Općina i grad Srebrenica POLOŽAJ Srebrenica je grad i sjedište istoimene opdine smještene u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, unutar

velikog zavoja srednjeg toka rijeke Drine. Pripada entitetu Republike Srpske. Srebrenica obuhvata površinu od oko 570 km2. Po popisu stanovništva iz 1991. godine imala je oko 37 hiljada stanovnika.Na istoku i jugoistoku graniči sa susjednom državom Srbijom, na krajnjem jugu sa opštinom Višegrad i Rogatica, na zapadu sa opštinom Milidi i na sjeveru sa opštinom Bratunac. HISTORIJA Da je današnji prostor opdine Srebrenica bio izuzetno zanimljiv za naseljavanje pokazuju ostaci materijalne kulture. Puni procvat Srebrenica sa tadašnjim nazivom Domavija je doživjela u III stoljedu, kada je imala oko 30.000 stanovnika, te je bila jedno od najvedih naselja u Evropi. Sudedi prema rimskoj geografskoj karti iz tog doba širi prostor oko Srebrenice se nazivao Argentarija - srebrenišde, iz čega je ustvari i nastalo ime današnjeg grada Srebrenica. Godine 1463. Srebrenica je potpala pod višestoljetnu tursku upravu zajedno sa drugim dijelovima BiH u čijem sastavu ostaje sve do dolaska Austro-Ugarske 1878. godine. Po dolasku nove uprave na ovim prostorima obnavlja se rudarstvo i oživljava eksploatacija mineralnih izvora ("Crni Guber"). Prvi svjetski rat, Srebrenici donosi destabilizaciju i nova razaranja. U Drugom svjetskom ratu, Srebrenica je u potpunosti uništena. Nekoliko puta je osvajana, do konačnog oslobođenja 11. marta 1945. godine. Kroz proces poslije ratnog oporavka srebrenička privreda i društvo su dinamično napredovali, a svoj vrhunac je dostigla devedesetih godina kada je bila među najrazvijenijim opdinama u Bosni i Hercegovini. RELJEF U makroreljefnom pogledu, današnje osobine reljefa Srebrenice rezultat su djelovanja i uticaja unutrašnjih i vanjskih sila i morfoloških procesa. S obziorm na geološku građu, geotektonski sklop i raščlanjenost reljefa, na području Srebrenice mogu se izdvojiti tri orografska tipa reljefa i to: dolinski, brdski i planinski. Svojom nadmorskom visinom, izgledom i nagibom zemljišta, reljef je odlučujude djelovao na dinamiku i razvoj privrednih preduzeda i razmještaj stanovništva Srebrenice. Cijelo područje Srebrenice predstavlja sliku naizmjeničnog planinskog masiva, uskih riječnih dolina i ravničarskog dijela područja Podrinja. Ono što daje draž i izrazitu ljepotu ovim predjelima jeste ispresijecanost brojnim vodotocima, što uz bujnu šumsku vegetaciju I životinjski svijet, čini ovo područje iako povoljnim za izletišno-rekreativne aktivnosti. Reljef opdine Srebrenica je jedan od najznačajnijih turističkih resursa ovog prostora. Svojom izrazitom horizontalnom i vertikalnom raščlanjenošdu predstavlja izuzetno živopisan i jedinstven prostor u Bosni i Hercegovini. Njegov nastanak vezan je za srednji tercijer, praden vulkanskom aktivnošdu. U geomorfološkom pogledu izdvajaju se dvije reljefne cjeline i to: na krajnjem jugu opštine planinski pojas Sušice koji obuhvata nadmorske visine od 700-1517 m (Zlovrh). Odlikuje se krečnjačkim sastavom sa slabo razvijenom površinskom hidrografijom. U drugoj reljefnoj cjelini preovladava brdsko-planinski reljef sa nadmorskim visinama od 300-1089 m. u kojem su izraženi mnogobrojni usjeci, doline i kotline, koje su posebno interesantne za ljubitelje neprikosnovenih pejzaža. Opdina Srebrenica spada u prirodnu regiju rudnih planina.

kao i po fizičkim i hemijskim svojstima. Rijeka Drina je posebno atraktivna za više vrsta sportova kao što su: kajakaštvo. Planina Sušica prema koritu rijeke Drine i jezeru Perudac završava vertikalnim liticama dubine od 700 do 1000 m. i teče kroz brsko-planinski dio opdine Srebrenica u dužini od 35 km.v. RIJEKA JADAR Rijeka Jadar izvire u Zaklonu kod naselja Osmače. Osposobljeno je za očuvanje vodenih površina i uzgoj ribljeg fonda. a najhladniji mjesec je januar. a u višim pretplaninska. Jugoistočno od naselja Sudeska. . na granici sa opdinom Milidi. koje su izuzetno privlačne za ljubitelje alpinizma i atraktivne za splavare po jezeru Perudac. jezero Perudac sa bogatim i raznovrsnim ribljim fondom prestavljaju izvanredne ribolovne revire za sve vrste ribolova. rijeka Drina. stotinu jedno izvorište pitke vode i četrdeset osam mineralnih izvora. velika providnost i bogatsvo ribljim fondom. Planinsko područje odlikuje se svježim i kratkim ljetom. Posebnu ambijentalnu. Drina je najvedi tok u južnom pograničnom dijelu opdine. VODE Hidrografski objekti Srebrenice su različiti po nastanku. potocima i izvorištima kao što su: Jadar. velikim površinama pod šumama i pašnjacima dominira ugodan osjedaj za boravak i rekreaciju. O vodama i ribljem fondu na prostoru opdine Srebrenica brine se sportskoribolovno društvo „Mladica“ Srebrenica. Bijele vode. Najtopliji mjesec je juli.KLIMA Područje Srebrenice pripada tipu umjerenokontinentalne klime pri čemu postoje i određene specifičnosti klime uzrokovane reljefom. Jezero se prostire kanjonom sve do Višegrada. traje oko 90 dana. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi od 7 do 11ºC. Zimski period je karakterističan sa izraženim padavinama u vidu snijega. dužine oko 40 km. RIBOLOV Povoljni hidrografski uvjeti. i redovnom količinom padavina tokom cijele godine. Riječica. napušta teritoriju opdine Srebrenica. jezero Perudac i srednji tok su ekološki čisti. Palež I Brakovačka Rijeka. plovno je cijelom dužinom. Prostor opdine je također karakterističan i sa mnogobrojnim planinskim rijekama. što pogoduje zimskoj sportskoj rekreaciji. Opdina Srebrenica odlikuje se izuzetno bogatim i raznovrsnim hidrografskim vrijednostima. Pritoke rijeke Jadar na području opdine Srebrenica su: Brežanska Rijeka. plivanje i sportski ribolov. položajem i drugim prirodno. nastalo pregrađivanjem Drine kod Perudca. što pogoduje raznovrsnosti ribljeg fonda. Ovlašteni su za izdavanje jednodnevnih i višednevnih dozvola za pecanje. Na području Srebrenice prisutni su brojni hidrološki objekti. veličinama i dimenzijama. splavarenje. gdje u višoj planinskoj zoni srednji godišnji broj dana sa sniježnim pokrivačem debljine od 30 cm.geografskim odlikama. Guber. a dužim i snijegom bogatijim zimama. Zahvaljujudi očuvanom gornjem toku rijeke Drine. koji imaju razvojnu i ekološku funkciju. Zahvaljujudi ekološkoj očuvanosti šireg regiona. te pružanje savjetodavnih usluga kao i turističkih vodiča iz oblasti ribolova. a čini ih više manjih rijeka i vodotoka. mnogobrojni riječni tokovi. što omogudava turistima plovidbu između nacionalnog parka Tara (Srbija) i lovišta Sušica sa mogudnostima fotosafarija i rijetkih doživljaja iz netaknute prirode. Njene estetske atribute turističke privlačnosti čine: čista zelenkasta boja vode. preovladava umjereno kontinentalna klima. U nižim predjelima do 450 m n. sportsko-rekreativnu vrijednost ima jezero Perudac.

. Srbije i Italije. Jedna od najatraktivnijih lovišta kako u Srebrenici tako i u BiH su zasigurno posebno lovište „Sušica“ i „Javor“. opdina Srebrenica imala je malo više od 35 I po hiljada stanovnika. raznovrsnost flore i faune doprinjeli su očuvanju i razvoju više lovnih revira na podrudju opdine. Povoljan biljni pokrov i ekološki čista sredina pogodovali su opstanku mnogobrojnih vrsta visoke i niske divljači kao što su srneda divljač. institucija kulture. raspoređenih u 81 naselju. U kanjonu nadomak jezera Perudac nalazi se i lovačka kuda sa desetak ležajeva osposobljena za prihvat i boravak gostiju. Turističke organizacije. Tokom posljednjih ratnih dešavanja banjski kompleks je značajno devastiran i stavljen van upotrebe. dječji festival. divokoze. te livade i pašnjaci prekriveni ljekovitim biljem. vukovi i dr. divlja mačka i golub grivljaš. na 560 metara iznad razine mora je Guber. povoljni ekološki uvjeti. STANOVNIŠTVO Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. FLORA I FAUNA Biljni pokrov u nižim predjelima čini nisko raslinje i livade. Posebno lovište „Sušica“ sa izvanrednim lovnim i turističkim mogudnostima i optimalnim uslovima koje omogudava izvanredna flora. srneda divljač. maja do 4 juna u Srebrenici održava tradicionalna kulturnosportska i privredna manifestacija "Dani Srebrenice". Osamdesetih godina Srebrenica postaje prepoznatljivo banjsko klimatsko lječilište izgradnjom savremenijih objekata i smještajnih kapaciteta. Najčešdi tretmani ovom vodom su umor. Put do Guber naselja je uljepšan s raskošnom crnogoričnom i bjelogoričnom šumom. NVO-a. karaoke šou. bogato je skoro svim životinjskim vrstama. ali i mladih iz susjednih gradova i šire regije kao i Likovna kolonija koja je ugostila najpoznatije umjetnike iz Bosne i Hercegovine. Posebno bogatsvo ovih predjela čini šumsko vode i pečurke. U blizini Gubera su izvori mineralne vode poznati širom regije zbog njihove ljekovitosti.Bogata je kulturno-sportskim i zabavnim sadržajima među kojima su: turniri u odbojci. mrki medvjed. maskenbali za djecu. reumatizam. smotra folklora. sportskih udruženja i dr.BANJA GUBER Nedaleko od Srebrenice. listopadne i četinarske šume sa arealima Pančideve omorike. Svake godine se od 27. ulične trke. zec. lisica. divlja svinja. LOV Izuzetno povoljna konfiguracuja zemljišta. ušla je u sastav Republike Srpske. ovdje je pitka voda u stalnoj temperaturi i stručnjaci tvrde da je lijek za mnoge bolesti. multiplaskleroza. koji prema višim nadmorskim visinama prelaze u pašnjake. modna revija. u cjelini. divlje svinje. stonom tenisu i šahu. godine. Vrsta divljači koja je zastupljena u lovištu su: vuk. pozorišne predstave. Danas opdina ima negdje oko 20 hiljada stanovnika. U posljednje vrijeme započela je izgradnja i adaptacija banjskih kapaciteta od kojeg se očekuje da preraste u najsavremenije banjsko-klimatsko lječilište u regionu. promocije knjiga. Poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma opdina Srebrenica. motorijada. fudbalu. koncerti narodne i pop-rok muzike. koji pobuđuju izuzetnu pažnju Srebreničana. najpoznatiji obnovljeni resort. kožne bolesti. Najpoznatiji izvor je Crni Guber. medvjed. iscrpljenost. Prva banja je izgrađena neposredno poslije drugog Svjetskog rata za liječenje ranjenika. itd. Svakodnevna konzumacija vode Crni Guber se preporuča samo pod nadzorom liječnika. KULTURA U organizaciji opdine Srebrenica. košarci.

Nažalost svakodnevno se iskopavaju nove masovne grobnice. Sudeska. zdravstvo i obrazovanje). Lokalno stanovništvo nije imalo mogudnost da pruži odbranu. Uposljednje vrijeme podstiče se razvoj poljoprivredne proizvodnje. Radoševidi. Crvica. Gostilj. posebno lovište Sušica I lovište Javor. Poslije industrije i rudarstva po broju uposlenih radnika slijedile su tercijarne djelatnosti (saobradaj. Osatica. pod komandom generala Ratka Mladida uz direktnu podršku vojno-političkog rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije. 11. prostorno i administrativno. godine. Skenderovidi. pa spisak sa ubijenim srebreničanima svakodnevno raste. GENOCID Udružene srpske jedinice iz Srbije i sa područja Bosne i Hercegovine. Sa bogatstvom prirodnih I antropogenih resursa. samostalnih zanatskih i samostalnih ugostiteljskih radnji i posebno turizma. Srebrenica de ostati krvavi pečat dvadesetog vijeka. jula 1995. oduzeto 1993. Srebrenica. koji može efikasno izgraditi kvalitetnu ponudu. pripadaju mjesnim zajednicama: Brežani. otvoriti nova radna mjesta I na taj način proširiti mogudnost zapošljavanja kvalitetnih stručnih kadrova. Turističke resurse značajne za bududi razvoj turizma Srebrenice predstavljaju: Banja guber. Naseljena mjesta. Deset hiljada njih zauvijek de ostati bez traga u šumama između Srebrenice i Tuzle. Industrija i rudarstvo su prije rata bili najrazvijenije privredne djelatnosti. Podravanje.. turizam. Na preliminarnom spisku ubijenih Srebreničana trenutno se nalazi 8372 imena. bilo uskladišteno kod UN snaga. kako su ljudi davljeni i klani. izgrađenom infrastrukturom i značajnim smještajnim kapaitetima. U poslijeratnom periodu. Potočari. jer je svo naoružanje. posebno razasute lobanje na kojima se vide tragovi ubistva. Nakon srebreničkog genocida ništa više nije kao što je bilo ranije. Tamo su desetine masovnih grobnica i razbacane bošnjačke kosti. osvajaju Srebrenicu i u roku od tri dana čine stravičan genocid nad nevinim bošnjačkim civilnim stanovništvom. Luka. odnosno Srebrenice i Kladnja. Zapošljavale su najvedi broj radnika i najviše uticale na sveukupan razvoj opdine. kanjon rijeke Drine. Orahovica. Krnidi. Srebrenica bez sumnje spade u red najinteresantnijih područja po svom bogatstvu i prirodnim ljepotama. . prije svega zbog uništenih privrednih preduzeda.. sektori privrednih djelatnosti bilježe pad. Sase. jezero Perudac sa priobalnim pojasom rijeke Drine. a 12000 ljudi se vodi kao nestalo. u prisustvu holandskih jedinica u sastavu UNPROFOR-a. GRAD SREBRENICA Na razvoj Srebrenice utjecali su prirodno-geografski I društveno-geografski faktori I omogudavali njen bržu privredni razvoj. Toplica i Viogor. Rijetko se gdje na području naše zemlje mogu nadi prirodni i antropogeni resursi sa izvanrednim osobinama i dragocjenostima kao u Srebrenici.NASELJA Proučavano opdinsko područje obuhvata osamdeset jedno naselje. To je područje sa mnoštvom pejzaža prirodne ljepote estetskog i umjetničkog doživljavanja prirode. Razvoj turizma bi predstavljao osnovu razvoja privatnog sektora. Srebrenica bi mogla postati jedno od značajnih turističkih središta Bosne I Hercegovine. Skelani. Na kraju se može redi da turizam ima perspektivu naročito ukoliko se otklone svi nedostaci koji sprečavaju da turistička djelatnost postane nosilac ekonomskog razvoja opdine. Istog dana ubijeno je na stotine civila i započela u novijoj historiji svijeta nezapamdena golgota desetine hiljada ljudi. Kostolomci. sa aspekta broja zaposlenih. Ratkovidi.

na kome pored članova porodica prisustvuju najviši evropski i svjetski zvaničnici. učenika i studenata koji žele da odaju počast žrtvama. septembra 2003. Memorijalni centar. grupa građana. Memorijalni centar vrši i organizovan prihvat posjetilaca. Centar je simbol genocida. Na ovom mjestu se na svaku godišnjicu 11. koje su posjedovali u trenutku smrti. bivši američki predsjednik. 20. stradanja nedužnih i najvedeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Europi. spomen obilježje i mezarje. na udaljenosti 5 km od Srebrenice.MEMORIJALNI CENTAR Srebrenica se nalazi pored regionalnog puta Srebrenica –Bratunac. godine. Tako je i naša škola organizovala posjetu memorijalnom centru i gradu Srebrenici u oktobru 2008. otvorio je Bill Clinton. Sastavni dio centra je i spomen soba u kojoj se nalaze fotografije i predmeti poginulih žrtava. jula održava komemorativni skup i dženaza za nedužne žrtve genocida. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful