TAJUK 1 Teknologi Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi, konsep pengajaran, konsep teknologi pengajaran, peranan

teori pembelajaran, mengenalpasti domain teknologi pengajaran, dan menjelaskan fungsi domain tersebut. Tajuk ini juga membincangkan hubungkait konsep-konsep di atas. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Menjelaskan konsep dan prinsip teknologi pengajaran. Mengaitkan peranan teori pembelajaran dalam teknologi pengajaran. Mengenal pasti domain teknologi pengajaran. Menghuraikan peranan dan kepentingan teknologi pengajaran.

Subtajuk :
• • • •

Teknologi pengajaran Peranan Teori Pembelajaran Domain Teknologi Pengajaran Peranan dan kepentingan Teknologi Pengajaran dalam P&P

TEKNOLOGI PENGAJARAN

RENUNGAN 1. Apakah yang anda faham tentang istilah teknologi?. 2. Bagaimanakah teknologi digunakan untuk pembelajaran? Perkataan teknologi berasal daripada bahasa Yunani, “techne” yang bermakna kemahiran menggunakan pengetahuan secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatan teknologi terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Kata Heinich, Molenda dan Rusell (1969) “Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi prosesdan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakalakejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna, dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan.” Naim Hj. Ahmad (1990) mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai satu perkaedahan atau pendekatan yang memadukan secara harmonis, fungsi-fungsi pengurusan (organisasi

teknik dan cara penyediaan secara sistematik untuk penyelesaian kepada masalahmasalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran manusia. bahan. teori reka bentuk. yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulkan pembelajaran" (Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology) Kesimpulan: Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media. teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan" (Crowell (1971):Encyclopedia of education) "Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan. pengembangan (penyelidikan. FIKIR-FIKIR 1. pemilihan. penyusunan.dan personel). penggunaan dan pengurusan sumber yang sedia wujud. melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti pembelajaran secara sistematik dengan tujuan meningkatkan serta memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. teknologi pendidikan ialah satu proses merancang. "Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia. penerbitan. Apakah pengajaran? . pengurusan proses dan manusia yang terlibat melakukannya. Yusuf Hashim (1997). Apakah kepentingan teknologi pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 3. Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Pengajaran ? 2. organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran. Persatuan Komunikasi dan Teknologi Pendidikan (AECT) berpendapat bahawa teknologi pendidikan ialah satu bidang yang terlibat dalam kemudahan menyediakan pembelajaran untuk manusia menerusi pengenalpastian. penilaian. logistik. penggunaan dan penyebaran dan sumber ( mesej. membina. mereka bentuk. alat. manusia. peralatan. Keadaan pelajar juga ditekankan sebagai sebahagian daripada teknologi pendidikan kerana hal ini boleh mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

Mengikut perkembangan pendidikan di Malaysia terdapat tiga (3) teori pembelajaran yang seringkali menjadi rujukan dalam proses P&P iaitu teori tingkahlaku. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. dan teori konstruktivisme. sumber bahan kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. tenaga. Ini dapat membantu guru merancang. teori sains kognitif. Untuk memudahkan. Apakah pembelajaran? PERANAN TEORI PEMBELAJARAN RENUNGAN 1. Teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. . Bagaimanakah pemindahan pembelajaran berlaku? Teori pembelajaran menjelaskan bagaimana perlakuan dalam proses pembelajaran dalam suatu persekitaran berlaku.Teori bermaksud konsep. FIKIR-FIKIR Bagaimanakah teori pembelajaran dapat menentukan aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi pengajaran? DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN RENUNGAN 1. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. mengguna. membangun. istilah teknologi pengajaran akan digunakan seerti dengan teknologi pendidikan. konstruk. prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan. menyedia dan melaksanakan strategi P&P berbantu media yang berlandaskan teori pembelajaran yang sesuai. Teknologi pengajaran ialah satu proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. Apakah teori pembelajaran? 2.4. Amalan pula bermaksud pengunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Apakah peranan domain teknologi pengajaran? Domain Teknologi Pengajaran (1994) adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. Apakah domain teknologi pengajaran? 2.

seni penggunaan dan pengendalian untuk mencapai pengajaran yang berkesan dan bermakna. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. Senaraikan peranan lain teknologi pengajaran mengikut pengetahuan anda. .Teknologi pengajaran ialah satu komponen teknologi pendidikan yang merupakan satu gabungan harmonis dan sistematik antara perkakasan. manakala pengajaran adalah cara untuk mencapai matlamat ini. 2. FIKIR-FIKIR Berdasarkan analisis teknologi pengajaran. pembelajaran untuk mencapai matlamat yang dituju. perisian . Pembelajaran adalah matlamat. senaraikan lima domain teknologi pengajaran. Secara jelas nya teknologi pengajaran menekankan kepada keperluan dan proses pembelajaran yang berkesan. Huraikan maksud dan seterusnya terangkan fungsi bagi setiap domain teknologi pengajaran tersebut. AECT. Antara peranan teknologi pengajaran ialah: (a) Mengubah Peringkat Membuat Keputusan (b) Mengubah Sistem atau Pendekatan Pengajaran (c) Mengubah Pengalaman Pembelajaran FIKIR-FIKIR 1. Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? 3. Guru harus memahami maksud pembelajaran untuk mencapai matlamat yang dituju. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENGAJARAN DALAM P&P RENUNGAN Apakah peranan teknologi pengajaran terhadap pembelajaran? Bagaimana teknologi pengajaran memberi kesan terhadap pembelajaran? Tujuan teknologi pengajaran ialah untuk mengubah dan memberi kesan terhadap pembelajaran. Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? Bincangkan.

Pengajaran c. Pembelajaran d. Teknologi b. Teknologi Pengajaran .LATIHAN Nyatakan secara ringkas definisi konsep-konsep berikut: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful