You are on page 1of 6

S GIO DC & O TO NGH AN

TRNG THPT NGUYN C MU

THI TH I HC LN 1
NM HC: 2011-2012

Mn: Vt L
Thi gian lm bi:90 pht (50 cu trc nghim)
M thi 132

H, tn th sinh:..................................................................... S bo danh: .............................


Cu 1: Nhn xt no sau y v my bin p l khng ng?
A. My bin p c th gim in p.
B. My bin p c th thay i cng dng in.
C. My bin p c th tng in p.
D. My bin p c th thay i tn s dng in.
Cu 2: Mt cht im dao ng iu ha c phng trnh dao ng l x = Acos(t+). T s gia ng
nng v th nng khi vt c li x (x 0) l
A.

W
x
=1
Wt
A

B.

W A
=
+1
Wt x

C.

W A
=
1
Wt x

D.

W x
=
+1
Wt A

Cu 3: Trn mt si dy ang xy ra hin tng sng dng, xt hai im M v N nm trong khong gia
hai nt sng lin tip nhau. Khi , hai im M v N lun dao ng
A. vung pha.
B. cng bin .
C. ngc pha.
D. cng pha.
Cu 4: Trong mch in xoay chiu gm RLC mc ni tip th in p nhanh pha hay chm pha so vi
cng dng in l ty thuc:
A. R, L v .
B. L, C v R.
C. L,C v .
D. R, C v .
Cu 5: Ting n organ nghe ging ht ting n ghuitar v chng c cng
A. cao v to.
B. tn s.
C. to v tn s.
D. cao v m sc.
Cu 6: Quang ph vch pht x c pht ra khi
A. nung nng mt cht rn, lng hoc kh p sut cao.
B. nung nng mt cht kh iu kin tiu chun.
C. nung nng mt cht kh p sut thp.
D. nung nng mt cht rn nhit cao.
Cu 7: Mt vt dao ng iu ha vi bin A v tn s f. Thi gian ngn nht vt i c qung
ng c di A l
A.

1
.
4f

B.

1
.
6f

C.

1
.
3f

D.

f
.
4

Cu 8: Mt con lc l xo gm l xo c cng 10 N/m v vin bi c khi lng 0,1 kg dao ng iu


ha. Ti thi im t, li v vn tc ca vin bi ln lt l 3 cm v 40 cm/s 2. Bin dao ng ca vin
bi l
A. 10 2 cm.
B. 5 2 cm.
C. 5 cm.
D. 10 cm.
Cu 9: t mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng U vo mt on mch gm hai cun dy mc ni
tip. Cun dy th nht c t cm L1 v in tr thun r1, cun dy th hai c t cm L2 v in tr
thun r2. Gi U1 v U2 ln lt l in p hiu dng gia hai u cun dy th nht v cun dy th hai.
U=U1+U2 th
A. L1/ r1 = L2 / r2.
B. L1 . L2 = r1.r2.
C. L1 + L2 = r1 + r2.
D. L1/ r2 = L2 / r1.
Cu 10: Mt on mch xoay chiu gm 3 phn t mc ni tip: in tr thun R, cun dy c t cm
L v in tr thun r, t in c in dung C. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu, khi
in p tc thi hai u cun dy v hai u t in ln lt c biu thc ud = 80 6 cos ( t + / 6 ) V ,
uC = 40 2cos (t 2 / 3 )V , in p hiu dng hai u in tr l U R = 60 3 V. H s cng sut ca

on mch trn l
A. 0,862.

B. 0,908.

C. 0,753.

D. 0,664.
Trang 1/6 - M thi 132

Cu 11: Cho on mch gm R,L,C mc ni tip, cun dy thun cm, gi tr R thay i c. t mt


in p xoay chiu c gi tr hiu dng v tn s khng i vo hai u on mch. iu chnh R sao cho
cng sut trn on mch t cc i. Khi th:
A. u v i vung pha nhau.
B. u sm pha hn i gc /4.
C. u v i lch pha nhau gc /4.
D. u chm pha hn i gc /4.
Cu 12: Mt mch in xoay chiu gm cc linh kin l tng mc ni tip theo th t R, C v L. t
vo hai u on mch mt in p xoay chiu u = U0cos(t-/6). Bit U0, C, l cc hng s. Ban u
in p hiu dng hai u in tr R l 220V v uL = U0Lcos(t+/3), sau tng R v L ln gp i,
khi URC bng
A. 220V.
B. 220 2 V.
C. 110V.
D. 110 2 .
Cu 13: Mt con lc n c vt nh mang in tch dng q. Nu cho con lc n dao ng nh trong
r
r
in trng u ( E thng ng hng xung) th chu k ca n l T1, nu gi nguyn ln ca E nhng
r
cho E hng ln th chu k dao ng nh l T2. Nu khng c in trng th chu k dao ng nh ca
con lc n l T0. Mi lin h gia chng l
A.

2
1
1
= 2+ 2.
2
T0 T1 T2

B. T02 = T12 + T22 .

C.

2 1 1
= + .
T0 T1 T2

D. T02 = T1T2 .

Cu 14: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, cc khe hp c chiu sng bi nh sng n
sc. Gi a v D ln lt l khong cch gia hai khe hp v khong cch t hai khe n mn, M l mt
im trn mn c ta x vi gc ta l vn sng trung tm, d 1 v d2 l ng i ca nh sng t hai
ngun n im M. H thc ng l
A. d 22 d12 =

ax
.
D

B. d 2 d1 =

2ax
.
D

C. d 22 d12 = 2 ax .

D. d 2 d1 =

ax
.
2D

Cu 15: Mt con lc l xo treo thng ng ti ni c gia tc trng trng g = 10m/s 2. Khi cn bng l xo
gin ra mt on l 10cm. Pha di vt l mt sn ( mt sn cch v tr cn bng mt on 5cm). T v tr
cn bng, nng vt ln theo phng thng ng mt on sao cho l xo khng bin dng ri bung nh.
Gi s trong qu trnh dao ng, va chm gia vt v mt sn l hon ton n hi. Chu k dao ng tun
hon ca con lc l xo l
A.

3
s.
40

B.

2
s.
15

C.

s.
12

D.

s.
15

Cu 16: Mt sng c chu k dao ng T = 1/16s. Trn phng truyn sng c hai im cch nhau 6m
lun lun dao ng ng pha. Bit rng tc sng truyn c gi tr trong khong t 40m/s n 60m/s. Tc
truyn sng c gi tr l
A. 50 m/s.
B. 55 m/s.
C. 45 m/s.
D. 48 m/s.
Cu 17: Mt sng c lan truyn trn mt si dy di vi bin khng i. iu kin tc trung
bnh trong mt chu k ca mt im trn si dy bng tc truyn sng l bc sng bng
A. hai ln bin sng.
B. tm ln bin sng.
C. bin sng.
D. bn ln bin sng.
Cu 18: Hai ngun sng A v B dao ng cng pha v cng tn s, nm trn mt cht lng, gi s bin
sng khng i trong qu trnh truyn sng. Khi c giao thoa, quan st thy trn on AB c 11 im dao
ng vi bin cc i. Trn ng thng Ax vung gc vi AB c hai im M v N dao ng vi bin
cc i, vi M l cc i gn A nht v N l cc i xa A nht. Bit AM = 1,5cm. V AN = 31,02cm .
Khong cch gia hai ngun A, B l
A. 8,2 cm.
B. 11,2cm.
C. 10,5cm .
D. 12,25cm.
Cu 19: Mt vt dao ng iu ha trn qu o di 8cm. Sau 0,25s k t thi im ban u vt i c
4cm m cha i chiu chuyn ng v vt n v tr c li 2cm. Chu k dao ng ca vt l
A. 1,50s.
B. 0,75s.
C. 3,11s.
D. 3,00s.
Cu 20: Mt khung dy dn phng, hai u dy khp kn quay u vi tc gc quanh mt trc nm
r
trong mt phng vi khung v vung gc vi cc ng sc t ca mt t trng u B . Gi 0 v I0 ln
lt l gi tr cc i ca t thng qua mch v cng dng in trong mch. Thi im m t thng
qua mch c gi tr = 0,8. 0 v ang gim th cng dng in trong mch c gi tr
A. i = 0,4I0 v ang gim.
B. i = 0,6I0 v ang tng.
C. i = 0,4I0 v ang tng.
D. i = 0,6I0 v ang gim.
Trang 2/6 - M thi 132

Cu 21: Trong my pht thanh v tuyn, mch bin iu dng


A. trn sng m tn vi sng mang.
B. to ra dao ng in t cao tn.
C. khuch i dao ng in t cao tn.
D. to ra dao ng in t m tn.
Cu 22: Cun cm thun
A. cn tr dng in xoay chiu i qua v f cng nh th n cn tr cng mnh.
B. cn tr dng in xoay chiu i qua v f cng ln th n cn tr cng mnh.
C. khng c tc dng cn tr dng in xoay chiu.
D. t cm L cng ln th nng lng tiu hao trn n cng ln.
Cu 23: Khi t mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng 220V vo hai u cun s cp ca mt my
bin p th in p u hai cun th cp c gi tr hiu dng l 110V. Nu qun thm 100 vng dy vo
cun th cp v t in p ni trn vo hai u cun s cp th in p hai u cun th cp c gi tr
hiu dng l 120V. S vng dy ca cun s cp v cun th cp khi cha qun thm ln lt l
A. 1650 vng v 825 vng.
B. 1100 vng v 550 vng.
C. 1200 vng v 600 vng.
D. 2200 vng v 1100 vng.
Cu 24: Trong dao ng iu ha ca con lc l xo nm ngang, cp vect no sau y lun lun cng
hng?
A. vect lc n hi v vect vn tc.
B. vect gia tc v vect lc n hi.
C. vect vn tc v vect gia tc.
D. vect gia tc v vect di.
Cu 25: Trong cc phng n truyn ti in nng i xa bng dng in xoay chiu sau y, phng n
no ti u?
A. Dng ng dy ti in c in tr nh.
B. Dng dng in khi truyn i c gi tr ln.
C. Dng ng dy ti in c tit din ln.
D. Dng in p khi truyn i c gi tr ln.
Cu 26: Hai con lc l xo c th dao ng iu ha trn hai ng thng song song cnh nhau. Con lc
th nht c cng k v khi lng vt nng m, con lc th hai c cng cng vi con lc th nht
nhng khi lng vt nng bng 4m. Ko ng thi 2 vt nng ra khi v tr cn bng mt on bng
nhau ri th nh. Khi khong cch t vt nng ca cc con lc n v tr cn bng ca chng u bng
nhau th t s tc ca con lc th nht v tc ca con lc th hai l
A. 4.
B. 1/2.
C. 1/4
D. 2.
Cu 27: Trn mt si dy ang c hin tng sng dng vi bng sng dao ng vi bin 4cm, M l
mt im trn dy dao ng vi bin 2cm. Nt sng gn im M nht cch M mt on l 10cm.
Bng sng gn M nht cch M mt on l
A. 15cm.
B. 10cm.
C. 20cm.
D. 30cm.
Cu 28: Ni hai cc ca mt my pht in xoay chiu mt pha (rto gm mt cp cc t) vo hai u
on mch AB gm in tr R = 72, t in C =

1
F
5184

v cun cm thun L mc ni tip. B qua

in tr cc cun dy ca my pht. Khi rto ca my quay u vi tc n 1=45 vng/giy hoc n2 = 60


vng/giy th cng dng in hiu dng trong on mch l nh nhau. Cun dy L c h s t cm l
A.

2
H.

B.

2
H.

C.

1
H.

D.

1
H.
2

Cu 29: Mt con lc n c chiu di khng i, gi T1 l bin thin chu k dao ng iu ha khi


a con lc t mt t ln cao h ( h = R , vi R l bn knh Tri t), T2 l bin thin chu k dao
ng iu ha khi a con lc t mt t xung su h. Lin h gia T1 v T2 l
A. T1=2.T2.
B. T1=4. T2.
C. 2. T1= T2.
D. T1= T2.
Cu 30: Tm nhn xt ng v con lc n
A. Khi i t v tr bin v v tr cn bng li v tc tri du.
B. Chuyn ng t v tr cn bng ra bin l chuyn ng thng chm dn.
C. Hp lc tc dng ln vt l lc ko v.
D. Khi qua v tr cn bng hp lc tc dng vo vt bng khng.
Cu 31: t mt in p xoay chiu u = U0cos(100t+ ) vo hai u mt on mch gm R, L, C mc
ni tip (L l cun cm thun). Bit C =

2
104
F ; R khng thay i, L thay i c. Khi L = H th biu

Trang 3/6 - M thi 132

thc ca dng in trong mch l i = I1 2 cos(100 t / 12) A . Khi L =

4
H th biu thc ca dng in

trong mch l i = I 2 2 cos(100 t / 4) A . in tr R c gi tr l


A. 100 3 .
B. 100.
C. 200.

D. 100 2 .
Cu 32: Khi xy ra hin tng giao thoa sng nc vi hai ngun kt hp ngc pha A, B. Nhng im
trn mt nc nm trn ng trung trc ca AB s:
A. Dao ng vi bin b nht.
B. dao ng vi bn c gi tr trung bnh.
C. dao ng vi bin ln nht.
D. ng yn khng dao ng.
Cu 33: Mt nh my in pht ra mt cng sut P khng i, cng sut ny c truyn n ni tiu th
bng cc dy nhm. Hi nu tng ng knh ca cc dy nhm ln gp i th cng sut hao ph thay i
nh th no?
A. gim 2 ln.
B. gim 4 ln.
C. tng 2 ln.
D. tng 4 ln.
Cu 34: Mt mch dao ng LC l tng ang hot ng c C = 2F. Nng lng in trng bng nng
lng t trng ti 2 thi im lin tip l t1 =17.10-5 s v t2 = 23.10-5 s. Ly 2 = 10. Cun cm c h s
t cm l
A. 1,44mH.
B. 0,72mH.
C. 0,63mH.
D. 1,28 mH.
Cu 35: Con lc l xo c tn s dao ng ring l f0. Tc dng mt ngoi lc cng bc bin thin iu
ha bin F0 v tn s f1 th bin dao ng khi n nh l A. Khi gi nguyn bin F 0 m tng dn
tn s ngoi lc n f2 th thy bin dao ng khi n nh vn l A. Khi , so snh f1, f2 v f0 l c
A. f1<f0=f2.
B. f1 <f2<f0.
C. f1<f0<f2.
D. f0 < f1<f2.
Cu 36: Mt mch dao ng gm mt cun cm c t cm L v mt t in c in dung C thc hin
dao ng in t t do khng tt. Gi tr cc i in tch ca t in l q0, cng dng in cc i
trong mch l I0. Lin h no sau y ng?
A. I 0 LC = q0 .
B. I 0 L = q0 C .
C. I 0 = q0 LC .
D. I 0 C = q0 L .
Cu 37: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, ngun sng pht ng thi ba bc x n sc 1
= 0,60m, 2 = 0,45m, 3 (c gi tr trong khong t 0,62m n 0,76m). Trn mn quan st, trong
khong gia hai vn sng gn nhau nht v cng mu vi vn sng trung tm c 1 vn sng l kt qu
trng nhau ca 1 v 2. Gi tr ca 3 l
A. 0,72m.
B. 0,70m.
C. 0,64m.
D. 0,68m.
Cu 38: in tch ca mt bn t in trong mt mch dao ng l tng bin thin theo thi gian theo
hm s q = q0cos(t /6). Biu thc ca cng dng in trong mch l i = I0cos(t+). Gi tr ca
l
A. /2.
B. /3.
C. -2/3.
D. 2/3.
Cu 39: Mt mch dao ng LC ang hot ng, c L = 0,45mH C = 2F. Khong thi gian trong mt
chu k ln in tch ca mt bn t khng vt qu mt na gi tr cc i ca n l
A. 15.106 s.
B. 3.105 s.
C. 4.105 s.
D. 2.105 s.
Cu 40: Mch chn sng cng hng ca mt my thu thanh v tuyn gm cun cm v mt t xoay.
Khi in dung ca t l C1 th mch bt c sng c tn s f1= 20 2 MHz, khi t c in dung C2 th
mch bt c sng c tn s f2= 20MHz. Khi t in c in dung C3=2C1+3C2 th mch bt uc sng
c tn s l
A. 4,5 MHz.
B. 5,3MHz.
C. 10MHz.
D. 15MHz.
Cu 41: Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 10cos(t-/4)cm. Trong giy u tin k t thi
im t=0, vt i c qung ng l 20 10 2 cm. Trong giy th 2012 k t thi im t =0, vt i
c qung ng l
A. 20 10 2 cm.
B. 10 cm.
C. 20 2 cm.
D. 10 2 cm.
Cu 42: Bc x c ng dng ch to b iu khin t xa trong cc thit b in t, in dn dng (ti
vi, my iu ha nhit , qut in) l
A. tia hng ngoi.
B. tia t ngoi.
C. nh sng nhn thy. D. tia X.
Cu 43: Mt on mch R, L, C mc ni tip. Cun dy thun cm. Gi U0R, U0L, U0C l in p cc i
hai u in tr, hai u cun dy v hai u t in. Bit U0L = 2U0R = 2U0C. Kt lun no di y v
lch pha gia dng in v in p gia hai u mch in l ng:
A. u sm pha hn i mt gc 3/4.
B. u sm pha i mt gc /4.
Trang 4/6 - M thi 132

C. u chm pha hn i mt gc /3.


D. u chm pha hn i mt gc /4.
Cu 44: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, hai khe c chiu bng nh sng trng c bc
sng t 380 nm n 760 nm. Khong cch gia hai khe l 0,8 mm, khong cch t mt phng cha hai
khe n mn quan st l 2 m. Trn mn, ti v tr cch vn trung tm 3 mm c vn sng ca cc bc x
vi bc sng
A. 0,40 m v 0,64 m. B. 0,45 m v 0,60 m. C. 0,48 m v 0,56 m. D. 0,40 m v 0,60 m.
Cu 45: Mt ci b su 1,5m cha y nc. Mt tia sng Mt Tri ri vo mt nc b di gc ti i,
c tani = 4/3. Bit chit sut ca nc i vi nh sng v nh sng tm ln lt l n = 1,328 v nt =
1,343. B rng ca quang ph do tia sng to ra y b bng:
A. 19,66mm.
B. 14,64mm.
C. 12,86mm.
D. 16,99mm.
Cu 46: Trong th nghim giao thoa nh sng dng khe Y-ng, khong cch gia hai khe l 1mm, khong
cch t hai khe n mn quan st l 1m. Chiu ng thi 3 bc x vo 2 khe hp c bc sng 1 =
0,42m, 2 = 0,56m v 3 = 0,63m. M v N l hai im trn mn sao cho OM= 21,5mm, ON = 12mm
(M v N khc pha so vi vn sng trung tm). S vn sng cng mu vi vn sng trung tm (k c vn
sng trung tm) trn on MN l
A. 9.
B. 10.
C. 7.
D. 8.
Cu 47: Trong th nghim giao thoa vi S1S2 = a = 1,5mm, khong cch t S1,S2 n mn l D = 3m.
Chiu sng hai khe bng nh sng n sc bc sng th thy khong cch gia vn sng bc 2 v vn
sng bc 5 cng pha so vi vn trung tm l 3mm. Tnh .
A. 6.10-5 m.
B. 0,6 m
C. 5.10-5 m.
D. 0,5.10-6 m
Cu 48: Mt ngun m l mt ngun m im, t ti O pht m ng hng trong mt mi trng
khng c s hp th v phn x m. Ti mt im M mc cng m l L 1 = 50dB. Ti im N nm
trn ng thng OM v xa ngun m hn so vi M mt khong l 40m c mc cng m l L 2 =
36,02dB. Cng m chun I0 = 10-12W/m2. Cng sut ca ngun m ni trn l
A. 1,256mW.
B. 2,513mW.
C. 0,1256mW.
D. 0,2513mW.
Cu 49: Mt vt thc hin ng thi 2 dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh ln
lt l x1 =A1cos ( 4t-/6 ) (cm) , x2 = A2 cos(4t + / 2) (cm). Ti thi im t1 cc gi tr li x1(t1)= 4 cm;
x2(t1) = -4cm. Thi im t2= t1+0,125 (s) cc gi tr li x1(t2)= 0cm; x2(t2)= 4 3 cm. Phng trnh dao
ng tng hp l
x=8cos ( 2 t+ / 3)
x=4 3cos ( 4 t+ / 3)
A.
(cm).
B.
(cm).
x=8cos ( 2 t+ / 6)
x=4 3cos ( 2t+ / 6 )
C.
(cm).
D.
(cm).
Cu 50: t vo hai u mt on mch ch c mt cun dy (c t cm L v in tr thun r) mt
in p xoay chiu c in p hiu dng l U = 100V, cng dng in chy trong mch c gi tr hiu
dng l 2A. Khi in p tc thi hai u on mch l 50 6 V th cng tc thi qua mch l 2
A . Cng sut ca mch in l
A. 100 3 W.
B. 200W.
C. 100W.
D. 100 2 W.
-----------------------------------------------

----------- HT ----------

Trang 5/6 - M thi 132

1D
2C
3B
4C
5D
6C
7B
8C
9A
10B
11C
12A
13A
14C
15B
16D
17D
18B
19A
20D
21A
22B
23D
24B
25D
26D
27C
28C
29A
30A
31A
32A
33B
34B
35C
36A
37A
38B
39D
40C
41D
42A
43B
44D
45A
46C
47D
48C
49B
50A

Trang 6/6 - M thi 132