POLUAREA MEDIULUI ŞI CONSERVAREA NATURII

2

Cuprins Introducere 1. Poluanţii şi circulaţia lor în biosferă 1.1. Clasificarea generală a poluanţilor 1.2. Circulaţia poluanţilor în biosferă 1.2.1. Încorporarea poluanţilor în biomasă 1.2.2. Concentrarea poluanţilor în lanţurile trofice 2. Acţiunea antropică asupra mediului 2.1. Omul primitiv şi alterarea mediului 2.2. Agricultura şi impactul ei asupra mediului 2.3. Impactul civilizaţiei tehnologice contemporane asupra biosferei 2.4. Explozia demografică umană şi efectele sale asupra mediului 2.5. Reducerea diversităţii biocenozelor 2.5.1. Distrugerea vegetaţiei primitive 2.5.2. Reducerea diversităţii faunei 2.6. Alterarea fizico-chimică a solului 2.7. Epuizarea rezervelor energetice şi de materii prime 2.8. Reducerea rezervelor de apă dulce şi alimentare 3. Poluarea atmosferei 3.1. Circulaţia poluanţilor în atmosferă 3.2. Poluanţii atmosferei şi modul lor de acţiune 3.2.1. Originea şi clasificarea poluanţilor atmosferei 3.2.2. Poluanţi gazoşi 3.2.3. Particule solide 3.3. Efectele poluării atmosferei asupra organismelor vegetale 3.4. Efectele poluării atmosferei asupra organismelor animale 3.5. Poluarea atmosferică şi ciclurile biogeochimice 3.6. Efectele poluării atmosferei asupra climei 3.6.1. Efecte la nivelul macroclimatului 3.6.2. Efecte la nivelul mezoclimatului 3.7. Poluarea sonoră şi efectele sale 4. Poluarea solului 4.1. Poluarea solului cu reziduuri agricole, menajere şi dejecţii de animale 4.2. Poluarea solului cu fertilizanţi chimici 4.3. Poluarea solului cu metale grele 4.4. Poluarea solului cu pesticide 4.4.1. Clasificarea pesticidelor şi modul lor de acţiune 4.4.2. Particularităţi ecologice ale pesticidelor 4.4.3.Efectul pesticidelor asupra speciilor, populaţiilor şi biocenozelor 5. Poluarea apelor 5.1. Poluarea biologică a apelor 3 5 7 7 8 8 9 12 12 13 14 15 18 18 20 22 23 25 29 29 31 31 32 39 40 42 43 45 45 50 52 54 56 58 59 61 62 67 67 70 71

Efectele poluării chimice asupra organismelor acvatice 5.4. Direcţii de conservare a biodiversităţii 7.1. Căderile radioactive şi consecinţele lor ecologice 6.Principiile generale ale strategiei protecţiei mediului în România 7. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor la doze subletale 6.4. Conservarea naturii 7. Lista roşie 7.6.2. Poluarea termică a apelor 5.1. Principalele categorii de zone protejate 7.1.2. Aprecierea gradului de poluare a apelor 5. Legiferarea ocrotirii naturii în România 8. Poluanţi chimici ai apelor 5.2. Poluarea apelor subterane 5.1.3. Poluarea nucleară a mediului 6.1. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor la doze letale 6. Epurarea apelor uzate 5.3.1.1.2.4.1.3. Autoepurarea biologică a apelor 5.1.4. Poluarea fizică a apelor 5.3.5.2. Conservarea biodiversităţii 7.2.8.2.2.5. Arii protejate din România 8. Efectele poluării organice asupra mediului lentic 5.2. Efectele poluării organice asupra mediului lotic 5.1.1. Conservarea biodiversităţii în România 7. Poluarea radioactivă a apelor 5. Legislaţia privind protecţia mediului înconjurător 8.3. Conservarea diversităţii speciilor.2. Acorduri şi convenţii internaţionale Bibliografie selectivă 71 73 77 77 80 82 82 84 85 87 90 91 95 101 102 103 104 105 108 110 110 112 114 117 119 124 131 137 151 151 158 172 172 175 180 187 4 .4. Poluarea chimică a apelor 5. Bazele ştiinţifice ale conservării mediului 7.7.2. Poluarea apelor în România 6.3.3. Cauzele antropice ale extincţiilor 7.2. Conservarea comunităţilor biologice în arii protejate 7.2. Ipoteze şi teorii privind cauzele dispariţiei speciilor 7.1. Industria energetică şi poluarea nucleară 7.1. Dreptul mediului înconjurător şi principiile sale 8.2.4.2. Principiile strategiei mondiale de conservare a mediului 7.2.

A. ruperea circuitului substanţelor în natură. Deversarea diverşilor poluanţi în apele naturale constituie cauza majoră a degradării apelor de suprafaţă şi freatice ale planetei. acţionând astfel asupra tuturor speciilor. fertilizanţi chimici. Efectele acesteia. Este evidentă extinderea rapidă a poluării atmosferei din zonele industrializate spre cele mai îndepărtate regiuni ale planetei. pesticide şi metale grele modifică structura şi compoziţia solului. dejecţii de animale. 5 . micşorează productivitatea naturală a apelor şi. considerate până nu demult nepoluate. indiferent de natura şi originea lor. fizică. chimică). Efectele acestui tip de poluare s-au făcut resimţite odată cu efectuarea primei experienţe nucleare în S. perturbă toate comunităţile de hidrobionţi. la 16 aprilie 1945. cu consecinţe dezastruoase asupra tuturor componentelor biosferei: modificarea fluxului energetic global. atentează la siguranţa vieţii omului. Descoperirea şi utilizarea focului de către om şi mai apoi practicarea agriculturii. concretizate în mutaţii genetice letale sau subletale. timpul de expunere.INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. care erau însă puţine şi nesemnificative. radiosensibilitatea organismului. şi efecte genetice. dar şi asupra ciclurilor biogeochimice şi climatului planetei. reducerea biodiversităţii. dată care este considerată începutul ere nucleare. Poluarea solului cu reziduuri agricole şi menajere. nu în cele din urmă. reducerea diversităţii biocenozelor. afectează organismele vegetale şi animale prin două categorii de efecte majore: efecte somatice. Aceasta s-a intensificat odată cu apariţia şi dezvoltarea civilizaţiei tehnologice contemporane. Radiaţiile nucleare. Dezvoltarea civilizaţiei industriale a amplificat fenomenul de poluare a atmosferei. care a devenit un fenomen global. care merg de la reducerea speranţei de viaţă şi până la moartea aproape instantanee a individului iradiat. sunt previzibile: epuizarea rezervelor energetice şi de materii prime. comparabile cu marile catastrofe geologice care au lovit de-a lungul timpului planeta. a constituit începutul acţiunii devastatoare a omului asupra naturii.. Indiferent de natura lor (biologică. Explozia demografică umană din secolul al XX-lea a accentuat impactul omului asupra naturii. apei şi solului. Efectele poluanţilor atmosferici se răsfrâng asupra organismelor vegetale şi animale. în funcţie de doza de radiaţii.U. datorată în special industriei energetice nucleare. O formă relativ recentă de poluare a mediului o reprezintă poluarea nucleară. productivitatea lui naturală. Acţiunea antropică asupra biosferei se manifestă în toate compartimentele acesteia. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de poluare. toate aceste substanţe poluante modifică proprietăţile fizico-chimice ale apei ca suport şi mediu de viaţă. reducerea rezervelor alimentare şi a celor de apă dulce. modificarea calităţii fizico-chimice a aerului. populaţiilor şi biocenozelor.

pericolul de extincţie şi utilitatea imediată a speciilor pentru om. activitatea de protecţie şi conservare a naturii este direcţionată de Legea protecţiei mediului nr. care constituie primele branişti. în care sunt luate măsuri prioritare de conservare a speciilor şi comunităţilor biologie în funcţie de unicitatea speciilor.Impactul antropic major din ultimele două secole a impus necesitatea ocrotirii naturii la nivel local. regional şi global. Cea mai veche astfel de reglementare datează de pe vremea lui Ştefan cel Mare. Au fost întocmite astfel liste roşii ale peciilor ameninţate la nivel global. În acest context au fost promovate numeroase legi pentru protejarea mediului şi s-a născut o nouă ramură juridică. Scopul acestor măsuri este. a florei şi faunei sălbatice. care este fundamentat pe o serie de principii de bază şi de principii decizionale. Secţiunea a III –a Zone protejate şi de Legea 462 / 2001 privind regimul ariilor protejate. manifestându-se la nivel global. regional şi la nivelul fiecărei ţări. Ion Borcea. Ritmul alarmant de dispariţie a speciilor la nivel planetar a impus inventarierea speciilor. 6 . continental şi la nivelul fiecărei ţări. în 1930.18% din suprafaţa României. cât şi prin restaurarea comunităţilor biologice din habitatele degradate. 137/1995. Acţiunea distructivă a omului asupra naturii a luat forme din ce în ce mai diverse. apare prima Lege pentru protecţia monumentelor naturii. din care cea mai mare parte a suprafeţei protejate revine parcurilor naţionale. Alexandru Borza. al speciilor şi al ecosistemelor. Parcul Naţional Retezat. în final. Preocuparea pentru legiferarea ocrotirii naturii în România nu este nouă. Conservarea eficientă a comunităţilor biologice ameninţate se poate realiza prin constituirea de arii protejate la nivel global. Emil Racoviţă. direcţiile şi modalităţile concrete de ocrotire şi conservare a naturii. La iniţiativa lor. Instituţii specializate au stabilit la nivel global principiile strategiei mondiale a conservării mediului. România s-a aliniat la aceste cerinţe internaţionale privind protecţia mediului prin constituirea unei reţele naţionale de arii protejate şi monumente ale naturii şi prin stabilirea prin lege a zece categorii de arii protejate. în funcţie de gradul de ameninţare cu dispariţia. ocrotirea naturii devine o preocupare constantă la numeroşi oameni de ştiinţă precum Grigore Antipa. dreptul mediului înconjurător. conservarea biodiversităţii la toate nivelele: genetic. similare ariilor protejate actuale. Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii a stabilit la nivel global şase categorii de arii protejate. Actualmente. prin implementarea de măsuri de conservare în afara ariilor protejate. Legea 5 / 2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional. Conform Legii 5/2000 suprafaţa ocupată de arii protejate în ţara noastră reprezintă 5. parcurilor naturale şi Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. stabilirea cauzelor antropice ale extincţiilor şi încadrarea speciilor în diferite categorii de conservare. se înfiinţează Comisia monumentelor naturii şi ia fiinţă la noi prima arie protejată majoră. conservarea habitatelor naturale. prin managementul efectiv al acestor zone. În perioada modernă.

compoziţia fizico-chimică a mediului natural şi abundenţa speciilor. 7 .pesticide şi alţi compuşi organici de sinteză. pătrunzând în diferite compartimente ale biosferei. . a profana. . posibilităţile recreative ale omului şi urâţesc natura (Ramade. are efecte directe sau indirecte asupra acestuia. Poluanţii sunt răspândiţi în biosferă prin mecanisme specifice fiecărui mediu de viaţă. . principalii agenţi poluanţi pot fi clasificaţi astfel: . Poluarea poate fi definită ca o modificare defavorabilă mediului natural.după natura agenţilor poluanţi: fizici.temperaturi ridicate. afectează obiectele fizice. cutanat. apei şi altelor produse biologice. Clasificarea generală a poluanţilor Clasificarea poluanţilor poate fi făcută după foarte multe criterii. sunt încorporaţi în biomasa organismelor vegetale şi animale şi îşi măresc concentraţia în diferite verigi ale lanţurilor trofice printr-un mecanism activ de bioconcentrare.detergenţi. alterează fluxul de energie şi nivelul de radiaţii la nivel global şi influenţează repartiţia şi abundenţa speciilor. mercurul prezent în sol poate trece în atmosferă sau în apă. deoarece aceeaşi substanţă poate acţiona în diverse moduri şi în diverse medii.poluanţi fizici: . Se pare că nici una din aceste clasificări nu poate fi atotcuprinzătoare. . care apare parţial sau în totalitate ca urmare a activităţii umane.derivaţi gazoşi ai carbonului şi hidrocarburi lichide. . . Poluanţii sau substanţele poluante sunt produşi de origine naturală sau artificială care. alterând repartiţia fluxului de energie.după modul de acţiune asupra organismului animal: prin inhalaţie.poluanţi chimici: . Poluanţii şi circulaţia lor în biosferă Definirea noţiunii de poluare s-a făcut în diferite moduri. nivelul de radiaţii. Aceste modificări pot influenţa omul direct sau indirect. . . biologici. ingestie. produc modificări fizico-chimice ale mediului natural. De exemplu.1. a degrada.radionuclizi (radiaţii). a polua înseamnă a murdări.1. adică după mediul în care sunt emişi şi locul în care acţionează. 1. pornind de la faptul că etimologic. el putând fi ingerat odată cu alimentele sau inhalat sub formă de vapori. prin intermediul produselor agricole.sunete şi vibraţii de joasă frecvenţă (infrasunete).materiale plastice. chimici. După Ramade (1992). de exemplu: . auditiv.după modul ecologic de acţiune. 1992).

de a concentra poluanţii din mediu în biomasa proprie. în funcţie de natura lor şi de mediu de dispersie. Prin intermediul animalelor migratoare (peşti. fluoruri. în diferite grade. Majoritatea poluanţilor sunt încorporaţi în biomasa organismelor vegetale şi animale prin mecanisme de bioacumulare şi trec dintr-o verigă în alta a lanţului trofic din ecosisteme. 1. acţionând ca adevăraţi concentratori biologici. mărindu-şi concentraţia prin mecanisme de bioconcentrare. Acelaşi fenomen are loc şi cu poluanţii sintetici. pătrund în lanţurile trofice din ecosisteme. particule solide şi aerosoli. ci ei pot fi încorporaţi în organisme vegetale şi animale prin diverse procese metabolice. Circulaţia poluanţilor în biosferă Substanţele poluante sunt răspândite în biosferă prin mecanisme specifice fiecărei geosfere (apă. 1.poluanţi biologici: contaminarea microbiologică a mediului cu bacterii şi viruşi. derivaţi de azot. în sângele calmarilor sunt concentraţii ridicate de vanadiu. .- derivaţi de sulf. în hepatopancreasul moluştei Pecten sunt concentrate cantităţi mari de cadmiu. sol). Observaţii asupra procesului de concentrare 8 .1.2. precum substanţele organice de sinteză sau radionuclizii.modificări estetice: degradarea peisajelor şi biotopilor naturali printr-o urbanizare excesivă sau o amenajare rău aleasă. astfel că se impune prezentarea lor separată. metale grele. . mamifere) se produce o dispersie activă a poluanţilor şi extinderea în acest mod a zonei contaminate cu un anumit poluant. se integrează ciclului substanţelor în biocenoze şi exercită o acţiune nefastă asupra speciilor vegetale şi animale. hidrosferă şi litosferă. Astfel. alga Fucus concentrează în talul ei cantităţi însemnate de iod. substanţe organice fermentascibile. Încorporarea poluanţilor în biomasă Dispersia poluanţilor în biosferă nu este condiţionată numai de factorii abiotici ce determină circulaţia lor în atmosferă.2. Organismele vegetale şi animale au capacitatea. păsări. aer. la distanţe mari de sursa de emisie. Multe organisme marine au capacitatea de a concentra din mediu substanţe naturale existente în concentraţii foarte mici în apa mărilor şi oceanelor. implantări industriale în biotopi naturali nemodificaţi sau puţin modificaţi de om. modificarea biocenozelor prin introducere de specii noi de plante şi animale.

a poluanţilor în biomasa organismelor animale şi vegetale datează de cel puţin 50 de ani. Foster (1954), releva că fitoplanctonul de pe coastele Columbiei are un nivel de radioactivitate de mii de ori mai mare decât al apei în care trăieşte. Hant şi Brishoff (1960) constată că fitoplanctonul dintr-un lac din California conţine insecticidul TDE în concentraţie de 360 de ori mai mare decât cea din apă. Aceleaşi caracteristici le au şi plantele terestre. Bryant (1957) găseşte în gramineele din unele pajişti din Marea Britanie o concentraţie de Sr90 de peste 20 de ori mai mare decât în solurile pe care creşteau acestea. Plantele de cultură, precum morcovul şi salata, pot concentra în biomasă cantităţi însemnate de substanţe minerale şi organice, în special pesticide. Această mare putere de concentrare a poluanţilor în biomasă se manifestă şi la animalele terestre şi acvatice. Râmele pot acumula în organismul lor concentraţii de DDT de zeci de ori mai mari decât cea existentă în humusul din sol. Molusca bivalvă Crassostrea virginica poate acumula în organism DDT în proporţie de 70.000 de ori mai mare decât în apa în care trăieşte. În general, majoritatea vieţuitoarelor au capacitatea de a acumula în organismul lor substanţe nebiodegradabile sau greu degradabile, dar sunt relativ puţine cele care pot concentra foarte mult aceste substanţe, ducând la un fenomen de amplificare biologică a poluării în ecosisteme. Factorul de concentrare al unui poluant, adică raportul dintre concentraţia poluantului în ţesut şi concentraţia lui în mediu, este cu atât mai mare cu cât acea substanţă este mai greu metabolizabilă. 1.2.2. Concentrarea poluanţilor în lanţurile trofice Pornind de la acumularea poluanţilor în biomasa producătorilor primari, se constată că în lungul lanţurilor trofice are loc o creştere treptată a concentraţiei substanţelor toxice, care ajunge în cantităţi maxime în biomasa prădătorilor, aflaţi la capătul acestor lanţuri trofice. Robinson (1987), studiind un lanţ trofic din Marea Nordului, în care apa era contaminată cu insecticidul Dieldrine în concentraţii nedecelabile, constată că în ficatul cormoranilor insecticidul avea o concentraţie de 1600 ori mai mare decât cea din fitoplancton (tabelul 1.1). Tabelul 1.1. Concentrarea insecticidului Dieldrine într-un lanţ trofic marin (după Robinson, 1987) Nivel trofic I II III IV Organisme Fitoplancton Zooplancton Crustacee Peşti microfagi Peşti carnivori Pescăruşi 9 Dieldrine (ppm) 10-3 1,5-2 · 10-2 3 · 10-2 1-2 · 10-1

1,2 (în ouă) 1,6 (în ficat) În ecosistemele limnice poate fi pusă în evidenţă concentrarea unor metale grele în lanţurile trofice. Pornind de la o concentraţie a mercurului în apă abia decelabilă (sub 0,1 ppb), în biomasa fitoplanctonului mercurul ajunge la 10-100 ppb, se concentrează în zooplancton la 100-500 ppb, iar în carnea peştilor carnivori poate ajunge până la 4 ppm (fig. 1.1). La Minamata, în Japonia, în anul 1956 a avut loc un fenomen de intoxicare cu mercur, concentrat în lungul lanţurilor trofice marine, ce a dus la moartea a câteva sute de persoane şi invaliditatea altor câteva mii. Ui (1972) arată că în ţesuturile peştilor cu care se hrăneau pescarii, concentraţia mercurului era de 500.000 de ori mai mare decât în apa mării. V Cormorani

Figura 1.1. Încorporarea şi concentrarea mercurului într-o biocenoză limnică (după Ramade, 1972)

Contaminarea laponilor cu Sr90 şi Cs137 ca urmare a concentrării radionuclizilor în lungul lanţului trofic licheni → reni → laponi a fost studiată de Miettinen (1965), care arăta că aceste populaţii erau supuse la doze de radiaţii de 35 de ori mai mare decât locuitorii din Helsinki, datorită consumului de carne şi lapte de ren. Coeficientul de acumulare a Sr90 şi Cs13 în licheni este deosebit de mare datorită particularităţii solurilor din tundră. Lichenii care trăiesc pe aceste soluri foarte sărace în săruri minerale nutritive mobilizează rapid radionuclizii de 10

stronţiu şi cesiu, analogi calciului şi potasiului prin proprietăţile lor chimice şi îi încorporează în biomasă, astfel încât concentraţia lor este de mii de ori mai mare decât a solurilor. În organismul renilor, care se hrănesc cu licheni, are loc o nouă concentrare, apoi laponii se contaminează în urma consumului de lapte şi carne de ren. Cercetări similare au fost efectuate în Alaska şi au pus în evidenţă o concentrare a Cs137 în lungul lanţului trofic licheni→caribu→eschimoşi. În ţesuturile de caribu concentraţia de radiocesiu era de trei ori mai mare decât în licheni, iar în ţesuturile eschimoşilor de două ori mai mare decât în carnea de caribu cu care se hrăneau aceşti oameni. Dacă figurăm sub formă de piramidă concentraţia anumitor poluanţi care contaminează specii situate la diferite nivele trofice într-o biocenoză, se constată că aceasta are un aspect invers faţă de piramida biomasei (figura 1.2). carnivore 2 carnivore 1 erbivore plante A plante B carnivore 2 carnivore 1 erbivore

Figura 1.2. Piramida biomasei (A) şi piramida concentraţiei poluanţilor (B) într-un ecosistem. Există o diferenţă între fenomenul de bioacumulare a poluanţilor şi bioamplificare a poluării. Dacă majoritatea poluanţilor sunt susceptibili de a fi absorbiţi de organismele vii şi acumulaţi în corpul lor, numai o parte din aceştia pot determina fenomene de bioamplificare în lanţurile trofice. În acest sens se pot distinge trei situaţii: - cazul elementelor biogene şi a unor săruri indispensabile fiinţelor vii, când are loc un transfer de la un nivel trofic la altul, fără creşterea concentraţiei în lungul lanţului trofic; - cazul radionuclizilor şi a unor substanţe puţin biodegradabile, când se produce un fenomen de bioamplificare în lanţurile trofice; - cazul substanţelor incapabile să traverseze bariera intestinală a animalelor, precum plutoniul, când se observă o scădere a concentraţiei poluantului în lungul lanţului trofic.

11

ca şi celelalte specii de vieţuitoare. din păcate.Est. puţin numeroşi. Civilizaţia tehnologică contemporană a însemnat. Asiei şi Americii au fost distruse prin incendieri voite suprafeţe imense de păduri. cu consecinţe deosebit de grave: eliminarea covorului vegetal primitiv de pe suprafeţe întinse şi înlocuirea lui cu un număr mic de specii de plante cultivate. făceau parte integrantă din ecosistem. care permiteau dezvoltarea unei faune copitate mai numeroase decât cea din pădurile primitive. odată cu folosirea focului ca modalitate de extindere a suprafeţelor de păşunat şi ca tehnică de vânătoare. fiind inclus în ciclul global al circulaţiei materiei şi energiei. a însemnat o nouă imixtiune a omului în natură. care nu au mai regenerat niciodată. Este începutul distrugerii covorului vegetal primitiv şi a faunei mari. 2.1. considerată concurentă la hrana animalelor domestice. cu consecinţe dezastruoase asupra tuturor componentelor biosferei: reducerea diversităţii biocenozelor. Omul primitiv şi alterarea mediului Odată cu apariţia lui Homo sapiens. în scopul formării de pajişti cu graminee. ruperea circuitului substanţelor în natură. ACŢIUNEA ANTROPICĂ ASUPRA MEDIULUI Acţiunea devastatoare a omului asupra naturii a început încă din paleolitic. modificarea productivităţii solului până la deşertificare totală prin cultivarea unor terenuri cu structură fragilă. Strămoşii noştri din paleoliticul inferior. reducerea rezervelor de apă dulce şi a celor alimentare. Consecinţele acesteia nu sunt greu de anticipat: epuizarea rezervelor energetice şi de materii prime. extinderea preeriilor în America de Nord. Astfel a avut loc extinderea savanei în Africa de Vest şi Asia de Sud . modificarea fluxului energetic global. transformarea radicală a raporturilor dintre om şi natură. deşi după părerea multor antropologi el n-a atins încă apogeul evoluţiei sale. precum şi modificarea zoocenozelor naturale prin eliminarea faunei mari erbivore.2. omul din paleolitic a exercitat asupra mediului natural o acţiune devastatoare care a început cu distrugerea covorului vegetal. poate fi considerată un fenomen de amploarea marilor catastrofe geologice care au afectat planeta. încă din neolitic. Omul apare ca unic responsabil de degradarea biosferei. fără egal în istoria planetei. Practicarea agriculturii. În acest fel au fost distruse în Africa şi Europa suprafeţe întinse din pădurile primitive. Odată cu utilizarea focului ca modalitate de vânătoare. În diverse regiuni ale Africii. Adevărata explozie demografică umană din secolul al XX-lea. 12 . prin irigare necontrolată şi suprapăşunat. exercitând asupra mediului o acţiune destructivă. a apărut pe Terra prima specie de animal a cărui impact asupra biosferei constituie o sursă potenţială de dezechilibru.

Despăduririle masive şi punerea în cultura a unor soluri fragile în regiunile temperate şi tropicale au dus la distrugerea iremediabilă a unor suprafeţe întinse de teren. fiind înlocuit cu un număr mic de plante cultivate. suprapăşunatul. care au dus la modificarea productivităţii ecosistemelor. Domesticirea animalelor. până la începutul secolului al XVIII-lea. în neolitic. în pleistocen. impactul omului asupra biosferei se acutizează prin practicarea agriculturii şi creşterea demografică care i-a urmat. Cultura cerealelor.Vânătorii din paleolitic. Chiar după apariţia primelor aglomerări urbane.000 de ani se practica o agricultură intensivă. În Magreb.2. Dacă un vânător din paleolitic avea nevoie pentru a supravieţui de un teritoriu de 20 km2. folosind focul şi alte tehnici de vânătoare. în numai 12. creşterea animalelor şi mai apoi descoperirea unor tehnici eficiente de conservare a cerealelor în silozuri etanşe. irigarea necontrolată şi fără discernământ. vânătorii din paleoliticul superior au distrus. au redus puternic fauna de vertebrate mari care popula diferite regiuni ale globului. În aceeaşi perioadă. considerate de păstori concurentă la hrana animalelor domestice. pe care acum 10. s-au dovedit a fi practici deosebit de dăunătoare. nordul Siriei şi Irakului.000 de ani. când se pun în practică diverse descoperiri ştiinţifice ce vor determina apariţia civilizaţiei tehnologice contemporane.000 de ani să dispară peste jumătate din speciile de animale mari care trăiau la începutul acelei perioade. a permis trecerea de la viaţa nomadă la cea sedentară a populaţiei şi apariţia primelor concentrări umane. Ea a dus la modificarea zoocenozelor. apoi deşertificării totale. unui agricultor din neolitic îi sunt suficiente câteva hectare. În acest fel. În Africa tropicală. mai mult de 60% din fauna de mamifere mari ce populau această regiune. cu o structură pedologică specială. majoritatea populaţiei trăia din agricultură. 2. în esenţa sa. Se poate spune că civilizaţia agricolă n-a modificat într-o manieră semnificativă ciclul materiei şi fluxul energetic în biosferă. Cultivarea unor soluri fragile. sunt astăzi transformate în deşerturi. Astfel de zone au fost supuse treptat aridizării. 13 . această formă de societate s-a integrat în ansamblul fenomenelor ecologice naturale. crescând viteza de eliminare a faunei mari. paleoindienii din America de Nord au decimat în întregime turmele de mamuţi. Impactul omului asupra naturii a rămas neschimbat. Dezvoltarea agriculturii constituie prima mare perturbare a biosferei cauzată de om. care a făcut ca în numai 50. Covorul vegetal primitiv a fost eliminat definitiv de pe suprafeţe întinse. Agricultura şi impactul ei asupra mediului La începutul neoliticului. suprafeţe întinse au fost degradate până la deşertificare. Extinderea agriculturii a exercitat o influenţă negativa asupra majorităţii ecosistemelor terestre. urmată de creşterea şeptelului. a avut drept consecinţă distrugerea covorului vegetal prin suprapăşunat. Teritorii întinse din sudul Palestinei. a avut loc un adevărat masacru.

3. Impactul civilizaţiei tehnologice contemporane asupra biosferei După descoperirea şi utilizarea primelor maşini industriale. tracţiune animală) la folosirea în manufacturi a cărbunelui de lemn. însoţită de acumularea de cantităţi imense de deşeuri în toate compartimentele biosferei.2. care contaminează grav întreaga biosferă. 90% din nevoile energetice mondiale iar petrolul numai 4%. Se trece treptat de la surse de energie nepoluante (mori de apă. Gazele de eşapament conţin o multitudine de produşi toxici care sunt eliminaţi în mediu: 14 . se trece de la folosirea unor cantităţi din ce în ce mai mari de combustibili fosili. Prin 1900. în special cărbune şi petrol. În preajma anului 1700. Un fenomen asemănător are loc în Sicilia. Asistăm la o diversificare fără precedent a poluanţilor chimici. Se estimează că masa totală de combustibili fosili arşi în 1990 pe plan mondial era echivalentă cu 10% din cantitatea de energie solara fixată în fiecare an de toţi producătorii primari din ecosferă. ceea ce a dus la distrugerea unor suprafeţe întinse de păduri în Europa de Vest. Toate aceste transformări au constituit prologul unor transformări radicale a raporturilor dintre om şi natura. mori de vânt. Cantităţile de combustibili fosili utilizaţi în scop energetic au crescut continuu şi într-un ritm alarmant. locuitorii oraşului Finale din Italia dau în judecată un atelier care producea clorură de mercur. în industria care se năştea. cărbunele acoperea cca. la începutul secolului al XVIII-lea. După 1945. Ulterior cresc cantităţile de petrol şi gaze naturale folosite ca surse energetice şi scad cele de cărbune. încât spre sfârşitul secolului al XX-lea produsele petroliere acopereau peste 50% din nevoile energetice mondiale. sub formă de compuşi organici. chimia organică de sinteză a pus la dispoziţia oamenilor produse cu un impact deosebit asupra mediului. pesticide. ce au devenit semnificative în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În regiunea Swan Sea. când începe dezvoltarea industriei moderne. precum masele plastice. Se face simţită tot mai mult nevoia unor surse de energie mai eficiente pentru funcţionarea atelierelor şi noilor mijloace de transport. încât se poate afirma că producţia de energie este cauza primordială a poluării mediului. fapt ce a determinat dispariţia întregii vegetaţii din zonă. au apărut şi s-au dezvoltat în ţările europene numeroase manufacturi. Poluarea industrială începe să-şi facă simţită efectele. De la începutul secolului al XIX-lea. Din arderea combustibililor fosili în scopuri energetice rezultă mase enorme de reziduuri de combustibili. mai ales în zonele din jurul exploatărilor de metale neferoase. la începutul secolului al XVIII-lea. datorită unei instalaţii primitive de rafinare a sulfului. Un alt participant activ la poluarea atmosferei este automobilul. fertilizanţi. În agricultură au fost introduse noi plante de cultură şi s-au pus la punct noi tehnologii de creştere a animalelor. detergenţi menajeri. pentru că deşeurile aruncate în apă au otrăvit numeroşi cetăţeni. se constata contaminarea solului de către un atelier care prelucra minereuri de zinc şi cupru.

în biotopi naturali nealteraţi sau puţin modificaţi. procese accelerate de creşterea demografică fără precedent care afectează astăzi umanitatea. sol şi apă în cantităţi considerabile. ruperea circuitului substanţelor în natură şi modificarea fluxului energetic global. De asemenea.pentru fiecare litru de carburant consumat sunt eliminaţi 350 g de produşi toxici diferiţi. 2. concretizat prin consumuri energetice exagerate în state cu o civilizaţie industrială înfloritoare şi mai ales prin creşterea consumului energetic global într-un ritm alert. Pot fi găsite fragmente de masă plastică în plin ocean antarctic. artificializate. în societatea tehnologică contemporană structura şi funcţiile “ecosistemului uman” sunt perturbate de trei procese majore. la mii de kilometri de aşezările umane Agenţi plastifianţi emişi în atmosfera marilor oraşe se regăsesc în corpul animalelor din nordul Canadei.4. restrângerea suprafeţelor împădurite. precum DDT. Apar în mediu produşi de sinteză care nu pot fi descompuşi. diverse minerale sau metale. după arderea acestora. Diversitatea biocenozelor se reduce treptat prin extinderea spaţiilor urbane. Ruperea circuitului substanţelor în natură are loc prin acumularea unor cantităţi imense de deşeuri nereciclabile prin procese naturale de degradare şi mineralizare. care afectează întreaga biosferă. ci afectează suprafeţe din ce în ce mai extinse şi la distanţele mari de sursele de emisie. Explozia demografică umană şi efectele sale asupra mediului Dezvoltarea tehnologică a societăţii contemporane şi creşterea numerică a populaţiei globului constituie astăzi principalii factori de degradare ai biosferei. se poate spune că poluarea a devenit un fenomen cu extindere planetară. Explozia demografică umană din secolul al XX-lea este percepută de tot mai mulţi 15 . omul a scos din litosferă. care tind să neutralizeze puterea homeostazică a ecosistemului şi să strice într-un mod iremediabil echilibrul său spontan: reducerea diversităţii biocenozelor. Ramade (1992). După Fr. prin modificarea în totalitate a habitatelor considerate neexploatabile pentru specia umană. Ca urmare. Poluarea nu este un fenomen punctiform. deoarece nu există pentru aceştia circuite naturale. Toate acestea duc la epuizarea resurselor energetice neregenerabile în perioade scurte de timp şi la degradarea ireversibilă a mediului. se regăsesc în carnea şi grăsimea focilor şi morselor din Antarctica. foarte puţin frecvente în litosferă precum mercurul sau aproape absente în condiţii naturale şi pe care le-a dispersat în aer. Pesticide. precum mlaştinile. prin uniformizarea spaţiului rural datorită extinderii monoculturilor pe spaţii întinse. Modificarea fluxului energetic global constituie un alt proces major de perturbare a biosferei. precum şi prin inhibarea acţiunii organismelor descompunătoare din sol şi apă datorită poluării cu produşi toxici a acestor medii de viaţă. iar 75% din plumbul conţinut în carburanţi se regăseşte în atmosferă. prin distrugerea covorului vegetal spontan.

128 – 1402 2. În fiecare secundă se nasc 2 oameni. Istoria demografică a umanităţii este cunoscută în linii mari.ecologi ca un fenomen de amploarea marilor catastrofe geologice care au afectat planeta (Dorst. pe vremea Imperiului Roman. Odată cu naşterea civilizaţiilor sedentare se constată o puternică creştere demografică încât acum 2000 de ani.000 ani) populaţia umană este apreciată la 5 milioane de locuitori.842 6. iar la finele paleoliticului superior (cca.1.289 4. epidemii. 100. 1965).1. ca apoi creşterea populaţiei să se facă într-un ritm foarte rapid: 2 miliarde în 1930. creşterea populaţiei s-a făcut în salturi datorită numeroaselor războaie şi mai ales foametei.6 ori. în ciuda absenţei unor documente istorice înainte de anul 1650 privitoare la numărul exact al populaţiei planetei.251 Privind istoria creşterii demografice umane.125 1. 5 miliarde în 1987. se ajunge la cifra 1 milion de indivizi. În paleoliticul mijlociu (cca. ajungând la cca. din care 52% sunt fete şi 48% băieţi (tabelul 2. De la începutul creştinismului şi până la începutul perioadei moderne.000 de indivizi în decurs de 1 milion de ani. 78 milioane pe an.000 ani). populaţia planetei a crescut de 3.). 4 miliarde în 1975. Efectivele de australopiteci şi paleoantropoizi din Africa nu au depăşit 125.486 3. se constată că actualmente pe Terra trăiesc 5% din efectivele umane care au populat planeta de-a lungul timpului. ca la sfârşitul anului 1999 populaţia planetei să ajungă la 6 miliarde de locuitori. Totuşi. În 1810. Tabelul 2. se poate estima că de la apariţia sa pe planetă şi până astăzi Pământul a fost populat de 60 – 100 de miliarde de fiinţe umane. Este evidentă o reducere puternică a timpului de dublare a populaţiei pe 16 . Dacă se admite că primii reprezentanţi ai genului Homo au apărut acum 2 milioane de ani. În secolul al XVIII-lea se continuă creşterea demografică datorită măririi cantităţilor de produse alimentare obţinute prin introducerea în cultură a unor noi plante precum cartoful şi prin utilizarea unor tehnologii agricole mai eficiente. 10. populaţia Terrei ajunge la 150 de milioane de oameni. foamete. În această perioadă efectivele populaţiei umane au crescut cu fluctuaţii mari determinate de trei factori importanţi: război. Evoluţia populaţiei umane în ultimii 350 de ani Anul 1650 1800 1850 1950 1965 1985 2000 Numărul populaţiei (milioane) 470 – 545 813 – 1. 545 milioane de locuitori în 1650. populaţia umană număra 1 miliard de locuitori.

deci o dublare a populaţiei în 17 ani.2. progreselor tehnologiilor agricole care asigură cantităţi îndestulătoare de hrană. . . O nouă dublare a populaţiei la 8 miliarde ar putea avea loc în 2025. tendinţa 17 .4‰ în Anglia. Cauzele scăderii populaţiei în România par a fi schimbarea comportamentului demografic datorită situaţiei economice precare fapt ce a dus la cel mai scăzut coeficient de natalitate din acest secol. Recordul creşterii demografice se înregistrează în Kenya.000 de locuitori.9% pe an.).8 – 1. În ţările cu civilizaţii înfloritoare. 6. ameliorării condiţiilor de viaţă.America Centrală. . Africa. Ritmul mediu de creştere al populaţiei globului este estimat la 1.458. la jumătatea secolului al XXII-lea la circa 10 miliarde (varianta minimă). Oceania – densitate mică. 0. Orientul Mijlociu şi Apropiat – densitate medie.1‰ în Franţa. Cauzele suprapopulaţiei umane la nivel global sunt multiple. cu mari diferenţe de la o zonă la alta: 0. 2. creşterea ponderii populaţiei vârstnice. 6. cel mai mare efectiv uman s-a înregistrat în 1990 când populaţia ţării a ajuns la 23.4‰ în Suedia. creştere puternică. de asemenea.9% în Rusia. În România. Dacă durata de dublare a populaţiei de la 1 miliard (1810) la 2 miliarde (1930) a fost de 120 de ani.Europa – densitate mare a populaţiei.glob. mai ales în mediul urban. . În următorii ani populaţia a scăzut ajungându-se în 1998 la 22.China – densitate mare şi creştere moderată. De-a lungul timpului speranţa medie de viaţă a crescut continuu: 18 ani în neolitic. America de Nord şi de Sud. 12 miliarde (varianta medie) sau chiar 16 miliarde (varianta maximală) (tabelul 2.India şi Asia de Sud – Est – densitate mare.8‰ în Japonia.1% pe an în America de Sud. Examinând repartiţia populaţiei mondiale în plan geografic se constată existenţa a cinci mari zone. deci intervalul s-ar putea scurta la numai 38 de ani. O altă cauză a creşterii populaţiei constă în structura pe vârste a populaţiei globului: peste jumătate din populaţie este formată din indivizi apţi să aibă copii. din punct de vedere demografic: . 25 de ani în vremea Imperiului Roman. Se constată. Tendinţele demografice ale umanităţii par a fi cele ale unei stabilizări treptate a numărului de locuitori ai planetei. 2.200.9% pe an în Africa. Scăderea nivelului de mortalitate la toate vârstele şi în special scăderea mortalităţii infantile pare a fi o cauză esenţială. viteză de creştere slabă. următoarea dublare de la 2 la 4 miliarde (1975) s-a făcut în numai 45 de ani. 30 de ani în Evul Mediu. ritm de creştere accelerat. înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei şi fenomenului de emigrare în special a tinerilor. 50 de ani în 1900 şi 77 de ani în Suedia. creşterea mortalităţii în special infantile. ritm de creştere redus. mortalitatea infantilă a ajuns la limite foarte scăzute: 9. Speranţa medie de viaţă a crescut continuu datorită progreselor înregistrate de medicină.3% pe an în Europa. 1978. 0.1%.000 locuitori.7% pe an în SUA. cu un ritm de creştere anuală de 4.Siberia. 8. deci să mărească populaţia Terrei.

urmată de o stabilizare treptată a numărului populaţiei. prin folosirea focului ca modalitate de vânătoare şi a continuat. 2. din care o treime în oraşe cu peste 1 milion locuitori. prin defrişări masive de pădure şi transformarea acestor zone în terenuri agricole sau păşune. Reducerea diversităţii biocenozelor Încă de la apariţia lui. s-au făcut tăieri masive de pădure pentru producerea de cărbune de lemn. Primele victime. Tendinţa evoluţiei populaţiei umane în următorii 150 de ani Anul 2000 2050 2150 Varianta minimă Varianta medie Varianta maximă (miliarde locuitori) (miliarde locuitori) (miliarde locuitori) 6. mai pesimişti. Cei mai optimişti ecologi susţin că omenirea va intra într-o fază de tranziţie demografică. resursele alimentare nu pot creşte decât liniar. 2. în anumite limite.1 13. determinate de suprafeţele agricole disponibile. omul a acţionat asupra vieţuitoarelor care-l înconjurau. urmate de vegetaţia primitivă.7 9. Treptat. confirmând tezele lui Malthus. care a căzut pradă focului. care au fost transformate în păşuni sau terenuri agricole. părere bazată pe exemplul Europei care a demonstrat în ultimul secol că explozia demografică nu este un fenomen de neoprit.2. Au fost eliminate astfel numeroase specii de erbivore mari şi de carnivore.1. deşi randamentul energetic al lemnului nu depăşeşte 25%. se pare că au fost animalele care-i serveau ca hrană.8 9. În Europa. între secolele al XVI-lea şi al XIX-lea.0 6. în neolitic odată cu începutul practicării agriculturii şi creşterii animalelor. 18 . Tabelul 2.4 16.0 Unii experţi în demografie. O cauză importantă în reducerea suprafeţelor împădurite o constituie utilizarea lemnului ca materie primă şi sursă de energie.5. acţiunea distructivă s-a extins asupra pădurilor primitive. într-un ritm alert. care încă în 1798 arăta că această creştere fără limite a populaţiei umane va conduce la o foamete catastrofală.2 11. deoarece puterea de creştere a populaţiei este infinit mai mare decât puterea Pământului de a produce cele necesare existenţei omului.5 7. În timp ce numărul oamenilor creşte în progresie geometrică.unei urbanizări excesive: în anul 2025 circa două treimi din populaţia globului va trăi în oraşe.5.8 12. Distrugerea vegetaţiei primitive Distrugerea covorului vegetal primitiv a început încă din paleolitic. consideră că populaţia va continua să crească exponenţial.

dar care au o valoare economică mai redusă. precum pinul sau eucaliptul. În ultimii 50 de ani consumul de lemn a crescut de peste 4 ori. deşertul s-a întins pe suprafeţe altădată împădurite în Magreb. prin consumul puieţilor tineri şi împiedicarea regenerării pădurii. o cauză însemnată a reducerii suprafeţelor de pădure. Odată cu apariţia şi dezvoltarea comunităţilor umane sedentare. Pe lângă reducerea suprafeţelor împădurite. ananas şi alte plante care pot fi exportate. în timp ce în Europa Centrală şi de Vest aceste suprafeţe sunt mult mai mici. de la 700 milioane/m3/an în 1952 la peste 3 miliarde/m3/an în 2000. India.000 km 2/an. Acţiunea conjugată a acestor factori a făcut ca în aceste zone pădurea actuală să nu reprezinte decât 5% din pădurile primitive. Reducerea suprafeţelor de pădure mediteraneană a fost favorizată şi de păşunatul intens al animalelor în pădure. Pădurile tropicale sunt cele mai afectate ecosisteme de acţiunea directă a omului. estima că suprafaţa de pădure (fără Rusia) reprezintă cca. cafea. până în anul 2057 întreaga pădure tropicală ar dispare de pe Terra. mare parte din suprafeţele împădurite se găsesc în Scandinavia şi în Europa de Est. se constată şi o degradare calitativă a acestora. De altfel şi astăzi. extinderea plantaţiilor de ceai. Regiunile cu cele mai vechi civilizaţii precum China. Se apreciază că din pădurea tropicală africană iniţială nu mai există astăzi decât cel mult 40%. Dezvoltarea agriculturii a constituit. deoarece în unele zone. care nu mai reprezintă astăzi decât cel mult 2% din teritoriul Kenyei şi Tanzaniei. plantaţiile naturale de specii autohtone valoroase au fost înlocuite cu specii repede crescătoare. În acest fel. În Africa. De exemplu.utilizat la prelucrarea metalelor. în China suprafeţele de pădure nu reprezintă acum decât 10% din suprafaţa ţării. Mexicul au cele mai reduse suprafeţe de pădure. care nu formează un covor compact. în Pandjab (India). în ţările subdezvoltate. 159 milioane de hectare. numai 17% din suprafaţa continentului este acoperită cu păduri deşi acum 1000 de ani pădurea ocupa peste 60%. La începutul anilor ’80 FAO estima suprafaţa acestor păduri la 11. bazinul mediteranean. aduse din alte regiuni biogeografice. s-a făcut în exclusivitate prin tăierea pădurilor tropicale vechi. În acest ritm. populate cu arbuşti din specii xerofile. În Europa. În Africa de Est. În realitate. Incendierea repetată a pădurilor mediteraneene pentru mărirea suprafeţelor agricole sau pentru transformarea acestora în zone de păşune a dus la apariţia unor ecosisteme degradate. peste 50% din producţia de lemn este folosită ca sursă energetică. pădurile încep să fie tăiate sistematic pentru mărirea suprafeţelor agricole şi pentru extinderea zonelor de păşunat. Consumul mondial de lemn s-a mărit fără încetare. ci lasă locuri goale ce vor fi supuse unei intense eroziuni eoliene şi hidrice. datorită faptului că ritmul tăierilor depăşeşte ritmul de creştere al arborilor.6 milioane km2 dar viteza lor de dispariţie era evaluată la 157. de asemenea. adică 33% din suprafaţa continentului. un raport FAO din 1985. în Orientul Apropiat. 19 .

invadat cu ierburi care nu sunt consumate de vite.3.5. proces început încă din pleistocen. este rapid deteriorat.) Tabelul 2.modificarea profundă sau dispariţia biotopilor la care erau adaptate anumite specii.3. . 1 2 3 4 5 6 7 8 Factorul perturbator Alterarea habitatelor Vânătoarea pentru produse comerciale Vânătoarea Introducerea de specii străine Combaterea dăunătorilor şi animalelor de pradă Comerţ cu animale de agrement Practici culturale şi religioase Poluare Ponderea (%) 30 20 18 16 7 5 2 2 Vânătoarea a constituit şi constituie principalul factor de distrugere a speciilor de animale terestre. crt. vânate datorită 20 . 2. Reducerea diversităţii faunei Reducerea diversităţii faunei terestre şi acvatice s-a produs de-a lungul timpului prin trei procese majore: . fenomen denumit serie regresivă (de exemplu succesiunea pădure – stepă . Cu excepţia carnivorelor mari.modificarea concurenţei intraspecifice în ecosisteme prin introducerea de specii noi. .. Intervenţia directă a omului în mediul natural se manifestă întotdeauna printr-o simplificare a ecosistemelor şi apariţia unei succesiuni de comunităţi a căror biomasă şi diversitate este din ce în ce mai redusă. După World Wildlife Foundation (1988) cele mai grave acţiuni umane care au dus la dispariţia speciilor sunt vânătoarea (38%). 1988) Nr. alterarea habitatelor (30%) şi introducerea de specii străine în ecosistemele naturale (tabelul 2. fapt ce a avut ca urmare dispariţia marilor mamifere.ogor). solul zonelor despădurite este supus unei eroziuni puternice.Marea pădure amazoniană este şi ea ameninţată grav.vânătoarea excesivă până la exterminarea anumitor specii. Contribuţia unor acţiuni umane la extincţia vieţii sălbatice (după World Wildlife Found. Coloniile de agricultori instalate aici au început defrişarea unor suprafeţe întinse şi transformarea lor în ferme agricole sau de creştere a animalelor. încât în cel mult 10 ani aceste parcele sunt inutilizabile şi se reia defrişarea altor suprafeţe de pădure. Datorită unor particularităţi pedologice.2. Numai în 10 ani (1966-1975) au fost astfel defrişate 12 milioane de hectare de pădure.

gheparzi. ca modalităţi de vânătoare. în America de Nord.000 de exemplare. iar efectivul de foci din 21 . Comerţul cu fildeşi este cauza unui adevărat masacru la care sunt supuşi elefanţii africani (Loxodonta africana). În acest mod.000 în 1985. Sirena lui Steller (Hydromamalis stelleri). urşi grizli şi cocori americani în America de Nord. a fost exterminată în întregime în numai 25 de ani. Ultimul exemplar de cocoş de preerie a dispărut în 1932. ca urmare a descoperirii armelor de foc şi a folosirii otrăvurilor. Numeroase specii de egrete. Aceasta a dus la scăderea alarmantă a efectivelor de bizoni. foci.000 de exemplare. Dacă în 1979 în Africa existau aproape 1. Protejarea acestei specii prin lege. Au fost vânate fără cruţare mii de exemplare de pantere. păsările paradisului au fost vânate acerb pentru penele lor ornamentale. în America de Nord au fost aproape exterminate în această perioadă două specii.4 milioane de elefanţi în numai 7 ani numărul lor a scăzut la 760. jaguari. cca. a făcut ca astăzi efectivele de bizoni să se ridice la 30. La începutul secolului al XIX-lea. descoperită în anul 1712 în Marea Okhotsk.pericolului potenţial ce îl reprezentau pentru om. Datorită vânătorii excesive a dispărut complet foca călugăr (Monachus tropicalis) din Caraibe. au fost perioade când au fost vânate circa 2 milioane de exemplare pe an. Tot pentru piei au fost vânaţi şi cangurii. Alte specii de păsări şi mamifere sunt capturate şi vândute ca animale de voliere sau pentru grădini zoologice private. Numeroase specii de păsări şi mamifere au fost masacrate începând din secolul al XIX-lea. La rinocerul alb efectivele sunt şi mai reduse. etc. O altă cauză a scăderii numărului de animale sălbatice o reprezintă practicarea vânătorii ca “sport”. În Australia. iar ultimul porumbel migrator în 1914. În acest fel. tigri. colibri. care la începutul secolului al XIX-lea numărau zeci de milioane de exemplare: cocoşul de preerie (Tympanychus cupido) şi porumbelul migrator (Ectopistes migratorius). cetacee. încă din 1894. efectivele mondiale de rinoceri negri au scăzut de la 65. Multe specii de animale marine au dispărut tot ca urmare a vânării lor în masă. existau aproximativ 60-100 milioane de exemplare de bizoni iar la sfârşitul secolului numai 541 de exemplare. Recoltarea ouălor de păsări marine de către colecţionari sau pentru prepararea unor mâncăruri sofisticate reprezintă o altă modalitate de scădere a efectivelor şi de punere în pericol de dispariţie a unor specii. Primele victime au fost mamiferele marine: sirene. 500 de exemplare în Parcul Naţional Garamba din Zair. Micşorarea numărului de rinoceri asiatici este pusă în legătură cu utilizarea cornului ca produs afrodisiac sau în medicina tradiţională din unele ţări asiatice. feline şi ungulate în Asia şi a altor specii de animale rare în Europa. papagali. existente în parcuri şi rezervaţii. celelalte specii au dispărut ca urmare a vânătorii în masă în scopuri economice. Comerţul cu blănuri şi piei constituie cauza principală a reducerii numărului de feline.000 la începutul anilor ’60 la numai 4.

cu o structură pedologică specială. Exploatarea raţională a peştelui din mediul marin implică păstrarea unui echilibru între captura anuală şi efectivele de reproducători. La începutul secolului al XX-lea numărul de balene albastre (Baleinoptera musculus) din Oceanul Îngheţat de Nord depăşea 200. Aplicarea unor tehnologii greşite de irigare a terenurilor. poate duce la alterarea ireversibilă a solului. prin distrugerea substanţelor organice de pe sol şi din sol. Baleinoptera borealis.Mediterană (Monachus monachus) era estimat în 1987 la numai 350 de exemplare.000 de exemplare. etc. Vânătoarea cetaceelor a continuat însă cu alte specii de balene (Baleinoptera physalus. În decurs de numai 37 de ani. îşi pierd fertilitatea şi sunt considerate irecuperabile pentru agricultură. Are loc o solubilizare masivă a elementelor nutritive din sol şi o creştere a pH-ului prin formarea de compuşi minerali bazici. Vânătoarea acestei specii s-a făcut într-un ritm care a depăşit cu mult capacitatea reproductivă a speciei.400 de exemplare. crustacee ce reprezentau cea mai mare parte de hrană pentru aceste mamifere acvatice. Scăderea numărului de balene a dus la o creştere puternică a cantităţii de krill din mările nordice. Megaptera noveangliae) şi caşaloţi. precum şi o importantă sursă de azot. solul pierde o mare cantitate de humus care este distrus prin ardere. Îmbogăţirea solului cu minerale provenite din cenuşă nu este decât aparentă deoarece. incendiile din pădurile mediteraneene şi tropicale au afectat grav structura solului şi capacitatea lui productivă.6. 2. numite soloneţuri. Creşterea necesarului mondial de hrană a dus la dezvoltarea flotelor de pescuit şi la mărirea continuă a cantităţii de peşte capturat. în cea mai mare parte. cantitatea de peşte capturat a crescut de peste 4 ori: de la 20 milioane tone în 1948 la peste 85 milioane de tone pe an în 1985. Supraexploatarea rezervelor de peşte oceanic ameninţă multe specii valoroase de peşti. Alterarea fizico-chimică a solului Pe lângă efectele devastatoare asupra covorului vegetal primitiv. precum şi structura şi compoziţia deosebită a unor soluri face ca în păturile superficiale ale acestora să se concentreze o cantitate mare de săruri. are loc o diminuare a capacităţii de reţinere a apei în sol. Practicarea unei agriculturi intensive pe soluri fragile. Numărul lor s-a redus atât de mult încât din 1964 s-a interzis prin legi internaţionale vânătoarea acestei specii. Datorită incendiilor. în ultimul deceniu. devenind improprii agriculturii. Prin aceste tehnici greşite de irigaţii au fost transformate în soloneţ. Astfel de soluri deteriorate. Numai în 1930 au fost vânate 29. în aşa fel încât să existe posibilitatea refacerii stocurilor naturale de peşte. anchois de California (Engraulis mordax). anchois-ul peruan (Engraulis ringens). precum sardina de Pacific (Sardinops coerulea). în special clorură de sodiu. aceasta este antrenată rapid de vânt sau spălată de ploi. peste 2 22 . În acelaşi timp.

Algeria. Dahomey. a avut loc un proces activ de eroziune eoliană. lăsând roca goală. adică 0. etc.7% din stocul mondial. cu sol nisipos sau constituit din particule fine aluvionare. 20% din suprafaţa cultivabilă a lumii. Din cauza suprapăunatului circa 90% din suprafaţă altădată acoperită de păşune a devenit deşert. Fenomenul este amplificat de creşterea de peste trei ori a populaţiei în ultimii 50 de ani şi de triplarea şeptelului de animale domestice.73 milioane de km2 ai suprafeţei sahariene. dar şi în alte zone precum India. În lipsa unor măsuri eficiente de combatere a eroziunii solului se estimează că până în anul 2010 se va pierde cca. Mali. necontrolată. cu o populaţie de aproape 1 miliard de locuitori.milioane de hectare de teren în Pakistan. datorată în special exploziei demografice umane. solul este deteriorat grav prin eroziune hidrică. din 4. tornadele şi turbioanele au măturat milioane de tone de sol fertil. Asigurarea societăţii umane cu energie a devenit una din problemele majore ale lumii contemporane. peste 88% este deja deşertificată. Stratul superficial de sol fertil. Fenomenul de deşertificare ameninţă o suprafaţă totală de aproape 50 de milioane de km2. are loc fenomenul de laterizare. Solurile lateritice apar ca urmare a acţiunii conjugate a temperaturilor ridicate şi umidităţii abundente în zonele despădurite. Deşertificarea este ultimul stadiu de degradare a ecosistemelor terestre şi reprezintă expansiunea biotopului deşertic în zonele aride şi semiaride ca urmare a despăduririi. a folosirii focului pentru defrişare şi a suprapăşunatului. În urma despăduririi intensive în zone tropicale. unde în straturile superficiale ale solului se acumulează cantităţi mari de oxizi de fier şi aluminiu. este spălat de ape. Consumul uriaş de combustibili fosili a declanşat acum 20 de ani criza energetică mondială. suprapăşunatului şi degradării solului printr-o agricultură intensivă.7. rezultatul fiind diminuarea progresivă a productivităţii terenurilor. unde s-a încercat practicarea unei agriculturi intensive. Sursele de energie utilizate de omenire în societatea tehnologică contemporană pot fi grupate în două mari categorii: 23 . În urma tăierii pădurilor de pe versanţi. Fenomenul se manifestă pe teritorii întinse în Asia. cu umiditate mare şi insolaţie puternică. Furtunile de praf. Astfel de procese au avut loc în Gana. În fiecare an dispar din stocul mondial de terenuri cultivate circa 20 de miliarde tone de sol fertil. În Africa. Nigeria. America de Nord (Texas. bazinul mediteranean. În zonele aride de stepă. Dakota). nefertilă. 2. o constituie consumul din ce în ce mai mare de resurse energetice şi de materii prime industriale. unde în urma tăierii pădurilor tropicale s-au format sute de mii de km2 de soluri lateritice. Colorado. bogat în humus. devin friabile şi sunt supuse unei puternice eroziuni hidrice. Oklahoma. Epuizarea rezervelor energetice şi de materii prime O altă cauză majoră de dezechilibru în biosferă. Solurile îşi pierd astfel fertilitatea.

în sensul trecerii treptate de la combustibilii solizi (cărbune de lemn şi cărbune de pământ) la combustibilii lichizi (petrol) şi gazoşi (gaze naturale). inepuizabile. iar problema depozitării deşeurilor radioactive în condiţii de securitate este departe de a fi rezolvată. China şi India (18%). adică 350 miliarde tone echivalent carbon. energia geotermală. Experţi ONU apreciau în 1986. cele de cupru şi nichel în 75 de ani. 24 . CSI şi China. 35 miliarde tone echivalent carbon. hidrică. De la originea sa şi până în 1860. zinc. plumb şi tungsten vor fi epuizate în cel mult 50 de ani. În aceste condiţii de exploatare. De exemplu.surse regenerabile. geotermală. energia nucleară. Soluţia ecologică în privinţa producerii de energie este micşorarea continuă a cantităţii de combustibili fosili utilizaţi ca sursă energetică datorită impactului grav asupra mediului. iar cele de aluminiu şi crom în cel mult 300 de ani (Ramade. cele de petrol în circa 40 de ani iar cele de gaze naturale în circa 55 de ani. Numai în 1986 consumul mondial energetic a fost de 11. iar în America de Nord. China iar cele de gaze naturale se găsesc în proporţie de peste 70% în Orientul Mijlociu. De la jumătatea secolului al XX-lea a început utilizarea unei noi surse de energie. precum energia solară. aproape 80% din totalul rezervelor de petrol descoperite şi tehnic exploatabile. În următoarea sută de ani consumul a fost de 10 ori mai mare. 590 de ani. rezervele de cărbune ar putea fi epuizate în cca. .surse neregenerabile. CSI. la nivel global. 200 de ani. se apreciază că în ritmul actual de exploatare şi consum. a noxelor rezultate din arderea lor şi utilizarea într-o măsură mai mare a surselor energetice naturale. rezervele de fluor. energia hidrică şi cea eoliană. În ultimii 150 de ani se constată o creştere rapidă şi continuă a consumului de combustibili fosili. Prelungirea acestor perioade poate fi făcută prin reciclarea avansată a acestor metale şi prin punerea la punct a unor tehnologii de utilizare a minereurilor cu concentraţii reduse de elemente utile.6 miliarde tone echivalent carbon.. mercur. adică timp de 1 milion de ani. practic inepuizabile: energia solară. America de Nord (27%) .4% /an. că aproape jumătate din totalul rezervelor de petrol descoperite erau deja consumate. dar şi modificări calitative ale consumului. cele de fier în cca. rezervele mondiale de cărbuni sunt concentrate în proporţie de 75% în trei regiuni ale globului: CSI (30%). Pe baza unor date recente privind rezervele mondiale de minereuri indispensabile activităţii industriale. argint. dar pentru producerea acesteia se vehiculează anual mii de km3 de minereuri. se estimează că umanitatea a consumat pentru nevoi energetice cca. eoliană. Rezervele de petrol sunt cantonate in proporţie de 85% tot în trei zone: Orientul Apropiat.6-4. Singura sursă energetică de durată pare să fie energia nucleară. 1992). precum combustibilii fosili şi materialele radioactive. fusese deja arse. Ritmul de creştere a consumului energetic mondial la sfârşitul secolului al XX-lea a fost estimat la 2. Criza energetică mondială este cu atât mai iminentă cu cât rezervele de combustibili fosili sunt cantonate în zone relativ restrânse ale planetei.

000 km3/an.336 milioane km3 Apa subterană şi umiditatea solului 8. Brazilia (11. 2.4. grafit. iar cele de cărbune în 75-100 de ani. În România.000 km3/an străbat zonele intens populate.5%). în ritmul de consum din 1990.000 km3. petrolul şi gazele naturale vor fi epuizate în circa 20-30 de ani.7% apa dulce dar din aceasta peste trei sferturi este blocată în calotele polare. roci caolinice.512 milioane km3 Lacuri şi bălţi 133 mii km3 Atmosferă 15. De exemplu.8. Din volumul total al hidrosferei. aur. din care numai 9. etc. Rezervele de minereuri de fier.Criza de minereuri utile devine iminentă şi datorită existenţei acestora în zone strict limitate.4).000 km3/an sunt în zone slab populate. Disponibile pe termen mai lung sunt rezervele de substanţe nemetalifere: sare.3% reprezintă apa marină şi 2. 900. feldspat. Reducerea rezervelor de apă dulce şi alimentare Un alt factor limitativ în dezvoltarea societăţii umane îl reprezintă existenţa unei cantităţi reduse de apă dulce pe planetă.9%) şi Australia (6. cantitate care se reduce continuu prin acţiunea directă sau indirectă a omului. Repartiţia apei pe glob (Conferinţa ONU asupra apei. argint.362 miliarde km3 Apă dulce 38 milioane km3 Total 1.01 25 . Criza apei potabile la nivel planetar se datorează inegalităţii răspândirii pe glob a surselor de apă dulce. sulf.3 2. dar masa hidrică utilizabilă (ape de precipitaţii şi din freatic ce ajung în apele de suprafaţă) este de numai 14. restul de 5. mică. consumului mare din zonele intens populate sau cu civilizaţii industriale înfloritoare şi degradării continui a surselor de apă prin poluare antropică. diatomită. Mar del Plata.8 mii km3 % 97. 1997) Tipul de apă Volumul (miliarde km3) Oceane şi mări interioare 1. 97.4%).40 miliarde km3 Cantonarea apei dulci pe glob Calote polare şi gheţari 29.2 22. metale neferoase şi bauxită vor mai putea fi exploatate la nivelul actual perioade de 7 până la 20 de ani. mangan. deci foarte puţin folosite (tabelul 2.4 0. Prin funcţionarea celor 5 unităţi nucleare de la Cernavodă rezervele de uraniu pot fi terminate în circa 20 de ani.7 100 77. rezervele mondiale sigure de fier (250 miliarde de tone) sunt deţinute în proporţie de 80% de 4 state: CSI (44%). gips.35 0.2 mii km3 Râuri 3. Tabelul 2. Canada (13.Volumul de apă dulce disponibilă (ape continentale de suprafaţă şi ape freatice) reprezintă cca.04 0.

3 126.549 22.8 13.0 205.539 2.10 49.8 50.8 13.0 59.5 463.97 Resursa specifică (m3/loc. primele locuri în lume sunt ocupate de Canada (122.780 1.31 30.7 2.08 16.344 În ceea ce priveşte resursa specifică de apă dulce.1 2901.083 12.54 38.290 4.0 76. Cele mai bogate ţări în apă dulce de pe glob sunt Brazilia (7400 mld.24 3. Tabelul 2./an) Ape de Ape Total suprafaţă subterane 3271.0 72.760 14.382 19.826 7.36 9.4 187.2 3422.7 208. m3/an).8 191.848 7.5 50.086 3.000 26 .0 1277.7 7403.084 12.0 129. Resursele potenţiale de apă dulce în diferite ţări ale globului (în ordinea resursei specifice exprimată în m3/loc.5 369. SUA (3429 mld.55 7.354 3.4 12.0 68.9 49.9 162.0 9.22 8.44 198.548 4.75 57.75 4.56 268.7 7403./an) 122.4 90.0 13.0 3.0 8.0 67.0 398. m3/an) şi Canada (3271 mld.176 6.0 186.0 143.77 38.54 10.13 23.70 6.0 34.4 187.2 583.8 201.004 54.9 68.5 260.604 2.7 2.024 11.0 50. m3/an).0 76.12 16.8 9.0 90.071 5.246 2.9 Populaţia (mil.615 22.0 34.9 4. loc) 26.4 47.51 10.273 3.0 61.00 57.0 9.0 50.5.916 6.În diferite zone ale globului.4 199.7 463.0 120.29 59.781 4.4 0. exprimată în m /locuitor /an.14 135.299 3.5 92.5 2.027 1.8 120.33 120./an) Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 Ţara Canada Norvegia Brazilia Bulgaria Suedia Argentina SUA Irlanda Austria Ungaria Elveţia Rusia Portugalia Grecia Cehia şi Slovacia Franţa India Turcia Germania (RFG) Japonia Italia România Anglia Danemarca Germania (RDG) Spania Polonia Belgia Resursa de apă (m3/loc. cantitatea de apă dulce disponibilă este inegal răspândită.16 750.9 1908.0 10.5 37.0 3221.971 1.2 58.9 1514.3 90.56 9.284 112.0 75.0 6.0 186.7 1420.0 398.83 5.0 583.0 3221.0 210.

Norvegia (112. în timp ce Africa producea 157 kg/locuitor/an. m3 din Dunăre. în timp ce Africa ajungea la circa 200 kg cereale/locuitor. 1996) Resursa Ape de suprafaţă interioare Dunărea Ape subterane Total Disponibil (mld. constituind un alt factor limitativ în dezvoltarea civilizaţiei umane.000 m3/loc./an). 8 mld din apele freatice şi circa 170 mld. Resursele disponibile şi utilizabile de apă dulce din România (Ministerul Mediului./an. ţările dezvoltate. ţări din Asia de Vest şi de Sud./an. datorită utilizării unei tehnologii avansate./an).000 m3/loc./an.000 m3/loc./an) şi Brazilia (55. m3/an. cu cele mai sărace rezerve de apă dulce. Bulgaria (22. vestul SUA. la nivelul anului 1985.5. Europa a trecut deja în rândul regiunilor deficitare de apă. Cantitatea totală de apă dulce disponibilă (inclusiv Dunărea) este estimată la 216 mld. în special din zonele subdezvoltate.000 m3/loc. 66% din cea de carne şi peste 75% din producţia de lapte 27 . datorate în cea mai mare parte omului.000 m3/loc. Tabelul 2. În numai 35 de ani. m3/an) 13 10 3 26 Adevărata explozie demografică din ultima jumătate a secolului al XX-lea.000 m3/loc. Cantitatea de apă repartizată pe locuitor (resursa specifică) provenită din apele interioare se cifrează la 1650 m3/loc. Europa de Vest reuşea.6). Acest decalaj enorm se explică atât prin tehnologiile agricole utilizate cât şi prin veritabila explozie demografică din ţările africane: în acest interval de 35 de ani. însoţită de degradarea continuă a imense suprafeţe agricole. se găsesc mare parte din ţările Africii. Europa Occidentală producea în 1950 circa 235 kg de cereale/loc.000 m3/loc./an)./an. m3/an) 38 170-200 8 216 Utilizabil (mld. România se află în grupul ţărilor cu resurse relativ reduse de apă dulce.6./an). Polonia (1780 m3/loc./an) şi Belgia (1344 m3/loc. produc 60% din producţia de cereale. să producă 500 kg de cereale/locuitor. Australia şi o mare parte din ţările arabe. Cele mai sărace ţări europene în apă dulce sunt Spania (1970 m3/loc. provin din apele de suprafaţă. deşi au o populaţie de 22% din populaţia globului.)./an)./an (tabelul 2. La polul opus. Cele mai bogate ţări europene în apă dulce sunt Norvegia (112. faţă de media europeană de 4. (tabelul 2./an). populaţia Europei a crescut cu circa 20%. Actualmente.m3/loc. din care 38 mld. au făcut ca resursele alimentare disponibile pentru omenire să fie relativ reduse. Mexic./an) şi Suedia (22. cantitatea raportată la numărul de locuitori fiind jumătate din media mondială de 8. iar dacă se adaugă şi apele Dunării atunci resursa specifică este de 3246 m3/loc. iar cea a Africii s-a dublat.

Creşterea cantităţii de resurse alimentare s-ar putea face fie prin creşterea suprafeţelor agricole cultivate fie prin creşterea eficienţei tehnologiilor agricole folosite.47 miliarde de hectare. practic neutilizabile în acest scop. soiuri de plante cu mare randament. raţia calorică zilnică este sub 90% din minimum energetic necesar pentru o activitate normală. în cel mai bun caz. Peste 200. restul fiind suprafeţe slab productive.1 miliarde de hectare.47 miliarde hectare la 1. este posibilă o mărire a suprafeţei cultivate de la 1. etc. irigaţii. din care peste 300 de milioane sunt copii. Pentru aceştia.000 de oameni. Alţi cercetători sunt de părere că.54 miliarde hectare. Actualmente. suprafaţa agricolă cultivată la nivel global este evaluată la 1. combatere biologică. Pentru acoperirea nevoilor alimentare ale omenirii creşterea eficienţei tehnologiilor agricole ar trebui să se facă până la dublarea producţiilor agricole obţinute astăzi. sunt în fiecare an victime ale foametei. în majoritate copii.Studii al Băncii Mondiale arătă că sunt afectaţi de foamete circa 1 miliard de oameni din Asia. Africa şi America Latină. prin folosirea unor tehnologii agricole adecvate: fertilizare. Cei mai optimişti consideră că este posibilă o mărire a suprafeţelor cultivate până la 4. 28 .

pot fi constituenţi naturali precum CO2. La nivelul tropopauzei.93%). bioxid de carbon (0. precum vulcanismul.1. (figura 2. iar cele gazoase sub formă de vapori. ci se află într-un echilibru dinamic. indiferent de starea lor de agregare. termosfera şi exosfera. numită tropopauză. În atmosferă compoziţia chimică a aerului este relativ constantă fiind formată din azot (78. în emisfera nordică. pesticidele şi diverse substanţe organice de sinteză. stratosfera.01%). acţionează un vânt dominant din direcţia vest.032%) şi alte gaze (0. Cantitatea de vapori de apă din stratosferă este foarte mică. se întinde până la altitudinea de 8 – 15 km şi cuprinde circa 80 – 90% din masa gazelor din atmosferă. care sunt introduse de om în atmosferă.95%). NO. Poluanţii atmosferici.08%). iar temperatura atinge –85o C. Primele două straturi prezintă un interes deosebit din punct de vedere al circulaţiei şi dispersiei poluanţilor. precum radionuclizii. SO2 şi care se adaugă cantităţilor prezente în natură. hidrosferei şi litosferei sau din acţiunea unor fenomene din litosferă. argon (0. ozonul are concentraţii foarte ridicate.3. Troposfera este pătura cea mai joasă a atmosferei. Concentraţia maximă a ozonului în stratosferă este atinsă la 30 de km în regiunea ecuatorială şi la 18 km în regiunea polilor. Temperatura scade progresiv şi rapid. cele solide sub formă de pulberi fine. Substanţele lichide circulă sub formă de aerosoli sau sub formă de vapori. rezultat din acţiunea organismelor vii asupra atmosferei. POLUAREA ATMOSFEREI Dezvoltarea civilizaţiei industriale a dus la amplificarea fenomenului de poluare a atmosferei. situată la 9 km la poli şi 15 km la ecuator. mişcările atmosferice sub forma curenţilor ascendenţi sau a vânturilor au rol fundamental în răspândirea agenţilor poluanţi în biosferă. Datorită acestui fapt. chiar la 18 km deasupra regiunilor ecuatoriale. Asistăm la extinderea rapidă a poluării din zonele industrializate spre cele mai îndepărtate zone. aerul este rarefiat. Stratosfera se întinde de la nivelul tropopauzei până la altitudinea de 35 – 50 km. care bate cu o viteză de 35 m/s şi care face ca substanţele care 29 .1). care a devenit un fenomen global. Compoziţia chimică a aerului nu este statică. mezosfera. Atmosfera cuprinde mai multe zone care se succed în altitudine şi în care presiunea descreşte progresiv: troposfera. proveniţi din vulcanism şi diferite procese biochimice naturale sau pot avea origine artificială. formând pătura sau ecranul de ozon. oxigen (20. Circulaţia poluanţilor în atmosferă Substanţele poluante. datorită temperaturilor scăzute la această altitudine. în circuitul lor prin biosferă trec prin aer. În stratosferă. considerate până nu demult nepoluate. asupra atmosferei. 3. ajungând la – 60o C la limita superioară a troposferei.

Mişcările orizontale ale aerului pe direcţia vest-est. 30 de zile în troposferă. transformate şi apoi acumulate în apă şi sol. Un rol important în dispersia poluanţilor în troposferă îl joacă şi curenţii ascensionali. modificat) În stratosferă. particulele care ajung în stratosferă pot rămâne aici perioade de ordinul anilor. 2 ani în stratosferă.1. deoarece nu există mecanisme biogeochimice eficace pentru ca aceste substanţe să fie extrase din atmosferă. Schema circulaţiei poluanţilor în atmosferă (după Goldsmith. sunt dispersate în întreaga atmosferă planetară. combinate cu mişcările ascensionale de la joasă altitudine. generează un tip aparte de circulaţie atmosferică numită celula lui Hadley. 4 luni în tropopauză. Particulele nesedimentabile rămân în atmosferă perioade diferite de timp. 30 . Gazele care ajung în stratosferă rămân la această altitudine timp de 2-4 luni. a căror viteză depăşeşte uneori 30 m/s.ajung la această altitudine să parcurgă un tranzit circumterestru în numai 12 zile. în funcţie de altitudinea la care au ajuns: 6 zile în păturile joase ale atmosferei. 1995. Din acest motiv. care permite schimbul de mase de aer între cele două emisfere. la nivelul troposferei din regiunile ecuatoriale. datorită vulcanismului sau exploziilor nucleare. circulaţia poluanţilor pe verticală este foarte lentă datorită vitezei reduse a mişcărilor ascensionale ale aerului care nu depăşeşte câţiva centimetri pe secundă. Figura 3. Aceasta explică rapiditatea cu care particulele ajunse în troposferă.

lipsite de reactivitate chimică. În general. majoritatea poluanţilor atmosferei nu rămân perioade foarte mari de timp în acest mediu. din industria chimică. Compuşi gazoşi naturali precum CO2. Poluarea atmosferei poate rezulta din modificări cantitative ale concentraţiei unor constituenţi normali ai atmosferei precum bioxidul de carbon. din modificări calitative ale compoziţiei atmosferei. Este cazul bioxidului de sulf care se oxidează la trioxid de sulf şi care în combinaţie cu apa formează acidul sulfuric. ce reprezintă circa 10% din poluanţii atmosferei. cu toxicitate iniţial redusă. 31 . deoarece concentraţia poluanţilor variază în funcţie de factorii meteorologici şi de condiţiile topografice ale zonei şi datorită faptului că unele substanţe poluante. transformaţi şi aduşi pe sol sau în apă. . a căror variaţie de concentraţie în atmosferă este susceptibilă de a provoca un efect dăunător organismelor vegetale sau animale sau mediului ambiant. Intensitatea poluării atmosferei este greu de apreciat.gazele. De asemenea. din industria cimentului. prin introducerea pe diferita căi a unor substanţe străine precum radionuclizii şi substanţele organice de sinteză sau prin combinarea modificărilor cantitative cu cele calitative. se sedimentează pe sol.particule solide (rar lichide. Particulele solide. 3.Aşa sunt unii compuşi volatili de sinteză. fie se dizolvă în precipitaţii şi cad pe uscat şi în Oceanul Planetar. substanţe ce persistă în atmosferă durate nedeterminate de timp. oxidul de azot. Poluanţii atmosferei şi modul lor de acţiune Poluanţii atmosferici reprezintă toate substanţele străine mediului natural. în prezenţa hidrocarburilor saturate eliminate de motoarele cu ardere internă. denumite şi aerosoli). mult mai toxic decât poluanţii iniţiali din care provine. dar şi din arderile din industria metalurgică. 3. cu acţiune toxică puternică.2. se pot transforma în substanţe foarte toxice sau se combină între ele dând substanţe cu un grad mare de toxicitate. de unde curenţii marini îi dispersează în toată hidrosfera.1. oxizi de azot şi ozonul. SO2 sunt antrenaţi de precipitaţii. Poluanţii atmosferici rezultă în cea mai mare parte din utilizarea combustibililor fosili pentru producerea de energie. Originea şi clasificarea poluanţilor atmosferici Principalele substanţe care poluează atmosfera pot fi împărţite în doua grupe mari (tabelul 3. în general. formează compusul peroxi-acil-nitrat (PAN). care reacţionează slab în stare liberă şi gazele rare. după o perioadă variabilă de timp.2.1): . care reprezintă 90% din masa totală de emisii din atmosferă.

6. Derivaţi de azot 1. combustibili solizi Vulcanism. Monoxid de carbon 1. industria petrochimică (cracarea catalitică a petrolului).2. Alţi poluanţi ai atmosferei provin din funcţionarea motoarelor cu ardere internă. eroziune eoliană.2. diferite combustii Centrale atomice. reacţionează cu oxigenul molecular rezultând CO2 şi cu ozonul.3.3. industria celulozei şi hârtiei. industrială. petrol şi gaze naturale. care 32 .1. Radionuclizi 2. dar viteza de reacţie este mică la temperatura şi presiunea atmosferică.2. În atmosferă. industria metalurgică. industria chimică. motoare cu ardere internă Industria chimică. Principalele surse de emisie de CO sunt centralele electrice pe cărbune. Poluanţi gazoşi Monoxidul de carbon este cel mai răspândit şi mai comun poluant al aerului.4.Tabelul 3. respiraţie.1. Expunerea animalelor la concentraţii mari de monoxid de carbon produce moartea prin formarea în sânge a compusului stabil carboxihemoglobina. Metale grele şi compuşi minerali 2. Hidrocarburi 1. 3. bacterii. combustibili solizi Bacterii. Prin fermentaţia substanţelor organice se degajă cantităţi mari de gaze bogate în hidrogen sulfurat şi alţi compuşi ai sulfului. pesticide Explozii nucleare Prin funcţionarea centralelor nucleare şi din exploziile nucleare experimentale rezultă cantităţi însemnate de radionuclizi care contaminează atmosfera. Cantităţi mari de monoxid de carbon se produc şi din incendiile de pădure şi prin arderea deşeurilor în incineratoare. Bioxid de carbon 1.2. dar fenomenul acesta nu are loc datorită oxidării CO la CO2 . incineratoare de gunoaie. Principalii poluanţi ai atmosferei şi sursele lor de emisie (Ramade. Emisiile în atmosferă sunt estimate la 23 milioane tone / an şi are o persistenţă maximă de 4 ani. cât şi altor procese de îndepărtare a monoxidului de carbon din atmosferă. Răspândirea unor cantităţi aşa de mari de monoxid de carbon în atmosferă ar trebui să ducă la dublarea concentraţiei gazului la fiecare 4 – 5 ani. 1992) Natura poluantului 1. Gaze 1. Compuşi organici naturali şi de sinteză 2. Particule solide 2. Radionuclizi Sursa de emisie Vulcanism. motoarele cu ardere internă (1 – 4% din volumul gazului de eşapament). bacterii.5. Compuşi organici 1. motoare cu explozie activitate Incendii de pădure. explozii nucleare Vulcanism. incineratoare de gunoaie. motoare cu ardere internă Plante.1.

insomnii. de gradul de industrializare. La alte animale. expunerea îndelungată la acest gaz a relevat apariţia unor modificări morfologice de la nivelul creierului şi a inimii. în ultimii 15 ani. La om. Ţările în curs de dezvoltare produc în medie 0. de când se face monitorizarea continuă a bioxidului de carbon la nivel planetar şi până la sfârşitul secolului trecut s-a înregistrat o creştere a concentraţiei de CO2 de 9%. după o expunere de 35 ore la 2000 ppm. anorexii. respiraţia vieţuitoarelor şi descompunerea materiilor organice. principalele surse de emisie fiind diferitele procese de combustie.A.U.03%. din care mare parte se consumă în asimilaţia clorofiliană. Japonia (2. 21 miliarde tone CO2 /an. poluării industriale accelerate şi reducerii suprafeţelor împădurite s-a produs un dezechilibru. Din anul 1958. La plante. expunerea la concentraţii de CO de 100 ppm timp de trei săptămâni nu a dus la modificări semnificative.26 tone/an/locuitor). La nivel planetar.blochează funcţia de transport a hemoglobinei. dar datorită creşterii explozive a populaţiei umane. concentraţia bioxidului de carbon din atmosferă a crescut continuu în ultimii 130 de ani.) În concentraţii moderate. s-a produs o inhibare a acestei funcţii. 33 . s-a înregistrat o scădere semnificativă a cantităţii de bioxid de carbon emisă. totuşi se bănuieşte că în concentraţii mai mari decât cele atmosferice ar produce modificări ale electroencefalogramei şi electrocardiogramei.39 tone/an/locuitor). bioxidul de carbon pare să nu aibă efecte toxice asupra organismelor animale. China şi Germania. Procesele de combustie din centralele electrice pe cărbune şi petrol şi întreprinderile siderurgice sunt cele mai importante surse generatoare de bioxid de carbon. 5 milioane tone de CO2. La nivel global. de natura combustibililor fosili utilizaţi ca sursă energetică. Din arderile combustibililor fosili în scopuri energetice se eliberează anual în atmosferă cca. intoxicaţiile cu CO produc cefalee. Bioxidul de carbon se găseşte liber în atmosferă în proporţie de 0. Din respiraţia vieţuitoarelor şi din descompunerea substanţelor organice se produc cca. oboseală. Cantitatea de bioxid de carbon emisă în atmosferă variază de la ţară la ţară în funcţie de numărul populaţiei. dar la bacteriile fixatoare de azot. În mediul natural nealterat se menţine un echilibru relativ constant între cantităţile de CO2 produse şi consumate de organisme. de la 260 ppm în 1860 la 346 ppm în 1990. manifestat prin creşterea continuă a concentraţiei de CO2 din atmosferă.2. urmate de Rusia. creşterea concentraţiei de CO2 produce aşa numitul “efect de seră”.24 tone CO2/locuitor/an: În ţările din fostul bloc sovietic. Cei mai activi producători de bioxid de carbon sunt S. tulburări de memorie şi personalitate. (5. datorită recesiunii economice (figura 3.

pătrunde în sânge şi produce tulburări ale metabolismului glucidelor. Industria metalurgică. Contaminarea atmosferei cu hidrocarburi alifatice şi aromatice.M.2. Bioxidul de sulf prezent în concentraţii mici în aer duce la apariţia de pete brune pe frunzele plantelor. Derivaţii sulfuroşi prezenţi ca poluanţi ai atmosferei sunt oxizii de sulf şi hidrogenul sulfurat. în cantităţi de cca. combustiile casnice şi industriale.4 – piren. S-a estimat că numai într-un singur an (1984). cholantren. fluoroantren. 38% din industrie şi 12% din alte surse. În concentraţii mari (5 – 10 ppm) duce la iritaţii ale sistemului respirator şi la apariţia de spasme bronşice. în special din erupţii vulcanice. provine aproximativ două treimi din cantitatea de sulf ce pătrunde în atmosferă. 30 g de CO şi 4 g de NO. substanţe prezente şi în gudroanele şi funinginea emanată de motoarele Diesel. au fost aruncate în atmosferă cca. benzantracen. Din arderea incompletă a carburanţilor se produc şi compuşi cu acţiune cancerigenă precum benzo – 3. în concentraţii mici. Din procese naturale. 34 . datorită proprietăţilor lui reducătoare şi acidităţii. din care aproape 50% se datorează motoarelor cu ardere internă. 1 miliard tone/an. din activităţi umane ca urmare a proceselor de combustie a materialelor ce conţin sulf. S-a calculat că pentru fiecare kilometru parcurs. Oxizii de sulf ajung în atmosferă. La animale. evaporarea din rezervoarele autovehiculelor.Roodman. iar la concentraţii mari produce necroze ale ţesuturilor. un autoturism emană 2 g de hidrocarburi. rafinăriile de petrol. 1995) Hidrocarburile terpenice din atmosferă au ca sursă de emisie vegetaţia terestră. în proporţie de circa o treime din cantitatea totală. 20 milioane tone de hidrocarburi. Emisiile de bioxid de carbon pe regiuni economice (după D. în SUA. în concentraţie de până la 4 mg/cm3 de aer.Figura 3. este produsă de motoarele cu explozie. fabricile de acid sulfuric şi cocseriile sunt cele mai importante surse industriale de oxid de sulf.

La animale. deces. bioxidul de azot fiind de patru ori mai toxic decât monoxidul. castraveţii şi tutunul. O altă sursă de poluare a atmosferei cu derivaţi halogenaţi o constituie clorurfluorcarbonii (CFC) sau freonii. La concentraţii mari NO produce paralizia sistemului nervos central iar NO2 la peste 100 ppm duce la moartea animalelor. CFC-urile au fost produse pentru prima dată în 1900. Hidrogenul sulfurat mai este prezent în gazele naturale şi în gazele emanate în timpul erupţiilor vulcanice. oxizii de azot au acţiuni diferite în funcţie de doză. Fluorurile sunt emanate în atmosferă din tehnologia de obţinere a aluminiului prin electroliză. de unde se evaporă în atmosferă. fibre de vâscoză). paralizii. care se acumulează în apa bălţilor neaerate sau poluate. solvenţii cloruraţi şi clorurfluorcarbonaţii. etc. dar în cea mai mare parte din surse artificiale cum ar fi arderea combustibililor fosili (în special a gazului metan). marmura. proces în care se foloseşte drept catalizator fluorura dublă de aluminiu şi sodiu. oxizii de azot acţionează diferit în funcţie de natura lor. La expunerea în concentraţii de 4 – 8 ppm apar necroze ale aparatului foliar iar la 25 ppm după circa o oră se produce căderea frunzelor. din cracarea catalitică a petrolului. agenţi de spumare pentru spume industriale şi poliuretani. La animale. La concentraţii de peste 1 milion μg / m3 de aer provoacă moartea organismelor animale prin blocarea transferului oxigenului la ţesuturi şi paralizia centrului respirator. în concentraţii mici (sub 50 μg / m3) produce conjunctivite. Din descompunerea bacteriană a proteinelor vegetale şi animale rezultă cantităţi însemnate de H2S. Hidrogenul sulfurat prezent în atmosferă poate proveni din fabricile de celuloză şi hârtie bazate pe procedeul sulfat. La plante. folosiţi ca lichid de răcire pentru frigidere. dar producţia lor industrială a început 30 de ani mai târziu. precum acţiunea bacteriilor nitrificatoare. Dintre derivaţii halogenaţi cei mai importanţi poluanţi ai atmosferei sunt fluorurile. piatra. 3 kg de H2S pentru fiecare tonă de cărbune cocsificat). Oxizii de azot sunt compuşi care pot rezulta din procese biologice naturale. diverse surse industriale (fabricarea acidului azotic. clorura de etilen. pierderea echilibrului. ţesăturile şi obiectele din piele. funcţionarea motoarelor cu ardere internă. pesticide. fabricarea îngrăşămintelor chimice azotoase). Dintre solvenţii cloruraţi pot apare în atmosferă dicloretanul. deteriorează faţadele clădirilor. efectul toxic al NO2 a apărut numai în împrejurări profesionale şi s-a manifestat prin edem pulmonar. care corodează suprafeţele metalice. de la cocsificarea cărbunilor (cca. emfizem pulmonar.000 μg / m3 de aer şi se manifestă prin ofilirea plantelor. din arderea deşeurilor de antracit şi din diferite ramuri ale industriei chimice (coloranţi. La plante.Prin oxidarea SO2 la SO3 şi combinarea acestuia cu vaporii de apă se formează acidul sulfuric. gaze propulsoare pentru diferite parfumuri. Aceste gaze nu sunt toxice pentru 35 . bronhopneumonii. apar efecte vizibile de la concentraţii de peste 60. cele mai sensibile fiind tomatele. La om.

Ozonul este un component natural al atmosferei. cu efecte negative asupra organismelor vegetale şi animale. sunt stabile chimic. Producţia mondială de clorurfluorcarboni a crescut continuu. UV > FClX-1 + ClCl. sunt responsabili de desfacerea moleculelor de ozon. aflat în concentraţii cuprinse între 15 ppb deasupra zonelor de deşert şi 200-3000 ppb deasupra regiunilor muntoase. Odată cu aerul rece din stratosferă este antrenat şi ozonul. în perioada primăverii australe. industrie şi agricultură şi a freonilor (CFC) la altitudini de 25-50 km.200 milioane de tone în 1986. eliberând atomii de clor.oameni. datorită lipsei luminii solare care contribuie la formarea moleculelor de ozon. În atmosfera marilor oraşe poluate cu smog fotochimic s-a pus în evidenţă creşterea concentraţiei de ozon în troposferă până la 1 ppm. Aceştia. urmată de reducerea ozonului la oxigen molecular prin diferite reacţii.+ O3 àClO + O2 ClO + O-2 à O2 +Cl36 . Concentraţia lui creşte odată cu altitudinea. la 18 km în regiunea polilor şi 30 km în regiunea ecuatorială. Prin arderea incompletă a materialelor plastice rezultă şi agenţi plastifianţi. În ultimii 50 de ani se constată o scădere cu cca. antrenând aerul mai cald şi îl coboară pe cel mai rece. În timpul iernii australe se formează un curent turbionar (vortex) care urcă până în stratosferă. Aşa numita gaură de ozon de deasupra Antarcticii este mai pronunţată decât cea de deasupra Oceanului Arctic. Arderea materialelor plastice în incineratoarele de gunoaie reprezintă o altă sursă de poluare a atmosferei cu derivaţi halogenaţi. substanţe cu proprietăţi fizicochimice şi toxicologice asemănătoare insecticidelor. Clorurfluorcarbonii eliminaţi în atmosferă nu se distrug la nivelul troposferei. ajung în stratosferă. 1986). uşor solubile şi au un preţ de producţie scăzut. Cauzele reducerii stratului de ozon din atmosferă par a fi ridicarea oxizilor de azot proveniţi din combustie. Regenerarea ozonului în timpul iernii australe nu mai are loc. astfel încât CFC-urile produse în 1986 au fost decelate în stratosferă abia în 2001. fiind foarte agresivi chimic. iar în zona Antarcticii. ajungând la un maxim de 1. Policlorura de vinil degajă prin ardere cantităţi importante de acid clorhidric. atingând maximum în stratosferă. fiind substanţe foarte stabile şi inerte chimic. chiar o reducere cu 50% (Stolarski. NO + O2 à NO2 + O2 CFClX rad. 1988). după care a început să scadă nesemnificativ. nu sunt inflamabile. unde radiaţiile ultraviolete cu lungimi de undă mai scurtă le descompun. datorită diferenţei mari de de temperatură dintre ocean şi calota de gheaţă antarctică. 30% a concentraţiei de ozon din stratosferă (Rudler. care ajunge în troposferă şi se distruge prin combinarea cu oxizii de azot şi freonii prezenţi aici. Perioada de timp necesară ajungerii freonilor în stratosferă este în medie de 15 ani.

urile sunt compuşi chimici asemămători CFC-urilor. cât şi intensificarea efectului de seră. Halonii sunt compuşi halogenaţi. principalele surse de emisie a poluanţilor atmosferici gazoşi sunt centralele termoelectrice.Atomii de clor liberi rămân în stratosferă şi se ataşează altor molecule de ozon. care sunt de 10100 de ori mai agresive decât clorul în ceea ce priveşte descompunerea moleculelor de ozon. Durata de viaţă a compuşilor care distrug stratul de ozon (după Europe's Environement. este de ordinul zecilor de ani (tabelul 3. Subţierea stratului de ozon apare în momentul în care concentraţia atomilor de clor din stratosferă depăşeşte 1. transporturile şi într-o mică măsură agricultura şi complexele zootehnice (tabelul 3 3).000 molecule de O3. creşterea procentului de cataracte şi orbiri. arderea reziduurilor. care prin descompunerea lor în stratosferă eliberează molecule de brom.2.5-2 ppb. continuând procesul de distrugere a acestora pe o perioadă de peste 100 de ani. 100. deoarece perioada de distrugere în atmosferă a compuşilor care distrug stratul de ozon. scăderea eficienţei sistemului imunitar. cu acţiune dezastruasă asupra tuturor formelor de viaţă de pe planetă. apariţia cancerelor de piele. Distrugerea stratului de ozon mai este produsă şi de clorofluorocarbonii halogenaţi (HCFC) şi de haloni. HCFC. care produc atât distrugerea ozonului din stratosferă. Chiar dacă emisiile de CFC-uri şi de haloni ar înceta imediat pe tot globul. Tabelul 3. aşa numitele ODS-uri (ozon depleting substances). 37 . arderea combustibililor fosili în instalaţii industriale. aceasta se manifestă prin arsuri grave în zonele expuse la soare. La om.face să dispară din atmosferă cca. 1995) Substanţa CFC-11 CFC-12 CFC-113 CFC-114 CFC-115 HCFC-22 HCFC-123 HCFC-124 HCFC-141b HCFC-142b HCFC-225ca Durata de viaţă în atmosferă (ani) 55 116 110 220 550 240 47 129 76 215 60 Substanţa HCFC-225b CCl 4 CH3CCl3 H-1301 H-1211 H-1202 H-2402 H-1201 H-2401 H-2311 CH3Br Durata de viaţă în atmosferă (ani) 120 47 47 67 40 33 38 58 46 29 35 În România. subţierea stratului de ozon ar continua până către 2050. Fiecare ion Cl. Consecinţa majoră a subţierii statului de ozon din stratosferă este creşterea nivelului de radiaţii UVB la nivelul solului. EEA Copenhaga.2).

0 36. în special datorită diminuării producţiei industriale din ultimii 15 ani.4).0 4.1 8563 2335 1990 56. 38 .3 9. 1996) Anul Poluantul SOx NOx SOVNM CH4 N2O NH3 CO CO2 CO2 .C 1989 65.0 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 Poluantul SO2 NOx CO CO2 CH4 N2O SOVNM NH3 Sursa de poluare Centralele termoelectrice Centralele electrice de termoficare Centrale termoelectrice Transportul rutier Arderea reziduurilor Combustia în instalaţii industriale Centrale termoelectrice Combustia în instalaţii industriale Complexele zootehnice Extracţia şi distribuţia gazelor naturale Agricultura Procesele naturale Transporturile. crt.0 11.0 29.Tabelul 3.6 12.4 Emisiile specifice de poluanţi în atmosferă în perioada 1989 – 1994 în România (kg /locuitor /an) (după Ministerul Mediului.0 66.3 84.9 11.0 106.4 3.5 116.9 5300 1445 1994 40.8 5.7 143.3 Principalele surse de emisie a poluanţilor atmosferici în România şi ponderea lor (Ministerul Mediului.2 4.3 14.0 76. 1996) Nr.0 4.3 27. în perioada 1989 – 1994 (tabelul 3.6 10.1 25.0 13.0 3.6 104.5 33.5 23.0 108.5 7374 2011 1991 44.0 27. se constată o scădere continuă a cantităţii de gaze poluante.0 15.0 67.3 66.9 137.1 101.6 20.2 6095 1662 1992 41.0 5430 1481 1993 40. procesele naturale Folosirea solvenţilor Agricultura Ponderea 70% 60 – 65% 75 – 80% 75 – 80% 75 – 80% 75 – 75% 95 – 99% 96 – 98% SOVNM = substanţe organice volatile nemetanice Tabelul 3.0 5400 1472 Media în Uniunea Europeană 36 37 38 61 3 12 137 8822 2300 Din analiza cantităţilor de poluanţi emişi în atmosferă în România.0 28.

se localizează în troposfera joasă (sub 3000 m) şi cad rapid în vecinătatea sursei de emisie si predomină în atmosfera zonelor puternic industrializate. pulberi semifine (slab sedimentabile) şi pulberi inframicroscopice (nesedimentabile). 39 . după mărimea lor. etc. Aerosolii sunt particule lichide aflate în suspensie în aer şi pot proveni din funcţionarea motoarelor când.1 – 2. odată cu gazele. Ceata albastră observată deasupra Asiei de Sud – Est. Incendiile de păduri din regiunile intertropicale constituie o sursă importantă naturală de pulberi şi aerosoli. Se remarcă emisiile scăzute de CO2 (5400 kg / locuitor / an faţă de 8822 kg în Uniunea Europeană). iar pe sol formează sulfatul de amoniu. Pulberile dispersate în aer. furtunile marine.2.La nivelul anului 1994. Pulberile inframicroscopice au un diametru mediu de 300 A0. Pulberile pot avea origine naturală. Pulberile şi aerosolii pot avea origine naturală sau artificială. cantitatea de poluanţi exprimată în kg şi raportată la un locuitor. Aerosolii pot proveni şi din eliminarea gazelor higroscopice în mediul umed. Pulberile cu diametru mare măsoară în medie 20 μ. cum este cazul combinării SO3 cu vaporii de apă şi formarea de picături de H2SO4.3. Sursele artificiale de pulberi sunt reprezentate de diferite activităţi antropice. provenind din diferite activităţi industriale sau energetice (arderea incompletă a combustibililor fosili). uleiuri şi gudroane. pot fi pulberi cu diametru mare (sedimentabile).5 μ şi sunt aduse pe sol de precipitaţii sau prin sedimentare liberă. Pulberile semifine au diametre cuprinse între 0. se apropie mult de media din Uniunea Europeană la aproape toate gazele. care în atmosferă se transformă în acid sulfuric. etc. provenind din eroziune eoliană şi vulcanism sau origine antropică. bioxid de carbon transformat în carbon (1472 kg faţă de 2300 kg în Uniunea Europeană) şi oxizi de azot (14 kg / locuitor / an în România faţă de 37 kg în Uniunea Europeană). din industria siderurgică (staţii de tratare şi îmbogăţire a minereurilor. eroziunea eoliană. Cantităţi însemnate de pulberi rezultă din industria materialelor de construcţii (3% din producţia de ciment se pierde în atmosferă). sunt prezente în toate păturile atmosferei dar concentraţia lor scade în apropierea tropopauzei. se elimină şi picături de hidrocarburi. oţelării). Fumul de origine industrială şi gazele de eşapament sunt astfel de surse. Particule solide Emisia de pulberi sau particule solide în atmosferă reprezintă un alt element important al poluării acesteia. Sursele naturale de pulberi şi aerosoli sunt furtunile de nisip. În timpul erupţiilor vulcanice în atmosferă sunt aruncate cantităţi uriaşe de pulberi de toate mărimile şi gaze sulfuroase. Braziliei şi Africii se pare că se datorează acestei cauze. 3. cocserii.

tulburări mintale. automobilul şi incineratoarele de gunoaie. 2 – 4 săptămâni în tropopauză. plumbul contaminează ulterior apa. etc. care pătrunde în plămânul omului. Gradul de sensibilitate este mai mare la anumite grupe sistematice precum lichenii şi coniferele. La concentraţii ale plumbului în sânge mai mari de 80 mg Pb / 100 ml se produc perturbări ale hematopoezei. Intoxicarea cu plumb poartă denumirea de saturnism şi la om se manifestă prin colici. etc. în mediul rural se ridică la 0. produsele alimentare. Principalele surse de emisie a plumbului în atmosferă sunt întreprinderile care extrag. Efectele poluării atmosferice asupra organismelor vegetale Poluarea atmosferică are efecte negative atât asupra criptogramelor cât şi asupra fanerogamelor. 6 luni în stratosferă. Aceasta este estimată la 6 – 14 zile în partea de jos a troposferei. Concentraţia plumbului în atmosferă este cu atât mai mare cu cât zona este mai industrializată şi are o circulaţie mai mare a autovehiculelor. Bioxidul de sulf este un poluant major al atmosferei cu un grad mare de toxicitate pentru toate organismele vegetale.1 μg / m3 iar în aerul din marile oraşe poate depăşi 1 μg / m 3 de aer. La mono şi dicotiledonate. metalul este reţinut în proporţie de 40 – 50%. Dintre metalele grele. Din alimente şi apă este absorbit la nivelul tubului digestiv în proporţie de 3 – 10%. avorturi. pareze. 3 – 5 ani la limita mezosferei şi 5 – 10 ani în termosferă şi exosferă. Se consideră că în Europa fiecare automobil aruncă în atmosferă sub formă de pulberi şi aerosoli cca. legat de intensitatea metabolismului. Din aerul contaminat cu plumb. solul. creşterea mortalităţii infantile. 3. apă şi alimente este mai mare la copii decât la adulţi. specii care pot fi utilizate ca indicatori biologici ai poluării atmosferice. este alterată sinteza hemoglobinei şi se reduce timpul de viaţă al hematiilor.001 μg / m3 de aer. Durata medie de rămânere în atmosferă a particulelor variază în funcţie de regimul de precipitaţii şi de altitudinea la care au ajuns acestea. 1980). SO 2 din 40 . În zonele puţin poluate concentraţia plumbului poate ajunge la 0. 1 kg de plumb pe an. Gradul de reţinere a plumbului din aer. prelucrează şi utilizează plumbul şi compuşii săi.Numeroase studii arată o tendinţă globală de creştere a cantităţii de pulberi şi aerosoli în atmosferă. Prin folosirea tetraetilului de plumb ca antidetonant şi pentru ridicarea cifrei octanice a benzinei s-a mărit considerabil poluarea atmosferei cu plumb. ceea ce a determinat creşterea turbidităţii atmosferice. cel mai important element care poluează atmosfera este plumbul. Eliminat în aer.3. organismele acvatice şi terestre. Aproape o treime din producţia mondială de plumb este utilizată la fabricarea bateriilor electrice. anemie. Cantitatea totală de pulberi emise de om în atmosferă depăşeşte 200 milioane de tone pe an (Goldberg.

cei mai rezistenţi fiind arborii cu frunze căzătoare. ulterior proteine. Majoritatea rezistă până la concentraţii de 0. intrând în competiţie cu CO2 în faza luminoasă a fotosintezei. Ele apar când oxizii de sulf şi cei de azot se combină cu vaporii de apă din atmosferă. care nu rezistă în apropierea uzinelor producătoare de aluminiu. se estima că aproape jumătate din suprafaţa forestieră a Pădurii Negre din Germania era afectată de ploi 41 . căderea lor şi în cele din urmă prin uscarea arborilor. Fluorul este toxic pentru plante chiar la concentraţii reduse. metionină). în funcţie de doză. La concentraţii de sub 1 ppb produce necroze şi alte tulburări fiziologice. la concentraţii ale fluorurilor de 60 – 100 ppb apar necroze foliare urmate de căderea frunzelor şi moartea arborilor. De exemplu. Cei mai sensibili la fluoruri sunt arborii fructiferi. În ordinea sensibilităţii organismelor vegetale la gazele sulfuroase se poate stabili o ierarhizare: cele mai sensibile sunt ciupercile şi lichenii. La brad şi pin. Efectul fitotoxic al gazelor sulfuroase este proporţional cu timpul de expunere şi doza poluantului. El pătrunde în plantă prin stomate şi produce necroze ale parenchimului foliar. dar nici una la o concentraţie de SO2 de 1 ppm în aer. dar este greu de stabilit nivelul de toleranţă al plantelor la SO2 deoarece efectele par să fie de tip cumulativ. cauzează leziuni foliare de culoare argintie metalică. respectiv sulfuric. în special caişii. În Europa de Est. Ozonul şi bioxidul de sulf au efect sinergic şi de potenţare a acţiunii fitotoxice. Compuşii azotului.aer produce pete foliare de culoare roşie sau leziuni necrotice pe frunze. la conifere. Ozonul este fitotoxic în concentraţii foarte reduse. Dozele la care apar efectele fiziologice sunt diferite de la o specie la alta. efectele contaminării se manifestă prin îngălbenirea frunzelor. în special NO2. iar o altă parte este eliminat prin rădăcini în sol sub formă de sulfaţi.1 ppm. La 20 ppb produce leziuni foliare necrotice şi moartea lentă a plantelor ierboase şi lemnoase. Bioxidul de sulf perturbă puternic fiziologia plantelor. concentraţii de 100 ppb din fiecare produs luat separat au efecte toxice mai uşoare decât dacă gazele sunt în amestec. Astfel. urmează coniferele şi plantele ierboase. aminoacizi esenţiali (cistină. rezultând acid azotic. Ploile acide reprezintă un tip aparte de poluare atmosferică.ul (PAN) care se formează prin reacţii fotochimice între diverşi constituenţi ai atmosferei poluate în condiţii de insolaţie puternică. O parte a sulfului încorporat în fotosinteză este fixat în biomasă sub formă de glicozide. iar la 6 ppm apar leziuni foliare.5 ppm inhibă creşterea. chiar la concentraţii de numai 10 ppb iar la solanacee acest compus inhibă fotosinteza. concentraţii de 0. au acţiune fitotoxică chiar în concentraţii reduse. afectând şi nervurile. La conifere. Europa Occidentală şi Scandinavia ploile acide au afectat peste 7 milioane hectare de pădure. Ploile acide constituie cauza principală a degenerării pădurilor. Coniferele sunt foarte sensibile la poluarea cu SO2. Peroxi–acil–nitrat. Efectul fitotoxic al fluorurilor este de tip cumulativ. la tomate. care pier lent. La nivelul anului 1984.

infecţii oculare. emfizem pulmonar. precum benzopirenul. provoacă silicoza sau fibrocitoza pulmonară. de asemenea. Pe lângă măsurile regionale de limitare a poluării atmosferice. se acumulează în citoplasma celulelor vegetale în cantităţi până la 2000 mg / kg de ţesut uscat. Aerul poluat conţine şi numeroşi agenţi mutageni puternici. astm bronşic. deci la uriaşe pierderi economice. Ele se transformă astfel în celule cu pulberi. 3. smogul oxidant are şi o acţiune cancerigenă semnificativă. În zonele contaminate puternic cu aerosoli se produce o modificare a formulei sanguine. aparatul cardiovascular şi sângele. chiar în concentraţii slabe. hidrocarburi policiclice. rezultat din diferite activităţi industriale. concretizată în degenerarea pădurilor şi uscarea arborilor. Praful de siliciu din carierele de piatră. Acest lucru duce la micşorarea productivităţii primare. care dau culoarea neagră a parenchimului pulmonar şi scad capacitatea respiratorie a persoanelor afectate. Studii recente. Derivaţii gazoşi pătrund în plante prin stomate iar pulberile sunt dizolvate de 42 . În parenchimul pulmonar histociteele fagocitează particulele minerale şi se transformă în fibrocite. etc. Acestea provoacă o sclerificare a alveolelor pulmonare care astfel îşi pierd elasticitatea şi se reduce capacitatea respiratorie a plămânilor. Fluorul. din zonele calde. atât în Europa cât şi în America de Nord.4. pe plan global se impune o cartare a productivităţii solurilor în scopul stopării extinderii industrializării şi urbanizării în zonele cu fertilitate ridicată. cu atmosferă rarefiată. Smogul acid. Prin agenţii cancerigeni conţinuţi. o hiperglobulie asemănătoare cu cea întâlnită la populaţiile ce trăiesc la altitudini ridicate. producând o anemie de tip hipocrom. animale Efectele poluării atmosferice asupra organismelor Smogul din zonele industrializate contribuie semnificativ la creşterea morbidităţii şi mortalităţii în mediul urban. are un efect anemiant. din zonele reci. este cauza a numeroase boli respiratorii cronice: bronşite. Monoxidul de carbon din aer. Particulele solide de carbon din atmosfera poluată cu fum se acumulează în citoplasma celulelor macrofage din plămâni. Suspensiile minerale din aer constituie cauza a numeroase boli respiratorii. conjunctivite. Sunt.acide. produce numeroase afecţiuni oculare precum iritaţii. Smogul oxidant. în urma inhalării. Poluarea atmosferică afectează. de asemenea. arată că există o corelaţie strânsă între creşterea poluării atmosferice şi încetinirea creşterii arborilor. derivaţi organici ai azotului care prin efectele lor mutagene constituie o ameninţare continuă datorită modificărilor genetice pe care le pot induce populaţiei urbane. afectate zone forestiere întinse din nordul Americii de Nord şi Canada. Poluarea atmosferică afectează toate plantele de cultură cauzând pagube enorme în agricultură. care le înglobează prin fagocitoză. în special PAN.

Ciclul carbonului în natură este reglat de două categorii de factori antagonici. Consumul de plante contaminate cu fluor de către animalele ierbivore provoacă o intoxicaţie cronică numită fluoroză. Animalele care pasc în vecinătatea centrelor de extracţie şi prelucrare a minereurilor de plumb suferă o intoxicaţie cronică manifestată prin numeroase modificări fiziologice. Studiul concentraţiei gazelor carbonice din atmosferă din ultima sută de ani a arătat că ritmul de creştere a concentraţiei de CO 2 a fost de 1. În mediul terestru există un echilibru între cantitatea de CO2 absorbită şi cea eliminată de organismele din biosferă. Dacă în 1900 concentraţia de CO2 în atmosferă era de 270 ppm. Pe de o parte respiraţia vieţuitoarelor. fluorul în cantităţi mari perturbă procesul de osificare producând deformări ale oaselor şi afecţiuni dentare (dinţi friabili şi marmoraţi). Poluarea cu fluor afectează şi entomofauna.precipitaţii şi absorbite de rădăcinile plantelor. 3. Plumbul care contaminează atmosfera ajunge prin sedimentare sau antrenat de precipitaţii în sol şi de aici se încorporează în biomasa vegetală. Cantitatea totală de CO2 de origine industrială emisă în atmosferă este egală cu întreaga cantitate de CO2 produs de toate autotrofele din biosferă sau cu CO2 produs prin respiraţia tuturor vieţuitoarelor şi a celui eliminat prin fermentaţii. Poluarea atmosferică şi ciclurile biogeochimice Cantităţile mari de CO şi CO2 emise în atmosferă prin arderea combustibililor fosili perturbă considerabil ciclul biogeochimic al carbonului în natură. Datorită afinităţii mari pentru calciu. în 1954 ajungea la 312 ppm iar actualmente la circa 354 ppm. în timp ce în mediul acvatic intervin şi 43 . iar pe de altă parte fotosinteza şi dizolvarea în apă şi sedimentele Oceanului Planetar determină scăderea concentraţiei de CO2. Cea mai mare parte a rezervelor de carbon din natură se găsesc sub formă de carbon mineral fixat în sedimentele de pe fundul Oceanului Planetar. În cazul intoxicării cronice cu fluor a vacilor se constată o scădere a cantităţii de lapte produse şi o scădere a concentraţiei de grăsimi din lapte. fermentaţia substanţelor organice şi vulcanismul duc la creşterea cantităţii de CO2. deoarece albinele sunt foarte sensibile la compuşii cu fluor. O altă parte se găseşte sub formă de CO2 dizolvat în apele profundale ale hidrosferei şi în substanţa organică dizolvată sau aflată în suspensie în apă.5 ppm/an. Apar necroze ale rinichilor şi glandelor suprarenale şi leziuni ale tubului digestiv.5.1978 şi Bolin. deoarece cei mai mulţi derivaţi ai fluorului sunt insecticide puternice. Stupăritul este grav afectat.1983). În apele de suprafaţă ale Oceanului Planetar carbonul mineral mai este prezent sub formă de carbonaţi şi bicarbonaţi( Woodwell.

Ciclul oxigenului în natură nu este perturbat direct de om prin procesul de poluare a atmosferei. cărbune şi petrol. De fapt. tehnic recuperabile la ora actuală. omul perturbă grav circuitul carbonului în atmosferă.80%.fenomene de dizolvare şi sedimentare a carbonului. Temerea că arderea accelerată a combustibililor fosili ar provoca reducerea semnificativă a concentraţiei oxigenului atmosferic a fost infirmată. estimat la 385 miliarde tone pe an. omul pune în circulaţie sub formă de CO2 cantităţi imense din carbonul stocat în biomasa pădurilor şi în substanţa organică din solul acestora. se produce mai mult oxigen decât se consumă. dar şi oxigenul produs de acestea şi elimină prin respiraţie CO2. care înlocuieşte bioxidul de carbon consumat de autotrofe. care este controlat de un sistem enzimatic de tipul anhidrazei carbonice. Prin aceasta. Din atmosferă. Stuiver (1984). nu ar determina decât o scădere nesemnificativă a concentraţiei oxigenului atmosferic de la 20. studiind inelele de creştere de la Sequoia cu ajutorul izotopului C14. Prin deforestările masive şi prin arderea combustibililor fosili. aflat sub formă de bioxid de carbon. S-a calculat că arderea în totalitate a rezervelor de gaze naturale.95% la 20. cu consecinţe catastrofale asupra zonelor litorale şi deltaice. mecanismele homeostazice care menţineau concentraţia CO2 relativ constantă în atmosferă sunt blocate. Există un schimb permanent de bioxid de carbon între atmosferă şi hidrosferă. Există un echilibru riguros între oxigenul produs de autotrofe prin fotosinteză şi oxigenul consumat de vieţuitoare prin respiraţie sau pentru descompunerea substanţelor organice. cu atât mai mult cu cât stocul de carbon organic din mediul terestru este de circa două ori mai mare decât cel din atmosferă. Fitoplanctonul utilizează CO2 în producerea de biomasă vegetală şi elimină în apă oxigen. ceea ce face ca în Oceanul Planetar circuitul carbonului să aibă un caracter autonom. estimează că între 1600-1975 omul a eliminat în atmosferă circa 150 miliarde tone echivalent carbon de origine biologică (cea mai mare parte provenind din distrugerea pădurilor) şi 78 miliarde tone echivalent carbon de origine industrială. O mică parte din substanţa organică stocată în biomasa vegetală şi animală se sedimentează în gropile oceanice iar carbonul se fosilizează. 44 . Excesul de oxigen este consumat pentru oxidarea CO la CO2 sau pentru oxidarea compuşilor de fier şi sulf în diferite procese biochimice. Zooplanctonul şi nectonul utilizează carbonul fixat de autotrofe sub formă de substanţă organică. prezente în apa mărilor. În aceste condiţii de creştere continuă a concentraţiei gazelor carbonice în atmosferă. Bacterioplanctonul şi bacteriotentosul acţionează asupra substanţelor organice din biomasa vegetală şi animală şi prin procese de fermentaţie produc şi CO2. Din totalul de CO2 emis în atmosferă prin diferite activităţi umane circa o treime rămâne în atmosferă sub diferite forme iar două treimi se fixează în substanţă organică prin fotosinteză sau se dizolvă în Oceanul Planetar. bioxidul de carbon trece prin difuzie în apă unde se dizolvă. concentraţia gazului creşte şi se intensifică efectul de seră.

este legată de ciclul ozonului.6. O parte a compuşilor de sulf ce ajung în troposferă. duc la degenerarea pădurilor şi scad productivitatea apelor interioare.6. producând modificări ale macroclimatului planetar. Din diferite activităţi antropice rezultă cantităţi însemnate de sulf şi substanţe volatile cu sulf (H2S). Atât în mediul marin cât şi în cel terestru. Efectele poluării atmosferice asupra climei Există o strânsă corelaţie între poluarea atmosferei şi factorii climatici. etc. se oxidează şi ajung pe pământ odată cu precipitaţiile sub formă de sulfat de amoniu şi acid sulfuric. Ciclul sulfului în natură este perturbat de activităţi antropice cât şi de procese naturale. iar magma vulcanică ce ajunge în apa mărilor îi sporeşte concentraţia de sulf. Efecte la nivelul macroclimatului 45 . Singura perturbare majoră a concentraţiei oxigenului atmosferic. în prezenţa vaporilor de apă. determinând modificarea intensităţii fluxului luminos. Ciclul azotului în natură este influenţat de funcţionarea motoarelor cu ardere internă (un automobil degajă în medie cca. iar pe de alta poluarea influenţează factorii meteorologici. Ploile acide scad productivitatea solurilor. În soluri reducătoare. precum şi în ape şi mâluri sărace în oxigen. cu rol fundamental în sinteza proteinelor. variaţia numărului de zile cu ceată din zonele urbane. concentraţia de oxigen din atmosferă este practic nelimitată în raport cu nevoile umane. 60 kg de oxizi de azot pe an). substanţele organice cu sulf sunt descompuse în aminoacizi esenţiali cu sulf (metionină şi cistină). Prin urmare. direcţia vântului. care revine pe pământ odată cu precipitaţiile sub forma ploilor acide. proces din care rezultă şi H2S. Acţiunea omului asupra ciclului azotului este complexă dar fără ca acesta să fie factorul perturbator principal. Poluarea atmosferică acţionează asupra climei atât la nivel global. Erupţiile vulcanice aruncă în atmosferă cantităţi mari de gaze sulfuroase. Din acesta.Şi în mediul acvatic cantităţile de oxigen sunt suficiente hidrobionţilor. iar o altă parte este fixat sub formă de sulfură de fier. producând schimbări ale mezoclimatului. are loc o descompunere anaerobă a substanţelor organice sub acţiunea unor ciuperci şi bacterii. ar trebui cel puţin 50 de ani să fie consumat tot oxigenul din apele marine. cât şi la nivel local. care ajung în atmosferă. Pe de o parte relieful. insolaţia şi regimul precipitaţiilor determină intensitatea poluării. formează H2SO4. datorate omului. o parte se degajă în atmosferă. Dacă omul ar arunca în Oceanul Planetar întreaga biomasă produsă anual de toate organismele autotrofe din biosferă. 3. 3.1. precum şi de arderea combustibililor fosili din care rezultă milioane de tone de oxizi de azot pe an.

În acelaşi timp. dar în acelaşi timp reflectă către sol radiaţiile emise de suprafaţa uscatului şi a Oceanului Planetar. Intensitatea fluxului solar la nivelul solului este condiţionată în mare măsură de nebulozitatea atmosferică. În acest fel. ducând la scăderea temperaturii la nivelul solului. În acest mod se explică faptul că după erupţia marilor vulcani. După teoria lui Plass (1960). producând efectul de seră. Cea mai mare parte a gazelor atmosferice sunt “transparente” la radiaţii adică au un coeficient de absorbţie nul. În istoria climatică a Terrei se constată o succesiune de perioade reci. numite glaciare şi calde. Intensitatea fluxului solar la nivelul solului este influenţată şi de turbiditatea atmosferei determinată de cantitatea şi calitatea particulelor în suspensie aflate în aer. ce apar la anumite intervale de timp. 46 . vaporii de apă şi într-o mică măsură CH4. care a intrat într-o nouă glaciaţie. In concluzie. În paleozoic. despăduririle masive. pulberile. parametru ce este influenţat şi de natura poluanţilor şi de concentraţia lor în atmosferă. concomitent cu scăderea temperaturii la nivelul solului. această reducere a concentraţiei s-a datorat şi consumului de cantităţi mari de CO2 de către vegetaţia luxuriantă care acoperea planeta în acea perioadă. care îşi măreşte volumul în perioadele interglaciare prin topirea calotei glaciare. ducând la încălzirea păturilor joase ale atmosferei.000 de ani au existat 10 astfel de cicluri termice. are loc o ridicare a temperaturii în stratosferă. în special radiaţiile infraroşii. Norii opresc o parte a energiei solare incidente şi o reflectă spre exterior. Omul modifică intensitatea radiaţiei solare şi prin alte activităţi de la nivelul solului.Cantitatea de energie primită de Pământ pe unitatea de suprafaţă depinde de intensitatea fluxului solar. Particulele solide şi aerosolii absorb energia solară incidentă. Toate acestea determină modificări ale climatului planetei. Spre deosebire de acestea CO2. crearea de imense lacuri de baraj sau prin introducerea în atmosferă a unor compuşi rezultaţi din tehnologiile industriale precum CO2. freonii. oxizii de azot şi sulf. succesiunea ciclică a perioadelor glaciare şi interglaciare s-ar datora alternanţei creşterii şi descreşterii concentraţiei de CO2 din atmosferă. poluarea atmosferei influenţează temperatura medie la nivelul solului. interglaciare. care se încălzesc în timpul zilei şi astfel are loc o ridicare a temperaturii în păturile joase ale troposferei. punerea în cultură a unor soluri fragile favorizând eroziunea eoliană. Scăderea concentraţiei CO2 rezultă din dizolvarea gazului carbonic în apa Oceanului Planetar. O3 şi oxizii de azot absorb o parte importantă a spectrului solar. se poate spune că modificările fizice şi chimice ale atmosferei datorate poluării duc la modificarea coeficienţilor de reflexie şi absorbţie a atmosferei. aceste gaze absorb şi radiaţiile infraroşii remise de uscat. care au aruncat în atmosferă milioane de tone de cenuşă. Creşterea concentraţiei de CO2 are loc odată cu diminuarea volumului Oceanului Planetar. prin aceasta la micşorarea intensităţii fluxului solar şi deci la schimbări climatice la nivel global. În ultimii 620. mări şi oceane. precum urbanizarea excesivă.

faţă de numai 150C acum. 41.000.000. Alte studii pe carote de gheaţă din Antarctica vin să reconfirme teoria lui Milankovitch: minima concentraţiei de CO2 şi minima termică fluctuează la intervale de 100. fluctuaţia insolaţiei la latitudini înalte şi climatul planetei. pe baza studiului “aerului fosilizat” în gheţari. Echipe de cercetători francezi. scăderea concentraţiei CO2 duce la răcirea climei. Studii efectuate de ruşi la Staţia Vostock din Antarctica (1987) au reconfirmat legătura dintre concentraţia CO2 şi climat. adică în funcţie de variaţia insolaţiei la latitudini înalte. Pământul intră într-o nouă perioadă glaciară.000 de ani. Paralel cu aceasta concentraţia CO2 a scăzut de la 3900 ppm. Această teorie confirmă teoria astronomică a glaciaţiei a lui Milankovitch care arăta că apariţia perioadelor glaciare este legată de variaţia poziţiei Pământului pe orbită. cu modificarea oblicităţii şi excentricităţii orbitei terestre.000 de ani. În ultimii 500.Aşadar.000 de ani. iar cea mai scăzută (178 ppm) acum 42.000 de ani modificările climatice au apărut la intervale de 23.000 şi 20.000 de ani. la începutul secolului trecut. Aceste intervale corespund cu perioadele de precesiune a polilor. ceea ce duce la diminuarea fluxului solar la latitudini înalte. Un alt factor susceptibil de a provoca modificări climatice globale ţine de variaţia activităţii solare. Studii de termometrie izotopică au arătat că temperatura medie a scăzut considerabil începând de la sfârşitul mezozoicului şi până în holocen. Intensitatea fluxului solar depinde de abundenţa petelor solare. acum 136. Hays (1976) lansează o nouă teorie după care modificările climatice ale Terrei se datorează variaţiei ciclurilor astronomice. Pare că există un mecanism de feed-back între concentraţia CO2 din atmosferă. au arătat că în perioada glaciară Wűrm concentraţia de CO2 din atmosferă era aproape la jumătate (180-200 ppm) faţă de cea actuală (345 ppm). la 270 ppm. Cele mai mari concentraţii de CO2 (295 ppm) s-au înregistrat la apogeul perioadei interglaciare Riss-Wűrm. Ciclurile astronomice duc la modificarea intensităţii radiaţiilor solare primite de Pământ. Perioadele de intensă activitate solară coincid cu ridicarea temperaturii iar lipsa petelor solare cu răcirea climatului. 40. Analiza bulelor de aer prinse în interiorul gheţarilor din Groenlanda şi Antarctica a permis înţelegerea legăturii dintre concentraţia CO2 din aer. Atunci când intensitatea fluxului solar la latitudini mari (poli) este mai mică decât 10% din valoarea sa medie. iar creşterea concentraţiei la încălzirea ei. în timpul ultimei glaciaţii. Nici una dintre teorii nu poate explica singură modificările climatice ale planetei.000 şi respectiv 100. la începutul erei secundare. 47 . În cretacic (100 milioane de ani) temperatura medie a planetei era de 230C. factorii astronomici şi modificările climatice. Pe baza determinărilor cu C14 din inelele de creştere ale arborilor seculari s-a demonstrat legătura strânsă dintre temperatura medie terestră şi activitatea solară.

O consecinţă a creşterii concentraţiei de CO2 din atmosferă ca urmare a unor cauze naturale şi antropice este intensificarea efectului de seră. în urma creşterii concentraţiei CO2 atmosferic (figura 3. O primă consecinţă a creşterii temperaturii medii globale ar fi modificarea regimului pluviometric al planetei. 30C şi maximum 80C la poli. Efectul de seră este un proces de creştere a temperaturii medii a planetei ca urmare a stopării procesului de iradiere a energiei termice spre Univers şi acumulării căldurii în straturile inferioare ale atmosferei. datorate unor cauze antropice (poluare) sau naturale (vulcanism). Schema efectului de seră (după Negulescu. s-ar înregistra o scădere cu peste 20% a producţiei de 48 . fenomene ce duc la diminuarea intensităţii fluxului luminos care ajunge pe Pământ. S-ar înregistra o aridizare a climatului în America de Nord şi Europa. în anul 2010 temperatura medie globală va creşte în medie cu circa 3 0C. Dublarea concentraţiei de CO2 din atmosferă ar determina o creştere a temperaturii medii a planetei cu cca. 1995). Dacă nu apar schimbări majore în vulcanism şi activitatea solară.2). Figura 3. neuniform. În ultimii 150 de ani a avut loc o încălzire a climei globului dovedită de topirea gheţarilor din Alpi şi Anzi. de retragerea calotelor glaciare şi de extinderea arealului spre nord a unor specii de insecte şi păsări de origine mediteraneeană. Această ridicare a temperaturii este contrabalansată de creşterea cantităţii de pulberi şi aerosoli din aer.1). unde verile vor deveni foarte calde şi secetoase. Datorită acestui fapt. creşterile fiind mai mici la ecuator şi mai mari la poli (figura 3.1.

sudul Franţei. taifunuri. ceea ce ar duce la micşorarea suprafeţelor litorale şi la dispariţia deltelor. Creşterea de nivel a oceanului ar fi cuprinsă între 0. Brown. care vor produce inundaţii catastrofale şi secete prelungite vara. iar celelalte zone colinare. vor fi consemnate fenomene meteorologice anormale. Podişul Moldovei şi Dobrogea vor fi zone semideşertice. vor avea un climat submediteranean.2. În Antarctica. Concomitent. iar apele Dunării ar inunda în întregime zonele de luncă. în condiţiile încălzirii globale şi a cresterii nivelului Oceanului Planetar. Figura 3. producând înfometarea populaţiilor din acele zone.cereale. Scade stratul de gheaţă în Arctica. Corsica. Delta Dunării ar deveni golf. calotele de gheaţă s-au retras în ultima jumătate de secol cu peste 7. care s-ar putea întinde până în Câmpia Siretului Inferior.000 km 2. după care ninsorile şi îngheţurile se vor rări până la dispariţie şi vor apărea fenomene meteorologice specifice zonelor subtropicale (uragane. Productivitatea primară în regiunile tropicale ar scădea drastic datorită căldurii excesive ce devine un factor limitant. s-ar înregistra o mărire a concentraţiei de vapori din atmosferă. contribuţia acestui gaz la declanşarea 49 . În zonele temperate. Încălzirea globală a planetei este produsă în principal de creşterea concentraţiei de CO2 din atmosferă. tornade). inclusiv Podişul Transilvaniei. În România. Brahmaputra. în Alpi. (L.2-1. precum temperaturi excesive şi cantităţi mari de precipitaţii. Alaska. Variaţia temperaturii medii anuale globale a aerului în raport cu temperatura medie a planetei în ultimii 110 ani (după Booth. Groenlanda. În acelaşi timp. Mekong). 1991) Un alt efect al creşterii temperaturii planetei este modificarea nivelului Oceanului Planetar datorită topirii calotelor glaciare. Câmpia Română. Sardinia) se vor înregistra fenomene de deşertificare iar în Europa vestică şi centrală se vor produce ploi diluviale. furtuni catastrofale şi inundaţii. 2000). În Europa sudică (Spania. ce ar determina scăderea intensităţii fluxului luminos la nivelul solului şi scăderea generală a productivităţii ecosistemelor. Deltele marilor fluvii asiatice (Gange.4 m. precum şi delta Nilului ar dispărea sub ape. Anzi şi în Tibet.

crt. Tabelul 3.5).6. legat de prezenţa smogului. (tabelul 3. care împreună au o contribuţie de aproape 50% la fenomenul general de încălzire a climei globului.6. la altitudini de până la 200 – 300 de metri. crt. etc. Fenomenul de inversiune termică apare datorită modificării gradientului termic al troposferei. Apare astfel în vecinătatea solului. 1 2 3 4 5 Gazul Bioxidul de carbon Metanul Clorofluorocarbonaţii Oxidul de azot Alte gaze Ponderea (%) 49 18 14 6 13 Contribuţia diferitelor state la instalarea şi accentuarea efectului de seră la nivel planetar. temperatura scade odată cu altitudinea. 1 2 3 4 5 6 7 Ţara Statele Unite ale Americii Comunitatea Statelor Independente Ţările europene China Brazilia India Celelalte state Ponderea (%) 21 14 14 7 4 4 38 Cantităţile cele mai mari de “gaze de seră” sunt produse de SUA. un val de aer rece se interpune între suprafaţa solului şi pătura de aer cald. o pătură de inversiune în care temperatura 50 . a smogului si a inversiunilor termice. 3. Efecte la nivelul mezoclimatului Poluarea atmosferică modifică mezoclimatul zonelor urbane puternic industrializate determinând apariţia frecventă a ceţii. clorofluorocarbonaţi.5. Pe lângă gazul carbonic. materializată prin creşterea temperaturii la nivel global.2. Contribuţia unor ţări la încălzirea globală a Terrei Nr. În condiţii normale. CSI şi ţările europene.efectului de seră fiind estimată la aproape 50%. oxizi de azot. Gazele de seră care contribuie la încălzirea globală a Terrei Nr.6). este diferită în funcţie de gradul de industrializare (tabelul 3. efectul de seră este accelerat şi de creşterea concentraţiei altor gaze în atmosferă: metan. În anumite condiţii. Tabelul 3.

creşte progresiv până la o anumită altitudine. cu efect nociv asupra organismelor. care devin centri de condensare pentru vaporii de apă. Zonele de vale favorizează stagnarea maselor de aer şi apariţia inversiunilor termice. deşi în condiţiile de climat mediteraneean în care se găseşte zona. se formează un smog acid. care conţine cantităţi mari de ozon şi peroxi-acil-nitrat. în perioadele cu smog. Formarea cupolei de poluare este favorizată de creşterea temperaturii în 51 . cunoscut sub numele de smog fotochimic. gaze şi vapori de apă favorizează concentrarea maximă a poluanţilor din aer în pătura de la suprafaţa pământului. hidrocarburile din atmosferă sunt oxidate de oxigen. Smogul astfel format din amestec de pulberi. cu umiditate crescută. vaporii de apă se condensează sub formă de ceaţă. concentraţia gazelor poluante şi a pulberilor depăşeşte de peste zece ori valorile din perioadele senine. numită plafon de inversie. În zonele temperate reci. adică temperatura începe să scadă. Fenomenele de inversiune termică sunt favorizate şi de o anumită configuraţie a terenului. Los Angeles. cade la nivelul solului iar ceaţa devenind mai deasă. Fenomenul apare adesea în zona oraşelor de coastă puternic industrializate. Smogul fotochimic este o ceaţă toxică produsă prin reacţiile chimice dintre emisiile poluante şi radiaţiile solare. deasupra marilor oraşe se formează o cupolă de poluare. cu umiditate mare şi insolaţie puternică. Pulberile din aer împiedică pătrunderea razelor solare în timpul zilei şi absorb radiaţiile infraroşii. situat într-o vale înconjurată de coline. Această combinaţie produce un nor toxic de culoare gălbuie. Lumina solară descompune bioxidul de azot în monoxid de azot şi atomi de oxigen. rămân în vecinătatea solului deoarece densitatea acestor gaze este aproape egală cu cea a aerului din pătura de inversiune termică. apoi gradientul termic revine la normal. numărul de zile cu ceaţă dintr-un an depăşeşte 200. În atmosfera zonele urbane puternic industrializate. Smogul însuşi întreţine inversiunea termică. Partea de deasupra a acestei mase de aer se răceşte şi mai tare. Spre miezul zilei. radiaţiile luminoase provoacă apariţia unui smog oxidant sau fotochimic. numărul de zile senine pe an ar trebui să depăşească 250. În condiţii de inversiune termică. în atmosfera marilor oraşe. Atomii de oxigen se combină cu oxigenul molecular şi formează ozonul. concentraţia de oxizi de azot şi de hidrocarburi creşte puternic. fenomen favorizat de pulberi şi aerosoli. deoarece pătura de inversiune termică nu permite răspândirea lor în straturile superioare ale atmosferei. în oraşul Los Angeles. Tokyo. Datorită acestui fapt. precum Atena. producându-se bioxid de azot. În acelaşi timp. De exemplu. Mişcările ascensionale sunt blocat. concentraţia de ozon devine maximă iar cea de monoxid de azot minimă. din transformarea gazelor sulfuroase în picături de acid sulfuric care însoţesc ceaţa Din gazele şi pulberile de origine industrială. fumul şi gazele poluante nu se mai ridică în atmosferă. În regiunile mediteraneene. în timpul orelor de vârf. uneori de culoare galben-brună datorită prezenţei NO2.

telefoanele. Alte surse naturale precum cascadele. 3. unitatea de măsură utilizată este decibelul (dB). au efecte benefice şi nu pot fi incluse în categoria factorilor poluanţi. Figura 3. În acest fel se explică faptul că în mediul urban frecvenţa precipitaţiilor este mai mare decât în cel rural. etc. comparativ cu cele rurale învecinate. o constituie poluarea sonoră. infrasunete şi vibraţii ultrasonore. Unele surse sunt generatoare de mesaje sonore precum sirenele. Unele surse naturale.7. durată şi frecvenţa sunetelor componente. fiind generatoare de stres. generate de o sursă sau un grup de surse. scade proprietăţile bactericide ale radiaţiilor ultraviolete şi prin aceasta favorizează indirect răspândirea germenilor patogeni. 52 . Se caracterizează prin intensitate. Poluarea sonoră şi efectele sale Un tip aparte de poluare. circulaţiei mijloacelor de transport şi suprapopulării mediului urban. Cupola de poluare determină mărirea deficitului de insolaţie din mediul urban. pulberile din aceasta acţionează ca adevărate nuclee de condensare a vaporilor de apă din atmosferă. modifică vizibilitatea. astfel încât în microclimatul urban se formează adevărate “insule de căldură urbană” (figura 3. În practică.3). foşnetul vântului. activitatea industrială. soneriile. După originea lor. cutremurele. Curenţii ascendenţi ridică cupola de poluare la altitudini mai mari. sursele de poluare sonoră pot fi naturale sau artificiale. Alte surse de poluare sonoră apar ca urmare a activităţii general umane cum ar fi traficul aerian şi rutier. Schema efectului de seră deasupra unei localităţi. precum erupţiile vulcanice.zonele urbane. provoacă efecte grave asupra sănătăţii umane. claxoanele autovehiculelor şi sunt considerate ca elemente de “poluare normală” legată de existenţa omului modern. vuietul valurilor. În mediul ambiant există numeroase surse artificiale de poluare sonoră. alunecările de teren.3. care afectează tot mai mult societatea contemporană ca urmare a dezvoltării tehnicii. Zgomotele reprezintă materializarea undelor mecanice formate prin trepidaţii.

Gradul de periculozitate al zgomotelor depinde de intensitatea zgomotului. Intensitatea zgomotului acestor autovehicule este proporţională cu viteza de deplasare şi depinde de tipul de motor. Traficul aerian constituie şi el o sursă importantă de poluare sonoră. Prin afectarea sistemului nervos de către zgomote. forje. precum deteriorări de edificii istorice şi catedrale. laminarea metalelor. maşini. Efectele cele mai puternice se produc în timpul depăşirii “barierei sonice”. Avioanele supersonice ating la decolare intensităţi ale zgomotului de peste 160 dB. etc. ţesătorii. dărâmări de case din zona învecinată aeroporturilor. Zgomotele din întreprinderi sunt produse de motoare. 53 . produc insomnii. stări de teamă. utilaje şi instalaţii care au piese în mişcare. Poluarea sonoră provoacă la nivelul organismului uman efecte care variază de la uşoare oboseli auditive şi până la stări nevrotice grave şi leziuni ale aparatului auditiv. lezarea organului Corti. iar la 120 dB atinge limita durerii.Traficul rutier generează zgomote prin funcţionarea motoarelor. cele Diesel şi în doi timpi fiind considerate cele mai zgomotoase. frecvenţa sunetului şi durata zgomotului. frecarea autovehiculelor în mişcare cu masa de aer. La o intensitate de 120 dB omul poate fi activ doar 2 minute. pot apare îmbolnăviri în orice ţesut al organismului. Limita inferioară dăunătoare a zgomotelor este considerată la o intensitate de 80 dB. La intensităţi ale zgomotelor de peste 120 dB apar traumatisme ale aparatului auditiv: ruperea timpanelor. Zgomotele afectează echilibrul neurovegetativ. afectează funcţiile circulatorii. diminuează volumul caloric. frecarea roţilor de asfalt. Cele mai zgomotoase întreprinderi sunt cele din industria construcţiilor de maşini. dislocarea oaselor din urechea medie. diminuează atenţia şi siguranţa. Cele mai zgomotoase autovehicule sunt considerate camioanele. La 110 dB zgomotul are efect traumatizant. modifică ritmul cardiac şi presiunea sanguină. Se consideră că zgomotele cu frecvenţă mai ridicată sunt mai periculoase decât cele cu frecvenţă joasă. motocicletele şi automobilele de sport. Aşa numitul “bang sonic” a produs în timp numeroase pagube. care se aud de la distanţe de peste 30 km. autobuzele.

. metale. amoniac. balastiere. iazuri de decantare.poluare cu pesticide.4. eroziunea eoliană şi hidrică. bioxid de sulf.poluare prin eroziune şi alunecare. chimice şi/sau biologice anormale.poluarea cu deşeuri şi reziduuri anorganice. după gradul de poluare. care îi depreciază calităţile de suport sau mediu de viaţă.poluare cu substanţe purtate de aer: hidrocarburi. toxine. . . .poluare prin acoperirea solului cu halde de steril. etc. aceasta poate fi: poluare fizică. agricole şi forestiere.poluare prin lucrări de excavare la zi (exploatări miniere. Poluarea exogenă sau antropică are loc prin aport de substanţe nocive. Gradul de poluare a solurilor poate fi apreciat prin evaluarea cheltuielilor necesare menţinerii solului la o capacitate bioproductivă egală cu cea avută anterior poluării şi prin evaluarea reducerii calitative şi cantitative a producţiei agricole faţă de o situaţie normală. . . Tipurile de poluare a solului pot fi stabilite după foarte multe criterii: după originea agenţilor poluanţi. provenite din surse exterioare. după sursa de poluare. minerale. Poluarea endogenă are loc datorită unor factori naturali cum sunt alunecările de teren. datorită dezvoltării civilizaţiei industriale şi exploziei demografice umane această formă de poluare a luat o amploare deosebită şi se manifestă pe arii foarte extinse. acizi. . POLUAREA SOLULUI Poluarea solului este acţiunea prin care omul sau natura produc modificări fizice.poluare prin sărăturare. Astăzi. După originea agenţilor poluanţi. poluare chimică. prin exces de apă. poluarea solului poate fi endogenă şi exogenă. dar datorită capacităţii de autoregenerare a solului avea intensitate redusă. . săruri. . etc. . s-au diferenţiat următoarele tipuri de poluare a solului: . poluare biologică şi poluare radioactivă. compuşi cu plumb. solurile se împart în 54 . Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie a elaborat o clasificare a poluării solurilor.poluare prin exces sau carenţe de elemente nutritive. care era produs de factori naturali. prin acidifiere.poluare cu deşeuri şi reziduuri vegetale. depozite de gunoaie.). După sursa de poluare. După acest ultim criteriu. cloruri. După natura poluării. baze. levigările. etc. fluoruri.poluare cu dejecţii animale şi umane. Poluarea solului este un fenomen vechi. alergeni. după natura lor.poluare cu agenţi patogeni contaminanţi: agenţi infecţioşi.

1). din 16 milioane de hectare de teren agricol. Aprecierea gradului de poluare a solurilor în funcţie de reducerea producţiei agricole Categoria 0 1 2 3 4 5 Gradul de poluare Sol nepoluat Sol slab poluat Sol moderat poluat Sol puternic poluat Sol foarte puternic poluat Sol excesiv poluat Scăderea producţiei agricole < 5% 6-10% 11-25% 26-50% 51-75% > 75% Utilizarea pesticidelor minerale şi organice duce la poluarea solului şi a biomasei vegetale obţinute pe acele suprafeţe agricole.alunecări de teren 4 Eroziunea eoliană 5 Schelet excesiv de la suprafaţa solului 6 Sărăturarea solului 55 Suprafaţa (mii ha) Agricolă Arabilă 3900 900 4065 2100 700 386. Circa 7 milioane de ha de teren agricol sunt vulnerabile la eroziunea de suprafaţă şi de adâncime.1. sol puternic poluat. 1996) Nr. Tabelul 4. 12 milioane de hectare sunt supuse unuia sau mai multor factori de poluare cum sunt eroziunea. poluarea chimică. Principalii factori de reducere a capacităţii productive a solurilor agricole din România (Ministerul Apelor. Solurile pot fi contaminate şi de metalele grele şi radionuclizii. sol moderat poluat. înmlăştinirea.2.2).şase categorii de poluare: sol nepoluat. În România. care ajung în atmosferă sub formă de aerosoli de unde sunt antrenaţi pe sol de precipitaţii. Factori restrictivi crt 1 Secetă frecventă 2 Exces periodic de umiditate în sol Eroziunea solului prin apă. din care: 3 . Poluarea solului afectează în special zonele rurale şi este consecinţa extinderii unor tehnologii moderne în agricultură. Pădurilor şi Protecţiei Mediului.7 278 300 52 600 400 . faţă de capacitatea de regenerare a solului de 2-3 t/ha/an (tabelul 4. La jumătate din acestea pierderea de sol este de 20-25 t/ha/an. sărăturarea. Tabelul 4. În urma utilizării îngrăşămintelor chimice în doze mari şi repetate are loc contaminarea solurilor cu impurităţile conţinute de acestea. sol slab poluat. precum şi impurificarea apelor freatice cu azotaţi şi fosfaţi din aceşti fertilizanţi. sol foarte puternic poluat şi sol excesiv poluat (tabelul 4. acidifierea.

4 160.poluare excesivă .9 490.poluare cu petrol şi apă sărată . printr-o descompunere aerobă.9 Solul reprezintă un mediu intermediar şi obligatoriu între atmosferă şi hidrosferă pentru mulţi poluanţi de origine antropică. pe terenuri slab 56 . poate duce la formarea de elemente biogene utile plantelor cultivate.3 322. Depozitarea reziduurilor menajere poate fi realizată printr-o depozitare simplă sau prin una controlată. menţinându-se astfel o productivitate ridicată a terenurilor agricole.8 3341. astfel că solul are o poziţie cheie în circulaţia substanţelor poluante între diferite compartimente ale biosferei.8 2467. din obiectele casnice deteriorate.4 2877. Poluarea solului cu reziduuri agricole. Reziduurile menajere rezultă din prepararea hranei în gospodării şi cantine.3 1500 11.1. din care: .8 4377. constă în depunerea acestor deşeuri casnice în gropi naturale sau artificiale. Cantitatea de reziduuri menajere produse de colectivităţile umane depinde de numărul de locuitori.7 15 18 900 200 50. Depozitarea simplă. necontrolată.1 1619.4 6500 2060 2300 4053. de standardul de viaţă. din ambalajele alimentelor. Transformarea în compost a acestor deşeuri solide. cantitatea de deşeuri menajere este estimată la circa 1 kg / zi de persoană.2 82. de modul de alimentaţie. ci ajung în gropi de gunoaie unde prin fermentaţie anaerobă produc compuşi sulfuroşi şi amoniac.2 120. care contaminează solul şi apele de suprafaţă şi freatice. care nu se mai întorc pe câmp pentru a fi reciclate. ca în vechile practici agricole tradiţionale. de sezon şi de alţi factori. 4.0 250. În România.1 769.1 147.2 2355.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Compactarea solului din cauza lucrărilor agricole necorespunzătoare Compactarea primară (pedogenetică) a solului Formarea crustei Rezervă mică şi foarte mică de humus Aciditate puternică şi moderată Alcalinitate ridicată Asigurare slabă şi foarte slabă cu fosfor mobil Asigurarea slabă cu potasiu mobil Asigurarea slabă cu azot Carenţe de microelemente Distrugerea solului prin escavări Acoperirea solului cu deşeuri şi reziduuri solide Poluarea chimică a solului.poluare cu substanţe purtate de vânt Scoaterea de terenuri din circuitul agricol (1989-1994) 5322. etc. menajere şi dejecţii de animale Deşeurile solide de origine agricolă apar ca urmare a prelucrării sau consumului urban de produse vegetale şi animale.

Prin procese de şiroire a apei şi infiltraţii. şobolani. care sunt compactate şi acoperite zilnic cu un strat de pământ. determină fenomene grave de poluare a solului. etc. uşor degradabile şi conţinutului mare de elemente nutritive pentru plante. pisici şi alte animale. restul sunt incinerate şi compostate după o preselectare a materialelor refolosibile. dar neigienic şi cu grave implicaţii asupra mediului ambiant. sulfuri. iar substanţele volatile care se degajă pătrund prin stomate în ţesuturile vegetale şi schimbă calităţile organoleptice ale produselor agricole făcându-le inadecvate consumului. etc. Acest sistem de depozitare este ieftin şi comod. Toate acestea ajung pe sol şi prin intermediul apelor de şiroire. Depozitarea controlată se face în zone special amenajate. streptococi. substanţe pentru combaterea dăunătorilor. deşi mai scumpă. care depăşesc cerinţele plantelor. cloruri. hepatitele. Depozitele necontrolate degajă mirosuri puternice. În dejecţiile de animale sunt prezente şi numeroase organisme patogene pentru om şi animale precum Salmonella. dizenteria. Toate acestea constituie un risc epidemiologic ridicat pentru organismele animale. care populează aceste depozite. Se modifică proprietăţile normale ale solului precum permeabilitatea. infestând pânza freatică. Substanţele chimice din aceste reziduuri (nitraţi. Prin descompunerea materiilor organice din reziduurile menajere se creează posibilitatea proliferării şi răspândirii microorganismelor patogene. câini. care produc diverse boli precum febra tifoidă. făcând-o nepotabilă. holera. Fundul acestor depozite este impermeabilizat cu straturi de argilă compactată şi cu folii de PVC. fără a se lua măsuri speciale de protecţie a mediului. contaminează apele de suprafaţă şi pe cele freatice. apoi în apa freatică.5 metri. asigurând o protecţie sporită a mediului ambiant. Dejecţiile de animale mai conţin diverse săruri minerale utilizate în hrana animalelor (clorură de sodiu). Printr-un sistem special se asigură aerarea în scopul unei descompuneri aerobe a substanţelor organice din aceste reziduuri. mai mult sodiu şi potasiu şi mai puţin azot şi fosfor. capacitatea de reţinere a apei. solurile din apropierea acestor depozite sau de sub ele sunt puternic infestate de germeni patogeni şi paraziţi. 57 . Aceşti agenţi patogeni sunt răspândiţi de insecte.) sunt dizolvate şi antrenate de apa pluvială în sol. detergenţi. În ţările dezvoltate reziduurile menajere sunt stocate în depozite controlate în proporţie de 50-70%. Suprafertilizarea cu dejecţii animale în cantităţi mai mari de 45 t/ha/an duce la creşterea concentraţiei de săruri solubile în sol.productive. Depozitarea controlată a deşeurilor menajere. Descărcarea gunoaielor se face în straturi de 1-1. coliformi. Azotaţii. care produc o stare de discomfort pentru aşezările umane limitrofe. înlătură toate aceste inconveniente. pătrund până la adâncimi de 30 m. care ajung până în pânza freatică şi o contaminează. conţinutul de oxigen al solului. etc. Administrarea acestor dejecţii în doze mari. Dejecţiile de animale sunt utilizate ca fertilizanţi în agricultură datorită concentraţiilor mari de substanţe organice. substanţe pentru igienizarea padocurilor (detergenţi). departe de aşezările umane. în funcţie de textura solului.

potasiul. encefalita. precum azotul. ceea ce duce la carenţe în aceste elemente în alimentaţia animalelor. sunt introduse în sol numeroase substanţe toxice precum arsenicul. De exemplu. calciul. Agenţii patogeni ai acestor boli pătrund în apele de suprafaţă sau în cele freatice. care în tubul digestiv al omului se transformă în nitrozamine. Aceste substanţe impurificatoare se acumulează în orizontul superficial al solului de unde sunt preluate de rădăcinile plantelor. În România. sulfatul de amoniu. salata cultivată pe un sol pe care s-au administrat 600 kg de azotat la hectar are o concentraţie de azot nitric de 6 ori mai mare decât plantele cultivate pe un sol nefertilizat. acumulează cantităţi mari de azotaţi în biomasă. disfuncţia sistemului enzimatic. Pentru refacerea productivităţii solurilor.Consumul de nutreţuri cultivate pe soluri suprafertilizate provoacă la animalele de fermă methemoglobinemii. cobaltul. azotatul de potasiu. hepatita infecţioasă. Aruncarea excrementelor umane în locuri neamenajate reprezintă o sursă gravă de poluare datorită posibilităţii de răspândire a numeroase boli precum meningita. acestea trebuie reintroduse în cantităţi echivalente cu cele scoase prin biomasa vegetală. Legumele cultivate pe soluri foarte bogate în substanţe biogene datorită suprafertilizării. Dintre îngrăşămintele cu fosfor se foloseşte frecvent superfosfatul. Printre cele mai utilizate îngrăşăminte chimice sunt cele cu azot precum azotatul de amoniu. înmulţirea cazurilor de sterilitate. În ultimii 50 de ani cantităţile de fertilizanţi utilizate în agricultură au crescut de peste 20 de ori. Poluarea solului cu fertilizanţi chimici Utilizarea fertilizanţilor în agricultură este bazată pe faptul că odată cu recolta sunt scoase din sol cantităţi mari de elemente nutritive pentru plante. sunt poluate cu dejecţii umane peste 100 de hectare de teren. Toate acestea apar datorită excesului de nitraţi care stimulează absorbţia potasiului de către plante şi inhibă absorbţia de calciu şi magneziu. Azotaţii şi fosfaţii din sol se acumulează în ţesuturile plantelor şi în acest mod contaminează produsele agricole şi alimentele obţinute din acestea. care prin intermediul apelor de precipitaţii contaminează apele de suprafaţă şi cele freatice. cuprul. magneziul şi multe oligoelemente. fosfatul dublu de sodiu şi potasiu. febra tifoidă. fosforul. ureea. de unde pot contamina populaţia umană. plumbul. prin folosirea fertilizanţilor chimici. 4. substanţe cu un ridicat potenţial cancerigen şi mutagen.2. iar dintre cele cu potasiu clorura de potasiu. azotatul de calciu. Pe lângă efectele benefice privind creşterea producţiilor agricole. are loc acumularea unor cantităţi mari de azotaţi şi fosfaţi în sol. dereglări în formarea vitaminei A. producând un efect fitotoxic. care există în aceste produse datorită purificării reduse a fertilizanţilor în procesul de fabricaţie. cromul. Prin folosirea unor cantităţi mari de fertilizanţi. 58 .

Poluarea solului cu metale grele Principalele metale grele care pot ajunge pe sol sau în sol din diferite surse sunt plumbul. iar excesul de fosfor este antrenat de apele de precipitaţii.3. se consideră că din azotul administrat numai 50-80% este utilizat de plante. Utilizarea unor cantităţi mari de fertilizanţi determină şi o perturbare a ciclului biogeochimic al elementelor biogene din sol. Prin urmare echilibrul dintre nitrificare şi denitrificare este rupt şi anual rezultă un exces de azotaţi de cel puţin 40 milioane de tone. Ele pot apare în sol sub formă de ioni sau sub forma unor substanţe complexe. 59 . Fertilizarea excesivă compromite pe termen lung şi stabilitatea agroecosistemelor. care îl transportă în apele curgătoare iar de aici în Oceanul Planetar. cromul şi cobaltul. În natură există un echilibru între procesele de nitrificare şi cele de denitrificare. Pe această cale se produc circa 350-380 milioane de tone pe an. Azotaţii în cantităţi mari în alimente. sub influenţa bacteriilor intestinale sau prin conservare. ionizare sau vulcanism. zincul. La cantitatea de fosfaţi naturali provenită din litosferă şi estimată la 20 milioane de tone pe an. agenţi cancerigeni puternici. nichelul. În industria fertilizanţilor se mai produc anual circa 80 milioane de tone. o parte este utilizat de organismele vegetale şi înglobată în biomasă. Ciclul biogeochimic al fosforului este şi el perturbat de îngrăşămintele chimice cu fosfor utilizate în agricultură. De altfel. Majoritatea fosforului administrat pe terenurile agricole este imobilizat în sol datorită calciului şi aluminiului care îl fixează. sporul de producţie de pe un teren pe care se distribuie cantităţi din ce în ce mai mari de azotaţi scade pe măsură ce creşte cantitatea de îngrăşăminte administrate. se pot transforma în azotiţi. Aportul de azot în biosferă se realizează prin fixare biologică (bacterii fixatoare de azot). Conform legii randamentelor descrescătoare.Animalele care consumă plante cultivate de astfel de terenuri suprafertilizate se expun îmbolnăvirii de methemoglobinemie. Administrarea de cantităţi din ce în ce mai mari de fertilizanţi pe terenurile agricole nu determină creşterea progresivă a recoltelor. se adaugă îngrăşămintele chimice cu fosfor. restul ajunge în pânzele freatice şi le impurifică. 4. Cantităţile mari de îngrăşăminte duc şi la deteriorarea structurii pedologice a solului şi prin aceasta îi scade semnificativ productivitatea. mercurul. cuprul. cu consecinţe ecologice negative asupra mediului acvatic. foarte toxici. care se acumulează în hidrosferă. Sinteza industrială a fertilizanţilor azotoşi şi împrăştierea lor pe terenurile agricole perturbă grav ciclul biogeochimic al azotului. În acest mod. Se modifică structura fizică a solului şi prin aceasta se modifică procesul de retenţie a apei în sol şi procentul de utilizare a azotului de către plante. în apa mărilor ajung anual 14 milioane de tone de fosfor care accentuează procesul de eutrofizare a apelor. sau în nitrozamine.

până la limita de toxicitate. 1992). în cantităţi proporţionale cu concentraţia lui. depozitele de steril şi reziduuri din industria minieră. producând dezechilibre ale proceselor fizice. fertilizanţii. Plumbul. chimice şi biologice ce au loc la acest nivel. apele menajere şi industriale folosite la irigarea culturilor.1). acumulat în sol din diferite surse. sub formă de compuşi dizolvaţi. în biomasa vegetală prin procese de bioacumulare şi în biomasa animală prin procese de bioconcentrare în lungul lanţurilor trofice (figura 4. Transportul metalelor grele în sol se face prin apă. Figura 4. Acumularea metalelor grele răspândite în biosferă poate avea loc în sol. Aceste elemente se mai pot acumula în sedimentele din bazinele acvatice. pesticidele şi amendamentele folosite în agricultură sau gazele de eşapament de la autovehicule. El se acumulează în biomasa vegetală şi la acest nivel reduce intensitatea proceselor de oxidare. reduce ritmul de creştere a acestora şi prin aceasta diminuează recoltele agricole. compuşi în suspensie sau sub formă de particule levigate.Sursele de poluare cu metale grele a solului pot fi nămolurile provenite din staţiile de epurare a apelor.1. care încorporează metalele grele în biomasa lor. creşte nevoia de oxigen a plantelor. trece în plante prin absorbţie la nivelul rădăcinilor. 60 . Circuitul antropogen industrial şi agricol al metalelor grele (după Lăcătuşu şi Ghelase. prin gaze sub formă de compuşi volatili sau prin microorganismele din sol. reducând respiraţia la nivelul acestora. limitează cantitatea de apă absorbită de plante.

poate fi făcută prin următoarele acţiuni: . Peste această concentraţie are efecte negative asupra agregării solului. spanacul şi salata. accentuând procesul de decalcifiere a oaselor.4. modifică hidrosolubilitatea particulelor de sol şi prin aceasta intensifică procesul de eroziune a solului. în limite tolerabile. La plante.utilizarea de îngrăşăminte chimice cu reacţie fiziologică alcalină. . Zincul se acumulează cu precădere în organele verzi ale plantelor. produce intoxicaţii cronice de gravitate diferită. Peste această limită dereglează activitatea microorganismelor din sol prin reducerea intensităţii mineralizării substanţelor organice. este absorbit în humus şi argilă şi duce la încetinirea activităţii metabolice a microorganismelor. până la saturnism. .decopertarea solurilor şi îndepărtarea orizonturilor de la suprafaţă. micşorând viteza de înmulţire a acestora şi reducând intensitatea proceselor de mineralizare din sol. . afectează procesele de descompunere a celulozei şi perturbă procesul de respiraţie a plantelor. La animale. Poluarea solului cu pesticide 61 .acoperirea solului contaminat cu pământ nepoluat. În concentraţii peste limita normală frânează procesele de nitrificare şi denitrificare şi prin aceasta afectează producţia agricolă.cultivarea de plante cu afinitate mare pentru metale grele. dar toxicitatea lui pentru animale este redusă. în majoritatea cazurilor din fungicide. cadmiul este considerat unul dintre cele mai nocive metale grele. Depoluarea solului contaminat cu metale grele.schimbarea folosinţei solului prin plantaţii forestiere sau ornamentale. .administrarea de amendamente calcice până la stabilirea unui pH neutru spre bazic. Mercurul ajuns în sol.cultivarea de plante rezistente la metale grele şi care nu sunt folosite în alimentaţia umană (plante textile). Plumbul din sol acţionează şi asupra microorganismelor. 4. plumbul poate trece în biomasa animală şi prin procese de bioacumulare şi bioconcentrare în lanţurile trofice. cu repercusiuni asupra procesului de descompunere a substanţelor organice şi de formare a humusului.practicarea de arături adânci pentru diluţia metalelor grele într-un volum cât mai mare de sol. .Din biomasa vegetală. Cuprul este prezent în sol în limite naturale de 1-20 ppm. Ingerat odată cu produsele agricole produce dereglări ale metabolismului osos. în concentraţii de peste 20 ppm în sol. Zincul se găseşte în sol în cantităţi de 30-50 ppm. . Cadmiul se găseşte în sol în concentraţii normale de sub 1 ppm şi este aproape întotdeauna asociat cu zincul. reduce intensitatea respiraţiei. încetineşte procesul de formare a clorofilei şi diminuează activitatea unor enzime. . Cele mai sensibile plante la cadmiu sunt soia.

3. Actualmente. acestea pot fi: insecticide.3). pesticidele sunt împărţite în 4 grupe: extrem de toxice. moderat toxice şi cu toxicitate redusă (tabelul 4. Printre cele mai toxice pesticide se numără acidul cianhidric (DL-50 = 1 mg /Kg corp) şi compuşii arsenului (DL-50 = 2 mg / Kg corp). producţia agricolă este afectată de peste 10. După acţiunea lor.fungicide şi fungostatice – utilizate în combaterea ciupercilor microscopice.Pesticidele sunt substanţe sau amestecuri de substanţe utilizate în agricultură şi silvicultură. Clasificarea pesticidelor şi modul lor de acţiune În funcţie de destinaţia lor pesticidele pot fi clasificate în următoarele grupe mari: . În funcţie de grupul sistematic asupra căruia acţionează.zoocide – destinate combaterii dăunătorilor animali. etc. bacterii şi alţi paraziţi. care produc maladii criptogamice la plante.4.000 de specii de insecte dăunătoare. Tabelul 4. 600 de specii de buruieni ce concurează plantele agricole şi peste 1. puternic toxice. . . Poluarea cu pesticide este un tip aparte de poluare deoarece pesticidele sunt administrate voluntar în mediu.puternic toxice Grupa III – moderat toxice Grupa IV – cu toxicitate redusă DL-50 DL – 50 sub 50 mg /Kg corp DL – 50 între 50 şi 200 mg / Kg corp DL – 50 între 200 şi 1. desicante (produc uscarea plantelor înainte de recoltare). . pe suprafeţe din ce în ce mai mari şi în cantităţi din ce în ce mai mari. acestea pot fi deflorante (înlătură excesul de flori).substanţe repelente – produşi care resping anumite specii de animale din culturi.000 mg / Kg corp DL – 50 peste 1. .reglatori de creştere – substanţe care stimulează sau inhibă procesele vitale la plante. Clasificarea pesticidelor în funcţie de doza letală medie Grupa de toxicitate Grupa I – extrem de toxice Grupa II . . acaricide. 4. rodenticide. defoliante (produc căderea frunzelor).substanţe atractante – care ademenesc diferite specii de insecte în scopul combaterii lor ulterioare. în scopul prevenirii şi combaterii unor organisme vegetale şi animale care aduc pagube directe sau indirecte culturilor agricole sau provoacă şi întreţin la plante şi animale diferite boli.000 mg / Kg corp 62 . nematocide.erbicide – compuşi folosiţi în combaterea buruienilor din culturile agricole. După gradul de toxicitate al substanţei active exprimat în doza letală medie (DL-50).1..500 de boli cauzate de viruşi.

de toxicitate. Aceste zoocide pot fi clasificate în diverse categorii în funcţie de modul de acţiune. de origine şi compoziţie chimică. Vădineanu. Timpul de înjumătăţire adică timpul necesar degradării a 50% din cantitatea de pesticid din sol. numit timp de persistenţă. cu peste 60. 1999). agenţii purtători ai tifosului exentematic. Cantitatea şi numărul de pesticide utilizate a crescut continuu. Precipitaţiile abundente şi temperatura ridicată măresc TD50.toxice: produc intoxicarea şi apoi moartea insectelor. Un muncitor din industria pesticidelor înlocuieşte circa 100 de muncitori de la întreţinerea culturilor agricole. După modul de acţiune. se degradează. de solubilitate (Irina Teodorescu şi A. raţiunea economică pentru care acestea se folosesc este aceea că ele scad substanţial forţa de muncă folosită în agricultură. de calea de pătrundere în corpul insectei. temperatura) determină şi ele timpul de degradare a pesticidelor. textura. Solul se comportă ca un rezervor în care se acumulează cantităţi mari de pesticide şi care după un anumit timp. Pesticidele hidrosolubile se degradează mai repede decât cele liposolubile. Timpul de înjumătăţire (TD50) a pesticidelor depinde şi de caracteristicile lor fizico-chimice. 63 . 31% insecticide. Pentru stoparea acestei epidemii. inventatorului DDT-ului. Cantitatea şi starea fizică în care se administrează pesticidele influenţează timpul lor de persistenţă în sol. cu cât numărul de microorganisme vii din sol este mai mare cu atât timpul de înjumătăţire al pesticidelor este mai redus. 18% fungicide şi restul alte categorii de pesticide. cu acţiune toxică asupra insectelor. De asemenea. de modul de condiţionare. Creşterea nevoii alimentare la nivel planetar a impus ridicarea eficienţei muncii în agricultură. în special de gradul de solubilitate. de stadiul asupra căruia acţionează. Deşi efectele utilizării pesticidelor sunt deosebit de grave pentru mediu. Cele care se administrează sub formă de granule sunt mai repede degradate decât cele distribuite sub formă de soluţie sau emulsie. Caracteristicile fizico-chimice ale solului (cantitatea de substanţă organică. depinde de natura pesticidului. boală care a făcut numeroase victime în rândul soldaţilor şi civililor. P. insecticidele pot fi clasificate în următoarele categorii: . La nivelul anilor ’90 în Franţa erau utilizate în scopuri fitosanitare circa 300 de compuşi organici de sinteză. modul de aplicare. Printre primele pesticide utilizate pe scară mare se numără două insecticide puternice. DDT şi HCH. iar în SUA 900 de compuşi. Insecticidele sunt substanţe naturale sau de sinteză. condiţiile pedoclimatice ale zonei. etc. i s-a decernat Premiul Nobel. Müller. umiditatea.000 de preparate comerciale.Din consumul mondial de pesticide utilizate în agricultură circa 46% sunt erbicide. Dacă în 1940 un fermier american producea hrană pentru 10 oameni astăzi el produce hrană pentru mai mult de 50 de persoane. utilizate la sfârşitul celui de-al doilea război mondial pentru combaterea păduchilor.

imagocide: distrug insectele în stadiul de adult. asupra căreia îşi exercită acţiunea. cuprului.pupicide: acţionează asupra pupelor. bariului. străbat cuticula. care sunt ingerate odată cu hrana. Cele care se aplică prin stropirea plantelor sunt ingerate odată cu biomasa vegetală. când acţionează la nivelul tegumentului. pupă.asfixiante. larvă. Insecticidele. după originea lor.sinergizante: inhibă sistemele enzimatice ale insectelor. glicozizilor şi a altor substanţe toxice conţinute în plante. anabasina (extasă din Anabasis 64 . Sunt lipsite de remanenţă şi sunt puţin toxice pentru animalele homeoterme. Insecticidele organice. După calea de pătrundere în corpul insectelor.atractante: atrag insectele şi le concentrează în zone restrânse.sterilizante: induc reducerea sau suprimarea potenţialului reproducător al indivizilor. . insecticidele se clasifică în următoarele categorii: . . ajung în mediul intern al acestora şi le provoacă moartea. . Insecticidele anorganice sunt compuşi ai arsenului. fluorului. zincului. implicate în detoxifierea alcaloizilor. derivaţi ai benzenului şi fenolului. După acest criteriu ele se împart în două grupe mari: insecticide anorganice şi insecticide organice. în funcţie de natura lor şi de starea de agregare. Insecticidele organice naturale sunt extrase din plante şi mai sunt denumite şi insecticide botanice. care pătrund în organism prin căile respiratorii.hormonale: produc perturbări în procesul de dezvoltare ontogenetică. pot fi naturale şi de sinteză. adult. rotenona (extrasă din specii ale genului Derris. În funcţie de stadiul de dezvoltare a insectei. ajung în tubul digestiv al insectelor si produc intoxicaţii acute şi moartea insectelor. Cele mai noi sunt insecticidele sistemice care după stropire pătrund prin frunzele şi rădăcinile plantelor în sevă şi omoară insectele ce sug seva plantelor. .de ingestie. pot acţiona asupra insectelor prin contact direct. Insecticidele care se administrează sub formă de gaze sunt inhalate şi pe cale respiratorie duc la moartea insectelor. . Dintre cele mai cunoscute insecticide organice naturale enumerăm: piretrina (extrasă din florile genului Pyrethrum). fizică sau chimică. Originea şi compoziţia chimică a insecticidelor este foarte diversă. . magneziului. după care acestea sunt distruse pe cale mecanică. Tephrosia). Lonchocarpus. Insecticidele pot acţiona asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ontogenetică a insectelor: ou.ovicide: acţionează asupra ouălor de insecte. . .larvicide: distrug stadiile larvare. insecticidele pot fi: . . mercurului.repelente: îndepărtează dăunătorii de plantele utilizate ca sursă de hrană sau pentru depunerea ouălor.de contact. nicotina (alcaloid extras din plante din genul Nicotiana).

pot fi organoclorurate. . Piretroizii de sinteză sunt esteri ai acidului crizantemic cu diferiţi alcooli cu inel ciclopentenolonic şi cu alcooli fennoxibenzilici. clorfluazuronul. etc. tiofosforic. etc.ul (hexaclorciclohexan). Insecticidele organofosforice sunt esteri ai diverşilor alcooli cu acizii fosforic. toxicitate ridicată. Aceste substanţe produc perturbări în formarea chitinei din tegumentul larvelor insectelor. a fost interzisă folosirea acestor insecticide începând din anul 1970. Insecticidele organoclorurate sunt produşi pe bază de hidrocarburi cu acţiune neurotoxică. Au remanenţă redusă (sunt degradate de microorganisme sau de radiaţia solară).IV de toxicitate. Reacţia insectelor la substanţele administrate ca insecticide poate fi de atragere sau de respingere a lor. cu remanenţă ridicată. după compoziţia lor chimică.feromoni de agregare: substanţe care atrag indivizii din specia dăunătoare către un loc de iernare sau o sursă de hrană şi unde pot fi distruşi prin anumite metode. După rolul jucat de aceste substanţe în desfăşurarea ciclului vital.III. Datorită gradului mare de remanenţă. Fumlydox. Onefon. bromura de metil. O categorie aparte de insecticide o formează inhibitorii metamorfozei insectelor. sunt insecticide de contact şi de ingestie. de ingestie sau sistemice. Acţionează ca inhibitori ai colinesterazei. 65 . ditiofosforic. carbamice. încadrate în grupele II . . Thionex.III de toxicitate). Au acţiune inhibitoare colinesterazică. Produsele comerciale pe bază de piretroizi de sinteză sunt întâlnite sub denumirea de Decis. solubile în solvenţi organici. ele pot fi: . Fastac. Karate. În acest mod acţionează triflumuronul. După acest criteriu putem împărţi insecticidele în două categorii: atractante şi repelente.atractanţi sexuali sau feromoni sexuali: utilizaţi pentru a împiedica întâlnirea sexelor şi acuplarea şi pentru capturarea în masă a insectelor atrase de feromon. toxicitate ridicată (grupa I . veratrina (extrasă din Veratrum album). Au acţiune neurotoxică puternică asupra insectelor. organofosforice. Din această grupă de insecticide face parte DDT-ul (diclordifeniltricloretan).kairomoni: substanţe utilizate pentru a perturba localizarea gazdei de către paraziţi şi de a concentra dăunătorii în anumite zone unde sunt distruşi. Produsele comerciale fabricate pe baza acestor substanţe purtau diferite denumiri: Lindan. sunt insolubile în apă. sunt insecticide de contact. remanenţă redusă. Insecticidele organice de sinteză. Thiodan. puţin solubile în apă. Insecticidele carbamice sau carbamaţii sunt derivaţi ai acidului carbamic. quasina (extrasă din Quasina amara şi Pierasma excelsa). Sinaratox. piretroizi.aphylla şi Nicotiana glauca). Substanţele atractante sunt analogi de sinteză ai unor substanţe produse de insecte şi faţă de care acestea manifestă un chimiotactism pozitiv. fiind încadrate în categoriile I . Dintre produsele comerciale utilizate cităm Carbetox. pirofosforic. împiedecând astfel năpârlirea acestora. HCH.

terebentina. mana vitei de vie. produc tulburări de creştere în regiunea meristemelor apicale şi prin aceasta determină moartea buruienilor.atracatanţi de nutriţie: substanţe utilizate pentru atragerea insectelor dăunătoare în anumite zone unde sunt distruse prin metode chimice sau mecanice. Erbicidele sunt pesticide utilizate în combaterea buruienilor din culturile agricole şi constituie cea mai mare parte a pesticidelor fabricate si folosite. caracteristic speciei). coriandru) şi care îndepărtează anumite specii de insecte. substanţe cu o toxicitate mai redusă. Combaterea acestor boli este în primul rând preventivă şi constă în distrugerea germenilor miceliului chiar în momentul germinării sporilor. rozmarin. Primele fungicide organice folosite încă din anii ’30 au fost cele organomercurice. Alte erbicide acţionează ca substituenţi ai ureei. aceste substanţe pot fi repelenţi de nutriţie (îndepărtează insecta de plantele care îi servesc în mod obişnuit ca hrană) şi repelenţi de ovipoziţie (împiedică depunerea ouălor pe substratul adecvat. Substanţele repelente sintetice sunt substanţe care aplicate pe plante împiedică hrănirea normală a insectelor sau depunerea ouălor pe aceste plante. care împreună cu un insecticid organoclorurat erau folosite la tratarea seminţelor înainte de semănare.U. care în doze de numai 60g/ha elimină în întregime plantele sensibile. substanţe analoage alomonilor insectelor. În funcţie de rolul lor. se aplică foliar şi distrug zonele meristematice ale buruienilor. Cel mai puternic erbicid fabricat în S. precum mana cartofului. Substanţele repelente naturale sunt uleiuri volatile emanate de unele plante (usturoi.A. dar au fost repede abandonaţi datorită timpului mare de persistenţă. Primele erbicide utilizate au fost cloratul de sodiu şi derivaţii arsenici. Cele mai vechi fungicide utilizate sunt sărurile de cupru (sulfatul de cupru si alţi derivaţi minerali). Din această categorie fac parte naftalina. Derivaţii acidului fenoxiacetic au fost printre primele erbicide intens folosite. ienupăr. După originea lor ele pot fi naturale sau de sinteză. Remanenţa în sol este aşa de mare încât prezenţa sub formă de urme a acestui erbicid în bălegarul 66 . Pe terenurile pe care se aplicau aceste erbicide nu mai puteau fi cultivate plante din aceeaşi familie cu buruienile combătute timp de mai mulţi ani. Clorura de mercur. foarte toxică pentru animale. a fost Pychloram-ul. pentru a proteja plantula de atacul ciupercilor si al insectelor. Bolile criptogamice sunt provocate de invazia ţesuturilor plantei de către miceliul ciupercilor microscopice. care sunt din ce în ce mai mult înlocuite cu compuşi organici. a fost înlocuită silicat de metoximetil sau acetat de fenilmercur. piper) sau extrase din unele plante (busuioc. Fungicidele sunt substanţe care combat maladiile criptogamice şi cauzează boli culturilor agricole. cărbunele şi rugina cerealelor. Substanţele repelente sau insectifuge sunt substanţe care declanşează la insecte un chimiotactism negativ.. benzoatul de benzil. levănţică. Ei minează acţiunea auxinelor vegetale. pin. etc.

arată grupul dominant asupra cărora acţionează. Pesticidele acţionează asupra populaţiilor în întregime şi nu asupra indivizilor luaţi separat.4. Efectul pesticidelor asupra speciilor.erbivorelor face ca plantele sensibile să nu mai crească mult timp pe terenurile pe care s-a împrăştiat astfel de gunoi.2 0. de zeci de milioane de hectare numai în Europa. Ele au un grad mare de remanenţă în sol. erbicid. pe cale aeriană. 4. Efectul pesticidelor nu depinde de densitatea populaţiei considerate dăunătoare. Se folosesc supradoze de pesticide.02-0.. 1 2 3 4 5 Pesticidul Arsen. mercur Insecticide organoclorurate Erbicide – triazine Insecticide organofosforate Insecticide carbamice TD50 (ani) 10-30 2-4 1-2 0. etc. O anumită doză determină aceeaşi mortalitate indiferent de efectivul populaţiei contaminate.4). Denumirea de insecticid. etc. aşa-zise “tratamente de asigurare”. producând modificări profunde şi de lungă durată. producând totuşi şi unele efecte secundare nedorite.4. dieldrinul de 20 de ani. dar de fapt ele produc efecte secundare asupra tuturor organismelor din biocenoză. crt.2 Particularităţi ecologice ale pesticidelor Se considera iniţial că pesticidele acţionează cu precădere asupra anumitor dăunători vegetali şi animali.1 Răspândirea pesticidelor se face rapid de pe terenurile pe care s-au administrat până în zonele cele mai îndepărtate.02-0. Tabelul 4. Timpul de înjumătăţire a unor pesticide (Vlaicu I. La animale toxicitatea pesticidelor este mare atât pentru poichiloterme cât şi pentru homeoterme. 1998) Nr. 4. cupru. prin apele de suprafaţă sau freatice. dar de fapt acţionează asupra tuturor fiinţelor vii. Actualmente. de exemplu DDT are în apă un TD50 de 10 ani.4. Pesticidele prezintă un spectru larg de toxicitate pentru toate speciile de plante şi animale cu care vin în contact. încât se poate spune că poluarea cu pesticide a devenit un fenomen cvasiuniversal.3. Pesticidele se administrează pe suprafeţe foarte mari. populaţiilor şi biocenozelor 67 . Cantitatea de pesticide utilizată pe o anumită suprafaţă este net superioară strictului necesar pentru distrugerea dăunătorilor. este acceptat faptul că pesticidele acţionează asupra ecosistemelor în ansamblul lor. (tabelul 4. Ele se utilizează pentru distrugerea unui număr mic de specii dăunătoare.

Ele se concentrează în lanţurile trofice şi se manifestă pregnant asupra speciilor de la capătul acestora. Sunt afectaţi. Erbicidele folosite pentru combaterea mărăcinişurilor din păduri duc şi la dispariţia a numeroase specii de arbuşti din aceste ecosisteme. prin regresia populaţiilor contaminate cu pesticide. cu atât mai mare cu cât doza de pesticid este mai ridicată. 68 . datorită toxicităţii acute a pesticidelor şi produc moartea unei anumite părţi din populaţia de organisme vegetale şi animale sensibile. Prin ingestia de hrană contaminată are loc dispariţia aproape completă a speciilor sensibile. Efectele directe pot avea consecinţe imediate asupra speciilor. provoacă moartea a numeroase specii de animale din zonele învecinate. Sunt afectaţi grav polenizatorii. odată cu buruienile elimină şi plantele spontane de pe marginea ogoarelor. Acest fapt este legat de lipsa selectivităţii multor pesticide. Erbicidele defoliante folosite în războiul din Vietnam au afectat şi pădurea de mangrove şi au dus la dispariţia multor arbori tropicali de talie mare. populaţiilor şi biocenozelor. odată cu eliminarea insectelor dăunătoare. ceea ce explică amploarea efectelor ecologice. scăderea potenţialului biotic al speciilor. antrenează veritabile dezechilibre la nivelul biocenozelor. Reducerea biodiversităţii în ecosisteme datorată folosirii pesticidelor nu este uniformă. diminuarea fecundităţii. scăderea coeficientului de creştere naturală a speciilor afectate. După modul lor de acţiune asupra speciilor. Folosirea la semănat a seminţelor tratate cu insecticide şi fungicide provoacă adesea mortalităţi însemnate la speciile de păsări granivore. în aceeaşi măsură. Efectele directe constau şi în diminuarea biodiversităţii ecosistemele afectate de pesticide. cu consecinţe asupra producţiilor agricole. cele mai afectate sunt speciile de talie mare şi cele aflate la capătul lanţurilor trofice. Chiar eliminarea unei singure specii. erbicidele administrate în agroecosisteme. ceea ce a determinat diminuarea puternică a efectivelor acestora. în special asupra carnivorelor. care constituiau zone de refugiu pentru numeroase specii de animale. batracienii şi reptilele.Poluarea mediului înconjurător cu pesticide are drept urmare perturbări ecologice la nivelul speciilor. mai ales dacă ea este dominantă. Pulverizarea insecticidelor deasupra pădurilor a dus la intoxicarea puternică a avifaunei. Astfel. populaţiilor şi biocenozelor pesticidele pot avea efecte directe şi efecte indirecte. în primul rând. Insecticidele utilizate în agricultură. scăderea viabilităţii ouălor sau prin conjugarea acestor mecanisme. Efectele indirecte ale utilizării pesticidelor pot fi evidenţiate atât la nivelul populaţiei cât şi la nivelul biocenozei. Efectele demoecologice sau la nivel populaţional se manifestă. Consecinţele de durată ale administrării pesticidelor se datorează toxicităţii cronice a acestora. determinând diminuarea potenţialului biotic al speciilor prin scăderea coeficientului de natalitate.

De exemplu. în mod direct prin toxicitate acută sau în mod indirect. numărul speciilor rezistente la insecticide a depăşit cifra de 450. în mod paradoxal. Iniţial s-a constatat rezistenţa la unele insecticide minerale. Pesticidele pot perturba echilibrul în biocenoză şi prin înmulţirea puternică a unor specii care înainte de tratament aveau o densitate redusă. prădătorilor şi paraziţilor în urma aplicării tratamentelor. o creştere rapidă a populaţiei de insecte pe care doream să o combatem. datorită eliminării duşmanilor naturali. De exemplu. erbicidele pot elimina din biocenoză unele specii de dicotiledonate care ţineau în echilibru alte specii şi care ulterior se dezvoltă exploziv devenind dăunătoare.Regresia populaţiilor contaminate poate avea loc şi pe calea bioacumulării şi bioconcentrării pesticidelor în lungul lanţurilor trofice. Acestea pot duce la dispariţia unor specii insensibile la un anumit pesticid. dar ulterior şi la insecticide de sinteză. Are loc aşadar. Astfel. În 1961 era semnalată rezistenţa a 98 de specii parazite la animale şi 35 de specii dăunătoare ale culturilor vegetale. Erbicidele mai selective. proliferarea unei specii care până în momentul administrării pesticidului era inofensivă din punct de vedere economic. Folosirea abuzivă a pesticidelor a dus şi la apariţia unor rase de insecte rezistente la insecticide. care până la aplicarea pesticidului era rară şi nu provoca daune semnificative. Erbicidele mai puţin selective au efecte comparabile cu ale focului şi aduc ecosistemul la stadiul iniţial de colonizare cu plante pionier. distrugerea macului din culturi a dus la dispariţia speciilor de insecte care trăiau pe acesta. Astăzi. Unele specii de animale din biocenoze dispar datorită unor erbicide ce au distrus plantele gazdă ale acestora. Aceste substanţe pot provoca moartea puietului de peşte. rezistente la unul sau mai multe insecticide. decimând hrana naturală a puietului care astfel moare prin înfometare. datorită concurenţei la hrană. Aşadar. cum sunt cele 69 . Pesticidele acţionează şi asupra succesiunii biocenozelor. o perturbare a concurenţei interspecifice în biocenoză. De exemplu distrugerea entomofaunei cu insecticide poate duce la dispariţia speciilor insectivore. poate avea loc fie datorită modificării competiţiei la hrană. insectele entomofage endoparazite menţin un echilibru în dezvoltarea insectelor dăunătoare. Eliminarea duşmanilor naturali a unei specii prin tratamente cu pesticide poate duce la apariţia unei noi specii dăunătoare. Tratamentele cu pesticide produc moartea aproape în totalitate a endoparaziţilor şi ca urmare are loc. Perturbarea echilibrului în biocenoză prin acţiunea pesticidelor poate avea loc şi prin proliferarea puternică a unei specii. datorită dispariţiei hranei care a fost decimată de acesta. Efectele biocenotice ale pesticidelor se manifestă prin perturbări ale biocenozelor în ansamblu. fie datorită scăderii presiunii dăunătorilor şi paraziţilor asupra acelei specii. Pesticidele administrate pe sol ajung în apele de suprafaţă prin şiroire. prin micşorarea potenţialului biotic al speciilor sensibile aflate la capătul acestor lanţuri.

scurgeri accidentale de produse petroliere de la sonde. furtuni de praf) sau complexe. ce au ca urmare scoaterea lor parţială sau totală din folosinţă. cutremure). Poluarea artificială sau antropică este cauzată de introducerea în apele naturale a unor substanţe poluante în mod direct sau prin deversarea apelor uzate menajere. sunt încărcate cu îngrăşăminte. din apele pluviale şi freatice drenate de pe suprafeţele agricole cu umiditate excedentară. NH3. H2S). meteorologice (uragane. precum reziduurile menajere din localităţile necanalizate. industriale. . inundaţii. detergenţi şi săruri minerale. din irigaţii. etc. . conducte de transport. bataluri de sondă. provin din combinate chimice. . precum alunecările de teren. poluarea poate fi naturală şi artificială.deşeuri care consumă oxigen . După originea sursei de contaminare a apei. Unele surse de poluare naturală pot avea un caracter accidental.surse de poluare neorganizate. spălătorii sau ape pluviale urbane. Poluarea naturală a apelor se produce prin acţiunea unor surse naturale de poluare cu caracter permanent. Aceste ape conţin cantităţi mari de substanţe organice. Serviciul de sănătate publică al SUA grupează agenţii poluanţi ai apelor în următoarele 8 categorii: . au blocat succesiunea preeriilor la un stadiu intermediar mai diversificat (cu arbuşti) care s-ar finaliza cu stadiul de pădure. siderurgice.apele reziduale comunale sau apele menajere provenite din locuinţe. particule solide rezultate din eroziunea solului sau datorită vegetaţiei acvatice submerse şi emerse care prin descompunere duce la scăderea a cantităţii de oxigen din apă sau produce substanţe toxice (CH4. Aceste ape conţin un număr mare de germeni microbieni. POLUAREA APELOR Poluarea apelor este fenomenul prin care se produc modificări calitative negative ale proprietăţilor naturale ale apelor. au un conţinut microbian ridicat deci un potenţial epidemiologic crescut. provin din sectoarele agrozootehnice. agricole sau provenite din alte activităţi umane. depozitele de gunoaie din albia majoră a râurilor. 5.utilizate la limitarea extinderii mărăcinişurilor şi arbuştilor în preerie. conţin cantităţi mari de substanţe minerale dizolvate sau în suspensie şi sunt în general toxice.apele reziduale agricole. 70 .apele uzate industriale. pesticide. rezervoare. Principalele surse de poluare antropică a apelor sunt: . precum particulele de substanţe ce pătrund în apă ca urmare a unor fenomene geologice (erupţii vulcanice. care în timpul viiturilor sunt antrenate în apă. amendamente şi au o cantitate mare de aluviuni preluate de pe suprafaţa ogoarelor. precum sărurile minerale solubile provenite din spălarea rocilor de către apele de suprafaţă sau freatice. fabrici de celuloză şi hârtie.sunt substanţe organice fermentascibile provenite din reziduuri menajere şi industriale.

zona de degradare – este zona în care apele râului se amestecă cu efluentul bogat în substanţe organice. febră tifoidă. mărirea turbidităţii apei.sunt bacterii. . proliferarea microorganismelor patogene şi a celor saprofite. hepatite virale. Poluarea biologică a apelor Poluarea biologică este provocată de pătrunderea în apele naturale a unor agenţi biologici.1. precum microorganismele(bacterii. etc.agenţi infectanţi . afectează organismele acvatice filtratoare.).provin din industria extractivă sau industria energetică nucleară. viruşi. 5. împiedică respiraţia peştilor prin colmatarea branhiilor.cuprind săruri de azot şi fosfor care ajung în apele naturale prin spălarea terenurilor agricole de către apele pluviale sau de irigaţie. de zahăr). agricole şi animaliere. scăderea concentraţiei oxigenului dizolvat. minieră. din industria celulozei şi hârtiei.temperaturile înalte . ciuperci microscopice) sau a substanţelor organice fermentascibile. . Substanţele organice care impurifică apele de suprafaţă provin din apele menajere urbane.substanţe radioactive . .substanţele minerale . . fabrici de bere. apariţia şi răspândirea bolilor provocate de aceştia (colibaciloze.1. siderurgică. fabrici de prelucrarea laptelui.sedimente provenite din eroziune . precum pesticidele.substanţele organice de sinteză. petrolieră. dezinterie. acoperă unele specii bentonice de pe substrat şi le provoacă moartea. ca efecte generale. După natura agenţilor poluanţi se pot distinge trei categorii de poluare a mediului acvatic: poluare biologică. Substanţele organice pătrunse în bazinele acvatice din diferite surse determină. . . Efectele poluării organice a mediului lotic Deversarea în mediul lotic a unui efluent bogat în substanţe organice determină perturbarea gravă a ecosistemului în ansamblul său şi apariţia a patru zone care se succed în sensul curentului (figura 5. 5. etc.1): .sunt substanţe care reduc transparenţa şi cantitatea de oxigen din apă. holeră.substanţele nutritive pentru plante . viruşi şi alte microorganisme provenite din deşeurile menajere.provin din spălări din industria chimică. 71 . apele uzate din industria alimentară (abatoare. poluare chimică şi poluare fizică.provin din apele de răcire de la termocentrale sau de la centralele nucleare.1. Impurificarea apelor naturale cu substanţe organice favorizează înmulţirea unor specii de germeni patogeni..

Densitatea acestor microorganisme nu scade în aval de locul de deversare a substanţelor organice decât după reducerea concentraţiei acestor substanţe în apă. Se dezvoltă specii patogene de bacterii şi ciuperci.. modificarea numărului de specii şi a densităţii acestora I – zona de ape curate. saprofite. de asemenea. proliferează.în care prin procese de autoepurare apa îşi recapătă proprietăţile fizice şi chimice iniţiale. Dacă oxigenul este consumat în totalitate. . V – zona de ape curate. În apele poluate care 72 . variaţii ale concentraţiei substanţelor biogene. anaerobe. în care se formează compuşi reducători şi are loc moartea a numeroase specii de organisme acvatice. În apele poluate cu substanţe organice se dezvoltă o mare diversitate de forme bacteriene: bacterii aerobe. Figura 5. zona de descompunere activă se transformă într-o zonă septică. III – zona de descompunere activă IV – zona de restaurare.1. Efectele poluării organice a unui râu asupra biocenozei acvatice. II – zona de degradare. cu consum mare de oxigen. cele anaerobe şi ciupercile proliferează şi descompun substanţele organice din apă.zona de ape curate . etc.zona de descompunere activă – zona în care bacteriile aerobe.zona de restaurare sau de refacere .unde procesele de autoepurare au refăcut calităţile iniţiale ale apei Procesele de aotoepurare care se desfăşoară în zona de restaurare induc şi efecte secundare în ecosistem precum apariţia de variaţii ale concentraţiei de oxigen în apă. . În apele poluate cu substanţe organice are loc o multiplicare puternică a microorganismelor. bacterii şi ciuperci saprofite care descompun substanţele organice până la săruri minerale.

oligochete din genurile Tubifex şi Limnodrilus. 5.1. care formează colonii de talie mare. Geotrichum. sulfatbacteriile reduc sulfaţii la sulfuri şi apoi la H2S. proces care are ca urmare proliferarea fitoplanctonului şi a macrofitelor acvatice. se dezvoltă bacterii saprofite precum Sphaerotilus natans. Metanbacteriile descompun glucidele cu moleculă simplă până la CH4. Acolo unde substanţele organice au atins un anumit grad de mineralizare.conţin cantităţi moderate de oxigen proliferează bacterii aerobe care degradează celuloza. etc. În zona de descompunere activă se dezvoltă abundent diatomee din genurile Gomphonema. care consumă cantităţi mari de oxigen şi perturbă astfel condiţiile abiotice ale hidrobionţilor. În zona de descompunere activă proliferează un număr mare de ciuperci din genurile Mucor. ihtiofauna normală a râului. amidonul. Phormidium. Melosira. proliferează specii de cianoficee din genurile Oscillatoria. de la fabricile de lapte sau zahăr.2. În zona de restaurare şi cea de ape curate reapare fauna caracteristică apelor nepoluate: larve de perlide şi efemeride. larve de Chironomide. În zona în care substanţele organice au atins un anumit grad de mineralizare se dezvoltă alga verde filamentoasă Cladophora glomerata iar în zona de restaurare alge verzi filamentoase din genul Spirigyra şi fitoflagelate din genul Pandorina. Navicula. cloroficee din genul Ulothrix. Efectele poluării organice a mediului lentic Poluarea apelor stagnante cu substanţe organice are drept consecinţă eutrofizarea lacurilor. cu aspect gelatinos sau filamentos. Populaţiile algale din apele încărcate cu substanţe organice depind de condiţiile concrete ale fiecărei zone a râului. 73 . Eutrofizarea este un proces de creştere a fertilităţii apelor prin îmbogăţirea lor în elemente biogene. accelerarea succesiunii lor spre mlaştini şi degradarea lacurilor prin procese de distrofizare. În zona septică dispar speciile de peşti şi nevertebrate specifice apelor curate. alături de alga Cladophora se dezvoltă crustaceul izopod Asellus. Nitzschia. Surirella. Bacteriile amonificatoare descompun azotaţii până la NH3. colmatarea lacurilor şi succesiunea lor spre mlaştini. Penicillium. în special azotaţi şi fosfaţi. proteinele sau specii care utilizează produşii de descompunere a acestor substanţe. în care există suficient oxigen şi multe substanţe biogene provenite din descompunerea substanţelor organice. În zona de amestec. În zona de descompunere activă se dezvoltă specii indicatoare de ape poluate: larve de insecte cu sifon respirator lung cum sunt cele din genul Eristalis. În apele fără oxigen sau în mâl se dezvoltă numeroase specii de bacterii anaerobe. În apele poluate cu glucide. Poluarea cu substanţe organice a apelor curgătoare influenţează şi dezvoltarea zoocenozelor din aceste ecosisteme. fitoflagelate din genul Euglena. accelerarea sedimentării suspensiilor din apă.

lea se produce proliferarea algelor planctonice. de cele profundale.2. în stadiul al IV-lea are loc dispariţia totală a oxigenului din stratul profundal al pelagialului. Ramade. se produc cantităţi mari de oxigen care determină suprasaturaţia apei cu acest gaz. în mai multe etape (figura 5. Fazele eutrofizării apelor din bălţi (F. cu cantităţi reduse de oxigen. I – poluare crescândă. urmată de consumul masiv de oxigen necesar descompunerii substanţelor organice. bogate în oxigen. mai ales în zona profundală a pelagialului. II – proliferarea algelor III – descompunere anaerobă. 1981) - - în stadiul al III .Succesiunea lacurilor şi bălţilor spre mlaştini se face gradat. IV – autoaccelerarea eutrofizării prin mobilizarea fosfaţilor. creşte biomasa vegetală iar transparenţa apelor scade. urmată de producerea unei fermentaţii 74 .în stadiul I are loc acumularea de nutrienţi în exces în masa apei. În orizontul superficial al pelagialului fotosinteza algelor este foarte intensă.în stadiul al II . .lea se produce moartea în masă a algelor planctonice. Figura 5. În masa apei apare o chimioclină care separă apele superficiale.2): .

unde intensitatea luminoasă le este favorabilă. hidrogen sulfurat. .anaerobe. constituind o rezervă importantă de azot. Este stadiul de moarte a lacului. de intensitatea radiaţiei luminoase. metan.în etapa următoare apar algele albastre care se menţin la o anumită adâncime. 75 . Speciile capabile de mobilitate se deplasează spre profundal şi utilizează resursele de azot de la interfaţa apă-mâl.3.3): Figura 5. de temperatura apei. după care acesta se transformă într-o mlaştină cu turbă Proliferarea algelor planctonice în apa lacurilor este condiţionată de concentraţia fosforului şi azotului.în urma acumulării de nutrienţi în masa apei are loc proliferarea algelor verzi care se localizează în zona superficială a pelagialului. Densitatea mare de alge verzi face ca rezerva de azot să fie rapid epuizată. proces în urma căruia se produc substanţe toxice pentru hidrobionţi precum amoniac. Înflorirea apei sau bloomul algal se produce în mai multe etape (figura 5. condiţionat de cantitatea mai mare de lumină din această zonă. proces după care algele mor şi se sedimentează în mâl. 1995) . Formarea şi evoluţia fenomenului de înflorire a apei (după Billard.

urmată de descompunerea biomasei vegetale. bogat în oxigen de unul profundal cu cantităţi foarte reduse.stadiul A – în care în lac se acumulează cantităţi mari de substanţe organice şi săruri minerale aduse de efluenţi. etapele procesului de distrofizare a mediului lentic sunt: . care se descompun rapid.fosfor total (P mg/dm3) Biomasă fitoplanctonică (mg substanţă uscată / dm3) Valori admise în lacuri naturale şi de acumulare oligotrofe mezotrofe eutrofe min 70 40-70 max 40 max 0. cu consum mare de oxigen. în special din genul Oscillatoria. După Mac Intyre.stadiul B – în care îmbogăţirea apei cu substanţe nutritive declanşează proliferarea în epilimnion a cloroficeelor şi cianoficeelor. Biomasa rămasă în sediment se descompune în mediul anaerob sub acţiunea bacteriilor. . În pelagialul lacului apare o chimioclină care separă un strat superior. În lacurile de munte.03 până la 10 exclusiv max 1 max 0. . În condiţii de turbulenţă a apei (valuri.1. Apele devin reducătoare. hidrogen sulfurat şi metan. care pe timp frumos se acumulează la suprafaţa apei. Tabelul 5. fie pentru că populaţia algală este bătrână şi incapabilă de mobilitate.3 max 0. are loc proliferarea algelor albastre. .. proces ce are loc cu consum mare de oxigen. rezultând cantităţi mari de amoniac. Asocierea acestor fenomene produce moartea în masă a hidrobionţilor din lac. în care ele devin în întregime azoice. Prin aceste procese anaerobe în profundal se produc şi se acumulează cantităţi mari de H2S şi NH3.stadiul D – în care apar fenomene de fermentaţie anaerobă. cu o nouă supraproducţie de substanţă organică.azot total (N mg/dm3) .în ultima fază se produce moartea în masă a fitoplanctonului. . Mac Intyre (1971) propune termenul de distrofizare pentru a caracteriza perturbarea mediului lentic datorită poluării cu substanţe organice. are loc solubilizarea fosfaţilor din sedimente.stadiul C – în care se produce moartea în masă a algelor. se reduce până la dispariţie populaţia de salmonide şi proliferează ciprinidele. ce duc la dispariţia totală a oxigenului din profundal. fie pentru că transparenţa apei le este favorabilă. care vor declanşa o nouă înflorire algală. Indicatori pentru procesul de eutrofizare din lacuri Indicatorul Gradul de saturaţie în oxigen (%) Substanţe nutritive . este ultimul stadiu de distrofie a lacurilor. . ajung în zone nefavorabile din punct de vedere a gradului de iluminare şi mor.ulterior. 20 Metoda de analiză STAS 6536-87 STAS 7312-83 STAS 10064-75 - 76 . Are loc o accelerare a vitezei de depunere a sedimentelor pe fundul lacului şi o perturbare puternică a zoocenozelor lacustre.15 min. în special cele fitofage. cianoficeele se dispersează în masa apei.5 min 0. Comparând efectele eutrofizării naturale cu cele ale introducerii de ape încărcate cu substanţe organice în lacuri.stadiul septic.1 de la 10 până la 20 exclusiv min 1. ploi). în special a ihtiofaunei.

din transportul de suprafaţă prin conducte şi din utilizarea carburanţilor şi lubrifianţilor la funcţionarea motoarelor cu ardere internă. Apele de precipitaţii spală aceşti compuşi de la suprafaţa solului şi ajung pe calea apelor de şiroire în apele curgătoare.3% se deversează în mod legal în mare. din transportul marin cu nave sau prin conducte. concentraţia de fosfor total) şi biologici (biomasa fitoplanctonică) (tabelul 5. hidrocarburi. etc.1. acizi şi baze anorganice. din arderea combustibililor fosili. Hidrocarburile reprezintă o altă sursă de contaminare a apelor continentale şi oceanice. datorită proceselor de degradare a substanţelor organice şi a detergenţilor.) 5. înainte de încărcarea navelor cu petrol. Ei provin din îngrăşăminte chimice azotoase.2. Acestea provin din procesele tehnologice de extracţie şi prelucrare a petrolului. Deseori. 5.1 – 0. din care 0. O evaluare globală arată că apele curgătoare continentale aduc în Oceanul Plantar ape cu concentraţii de azotaţi de origine antropică de aproape 10 ori mai mari decât concentraţia lor în apele nepoluate. pesticide) sau în diferite ramuri industriale (metale grele. fosfaţi.2.1. utilizaţi în agricultură (azotaţi. În Mediterana există două zone de deversare legală a acestor ape. petrolierele deversează apele de santină în alte zone decât cele stabilite. contribuind astfel la poluarea accentuată a zonelor litorale. 77 .000 tone de petrol. amendamente.). dejecţii animaliere. Anual se transportă pe mare circa 1 miliard de tone de petrol. În aceste zone se estimează că numai între 1960 şi 1973 au fost deversate în mare peste 300. S-a constatat că în apele care ies din staţiile de epurare. Poluarea chimică a apelor Poluarea chimică este rezultatul deversării în apele naturale a unor compuşi minerali sau organici. din apele menajere epurate. Poluanţi chimici ai apelor Poluarea cu nitraţi constituie o cauză majoră a degradării apelor de suprafaţă şi freatice. la sud-vest de Cipru şi între Italia şi Libia. Apa de mare utilizată de petroliere ca lest este aruncată în zone bine delimitate. din descompunerea detergenţilor biodegradabili. Transportul marin cu nave specializate constituie principala sursă de contaminare cu petrol a Oceanului Planetar.Aprecierea gradului de eutrofizare a ecosistemelor acvatice lentice şi încadrarea lor în diferite grade de trofie se face în funcţie de valoarea unor parametri chimici (gradul de saturaţie în oxigen. substanţe organice de sinteză. Fosfaţii prezenţi ca poluanţi în apele naturale provin din îngrăşămintele chimice cu fosfor utilizate în agricultură. Din această sursă sunt deversate în apele naturale circa 1-2 kg de fosfor mineral pe an şi pe locuitor. concentraţia de azot total. concentraţia fosforului aproape se dublează.

datorită naufragiilor unor petroliere au fost deversate în mare aproape 500. Benzina se infiltrează de şapte ori mai repede în sol decât apa şi astfel contaminează apa freatică.4). Numai în perioada 1980 – 1985. pesticide. cantitatea de petrol care ajunge anual în Oceanul Planetar este de 3. Cum o tonă de petrol se răspândeşte pe o suprafaţă de 12 km2. Se apreciază că. 78 . Substanţele organice de sinteză reprezintă o altă sursă importantă de poluare chimică a apelor. ele sunt totuşi emulsionate în apa marină datorită prezenţei petrolului şi astfel pătrund în corpul organismelor marine. de la batalurile cu nămol de sondă sau provine din funcţionarea motoarelor cu ardere internă. Aşadar. la nivel global. fie în timpul extracţiei. Cantitatea de hidrocarburi purtate de apele curgătoare în mare este evaluată la circa 1. o cantitate de 500. de exemplu insecticidele organoclorurate care sunt liposolubile. O cantitate de hidrocarburi de numai 1 ppb este de ajuns să modifice gustul şi mirosul apei potabile. timp de aproape 9 luni. Din 1965. aceasta constituind cauza principală a poluării apelor litorale.6 milioane tone. s-au deversat în Golful Mexic. Principale surse de impurificare sunt apele reziduale de la fabricile de pesticide şi tratamentele aplicate culturilor agricole şi pădurilor. s-a stabilit prin legi internaţionale ca cel puţin 80% din cantitatea de detergenţi să fie biodegradabilă în trei săptămâni. Contaminarea cu petrol a apelor continentale de suprafaţă are loc cu hidrocarburi de la rafinării.000 tone de petrol. de pe sol prin apele de şiroire ce ajung în apele de suprafaţă sau prin infiltrare pătrund în apele freatice.În mod accidental. Deşi unele pesticide nu sunt solubile în apă. Majoritatea pesticidelor au capacitatea de acumulare în corpul hidrobionţilor şi de bioconcentrare în lanţurile trofice acvatice. în special a celor stagnante.000 de tone de petrol. mările şi oceanele sunt afectate de adevărate “marei negre” datorită unor accidente ale navelor de transport a petrolului. din conductele de transport. cei mai utilizaţi detergenţi sunt cei anionici care sunt mai puţin toxici. Pesticidele ajung în apele naturale din atmosferă odată cu precipitaţiile. concentrarea insecticidelor organoclorurate în biomasa organismelor marine este un efect secundar al poluării mării cu petrol. Produsele petroliere de pe sol sunt antrenate de apele de infiltraţie şi ajung cu uşurinţă în pânza freatică. fie în timpul transportului prin conducte. Prin descompunerea detergenţilor rezultă cantităţi mari de fosfaţi care duc la eutrofizarea ecosistemelor acvatice. încât la capătul unui astfel de lanţ trofic concentraţia pesticidului poate fi de peste 200 de ori mai mare decât în concentraţia lui în apă (figura 5. Acestea sunt detergenţi. Actualmente. În 1980. Detergenţii sintetici au început să fie fabricaţi din 1950 şi erau iniţial nebiodegradabili. în urma unei explozii la o platformă de foraj marin. peste puţin timp întreaga suprafaţă a mărilor şi oceanelor va fi acoperită de o peliculă permanentă de hidrocarburi. agenţi plastifianţi şi alte substanţe de sinteză. Pierderi de petrol au loc şi de la platformele de foraj marin.6 milioane tone pe an.

ducând la scăderea potenţialului biotic al speciilor de la capătul acestora. Plumbul prezent în apă provine din industria extractivă şi de prelucrare a lui. Agenţii plastifianţi sunt substanţe organice de sinteză. Poluarea cu agenţi plastifianţi are efecte similare cu ale insecticidelor organoclorurate. invers decât la alţi poluanţi ai mediului acvatic. din industria 79 . cu o structură moleculară apropiată DDT-ului şi sunt utilizaţi în industria maselor plastice ca materiale de impregnare şi izolare a cablurilor electrice. 1997). Concentraţia de plumb din apele interioare şi marine a crescut continuu. Poluarea cu metale grele a apelor continentale şi oceanice s-a intensificat în ultimele decenii. originea lui fiind preponderent tehnologică.Figura 5. Aceasta este demonstrată de faptul că în apele marine concentraţia plumbului este mai mare la suprafaţă decât în zonele profundale.4. Ei se răspândesc în biosferă odată cu masele plastice sau prin arderea incompletă a deşeurilor în incineratoare. Ei contaminează lanţurile trofice. Bioacumularea de DDT-ului de-a lungul lanţurilor trofice în mediul acvatic ( Godeanu.

Efectele poluării chimice asupra organismelor acvatice Poluarea chimică afectează toate grupele de hidrobionţi. unde plumbul serveşte ca antidetonant şi pentru ridicarea cifrei octanice. Producţia mondială de mercur depăşeşte 5000 t / an. de specie. Erbicidele blochează creşterea fitoflagelatelor şi a cianoficeelor fixatoare de azot. Principalii parametri toxicologici utilizaţi pentru determinarea efectelor unor poluanţi chimici asupra animalelor acvatice sunt: . Cea mai gravă intoxicaţie în masa cu mercur a avut loc în anul 1956. Nevertebratele şi vertebratele acvatice sunt sensibile în diferite grade la poluarea chimică. Peştii. Prin concentrarea mercurului în lanţurile trofice marine (alge – zooplancton – peşti) a avut loc o intoxicare în masă a locuitorilor care au consumat peşte. la Minamata în Japonia. la care se adaugă circa 4000 t / an rezultate din arderea combustibililor fosili.2. stopează germinarea sporilor la cloroficee. Aşa numitul “fish test” constă în introducerea unui teleostean de apă dulce într-o apă poluată şi măsurarea timpului de supravieţuire în acea apă. fenomen în urma căruia au murit mai multe sute de persoane şi s-au intoxicat câteva mii. 5. . Sărurile de cupru şi crom sunt toxice pentru aceste organisme chiar în concentraţii de ppm. astfel încât în apele oceanice ajung anual circa 3500 tone de mercur. de concentraţia agentului poluant şi de natura acestuia. diferit în funcţie de grupul sistematic. Fitoplanctonul şi macrofitele acvatice sunt afectate grav de poluanţii chimici ai apelor. Insecticidele inhibă fotosinteza organismelor fitoplanctonice. sunt deosebit de sensibili la poluanţii chimici.doza letală 50 (DL50) – concentraţia unui poluant care face să moară 50% din efectivul unei populaţii în 24 sau 48 ore. precum cele din genul Chlamydomonas. având ca punct de plecare o fabrică de aldehidă acetică care folosea drept catalizator săruri de mercur. .producătoare de baterii şi din arderea benzinei. datorită măririi toxicităţii prin transformări chimice şi datorită concentrării în lungul lanţurilor trofice. Mercurul este unul din metalele grele cu impact deosebit asupra mediului acvatic. 80 .doza letală 100 (DL100) – concentraţia unui poluant care face să moară întreaga populaţie în 24 sau 48 ore. . calculat după formula: It = n/100 o unde n = numărul de minute în care peştele supravieţuieşte în acea apă.doza letală (DL) – este concentraţia unei substanţe care face ca într-un anumit timp să moară o parte a populaţiei. datorită respiraţiei branhiale. de aceea sunt utilizaţi ca indicatori biologici ai poluării apelor. iar detergenţii sintetici sunt toxici atât pentru alge cât şi pentru bacterii.2. Din această cantitate totală nu se reciclează decât 20%.indicele de toxicitate (It).

astfel încât hidrocarburile ajung odată cu carnea de peşte în corpul omului. În zonele tratate cu detergenţi au dispărut numeroase specii de moluşte. într-o anumită concentraţie. dozele de pesticide utilizate în combaterea dăunătorilor din culturile agricole sunt mult mai mari decât DL50 pentru toate speciile. Detergenţii afectează şi animalele microfage. precum şi icrele şi alevinii peştilor pelagici. Fracţiile volatile se evaporă. . într-o anumită concentraţie. Pesticidele au toxicitate crescută. În general. Detergenţii utilizaţi pentru emulsia petrolului din apă acţionează asupra nevertebratelor planctonice şi bentonice. În practică se utilizează aşanumitele “doze de asigurare”. Unii peşti pelagici foarte voraci înghit nodulii bituminoşi.4 – 0.timpul letal 50 (TL50) – este timpul în care o substanţă toxică. - 81 . omoară 50% din efectivul populaţiei. La peşti. Dozele letale depind de natura pesticidului şi de specia asupra căruia acţionează. Petrolul deversat în apele marine afectează speciile planctonice din zona superficială a apei. afectează gonadele şi prin aceasta produc sterilitate. contaminându-şi carnea. prin intoxicaţie în urma ingestiei de petrol din momentul când păsările încearcă să-şi cureţe penajul sau prin perturbarea sistemului endocrin. Detergenţii folosiţi la emulsia petrolului au efect sinergic cu petrolul şi măresc toxicitatea acestuia asupra organismelor acvatice. crustacee şi peşti. De exemplu.02 ppm la DDT. ele perturbă reproducerea. 0. Pesticidele perturbă biocenozele acvatice în ansamblul lor. să omoare toţi indivizii populaţiei.timpul letal (TL) – timpul necesar ca o anumită substanţă. Petrolul deversat în mare este transformat lent prin diferite reacţii chimice sau prin intervenţia diferitelor specii de microorganisme. apoi unele bacterii aerobe şi ciuperci încep procesele de biodegradare. atât pentru nevertebrate cât şi pentru vertebrate. în urma cărora se formează noduli bituminoşi de dimensiuni mai mici. Aşa se explică scăderea numărului de păsări marine ihtiofage din ecosisteme contaminate cu pesticide.5 ppm la erbicidul 2. “Mareele negre” produse prin deversările accidentale de petrol afectează puternic avifauna marină prin impregnarea penajului cu petrol (păsările răcesc şi mor prin congestie pulmonară).4 D şi de 335 ppm pentru fungicidul Aminotriazol. Aceştia plutesc pe suprafaţa mării. pentru peşti DL50 este de 0. Dozele subletale de pesticide perturbă embriogeneza şi dezvoltarea postembrionară la vertebratele acvatice. dar inhibă şi activitatea bacteriană. în special a glandelor suprarenale. Ele se concentrează în lanţurile trofice şi scad potenţialul biotic al speciilor de la capătul acestora. sunt descompuşi în continuare de bacterii aerobe sau pe suprafaţa lor se dezvoltă colonii de izopode pelagice.

afectează negativ creşterea şi reproducerea tuturor microorganismelor acvatice.3. sau de diferiţi radionuclizi şi poartă denumirea de poluare radioactivă. Încălzirea excesivă a apelor provoacă scăderea concentraţiei ionilor de calciu şi prin aceasta modifică metabolismul osos la peşti şi formarea exoscheletului la moluşte şi alte nevertebrate acvatice. dacă nu sunt letale. Poluarea termică a apelor Poluarea termică se produce ca urmare a utilizării apelor continentale sau oceanice litorale ca ape de răcire în termocentrale şi centrale nucleare.3. proces ce are loc cu consum de oxigen. creşte activitatea microorganismelor din apă şi prin aceasta intensifică descompunerea substanţelor organice. O ridicare a temperaturii cu 100C măreşte de 2. Temperaturile ridicate influenţează negativ şi nevertebratele din ecosistemele acvatice. Poluarea fizică a apelor Poluarea fizică a apelor naturale este produsă de agenţi fizici precum temperaturile ridicate. Primele afectate sunt diatomeele: creşterea temperaturii apei cu 100C scade de 2. Daphnia magna are longevitatea medie de trei ori mai mică decât la 15 0C. afectând populaţiile de organisme hidrobionte şi producând perturbări grave ale biocenozelor. deoarece ele sunt surse de hrană mai puţin eficiente decât diatomeele şi cloroficeele. La temperaturi de 250C diatomeele sunt înlocuite de cloroficee. Poluarea termică a apelor provoacă şi o modificare a succesiunii normale a speciilor de fitoplancton în ecosistemele acvatice. atât pentru zooplancterii erbivori cât şi pentru peştii fitoplanctonfagi. Proliferarea anormală a cianoficeelor în bazinele acvatice este dăunătoare. temperaturile ridicate diminuează diversitatea fitoplanctonului. Creşterea temperaturii apei măreşte nevoia de oxigen a hidrobionţilor. 82 . iar la 33 – 350C acestea sunt înlocuite cu cianoficee. În acelaşi timp.1. Ridicarea temperaturilor apelor naturale prin aport de ape calde modifică concentraţia oxigenului dizolvat în apă.2 ori nevoile respiratorii ale poichilotermelor. Poluarea termică afectează negativ biocenozele acvatice în ansamblul lor. Cladocerele sunt cele mai sensibile la încălzirea apei. unele diatomee termofile precum Navicula sau Surirella ovata înregistrează o proliferare anormală odată cu încălzirea apei. Expunerea la temperaturi superioare temperaturii optime. prin micşorarea coeficientului lui de solubilitate. În ecosistemele acvatice. La 300C. 5. Poluarea termică scade concentraţia azotului şi a CO2 din apă şi prin aceasta afectează echilibrul ionic al apelor.5.5 ori diversitatea specifică a populaţiilor de diatomee. Apele de răcire deversate în ecosistemele acvatice determină o încălzire a apelor naturale cu circa 5 – 100C. Totuşi. caz în care se numeşte poluare termică. ele conţin şi o cantitate mare de toxine din grupul biliproteinelor care intoxică direct hidrobionţii sau se acumulează în lanţurile trofice.

poluarea termică are efecte grave asupra alevinilor şi puietului. La salmonide. fauna din mările calde este mai sensibilă la creşterea temperaturii apei decât cea din mările reci deoarece animalele din mările calde trăiesc la temperaturi mult mai apropiate de temperatura maximă tolerată decât speciile omologe din mările polare. O creştere lentă a temperaturii. Creşterea temperaturii apelor naturale poate avea şi efecte indirecte asupra peştilor: scade biomasa de diatomee. Ciprinidele. De exemplu.Sunt afectate. de asemenea. scad longevitatea peştilor. Supravieţuirea peştilor la ridicarea temperaturii apei depinde de intervalul de timp în care are loc creşterea temperaturii. efectul fiind diminuarea producţiei de peşti carnivori. în special moluştele care sunt deosebit de sensibile la poluarea termică. dar şi aici intervin caracteristici de specie. Rezistenţa peştilor la poluarea termică depinde de specie şi de faza ontogenetică în care se găseşte individul. În zonele temperate. scad ritmul de creştere. Efectul poluării termice asupra peştilor este dificil de analizat deoarece răspunsurile sunt diferite la speciile autohtone faţă de cele aclimatizate sau în curs de aclimatizare. Şocurile termice rapide sunt letale pentru peşti. sunt mult mai sensibile la poluarea termică decât speciile dulcicole. Temperaturile ridicate reduc consumul de hrană. zona de toleranţă termică în timpul dezvoltării embrionare este cuprinsă în intervalul 8 – 230 C. măreşte zona de toleranţă termică până spre temperatura letală superioară. Larvele de insecte din grupul efemeride. suportă mai bine creşterea temperaturii decât salmonidele. În mod paradoxal. perlide. care au un grad accentuat de stenotermie. Acest interval de toleranţă termică este cuprins între temperatura letală inferioară (în jur de 0 0 C) şi temperatura letală superioară (30 – 350C) şi este variabil pentru fiecare specie. scade numărul de cladocere şi larve de insecte stenoterme şi astfel se reduce cantitativ şi calitativ hrana peştilor. Temperatura ridicată a apei influenţează negativ şi fauna bentonică. care sunt specii stenoterme criofile. ce împiedică amestecul apelor calde şi reci şi astfel efectul termic se 83 . sunt printre primele victime ale poluării termice. trichoptere. speciile autohtone de peşti suportă în cursul anului variaţii de temperatură cuprinse între 0 şi 300C. într-un interval lung de timp. în timp ce la plătică. grăbesc maturarea sexuală. Icrele şi alevinii sunt mai sensibili la poluarea termică decât adulţii. Nevertebratele marine. copepodele care reprezintă o sursă importantă de hrană pentru alevinii şi puietul peştilor răpitori. chiar dacă acesta se află în zona de toleranţă termică. deoarece acestea sunt specii stenoterme criofile. Poluarea termică poate perturba şi migraţia peştilor. Deversarea apelor calde în estuare duce la un fenomen de stratificare termică. specii euriterme. care constituie surse importante de hrană pentru peşti. dezvoltarea embrionară la coregoni poate avea loc în intervalul 0 – 300C. perturbând astfel reproducerea acestora. La anghilele adulte ajunse în zone cu ape mai calde provenite de la termocentrale s-a constatat o oprire a migraţiei către mare. odonate.

o sursă de contaminare a apelor. afectând genomul prin inducerea de mutaţii defavorabile.). valori ce sunt similare. Substanţele radioactive din atmosferă revin pe sol prin intermediul precipitaţiilor. efecte genetice. ceea ce duce la moartea organismelor pelagiale.2. de timpul de expunere şi de specia asupra căreia acţionează radionuclizii. La nivel global. calitatea apelor din punct de vedere a poluării radioactive este urmărită prin standarde de stat care stabilesc activitatea alfa şi beta maximă admisă şi activitatea specifică admisă pentru principalii radionuclizi. La nivel populaţional. Sterilul care încă mai poate conţine cantităţi reduse de material radioactiv poate contamina. Radionuclizii produc. care sunt omorâte atât de şocurile termice cât şi de şocurile mecanice suportate în momentul trecerii prin instalaţii. de asemenea. încetinirea creşterii. În România.2 şi 5. Industria extractivă a materialelor radioactive poate constitui.3.3. prin intermediul precipitaţiilor şi a apelor de şiroire. poluarea nucleară diminuează longevitatea. apele de suprafaţă. anual sunt extrase şi prelucrate milioane de tone de minereuri. 5. Poluarea radioactivă a apelor Poluarea radioactivă a apelor naturale poate avea loc prin contaminarea accidentală a acestora cu reziduuri radioactive de la centralele nucleare. 84 . micşorează coeficientul intrinsec de creştere naturală prin sterilizarea totală sau parţială a populaţiei. atenuarea rezistenţei la intoxicări. în cea mai mare parte. Odată cu apele care intră în centralele termice pentru răcirea agregatelor. micşorarea capacităţii de apărare imunitară a organismului.propagă departe de locul de emisie. La nivelul ecosistemelor acvatice radionuclizii se acumulează în biomasa hidrobionţilor şi contaminează lanţurile trofice prin procesul de bioconcentrare în fiecare verigă a acestuia. Efectele generale ale radiaţiilor constau în afectarea fiziologiei individului expus prin diminuarea vigorii fiziologice. Poluarea radioactivă a apelor afectează toate organismele acvatice diferit în funcţie de doza de radiaţii. sunt antrenate şi numeroase organisme acvatice nevertebrate şi vertebrate. O altă sursă de contaminare radioactivă a apelor o reprezintă căderile radioactive care se produc în urma exploziilor nucleare experimentale sau a accidentelor de la centrale nucleare. apoi prin apele de şiroire ajung în apele naturale de suprafaţă. de asemenea. şi pentru apele de suprafaţă din categoria I-a de calitate (tabelul 5. În aceste zone are loc o încălzire puternică a apelor de suprafaţă. Prezentăm mai jos valorile pentru apa potabilă.

4 Poloniu 210 0. Min.42 Radon 222 300 Radiu 226 0. Sănătăţii 5. Min.. Min.. Min.2.4..1 0 Concentraţii admise excepţional (Bq/dm3) 2.04 0.3. cu atât mai mult cu cât apele subterane sunt cele mai valoroase surse de apă potabilă pentru comunităţile umane...59 1 Toriu natural 0.1 Radionuclizi artificiali Cobalt 58 60 Cobalt 60 10 Stronţiu 98 30 53 Stronţiu 90 0. Activitatea specifică admisă a radionuclizilor în apa potabilă Activitatea specifică Radionuclizi admisă admisă excepţional Radionuclizi naturali Tritiu 4000 Potasiu 40 13. Astfel de surse pot fi: 85 . Min. Sănătăţii STAS 12435-85 STAS 12444-86 STAS 12130-82 STAS 12130-82 Instr.024 2.088 0.1 Plumb 210 0.5 Radiu 228 0. Sănătăţii STAS 12303-85 Instr. Sursele de poluare a apelor subterane pot fi grupate în doua categorii mari: surse difuze şi surse concentrate.1 Plutoniu 239 0.. Sănătăţii Instr. de zeci sau sute de hectare. Activitatea globală alfa şi beta maximă admisă în apa potabilă Activitatea globală alfa beta Concentraţii admise (Bq/dm3) 0.Tabelul 5.136 Uraniu natural 0.55 Iod 129 0. Sursele de poluare difuză a apelor subterane sunt acelea în care agenţii poluanţi se infiltrează şi percolează solul pe suprafeţe mari. Poluarea apelor subterane Contaminarea apelor subterane cu agenţi poluanţi de origine biologică sau chimică constituie o formă deosebit de gravă de poluare.3 50 Metoda de analiză STAS 100447/1-83 STAS 100447/2-83 Tabelul 5.025 0. Min. Sănătăţii Instr. Sănătăţii STAS 12218-84 Instr.3 Metode de analiză STAS 12293-85 STAS 11592-83 STAS 12031-84 STAS 10447/3-85 Instr. Min. Sănătăţii STAS 12038-81 Instr... Min.6 Iod 131 5 530 Cesiu 134 4 Cesiu 137 5 600 Americiu 241 0. Sănătăţii Instr.

). haldele de steril şi pătrund în apele freatice.câmpurile de filtrare din staţiile de epurare a apelor. Astfel de surse pot fi: .pierderile din reţeaua de transport a apelor uzate menajere. hidrocarburi) şi de cantitatea lor (figura 5. . pesticide.bazinele de stocare a dejecţiilor şi apelor uzate din unităţile agrozootehnice şi de creştere a animalelor. punctiforme. etc. care spală depozitele de gunoaie menajere sau industriale. Surse de poluare ale apelor subterane (după Godeanu. Intensitatea procesului de poluare a apelor freatice este influenţată de structura litologică şi hidrologică a terenului (poziţia stratului acvifer. care percolează terenurile agricole şi contaminează pânzele freatice cu fertilizanţi. .intruziunea apelor marine în apele subterane dulci din zonele litorale sau pătrunderea apelor subterane dulci în apa lacurilor salmastre şi sărate. Sursele de poluare concentrată a apelor subterane sunt acelea în care agenţii poluanţi pătrund în apele freatice pe zone restrânse. . etc... industriale şi agricole. 86 . permeabilitatea solului.apele de precipitaţii.5). în apropierea zonelor litorale. de natura substanţelor poluante (fertilizanţi. . 1997).apele uzate de la irigarea culturilor. Figura 5.apele de precipitaţii şi irigaţii. microorganisme.5. pesticide. .

monitorizarea continuă a calităţii apelor freatice de către organisme specializate. Cluj. 5. toxicologici şi biologici. concentraţia diferitelor substanţe minerale. . fosfaţi. din depozitele de gunoi de grajd şi fosele septice ajung direct în apa freatică. se constată frecvent poluarea apelor freatice cu substanţe organice. etc.Apele freatice din România sunt contaminate în principal cu azotaţi. Prin aplicarea sistemului saprobiilor (sapros = descompunere. Satu Mare. Timişoara. în zona conductelor de transport. asupra existenţei şi eficienţei staţiilor de epurare. a platformelor petrochimice şi a depozitelor de carburanţi se constată o infestare a apelor freatice cu hidrocarburi. . concentraţia substanţelor organice. bios = viaţă) a lui Kolkwitz şi Marson (1908) se poate aprecia gradul de poluare a apelor naturale cu substanţe organice fermentascibile. dar au tendinţă de extindere. Aprecierea gradului de poluare a apelor Aprecierea gradului de impurificare a apelor cu diferite substanţe poluante poate fi făcută prin metode chimice (determinarea consumului biochimic de oxigen. În zona platformelor combinatelor de îngrăşăminte chimice.prevenirea şi combaterea poluării apelor de suprafaţă. Datorită lipsei unui minim de dotări cu instalaţii edilitare. Aceste acvifere depreciate au un caracter insular. . Din fericire. prin metode ecologice. În zonele rurale intravilane.5.) prin metode toxicologice (stabilirea supravieţuirii hidrobionţilor la diferite doze de poluanţi).eliberarea de autorizaţii de mediu pentru toţi agenţii economici în urma efectuării unei analize detaliate asupra naturii şi concentraţiei substanţelor reziduale rezultate din procesul tehnologic. Braşov. În numeroase zone din ţară (Craiova. aceste acvifere grav contaminate sunt de tip insular. În perimetrul schelelor de extracţie petrolieră. bazinul Prutului) concentraţia de azotaţi din apele freatice depăşeşte 45 mg / l (concentraţia maximă admisă pentru apa potabilă). substanţe organice şi produse petroliere. amoniu. Sistemul. apele de suprafaţă contaminate cu azotaţi. aceste substanţe din dejecţiile lichide din latrine. numite indicatori biologici sau specii conducătoare sau prin determinarea simultană a indicatorilor chimici. Sursele de contaminare cu azotaţi a acestor ape freatice sunt precipitaţiile atmosferice contaminate cu oxizi de azot. bazate pe prezenţe unor specii indicatoare.sesizarea imediată a procesului de poluare şi luare de măsuri de stopare a lui şi de prevenire a îmbolnăvirii populaţiei. Arad. amoniu şi cu bacterii. concentraţia azotaţilor din apa freatică depăşeşte 100 mg / l. ajungând chiar la valori de 300 mg / l. în diferite variante. apele de irigaţii şi de precipitaţii care spală terenurile agricole şi se încarcă cu azotaţi. Constanţa. se 87 . etc. precum: . nu au o extindere mare. Pentru prevenirea şi stoparea poluării apelor freatice trebuie luate măsuri rapide şi ferme.

peşti. Sladecek (1963) clasifica apele de suprafaţă impurificate cu substanţe organice biodegradabile. Speciile indicatoare pentru apele polisaprobe sunt bacteria Sphaerotilus natans. macrofita Ceratophyllum demersus. larvele dipterului Eristalis tenax. după gradul de încărcare cu substanţe organice şi concentraţia oxigenului. care au suferit un anumit grad de impurificare cu substanţe organice biodegradabile. sunt ape curate. larve de dioptere. care au suferit o încărcare cu substanţe toxice. Specii indicatoare pentru aceste ape sunt algele Melosira italica. Euglena viridis. substanţe toxice şi alţi impurificatori mai puţin comuni. V. ciliatele Paramoecium şi Vorticela putrida. speciile indicatoare sunt algele Melosira varians.4): . numărul de germeni şi conţinutul în oxigen apele limnosaprobe se împart în xenosaprobe. 88 . radioactive sau au fost afectate de un factor fizic precum temperaturile ridicate. oligochetul Tubifex tubifex. metasaprobe. cu efective nu prea numeroase.ape catarobe. conţin cantităţi mari de substanţe organice sub formă de proteine nedescompuse. α mezosaprobe. speciile indicatoare sunt Mucor (fungi). În funcţie de concentraţia lor în apă şi numărul de germeni microbieni. specii de peşti precum păstrăvul de râu (Salmo trutta fario).ape transaprobe. Draparnaldia glomerata. radiosaprobe. oligosaprobe. cleanul (Leuciscus cephalus). Stentor coeruleus (protozoare). apele eusaprobe se împart în următoarele categorii: izosaprobe. hidrogen sulfurat şi cantităţi mici de oxigen nedizolvat. ciliate. conţin cantităţi moderate de oxigen dar şi cantităţi mici de hidrogen sulfurat. După natura impurificării acestea pot fi: antisaprobe. . Draparnaldia plumosa.ape mezosaprobe. . sunt ape slab poluate. . . Oscillatoria (cianoficee). se împart în ape alfa mezoprobe şi beta mezoprobe. mineralizarea substanţelor organice se face preponderent anaerob. . sunt ape curate de izvor care nu au suferit nici o modificare.bazează pe determinarea concentraţiei substanţei organice din apă şi pe prezenţa unor specii indicatoare. β mezosaprobe şi polisaprobe. crustacei.ape polisaprobe. populate cu un număr mare de specii. Spirogyra crassa. Apele mezosaprobe. unele specii de rizopode. Apele beta mezoprobe conţin cantităţi suficiente de oxigen necesar hidrobionţilor şi oxidării substanţelor organice.ape oligosaprobe.ape limnosaprobe. După acest sistem apele de suprafaţă se împart în trei categorii: . cega (Acipenser ruthenus). cu substanţe organice prezente sub formă de aminoacizi şi alţi compuşi ai azotului.ape eusaprobe. În funcţie de concentraţia substanţelor organice. Apele alfa mezoprobe conţin cantităţi reduse de oxigen dizolvat. sărace în substanţe organice. care au un conţinut foarte ridicat de substanţe organice fermentascibile. alga Polytoma uvela. molusca Sphaerium corneum. Sunt ape puternic poluate. criptosaprobe. în patru categorii mari (tabelul 5. hipersaprobe şi ultrasaprobe. Cosmarium botrytis. cladocerul Daphnia polimorpha.

Sladecek (1973) împarte apele în trei mari grupe: atoxice. Contaminarea apelor încărcate cu substanţe toxice poate fi apreciată şi prin stabilirea supravieţuirii hidrobionţilor la diferite doze de substanţe toxice. Indicele biotic se stabileşte pe baza analizei unor probe de organisme bentonice şi de perifiton din fiecare facies lotic şi lentic şi raportării la un tabel standard care cuprinde informaţii cu privire la sistematica şi numărul speciilor identificate. valori inferioare lui 2 indică un anumit grad de poluare iar abaterea de la cele două valori arată o situaţie limită. Valori ale indicelui mai mari de 3 indică o stare hidrobiologică bună. în funcţie de calitatea lor de bioindicatori. limnotoxice şi eutoxice (tabelul 5.5 Urme 0 0 0 H2S Mg/l < 0 0 0 0 0 urme 1 100 10 0 CBO5 Mg/l 0 1 (2) 2. stabilirea efectivelor numerice ale populaţiilor rămase după poluare sau prin cercetarea acţiunii respectivei substanţe asupra principalelor funcţii ale organismului (respiraţie. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K X O α β P i m h u a r c Denumirea Catarobe Limnosaprobe Xenosaprobe Oligosaprobe Alfemesosaprobă Betamesosaprobă Polisaprobe Eusaprobe Isosaprobe Hipersaprobe Ultrasaprobe Transaprobe Antisaprobe Radiosaprobe Criptosaprobe Nr. 89 . creştere.106 0 O2 Mg/l > Variabil 8 6 4 2 0. Clasificarea apelor de suprafaţă.). prin calcularea indicelui biotic sau a indicelui de diversitate. (după Sladecek. reproducere). cu ape de calitate dubioasă.109 10. Simbol Crt. Criteriile de apreciere a efectelor unui poluant pot cuprinde şi constatarea unor modificări fiziologice apărute la lotul test. comparativ cu lotul martor sau apariţia unor modificări ale fecundităţii organismelor şi a calităţii descendenţilor. 1963) Nr.Tabelul 5. Germeni/ml < 500 1000 10000 50000 250000 2000000 10000000 20000000 50000000 10 Nr. În raport cu gradul de impurificare cu substanţe toxice şi cu efectele asupra organismelor din ecosistemele acvatice. Coliformi/l < 20 10000 50000 100000 1000000 20000000 3. se bazează pe analiza populaţiilor de nevertebrate acvatice din ecosistem.109 1. Indicele de diversitate sau indicele Shanon – Weaner.4.5 (4) 4 (6) 7 (9) 40 (80) 40-400 (600) 200-700 500-1500 (2000) 1000-60000 0 variabil 0 sau variabil 0 0 variabil 0 variabil variabil variabil variabil 0 sau variabil 0 sau variabil variabil 0 În Anglia şi Franţa aprecierea şi controlul apelor se face prin metode biologice.5.

mort. NH3. 1973) Gradul de toxicitate I. 3. Ape eutoxice 100 0 5. Faza aerobă a procesului de mineralizare are loc cu consum de oxigen. Oligotoxice − − − Efecte asupra biocenozelor biocenoze bine dezvoltate sunt absente speciile sensibile biocenozele sunt sărace în număr de specii % în 48 ore Ind. Ape atoxice II. 2. H2S. Ape limnotoxice II.5. Autoepurarea biologică a apelor Substanţele poluante care pătrund în bazinele acvatice îşi reduc treptat concentraţia prin procese de mineralizare. Mezotoxice − multi constituienţi ai biocenozei lipsesc − biocenoza săracă în specii dar cu mulţi în divizi − au rămas speciile rezistente − supravieţuiesc puţine specii fără a se reproduce − au comportament atipic speciei − în mediu atoxic îşi revin − biocenozele sunt distruse − formele vegetative sunt distruse în 48 ore − în mediu atoxic indivizii nu îşi revin <75 >25 II. Eficienţa mineralizării este apreciată prin cantitatea de substanţă organică oxidată de microorganismele hidrobionte în unitatea de timp şi depinde de numărul de reducători şi consumatori. Mineralizarea substanţelor organice are loc sub acţiunea microorganismelor în două faze: faza aerobă. Reducerea concentraţiei oxigenului în apă duce la micşorarea intensităţii procesului de mineralizare. 0 100 <50 >50 II. Efectul diferitelor categorii de ape toxice asupra biocenozelor acvatice (Sladecek. Ind.1. oxidativă. H2O şi nitraţi şi faza anaerobă sau reducătoare. de intensitatea proceselor metabolice şi de 90 . în urma căreia se produc substanţe precum CH4. prin acumularea lor în corpul hidrobionţilor sau prin reţinerea lor în sedimente bentonice.Tabelul 5. Politoxice <100 >0 III. în cantităţi diferite în funcţie de natura substanţelor supuse descompunerii şi concentraţia lor în apă. etc.6. în care materiile organice sunt transformate de bacteriile aerobe până la CO2. suprav.

Animalele filtratoare pelagice şi bentonice extrag din masa apei cantităţi importante de suspensii şi elimină substanţele nedigerate. în care substanţa organică este redusă şi epurarea terţiară.6). organică sau bacteriană sunt reduşi până la limite care nu periclitează mediul înconjurător. radioactivitatea apei scade chiar din primele ore iar după câteva zile ajunge la 5-10% din cea iniţială (Policarpov. Astfel. de gradul de epurare necesar. Gradul de acumulare al impurificatorilor în corpul hidrobionţilor depinde de concentraţia lor în apă şi de raportul dintre cantitatea de substanţe eliminate din organism şi concentraţia iniţială din apă. fie printr-un proces activ de filtrare. moluşte (Unio. crustacee şi alte animale bentonice şi pelagice. în care are loc separarea particulelor grosiere. trecerea lor prin diferite verigi ale lanţurilor trofice şi transformarea lor în produşi inofensivi. Dreissena. macrofitele acvatice şi organismele planctonice acumulează în corpul lor cantităţi mari de radionuclizi. Epurarea apelor uzate are loc în trei etape: epurarea primară sau mecanică. ciuperci filamentoase etc. procesele reducătoare se succed alternativ cu cele oxidative sau se desfăşoară în paralel. de scopul în care se utilizează apele epurate. Procesul de biofiltrare este realizat de diverse specii de spongieri. ciliate. Anodonta. Aportul de oxigen prin fotosinteza autrofelor măreşte intensitatea proceselor de mineralizare a substanţelor organice. sub acţiunea unor bacterii anaerobe. Epurarea apelor uzate Epurarea apelor uzate industriale sau menajere constituie un ansamblu de procedee fizico-chimice şi biologice prin care impurificatorii de origine minerală. etc.7. viermi. La descompunerea substanţelor putrescibile. sub formă de boluri fecale şi pseudofecale. 1960). Autoepurarea apelor se realizează şi prin transferul impurificatorilor din masa apei pe substrat. pe fundul bazinelor. care presupune îndepărtarea chimică a substanţelor biogene şi a altor substanţe prezente în apele reziduale (figura 5. În lipsa oxigenului. În procesul de autoepurare a apelor un rol important îl are acumularea unor substanţe toxice în corpul hidrobionţilor. prin sedimentarea organismelor hidrobionte moarte pe fundul bazinelor acvatice. mărimea acestora fiind determinată de debitele şi caracteristicile apelor uzate. Procesele biologice ce au loc în absenţa oxigenului sunt procese de reducere şi au loc cu o intensitate mai scăzută decât cele aerobe oxidative. Prelucrarea apelor uzate se realizează în staţii de epurare. descompunerea impurificatorilor are loc printr-o fermentaţie anaerobă. celenterate. Prin înglobarea în corpul hidrobionţilor a izotopilor radioactivi cu viaţă scurtă precum Ytriu91 şi Cesiu114. Mytilus.cantitatea de oxigen din apă. 91 . Ostreia). făcând posibilă utilizarea apelor pentru diferite necesităţi ale consumatorilor. fie pasiv. epurarea secundară sau biologică. 5.

Figura 5. iar apa limpede este colectată şi evacuată în treapta următoare. iar a celor provenite din industrie poluate chimic şi prin metode chimice de neutralizare. Din acest motiv. separabile prin decantare. după care apele sunt colectate printr-un sistem de canale de drenare şi deversare în râuri. epurarea biologică poate fi naturală sau artificială. Schema generală de epurare a apelor uzate (S. iar 92 . fapt pentru care se mai numeşte şi treaptă fizico-chimică. Deşeurile organice se descompun pe substrat. După natura proceselor utilizate. treapta secundară de epurare se numeşte şi treaptă biologică. în bazine decantoare primare. iar evacuarea acestora se realizează prin deversare sau cu dispozitive bazate pe adeziune. Câmpurile de irigare şi filtrare sunt amenajate pe terenuri nisipoase sau nisipo-argiloase. Filtrarea se face prin pătura superficială pe sol. Stoianovici şi D.6. Epurarea biologică naturală se realizează în câmpuri de irigare şi filtrare sau în iazuri de oxidare şi stabilizare. numite şi iazuri biologice. Iazurile de oxidare şi stabilizare. sunt bazine puţin adânci. Uleiurile şi grăsimile sunt separate în bazine speciale prin flotaţie naturală sau cu insuflare de aer. Suspensiile grosiere sunt reţinute prin trecerea apelor uzate prin grătare. Separarea materialelor în suspensie se realizează prin sedimentare. în care suspensiile depuse formează nămolul primar. Robescu. site sau denisipatoare. cu ajutorul microorganismelor. Epurarea mecanică cuprinde metode de îndepărtare a materiilor solide în suspensie. 1989) Epurarea primară sau mecanică a apelor menajere şi industriale nepoluate chimic se realizează prin procedee mecanice. Epurarea secundară are ca scop descompunerea substanţelor organice dizolvate sau în stare coloidală din apa decantată. construite în aşa fel încât suprafaţa de contact dintre apă şi aer să fie maximă.

Nămolurile rezultate din decantoarele primare şi secundare sunt prelucrate.în prima etapă are loc degradarea şi lichefierea materiei organice solide supuse fermentării şi transformarea ei în acizi graşi. bazine cu regenerarea nămolului. Epurarea terţiară are ca scop eliminarea prin procedee chimice a substanţelor minerale şi organice nebiodegradabile. bolovanii materiale plastice uşoare.7). care mineralizează substanţele organice biodegradabile. în bazine cu nămol activ. După eliminarea unei părţi din apa conţinută de acestea. utilizarea lor este limitată la debite mici de ape uzate. protozoare. Aceste sisteme de epurare necesită spaţii întinse. 93 . În funcţie de utilizarea ulterioară a apelor astfel prelucrate ele pot fi supuse unui nou proces de filtrare pe nisip sau cărbune activ apoi sunt dezinfectare prin diferite metode. ciuperci). Fermentarea anaerobă are loc în metantancuri şi se desfăşoară în două etape: . Această treaptă se aplică apelor uzate industrial pentru neutralizarea şi îndepărtarea substanţelor ce nu au fost descompuse în treapta primară şi secundară. etc. Filtrele biologice sau biofiltrele sunt formate din materiale dure şi rezistente (piatra spartă. Şanţurile de oxidare sunt instalaţii de epurare biologică cu aerare prelungită. După amestecul apelor cu reactivi. urmate de utilizarea lor ca îngrăşământ. făcându-le astfel mai puţin nocive şi mai uşor de manipulat în cadrul operaţiunilor ulterioare (figura 5.microfitele planctonice din masa apei asigură aerarea. În bazinele de aerare se introduce nămol activ ce conţine populaţii de bacterii. durata de aerare este prelungită iar nămolul este stabilizat şi parţial mineralizat. şanţuri oxidante. Procesele de oxidare a materiei organice sunt similare celor cu nămol activ. cetone sub acţiunea enzimelor extracelulare produse de microorganismele anaerobe.) pe care se formează o peliculă biologică alcătuită din diverse organisme (bacterii. au o capacitate limitată şi sunt relativ lente pentru a prelucra cantităţile foarte mari de ape uzate provenite din industrie sau din aglomerările urbane. După realizarea descompunerii substanţelor organice în filtre biologice. Epurarea biologică artificială se realizează cu ajutorul filtrelor biologice. bazine de aerare sau şanţuri de oxidare. ciuperci care descompun substanţele organice. de unde trece în treapta următoare. În staţiile mari de prelucrare a apelor menajere se aplică în această treaptă şi procedee de defosfatare şi denitrificare a apelor. apa intră în bazine decantoare secundare. Deşi randamentul biofiltrelor este de circa 80%. Bazinele de aerare cu nămol activ reprezintă procedeul cel mai utilizat în staţiile de epurare. fie descompunerii anaerobe şi aerobe. în care se separă apa epurată de nămol. etc. protozoare. iar nămolul este îndepărtat. sunt trecute în bazine de floculare apoi în decantoare terţiare. nămolurile sunt supuse fie unei deshidratări mecanice urmate de incinerare. Metoda este eficientă şi permite prelucrarea unei cantităţi mari de apă uzată. aldehide. aminoacizi.

amoniu (NH4).000 de km. Figura 5. uleiuri şi grăsimi.7.în etapa a doua. cantităţi mici de grăsimi. Metoda este simplă. După fermentarea anaerobă sau stabilizarea aerobă nămolurile rezultate sunt deshidratate mecanic sau sunt uscate pe pături de uscare. fosfor. Din punct de vedere al folosinţei. Schema de tratare a nămolurilor din staţiile de epurare (S.8. cursurile de apă din România se clasifică în următoarele categorii de calitate: 94 . determinându-se următorii indicatori de poluare: substanţe organice dizolvate. bioxid de carbon. azot. Poluarea apelor în România Lungimea cursurilor de apă din România măsoară peste 170. Stoianovici şi D. Gazele degajate în procesul de fermentaţie anaerobă sunt captate şi utilizate drept combustibil pentru încălzirea nămolurilor care se introduc în metantancuri. 5. molecule simple sunt asimilate de celulele bacteriene sau alte microorganisme şi degradate de enzimele intracelulare până la apă. metale grele. 1989) Nămolurile rezultate din epurarea primară şi secundară pot fi stabilizate şi pe cale aerobă prin aerarea separată a acestora în bazine deschise. consum biochimic de oxigen (CBO5).. nămolul rezultat are un număr redus de germeni patogeni. dar există dezavantajul consumului de energie pentru utilajele de aerare. înainte de a fi utilizate ca îngrăşăminte în agricultură. Calitatea apelor curgătoare este supravegheată pe tot teritoriul ţării pe 276 de secţiuni.500 km (lungimea de referinţă). metan. Robescu. din care de interes major pentru economie şi protecţia mediului sunt 20.

1 0.105 km. la producerea energiei electrice în hidrocentrale. Tabelul 5.6. Condiţiile de calitate a apelor de suprafaţă sunt stabilite în ţara noastră prin standarde de stat. adică 11.05 (C6H5OH) Fier total (Fe2+) 0. alimentarea fermelor zootehnice. adică 2.092 km. adică 4. − categoria a II-a – grupează apele de suprafaţă care pot fi folosite în piscicultură (ciprinicultură). În această categorie intră circa 26% din lungimea de referinţă a râurilor.005 0.1 Indicatorul (mg/dm3.6.005 (Cl2) Cloruri (Cl-) 250 300 300 CO2 liber 50 50 50 Fenoli antrenabili cu vapori de apă 0.3 0. care cuprind indicatori chimici generali. în instalaţii de răcire din industrie.1 H2S şi sulfuri Lipsă Lipsă 0.3 1 0 Fosfor (P) 0. indicatori microbiologici. − categoria a III-a – cuprinde apele care pot fi folosite la irigarea culturilor agricole. Condiţiile tehnice de calitate pentru apele de suprafaţă din România Tabelul 5. max. în care fauna piscicolă nu se poate dezvolta. În această categorie se încadrează circa 8% din lungimea de referinţă a cursurilor de apă.1 0. În această categorie se situează 55% din lungimea de referinţă a râurilor din România. alimentarea cu apă a unor procese tehnologice industriale. Indicatori chimici generali Valori admise Categorii de calitate I II III Amoniu (NH4) 1 3 10 Amoniac (NH3) 0. în spălătorii. − categoria D – cuprinde ape degradate.02 0. indicatori chimici speciali. în urbanistică şi agrement. Pentru lacurile naturale şi de acumulare sunt stabiliţi şi indicatori pentru procesul de eutrofizare. păstrăvăriilor şi zonelor amenajate pentru înot. adică 3.1 0.1.5 Nu se Azotaţi (NO-3) 10 30 normează Nu se Azotiţi (NO2-) 1 3 normează Calciu (Ca2+) 150 200 300 Clor rezidual liber 0.) 95 Metoda de analiză STAS 8683-70 STAS 8683-70 STAS 8900/1-71 STAS8900/2-71 STAS 3662-62 STAS 6364-78 STAS 8683-70 STAS 3263-61 STAS 7167-65 STAS 8634-70 STAS 10064-75 STAS 7510-66 .072 km.− categoria I – cuprinde apele care pot fi utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a aşezărilor umane.218 km.005 0. Reprezintă circa 11% din lungimea de referinţă a râurilor.001 0. etc.

0 0.01 0. Produse petroliere Reziduu filtrabil uscat la 1500 C Sodiu (Na+) Substanţe organice .5 0. Sănătăţii STAS 8045-79 STAS 11422-84 STAS 7987-67 96 .) Argint (Ag+) Arsen (As+) Bariu (Ba2+) Cadmiu (Cd2+) Cianuri (CN-) Cobalt (Co2+) Crom trivalent Crom hexavalent Cupru (Cu2+) Detergenţi Fluor Hidrocarburi policiclice aromatice Mercur (Hg2+) Molibden (Mo) Nichel (Ni2+) Valori admise categorii de calitate I.metoda KMnO4 .metoda cu dicromat de potasiu Sulfaţi (SO42-) 50 0.1 6 0.8 1 0.CCO .6.1 750 100 5 10 10 200 100 0.05 0.001 0.05 0.05 0.2.3 5 0. M.1 1200 200 12 25 30 400 STAS6674-77 STAS 8662-70 STAS 6536-88 STAS 7877-87 STAS 9187-84 STAS 8295-69 STAS 6560-74 STAS 9887-47 STAS 6954-82 STAS 8601-70 Tabelul 5.01 1. min.0 0.05 0.0002 0.01 1.003 0. II şi III 0. max.CBO5 . Indicatori chimici specifici Indicatorul (mg/dm3.1 Metoda de analiză STAS 8190-68 STAS 7885-67 STAS 10258-75 STAS 7852-80 STAS 7685-79 STAS 8288-69 STAS 7884-67 STAS 7795-80 STAS 7576-66 STAS 8910-7 Instr.Magneziu (Mg2+) Mangan (Mn2+) Oxigen dizolvat (O2).1 1000 200 7 15 20 400 200 0.5 0.

triazinone . Principalii indicatori la care sunt depăşite frecvent concentraţiile maxime admise de poluanţi în apele naturale sunt substanţele organice. Principalele surse de poluare a apelor din România sunt industria minieră. azotul.triazine . Bazinele hidrografice cu lungimile cele mai mari ale cursurilor de apă degradată (raportat la lungimea totală a râului respectiv) sunt: Ialomiţa (58%).03 Instr. Indicatori microbiologici Indicatorul Bacterii coliforme totale (nr. zootehnia.Pesticide . zincul. sodiul.reziduu fix = 100 – 700 mg/l.001 0. staţiile de epurare orăşeneşti. . probabil/dm3.3. clorul. . petrochimică. chimică petrolieră. Bălţile din Delta Dunării sunt supuse şi ele unei poluări accelerate.7. La intrarea în România Dunărea se încadrează în categoria a II-a apoi pe parcurs ajunge în categoria I de calitate. Sănătăţii STAS 12650-88 Instr. Olt (24%) şi Someş (21%). . detergenţii şi accidental cianii (tabelul 5.duritatea totală < 20 grade germane. metalurgică.6. apele de suprafaţă din România au următoarele caracteristici: .organofosforete . deşi poluarea este destul de puternică. în special cu fosfaţi şi 97 . fenolii.001 0.nitroderivaţi Plumb (Pb2+) Seleniu (Se) Zinc (Zn) 0.5 – 9.toluidine .organometalice . azotaţi şi fosfaţi.001 0.oxigen dizolvat = 4 – 9 mg/l.05 0. Sănătăţii STAS 8637-79 STAS 12663-88 STAS 8314-87 Tabelul 5.cloruri < 100 mg/l.organoclorurate .sulfaţi < 100 mg/l. aduşi din zonele riverane din amonte. .pH = 6. max) Categorii de calitate I II şi III nu se 100000 normează Metodele de analiză STAS 3001-83 În marea lor majoritate.0001 lipsă lipsă lipsă 0. Fluviul Dunărea intră în ţară cu o mare încărcare de poluanţi.0. fosforul. etc.01 0. M.erbicide . M.insecticide . . în special substanţe organice.).

P. Fe. Fe. O2.metalurgică neferoasă . Na. 98 . În lacurile de acumulare şi de baraj de pe sectoarele inferioare ale râurilor apar fenomene de eutrofizare şi de colmatare cu sedimente. cauzată de ajungerea pe diverse căi în apă a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor de pe terenurile agricole.fabrici de ciment – metalurgică . alte industrii. P. Cl. Puiu.petrochimică. alimentară. 8 9 10 11 12 Vedea Argeş Ialomiţa Siret Prut P.chimică. zootehnie . CBO5. Cu. 1 2 3 4 5 6 Mureş Bega Timiş Jiu 7 Olt . -CCO-Cr încărcarea cu suspensii P. Fe. Tabelul 5.chimică . petrolieră. zootehnie .energie electrică .petrochimică. CCO-Cr. zootehnie chimică. în general. detergenţi NH4. Surse majore de poluare a apelor în România Bazinul hidrografic Tisa Someş Crişuri Industria Indicatori care au depăşit concentraţiile maxime admise Zn.metalurgie neferoasă . Cl.zootehnie . zootehnie P.zootehnie . valorile medii ale concentraţiilor acestor substanţe. fenoli. CN.petrolieră . Se apreciază că. Zn. Mn. P. Pb. Zn. Cd. fenoli. NH4.metalurgică neferoasă . NH4. calitatea apelor din lacurile naturale şi de acumulare se încadrează în categoria I.zootehnie . Roşu se încadrează în categoria a III-a de calitate. chimică.petrolieră . Na Reziduu fix P. Zn. Cr P. alte industrii. Cl. Cl. petrolieră. Cu. Fe.chimică. Zn. Cd. P.7. CBO5.alte industrii . CBO5.minieră. Totuşi. textilă. reziduu fix Zn. metalurgică . P. Na. minieră. CCO-Mn Pb. Na. CBO5. în ultimii ani. CN. CCO-Cr. Zn. zootehnică . chimică. Cd. metalurgică.minieră . Mn Zn. fenoli. fenoli P. s-au situat sub concentraţia maximă admisă.nitraţi astfel încât unele bălţi cum sunt Matiţa. Mn. CBO5. fenoli. fenoli O2. Un interes deosebit îl prezintă poluarea difuză a apelor de suprafaţă. P.minieră . Cu. metalurgică.fabrici de ciment .minieră .

se constată o încărcare mare cu poluanţi. chimică şi biologică). Epurarea apelor uzate în România se realizează prin aproape 2. 6. prin care se face eliminarea azotului şi fosforului. fapt ce afectează în primul rând fauna piscicolă. Dâmboviţa. datorită nefuncţionării sau funcţionării defectuoase a multor staţii de epurare. Someş. chimice şi biologice a apelor Mării Negre este legată în primul rând de impactul antropic asupra întregului bazin marin.800 de staţii de epurare la diverşi poluatori punctiformi. Jiu. Dunărea transportă anual în mare circa 50. Procesul de eutrofizare a Mării Negre este accelerat de cantităţile enorme de elemente biogene aduse de Dunăre din întreaga Europă. Din cele peste 200 de staţii de epurare a apelor menajere orăşeneşti numai 10% prezintă cele trei trepte de epurare (mecanică. La aceasta se adaugă produsele petroliere pierdute de vasele care transportă cvasitotalitatea petrolului rusesc sau cel răspândit în mare prin deversarea apelor de lest din petroliere. Un aspect deosebit al fenomenului de poluare în Marea Neagră este poluarea cu petrol.500 tone de plumb.000 tone CBO5. în apele naturale rezultă o încărcare anuală de 21. densitatea populaţiei este de aproape 30 de ori mai mare decât cea din bazinul Mării Mediteraneene (la 1 km2 de ecosistem marin corespund 3. Trotuş. 1. pe intervale scurte de timp şi pe sectoarele din aval de platformele industriale. Olt. În România. 340. Aşa se întâmplă în sectoarele din apropierea marilor poluatori din bazinele hidrografice Bistriţa. biologică şi chimică). 5. precum şi scăderea concentraţiei de oxigen din apă. 35% numai treapta mecanică.000 tone de fosfor.000 tone de zinc. cu efecte catastrofale asupra hidrobionţilor din sectorul de râu respectiv. Anual sunt cărate de fluviu în mare peste 60. Raportat la suprafaţa bazinului Mării Negre.000 tone de nitraţi şi nitriţi. staţii de diverse mărimi şi tipuri (cu treaptă mecanică. staţiile de epurare a apelor uzate nu sunt prevăzute cu treapta terţiară de epurare. Contaminări 99 . 90 m3/s din care se epurează numai 42 m3/s.000 de oameni faţă de numai 100 pentru Marea Mediterană). Pe teritoriul ţării noastre sursele de poluare a apelor Mării Negre sunt în principal platforma industrială Năvodari. Ialomiţa. precum şi substanţe rezultate din activitatea portuară.000 tone azot. Modificarea calităţilor fizice.Deseori. În acest fel.900 tone fosfor şi 189. 4. Parţial aceste substanţe se acumulează în sedimente sau prin bioconcentrare ajung în corpul hidrobionţilor. se concentrează în lanţurile trofice şi în final ajung până la om. Bahlui.000 tone de petrol. unde concentraţia diverşilor poluanţi depăşeşte de 3 – 10 ori valoarea maximă admisibilă. oraşul Constanţa şi oraşul Mangalia. pentru care tehnologiile actuale de potabilizare nu sunt adecvate. Sunt deversate în mare ape insuficient epurate sau chiar neepurate. Din acest motiv multe lacuri naturale şi lacuri de acumulare sunt afectate de fenomenul de eutrofizare având drept consecinţă modificarea caracteristicilor organoleptice ale apei. 60 tone de mercur. Debitul mediu de apă descărcat în emisari prin reţelele de canalizare este de cca. cu treaptă mecanică şi chimică sau cu trepte mecanică.000 tone de crom. iar circa 55% trepte mecanice şi biologice. 900 tone de cupru.

creându-se un dezechilibru în stabilitatea litoralului românesc al Mării Negre. Multe specii de peşti din Marea Neagră au dispărut. 800 m în curs de 14-15 ani. s-a încheiat Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării care are drept scop protecţia acestui bazin marin şi conservarea resurselor naturale. de la 13.000 t în prezent. Datorită deficitului de aluviuni pe Dunăre. ceea ce a dus la dispariţia din nord-vestul Mării Negre a celei mai mari concentrări de alge roşii din Oceanul Planetar. 100 . Productivitatea piscicolă a Mării Negre nu depăşeşte în prezent 3 kg/ha/an.însemnate cu petrol au loc şi de la rafinăria Midia . a condus la reducerea cu peste 50% a debitului solid pe Dunăre la vărsare în mare. Se constată dispariţia multor specii de alge. La Bucureşti. Cantităţile de peşte cu valoare economică au scăzut de la an la an. în 1992. iar populaţiile de sturioni. chefali şi delfini sunt mult diminuate. Acest program reuneşte eforturile ţărilor riverane pentru redresarea ecosistemului marin şi creează premizele opririi procesului de eutrofizare a apelor Mării Negre.000 t în 1983 la mai puţin de 3. rotifere. câmpul de Phylophora. Marea Neagră a devenit obiectul unor programe de monitorizare şi redresare ecologică. Tot mai frecvent au loc înfloriri algale de mare amploare. Reţinerea aluviunilor în lacurile de acumulare de pe râuri şi pe Dunăre la Porţile de Fier I şi II. crustacee şi copepode.Năvodari şi de la platformele de foraj marin. Pentru salvarea mării de la declinul biologic evident în ultimii ani. cu consecinţe grave asupra hidrobionţilor. Consecinţele acestei poluări intense se manifestă în special prin reducerea biodiversităţii în Marea Neagră. În acest fel se pierd anual suprafeţe întinse de plajă prin înaintarea mării. a fost perturbată migraţia unor specii de peşti din apele Mării Marmara. Ca urmare a eutrofizării apelor marine a avut loc o creştere a turbidităţii apei. La plaja Mamaia linia de adâncime a apei de 10 m s-a apropiat de ţărm cu cca. litoralul românesc al Mării Negre de la Sulina la Constanţa este supus unei eroziuni puternice.

se deplasează cu viteze foarte mari şi pătrund în organismele vii diferit în funcţie de natura lor. În marea lor majoritate radiaţiile au origine naturală. radiaţiile α străbat epiderma. Tot în sol se găsesc alţi doi radionuclizi de mare importanţă biologică K 40 şi C14. Radiaţiile γ sunt emise de radionuclizi naturali precum uraniu. dar sunt mult mai penetrante. ce modifică diferiţi constituenţi celulari şi determină în celulă formarea de peroxizi şi alţi compuşi citostatici. iar radiaţiile γ şi razele cosmice pot străbate chiar şi blindaje groase de plumb. au o putere de ionizare mai slabă decât radiaţiile α şi β. Radiaţiile cosmice îşi au originea în spaţiul cosmic. . radiaţiile β străbat câţiva centimetri de ţesut.radiaţiile cosmice şi alţi nucleoni sunt particule elementare ale nucleului de heliu. numite şi dozele letale. emise în special de substanţele radioactive naturale.radiaţiile γ sunt fotoni. iar dozele slabe. aşa încât se impune tratarea în ansamblu a acestui fenomen şi nu pe diferite compartimente de mediu ca în cazul altor poluanţi. Neutronii acţionează asupra celulelor şi rup fragmente din lanţurile de acizi nucleici. radiu.radiaţiile β sunt electroni. iar radiaţiile ionizante au capacitatea de a desprinde electroni din straturile periferice ale atomilor şi a-i transforma în ioni cu mare reactivitate chimică.radiaţiile α sunt particule elementare ale nucleului de heliu. fără sarcină electrică. au o serie de proprietăţi comune: sunt invizibile. neavând sarcină electrică nu au acţiune ionizantă directă. subletale. În radiobiologie se diferenţiază efectele iradierii de scurtă durată şi în doze mari. având o acţiune ionizantă puternică. cu masă mică şi cu viteze apropiate de cea a luminii. . fiind emise de litosferă sau vin din spaţiul cosmic. modifică ireversibil structura AND-ului. decât prin ciocnire cu nuclee. iar în atmosferă se găseşte radonul produs prin dezintegrarea radiului.6. Efectele radiaţiilor depind şi de doza lor şi de timpul de expunere. producând astfel mutaţii genetice. existenţi în scoarţa terestră. indiferent de natura lor fizică. . iar radiaţiile ultraviolete au origine solară. Dozele puternice. actiniu. . cărora le imprimă viteze suficient de mari pentru ionizarea mediului.neutronii rezultă din unele reacţii nucleare. POLUAREA NUCLEARĂ A MEDIULUI Poluarea nucleară este o formă relativ recentă de poluare a mediului dar efectele ei se fac resimţite asupra organismelor animale şi vegetale indiferent de locul de emisie a radionuclizilor. 101 . de efectele iradierii permanente şi cu doze slabe.radiaţiile X sunt unde elecromagnetice de frecvenţe foarte înalte. . Astfel. thoriu. Efectele contaminării radioactive decurg din acest ultim tip de iradiere. Radiaţiile au origine şi natură fizică foarte variată: . producând astfel mutaţii. provoacă moartea organismelor afectate în perioade variabile de timp. Toate aceste radiaţii.

la plante de câteva sute de mii. natura ţesutului iradiat. DL 50. Mutaţiile genetice.000. la bacterii este de 1 milion de razi. Radiaţiile ionizante au două categorii distincte de efecte: somatice şi genetice. La unele specii de scorpioni şi coleoptere DL 50 este de 150. de la reducerea semnificativă a speranţei medii de viaţă până la moartea aproape instantanee a individului. în funcţie de doza de radiaţii. iar sub 100 de razi creşte semnificativ apariţia de cancere. în funcţie de sensibilitatea individuală. Efectele somatice se manifestă asupra fiziologiei individului expus şi provoacă tulburări variabile. Efectele genetice ale radiaţiilor ionizante se manifestă pregnant asupra gametogenezei. letale sau subletale. etc.000 de razi.În condiţii naturale. în funcţie de doza de radiaţii. Doza letală 50 (DL 50) este doza teoretică la care 50% din populaţia iradiată moare după un interval determinat de timp. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor este cu atât mai mare cu cât gradul de evoluţie şi complexitate a organismului este mai mare. Cele mai rezistente sunt bacteriile şi cele mai sensibile sunt vertebratele homeoterme.o formă hematopoetică. la doze cuprinse între 1. ore sau minute.000 de razi. La om. În cadrul aceluiaşi grup sistematic radiosensibilitatea diferă în funcţie de specie. 102 . Radiaţiile ionizante prezintă în biosferă un risc potenţial de leziuni patologice somatice şi genetice. mai ales în ultimele decenii. au loc prin alterări cromozomiale (translocaţii. La 700 de razi apare o mortalitate de 90% în următoarele săptămâni. ce apare la o doză de 100 de razi. la muscă DL 50 este de 100.) şi prin alterări genetice ale codului genetic. de timpul de expunere. cu intensitate diferită în funcţie de mediul de trai. Dozele de radiaţii se exprimă în rad sau în remi. vârstă. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor la doze letale de radiaţii Dozele letale sunt doze puternice de radiaţii.1. ceea ce explică acţiunea lor puternică mutagenă. specie. toate vieţuitoarele sunt expuse permanent la surse de radiaţii. De exemplu. dacă nu se intervine printr-un tratament adecvat. la artropode de 50. ca urmare a utilizării energiei nucleare în scopuri militare şi industriale. 6. iar la mamifere de câteva sute de razi. deci produc mutaţii chimice. la musculiţa de oţet 85. În timpul meiozei sensibilitatea celulelor la radiaţii este deosebit de mare. etc. care reacţionează cu bazele azotate şi alterează structura chimică a codonului. moartea survine în zile. apare sterilitate permanentă la femei şi sterilitate temporară la bărbaţi. care provoacă moartea indivizilor expuşi.000 de razi. deleţii. când sub acţiunea radiaţiilor ionizante iau naştere radicali liberi. moartea survenind la circa o lună. în intervale diferite de timp.000 şi 100.000 razi. de aceea se consideră că toate speciile sunt adaptate într-o manieră satisfăcătoare la anumite limite naturale ale radiaţiilor. la o singură expunere. De exemplu. Boala de iradiaţie se poate manifesta. la 200 de razi mortalitatea este de 10% în următoarele luni. prin trei forme: .

inducând mutaţii subletale defavorabile. Efecte somatice şi genetice ale radiaţiilor apar numai la o anumită doză critică. Ele reduc sinteza acizilor nucleici şi prin aceasta sinteza proteinelor şi scad capacitatea de a elabora anticorpi şi deci slăbesc capacitatea de apărare imunitară a organismului. specia iradiată. Gonadele şi măduva osoasă hematopoetică. micşorează coeficientul de creştere naturală a populaţiei prin sterilizare totală sau parţială. producând moartea în două zile: Radiosensibilitatea vieţuitoarelor depinde şi de vârsta indivizilor expuşi la radiaţii. Expunerea cronică la doze subletale de radiaţii ale celulelor sexuale arată că radiosensibilitatea diferă în funcţie de gradul de evoluţie al organismului. o formă cerebrală. Dozele subletale de radiaţii ionizante afectează şi caracterele demoecologice ale populaţiilor expuse: scad longevitatea indivizilor.2. datorită efectului cumulativ al radiaţiilor. mult mai activă la formele tinere. femelele fiind mai sensibile decât masculii. care nu provoacă moartea directă a organismelor iradiate.000 – 80. celule care nu se mai divid la adulţi. Efectele radiaţiilor depind şi de natura ţesutului iradiat. în care trebuie evitat fenomenul de respingere a grefelor. Dozele subletale de radiaţii ionizante scad vigoarea fiziologică a indivizilor expuşi. Embrionii şi animalele tinere sunt mai sensibile decât adulţii datorită activităţii mitotice a celulelor. sunt mai sensibile decât neuronii. în timp ce la mamifere dozele radiosterilizante sunt de circa 100 de razi. cel puţin pentru o anumită parte a populaţiei. scad potenţialul biotic al populaţiei prin reducerea longevităţii şi prin scurtarea perioadei de depunere a pontei. Se acceptă ideea că toate dozele de radiaţii prezintă un anumit grad de risc în carcinogeneză. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor la doze subletale de radiaţii Dozele subletale de radiaţii sunt dozele sub un anumit prag de intensitate. Radiaţiile ionizante alterează genomul în diferite maniere. Uşurinţa cu care se fac transplanturi de măduvă la persoane iradiate accidental decurge din aceste efecte ale radiaţiilor ionizante. moartea survenind după circa două săptămâni. Pe acest fenomen se bazează chirurgia transplantului de organe. micşorează rezistenţa la intoxicaţii cu substanţe toxice. care se manifestă în a II-a şi a III-a generaţie. în funcţie de intensitatea dozei. 103 . micşorează capacitatea imunitară de apărare a organismului. dar produc efecte somatice şi genetice evidente. etc. în care diviziunile celulare sunt intense. timpul de expunere. La artropode dozele radiosterilizante sunt cuprinse între 1. care apare la o doză de prag de 500 de razi. Noţiunea de prag de nocivitate sau doza de prag a radiaţiilor este vehement contestată.000 de razi. 6. ce apare la o doză de prag de 2000 de razi.- o formă intestinală. sub aceasta nu apar efecte decelabile. adică încetinesc creşterea.

Principalele surse de expunere a omului la radiaţii ionizante pot fi naturale şi artificiale. micşorarea permeabilităţii) şi morfologice (distrugerea nucleului şi lichefierea citoplasmei).207 m rad/an – la altitudinea de 3000 m şi pe sol granitic. 104 . . care depind de altitudinea la care trăieşte (dozele sunt mai mari la altitudini ridicate) şi de natura solului pe care trăieşte (radioactivitatea naturală este mai mare pe soluri granitice decât pe cele sedimentare). care transmit direct generaţiei următoare handicapuri fizice şi intelectuale). Efectele genetice ale radiaţiilor se manifestă prin modificarea raportului dintre sexe (se nasc mai multe fete. La nivel tisular se produc tulburări ale măduvei osoase. În condiţii naturale omul este supus la doze diferite de radiaţii. căderile radioactive (1. poate declanşa o adevărată catastrofă genetică la generaţiile următoare.8 m rad/an). Expunerea omului la radiaţii ionizante are un efect autoamplificator de natură genetică.3 m rad/an). fără a fi afectate. naşterea de copii malformaţi. radioactivitatea rocilor. celular şi tisular.Radiaţiile ionizante produc modificări morfologice şi fiziologice la nivel molecular. Sursele naturale sunt radiaţiile cosmice. Specia umană este perfect adaptată la radioactivitatea naturală din mediu. Sursele tehnologice de radiaţii sunt deşeurile din industria nucleară (1. ce trece neobservată în prima generaţie. Mărimea mutaţiei la un individ provenit din părinţi iradiaţi creşte proporţional cu doza primită de părinţi în timpul vieţii lor. Căderile radioactive şi consecinţele lor ecologice Căderile de substanţe radioactive pe sol şi în apele Oceanului Planetar au ca sursă experimentele de inginerie nucleară în atmosferă. . radiografiile medicale (100 m rad/an) şi ecranele televizoarelor (10 m rad/an). Iradierea totală la care este supus omul în condiţii naturale este de: . La nivel celular se produc modificări funcţionale (reducerea capacităţii de creştere şi secreţie. ingerarea de radionuclizi naturali.3. în perioada de încercare a armamentului nuclear şi accidentele de la centrale nucleare. La nivel molecular se produc modificări biochimice concretizate în reducerea concentraţiei de proteine şi aminoacizi.142 m rad/an – la nivelul mării şi pe sol granitic.75 m rad/an – la nivelul mării şi pe sol sedimentar. epiteliului intestinal şi al gonadelor. 6.52 m rad/an – la nivelul mării. radonul atmosferic. astfel încât o mutaţie mică. . lucru dovedit şi de faptul că anumite populaţii umane trăiesc la altitudini mari şi pe soluri cristaline. naşterea de copii cu tulburări fiziologice şi psihice. cu radioactivitate mare. Comisia Internaţională de Protecţie Radiobiologică a stabilit că doza limită de radiaţii la care poate fi expus omul fără consecinţe negative este dublul dozei medii la care este supus în condiţii naturale. deoarece acţiunea mutagenă a acestor radiaţii este de tip cumulativ nu numai la nivelul individului ci şi în descendenţă.

Prima experienţă nucleară a avut loc la Las Alamos în SUA. O altă parte din radionuclizi sunt readuşi pe sol de precipitaţii şi ajung apoi în apele de suprafaţă. perioada de încercare a armelor nucleare. În 1960 numărul reactoarelor era de 16. Totuşi. Primul reactor nuclear a fost construit la Obninskaia în fosta URSS în 1954. o parte a acestora trec prin rădăcini şi frunze şi se acumulează în biomasă. răspândind la scară planetară poluarea nucleară. Marea Britanie şi Franţa. de unde revine pe sol timp de decenii. iar Cs137 şi Sr90 se acumulează în oasele şi muşchii vertebratelor homeoterme. 6. de unde sunt încorporaţi în biomasa animală şi vegetală.4. Industria energetică şi poluarea nucleară Industria energetică nucleară reprezintă o altă sursă de poluare radioactivă a mediului prin tehnologia utilizată în producerea de energie şi prin pericolul apariţiei unor accidente în timpul exploatării reactoarelor. printr-un mecanism de transport activ. 105 . în timp ce apele profundale pot fi contaminate de deşeurile radioactive depozitate pe fundul gropilor oceanice. contaminând întreg Pământul. China şi mai recent în India. dar exploziile subterane au continuat să fie experimentate în Franţa. Experienţele nucleare. În 1962 a fost adoptat tratatul de interzicere a exploziilor nucleare în atmosferă. iar 70% se ridică în atmosferă şi cad treptat pe sol departe de locul exploziei. amplasate în URSS. Din substanţele radioactive pătrunse în atmosferă în urma exploziilor nucleare circa 30% cad în imediata vecinătate a exploziei. Sunt contaminate alimentele umane: Sr90 şi I131 se concentrează în cantităţi mari în lapte. iar Cs137 în lapte şi carne. la 16 aprilie 1945. au fost aruncate în atmosferă produse de fisiune (în special Sr90 şi Cs137) echivalente exploziei a 8500 de bombe atomice ca cea de la Hiroshima. Substanţele radioactive din apă şi alimente se concentrează selectiv în anumite ţesuturi. au generat nori radioactivi care s-a împrăştiat desupra întregii planete. Puterea exploziei poate ridica cenuşa radioactivă până în stratosferă. desfăşurate în aer sau în apă. iar în anul 1996 numărul lor depăşea 500. Iodul131 se concentrează cu predilecţie în celulele endocrine tiroidiene. producând afecţiuni ale sistemului osos. Reţinerea acestor radioelemente de către sol (în special solurile acide care fixează Sr90) le face în cea mai mare parte inaccesibile pentru plante. dată care este considerată începutul erei nucleare. Radionuclizii care cad pe sol şi în ape provoacă o contaminare rapidă a lanţurilor trofice din ecosistemele acvatice şi terestre. În anul 1975 numărul reactoarelor a crescut la 177. producând afecţiuni ale glandelor tiroidiene (noduli tiroidieni). În perioada 1954 – 1962. SUA. Căderile radioactive provoacă şi o contaminare puternică a păturilor superficiale ale oceanului. Solul reţine cu predilecţie doi radionuclizi de mare importanţă biologică: 90 Sr şi Cs137.

Primele zăcăminte de uraniu au fost puse în exploatare în Cehia. Cehia. în Bihor la Ştei. Depozitarea deşeurilor radioactive rezultate în timpul funcţionării reactoarelor este departe de a fi realizată în condiţii de maximă siguranţă. Iugoslavia. SUA. Canada.300 km 2 de teren în jurul reactorului. radioactivitatea din mediu ar fi superioară celei rezultate din explozia unei bombe cu hidrogen de o megatonă. 490. în timpul îmbogăţirii uraniului în uzinele de separaţie izotopică.Producerea energiei nucleare se bazează pe folosirea unor minereuri radioactive prezente în scoarţa terestră. Această catastrofă ar provoca moartea imediată a peste 3.000 de ani pentru Plutoniu239). care pot constitui un risc potenţial de contaminare a mediului. sunt: CSI. în nordul Moldovei la Crucea. Spania. deţin zăcăminte de uraniu Franţa. Danemarca. cele mai mari rezerve de minereuri radioactive sunt deţinute de CSI. Namibia. datorită cantităţilor mari rezultate.000 tone în 1996. Germania. Africa de Sud. în Munţii Apuseni la Groapa Matildei. O comisie americană de control a securităţii nucleare publica în 1975 un raport în care estima că. rănirea a peste 45. Primul accident nuclear a avut loc în 1979 în SUA. la reactorul da la Three Mile Island de lângă Harrisburg. Producţia mondială de combustibili nucleari a crescut continuu în ultimii 30 de ani. Acest lucru poate apare în fazele de extracţie a materialului radioactiv din mine. Tehnologiile din industria nucleară comportă o serie de etape. dar cu consecinţe impresionante. anunţaţi statistic la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică. Principalii producători de combustibil nuclear. la peste 80. în anul 1854. de la 12. Cei mai utilizaţi izotopi radioactivi folosiţi pentru producerea de energie nucleară sunt uraniu 235. Franţa. În ţara noastră se găsesc zăcăminte de uraniu în Banat la Ciudanoviţa. După o lună de la explozia unui reactor de 1000 Mw. fie în containere speciale plasate în fundul gropilor oceanice. uraniu 233 şi plutoniu 239. dozelor mari de substanţe radioactive conţinute şi perioadelor foarte mari de dezactivare (640 de ani pentru Cs137. Portugalia.000 de persoane. Pericolul unor accidente în funcţionarea reactoarelor nucleare este una din cauzele pentru care multe organizaţii ecologiste militează pentru limitarea utilizării energiei nucleare. la Ruşchiţa – Vf. Cehia. Japonia. posibilitatea unui accident major ar fi o dată la 100 de ani. Depozitarea acestor deşeuri se face în condiţii nesigure. în timpul preparării “elementelor combustibile” şi ale montării lor în reactor. China. care s-a produs dintr-o eroare umană şi s-a soldat 106 . precum şi în timpul extragerii miezului reactorului după funcţionare şi a retratării lui în instalaţii speciale. în Munţii Orăştiei şi în Carpaţii Orientali. la cele 100 de reactoare nucleare existente atunci în serviciu. Croaţia. Italia şi România.000 de oameni şi contaminarea a 7. India. România şi Iugoslavia. La nivel mondial. Boul.200 tone în 1970. fie în mine de sare care nu sunt în contact cu pânze acvifere şi au o anumită putere de autocolmatere care împiedică pierderile de etanşeitate ale recipienţilor. China. cu eliberarea întregii radioactivităţi conţinute. În Europa. Pakistan.

moartea lor survenind în timp. 3. s-a produs o dezagregare a elementelor combustibile urmată de explozia vaporilor. 107 . la 25 aprilie 1986. După accidentul de la Cernobâl.Duma. au fost grav iradiate 240 de persoane şi au fost contaminate de căderile radioactive peste 3. ce au devenit inutilizabile pentru un timp nedefinit. se apreciază că în următorii 50 de ani numărul cazurilor mortale de cancer va depăşi 630 de milioane. La nivel global.000 Mw. au murit imediat 31 de persoane. păşune şi terenuri agricole.0000. a crescut numărul copiilor născuţi cu diferite handicapuri. datorită unei erori umane. Se pare că numărul persoanelor care au avut de suferit în urma acestui accident a depăşit 25. a scăzut rezistenţa la îmbolnăviri. La acest reactor de 1. a crescut incidenţa bolilor cardiovasculare şi a cancerelor. în zonele afectate de norul radioctiv.5% din cantitatea totală de radioactivitate a reactorului. una din cauzele majore ale îmbolnăvirilor fiind iradierea sub diferite forme (S.cu eliberarea de izotopi radioactivi în containerul ermetic al reactorului şi cu moartea unui operator care a venit în contact cu aceşti izotopi.000 km2 de pădure. A fost eliberată în mediu cca. 2000). care a dislocat învelişul reactorului. Al doilea accident major în exploatarea unui reactor a avut loc la Cernobâl.

au fost create numeroase ecosisteme artificiale. În Evul Mediu. fără a cunoaşte limitele optime şi maxime ale exploatării acestora. militează pentru ocrotirea peisajelor din 108 . în Polonia. Ştefan cel Mare (1457-1504) s-a îngrijit de protejarea vânatului. în frunte cu geograful S. tăiatul lemnelor şi recoltarea oricărui produs natural. prin introducerea în circuitele biogeochimice din natură a unor substanţe care în mod obişnuit nu circulă în mediul natural. Bernath sesizează autorităţilor necesitatea păstrării unor peisaje de mare valoare ştiinţifică şi estetică. a resurselor naturale. Marele han mongol Kubilay (1214-1294) interzicea supuşilor săi vânarea păsărilor şi mamiferelor în perioada de reproducere. omul dereglează funcţionarea ecosistemelor naturale. În Moldova. Botaniuc şi A. prin utilizarea raţională şi durabilă a acestora (N.7. păşunatul. Prin folosirea unor noi surse de energie (energia nucleară) sau prin formarea de ecosisteme artificiale (lacuri de baraj şi acumulare) s-a produs o intensificare a fluxului energetic global. Sigismund al III-lea (1566-1632) a declarat zone protejate toate teritoriile din Polonia unde mai trăia încă bourul. la sfârşitul secolului al XIX-lea. a interzis vânarea bourului (Bos primigenius) şi a promulgat o lege a vânatului. Grecescu şi medicul I. Restabilirea echilibrului în biosferă este posibilă prin ocrotirea naturii şi a resurselor sale. Ideea ocrotirii naturii este veche şi poate fi sesizată încă din antichitate. Mehedinţi. pescuitul. 1982). botanistul D. Brândză. fără a cunoaşte efectele globale posibile. unde a impus un regim riguros de administrare în ceea ce priveşte cositul. principi şi duci au emis legi şi reglementări care protejau anumite zone şi vânatul pe teritoriilor lor. CONSERVAREA NATURII Omul intervine în activitatea tuturor ecosistemelor naturale prin extragerea. În primii ani ai secolului al XX-lea tot mai multe personalităţi ştiinţifice. înfiinţând nişte teritorii protejate. prin răspândirea unor deşeuri greu reciclabile sau nedegradabile pe cale naturală. animalelor terestre şi a pădurilor. Împăratul indian Asoka (264-226 î. directorul de atunci al Grădinii Botanice din Bucureşti. vânatul. Pliniu cel Bătrân menţionează în lucrarea sa “Historia naturalis“ că în provincia Thessalia din Imperiul Roman era în vigoare o lege care prevedea pedeapsa capitală pentru cel care ar omorî o barză. legat de faptul că berzele stârpeau şerpii veninoşi din preajma aşezărilor umane. de cele mai multe ori excesivă. În România. mulţi regi. similare cu actualele rezervaţii. numite “branişte”. Iniţiativa este sprijinită de botanistul D. perturbă echilibrul ecologic la nivelul biosferei. Pentru producerea unor cantităţi mari de bunuri materiale. Prin toate aceste acţiuni. Wladyslaw Jagiello (1351-1434).) a dispus prin lege protecţia peştilor. neinfluenţate de activitatea umană. prefigurând astfel perioadele de prohibiţie din zilele noastre. implicit subsistemul societăţii umane. constituind teritorii protejate. Vădineanu .Hr.

a cărui valoare nu a fost pusă în evidenţă. Val. omul. El deplângea dispariţia unor specii şi avea convingerea că “ toate speciile animale şi vegetale pot să devină un factor economic considerabil. peisaje alpine. ia fiinţă Parcul Naţional Retezat cu o suprafaţă de 13. Popovici-Bâznoşanu. Tr. Grigore Antipa făcea aprecierea că “în ordinea naturală perfectă a intervenit un nou factor. P.000 ha. La această iniţiativă se alătură Gr. înainte de 1944. Mişcarea pentru ocrotirea naturii în România. din iniţiativa scriitoarei Bucura Dumbravă. în 1928. Antipa. În 1922. ridică problema protejării peisajelor şi a unor monumente de reală valoare istorico-ştiinţifică din România. ci şi să modifice mediul fizic şi biotic. sprijinit de ştiinţă şi tehnică şi care a reuşit nu numai să utilizeze pentru prosperitatea sa toate disponibilităţile şi resursele naturale. se înfiinţează. cu inteligenţa sa. Alexandru Borza arăta. Emil Pop şi-a concentrat îndeosebi atenţia asupra protejării pădurii şi arăta că distrugerea echilibrului biologic înseamnă “îngustarea excesivă a mediului 109 . a declarat rezervaţii naturale 36 de zone din ţară. Emil Racoviţă considera ca monumente ale naturii care trebuie protejate şi conservate toate locurile. În anul 1935. răutatea şi tembelismul ruinează necontenit şi la noi frumuseţile peisajelor şi monumentelor naturii”. în statutul căreia se prevedea şi înfiinţarea unei Secţii a frumuseţilor naturii. I. că “lipsa de cultură. să paralizeze activitatea factorilor duşmănoşi lui şi să creeze noi posibilităţi de viaţă în ambianţe mai severe”. Antonescu. toţi bionţii. Lichiordopol începe o acţiune energică de protecţie a păsărilor răpitoare. care cuprinde păduri seculare. A. Borza. prima asociaţie din România care militează pentru ocrotirea naturii. nepriceperea. căldări şi lacuri glaciare. A. Al. toate teritoriile şi operele umane preistorice care prezintă un interes ştiinţific şi istoric. Această asociaţie se transformă ulterior în “Societatea de turism şi protecţia naturii” care îşi propune constituirea de rezervaţii şi parcuri naţionale în România.Carpaţi. Al. dar care ar putea fi scoasă la iveală prin noi descoperiri”. ornitologul J. Racoviţă întemeiază asociaţia “Frăţia munteană”. parcurilor şi rezervaţiilor naturale. Borza. În 1920. la care Emil Racoviţă propune elaborarea unei legi speciale pentru ocrotirea comorilor naturale. Pe baza acestei legi s-a înfiinţat Comisia pentru monumentele naturii care. Puşcariu şi alţii. specii valoroase de plante şi animale. legea apărând în iulie 1930. La Cluj. cu o suprafaţă totală de 15. Iniţiatorii primei legi de ocrotire a naturii în România au fost Emil Racoviţă. la Congresul internaţional de agricultură de la Viena. E. Săvulescu. intitulată “Hanul drumeţilor”. în 1924. are loc primul Congres al Naturaliştilor. E. a fost susţinută activ de mari personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti printre care enumerăm pe E. Popa. Din 1903. explicând rolul lor în păstrarea echilibrului în natură. În 1907. Racoviţă. în perioada 1930-1943. care recomandă ocrotirea specială a unor specii de plante şi animale. Prodan. Popovici-Bâznosanu.000 ha.

pe fondul unor fluctuaţii neîntrerupte a parametrilor de stare (V. procesele ecologice fundamentale cuprind ciclurile biogeochimice. care acţionează asupra ecosistemelor şi condiţionează integritatea acestora. botanicii şi altor discipline biologice. cu precare garanţii chiar pentru prezentul. In 1993 Parlamentul României a adoptat Legea nr. exploatarea raţională şi durabilă a resurselor naturale şi conservarea diversităţii genetice. Bazele ştiinţifice ale conservării mediului Dezvoltarea actuală a societăţii umane face ca problema protecţiei naturii şi a resurselor naturale să fie resimţită ca o necesitate. El se bazează pe durabilitatea în spaţiu şi timp a structurilor şi fluxurilor energetice. Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii este afiliată pe lângă Prezidiul Academiei Române şi stabileşte prin lege că monumentele naturii sunt bunuri naţionale cu rol ştiinţific şi educativ. realizată printr-o multiplă homeostazie a interacţiunilor viu neviu. 1985). Procesele ecologice fundamentale cuprind toate procesele fizico-chimice şi toate activităţile fiinţelor vii. Menţinerea echilibrelor ecologice fundamentale constituie un imperativ major în conservarea biosferei. ci trebuie să se extindă asupra tuturor ecosistemelor exploatate de om Echilibrul ecologic este definit ca starea cvasistaţionară de lungă durată a unui ecosistem. 7. După 1990. Principiile strategiei mondiale a conservării mediului Strategia mondială a conservării mediului este direcţionată de trei principii fundamentale (Ramade. Bazele ştiinţifice ale protecţiei şi conservării biosferei au ca fundament date ale ecologiei fundamentale şi aplicate. Soran. 1992): menţinerea echilibrelor ecologice fundamentale. zoologiei. Atingerea obiectivelor majore reprezentate de conservarea naturii şi a resurselor sale.000 ha.originar şi denaturarea profund periculoasă a celui ce supravieţuieşte. se creează noi rezervaţii naturale astfel încât numărul lor ajunge la 450 cu o suprafaţă de peste 95. face necesară recurgerea la o serie de date ştiinţifice care stabilesc condiţiile prioritare ce trebuie respectate cu stricteţe în acest domeniu. 7. mineralizarea substanţelor 110 .1. Această acţiune nu trebuie să se refere numai la zonele protejate. ale biologiei populaţiilor. În sens larg. producţia primară şi secundară.1.1. iar în 1995 a fost adoptată “Legea protecţiei mediului” care reglementează întreaga activitate de protecţie şi conservare a mediului în România. diversitatea genetică şi ca urmare potenţialul lor evolutiv. necum pentru viitorul omenirii”. date din anumite domenii ale geneticii. 13 privind aderarea României la “Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale”. În 1954.

exploatarea speciilor şi populaţiilor în aşa fel încât să nu se depăşească capacitatea productivă a acestora. în scopul evitării supraexploatării speciilor. limitare cantităţilor de krill din mările nordice. recurgerea la combaterea biologică şi integrată a bolilor şi dăunătorilor. . . precum protecţia pădurilor şi păşunilor de pe versanţii bazinelor hidrografice. Condiţiile prioritare ce trebuiesc respectate pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale sunt: .organice în sol şi sedimente. cât şi prin conservarea nivelului de exploatare a populaţiilor.limitarea numărului de animale de pe păşunile naturale în scopul menţinerii productivităţii naturale a acestor ecosisteme şi a evitării suprapăşunatului. cu respectarea următoarelor măsuri: protejarea solului contra eroziunii. productivitatea piscicolă în special. ţinând cont de insuficienţa cunoştinţelor în domeniul dinamicii speciilor exploatate şi a altor parametri ecologici specifici. menţinerea fertilităţii prin reciclarea substanţelor organice. . Utilizarea durabilă a resurselor naturale implică menţinerea potenţialului relativ al producţiei primare şi secundare a ecosistemelor.reglementarea exploatării pădurilor şi limitarea cantităţii de lemn exploatat. . . etc. Conservarea diversităţii genetice a speciilor din ecosisteme se realizează. . reducerea utilizării fertilizatorilor chimici şi pesticidelor. fără a prejudicia ecosistemul în ansamblul lui (combaterea înfloririlor algale.stabilirea cu prudenţă a nivelelor maxime de exploatare a ecosistemelor. circuitul mineralelor şi încorporarea lor în biomasă. prin protejarea speciilor vulnerabile sau ameninţate cu dispariţia. fără a atinge nivelul maxim suportabil. în funcţie de capacitatea de regenerare a acestora. Trebuie acţionat pentru conservarea ciclului biogeochimic a apei şi a proceselor ecologice fundamentale care îi sunt asociate. Trebuie interzisă introducerea unor specii de prădători din alte provincii biogeografice. a speciilor migratoare şi a polenizatorilor. atât prin protecţia proceselor ecologice fundamentale. Se impune protecţia speciilor-cheie. precum şi reglarea acestor procese în cursul ciclurilor biologice. specii care sunt susceptibile de a prolifera şi de a produce dezechilibre ecologice în regiunile unde au fost aduse. Se impune protejarea solului. 111 . a supraprădătorilor. În ecosistemele acvatice trebuie menţinute condiţiile ce favorizează productivitatea naturală acestora. Modalităţile practice de păstrare a echilibrelor ecologice fundamentale trebuie să plece de la păstrarea nealterată a mediului şi a organismelor care populează acest mediu. în primul rând.reglementarea comerţului cu plante şi animale sălbatice.păstrarea într-o stare bună a habitatelor speciilor exploatate.).reducerea randamentelor excesive a unor nivele trofice. în sensul că cele mai bune terenuri arabile trebuiesc utilizate pentru producerea de resurse alimentare.

în care sunt permise anumite activităţi umane compatibile cu acţiunea de conservare preconizată. Este necesară conservarea a cel puţin un eşantion din fiecare tip de ecosistem major. Principiile generale ale strategiei protecţiei mediului în România Ministerul Apelor. Pentru ca măsurile de conservare a speciilor ameninţate să fie eficiente trebuie stabilită suprafaţa minimă a zonei protejate si amplasarea ei optimă. conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice. iar în jurul lui se întind mai multe zone periferice. care are la bază şapte principii generale: conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor. în diferite tipuri de ecosisteme vulnerabile. dezvoltarea durabilă. zoologice.2. în funcţie de raritatea speciei. evitarea poluării prin măsuri preventive. de gradul de vulnerabilitate. prin intervenţii rapide şi eficiente direct la sursele de poluare. Se are în vedere acele surse de poluare majore care prin acţiunea lor au diminuat speranţa medie de viaţă a populaţiei umane. adică în ecosistemele în care aceste specii există şi se dezvoltă. Măsurile de protecţie a speciilor vulnerabile sau ameninţate cu dispariţia se iau plecând de la cunoaşterea statutului ecologic al speciilor şi de la întocmirea unei ordini de prioritate. conservarea biodiversităţii. Sunt prioritare ecosistemele unice. crescătorii. a centrelor endemice sau a locurilor cu diversitate taxonică foarte ridicată. care protejează plantele şi animalele sălbatice aparţinând speciilor utile economic. se efectuează după determinarea zonelor celor mai bogate în specii. precum şi protejarea habitatelor acestora. se impune întocmirea şi respectarea programelor de conservare in situ. În acelaşi scop. în fiecare ţară.Prevenirea dispariţiei unor specii aflate în pericol implică luarea unor măsuri speciale de protecţie a acestora in situ. sau ex situ. cele nemodificate sau foarte puţin modificate de acţiunile omului şi cele care sunt zone de pasaj sau de şedere a speciilor migratoare. În aria protejată se stabileşte o anumită zonare. care stipulează că trebuie acţionat pentru corectarea impactului negativ produs de unele activităţi umane în anumite zone ale ţării. Pădurilor şi Protecţiei Mediului a elaborat în anul 1995 Strategia Protecţiei Mediului. Nucleul central al zonei beneficiază de o protecţie absolută.1. Conservarea diversităţii genetice se realizează şi prin păstrarea a cât mai multe soiuri de plante cultivate şi rase de animale domestice şi a cât mai multor specii de animale şi plante sălbatice. adică în grădini botanice. etc. stimularea activităţii de redresare a mediului şi principiul “cine poluează plăteşte”. etc. Conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor este primul principiu al strategiei de protecţia mediului. 7. Trebuie adoptate măsuri 112 . Localizarea zonelor protejate.

După Comisia pentru Mediu şi Dezvoltare a O. în special a aerului. Conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice este un alt principiu al strategiei de protecţia mediului. altă corecţie. respectiv ale redresării ecologice trebuie suportate de poluator. în toate cazurile costurile poluării.). În România trebuie să se aplice două tipuri de corecţii: una care trebuie să ţină cont de perioada de tranziţie în care ne aflăm şi când plata pagubelor produse de poluare din partea unor unităţi de stat ar duce la desfiinţarea acestora. încă neafectate. Pentru aceasta este necesar ca în toate domeniile de activitate să se utilizeze tehnologii moderne. aerul. format din capitalul fizic (maşini. fabrici. “curate” din punct de vedere ecologic. precum şi redresarea factorilor de mediu afectaţi de poluare. dezechilibre ale ecosistemelor prin scăderea productivităţii generale şi numărului de specii. nepoluante. ecologice.N. Poluarea mediului. a productivităţii şi a adaptabilităţii lor. prin menţinerea ecosistemelor actuale. prin apariţia de malformaţii la speciile existente sau provoacă dezechilibre la nivelul biocenozelor. Conservarea biodiversităţii este principiul conform căruia în ecosistemele naturale şi antropice trebuie păstrate un număr cât mai mare de specii de plante şi animale sălbatice şi domestice. trebuie stopată urgent. (1987). prin introducerea unor tehnologii “curate”. Este necesară protecţia monumentelor care fac parte din istoria poporului nostru şi atestă gradul de civilizaţie şi cultură a acestui popor la diferite momente de timp. se referă la agenţi economici care produc prin activitatea de poluare pierderi atât de grave încât sunt ireparabile. drumuri. cunoştinţele şi calificarea lor ) şi capitalul natural (pădurile. cu produse care distrug chimic şi mecanic monumentele trecutului. a stabilităţii şi rezistenţei lor la perturbări. cel puţin la nivelul celor existente pentru generaţia actuală. etc.ferme de prevenire a poluării şi în alte zone ale ţării. cu grave consecinţe economice şi sociale. Dezvoltarea durabilă înseamnă menţinerea posibilităţilor şi condiţiilor de viaţă pentru generaţiile viitoare. Evitarea poluării prin măsuri preventive este un alt principiu al strategiei care porneşte de la constatarea că este mai uşor şi mai ieftin să previi poluarea decât să repari. a capacităţii lor funcţionale. 113 . apa. respectiv să redresezi echilibrul ecologic. capitalul uman (sănătatea oamenilor. Principiul “cine poluează plăteşte” stă la baza strategiei de protecţie a mediului în multe ţări. Exceptând aceste corecţii. solul) rămâne constant sau creşte în timp. determinând proliferarea a noi specii dăunătoare. Conservarea biodiversităţii se realizează prin reducerea până la eliminare a poluanţilor.U. dezvoltarea durabilă se realizează atunci când volumul total al capitalului. Procesele de poluare a mediului provoacă dispariţia unor specii de animale şi vegetale. în special a resurselor naturale regenerabile. caz în care principiul “poluatorul plăteşte” este înlocuit cu “poluatorul este inacceptabil”.

1999).2. Beta diversitatea se referă la gradientul cu care se schimbă compoziţia în specii. cu atât ea este mai stabilă. Cu cât diversitatea biologică a unei comunităţi este mai mare. Conservarea biodiversităţii Conservarea biodiversităţii studiază mecanismele care alterează sau menţin diversitatea biologică şi utilizează rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative care urmăresc prevenirea pierderilor în lumea vie: extincţia speciilor. Diversitatea biologică este abundenţa de entităţi vii de pe Pământ. mai rezistentă la invazia unor specii provenite din alte comunităţi şi are o productivitate mai mare (Pimm. Măsurarea diversităţii biologice poate fi făcută prin diferite metode cantitative. . în zona montană. beta diversitatea este mare dacă compoziţia în specii a comunităţii de briofite se schimbă odată cu altitudinea şi este mică atunci când cele mai multe specii de muşchi se întâlnesc în tot arealul montan. Gama diversitatea cuprinde numărul de specii dintr-o regiune sau zonă geografică. ecosistemele în care se dezvoltă şi interacţiunile dintre aceste nivele.diversitatea genetică. pierderea variabilităţii genetice şi distrugerea comunităţilor biologice. credite cu dobândă mică. complexitatea ecosistemelor pe care le formează în mediul lor biologic (World Wildlife Found. animale şi microorganisme. Diversitatea biologică cuprinde trei nivele de complexitate: . Acest indice poate fi utilizat pentru compararea numărului de specii din arii geografice sau comunităţi biologice diferite. a populaţiilor separate geografic şi a indivizilor în raport cu populaţia din care provin.diversitatea speciilor. deci se aplică pe areale mari. indiferent de altitudine. publicitate. Între aceşti trei indici există o anumită corelaţie. garanţii pentru împrumuturi. genele pe care acestea le conţin. în funcţie de un anumit element geografic. care cuprinde variabilitatea genetică a speciilor. în scopul comparării biodiversităţii unor comunităţii biologice de mărimi geografice diferite.Stimularea activităţii de redresare a mediului este cel de-al şaptelea principiu al actualei strategii şi are în vedere că orice activitate a agenţilor economici care are ca efect redresarea calităţii factorilor de mediu este încurajată şi stimulată de către administraţia centrală şi locală prin subvenţii. 114 . . 7. etc. 1989). 1991. care include toate comunităţile biologice în care trăiesc speciile. Tilman. De exemplu.diversitatea ecosistemică. reprezentată prin plante. Numărul de specii dintr-o singură comunitate biologică este exprimat prin bogăţia în specii sau alfa diversitate. formată din toate speciile de organisme de pe Terra. Calcularea lor serveşte la stabilirea modelelor de distribuţie a speciilor şi la identificarea punctelor fierbinţi.

s-a estimat că numai speciile de insecte nedescoperite ar însuma 30-50 de milioane. Speciile actuale de plante şi animale care populează planeta sunt rezultatul unei evoluţii naturale care s-a desfăşurat fără întrerupere timp de 3.000 de specii de alge. pe o suprafaţă de 3000 km2 sunt mai multe specii de păsări decât în întreaga Americă de Nord. În aceste păduri trăiesc peste 40% din speciile de antofite şi circa 30% din speciile de păsări de pe Pământ. păsări şi mamifere. Marea diversitate biologică a mărilor adânci poate fi datorată vârstei habitatului. reptile. În unele zone restrânse ca suprafaţă biodiversitatea este deosebit de ridicată. Cea mai mare diversitate de specii de plante şi animale se găseşte în pădurile tropicale. din care peste 750.000 de specii de moluşte.000 km2 . pe când în Franţa este de doar 93. 40.000 de specii de bacterii. 4.adică a zonelor cu biodiversitate mare şi care necesită acţiuni severe de conservare.000 de specii de viruşi. 1. în Parcul Naţional “La Amistad” din Costa Rica.000 de specii de protiste. ceea ce ar însemna că aceste specii reprezintă circa 90% din totalul speciilor planetei.000 de specii de insecte. stabilităţii mediului şi specializării speciilor bentonice la categorii particulare de sedimente (Waller. au căpătat caracteristici noi prin care s-au adaptat la cele mai diferite şi mai ostile medii din trai. De exemplu. 69. De exemplu. 1996).000 de specii de fungi. Recifii de corali sunt echivalentul marin al pădurilor tropicale în ceea ce priveşte complexitatea şi bogăţia în specii. Se considera până nu demult că numărul de specii vegetale şi animale de pe Terra este de circa 3-5 milioane. Actualmente.000 de specii de peşti. numărul de specii de mamifere este de 251. După cercetările făcute în pădurile tropicale. Cercetări recente arată că mai există aproximativ 5-10 milioane de specii încă nedescoperite. deşi ocupă o suprafaţă de numai 349. numărul speciilor de plante şi animale descrise ştiinţific nu depăşeşte 1. 1. diversitatea speciilor creşte de la poli spre tropice. circa 27. 250 de specii de păsări. adăpostesc peste 50% din totalul speciilor de plante şi animale ale Terrei.5 miliarde de ani. 5. marile lacuri tropicale şi în mările adânci (Heywood. arealului foarte întins. Au rămas nedescoperite între 10-40% din plantele cu flori şi 10% din speciile de peşti. Se consideră că circa 10 milioane de specii de insecte din pădurea tropicală sunt încă nedescrise. Marea Barieră de Corali din estul Australiei. deşi ocupă o suprafaţă care reprezintă doar 7% din uscatul planetei.500 de specii de peşti. Diversitatea biologică este distribuită neuniform pe Terra.1% din suprafaţa Oceanului Planetar. În tot acest timp. aproape 31. Pentru toate grupele de organisme. iar restul sunt plante inferioare şi nevertebrate.5 milioane. cantonează aproximativ 8% din totalul speciilor planetei: peste 300 de specii de corali. recifii de corali. speciile s-au modificat.000 de specii de plante antofite. Pădurile tropicale. deşi cele două ţări au aproximativ aceeaşi 115 . amfibieni. adică 0. majoritatea fiind specii de insecte. aproape 250. în Thailanda. 1995).

numeroase semnale de alarmă vin să ne atragă atenţia asupra sărăcirii zestrei biologice a Pământului.000 de exemplare iar la sfârşitul secolului al XIX-lea mai erau 540 de exemplare.382 1. dar sunt situate la latitudini diferite (tabelul 7. Vânătoarea s-a făcut într-un ritm aşa de alert încât prin 1870 efectivele de bizoni scăzuse la 2. a adaptării locale şi în final apariţia de specii noi.000.812 1. de la lacul Erie până în Texas. prin dispariţia continuă şi într-un ritm din ce în ce mai rapid a numeroase specii de plante şi animale. fapt ce duce la apariţia unor comunităţi şi specii de plante adaptate la anumite tipuri de sol. Diferenţa este şi mai evidentă în cazul speciilor de arbori: pe o suprafaţă de 10 hectare din pădurea amazoniană din Peru se găsesc 300 de specii de arbori.909 1.suprafaţă.2. Arealele cu o structură litologică complexă oferă condiţii edafice variate. de vârsta geologică a substratului.221 748 550 242 30 Numărul de specii de mamifere 139 258 92 140 247 91 91 50 58 În ecosistemele terestre. Un exemplu edificator în acest sens este evoluţia efectivelor de bizoni din preriile Americii de Nord.737 2. de la Munţii Stâncoşi până la Munţii Alleghny. La începutul secolului al XIX-lea populaţiile de porumbei migratori din 116 .000 km2) 8.1. cu valoarea intensităţii radiaţiei solare şi cu cantitatea de precipitaţii.039 882 511 298 55 Numărul de specii de mamifere 394 415 439 515 359 288 251 166 151 Ţări temperate Canada Argentina Algeria Iran Africa de Sud Chile Franţa Marea Britanie Belgia Suprafaţa (1. În general. bogăţia în specii creşte cu altitudinea. Tabelul 7. în aceste ecosisteme.000 de bizoni care făceau migraţii sezoniere de hrănire pe distanţe uriaşe.220 2.268 1.000 km2) 9. Intervenţia brutală a omului în mediul natural a dus la stricarea echilibrului ecologic în diferite ecosisteme şi la afectarea directă a unor specii. climatului. Bogăţia în specii este mare atunci când topografia terenului este complexă şi permite apariţia izolării genetice.565 2.1 Variaţia numărului de specii de mamifere în raport cu latitudinea (dupăWRI.1994) Ţări tropicale Brazilia Congo Mexic Indonezia Columbia Venezuela Thailanda Filipine Rwanda Suprafaţa (1.500. La începutul secolului al XIX-lea. în timp ce pe aceeaşi suprafaţă din pădurile nemorale din Europa doar 30 de specii.2. Turmele de bizoni au fost distruse sistematic pentru carne.).636 1. Dacă această mare diversitate de specii ne face să fim optimişti în ceea ce priveşte viitorul planetei. Caracteristic pentru distrugerea avifaunei este dispariţia porumbelului migrator. preriile erau populate de 75. diversitatea biologică este condiţionată de variaţiile locale ale topografiei. piele sau pentru a elimina concurenţa la hrana animalelor domestice.

conservarea plantelor şi animalelor prin rezervaţii. Europa Occidentală.conservarea plasmei germinative. orz. Direcţii de conservare a biodiversităţii Conservarea biodiversităţii se poate realiza pe trei direcţii principale: . a dispărut nu demult. Acest centru a urmărit culegerea din teren a soiurilor de plante de cultură şi crearea de bănci genetice care depozitează la temperaturi scăzute seminţele şi butaşii majorităţii plantelor de interes alimentar şi industrial. care populau cândva aceste ţinuturi. care au acces nestingherit la resursele genetice ale ţărilor din lumea a treia. Păsările făceau migraţii anuale din Massachusetts către malurile golfului Mexic.2. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a adoptat în 1983 un document cu privire la resursele genetice de plante. pentru că au fost vânate fără cruţare. Forul internaţional de conducere a acestui domeniu este Comisia Internaţională pentru Rezerve Genetice Vegetale. Ulterior acestea s-au înfiinţat şi în ţări în curs de dezvoltare. au dispărut ca urmare a transformărilor suferite de covorul vegetal şi a vânătorii intensive. . În anii ’80. În timpul acestor deplasări păsările erau vânate în aşa număr încât în 1899 a fost vânat ultimul exemplar liber. .America de Nord erau aşa de numeroase încât un singur stol era estimat la 2 miliarde de exemplare. ghepardul indian. leul nord-african. elefantul libian. iar în 1914 a murit ultimul exemplar captiv la grădina zoologică din Cincinnati. Conservarea plasmei germinative se bazează pe un complex de măsuri şi relaţii între instituţii naţionale şi internaţionale de stat sau particulare. le 117 . Ultimul bour s-a stins în Polonia. mei. carnivore şi erbivore. cele mai mari bănci de plasmă germinativă se găseau în SUA (National Plant Germ Plasm Sistem). sunt şi ele ameninţate datorită vânătorii.1. Calul sălbatic din Mongolia şi cămila sălbatică din Turkestanul chinez au ajuns la efective extrem de reduse. Bivolul African. În acest fel erau satisfăcute doleanţele ţărilor în curs de dezvoltare care exprimau temerea că selecţionatorii din ţările industrializate. în care se păstrează eşantioane de plasmă germinativă de la toate soiurile de principalelor specii de cultură (grâu. Africa şi Europa numeroase specii de mamifere mari. o specie intermediară între cai şi măgari. în secolul al XVII-lea. În ultimele două milenii au dispărut leul european. Japonia şi Uniunea Sovietică. orez. coordonată de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO). care trăia în sudul Algeriei şi în Munţii Atlas. Zimbrul a fost salvat în extremis de la dispariţie în secolul al XX-lea. dar capra ibex din Alpi pare a fi grav ameninţată pentru că este vânată intensiv. soia). porumb. 7. care punea problema constituirii unor colecţii de bază de plasmă germinativă de plante şi plasarea lor sub egida FAO. Ecvideele din Orientul Apropiat. cartof. În Asia.conservarea plantelor prin reproducere vegetativă şi culturi de ţesuturi. sorg.

Acest lucru îi făcea pe unii specialişti să afirme că “s-ar putea să se piardă mai multă germoplasmă de porumb în cadrul băncilor genetice prost gospodărite. decât de pe suprafeţele agricole încă neinventariate de către colecţionarii de probe “ (W. poate fi înmulţită. Conservarea speciilor de plante şi animale în rezervaţii şi parcuri încearcă să protejeze genofondul planetei. este susţinut în prezent conceptul de “parcuri genetice” în care speciile de plante de cultură pot evolua în comun cu dăunătorii lor. Rezultatul este un hibrid interspecific care nu ar putea fi produs prin metode convenţionale (de exemplu leguma “pomato”. după îndepărtarea membranei ei rigide. Culturile de celule şi ţesuturi pot fi examinate în scopul identificării unor trăsături speciale. Populaţiile spontane de plante şi 118 . se pune problema înfiinţării unor parcuri naturale pentru soiurile autohtone. Deşi băncile genetice naţionale şi colecţiile de seminţe şi plasmă germinativă deţinute de centrele internaţionale de cercetări agricole cuprind un număr mare de varietăţi de plante. producând o masă de celule nemodificate. un hibrid între cartof şi roşie). obţinând profituri considerabile. În acest fel ar putea fi transferate trăsături utile de la speciile sălbatice la plantele cultivate. le transformă în soiuri comercializabile şi le vinde tot acestor ţări. Cultura de ţesuturi scoate la iveală variaţii genetice la plantele derivate din acelaşi părinte. S.prelucrează. În acest context. Pornind de la ideea că băncile de gene “congelează” însăşi evoluţia. Prin tehnica culturii de celule “in vitro” o singură plantă poate să devină “părinţii” unei noi generaţii. Duvick. distincte din punct de vedere genetic. să refacă biodiversitatea unor ecosisteme afectate de activităţile antropice. în care acestea să crească natural. Tehnica denumită fuziunea de protoplaşti permite combinarea celulelor. iar varietăţile trebuie supuse unei aprecieri a calităţii lor agronomice. Prin tehnica fuziunii de protoplaşti se pot combina genele de la specii care altfel nu se încrucişează. 1988). urmată de cultura de celule “in vitro”. Prin această tehnică o celulă vegetală. Acest lucru ar menţine dinamismul evolutiv al speciilor şi ar stimula apariţia unor noi combinaţii genetice. a două specii diferite într-una singură. denumită calus. Utilizarea culturilor de celule şi ţesuturi este o metodă relativ recentă de conservare a diversităţii plantelor. speciilor concurente şi fluctuaţiilor climatice. 1995). precum rezistenţa la pesticide sau la unele boli. L. Seminţele păstrate prea mult timp sau în condiţii necorespunzătoare îşi pierd variabilitatea. Parcurile genetice nu vor lua locul băncilor de gene ci vor reprezenta elementul lor logic. Fuziunea de protoplaşti îmbină două celule vegetale a căror membrane au fost îndepărtate. într-un autentic sens evoluţionist. acest număr în sine nu reprezintă o garanţie a conservării. În acest mod are loc conservarea variabilităţii lor pe scară largă. 1983). Seminţele trebuie să fie regenerate periodic. În unele cazuri. care poate fi apoi dirijată să crească până la stadiul de plantă matură. complementar (D. Chaleff. Brown. prin aceste tehnici sunt reconstituite variaţiile genetice la speciile rare sau excesiv exploatate (R. să se adapteze atacurilor dăunătorilor.

Studiul succesiunii ecologice şi a dinamicii în timp şi spaţiu a ecosistemelor a relevat faptul că heterogenitatea spaţială a biotipurilor este necesară pentru menţinerea bogăţiei specifice la un grad înalt. constituind în acelaşi timp un mediu propice de viaţă pentru numeroase specii de animale (Acatrinei. În ultimii 500 de milioane de ani au avut loc cinci astfel de fenomene globale. cărora multe specii nu le-au rezistat. Astăzi un sfert din suprafaţa zonelor protejate sunt rezervaţii ale biosferei. la reglarea debitului râurilor în timpul viiturilor prin moderarea vitezei de topire a zăpezilor. Reducerea diversităţii speciilor nu duce numai la scăderea numărului de taxoni ci şi la sărăcirea genofondului fiecărei specii. 7. 2% din pădurile Americii de Sud şi 6% din cele ale Asiei de Sud – Est. la conservarea mediului şi chiar la mărirea productivităţii ecosistemelor antropizate vecine. au o mare putere de adaptare la modificarea factorilor abiotici ai mediului.500 milioane de hectare. Protecţia diversităţii biologice trebuie să se manifeste prin conservarea biocenozelor naturale în totalitatea lor şi nu a unor specii izolate. acum 250 de milioane de ani. printre care peştii placodermi şi multe specii de trilobiţi. Ele au o mare diversitate genetică şi ecologică. Valoarea presiunii pe care un ecosistem o poate suporta fără a fi în pericol de distrugere reiese din legăturile reciproce dintre componentele sale. dar şi de viteza de circulaţie a materiei şi energiei din ecosistem. Astfel. Suprafaţa parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor din lume era în 1990 de circa 2. cu atât va rezista mai bine presiunilor exterioare lui.animale sunt resurse genetice mult mai importante decât sursele actuale de gene aflate în cultură. Prima mare extincţie a avut loc în devonian. şi a dus probabil la exterminarea 50% din speciile de animale ale planetei. A doua mare extincţie s-a petrecut la sfârşitul erei permiene. Ipoteze şi teorii privind cauzele dispariţiei speciilor Istoria vieţii pe pământ a fost marcată de numeroase dispariţii în masă a unor specii vegetale şi animale. chiar prin intervenţia omului. când au dispărut 30% din familiile de animale de pe planetă. 1996). Se pare că această mare extincţie a fost cauzată de un vulcanism intens şi pe suprafeţe mari sau de coliziunea unui meteorit cu Pământul. Aceste fenomene au produs schimbări majore ale mediului.2. Constituie zone protejate 4% din pădurile Africii. conservarea pădurilor contribuie la prevenirea inundaţiilor. la reducerea eroziunii solului. prin funcţia lor stabilizatoare. În acest sens este necesară menţinerea şi conservarea a cât mai multe habitate. acum 345 de milioane de ani. zone protejate prin Organizaţia Naţiunilor Unite. 1984). Protejarea ecosistemelor naturale contribuie. Au dispărut între 77-95% din totalitatea speciilor marine şi toate speciile de trilobiţi (D. procesul fiind în creştere. Cu cât un ecosistem este mai complex. 119 . Simberloff.2.

2. 2002). incluzând numeroase specii de reptile şi moluşte marine. a avut loc a cincia extincţie. Date mai exacte privind numărul de specii dispărute din toate grupele sistematice avem după anul 1600. cauzelor naturale li se alătură şi omul primitiv din neolitic.000 de ori mai mare decât ratele de extincţie din trecut. Se înregistrează o pierdere de specii fără precedent.2). acum 10. acum circa 180 de milioane de ani. 1995) (tabelul 7. astfel că se vorbeşte de a şasea extincţie. care prin vânătoare a dus la dispariţia multor mamifere mari ( mamuţii păroşi. feline cu colţi uriaşi ). din diverse cauze.1% din totalul speciilor de mamifere şi 1. Actualmente. ce apare printr-o acumulare graduală de mutaţii. Factorii care determină supravieţuirea sau dispariţia unei specii nu sunt pe deplin clarificaţi. În pleistocen. dispariţia dinozaurilor. ceea ce reprezintă 2.3% din cele de păsări (Heywood. s-a produs într-un interval de circa două milioane de ani ( S.3. Au dispărut numeroase specii de mamifere mari. În perioadele geologice trecute.). A patra mare extincţie s-a produs în cretacic. 120 .000 de ani. Predominanţa unuia sau altuia dintre aceste procese duce la creşterea sau scăderea diversităţii biologice. etc. Au dispărut atunci circa 35% din toate familiile de animale.).2. când au dispărut toate speciile de dinozauri şi multe specii de reptile şi moluşte marine. După o asemenea dispariţie în masă. Estimarea procesului de dispariţie a mamiferelor arată că dacă în primele etape de evoluţie a acestora dispariţia a avut cauze naturale (căderi de meteoriţi. a urmat o perioadă de încetinire biologică de câteva milioane de ani. înainte de a apărea noi specii care să restabilească nivelul de densitate existent anterior. ci în perioade îndelungate de timp. viaţa şi-a recăpătat cu greu cursul normal. s-a produs a treia extincţie în masă. Atât timp cât rata de speciaţie este mai mare sau egală cu rata de extincţie. totul având cauze naturale. rata de extincţie este de 100 până la 1. Într-o perioadă de numai 400 de ani (1600 2000) au dispărut 85 de specii de mamifere şi 113 specii de păsări. nu au avut loc brusc.În triasic. în perioada 18501950 a fost de o specie pe an (Primack. Aceste dispariţii în masă a unor specii. Dacă în perioada 1600-1700 ritmul de extincţie a speciilor de mamifere şi păsări a fost de una la 100 de ani. biodiversitatea rămâne constantă sau creşte. modificarea biotopilor naturali şi în cele din urmă prin extinderea fenomenului de poluare care produce numeroase dereglări ecologice ( tabelul 7. pierderea speciilor a fost echilibrată de apariţia de specii noi. păsări. 1984). Stanley. astfel încât diversitatea biologică a rămas constantă sau a crescut. de milioane de ani. Până în pleistocenul târziu. acum 65 de milioane de ani. De exemplu. acum 10.000 de ani. schimbări climatice. omul nu a contribuit cu nimic la dispariţia speciilor. însă extincţia ca şi speciaţia fac parte dintr-un ciclu natural. Din acel moment. ulterior a intervenit omul prin vânătoare. nevertebrate dulcicole. Se cunoaşte faptul că speciaţia este un proces lent. datorată exclusiv activităţii umane. acum circa 65 de milioane de ani.

121 .

3.3 0.5 0.2 Sunt. Această 122 .2. După paleontologul gruzin L.vânătoare în neolitic 0. Wolf. O primă categorie explică procesul de extincţie a speciilor datorită unor “cauze interne” care pornesc fie de la teza epuizării treptate a potenţialului vital al speciei. vânătoare şi comercializare 3. există două mari categorii de ipoteze care încearcă să explice dispariţia speciilor.100 >1 milion 250. fie se bazează pe teza pierderii variabilităţii sau plasticităţii de către linia filogenetică condamnată la dispariţie. Numai relativ puţine specii au contribuit la înzestrarea lumii cu varietatea de plante şi animale existente astăzi.000 6. Davitasvili (1974). acceptate două categorii de dispariţie a speciilor (Wolf. datorită selecţiei naturale ( este cazul speciilor cu “succes biologic”.Tabelul 7.000 Procentul taxonilor extincţi 2.01 0.2.000 9.cazul în care speciile sunt eliminate definitiv datorită unui impas al procesului evolutiv.atunci când speciile se transformă pe parcursul mai multor generaţii.dereglări ecologice Tabelul 7. care se adaptează treptat la schimbările de mediu ).C.4 expansiunea colonială europeană. Extincţii înregistrate din 1600 până în prezent (după Reid şi Miller. . Studiul fosilelor arată că cea mai mare parte a animalelor care au trăit pe planeta noastră nu au lăsat descendenţi.dispariţie naturală 0. 1989) Grupul sistematic Mamifere Păsări Reptile Amfibieni Peşti Nevertebrate Antofite Extincţii înregistrate continent 30 21 1 2 22 49 245 insule 51 92 20 2 1 48 139 ocean 4 0 0 0 0 1 0 Total 85 113 21 4 23 98 384 Numărul aproximativ de specii 4.08 17 145 Pierderi faţă de numărul actual Cauza principală de specii (%) .1 1. fapt ce ar duce la stingerea acelei ramuri filogenetice. în general.002 .3 0.1 0.5 .300 4. 1987) Perioada Pleistocen Pleistocenul târziu 1600-1980 1980-2000 Numărul de specii dispărute într-un secol 0.01 0.modificări climatice . dând urmaşi cu caracteristici diferite.200 19.2. Procesul estimativ al dispariţiei unor specii de mamifere (după A. S. 1987) : .

de care sunt legate modificări climatice. adică evoluţia duce la îmbătrânirea liniei filogenetice şi la moartea ei. Adepţii teoriei privind îmbătrânirea şi moartea speciilor aduc numeroase dovezi paleontologice în sprijinul concepţiei lor. de aceea mulţi au numit acest curent de interpretare a dispariţiei speciilor neocatastrafism. E. Dintre ipotezele cu privire la cauzele interne ale dispariţiei speciilor. separate între ele prin perioade lungi de linişte. Brocchi. parcurge trei faze : apariţia. punând aceste specii în faţa pericolului de dispariţie. A doua categorie de teorii explică dispariţia speciilor datorită unor “cauze externe” ce provoacă exterminarea speciilor incapabile de a trăi în condiţii ecologice schimbate sau în condiţii nefavorabile. De exemplu. Lehman (1955) crede că peştii dipnoi au un potenţial evolutiv destul de slab. mişcările orogenetice se produc în faze episodice. Frech. 1963) filogeneza unui anumit grup de vieţuitoare trebuie interpretată ca o ontogeneză “supraindividuală”. După părerea lui. Vasicek. ceea ce reduce considerabil plasticitatea ecologică şi limitează dimensiunile modificărilor evolutive. Printre teoriile factorilor monodinamici ai dispariţiei speciilor se numără teoria tectonică. Acest grup de teorii par a reedita teoria catastrofelor a lui Cuvier – Orbigny. 1906. După N. Vandel (1949. apoi îmbătrânesc şi dispar. analogă morţii indivizilor. Escala (1956) afirmă că momentele mari ale dispariţiilor coincid cu epocile de intensă orogeneză. cât şi apariţia altora noi (M. înflorirea şi diversificarea. Stille (1924). 1959). genurile şi speciile au o durată limitată de timp şi parcurg aceleaşi etape de dezvoltare ca şi organismul izolat : se nasc. modificarea ultimei spire a cochiliei la amoniţi adulţi este un semn de bătrâneţe. a cărei apariţie precede direct moartea speciei. Suşkin. au o dezvoltare maximă.pierdere a plasticităţii poate rezulta şi în urma unei supraspecializări a unei specii la un anumit mediu de viaţă. P. de aici pericolul dispariţiei lor. după care mişcările tectonice reprezintă principala sau singura cauză nemijlocită a dispariţiei. în care nu pot lupta pentru supravieţuire. Unele ramuri filogenetice de vieţuitoare dispar datorită potenţialului evolutiv limitat al acelor grupuri. chiar instantanee. Astfel. îmbătrânirea. una din cele mai vechi este teoria referitoare la îmbătrânirea şi moartea speciilor. În timpul fazei orogenice are loc atât dispariţia speciilor vechi. a unuia sau a câtorva factori externi. după care stingerea unor specii sau genuri a avut loc sub acţiunea rapidă. Ornamentarea bogată şi structura ultimei spire de la gasteropodele fosile constituie semne ale îmbătrânirii speciilor şi genurilor şi au precedat dispariţia acestora. dirijată de anumite forţe interne independente de condiţiile de mediu. 1922. Din categoria teoriilor care explică dispariţia speciilor în decursul istoriei Pământului datorită unor cauze externe se diferenţiază teoriile factorilor “monodinamici” sau “de şoc” . de scurtă durată sau “instantaneu”. Alţi cercetători (F. 1960) consideră că principala cauză a dispariţiei speciilor ar fi schimbările climatice care slăbesc 123 . teorie lansată în 1814 de paleontologul italian J. El presupune că evoluţia oricărei ramuri filogenetice. După A. Casier.

fapt ce a antrenat stingerea speciilor dependente ecologic de acestea. cauzele dispariţiei speciilor sunt concurenţii şi duşmanii speciei. la scăderea vitalităţii şi a capacităţii de apărare împotriva răpitorilor. P. Paleontologul american N. importante pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. După perioadele glaciare au apărut condiţii aride. care au dus la dispariţia unor specii “cheie” din ecosisteme. Astfel. a radiaţiilor cosmice. Claud) leagă dispariţia unor specii de carenţa unor microelemente din hrana animalelor. iar animalele erbivore au fost primele afectate de lipsa unor microelemente din hrană. ci dispare din unele porţiuni ale arealului său care se restrânge treptat şi specia dispare. nu dispare dintr-o dată de pe întreg arealul de răspândire. fapt ce a dus la o slăbire treptată a organismului. Newell (1956. Uneori. Specia sau grupul de specii înrudite. Problema dispariţiei speciilor este abordată şi în lucrările lui Charles Darwin. 1967) consideră că dispariţia multor specii. dispariţia speciei Mylodon darwini (leneşul gigantic) din Argentina ar fi fost cauzată de insuficienţa cuprului şi cobaltului din vegetalele cu care se hrănea. D. îndeosebi a celor specializate unilateral. Beurlen (1965) consideră că întreruperea evoluţiei faunistice dintre paleozoic şi mezozoic a fost provocată de variaţia gradului de salinitate a apelor Oceanului Planetar. dispariţia are loc rapid. în urma modificărilor pronunţate şi relativ rapide în mediul biotic şi abiotic. K. Alţi cercetători (M. s-ar datora oscilaţiei nivelului Oceanului Planetar. Dispariţia completă a grupului vechi şi mai puţin perfecţionat necesită mai mult timp decât formarea lui. căderea unor meteoriţi. întrucât unii din reprezentanţii grupului înlăturat pot să supravieţuiască în unele condiţii deosebit de nefavorabile pentru acesta. E. 124 . prin selecţie naturală. Creşterea treptată a salinităţii apelor oceanice este explicată prin acumularea de săruri dizolvate provenite din descompunerea rocilor cristaline. a altor forme. (Casier. variaţia radiaţiilor ultraviolete. Mai întâi specia devine rară şi numai după aceea dispare. activitatea vulcanică intensă. 1962). La apariţia unei specii noi cel mai mult suferă specia “maternă” şi formele înrudite cu noua specie. După Darwin. după care procesul dispariţiei unor forme este indisolubil legat de dezvoltarea. etc. variaţiile climatice. fapt ce a dus la dispariţia speciilor stenohaline. Vegetaţia a devenit sărăcăcioasă din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Din aceeaşi categorie a “factorilor monodinamici” care au dus la dispariţia speciilor pot fi enumeraţi migrarea elementelor radioactive spre suprafaţa pământului. Pe parcursul a 600 milioane de ani (parte din paleozoic şi tot mezozoicul) ar fi putut să aibă loc circa 30 de oscilaţii importante ale Oceanului Planetar.rezistenţa multor forme biologice. 1955. Declinul reptilelor la sfârşitul erei mezozoice a fost condiţionat de răcirea climei care a favorizat animalele homeoterme ce au pus stăpânire pe uscatul planetei. provocate de creşterea şi descreşterea calotei glaciare. chiar dispariţii în masă. care au redus mult cantitatea de elemente dizolvate. Salmi.

care formează populaţii neviabile din punct de vedere reproductiv. scufundarea fundului marin şi alte modificări ale mediului abiotic.fosile vii – sunt specii reprezentate de un număr mic de indivizi.modificarea repartiţiei dintre uscat şi mare.2. Primack.schimbările climatice globale.speciile cu areale geografice restrânse.speciile cu număr redus de populaţii sau cu populaţii cu număr mic de indivizi. de numărul şi mărimea populaţiilor. deci specia este limitată ca durată de viaţă doar la perioada în care mai supravieţuiesc indivizii rămaşi (cazul unor arbori izolaţi. Cele mai vulnerabile specii la extincţie sunt: . 7.speciile de talie mare.3. dar este prezentă pe glob în anumite areale izolate. 125 . nefertili. Cauzele actuale ale dispariţiei speciilor sunt. Cauzele antropice ale extincţiilor În funcţie de locul de unde au dispărut şi de rolul jucat în ecosisteme.distrugerea şi fragmentarea habitatelor. care pot trăi încă zeci de ani). . .specii extincte local – atunci când specia nu mai apare în sălbăticie.speciile cu migraţii sezoniere.răspândirea bolilor. Cauzele antropice ale extincţiilor sunt (R. într-un areal pe care îl ocupa în trecut. în cea mai mare parte. . . 2002): . . . de natură antropică.supraexploatare speciilor.specii extincte în sălbăticie – când un număr redus de indivizi ai speciei au rămas doar în captivitate sau în alte locuri controlate de om. . . . .specii extincte global – atunci când nici un reprezentant al speciei respective nu mai este întâlnit pe glob. de valoarea economică a speciei.speciile cu valoare economică pentru om. speciile extincte pot fi grupate în mai multe categorii: . .speciile care au nevoie de un habitat extins.degradarea habitatelor prin poluare. . .speciile cu nişe ecologice specializate. . .speciile care formează colonii permanente sau temporare. prin acţiune directă sau indirectă. Gradul de vulnerabilitate la extincţie a speciilor depinde de mărimea arealului speciei. de gradul de specializare la o anumită nişă ecologică.specii extincte ecologic – sunt specii care mai au doar câţiva indivizi şi care şi-au pierdut rolul specific în comunitate.

Filipine (3.98 specii Amfibieni .213 specii Toate nevertebratele-331 specii Moluşte dulcicole -102 specii Fluturi . Jumătate din acest areal este pierdut complet iar cealaltă jumătate este distrusă până la punctul în care compoziţia în specii şi procesele naturale din ecosistem sunt puternic alterate. Factori responsabili pentru declanşarea riscului de extincţie a unor specii ameninţate din S. Deşi pădurea tropicală umedă ocupă 7% din suprafaţa Terrei. în 1982 scăzuse la 9. (Wilcove şi alţii. echivalentul a 60% din suprafaţa României. ea adăposteşte peste 50% din speciile lumii. 1998). Thailanda.880 specii Toate vertebratele . Haiti (3.1. Pierderea habitatelor reprezintă cel mai mare pericol pentru diversitatea biologică. cea mai ridicată fiind în jur de 2% pe an în unele ţări tropicale ca Malaezia (2.5%). Paraguay (2. care prin acţiunea lor conjugată grăbesc extincţia acestora şi îngreunează efortul de conservare (tabelul 7.2.055 specii Procentul de specii ameninţate pentru fiecare factor Degradarea.4. în general şi pentru speciile vulnerabile în particular. 1998) Grupuri de specii ameninţate Toate speciile -1. Asia.000 km2.4%). Pierderea habitatelor forestiere prin defrişare afectează numeroase specii din Africa.4 milioane de km 2.2. SupraSpecii pierderea Poluare Boli exploatare exotice habitatului 85 24 17 49 3 92 89 90 97 97 97 97 97 81 46 19 22 47 90 45 90 24 7 27 47 33 17 15 23 15 30 10 47 27 69 27 17 27 17 36 57 8 8 37 0 0 0 0 0 1 Distrugerea pădurii tropicale umede a devenit sinonimă cu pierderea speciilor. Filipine. India. Acest proces are loc prin distrugerea habitatului. mai mult de 50% din habitatele forestiere au fost distruse.). Dacă suprafaţa pădurii tropicale umede primitive era estimată la circa 16 milioane km2.494 specii Mamifere -85 specii Păsări . În prezent se pierde anual o suprafaţă de pădure tropicală de 140. prin fragmentarea lui şi prin degradare datorată poluării. Rata de defrişare a pădurilor variază în funcţie de ţară.33 specii Plante .Unele specii sunt ameninţate de mai mulţi factori de mediu. Tabelul 7. efectele negative cumulându-se cu supraexploatarea speciilor şi cu invazia speciilor străine.4.2 milioane km2 iar 10 ani mai târziu.U. În aceste ţări.5%). în 1992 ajunsese la 6. 126 .6%)(WRI. La rata actuală de pierdere a pădurii.60 specii Peşti .A.

Acestea sunt habitate vitale pentru peşti. În consecinţă. Aceste zone erau iniţial apte pentru agricultură extensivă. va rămâne intactă o foarte mică regiune cu pădure tropicală umedă. care au soluri sărace în nutrienţi şi sunt repede levigate de ploile puternice. au dispărut peste 50% din zonele umede. Această puternică presiune a populaţiei umane a făcut ca pe litoralul pacific al Americii Centrale. dar practicarea unei agriculturi intensive şi suprapăşunatul au dus la eroziunea accentuată a solului şi la pierderea capacităţii lui productive. degradarea solului. palmieri de cocos. Aceste comunităţi biologice cuprind pajişti tropicale. prin regularizarea cursurilor de apă şi prin poluare. Cele mai multe specii de mamifere de aici sunt în pericol de extincţie din lipsă de hrană. zone din sud-vestul Australiei. prin procesul de deşertificare. Rata anuală de pierdere a pădurii tropicale umede se datorează mai multor factori. în SUA. în ultimii 200 de ani. aproape 2 milioane de km2 de terenuri din zonele aride au fost transformate prin acest proces în deşert. în zona pădurii tropicale uscate din America Centrală populaţia umană are o densitate de 5 ori mai mare decât în pădurile tropicale umede (Murphy şi Lugo. arbori de cauciuc.circa 61% din pierderi se datorează defrişării în scopul practicări agriculturii itinerante şi pentru extragerea lemnului de foc. sudul Africii.21% din pierderi sunt datorate tăierii pădurii în scop comercial (cherestea.aproximativ 11% din rata anuală de pierdere se produce prin defrişări pentru mărirea suprafeţelor destinate creşterii animalelor. nevertebrate acvatice şi păsări. Rezultatul acestor practici a fost degradarea progresivă şi ireversibilă a comunităţilor biologice. Numeroase comunităţi biologice din climatul uscat au fost degradate şi transformate antropic în deşerturi artificiale. Zonele umede şi habitatele acvatice sunt printre cele mai ameninţate cu distrugerea. 1986). Degradarea acestor habitate se produce prin inundare (în urma construirii de lacuri de baraj). tradiţională.după anul 2040. încât zona a căpătat aspect de deşert. furnir. Terenul ocupat de aceste păduri se pretează mai bine la practicarea agriculturii şi păşunatului decât cel ocupat de pădurile umede. Pădurea tropicală uscată cu frunze căzătoare este şi ea grav ameninţată. La nivel global. Deşertificarea este deosebit de severă în regiunea Sahel din Africa. Chile şi sudul Californiei. . lemn de construcţie). în autoepurarea apei şi producerea de energie. Procesul este accelerat de creşterea rapidă a 127 . prin drenări şi desecări. . exceptând micile arii protejate. practicării exploatărilor miniere în carieră deschisă sau altor activităţi umane. Ele au un rol esenţial în controlul inundaţiilor. pădurea tropicală uscată cu frunze căzătoare să reprezinte numai 2% din suprafaţa iniţială.circa 7% din pădurea pierdută anual dispare în urma defrişărilor necesare înfiinţării de plantaţii (palmieri de ulei. . care acţionează cu intensitate diferită: . teck). Ca urmare a acestor acţiuni. tufişuri şi pajişti mediteraneene.

În Sahel trăiesc de 2. care au o imunitate mai scăzută. fiecare din acestea având un areal restrâns. fără a practica agricultura intensivă.fragmentele conţin habitate de lizieră (de contact direct cu activităţile antropice) mai mari decât cele normale. de obicei. i se reduce suprafaţa fiind divizat în două sau mai multe areale. Fragmentarea habitatului prin construcţii de şosele. Fragmentare habitatelor prin terenuri cultivate pune în contact populaţiile sălbatice cu plantele de cultură şi animalele domestice. dispersie. astfel că pădurile fragmentate sunt expuse la incendii frecvente. 128 . . contaminarea apei. Se constată. Aceste tipuri de poluare nu produc întotdeauna efecte vizibile imediate. Fragmentarea habitatelor este procesul prin care unui habitat mare. umidităţii şi vitezei vântului. a temperaturii. Poluarea mediului prin utilizarea excesivă a pesticidelor. deoarece se creează bariere pe care speciile nu le pot trece în timpul proceselor normale de migraţie. Aceste subpopulaţii sunt mai vulnerabile la consangvinizare. Unul din cele mai grave efecte ale fragmentării habitatelor este grăbirea declinului sau extincţia unor populaţii prin divizarea populaţiei iniţiale în două sau mai multe subpopulaţii. sub necesităţile minime (Rochelle şi alţii. din pădurile fragmentate vor dispărea speciile care nu se adaptează noilor condiţii. dar prin acţiunea lor în timp duc la deteriorarea comunităţilor biologice şi la extincţia a numeroase specii. Datorită acestor schimbări. Schimbările climatice la nivel global provocate de efectul de seră vor produce dispariţia a numeroase specii care nu vor putea să se adapteze pentru a supravieţui acestor modificări de origine antropogenă. scade umiditatea şi creşte temperatura. colonizare şi incursiune.populaţiei umane din această zonă. Fragmentele rezultate sunt puternic modificate sub raport structural şi al compoziţiei florei şi faunei. astfel că bolile speciilor domestice pot trece rapid la cele sălbatice. Habitatele fragmentate sunt diferite de cele originale prin cel puţin două caracteristici: . poate determina o pierdere rapidă a speciilor rămase. 1999). Fenomenul de fragmentare precede. aerului şi solului cu diverse substanţe anorganice şi organice determină eliminarea multor specii din comunităţile biologice. care apar mai rapid decât modificările naturale. concretizate în fluctuaţia mare a intensităţii luminoase. Ca urmare a acestor caracteristici. de asemenea. în ecosistemele fragmentate. drift genetic şi alte modificări asociate populaţiilor mici.centrul fragmentului de habitat este mai aproape de lizieră decât în habitatele originale. că habitatele fragmentate sunt mai vulnerabile la invazia speciilor exotice şi parazite decât habitatele mai extinse. distrugerea habitatelor. În aceste ecosisteme creşte intensitate vântului. canale. se manifestă aşa numitele efecte de margine. continuu. căi ferate.5 ori mai mulţi oameni decât poate suporta zona.

În societăţile tradiţionale există reguli stricte care să împiedice epuizarea resurselor naturale. păsările paradisului sunt vânate acerb pentru penele lor ornamentale. Creşterea şi "industrializarea" activităţilor rurale a determinat creşterea eficienţei metodelor de vânătoare şi recoltare. jaguari. Tot pentru piei au fost vânaţi şi cangurii. colibri. papagali. însă modernizarea lor a condus treptat la abandonarea acestor practici. iar globalizarea economiei mondiale combinată cu încurajarea supraexploatării speciilor a adus numeroase specii în pragul extincţiei. Protejarea acestei specii prin lege. care la începutul secolului al XIX-lea numărau zeci de milioane de exemplare: cocoşul de prerie (Tympanychus cupido) şi porumbelul migrator (Ectopistes migratorius). Ultimul exemplar de cocoş de prerie a dispărut în 1932 iar ultimul porumbel migrator în 1914. Au fost vânate fără cruţare mii de exemplare de pantere. După World Wildlife Foundation (1988) cele mai grave acţiuni umane care au dus la dispariţia speciilor sunt vânătoarea (38%). încă din 1894. ca modalităţi de vânătoare. În Australia au fost perioade când au fost vânate circa 2 milioane de exemplare pe an. 1999) sau sunt capabile să migreze în timp util spre habitate care să le asigure resursele şi condiţiile de supravieţuire.000 de exemplare.000 de exemplare. gheparzi. existente în parcuri şi rezervaţii. fapt ce a avut ca urmare dispariţia marilor mamifere. proces început încă din pleistocen. a făcut ca astăzi efectivele de bizoni să se ridice la 30. Alte specii de păsări şi mamifere sunt capturate şi vândute ca animale de voliere sau pentru grădini zoologice private. Comerţul cu blănuri şi piei constituie cauza principală a reducerii numărului de feline. celelalte specii au dispărut ca urmare a vânătorii în masă în scopuri economice. La începutul secolului al XIX-lea în America de Nord existau aproximativ 60-100 milioane de exemplare de bizoni iar la sfârşitul secolului numai 541 de exemplare. în America de Nord au fost aproape exterminate în această perioadă două specii. Dacă în 1979 în Africa existau aproape 1. Vânătoarea a constituit şi constituie principalul factor de distrugere a speciilor terestre.4 milioane de elefanţi în numai 7 ani numărul lor a scăzut la 760. vânate datorită pericolului potenţial ce îl reprezentau pentru om. etc. tigri. Comerţul cu fildeşi este cauza unui adevărat masacru la care sunt supuşi elefanţii africani (Loxodonta africana). Numeroase specii de păsări şi mamifere au fost masacrate începând din secolul al XIX-lea ca urmare a descoperirii armelor de foc şi a folosirii otrăvurilor. Numeroase specii de egrete. favorizând acele specii care pot să se adapteze la noile condiţii (Thomas şi Lennon. În acest mod. alterarea habitatelor (30%) şi introducerea de specii străine în ecosistemele naturale.Schimbările globale manifestate prin încălzirea climei determină restructurări radicale în comunităţile biologice. 129 . Cu excepţia carnivorelor mari.

La rinocerul alb efectivele sunt şi mai reduse. oamenii au transportat mii de specii la distanţe mari faţă de centrul lor biogenetic sau arealele naturale de răspândire. Creşterea necesarului mondial de hrană a dus la dezvoltarea flotelor de pescuit şi la mărirea continuă a cantităţii de peşte capturat. Unele din aceste specii s-au dovedit a fi invadatoare. Baleinoptera borealis. Datorită vânătorii excesive a dispărut complet foca călugăr (Monachus tropicalis) din Caraibe iar efectivul de foci din Mediterană (Monachus monachus) era estimat în 1987 la 350 de exemplare. 130 . Vânătoarea cetaceelor a continuat însă cu alte specii de balene (Baleinoptera physalus. Exploatarea raţională a peştelui din mediul marin implică un echilibru între captura anuală şi efectivele de reproducători. În acest fel. dezvoltându-se exploziv şi intrând în competiţie cu speciile native sau devenind răpitori ai acestora. cetacee. Numărul lor s-a redus atât de mult încât din 1964 s-a interzis prin legi internaţionale vânătoarea acestei specii. Primele victime au fost mamiferele marine: sirene. În mod deliberat sau accidental. etc. Vânătoarea acestei specii s-a făcut într-un ritm care a depăşit cu mult capacitatea reproductivă a speciei. în aşa fel încât să existe posibilitatea refacerii stocurilor naturale de peşte. urşi grizli şi cocori americani în America de Nord.000 la începutul anilor ’60 la numai 4. feline şi ungulate în Asia şi a altor specii de animale rare în Europa. Scăderea numărului de balene a dus la o creştere puternică a cantităţii de krill din mările nordice. 500 de exemplare în Parcul Naţional Garamba din Zair.400 de exemplare. În decurs de numai 37 de ani cantitatea de peşte capturat a crescut de peste 4 ori: de la 20 milioane tone în 1948 la peste 85 milioane de tone pe an în 1985.000 în 1985. foci. Megaptera noveangliae) şi caşaloţi.000 de exemplare. Numai în 1930 au fost vânate 29. anchois de California (Engraulis mordax). Sirena lui Steller (Hydromamalis stelleri) descoperită în anul 1712 în Marea Okhotsk a fost exterminată în întregime în numai 25 de ani. efectivele mondiale de rinoceri negri au scăzut de la 65.Recoltarea ouălor de păsări marine de către colecţionari sau pentru prepararea unor mâncăruri sofisticate reprezintă o altă modalitate de scădere a efectivelor şi de punere în pericol de dispariţie a unor specii. O altă cauză a scăderii numărului de animale sălbatice o reprezintă practicarea vânătorii ca “sport”. Aceasta a dus la scăderea alarmantă a efectivelor de bizoni. Micşorarea numărului de rinoceri asiatici este pusă în legătură cu utilizarea cornului ca produs afrodisiac sau în medicina tradiţională din unele ţări asiatice. cca. La începutul secolului al XX-lea numărul de balene albastre (Baleinoptera musculus) din Oceanul Îngheţat de Nord depăşea 200. Multe specii de animale marine au dispărut tot ca urmare a vânării lor în masă. crustacee ce reprezentau cea mai mare parte de hrană pentru aceste mamifere acvatice. Supraexploatarea rezervelor de peşte oceanic ameninţă multe specii valoroase de peşti precum sardina de Pacific (Sardinops coerulea) anchois-ul peruan (Engraulis ringens).

131 .

2000 tone 9 – 10 milioane 7 – 8 milioane Domeniu de utilizare .utilizate în cercetări biomedicale. au proliferat şi au înlocuit multe specii native datorită mai multor cauze: . astfel că speciile autohtone lipsite de adaptări şi comportament de apărare sunt în pericol de extincţie. prin care s-au introdus în America de Nord. . Specii sălbatice vizate de comerţul internaţional (după Fitzgerald. care au introdus în areale noi un număr mare de specii cultivate ca plante ornamentale sau plante de cultură.grădini zoologice şi magazine de animale. bolilor şi paraziţilor naturali în noul habitat. .crescuţi în acvarii. Unele specii invadatoare s-au adaptat rapid în noile habitate. 1998).agricultura şi horticultura. în special pentru plante şi păsări (Wilcove şi alţii.colonizarea europeană. grădini zoologice. .5. cu produsele agricole transportate (şobolanii şi paraziţii lor) sau cu apele de lest transportate de nave (cazul unor moluşte).la decorarea acvariilor şi la producerea de bijuterii de corali. speciile exotice invadatoare reprezintă o ameninţare pentru aproape 50% din speciile în pericol. circuri şi colecţii particulare. adaptânduse în comunităţile locale.plante decorative Speciile invadatoare sau exotice pot îndepărta din habitat speciile native prin competiţie interspecifică sau pot deveni prădători ai acestora. Noua Zeelandă şi Australia sute de specii de păsări şi mamifere. 1994) Grupul sistematic Primate Păsări Reptile Peşti ornamentali Recifi de corali Orhidee Cactuşi Număr de exemplare exploatate pe an 25 – 35 mii 2 – 5 milioane 2 – 3 milioane 500 – 600 milioane 1000. De-a lungul timpului.degradării habitatelor prin diverse modalităţi.grădini zoologice. ceea ce a dus la dispariţia unor specii native iar noile specii invadatoare au găsit condiţii prielnice de dezvoltare. cele mai importante căi de introducere a unor specii noi au fost: . . 132 .2. magazine de animale şi pentru piei. . .transportul accidental de specii odată cu plantele de cultură (cazul gândacului din Colorado).vândute în florării . 1989 şi Hemley. În SUA.Tabelul 7. .lipsei prădătorilor. . dar care uneori s-au extins şi în zonele învecinate.

circa 80 de specii endemice şi peste 60 de specii relicte terţiare şi glaciare. Invadarea apelor litoralului românesc al Mării Negre de către scoica Mya arenaria.2.2.2. Unele din aceste specii au intrat în competiţie pentru hrană cu speciile autohtone sau au stabilit relaţii de tip pradă – prădător. în care nu se pot dispersa pe areale mari. 6 specii de plante sunt ocrotite pe teritoriul întregii ţări şi peste 100 de specii sunt ocrotite în anumite rezervaţii şi zone protejate (tabelul 7. fiind izolate de mediu nefavorabil lor (mediul terestru) şi foarte vulnerabile la impactul produs de speciile exotice. Sunt. introduse accidental odată cu apa de lest a navelor.6). invadarea Marilor Lacuri americane de către molusca Dreissena polymorpha a cauzat importanta pagube pescarilor. Cele mai vulnerabile habitate la invazia speciilor străine sunt insulele şi habitatele acvatice (lacuri. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de floră şi faună sălbatică (Washington. a dus la creşterea nivelului de morbiditate a speciilor.700 de specii de plante din flora României. Astfel. 1993). iar hibrizii rezultaţi au fost mai adaptaţi şi au eliminat treptat speciile autohtone. Proliferarea unor specii de moluşte. ce pot fi transmise atât la alte specii sălbatice din acel habitat cât şi la speciile domestice. Animalele din captivitate sau care trăiesc în medii degradate sunt afectate de un număr mai mare de boli. 1994). ambarcaţiunilor şi au devastat comunităţile biologice locale. dar şi de aderarea ţării noastre la numeroase convenţii internaţionale. de asemenea protejate. Comunităţile de organisme acvatice din râuri şi fluvii sunt similare cu cele din insulele oceanice. poate determina o perturbare gravă a comunităţilor biologice locale. etc. mamifere (70 de specii) (tabelul 7. La nivel planetar. Convenţia privind Conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn).formării de hibrizi între speciile exotice şi cele native. reptile (6 specii). Concentrarea speciilor în rezervaţii naturale. Conservarea biodiversităţii în România Conservarea biodiversităţii în România beneficiază de un cadru legislativ larg stabilit în linii mari de Legea protecţiei mediului adoptată în 1995. 7. păsări (34 specii). estuare şi mări au fost introduse peste 120 de specii de peşti. cursuri de apă. ecosisteme marine ). originară din Atlanticul de Nord. a dus aproape la eliminarea scoicilor autohtone Lentidium mediterraneum şi Cardium edule.4. Din fauna de vertebrate a României sunt ocrotite peste 30 de specii din toate grupele sistematice : peşti (3 specii). precum Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna. în lacuri. Sunt de asemenea ocrotite numeroase specii endemice de nevertebrate din majoritatea grupelor sistematice 133 . Din cele peste 3. în scopul utilizării complete a hranei naturale din aceste ape şi pentru îmbogăţirea lor sub raport comercial.7).

coleoptere.(gasteropode. 33% în zona colinară şi 9% în zona de câmpie. lepidoptere. Suprafaţa totală a pădurilor era la nivelul anului 1994 de 6.000 de hectare. precum şi o specie endemică de amfibieni şi una de reptile (tabelul 7.6. ortoptere.2. Specii de plante ocrotite în România (după Gh.. distribuţia pădurilor este de 58% în zona montană. O importanţă deosebită se acordă în România conservării fondului forestier al ţării.368. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Genul şi specia Taxus baccata Pinus cembra Cypripedium calceolus Leontopodium alpinum Angellica archangelica Gentiana lutea Paeonia peregrina var. romanica Trollius europeus Adonis vernalis Amygdalus nana Fritillaria meleagris Ruscus aculeatus Crocus maesiacus Iris graminea Nigritella nigra Nigritella rubra Dryopteris cristata Larix decidua Ephedra distachya Juniperus sabina Salix myrtillaides Corylus colurna Betula nana Betula humilis Celtis australis Stellaria longifolis Cerastium banaticum Lychnis nivalis Minuartia frutescens Minuartia capillacea Minuartia adenatricha Denumirea populară Tisa Zâmbrul Papucul doamnei Floarea de colţ Angelica Ghinţura galbenă Bujorul românesc Bulbucii de munte Ruscuţa de primăvară Migdalul pitic Laleaua pestriţă Ghimpele Brânduşa de pământ Stânjenelul Sângele voinicului Sângele voinicului Ferigă Lariţă Cârcel Ienupăr Salcie mirositoare Alun turcesc Mesteacăn pitic Mesteacăn pitic Sâmbovină Albumeală Cornuţ Arşinic Mierluţă Mierluţă Mierluţă Plante ocrotite în România Plante ocrotite în rezervaţii naturale 134 . miriapode.2. Mohan şi colab. crustacee). crt.). Tabelul 7. Pe zone mari de vegetaţie. 1993) Categoria Nr. din care 30% sunt păduri de răşinoase şi 70% păduri de foioase.8.

thermalis Cardamine graeaca Aubrieta intermedia Alyssum borzaeanum Draba dorneri Cohlearia borzaeana Drasera anglica Viola epipsila Hypericum rochelii Saxigraga demissa Saxigraga mutata Daphne blagayana Daphne laureola Pyrus elaeagrifolia Sorbus dacicus Sorbus borbasii Potentilla Emilli –Popii Sophora prodanii Onosis columnae Medicago marina Caragana frutex Astragalus depresus Astragalus penduliflorus Astragalus haerbachi Astragalus pseudopurpureus Astragalus virgatus Coronilla emersus Coronilla scorpioides Onobrychis gracilis Linum borzeanum Lythrum thymifolia Geranium caeruleum Nitraria schoberi Polygala sibirica Acer monspessulanum Garofiţe Pietricele albe Garofiţa Pietrii Craiului Săpunăriţă Săpunăriţă Bujor Ruscuţă Buruiana talanului Drete.32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Tunica illyrica Dianthus pinifolius Dianthus simonkaianus Dianthus callizonus Saponaria bellidifolia Saponaria glutinosa Paeonia tenuifolia Ranunculus ophioglossifolius Adonis volgensis Nymphea lotus var. bărbişoară Flămânzică Roua cerului Sunătoare Iederă albă Dafin Păr pădureţ Scoruş Scoruş Sclipeţi Salcâm boieresc Osul iepurelui Tufă lemnoasă Cosaci Cosaci Cosaci Cosaci Cosaci de nisipuri Coronişte Coronişte Sparcetă Inuşor Răchitan Iarba vântului Iarbă grasă Arţar 135 . lotus Cuişoară.

crt. Specii de animale vertebrate ocrotite în România Grupul sistematic Peşti Reptile Nr. 1 2 3 4 Genul şi specia Romanichtys valsanicola Salma trutta fario Hucho hucho Testudo graeca ibera Denumirea populară Aspretele Păstrăvul de râu Lostriţa Broasca ţestoasă dobrogeană 136 .7.76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Paliurus spira Chirsti Heracleum carpaticum Plumbago europaea Armeria alpina Armeria maritima Primula intricata Primula farinosa Convolvulus persicus Pedicularis sceptrum Acanthus longifolius Scutellaria pichleri Stacys obligua Salvia ringerns Gentiana phlogifolia Periploca graeaca Crucianella oxyloba Valerianella coronata Scabiosa microntha Ecbalium elaterium Campanula romanica Senecio borysthenicus Ligularia sibirica Cirsium afrum Seratula wolffii Centaura marschalliana Tulipa hungarica Ruscus hypoglosus Galanthus plicatus Narcissus angustifolius Crocus chrysanthus Iris sintenisii Carex rupestris Alopecurus laguriformis Rhododendron Kotehyi Spinul Domnului Laba ursului Amur Limba peştelui Ochii broaştei Volbură Păducher Talpa ursului Gura lupului Jaleş Ghinţură Năsturaş de bube Plesnitoare Cădelniţă Varza iepurelui Lalea Cornişor Ghiocei Narcise Brânduşă Rogoz Coada vulpii smârdar Tabelul 7.2.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Testudo hermanni Eryx jaculus turcicus Elaphe longissima Eremias arguta deserti Vipera ursina renardi Lyrurus tetrix Tetrao urogallus Corvus corax Otis tarda Otis tetrax Egretta alba Egretta garzetta Cygnus olar Cygnus cygnus Platalea leucorodina Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Himantopus himantopus Ardea cinerea Laxius excubitor Hirunda rustica Circaetus ferox Falca subbutea Butea butea Butea lagopus Circus macrourus Circus pyargus Pernis apivorus Falco vespertinus Falco tinnunculus Haliaetus albicilla Neophron percnopterus Pandion haliaetus Gyps fulvus Aegypius monachus Milvus milvus Strix aluca Strix uralensis Myotis myotis Myotis nattereri Vespertilia pipistrelus Rupicapra rupicapra Lynx lynx Păsări Mamifere Broasca ţestoasă din Oltenia Şarpele de nisip Şarpele lui Esculap Şopârla de nisip Vipera Cocoşul de mesteacăn Cocoşul de munte corbul Dropia Spârcaciul Egreta Egreta mică Lebăda cucuiată Lebăda de iarnă Lopătarul Pelicanul comun Pelicanul creţ Piciorongul Stârcul cenuşiu Sfrânciocul mare Rândunica Şerparul Şoimul rândunelelor Şorecarul comun Şorecarul încălţat Uliul alb Uliul sur Viesparul Vânturelul de seară Vânturelul roşu Vulturul codalb Vulturul hoitar Vulturul pescar Vulturul pleşuv sur Vulturul pleşuv brun Gaia roşie Huhurezul de pădure Huhurezul mare Liliac Liliac Liliac Capra neagră Râsul 137 .

Animale endemice din fauna României Grupa sistematică Gasteropode Nr.2..48 Ursus arctos Ursul carpatin 49 Bison bonarus Zimbrul Tabelul 7.8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Denumire ştiinţifică Deroceras gaticus Daude hardia rufa getica Daude bardia transsylvanica Semilimax Kotulae Phaeneca limax bielzii Vitrea transilvanica Moacha vicina Agardhia bielzii Wastus venerabilis Cochlodina transylvanica Pseudoalinda montana Pseudoalinda jugularis Pseudoalinda falax Alapia canescens Acme similis Carabus obsoletus carpaticus Carabus arvensis carpathus Carabus planicolis ssp. carpathica Nebria transsylvanica Trechus carpathicus Duvaliopsis transsylvanicus Isophia braenipennis Poecimilon affinis Mezotettix transsylvanicus Isophia haosi Odontopodissima carpathica Chortippus ocroleucus Erebia pharte romaniae Erebia prone Psodos dioszghy Tortrix wassiana Scutigera coleoptralta Eupolybotrus transsylvanicus Euscorpius carpathicus Triturus montandoni Vipera amodytes amodytes Zona geografică (rezervaţia) Rezervaţia Comana – Giurgiu Rezervaţia Comana – Giurgiu Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Cozia Munţii Cozia Munţii Cozia Munţii Cozia Munţii Cozia Munţii Cozia Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Bucegi Munţii Cozia Munţii Cozia Munţii Cozia Munţii Bucegi Munţii Cozia Coleoptere Ortoptere Lepidoptere Miriapode Crustacei Amfibieni Reptile 138 . crt.

pentru a fi protejate prin acorduri internaţionale. dar nu este îndeajuns de cunoscută pentru a fi încadrată intr-o anumită categorie. Specie neevaluată: specia nu a fost încă evaluată pentru a fi încadrată într-o categorie IUCN. Specie dependentă de conservare: specia nu este ameninţată în prezent. Specie insuficient cunoscută: specie suspectată a fi ameninţată. Specie în pericol: specia prezintă riscul de a dispărea în viitor. neevaluate. 8. Specie aproape ameninţată: specia este aproape de a fi considerată vulnerabilă. Specie dispărută din sălbăticie: specia există doar cultivată.). Aceste categorii s-au dovedit a fi utile la nivel naţional şi internaţional pentru concentrarea atenţiei spre speciile de interes deosebit şi identificarea celor ameninţate cu dispariţia. Uniunea Internaţională a Conservării Naturii (IUCN) a împărţit speciile periclitate în 10 categorii de conservare: extincte. 1994): 139 .3. specii ameninţate. cu date incomplete. În scopul conservării speciilor ameninţate cu dispariţia. dacă factorii perturbatori continuă să acţioneze. 7. dar nu este considerată ameninţată. iar pe termen mediu pot fi incluse în categoria 3. datorită insuficienţei informaţiei. dispărute în sălbăticie. după cercetarea amănunţită a locurilor în care aceasta trăia anterior şi în alte situri nu s-a reuşit regăsirea ei. bazat pe probabilitatea extincţiei şi a elaborat definiţii şi îndrumări îmbunătăţite cu evaluări cantitative (Mace şi Lande. vulnerabile. dar este dependentă de un program de conservare. Lista roşie. 9. în pericol iminent. Specie în pericol iminent: este o specie care prezintă un risc extrem de ridicat de a dispare din sălbăticie în viitorul imediat. specii rare. 10. IUCN. Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii a elaborat în 1994 un nou sistem de clasificare a speciilor ameninţate pe trei nivele (tabelul 7.1. specii nedeterminate şi specii insuficient cunoscute. Ulterior. Specie vulnerabilă: această categorie cuprinde specii considerate ca putând intra în categoria speciilor în pericol într-un viitor apropiat.7. insuficient cunoscute. 4. în pericol. Specie deficientă de date: datele existente despre specie sunt inexacte sau insuficiente pentru a determina riscul de dispariţie al speciei. 6. fără de care ar deveni ameninţată cu dispariţia. aproape ameninţate.3. în şase categorii de conservare: specii în extincţie. dependente de conservare. 3. în captivitate sau ca populaţii naturalizate în afara habitatului natural. 1991. 2. 1. Conservarea diversităţii speciilor. Specie extinctă: este o specie despre care se ştie că nu mai există de mai multă vreme. 5. UICN face o nouă împărţire a speciilor ameninţate cu dispariţia. specii vulnerabile.

dacă continuă tendinţele demografice curente sau distrugerea habitatului.1): .80% în 10 ani sau 3 generaţii < 100 km 2 =1 < 250 .3. World Conservation Monitoring Center (WCMC) a evaluat şi descris ca ameninţate aproape 60.20% în 5 ani sau două generaţii < 250 . din care 700 de specii de peşti.500 . . .100 de specii de păsări şi 1.3.000 .10% în 10 ani sau 3 generaţii < 1.declin continuu D. Probabilitatea de extincţie în sălbăticie Stare critică .areal de răspândire . .subpopulaţii izolate C. Baillie şi B.000 km2 ≤5 < 2.) 140 .000 km2 ≤ 10 < 10. 100 de specii de amfibieni.50% în 10 ani sau 3 generaţii Gradul de periclitate În pericol .2.. Populaţii foarte mici sau endemice: .numărul de indivizi maturi .1.numărul total de indivizi maturi şi numărul de indivizi fertili. . Criterii de apreciere a diferitelor categorii de specii ameninţate (după J. în pericol şi vulnerabile) din unele ţări temperate (tabelul 7.număr de indivizi maturi E. Groombridge. . modificat) Criteriul A.50% în 10 ani sau 3 generaţii < 5. 400 de specii de crustacee din apele interioare.probabilitatea ca specia să dispară într-un număr de ani sau generaţii. Prezentăm mai jos ponderea speciilor ameninţate cu extincţia (în pericol iminent. 1.declinul populaţiei observat în numărul de indivizi.Popolaţii mici şi în declin: . 500 de specii de insecte.specii vulnerabile: au o probabilitate de 10% sau mai mult de a dispărea în 100 de ani.000 .10% în 100 de ani Pe baza categoriilor de specii ameninţate stabilite de IUCN.specii ameninţate sau în pericol: au o probabilitate de 20% de a dispărea în 20 de ani sau 5 generaţii.100 de specii de mamifere.Declinul populaţiei .20% în 10 ani sau 3 generaţii < 20.rată rapidă a declinului .20% în 20 de ani sau 5 generaţii Vulnerabilă .rata minimă de declin a populaţiei B. 200 de specii de reptile. în declin sau cu fluctuaţii: . 900 de specii de moluşte.mărimea arealului geografic ocupat de specii şi numărul populaţiilor.Distribuţie redusă. Încadrarea speciei în una din aceste categorii se face după următoarele criterii (tabelul 7.000 de specii de plante şi 5.25 % în 3 ani sau o generaţie < 50 .3. .declinul prognozat în numărul indivizilor.000 de specii de animale. Tabelul 7.specii ameninţate în fază critică: au o probabilitate de 50% sau mai mare de a dispărea în 10 ani sau 3 generaţii dacă au o durată de viaţă mai mare. 1996.

141 .

0 16.4 2.7 10. Statele participante au convenit să acţioneze pentru conservarea şi menţinerea resurselor genetice existente.4 0.4 13.6 6.A.2 1.U.5 0.6 19. Se recomandă luarea de măsuri de protecţie pentru toate speciile ameninţate incluse pe Lista roşie.0 10. 320 193 394 132 269 247 50 102 428 % 8.3 7. 2002) Ţara Argentina Canada China Japonia Rusia Africa de Sud Anglia România S. faunei şi a habitatelor. Mamifere nr. în special speciile sălbatice de plante şi animale.2 Păsări clocitoare nr.0 11. Speciile incluse pe această listă şi care în momentul actual nu sunt ameninţate într-o anumită ţară trebuie monitorizate continuu şi în caz de nevoie să 142 . Comisia Economică Europeană recomandă tuturor guvernelor să ţină seama de conţinutul Listei roşii europene şi să adopte cu prioritate măsuri legislative şi strategii de conservare atât la nivel naţional.2.1 15.2 0. Faunei şi a Habitatelor.61 650 7. însuşindu-şi principiile stabilite în 1980 prin Strategia de Conservare Mondială care prevede conservarea resurselor naturale vii în interesul generaţiilor actuale şi viitoare.Tabelul 7.4 8.9 22.2 250 13.0 44. specialişti ai Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN) şi a altor organizaţii de protecţia naturii. Ponderea speciilor ameninţate din unele ţări temperate (R.3 Plante nr. prin conservarea diversităţii genetice şi exploatarea raţională a speciilor şi ecosistemelor naturale. În conformitate cu Declaraţia asupra Conservării Florei. % 897 4.0 22. În anul 1988. prin menţinerea proceselor ecologice fundamentale şi a sistemelor suport ale vieţii. document care a fost adoptat de Comisia Economică Europeană în anul 1991. S-a convenit să se studieze fauna şi flora Europei.8 5.7 Reptile nr. în special a speciilor rare de plante şi animale. cât şi internaţional.7 230 0.5 13.0 60.67 11.3. 220 41 340 66 58 299 8 30 280 % 2. specifice pentru fiecare ţară.0 9.2 1100 8. 145 41 263 52 23 95 7 20 233 % 3.6 426 1.1 596 2.4 19. ariile geografice de răspândire şi să se întocmească lista roşie a speciilor ameninţate.0 Amfibieni nr.5 8.3 Nevoia colaborării în vederea conservării speciilor de plante şi animale ameninţate cu dispariţia s-a concretizat prin participarea statelor europene la Conferinţa de Securitate şi Cooperare din Europa. de la Helsinki din 1975. Comisia Economică Europeană a adoptat Declaraţia asupra conservării florei.4 0.3 4. care în decembrie 1990 a finalizat Lista roşie a animalelor şi plantelor ameninţate din Europa (European Red list of Globally Treatened Animals and Plants) şi recomandările de aplicare.2 628 6.1 8. în Actul final al conferinţei.0 4. S-a constituit o comisie formată din experţi din 11 ţări. Primack.4 3.9 364 9. 9000 2920 30000 4700 23000 1550 3700 16302 % 1.1 1.

500 de specii de plante vasculare. identificând cauzele acestui fenomen. 19 specii de amfibieni. 1994) Grupul sistematic Animale vertebrate Peşti Reptile Boidae Varanidae Iguanidae Păsări Numărul aproximativ de specii 24. Statisticile internaţionale relevă faptul că planeta pierde în medie o specie în fiecare zi.029 Procentul de specii ameninţate 2 3 53 38 68 11 143 . Mace. în zonele unde acestea sunt pe cale de extincţie. În scopul măririi efectivelor populaţiilor de plante şi animale ameninţate cu dispariţia. briofitele.3 Numărul de specii ameninţate cu dispariţia pentru grupele cheie de animale şi plante. De asemenea. unele grupe de nevertebrate. 37 de specii de reptile.000 6. la nivel global (după Smith et al. Aceasta cuprinde 60 de specii de mamifere.3. aşa încât se poate considera că de fapt aceasta cuprinde numai o parte a speciilor ameninţate.000 17 29 25 9. distribuţia ei geografică şi încadrarea ei într-o anumită categorie ecologică. creşterea în captivitate. 238 de specii de nevertebrate şi aproape 4.3. 38 de specii de peşti de apă dulce.500 Numărul de specii ameninţate 4 167 9 11 17 1. Prezentăm mai jos numărul de specii ameninţate cu dispariţia pentru cele mai importante grupe cheie de plante şi animale (tabelul 7. Clasificarea taxonomică din Lista roşie europeană este cea utilizată de Uniunea Internaţională de Conservarea Naturii (IUCN) şi cuprinde numele speciei. fungii. Tabelul 7. în funcţie de gradul de ameninţare a speciei de către factorii perturbatori şi a efectivelor existente. Lista europeană a speciilor de plante şi animale ameninţate include speciile ameninţate cu dispariţia din Europa. din acest motiv conservarea speciilor ameninţate trebuie să devină o componentă a strategiei de protecţia mediului din fiecare ţară. Micşorarea biodiversităţii duce la scăderea continuă a rezistenţei ecosistemelor în faţa factorilor agresivi naturali şi antropici.se ia măsuri imediate de protecţie. în aşa fel încât să se asigure formarea unor populaţii viabile care să supravieţuiască pe termen lung. lichenii şi algele. 1993. 28 de specii de păsări. dar ia în consideraţie şi metode de ordin genetic şi ecologic. Nu sunt incluse pe această listă peştii marini. Comisia Europeană consideră ca posibilă aplicarea unor metode directe precum înmulţirea artificială. Comisia Europeană recomandă tuturor ţărilor să colaboreze în vederea reintroducerii speciilor ameninţate din ţările în care aceste specii au populaţii mai numeroase şi stabile.. trebuie identificate şi protejate prin măsuri ferme şi habitatele speciilor ameninţate.3).

Canidae Fam. Anatidae Ord. Carnivora Fam. Ursidae Fam. 1991) Nr.000 2.500 179 34 14 Plante 758 240.4 ): Tabelul 7. Mustelidae Fam. Gliridae Ord. Grupul sistematic Clasa Mammalia Ord. Felidae Fam. Falconiformes Fam. 3. Spalacidae Fam. 11.3. 6. Palacrocaracidae Fam. 5.Anseriformes Psittaciformes Mamifere Marsupialia Canidae Cervidae Gymnospermae Angiospermae Palmae 109 302 4.820 36 118 505 86 13 11 242 21. Lista roşie a speciilor de animale vertebrate din România (după European Red List. Vespertilionidae Fam. 12. România figurează cu un număr de 34 de specii de vertebrate. 4. încadrate în diferite categorii sistematice (tabelul 7. 2. 10.895 925 33 39 11 48 38 79 32 9 33 În Lista roşie europeană a speciilor ameninţate. Pelecanidae Fam. 7. 18. 8. Cricetidae Fam. 22. 21. 9. Bovidae Clasa Aves Ord. 14. 16. 20. 13. Genul şi specia Myotis myotis Myotis nattereri Nyctalus lasiopterus Plecatus auritus Mesocricetus newtoni Spalax leucodon Spalax microphthalmus Muscardinus avelanarius C anis lupus Ursus arctos Lutra lutra lutra Felis lynx Bos bonasus Pelecanus crispus Phalacrocorax pygmeus Anser erythropus Branta rufficolis Oxyura leucocephala Milvus milvus Haliaetus albicilla Aquila heliaca Falca naumanni V V V * V E K* R K* V* K* R R K* Categoria ecologică K I R I R I I V 144 . Insectivora Fam.3.4. 17. 15. Procellariiformes Fam. Accipitridae 1. 19.

deoarece nu există suficiente date pentru aceasta. Percidae 23. • = specie cunoscută ca fiind ameninţată şi intrată sub supravegherea Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii. I = specie nedeterminată care nu poate fi încadrată în categoriile E. 31. Din totalul de 33. Testidines Fam. 2 specii rare. Gruiformes Fam. V sau R. 29. 24. Acipenseriformes Fam. 5 specii rare şi 6 specii sub supravegherea Consiliului Internaţional de Protecţie a Păsărilor (ICBP). Umbridae Fam. V = specie vulnerabilă. mamifere – cu un număr de 13 specii ameninţate din care : 5 specii sunt vulnerabile. Acipenseridae Ord. 30. Salmonidae Fam.085 de specii de nevertebrate inventariate în România. Rallidae Fam.Ord. 11 specii sunt considerate periclitate. 28.peştii de apă dulce cuprind 6 specii din care 4 în pericol de extincţie şi două specii vulnerabile. o specie vulnerabilă. . 26. Sylviinae Clasa Reptilia Ord. 27. 4 specii în pericol dar încă neîncadrate intr-o anumită categorie.păsări – cu un număr de 13 specii ameninţate din care una în pericol de extincţie (Pelecanus crispus). Passeriformes Fam. Crex crex Otis tarda Numenius tenuirostris Acrocephalus paludicola Testudo graeca graeca Testudo hermani boettgeri Acipenser nudiventris Acipenser sturio Umbra krameri Hucho hucho Romanichthys valsanicola Zingel strebel R R K* K* V V E E V E E V Ex = specie dispărută. 33. 145 - . Salmoniformes Fam. 32. 34.reptilele sunt trecute pe această listă cu două specii vulnerabile. K = specie insuficient cunoscută (suspectă să fie vulnerabilă. 25. dar nu este bine cunoscută pentru a fi încadrată în această categorie). E = specie în pericol de dispariţie. Otidae Ord. Testudinidae Clasa Osteichthyes Ord. Charadriiformes Fam. Scalapacidae Ord. . o specie insuficient cunoscută ca fiind ameninţată şi intrată sub supravegherea Uniunii Internaţionale a Conservării Naturii. . K* = specii de păsări sub supravegherea Consiliului Internaţional de Protecţie a Păsărilor (ICBP) care o va încadra într-o anumită categorie în viitorul apropiat. R = specie rară.

3. sunt ameninţate în diferite grade: 17 specii (8. 39 de specii periclitate. în care.3%) 5 (25%) 9 (45%) 3 (15%) 17(85%) 2(6.7%) 9 (4.3.periclitată Sp.6) 7 (23. Tabelul 7. din totalul de 3.3. 9 specii (4. 74 de specii extincte. Din fauna de vertebrate 5 specii sunt considerate extincte (tabelul 7.3%) 82(22.6%) 7(1%) 106 (15%) 65 (9%) 43 (6%) 221(31%) Din cele 191 de specii de peşti din România.7%) 35(18.critic periclitată Sp.6.În România a fost realizată Lista roşie a plantelor superioare (Olteanu şi alţii.3%) 36 (9. critic Total ameninţate vulnerabile periclitate periclitate 17 (8. 171 de specii vulnerabile şi 1.253 de specii rare. 221 de specii sunt într-o stare defavorabilă de conservare: 7 specii sunt aproape ameninţate. adică 18. au fost identificaţi 110 taxoni endemici pentru România.critic periclitată Sp.periclitată Sp.3%.7%) sunt critic periclitate (tabelul 7.7%)sunt periclitate şi 9 specii (4.5%) 7 (6. Sp.critic periclitată Sp.critic periclitată Sp.9%) sunt specii vulnerabile. Tabelul 7.5.8%) 70(68. Starea vertebratelor din România (după Cartea roşie a vertebratelor din România.periclitată .3%) 6 (20%) 22(73.critic periclitată Sp.3%) 21 (6.700 de specii sunt incluse 23 de specii de plante declarate monumente ale naturii.8%) 21 (6. În anul 2005 Academia Română şi Muzeul Naţional de Istorie Naturală ″ Gigore Antipa″ editează Cartea roşie a vertebratelor din România. Sp. 35 de specii .9%) 9 (4.5%) 37 (36.critic periclitată Sp. 2005) Grupul taxonomic Peşti Amfibieni Reptile Păsări Mamifere Total Număr de specii în România 191 20 30 364 102 707 Număr de specii în stare defavorabilă de conservare Sp.5).6). 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denumirea ştiinţifică Acipenser nudiventris Salmo trutta labrax Hucho hucho Leuciscus leuciscus Scardinius racovitzai Chalcalburnus chalcoides Stizostaedion volgense Romanichthys valsanicola Knipowitschia cameliae Hoso huso Acipenser gueldenstaedti Acipenser stellatus Denumirea populară viză păstrăv de mare lostriţă clean mic roşioară de Peţea obleţ mare şalău vărgat asprete guvidaş albăstrui morun nisetru păstrugă 146 Categoria ecologică Sp.Lista roşie a speciilor de peşti din România Nr 1.critic periclitată Sp. 106 specii sunt vulnerabile. 1994).critic periclitată Sp.2%) 25(24.3%) 7 (23. 65 de specii sunt periclitate şi 43 de specii sunt critic periclitate. De asemenea. Din analiza datelor prezentate în această lucrare rezultă că din cele 707 specii de vertebrate existente în România. aproape Sp.critic periclitată Sp.3.

7.periclitată dobrogean Triton comun Subsp.vulnerabilă Sp.periclitată Sp.vulnerabilă Sp.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Alosa maeotica Thymallus thymallus Carassius carassius Zingel streber Benthophiloides brauneri Neogobius syrman Acipenser ruthenus Umbra krameri Rutilus pigus Leuciscus borysthenicus Telestes souffia Gobio uranoscopus Gobio kessleri Cobitis elongata Cobitis megaspila Sabanejewia romanica Lota lota Gymnocephalus shraetser Gymnocephalus baloni Zingel zingel Neogobius eurycephalus Mesogobius batrachocephalus 35 Cottus poecilopus scrumbie albă de mare lipan caracudă fusar mic guvid mic de Dunăre guvid de Babadag cegă ţigănuş babuşcă de Tur clean de Comana clean dungat porcuşor de vad porcuşor de nisip fâsa mare zvârlugă nisipariţă mihalţ răspăr ghiborţ de râu pietrar guvid cu cap mare hanos zglăvoc răsăritean Sp.vulnerabilă Sp.3. Tabelul 7.Lista roşie a speciilor de amfibieni din România Nr.vulnerabilă Sp. vulnerabilă Triton carpatic Sp.vulnerabilă Sp. vulnerabilă Triton de munte Sp. vulnerabilă 147 Denumirea populară . aproape ameninţată Triton comun Subsp.3.periclitată Sp.vulnerabilă Sp.vulnerabilă Sp.vulnerabilă Sp.vulnerabilă Sp. 17 specii (85% din total) sunt într-o situaţie defavorabilă de conservare: 5 specii (25%) sunt aproape ameninţate.vulnerabilă Sp. 9 specii (45%) sunt vulnerabile şi 3 specii (15%) sunt periclitate (tabelul 7. 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea ştiinţifică Salamandra salamandra Triturus alpestris Triturus montandoni Triturus cristatus Triturus dobrogicus Triturus vulgaris vulgaris Triturus vulgaris Categoria ecologică Salamandră Sp. vulnerabilă Triton cu creastă Sp.periclitată Sp.vulnerabilă Din totalul faunei de amfibieni de 20 de specii.7).vulnerabilă Sp.periclitată Sp.vulnerabilă Sp.vulnerabilă Sp.vulnerabilă Sp.vulnerabilă Sp.vulnerabilă Triton cu creastră Sp.vulnerabilă Sp.periclitată Sp.periclitată Sp.

vulnerabilă Sp. periclitată bănăţeană Ţestoasa de apă Sp. periclitată Sp.3%) sunt periclitate şi 6 specii (20%) sunt critic periclitate (7.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ampelensis Bombina bombina Bombina variegata Pelobates fuscus Pelobates syriacus Bufo bufo Bufo viridis Hyla arborea Rana arvalis Rana dalmatina Rana temporaria transilvănean Buhai de baltă cu burtă roşie Buhai de baltă cu burtă galbenă Broasca săpătoare brună Broasca săpătoare siriacă Broasca râioasă brună Broasca râioasă verde Brotăcel Broasca de mlaştină Broasca roşie de pădure Broasca roşie de munte Sp.6%) sunt aproape ameninţate. 22 de specii. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. 7 specii (23. aproape ameninţată Sp. 7. 8. 4. 9. 1. periclitată Sp. Lista roşie a speciilor de reptile din România Nr. vulnerabilă Sp. Denumirea ştiinţifică Testudo graeca Testudo hermanni Emys orbicularis Ablepharus kitaibelli Eremias arguta Lacerta praticola Lacerta trilineata Podarcis muralis Podarcis taurica Denumirea populară Categoria ecologică Ţestoasă de uscat Sp. vulnerabilă Sp. 6. vulnerabilă Sp.8). vulnerabilă Şopârliţa de frunzar Şopârla de nisip Şopârla de pădure Guşter vărgat Şopârla de ziduri Şopârla de iarbă 148 Sp.3%) sunt vulnerabile. 2. periclitată dobrogeană Ţestoasă de uscat Sp.3. vulnerabilă Din cele 30 de specii de reptile existente în România.3. ameninţată aproape . periclitată Sp. adică 73% din total. aproape ameninţată Sp. sunt ameninţate în diferite grade: două specii (6. aproape ameninţată Sp.8. 5. 3. periclitată Sp. Tabelul 7. 7 specii (23. aproape ameninţată Sp.

Din circa 364 de specii de păsări. 12 Coluber caspius . ammodites 19 Vipera . 17 Vipera berus . vulnerabilă Sp. critic periclitată Sp. periclitată corn Subsp. moldovenească periclitată Vipera de fâneaţă Vipera de stepă Subsp. periclitată Sp. 16 Natrix tessellata . vulnerabilă Sp. 14 Elaphe longissima . vulnerabilă Sp.5% din total. 15 Elaphe quatuorlineata . ameninţată aproape Sp. 22 Vipera ursini renardi . periclitată corn Subsp. sunt considerate ameninţate în diferite grade: 36 de specii (9. periclitată critic critic critic 20 Vipera ursini moldavica . critic periclitată Sp. 82 de specii. vulnerabilă Sp. 21 Vipera ursini rakosiensis . Vipera de fâneaţă Subsp. reprezentând 22.10 Anguis fragilis . 21 149 . 18 Vipera . montandoni năpârcă Boa de nisip Şarpe rău Şarpe de alun Şarpele lui Esculap Şarpe dungat Şarpe de apă Vipera de munte ammodites Vipera cu bănăţeană ammodites Vipera cu dobrogeană Sp. 13 Coronella austriaca . 11 Eryx jaculus .8%) sunt vulnerabile. critic periclitată Avifauna din România este una din grupele sistematice cele mai afectate.

de specii (6,3%) sunt periclitate şi 21 de specii sunt critic periclitate. O specie este extinctă iar 3 specii au dispărut din fauna României (tabelul 7.3.9). Tabelul 7.3.9.Lista roşie a speciilor de păsări din România Nr. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Denumirea ştiinţifică Phalacrocorax pygmaeus Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Nycticorax nycticorax Ardeola ralloides Bubulcus ibis Egreta garzetta Egretta alba Ardea purpurea Ciconia nigra Ciconia ciconia Plegadis falcinellus Platalea leucorodia Anser erythropus Branta ruficollis Tadorna feruginea Tadorna tadorna Aythya nyroca Bucephala clangula Netta rufina Mergus albellus Oxyura leucocephala Pernis apivorus Milvus migrans Milvus milvus Haliaetus albicilla Neophron percnopterus Gyps fulvus Circaetus gallicus Circus macrourus Circus pygargus Accipiter brevipes Buteo rufinus Aquila pomarina Aquila clanga Aquila heliaca Denumirea populară Cormoran mic Pelican comun Pelican creţ Stârc de noapte Stârc galben Stârc de cireadă Egretă mică Egreta mare Stârc roşu Barză neagră Barză albă Ţigănuş Lopătar Gârliţa mică Gâsca cu gât roşu Călifar roşu Călifar alb Raţa roşie Raţa sunătoare Raţa cu ciuf Ferestraş mic Raţa cu cap alb Viespar Gaie neagră Gaie roşie Codalb Hoitar Vultur sur Şerpar Erete alb Erete sur Uliu cu picioare scurte Şorecar mare Acvila ţipătoare mică Acvila ţipătoare mare Acvila de câmp 150 Categoria ecologică Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. critic periclitată Sp. periclitată Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. critic periclitată Sp. periclitată Sp. critic periclitată Sp. critic periclitată Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. critic periclitată Sp. critic periclitată

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Aquila chrysaetus Aquila nipalensis Hieraeetus pennatus Pandion haliaetus Falco naumanni Falco vespertinus Falco peregrinus Falco cherrung Tetrao tetrix Crex crex Grus grus Anthropoides virgo Tetrax tetrax Otis tarda Haematopus ostralegus Himantopus himantopus Recurvirostra avoseta Burhinus oedicnemus Glareola pratincola Glareola nordmanni Charadrius alexandrinus Charadrius morinellus Chettusia leucura Numenius tenuirostris Larus melanocephalus Larus genei Sterna nilotica Sterna sandvicensis Sterna albifrons Streptopelia turtur Tyto alba Bubo bubo Asio flammeus Upupa epops Jynx torquilla Eremophila alpestris Luscina svecica Oenanthe pleschanka Oenanthe isabellina Acrocephalus paludicola Corvus corax Sturnus roseus

Acvila de munte Acvila de stepă Acvila mică Uligan pescar Vânturel mic Vânturel de seară Şoim călător Şoim dunărean Cocoş de mesteacăn Cârstel de câmp Cocor Cocor mic Spârcaci Dropie Scoicar Piciorong Ciocîntors Pasărea ogorului Ciovlică ruginie Ciovlică negrie Prundăraş de sărătură Prundăraş de munte Nagâţ cu coadă albă Culic cu cioc subţire Pescăruş cu cap negru Pescăruş rozalb Pescăriţa râzătoare Chira de mare Chiră mică Turturică Strigă Buhă Ciuf de câmp Pupăză Capîntortură Ciocârlie urecheată Guşă vânătă Pietrar negru Pietrar răsăritean Lăcar de pipirig Corb Lăcustar 151

Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. critic periclitată Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Specie vulnerabilă Sp. critic periclitată Sp. critic periclitată Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. periclitată critic Sp. vulnerabilă Sp. critic periclitată Sp. periclitată Sp. critic periclitată Sp. periclitată Sp. critic periclitată Sp. critic periclitată Sp. critic periclitată Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. vulnerabilă

79 80 81 82

Gypaetus barbatus Aegypius monachus Lagopus mutus Pyrrochocorax graculus

Zăgan Vultur negru Ieruncă alpină Stăncuţă alpină

Sp. dispărută Sp. extinctă Sp. dispărută Sp. dispărută

Tabelul 7.3.10.Lista roşie a speciilor de mamifere din România Nr. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Denumirea ştiinţifică Sorex alpinus Neomys fodiens Neomys anomalus Crocidura leucodon Crocidura suaveolens Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus euryale Rhinolophus blasii Rhinolophus mehelyi Myotis myotis Myotis brandtii Myotis blythii Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis daubentoni Myotis emarginatus Myotis mystacinus Myotis nattereri Myotis bechesteini Plecotus auritus Plecotus austriacus Vespertilo murinus Eptesicus serotinus Eptesicus nillsonii Nyctalus lasiopterus Denumirea populară Chiţcan de munte Chiţcan de apă Chiţcan de mlaştină Chiţcan de câmp Chiţcan de grădină Liliacul mare cu nas potcoavă Liliacul mic cu nas potcoavă Liliacul mediteranean cu nas potcoavă Liliacul lui Blasius Liliacul lui Mehely Liliacul mare cu bot ascuţit Liliacul mare mustăcios Liliacul mic cu urechi de şoarece Liliacul cu degete lungi Liliacul de iaz Liliacul de apă Liliacul cu urechi răscroite Liliacul mustăcios Liliacul cu franjuri Liliacul cu urechi late Liliacul urecheat brun Liliacul urecheat cenuşiu Liliacul bicolor Liliacul cu aripi late Liliacul nordic Liliacul mare de 152 Categoria ecologică Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp.critic periclitată Sp.critic periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp.critic periclitată Sp. periclitată

vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. marsuinul Canis lupus Lupul Canis aureus Şacalul Ursus arctos Ursul brun Lutra lutra Vidra Mustela lutreola Nurca Mustela erminea Hermina Mustela eversmannii Dihor de stepă Martes martes Jderul de copac Vormela peregusna Dihorul pătat Lynx lynx Râs Felis silvestris Pisică sălbatică Monachus monachus Foca episcop 153 Nyctalus leislei Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. critic periclitată . vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp.27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 amurg Liliacul mic de amurg Pipistrellus nathusii Liliacul cu piele aspră Pipistrellus savii Liliacul de munte Barbastella barbastellus Liliacul cârn Miniopterus schreibersii Liliacul cu aripi lungi Marmota marmota Marmota alpină Spermophilus citelus Popândău Elyomis quercinus Pârşul de stejar Dryomys nitedula Pârşul de copac Myoxus glis Pârşul cenuşiu Muscardinus avellanarius Pârşul de alun Cricetus cricetus Hârciogul Mesocricetus newtoni Hamsterul românesc Cricetulus migratorius Hârciogul pitic Arvicola terrestris Şobolanul de apă sherman roşu Microtus agrestis Şoarecele de pământ Microtus tatricus Şoarecele de Tatra Microtus nivalis Şoarecele de zăpadă Micromys minutus Şoarecele pitic Spalax graecus Orbetele răsăritean Sicista betulina Şoarecele de mesteacăn Sicista subtilis Şoarecele de stepă Delphinus delphis Delfinul comun Tursiops truncatus Delfinul mare Phocena phocena Delfinul mic. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. vulnerabilă Sp.

64 65 66 67 68 69 70

Alces alces Cervus elaphus Dama dama Capreolus capreolus Ovis ammon Rupicapra rupicapra Bison bonasus

Elan Cerb Cerbul lopătar Căprioara Muflonul Capra neagră Zimbrul

Sp. critic periclitată Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. vulnerabilă Sp. periclitată Sp. periclitată Sp. extinctă în natură

Grupul mamiferelor constituie categoria sistematică cea mai ameninţată din România. Din cele 102 specii existente, 70 de specii, adică aproape 70% din total, au o situaţie defavorabilă de conservare: 37 de specii (36%) sunt vulnerabile, 25 de specii (aproape 25%) sunt periclitate, 7 specii (aproape 7%) sunt critic periclitate iar o specie este extinctă în natură (tabelul 7.3.10). 7.4. Conservarea comunităţilor biologice în arii protejate Protejarea habitatelor unor comunităţi biologice sănătoase este cel mai eficient mod de a conserva per ansamblu diversitatea biologică. Sunt recunoscute patru modalităţi de prezervare a comunităţilor biologice: - crearea de arii protejate; - managementul acestor zone; - implementarea de măsuri de conservare în afara ariilor protejate; - restaurarea comunităţilor biologice din habitatele degradate În funcţie de gradul de intervenţie a omului în habitatele naturale, acestea pot fi: - puternic afectate de activităţile umane, cum sunt terenurile agricole, lacurile artificiale şi zonele industriale; - moderat afectate, precum pădurile tropicale exploatate selectiv şi majoritatea mărilor şi oceanelor supuse unui pescuit intensiv; - neafectate de activităţile umane, precum fundul oceanului şi unele zone izolate ale pădurii tropicale umede. Protecţia ecosistemelor unice, nemodificate de om sau a celor ameninţate de activităţi antropice se poate realiza prin amenajarea de arii şi zone protejate. Se impune ca în fiecare ţară să fie conservate cel puţin câte un eşantion din fiecare ecosistem major. Au prioritate ecosistemele unice, cele nemodificate sau puţin modificate de om, zonele de pasaj şi cele de reproducere a păsărilor migratoare. Atunci când este creată o arie protejată, de obicei, trebuie ajuns la un compromis între protejarea diversităţii biologice, funcţionarea ecosistemelor şi satisfacerea nevoilor de resurse imediate şi pe termen lung ale comunităţilor umane locale şi a guvernelor naţionale. Cele mai obişnuite modalităţi de constituire a ariilor protejate sunt: - prin acţiuni guvernamentale, când la nivel naţional, regional sau local sunt desemnate anumite zone ce vor funcţiona ca arii protejate; 154

-

prin cumpărare de terenuri de către persoane private sau organizaţii implicate în activităţi de conservare a mediului. 7.4.1. Principalele categorii de zone protejate

Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii a stabilit la nivel global şase categorii de zone protejate (IUCN, 1994; Reagan, 1999) : I. Rezervaţii naturale integrale (stricte) şi zone sălbatice - sunt ecosisteme care prezintă o mare importanţă ştiinţifică naţională şi internaţională. Ele cuprind habitate fragile pe care trăiesc specii ameninţate. Dimensiunile lor trebuie să asigure suprafaţa minimă necesară conservării speciilor sau ecosistemului dat. În aceste zone sunt interzise orice activităţi antropice perturbatoare, turismul şi accesul publicului în general, în scopul asigurării funcţionării proceselor ecologice fundamentale. II. Parcuri naţionale - sunt teritorii relativ întinse, constituite din unul sau mai multe ecosisteme alăturate, nemodificate sau foarte puţin afectate de activităţile umane, a căror comunităţi de vieţuitoare, habitate sau situri geomorfologice prezintă un interes ştiinţific educativ şi recreativ excepţional sau în care există peisaje naturale de o mare valoare estetică. Autorităţile trebuie să ia toate măsurile pentru a împiedica degradarea acestor zone prin activităţi umane. Vizitarea acestor locuri în scopuri recreative, educative sau culturale se face numai cu autorizaţie specială. În parcurile naţionale se interzice cu desăvârşire exploatarea resurselor naturale prin activităţi agricole, silvice, pastorale, vânătoare, pescuit sau activităţi comerciale şi industriale. Este permisă amenajarea, în zonele limitrofe parcurilor naţionale a unor adăposturi pentru turişti, precum şi întreţinerea drumurilor deja existente. III. Monumente ale naturii – sunt zone care cuprind unul sau mai multe elemente particulare, de importanţă naţională sau internaţională, a căror protecţie este justificată prin caracterul lor rar sau unic. De regulă, aceste zone ocupă suprafeţe restrânse, de câţiva zeci de ari sau hectare, în funcţie de caracterul monumentului. Ele sunt vizitate de public, dar sunt ferite de orice perturbări artificiale. IV. Arii de gestionare a habitatelor şi speciilor – sunt suprafeţe terestre şi/sau marine supuse unei intervenţii antropice active, create în scopul menţinerii habitatelor şi pentru a crea condiţii propice de dezvoltare unor specii; V. Peisaje terestre şi marine protejate – sunt zone ce au peisaje cu calităţi estetice deosebite, pot fi rezultatul intervenţiei omului în natură sau sunt zone naturale în care omul a făcut amenajări pentru odihnă şi turism. VI. Arii protejate pentru administrarea resurselor – sunt zone întinse, care conţin predominant ecosisteme naturale nemodificate, realizate pentru protecţia pe termen lung şi menţinerea biodiversităţii, asigurând în acelaşi timp dezvoltarea comunităţilor umane prin utilizarea tradiţională şi modernă a resurselor naturale. 155

Din categoriile de arii protejate stabilite de IUCN, primele cinci pot fi considerate arii protejate tipice, în care habitatele sunt administrate în special pentru conservarea diversităţii biologice. În sens restrâns, doar primele trei categorii pot fi considerate arii strict protejate. Până în anul 1998, au fost declarate la nivel mondial circa 4.500 de arii strict protejate (categoriile I – III IUCN), însumând circa 500 milioane de hectare şi aproape 5.900 de arii parţial protejate cu o suprafaţă de 349 milioane de hectare (tabelul 7.4.1) Tabelul 7.4.1. Numărul şi suprafaţa ariilor protejate în diferite regiuni ale globului (WRI, 1998) Arii parţial protejate Arii protejate stricte % (categoriile IV – V (categoriile I - III IUCN) din IUCN) Regiuni suprafaţă Suprafaţa Suprafaţa protejată Număr Număr ( x 1.000 ha) ( x 1.000 ha) Africa 300 90.091 446 63.952 5,2 Asia 629 105.553 1.104 57.324 5,3 America 1.243 113.370 1.090 101.344 11,7 de Nord America 200 8.346 214 6.446 5,6 Centrală America 487 81.080 323 47.933 7,4 de Sud Europa 615 47.665 2.538 57.544 4,7 Oceania 1.028 53.341 184 7.041 7,1 Total 4.502 499.446 5.899 348.433 6,1 Suprafaţa ariilor protejate variază ca mărime de la o ţară la alta: cele mai mari suprafeţe protejate le au Germania (25% din suprafaţa ţării), Austria (25%), Marea Britanie (19%) iar cele mai mici Grecia (0,8%), Turcia (0,3%). Conservarea mediului marin a rămas în urmă faţă de cea a mediului terestru, datorită dificultăţilor de identificare a comunităţilor biologice reprezentative, opoziţiei unor companii determinată de interese legate de pescuit, impactului major al poluării marine şi dificultăţii încheierii de acorduri internaţionale. Toate acestea au făcut ca suprafaţa marină protejată să nu depăşească 1% din suprafaţa mediului marin, deşi circa 20% din el necesită protecţie în scopul de a controla declinul producţiei de peşte exploatat comercial (Constanza şi alţii, 1998). Totuşi, la nivel mondial, există peste 1.300 de arii protejate marine şi costiere, cu o suprafaţă totală de circa 800.000 km 2. Jumătate din această suprafaţă este formată din cele trei mari arii protejate: Great Barrier Reef Marine Park (Australia), Galapagos Marine Park (Ecuador) şi Netherlands North Sea Reserve (Marea Nordului) (Agardy, 1997). 156

. în funcţie de categoria de zonă protejată (tabelul 7.4. Conservation International) au identificat areale cheie din lume.). cu o mare diversitate biologică.utilitatea . specii taxonomic unice sau dacă specia este unica din genul sau familia sa. cu niveluri ridicate de endemicitate sau aflate sub imediata ameninţare a dispariţiei speciilor şi distrugerii habitatului.obiectiv principal. protecţia vieţii sălbatice.2.pericolul de extincţie – sunt prioritare speciile pe cale de dispariţie şi comunităţile biologice ameninţate cu distrugerea iminentă.Obiectivele de management urmărite în ariile protejate depind de categoria în care a fost inclusă zona. Tot în scopul stabilirii priorităţilor pentru conservare. etc. diferite organizaţii care au ca domeniu de activitate protecţia şi conservarea speciilor şi comunităţilor biologice în arii protejate (World Conservation Monitoring Centre. 3.obiectiv secundar. Fiecare din aceste obiective poate fi principal. Aceste obiective pot fi cercetarea.obiectiv potenţial realizabil.4. 157 . Birdlife International. utilizarea durabilă a resurselor şi ecosistemelor naturale. conform clasificării UICN.speciile sau comunităţile biologice cu valoare economică actuală sau potenţială pentru oameni reprezintă o prioritate de conservare mai mare decât speciile sau comunităţile fără un interes economic evident. aşa-numitele puncte fierbinţi ale prezervării. potenţial realizabil sau irealizabil. 1995): . menţinerea funcţiilor ecologice ale ecosistemelor. secundar. conservarea speciilor şi diversităţii genetice. Obiectivele de management în ariile protejate clasificate de UICN Obiective de management Cercetare Protecţia vieţii sălbatice Conservarea speciilor şi diversităţii genetice Menţinerea funcţiilor ecologice Protecţia elementelor naturale şi culturale periclitate Turism Utilizarea durabilă a resurselor şi ecosistemelor naturale Conservarea particularităţilor culturale tradiţionale Ia 1 2 1 2 Categorii de arii protejate I b II III IV V 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 VI 3 2 1 1 3 3 1 2 1. 2.unicitatea – o comunitate biologică prezintă o prioritate pentru conservare dacă conţine specii endemice rare.obiectiv irealizabil Stabilirea priorităţii de conservare a speciilor şi comunităţilor biologice în arii protejate se face în funcţie de trei criterii (Johnson.2. Tabelul 7. . .

0 7.200 4.9 8.2 2.227 1.La nivel global au fost identificate 25 de puncte fierbinţi.783 1.000 20.4. Primele 25 de "puncte fierbinţi" de pe glob (după Mittermeier. 2.). 1999) Suprafaţa iniţială x 1000km2 1. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzii tropicali Centru Chile Choco/Darien/Ec uadorul de Vest America Centrală Regiunea californiană Caraibbe Cerrado – Brazilia Pădurea atlantică .000 4.0 Procentu l de suprafaţă protejată 6.0 24.Brazilia Pădurea guineană – vestul Africii Deşertul Karoo – sudul Africii Regiunea Cape – Africa de Sud Pădurea montană din Kenya şi Tanzania Madagascar şi insulele din Oceanul Indian Bazinul Mediteranean Regiunea estcaucaziană a Mării Negre Gaţi de Vest şi Sri Lanka Indo – Burma Regiunea montană central sudică a Chinei 158 .000 24.193 341 668 837 620 514 269 288 585 359 345 389 528 1.4.3 12.8 4.5 10.3 6.9 4. 30% din speciile de mamifere. care împreună adăpostesc 44% din speciile de plante ale lumii.429 9.000 Păsări 1. 4. deşi aceste zone ocupă o suprafaţă de numai 1.3 20.3 3.362 500 182 2.849 8.000 25. În România. 3.500 12. puncte fierbinţi pentru speciile ameninţate pot fi considerate Lunca şi Delta Dunării.1 Numărul de specii Plante 45.170 686 Mamifer e 414 56 235 521 145 164 161 261 551 78 127 183 112 184 152 140 329 300 Puncte fierbinţi 1.0 24.1 19.000 3.000 9.6 1.7 9. 7.7 15.3.9 1.7 11.4 7.0 24.9 1.4% din suprafaţa Pământului (tabelul 7.7 1. 38% din speciile de reptile şi 54% din speciile de amfibieni.000 6.265 112 74 30 594 2.8 10.060 800 Procent ul de suprafaţ ă rămasă 25.7 10.000 12. 28% din speciile de păsări.0 16.000 10.0 9.0 27. 6 7. 8.0 30.0 6.000 4.258 300 261 1.426 12. Tab.780 13.3.8 2.666 198 830 1.6 2.300 4. 5.8 2.155 324 264 1.1 6.2 20.

6 5.2 10. Ariile protejate mari micşorează efectul de margine. aşa numite terenuri nedorite În stabilirea dimensiunilor ariilor protejate. puţin fertile. un incendiu). 2.8 15. existenţa mai multor arii protejate mici previne posibilitatea intervenţiei unei forţe catastrofale unice (cum ar fi o specie exotică.9 1.3 10. cu resurse economice reduse şi puţin locuite. 3. Aceste avantaje derivă din teoria insulei biogeografice.8 28. arată că ariile protejate mici.4. includ mai multe specii şi au o diversitate de habitate mai mare decât ariile protejate mici.8 19.620 6.332 2. Susţinătorii primei variante argumentează că numai ariile protejate extinse pot adăposti un număr suficient de specii de talie mare şi cu densitate redusă (de exemplu carnivore mari) pentru menţinerea pe termen lung a populaţiilor.0 22.8 5. Scheme de management Incorecte Ecosistem parţial protejat Rezervaţie mică Rezervaţie fragmentată 159 Corecte Ecosistem integral protejat Rezervaţie mare Rezervaţie nefragmentată . bine poziţionate.000 7. sunt capabile să includă o mai mare varietate de tipuri de habitate şi mai multe specii rare decât ar face-o aria bloc cu aceeaşi suprafaţă.557 3. potenţialul biologic al teritoriului. există două curente de opinie diferite: rezervaţii puţine şi de dimensiuni mari sau rezervaţii mai multe şi de dimensiuni mai mici. ariile protejate sunt situate pe terenuri greu accesibile. De asemenea.) Tabelul 7.8 25.0 10.4. eforturile politice şi factorii istorici.300 5.469 815 697 556 254 116 149 181 328 201 201 16 9 3 54 Mărimea şi poziţia ariilor protejate sunt determinate de distribuţia populaţiei umane.0 21. după care ariile protejate ar fi similare unor insule înconjurate de terenuri afectate de diferite activităţi umane.000 10. În mod frecvent.4. Cei care susţin eficienţa mai mare a mai multor zone protejate şi de dimensiuni mai mici. 1997) Nr. care ar distruge întreaga populaţie localizată într-o arie protejată unică.4.0 8. o epidemie.7 2. 1. Prezentăm mai jos principiile de proiectare a ariilor protejate propuse pe baza teoriei insulei biogeografice a lui Macarthur şi Wilson (tabelul 7.600 347 301 46 19 271 310 7. pe plan mondial. Principiile de proiectare a ariilor protejate (după Shafer. emisă de MacArthur şi Wilson.19 20 21 22 23 24 25 Regiunea insulei Sundland Regiunea insulei Wallacea Filipine Polinezia / Micronezia Noua Caledonie Noua Zeelandă Australia de sudvest 1.

000 de hectare. Acestea îmbină avantajele economice (suprafeţele scoase din circuitul economic sunt acceptabile la nivelul unor localităţi de dimensiuni medii) cu cele ecologice (asigură o conservare optimă a resurselor naturale. 7.4. Habitatele coridor pot însă prezenta şi o serie de dezavantaje pentru acţiunea de conservare. 10 Câteva rezervaţii Rezervaţii izolate Habitat uniform Formă neregulată Doar rezervaţii mari Rezervaţii administrate individual Excluderea activităţilor antropice Mai multe rezervaţii Rezervaţii legate prin coridoare Habitate diverse protejate Formă apropiată de cerc Rezervaţii de diferite mărimi Rezervaţii administrate regional Integrarea activităţilor antropice în zone tampon În România. iar circa 24% chiar sub 1 hectar. în condiţiile în care presiunea umană din acel spaţiu nu este foarte ridicată). Acestea sunt fâşii de terenuri protejate. În ariile protejate de formă rotundă centrul zonei este mai îndepărtat de limita arealului decât în ariile de formă liniară şi astfel efectele de margine se manifestă cu o intensitate mai redusă. Modele optime pentru asigurarea eficienţei activităţii de conservare a elementelor de floră şi faună. Fragmentarea ariilor protejate prin şosele. Suprafaţa şi forma ariilor protejate trebuie aleasă în aşa fel încât să fie reduse cât mai mult cu putinţă efectele de margine. terenuri agricole sau alte amenajări trebuie evitată pe cât posibil datorită efectelor negative multiple asupra speciilor şi populaţiilor ce trebuie conservate în aceste areale. existente între ariile protejate şi care permit animalelor să treacă dintr-o arie protejată în alta. facilitând fluxul genetic şi colonizarea altor terenuri favorabile (Beier şi Noss. Astfel. În cadrul reţelelor de arii protejate naturale eficienţa acţiunilor de conservare a biodiversităţii creşte dacă rezervaţiile mici sunt legate între ele prin habitate coridor sau coridoare de conservare. 160 . 6. coridoarele pot facilita răspândirea unor boli şi epidemii. garduri. ceea ce face ca rolul lor în conservarea diversităţii biologice să fie relativ redus. care se postează pe aceste trasee. cauzând astfel distrugerea unor populaţii de specii rare. deoarece ecosistemul este unitatea optimă de administrare a unei zone protejate iar daunele provocate unei părţi neprotejate a ecosistemului pot ameninţa starea de sănătate şi integritate a întregului ecosistem. 1998). 9. Aceste coridoare sunt deosebit de utile animalelor ce fac migraţii sezoniere în căutare de hrană şi sunt de regulă amplasate de-a lungul liniilor de migraţie cunoscute. 8. De asemenea. animalele ce se deplasează prin aceste habitate coridor sunt expuse unui risc mai mare de a fi ucise de vânători sau de animalele de pradă. 5. Ariile protejate trebuie să cuprindă ecosisteme întregi şi nu părţi din acestea. mai mult de 85% din ariile protejate au suprafaţa mai mică de 100 ha. sunt considerate ariile protejate cu suprafeţe cuprinse între 100 şi 1.

din punct de vedere legislativ. 7.Indiferent de forma.4. 161 . Piatra Craiului. Valea Bîlei.000 ha. la care Emil Racoviţă propune elaborarea unei legi referitoare la protecţia naturii în România. Pădurea Dosul Laurului. numărul şi suprafaţa ariilor protejate a crescut progresiv. Pe baza acestei legi. Din păcate. care includea Retezatul şi Pietrosul Rodnei în categoria Rezervaţii ale Biosferei.000 ha. Pădurea Mociar. o parte din rezervaţiile din Pietrosul Rodnei. a fost făcut în 1973 prin adoptarea Legii nr. Valoarea internaţională a ariilor protejate româneşti a fost recunoscută de UNESCO. care cuprinde păduri semivirgine. iar în 1931 şi primul parc naţional. În cele mai multe cazuri.000 ha. Popovici-Bâznoşanu. ariile protejate trebuie efectiv administrate pentru a menţine diversitatea biologică. cu o suprafaţă de 75. perioada 1944 – 1989 şi din 1989 şi până în prezent.000 ha. mărimea şi categoria lor. iar în 1972 numărul acestora ajungea la 190. fondată în anul 1930 şi având ca preşedinte pe A. lacul şi pârâul Peţea (Bihor). se înfiinţează Comisiunea Monumentelor Naturii şi sunt declarate prin lege (Jurnalul Consiliului de Miniştri) primele monumente ale naturii (floarea de colţ şi nufărul termal). păşuni alpine şi adăposteşte numeroase specii rare de plante şi animale. Arii protejate în România În constituirea arilor protejate în România pot fi delimitate trei etape principale: perioada 1928 – 1944. peisaje alpine. . a declarat în perioada 1930-1943 rezervaţii naturale un număr de 36 de zone cu o suprafaţă de 15. În 1965 existau 130 de zone protejate. căldări şi lacuri glaciare. omul a modificat atât de mult mediul încât numai intervenţia urgentă a omului mai poate salva anumite specii şi comunităţi de organisme de la dispariţie. în care sunt incluse şi prevederi legate de protecţia rezervaţiilor şi monumentelor naturii. această lege cadru nu a fost însoţită de o lege specifică pentru ariile protejate. Teoria după care natura ştie mai bine sau că există o balanţă a naturii. Dar. 213 pentru protecţia monumentelor naturii în România. cu o suprafaţă de 13. Făgăraş şi Parâng. cele de la Zau de Câmpie (Mureş). Perioada 1928 – 1944 poate fi considerată perioada de pionierat în conservarea naturii şi constituirea de arii protejate. Un pas înainte în domeniul conservării naturii. În 1928 a avut loc la Cluj primul Congres al Naturaliştilor din România. În 1930 apare Legea nr. Pădurea Letea. recunoaşterea internaţională a acestor arii protejate nu o fost însoţită de constituire unor administraţii proprii a acestor zone. care să reglementeze administrarea efectivă a acestora. a făcut pe diverşi cercetători să considere că strategia optimă de conservare a biodiversităţii este neintervenţia umană în natură. Între rezervaţiile declarate atunci se numără fâneţele de la Suatu şi Copârşaia (Cluj). După 1944. Comisia Monumentelor Naturii. Codrul Secular Slătioara. prin programul Man and Biosphere.2. Codrul Secular Giumalău. cu o suprafaţă de circa 100. a fost înfiinţat Parcul Naţional Retezat. 9 – Legea Mediului. În anul 1935. nici de această dată.

.În 1990.000 ha. Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Cheile Nerei-Beuşniţa. Ceahlău. rezervaţii naturale. În anul 1994. prin arie protejată se înţelege o zonă delimitată geografic. 52 rezervaţii paleontologice. .Rezervaţia Biosferei Munţii Aninei. . reglementată şi gospodărită în scopul atingerii unor obiective specifice de conservare. Ministerul Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului. prin Ordinul nr. 137/1995 prevede că pentru conservarea unor habitate naturale. Piatra Craiului. În 1991. 7. În studiul intitulat “Organizarea reţelei naţionale de arii protejate”.Parcul Naţional Cozia.Parcul Naţional Retezat. . cu o suprafaţă totală de 100. ştiinţifică şi peisagistică. cu elemente naturale rare sau în procent ridicat. În 1990. Constituirea. . Apuseni.Cheile Carasului.Parcul Naţional Piatra Craiului. Începând din 1990. desemnată. a biodiversităţii structurilor şi formaţiunilor naturale cu valoare ecologică. în ţara noastră erau declarate prin decizii centrale sau judeţene peste 450 de rezervaţii. Pădurilor şi Protecţiei Mediului a propus organizarea “Reţelei naţionale de arii protejate” care ar urma să cuprindă 586 de zone protejate. 151 de zone protejate mixte şi 8 zone peisagistice. monumente ale naturii şi altele. Conform acestei legi.Parcul Naţional Ceahlău. a demarat constituirea unei reţele naţionale de arii protejate în România. . 15 rezervaţii zoologice. Legea Mediului nr. Delta Dunării şi două parcuri naturale: Bucegi şi Grădiştea Muncelului – Cioclovina. Cozia.Rezervaţia Biosferei Cheile Bicazului. 51 de rezervaţii forestiere. Ministerul Mediului a propus înfiinţarea următoarelor parcuri naţionale şi rezervaţii ale biosferei : . . Delta Dunării este desemnată ca sit al Patrimoniului Natural Mondial şi sit Ramsar. Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii de pe lângă Prezidiul Academiei Române a propus înfiinţarea a 11 parcuri naţionale: Rodna. Ministerul Apelor. .Parcul Naţional Călimani.Rezervaţia Biosferei Valea Cernei. pe baza fundamentării ştiinţifice făcută de Academia Română. Ariile protejate se declară prin acte sau reglementări cu caracter normativ la propunerea Ministerului Apelor. Cuprinde parcuri naţionale. iar în 1992 este recunoscută ca Rezervaţie a Biosferei. administrarea 162 .Parcul Naţional Rodna. Călimani. . cu o suprafaţă de 4. Domogled. rezervaţii ale biosferei.Rezervaţia Biosferei Munţii Apuseni. Valea Cernei. dispune constituirea unui număr de 13 parcuri naţionale. la nivel naţional se constituie şi se dezvoltă Reţeaua naţională de arii protejate şi monumente ale naturii. Această reţea trebuia să cuprindă 122 de rezervaţii botanice. Cheile Bicazului – Lacul Roşu. Semenic .8% din teritoriul ţării.

şi gospodărirea parcurilor naţionale şi a celorlalte arii protejate din fondul forestier naţional se fac de către Regia Naţională a Pădurilor. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului împreună cu Academia Română editează şi ţin la zi Catalogul ariilor protejate şi a monumentelor naturii, precum şi Cartea Roşie, cuprinzând speciile de plante şi animale rare autohtone, pe cale de dispariţie sau recent dispărute. Autorităţile care administrează suprafeţele terestre şi acvatice pot institui zone protejate, în administrare proprie pentru conservarea unor elemente floristice şi faunistice care reprezintă interes economic şi ştiinţific deosebit. Cu timpul aceste zone pot fi introduse în circuitul ariilor protejate. Culegerea şi comercializarea plantelor, deţinerea şi comercializarea animalelor declarate monumente ale naturii, precum şi dizlocarea, deţinerea şi comercializarea unor piese mineralogice, speologice şi paleontologice provenite din zonele declarate monumente ale naturii, sunt interzise. De asemenea, se interzice introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, de culturi de microorganisme, plante şi animale vii, fără acordul Ministerului Mediului, cu consultarea Academiei Române. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului organizează reţeaua de supraveghere şi pază a ariilor protejate şi a monumentelor naturii, stabileşte regimul lor de administrare şi controlează modul de aplicare a reglementărilor de către cei ce administrează ariile protejate şi monumentele naturii. În România, Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional, secţiunea a III-a, zone protejate instituie un număr de 10 categorii de arii protejate, din care cinci categorii de nivel naţional (corespunzătoare categoriilor IV definite de normele Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii) şi cinci categorii speciale stabilite prin convenţii internaţionale specifice: 1. Rezervaţiile ştiinţifice - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate naturale terestre şi/sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură; 2. Parcurile naţionale - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizicogeografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice; 3. Monumente ale naturii - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice sau ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, fenomene geologice - peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte manifestări şi formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor; 163

4. Rezervaţiile naturale - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic; 5. Parcurile naturale - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică; 6. Rezervaţii ale biosferei - reprezintă acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice. Rezervaţiile biosferei se întind pe suprafeţe mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice, lacuri şi cursuri de apă, zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţională a teritoriului, ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală, comunităţi umane a căror existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale, pe principiul dezvoltării durabile si armonioase; 7. Zonele umede de importanţă internaţionala - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a se asigura protecţia şi conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede; 8. Siturile naturale ale patrimoniului natural universal - cuprind acele arii naturale protejate al căror scop este ocrotirea şi conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală; 9. Ariile speciale de conservare - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva, menţine şi, acolo unde este cazul, de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele naturale şi/sau populaţiile speciilor pentru care situl este desemnat. Ariile naturale de conservare sunt special desemnate pentru conservarea tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor unor specii ameninţate; 10. Ariile de protecţie specială avifaunistică - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva, menţine şi acolo unde este cazul de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice; În conformitate cu Legea nr. 5/2000 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în România, suprafaţa ocupată de arii protejate este de 1.234.608 hectare, reprezentând 5,18% din suprafaţa ţării. Cea mai mare parte din suprafaţa protejată (92%) revine parcurilor naţionale, parcurilor naturale şi Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. În afară de aceste zone, în categoria ariilor protejate mai sunt incluşi 184 km din râurile interioare. Ponderea cea mai ridicată din totalul ariilor protejate se înregistrează în spaţiul montan carpatic (tabelul 7.4.5) 164

Tabelul 7.4.5. Situaţia ariilor protejate în România (după MAPM) Aria protejată Suprafaţa totală a ariilor naturale protejate Rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale şi monumente ale naturii Parcuri naţionale, naturale şi rezervaţii ale biosferei din care: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Celelalte parcuri naţionale şi naturale Suprafaţa(ha) % 1.234.608,12 100% 102.433,32 1.132.174,80 580.000,00 552.174,80 8% 92% 47% 45%

Tabelul 7.4.6. Situaţia Parcurilor Naţionale Naturale şi a Rezervaţiilor Biosferei (conform legii 5/2000) Parcuri Naţionale şi Suprafaţa Naturale, Rezervaţii ale Integral/parţial pe teritoriul judeţului/judeţelor (ha) Biosferei Balta Mică a Brăilei 17.529,00 integral în judeţul Brăila pe suprafaţa judeţelor Argeş, Braşov, Dâmboviţa, Bucegi 32.663,00 Prahova pe suprafaţa judeţelor Bistriţa-Năsăud, Harghita, Călimani 24.041,00 Mureş, Suceava Ceahlău 8.396,00 integral în judeţul Neamţ Cheile Bicazului - Haşmaş 6.575,00 pe suprafaţa judeţelor Harghita şi Neamţ Cheile Nerei - Beuşnita 37.100,00 integral în judeţul Caraş-Severin Cozia 17.100,00 integral în judeţul Vâlcea Delta Dunării 580.000,00 pe suprafaţa judeţelor Tulcea şi Constanţa pe suprafaţa judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi şi Domogled - Valea Cernei 60.100,00 Gorj Grãdiştea Muncelului 10.000,00 integral în judeţul Hunedoara Cioclovina Muntii Apuseni 75.784,00 pe suprafaţa judeţelor Alba, Bihor şi Cluj Muntii Mãcinului 11.321,00 integral în judeţul Tulcea Piatra Craiului 14.800,00 pe suprafaţa judeţelor Argeş şi Braşov Porţile de Fier 115.655,80 pe suprafaţa judeţelor Caraş-Severin şi Mehedinţi Retezat 38.047,00 integral în judeţul Hunedoara pe suprafaţa judeţelor Bistriţa-Năsăud, Rodna 46.399,00 Maramureş şi Suceava Semenic - Cheile Carasului 36.664,00 integral în judeţul Caraş-Severin TOTAL 1.132.174,80 Tabelul 7.4.7. Situaţia Rezervaţiilor Ştiinţifice, a Rezervaţiilor Naturale şi a Monumentelor Naturii din România (conform Legii 5/2000) 165

559.75.076 102.760 Suceava 25 22 3 3.415 2.024 Ilfov 2 2 .1.000 Caraş-Severin 47 23 24 32.114 3.000 Satu Mare 6 6 .002 Bacău 15 15 .000 1.425 221.000 Arad 15 15 .000 821.110.000 559.000 614.48.000 Sibiu 15 15 .581 282.128 14.034 43.000 Arges 28 24 4 17.000 Maramureş 33 31 2 5.255 Hunedoara 42 38 4 2.522 1.000 201.000 Vrancea 18 18 .201.000 741.168 1.433 129.000 2.000 563.213 Buzău 15 15 .366 6.000 4.401 2.000 45.Număr Suprafaţa (ha) Total * ** Total * ** Alba 82 59 23 822.913 3. naturale si rezervatii ale biosferei ** din care incluse in parcuri nationale.000 274.2.185 1.000 Gorj 36 32 4 4.14. din 1990 şi până în 2000 nu a existat decât o singură arie protejată cu administraţie proprie: Rezervaţia 166 .000 Braşov 25 21 4 5.185 Giurgiu 4 4 .932 Harghita 36 32 4 5.3.000 1.87.133 312.545.000 110.000 Bihor 60 40 20 1.760 18. naturale si rezervatii ale biosferei Numele judeţului Prin acte legislative guvernamentale au fost create numeroase arii protejate care nu sunt însă administrate efectiv în teren.1.878 2.780 Călăraşi 1 1 .454 Tulcea 24 8 16 46.000 Vaslui 8 8 .335 Covasna 1 1 .931.614.204 Constanţa 27 23 4 12.5.000 81.000 Brăila 2 2 .000 Timiş 14 14 .000 228.000 31.643 * care nu sunt incluse in parcuri nationale.188 918.228.454 3.000 6.000 654.309 741.024 5.18.701 6.948 3.128 Neamţ 23 20 3 24.488 856.000 Galaţi 16 16 .654.000 Bistriţa-Năsăud 25 24 1 3.031 2.106 1.000 87.878 TOTAL 827 693 134 232.609 11.093 909.000 Dâmboviţa 11 7 4 1.000 545.128.590 2.000 128.298 Dolj 18 18 .301 Mehedinţi 32 23 9 2.000 Prahova 6 4 2 5.632 Iaşi 24 24 .233 Cluj 21 18 3 6.563.032 15.979 Vâlcea 29 29 .000 931.274.096 117.000 Mureş 14 14 .000 48.580 12.568 Botoşani 8 8 . În România.780 1.188 3.991 Sălaj 13 13 . Este aşa numitul sindrom al ariilor protejate pe hârtie.092 859.000 75.971 Olt 6 6 .

Parcul Naţional Retezat este cea mai mare rezervaţie ştiinţifică complexă din România. mojdrean. În această zonă cresc numeroase endemisme. Acest lucru a făcut ca chiar în ariile protejate decretate prin lege să se producă o degradare rapidă a calităţii habitatelor.Biosferei Delta Dunării. Fauna Masivului Retezat este formată din specii de mistreţ (Sus scrofa). reprezentată prin păduri compacte de molid.047 14. precum zâmbrul (Pinus cembra). ienupărul pitic (Juniperus siberica). jder de copac (Martes martes). în organizarea actuală. Ulterior. ghinţura galbenă (Gentiana punctata). fag.8). Ariile protejate din România cu structuri administrative proprii Arii protejate cu structuri de administrare constituite Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Parcul Naţional Retezat Parcul Naţional Piatra Craiului Total suprafaţă cu administraţii constituite Procent administrat din reţeaua naţională Suprafaţa (ha) 580. situată în Masivul Retezat şi inclusă pe lista rezervaţiilor naturale ale biosferei de către UNESCO. flămânzica (Draba dorneli).4. gorun.4.847 51% În cele ce urmează prezentăm câteva arii protejate reprezentative din România.5 m) şi cele mai întinse din ţara noastră Lacul Bucura de 10. urmată de pierderea unui număr mare de specii valoroase. daria (Pedicularis baumgarteni). Flora rezervaţiei este deosebit de diversă. Cel mai caracteristic mamifer al masivului este capra neagră (Rupicapra rupicapra) care în această zonă formează o populaţie numeroasă şi stabilă. iar lacurile Zănoaga Mare şi Gemenele au fiecare peste 5 ha. urs (Ursus arctos).000 38. Răpitoarele de 167 .800 632. astfel că în prezent 51% din suprafaţa ariilor protejate din România au structuri de administrare constituite (tabelul 7. râs (Lynx lynx). cel mai adânc fiind Tăul Negru (25.8. În Parcul Naţional Retezat se întâlnesc 82 de lacuri şi tăuri alpine. Sunt întâlnite specii de plante ocrotite. cupa (Gentiana kochiana). Tăul Răsucit. Tabelul 7. Dintre tăurile alpine menţionăm Tăul Agăţat. cele mai numeroase populaţii le formează cocoşul de munte (Tetrao urogallus). Dintre păsări. Tăul Porţii. firuţa de munte (Poa lepisnica şi Poa custurae). nevăstuică (Mustela nivalis). lup (Canis lupus). căprioară (Capreolus capreolus). pisică sălbatică (Felix silvestris). A fost declarat prin lege în 1935 şi ocupă actualmente o suprafaţă de 38. Alte specii endemice prezente sunt bursuca (Barbaraea lepusnica). carpen. smârdarul (Rhododendron Kotschyi). Tăul Adânc.9 ha. etc. s-au constituit administraţii proprii în alte două zone protejate (Parcul Naţional Retezat şi Parcul Naţional Piatra Craiului). cele mai valoroase sunt cele din genul Hieracium (vulturica) cu 27 de specii şi 51 de varietăţi. ierunca şi găinuşa de alun (Tetrastes bonasia).047 ha. stejar.

În flora acestui parc naţional sunt prezente peste jumătate din speciile de plante ocrotite de lege în ţara noastră: floarea de colţ (Leontopodium alpinum). cu o suprafaţă de 955 ha. A. Cheile Bicazului s-au format prin acţiunea de eroziune a râului Bicaz şi afluenţilor săi. tulichina (Daphne cneorum). ciocul berzei (Geranium lucidum). piciorul cocoşului (Ranunculus carpaticus). ghinţura galbenă (Gentiana lutea). floristică. smârdarul (Rhododendron kotschyi). Masivul Piatra Craiului adăposteşte un număr de 53 de specii de plante endemice (41% din endemismele ţării). bulbocii de munte (Trollius europeus).zi sunt reprezentate prin şoimul călător (Falco pelegrinus). are o suprafaţă de 14.ursul (Ursus arctos). iedera albă (Daphne blagayana). flămânzica (Draba kotschyi). Lacul Roşu este un lac de baraj natural care a apărut în 1837 prin alunecarea unui versant din muntele Suhard care a barat apele Văii Oii. cocoşii bicâjeni (Astragalus pseudopurpureus). romanicum. unic în ţară. guşa porumbelului (Silene dubia). clopoţei (Campanula carpatica). vinderelul roşu (Falco tinunculus). Datorită marii importanţe ştiinţifice. unigalatalis. acvila de stâncă (Aquilla chrysaetus). înfiinţată încă din 1938 şi care la început avea o suprafaţă de 440 ha. cocoşul de munte (Tetrao urogallus). Lângă lacul Gemenele se află rezervaţia ştiinţifică cu o suprafaţă de cca. sângele voinicului (Nigritella rubra). floristică şi faunistică. geologică. transsilanicus). căldăruşa (Aquilegia transylvanica). printre care enumerăm: omagul (Aconitum moldavicum). fluturaşul de stâncă (Trichodroma muraria). 2000 ha. tisa (Taxus baccata). barba ungurului (Dianthus spiculifolius). Rezervaţia Cazanele Dunării are o suprafaţă de 150 ha şi cuprinde stâncăriile calcaroase ale Muţilor Ciucarul Mare şi Ciucarul Mic. hoitarul (Nepheron perenopterus). zona a fost propusă să devină parc naţional. faunistică şi geologică. firuţa (Poa remanni). Primula baumgateniama.800 ha şi se întinde pe teritoriul judeţelor Argeş şi Braşov. Apele râului Bicaz şi ale pâraielor Hâghimaş şi Liaş au inundat pădurea formând lacul actual. vulturul brun (Aegypius monachus). remotisecum. mixandre sălbatice (Erysinum transsilvanium). gasteropodul Alopia gauca var. Din fauna locală amintim două specii rare. macul galben (Papaver corona-sancti-stephani). La fel de bogată şi diversificată este şi fauna. vulturica din Pojorîta (Hieracium pojorîtense). acvila de stâncă (Aqiulla chrysaetus). Cele mai interesante plante endemice din această rezervaţie este omagul (Aconitum tauricum var. adică peste 30% din flora României. Parcul Naţional Piatra Craiului este o rezervaţie complexă peisagistică. râsul (Lynx lynx). A. Rezervaţia Lacul Roşu şi Cheile Bicazului este o rezervaţie complexă. Actualmente. şi lepidopterul (Parnassius apolla var. în care 168 . baugartenianum). Dintre vertebrate enumerăm vipera (Vipera berus). garofiţa Pietrei Craiului (Dianthus callizonus). vulturul sur (Gyps fulvus). unde funcţionează un laborator de cercetări alpine. colţişorul (Thymus comosus). capra neagră (Rupicapra rupicapra). Flora parcului cuprinde peste 1000 de specii şi 123 de subspecii de plante superioare.

sângele voinicului. monumente ale naturii. australis). aflată pe teritoriul judeţelor Bistriţa-Năsăud. cerbul carpatin (Cervus elaphus). Pe abrupturi. liliac (Syringa vulgaris). afin (Vaccinium myrtillus). taurica. Speciile lemnoase sunt reprezentate prin fag (Fagus silvatica. dediţelul bănăţean (Pulsatilla montana ssp.073 ha. Quercus dalechampii). alunul turcesc (Corylus colurna). Parcul naţional Ceahlău cu o suprafaţă de 8. alternifolia . Dintre endemismele carpatice întâlnite în masivul Ceahlău cităm specii de omag (Aconitum moldavicum. situat pe teritoriul judeţului Neamt. orientalis). flora şi fauna alpină reprezentată prin numeroase specii rare. Pe versanţii muntelui. mierluţa de apă (Minuartia cataractarum). arţar de Banat (Arcer monspessulanum). Quercus pubescens. mărarul de stâncă (Prongos carinata). vulpea. tisa. jugastrul (Arcer campestre). în care se găseşte un arboret compact de zadă sau crin de munte (Larix decidua var. Aconitum lasinthum. sunt întâlnite păduri compacte de fag.041 ha. brad (Abies alba). merişor (Vaccinum vitis-idaea). lupul. de la poale spre vârf. tisa. Datorită importanţei ei ştiinţifice a fost propusă să devină parc naţional. floristică şi faunistică.predomină o floră şi o vegetaţie cu caracter pronunţat submediteranean. Pe poliţele muntelui şi pe brânele de stâncă cresc pâlcuri de zadă. Dintre mamiferele din rezervaţia Călimani cităm ursul brun. ienuperi (Juniperus communis). Cymbella bistritzae. păştiţa (Hepatica transsilvanica). tătăneasă turcească (Symphytum ottomanum). Rezervaţia are menirea de a proteja peisajul. cu o suprafaţă de 370 ha. la altitudinea de 1900 m sunt prezente căldări glaciare. În această rezervaţie sunt prezente şi numeroase plante ierboase endemice sau rare precum stânjenelul balcanic (Iris reichenbachii). cocoşul de munte. În partea de nord a piscurilor. sângele voinicului. Septoria cardui). Quercus policarpa. Fauna muntelui Călimani este reprezentată prin specii deosebite de păsări : cinteza alpină (Mantifragilla nivalis). volbură mediteraneană (Convolvulus elegantissimus). Este o rezervaţie complexă geologică. cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix). F. floarea de colţ. Mureş şi Suceava. molid (Picea abies). ce adăposteşte numeroase endemisme şi plante rare. cărpiniţa (Carpinus orientalis). Parcul Naţional Călimani este o rezervaţie complexă. cojoaica (Certhia familiaris). F. Aconitum paniculatum). peisagistică. polonica). ierunca (Tetrastes bonasia). garofiţe bănăţene (Dianthus banaticus). subcapiformis). cu o suprafaţă de 4. râsul. Dintre plantele monumente ale naturii prezente în Ceahlău cităm papucul doamnei (Cypripedium calceolus).396 ha. cu o suprafaţă de 24.căldaruşa (Aquilegia vulgarica f. Harghita. în etajul superior cresc jnepeni (Pinus mugo). Reprezentativă pentru această zonă protejată este Rezervaţia Poliţa cu Crini. 169 . smârdanul. specii de stejar (Quercus ceris. lalelele Cazanelor (Tulipa hungarica). precum : zâmbrul (Pinus cembra). mistreţul. vulturica (Hieracium pseudobifidum). Dintre endemismele locale cităm odoleanul (Valeriana officinalis f. floarea de colţ.

50 ha din care 30 ha sunt de pădure naturală. Dintre speciile spontane se remarcă exemplare mari de plop alb (Populus alba). Lacul Peţea este alimentat de apele termale ale pârâului cu acelaşi nume. la o altitudine de 700-1150 m şi ocupă o suprafaţă de 171 ha. plop negru (Populus nigra). Cea mai importantă plantă endemică din această rezervaţie este nufărul tropical numit dreţe (Nymphaea lotus var. Dintre speciile cultivate indigene şi exotice se remarcă molidul (Picea abies). a căror exemplare uriaşe ating înălţimi de 60 m si diametru de peste 1. înrudit cu lotusul de Nil sau nufărul egiptean (Nymphaea lotus ssp. la 1 km de Mănăstire Văratec (Neamţ). Rezervaţia ocupă o suprafaţă de 9. brad şi fag. pinul galben (Pinus ponderosa). Pădurea de Letea este o rezervaţie forestieră cu o suprafaţă de 275 ha situată pe grindul fluvio – maritim Letea. între braţele Chilia şi Sulina. este un relict terţial. frasin pufos (Fraxinus pallisae). acoperită cu o pădure de gorun (Quercus petraea) veche de peste 130 de ani. Pădurile “Codrii de Aramă” şi “Pădurea de Argint” . stejar pedunculat (Quercus robur). strobul (Pinus strobus). “Pădurea de Argint” este situată la altitudinea de 510 m. alţii că a fost adusă de păsările călătoare din Delta Nilului. Parcul dendrologic Hemeiuş se află în fosta luncă a Bistriţei. aegyptia).5 m. stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora). specie declarată monument al naturii pe întreg teritoriul ţării. “Codrii de Aramă” este o rezervaţie forestieră situată pe Dealul Fitiorul.Arboretul de tisă din Munţii Nemirei este o rezervaţie naturală forestieră în care tisa (Taxus baccata). bradul (Abies alba). în vecinătatea celei dintâi şi este constituită numai din exemplare de mesteacăn (Betula pendula) de circa 100 de ani vechime. 170 . la o altitudine de 550-650 m. thermalis). Impresionează arboretele de molid. cu vârste până la 200 de ani. Pe dunele de nisip fluvio – marin creşte o pădure de amestec formată din plop alb şi negru . frasin (Fraxinus excelsior). laricele (Larix decidua).4 ha . tei alb (Tilia tomentosa). salcia albă. Pădurea Goşmanu – Tarcău este o rezervaţie forestieră situată în Munţii Tarcăului (Neamţ). Lacul Peţea este o rezervaţie floristică cu o suprafaţa de 4 ha situată în zona de contact a Câmpiei Crişurilor cu colinele terminale ale Munţilor Pădurea Craiului. astfel că temperatura lacului se păstrează ridicată tot timpul anului. având un aspect de oază subtropicală. Originea acestei plante este controversată : unii afirmă că specia a fost colonizată aici de turci. pinul de Himalaia (Pinus excelsa). salcie plesnitoare (Salix fragilis). chiparosul de baltă (Taxodium distichum). vegetează în proporţie de 10% din celelalte specii lemnoase din zonă. Dintre elementele faunistice reţin atenţia gasteropodul Melanopsis pareyssi (relict terţiar) şi specia endemică de roşioară (Scardinius racovitzai) adaptată la apele termale. la o altitudine de 190 m şi ocupă o suprafaţă de 47. duglas (Pseudotsuga taxifolis). pinul Jeffre (Pinus Jeffreyi). Există numeroase argumente că această specie este indigenă.

găinuşa de baltă (Gallinula chloropus). Tot aici trăiesc peste 120 de specii de păsări. turturelele. vipere de stepă. fiind un loc de cuibărit pentru multe specii de păsări de baltă şi un loc de tranzit pentru numeroase specii migratoare. Fauna de nevertebrate este reprezentată prin specii endemice şi rare de lepidoptere. vulturul codalb. vulpi. etc. prin specii endemice de himenoptere precum Myrmosa beaumonti. lăcarul mare (Acrocephalus arundinaceus). Bijugis helvetica retiferella. lupi. 171 . viţa sălbatică (Vitis silvestris) şi liana est – mediteraneană Periploca graeca. barza neagră (Ciconia nigra). Ţuculescu a descoperit aici 248 de specii din care 37 specii noi pentru ştiinţă). batracianul Pelobates syriacus balcanicus. şopârle de nisip. În această rezervaţie au fost identificate peste 140 de specii de păsări. Ronisia torosa. raţa roşie (Aythya nyroca). Rezervaţiile faunistice sunt arii limitate geografic.7 km2). vulturul de mare. hameiul (Humulus lupulus). dumbrăveanca. în care sunt protejate animale rare. a dispărut în totalitate. specii de păsări cum sunt sitarii. Myrmilla cephalica. Haliella taurica). Lacul Techirghiol este cel mai mare lac salin din România (10. unele rare precum Oxyura leucocephala. mistreţi. De asemenea. este întâlnită alga verde Cladophora fracta. Bănărescu şi Stoica. crustaceul Artemia salina şi larve de insecte (Ephydra californica . Catopria fulgidella. Predomină bacteriile şi infuzorii (I. egreta mică (Egretta garzetta). Valea Vâlsanului este o rezervaţie naturală faunistică de importanţă deosebită pentru ihtiofauna României. În desişurile pădurii trăiesc numeroase vertebrate precum şarpele de casă. cum sunt : Chamaspecia deltaica. Dintre cele care cuibăresc aici menţionăm : corcodelul mic (Podiceps ruficollis). În apele râului Vîlsan (afluent al Argeşului) trăieşte specia endemică aspretele (Romanichtys valsanicola) specia descoperită în 1957 de Dumitrescu. specia endemică de ghidrin Gasterosteus aculeatus crenobiontus. pisici. ameninţate. Fauna izvoarelor este reprezentată de câteva relicte de mare importanţă ştiinţifică : amfipodul Rivuloga muruspulex. cârsteiul de baltă (Rallus aquatices). mierle. vulnerabile.Un aspect deosebit de pădure tropicală este dat de “lianele” care se încolăcesc în jurul arborilor : curpenul alb (Clematis vitalba). etc. Iniţial specia trăia şi în râul Argeş.. chira de baltă (Sterna hirundo). endemice sau sunt zone în care rămân pentru o anumită perioadă păsările migratoare. etc. rămânând numai în apele râului Vîlsan. presura de stuf (Emberiza schoenicus). câinele enot. Eristalis sp. Rezervaţia ornitologică de la Ciuperceni-Desa este printre puţinele zone din Lunca Dunării rămase neîndiguite. Strationys chamaleon. Are o suprafaţă de 200 ha şi a fost declarată rezervaţie ornitologică în 1972. gasteropodul Pseudamnicola codreani. Lacul este populat cu o microfaună adaptată mediului puternic salin. stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax). Agdistis satanas. dar datorită lucrărilor de construcţie a hidrocentralei şi a concurenţei popetelui (Gobio uranoscopus frici).

mai puţin concreţionată. În prima sală din galeria superioară există o colonie numeroasă de lilieci din genurile Myotis myotis. Dintre rezervaţii paleontologice din România menţionăm Punctul fosilifer Gîrbova de Sus (Alba). vulcanii noroioşi Pîclele Mari şi Pîclele Mici (judeţul Buzău). animalele fiind surprinse în grotă la închiderea peşterii.. forme care permit reconstituirea istoriei dezvoltării diferitelor grupe de plante si animale care au trăit pe teritoriul ţării noastre. Peştera Muierilor (judeţul Gorj) este o rezervaţie speologică cu o suprafaţă de aproape 19 ha. rinocer. numărul dropiilor a scăzut drastic în ultimii 50 de ani. are o suprafaţă de 300 – 400 ha. ceea ce demonstrează că această specie trăia şi în Munţii Apuseni. una inactivă. precum şi un craniu şi câteva oase de Homo sapiens. În peşteră au fost găsite fosile de urs de peşteră. Piatra Teiului şi Muntele Pietricica (judeţul Neamţ). Punctul fosilifer Tâşad (Bihor). Lacul Ursu (Sovata). Masivul Munticelu şi Cheile Şugăului (Neamţ).Rezervaţia de dropii Boianu (Olt) este printre puţinele zone din ţară în care se mai întâlnesc dropii (Otis tarda). Pe baza analizelor de polen s-a estimat că vârsta acestui depozit de gheaţă este de cca. etc. lup.5 km. râs. probabil datorită unor alunecări de teren. Datorită extinderii culturilor agricole . de la 1000 de exemplare în 1953 la numai 100 de exemplare în prezent. cu spaţii largi ornamentată cu stalactite şi stalagmite iar cea inferioară inactivă. Rezervaţiile geologice şi geomorfologice protejează anumite formaţiuni geologice de importanţă ştiinţifică şi estetică deosebite. Punctul fosilifer Cernavodă (Constanţa). radiolari. izopode (Mesoniscus) şi sincaride acvatice (Bathynella). Complexul carstic Scărişoara ocupă o suprafaţă de 200 ha în Munţii Apuseni şi cuprinde Peştera şi Gheţarul Scărişoara. 3000 de ani. mamut. muntele de sare de la Slănic Prahova. moluşte. În peşteră au fost descoperite fosile de capră neagră (Rupicapra rupicapra carpatica). piese scheletice de hienă. În peşteră au fost descoperite un mare număr de fosile aparţinând faunei din pleistocen. Rezervaţiile paleontologice adăpostesc rămăşiţe ale florei şi faunei dintr-o anumită perioadă a istoriei naturale a planetei noastre. Bazaltele de la Rupea (judeţul Braşov). Peştera se întinde pe două nivele principale de galerii cu o desfăşurare liniară. peşti. Peştera se întinde pe două nivele. Se remarcă schelete ale urşilor de cavernă (Ursus spelaeus). Fauna cavernicolă este constituită din coleoptere (Phleuon şi Bihorites). Izbucul de la Călugări (judeţul Arad). brahiopode. Peştera Urşilor este o rezervaţie speologică ci o lungime de 1. situată în apropierea localităţii Baia de Fier. etc. Minipterus schreibersi şi Rhinolophus ferrumeguinum. Ele sunt valoroase depozite de foraminiferi. iar cel inferior constituie rezervaţia propriu-zisă. martori de eroziune. capră neagră. în special a celor prăşitoare. nivelul superior poate fi vizitat de turişti. Dealul 172 . etc. într-o fostă carieră de marmură în satul Chiscău (Bihor). Dintre aceste rezervaţii cităm rezervaţia Detunata din Munţii Apuseni. Rezervaţiile speologice protejează peşterile şi fauna acestora. Punctul fosilifer Purcăreni (Braşov). descoperită în 1975.

emite acordul şi autorizaţia de mediu pentru desfăşurarea activităţilor economice şi sociale şi concesionează valorificarea resurselor naturale regenerabile. Rezervaţia fosilieră Şvinita (Mehedinţi). Administraţia RBDD evaluează starea ecologică a patrimoniului natural. în care se pot desfăşura activităţi umane şi de reconstrucţie ecologică şi zone economice. zone tampon cu regim diferenţiat de protecţie. habitatele speciilor de animale şi plante ameninţate care au valoare universală excepţională din punct de vedere ştiinţific sau al conservării lor. sectorul Isaccea – Tulcea cu zona inundabilă. specii de plante şi animale care îi conferă o importanţă biogeografică. litoralul Mării Negre de la braţul Chilia până la Capul Midia.Sinol. împreună cu resursele naturale pe care le generează. Administraţia RBDD stabileşte măsurile de refacere a ecosistemelor deltaice deranjate şi distruse. prin dezvoltarea aşezărilor umane şi organizarea activităţilor economice în corelare cu capacitatea de suport a mediului şi a resurselor sale naturale. ecologică şi estetică deosebită. Rezervaţiile biosferei cuprind zone geografice de uscat şi de ape în care există elemente şi formaţiuni fizico – geografice. complexul lagunar Razelm . elaborează strategia de conservare şi redresare şi asigură măsurile necesare conservării şi protecţiei genofondului şi biodiversităţii. cu valoare de patrimoniu natural naţional şi universal. în care se pot desfăşura activităţi economice tradiţionale. elaborat în 1971 de UNESCO. Punctul fosilifer Agighiol (Tulcea). situri naturale cu 173 . pe baza Legii 82 a fost constituită ca zonă de importanţă naţională şi internaţională. Pădurilor şi Protecţiei Mediului. cu sediul în municipiul Tulcea. Zonele cu regim de protecţie integrală cuprind formaţiuni fizice şi biologice care au valoare universală din punct de vedere ştiinţific şi estetic. Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii. etc. identifică. subordonată Ministerului Apelor. Rezervaţia biosferei “Delta Dunării” a fost înfiinţată în 1991. fiind supusă unui regim special de administrare .Repedea (Iaşi). Punctele fosilifere Cozla-Pietricica-Cernegura şi stânca Şerbeşti (Neamţ). evaluează starea resurselor naturale şi a nivelului de valorificare a acestora. în scopul protecţiei şi conservării acesteia. Rezervaţia cuprinde Delta Dunării propriu-zisă. sărăturile Murighiol-Plopu. Suprafeţele terestre şi acvatice care intră în componenţa Rezervaţia biosferei “Delta Dunării” (RBDD). Rezervaţia Paleontologică Bahna-Orşova. apele maritime interioare şi marea teritorială până la izobata de 20 m inclusiv. Teritoriul rezervaţiei este împărţit în următoarele categorii de zone: zone cu regim de protecţie integrală. delimitează şi propune declararea zonelor funcţionale ale rezervaţiei. apoi în 1993. Rezervaţiile biosferei sunt zone protejate impuse de rezultatul cercetărilor făcute în cadrul Programului Internaţional “Omul şi biosfera”. constituie patrimoniul natural aparţinând domeniului public de interes naţional aflat în administrarea directă a Administraţiei Rezervaţiei. De asemenea.

etc. măcriş de apă. cu frunze plutitoare sunt reprezentate prin nufăr alb şi galben. Potrivit Convenţiei de la Ramsar (1971). lăsnicior. precum peştişoara. Îndeplinesc rolul de a limita impactul activităţilor umane asupra zonei cu regim de protecţie integrală. Flora dură a bălţilor este formată din papură. realizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică a fenomenelor deltaice. cercetări ştiinţifice. cosorul apelor şi brădiş. lintiţa. De o mare importanţă economică sunt crapul. în concordanţă cu normele de protecţie şi conservare a valorilor patrimoniului natural al Rezervaţiei. Delta Dunării a fost declarată zonă umedă de importanţă internaţională. Zonele tampon cuprind suprafeţe de teren sau de ape ce înconjură zonele cu protecţie integrală. sulfină. Flora moale sau buruiana bălţilor este reprezentată prin broscariţa. cucută de apă. carasul. În aceste zone se pot desfăşura activităţi precum cercetarea evoluţiei zonei. Zonele economice includ zonele din rezervaţie în care se desfăşoară activităţi economice şi sociale. ferigi de apă. sârmuliţa apelor. Datorită îndiguirii Dunării şi reducerii suprafeţelor inundabile.000 ha. troscot de apă. Pe plaurii formaţi din rizomi de stuf şi aluviuni se întâlnesc specii de săgeata apei. În rezervaţie sunt întâlnite multe rarităţi ale ornitofaunei europene şi mondiale : pelicanul comun şi pelicanul creţ. oferă adăpost. hrană şi posibilităţi de reproducere pentru numeroase specii de păsării şi peşti. Pe teritoriul acestei zone se pot desfăşura activităţi de valorificarea resurselor vegetale cu tehnologii nepoluante. De asemenea. ştiuca. monitorizarea parametrilor ce definesc starea ei de evoluţie. coada calului. ocupând o suprafaţă de 240. sturionii. Imensele stufării au un rol esenţial în menţinerea echilibrului natural al Deltei. săgeata apei. practicarea turismului ecologic. Vegetaţia este deosebit de diversă şi bogată. 174 . pipirig. ciuma apelor. buzdugan.000 t/an în 1990. Delta Dunării adăposteşte şi o bogată faună piscicolă formată din cca. Zona este strict păzită şi controlată de personal din administraţia RBDD. în special ca habitat al păsărilor de apă. lopătarul. amenajărilor piscicole industriale şi poluării fluviului. limba broaştei.000 t/an în 1960 la cca. iar Rezervaţia biosferei “Delta Dunării” a fost inclusă pe Lista Patrimoniului Natural Mondial. menţinerea şi conservarea calităţii acesteia. scrumbiile. constituie un adevărat filtru natural care împiedică colmatarea ghiolurilor şi bălţilor. egreta mare şi egreta mică. al conservării sau al frumuseţii lor. rogoz. astăzi el nu mai reprezintă decât 2 – 3 % din aceasta. ciulini de baltă. Pe grinduri se dezvoltă păduri de sălcii şi plop. La suprafaţa bălţilor plutesc numeroase specii de plante fără rădăcini. Plantele emerse. a scăzut ponderea speciilor valoroase din totalul cantităţilor pescuite: dacă în 1960 crapul deţinea 25% din producţia de peşte. etc. 4. somnul. producţia piscicolă din bălţile deltei şi lagună au scăzut de la 9.valoare excepţională din punct de vedere ştiinţific. stuf. practicarea pescuitului industrial cu tehnologii tradiţionale. otrăţelul de baltă. Delta Dunării reprezintă cea mai întinsă şi mai compactă suprafaţă stuficolă de pe glob. 70 de specii aparţinând la 18 familii. rizacul.

lebăda cucuiată şi lebăda de iarnă. raţa mare. raţa lingurar. 175 . buhaiul de baltă. cenuşiu şi de noapte. raţa fluierătoare. stârcul roşu. etc. gârliţa mare şi gârliţa mică. corcodei. cufundaci.

pentru ferirea oamenilor de îmbolnăviri şi accidente. Coordonarea şi îndrumarea activităţilor de protecţia mediului este făcută de Ministerul Apelor. statele au dreptul suveran de a exploata propriile resurse din teritoriul naţional. cu efecte directe şi indirecte. Conform acestui principiu. dreptul mediului înconjurător este fundamentat pe o serie de principii de bază şi de principii decizionale. Resursele naturale ale mediului trebuie folosite prioritar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. Un alt principiu de bază în protecţia mediului înconjurător este cel al priorităţii şi bunăstării populaţiei. în aşa fel încât să nu aducă prejudicii altor state. precum şi relaţiile legate de conservarea lor. Cartei ONU şi dreptului internaţional. Dreptul mediului înconjurător şi principiile sale Dreptul mediului înconjurător este format din ansamblul complex al normelor juridice care reglementează relaţiile ce se stabilesc între oameni privind atitudinea lor faţă de natură. urmăresc şi analizează modul în care unităţile economice din raza lor de activitate îndeplinesc obligaţiile ce le revin cu privire la protecţia mediului. Un prim principiu de bază este cel potrivit căruia protecţia mediului înconjurător trebuie să constituie un element esenţial al politicii economice şi sociale ale statului. 8. protecţia mediului este un obiectiv de interes naţional. sociale şi culturale a componentelor mediului înconjurător. care presupune protecţie şi ameliorare (Daniela Marinescu. în aşa fel încât aceste activităţi să nu provoace daune mediului înconjurător în alte state. Conform declaraţiei de la Stockholm (1972). uman. În acest context au fost promovate legi pentru protejarea mediului şi s-a născut o nouă ramură juridică. 1996). în toate compartimentele sistemului social. Principiul apărării factorilor naturali de mediu prin folosirea raţională a resurselor în funcţie de nevoi şi pentru asigurarea dezvoltării durabile.8. pentru menţinerea unei stări de sănătate cât mai bună. dreptul mediului înconjurător. în procesul conservării şi dezvoltării în scopuri economice. în comparaţie cu alte scopuri de folosire a resurselor naturale ale mediului înconjurător. LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Majoritatea activităţilor economice şi sociale umane au un impact direct sau indirect asupra mediului înconjurător. Acţiunea distructivă a omului asupra biosferei a luat forme din ce în ce mai diverse iar ritmul acestor distrugeri a devenit din ce în ce mai accelerat. Pădurilor şi Protecţiei Mediului care are în subordine la nivelul judeţelor Agenţii de Protecţia Mediului care urmăresc şi sprijină aplicarea măsurilor de conservare.1. cu consecinţe dintre cele mai grave. Un alt principiu de bază este cel al exercitării de către stat a dreptului suveran de a exploata resursele sale naturale. este un alt 176 . întreţinere şi pază a rezervaţiilor şi monumentelor naturii. pe termen lung. Pe plan intern.

care să producă o cantitate minimă de deşeuri şi cât mai puţin periculoase pentru mediu. În acest scop. eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de mediu. principiul participării publicului la elaborarea şi aplicarea deciziilor de mediu şi principiul “poluatorul plăteşte”. care prin activitatea lor degradează mediul deoarece nu au luat în prealabil măsuri pentru evitarea sau diminuarea poluării până la limitele admisibile prevăzute de lege. iar avantajele obţinute de pe urma folosirii acestora să fie maxime. dreptul de a se adresa autorităţilor judecătoreşti în vederea prevenirii degradării mediului. 137/1995 şi prevede diferite forme de răspundere pentru persoanele fizice şi juridice. fără a se ajunge la epuizarea lor. care uneori au caracter ireversibil. Principiul participării publicului la elaborarea şi aplicarea deciziilor privind mediul oferă populaţiei posibilitatea de a cunoaşte riscurile la care sunt supuşi indivizii. dreptul mediului înconjurător are la bază şi o serie de principii decizionale precum principiul interzicerii poluării. să fie menţinute procesele ecologice fundamentale. Pe plan extern dreptul mediului este fundamentat pe principii de bază şi pe principii specifice sau cu caracter restrâns. dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului. precum şi dreptul la despăgubire în cazul unor prejudicii directe sau indirecte cauzate de poluarea mediului. Resursele neregenerabile trebuie exploatate raţional.principiu de bază. dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind protecţia mediului. Tot pe plan intern. să se asigure conservarea biodiversităţii şi a resurselor naturale de viaţă. Principiul “poluatorul plăteşte” este clar precizat în Legea mediului nr. amenajarea teritoriului şi urbanism. porneşte de la ideea că activitatea de prevenire a deprecierii mediului este mai ieftină şi mai eficientă decât repararea daunelor ecologice. Evitarea poluării trebuie să înceapă de la sursă. prin utilizarea unor tehnologii “curate”. conform Legii mediului. prevăzut în mod clar de legile de protecţie a mediului. Interzicerea poluării mediului înconjurător sub orice formă este un principiu moral şi juridic. contribuind astfel la menţinerea nealterată a acestuia. după analiza competentă de către organele abilitate a activităţii care o desfăşoară şi a impactului acestor activităţi asupra mediului. Folosirea resurselor naturale. trebuie să se facă în limitele care să permită reînnoirea acestora. Principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor în mediu. 177 . de a-şi adapta activităţile economice şi sociale în aşa fel încât aceste riscuri să fie minime şi permite oamenilor să ia decizii referitoare la mediu. Un alt principiu de bază este cel al conservării diversităţii biologice. Legea mediului recunoaşte tuturor persoanelor dreptul de a avea acces la informaţii privind calitatea mediului. Intervenţia omului în ecosistemele naturale trebuie să se facă în aşa fel încât să fie păstrată integritatea acestora. orice agent economic trebuie să obţină acord şi autorizaţie de mediu. familiile şi comunitatea. ecologice. chiar şi a celor regenerabile.

principiul nediscriminării dintre state şi principiul “poluatorul plăteşte”. Prin patrimoniul comun al întregii umanităţi se înţeleg bunuri ori resurse naţionale care prezintă. 178 . În colaborarea lor internaţională. o importanţă deosebită sub raport ştiinţific.Un principiu de bază al dreptului mediului. Statele au datoria de a se informa în situaţii critice care rezultă în urma unor poluări şi transfrontaliere şi de a coopera prin acorduri multilaterale şi bilaterale pentru a preveni. Dreptul internaţional consacră ca principiu de bază informarea şi cooperarea intre state în chestiuni referitoare la protecţia şi ameliorarea mediului. aflate dincolo de limitele jurisdicţiei internaţionale. pe plan mondial. este “sic utere tuo” adică obligarea statelor de a asigura ca activităţile desfăşurate pe teritoriul naţional să nu cauzeze daune mediului altor state. Tot pe plan extern. dreptul mediului mai cuprinde şi o serie de principii specifice precum principiul interzicerii poluării. Principiul notificării şi consultării recomandă ca statele să procedeze la un schimb de informaţii ori consultări bilaterale şi regionale. de fiecare dată când condiţiile mediului unei ţări sau anumite activităţi ale acesteia pot avea efecte păgubitoare în una sau mai multe ţări. Principiul prevenirii poluării se aplică şi pe plan internaţional şi în acest scop s-au încheiat acorduri şi convenţii internaţionale şi regionale. statuat în dreptul internaţional ca principiu de bază. Principiul bunei vecinătăţi. spaţiul extraatmosferic şi corpurile cereşti. Acordurile de bună vecinătate prevăd că “ţările vecine se angajează pentru a împiedica anumite consecinţe negative. statele trebuie să respecte principiul protejării patrimoniului comun. Principiul protejării drepturilor individuale la un mediu sănătos este reafirmat în Declaraţia de la Stockholm şi prevede dreptul omului la un mediu a “cărui calitate să-i permită să trăiască în demnitate şi bunăstare”. Activitatea industrială dintr-o ţară trebuie să se desfăşoare în aşa fel încât să fie suprimate cauzele care în mod evident produc degradarea mediului într-un stat vecin. apele marine internaţionale. În Rezoluţia Consiliului Europei asupra poluării aerului este prevăzută obligaţia părţilor de a se informa reciproc şi în timp util despre orice proiect de activitate susceptibilă de poluare a aerului în afara graniţei. iar statelor le revine obligaţia de a proteja şi îmbunătăţi starea mediului în folosul generaţiilor prezente şi viitoare. a reduce şi a elimina atingerile aduse mediului rezultând din activităţile exercitate în toate domeniile (Declaraţia de la Stockholm). “Actul final de la Helsinki” din 1975 subliniază că statele participante trebuie “să se asigure că activităţile desfăşurate pe teritoriul lor nu cauzează degradarea mediului înconjurător într-un alt stat sau în regiunile situate dincolo de limitele jurisdicţiei sale naţionale. se extinde şi în problematica referitoare la protecţia mediului înconjurător. estetic şi conservativ. în relaţiile dintre state. cu caracter preventiv. de-a lungul frontierei naţionale”.

să aibă a-i lua carul cu boi şi pe cine-l vor găsi prinzând peşte să fie tari şi puternici cu această carte a noastră a prinde pe acel om şi a-i lua totul ce va fi asupra lui” (R. În Ţara Românească ocrotirea pădurii este reglementată prin lege în 1793. Legiferarea ocrotirii naturii în România Cea mai veche reglementare privind protecţia naturii în ţara noastră datează de pe vremea lui Ştefan cel Mare (1457-1504) care. prevedea unele restricţii privind vânătoarea în parcuri închise şi opreau otrăvirea peştilor în bălţi. 1977). să păşuneze vitele sau să cosească fânul fără voia stăpânului”. Amoşiţa. prin Regulamentul zahanalelor (abatoarelor) sunt prevăzute măsuri de salubritate publică. În 1588 principele Sigismund Bathory dă instrucţiuni nobilului Matei Myari cu privire la interzicerea tăierii pădurilor şi a prinderii vânatului în hotarele moşiei sale din Mirceşti. În 1786 apare în Bucovina primul cod silvic românesc. Stancu şi colab. Instituţia braniştei a funcţionat şi în Transilvania. o reglementare asemănătoare regimului de ocrotire a braniştilor. eleşteie şi havuzuri şi sancţiona incendierea pădurilor şi a fâneţelor. domnitorul Alexandru Moruzzi. preocupat de protejarea vânatului şi a altor resurse naturale. În 1868.8. în anii 1792 şi 1794 dă “anaforaua“ pentru codru. apare hotărârea “Cuventului de la Focşani”. Drâmbar. În actele domneşti ale lui Ştefan Tomşa (1621) prin care “se întăreşte mănăstirii Bisericani o branişte din Popeşti” se arăta că în acel loc “nimeni să nu aibă nici o treabă. se interzice vânarea unor specii şi se stabilesc modalităţile legale de vânătoare. Cei ce încălcau legea erau pedepsiţi cu pedeapsă corporală şi confiscarea a tot ce aveau asupra lor în momentul comiterii faptei. nici să vâneze. să pescuiască. codru şi lunci. promulgat în 1864. În 1872 apare Legea despre vânatu. Stremţ în Salda de Jos. dumbrăvi şi lunci pentru că “s-au tăiat fără socoteală vârfuri de păduri. În 1874 este adoptată Legea asupra serviciului sanitar care cuprinde şi norme care trebuie respectate de “proprietarii stabilimentelor industriale” pentru a nu afecta 179 . nici pădurea să n-o taie. prin care se reglementează dreptul la vânătoare. locurile rămânând câmpii goale”. În 1706.. se introduc perioadele de oprire a vânatului (perioadele de prohibiţie). Dezvoltarea economiei de la mijlocul secolului al XIX-lea duce inevitabil şi la degradarea mediului. lângă Alba Iulia. tipărit în limbile română şi germană. În Moldova. nici să prinză peşte … pe cine-l vor prinde tăind pădurea. Braniştea era o zonă protejată unde “nimeni nu avea voie să vâneze. din acest motiv se impune stabilirea unor norme pentru combaterea poluării. Încercările de reglementare a exploatării pădurilor au început prin constituirea serviciului silvic regulat în 1739 în Banat şi în 1781 în Transilvania. Codul Penal român.2. prin care o comisie formată din moldoveni şi munteni pentru rezolvarea unor pricini de hotar stabilea ca muntenii să nu mai treacă să taie lemne din pădurile moldovenilor fără învoirea acestora. intitulat “Orânduiala de pădure”. a emis “legea braniştei”. astfel încât ele să nu vicieze mediul.

se elaborează Regulamentul pentru industriile insalubre (1894). Moruzzi Gr. Antipa Lege/iniţiativa Legea "braniştei" "Opreliştele de stricare a naturii" Interzicerea tăierii pădurilor "Opreliştele de stricare a naturii" Legea "braniştei" Interzicerea tăierii pădurilor Interzicerea tăierii pădurilor Servici Silvic organizat în Transilvania Servici Silvic organizat în Bucovina Primul Cod Silvic în Bucovina Interzicerea tăierii pădurilor Reglementarea exploatării pădurilor în Moldova Reglementarea exploatării pădurilor în Ţara Românească Prima lege a vânătorii Legea asupra serviciului sanitar Codul silvic al României Prima lege sanitară Regulament de funcţionare pentru industriile insalubre Lege asupra pescuitului 180 . inclusiv închiderea stabilimentului industrial. care prevedea sancţiuni. pentru cei care contraveneau normelor prescrise. în scopul combaterii eroziunii solului şi reglare a regimului apelor. Tabelul 8.mediul înconjurător şi să producă zgomot dăunător sănătăţii oamenilor şi animalelor. Principalele reglementări de mediu înregistrate până în 1900 în România Anul 1475 1533 1588 1621 1646 1706 1739 1781 1786 1786 1792 1843 1847 1872 1874 1881 1885 1894 1896 Promotor/iniţiator Ştefan cel Mare Vlad Vintilă Sigismund Bathory Ştefan Tomşa Matei Basarab Cuventul de la Focşani Banat Al. indiferent de proprietar. menţinerii coastelor şi fixării terenurilor pe moşiile statului” (1900).1. Pentru ocrotirea vegetaţiei apar “Condiţiuni generale pentru exploatarea pădurilor statului” (1896) şi “Legea pentru crearea unui fond necesar pădurilor. legi care cuprindeau reglementări privitoare la tăierea raţională a pădurilor pentru a permite regenerarea lor şi a apăra solul de eroziune. După noua Lege sanitară din 1885. o lege modernă pentru protecţia mediului înconjurător. În anul 1881 apare primul Cod silvic al României independente care reglementează regimul de exploatare a tuturor pădurilor ţării şi prevede necesitatea igienizării pădurii.

în 1899 apare Legea asupra protecţiei vânatului care stabileşte exact perioadele de prohibiţie şi ia măsuri de protejarea vânatului împotriva braconierilor.000 ha. Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii este trecută în subordinea Academiei Române. adoptat sub denumirea de “Lege asupra pescuitului”. printre altele. Pe lângă Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. 9/1973 numărul zonelor protejate au crescut. Mişcarea pentru protecţia şi conservarea naturii ia un avânt deosebit după Unirea din 1918. În 1973. Alexandru PopoviciBâznoşanu. formarea unor rezervaţii naturale şi împrejmuirea lor. de la începutul secolului al XXlea. În programul acestei societăţi era prevăzut. este înfiinţat Parcul Naţional Retezat. dar prima Lege pentru protecţia monumentelor naturii nu este adoptată decât 5 ani mai târziu. apare prima Lege privind protecţia mediului înconjurător în România (Legea nr. să ia măsuri pentru conservarea lor şi să se îngrijească de publicaţii referitoare la aceste monumente. Pentru coordonarea activităţii de protecţia mediului în 1974 se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător. Haret. având ca iniţiator pe M. 9/1973). iar până în 1944 sunt declarate monumente ale naturii 36 de zone cu o suprafaţă de circa 15. se află Grigore Antipa. Au fost trecute sub protecţia legii specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispariţie. Grigore Antipa face un proiect de lege pentru protecţia peştilor. în 1930. Scriitoarea Bucura Dumbravă iniţiază Asociaţia “Hanul drumeţilor” (1920). 237/1950). Mihai Guşuleac. Alexandru Borza. În anul 1925. comisie care trebuia să inventarieze monumentele naturii. În fruntea acţiunilor de protecţia naturii. Emil Racoviţă. Popovici-Bâznoşanu. După aplicarea Legii nr.545 ha. pregătită de o comisie centrală formată în majoritate din naturalişti. În 1935. situând ţara noastră la acea dată printre primele ţări din lume care dispunea de o lege-cadru în acest domeniu. exceptând Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”. Ion Borcea. iar ocrotirea naturii a devenit o problemă de stat. ajungând în prezent la 395 de rezervaţii cu o suprafaţă totală de 222. în comuna Jugu (Muscel) apare Societatea pentru protejarea animalelor folositoare şi a păsărilor cântătoare. iar la nivel judeţean comisii pentru protecţia mediului. Din 1933 încep să se înfiinţeze pe cuprinsul ţării comisii regionale de protecţia monumentelor naturii. La primul Congres al naturaliştilor din România (Cluj. 1928) toţi participanţii cer “o lege a ocrotirii naturii alcătuită conform dezideratelor naturaliştilor”. În acelaşi an. Alexandru Borza întocmeşte şi înaintează Ministerului de Domenii un anteproiect de “Lege pentru protecţia naturii”. În 1896. care în 1921 se transformă în “Societatea de turism pentru protecţia naturii”. se constituie în 1930 “Comisia monumentelor naturii” formată din şase specialişti şi având ca preşedinte pe Al. În 1950 s-a elaborat o nouă lege a ocrotirii naturii (Decretul nr. Preocupările pentru protecţia şi conservarea mediului au continuat după al doilea Război Mondial.În domeniul ocrotirii vânatului. iar la nivel local s-au înfiinţat Consilii regionale de îndrumare pentru ocrotirea naturii şi conservarea genofondului României. 181 .

Borza Al.Bernhart V. la baza căreia stau următoarele principii şi elemente strategice (articolul 3): 182 . Grecescu. la nivel naţional. Racovita. 137/1995). s-a adoptat o nouă Lege a protecţiei mediului (nr.Tabelul 8. N. autoritatea centrală care organizează. În decembrie 1995.2. este Ministerul Mediului . Borza Lege/Asociaţie/Instituţie "Societatea de turism pentru protecţia naturii" Legea pentru reforma agrara Asociaţia "Frăţia munteană" Sinteza "Protecţia mediului în România" Legea pentru protecţia naturii Legea pentru protecţia monumentelor naturii Comisia pentru protecţia naturii Legea ocrotirii naturii Codul silvic Legea protecţiei mediului înconjurător în România Consiliul naţional pentru protecţia mediului înconjurător Legea apelor Legea pisciculturii şi pescuitului Legea sanitar-veterinară Legea desfăşurării activităţilor în domeniul nuclear Legea asigurării sănătăţii populaţiei Din 1991.iar la nivel de judeţ subordonat acestui minister funcţionează Inspectoratele de protecţia mediului.Grigorescu.1990 în România Anu l 192 0 192 0 192 0 192 4 192 5 193 0 193 3 195 0 196 2 197 3 197 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 8 Promotor/iniţiator D. Stanciu E. Borza Al. dezvoltă şi îndrumă activitatea de protecţia mediului. Principalele reglementări de mediu înregistrate în perioada 1900 . Borza Al. Al. I.

. . 4): . .principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural.obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor.înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor. . .principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor. ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate. .crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor. în funcţie de amploarea acestora.adoptarea politicilor de mediu. Legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes naţional şi identifică valorile de patrimoniu cultural naţional. În înţelesul prezentei legi.menţinerea. delimitate geografic şi/sau topografic. . armonizate cu programele de dezvoltare. protejare şi de 183 . .dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului.corelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism. . . modalităţile de implementare a principiilor şi elementelor strategice sunt (art.utilizarea durabilă. programelor sau activităţilor.rezolvarea. .. zone protejate sunt zonele naturale sau construite. Lucrările de salvare. 5 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate. .principiul “poluatorul plăteşte”.principiul precauţiei în luarea deciziei. . care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori. armonizarea acestora cu reglementările internaţionale şi introducerea programelor pentru conformare.introducerea pârghiilor economice stimulative sau coercitive. Potrivit legii.elaborarea de norme şi standarde.instruirea şi educarea populaţiei.promovarea cercetării fundamentale şi aplicative de protecţia mediului.crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului. . În martie 2000 apare Legea nr. . . precum şi participarea organizaţiilor neguvernamentale la elaborarea şi aplicarea deciziilor. a problemelor de mediu. care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. pe niveluri de competenţă.

a florei şi faunei sălbatice Regimul zonelor naturale protejate de interes naţional este reglementat prin Legea nr. Anexa 3 prezintă speciile de plante şi animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică. a florei şi faunei sălbatice. prevăzute de lege. I a legii iar zonele de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural sunt prevăzute în anexa nr. conservarea habitatelor naturale. precum şi gruparea geografică şi localizarea teritorială a zonelor naturale protejate de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. În anexa 2 a legii sunt stabilite tipurile de habitate naturale a căror conservare necesită declararea arilor speciale de conservare. conservarea habitatelor naturale. în condiţiile stabilite de lege.zone protejate Legea nr. 462 privind regimul ariilor naturale protejate. Zonele naturale protejate de interes naţional şi monumentele naturii.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III. Acorduri şi convenţii internaţionale 184 . 8.Legea mediului Legea nr. restaurare. de interes naţional.punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică. Lucrările necesare de salvare. protejare. 462 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2.3. III. conservare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes naţional se vor executa numai în baza avizelor şi aprobărilor autorităţilor administrative şi forurilor ştiinţifice din domeniu.a. 236/2000 privind regimul ariilor protejate. Finanţarea totală sau parţială a lucrărilor se poate face şi de alţi investitori. 107/1996 . persoane fizice sau persoane juridice. cercetare. Anexa 4 cuprinde lista speciilor de animale şi plante care necesită o protecţie strictă iar anexa 5 prezintă speciile de plante şi animale de interes comunitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management. Principalele reglementări de mediu din România după 1990 Anul 1990 1991 1991 1993 1995 1996 2000 2001 Legea Legea regimului juridic al apelor maritime interioare şi a mării teritoriale Legea administraţiei publice locale Legea fondului funciar Legea privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Legea nr. 103/1996 – Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului Legea nr. 137/ 1995 . Tabelul 8. din donaţii sau din alte fonduri alocate de organisme internaţionale sau din resurse financiare obţinute în baza unor convenţii bilaterale ori multilaterale. 26/1996 – Codul silvic Legea nr.Legea apelor Legea nr.

După anul 1990. care a avut loc la Stockholm şi care a dezbătut următoarele teme: . Prin acest document.Legea nr. . semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992 . România a participat la Prima Conferinţă Mondială în domeniul mediului. 6 din 25. cultural şi natural. în special ca habitat al păsărilor acvatice. Tabelul 8.incidentele internaţionale ale acţiunilor în domeniul mediului.3.1991 de aderare a României la Convenţia privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora.gestionarea resurselor naturale ale mediului. încheiată la Basel în 1989 .determinarea poluanţilor de importanţă internaţională.aspecte educative.România este integrată în preocupările comunităţii internaţionale privind conservarea şi protecţia mediului. ziua de 5 iunie a fost proclamată “Ziua mondială a mediului înconjurător”. .Legea nr.Decretul nr.1991 privind aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională. Ştiinţă şi Cultură.Legea nr. România a aderat la majoritatea convenţiilor şi acordurilor din domeniul protecţiei şi conservării mediului.03. 1972 . 8 din 25. adoptate pe plan internaţional anterior acestei date (tabelul 8.01. fapt dovedit şi de aderarea la numeroase convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul protecţiei mediului şi conservării resurselor naturale.planificarea şi gestionarea aşezărilor umane în vederea asigurării calităţii mediului înconjurător . Legi privind aderarea României la convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul protecţiei şi conservării mediului Anul 1990 Legea . În 1972. căile şi mijloacele de dezvoltare a cooperării internaţionale. intitulat“Planul de acţiune privind mediul înconjurător” care cuprinde 109 recomandări. La această conferinţă s-a adoptat “Declaraţia asupra mediului înconjurător” care cuprinde 26 de principii privind drepturile şi obligaţiile statelor în domeniul mediului.09. adoptată de Conferinţa generală a ONU pentru Educaţie.1993 pentru aderarea României la Convenţia 1991 1992 1993 185 . încheiată la Ramsar în 1971 .Legea nr.1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării.03.dezvoltarea şi mediul.Legea nr.01. sociale şi culturale ale problemelor de mediu. la 16 nov. . adresate statelor pentru protecţia mediului. încheiată la Geneva în 1979 . . la Paris.1991 privind ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi. . 98 din 16.01.3). 5 din 25.1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial. 187 din 30.6 din 8.

adoptată la Bonn în 1979 .Legea nr.12. administrative şi financiare adecvate pentru protecţia şi conservarea 186 . adoptată la Berna în 1979.30 din 26.78 din 8. semnată la Rio de Janeiro în 1992. .43 din 24.Legea nr.24 din 6.07.1993 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia fizică a materialelor nucleare.1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică. . ştiinţifice.Legea nr. încheiată la Helsinki în 1992. adoptând o politică generală care să vizeze asigurarea funcţionării patrimoniului natural şi să integreze protecţia acestui patrimoniu în programele de planificare generală.05. tehnice. România a aderat la “Convenţia de la Paris privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural”.Legea nr.1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice. semnată la Viena în 1980. . . Pentru aceasta se vor institui pe teritoriul fiecărui stat un serviciu de protecţie. .01. adoptată la Viena în 1994: .58 din 13. conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural şi natural.69 din 15.13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.1994 pentru ratificarea Convenţiei – cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.1994 1995 1998 2000 2001 internaţională pentru prevenirea poluării de către nave.14 din 24.1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon.2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia –cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. adoptată la Washington în 1973.02.Legea nr 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie.Legea nr. 3 din 2. adoptat în 1997.1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea.05. care a fost adoptată în 1972. .11. se vor lua măsuri juridice. Ţările participante la Convenţie trebuie să delimiteze şi să identifice “patrimoniul natural” de pe teritoriul lor. .1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie. . semnată la Rio de Janeiro în 1992. În 1990. semnată la Aarhus în 1998.04.Legea nr.Legea nr. .Legea nr.Legea nr. adoptat la Montrel în 1987.13 din 8.07. încheiată în 1973 şi modificată prin Protocolul de la Londra din 1978. adoptată la Viena în 1985 şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon.Legea nr.84 din 3. .1995 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea nucleară.02. participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu.1995 pentru ratificarea Convenţiei privind utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale.Legea nr.

planuri şi programe pentru conservarea şi utilizarea raţională a diversităţii biologice. mai ales ca habitat al păsărilor acvatice. A doua conferinţă a acestei convenţii a avut loc la Geneva în 1994. care s-au produs sau se pot produce ca urmare a acţiunii antropice. în aceste zone delimitându-se rezervaţii naturale. convenţie încheiată în 1989. Se vor favoriza crearea şi dezvoltarea de centre naţionale sau regionale de formare în domeniul protecţiei şi conservării şi se va încuraja cercetarea ştiinţifică în acest domeniu. România a devenit parte la Convenţia de la Basel privind transportul peste frontieră a deşeurilor periculoase şi a eliminării acestora. Obiectivele acestei Convenţii se referă la conservarea biodiversităţii. care vor fi incluse în lista zonelor umede de importanţă internaţională. Ţările care fac parte din Convenţie vor desemna zonele umede aparţinând teritoriului lor. Statele semnatare se angajează să respecte înţelegerile internaţionale privind conservarea. Statele semnatare s-au angajat să dezvolte strategii naţionale. accesul la resursele genetice prin transfer adecvat de tehnologii. România a aderat la Convenţia de la Ramsar privind zonele umede de importanţă internaţională. La această Convenţie s-a luat hotărârea de elaborare a unui protocol privind răspunderea şi compensarea pagubelor produse ca urmare a transportului peste frontieră a deşeurilor periculoase şi stabilirea unui fond financiar pentru situaţii de urgenţă apărute în timpul transportului deşeurilor. să combată şi să prevină traficul ilegal de deşeuri periculoase. împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor reieşite din utilizarea resurselor genetice. utilizarea raţională a componentelor sale. Prin adoptarea Legii nr. constituită în 1993. Între Convenţia de la Basel şi Agenţia Internaţională de Energie Atomică trebuie încheiate înţelegeri şi acorduri privind gospodărirea deşeurilor radioactive. de asemenea. Se prevede. gestionarea şi utilizarea raţională a populaţiilor de păsări migratoare acvatice. Ţările semnatare ale Convenţiei trebuie să elaboreze la nivel naţional mecanisme de aplicare a hotărârilor Convenţiei. convenţie adoptată în 1971.patrimoniului. Convenţia favorizează conservarea zonelor umede şi a păsărilor acvatice. să identifice componentele diversităţii biologice. În 1992 România a semnat Convenţia de la Rio de Janeiro privind diversitatea biologică. În ianuarie 1991. În cazul reducerii suprafeţei unei zone umede de interes naţional trebuie să se creeze noi rezervaţii pentru protecţia păsărilor acvatice. 187 . să desemneze autorităţi competente pentru aceasta. modalităţile de protecţie şi conservare şi activităţile antropice cu impact negativ asupra conservării şi utilizării biodiversităţii. interzicerea exportului de deşeuri periculoase din ţările dezvoltate către ţările mai puţin dezvoltate. 6 din 1991. elaborează şi aplică planuri de amenajare astfel încât să favorizeze conservarea zonelor umede înscrise pe listă şi se informează permanent despre modificările caracteristicilor ecologice a zonelor umede din teritoriu. România este înscrisă ca parte la Convenţia de la Ramsar cu zona umedă de importanţă internaţională Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”.

Aceste măsuri sunt cuprinse în cele trei protocoale ale Convenţiei. astfel încât să poată beneficia de acestea şi generaţiile viitoare. menit să îndrepte eforturile statelor din direcţia conservării şi protecţiei mediului şi resurselor sale. asupra schimbărilor climatice. România a aderat la Convenţia de la Bucureşti privind protecţia Mării Negre împotriva poluării. măsurile de cercetare ştiinţifică şi schimburile de date ştiinţifice privind impactul gazelor de seră asupra schimbărilor climatice. Prin această Convenţie s-au stabilit modalităţi comune de control. inventarele naţionale ale emisiilor antropice. ţinând cont de emisiile antropice de gaze cu efect de seră. . Ţările care au aderat la Convenţie au convenit să faciliteze schimbul de informaţii. În acest scop se va dezvolta cooperarea în domeniul şcolarizării de personal. . de informaţii privind prognozele din domeniul conservării şi utilizării raţionale a diversităţii biologice. Pentru a stabili cadrul corespunzător măsurilor de protecţie a Mării Negre s-a decis formularea şi adoptarea unei politici de mediu care să asigure o protecţie 188 . habitatelor naturale şi menţinerea unor populaţii viabile în mediul natural.Participanţii la Convenţie au stabilit ca fiecare ţară să-şi dezvolte o reţea de zone protejate în care se vor lua măsuri pentru conservarea diversităţii biologice. Drepturile şi obligaţiile fundamentale ale statelor şi cetăţenilor în domeniul mediului. pentru conservarea ecosistemelor. procedeele şi practicile care permit controlul. schimbul de experţi şi cercetări ştiinţifice.să stabilească şi să pună la dispoziţia Conferinţei Părţilor. să analizeze şi să publice programe naţionale care conţin măsuri privind atenuarea schimbărilor climatice. Prin adoptarea Legii 56 / 1992. Tot în 1992 România a semnat Convenţia cadru a Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro. . prin cooperare. de rezultate ale cercetărilor tehnice.să încurajeze şi să susţină. . sursele acestora şi absorbţiile gazelor cu efect de seră. Conferinţa de la Rio s-a concretizat prin adoptarea unei Declaraţii de principii numită şi “Carta Pământului” în care sunt enunţate principiile după care omenirea trebuie să se conducă în relaţiile interumane şi în cele dintre om şi natură.combaterea poluării din surse de pe uscat. ştiinţifice şi social – economice. care se referă la: .combaterea poluării ca urmare a deversării unor deşeuri în mare.să stabilească.să încurajeze şi să susţină. De asemenea vor acţiona pentru refacerea ecosistemelor degradate şi vor promova măsuri de refacere a speciilor ameninţate. nereglementate de Protocolul de la Montreal. În baza acestei Convenţii partea română are următoarele responsabilităţi: . În centrul Declaraţiei stă conceptul de dezvoltare durabilă.combaterea poluării ca urmare a unor accidente pe mare. reducerea sau prevenirea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră. sunt enunţate în 27 de principii. . pe calea transferului tehnologic. prevenire şi combatere a poluării Mării Negre de către ţările riverane.

printre care cităm: raportarea anuală a datelor statistice privind producţia. 189 . Declaraţia adoptată la Odessa în 1993 furnizează indicaţii asupra principiilor. Prin Legea nr. Ca semnatară a acestor documente. reciclare. regenerare sau distrugere a substanţelor prevăzute în Protocol. informarea publicului privind efectele negative asupra mediului pe care le au emisiile de substanţe controlate prin Protocol sau a altor substanţe care distrug stratul de ozon.reală acestui bazin marin. România a aderat la Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon (încheiată în 1985) şi la Protocolul de la Montreal privind substanţele care afectează stratul de ozon (încheiat în 1991) şi Amendamentele de la Londra privind protocolul de la Montreal. 84 / 1993. tării noastre îi revin o serie de obligaţii. a acţiunilor ce au drept scop protejarea şi gestionarea ecologică a apelor transfrontaliere. hrănire şi reproducere pentru păsările migratoare. pentru acţiuni în vederea protejării şi conservării Mării Negre. să ia măsuri ca perioadele de prohibiţie să corespundă necesităţilor păsărilor migratoare enumerate. a produselor care conţin sau sunt realizate cu ajutorul acestor substanţe. În martie 1992. importul şi exportul de substanţe menţionate în protocol. Convenţia are ca scop asigurarea conservării florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor naturale. scopurilor şi priorităţilor comune. ameninţate cu dispariţia şi celor vulnerabile precum şi habitatelor acestor specii care sunt zone de iernare. consilierii guvernamentali în probleme de mediu au semnat Convenţia de la Helsinki privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale. Prin această convenţie se urmăreşte intensificarea. În anexele Convenţiei există o listă a speciilor vegetale şi animale ce trebuie ocrotite şi se menţionează măsurile legislative şi administrative cerute pentru protejarea acestora. O atenţie deosebită este acordată speciilor migratoare. Statele semnatare se angajează să-şi coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate în anexele Convenţiei. în special a speciilor şi habitatelor a căror conservare necesită cooperarea mai multor state. schimb de informaţii privind soluţiile de înlocuire a substanţelor controlate. Fiecare parte va încuraja reintroducerea speciilor indigene de floră şi faună sălbatică şi va controla strict introducerea altor specii indigene. atât de suprafaţă cât şi de subteran. adoptată la Berna în 1979. Prin Legea nr. 13 / 1993. căilor. România a aderat la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. adoptarea unor programe şi teme de cercetare privind tehnologiile de recuperare. pe plan naţional şi internaţional.

190 . într-un context democratic. elaborarea unui studiu privind consumul anual. România a aderat la Convenţia de la Washington privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie. În Convenţie sunt enunţate dispoziţii detaliate asupra modului de reglementare a comerţului internaţional cu speciile cuprinse în cele trei anexe. stimulată de comerţul internaţional cu exemplare vii. Semnatarii acestui document deosebit de important şi-au luat astfel obligaţia de a asigura accesul cetăţenilor la informaţia de mediu. adică la un interval de 90 de zile de când cel de-al şaisprezecelea stat ratifica. cu ocazia celei de a patra Conferinţe Ministeriale. sunt considerate părţi la Convenţie. adoptarea unor restricţii comerciale privind importurile şi exporturile de substanţe controlate. În 1994. elaborarea unui program naţional de înlocuire a substanţelor care afectează stratul de ozon. în România. printre care şi ţara noastră. Convenţia de la Aarhus reprezintă un nou model de acord.adoptarea şi aplicarea unor reglementări interne referitoare la controlul. accepta. au semnat Convenţia de la Aarhus. demarând astfel un amplu proces de participare publică în cadrul negocierilor şi a implementării acordurilor internaţionale. Până în prezent. iar 17 state. cu părţi sau produse din acestea. Speciile de plante şi animale care fac obiectul convenţiei sunt incluse în trei anexe care pot fi reactualizate permanent în conformitate cu propunerile statelor semnatare. Această Convenţie sporeşte cadrul pentru transparenţa şi responsabilităţile pe care guvernele trebuie să le aibă. a participării publice şi a accesului la justiţie. în vederea dezvoltării durabile. inclusiv România. Convenţia se axează pe interacţiunea dintre public si autorităţi. având ca subiect al dezbaterilor Mediul pentru Europa. producţia de substanţe controlate prin Protocol şi previziunile pentru evoluţia în următorii ani a acestor elemente. Convenţia de la Aarhus a intrat în vigoare la data de 30 octombrie 2001. aproba sau adera la acest document. importului şi exportului de substanţe care afectează stratul de ozon. care îmbină drepturile omului cu drepturile asupra mediului înconjurător şi asigură o legătură strânsă între populaţie şi guverne. participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justitie în problemele de mediu a fost adoptata la Aarhus la 25 iunie 1998. Convenţia privind accesul la informaţie. privit ca un drept fundamental al omului. este reglementat un sistem de permise şi certificate prin care trebuie să se facă dovada că exportul nu pune în pericol supravieţuirea speciei care se exportă. încheiată în 1973. Obiectivul acestei Convenţii îl reprezintă reglementarea comerţului internaţional cu specii de plante şi animale ameninţate cu dispariţia şi constituirea unor instrumente de cooperare internaţională pentru protecţia acestor specii împotriva unei exploatări excesive. precum şi importanţa accesului la informaţie. reducerea şi înlocuirea producţiei. la participarea publică şi la justiţie. Preambulul Convenţiei de la Aarhus pune în evidenţă doua concepte: dreptul la un mediu sănătos. 40 de state.

191 .

Ştiinţifică. Universitatea Politehnică. COPCARU I. Ed. 1989 – Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică. Royal Soc. 2000 – Geoecologie. 1997 – Elemente de monitoring ecologic / integrat. Ed.. Facla. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător 31. Politică. FLAVIN CHR. Dacia. Grand. Ed.. GODEANU S. BARNETT S. p. Ed. SORAN V. 1998 – Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor. CHANDLER W...A. Didactică şi Pedagogică. POBLOCK C. SĂHLEANU V.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Ed. III. BERCA M. IOANA AURELIA. SUA. Ed.... BERCA M. Ed. COSTE I.. 1986 – Toxicologie acvatică. Mirton. 1996 – Dreptul mediului înconjurător. 2. BONNEFOUS ED.. BINDU G. Iaşi 11. 1995 – Surse. Ed. 1988 – Probleme globale ale omenirii. TUDOR ŞTEFANIA. Ed. 1976 – Omul sau natura ?. BROWN LESTER R..... 2000 – Ecologie generală şi protecţia mediului. DUMA S. 1994 – Poluarea şi protecţia mediului ambiant... GAVRILA L. Ed.. 1982 – Ecologie. DAVITASVILI L. MARINESCU DANIELA. Bucureşti 13. MACE G. 1995 – Monitoring for Conservation and Ecology. Cluj Napoca 14. Ed. Şansa. Cluj Napoca 15. Bucureşti 21. Tehnică.. ACATRINEI GH.. DABALA I. IONESCU Al. Bucureşti 17. Ed. GOLDSMITH F.... Cuza” Iaşi 2. London B 344: 91-97 20. ARDELEAN A. Bucura Mond. Bucureşti 10. 1994 – Classifying threatened species: means ends. Timişoara 12.. Chapman and Hall 18. 1994 – Evoluţionism. Bucureşti 4. Ceres. 1995 – Biologie şi libertate. DIUDEA M.. B. VĂDINEANU A. Ed. Bucureşti 7. Universitatea “Al. N. Word. Bucureşti 19. POSTEL S. Ed. Ştiinţifică. Ed. Dacia. 109 – 115 9. Bucureşti 16.M. 1987 – Monitoringul ecologic... rev.. Junimea. Bucureşti 8. Protecţia mediului înconjurător. 1998 – Teoria gestiunii mediului şi a resurselor naturale. BERCA M. Ceres. Phil. Ed. 1974 – Cauzele dispariţiei speciilor. Tran. Ed. I. MARTON Al. BOTNARIUC C. 1982 – Omul. BOTNARIUC N. Grand. S... Bucureşti 6. ed. Timişoara 192 . procese şi produse de poluare. Watch Inst. Bucureşti 3. biosfera şi resursele naturale. 1995 – Ecologie aplicată. Bucureşti 5.

Univ. Bucureşti 34... 1994 – Ecologia şi protecţia mediului.al.. Ed. GEORGESCU M. DIACONU GH. Ed. Ed. Bucureşti 23... Scaiul..R. Scaiul. Ed. POPOVICI EVELINE.. I. Tehnică Bucureşti 32.1993 – Rezervaţii şi monumente ale naturii în România. 2000 – Nutriţia şi alimentaţia peştilor. Cluj Napoca 193 . SALTIŢA STANCU. 2. PATRU O. 1987 – Epurarea apelor uzate industriale. Stuttgard 36. PATRUC. Bucureşti 25. STUGREN B. IV. nr. SION I. Mc. et. Bucureşti 39. Ecologică.. 7. RAMADE FR. legi.. Tehnică. Ed..22. actualitate..M. 1995 – Evaluări de impact şi strategii de protecţia mediului. 1989 – Procedee şi echipamente mecanice pentru tratarea şi epurarea apei. 1991 – Elements d’ecologie – Ecologie appliqueé. Tehnică.. BONCIU G. Ed. Paris 33. Ed.. sinteze. JOHNSON H. SLADECEK V.. Arch. 1998 – Studiul mediului înconjurător. SMITH F. Scaiul.. p 95 38. MAY R. Bucureşti 35. 1 – 218. Tehnică. IANCULESCU S. PRIMACK B. t 2. NEGULESCU M.. Trends in Ecology and Evolution 8: 375-378 37. ROBESCU D. Institutului de Biologie. WALTER K. PELLEW T. Grow – Hill. Bucureşti 26.D. 1994 – Lista roşie a plantelor superioare din România. Tehnică. MOHAN A. 1994 – Ecologie teoretică. Cuza” Iaşi 31. STOIANOVICI S.... 1977 – Aspecte ale dezvoltării legislaţiei de ocrotirea naturii în România. VAICUM L. ipoteze şi concepţii în biologie... 1990 – Ecologie şi drept internaţional. Ed. 1978 – Epurarea apelor uzate orăşeneşti. Ştiinţifică. 2002 – Conservarea diversităţii biologice. NEGULESCU M. Bucureşti 30. Dimensiuni europene. ARDELEAN A. STUGREN B..... OLTEAN M. ROJANSCHI V.M.. Bucureşti 24. 1973 – System of water quality from the biological: point of view. 1992 – Teorii. 1988 – Ocrotirea naturii.. Ed. ARDELEAN A... Cluj Napoca 40. Ed. MOHAN GH. NEGULESCU M. Studii.. Tradiţii.. OPREA L. Ed. RACHITEANU AL. Ed. NEACŞU P. Action de l’homme sur la biosphère. perspective. rev. Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător. Bucureşti 27. Limnol. Universităţii “Al.. Sarmis. STANCU R. Ed. p. 1993 – How much do we know about the current extinction rate?. GEORGESCU RODICA. Documentaţii de Ecologie. Dacia. I.R.. G. Bucureşti 29. MOHAN GH. 1995 – Protecţia mediului înconjurător – manual general. Ed. Tehnică. Hydrobiol. Bucureşti 28. Ed.

1997 – Bazele protecţiei mediului înconjurător. Ed. Gland. WOLF C. Switzerland 51. xxx – European red list of globally threatened animals and plants and recommendations on its applications as adopted by ECE at 46 sessions by decision D(46) -–United Nations. VĂDINEANU A. xxx – Strategia protecţiei mediului. Academia Română. Mirton. IUCN. New York. Ed. Milieu Kontakt Oost – Europa. CHIFU TOADER. 1981 – Ecologia şi activitatea umană. Cartea Universitară. Gland. 1991 48. IUCN. xxx – IUCN. Universităţii din Bucureşti 42. xxx Cartea roşie a vertebratelor din România. Bucureşti. Timişoara 45. 1999 – Controlul populaţiilor de insecte. xxx – Legislaţia mediului – mijloc de acţiune. Iaşi 46. Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 1998 – Ecologia aplicată.. în Probleme globale ale omenirii.. ZAMFIRACHE MARIA–MAGDALENA. 1997. Albatros. STRAŢU ANIŞOARA. 1994 – Guidelines for Protected Area Management Categories. 2000 56. xxx – Convenţii şi legislaţie internaţională pentru protecţia mediului.. 1988 – Conservarea diversităţii biologice. Switzerland 49. 1990 – The IUCN Red Data Book. Bucureşti. TUFESCU V. 1998 55. IUCN. Ed. Bucureşti 43. MURARIU ALEXANDRINA. Gland. VLAICU I.. Teorie şi practică. Tehnică. Ed. VADINEANU A. IUCN. Ed. Switzerland 50.. ED. Ministerul Apelor. Caiet de lucrări practice. xxx – IUCN.. xxx – Controlul calităţii mediului – lucrări practice de laborator. 1996 53. Universitatea “Alexandru I. Fund.41. Ed. 1996 – 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. TUFESCU M. OLTEANU ZENOVIA. TEODORESCU IRINA. xxx – IUCN. Bucureşti 47. Muzeul Naţional de Istorie Naturală ″ Grigore Antipa″ Bucureşti 194 . Ed. Cuza”. 1994 – IUCN Red List Categories. 1998 – Dezvoltarea durabilă. Switzerland 52. xxx – IUCN. INFOTERA România. Gland. Amsterdam 54. Universităţii Bucureşti 44.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful