You are on page 1of 6

Mga pangunahing dahilan ng stress sa mga mag-aaral ng FEU.

Tesis na Pahayag: Ang isa sa mga nangungunang dahilan ng stress sa mga mag-aaral ng FEU ay ang kawalan ng oras upang makapagpahinga at makapaglibang.

Layunin ng papel na ito ang: 1. Matukoy ang mga pangunahing dahilan ng stress sa mga mag-aaral ng FEU. 2. Makagawa ng mga mungkahi upang maresolba ang problema sa stress ng mga mag-aaral ng FEU. 3. Malaman ang nagiging epekto ng stress sa mga mag-aaral ng FEU.

Rasyonale:

Ang stress ay nararanasan ng karaniwang tao sa bawat araw. Ito ay maaaring pagdaanan sa ibat ibang paraan at grado. Sa maliit na paraan, ang stress ay maaaring makatulong sa isang tao. Kapag ang stress ay naging mabigat at nagsimulang maapektuhan ang pisikal o mental na tungkulin ng tao, ito ay nagiging isa nang

problema. Ang stress ay isang normal na pisikal na tugon sa mga pangyayari na maaaring magbigay ng pakiramdam ng pagbabanta o pagkabahala. Kapag naramdaman ng isang tao ang panganib, totoo man o kathang isip lang, ang katawan ay mabilis na dumidipensa. Ang tawag dito ay stress response. Ang stress response ay ang paraan ng katawan upang depensahan ang tao. Kapag ito ay normal na gumagana, tinutulungan nito ang tao na maging alerto, masigla, at maagap. Sa panahon ng emergency o mahigpit na pangangailangan, ang stress response ang nagbibigay ng dagdag na lakas upang ipagtanggol ang sarili. Halimbawa, ang stress response ang naguudyok sa isang tao upang tapakan agad ang preno ng sasakyan upang makaiwas sa aksidente. Ang stress ay hindi problema na nasa isipan lamang. Ang ating katawan ay may pangkagipitang pagtugon na nangyayari kapag tayo ay nakararamdam ng tensiyon o stress. Halimbawa, kapag tayo ay may minamadaling proyekto, ang bahagi ng ating katawan ay naghahanda para matugunan ang kagipitan o pagmamadali. Ang pagtugon na ito ay tumutulong para tayo ay makapag-isip at makapag-sulat ng mabilis. Ang pagpintig ng puso ay bumibilis at ang presyon ng dugo ay tumataas. Lumalabas ang syugar patungo sa dugo. Ang paghinga ay bumibilis. Ang ibang bahagi ng katawan ay bumabagal. Ang pantunaw ay humihina. Ang sistema ng ating katawan na lumalaban sa sakit ay bahagyang sumasara.

Sa tuwing tayo ay natatapos sa ating mga pagsusulit o kaya namay mga proyekto, ang

ating katawan ay dali-daling nagre-relaks. Kailangan ng ating katawan ang pagkakataong ito para makapagpahinga at makabawi matapos dumanas ng stress. Ang mga estudyante ay nasa panganib na magkaproblema sa kalusugan kung ang katawan nila ay parating tumutugon sa tensiyon o stress at hindi nakababalik agad sa panatag na kalooban. Ang pokus ng konseptong papel na ito ay tutuon lamang sa mga maaaring sanhi at epekto ng stress sa mga mag-aaral ng FEU. Ang stress ay ang isa sa mga bagay na hindi natin maiiwasan, ngunit bakit hindi natin bigyang linaw ang maaaring solusyon sa problemang ito? Iyon ay ang ating magiging pangunahing layunin para sa pag-aaral na ito.

Metodolohiya o Pamamaraan ng Pananaliksik

Paraan ng Pananaliksik Ang mga mananaliksik ay bumuo ng isang sarvey upang mapadali at ganap na malikom ang mga kinakailangang datos. Ito ay mahalaga upang mabantayan at higit na makita ang mahahalagang impormasyon na dapat ay mapagtuunan ng pansin upang magkaroon ng pagkasunod-sunod at maisakatuparan ang layunin ng pananaliksik.

Mga Pokus ng Pag-aaral Inilaan ang pag-aaral na ito sa mga pangunahing dahilan ng stress sa mga magaaral ng FEU. Ang mga piling respondente ay mula sa ibat-ibang institusyon ng FEU, Manila. May dalawampu't limang(25) estudyante ng Sikolohiya, dalawampu't

limang(25) estudyante ng narsing, dalawampu't limang(25) estudyante ng Turismo at dalawampu't limang(25) estudyante ng arkitektura sa kabuuang bilang ng isang

daan(100) respondente. Pinili ng mga mananaliksik ang mga nasa iba't-ibang institusyon ng FEU sapagkat magkakaiba sila ng larangan na maaaring ibat-iba rin ang dahilan ng kanilang stress .

Mga Instrumentong Pampananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasarvey. Naghanda ang mga mananaliksik ng sampung katanungan upang mangalap ng mga ideya at opinion ukol sa paksa ng pag-aaral. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng isang sarbey kwestyoneyr na naglalayong makapangalap ng mga datos upang masuri ang mga kadahilanan rin ng ng pagka-stress ng mga ng mga piling sa

respondent.

Nagsagawa

pangangalap

impormasyon

pamamagitan ng internet at aklat.

Tritment ng mga Datos Ang pag-aaral na ito ay isang pangangailangan upang makapasa ang mga mananalisik basi narin sa hinihingi ng guro sa Filipino 2, at hindi naman isang pangangailangan sa pagtatamo ng isang digri tulad ng tesis kaya't walang ginawang pagtatangka upang suriin ang mga datos sa pag-aaral na ito sa pamamagitan ng matataas at kompleks na istatistikal na pamamaraan. Lahat ng datos ay galing sa aklat, sa internet at sa mga respondente. Dito lamang ibinasi ng mga mananaliksik ang kanilang mga ideya at kaisipan na inilahad sa pagaaral na ito. Samakatwd, pagta-tally at pagkuha ng porsyento lamang ang kinailangang gawin. Sapagkat isang daan (100) ang mga respondente, naging madali para sa mga mananaliksik ang pagkuha ng porsyento dahil bawat dami ng bilang ay awtomatikong katumbas ng porsyento.

Inaasahang Bunga (Output): Ang pag-aaral na ito ay tutugon upang maresolba ang problema sa stress ng mga mag-aaral ng FEU. Maglalaman ito ng mga mungkahi na magbabalangkas ng mga hakbangin upang maresolba ang problema sa stress ng mga mag-aaral ng FEU. Ang lahat ng mahahalagang datos tulad ng mga resulta ng survey, mungkahi at opinyon ng mga mag-aaral ng FEU na makakalap ay ilalathala upang makatulong sa pagpapalawak ng kanilang kamalayan sa mga sanhi at epekto ng stress.

References: Wikihealth http://health.wikipilipinas.org/index.php?title=Stress Stress at Work http://www.mflohc.mb.ca/fact_sheets_translated_folder/taglalog/stress_at_work.h tml Understanding Psychology by Robert S. Feldman (Stress and Coping) pp. 481-491

Mga tagapagsaliksik: Sarabia, Marlowe Poblete, Moises Monteverde, Sean Amiel Gabriel, Yer Lord Ilyvm