove županijske skupštine - nadzire rad općinskih/gradskih izbornih povjerenstava - na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje županijske liste i sastavlja zbirnu listu županijskih lista - nadzire pravilnost izborne promidžbe - objavljuje rezultate izbora za članove županijske skupštine… Birački odbori → imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja → predsjednik i zamjenik (u pravilu trebaju biti pravne struke) te 2 člana i njihovi zamjenici → imenuje ih nadležno izborno povjerenstvo 5 dana prije održavanja izbora. 544. Provođenje izbora? – Glasovanje se obavlja na biračkim mjestima na području općine, grada i Grada Zagreba.

116 / 126

www.ic.ims.hr

Informatički tutoriali, primjeri, za početnike, Windows, Excel, Word, Powerpoint

– Nadležna izborna povjerenstva objavit će koja su biračka mjesta određena (ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti), s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije izbora. – Za svako mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja. – Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste. – Političke stranke i birači koji su predložili liste imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka. Imaju pravo biti nazočni glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe. Državno izborno povjerenstvo obvezatnim uputama podrobnije će utvrditi njihova prava i dužnosti te način praćenja provedbe izbora. 545. Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja? Glasovanje se obavlja na biračkom mjestu, glasačkim listićima tiskanim u državnoj tiskari pod neposrednim nadzorom Državnog izbornog povjerenstva. Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu jedinice sadrži: - naziv liste - ime i prezime nositelja liste - serijski broj Glasački listić popunjava se zaokruživanjem rednog broja ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje. Važeći glasački listić je onaj za koji se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao. Nevažeći glasački listić je: - nepopunjeni glasački listić - listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću tvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao - listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista Po završenom glasovanju birački odbor će: - najprije prebrojati neupotrijebljene glasačke listiće te ih zatvoriti u poseban omot - potom utvrđuje, prema popisu birača, ukupan broj birača koji su glasovali - i pristupa otvaranju kutije i prebrojavanju glasova Ako se prebrojavanjem glasova utvrdi da je broj glasova prema popisu veći od broja glasova prema listićima, vrijedi rezultat glasovanja prema glasačkim listićima. Ako se prebrojavanjem glasova utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. Kada birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu, dostavit će ga izbornom povjerenstvu općine/grada najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, a u njega će zabilježiti: - broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača - koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu - koliko je ukupno birača glasovalo - koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista - koliko je listića proglašeno nevažećim - i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje - eventualne primjedbe članova biračkog odbora - zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora 546. Troškovi za provođenje izbora? Sredstva se osiguravaju u proračunu jedinice, a njima raspolaže izborno povjerenstvo te jedinice. 547. Zaštita izbornog prava? · Ustavni sud RH obavlja opći nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora i rješava sporove u skladu sa zakonom. · Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnosti glasovanja. Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje. · Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova općinskog i gradskog vijeća rješava Županijsko izborno povjerenstvo. Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova županijske skupštine i Gradske skupštine Grada Zagreba rješava Državno izborno povjerenstvo. Prigovori se podnose nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva dopuštena je žalba Ustavnom sudu RH (rok podnošenja 48 sati). Ustavni sud RH dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati. 548. Izbore članova vijeća nacionalnih manjina u jedinicama samouprave? Članovi vijeća nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina biraju se tako da područje čitave jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Izbore za vijeća nacionalnih manjina raspisuje Vlada RH posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora. 117 / 126

opća načela prava 118 / 126 . tradiciju. 12 zemalja Europske unije umjesto vlastitom nacionalnom valutom. 3.ic. a broj 12 savršenstvo i jedinstvo – ta zastava zapravo simbolizira ujedinjenost europskih naroda i zemalja u jednu zajednicu 3.Europska zajednica za ugljen i čelik . svjetskog rata. te su više međudržavnoga karaktera. Taj slogan odražava različitost naroda koji žive u EU s obzirom na njihovu povijest. Načelo otvaranja granica – što daje mogućnost slobode kretanja ljudi. usluga i kapitala. nego slavi zajedničke vrijednosti europskih zemalja i simbolizira ideju slobode. 554. osnivanjem Europske zajednice za ugljen i čelik (Pariški ugovor . Kada je počeo proces – kratka povijest? Proces ujedinjavanja zemalja Europe započeo je nakon II. stup čine tri zajednice: . Primarno pravo – temeljni ugovori – temeljno pravo? Primarni izvori prava su: . a potom. Word. god.osnivački ugovori i . Windows.Europska zajednica za atomsku energiju 2. stup čini suradnja država u vanjskoj i sigurnosnoj politici 3. Europska unija ima službenu zastavu – zastava ima 12 žutih zvjezdica poredanih u krug na plavoj podlozi – krug simbolizira solidarnost i sklad europskih naroda. i obvezala se da će ih poštovati kao izvore nacionalnog identiteta.hr Informatički tutoriali. primjeri. Powerpoint 7. Druga su dva stupa pretežno u nadležnosti država članica.). Načelo stvaranja solidarnih struktura uvođenjem zajedničkih politika i odgovarajućih financijskih instrumenata. koristi se zajedničkom valutom EUROM (€) – za funkcioniranje eura brine se Europska središnja banka (u Frankfurtu. godine. Excel. jezik i druge posebnosti. Pravna načela 4. odnosno u načinu donošenja odluka. OSNOVE SUSTAVA EUROPSKE UNIJE 549. 551. 550. datuma koji je trebao mobilizirati sve snage. VALUTA – od 01.) kojima usvojeni pravni akti postaju sastavni dio nacionalnih pravnih poredaka država članica. Načelo supsidijarnosti 553.www.) definirana su načela o uspostavljanju velikog unutarnjeg tržišta najkasnije do siječnja 1993. 1. ZASTAVA – od godine 1986.Europska ekonomska zajednica i . roba. simfonije "Oda radosti" skladatelja Ludwiga van Beethovena službeno je postala himnom Europske unije – ona ne zamjenjuje nacionalne himne zemalja članica. mira i solidarnosti u Europi 2. god. Simboli Europske unije? 1. Na kojim se načelima temelji? Temeljem Bijele knjige (1985. Njemačka) 552. 1. siječnja 2002. Slogan Europske unije? Ujedinjeni u različitosti. dio 9.1957. HIMNA – godine 1985. osnivanjem Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (Rimski ugovori .). Unija je prepoznala te različitosti. kulturu.ims. Jedino prvi stup koristi postupke odlučivanja utemeljene još Rimskim ugovorima (iz 1957.1951. stup čini suradnja u pravosuđu i unutarnjim poslovima Osnovna razlika između prvog i druga dva stupa leži u stupnju ograničavanja ovlasti odlučivanja na razini država članica. za početnike. 2. Tri stupa Europske unije? Aktivnosti i nadležnosti EU često se opisuju pomoću trostupnog pročelja grčkog hrama.

Ugovor o Europskoj uniji – Ugovor iz Maastrichta (1992. jedinstvene valute. Word. istraživanje i tehnološki razvoj.) − Ugovor o Europskoj Uniji . 560. načela i političke ciljeve osnivačkih ugovora. Italija. gospodarska i socijalna kohezija. 557. 562. uvođenja građanstva Unije.uvođenje fleksibilnosti.(1986. 559. mjere koje se odnose na pravosuđe i unutarnje poslove te međunarodne ugovore koje je sklopila Europska zajednica. god.Uspostavile su zajednički okvir za dogovore o proizvodnji i distribuciji ugljena i čelika te autonomni sustav institucija koji će time upravljati idućih 50 godina (rok je istekao 23.(1951. Excel.(1957. Windows. Pravna stečevina? Pravna stečevina Europske Unije je skup prava i obveza koji sve države članice obvezuje i povezuje unutar EU-a. Ugovorom su postavljeni ciljevi ekonomske i monetarne unije. proširene ovlasti Europskoga parlamenta te pojednostavljen proces donošenja odluka u Vijeću ministara. siječnja 1993.Šest zemalja potpisnica Ugovora (Francuska.EEZ-om je ustanovljena carinska unija među državama potpisnicama (Belgija. mišljenja. Luksemburg i Nizozemska) osnivaju Europsku zajednicu za ugljen i čelik (EZUČ). Jedinstveni europski akt (1986. . a Ugovor o EEZ-u postao je Ugovor o EZ-u. veljače 1986.)? . preporuke) te sudsku praksu Suda Europskih zajednica. zajedničke vanjske i sigurnosne politike zajedničke obrambene politike. 561.Temeljna ideja EEZ-a bila je stvaranje zajedničkog tržišta široke palete proizvoda i usluga.)? Potpisan je 1992. zakonodavstvo usvojeno na temelju osnivačkih ugovora te presude Europskog suda. Svaka država koja želi postati članicom EU-a mora prihvatiti odluke iz osnivačkih ugovora i uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije.Euratom je postavio ciljeve razvoja istraživanja nuklearne energije i njezine upotrebe u civilne svrhe. Pravna stečevina EU-a ne predstavlja samo pravo u užem smislu. svjetskog rata). . kojim je prvi put značajnije modificiran Rimski ugovor o Europskoj ekonomskoj zajednici. a stupio je na snagu 01. Luksemburg. srpnja 2002. Ugovorom o Europskoj uniji ova je europska integracija iz pretežno gospodarske integracije prerasla i u političku uniju.) 558.jačanje uloge Europskoga parlamenta (već i broj odluka koje se donose postupkom suodlučivanja). Njime su zemlje članice (12 članica) uspostavile Europsku uniju. roba.ims. a zatim i obrane. nego ravnopravno ulazi u pravne akte Unije.hr Informatički tutoriali. Nizozemska i Njemačka) te su postavljeni temelji i temeljni ciljevi stvaranja zajedničkoga tržišta koje bi osiguralo slobodno kretanje ljudi. god. direktive. zaštita okoliša). godine. Sekundarno pravo? Sekundarni izvori prava uključuju pravne akte koje Vijeće EU-a donosi na temelju primarnog zakonodavstva (odluke. Powerpoint 555.)? . 556. 119 / 126 . Njemačka. Pariški ugovor (1951. . budući da obuhvaća: sadržaj. .) − Ugovor iz Nice .www. pokrenuta suradnja u području vanjskih poslova.)? Ugovor sadrži neke dodatke Ugovoru o Europskoj uniji i kao takav ne zamjenjuje druge ugovore.)? Jedinstveni europski akt je ugovor potpisan 18.) Ugovor iz Maastrichta − Ugovor iz Amsterdama .) . god.uspostavljena je Europska zajednica za ugljen i čelik − Rimski ugovori . Italija. uredbe.(1992.Njima su osnovane Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom).uspostavljene su Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju Ti osnivački ugovori postupno su se nadopunjavali: − Jedinstveni europski akt . . uske suradnje u pravosuđu i unutarnjim poslovima.ic. godine. Francuska.Cilj je bio očuvanje mira među pobjedničkim i pobijeđenim narodima Europe (nakon II. studenog 1993. Najvažnije izmjene uvedene Amsterdamskim ugovorom jesu: . usluga i kapitala. kao i ugovore zaključene između država članica u području djelovanja Europske unije.(1997. Njime su dani pravni temelji za stvaranje jedinstvenoga tržišta do 01. Rimski ugovori (1957.(2001. Osnivački ugovori? Osnovni postulati EU izneseni su u nizu ugovora: − Pariški ugovor . Belgija.) . Ovim aktom također su definirane nove nadležnosti Zajednice (socijalna politika. primjeri..). za početnike. . Stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji Europska ekonomska zajednica preimenovana je u Europsku zajednicu. deklaracije i rezolucije koje je EU usvojila. Ugovor iz Amsterdama (1997.

. . Windows.izmjene odredaba o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Ugovor iz Nice (2001.ic.)? Stupanjem na snagu Ugovora iz Nice te proširenjem na nove države članice promijenjen je sastav i način djelovanja Europskoga parlamenta.te isticanje borbe za većom zaposlenošću kao cilja Unije.mogućnost suspenzije države članice iz postupka donošenja odluka. 120 / 126 . Revizorskoga suda. suradnja među sudovima u civilnim pitanjima). primjeri. . Word. 563. Excel.uključivanje socijalnoga protokola u tekst Ugovora. Vijeća Europske unije.uvrštavanje Schengenskoga sporazuma u pravnu stečevinu EU. azil. Europske komisije. za početnike.hr Informatički tutoriali. Powerpoint . Gospodarskoga i socijalnoga odbora te Odbora regija.www. Suda Europskih zajednica. . .prenošenje dijela odredaba koje se odnose na suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova (treći stup) u prvi stup EU-a (vizni režim.ims.

ima i ovlasti za provedbu te upravljanje proračunom i politikama EU-a. 2. U sklopu institucionalnog trokuta Unije (Europska komisija. Od 1979. Samo ime Europska komisija ima dva značenja. Članovi Vijeća su resorni ministri država članica. tzv. za početnike. 4. povjerenika (po jedan iz svake države članice). Amsterdamskim ugovorom određeno je da glavni tajnik Vijeća djeluje i kao visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku.potvrda imenovanja i razrješenje članova Komisije. poljoprivrede. uključujući predsjednika i pet dopredsjednika.odobravanje godišnjega proračuna i druge. Načelo zabrane diskriminacije – Zabrana različitoga postupanja bilo izravno (zabrana izravne diskriminacije) ili neizravno (zabrana neizravne diskriminacije). superiornosti ili supremacije). a delegacije u trećim zemljama (uključujući i Hrvatsku). Svaki je od povjerenika nadležan za jedan ili više resora. Powerpoint 564. Načelo proporcionalnosti – Pravni akti EZ-a svojim sadržajem ne nadilaze ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva EU-a. Bez obzira na različit sektorski sastav ministara Vijeća. Ona je jedna od temeljnih i ujedno najveća institucija EU-a. Opća uprava za proširenje.ic. a broj zastupnika koji se bira u pojedinoj državi članici. Sjedište Europske komisije je u Bruxellesu. Ona je pravna osoba prema trećim zemljama. iako se neka zasjedanja i sastanci parlamentarnih odbora održavaju u Bruxellesu. 2. Povjerenike imenuje Vijeće EU-a. Windows. Također osigurava provedbu osnivačkih ugovora te ostalih usvojenih zakonodavnih akata EU-a. Mandat traje 5 godina. Europska komisija Izvršno tijelo Europske unije. prometa. 3. okoliša…). 566. Word.nadziranje rada Komisije i Vijeća EU-a. Vijeće ministara / Vijeće Europske unije Najvažnije je tijelo Europske unije.imenovanje pučkoga pravobranitelja. politika i programa aktivnosti Zajednice. koja predstavlja i štiti interese Zajednice.članova Europske središnje banke. . 565. djelomično u Luksemburgu. zastupnici se u Parlamentu biraju izravnim glasovanjem na mandat od 5 godina.www. U sklopu institucionalnoga trokuta Unije.ims. . Vijeće djeluje kao jedinstvena institucija. a zadužena je i za predstavljanje Europske unije na međunarodnoj sceni. . Europska se komisija često opisuje kao "motor integracije" s obzirom na to da ona ima isključivo pravo predlaganja pravnih akata. regionalnoj ili lokalnoj razini. to su tijela članice institucionalnog trokuta 121 / 126 . Europski parlament To je predstavničko tijelo svih stanovnika EU-a. Osim toga. Institucije Europske unije? 1.). Ovlasti Parlamenta su: . općih uprava (npr. primjeri. 3. ekonomije. Namjena je načela supsidijarnosti osigurati učinkovito donošenje odluka na razini što bližoj građanima. a dio je administrativnih službi smješten u Luksemburgu. Pravna načela? 1. Načelo supsidijarnosti? Načelo supsidijarnosti opće je načelo Zajednice prema kojem ona ne poduzima radnje (izuzev u područjima svoje isključive ovlasti). razmjeran je udjelu stanovnika te države u ukupnom broju stanovnika EU-a (455 mil. Excel. Opća uprava za unutarnje tržište…) · U širem smislu ime se odnosi na samu instituciju i njezine zaposlenike. Načelo nadređenosti prava EZ-a – Pravni akti Zajednice u pravnom sustavu država članica imaju višu pravnu snagu od nacionalnih zakona (poznato je i pod nazivom načelo prvenstva. koji se sastaju ovisno o temi o kojoj se raspravlja na Vijeću (npr. Sjedište Parlamenta je u Strasbourgu. a potvrđuje ih Europski parlament kojemu je Komisija odgovorna. . trenutačno broji 732 zastupnika (Ustavni će ugovor gornju granicu pomaknuti na 736). Predsjedanje Vijećem rotira se između država članica svakih 6 mjeseci po unaprijed predviđenom rasporedu (abecednim redom – ime države na njenom službenom jeziku). ministri vanjskih poslova.Revizorskoga suda i drugih institucija. osim ako one nisu djelotvornije od radnji poduzetih na nacionalnoj. Načelo dodijeljene ovlasti – Zajednica može donositi odluke samo u područjima u kojima su države članice takvu ovlast na nju prenijele. Svoja predstavništva ima u svim državama članicama EU-a. tj. god. koje donosi odluke i koje se može usporediti s nacionalnim zakonodavnim tijelima – parlamentima. suradnjom i savjetovanjem .sudjelovanje u donošenju zakonodavnih akata EU-a suodlučivanjem. · U užem smislu ime se odnosi na 25 članova Komisije. gospodarstva. koji ovisi o temi o kojoj se raspravlja. a u radu mu pomaže njegov zamjenik kojega izabere Vijeće jednoglasnom odlukom i koji je odgovoran za rad Glavnoga tajništva Vijeća.hr Informatički tutoriali. Vijeće EU-a i Europski parlament) Vijeće zastupa interese država članica. . Parlament predstavlja interese građana Unije.

Poljska. Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska). poštovanje ljudskih prava i pravnu državu. godine. a danas broji 46 članica.odgovornost za izravnu primjenu prava Zajednice u određenim slučajevima . Sud se sastoji od 25 sudaca revizora. nevladinih udruga). Četiri slobode jedinstvenog poslovnog tržišta? Jedinstveno ili unutarnje tržište je oblik gospodarske integracije koja ukidanjem tehničkih i administrativnih prepreka vodi stvaranju zajedničkoga tržišta. 9. koje daje mišljenja drugim institucijama. Sud se može pozvati da odluči o slučajevima koje podnose države članice. Austrija. Hrvatska.).ims. Excel. zaposlenika. Irska.). Odbor je osnovan Ugovorom iz Maastrichta. dovršen 01. Finska i Švedska (1995. 122 / 126 .opća odgovornost za tumačenje odredaba prava EU-a. Odbor trenutačno broji 317 članova. koje se sastoji od predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti. Njime se opisuje praksa susreta čelnika država ili vlada država članica EU-a tijekom kojih se određuju politički ciljevi razvoja Unije i njezinih politika. Sve članice Europske unije članice su i Vijeća Europe. usluga i kapitala. Sastoji se od 317 članova koje delegiraju tijela regionalnih i lokalnih vlasti država članica EU-a na četiri godine.). 567. 6. Po ugovorima Europsko vijeće nije institucija. 5. a njegovo je sjedište u Strasbourgu. Ciljevi proširenja Europske unije su povećanje sigurnosti. Latvija. Od svojih početaka Europska je unija doživjela pet valova proširenja. Rumunjska i Turska. Slovačka i Slovenija. godine deset europskih zemalja (Belgija. Windows. Njegova je funkcije dvojaka: . Sjedište Suda je u Luksemburgu. Luksemburg. po potrebi i češće. Europsko se vijeće održava tri puta godišnje.). drugo savjetodavno tijelo Europske unije. Europsko vijeće Utemeljeno je Jedinstvenim europskim aktom 1986. Word. godine. Sud Europskih zajednica Jedini je ovlašteni tumač odredaba osnivačkih ugovora EU-a. Italija. Sjedište je Revizorskoga suda u Luksemburgu. godine radi kontrole prihoda i rashoda Unije te dodjele proračunskih sredstava. 7. Irska i Velika Britanija (1973. Republika Hrvatske je članica Vijeća Europe od 1996. Litva. 569. Vijeće Europe također je aktivno u održavanju i promicanju europskoga kulturnoga nasljeđa. Danska. U prva četiri vala proširenja državama osnivačicama (Belgija. Malta. od kojih je peti.www.ic. četiriju sloboda – slobode kretanja ljudi. godine. Stupanjem na snagu Ustavnoga ugovora Europsko će se vije će uspostaviti kao zasebna institucija EU-a. Još su četiri države trenutačno kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji: Bugarska. pri čemu treba nastojati osigurati njegovu stalnu i jednaku primjenu. a zastupa interese regija i jedinica lokalne samouprave na razini Unije u procesima stvaranja te provedbi zajedničkih politika. Kriteriji za članstvo? Kriteriji iz Kopenhagena (1993. Francuska. vladavinu prava. uz Gospodarski i socijalni odbor. poštivanje ljudskih prava i prava manjina i prihvaćanje političkih ciljeva Unije. Grčka (1981. Francuska. dosad najveći val proširenja. stabilnosti te blagostanja na europskom kontinentu. Češka. Estonija. institucije Zajednice te pravne i fizičke osobe. Italija. za početnike.): (1) POLITIČKI: stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju. Europski revizorski sud Osnovan je 1977. a temelji se na ostvarivanju tzv. svibnja 2004. koje imenuje Vijeće ministara na šest godina. najčešće u sklopu procesa donošenja novih propisa EU-a. od po jednoga iz svake države članice. Nizozemska i Njemačka) pridružile su se Danska.hr Informatički tutoriali. ali u praksi je. (2) GOSPODARSKI: postojanje djelotvornog tržišnog gospodarstva te sposobnost tržišnih čimbenika da se nose s konkurentskim pritiscima i tržišnim zakonitostima unutar EU-a. Jedinstveno tržište čini samu srž današnje Europske unije. 8. Vijeće Europe To je međunarodna organizacija koja u državama članicama promiče demokraciju. (3) PRAVNI: usvajanje cjelokupne pravne stečevine EU-a (franc. Gospodarski i socijalni odbor Gospodarski i socijalni odbor savjetodavno je tijelo Europske unije sastavljeno od različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina (poslodavaca. Powerpoint 4. Portugal i Španjolska (1986. Luksemburg. Proširenje Europske unije? Proširenje Europske unije izraz je kojim se opisuje proces primanja u punopravno članstvo novih članica. On omogućuje istovjetno tumačenje zakona Zajednice na njezinu području putem tijesne suradnje s nacionalnim sudovima kroz prethodni postupak za tumačenje prava Zajednice. Mađarska. Odbor regija Odbor regija je. roba. Vijeće Europe osnovalo je 1949. Nizozemska. Obrana i promicanje tih vrijednosti u Vijeću Europe nije tek unutarnja stvar država. koji predstavljaju glas organizacija civilnoga sektora svih 25 država članica EU-a. acquis communautaire ). primjeri. nego zajednička odgovornost svih država članica. 568. Norveška. Petim valom proširenja članicama EU-a postali su Cipar.

Word. . pružanje usluga i kapitala. Sporazumom se uređuju opća načela. godine definirala pretpristupnu strategiju za države kandidatkinje.ims. . iako je prihvaćanje pravne stečevine EU-a važno. među ostalim. Europskom parlamentu i Hrvatskom saboru na snagu stupio 01. Cilj je pretpristupne strategije pružanje potpore i pomoći državama kandidatkinjama u pripremama za priključenje Europskoj uniji. stvaranje učinkovitog sustava državne uprave s ciljem osiguravanja učinkovitog procesa usvajanja i provedbe pravne stečevine EU-a). Ciljevi su toga sporazuma: . gospodarskih i pravnih). 574. 572.početak postupnoga usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva države potpisnice s pravnom stečevinom EU-a. usklađivanje zakona. Stoga je već na sastanku Europskog vijeća u Madridu (u prosincu 1995. Nacionalni program za usvajanje pravne stečevine Europske unije? Nacionalni program za pridruživanje Europskoj uniji dokument je kojim se određuju kratkoročni (jednogodišnji) ciljevi i zadaci državne uprave u procesu približavanja Europskoj uniji. 570. 123 / 126 . Naime. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nova je generacija sporazuma o pridruživanju ponuđena državama jugoistočne Europe obuhvaćenim procesom stabilizacije i pridruživanja. . Excel. vrlo brzo se pokazalo da je potrebno postaviti još jedan kriterij. Sporazum daje državi potpisnici status pridruženoga člana i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU-u. Navedeni kriteriji poznati su i pod nazivom kriteriji iz Maastrichta. Od 2004. . regionalna suradnja. osnivanje pravnih osoba.www. Nacionalnim se programom utvrđuje.nacionalni program za usvajanje pravne stečevine EU-a. plan usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Unije. stopa inflacije ne smije biti viša od 1. Tim se instrumentom također određuje financijska pomoć EU-a u ispunjavanju prioritetnih ciljeva te uvjeti vezani uz tu financijsku pomoć.promicanje gospodarskih odnosa dviju strana. pravosuđe i unutarnji odnosi.sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. koji je. . (4) nominalne dugoročne kamatne stope ne smiju iznositi više od 2 % u odnosu na kamatne stope triju zemalja Unije s najnižom stopom inflacije. nužno mora pratiti i odgovarajuće administrativno ustrojstvo. Windows. godine Plan provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju postao je sastavni dio Nacionalnoga programa.hr Informatički tutoriali. za početnike. slobodno kretanje roba. Riječ je o ovim kriterijima: (1) visok stupanj cjenovne stabilnosti. politike suradnje i financijska suradnja. a prioriteti su toga plana usklađeni s Europskim partnerstvom.5 % u odnosu na stopu inflacije u trima državama s najstabilnijim cijenama.razvijanje političkoga dijaloga između Unije i države potpisnice sporazuma. politički dijalog. Powerpoint Međutim. 573. Pristupno partnerstvo? Pristupno partnerstvo jedan je od instrumenata pretpristupne strategije EU-a namijenjene državama kandidatkinjama.pristupno partnerstvo i . primjeri. 571. godine. još je važnije osigurati njegovu učinkovitu provedbu i primjenu kroz odgovarajuće administrativno ustrojstvo.te programe pretpristupne pomoći. Pretpristupna strategija? U kontekstu najnovijega vala proširenja Europska je unija 1997. veljače 2005.ic. a javni dug više od 60 % BDPa. kretanje radnika. godine. Pretpristupna strategija uključuje četiri glavne sastavnice: . (2) proračunski manjak ne smije iznositi više od 3 % BDP-a. Tako je u Madridu postavljen četvrti kriterij kao preduvjet za članstvo: (4) ADMINISTRATIVNI: prilagodba odgovarajućih administrativnih struktura s ciljem osiguravanja uvjeta za postupnu i skladnu integraciju (kao što su jačanje administrativne sposobnosti. (3) sudjelovanje u europskom monetarnom sustavu najmanje dvije godine. provedba zakona i pravila tržišnoga natjecanja.postupno razvijanje područja slobodne trgovine između dviju strana te poticanje regionalne suradnje u sklopu procesa stabilizacije i pridruživanja. Republika Hrvatska potpisala je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 29.) zaključeno da provedbu svih reformi (političkih. listopada 2001. nakon ratifikacije u državama članicama EU-a. Kriteriji konvergencije? Kriteriji konvergencije predstavljaju gospodarske uvjete utvrđene Ugovorom iz Maastrichta kojima se procjenjuje spremnost zemalja EU-a za sudjelovanje u trećoj fazi Ekonomske i monetarne unije. Na temelju sporazuma o pridruživanju partnerstvom se određuju kratkoročni i srednjoročni prioriteti na putu k punopravnomu članstvu.

ISPA i SAPARD. . Hrvatska na putu u Europsku uniju? 2001.otpočinju pregovori (03. Programi pretpristupne pomoći? Pretpristupni fondovi EU-a su programi financijske i tehničke pomoći državama kandidatkinjama srednje i istočne Europe za pripremu za članstvo u Europskoj uniji.www.ims. . Sredstva dobivena iz pretpristupnih fondova su bespovratna. 576.RH podnosi zahtjev za članstvo u EU . listopad 2005. Word. Windows. primjeri. za početnike.ic. Privremeni sporazum? Privremeni sporazum je sporazum kojim se uređuju trgovinska pitanja iz sporazuma o pridruživanju između EU-a i države potpisnice sporazuma o pridruživanju. Trenutačno su tri fonda na raspolaganju državama kandidatkinjama – PHARE. Od 2007. . 577. biti će samo jedan fond (IPA). Excel.) ugovor o pristupanju datum ulaska u članstvo – status države pristupnice državno izaslanstvo pregovaračke skupine odbor za praćenje pregovora 124 / 126 . god. do trenutka stupanja na snagu sporazuma o pridruživanju. .prosljeđivanje zahtjeva ⇒ mišljenje komisije – Vijeće EU-a zadužuje komisiju da izradi mišljenje o zahtjevu RH za članstvo u EU .Europsko vijeće u Bruxellesu dodijelilo RH status kandidata za punopravno članstvo u EU 2005.RH dobila pozitivno mišljenje Europske komisije .uspostava ugovornog sporazuma – potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum 2003. Powerpoint 575.hr Informatički tutoriali.RH primila (i predala) Upitnik Europske komisije 2004.

Država pristupnica? Država pristupnica je država koja je ispunila kriterije za članstvo.hr NEKI VAŽNIJI POJMOVI: Informatički tutoriali. 581. Zapravo bi ispravno ime za zajednicu koja obuhvaća Europsku zajednicu za ugljen i čelik. Europsku komisiju. Europsku ekonomsku zajednicu i Europsku zajednicu za atomsku energiju bilo – Europske zajednice. svibnja 2004. Europsko vijeće odobrilo status države kandidatkinje za članstvo. 586. Također. ocjenjuje se postojeća razina usklađenosti te potreba daljnje prilagodbe zakonodavstvu EU-a. uključenje u EU kao cilj politike države podnositeljice te njezina spremnost za prihvaćanje svih ciljeva Unije. 584. Samo Sud Europskih zajednica i Prvostupanjski sud nisu u njegovoj nadležnosti. na primjer. Njime se utvrđuju područja u zakonodavstvu pojedine države kandidatkinje koja je potrebno prilagoditi zakonodavstvu EU-a. a u punopravno članstvo u EU ušle 1. godine izdala “Bijelu knjigu o pripremi zemalja srednje i istočne Europe za uključivanje u unutarnje tržište Europske unije” kao vodič pridruženim državama srednje i istočne Europe u procesu usklađivanja zakonodavstva u području uređenja unutarnjega tržišta.ims. temeljem pozitivnoga mišljenja Europske komisije. 585. Windows. koje su ugovore o pristupanju potpisale u Ateni 16. Pučki pravobranitelj istražuje na temelju primljenih pritužbi. 579. Ono je sredstvo vođenja nacionalnih zakonodavstava u poželjnom smjeru. Zahtjev za članstvo? To je kraće pismo koje potpisuje predsjednik države i/ili predsjednik vade države podnositeljice zahtjeva. Izrađuje ga Europska komisija na poziv Europskog vijeća. Taj dokument obrađuje 22 od ukupno 31 poglavlja propisa sadržanih u sklopu pravne stečevine EU-a. Vijeće Europske unije i Europski parlament. zaključila pregovore o članstvu u EU-u. u službenom govoru Europske unije spomenute se tri zajednice skraćeno nazivaju Zajednica.. Sastoji se od pitanja iz najrazličitijih područja funkcioniranja države podnositeljice zahtjeva. Excel.ic. Status države kandidatkinje trenutačno imaju Bugarska. Ponekad bijela knjiga slijedi zelenu knjigu. Europski pučki pravobranitelj? Europski pučki pravobranitelj istražuje pritužbe na nepravilan rad ustanova ili tijela Europske unije. a odgovore koje ta država pošalje. U kontekstu približavanja država srednje i istočne Europe europskim integracijama Europska je komisija 1995. godine. Word. 587. Država kandidatkinja? Država kandidatkinja je država koja je zatražila punopravno članstvo u Europskoj uniji i kojoj je. Mišljenje o zahtjevu za članstvo? To je dokument kojim se ocjenjuje sposobnost države podnositeljice zahtjeva da postane punopravnom članicom EU-a. Hrvatska. Europski pučki pravobranitelj ne ispituje pritužbe protiv 125 / 126 . Njime se ističe europska pripadnost države podnositeljice. No. potpisala ugovore o pristupanju s EU-om i koja čeka punopravno članstvo u Uniji. za prvi stup Unije. Bijela knjiga / Zelena knjiga? Bijela knjiga je vrsta dokumenta Europske komisije koji sadrži prijedloge budućih aktivnosti Zajednice u pojedinim područjima. travnja 2003. primjeri. 580. Screening služi kao temelj za bilateralne pregovore između država članica EU-a i države kandidatkinje za članstvo. kao i obveza koje proizlaze iz članstva u Uniji. 582.www. Europska zajednica? Ime Europska zajednica rabilo se u neslužbenom govoru (do pregovora o Europskoj uniji) za tri zajednice utemeljene ugovorima u Parizu i Rimu. Nove bi države pristupnice u travnju 2005. Postupak screeninga prva je od dviju faza u pregovorima o članstvu s EU. Mišljenje? Mišljenje (AVIS) je pravni akt neobvezujućeg karaktera koji donosi Vijeće EU-a ili Komisija i koji se upućuje državama i/ili pravnim osobama na temelju planiranih inicijativa EU-a. Ovaj se izraz u posljednje vrijeme najčešće odnosio na države srednje i istočne Europe te na Maltu i Cipar. ime Europska zajednica često se koristi za Europsku ekonomsku zajednicu. Europska komisija koristi kao jedan od osnovnih izvora na temelju kojih donosi odluku o zahtjevu za članstvo. Screening? Analitički pregled usklađenosti zakonodavstva. trebale postati Bugarska i Rumunjska. Zahtjev može pratiti dokument koji ga sadržajno podupire i u kojem se navode postignuća države podnositeljice zahtjeva u procesu približavanja EU. odnosno državi koja u to vrijeme njime predsjedava. Zahtjev se upućuje Vijeću EU-a. Te institucije uključuju. tj. ali može i samostalno pokrenuti istragu. Powerpoint 578. koju Komisija izdaje kako bi počela savjetovanje o nekom pitanju na europskoj razini. za početnike. Upitnik? To je dokument koji Europska komisija upućuje državi podnositeljici zahtjeva za članstvo u EU tijekom postupka razmatranja tog zahtjeva. 583. Rumunjska i Turska.

čak ni kada se pritužbe odnose na poslove vezane uz Europsku uniju.ims. gospodarska. Windows. Europski sporazumi prestaju se primjenjivati danom stupanja u punopravno članstvo EU-a. te baltičkih zemalja. demokracije. primjeri. Zaključuju se na neodređeno vrijeme. pravne države i tržišnoga gospodarstva. trgovinski aspekt (stvaranje područja slobodne trgovine). kulturna i financijska suradnja te usklađivanje zakonodavstva (posebice u području intelektualnoga vlasništva i tržišnoga natjecanja). Temelji se na načelima poštovanja ljudskih prava. za početnike. koji predviđa bilateralne i multilateralne konzultacije o svim pitanjima od zajedničkoga interesa. 588. Word. Europski sporazumi? Europski su sporazumi poseban oblik sporazuma o pridruživanju između Europske unije i pojedinih država srednje i istočne Europe.ic. Powerpoint nacionalnih.www.hr Informatički tutoriali. a sastoje se od ovih elemenata: politički aspekt. U razdoblju između potpisivanja i stupanja na snagu europskoga sporazuma na snazi su privremeni sporazum koji uređuju trgovinska i s njima povezana pitanja između pridružene članice i EU-a. 126 / 126 . Svaki građanin Europske unije i svaka fizička ili pravna osoba koja ima prebivalište ili ured registriran u državi članici Europske unije može se pritužiti pučkomu pravobranitelju pisanim putem – poštom. regionalnih ili lokalnih tijela vlasti. Osnovni je cilj sporazuma priprema pridruženih zemalja za priključivanje Europskoj uniji. faksom ili elektroničkom poštom. Excel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful