You are on page 1of 15

Kertas 1

Masa: l jam 15 minit

Arahan: Kertas soalq,nini mengandungi 40 soalq.n.Jawab semua soalq'n. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pitihan jawapan yang berhuruf tebal A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satrl jawapan anda pada kerta.sjawapan yang disediakan. jawapan sahaja. Tandakan seffLua 1 Antara berikut, yang manakah merujuk kepada keperluan fisiologi mengikut Abraham Maslow? A Mendapat pendidikan tinggi B Sentiasa mengikut perubahan fesyen penghargaan melalui C Dipenuhi masyarakat D Menikmati kemudahan kesihatan yang cukup Kemajuan dalam bidang teknologi membolehkan pengeluaran dijalankan secara besar-besaran. Apakah faedahnya kepada pengguna? A Mengurangkan pembaziran B Mengurangkan harga barang C Mengurangkan kos pengeluaran D Mengurangkan kos simpanan stok Berikut adalah maklumat mengenai Dato' Haji Salleh. Dato' Haji Salleh ialah seorang usahawan yang membuka perusahaan memproses kerepek pisang di Air Hitam, Johor. Perusahaan ini dapat menambahkan pendapatan penduduk di situ. Antara berikut, yang manakah peranan beliau sebagai seorang usahawan? I Melahirkan ciptaan baru II Mewujudkan peluang pekerjaan III Meningkatkan penggunaan teknologi IV Memenuhi keperluan dan kehendak manusla A I dan II B I dan III c II dan fV D III dan IV 4 Antara berikut, pekerjaan yang manakah berkaitan dengan perdagangan? I Juruteknik kilang sabun II Peniaga runcit III Pegawai pertanian fV Pemandu lori C II dan fV A IdanII D III dan IV B I dan III Gambar menunjukkan keluaran. agihan sejenis
STESEN MINYAK BBP

5 2

Gambar

Apakah jenis saluran agihan yang sesuai digunakan dalam perniagaan di atas? A Pengeluar+Pemborong+Peruncit + PenggUna Peruncit + B Pengeluar -+ Ejen + Pengguna C Pengeluar + Pemborong -+ Pengguna Pengguna D Pengeluar ---+ Peruncit +

11

Soalan 6, 7 dan 8 merujuk kepada dokumen perniagaan berikut.


INVOIS Pemborong Matahari 99, Jalan Puteri 53000 Kuala LumPur TbL (03) 26990077 Faks: (03) 26991111

Syarikat

T\ran Pengurus Kedai Bunga Dahlia 13, Lorong Saga 13000 Penang 23 Februari 2004 No. Invois: 14297 No. Serahan:073 No. Pesanan:211 Harga./Unit (RM) Jumlah (RM)

No. Rujukan F44 F75 N 10

Butir
Bunga Plastik Bunga Kaca Kain Net Pasu Kecil

Kuantiti 200 kuntum 150 kuntum 50 meter 60 biji

t.20 2.30 0.80 2.50

240.00 345.00 40.00 150.00 T

v08

Tolak: diskaun niaga 207o JUMLAH BERSIH Serahan : Angkutan dibayar Syarat '. 57o I0 hari,2Vo 30 hari K&K diK ^ ^ r. L.nq . . '! .enny (BENNY CHIA) Pengurus

Berapakah nilai T? C A RM15.50 D B RM38.75 Hitungkan nilai W. A RM620.00 B RM736.25

I RM155.00 RM775.00

Berikut adalah maklumat mengenai sejenis kaedah jualan. * Barang dihantar oleh pembekal kepada peniaga. * Peniaga dibayar komisen ke atas barang yang dijual. * Barang yang tidak laku dipulangkan semula kepada pembekal. Apakah kaedah jualan tersebut? A Jualan Ti-rnai C Jualan PrabaYar B Jualan Kredit D Jualan Konsainan

C RM795.50 D RM930.00

Berapakah jumlah bersih bayaran yang akan dibayar oleh Kedai Bunga Dahlia jika dia membayar pada 2 Mac 2004? c RM736.25 A RM589.00 D RM759.50 B RM607.60 T2

10 Antara berikut, Yang manakah bukan

penerangan bagi perniagaan antarabangsa? A Menggunakan kadar pertukaran wang yang sama B Melibatkan aktiviti jual beli antara negara C Melibatkan pengeksport dan pengimport D Menggunakan bahasa Yang berbeza

13 Maklumat berikut menerangkan ciri suatu bidang industri Pembuatan' * Bahan mentah diPeroleh dariPada industri Petrokimia. * Banyak barang menghasilkan

11 Peneranganberikut adalahberkenaul suatu dokumen perniagaan antarabangsa' Dokumen yang dikeluarkan oleh dewan perniagaan negara pengeksport .b-agi negara yang menghasilkan -"rrg"t.hkan

Apakah bidang tersebut? A Industri berasaskan Iogam B Industri berasaskan Plastik C Industri berasaskan sumber D Industri komPonen automotif 14 Berikut adalah maklumat tentang program yang membantu Industri Kecil dan Sederhana (IKS). * Pembekalan komponen secara vendor' * Membantu industri berat mendapatkan komponen secara berterusan. Namakan Program tersebut' A Rantaian industri B PembangunanPemasaran C Pembangunaninfrastruktur D Penyelidikan dan Pembangunan 15 Antara berikut, faktor yang manakah perlu untuk memulakan dipertimbangkan perniagaan? I Modal Yang mencukuPi II Merancang strategi Perniagaan III Sumber bekalan mudah diperoleh IV Lokasi Yang strategik A I. II dan III B I. II dan IV C I. III dan fV D II, III dan fV 16 Antara berikut, yang manakah benar tentang Perkongsian? I Rakan kongsi menanggung liabititi tidak berhad II Bilangan rakan kongsi sekurangkurangnya 50 orang Modaidisumbangkan mengikut kadar yang ditetapkan dalam Perjanjian IV i<"rrttt rttgutt perniagaan dibayar kepada rakan kongsi dalam bentuk dividen C II dan fV A I dan II D III dan IV B I dan III

Apakah dokumen tersebut? A Invois Konsular B Invois EksPort C Sijil Asal Usul D Inden 12 Gambar 2 menunjukkan Produk yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Sederhana (IKS).

w ffi
Gambar 2 g"4svtr2rn (IKS) Bidang Industri Kecil dan yang manakah menghasilkan produk di atas? A Industri komPonen automotif B Industri berasaskan Plastik C Industri berasaskan logam D Industri komPonen elektrik

,ffi

ru

13

17 Pentadbiran sebuah syarikat sendirian berhad dikawal dan diuruskan oleh A pekerja sYarikat B ahti lembaga Pengarah C pemegang-Pemegangsyer D Pemiutang-Pemiutang sYarikat 18 Rajah 1 berkaitan suatu aktiviti beiupaYa meningkatkan ekonomi'
Wang lebihan disimPan

Jumlah setiap pembelian dan penjualan saham ialah 5 000 unit' yang Berapakah jumlah keuntungan modal diperoleh Encik Mohsin? c RM6 500 A RM2 500 D RM7 500 B RM4 000 bank 21 Antara berikut, yang manakah koperasi? A Bank Pertanian MalaYsia B Bank SimPanan Nasional C Bank BumiPutera Commerce Berhad D Bank Kerjasama RakYat MaiaYsia Berhad 22 Rajah 3 menunjukkan sekeping cek'

yang

Mendapatkan Pulangan
pada masa hadaPan
/goY

18 12131 -

,/ *+Y/

Bank GardenBhd.
CawanganKuannn
Tilikh Date

StanPDutYPaid : 24.2.20O5

R{ah Aktiviti tersebut ialah

f/
Bay{:

AtauPembaw PmataEnginering Sdn Bhd' OrBwr

A B

pelaburan perniagaan

C D

penjimatan pembiaYaan

I RM8oo/#l

19 Aliah memPeroleh wang Pampasan RM30 000 dariPada kerajaan kerana pengambilan tanah. Beliau bercadang untuk melaburkan wang tersebut dalam pelaburan berisiko rendah dan mudah ditunaikan' Cadangkan jenis pelaburan yang sesuai' C Komoditi A Saham D Unit Amanah B Hartanah saham 20 Rajah 2 menunjukkan urlls- -ttiuqu Encik Mohsin antara yang dijalankan oleh t"lu" Mac hingga bulan Jun 2004'
Harga seunit syer (RM)

02 0000068732 2n013r lE 12131

Rajah 3 Di bank manakah cek ini sePatutnYa dikemukakan? A Semua cawangan Bank Garden Bhd' B Semua cawangan NEO Bank Bhd' C Bank Garden Bhd', Kuantan D NEO Bank Bhd', Kajang 23 Puan Aminah terlibat dengan kemalangan jalan raya' Beliau ingin membuat tuntutan gantirugi. Apakah Prosedur Yang betul dalam membuat tuntutan tersebut? I Insurer menjalankan siasatan dan laPoran Polis II Membuat kePada insurer memaklumkan mengikut gantirugi III Menerima insurans perjanjian dalam 'lvf""aaputt an borang tuntutan daripada rV

2.00
J

1.50 1.00 0.70 0.50 0


J

B
IJ

Bulan Mac April Mei Jun Julai 2 Rajah

rnsurer A II, I, fV dan III B II, IV I dan III


l4

C ry II, I dan III D IV, I, II dan III

24 Antara berikut, yang manakah benar tentang peranan pengangkutan? I Menggalakkan pengeluaran besarbesaran II Memudahkan kawalan dan pentadbiran perniagaan III Mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran rV Membolehkan peniaga berhubung antara satu sama lain C II dan IV A I dan II D III dan IV I dan III B

28 Perkhidmatan telestok membolehkan


seseorangpelabur mendapatkan maklumat tentang A harga saham semasa B pelancaran saham baru C saham yang menguntungkan D kedudukan kewangan syarikat yang disenaraikan

29 Berikut adalah maklumat mengenai seorang


pengimport perabot kayu jati. Encik Amal ialah seorang pengimport perabot kayu jati. Beliau berhasrat menangguhkan bayaran cukai importnya. Oleh itu perabot itu perlu disimpan dalam gudang tertentu. Gudang yang dimaksudkan ialah gudang C kerajaan A berbon D pemborong B perunpit 30 Promosi jualan melibatkan pemberian insentif kepada beberapa pihak. Siapakah mereka? III Pengedar Pengeluar I fV Jurujual II Pengguna C I, III dan fV A I, II dan III D II. ilI dan fV B I. II dan IV

25 Antara berikut, yang manakah bukan perbezaan di antara pengangkutan udara dengan pengangkutan laut?
Pengangkutan Udara Pengangkutan Laut

A Tambang mahal B Ruang muatan

Tambang murah Ruang muatan Iuas terhad Kos C Kos penyelenggaraan penyelenggaraan tinggi rendah Mengangkut D Mengangkut barang berat dan barang ringan bernilai rendah dan bernilai tinggr

26 Antara

yang manakah berikut, menerangkan Pengangkutan Antarabangsa Routier OIR)? I Mengurangkan proses dokumentasi kastam il Kos pengangkutan dan pengendalian meningkat III Memerlukan satu sistem pengangkutan bersepadu IV Memudahkan penghantaran kontena melalui negara perantara C II dan III A IdanII D III dan IV B IdanW

3 1 Pernyataan manakah yang tidak

benar mengenai pengiklanan. A Menyebarkan maklumat mengenai barangan menerusi media B Memberitahu dan memujuk pengguna untuk membeli barangan C Memperkenalkan barangan baru dalam pasaran kepada pengguna D Menjamin peningkatan jualan sesuatu barangan bagi tempoh masa tertentu

32 Antara berikut, yang manakah benar


mengenai promosi jualan? I Diadakan dalam satu tempoh yang singkat il Kos promosi ditanggung oleh media massa III Bertujuan menghabiskan stok lama IV Mesej promosi berunsur pujukan C I, III dan IV A I, II dan III D II, III dan fV B I, II dan fV

27 Apakah perkhidmatan yang diperlukan oleh


industri hotel bagi tujuan pengesahan kad kredit pelanggan? A Panggilan tanpa tol B Mel elektronik C MAYPAC D Telefaks

15

33 Berikut adalah maklumat mengenai pemilik sebuah pusat tuisyen.


EncikAmrul ialah seorang pemilik Pusat Thisyen Bijaksana di Bandar Seri Wangi. Pusat ini baru beroperasi pada tahun 2004. Beliau ingin mempromosikan pusat tuisyennya kepada murid di kawasan sekitar dengan kos pengiklanan yang rendah.

37 Agensi yang manakah tidak terlibat dalam bidang latihan dan pengurusan? A Majlis Amanah Rakyat (MARA) B Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) C Perbadanan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) D Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) 38 Berikut adalah maklumat mengenai etika
amalan perniagaan. * Menyediakan perkhidmatan pengaduan. * Menyampaikan maklumat barang dengan tepat. * Memelihara kebersihan alam sekitar.

Apakah media pengiklanan yang paling sesuai? A Internet C Surat Khabar D Halaman Kuning B Sepanduk 34 Bagaimanakah pihak kerajaan membantu pembangunan industri di Malaysia? penyelidikan I Menjalankan dan pembangunan II Memberi kemudahan pembiayaan III Memberi insentif dalam bentuk pelepasan cukai IV Membenarkan penubuhan kesatuan sekerja A I, II dan III C I, III dan fV B I. II dan fV D II. III dan fV

Maklumat ini merujuk kepada tanggungjawab pengeluar kepada A kerajaan C pembekal B pemodal D pelanggan 39 Maklumat berikut menerangkan agensi khas yang memberi perlindungan kepada pengguna.
* Saluran untuk pengguna menuntut gantirugr. * Nilai gantirugi tidak melebihi RM10 000.

35 Antara berikut, akta yang manakah


berkaitan dengan jualan? I Akta Perihal Dagangan L972 II Akta Hak Cipta 1987 III Akta Syarikat 1965 IV Akta Francais 1998 A I dan III C II dan III B IdanfV D II dan fV 36 Pilih pasangan yang benar mengenai agensi kerajaan dan fungsinya. AGENSI FUNGSI

Antara berikut, manakah agensi yang berkaitan? A Mahkamah Sivil B Persatuan Pengguna C Thibunal T\rntutan Pengguna D Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna Kebangsaan 40 Antara berikut, pengeluar manakah yang mematuhi Etika Amalan Perniagaan? I Syarikat Z melabelkan "Halal" untuk semua barangan makanan yang bersifat halal II Syarikat Y menyimpan stok barangbarang kawalan setakat untuk memenuhi permintaan III Syarikat X sedia menerima aduan dan rungutan pengguna W Syarikat W menjual barang yang sama pada harga yang berbeza mengikut pelanggan A I, II dan III C I" III dan IV D II. III dan IV B I. II dan IV

Mempromosikan barang keluaran tempatan di luar negeri. Menyediakan simpanan BERNASberas untuk menjamin bekalan beras mencukupi. Menyediakan maklumat tentang pasaran luar PKEN negeri untuk pengeksport tempatan. Membeli dan menjual hasil FRI pertanian dengan harga yang berpatutan.

MTDC

16

Kertas 2
BAIIAGIAN A
Arahan: 1 Jautab ffL(rna.-nxana tiga soalan dalam 1 menunjukkan satu aktiviti bahagian ini.

Masa: 2 jam

(o) Gambar

pengeluaran.

ry>-\'
Gambar I Huraikan tiga faktor pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti itu. 19 markahl (b) Terangkan bagaimana aktiviti perniagaan berikut: (i) Perbankan (ii) Promosi perniagaan dalam negeri boleh dibantu oleh bantuan 15 markahj 15 markahl [6 markah] (c) Tbrangkan tiga sebab pasar raya menjadi pilihan pengguna. (o) Gambar 2 ialah iklan kamera video di sebuah kedai elektrik.

SUPERVICAM $\rr.2000
TU]IAI RM2500 KREDIT Deposit:RM600 Bayambulmm:RM100x24

Gambar

t7

Hitungkan (i) jumlah faedah yang perlu dibayar untuk belian secara kredit, (ii) kadar faedah setahun.

12rnarkahl 13markahl

(b) Gambar 3 menunjukkan sejenis produk yang menggunakan kaedah jualan prabayar.

Gambar 3 Terangkan dua kekurangan jualan tersebut kepada pihak-pihak berikut: (i) Pengeluar (ii) Pengguna 14 markahl 14 markahl

(c) Malaysia mengimport barang dari negara luar untuk menampung kekurangan dalam ,r"grru. Pada masa yang sama Malaysia juga mengeksport keluarannya ke negara lain. Huraikan faktor yang menyebabkan wujudnya perniagaan tersebut. g lI2 rnarkahl

(o) Maklumat berikut mengenai Syarikat Kayu Mewah yang mengeluarkan perabot di Sungai Petani. Modal Bilangan Pekerja Jualan tahun 2004 Pasaran RM1.5 juta 120 orang tempatan RM20 juta Sekitar negeri Kedah

Mengapakah Syarikat Kayu Mewah diklasifikasikan sebagai Industri Kecil dan Sederhana 16 markahl (IKS)? $) Tbrangkan sumbangan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) kepada negara. [L0 markahl

(c) Encik Baskaran iatah pemilik Pasar Mini Baskaran di Seberang Prai, Pulau Pinang. Beliau

menerima banyak rungutan daripada pelanggannya. Dialog berikut merujuk kepada sebahagian daripada rungutan pelanggan yang diterimanya.

1"8

kasih atas teguran Encik Rahim, saya akan pastikan masalah ini tidak akan berlaku lagi.

Encik Baskaran, saya memang tidak puas hati dengan cara saya dilayan dan barang yang saya hendak beli selalu tiada.

Jelaskan bagaimana Encik Baskaran dapat menyelesaikan masalah tersebut dari aspek berikut: (i) Melayan pelanggan 15 markahl (ii) Pengurusan stok 14 rnarkahl (a) Bezakan ciri syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. 18 markahl

(b) Pernyataan berikut berkaitan dengan harta peninggalan mendiang Encik Lim kepada tiga orang anaknya. Aaron, Ben dan Cindy masing-masing menerima RM200 000 tunai seperti yang telah diwasiatkan oleh mendiang bapa mereka. Aaron telah melaburkan wang tersebut dalam gilts. Ben menyimpan wang tersebut dalam akaun simpanan tetap. Manakala Cindy-melaburkan semua wang tersebut dengan membeli saham syarikat berhad.

(i) Tentukan bentuk pulangan yang diterima oleh Aaron, Ben dan Cindy. (ii) Kenalpasti tahap risiko setiap jenis pelaburan itu dan berikan alasan

13 rnarkahl 16 markahl

(c) Encik Samsul seorang kontraktor binaan dan Cik Suria seorang guru adalah adik-beradik. Mereka telah membeli insurans endowmen bernilai RM100 000 daripada Syarikat Insurans Maju Jaya. Dialog di bawah merujuk kepada kekeliruan mereka apabila menerima polisi insurans daripada syarikat itu.

19

Mari kita ke kaunter pertanyaan dan dapatkan jawapan kenapa premium yang perlu abang bayar tidak sama dengan Mungkin juga ada kesilapan ya.

Mengapakah premium yang perlu dibayar oleh Encik samsul dan cik suria betbeza? 18 markahl 5 (o) Pernyataan berikut berkaitan dengan seorang pengguna kad kredit. Puan Rahamah ialah seorang perunding imej yang berjaya di Kuala Lumpur dan sering menghadiri persidangan di luar negara. Beliau memilih menggunakan kad kredii untuk membuat pembayaran dalam urusan harian' Mengapakah Puan Rahamah menggunakan kaedah pembayaran tersebut? 16 markahl

(b) Syarikat Indah Tbavel Sdn. Bhd. ialah sebuah syarikat pelancongan tempatan yang sedang mempromosikan program "Cuti-cuti Malaysia". Tbrangkan kegunaan alat komunikasi berikut kepada syarikat tersebut: (i) Telefon (ii) Telefaks (iii) Internet

19 markah)

(c) puan Julita ialah pemilik kilang makanan dan minuman berasaskan kacang soya di Tampin, Negeri Semflan. Penduduk tempatan telah membuat pelbagai aduan kepada pihat Majlis Berkuasa Tempatan terutamanya tentang bau yang tidak menyenangkan irasil pembuangan sisa kacang soya. Puan Julita menafikan tuduhan itu. Beliau menegaskan kilangnya r"rriiuru bertanggungiawab menjaga kebersihan alam sekitar. selain tanggungjawab di atas, terangkan tanggungiawab Puan Julita kepada masyarakat l]r0 markah)

20

BAIIAGIAN Arahan: 6

Bahagian ini m.engandungi satw soalan yang waiib dijawab.

Syarikat Cicip Sdn. Bhd. yang ditubuhkan pada tahun 1995 mengeluarkan Burger berSenama 'MORE'untuk dipasarkan ke negara ASEAN. Syarikat ini menghasilkan 500 000 keping burger sehari untuk memenuhi permintaan pasaran. Pada tahun 2006, Syarikat Cicip bercadang menembusi pasaran Filipina. Syarikat telah menerima tempahan sebanyak 10 juta keping burger 'MORE' sebulan daripada pelanggan di Filipina. Sehubungan dengan itu, pengurus syarikat sedang memikirkan cara menghantar burger'MORE' sama ada dengan kapal terbang kargo (MAS kargo) atau kapal kargo. Pihak pengurusan perlu berhati-hati dalam membuat pilihan jenis pengangkutan tersebut bagi memastikan cara penghantaran itu menjamin kualiti burger'MORE'. Oleh itu, pihak syarikat terpaksa menyediakan ruang yang luas untuk menyimpan burger yang siap dibungkus. Masalah penyimpanan ini telah dialami sejak lima tahun lalu. Ketika ini, bungkusan itu disimpan berhampiran ruang kerja. Keadaan ini telah menyebabkan kesesakan yang mengganggu aktiviti pengeluaran. Masalah dijangka bertambah rumit apabila dua buah mesin pengisar dagtng sampai dan pertambahan dalam permintaan di musim cuti sekolah. Pengurus syarikat juga berusaha mengenalpasti agensi kerajaan yang boleh membantu Syarikat Cicip Sdn. Bhd. mengatasi masalah pemasaran burger'MORE'dan pembangunan produk. Berdasarkan kes tersebut, jawab soalan-soalan berikut: (o) Tlentukan pengangkutan yang paling sesuai digunakan oleh Syarikat Cicip Sdn. Bhd. untuk mengeksport keluarannya ke Filipina. Berikan alasan. [10 rnarkah]

(b) Cadangkan kepada Syarikat Cicip Sdn. Bhd. tempat yang sesuai untuk mengatasi masalah penyimpanan burger yang siap dibungkus. Kemukakan alasan. 19 markahl

(c) Terangkan agensi kerajaan yangboleh membantu Syarikat Cicip Sdn. Bhd. dalam masalah berikut: (i) Pemasaran 13 rnarkahl (ii) Pembangunan produk 13 ma.rkahl

2l

KERTAS PEPERIKSAAN SPM 2OO5 Kertas 1 1D 7A r3B 19D 25C 31D 37D 2B 8A 14A 20c 268 32C 38D 3C 9D 15B 2rD 27C 338 39C 4C lOA 16D 22D 28D 34A 40A 5D 1rC t7B 238 2SA 358 6C 12A 18A 248 30D 36B

Kertas 2 Bahagian A
Soalan 1 (o) Tiga faktor pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti itu ialah: (i) Tanah yang membawa maksud bahan mentah hasil dari hidupan laut seperti ikan, sotong atau udang yang dapat ditangkap oleh nelayan tersebut. Sumber alam semula jadi merupakan anugerah T\rhan dan penawarannya adalah terhad. (ii) Modal iaitu harta benda atau sumber kewangan yang digunakan untuk membantu pengeluaran. Ini termasuklah sampan dan jala yang digunakan oleh nelay an t er s e b u t u n tu k me mb u a t tangkapannya. (iii) Usahawan ialah nelayan itu sendiri yang mengambil risiko menggabungjalinkan se m ua f ak t or p e n g e l u a ra n u n tu k menghasilkan sesuatu produk seperti tangkapan hasil hidupan laut tersebut. Beliau merancang dan menentukan jenis, kuantiti, cara, masa, dan tempat untuk mendapatkan hasil pengeluaran. (b) (i) Perbankan Menyediakan kemudahan pemba_ yaran dan penerimaan wang secara mudah, cekap, dan selamat menerusi ak aun s em a s a y a n g m e l i b a tk a n penggunaan cek, debit terus, arahan tetap, pindahan kredit, draf bank, dan kad kredit. Memberi kemudahan pinjaman dan overdraf bagi mengatasi kekurangan modal dalam perniagaan. Menyediakan pelbagai perkhid.matan tambahan seperti peti simpanan malam, peti simpanan keselamatan, khidmat nasihat perniagaan dan kod juruwang elektronik.

(ii) Promosi Memperti ngkatkan j ual an dan keuntungan dengan kaedah mem_ beritahu, memujuk, dan mempenga_ ruhi pengguna untuk membeli barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Dapat memperluaskan pasaran dan meningkatkan serta mengekalkan permi ntaan pengguna terhadap sesuatu keluaran. Dapat memberi maklumat tentang kewujudan barang baru di pasaran di samping menerangkan ciri_ciri kebaikan barang tersebut. (c) Tiga sebabpasar raya meqjadi pilihan pengguna kerana: (i) menjimatkan masa dan kos kerana pengguna dapat membeli pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung atau di dalam satu bangunan. (ii) 1tr"U" berpatutan atau lebih murah berbanding harga di kedai runcit rerura_ manya semasa musim jualan murah. (iii) menyediakan kemudahan seperti tempat letak kereta, troli, tandas, surau, tempat permainan kanak-kanak, dan suasana membeli belah yang selesa. Soalan 2 (a) (i) Harga tunai : RM2 500 Deposit : RM600 Bayaran bulanan : RM100 x 24 = RM2 400 *Jumlah faedah yang perlu dibayar: RM2 400 _ RM1 900 RM 5' (ii) Kadar faedah setahun = R M500+ 2tahun = RM25O

otruoo x 1oo
I0Vo

(b) Kekurangan kaedah jualan prabayar kepada: (i) Pengeluar Memerlukan modal besar kerana menggunakan teknologi tinggi. Menghadapi risiko penipuan atau pemalsuan kad prabayar. (ii) Pengguna Tbrpaksa me4jelaskaa keseluruhan har_ ga barang sebelum menggunakannya,

Tidak dapat memeriksa kualiti barang yang dibeli atau digunakan. (c) Faktor yang menyebabkan wujudnya perniagaan antarabangsa adalah: (i) Perbezaan negara dalam sumber alam semulajadi. Sesebuahnegara tidak dapat memenuhi segala keperluan dan kehendaknya denganusaha sendiri. Sumber alamyang dikurniakan kepada setiap negara adalah berbeza antara satu sama lain berdasarkan iklim dan kesesuaiantanah. (ii) Perbezaan kos pengeluaran Setiap negara di dunia ini mempunyai kelebihan sendiri untuk mengeluarkan sesuatubarang terbentu dengankos yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. Lebih memadai bagi sesebuah negara memrmpu dalam pengeluaran sejenis barang yang dapat dihasilkan dengan kos paling minimum dan mengeksportnya. (iii) Hubungan antarabangsa Setiap negara di dunia sentiasa mengadakan hubungan antara satu sama lain. Hubungan diplomatik ini telah membuka jalan kepada perniagaan antarabangsa. (iv) Perbezaan negara dalam tingkat teknologi Setiap negara mempunyai ti.ngkat teknologi yang berbeza. Teknologi memainkan peranan penting dalam proses pengeluaran kerana boleh menghasilkan produk yang berkualiti dengan kos yang lebih rendah. Perbezaan teknologi ini membolehkan perniagaan ' antarabangsa dijalankan. Soa]an 3 (o) Syarikat Kaya Mewah diklasifikasikan sebagai Industri Kecil dan Sederhana (IKS) kerana mempunyai ciri-ciri berikut: (i) Modal yang terhad berbanding industri besar juta. iaitu hanya RIVI1.5 (ii) Bilangan pekerja tetap yang kurang daripada 150 orang iaitu sebanyak 120 orang sahaja. (iii) Nilaijualantahunantidakmelebihi RM25 juta iaitu hanya sebanyak RM20 juta. (iv) Jenis keluaran yang memenuhi citarasa penduduk sekitar dan pengeluaran barang utama iaitu perabot.

(b) Sumbangan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) kepada negara ialah: (i) Mewujudkan banyak peluang pekerjaan sejajar dengan pertumbuhan pesat industri ini dan kesannya kadar pengangguran dapat dikurangkan. (ii) Dapat meningkatkanjumlah tabringan dalam ekonomi negara sebanyakhampir 70 peratus dan dengan itu dapat membendung masalah kenaikan kadar inflasi yang tidak terkawal. (iii) Berupaya mengubah corak status sosial masyarakat golongan yang berpendidikan rendah dengan menawarkan upah yang lebih tinggi kepada peker{a kurang mahir. (iv) Menyediakan pelbagai kemahiran, latihan, dan pengetahuan kepada pekerja supaya dapat menimba pengalaman dan kemahiran baru untuk masa hadapan. (v) Dapat mengalihkan perhatian rakyat untuk membeli barang tempatan dan ini dapat mengurangkan pergantungan kepada barang import. (c) Cara penyelesaianyang boleh dilakukan oleh Encik Baskaran daripada aspek: (i) Melayan pelanggan ialah: Sentiasa bermuka manis dan memberikan ucapan hormat. Menampilkan perwatakan diri yang kemas dan bersih. Bersopan santun dan bersifat adil apabila melayan pelanggan. Mewujudkan hubungan mesra dengan pelanggan. Menyediakan perkhidmatan selepas jualan. * Ingat! Pelanggan umparna 'raja' dan prinsip'pelanggan selalu betull. (ii) Pengurusan stok ialah: Mengenal pasti sumberbekalan stok dan berupaya mendapatkan stok yang baik dan berkualiti. Memastikan bekalan sentiasa mencukupi dan pemeriksaan stok dengan teliti supaya dapat rnengesankesilapan. Menyimpan dan mengawal stok dengan selamat dan terlindung. Memperagakan stok dengan rapi dan menarik serta bercirikan mesra pelanggan. Menyimpan rekod stok secara tepat dan terperinci.

Soalan 4 (a) Perbezaan Syarikat Sendirian Berhad dengan Syarikat Awam Berhad.
Segt

Syarikat

Sdn. Bhd.

Syarikat

Awam Bhd.

(i) Milikan

Pemilik syer antara 2 hingga 50 orang dan syer tidak boleh dipindah milik kecuali dengan persetujuan semua pemegang syer. Modal dikumpul melalui jualan syer yang diterbitkan kepada sekumpulan orang persendirian yang dikenali serta tidak disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Hal ehwal syarikat dirahsiakan. Laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Mudah ditubuhkan kerana tidak banyak peraturan yang perlu diambil.

Bilangan pemilik minimum ialah 2 orang dan tiada had maksimum. Syer boleh dipindah milik secarabebasmengikut harga di pasaran saham. Modal dikumpul daripada jualan syer yang diterbitkan kepada orang awam melalui tawaran terbuka di Bursa Saham Kuala Lumpur. Tiada kerahsiaan syarikat. Maklumat sulit terpaksa didedahkan kepada pengetahuan umum termasuk pesaing. Ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Syarikat 1965. Amat kompleks dan sukar dibentuk kerana terdapat banyak prosedur yang perlu dipatuhi. (v) Keadaan kesihatan si insured - orang dalam keadaan kesihatan kurang memuaskan terpaksa membayar kadar premium yang lebih tinggi.

(ii) Modal

(iii) Kerahsiaan

(iv) Pembentukan

(b)

(i) Bentuk pulangan yang diterima olehAaron ialah dividen, Ben ialah faedah, dan Cindy ialah dividen dan bonus. (ii) Gilts mempunyai risiko yang rendah kerana ia sejenis sekuriti pelaburan yang berunsurkan unit amanah. Simpanan tetap mempunyai risiko yang rendah kerana pelabur menerima pulangan tetap dan konsisten serta dijamin oleh Bank Negara Malaysia. Saham syarikat mempunyai risiko yang tinggi kerana pelabur terdedah kepada perubahan harga saham, aktiviti spekulasi, keadaan ekonomi dan k eadaa n p o l i ti k y a n g b o l e h menyebabkan kerugian modal.

\c) Premium yang perlu dibayar oleh Encik Samsul

dan Cik Suria berbeza kerana bergantung kepada: (i) Umur si insured - lebih tua lebih tinggi premium. (ii) Jantina si insured - perempuan lebih rendah premium daripada lelaki kerana jangka hayat lebih tinggi. (iii) Jenis pekerjaan - seorang kontraktor binaan menghadapi risiko kematian lebih tinggi daripada seorang guru. (iv) Jangka masa polisi - tempoh perlindungan polisi tersebut.

Soalan 5 (a) Puan Rahamah menggunakan kad kredit kerana beberapa kelebihan seperti: (i) Penggunaan kad kredit diiktiraf dan diterima di seluruh dunia. (ii) Tidak perlu menukarkan wang kepada mata wang asing kerana bank akan membayar menggunakan mata wang tersebut. (iii) Tidak perlu membawa wang berlebihan. (iv) Boleh membuat pembayaran secara terus di internet dan e-mel. (v) Boleh mendapat kemudahan mengeluarkan wang di serata dunia sebagaipinjaman segera tanpa melalui pelbagai peringkat permohonan, (6) (i) Telefon membantu Syarikat Indah Thavel Sdn.Bhd. dengan membolehkannya menyampai dan menerima maklumat secara terus dan serentak di tempat yang berlainan. Jika terdapat sebarang perubahan dapat disampaikan serta merta. (ii) Telefaks membantu Syarikat Indah Thavel Sdn. Bhd. dengan membolehkan gambar,

rajah, pelan, dokumen dikirim dan diterima secara elektronik dan cepat. (iii) Internet membantu Syarikat Indah Thavel Sdn. Bhd. menjalankan perdagangan elektronik dengan membina laman web bagi membolehkan syarikat mempromosikan perniagaan dengan lebih luas. Ia merupakan cara komunikasi yang moden,cepat, efisien, dan murah. (c) Tanggungjawab Puan Julita kepada masyarakat ialah: (i) Memastikan barang dan perkhidmatan yang dijual tidak melanggar amalan kebudayaan, adat resam, dan agama. (ii) Memastikan sumber bahan tempatan negara digunakan dengan cara yang bermanfaat dan tidak berlaku pembaziran. (iii) Perlu mengambil kira kepentingan dan keperluan asas masyarakat terutama berdekatan dengan tempat kediaman mereka. (iv) Aktiviti perniagaan tidak memcemarkan alam sekitar dan memudaratkan masyarakat sekeliling. (v) Membeli sumbangan terhadap penyelidikan pembangunan dan penggunaan teknologi sarta membiayai projek sosial. Bahagian B Soalan 6 (o) Pengangkutan yang paling sesuai digunakan oleh Syarikat Cicip Sdn. Bhd ialah kapal terbang kargo (MAS kargo) kerana: (i) Pengangkutan yang pantas sekali kerana burger perlu dihantar dengan segera untuk mengekalkan kesegarannya. (ii) Lebih selamat kerana terdapat kawalan yang ketat di lapangan terbang. Oleh itu, risiko kehilangan dan kerosakan adalah kecil. (iii) Kadar premium insurans adalah rendah berbanding pengangkutan lain kerana risiko kerugian lebih rendah. (iv) Tidak perlu menyimpan stok yang banyak kerana barang dapat sampai dengan segera dan ini mengurangkan kos pergudangan. (v) Sesuai untuk mengangkut barang yang mahal, segar,dan diperlukan dengan segera. (b) Tempat yang sesuai untuk mengatasi masalah penyimpanan burger yang siap dibungkus oleh Syarikat Cicip Sdn. Bhd. ialah dalam gudang penyetoran sejuk.

(i) Penyetoran sejuk adalah sebuah gudang yang lengkap dengan alat kawalan suhu khas untuk menyimpan barang yang tidak tahanlama dan mudah rosak seperti burger. (ii) Penyetoran sejuk biasanya terletak berdekatan dengan pelabuhan, lapangan terbang, dan stesen kereta aPi bagi membantu aktiviti perniagaan dalam dan luar negara dengan menyimpan dalam keadaan segar sementara menunggu diangkut keluar. (iii) Gudang ini biasanya dimiliki oleh orang perseorangan atau syarikat untuk disewakan kepada yang memerlukan. (c) (i) Agensi kerajaan yang membantu dari segi pemasaran ialah Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia (MI$RADE). Ia berfungsi membantu dalam mempromosikan dan memasarkan barang keluaran Malaysia ke pasaran antarabangsa dengan mengadakan pertunjukan dan pameran perdagangan antarabangsa, misi perdagangan, dan membekalkan maklumat perniagaan antarabangsa. (ii) Agensi kerajaan yang membantu dari segi pembangunan produk ialah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). Ia berfungsi untuk dalam menggalakkan penyertaan pengu.saha sektor perkilangan, pengeluaran makanan, dan meningkatkan mutu penghasilan produk makanan dengan cara memperkenalkan teknologi yang sesuai untuk mempertingkatkan pengeluaran dan produktiviti bagi mencapai modenisasi dalam bidang perkilangan dan pertanian. (iii) Memastikan sumber negara digunakan dengan cara yang bermanfaat dan kira kepentingan masyarakat. (iv) Digalakkan memberi sumbangan terhadap penyelidikan, pembangunan, dan teknologi serta pembiayaan projek sosial. SPM 2006

KERTAS PEPERIKSAAN Kertas I

1D 7A 13A 19D 25D 31C 37D

2A 8C 14B 208 268 32D 38C

3D 9A 15C zlD 278 33A 39A

4B 108 16D 224 28A 34B 408

5A 11C L7C 2'3C 298 35C

6C L2C 18C 244 30D 36D