kÕ Væ≤ ‘·´

+

øÏ

dü«s¡ \j·T dü<ë•e+

sê>±\ >∑+>∑˝À eTTqT>∑+>∑... eTTqT>∑+>∑...

wüHédæ+>¥ #êyé&Ü ‘·q nqTuÛÑyê\ìï{Ïì ªne÷kÕï‘êsêµ nH˚
>∑T»sêr |ü⁄düÔø£+˝À uÛÑÁ<ä|üs¡T#·T≈£îHêï&ÉT. n~ ªn+<Û˚] sê‘Yπø ‘êπsµ
ù|s¡ Væ≤+B˝À nq÷~‘·yÓTÆ+~. #êyé&Ü ãVüQeTTKyÓTÆq, düs¡düyÓTÆq düeTÁ>∑
J$‘·+ >∑&ç|æqyê&ÉT. XÊ+‹ìπø‘·Hêq >∑Ts¡T<˚e⁄ì düìï~Û˝À ø£fi≤kÕVæ≤‘·´
eTsêà\T #ê˝≤ Á>∑Væ≤+#ê&ÉT. ø£;s¡TqT >∑T]+∫ dæ<ë∆+‘· yê´dü+ sêdæ ‘·q
n<Ûë´‹àø£ õC≤„düqT yÓ\¢&ç+#·T≈£îHêï&ÉT. n|üŒ{Ï dü«<˚o dü+kÕúHêBÛX¯ó\ <ä>∑Zs¡
ByêHé>±, |üs¡‡q˝Ÿ ôdÁø£≥Ø>± ãVüQø±\+ |üì#˚dæ m+<äs√ dü+^‘·E„\‘√,
yê<ä´ ì|ü⁄DT\‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T ô|+#·T≈£îHêï&ÉT. $˝≤düeTj·TyÓTÆq
J$‘êìï <ä>∑Zs¡ qT+∫ #·÷#ê&ÉT. ‘·q÷ ø=Hêïfi¯ó¢ Ä J$‘·y˚T >∑&çbÕ&ÉT.
Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T #ê˝≤ ‹]– n+‘·{≤ ø£ì|æ+#˚ e÷qe‘·qT ne>±Vü≤q
#˚düT≈£îHêï&ÉT. ∫e]øÏ >±+BÛJ ÄÁX¯eT+˝À #˚] >±+BÛ, ø£dü÷ÔsYu≤\
yê‘·‡˝≤´ìøÏ bÕÁ‘·T&Ó’ Á|üXÊ+‘· J$‘·+ >∑&çbÕ&ÉT. n‘·&ÓH√ï eTT#·Ã≥T¢
#ÓbÕŒ&ÉT. dü+^‘êìï >∑T]+∫ #Ó|æŒq ø=ìï eTT#·Ã≥T¢.
øÏwüHédæ+>¥ #êyé&Ü ˙\+q>∑sY eTVü‰sêC≤ yê] n+‘·s¡+–ø£ ø±s¡´<ä]Ù>±
|üì#˚düTÔqï ø±\+˝À sêC≤yê] |üì MT<ä ‘·q $TÁ‘·T&Ó’q ¬øô|ºHé »+>¥
ãVü≤<ä÷sY dæ+>¥‘√ ø£*dæ ¬s’˝Ÿ>±&û˝À \ø√ï qT+∫ ø£\ø£‘êÔ yÓfi¯óÔHêï&ÉT. yêfi¯ó¢
≈£Ls¡TÃqï |òüdtºø±¢dt ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ˝À düTy˚TsY>∑&Ûé eTVü‰sêC≤ @ ùdºwüHé˝ÀH√
Á|üy˚•+#ê&ÉT. eTVü‰sêC≤ yÓ+≥ Ä+‘·s¡+–≈£î&Ó’q ø£s¡ï˝Ÿ –]sêCŸ dæ+>¥ ˇø£ÿ&˚
ñHêï&ÉT. |üs¡düŒs¡ n_Ûyê<ë\T, jÓ÷>∑πøåe÷\T nsTTq ‘·sê«‘· eTT#·Ã≥¢˝À
|ü&ܶs¡T. n+‘·˝À kÕj·T+ø±\+eTsTT+~. n\yê≥T Á|üø±s¡+ ¬øô|ºHé »+>¥
ãVü≤<ä÷sY fÒãT˝Ÿ MT<ä Hê\T>∑T>±¢düT\T, $<˚o $d”ÿ d”kÕ\T ô|{Ϻ d”≥T
øÏ+<ä qT+&ç ô|{Ϻ ˝≤– n+<äT˝À+∫ k˛&ÜãT&ÉT¢, ◊dt ì+|æq <∏äsêàdt rdæ

kÕeT(\)y˚<ä
kÕs¡dü«‘·
yÓ’‘ê[ø£yéT

Hê\T>∑T >±¢düT\T dæ<ä∆+ #˚dæ yÓTT<ä{Ï >±¢düT eTVü‰sêC≤ yê]øÏ
düeT]Œ+#·uÀj·÷&ÉT. eTVü‰sêC≤ yês¡T <Ûäq´yê<ë\T #Ó|æŒ eTsê´<ä>±
‹s¡düÿ]+#ês¡T.
#êyé&Ü≈£î n~ n|üPs¡« <äèX¯´+. s¡CŸyê&Ü≈£î #Ó+~q yêfi¯ó¢,
sê»e+oj·TT\T eT<ä´bÕq+ |ü≥¢ $eTTK‘· #·÷|ü&É+ n‘·&ÉT ø£qïB ø±<äT,
$qïB ø±<äT. ‘êqT ‘ê>∑q+<äT≈£î eTVü‰sêC≤ yês¡T #Ó|æŒq ø±s¡D+ n‘·ìï
Ç+ø± ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T&çì #˚dæ+~. eTVü‰sêC≤ yês¡Hêïs¡T ªãHês¡dt˝À ñ+&˚
$<ë´<ÛäØ<˚$ H√≥ ^‘· >√$+<ä+ $q{≤ìøÏ yÓfi¯ó‘·THêï+. mHêïfi¯¢ qT+&√
m+‘√ ø£wüº|ü&ç‘˚ á neø±X¯$T∫Ã+<ëyÓT. eT<ä´+ ùd$+∫q yêfi¯¢ eTT+<äT
ÄyÓT ^‘· >√$+<ä+ bÕ&É<äTµ
$<ë´<ÛäØ<˚$ì #·÷&É≈£îHêï ÄyÓT >=|üŒ >±j·T≈£îsê\T nqï dü+>∑‹
#êyé&Ü≈£î ‘Ó\TdüT. bÕq bÕÁ‘·\T |ü≥Tº≈£îì ªyêVü‰«! yêVü‰«!µ n+≥÷
Á|üX¯+dæ+#˚ sêE\T eTVü≤sêE\ eTT+<äT bÕ&˚ ø£fi≤e+‘·T\≈£î ^‘· >√$+<ä+
e÷Á‘·+ ‘ê–q yêfi¯¢ eTT+<äT bÕ&Ésê<äH˚ ìj·TeT+ ñ+&É≥+, X¯è+>±s¡
s¡düÁ|ü<ÛëHê\sTTq eTTÁC≤\T $H˚ sêE\T ÄyÓT H√≥ ^‘· >√$+<ä+
$q{≤ìøÏ eT<ä´bÕq+ e÷ìy˚j·T≥+, Ç$ ¬s+&É÷ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#êsTT
#êyé&Ü≈£î.
n≥¢ì n+<äs¡T sêE\T eTTÁC≤\T $H˚yêfi‚fl nì ø±<äT. ø=+<äs¡T dü+^‘·
XÊg eTs¡àE„\T, ø=+<äs¡T dü+^‘· s¡dæ≈£î\T, #êyé&Ü ùd$+∫q ãs√&Ü
eTVü‰sêC≤ XÊj·÷õsêe⁄¬>’ø±«&é, ˙\+q>∑sY eTVü‰sêC≤ dü+^‘·+ |ü≥¢
dü«#·ÃyÓTÆq ÄdüøÏÔ ø£\yês¡T. düTy˚TsY|òüT&é eTVü‰sêC≤ ≈£L&Ü dü+^‘· Á|æj·TT&˚.
nsTTHê dü+^‘·+ ø√dü+ eT<ä´bÕHêìï e~*ô|≥º&Éy˚T ÄX¯Ãs¡´+. sêE\Tø±ì,

>∑

‘·+˝À $»j·Tyê&É πs&çjÓ÷ ùdºwüHé,
$$<Ûä uÛ≤s¡‹˝À ñ<äj·T+ 7.25øÏ
Væ≤+<äTkÕÔ˙ dü+^‘· sê>∑ |ü]#·j·T+
e#˚Ã~. s√Eø√ sê>∑+ #=|üq |ü]#·j·T+
#˚ùdyês¡T. Ä sê>∑+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ɶ ø=ìï dæ˙
^‘ê\T ≈£L&Ü Ç#˚Ã yês¡T. Ä ◊<äT ìeTTcÕ\
ø√dü+ s√»+‘ê m<äTs¡T #·÷|ü⁄\j˚T´$...
neTè‘· bÕHêìøÏ dæ<ä∆yÓTÆ ≈£Ls¡TÃqï <˚e‘·˝≤¢...
nHÍq‡sY e÷<äø£ dü«s¡+‘√, ªsê>¥ CÀ>¥µ ...yêB
dü«sY...$yêB dü«sY... dü+yêB dü«sY... ‘ê˝Ÿ...
n+≥÷ nHÍHé‡ #˚ùd yê&ÉT. n|ü&ÉT Ä
e÷≥\øÏ ns¡ú+ ‘Ó*j·T<äT. n|ü&ÉT $qï
e÷≥\øÏ Ç|ü&ÉT dü<ë•e >±]|ü⁄düÔø£+˝À
ns¡ú+ <=]øÏ+~. ‘ê´>∑j·T´ ªÅbÕD≤q\ dü+jÓ÷>∑
kÕ<Ûäqµ e\¢ dü|üÔdü«sê\T @s¡Œ&ܶj·THêïs¡T. Ä
dü|üÔ dü«s¡ kÕ<Ûäq‘√ ìsê«D dæú‹ì #˚s¡Tø√>∑*–q
m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄*ï |ü]#·j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ
M] ø£\+ n$ÅXÊ+‘·+>± ÅX¯$T+∫+~.
ø±+|tr ˝Ö, j·TVt≤ dæj·÷V”≤ (kÕ´V”≤),
j·TVt≤ <ÛäTyê, j·TVt≤ ø±»˝Ÿ,/ ñÅyéT düuŸ n|t˙
ÇH˚Ω ^‘Y ãHêH˚ y˚T ø£{° / øöHé düyéTπsa y˚TØ

< d+& +&jTH

44 22

qe] 2012

Ä+UÀ+ø° qMT ø± eT‘·\uŸ / õ+<ä^ y˚<é B∏
|üsY õ˝Ÿ› ã+<ÛëHé y˚T ø£{° (¬s|ü¬s|ü˝≤&ÉT‘·Tqï á
B|ü+, á dæsê, á <Ûä÷eT+, á qj·THê+»q+
` M{Ïì ^‘ê\T>± s¡÷|ü⁄~<ä›&É+‘√H˚
Äj·TTe+‘ê r]b˛sTT+~. J$‘·+ y˚<äy˚T ø±˙,
<ëìøÏ n≥º y˚dü÷ÔH˚ ñ+&çb˛j·÷qT) n+{≤s¡T
ÅXÀ‘·\+<ä]˙ ‘·q ø£eq+‘√ ñÅs¡÷‘·\÷–+#˚
ªeTTcÕj·TsY ø± sêCŸ≈£îe÷sYµ >√bÕ˝Ÿ<ëdt ˙s¡CŸ.
$X¯« ø£$ s¡M+Å<ä Hê<∏é sƒê≈£LsY, ªìqTï >±q+
#˚j·T&ÜìøÏ yê<ä´>±fi¯¢‘√ ø£*dæ Ç+ø± ‘·+Å‘·T\T
_–dü÷ÔH˚ ñHêïqT, n|ü&˚ ˙ qT+∫ |æ\T|ü⁄
e#˚Ãdæ+~µ n+{≤&ÉT.
kÕs¡+ @$T{Ï? J$‘·+ m+‘· >=|üŒ<√
ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚dü]πø, H˚H˚+ #˚j·÷˝À #˚<ë›eTì
düe÷j·T‘·Ô+ nj˚T´dü]πø, á ∫qï J$‘·+ |ü]
düe÷|üÔyÓTÆb˛sTT+~ !
dü<ë•e s¡#·q\qT #˚‹˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ,
Äj·Tq J$‘· kÕs¡úø£+ #˚düTø√e&É+ n+fÒ
@$T{À ‘Ó\TdüTÔ+~. dü<ë•e ª<äØ›µ. <äsY›
(u≤<Ûä) ì ‘Ó*dæqyê&ÉT <äØ›. ª|òü÷j·T˝Ÿ ø° >∑‹
|òü÷j·T˝Ÿ C≤D…Ƶ (>±j·T+ u≤<Ûä m˝≤+{Ï<√

eTVü‰sêE\T ø±ì ‘ê– eùdÔ bÕ&ÉqH˚ Ä ø£fi≤e‹ >=|üŒ‘·q+, Ä dü+^‘êìï
$q{≤ìøÏ ø=Hêïfi¯ófl ‘ê>∑≈£îHêï |òüsê«˝Ò<äH˚ Ä eTVü‰sêE dü+^‘· Á|æj·T‘·«+
#êyé&ÜqT eTT>∑TúDÏí #˚XÊsTT. eTVü‰sêE>±]ì ÁbÕ]ú+#ê&ÉT. ‘·qqT ≈£L&Ü
yÓ+≥sêìeTàì. eTVü‰sêC≤yês¡T düVü≤s¡¸+>± n+^ø£]+#ês¡T. u≤<Ûä|ü&ɶyê&ÉT
»+>¥ ãVü≤<ä÷sY dæ+>¥ ˇø£ÿ&˚. fÒãT˝Ÿ MT<äe˙ï ˝À|ü\ düπs›XÊ&ÉT.
Çø£ eT<ä´bÕq+ ãHês¡dt <ë{Ïq ‘·sê«‘·H˚. ì»yÓTÆq bÕq s¡dæ≈£îìøÏ ˇ+{Ï>±
‘ê>∑≥eT+‘· •ø£å ˝Ò<äT. eTqdüT ø£*dæq $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ ‘ê>∑&ÉeT+‘· Äq+<ä+
˝Ò<äT. #êyé&Ü dü+^‘· Áù|eT »+>¥ ãVü≤<ä÷sY dæ+>¥≈£î •ø£å>± |ü]D$T+∫+~.
ãHês¡dt ùdºwüHé≈£î düTy˚TsY|òüT&é eTVü‰sêC≤ yê] ø±s¡T e∫Ã+~. nø£ÿ&É
yê]ø√ ~e´yÓTÆq uÛÑe+‹ ñqï~. uÛÑe+‹˝À ø±ùd|ü⁄ $ÁX¯$T+∫ sêÁ‹
|ü&ÉT‘·T+&É>± >∑+>±|òü÷{Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. qB »˝≤˝À¢ düTdüõ®‘ê˝…’q
¬s+&ÉT Hêe\T ˇø£<ëì‘√ ˇø£{Ï eTT#·Ã{Ï+#·T≈£î+≥Tqï Vü≤+dü\
»+≥˝≤>± ñqï$. ˇø£{Ï ô|<ä›~, Ç+ø=ø£{Ï ∫qï~. Ä Hêe\ yÓ\T|ü*,
˝À|ü* n\+ø£s¡D eTVü‰sêC≤ yê] ◊X¯«sê´ìï #Ó|üŒø£ #Ó|ü⁄‘·Tqï~.
eTVü‰sêC≤ ‘·q $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ ô|<ä›Hêe˝À Á|üy˚•+∫ >±B MT<ä
Äd”qT\j·÷´s¡T. sêCÀ<√´>∑T\T $qj·T+>± #˚‘·T\T ø£≥Tº≈£îì ª$<ë´<ÛäØ
<˚$ >∑+>± kÕïq+, |üPC≤~ø£+ Ç|ü&˚ |üP]Ô #˚düT≈£îqï~. Á|üuÛÑTe⁄\ ôd\
yÓ’‘˚ ∫qï HêeqT ÄyÓT ø√dü+ |ü+|ækÕÔeTTµ nì $qï$+#·T≈£îHêïs¡T.
sêC≤yês¡T •s¡:ø£+|üq+ <ë«sê nqTeT‹ <äj·T#˚XÊs¡T. ∫qïHêe
$&çb˛sTT Äe*rs¡+ #˚s¡T≈£îqï~. Ç<ä+‘ê ∫Á‘·+>± #·÷düTÔqï
#êyé&Ü •cÕº#ês¡+ ø√dü+ e÷{≤¢&Ée\dæq Hê\T>∑T e÷≥\T ≈£L&Ü
e÷{≤¢&É˝Òø£b˛j·÷&ÉT.

‘Ó*ùd~ >±j·TyÓTÆqyêìπø !) nH˚ MTsê y˚<äq
n|ü&˚ nqTuÛÑeeTe⁄‘·T+~. ªByêHê ãHêHê
ôV’≤ ‘√ ByêHê ãHê <˚µ Ä\|æ+∫q uÒ>∑+
nUÔsY >=+‘·T˝À |ü*πø <äsY› (u≤<Ûä) Äj·TqqT
ø£+≥ ‘·&ç ô|{ϺdüTÔ+~. ô|’ dü«sê˝À¢ |ü*πø
Js¡ me]¬ø’Hê ˝À|ü+>± ñ+≥T+<˚yÓ÷ >±˙
n~ ÄyÓT dü«s¡ kÂ+<äsê´ìï ~«>∑TD°ø£è‘·+
#˚dæ+<ä+{≤s¡T dü<ë•e.
ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘· <˚X¯ kÕ+Å|ü<ëj·÷\÷,
s¡C≤«&Ü\÷ (sêC≤kÕúHê\T), dü+kÕúHê\÷
|ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô, Ä kÕ+Å|ü<ëj·÷\÷, Ä
e´≈£îÔ\÷, m+‘· dü+|üqTï˝…’Hê yê] Vü≤è<äj·T
e÷s¡›yê\T, ø£fi¯≈£î yês¡T |ü{Ϻq ˙sê»q+,
q‘· eTdüÔ≈£î˝…’ $˙‘· uÛ≤e+‘√ ì*∫q $<Ûä+,
ø£fi≤ø±s¡T˝À¢ |üs¡düŒs¡+>± e´øÏÔ>∑‘· $uÛÒ<ë\THêï
ø£fi¯ $wüj·T+ e#˚Ãdü]øÏ ≈£î]|æ+#˚ Ä<äsê_Û
e÷Hê\÷...M≥ìï+{Ï˙ s¡#·sTT‘· düŒè•+#ês¡T.
n+<äTπø Äj·Tq sêdæq |ü⁄düÔø£+ #·<äTes¡T\ì
Äq+<ës¡íe+˝À ‘˚*j·÷&çdüTÔ+~. ˝Àø£eTH˚
^≥TsêsTT MT<ä ì>∑TZ ‘˚*à n˝ÖøÏø£ düŒs¡Ù
ø£*–düTÔ+~.

ns¡>∑+≥˝À ∫qïHêe e∫à ô|<ä› Hêe≈£î dü+<Ûëì+#·ã&ç+~. n+<äT˝À+∫
kÕõ+<ë\T yÓ+≥sê>± (kÕõ+<ë\+fÒ yê<ä´ ì|ü⁄DT\T) ej·TdüT eTfi¯ó¢‘·Tqï
ˇø£ Ád”Ô ~–e∫à sêC≤yê]øÏ qeTdüÿ]+∫+~. ÄyÓT düe÷àHês¡ú+ n+‘ê ˝Ò∫
ì\T#·THêïs¡T. sêC≤yê] nqTeT‹‘√ n+‘ê eT∞¢ Äd”qT\j·÷´s¡T. #êyé&Ü
ÄyÓT yÓ’ù| #·÷düTÔHêï&ÉT. n‘·´+‘· kÂeT´+>± ø£ì|ædüTÔHêï ÄyÓT ‘˚»dæ«ì.
ej·TdüT eT[¢Hê n+<ä+ ‘·s¡>∑˝Ò<äT. düTes¡í #·+bÕs¡+>∑T (|üdüT|ü⁄|ü#·Ã
n+#·T\T >∑\ ‘Ó\¢ì) Ns¡ ø£≥Tº≈£îqï~. n|ü&˚ kÕïq+ #˚dæ e∫Ãq+<äTq
|üP]Ô>± ‘·&ç Äs¡ì Bs¡È •s√C≤\qT u…+>±© Ád”Ô\˝≤>± $s¡uÀdæ ñ+∫+~.
ø£+sƒêìøÏ, eTT+CÒ‘·T\≈£î, <ä+&É\≈£î, #Óe⁄\≈£î eT˝…¢|üP\ <ä+&É\T! >±j·Tì˝≤
ø±ø£ jÓ÷–ì˝≤ ñqï<ëyÓT! kÕs¡+– dü«sê\T yê‘êes¡D+˝À yê´|æ+#êsTT.
#êyé&Ü <äèwæº >∑+>± »˝≤\ MT~øÏ eT[¢+~. ø±eTTì |ü⁄qïeT≈£î eT÷&ÉT
s√E\T eTT+<äT bòÕ\TZD X¯ó<ä∆ <ë«<ä• #·+Á<äTì øÏs¡D≤\T >∑+>± »˝≤\
ô|’ yÓ+&ç »\‘ês¡T e\|üqTï‘·THêïsTT. es¡íHêr‘·yÓTÆq ñqà‘·Ô‘·qT e´ø£Ô|ü]#˚
ø±q&Ü dü«sê\T kÕs¡+– r>∑˝À¢+∫ yÓfi¯óÔHêïsTT.
Ä sê>∑\Vü≤]˝À »j·T<˚e⁄ì ø£$‘· Á|üeVæ≤düTÔqï~. uÛ≤π>X¯«], _˝≤e˝Ÿ
(X¯+ø£sêuÛÑs¡D+) sê>∑ dü«sê˝À¢ ‘·s¡+–‘·eTe⁄‘·÷ »j·T<˚e⁄ì ø£$‘ê dü]‘·
sêyéTø£© sê>∑ dü«sê˝À¢ Ä+<√[‘·yÓTÆ ∫e]øÏ uÛ…’s¡M sê>∑ dü«sê˝À¢ dæú‘·yÓTÆ
#Û·+<ädæ‡<ä∆ düTsê+>∑q>± s¡÷bı+~+~. düeTdüÔ $ø±s¡ u≤yê\T X¯$T+∫
n+‘·:ø£s¡D˝À n_Ûqe kÕø屑êÿs¡+ »]–+~. n+‘·s¡TàKT&Ó’q #êyé&Ü H˚Á‘ê\
eTT+<äT »j·T<˚e ø£$ ø£$‘ê düs¡dü«r ì\TÃqï~. n~ J$‘ê+‘·+ eTs¡Te˝Òì
eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‹. Ä nqTuÛÑ÷‹ ø√dü+ ˇø£ÿ eT<ä´bÕHêìπø ø±<äT. $˝≤kÕ\
-kÕeT\ dü<ë•e
ìï{Ïø° ‹˝À<äø±*j·T´e#·TÃ.

Å‹>∑TD≤˝À¢q÷ dü‘·« >∑TD+ ÅX‚wü˜+... ø±˙
∫e]øÏ n~ ≈£L&Ü »qq, eTs¡D ã+<Ûäq
ø±s¡ø£+ ø±ã{Ϻ, nB e~˝Òj·÷\+{≤s¡T.
ªX¯ó<ä∆yÓTÆq, dü«#·Ã¤yÓTÆq uÛ≤es¡Væ≤‘· dæú‹µ ˝À
ì\yê\+{≤s¡T. dü<ë•e>±s¡T Å|ükÕÔ$+∫q
>±j·T˙, >±j·T≈£î˝ J$‘· dü+|òüT≥q˝À¢
Ä ø£åD≤\T $]$>± \uÛÑ´eTe⁄‘êsTT.
ªø±HéùdHéµ (ÅXÀ‘·) øÏ ª‘êHéùdHéµ (>±j·T≈£î&ÉT)
ø±yê˝…. ª‘êHéùdHéµ øÏ ªø±HéùdHéµ ø±yê˝…µ
n+{≤s¡T.
eT*ø±C≤Hé ÄØàìj·THé dü+‘·‹øÏ #Ó+~Hê
Væ≤+<äTkÕÔ˙ kÕ+Å|ü<ëj·÷ìï |ü⁄DÏøÏ |ü⁄#·TÃ≈£îqï
rs¡Tì Å|üX¯+dæ+#ês¡T.
düTy˚TsY>∑&Ûé eTVü‰sêC≤øÏ dü+ã+~Û+∫q ˇø£
ñ<ä+‘·+ e]ídü÷Ô, dü<ë•e $<ë´<ÛäØ<˚$øÏ
ª^‘· >√$+<ä+µ eT<ä´bÕq+ #˚dæq yê] m<äT≥
bÕ&É≈£L&É<äH˚ ìj·TeT+ ñ+<äì ‘Ó*dæ, $Hê\
H˚ ø√]ø£‘√ ø=ìï s√E\ bÕ≥T eT<ä´+
e÷ì y˚dæq dü+|òüT≥q, Ä >∑+>± rs¡+, Ä
ø±eTTì |ü⁄qï$T˝À #·+Å<äTì øÏs¡D≤\T >∑+>±
»˝≤\ô|’ »\‘ês¡T©q&É+...ˇø£ ∫qï Hêe˝À

< d+& +&jTH

45 22

qe] 2012

kÕ Væ≤ ‘·´ +

dü«s¡ \j·T dü<ë•e+

<˚e‘ê kÂ+<äs¡´+ ì+&çq $<ë´<ÛäØ <˚$ ª^‘·
>√$+<äµ Ä˝≤|üq...n≥T yÓ’|ü⁄ ... ÄyÓT H√≥
^‘· >√$+<ä+ $q&ÜìøÏ eT<ä´+ e~˝Òdæq
düTy˚TsY>∑&Ûé eTVü‰sêC≤ Hêe ! ...Ç˝≤...
Vü≤è<ä´yÓTÆq es¡íq‘√ Ä‘·àì ì+ù|kÕÔs¡T.
Ä nqTuÛÑ÷‹ bÕs¡eX¯´+ Ä düeTj·T+˝À
$qïyê]πø ø±ø£, ‘Ó\T>∑T #·<äe&É+ e∫Ãq Å|ü‹
bÕsƒ¡≈£î&çø° XÊX¯«‘·+ #˚XÊs¡T.
ªùwUŸ, yêjÓTCŸ, C≤ôV≤&é, HêôdVt≤µ\T
kÕ+Å|ü<ëj·Tã<ä∆yÓTÆq J$‘êìï Å|üuÀ~Û+#˚yês¡T.
Åù|j·Tdæ ªbÕcÕD Vü≤è<äj·Tµ. $s¡Vü≤ y˚<äH˚
‘·|üŒ, Åù|j·Td” Å|æj·TT\ düe÷>∑eT+ »s¡>∑<äT,µ
n+≥÷ ø£$‘ê eTsêà\T ‘Ó*j·TC…bÕÔs¡T. ªìs¡à˝≤
ns¡TDYµì |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô, ªÅ|üeTTK V”≤s√
>√$+<ë ‘·*µ¢ n+{≤s¡T. s¡$X¯+ø£sY ≈£î≥T+ã
düuÛÑT´\q÷ n˝≤π> |ü]#·j·T+ #˚kÕÔs¡T. Äj·Tq
e÷qdæø£ Å|ü|ü+#·+ n+‘ê sê>±\‘√q÷,
nqTuÛÑ÷‘·T\‘√q÷, m≥T qT+∫ m≥T ø£~|æHê
neTè‘·+ C≤\Tyêπs, neTs¡‘·«+ ø£*Œ+#˚
Ä˝À#·q\‘√q÷ ì+&ç ñ+≥T+<˚yÓ÷ !
n˝≤π> ø£sêï≥ø£, Væ≤+<ä÷kÕÔ˙ ¬s+&ÉT Å|ü‘˚´ø£
XË’\T˝Ò nsTTHê, ø£fi≤ø±s¡T\T eTy˚Tø£+>±
ø£*dæb˛j˚Tyês¡ì ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡T.ªø£sêï≥ø£
dü+^‘·+˝À eTVü‰ >±j·T≈£î&Ó’q õ.mHé._.
eTÅ<ëdüT˝À ñkÕÔ<é ã&˚ >∑T˝≤eT© U≤HéøÏ
bÕ<ë_Ûe+<äq+ #˚dæ+~ n‘·&ÉT bÕ&˚ NE\≈£î
ns¡ú+ ‘Ó*dæ ø±<äT. ªuÛ≤wü Å|ü<Ûëq+ ø±<äT.

‘·q~e´ dü«sê\‘√ Hê<ä ÅãVü≤à kÕø屑êÿs¡+
#˚sTT+∫q+<äT≈£îµ n+{≤s¡T. n˝≤π> ø£Ø+U≤Hé
eTÅ<ëdüT e∫Ãq|ü⁄&ÉT Hê>∑j·T´>±]+{À¢
~π>yê&ÉT. dæ<˚∆X¯«Ø <˚$, uÒ>∑+ nUÔsY\T
m+.mdt. Ç+{À¢ ~π>yês¡T. m+.mdt. düTãT“\øÏåà
|ü+&ç‘Y Hêsêj·TDsêe⁄ yê´dt <ä>∑Zs¡ Kj·÷˝Ÿ
>±j·Tq+ H˚s¡TÃ≈£î+~. ªdæ<˚∆X¯«Ø <˚$ H˚πsŒ
ˇø=ÿø£ÿ ‘êHéqT q÷{≤ mì$T~ kÕs¡T¢ kÕ<Ûäq
#˚ùd<ëìïµ nH˚yês¡≥ m+.mdt. ! ªn+‘·
$qj·T+>± #Ó|üø√e&É+ eTVü≤˙j·TTsê˝…’q
Ä dü+^‘· düs¡dü«‹πø kÕ<Ûä´+ ! kÕe÷q´
ø£fi≤ø±s¡T\+‘ê n˝≤ #Ó|üø√˝Òs¡Tµ n+{≤s¡T
dü<ë•e.
dü<ë•e ˇø£ yês¡~Û. ñs¡÷›, bòÕs¡d” ø£$‘ê
Ø‘·T\T dü<ë•e |üPqTø√ø£b˛‘˚, ‘Ó\T>∑T
bÕsƒ¡≈£î\øÏ Ç+‘· düTÅ>±Vü≤´+>± #Ó|üŒ>∑*–+~
Ç+¬øes¡T? kÕ<Ûës¡D dæú‘·T\≈£î nr‘·+>± y˚s=ø£
dæú‹, y˚s=ø£ ˇ&ÉT|üP #·÷|æ+∫q eTVü≤˙j·TT\T.
ø£<∏äq+˝À ¬s+&ÉT $<Ûë\T :
1. eTT+<äT kÕ<Ûës¡D dæú‹˝À ñqï n+XÊ\qT
$X‚¢wæ+∫, #˚s¡Tø√e\dæq ñqï‘· dæú‹ì
>∑T]+∫ ‘Ó*j·TC…|üŒ&É+.
2. ñqï‘· dæú‹H˚ $X‚¢wæ+∫, e]í+∫, Ä dæú‹ì
‘·eT˝À \sTT+|üCÒdüT≈£îqï eTVæ≤‘ê‘·Tà\qT
>∑T]+#˚ |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+.
Äj·Tq ¬s+&Ée |ü<ä∆‹˝ÀH˚ eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T.
ªdü‘·´+ Åã÷j·÷‘Y, Å|æj·T+ Åã÷j·÷‘Yµ

ø£$ ãTTwæ

eT\ dü<ë•e >±s¡T dü+^‘· kÕVæ≤‘·´ ø£fi≤‘·‘·« eTsêà\T
‘Ó*dæq $<ä«qàDÏ nì Äj·Tq kÕ+>∑‘·´+ #·$#·÷dæq
yês¡T, Äj·Tq s¡#·q\T ÄkÕ«~+∫q yês¡T #Ó|ü≈£îH˚ e÷fÒ....
ø±˙, ª<äs¡Ù˙j·T eTÚ ~e´ kÂ+<äs¡´ yÓT<äT≥/ ‘·qàj·T‘· >∑÷s¡TÃ
bÕq bÕÁ‘·+ãT πø\/ •s¡eTT H˚\ô|’ q÷Vü≤ \T|üŒs¡eTT MT<ä/
Á‘ê>∑TuÀ‘·T\ôVA <Ûäq´‘·eTT\T....µ nqï |ü<ë´ìï dü‘·´<äs¡ÙqyÓTÆq ø£$ e÷Á‘·y˚T
sêj·T>∑\&ÉT— ñs¡÷›, bÕs¡o ø£$‘ê‘·àì ≈£L&Ü ÄyêVü≤q #˚düT≈£îqï kÕs¡dü«‘êeT÷]Ô
e÷Á‘·y˚T düèõ+#·>∑\&ÉT. n≥Te+{Ï ø£$ ãTTwæ dü<ë•e >±] ªdü«s¡\j·T\Tµ
Á>∑+<∏ëìøÏ á j˚T&Ü~ πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶ sêe&ÉeTH˚~ Äj·Tq s¡dü
kÕVæ≤rj·÷Hêìï eTqkÕsê ‘·\T#·T≈£îH˚+<äT≈£î m+.mdt._.|æ.mHé.$ s¡e÷düT+<ä]øÏ
m<äT¬s’q ˇø£ dü+<äs¡“¤+! n+~e∫Ãq z n<äèwüº+!!

< d+& +&jTH

46 22

qe] 2012

(dü‘·´+ e÷{≤¢&ÉT, dü+‘√wü+ ø£*–+#˚ $<Ûä+>±
e÷{≤¢&ÉT) XË’*. Äj·Tq πøe\+ sêj·T&É+
ø√düy˚T ø£\+ |ü≥Tºø√˝Ò<äT.Äj·Tq e÷≥˝À¢H˚
#ÓbÕŒ\+fÒ, Äj·Tq ªdü«sêVü≤‘·T\T !µ Ä
Ä|òü÷‘·+ Äj·Tq≈£î ‘êøÏ+~ ø±ã{Ϻ, Äj·Tq
|ü\e]+#ês¡T. Ä ByêHê|üHé (ñqà‘·Ô dæú‹)
˝ÀH˚ ñ+&ç, r]>±Z ‘·q n<Ó’«‘êqTuÛÑ÷‹˙,
∫ø£ÿ<äHê˙ï, X¯u≤›˝À¢ ù|sêÃs¡T. ‹]– Ä X¯u≤›\T
n+‘˚ ìX¯Ùã›+>±, eTÚq+>± Ä ~yê´qTuÛÑ÷‹ì
<ä÷s¡+ qT+#˚ y˚\T ô|{Ϻ #·÷|ü⁄‘·÷H˚,
Ä dæú‹øÏ #˚s¡TkÕÔsTT.
ø£qTïøÏ #·÷ùd |üì ‘·|üŒ eTs√{Ï #˚‘·ø±<äT.
n˝≤π> Å|ü‹ n+>∑eT÷ <ëì¬ø’ ìπs›•+∫q
|üì e÷Å‘·y˚T #˚j·T>∑\T>∑T‘·T+~. l dü<ë•e
‘êH˚+ #˚j·T>∑\s√ >∑T]Ô+∫, n~ e÷Å‘·y˚T
#˚XÊs¡T. ÇB ª<Ûäq´ J$‘·+µ n+fÒ !
ª$Tsê® >±*uŸµ ì ‘Ós¡ MT<äøÏ rdüT≈£îì
sêe&ÜìøÏ <ë<ë|ü⁄ 10 @fi¯¢ |ü]XÀ<ÛäHê |òü*‘·+.
¬ø’|ò” nJà, C≤y˚<é nKÔsY, qd”s¡TB›Hé cÕVt≤,
>∑T˝≤®sY, »>∑õ‘Ydæ+>¥\ dü+j·TTø£Ô ø£èwæ. yêfi¯ó¢
ì»+>±H˚ >±*uŸ ø£$‘·ì n»sêeTs¡+ #˚XÊs¡T.
>±*uŸì düs¡«eT‘· düe÷q‘ê«˙ï, $\ø£åD ø£$‘ê
Ø‹˙, dü+uÛ≤wüD≤ #ê‘·Tsê´˙ï, n#·+#·\yÓTÆq
uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D˙ k˛<ëVü≤s¡D+>± Å|ükÕÔ$+#ês¡T
dü<ë•e.
l dü<ë•e #Ó|æŒq Å|ü‹ ñ<ä+‘·eT÷ ˇø£
$<äT´Å‘·ŒuÛÑ‘√ eTT>∑TdüTÔ+~. n~ nq+‘ê\
qT+N, ~>∑+‘ê\ qT+N <ä÷düT≈£îì e∫Ã,
dü÷{Ï>± yÓT<ä&ÉTø°, nø£ÿ&É qT+∫ >∑T+&Óø°,
nø£ÿ&É qT+∫ eTqdüTøÏ, Ä‘·àø° #˚s¡T≈£îH˚ $düTs¡T.
nø£ÿ&É dæús¡+>± ì*#˚ yÓTs¡T|ü⁄ ! <Óã“ ‘êøÏq≥Tº
‘Ó*j·T<äT. u≤Vü≤´ düàè‹ ñ+&É<äT. Äj·Tq
|ü]#·j·T+ #˚ùd~ uÛÖ‹ø£+>± ø£ì|æ+#˚ ˇø£
e´øÏÔì ø±<äT. Ä e´øÏÔì ÄeVæ≤+#·T≈£îqï ø£fi≤
X¯øÏÔì kÕø屑·ÿ]+|üCÒkÕÔs¡T. Ä |üì #˚ùd eTT+<äT
ø=ìï yÓqTø±, eTT+<ä÷ dü+>∑‹ dü+<äsꓤ\T
#ÓbÕÔs¡T.
>∑T+&Ó >=+‘·T˝ÀøÏ sêe&É+, nÅX¯ó<Ûësê
Å|üyêVü≤+, m+<äs¡T ÅXÀ‘·\T+&û, me]ø° ñ\T≈£L
|ü\T≈£L ˝Òì düyÓ÷àVü≤ø£ dæú‹ ñ+&É&É+.
n+<ä+, >±+;Ûs¡´+, VüQ+<ë‘·q+ ø£\
uÀdæq >∑Te« >√Vü≤sY C≤HéøÏ #Ís¡+|ò”T ˝ÒHé˝À
>∑TÅs¡|ü⁄ ã^Z˝À s√p kÕj·T+Å‘·+ wæø±s¡T

#˚j·T&É+ |üdü+<Ó’q $wüj·T+. ˇø£Hê&ÉT ˇø£
Å_{Ïwt n~Ûø±] ÄyÓT mes√ dü+kÕúHêBÛX¯óì
|ü‹ï>± uÛ≤$+∫ XÊ\÷´{Ÿ #˚XÊ&ÉT. ø±˙ ÄyÓT
kÕ<Ûës¡D bÕ≥>∑‘ÓÔ nì ‘Ó\TdüT≈£îì ø£˝…ø£ºsYøÏ
|òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. n‘·&ÉT ªn˝≤+{Ï ã^Z˝À
≈£Ls¡TÃH˚ n~Ûø±s¡+ sêDT\ø°, ÄyÓT ã+<ÛäTe⁄\ø°
‘·|üŒ Ç‘·s¡T\≈£î ˝Ò<ä+≥÷µ n˝≤ #˚ùdÔ yÓsTT´
s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~ÛkÕÔs¡T. Å_{Ïwt
sêC≤´ìï m~]düTÔHêïqH˚ uÛ≤e+‘√ yês¡T
$~Û+∫q »]e÷Hê s√p #Ó*¢+#˚ yÓfi‚¢~,
BìøÏ u≤<Ûä|ü&çq ÄyÓT n_Ûe÷qT\T
eTVü≤»s¡T¢ |ü+|æ‘˚ ‹]– Ä »]e÷HêqT
>∑e«≈£î ‘·–Z+∫q dü+<äs¡“¤+˝À ÄyÓT ª>∑e«
#Ó*¢+∫ m~]+#·&É+˝À ns¡ú+ ˝Ò<äµ ì ã^Z‘√
düVü‰ >∑TÅs¡|ü⁄XÊ\˝À ñqï >∑TÅsê\ìï+{Ï˙
ny˚Tàj·T&É+ >∑T]+∫ dü<ë•e e]ídüTÔ+fÒ,
Äj·Tq dü+^‘êìï >∑T]+#˚ ø±<äT, dü+^‘êìï
kÕø£\´+>± Ä‘·à˝À ì+|ü⁄≈£îqï eTVæ≤‘ê‘·à\T
düe÷»+ ‘·eTì Å|üX¯+dæ+∫Hê, n_ÛX¯+dæ+∫Hê
‘·eT˝À ñqï $<ä«‘·TÔπø #Ó+<äT‘·T+<äì
uÛ≤$+#˚yês¡˙ ns¡úeTe⁄‘·T+~. ÄyÓTqT
j·T÷ ≥÷´uŸ˝À #·÷XÊqT. Ä&É u…ãT“*˝≤,
Ä VüQ+<ë‘·q+, Ä n+<ä+...dü<ë•e ÄyÓT
ñ<ä+‘·+‘√H˚ ªeT\j·T e÷s¡T‘ê\Tµ yÓTT<ä\T
ô|≥º&É+ m+‘· kÕs¡úø£yÓ÷ ns¡úyÓTÆ+~. Ç{°e\
ªyÓTÆ H˚yéT áCŸ >√Vü≤sY U≤Héµ nH˚ |ü⁄düÔø£+ ø£\
ø£‘êÔ˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

dæ<X∆˚ «¯ Ø <˚$ ˙\+ q>∑sY eTVü‰sêC≤ yê]+≥
$yêVü≤ y˚&TÉ ≈£ dü+<äs“¡ +¤ >± |üV‰ü &û sê>∑+
bÕ&ÉuÀ‘˚, dü+>∑‘T· \T dü]>±Z |ü&&É +É ˝Ò<Tä . <ëìøÏ
ø±s¡D+ ñ<ë´qeq+˝À ñkÕÔ<é n˝≤¢jT· TB›Hé
KHé ª‹\ø˘ ø±yÓ÷<éµ >∑‘Y yêsTT+|üCdÒ Tü HÔ êï&ÉT.
<ëì‘√ ÄyÓT eTVü‰sêEì ‘êqT Ä \j·T e\¢
bÕ&É˝øÒ b£ ˛‘·THêïqì Å>V∑ ≤æ +∫, ‘êq÷ nø£ÿ&çøπ
yÓ&TÉ ‘·T+~ #·÷&É&ÜìøÏ !
ñkÕÔ<é n©ãø˘Œ¤ y˚Tq\T¢&q’Ó _dæà˝≤¢U≤Hé‘√,
eTsêï&ÉT ø£#Ø˚ ˝À ø£Ø+U≤Hé ª‘√&çµ sê>∑+‘√
yÓTT<ä\T ô|&É‘ê&Éì #ÓbÕÔ&TÉ . ‘·q‘√
e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï|ü&ÉT n‘·&øç fi£ ˝¢¯ À ª‘√&çµ
sê>∑|⁄ü >±+<Ûës¡ kıã>∑T\T ~<äTø› √e&É+
#·÷XÊqì n+{≤&ÉT. _dæà˝≤¢ ªn~ ˙¬ø˝≤ ‘Ó\
TdüT?µ nì n&ç–‘˚, ªn~ #Óù|Ô Å>V∑ ≤æ +#˚~
ø±<äT, n+‘·s+¡ >∑+˝À »]π> e´eVü‰s¡+µ nì
düe÷<Ûëq+...ì»+>± n|ü⁄s¡÷|üyTÓ qÆ ø£fi≤ø±s¡T*ï
>∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêïeTì|ædTü +Ô ~.
dü<ë•e ªuÒ≥Héµ (]˝Ò |üsT¡ >∑T|ü+<Ó+˝À
ñ|üj÷Ó –+#˚ ∫qï ø£Ås¡ eTTø£ÿ ªuÒ≥Héµ. n~ ˇø£]
qT+∫ ˇø£]øÏ n+<äT‘·÷ ñ+≥T+~. n<˚ Å{≤ø˘˝À
q\T>∑Ts¡T <ëø± s¡qïs¡T¢ ñ+{≤s¡T. ˇø£]ø=ø£sT¡
n+~+#·T≈£î+fÒ HÓ>T∑ ‘Z ês¡T). $\TyÓq’ ªdü+^‘·+µ,
ªkÕVæ≤‘·´+µ Ä‘·à˝À ì+|ü⁄≈£îì, Ä Je»˝≤\qT
n+<ä]‘√q÷ bÕq+ #˚sTT+#ês¡T.
ªø£H√õj·TsYµ nH˚ Ä+>∑¢ X¯u≤›ìøÏ kÕø±s¡
ìs¡«#·q+ l dü<ë•e ! dü+^‘·+ >=|üŒ~,

< d+& +&jTH

47 22

qe] 2012

>±j·T≈£î&ÉT eTôVAqï‘·T&ÉT. ø±˙ ¬s+&ç+{Ïø°
kÕs¡úø£‘· dü¬s’q ÅXÀ‘· <=]øÏq|ü&˚ !
nKÔsY >∑T]+∫ #Ó|ü⁄Ôqï dü+<äs¡“¤+˝À dü<ë•e,
ª˙\+q>∑sY eTVü‰sêC≤ yê] düeTø£å+˝À
bÕ&ÉT‘·T+&É>±, ~yêHé>± |üì #˚düTÔqï
øÏwüHédæ+>¥ #êyé&Ü ‘êqT bÕ&ÉT‘·Tqï >∑»˝ŸøÏ
dü+<äs¡“¤ X¯ó~∆>± ‘·\ }|ü&É+ #·÷dæ, Äj·TqqT
Å|ü‘˚´ø£+>± ‘·q Ç+{ÏøÏ s¡eTàì |æ\Tdü÷Ô,
ª#êyé&ÜJ ! ˇø£ kÕ] Hê sTT+{Ïì bÕeq+
#˚j·T+&ç! MT≈£î Å|ü‘˚´ø£+>± NE\T (ø£è‘·T\T)
$ì|æ+#ê\ì ñ+~.µ n+≥T+~nKÔØu≤sTT
(uÒ>∑+ nKÔsY)µ n+≥÷ sêkÕÔs¡T ªeT\j·T
e÷s¡T‘ê\Tµ˝À
ñ‘·Ôsê~q Væ≤+<äTkÕÔ˙ dü«s¡ e÷s¡›yêìøÏ
|ü≥º+ ø£&ÉT‘·T+<ä+≥÷ ñkÕÔ<é ã&˚ >∑T˝≤+
n© U≤Héì >±j·Tq XË’*ì e]íkÕÔs¡T. ñkÕÔ<é
ì»+>±H˚ ªeT÷´õø˘ ˝…C…+&éµ ! ªÅù|eT CÀ>∑Hé
ãHé πøµ bÕ≥øÏ yÓTT>∑˝Ÿ`m`n»yéT ìsêà‘·
Äj·Tq≈£î n|üŒ{À¢H˚ s¡÷. 25000 Ç#êÃs¡≥ !
ªø±ø£s¡÷ dü»˙, ÄjÓT q u≤\yéTµ, ªj·÷<é
|æj·÷ ø° ÄjÓT, j˚T <äTUŸ düVü‰ q C≤jÓTµ
n+≥÷ ùV≤eT+‘Y sê>±˝≤|üq˝À Äj·Tq
bÕ&çq bÕ≥ $Hêïø£ Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T
Ä ¬ø’|ü⁄ ~>∑H˚ ˝Ò<äT. ø±˙ n~ Äj·Tq |ürï
$jÓ÷>∑+ ‘·sê«‘·H˚ bÕ&Üs¡ì ‘·sê«‘· ‘Ó*dæ,
#ê˝≤ u≤<Ûä nì|æ+∫+~. ∫Å‘ê, »>¥õ‘Ydæ+>¥\
@¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT ÇVü≤ ˝Àø£+ $&ç∫ b˛sTTq

kÕ Væ≤ ‘·´ +

1970

>∑»˝Ÿ... z ;Û‘·Vü≤]DÏ!

<äXø¯ +£ ˝À Ä+Å<äÛ Å|uü ÑÛ yês¡|Åü ‹ø£˝À X‚ùw+Å<ä kÕVæ≤r yê´kÕ\T
yÓ\Te]+#˚yês¡T. Ä ù|J #·~$‘˚, neTè‘·+ ùd$+∫q
nqTuÛ÷Ñ ‹ ø£*>π ~. ªñeTsY Kj·÷´+µ, ªô|C’ò Ÿ nVü≤à<é ô|C’ò µŸ e+{Ï ñs¡÷› ø£e⁄\
Å|dü øü ÔÏ e∫Ãq|ü⁄&ÉT ª>∑»˝Ÿµ >∑T]+∫ yê´U≤´ìdü÷,Ô X‚ùw+Å<ä ªn&É$˝À ˇ+≥]>±
dü+#·]+#˚ ˝Ò&,ç ∫qï #·|ü &ÉTøÏ ≈£L&Ü ;Û‹\T¢‘÷· ñ+≥T+~ (Å|eü ÷<ä+
m|ü&ÓH’ ê eTT+#·Tø=düT+Ô <äì u…sT¡ ≈£î u…sT¡ ≈£î>± ñ+&É&+É ). Ä dæ‹ú ˝À Äø£dàæ ø+£ >±
m<äT≥ Å|‘ü ´· ø£yå TÓ qÆ |ü⁄*ì #·÷dæ, ˝Ò&ç H√≥ ndü+ø£*Œ‘·+>± yÓ\Te&˚ <Û«ä ì
ª>∑»˝Ÿµ n+{≤s¡Tµ nì #ÓbÕÔsT¡ . cÕj·TØ˝À yÓTT<ä{Ï |ü+øÏÔ #·<eä >±H˚, ÅXÀ‘·˝À
...ªÄ...Ä ‘·sê«‘· @yÓT+Æ ~?µ nH˚ Ä‘·è‘· ãj·T˝Òs› T¡ ‘·T+~. cÕj·TsY s¬ +&Ée |ü+øÏÔ
#Ó|⁄ü +Ô &É>±H˚, ÅXÀ‘· H√≥ ≈£L&Ü nHêj·÷düyTÓ qÆ <Û«ä ì ªyêVt≤...e÷cÕ n˝≤¢ !...
düTu≤Vt≤q˝≤¢ !...ø±´ NCŸ ãø°¸ ôV≤’ (nã“...@+ ôd\$#êÃs¡T!)...µ e+{Ï ÄVü≤‘·
(X¯ã+› ‘êøÏ&)ç <Û«ä qT\T yÓ\Te&É‘êj·T˙, n~ ª>∑»˝Ÿµ n˙ nHêïs¡T. ª>∑»˝Ÿµ
X¯ã+› ª>∑C≤˝≤µ (˝Ò&)ç nH˚ ns¡; X¯ã+› qT+∫ e∫Ã+~, ˝Ò&ç ne÷j·Tø£‘ê«ìø°,
ø£sT¡ Dø°, ùdïVü‰ìø° Å|‹ü _+ã+. yÓTT<ä{À¢ Ç~ Åù|j·Td”, Å|j
æ T· T\ uÛ≤e e´ø°Ô
ø£sD¡ \πø |ü]$T‘·yTÓ HÆ ê, 20 X¯‘êã›+˝À ª>∑»˝Ÿµ ˝Àø£ e´eVü‰s¡+˝ÀøÏ e∫Ã, nìï
Jeq Ø‘·T©ï Å|‹ü _+_+∫+~.
Áo dü<ë•e >±*uŸ, MTsY <ë>¥, qJsY, kÕVæ≤sY e+{Ï Á|eü TTKT\ >∑»fi¯q¢ T
|ü]#·jT· + #˚ùdeTT+<äT >∑»˝Ÿ n+fÒ @$T{À Ç˝≤ $e]düTHÔ êïs¡T. >∑»˝Ÿ
n+f ÁÒ ù|eTø£$‘·. Á|Dü j·TX¯è+>±sê˝Ò >∑»˝Ÿ edüTeÔ ⁄\T. nsTT‘˚ Ç$ @
ø£|øü yå£ TÓ qÆ $. n+fÒ Ç+<äT˝À $jÓ÷>∑yT˚ >±˙, dü+jÓ÷>∑+ ñ+&É<Tä .
dü+jÓ÷>∑eT+fÒ eTè‘·T´y˚. sê‹ >∑T+&Ó>\∑ kÂ+<äs´¡ sê• kÂ+<äsê´ìï Äsê~Ûd÷ü Ô
dü+jÓ÷>±ìï yê+∫Ûd÷ü ,Ô ÄyÓT ô|fÒº s¡øs£ ø¡ ±\ Væ≤+dü\T düV≤æ dü÷Ô ø£è+– ø£è•+∫
q•+∫ b˛e&ÉyT˚ Áù|$T≈£îì uÛ≤>∑´*œ‘·+. >∑»˝Ÿ ø£$ ‘êH˚ Áù|$T≈£î&ÉT. n+fÒ
ªÄ•UŸµ. Ç~ Ä‘êàÁXj
¯ T· ø£$‘·. Áù|$T+#·ã&˚ e´øÏìÔ ªe÷wüOU≤µ n+{≤s¡T. ªª<√dtµÔ
n+{≤s¡T, ªj·÷sYµ n+{≤s¡T, ªyÓTVü≤ã÷uŸµ n+{≤s¡T. Çe˙ï |ü⁄s¡Twüyê#·ø£ X¯u≤›˝.Ò
Çø£ÿ&˚ dü÷|ò” ø£e⁄\ uÛ>Ñ e∑ Á‘Œ˚ eT yÓ\&¢ ç ne⁄‘·T+~. dü÷|ò” ø£e⁄\T uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì

nìs¡«#·˙j·T kÂ+<äsê´ìï e]íd÷ü ,Ô Äsê~Ûd÷ü Ô n‘·DïÏ bı+<ä&ÜìøÏ n‘·ì˝À ø£\
TdüTø√e&ÜìøÏ |ü&˚ ‘·|Hü ˚ >∑»˝Ÿ˝À e´ø£eÔ Te⁄‘·T+~.
>∑»˝Ÿì ˇø£ dü+düÿè‹øÏ Á|rü ø£>± uÛ≤$kÕÔsT¡ dü<ë•e+. eTH√eTdæcÔ Õÿ\qT
Á|uü ≤Û $‘·+ #˚ùd >∑TD+ >∑»˝Ÿøπ ñ+<ä+{≤sêj·Tq. >∑»˝Ÿ ø°«Hé uÒ>+∑ nKÔs,Y wüø˝° Ÿ
u≤<ëj·T÷˙ s¡∫+∫q, ªªnsTT eTVü≤ã“‘Y, ‘˚sπ n+C≤yéT ù| s√Hê Äj·÷µµ
(z Áù|e÷! ˙ |ò*ü ‘·+ ô|’ y˚<Hä =∫Ã+~). uÛs’… M¡ sê>∑+˝À bÕ&çq øπ ôd{Ÿ $+fÒ
ø£qTø=\≈£î˝À¢ ì*∫q nÁXó¯ _+<äTe⁄\qT mes¡T Ä|ü⁄ø√>∑\s¡T? nì Á|•ü ïkÕÔsT¡
dü<ë•e+.
>∑»˝ŸøÏ eTH√»„yTÓ qÆ ø£$‘· |ü\ø£&yÉ T˚ ø±<äT, $#·øDå£ ‘·{˝ºÏ ùÒ | X¯øeÔ° ⁄+~ n+≥÷
ªndüsY ˝KïMµ ùwsY ñ<äV≤ü ]+#ês¡T. bÕøÏkÕÔH,é uÛ≤s¡‘Y 1947 eT‘· ø£\Vü‰\qT
ñ<˚•› +∫ ãT˝ŸãT˝Ÿ |æ≥º MT<ä ªndüsY \KïMµ #Ó|Œæ q ùwsY Ç˝≤ ñ+~` Ä |üøåÏ
n+≥T+<ä≥ ªy˚Tsπ Ä•j·÷Hé ø± õÅø˘ ø±´ y√ »˝Ÿ s¡V‰ü ôV≤’ , »˝≤ ø£sπ /eT>∑sY ÇHé
Vü≤yê+y√+ø√ s√ø˘ <√ øÏ düyê˝Ÿ kÕπs #·eTHé ø± ôV≤’ µ (Hê >∑÷&ÉT ø±* b˛‘·T+fÒ
<ëì Å|kü ÕÔeq m+<äT≈£î? Hê\TZ |ü⁄\¢\ Ä >∑÷&ÉT á bÕ{ÏøÏ ø±* ≈£L*
ñ+≥T+~. ø±˙ n≥T qT+∫ e#˚à >±&ÉTŒ\qT Ä|ü+&ç. Ç~ yÓTT‘·+Ô ‘√≥≈£î
dü+ã+~Û+∫q düeTdü´). Çø£ÿ&É #·eTHé (‘√≥) uÛ≤s¡‘· <˚Xy¯ T˚ ! ø£$
ø±\Œìø£ ˝Àø£+˝ÀH˚ $Vü≤]+#·˝<Ò Tä .
n˝≤π> düT<äsÙ¡ Hé bòÕFsY sêdæq >∑»˝Ÿ˝Àì ˇø£ eTU≤Ô Ç˝≤ ñ+~` õ+<ä^ ø±´
ôV≤’ ø√sTT #ê¬ø ø£|Hüò é (X¯e+ô|’ ø£ù|Œ >∑T&É)¶ ôV≤’ / ñÁMTπø Vü‰<∏√+ùd Vü≤yéT õdtø√
dæjT˚ C≤‘˚ ôV≤’ (bòÕFsY! J$‘·eT+fÒ s¬ +&ÉT>± N*q ø£|Hüò ìé ej·Tdü‡H˚ #˚‹‘√
ø£*|æ ≈£î&ÉT‘·THêïeTT, n+fÒ ≈£î≥T¢ |üPs¡sÔ TT‘˚ J$‘·+ eTT–dæqfÒ)¢ uÒ>+∑ nKÔsY
bÕ&ç+~. dü<ë•e >±]+{À¢ á eTU≤Ô $qï Áo sêeTHêsêj·TD>±s¡T, Ç+ø=ìï
>∑»fi¯óflHêïsTT $ì yÓfifl¯ +&Éì |æ\TdüTHÔ êï $ì|æ+#·Tø√≈£î+&Ü yÓ[b¢ ˛j·÷s¡ì
sêkÕÔsT¡ . Ä ùwsY˝À m+‘√ s¡kÕq+<ëìï bı+<ës¡ì <ëìï eT¬s+‘√ ùd|ü⁄ ì\
T|ü⁄ø√yê\qT≈£îH˚ Äj·Tq yÓ[b¢ ˛‘·THêïs¡ì, Äj·Tìï yÓfi좯 e«+&Éì dü<ë•e+
>±s¡T ‘·eT |æ\\¢ qT yê]+#ês¡T.
`s¡e÷düT+<ä]

l dü<ë•e Ä rsêq @+ ñ+<√ ‘Ó∫Ã
#·÷ù| Å|üj·T‘·ïy˚T #˚XÊs¡T. >∑+<Ûäs¡T«\T yÓT#˚Ã
sê>∑ Å|ükÕÔs¡+ #˚j·T>∑\ ø£fi≤ø±s¡T©ï, yê]
<ë«sê ø£fi¯ kÕs¡úø£‘·˙ Ä$wüÿ]+#ês¡T Äj·Tq.
ªÇø£ÿ&É qT+∫ H˚qT yÓfi‚¢≥|ü&ÉT H˚ìø£ÿ&É
nqTuÛÑ$+∫q nqT|üe÷qyÓTÆq~ Hê
∫e] e÷≥>± ñ+&É˙µ eT+{≤&ÉT $X¯«ø£$
^‘ê+»*ì ‘·q <ë«sê |ü*øÏ+∫q #·\+.
l dü<ë•e s¡#·q\T #·<äTe⁄‘·Tqï+‘· ùd|üP
eTqøÏ n˝≤+{Ï n|ü⁄s¡÷|ü düeTj·T+˝ÀH˚
ñ+{≤+.
ªyÓ’ ~dt ø√˝≤µ...bÕ≥ j·T÷ ≥÷´uŸ˝À
¬s+&ÉT ø√≥¢≈£î ô|’H˚ #·÷XÊs¡≥ ! bÕ|ü⁄´˝≤]
{° y˚s¡T. <ëìøÏ >±&ÛÉ‘·‘√ |üH˚eTT+~! #êØ¢
#ê|æ¢Hé |æø£ÃsY˝À (ãVüQXÊ µyÓ÷&És¡Hé
f…ÆyéT‡µ)˝À >=Ŭs\ eT+<ä yÓT≥¢ MT<ä qT+∫
~>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. Mfi¯¢øÏ _<∏√yÓHé m+<äT≈£î?
>±*uŸ, qJsY, MTsY, <ë>¥ n+≥÷ ‘·q
e+‘·T>± |ü]eT[dü÷Ô, |ü\e]+#˚ kÂs¡uÛ≤\T
yÓ<ä»\T¢‘·Tqï ≈£îdüTeT+ dü<ë•e m+<äT≈£î?
me] ø√dü+?

‘·sê«‘· ≈£L&Ü yê]<ä›s¡÷ ø£*dæ ˇø£ Ä\“+
#˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ∫Å‘ê bÕ&É˝Ò<äT. »>¥õ‘Y
|ü~+‘·\T>± X¯øÏÔ ≈£L&É>∑≥Tº≈£îì ∫e] es¡≈£L
‘·q |üì˝ÀH˚ ñHêïs¡T. (bÕ&É&É+ ø√dü+>± ◊@
mdt ¬øØsYì e<äT\T≈£îHêïs¡T eT]!) yê]<ä›s¡÷
ø£*dæ bÕ&çq ªñdtø° Vü≤dts¡‘Y ôV’≤ õùd
~˝Ÿùd $T{≤ ;Û q dü≈£L (n‘·&ç s¡÷bÕìï
Vü≤è<äj·T+ ˝À+∫ rùdj·T˝Òø£b˛‘·THêïqT)µ uÛ≤e
Å|ü<Ûëq+>± bÕ&˚ dü«sêìøÏ ÅbÕD+ ‘·|ædüTÔ+~ !
eT÷>∑ s√<äq #˚düTÔ+~.
dü<ë•e nø£ås¡ ∫Å‘ê\T, ø£fi¯qT ø£fi¯ ø√düy˚T
Åù|$T+#˚yêfi¯ó¢, ø£fi¯qT <˚ì ø√düeT÷ |òüD+>±
ô|≥º&É+ #˚‘·ø±ìyêfi¯ófl. ÇVü‰˙ï, |üsê˙ï ‘·eT
~e´ dü«sê\‘√ nqTdü+<Ûëì+∫q m+<äs√
ø£fi≤ø±s¡T\qT ‘Ó\T>∑T bÕsƒ¡ø£ Å|ü|ü+#êìøÏ
‘·q<Ó’q düŒs¡Ù‘√ |ü]#·j·T+ #˚dæq kÕVæ≤r
>∑yêø£å+ l dü<ë•e. X¯è+>±s¡ s¡dü Å|ü<ÛëqyÓTÆq
sƒ¡TÅMT n˝ÖøÏø£‘·qT düŒs¡Ù. Å_{Ïwt yê]‘√
eTVü‰‘·Tàì ø√dü+ Å<äe´ düVü‰j·T+, >±q
‘·|üdæ«ì n+»˙ u≤sTT e÷˝Ò‡ø£sY, Å|üU≤´‘·
ø£$ Vü≤]e+X¯sêjYT ã#·ÃHé ªÇdt bÕsY |æj˚T
eT<ÛäT ôV’≤, ‘·TyéT ôVA /ñdt bÕsY q C≤H˚ ø±´
ôVA>±µ (á rsêq eT<ÛäTe⁄+~, qTe⁄«Hêïe⁄ /
Ä rsêq @eTT+<√ me]øÏ ‘Ó\TdüT?)

... Ä düT>∑+<Ûä+ |ü]eTfi≤\T n+<äT≈£îì J$+#˚
MT˝≤+{Ï, Hê˝≤+{Ï, eTq˝≤+{Ï yêfi¯¢+<ä] ø√dü+...!

m+.mdt._.|æ.mHé.$ s¡e÷düT+<ä]

< d+& +&jTH

48 22

qe] 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful