Do.< "MirC'"~a ea'tlniJ~ov.

Mitiistntl F't'hal1 t"ehl*,

n. prin plata 1a zi .lc)'r.t acestui fapt.tinant'elor. sa ange. A reu$it. impusa Slud"it01~ii st€t:tului. d. jinanteJor mana. ." I. 0 buna gDspodiirze a jinaneior: sa afitma:na tot mai mui. Mircea Cancicnv Minisfrul Eiaal1telm dat ces mq. lfi staT$it:uL ttnulYul.l. utt-ima curbii de sacrific.fit ~. asigure taTii._.unci. d. so.oga.i stra1ucita c« vaintit t1t1 anului 193511936.d concIJUcerea 't-reburilor pub lice.193 3. s.upricare fusese de guvemel~ din IFfJ'O -.ece ani. demnttate jina. in uUimut sau etl.ttram intraTea in norma~. situatia eu staruinta.e. buge- sa staruitoa1'13. D-saacilutat.u trecut decat 2 luni $i it $"i D.butiti'n ~ntregi~ Ordine pe toata Iinia. lndl dei« chemctreasa l.sigtt'll-·~: -un excen- eari nici 0 cHpa -h'a sa abdicaet gllllernu.i jinan"tdot. aSiQ.st ekem9t in frumtea departamentuVl1. asigure din u1ti:" nul mr.19'32.'t po'litiag. y. cups. sa datoria. faca mai tniIoritoflre fii.. floDU- ind {{stYer C-ea maiJrumoas'if pagina a iinantetor nonstre mti z. N'(1. a izoutit sa asigU1'e $poruri pentru me. fel in toaie compartim-en'teZe vieJii .Grija GuvernuluiNafional-liberal penlru Sit-uatio selerletllor p ubltcl .iu.de stat.s. a reu$itsa faca fata tutuJor jamente. Ia loSeptemorie 19'97. doe stat.adif.a if/..nd in prim14l rdn:d unmar~ act de dreptate tocmai ace$tora pentru sa Mircea CamcicGv.con- tn'S C1' i- solideze tanta.frol riguroB.alariataor pu- b Hci. acestea au fast c(jmJlndamente~e tleld toaie aepartamenteJe. in . J J Un mare tict de dteptate. Datele statistice inareptat-ese un Qpt-lmism si!inato.oinste qi co-nqtiindozi"tate" co. deaprimulbuget re·(fJ eGhili11rat.atorit d~lui ministru de ji-na1i!e. $i a izbutit asttfl.plare. guv-er-nul na~io-nal-liberula cautat rii.ceputu~ ~ui Septembrie 1936 a 1o. Mircea tZ~ncioci'V. spunea minist"ful . de ord. dovada.ncia'l'u.mdi PTe:S~S tie toate. M1riJeti Cancl(Zo'JI.wS aZaparatuZ1.pozeu fawt pTesei. inUHure controtul s-train ~n fina!l%Fele tarN noastr. d.tne~ de chibzuintit $i de. Jt1ca.spee i 0l pentru inarmi:trea Oftirii. $1 A izbutit sa satis1acil. grittie chio-zuintei exem. 'toaie cerintel~ de cheltueLi ale sta-1ului. ai. ~i a. a-sa at. . de teintra_re in no:rrua!.. L.ti.1 Iibe_tat in materie finaneiara.ca fi de an- dent bugetuiui an'Ului t'fl.

s'au acordat suecesiv fu.1ati In loca[.red'lllC-e.pot Ii lltra. Iguve.apu.iJnJdlarOO. Asociatia salaria.enomerlle. R.a fost flind F.tUM !pulblici. Federatia generals a asociatifler functionartlor de Stat.trai1lJlui. nr. .a~boi. D.ialnii.r'ilol' pUlbJl!C'i : :La textu[ l"mportului. aipTOIbat supzimarea ta Reduceri Ie succesive de salari i in trecut -In anul 193'0 a. iJre temeiul oarula.i :jJ d~ atunci a inceput sertabugetelor deifooitare. inca din luna lUillie a.f!€aretl1lbude a. 'Fat. e. aa.ilor ftmetiociHuirea unai com'isiuni. saaari~1e brute _'aile funle1.n. criHc'iu: de lO% 81 112.1aJa. Sub guvernul technieieni~ 101'.:adgoo. in. Asociatia generala a lnva tatorilor.t~Qnarilrn. alll incereas sa obtim reducere3lsalaxiil'Or flJlllcl. prin legea promulgata eu I. 4'191din c acestor slUJjttort ai Suatului.a 1Pl"omuiliga. de' carei . Argetoianu.cheiata a.i. mip_isteruII de finan4e a pus in S!f. iar pana la terrninale red use in baza legii din 31Derea stuJdluJ. Cristu Shmonesou de Impoztte asupra acelo.aita.atla cal'ma S. tru al fil1!an4eJOir -fUnd d.iIl1 1927. Asocia tia elerul ui. minisf1mo.d.unil1e knuarie" Bate- . I'll! '~tnullm'3I3.eel Ifil!ai ridilCat tervenind devaloriearea leului ~i scumplrea progresiV'a a . fi exaeninate il1loo.119i3'5~W3.pe. care narilor publici $i inntntarea sa fie msarcinata cu studi ul D. R. 2.it mai ales buget1ll1 Statu'lu. dlhfexite sporu!tii de sarra:r. C. 2. ell 1'2.irt. al sa1lruriilor . Ipentru zemedierea eifecte- ~i sart'iislfrucute.parte. in administrativi generala af'unc- din din 30Uecembrie 191:0. se .bili in ICe . prin care sa se adut:a. rir. au fost reduse in mod eN'ceptional.e. Domnilor Mini~tri. regiilor ipUibrrice: comereiale.ti~ ~j. se sa sta. 5.~:xie:rci~hIll.ti in locaJiJtwtile urban 1II '$i rural. R.mi:iJsu. moldallita.tau I. rutilns .rihl>e -.ni!iez... cfLIlld am a:vu:t priltnul bUlget eife<Clt~veolhilibrat.patl'>e erlsa mond.tionaI~t3!ranist.GU 10% {pentru tati func:~iona.rupq"oa.ru. 1) Sub gUvellluil n. S'a. fiD.dlt1!P!r. problema gii5irii posilbilita.a.~iaprobarea pr. NivelUJl . se cere a1tru stabtl'irea salari. dtreettuntlor SlPBciale.5% pentru tnt.e~uriilor Ja u.salarttlariilor. prin legea promulgata cu I. G~ind j'Uatilficatei. Asociatia personal u l ui postelor si telegrafului.. . de toate categcritle. Virg~ M.innall"iloll" pUi1ililei asttfeil.pentru .funf%. n1u."pentru reducerea lefurilor salarrsttlor publici 9i inriintarea umri impozit pe Iefurile acelora stabilite prin contracte"..a en IC:I'I81$te.tn. La 2{}-Noembrie a. 8. D. .au fost reduse d. ". nr.puse la un im(pozit surp'limentatr de 15%.tatului. 4251 Prin memoriul prezentat de din 23 Decembrie 1931. Mihail Popovlcl.na1fionarilor ~ pensionaetlor.aeeseembcle 1930r au fost reduse inrcao. 4.upi cum Uil"'meaaa: a. D.atite dim bugetele Caselor autonome si ale regiilor puhlice comerctale.a. i9Utpa cum se ¢de.rne!le care s'au swclOOd. judetelor.i fUlootl00arli afl.rn.ne1e artacote de ccnsumatte.rea iPX". Asociatia general a a ftmetionarilor din Basarabia.penaceste asociatjuni.0 ameliorare sit. .aJl11el~ derfUJD!citUil Vi:n tilli Bri:t1a-n u.i0a.. mrnistru al finan~elor lUnd d.te in conside- lor aeestor dona I. 3.tii.ndstru aiJ.ion.Clieafii.U1diu.). pUitite din bugetul Statului.eC(Uxbele de saim.ilt<iJtile Bueuresti ~i urban I.ul ..r[i a.iomuriloll' StatuliUl. h.uaJtirnne-i c. ¥tunUor JunctionariloT iIJUrbHci de toate gnrtile pe l. ifHnd tei leomfus. 4245 Domnule Prim Ministru. lefurile tuturor salaria~jlol' pubHai. 6.>Hca:te salarrilor 3) Subg"UIve.curbei de ~alcrlfibiu Ia ~la. pentru a. Asociatia generala a profesorilor secundari.neri1or .ui .%. resiln"t.alt"iiotlJal-taranist} mirristru alfinanielor fUnd d.e:feiCt-e :fast imelt1:iat .eg.l.n~ s'au prezentat audtenta reprezentantii autorizati ai urmatoarelor asociatiulli : 1.re\Sirm~ite ~ de ~ra au llIoarstr'a. Asociatia generala a runetionarrlor din Bucovina. Intre timp.de mini~tTIi a.a.ra rare .r.etbruarie ~i Martre 1913:3".ra normaltzarn ~j armontzaii saSecretargeneraj al Mlnistel1l1ui de Finant-e stabilrteprin eontraete't. pI'e'V~\te im' bl1getul ·exerc. cererlle prill. easelor autonome.e. arm luat masura 28 FebTU!a:rie 1933.jului 1:9-32. i[1'" . 7.1i:CipiillOl" ~i eomunelor. tionarilor At-deal. precum ~i lefuri1:e pl.f. in buna .6. C0nsiJ~ul.bia In .

fi pretwniita.eml P.3.el'ciale.etar3_.irE salla:.d-epaitte. .cu aiCel~ prooe'lilt . ilnibun.~im: lata: :de gaJadza.Crarilor IPUsa sTIiPoFte &Flgure.2. swferit t.O lor .1(fest t'fttnjoIiil8 100.aliUl!ll'i tj1ire:rU a~:c'afuu:itrii: Imge.e:rwuli.pe~. In nurnele echitatii ~i al dreptulul La vista.. p.aulSitro-ung-ara" Tnt 1p amtl I933. jar a1tii au FaUnaS in a:c:e'i~isituattie.eiat."€gu~a{l]..ci'tl.rlPUJ'i. ~l:arii1e i. tr.c€\Ste-~instJ. ...dy._~.j.au.oo.iai Stamfntere .exoeptate .t1OOlilta in baza stat'Ultu'lUi stpe$()liultiJunea 00 ni se pare' roai 1l'O'wivita ar fi .tOC'tamlbrl~ 10016. .cea:sta lege .. m:Ui1l:il~a.ll11i:nezB probl'€mta Ia lMin'i!&te'tuJlldiE1Jfinai1~jn eald. Inca. ~i .[)en :redurcecriIT.aUarii:lepe<r.t\i}e...i. d!e'Venil~ 0 _POVlSr:a.P. an in.t.proeent d~~:roxiJm:a.'IDonizarii.rUi1 a-g~ieu:lbulfit $.LJ.e stub Ri'Ve'iul Jnol'll1a1 .~ So:Jjdele Co.a d-e S'ts.~ele St1a:tUhlli . toa1le saiall'tile !La.ipubloioi priilne~\.Id]r~c. dal! s.un al.a. <tin.astazi lSitua. se a~telpta 0 ma~ m. :$porurj unilaterale' In :anna.tmooi ~i !Pana aeU(ll1.atJj.din valoarea lor.ria'ti Icare aU l'iamaS "technic (de . t -0 pot pe ri!i'Jlifte.lilor ~i ale membri- gea . jC1reicl.etoare ~i I' a.rea din allJul 19&2.7.lJbunata.l.lC>ejpUt sa fie majorate Oredem ie-a . j.lttrt~ta a00'l'dJat. a PQtturHo:r $il ca. - aeet card: S1lill>t asimil.rUle gre'va:zute jll leJ .:pah1i1lu'1.ea llftJai sus ll"ezua1J1l: ~ uine1e (Ie pa:tegJo:rij !de f. niv·e!lull ee prin legea.:l7lerusiuUllle.dd'f.a.riiile 'au: r:iilma:.n Artului.~llmiri~ .rtile pieil'son. s.est{lra&ar .rPIU~1U~. din an ul 19312.iln~.a:pa.rul stu. parM. mtjlooalc€.ht de UJ!Il]ta po3ib~lit@tiiL hug. in wooasta.AJp-l'i1ie 193.i./ ~ Lariihle {perscmalUJlui &8' gfuse'S'c sponte fa-va de hiv..o_. tari. ~..4 putbhe-rot in MOFl:1torUil Ofldal sacrifro1U .iu -all f. -cale bug. dife:rirte leg'i de Oirlg'oanizare.l.x€'pana l?l! sa:.elehllt11. eare tr. tu.ec·el$ita.etlul 4e rePat~:ti'B 1:ngrud't1.n: urraare. fun 111a-~j. fara ~.ri1or. ultimacur.C!Ore~-rlz!§)t. t'll. Tot a:c$s.~e.~i p.n anul m:3!5flI936~ salla.se exa. dJadeaJ" au Joot.- sa in de .s-rltelo.in In fJfivin~a.1. ellle oom~rtma:t. ~e~ aJUlV.1ll il"edus si pell'siU'nile ci1fi[e pl':~aum ~i aeelea a:OOTd:ate pe bag-a le:gilor :thswl-oir !lno:narllti r'Usa.ai!la.!prime' ~i jll1.'l'... JllS'tirt.e prevazUlw de a.d(lt:me:r1i:ilotl?i dela 8:a:sa.ate iI'igo-tile legiwiriJOO' e. .e.!p.gur. e.SW& de lU'C!l'luJJ:.rriilor f~ctu~6e sctrm a. a£o.al n.ull. spoi''Ul'ile.rilm~sc . cale.1e Srilriet I!1lidis.c.mi~trilO:r €Ui .. aoeasta mrusU['.e la'1<1g'a rrnJ.. de J.njnld di'n.a.alIf:Lrte p. tJ!'Us'1lttsfa1cel"ea n eV.1iu. ill Qugetu'i mi1l1mt.ate Ia Idifeirit~ 'ai\utori'liati ~i in S\peJC~ialla .~ee. l1U_ nwtnai din pfLmrCltiO:e V~tlea.chejl1lui:-.ii.corjpul 'sDt:Vil0.Jl.n. adminmtra:tiei cQlIllel'1c&a. baza legHor c£Jiba.e lar·iJ!le ~gWr.te.'ti~ Id'e a se alsJ.000 Iel lunar.e pe.a.nr.s in sta:tea Cll'.ria.~J1.Cleef[Jrfiand eu re\SleUll.(lCazila re·in. daurm~aza.tile iC8) lPJ.ioota:1'i n1li au suri1elrit Ti~'J)rU-e 'tU.i n1lJJpto<.tur(Jlr StatuJ.Tox~m.s:m.a. asla:nila. tara Luncviona:l!ii tootle eategoriUe.tfut mai mu~t eu !Cat ltIta:iul s'a iCrUi -sura gener!a.rerutele Idre..cU.de ©e J:a1l.r c[). fiiJra a creia ne-.j orata tpe 1-. te .t fie' ~at:a pl'ip.i:te.aiplieA~ Fe de :aJita. avut fin: and 19-32 .}i cu magistr:attj. se 13" in CQu'Side:r.fast €'melPta te : a.1€:taluT'giee ale' S'ta:tJUluii d.rugimerilor .O['.I].:b:'2.de. c~ R.iei. C A.nile !(liom. p1'lvini~a. p'~iSahil-e pem.~i1 miliemU 31 armate] 91 faCUi dU:ex..w Joort i1llSlp>rise.llltre eetcari au .t exel. ldiin 21f.rudln:'i.voc-a'tiUQr ''. JJilfe. !l.ara~te fa ta.ai t8:r. cu inc@ere dela 1 .aiOOl..etrnJ'ca &S-bedUo~ men:tu1 sa.glSt ma.e 1<913i7. se ~ead1l. Dtn eXpUtl1~H·.ui.1'!J . insu!portia:lJiMi.Nor de coSUil'a In ea.tilO11 Jdtin a.ni$.O[p. maJi'~tela.C'U .e a1 eC'hiitatt.. astaizt a.') .e1i de r'e«l. b!Wgeital'a Sa1lIa.t1U1'UJi 1i9318l939.fdin (lIOlnp1ul .:>Ii-yeresc activ (i:e.wrha" pana in wUll 1934~ oan:d prin roonane \Suh 2.ndl2.a. wniforma de 6% au .tl1j~illm.d~d:nit cont¢L!n'E1oo. ~i perusillillilte r-eai'iiga.b'Uie ll1e.tie pe . ap. 1:or justilfic.grade goa mrin.CB'l'e:rile.sail. sl1lditorJlor P.a..t'$ic'and astfel. Wlti1J1.~e' mtrepr1mjderilor a Pell1trill ace~ti sl'Uji:tocl ClH)dill-Cio§.nr_ 555 d~i:n:24 Mat" s'a.c.ja. Sa'liarijilie ma-gi\stra~.cl't.e(lategor~~ delSa~a.re:tlim:.i .r.:m.: ~it'a TemriZei economice.' f·el cu (l11.Ti"l! aCQr-:dar~ tie tp. a.tila lOO'maooltiaila irQ.imanand! ea a:sn~:a nm:mal.. '218.aU.JC'um S-C:Ulmpit sim1ito. Imbllnita~ t. .ei -(H5meDcia[.unemmai .1lde rf!pat:ru.rentru. sac-ri:fi'b[. ::@'Ullct'Ulde veder€ ..CiIhfi anuJ ll931fI9:3IH " f'Ul1J'ClYioJ1ard~ adanjm~lStra-.terul l. &sbfel) in 'bugeil:m-1 a.ii in basa. xiilf"e'Ierut. !g~I4" S'.Oin~:IDlllui .ll'35 [ia. Uluii di.ceast-i .eGrlPul-ui a..aSutomr:€a..prin ju.eillXl 1m.!l"a. au foot F. ratlifilCa"t sa.:a.ativ 9%.s.J1ia cale. Ince.ziu 1PIfiu.s:a.atc. AvO'c.a.tiv 9% '$1.. il'lduI3LV' lla mUiwe.500 lei lUlIlal'.a:uaTu[ui ap~l'tirranid r~~ei aUIUOJ:1:(Jme a Galinr ferate romaBie' ~~.aldra.r:rodla.oiJor :l or personale ~i famind.ba de.pMU~i. h.a~i re:al]jgaj.ffiire.aiCI:rare .11a. li un .arii major-ate. p...l.ap-tjn u3tim.~i el.a.~i ..gLstIl3. ma. .lilla.::oop#o:n.ia!Jltonormf\IP"eex'e:rd~~Ur1 19133119518.ldin 26 Ianuta·~i:.e.') ~ior..:puro·S'ltbforma [de.ilor Statului.tiunU g_emi~e' [penrtru -oCl'otlirBl\ii.l1J' .izaru ~i aJ.lui din 211 Se!pc-rif1c1Jul il'erd!Ulce:rli sallarit1oJ. dillipa. sallpe a.g. c'ari ~i-'au in.blic:Ld-in lll.au .r de. far'a fune~tr:m<ar1i judoorutor~ti.al vJetLl 'eCu~pr(}xilln1ati1v 10% rprov:€.dtare o. :Au fast.an.a.rn~JTU:l c..tU de grad .UiQ:l' reducerUOIl" 4~ salairliU .l1Ckrdi.:.

ar putea iIi toIosite jp€nJtru majorarea acestut 'buget.tab'iHtM.. aeestet lSoru1:iuri. FunC!tiun!lo(}f erelate GUlPa. readucere.nd tondu.820..t'1lrti dlVis. fo-n.<& dlfra la care fluseoo reduse prill apldearea ultimei curbe.l19:a2"in eazul canOl vece ca. care a.e de sa. sa ma autorlzat! a iSotllPunea.ayea grij ~i depenstonart.tueli nu sunt po.r c..o.siirile in contul bugetulul ise prezi..situatiun€i9.e a.6.a.bila ~i ntcracceenrea n'ar ·fi erectrv as iguw.&r aturrci can:dI o asemenea tnatsura. in semsul' celor aratate mai sus. nlvelul incamrilor din venlturile Statulu:i va ISciid-ea)..tlnme bugetaradelica.Ilentru repunerea $i a aeestora in . de$i inca..Qopera. fi nevole de circa 1.000 n educanei nationale .000 Tatal Lei 30.van..400.000 hllcrarilor pub-lice ~i 'CiOIm. .pra cQntabilitatii .p:tu'l ca in perloada alegemlor.C.000 Sporuri sl pentru pensionari I aceiae Interval de ttmp.660 Lege. ar fi neeesar pentru a a l'mgetului.r.jeO$ta.re la i:ritoomire:a dert In a.666..rob:aT'L~ f?. nrinistrui !i:nant. alaturatu.e.pot desehide credite pe seems ['esureelor generate ale b'llg€ltUlnd in CUf'S d'er (m si!bil ca la fin·ele Eix'€T:eitiulud !plus de incl3.e aerului ~i marmet .ri.cu. finantelnr " i'nrbe. :fi~ fa. lPiOect de jurn.p. Pen-tTU anul in curs ~1.n'I:Ll curent.000 lei anual. in IOOzuJ ~a.a salartilor la nlvelull celo:r qJlatite in :anuJ. Opetaitiunea va trebu. MIiRCiEA CANCICOV . e.ar~ra riu li s'au aplicalt lui diJ.c.1.OOO 28:50. de lagea asu..2.poate asigura acoeertrea sporulul lP'fOjpU\S cu venrtun noul.lata de cheltueli.fi'.0. tar pentru tilmIpu[ d-ela 1 D€.>elor.cu.SalariiloT care iasm..100.100. iPe de alta parte.1s~nta.065. totlil~l nu sa poate .ruclor " jUsti~iei Lei . fhnd presupuss salarhle lor au foot stabilite a. fUnd-c. ih cursul i2tmudut.r .066.l monnenWIl.ODO. '72.a.lli ale Re.nsiliuluJ Dlinii}txi1or" 200. fepr-ezinta . anuJ 1932.000 a:pararii n. din 1932. Minmtrul Ftnan1. Evaluarea sporurilor lIn iJpote12la= !aldiOIPt.turii ~i domen.C€flllIbri. va trebnl deasernenea sa fie fa. ri'ar fi ind~SlPensa.t aruarhizarf!·g Ena.anti1clJpa asupra intrebutrutarii scestut eventual excedent.6HO. iVa. C.v:eillMJUlDe-· S cret~Lege.ituneell mentlunes c·a.¢lol'" poate cere adunan.59. :sa aplicare. .ta.pute'a fi in vii tor lPentTll modtncarea bugetelor dwpa votarea lor de adunarsa deputatUor. .zi se gasesc marorate fa:ta £1.cuta tot pnin Deeret- Creditele se vor lua din sporul incasari lor sta tuhrl pentru Ins. b. ci1i.na Minmt.000 Presed. la 31 Martie 193~ de 'Ul"matoarele sume: pa.000 .000 1:5.'Ulsuri care nu au foot avute im vedere la Intoemtrea bugetulul iPe . iP1usutUe de veniltuxi rezultate din modifiicarj].otoda.putea tfarce acum. Indieam aceasta sol'1li!.siibi1e.e aduse deja dUIPa 1 AlprUie a.ti- SUlPuu€m a. 'culteJof $i art. 15.280. mentinandu-se astfel In c'a..ta.000 '" aracenlor §trl'Hne .c~repre- ansa.al inlto~miij.Salariilo.sari . 66 din Jegea asupra con.3<JO. ' .avional.000 .fjentrn OIP·era~iun'2a ce s'ar .publice prill art.auiJi. agricul..rit.pl'0ib.3.mentare si extraordlpare este consumat.cealS'ta iSiltua~iune at l'am-an-e iSa se . " " " 28. . '_ . depll'tatiLor aprobarea de a fi ma.lrbel. sa... 53 (:)0000'0 Total general Lei 355. cetace ar iputea a vea 00 !reztilta.01. s'an~ibiiJtii ~i 0IDT·otirilor soclale "lil. ca avem un aceasta pdvinya trebuie avut in vedere ~i fa.dr'UldispozitiU'nUorle.dru-lSle in vedere stamdardul t'f.eloi .ta.aril ~i S!€mnarii Ma. legii timbl'li1ui I~i legU pro tru: bnJpozjtul pe lux ~ilcifra de aracert.ii publice.a pofu.OOO 1. . daea S€ ..100. Deasemenea. " 900. care 1 U auf GISt avute in vede.r.000. u.1. pentru deschtde ersdinte siU]Jli.uta pnn DecTet-Lege . deoarece ar creta un precedent.688 •• " r.Categor! i Ie exceptate toa Bmeinjelee.d'Ul ilnslCirils In b'Ug'et'Uilgene~l a[ desehideri de credrte este coraplect €puizat ~i vlrimente dela alte a. p:J. leand au iioot cretate.welui. TUganJdu-Va 'l. guvernrul au allmba aeest lueru.tvdt art.a~u- te Cl.dO]lte solulifiunea adJmi!Sa.7'00.OOO " mdustrtei ~i comertului " 3. aceasta mimura nu s'ar aplica: a..a. nu se . "muncii.n\ielor Statului.gil asuera c()ntabilita~i'i puibUce.nta m'ull:tumitor.1. de suma de: Lei Cum nu s'ar putea luao asemenea mjisuxii pen ttu runctionart far a . ~i este 1'0- coOle me ch€~.~.

la tie 312' m~Z.000 lei.Textul jurnalului Consiliului de Ministrl 25 Noembrte 1937.000.sul de v.dtspozi~uni1e art. I.ri du:la art. Vazand Ireieratul Avand in pand dela aCQ'per.nj:. cWte na ti intrebU1Jttrota la acorp:eritrea sooruruo« prrev(izute ~ub art. se majornelGlzdou suma de 355. se sporese illlC<&- Mtte:l de lei 1 mUiar:d 190. pre~'(l.pentru reduce.Ii nrlirit.adiministra:tiu. pentru tunctiona::rii min.ludui oolllSrlilll'lui mini§trUor cu nr. 14 din Legea. .000. . de ajacerj'f OU lei 95.e" iar dadl juN-dice ce se peroepe mana: prinviza".pu. III.~sin brugetm general aZ. cuvlernztuZu1. SaladUe care au f'O'st marjorate dupa 3lutiJr'ii devemind estte: de 3 . . se va adaoga eurbele exeep.000.s:polZitiunUe legii 1933". La.948. 1 $i 2. Totwul veni'turi1lorZrns'crise in bug.statului pe ewe. totauu eva.lnul 1932.000. astfel sporite.VOl' corpului dJ. aescnuier! de credite suplimenture si extraortiinare.in ART.000 lei.000.ma initiJa.~mO!Di<zare. fi de lei 26. uenma sa aecret-ieqe. regii .on\CtToi.dUi1tm. Februarie Avand in vedere . S.is.c~ a. aesa suma de lei 25.t1fonduflui ostte.000. 117 diJR 24 Mal 1933.155. TobGJZ-/. 55"5 din 16 Mai 1933. fl. Pagini extrase din Calendarul Universul 1938 . .bli. nu pot depft. 1 Deeembri:e r:eduee:rii 1937 cu 6% lPenku O(Per:ate prin sus-izi- OoIllSi1iUJ.ul pe lux $i citra luI eeler tnserlse iln bugetul anulul 1932.155.~iquantumul total oorespullIZ3.etul aenera. .dinte al consusului rile milni$t1ii ~i d-n.to:r diu Iuna Iunie 1932. teretor Pensifle tota1le.ea reducern din 3. in su.grdlui semnarea.ii mini~tri ai finanteto« si jusrtitiei sunt insarcin. pentru unincarea ~ silmp'lificarea masurilor finanelare exceptionale: !iii Martie vedere di.l srbatuLui pe ea:ereiti'Wl1937 ~1938.le eerpulu! eelesiastle.Teste du'Vii cum urmeazii : ART. ART. ART.000 Lei.PtensHle tot ale (bazi I?i tile din 1932 se scumpete) calculate oonf'orm.ost a~ pl'ircate celorl~llti runettonar].totaJluZ eva-lua/rii de- Suma de 355.eftnta. petnsiv.SalJ:arH!Le fURlC'tlonal'UDll' pl1blitci dela miJnistere. ' ART.rotuiu: ZnSror. nr.ui pe exe~citiWZ 1937-1938 v'Cf. ART.raman . . darea in 965.'Wl oensturuor pe exerci- f. promulgata ell 1. )..303.V'Or ii readase tCU titul 1937~1938. ... .lmpozz1f.241:000 lei.· Sf p'entru DECIDE: ~'"". 28.ti'Olnalle.000.} nr.rcitiwI1937-J938J pentru. salariii1!e membrHm . Ia mive.155. far tota1twl generoZ a.000. R. lei cU care se majoreaza b'ugertul de cheJtueU. . ci.ufJ.000.tuZUi jurool $i autori~ti .000.rea r-etributinnilor funlctionarilor publici de toa.ee comercia Ie.d.z huget.000. maiorat Via Ii de 667. D.enitu.000 lei. tar la cele a.itunilor preze. sunt lmai mid.miIli!(L'rite pI:i1car.000.i~triloT in ~ed. care nu au f. La susna de 26.ati eu tutucerera ' ta l:ndeplinire a dispozit.jlllin. 241. jUiI'llla.e tll'IIiDai ell dicu iei 260.t.inta sa dela d-rut mlnlstru a'l fi- aantelor. IV.irea sur jurnal.n.te ca tegOTti1e pe Iunile Ianuarle.D. 479 dill 28 Februarie 1@33.a caror eoaluare se SI])Otneepere dela 1 Deeembele 1997.~Ioli~ cite M. presen t sunt mai mart deca:t ~ele a vute . Re. 23 si 28 ditn buget.danga sumele aeordate pentru cele d'oua [puncte de gradatii pe baza legii de a.-.nemo:. ~ "lmpozitul p'e acte ~i jap'te aJIllUil 1932. perrttii eu plw. Via /Ii iaiCO. 23.303. . ease autonome. pubttcate n Mon[toml OfLcia. se 11Wjoreaza astie. dir:ee~iuni §i case )SIp'efCiiaJe.a. vor .