Nelu Brie, Sovata 2011

Detalii în pagina 4
FLACĂRA RUSALIILOR – revistă creştină penticostală
Redactor şef: Teodor DRONCA; Secretar de redacţie: Traian TOMUŢA; Difuzare (abonamente): Viorica STĂNILĂ
Grafcă: Sebastian COPIL
Redacţia şi administraţia
315700 Sebiş, strada Măgurei nr 3, jud. Arad
Tel / Fax: 0257 311 056; mobil: 0744 531 721; e-mail: facararusaliilor@yahoo.com
Cont: RO68BTRL00201205S73557XX – Banca Transilvania Sebiş
ISSN: 1224-1695
2
Cărţile Editurii
„Flacăra Rusaliilor”
Comenzile dumneavoastră se preiau sunând la numărul de telefon 0744 531 721
3
FLACĂRA RUSALIILOR este o revistă creştină penticostală. Ea se vrea a f, pentru orice sufet dornic
de adevăr, dreptate şi lumină, un îndrumător către Hristos, care este Adevărul, Dreptatea şi Viaţa. Ea
este o uneltă pusă la îndemâna Domnului Isus pentru a f folosită spre slava Sa şi spre folosul Împărăţiei
Sale. De asemenea, credem că ea constituie un instrument de comunicare, învăţătură şi părtăşie între
creştini. Redacţia revistei face apel către cititori să participe în coloanele ei cu articole, mărturisiri, texte
de literatură creştină, poezii, ştiri care fac obiectul interesului general şi care se înscriu în tematica revistei.
Materialele trimise spre publicare nu se cenzurează, ele refectând punctele de vedere ale autorilor lor.
Articolele nepublicate nu se înapoiază.
Adresa la care ne puteţi scrie: “Flacăra Rusaliilor“, 315700, Şebiş, CP 15, Jud. Arad, telefon/fax: 0257 311
056 sau mobil: 0744 531 721. Difuzarea revistei sa face prin abonament şi cu aportul colaboratorilor voluntari.
3
Poveri aruncate asupra Lui
[Pastor drd. Teodor Dronca]
4
Vorbirea în limbi - dovada iniţială a
botezului cu Duhul Sfânt [John F. Tipei]
5
CCBE - Ziua porţilor deschise
6
Cât de nou e Anul Nou? [Miron Popan]
7
John Piper în România
8
Jurnalul unei Biblii
10
Minunile lui Isus - Mărturia martorilor
oculari
12
Vremuri grele [Dionisie Giuchici]
13
Aburul
Veniţi la Golgota [Dionisie Giuchici]
14
Plin de Duh [David Wilkerson]
15
Evanghelizarea localităţilor
neevanghelizate [Nelu Ciobota]
Cărţi disponibile la redacţie
16
RADIO FLACĂRA RUSALIILOR
CUPRINS
EDITORIAL
POVERI ARUNCATE ASUPRA LUI
„INCREDINţEAZă-ţI SOARTA ÎN MÂNA DOMNULUI şI
EL TE VA SPRIJINI. EL NU VA LăSA NICIODATă Să
SE CLATINE CEL NEPRIHăNIT.”
(Psalmul 55.22)
Această povară este grea. Las-o asupra Celui
Atotputernic. Atâta timp cât o porţi tu, ea te striveşte; dar
pentru braţul Său, aceasta n-are nici o greutate.
Dacă totuşi Dumnezeu te cheamă să o porţi mai departe,
El te va sprijini. Ea va f asupra Lui şi nu asupra ta.
Vei f în aşa fel susţinut sub ea, încât povara va f o
binecuvântare. Cheamă-L pe Domnul în ajutor şi vei sta în
picioare sub greutatea care, în ea însăşi, te-ar încovoia.
Teama noastră cea mai mare este ca nu cumva
încercarea să ne depărteze de pe cărarea datoriei; dar
Domnul nu va îngădui acest lucru.
Dacă suntem sinceri înaintea Lui, El nu va îngădui
ca întristarea noastră să ne depărteze de la umblarea în
neprihănire. În Isus, El ne priveşte ca neprihăniţi şi tot în
Isus El ne păzeşte.
Şi pentru timpul de acum? Te gândeşti să umbli singur
prin încercările de azi? Vrei ca sărmanii tăi umeri să fe
zdrobiţi de povara care te apasă?
Părăseşte această nebunie. Spune toată durerea ta
Domnului şi arunc-o asupra Lui. Nu arunca povara ta s-o iei
din nou numai decât, ci arunc-o asupra Domnului şi lasă-i-o
Lui odata pentru totdeauna.
Atunci vei merge uşor ca un credincios bucuros, scăpat
de aici înainte de grijă şi cântând laude măreţului Purtător
de poveri.
[Pastor drd. Teodor Dronca]
4
În lumina Scripturii pogorârea Duhului Sfânt ca
împuternicire pentru misiune este însoţită întotdeauna
de manifestări supranaturale. Dacă în Vechiul
Testament pogorârea Duhului Sfânt era evidenţiat
cel mai frecvent prin prorocie, în Faptele Apostolilor
fenomenul cel mai frecvent este vorbirea în limbi.
Vorbirea în limbi este un fenomen manifestat
prin cei asupra cărora S-a pogorât Duhul Sfânt.
Este important să facem diferenţa, că fenomenul
care a pus în evidenţă pogorârea Duhului Sfânt
peste primii ucenici este numit nu „glossolalia”, ci
„xenolalia” adică „vorbire în limbi străine”. Termenul
„glossolalia” este rezervat celorlalte evenimente ale
pogorârii Duhului Sfânt din Faptele Apostolilor şi, în
mod deosebit, fenomenului corintinian.
În urma unui studiu îndelungat a „glossolaliei” un
teolog penticostal, pe nume Frank Macchia, declară
că „vorbirea în limbi, ca «dovadă iniţială» a botezului
cu Duhul Sfânt este poate cel mai enigmatic şi mai
controversat crez al penticostalilor clasici”.
Doctrina penticostală a vorbirii în limbi ca dovadă
iniţială a botezului cu Duhul Sfânt are la bază cinci
pasaje relevante din Faptele Apostolilor:
1. În Ziua Cincizecimii, cei o sută douăzeci care
erau adunaţi în acelaşi loc „s-au umplut de Duh
Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi,
după cum le da Duhul să vorbească” (F.A. 2:4).
2. Pe când predica Petru în casa lui Corneliu,
sutaşul roman, „S-a pogorât Duhul Sfânt peste
toţi cei ce ascultau Cuvântul”, iar ucenicii care-l
însoţeau pe Petru „îi auzeau vorbind în limbi
şi mărind pe Dumnezeu” (F.A. 10:44,46).
3. Când Pavel şi-a pus mâinile peste cei
doisprezece ucenici din Efes, „Duhul Sfânt
S-a pogorât peste ei şi vorbeau în alte limbi
şi proroceau” (F.A. 19:6).
Aceste trei pasaje arată clar că vorbirea în
limbi este un fenomen care a însoţit pogorârea
Duhului Sfânt. Prin acestea se arată că, de regulă,
botezul cu Duhul Sfânt este pus în evidenţă prin
fenomenul „glossolalic”.
4. În Samaria pogorârea Duhului Sfânt a fost
însoţită de o manifestare supranaturală,
pentru că Simon „a văzut” ceva spectaculos
întâmplându-se, aceasta constând în
fenomenul vorbirii în limbi. Doar aşa acesta a
manifestat un deosebit interes ca să cumpere
de la Petru puterea de a împărţi Duhul Sfânt
prin punerea mâinilor (F.A. 8:18,19).
5. Apostolul Pavel a primit darul Duhului cu ocazia
vizitei pe care i-a făcut-o Anania în casa lui Iuda,
aşa cum reiese din context (F.A. 9:17). Ulterior
când scrie bisericii din Corint, apostolul afrmă
„Mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în
limbi mai mult decât voi toţi” (1 Cor. 14:18).
În cartea „Duhul Sfânt – o teologie biblică
din perspectivă penticostală” John F. Tipei
argumenteazăînmodriguroscăvorbireaînlimbi
estedovadainiţialăabotezuluicuDuhulSfânt.
Iatăcâtevaargumenteprezentateîncarte:
Vorbirea
în limbi
dovada
iniţialăa
botezului cu
Duhul Sfânt
5
Colegiul Biblic Est European ţi-a pregătit
o zi de studenţie. În 17 mai 2012. Vino să ne
cunoşti, să afi cine suntem şi ce îţi putem
oferi. Poţi participa la capelă, la cursuri şi poţi
avea părtăşie cu studenţii şi profesorii noştri.
Vinoşiconvinge-te!
Acest eveniment este o ocazie pentru
simpatizanţii şcolii, pentru cei care au auzit
despre această instituţie, pentru cei care
doresc să devină studenţi la CBEE, să ne
viziteze şi să vadă cum arată viaţa reală la
CBEE.
În această zi, vizitatorii pot participa la
activităţile frecvente din şcoală, pot pune
întrebări profesorilor, studenţilor, iar apoi
vor avea ocazia de a participa la o întâlnire
organizată special pentru vizitatori, ocazie
cu care vor putea afa informaţiile care îi
interesează.
Anunţă-ţi vizita ta la numărul de telefon 0359 410
508 sau prin intermediul adreselor de e-mail:
cbee_oradea@yahoo.com şi info@cbee.ro
David Petts a adus câteva argumente pentru a
arăta că o naraţiune istorică aşa cum este cartea
Faptele Apostolilor poate f o sursă de doctrină:
1. Deşi cartea Faptele Apostolilor nu este un
manual de doctrină, cartea refectă crezul
şi practicile Bisericii primare. O biserică îi
învaţă pe alţii ceea ce crede şi practică.
2. Multe din învăţăturile epistolelor pauline sunt
interpretate şi înţelese prin prisma istoriei
bisericii primare, istorie pe care o cunoaştem
din Faptele Apostolilor.
3. Cei care susţin că doar epistolele sunt sursa
de doctrină uită că tocmai în epistole găsim
afrmaţia că „toată Scriptura este de folos să
înveţe” (2 Timotei 3:16).
4. Cercetătorii care au făcut studii ample asupra
cărţilor Luca şi Faptele Apostolilor, recunosc
că Luca nu a fost doar un istoric al Bisericii
Primare, ci şi un teolog care şi-a prezentat
mesajul pe calea naraţiunii.
Din punct de vedere teologic, penticostalii
au explicat semnul vorbirii în limbi ca find parte
intrinsecă a botezului cu Duhul Sfânt.
[JohnF.Tipei]
Colegiul Biblic Est European
C B E E
6
Iubim noul, pentru că noul alungă rutina.
Şi fiind acum în faţa unui An Nou, privim
înspre el cu speranţe, cu aşteptări. Deşi nu
ştim ce ne va aduce acest an nou, ne place
să-l vedem ca fiind uşa prin care Dumnezeu
ne va dărui binecuvântările aşteptate. Dar
anul, este de fapt o noţiune prea abstractă,
în comparaţie cu lunile, săptămânile, zilele,
orele, minutele şi mai ales cu secundele
ce-l compun. Dumnezeu poate folosi doar o
singură secundă, pentru a schimba viaţa unui
om! Îmi vin în minte cuvintele apostolului Pavel
care spune că ”…toţi vom fi schimbaţi într-o
clipă, într-o clipeală din ochi…” (1 Corinteni
15:51-52) vorbind despre momentul răpirii. Pe
de altă parte însă, atunci când trecerea anilor
nu aduce noul dorit, concretizat în izbăvirea
de boală, de sărăcie, de necazuri, suntem
ispitiţi să ne pierdem răbdarea şi credinţa.
Însă nu trebuie să uităm că la Domnul „o zi
este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca
o zi” (2 Petru 3:8).
Acelaşi timp măsurat în ani sau în ore,
pentru unii, trece incredibil de încet, iar pentru
alţii, neobişnuit de repede. „Noul” poate să nu
aducă nimic nou, iar din interminabila rutină
poate să răsară acel neaşteptat şi uluitor „nou”.
Aşa s-a întâmplat cu Moise, după ce 40 de ani
a trăit monotonia vieţii de păstor, un moment de
atenţie spre un rug aprins ce nu se mistuia, i-a
schimbat total viaţa.
Noi oamenii suntem tentaţi să fm atenţi
la lucrurile din afară care ne-ar putea schimba
viaţa: privim la mersul economiei mondiale,
căutăm noi oportunităţi de afaceri, sau poate
ne punem nădejdea în noi descoperiri ale
ştiinţei, care să ne facă viaţa mai bună. Mulţi
cred că anii viitori vor aduce cu ei răspunsul şi
rezolvarea marilor probleme ale omenirii. Alţii
însă, sunt copleşiţi de scepticism, convinşi că
anii ce vor veni nu vor aduce nimic bun, ci doar
mai multă suferinţă.
Acel „nou” aducător de binecuvântări, şi
temelia nădejdii noastre cu privire la ce ne va
aduce Anul Nou, nu stă în mersul economiei, în
descoperirile ştiintei sau în orice alt lucru exterior.
Adevăratul „nou” care dă culoare şi sens vieţii
noastre trecătoare, nu vine din lucrurile din
afară, ci dintr-un miracol lăuntric, dintr-o inimă
transformată de Duhul lui Dumnezeu! O făptură
nouă în care locuieşte Hristos trăieşte bucuria unui
„nou” care nu se învecheşte. E acel vin nou pus
în burdufuri noi despre care vorbea Domnul Isus
(Luca 5:37-38). Este acea făptură nouă despre
care vorbeşte şi apostolul Pavel corintenilor:
Căci dacă este cineva în Hristos,
este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus;
iată că toate lucrurile
s-au făcut noi.
2 Corinteni 5:17
Cât de nou,
e Anul Nou?
7
Când vorbeşt despre John Piper nu poţi să nu te gândeşt la pasiunea lui
pentru Gloria lui Dumnezeu şi la profunzimea cu care abordează textul
biblic. Nu poţi, de asemenea, să nu te gândeşt când îi urmăreşt predicile
sau îi citeşt cărţile dacă nu cumva ai de-a face cu un „clasic în viaţă” aşa
cum au fost A.W. Tozer, Martn Lloyd-Jones sau alţii pentru generaţiile lor.

John Piper, este pastor al Bisericii Bethlehem din Minneapolis, SUA, o biserică
organizată în trei campusuri diferite. Este, probabil, cel mai cunoscut teolog
calvinist al generaţiei sale, alături de John MacArthur şi R.S. Sproul.

Acum, după ani de zile în care generaţia tânără de creştni din România
i-a urmărit mesajele pe internet, vine, în sfârşit în România.

Tema conferinţei, care va avea lor în perioada 3-5 mai 2012 la Crystal
Palace Ballrooms – Calea Rahovei 198A, Bucureşt, se numeşte
„Dumnezeu este Evanghelia” (God is the Gospel). Taxa de partcipare este
de 50 de lei, iar perioada de înscriere este între 1 februarie şi 15 aprilie.

Duminică, 6 mai, John Piper va predica la Sala Palatului – Strada Ion
Câmpineanu 33, Bucureşt, pe tema „Nu-ţi irosi viaţa!”, intrarea este liberă.
Mai multe detalii despre eveniment şi
înscriere le putem găsi pe
www.johnpiper.ro.
3-5 mai 2012
Crystal Palace Ballrooms – Calea Rahovei 198A, Bucureşti,
CONFERINŢA „Dumnezeu este Evanghelia”
taxa de partcipare 50 lei
Duminică, 6 mai
Sala Palatului – Str Ion Câmpineanu 33, Bucureşti,
John Piper va predica pe tema „Nu-ţi irosi viaţa!”,
intrarea este liberă
„Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură
nouă. Cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile
s-au făcut noi”. (2 Corinteni 5:17) Orice altceva
păleşte în faţa acestui nou! „Căci în Hristos Isus
nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu
sunt nimic, ci a f o făptură nouă” (Galateni 6:15)
Aşadar, un an nou nu e nou cu adevărat,
decât pentru acel în care locuieşte Hristos,
care trăieşte o viaţă nouă, sub călăuzirea
Duhului Sfânt!
Să ne dea Dumnezeu în noul an, înnoirea
lăuntrică, făcută de Duhul Sfânt (Tit 3:5), pacea
care întrece orice pricepere (Filipeni 4:7),
[Miron Popan]
dragostea cu toate calităţile ei (1 Corinteni 13)
bucurie permanentă (1 Tesalonicani 5:16) şi „să
aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va
locui neprihănirea” (2 Petru 3:13).
8
IANUARIE
Am fost foarte ocupată. Majoritatea membrilor din famile au hotărât să mă citească în
fecare zi din acest an. Au tras de mine primele două saptămâni într-o parte şi-n alta;
părea să fe un an intens, aprofundând Cuvântul lui Dumnezeu!... apoi... m-au uitat.
FEBRUARIE
Proprietarul meu m-a folosit pentru câteva minute săptămâna aceasta. A avut o
contrazicere cu cineva şi a căutat câteva referinţe pentru argumentare... Într-o
seară m-au căutat şi adolescenţii familiei (a doua zi aveau examene).
MARTIE
Bine că a venit bunicul familiei în vizită. M-a ţinut aproape o oră în braţe
împărtăşind familiei dintre sfaturile mele. Am sperat că cei din casă o vor lua pe
urmele bătrânului, iar eu voi sta deacum în compania lor, cum a stat cu bunicul,
dar... n-a fost să fe. Aşa că am rămas mereu închisă şi uitată.
APRILIE
Am avut o zi foarte ocupată. Proprietarul meu a fost numit „conducător” peste ceva
şi... s-a apropiat de mine, cică pentru călăuzire! Oricum, mă pregătesc să merg
anul acesta pentru prima dată, de Paşti...
MAI
Am ceva verdeaţă între paginile mele. Au fost primele fori şi... s-au gândit că ar
f bine să păstreze câteva. M-au deschis doar pentru aceasta. Toţi au mult de
muncă la servici şi vin acasă obosiţi. Trebuie să se odihnească, să mănânce, să
vadă ştirile sau să mai vadă ceva nou pe internet şi astfel vine seara... aruncă o
privire spre mine şi să aibă conştiinţa împăcată citesc un verset sau două şi şe
culcă...
IUNIE
Sunt răvăşită. Una dintre fetele familiei se mărită... M-au aruncat de colo-n colo,
sub toate cele... E clar că îi încurc. Eu nu le spun ce meniu să aleagă, ce formaţie
să cânte, ce costumaţie să-şi pună...
IULIE
M-au pus într-o geantă de voiaj. Bănuiesc că pleacă în concediu. Aş f preferat să
rămân acasă decât să zac zile întregi în geanta aceea. De multe ori se întreabă
creştinii de ce nu înţeleg planurile mele?... Cum să le înţeleagă dacă nu le cunosc?!
Jurnalul unei Biblii
EuBiblia,CuvântulluiDumnezeu,adicăIsusHristosm-amgâditsă
notezcelemaideosebitemomentedinacestan,petrecutecuiubiţiimei!
9
AUGUST
Sunt tot în ganta de voiaj, abandonată... lunile trecute erau obosiţi de muncă,…
acum sunt obosiţi de somn, de atâta soare şi atâta plimbare,… Mă întreb când ar
putea un creştin să mă citească?...
SEPTEMBRIE
Din nou acasă la locul meu. În sfârşit am companie, vre-o două cărţi de dragoste,
câteva romane poliţiste... Uneori aş vrea să am şi eu difuzoare ca cele de la
combina muzicală. Ce n-aş da să fu şi eu băgată în seamă!... Dar, sunt doar
o carte,... şi totuşi nu o carte oarecare... sunt harta care conţine drumul spre
veşnicii... Cei mai mulţi creştini nu ştiu cum să ajungă pentru că eu trebuie să-i
îndrum într-acolo.
OCTOMBRIE
Astăzi m-au căutat prin casă şi m-au folosit. Cineva din familie a căzut la pat,
bolnav. M-au aşezat în mijlocul mesei din sufragerie, cred că urmează să vină
pastorul în vizită şi vor vrea să vadă o minune. Eu spun mereu „Dacă rămâneţi în
Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele cereţi orice veţi vrea şi vi se va da”. Însă
puţini sunt cei care le cunosc şi îşi găsesc plăcere în ele!
NOEMBRIE
Mi-au schimbat locul, m-au pus pe o măsuţă să mă poată găsi în caz de nevoie.
Toţi din casă vorbesc de oboseala de la muncă, caută care mai de care odihna,
hrana sau se îndeletnicesc, ca de obicei, cu televizorul sau cu computerul. Dacă
aş avea şi eu difuzoare, să vorbesc mereu, poate m-ar băga cineva în seamă…
dar eu sunt singura carte de pe pământ care vorbeşte... însă eu vorbesc în taină,
doar celui care mă caută din toată inima... Însă puţini o fac!
DECEMBRIE
Toţi se pregătesc de Crăciun. M-au îngropat sub beteală, hârtie de împachetat şi...
cadouri... S-a terminat un an în care iubiţii meu au vrut să mă vadă doar ocazional.
Aş vrea ca iubiţii mei să înţeleagă că nu pot f creştini fără de Cristos şi că nu pot
face parte din Biserica Lui fără Biblie. Ei cred că Mă cunosc, pretind să le vorbesc,
îmi cer să le vin în ajutor... îşi pun întrebarea de ce planurile lor nu sunt şi ale
Mele,... dar eu le spun: „Cine îşi va adânci privirile în Legea desăvârşită,… şi va
stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va f fericit în
lucrara lui”.
Acumîţipunîntrebarea,dragăcreştine:CearscrieBibliatadespretineîn
jurnalulei?Cumaitratat-osăptămânacareatrecut,luniletrecute?
Răspunde-ţisincer!Îndreaptă-te,dacăaiocolitsă-ţiadânceştiprivirileîn
Legeadesăvârşită,Biblia,CuvântulluiDumnezu,adicăIsusCristos!
10
Minunile lui Isus variază de la prefacerea apei
în vin până la vindecarea ologului şi a orbului.
Cum ştim că El a făcut aceste lucruri? Avem
mărturiile martorilor oculari scrise de autorii
celor patru Evanghelii, care relatează cel puţin
35 de minuni făcute de Isus.
Minunile lui Isus – Ce sunt ele?
O minune a lui Isus ar f defnită de Merriam
Webster Dictionary ca „un eveniment
extraordinar de manifestare a intervenţiei
divine în treburile omeneşti sau un eveniment,
lucru sau realizare extrem de deosebită
sau neobişnuită”. Conform Biblical Studies
Foundation, o minune „este un eveniment
(terasa) neobişnuit şi semnifcativ, care
implică lucrarea unui agent (dunamis)
supranatural şi este realizat cu scopul de a
autentifca mesajul sau mesagerul (semeion).”

În timp ce există multe explicaţii la ceea ce
este un miracol, probabil suntem de acord
cu toţii că, cuvântul „minune” descrie un
eveniment care are loc în afara limitelor
legilor naturii şi care este benefc în rezultatul
lui. În timpul lucrării Sale de trei ani, Isus a
făcut minuni care au demonstrat puterea
Lui de a vindeca, de a stăpâni fenomenele
naturii, de a infuenţa rezultatul eforturilor
noastre şi chiar de a învia din morţi. Fiecare
minune a avut loc în afara limitelor legilor
naturii şi toate au avut un rezultat benefc.
Minunile lui Isus – Ce lecţii
putem învăţa din ele astăzi?
Dacă ne uităm cel puţin la prima minune a
lui Isus, consemnată în Ioan 2:1-11, învăţăm
multe lucruri despre acest Om deosebit. În
primul rând, chiar dacă El era Dumnezeu şi
„în misiune”, Şi-a facut timp să meargă la o
nuntă. Isus îi iubea pe oameni; El a venit să
fe cu oamenii şi să-i salveze. Îţi preţuieşti
relaţiile; cauţi modalităţi de a-i binecuvânta
pe alţii cănd eşti cu ei?

În al doilea rând, Isus a prefăcut apa în vin la
rugămintea mamei Lui. Se aştepta Maria ca
El să facă o minune? Nu ştim aceasta, însă
putem observa din aceste versete că Maria
credea în Fiul Său, ştia că El poate să rezolve
o situaţie grea. Către cine te îndrepţi când eşti
în necaz? Te bazezi pe cineva despre care
crezi că poate face un lucru corect?

În al treilea rând, când Isus a făcut această
minune, Şi-a arătat puterea asupra naturii.
Când ucenicii Lui au văzut acest lucru,
Ioan ne spune, că ei au crezut în El. De
asemenea, Isus nu a prefăcut apa într-un
vin obişnuit, ci în cel mai bun vin, arătându-
Se un Om plin de bucuria vieţii. Ai căutat
adevărul peste tot, dar L-ai lăsat pe Isus la
urmă? De ce aştepţi? Crezi că Isus este Fiul
lui Dumnezeu? Te-ai gândit că a f creştin
înseamnă să trăieşti o viaţă plicticoasă şi
monotonă? Isus vrea să crezi cum au crezut
ucenicii Lui şi să experimentezi promisiunea
de a f dinamic, bucuros şi schimbat.

Continuă Isus să facă minuni şi astăzi? La
urma urmei, nu-L vedem umblând fzic în
mijlocul nostru sau Îl vedem? Cunoşti pe
cineva care a fost vindecat sau a cărui viaţă
a fost transformată prin relaţia cu Isus?
Atunci ai văzut o minune a lui Isus în zilele
Minunile lui Isus
Mărturia martorilor oculari
11
noastre. Şi tu poţi f un martor al minunii
lui Cristos. La fel ca Maria, Îl poţi ruga cu
credinţă ca El să facă ceea ce este mai bine
pentru tine. Lasă ca o minune a lui Isus să
înceapă în inima ta chiar acum.
Minunile lui Isus
Prefacerea apei în vin (Ioan 2:1-11) •
Vindecarea fului unui slujbaş •
împărătesc (Ioan 4:46-54)
Vindecarea unui îndrăcit în sinagoga din •
Capernaum (Marcu 1:21-28; Luca 4:31-37)
Vindecarea soacrei lui Petru (Marcu •
1:29-31; Luca 4:38-39; Matei 8:14-15)
Pescuirea minunată şi chemarea •
primilor doi ucenici (Luca 5:1-11)
Vindecarea unui lepros (Marcu 1:40-45; •
Matei 8:1-4)
Vindecarea slăbănogului (Marcu 2:1-12; •
Matei 9:2-8; Luca 5:17-26)
Vindecarea slăbănogului de 38 de ani în •
Betesda (Ioan 5:1-15)
Vindecarea omului cu mâna uscată •
(Luca 6:6-11; Matei 12:9-13; Marcu
3:1-5)
Vindecarea robului unui sutaş (Luca •
7:1-10; Matei 8:5-13)
Învierea fului văduvei din Nain (Luca •
7:11-16)
Vindecarea unui îndrăcit mut (Luca •
11:14-26; Matei 12:22-32; Marcu 3:22-30)
Potolirea furtunii (Marcu 4:35-41; Matei •
8:18-27; Luca 8:22-25)
Vindecarea unui îndrăcit din ţinutul •
Gadarenilor (Marcu 5:1-20; Matei 8:28;
Luca 8:26)
Vindecarea unei femei bolnave de •
doisprezece ani de scurgere de sânge
(Marcu 5:25-34; Matei 9:18-26; Luca
8:40-56)
Învierea ficei lui Iair (Marcu 5:21-43) •
Vindecarea a doi orbi (Matei 9:27-31) •
Vindecarea unui mut îndrăcit (Matei •
9:32-34)
Înmulţirea pâinilor din cele cinci pâni şi •
doi peşti (Ioan 6:1-14; Matei 14:13-21;
Marcu 6:32-44; Luca 9:10-17)
Umblarea pe apă (Matei 14:22-33; Ioan •
6:15-21; Marcu 6:45-52)
Vindecarea ficei femeii cananite (Matei •
15:21-28)
Vindecarea unui surdo-mut (Marcu •
7:31-37)
A doua înmulţire a painilor (Marcu 8:1- •
10; Matei 15:32)
Vindecarea unui orb la Betsaida (Marcu •
8:22-26)
Vindecarea unui lunatic (Marcu 9:14-29; •
Matei 17:14-21; Luca 9:37-42)
Scoaterea celor doua drahme din gura •
peştelui (Matei 17:24-27)
Vindecarea unui orb din naştere (Ioan •
9:1-41)
Vindecarea unei femei gârbove (Luca •
13:10-17)
Vindecarea unui bolnav de dropică •
(Luca 14:1-6)
Învierea lui Lazar (Ioan 11:1-46) •
Vindecarea celor zece leprosi (Luca •
17:11-19)
Vindecarea orbului Bartimeu (Marcu •
10:46-52)
Blestemarea smochinului (Marcu 11:12-26) •
Vindecarea urechii lui Malhu (Luca •
22:49-51)
Pescuirea minunată de la marea •
Tiberiadei (Ioan 21:1-12)
12
Cu sabia-n mână porneşte,
Cu sabia Duhului Sfânt,
Şi fără de frică vesteşte
Al Domnului nostru Cuvânt.

Să nu te-nspăimânte vrăjmaşii,
Acei din popor adormiţi.
Acei care-L uită pe Domnul,
Deşi cândva au fost smeriţi.

Vesteşte Cuvântul, şi spune,
Căci mulţi dintre ei s-or trezi.
Tu cheamă-i la faptele bune,
Căci poate se vor pocăi.

Nu-ţi pese de-acei ce vor râde,
Căci plânge-vor ei la sfârşit,
Când îngerii sfnţi îi vor strânge
Pe cei care s-au pocăit.

Vai Doamne, ce vremuri, ce stare,
E astăzi pe-ntregul pământ!
Atâtea păcate apasă,
Ei nu mai privesc la Cuvânt.

Se-anunţă alegeri pe faţă,
Păstori, episcopi renumiţi,
Aceştia învaţă poporul,
Aceşti păcătoşi, sodomiţi.

Pe vremea lui Asa, se ştie,
Acel împărat renumit,
Pe-acei cu sodomice fapte
Din ţară i-a scos, i-a gonit.

Dar unde e Asa? Să vină
La Boston, la Roma, la noi,
Să scoată vrăjmaşii din ţară,
Ce-aruncă în apă noroi.

Nu-s vremuri de groază, de ciumă?
Nu-i oare sfârşitul în prag?
Păcatul dărâmă, sugrumă,
Tot ce e mai bun şi mai drag.

Beţivii, stricaţii, curvarii,
Ce-şi caută refugiul la sfnţi,
Dar nu să se-ntoarcă la Domnul,
Ci după aprinse dorinţi.

Ştefan e lovit cu mânie
De pietrele zişilor fraţi.
Pretinşii apostoli ai crucii
Dau banii din nou la soldaţi.

Isus pentru unii e mitul
Ce trebuie sărbătorit.
Dar nu se întoarce la Domnul
Preotul, să fe smerit.

Vai Doamne, ce vremuri, ce stare!
Ţi-e frică să spui, să vorbeşti,
De faptele lumii murdare,
Ce-adesea le-auzi, le priveşti.

Mânia curând se arată,
Şi spinii vor arde, să ştiţi,
Făptura murdară, pătată,
Toţi răii vor f nimiciţi.

Va arde Sodoma cea mare,
Tot neamul cel nelegiuit.
Vor arde femei şi fecioare,
Oricine e nepocăit.

E aspru poemul de jale,
Dar Domnul mi-a zis să îl scriu.
Să afe oricine, să ştie,
Că Domnul vine, El este viu.
[Dionisie Giuchici]
vol.2-Domnul,nueu!


Vremuri grele
13
Vino soră, vino frate,
Vino prietene iubit,
Vino la Isus, la cruce,
Cu al tău sufet zdrobit.
Vino să primeşti iertare,
Izbăvire din păcat.
Căci Isus Mântuitorul
Vina noastră a purtat.
Cine-i apăsat să vină,
Orişicât de jos ar f.
Căci la Golgota, la cruce,
Mântuire va găsi.
Alungaţi descurajarea
Şi strigaţi la Dumnezeu,
Care ne-a trimis salvarea
Prin Isus, prin Fiul Său.
Glasul de pe cruce cheamă
Şi te-aşteaptă ca să vii.
Astăzi nu-i târziu, grăbeşte,
Şi iertare vei primi.
Îndrăzneşte, ai credinţă,
Căci Isus a biruit.
Sus la Golgota, la cruce,
Dacă vii eşti mântuit.
Nu te teme de vrăjmaşul
Care te-a descurajat,
Dumnezeu te cheamă, vino
Ca să fi eliberat.
Lanţurile de aramă
Au fost rupte, s-au topit.
Căci Isus Mântuitorul
Pe cel rău l-a biruit.
Domnul a-ndurat ocara,
El cu moartea s-a luptat.
Dar Părintele Cel Veşnic
Dintre morţi L-a înviat.
Dumnezeu ne porunceşte
Astăzi să ne pocăim.
La Isus să ne întoarcem,
Mântuire să găsim.
[Dionisie Giuchici]
vol.2-Domnul,nueu!
Aburul
Eu nu sunt mai mult, mai tare,
Ca un abur trecător,
Care fuge şi dispare
Dinaintea ochilor.
Orice om e ca o frunză
Care-i verde la-nceput,
Dar când vine vestejirea
Toate frunzele-au căzut.
Ca şi frunza, ca şi foarea,
Suntem trecători şi noi,
Astăzi strălucim ca zarea,
Mâine toţi vom f noroi.
Căci un glas a zis: “Anunţă
Şi dă veste în popor,
Orice om e doar un abur,
Orice om e trecător.”
Toate trec, doar El, Cuvântul,
Este veşnic, este sfânt.
Chiar şi cerul şi pământul
Vor zbura ca pleava-n vânt.
Dumnezeu făgăduieşte
Prin credinţă în Isus:
Cine crede-n El, trăieşte
Veşnicia făr’de apus.
Din a noastră vestejire
Domnul ne va învia.
Când va f a Lui venire,
Din pământ ne va chema.
Şi vom străluci ca zorii,
Îmbrăcaţi în alb veşmânt,
Toţi urmaşii, slujitorii
Domnului de pe pământ.
De aceea, nu te teme,
Soră, frate credincios.
Ai credinţă, ai nădejde
În Domnul Isus Hristos.
Chiar de ţi-au căzut din ramuri
Flori şi frunze la pământ,
Nu te teme, crede numai
În al Domnului Cuvânt.
[Dionisie Giuchici]
vol. 2 - Domnul, nu eu!


14
Ani la rând am pretins că sunt plin de
Duh. Am mărturisit că am fost botezat cu
Duhul Sfânt. Am predicat că Duhul Sfânt
îmi dă putere să fu martor şi mă sfnţeşte.
M-am rugat în Duhul, am vorbit cu Duhul,
am mers în Duhul şi-I auzeam vocea. Cred
cu adevărat că Duhul Sfânt este puterea Lui
Dumnezeu.
Pot să te iau, să te duc şi să-ţi arăt
locul unde am fost umplut de Duh, la vârsta
de 8 ani. Am citit tot ce spune Scriptura
despte Duhul Sfânt. Totuşi în ultimul timp,
m-am trezit rugându-mă: „Cunosc eu oare
cu adevărat această putere incredibilă ce
locuieşte în mine? Este Duhul doar o doctrină
pentru mine? Poate Îl ignor într-un fel? Poate
nu-I cer să facă pentru mine ceea ce a venit
El să facă?”
Realitatea este că, tu poţi să ai ceva
foarte valoros şi să nu ştii aceasta. Astfel nu
poţi să te bucuri de ceea ce ai, pentru că tu
nu înţelegi cât de valoros este.
Există o istorioară despre un fermier care
lucrase la ferma lui mică toată viaţa. Decenii la
rând el a lucrat solul stâncos, trăind sărac şi în
cele din urmă murind nemulţumit. La moartea
lui, ferma a fost dată fului său. Într-o zi, în timp
ce ara, a găsit un bulgăre sufat în aur. L-a
evaluat şi i s-a spus că este din aur curat. La
scurt timp tânărul a descoperit că ferma era
plină cu aur. Peste noapte el a devenit un om
bogat. Cu toate acestea, tatăl său nu s-a putut
bucura de această bogăţie, deşi totuşi lucrase
ferma toată viaţa lui.
La fel este şi cu Duhul Sfânt. Mulţi dintre
noi suntem în ignoranţă de ceea ce avem, de
puterea ce locuieşte în noi. Unii creştini trăiesc
toată viaţa gândindu-se că au tot ce aduce
Duhul Sfânt şi totuşi nu L-au primit în toată
puterea şi plinătatea Lui. El nu împlineşte în ei
eterna lucrare pentru care El a fost trimis.
[David Wilkerson]
“Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce
priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui
ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui.”
(2 Petru 1:3)
10000
Peste
de
localităţi fără nici un
creştin evanghelic.
15
În România sunt peste 10.000 (zece mii) de localităţi
fără niciun creştin evanghelic. Unele dintre aceste
localităţi nu au nici măcar biserică ortodoxă. Unele
localităţi au 5000 de locuitori, iar altele 50. Radio
„Vocea Evangheliei” Timisoara vrea să trimită cate un
pachet evanghelistic în fecare din aceste localităţi,
pe adresa primăriei, poliţiei sau şcolii. Pachetul va
conţine 1 Nou Testament, cărţile „Vieţi transformate”,
volumul 1 şi 3, broşura „Ce s-a întâmplat de fapt de
Paşti”, câte 4 CD-uri cu emisiuni radio, o meditaţie,
1 DVD video de la „Speranţa şi prietenii” şi o scrisoare
cu explicaţii.
La 10.000 de colete, poşta ne costă 1 Euro / colet,
iar cărţile „Vieţi transformate” încă 1 Euro / colet. CD-
urile le avem, iar Noile Testamente sperăm să le
primim gratis. DVD-ul cu „Speranţa şi prietenii” avem
promisiune că-l primim gratis.
În total costurile sunt de peste 20.000 de Euro… dar
atingem 10.000 de localităţi, adică toate localităţile din
România care nu au niciun fel de creştin evanghelic.
Bineânţeles, facem toate acestea dacă va vrea
Domnul! Nu vom aştepta să strângem dintr-o dată
20.000 de Euro, ci pe măsură ce avem câţiva bănuţi,
trimitem câteva colete. Am dat deja comandă la
tipografe pentru primele 2000 de seturi de cărţi, dar
fără prea mulţi bani, ci doar cu multă credinţă.
Visul meu este ca până la Crăciunul 2012 să fe trimise
toate. Deocamdată avem foarte puţini bani. În medie,
costurile cu carţile din colet şi cu poşta sunt până la
500 Euro pentru 1 judeţ.
Dacă Domnul vă pune pe inimă un judeţ sau două
sau… nouă, vă rugăm contactaţi-ne.
Cu drag,
[Nelu Ciobota]
Radio Vocea Evangheliei – Timişoara
Nr. TITLU
PREŢ
LEI
1 Între zâmbet si suspin - Petru Lascău 12
2 106 schite de predici - Cameron W. Wilson 18
3 Alergarea după Dumnezeu - T. Tenney 12
4 Apostolii Domnului Isus - Petru Lascău 13
5 Biblia mea cu ilustraţii —
6 Binecuvântările Legământului - Ştefan Sos 10
7 3otezul cu Duhul Sfânt - Ronnie Trice 5
8 Care-ti este întrebarea? - Ken Sumrall 4
9 Cartea Vieţii —
10 Chemare la caracter - Bebe Ciauşu 16
11 Cine este acest om numit Isus 5
12 Creşterea bisericilor - Robert Webster 12
13 Crucea si pumnalul - David Wilkerson 8
14 Cum sa cooperezi cu D. Sf. - O. Lindberg 4
15 Cum să te rogi - Ronnie Trice 5
16 Destin - Teodor Avram 10
17 Eva afară din Eden - Cyntia Heald 12
18 Evanghelizare prin foc - R. Bonnke 15
19 Familiile patriarhilor - Petru Lascău —
20 Femeia curajoasă - June Curtis 14
21 Femeia Plăcută 15
22 Imnurile bucuriei - Cântări creştine 15
23 Jurnal de umblare zilnică cu Dumnezeu —
24 Lama Sabactani - Gicu Nistor 19
25 Lupta cu somnul- Petru Lascău —
26 Mărturisirea de credinţă 2
27 Manual de studiu PAR - Cameron W. Wilson 18
28 Manualul uşierului - Leslie Parrott 5
29 Memoriile lui Eutih - Petru Lascău 18
30 Numele ei este femeie I - Gien Karssen 14
31 Numele ei este femeie II - Gien Karssen 14
32 Păstorire efcientă - Bill Lawrence 16
33 Predarea care schimbă vieţi 16
34 Risipitorii 14
35 Schiţe de predici voi. 1 18
36 Schiţe de predici voi. 2 16
37 Schiţe de predici voi. 3 16
38 Semnătura iubirii - Petru Lascău 15
39 Statutul 2,5
40 Succes fără prăbuşire - Ben Kubassek 12
41 Tânărul creştin - 22
42 Triumful lui Hristos - C. Lawrence 14
43 Ultima generaţie 16
44 Unde de har - Ghiţă Vaipan 19
45 Vânt proaspăt, foc proaspăt 16
46 Vindecarea Divină 5
47 Vino, Duhule Sfânt 10
48 Zoologia împărăţiei - Joel. A. Freeman 18
Cărţi disponibile la
redacţie
de
localităţi fără nici un
creştin evanghelic.
Evanghelizarea
localităţilor
neevanghelizate
Ziua de naştere a postului de radio Flacăra Rusa-
liilor este 7 septembrie 2010.Atunci Consiliul Naţi-
onal al Audiovizualului a aprobat cedarea licenţei
de emisie din partea SC. Radio Transilvania LMB.
SRL Oradea către SC. Eldo Pol. SRL Sebiş, mo-
difcarea denumirii (Radio Transilvania Radio Fla-
căra Rusaliilor) modifcarea tematicii (generalist
religios) şi a grilei de programe.
Au urmat demersurile pentru autorizarea la Chi-
şineu Criş (vechea locaţie) şi mutarea la Sebiş
(actuala locaţie).
Radio Flacăra Rusaliilor emite 24 ore/zi şi are stu-
dioul de emisie amplasat la Biserica Penticostală
„Betania” Sebiş, Bd. Victoriei, nr. 13, judeţul Arad.
În mod ofcial, Radio Flacăra Rusaliilor emite pe
două căi:
• În eter (aer) pe frecvenţa de 89,70 MHz
FM (din 12 februarie 2011)
• Online (pe Internet) la adresa:
www.radiofacararusaliilor.ro
Pentru a intra în contact cu noi,folosiţi una din ur-
mătoarele modalităţi:
Tel/Fax: 0257/311056 •
Mobil: 0744/531721 •
E-mail: • eldopol@radiofacararusaliilor.ro
Poştal: Flacăra Rusaliilor, CP15, Sebiş, •
judeţul Arad, cod: 315700
Donaţiile pentru susţinerea postului de radio Flacăra Rusaliilor se pot transmite în unul din conturile bancare de mai jos
la Banca Transilvania Sebiş-Arad:
RO68 BTRL 0020 1205 S735 57XX (LEI) • RO43 BTRL 0020 4205 S735 57XX (EURO) • RO92 BTRL 0020 2205 S735 57XX (USD)
Scopul acestui post de radio este să contribuie la răspîndirea Evangheliei din Sebiş pînă la marginile pămîntului, şi să edifce spiritual pe creştini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful