You are on page 1of 2

BI TP T LUN CHNG II-L 11 NC

Bi 1:Cho mch in nh hnh v.(HII.1) = 12V; r = 1 . Rb l bin tr.

1. iu chnh R cng sut mch ngoi l 11W. Tnh gi tr R tng ng. Tnh cng sut ca ngun trong
trng hp ny.
2. Phi iu chnh R c gi tr l bao nhiu cng sut trn R l ln nht .Khi ampek ch bao nhiu?
Bi 2:Cho mch in nh hnh v(HII.2) = 12V; r = 3 ; R1 = 12 . Hi R2 bng bao nhiu cng sut mch
ngoi l ln nht ? Tnh cng sut ny.
Bi 3:Cho mch in nh hnh v. (HII.3): = 24V; r = 6 ; R1 = 4 . R2 l bin tr. Hi R2 bng bao nhiu cng
sut:
1. Mch ngoi ln nht. Tnh cng sut ngun trong trng hp ny.
2. Trn R2 ln nht. Tnh cng sut ny.
Bi 4:Cho mch in nh hnh v (HII.4): = 12V; r = 1 ;R1 = 6 ; R3 = 4 ;R2 l bin tr.Hi R2 bng bao nhiu
:
1.cng sut mch ngoi ln nht.
2.cng sut trn R2 l ln nht.Tnh cng sut ny
E,r

E,r

R1

R1

R3

R2

R1

R2

R2

HII.1

E,r

E,r

HII.3

HII.2

HII.4

Bi 5:Cho mch in nh hnh v( HII.5),cho bit R1=10 ,R2=15 ,R3=6 R4=3 ,ngun c sut in ng
=20V,in tr trong r=1 ,ampe k c in tr khng ng k.
1.Hy cho bit chiu ca dng in qua ampe k v s ch ca ampe k l bao nhiu
2.Thay ampe k bng mt vn k c in tr v cng ln,hy xc nh s ch ca vn k khi l bao nhiu?
(S: IA=0.59 A,dng in chy t C n D, Vn k ch 3.67 V)
Bi 6: Cho mch in nh hnh v(HII.6),cho bit R1=3 ,R2=7 ,R3=6 R4=9 , ngun c sut in ng
=14V,in tr trong r=1
1.Tnh cng dng in chy trong mch chnh v cng
2.Dng in qua mi in tr
3.Hiu in th UAB v UMN
4.Cng sut ta nhit trn cc in tr
5.Hiu sut ca ngun in
(S:I=2A,I1=I2=1.2A,I3=I4=0.8A,UAB=12V,UMN=1,2V)
Bi 7:Cho mch in nh hnh v(HII.7),cc ngun ging nhau mi ngun c sut in ng =3 V,in tr trong
r=0.25 ,trn n c ghi 6V-6W, in tr R1=4 ,R2=5 ,R3=5 ,R4=4 ,
1.Hy cho bit n s sng nh th no?
2. n sng bnh thng th ta cn phi thay in tr R1 bng mt in tr R c gi tr l bao nhiu?
(S:n sang yu, R=1.5 )
R

R1
A
+

R2

C
A

R1

R3

B
R4

A
+

R3

R4

R2

R4

R1
R1

R2

R3
H
nh4.5

R3
R1

R2

R3
H
nh4.5

H.2.21a

,r

HII.5

,r

HII.6

HII.7

Bi 8:

1. Nu ln lt mc in tr R1 = 2 v R2 = 8 vo mt ngun in mt chiu c sut in ng E, r th cng


sut ta nhit trn cc in tr l nh nhau. Hy tnh in tr trong ca ngun in.
2. Ngi ta mc song song R1 v R2 ri mc ni tip chng vi in tr R x to thnh mch ngoi ca ngun
in trn. Hi Rx phi bng bao nhiu th cng sut ta nhit mch ngoi l ln nht?
3. By gi ngi ta li mc ngun in trn v R 1, R2 vo mch in nh hnh v.(HII.8) Trong R3 = 58,4; R4
= 60, ampe k A c in tr khng ng k. Hi ampe k ch bao nhiu. Bit rng sut in ng ca ngun in E =
68V.
Bi 9: Cho mch in nh hnh v. (HII.9).Trong : E1 = E2 = 6V; r1 = 1; r2 = 2, R1 = 5; R2 = 4. Vn k V (in
tr rt ln) ch 7,5V. Tnh:
1.Hiu in th UAB gia A v B.
2.in tr R.
3.Cng sut v hiu sut ca mi ngun.
Bi 10: Cho mch in nh hnh v (HII.10)
E1 = 12,5V; r1 = 1; E2 = 8V; r2 = 0,5, R1 = R2 = 5; R3 = R4 = 2,5; R5 = 4; RA = 0,5.
E1, r1
Tm cng dng in qua cc in tr v s ch ca ampe k.
R1

D
R1

R3

E1, r1

R2
R4

E, r

R2

E2, r2

R5
A

E2, r2

R3

R4

R1

HII.9

R2

HII.10

HII.8

Bi 11: Cho mch in c s nh hnh v(HII.11), trong ngun in c sut in ng E, in tr trong r = 2;


n : 12V-12W; R1 = 16; R2 = 18; R3 = 24. B in tr ca dy ni. iu chnh n sng bnh thng v t
cng sut tiu th cc i. Tnh Rb v E.
Bi 12: Cho mch in nh hnh v(HII.12). Ngun in c sut in ng E = 15V. Cc in tr R 4 = R3 = 4, R1 =
R2 = R5 = 2. Bit rng khi kha K1 ngt, kha K2 ng th vn k V ch 2V; khi kha K1 v K2 u ngt th vn k V
ch 2,5V.
1.Tnh in tr trong ca ngun in. Tnh R6.
2.Nu ng c hai kha th vn k ch bao nhiu?
Vn k c in tr rt ln, cc kha v dy ni c in tr nh khng ng k.
Bi 13: Cho mch in nh hnh v (HII.13), trong r1 = r2 = ; RA1 = RA2 = ; E1 = 5E2. B qua in tr ca dy ni v
kha K. Khi K ng, s ch ca ampe k A2 l 1A. Xc nh s ch cc ampe k khi K m v khi K ng.
E, r
E, r
R1

R1
A

B
R3

Rb

R2

X
HII.11

A
R2
R4
R6
K1

R3

R5

E1, r1

R
A

A1

E2, r2

K2

HII.12

A2

HII.13