VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

UGOVOR O OTPREMANJU - SEMINARSKI RAD -

MENTOR Prof. dr Radosav Momčilović

STUDENT Torbica Anita 05-228/09

BEOGRAD , decembar 2010.

................ OBAVEZE NALOGODAVCA.........8 3................................... LITERATURA..........9 4..................... fiksna i zbirna špedicija......................................................................................................ZALOŽNO PRAVO OTPREMNIKA (ŠPEDITERA)..........2....................................... Preduzimanje pravnih radnji..4...............................6 3...........................5 2..3............................7.........................................................11 8........................................................5 3.............................9 4......................................................................10 6..................................................................................1................8......................Izvršavanje komitentovih naloga......Prijem robe............6.......2.....Obaveštavanje otpremnika u eventualnim osobinama stvari..............................................................Zaštita komitentovih interesa.............................................ZAKLJUČAK...............................................................Nepotpuna...............SAMOSTALNO ISTUPANJE ŠPEDITERA........................................ VRSTE ŠPEDICIJE(OTPREMNIŠTVA).....UVOD........................................8 3...........................Ugovorne strane...4................................................. OBAVEZE OTPREMNIKA (ŠPEDITERA)............UVOD Ugovorom o otpremanju (špediciji)...............................1................................Određivanje pravca prevoznog puta (instradacija).......... obavezuje se otpremnik (špediter) da radi otpreme određene robe (stvari) zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca.........................................................9 4..................................10 5....... ugovor o Strana | 2 ..........................................Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju SADRŽAJ: 1........................................................................7 3........8 3...5.................Naknada troškova i davanje predujma........................................................................................................................... potpuna.........................................2.......................................................................................Čuvanje robe.............12 1........6 3.. Zaključenje ugovora o špediciji-otpremništvu.......9 4..............................9 4.................................................................................................................................................................................................................................................................4 2.....Unutrašnja i međunarodna špedicija.......................10 7.......................4 2...................1.........................................Isplata naknade............................................Plaćanje naknade kad to odbije primalac stvari................4 2......................................Obaveštavanje komitenta..............................2 2...........8 3................3.................6 3.............................................................................................................3..................................................3...............Obračun sa komitentom i naknada troškova..............................1..

ovih Opštih uslova iscrpno se nabrajaju špediterski poslovi. a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određene naknade. u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju više se opisno nabrajaju poslovi koje obavlja međunrodni špediter. koji ilustrativno mogu da posluže. 3 član 2. ispostavljanje i pribavljanje transportnih i drugih dokumenata za robu i vršiti druge poslove u vezi sa Špediterskim uslugama u spoljnotrgovinskom prometu. tj. kao i u ime i za račun nalogodavca. Otpremnik (špediter) zaključuje i mnoge druge ugovore privrednog prava. član 28. odnosno u svoje ime i za svoj račun. Grupacija za medunarodno špediciju. a nalogodavac se obavezujc da mu isplati određenu naknadu. osiguranjem povlastica i refakcija od vozara (popustima i povraćajima vozarine pod određenim slučajevima). Na osnovu napred navedenog. Međutim. svim prevoznim sredstvima i na svim prevoznim putevima. on može istupati. Švajcarska) ugovor o špediciji se tretira kao ugovor o član 827. Iz ovakve stilizacije delatnosti međunarodne špedicije. istovaru. u ime i za račun nalogodavca. pakovanju.4 Shodno članu 2.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju prevozu i druge ugovore koji su potrebni za izvršenje prevoza robe. Može se zaključiti. da ugovor o špediciji nije u svim pravnim sistemima podjednako tretiran. sklapa u svoje ime i za račun nalogodavca. u svoje ime i za svoj račun. nužno je istaći da je i Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju2 detaljnije navedeno šta se smatra poslovima međunarodne špedicije. Zakona o obligacionim odnosima. kao i poslova medunarodne špedicije (Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju). ugovor o špediciji se smatra samostalnim privrednim ugovorom i koji ima specifičnu pravnu prirodu. ali u isto vreme daje se i definicija da je špediter organizator otpreme i dopreme stvari. potrebno je istaći da ugovor o otpremanju (špediciji). na osnovu date definicije iz Zakona o obligacionim odnosima. Kod nekih zemalja (kao na primcr. pravima i obavezama ugovornih strana i druga pitanja regulišu i Opšti uslovi poslovanja međunarodnih špeditera Jugoslavije koje je izdalo Opšte udruženje saobraćaja Jugoslavije.1 Pored ovakve definicije iz Zakona o obligacionim odnosima. Tako na primer. organizovati prevoze različitim prevoznim sredstvima. obavezuje se špediter da radi prometa određene stvari. 1 2 4 Strana | 3 . ugovor o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza. istupajući pri tome u svoje ime a za račun komitenta. utovaru. 1. sortiranju. st. Tako se istim članom ovog Zakona. Francuska. zastupati i vršiti poslove u vezi sa carinjenjem robe. pretovaru. Opštih uslova poslovanja međunarodnih špeditera Jugoslavije Isti Opšti uslovi poslovanja medunarodnih špeditera Jugoslavije objavljeni su 1979. kod većine evropskih kontinentalnih zemalja. uskladistenju i osiguranju robe. kada se imaju u vidu obaveze špeditera iz ugovora o špediciji. može se konstatovati da se ugovor o otpremanju(špediciji)smatra posebnim ugovorom u privredi u okviru trgovinskih usluga kojim sc bave određene privredne organizacije. navodi da preduzeće i drugo pravno lice koje je upisano u sudski registar za poslove međunarodne Špedicije može organizovati otpremanje i dopremanje robe u međunarodnom saobraćaju u svoje ime i po nalogu i za račun komitenta i zaključivati ugovore o prevozu. ovog Zakona. kao i način zaključenja tog ugovora. te da obavlja i ostale uobičajene poslove i radnje. Ugovorom o špediciji. u Beogradu u izdanju Opšteg udruženja saobraćaja Jugoslavije-Grupacije za međunarodnu špediciju. kao i da obavi ostale uobičajene poslove i radnje.3 Pored navedene zakonske regulative u našoj zemlji o ugovoru o otpremanju odnosno špediciji.

podrazumeva se takav ugovor o otpremanju. Kod anglo-saksonskih zemalja. Jedna druga podela špedicije koja je učinjena s obzirom na međusobne pravne odnose izmedu otpremnika (špeditera) i komitenta je: nepotpuna. gde špediter preuzima na sebe obavezu da otpremi ili dopremi robu svoga komitenta. delimićna špedicija). potpuna. Pod unutrašnjom špedicijom odnosno otpremanjem.Pod nepotpunom špedicijom (ćista. 829. obzirom na područje na kojem se špedicija obavlja: unutrašnja i međunarodna špedicija. odnose nalogodavca i otpremnika koji nisu uređeni u ovoj glavi. pa se iz tih razloga i primenjuju pravila ugovora o komisionu. nego se izjednačava sa poslovima trgovinskog zastupništva(agenture). nego da sa vozačem zaključi poseban ugovor o prevozu.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju komisionu u transport. shodno primenjuju pravila o ugovoru o komisionu. podrazumeva da otpremnik (špediter) pored čisto špediterskih. fiksna i zbirna špedicija. Na osnovu napred iznetog. . -Potpuna spedicija. dok bipod medunarodnom špedicijom podrazumevaia se otprema ili doprema robe između dve ili više država. može se zaključiti da je jedna posebno značajna podela špedicije. ugovor o špediciji se ne smatra samostalnim pravnim poslom. fiksna i zbirna špedicija. potpuna. gde se otpremnikšpediter smatra samo jednom vrstom trgovačkog agenta. kao i da izvrši i druge pravne i tehničke radnje. kada je to predvideno ugovorom o špediciji.Nepotpuna. Zakona o obligacionim odnosima. VRSTE ŠPEDICIJE(OTPREMNIŠTVA) 2. 5 Čl. 2.5 Do toga dolazi. To je i čisti oblik otpreme -špedicije.Unutrašnja i međunarodna špedicija. Karakteristično je da i naš Zakon o obligacionim odnosima sadrži odredbu po kojoj se na". podrazumeva ona otprema ili doprema robe koja se obavlja unutar granica jedne države..1. 2. iz razloga što Zakon o obligacionim odnosima predviđa mogućnost da špediter zaključuje ugovor o prevozu i da preduzima druge radnje u ime i za račun nalogodavca (kao trgovinski zastupnik). odnosno trgovinskom zastupanju". ali ne preuzima obavezu da izvrši transport(prevoz) robe.. Strana | 4 .2.

. Opštim uslovima poslovanja ili običajima. . nego i vozarinu i druge transportne troškove za obavljeni prevoz. karakteriše se time što otpremnik (špediter) može pri izvršavanju dobijenih naloga da organizuje zbirnu otpremu.). Kod ugovora o otpremi (špediciji). predstavlja jedan od oblika potpune špedicije kod koje komitent plaća špediteru jedan fiksni (paušalni) iznos koji pokriva ne samo proviziju i troškove za čisto špediterske usluge.Fiksna špedicija (paušalna špedicija). zaključnice i špediterske potvrde smatraju se samo kao dokaznim sredstvima o postojanju i sadržini ugovora.6 2. U našoj državi u ulozi špeditera se pojavljuju privredne organizacije-preduzeća i društva. da vrši istovremeno otpremanje i dopremanje robe koja pripada njegovim različitim komitentima. Bclgija i dr. tj. kao komitcnt (nalogodavac). spada u red neformalnih ugovora. zaključuje u pismenoj formi zbog lakšeg dokazivanja i komplikovanosti samog posla špedicije (otpremništva). S druge strane. Zaključenje ugovora o špediciji-otpremništvu. Strana | 5 . pojavljuju se otpremnik (špediter) i komitent (nalogodavac). 6 U mnogim zemljama sc zahteva zaključcnje ovog ugovora u pismenoj formi (Francuska. (zbirna) špedicija. mada se u praksi najčešće.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju otpremnih poslova preuzima na sebe i obavezu da on izvrši prevoz robe.3. Ugovor o špediciji (otpremništvu). dopremu robe. Ovaj oblik špedicije je vrlo čest oblik jer po pravilu on zadovoljava interese komitenta i otpremnika. Pored otpreme i dopreme robe ove otprcmničke (špediterske) organizacije. Kod ove vrste špedicije dolazi do izvesne kombinacije izmedu ugovora o prevozu i ugovora o otpremanju (špediciji). odnosno da su kao takve upisane u registar kod nadležnog privrednog suda.Skupna 2. Usluge medunarodne špedicije mogu obavljati u našoj zemlji ona preduzeća i druga pravna lica koja su kao takva upisana u sudski registar za obavljanje poslova medunarodne špedicije. mogu obavljati i druge razne poslove predviđene ugovorom. ali ne mogu kupovati i prodavati robu ni za svoj račun ni za račun komitenta. odnosno privredni subjekti koji ispunjavaju propisane uslove za obavljanje špediterske delatnosti. a u istom prevoznom sredstvu i sa istom prevoznom ispravom.1. pojavljuje se fizičko ili pravno lice.Ugovorne strane. Kao ugovorne strane kod ugovora o špediciji-otpremništvu.3.

dokumenta. može izvršiti i naplata. špediter ima obavezu. faktički odnosno simbolički. Da bi ugovor o otpremanju (špediciji) mogao da bude izvršen. kao što su:sortiranje. Ona predstavlja potvrdu špcditera o prijemu robe na neopozivu otpremu od strane nalogodav-ca.Čuvanje robe. Postoji obaveza špeditera da pruži usluge svakom licu koje mu se obrati sa nalogom. pri plaćanju u spoljnotrgovinskom prometu robe jer se sa predajom banci. vrlo često. da obavi i određene tehničke radnje. 3. Špediter nema obavezu čuvanja robe. To bliže znači.1. Otpremnik (špediter) je u obavezi da upozori komitenta na nedostatke pakovanja robe kada je robu pakovao komitent ili neko treće lice. komitent je u obavezi da špediteru preda neophodna dokumenta koja su potrebna za obavljanje istog. da izvrši i carinjenje robe iako to ugovorom nije ni predviđeno. a od strane špeditera . da postupa po nalogu komitenta. 3. Kada se radi o međunarodnoj špediciji postoji obaveza špeditera kao otpremnika i dopremnika robe.otpremnika. posebnu ulogu pri čuvanju robe.. da odredi prevozni put (instradacija). kako ne bi došlo do oštećenja ili kvara robe. Pri prijemu robe.Prijem robe. da zaključuje potrebne ugovore. odnosno trećeg lica. a obavezan je i da obavesti komitenta o izvršenom skladištenju robe. kao da je špediter preuzeo robu. str. OBAVEZE OTPREMNIKA (ŠPEDITERA) Postoji više obaveza špeditera kao što su:da primi robu od komitenta. poslujući kao "dobar domaćin"-"dobar privrednik". Svakako. pakovanje i obeležavanje robe i dr. Međutim. da robu čuva.7 Pri carinjenju robe. da obaveštava komitenta i da izvrši obračun sa komitentom. ibid. da štiti interes komitenta. članice FIA-TA. u cilju otpreme ili dopreme.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju 3. tj. da on kao "dobar privrednik" mora da primeni pojačanu pažnju i da to čuvanje robe prilagodi prirodi i vrsti robe. sa pojačanom pažnjom koju je primio od komitenta ili od trećcg lica. Ona pored dokazne snage. 309 FIATA je izradila jedinstvcni obrazac špcditerske potvrde pod nazivom FCR (FORWARDING-AGENTS CERTIFICATE OF RECEIPT) koje mogu izdavati špediterske organizacije. kao pisane isprave .. sa neopozivim nalogom radi otpreme i stavljanja robe na raspolaganje primaocu. putem predaje robnih dokumenata. potrebno je da otpremnik (špediter) primi robu od komitenta ili trećeg lica u cilju otpreme ili dopreme.2.8 7 Đurović dr R. dok se ona nalazi kod vozara. Pored FCR špediterske potvrde. pojavljuju se i FCT 8 Strana | 6 . kada robu smešta u javno skladište otpremnik (špediter) je obavezan i za izbor skladištara. postaje vrlo pogodan dokument. imaju špediterske potvrde o preuzimanju robe od komitenta. Ovakav prijem robe može da bude realan. Otpremnik (špediter) je obavezan da čuva robu sa pažnjom do-brog privrednika.

9 Detaljnije o FBL teretnici. jer na bazi FBL špediterske teretnice za kombinovani transport. Tu se sa njegove strane. Preduzimanje pravnih radnji. medunarodni špediter preuzima obavezu da će izvršiti čitav transport i obezbediti celokupan transport robe od mesta preuzimanja do mesta isporuke i odgovornost špeditera prestaje tek u mestu odredišta sa predajom robe komitentu.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju 3. i Stan-ković dr M. On je dužan da pazi na izbor prevozioca i da pazi na pribavljanje urednih prevoznih isprava koje su potrebne za prevoz robe. 235 i 236. ima ulogu potvrdc špeditera. Kod ove FBL špediterske teretnice potrebna je pojačana pažnja špeditera i tada špediteri ne odgovaraju samo za pravilan izbor vozara već snose punu odgovornost u vezi sa prevozom robe. špediterske transportne potvrde FCT (FOR-WARDING . da je robu primio i da će robu isporuČiti u mestu opredeljenja podnosiocu ovakve potvrdc. Ista jc pogodna naročito za kombi-novane tninspoite. (Bliže o špediterskim potvrdama. izdavanje špediterske teretnice FBL (FIATA Combined Transport Bill ofLading) na bazi obrasca koji izdaje FIATA. autora Stakić M. vrlo često zaključuju ugovori o prevozu. na osnovu ovakve potvrdc može se odmah naplatiti protivvrednost za isporučenu robu za posao koji je obavio međunarodni špediter.). str. odnosno ovlasćenom licu. kvalitativno se menja položaj i odgovornost međunarodnog špeditera. 234 i 235. kada se radi o kombinovanom prevozu robe. u knjizi Stakić M. Ova špediterska transportna potvrda. osiguranju i skiadištenju robe. Špediter je obavezan da robu preda i na skladištenje i da o tome pribavi potrebne isprave. Beograd. . Međutim.. uz vraćanje ovakve isprave propisno indosirane. kako bi se komitentu omogućilo raspolaganje robom i u toku prevoza i ostvarivanje prava prema prevoziocu. jer transportni dokumenat kod samo jcdnog oblika transporta nc bi pružio za nalogodavčevog poslovnog partnera punu garanciju..AGENTS CERTIFICATE OF TRANSPORT). S druge strane.3. str. 1987. i Stanković dr M.9 Jedna od obaveza špeditera jeste i da zaključi ugovor o osiguranju robe kada je to prcdviđeno ugovorom o špediciji. Međunrodni transport i špedicija. Strana | 7 . Špediter-otpremnik je dužan da zaključi ugovor o prevozu robe sa transportnim preduzećem. Kada komitent nije naveo protiv kojih rizika treba izvršiti osiguranje. Beograd. onda je špediter u obavezi da robu osigura protiv onih rizika koji su uobičajeni za takve vrste robe u pojedinim vidovima prevoza (transporta). za izvršenje isporukc robe. Otpremnik (špediter) ima obavezu da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje koje su neophodne da bi se otprema ili doprema robe mogla obaviti. sem ako se ne radi o potpunoj špediciji. 1978. u knjizi Međunarodni transport i špedicija.

o nizu zaključenih pojedinih ugovora. smetnjama pri iz-vršenju posla. Otpremnik(špediter) je obavezan da svog komitenta izveštava o toku posla. špediter ima obavezu. dažbina.6. On posebno vodi računa o izboru lica sa kojima zaključuje pojedine ugovore (prevozioca. Kako špediter radi za račun komitenta. prevoznom sredstvu i načinu na koji treba otpremiti stvari. Otpremnik (špediter) je obavezan da izvrši instradaciju. Pri ovome je špediter obavezan da izabere onaj prevozni put koji je najpovoljniji za komitenta. osigurača. Špediter je obavezan da izvršava naloge svog komitenta.4. Tako on ima obavezu i da obezbedi zastitu prava svoga komitenta. Pored toga.Obaveštavanje komitenta. kad to nije ucinio komitent.Određivanje pravca prevoznog puta (instradacija).Zaštita komitentovih interesa.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju 3. 3. skladi-štara i dr. na ime prevoznih troškova. Na ugovoru o špediciji. po ovom pitanju se primenjuju ista pravna pravila kao i kod ugovora o komisionu.7. odnosno dopunske instrukcije. odnosno da odredi put kojim treba da se izvrši prevoz robe. ). da vozaru i drugim licima istakne potrebne prigovore i reklamacije. na primer. on mora da štiti i njegove interese.5. 3.Izvršavanje komitentovih naloga. o predaji robe primaocu i dr. Kada je komitent odredio prevozni put. taksa. 3. Opštih uslova poslovanja međunarodnih špeditera Jugoslavije je predviđeno da kad dispozicija ne sadrži nalog o prevoznom putu. Tako na primer. Kada je potrebno otpremnik je u obavezi da od komitenta traži nove. članom 26. špediter je ovlašćen da izabere odnosno kombinuje elemente koji bi bili najpovoljniji za nalogodavca. on je obavezan da preduzima i druge mere kako bi komitentu bili vraćeni iznosi koji su nepravilno naplaćeni. Tako je dužan da obezbedi verodostojne dokaze i isprave o oštećenju robe. da ga upozori ako taj njegov predlog nije dobar. Strana | 8 . postupajući sa pažnjom dobrog privrednika. troškova i dr. carine. u odnosu na treća lica.

Vrlo često.1.špediteru na-knadu prema ugovoru.špediteru. kao potrebnu sumu za troškove koji su neophodni za izvršenje naloga o otpremanju stvari (robe). 2) da isplati troškove i predujam otpremniku. Kada se otpremaju pošiljke koje sadrže dragocenosti. troškova osiguranja. 4. obaveza nalogodavca predstavlja u stvari i pravo špeditera. nalogodavac je obavezan da o tome obavesti otpremnika i saopšti mu vrednost stvari u času predaje.Obaveštavanje otpremnika u eventualnim osobinama stvari.8. Posto se radi o dvostranom pravnom poslu. OBAVEZE NALOGODAVCA Nalogodavac ima sledeće obaveze: 1) da isplati naknadu. Prilikom obračuna troškova obavlja se istovremeno i obracun provizije i troškova špeditera. naknadu vozarine. Tako na primer. na njegov zahtev.Isplata naknade.Naknada troškova i davanje predujma.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju 3. Nalogodavac je obavezan da isplati otpremniku . Strana | 9 . Tako on. nalogodavac je dužan da obavesti otpremnika kada se radi o otpremanju opasnih stvari i dragocenosti. carinjenja i drugo. Kada ugovorom ona nije predviđena. a u nedostatku ovoga. naknadu odreduje sud.Obračun sa komitentom i naknada troškova. naknada se plaća prema tarifi ili nekom drugom opštem aktu.2. 4. hartije od vrednosti ili druge skupocene stvari. 3) da obavesti otpremnnika (špeditera) o osobinama stvari i 4) da isplati naknadu koju primalac stvari odbije da učini. 4. kojima može da bude ugrožena sigurnost lica ili dobara ili naneta veća šteta. nalogodavac je obavezan da preda određenu akontaciju (predujam) otpremniku .3. ima posebno pravo na naknadu troškova koji su proizašli u vezi sa prevozom. 4. Kod fiksne špedicije ne dolazi do naknade troškova špeditera jer se smatra da su isti obuhvaćeni fiksnim iznosom koji komitent plaća otpremniku. Špediter ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova. skladištenja.

SAMOSTALNO ISTUPANJE ŠPEDITERA Špediter ima pravo da samostalno istupa i po osnovu ovoga prava on ima mogućnost da i sam obavlja neke poslove (na primer. sve dok takve stvari ima u državini ili dok ima u rukama ispravu. pa primalac stvari to odbije.). 6. Tada špediteru pripada naknada i za obavljanje tih drugih poslova.4. Strana | 10 . kao i naknada nužnih i korisnih troškova. radi obezbedenja naplate svojih potraživanja koji su nastali u vezi sa ugovorom o otpremanju.Plaćanje naknade kad to odbije primalac stvari. kontrolu kvaliteta i količine i dr.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju 4.ZALOŽNO PRAVO OTPREMNIKA (ŠPEDITERA) Otpremnik ima pravo zaloge na stvarima koje su mu predate na otpremanje i u vezi sa otpremanjem. Špediter ima pravo zaloge. Ako je ugovoreno da primalac stvari isplati potraživanja otpremnika-špeditera. 5. pomoću kojih može da raspolaže njima. odnosno to predstavlja obavezu na-logodavca. špediter ima pravo da takvu isplatu naknade traži od nalogodavca. prevoz.

dolazi do odgovornosti špeditera. S druge strane. Strana | 11 . ) ali ne odgovara i za njihov rad. kubaturu. špediter je dužan u svakoj prilici postupati kako to zahtevaju interesi nalogodavca i s pažnjom dobrog privrednika. tada špediter nije odgovoran komitentu za rad podšpeditera i tada se smatra da je podšpediter punomoćnik komitenta. Takođe. kako je predviđeno i članom 38. ako ih ne ispuni uredno. podšpediter je odgovoran špediteru.ZAKLJUČAK Otpremnik je odgovoran komitentu u svakom slučaju kada ne ispuni svoju ugovornu obavezu ili kad tu obavezu ispuni neuredno ili samo delimično. Osim toga. Inače. Špediter. Smatra se da je usluga špeditera. špediter odgovara i za izbor vozara kao i za izbor drugih lica sa kojima je pri izvršavanju naloga sklopio ugovor (skladištenjc robe i dr. Kada je otpremnik poverio neke poslove u vezi sa izvršenjem komitentovog naloga nekom svom podšpediteru (korespondentu). špediter-otpremnik je odgovoran samo za izbor vozara. belgijskom i holandskom pravu) špediter-otpremnik je odgovoran i za ostvarenje prevoza. tj. Smatra se da je špediter odgovoran za broj komada.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju 7. on je odgovoran komitentu za štetu koja bi nastala nepravilnim izvršenjem naloga od strane takvog lica-podšpeditera. kad ne obezbedi njegova prava prema trećim licima. otpremnika ispravno izvršena kada je pošiljka dalje otpremljena. tako da špediter prema njemu ima pravo regresa. Kada je podšpeditcr određen komitentovim nalogom. sadržaj i vrednost stvari. U ovakvim slučajevima špediter jc obavezan preduzeti sve potrebne mere radi osiguranja nalogodavčevog prava na naknadu štete. kad ga ne upozori da neki od njegovih naloga nije dobar i dr. samim ugovorom o špediciji. Po jednom. kao i za oznake koleta koje su vidljive. Špediter odgovara komitentu i kad ne vrši nadzor nad uskladištenom robom. Po pitanju odgovornosti za štetu koja nastane na robi dok se nalazi kod vozara postoje dva gledišta. ako nije izvršio izbor sa pažnjom dobrog privrednika. tj. Opštih uslova poslovanja međunarodnih špeditera Jugoslavije. Takva odgovornost uvek postoji kada je špediter za primljenu robu izdao posebnu špeditersku teretnicu FBL po kojoj on ne odgovara samo za izbor vozara nego i za njegov rad i rad drugih učesnika pri prevozua što je ugovorom o otpremi predviđeno. kvalitet. otpremnik ne odgovara za štetu nastalu usled više sile ili svojstava samih stvari. sem ako je tu odgovornost preuzeo ugovorom. otpremnika i u slučaju kada on ne ispuni naloge komitenta. u onom stanju u kojem je primljena. On ne odgovara za težinu. kad ga ne obaveštava uredno. odnosno kada je izdao komitentu špeditersku teretnicu FBL i kada postoji puna odgovornost špeditera (kako za izbor vozara tako i za njegove propuste). a po drugom gledištu (koje važi u francuskom. pa samim tim i za štetu koja nastane dok se roba nalazi kod vozara.

3 član 2. . autora Stakić M. na osnovu ovakve potvrdc može se odmah naplatiti protivvrednost za isporučenu robu za posao koji je obavio međunarodni špediter.. članice FIA-TA. Zakona o obligacionim odnosima. 235 i 236.. (Bliže o špediterskim potvrdama. 1987.scribd. Ista jc pogodna naročito za kombi-novane tninspoite. Beograd. u knjizi Međunarodni transport i špedicija. jer transportni dokumenat kod samo jcdnog oblika transporta nc bi pružio za nalogodavčevog poslovnog partnera punu garanciju. 2 Strana | 12 . za izvršenje isporukc robe. i Stan-ković dr M.). u knjizi Stakić M. i Stanković dr M. Bclgija i dr. Zakona o obligacionim odnosima. član 28.. Pored FCR špediterske potvrde. 829.knowledge-bank. u Beogra du u izdanju Opšteg udruženja saobraćaja Jugoslavije-Grupacije za međunarodnu špediciju. 5 Čl. 9 Detaljnije o FBL teretnici.org/ http://www.). 6 U mnogim zemljama sc zahteva zaključcnje ovog ugovora u pismenoj formi (Francuska.AGENTS CERTIFICATE OF TRANSPORT). S druge strane. ima ulogu potvrdc špeditera. sa neopozivim nalogom radi otpreme i stavljanja robe na raspolaganje primaocu. uz vraćanje ovakve isprave propisno indosirane. ibid. ovog Zakona. st. dr Radosav Momčilović http://www. Ona predstavlja potvrdu špcditera o prijemu robe na neopozivu otpremu od strane nalogodav-ca. str. Opštih uslova poslovanja međunarodnih špeditera Jugoslavije 4 Isti Opšti uslovi poslovanja medunarodnih špeditera Jugoslavije objavljeni su 1979. 309 8 FIATA je izradila jedinstvcni obrazac špcditerske potvrde pod nazivom FCR (FORWARDING-AGENTS CERTIFICATE OF RECEIPT) koje mogu izdavati špediterske organizacije. 7 Đurović dr R. da je robu primio i da će robu isporuČiti u mestu opredeljenja podnosiocu ovakve potvrdc. pojavljuju se i FCT špediterske transportne potvrde FCT (FOR-WARDING . 234 i 235. LITERATURA OSNOVI POSLOVNOG PRAVA Mr Bratislav V. str.Osnovi poslovnog i radnog prava Ugovor o otpremanju 8.. 1. Beograd.com/doc/ član 827. 1978. Međunrodni transport i špedicija. Stanković OSNOVI POSLOVNOG PRAVA Prof. str. Ova špediterska transportna potvrda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful