Cuprins

I

CUPRINS
I. INSTALA¥II DE çNCåLZIRE
1. PROBLEME GENERALE
1.1. Istoricul [i importan]a instala]iilor de \nc`lzire .................................................................................................................2
1.2. Exigen]e de calitate...........................................................................................................................................................2
1.2.1. Calitatea unei construc]ii.............................................................................................................................................2
1.2.2. Cerin]e de calitate .......................................................................................................................................................2
1.3. Clasificarea instala]iilor de \nc`lzire..................................................................................................................................3
1.4. Reglement`ri privind proiectarea [i realizarea instala]iilor de \nc`lzire ..........................................................................4
1.4.1. çncadrarea construc]iilor [i instala]iilor aferente \n mediul construit al localit`]ii .....................................................4
1.4.1.1 Autoriza]ia de construire ........................................................................................................................................4
1.4.1.2 Planurile urbanistice................................................................................................................................................4
1.4.1.3 Avize [i acorduri .....................................................................................................................................................4
1.4.2. Reglement`ri tehnice pentru proiectarea, executarea [i exploatarea instala]iilor de \nc`lzire central`. .................5
1.4.3. Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarilor publice pentru instala]iile sanitare, instala]iile de
alimentare cu ap` [i canalizare, instala]ii de gaze [i instala]ii pentru fluide tehnologice........................................5
1.4.4. Fazele de elaborare a documenta]iei tehnico-economice pentru instala]iile sanitare, instala]iile de alimentare cu
ap` [i canalizare, instala]ii de gaze [i instala]ii pentru fluide tehnologice ...............................................................6
1.5. Func]ionalitatea [i alc`tuirea cl`dirilor .............................................................................................................................9
1.5.1. Clasificarea construc]iilor ............................................................................................................................................9
1.5.2. Subsistemele cl`dirii....................................................................................................................................................9
1.5.3. Ac]iuni \n cl`diri ...........................................................................................................................................................9
1.5.4. Func]ionalitatea cl`dirilor.............................................................................................................................................9
1.5.5. Analiza [i alc`tuirea antiseismic` a instala]iilor [i echipamentelor .........................................................................10
1.6. Date generale privind calculul instala]iilor de \nc`lzire..................................................................................................10
1.6.1. Transmisia c`ldurii .....................................................................................................................................................10
1.6.2. Elemente de transfer de mas` .................................................................................................................................12
1.6.3. Curgerea fluidelor \n conducte .................................................................................................................................12
1.7. M`rimi [i unit`]i de m`sur` ............................................................................................................................................14
2. PROTEC¥IA TERMICå A CLåDIRILOR
2.1. Elementele de construc]ii ale cl`dirilor...........................................................................................................................16
2.1.1. Anvelopa cl`dirii ........................................................................................................................................................16
2.1.2. Aria anvelopei unei cl`diri -A - .................................................................................................................................19
2.1.3. Volumul cl`dirii - V-...................................................................................................................................................19
2.1.4. Alegerea elementelor de construc]ii din punct de vedere termotehnic..................................................................19
2.2. Dimensionarea elementelor de construc]ii perimetrale din punct de vedere termotehnic ..........................................20
2.2.1. Obiectivele calculului termotehnic ............................................................................................................................20
2.2.2. Calculul termotehnic pentru stabilirea grosimii stratului termoizolator ...................................................................20
2.2.3. Determinarea rezisten]elor termice specifice ale elementelor de construc]ii opace ..............................................20
2.2.3.1 Rezisten]e termice specifice efective ..................................................................................................................20
2.2.3.2 Rezisten]e termice specifice normate..................................................................................................................23
- Exemple de calcul ...........................................................................................................................................................25
2.2.4. Rezisten]e termice ale suprafe]elor vitrate ...............................................................................................................27
2.2.5. Difuzia vaporilor de ap` prin elementele de construc]ii ..........................................................................................27
- Exemplu de calcul.............................................................................................................................................................30
2.3. Stabilitatea termic` a elementelor de \nchidere a cl`dirilor [i a \nc`perilor din cl`dirile civile...................................33
2.3.1. Criteriile de performan]` ale stabilit`]ii termice .......................................................................................................33
2.3.2. Indicele iner]iei termice D .........................................................................................................................................33
2.3.3. Coeficientul φi de stabilitate a elementelor de \nchidere a cl`dirilor ......................................................................34
2.3.4. Stabilitatea termic` a \nc`perilor \nc`lzite din cl`dirile civile ..................................................................................35
- Exemple de calcul.............................................................................................................................................................36

.............1 Instala]ii de \nc`lzire cu distribu]ie individual` ................................82 4.50 3.................5......................Exemplu de calcul .............................6....4 Dimensionarea conductelor instala]iilor bitub cu circula]ie for]at` [i distribu]ie centralizat` .................................................................................2......8............................................................1....1 Pierderi de sarcin` \n conducte.........................................................................................105 4...51 3...............................57 3........ Sobe f`r` acumulare de c`ldur` .85 4..........71 4.......................... SISTEME DE çNCåLZIRE 4..........................................1...........4............................................................. Metoda de determinare a necesarului de c`ldur` de calcul dup` SREN 12831 ...........75 4................................. Determinarea [i verificarea coeficientului global de izolare termic` .. Înc`lzirea intermitent` a spa]iilor .............................................................................4.................3.................8.......................................................................1 Re]ele bitub cu distribu]ie arborescent` ................................................................................................................................ Montarea conductelor de distribu]ie.4..... Sobe cu acumulare de c`ldur` .. Fluxul termic cedat prin transmisie ΦT.............................................................................1 Dimensionarea coloanelor ......4....3 Dimensiunile co[ului de fum ...1.........................................................................3 Dimensionarea re]elei de distribu]ie inelare.......................................... Instala]ii de \nc`lzire cu ap` fierbinte......2 Calculul [i alegerea sobelor ..........2 Instala]ii de \nc`lzire cu distribu]ie centralizat`.....................................104 ..... Determinarea [i verificarea coeficientului global de izolare termic` G la cl`dirile de locuit ..........................5........... Clasificarea sistemelor de \nc`lzire cu ap` cald`...................................................2..................... Necesarul de c`ldur` pentru cl`diri industriale.................................Exemplu de calcul......................1................................. Necesarul de c`ldur` pentru cl`dirile \nc`lzite rar ....................2......................................................2...... Instala]ii de \nc`lzire cu circula]ie natural` .............86 4...........................................5......2........................................8........................4........ Instala]ii de \nc`lzire cu circula]ie for]at`.......................................89 4............73 4.................................................................................4...........4...........69 4......................................... ...........................1..................55 ........1.......2.........................................................i .2...............5......................................................................................60 3.....2....... NECESARUL DE CåLDURå PENTRU çNCåLZIRE 3..............................5....................2............2..................1................................................................................................ Dimensionarea conductelor instala]iilor de \nc`lzire cu ap` cald` ...........1..4.................... Calculul necesarului de c`ldur` pe baz` de indici...............................................................................5.....................6..........................................................................................................................................................1.........4....59 3..................88 ...........................................................................104 4......................55 3...................................................................................................................103 4........................2..68 4........................37 2..............................6..... .......... Sobe de construc]ie special` ([emineuri) .......................2.....1.........2...60 4......71 4............. çnc`lzirea cu ap` cald` [i fierbinte.........5.................. Sarcin` termic` Φi.........................................5....................................................................................57 3......2.........................................1...................................................................................2....................2............ Sarcina termic` ΦV............................................................75 4..........................................8..................................2.........................................101 .............2.......................................................1....3............73 4.............5 Dimensionarea conductelor instala]iilor de \nc`lzire cu circula]ie for]at` [i distribu]ie individual` .............1.... ...................................1...................................................3.....3....1... Adaosuri la pierderile de c`ldur` ΣA..........2........2........................................................................3 Dimensionarea conductelor instala]iilor bitub cu circula]ie natural` .......107 ............................. Descrierea [i montarea modulelor termohidraulice MTH ............i pentru \nc`lzire a aerului de ventila]ie................8..........................................102 .............................56 3....8....3......................2 Dimensionarea re]elei de distribu]ie arborescente .................................................... .......................2 Opera]iuni [i date preliminare calculului de dimensionare .....1............................ Necesarul de c`ldur` la sere......................................50 3.....6........................................................................8......................................................2................................................................6...71 4..............57 3.................8............88 4...........................68 4............................. Necesarul de c`ldur` pentru cl`diri obi[nuite...........................55 3..................................................... Necesarul de c`ldur` pentru cl`dirile amplasate subteran ............101 4..........................Exemplu de calcul...........8.................................................71 4....8... Determinarea necesarului de c`ldur` total................................ Elemente de calcul .......................................68 4.......1....................................... Fluxul termic cedat prin transmisie ΦT..Exemplu de calcul 3........................................................86 4................................41 ......................................55 3.......7...............................................72 4.4...........Exemplu de calcul....................................................55 3...................37 2.........................................................................................................4.... Particularit`]i de calcul al necesarului de c`ldur` pentru locuin]e.............................84 4..73 4...........................................................................4............ Criterii privind alegerea sistemului de \nc`lzire.................Exemplu de calcul....................................................... Prescrip]ii privind utilizarea \nc`lzirii locale ..6..............4.................................................................................................................101 4.......................74 4......................1......2.............1......................................................II Cuprins 2..................................................................1..................................80 4.........................2..... ...............1 Pierderile de c`ldur`..................... çnc`lzirea local` ...........51 3.......................2...................................................................................2................. Determinarea [i verificarea coeficientului global de izolare termic` G1 la cl`dirile cu alt` destina]ie dec~t cea de locuit....................................................2.................................

....................5.......................... Instala]ii de \nc`lzire utiliz~nd pompe de c`ldur` aer/ap` ............4...........................7 Dimensionarea instala]iilor..........4...........Cuprins III .177 4......134 4................3.............................................................................................................................. Racordarea corpurilor de \nc`lzire................. çnc`lzirea prin radia]ie de temperatur` medie ............................................8..............................................124 .5.............................................................2...............2 Re]ele bitub cu distribu]ie radial` ...........................................................................5....................................................3.2 Amplasarea panourilor radiante ceramice .....6....................................131 4.........................................................4...................................................................4..............................186 4........................................1 Dimensionarea conductelor de abur................................................................7............... Instala]ii de \nc`lzire cu preparare local` a aerului cald ......................147 4..........................................1 çnc`lzirea cu agregate cu focar propriu .........................4...........139 4...................5..........................................................................................................................................................................................................................................Exemplu de calcul............................................................................................................5..........139 4..2................................................170 ..140 4.............5...................................162 4............124 4............................7.................4....................................................188 4......................................4.......................................................................................................... Instala]ii de \nc`lzire utiliz~nd pompe de c`ldur` ap`/ap` ...............................4...............................172 4................................................................................................................. Sisteme de \nc`lzire cu abur de presiune joas` .................6..................5...............................................................118 ............................................................ Criterii privind utilizarea \nc`lzirii prin radia]ie...........................2 çnc`lzirea prin pardoseal` ....2..............................1 çnc`lzirea prin plafon ......2..................................................2 çnc`lzirea cu aeroterme ..........5..............1 Panouri radiante ceramice ...........3......1.............................148 4. Criterii privind utilizarea \nc`lzirii cu aer cald.7..5.......................................................................................................................Exemple de calcul..2...............3................182 4.......................................8....................132 4.............................156 4..........................156 4............2...178 4..........................4 Racordarea la re]eaua de distribu]ie .............. Instala]ii de \nc`lzire utiliz~nd pompe de c`ldur` ap`/aer .........................................................134 4.. Instala]ii de \nc`lzire utiliz~nd pompe de c`ldur` aer/aer................................4 çnc`lzirea cu agregate multifunc]ionale ................150 4........................1.....................................................3.....................................184 4.............................................................................131 4.......... çnc`lzirea prin radia]ie de temperatur` joas`.... Indicatori energetici [i economici referitori la pompele de c`ldur` utilizate pentru \nc`lzire..........................4...1............................................................5....................................2....165 4........................6..................174 4....................133 4............................8..............................5................................................4.....143 4..........................3.............................................2...............................................4..........2............6 Scheme de alimentare cu c`ldur`........................177 4...................................107 4.Exemplu de calcul.............................................................6.............................................3 Re]ele bitub inelare......2..........................................137 4................................2....3... Calculul hidraulic al conductelor.............5 çnc`lzirea cu panouri montate \n perete....................................... Calculul instala]iilor de \nc`lzire cu aer cald....................................................................2..................... Instala]ii de \nc`lzire utiliz~nd pompe de c`ldur` sol/aer [i sol/ap` .......................2.............................................................. çnc`lzirea cu aer cald cu preparare centralizat`....4 Dimensionarea instala]iilor de \nc`lzire prin radia]ie ...................................5............................................................ Instala]ii cu \ntoarcerea condensatului prin c`dere liber` ....................................................................................Exemplu de calcul............3......................134 4.....................................................................................6 Dimensionarea conductelor instala]iilor de \nc`lzire monotub cu circula]ie for]at` pentru consumatorii individuali ....2..............2 Tuburi radiante modulare cu func]ionare pe gaze...............................................................................5..............1.........................................155 4....................................................6...................................................................3......................3.....2........136 ...........3................................................................Exemplul de calcul...............................................................................3.................................................168 4........ çnc`lzirea prin radia]ie de temperatur` \nalt`...............................................................................5....134 4.........................................................................Exemplu de calcul..........................................189 .........139 4.......................................... Criterii privind utilizarea \nc`lzirii cu abur de presiune joas` ..........2 Dimensionarea conductelor de condensat ....152 4...................................5............5..................................................................................................................................................................... çnc`lzirea cu pompe de c`ldur` ....................175 ......................................................................................................................................141 4.........143 4............................Exemple de calcul........................................165 4................................................................6......................2.............6............................5.158 ...................148 4..............................3... çnc`lzirea cu aer cald ......................5............................................................ Dimensionarea sifoanelor de condensat .............5............................ çnc`lzirea prin radia]ie ....Exemplu de calcul...... Instala]ii cu \ntoarcerea condensatului prin pompare...........139 4.......3..............3..3......4...............3 Amplasarea tuburilor (panourilor) radiante................................................Exemple de calcul...............................113 4........................................113 .......................3 Executarea panourilor radiante ....................5..........................................174 4............118 4.....6.....1 Panouri radiante utiliz~nd agen]i termici ............................................. Criterii privind utilizarea pompelor de c`ldur` .146 .........4.......................................3...........5...........2.........................................3 çnc`lzirea cu dispozitive de destratificare a aerului cald...........4.........................................................................176 4.........................3.................................................6.2.......................... Particularit`]i ale instala]iilor cu abur de presiune joas`..............4.........131 4............................................................................................................6.......165 4.......................................150 4..............................................5.........................156 4.......................................7........................................

....196 4......................3................................................................................... Pompe de c`ldur` reversibile .......... Amplasarea centralei termice..........238 4......................8...................................... Surse geotermale........................7...........276 5........................................................1.................262 5.10.........192 4...............................9...............................................................3...................7...................................................................................................................................................................................................6..............................................196 4..............................................11........220 4..............................................211 4.......... Sisteme de \nc`lzire a spa]iilor utiliz~nd energia solar`...................................... Centrale termice cu puteri mici.....................7.................................................................................. Alegerea tipului de central` termic`......................................................................................................9............7........................................2..........................7..................................................................... Protec]ia la zgomot [i vibra]ii \n instala]ii de \nc`lzire ......................................Exemplu de calcul..................3...........................................................2.................................................................9........226 4............................................................................................220 4.........................202 ........................271 5...............264 5............. Piese [i subansambluri speciale de sus]inere [i prindere.......... Instala]ii de \nc`lzire ce utilizeaz` c`ldura recuperat` ............................................................... Sisteme de alimentare cu c`ldur` .......... çnc`lzirea electric` ..........237 4............................. çnc`lzirea cu ap` geotermal`........................211 4......................................... Ni[e [i [li]uri .......................200 4..........................................1 Sisteme pasive de \nc`lzire solar` ..............................3...............6................3.............................212 4...........................9.......8...........................................4...........267 5............................... Centrale termice cu puteri medii \ntre 300 [i 2000 kW .........................280 5....8. Utilizarea apelor geotermale pentru \nc`lzire ..2.....................................4.......12...9...........281 5..........................................................7.................................................................................198 4..........3.....................................................3 çnc`lzirea electric` prin pere]i ..................................1 çnc`lzirea electric` prin pardoseal` ..................................................... Indicatori energetici [i economici ......................................................224 4............4............ çnc`lzirea solar`...... Recuperarea c`ldurii din ape tehnologice.................................................................. Dimensionarea instala]iilor cu pompe de c`ldur`...................208 4............................................................................11............7....................................................................3......3.......................................................8....... Str`pungeri \n zid`rie.................5.........................................2 çnc`lzirea electric` prin plafon ...............................236 4.................................................. çnc`lzirea electric` “bijonc]iune” ........ Criterii privind utilizarea energiei electrice................................ Asigurarea instala]iilor de \nc`lzire cu ap` cald` ..................................................220 4...5.................. Scheme func]ionale utiliz~nd apele geotermale....................................................................................219 4.................2 Sisteme active de \nc`lzire solar` .............2....1..................................................................5...................................2.............................................2.......................... Pozi]ia pompelor \n circuitul agentului termic...................... Clasificarea sistemelor de recuperare a c`ldurii ......239 4......................9...............................................218 4......3... Utilizarea energiei solare ..............................................208 4......................... Echipamentul circuitului de ap` geotermal` ..................................................226 .....................................................................................................................................3.........................11................. p~n` la 70-300 kW ......5......... Conexiunea instala]iilor [i echipamentelor cu structura de rezisten]` ............................ Centrale termice cu abur de presiune joas` .. Organizarea centralei termice ....208 4.........6.......... Canale tehnice .10.........................8.. çnc`lzirea electric` local` cu acumulatoare de c`ldur`..................................................226 4................................................................................212 4................282 ..................... Clasificarea centralelor termice............8.........................211 4..............220 4.........................................4............................1.................................Exemple de calcul.......................................................................................................................................................................................................191 4.........................3..........................................272 .10....................................................................................3............196 4.....267 5.................4..2......... Pozi]ia instala]iilor termice \n lan]ul de valorificare complex` a energiei geotermale...........7.........3.................6........................................................................................................................262 5.....................................................7.................................... Recuperarea c`ldurii din gazele de ardere ........................................... Dimensionarea instala]iilor geotermale ............................................................. Montarea echipamentelor [i a conductelor \n centrala termic`.... Dimensionarea echipamentelor din centrala termic` ...... Centrale termice cu ap` cald` ................7.............................................................1..279 5..262 5......... çnc`lzirea electric` integrat` \n elemente de construc]ii .............................................................................. peste 2000 kW .......................................................................................1..10.....268 5....207 4.....................9................................................................................. CENTRALE TERMICE 5........................................... çnc`lzirea electric` direct`............................. Centrale termice cu puteri mari....................210 4..........................................IV Cuprins 4...........217 4...............11....................5..........................................7......8..........................................................10.........202 4.....240 5..........................7........... Centrale termice echipate cu cazane de condensa]ie sau cu recuperatoare de c`ldur` ..........................Exemplu de calcul....................................................................................1........................................... çnc`lzirea electric` mixt`..................................10.............................3............... Studiu de caz: Înc`lzirea unei locuin]e cu o pomp` de c`ldur` ..................190 4...........8......................2........................................................................Exemplu de calcul....7.......5...........................................262 5..........2.............231 4.....................................................................8.............................................8......................................................................................3............................6......................................................................11.......................6.............................................236 4...............3...............................................233 4.........8.............1.............7..................8............................213 4....192 ...... çnc`lzirea electric` centralizat` ..................

...........................2...........................10................................3...........................................4..........................346 6................Exemple de calcul...................283 5.....................................1....5.............................................................................................1............................355 6.........................................11.....................................7....................................................................................... Dimensionarea instala]iilor de gospod`rire a combustibilului ................................................................................................................................. Cazane de ap` fierbinte.........................................5......................................................................356 6...................2........................................................................................... Arz`toare mixte de gaze-lichid ............................................................284 5..348 6..........................2..........309 5.305 5....................................................... Alegerea pompelor de condensat .......................................................................4.....................4.. Organizarea spa]iului \n centrala termic` ......10................................................ Instala]ii de ardere a combustibililor solizi ............................. montarea [i racordarea corpurilor de \nc`lzire................................. Alegerea [i dimensionarea corpurilor de \nc`lzire .....348 6...........................289 5............................................344 6............................... Cazane de ap` cald` ...................................................4.........................5...............................6........................................... Calculul co[urilor pe baza normelor de mediu ........................................................315 ................................................................................................................................................................................2......................................344 6...................... Co[ul [i influen]a vaporilor de ap` din gazele de ardere .............................299 5.......6..................................................289 5.....9.............................................. Calculul co[ului cu c`ma[` exterioar` de aer..3.......................................................... Clasificarea corpurilor de \nc`lzire..............................................................7..289 5.............2....289 ................................ Corpuri de \nc`lzire tubulare...............8...........314 5.......................................312 ..............................4...........................................1...................................5.............5........................301 5..................................................................306 5......................................................... Dispozitive pentru separarea condensatului.............................................................................................................1.304 ...............................1..........................................................................4................. Corpuri de \nc`lzire ...................................................................................................... Propriet`]ile fizico-chimice ale combustibililor ......................... Instala]ii de ardere a combustibililor lichizi ....5.................................................................................5..5.......344 6....................................................................4..... Evacuarea gazelor de ardere ................................................................................................2.. Clasificarea cazanelor......................................................6................................ Distribuitorul de abur........... Radiatoare din elemente ......294 5.......................284 5...................350 ...................................3......................Criterii privind utilizarea corpurilor de \nc`lzire ..1........................................347 6................... Arz`toare de combustibil lichid ..............Exemplu de calcul.......................6...............................................................................6....................1..................... Asigurarea instala]iilor de \nc`lzire cu abur de presiune joas`..........................................................................290 5.................293 5........................................298 5.................................................................................5..........6................................5..300 5....... Tratarea apei de adaos ...4....................................5.......369 6.....................11........................283 5..................371 .......2.........4.................................288 5.............297 5....311 5...............................................1...5.......................................................................1........... Amplasarea [i montarea rezervoarelor de combustibil ............9......................................1...................................5.........................................................Exemplu de calcul.................... Dimensionarea conductelor de abur [i condensat din centrala termic` ....................................4....... Centrale termice cu alimentarea cazanelor prin pompare \n dou` trepte.....2...... Cazane ............................. Convectoare.2...............1..............................................12................................................................................................ Arz`toare de combustibil gazos ........................................344 6.................4..........355 6.......................3........................................ Rezervoarele de condensat.284 5.............................3......1........................................9..................... Cazane de abur ......................................................................312 5...........................6.........................................4.....................................................................294 5.................................1............................................................................. Optimizarea co[ului ......................................................2...................4................................................4....................10.............5............. Criterii privind execu]ia [i alegerea cazanelor ............................................................................4...............5...........5.............. Instala]ii de ardere a combustibililor gazo[i............................7......306 5.............................................................. Instala]ii de ardere a gazelor petroliere lichefiate ....................................................349 6..............................4............................315 6 ECHIPAMENTE ßI MATERIALE 6.. Solu]ii constructive ............................312 5...... Gospod`ria de combustibil...................................2.......................293 5.....................................................................................................370 6................... Calculul co[ului de fum..................355 6............ Alegerea cazanelor ..............285 5..................................................6........................ Reducerea emisiilor poluante.............................................................................................................5.....................286 5..........................................6...............................................................................................................1 Consumuri de combustibil ..........351 6.....1......2 Dimensionarea principalelor elemente ale instala]iilor de ardere a combustibililor..................8.....................6..........................5..................... Cazane cu fluid recuperator ...................................... Centrale termice cu rezervoare de condensat intermediare ..............295 5.......290 5. Amplasarea.................................4....... Radiatoare-panou ..Exemplu de calcul............................................................................Cuprins V 5............................6.............................10.........306 5..........5................................................................................................................287 5......................2........................................................................... Radiatoare din ]eav` [i tabl`................................................................... Supra\n`l]area co[ului .......................................................................................................... Centrale termice cu un singur rezervor de condensat ....6......................7..........Exemple de calcul......6....................8............1......................

..........1...............420 6.....................................................409 6.........1...........388 6...................... Criterii privind utilizarea aparatelor de \nc`lzire a aerului.......................................................................................6........5...................................................................................391 .....................................4....................417 .....................................................................................................................................................VI Cuprins 6........419 6....5...............375 6............................... Recuperatoare de c`ldur` cu condensa]ie ............6......... Schimb`toare de c`ldur` multitubulare..............390 6......................................................................................3...................................................... Robinete de golire .6.........................................................................Exemplu de calcul...........7......... Pompe de circula]ie .......................................411 6.........436 .413 ......................412 6................................ Schimb`toare de c`ldur` cu pl`ci...........................6....7.....2.........................8..... Regulatoare cu ac]iune direct`.13...........................................5............................................................435 6........................................................................................6.........................420 6............. Schimb`toare de c`ldur`....................... Calculul schimb`toarelor de c`ldur` ................................ Generatoare de aer cald......2.......378 .......................................................................................................................374 6......................1.........6..........................................6.....8........ Supape de siguran]` .............................372 6...................................................................3....419 6.......................394 6.......428 6....................4..427 6...........................................................................413 6......................................................................................................4 Robinete cu 4 c`i ..............................................................................................................................6. Caracteristicile hidraulice [i termice ale pompelor ........2...........................423 6....3...................... Montarea pompelor ...................................... Izolarea termic` ................ ¥evi....Exemplu de calcul............................................................................2...14.......................................................373 6........................................................................6....406 6.......1..................3...........374 6........372 ............................................... Pompe de presiune ridicat`................... Robinete de \nchidere pe conducte ............. Alegerea pompelor de circula]ie ...................................4................... Contoare pentru m`surarea consumului de c`ldur` .........................................3...............3 ¥evi din cupru....................................................................................................................................................................................................3.........11.............3 Robinete termostatice ........................................................................430 6...............................................................................................................................1......420 6..6.....................3.............396 6...........437 ..................................................6.............2.......................................................................................416 6...........................................................................................................6.............................420 6........................6........................................................................ Pompe de combustibil ............................................5.........................2.........................................6........................................................3................................412 6...........................................................................2 Arm`turi de reglare pe conducta de \ntoarcere......................................................................379 6...................5.....................406 6......................... Aeroterme .....................4......401 6. M`suri de siguran]` la foc [i explozie ................2............. Robinete de dezaerisire............................. Clapet` antitermosifon ............................... .................................412 6.....419 6................... Materiale [i elemente comune instala]iilor de \nc`lzire ............................Exemple de calcul.....................374 6.................... Vane de amestec...........................................................15........................ Aparate pentru m`surarea temperaturii.....................................................................435 6............... Materiale termoizolante ...........6.............................1 ¥evi din o]el ................4................................421 6............396 6..............7..................405 6........................................................................................................................................ Executarea izola]iei termice . Aparate de \nc`lzire a aerului .............4 ¥evi preizolate..................................................................................................................................................................1 Robinete manuale ...........................................................Exemplu de calcul................6..............................................................................................................................4............................6.....4................................................................................................................................................ Aparate pentru m`surarea debitelor .........2.....................................................................................................................5..................................................2 ¥evi din materiale cu structura termoplastic` ...............3............................16.............6...................................................................... Reductoare de presiune................................................................................ Grosimea izola]iei termice ......................................................3.........7.................................................12.....................................................................................................................................................435 6..................................................................................... Reglarea pompelor .............. Pompe...........................................................................................................................................................1...............4.6...................................406 6.................. Criterii de clasificare a schimb`toarelor de c`ldur` ................................................389 6..................................4........7........................... Robinete de reglare la corpurile de \nc`lzire ...................6..........................................................6..............6......2.........................................428 6.................................. Cazane recuperatoare .........388 6...............................413 ............................................6...371 6..........................................................................................................................6...5...........................................................3....Exemplu de calcul.371 6..6..6................. Robinete de echilibrare hidraulic` ................................429 6...........................7.......1.......................................................10....................................................... Aparate pentru m`surarea presiunii.....................Exemplu de calcul.......................................................9......................................2..................................7...............................................................................................................................1.....................................................................................................Exemplu de calcul......... Robinete (clapete) de re]inere...6...378 6.........................................3...................................................1............420 6...............................396 6...............................................................3...............................................................................................................................................................................................2...............................................................

... Piscine............................................................................................................................3............................................................................................................................2......4..... Surs` termic`.................................................6...3 Criteriul duratei de recuperare .....................................................................................................................................................2..............................................480 8........490 10...... S`li de sport ..... Exploatarea instala]iilor interioare ......... Reglemet`ri privind exploatarea [i \ntre]inerea instala]iilor de \nc`lzire ............................... Cl`diri de locuit ............................................. Auditul energetic.......................................................................................1 Structura necesarului de c`ldur` \n ansamblurile urbane [i industriale ...............................................1 Necesarul de c`ldur` pentru \nc`lzirea cl`dirilor ............. Normativ pentru expertizarea termic` [i energetic` a cl`dirilor existente [i a instala]iilor de \nc`lzire [i pentru prepararea apei calde de consum.453 7.......................................4........2............. certificatul de performan]` energetic` al cl`dirilor ...472 8...........................................................2...................................................479 8. S`li de spectacole.......................................485 9.....................4.........................476 8..................493 10............3 Necesarul de c`ldur` pentru prepararea apei calde de consum ............................................................................................2................................................................5....3 Recep]ia lucr`rilor................................................................................... b`nci [i construc]ii similare............................................... Exploatarea re]elelor termice de distribu]ie exterioare ..1 Surse de energie ... Cartea tehnic` a construc]iei.................................................1...................................5..............................................1...........................................................4 Necesarul de c`ldur` tehnologic ..................... Metodologia de aplicare a legii nr......................................................441 7..........................1.......................................2 Necesarul de c`ldur` .................2.................................................................2.....................................................................................3................................... PERFORMANfiA ENERGETICÆ A CLÆDIRILOR ØI A INSTALAfiIILOR AFERENTE 7..............1..........2................ Sisteme de \nc`lzire ..............................495 10.....487 9...................................................................................9......................477 8.......................................................1...............................................................2 Necesarul de c`ldur` pentru ventilare [i climatizare ..................................................6.474 8... Locuin]e multifamiliale ...................................................................instala]ii de \nc`lzire Mc 00II/1-2006................................... Cl`diri cu caracter special ...............486 9.......... Consumuri de energie termic`..........468 8.........487 II ALIMENTAREA CU CåLDURå 10......................................6.............................1...............2...........2 Eficien]a solu]iilor de alimentare cu c`ldur` ....... çntre]inerea [i reviziile instala]iilor de \nc`lzire ..........................................3...474 8....................484 9................................................................................474 8........................................................1....................487 9.............................7............1........................7.............................2 Criteriul cheltuielilor totale actualizate (CTA).............. Cl`diri comerciale......................................... S`li de sport comune...............1.... Recomand`ri privind necesitatea asigur`rii performan]ei energetice a cl`dirilor ......................2..........................................................2................................487 9..................................................................................................................................................................... aferent acestora.....................................................1.................................................................................................................493 10..............................................................1..................2.... Sisteme de \nc`lzire .............476 8................................................493 10........2.....................2................................................................................................................................................5....................................................................................................479 8.........1 Criteriul cheltuielilor de calcul .............................1...............440 7...............................1................................................................................475 8............490 10....................................... Date de calcul ..........................................................478 8.1.........................2...........................................................................494 10.........6.............................................462 7........................... çnc`lzirea muzeelor ......................1.............. Exploatarea instala]iilor de \nc`lzire .......Cuprins VII 7...............................485 9.2........5................1 Cl`dirile alimentate cu c`ldur` ..............5. Locuin]e unifamiliale ...........................3.................................................................................................................................................464 8...3.........478 8...........495 10..........................................................................................................................1.............................................495 10....................... SISTEME DE çNCåLZIRE PENTRU UNELE CATEGORII DE CLåDIRI 8...................4......5....495 ...........478 8............5..................................................... Exploatarea centralelor termice ...................................................................................................................................................................490 10......................................... NP 048-2000.........3 Structura extern` a sistemelor de alimentare centralizat` cu c`ldur` ............................................................................475 8.......................................................1............................................................................8.........................................................2...........................490 10.. EXPLOATAREA ßI çNTRE¥INEREA INSTALA¥IILOR DE çNCåLZIRE 9...........6.................484 9..................................................481 9................................................ çnc`lzirea bisericilor ........................................................................................................................................5 Necesarul de c`ldur` \n alimentarea ansamblurilor urbane .................. Metodologia de calcul privind performan]a energetic` a cl`dirilor .....................................................................2...................3................... Microclimatul \n spitale .............479 8.............................. Punerea \n func]iune a instala]iilor .............................................443 7.............................492 10........... Spitale ......................468 8...372/2005 privind Performan]` Energetic` ..... CARACTERISTICILE GENERALE ALE ALIMENTåRII CU CåLDURå 10.494 10.................................. Cl`diri industriale .........................................

............ Reazeme mobile ....................................................................3.........................530 ............................................................. Verificarea rezisten]ei ]evilor \n sec]iunea cu solicitare maxim` .......... Calculul c`derii de temperatur`.....511 11.....................4...508 11.Exemplu de calcul.496 10..................................................................................................................................................................................................................................533 ..7...........................................505 10...................3..................... Executarea re]elelor termice amplasate subteran...........................4.............3...........................................................................4 Scheme de centrale de termoficare echipate cu turbine de abur...................................................... Reazeme fixe ......................................... Graficul piezometric al re]elelor de condensat aferente re]elelor de abur de presiune medie ........................................................544 11.................................1....................... Calculul compensatoarelor lenticulare (cu burduf)....................................5........................................................2...............................1.........................................4............................................................................................ Calculul compensatoarelor curbate \n form` de „U“.............6.......................................5 Centrale cu turbine de gaz (ITG) ......................................................................516 11....................3...............................................3..... Criterii privind construc]ia re]elelor termice .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................502 10...........................2........................................................................ Compensatoare de dilatare...................................................................................................................................... utiliz~nd ]evi preizolate cu spum` de poliuretan........................................4............................................................................2 Clasificarea centralelor ....................................534 11........530 11.........................530 11..............................3..............................2 Agentul termic...............................................4............................... Calculul hidraulic al re]elelor termice ...... Calculul mecanic al re]elelor termice ............................... Considera]ii privind calculul mecanic .....10 Sarcina termic` a centralelor de termoficare industrial` ................1........................4.......................................................................4........................Exemplu de calcul...4........524 11......................................................519 .........537 11........................................................................................................................................................................................................................................................ Calculul grosimii optime a stratului de izola]ie termic`.............522 11.......497 10....................................................................2...................................498 10..4..................4..........................3.5......................... Calculul hidraulic al re]elelor de ap` fierbinte ........................511 11........................536 ..................3 Re]ele de transport [i distribu]ie ................1.................................540 11.1.............................5.................................................................. Graficul piezometric al re]elelor de ap` fierbinte......8...........................................................530 11............................................517 11.4..................................3.........................................................3....................1.............................Exemplu de calcul..............1........................................................509 11........... Calculul mecanic \n ipoteza utiliz`rii conductelor preizolate ...........525 11....................................529 11........................................ Executarea re]elelor termice ..................6......................4 Surse de energie ............................................................9.......................529 11.......................................... Executarea re]elelor termice amplasate direct \n sol..............................2. Verificarea temperaturii la suprafa]a exterioar` a izola]iei termice ........539 ...............................4.......................................................................................500 10.............538 11.......................................6 Centrale cu ciclu mixt abur-gaze .........................................................................................................................................................................................Exemple de calcul.......Exemplu de calcul.......................... Elemente privind construc]ia re]elelor termice..7................................................................. ¥evi......................3......514 11.......................................................................................................4..... Calculul configura]iilor natural elastice ...................................................................................4......4 Racordarea consumatorilor .........1..........VIII Cuprins 10...........................................496 10... Calculul pierderilor de c`ldur` ........................................................4..................................5.....................................524 ...............509 11....4.......1..4........................................................... \n canal ........................................541 11..............4..........Exemplu de calcul................1 Criterii privind alegerea surselor de energie .4........................................4................................................................1. Calculul termic al re]elelor termice......544 ...................................................508 11.2.530 11..........1..........................................1............ Calculul grosimii pere]ilor conductelor ...................................................................................8.................................................................................................................................4...................1................3 Economia de combustibil realizat` prin termoficare..............2............................................... Amplasarea subteran` f`r` canal .....2.................................................................................... elemente de leg`tur`............505 11....... Calculul distan]ei \ntre reazemele mobile [i fixe.......................................................512 11............538 ...............3.............Exemplu de calcul........5.............................................................4........................................................... Amplasarea aerian` ....541 11......4.............499 10.......................8 Centrale termice ..................Exemplu de calcul.............9 Sarcina termic` a centralelor de termoficare urban` .544 11..................2........................ Probleme generale......... Amplasarea subteran` \n canale..............508 11....................2.........................................Exemplu de calcul...........515 ............................................................................499 10...............1..............................5..........................................................498 10............4...................................................................................................533 11............................................502 10.................544 11........................................................... Calculul hidraulic al re]elelor de abur de presiune medie..............7 Centrale cu motoare Diesel ......519 11................................508 11......498 10..........................................................................................................................................................................................532 ..........3......................................................................................................................... Calculul for]elor \n reazemele fixe ............. RE¥ELE TERMICE DE TRANSPORT ßI DISTRIBU¥IE 11..3................501 10................................................2.....

........................................................................................................2.............. Alegerea pompelor ..............566 13................ Alegerea schimb`toarelor de c`ldur` pentru \nc`lzire. Racordarea instala]iilor aferente cl`dirilor industriale ..................................................4..................562 13........................4............................1............................................................................564 ......................550 13.......................3.......................................... INSTALA¥II DE TRANSFORMARE A PARAMETRILOR 13..6.................. Racordarea direct`.....................................................................................................554 13.2.................. Solu]ii privind racordarea consumatorilor la re]elele de abur de presiune medie ..............................548 12..................546 12..4....................................5...............................4............................................4............4...................................3....................................................................................1............................................................562 13.................................................4.4.................................. Racordarea direct` ..............................................2.............................................................................. Solu]ii privind racordarea consumatorilor la re]elele de ap` fierbinte (ap` cald`) ......3...................................562 13.....................Exemplu de calcul...4................................549 12............. Calculul graficelor de reglare ........................ M`suri privind proiectarea...........5............................548 12................................................................................. REGLAREA FURNIZåRII CåLDURII 12...........1.....................562 13...................................................................4........................8........................ Sta]iile de transformare..... Influen]a vitezei v~ntului asupra parametrilor de furnizare a c`ldurii pentru \nc`lzire ................................................................................... Alegerea robinetelor de reglare \n cazul apei ca agent termic ............................. Instala]ia de expansiune-asigurare ............2.547 12.... Alegerea schimb`toarelor de c`ldur` pentru prepararea apei calde de consum ...................................................2............554 13.......4.................563 13.................................. Proiectarea instala]iilor de racordare a consumatorilor la re]elele termice ................... Etapele elabor`rii proiectului......2....4.... Solu]ii de reglare ....4.....................................................................................4............549 12.............................................7........................................................................................................................................... Caracteristicile pompelor de adaos......... Racordarea indirect` .........567 13.........................556 13................ Principii ..........................................................................................................562 13. Racordarea instala]iilor aferente cl`dirilor civile...............Cuprins IX 12..........................................1......................................................... cu amestec..................................................546 12...........................................568 13.................................................1........................... Echipamente [i materiale pentru puncte termice ................2.......................................5.........3....561 13..................554 13............... Construc]iile \n procesul de \nc`lzire ..568 ........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful