You are on page 1of 1

NIEUWSBRIEFMAART2012

INMIDDELSIS2012ALWEEREENPAARMAANDENOUD.HETCARNAVALSFEESTHEBBENWEACHTERDERUG. ONDERTUSSENBLIJFTDEWONINGMARKTGRILLIG.HIERBIJVOORUEENNIEUWSBRIEF.

WONINGMARKTINBETERWEER?
U kunt de krant niet openslaan, of er wordt wel iets over de wo ningmarkt geschreven. Helaas is dat de laatste tijd niet altijd even positief.Ikgeefuhierbijmijnbeeldvandemarkt.Hoewerktditme chanismeeigenlijk? Erisabsoluuteenverbandtezientussendefinancieringsmogelijkhe den en de prijsontwikkeling van woningen. Eind jaren 80 is er een stormachtige ontwikkeling geweest op het gebied van hypotheken. Hypothekenwaarbijannutairoflineairmoestwordenafgelostwer dentaboeonderdehypotheekadviseurs.Daarentegenwerdervolop aflossingsvrijgeleendmetdaarbijeenstukjesparenofbeleggen.Wat kon er ook fout gaan? De beurzen maakten winsten en de huizen konden alleen maar stijgen (althans dat was de perceptie). 6 tot 9 keerjeinkomenlenenwaseerdernormaaldaneenuitzondering.Dat betekentdatiemandmeteeninkomenvan33.000,redelijkeen voudig200.000,kreeg.Daarbijopgetelddatdetekopenwoning toch wel weer in waarde zou stijgen zorgde voor een storm op woningen. Ook al was de woning niet helemaal 100%, volgend jaar winst! Natuurlijk werd er op verjaardagengelachen als je geen huis kochtenja,zoontstaateengezondemarkt.Maargezondstaathier tussenaanhalingstekens.Ditisnatuurlijkeenkantenklarevastgoed zeepbel.Dekladindemarktkwamin2008.Bankenwerdenmethun neusopdefeitengedruktdoordezogenaamdesubprimehypothe kenindeVS.Oftewelrommelhypothekenmetslechtebetalers. Dezeontwikkelingbedreigdehetfunctionerenvanvrijwelalleinter nationalefinancilesystemenendusookdievanNederland. Banken moeten zich nu houden aan nieuwe en veel strengere ge dragscodes. Op alle vlakken is het verkrijgen van een hypothecaire geldlening moeilijker geworden. Het belangrijkste onderdeel is de factorwaarmeedetotaleleningberekendwordt.Wasditdus6tot9 keer,isdatnueenruime4keer.Indatzelfdevoorbeeldvaniemand

meteeninkomenvan 33.000,kanhijnumaar140.000,lenen. Datscheelt60.000,.Begrijptuhemal? Van het een komt vervolgens het ander. De be richten blijven negatief en we belanden in een crisis. Komtditooitnoggoed? Banken zijn dermate geconfronteerd met de nadelen van teveel lenen dat het wel heel gek moetlopenwillenzeooitnogopdezelfdemanier mogenuitlenen. Ditbetekent dat er eencorrec tie komt op de prijzen. Deze correctie is overi gensalsinds2008ingang. Het kadaster geeft globaal een daling aan van 11%tussenoktober2008ennu.Ditzijnnatuur lijk gemiddelden. Dit zal stoppen, zodra de wo ningprijzenovereenstemmenmetdegemiddelde leencapaciteit. Watkunnenwedoenomtochsuccesvoltezijn? Natuurlijk blijven we woningen nodig hebben. Maarmensenzijnkritischer.Mensenkopenfunc tionelerdanooit.Dewoningmoetdaaromgoed onderhouden zijn. Kijkt u zelf nog eens kritisch naar uw woning. Waar zou u wellicht over val len? Vaak ben je blind voorzulke dingen als het je eigen woning betreft. Vraagt u eens aan een vriend of familielid om zich hierover uit te spre ken. Daarnaastisdeprijsontzettendbelangrijk.Mat cheddeprijsnogwelmetdedoelgroep?Kunnen zijhetnogwelgeleendkrijgen?

NAREGENKOMTZONNESCHIJN
Als uw woning dus goed is onderhouden en correct is geprijsd dan maaktumeerkansomteverkopen.Daarvoordoenwijonzeuiterste best.Wijproberenuwgoedewoningbijdedoelgroeponderdeaan dachttebrengen.Inmiddelshebbenwedezemaandenalweerenke le transactiestot standgebracht. In alle gevallen betrofhet een sa menspelvanflexibiliteitenrealisme.Isuwprijsnogonderscheidend genoeg?Wijzullenditmeerdanooitindegatenblijvenhouden.

NVMOPENHUIZENDAG
De eerstvolgende Open Huizen Dag is op 31 maart 2012 van 11.00 tot 15.00 uur. U kunt zichalvastaanmeldenvia: info@hendrixhuybregts.nl.

FACEBOOK
Facebook.com/HendrixHuybregtsMakelaars Vergeetnietuweigenwoningteliken.

BELANGRIJK!!!!!
DeWOZbeschikkingisweerbinnen.Mailtuonseenscanvande aanslag?Ditkannaarinfo@hendrixhuybregts.nl.Danku.