You are on page 1of 1

A.

Cch ng k ti kho n. 1. Sau khi vo trang web http://www.trademap.org/ 2. Nhn vo gc mn hnh bn ph i s th y dng ch Not registered yet? Create your account here. 3. Cc em click vo dng ch Create your account here v khai bo thng tin gi ng nh l cc em t o ti kho n trn b t k m t trang web no (v d yahoo mail ch ng h n) 4. Sau khi cc em hon thnh ng k, trang web s g i cho cc em m t email vo email m cc em s d ng ng k. Cc em c n vo email kch ho t ti kho n.

B.

Sau khi ng k ti kho n xong, cc em ng nh p s d ng c s d li u c a trang web. Cc b c c b n nh sau 1. vo trang web http://www.trademap.org/ 2. nh p Email v password khai bo. 3. Sau , my s t ng chuy n vo c s d li u. C. Khai thc c s d li u, lu nh ng v n sau: (Ngoi ra, cc em c n ch ng t tm hi u, trao i v i b n b v k nng my tnh v tm ki m thng tin ph c v cho cng vi c r t quan tr ng i v i cng vi c tng lai c a cc em sau ny). 1. Cc em ch n Vi t Nam (trong m c Country), 2. Ch n all product trong m c Product 3. Ch n Yearly Time Series c c s li u theo nm 4. Sau , xem m c other criteria, ch n thm cc tiu ch khc nh Exports, By products ( xem xu t kh u c a Vi t nam theo s n ph m)..

5. Sau , cc em s th y s li u xu t kh u c a Vi t Nam t nm 2007 2010 cho ton b 99 ngnh hng v t ng ngnh hng. 6. Cc em t do l a ch n nh ng ngnh mnh mu n tnh RCA. 7. tm s li u xu t kh u c a th gi i, cc em lm tng t i v i Vi t Nam, nhng lu ch n World (trong m c Country).