A sotetseq rabsaqaban

K6re'~I,emzo szsbadversek
rd valllos,El'g Sorstorh§nete'ik., rlportok S.za1:l[ rii kill s 9 Ulny iramo k Filllo~6fi,ai' gondola'tok II. eii kluskotet
AbSZLJ

Bartos Csaba

A siitets,eg rabsagdban

m(11tban is II,je IcmleJ~J.tl,!lI. negy fO sze rkezct i fell: JD,it~s; a.

keretein

bdH L Ugyanakkor

1l1agy

h'lllllg,Sli.lyt Fektettem
iIIC:1 ve

II. fels.zrll1lre

hm~.QU. szemelyes l~iekabrt'lOlasra. kil,~I·ll1istalans.€ig hiteles voltaral

a

jelc!fl tegJi

I' I' I ()i CSABA 2000-BEN I I ,( '11M", ENYKEPSZ()V.
t

frfiso'lllln ""arne-ben vizsgitl'lli kezd~el'l1lla hirs;nla~mi~rfDbcll'i e l~(!lUltomlasok~ll. a szcg~nyek~g~J:l'J::lag~kviz.onyflm. Ezerll verscim .em.aj~M 1lll:1'n 8jt_~~tll1tl 1.9.lsag.man bclcmeJ'iI'ii, IIiszen dgy gondolorn, hogy iIIl1i nden 0 ~vas6 kilh-LU be loil'e if] -

lenyegel.

.

R03'

El6szo

AI mai mn;gyeu' i.tviJ~lomlmrl 't,e",~ J,rJfzO$J'arl 8}'l.lkori,. twr;y (J u!trzo iroJ(4h/~l eszka2iJkkeJ l'izsgaJja a jftl(!:/~ ial'/iad'tdmi ,f!Ue~·rmond6sait.' f sl,ege:'.lyseg.gl!:zcJagsag '~ISl,o;~'ydr," Elelsz,(H'1,1 ab~wO'ldrs,<;~-I ha.7iZ.'(~ a fols:ttJllre /(.oJ.'tmk tti,'s(J,d(lt~1Ii i y,azsdgra,l(m,<;.(jgoit. ej [){frijJrii-{ra (.' 'tiswn S ,(!I'lI!:u,w'fJrsai,ik ,~yomonisagQs, v,t}1:,.6'g,(JS alJ~poMt, Iriisaiba/i ,kifeje'Zisr€ juuatja ll~ drJ:YI,t"gak!jiudds, a

'loll be az ~ flt;.'ii. Az ur,g.~almJ111t _egy, Illig oi:lill maaou kal rn ii.fajiba Ill. a

BA nros C SABA NAK JfI ivnak. EI,e~Clbllbefl diint5 szc're\pe~

gioiRllJuki6 Ite1rJ!Z'.eJiiil'~kJ':€ g)'IQ'koW)lt
Swririkus

MI'(,)'s

Irxli1r:!>Ylit,

az iroda.lomhal11 sz; Illie OlIJig s:ltuJliiklIIS, :szabadvfJrs~II.~:!ie:£ cl oo.'i:ze ~(!:>be~i iro:~l, KDnYOcrtele:lliil i,gyebzcnli a I~JjY£!!l:I'H irascai I'IiI 1k8J!j,~~)p(JIllli] he-Iyemi ~'b~l Legcloo kll'te.tellnben~- az ALU LN HZE'fBEN (200 I ) ztlm.cbclll s~~llIiIeiyes sorsom es a ~:ar:5ada ~flli ~ lkJbail'l,:iIIlll'iiIIGv,5k I_I
e~elt~11~l'itOll.mfel nagyvonalakban,

t&:rsad(JlombJ'r(}'(fr{j'il;'m~ hmiiw'e.oittlli elfu1li ,(I ,MpirQ'livN.tIS, I':M'g.allf~j~'l!i!'IU.rit,iZ {t~l,!bus(Jjar im~ dv.estJ.eset. Q:/: l

A mostan i kijre~embe,nl, A SOTETSOO RABSfi.:GA.BAN
(200~) Icwli'abb igyekiezrem vinni e2!t: drsarla.lIlll!l.Ha'k pe:D"iIIM~ r i~ij,fln~ 5m:nJlI'! emoortairsaink szefn6~'yc.s sornal do~g()".lJta.m fel. .E:Z'CIII II~$ah'!fl sze:rk.ezet6t 'i'l!5.gy rn a~.aJl1eIlcmro bOllllt)llj~~ IlIl.

dideg,lf1ne.dls,. I:mtalm6t.

elZ egoiZltUl;,'U

,b a

pel,i(.

11,r,i1'l'denek

jdeal

li'ti:snihcm' ~.tJgig Magy,(lrol'$'(_~g j'elenleg,i 'm~U!uH he-Iy;;.eti:nd dU(1,pou11 eie,iTIV, sMb. pes.szimisllf k~,]'(!,1nJjwilr(~ h{1yi,,~kjOV,rJjcl11!i,
l!no.t~l'iaii'Vm{si~ .2 i. U,awd fllozdfiai kij'ejl,e.szJblbe~!. ({lM'llf. IJ~'(ifll. ,Q' !ro've,tkeEQ k&e,Jben kieie~I€i) tis ~l$ii'i'ol'bcm az ~W&~ ..Zerllez:lk'/lJ j,~ufJffdmwzg:alom szeUel'nisi.gibct1 idljl', "

El~MlI

a

kiuf,{lfl

a.z

egy,em

gQndoik('u;ki'lNU!-IJe'ik

~- a sz.en'liGlyc;s clel iiiLd.J!j lasa. tlZ egyc-Ul 6~.el.fo,IYi'ln1..ata~11:a"si'l(ht:~ctrrlb.a'l'1:I16 be! lleszkedese: muoka, ~UctvilW:~,!viszolll),udas sl:b. 3. ,~I i indn 16 I~i100k,ti\.retke-Zlltle'!!fly,ek'~~ltilki8.~8Jk1ll1Illh~~II)'.z-e~ k
:2"

4.

vaI6~fell~r!l1isa , a k,o'ifetke:zIeD'.es,.

va_gy,isa 'I!,fegs5 hlbakcrcsese egyenben. vJilnmlm a ti\'iI:.sa.dalon~1b~m.

,~IZ,

E-LCI!I gorsifei~jr6 frasai mba III n.,gyek.e.z;~.enu, a g~Q!k~rekig: ~e!l1u~:nl az e,gyelleli:. t:~ctk,5rij I menye1lrte:k fel~a:r{is:a~riI_. ,!I f!!i In fu 1~;IJ!alJl s ,i:1I jeleueben, ,a g'il~gy f5 sz;:!:rk(>Z.(J;iu, 'r.-~ e t~I)ll~5 ik.e:l"et,e,in bel HI. llgyanakkor fHIg] h.~I1Jg:Si.ll;yl. '~l:kOOUfln'l a f'l':illf'iz.lnre hm.:,o~'!, sze~~:.el.ycs. lelc:~albfa~oh:isra; 'Ull,i.1t'vllO a, jelenl:egi kl la~aslalm1!siig b~ it~Ie.s.'Ii'o~tfun!l!' tr~ts:.limn z~lliii!"lbe.tll !,I iz-sg;,1lnii kr;w.AIJte~'lla~t1irsad[lII,fl1rI-e:I1~beri

d

t '111\1 I ()S
"

IOS,A,BA 2000-BEN I t )~ I. M. F,E,N'YKEPS'Z()v.

S!1legeny.ek-g2)zd!agok viszol'lly.fu" [Ezell versei 11m 'eH1ijab~ In~l1iD szeili-etnek Hi.lsirigosan belemenni, !Ii~7Jen (}gy goadclom, ~iogy iiIl1i aden ~)~v.!lIs6 k.iBJrJ'jIb.e~m!l;'; a

ICllll·lttli1l!j1{u~(:Ik~t"a

lenyeget

1

:In Illulngsillyt~ Silillfde n1indilliti mOlldailuflllban ki verel n~ Ik i,i III IiIIHI~,ok l1m,gyarstigullik Q.n.:iJ~~,6 a 'Muln,~k teljcs c! veszt.estre. BIf:; S:ZCre1IlC'1H h itelesen ~i:l~n)"il..aJllli a lli'iink ri'Lcl~ezed5 )d.l:,1;ge:I';" ammllm.karosit,o lliJata~at. iriisaimban kitmka tarthatad ans&gr,a ea a I~ber~dn zmus, n fmc ionarnlUis [1ItlS,Zt Ito. 'IIo:~tHn.l, Mlmkassagon1.la'~ e s~ell~"lfli~g'il 6s ,esz~nej(1 'ilUnari:Jkoza.:s.'li:tllil ~o",:ibb ak"f1OlllIl 'f!!)1)1'~:a'tlIi'U1, lis ilfni DJjfjl 'Iolbb s:ilel~~mi nt:!zete ~mlbe:1l tOsuol'l6 es gOlldo!llkOOiisllllf1l meneeer e~fQgad6 - egy,6nro I.aljlllji! Szirrt6n folyuurli akarem a ~e'I1Yes '",~Ui:!;ag'reUA.""", I'IImnk.arn'_l~. Tov.;i'bbl"R is. iIflttlradok a kjse:rnmize:~~c.:[i; l: az e'inyornottak. old~:Milii. e.' A SiO'rETS~G RJ~BSAGAB.AN cimul kOiE,Cl:e1n l~mn l~erv~iJ'i~ko.zt. szerepel cogy filoz6fian. szabadverses elbeszelo. ~~cgyktl'lcles ciklus ~negi'riisa. Ax. cI:s5 nyilan,y kOleu~ A S(nll~TSEG RABSAGABAN .. Az I!Ill8t'8. Iki:bvetkez6 kotete ind)EITi :amest.l!;lfSf:ge.s vi 13g puszt u~o h:U:lsa it v i:zsga ~m'mis M.~gy.arorlii'~~g :&!)I~ll:)voj evel, j -,~mpa lkih'itiistmla:flSLig-.elval, val~mliJ1l'~ ~'z eg¢.sz cmberiseg e lameri kaJ!lizAlodH!ia~la[l: Mros kovetkezm~nyci vel fogl~n;o:wm. Elel1llocam IrTIajdi a szervetlen, ki kl~rl~le,ul:1 k6:mlli ad 'JfIlG'IIi lag vesz&lyci l 6s az evvel jalf'o elembertclcnedest
az I')sztonszefili clitlberii

Egy fontos d\olgot nllC:gi.s, tlle,gjegy.e7.111ek:: e7.eDl Irol)l(rm pesszi mista ruMha tmoztcteH i~'a!lai k,ij;r.eppo:llitj~ool1i ~.~ magyarorszag jelenlegi tragikJUs ,~U~pota es sotet· j6v8je kap

L

Szabad versek (E'l(Jhang:ok)
S .. '" _ZOZap07'

K i ez a, 'veZIlI,a te~W. s~l'IIki j],a2ii, ~iJIIJ1C~,

gazdat Ian kijllsej~alak?
k,5r€1iie~ zaszI6viv(1) m,1 !ba m@ndl6 nepffld i6.,!
KnU:ogo l1I1er,geooQ :zudflj~. olilIDo~¥e imag,tib61 a mindJelmapok elfedea, elswkaLt aljassa,gtti[.,

Pe$s:d mista, !bus du.ln~ben a. 2 ~. :s.7.a:r:ad elej i nyomQru.l'I1Iik

Jakargaum. plszkos sebeid

oo5;z6lje'llld helyettem OJ" il[~~iln~ 9,,~H4 derab (lS:S:le!:!'yuijWu szabadversemhol csak " viiiI Q.giLlott ere Ilzilr~wtt versek kef'nilte·1\::c kotciern oldalaira.

Enny It map,mr61

forma beigazo16dtIJs3t, tli!i a nnmki'issagomrol,

Its

mQ;.~1

A kfnok 11;lnjtii1't.n, a gyijtrehnck-gyo1relrlle'bcii VERG6DOM~ Am~k.or 1'i'fI~'bt i)1ri,l1dA;f11If1.ol kessel renyegetlne~k es landQI~a~jak. ~I;ilamban. a
,6s
all:.5

V iss:'lapol'get

'W,Sn8.1. Icsernt,ny,e1k,C[ n le-geslege..~~£gcl,ej

A 1I"Ii!(~,gamnulajdo" ITJegjeicnesc'h'e'l i'l1ldll'h el a sorsok ~s ax ern'berildjlosseg ko~O'U az cl fajll1it. '" !:l,7.a1 ~t!
Me!it .!;LZ cmbcl'j k~p:zs,isfig es ganosx ... "clga iha~alO'lInra Itni n(!I'·milFlC!l~ml"~ I lobbe~-[8bb.eHobbet!:!!

e[~. '"

h5m

1F,~,..en miLl" agyoJ:lUtnek.'!:

Hal le,heriu ,e~ni, ilyel1 id~genU~eleml1e:Il1,c!e:ru,;de:~.t vila~:m,n? NEM~ NEM! NEM! NEM! NE.M~'MEMr! NEM! NEM! hgymi lliiwds;oo:r liSNiEM!! ! AlhlO[ 'Illar kct ernber~~tez.ik! c~"yO:Jin~ses zsamoksag az Ur~ A. S()TETSE~G RAI3.SAGAIB,AN!' Mi nden az ember EJ]LLEN kijll:'i'll~ haf.'s()g,'\~a! f
Puszmlj Ember!: Te civili~16dott. tegeslegutolso

ru a VE.G!

Nem

iSH'leJI"

.sel]1r~k{,:[, se m

'haUirokat!

PIlJSZ'fUU EMBBR!

Mali' lerr-tUlk n1?11gi.1nltaJI a lelrhatarlanha!ll Wo),cl1I.gi ::my.on. most m:ir a sor, ,.

Hogy lnegn:ealizalja az

uj. Em'oorsegesehb

Embe,n!

goren),' !'!:

,M.agyarors~'ig tiikre
Tombolc \'a~&IIII,atkenl littiir";'C I), luUArt. sebesen terjedvs, kole .... d!~ent8Z!...-di ~Hdo~ata~,t D IN sztrBoMLASZT() a
SZ·L EM!E!~Mil 'Dan~lt~~oJk,], ALu'!
Ne.I~ll is kel~l, mcgsz6iai~1I()!lok.,ratok 'll'OInl Y.ESVE.

Az asl/altlak6 ,elpusZluJdsa
A V~hig ol:nli'k~MilIlt. a Niag:;)ra. Nem,zed61bek" SOBOl j.o»rme'k-mermek, fajok. korcsulnak, d~pQ/~J:kteremnek.
vi,l~glba'll

Es: a !11eg!1!1erge:r.eH
ax

ezersiinlilu \fin'ig lnd~.ajltj,aszirmau s:zapomn!'
mfir csak nedve tartja essee,

Torzselaekadt

ereje ,eg,yre-i3gyffi fJogy! ,ekkof jOJII 'egy e.:mbcr'!

Es

,Ij'!i; g(lfillOS:l.U~ ell~apo;ss:ar!!~ Mi'ntha NEM lele~u !;'o~na SOHA '! Majd va.rallanuJ a ro!d[\~IlulU az ember is, es fet[engve \l'OI~,aigl mig V BORE. el,pIJ sztul ! it,

r.&

KQiziil'uull( val6 "'!-Zfi;i'~r~!tk6 ~

A brmal'is bmil his, .a flegrna mo:z.dIl,JI~ltok, :'r!I,akarokelll(lkiMnyi fest&, ahov,~ ehrejtiJtek arcorokt Hisz bhil1lerre nt1!:lick, nern lil,O'k, (TISZTAN) Onlllogmn t;n~p~ Arcot, Iki S/..l:lb.ad es menl,es c IbQ:r-z,;,lllrmts r~AGAL vro MAGYAROK'! T~TVERE[M! VEREIM! Ne-l..l.Cj~eks:;o.e;ti.. dd1aza! lis SiRJATOK. ZOKOG'ATOK (!S TE] i 'T '"Tl.EN FEJETBKE"f VERJETEK A fALJB.A! :11 h!g'~3Jtok, hogy ngy h"gycn? E...fUi~11i BAGYTUK" HOGY iGY LEGYEN?
11,1l11ill1kb~ln bclerlczijj nlk~i! ttikriinkbe
~ J. n n ~ugj]t

ncOl':arekepkiem

~lli 'lxrnbcklil~guny,os s

vj,SSZ3 m~nk. ikacan,~1M[NKET!

11

Ordogi kor
Or.rolok!~1 a rnagasban bordo. ,[]gya[o,kHt-I'ejemeke~li CsijiPOg~l n'H!llszlag" F~nyhe faj~8jalIlfleg'Ve~iic;soc~elck. ha h.:nll'!! I Szemetek zavaros $.zi neben, a p~nz rw~nd\erliiUl.i k.epebeo 1{~ujano.l!ca jki'Jrii1,5n:lelek zaj 16· \i Ulagcu! A1. eszkezr, a IArgy~'I, 81.. cmbcrt, aka.1f e~)' ~"'!!Icikll;:~t ~llboltbaJi1!
Emberekl

als.z,u.

- ~993-ban

pernzcifnh5i ~~ Es most '1 - Miir szabadsagra sera rlllehe[el
tl~Il'lhogy

1I1y'(n',a~~rn 1.I'~o!j'm.,~ Bala!ollon
11lICg

til

:i;aj~t

egyetll,elfl rnapO'm:se:flTI,

e.gy 1De:!el:!'

-Men hogy'~

- McnhoID'tail~ll1ak. m\failll szazat, czeret, me·lI5.z.5tt
mlllr11k.iske:ret.

Ti ,Il; iknek gyarl6. el~evcl,~M&[lt ezerel ikopi'ro:ztigepkem n sz;il3Jidioszlopokon, megillgathqlt~ltlajtud ·nyugs7. i.k. aWel m-rn(tso:lltSzelle mi seg.e.tek!
l

Hfit azr Ini5z-itek.

hngy rtil1ilgcn szemekkel IWIlli I~tok lil If'ajLHtt)k'1 Hiszen biimlCllInyir:e is j61 o'itveuelek. iii :¢zdk,'lt, rnmdcn :rnoldiul,tlilO'lO egy ~t 1!~tszcJ"e.1'61'1:e~~tt" I\;: gytUreIUilllt!s, elh8ifl.g_oltUTANZAT! Mug:.3 \llilliig forgala.g1iOOn emU Hatalmas HQt~j['{lOODlsHgOI: SZ.lNLELTEK. de I1:1M.Ill 1ig v4rjalolk~ hegy esie Ilegycl~ 'Ii 8;:; vesrc cl·hujh~s:sa.t()lk a Iltesterkel t, ketszi'.1TI i.i ari;ai e 161:~ Es a vilaggaz;s~.ga.i ,eI5~ ~ Ily·enkor mil'legrertO.m·~t~kop~r lieIkJeLckzugBtba Iburkol6ztuk leiS klUtatj;1'loik., ho] maf<f~~tilrneg benne Ti sI'Ja, E'f~mel.lcflhdy_ Ma@m.okJhia osszebull v.aigaz l11Jle:tegs~gre es ,nylJlg.g~gt'a v-a,gytok, ilye.nkQf 11'1.eg:!,ICt ill'!.:lik a lI?e.nz mi ndellle;_k fele1[ n [-]jj(ialrrn&1 6> a Halzugsagol! A:z ig~:z_"'allis. bne.telket ku~aDjAloksnr'll'~.~zokogv.a~ " m j,lflt a vrnlLagbol mit sem erti)· t.IJdafIan kisgycr,ek! S rnikor v~gre ugy er.ci.lek, bogy ililleglel~£lek a 'I,I'~.1.6~ Em hine~ell cgy S().Tb,.,. AlATfOMOS, 11K LSD PARAN CSOLO ERe) szet'~lz rn indent! !~ 0 Ordt!,gJ k.orbe kerrl~ Ti~cJ\:~t t1ijra, CS ln~r "11m.!!'; ·v,!irj.t'ilok mob6111 a fe!kclo ilj nap;Qt. HII:nlikm ~jrn im::hcttelk .u: Elet Sz_rii~:ad~m
h3.liI:lis~.agQlot_at nil~kJ~alil'! !!' i

Tcng·~en.g mostan a mai korban .f~ZilUt:3ln el~g! J)~ ez hagyj~n! Mt:g be~eg Illl i~.hctcik. se cd~g 11:;1;ellen aZilaln !i~mn~~t em lehelek. ~ s Uti m~..egis:elkap v.ftlarn:i nyavaly,a, ami loocirll a ialhanu61
l"C~ii.l.ok ~zol1ina~l; a ku n.y sern tarikl ik eu rn~g.§irl baj(nillln~ ~! a 1-10'1 do~gozik. mu.. stan? - Rgy k(l~f6Idi roi~ba~l itt f"CSte:111, ne.gyil1llii5:z.akos r,obOi~ban.

A szak I11III8 ja mi? - Magyar-IQ!lellelem
[)C,

s z..ako.$ ·tanfllr ..

kit ~rdckel ez

1JI13

111uk?!

(gy is Ulg)'OJ.lflellL!1lyi .pCll.zt~ Sl;j;t lTiteg t·O-boot keresek, C5 l1JUt Imar csak ,GlIZill f6116nyeg. nogy mCI~nyi piil:n7boJI lehetekl
lmlar()i( m.. Ilkir Okflrill elhagyjtilk a palyAm.~ nlerl m'l'ii~.~IZ Q,ktan:ashankeresnek •.az csck.e:lly :I[evis. Ht: ~hll:::fllh.il~1.68ho\l eppen (:J!!g! A nnu iJ ir;fulllyi·t6ink essk malgokb,ll:6rtichtli'ilk,
~I jil\lO

A

a klsembcrek lie v,mnak cj'l:'lie.. a.t il Initelkarlyajuk.ll·egycn .dJu.gig odv(i:!

es

N EM az
NEM

en Vil~gom! az en Dtvatoml

NEM az th'i E~etenl!~

N~]gyval"Qsi domibt\~o.zaka,~Q~.6,. szennyet okad6, lei rnetescnidegen, embertestu leny'sk, hoi a beo I'~ot~ rtm:1rl ousag Ibomruaszt.o sze Ileme pro'gramozza ataz elet e:D"~ek"'e.ldjen

fe

A2e~:n1berek ~u mar ESZKO'L2E 'TOMEOARUCnCKE valltak~
Imozgmha:t6.gyorsalill

ee-a

dl!fo,.l;l;Y.() ERMrEKKE" T

A szerepekbe kI~!Il!y.srer£oou szellemi e~&szak ~ldQzatai nepecs:s.e,&>ijnk ,os;szesooge.. A I"iLllhAmhm po',resi:'g az oovadOrDI rerngetegjl iben f.BlELMEl'ESEN agressztv, clllbers.'i!:gb81 kivcttko2lijlt kora, az tlllmagat ]e.ig.\iz6 ~ioor.al,izml!ilJS ALKONYA! A~i,sztah61mecskos lettl nBORZALMASANMOCSKOS. 1k_1l{l!~:~kus
egymassal vi,askodlo~ kUz:do,.harcole vadl~lliJJtok

n,<tn.fi.lis<lil~jelentektelen, de me.gjs. hataimassn felkav;;JJool: Mc~mek a r;jik~nyszelrneu' lbiii.lv.finyim>fid6k a 1~~aZiii .,.Lela~:z.fl6b<l'~ ~Im:tidkoznit Do II 111·nyelven doHtir' hlla~ !l.I!i)!mlO~:IlaJk o;~~magukiITliak ~£ ~I krUllvHa,g,110Ik hazudva, ~1Za p~liaJIHU •. amely raib~1ejll~es: e~mgadl! ~il :lk.~ve~e!~ rnel~kli.lllilindal1ny:ian FOOt YOK. VAGYUNKI fOGL YOK VAGYUNiK.! FOGL Ycn{ VAGYUNK! Agyunik., Testdnk, SzcUe!milnk. ESlm.e:l1ik M ~N D merev, szoros vaslall1clb;ilr.l SZENViED, ~,t.~'~cllOmHj.c·[<'IIbst'li@aban. Omil16 gondolkodssunkat :Ieben[tj~. h!nyunlk.el az el.etbc!l MARIONETIE teszi!!! S mint meg.cson1.orldtt t!ttoro. kuroh:mfilOk azaszfalrvaros saffi'£1sfl.n'u" merg.!!i~6' lrnoszferajril POKLABOU a Kc res 11i! KUlla.lul! A meg ...PeJII:h-Tiszta '~E]efJet! A., IEmlxmnen~~s 5ve~1:e[. a 'l'ermes2leles termes~te~! .AI is ma,r emiber sz:ag!ll es d:ollhiF kepta. pl,ls..~lu[!t.sl!"a. tteltewu! S Ihdrme.rre fut.ok •. vsak a Budos Ga'llelb~'fur6 jMekszereket Laitom~' r I" d<lrc ~].tmk: IIIlMmya.g! IIlin haifa lt1i.ezek: aszfi1~t! I ~H jo'~)bra nezek: zsoldosoker l;1irok Iia halra nezek: jlfurvany'bomJb3i. robbanl ,Ml··l1clhilni. kirohanni semerre, sehogyan sem rndUle~k II' ~I"I ~~TELMES ~ i~anbOiln. m k hu'!;'tI leu m~g:i:$.a ~I.mesl-er? A 11:lgYV'rosi, szOmycteg gepcz,e'u til1Ulgaba olvaszton,
IIhngyan

I)cNEM~

es [lb~isl.n<crilleoodeillil 11:Ie~y6egO~' AgylJi;mk!.'lita nyugmrtil szellemi er8 ZSARNOK[ rn:l1l:6dOfL umUa! A cstib~~,6ezi:isuii.lc:an fGI,k{Ii1I~]~ Kozep,-Eur6pa, kh stilketil,. vekul, [el'l:ete~le[lli,;~eJeviHeik b az Bill, ,a]a1:tom!OMn .J6nak"' U'ino POIKOLBA't

minkct, embereketl

A. hangya, a tucslik,

,(1

nyamorek

Tehetetlenseg (I.)
Elvezed a WC-papfr cleict. magyar'? 1~lvt:72d.a. mas ul'uleke szagat.? 1~$elvezed a sebesen hOltlpfilygo szennyvlz sodnl.s.at? 16 a keveredes a huggy,al ,esj6 a sze~ es, ,az aramlam~! Akkor csak s(}ljr6dj~ Ugysern iehersz mast! Kiszallnia szennyviz fuUas1J~6;szorongatd vas.rnarkab61,
CSAK A PUSZTULAsODDAL LEHETm'

Egy ezer sebb51 ve:r1.o paranyi Ihangya csup§.n
az erfiteljes Odegcm) ~licskQk vi hiigaban! Kiknek swfg~U,ugJ'~1 es Adja nUI.gat, 'OnMrezesetnl' Kepte len cse I,e.kvokepesseg,e h. h,iJlI1yabal~ vall alj 9! az alarenddt rabszolgasag l,esuj~6 sze~epet ~s'r Hagyja es tfi,ri az egesz "yawn a l1yakabanEL6SK6D6~ a h.angyabolyban ulI",al.kodo; dorbezolo himpellcr; le.ilLito· mulatoze, vlgado, leha, luslta. EUJSKODO' ttlcskok l1luzsik~l~sj,l eSI mmdenek feletti l~e:rurQ['at! Neman {~ShaUg3Jt"'iQR fogadja be egesz haagyanepevel egyun a bol,yah~ ossze'I, tele:n tavasszel es nyaron is ~ ':. a zs arno k E~I k" ~~ »c.: .- - ro I·· . '.. " os Oye5~ uuma.ga ...,~ 1111' ott

es.

EZII

a sok szenny 6:nmlll,atot..

amit

,8

poHhkankra,

a

04

val bisl1nkli3J,
n kul~(jrari\kra, ,~ll11Lora]unkr3, az el,'kQ~cseinkre,. u MAGY ARSAGUNKR_A fo]yanlaltosan f,oomH'k!

Aka r cgy TEHE.'TETLEN.

MOZGAs- ES CSEI.EKVOKEPTELEN. s:rnnallmns. egesz eletebcn wlS, ~rany.r[asara U ALl' NYOMOREK!'

Az egesz elete egy korlam.O'zas, gy szenvedes, e egy K"m···' .f !'II .. csupan... . Orok ~Irna, hogy teljes crtiku. MINDEN KOLS6; or VEZERL6~ MOZGATO ERO OL EGE,S,ZSBGESEN VOGGETLEN l.EG-YEN!!.! De ez csak egy ALOM CSUP;\.N! Mert 0 egesz ELETEBEN egy nN.l.gfl~elheletlen.sl3nalmas NYOMORIEK MARAn ha hUa tIIt'ob6 iP,rutlanal.1i,g!

1"~(il~I'tcaba kerget mi:nket es evvel egytltt MINDENUNKETT Ahofnllillan m:fuli NINeS visszaiit, NlNCS menekv6s! luhun az idegenben kezeimet .,:tisztu"vfue~ megmosom .... Ml~gis piszkos marad to,le!1

S nines oLy tlsztftoszer, Ml LEV1NN]~ AZT!
(''''III... mi lemn!!nk egyedul, TESTVERE)M'?

MAOYAROK! ~ '" mi 111, mac ska ji1.6ka az egerrel ,. ,II '• y r ~-e&yiU1e :szuk,m~O'" beszoritott sarokban r
11l1li1\''1 \!g)I

hatalmas ,er,o,

unuket KrnSZABADiTSON ONNAN! •• ~y t"~yCI1,elmLi, hogy ki gyfiz A VE:GEN! II,UI'wu"k 'II MAGY AROK! M"IUllyil ~1' Nek~ek a MAOY AR sz6? , I I I' nvkrck ,egy NEMZETET.egy MONT. egy HAUl'. I!~ It iAZ, J.'" GGETLEN OTTHON MELEIGET? I "I t' lI,t,lk'l'k ,- DICSOSIEGES S2:6. lin"" MAfiYARNAK lenni,
llilil
IIIIII!!JI

mth vlllmn~n'??

11

Pesti u.taz;as
Uneekozol? Utazni akarsz? Es bejarni .M! vilagot? M i sem egys.zerub b linn mar en,lllc II Ziirk6zz be a. szob~dba a sz~hnit6gepdieso, keeszakalkote koraba'. E:s repjj;lj, s7.<Uljaz ~l1ternet sZlwlies, idegen Uijain
C!S tlsd a kl.~\I'i,fIIoJirii[.

IiIlktihh

gyere, 1'16zd meg a kocsmakat

sorral

MCl:!.liI,(od ,!!J melybe v,eze~outat nyomba"! I ~~myi:m hagytl;'}'k nlar az utolso remenyt .•

u scmmi holnapot nem hit6. u I"'~'1lluI J'nelltsv,jr,~ba meneku 16·, l 'U..l' s- 'reden e mber:i Mnyek. al..ik Lltols6 f~.lJ'iyt es orO<l1li,ot mar csak a szesztdl remehiIJ:k! AAlm gy,e!r~csak P,31jtlikal'll'l 817. utcim egy kicsit ,eIOr,e,
IIII~, nmk

elvezd

.31

nyugati t:elteken

:\'I.

resz,egrnto till11iu!

Hova akarsz rnenru? Chicagoba, Dallasba, New Yorkbatalan?

Akkorr azt javaslom, ne menjel ilil Bajanl Gyere vissza Budspestre es 1~6pj i a szobadbol este, k Egy kis idlore fe~ejtsd1 el a VOIlZlO. csablto Internetet,
a felizgaso szerelmedet! Tudom, hogy megfel1o,wtt aggyal iIlle~ez ntHllkmoZiilii es rnegvonni magadlwl meg egy kis iclorc 1.8,

lJ'ielho.gy bajod Ilegy,en bello,We" II mh.ll \I~gy hazar! turista, " \il'y(ro', a ravasz, restet aruba bOCS3:10 AJDS-ga2lda Ulnny,al. III II !llltir ~el~eIL swz'\!alahannyal! I ~ " sima, 20 uz ,ana], 25-t6iI1ellfeh::' 5Z:OP~S. Mq I '4 !'.z6:I'i'~kozAsra vagysz'1' I k i~'! va hlfLS.rlam akeio kOzlben a szemed, uyil I ~llInUlor{(!6gyony5r6k varazsa ne vegye el ~eljcsenaz eszed,
megfontoltan,
UIl'II

de .szt'ind n'i 1f.13JP:ld es cSlpd magad fiUon. es iran), ~l S. kelfiilen: l-iI.osutca, Nyall" UtC8" Berkocsis urea, Rak6czi ter, minden sotetebb dolog itt megfer.
D~
fI~ZZ

llllull

csak oda, abba a nyomor pince odnba,

" Mli'~ s/crve:reU ~dvilagi rnaffialu'i16zar 'Ui~ I memLe~ted I lU~ ,~I C:stophan, 1111 In N ~i!H~".irllhillI. johban. II I uem Illa.hl<CJI?
~JlI nlli I"lIlwt6jla veled szemben a sarokban!'

PI'Y fclr-enems, IlJpngath3'lOd a '1"JIQPotlt.ures zsebedl

nem is odiik, hanem me;lys~ges rnelybe lecsuszott lukak, a szegenyseg jajkialtas~lba torkoU6ut~k. Ezek WS Budapesthez tartozo szomoru, Ilehalllgol'6 heJytrJc1tepek, valosagos, injielenmevD amk.ot6 reszek. Ne2id csak a k6regetok ~e;-zelt! Blrod meg szamolai ok,ef? Mindernuu: jobbra, balm szamold meg az utctin a hu]l'al, h~.ny pusztuh elehen halva, 10. HID, 1000 ...
Ne is suimollj t,Qviilbb! GyerUnk mnen el!

I

II I Illm<p; SZCI vert pefaval es kificamlton bokaval sem deg i 11111111 ~IUl\lcb6i, gy'ere hat!, Nr tlu I\nllfiil valarni eJdugouaibb p.arko~6ban I .Ull I!'" kn:r, tlbo~~ III wIIIII" l~nknwnL,marihuandt, flivel tessekl r II mill/1m Ichctlegehlli a mennyorszag szines Icgel 5j en" 1m Iluld'liu~U/lundol amsrkomban, WI ht· .... 1~~l'lliIcl$Z :rnc1y,es.cn az Isrennel 'is! 1 sz \. 1III'II V"p)li51, upafejl Frissenyag! I 1I111m, II I' 'I~l'1i nYlIgat.w por, Ilneglls.zt,~ a hatart!
l

[III

I

1\,' lIok ,.

l~

Wkd b a ve:n6db~ j6U

II
Es ha meg a Fo!d;on vagy, gyere, p'ajtikanll.
ikUlkk,antsunk bele egy zit.rllk,OfGp.al1~bH it. Rozsadombon, 'i!yell1t csak egy Amerikai filmben J8JltrlJl, ezt szav,llImm mondcml Nezd meg azt a sok, felh ~zlaltlke,p'u., penzszagu, dorbezolc uepet, Mtod, a jolhelyezkedeseket'Zll Na, de m~,e.zzHn[k csak bea kutb6~ro~y6pezsgobe tis a duskiU6 SV&bllsZltaJ '[,erj'edeli!nes mennylisegelbe! Ha 1000 evig 6hle], sern cm~l[ a vegere! Na!' ISs, eppen l1:i1ir51mehet a lotyi-fetyi, lki van a leri~~ken. akit kikeszftenek ,;lZ ernbereik j6 penzcrt?

M:Ig.y~~r'Qk! utan tell Mind a negy ,e.vszakunk tel! Tell
('lIdruLr, korompotyoglt!llt6,

hili ,at r3igy' es kemeny mfnusz az lJr! l'oln runkha bet11gy az ehzfnewdou. mocskosviz, .uuibe miiJr beleteue a Dollar a n16rget" ~~n' kiinsa K6up-Eur6pa Nep6t. y
II,,'Y hononbe osszezarve ~t I "'li[l[an r~gesFold Vllagba, I~ )lIllhl~t.Oh5 E'iitek es Rohadl6 Szeg1!'I1yok. NI'lllIlkcll mar nelktiJlflk sok, I,; ,,~k "I'l,)I kis bchozou bflikterlulii1ok!

zsernok, hovlharus,

A~.v!!lag]Bizniszl Hat persze, hogy 3J til emberetek az az elohbii koko arus! Az a be'f~izO.k,ewszinfl magus! Nal E:s ctt a m:lisik helyisegben mit mijvell~ek? Na de Uraim ,es HOIgyei:m.! Ht'it :~Uikezl~? E1itek nol, unal onlb61 csoportszex '!:
~s ml az ott? ' P'enzvlllyuban hempergo malaeok! Sol! D!lIg,ornyazo- elvezkedo Disznok! P~uazih'ik r Nepv,ersziv6k:r NaJ) eiblbol,enl1y,i ELEG! Meg sok is! Nem vagy m;[r f~mdl.'! E'kopott 3 ~uradp6d :papirve];.o~lDlya es zsong a rejed! Most Amerika:t lattad Pes'l helyett v"gy Pestet bitlad Amerika hdyett?

I\minck ,meg csak a nevllket 11irbo,l, sem tudjuk, • \'l Ickcz6 o[~'I(}3Jl!lJyag ellene NINeS! ,\,'I/m hulhmk mii,lIltosszeW a, h!gy. J "L'I,'" a Vcg es 3 Da~1311r Arok,
IIWllllllllt'l'\I~lj6wk. I 111111 .i~lIk sirglidret assarok talpnyalo magyarok, II Y"'~tl huzOs, In~gm6rg,e7~tt el,eg:yeihen III II IlIIIi/Jul. s~mk kavarogl III lin hwihn k'l:rilet~.minket a fertozO Ik.emwai milvilag, 11111 IIV II 11111111'17:.65 Ilrregfojt!! 1 II I \ nil I IIIII m-ru l's:tlcl itck, bogy nalunk Tel VflIl1Il? .. hili IlIdl'!l ~e I, vm::ogo, mil':rms7,iokkam lill', t lID' It 1!.:g.,,~s61-e'teg,ul magyar ember. IIU ~ II Stt~J;I. 1r11i fJ. b6iinm hever! du', ~ Idle, az eszrneje, az OlIgy1;l. a. szelleme,
j

Mind!egy!' Ma matr egyre megy!
De most meg hova misz'? l-U.~nem VO 11 eleg "eked en ny i? Mall" megi.[IJ( mesz internetezrul?

I

Fekezhetetten

v'agy te, magyer pestil

h 11\I~,I ,'ull n. "~!htWuU'lIli[Oznsa! I~111I11!lIlmlll'I/1il)~n diVill!t mel'ge:l,O' anyagal

hi
II
,,11

IU
I
I

UI I

I it it Ik I ·galabb ~ mienk!!! I M I,'''' ~'I)kaig" Mcrt NEM teherl
l

'Ill I Ip 1111In' •• nollirtro!f~z:'gban·'

II

I~

mil 1t"lIyl. unumelegct CS IU(~lilyail",3it: vehetl

A szam{t6gep ,~~.r acaja k
A.'l. ember ajobh ikeZie! Az ember hal kezel Az ember teste! Az ember :~aba! Az ember .fIIgyal Es az eges.z ernber lelilyel!! De voltakeppen mit rud ON. szamft6gtp 'Or'? Hiszen m1l1elkjilfink ,eg, merev, j'rndeg" 1~.oU lul[lunyag hi 1.lcntyu:son:n2'.at! Egy he:lyfog~JJ6. egy porfog6 CSIl~dn! Es ha sutty, leJeg~lodik a mcmorilajla: volt tndomany es mines I~udomany! Akkor elrrebet a Kukutyinba zabot hegyezni! Ekkor a knekert, ernberi.elfsjzott agy elkezd ~olp'ren,geni O:non! De esze ag1ban sines gondolkodni, csak a uti modern, ut~m1z:o:U a_gya tOplfeng. Mit! hogy kellene l1aad]jir.:Ji~Uni: ~g egy chippel Uibb. m fO.'1eg egy kalktdaJor" meg ISg} progll'.aJntl. SIIn.skA~a. adanar, oj programok,

.:ll

Gondolas {2001)
M iudenunk .egys~er hasznalatos. "II ;1.1)OBNr' feliraaal elh'i!toU selejt, AI, CI11I}C11i ls mar egy ~eLej,~. I 'i' m~g "EL1DOBNI"~:elim',am nclktU.

t'l1milullcuck! Azaz EiIllIb~n~.k! I 'I ht:r~ MlllmloHl, m~ir ELEGl ~ Iii lu(ir 11111111den ernberi gondolat es s:z;eUenliis..eg, j "I' I,'I..'l ticl Emberi '
"lIIhl'~'~ Mii:myagba. II ~~j'

~~~ph~ temctett

EUEGn ernberi csocselek

AzUi'll ha k6sz.a csoda, bekapcs.,

i

&1!1dulhal ismet [ijra. S 'On meg rohog,r'lJildokolva maga:bfl!n vihog a klaviaJl.(ltnl rnegtervezen markaba! S vadtfJllroijhij,g~z emberen, sk.i.atadja ueki a helyet, S7.;arn(~6g:ep tir, fog~amj,a ,el 3. helyeml Tessek! De 10 csak rohog a liberallzmuson es a gepHatalom vadft6lZiM.

I I ,lIllllk~)r a Termeszet int, II ml~,l'i~a Me:Slcrs~gcs~ v~UasZJIjtljtok1
1111111 I!luIIU1i, vad liberelisza szellemu, s\Z.abade~vi!.
it 111,1Ihl.,'ll.!IIU'I, fUlmishli.

\ tt1111111myug [IALALBA~

gepvilag!

I~ II u ml'~ mn.:gh(izoH HATAR. rnlimcsREND II I~/,\tAI. Y. nilC1CS AKADALY! I
( jll

es nines

ul ~ 'l'l!lul, el lep, me,gfqjt, te~jes levego EL VONAs~'!!'
1\""~:i_"n!.'HclllJ M IERBOON1"Asr!!

Ii ~I"I"II

II

u 'n ihh~1 nds, BORZA'sZ1iO fER 'fO.ZESV ESZEL Y! luflr SENKI. eenbere meg. , II i ~ ( till'A nAN .1. M estersegesen kia1akfloU szellc rnben JU
~~ UI.' IIII
~I 1IIIIIW'IIL~~m

I

Porhin.lo ,ur
~ Tisztelt Porhintes tJr~!'Nyilatkozna - Nem szfveseul De Iha muszsj.,

Ne H gep mem6riaja muk.odjlon,

par sort m~gal~6~?

11I1UL'ma:z. en szurkeallomaayorn dolgozzonl 1'., :-i/,(veflill dobhanaset ne 'l,l'cz.erelje gep!

Engemannyi mindenki 'mall! - De tni,el1~? M'i az oka? - Melt amil en mondok, annak rosszul msrad m.eg a nyomal

1-I0l egyalralan marad neki, rnert encsak a levegobe beszclek,
egy handa-baada gepl~emis fe!!erck Port hintek nagy szoveggel a b8i:l'gya fejekbe., aztalil nem dobok semmu sem a kezekbel

I,u'imhc.a vel1 ne s~mlt6gep prograrnja pumpaljal S II Vlr'moon ne lezersugar es kemikus ~Utalosszekutyult, III W'1lcnog,es 'Ot.Oallyat:; FO LY] ON ! II ~1H'mva'IOdi. emberi, igazi ver! MI'lly l:fi;iJl(, az enyem es nern laborban klserlereztek kil M IlId lll~alawmat, c selekedetei met NE egy gep h2ltarozza meg ~ I ~ \I IlmJai" felelmet.es, osszekonstrualt,

m

ill{hll~ 1'1. ~Ieuelell:'l,

kitatiiU masinal

Csak fge:rgctsk. hogy ilyen j6 lesz, meg olyan j6. csak (lgy omlik beil16Jel1l a sok harnis sz6! S aJ€; a sok buta al,allltval6 mmnd bedol nekem, amfg I~n,oket sz:emt:enyvlesztoiil kizsebeleml

Annyi a Paprika Jancsi, hogy KOliep-EUJrop,a megtelik vele, Jegal.albb hazank j6 fele I(C81cSUzik nekem),
MegleHk veluk minden sarokja, akik rnelyen ,eU'itl'em" az kellene, hOb'Y melyen hajbokolnal De NEMigy 'IIt'Ul! Az 'lgerer.emlb31 szilard val()sagot albmak. D AZT MAR NEM! To~elTil vallo.s es ig,3JZ,sz6t. nem kapnak!

1\ ~ 'I YIll' II mi nden ()S zerakott szerkezer ,eleuel en. III" 11'111,.."g 'S anyagl I IIIIIIU·.. benne . luktcto,. igaz emberi gondolar, 1111111 III;IHP t iszta, os:zi.nte lie lek, I "~~ j.'K)I halom bakelit, mGa.nyag haloml I i)1 ~'lvm{1II1Y? Embert elore vi,v6? NI'M !! II~mbert kiolto, mesterseges, OYlLKOSl'
I I~ II
t

!lpUc'I'n hatalornl

~'l'/tl,

sz 'rep. ,cgy ernbert p6tl6 robot kezek!

I IlHIIh'II. k~ I's1JerusW5k. kiserletewk! Embergyin~osok'! I ~11l 1IIIUyil a knrszakalknnian modern .1:11 szamit6gepl;:(:e!k.,.
I
Ii
'I

Vivmanyok
ModemizAci6? Vivmimyok?' Embert cllor,e vivok? BABARSAG! Mil GYILKOSOKm
Szi.szego landzsa fll!.lll<ink(J vwp~rak,
embersege! a

lu'lyUllk.c p.:ilyaz? GYERU:NK! .I~ II po!'\vi'lny irodiiban U.ilnd.t\koljl],n.!
l

Ulhc!'i$cn fa~1 ~~I I I"I~'/I II~~'". nlOrl.ilIzt mar j 61 megtMlftQUarok ve~e! I I p~1 ~'II I fllk~111 II' 'son gOdliltlll szami't6gep" epi:tsen I ~ l I 'i I ,\ 'l'C)M '!' Veres verej t~tke~ktizdjofll a Mlerl,

r\ II

II~I l '!Ii II

A

hazaJl'~

mtHy szakadekba ~,ijlomasimUd'

II I II lllilil

UIIIIP'1111tl falatertl '!! tvo.

Mf.g a. kezeimet felernelem, NEM kell cS1iicsmodenll" Mze:r- es szupergazhajtotra atkozott gepemt! Beleml Mig a testem es a 'le1:1Jyem vanszorog, en cselekszem es ':;n teszel ... es NE GEP GONDOLKODJON HEL YETTEM!
HANEM EN MA:GAM! A:'lJt tegyem, ami~ tennem kelll

I I~ dIm ulI,h'lllun. mint 'cgy ketk,ezi, 6'1.i5melosl I II I dlill 11111111/ ru-m ,~rl hatalmas vivmanyotQk?

h IIII( II

v.'"

n~.~Ir'ls~on!

mern6dt'i.j~ba bele? hullll IIII pnhil,h., i~az ktimny'ek1kel? De ugy szivboll. igazan! I II 1 iii Inti I nl. n'l Akkor g,imk, Zlol!mgok en helyene
I ~ ~lUI II II II II
a
j

W"IIIU programnztamolk.

q 1 !oil

I'll

11111111 l"~I~,hI.!'l1cl[l,cl1i'!

24.

2020
2020. Borzaszte elojelkJep', ~szo!tyu sejtelem, A.nyam3!l mar nem latoDni e . nern latom magamat sem, mi lllatf regen a fd~d m61!yen nyugszunk, verelnkkel egyml['!.
Mert magyart se m blit,o~~ Csak ami ,aJ gz~Uibaln maradt, elvetve.e,gy-egy rnutatdbanl Kth:cp-Eur6pa beolvasztotr •.idege:n ~akta terulet!
Ahogy most jnbbaa liitom: ide.geJl ny,elvu hangokat hallok ,es abszu rd idegen ez orsdgkep"

Szerepalakitds
V ilHkilllck termeszetes, valakinek nehezkes t vahlk.i!l!lek egyii.ltaUi:n nem me,gy H h '1IIIr( I kiadott szerepertisza k
• ,~lt~lCfll

vi;ll6felvett p6:mk-

'11111.

I ','VU' hi I gebb ehof2'JIlIII[a!bb lesz a vihig. J \ I'll inM,m~elezodnek a helyzetekl

es

olyan .riszta nyugeri", olyan .,tiszr,a Arnerika" ..
Az611 bellevwUe! 2020.. Amikor mtlf 00.'1~esziillk reszlbeftl mindenen:

.Es a hulhlm elsodorta hazankat a ~QZOS M.bvfz..be ...

1\ I mdl'uhnl d!J1lnak~mennek, folynak .;;1 esatak . l I, ~ tt11' m.III)il!,ili'! II 'Y'I~kiI nagyokkal .aJ meg lobb penz.el1t I 1111 II 1I1!'ynhb hatalemert,
~uIkic~I,lkke~ a l.e~,ezesii~e:rt,. II II ulllt'nn ..pil c!c.toon maradasert, P' "/h- ...ek ruindig a nagyok I t Ilium II f-!.fgy van a klcsiknel I is, , • 1111 ki gyoztesel':l. ,I I' I1II r, lopvu, hazudva o1dja meg I II II. II I'L'IU'll'l .. u gY'f~lk:o'f'l,a~ban! t
~, II "Iilo..

2020., De j 6, ilogy mar nern ertem meg ezt a szegycnJ, dejd, hogy nUlr megllia~t.am!

Ados
. I~ Fo,&I\1!\ az a d' . ast...

Emberkem, hi vatalbol ,.mn I]lkas!ke!ln. 301rendel ~szemel yker!t. a S tessZllik a do~gunk'l ahogy fentro,rn megkapjukaz utasltast,
Es aem is bltjuk, nem is t5r1:jlik. az ertel.met]. amit teszank,

de -cg~n.~ljuk.nu;rtKELL, rnert MUSzAJ! Mert hajtanak fenfrO,l;6s ha nem elegszenek meg a roljes{tmenrnye~., hamar a fOfgaslil6~ kiesu!l'k!

Hdbol'.u

& nern

gondolkodhaamk,

nern merenghetank

az efl:e~ men ,.a mO~1 i6n ! waC
A kiadott feladatpaeancsra, idore, pontosssgra, kuty.fl~ sem 6rdelk.li, de legyen meg! Vesszuk aJ:G adas:r! lk~:dljuk a hangot ltiS a kenYS7..erh6, pareacsct, es ha ~et:ezni akarunk, csi mUj Mik!
pllf IHIIl H~NNMARADHASSUNK!

,27

Magyar. zlndroma 2001.
figy halalos beteg az agyaban fekszik. S nern tudni, rnennyi iideje van 11I1~g l'll{itra. Rosszmd u IIiIlJtu kos beteg, szervezetei lassan e~p'llsz[l(jo:ik a korlatlanul

I~,~n :-;:I.ep Iolyamatosan
III 'YU[IUllr.l,

kezden mi,ll1IIclene 'l:oll1ikre

11Iileluli.

ra

elszaporodott

rosszindulam

sejtekl

Sl.I.g;JiJlfiter,apiial,g.y6gyszen semkapott soha! Csek mergezte egyreszt magI. is sajilt. szervezete sejtjeit .•

n m,ercg~elen~toInjjal. I I~li iIUSZJll funkci6t [i!Jet<5Ito e'pejc, v II Illl'llt', a rudeje sem bfrta a mergezestt :\, 't hl'l,1~ndllh 3 gOclPo:nf. ~ I~ j,,"}1 flm~lbetegedeu i'Ileg. II I III ",·,n ·pw'lk. a mar gmJs, sejrek teljesen, IIB-m Vl~t~ mindennek,
1111111 flul I ~I' l·jN'!..
I

,'ll. cges.z

es nagy d~isu H'lergerest ,adl~~goltakneki .kfvii,lrOI ~sjl Tehir tubb hel,yr61!. tobb formaban, foban-latosaml~ cvek ota kapta az ,~III.nnd6pu s.zlJ1.6 ,~riiyagQit! ' S az egeszsege ma'r nagy reszben karosodou es megingou, !is 1I'I10stm..iI. hog}' megkapta a ha~~'i.1 k~n, os
'Inar csak vel"godik! S megfelele 61!etlmenlO, mfitetek, sugaaterap,ua, megfdelo gybgyszerek nelknl nem gyogYl1llhal

a

szervezet ~ .~cjl~ekkor~at1arlU~ .sZfJJ,o.:l",oo,naik szabaden,

jll~. lu,jlj~k

meg az ~p szerveket,

(

IIUh/lllll.lllik

a s1jj've~eker!
~.'i:l8zou igazanl

"~~ \,j,.

csak lappangou, glcg NEM b{rja ~elveOillli

d 111111'.1

II/IllU

I
meg

!tjl l1li11 V

es

I ~j III~ '1IlIIl'I~1n~ Ik.

a beteg szervezet,
Csek szenved, csak kfn16d,ilk es nern tndni, meddig blrja ... De Ill'r nem o:ly sol ideje lehet Vi,~S7Al,

ellen, I III i II i~/hll a szervezetl I I [1'1 ,Iii ISZ'J'ULUNK MIl MA:GY AROK!

mert mar ledontOue a betegseg, 6s
Halalfdu€r. haJal~sl1ijfiadl;
CSOIlll~

aJ:l.

Ult'olsQ. tidium'Da van. s

es born! fogyou, k iz-saknllisnyo It. cnergiajat, e.rejet elveszreu szeeencsetien szervezet .. De meg EH Meg Letezik!
Legyel1igWilt szervezetet lassen telorlik az idegen, lailr-o,s sejte'k ...

Es TEHETEl'UEN
ereihen

ELLENUK! Szfve ~g dobog, m6g dolgozik,

de nu'b egyre-egyrc cs€1kken,g vel1ilyml13ssaII !'

meg ~ijb,e.t es araml~k a. vcrkeringes,

JoszOr8lz idegrendszere beregedett meg a sol\:.luib ito mnergezestol, iii foEyamatos d6zist.61! A~t.al1 rament az agy,am es meghetegedett! Szep lassen, ,6v,e;k alatt, ..

Ugyana: a kerik Sze'UlIlz3S e ~egymas titvagasa. becsapasa,
eHipr,asu. elpuszLIUisar Hz a kerek forog! Es kHlt? Jtemeny? JO'IJ6? Holnap? NUiLLA'~ NEM. I.G Y nincs jobbtl t fci,e se rnrni rcmenyl
Csak
3

H lie l }1,llk,fil
I hi ,/1,tllte it HrTELET! I' I k II I l~l'I isleges IfWzsa,!

Osszefogas? Itt? Dchogy!

I I I ... II >';:lCplito kozmetikal iii I ~.II ylh'ldclli va~6sag ORDIT h I/II~'III, ~Illm-c b~!n pozokban, e~,
1111,. II

kt'lll~kc:kbe dltoztetve!

kaosz~

Es ugyanaz 3 kerek forog! SUL.LYIEDO MOCS.AR~

EloJelek
1~lI/nllk lallarll mjta? !Dehogy! 1u In ~IIIlpll~~:-i!.:u'lIl!ermeszeLes,teljesen megszokott,
hllp II I~ ICV"~' ul
II

Tehe te t.l ens.e g (1/.)
Egy I,abv.iz! ~ gy simye<i.i), lapos mocsar! Ho:! rnindenkl Ibdnlzza fUlet-farkff es legyirnt. hogy ugyis mindegy! S nem If1llQldu~. "em m.ozdlft, s bane m sooW'bdi k az arra 11

dink. aki j6~ flz.eto iskolaba j,a:r

II,

i

h. ~n uuin, Speedes mamoraban

!I II I ", ~~'II 11I~~al ki,
II Ol!~,

~"'II~·h.gcpczO,8Il1tomatilz6~ Pla:zas, Me Donald's-os
,aJ

IIi I I liIII\" 'I~'~i'l.korcs nemzedekl

I

h'll~1II nyulmja'lOk ossze
I .hU/IQ ~'" al~.

ilbszurcsoh.

I

h

HALALRA VAN

fmLVE lTfMAR MINDEN!

MINDEN! MINDEN! Siiket, gyava, balga es hallgatag, nem mer szembeszallni e~fe,IMzadni
~ev,erni1l:z. elnyomast!
,

d II!
I

II III

11~lIphu"""It~11 U I

Pb~:;v1ib"ln perwzell! megvett fejetekl a

I~

nu 111111111. 11Il(~I!' Im'~gam.ok. "II 1h 111111' bulizas HZ 6LeL

I II III II '
~

NB_: _ 'M"'I
,

MERT A NEP rsZONYUANTIEHETETLEN'!!l

~,.

1
~ I

11,1II IIII

I II~I IoU ~Wl'l1fltJ!odllek! ih II I1II Ili ulnu kalu!'01_~~'6fak h cl6jellei!

'!'!

Egy hajMktalan vallmnlisa
Megm,as.:lthat,atWan amult!
Meg;m:asiILllatllLdan ,ft mal Meglll1as(rt:hatatl.an a tortenejem, a 'EO["i~.~mlelmi:i.l1k, de atfrhule. kiforgillith<ilt6 az edort ko.rlmany szajiize szennrl

, I 1II!1J.:rclk ~s a M;alY Elet Gyuloloje: v.agyokT
III~
I

1~/.old

1111
t
Illili

1'1";Il~dh'h addlg is szivtirv:inyossA valjon ok ",'116, HI nincstelen, Nyomo:rba Taposo!

Demagog dogma!
a megtbrtent, valosagos rrullt rnegv,aliJlozUtasa. Es ik.m nemerte meg azt, 32 bIJIHha;[6. mert a nep mindig butilhat6 es forgathatol
1

KipUSl,t'.ulsz.. Viltlg
kor
~hllill~n"Wl magad ellen dolgozoles mergezed magad, II I I NI·1 hI III III ~I U Ikt red khrtani, kiirtod re saj~r.magad I I !lh IIUI. ImhLl aIHU! i III 01 !,II 'Id m'ik veled p6zoltal ! I111111. ~I II~ III i ,,\Ie 1..eI·galf-da" hl1ull\m \I~I rlu.:n, egy egesz eleten at.; , I! I nun il;.lIId hlgkent a feketet, s sztvod a clgarertad, II i II I, aL(III' l'gy gyalrkemeny! Ii H IIII t 1·lIIhl.'l'lilrsaiddal szunos-sziin,telen'! MindenrUiu!!! II" II IInil IllIilp! II I. Hi buszveroban, az ucdilil" a boltban. !llIml IIInI 1.'11. II cN,lIladbin~... Iii I hll)lDllm1uulk egy msH~s., ajlo\$. krim6b:;JJ1IiIvedeled z I I I 11111\I Ild,llmncsmapft6d. II [I rlurn heuteregsz, mcgcsalva az urad! 1111111111 pi 1111,1 I Inh·lhOlln1 ~:illve horrores .alkd6,fillrnet fallsz" I I II I I lit I • ml' uh.:aln vadilJlal vagy! • III 11""lhp ,jJ masiknak, ahol mdsz, I III I II, Vl''j:tJCS (n rnhog~1;! l II ~ Illlmll.l'ml ~s OJ karriered mindenne] :fonto.5aJb b! II I ~1I1'vllllivll,II ~s Isten hazeba is eljal"SZ P,O:l)OI!lli! IIIII 'I, VIII ,A(i!

A t·ol1Cnelmurnik ezerfele kiadasa: esemenyek, n.agy id5ink m~lndig all. adott szellcmf e~ferolt·ese. a~frflsa. ujra kitahil;,'isa!

Nezzelek e.s megtdtjdtok'
A mai s.ztir1ke h~tkOznapill!ltcail: nezz~'tek lIl1.eg! Afelgyorsult ,roba.no, egyrnast eltiprd embeeeket. Kill. m3gtwk uUin csapjoik az ajt6l es s:enkit nem engedne]; be. Jelszavuk ez: CSAK EN. CSAK EN. CSAK EN. es embertarsaim lie' vannak szarval Majd a 'uiilzsi!folt lhajl16k.talaln sz~m6k~t es az utcan meghuz6d6 cscveseket ne.z.z6tek megl' Es a:zJl: telille:l'delk. mnnka n611:1(ijlnfllGgtl~6 diplom!semberL a NBZZETEK. NEzzETEK!

rei

es

'0

n

l

I

Es megiatja~ok. merre tarumk MOST!.

A tetvek
ViszkeWnk lo,lfik wsz.onyura. vakaro:zunk. De h.[tjllongll:lnk el!ottuk. ,6:5,~~mitparancseleak, azt
megcs i.lllalljllllk,
, I

-,1. .• '"'~I-nl SOn:{r,S",.,_ ".'
,0 •.••

Ik

III

lvsi, hoi van a rCs ..

feiveszm a IlJiI16hpof:at,3Jliri meg keptellerrru. az a, huUadeklap~.~raJkerult De. hiaba kcriiil ki, m.eg jobban Q;rdo'gi,.kol~bekerul! Es meg jobban vakarozni fogl SO~· ll1ilncl mellyebbre kenOI anmil jobban,

Es. ki m~ja,

,"11 1111II IUllJik es patlkany m6djaru I III lUll ~lilfllSZl, rabol;x ... sebell I h II IIlllh'!ja, Ilokoje. rnenete, OI.MJ~
• 111111 11111 ...H i ki hasznalasa,

atviigaso,

becsapasal

I I I iI~11111t 1,1111 SnIlO~,z;. cgoista haj lamokkal megatkozott, III) ~ . ,I"IIIIU'I emberi lenyek! t, 1,1I.1I11I'~ II'~mk ha~almassa. folclflk, l
II~ IUU I lUil

mert 3Jkkof mjr' r,3I1k:6d.nak, ~t':''!lodl1ek. .~1tetvek,
So

flI}'uzsognelk az 6.~dozatoI'lllII
lllaf'

t\

1111111111111.

I.. 'I oriikkol1l-Orijkkc6. arundig ~1 ELTEK!!'!

Es ott

nem egy., hanem sok-sokelnyomd hatalorn

k_.elllvakareznla az ~Udoza~~ak! De mi.l!1dhiaba!' Men a vakar6zas onmagabanedeskeves. es megfel!e~Q, mennyiiscgu. tetulirt6· par hiafllyablm bizony ellepsk az eIQs.k.odok~ a ved~'elen aldozatba[ll~aprr~ll~jra l,eh3f,ergelk. Meg egyidei,g Ibw'r:i , szeaved, k€n 116dilk, a
'tlllepeslHol

Ahol mar
a knrrupcloe es a spic:li'ke a fOszerep .... • IIIlillillnlnkat sikkaszto is.
II

,f,lztan a v6,gen rokOZ~B!(:osan ~eI7.abiilj,~1k tester a ezen ,15losk,ijdok millieil S at vedtelelll aJdo,zal

rneg~el,eli) mennyiseg)ili eUel'llanya.g hlianya.b~ln nem tehet ellenuk SEfl.1MIT!'~!

As :fat tifjak
Ti mai emberekl Elvagytok a magatok eletevel es nem MjrodltOk magatokon kiv~Usenkivel, Csak avval, hogy mi,nel tobh le,gyelr!a ,enzetek es minsl ~rk'sali)b,. divatosabb holmikban mutogessatok magatokatl cs hogy jatsszi~Q'ka peflJzJbo,l kirnlivelt fejet.elkeL A mai korbaa, ami kor mar az tU eves gyerek mobiltelcfunon ktild SMS-t es uti a Sizamflog~pe~ a hornokozd he~lyetd Es a t~zenk6t eves mar az I!:IItell" etr()I gyart Ibofmb.al~ n hogy felrobbantsa az isk.oW<ij~u!~ Me Donald' s-os, PlaZils. d iseos, 1111! ugernerac iO. Az e;let szamotokra biIJ i~ haverok, I sz6rnko,ds. foisko;la. egyetem, merr most ez a, sikkl '[,ok hill yek. de a zsebak rete, az ,egyerenr.! most a pe!!1z.i(~:s.z;sakok osszlegylf~ito helyet S a. szi.Uewlk! Ok!s pelpidi,ba ilyenekl Egoistak, szemetek, erdekte!leIH;l~! Most ra.ztiik a II'Ornlgyot,. men v~ssM1JlkapUik a valaguk ,abiJ azt, ami ,azelotil ,aHaJmli vo~L Most feleledtek es kinyilott a csipajuk, jl6 agyb6lv~d6 eS210me doklOr" ugyv6dl vagy vallal ~1)z.6" [lag}, gore, kik most visszaad j ak nekij nk prohknakazr a n,egyvetil - szamukra ..arkos" - e'l;i',eiJ1~ Til mai emJbcm-elkJ Eltek a vilagban 6s jWtssnhok a szerepeteket. A f&h·(isBk most az elit csernetek mindenhot, mindenuU! K~skiralyok v8Jgjt£Qk! ,Ml ganezott, jd Uip[a~aj(j, mos~ a mid!' Vegyul,Wk, szaporodrok, lIllatto,k es elnyomtok minb;t p6rokat! Most TI ~~rekcsak igaun!
I

ropkodnek 1'1' \'I"'slH. 1~ltet6,elernuk .8li Vel'! A kiszemelt alldoza~m i/j [luul., clotte dong icse lnek, muzs.~ka'In.~k. majd l Ii ml !lhmk ib!Jloillilnk! S szivj.eik-szflljr'ik a verunker! '!! II "fill helolunk clnck ezek a ny3!val,yas fergek, akarcsak If I!~IIII. Ill. adobivatal, a 1'1B.l:iIz cgyhb es minden h611 II I ~h'.IlliI~mbj~~i~kl1sszerv, V6nzivok" akarcsak a sZlunyog! ~II" ~olj uk -'Inck. IIft1ibeM·irUnk szedik es tal1jak fenn II II II~ ,III' f.'s szcrvezetunk knzsuklllAnyol.as8J utan ego. csipo, Illll\ 1'..:11(lagiJId6 pontot hagynak maguk ut:lil'i te;sW.I1k 1i~li IIIiiL 1'1" Il~S~.l!II1, hiszen egesz testunk-lenyunk ~'elien szabadon 11I'1~lllillllllllrlllk. nines teha,t ,e101uk. elzart terUletulIllk! I" 11.11 'l'~y ·l.,cgyet agyon iscsapunk beWoWUk, il sem m H II "I~I '. IIIii szen az a ver, amit ok elvettek tolunk. sohasem I, ' I ru II u jill U micnk.! S h';lszta~a" ezen modszer, biszen Ujbb qillllhl lill ~H ellen ug)fsem ~udj uk :fe~vennia verseeyt, Ok I IlId\ II I ('\?~'" k) ml pedlg vesztesek maradunk. B;irhol llu III IlIIm t~S beleolvadhainak a lulueroo. s ha ugy I.~:[jak, Ilin IIIWI'~dj'l ha lcndtilnek B1l0ml3J1 es sZ~\I'jitk, 61tet6 eronket! I 1111t'li l'/ll'l bosszankodva hessegetjtlk Stet es ,egyeb rmis, IIIII cu, t-j'I'II',lly-'hasznalunk a kipuszHtasl!!lkra. De hasztalan! 1 II 'I II uln ... lk csak pillanateyi Stag~11U6allapot, mert (j,gyis n I 1IIIIillhmni uUm.:t, szaporodnak es NEM ,t7~;kezi ,oket meg II ~ II\Iln :-;"l1li II s.zunyogh,aI6. scm a puszra emberi kez. sem I
lIIu)lHlus.

hatbOl'zong8(Q.

dungicse~essel

l"'yi .. ,nyag! Illulp l~h'lIk eN. I,t:teziinik, sZlvjak a vef:iuMlk'! Akjrcs.ak a nlhlll! UiIIIUI"1 del!. a I[arsada~om~ a munkaado a 11laJga
I

1111111111\'. II Y

111"UPI~lu

1111 is1.CUf~i'VeI! H

!!

KerdiJjel
Meg tolerahmk, IllegaJ]k~dunk.megegymhlk

Orvenyhen
\-,.,1,~~~ a ~.,eh- s ut,anp6dclist. a palyaJU;(jJ\'3!1"it1guru:St
I

heralom es t(}I"V,Einy mind .meUette aU. a vGdlsle~.kiszolgarntaWlt kllsember ugy jarja. ahogy a Na,gyliJr muzsikAll! Egy medzagcn ,[:;'iIl):lgatOU marionen kit ha akar, zsebre vagl

es ortilU!lIk •.hogy v,agyunk. Kilt~llltete's" ha van hoi dolgoZllliunlk ehl:u~rert'!: F61: h,ajtl1l~k e..sb6Ioga,tun;k, aka r a ~~aprika JlU]CSm esugy ulliLcolul1Ik. ahogy a g6r,t huzza," Hiszen ugyis tudjuk~ hogy most 0 a OONTO NAGYlrR.

I 1IIIh"I h "~I'Ublnyokat

I

IlIpo" II hal ill k I 1'1)1

n, til

ez ut,calr:l. h... ·rrlt~lhcnmegkeseredillk mlrrdenaapi

eleHi,lilk

1,ehe~,eden !tiosszuvsJI ki fooztou.

1111

ukl
hadal
minket.

I JI VA I IIIA7.A.! III, \ I II I h'It '1~ ndhk). pa raz ita tetvek Ie IgytHemldt
, III 1II'I'~ Iii-, llIl'g_ojLouak

I 111'1 I'll 'i/llil·~~d.g;r~

es BccsiHe-1lie

neve~lelk.!'

A proli alatt viigjiik az a nrru gy kiszaradt fat:! Testverekl OCerdem en to~etek: meddig dirjuk meg az ELNYOMAST???

H'tddokld's
II II pi hiJ'kUnyvszeruern~ eltOn: rnegfontolt, • I!I~III\ . {j'mdl~klkl>lJl ki.dlolgoztik HZ ELP'USZT1TASUNKAT! II IIIIII~dull·(~z.nak! ( I j ~ jllll!l 1111~'ill a hatar lislllzt§r.I: letdillik atjar6ha.z '11'1 loin I~~11i)1 ~ hL' m~ idegenck, 1111 mlll'\lilill v szcsen fogyunk, II III III \ r-H M 111'};zlIl~np6~11~! Iljd lilln'" ''JP1>:I:,ilk kerlll'kbe aztan a magyar staferabotot,
I

_

MWllta vag6hidon

,,'I

b~rn1mrna'k\'lel kisemberekkel ti~k ~~ J6~fcsu It. nya'klke:ndos" sele] tpof<ij 'u a ktakukacok, klk.jatss:z.a'k a eejl.i.~etegy nyemvadt ,ereusegivet Fl~,lel,:m.eJtes rokratakl ! ! bii A sajlat irodaj'~ban"munka," kozben

ugy

marhalklkal.

W III

I ~I I Iii p\ll'.

j

lJ,.,I. l'I~~y

egy-ket ·emberOlto.

I1Illiulv3.,

IIILL~~·rujlva mi'llket ,adldilgraJ
l,i

~ I. I I A
I
I

fclsobbren.dunek erzli magat, S ezek kezeben van a mi sorsunk es j ov,ol1k! Hyco kiszokjteU, hidl"c)cgenfej [i, feslett utcasarkiak
Il1iikoll'1110kkel intezik ami hivaralos ij;igyeil1~eU S mi prolik a ktlszohol!) allva, mint e.gy a.1~rendeh SellTlki., inkabb befogjllik a :szank.;}t es nem pofazu!I1k neki.'!'!!

I,~wullk !lei v,em

111i'lk "Ill izlclgctheljuk 111111111 uuk III' l~pCC$e'lel,odoU sors:§J~ II ~ 11\' 'Itlll korrup; bka~ eLott! , 'II I ,~l'i !Ilk~Iilmlul,n<lk, minket, uj generaciot kipusztftanak, jl if' IIli 1IIII'IItl1~h,csckely h.o1iny;,'lda eletben m:aradase:rt az
u Iri
I

De vajon medd ig tflrj ilk a mega~iiztat3;stmeg!

I 1"/ II vlillo71ts()kill.~lk megfctelni, bl Ih'~II!tIIHIIUil Z lij k.ii,zt':,glbe! H II 1111 ~iIH~ ur VCl'ill)ol
II-Iii
, 1111 "

II III eru Imljillk III'Ili:ljdail. hogy o/silk M~~gy~1I' vo~1!

k~'V'l"n:k neveltidik majd utanunk!

Elidegenedes
Sokszor itthon vagyok-e? Vagy idegenben eJek?
fiilljui]m-e.llk:ik ko!i.HyesZDl~k a Honbea?
,HZ

Most!
iI•• ~~In rill 'gvibigltou, q In' borult terll etob ell ..
I

tunou.om..

85 embertarsaim-c, kikkel egy ors.zagban lakom?
Es valoban erre a mos'tilni vi[agra hozou

~ I"

III

en Edeslmyam?

S mindontalan be kell l;;'iltnom, a ma~e~e[ NEM az en Ha.zam!:!!
Ez
,3

mestersegesen

k121il.3!Ur()u,
teli haza.
egymas

seblon, sz~neszemberekkel

I j(C,n. halon~k ni;Jjpjlan'! I Ilhlhl I" 111Il'.~hfln's nelkiU iu hag.)'ni, 11111111 1111 i Mlllihll; IIII ~II~ iUui II ''IrI~ higi rcsszbol, j ( '1' ~ ~ hu! lnai OIedbe. HaM]!
I II~

lull'l'l

1

,

Kik egymAs ellen,

karara dolgoznakl
val6s kep!

Furcsa, ri asu6, vlsszataszfrc,

Mi nap mim flap' Uiml,elem'~ MIU, elgepieseden, robot emberek,
kiket fentrtil iranylt egy n'.vilf'alny~~6s szerkezet! Es azt i,s emberek kezelik,

Ami mai Nagyjai!lIk, klikgepet

csi,ll'idJtak behJUlnk

es gombnyornasokra eselekedunk, Sokszor tiin5dolID. lehet-e egy ilyen vib'igiban elni, a~kall azkod nit isztessegesen, bekeben, becsuletben, m

j6 k,om'f'ze'rberJ, NEMLEHET! Mert 'e16Ibb-ul6.~b ll~yis kifur • elrspos 65, vegi.i.1 ELPLJSZT~TI(a.nak) a mai szellemu, bepmgr~linowU. 610 gcpeze( emberekll !

Altn"raE
200~,

NI

Illi

11~11I~~;!lk forradalmatl

MegerWl ezt az eve[: liS! Na ~:S?! Nagyobb1illk, tobbek IleH,{jnktalan tole:? Bgy ce~~t~~em, Sot! s Jn k£lib1b.csak k isebbek ]eszlirok. n:a.prr6:~·napra, Q,ssz£lT:!.egyii,!]Jk a letezesert vaiI6" Jenn maradaisert fo,i y6kful::t':.deLm.eshalfcban! 200t . MegerUil ezt ,!U; ever ~s!

~h II iIIldiIJI~. hngy IjlItiin.a ekik lenne rossz! n 1', dip I'" Y lurrudalorn ismS!~tiszr:[iba le:l1rl~'
I

hi

II",u'

1;1:.rn:'l a dolgckar:
a

I II h'M UtI 11\'i..,~m id~ol6giai h~lbo:r(Jtideztek tartt6san el.o! 5118 I II' i~llli~I~ln~ 1~!Jkli,k In~agyol'ilj6, frn[l~6 es !n:egfe~!eio. I !h 11111' I 11'11 ruegszedik Inaguka~ 8s e·lbsik6dnck rilljwnk,
I

II. "~.h I l'I'h'lnhme

fclforoul~ Kiios7Jiban!

S !'J!'tegtntjjk a f6k!leiltuH szaguldast
knllopoU kel'ek~ kOC$linkban liIve., IfI~ sum~ '!Iehink" egyiiU, rchao ~t'lieS7Jltnnkbd .sld . M~,m:J!t a rnegjndult ]aviilul,: zlidll,dais I:ere-Ie. Ko:ldru:shOlon a nyomorba" a zavaros kaoszbal 2000] -es ev is az are me:16sek, a szoooiflga,Uisok e:s nreg tobb s::r::egeIlY leesnszasa lesz'~!!
1.\

ImnIIlIlIM~nn, ~ IIiyn~~j,hrlk,~ kfJ:rlz.Otehera

~ 1~ ml'
nUl

lats,

1111puil II ~I,pr<i

'r3iknak r~u!k!

II, m4 ,l
l

III 1111w'K ki,~!lJ!i~.6iilll1l.fogu.n:l<al osszeszoncva [lliyogHrnk. ~ ih 1111 t IIIId ill k ~.l n1t~1J'lassan el,V]8e~he,td~e1terhet, l 1 I ' U I ~ I~, m"~llrl IS, mfi[lJ" acbol is nyogve, I d NI 1\ I IllIdllllUI~ m~g.meddig,

e

IlIIlIm'"

II~'

l' l\'IP(TfILlNK. MEGVUNK, MEGVUNK!

PraUk dala! A mlIi bOrinik.ol'lJkrser~,e~e~m:k: ki meddrng blrja.. A tll1lre5~~I<'i!t;iirt idegileg ki mejriJllI'byire ~~yrrj:a'? Ii!. pralik V1eres~ezu gyilkosai: ami, Nagyj,a.irnk. tis, mi, v~gYl.!nktll I!dseli'le.minyu lak, .. tik a Mri.iket a vasitirba "iS2:ti:k. MA.MA ~z alidoZil,tok. De vajo~ meddig forog a .k:e:r,ek? S mmko:r lesz mii' egys:rer vegre ELEG??? Varjato k csak, fejesek, m;:'ijj~OrID' a VeriiIl11k,. s gerjed Dilhunk ... V igyazuttoik t Mel;1 barmill yen hi] hetetlen ]5 s2.iimo'tokru., de I~i, s emherek vagyull1lk. i S Ita fclemeljtik egys:ireli'a Szavunk.. Kik ezr tel~k 'IIernij k,.. n"
Tamadunkll)

csoclakocsililk apaitoI6h.e~ye:n. N! I , m I~ IIIya:'n volna, lhJa. g"zdag lennek. I nnllll~ II lullHW:;r.tiU !lep: II~ ! I~ IIIIIIJ III. t' t.uk '16ilikorll. lijjai,kon fi~yeg ~z<'l!llany. \ ~HI ~r I H! 11/1 [ndlllk.k~1I ndulnak bev.asiillfo[~ia markerba, m z , I II -I II '1m~1 M.HU I]ililidnak oel ,cek:lavorQsseg~g~ 11'1 II I h'aJ~I~II~ hl\ilel, ~I,kar3 roegyot, nevetve. u ~ 1IIId I, iIIl,u"lIllr~lkk~d. ITI.eg~.tjm6lt,. draga holmikk1lJ~, mil ~U~I i.w~nl'y ember csak ,~lmodl1!Jf!~ejsz<lik<li~ 11'1111 dllll~ 11(' ko!';sljuk csomagtartojaba I ,NIiI111u1111 uhhgl~{~iul,iililrv,[)s ko:zo'llnyei m6zik" Ihl ~I \ IlliI!I~'i~!pI knklus az ~lltdir61 IneggyoHjrve, 'k.iehezve., I I NIl II~~I • -Idohtl' .";~Jl:nu:: kel nez Ibe a market u'!,t',ege n kereszrnl, k
11114'11~I~ull'kldd8~1 pice-puce

Anydm VII.
Hanyn'ik a kerneny, megfagyon havat, vertek a jeget es s,ozrAk ,31CSti sz6:$ j tilrd at a varosib,an.
Egyrm;!isv.!lkou tu!ihu elropperu egy-egy ip II ilium. M ! II 1111 ",'.wynk, eibren.i1Iroikor anya'm a munkalba rnegy,
'111111, 1111

de a munka foiytes repult a :ho.. LaJIPaU61 elsl'.:okoH kczek,

:sm"

IIII

i~ II n hdum:m ciipoje sietos kopo_g-as:t1it W
II IIllulIII, II~n,lIp;y~m jaa kaput, 7...:1.r

11111111111

mik mar .oIly r,egot.a munikfit kerestekl
Emberek, tilt egykoron gyarakban,

r~(~III"'1 buszra fur, I Ilk I III IIUIUll linllJl'iOlilp' a. rolllli1:;]rsAt.
II
l

HZ

idokergete5e~

val.l3!latokn~11

I" Ii~ II • l/Vl: csodalom 6riasi, e:lfo'gyt"ia1atllan erejled
1III lI)' H

es uzemek.iben do'J,goztat. nuira padokon el.s~,alv6~kutyuJ~ borokat iv6. perifel"ianll k,erli~l~rel,eg" De akik hanytik ejsza~aJ is m~ll".ahavar, a;m~kor~zat:ad:t; ij,rultiU r,ajuk. S ati k most a 1Tl3!1napig is csina Ijak az ideiglenes, tel adta murnKat! Okawk a Iecsiiszottak, akik akarnak megromlou sorsuk cHen renoi l1gy,
hogy ISlP&tnyeJef ragadnakl

11111 termel

luhl! 11111)'. ~ Ic:,md6:11. I 10 lid II' h'j '!riC"., kiv~t.e~cz, lkot, a

Ii

I!

II II I t

~U "!'!, I'llrf kemenyen, robot'kent. I
V~

es dolgozik

, I I ~ '11)\

!o.uny

'~eIIi'11If1.ete eUell,ere is

I Ij II ~h' t!t~I.'" jJk{lrlID~ szfvos literne !IUlk~etbenncl 1411 I IWh' I"o.l"mml! I II IIlw It'll IJCfi(:l" befabll<izon menet.

~h II ~IIIII I j. immflr
III hnl~

'" I

IIIl',' ,.dolgozik.

37

,~'V,e.ijtvenen nil.

Ezek a do 1;;'Os,becsuletes cmberek
h(),gy sliWbe,g van
,1Ji

a ki~,orni \lagro melll.Q2)ot:~ek~akiik bebizomyitjjk. ,
t.enr1l'leJ5 mlJlrillk~Jukr,.lT. kapnak rajta, ha van munka,

II 111111WIl"
1111
I

II

'Oru ilnel es Egy-k~ napra legalabb elr£ik rnegint, hogy szukseg van riijUJk.mint egykoren. 21. szazadi meno2.0uek~ nem merik a swl. csak dolgoznak ~helnre. gtl!p m6dJ:ka, do~gozrna.k, mil ka;p:nak,. csinaljak.
Most ~1anyjak a tmv.~t!

II u valli c:s.iu:iIJia, IiIiIflijd ~ohol. 16l-fut, 111111111 Hoi Ullu~clje nll:lipm.
I,

numkaba rohan,

II I
I~

i III~IIIIHO

100iI)'~~. meg 31 C:'!.Illh'iml is rdlij I II ~~I ~v '1eLIeilm tavoH sztlmallra. -lh

111111111,'111111

i III nap mint nap. II II ~III IIi 1m kik,t;zdi ot is III moncton, a[landoJnegr.elelles. I Ii 1111 IIIUilIPU:'; hl!poi.'l6111fl~lQIlIIl iswnyu nehez 'liefh,e~'!! IIIII 11111111111 ~Ili~(dl'f"ls. I II I Ill" Il~II.c1 kezd neki megint, 1III1dl h IIIII kvservcscn.
j

rams:zt6 hajszaibMl II II 'I II. az...:rl az alamizsrulert
i 'S,.

j

I lulll' I

A<: utcan 2001~ben(I.)
N agyvaros.i uk::an megyekl
II lo~ II ''tIIIIUP:'cI

Jegyz.etek
I 11.1'11.

Elotrem ,egy csodakocsibanjomodd,

csavos gyerek, tele,

Lakott teriiielen repeszt, ahogy c '~I< be;lef6r,~ebe az apjanak van rangja, neve) scmmitol oom '~III!

~ I II11II i

I €ol!'g~mlgalbal1, ,II I/lik I~ilmt 111111. IIludt Iii egy kukaiiban.

jl

Jobbra

:maganfo,iskoh'il. mappas IUft csemetek SOf2~~ IMjidlllem harn:lyaU e~nek mAr maguk~,611 es a, n3',gykeptlseg,WII alig ~a1J1J.ak. ellitsegukt.6,~R1ajd e'ts:7liUrulkr p, UUJJ! Kij'po,k. hanyok, ha ilyen rnai uri,lmajmoka:t ltitok!'.!!
loielli!l

ht
I II

l
I

11~1II1'"aIDyol'ta vo]t bel.e~e'll,e 11\ JII'\, I 'gy ve.rfoltos WJrtHko:robe,
jI)' IUII'iIi'IIIIY

dolog,
~cUon"

III II

I't

II

I,!"!al

1'1"

II ,-" rl'l

ahhez,

Balea tOtem egy csuves el!oibb csikket szed,
majda kuUba nir:

lin, ~ Iii' " IlIi lui,
I III i

sgy koszos betetes u'Vcget luiz onnan ki
deirut. megkopott kabiiil'jaba torolgeti. akal!" egy vagyont~r6
,!:li

L'3Jmm Itn,eg,gyotOl1 arcan .

mlu'!lIL'k szilllcteu,

kill1cset!

• 11111\ ru l'i~I,lhI. cmbertclen sorsot vA~as.z:tott neki. I II hi I II k-u !'wI'(IJ(hny.il1!'

HAtam nlogoU. a ~om.nyluiZ31k. ~laU egy ,SOfe'l alak kezebea egy t~skaval veszemtl menekul,
nyolluibalimli lPolga,-Q.r es tl:catnyi r,el:lldl6r. vijjog6 k6~ f6rmyel. liJorli'tj,ak be ClIZ amltigy is llinnas. :relfQrd~ldt \lams aw.moszf~rlijall' 1:1 sok Iniude:nln IMJ'!,lan az omlo.tomegben ,e~y pillanarra megallok, De NEM lehet, men lIll~r' azonnal fello.kllek., r;jim taJposnak a ruhano, maio ellkorcsuJt emberek!
I II III
I

Jelenben
m~il'~/.lusi

I [lId II IHI
11111 • 'II

perzselQlfln 'eget:, II')!, .I Io.4ra heron, nern ~Jlja sem ketti gepet"
nap
Hli

rorrosag,"

I II I mil. III cmheri l!1aga'~sagaban
I IlIIU III ~II I P III injnden ~

HI

vag)' hunslot.

I

'V"Utozata.

I • IHI k ,I MwHltllY. kie~t.Degfaraidt flHdbol l I lilill \' II til II.. virulnak es ilHnalk egycnesen, 3!k~ra szeg ..
Ii!

UI II.

I,

I

III I~ ~

11111 I~ ~ .. :tn:s. .. III t','), .~uml'li ke( knkoricaszar I
uu
ij

~ III!! IIIII!

h It III tk-u

jI 1-",'11 I es I'ajmk Ikukorica "'illlll...,n. nllu~a(.6ba,els:z6rva,pj,1" szem kekorica

,n

I

hi U~I'
III
II

I 'Ii'

Io',nlldoskud6, !el1dioo kezek,

liIllilltl Illllilllc!

1iIi\ ~ I II, i h'IIIII'~I~~lld. cny\ledo ~

kukorica •

.II \ Illwll, 11<1 Idl'lllI "at.!

NINeS!!!
Nines a .FoldJon 19~zs;;'ig!!!' S ilulz!!lld~k ez, ;}ki az Jgazsagor keres!.

Egy ~e~reveze~escsupan,

IGAZSACl NINeS. NEM IS VOLT ES NiEM IS LESZ SOMA! ~! VALDSAG VOLT.
VAL6SAG VAN VAlO,sAo LESZ! S a v~1161S~(inyck!!! M ik ,3. multr61. ,ajdenrm ,es a.jovQl"ol oeslcl'l'ieik. JGAZSAa NINeS.

as

A.z:ut'can 200J-ben (II.)
Szervusz Testver! - Barals~gos. meleg sz_av,~k, cSfll6 szernek, szi~.le'r!eU szfnesz ,atikaU De ezek az ernberek nem S:z:C~li!li!aZ szrn pa.dljan, se nern fihn,vasznol'll. kamerilk elan ~djtIJlk. ei6 tehetskgM&et.... Hanem a m~ndlelllllllap ll~cain. eltiJ1~k.!'!! V Beleolvadva ::11 k.olJliom,e._gbe, m.egr1yero Idll.sovc I,va.log)!llmntt szl mlplliti.li va I > megteveszt8 s7j)vegge:I~J S se~l~o Ikeszseggel.i\l! I nak h,o:zl'iid. gyan.lidallil m<Jigy~r!!'!' Lapos, kifosztou zsebedet tapogarod, de mair lillruailba" Bonal ithe~oo a csalo nyomiil TiE HlSZiEKENY MAGYARl~
Mert ,aZI hi.:szcd. mifl:oonkiben igaz
i

Tarts ki, magyar!
'II N
I , Illil
111111

'I/1'(i,I;NV! SZEGENY EMBER!

111111 1IiI~'"1,1' y/'IW,n I,

meg logyou, k ieget1 lCS uel,

1111'P 'Il,IIIU'l'

U ,lkiczekk,et ~tlrodotll szemekkel.

':/li,{ 1,1 ,lIN V L~MBER.

becsuletes rnagy,aI ver csorog.
V igyilz-z.. melrt a mbl!6 UI:ColIIIII

pinztarc'dra

ehes szem kOiPog!

11i1~'lIinll IIIc(hi'i:g IC!'IIgodsz m .. g Ill: Magyar F5ldon? e II ill ' II 1111111111 i'I~pU~csH~~unH,:~:k minkel ~~NAGYURAK, W, I II I II'''II'N (IV(iK LBGYEN A HAZA. III I IIIP I ~ I'~ 2010-2020 ig talall~?'TALAN. i 1,111
I~
j

n~

a

Farkasok koziju!
A farkasok Ikijziju

a szegeny ember az alftatl~1nbarany. Es a vedtelen aldozat,
3.Z

Kiket fe~fa~ak n elhes-moh6. gnnosz farkasokl

Sorsunk
E di,cso· t,obb min~ egy evtized alan. mi korunkra ro'lmyomta fekete Ibtbeg6£. k~-Id hogyal1. elt eddig, hogyan helyezkedett, nYtdt kifn va masokat Nines ~aJk1isolTII, nines kocsan, nines divatos nolmlm, s nines semrnim, mi diicsosegr,e: adna okot, IE ~Jz 6\1 alan megszaporodott szurrke verebek kOZ:l

Senkit s,em ...

egy szurke vereb vagyok,
egy' szar • esv senki '. OJ' a vegreha.jt6l11ak mines mit to[em elvenni .'.' L?!

Por vaJgyck a Foro};;, komtl,.
az :iS7AHi,Ytu'l6mat foldde[ egy szintben, nem is Del. ram semaz Isten,

H Or)N ShNKIT SEM ERDEKEL!!!'

ki utolso szalmaszalkent segftsenl

J,elenunk (I.)
Ik6tkezi) g[lrco~8,., egyszerf munkas, a d(,_)~go:il'!6, lefldrn~o, a ceatrum: a IM~gy.a1i' MUl1kils! a Nelkul.e meghal minden.Jeall a verk,e.rirnges. s ileaH Ill. szfv, n~1kine e:~pUSZl~1[ a baza ... Hiszen ,0 nekOnk, tkttink dojgozlk mwndenhol., m1n~enfelle'! .A1"m~zsna 'ehbef'll!i,rt, ~aHtst61 vakuh'is,lg azert a kiester[.
A
I jl IlInhl"U'~

mindig

mas

mondja,

hili
I I

1lll'Ih'llllliPnyben V3!1i1 ixi-pixi-je, IlIhhulli h IIit' lnIyftik arra,
I II' III

r~lIpIIUSS3.
1101.111

I III

II !limy, hu a zsebe

iires,

I II I I

A Mai Magyar Munkas a robotban potolja
a feket.e raJLilszolga~.

I tl

IIU~ III ~ lill\'I1Hl. Ik.i rnennyit tasz le• ~ I UI nlp!!I, nllolyik partb!;l!n van bell:Ei.
11111" '

Ehben~r( dolgozratou Magyar
A ~nu.l1!!kaero!

c}JfU t

I

I

pBtlIHl'i'
II III
~

ul!yok!

A nyugati gOre nalunk most a NagyUr. ki ad rnunkasunknak konyo,(adml1aoyt, h,ogy 0 az.tallrl haza bekaszalj,a ezerszeresen az iu.hon megtermelt ho-zomallilyt.
A ketkezi, giircol16 mU!IJJi!Ul:S a centrum!

,I

I,
I

i

I'

1\ ~bn,~z~k.ad~ p:r,olwik,a porhan! 1111 I'I 11111. t'lir:tlk~l hittel kezdik a holnapot,
jill I

III

II

k nll'iMIannyit hirdetett ,jlobb 1.6~nek~~!

t IIII~IIII ~"iI" "I'Y"C szorul a hurok, ill

I is! t!

t

hi

It II hli

I.I~ mil

1J,1mm~O vc.g1le~·"\ .•

A Magyar'! Kinek lulli1cmnJrusz..aj

megelnl .• tJ~rrdbszQ'lg~lkent

Nem!!!

Je lenunk (II.)
On, aho' a. ¢nz, ott az Istea '! Ahnl a penh az Ur, ott a hatalom az ,eto,
50

a biznisz, a maffla, az elsikalas, a. torvcl1I)'

n Igybao v~r.agzi.ka. bij:n. a vi hig zsebre vagasa. a kor~atbm szabadelv, men: hoi ¢!i1Z v,an, a meIrn6 all mi.nder. korrupt szerv! Kifizethe~'o, lenlletheto., barmit barmikor, eh~g. a NagyUr bracsak e,gyet. szol. Ott, ahol a penz, ott all. Istenl

EHef'!benott se becsulet, se tiszresseg,
se beke se le I,elk NINCSEN!

5 ...')

H·! ttiti
az utcan kolduloknak adorn! Mar mindetll keszletem es veszlarta'I,ek.mm

Utolso fori ntomat, utol so Ien,~ 'erO'll"Detis,

De elli akkor it:i adok.! Mtmt nem tudom n.CZJH1]rnagam eI6"t~ azt a sokmeggyotort, ",1 iszta", k,e,r6 kezet, nem tll.ldom filar :h"itn1 an a sok
elr-emenyfe.Jenedett~ bos embereket!
D~,'< L;.ZJt::rt- Lt. uiU ..ill-I. k -d " d .. aUOl\.jj a d 0." .a_o k a,. 0,kill "

mutat6ja [luU,6iban ~I'~! S lassan a ~el,ek mar belem csak h"lnm Jar.

Ha mar penzem roi,ncs.,

akk.or legalabb egyemberl

J6 SZ6T" LELKJ HITET!!!

Hitet, mi e zord idokbew is osszetartja testurnk-h~[Jyl_mnk. Ball' ez keves a holnaphoz, de ha mar' az sines, m,eg rna a n:l,mellyte!~ensegheo elpuszrulunkl

Jelenunk (Ill.)
..Adjegy ezresr, testverl Isten a umUm. hogy holnap tf·iph'ijan. adam vissza", szdlt erntgyen a hetkozlll,apm. sznrke utciin a barna, s a penzem tarta,liwna:t e,gy b:un ~ebojban elmulatta, De mi ma ezer forint? Egy pornak megkeresni nehez, egy barnanak igazi vircsaftra keyes:

nem sokaig

tartott

neki

.8.

penz,

.

Han-em miisrJop megint j10u velern szembea az urcan, V,eh~m! E,gy teng,od!6~ szesencsetten flbmssal, de ma.r nem egy,e.dtlrn volt. hanem ,i fell pereputtyaval!

In memoriam 2000
UldQznek! - Rohanok,
H I II

II V

NI II'! ''1,1 ~

lilb;;lO~1 r a kerlileny. 111113

Veszetnil, veszetnll, mert menekf lnom ke U, OMo.zJilek! - Rehsuck. M err nyemomban ·31 vegretruaj {6~a d 11 ~~smdo szam lis~
a perelfi, a zssrelc, a rable, agy:i~ik_Ds"

U I

IIIIII~III'

t

II~ II 11111

II

iii II'~ 1111 IIlIif':a magyar dolgozo nepek. 1,11111 hI Ild~ 'k Imgyok szepe~~

m~h .~ I"l~pc~k,

~ I I~ HIII~W ,. I hi

I, ...uli~uJcl'rua mulle.
!~n~dil!'al 'Ialiin

kik ha el.kapnaufJJk. kifQrga~~lIanak,
legombo ltatnanak ~~n·1 o.fll ~lel'emb61'j' s

hl~ \ !'"I h·J". I

jd

III I hi i

11'1 ~
IIII

az utca ~eg.aljamocskaban

hagyvaengem,

n

l jl~' Il'I\)'U.'

~-mi,\'~ta~ ~ti~~ekvo i. alamasebb, kiszo~lg.iiUatoljtcmbe:r~ nyom6 el gllmlyO$ kacaj,:i val. Rohanokl ~ Mig tudok, MeHJliekijl,Ijl.'~- Mig tndok.

tit

11Ilmnka;t I pili II "IIII'~ u WllkrCI~U gyarunk hel;y:t:iin. II (Id 11 hi ,I IIlIUPYUI' p!"O[llikr~lak munkat,
i ~ 111'1 ~

Njil"yl~JII' i1ll0ZZ!R a

il~a Idr.

- rebesgerik,

Ii p

II~I!IWI 11111, Hl'I~1 !II
~II

fono,lk.~

un ~nl

De egyre kevesebb I'emtn,nyei a ~nlr,uklil,a,tasml,an kapilJal~zml!lls 'eISI.
mi elpuszrnja [estern. ~,~~lyem!! 1:

Jelen s jovo! Ugy
limHun.k, mint i)ss,1lel a

~egylr.

Veszesen fogyunk, ttli.liil1 e,ID' >6be(Z)Q koldus, Es mar mi :15 oljnk ,11 fajtallll.aJt. HAT NEM ELEGGE OLNEK MOST Mm.KET U?'J'? Ao "'TA·. Go vUR.·A- f\.~ ~
L!!

JI,'~

,

.

I~

._

-',

oi'

~

Mes~erse,geseWil.~rnegtervezetten,

termeszetes ha~aUal uH a magy~r! h
202Q-wa~ 203(}..;.ra mar esak
a tijrtene~emt,on,yvek emlekezreti k

a. l1iilu[lk vegl,egesen ~1]Qm~sQoo
U'f-CU{OR [[IEGEN NEPEKET arra, hogy talannemis o~y lieg o ~,..o MAGYAR HONBAN IS ELTMAGYAR"
0·' . 0 00 0 . 00 ~ .·0 0·. 0·.0
I .' . '"

WI I
01'11

IIlw

II wlluld h~h~lil:

1111 ~ \ II~ "'IIIII~

l~I~~'lcdnek.

0 .00

.

..

j,deniink (IV.)
N6gatja, u1lj sz6das a ]ovat, Szidja, szapufja, lUi-veri hasztalan, Mil1lden radikalis m6dszerert hiaba, Vel1l kehes mik,. egy megfruadt csont-ber Jl}eibe. ZOro·g minden csontja, ha ilernlgel1l fOjisa [Iyiiri sz.6L Nem h6.~az mif se kocsir, se ,e~e[, amyektit huzza mir csak maga uta:n. A szidalomes az atok ma.r kik.opott kesenll
Tombolok,

SzAmkivetettek

oro ftalk.

a Ihetto.znapok kakofenikus ~apos6ma~m~ban, he mindig esek er.u:!kdellu sZlt:i115s-szUn~,el,en.

Me.gre~e~~s- csak. ezt hal Inm! A ~ec cstllagos ~g! a "gy munkahelyre bejutni szinte mar juralorn, szin®e mar ajl:andek r
Egy honapos munkaszerzcdes,

Qyatiis. spicliskedes, a kollega aztatasa.
j,6pofi'zas - nyali a fonoknek. lila benu akarsz meradni.
Protekcid,

Hamissag,

~etsz;in

useg,
letiprasa.

T~zonyu1r:ijitstiis.

ha nem velejedig szernetnek szlflettel,
Akkor eletcelod az embertarsasd

D· e.o.. M. ·EG. ,VAL" _'T·O...,.lo..iIf NE' _ 'M·· TUD.O· .'K ..,. ~·N _.. _ Ld·Ul.. .'.

ezert h.mt az eltaposett, alul 'ievok k,ijzOt~kaU6dok,
azok k~ott rnaradok,

De hainy.aJfl., de 'hal1lyan dsztesse_g,es .ahj]ozatolk Sijll~yed~ek lei ekorrapt, s1;em,et. vHagba[l?l~

Sz6diis Uti a

toY~L

Rugdossa, iU~,veri, Hasztalan,

Minden hlaba,
ta~tossagot abba mar sohasern lehel ilibb6!~' '!

Vakdcio
A 200 I , evi,vah'ic i6ban a lnyoma&zlo. fullaszre i:1~:mo~zfeFajl~,

Clrkus; kell
jll~1Iyck. I~ 1111phlll h.'·~·,t\hciye,l(. hll t II I II It'll I Ii III ~dhugyl~~en'll teljes fiI,udlista,
j
M

II
II

nu III Illll"_

betondzsun ge IOO~Ik iszabad u ~~Q. iskolas banda, i~ds hol a legkorosabb isal i,g .miH t. 10 eves.;
mliir el6Hj a. It:U~am.
Tnig.~O;:UlIszidja az aliiilyiim" ,!ilZ a~j{it'ol ~b';l:lcso[lta:p()u pU I ~~~g6k;6s:se~i fenyeget a !:Thymic utcan, :I1:a. nem tetszika k~pem! Majtd a '(urves cigarelma c:$,ikk.eta poif'amo.n nyoltlja ern. Ut a nyar! A szabadsa,g, a 8zijmlle~. ·az IJmt[kozQ d]]ll.kok i.irogo~:s. ,onfe.iedt,. ,od.~!lllg.01:i. fek~~o~:~e:n ~lyal!a. A !l!ail i.f)~sagu nk tUII:zJotru;~rtIJ l ssabaderlt, e szabadjara engedett ba~a.'! A Nli korai felnotte valnl crkan!is" az e.retISII'IIUle;mi ,elel, az 6c$.ka,. er£.ijj,lcstelle,n, undorlto szex,

I

Ih lUlu
I

h

II

m Ullill~'IIhm r;IIl.lkfd f'iiz6
11111

f a~,fli1anyo:k.,

h'lfC11M()

vo:k;]I,Qk..

es

I ....

~~ III H

h II hll, ",1·N'la~)ilMllye·'. ID'la.iv n'ep~ek=

minden ::l! tied,ha rmnsert meglopod, es ha van zsebedben e~eg stex, ,O\.·i6-ci6",acI6-kacw6.,;akAc~6- Va:l::iic i6! ~s ~u V3Jn:200 ~i n.y.ar., -es Mluden sijleu~blb Ilnd:n es a ti~:i d~s.zk.6Ibain m~r rilgad: az LSD lbel.y,eg1 Ott a iko:z(j~, b!ib'l;t.izu Bal.csi,~
gyere kisl}ajrl;i:'ljg, in a nyaill'!

\I

II,

II

rll" I,

takarja, Ak~rja~!! II ~u 1\ NjllllV Nl1mln~k konckent odavetve, 'I I II ~IIIIIIW'P Y mllldClIilli" PI I ,~II I t III Idk ... tvc!H
Ilf

~hj

nl III~ k~i!t·/j. jol

j ~ ,~

~M

~II "lllln. ~lIHl~I)" csak

I
~

j

~1

hI

III 1 I III In I~I

n

II hlUllln~

l.~pni'11:hm
h1'P es farrii7AS

I'll UIIliUlInl)d

III IIIIIII~ IIII..~I)' c,~II.Ctrem(l hadmuvelet csupanll! \ ItI, , I',. I II~ hllhiu. ~ iIIll H ~I'hlll'll~ ~'I HiI~m~k'fllrHKET!! ~

Nem I·;Q"'''''Q:irfl! . rrf .
o;.-oJ";;:;:I;,.-,f\.,,,

••

Meddig?
hnn I., 1~limlcn nap ["eggel,en fdke[~a Nap,
III ~ 11111,11. "~ uuu y~t'I'1 \ 1111"11l1li .~j'llil .ul. II

Nem leszek sajat fajtfima:t saliba t'i~)r6, ve~ejeig remlott, IlIagyravagy6. gabid knryal Vagy ,eUm:fCSU ~teb! Tatongjon meggyotorJt: Lelkemen ezernyi Faj6, sebl '!!, De NEM leszek al] a egeista t:(freg.
MmTEZEK!!!

szurke-szfntelen elenmkbe

• r-.,~ih"lhe, h t. \ 1If h'IIIh~'''/~'lc~ erejevel .m,inke~. I ." UI dilip VI'll'I~ meg cl a szerllle~se.ge:ilJlkIet?
I

I

Ihul

II hqllP 1iIII'I' II t'n'nosz e:mhert" a genosz te~~e)\;:et!

hu III ~nl ~~l lIul ni ,~uk.~t~rhOZ()ll,szennyes, sote-t vii6got
I ~II
I

to

hi \ h .1iI. I'dld ~:,;,,'ullmi II"elllu::IflDyeH?

Mar forrok, mine a, cefre, o]y ecetesen, sav:1!!nyoan,.
DiiJhve:I lei i re,hn~balfl,as,'ellol1 bugyogok, F,e~sz~liIre ci,an lza sok elbomlott ,szi,l,v,ab6~,. tOro sargabaraekbol, ahil1a.b61. rothado gyU~n{Hcsbol" De mar piU ~11bit 1(.ij,v,elell $,zomj'azJ6, sztj.am, s21o.mJrnsagt,6~ k iporladr ma,j.am. Majd forrok, fO:llro ereimben tanco~ Jlar a kusza 211. dcUriiUllnos ktilt:m~a~ egyre-egyre csak no, l(a szfv, ordft buzog a ver, Wl1tte a srnj de haszaalanl Senkit sem erdeke~felemelt szavam, SO~!Pofiin v.agnali;:, :sedyofl. bakancs hatamon. gumi.batcs~'p()S, hatalmas efejoe!

ho.

KIe.71e~oje:tijnn~ny korrept ember-e. a Kia ldj6za!l1li"t6baaka:r erovel elhercolni, so '1111 vlel~e:rlll~.olfod ru.k~ mel ~eMefl1tyii~e:srve. ~g vldaman seta] nak el
buu.6z8.k, csalek, WOIP:6k~gyilkosak ...

Ma
Csak b()il)ion,gok a rn1agyvi,hlgba~

~llegfisl!U" unott, Sl!lvanyliJ kepiPe].
~,Sie:anlil~in.el s kevesebb rem;flnnyel. ~ e:gy orege 1,1l1iJer megIMrad~: testevel,

h • I ~IIIIII~

'~~llil ~lliImltl~ USS:t.,cll'ri"k
I

isporra ...

·el ['II'-U~lJva, .. II ~• 1\ hup'u unk i~,cla '0M ~hL.
Illj ils,

l~I'l'i uck

Serillm~ sem 6rdeke~ igaziin" s barmiibe is kapok, Im,indent ,egyk~ttOl'eott hagyok,

Ni I;1IiCSIma:r sem erde:k,es"

csak mi,hissznk azt, ha nu"i:r nern magyar. .. O!()O, te bargy{I,~mergezhet!o magyar!

Te, kimar I1legfel15zve nem hiszel a HUNGAR[BAN", Behiil6z.ou mwnker m~r az idegen, sannak el lepese, nYf!JJlk,![I nk szorougatasa ! DE LELEGEiZZ ES EL[) TUl.
lIb;'EJIC'1IT"I'E :..1;"1 EZTdl. A' ,.r.·. tH::. .lllL 1t1.,[
,IK,..

A'O;Il;:'Z-T IS·' 'M··' A"G'''Y .F\lII'ii;,..~11'1 '" II) ... ; -,' ~_'!t ,_ ... , .,

.

-

-

NBM LESZJ6 VEGE'~ M1J:ajd fslnezrema sznrke, e,ls(hel~'h egr:e.
veg],gjelirlam HZ olid:.ozoU folder, ho~ allln:)'w':l[~ ~e;n\ge~jtikzintelen e~eU~llk., s ZURZAVARBAN~FElIETLEN KAosZrc3AN~ A_:_REMELEs.lUrn.EN. SZQRONGATASOK SORA.BAN,

M,3Jjd

I~ek~ ntetesnenel

na(p' !fIi~~ flap'!
Orin] ~k rallk at Szemet,

s m~ v~dle~el1lGegyre cs,lt vegyillfin:k, I,

majd MEROLUNK EGYRE! BGYRE-OOYRE MELYEBBR.E. M~L YEBBRE,
A KILATAsTALANSAGBA!!·!

Hare. hare. hare Kil10db~1I1 sfr] ma,gyart
Zokogjl Add ki keseri b'~na~ud1' Zokogj" ~okogjl! De fie sokaig, mert dro1iHi.n feletted az idB. ami !1iJagyuiD'. 5 mel ynek minden perce penz. Mi paradox medon erred eseUenoo dQ~goz;nd Aztan a brisulas uHin vad{til~atba meWij ~t!
1111111'1 1l1li1111110.

nil , hi

11'1'1'

hIe. hol.:

TOR], znzzm M'i a mai esZllllu!ro I sz61~
gyok;e!fiest6~ tepd,

S71~gg:a5d,semm ~Isi~tsd megl ~! NE HAGYD~ rnert ha eer most nem teszed, E!J, IlIlUli 'folya'1lI1at ~es1".lrJlegezt

szep' lassam veledl
S~, mocsoktel ordfto, f,i'ld5n h~ver'o~ kitaposott beled fe leu a mairendszergenyosan nevet! NE HAGYD. hogy lonkret.egy,el e]e~d, mUl1lkad. csaladod, eszmed, hil~ed! H:a nsdod, S hiszed: old n1eg. old ki! !,'~ Mert ha nern teszed,

O. a,NagyUr teszi maJd

raeg veledn!

KOI':tep 2()O}. {J.)
Ura.k'~ Megh ~ZQU a zsebetek,
meghtzott a hasatok,
kmr;!jj]YII;1l1l j61. megy most a dolgo!U;O!J::! Mo,nstl"illl111 vilMitok most emelkedsek fb,lenk.

hatalmas, terj esz/kedlo, ,e II11yomo eszmetek most ke['iil~lbe ~ozenk! Ma,~nm:u.I.aj don, lllagArlfI)laJID",al,6.
rnagarnbirtokok •.mag.afll,ocs~'j

pll, ~~ I 1111 ~ unu mt',' 1~!_:I,Cd,~' UIIIII il ~11\" h'~ II!'IIIU~Iminden ember, Hid IIUlI~nII IIiill~ I~Vil.e~" IH
~ I. ~ ~ III
III

BT-s, KFT=s. ~ok6s vaUailkoz6 llaJgyUI"!.lJlk, zsebetek gy,aJ],,!lIJIPszi pofiitok egyre ncit!!' k, Kosszakalkoto, j 61, meggfl1U16z,Q1it ta:l~j b61. Wilotillok ki h j,rtellen 6ri ~ss~.~ a koszos p.roHk kb:z;e, .. k]skiral~yaj!~ Egyi.k hel"ElI]JIkoraU sLinij;

Ilk

N(~

iI~ 11111 t' IlIhel'! ~C:n,)iielk s(myede:se. pnnl':nek,
.

Hj ~ ~irul, snll:1 nom pusztul ki!I!I!

II 1111111 I1I'huM:r'/~J s H rn"l,g!li:~v,a ~ I nit It ~ II'" II!llm}I'L~ .~tllllycS'l.lU!!
I

Im

.111111

~ III~ jl

.
teszi,

II II

mu.~ik heten bOg3,rfctet:e m:i~,H6sMercivel erkeZIIIekme,g
IlIlJagan, zArtkij'ru p.ilrti.@oba)

I

11I~II ~ II~ 1111: ulani Ilknr'l.itlan ,,('I.gy.
1111 hi

I~III.I .IIVcllk(~zvc" h

hol 'tUs:?,1klJtb6~ 'fQ,~I)1ika pezsgu. S hol folyi k ,(DZ al vi1 iigi biznisz, Mindenjavatok !Iopon!.!! Es han)' elkQdijs'~eu> misztwf:ik61.t, korrupt sz.c.metseg sz~ra.d kipuszmlt .Ieikel!!eke:n/?'! Ti - 2,:1 . szazadi nagyUraJ1I::!

II, Illb ,I 1 lltl '111"l~dtcbCIfiII. II1Iun ~ I, I I, ill! 111 VU, I~igii:zva szerezte meg
II ! II II I
II

I

.1111~la·· I'lUhC'lr~,
~pl ~1I1\1'lltI'!'!

len,Y

inplli[I
~I

illd~ III I willi
~ ~III'

I II

,II',

Rcggel hel 6ralkor indult, blza~oo6 rer1l1e.rlulye~]. manka utan. Masko:r veszettlrl mhano ida -. most I1gy efflzt,e bogy 6lom'labakon jar, milga munkamle~kHhekke~ csordnltig rneg1t,el.t folyoson vti.'rl.B a sorat. Egy eve, mat, hogy jovedelempotldn tengeti maga es c sa~ardj . ek:~et. a Egy pi~'iclner kon~l'orradmltafly, ket e.llles. gyerek ..alberlet, ado, rezsi ts IDueg sOfulilla'[fl.i~me szinte se nun i. osszeg veszesen sovauy! Netia azert akad egoista vallalkozo ~imgyUraknal csicska 1::lJoPP.bit;iis~6Iv~klJlas~.gt
l

ideig-6r~lg me16~ Azuin me.gwnt ssmmi.es rnegint, \I~Jlalkoz6 es. k,tlrrol,·gas. rneginr, megint .... A fizerseg al amszsna kQnyol'adonTlarn y. mi ,amaie~et ben ilTilku·,adishol. eppRepp nagyon keves.t AZ;raJl on a kietlen utca, hoi mar sokan az ,6le1uket rengetik, s ahon nan, nre~yeb bre cso:szn.i.

mar esak

a godorbe lehet!

Annyi mar ez alUis1,alal1J!lJlnamlg,1~6. hogy ha, a Tiszao gata~ emelrnenek belou'ik, sohanem onlene ki ,11 Tisza, S egyre csak nO·lfJO~I,1J6a.'tengodo IrUU.I:lLkaIlI:Hkiili'! A szem bdefarad" ha hetkOz.mlp' vegignez a Mllnkai1gy~ K,ijzponrbaUJ kigyOiZo vt,geh!ithatalh:ul mire v~gi.ger. men: a temerdek ,;ilrbistalan mind munkal rernal,

Sl0I10rl"

,11

EllIitelet ek
Amiota on do~go:mu.m~ndi,g pontes volt]
Mindig Ieheteu I.U:5zam[tani! De egy l1lap kwderiil[r,61a - hogy hajlekt,a~ml! Meg azaap KIRUGTA.K'!!!

November

Oktober (II.)
f'e~ho1fz;otja sij:rel1lye'lrn.et.
So

[1.iI'Ierllbe stlvft,

!I.' .1' 0

Inn·o,'f!les ""

msjd 'feLbp ~s eU1ajfta vad oktobert,

vad, szenaelen idci, Latyakban, ragaesos sarban gazolok,
arcomba

vagja, az u~ca mocskiit es szemetet. Hadarva k,ijpk,odok.. S Qss2JsfagyoU kezeim h ideg zsebembe dugom, gallerorn fel'tliih·oltl. Oe hesztalan, ,3. eudar 'id6 csak NEM enged, 5 a dermesz~6 hideg mindenhova el~~erjed.
[:sz'Ony~ hideg n:ru~JI It111l')5~ OSZ Ik,l\z,epe'lfl" mslesz aklkor rnajd a tel-en'? De sokan hajtjt'ik most is a szabad 'egaJ'~atJ[: ~e~ejfilu;lt ez rus:zo:nyuIl6nn zord idoben

velem egyutt honralanokl Kib~rorn"eaz 5szt. 'if~gy mar t,el eUiU megfagyok?

, ~m~lkh'liL":-' !'l~.obul'.
\I

Ihi II 1UI'IIitil

itel(iszek
.

·

I"~. t

Kdetrfil. e,gy Borsod megyei falubol jon ide '1Ll..'1· szereneset, pr,Oua'ns, De avege az 'lett. hogy mar nern voh. ¢[!l2je a Ih,amul"azash.oz se buszra, se vonatra, Pcdig nagyon v'gyott .nl.~ Egy honapig, ket honapig, felevig. egy ev~g.".

Aztan ~eteUrolal Ugysem varja otthon senki es nem llit]anyzik senkinok.
Se]tt!

Se out
SEHOL"
SENKINEKI[ !'1
1m
I~

1'(

Barmerre is nez, mindenki eltavolodik
ICS

IIII I II'I HI

idegennek metatja fe~emaga.f. Az eg,v~Mig,on nem erdekli senkit, egy emeertarsnk Baj,&~ '! S ,0,csak megy! fot hajtva, bel,et'orodvien abba az ITELOSZEK vai6sagba. hogy azellkovetkcZ!o,I,H,eteben mar csak kivert, 'I'Hhes kutya, Feder Nell< ti Ii rnarad '!

vm!1gr,a.a fenyessegl'bt. U"':~InIl a s.o.fe~ nagyv~~agra!
Ik
it

c iii " ME"iSZE. III V T, V LA TI MI~SSZIE.

Zdroje.lben (II..)
.Az. Uraknek kezdedik a Sinira kiHf6Mon!
It K6disokjnak kezdSdik a Kukaturka bellTOlldon.

Az alul~ar6bankoldul, Ahol dnlaz alvi.la.gi rnaffla- es 8 bandall~laboruk,

a s.zabadjara enged

U

biznisz,

11

pros~wt(ici6
.f II

es egyben a drogdflerek .pici.ny .Iliazaja't au koldul. Mint berkoldus,

" . J}uW _.', t,,., IUI i'"4 c. kUI

R.eeplteu emherek ff;~gydik,
Ien. A:ztt\n a na:pYlegtn jon az e!~s.uJmoL~s! Ha nem megfelelo es keveslik, kegyedelliiH megaWazzak, feslreszemt megcsonkitj;!ik!!! Nekik dQ:lgozmk! Sa. bere alamizsna. Egy 6ppen csak 13 (5yCS 11u. egy artadaJml!cmbe,r" kit a szege:l1ysegb81 es a nyornoitbOll vallo k iHjre!;i vigytl ~~dwwn ell !! Sajnos, rossz lranylba. alvili!iigi szemetek of'lleny csapdajaba .. S meg h<.'iitliyanartak es jarnak ehhez huonI6auf?! j N,'-lgyUrak jat6ka ez a szegenyekkel.
Ineg,~e'piI1Ii lehetet

OR'()KKE! BONTET ENOL!

77

Ketsoros
.• " E: n jatszo k. tal'I' ,13i tuzze I? an ;
Vagy talan amuz jatszik velemt

.A{idig s.e •..

Nosztaigia
Volt l'iIekunk akkor gondunk valamire? Az egadta egy vilagon SEMMIRE!

Nero azon rettegrunk, hogy mi lesz holnap ,esazutan.
Men jon a v&greJH~jl6es tilakoHa~. es mert jon a.npatkalDly![ep'u" gore es kirugat [Iyen itt NEM VOL T~!' )lyet a Magy.,a.rSzocialista Termeld MUll'lk~is meg h irbolll sem isrnert, neki az kfnai volt; hogy Let.szal11 STOP! Meg Leep;ftes!'!! Tette a dolgAt. csendben-rendben, egy helyen negyven evig, megbecsulesben!

i 11111 N \q IInnd H' II I \ I.lh{lli. , II I" In' I f..ru VALL!'
II

Ha kenett~ 4tv,eUe.a Kwv,al6 Dolgozo cfmet
ha kellett, kJ~t het ingyen szakszervezeti jutalomudillest is elviselt, S nem kapkodUl, stresszes feje1. ha Trabantja iizernanyagtankj.arlal mutat,6jla a nulliba eft.

B:z volt!
Anyagi. biz~ol1s~g norrnalls Let! es S mi gondank voln? Sf,M.M)'! Ha a do~gol'J6ember egy j.avar.a szolgalt orszagban

EL T!'
lUI

pm It III uz cletet ado oxigenert,
(, II

1e,IIId II~miuim.illbelf alatt, mill'! III.

Most (I.)
P6nyes vi.'liigos van .. Es ntcgis korom vak slltet. Psngeeles keset villannak, fosztogaiek nyomolnak ~l1oged", S tolvqj,ok rabl.ok a fjgy,cloal,I~s.ban kOir'os-kom;1iU, mi.ndern1i.iU~H

Most 01.)

Si1Uyedunk
Onnepel.nek. boheckednak, flaucclnak, razzal);' a rongyot ... Ifele.sleges miUi,6k mennek krn az ablakon! Cirkusz! Az kell az elvarazsolt nepnek! Kozben gyuhlle,k IletminimumaJlaU te~lgodok, az aUastaLaillok, gytUnek az ilJldozato'k! Stilly,ediink. suUyedtirnk!! t

Cs:6rd dala
Cs61i6 vagyok! Vege~alo:ka nagyvi'~igb;:J!n mindennap,
li1aba, hl~ba! Dolgozok, ha aki5ldl"]~ka.n munka., kufizok, kubiko'lok" Nem V~Uogatok!

Csak adj,aoa.k Munkar!'r! Ha Nines Sel:nmi, gubernlok] S abbal tengodtim el,
a Nyornor Hatalmassa Nott ehes szija elnyel!l! De Item ,~rde:ke~ ! Addig Nern sfil'lyedck le, hogy kijrruyorogve koldufjak,

U ,I,u~ll1i:ia szokasos sz~ogen 8zov,egev,el. It 1111 Uililu lIilg)'. 1fIl~I~ai m:estereitOl megtanulhatou II 1111 dlk Hur! II II II Uipll~/.kodou, ;c:;.zH.ird alapokoa nem nyugvo,
!

'I.

Mos.t UIl,)

!j1l111 ~~lilHH'h,

mega!azvaJ rneg j obban Magamat 1. A'l. E.~et ugyis Megtijrl, a kedvem Megsl.egetl,

I'

I

emberi mi,volrom mor regen E~esetr!
De ennek eUcn6rePuszhdjak EI. mintsem Lopasra adjam afejem,

En aztt m:l1r ebbe' a Bi.ido,s Eletbe' meg NEM reszeml!'

lIllepek! ill 11-'., Iii S1'.aporodrok, fe r tij,z()dt,o~kes ehe~k... \ IIIlf,ITi IhiszekenyBl1JTAK! lul"'11 hll)' ~k. k 'tezer 6'1/ uta! ul m(I'II,·k.. OSTOBAK! II ~n I~~ :-'In(g vi~ag[I vi lag, I h Ildl'll ~s sohasem Mt~ett ]eliliY kepe do.tt. W I ~ ,,'1 WIhlfh'n.'!m'l1 folyam;'\l11, NEPEKT

\

•. c )11, ~i, ~udlaJflan, eszrelen

I

1

~

Jelen! Jiiv6???
Addigrra rni m~r nem leszilnk, 80~~OO 6'11mti.1va. Ajovobelll Magy::urors23.g hilboru.(ik) ,es bekeflenseg utan, a. magyar lakossagunk jei,enlns resze m.ar kipusztul! M&r most M.toma. vef.lz-cH)j,eleket~a felpdrgetett kereket, a zavaros mat, a bizonytalan, sotelo mikrok1wrmult.
a fesziilt al,laijJot!ol.

II.,
Absz,ur:d valosdg

De' V(ljOIfl medd ~gfe-szith,eto benntln.k a h (~II") S mikor pettanik d',?
AO' ~\i>",.,.UI~ ,c. '~··IUI M~b ,I:".. ·~"'··il Jes,,(~UI ••• Meg TURJOK; TURJOK!"!! S eza kiios:z. ot\mlapot meg j 6 ideig ~gymarad ~ Az idlo muUk, s elszaladl Mi talan I1Uir nem ,e-'rjuk meg
,3Jz.

A tudattalan megfortiJzes
f6r.ID;Z('O If!:!lP I!:min tlgy gondoltam, mil ! H.~·ldaskent tewS~g,et,ekegy kiesh, A g,zobiiba memem I h't t!l'Ul a t~gz~U.ek uhik.apcso),6jat. majd belesuppedtem a
I,

hm'cszofteu.

idlegell'l nepek ba:mtilJlk e~Lepes~(.es elfoglaMJsllt.
$!Z

Be a j5vQ [lIemzede~knflJk me,g:eri majd azt m~kor krpusztula M.AG Y AR! ~~ !

~dot.,

t

It Ill,
f

A h'iivkapcso~6( a tv-Ikeszmek fele rartonam es 1l1iII1~llInaz eg_yes ad,ISt. A k,epernyiJ abbsn a pillaaatban
I

II' I IIlniUt

akd6mmet v,elfteuck eppen:ij)d()kl~s,.. e.s III I' t f'nZilt.ok veltak latbat6ak. Egy kezeinel kikij[QzoU .111 'k la fOh&sftiek} loagymeretu. elekfromos vezetekes "femII'. ' " ieU,ek a kezeire es a bibair--a.rniedegyikre e,gyet" ,\ I 4'~ljd vezetekbe ar"anlot vezelJl:e!k A ft'l~rlfiboreal mas a 1
I.~

I

mnerikai

II I .II HI nl/.k6dou az iiram h~t~sa~6l. Majd kikapesoltakez I III hhL"i,II!. Es meg az elo" def,'tHhollt embernek lincfiJress.ze;1
nyak<i(! a feje pedig a Hj,ldre esea, Fe~~Ult:a I I a 1ilatarno n a s,z()r! A s.z(imyruI4tottak utanrogvest I hou.~~na kettes csatornlira! Ou a valtozalOssag kedv~el1 " Hwr nlm ment, egy,gyUkoM haj'lamu baba kelt eletre, III h,b~i,lh;:az embereket, K1Weha hideg! Egyre lejjebb IIijI II,I 'III a ifolt,elba, ktiibe,n Hzegy.re sOlte~edo szobsban
,.~,~ lJ

, 11111 t..apcsoh.am, Ar'kapcso,l.ta.m HZ RTL-Kl.lIU-fa! , ihatita I u ,I III vnlami miiveltsegi. veMlkedo vagy valami j'oroa:gyar
III I n,H, Lui ihiUem, hogy rosszul latok,

8,'2

.!h1
minden! Az ~lt6 Ib;ezar6dott 1111.J ~II{)~esakkor mar a tv is eutomatikusan atv~Utot:t l1u:lgfWt61!' \ ~llt~n iko,ze:!eden felelmeres ha[lgj,y.8JI" $)ofet. r.§lml,sz~o ,Iid~i~"\i·;;L1. Egyre~cgyre! Ki vert a hideg! Az~ hrunem, bogy UfI·,'I,oholyodom! Mimj1en maradek erihnet QSszeszedt~lln ,e8~
~I I' n~sz)cc5kliidatt ~

Eppen egy amerikai hcrrorfllm kezdo~otil:. hala.lsmko~y zenei eltorzttassal, A film cfme A saMn bossZ)ilijla volt. Hanem most mar mast gondoltam, Veszek egy konyvet es dolvasgatok,~z ~egal~bb kikapcscl. Ennek szellemeben rnegfogram atavkapcsolet es oonYDmitam a pifosgombOI. al.;;i!z a likapcsol,oL De a tv nem re~garntt r,a,'! Meg ,egyszeT beuyomtam a piros gombot, de arra sem n~aga.h! Meglep'odl®em a dolgon, hiszen k:et nalp'pal ezd6U csereltem a [:~v=, kapcso 1611Dan. elemeket 68 nem is hasz:niiHam, ((effiuit nem az
Talan cu.1 messze va.gyok a keszm6kto~" go[~do~~al'ilJ'i; lerern Item re.agii.l.r.&, Odamensem a ktsl'jjltkhez es egy centimeterre es Uigy tartottam (Ida a tavkapcsolot. me;rOlhettelk. kll

ellenem

f I~ ~IInellnet klisse I,eg.)'~rvea konnekrerhoz ugrottam, III
h~llll,szaggatram h'llh~~volna,

es

tip-

a

atv

zs~noll"t, de azt mintha vassal odahegesz-

Be!l1yom.tam a piros gombot, de nem r,eagiil t arra semi. Fogtamvletettem a M~,vkapc'Sol,6t es a kes.wle.kJen levu g\)mb~ t..ibh'ijan kikapcsolaam, " Yo] na, De nem nsdtam, mert beIDlyomhatadan. leu a gomJb! A film mllir e~kez.dod:oues wuir folyt a sikoltozas es. omlHjU a v6~'! M6r:._gesleU:em. O~smrharszcr-rizszer pr6bl:'llt2lm ismet a tavkapcsoloval lekapcsol R~" de sernmi, semmi.~t Es a hsng es a film egyre-egyre hafllg:OiSalb ... b!!i. vaJt'~ MegufiJ ]t~ gondoltam. IDe a hang m'r fokozatosa It
ailnnywra. fel.eJIl5:sodlQt1!~ hogy elviselhetetlenne va~~ a deci,llJe~!

nem c,ng'ede:lll'!E:s a sa.~in egyre k:oze~erile;[d A I. ut(J'~s6 reme:lilys'~b~IIU az maradt - a fel po:rge~U Ir'!llll!UOn pillanaeokalan tHfi.ll~ou-. ha kinyrnuomaz. ablakot es 'I'I! IIsCgCI1 Ikiiilltok;. hogy me,goriHt a tv-m, Ez 2liZ nloils..6 1111 wlk~i,~esi lehetosegelil1'! Feiroran'oUar:n a fugg"O'nyr es az 1IIIIh~~k~ lrncsnek estern, De beragadt! Megfogtam mind a kISt ~I II 1IIIilt~el~ az e,g)~,~:t :s6!yommal r!Thjt~mggiem. de meg sem 11~1I..~ill,ll'H Fel.aditanflm~ndcnt. Es ~b!b.al[la pillaaatban k~ton: a I 'IIK' IPokoll!. A tv megori.Wlt Oss:ze~vissza, v3.1.[.ogatQU UN~"Hdpe:r{;ellkerll~. ho;~a horrorfilrn, hotaz ak:ci6fHm. ~~ola

es

i

,

M8lijd a tv megbolnndult, Mag,{i,161 v~ssza.'V~U~OU e,gy6.~ az adasra, ,aJ k~nz6 akcie filmre, ahollmar lo~t6k e,gylillis~ lnlalofi'U'a es ~Igy lud.~o1takaz emberek, mi tIt 05SZl.C,1 !lI. legyek, Es a;~ iszonyatos hangzavar o~y~111 me]'vil~eU, l1Ili.I'iIltl:rua. nemis a tnttir tev6bcn I.ottek e$gyil~ikohak volna, harlem a szoba valt volna
az akd6 s:iJrn;srtv(H A tHvkapcsoI6\!'a~ a kezemben ,~Hv:a egy daJrr.~lbig nez~em.

az OIdijk~es. Ve[i~eUe :zihahla, crdfrva, II h'hlll'lcs~1 1'!!Ekkorra en mar nem is hallettamcsak sfpolt a mll'llll, a fejem szti:szaitadt es eiKlZlt:em. hogy in a ve:gB! IIII~1,1 {ll.'Clllll1llel megfogtara a &6:~ul~ek:etj; hogy a f()ldhuz; 'II') ~lnlms:s~un, de az m.egmozdhhat~t~al:ll lett, w[1jnanyiv,' III ~~L':/i~'deU, mint egy ada betonezntt szohor, Utols6 ! 111"t'f0~esemben f e.gy haralmasat belerdgtam es ki.tOlll: a jobllb,
Iljllll~"

hol

majd hil!h}]sapa;d~ lettem, Egesz testernen v'l!gigf!.!!~ou a hideg, delilrn.es:z:t6 vef~~'ek, Egy kez~gra.n~~ ,aJlkkor!3J,t IJ'Olbbanlt~h,ogy majdnem beszakadt a dobl.1i8flrya.lfil. akfllrf9J~,lal1.lJl, .ref]exs~erue~1J ugrojtam a fore ~ rnij·ge azul dok[B, kezigrar1la.~ok eSf9J gepfegyver,ek e~o.!I.E:,reZ!~eD'n. 11I'I.elilckun0l.11 Ike~I. men 'Ie:!cme~, I meggyilkolnakl Meg 'egy ideig II&pultam ,11 fote] mogoU, Iflfljd egy hlrtelen ugrassal az aJt6nal. teremtem, hogy kirohanhassakrai ta es me gmeneku ljek ..

~11i11~111~1~U'R l~gy hev~g!umfl a rejiem, ho,gy elveszrertem az; Es 1~1~IIII.Hc~,en1et. E:lstiteUllt ei.ottem Oil vi:lag. 65 megsmnt minden! 1\ I;)szic h ilat.r iai osz[Allyon: tertem magamhos Mrn.nt azta II 111'1Osm,(')1 megtudtam, a sznbamban f:l'et["el1lgv~ ~ afO~d{irn
Ijlllllll.,k

Iii III11111111! meg E:1l1i

valami hil.tra.taszit6 era fumy tan a padl.6r,E]

Ordfl:nttam es habzott a s,'~n1t,.ki I "III~ tlill. tellj esea vetkozve n:lag¢l!IIIl1.b6 I', a tv ped ig ott vetltette a 1111~III~llt mIOI1~n1I! Majd ezt i~m,ete'lge:uem:: Ne lojeteJk lel Mo.lJjd fl Imgy: Jon a. sataJ'u]! Ok &ihfvti~ a men~5~! Es rnivel II~~Inl" ,es:del~ue.k., hogy ,eltQlutl ,8 I'barlln , a gii~s21el[}~e ~lIlrhulak!
1

!ii'hma szomszedok!

84,

Maljd, milo.. m~.s;n.aJl.l;ra sem te:ntem magamh oz, esak AI.momb6] besz6~~em magamban ,ossze=v]ss:za'~ ~ Pihennie ken! - a,I,lr meg az agya.n,lliltU a feher kopenyes, O'5.Z~ szemuveges foorvos, - Nove!"! - s:z6U ada egy alacsony,
flatal oQlloek. - Adjoll1 neki egy o;r;a nuilva

85
Mt'gfogtam a szek li'ib~~. belekapaszkodva, i.z:zad~ h'~llr~r,rd" mereven, Majd elkezdrem nezn], ahogy~'n 6k. A ~I ,,(1 ~1~8egem a pulznsorn egyre-egyre noW De e'ro.hetve ,es

meg eg:y nyugtat6
d~J~ist~ ha

iIllJ'ekci:6t! Az

al~apotit6:imggijel:ill

ketszeres

s:z,tiksegesl
- ErteUem~ f6or v os ur'~- bel inrott a 11,0. - Most pedig - fQ~dqJ fe lem a f'do:rvos [~ rne~j en ~:S kapcsolodjon ki,! .Mar ke:[ n.a,ja csak fekszikl fgy teljesen ~egyengijIi!

.szir:ll~e ml":ll~tr klendezveaz o okiidas sz.eMI:1Ir. I Illfz.lcn:Hr~e.lte!'in., muszajbol, musz~jbO:!, e1l".oszakkal tov.;Jilijb. I I;j umlkor felkmah(!f~~ak drukkolva ermek-aeaak vag)' nevettek \ III ml~ll'1, nekem a gyomrom k~fordt!llt Ul;: akerarlanul egys:ze:l" csak azon vettem ~szrc mag3m. II~III'Y engemis kezd e1l1die,ke:,lni,h.ogy most 11I1~j_r m!ilOr1.eni!k. Es
I

!'!Itlk n~zte!''Il-neZiteln
I

- Mi a dia_gn6zis?·= kerdeztemaa orvost, - g.o~yO$ ld!eg0ssZleoml~s'! :En azt javaslom, IDivel n:Uall!r a seta.hoz u:.~ kes.a van, esre 8 ora, bOogy meltljen a ~o!lJ.bi betteghez a tv-szobaba, Most minden beteg ott tal1uzkodik" ~eli:i,llem, az a2yba!.1!, - Nov6r~ ~o~ozzre a jobb I.!libj~~e! VigySJUJo[l. jlar6g~i~iSz van a. libanJ Meg eleinte furcsa lesal Adunk 'eg), botos ]8. Avval k:onnyebb lesz a j sin'!s. KlSl(;)rje ki a tobbiekhez ,f1 tv-szubaba! SZo,~tflZ o.sz IlaJjil orvos a nove.rmek. ~. Hagy jlavUiljofl a ko'zermte - tCit[e, hoz:di Fei!a,iltam esa. ru;)v,e:r vezetett, hoayeel rH~ bu:kJak Af6lyooo, vegere egy szobaba kfsert, amlO~ egy csomo kontosos. pizsamas ferfi Uh. Egy szekre iihe~eu. - Nyrij~sa ki a jobb liib~I[~ moedta. A KO!'ijUOitteul! levQ emberek belle voi:tak esvel kepe1l"I1yBb,~. E:s olyan figyeh~mmel bal1!iiu.hak,. minnha valaml erdekfes:ZI~{) kiiIQi]jh~-gesiu;:c3etad~aJk vo I na, 1\1. msw:nyu emlekek cafatokba ni kockakbanujrafe1=Fel v i~antak ben nem, I Lassan-lassan, c50morrel. de ,I kIepemyore pi~l.antoU.al:ill. Egy arnerikai Tilmet \l'e;tl~euek. Egy szetronesolt emberi teltern feludl bo~~:an f(j,ldon.Maiil fegyverek kezdtek el dQ:rQ gnil ,~:s a kezigrin.il robba!~~! Lattal1l'! a kOfiuRittem ~evo areokcn a fI lmbe va.16 beleesest, rnintha :megszlint \1"0 Ina) k(l,r,tll,ijttUk a vU8Jg,! Teljesen a, film h~~;~saabu~ voltsk, el voltak varazsol va,

II~ 11n'~~lhHlnUlI egy m~si,ik dh:l1el:1lrzi6b~csQPpenlemr .. Mintha nern I 1\11111 (tHem volna ott a szeken, hareem val8l!mely:ikF6fio a sok
HI I (~kl).dil.

A fes.z~ms6gem ieesokkent

es elengedtem

H

szek

Ilh.IL l'Jl!IIdlamt hogy mi toriLTinik velern, de nerntueram ellene II III lenni '! A teljes en elvesztese ~s egy sablonul I " Y~'llmhflj'uya v,aiHamra romeggel! Vissza ,alkalimm menai. iDe

NEM! NEM ment! Sakk-m1:'llU helyzetbe kenlltem. I)e IlIkkor ~1':Ir m<~r~avo~voham 8zel~lenti'leg es a hel~yeme[l I jI Y uz ake i6 f'iiln:1ep el val~zso:~6dC!f~~:~erfi lilt, a to ltD biekke 1
1~1"lrl,ll
I'

lit

","v,d

IH

A/trge-/( 'uktaua
A ~ergek abbaa az

1\ I~rhmi fM:s g']lerte.kc. fu:.igg a pmraz~~lilk es a szervezet ~J~l]jyno:k.,
1lllp~r

mcnnyire

,adJnalk szebad

reret

neklk

szellerni

c~etfortmaJhan

es

el,lI1IIeik., arnit

parazitizmusnak [lLeve:z.ijll:k. A parazitizmus - .amlola vil~g a vi bl~, -lete2ik es~grnl,6Ia a vi I,ag 16te;lit,. fe~mll]. De ez von:tk,o:duu, 3J n.ovc!ltyekto.l kczdv:e az :a~l~tv~b\gig. Afajoko~ a szazadball. me~ttvea 21. sz, eleji igen elterjedt 'fonll~ja a

20.

flcpek k.OZQU" ami, abb6~aU I,. Inagy a befurakodott fer,egcso:pol1 megkapjaaz eleihez ~zlik8eges ~;!ipt.aiiaJ es egy s:zJ.m.ar~ t J'?b~ helyen ,egy mjsik el,S:Ie:ny~ek} rov~~sarll, Ez olyan el,os~.odo f.ere.g.,ameruy <11, 'IIleotelle:n (gazda)sZCfveZe[bo~ ell~ megre:rtD:Z~~u es fIJ befurakodottiij k(j:D"nye~etbelITl meg k6pes. ;Sz~PQIF(ldm rus! A parazita teh wt kMmI2lsz:nal~ 'egy lDasik 6IitUeIl'lY~ .o!ly m6~on,

eL.

I I~lldlillklli l,eepHesl~, I!eigazasfira. A '[G;~lIlkrel:eVes. merte·ke €ijg:g II [I1I11~H·I.~I~.ak 1:e"iI:ll6~:ld6toll; sllR!THilID~,esaz osiromlon szervezet 1 111 1'1111110 kepess6,geto'U Vam'llnak o~'yaJli1I eloskijdo fe.rgel. ~mldyck allg es-zrevehet5,; enyhe Uineteket O~OZI1J3i'lk ,:I fL', n':llU'tiJen. E:s tud:nak .~ szervezettel egytiU elni e.s 111~~llllll~~lIni'benne. A legtobbF~lIeg aJ:ro~ball!i leig~z6. Illlegf'Oj®o ml~lh"/.crtik,kcl mara szervezet helyere. p!l:i.l.yiiZinak, ezek
1

~Illi/om s(i~yQS haldlos be:teg-~gcke~.

okoznsk.

hogy

'legaruUibb aUllell'leli:]I,~g abb<l1iiJJ tal,16zkodlk" abbol t!plVi'lkorzik es a'bb6m ct. ll1etve elmlYQ'!llj,a. ~t; mi~o.z.bel:il taR)sitJa. A kihaSllul~1 e~Qleny agazda, oszra lyos rm.ooJ a es

A mrgeklkel v,ala fe;rtoz5dleS1 kovetoe~'ru~lamar kavarodas CS ~ 11'U ~,g,rtcD1ik a szervezet belsej~!Den,. p:~ane az a~acsonyalhb ~llll.ln ,rrLJmk(:.qi6ik~~ be~6~~.ozervek Iktlrtlru. A magasabb poszrot s ~ lIIa~fls bemu-:~.as(l,ffis2:{::r\l'e:k koZ'ott nem okoa ,Ii ltalaban ~jh ia'~IH. rnert azon szervek ij,ltah'iiban ~2l0l10SiUln~d(.~
Ilumlltikldnak
Fl)I~~k

lam. int ahlf)eridei,~6ge vtgellU kiszol g,arutat va ~li ~lekena k~lJutkmamyoM.st Ezen idlegen ferg,ek· CSO'POl1okra. oS7.tth31~k:, a ~7.1 v6fergek,. a puszti't6 f6rge:k es a tes.tv,e,ril egyiitt6I,(j fergett, (amik I~iagyon retegrod.ese,
V~

ezen iferg,ek:keL

t.u16s 6NJsklidese a~~allaban a k.isebbo szervek Ij ~II k II!JliIJ1V€::!lete'lieclmel1ryezi.. .A ~,5n kl~teVies iegs~e!Tl.bda.ll,5bb
~~llh~{.flsfil a fogy.1s:! Val.ambu
:1.

szervezet

or1l;;!!n6\sa,g.~.
a

Ir~~kAn

fOlDtiururiak

,eio·,,). A

5:;.d'v6ferge,k

~Ult.aJl.abaJrnI ember

,alikllalk, b~!s5 ieg, rom'~ot~k~ torzuleak, s~ml,el'etU'k es m6dsze:riik a rueigaza.s! Nagyresziik biliD1. de szep szamlllull akadnak ko~jjtvuk nos~trSny' fugek is, n~gysa,gllk v~ ltoro.
bOl'ilfuk szlne sOlel, llfI~j uk gondio:r 69 eross:z;i1J I ll. ~ is ~rrnazatbamTl n mindel1.ti.u rmegta~alhat6'k, de ii.lul.~aban a Ihrr~a'l"vi.dJe~ek.et 'kedv,eHk. bilzl sokba ~omoraHnek.

111"~ll·iI'cl1~ege!n.elkg.~th;lsfl. IiJlegElyomod1,6Ja,. \ i 'I,Il"l~rl fOlani ellh,aJlnilm~$od~sa. vegett!

r~r,geka.

A Icreg okozta megbeteged6seJ, gy6gyrut;rusa: a, gy6gyrn~~iis, I. h\,h!h I:ehc~o.seg-e afereglizil szer alkalmazasal Ez a, hsrasos 1II.1~11' azaz a feregfim szer MillJllJdig a l11IIindcl'ilikod kozponr I.e,.. "~'I~~n mill'ik, I:nruJI,o~t. Areregl8z6l.ro.l a k.5vdke:zot

,I

Ez~n ves:l:e~yesrergek rengetegberegseget
okezhat nak a gamasZleF\I'ey.;.et'bel1l,

,~s,felf'Ordu.Utst

ha rne,gte~epedll!'iJie'k be!f1I1rie.~s.

't~iPt:aruaj ra talalnak,

e~nyo:mUsbe~litrzesel:e~.

Aids ..et, bel, 1Ud6. maJ) az ag_y!:]tes a szellemi s6get betegfti k meg.

HI~5sorlba11 idegreudszeri va~6

paJfiaszo:kall. de leginkiilbb
~ltatabal1

Ezen

,('1 ft'.lzita.'klkal

,meg[er~o2iodest

~ll Ilmimlnk: af,~leg:faj:[a minden egyede:'~ ~ii1l'i1lylnlaniILI~ I wllll!oOlti el, ~e.h~t.olG;g; ,g)/'mrs8ir.l hasson, hogy a szervezetet ~II~j h~l ne merg"e7'..3'ce!. De! E szer nem rnindig lriIoz hetast IIII~ me nyt b i.ml1ly:f'~I~a16~m l'ortenei mljj nk~em bero Itoi nk al'5!U! I Il 11!:'li)gils ,~s :megfe~el.O d6zisu, ellenanyag $Ienll mi.llildlig hoz ~lllhikm~y .eredm~IliIY~." U:g:y~misam:rg szer~ezetu~~k i6i1:ez~k. ~lllll~1l11 illilidig uip~8ilaja voltnnk es ]eszLW~[k kizsa,kn:uallyoh-$., m

es

~I'
III

~nd,Q iierge~neJd

,ii::Inyo'll'Th<1'S . szirnld~6maffi'l.aJk" szoktak szak!lyel,ven~~vfl_~ ... A pail"azi~t~ mindig kiil."(]I:dtj,a aJ. :sz:ervw:£!wt. am.ellybel1l e~jos!kodllk!

Alai
gondnok leakaszeetta a kulcscsomot, - fOgla akulcsokat! - adta <'it hideg k.oz.o:Jl1nyel .. - A kulcsfejekre racfm~ez.~em a tarueremszamokat ~ mutatott a kulcsokra, - A vodol'b61 ne folyassa ki rnegint a vizet, mint 'te:gn~llf.f! ·Es:td;:-ke.ltek benne a diakok, Meg valamw IbaI1e.."'Ct lesz
.<1

Aporrasszobaban

~'lh"\I' '!'iZICI!C~ a pa.ly,at eggyel arn2ibb van a he Iyod!!' I~11.0Iril60006! - mondtak ~IlYos. vigyorral.
l'l,dlll"ln elsl~iIUyedl,em g,zegyeiil,emben, cek~avOrijsen

I UII~ Ultnnn a ter,clmb61! Magan} Lltin csuktam all. I!Ijr6t. de i'l'iI1cg I U!lIlll kivu.1 is hallottam a gillnyoI6d~as[! Legszfvesebben I ,~lllldklem volna !liZ 6@0SIZ csirhet~ Duhomhen ..
;\ U~I~Wi.gyd:eZiet:embeo

ool~ole!- figy,elmeZ!tereu az wd6sodl!6 gOlildlnok. - igercm, hogy vigyAzni fogokl iE'S koszonom

killoccsanl~oUaJm a felmoso vizet,

a segltseg,et! -

rnajd IUtaililiam csuikta az ajl6t

Azuil10ziibe

mentem. Majd fogtsm egy vodrot es egy

felmosorongyot, a vHdo:rbe en.gedltem ]angy'os vizet, teUem, bele uruuit es ~lip6t. Aztan fogtam e.t,Y laparot es egy [Ilalilvlst. Az o~~a.~5belill Imegv~htan1L a negy amig kicsengetnekes

J\ i~nlyo~6!1 j6ltmo.zoU I[,elh'erek jottek IIIllljl:Hi.~I. (ile~geue:kjj! me IIkaslI.kh oz. Ok
III '~'I~silgb6~nezlek

'I

p.,mlnot

persze

azonnal

eszrevene

es I1mir ki!abiUt' is is harezer
velem szemben meEe;

II, 1.·I'~,l:IoCI'l'UfaIUUlImJ!

le ..an]!!

kmbrti Wne;ka. termek. Hamarosan megszalalt a cse[lgo. Az filtowbo~hellottam a II6dobo'gast; ,albiogy tram,Pogl~llik. estiszkaltak, ,csoszogtal az eltcrzn]t leptek. Hangos, ortoped kialtozesok, viibo:gisok,

oml.

fl.11n:dmar ovatesabban, ,elbviigya2.atQsabball FlYlitott~m be iii I llil ili,k!~u terembe, Lattam, hog}' be van zarva, ezert h~iffi( k~IIVllhmal!H az ajt6l. Illi\l'nz~oml!'- kOsz(j.ni~em a falnak, hdlh mIJlo~1:!(! k,osz;ont vissza a fat - HaH!om. ebi7.:oU az 111111' mdc haUatszon a. villOg'S~ 1111~Y.ill J! Szora sem 6rdel11es.! - fogta.lu nek~ a sopresnek. e III megszoktam a ,Iene~s~!' folytau81m Itoviibb. ~11l n, ~zn meg lehet szokni? - kerdezte rwmegl'epodvea tal.
III)rlclcn
I

trflig.ir szavak :szu'Fodtek be! Mintlha egy zsjes ekoresorda
indult volna meg a legelen. Ajjtocsa.pkcodlasok zaja halletszottl Majd percek nuilva 11r:bc:rselklod5tl: a za] ... Hirtelen k~'V.tg6dolt az ajt.6: 11Iegj'oUeka tobbi takaJi~6k is. Levag6dtaik apadea e:sonllldtt beloluk a szoveg ...

<1Z emhe,l', ha dolgozm akar!

a ~,eriUetemre, 32a2 a fi:.lIds.zhllt A pavi'lonba: ijt '~erem p~I,iISZ ket toalett volt a reszonoml Kezemben a partvissal •. 3, ~apattal. a. vodorrel •• 1 felmos60favaJ hataro:zoUan Ibenyitottam, az ~~ngol terembe,
AblbalU'l a

Efni

felcuccclram

es

elindaltam

~I I lu I,

U~':I:l.,fiatal bariitoll1l' - ~ely,ese~~a fal.
tegnapi beszelgetesernnk IW~l'.6h;'isail!
I

alka.bn_~./'v:_·a. r rs csZ']"cvertem. ,~ ~. .<!. .<1 ko.rall"a

i fll~ szedeu
jlllli'lIcl?

fel efDny~ t5lettapaszta~a'[O~ fjatal

tudatban,

hogy

mar tires.ke:l.

teremben, M~jd hirtelen elottem az asutd mellett illt a tlJl.!1JOIi"eppen ma:gYflir~u. Vegignezt:ema termen zavamdottan, akkor laUalm, hogy tef van a terem d~'kok'lk_aLDcll1.U:tiJii1Il~ plusz 6rn[ tartottak, Ah:o,~ megh'iulik, azon uyomban 'kilO:" a vad rBh(jg;6 fekezllhect,ede.niH. A fiar.a~ tanarno is rohogott ll"ajltam. Hiitlll:llr{.1 beuvo~~,Ut~ bugris h~mg: par

Wepesf tettern is ili megtorpanram ,egy !pil~lal1illra:

m~,fldennanokbanl! - vaJaszolmm. - A :z. UlC,iiln,. a ..(. r .. , W~j helyeimcn es mindennol, ahol az eletben meg I, 11II111IIIn. Os:s~gyijjto1iem a t~pa.sztall<ltok.a,t:r ~lllii'u .'it~kfel~megfordulr, ahogy [llondit.a. De higgye el, I 0 lII~illl,' ~~ egy helyei'lll iliHok mOiz(hda~ll:a_niijL .Megis rengeteg I I~~~I ,laUatlll, eszlelrem, IIllegtapa.sztaham Cs m,ege~ll~e!lll '~'m ez ulull!

ern

I ....'Ine
Illil

1I"61a?- kcrtern a {alat

- E:rd.ckelnen,ell;

a 'lapasz-

2Q

- Kerern ha akarja ... - Ern 'kozben c:silntilorn .a munka!11I_,a,l. ha megbocser. Dea ripener Inagn6ma~: bekapcsolom, hog)' rnindent pontosan rogzttsen! ,_ Na fenel - szolt nu~g[elJlod,ve a. fal ,es megkMZ()rij[t~ a ~Ollrka~:" Meg ut6bb valami n,aJgy szt&1i1 cs-i.n~1be'l<Hem'l Na, ezenaztan 61~is meglepodteml ~ SzUirt? De meg me'k'korat! Latha:rja. hogy en is rnekkora
szr.~r vagyok, 'laptiuaL meg partvissal a kezemben!

2J.
I'~unz"lgU! Hat '~iIl latorn ezeket a mai diakokas mindennap mhh 6nlll at Naluk szinte minden a marlci.5; meno cuccokon, .1 !l'agRnys,agon" a [(llzoH j)61.O~1w.,~!i)n forog! Ezalata 03i par ev rluu nem ~~Ianok mast. csaka kiveseze:n szunetekben, hogy ~llluk milyen !1'D1enDa kocsija, meg hcgy mennytve] repeszt, 1IIIII'i'klkorait nlz.ou ~egllulp be Speed-ve a. Djl-be, es mekkor.il 11l'1e1'! ejszillIka!' Az ekszereker, a gylJrt1~et; a I'narkas tity,ego
IIUhv,a~6kal, kariiiillcokal mustriilgatjiik egymason! Kmno:ly h'lIlIl'ljluk r1i:liI!lCSell egyaltahin, csak milldefi.(j~k a. penzen, flI

- Na, szoval, visszaterve a az eWe:ttapaszt,da:taimlJ"a - kezdeu nekl a fal-. me,gertem negy If(,:nds"l.erv.allta8~.ket ,egtszen mils - Mert hogy? - neztem fela padok al61 s,opre" kd.zben., - Nezzc.! - folytattill tov.ibb a. fal, 13:nI91'.-oon kesruhem, akkor ,epn.h ez ,IlZ ilsk.ola. Azok <liZ id6k tcljesen masok voltak, mintmost! Az iskola az ,~~Iamiamogatadb61 eptil,~~~cl! l Meg e,mie.:ks,zem a Hr:e~6 lIliIy~I.6. regi, ~l!iatkockis faablakokra, ,3, h~dva'D1yzijld,:!l2..1nU, meszelesre, a dli6faasztalia" a. parkettara, a padokra, ~z aszta~oba. Semmi Hand Egys.zellilii volt 651

vi higban!

rermeszetesl Nem i~ye:fl, f1iIIin~ most. _ ~t mire erri? - !kJe:zdtel1flnekia mosasnak. - Most ma_r minden o,lyan. mesterkelt leU! Olyan cro,lrtetetl, el:fakuh. szlntelea, ,ollyan k~trsz:inu p6ll.oi!(is'!!!!! Nem csek az,
hogyelszaladr az lido, es hogy minden olyan ,c;xIT,avagans; lett.

'fig nern esak az, hogy a'iaLak.ullt a eerem, Hogy zsa]ug_at,eres I111UiilJlI1'IIyag albblikok ~lette:k1 meg reluxa, a parkeu he~y,ett meg Imlos.zig-etelo Iil1!oleum,a falrcasztal he~yert meg !l'~(i!liiililiyaggal bodtoU farostleenez. Vag)' hog)' Ady. Babits. J.6zse'f Aui~u helyert most ~1IIg,(iligern#oziook 1,6gnak rajltaJm, es meg csak nem is ax, hogya magyar tet"embo~ mara turi ztika i terem
leU!

- Haaem? - firtattam tovabb. - HfuiI,em o~yaln er·6heteL1 lett minden! EllIn Eltunt az varazs, ami regen itt I!lIra~kod6 es ,5sszefog-o volt E1tUHt az
~el~meS7.ietesseg, ami m ••ra ell'o~fletettsiigbe~

U

II

hlerarchiaba

CSH

am a szCiP id5klH Azokat ·oss<zcmewe e.g es f(Ud~ \ ~kur azrrarn volt !k:ijws 'lema"azon regi d iii.kok k(i.zOu! Ilyen, ill III~Y,lenz-. csek na.gyon ritk~JI'Ijtln sz6ba, t!~lflIyes, tema v,o.~t I1I1 NI!!11 dobakS~tak vele, Csapatszellem v-o~t. KISZ. ODB, '11I.II~p"lrlamen'~. f6rumok, Es a pedillt,g6gusoll:. DIS ~,elje-Sien m~SQk ~liII:,Lk~ Ma Ifllar azok is ilyen ujgazdag. m6dos. teszem a II 1t'III1, en vagyol .a tan.ar~ O!yallok. mint ezek, aklk in mnek, 1n,·I{,Ullkis penzen megven diplomas tanarok ~esZ:llek! B~t 'ern 1111l1li1111 a sajo1it. szememmel a vizsgan, hogylefizetil(;l!k a I, lI.m.J,k~l! Korntptsag 05 penzhatalom folyik rna mar! Ha Ih'lI/,tlid van, _megtehetsz, megvehetsz mmndellU l'urvl!llym. I,l 1/...1ligm,tudi:1· t, diplomat. 61.emU!! Csak flzess! Ide Jarnak III "in eves diakok is:! Fizetaek, mint a mitliomosokl Merllla~ ~lt~,L isH ~ Egy k,a.zepkoni, mar meglett Ibj~ba h,aji6 ember llillh' j,jr ffi.~skolara. Szo:.... nagyon termeszellellieo]cs. al Furcsa; I',kcs dolo~ lett ez rna! Olyan div,a®egyen,6rtek~. e:illlfilYUg.a:III~uci-lJnszeHem" vai.em 'II~'ilt ural kod6v~, ll! Reueneres az a II I y. hogy ha fizetsz, akkor j'rlIilatsz csak iskolaba, Nero Ilhllkcs, hog)' Ibuta. ur-esiDeju vagy!!'! Ha meg szeg6ny V:8igy, 111111]1<1 templorn egere, es nem tudod kifizetni a rnagas hmt! ~ltI,kat. hiaba vagy j6Ih~pessegu. eUkaU6dsz! . ~1!.l"n, sajnos ez'van rna'! - s,z:6Ialram meg.K.ozben ~"-"'Ii,van-Iam a6elmos6rongyot.
link voll~ak

I~I uzen, meg a penzen forog! Nem hiaiba, !logy kemeny Illill/clin itt 'laliu!ll'l.ak ,R maganfOisko~an:~ Megtehelik, e,rhet6. AJ~'iou IrlfUl!g, amikor e7:-S/Z ;iskola aillami girmnazium volt,

pott <'ill Olyan elhwdegiHI lett minden,

,01.y31'1 egeszsegt,elen

I

~

_ Sz6va.'l Mlj,a - folytaua

Fa] -. ki se ken 'rllell!i11 az E~e:lbe" az Ele~,jon ide a hdye,nibe"a maga aJ'lmalitils,~v~~! . _ VaI6I:H:U'iL" - b6 iiIrllltottam.. - Nem gondokam vol na, hogy e111il'il.yi !'iiil]ndent l;!:ti::de 1 at vH6gb61 es a ta:n,ada~mi nfl~1kr'o,SI

t'lfnl.alb6,1. a let-!!is retegV]f.Zlorn,yokr61 es a feS2mtsege~b6!,!! '! _ H~nn~~lc e:v, az ba'rm:irlc eV', kisbaratom~ az ped~g deg ido egylite1ylOen. nlo7x1,u~aUanllll, egy ~sko!,aFa~e~e'[cben,. hO'~ ~H;s,songye'[~mis~" csm,dljOl1L h,aiSo'l1I~~"u'lli. K'jjIO:l1~se&ret tellfil'l e

az Ii.llifal,kod6korszel lemek ktb~iM.l! _ Eppen: vegeztem ,afellilllosiissal! ,~,egy,em1l~:~sedtem fd. ~Meg

]ep6kh:alozo'l11 ijlttj):a:rt V Issal, _ Jaj, ,~z nagyorn1lj6~ esne - h.o1J,la~kodQu.eUjlU1e 3, PaL- De tudja, rni esne j61 ~g.atiin?
- M,W? - k.e:rdez~,erm vissza,
_ Megi n;[ Illgy VI Ss:utpl)rgetm'Uem azokat a r,egi. ~dokeJl.! 't ~ Azokat

a sziSpd!1.ak6ve~li:)t·! Mos~,mar csak bedono~odom~ repcde:zem.
hu'll a \l'akQl~toll1 'es el.sz.urn"t.i 10k.~mai ~gazsagIJai.~an
~a;tv,allJyhie~yzelt51~.

Ebbert!a ,irulaJb1atb<lJllllnynt.

_ Pont mos~ ~eje.zJ!:em a eermetl - sZioh,am megelozve ,5t. be

smro&~ szimon'k.ero
_ tis egy

az ~jt6. A gondrnol iiUlt ott,

teki ntenel.

terem ~'obb min~ ,~gy6rilig tartottl Milt ~e,gaM.lbb . hffi\ommal.kJe'll,et.l volol1 vcge;znh,=.'! Ho'in.a.p ~5run akar doLgozIU'?

- ketdez1e dij~lIIijsena portas.
~ 'Itt! - j,e'I.'eilflWl1em,'ki halaroziOlJ1LlllUlI. _ .Na, akkor 'ugy' c.s~pkedJe ma.goiJl:. hogy ut maradhassonl!l - . mmld~<JJfu,g'hegyf'o~ a gondsok, l\;vval bev~g~~~.terem ,ajUlJiIJ~~:

Ih 111~~II;1!iS~- va IfIlSZO IUU1l'l ,e!ll. ~I ~ ~Ih i"II,~tnlnok, fgy s~6]t I1III

pa:r6k.as",.m3jg, -vihigha'" el bari kad01Jott. szf meszi j111~likil~ssa1hrvatalnokot :alakH6, sorsunkat-elerunket :ke:z.ebem lal!~6 szemely em(gye[l sz6l, 2001. veg.~n fi~dem:: S~Y~'ws:most nines ~U az iHetikes Hivatali iKi~r,e~delt:~g V,,;/JI.':'I,Q Ur~:b'IIiki a:t ij,gy,et i.~J:II®ezni tU.dI11~:l de en nem ertem ,I Imi~l. De ,er.zem magan a s..ze,genyseg Wmen.y, IMnytat;6 J:lj~~I! 'Rs ltivatalbnl NEM er[~c~;em. de nu~gis. 11'111 gOlThd)o:l? 11iI~,~JCn !5zeg6ruynek rn6g a killlty~ sern hiszi el a s:zavdt~!! egy Il'uJIllliii'!IJl szeretnekl De sleg,eli1l!Y v.a:gyok'! 62)6rt !liar elor-¢ 01'111 mil~sem haladckl II ~ nem is fog'! Ha rna nem csal, Hel1D1 lhazlldik es nem lopl I 1~€~'\i'c~ke:zelld.,5 e;~e:te'ben csak 6hezliik es n,yom.m'Oog~' Bs ne is hllll~ll{m anr6L hogy toviiJb'b fog: iI:,H'lIuilni, Hye;n szeg'e~liIY'e'll! '\ II Illl n"al1Il'i:ll:!1ze(ri~ kell kemeiflyen! II ~Ijlhl) akarok tanulni, diplQmimkilHll1 65 e~6irebb jueni vlnui II, I II~ lethen V~i!J~JID1~'re; s~glel'iIIyt nem n6zil miill' semmi Fe" E$ a ~u-mis r~;ezt6kSohal hS ennek meg is van HZ oka. lir ~gy van. - folytau:a tovabb a hivatal embere, ~ De most I~IIII t'Z legyen a vegsz,6!' Engem most nm1ir NE ~iillri8on fel, j,6?l 1111 NINes penze, NEM tanuUlaJt tov~.'bb! Terden csuszva is I ~!I~k~1nyO:n'oghet a viU\gb~~ biirmiily' h'iv~t:al::i szobii~! \ I '~Yl'III~1 ,ijli.ikhil~Jeh'~ Abhan fel van a mego'ld<is'~ \ Ilh.m szem.f(!;l'1lyves~s vanes meglopas, csak ellenll 11k

l\J arcos,

es

fl.ln~i ~~ztan ~elrliy'le,g NE tartson engern fel, m~lg szepen HH II nilHIIn, illtlz."l.on innen ell! I II ullh:::tll 3 pillla'l1atb;lu1 a blvatelnok ~gy csorgokigyov3, ,lln/tlU es birtelen a nyakamba CSI~l!S'2Dtt NY:fukarnm ko.l1£ ~, • Il'ddl e:i>. 1lI1egfoH,an! MaJd e'gj szemerkosarba hajfwu, I~IIII) liI'J.,.a.2. oldalasa az volt Irva: A SZBGENYEK l"IELYE.

95

Az egerek
Ke'l eger gaf.!&zdaikodoU a ~akasomban. elza'W\1Iak mindenemet, ,jjsszer.1gtHk a rulilaimat. es a kdnyve~met is kezdtek
:nigcs~Unijl.
lEg)' i!iime~5sQmalz.t ajal:illotta:

is az eredeti oHetnek. Es azon II umban felkerestem egy ,egerin6 va nalkoz6t! K6resemre kll"Jsl:gescn el ls jon. de e:gy ki,II;.(j:tes:e volt, Imgy e~6re li,wssck. Ilog,YI!i'IIC,rormeszetesen. Ilcmel1tem a szobamba es az agyhoz mentem, azaz az II~il persze ~ olriUtem meg
($1)
11

- Tegy le nekik eg,erfogot csalival, Illiajd az agyollcs3Jpja .oket. - Mar probaltsm, de nem vtHt be - vljilas:zd'[arin neki, - Akkor vegyel mer,gef es swrd en - adtaaz odelet isme..
ro.sOlill.

"m.mlutart6hoz., ahol a penzernettartottam

.. Akkor lattam,.

Legyiraettem. = M,~r azt WSmegpt6b~rnunf!., b~l:az{ hlszed, ,1lil.egett'6ik talli!n? Dehogy is! Thd~{lk azok, 'lOgy ez rncr;eg! .,smerosom kisse ehopnmgett, majd lii'elkliiUtott - A rnacska! Haf engedd be a nlacskaf. lneg!,tlsd, Iill<ajd,~Z ellinrezi a grabancukad - Sajna - .s6hi.'lj~ottam. ,_ A macska ene meg all: egerek helyen a kiswrt mf!lrg-:et.lgy 6, dobta fell a taJlpiit Ismerosolill elkezdte rancolni a ho~nllok.it, majd 8z.eUarta a. karjat. - 8.ajlllaiom,. de kifogyrarn az 6tl!etekb51. Minden ~ehe!seges variaci6m3!t felsoroltam ~ - Majd elmennek - sz.6~.a~I:ammeg -. lila mar nem ta~a~n<lilk

nincsen sehol, A penzeml'nel egyiu felzalb4hak III l gerek. Isznnyii dtiholS lenem! Ordrnl[,m:t!:!lm. topon:eko!l!am rlllIidbli~hcn~ egerek lineg IllyUlzsOgtek. jokedvu1en a fdWdon az ~ddill)th!ln. Es mar a bllHor fe"h~tf.elhabzsolltak. Azin,6 viUal '1111111 cs el U'n.e[1l~ pelillzh~afllyab~n. 11'!1_(DllyLi haragra gerjlodill!em. tajpostam az egereket, aho~ I Hl''IH. de azok sem hiagytak rnagukat: eles 'fogaikkal el ~I nlJllek l.epni-szaggatni a ~Abam. R6m.tUetemben .rnenekalliTli pmh;Uuull, deaz egerek eWgancsoltal es a nnd'lif zuh3ifil~am.

hlll'.)' ~IZ agy

f\.hll~i,6n.yial1 Ieptek el egy S7£DlpiUamlta:s a~aJu es moh6nfa~ni ~ ... I' dl~lk a testemet, Pokoli fajida:~mat ereztem,aJihogY'llIfi Illhrrlni kezdrek.
A nagy nyUzs,g,esr,e elem iUtaz legcl"ek vezetoje,

semmit.
- Lehert.hogy ig,~zad Iese - nyug-mztaismerosom. Majd ,clvalmnik egymast6t De nem .eU. igazam, Az egerek esek egyre szaporodtak,

II Ililyiloja. Embernyire megndtt, es emberi Ihmlgon .sz6h. II"l'kl'llIIl szenvedeseim, .klnl.6d<.1Jsaim kozepette, Lenezen a 1I1H~·nsb61r,3J11U es igy sz6~t III )nt~pok[g nem fizetteW ad6t. l1ii'lr,aleikaid es tartozasaid h vllllmlUtlk. M i vagyurn'k a l:0rvemy jel ke pei, es aki lIlemfizet a 'mi II I 'lldah'l.1unll~bailil,ugy jM., mlnt 'leI - avval felfaltak az egesz
~II~ IISnffil1ltUllegyuu.

pedig mar a. lakaso rnban nem volt semsni, mert mar mjndent felfahak! De ok megis. mwndig talaltak vallami I. Ha meget.teka szeket, akkor az aszeal kovetkezet'l. aZ4tan a sZlekr,eny ,~ ~gy ~ovabb.. Par horulp, alau telje3en ~finkretettek~ k.~Siemmizte;krnLlilIde:nemboll. Nemsokara ismet tal.a,lkoztam iSlnerOs(llnme'l az l!i~dn. tis o IIMOnd!tam neki, hogy miikel1£ allok. 0 a bcmlokera csapott, - Megva[il! Hogy ez eddig nem jutott az eszembel? Hat egerirt6 szakembert kell hlvni, 0 majd kipll:Jszt~[ja oket! csak egyre nepesedtek,

t'Jgy el,Hi.nUirnk a Fo'ldsz[nercH; milntha sohasem ~eteztlunk 1I~II1i~t Az egerek lOv.a_llJibhurcolkodtak hOWIDTili hasonlc " 'IY/.clLl emberek 1a:J.iisMba. .

9,'

Abusz
haUl'~el,e. Egy 'iUesibc[I iiherWl. A busz nagy sebesseggel szaguldon az orsziigtlt.oniJ! keresztul" Imi,nVha UI,dozt6k volna A bmlszmeg_aU6kb61 eleinte temerdek sok ember szaUt fe~.~aztan egyre-egyre kevesebb, a vegcn meg mcir ,egy.al.ta~.aflnem volt felsziill6. Dugi.g rele volt a busz es szaguldou rovabb, es sehol sem lassftott vagy~6kez.et~. Me'g a piros bli'mpan is egy gazon. ahnenl, ment, rl1lell'l~: megilM.s t.'u11tu[.
A buszon utaztam

es

KuzbM remiUt,e:n ne2.~em ki a SzM:glLdd6bnsz abl.aka.", men 111M uHment az ouhonomon, es !mar nell! lattam semmh, mel1 ~,o,;z,~lblyl minden, A hazak. az emberek, a kiHvillilg rnegsztiat kllcscll, csak a veszeUiU rohane busz vorn~. e a velem legyu.rt IIIIIII'/Uemberek. A'l. ernberekre nezrem, Akkor vettern eszre, hogy hozzam lUi unloan U\bben le akartak szAHni 'ok is botladozva ~IIIY"'~~SU:IIYOZita'k a csuszOs padl,o.n" Sot. n,eihanya.n ma.r el is

es

AZHln

Szegenyek
jocskau

e:gy helyen megis megallt: a Meg Dolgoz.6 Gy.ar6fiiU. OU eleg s:ok,mles7.antak~ de meg igy is

maradtak fenn a buszon. Csak

leh,e1)ettfel-

e'!; leszii.Uni.

Demivel

,aj~6 beesukodon, e~ndu~.

a busz pedig

akkor nem volt fclszaU6. az meghlt nagy sebesseggel
neztem

e~o~olt v

egy ajito, 011

KoriUne:vh;,:~m mag~m komi a buszon, az embereket

sorra. Aki,k fennmaradtek, azok mind koldusok, h,ajmckta~a!1ok es mlJinkamle~ktil.wek voltak. A meggyB1.0fl abrazatukra on'iJolt v frva a nyomonisag:
AJhogy kozeleden a busz az otthenom 'fe.I~-"l:'IlIJUJlll;:!1dkusan .

vo~n2!~lila I.eu votna mibe kapaszkodnom. De nem volt awn a. buszon se korlii'l,e kapasakode, se semmil A'l. iHes tamb'ljaba kapaszkcdtam, ugy pr,6bal.tam meg fel!UnL" De kegyetlentU nehezen, 'er,olkodv,e mintha mbsakat tartottam volna
hogy jelezzek.
AZfIIZ,.

felalltarn,

bogy fehiUtam

magamon. Vonzo.iU vissza az UI6s,. miera :ma'iJgmu~sa V3S!)It! A busz kH,zben eszeveszetten szagulldott e~{')r'e. minden

eromet o.~MeSledtem as ki.szakitottarn
er,5Ik.Orbol, Felailram es jelezui
busz t61.mhan az otthcnomon,

aikartam gyorsan,

magam aleh6z6 mielort a

De nem '!loll a buszcn je'lzO

sem, sem ~jt6 IIIHtlull. Csak ablakok. Elkezdtern elveszteni az egyensolyoU''I!fI!t. a busz padlOrt:at3J.~~k,os es C'susws VQIt. A k6't l.ab:'Ji:mli1lt terpe.~zIbe tettern, hogy el fie zuhanja'k. Az ut. egyre rosszabb leu: g1dlles-gOdrQs~ ka~yms" buckas,

065 otr vergQd~,ek a nyalikas, CSUs.z,os busz padl6jlan. ""II'jilni sehogyan sern tudtak kapaszkod6 es korlal h Jlny(ihan. fgy a meg aU6 emberekbe kapuszkodtak a.2Io,kat is 1U11iI;.anh.'SJ Inagu kka I a padlera, SzHmyii liitvany volt i'iIIeznli. Uhugyill~ vergfidtek ott l11illlildhiiiba,! (Jdan1emem egyhez segw'~enj. doe a lattszaJtrd ri"iOVafilY kis I Iillh~r tonuanyira nehezedetr el, ,alar ,egy lebetoeozott ""Ilhof. Megmoronhatat.l.an vornu Sl6danok voltak, mintha s.tiket-n~mak voltak volna, Hiabal ~'·hlcz[e.n egyet S Il'TUtsf magam kortil. hogy hova sz:tigulda IiII.,.,:. Es miert aincsen jebo; ko,.rl~m es kalip<liszkod6:? Es hogy mh rt nem ~n meg? Cs,a.k beleny~gv6 ibllaza:ltal legylntettek, I'I'Y umbel" a padhJo megls megszolalt vegre: 'II',e uj vagy flam. igaz? Most szaJltal fel nemreg. igaz? ,\,klkor mall".adij eszteg, errol a bUSZfQ.I. re mar soh a. nem fogsz I'~zallnil I},l~ rniert? - kerdeztem megrernalve, Mert ez a. busz mar nem egy egyszeru busz, hanem a lIn •.,cs~pas jarata, amelyben nincsenek kerlatok, ~npmi71kod6k. scm je:lizo. IleszalJni nem lehet, Csak a CS'YSzOS ll'i 01 Iefele huzo padm6 van es mi vagyuUlk. En is, mar tiz eve IIlill"Orn aneH~.Jti,a,hogy Weszamtam volna! Nem enged el mar Hz. I I Vt' a padlo! Te meg konlli1yell1 vagy, men. meg ~l1sz! De I jlyensa]yozzi:igyesen, men. az 'ton jon egy 'mely god!crr ... E.s IlufT! Teis !ko.~iS:nk zuhalllll:Sz'! Teljcsen IIt1e.gremUlrem! Tcbbet akartam me,gtlUdni .8IZ !1Ivonalr61. azoti celr6f, a vegaUomasr61t
I''iih;:k.,

99

I ~i nelen a fekre h5peu es megaUt egy me:gaU6ban~ahol

mar

"lUkfm allta.k keregetok, csovesek, szegenyek, Megp:rQbiU~:al"l1 I,'nu1iszni az els6 tYt6n~ de a padil6 nuir ncm engedetrl A Idsz1iH6k ulm !epk.ed.(el ,68 beletapoSlaka padMba., Tcheteuemll moccenni sem bi:rtam! Szilltirdalliil odarogzutve hnsaltam a padl'llrl, 21lk~.regy lebetonczott bena,

Majid az a;jt6 oocsuk6dott es szaguldoUunk 'lo,viibb!

Dr ..Aka~at
Mewilrntam a hivatal ajt6 e18t1. Dr" Akarat irodaajtaja eloU.
Bekopogtam,

- KBrem, nyuj~sa bea kezetl - szsilt ki egy hang. EI'osz6r nem ertettem a! dolgot, ertetllcnul tUltam az ajto e:io"U. a ktisz.obi5n • .~ Na! Nyujtsa mar be a kezdtl - szO'lt ujra. belliJlr6J a hang.

E~nezes'[ - s::t.6I;al'mm tneg -.I!dve'l beszeltem sz elobb'? Biztosan nern a Juliska nenii'ifel~- :sz61,:lI1t meg ,e.g), :lkeUe.tle;n Iharng.. Velern akart besz.e~lni,VaJgy nern? De Mt hoi. van. nem M.rom sehol.7! Addig nem is fog latn], arm~gbele nem tesz egy ezresr ebbe
~ kas5zaJb.a I

~

- Hat ha nagyon ragaszkodik

gondoltam magamban" biztosan vaiami. nagy ~W"efa,esill.<l.16 ez a Dr. Akarat. Be~Yl!ljtot~am hat a jobb kezern, A hang azonnal sztnt viH~ou. es az elobbi mokas, vicces hang helyett egy lekezelo, rideg
hOZZ8. -

hang szolah meg.
- J6! Aklk.or v~sz(mtlat6.s[f,a.le~k6relebb! Most azr.iii1ilJ mAr h~li1Iyleg nem erteUema dclgor, megneztem ~. m~vLabl!at, h,ogy t6nylleg nern reves~;e1tem-e el azajt6t. De neml Dr. Akarat h~vatalw szoblfuja volt Ha'ik.alfi, fe.l,enken kopogtam 'tlj ra kettot.
_. Kiaz m.tiJrmeg.inf? -

s:lillah. meg egy haluirozouan durva,
meg
ttl;

kellemetlen hang. - Bocsanat - szolaltam

ajt.6 1t1tigiU. - Dr. Aka'rato~

zresern, sajnos, nincsen ~ trrftettemki a zsebeirnet -, csak '167 Fc Tegye akkor azt be~c! - avval kiuyfh az i":r6a1izta!fi,6kja es l'16m repult a kassza. Beletenem a penzt a kas:s'Zaiba. Ahogy h rlerettem .31 ]67 Fe-et, az azon nyom:bam :!itv<ihozon otezer ImirllUlil! Abban a pitlanatban berepiilt a kassza az rr6aszt~]ha, h xsukodon es bezar,6don a fi6k. Na de ez most mar tenyleg sok! .... fakadram ki, - Hat micsoda dotog ez, Ikerem. hogy elszedre ~(Hem az etolso IIIl (n7..emet? At akarat csak ennyit morgota: En ezt meg lPenznek. sem neveznem, Mit 6hajt to,lem?' Ilyen ~l'ves pefl7£f1: sebescn ketyeg az ideje, vi~lla.l1Ilgyor:s['l~l,ejiar. I De hiszen otezresse v~ILozon :it a kasszabanl ~ hab orodtam

keresem. - Nyl'ijlsa be a ~ezet! - mO!lJd~,ili ism~. - M~t'lilJz e'I'ohb benyuj~ottaln! - valaszoltam neki, - Jill, on volt at az elobb is? Maraa el6bb is mondJt3im~ hogy nern erek rA. dolgom v,an! Oss:l)eszedrem magam, beuyitotram az ~rodaba.
- Tiszteleternl

kl'. Irh'it persze! - nevene el magar az Akar,at hangja.. - Nekem minden forint a tri.pb'ijiira n~dzlk~: De hiszen ez csalasl - vagtaJm nek] V1SS7..:aJ. Csa his,? J.3ij! Hat mondja. mar meg, hogy ki nem csal rna?
Hn~!'- jelentettem ki h.atarozottan. Hat az meg is hiif&Z~k a zsebe tarta~man! Na mnndja, mi. a I nndja? Mert veszesen f'ogyrnak a percei, Tovabb szeretnek fe~so!bb Iskolaoan tanulni. Szeretnem, ha II hindi] k,ijhsege'l finanszfrozaa az Akaratbivatal. j\hhan <iii pillanerban :megjden~ a fQrg6slj~kbem eg-y hlvatalnok. Teljesen fekete ruhaban volt, az aeca is fekete vull. a kezeiis, Egeszeben ugy nezet~ki, mint egy ordog. {)n Dr. Akarat?

:lEincz.est k:er-ek. de aWN batorkodtarn megkea sz..avM!m. orulneztem. K monttorja

hat az noda teJj,esen ures Vo~~'! z aszralon stilmla- es paptrhegyek A
resni ,jjni~-~kllk:()r akadtroeg es ,egy szamrut6f¢p

vibralt, A forg6szek pedig lireseaallt. M~jd hirtelen lepteket hail:ot1tarll" a kave~o.zo gep m.iiikodesbe j61lt. Lefolyt a k.av')I11~jd 'eg)! cseszebe a kiskanal rakott szacfuu~n1 es 'onmaga lUontoUe ,:I eseszebe a gOZij,tgo khet. Majid lep~e'ke't haltonam es az £r6as,ztnLon rermert a

ka,ve.

102;

1'03 Ablb~n a iP,j llanarban dWnt a ~z.6kIbQIa titkar; wlnth.a

- Nern, en a :~ll~ktilfa vagyokJ- szolalt meg a ~~rfL = Most. akkor szeret ne csak, vagy A KAR is tovabbtanulnj? _ kerdezte ancl~llkul, hogy rairm lnlezeu volna! -AKA.ROK! - Na v,aljOI~! csakl Maga uem isrneri ezt a SZO[! Akkcr II1;C dobiil6:lZ01l 'Ide! K!erem" fejtse ki b(l.!{eblbel1 az AKARATszo j'elen~esenek atarta I miill.!' - Ha j6k az isrnereeeim, akkor i"IZ AKAftJ\. T s~6a:n jeleeti, h,ogy eros, szandek a. ce~e lere.~e erdekeben, tudatos torekves

.on

sern leu volna. Vallibiki klvlillriil kopoJ1;OU az ajt6rn ... Az il'OdI~~bnn 11I1egs.2161Iah egy kellemes hang: Kcrcm. royuj (sa be a ~e:re~!

A parazitdk
Mindig ~s nekik delgoztunk, aekik termeltdnk t!s fii;c:ctsegUII SZ~vJAK EL TET()'ENERG~ANKAT I'~SBELOLONK-R_AJ1rUNK. IEU)SK'ODNEK!

afel~l'

ak.aram·o.r?

- E.z mind igaz, a!mi!~ ti,n elmondou el!'[-ol a sl,z.6r61- szolalt Imeg a [D'tllh'illi" - .IDe nem I!\ejezte be. Mi ha(irozUl meg ez

Elto[pren,glem, MaJjd igy viiIaszol lam: = At: akarat ero~~
- Kevesl
l -

mondta

foghegyrul

a titkar ~s; a

kasszaba m'ly~h"

- Tervek, celok.jorvo,kepekT - soeoleamfel. - Meg milmldigkeves! - ~si"toUegret a ~~~k~r, 'Wjd elkezdtea n
P~I:~lztszamolni. ~ .EI.haf.~m'Qz:!s" ivitelezes, k
crvenyesUies!

Az egesz elermeaetunket az il'D.dlu]a::n:6~a ,befeje.".l.'6s~g f)k inil]yitjak. v'e:zef'lwk CS mi mint hajitQ,n1u. v,egez2illk el ,<11 kiadott l11Iul~kat! /l.z:C'rt, hOg)! 15k hel1yelhesse:ru;:k ~:s meg ~,5bb vagY0rl,ban dnskal hassan ak, ~s a:tJcrt. hogy Jbeljc~elf'!elv.egye az eszilket a pel1lZ hatt,aJ~ma!
t~s azert, hog)' msnket kifacsarhassamlk, aka!" egy ci.tromo~:~, felh..lIszntUlha:lo.

-P'tnz.I'!! - vtigta.m wi! - dgy lilil:j.a?En rnesr De, Akiillrato~ sulrtl0](iim ptSnz kepel~en! ~ Miel1? Apenz a Dr. Akarflt? - kep~d~em el. - Pomo\'S~!lID!- mosolyodott d .::1 tm~kar.Es moffil6 Ikapzs~s~ggal.

- KEVEs" KEVES. k_EVES~ - vala$,w~l~ a til;kara[l;~HklH. hogy r~Jm n~zetjl volna, - Ne g,on,do,lkoojon rajta! Ug;ysenll Jon. rn. maga SZEGENY EMBER! Mit s,dm.olok ~os~ eppen?

!In,ajcl;.ha rnar nines be~u:i!iij"k SEMM:l ~I SZEMEl'RE DOIl3JANAOC! (~s,mi. al[iren.~elt. csicska a.lka!tlt!s.zek

kenytelenek
ill.

Y,agylJUlIlk

Ibel,ewrijd~i sorsunkba

,m€:zJt.e. peillil~L MllIijd V~:S8z~U:eUea kas.szalba ~s be71iIl"ta a fi,6kba. a - SajnaJorn. hogy ide firadt fe,leslegcsen!~yuh ell a

s:z;ek!5bcn a ~w~kar A teres:6re a ..-

va~a::>;wm pedig sz,

hogy

- Es miert?' - n:rtaUam. ~ Azillrt, ruert On a ~ebebo~,
nem

:ne~ ~U m6dunkib\1Jl OnlJ!]je'k filfillalns.zrIiOzlil,~ a taDlll!Jllmii'II1Y~liU . U
nem AK A

IEppenhogy fennlartoU lie~.ii.l:iJJkerl. hogy ali) aJtalllu.k kimert es kicentizett, 'Ill.lo:! verett alam izsnabol fcnnr~ri:sl!lk kodis c~,e[U~te~!

SZERETNEKET! Az pedig ll~kmiDlk REVES'~ Oni hem .~~.

r{A TOT

vettele,

ha.-

szerencsenekl

abdlJz(luaL

Na, SOHA viszJJ:n~]a,la;sra!- rnondta

kegyetlen

A mereg
fa. :fO~ bokor, term6fdld. HALDOKLIK MIND~ Tudosok, f'eha.la161k~ rejll,esztok !mach ~na.161k ban kkJirlyij,a gyarapszlk"! Mesterseges nwRlInor.
j

A legnagyobbreszhen maga az ember a vetkes,
de H legnagyoblb reszben a Ii11li.udenkori,allam bacsi
('!~"az egyre-egyre

modernizaledott

futu'fbJfllUSaJZ

okal

Megtervez.ve. kivitelezve, szenrancsiroava
S hul~Olmk. HULLUNK~!!

makenen megeifl~~\i'e,

Egy eltaposott tUdoza~tel,hai,6 hangon ki.aU fel A MOCSKOS FOLDRO'l.

Mi.ndenegyes mud egy gyUkos,. ,cgy merger oklid6 felelmetes szerkezet, amely harahnas kamkra K:e;pes!
nc csakaz ember kepes a vi lagon a legnagyobb :UFoba; :akw ki.p'lls2;d~j korn Y1ezeler ~s.on magait:!' a oS hogy lhl)gy~]11lIliIl~rgeznek minket. aap mi.~l~ nap: ~ITiszankat, a ~e:veg6!1ket) az IvoviziJnke~~ az .ag.yurnl)cat, nz egesz sze:m.-e!y~s~gti~ket,a gQn.d.Q~koc.l:~Sufi!ta:I.... 1~8.mar eszre SEM vesszuk, mertmar szamn ukra mi ndez

c~~. minden ember hab'ilra

M~nden ember onplllsz[1t6. il~i ma nagyvarosban EL, van C®eJ\i'e, aki egyiltamillIDEL!

Mig t.il virultok fernn a ma1lgasl(:l~lpiketen,
mi, mha.dl!.mk lenn a meliyben~ :i.fuHaszt6. SlWIiU Ipefll,ecszbefll.! Az ,emberFal6 b.eP pofog. 21. sz, gyi~ko~6> szen-monoxld fel,hot okad6,

me-reg fUiH,all1l~(JJ1 szerkezei 1
Hatam.mas a szaja!

Ha su,g~'hhajJtia! halezer, ha kerezin, ha ember] e1et. P""I .. ·.. b6!i_ ,O""'Ln~ H!~" . .: ~ A. pU5uul6 ~e:rmesz.ctjajoagva a f{ijid3h;l:rnt6~ Uv,oh es sz6~te:r.
<.d'li ~.
'r.

(SAjNOS)te,rmes.~des! SUII yos bi [iI1Icseltogsag~Ib:aOi vagyunk, Ik Iszaba:dlL]hllinem tludilLmk egy jl6 ideig, merta [lu.lcsot ,elteu-6lk a mi n.fllgyj1amnld' S;c~lb~duh'isies6bU!:iIk NULLA!

De hasz~alafl!

Kezunk ~abunk BII.JNCSBEN!
'I 'esl.u'l11k [eheleJ~leni.:irn, mereven!

Ugy sem tudUa meg senk] .~old ernhere, azok"al.ikn~k ;gazan hallanlek KELLENE! M~ndk6ti kezZlel tapa5Z1tj~1k ibe a U.iUiket!

Es a modem

'1Nt'· k~" ~_ _~_ , zal~-. _..<} e or-e':ore:VOISZQI1YU

n.~pek reuenetes robaj a.

, I~~jlon a beengedett idegen egy 0l'Szagab61. di.rekt nekunk hozon dobozzal ~ S lk.an.:J!1 b.11.adago!ja belenk a szamunkra kes:zJteU merget,
II negy

Es nenn tfir meg se bokrot, se,fat, fie embert, sef5,[deH Csak bnmag~~! Elettelen a~ka:[res:lhallmll. tucat elem! M]I az ,ember m1lgol fol.erende! m~jd a JOV6BEN~

CS mi fuldokolva 11),l':l:ijIUk,e,%: okadilLmk ~ol~~ viszke~l~mk. a hasu uk, ~etrewlglit1llk a l.jzt6i' es dQg~6-d:(.iJn k, ~'xi(a:~ul:iltt

A
GyH kos

I SZU_{l~JU

, .lr£/'

fol yorndar. Alkire r,~folyik les surun bendvi, azt megfojtja.

NINes MENEKVBs! Olyan, min( a mat ele't: elveszia levegot est beno'v~ az embert. E szuli:lJkfuvek csal(tdj.:liba t~rlozo gyom, aho\!'<1 esak ttld. fel,lkapaszkodik, besz()vi az ernbert, a munkaheben.,.a mhn.dennapi urcan, az ad6k 'l'iJl11Ildenfajt~ szolfQPgat6 v~hoUl.uiban" lep~,en-llyomo'l1, mmdenutt T .A bOn:3SZtO az, hogy ez a gyom. ,cs8ik 'ki,ur:61a,g szegerny emeerekre kusz,ik fol

IlL

Sorsok az ezredfordulon

Poor Attila tortbz.et.e
2000 . angusztus 14-e, h~tfQ reggel 9' ora. S2ieikesfehervar, Videoton Holding R:T. sze.me(yporta bejarata mellen Saubelf Bt. A Fejer Megyei Hfrtapban meghlrdetett muukalelhelDseg .ni,aU mentern ki ada. Het'e,1flvarunk a porta el~U~ amikor megerlkeziik a f6l1iQk. Bemegyunk az irodaJhe1ywS>egbe rneg~Ulunlk, A fonok.. ak,i cgy alaesony, .zonlijk ember, elmondia a mnnkefo Iyamatokat, annak vegl!cse,tt, valamint az 6 ely,ar,!:'l!:suk::lIt. S abban .aJlapodlmk meg, Ihogy masnap nyolc 6r4ra ugyanrnn gyUlekezii[l!!/k 6s a fmUmll1kat.erli]e~ Ik:io:s.zlasa u~an el.kierol.letjuik a. munlkiilf. Miisl1a'p f,egge. oyolc ora. Dil,en jowlnk. plusz ~arolll no..·A ton.5k, va~amb'lt egy lfiataJabb ferti. a H:iJrsa vezet be msnket a gy{ir,egysegin'~onmatikfl'i resrebe" Kiadja a mllmk,at.. valarnint az annak el vegz~ehez j.ar6 muntaeszkl)wket. NekHaltumk a

68 ll,~h)lbe kis.pthlZ~. wkm1ypeillztardj(i1 ,6rokaft Gaz.dago.kat SOHAl E nov6nyt kb. egy cvtmzede honositQttak es veteu,6k e~ a mag.ilat miUiamd szamra elore megforntolt .. S,lINa,S SZANDEKKAL"
a kisember ELPU8ZTtrASA.RA! A k j, v6dekel!esti I tePL-szaggatja, de len)lk,5d6se hasztelan, ugysnis csak a sza!"alit,a kulsejet szaggatjCll. t~pkedi" rgy ~jIra inspirt kap tis 3'11 !lal jobban" ketszeres erOY'1!; I hajt 'ki! A mego~das, ax volne, hal.gy6keili estf}11tepnet'ilkk~!
l

es

De az-meg mOS'ENEM ALLM6oUNK8ANt

IlI1Llnkiin!:lJk.

Meghosszabbioottmuanyag

szahl. partvisokkal

es

llomi6k'bJI a perosarrnararakar, valamint a. csoveket tisztf~juk. Kb .. 5-6 m~ter magassagban, Lent a sz3Jmf~6gtpe[tel Iisztitjuk, vallamiPI a gepekkel a padl6t fen.y,ezziik paseta

~cgilsegeve~,

109

nezi a, munka foll}'3sat. valarnint a tempot es a tnino1segel. M~n~: mOlilu:llj~, ezt a, csarnokot rna deluh'inig be kell hibadanul fejeznunk cs '!l1i,g csak egy porszem sern rnaradhat, csjllegnia-villogeia kell rnindennek, ITlIC:l1- mint megjegyzi - eillenkez:o esetben egy fi,Ue~lt sem f!zet! Ko.zben sokszor radiiI6t,e'lefon::1il. 11,01 hivja1k, ihol ,0 hiv valakit, .. Az ,egy;ik rnu!lkatarsam ,cgy tiiahdember (h,81jleJ;Jahm. de nem ~ru~'ta el mUl1Ikflifel"l/,etdtor, mert [IT! nt szomorn tapaszlal:nb6'1 mondja, NEM vette);: volna ~el).Mm1likfl man es ax e~~5hijU kt:t het atau (nlert csak eddig volt nI,Unka)a kovetlk.e:z6k:et tudtam meg rola: Po6r Attila ~97'2. 0.5. 07-~n Kenecsen sziiletett. - Ott is lakUl!m, 6 eves koromban jotm!:'!lik S :zekesfeh·~r\lal1l"a laksti, An,y.<im in, Fejcr rnegyeben, Dinnyesen ~akik, Ap~mis haj 16klalall1 meg ,e111li rne'!lt anyame a l'DIaz, az 0 neven van is. A flatalabbik

ronok

.at

- Mint emlitettcd, apad is 1113.jl,ekralllan, mit csinal, m!ib5~61? '0 - A Fater? A Sorhaz. 'n:erel1, az Omnika pres zoban M~l'Idenes. ()!)S7..eSOpO!l", felmos, segfr a raktarbas apakolasban, megaz ilaBdmeliisben. Megvan nekl a ph'ija legalebb, men penzben nem, hanem hun egy liter borban, hun ,egy stampedll pallnkfib.an fizetaek, Smud,gok ezek a Ull3Jjok, a szarukat is megennek, ha nern vohta bUdos!!! Dolgou:lItnak, de azt, hogy normalisan fize'lnf'lnek is, az mar NEM az '0 mufiijili.k~:'!! - An1ugy? Am6gy I[{)videlll, ~:omoren: SZAR! Vegeru.Ms! Arny!:limliloz rn, az,ap6somhoz, scm, az alberlet meg nagyon d.r~g~,

ugy!mgy nekem ott a he.lyem, ahol lobbe1 fi,ze'tll,et • ..meg iu lcsz a [eli, kt8 ken a. fejliink f6~le~1 bban bizok, hogy el ttl,do~ A majd menni vahilmellyik lt1iajorb~ V8,gy tanyara bC'Sieg'~tolU:~k.
allatgondozonak, takarftonak, Illlir~deWit megcsiJ1,~Uo'k! Csak valahogy eljek meg ebben anyagias villli.glhan!
'1 apszamba

kirakott 'bel1niln~et! IEgy osszeferuetetlen harphl. gyerekeit, a ri!;:l,t~l(lk meg legyenek ,IZ utc;irn!

e1dob'hu a

es

on l8ikasert

en
az

- Most hoi. laksz? - A Benke telepen, egy bokorban, V~1.1i gy ,el.eu~illl"sam. ~gy e " evvel idlosebb mi'lam. 6 t1l1'tmikamelkiirni. M.eg van ket fiam a Borornissza csatadnel, a~az az aposo.m.ekl1al vi1I.nlllak, o.k uevelik] -Mi~i1? - MCl't a blr6sligon nckilk 'iteltek ada, az utcan rnegsem ne\fe~hetem fel oketo ,eg)'SlleriJe:n elvettek t6li.ink, mert NEM tudtuk biZ:lositalli afelteteleket! - Uol, es 111Iit do I gQZJ.a I t'II t.akari'tasi [R1!iII~ka cI,o,tt'?' _ Egy. gazd'iIllal-voll~am '1Ilatgo,ndoM rmeg rnindenes, in nem messze egy mflljm'ir:lall" Aztan ket dvmg do~goz.tam itt a

Egy i'ndul6 nap
(~s rnegint felvirradt e,gy oj nap, 'egy oj h'ib\fWZ ~Ulagll reggel,
meJy egylmasl kti've'~i sabloi:iiJgy,~rwua:n,
'~'gymasl, nap

nap m;alll. IPosv.;]IlY .l.I.Ia,gonalik indul ez a reggel is . A relkel6 nap meg gyeren vetit, foltokban aU 3. kod csakugy,
IhogYalif1lidegsziiilaink;on

iU!

Vi,d'i'ben. a n1lU,3iill1ly!!!g frQccs.6I1H)be~. ott non'll1i! isan kerestern, csak eleg hajszas es faraszt6 volt a h~lr-om mnszak, ... Aztan alka~mi munkakat vallaltam, meg ha t,6ny1eg nincsen mist akkor, mint mamlpsiig egy niszoruh eseves, megyek k:uk;i~l'ii Billony eleg SOkSZQ'f r3:Slondok!

l-nyhe a levego,a szel sem moccan, mcgsargultlevelek t5wenyszcliu,en Ii1lulllal1'lJ3Ikle a fall"6l a kietlen, unott fOldre szemetnek, jlhogyan mi is hullunk, ernberek, oda! I'~smeglndul a kUlv,aimsli meHo:z,titte;k :om'\mkiveteu" elsZlllirkHh elere ..

.1 i ij

ill

budapest! iP'Elilceodui{b61 kaparjak ,elo magukat a szel;lInybol~ a mocsokbol., Negyen-oten bujnak ki hasalva, !k(ls:zv.a erolkodve a meg gyaszosabbul mocskosabb vi~agba, l!iIo~ n~p mint nap szenvednek. Mar kora hajli1a~ban n:ag)l volt a mozgas a feld alatd nyomo:rp,incekben.

Lepusztult

A hajnalban k:e16k mar lllegel6ztek
a ma-ra,d,ck k.esol1i ke'lo sorsrarsalkat

ak ik k,e&o cs:twgtIlntettek e~ a sZ'e:m~tyahii':lag &otet po klair, hogy belul vegr,e fe!JIy es szfnes lk.eplPe alaknljon
es ehhez segitsegiil a mumol1 hfvtiik el, a~ombaringalta oikd egy l~side~gt

De nem solkaig tartan az agYHibbadti.s.
es hamar kitisztult ,aJt elme, t!. OJ:ra eJjou a borzahnas tudat, hOlY j61Zafuill itt ebbena hazug, ~gazs.agi:a.hm, fel1elmes vwh:'i.gban. vannakl U De mar igyekeznek: egy emberre ket-hii"rO:rn szatyer es kotorasze bot jut, siemi kell, rnert triemsokara jQnnek a reggeli s:zelllels;wIIHt6k ,68 elviszik elloMlk az aznap,il betevQ falatot,

es

meg a p:&rforintra beva'ltou, lkitulrk~lt. modosabbak filtallkido'bolt tiveger, papfrt es fe~haJ.s:z;milha[6 bolrnit,
Megs:wk.ot~ termeszetesse valt v.a]['istlg,Os. l«'ip' ez rna Imar'! BudapesttO,llte.zrlve a tizenkileuc megye Ids- 'es lla.gyv~[-Qs~ib3n megtalfll:lhat6 aK6RKEP gyakotla~~SO'LLYEDESE!B Egy sznmoni VAL6SAG't Egy indulo nap ~

es teljesen

logy ideig huzm:!, VEGETALSZ. AZTAN EIL.TAPOSNAKH! ");) van munka, rnegyek. De leglnkabb NINeS! A Munkaugyi Kozpontban sern segit a kufYa! SEM vlhelyezkednil Ha nlcg nagy nehezen, magamt61 odamegyek njunkahelyre fetveeelre, p:r,6baIk()!ln:~, megnezik a szemeIyimet ~s M.tjiik a ~akhelye'[: HAILEKTALAN~ Maraj(,6t MUTATNAK~!'!! NE,I-n~.z ME LO'ZCTrEK ~' ETE!!! A N ugyot s6bJaj t. A fO~del nezi"
1.IJMON001"T MAR R6LUNK

- Nem.etorsugban S1.iHenem - kezd neki, - ~968-lbain, most r bmarban [ollHiUern be a 33 evemer. Apam lovasz volr, En is az lettem, Egy nennetorszagi fal:1l.1ballll evelkedrem, (lui n dolgoztam .lll1hu~Uar.gondo.W. Azt.in apam rneghalt es befuccsolt minden. Mi\l'ei' Anyam magyar volt (fehervari), hazajouunk. D'8 nem ugy sikenllr, ahogy terveztem, 1990-et frtunk ekkor. Nem mdtam beilleszkedni, ambali hamar megtanultam nl~gyaml. de ennek ellenere sem tudtam elhelyezkednil Elkezdrem inai. Anyam a szillei h3iZliba k,OItQWlt, eA is ott laktam, &uan megromlou kO:lJl.tinka viszony es kidobotr otlhonr,6H Mindegy. csaladi lIUg;y. Ha tudta rn volna, hogy a nyomorba j6volk. lde ... Legszjvesebben haza mennek Nemetbc. de. hOIll,:iii?'?? Nines oU: sc m,ar senkirn, semmhn, Es n1~bo~ Im,eW"llflek haza? Mikor meg cgy buszjegyre sines penzem'!! I' AnyHmho.z vissza mar nem I lchetek!!'! A Sz:6komna,l. dolgozram most n.emregen,m~nt (jlti.~"dft,6 Ikarb!:liotart6. Sear a helyzet: kuk~ok.. iivegezek... Gondolkodtam mar azon sokat, hogy hazarnegyek. De l1linck?:~ Csovezni oda is?! Nem szcgenynek .;11'1 a Vi~agn! Bamotis rl~L1!!'!Ha fires a zsebed K6DIS vagy: ALUL MARADSZ.

KlSS Janos hajll,ebal.an Szekest:ehervaron egy buszvar6ba f] tH. NadlJ"ogj'a zsebebe kotores ,egy. kis cetli (ijs~gpapirdarabQil vesz elo. Dohiil'l1yt sro:r bele, rnajd megsodorja es, rn.gy6jt
1

os

MrNDENKm

~!'

Frajt Istvan sorstiirtenete
A paden az 6jlszakai es a nappali suUhis" be~yc n~.U~U: gube'lii~6 S1cl,l.(yra~ sorakoznek. KoriUotte e,ldobalt, km.mh borospatackok, Fmjt Istvan haj,l,ekw.lan, szinle. _froes.og ~ IkisziQlga.l~atott:sag as a nyomor Duhet61~: A~'Ca elhl~! •. IZJ!rJ1aJl megfesztUnek, keze (l'k,i:)Wbe szorul, u,g~ a pad! uiml~Ja.'t , u~~ - Okadok to'li..i.k! A l-endorokto'i. akik an tehetnek velem, amihez kedviik szotryan, elzavarnek, ha az u'tc~n koldulok, s aleptalarusl rnegvernek es megaMmak! E:s azok a rnocsok 'e.mberek! Az! kfv.anom nekik is ISs a. vo~.t asszonyomaak, ahol csak j,ar, hogy verje meg ,tIl ;so:rsH! Ugy, ahogyan ~I:ligem! Vegez:t.ek ou, ahol en'! S tudljak meg. mi,~'yenaz, amik~1I"'az emhernek konyorogve KELL KOLDULNI. aka:r egy ruhes,

M~r,e hazfljlorrem. ez a sumet Ilmrva nejern fo,l,sz,edeu magalTha'k:e,gy Fl!!l'k6'l ,I hi!'izftmba!1 Na, ez mar ,ttibbvoh <it sokndl, felforrt bennem a DOH!'! EN doilgozom, ihajrok. mint @J m?d~a, ez a. r~bal]Jc meg unallmd.ba'll megcsal, Beglllruham! .N.dl mentem az asszonynak, csepelrem, liU)ttem-vtiglam, .~hol erte,m. De a Furk6 'is kaport: v3$,aI6vall esh~m nek], betortem azt a roha~~ fej'er!!! (Jgy hparUik oss;z.e. Egy eyet ka:~tSiIffi ~tHyos ~estl' Sertesert En mondoi'll, j.obb lett. volna

ill.

kivert 'kutY'liJiak! De azt "egallabb meg8aj,n.i~jak es Qda~emek neki valamit, men egy ti,Uat ~s aern tehet a sorsdrol, ISs all tcbbnre IFlezik IlIar." mi,"t A NYOMORBAN SZENVEDO

EMBERT!H Segedmunkas., kubikus vel tam, a jobbk:erese~ ~,i,a~t' 70a es evekben kino dclgeztam a ruszkiknal; Ukr:..tJIl~ban. Bogodcsall1y~bal1J. Nem birtarn a:z~ a keieti." kH~l~t. azt a

akkor ~nmd a il:.ett&t agyonntllL Egy folkaJ l,egaMbb jOlbban me.g lenn6k nyugodva. Nem sike-iiilt! Mire ki}oUel1r!HI sillliol az as.sz.ony mar elhollou, a ['liba:~ meg eladta.! 'I! Azota nem la~~~lIrn, d~ retlru~lem, mar Rem Sl.lvja a levegot! Vagy D,?OOLJON MEG! - :ny,ogi ki es rtllegh(izza a Iborosyveg,et1 ~ 0 tetr g~llyt~! S nek] meg az aUatna~ kosZijnhet,em~ hogy az utcan vagy?~H! Most mar a _KrfzisszaU6rn sines ke.gJwmW Mar messzlro~ e:II2'.a.v,lrI1ak. Mert iszokl H3Jt mh telletnek I~a~t?!. Ki.semmizeuen. hajlektabltliwl!B A jovomibeJi klll.-ltiisaJlI:n esl!ly~elenel a v'isszaeletre. Abb61 I§Jek. amir a
j

i<ukaban taMllok, meg ami( 'tiss:2'eik.oldiU~(!I,k

hideget, a m~nusz, 26 fokos hi,del?,ett, Uidogyunad~'s:~ Ikapf,atll, ba~'ottemn kete'V uUin., J6~ kere~te,m, on km.l. Inhon berendeztem a ~,akast. veuem b(itorokat.agyat, lll~egym11ist. ,'ulli. kene~t. Dolgoztarn tov.ahb iUh~n. . '. _ " AZitan egyszer -csak az Iilijs0igban ~.ilUa.rrll egy :hlil'dete:sl., Ihogy: ..Seg,~dm!!:n]ikasokat felvesznek nemerorszagi munkara ~z. - NDK-ba ..'; je]el!il~kel.lc.m,kirnentcm, ~u hagytam csapotpapo[, a~'jszQllIy~. lak~st jobb ~e( erde.keb~fl. A ~amma~ mentem ki, azzal a nyomoruk senklhiizlval. aki mara elfejejtette, hogy van egy apja. iOI kill" maradt a nemeteknel, az a h.ilt'lcidandog, pedig mIDmindent megtettem erte!

[~~r,.szaros fo~intb6J!' KESZ!' Ehe:rek. a padQI1 vagy ,~z , crd{}kbe~l alszom .... ~Iye!'illkor mar a kllJ:ty.a sem ,kopj 'e az Crlf'lberL! Inkabb a s~lka.d~k smMIfiI meglQkJaek isaa emberen
pgyec dogolj Illar meg! Hat wgen! - iissza. ki az uveghoJ az l!Iol~6 kOr1yot. Ide erkeztem 54 evesen:r

.115

Feljegyzesek

Ko"V,acs.iozsejr6i

. 'I 'II. tcan - '" Ennlrol1ldom: mail' nappal rus f"e, 'Cr., ~z. 'UCnll lenni! . A " m~hkm"" gubenUAs ki6we[1l majdnem lIlegfojto~tll!k s'U.hallc

tthlh!"nnek meg a nyomorult, kiszolgalrerou ernberekkel, Azez VELONKr!! - mondja a szomoni tapaslJalataml Kovacs J67;sef 40 ,6ves" feh6rv~ri
Uyen es hasonlo esetek hi;U lektal~al1.
Az ernberi Ikti,z'6ny 0S durva elOi~:eletek .kOz.lporkel'l~ ~.udulnak lI1'a!llk,a hajlebalanokra nap mint nap! J6" persze uern ~li.liitom[be magunkat peldaerteku feddhe~edenl1ek. de ha Inmril!yen ,iutottunk; nyomorult, emberhez nem me~~6 koldusbotra

borfejli:e'k. fenyes nappal az utcanl Csak u2Y! Semmi okokozat [i'u~lkm'! .. I1yen bellolndzsungel,e~kunatkoz6 bunk6j,ajb61.Qss7je.v~~uv616dottt banda. 15-16-]7 evesek ~ehe~nek! Belern lkijtouek. a'llao, megfe!1yegcUel egy piU,ang6 kessel. bogy hrizzarn el ~ rongyos, mert elva,gjlak ~ nyaka~n. Azt m?nd~a~" og?' ~~ ~ ~ h telepuk, az 0 ~eJtHeUik M ne ~"Om~sam kepe1t~crt kmYIrl~ak. a
Au~6lkat tornek hajnal,onta. piillcekiliQI ~e\lle:rlk ,I} lakato1at~ ,aztam visznek, amin csak eme,k: ker;6kpliirt, meg am'! mo~ltha~o. Re,t~egnek itt sokal:1J to.l,t~~dUa meg. kihi~jak .f),

m~

ne ,~lasznailjak ezt ki j6 ELETn1inoscgben e,lo> mas ARSADALMI Iko,rijkbe tartozo ernherekl NE ALAzl'.ANAK .ES VESSENI!K MEG M[NKEl'" en is 2,0 evet lisztesseggel ledolgoztam, es az akkorl tarsadalom ~eflnelo es
rcndszer ATKA. hogy az utcara keruhem, es hogy ~lyel] 0

hasznos egyene voharnll! Az a SO'tS, es a mostani sz{')m'ngal[os.

r,endoroket. cs~k
vannak

ll1!egejlllye-ejn~ez~k

o_~et, m,ivel .~~s!~or~~ak ~s
bandIt

szmelk., nem tudnak .f:. !G .. megmon d .orn nmga!1il1it'i.." 5~_ak ... hajlekt'~la'u kinYllffantoU dyelfl tobbel! Rajl:Utilk 6lik ki a vadaUat
H~:l

vehik mit cSU!'l~Un~" En ;.'~ ";;;"'h..(:r"'.o:: ',' mar 7-8 ~·t J .., . rc;: .. <t ron . mocskos

Ha ne:111
..

itt velt a L<limbaci!mt N,e,g)' eve, A 'ak61e.1.e:pen ejlJ el eg.~ paden :dudt,. mikor egy ~7 eves vaka:r,e:k eigit ~Cr1m,5~e. ~'I A sodort neki egyet 'onzetlen:iJI! '!! MaJ d 8Z a kis geCl - haU.J8
kifejoe:resekefpen :s~lrt!gda~ta af,ej~t" Ott halt meg. _,
8ml.kor

Qsztoneiket'!

a vlzen fdnnmaradni! Munkat mostanaban NEM kapok ,egy.lilta1aro!!!A rossebb se tOf.odik velunk) hog)' Inibo~. lIlogyan ELONK~ Vagy EUJNK"':E, I~ALUNK-E. A blid!os nyavalya SE! MIT TEHE1rEK? Minden hajnali kukaliirnes~61 ott v~I.g'yok!Uyenkor vannak a legJiobh fogasok. plaine h6tvegen:
kepfeleillseg !lZOmbal. vasarnap hajnalban.

\rt6kii. penzbol

hajna~b3lfl UlI.a,It61:: meg'! , . Az~in ott VO~~a Szilagyi Jozsi, az 1S a paden aludt,
,8

Azert megyek hsjnalban, mert nnppal mar annyi a gubelial6. mint a fefll,e! Ilyenkor gyOjtOk. he mhancmii.l, cipot, elelmet, Hvegeit meg szines papfrt: a M(~H-mH atveszikl S foriatert kwl6jat!

diszk6b61

jottek

hsza a fiatalok, csak u~gy 111000100,11

Nella reggel elnezern az embereker, ahogyan siemek a Ilwgr~Ik~llhelyiikre. S akkor a nosztals;ia kap e1. Eszembe jut,
II ~gy par eve mi.dlo,n Iki nem dobtak a lak3son!lb6~.
IIgyan{gy minden reggel, normalisan uumkahelyemre dolgozni '! ha ragOlildoiok, I'", y 118.nm'Jiylll, stresszes, tehetetlen allspot,

agyonrugdaltek!

Ott ~akoak ko:zvenen~~;de senki. a k.~,~a se haUoitt sernmit, senki nern ~~toU sernrmt az ou~ak6k kozu]! A boncole orvos meg azt irta roe a :zar6je]en~es6~e. hog~, r,'~ vegzen vele!! '! HAl ell nem vagyok 0(\1'05, dea rakba ~eszak1ill.d~ lcpe, a miija, a Uideje. El~oll"ruk,al. ORa es sze~ van a

en

is

Es

mentem a mmdig elkap

verve
JY

a

pofiij a! Csak

,~ HOLYE

~M

I~t~~ h~~ ....

.agyonvenekJ Csak az orvos e~sik<U.~a e~eszet! fo:mdoUls, ~ 8 Y koszos csovessel! MegDOGLOTT, habl ~S®e[l. A.N~Y~" KEsZ, VIHETIK a kremat6'riumba, elh.i.zeini, Azta!ll alar egy fertoztitl: dogot, NEVTELENtn. elkaparjak! !.'!

lizerszer pr6MJm:am .m~r! De KITO'RNI E NYOMORULT I [tn]'oL NEM TlJDTAMW Egyre "osszubb minden! I ijutni A SODR:OOASBOL csak rnegfelelf .ftroyagi hiiltt.errel iI'iIlehlle. De ez meg a jelenlegi iursadalmi rendszerunkben l'ununkra TALAN EGY SOHA V[SSZA HEM TER6 , I OMKEPNEK TUNIK!!!

Ell) a ho/tak k6'l1 (a k:riptalakb)
Szeptember vi:geaz OSZ kezdete. Ehnenl egy s~empmaAtas['llaU." nyar.

az ·051: kezd bekoszonteni mar.
Al:nUi.1:iI em-' ido

a tet amibe

rnssz belegcudolni

ill A buszpalyaudvarra h~z6dulnl, de ott se hagytak beken! A ~landea n -pi s:zk,3!tak es elza V3 rtak a ron djorijk, A rQm.~lk meg l az uto~&6 fiHeremho~ is kiforgattak, Mit: tehetsem? Mentem a hfd ala, A. rohadt he~szentsegit" hal ott sem volt 11,yug~om. az o.nk;orunanyz:at ELZA VAR'if! Gondold d. !logy a hJd~U)l jartam dollgozl.rtli) cldiger voll~~m. gy epito~pl}Jfitelephelyenl A e
g6:rle ft1Ube jutou, hogyesoves vagyok. Szo neUdill lk:irU.~oU, Ugy~ahrOgy adtam magamra, nem aID'. I:TlrbU most - csapja hlhra a kosztel csomokbaa ,al~6 haj.oitA pC]t.alkbarn
Inog.d!()'[~II11.

viszontalgsBlgain~k

lkil~'eU embernekl

A t,eme~Q:csendes,

Csak a k.5zeli Qr$ziig6~ forgalil'lla s;zfiro.dik be ide. A sfmk s.oliba'natHnak." n.ehanyr8! datnok 11I1ad.a'rkf!lk sziiJIIllak, Ggy oiSszedo~t> ellhalny.agoU slrbe, l1'fJJe~y Inegilli,esedetl). a l1iaj,Mt]l:al,an G,~mlie ~elepede!n. A sirb61 ,elY' sokeves fa nott ki es kij.rijUe magr61 ~elt bokrok, flJ,:nogaz,. earack, gyom,. moha, .. Sl~ttman6b3l1l1'l I,ev·o ibetons~r.~dig olvashat6 11111£'11 es .MJ s,~rjobb szeMn egy Ii~gi•ei~~irgult. el ':aklllt fenykep. . De l'iI'Iii.f aem a kepen ~ith3t6 szem61y nyugsz~k ott" o lillitrregelll a. fo~d.ben el~oI1i1l1.ott~ A kr~lptaujl.ak6jla egy elo ember. kit a sors es azelet rnegvert. Fe:~,eve, hogy ide k'enyszel~ijll~az th· eus6:giz.e:1JI:vil~arruysZ)erel.o~ ki meglti[1 abr5z.a:m:al kez;d ncki: _ .1959. augu:szJl:usl'-en sz;i,iletlell1Jii. Most tmw:[~e.11l1 IDe a. 42~t Bludapeste~ a F6val"Osi Villamos~pari M{I;-veknel do.,~g;()~tal1lil ~I, ev'e~) majd a Petoifi Giltlllniziumb.a!fl lettem .a1t'a~aj'i,Q)s
l

Ez volt!

NCI1I

volt

Iffia~ I'eheto~eg. A

~ak6te:!ep

szedtern ossze roMlklQ.t,azokban jartam es j4rok a mal napig is, '.Munkat most ~gy [ISm. ko:J!J]ot '~ iEgyfiJI~:aI.an !!'~ A. hfd alii vissza nem rn.etrue;~:te:lfn, mertaz a rohadt ,OnkO.rIl1!aimyn:u !rac:sokai~csilla~hl!~cU 68 lezaratra a llllfd belsejel:. Az UlC~:I"I em n alhatok a padon, men ugy jarok, mint a esoves B. Pista, azt is vi~lii.gos nfltppal agyol]J[i,m!tiuekai:lmdban a padou n Berkocsis l~,tca'b\all. kukaibol te'ln'e~olbefil:. li-gy akadtem erre a rmcgfiresedett krlii~Hira. A CemetocS'Os.z vaJ:gy rendesz rus mal" loibhosz(jlr elzavart eleinte, de l~u'<l. hogy en neru olyan v.ag)lok. Kodorcgtam
til.

He.9!egJtek a sfrok refDide.~estSlbe~ Ita a hozzatan;ozdk megbJzn:ak.gyornh'i.l.ok~ k..aptilok, 6rUozok .. OUlllan po~yog p!Eir fil Mr. EnnyL Ern tisz;t,eienbe.n tartom a temet5i rend!et! Nem

az a ke[ rnocsok vand~1 lkmtlk. akik a m;lll~ko:r HHdontoge~tek;] sfremh~:ke..ket" analmukbanl Fe~eve vegyok ln, marc~u.s 6ta.Ugy nez ki, Ifllo.5~11Ilt'irmegleszek, Hordtam le hungarecells, szsvacsokaa, m'MkaJ~, Siji;~et van lenni
Meggyt'ljlt~'JIm1 ~erniU'la gyeuyat, 13iZ!ttin elolvasgatok., ... [B,evaUom,

tl,gy.

111 int

karban tartd. Lehtl.zram!:lJZltan

paJ 'evet a Posta fi:eJdoig{)flO

U7.ernineL

munk~s5zil~!6, ahol evekig 1.~lklt8m~i~ az ulc~fa kerultem, ~gaJz, volsam egy rov~di:dle~g az li:tmetne,U haj,l~baJlan sziUo[l, de kiloptak rendsz.erese~,,, EgYIDb~" IS 'ki,~osztj!)ja csoves~ Az alanam a~v6 ellopta a cipom, 3"m~3Jm. hare rneliilt az li.gY'I.k6n. o~dokles meat a ~alk_ar6e.rtstb.. Nem sokaig bfrtaml
Artam Illeg'!izflnit a

alan, de f61lek a 'tHtO~: illveszdem-e iu fagy.iis n6lkiiJ? A biimwttudjal Ha enyhelesz, aklor Ilah1n, De ha kell~ny Ilesi? Ha megerem a tavaser, mas Ihajiek fele nezek. Dc hogy hot meg nem.llll'ldo.ll1 .. , f.~:kese:red!et~.bizonyralan, szomoni szemekkel a semmi
meg ninea unnyira hideg a told
I<Ivolha

li'!!e:lJett ..

lJ9,

Ezt n10ndja Toth Sandor
Tavaly meg el tudtam menoi dolgoznl, hogy ~e~yen egy kis per.lzem .. De most az n.(il!.~n?' SEMM~ LEI-rnETOSEGEM ,IZ e.lhslyeztedesre hajllttti!llan, kesereg T6th Sandor szek.esfe'herv,itri
tif'gOIlC.liS

Hercz uisz16 sorstortenete
I. reSZ
E~:s.zakada hur~!A haj k~ktahm volt szoba.fes~O, mazolo 5S eves, I ercz Laszlo ferretmesen koplk.odni,. dolM.16zl[Ij ~ez.dT A mOCSkQiS ~olldt1ln 01. Uroisd liligaszat. ,:} borosuveget kezeoon tartja .. S. szj,~jia az el1'IDberekJ~t, a begyepesedett eloUelet:e~et Azokat.,aki.k most megvetikes l,emez~1\;, otl"!! S az iranyfto' nagyUrakat~ aki]; e IvagUi k el!6tte ajuv6tr - AI11i'g tudtarn, dolgoztam _. muratja k~t munkiiskeze(, visszeres, (i szlkos bilbaiL - De feste kt)zben ~eestem az uUva[IDyr61. ~992-t: [rH.!1Inkalkkor. Comb!1'yaklor~Sen::l len, e:ll[o!1 m<5gybQrdam~ s kiv~tt~k. a j'ob!b vesem, 10 mete." zuhanram a semmibe, jobb leu volna akkor MEGDOOLENI. most legalabb miir Hem .kene~e db'fu,e' a 'rohad~ el.etL=..e' s~nvedinilW De ha egyszer a Son) eletben hagyQu. mi:ert NEM
ELHETEK? ,67%-08- rokklllililt vagyok, h avonta ) 3.280 fori.lilitOl k<lipok (~Ije" abbol meg az, akl ,eflgem iekop mostan, ,~IjenIilleg albb61 mini. En; jobban. Mit tervezzek <tjov6mre? SEMM~T!' Soha nem csaitam, nem loptam, IDem hazudtam, uzert vag}l\ok a. moc~"()kb!:l!n. kddiskent, I'IT~'!! Ti sztess~ge.'ij:en
II,/,1I!Ilc~n

. Voltarn portas, dolgoztaen rakit;;lliban. vo ham

eJijel'i or .•. T.al',go,ncas rakod6kent evef!lPersze az nem ebben a rendszerben volt! Most SE munkam, SE penzern, SE takasom, SE megelheresem, SE S'EM'MW!!! Ncgyedik eve mal·, hogy a Krlzis S:diH6 es ez utca k6z5t1 tengod5k. De nem csak en, meg mi ha:jrnektal~nok "Vcgeh1lunk Igy. Harlem ~alom az[ a sok n,ata~ ,IltUastabrnt a MUln1iihilgyi Kozpontbae, nlleg azt a sok 4050-es korosztdlyt kallodni munka nelkiU. le~min~mum al~u'n! Borzaszto, hova. juuaUak ezt az Orsz1igo:I:!:!! En is mal" 55 eves
vagyok! SE KQLLOK! -DE.. hogy Imib61 tartom. el maJjd magam veinsegelure. mert az aUamt6l SEMMIT NEM VARtIATOK!!~ S hogy Illl lesz, 6s mioo'~ ELEK MEG MA. HOc.NAP AZUTAN?!...

6s egy helyelhl ~eh(lz;lam 28

sEuovA

ts

ROSSZ BELEGONDOLNIB!

vagyok.

Ordfr es fohaszkodik magidm~ ,kiv,etko~e a Sorshoz; - Vegezze I1lnimil ott, ,aho,1 el1J most vagyOik. a Tijry.~lIilyailkOlE6 MunkflsgyiHmsok!!!' VAij,anaik fllldonmfGl Senkive, Nyomel'uIIU:liJ.ikik ezt mlWvel'tek Velenl. "Vel,ullilk.! !'!I

1.2,1.

Hercz LtiszJ6 sorstortenete II. res:
Budapest, 2001. ll'Uljus 22. KelIDd deleloU 9 ora. A Kalvin
(,!SriflJuljo,lir6b61 jovok fel. Nagy a forgflitag. szembe jon velem

J61 Ililcija ezt a Ibandacsahid ".vajdaj~"', hogy a gy,erekeket meg kell tan;it.3fti a szakma fortelyaea, eppen ezert idosebb

harem BKV ellener, gunyosan neznek, majd FelvaUli6~ haladlil3k ~I melletrem, M6g viss,Z8nezfI1Lek uranam, nevetvel H5mpo]ygfi nepek, ijmlik a Uosz pesd huUam. a keveredett ne.pek Ikozonyos; ehlpro, ,e!fdektclcll srcok, A
vmamoses[rollmeg.~IU6kbaf! mmdenilu szanaszer,
el,vegymve. eszrevetlendt, ravaszul beleolvadvan a Njrneglbe nm!ir 'k1forrott, s71lkmat tanuh ,~s rol vaj ereUs6gjt tete ci g:\inypurd~,k; ~U- ],5 6vesek. de vannak 'fitlitalla:bb zsebes mesterek is a1kik most a dlelclcUii mnszsket vegzi,k!

nlajd ha mill" uilestek a 11'les.[erv~zsgal1i. belephemek az E~C:lbe ornai116an'!S 6:k merrnek lopni nek lk, bUlluede nf m ... Ahog_y tgy szem.]e~odom ez elszabadult fijvii:rosi
blil"s.aik mel!h::uiniis]kodnak,

atmoszfer4bHIl.,

egy

viUanYQS&lop[!aJroeg,~mva

eppen

a

KiH\limJ tid aluljar6 ,lepcsofokllw,t massZ3. meg kesobbi interjuallanyom: Iercz Lasz116, 5S eves cso-l.~Jlko" Egy koszos micisapka v:ana fejle:be irruilzval~ Q'Sl.
g()I!1i1:1!oza.~:bln ,s.zalk~Ha:[ vmsd, a bajusza rCzsall"ga a !:i1i'iko,tlm61. akarcsak ,a :haja,. arnely ki,(,6g a !111d aldl, Pe1UII e.gy kimmJstli(Ul. megkopott, ,szar:ke zako, az aWja mar rojltodz.ik, alul meg 'egy ugyancsak kopon .mt1nkasfe~e nadlra,g. J~ran nehezkes e,:!'s huzza. fuindket 1.libat. CSOoS2;Qg. Milndlket kezebee hamill

.R!!i!ha'latllik lOO%-osau szerzett javek, ma~ dlvatu, jobbneljoblh cueeok. Q,k, mar onaU6an, szcmJe.nyesztorUilzsebeinek a tomegben buszon, trolin, ",maITlJDSoR. a1ul~i:'Jr6kba specialliz~U6dn~k! Hs ha lIiletan eszre is veszik 6ke.t:, !lliiJlIr bottal ~jthe~H(:a nyomnkat! A lbe6pru~:eJ[[, szintell'llkikep:z.eu uirsai.k fel.os:uva. beoszeva ~nllilak" Egy m~lndi.g mogoueugy;, hogy a ceecot hcitraadjla az, akia ~opast vegm.hajlrt:j,a. kereket old. Vag)' fordttva: a hals6 old kereket, es ha ,3. ]op6t tenen is erik. mar nem tailtUm':k nala semsnit, Kulcsnek a]citzotrl:,

szatyor, a !tel elsoben hosszu.g;ubernI6 bot kandlika clo, S.~"ijaJball'cig~retm csatka, de !leln ego. nines. meggyujtv~. EI,e
kHs.Z!on:uk neki, majd s'egJtem cipelni a :SZllIItyr,ait. Lassan haladunk, nc'hezkesen csoszog. Tllzet ker tOl!em, ,HZ
megyek,

es

hajQW at cigarettacsutkava], Kooben padokat serjazom, majdnem mindegyiken 'ulndL - Hoy' mj~nk le? - fo:rdiu]Qk fde.
{()Ie

ongyujt6, Muw,a

~'11

a

- lde nel - donnogi
-

:f!:l6I,y reces hangjan,

- Itit ~sz

ele~~

pengeeles kesekkel, borotva pengevel tti'hlDcgkozlekaies.i eszkQW kon Il,agy tOmegbeTl 'Mt izsaik.okb6'l. tt~k~kb6~ ~op'nak!A;z, oldalviselte task~k vaUpanr],at vagjak el
es le,
8!. 7_ajOS,

milpadru6s:zea:o..

vcs~.:.ely!'- j'egyzi meg hauirozouan.

tomegben ,esz,r,evedenUI tunnek el vele e;gerulat

AUand6a n belem k.otnek ugy unalmlllll!cban. - Hat ezaz! - er6slu~em l:J!e:g. - RMza~l~alJ!ca csovesekre, csek ugy ...
" 'I" . _

Tovabb megyilnlk. ezek a gerly6Ik:!"! ! Csak

nyerve,
Egy forgalmasabb meg;!lH6.ban vannak Regyelll-O~l'rl beep~tve. Mind,IID embemek megvan it Il'llga sz.e..r;cpkore.Egy figyel, es feldell"~~. a m.&sik b~z!rrosILJ3III terepet, a harrnarllk fedez, a negyedik 11leg lele:p a cuccat. Lancszeru, megszervezett mlJl["Iika!Ha 'ilendor ~eueli1ieri vag)" el j,s ikapja, csak meg-

_

megejn:yezi otet. mert me"g a legtblibje hiszen meg 14 eves sines!

nem biintetbeto.,

- T~d!om, 't8(paszta'ltl.ml mali a bOlromon az agressziv km.ekecU;sukel, rIi1eg,al.€izHsukat, iph'ime i.n P,es'~en:! RAm nez, P:~j,cv,el b6~inf. Ahogy visszapUlamok f,8, akkor veszem csak esz!Fe, hogy a lIiIyatal1J egeszen az ,ai Hii.ig,. sot az arca{l is, c,salk,azu mar eltakarja ,es belrlotte a szak'lll!a, foszlwk, hamlik ~e a bQn~. Egeszeben ¥~hr'eaz. egesz nyak1i) es i)li~ogy
jcbean s.:remijgyre 'V,eUCl1Ilil k.ezfej6~. mmdenun

loszlanyokban

ham lou: a bOI"'fles 'vo:r'os volt.

122

123

MegaU, a zsebebe kotor es ;IZ ,eiszhQU dg.3i1"euacsutka parazsen egy hosszu c ikbe gY'ujlt r,il. Megkohogteti a filst.

A karat lanul kerdezern:
- Beteges mostanaban, bat yam? - Az! Megette a rosseb az egesz, ,6ie:te't - Beszedc kfi~ben

- Ez esalas 81, dohanyipar In''esze'l',ol~ hogy ekkora .sz:urot tesznek r'! Hiszen ha a SZUIII"o, harornnegyed resze l11Jeg dohiirmY!:l!.1 "'"0I na megtolt ve es ,e.I.eg I~ennle~- 2: centi s szu rO lis r~!

kiveszi a csikket, de kr~kog. Neh!&z a !eg~SJe. mag-megell. A kutya tudja, mi ,al, rosseb THe-vel kezel tek, de mar
ki,gy6,gyllJltam~leillet. hogy megint kitiiJjllJll,c, inn K alszom az

._ Hat kit nem csalnak rna l1I'uir.B~:tya? - veszem at. a szdt, - Hal m~ mar mi,ndecnk~ kitol velunk, kisernberekkel, & on c sa pnak be, .aho~ csak tudnak!'
- Most hoi. allsz'ik? - ,elrdekI6dom.
relt borosuveget emel ki az egyik sza't),!ralb-61"felem tarrj.a~ 'majd 3 is jol meghlil~. alig rnarad negyedig

utcan, most malf J6 az ido, de ejszak~, azert meg h~\I'6s van,

Egy

biztos mcgilii'ltel1l1. A telcn is k,ijhO,~elm. Majd eilrll,gom! . - Regen. - nem talalkoztunk, Ba~yal1il!' Me.~e,lJen. mi van magaval,,]' -athatod. esek doglodiok, doglodok, esak mar arm v,'rQk.

rnikorlesz rna;r ennek a pokol eletemnek vege!- dnhosen kfip~ ki ,;;I csikker, majd szeme megnedvesedsk, szakadt zakoja ujjaba tOrli. Az OUoi utOin niiIJegyunk... _ - EI faradtanl - ul ~e,egy jci,nl,as:rege~yre. szatyrait lerakva, - O~jiil1t akkor .abb~ a llleg.~U6ba.! - mutarok egy _par lepesnyire I.evo megitn6 felc. Odamegyunk, letelepsznnk ,3

egy-kG!t kOliity az aijil.n. - A. Bakats rerffiiol elzavartak, ALlan kiteleltern a Blla!ulID~ meg ::I Nyug~'tiban. csek azt is ou hagylam. meet bemz,'\leg 3:Z a sok teru n6p! Milndcnfile tolvajek, ko:tekedok meg a. tobbi " 7,~tklat,6k. akik abban lelik ijifa·.mli~e:l. li1a tl4m1~j,ata. nyomorult
csoveseket, Szedtem ossze szivacsor, meg mhtikat, hAL nem kilopt:8ka. fejem aI61" ,Ilil~g alludram1 Most a I!(;§Jvil1l teri aluljaroban van a Uigl.rum. most mar egy h6u!;)pjla. A BKV-nek egy haszl1la~a;ton ikfwl:i raktarlhelyi.iSegeben. BI6ttenil h,irom fi<JIlaJ csoves bl1zta meg OU JliIagat A.zo\klalla~fak azt41iil1 maguknak jobb vaekot valahol. - Tudo rn - b6Hmonam. - Ismerrem oket. - Az a hfr jlarjla,. hogy I.e vannak lakatolva itt a kulak "estell.
lalfil

fE5l:n padra,

,A

vHlannos,ra

Y,iilD',6emberek

elhessennek

j,tive!lemnkre es tisztes tavolbol, ello~t,cletes:en. oldals:zogboll neznek rank. ahogy a csovesekre sliok<is. - Gyujits~mk ri •. P:oela nr'! - ijtogd h.~tba ,az emlberem. Majd a zakoja zsebeibe kl.1lakod~lk es egy llj' agpapl!rlba haJtog.atott csikkeket csomagol ki, - Van nekem dohanyorn - szo~ok 'en. - C~ak papfr ken! sz6ldk. fejlbi,c(.-e:ntesseL _ - Hat ~'U: van a papfr t6p ti. Ikel egyforma darabot az iijsagpap,(rb61" Csikkeket bo[l~ottallll es megszortam dohannyal. MegsodCl>l1am ketrot ,lls fele llyujtottam. - Gyujts :r,a ~e is. - tolta felem .az egyruk szt'ila~., Rtlgyujl~oUll.nk, Maga ehS nezeu megtijrt .~br;il.zaual, ,6,s pofek.elt. Ahog~ el>

azert val,fll'tnwll'?

Hosszan fnja ki a :l\istot. - Nem :mmnJdlegyik van. l:e.zArvar De ,ahaM.ban a. lboll~oknlU, meg

fogytak a nepek a mega1l6 k,oriil,. f(jrn'Ur es osszeszedre a esikkeket, Majd vlsszault meiMm. H~rk:len fe:~hijrtlUIt. Em'
flistszurooc m utatott,

lakatomjak Iel Mik,or mwt talalok - vakarja meg' bozontos szakallliiit - Van d,gy. 'ogy egy hetig megyek I az1an nem talalok moist, csak g,zii:r:az kenyeret, De varilllgy. hogy tabUok hetetes tlvegeker, rulhikam .. De az nagyon ritkal Hat annyi itt ,HI, kuk3ib6l omnaga. fen n tal1:o". mli nt ,aJ rossebl IHa .en erek oda e~6bb. akkoe.; De van ILIgy. hogy m6g 'Ott. amikor m~r kU!kazo~ odajonnek
csovesek es elveszik :.Ii ta~~Utdolgokat, sot meg is vernek, ha mas tentleten kotofilswk .. Vol~ mir ra ~)lHda, hogy ,0100 menliink egy csovessel egy nagykabatert.

az llzletek dotti hull~adektaroJ6k~t

ill
a Sl!egenYf~bbk,eriilete'k'ben: a 8.,. 9". 'I0.. keruletekben ~8 k.ukaharc. meg tCllHethar"C rnegy a guiberaJ6k ko,zott, 'h.<'it akkor mi mehet a m6dosabb kertUetek.ben! - Arra nem :szolk,,(lU. meolli Ik.uka.zni? - Ezea a, kOofny6ken szoktam, ez a par lIIt:ca a raszortom, de m=:g van, arnikor ~U is ooa.jolllJllek es a szatyrombol vagy a kezembol veszlk kia mar kiitlJ.lrkih, 1:'II8swMhato holmi't~ De m.ajdnem 1.1i'Ii,ndwg mege:l.o:Zfl'ek! - kopkodni kezd. -Ped~g 11t1.3:f kora reggel fo'gom a szatyraimar es elindll!Jlo,lk.de eeekkel a rossz hibairmma~ meg ow nem tudok menru., Csak hu znm magam, - 'Fdwnt uekeer, allfli,k.or jlotUlnk. hogy huzza a I~bait! It. mui~ko[ m6g nem panaszkcdett n1juk! - Nero'! Most az idei '[e~en ipedig viszoaylag enyhe volt, nem kellett tobb. csak p~r fokos mfnusz, .a:z.tanl,e is fagytak a I.abujj~im. - Lefagytek? Azta hetszentsegwt! - Mind ,~ k.ef 1abal11r611 a nagyILti~Iam.meg a k.o21c'p<so, a ba~r61 meg a kisujjarn is - majd e'l kezdte le'tu:1zni a kitaposott kaluesmjait es 32 azonostraatatlan rongyokba CSaV8Ji{ ~,abair6,J elkezdte lefejterri a ik()iSZlt61 o<ss.zcrilligadt csom6kat. Irtdzatos SlJur6s~ h~nytat6 buz csapta meg az orrom, W1intha. 'egy ,e.lhuU01t liUaJd te~,emelkke~ reli, fe.ny.·tou do,gk(i,tJb6J ar,adlt votna ki T A megalloban 1S tavoh"a mennek faillyar ·nnto[1f.aJ ,0JZ arcukon, - lJi;t vamil'!- 11Iij,rgi dtibijsen, ISs mtltatja a Iefagyott lujljai he.lyet eSflI rohado la.bfeje~j flt"tle1y'en nyuz;s.ogtek .8, kukacok! A me,gaU6ban v.:}rak.o.z.6kat e~kap~a a borzadaly, n.elianyan eI hi mentek sUrgosen meg a kornyekunkrolis, bcvallom, engem ls k~leltl hideg, rnert Hye.n iszonyetos es borzalmas dolgol. tl1eg c!etemben nem hlt~flm! Lcgfdj,ebb a. n..asod~kvi.M:gh~om ,a.L~rt1:i rossz Mgienliai es felit.{izojdrvanyari idJosza.kaba:n bittam ebhez hasonMt k~eken!!.! De hogy ,i:li 2 W. szazadban at elorehalladlott k:oll'lJm'k.b8in~2001-ben. in vannak a M,borns 'k5riUmenyek eleven peldii, a letaszftottak, az; e'lfel.edett e~ok
Meg
kij,t6'[JIL

TO.RTENIK TARSADALMUNK WcsuU¥edt re'legl:5ve~!!T
Hercz .La.Sz~6 foWY'laUa:

llS robad6 ~~bfeJet es a. rajtuk ~bal6 kobtcokat azoknak k:e~ene ~atrn~, akllk mavel!~ek ezt vele, ·ve~Ok! Hog)' Jas:si:1Jkmeg H1TiHLESIEN. hovii jutti:liW~lJt emberekst, mHyen. 'm~lyre. mil yen sorsra, l11eJk'kora szakadekba!!~!De a legnagyobb, Ibomdnlasan sajlnal.aJtos. hogy ngysemERJDEKELNE ~~etl' hiszen E:GYAt TALAN Hem ERDEKU OKET, M~

mNY~

- A'l. a mbadt orvos meg, amik.or !Iefertodenitette a Mien, humorkodva .3JZ{ mondta, hogy nemsokara ILlgy ki fOog lek'~lyes~dni., hogy b1!ledog}ijk a fajdalombal'rl .A rohadt kurva anyjat, hat OliVOS az [(y.en. egeszsegiigyi ellatas ez1!!:! Az anyjuk picsija! Tavasszal, mikor e'lm.entem Ikezel~sre. meg egy szarhazi n.over: mo:ndta hog)' 'egy hOirgaszversenyt megnyerheulek. annyi kuik.ac zaba~jla a liilbamat!. - ~s nem tudnak vele csi~.i'lni semmit? - k'~fde.zklD1.cUu15vea. ' halloarak uta'l1. - B efektettek a b6rgyogyaszatT,a par napra~ kOto~ek liIeg valam it rnah il:iIa[u!k, meg gy6gys.Z!e:l"leketadtak~ kenoccs.e lis kefl~clk. de nem ~Ul.szllalt! fIT" v811l,faJ" ,6ger:. H.iz.et es Ilile.m tudok mit csim'i.llfli] Csak DOGLENEK mar megm Ha oem v6:m1k beszarva a. ha~:tUt61,. mar hazavagtam volna magam! Inkibb a sorsra b(Z(H'n.'! De bat esak szenvede.k. mint egy anat. M:i6rt? MrERT NEM VEGEZ MA._R VELEM?! MIERT. MIERT. MIERY NEM1!:!! - ordCtv,i'I szitkoz6dlka. duh hevetdl, - .De nIDal ro,e,1iJJl csak a ~abam. hanem az 'e.gesz tsstem clvisdheret~elflfm viszket, A nyemor jutalmat Q'ssreszedrerll'l CUrt·8 mocskos utciin. valahol., - Amugy kap meg valami segely~? - A fe~let! Januar 30-cam leja:rt ke:[ e'v. ugybogy szart sell'! ad nekem mar az OSZI. meg a l'B sel M,'rfem 6ve ab!I:J6~ 6Jek. all11it a huUade.ktamE6kba:n. meg ,az urea.n mlalok! A 001'118.rosbol ehj ztek a r'i.'llndorok. mar-ott nem ko l.dliU ~~latok! Akkor
l,

a

meg hova meflljdk?

!,

.ll2 A Illlalh4n csak az a. sok nyava~yas be!l'koldus, tab:laval a nY,fliI;,lIikban! Engem meg elzavar a maffia, meg meg is vertek .l;lJ mtiltkQr azok a mocskok, akik koldultamak! - A belol1 orra'l, meg a sZ!etrepedit homl.o.Ul mut;artj.~.'!- Itt .1:1 nyoma. Gezemaerek! Mccskos al.vihig! 5.5 eves vagyok. Dolgozni m~r nem tudok a balesetem eta. E~5egyre-egyre rosszebb mindenl Mar meani is alig tudokl M~r csak huzommaganf! T5r()d ik is ve lem valakil Le se szamsk ~!!: Pedig 30 evo[ ledolgoztam az lUlamnak becsulenel, Es ha ez a szemet wgazsagtaJarn. e1et h,agyta volna, es nines a balesetem, arnikor [992~bel1 rnunka k{izben leestem az
a.I'i~sr61. 10 meteril:ruh~u:iJltam a SEMMIBE', Ki,s,kaIl161Ial

itaua fell Iga:z] KOLDUSKONNYEK!: AMIVEL MA NEM T,OROD[K AZ BGV1LAGON SENKU It t(H~rlk ~vollra .~1!I6

:I:szo:nyu dolog egy meglett ernbert simi latJrli! De 6 tcsl,eben megrAzk6doU~. 6gy zokcgonl Konnyei sza1kiilrlura fo,lyrak, patakokba! B'l rongyo5 zak6ja ujjava~
egesz

ill sirt es.

utasok es a Iorgalmas 0116i ~Jton s~gruJld6 ~wt6kb61 inscs~1k a
megverest

arevon4sokalt. hoi egy NYILVANULT MEG!:!!

es

a Ik.ozon.yt W,AUam

felelllk! A. rideg mal makszellllillyi egytitlerzes' SEM

szedtek a beton!l'6'1 Ijssze! Bgy evig voltarn a korhazban, 0:[ h6napilg gilPsz~gyban rolhad(~:m. csak a :nY.Llkamat meg a k6t kezemer tud,t,am mozgatni! '9'3 nyaran. amikor IkUoue:m a k6W"hiizbol~ kiSt h6n.f!:.ljmank6va~ meg a rajtal.ID If~MJ mlillaval ta V(IZU.lln l A szoba-konyhas garzonomat a tavoUe~em ahllu fehonek es beko~tO,.2ijUegy fOIJUl esaladt Futkostam mint a hiUye a 8.
k,e.TLHe('onkormarnyzmhoz, de nem lil!ldtak mw~csinalnil Nelm hittek nekem, papfr 65 ~ulajcl.on'Vis.Z!ooyimega. feae [udja. mi~yeD papjrok li1ianyatan! Hat m~ndenem a. I.akasban maradit! ~! El vesztette m mi ndenernet, ami t osszesp6roJ tam iii

sok cv alena fizetesembdll M~NDENEM! MlNDENEM!!! Mirlld.ellilernbo~ kiforgattak, kifos:t.ttottalk! Apriccs~ 3iZ aszta], a. kalyiha. a teve es l1u~g nrn.ri l11illldenembol fO!!fgattak Iti! SZEMET EILBT'! SZEM-'"T RABL6 ,EMBEREK! SZEM~ET.r SZEMI5T! SZE~T! Dogoljenek meg. akik ezt teUek 'ile'~em! S:zivb511Kivannm Nekikl Most mar NINeS S.E"MM1M ezena szerencsetlen, balsors eletemen k:i'viH! J9'89~oon e~v,iNitam,van egy 27 eves [tinyom •. aki le se :S1.arT NINeS SENKIM ES NINes SEMM~'! Nem tudok mast, ha valfl egy kis peil1zem. p]<\lra k,ij]tOIiflI! Es is:zok!' Csak addtg is legyek ebbbi a. szen!Je1 vaI6b6,1, b1J,\lo' agyHag'!

Tel~at elobUijt a v:addib6~,
:S

elzstbbadt, rnegmerevedett

testet tiornaZ~;aJua'~

Sz]lag~ii Istvan 45 eveskarbaruarto

lakatos,

Majd. ,a Gaja-patakban
megmcsta szakallas a'f!C~t~,

aIdotoo,ik eve ha~lekla~aEl sutcal,alb"
elete zord ~ieu fa~6. es A ketc~::;,a'ladOls~ esalad i hazza I [e;nde~lkezi'i c{).a~ii,dtlti<'i.16~icsuszott a ta~3j~ k V6gleg. es ez a v:al,oi g.<,tzs{tg, nem h:o~l1iIli ~e!pze,H Mirtcdenilld elhagyta, aki tilllld~a. ta_gadta, k a nejle m~s8:d kQ1:oue ossze iii?; ,elet.el, s tij -p1irjii,val sikerultsaj,iilIMzAb61, kilurujla,n,i volt eIDlberet, (Qrt6neh1Sell1 a volt Mrrjet All~lnSzil{gyi, eleteben di,nduh a f.ll1l::'!gftkezh,eteJlh:;1iiJi Lavina, mely szamara vegzetes - TRAGEDmAt De aml alegjobbaa raj nelid" hogy az utcana ket fel n[)t~ fia Meg Sem h:nleri! f! Mi kor SZQl1If'torn ~t)liiffittlili1ietet elkezdi, szeu:rteb81konnypatak kezd ered~i. M£g dolgozou, a muhhan nem volt azegadta vrnbiigonsemmi gOindj a, Szeketrel e~6re ket Sl.a!km.lu~rkas ke?e 650 11 rendszer !1'llu'Ikas,o,kw6l gorndoskod6 Eszmeje l'o'!ta'~!~ De az e~te,1t tl~haflliY eltohev alatr a talaj sz~lflros~ga. nu,gyoro meglazultes e~s1l!l.bldt, ,11 ht~jh!k~a~.an.Qk sorsa '!JoI~~ z. 5v6. ~ reggel halt brak.ol" bujt do vaiJck~b6i, b)11et'Qetes~'i'I a hsrmas hrd a!,Q,I,

a szepeemberi lenge s,zel. szemebe v~g~a gondozatl an, ij~sz,egubafilcol,6dlou hajlat. Majd rnikor avval v~gzeu. a s~t.y!r~~utsn ne:zeu. Az QS$2le:guibenjh pa ptrdobozokat 'I1ajl~othlossze, s s,argiiva.legymas hoz.kbtoZlte! , Mikor~ hogy gyillolk ijss.ze~I]llIi~yell •A «UKA FOGAS", •
n ~gy-ijt ftapon~a v~szi,leadini a MEf~~be, potom p~;n7.t5rtveszik a:~:10 fOf~nterllk:ih~j~t. EZieft hiit jobben ,m.eg6ri <l kl1.kab61 ha nagy-Iu~gyritikiin van r<!!zk::kercs, lernez vagy ,a~lI niu m. mi 'pl\'ilil1.kas~ vagy b(}1iOS~Dj'\'ieg,: a SPAR betetesen azt

40-.:50 Ft.-e[l~.veszi csak meg. De milyell1l [penzck ezek a 2 rn, szazad elejern..200] -ben?! Hi szen 11lm~gegy doboz gyuf:a: is lassan tolbbe kerul m]n~ 50 Ft

De megis ELN~ KELL!! r
Ebboi

Borzal mas ez az E]et~~nget6s t

is", 'I1')Jcg cbb61 is! szolel meg v6gererul Szilfigyi Ha nem akilirdk. m.eg MBODOGLENl, mus.:mj menni, esi.IfII~,II]I~!

ahol rendszerjnt kc!ttcn-h<1rmanis meglilliurulk magukat csovesek, Die 'ei:1ll most csek .s z;~Iibgy i lstvanl-6l~mk. atfibbi. sorstarsunkrol m.ajd a. k.ijrve,t~ezokbe~'II eszek e ·f;!]elelemu:s:t es s7;,eme~yi jlelje[ilte~t

tJO

"l man ,r: ~ . •• " ~ ~'l.a" ' sanos tortenete
,v

13 ~

Kolduhti jar forgalmasabb bewlsarI6koz:pon'lOk
auto parkolokba, u retves k.ocsmru~.ajd.mmsok inkabb eIHt~k, mintsern adniinak neki, nern segi{ a '"agy b~ nul' Senk i'~!r

elle,

A lk:ul,val.·(}s'i volt szemetlerakohely mellen, a 70. szaln'il fOllt hlidja alatt immar h.a~eve,

1995. decembere ala. .A haj I,ektalan sza II,oro I POilt karacsony e lote haj'itottak a. zi,mfllllk6s tell meara, .31 del!llili~szt,fi hideghe, a hoba, a. sarba! '95. It,eh!tl. pechemre, akkora h6 esett, mint H~6vbe' egyszer, Meg a kO:z~ekJed6s is Webenult egy-ket napra, azon a telen fagyott Ie a ba 1Mbammuta't az

e~

Ket mank6jara tarnaszkodva ugral,

an

s vonja magat en]'~tehre eh)re~

minden hajt;6 Ulmtspir kihalt mar beloJe .
Sorsa csak esiiszlk, csnszik le a m~lysegbe.,
amwg e torsz-a'k, le nem megy, s nem vezetik I:!IZ orszagot mas
So

tilsuo:s.

rongyba c savan csonkra,

nek] k a S,OIrSLW k es ek Iefe I~ mehet, M ikor a munkasszAIJ6 megsziert,
miW minden CSdS1..ott lefele,

eszm6ju

em berek,

Bolyongtam a b6ba.

meg a k~wn kutya sem volt akkor az ~Ican.
olyan bldeg volt. hogy tudtam, ereztem

~gyis me gfagyok, So az utdilfl el pusztulok, Mal" csak a ,surg5sseg,i oszm~yol1 te.rtem magamhoz

Az ntolse kapas:zlod,6 az volt egy munkas eilet!.'!ben. aki nem tudott ],akaslia osszesp6rol[l'!i! Az~alO a :mll[lk,~dle:~lyek egszunese, a privat!izaltis ... m
KEsZ! VEGE!
Addmgj6 voltam, mIg !;,.uriztem, dolgozraen ,IU .anarnnak~ Most mar Ilii,hesnincstelen kut ya Ienemt 't Senki ebbe'a rohadt e[edle nern Wrodi.k veleml Alk:kor hoy.a lett az a harm.nc ev, arnit ledulgozrarn? Ho I jegyzi.k azt? Ki fizet azuttin lTIIekem?'r?

majd aztan, l~b ntl.kiU. Min t rnegmdeam, az utcen ud6ltak ram~ es csodava; hat;aros medon nem fagytarn meg". A k6t:Miziban volram egy ideig, azitan most lin vagyok. az e]etk~hi:tasainJ nemnagyok .... Kal.i11an Janos 49' eves, segedmunk.t1s volt egykor, kit az e'let m~Jl',aJII"OSSZ ~ltraterelt,
k~fosz;tott, eidohon, kizsebelt.

'OS2:-" bozontos szakalla, nleglijrt~ meggyoto:rt .abnlzal:aHz-tizenot evvel n'i~,esz!]lek jelen korera, rnnyo:mja. b6Iyeg6t. teng:odo nyornorara ..

figy 22 eves !i'audember eiete, sorsa; halala
Felkelt a lehellott levehj bokor a'161.~ IIllyif~OS avarbol. a Of1ll.'llan.,alirlol mai!i" ny,ar ota meghtizta magatt! A reggeli del'.

pakol. elindul a ",mul'ikfiba'" a modes bctoudzsungel

Egy oreg, 28-~s csepel nyolc-tlz szatyor, azokba

~em'lcere!lk.pa'rl1lljar.
rakodik,

A Ik.ormanyan

Mali hajnalban kukiutj.arj3J"

akar 'egy 'Vekony h6t!llbr6 rakedott le a hide,glOi me,gkemenyedett kaba'ljika 6s hosszd, rendetleu hnja:r.a. Fazootl. Nagyon. Fogai vacogtak a november el!~ji cS1ilPOSreggelen, KOUI dOFLSoll~e a. toldro~ egy kiurlHt (~veget vett fel, majd
kelletlenltl visszadobra .. Szipus
7..u;:.sIk61k ; 'kQri:il~ijUe

Meg)' - mert mennie ~ken! Megy ~ rnert ,elnie kelll
Ha (j.g)' hozta a sors, hog).' gyijjWgetesbQ~. p3lpir-es uvegs:zedesffi:l61~ meg V~S-" ,a!umin~u:mgyuj~eslJoL Segelyen es p6tl~ekon elni nem, csak meng6dll'li lehet, es ez a par forint se sok, de hat mineen kicsi sokat er egy szeg-eIi1Y embernek! - Van egy ] 6 eves. hjnyoillli, s,z;akl1ll!uI!1iUsoo. jar. varr6iruJ' alltal!, lc 11111 i" ot is tan rnUatnom ke 1]. hogy be Ido,gUJjon az eletben, A l felese;ge:m L4 eve el had enkedett, tn.ajd i'U iIlagyott egy ] 4 eves. ,egy m7 eves, meg egy 2 eves gy,erekkel'! Egy ideig mUa laktak, de sorra jo:ttek haza, mert verte oket az eleU;\l:rsiil. Nem flzetett semmit utanuk, ~n tanfttattam ki mindegyiker, eoS ,lSlI1 :DndJtottam el az elesbe, 5:8 ,G'!!'V,esa:gyo~. It szep nYlIgdfj.as v .oregikor slilmOrJiilf'a ilIO!1!l. Mu~otlek gerincservvet, befell!: n.()v,ij servem volt. hogy megmurottek nem vegezhetek fizikaj munkatl Pedig egesz eletemben azt eslnsltam, :k5milves: mellen voltam ~e,gtldmunk~s., de j61 dolgoztam, menrem ra!~al;ni> meg VOh3i111 f3Jlvez,e~3 is~ sok hilz ,epib§stneil dolgo2Jr~m. Aztiin kula( as.am, meg volt mindig mele, nern ugy, mint mostanabaa! Meg t~valy is elmentem cuhigernek egy ep,ft.kezesr.e, de rosszul emelrem, megmppanta g:eJ]"i.mee.lllll" 'k6.rh~z lett megira a vege,. megi ot meg' akamsk bic skaznl" de en nem engedeml Men. nagy a irizik6faktolF, a sebesz mondra, bogy milttessem meg magam megfllll1~~ men kilazult a litered~k csigo~yaluest Most i,u vagyok, 40 ,~'V,esmunkaviszonnyal a ~elnm~lbe:n.ahol .\l p~n1 szakad; M,egtort szemeboll koniiliycsepp fakad. 40. ,t!;vjg gJi:irctUt, hajtottes ket gyerekne,:k szakmat ad ott a kezebe, hegy ok tObbre v~gyekes bolldo;g)ll!ljanlllil!d .EgyrQII ake,tton~!

eldobalv:lli.

f'ejelben villamlotr a tehetetlen duh: se pia. se mlrk6., se hfgliil6. sepenz, normalis ELEr! Gyomra '~aj'[65 szcrnyen egert, marc
tn,~[iJJyad6k torekedeU fe~, az Qk.adds ingere kenllgene. Az ELET! Mi'lyen kegy,eHen, mimyen ~ga.7$agbJan ~ 22 evesen. ke'l szakmaval a kietlen glean, ~el ,ev,e hajlli~llk.tamanull tengve-Iengve a na,gy\li~,gban,. es 81. iszonyu ki!latasta.lfll!lJsagb<ln! A felka.p-aszkod'si esely megfdem l51k6 segltseg l'ie~Ik~1 LEHETiETLEN! H~iil~i'I. z akarat, ha a ZS _B ORES!! ~ a Sa.van)'uull nre,gcsthnormu kE'ippel "emU maga 01.,6.Majd a. zsebebe kotort, is egy hos~zu csikkee gyujtou Fa (m6g egyszer, utoljara), MoIJI,61illi szivtaa 'ftisfor, slukk g,lukk UlHI'i. Majdl az elszlvQu esikket eltaposta a foldbe. M,~:d rnaga e~e ne~eu rev,e[eg! B~7J~e. 1epnie l\;"eU! Es dQl1tou'! VEGE'! Nem erdemes lovalbb a kiMt6stalansag.banE.LNIE tovabb'!' Mar reg6m rervezre, de mindilg-mii1dig elhessegette a gondolerot, :h'tlliiJJalesz eselyl Nagyon-nagyon bfzon nap-nap man. hogy felrestklou sorsa ihadm jobbra fordnll De iI'Osszam:,'b, lerr! Es mjndenhonnan csak a. negativ eI.liit61,ete$ pcrfonzaporokat kapra'! De 0. meg sem HAGYTA~ me 1115 ment es KOZDorrr,hogy attn is Megrmrratjal De HIA.BA! M~nd, mindkev6s volt a ,s.z;wklakem~wy akaret, egyedul, hauer nelkil] killol1li l'I1U'I mar NEM LEHET~ Tuilerfi! S1'.iill1sIOl"II",! Cudlalr VAL6SAG! E;s. a baborg6, hul.himz6. f61,el.metes tengerben LATHATAT!LAN A PART! Egy mag.aulYos akAcfi:'lr,a, akasztoua fel magat! Mindcssze

22 eves voltl

~

~Es meg iu van a ~egkise1bb,~al1yolffi,ha mar a, bohern anyja eldobra cs nern torodik vele, nekem <lzelt ~pai k'ote!ezettsegeun vannak felel Bevallorn, nern 0,IC56 az, aki ma iskolaba jar. Az(an a mhazkodias is j16, en f,ohos. kopon mihakban jS1vok"mert sajnos nern ~em;, szebbre-jcbbre. Be ~)jellk:~kell megfelelo szmtu oho,zkode,s, meat a mai fiatalok kikoz;oslren6k, lepra.snak t.al,1jiik. aki szegenyebb mooti. azokat lec~l6:zik! &1 most tapaszraltam csaif;, meg: ezeket .1lJ n6l)e(kijl,O~lIbsegcke:l, hogy [arok guberalni, Minden nap
lHliUOIl1

us
akkor nekem mar annyi! Az eiO
sem velern .. A gyerd;dmre
lEn ls Il'IIos,tviv6dok! Ha megmii'Uerem

. an ,a.:zoknak msguknsk
sernelyik nyakiilban!

Es h~~ m~g

lilIiemt:arnas,zkodhatom, eleg bajlJk is, Rem ,atkarrnk en ko:lQI1C I!enni
iU \l'a(l~likiscbbi.k

milg~m" ~ebenu~ok. Il,alal'! Nem tiiii'Qdll'o a ,blrtya.

az .abllakokb6~ a megveteseket,

a mJiH'i,6s kocsikbol

kiki~ba.16 gunyos" maro n.1.egjeg~ztsetet:. a 11'I6dosabib emberek I'ene:z.o~ekillte'tet De mar lUegs~o1kl3illl'll! A lanyQm is ,eh~g gyakran sz;iija'l, 'hogy ilyen meg olyan s7.:ed;'()ja VaJli1I3Z o!&ztalyt.arsai'ilflak, ezt meg tudtak vennl, It1;Cg
azr meg tudtak venni, Ide elmehemek, (Ida elrnehemek 5.000

e:ljen m~g abbol ~alaki es fizesse a sz:amMlat, meg m6g tastson es el egy wskQl,tlJisg;yeire~et! H.tit bevallom, ~'TIOS'I: se so~kal ,~~bbc:tkapok meg jlti'\lede[emp6H6t~ ami kef b6nap
mdlva ~eJ~r.Akkor azt~n lenyleg nern tudom, m~ lesztll Sz a ~embwz.uny~,j)laJrilsag '~6~emes:rt! A'l. a ~el'ily" hogy 40 ev uUiln

az elejenl Most 0 az el s6; I'cie go:ndoJi!:mffi I' II . Az egy ftlisik dialog, hogy igy meg nern akaruak ~eszAz~dik?llni! M~IJ"volitam az 0,8Z1 don 'taJviiJly. de csak 50%~l1Yt.Ulap:{[ouak meg. meg 8.000 Fr sem [eu volna! Na

ora

nmindenn~k

F't-ml a discoba! Most vain ,it tegnehezebb idioszakban" mik<n' nehezen tudja meg felfogni, hogy NINeS'! Es bogy meg enni sines rmind~g. nem hog)' discora meg sw:r,ak:ozni! Sokar v~ta~kozunk. de beMJja mindi'ig, hogy ~'ni nern j6 agyb6~ ,,211M urak vagyunk, es nines mi.l~iillrd:os nagYflen~kenk, aki tomne mmlilket penzzel vagy n.~gybacsilkjnk. 'Ilkitol rank. zudll.llt volna az 'orQks-6g! Szegenyck v~gyl,il'f!k! E'l'l a tenyt neki I:'iIlagyon nelritez elfogadnia, meg gyakran nekem isl De tudorruisul kell venlili! Most a nyiin:m elmem dolgoznl .• hogy I,egyen egy kis zsebpenzel Menjen csak, &Z0k_jla a rnunka rzet" en illyen id6s (1,6 eves) koromban ruth' dolgoztaml Nem rudom, hogy mi ~eszJ A szemlakat bizoay ken tud!J,i flzemi, mert tel ernou ki®eszl1ek a gyel"e:kJkJel eg-y(H:1az wtcara! Ma mar ne m laca-facaznak '! A szomsz.ed6kat js. pont laval)! ~~'I ko~ep6n, jallfluar fagy.tbaru vagUik azutcara k6t csaladdal, ad,6hjtr.a~ek mwa:tt! JioU a 'II1egreh,~jt6.I~fogla~,~a~ ami vo~~. ifelsz6liltotmk (iket. dehat nem mdtak fizetni ,3. ferfi is meg a no is Inurnkanelki:i~i veltl Ez im:yenkounyen megy maIlfl3[pSa,g!

SEMM1T) ez a s21omy,i! QrlOm magarn, mi legyenl Me,gl1'lJuttess:elllill~ rnagam a szaza~~kol<is miau. de az a ftHS" hogy nem sikerutl Melt ha az orvosokat is nem dugom
l1iUiJd

NEM kapok

penud.
nem

Il~gy b~lIIIn:akax ,emberrel~. lJI'Iint,~ sinter-ek!

De

m,jbQ~

fj:zessek??'P Pedig e:l7.em. hog)' l~a:pn:U napm rosszebb, hajohl:i tudok, a bieiklit is mar csak tiinNlszkodofi;jJk. tolom, meg le~~eirviv,on:ek.meg III kwskocs:it utana ihUZ'Ilil! apap~r()k wiatt. Csak kli'ro.lolill a MEH-be ,ts mar megenrem 3. derekamonl De
rnegyekl

Es megy! Nyomorekan, kisemmizve, teli az akrlllaHs 21szazad szege'ny emberenek megalm!~W keserves bajavaJ. 6 i csak meg)' es vegzw 3 ..DO GAT". hogy este ne ures ki!'v_xl '(erjen haza.

Sz: Viktor ,elete. sorsa; /u.d'dta
,,~.€i~"',d' PERCEIDHEN. Szll\f,es.zler A 20. .,."""""" LEGUTOLS6 esteje volt, ,. . Sz. Viktor 29 eves hajlk~lt~hm 3Z mdikat roua ce1talaJI:lUila lJ:irosbalTl. Kezeben egy Dianas uveget :szoronga~'oU. S 11lIiiko:r erezte,. hogy fazik, meghrizta til uveget. Val.amennyi.re Ifelmelegltem!i az az ital a borzalmas hi.dlcg, 'koTompom,yogt3:l0 idQbell, j61 estek a kortyok. Dwana. Aromas :s;6sbo~zesz. 'lolUel~Y. eros. ital, olyan, ~'k<1r a ffit r i,01. De megis van bC!II1ne valaml, valansi olyan dolog, amito,1 jl!! Hamae hat! z rna ,a bi;1jh~kta'lanQk [egolcWbb es ]egha:lekonyalbb i.~a,hl! :Olya~. mWlilitfill. ,e1et, eros, l~dnl~Het~en,ateuomos es puszttto. V~.lkoorIS j61 tndta, a Dia'l1ba~ vig~al.nl ke'll e,s cs~nj!~] ~3nm •. rn1l.:,~ sza:b'ad sol\l~Jtt lkO:rlyol.gatnll belole, p,hIPe, ~Iyen Is~elilinelkuh i,dabsn. Imert az embert fejlbe y,!'!Jgjla, S :JIzt h:iszi. hogy j~ ~d6 van .81 b.el.so melegsege vegetJt.leiH vagy le~ekszik a h!.d~g, mlauszos utcsn es elelszik. leaH a v6rkerilogese es k~hul.

Viktor pr6ba.ita enyhlteui a fajdahmat, rendesen dolgoznj, Ilulzaadlta a t1ze;[eSel. nem ~\!'ou, nem jllrt smrnlozn'l

ill. cljan

es nem volt karos szenvedelye .. Ha nem dolgozort, ouhon segedlkeLeu a haz ktki.iI.I illetve a kertbea, Egy ban~Jtnoje . ,0 It. akivel harem ev~g kapcsolata volt es eervezgettek a kO,zQls jov,fit es a haassHJgot. mar eljegyeztek egymast De amikor a tragedi,a flllliegt:6r1,ell1l.0 is fakepn6~ hagy~! Na, ez vo:lt az a pont, amikor Viktor eze a reteenetes c,S;]bpas:so.roz~not mar
keptelen
voWt elviselui!

lavina, Elkezd!eu inni, A munkahelyerul hamar kitett~k, ,egy idelg rnuntfl~E:l1kiHi se,~lyen 6[t Au le~j,eg eges:ztilierg az a~lkohoJ'fa
kOl'tou:e" 'hog)' elfojtsa magaban a. gyotrB problemakat, . 'l'd " , Il... ..( - 1[, bi S~lJnos. a :':legey egy I. Q uum ,l'!.e'I";;'.~ne!!l.WZonyLli'I' Igy I,' t, l1a!~ szep Iassan mindenr elsdon, elpotyazort, ami a sznlei utan maradt! I von " ~\I")tt 65 nalu·,6m naprn siUlyoot egyre jobbo:m lefelel Ad6h~tra,h:!jk 65 felgyiimem~eu sZl1mlaelmaradiasok befizetese vegett temjesen el.meriilltaz ,ad6ssag ,orvt:i1}'6ben! Mivel fizetmd nern tndotr, kilett6k az u~ca'f,a~tDe a foly(§k,oriy vigaszra kellett a penz, de miliillJ'oem vo~t se tv" rad.i:6" szekrtny" agy. meg e.g:)' lakar6 sern, am~t p~nzzG 'Iehetett volna, men m'lI' kruoh:m!ilt maga ~~6t!n:!fe:r.rkor a b~jban nem segtt mar se rokon, se bar~it. meg meg sem ismernek, Rem ho,gy segiten6:nek. Lejal:'ilt aztalli ,egy ev u.:an a munkanelkuU se.gelye es vegl.eg lecsaszou; Az eltelt egy ev ,allan nern sokszor v()llt jozan, de a rettenetes Itraged~a ell 'eredm~ny,ez~e: az i:va:sL .Az leg)' ISv a[att a kocsman kevill marslhova nem jan! A szesz volt a ll1I.elf'l.ekves.
a

Es

el~ezd6dtl'tt

a l1iIegtm:i~h'luatlan

m~gfagy.. AZI:;fu~ kesz! . . _, . Sz, Viktcr 4 eve voh: ·llajJl,ektal.a!l1. eb.elfzep'kocsru-veze:l8~ T kent ddgQzott egy valbdalnfl hat evig. de W'995-ben elbocsatottak, A szuleinel lakort, szukosen, szegeny ko:riiJimen:yek ko.wtt 6~ is uehez munk3ib61 ,1510. rnunkasemberek volt~kiBIz
edesanyja lutlr 'Ilyugdij.as volt, At. e,desa"yj~ h~lrtele~ elh~unyt, majd rA nyolc honapra az6des3ipja is, Min~ha. m.[I~c~ dsszees'kildijU volaa eUene. reuenetes csapasok ~:rte,k sz~lel ehesztesekor. A 5z[fuiJI.ei.,. akikhez 2I!nlUlyira k:ijtijdBtt, srilJtl1l!lk kNiil semmi toilimasz~ nem volrl Bgyedul maradr, A"l. ~Iye~-o~:yan.a.d6'kat. meg szamliik;;]J(, uem tudta fi7,etrlll, ldkes7JUlt teljesen: idegi~eg is; Ielkileg ~s a padl6ra hUll1on! RokoIl3:i'hoz:, isuiWler,Sseihez hiAba rnitlcnt. cssk :sajlni.ilkJoztak~ de erdembcn nemtudtak s.egft.eIlTl11 rajta, A ba\tyj6t is elvesztene W -ben.am6bales.etben 99 .. A btUyja traglkus haJ61a 8nu'igy is , . I' .JII .' , megvi se Itt, ot" de ]egj obban a szij le it ..e~Pi aJIDi1le ,e!.lles~"~Jla~t az aki ebbe beregeden bele es I!I:et.eveg6lg nem hevertc k. az
1 ~

testver, a j6ba:rnJU es a ~',;lrs.A rtn~mor e~'fe:iedteUe vele addi.g

is a borzalmas va.16t! Ki akartainni t1'lag~1I:i61. a banatotl De mar nem 'Volt m~bo,ll! Egy evre a. fj.ziUei eil\l'e.~:z;te,se:utan, .19,96. nyaJliAn mil" LeljeselO az lIIlc~;r:a ·kertiJ't. E~einite parkokban, plitdolkon. ;bob-okban huz.tameg .mag.!t. S mivell Ilillem volt sem cgziszrenc'iaja, se penze, egyU<. fI!<lIplf611a. rnasikra te~l1gOd.oM!

egyik fia elveszreset,

138

.139

ab!1b6i elt, am~n ~;3Jla!dHa egy kis penahez jutott, m~ris rohaura kocsmaba. Semki sem ro!',5dotl: vele, 3Z utca leLt az otthonal Orlill'~ amikor az ,elsa telies napokon beferl a njli1;sli~olt haJh~klallllUlIszali6ba! De ada sem mi~d]g mehetea, Inert az 3rfit szondiztattak es amrum~ elk6kiU~a. s7nnd.l!1!,. mall!' mondtak 'is. hogy kint Uigas,(Jl!bb.. Es ez a tel],g6des ligy ment Ilrl~pr61napra. AlI1I'Iikor leli:lI~tuse'gVQiIt m~dolgozoU. E.lmemt havat hl!lill'Jlyni,. utcat $ijlpOfl'~i. Ik~UZ!~i. De: 50fOrkent elhe:lyezkoon.! mar uem
mdoa, ~1~aloz6e:letm6dja. v!ll~a.lil!~wn~: ,lecSU:&ZlOUSaga miatt, A

CsQ,vez;eu. s.zed!egeten.

hivatasos jogo~rnh/<iJlnLy.~ :U$lej.1IJ1 idijk5~bf;!1" Ott alllt"~hQI a p1!l!11szakadl Nyomoru~~HlgQS sorsd enllOOrltln;aiv.a] :IDelllilgeu.~·I,ertl~ gett p.a.r~okb'l:ll,aJut6bus:l'!l~rokli'lan, VaisuUU l~omaso:kOin tThallP-

l26ral (Ii~oua 1l)«Ol1ly,6ra" megkondnltak a har~~l]gok" peu\oo:!lk robbantak szaziva.l. c:z:nl!\I'~I> tu:;dj<iMk re~y~i, robbanasai, Uv6,~tesek. ~_ijon,g.3so.k~engo, dll,.llg6k pukkanasai p j el.ezm:et ,iZ l'ij evstiizad, l(ij eve:zred eS<JJz tij' ,eV e.ljovete:ler.! Bs Vikto.r on '~elkliJd~ ereven, nlo:roulllatialll1lll1l! A ve.r m~r kezere m fagrot~. &zaja emluh"arca bullafeher 'VoW Ss megindult .!iIJ n~,p k~"Utozva. oromlll jij ongva, \lisi'~ozva. boh.emlk.odlv:il~ e.ljer~eZ:'!le. ,egy uj kort kusz.o:nvv,ees egy reg~~, gy os¥em e

!<Jorott sapkfij~. az eses k<t~be!f.! leesett ~.fejiero'i es a fdldroc esert, az tiveg ,a Ikez6ben :s~reuijrl:.k.e:ze[ ossze-vissza v£igta~De o mal' ir:Iie:m 'tudta~ m:I(!(m. ,6rezoo es semen jim ;sem erzett Tob b6!r.

hosszat,

Le,zijl,l.ijt:l. reije:sen Ik~csd.szou a baba. aM] a tala].

Teljesen foladtaa reme~yt,. kiurat, kapaszkcdct.kitoresi lehetoseget uem hilt~'tt" hiszen l1Ie~ is volt! Egy volt m~f csak az. 6]e'Eel.eme: az iral es a kabull:a~!'MII1~1 kevesebbet akart a szemE!it,i.g;azsagtalan 6ie~beOi1i tolteni nOI1t1l:.ltrnisan! Akkor csak hogy &z~varv.a,~lIYossciv:!iUQlrnl :~egalalbbadd~g is a vi~fig! & ez (gy i,lle.~t: ru!gy e'V1g - add~g a vegze,1!es szilveszteri I:!jszak<iwgj' V~]ktor3i belvarosban bo,lyongou. ,cel.ra~anul A vtirl)sliYan azert jlottek-men~ek az emberek, .C!!! belvaros szhllebe igyekeztek, hogy ot~ a kozponti ifulelyell1l os:ti)ml[s.6l .112: 6j evet, k uj, szazadot" 4j1 ezredetl Soksn odlBng.fi, spicces fiasa lok, zajlongva VQi!lU ltak til relmetlennl s:nimoll.1k a perceker, hogy mi.lkoJl']6pti 11kg);l1ar ,at <it s~nmk:ra flnnyi ra varv.a evart 2 L sdz;adba'~Peto1r~~l('!( durrogtatva vonultak a kOzlpon~f61:~". Meg negyed 6ra voi.~ ej~~Hg;, Vlktor, mivel fazou. nagy h6vvel. hsrtelen IkHua az ege's7; ii]veg Drnan.<'l!t. Egy idei,g e,gy t.1,TSOlSlhiz kaplUlbejall'ata elau ,acso:rg<oU" ~1I1ajldaz ~til hevetO~ megszednlve emnd]uh egy le]pts,t. de elesenl A cs~s\z6rSjardfl !J1Juatrt (az este esert, liafa.gyon: 6no'S eSG' tette) a!IlI~.ID' sem salk ke] k:L1 az dcs,esmilez. Alhog-Y;ilJllll .3J kapu el.Ott e~lJl!!J:hant~ mOZidu~atL~~u.l, plllanatok ilIla:t~ elaludt ~ (j,i\ukre! !!

rowndig eme..sztelte" marcil[lgol~a. magaL U,gy is hiiiba1 H~ a l11'rs;aiva~,egyG.tt volt valamicske p~~:~z.,ivoet, mint a. ke:f~kotS~

es

embed. rosszisidulasbol belemghauek, 1I11Crt: a geriace es n.eg)i o]da~lbordO'ij.asem az eses kijvetl:ez:~~be:!l ®or-QU el, His~~J1 hassa ruharnu es nem lI1!anyan. teholil neh~r1Iy brutalis, vaddl]at dszt.ijn{jkke:l, meg~ldon. e:mbe.rfu jelrnezbe b~j(,. lelketles, ,g0i10SZ '!ell.)! Imeg: li:~segltellTrea l!~I.v~h'igra!S a. ha~u~ l~e:loi,'~ koponyaja is t~~~bi.zorn1ly8lg az embenelen cselekedetre, amrn~ I,sirnlet. !logy mali a 2~" sl1i:za,d ~!,rnlM,ma h07.QU be". 2 bra. 20 perekor egy embersegesebb J~r6ke~6 s.216:i~ be a .ren.d.8rs6,gre radi6re!e:fomJ'w. hogy e.g)' merev r13smg feksz~1k a jar.dall~ vilgyeki] klij6'Z3nit6bf!l! De aJ ki6T~ezO rendoFomt In~1i' latJttlik. hogy scm m~re sem Fe.<B"g& A 3 ow.@.0-2 perc tor t" k'ie:rk,ew :m(:!1ti5kJ!!lek mar nel.11i1 yah sok dolguk vele, egy fek:etef6~liat ~ell'rn~etttek. Az. H&S::llecs:5dm:t~~va!l1ilcs~~ rA! k uJevw ,ts6clijjlet a lkel<,(:1ll vilillog6 ~enyiben C$~k an Illa,tliliartt.a" aihog:y,i'l!iiill egy emberi tetemet O$8Z6S0pOrllek az l!I~cal:il. maj d a heloaas kocsiba do:bj'tU::, mi.nc a felesleges buUadekom! /At sztorira kj,~t':tezeu.nep l.aJ:5Sii1IU szetosalik, semleges t.rze]em.erres
j.

bt1csuzlah.~.re.netve! Megindlultak, mint azorveny a kOZPOiltb6l. pe~ard!ll robbal'll:6sok h~Hat!>z6d11tlk. Es me~tek, oem is lttva:n, hogy feksz.ikegy ernber ez UI~Ca. kove.ll.,. A~16p[ek rajl~.a ,6s 'kikertlhek! Blszen ,tl1egszo~o~~ k~p ea mos~,a~gag, IPI<lIinle,sztlveszterkor. Az urge oop:iarnu. elfekudt, majd ki!!lllussza mla:gal es fd6b:rtldl. k~j6~odik nl~ld es kesz·~ gQil1dQk~.k.H~. eg.yahalal!l a labuk e~6 :nez:~ek vagy csak ·egy cl.rertHt[iiITgynak n.emk. egy kidobo'lt, rorngyos. ~lleglJmm: h05s7lDll:aJba!ltnak WilIezzt~k! .Leli\iets~;ge.s., M,ert igaz, palD'an 11Ilie1l".Q

es

140

14JI

~~Ielkulijl areeal a ~orl:enlekr61 Sll\Iltyorogva" j6pofa::
_ Tudjiitok mi
SIDI lhangos~n
it <.1

durmUva vonu] et Bgy eli:l.otl~ 'ko~)a:sz fiesur vodkaizden ibes21ol, azt hiszi bogy

kuliOnbs6g 2000 ez az ember kozmr?ltnandab~'II1fIl v0ll1IU16 haverjaihoz;" - Hogy.,ez ~I haplSwnern el1e mar meg! - majd hangos mlYlhog.asban lonlLet

e~

ti!

U~; Azt kfvanom, ezek is vegez;z6k ilye(i! erobertelen korru.ilJm~nyek kOZi(m! Mint a nehai" kegyer.len.snrs-verte Sz. Viktor,

Mo\S;[ meg, hogy mar lebetegedtern es kiestem a munka ritmusahol, 59 evesen a kutya se MSrOdik velel11l!' A mlml\:,(ltarsak, akil!dkel dolgoztam evtizedck.lg" IT1Leg sem ismernek! Arniota ,Iegaty~$odlam. nm!g egyik sern wgwott Fe:1 hoz:zam megkerdezni, rni van VELEID~ A fdesegem 9 ev,e agyver2!esben ei'h!Jnyt. Senki sern ~5rodik velem! Pcdig ket. gyerekem van! A 18il'llyon:li 29 eves, mit( laki], a vsrosban az ~kswdljk Itm.ratjaval vagy el:euarsavaW. a banal ulldja tnt'ilr 'kovemi ezeker a mai fiati.'lllo.kal,. EzekI1,~1 ugy megy, hogy egyik heten J6z~~~. masik llibetel1l Feri, Havonta
Itlegje~enik egyszer, hogy adjak. II1dd ko,lcson. Hun 2,0 ezret, hliln ezrer, melt aem [udtiak kilfi:zetn~ az alberletet stb,

Banyas,l,S'ors (20IJl-be.n)' - Mtg egyszer az ele:temoonle akarok mellll'i ~ b~ny'ba}.",6h,ajtfel a bmj,ara.lt!:limaszkodva az 59 eves egyko'n bany1lsl.. - Meg ha ;/) voilt ES,a meglThyoll1lo,l'li'l6m - U::II[i meg konnyes
szemet -. de

negyedmaga.rn~l 39 ,~vig! Hi} nsncs a bak~s,etem, ~g az az .atkrr.z.ou 5ZWko'zis, meg mindig leon rakll1am a ,csllHekeL,:. _ b~ny'li.'iall liiLoUemfe~. ,apiill1lil is biilnyaszk,ent keulilie, tlll81jd',dijar lett! ,0 sern :sokA~gelvezte a nyugdij.as eveit: 62 ,ev'es koraiJ<al1 ~6gresben~I'sban halt IIDeg! A jobb t~dej:e.felmondta a
szolgalatot, I1lleg''iI1i1li0l1~~)de alUl1'nem ~egltett (,ajta. melyd

azert

Persze a v isszaad asb61 Hem lesz semmi T Megis c. at az en gyer"ek'eillu, csak az ({ij. hogy fejni jon,. meg csak vinni, cSa!k vinni, iEna.. ra 'lietc , hogy ad!juk el a Simson motorkerekparomat, az is potom ,~konel I,eu poty,;jIzva!' mad~na velem a, ~3igy'!lItSIZt6~l hogy ok eel l1lJ!dljaJlliJ8k enei s.z.o.rakOZiJ1l, m
meg dorbemni! Nezzen csal k5riil. hogy m~ rnimrudenmelvitt! J6, vigye a mos6gtpe~, meg az ~jjel.i s~J\re:ny~,. vigye! De ha !egalabb latn&m. hog)' akarna valamir, ferjhez menne stb, Die nem, C;IV,iliifll, mint a bdQtt Azi mondja, hogy a gyerek meg ax lelkiUelezes esak illylC1g~e5 6 meg nem akarjilti ~eko~ll~ ITI!il!g:€!,t. meg szorakozru aka r'~Az ember csak nez." Va:g:y lehet, bogy en nem tartom a f.el1t1iP6t vfuliliiggal! De az biztos, hogy 29 a eves korben mar el k{Hlene dOIlillt.er1i, hogy mltakarok. .. Nern csak szerakozn], meg eltenni a Na~gyvUagbaJ! Meg a szUllokon 'r1:losk6dni, tlorleinetesen r.ajtam~ I1I1Iicrta ielesegem, oyugodljon. h~k6ben,. miir a fijld alan V,atllli. Pedig szegel1iY mlndig azr mondta, mig meg nem s,~aEetGiU: ha hinyom lesz, lesz. aki 111131jd ,gondoskodjon r6iam! De nem jou be! Hat afiawnf,61~nem is beszelve! Men: van egy 35 eves flam. Ket eve, hQgy nem beszel velera, Voir egy mel.kem: 5001 ij,1
j

m

m~giscs'<iI!k a

bAnya

Ul'rlOU

el

Ki.ss.n'ic korom 6(:a e.rd.cke,~t. hogy Imrut rejteget a fo~d Pecsre jl.111alll iskolaba. l S. ,eVoes kowmnball kezdtem P>6csert, Azaio dolg02'Jn~mKonl_!l6n. ,31 Rudab;ill1liy~lI!nm, m,e? igaz,. nem sokat, nyolc evel vouarn a balinka~ Iba:ll:ut b6nya:lmn. ami t most zarta:k be. Reugeteg Winy'sz valt mjI!ilJ'l'kaneH([Ij]I~ve, ha nem robbanok ]e" en is ilZ, ~eitrem vo~na.

ts most ~u vagyok,

rokkastan. betegen.e-lcsiga7JOI'l<:llil'! Keves nagyon a nyugdJj~m. csak s6h,3JjtozAsra e~e~._ A~be~Letre. rezsireis ,:.dig fuija, Pedig j6t keresrem, m~g IUljdallliin-d3nlan,

de hol vannak mar azok az irlok?!

lerohadtaen, Ike~ li:ve 57 eves koromban, nern tudtam menni csrn:milni, tigy dOfill~oU:em. mivel se ~uI~nyom. se a fiam on legy .kapava,gast nem cshuUt, hogy az unokamil:lttk daj~nd€korom. de a haszonelvezet, :ru(g $1'.6,13" meg gyiim61~c:sO~ Miklor ..

142

e~ekj az enyim, Addig 1:'1'1051 kiadtsm berbc, hogy ne lepje el a gaz, meg ne vesszen kArlba a gyiim,trics. rnuv,eU~'k a fO[de~! A fjam merges volt, Iilogy miert it 3 eves unokara frattam es f.uiel1: nem ril.! Es, hog}' e,gy~lmlan mli.'~rl nem adiram el fII fnuilicba! Men az volt. hogy arnnak ,i;i!Z iinib61 Q tudort volua egy rtl5zteSS&gcs autot v'ellnl, es hogy eil szernet modon clba'l1tam veltik. ellenem hangolra a menjeme; is, dgy osszeveszliullk. hogy csak !ill! A torkomnek ,esett,a resmt, kovetelte meg megi;i!vv,~1 ffiszerczrte rneg aJl. cgeszet, Illogy az anyja
1

A~t

hinne

az

ember,

,hogyha

me,goIiegszik.

ill
majd a

gye~kek tamogass.ak a sziHokIet., hait itt mostan meg -pont fordirwi vall. Mar HZ osszes tartalekOI1UI~, amit a mut6temre VQ~~. wkoT md6z~amr, a nejell11 m~ndig reu Ibe a rakarekba, De m mos! mar. az si.ncs, azt is fel6rrek. P:(§lreteliiinimeg nem tudQk eboo~ a k?"yoradO'Il'HilThybo,l,meg j6,., Ita krnjo\!ij!k beltile iUJiuaJp v,~g,ere. Mos~ rendszeresen jMok be a. szwnauJrmumba. kontrollra, meg be~g:y6gytisza:ti pj"ob~~m'im vaanak. MID" kl!t~ ha~'orn:!~epesIlii6~ fulhtdok. Imeg kapkodva veszern a I!evegot! Mento hOo2:-\l182, M. sem kJi'v811om enl ilngyen: a be®egldser6nek m.~rndga:dlo~ 200-300 fori ntot, EiilIMy i i Ja, meg. azt is (rj~a ve~~r-e az olvas6inak: hogy ell egy b.iinyfL'j;!: a 2l. &2:. ei,eJ~II1. 2flm-ben. eki a banya szerelmese VOI!,:~ ,e~ e~e~eve~eig az is rnarad, Mert az egy mas vii.ag, mi~lIit iii fentl, Ezt nem lehen ,e:lmon.diani, csak az tl!.lldja~.aki mar volt lean ,tis do~.g~~n, az erezte CS3Jk igaza 11 aZI, a k(Uti:nbsegetl

vagy h~t ne ad] lsten.iiI Iteme'lesemre sp6,m1tam"

meg

ah!1J6i

he~yeu nekem t.'eHe.tt volna megdoglenill!

Ez vola

ket es ~li!il

eve. aZl6ta "em jotr, nern 'lelefo,",~~, nernIr, De a Iegjobban az faj. hogy az 5 eves meg a 2 eves unC)JdiiilrlUlt gem lathalOflll. Ell:; . a ktis.wnet es a hMhli. hogy armyit fawadoztam ,eI:iW,k! Mig adll2iJm,j 6 voltam, hogy merohadtailu, nNr le vagyok szarval ! ! Haaz ember lebetegszik, elfelejtikl Csak egy wy(~g'Iesz! Ol1ma,ga:n.ak 'is'! He. belegondolok, hQ'ID' ilyen retvcknek doWgoztOlm es gy'ujtOgetllem! - potyog a k.onnye. - Ern,nezes( kerek,csak nagyen megvlseltek ezek a do~gok ... Nem sfrokl

!

-

'L

.

Csek ~iipanaszk.odmm rnagaml a'lja. megjko:nnye'bbmrem! Maga meg csak Irja

egy meg

ki.c:s~t
<lizt,
,8

~ert ,a Ilel]h ,sotl!t~eg a ves:ze](ye]
es nY~lgod:lalb[b. rnmt iidefiininlJJ'! J6 s2lerencset!

es a rizwk6val

is vil,agosabb

tOr:lyv(!;berl, hO,gy e.gy e~felledeU b6Inyfis,'Z 200 l-ben! Mit ahassam m;;!g,alIm!Nem sok esely~ Iatok l11'r az ~Idemre~ AI. !!I®c;.!!r,fI mar csak alig megyelk. csak a patik~ba WS a gy6gyszcrein;\ct ki,viillani. meg a bo~tbill. a posta:r,g befizetnm a szaml,akat Nem sokat pazarlok, nem flancoltam soha.mosr scm flaneelok. De most aztan mfir llyen ;;loyagi,as vi~1gban, meg a liIDnyomnak is. rendszeresen odaadom a. nyugdliija.m feM'l. h'mmn:egycd~t Mert gyun avval a gyerekke~, aJldv,el most ossl!ckototfe a bi,cigl.iJt£. aztin ez is tud am kBvetel,oz'JJi'li! A ]anyomat: is az ruzeli, hogy van ;:tpadnak, igaz, azt scm kell relteni. m~r leaflykora.ban is mii'ldig kHuu"Colt,a nnag:ib:a.ak azr, amlt akart, Na IhagyjIlk ! CSaJk azelFt b3Jnljfli;lJ~ embert, hogy

ilyen gyerekei vannakl Ez ilyenkor l,egjobban. amir'kor bajban vagyok.

muta:rkozi1k ki a

A birkoidu,s tlirtil1ete (200J-b'en), '(llaZ T. Imr« sorstortenete
- Kerneny ez a doboz, a rot" ,anyjat - nyog:~e lib, n1~jd fdta,asz!kodou.

Ktkoo-koml.ons rongyok, :ru~~:Zj s~alaclt, kim.l!Js~rJU~ :rrmilb!iholk.. amik a tai&m:r6 es 1P~:m3i helyeu s,zomgti.inak. A legalj~in
egy szeth,lljb,)"UI~QH tv-s [lJapfrdoboz, ami, a feklb:elyer s~;.QI,g~:1ja. 1', [MRE b'!Jld,apesti haj,!ek[a.I~~ ~V~, hogyaz W utcan vall. Must ket. h6I:DJapja egy aruhiizak k5Zlot~i csetorea elvezet.6j6r1i,ekaz ,a!It!1J~j,~ba!l1 alszik, Ez csak ~deig~enes hdy, mert Imild:"'[obb~,Z!i:jr lza valltak onaan. De nem UJd most egy,~b e megoldast, 1iigyhogy amedd~g:lehet, !.lltg on marad, Az e.g)! tv~]md :allilu mil:!'"lakotr bokorbaa a parkban, a 8" lk.,eru~e'rrbe,1l l,epII!!szmi'l psncekben, ,ahlljilJliobaiil .• lir'teg a Uil1c~h~dl alatl" de mi.ndl!enhonnan elz3ivail~ak. A Nyugati aluJjli:r6ban. ahol minden negyzeirucen~w meter fel van OSZ{ va,pfos:tit.u'~i~ak. ferdehajlartmak CS hl1j.lekml,an,ok ko.zt. BUlz van lenn ~ csatornaban, ~:~Z;oDlyJi'!ioruz" de cgy rud6 uHliilll howl s2lok~lk az elureu:. T. csesava, erulkodvf: biijlik ki a s~uk h.l!tb61. Kel lyukas, k,OSZlOSs~lyral kezebc veszi, m:ajd a kalb6!tja zsebebe kotor, egy cigarettacsikker keres" Szajaiba vesz egy l~w&Szabbat~ majd gyuRij~. eieW.l1ja .. N~gyotszlv belele, ma~d el~lldu.l az olean ... rn-~ideg van, fagyos. royersl'llz id,S. febrtli~r vege., Na,gy" piszkos hajiiba bp a sZllii.i,. felborzol]a, k!~[ kabat van rajta, alatta [f1l.w1,6vere,k, szerencse az VQrn~. hogyaz id~n enyhe volt a a. Itt], IH) sem esen cssk jde:llt,ekl:e~.en, es o~yall iSZlon.yU. hideg se,l1T! V01L K:5hijg.prU8zkij:~, m.egihtll.t megi.sa ~ell aJlau_ !{abatja

MegaU .~ vam ,elott KonIrnne~.Ta~lal ••z egy~k kirakatnal ,egy helyet a fdldij~l. ,egy jdnak miitsz6 ~l;elyt;t. Leul, A S71i:r,~Z fQld.ol1 _e,gy hosszn cigaeettacsikk vain eldobva, Epp. hogy venue ~el" a kezere .h:5p 'egy S!1{Wyo:s bakancs. T fehllez egy fallon all a lkezen. ~;;:ejjeir ~"~ nekl, ho,gy menjen vele, 1'. rrue:s~,e remeg. e!'"Zi,. hogy ~em[isz,'l:es:sa::ge:s, doigot ,aki'l!t ez az al<llik. .. Klmegy a harmincas fazcn uran. Bernenaek a We-be,. Majdl a fazon .it zsebebe liJiIy(~1 legy p<ilkH cigaretta:t vesz €l,lt). T. e~e es rny(~jt e,gy szilhall. tl!zetotil neki, majd 0 maga is rigyujt Majd rni1egsz6~a~1 iilagy s,zoveggell: - Akarsz: pen~l. keresni, cs:ove:s? Vag)' IJiJ:e~J6d megfelel reikes esikkeket szedni? - kerdezi l,eilille'ZQ hang~ejtessem. T. kiveszl .0lI 7jjlab6i: a. cig~!feuall. Irrl6n'llarn 6~il:ilit s b - MiDiO~ lenne SeW? - bat:orod ik ncki. - Ko:ldllJInikene, szakadt! - pockcH le a hanurut a fa7JOH. - J 6 bolt, mege:rne nekedl - A ha~,zon6gyis a ti6d! - Idle figyelj. csoves, m~lnrezelsz? Lereszed a val1l!gad a f61dre ,!!'ill: vdrodl a. pemzrt. E[lJJnt:H kO'l1nyebb mnnkat el se tudok kepzeln u A ~}5 a tied ~ % T. a fO~de:l:l:1le:zi - Ha nem, hat nem, de HyenaJj~l!lilla[o,T:nem kapsz ebbe' a bfidos el,e~be". S akkor meg d mertek pofflzni. hog)' nines megsdva nekl~eikaz ,~:sel,yf Tis~t~ba V;ilgy vele, te baromarcu, hogy hany csoves elszalh volna a bo[do_gs,ag16l. ha i;lyen ajan~aitot kapott vO~lna,. mw:nt ~,e?! - J6] van, elvallalom - b6~irnlion1',
j

ill

- Ezt mdr s.:rerelem-

nevette ei. mi:lJg~t3 fazon, - Gyere, a

g~n~rj&t. feltirw. A'l. .alu!j.aro fell!! igyekszlk, vagy betmegy a liilJyug<llt.i.~amel eged~nj'i. De az alulj alli6 semegy e letbi zro~~,f~:iis. pi.line egy kiszolgalt<ilOU, vedrelen hajliektalan szamara, Sok a .,t.amal'\ sok a keres elem es a. csalo. Mikor ]U aludt, rendszeresen ll!dfosztott~lk, ha \IoU egy k!is Ipenze (ij.vcgezes.bQ,l~
ew,sz8!kkall ,clveUiG:k. Vedekezni tlgy sem tud! 1E~!tllii~jla.k.

koesihoz IlIfgyunk. ott v~ml a tonijk) lTIIllajd0 megmondja, hogy hoi. mil. n:il.el1lly~~eH ,csi,[n6l!!.lod! k '1, e~·~apos~'<l csikket, majd a fawn uf..an memt A:z~Anerre a rd ij~ nap nnilva lanam T. Imre't agyonvert an::c:all. monoklis k6k sZiemekkel es megcsonklrva, a jio:b!b karj a. Il~~1k~H. a bibi&lja ujja logon uresen a. sesnmibe. Nyak£ibaJrn ko~d~d3Jsi szO'\I'e~gge:~ tabla m6goU tSs a I~:ideg f5mdijn ijlla me:tr&iUorntis (o[D'ga~a·2aban!

ill
t1II1i111al

Rab berkoldust cslnaltak bel{)le es ~ej_j,cbb sWUyeszteUek is, ahol eddig volt, elveve, megcsonk'~'I{.m lestel,

becsuletet. Penz helyett 'erestkap. Odameraesn ho:~. megismert, de nem szott hozzem, megkfnzott fejjcl itri~en. bogy beepftett mama figyel:i minden nlQzdulataL S dd.:or v,egigflJtott az agyamon. vajon halDj' i~yen kiswlgaita:lott. vedtelea ember esik a~do7Arul. a. csabw~6 f gereteknek. es egy j obb elet remenyeben,
T. Imre esere esak e,g)" a sok kHzO'!, a~"Io:nnan nu'1r

IV.

Filozofiai gondolatok

elkepzell.he:tedenfJll nehez 3 menekves. S az is ma ma:r mindennapos dolog, hogy rnanyokat. noket rabolnak, adn£lik ,131 es ;lIHtJ~k o,JIJ~t kru terekre, ol'Szaguwk ,es kilometer kovek melle, tesmket amlJm bocs~tva!, Ez is egy idekajpcsohJd6
vi]l:faja a rIni!JJffila iJzernnek!

Amh ell most lefrok, az a leg.~ij[e:teIJb poko~ es a. Ilegfenyl,o,bb menuyorszag, Dea ieguszr.libb sohaseml Men az, amirol en most wrok, az a legnagyolbb BI1N iii F5ldora! De egyben a legnagyobb hatalmas i,gazsag!1 De mive] igazsag sohasem \1'0 I t a F61~do:n~s soha nem is: ~es.z, milg csak e~e;1 lesz, ezert hat ez, sem Jeher Igaz!' Csalk V ALOS!
A ~egna,gY'obb aljas, pusz.u~6 ember, akw zsarncki medon

felfedezte IdviteieZlte €is BU~TET cs~hoh.ebbe a HALOTT. de megis ELJO doJo~ba..Mert ez az ELETT LENOL ELO a ]cgnagy,obb H A'f ALOM a F6IDdon! E \1smzadok 6ta, megt.orhetetleoul a ~egf€He~metes.ebbptwszUit6. mely a vi,ilag legmodernebb fegyvereve~. bombajaval is nevetve, Gyfiztceskent veszi fel 3. haecot! Az ElEITELENOL ~ L6~ arne~y kepes Illcgv.iHtozta.tt j a megvailtw..hataUan[ es kepes k:ipus,zlftanillii lk:ipu$zUU']aJ~atmant!.1De.paradox In6donElere[ is ad mmden dolognak a Foh,lIolfiill. nekunk Emberoknek liS! De Ert:elme~ ELETel~ SOHASBM!' Csak Kiraly! Eldet es Koldus .EI,etet:! De KOzCp Polgari Ele[et mar kevesbe'!

rgy

Semmitl 13s Mindent!

Esevvel

,egyldi'llylian Toretlensege

Isteni

melt6sagu.

Hatalrnast Mer~ ,(, val6jitban az lstenl Ki felettnnk l!fIl!lkod~k! Sorsokat [)thlltt Es fteUtezik! MlNDENKlES MrNDENEK FELETT! Neki az osszes fold~leny csu."an ,egy alanvaJ6, szolga 16 ESL:K~6,Z! Dem i, fu ldi 16ny,ek ,. Me.gi s 'Oil '~eiK1 uk ... nt]
egy alaUval6 eszkoznek! Mertalan val16mu1.1 alatrva ]6bb! Es hatalmasabbnal hatalmasebbl

Es letaszrtouabbnal

Hatarnnlasabfbnfil 1-1iATALMASABB!!!

Nyomorultabbm.U Egyel11116t~ennei~EGYENILCn'LEN EBB!
Hamisabbn ~'I HAMISA:B.B! Blet1elenullEWI

LE rAszfrorr ASH! !~ NYOMORUL TAJU1! !'!

Es a gigantikusnal
0,

ad szjnt, Ertelrnet es erte~I1Iileth~,sege:l! Ene f.oWy6 haborn'ka~. ha'flCoka'l. ~obb 'mi~li6 ~F[~dfln elctet es elpusztulastl VerilJ:. szennyet, t~anya~las.L! BEKbTLENSEGET! Alakja lenye FELOL~U~HATATtAN! lsteni e:s De!IDOllli 8m-ok Suret BUNOS Fold~
i

mlgyolbb! SUtetet 6s v'ihiigosat

"

Mate,rwaHs~lidIletezOeszkcz! Az any.ag,il' A PBNZ!' A legbul1ose:b~b sorokst fejezem most bel Merta ipenz a l!egbu1l6sebb esz1tiz a :P'o,ldoil1!!'Memy Eletek sorsok Felett Dour. Ur.~lkodilk> SzaMlyoz! Mint ~~r;tenip:iszkos ja(~k" szbmyli cllentmonda.sos buno,s Cselekedetel

Adomanya'!

A s~tarRI gyill!kolb, rag.a'lyos~ fe~to~6 betegsege"
,

mely a fo~dijn em.~ere!te~ gyur, alakit es formal AT!

A J,6SAGOSB6L - OONOSZA T!
A ]l6iB6L - R:OSSZA
A

AZ ARTATLAN06L - nONOST. A T[szrAB,Ol-MOCSKOST! .A legnagyobb varazs'16 6sa ~egHATALMASABB 1'iFi~g~'kus ,era szorult minden porci lcijaba ! ,j:lle. szine szaga o:rj'~o V ,GYBATASllj'! Olyan QUi an:nyag. amli elpusztidHilJtjtl. az
eges:l.1F5,I,det! De parades modoa

GyA V A.BOL -sA TORT,.

T<:He

Bilnk!

Mindennap-

jainknak

Errehme~ ad! De egyben Feleslegetl Enen~6reket, sze IsQsegeket. vad oS1:Wnoke·t! Bs rnegisl To~e nem ELE"f AZ ELET! Tolle hiiany a h~tiny!' e'lvalasz.:thahlt~anul. min~ b;i["me~y testresziinlk.: keznnk, 11:!iib'I!.IIOk, szemtl,nk.fiejiJnk.'! Tblle ~eljes ~z ElleWnkl! De T61,e csoeka az Eleliillk'r Egeszsegel ad!Es bpzsl oolegsegd! Raeionaliamusa - ilrrado:na':ista, rorz formtiJ:::al ohbeH De veger,edmenyocl1 bjrm~ve is alaJkuljon: lenye, kuldelese ugyanaz maradl A legl1lilt'l~ysegcscbbApalt~aa
hli;(inya'!

TOle ures a. ter, IIi'u,Hki..i.le el,plUsz:tll!:ll mindenl Ko:!'u.U,jUe forgunk,
hozzank

tartozik

Es ,I ~egltagy()bb eszrroszt

es pozici,6.

ill

At(i:rrd:keMs a .ldtszati is a tudatos tudatbGl _ ~ I. re:5,.fo,.
"'7

E SZQ irracicnal

~s \'0 lta a ra.ckrli.fi.1 is

\1'(1

It! Mert ell1lllnek a

szonak

sm az eg1esz iF,ij~doll! Es ez a .sz6letezilr
minden visszataszttd jelenevel

til. edestestvere

a tehetetlensegl Ame.ly a legsulyosa1blb

Mi {Hi belel~'yllgvas~ Illel,etorodes szO alapeleme, jle'I,M~ese.:, helso, h~nyeg~~ ondani a 16ja, kifeje7.e&e abra:mllil:sa? MI m lehet volrakeppen? Ez a :liza gya'kQ:rla,fi ,etrele:moofil. p:rofan nyelven NEM IS LE1'EZIK!' 13.1' az a l,egs,IUyosabb lkije!~D'l.es. ,~s egyben a I,egba~ralbb IS. arnir ember rett a Foldan!' ~~ISZ:'~ meg ,ern,oofiI6n,y" nem vallalkozou arra, hogy dOni~:so,11 beJenyugvas es bel,erorOd,es felettl Es vokakeppen nem OS ekert donteni e sz6 jelemesen, mert e]fogad~:~ tJngy. ahogyan hlZ 3, l'e:lfldeltel6~re S7.jo~gtilt! ,"
De mHyen rend.eJ~,eh.!s,~re? 'mi1yen e~fogilldii$;ra'?' 13:5 Es

hogyan fogadw, el a mgfogirua,ttatllam ISs az em.b~fi hibbant agyal\\Jb61 kipattant fantom jleientesfi SzO!? Es h?gy~n
fogadhatta el az elfogaJd!rnlat~tlalUn? A szel_lemlsegbcll lewzot. MeN. vilMjaban. tudat .al,aui szf6ra alau, NEM fogadta d az

elfogadharatlanr! Mefi!:ten;y'lege;se:ll lem.. ondott rnmden hiler-Q~, hogy a belenyugvas ellcnszava I,e'~ezik.! Es N~ffiI Bin. abb~ln,

hogy v:ll16s~gos. fOirmiij~ban '.J:6T jelezzen vissza es, ~JO~I Ik6zze1 foghetot! De .agya, maskepp reagalt e szoral KllOk[~!, Kda:szlt,otta!' Idegennek ven,e1 K6zpomi idegrcndsz.crel utesftotta, csetekedcsre OS2t6:IilO,:zte: Pelvenni a harcot a felvcheteaennel! Le!l:.ti2idenia lekiizdheteflefll! E~pusltftani, az etptllszli''fhatalflan1'! __ , De megis cselekedesre (Ssz,t,ollozte az i~zlone a jQbb,:,~ _Ese~(lzte. mint s3irsnil haralmat, a rosszat, rnlntbelenyugvast' Mert a szellemisegben hHez6 BELENYUGV AS'! . A lbele'llYl1lg~"s val6sagos SID, tartalrni, I(~ny,egjrm::gha,tafo'za~Hli CS~tk.au EL, .on Ll!TEZIK! Men a It'OSSZ ott rossz maradl A beleuyugvas belenyu.,gvits! De a cseWel\::vokepesseg valodi volta krate.rkent robban paradox, remul·etesen eUcnkiezo hatasaval a felszfnre,. A rossz JOV3. ab,kuU A gyenge batoIT.a!Es i~gy. u:rv:li.~b., A:t. elszent akarat, ere" elnyomva a valetlan szo valosagos ertelrnet, EUCRe kum, harcol, rehUdozva akar onmag.al is!

Mert ez a szoaz egyik ]egk~pl'e~enebb sz6, amely v,;,tllah,jlis l~ooreu, es il:artalmi megfejtese ~5bb mi,ni6 boles agyat 68 tudost is. rnar felcmesnetr! Megfejfc5se gQ~iuszi csom6! De rajlam nem fog kj. Ped ig mar e H:ke' fe lek, hogy at fe:1 fedese es az ertelmet ado eltehnetlensege a !plllsztuh'isoml'ioz vezet, Men, eZaJ sz:6 a s:olyossaga ui~n az egyik legveszelyesebb {ogalom, ami pusztiblSSill! is komll).i,fiI~Hva van! Anyaga milajldonkdppelilaz <illati fajio:klegm~lyebb ,leUd ~s ,osztOni gyaiko:rla~ab61 fak~! A rehetetlenseg alapfogalrna, egyben a. SZABADSA:G ONALW volra, Ihianya, tehat a ~ogsag! A lebenuHsag,a relies k~,pte~el1s~g:,a N1NCS KIDT! Megb~lil1cselt kezek, 'Iabak., klzsibbas.z:tott. agy'! De a 'mehe~etlens,dg voltakeppee egy jelentestelen sz6~ E:gy magaban rmre'leksz6. n6:lkli.Upedig ertellm.ezhet:edcn. feUiedheteden! A tehetetlenseg 'Ua~m fajok ahlrendelts6ge! Az ernberl lenyek fels6bbrendlisege hatalllf)J3Jss3igaIl:l61 falad, anili (i,naII16 csek:k~sk6ptelen5e:gre. azabadsag korM:to.zasra, Ileig'zasara ~s m;rug8itl!v8,t,~(el.ere k6nysz.ef~~i az ::IIs6 ~ajl~!De a tehetetlenseg 'osZ!tonszerfilsege LE( ~TETLENSEGRE \lalt ar!' A tdJes killJliJ'Ra~allsag es a s,zabaci!sagr,!l\ val6 e8,elyteleli1lseg

es erenyevel,

Mmndell tagad!38a"!tui;

S MMlaranya!
tetlen a

De ahogyan az <iillatJokkiszabadulasa leheI,er~et.ede:nbo~. wig}l az elll1lber kiszahadulasa

lEI. 'fS.BGf.S a lehetetlenbe], mint fels8bbr~~'uhls.eg Sl'ill"u kratereb511 !' A pri~111Iitiv5s7.itol'llszcru:segett:elv€dtja a fa,hijr8~ kOZl~z6. bjlill~c;sszakit6 gondo~koza:s! A gondolkoeas ;legfe:,lsobb
gondolata a I\dvite~eres.a megvaW6:sruil8s.,a ~eheltetlens6g derekba torese es elnyomasal Mar erzem, micsoda sulyos, eletet felemesztto do~ogjba rograml Mar er.zeml, hogy a
v~m(,llkozA30m

kudarcba flU! M~r loitom a sajal frual.;~i~om" rren ~iiU;atjafolyton-fo]yvast velem a LEHETETLIENSEG! Mert a Iehe~ell'emseg ;;I ~ehet,etmens-cg. ham:311 mas, despotikus, 'eloobbrelllldli iiranYiiM URA! A tchetetlenseget ®(.'lh!iJt vellerli

1~2

153

csfra magjfJb~n,. destrualjal

S ame'iy mar fe!i.ih'rn,u:Jh.atallan
fellelt'! A rnely

erej(;vel ~t veszu az ir.:iny fL~s~a gondolkodas

v,eS~DelzQ:kenttehetetlenseger statuall Bs ;~10gy meg be tud j aim fejeznw CZI az i:nisl a leheret lenseg iSZ.OIflIYU, ellenern g,e.rj'edt haragja ,don, es hogy ve,gr-e ",5h]5Z1
adhassak ana. ami n::tegv,:.'i.llasrolhata.tbtn: visszakanyarodok a,

peldlik:kall:j;llikhva a bel!elillyugv~8 tudattalan m(l,alo~sagal az eleltbol vett pelldikkf.l!l: Hiszen hazudik lIZ., ailld belllenYl.Igsziik a. sfti~t 'e~eret fe~elmeszforakjibii 6s: nyugodtan, karba l;et~kezzel

belenyugvas e~1iehnebe. Mel1 ~ belcnyugvast mint szellemi fogal.mar rogado:m CSAK ell Es ezt be bizollyilona ,es l:ne.!krer6si~e1t:e azt a t,f~Il)1, altftJi~~riis.om kozlbern vegrehaj~onam,
cselekedetemben .eziid~ig BWTEl T erdernloen bebjzonyo-

sodott .... Ugy~l]is az iment megkm.ijtrerl1i .~z egyik ,ala~nde:11 fajt, a rnacskat. liz. azoeban T1~NY~: Es bO:\r.lllellmlnym:~IS l'ii,onS7A:US;Z; dolog megik5t1llili eg_y sU1.badnak szLUero, iiUaCQt. ti.mmelya fogsag sesnmslyen form&j~ sem :fogadja ,d! Es v,~,gre beblZlo<nyosodon .3. kepte~en~A macska karmelt, harapott €s ellenalt! De 6[1akkor is wl'Iegkm'iiittem en5ve~,! Die nem Ihagy!:a, keservesen nyavogotL. Majd neki-nekl szaladva ki akerta m!:lgii;l sZ3badftall1l~ a fogs'g'b6J! Telln'iit lbe 1e.llyugV:1snak egye,~.lellil hal'vtiny nYOlm;U sem lanaml De lITI1i,ve~rnflnaJ~ hogy
1

'v,arja a gy~lkos k6'r tllneteit, dha(almaSiod~:sat? Hat. neml Pel pr6b,Uja vela venni a hareet, lino,gy' legyozze! ~~I.;it allat e!llJ;elllll ~7. hal inksbb, amikor ,eg,}, nilimal gyengebb Icny ,e]one ~Alcan kiiniilja mag:A'l?Es a S'61elseg belenyagszlk-e abba a tSIDWbe, hogy .a\llland6,<'ulicsak villAgos ~eg.yen? NEM, nem mlIiyugszik bele! Es mill!!den l!elfllY csak szfnlelve nyugszik belc a belenY~lgvasba! De am int lehe~osege nyn ik ra~ ku:t3lt 11 i, keresni kezdli a. s,z;abadullas lehe18segeit.!'

fl.
A rehetetlenseg

resz
fogaWIilI1!8! a
az

o:sszegyuj'tO

egyik
egyik

leg_kes.eIiUibb, Ileg~;d:eh;:nebb s.z6
legsatnyabb,

roldan!
8Z0,!

Az

eSZiemagjbalnll

sllllilc:se[!J·kis1Jlib~dif,ani. n.aID' nehezee BELENYUGODOTf! De :111~gsem 11.ytWg,OOQU bele t It bele'lilyugvasos tOrodese csupan csak egy nYllgodt.silgna~ szJnlel.t, kew.rcu je]cnseg volf~ A szinlelt. a~menet~ hde.()orOd.6s'! A~t. latviin. hogy NINeS kliilifuta s.zabaduh!isra, elha.lv{myu.~~: a Ilobog6 Hiz pOllriizsa! Mert a kCls:zinu
be~eDl"llg\,{jsm,Olk rrogveSI
S2.0Il)S

legparanyibb, legbetegebb TEHETETLENSEG == HALAL

A fchC:EetJ.en ~~g az egy ik legnagyobb nepbatfiilo.m szellerne ~

E.s p,aradox. m6don 3,l!I]pedaUvlIJsz nelkijl az cgyik Leg~agyobb nep,il1o. vez.eralaJkjla .. AI!: egylk f6liga. a NEMA.KARASN.AK.. amety ikel megh3it~:r101.6 ,~lenall!ili~ elemre bQnthal6:
.1 ,

Az anyagi akarar ~nyagi,akal!'aia!

beigazolodou

a

hitele,

amlkor

a

2. Az ilnyagial~mekarat anyagl ekarata!

k5telb81 ki akaJctam. szabadil,al1~. mar r-o'gtDIIIm 'eberse~et n11ll1:la.tott es mohon e-gytlltttlInUk.Bdvc· velem, r!tar .a~.ig v,alta a szabads:agat Ebbol rtJ.gvest alI.1lJllhoiz6dol(f a fillilegal'lap,utasOill. az embcri l.,fill1lye'ltre:r :85 bebizcnyosodotr az ~iHitas.om a szfnlelt belenyugvas fogalnl!ir6~ es :3 mdafal.atl[il belenyugvas fogat'lu'ir6I! Men val6d.i. beleayugvas, mint T~NY, NEM LE.1rIEZIK]' Sern embernel, senll i!iiWlal~a1i~ ~ Lehee az ti:s-Z!~ijnijlk. vagy gQndo~atok keverekel Formaja ugy.ana.'l. maradl ValtQl~tlan\'!l! Es I1l1ivel v(fges az 61elerDI es '!I'cg"eS a veg.em 68 kozeleg .1.\ lehetetlenseg ill gOllldio!atn!l is sebesebb rQ'hallTIoSzlaga, ezert mtg kufejltem szuggesztfven, gyakorlati

A 2., azaz ez anyag~:a![~an akaratlagos aksrat az egyik legkernlle leneb1b pr6:bl1 ::;;;HALA.L. A tehetetlenseg, 'tehM at ket fOl'rllellekaga lIlelk.lW1 egy:mOilgaba:g ,eI1dm,etk.mU I. de e:rtel mezhetb. MegtU lapCt!s.om szeri nt: Tarsadalmi mozgask_~plel.elQseg,.iebellThuhls. beolvadas,

ELPUSZTULAS:!'

~

l55.

Az 'I. S1:. fOag, m~nt anyagi akarat, Vagyis: az any.agi akarat
az ,egyedUlliU6Iegh,atallllus:abb fogalom, ,amelY!;l ~,ehetedclrlseg felett dll., Telu'i.~ a tehete~'lense"g szrinak e,gy£ilta.la.n SEMMI ertclme nines! Ax. 1. sz. akara~: AZAZ l'D1:IOSt m,~'h" F6.alkarat mjnt U("a~kodo a

A

faj,aban.

Ilegsekclyeseblb

form~jaban az uUinz6 ember-majom

fogalom

az osszes Ujbbi. sallang es ertelmetlea sz6, ami. ;p6tkenl csatolodik holZza.! Melt 'Illig a 2, 50;?;.mC1:ol:uUis ertehne = P'USZTULAS,add~gaz

es

£s hog)' nekern sikernlt korvonala.kb(lllll megfejbm,i e sZOrnylnJ sm, szOmyiil i.enyeget es sikeJ'i~UteI1ei.metlen eirte~n'iu!'t ds.zlm'.e f hozn L Val1)llri tehetet len sorsom, :Es be letor,ijdok Sorsom ba..
De rnegsern

ti:kcdo!k be Ie a Iehetetle n bel

I. SZ. raci,onalis ertelme :: Ekt ;;;; uszrulas! P Az Isteni Blet tehit a f(Udon osakis: anyagi akaras. Gyakorlati Ertelemben: a ,div~li:lalt ember sohasem lesz OniiU6,! Csupan e~Ujmegesedeu korszek szelleme tesz msndig azza, ami! De
az ember az egyik 'Iegildletedenebb ~16-e~et, ,amw a f.O~don e,,;idl«1~g h5lezeu!

A_z ember

:=

Kstaklizma,

vagyis Terrneszeti

csapasl

A

termeszet legnagyobb, fadjl~s tevedesel Az ember teh~t soha nem is lesz ember a civilizacioban, csupan p:rofailflmOdon, feliig allat, felig cWcttelen ~ninyj,tha16, vcmrelhero. k6rv'lvmany maradhatl Ami vekon es suketm Papnka Jancsi Im6d kelllytden kijvetnJ'i a s,relle:m~s,eg Ie:gsti.ly'osabb iiokl1 hanyatbisait. A divatot .. a moralt, a rnodert az elfajzott, antiEI.ete'l. Egys:wva'l: az ,oll1lill1agan kiviU tU1,6 szellerni tudat tudatlagossagat, A MUSZA~T es a bizonytalan, belathatatlan komprcmiualc-kompromisszumot, a urdattalan szabadsagvesztes, eUenalMs az ellenalll6sagta~alli futuru01jaban. Az emberi leny teM.t tudatlagos tudadan akarata eltenere elettelenul diffundtU es eletre kel, .. Mint ,'tvaltoztatou. ujraszileteu anyag. Barmely 1:i;_,6¢ris mutaJtj,llI. az eredetiseget mar v6gWeg elveszrene. Az o:szUi'f1amibki,o az evohici6ban az :Ula~1fajLmU megrekedt Darwinizrnus fOl'1m~jaJbaliil szlilet\k. ij~zt:lijllilifo.rmajaibl'lliflemberi alakban ujjaalakul es az e;o e,l~tbe ,ehomegesedve' tudadagos mdadans'gban ,elni kezd, szabalyozhatoant
utat, Az ellenallo

:157

W(Jyengi ony6

ikelUJ.le

az emberekhe;

I. rest.
Egyahire.ndelt Fa a vi~lagmJndcllS'6g k(l"zepdb8', a hat~"nas Yggdrasi] korlisf~Jt61 es az5ro.k Woyengi an.y6:l61 uzenetet kapou. Hhlloz6k~,nl a mftoszi HoU6 szan~ 8 Foldre, ,8 liermeszet emberfarageja. (gy szdlott a Fahoz: - Te Pa! Az. ern vegtel,e:11Il gyermekemi Telettel az emberek aMrendell rabszolgdja, ,lIcisemmizeuje! S:z6WjI Es hfvdossze a Levegot, a Foldet-, a. Vizet es ~.:z. Embereketl Es mondd meg az 'mbel'eknek" hogy ti eir(hnok az eletl1k1b61. mi,nt szervcs alarendeh rabszolgal" Mondd meg nekik, hogy eleg vorn~ax allarel.Hleltsegb5'1 es <Sijck nelkiletek a rnesterseges taliiJmany~ikktd az eJemiket ,Es tartsa az eletben 5k'et'~ A Faugy iieU, abogy a HoH6 paeancsolta. Ossze,hrvta a t,es~'Vereit:a Levegdt, a Foldet. a Viuzef es H:Z BlJIIlbereket. Ok a

Mmnde:z[ l.i'lva 32 Arly6 ujrH uzent a HoU6vat A Hollo lekuldetve Igy s:z6lt a Levegnhoz:: - Au .par:ancsoljuk neked, Ifi'~v,al1l Fa credmelly[ehHls6g~er. az a Bmberekkel szemben, h0,gy h(vd!fissze a Fat., a Vizet, a F61!de.t es az Emberekeal Es rnondd meg neki, hogy elit(bn.t6k az ei~etlilkbfil mint szerves, al.a.rcndern~ I'ti'lbs;z.olilgak.Bleg \10 It. az alllarendeitsegbOlt MO!1ddl'neg nekik, ii~ogy eUelk. nelktlletek az 61:~tb~noket'!'
elentket a mesterseges taliih1l1allilyaikkal'!

ts:

tal1s;:'i'k

azok

megadott helyre Ossz:cgyilltek" de az E.l1f1Jbe:rek NEM J,ijt1ek eil! Ott vart. a Fa, a Lcvego a fuM. a Viz. Vartll!l, vamiak, de hiSba varlal: ~ nern jBn el egyetlen Ember SEM! Mikor 1113:,
eleget vanak. oss:zcUhe:k IIIlic:!g,yen kmmmlnik:Uni. Azl:: 11IJ1orn.dit,a, a Fa: .~ Az Em'ber mtli!l"elvesztene emberi ltny'eg:et a rerrnsszet adm:~l vi~agbaf!! Az Ember nUll egy saj6t n18ga aikottfl sl!erve:rlellili. vi,higlal;.lllfl va~ban EU Ailflh sajl~h maga al'li'tott: szervetlen amlyagokb61 eI5 .. Korny,ez.et,Bt, let6t hollll, elettelen rmfigepekkel veue kort~l. mel)' hetyettnnk srolgalj:ik es.a funkcioit t51tik be. De ez (I, ke:miarn vi~ag zsarnokl medon megfosztja 'ok,et a biol6giai I,et: a'lnyagat61. az el.()elet~epessegek ~ermes21etessegetol'~ F'okozal-OS31111 elpu:S7.t[~~'Va evvel dnmillgukaJt es ,ijnUl medon minket is! De :mi IlIIcgel,5zziik a vegso

tett, ,ahogyan a ~l,olllo me~~mll~lcso~~a. Uzent a testvereinek es iillcnt az emhereknek is. Ok lU;:gyen oss.zegyfiltek ,tt:!: adort helyre. De 3iZ Elmberek ismet nem jdUek el! Vartak, vartak, valflalk. IDe csak nern Jon cgyeden ember sern el, Bkkor ismet elkezdtek k()'l11munikti,lni Megsz.6l,aJh 3. lcvego:: AzEmberek nil magaberosak ,8IZ 5rokke felsobbl"endustgUkben. Azn k6p~elilk; hogy az 0 maguk gyiirtotta.",~~Uiguk 'or6kke val6 es dPUs2.tithaUltll,an,veUJik egyun! De nern ils. sejtik, hog)' az 51:i1rnagllk fiilbliiU'I'hlJ. mesterseges vllag, amiben8k ,ellnek ,es eltetnek M.NKET is. az csak az 0 oriUt. keptelen ke,il,zei!e.tere k!ele~k.ezeu. De kiCe'lejreue:k rnmket es az omlllaguk bioMgikus, szerves :!6'le~ is, De mm ezr nem halgyjuk! Ha pusztuhil alkamak, PIll.!iiZi!UijitiJliUIJk egyed'Ul! ~ evvcl ffi'Delyes~l,v,e ,egye:~~H:1:es'ben ~s .. A Levtg,5
mindegyiktik

ugy

ot

vi'ss:ulvonuh a maga ®errrtCszeti felaUasaba..

pusztuU,su!]Jk;.i:lit! Az

lEmberek

gyarl:oUa vD.bigboml EGYEDUU srota Fa. Majd helyeselve es egyerertesbell visszatert a sflIj.mt maga termeszeti fenn a'ii 1~salba.

rna!,"1IJIk - mondta ki a vegsil, d5nto pt!S7-:lllIDljam.lk

e'-I a

mi,lIld~gylk

Ismet ii.zenll ill HoH6vai a F~n~t. a Levegonek, a. V~ZIII~ek es a fOldnek, A paranesa az vo[~, hogy .hizadjana.k fel ,aLZ emberek ellen, ki-ki a rnaga termeszeti ~lmkd6j<1jban! A Fa d61jon ti a VIz cswnaljol1 hata~mas nagy arvl~e~.~ a FHld induljon meg, az eltet6 te'vego' pedig szCfn}5n meg'! Mind a
j

A r~JoUo ezuran nzent a fmd~ejk lis. De U 0 uzenet6re sem menr el cgyeden Ember sem, Hanem amikor a Vfz uzenetere sern ment el egyetlen Ember sem, Woyel1i,g:i any,6 iszonyd, h,ar<1!gra.. getjedit: H~t ezek az ~:ttozon teremtm(;"lnyehin renyl.,eg azt hiszik. hogy azJ:csw.nalhatnalk. amir csak akamak?! --

Inegyetll Uig}' te;uek~aJhogyan a teremt,f) A nyc. parancsolta.

~ ulan uzemek !liZ Embeeeknek. Es vegre, V 'ran. ,e~jijuelk az Ernberek kozm a. megadott helyre. Mujd igy sz61.ou hozzajuk a Fold,: .~ M'I mar nem bii:lfjuk a 11 egeszsegte:len. ~~erv(:::llcn. kC!l.Jiai ;"ru,]{i:golokaL ~gy h~t,a. tesrvereimmel: a V Iz:l.e I., a Leveg8'1j,!le~ OS a Ifihra] (Jgy hatsroznmk, ~mlogy i,eHiiilik eroe!kebel1 e~W!lihlk a ti

Fellazadasuk

magatok elott. a Iiillsza.leI1!
Elvetitek megatokml

Es ·eliiruljiatok

112 magatok.a:t a h§ter~!

a termeszeres

Iltle7A~ dinlllmwzmusal es

frotr ·torv~nyeil t!s alapelerneit

es monon, hazugul elhirerve

- Es. Ilio,,'

CIdetekbot.

11OOnne~ek? kerdezlekgJliltliyol6dva az Emberek .. - Az l1j, emoorsegcsebb-en::Jibe:ribb vibigba. i3!Z Ilj a alkiQ~OiU termeszetes-eermeszer vilagaba - felelte a FlUd. Az emberek eU::elidllolk gUliiYOS!Il1l nevetni rajtuk. - CS2Ik 115njetek el - Idabil'!uik_ - Nekunk rum.n NEM fogtok .A.hogy ezt kimondtak, megs;zli'lmlit !J! Fa, ill fOld, a V~Z es ·a Levego. Es v'e~lifuk. egyutt abhan a pillanatban eh:l'l~sztl!,lltaz egesz EMBERISEG! .
hi.anyozni! t!

Woyengi ,{.uzyo iaenete ·QZ emberekhez II. res;
A 21". sz~zadlegesL~-rei,ej~n, :tOO t-ben, 3iZ orok Woyel1gi Any6 ruejOtt a riJldre €s fgy sz(liIl. az emberekhez: - Emherekl 11 kfno:zzatok az iiUI;lOOk3!t,szolg .. rl;1.,. eszk5·zze h alflcsou.yiljifutok le o,ke~',majdl.ell.e~medeniH ~ellil'iesza.roljatok es fclzaba\Jjlilitok 6k:et! ~mlbel'ek! Tl kivagj;litok a [8Jk~f!1 Erte1 metlenal erdoket tesztek sernDlisse a. :sajarl magaeok hasznara es elpll:!i-ztH:!is<1ira'! Erllberok.'! - sz6h ujra az Olrok.. Ti mer~ez;i,tek. vegyszere:z;ruitek, lOllknneszilek. es r-ls,z,J!.,e]edeflUI ki2S{tkg1ilr:uinyolj~t!Otk FtHdct! ~. l1legal.a~okt a Embere'k~!Ti mergeaitek a Vi:z..:et es mergezitek a Lev.eg8·t es l!1iliergez:u~.e.k evvel ,egyitt rnagatokat ~s.! Majd ~g)l folytana HZ Any6
1:

m.agatQkikaI S! hazugsagot, bellee:r.o:s:z:akoIIjAtok 1m13igalokau az ,6il.ettc.!cli'I vilag mLlallyag a.tI1!l]Ci$zfclI"ajaba~ fel.:MdozvaJ vales embersegetekei, rOi!.ciOIl1!:ll~izmusotokat, Ildjmye7J;";letekeu. li'Iovat<'lril:o'l.1£o~QkUI, enetek.e... Ywlagorokat! A blztosat a b~z.olillytabnra! Atugrotok azabszu rd, iIliac io mil is, eszmenys .• kltah.lllit kepre]e:I:be! Es oU 1:6tesiitetelkelenelen eletetl De nem liatlagcmberok tehettek e.rr5U iI-I a nem a U fels:5bb:rendu! iI1l11yU6itok!!! Olk v,ez6liell~ekt:ireket a ZSAKU 'CABA! . Majd LovfibbfalYlatta az Al'lIy6: - Ernherekl Ti I1llilll,dien ~dobr;m vaHalt:ituk a ves::zelyt, a habonlkar, a. forradalrnakar, a. hall"coil:,.a szenvedest, a IUlhjj]~! Tudva ~l,Idvall,. a jlBvo nernzedek emberseges c~berisegeel1'! De mar NEM v;mjjJ]joiltok! Me:rtfelwk a kaorikus rnlkreklfmaju, szallll11olokr.a eerveeeu ~s kivitelezett vil.agbal'i:!! linikoibb felv~maljalok a manonen srerepet! . elvlsellrek fenlr81a zsinor huz!kodasat. cibaloisitt! EII!!!?l1 Men 'ri m,ar NEM vagymk Emoorek! Nines cemotolk mar a szerves b~oI6g)ilkus vHagbal1! Nektek milr esak « m(jfet~.yfl. mM1ljil, muRHd(i, mfigondiollkodiisll Viiliigta!;fJJn ViW~goon lehet celotokl A c~1 erd.ek~lillei!il. iillla(j Os:zi![ineitckre hagya1:kozlok es visszarertekeda, ...honnan j5Uelek? Ma jd iSY s2!611laz A ny6: - Emberek! Egy aapra hagyjatol OU: eZF a. kemial, civUillilt vi~agQ[ eslcgyele.k misztfin emberek ugy, ahogyan en htlijdaniin tcremtette lek t ite ketl

De ez emberek egy nalPra scm hagytak on a. maguk gyarlotta mestersegcs eletet l Ezr lalVall all: A:nY'6 ~gy 5z61t
hoz;~juk: - Bmberekl BebiZ(lfiyii1louaaok, hogy mii:1f elvesztettetek az eler 'uilszUin rae ional ista elemeit;a termeszetetl A k5v,e:rkezOt rnondta nekik: - Emberek] Zst'iikmaflyo~jiitok. aJMz:ditoik, kfnozzatok, majd ol~j6tekmeg cgymast!

- Emberek!T~
clmeneknltck

NEM v~HaJ]jatok m8(gatoka~! H~1.lIg medon saj&t I.eftye'tek eol,51, es takar6 maszkok, a~arc.ok moge rejdrek igazi arcotokaal Me.gh~zudroljatok:. nlag~,tolka'[

ill
Az emberek

kivetk62'J~e:k

emberi

Il1Jivol~'Ukb61 es

Vad:a.llatt~. v~.lto!l!1tak! Akar <12 Oser,dJ6ben.agre:ssz.ivan. moral 6s mi.l]dienfe'le ef,dsek Ne~k~l. :llcuroolt:ek egymassall Ertelem,

go:ndolkoda.'J esce.l. Ilt!llk.m ~ A gyeIDg~bbilk elpuszml, az ,erosebbik felW~ msrad os:vadon al~npon! All!.'llti, o>sztOn
vezerelre eselekcdeteiketl M~gnap tijlfa djiOU az A'Ily6 kO'7.ejlill.fk: - IEiluberck! I~!llelbelbizonyj'tomi:lol~t:.bogy m~r NEMvagyt.ok emberek! EHilDeri<lircoto(!k csupan szin lelesl Cselekedereirek als6b'bll\emdu aHati.ffljt kepvisel. 21. ~zaza.dd. embsrek! Menjele.k es ugya:nfgy. ahogy e,gyrllassfll.wzdje~ek meg a lermeszet osZJ!!ol'!;j'~lahli]Val, egy napi,g1: Masma!p e.ljolt i1jra az Anyo. & ~alt1:ll. hogy~tZ emberiseg 95%-8 edaveszett ax oszt.Qnllal'Cb~liIJ~ fu akik nlcglnaFadhllt. esonka ve,gtag,okkOlli], megsebesulve, haMJ.ra ~,mti~~eW1l

M&jdl m~$~ap' lijra, ,elj6n ho:z:ziiNIL tgy sz6lt az emberekhez: - Emberek ! Ismet bebi zol:ilyimua!~ok, hogy tn. miir nem vagy!:ok emherek! Onmagatoik v,edte]cnek. vag,y~ok. hare- es kuzd5keptelenek az als6bb:rendlu fajokkal szembern Ti csak !lll;J!gaJ['Ok kozO'it t1!l!d(ok harcolni az eletbenl
Az emberek elkczdtek nevetni az Any6n.

Fokl.t6,1 es becsiil~,etek~ a~jdj3J~ok 6.ket! :Es M'pje!~ek tu~. a wnti;sso!igo~, ;h<Yl;llg ~rradona[jzmu:;;on! Te:remTse~,ek meg az emberek embeii"ct! A nU!Jilie!!'iaHsta, emeerebb v i]agoil: l' A 21. sti'izadban. E.s gondolkodjl3:tpk az osztonok he~yeu! ~h~~~ rJ1Lollu cl~ekaztan a mC!vetes~61 az ernberek, Ma!jd ezen d mit sem t.orodven az emberek blu.ta.s~g~va!l, tovabb folytatta: arnel~yek m.olJfSZ{V, Wfiajl, $ejte~k, idegek, Wd5k n,eJikul elnekt Az agyuk csupan agy e~,ette~,eirl,be'pI'Dgrann.ozoft I]:1U3.!lya,g bakelit, egy szervetlen, Ine.rgc:t';o .®!nyag! Melyet a j6zmlnte,n"l11ieS~1 ,ki lij,k mI!~g~bcH vedekez;es(ful,. de ti ibefogadljiir!ok es ehr:li pr6biiltck vele alZ, ~rrac~,()n{ilis.llIbszlird. dJc@eftlcr.'Mdou vUagb~uil. 3 kept,elenbt'iln! Ti ir.amyitj.itok, vcz6r1w~lek oket ,az., ,65 1~lgy cs ina Ijak, amit ti paJrancso,l.tok nekikl De fejlle"~zti.tek. k'C:IoI'$zerllilisf[ii.~ek> omi~16~itj!ili,toko,ket. egyre-egyre .~tadva nekik ,<], ti lu::i~ye'~ell::etl' Ernherekl Ri!ll:ok lassan mar Inajd nem lesz

- Halt akkor mit legyiilfll, Any6? -l.e:liidczre:k 16k::. - Legye~ek ernberibb ,emoofek! Tal~u.l~ja~ok~ 'm..adaJ"ak~6],. ,1;11

fohaszkodltak az Any,6h.oz. hogy djr€l ernhereklehessenekl De fgy Sz6~I[hozzilj uk az Any6: - En::loorc.Jd Ti mar nern vagyto,k emoerek! Csak & testetek a:z.t Es ez csalasl Avval karmoket, eles fogakalE. sza.rval.aJI teremten nekik! - El1I1beH~k!Tok~tek e,mseh'be~k~z. i12tonal, late k ! De: ITIIJ'lst
hog}'
t.ert~lf'I~eLlelm

- 'f'! mega IkoUtitokaiZ id.egen~. az 6~.euelen~ aiijldol'!.

nektek

Illgyano~ya:n harci

vedeke.:zi:l

csi_kijzljket. mint amivel ez a.ltatok rendelkeznek, most menjerek ,e:s.kuzdjetek meg velnk (gy~ A'i. emberek clk.;e:?ldlltek iflga~rru~ <l fej~ke:l remlU~ern! - Nem, nem! - 1i110:ndU1ik. mind!3!irilln:lytafillr - IDe akkor hogyanakaJllf'jlii:tok az eUenke71U6t mu'le-gcafoli1~.

es

ntl:~gks,emberek vagytok ,68 nel1ll a"l~atok? - Hagy kuzdjijtllk meg .~ 1m i gy,~r~oth:l,mu ,eszk5zei nkkel t ~ fcleltek az AI.lly6n,a,k 3izembemlc'~
hogy - A go~y6val. alezerrel, a &za~::nfl6gtp ve:71lrelte robotokkal ,~s ... gepe'k~el? ~ kerdezte ~oHik az AmJJy6 ..

- Pont.osan! - felem~ekaz emberek. - J 0, N]2:M bsnom, kti.zdjetck megugy
Allly6.

vehrkl

- mondta ,az

szervetlen, veszelyes, 1mi:i.gyi!1Qtt~. karos sugsrakat es pu szt{~:6 szeunyeket ok.ad6~ rIIi'!!esters6ges.! eleUe~en berendezesei tek 11I1eg.o lnek t iteket I~ Majd fgy folytHlla <liZ Any6: - Emberekl Ti elertelen mlIa:nyaglb61 rendahek magarok egy fBI gob b· f'ajt. arne ly a pusztu l:Iisotok:at okozzel !' ! Ti fel~abUt~tok eS~11egaJkoua~olk ~ajfit magatokHALALA 1'~!! a Az ernberek ketkedve hal.Igatlh'il. vegig as Anly6L Majd. :osmetelteml Imegki;huezttHk: ~6Ie: - De rlleg~s.mit tegyu~k. hogyeletben m3lIJl"t.Kilhassul]k?

smkse.g!Esl)]

rdle

1162

- Sz{unuzzetek az eletetekbdl III veszelyes gepeitd~ct! Es oljcflek meg: magatok k:or(il a IlfIlliviiagm! Es r.erjetek'l,-lissza, gondolkcdo, embersegesebb emberk~lliIIla FOIdhoz,. Oil! Vfzltez, a Fa.hoz.!!! nszfeljelek ,es becsU:illjete;k a Levegot es a Jel'i!l'!~szeh~'I'!IEs moljall<l'k, az emberi osztont termeszeti cr6vei~! A hogyan t1I termesaer! Ha igy c8e:il)b~drtet. elelben maradtokt !! - Es ha NEM? - kenieztek az ernberek. ~ Aklkor aUat'k6nt fogtok elpuszrului, Es a gepek veszik .fi'l az imtlyitas.l a f'ijldoll. Amely kipuSZliil mi,ndent!' 133 akkor kihal Oil .fold! E.s akkor 6nrajtam. .l SOL Ujllm realizalok mindent, ugyanJgy! Egy,et klveve! Titeket, embereket, SOHAl!! Ebbe a veg2!etcs hibamba megegy:szer NEM esek belelll Egy masik

muu

V.. Szatirikus gunyiratok

f,1jt.

,a,

tna:!eri,;itisan rermeszeres termeszet e:mbereL Arniknek
kSI

Kapzsisag
Hajcs3.1' (rr a. S.Zob~ij;lban Ult. A szal11liit6gelpeben ellenorizte lie az aznapi bevetele ka!sziilasat Elotw. mappek, csekkbalrnck, d1ossziek.,blotkok. p.api:r(ik es a bunko'fc~j~. A s7.Dbaj.iban ,egyeb.kenl meg ordftott a 'W, a.n;~ire most i:igyet sem veteu, hiszen Fontosabb dolga is volt annal, HMel~~r
i[t!!get. meglazh:oU ny.akJkel1do,t~ s~5gme.i"6v,el

nm NEM ember

a nevukt

Az ernberek ¥~gighallgaua.k <1!~ Any6 szavait, Mejd visszarsrtek ,a S:.iljalf maguk alkotta vi lagba , eg~oIY~'~lu:ak mindCflt ugyanugy!

k1 m~rl pontossagura vligon friilZJl,lllrti~ es golildoSilIll ipolt !\;:O.rszakaUat iselr. Ahogya szamit6grep:e elcH U]t" clkezdre v ;~il~g'iltnlu a fejet nem hi~s.zi.~l,Ogy re~rent:zte, hiszen bereue ,11 kontaktlcl1c:s~jet! De val ami nem stimmelr.; Az ,ege:nl~il hnirruott. nmjdl visszamcnr, A trnt_kam8je rontott el valamit, ,_ Hom:rmp ki:r(igom azr a ikils szajh.ru - forgott a ff;j.eben, es dke~detta bmen'tyukO!l p~ty~gni., KOizibcl'l morgott ~elhangQ'SaJJl: - De reszbenen is hibais vagyok. rnert mi a lbad5s francnak veszek fd ilyen hi:ily~. buta (Yllikm. aki lilland631rt mel lestiimo~ es hi baz ? - Csak azl!ln:, men f ala I e:s formss a vad I ija, - De ha egyszer u!1csfejii!? Bolnap kil'llgom! - aUapodot~ meg mag;1ban hat(lfOZQUat'Ji."Bzer ~s akad e]me,1 sokkal rnumf,osablb. magasabb vegzetrseggel, fiam.1 n6., aki lega'I€lbb

es

'Vormb6va.1

szamolni is tud, Majd most miir jobban rnegnezem, hogy kit
veszek fel !Es ha 3 vval sem leszek loo!,-elegedive,.akkor azt is

1M kinigom - nyugt.iizta

HiS a dol got Hajcsar ur. - A. IfnllJnktisaimrol

Az en \I~Ulalkozasom csak Toh:::m fog muk6dni!' Ugy. bogy Hajcstlr ur mar maidnem elszallt a kapzsisag mamoratcl. MAr swvogette a j'ovojet: - Akkor a liilJap,i. bevetelem a. mostaninak aaripbijara fog nQvekedn~. Havoeta eRny~ es ennyL. _, s:zamolgatott ma,gabalill. - A~ya(i,Fwsten! Az ml.1J11' kesz vagyonl Annyira egy fei~fejleszlem a v'1maIk'oziisomat, hogy lUajd azran u7.jemet nekem fog fiadzalni minden egyes forint!' Majd klilfOldi, ,6rdeke[(segeket szerzek esott is ]'tes~~elk:majd e.gy gyanu. Nem ~s egyet, 10, 100, lO00-e'l. Az egesz Vih\~an. Jesszusoml En leszek a Vi~ag Legnagyobb Gyarosa ..E.s, a Legga7.1di!;lgalblb muerel ! E
A kapzsisag h,3ita~rna szlnte elvette az eszetl
- Erre koccintanom kell magarnmal-« avval a bar1)zelrenyhez menr, e~o'\i'eUkct poharat, e's: 11IIind a kettobe to~t,ott Napoleon gyara:t fogok vent1iJ" egyre esak O'll.Eii,l6.al:1ll!' 'UJnk.lisoik fu'!lk(U! & csak M

uem is beszel ve .. Ne 'is varjanak t5k:!1111 fizetcsernelest i;lyen keves es pocsek Illunkficirl., majd !i:mpiros h6 esikl Inkfibb levonasra sziimCtsa:nak. Ha meg' elegedetlenkednek es .kevesl~k, akkor mehetnek a fe.nebe. el lehet ballagni I' Nem
fogok s'rnii egyikukert rem! Majd bedoborn megint magam az liijs<ighmrdetesbe.~s elJtevel tulekednek a prchk ez aUlis rniatt!

nem kellenek a munkasok, fgy megrnarad a penz! Micsoda megtekarnasl

Azokb61 kivilogatok ti:renkettot, egycsapatra v(:I)16t! IDecsek a szfne-jav.11. a ia Itt, ! Hiv;Jlta]osan eszernbe sincsen bejelenfenH En egy nyamvadt melesom utan sem fogok ado.zll ~! ~F ~l'e~ell {iI.1 al mazom oketo IIllI1 n kai.dS iWle~ghatafOlasa ~: k u
n~lktn! A mUlIlibbeosztas ssa l!:emp6: .,l'~,€Ist6W vaku~as.mg" je~s.rov!3ll!E.s~\ianem b:irjak ,Eli strapat? Me~e~f!:ek,s~e~ h fre;vel.! l De ezek ~.tizm (a mostani leha ernberelm kowl) azt a hal oregebbet kiriigmn! MAr wi v4iLlIrnak ,flj harmine ,evli!korJi .. Nekem csak a emberek kellenek ~s nem a tij~rg5

es

lerjes.zkedll~ fO.gok!

venemberek .. Ambfi:r a fiaealokkal is eleg sok a gondoml mortoadtrczott [ov3ibb Hajlcs~airtir.
- Ok sem azok az ~gazi utols6 szuflaig-vegszakadaslg. Nem is. tudom t(I.lhajlszo~ni. ruegszskltani oket~ alk.kor mit az

huws

konya:ko~:!

d~iheben Hajcsallr6r. Eli egy Camel cigarettara gyuj'tott. A cigaN'euaegy k~csru~ me,gJnylllgt.1lltaJ, Majd tovabb gondol kodott: - Kifillgom oket is!' Na, es akkor kikis maradnak? Ja igen~ Ott van meg az a harom seged, meg a b!:t fomeitn5k, meg a
helyettesernl Mimld selejt! Csak h~tN'i]la:tjak a valtalkoz35,o,m3!1 az elolr-e menetelbenl MWrJd repiHoel!d Keszt Es akkor kl marad? A takarit6no.Az ,a csamp:iJs, alaktalan pojaca, aki

egesz! Meg u'6bb ,ezek rnjatt a leh(itO pr.'Ol,ik miatt kevesehb be\o'tlel.em les:id H~.t azt .m~g:'NEM! - i~5t'~ az asztalra

nat

er

annyi uhrat meg hipor ha,)1.mU a felmoso vfzbe, mint mAs egy ev alattl Meg utobb 0 jultt'~ltja .(lj vaUalkozason13t a cs5dbe! 6 is krurogva! - doW~ ha,tra a szekeben Hajcsar ur, - En vagyQt a v8,lbdatoma'la.pitoja,. feje, ifal'iyli~6jaiSs tonoke!' En~en, en! 's ~l1limLeik. ~elilenek nekem egy(U~,aU.n emberek? Arel1. bogy csak fi:resseik, fizessek, fizessek!1 Nem!

JJJ7

A tanJolyam
eugusztus 3~a, pl£nl:ek lieggei fe~ nyolc. Onhonomben eppea a ",SOTET VALOSA.G·!' Clim(i 11!l1pil~apot bongesztem. Evek 6ta jail' ez ,I!IJZ lljS<'ig. kedvelem, mert Ibenn,e vannak a mindwg eppen akuu:%i!is hh~k: mind Uilpo:lit~kai. mind beipoHtika~, mind kultuiI"a es magazinok es sok ma;~ erdekes, aklu61is dolgok megtalalharck ezen 'jsiig hasabjain. Ahogy fgy bonf¢sztem, egyszercsak egy felhfvasoll megakadr
200

_

ranarryagot.

t.

eH alaptaniargy lesz: Szemetsegtan illet vc a.!ka Irnazasok, Geri nctelensegtan, a K i
A~ljas'Sl1g min~ alapelem, Ezen

...Ic;~g modszerescn, -

eleg

terjedelmesen

fogjuk oktarni a

alspfogal mai
valarnint

el m:6~etben=gyakor,~alban. Lelekkih
rahetasokat is

zsa k rnanyo

ismeretek,

~a.s aj tastaifID. ~s

[lui meg fogunk
elj'm61.e~ben

tanutni

[psl.j,clhol,6gi.ai

ai

szernem, A fe~hivason a k5vetkezo' volt:

gyakorlatban is! Itt hozzat'cszem. hogy kirfll'lo, diplomas, szakkoepzeu tanaraink fogtiik t~rlani az orAka'l. akiknek mar vall tapasztalatuk e teren. - Hany 6r3s atanfolyam? - il::hdezle,1'iIfItovabb,
- Hcti Cit alkalornmal
~~e1:koZfialPomkent. d61Uitan 3=hS] eSlte 8-ig. Egyik h~¢e!l1l e~m,e~etj asik heten gyakorlat lesz, Mi,nd a m keuob&i, kiLil(i;1"IViz.f;gilzn~.kmajd, J\zt elo~e ela.liLIIloI11; hogya gy,8I:korl5i~okon szin.uid6k de ,amtjuk iii vlz'sgaz,6k:lil, egy ti:Z'leIOkctta_g(i. m~n'k6:scsapatlllak keU a ffinok szerepet eiethflen allakn"lani. Kmoll neznm Ilhgjuk a .\l2!emetseget, illetve a
kegyerlenseget. A modszereker lesz

,..()lidog- es Satamkcp~

zerteknek

aUSlmHag 6n!iJi,g a kQvetke.z6 tetefonszamoru

Tanfolyamot inditul!1ik! Erettscgi~ ti'zhol1aJpos kurzusidoben~ sikeres vizsga eseten elssrnert ibi:ro:[lyitv::iny~ ,nou,llk Jelentkezni 8- ~7
__ ."

Cs:ak telefonszam volt megadva, etm nem] Meg'v"b1,am a nyole Ora!, majd feltarcsazlatll ,8 szamot mlvel kivancsi voltam bovebb informaclokra. A masodik esengetesre mar fel is vettek, egy ooi hang SZO]I( tide: - .HaU6! IIlr a Lelek Ntllk:U1 a tllaban Kornmunikacios-Hangeri irodaj~. _ J6 napotl Az. djsagban megjelent h~:rdete:ssel kaJpcsola!lb::m szeret nek 'bbvebb in fO~J"lnici6~ megtud n ir - Egy p.ina~~a:t~'- s2!6'1ta nODI U1ng.- Kapcsolom az ~net6kest ~ - Kos,zon5m~!' - sz6'lall~aJm,!l"leg, Az ot,ocilik kmcsonges I!u~nvenek fel, -gy ferf1hang sz6H bele, Bemutatkoztam es erdekl6dtern a itanfolyanl irant S21eptembe:rt61 szeretnenk ind~rani egy tlzhenapos
tanfolyamct olyan szemelyeknek, 3ildk magas beosztasban

mdo ,egesz

evben

e[sajatitanJ! Cclun:k az, hogy mwntl tobb leWe.kll:elen,brul~;m:s, 6s kegyetlen, ki7..sakl11liIIY'O~6 h~ticsaFok..at kepezztink, olyao vezeteket, ak ik nem j,s mernek kegye Imet a do,llgQz.61IhI ,_ ,Ertern! - ba.l~gaual1l1 vegwg_ Maj d Im.e,gkJEr.deztellll:
_ Maga az egesz 'tanfo~yam mennyUre fog kermn'i?
szembenl

- A teljes tanfolyarn feWlniUi6 forint, plusz a vizsgadfj, teMt kb. 550.,.000 Ft lesz az egesz. Egy fclc'l{ 2500.000 Ft lesz, De az ebQ t:e.lev 't<liillldija:t ,elom k,erjlruilk befizetni _ tette hozza a hang.
- Ha melll,ef kozben

dolgoznek vagy ~:r;liDyfl6kf!nt szeretnenek elhelyezkednil - Az mit jelent? -eroekUldtem tovalbib. - E~sOsorba.n frissen diplomezonaksa vii'mnk 'es olyanokre,
aikik rruSilikiv,ahou4k a v~Uli1!J'lkoztis~ngedelynket e Bt-k, Kft-k, uzcrook. gyatak ,6Ie~-es:zel~e~tlenekaJln~" de m6g nem

es

fizikailag-szellemileg a keprest"i;!!kkol" a 1~~lld:lja~: nern aU tll~r m.ddrunkban v iSS2:41fw:z:etroi !Re me~el'1l1. hogy ei,nyenik a te't:!'l:l..ese~ uh'ilaU:al varj!~l a pokol.ba! _ nevette el maga,~ e1;i val~6di Sll'l<1nkacajjal,
Nem tar(OII11 valoszlnlinek, de ,a:zer~ ,kosn'lilom a

meggondoJn~

magat vagy ha nern bfrillila.

-

sajiidtott6k es tanU~iI:'k meg hiveralosen
_ MiiLy.en modszerekert

E•. egyalta~an,

iii

m6d:s:z.er,elk.et.

mit oktatnak majd? -

felvill.agosfrAsU Vi. zcnthallasra! - k05ztinrem ell _ Viswnfhal;lasm! - haegzott a tos:zo,"~s,

er-dekI6d'em lovaib!b.

Az orrkarika
- .11·6 nspot .klviirnok!: En vagyok
fIIZ fzlesfl(':am.o,~,. Sikkes Vi]a,g olimu r.4diomu.or egywk riportere. Meg szeretnem ,dn~61 k6rdeZ!Jli. !logy mi Ol'ill'il.e]k:j, funkci6ja? - ktj'dezte az Uitcai1l, a. rip otter 200 l-ben, - -065. hal tu laJd.QnleiP pen ezt mag<lJnIfJJ OOrilil, tudom... A~nyit tudo~. hogy nem :reg j5Ue!111 .a ~IDli.lyekdruvaJljabO}, de az b~:lJo~~

A.citrom
- Kel'em~fejts.e lki 131. kamerank el5u. hogy miel1
igazsagtalaeul b1nnak Onrnel
<3J

e'rzi 3:1:t, h.agy
a

ll1lJai.vi~I.A,!}batiL? ~ k~rde:2.le

!logy iIlem j6 helyen herdauak] - M.~I1!,rt? Az orron k~vm hol hQrdlj~k I1l1eg az emberek? -

kerdeZle a riporter, - A menb~mb6jlulfb.~n. a ~zemiHdQkukbem. a nemi.sze:rvuk5ru,.
a kJj·ld5kiikbem

es az agyA!llkllJal1!

ci tromot a ri potter. - En az ernbert kifacsaro tii1!sa.dlalmi rendszerbcn egy :s:zegcny roll;unl~senlbel[" valgyQk citrom a~akj(iJ1)anes kCpebcn! Szornyen sa:vanylfw v~gyok> ITilegis rnegvesznek ·~mge:rn. es iZiesito,!u~k 11.t1szrnaln.ak~· Mel"t tel] vagyok C...:vi~4!l1l·inl1.a.l, fgy m,egh'Milesko~' cgy e~enge.dI:H;)~:ellen a~kot6 resze vagyok a mezen nH a teanak, Ntl.klUern mIll sem cr az ,eg~sl..!izm]ell'. ei.'ljlie:zJhe~el~.h~f1 lesz ~ tea.
- MjreOl!k<li1! ezzel kllyukadui? - k6rde.'Z~e a riporter. - Arm, hogy a liI1:~ndenkcrl jarsadal om nak egy r,n,el ktll~utZ-

- Ig,em? V,,16ban1 Ezek szersnt ,On akkor nagy es fontos szerepet mi5~m Nemde bar? be! - Egy f:r.i1isn.! ost is csak ~.aJkornyfog6vag:yot! M
- Koswnrol1n azinterlrltl

- :E~I1St

Alarc
Febrl1.<ir

resze a "f~nme~6 m.ut1lik~s,ember! N6i.klUnk fztelcn ~esz a tarsadslorn es ki ]ehet ijn~~rni az egeszet. a szernu,yvfdefol y6ba'~ ~ Mar erie-rill - v~lasu)IJ a rlporser. De abban a pman"H~ban megragadta acitromot egy emberi kez, Kessel ~eUevigtta es az utolso cseppjeig k!facsartae:gy
hetetlcnul foatos

v.ege, faiisaing volt. SZl6~t a zeae, diioorgijtlt a ritmus,
6::; ma~ztok mog~ bl1Jt embe[l'ek. v I g~!1i

nm:s.karn.klba

bolondoztak egyl::nii.)s~d.Volt ott minden. a .sMhl szeles volt: utcaWanYllak ii·!l:67.6:t~ :fiu. .relllldl6rn:ck 0I1@z6tt: lany, k]jtY.f[~ v~zi~6, denim. mlnljom, patka!.1.y,. i:drai1y., csaszar, mobtltelefon ,60$ megannyi mas jehnezbe b1'iJl~ember, :Elrejt:ettek fesrek. pl"ide.r es m~1;l,:lk~M, az ercukat. S ·el~ed~eko~~ozekilkke]az embed lenytl ket , AtaJlakulta!k egy kis rudioliCazz!. aki V.l1gyOlI.il1ii szerepebe CSopPfJJD'ilek. De v.e~t6ree.gy s:z.dc:tonmflgukb6.1 az, aminek oHootek. Bill mesterkela s,z'lIlile~e:sse::l.amikor vege a maszkabalaak, visszavedlenek a re:gi,. az igaz1 enjll]kbe! Ami.lioll voltak6ppen esak hliszwk~hogy 3iZ!

teaba .. AVV<l~. aklfacsaet, ha s znalhaeatlan clrromot fogta es a s21e:trJiHlbe dobra. - Lalja.? Enol beszeltern - $:;:,.6Itelhale h:;u~gon'1l! SZClmet'M,1 a c itrorn, - Mo~{ M.thatta gyallk:ol"l.atbam is. P()rnt()iS~[i'[j f.gy
lb'iJ'i'na.lflyi

is" Amlg van be~Thm[wk ~zes.itfi le, sav es vitamin, azaz fclhas.zn8l.lharosig.aJzt kiltacsarjak, azulil1J.a szemetbe dobjak- rnyogte ki. savanyt'i8ln a szenrancst rozon d~ro m, Maj d elpusztuk a szemetben.
csinalnak a termelti, dolgezo emberekkcl

A Iw.ldj,ar6
- 36 napot kiviinok! En vagyok az UndO'l"iuto dlvat elmf riidi,6s musor cgyik riportere, Meg s~cretnem 0l1ro,1 'k6rdeziIiIi; hogy fnielt ~lyeJ'l n:1Iagasta~p(i.? kerdezre a 'ri:polter a. h"Jtldjal!Jro cipot az It!!tcan. - Azert, vagyok ilyen magas g;iplIJl. hogy a visclomet

- On szerter rn] az oka, 110'gy Uye!1iII balsorsra j'lLIlloU? - Az, hogy a gazdam nwnkane:U,iUi lett. E."ia~r!lin ,egYIII'{.."'-cgyre lo;e'ics~~I:J~ .~en~l rakott be~~m. Most meg Imflr eda jutonam,
hogy ~~ulok, ha valam:i par apr6pelilliz kaH6dik bennell1! Az
egyedl!i!lh erlO:6k Ibcnlira;eilll.03! gamiim 'ig.a~oh,,{im,Y<l.

ill

-IEiaruWIU'i. h,ogy h,any f(i!'rmnUH r:ejt'egct?' - Mcgmondom elll kere:W11. becsiih,::ne~: 2,4. Ft-or.

maga:sabbnak h,ltassam, - Es. mien? - firtatta a ripener. - Ha mar szellemil .. tok alacsony, ak.ko.rlegall;]bb rermetben eg
1.'egye!l1li maf,"2is', - tJID' gondolja, hog}' c.... ezert? ak - Neeem:'! ~11 is szeremek engem, rnert o~yallill nagyoki'lil lehet bennem esni ,fIIZ utcan, meg allen '8, 11I1ert olyan torz es
i.dom~,a[llInulkeres

- Hat

31.

nem sokl

leg Iesz

kin sza~ fogpwsztliMm.
nines mru~ kipi,szlk:i~millja .

- Csa~ az IbHkken(i, hogy a

a. fogai kozull

g@Jz(iammtk

- ~ijsZijnom az inre~ju.t! - &1 is koszonoml

vagyok.

hQgy

na lam

m~r csak a

v iselOlfl

lehet rondahb, aki felhriz engeml - lEs Im~g mondana valami korszeruseget magiban, aim idrt annY.2m v~seHk'Oliilit?' - Hogyne! Csinos bo.kasUUycd6st es szilililkQiS Ifi.bszAnijn;~sl lehet hennern kapnit Ugyanis en gondosk.odol'lill all es:~sroll!.

A gazdag ember b,ankk(Jnydja (2001 -ben)
A g,azdag' ember pen ztarcolij a. atb.,ftlm mondani ma,gall Bankka.rt:y~jil ilgen szLiksz,aJvuan ny:ilatkozou: - Ne 6sdiskodjun.k mar! En nern pcnzti11ircavagyok. hanem mlOlgmn B.:ankk.1irly,a! - lis me:ulillyi. penz V3111li Ono~? ~ .sok!

- EQ ~s~,oszo.nom!

Ha-ha-ha' - Ktisro:lThlllm.al. Interjo.t'!

- Megis, Illennyi'] - kfv~ncsi5kooou

iii

riporter ..

- Annyi. amelrrilnyit maga, ha .100 evig dclgozna, akkor sern keresne meg,

.A.8.7,.egeny emberpenzl:arca}a (2Q01~ben)
- Ahogy ].1J~f)m,mar bocsassen 'meg a plUral1ll

fogalmatiJ.\ierl. hogy igy. 31szemebe rnondom, de .s.llornyen megkopott, ,e!llllyI1U es iborzaszt6an ve.ko:my. Beteg ta/lan?
- ige~. beseg vagyok s6h.iiJjll.Q[[·~e] a penztAI'ciili.

inte!ll'jut! - O'~ezel'forint lesz! Kerem. uralja .rnm! - v.iLaszolto a. gazdag ember ma~n Ba nikkdrtyiija. - K'O:SzOllltom az

-

A

sz.egtnyseg betege vagyokl - Mi.6ta? - ·erdeld6diott E1. Ilf'i porter. - A re-ndsz,erv,;Utast kovdo ,evek soran

a kalp ittd i7.11 III"
I'll

fogyasztO(~engel'1L"i ~e. Rdgebben .arert V3SH!!gaJbb volta nem v,o:ltam iIIyelili drnyiltt es kopottl

,t..

.Koszal'lih~' u lehcl{Jsegek In'egadll!N:II. bizlorosl" liZ frasaim p!:fbUktJicbiil. A TV2 NAP'U)
SNTQ-

az illsp',w:niJoJII,

It

SZERKESZT6s.SCl "NElIK, A MAGYAwt 1'ELEV~II:') ES KUZlDNSOOKAr"'C,so:!...ATOSZ:TAurANAK. A MAGYA'I'{ RADIO IROIJALMI OsrrALYANAK, A HUOAI'ESTli MENtml_Y AJL.A.p{nrAN'I'NAK, A BUDAP'fSTI h~6K SZAKSZnlR\lEZFI'(:l'n~;K. .A MA,(iY AN: KiONYVKIA,OOK KONYVl'ERJIEs.ll'OK EOVBSULETENBK. A SZA,11AD f()LDNEK. A P & IB M~l}rA. RT.-NEIK. A FEJE;I!l MEGYE! HJRLo!\PNAK, AI. IRODALM~I~ t=.:s KULTURAlIS PROVINCIA

ss

FDs7.ERKES1J"OJENEK,
MAGA7;IIN'NAK, KONVVTAiRNi\K

It

KIss

LAS:ZL6NAK.
SZOOEDI

AZ

A

FFJ~JR

MEGYEl

VOROSMAIRTY

IFJUsAm Mm:Av'l'
GYd)IU..iY

t!s

liGAZGAf6JANAK.,

KovAcs

ANIJRAs KOLf6N, -K, A SlAllADS.AG S.Z:I;;ll,KESZl()S.E.c;It-NBKEs &GAZUATQ.JANAK, AZ EZHIEDVEG Sz'l!RKESZTOsEGENflK, A LBDERO'ENY CiM~'j SARBOaA.!l:IDI, KIJ.LTURAUS ES ~R.ODAUYlI MAOIiZIN IF6SZUKESZTOJl~NEK. A SlEKES.FEI-ltRvARIIELSO DIAK tiRO, KOL1C'i pALyAZAT SZERVIEZOINEK., A BU.DAPES,-U'I B_ tP. rot Yom AT S,ZflRu:.~Z'"rOs,OOENEK. A fRU§:R
hl6-Kdu6NfiK,
A MAIl:rnJNVAsA.fU

ANDRE

MECYEI

B.l.iP.,NEK ~

A

KOB

IIiElEllJi'>SEN'K,

ERDOs

F.ERliNCNIEK,

NyARi

B

11,A

ELN<"Il<lN'EK, SAF'AIR JULIANNA

SNT6R'EFE;R~SNBK, OTTI-IO[>4NAK. A

1\

l'ATABAINYAt Ml!GYEI,
1M Rf.N'EK, Dll\IK

K. BANVA.sZ
UJsAoiIiU)INAK,

MflJVEWolisl1
A

FEJi13R

fEH ~RvARI VARGA
PIN"IfER

KO,zt~BT\I MAGAZJ1NtIIAK. A T-NE'I< A K()TETEM TElUESz..-l§silEfn, fiSf'AIit
ENDRE l:)iNQ'KI'II6CCS~N
- K}. A

TAM'ASNA.K {AOY

F~HERVAR TIEJ1.l5Vifzu:)NAK A KONYVH!rfl MIO'SOR~Rll' lIES A SZERt:I"EL1'E1"!EsI3MERT, A RIPORTALANYAIMNAIK (Ne K:OL.OK NEM SZOI'J!TIIETETf vomA MEG B K<WET), BAG! E'iMlMA.NAK, EsrAR J'STVAI'4NA.K, !Ii. KOE TE-R(J1lEf1 ELNOKENEK, Az OI'}!JASOK IK{)ZOL SZAB6 MARIANNANi ..K. A B. iPJ. P. TAOJAINAK, VAGO TDOORNAK sz , AJANiLAsAF.RT" EDESANyA,lI\.n4AK, EOESA,fl'AMNAIK. A, NOVIISI!tf.MNrEK, MADARAS KUzsEGN[s'K. A Szr. GEU~RlI' UrTCA.! SZOMSZEOOKNAK, A
J

SORSTAiRSAIMNAIK

E.s

MEG SOKAI'<!' M1ASOKNA!C

200 1. december. .A sZtrzo

l

Tan~illoHyeg)'zek

Mos~ r ,

" " ,.. " ' ',

,'' '.,

" ••• ,'"

,.",

,

ln 39-

[ Szabad versek {E~6hlllng:ok) ZOozapor S
lBerIlLlla.tk&Z3S 11i~llkin., a: v;agy :BafiQ;i; Csabitir6II •.•••.. ,'" ..•••.••• " i A :'l6~~lil~g ratJ.siig:libafil ""." ".m. " "••" g 1\7. ,a_!S~fSiltla~6 dpI!JSl!It! IGs~ " 8, " "" ".' 9(1!idtI,gi ktlr, '.." " "" ~ {I Hgy 11Il;;l.gy~1r!ll1JlnM:s vif!i~I,Qm<'is:a 2001-een ' " iI A7. :113_ttOmo~ ••,.,,_" ". ,__" __ . ".,,' __ __ _"_" •__ , .• "" ,_",,__ _,,_,__,, , "_ ~2 Bool vaszc:iis, .••. _,_" __ , ,_,_,_,_, ,,'_,._, ,,_, ,, 13
M:agj';JJrZYf~

n'~ v!!g! a

" "" " '

""

"

" '9

tti~ae

'

A llHllgya,

:21,

hieiS~k

Tel'u;lte~-I;elilst:!g (:1.,)., d' ~ -

IilyoDii!lruk ..,.." ••,,, ,,.••,, ..,, ,,,••,, i4 ,,,•• ,,,•••.•• ,,,,••,,, ,, ,,'''"', " 1:5 15

~:~~~.~:,:::~:::::::::::::::':::::::'::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::
N:iiIilCS Imooc;kv6s •••,•••.••• " "••,"••,"••"" , , "" , " iP<lrihMu6 Il!~'' " " , . ", ".." "" ".."" " , ,,'..,,'".." 21, 22

~:::~:~r:~; ::::::::::::;:: ~~~~:, :::: :::::::: ::: ~:::::::::::::: :::: ::::
~;;~~~~,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::: ~

Mlnn~re;nn9pok." .•",..", ,..• , ,...,.""., " ... , ,.. " ... ,•.. ,••.,31';1 SJiieg(lnyekhlez! "'···,· .. ·..·"·,', ..•.."..·"··", ..·,,,.. ·..·, , ,,,.. ,,.. ,.. ,40 P!rol ik daia,! ,..,"." " ,..,,', "'" " , "..",.." , ,.. 4,0 Alki'lr.rt '''..'."..", ,.."., ", ,".•, "" ,' .,. ,,',.. , , ".. , ,41 eim ,nL'i~lklil , , ,.", , , , ", ,••, , ,"•.' ,.. " .. 4i I 1H16mlll1,~~Qk'" " '" ," , ," " ,, , "".'"'' " " , , ,.42 ,AIfI~m V I[_., '..,...,","'".."..", " , " ,.'.' ", ,.", ,..,'43 Az. lI'!reain 200l -ben {I,} ,.." " " "'.., , .."', , ",,.44 Jegy:zeliCJt .' •. "."."'."'''. ,..• ' ," ''' ," , , ,.,. , 45 JCICiliibelil .. ,,, ,,,.,,, ,,,••. ,.. ,,' , ,.. ", ,,.. , ,".. "" ,., 45 NINeS !'!' ~ , , .. , " , , ".••. ".. ", " '" , " , •.. , ,. ,46A'l:. Itllciiin 200 I -ben (] I,) ..", ,"..• " "" ,•.." ,"..,'."., .., .••", ,46 Jeleflltiilil: 1ilO r-ben " " ,..., , "" , , ,". ,....,...." ,.. 4 7' ''if"lJ_~~S, In!llgyar! , " , ,".• , , , , Itl. ,"., ".. " .'.. ,." '" 47 FH[km~ok kt)zolt ~ , ,."., ' " , ,"..'" ..,"... , ,,,,., 48 Sor.sl(J,nk, •.. , ,"••,.,.. ,,'.. ,""'" •••... ,., ,'" , , ,"" •••• ,' ,""" ". 48 S!I)i"so,jl ieHr! es fenn. ... , ".,.., , , """ ,".. ,., ,.,,', , , 49 Senldl sern.. ,"".,..', " ", ..,".'.." ",..' ' , , , 49 JeieQl.~jl1ik(1.' ,".. ,' ..,., " , ," ,,, ,".. ,' ..",,., 50 lfelen{im.k (II, ) ,"., , " , "" " .." , , , ",,, ,.. SO , Vcg7£t,,, ••, ,,, ,_,., , , ,..•,, ,,,•..,, ,,"'., , ,SI Nern!!! "" , ",,,.,, , ." " " ", , , , ,." , ".."'"5,~
1

lli ~,~, ,,,..,,"'.," , ,
JciI,~r1lillll; {U I,) ., "

,","', ,,,

,

, , , ,".. ,"

, , :52

:=;·~·i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..:::..:::.:::::::~
Mia,gyar :szill'lr.i;r6ma 200> I ".. "",' ""." ... ,... ,,,,,, ••••.••• ,' " ••••.••• ,•• 26 IlJgyalll3z a. Ioiifm!\l:k... "'"' ,' ,'•.. ,,.. ,..,.. ,'' .. ,"."'" ..• ,.... , ,•••, ". '28 . T~lielil!.a:l(:in;Stg (I,~.),,,.,, . , "' ," , ,"..,' .,"",.., ,' ".'28 !ii~elrle.IIdU.,", , , i , " .. , "".." , " ,••••, ," , ,. '29 Elojelek .'•••, , , ,.."" , , " , ", , ,. '29 Tti~!1~lmlllllk , , " ,,,., . ,,,.,,..,, . , ,, ,, JCI Nm:;r1!lie;k: & !l1e.gIl Mj.1I;o;kl! , "'., ,, " ," , ,." " , .30 H,gy hajl~ktala!1 ' llemasa.. " "'.."' ".."" "' ,." , , 3~11 Kip'usz~ulsz, ''''i~~:g , , ,.. , ", ''' ''' " , , 3:1. A ~£I,ook" , ," . ",.., ,"," , , ' ,,' " , 32

".."''''', , , ,,,.,'.. ,, , ".. " .. , 52 I Ul memoria m 21QOQ, ".'"'' " ".,.,' ,"'" " .• "" ".• , ,""".'" ... , ,. oS,;:!, Jelen s jO'lrli)! ".. ,,,.. ,,,,•. ,".. '" ,',.,., , ", , ,,.", .. " .. " :54, Be.rn"- a ~r ."" ,.."' , ,,, , , ,, ,, ,,.•,,.. ,.. 55 .1-13m~r lilincs a 'Rildurl .. , , ", ,...•, , ,." , ,,, ,.,.. 5:5 J,c:.II~lIIfjnk (~VJ., .." , ,.."" ," ,.,., "" ,..", " , :56 S.z.arJ1ki'll~t~~~Bik., ,".. ".•",.,., " ,•... , , ,.,,' " " ,,".,.57

V~lk::!ci6.,

""..",

," ,

,"". ,

" '",""''', """',.."53

SlOhrummll~! ,•.. ,"..,,' ".."" ,..".'"
A lIIoJI ['flair , ", " , ,'"'

'.,"'.'

,

,..,,' ,' " "

33
:] 3

" " ,,.. ,.•. ,.' •. ,., ..•... "..•. '"

'Ciirku'lZ &::eIJ~", , " ,' ,"", ., , ,''" .. ,' ,.,., ".' .•• ", .. " ,,,. :59Nccm J:~ek!!! " " ,.."" ''' ,..'''.''' , " '' , ,.60 'If(lre~k ..... , , "" ,"., ".." .., ,' " .."" ".." , "'",,' ., "60 . Meddig?, ."",.,., ,.,."" . "".", " .., '., ,.,,,, "..""""n ,,,. 61 Jclrl;ln(jn,r,; .. ", ".,' .,. "" ,... ,,.. " ,,.. ,' •.•. " , ,',.. ".,," "... ,... ,'"•• ," 6 ~ M;;]I, .... ,... ,... ,."' , , ,"' " ,.. " , , ,,'" ,".. "".. " "... ~i2:

~:~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~
I<.eroO<jel , ,".."
,'."

A'l. or;s:+:<i,gmme!~bel~ s
M!r:g ha
M~iSli(l

"'.,

,,
"•...""

,..," " ,.,,',
,', .• "

,

,

,.."" ,.. 62
,,
"

""
a_z

,,,,

"'". " , "" ".. "
, ,

63

" " ,••" , , ,'"
, , .. " , , ,

" , , , Jb
" " " ..

P~tr S'OJ"1t!;I!IiL"
(}rrvel1lyb~ll.,

•• n

" ".. '•• "'.,

J(l

Uililre,

hare,

ull! . ,,',., "'., ".••,', , "
,nllLrc, .. " ,••. ,..•• ,

".•",.", ".."
, ".' ", ,'" ,

,."",oJ. ,"'64-

"",",.' '..",

,

,.."

,

,".. ,, " ,

,"

" .. .17'

I-I.att:ftokl.iis .. , ,,.. ,

, ,".. ,

, , ,"

,"

" .. "

Etide~tl!ed6s ."".."

, , ,.." , " ,,,

,,,.. ,

, ,,

-n~

fl

l..:Irojelllle~ (I.) .. , " ,"'., " Ide. hol., ... ,." ...,', , , , ,... '

,.'"' " , , " ... ,

" •... 65 " ,,",65

'K61ik.ep, 200 I." (~,) .._....•. ,•.. __ , 66 2: i.sz..1:.n'Ldi krr6ilflik<l., -"" "." ,.. ,., , , --, .. ,".,.-. _., ,., .._.. M'LIllka rleU;ul -- " _., .,",.•,.•,"_., .., ..,..,•..•", "..,.•-._.,..,., . K!fukdp 200 i, (10 __ ._ _ -_."."" .."-'_ '_ 6~ ..
n ,•••• , •• , •• ,.-. _., •• , •• , -" ... " .. ,"_. _., ••

':!

~

2"/"r6id~en lit.) _ " _ ...... ,,_" ,","'"'''' ._ " ,,_""., ." ., - _ ..,..',,_., 74. ..,... J \ . . ?4 Korkcp 200]", (11~,) .. ,.. ,.-' _.,.. ,..,"..,..,..,--,.. ,.. ,.-,.. ".. ,.. ,_-_.. ". ' .

P-our .A.uii,m, [Orl~nc~e ._ _,..,.•".,..,.•_'•."'",•.,•.,..,..,.., ,.,, 107 Eg)' ~lIIdtl,16 ..... ,.." ,.."..,..".,,,., ,..,......,,,,.,.,,..,..,, ,..,,. 100 nap . . Jcgy,zetc~ Ki~ ~'rilDosr611",."', .. ,.__ ,.. ,.. "••"••,_."",,,.,,"",,,,",•__III . FII"ljl.II~['!I'fLlI1 (lr.~ubnellete",_.... ,.. ,.. '".'".'" S ,." "".. ,.. ,.. ,.. 112 Fe~jegyres.eik iKovac'-S J,6zsefrtil , ",,", 11 <I I [:10 3, IiIQhak. li::(lzl (O'! lrip~a.lIa;1k6} ' ' "."'. ~ 16EZil nrom.iJa TOllh StLndor ," ".., ~,i8 l,ilCI"CZ:Usz;16 SOr.J!tOrl!~fiIetC .I. resl: ., ,' _" ",____,_",, ,_i 19 " , , __ I~ertz Us,,"16 !lorSi!or1ielilete H_ re.s;o; _ _ ", 12{} Jeg)'zel:C~ SiZih,\g~d]s~'\I.Elin elctcrol , " i 28 Ko'iImi'ln ]~m)(\i'iDrII!6n~c "•.,•.,.. ,.. ,.. ,.. , "._,__ ,.. ,.. ,_130 Egy 22 eYes fi:lnalem1)er ~!Cl.e. sorsa, l'Ull~13 , ,......_,_ I 32 6 Cl>!lk. loogy ".•_........ _,_."__,__._".._,__,._,_.",,_,'__,__,,__"'_"," ,,__"__,." _ 13:3 ,, s , Viktolfclete, 5.o~ •• h"loib., .., ,,"", 136 Bli!1!jlMLSOit'S (200 l-hcuj.. ..".."..... " ".." ..,..".., ,..,..,..". I~10 A Mrkoldlls tU<.Iii~t;Me {100 1.1J~1i),.a7.;3zT_ lrnre !!offi(6neDl~E1:_ .... ,_.,__ ,_"...,._,__ ._•. ,__ • .' _.' __ ,._,__ ,__ 1,4!4 ,,__ '_. .__ ,_

IV. F.iJoz6f1.arugo11ldoWatok
~ leuelelflUI '~Io.,avagy a m~Ildel~~kfC~eltij A~I'Wll:;c16s ilIl:!tSZ,i]i~l s $j tudates I,lu:lmba ii, lisz e :~I.IrCs:l. _.,""," ,.. "",. ..... ,.. ,.. ,•• ,.,,, ...... "' ..... ,•• ''''''''''''', •• ,•• ,.. ,.. ,' Woye!~gUany6 ii·l..e!1'Bt~;;:'IZ em'lmere'ldu!1: I. !:i!S7.., •• , .. , .. , •• " Woyen_gj mlYo lIz.enete 32: crnberekhcz II. ~~S7,..... " .... " i41 150 1)3 156

158

Il, Abszurd Va~(if;3g
A ht<h:milaUi meg(i.:rro71~., ..,.-.,.. ,.. ,..--.,.. ,.. ,__ '.. '·'-· .. '.."'· g~ '.. A f6w'k konana.,- ...... "" ..-."..,..,-_ .....,..,--,....",,··_--, ..,..·,--,.., S)

V.. Szati rikus glll1yruramoik:
',.. _.• _.. '.. ,.. ,.. ,.. ,•. ,..... ,.. ,.•,.. , I"~I.!. ".. ".. ,...,.. , , ,•• ,.. ,.. ,.. ,.. , ~lib A'l. ,on'kaDli 101:1"". ,", ,,", ••••• " •• ,.. , . " •• ,.. ,.. ,••', ,•• ,.. ,"', .. ,.. ,.. , ~(It! AI:iln:c ,__ '_"_"'"__ ,._,_'"__ ,__ ,__ ,__ ,_"__ ._._.'_.,__ ,_,. ,"., .. ,••',.. , , I til!!. Kap:l,;g:ils~g ..,_.. _...._.. _,.. ."_.,._
A t1linro l.yn.ll1I." ".. ,....... ""..... ,.. "

l~~~;'~~~.~::~~\:.\\\·::::\ ..\\;·:\·~~:\\:~:::··\~"~\:.".\\:~~;;;\.;::ll \
Mestefseges vi~{J..g,.. ,._,_........ '__,.. "•.,,_ .... ,.. '-_... ,.. ,.-, .• " .. ,.. 104
I

A citrom.. .."..,..,."'".".." "..,.., .

,.."

"

"..... ,.., ,." .. ~(j~)

A h'!1:t([lj~m'_".. , ,"",._,_., ,.. , _._ "'.'".'"'''''' "" ,.. II"ll~ I A s:rew!iny emL~ l~nzl;<1jn;aja (2'001 "ben) ,..,..,..,.. ,.. ,•.,.. '117'~1 .1'.. g:azdag ember b1illlkMtly8ija {2(J(n·l:J.c:l!l) ". "" I"r ~

i ::!ii~:.,~:~::~:~:~~:~~:~~ ~~::~::~-.:~ .. ~:~'~::~:~~:~~:~'~:~~:~~~ ~~::~~:~~:~~: i~~

V6'~iI,,"11f!,I Mihii.,. M.II'1'11 h 11/~ill

!liI'!!h!l"'l\lh~.,

10002;" !llil

1\HNDEN JOG FENNTARTVA

Aja,nl~.~s: rdo's Ferenc es Vagb Tibor E Graf]kl1:: Guj Zo!utn Sf..ekesfeh~:rvar- 2~HH. IS.BN 963-440-702-m

BARTOS CSA8A Budapesten s.zulleteU, 18 eves. koraban nyen: verspally,8z8tOt:. Koruilk nagy urai e.s aldezatal cimiJ ,elbeszellesev,ell plJbhkal't elos-zor a FEldel N'e,llkOliek Lapjiaban., Az6ta rendszeresen jelennek meg versel a F,ejelr megyei. metrve budapesti lapokban, fioly6iratokoan {pI. Uderdeny, IEzmdlvegl" iH.ajlektalano!k Lapj.a} A huszas eveiben jar6 SZlerZQ Ulsmreg Fejer m'sgy,eben rnaqjelent ALULNEZETI8EIN cimO kotet,e utan most eglY lijabbal' jelentkezik, rnelyben az oknyemozol rtporter szemevel tarja fe'l va~s.agos, korunk lecsuszeft ernbertarsalnek nyomorqo, tengodo" ki~al~stalan sorsat, valam~nt bemutatla a h§.tuk tenrrnaradasaert wlytat(Dtt keserves minden napokat,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful