You are on page 1of 5

Kinderarbeid

" Onze mening over kinderarbeid is heel dikwijls gevormd door hetgeen we in de media opvangen
over kinderarbeid: televisiereportages, krantenartikels, leermiddelen (vb. afbeeldingen in
geschiedenisboeken),…
Deze berichtgeving komt voort uit onze westerse levensstijl en ideeën: bij ons is het de normaalste
zaak van de wereld dat kinderen elke dag fulltime naar school gaan. Daarnaast kunnen zij genieten
van hun vrije tijd om voluit het kind-zijn te beleven en vrij op te groeien."

1.Wat is kinderarbeid?

… werk dat voltijds wordt uitgevoerd door kinderen onder de 15 jaar.


… werk dat kinderen verhindert om naar school te gaan.
… werk dat gevaarlijk is voor kinderen en hun fysieke, mentale of emotionele gezondheid bedreigt.

2. Waar bevindt zich kinderarbeid?

- in de derdewereldlanden

3. Wat zijn de oorzaken van kinderarbeid?

- kinderarbeid heeft te maken met armoede


- heel wat gezinnen hebben vaak geen andere keus
- kinderarbeid is voor hun van levensbelang
- het is een vicieuze cirkel
- weinig scholen en leerkrachten
- schoolkosten zijn te hoog voor een doorsnee gezin in de derde wereld

4. Percentages van kinderarbeid in verschillende landen

30,1 % in Bangladesh 17,7 % in Pakistan 11,2 % in Egypte 31,4 % in Senegal 6,7 % in Mexico
11,6 % in China 24 % in Turkije 41,3 % in Kenia 4,5 % in Argentinië 0,4 % in Italië
14,4 % in India 20,5 % in Ivoorkust 25,8 % in Nigeria 16,1 % in Brazilië 1,8 % in Portugal

In de derde wereldlanden liggen de percentages veel hoger dan in de Europese landen.

5. Wat zegt de wetgeving over kinderarbeid?

De internationale arbeidorganisatien heeft 2 akkoorden:


- akkoord over de minimumleeftijd (1973):
dit akkoord verplicht alle lidstaten een beleid voor de afschaffing van kinderarbeid uit te werken.
De Conventie wil kinderarbeid bestrijden door per soort activiteit een minimumleeftijd te bepalen.

- akkoord over de ergste vormen van kinderarbeid (1999):

Dit akkoord bepaalt prioriteiten. De lidstaten moeten maatregelen nemen om de afschaffing


van de ergste vormen van kinderarbeid te garanderen.
Vbn van ernstige vormen:

• Slavernij
• Kinderhandel
• Dwangarbeid
• Kinderprostitutie
• Drugshandel
• …

Deze akkoorden worden niet altijd strikt nageleefd omwille van illegale praktijken.
6. Vindt iedereen kinderarbeid een ernstig probleem?

Er zijn mensen, volwassenen én kinderen, in het Zuiden maar ook bij ons, die deze afkeuring van
kinderarbeid niet zo vanzelfsprekend vinden en die ervan overtuigd zijn dat arbeid ook positief kan
bijdragen tot de ontwikkeling van een kind. Arbeid, weliswaar in menswaardige omstandigheden en in
combinatie met onderwijs en vrije tijd…

7. Wat kunnen we doen tegen kinderarbeid?

- unicef:

Kinderrechtenverdrag

Sinds zijn oprichting heeft UNICEF zich tot taak gesteld om de rechten van kinderen wereldwijd te
doen respecteren, dit zowel in vredes- als in oorlogstijd. Dankzij het Kinderrechtenverdrag beschikt de
organisatie vandaag over een juridisch instrument om druk uit te oefenen en veranderingen af te
dwingen in verschillende landen.

De vijf prioriteiten van UNICEF

UNICEF wil garanderen dat elk kind:

• een goede start krijgt in het leven ;


• kwaliteitsvol basisonderwijs kan volgen ;
• kan opgroeien in een gezonde en veilige omgeving die jongeren toestaat zich tenvolle te
ontwikkelen.

Om deze doelstelling tot een goed einde te brengen heeft UNICEF vijf grote thematische prioriteiten
vooropgesteld voor het welzijn van kinderen en het respect voor hun rechten:

• Overleving en ontwikkeling van het jonge kind


• Basisonderwijs
• HIV/Aids en kinderen
• Bescherming van kinderen
• Pleidooi en partnership voor kinderrechten

Bronnen:

http://www.vormen.org/Rechtvaardig/Kinderarbeid.html
 percentages werkende kinderen 10-14jaar

http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/pagina.jsp?nr=vz_werkstuk&wsnr=129628
 info, geschiedenis, quiz, filmpjes, artikels, …

http://www.unicef.be/home_sub/detail.cfm?menu_id=194&lang=0
Bijlage:

Toepassingen en link naar het lager onderwijs:

1. Klasactiviteiten puzzel:

Puzzel 1

Puzzel kinderarbeid in het Zuiden


Keshav, een jongen Kinderen die moeten
van 6 uit India, werd werken lopen op
door zijn vader van school een achterstand
school gehaald. Zijn op en leren geen vak.
vader had te weinig Het werk dat ze later
In Afrika werkt één
geld om de kosten te kunnen doen, wordt
derde van de kinderen
betalen. Keshav werd veel minder goed
onder de 14 jaar
door zijn vader aan betaald dan werk
een landheer waarvoor ze
verkocht. Naar school gestudeerd hebben. Ze
gaan zat er vanaf toen zullen later dus ook
helemaal niet meer in. niet genoeg verdienen.
Ferabat is gekend voor
zijn glasproductie.
Verschillende kinderen
Werkgevers nemen
Ouders laten hun tussen de 10 en 13
liever kinderen aan
kinderen werken uit jaar werken daar dan
omdat deze
noodzaak. Ze moeten ook in de
goedkoper zijn dan
mee helpen het gezin glasproductie. Ze
volwassenen. Ze
te onderhouden. Als lopen zonder enige
durven ook veel
ze dat niet doen is er bescherming tussen
minder snel eisen
nog meer armoede. die ovens die rond de
stellen.
1500°C zijn. Velen
hebben brandplekken
over hun hele lichaam.
Zafyrab, een bekende In Pakistan zijn in de Kinderen onder de 14
journalist in Pakistan, tapijtindustrie fijne jaar mogen niet
zegt dat kinderarbeid kinderhanden werken in Nepal. Maar
de armoede vergroot.
Want volwassenen die
meer kunnen noodzakelijk voor
dit is slechts een
verdienen worden goedkope
papieren regel.
door de kinderen uit kwaliteitsproducten.
het arbeidsproces
gestoten.

Puzzel 2

Puzzel kinderarbeid in België


In België krijgen In verschillende
ouders geld van de grondwetten staat
overheid voor de In België mogen ingeschreven dat
opvoeding van hun kinderen voor en na ’kinderarbeid die uitbuit
kind. Als de ouders schooltijd een en schadelijk is voor
geen inkomen krantenronde doen, bij de geestelijke en
hebben, zijn er een bakker werken, … lichamelijke
uitkeringen. Deze om zo een centje bij te ontwikkeling van het
worden aangepast verdienen. kind verboden is’. Er
aan de gebeurt daar ook
gezinssamenstelling controle op.
In de toeristische
sector nemen
werkgevers in de De wet bepaalt heel
zomer graag extra streng onder welke
Lien gaat ‘s zondags jongeren aan. Zo voorwaarden jongeren
in de supermarkt kunnen ze de massa mogen werken.
werken zodat ze beter opvangen. Uitzonderingen op de
binnenkort een eigen Bovendien heeft de wet worden niet
brommer kan kopen. overheid een gunstig makkelijk toegestaan
klimaat gemaakt om en moeten schriftelijk
jongeren aan te aangevraagd worden.
nemen in deze
periode.
Veel westerse landen
hebben een leerplicht.
Lager onderwijs is in
België gratis. Er
Jongeren kunnen zelf Marjan, 16 jaar die in
worden ook
kiezen wat ze na hun een plaatselijke
studiebeurzen
schooltijd doen. Ze taverne haar
gegeven aan mensen
kunnen perfect kiezen vakantiewerk deed, is
die het nodig hebben
voor een na 3 maanden nog niet
om het middelbaar en
studentenjob. uitbetaald.
het hoger onderwijs te
financieren. Onderwijs
wordt zo
toegankelijker.
Toepassing, verhaal van een jongetje van 8 jaar.

Een verhaal van Mehboob

Hij moest werken omdat zijn vader ziek was en ze hebben een groot gezin, met jongere broers en
zussen.
Zijn vader werkte niet, dus hij moest werken en het gezin onderhouden.
Zijn vrienden en andere kinderen uit het dorp hadden al eerder gewerkt.
Ze vertelden hem over het bestuivingwerk en vroegen hem om met hen mee te gaan.
Ook vertelden ze hem dat ze 25 roepie, dat is 42 eurocent, per dag kregen.
Dat klonk interessant voor Mehboob.
In de tijd dat hij begon met werken, had hij net de vijfde klas afgemaakt, dat is de laatste klas van de
dorpsbasisschool en zat hij thuis.
Toen zijn vrienden hem dus vertelden over het bestuivingwerk wilde hij wel met ze meegaan.
Geld was zeker de belangrijkste reden. Hij zei tegen zichzelf als zij geld kunnen verdienen, waarom
kan ik dat dan niet?
Mehboob was 8 jaar toen hij begon met werken.

Toepassing filmpje + quiz

http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/pagina.jsp?nr=vz_werkstuk&wsnr=129628