Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Podu Iloaiei Comisia Metodică a educatoarelor din grădiniţele arondate

PLAN
DOMENIUL DE COMPETENŢĂ 1.Organizare OBIECTIVE ACTIVITĂŢI

OPERAŢIONAL
2011-2012 RĂSPUNDE CONSECINŢA ACTIVITĂŢII Întocmirea planului de activităţi, astfel încât fiecare educatoare să susţină o activitate şi proiectând activităţi în conformitate cu planul managerial al şcolii Asigurarea unei bune organizări a activităţii comisiilor metodice INDIC. PERFORMANŢ Ă MIJLOACE DE VERIFICARE

TERMEN

1.1.Proiectarea activităţii comisiei metodice pentru anul şcolar în curs

Planificarea activităţilor ce se vor desfăşura la nivelul comisiei metodice

-octombrie 2011

-responsabilul comisiei metodice

- repartizarea pe -planul termene precise şi managerial activităţi a responsabilităţilor

1.2. Îmbunătăţi rea capacităţii instituţionale de implicare a comisiilor metodice în creşterea calităţii educaţiei furnizate de şcoală

Realizare planului managerial al comisiei metodice

Octombrie 2011

Responsabilul comisiei metodice Educatoarele

Proiectarea activităţii pe baza unei analize de nevoi efectuate prin implicarea membrilor Responsabiliza rea fiecărui membru al comisiei metodice

Procese verbale Planul managerial

întocmirea proceselor verbale cu semnăturile fiecărui părinte .M.I. lucrări ale copiilor etc) Informarea părinţilor Prelucrarea de către educatoare a normelor P. Testarea elevilor.S.Desfăşurarea activităţii la nivelul Conform comisiei metodice sub graficului formă de lecţii demonstrative. dezbateri etc.susţinerea unor activităţi de verificare (semestrial). . la începutul fiecărui semestru Procese verbale Dovezi ale activităţilor (fotografii. Responsabilul comisiei Educatoarele Adecvarea temelor la nevoile de dezvoltare profesională ale membrilor comisiei Susţinerea de către fiecare educatoare a unei lecţii demonstrative pe parcursul anului şcolar Participarea tuturor educatoarelor la activităţile comisiei metodice Întocmirea proceselor verbale cu semnăturile fiecărui părinte. ateliere de lucru.. Documentele comisiei metodice . a celor de protecţie civilă. septembrie 2011 februarie 2012 Educatoarele Procese verbale Revizuirea ofertei educaţionale şi identificarea procedurilor de Septembrie 2011 Toate educatoarele -discuţii privind unele modificări. şi P.discutarea şi aprobarea în comisia metodică. filme.

„a învăţa Educatoarele Rezultatele preşcolarilor Fişe de lucru Educatoarele Accentuarea aspectului formativ al activităţilor Demersuri didactice formative.1 Asigurarea -Verificarea periodică educaţiei de bază a competenţelor de bază Consemnarea rezultatelor. precum şi practicarea de modele şi stiluri eficiente de : „a învăţa cum să înveţi”. Responsabilul comisiei metodice Situaţii statistice Semestrial Educatoarele Identificarea dificultăţilor şi întocmirea planurilor de ameliorare Centrarea procesului didactic pe copil Rezultate optimizate la învăţătură Fişe de lucru.procesului de predare(evaluări semestriale) 2. planificări Utilizarea metodelor Permanent interactive în realizarea educaţiei de bază Promovarea sistematică a unor Permanent metode şi tehnici moderne de studiu.documentelor de planificare 2. cu implicare diferenţiată şi profund formativă a preşcolarilor Rezultatele copiilor Situaţii statistice . „a învăţa pentru a şti să faci”.2 Coordonare proiectare individuală şi de grup. Identificarea procedurilor de verificare a: 1.

Educatoarele Adecvarea Existenţa în Panourile şi mediului fizic la fiecare sală a lucrările afişate nevoile copiilor panourilor utilizate pentru afişarea lucrărilor Afişarea lucrărilor reprezentative pentru fiecare copil Schimbarea frecventă a lucrărilor expuse Crearea unui mediu Amenajarea adecvat pentru colţului lectură „Bibliotecă” astfel încât să invite la lectură . Utilizarea de către fiecare educatoare a unor metode şi instrumente Minibiblioteca grupei Amenajarea în fiecare sală a colţului „Bibliotecă” Permanent Educatoarele Desfăşurarea unor activităţi de cunoaştere de către educatoare a unor Permanent Educatoarele Caietul de observaţii psihopedagogice . expunerea lucrărilor copiilor.2. Crearea unui mediu educaţional prietenos Reactualizarea Octombrie afişajului în săli şi pe 2011 holuri. copileducatoare. să fie un loc atractiv pentru copii Eficientizarea relaţiei educatoarecopil.permanent” 2.

1 Stabilirea nivelului de atingere a Aplicarea unor probe de evaluare iniţială şi finală Conform graficelor adecvate de cunoaştere psihopedagogică a copiilor Educatoarele Implicarea tuturor copiilor în forme ale activităţii extraşcolare Participarea de către părinţi la şedinţe şi la activităţi Lista de prezenţă Activităţi care să Conform vizeze educaţia pentru graficelor sănătate. ecologică. mintal. educaţia prin sport.educaţia rutieră Responsabilul Comisiei metodice Educatoarele Alegerea activităţilor în funcţie de preferinţele elevilor Dovezi ale activităţilor – produse ale elevilor Toate educatoarele Cunoaşterea nivelului de atingere a Realizarea Probele de obiectivelor cel evaluare puţin la nivel . emoţional şi socio-moral.4 Consolidarea unui set de valori stabile şi coerente care să determine conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos.probleme personale ale copiilor 2.3 Dezvoltarea colaborării şcoală-familie. prin implicarea părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare organizate la nivelul şcolii 2. prin activităţi extraşcolare 3.Evaluare 3.

lucrări de metodică. copileducatoare.1 Evaluarea periodică a educatoarelor prin acţiuni organizate în grădiniţă Conform graficului Responsabilul comisiei metodice Înregistrarea nivelului prestaţiei didactice Asistarea fiecărei educatoare cel puţin o dată Fişe de observaţie 5 Comunicare 5. articole de specialitate Participarea educatoarelor la cursuri de formare profesională continuă.1.Dezvoltare profesională 6.Control/ verificare 4. adaptabilităţii şi transferabilitaţii cunoştinţelor Asitenţe la lecţii şi activiţăţi extraşcolare Permanent Educatoarele standardelor educaţionale Optimizarea procedurilor de evaluare cu impact asupra progresului şcolar minimal de către toţi copiii Rezultatele copiilor Fişele de evaluare periodică 4. în acord cu tendinţele reformei Obţinerea unor noi performanţe în activitate Certificate de formare .1. Formarea competenţelor profesionale solicitate de nevoia schimbării Educatoarele Perfecţionarea stilului profesional. Asigurarea condiţiilor necesare pentru diseminarea bunelor practici Verificarea modului în care se stabileşte relaţia educatoarecopil. ghiduri metodologice.standardelor educaţionale de către copii Introducerea unor metode şi forme de evaluare şi dezvoltare a creativităţii. copilcopil Informarea cadrelor Ori de câte didactice pe probleme ori este de specialitate prin cazul prezentarea de reviste. prin programe iniţiate de ISJ şi CCD Conform nevoilor de formare şi graficelor acestor activităţi Responsabilul comisiei metodice Cunoaşterea experienţelor pozitive în educaţie Prezentarea la întâlniri a unor lucrari de specialitate Lucrările elaborate Proces-verbal 6.

calitative a procesului de învăţământ Sprijinirea cadrelor didactice în realizarea schimbului de idei. informaţii. îmbogăţirea experienţei profesionale şi diseminarea cunoştinţelor Permanent Educatoarele Îmbogăţirea experienţei profesionale Procese-verbale Responsabilul Comisiei Metodice. . material didactic. în lărgirea orizontului cultural.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times