Kosmos Mini-woordenboek Spaans I Nederlands Nederlands I Spaans

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Spaans I Nederlands Nederlands I Spaans

Kosmos reisgidsen: de wereld aan je voeten ww.kosmosreisgidsen.nl www.kosmosreisgidsen.be www.boekenwereld.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. 15e druk, 2004 Eerder verschenen als Wolters’ Mini-woordenboek © Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht ISBN 978 90 215 3083 3 D/2004/0108/035 NUR 507

Inhoud • Índice

Voorwoord Spaans/Nederlands • Español/Holandés Inleiding Uitspraak Woordenboek Culinaire woordenlijst Spaanse werkwoorden Spaanse afkortingen Telwoorden Tijd Enkele nuttige zinnen Nederlands/Spaans • Holandés/Español Introducción Guía de pronunciación Diccionario Léxico gastronómico Verbos irregulares holandeses Abreviaturas holandesas Numerales La hora

7

11 12 17 147 162 186 189 190 191

199 200 203 361 372 377 380 381

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

7

Voorwoord

Kosmos Mini-woordenboeken bevatten ruim 10.000 begrippen met hun uitspraak in twee talen. Zij zijn compact en bieden een uitstekende moderne basiswoordenschat. Kosmos Mini-woordenboeken zijn ook bijzonder handzaam en kunnen gemakkelijk mee op reis. Zowel na het gedeelte Spaans/Nederlands als het gedeelte Nederlands/Spaans treft u in dit woordenboek praktische aanvullingen aan, zoals: • een woordenlijst van culinaire begrippen; vooral handig in een restaurant bijhet lezen van de menukaart; • informatie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelmatige werkwoorden, veelgebruikte afkortingen en een lijst met nuttige uitdrukkingen en zinnen; • aanwijzingen over de uitspraak. Redactie Kosmos Mini-woordenboeken

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Spaans/Nederlands Español/Holandés

Afkortingen

adj adjMe adv art c conj f fMe fpl fplMe m Me mMe mpl mplMe nt num pl pref prep pron v vMe vulg

bijvoeglijk naamwoord bijvoeglijk naamwoord (Mexicaans) bijwoord lidwoord 'de'-woord voegwoord vrouwelijk vrouwelijk (Mexicaans) vrouwelijk meervoud vrouwelijk meervoud (Mexicaans) mannelijk Mexicaans mannelijk (Mexicaans) mannelijk meervoud mannelijk meervoud (Mexicaans) onzijdig telwoord meervoud voorvoegsel voorzetsel voornaamwoord werkwoord werkwoord (Mexicaans) vulgair

11

Inleiding

Het woordenboek is zodanig opgezet dat het zoveel mogelijk beantwoordt aan de eisen van de praktijk. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn achterwege gelaten. De volgorde van de woorden is strikt alfabetisch, ook als het samengestelde woorden betreft. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idiomatische uitdrukkingen als een afzonderlijk artikel opgenomen, waarbij het meest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de alfabetische rangschikking. Wanneer bij een grondwoord afgeleide samenstellingen en uitdrukkingen zijn gegeven, staan deze in alfabetische volgorde. Achter elk grondwoord vindt u, wanneer van toepassing, de woordsoort. Wanneer bij hetzelfde grondwoord meerdere woordsoorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort gegroepeerd. Wanneer in afgeleide samenstellingen en uitdrukkingen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit een herhaling aan van het grondwoord als geheel. Een sterretje (*) voor een werkwoord geeft aan dat dit werkwoord onregelmatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelmatige werkwoorden raadplegen. Het woordenboek is gebaseerd op het Castiliaans. Alle woorden en betekenissen van woorden die uitsluitend in het Mexicaans voorkomen, zijn als zodanig aangegeven (zie de lijst van afkortingen). De ch en ll worden niet meer als afzonderlijke letters gealfabetiseerd, maar volgens de lettercombinatie. De ñ is een zelfstandige letter en volgt op de n.

12

Uitspraak

Het Spaanse alfabet telt 27 letters. De combinatie ch en ll waren voor 1994, net als ñ, zelfstandige letters in het alfabet. Door een wijziging in de spellingswet zijn ch en ll als aparte letters afgeschaft. Ze staan nu onder respectievelijk de c en de l. De ñ volgt op de n en is in deze volgorde ook te vinden in de woordenlijst. Hieronder staat de uitspraak beschreven voor letters die afwijken van het Nederlands. De letters die in het Spaans min of meer op dezelfde wijze worden uitgesproken staan niet beschreven. Medeklinkers Van de volgende medeklinkers wijkt de uitspraak in het Spaans af van die in het Nederlands: b c ch d altijd zacht, als in nabij voor a, o en u als een k; voor e en i als een lispelend uitgesproken s zoals de th in het Engelse think als uitspraak tsj in 'cha-cha-cha' aan het begin van een woord na een pauze en na l en n als de Nederlandse d; aan het eind van een woord zeer zwak of helemaal niet uitgesproken; in overige posities zacht, als in naderen voor e en i als de Nederlandse g in Gerard; in andere posities als een zachte k, zoals in het Franse garçon of het Engelse good wordt nooit uitgesproken als ch in kachel als lj in miljoen als de nj in oranje als de Nederlandse k, alleen in de combinatie que en qui wordt vóór in de mond uitgesproken, met het puntje van de tong; aan het begin van een woord, na l, n, s, en geschreven als rr krachtig rollend; aan het einde van een woord of tussen klinkers minder sterk rollend

g

h j ll ñ qu r

13
v w x als een zachte b, als in nabij uitgesproken als de w in whisky tussen klinkers als ks in taxi; voor medeklinkers in omgangstaal vaak uitgesproken als een s; in het woord México als de Spaanse j zoals de Nederlandse j; als ie in het woord 'y' Als de Engelse th in think

y z

Klinkers u als de oe in doel; niet uitgesproken in de combinatie gue en gui en na de q De klinkers hebben verder globaal dezelfde uitspraak als in het Nederlands, maar zijn nooit lang. De e en de o hebben verschillen in uitspraak. U zult de beide waarden van deze klinkers (open en gesloten) niet nodig hebben om u goed verstaanbaar te maken. De verschillende klanken van de e (zoals in evenmens) en de o (zoals in horloge) zult u wel horen en u kunt ze natuurlijk wel gebruiken. Tweeklanken Een tweeklank bestaat uit twee klinkers, waarvan er één sterk is (beklemtoond) en de andere zwak (niet beklemtoond) en die samen als één klinker worden uitgesproken. In Spaanse tweeklanken is één van de twee klinkers altijd de i of de u. De tweede klinker is altijd zwak. Bij de uitspraak van deze tweeklanken zullen zich geen problemen voordoen, met dien verstande dat u eu niet als de eu in deur moet uitspreken, maar veeleer als eeuw in leeuw. Als er een geschreven accent op de i of de u staat, is er geen sprake van een tweeklank, maar van twee aparte lettergrepen (vergelijk farma-cia met An-da-lu-cí-a). Combinaties van andere klinkers dan de i of u vormen twee lettergrepen (het woord barbacoa bestaat uit de lettergrepen bar-ba-co-a). Klemtoon Woorden die eindigen op een klinker, n of s, krijgen de klemtoon op de één na laatste lettergreep. Een tweeklank wordt als een enkelvoudige klinker gerekend. Woorden die eindigen op een medeklinker, behalve een n of s, krij-

14
gen de klemtoon op de laatste lettergreep. Woorden die deze regels niet volgen, krijgen een geschreven accent op de klinker van de beklemtoonde lettergreep. Latijns-Amerikaanse uitspraak In Latijns-Amerika zijn de volgende twee Castiliaanse klanken nagenoeg onbekend: 1) De ll wordt doorgaans uitgesproken als de Spaanse y; in het gebied Río de la Plata wordt zowel de ll als de y uitgesproken als zj, zoals bijv. de g in etage. 2) De letters c (voor e en i) en z worden uitgesproken als s in plaats van een Engelse th.

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

17

accesible pieles bontjas c abril april abrir v openen; opendraaien abrochar v knopen abrupto adj steil absceso m abces nt absolución f vrijspraak c absolutamente adv absoluut absoluto adj absoluut; volslagen abstemio m geheelonthouder c *abstenerse de v zich *onthouden van abstracto adj abstract absurdo adj absurd, ongerijmd; dwaas abuela f oma c, grootmoeder c abuelo m opa c, grootvader c; abuelos mpl grootouders pl abundancia f overvloed c abundante adj overvloedig abundar v vol *zijn van aburrido adj vervelend, saai aburrimiento m verveling c aburrir v vervelen, ergeren abusar de v misbruiken, onteren abuso m misbruik nt acá adv hier acabar v beëindigen; acabado op; voorbij academia f academie c; ~ de bellas artes kunstacademie c acallar v tot zwijgen *brengen acampador m kampeerder c acampar v kamperen acantilado m klif c acariciar v knuffelen acaso adv misschien accesible adj toegankelijk

A
a prep aan; bij; a las ... om ... uur abadía f abdij c abajo adv naar beneden, beneden; omlaag, omver, neer; hacia ~ neer, naar beneden abandonar v *verlaten abanico m waaier c abarrotería fMe kruidenierswinkel c abarrotero mMe kruidenier c abastecimiento m aanvoer c abatido adj neerslachtig abecedario m alfabet nt abedul m berk c abeja f bij c abertura f opening c abierto adj open abismo m afgrond c ablandador m wasverzachter c ablandar v verzachten abogado m advocaat c; voorstander c abolir v afschaffen abolladura f deuk c abonado m abonnee c abono m mest c aborto m miskraam c; abortus c abrazar v omhelzen abrazo m omhelzing c abrecartas m briefopener c abrelatas m blikopener c abreviatura f afkorting c abrigar v beschutten abrigo m jas c, overjas c; ~ de

acceso

18

acumulador acomodador m suppoost c acomodadora f ouvreuse c acomodar v *onderbrengen acompañar v vergezellen; begeleiden aconsejar v *aanraden; adviseren *acontecer v zich *voordoen acontecimiento m gebeurtenis c *acordar v *overeenkomen; *acordarse v *onthouden, zich herinneren acortar v verkorten *acostar v neerleggen; *acostarse v *gaan slapen acostumbrado adj gewend; gewoon, gewoonlijk acostumbrar v wennen *acrecentarse v *toenemen acreditar v crediteren acreedor m schuldeiser c acta f akte c; actas notulen pl actitud f houding c actividad f activiteit c activo adj actief acto m daad c; bedrijf nt, akte c actor m acteur c, toneelspeler c actriz f actrice c, toneelspeelster c actual adj tegenwoordig; actueel actualmente adv thans actuar v *optreden; toneelspelen acuarela f aquarel c acuerdo m instemming c; akkoord nt, overeenkomst c, regeling c; ¡de acuerdo! in orde!; *estar de ~ con instemmen met acumulador m accu c

acceso m toegang c accesorio adj bijkomstig; accesorios mpl toebehoren pl, accessoires pl accidental adj toevallig accidente m ongeluk nt; ongeval nt; ~ aéreo vliegramp c acción f aandeel nt; actie c, handeling c; acciones fpl effecten acechar v bespieden, beloeren aceite m olie c; ~ bronceador zonnebrandolie c; ~ de mesa slaolie c; ~ de oliva olijfolie c; ~ lubricante smeerolie c; ~ para el pelo haarolie c aceitoso adj olieachtig aceituna f olijf c acelerador m gaspedaal nt acelerar v versnellen acento m accent nt; nadruk c acentuar v benadrukken aceptar v accepteren, aanvaarden, *aannemen acera f trottoir nt; stoep c acerca de over acercarse v naderen acero m staal nt; ~ inoxidable roestvrij staal *acertar v *treffen; *raden acidez f maagzuur nt ácido m zuur nt aclamar v toejuichen aclaración f toelichting c aclarar v ophelderen acné m acne c acogida f onthaal nt acomodación f accommodatie c acomodado adj bemiddeld

acusación acusación f aanklacht c acusado m verdachte c acusar v beschuldigen; aanklagen adaptar v aanpassen adecuado adj adequaat; toereikend, geschikt, passend adelantar v vorderen; por adelantado vooruit, van tevoren; prohibido ~ inhalen verboden adelante adv vooruit, voorwaarts adelanto m vooruitgang c adelgazar v vermageren además adv bovendien; voorts; ~ de behalve adentro adv binnen adeudado adj verschuldigd adición f optelling c; toevoeging c adicional adj bijkomend, extra adicionar v optellen ¡adiós! dag! adivinanza f raadsel nt adivinar v *raden adjetivo m bijvoeglijk naamwoord administración f administratie c; bestuur nt administrar v beheren; leiden; toedienen administrativo adj bestuurlijk admirable adj bewonderenswaardig admiración f bewondering c admirador m fan c admirar v bewonderen admisión f toelating c; toegang c

19

afirmar admitir v *toelaten; *toegeven adonde adv waarheen adoptar v adopteren; *aannemen adorable adj lief adorar v vereren adormidera f papaver c adorno m versiersel nt adquirible adj verkrijgbaar *adquirir v *verwerven; aanschaffen adquisición f acquisitie c aduana f douane c adulto adj volwassen; m volwassene c adverbio m bijwoord nt advertencia f waarschuwing c *advertir v waarschuwen; opmerken aerolínea f luchtvaartmaatschappij c aeropuerto m luchthaven c aerosol m spuitbus c afamado adj befaamd afección f aandoening c afectado adj geaffecteerd afectar v beïnvloeden; *betreffen; veinzen, voorwenden afeitadora eléctrica scheerapparaat nt afeitarse v zich *scheren; máquina de afeitar scheerapparaat nt afición f liefhebberij c, hobby c aficionado m supporter c afilar v *slijpen; afilado scherp afiliación f lidmaatschap nt afiliado adj aangesloten afirmación f bewering c afirmar v beweren

afirmativo

20

aislado agrícola adj landbouwagricultura f landbouw c agrio adj zuur agua f water nt; ~ corriente stromend water nt; ~ de mar zeewater nt; ~ de soda spuitwater nt; ~ dulce zoet water nt; ~ helada ijswater nt; ~ mineral mineraalwater nt; ~ potable drinkwater nt aguacero m bui c; regenbui c, stortbui c aguafuerte m ets c aguanieve f natte sneeuw c aguantar v dulden aguardado verwacht aguardar v verwachten agudo adj scherp; acuut águila f arend c aguja f naald c; spits c; labor de ~ handwerk nt agujero m gat nt ahí adv daar ahogar v *verdrinken; ahogarse v *verdrinken ahora adv nu; de ~ en adelante voortaan; hasta ~ tot zover ahorrar v sparen ahorros mpl spaargeld nt; caja de ~ spaarbank c ahuyentar v *verjagen aire m lucht c; ~ acondicionado luchtverversing c; cámara de ~ binnenband c; *tener aires de eruitzien als airear v luchten airoso adj luchtig aislado adj geïsoleerd

afirmativo adj bevestigend aflicción f bedroefdheid c afligido adj droevig; *estar ~ treuren afluente m zijrivier c afortunado adj gelukkig África f Afrika África del Sur Zuid-Afrika africano adj Afrikaans; m Afrikaan c afuera adv buiten afueras fpl buitenwijk c agarradero m houvast nt agarrar v *grijpen; agarrarse v zich *vasthouden agarre m greep c agencia f agentschap nt; vertegenwoordiging c; ~ de viajes reisbureau nt agenda f agenda c agente m vertegenwoordiger c, agent c; ~ de policía agent c; ~ de viajes reisagent c ágil adj lenig agitación f drukte c agitar v opzwepen agosto augustus agotado adj uitverkocht agotar v opmaken agradable adj aangenaam; fijn, prettig; aardig *agradecer v bedanken, danken agradecido adj erkentelijk, dankbaar agrario adj agrarisch agraviar v onrecht *aandoen agregar v toevoegen agresivo adj agressief

aislador aislador m isolator c aislamiento m isolement nt; isolatie c aislar v isoleren ajedrez m schaakspel nt ajeno adj vreemd ajetrearse v zwoegen ajo m knoflook nt/c ajustar v aanpassen; afstellen ala f vleugel c alabar v *prijzen alambre m draad c; ijzerdraad nt alargar v verlengen; *aangeven alarma f alarm nt; ~ de incendio brandalarm nt alarmante adj alarmerend; zorgwekkend alarmar v alarmeren alba f ochtendschemering c albañil m metselaar c albaricoque m abrikoos c albergue juvenil m jeugdherberg c alborotador adj baldadig alboroto m herrie c, rumoer nt, kabaal nt álbum m album nt alcachofa f artisjok c alcalde m burgemeester c alcance m bereik nt alcanzable adj bereikbaar alcanzar v bereiken alce m eland c alcohol m alcohol c; ~ de quemar brandspiritus c alcohólico adj alcoholisch aldea f gehucht nt alegrar v opvrolijken

21

almacén alegre adj vrolijk; opgewekt, verheugd alegría f vrolijkheid c; vreugde c, pret c alejar v verwijderen alemán adj Duits; m Duitser c Alemania f Duitsland *alentar v aanmoedigen alergia f allergie c alfiler m speld c alfombra f vloerkleed nt, tapijt nt alfombrilla f kleedje nt álgebra f algebra c algo pron iets; adv enigszins algodón m katoen nt/c; watten pl; de ~ katoenen alguien pron iemand alguno adj enig; algunos adj enige; pron sommige alhaja f kleinood nt alharaca f herrie c aliado m bondgenoot c; Aliados mpl Geallieerden pl alianza f bondgenootschap nt alicates mpl tang c alienado m krankzinnige c aliento m adem c alimentar v voeden alimento m voedsel nt; kost c alivio m verademing c, verlichting c allá adv ginds; hacia ~ daarheen; más ~ verder; más ~ de voorbij, verder dan allí adv daar alma f ziel c; geest c almacén m opslagplaats c, maga-

almacenaje zijn nt, pakhuis nt, bergplaats c; winkel c; ~ de licores slijterij c; grandes almacenes warenhuis nt almacenaje m opslag c almacenar v *opslaan almanaque m almanak c almendra f amandel c almidón m stijfsel nt almidonar v *stijven almirante m admiraal c almohada f hoofdkussen nt; ~ eléctrica elektrisch kussen almohadilla f kussentje nt almohadón m kussen nt almuerzo m lunch c, middageten nt alojamiento m logies nt, onderdak nt alojar v herbergen alondra f leeuwerik c alquilar v huren; verhuren alquiler m huur c; ~ de coches autoverhuur c; de ~ te huur alrededor de om, rondom alrededores mpl omgeving c altar m altaar nt altavoz m luidspreker c alteración f verandering c alterar v veranderen alternar con *omgaan met alternativa f alternatief nt alternativo adj afwisselend altiplano m hoogvlakte c altitud f hoogte c altivo adj hooghartig alto adj hoog; lang, groot ¡alto! halt!

22

americana altura f hoogte c aludir a v zinspelen op alumbrado m verlichting c alumna f schoolmeisje nt alumno m leerling c; schooljongen c alzar v optillen amable adj aardig, vriendelijk amado adj dierbaar amaestrar v dresseren amamantar v zogen amanecer m zonsopgang c, dageraad c amante m minnaar c amapola f klaproos c amar v *houden van, *liefhebben amargo adj bitter amarillo adj geel amatista f amethist c ámbar m barnsteen nt ambicioso adj ambitieus, eerzuchtig ambiente m stemming c ambiguo adj dubbelzinnig ambos adj beide ambulancia f ziekenauto c, ambulance c ambulante adj rondreizend amenaza f dreigement nt, bedreiging c amenazador adj dreigend amenazar v dreigen, bedreigen ameno adj prettig; onderhoudend América f Amerika; ~ Latina Latijns-Amerika americana f jasje nt

americano americano adj Amerikaans; m Amerikaan c amiga f vriendin c amígdalas fpl amandelen amigdalitis f amandelontsteking c amigo m vriend c amistad f vriendschap c amistoso adj vriendschappelijk, amicaal amnistía f amnestie c amo m baas c amoníaco m ammonia c amontonar v opstapelen amor m liefde c; schat c, liefje nt amorío m verhouding c, affaire c, romance c amortiguador m schokbreker c amortizar v aflossen amotinamiento m muiterij c ampliación f vergroting c; uitbreiding c ampliar v vergroten; uitbreiden amplio adj ruim ampolla f blaar c amueblar v meubileren amuleto m amulet c analfabeto m analfabeet c análisis m analyse c analista m analist c analizar v ontleden, analyseren análogo adj overeenkomstig anarquía f anarchie c anatomía f anatomie c ancho adj breed; wijd; m breedte c anchoa f ansjovis c anchura f breedte c

23

anotación anciano adj oud; bejaard ancla f anker nt andadura f loop c andamio m steiger c *andar v *lopen andares mpl gang c andén m perron nt anemia f bloedarmoede c anestesia f verdoving c anestésico m pijnstillend middel anexar v annexeren anexo m bijlage c; bijgebouw nt anfitrión m gastheer c ángel m engel c angosto adj eng, nauw anguila f aal c, paling c ángulo m hoek c angustioso adj angstig anhelar v begeren, verlangen naar anhelo m verlangen nt anillo m ring c; ~ de boda trouwring c; ~ de esponsales verlovingsring c animado adj druk animal m beest nt, dier nt, ~ de presa roofdier nt; ~ doméstico huisdier nt animar v bemoedigen, bezielen; opluisteren ánimo m geest c; moed c aniversario m verjaardag c; jubileum nt anoche adv gisteravond anomalía f afwijking c anónimo adj anoniem anormal adj abnormaal anotación f aantekening c

anotar

24

apelmazado anual adj jaarlijks anuario m jaarboek nt anudar v knopen anular v *afzeggen anunciar v aankondigen; bekendmaken anuncio m aankondiging c, bekendmaking c; annonce c, advertentie c anzuelo m vishaak c añadir v toevoegen año m jaar nt; al ~ jaarlijks; ~ bisiesto schrikkeljaar nt; ~ nuevo nieuwjaar nt apagado adj dof apagar v doven; *uitdoen, uitschakelen aparato m apparaat nt, toestel nt aparcamiento m het parkeren; zona de ~ parkeerzone c *aparecer v *verschijnen; *optreden aparejo m uitrusting c; ~ de pesca vistuig nt aparente adj schijnbaar aparición f verschijning c apariencia f voorkomen nt, schijn c apartado adj afgelegen apartamento m suite c; appartement nt, flat c apartar v scheiden aparte adv opzij, terzijde; adj afzonderlijk apasionado adj hartstochtelijk apearse v uitstappen apelación f beroep nt apelmazado adj klonterig

anotar v *opschrijven ansia f angst c ansioso adj verlangend; ongeduldig ante prep voor anteayer adv eergisteren antecedentes mpl vorming c antena f antenne c anteojos mpl bril c antepasado m voorvader c antepecho m vensterbank c anterior adj vroeger antes adv tevoren; voorheen, vroeger, eerder; eerst, van tevoren; ~ de voor; ~ de que voordat antibiótico m antibioticum nt anticipar v *voorschieten anticipo m voorschot nt anticonceptivo m voorbehoedmiddel nt anticongelante m antivries c anticuado adj ouderwets; verouderd anticuario m antiquair c antigualla f antiquiteit c Antigüedad f oudheid c antigüedades fpl antiek pl antiguo adj oeroud, antiek; oud; voormalig antipatía f afkeer c, antipathie c antipático adj naar, vervelend antiséptico m antiseptisch middel nt antojarse v zin *hebben in antojo m gril c antología f bloemlezing c antorcha f fakkel c

apellido apellido m achternaam c; ~ de soltera meisjesnaam c apenado adj bedroefd apenas adv nauwelijks; pas apéndice m blindedarm c apendicitis f blindedarmontsteking c aperitivo m aperitief nt, borrel c apertura f opening c apestar v *stinken apetito m trek c, eetlust c apetitoso adj smakelijk apio m selderij c aplaudir v applaudisseren, klappen aplauso m applaus nt aplazar v uitstellen, opschorten aplicación f toepassing c aplicar v toepassen; gebruiken; aplicarse a *gelden voor apogeo m hoogtepunt nt; toppunt nt; ~ de la temporada hoogseizoen nt *apostar v wedden apoyar v ondersteunen; apoyarse v leunen apoyo m steun c apreciar v waarderen, op prijs stellen aprecio m waardering c; schatting c aprender v leren; aprenderse de memoria uit het hoofd leren apresar v kapen apresurado adj haastig apresurarse v zich haasten apretado adj krap *apretar v drukken; strakker

25

arbusto maken, *aantrekken apretón m greep c; ~ de manos handdruk c aprobación f goedkeuring c *aprobar v goedkeuren; slagen apropiado adj passend, gepast; geschikt aprovechar v profiteren aproximadamente adv ongeveer, circa aproximado adj bij benadering aptitud f bevoegdheid c; talent nt apto adj geschikt; *ser ~ para geschikt *zijn apuesta f weddenschap c apuntar v richten op, mikken op; *aanwijzen apunte m aantekening c; memorandum nt; libreta de apuntes notitieboek nt aquel pron die; aquellos pron die aquél pron die; aquéllos pron die aquí adv hier árabe adj Arabisch; m Arabier c Arabia Saudí Saoedi-Arabië arado m ploeg c arancel m tarief nt; invoerrecht nt araña f spin c; tela de ~ spinnenweb nt arar v ploegen arbitrario adj willekeurig árbitro m scheidsrechter c árbol m boom c; ~ de levas nokkenas c arbolado m bebost gebied arbusto m struik c

arca arca f kist c arcada f galerij c arce m esdoorn c arcilla f klei c arco m boog c; ~ iris regenboog c archivo m archief nt arder v branden ardilla f eekhoorn c área f terrein nt; are c arena f zand nt arenoso adj zanderig arenque m haring c Argelia f Algerije argelino adj Algerijns; m Algerijn c Argentina f Argentinië argentino adj Argentijns; m Argentijn c argumentar v argumenteren argumento m argument nt árido adj dor arisco adj onvriendelijk aritmética f rekenkunde c arma f wapen nt armador m reder c armadura f montuur nt; harnas nt armar v bewapenen armario m kast c; kleerkast c armonía f harmonie c aroma m aroma nt arpa f harp c arqueado adj boogvormig arqueología f oudheidkunde c, archeologie c arqueólogo m archeoloog c arquitecto m architect c

26

arruinar arquitectura f bouwkunde c, architectuur c arraigarse v zich vestigen arrancar v ontwortelen,*uittrekken; starten arranque m start(motor) c arrastrar v slepen; *trekken; arrastrarse v *kruipen arrecife m rif nt arreglar v afhandelen, regelen; opruimen; herstellen, repareren; arreglarse con zich *behelpen met arreglo m regeling c; schikking c; con ~ a overeenkomstig arrendamiento m pacht c; contrato de ~ huurcontract nt *arrendar v verpachten arrepentimiento m spijt c, berouw nt arrestar v arresteren arresto m aanhouding c, arrestatie c *arriar v *strijken arriate m bloemperk nt arriba adv boven; naar boven, omhoog arriesgado adj gewaagd, riskant arriesgar v wagen arrodillarse v knielen arrogante adj verwaand arrojar v gooien arroyo m beek c arroz m rijst c arruga f rimpel c arrugar v kreuken arruinar v ruïneren; arruinado platzak

arte arte m/f kunst c; artes industriales kunstnijverheid c; bellas artes schone kunsten arteria f slagader c; ~ principal hoofdstraat c artesanía f handwerk nt articulación f gewricht nt artículo m lidwoord nt; artikel nt artificial adj kunstmatig artificio m list c artista m/f kunstenaar c; kunstenares c artístico adj artistiek, kunstzinnig arzobispo m aartsbisschop c asamblea f bijeenkomst c, vergadering c asar v braden; ~ en parrilla roosteren asbesto m asbest nt ascensor m lift c aseado adj net asegurar v verzekeren; asegurarse de zich vergewissen van asemejarse v *lijken op asesinar v vermoorden asesinato m moord c asesino m moordenaar c asfalto m asfalt nt así adv zo; ~ que zodat Asia f Azië asiático Aziatisch; m Aziaat c asiento m stoel c asignación f toelage c asignar v *toewijzen; ~ a *opdragen aan asilo m gesticht nt, asiel nt; tehuis nt

27

asustar asimismo adv tevens, eveneens *asir v *grijpen asistencia f opkomst c; bijstand c asistente m assistent c asistir v *bijstaan, *helpen; ~ a bijwonen asma f astma nt asociación f vereniging c; genootschap nt asociado m vennoot c asociar v associëren; asociarse a zich *aansluiten bij asombrar v verbazen asombro m verbazing c; verwondering c asombroso adj verbazend aspecto m aspect nt; aanblik c, uiterlijk nt, voorkomen nt áspero adj ruw aspiración f inademing c; streven nt aspirador m stofzuiger c; pasar el ~ stofzuigen aspirar v streven; ~ a beogen, nastreven aspirina f aspirine c asqueroso adj walgelijk astilla f splinter c; schilfer c astillar v *afbreken astillero m scheepswerf c astronomía f sterrenkunde c astucia f list c astuto adj sluw; slim, listig asunto m aangelegenheid c, zaak c; onderwerp nt asustado adj bang asustar v *doen schrikken; asustarse v *schrikken

atacar atacar v *aanvallen; *toeslaan atañer v *betreffen ataque m aanval c; beroerte c; ~ cardíaco hartaanval c atar v *binden; vastmaken, bevestigen; *samenbinden atareado adj druk atención f aandacht c; notitie c; prestar ~ opletten, *uitkijken *atender a zich *bezighouden met, zorgen voor; verplegen atento adj oplettend; zorgzaam ateo m atheïst c aterido adj verstijfd aterrador adj angstwekkend aterrizar v landen aterrorizar v schrik aanjagen Atlántico m Atlantische Oceaan atleta m atleet c atletismo m atletiek c atmósfera f atmosfeer c atómico adj atoom-, atomisch átomo m atoom nt atónito adj sprakeloos atontado adj suf atormentar v kwellen atornillar v schroeven atracar v aanleggen atracción f aantrekking c, bekoring c; attractie c atraco m overval c atractivo adj aantrekkelijk *atraer v *aantrekken atrapar v *oplopen atrás adv terug atrasado adj te laat; achterstallig *atravesar v *oversteken, *gaan door

28

automovilismo atreverse v wagen atrevido adj gedurfd *atribuir a *toeschrijven aan atroz adj gruwelijk atún m tonijn c audacia f durf c audaz adj stoutmoedig audible adj hoorbaar auditorio m publiek nt aula f aula c aumentar v vermeerderen, verhogen aumento m verhoging c, toename c; opslag c aun adv ; aún adv nog aunque conj ofschoon, hoewel, alhoewel aurora f dageraad c ausencia f afwezigheid c ausente adj afwezig Australia f Australië australiano adj Australisch; m Australiër c Austria Oostenrijk austríaco adj Oostenrijks; m Oostenrijker c auténtico adj authentiek; echt, oorspronkelijk auto m vonnis c autobús m bus c autocaravana f camper c autoestopista m lifter c automático adj automatisch automatización f automatisering c automóvil m auto c; ~ club automobielclub c automovilismo m automobilisme

automovilista nt automovilista m automobilist c autonomía f zelfbestuur nt autónomo adj zelfstandig, autonoom autopista f snelweg c; autoweg c; ~ de peaje tolweg c autopsia f autopsie c autor m auteur c, schrijver c autoridad f gezag nt; autoridades fpl autoriteiten pl, overheid c autoritario adj autoritair autorización f machtiging c; permissie c autorizar v *toestaan; een vergunning verlenen; ~ a *laten, toestemming *geven om autoservicio m zelfbediening c *hacer autostop liften auxilio m hulp c; primeros auxilios eerste hulp avalancha f lawine c avanzar v *vooruitgaan; avanzado gevorderd avaro adj gierig avefría f kieviet c avellana f hazelnoot c avena f haver c avenida f laan c aventura f avontuur nt *avergonzarse v zich schamen; avergonzado adj beschaamd avería f panne c, motorpech c averiarse v *stukgaan averiado adj buiten werking aversión f hekel c avestruz m struisvogel c

29

azulejo avión m vliegtuig nt; toestel nt; ~ a reacción straalvliegtuig nt; ~ turborreactor straalvliegtuig nt avíos mpl uitrusting c; ~ de pesca vistuig nt avisar v informeren aviso m aankondiging c avispa f wesp c ayer adv gisteren ayuda f hulp c; steun c; ~ de cámara bediende c ayudante m helper c ayudar v *helpen ayuntamiento m stadhuis nt azada f schop c azafata f gastvrouw c; stewardess c azar m toeval nt azor m havik c azote m zweep c azúcar m/f suiker c; terrón de ~ suikerklontje nt azucena f lelie c azul adj blauw azulejo m tegel c

30

base bañarse v baden, een bad *nemen baño m bad nt; mMe toilet nt; ~ turco Turks bad; calzón de ~ zwembroek c; traje de ~ zwempak nt bar m bar c; café nt barajar v schudden baranda f trapleuning c barandilla f leuning c; hek nt barato adj goedkoop barba f baard c barbacoa f barbecue c barbero m kapper c barbilla f kin c barca f boot c barco m schip nt barítono m bariton c barman m barman c barniz m vernis nt/c; lak c; ~ para las uñas nagellak c barnizar v lakken barómetro m barometer c barquillo m wafel c barra f stang c, roede c; balie c barrer v vegen barrera f slagboom c, reling c; barrière c; ~ de seguridad vangrail c barril m vat nt, ton c barrilete m vaatje nt barrio m wijk c; ~ bajo achterbuurt c barroco adj barok barrote m tralie c basar v baseren báscula f weegschaal c base f basis c

B
babor m bakboord nt bacalao m kabeljauw c; schelvis c bache m kuil c bacteria f bacterie c bahía f baai c bailar v dansen baile m bal nt; dans c baja f prijsdaling c bajada f afdaling c bajamar f laagwater, eb c bajar v *neerlaten; bajarse v zich bukken bajo adj laag; klein; prep onder, beneden; m bas c bala f kogel c baladí adj nietig balance m balans c balanza f weegschaal c balbucear v stamelen balcón m balkon nt balde m emmer c baldío adj braak ballena f walvis c ballet m ballet nt balneario m badplaats c bambú m bamboe nt banco m bank c banda f band c; bende c bandeja f dienblad nt bandera f vlag c; vaandel nt bandido m bandiet c banquete m banket nt bañador m zwembroek c

basílica basílica f basiliek c bastante adv genoeg; vrij, nogal, tamelijk bastar v voldoende *zijn bastardo m bastaard c bastón m stok c; wandelstok c; bastones de esquí skistokken pl basura f rommel c, afval nt, vuilnis nt; cubo de la ~ vuilnisbak c bata f kamerjas c; ~ de baño badjas c; ~ suelta negligé nt batalla f slag c batería f batterij c batidora f mixer c batir v *slaan, kloppen; *verslaan baúl m koffer c bautismo m doopsel nt bautizar v dopen bautizo m doop c baya f bes c bebé m baby c beber v *drinken bebida f drank c; ~ no alcohólica frisdrank c; bebidas espirituosas sterkedrank; bebida estimulante smartdrink c beca f beurs c, studiebeurs c becerro m kalf nt; kalfsleer nt belga adj beige béisbol m honkbal nt belga adj Belgisch; m Belg c Bélgica f België belleza f schoonheid c; salón de ~ schoonheidssalon c bello adj mooi

31

biología bellota f eikel c *bendecir v zegenen bendición f zegen c beneficio m voordeel nt, winst c; baat c berenjena f aubergine c berro m waterkers c besar v kussen beso m zoen c, kus c betún m schoensmeer c biblia f bijbel c biblioteca f bibliotheek c bicicleta f rijwiel nt, fiets c; bicicleta de montaña mountainbike biciclo m fiets c, rijwiel nt biela f zuigerstang c bien adv goed; ¡bien! goed!; bien ... bien of ... of bienes mpl goederen pl; eigendom nt bienestar m gemak nt; welzijn nt bienvenida f welkom nt; *dar la ~ verwelkomen bienvenido adj welkom biftec m biefstuk c bifurcación f tweesprong c bifurcarse v zich splitsen bigote m snor c bilingüe adj tweetalig bilis f gal c billar m biljart nt billete m kaartje nt; ~ de andén perronkaartje nt; ~ de banco bankbiljet nt; ~ gratuito vrijkaart c biología f biologie c

biológico biológico adj biologisch bisagra f scharnier nt bizco adj scheel bizcocho m biscuit nt blanco1 adj wit; blank, blanco blanco2 m schietschijf c, mikpunt nt blando adj zacht blanquear v bleken bloc mMe blocnote c bloque m blok nt; blocnote c, schrijfblok nt bloquear v blokkeren blusa f blouse c bobina f spoel c; ~ del encendido ontsteking c bobo adj dwaas boca f mond c; bek c bocadillo m boterham c bocado m hap c bocina f claxon c; tocar la ~ claxonneren boda f bruiloft c bodega f ruim nt; kelder c bofetada f klap c bolera f kegelbaan c boletín meteorológico m weerbericht nt boleto mMe kaartje nt bolígrafo m ballpoint c Bolivia f Bolivië boliviano adj Boliviaans; m Boliviaan c bolsa f zak c; beurs c, effectenbeurs c; portefeuille c; ~ de hielo koeltas c bolsillo m zak c bolso m handtas c; tas c

32

botella bollo m broodje nt bomba f pomp c; bom c; ~ de agua waterpomp c; ~ de gasolina benzinepomp c bombardear v bombarderen bombear v pompen bomberos mpl brandweer c bombilla f gloeilamp c; ~ de flash flitslampje nt bombón m bonbon c; snoepje nt bondad f goedheid c bondadoso adj goedhartig, vriendelijk bonito adj mooi, knap boquerón m ansjovis c boquilla f sigarettenpijpje nt bordado m borduurwerk nt bordar v borduren borde m rand c; kant c; ~ del camino wegkant c bordillo m stoeprand c a bordo aan boord borracho adj dronken borrar v uitgommen borrascoso adj winderig borrón m vlek c bosque m bos nt bosquejar v schetsen bosquejo m schets c bostezar v gapen, geeuwen bota f laars c; botas de esquí skischoenen pl botadura f tewaterlating c botánica f plantkunde c bote m roeiboot c; ~ a motor motorboot c botella f fles c

botón botón m knoop c; knop c, drukknop c; ~ del cuello boordenknoopje nt botones m piccolo c bóveda f gewelf nt boxear v boksen boya f boei c braga f slip c; onderbroek c bragueta f gulp c branquia f kieuw c Brasil m Brazilië brasileño adj Braziliaans; m Braziliaan c braza f schoolslag c; ~ de mariposa vlinderslag c brazo m arm c; brazos mpl leuning c; del ~ gearmd brea f teer c/nt brecha f bres c bregar v zwoegen brema f brasem c breve adj kort; beknopt; en ~ weldra brezal m heide c brezo m heide c brillante adj briljant, schitterend brillantina f haarcrème c brillar v gloeien, glanzen brillo m gloed c, glans c brincar v huppelen; *overslaan brindis m toast c brisa f bries c británico adj Engels, Brits; m Brit c brocha f kwast c; ~ de afeitar scheerkwast c broche m broche c

33

burgués broma f mop c, grap c bronca f ruzie c bronce m brons nt; de ~ bronzen bronquitis f bronchitis c brotar v *uitkomen bruja f heks c brújula f kompas nt brumoso adj mistig; wazig brutal adj beestachtig bruto adj bruto bucear v *duiken bueno adj goed; zoet, braaf; degelijk; lekker; ¡bueno! welnu! buey m os c bufanda f das c, sjaal c bufet m buffet nt buhardilla f zolder c búho m uil c buitre m gier c bujía f bougie c bulbo m bloembol c, bol c; peer c Bulgaria f Bulgarije búlgaro adj Bulgaars; m Bulgaar c bulla f drukte c bulto m pak nt; baal c buque m schip nt; ~ a motor motorschip nt; ~ cisterna tankschip nt; ~ de guerra oorlogsschip nt; ~ velero zeilboot c burbuja f bel c burdel m bordeel nt burdo adj grof burgués adj burgerlijk

burla burla f spot c burlarse de bespotten burocracia f bureaucratie c burro m ezel c buscar v *zoeken; *opzoeken, *doorzoeken; *ir a ~ halen, ophalen, afhalen bustier m topje nt busto m buste c butaca f fauteuil c, leunstoel c; stalles pl buzón m brievenbus c

34

C
caballero m heer c; ridder c caballitos mpl draaimolen c caballo m paard nt; ~ de carrera renpaard nt; ~ de vapor paardenkracht c cabaña f hut c cabaret m cabaret nt; nachtclub c cabecear v knikken cabeceo m knik c cabello m haar nt cabelludo adj harig cabeza f hoofd nt; kop c; ~ de turco zondebok c; dolor de ~ hoofdpijn c cabezudo adj koppig cabina f cabine c; hokje nt, kleedhokje nt; kajuit c; ~ telefónica telefooncel c cable m kabel c cablegrafiar v telegraferen cablegrama m telegram nt cabo m kaap c cabra f geit c cabritilla f geitenleer nt cabrón m vulg klootzak c; bok c cacahuate mMe pinda c cacahuete m pinda c cacerola f steelpan c cachear v fouilleren cachivache m rommel c cada adj ieder, elk; ~ uno ieder cadáver m lijk nt cadena f ketting c; keten c

cadera

35

camarero caliente adj heet, warm calificado adj gediplomeerd calina f nevel c calinoso adj heiig callado adj zwijgend; stil callarse v *zwijgen calle f straat c; ~ lateral zijstraat c; ~ mayor hoofdstraat c callejón m steeg c; pad nt; ~ sin salida doodlopende weg callo m eelt nt; eksteroog nt, likdoorn c calma f kalmte c calmante m kalmerend middel calmar v kalmeren; calmarse v bedaren calor m warmte c, hitte c caloría f calorie c calorífero m warmwaterkruik c calumnia f laster c calvinismo m calvinisme nt calvo adj kaal calzada f rijbaan c, straatweg c; rijweg c calzado m schoeisel nt calzoncillos mpl onderbroek c cama f bed nt; ~ de tijera stretcher c; camas gemelas lits- jumeaux nt; ~ y desayuno logies en ontbijt camafeo m camee c cámara f filmcamera c; ~ fotográfica fototoestel nt camarada m kameraad c camarera f serveerster c camarero m ober c, kelner c; steward c; jefe de camareros maître d'hôtel

cadera f heup c caducado adj vervallen *caer v *vallen café m koffie c; kroeg c; ~ exprés m espresso c cafeína f cafeïne c cafetera filtradora f koffiezetapparaat nt cafetería f snackbar c, cafetaria c caída f val c caja f doos c; krat nt; kassa c; ~ de cartón kartonnen doos; ~ de caudales kluis c; ~ de ceri llas lucifersdoosje nt; ~ de colores verfdoos c; ~ de velocidades versnellingsbak c; ~ fuerte brandkast c; ~ metálica trommel c cajera f caissière c cajero m kassier c; cajero automático geldautomaat c cajón m la c, lade c cal f kalk c calambre m kramp c calamidad f onheil nt calcetín m sok c calcio m calcium nt calculadora f rekenmachine c calcular v rekenen, uitrekenen, berekenen cálculo m berekening c; ~ biliar galsteen c calderilla f kleingeld nt calefacción f verwarming c calendario m kalender c *calentar v verwarmen calidad f kwaliteit c; de primera ~ eersteklas

camarón

36

capa canal m gracht c, singel c, kanaal nt; Canal de la Mancha het Kanaal canario m kanarie c cancelación f annulering c cancelar v annuleren cáncer m kanker c cancha f tennisbaan c canción f lied nt candado m hangslot nt candela f kaars c candelabro m armkandelaar c candidato m kandidaat c canela f kaneel c cangrejo m krab c canguro m kangoeroe c canica f knikker c canoa f kano c cansancio m vermoeidheid c cansar v vermoeien; cansado vermoeid, moe cantadora f zangeres c cantante m zanger c cantar v *zingen cántaro m kruik c; kan c cantera f steengroeve c cantidad f hoeveelheid c; aantal nt; boel c cantina f kantine c; fMe bar c canto m gezang nt; rand c caña f riet nt; ~ de pescar hengel c cañada f bergkloof c cáñamo m hennep c cañón m kanon nt; ravijn nt caos m chaos c caótico adj chaotisch capa f mantel c, cape c; laag c,

camarón m garnaal c camastro m veldbed nt cambiar v wijzigen, veranderen; wisselen, ruilen, omwisselen; ~ de marcha schakelen cambio m wijziging c, verandering c; wending c; ruil c; wisselgeld nt; wisselkoers c, koers c; oficina de ~ wisselkantoor nt camello m kameel c caminar v *lopen; *trekken caminata f wandeling c camino m weg c; a mitad de ~ halverwege; borde del ~ m wegkant c; ~ de op weg naar; ~ en obras werk in uitvoering; ~ principal hoofdweg c camión m vrachtwagen c camioneta f bestelauto c camisa f hemd nt, overhemd nt camiseta f hemd nt camisón m nachtjapon c campamento m kamp nt campana f klok c campanario m kerktoren c campaña f campagne c; catre de ~ veldbed nt campeón m kampioen c campesino m boer c camping m camping c campo m platteland nt; akker c, veld nt; ~ de aviación vliegveld nt; ~ de golf golfbaan c; ~ de tenis tennisbaan c; día de ~ picknick c Canadá m Canada canadiense adj Canadees; m Canadees c

capacidad

37

carretera carbón m kolen pl; ~ de leña houtskool c carburador m carburateur c cárcel f gevangenis c carcelero m cipier c cardenal m kardinaal c cardinal adj kardinaal cardo m distel c *carecer v missen carencia f gebrek nt, tekort nt carga f belasting c, last c; lading c, vracht c; partij c cargador de pilas m batterijoplader c cargar v belasten; *laden cargo m ambt nt; vracht c caridad f liefdadigheid c carillón m carillon nt cariño m genegenheid c; lieveling c cariñoso adj lief, aanhankelijk carmesí adj vuurrood carnaval m carnaval nt carne f vlees nt; ~ de cerdo varkensvlees nt; ~ de gallina kippenvel nt; ~ de ternera kalfsvlees nt; ~ de vaca rundvlees nt carnero m schapenvlees nt carnicero m slager c caro adj prijzig, duur carpa f karper c carpintero m timmerman c carrera f loopbaan c, carrière c; wedloop c, race c; ~ de caballos paardenrennen c; pista para carreras renbaan c carretera f hoofdweg c

bezinksel nt capacidad f capaciteit c capataz m voorman c capaz adj in staat; capabel, kundig, bekwaam; *ser ~ de in staat *zijn om; geschikt *zijn om capellán m kapelaan c capilla f kapel c capital m kapitaal nt; f hoofdstad c; adj hoofdcapitalismo m kapitalisme nt capitán m kapitein c capitulación f capitulatie c capítulo m hoofdstuk nt capó m motorkap c capricho m gril c, bevlieging c cápsula f capsule c captura f vangst c capturar *vangen capucha f kap c capuchino m cappuccino c capullo m knop c caqui m kaki nt cara f gezicht nt caracol m slak c; ~ marino alikruik c carácter m karakter nt característica f kenmerk nt; eigenschap c característico adj kenmerkend, karakteristiek caracterizar v kenmerken ¡carajo! vulg godverdomme! caramelo m karamel c, toffee c, snoepje nt caravana f caravan c; kampeerwagen c

carretilla

38

cavar casi adv bijna, haast casimir m kasjmier nt casino m casino nt caso m geval nt; ~ de urgencia spoedgeval nt; en ~ de in geval van; en ningún ~ zeker niet; en tal ~ dan; en todo ~ in elk geval caspa f roos c casquillo m fitting c castaña f kastanje c castellano adj Castiliaans; m Castiliaan c castigar v straffen castigo m straf c castillo m slot nt, kasteel nt casto adj kuis; rein castor m bever c casualidad f toeval nt; por ~ toevallig catacumba f catacombe c catálogo m catalogus c catarro m verkoudheid c catástrofe f catastrofe c, ramp c catedral f kathedraal c; dom c catedrático m professor c categoría f categorie c católico adj katholiek, roomskatholiek catorce num veertien catorceno num veertiende caucho m rubber nt causa f oorzaak c; zaak c; geding nt; a ~ de vanwege, wegens causar v veroorzaken cautela f voorzichtigheid c cautivar v boeien cavar v *delven, *graven

carretilla f kruiwagen c carro m kar c, wagen c; mMe auto c; ~ de gitanos woonwagen c carrocería f carrosserie c carroza f koets c carta f kaart c; brief c; ~ certificada aangetekende brief; ~ de crédito kredietbrief c; ~ de recomendación aanbevelingsbrief c; ~ de vinos wijnkaart c; ~ marina zeekaart c cartel m affiche nt, aanplakbiljet nt cárter m carter nt cartera f handtas c; schooltas c; portefeuille c cartero m postbode c cartílago m kraakbeen nt cartón m karton nt; slof c; de ~ kartonnen cartucho m patroon c casa f huis nt; thuis nt; a ~ naar huis; ama de ~ huisvrouw c; ~ de campo buitenhuis nt; ~ del párroco pastorie c; ~ de pisos flatgebouw nt; ~ de reposo rusthuis nt; ~ flotante woonboot c; ~ señorial herenhuis nt; en ~ thuis; binnen, binnen-; gobierno de la ~ huishouden nt casarse v trouwen cascada f waterval c cascanueces m notenkraker c cáscara f dop c; schil c; ~ de nuez notendop c casco m helm c; hoef c casero adj eigengemaakt

caviar caviar m kaviaar c cavidad f holte c caza f jacht c; wild nt; apeadero de ~ jachthuis nt cazador m jager c cazar v *jagen; *najagen; ~ en vedado stropen cebada f gerst c cebo m aas nt cebolla f ui c cebollino m bieslook nt cebra f zebra c ceder v *toegeven *cegar v verblinden CEI (Comunidad de Estados Independendientes) GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) ceja wenkbrauw c celda f cel c celebración f viering c celebrar v vieren célebre adj beroemd celebridad f roem c celeste adj hemels celibato m celibaat nt celo m ijver c, vlijt c; celos mpl jaloezie c celofán m cellofaan nt celoso adj ijverig, vlijtig; jaloers célula f cel c cementerio m kerkhof nt, begraafplaats c cemento m cement nt cena f avondeten nt cenar v warm *eten cenicero m asbak c cenit m zenit nt

39

cerilla ceniza f as c censura f censuur c centelleante adj fonkelend centígrado adj celsius centímetro m centimeter c central adj centraal; central eléctrica f elektriciteitscentrale c; central telefónica telefooncentrale c centralizar v centraliseren centro m middelpunt nt, centrum nt; ~ comercial winkelcentrum nt; ~ de la ciudad stadscentrum nt ~ de recreo recreatiecentrum nt cepillar v borstelen cepillo m borstel c; ~ de dientes tandenborstel c; ~ de la ropa kleerborstel c; ~ para el cabello haarborstel c; ~ para las uñas nagelborstel c cepo m wielklem c cera f was c cerámica f ceramiek c; aardewerk nt cerca f omheining c cerca de bij; haast cercano adj nabij, nabijzijnd, dichtbij cercar v omringen, *omgeven cerdo m zwijn nt, varken nt cereales mpl graan nt cerebro m hersenen pl; conmoción cerebral hersenschudding c ceremonia f ceremonie c cereza f kers c cerilla f lucifer c

cerillo cerillo mMe lucifer c cero m nul c cerradura f slot nt; ojo de la ~ sleutelgat nt *cerrar v *sluiten; dichtdraaien; cerrado adj toe, dicht, gesloten; ~ con llave op slot *doen cerrojo m grendel c certificación f attest nt certificado m certificaat nt, getuigschrift nt; ~ de salud gezondheidsattest nt certificar v aantekenen cervato m reekalf nt cervecería f brouwerij c cerveza f bier nt; pils nt cesar v *ophouden, *uitscheiden, staken, stoppen césped m grasveld nt, gazon nt; gras nt cesta f mand c cesto m mand c; ~ para papeles prullenmand c chabacano mMe abrikoos c chal m omslagdoek c, sjaal c chaleco m vest nt; ~ plumífero bodywarmer c; ~ salvavidas reddingsgordel c chalet m chalet nt champán m champagne c champú m shampoo c chantaje m chantage c; *hacer ~ chanteren chapa f plaat c chaparrón m wolkbreuk c chapucero adj slordig chaqueta f colbert c; vest nt; ~ de sport sportjasje nt; ~ lige-

40

chisme ra blazer c charanga f fanfarekorps nt charco m plas c charla f babbeltje nt, praatje nt charlar v kletsen, babbelen charlatán m babbelkous c; charlatan c charola fMe dienblad nt chasis m chassis nt chatarra f schroot nt checo adj Tsjechisch; m Tsjech c cheque de la Caja Postal m girobetaalkaart c cheque m cheque c; ~ de viajero reischeque c Chequia f Tsjechië chicle m kauwgom c/nt chico m joch nt, kind nt chichón m bult c Chile m Chili chileno adj Chileens; m Chileen c chillar v schreeuwen, gillen chillido m schreeuw c, gil c chimenea f schoorsteen c, haard c China f China chinche f wandluis c; punaise c chinchorro m bootje nt chingada fMe vulg neukpartij c; rotstreek c chingar vMe vulg zuipen; (ver)neuken chino adj Chinees; m Chinees c; adjMe krullend chisguete m straal c; slok wijn chisme m geroddel nt; *contar chismes roddelen

chispa

41

civilizado cinco num vijf cincuenta num vijftig cine m bioscoop c cinematógrafo m bioscoop c cinta f lint nt, band c; ~ adhesiva plakband nt; ~ de goma elastiek nt; ~ de vídeo videoband c; ~ métrica centimeter c; cintura f taille c, middel nt cinturón m riem c; ringweg c; ~ de seguridad veiligheidsgordel c cipo m wegwijzer c circo m circus nt *circuir v omcirkelen circulación f omloop c, circulatie c; ~ de la sangre bloedsomloop c circular v circuleren círculo m kring c, cirkel c; sociëteit c circundante adj omliggend circundar v *omgeven circunstancia f omstandigheid c ciruela f pruim c cirujano m chirurg c cisne m zwaan c cistitis f blaasontsteking c cita f afspraak c; citaat nt citación f dagvaarding c citar v citeren, aanhalen ciudad f stad c ciudadanía f staatsburgerschap nt ciudadano m burger c cívico adj burger civil adj burger-, civiel civilización f beschaving c civilizado adj beschaafd

chispa f vonk c chistoso adj geestig, grappig chocante adj stuitend, schokkend chocar v botsen; schokken; ~ contra *stoten tegen chocolate m chocola c; chocolademelk c chófer m chauffeur c choque m botsing c; schok c chorro m straal c chuleta f kotelet c, karbonade c chupar v *zuigen cicatriz f litteken nt ciclista m wielrijder c, fietser c ciclo m kringloop c, cyclus c ciego adj blind cielo m hemel c; ~ raso plafond nt ciencia f wetenschap c científico adj wetenschappelijk; m geleerde c cien(to) num honderd; por ciento procent nt cierre m sluiting c; ~ de cremallera ritssluiting c cierto adj bepaald, zeker; por ciento à propos ciervo m hert nt cifra f cijfer nt cigarrillo m sigaret c cigüeña f ooievaar c cigüeñal m krukas c cilindro m cilinder c; culata del ~ cilinderkop c cima f top c; heuveltop c cinc m zink nt cincel m beitel c

claridad claridad f helderheid c clarificar v verduidelijken claro adj helder; duidelijk; m open plaats c clase f klas c, klasse c; slag nt, soort c/nt; rang c; leslokaal nt; ~ turista toeristenklasse c; de primera ~ prima; toda ~ de allerlei clásico adj klassiek clasificar v indelen, sorteren, rangschikken cláusula f clausule c clavar v vastspelden; vastspijkeren clavicémbalo m klavecimbel c clavícula f sleutelbeen nt clavo m spijker c clemencia f clementie c clérigo m geestelijke c, predikant c cliente m cliënt c, klant c clima m klimaat nt climatizado adj airconditioned clínica f kliniek c cloro m chloor nt club m club c; ~ de yates zeilclub c coagularse v stollen cobarde adj laf; m lafaard c cobertizo m schuur c cobrador m conducteur c cobrar v verzilveren, incasseren cobre m koper nt; cobres mpl koperwerk nt cocaína f cocaïne c coche m auto c; koets c; ~ cama slaapwagen c; ~ comedor res-

42

coleccionista tauratiewagen c; ~ de carreras sportwagen c; ~ de literas slaaprijtuig nt cochecillo m kinderwagen c cochinillo m big c cocina f keuken c; fornuis nt; ~ de gas gasfornuis nt cocinar v koken cocinero m kok c coco m kokosnoot c cocodrilo m krokodil c cóctel m cocktail c codicia f hebzucht c codicioso adj hebzuchtig código m code c; ~ postal postcode c codo m elleboog c codorniz f kwartel c coger v *grijpen, *vangen; *nemen; llegar a ~ halen coherencia f samenhang c cohete m raket c coincidencia f samenloop c coincidir v *samenvallen cojear v hinken cojo adj mank, kreupel col m kool c; ~ de Bruselas spruitjes pl cola f rij c; staart c; lijm c; *hacer ~ in de rij *staan colaboración f medewerking c colcha f sprei c colchón m matras c colección f collectie c, verzameling c; ~ de arte kunstverzameling c coleccionar v verzamelen coleccionista m verzamelaar c

colectivo colectivo adj collectief colector m collectant c colega m collega c colegio m school c; instelling voor hoger onderwijs cólera f toorn c, drift c, boosheid c colérico adj driftig *colgar v *hangen, *ophangen coliflor f bloemkool c colina f heuvel c colisión f aanrijding c, botsing c; aanvaring c collar m kralensnoer nt, halsketting c; halsband c colmena f bijenkorf c colmo m toppunt nt colocar v plaatsen Colombia f Colombia colombiano adj Colombiaans; m Colombiaan c colonia f kolonie c; ~ veraniega vakantiekolonie nt color m kleur c; ~ de aguada waterverf c; de ~ gekleurd colorado adj bont colorante m kleurstof c colorete m rouge c/nt columna f pilaar c, zuil c; rubriek c, kolom c; kolonne c; ~ del volante stuurkolom c columpiarse v schommelen columpio m schommel c; wip c coma f komma c; m coma nt comadrona f vroedvrouw c comandante m bevelhebber c; gezagvoerder c comarca f streek c

43

comida comba f springtouw nt combate m gevecht nt, strijd c; ~ de boxeo bokswedstrijd c combatir v *bestrijden, *vechten, *strijden combinación f combinatie c; onderrok c combinar v combineren combustible m brandstof c; benzine c; ~ líquido stookolie c comedia f komedie c; blijspel nt; ~ musical musical c comediante m toneelspeler c comedor m eetzaal c, eetkamer c; ~ de gala banketzaal c comentar v aanmerken comentario m commentaar nt *comenzar v *beginnen, *aanvangen comer v *eten comercial adj handels-, commercieel comerciante m handelaar c; koopman c; ~ al por menor detaillist c comerciar v *handeldrijven comercio m handel c, koophandel c; ~ al por menor kleinhandel c, detailhandel c comestible adj eetbaar comestibles mpl kruidenierswaren pl; tienda de ~ finos delicatessenwinkel c cometer v plegen, *begaan cómico adj komisch, grappig; m komiek c; conferencier c comida f eten nt, voedsel nt; maaltijd c, maal nt; ~ congela-

comidilla

44

compromiso bekwaamheid c competente adj deskundig, bevoegd competidor m concurrent c *competir v wedijveren compilar v samenstellen *complacer v behagen; ter wille *zijn complejo adj ingewikkeld; m complex nt completamente adv geheel, helemaal completar v voltooien; invullen completo adj compleet, volledig; geheel, volslagen; vol complicado adj gecompliceerd, ingewikkeld cómplice m medeplichtige c complot m complot nt *componer v samenstellen comportarse v zich *gedragen composición f samenstelling c; opstel nt; compositie c compositor m componist c compra f aankoop c, koop c; *ir de compras winkelen comprador m koper c comprar v *kopen comprender v *begrijpen; omvatten, *inhouden comprensión f begrip nt comprobante m bewijs nt *comprobar v constateren, vaststellen; *bewijzen comprometerse v zich *verbinden compromiso m compromis nt; verplichting c, afspraak c

da diepvriesmaaltijd c; ~ principal middageten nt, warme maaltijd comidilla f stokpaardje nt comienzo m aanvang c, begin nt comillas fpl aanhalingstekens pl comisaría f politiebureau nt comisión f commissie c comité m comité nt comitiva f stoet c como adv als, zoals, als; así ~ evenals; ~ máximo hooguit; ~ si alsof cómo adv hoe cómoda f ladekast c; commode c comodidad f gemak nt, comfort nt cómodo adj gerieflijk compacto adj compact compadecerse beklagen compañero m metgezel c; partner c; ~ de clase klasgenoot c compañía f gezelschap nt; firma c, maatschappij c comparación f vergelijking c comparar v *vergelijken compartimento m coupé c; ~ para fumadores coupé voor rokers compartir v delen compasión f medegevoel nt compasivo adj begrijpend compatriota m landgenoot c compeler v *dwingen compensación f compensatie c compensar v compenseren; vergoeden competencia f concurrentie c;

compuerta compuerta f sluis c computadora f computer c común adj gemeenschappelijk; gewoon, alledaags; en ~ gezamenlijk comuna f commune c comunicación f communicatie c; mededeling c comunicado m communiqué nt, mededeling c comunicar v meedelen, mededelen comunidad f gemeente c comunismo m communisme nt comunista m communist c con prep met; per; bij *concebir v opvatten conceder v verlenen, gunnen, inwilligen; toekennen concentración f concentratie c concentrarse v concentreren concepción f conceptie c concepto m begrip nt *concernir v *betreffen, *aangaan; concerniente a betreffende concesión f concessie c, tegemoetkoming c concha f schelp c; zeeschelp c conciencia f geweten nt; bewustzijn nt concierto m concert nt conciso adj beknopt, summier *concluir v *afsluiten conclusión f gevolgtrekking c, conclusie c; slot nt, einde nt *concordar v het eens *zijn concreto adj concreet

45

confiar concupiscencia f wellust c concurrido adj druk concurrir v *samenkomen; het eens *zijn concurso m wedstrijd c; quiz c condado m graafschap nt conde m graaf c condena f veroordeling c condenado m veroordeelde c condesa f gravin c condición f voorwaarde c; conditie c condicional adj voorwaardelijk condimentado adj gekruid *conducir v leiden, voeren; besturen, *rijden; dirigeren conducta f gedrag nt conducto m leiding c conductor m chauffeur c; mMe conducteur c conectar v *verbinden; *aansluiten conejo m konijn nt; conejillo de Indias cavia c conexión f verband nt confeccionado adj confectie confederación f unie c conferencia f conferentie c; lezing c; ~ interurbana interlokaal gesprek *confesarse v biechten confesión f bekentenis c; biecht c confiable adj betrouwbaar confianza f vertrouwen nt; indigno de ~ onbetrouwbaar confiar v toevertrouwen; ~ en vertrouwen

confidencial confidencial adj vertrouwelijk confirmación f bevestiging c confirmar v bevestigen confiscar v beslag leggen op confitería f snoepwinkel c confitero m banketbakker c confitura f marmelade c conflicto m conflict nt conforme adj gelijkluidend; ~ a overeenkomstig, in overeenstemmming met, volgens conformidad f overeenstemming c confort m gerief nt confortable adj geriefelijk, comfortabel; gezellig confundir v verwarren confusión f verwarring c confuso adj verward congelado adj bevroren; alimento ~ diepvriesproducten congelador m diepvrieskast c congelar v *bevriezen congestión f verkeersopstopping c congregación f orde c, congregatie c; gemeente c congreso m bijeenkomst c, congres nt conjetura f gissing c conjeturar f gissen conjuración f samenzwering c conmemoración f herdenking c conmovedor adj aandoenlijk *conmover v ontroeren connotación f bijbetekenis c *conocer v kennen conocido m bekende c, kennis c

46

consistir en conocimiento m kennis c conquista f verovering c, inneming c conquistador m veroveraar c conquistar v veroveren, *innemen consciente adj bewust consecuencia f consequentie c, gevolg nt; uitkomst c *conseguir v *krijgen; halen, behalen consejero m raadsman c; raadslid nt consejo m advies nt, raad c; bestuur nt consentimiento m toestemming c; instemming c *consentir v toestemmen; instemmen conserje m conciërge c conservación f bewaring c conservador adj behoudend, conservatief conservar v inmaken conservas fpl conserven pl conservatorio m conservatorium nt considerable adj aanzienlijk consideración f consideratie c; overweging c considerado adj attent considerando prep gezien considerar v beschouwen; *overwegen, *overdenken; *vinden, achten; *bekijken consigna f bagagedepot nt por consiguiente bijgevolg consistir en *bestaan uit

consolar

47

convencimiento nomen contestar v beantwoorden contienda f geschil nt contiguo adj aangrenzend continental adj continentaal continente m continent nt, werelddeel nt; vasteland nt continuación f vervolg nt continuamente adv aldoor, steeds continuar v *doorgaan; voortzetten, vervolgen; *blijven continuo adj voortdurend, onafgebroken contorno m omtrek c contra prep tegen, contra contrabandear v smokkelen *contradecir v *tegenspreken contradictorio adj tegenstrijdig contrahecho adj misvormd contralto m alt c contrario adj tegengesteld; m tegendeel nt; al ~ integendeel contraste m tegenstelling c, contrast nt contratiempo m tegenslag c contratista m aannemer c contrato m contract nt contribución f bijdrage c *contribuir v *bijdragen contrincante m tegenstander c control m controle c controlar v controleren controvertible adj omstreden controvertido adj controversieel convencer v overtuigen; schuldig *bevinden convencimiento m overtuiging c

*consolar v troosten consorcio m onderneming c conspirar v *samenzweren constante adj constant, aanhoudend; standvastig constar de *bestaan uit constitución f grondwet c *constituir v instellen; vormen construcción f bouw c; constructie c, opbouw c *construir v opbouwen, bouwen consuelo m troost c cónsul m consul c consulado m consulaat nt consulta f consult nt; raadpleging c consultar v raadplegen consultorio m spreekkamer c consumidor m consument c; verbruiker c consumir v verbruiken contacto m contact nt; aanraking c contador m meter c; boekhouder c contagioso adj besmettelijk, aanstekelijk contaminación f vervuiling c *contar v tellen; vertellen ~ con vertrouwen op contemplar v beschouwen contemporáneo adj hedendaags, eigentijds; m tijdgenoot c contenedor m container c *contener v bevatten; *inhouden contenido m inhoud c contentar v tevredenstellen contento adj blij, tevreden; inge-

conveniente conveniente adj passend; gemakkelijk convenio m overeenkomst c *convenir v het eens *zijn; passen, schikken convento m klooster nt; nonnenklooster nt conversación f conversatie c, gesprek nt *convertir v bekeren; omrekenen; *convertirse en veranderen in convicción f overtuiging c convidar v uitnodigen convulsión f kramp c cónyuges mpl echtpaar nt coñac m cognac c coño m vulg kut c; ¡qué ~! verdomme! cooperación f samenwerking c cooperador adj gewillig, bereidwillig cooperativa f coöperatie cooperativo adj coöperatief coordinación f coördinatie c coordinar v coördineren copa f beker c copia f afschrift nt, kopie c, doorslag c copiar v kopiëren coraje m lef nt coral m koraal c corazón m hart nt; klokhuis nt corbata f das c; ~ de lazo vlinderdasje nt corbatín m strikje nt corcho m kurk c corcino m reekalf nt

48

corresponsal cordel m touw nt cordero m lam nt; lamsvlees nt cordial adj hartelijk cordillera f bergketen c cordón m snoer nt; veter c, schoenveter c; ~ de extensión verlengsnoer nt cornamenta f gewei nt corneja f kraai c coro m koor nt corona f kroon c coronar v kronen; bekronen coronel m kolonel c corpiño m topje nt corpulento adj corpulent, gezet corral m erf nt; aves de ~ gevogelte nt correa f lijn c, riem c; ~ del ventilador ventilatorriem c; ~ de reloj horlogebandje nt corrección f correctie c correcto adj juist; goed corredor m makelaar c; ~ de casas makelaar c *corregir v corrigeren, verbeteren correo m post c; ~ aéreo luchtpost c; ~ electrónico e-mail c; enviar por ~ posten; ~ sello de correos postzegel c correr v rennen; snellen; vloeien correspondencia f briefwisseling c, correspondentie c corresponder v *overeenkomen; corresponderse v corresponderen corresponsal m correspondent c

corrida de toros corrida de toros stierengevecht nt corriente adj gangbaar, huidig; gewoon; f stroom c; stroming c; ~ alterna wisselstroom c; ~ continua gelijkstroom c; ~ de aire tocht c corromper v *omkopen corrupción f omkoping c corrupto adj corrupt corsé m korset nt cortadura f snijwond c cortaplumas m zakmes nt cortar v knippen, *snijden; *afsnijden; afknippen; *afsluiten corte f hof nt cortés adj beleefd, hoffelijk corteza f bast c; korst c cortijo m boerderij c cortina f gordijn nt corto adj kort cortocircuito m kortsluiting c cosa f ding nt; entre otras cosas onder andere cosecha f oogst c coser v naaien cosméticos mpl schoonheidsmiddelen pl cosquillear v kietelen costa f kust c *costar v kosten coste m kosten pl costilla f rib c costoso adj kostbaar costumbre f gewoonte c; gebruik nt; costumbres zeden pl

49

crisis costura f naad c; sin ~ naadloos cotidiano adj alledaags cotorra f parkiet c cráneo m schedel c cráter m krater c creación f schepping c crear v creëren, *scheppen *crecer v groeien crecimiento m groei c crédito m krediet nt crédulo adj goedgelovig creencia f geloof nt *creer v geloven; *denken crema f crème c; ~ de afeitar scheercrème c; ~ de base basiscrème c; ~ de noche nachtcrème c; ~ facial gezichtscrème c; ~ hidratante vochtinbrengende crème; ~ para la piel huidcrème c; ~ para las manos handcrème c cremallera f ritssluiting c cremoso adj romig crepúsculo m schemering c, avondschemering c crespo adj krullend cresta f bergrug c creta f krijt nt criada f meid c criado m bediende c criar v *grootbrengen; fokken criatura f schepsel nt; zuigeling c crimen m misdaad c criminal adj crimineel, misdadig; m misdadiger c criminalidad f criminaliteit c crisis f crisis c

cristal cristal m kristal nt; ruit c; de ~ kristallen cristiano adj christelijk; m christen c Cristo Christus criterio m maatstaf c crítica f kritiek c criticar v bekritiseren crítico adj kritisch; kritiek, zorgwekkend; m criticus c cromo m chroom nt crónica f kroniek c crónico adj chronisch cronológico adj chronologisch cruce m kruispunt nt; ~ de peatones zebrapad nt crucero m boottocht c, cruise c crucificar v kruisigen crucifijo m kruisbeeld nt crucifixión f kruisiging c crudo adj rauw cruel adj wreed cruijdo m gekraak nt crujiente adj krokant crujir v kraken cruz f kruis nt cruzada f kruistocht c cruzar v kruisen cuadrado adj vierkant; m vierkant m; kwadraat m cuadriculado adj geblokt cuadro m kader nt; schilderij nt, afbeelding c; a cuadros geruit; ~ de distribución schakelbord nt cuál pron welk cualidad f eigenschap c cualquiera pron iedereen, wie

50

cuello dan ook; welk ook; ~ cualquier cosa wat dan ook cuando conj als, wanneer; toen; ~ quiera que wanneer ook cuándo adv wanneer cuánto adv hoeveel; cuanto más ... más hoe ... hoe; en cuanto a betreffende cuarenta num veertig cuarentena f quarantaine c cuartel m kazerne c; ~ general hoofdkwartier nt cuarterón m paneel nt cuarto1 num vierde; m kwart nt; ~ de hora kwartier nt cuarto2 m kamer c; ~ de aseo toilet nt; ~ de baño badkamer c; ~ de niños kinderkamer c; ~ para huéspedes logeerkamer c cuatro num vier Cuba f Cuba cubano adj Cubaans; m Cubaan c cubierta f omslag c/nt; dek nt cubierto adj bedekt cubierto m bestek nt cubo m kubus c; blokje nt; ~ de la basura vuilnisbak c cubrir v bedekken cuchara f lepel c; soeplepel c, eetlepel c cucharada f lepel c cucharadita f theelepel c cucharilla f theelepel c cuchillo m mes nt cuclillo m koekoek c cuello m hals c; boord nt/c,

cuenta kraag c; ~ de botella flessenhals c cuenta f rekening c; nota c; kraal c; ~ de banco bankrekening c; *darse ~ *inzien cuento m verhaal nt, vertelling c cuerda f koord nt; snaar c; *dar ~ *opwinden cuerno m hoorn c cuero m leer nt; ~ vacuno koeienhuid c cuerpo m lichaam nt; lijf nt cuervo m raaf c cuestión f kwestie c cueva f hol nt, grot c; wijnkelder c cuidado m zorg c; verzorging c; *tener ~ *uitkijken, oppassen cuidadoso adj voorzichtig; ijverig, nauwkeurig cuidar de passen op, zorgen voor, verzorgen culebra f slang c culpa f schuld c culpable adj schuldig culpar v beschuldigen cultivar v bebouwen; kweken, verbouwen cultivo m verbouw c culto adj beschaafd; m eredienst c cultura f cultuur c; beschaving c cultural adj cultureel cumbre f spits c cumpleaños m verjaardag c cumplimentar v gelukwensen,

51

cuyo feliciteren cumplimiento m compliment nt cumplir v bereiken cuna f wieg c; bakermat c; ~ de viaje reiswieg c cuneta f sloot c; goot c cuña f wig c cuñada f schoonzuster c cuñado m zwager c cuota f quota c cupón m coupon c, bon c cúpula f koepel c cura m priester c; f kuur c curación f genezing c curandero m kwakzalver c curar v *genezen; curarse v *genezen curato m parochie c curiosidad f nieuwsgierigheid c; bezienswaardigheid c; rariteit c curioso adj nieuwsgierig; benieuwd; raar cursiva f cursiefschrift nt curso m loop c; college nt, cursus c; ~ intensivo spoedcursus c curva f bocht c; kromming c curvado adj krom curvo adj krom custodia f hoede c cuyo pron wiens; waarvan

52

deforme decimonono num negentiende decimoséptimo num zeventiende decimosexto num zestiende *decir v *zeggen; *querer ~ bedoelen decisión f beslissing c, besluit nt decisivo adj beslissend declaración f verklaring c; aangifte c declarar v verklaren; *aangeven decoración f versiering c decorativo adj decoratief decreto m besluit nt dedal m vingerhoed c dédalo m wirwar c, warboel c dedicar v wijden, toewijden dedo m vinger c; ~ auricular pink c; ~ del pie teen c *deducir v afleiden; *aftrekken defecto m gebrek nt, defect nt defectuoso adj gebrekkig, defect *defender v verdedigen defensa f verdediging c; defensie c; pleidooi nt; Me bumper c defensor m voorvechter c deficiencia f gebrek nt, tekortkoming c déficit m tekort nt definición f definitie c, bepaling c definir v *omschrijven, definiëren; definido vastomlijnd definitivo adj definitief deforme adj mismaakt

D
dactilógrafa f typiste c dadivoso adj royaal daltoniano adj kleurenblind dama f dame c danés adj Deens; m Deen c dañar v beschadigen; bezeren daño m schade c; kwaad nt; *hacer ~ pijn *doen dañoso adj schadelijk *dar v *geven; dado que aangenomen dat dátil m dadel c dato m gegeven nt de prep van; uit debajo adv beneden, onderaan; ~ de beneden, onder debate m debat nt debatir v discussiëren debe m debet nt deber m plicht c; v *moeten, hoeven; verschuldigd *zijn, schuldig *zijn; te danken *hebben aan; ~ de *moeten debido adj vervallen; behoorlijk; ~ a ten gevolge van débil adj zwak, flauw debilidad f zwakheid c decencia f fatsoen nt decente adj fatsoenlijk decepcionar v teleurstellen decidir v beslissen, *besluiten; decidido vastberaden décimo num tiende decimoctavo num achttiende

dejar dejar v *laten; *achterlaten, *verlaten; ~ de *ophouden met delantal m schort c delante de voor delegación f delegatie c, afvaardiging c delegado m gedelegeerde c deleitable adj leuk deleite m verrukking c deleitoso adj verrukkelijk deletrear v spellen deletreo m spelling c delgado adj dun deliberación f beraad nt, overleg nt deliberar v overleggen; deliberado adj opzettelijk delicado adj teder, fijn, teer delicia f genot nt delicioso adj heerlijk delincuente m delinquent c delito m misdrijf nt demanda f verzoek nt; aanvraag c; navraag c demás adj overig demasiado adv te democracia f democratie c democrático adj democratisch *demoler v slopen demolición f afbraak c demonio m duivel c demostración f betoging c *demostrar v aantonen; betogen *denegar v *onthouden, *ontzeggen denominación f benaming c

53

derrota denso adj dicht dentadura postiza kunstgebit nt dentista m tandarts c dentro adv vanbinnen; de ~ vanbinnen; ~ de binnen; in; over departamento m departement nt; afdeling c depender de afhangen van dependiente adj afhankelijk; m verkoper c deporte m sport c; conjunto de ~ sportkleding c; chaqueta de ~ sportjasje nt deportista m sportman c depositar v deponeren depósito m storting c; ~ de gasolina benzinetank c; ~ para vidrio glasbak c depresión f depressie c; teruggang c deprimente adj triest deprimir v deprimeren; deprimido neerslachtig derecho m recht nt; adj recht; rechtopstaand; rechter, rechts; ~ administrativo bestuursrecht nt; ~ civil burgerlijk recht; ~ comercial handelsrecht nt; ~ electoral kiesrecht nt, stemrecht nt; ~ penal strafrecht nt derivar de stammen uit derramar f storten derribar v *neerslaan derrochador adj verkwistend derrota f nederlaag c

derrotar derrotar v *verslijten derrumbarse v instorten desabotonar v losknopen desacelerar v vertragen desacostumbrado adj niet gewend desacostumbrar v afleren *desafiar v uitdagen desafilado adj bot desafortunado adj ongelukkig desagradable adj akelig, onaangenaam, naar, onplezierig; onaardig desagüe m riool nt, afvoer c desaliñado adj slordig desamueblado adj ongemeubileerd desánimo m neerslachtigheid c *desaparecer v *verdwijnen desaparecido adj weg; m vermiste c desapasionado adj nuchter *desaprobar v afkeuren desarrollar v ontwikkelen desarrollo m ontwikkeling c desasosiego m onrust c desastre m ramp c, onheil nt desastroso adj rampzalig desatar v losmaken, losknopen desautorizado adj onbevoegd desayuno m ontbijt nt descafeinado adj cafeïnevrij descansar v rusten; zich ontspannen descanso m rust c; pauze c descarado adj brutaal, onbeschoft; m schoft c descargar v lossen, uitladen

54

desear descendencia f afstamming c *descender v dalen descendiente m afstammeling c descolorido adj verkleurd descompostura fMe motorpech c *desconcertar v onthutsen, in verlegenheid *brengen desconectar v uitschakelen; ontkoppelen desconfiado adj achterdochtig desconfianza f argwaan c desconfiar de v wantrouwen descongelarse v dooien; ontdooien *desconocer v niet kennen, niet herkennen desconocido adj onbekend descontento adj ontevreden descorchar v ontkurken descortés adj onbeleefd describir v *beschrijven descripción f beschrijving c descubrimiento m ontdekking c descubrir v ontdekken descuento m korting c, reductie c; ~ bancario disconto nt descuidar v verwaarlozen; descuidado slordig descuido m verlossing c desde prep van; sedert; ~ entonces sindsdien; ~ que sinds desdén m geringschatting c desdichado adj ongelukkig deseable adj wenselijk; begeerlijk desear v wensen; verlangen

desecar desecar v droogleggen desechable adj wegwerpdesechar v afdanken desecho m afval nt desembarcar v van boord *gaan, ontschepen; aan land *gaan desembocadura f monding c desempaquetar v uitpakken desempeñar v verrichten desempleo m werkeloosheid c desengaño m teleurstelling c desenvoltura f ongedwongenheid c *desenvolver v uitpakken deseo m wens c; verlangen nt, begeerte c desertar v deserteren desesperación f wanhoop c desesperado adj hopeloos, wanhopig; *estar ~ wanhopen desfavorable adj ongunstig desfile m optocht c desgarrar v scheuren desgracia f tegenspoed c desgraciadamente adv ongelukkigerwijs *deshacer v tenietdoen deshielo m dooi c deshilacharse v rafelen deshonesto adj oneerlijk deshonor m schande c deshonra f schande c deshuesar v uitbenen desierto adj verlaten; m woestijn c designar v *aanwijzen; aanstel-

55

despertar len desigual adj ongelijk; oneffen desinclinado adj onwillig desinfectante m ontsmettingsmiddel nt desinfectar v ontsmetten desinteresado adj onzelfzuchtig desliz m misstap c deslizarse v *glijden; slippen; ontglippen deslucido adj dof deslumbrador adj verblindend desmayarse v *flauwvallen desnudarse v zich uitkleden desnudo adj bloot, naakt; m naakt nt desnutrición f ondervoeding c desocupado adj onbezet; werkeloos desodorante m deodorant c desorden m wanorde c; rommel c, warboel c despachar v *verzenden, versturen despacho m studeerkamer c despedida f afscheid nt; vertrek nt *despedir v *wegzenden, *ontslaan despegar v starten despegue m start c despensa f provisiekast c desperdicio m afval nt; verspilling c despertador m wekker c *despertar v wekken; *despertarse v ontwaken, wakker

despierto *worden despierto adj wakker; waakzaam *desplegar v ontvouwen; ontplooien desplomarse v *bezwijken despreciar v verachten desprecio m verachting c despreocupado adj onbezorgd después adv nadien, later, naderhand; vervolgens, dan; ~ de na; ~ de que nadat destacado adj vooraanstaand destacarse v *uitkomen destapar v blootleggen destartalado adj gammel destello m scherp licht nt *desteñirse v verkleuren, *verschieten; no destiñe kleurecht destinar v bestemmen; adresseren destinatario m geadresseerde destino m lot nt, noodlot nt; bestemming c destornillador m schroevendraaier c destornillar v losschroeven destrucción f vernietiging c *destruir v vernielen, vernietigen desvalorización f devaluatie c desvalorizar v devalueren desvelado adj slapeloos desventaja f nadeel nt desviar v afwenden; desviarse v *afwijken desvío m omweg c; omleiding

56

diario c, wegomlegging c detallado adj uitvoerig, gedetailleerd detalle m detail nt; vender al ~ in het klein *verkopen detective m detective c detención f hechtenis c *detener v *tegenhouden detergente m wasmiddel nt determinar v bepalen, vaststellen detestar v een hekel *hebben aan detrás adv achteraan; ~ de achter deuda f schuld c *devolver v *terugbrengen; terugsturen, *terugzenden día m dag c; ¡buenos días! dag!; de ~ overdag; el otro ~ kortgeleden; ~ de trabajo werkdag c; ~ laborable weekdag c; diabetes f diabetes c, suikerziekte c diabético m suikerzieke c, diabeticus c diablo m duivel c diabluras fpl kattenkwaad nt diagnosis f diagnose c diagnosticar v een diagnose stellen diagonal adj diagonaal; f diagonaal c dialecto m dialect nt diamante m diamant c diapositiva f dia c diario adj dagelijks; m dagblad

diarrea nt, krant c; dagboek nt; a ~ per dag; ~ matutino ochtendblad nt diarrea f diarree c dibujar v tekenen dibujo m tekening c; dibujos animados tekenfilm c diccionario m woordenboek nt diciembre december dictado m dictee nt, dictaat nt dictador m dictator c dictadura f dictatuur c dictar v dicteren dichoso adj gelukkig diecinueve num negentien dieciocho num achttien dieciséis num zestien diecisiete num zeventien diente m tand c; ~ de león paardenbloem c diesel m diesel c diestro adj rechter-; behendig diez num tien diferencia f verschil nt diferente adj verschillend *diferir v verschillen; uitstellen difícil adj moeilijk dificultad f moeilijkheid c difteria f difterie c difunto adj gestorven difuso adj vaag digerible adj verteerbaar *digerir v verteren digestión f spijsvertering c dignidad f waardigheid c digno de waard dilación f uitstel nt diligencia f ijver c

57

disculpa diligente adj vlijtig *diluir v aanlengen, verdunnen dimensión f omvang c, afmeting c Dinamarca f Denemarken dínamo f dynamo c dinero m geld nt; ~ contante contanten pl dios m god c diosa f godin c diploma m diploma nt diplomático m diplomaat c diputado m afgevaardigde c; kamerlid nt dique m dijk c; dam c dirección f richting c; adres nt; leiderschap nt, leiding c, bestuur nt; ~ de escena regie c; ~ única eenrichtingsverkeer nt directamente adv recht; direct directo adj direct; rechtstreeks director m directeur c; dirigent c; ~ de escena regisseur c; ~ de escuela hoofdonderwijzer c, schoolhoofd nt; rector c directorio telefónico m telefoongids c directriz f richtlijn c dirigir v leiden; richten, *wijzen; regisseren; dirigirse a *aanspreken disciplina f discipline c discípulo m leerling c disco m schijf c; disco compacto m cd c discreto adj onopvallend disculpa f verontschuldiging c

disculpar

58

doble dispuesto adj genegen, bereid disputa f onenigheid c, woordenwisseling c, twist c, ruzie c disputar v redetwisten, twisten; betwisten distancia f afstand c distinción f onderscheid nt distinguido adj voornaam, waardig distinguir v onderscheid maken, *onderscheiden; distinguirse v *uitblinken distinto adj verschillend distracción f amusement nt *distraer v verstrooien distribuidor m agent c; stroomverdeler c *distribuir v uitdelen; *uitgeven distrito m district nt; ~ electoral kiesdistrict nt disturbio m storing c disuadir v *afraden diván m divan c diversión f pret c, plezier nt, lol c; afleiding c, vermaak nt diverso adj verschillend divertido adj amusant, vermakelijk *divertir v amuseren, vermaken dividir v delen divino adj goddelijk división f deling c; vak nt divorciar v *scheiden divorcio m echtscheiding c dobladillo m zoom c doblar v *buigen; vouwen; opvouwen doble adj dubbel

disculpar v excuseren; disculparse v zich verontschuldigen; ¡disculpe! sorry! discurso m rede c, toespraak c discusión f bespreking c, discussie c discutir v *bespreken, beraadslagen, debatteren, discussiëren disentería f dysenterie c *disentir v van mening verschillen diseñar v *ontwerpen diseño m ontwerp nt; motief, patroon nt; cuaderno de ~ schetsboek nt disfraz m vermomming c disfrazarse v zich vermommen disfrutar v *genieten van disgustar v ontstemmen disimular v *verbergen dislocado adj ontwricht dislocar v verdraaien disminución f vermindering c *disminuir v verminderen, *afnemen *disolver v oplossen; *ontbinden disparar v *schieten disparo m schot nt dispensar v *ontheffen; ¡dispense usted! neem me niet kwalijk! dispensario m consultatiebureau nt *disponer v rangschikken; ~ de beschikken over disponible adj voorhanden, beschikbaar; extra disposición f beschikking c

doce doce num twaalf docena f dozijn nt dock m dok nt doctor m doctor c doctrina f doctrine c documento m document nt *doler v pijn *doen dolor m pijn c; smart c; dolores mpl weeën pl; sin ~ pijnloos dolorido adj pijnlijk doloroso adj pijnlijk, zeer domesticado adj tam domesticar v temmen doméstico adj huiselijk; faenas domésticas huishouden nt domicilio m woonplaats c dominación f overheersing c dominante adj vooraanstaand dominar v beheersen domingo m zondag c dominio m heerschappij c don m gave c donación f gift c, schenking c donante m donateur c donar v *schenken doncella f kamermeisje nt; maagd c donde conj waar; en ~ sea waar dan ook dónde adv waar dondequiera adv overal; ~ que waar ook dorado adj verguld; gouden dormido adj in slaap; quedarse ~ zich *verslapen *dormir v *slapen dormitorio m slaapkamer c; slaapzaal c

59

duro dos num twee; ~ veces tweemaal dosis f dosis c dotado adj begaafd dragón m draak c drama m drama nt dramático adj dramatisch dramaturgo m toneelschrijver c drenar v afwateren droga f drug c drogadicta m drugsverslaafde c droguería f drogisterij c ducha f douche c duda f twijfel c; *poner en ~ betwijfelen; sin ~ ongetwijfeld, zonder twijfel dudar v twijfelen; betwijfelen dudoso adj twijfelachtig duelo m duel nt; hartzeer nt duende m elf c dueña f meesteres c dueño m huisbaas c dulce adj zoet; zacht; m toetje nt; dulces koek c; snoepgoed nt; snoep nt duna f duin nt duodécimo num twaalfde duque m hertog c duquesa f hertogin c duración f duur c duradero adj blijvend, duurzaam durante prep gedurende, tijdens durar v duren; *doorgaan duro adj hard; taai

60

electricidad efecto m effect nt efectuar v *teweegbrengen; uitvoeren efervescencia f opwinding c eficacia f doeltreffendheid c eficaz adj doeltreffend, effectief eficiente adj efficiënt, doelmatig egipcio adj Egyptisch; m Egyptenaar c Egipto m Egypte egocéntrico adj egocentrisch egoísmo m egoïsme nt egoísta adj zelfzuchtig, egoïstisch eje m as c ejecución f terechtstelling c ejecutar v uitvoeren ejecutivo adj uitvoerend; m directeur c ejemplar m exemplaar nt ejemplo m voorbeeld nt; por ~ bijvoorbeeld ejercer v uitoefenen ejercicio m thema nt, oefening c ejercitar v oefenen ejército m leger nt ejote mMe boon c el art (f la; pl los, las) de art él pron hij elaborar v uitwerken elasticidad f rek c elástico adj elastisch; m elastiek nt elección f keuze c, keus c; verkiezing c electricidad f elektriciteit c

E
ébano m ebbenhout nt echada f worp c echar v gooien; ~ al correo posten; ~ a perder *bederven; ~ la culpa de schuld *geven aan eclipse m verduistering c eco m weerklank c; echo c economía f economie c económico adj economisch; zuinig; voordelig economista m econoom c economizar v sparen Ecuador m Ecuador ecuador m evenaar c ecuatoriano m Ecuadoraan c eczema m eczeem nt edad f leeftijd c; mayor de ~ meerderjarig; menor de ~ minderjarig Edad Media f Middeleeuwen pl edición f uitgave c, editie c; ~ de mañana ochtendeditie c edificar v construeren edificio m gebouw nt editor m uitgever c edredón m donzen dekbed nt educación f opvoeding c; onderwijs nt educar v opvoeden, *grootbrengen efectivamente adv feitelijk, in feite efectivo m contant geld; *hacer ~ innen

electricista electricista m elektricien c eléctrico adj elektrisch electrónico adj elektronisch elefante m olifant c elegancia f elegantie c elegante adj chic, elegant *elegir *kiezen, *verkiezen, *uitkiezen elemental adj elementair elemento m bestanddeel nt, element nt elevador mMe lift c elevar v *verheffen eliminar v elimineren ella pron ze mv ello pron het ellos pron ze elogio m lof c elucidar v toelichten e-mail m e-mail c emancipación f emancipatie c embajada f ambassade c embajador m ambassadeur c embalaje m verpakking c embalar v inpakken embalse m reservoir nt embarazada adj zwanger embarazoso adj pijnlijk; onbegrijpelijk embarcación f vaartuig nt; inscheping c embarcar v inschepen; instappen embargar v vorderen embargo m embargo nt; sin ~ echter, overigens, toch emblema m embleem nt emboscada f hinderlaag c

61

empleo embotado adj bot embotellamiento m verkeersopstopping c embotellamiento m file c embrague m koppeling c embriagado adj dronken embrollar v verknoeien embrollo m warboel c embromar v *beetnemen embudo m trechter c emergencia f noodtoestand c emigración f emigratie c emigrante m emigrant c emigrar v emigreren eminente adj eminent emisión f uitgifte c emisor m zender c emitir v *uitzenden; uiten emoción f ontroering c, emotie c empalme m knooppunt nt empapar v weken empaquetar v inpakken emparedado m boterham c emparentado adj verwant empaste m vulling c empeñar v verpanden empeño m pand nt; volharding c emperador m keizer c emperatriz f keizerin c *empezar v *beginnen empleado m werknemer c, employé c; ~ de oficina kantoorbediende c emplear v gebruiken; in dienst *nemen, tewerkstellen empleo m baan c, tewerkstel-

emprender ling c, werk nt emprender v *ondernemen empresa f onderneming c; bedrijf nt empujar v duwen; *dringen; indrukken; *schuiven empujón m duw c; zet c en prep in; op, bij enamorado adj verliefd enamorarse v verliefd *worden enano m dwerg c encantado adj opgetogen encantador adj fascinerend; betoverend, charmant encantar v in verrukking *brengen; betoveren encanto m charme c, bekoring c; betovering c encarcelamiento m gevangenschap c encarcelar v gevangenzetten encargarse de *overnemen, op zich *nemen encargo m opdracht c encariñado con gehecht aan encendedor m aansteker c *encender v *aansteken; aanzetten, inschakelen encendido m ontsteking c *encerrar v *insluiten enchufar v inschakelen enchufe m stekker c encía f tandvlees nt enciclopedia f encyclopedie c encima adv boven; over; ~ de boven, bovenop; over encinta adj in verwachting encogerse v *krimpen; no

62

enigma encoge krimpvrij *encontrar v *tegenkomen, *vinden; *encontrarse con *tegenkomen, ontmoeten encorvado adj gebogen encrucijada f kruising c encuentro m ontmoeting c encuesta f onderzoek nt; enquête c encurtidos mpl zoetzuur nt; pickles pl endosar v endosseren endulzar v zoet maken enemigo m vijand c energía f energie c; kracht c; animo c; ~ nuclear kernenergie c enérgico adj energiek enero januari enfadado adj kwaad, boos énfasis m nadruk c enfatizar v benadrukken enfermedad f ziekte c; kwaal c; ~ venérea geslachtsziekte c enfermera f zuster c, verpleegster c enfermería f ziekenzaal c enfermizo adj ongezond enfermo adj ziek enfoque m aanpak c enfrentarse con v het hoofd *bieden aan enfrente de tegenover engañar v *bedriegen; foppen engaño m bedrog nt engrasar v smeren enhebrar v *rijgen enigma m raadsel nt

enjuagar enjuagar v spoelen enjuague m spoeling c; ~ bucal mondspoeling c enjugar v afvegen enlace m aansluiting c, verbinding c enlazar v *verbinden enmaderado m lambrisering c enmohecido adj beschimmeld enojado adj kwaad enojo m boosheid c enorme adj enorm, reusachtig enrollar v *winden ensalada f sla c ensamblar v samenvoegen ensanchar v verwijden ensayar v testen; repeteren; ensayarse v oefenen ensayo m test c; repetitie c; essay nt ensenada f inham c, kreek c enseñanza f onderwijs nt; leer c enseñar v leren, *onderwijzen; tentoonstellen ensueño m dagdroom c entallar v kerven *entender v opvatten; snappen entendimiento m inzicht nt; begrip nt enteramente adv helemaal enterar v informeren entero adj heel, geheel *enterrar v *begraven; *bedelven entierro m teraardebestelling c, begrafenis c entonces adv toen; de ~ toenmalig

63

envidiar entrada f ingang c; toegang c; binnenkomst c, optreden nt; entree c; prohibida la ~ verboden toegang entrañas fpl ingewanden pl entrar v *binnengaan, *betreden entre prep tussen, onder, te midden van entreacto m pauze c entrega f levering c entregar v *aangeven; afleveren, bezorgen; toevertrouwen; uitleveren entremeses mpl hors d'oeuvre c, voorgerecht nt entrenador m trainer c entrenamiento m training c entrenar v trainen entresuelo m entresol c entretanto adv intussen, ondertussen, inmiddels *entretener v vermaken, *onderhouden entretenido adj amusant entretenimiento m vermaak nt, amusement nt entrevista f interview nt, vraaggesprek nt entumecido adj gevoelloos entusiasmo m enthousiasme nt entusiasta adj enthousiast envenenar v vergiftigen enviado m gezant c *enviar v versturen, sturen envidia f afgunst c envidiar v misgunnen, benijden

envidioso envidioso adj afgunstig envío m verzending c, zending c *envolver v inpakken; impliceren épico adj episch epidemia f epidemie c epilepsia f epilepsie c epílogo m epiloog c episodio m episode c época f tijdperk nt equilibrio m evenwicht nt equipaje m bagage c; ~ de mano handbagage c; furgón de equipajes m bagagewagen c equipar v uitrusten equipo m uitrusting c; ploeg c, equipe c; bemanning c; elftal nt; equipo de buzo duikuitrusting c equitación f paardensport c equivalente adj equivalent, gelijkwaardig equivocación f misverstand nt, vergissing c equivocado adj fout equivocarse v zich vergissen equívoco adj onduidelijk era f tijdperk nt erguido adj overeind erigir v opbouwen, oprichten erizo m egel c; ~ de mar zee-egel c *errar v dwalen, zich vergissen; *zwerven erróneo adj fout error m fout c, vergissing c; abuis nt erudito m geleerde c

64

escoltar esbelto adj slank escala f schaal c; ~ de incendios brandtrap c; ~ musical toonladder c escalar v *beklimmen escalera f trap c; ~ de mano ladder c; ~ móvil roltrap c escalofrío m rilling c escama f schub c escándalo m schandaal nt; aanstoot c Escandinavia f Scandinavië escandinavo adj Scandinavisch; m Scandinaviër c escapar v *ontgaan; escaparse v ontsnappen escaparate m etalage c escape m uitlaat c; gases de ~ uitlaatgassen pl; tubo de ~ uitlaatpijp c escaque m ruit c escarabajo m kever c escarcha f vorst c escarcho m blankvoren c escarlata adj vuurrood escarnio m hoon c escasez f schaarste c, gebrek nt escaso adj schaars; gering escena f scène c; omgeving c escenario m toneel nt esclavo m slaaf c esclusa f sluis c escoba f bezem c escocés adj Schots; m Schot c Escocia f Schotland escoger v *kiezen escolta f escorte nt escoltar v escorteren

escombro escombro m makreel c; puin nt esconder v verstoppen, *verbergen escribano m klerk c escribir v *schrijven; ~ a máquina tikken; papel de ~ schrijfpapier nt; por escrito schriftelijk escrito m geschrift nt escritor m schrijver c escritorio m bureau nt; schrijftafel c escritura f handschrift nt escrupuloso adj zorgvuldig escuadrilla f eskader nt escuchar v aanhoren, luisteren; afluisteren escuela f school c; director de ~ schoolhoofd nt, directeur c; ~ secundaria middelbare school escultor m beeldhouwer c escultura f beeldhouwwerk nt escupir v spuwen escurridor m vergiet nt ese adj dat; ése pron dat esencia f wezen nt, essentie c esencial adj wezenlijk, essentieel esfera f bol c; sfeer c *esforzarse v pogen, moeite *doen esfuerzo m poging c; inspanning c; spanning c esgrimir v schermen eslabón m schakel c esmaltado adj geëmailleerd esmaltar v emailleren esmalte m email nt

65

espectador esmeralda f smaragd nt esnórquel m snorkel c eso pron dat espaciar v spatiëren espacio m ruimte c; tussenruimte c espacioso adj ruim espada f zwaard nt espalda f rug c; dolor de ~ rugpijn c espantado adj bang espantar v *doen schrikken espanto m schrik c; afgrijzen nt espantoso adj ontzettend España f Spanje español adj Spaans; m Spanjaard c esparadrapo m hechtpleister c, pleister c esparcir v verspreiden espárrago m asperge c especia f specerij c especial adj speciaal; bijzonder especialidad f specialiteit c especialista m specialist c especializarse v zich specialiseren; especializado vakkundig especialmente adv vooral especias fpl kruiden c especie f soort c/nt específico adj specifiek espécimen m exemplaar nt, specimen nt espectáculo m schouwspel nt, voorstelling c; ~ de variedades floorshow c espectador m toeschouwer c; kijker c

espectro espectro m spook nt; spectrum nt especular v speculeren espejo m spiegel c espeluznante adj griezelig esperanza f hoop c; verwachting c esperanzado adj hoopvol esperar v hopen; wachten; verwachten, wachten op, afwachten espesar v verdikken espeso adj dik espesor m dikte c espetón m spit nt espía m spion c espiar v gluren espina f doorn c; visgraat c; ~ dorsal ruggengraat c espinacas fpl spinazie c espinazo m ruggengraat c espirar v uitademen espíritu m geest c espiritual adj geestelijk espléndido adj prachtig; luisterrijk esplendor m pracht c esponja f spons c esposa f echtgenote c; esposas fpl handboeien pl esposo m echtgenoot c espuma f schuim nt espumante adj mousserend espumar v schuimen esputo m spuug nt esquela f notitie c esqueleto m skelet nt, geraamte nt

66

estanque esquema m schema nt; figuur c esquí m ski c; ~ acuático waterski c esquiador m skiër c *esquiar v skiën esquina f hoek c esquivo adj schuw estable adj bestendig, stabiel *establecer v vestigen establo m stal c estación f seizoen nt; station nt; ~ central centraalstation; ~ de servicio benzinestation nt; ~ terminal eindpunt nt estacionamiento m parkeerplaats c; derechos de ~ parkeertarief nt estacionar v parkeren; prohibido estacionarse verboden te parkeren estacionario adj stilstaand estadio m stadion nt estadista m staatsman c estadística f statistiek c Estado m staat c; del ~ staatsestado m toestand c Estados Unidos mpl Verenigde Staten estafa f zwendelarij c estafador m oplichter c estafar v oplichten estallar v ontploffen estampa f prent c estampilla fMe postzegel c estancia f verblijf nt estanco m sigarenwinkel c, tabakswinkel c estanque m vijver c

estanquero estanquero m sigarenwinkelier c estante m plank c estaño m tin nt *estar v *zijn estatua f standbeeld nt estatura f gestalte c este1 m oost c, oosten nt este2 adj dit; éste pron dit estera f mat c estercolero m mesthoop c estéril adj steriel esterilizar v steriliseren estético adj esthetisch estilo m stijl c estilográfica f vulpen c estima f achting c estimación f achting c; schatting c estimar v achten; schatten estimulante m stimulerend middel estimular v stimuleren; aansporen estímulo m prikkel c estipulación f bepaling c estipular v bepalen estirar v rekken estirón m ruk c esto adj deze estola f stola c estómago m maag c; dolor de ~ buikpijn c, maagpijn c estorbar v storen, hinderen estornino m spreeuw c estornudar v niezen estrangular v wurgen estrato m laag c

67

eurocheque estrechar v aanhalen; estrecharse v strakker *worden estrecho adj smal, nauw; strak estrella f ster c estremecido adj rillerig estremecimiento m rilling c estreñimiento m obstipatie c, constipatie c estribo m stijgbeugel c estribor m stuurboord nt estricto adj strikt estrofa f couplet nt estropeado adj stuk; kreupel estropear v *bederven estructura f structuur c estuario m riviermonding c estuco m pleister nt estuche m etui nt estudiante m student c; f studente c estudiar v studeren estudio m studie c estufa f kachel c; ~ de gas gaskachel c estupefaciente m verdovend middel nt estupendo adj prachtig estúpido adj dom etapa f etappe c etcétera enzovoort éter m ether c eternidad f eeuwigheid c eterno adj eeuwig etíope adj Ethiopisch; m Ethiopiër c Etiopía f Ethiopië etiqueta f etiket nt eurocheque m eurocheque c

Europa Europa f Europa europeo adj Europees; m Europeaan c evacuar v evacueren evaluar v schatten, taxeren evangelio m evangelie nt evaporar v verdampen evasión f ontsnapping c eventual adj eventueel evidente adj duidelijk; vanzelfsprekend evidentemente adv klaarblijkelijk evitar v *vermijden; *ontwijken evolución f evolutie c exactamente adv precies exactitud f juistheid c exacto adj exact, nauwkeurig, precies exagerar v *overdrijven examen m examen nt; onderzoek nt examinar v *onderzoeken excavación f opgraving c exceder v *overschrijden excelencia f uitmuntendheid c excelente adj voortreffelijk, uitstekend excéntrico adj excentriek excepción f uitzondering c excepcional adj uitzonderlijk excepto prep uitgezonderd, behalve excesivo adj buitensporig exceso m exces nt; ~ de velocidad snelheidsovertreding c excitación f opwinding c excitante adj spannend

68

experimentar excitar v *opwinden exclamación f uitroep c exclamar v *uitroepen *excluir v *uitsluiten exclusivamente adv uitsluitend exclusivo adj exclusief excursión f uitstapje nt, excursie c excusa f excuus nt excusar v verontschuldigen exención f vrijstelling c exento adj vrijgesteld; ~ de impuestos belastingvrij exhalar v uitademen exhausto adj oververmoeid exhibir v vertonen exigencia f eis c exigente adj kieskeurig exigir v eisen exiliado m balling c exilio m ballingschap c eximir v vrijstellen existencia f bestaan nt; existencias fpl voorraad c; *tener en ~ in voorraad *hebben existir v *bestaan éxito m succes nt, geluk nt; hit c; de ~ succesvol; *tener ~ slagen exorbitante adj onoverkomelijk exótico adj exotisch expansión f uitzetting c expedición f expeditie c expediente m dossier nt experiencia f ervaring c experimentar v experimenteren; *ervaren, beleven; experimentado ervaren

experimento

69

exuberante *extender v spreiden, uitspreiden; uitbreiden extenso adj uitgebreid, omvangrijk extenuar v uitputten exterior adj uiterlijk; m buitenkant c, uiterlijk nt externo adj uiterlijk extinguir v blussen extintor m brandblusapparaat nt extorsión f afpersing c extorsionar v *afdwingen extra adj extra extracto m passage c *extraer v *uittrekken, *trekken extranjero adj buitenlands; m buitenlander c; vreemdeling c; en el ~ in het buitenland; naar het buitenland extrañar v verwonderen, verbazen; *verbannen extraño adj vreemd; eigenaardig, raar, zonderling extraoficial adj officieus extraordinario adj buitengewoon extravagante adj extravagant *extraviar v kwijtraken extremo adj extreem; hoogst, uiterst; m uiterste nt; einde nt exuberante adj uitbundig

experimento m experiment nt experto m vakman c, expert c expirar v *vervallen, *verstrijken explanada f promenade c explicable adj verklaarbaar explicación f uitleg c, verklaring c explicar v verklaren, uitleggen; verantwoorden explícito adj uitdrukkelijk, expliciet explorador m padvinder c exploradora f padvindster c explorar v verkennen; *onderzoeken explosión f explosie c; uitbarsting c explosivo adj explosief; m springstof c explotar v exploiteren *exponer v tentoonstellen exportación f export c, uitvoer c exportar v uitvoeren, exporteren exposición f tentoonstelling c, expositie c; belichting c; ~ de arte kunsttentoonstelling c exposímetro m belichtingsmeter c expresar v betuigen, uiten, uitdrukken expresión f uitdrukking c; uiting c expresivo adj expressief expreso adj uitdrukkelijk; expresseexpulsar v *verdrijven; *uitwijzen exquisito adj voortreffelijk; lekker éxtasis m extase c

70

federación famoso adj beroemd fanal m koplamp c fanático adj fanatiek fantasía f fantasie c fantasma m spook nt fantástico adj fantastisch farallón m klip c fardo m last c farmacéutico m apotheker c farmacia f apotheek c farmacología f farmacologie c faro m koplamp c; vuurtoren c farol trasero m achterlicht nt farsa f farce c fascismo m fascisme nt fascista adj fascistisch; m fascist c fase f fase c, stadium nt fastidiar v ergeren, vervelen fastidioso adj lastig fatal adj fataal, noodlottig; dodelijk favor m gunst c; a ~ de ten behoeve van; por ~ alstublieft favorable adj gunstig *favorecer v begunstigen, bevoorrechten favorecido m begunstigde c favorito adj lievelings-; m lieveling c, favoriet c fax m fax c; *enviar por ~ v faxen fe f geloof nt febrero februari febril adj koortsig fecha f datum c fecundo adj vruchtbaar federación f bond c, federatie c

F
fábrica f fabriek c; ~ de gas gasfabriek c fabricante m fabrikant c fabricar v vervaardigen, fabriceren fábula f fabel c fachada f gevel fácil adj gemakkelijk facilidad f gemak nt; faciliteit c facilitar v vergemakkelijken factible adj haalbaar factor m factor c factura f factuur c facturar v factureren facultad f vermogen nt, bekwaamheid c; faculteit c faisán m fazant c faja f strook c falda f rok c faldón m geveltop c; slip fallar v *tekortschieten, falen *fallecer v *overlijden falsificación f vervalsing c falisificar v vervalsen falso adj vals; onwaar, onecht falta f fout c; gemis nt, gebrek nt; overtreding c; sin ~ beslist faltar v *ontbreken fama f faam, roem c; de ~ mundial wereldberoemd; de mala ~ berucht familia f familie c; gezin nt familiar adj familiaar, vertrouwd

federal federal adj federaal felicidad f geluk nt felicitación f felicitatie c, gelukwens c felicitar v feliciteren, gelukwensen feliz adj gelukkig femenino adj vrouwelijk fenómeno m fenomeen nt feo adj lelijk feria f kermis c; beurs c fermentar v gisten feroz adj woest ferretería f handel in ijzerwaren ferrocarril m spoorweg c, spoorbaan c fértil adj vruchtbaar fertilidad f vruchtbaarheid c festival m festival nt festivo adj feestelijk feudal adj feodaal fiable adj betrouwbaar fianza f pand nt; borgsom c; statiegeld nt fiasco m fiasco nt fibra f vezel c ficción f fictie c, verzinsel nt ficha f fiche c, munt c fiebre f koorts c; ~ del heno hooikoorts c fiel adj trouw fieltro m vilt nt fiero adj wild fiesta f feest nt; feestje nt; feestdag c figura f figuur c figurarse v zich *indenken

71

físico fijador m haarversteviger c fijar v aanhechten; fijarse en letten op fijo adj vast fila f rij c Filipinas fpl Filippijnen pl filipino adj Filippijns; m Filippijn c filmar v filmen filme m film c filosofía f wijsbegeerte c, filosofie c filosófico adj filosofisch filósofo m wijsgeer c, filosoof c filtrar v zeven filtro m filter nt; ~ de aire luchtfilter nt; ~ del aceite oliefilter nt fin m einde nt; doel nt; a ~ de opdat; al ~ eindelijk final adj uiteindelijk, laatst; m slot nt; al ~ ten slotte, uiteindelijk financiar v financieren financiero adj financieel finanzas fpl financiën pl finca f pand nt fingir v *doen alsof, voorwenden finlandés adj Fins; m Fin c Finlandia f Finland fino adj delicaat, fijn; dun firma f handtekening; firma c firmar v tekenen firme adj vast; veilig física f fysica c, natuurkunde c físico adj fysiek; m natuurkundige c

fisiología fisiología f fysiologie c flaco adj mager flamenco m flamingo c flauta f fluit c flecha f pijl c flexible adj buigbaar; soepel, buigzaam, rekbaar flojel m dons nt flojo adj slap flor f bloem c florista m bloemist c floristería f bloemenwinkel c flota f vloot c flotador m vlotter c flotar v *drijven fluido adj vloeibaar; m vloeistof c *fluir stromen foca f rob c, zeehond c foco m brandpunt nt; gloeilamp c folklore m folklore c folleto m brochure c fondo m achtergrond c; bodem c; mMe onderrok c; fondos mpl fonds nt fonético adj fonetisch foque m fok c forastero m vreemdeling c; vreemde c forma f vorm c formación f vorming c formal adj formeel formalidad f formaliteit c formar v vormen; opleiden formato m formaat nt formidable adj geweldig fórmula f formule c

72

fraude formulario m formulier nt; ~ de matriculación inschrijvingsformulier nt forro m voering c fortaleza f vesting c, fort nt fortuna f geluk nt; fortuin nt forúnculo m steenpuist c *forzar v *dwingen; forceren forzosamente adv noodgedwongen foso m gracht c foto f foto c fotocopia f fotokopie c fotografía f foto c; fotografie c; ~ de pasaporte pasfoto c fotografiar v fotograferen fotógrafo m fotograaf c fracasado adj mislukt fracaso m mislukking c fracción f fractie c fractura f breuk c fracturar v *breken frágil adj broos, breekbaar fragmento m fragment nt, stuk nt frambuesa f framboos c francés adj Frans; m Fransman c Francia f Frankrijk franco adj franco francotirador m sluipschutter c franela f flanel nt franja f franje c franqueo m frankering c frasco m flacon c frase f zin c; uitdrukking c fraternidad f broederschap c fraude m fraude c, bedrog nt

frecuencia frecuencia f frequentie c frecuentar v *omgaan met frecuente adj frequent; veelvuldig frecuentemente adv dikwijls *fregar v *afwassen; schrobben *freír v bakken; braden frenar v afremmen freno rem c; ~ de mano handrem c; ~ de pie voetrem c frente f voorhoofd nt; m voorkant c fresa f aardbei c fresco adj vers; fris; kil, koel fricción f wrijving c frigorífico m koelkast c frío adj koud; m kou c frontera f grens c; landsgrens c frotar v *wrijven fruta f fruit nt fruto m vrucht c fuego m vuur nt fuente f bron c; fontein c; schaal c fuera adv buiten, uit; weg, af; ~ de buiten; ~ de lugar misplaatst; ~ de temporada buiten het seizoen fuerte adj sterk, krachtig; machtig; hard, luid fuerza f kracht c; macht c; sterkte c; geweld nt; ~ de voluntad wilskracht c; ~ motriz drijfkracht c; fuerzas armadas krijgsmacht c, strijdkrachten pl fugitivo m ontsnapte gevangene c

73

futuro fumador m roker c; compartimento para fumadores rookcoupé c fumar v roken; prohibido ~ verboden te roken función f functie c funcionamiento m werking c funcionar v functioneren, werken funcionario m ambtenaar c funda f hoes c; ~ de almohada kussensloop c/nt fundación f stichting c fundamentado adj gegrond fundamental adj fundamenteel fundamento m grondslag c fundar v oprichten, stichten fundir v *smelten funerales mpl begrafenis c furgoneta f bestelauto c furioso adj razend, woedend furor m woede c, razernij c fusible m zekering c fusil m geweer nt fusión f fusie c fútbol m voetbal nt; voetbal c fútil adj nietig futuro adj toekomstig

74

genital garza f reiger c gas m gas nt; cocina de ~ gasstel nt gasa f gaas nt gasolina f benzine c; puesto de ~ benzinestation nt gastado adj versleten gastar v *uitgeven, besteden; *verslijten gasto m uitgave c; kosten pl; gastos de viaje reiskosten pl gástrico adj maaggastrónomo m fijnproever c gatear v *kruipen gatillo m trekker c gato m kat c; krik c gaviota f meeuw c; zeemeeuw c gema f edelsteen c gemelos mpl tweeling c; toneelkijker c; manchetknopen pl; ~ de campaña veldkijker c *gemir v kreunen generación f generatie c generador m generator c general adj algemeen; globaal; m generaal c; en ~ in het algemeen generalmente adv meestal, gewoonlijk generar v verwekken género m geslacht nt; soort c/nt generosidad f edelmoedigheid c generoso adj gul, royaal, mild, vrijgevig genial adj geniaal genio m genie nt genital adj geslachtelijk

G
gabinete m kabinet nt gafas fpl bril c; ~ de sol zonnebril c gaitero adj bont galería f galerij c; ~ de arte kunstgalerij c galgo m hazewind c galleta f koekje nt gallina f kip c, hen c gallo m haan c; ~ de bosque korhoen nt galope m galop c gamba f garnaal c; steurgarnaal c gamuza f zeemleer nt gana f zin c; trek c ganado m vee nt ganador adj winnend ganancia f winst c ganar v *winnen; verdienen ganas fpl zin c gancho m haak c ganga f koopje nt garaje m garage c; dejar en ~ stallen garante m borg c garantía f waarborg c, garantie c garantizar v garanderen garganta f hals c, keel c; dolor de ~ keelpijn c garra f klauw c garrafa f karaf c garrote m knuppel c

gente gente f volk nt; mensen pl gentil adj zacht genuino adj echt geografía f aardrijkskunde c geográfico adj geografisch geología f geologie c geometría f meetkunde c gerencial adj administratief germen m kiem c; bacil c gesticular v gebaren gestión f beheer nt gesto m gebaar nt gigante m reus c gigantesco adj reusachtig gimnasia f gymnastiek c gimnasio m gymnastiekzaal c gimnasta m gymnast c ginecólogo m gynaecoloog c, vrouwenarts c girar v draaien, keren giro m wissel c; ~ postal postwissel c gitano m zigeuner c glaciar m gletsjer c glándula f klier c globo m wereldbol c, aardbol c; ballon c gloria f glorie c, roem c glorieta f rotonde c glosario m woordenlijst c glotón adj gulzig gobernador m gouverneur c gobernante m heerser c *gobernar v regeren, heersen gobierno m regering c, bestuur nt; ~ de la casa huishouden nt goce m genot nt

75

gradual gol m doelpunt nt golf m golf nt; campo de ~ golfbaan c golfo m golf c gollerías fpl delicatessen pl golondrina f zwaluw c golosina f lekkernij c; golosinas snoep nt; snoepgoed nt golpe m klap c, slag c; klop c, stoot c; *dar golpes bonzen golpear v *slaan, kloppen; stampen golpecito m klop c goma f gom c; ~ de borrar gom c/nt; vlakgom c/nt; ~ de mascar kauwgom c/nt; ~ espumada schuimrubber nt góndola f gondel c gordo adj dik; corpulent gorra f pet c gorrión m mus c gorro m muts c; ~ de baño badmuts c gota f druppel c; jicht c gotear v lekken goteo m lek nt gozar v *genieten van grabación f opname c grabado m gravure c; prent c grabador m graveur c grabar v graveren gracia f gratie c gracias dank u gracioso adj leuk, geestig; bevallig grado m graad c; a tal ~ dermate gradual adj geleidelijk

graduar graduar v rangschikken; graduarse v een diploma behalen gráfico adj grafisch; m grafiek c gramática f grammatica c gramatical adj grammaticaal gramo m gram nt Gran Bretaña f Groot-Brittannië grande adj groot grandeza f grootte c; grootheid c grandioso adj groots granero m schuur c granito m graniet nt granizo m hagel c granja f boerderij c granjera f boerin c granjero m boer c grano m koren nt; korrel c; puistje nt grapa f klemschroef c; nietje nt grasa f vet nt; fMe schoensmeer c grasiento adj vettig, vet graso adj vet grasoso adj vettig gratis adv gratis gratitud f dankbaarheid c grato adj prettig gratuito adj gratis, kosteloos grava f kiezel c, grind nt grave adj ernstig gravedad f zwaartekracht c Grecia f Griekenland griego adj Grieks; m Griek c grieta f kloof c; spelonk c grifo m kraan c grillo m krekel c gripe f griep c gris adj grauw, grijs

76

guión gritar v schreeuwen; gillen, *roepen grito m schreeuw c; gil c, kreet c grosella f bes c; ~ espinosa kruisbes c; ~ negra zwarte bes grosero adj grof; brutaal grotesco adj bespottelijk grúa f hijskraan c gruesa f gros nt grueso adj gezet grumo m klont c gruñir v grommen grupo m groep c gruta f grot c guante m handschoen c guapo adj knap guarda m suppoost c guardabarros m spatbord nt guardabosques m boswachter c guardar v bewaren, *opbergen; bewaken; ~ con llave *opsluiten; guardarse v oppassen guardarropa m klerenkast c; garderobe c guardería f crèche c guardia f bewaker c; nt politieagent c; ~ personal lijfwacht c guardián m oppasser c, bewaker c, opzichter c; conciërge c guateque m fuif c guerra f oorlog c; ~ mundial wereldoorlog c guía m gids c; ~ telefónica telefoonboek nt guiar v leiden guijarro m kiezel c guión m gedachtestreepje nt;

guisante koppelteken nt guisante m erwt c guisar v bereiden guiso m gerecht nt guitarra f gitaar c gusano m worm c gustar v *houden van, *mogen; lusten gusto m smaak c; con mucho ~ graag gustosamente adv graag, gaarne

77

H
*haber v *hebben hábil adj bekwaam, vaardig, vakkundig habilidad f vermogen nt; bekwaamheid c, vaardigheid c habitable adj bewoonbaar habitación f vertrek nt, kamer c; ~ individual eenpersoonskamer c; ~ para huéspedes logeerkamer habitante m bewoner c, inwoner c habitar v bewonen hábito m gewoonte c habitual adj gewoon habitualmente adv gewoonlijk habla f spraak c habladuría f geklets nt hablar v *spreken, praten *hacer v handelen; *doen; *laten, maken; hace geleden; *hacerse v *worden hacha f bijl c hacia prep naar; omstreeks; ~ abajo naar beneden; ~ adelante vooruit; ~ arriba naar boven, op; ~ atrás achteruit hacienda f landerij c hada f fee c; cuento de hadas sprookje nt halcón m valk c halibut m heilbot c hallar v *vinden hallazgo m vondst c

hamaca hamaca f hangmat c hamburguesa f hamburger c hambre f honger c hambriento adj hongerig harina f bloem c, meel nt harto de beu hasta prep tot, tot aan; ~ ahora tot nu toe; ~ que tot, totdat haya f beuk c hebilla f gesp c hebreo m Hebreeuws nt hechizar v beheksen hecho m feit nt *heder *stinken hediondo adj stinkend helado adj ijskoud; m ijs nt, ijsje nt *helar *vriezen hélice f schroef c, propeller c hemorragia f bloeding c; ~ nasal neusbloeding c hemorroides fpl aambeien pl *hender v *splijten hendidura f kier c, barst c heno m hooi nt heredar v erven hereditario adj erfelijk herencia f erfenis c herida f verwonding c, wond c *herir v verwonden, kwetsen; herido gewond hermana f zuster c, zus c hermano m broeder c, broer c hermético adj luchtdicht hermoso adj mooi hernia f breuk c héroe m held c heroico adj heldhaftig

78

hipócrita heroísmo m heldenmoed c herradura f hoefijzer nt herramienta f werktuig nt, gereedschap nt; bolsa de herramientas gereedschapskist c herrería f hoogovens pl herrero m smid c herrumbre f roest nt *hervir koken heterosexual adj heteroseksueel hidalgo m edelman c hidrógeno m waterstof c hiedra f klimop c hielo m ijs nt hierba f kruid nt; brizna de ~ grasspriet c; mala ~ onkruid nt hierro m ijzer nt; de ~ ijzeren; ~ fundido gietijzer nt hígado m lever c higiene f hygiëne c higiénico adj hygiënisch; papel ~ toiletpapier nt higo v vijg c hija f dochter c hijastro m stiefkind nt hijo m zoon c hilar v *spinnen hilo m garen nt, draad c; ~ de zurcir stopgaren nt himno m gezang nt; ~ nacional volkslied nt hinchar v *opblazen; hincharse v *zwellen hinchazón f zwelling c hipo m hik c hipocresía f huichelarij c hipócrita adj huichelachtig, hypocriet; m huichelaar c

hipódromo hipódromo m renbaan c hipoteca f hypotheek c hispanoamericano adj LatijnsAmerikaans histérico adj hysterisch historia f geschiedenis c; ~ de amor liefdesgeschiedenis c; ~ del arte kunstgeschiedenis c historiador m geschiedkundige c histórico adj geschiedkundig, historisch hocico m muil c, snuit c hockey m hockey nt hogar m haard c hoja f blad nt; lemmet nt; ~ de afeitar scheermesje nt; ~ de pedido bestelformulier nt; hojas de oro bladgoud nt ¡hola! hallo Holanda f Holland holandés adj Nederlands, Hollands; m Nederlander c, Hollander c hombre m man c; mens c hombro m schouder c homenaje m hulde c homosexual adj homoseksueel hondo adj diep honesto adj eerlijk; rechtschapen hongo m paddestoel c honor m eer c honorable adj eervol, eerzaam honorarios mpl honorarium nt honra f eer c honradez f eerlijkheid c honrado adj eerzaam honrar v eren

79

hueco hora f uur nt; ~ de afluencia spitsuur nt; ~ de llegada aankomsttijd c; ~ de salida vertrektijd c; ~ punta spitsuur nt; horas de consulta spreekuur nt; horas de oficina kantoortijd pl; horas de visita bezoekuren pl; horas hábiles openingstijden pl horario m rooster nt; dienstregeling c; ~ de verano zomertijd c horca f galg c horizontal adj horizontaal horizonte m kim c, horizon c hormiga f mier c hormigón m beton nt hornear v *bakken horno m oven c; horno microondas magnetron c horquilla f haarspeld c horrible adj vreselijk; afschuwelijk horror m afschuw c horticultura f tuinbouw c hospedar v *ontvangen; hospedarse v logeren, *verblijven hospedería f herberg c hospicio m tehuis nt hospital m hospitaal nt, ziekenhuis nt hospitalario adj gastvrij hospitalidad f gastvrijheid c hostil adj vijandig hotel m hotel nt hoy adv vandaag; ~ en día tegenwoordig hoyo m kuil c hueco adj hol; m bres c

huelga huelga f staking c; *estar en ~ staken huella f spoor nt huérfano m wees c huerto m moestuin c hueso m been nt, bot nt; pit c huésped m logé c; kamerbewoner c, kostganger c hueva f viskuit c huevera f eierdopje nt huevo m ei nt; yema de ~ eierdooier c *huir v vluchten, ontvluchten hule mMe rubber nt humanidad f mensheid c humano adj menselijk humedad f vochtigheid c, vocht nt *humedecer v bevochtigen húmedo adj vochtig humilde adj nederig humo m rook c humor m bui c, humeur nt, stemming c; humor c; de buen ~ goedgestemd, opgeruimd humorístico adj humoristisch hundimiento m ondergang c hundirse v *zinken húngaro adj Hongaars; m Hongaar c Hungría m Hongarije huracán m orkaan c hurtar v *stelen

80

I
ibérico adj Iberisch icono m icoon c ictericia f geelzucht c idea f idee nt/c; inval c ideal adj ideaal; m ideaal nt idear v beramen idéntico adj identiek identidad f identiteit c; carnet de ~ identiteitskaart c identificación f identificatie c identificar v identificeren idioma m taal c idiomático adj idiomatisch idiota adj idioot; m idioot c, gek c ido adv (pp ir) weg ídolo m afgod c; idool nt iglesia f kerk c ignorancia f onwetendheid c ignorante adj onwetend ignorar v negeren igual adj gelijk, eender; egaal, effen; sin ~ onovertroffen igualar v egaliseren, gelijkmaken; evenaren igualdad f gelijkheid c igualmente adv eender; even ilegal adj illegaal, onwettig ilegible adj onleesbaar ileso adj heelhuids ilimitado adj grenzeloos, onbeperkt iluminación f verlichting c iluminar v verlichten

ilusión ilusión f droombeeld nt, illusie c ilustración f illustratie c; plaat c ilustrar v illustreren ilustre adj beroemd imagen f beeld nt; ~ reflejada spiegelbeeld nt imaginación f fantasie c, verbeelding c imaginar v zich voorstellen; imaginarse v zich verbeelden, zich voorstellen imaginario adj denkbeeldig imitación f namaak c, imitatie c imitar v nabootsen, imiteren, namaken impaciente adj ongeduldig impar adj oneven imparcial adj onpartijdig impecable adj foutloos impedimento m beletsel nt *impedir v hinderen, belemmeren; *weerhouden, beletten, verhinderen impeler v *aandrijven imperdible m veiligheidsspeld c imperfección f fout c imperfecto adj onvolmaakt imperial adj keizerlijk; rijksimperio m keizerrijk nt; rijk nt impermeable adj waterdicht; m regenjas c impersonal adj onpersoonlijk impertinencia f onbeschaamdheid c impertinente adj vrijpostig, onbeschaamd impetuoso adj hevig

81

imprudente implicar v *inhouden, impliceren; implicado betrokken imponente adj groots, indrukwekkend imponible adj belastbaar impopular adj impopulair, onbemind importación f import c, invoer c importador m importeur c importancia f belang nt; *tener ~ van belang *zijn importante adj belangrijk; flink, gewichtig importar v invoeren, importeren importuno adj hinderlijk imposible adj onmogelijk impotencia f impotentie c impotente adj machteloos; impotent impresión f indruk c; ~ digital vingerafdruk c impresionante adj indrukwekkend; frappant impresionar v *treffen, imponeren, indruk maken op impreso m drukwerk nt imprevisto adj onvoorzien, toevallig *imprimir v drukken improbable adj onwaarschijnlijk ímprobo adj oneerlijk impropio adj ongepast; verkeerd improvisar v improviseren imprudente adj onverstandig

impudente impudente adj onbeschaamd impuesto m belasting c; accijns c; ~ de aduana accijns c; impuestos de importación invoerrecht nt; libre de impuestos belastingvrij impulsivo adj impulsief impulso m drang c, impuls c inaccesible adj ontoegankelijk inaceptable adj onaanvaardbaar inadecuado adj onvoldoende; ongeschikt, ongepast inapreciable adj onschatbaar incapaz adj onbekwaam incendio m brand c incidente m incident nt incienso m wierook c incierto adj onzeker incineración f crematie c incinerar v cremeren incisión f snee c incitar v aansporen inclinación f neiging c; helling c inclinar v *buigen; inclinado geneigd; afhellend, scheef; inclinarse v neigen; glooien, hellen *incluir v bevatten, *insluiten; *bijsluiten; meetellen; todo incluido alles inbegrepen incluso adj inclusief, inbegrepen incombustible adj brandvrij incomible adj oneetbaar incomodidad f ongemak nt incómodo adj ongemakkelijk incompetente adj onbekwaam;

82

indiferente onbevoegd incompleto adj onvolledig, incompleet inconcebible adj ondenkbaar incondicional adj onvoorwaardelijk inconsciente adj onbewust; bewusteloos inconveniencia f ongerief nt incorrecto adj onjuist increíble adj ongelofelijk incrementar v *oplopen inculto adj onbebouwd; ongeschoold incurable adj ongeneeslijk indagación f onderzoek nt indagar v *naspeuren indecente adj onfatsoenlijk indefenso adj onbeschermd indefinido adj onbepaald indemnización f schadevergoeding c, schadeloosstelling c independencia f onafhankelijkheid c independiente adj zelfstandig, onafhankelijk indeseable adj ongewenst India f India indicación f aanwijzing c indicador m richtingaanwijzer c indicar v aanduiden; *opgeven indicativo m netnummer nt índice m register nt, index c, inhoudsopgave c; wijsvinger c indiferencia f onverschilligheid c indiferente adj onverschillig; achteloos

indígena indígena m inheemse c indigestión f indigestie c indignación f verontwaardiging c indirecto adj indirect indispensable adj onontbeerlijk indispuesto adj onwel individual adj individueel individuo m enkeling c, individu nt Indonesia f Indonesië indonesio adj Indonesisch; m Indonesiër c indudable adj onbetwijfelbaar indulto m gratie c industria f industrie c, nijverheid c ineficiente adj ondoeltreffend inerte adj slap inesperado adj onverwacht inestable adj onvast, labiel inevitable adj onvermijdelijk inexacto adj onnauwkeurig; verkeerd inexperto adj onervaren inexplicable adj onverklaarbaar infancia f kindertijd c infantería f infanterie c infantil kinderlijk infección f infectie c infectar v besmetten, *aansteken; infectarse v *ontsteken inferior adj inferieur, lager; onderste; minderwaardig infiel adj ontrouw infierno m hel c infinidad f oneindigheid c infinitivo m onbepaalde tijd

83

ingresos infinito adj oneindig inflable adj opblaasbaar inflación f inflatie c inflamable adj ontvlambaar inflamación f ontsteking c influencia f invloed c *influir v beïnvloeden influjo m invloed c influyente adj invloedrijk información f informatie c; oficina de informaciones informatiebureau nt informal adj informeel; ongedwongen informar v melden, inlichten, informeren; pleiten; informarse v *navragen informe m rapport nt; informes mpl inlichtingen c; *pedir informes informatie *inwinnen infortunio m ongeluk nt infrarrojo adj infrarood infrecuente adj zeldzaam ingeniero m ingenieur c ingenioso adj vernuftig ingenuo adj naïef; simpel Inglaterra f Engeland ingle f lies c inglés adj Engels; m Engelsman c ingrato adj ondankbaar ingrediente m ingrediënt nt, bestanddeel nt ingresar v storten ingreso m entree c ingresos mpl inkomen nt, inkomsten pl; impuesto sobre

inhabitable los ~ inkomstenbelasting c inhabitable adj onbewoonbaar inhabitado adj onbewoond inhalar v inademen inicial adj begin-, eerst; f voorletter c iniciar v inwijden iniciativa f initiatief nt ininterrumpido adj doorlopend injusticia f onrecht nt injusto adj onbillijk, onrechtvaardig inmaculado adj vlekkeloos inmediatamente adv onmiddellijk, meteen, dadelijk inmediato adj onmiddellijk; de ~ onmiddellijk inmenso adj oneindig, onmetelijk inmerecido adj onverdiend inmigración f immigratie c inmigrante m immigrant c inmigrar v immigreren inmodesto adj onbescheiden inmueble m pand nt inmundo adj vuil inmunidad f immuniteit c inmunizar v immuun maken innato adj aangeboren innecesario adj onnodig innumerable adj talloos inocencia f onschuld c inocente adj onschuldig inoculación f inenting c inocuo adj onschadelijk inoportuno adj ongelegen; misplaatst inquietarse v zich ongerust

84

inspección maken inquieto adj ongedurig, onrustig; onbehaaglijk, ongerust inquietud f rusteloosheid c; bezorgdheid c inquilino m huurder c insalubre adj ongezond insatisfecho adj ontevreden inscribir v *inschrijven, noteren; inscribirse v zich *inschrijven inscripción f inscriptie c; registratie c insecticida m insecticide c insecto m insect nt inseguro adj onveilig; onzeker insensato adj dwaas, onverstandig insensible adj ongevoelig; harteloos insertar v invoegen insignificante adj onbelangrijk, onbeduidend insípido adj smakeloos insistir v *aanhouden, *aandringen insolación f zonnesteek c insolencia f onbeschaamdheid c insolente adj brutaal, onbeschaamd insólito adj ongewoon insomnio m slapeloosheid c insonorizado adj geluiddicht insoportable adj onuitstaanbaar inspección f inspectie c; ~ de pasaportes paspoortcon-

inspeccionar trole c inspeccionar v inspecteren inspector m inspecteur c inspirar v bezielen instalación f installatie c; bedrijf nt; ~ de alarma para coche autoalarm nt instalar v installeren; inrichten instantánea f kiekje nt, momentopname c instantáneamente adv ogenblikkelijk instante m ogenblik nt; tel c; al ~ meteen instinto m instinct nt institución f instelling c *instituir v instellen instituto m inrichting c, instituut nt institutor m onderwijzer c instrucción f onderwijs nt; instructie c instructivo adj leerzaam instructor m leraar c *instruir v onderrichten instrumento m instrument nt; ~ músico muziekinstrument nt insuficiente adj onvoldoende insufrible adj ondraaglijk insultante adj beledigend insultar v beledigen; *schelden, *uitschelden insulto m belediging c intacto adj intact; heel integral adj volledig integrar v integreren intelecto m intellect nt

85

interrumpir intelectual adj intellectueel inteligencia f intelligentie c, verstand nt inteligente adj intelligent; knap intención f bedoeling c; *tener la ~ de bedoelen intencionado adj opzettelijk intencional adj opzettelijk intensidad f hevigheid c intenso adj hevig, intens intentar v proberen, trachten; van plan *zijn intercambiar v uitwisselen interés m interesse c, belangstelling c; belang nt; rente c interesado adj geïnteresseerd, belangstellend; betrokken; m gegadigde c interesante adj interessant interesar v interesseren interferencia f inmenging c interferir v tussenbeide *komen ínterin m tussentijd c interior adj binnenste, inwendig; binnenlands; m binnenkant c intermediario m tussenpersoon c intermedio m intermezzo nt internacional adj internationaal internado m internaat nt interno adj intern, inwendig interpretar v tolken; vertolken intérprete m tolk c interrogar v *ondervragen interrogativo adj vragend interrogatorio m verhoor nt interrumpir v *onderbreken

interrupción interrupción f onderbreking c interruptor m schakelaar c intersección f kruispunt nt intervalo m pauze c, tussenpoos c intervención f tussenkomst c *intervenir v *ingrijpen intestino m darm c; ~ recto endeldarm c; intestinos ingewanden pl, darmen pl intimidad f privacy c íntimo adj intiem; knus intoxicación alimentaria voedselvergiftiging c intransitable adj onbegaanbaar intriga f complot nt introducción f inleiding c *introducir v invoeren, inleiden; ter sprake *brengen intruso m indringer c inundación f overstroming c inusitado adj ongebruikelijk inútil adj nutteloos inútilmente adv vergeefs invadir v *binnenvallen inválido adj invalide; m invalide invasión f invasie c invención f uitvinding c inventar v *uitvinden; *verzinnen inventario m inventaris c inventivo adj vindingrijk inventor m uitvinder c invernáculo m kas c invernadero m broeikas c inversión f geldbelegging c, investering c

86

irrompible inversionista m investeerder c inverso adj omgekeerd *invertir v omdraaien; beleggen, investeren investigación f onderzoek nt investigador m onderzoeker c investigar v *onderzoeken invierno m winter c; deportes de ~ wintersport c invisible adj onzichtbaar invitación f uitnodiging c invitado m gast c invitar v inviteren; uitnodigen inyección f injectie c inyectar v *inspuiten *ir v *gaan; ~ por halen; *irse v *weggaan Irak m Irak lrán m Iran iraní adj Iraans; m Iraniër c iraquí adj Iraaks; m Irakees c irascible adj driftig Irlanda f Ierland irlandés adj Iers; m Ier c ironía f ironie c irónico adj ironisch irrazonable adj onredelijk irreal adj onwerkelijk irreflexivo adj onbezonnen irregular adj onregelmatig; oneffen irrelevante adj nietsbetekenend irreparable adj onherstelbaar irrevocable adj onherroepelijk irritable adj prikkelbaar irritante adj vervelend irritar v irriteren; prikkelen irrompible adj onbreekbaar

irrupción irrupción f inval c isla f eiland nt islandés adj IJslands; m IJslander c Islandia f IJsland Israel m Israël israelí adj Israëlisch; m Israëliër c istmo m landengte c Italia f Italië italiano adj Italiaans; m Italiaan c ítem m artikel nt itinerario m reisplan nt, reisroute c izar v *hijsen izquierdo adj links

87

J
jabón m zeep c; ~ de afeitar scheerzeep c; ~ en polvo zeeppoeder nt, waspoeder nt jade m jade nt/c jadear v hijgen jalar vMe *trekken jalea f gelei c jamás adv ooit; nooit jamón m ham c Japón m Japan japonés adj Japans; m Japanner c ¡jaque! schaak! jarabe m stroop c, siroop c jardín m tuin c; ~ de infancia kleuterschool c; ~ público plantsoen nt; ~ zoológico dierentuin c jardinero m tuinman c jarra f pot c jaula f kooi c jefe m chef c; aanvoerder c; opperhoofd nt; ~ de cocina chef-kok c; ~ de estación stationschef c; ~ de Estado staatshoofd nt; ~ de gobierno premier c jengibre m gember c jerarquía f hiërarchie c jeringa f spuit c jersey m trui c jinete m ruiter c jitomate mMe tomaat c joder v vulg neuken, naaien;

Jordania ¡~! godverdomme! Jordania f Jordanië jordano adj Jordaans; m Jordaniër c jornada f excursie c joven adj jong; m jongen c jovencito m tiener c jovial adj leuk joya f juweel nt joyería f bijouterie c, juwelen joyero m juwelier c jubilado adj gepensioneerd judía f boon c judío adj joods; m jood c juego m spel nt; stel nt; *hacer ~ con passen bij; ~ de bolos kegelspel nt; ~ de damas damspel nt; ~ de té theeservies nt jueves m donderdag c juez m rechter c jugada f zet c jugador m speler c *jugar v spelen juguete m speelgoed nt juguetería f speelgoedwinkel c juicio m gezond verstand; oordeel nt; beoordeling c julio juli junco m bies c jungla f jungle c junio juni junquillo m riet nt junta f vergadering c juntamente adv gezamenlijk juntar v bijvoegen; verzamelen; *verbinden; juntarse v *bijeenkomen

88

juzgar junto a naast juntos adv samen; bijeen jurado m jury c juramento m eed c; prestar ~ *zweren jurar v *zweren; vloeken jurídico adj juridisch jurista m jurist c justamente adv terecht; precies justicia f rechtvaardigheid c; gerechtigheid c justificar v rechtvaardigen justo adj billijk, eerlijk, terecht, rechtvaardig; correct, juist juvenil adj jeugdig juventud f jeugd c juzgar v oordelen; beoordelen

89

K
Kenya m Kenia kilogramo m kilo nt kilometraje m kilometertal nt kilómetro m kilometer c

L
la pron haar laberinto m doolhof nt labio m lip c labor f arbeid c laboratorio m laboratorium nt; ~ de lenguas talenpracticum nt laca f lak c; ~ para el cabello haarlak c ladera f helling c lado m kant c, zijde c; al otro ~ aan de overkant; al otro ~ de aan de andere kant van ladrar v blaffen ladrillo m steen c, baksteen c ladrón m dief c; inbreker c lago m meer nt lágrima f traan c laguna f lagune c lamentable adj erbarmelijk lamentar v beklagen; treuren lamer v likken lámpara f lamp c; ~ para lectura leeslamp c; ~ sorda stormlamp c lana f wol c; de ~ wollen landa f heide c langosta f kreeft c lanza f speer c lanzamiento m gooi c lanzar v gooien, *werpen; lanceren; inzetten lápida f grafsteen c lápiz m potlood nt; ~ labial lip-

largo penstift c largo adj lang; langdurig; a lo ~ de langs; pasar de ~ passeren laringitis f keelontsteking c ¡qué lástima! jammer! lata f bus c, blik nt lateralmente adv opzij latín m Latijn nt latinoamericano adj LatijnsAmerikaans latitud f breedtegraad c latón m messing nt lavable adj wasbaar; wasecht lavabo m wastafel c lavabos mpl toilet nt; ~ para caballeros herentoilet nt; ~ para señoras damestoilet nt lavado m was c lavandería f wasserij c; ~ de autoservicio wasserette c lavar v *wassen lavavajillas m afwasmachine c laxante m laxeermiddel nt le pron hem; haar leal adj trouw, loyaal lección f les c leche f melk c; batido de ~ milkshake lechería f zuivelwinkel c lechero m melkboer c lechigada f nest nt lechuga f sla c *leer v *lezen legación f legatie c legal adj wettelijk legalización f legalisatie c legible adj leesbaar legitimación f legitimatie c

90

liberiano legítimo adj wettig legumbre f groente c lejano adj ver lejos adv ver lema f devies nt, leus c lengua f tong c; taal c; ~ materna moedertaal c lenguado m tong c lenguaje m taal c lente m/f lens c; ~ de aumento vergrootglas nt; lentillas fpl contactlenzen pl lento adj langzaam; traag león m leeuw c lepra f lepra c lerdo adj traag les pron hen lesión f letsel nt, blessure c letra f letter c levadura f gist c levantamiento m verhoging c; opstand c levantar v optillen; ter sprake *brengen; levantarse v *opstaan leve adj gering ley f wet c leyenda f legende c *liar v bundelen libanés adj Libanees; m Libanees c Líbano m Libanon liberación f bevrijding c; verlossing c liberal adj liberaal liberalismo m liberalisme nt Liberia f Liberia liberiano adj Liberiaans; m

libertad Liberiaan c libertad f vrijheid c libra f pond nt libranza f overschrijving c librar v verlossen libre adj vrij librería f boekwinkel c, boekhandel c librero m boekhandelaar c libro m boek nt; ~ de bolsillo pocketboek nt; ~ de cocina kookboek nt; ~ de reclamaciones klachtenboek nt; ~ de texto leerboek nt licencia f vergunning c, licentie c; verlof nt lícito adj wettig licor m likeur c líder m leider c liebre f haas c liga f verbond nt, bond c ligero adj licht lima f vijl c; limoen c; ~ para las uñas nagelvijl c limitar v beperken límite m grens c, limiet c; ~ de velocidad maximumsnelheid limón m citroen c limonada f limonade c limpiadientes m tandenstoker c limpiaparabrisas m ruitenwisser c limpiapipas m pijpenstoker c limpiar v schoonmaken, reinigen; ~ en seco chemisch reinigen limpieza f schoonmaak c, reiniging c

91

llano limpio adj schoon lindo adj mooi línea f lijn c; ~ de navegación scheepvaartlijn c; ~ de pesca vislijn c; ~ principal hoofdlijn c lino m linnen nt linterna f lantaarn c; zaklantaarn c liquidación f opruiming c líquido adj vloeibaar; m líquido para lentillas contactlensvloeistof c liso adj vlak, glad lista f lijst c; ~ de correos poste restante; ~ de espera wachtlijst c; ~ de precios prijslijst c listín telefónico telefoonboekje c listo adj pienter; knap, snugger; klaar litera f kooi c; couchette c literario adj letterkundig, literair literatura f literatuur c litoral m zeekust c litro m liter c living m woonkamer c llaga f zere plek llama f vlam c llamada f roep c; telefoontje nt; ~ local lokaal gesprek; ~ telefónica telefoongesprek nt llamar v *roepen; noemen; opbellen; asi llamado zogenaamd; ~ por teléfono opbellen; llamarse v heten llano adj plat; vlak, effen; m

llanta vlakte c llanta f velg c; Me band c llave f sleutel c; ama de llaves huishoudster c; guardar con ~ *opsluiten; ~ de la casa huissleutel c; ~ inglesa schroefsleutel c llegada f aankomst c; komst c llegar v *aankomen; ~ a bereiken llenar v vullen; invullen; opvullen lleno adj vol llevar v *brengen; *dragen; *aanhebben; llevarse v *afnemen llorar v huilen *llover v regenen llovizna f motregen c lluvia f regen c lluvioso adj regenachtig lo pron het; ~ que wat lobo m wolf c local adj lokaal, plaatselijk localidad f plaats c; zitplaats c localizar v plaatsen loción f lotion c loco adj gek; dwaas, krankzinnig, waanzinnig locomotora f locomotief c locuaz adj spraakzaam locura f waanzin c, krankzinnigheid c lodo m modder c lodoso adj modderig lógica f logica c lógico adj logisch lograr v presteren; bemachti-

92

lunes gen lona f tentdoek nt; ~ impermeable dekzeil nt longitud f lengte c; lengtegraad c; ~ de onda golflengte c longitudinalmente adv in de lengte loro m papegaai c lotería f loterij c loza f aardewerk nt; vaatwerk nt lubricación f smering c lubricar v smeren lubrificar v oliën lucha f strijd c, gevecht nt; worsteling c luchar v *strijden, *vechten; worstelen lucio m snoek c *lucir v *schijnen luego adv later; ¡hasta luego! tot straks! lugar m plaats c; plek c; en ~ de in plaats van; ~ de camping kampeerterrein nt; ~ de descanso vakantieoord nt; ~ de nacimiento geboorteplaats c; ~ de reunión trefpunt nt; *tener ~ *plaatshebben lúgubre adj eng lujo m luxe c lujoso adj luxueus lumbago m spit nt luminoso adj lichtgevend luna f maan c; ~ de miel huwelijksreis c, wittebroodsweken pl lunático adj krankzinnig lunes m maandag c

lúpulo lúpulo m hop c lustroso adj glanzend luto m rouw c luz f licht nt; luces de freno remlichten pl; ~ de estacionamiento stadslicht nt; ~ de la luna maanlicht nt; ~ del día daglicht nt; ~ del sol zonlicht nt; ~ lateral zijlicht nt; ~ trasera achterlicht nt

93

M
macizo adj massief machacar v fijnstampen macho adj mannelijk macizo adj massief madera f hout nt; de ~ houten; ~ de construcción timmerhout nt madero m houtblok nt madrastra f stiefmoeder c madre f moeder c madriguera f hol nt madrugada f dageraad c madrugar v vroeg *opstaan madurez f rijpheid c maduro adj rijp maestro m meester c; onderwijzer c, schoolmeester c; leraar c magia f toverkunst c, magie c mágico adj tovermagistrado m magistraat c magnético adj magnetisch magneto m magneet c magnetófono m bandrecorder c magnífico adj schitterend, prachtig magro adj mager magulladura f kneuzing c magullar v kneuzen maíz m maïs c; ~ en la mazorca maïskolf c majestad f majesteit c mal m kwaad nt; onrecht nt; onheil nt malaria f malaria c

Malasia Malasia f Maleisië malayo adj Maleisisch; m Maleis nt *maldecir v vervloeken; vloeken maldición f vloek c maleta f koffer c maletín m handkoffertje nt malévolo adj hatelijk malicia kwaad nt malicioso adj boosaardig maligno adj kwaadaardig; kwaad malla f maas c malo adj slecht; erg malva adj lichtpaars malvado adj slecht mamífero m zoogdier nt mampara f scherm nt mampostear v metselen mamut m mammoet c manada f kudde c manantial m bron c mancha f spat c, vlek c; smet c manchado adj bevuild manchar v vlekken mancuernillas fplMe manchetknopen pl mandar v *bevelen; *zenden; ~ a buscar *laten halen mandarina f mandarijn c mandato m mandaat nt; bevel nt mandíbula f kaak c mando m bevel nt manejable adj handig; hanteerbaar manejar v hanteren

94

máquina manejo m besturing c manera f manier c, wijze c; de otra ~ anders manga f mouw c mango m handvat nt; steel c manía f rage c manicura f manicure c; *hacer la ~ manicuren manifestación f demonstratie c; *hacer una ~ demonstreren *manifestar v openbaren maniquí m/f mannequin c mano f hand c; de segunda ~ tweedehands; hecho a ~ met de hand gemaakt mansión f herenhuis nt manso adj mak manta f deken c mantel m tafellaken nt *mantener v handhaven mantenimiento m onderhoud nt mantequilla f boter c manual adj hand-; m handboek nt; ~ de conversación taalgids c manuscrito m manuscript nt manutención f onderhoud nt manzana f appel c; ~ de casas huizenblok nt mañana f ochtend c, morgen c; adv morgen; esta ~ vanmorgen mapa m landkaart c; ~ de carreteras wegenkaart c maquillaje m make-up c máquina f machine c; ~ de afeitar scheerapparaat nt;

maquinaria ~ de billetes kaartenautomaat c; ~ de coser naaimachine c; ~ de escribir schrijfmachine c; ~ de lavar wasmachine c; ~ tragamonedas automaat c maquinaria f machinerie c mar m zee c; orilla del ~ kust c maravilla f wonder nt maravillarse v zich verbazen maravilloso adj verrukkelijk, prachtig marca f merk nt; brandmerk nt, merkteken nt; ~ de fábrica handelsmerk nt marcar v aankruisen, merken; scoren marcha f mars c; *dar ~ atrás *achteruitrijden marchar v marcheren marco m lijst c marea f getij nt mareado adj duizelig; zeeziek mareo m duizeligheid c; zeeziekte c marfil m ivoor nt margarina f margarine c margen m kantlijn c, marge c marido m man c marina f marine c; zeegezicht nt marinero m matroos c marino m zeeman c mariposa f vlinder c marisco m schaaldier nt marisma f moeras nt marítimo adj maritiem mármol m marmer nt marqués m markies c

95

máximo marroquí adj Marokkaans; m Marokkaan c Marruecos m Marokko martes m dinsdag c martillo m hamer c mártir m martelaar c marzo maart mas conj maar más adv meer; plus; algo ~ nog wat; el ~ meest masa f massa c; hoop c; deeg nt, beslag nt masaje m massage c; *dar ~ masseren; ~ facial gezichtsmassage c masajista m masseur c máscara f masker nt; ~ facial schoonheidsmasker nt masculino adj mannelijk masticar v kauwen mástil m mast c matar v *ombrengen, doden mate adj mat matemáticas fpl wiskunde c matemático adj wiskundig materia f stof c, materie c; ~ prima grondstof c material adj stoffelijk, materieel; m materiaal nt matiz m nuance c matorral m struik c matrícula f kenteken nt matrimonial adj echtelijk matrimonio m huwelijk nt; echt c matriz f baarmoeder c mausoleo m mausoleum nt máximo m maximum nt

mayo mayo mei mayor adj groter; grootst, oudst; m majoor c mayoría f meerderheid c mayorista m grossier c mayúscula f hoofdletter c mazo m houten hamer me pron me mecánico adj mechanisch; m monteur c mecanismo m mechanisme nt *mecanografiar v typen mecer v schommelen mecha f lont c medalla f medaille c media f kous c; ~ pantalón panty c; medias elásticas steunkousen pl mediador m bemiddelaar c medianamente adv tamelijk mediano adj middelmatig, midden medianoche f middernacht c mediante adv door middel van mediar v bemiddelen medicamento m geneesmiddel nt medicina f geneeskunde c médico adj geneeskundig, medisch; m arts c, dokter c; ~ de cabecera huisarts c medida f maat c; maatregel c; hecho a la ~ op maat gemaakt medidor m meter c medieval adj middeleeuws medio adj half; gemiddeld; middelst; m midden nt; mid-

96

mendigar del nt; en ~ de middenin, te midden van; ~ ambiente milieu nt mediocre adj middelmatig,slecht mediodía m middag c *medir v *meten meditación f meditatie c meditar v mediteren Mediterráneo Middellandse Zee médula f merg nt medusa f kwal c mejicano adj Mexicaans; m Mexicaan c Méjico m Mexico mejilla f wang c mejillón m mossel c mejor adj beter mejora f verbetering c mejorar v verbeteren melancolía f weemoed c melancólico adj treurig melocotón m perzik c melodía f melodie c melodioso adj melodieus melodrama m melodrama nt melón m meloen c membrana f vlies nt memorable adj gedenkwaardig memoria f geheugen nt; herinnering c; nagedachtenis c; de ~ uit het hoofd menaje m huishouden nt mención f melding c; vermelding c mencionar v vermelden mendigar v bedelen

mendigo mendigo m bedelaar c menor adj kleiner; jonger menos adv minder; min; behalve; a ~ que tenzij; por lo ~ tenminste, minstens menosprecio m minachting c mensaje m boodschap c, bericht nt mensajero m bode c menstruación f menstruatie c mensual adj maandelijks menta f munt c; pepermunt c mental adj geestelijk mente f geest c *mentir v *liegen mentira f leugen c menú m menukaart c menudo adj minuscuul, gering; a ~ vaak mercado m markt c; ~ negro zwarte markt mercancía f handelswaar c, koopwaar c mercería f garen- en bandwinkel mercurio m kwik nt *merecer v verdienen meridional adj zuidelijk mérito m verdienste c merluza f wijting c mermelada f jam c mes m maand c mesa f tafel c mesera fMe serveerster c mesero mMe ober c meseta f hoogvlakte c meta f doel nt; eindstreep c metal m metaal nt

97

mineral metálico adj metalen meter v stoppen meticuloso adj secuur metódico adj methodisch método m methode c; aanpak c métrico adj metrisch metro m meter c; metro c; ondergrondse c mezcla f mengsel nt mezclar v mengen; mezclado gemengd; gemêleerd; mezclarse en zich bemoeien met mezquino adj bekrompen, gieng; gemeen mezquita f moskee c mi adj mijn micrófono m microfoon c microscopio m microscoop c miedo m angst c; *tener ~ bang *zijn miel f honing c miembro m ledemaat c; lid nt mientras conj terwijl miércoles m woensdag c miga f kruimel c migraña f migraine c mil num duizend milagro m wonder nt milagroso adj wonderbaarlijk militar adj militair; m militair c milla f mijl c millaje m afstand in mijlen millón m miljoen nt millonario m miljonair c mimar v verwennen mina f mijn c; groeve c; ~ de oro goudmijn c mineral m delfstof c, mineraal

minería

98

moneda modelo m model nt moderado adj gematigd, matig moderno adj modern modestia f bescheidenheid c modesto adj discreet, bescheiden modificación f wijziging c modificar v wijzigen modismo m vaste uitdrukking modista f naaister c modo m manier c, wijze c; de cualquier ~ hoe dan ook; de ningún ~ geenszins; de todos modos hoe dan ook; en ~ alguno helemaal; ~ de empleo gebruiksaanwijzing c mohair m mohair nt moho m schimmel c mojado adj nat mojigato adj schijnheilig mojón m mijlpaal c *moler v *malen molestar v verstoren, storen, hinderen molestia f moeite c, last c molesto adj lastig molinero m molenaar c; molino molen c; ~ de viento windmolen c momentáneo adj kortstondig momento m moment nt, ogenblik nt monarca m vorst c monarquía f monarchie c monasterio m klooster nt moneda f valuta c; geldstuk nt, muntstuk nt, munt c; kleingeld nt; ~ extranjera buitenlands

nt; erts nt minería f mijnbouw c minero m mijnwerker c miniatura f miniatuur c mínimo adj geringst, kleinst mínimum m minimum nt ministerio m ministerie nt ministro m minister c minoría f minderheid c minorista m kleinhandelaar c minucioso adj grondig, degelijk minusválido adj gehandicapt minuto m minuut c mío pron van mij miope adj bijziend mirada f blik c mirar v *kijken; *kijken naar, *bekijken, *aankijken; staren mirlo m merel c misa f mis c misceláneo adj gemengd miserable adj beroerd, ellendig miseria f narigheid c, ellende c misericordia f genade c misericordioso adj barmhartig misión f missie c mismo adj zelfde misterio m mysterie nt misterioso adj mysterieus, geheimzinnig; duister mitad f helft c; partir por la ~ halveren mito m mythe c moción f motie c mochila f rugzak c, knapzak c moda f mode c; a la ~ modieus modales mpl manieren pl modelar v modelleren; boetseren

monedero geld monedero m portemonnee c monetario adj monetair; unidad monetaria munteenheid c monja f non c monje m monnik c mono m aap c; overall c monólogo m monoloog c monopolio m monopolie nt monótono adj eentonig monstruo m monster nt montaña f berg c montañismo m bergsport c montañoso adj bergachtig montar v *bestijgen, instappen; in elkaar zetten, monteren; *paardrijden monte m berg c montículo m heuvel c montón m stapel c, hoop c montuoso adj heuvelachtig monumento m gedenkteken nt, monument nt mora f moerbei c; braam c morado adj violet moral adj zedelijk, moreel; f moraal c; stemming c moralidad f moraliteit c mordaza f klem c mordedura f beet c *morder v *bijten morena f brunette c moreno adj bruin moretón m blauwe plek morfina f morfine c *morir v *overlijden, *sterven moro m Moor c morral m broodzak c

99

muela morro m snuit c mortal adj sterfelijk; dodelijk mosaico m mozaïek nt mosca f vlieg c mosquitero m muskietennet nt mosquito m mug c; muskiet c mostaza f mosterd c mostrador m toonbank c *mostrar v tonen, *laten zien mote m bijnaam c moteado adj gespikkeld motel m motel nt motín m rel c motivo m motief nt; beweegreden c, aanleiding c motocicleta f motorfiets c; brommer c motoneta f brommer c motor m motor c; ~ de arranque startmotor c *mover v *bewegen movible adj roerend móvil adj beweeglijk, mobiel movimiento m beweging c mozo m jongeman c; ober c; kruier c muchacha f meisje nt muchacho m jongen c; joch nt muchedumbre f menigte c mucho adv veel; erg; con ~ verreweg mudanza f verhuizing c mudarse v verhuizen; ~ de ropa zich verkleden mudo adj stom muebles mpl meubilair nt muela f kies c; dolor de muelas tandpijn c

muelle muelle m kade c; pier c; veer c muerte f dood c muerto adj dood muestra f monster nt mugir v loeien mujer f vrouw c mújol m harder c muleta f kruk c mulo m muildier nt, muilezel c multa f boete c; bon c multiplicación f vermenigvuldiging c multiplicar v vermenigvuldigen multitud f menigte c mundial adj wereldomvattend mundo m wereld c; todo el ~ iedereen municipal adj gemeentelijk municipalidad f gemeentebestuur nt muñeca f pop c; pols c muralla f muur c muro m muur c músculo m spier c musculoso adj gespierd museo m museum nt; ~ de figuras de cera wassenbeeldenmuseum nt musgo m mos nt música f muziek c musical adj muzikaal; comedia ~ musical c músico m musicus c muslo m dij c musulmán m moslim c mutuo adj onderling muy adv zeer, heel

100

N
nácar m paarlemoer nt *nacer v geboren *worden nacido adj geboren nacimiento m geboorte c; opkomst c nación f natie c nacional adj nationaal; volksnacionalidad f nationaliteit c nacionalizar v nationaliseren nada niets nadador m zwemmer c nadar v *zwemmen nadie pron niemand naipe m speelkaart c nalga f bil c naranja f sinaasappel c narciso m narcis c narcosis f narcose c narcótico m narcoticum nt nariz f neus c narración f verslag nt nata f room c natación f zwemsport c nativo adj inheems natural adj natuurlijk; m aard c naturaleza f natuur c naturalmente adv natuurlijk náusea f misselijkheid c navaja f zakmes nt naval adj marine navegable adj bevaarbaar navegación f scheepvaart c, navigatie c navegar v *varen; sturen; ~ por

Navidad *bevaren Navidad Kerstmis nebuloso adj mistig necesario adj noodzakelijk; nodig, vereist neceser m toilettas c necesidad f noodzaak c; behoefte c; nood c necesitar v beloven, nodig *hebben necio adj mal *negar v ontkennen; weigeren negativa f weigering c negativo adj ontkennend, negatief; m negatief nt negligencia f verwaarlozing c negligente adj nalatig, slordig negociación f onderhandeling c negociante m koopman c negociar v onderhandelen negocios m zaak c; *hacer negocios con zaken *doen met; hombre de negocios zakenman c; ~ fotográfico fotowinkel c; negocios mpl zaken pl; viaje de negocios zakenreis c negro adj zwart neón m neon nt nervio m zenuw c nervioso adj nerveus, zenuwachtig neto adj netto neumático adj pneumatisch; m band c; ~ de repuesto reserveband c; ~ desinflado lekke band neumonía f longontsteking c neuralgia f zenuwpijn c

101

nogal neurosis f neurose c neutral adj neutraal neutro adj onzijdig *nevar v sneeuwen nevasca f sneeuwstorm c nevoso adj besneeuwd ni ... ni noch ... noch nicotina f nicotine c nido m nest nt niebla f nevel c, mist c; waas nt; faro de ~ mistlamp c nieta f kleindochter c nieto m kleinzoon c nieve f sneeuw c Nigeria f Nigeria nigeriano adj Nigeriaans; m Nigeriaan c ninguno adj geen; pron geen; ~ de los dos geen van beide niñera f kinderjuffrouw c niño m kind nt níquel m nikkel nt nitrógeno m stikstof c nivel m peil nt, niveau nt; waterpas c; ~ de vida levensstandaard c; paso a ~ overweg c nivelar v nivelleren no niet; nee; si ~ anders noble adj adellijk; edel nobleza f adel c noche f nacht c; avond c; de ~ 's nachts; esta ~ vannacht, vanavond noción f begrip nt, notie c; denkbeeld nt nocturno adj nachtelijk nogal m walnoot c

nombramiento nombramiento m benoeming c nombrar v noemen; benoemen nombre m zelfstandig naamwoord; naam c; en ~ de namens, in naam van; ~ de pila voornaam c nominación f nominatie c nominal adj nominaal nordeste m noordoosten nt norma f norm c, maatstaf c normal adj normaal; standaard, gewoon noroeste m noordwesten nt norte m noord c, noorden nt; del ~ noordelijk; polo ~ noordpool c norteño adj noordelijk Noruega f Noorwegen noruego adj Noors; m Noor c nos pron ons nosotros pron we; ons nostalgia f heimwee nt nota f briefje nt; noot c notable adj aanmerkelijk; opmerkelijk notar v merken; noteren notario m notaris c noticia f nieuws nt, bericht nt; noticias fpl journaal nt, nieuws nt noticiario m nieuwsberichten pl; nieuwsoverzicht nt notificar v waarschuwen, mededelen notorio adj bekend novedad f nieuwigheid c novela f roman c; ~ policíaca detectiveroman c; ~ por

102

nutritivo entregas feuilleton nt novelista m romanschrijver c noveno num negende noventa num negentig novia f verloofde c; bruid c noviazgo m verloving c noviembre november *hacer novillos v spijbelen novio m verloofde c; bruidegom c nube f wolk c; nubes fpl bewolking c nublado adj bewolkt, betrokken nuca f nek c nuclear adj kern-, nucleair núcleo m kern c nudillo m knokkel c nudo m knoop c; brok nt; ~ corredizo lus c nuestro adj ons Nueva Zelanda Nieuw-Zeeland nueve num negen nuevo adj nieuw; de ~ opnieuw nuez f noot c; ~ moscada nootmuskaat c nulo adj ongeldig, nietig numeral m telwoord nt número m nummer nt; cijfer nt, getal nt; aantal nt; maat c; ~ de urgencia alarmnummer nt numeroso adj talrijk nunca adv nooit; nimmer nutritivo adj voedzaam

103

oculista ario havenarbeider c obsceno adj obsceen obscuridad f duister nt obscuro adj donker, obscuur observación f observatie c, waarneming c; opmerking c; *hacer una ~ opmerken observar v *gadeslaan, observeren, *waarnemen, bemerken, opmerken observatorio m observatorium nt obsesión f obsessie c obstáculo m hindernis c no obstante niettemin obstinado adj hardnekkig, koppig *obstruir v versperren, blokkeren *obtener v *verkrijgen obtenible adj verkrijgbaar obtuso adj stomp obvio adj duidelijk oca f gans c ocasión f gelegenheid c ocasionalmente adv nu en dan ocaso m zonsondergang c occidental adj westelijk; westers occidente m westen nt océano m oceaan c; Océano Pacífico Stille Oceaan ochenta num tachtig ocho num acht ocio m vrije tijd ocioso adj werkeloos octavo num achtste octubre oktober oculista m oogarts c

O
o conj of; o ... o hetzij ... hetzij oasis m oase c *obedecer v gehoorzamen obediencia f gehoorzaamheid c obediente adj gehoorzaam obertura f ouverture c obesidad f dikte c obeso adj dik obispo m bisschop c objeción f bezwaar nt, tegenwerping c; *hacer ~ a bezwaar *hebben tegen objetar v *tegenwerpen objetivo adj objectief; m doel nt objeto m object nt, voorwerp nt; doel nt; objetos de valor kostbaarheden pl; objetos perdidos gevonden voorwerpen oblea f wafel c oblicuo adj schuin obligación f obligatie c obligar v verplichten; noodzaken obligatorio adj verplicht oblongo adj langwerpig obra f werk nt; ~ de arte kunstwerk nt; ~ de teatro toneelstuk nt; ~ hecha a mano handwerk nt; ~ maestra meesterwerk nt obrar v werken; verrichten obrero m arbeider c; ~ portu-

ocultar ocultar v verstoppen ocupación f bezetting c; werk nt ocupante m bewoner c ocupar v *innemen, bezetten; ocupado adj bezig, bezet; ocuparse de verzorgen ocurrencia f inval c occurrir v *voorkomen odiar v haten odio m haat c oeste m westen nt ofender v kwetsen, krenken, beledigen ofensa f belediging c ofensivo adj offensief; aanstootgevend; m offensief nt oferta f aanbod nt; aanbieding c oficial adj officieel; m officier c; ~ de aduanas douanebeambte c oficina f bureau nt, kantoor nt; ~ de cambio wisselkantoor nt; ~ de colocación arbeidsbureau nt; ~ de informaciones inlichtingenkantoor nt; ~ de objetos perdidos bureau voor gevonden voorwerpen oficinista m beambte c oficio m ambacht nt, vak nt *ofrecer v *aanbieden oído m gehoor nt; dolor de oídos oorpijn c *oír v horen ojal m knoopsgat nt ojeada f glimp c, blik c; kijkje nt ojear v een blik *werpen

104

optimismo ojo m oog nt ola f golf c *oler v *ruiken olla f pot c; ketel c; ~ a presión snelkookpan c olmo m iep c olor m geur c olvidadizo adj vergeetachtig olvidar v *vergeten ombligo m navel c omitir v *weglaten; *nalaten omnipotente adj almachtig once num elf onceno num elfde onda f golf c ondulación f golf c; ~ permanente permanent c ondulado adj golvend ondulante adj golvend ónix m onyx nt ópalo m opaal c opcional adj facultatief ópera f opera c operación f operatie c operar v opereren opereta f operette c opinar v menen opinión f mening c *oponerse v zich verzetten; ~ a bezwaar *hebben tegen oportunidad f kans c, gelegenheid c oportuno adj geschikt oposición f oppositie c oprimir v beklemmen, verdrukken óptico m opticien c optimismo m optimisme nt

optimista optimista adj optimistisch; m optimist c óptimo adj best opuesto adj tegengesteld; afkerig oración f gebed nt oral adj mondeling orar v *bidden orden f bevel nt; opdracht c; m orde c; volgorde c; de primer ~ eersterangs; ~ del día agenda c ordenador m computer c ordenar v ordenen; *bevelen ordinario adj gewoon; ordinair oreja f oor nt orfebre m goudsmid c orgánico adj organisch organillo m draaiorgel nt organismo m organisme nt organización f organisatie c organizar v organiseren; regelen órgano m orgaan nt; orgel nt orgullo m trots c orgulloso adj hoogmoedig, trots orientación f oriëntatie c oriental adj oost-, oostelijk; oosters orientarse v zich oriënteren oriente m Oosten nt origen m origine c, oorsprong c original adj origineel originalmente adv aanvankelijk originar v *voortbrengen orilla f oever c; kust c orina f urine c

105

oyente orlón m orlon nt ornamental adj ornamenteel oro m goud nt orquesta f orkest nt ortodoxo adj orthodox os pron jullie osar v durven oscilar v zwaaien oscuridad f duisternis c oscuro adj duister, donker, obscuur oso m beer c ostentación f ophef c ostra f oester c otoño m najaar nt, herfst c otro adj ander; ~ más nog een ovalado adj ovaal oveja f schaap nt overol mMe overall c oxidado adj roestig oxígeno m zuurstof c oyente m toehoorder c, luisteraar c

106

Papa ~ de cambios versnellingspook c palangana f bekken nt; wasbekken nt pálido adj bleek; flets; licht palillo m tandentoker c palma f palm c; handpalm c palo m stok c; ~ de golf golfclub c paloma f duif c palpable adj tastbaar palpar v betasten palpitación f hartklopping c pan m brood nt; ~ integral volkorenbrood nt; ~ tostado toast c pana f ribfluweel nt panadería f bakkerij c panadero m bakker c panecillo m broodje nt pánico m paniek c pantalla f lampenkap c; beeldscherm nt, scherm nt pantalones mpl broek c; ~ cortos korte broek; ~ de esquí skibroek c; ~ de gimnasia gymnastiekbroek c pantano m moeras nt pantanoso adj moerassig pantorrilla f kuit c pañal m luier c pañería f stoffen pañero m manufacturier c paño m doek c; ~ higiénico maandverband nt pañuelo m zakdoek c; ~ de papel papieren zakdoek Papa m paus c

P
pabellón m paviljoen nt *pacer v grazen paciencia f geduld nt paciente adj geduldig; m patiënt c pacifismo m pacifisme nt pacifista adj pacifistisch; m pacifist c *padecer v *lijden padrastro m stiefvader c padre m vader c; pater c padres mpl ouders pl; ~ adoptivos pleegouders pl; ~ políticos schoonouders pl padrino m peetvader c paga f loon nt pagar v betalen; pagado por adelantado vooruitbetaald; ~ a plazos afbetalen página f pagina c, bladzijde c pago m betaling c; primer ~ aanbetaling c país m land nt; ~ natal geboorteland nt paisaje m landschap nt paisano m burger c Países Bajos mpl Nederland paja f stro nt pájaro m vogel c paje m piccolo c pala f spade c, schop c palabra f woord nt palacio m paleis nt palanca f hefboom c, hendel c;

papa papa fMe aardappel c papá m vader c papaíto m papa c papel m papier nt; de ~ papieren; ~ carbón carbonpapier nt; ~ de envolver pakpapier nt; ~ de escribir schrijfpapier nt; ~ de estaño zilverpapier nt; ~ de lija schuurpapier nt; ~ higiénico closetpapier nt; ~ para cartas briefpapier nt; ~ para mecanografiar schrijfmachinepapier nt; ~ pintado behang nt; ~ secante vloeipapier nt papelería f schrijfbehoeften pl; kantoorboekhandel c paperas fpl bof c paquete m pakje nt, pak nt, pakket nt; bundel c Paquistán m Pakistan paquistaní adj Pakistaans; m Pakistaan c par adj even; m paar nt para prep voor; naar; om te; ~ con jegens; ~ que waarom parabrisas m voorruit c parachoques m bumper c parada f parade c; halte c; ~ de taxis taxistandplaats c parado adjMe rechtopstaand parador m wegrestaurant nt; ~ de turismo staatshotel nt parafina f petroleum c paraguas m paraplu c paraíso m paradijs nt paralelo adj evenwijdig, parallel; m parallel c

107

participar paralítico adj lam paralizar v verlammen pararse v stoppen parcela f perceel nt parcial adj gedeeltelijk; partijdig parecer m opvatting c, opinie c *parecer v *lijken, *schijnen parecido adj gelijk; bien ~ knap pared f wand c pareja f paar nt; partner c pariente m familielid nt, verwante c parlamentario adj parlementair parlamento m parlement nt párpado m ooglid nt parque m park nt; ~ de atracciones pretpark; ~ de bungalows bungalowpark nt; ~ de estacionamiento parkeerplaats c; ~ de reserva zoológica wildpark nt; ~ nacional natuurreservaat nt; parquímetro m parkeermeter c párrafo m alinea c, paragraaf c parrilla f grill c; grillroom c; asar en ~ roosteren parroquia f parochie c parsimonioso adj spaarzaam parte f gedeelte nt, deel nt; en alguna ~ ergens; en ninguna ~ nergens; en ~ deels, gedeeltelijk; otra ~ elders; ~ posterior achterkant c; ~ superior bovenkant c; por otra ~ trouwens; por todas partes overal participante m deelnemer c participar v *deelnemen

particular particular adj particulier; speciaal; en ~ in het bijzonder particularidad f bijzonderheid c; eigenaardigheid c partida f vertrek nt partido m partij c; wedstrijd c; ~ de fútbol voetbalwedstrijd c partir v *vertrekken, *heengaan; a ~ de met ingang van; vanaf parto m bevalling c párvulo m peuter c; escuela de párvulos kleuterschool c pasa f rozijn c; ~ de Corinto krent c pasado adj vorig, afgelopen, voorbij; m verleden nt pasaje m doorgang c; doorreis c pasajero m passagier c pasaporte m paspoort nt pasar v gebeuren; meemaken, doormaken; passeren, *voorbijgaan; inhalen; *aangeven; *doorbrengen; ~ por alto over het hoofd *zien; pasarse sin missen pasarela f loopplank c Pascua Pasen paseante m wandelaar c pasear v wandelen paseo m wandeling c; rit c; promenade c pasillo m gang c; gangpad nt pasión f hartstocht c, passie c pasivo adj passief paso m pas c, stap c; schrede c, gang c, loop c; oversteekplaats c; bergpas c; de ~ terloops; ~ a

108

payaso nivel overweg c; prioridad de ~ voorrang c; prohibido el ~ verboden toegang pasta f pasta c; ~ dentífrica tandpasta c/nt pastel m cake c pastelería f gebak nt; banketbakkerij c pastilla f tablet nt pastor m herder c; dominee c, predikant c pata f poot c patada f trap c, schop c patata f aardappel c; patatas fritas frites pl patear v trappen, schoppen; stampen patente f patent nt; octrooi nt patillas fpl bakkebaarden pl patín m schaats c patinar v schaatsen; slippen pato m eend c patria f vaderland nt patriota m patriot c patrón m baas c; werkgever c; hospes c patrona f hospita c patrulla f patrouille c patrullar v patrouilleren paulatinamente adv langzamerhand pausa f pauze c; *hacer una ~ pauzeren pavimentar v plaveien, bestraten pavimento m plaveisel nt pavo m pauw c; kalkoen c payaso m clown c

paz paz f vrede c; rust c peaje m tol c peatón m voetganger c; prohibido para los peatones verboden voor voetgangers pecado m zonde c pecho m borst c, borstkas c pecio m wrak nt peculiar adj bijzonder pedal m pedaal nt/c pedazo m stuk nt; snipper c pedernal m vuursteen c pedicuro m pedicure c pedido m bestelling c *pedir v *vragen; bestellen; berekenen pegajoso adj kleverig pegar v *slaan; kleven, plakken; pegarse v aanbranden peinado m kapsel nt, coiffure c peinar v kammen peine m kam c pelar v schillen c peldaño m trede c pelea f strijd c peletero m bontwerker c pelícano m pelikaan c película f film c; ~ en colores kleurenfilm c peligro m gevaar nt; nood c peligroso adj gevaarlijk pellizcar v *knijpen pelmazo m zeurpiet c pelota f bal c peluca f pruik c peluquero m kapper c pelvis m bekken nt pena f verdriet nt; moeite c;

109

perdón boete c; ~ de muerte doodstraf c penalty m strafschop c pendiente adj hellend; m oorbel c; f helling c penetrar v *doordringen penicilina f penicilline c península f schiereiland nt pensador m denker c pensamiento m gedachte c *pensar v *denken; ~ en *denken aan pensativo adj nadenkend pensión f pension nt; pensioen nt; ~ alimenticia alimentatie c; ~ completa volpension, kost en inwoning Pentecostés m Pinksteren peña f rotsblok nt; stamtafel c peón m pion c peor adj slechter; adj erger pepino m komkommer c pepita f pit c pequeño adj klein pera f peer c perca f baars c percepción f gewaarwording c perceptible adj merkbaar percha f kleerhanger c, klerenhaak c; kapstok c percibir v bemerken *perder v *verliezen; missen, kwijtraken; verspillen; perdido adj verdwaald pérdida f verlies nt perdiz f patrijs c perdón m vergiffenis c; genade c; ¡perdón! pardon!

perdonar perdonar v *vergeven perecedero adj aan bederf onderhevig *perecer v *omkomen peregrinación f bedevaart c peregrino m pelgrim c perejil m peterselie c perezoso adj lui perfección f perfectie c, volmaaktheid c perfecto adj volmaakt; volkomen, feilloos perfume m parfum nt; geur c periódico adj periodiek; m tijdschrift nt, krant c; vendedor de periódicos krantenverkoper periodismo m journalistiek c periodista m journalist c período m periode c perito m deskundige c, kenner c perjudicar v schaden perjudicial adj nadelig, schadelijk perjuicio m schade c perjurio m meineed c perla f parel c *permanecer v *blijven permanente adj permanent permiso m toestemming c, verlof nt; vergunning c; ~ de conducir rijbewijs nt; ~ de pesca visakte c; ~ de residencia verblijfsvergunning c; ~ de trabajo werkvergunning c permitir v *toestaan, veroorloven; in staat stellen

110

pescar perno m bout c pero conj toch, maar, doch peróxido m waterstofperoxide nt perpendicular adj loodrecht perpetuo adj altijddurend perra f teef c perrera f hondenhok nt; m kennel c perro m hond c; ~ lazarillo geleidehond *perseguir v vervolgen; nastreven perseverar v *volhouden persiana f luik nt, blind nt, rolgordijn nt, jaloezie c persistir v *volhouden persona f persoon c; por ~ per persoon personal adj persoonlijk; m personeel nt, staf c personalidad f persoonlijkheid c perspectiva f perspectief nt; vooruitzicht nt persuadir v overreden, overhalen *pertenecer v toebehoren pertenencias fpl bezittingen pl pertinaz adj hardnekkig pesado adj zwaar pesadumbre f verdriet nt pesar v *wegen; a ~ de ondanks; ongeacht pesca f visserij c pescadería f viswinkel c pescador m visser c pescar v hengelen, vissen;

pesebre ~ con caña hengelen pesebre f kribbe c pesimismo m pessimisme nt pesimista adj pessimistisch; m pessimist c pésimo adj slechtst; vreselijk peso m gewicht nt; last c pestaña f wimper c petaca f buidel c; tabakszak c pétalo m bloemblad nt petición f petitie c petirrojo m roodborstje nt petróleo m petroleum c, olie c; ~ lampante petroleum c; pozo de ~ oliebron c; refinería de ~ olieraffinaderij c pez m vis c piadoso adj vroom pianista m pianist c piano m piano c; ~ de cola vleugel c picadero m manege c picadura f prik c, steek c; shag c picante adj pikant picar v jeuken; fijnhakken; *steken pícaro m schelm c picazón f jeuk c pico m bek c, snavel c; top c; houweel nt pie m voet c; a ~ te voet; de ~ overeind; *estar de ~ *staan; ~ de cabra breekijzer nt piedad f medelijden nt; *tener ~ de medelijden *hebben met piedra f steen c; de ~ stenen; ~ miliar mijlpaal c; ~ pómez puimsteen nt; ~ preciosa edel-

111

pirata steen piel f huid c; pels c, vel nt; schil c; bont nt; de ~ lederen, leren; ~ de cerdo varkensleer nt pierna f been nt pieza f stuk nt; de dos piezas tweedelig; ~ de repuesto onderdeel nt; ~ en un acto eenakter c pijama m pyjama c pilar m pilaar c píldora f pil c pieta f gootsteen c pillo m deugniet c piloto m piloot c pimienta f peper c pincel m penseel nt pinchado adj lek pinchar v prikken pinchazo m lekke band, bandenpech c pingüino m pinguïn c pino m dennenboom c, den c pintar v schilderen, verven pintor m schilder c pintoresco adj pittoresk, schilderachtig pintura f verf c; schilderij nt; ~ al óleo olieverfschilderij nt pinzas fpl pincet c pinzón m vink c piña f ananas c pío adj vroom piojo m luis c pionero m pionier c pipa f pijp c pirata m piraat c

pisar pisar v stappen piscina f zwembad nt piso m etage c, verdieping c; flat c; ~ bajo begane grond pista f piste c; renbaan c; rijstrook c; ~ de aterrizaje startbaan c; ~ de patinaje kunstijsbaan c, ijsbaan c pistola f pistool nt pistón m zuiger c pitillera f sigarettenkoker c pizarra f lei nt; schoolbord nt placa f nummerbord nt placer m genoegen nt, plezier nt *placer v *bevallen plaga f plaag c plan m plan nt plancha f strijkijzer nt; no precisa ~ zelfstrijkend, no-iron planchar v *strijken; persen planeador m zweefvliegtuig nt planear v plannen planeta m planeet c planetario m planetarium nt plano adj plat, gelijk, vlak; m plattegrond c; primer ~ voorgrond c planta f plant c plantación f plantage c plantar v planten plantear v stellen plástico m plastic nt; de ~ plastic plata f zilver nt; de ~ zilveren; ~ labrada zilverwerk nt plátano m banaan c platero m zilversmid c

112

policía platija f schol c platillo m schoteltje nt platino m platina nt plato m bord nt; schotel c, gang c; ~ para sopa soepbord nt playa f strand nt; ~ de veraneo badplaats c; ~ para nudistas naaktstrand nt plaza f plein nt; ~ de mercado marktplein nt; ~ de toros arena c; ~ fuerte burcht c plazo m termijn c; afbetaling c; compra a plazos huurkoop c pleamar f hoogwater nt *plegar v kreuken pliegue m plooi c, vouw c plomero m loodgieter c plomo m lood nt pluma f veer c; pen c plural m meervoud nt población f bevolking c pobre adj arm; armoedig pobreza f armoede c poco adj weinig; m beetje nt; dentro de ~ dadelijk; un ~ iets poder m macht c *poder v *kunnen; *mogen poderoso adj machtig podrido adj rot poema m gedicht nt; ~ épico epos nt poesía f dichtkunst c poeta m dichter c poético adj dichterlijk polaco adj Pools; m Pool c polea f katrol c policía f politie c

polifacético polifacético adj veelzijdig polilla f mot c polio f polio c poliomielitis f kinderverlamming c política f beleid nt, politiek c político adj politiek; m politicus c póliza f polis c pollero m poelier c polla vulg pik, lul c pollo m kip c; kuiken nt Polonia f Polen polución f verontreiniging c polvera f poederdoos c polvo m stof nt; poeder nt/c; gruis nt; ~ facial gezichtspoeder nt/c; ~ para los dientes tandpoeder nt/c; ~ para los pies voetpoeder nt/c pólvora f kruit nt polvoriento adj stoffig pomelo m pompelmoes c pómulo m jukbeen nt ponderado adj bezonnen *poner v zetten, leggen; *ponerse v *aantrekken pony m pony c popular adj populair; volks-; canción ~ volkslied nt; danza ~ volksdans c populoso adj dichtbevolkt por prep door; uit; via; wegens; maal porcelana f porselein nt porcentaje m percentage nt porción f portie c porque conj omdat, want; por

113

pozo qué waarom porra f knots c portador m drager c portaequipajes m bagageruimte c; kofferruimte c portafolio m aktetas c portaligas m jarretelgordel c portátil adj draagbaar portero m portier c; doelman c pórtico m zuilengang c portilla f patrijspoort c portón m poort c Portugal m Portugal portugués adj Portugees; m Portugees c porvenir m toekomst c posada f herberg c posadero m herbergier c *poseer v *bezitten posesión f bezit nt posibilidad f mogelijkheid c posible adj mogelijk posición f positie c positiva f positief nt, afdruk c positivo adj positief postal ilustrada f prentbriefkaart c poste m paal c; ~ de farol lantaarnpaal c; ~ de indicador wegwijzer c posterior adj volgend postizo m haarstukje nt postre m dessert nt potable adj drinkbaar potencia f vermogen nt; mogendheid c pozo m put c; bron c; ~ de petróleo oliebron c

práctica práctica f praktijk c prácticamente adv vrijwel practicar v beoefenen práctico adj praktisch; zakelijk; m loods c prado m wei c, weiland nt precario adj hachelijk precaución f voorzorg c, voorzorgsmaatregel precaverse v zich hoeden precedente adj verleden, voorgaand, vorig preceder v *voorafgaan precio m prijs c; ~ de compra koopprijs c; ~ del billete tarief nt precioso adj kostbaar; prachtig precipicio m afgrond c precipitación f neerslag c precipitarse v zich haasten; neerstorten; precipitado adj overhaast preciso adj precies; nauwkeurig predecesor m voorganger c *predecir v voorspellen predicar v preken preferencia f voorkeur c preferible adj te verkiezen, de voorkeur verdienend *preferir v de voorkeur *geven aan, liever *hebben; preferido adj lievelingsprefijo m voorvoegsel nt pregunta f vraag c preguntar v *vragen; informeren; preguntarse v zich *afvragen prejuicio m vooroordeel nt

114

presión preliminar adj inleidend; voorlopig prematuro adj voorbarig premio m prijs c; ~ de consolación troostprijs c prender v hechten, vastmaken prensa f pers c; conferencia de ~ persconferentie c preocupación f zorg c, bezorgdheid c preocupado adj bezorgd preocuparse de v zich bekommeren om preparación f voorbereiding c preparado adj bereid, gereed preparar v voorbereiden; klaarmaken preposición f voorzetsel nt presa f dam c prescindir v *weglaten; buiten beschouwing *laten; prescindiendo de afgezien van prescribir v *voorschrijven prescripción f recept nt presencia f tegenwoordigheid c, aanwezigheid c presenciar v getuige *zijn van presentar v introduceren, voorstellen; *aanbieden, *bieden; presentarse v zich aanmelden presente adj aanwezig; m cadeau nt; heden nt preservar v bewaren presidente m voorzitter c, president c presidir v *voorzitten presión f druk c; ~ atmosférica luchtdruk c; ~ del aceite olie-

preso druk c; ~ del neumático bandenspanning c preso m gedetineerde c; coger ~ *gevangennemen prestamista m pandjesbaas c préstamo m lening c prestar v lenen, uitlenen; ~ atención a letten op, aandacht besteden aan; tomar prestado lenen prestidigitador m goochelaar c prestigio m prestige nt presumible adj vermoedelijk presumido adj arrogant presumir v veronderstellen; opscheppen presuntuoso adj verwaand; overmoedig presupuesto m begroting c, budget nt pretender v aanspraak maken op pretensión f aanspraak c pretexto m voorwendsel nt *prevenir v *voorkomen preventivo adj preventief *prever v verwachten, *voorzien previo adj voorgaand previsión f verwachting c, voorspelling c prima f nicht c; premie c primario adj primair primavera f voorjaar nt, lente c primero num eerst; adj hoogst primitivo adj primitief primo m neef c primordial adj hoofd-

115

proceso princesa f prinses c principal adj voornaamst; hoofd-; m directeur c principalmente adv hoofdzakelijk príncipe m prins c principiante m beginneling c, beginner c principio m beginsel nt, principe nt; al ~ aanvankelijk prioridad f voorrang c; prioriteit c prisa f spoed c, haast c; *dar ~ hard *rijden; *darse ~ *opschieten; de ~ haastig prisión f gevangenis c prisionero m gevangene c; ~ de guerra krijgsgevangene c prismáticos mpl verrekijker c privado adj privé privar de *ontnemen privilegio m voorrecht nt probable adj waarschijnlijk; vermoedelijk probablemente adv waarschijnlijk probador m paskamer c *probar v beproeven; proberen; proeven; *probarse v passen problema m vraagstuk nt, probleem nt procedencia f herkomst c proceder v te werk *gaan procedimiento m procedure c; proces nt procesión f processie c proceso m proces nt, rechtszaak c; procédé nt

proclamar proclamar v afkondigen procurador m raadsman c procurar v verschaffen pródigo adj kwistig producción f productie c; ~ en serie massaproductie c *producir v produceren producto m product nt; opbrengst c productor m producent c profano m leek c profesar v *belijden profesión f vak nt, beroep nt profesional adj beroepsprofesor m leraar c, docent c; hoogleraar c, professor c profesora f lerares c profeta m profeet c profundidad f diepte c profundo adj diep; diepzinnig programa m programma nt progresista adj vooruitstrevend, progressief progresivo adj toenemend progreso m vooruitgang c prohibición f verbod nt prohibido adj verboden prohibir v *verbieden prolongación f verlenging c prolongar v verlengen promedio adj gemiddeld; m gemiddelde nt; en ~ gemiddeld promesa f belofte c prometer v beloven prometido adj verloofd promoción f promotie c promontorio m landtong c

116

protesta *promover v bevorderen pronombre m voornaamwoord nt pronosticar v voorspellen pronto adj prompt; adj gauw, spoedig, weldra; tan ~ como zodra pronunciación f uitspraak c pronunciar *uitspreken propaganda propaganda c propicio adj gunstig, genegen propiedad f bezit nt, eigendom nt; landgoed nt propietario m bezitter c, eigenaar c; huisbaas c propina f fooi c propio adj eigen *proponer v voorstellen proporción f proportie c proporcional adj evenredig proporcionar v aanpassen; bezorgen propósito m bedoeling c; a ~ tussen twee haakjes propuesta f voorstel nt prórroga f verlenging c prosa f proza nt *proseguir v *voortgaan, *doorgaan prospecto m prospectus c prosperidad f voorspoed c, welvaart c próspero adj welvarend prostituta f prostituee c protección f bescherming c proteger v beschermen proteína f eiwit nt protesta f protest nt

protestante protestante adj protestants protestar v protesteren provechoso adj winstgevend *proveer v leveren, verschaffen; ~ de *voorzien van proverbio m spreekwoord nt provincia f provincie c; gewest nt provincial adj provinciaal provisional adj voorlopig provisiones fpl voorraad c provocar v aanrichten próximamente adv binnenkort, spoedig próximo adj volgend proyectar v *ontwerpen; projecteren; *werpen proyecto m project nt, plan nt proyector m schijnwerper c prudente adj bedachtzaam, behoedzaam, voorzichtig prueba f proef c; bewijs nt; a ~ op zicht prurito m kriebel c psicoanalista m analyticus c psicología f psychologie c psicológico adj psychologisch psicólogo m psycholoog c psiquiatra m psychiater c psíquico adj psychisch publicación f publicatie c publicar v publiceren, *uitgeven publicidad f reclame c público adj publiek, openbaar; m publiek nt pueblo m volk nt; dorp nt puente m brug c; ~ colgante

117

punzar hangbrug c; ~ levadizo ophaalbrug c; ~ superior bovendek nt puerta f deur c; ~ corrediza schuifdeur c; ~ giratoria draaideur c puerto m haven c; ~ de mar zeehaven c pues conj want puesta f inzet c puesto m plaats c; betrekking c; kraam c; ~ de gasolina benzinestation nt; ~ de libros boekenstalletje nt puesto que aangezien pulcro adj net pulgar m duim c pulir v poetsen pulmón m long c pulóver m pullover c púlpito m kansel c, preekstoel c pulpo m octopus c pulsera f armband c pulso m pols c; polsslag c pulverizador m verstuiver c punta f punt c puntiagudo adj spits puntilla f kant nt punto m punt nt; punt c; steek c; géneros de ~ tricotgoederen pl; *hacer ~ breien; ~ de congelación vriespunt nt; ~ de partida uitgangspunt nt; ~ de vista standpunt nt; ~ y coma puntkomma puntual adj stipt, punctueel punzada f steek c punzar v doorboren

puñado puñado m handvol c puñetazo m vuistslag c; *dar puñetazos stompen puño m vuist c; manchet c pupitre m schoolbank c, lessenaar c purasangre adj volbloed puro adj zuiver; puur; m sigaar c purpúreo adj paars pus m etter c puta f vulg hoer; hijo de ~ klootzak c

118

Q
que pron die, dat; conj dat; als, dan qué pron wat; adv wat quebradizo adj knapperig quebrantar v *breken *quebrar v *breken quedar v *overblijven; quedarse v *blijven queja f klacht c quejarse v klagen quemadura f brandwond c; ~ del sol zonnebrand c quemar v branden; verbranden *querer v *willen; *houden van querida f lieveling c; maîtresse c querido adj bemind, lief; dierbaar; m lieveling c queso m kaas c quien pron wie quienquiera pron wie ook quieto adj stil, kalm; *estarse ~ *zwijgen quilate m karaat nt quilla f kiel c química f scheikunde c, chemie c químico adj scheikundig, chemisch quincalla f ijzerwaren pl quince num vijftien quincena f veertien dagen quinceno num vijftiende quinina f kinine c

quinta quinta f landhuis nt quintol num vijfde quinto2 m dienstplichtige c quiosco m kiosk c; ~ de periódicos krantenkiosk c quitamanchas m reinigingsmiddel nt, vlekkenwater nt quitar v *wegnemen, *meenemen quitasol m parasol c quizás adv misschien, wellicht

119

R
rábano m radijs c; ~ picante mierikswortel c rabia f woede c; hondsdolheid rabiar v razen, woeden rabioso adj kwaad racial adj rassenración f rantsoen nt radiador m radiator c radical adj radicaal radio m straal c; spaak c; f radio c radiografía f röntgenfoto c radiografiar v doorlichten raedura f kras c; *hacer raeduras krassen ráfaga f windstoot c, windvlaag c raíz f wortel c rallar v raspen rama f tak c ramita f twijg c ramo m boeket nt, bos c rampa f glooiing c rana f kikker c rancio adj ranzig rancho mMe boerderij c rango m rang c ranura f gleuf c rápidamente adv vlug rapidez f vaart c rápido adj vlug, snel; rápidos de río stroomversnelling c raqueta f racket nt raro adj zeldzaam; raar,

rascacielos vreemd; raras veces zelden rascacielos m wolkenkrabber c rascar v krabben rasgar v scheuren rasgo m trek c; gelaatstrek c; ~ característico karaktertrek c rasgón m scheur c rasguño m schram c raso adj kaal; m satijn nt raspar v schrappen rastrear v opsporen rastrillo m hark c rastro m spoor nt rasurarse v zich *scheren rata f rat c rato m poosje nt ratón m muis c raya f streep c; vouw c; scheiding c rayado adj gestreept rayador m rasp c rayo m straal c rayón m kunstzijde c raza f ras nt razón f verstand nt, rede c; reden c; no *tener ~ ongelijk *hebben; *tener ~ gelijk *hebben razonable adj billijk, redelijk razonar v redeneren reacción f reactie c reaccionar v reageren real adj feitelijk, werkelijk; koninklijk realidad f werkelijkheid c; en ~ feitelijk, eigenlijk, werkelijk realizable adj uitvoerbaar, haalbaar

120

recomenzar realización f prestatie c realizar v tot stand *brengen, verwezenlijken; uitvoeren rebaja f korting c, reductie c; rebajas fpl uitverkoop c rebajar v verlagen rebaño m kudde c rebelde m rebel c rebelión f opstand c, oproer nt recado m boodschap c recambio m onderdeel nt recaudar v *heffen recepción f ontvangst c recepcionista f receptioniste c receptáculo m reservoir nt receptor m telefoonhoorn c receta f recept nt recibir v *krijgen, *ontvangen recibo m bon c, kwitantie c, nt; ontvangst c; oficina de ~ receptie c recién adv laatstelijk reciente adj recent recientemente adv onlangs, laatst recio adj kracht recíproco adj wederzijds recital m recital nt reclamar v opeisen recluta m rekruut c recoger v oprapen, plukken; ophalen, afhalen, oogsten; inhalen recogida f lichting c recomendación f aanbeveling c *recomendar v *aanprijzen, *aanbevelen *recomenzar v hervatten

recompensa recompensa f beloning c recompensar v belonen reconciliación f verzoening c *reconocer v herkennen; bekennen, erkennen; beseffen reconocimiento m herkenning c; onderzoek nt récord m record nt *recordar v herinneren; *bedenken recorrer v *oversteken recortar v bijknippen recreación f recreatie c recreo m ontspanning c; patio de ~ speelplaats c *recriar v fokken rectangular adj rechthoekig rectángulo m rechthoek c rectificación f verbetering recto adj rechtopstaand rector m dominee c rectoría f pastorie c recuerdo m herinnering c; aandenken nt, souvenir nt recuperación f herstel nt recuperar v *terugvinden rechazar v *verwerpen red f net nt; netwerk nt; ~ de carreteras wegennet nt; ~ de pesca visnet nt redacción f formulering c; redactie c redactar v opstellen redactor m redacteur c redecilla f haarnetje nt redimir v verlossen rédito m rente c redondeado adj afgerond

121

región redondo adj rond reducción f reductie c, korting c *reducir v verlagen, verminderen, reduceren reembolsar v terugbetalen, vergoeden reemplazar v *vervangen reemprender v hervatten reexpedir v *nazenden referencia f referentie c, verwijzing c; punto de ~ baken nt *referir *verwijzen; vertellen refinería f raffinaderij c reflector m reflector c; schijnwerper reflejar v weerkaatsen reflejo m weerkaatsing nt reflexionar v *nadenken Reforma f reformatie c refractario adj vuurvast refrenar v beteugelen refrescar v vergissen refresco m verfrissing c refrigerador m ijskast c, koelkast c refugio m beschutting c; schuilplaats c refunfuñar v mopperen regalar v cadeau *doen regaliz m drop c regalo m geschenk nt, cadeau nt regata f regatta c regatear v *afdingen régimen m (pl regímenes) regime nt; bewind nt; dieet nt regimiento m regiment nt región f streek c; gebied nt

regional regional adj plaatselijk *regir v regeren registrar v boeken, aantekenen registro m register nt regla f regel c; regeling c; liniaal c; en ~ in orde; por ~ general in de regel reglamento m reglement nt regocijo m vreugde c regordete adj mollig regresar v *teruggaan regreso m terugkeer c; viaje de ~ terugreis c; vuelo de ~ retourvlucht c regulación f voorschrift nt regular v regelen; adj geregeld, regelmatig rehabilitación f revalidatie c rehén m gijzelaar c rehusar v weigeren; *afwijzen reina f koningin c reinado m regering c reino m rijk nt, koninkrijk nt reintegrar v terugbetalen reintegro m terugbetaling c *reír v *lachen reivindicación f eis c reivindicar v vorderen reja f rooster nt; hek nt rejilla f bagagenet nt relación f relatie c, verband nt; betrekking c; verslag nt relacionar v *betrekken relajación f ontspanning c relajado adj ontspannen relámpago m bliksem c; flits c relatar v rapporteren relativo adj relatief, betrekke-

122

rendir lijk; ~ a met betrekking tot relato m relaas nt relevar v aflossen; verlichten relieve m reliëf nt religión f godsdienst c religioso adj godsdienstig reliquia f relikwie c reloj m klok c; horloge nt; ~ de bolsillo zakhorloge nt; ~ de pulsera polshorloge nt relojero m horlogemaker c reluciente adj blinkend *relucir v *schijnen rellenado adj gevuld relleno m vulling c remanente m rest c remar v roeien remedio m middel nt; geneesmiddel nt *remendar v repareren; verstellen remesa f storting c remitir v overmaken; ~ a *verwijzen naar remo m peddel c, roeiriem c remoción f verwijdering c remojar v doorweken remolacha f beetwortel c, biet c remolcador m sleepboot c remolcar v slepen remolque m aanhangwagen c remoto adj afgelegen, ver *remover v verwijderen remuneración f vergoeding c remunerar v vergoeden Renacimiento m renaissance c rendición f overgave c *rendir v lonen; ~ homenaje

renglón huldigen; *rendirse v zich *overgeven renglón m regel c reno m rendier nt renombre m faam c *renovar v vernieuwen renta f inkomen nt rentable adj rendabel renunciar v *opgeven *reñir v twisten, ruzie maken reparación f reparatie c; herstel nt reparar v repareren, herstellen repartir v verdelen, uitdelen reparto m bezorging c; camioneta de ~ bestelauto c repelente adj afstotelijk, weerzinwekkend repentinamente adv opeens repertorio m repertoire nt repetición f herhaling c repetidamente adv telkens *repetir v herhalen repleto adj stampvol, overvol reportero m verslaggever c reposado adj rustig reposo m rust c reprender v berispen representación f vertegenwoordiging c; voorstelling c representante m vertegenwoordiger c representar v vertegenwoordigen; voorstellen representativo adj representatief reprimir v onderdrukken *reprobar v afkeuren

123

resignar reprochar v *verwijten reproche m verwijt nt reproducción f reproductie c *reproducir v reproduceren reptil m reptiel nt república f republiek c republicano adj republikeins repuesto m voorraad c; vulling c repugnancia f afkeer c repugnante adj weerzinwekkend, misselijk, walgelijk repulsivo adj weerzinwekkend reputación f reputatie c requerimiento m vereiste c *requerir v vereisen resaca f onderstroom c; kater c resbaladizo adj glibberig, glad resbalar v *uitglijden, *glijden rescatar v redden rescate m redding c; losgeld nt *resentirse por kwalijk *nemen reseña f bespreking c reserva f voorbehoud nt; reserve c; bespreking c; de ~ reservereservación f reservering c reservar v *bespreken; reserveren, boeken resfriado m verkoudheid c resfriarse v kouvatten residencia f woonplaats c residente adj woonachtig; m inwoner c residir v wonen residuo m restant nt resignación f ontslagneming c resignar v ontslag *nemen

resina resina f hars nt/c resistencia f verzet nt resistir v *weerstaan resolución f besluit nt *resolver v oplossen *resonar v *klinken respectivo adj respectievelijk respecto a betreffende, omtrent, ten aanzien van respetable adj eerzaam, respectabel respetar v respecteren respeto m ontzag nt, respect nt respetuoso adj eerbiedig respiración f ademhaling c respirar v ademen *resplandecer v *blinken resplandor m schittering c responder v antwoorden; ~ a beantwoorden responsabilidad f verantwoordelijkheid c; aansprakelijkheid c responsable adj verantwoordelijk; aansprakelijk respuesta f antwoord nt *restablecerse v zich herstellen restablecimiento m herstel nt restante adj overblijvend restar v *aftrekken restaurante m restaurant nt; ~ de autoservicio zelfbedieningsrestaurant nt resto m rest c; overblijfsel nt, restant nt restricción f beperking c; restrictie c resuelto adj resoluut, vastbeslo-

124

revista ten resultado m resultaat nt; uitslag c, gevolg nt resultar v resulteren; *blijken resumen m samenvatting c, overzicht nt, resumé nt retardar v vertragen *retener v bewaren retina f netvlies nt retirar v *terugtrekken reto m uitdaging c retrasado adj te laat retraso m oponthoud nt retrato m portret nt retrete m toilet nt retroceso m teruggang c retumbo m geraas nt reumatismo m reumatiek c reunión f bijeenkomst c, vergadering c reunir v verenigen, *bijeenbrengen; herenigen revelación f onthulling c revelar v onthullen; verklappen; ontwikkelen revendedor m wederverkoper c *reventar v *barsten reventón m bandenpech c reverencia f eerbied c reverso m keerzijde c revés m tegenslag c; al ~ andersom; ondersteboven; binnenstebuiten revisar v *herzien, reviseren revisión f herziening c revisor m conducteur c revista f tijdschrift nt; blad nt; revue c; ~ mensual maand-

revocar blad nt revocar v *herroepen revolución f revolutie c; omwenteling c revolucionar v in opstand *komen revolucionario adj revolutionair *revolver v roeren revólver m revolver c revuelta f oproer nt rey m koning c rezar v *bidden riada f vloed c ribera f rivieroever c, oever c rico adj rijk; lekker ridiculizar v bespotten ridículo adj bespottelijk, belachelijk riesgo m risico nt rifle m geweer nt rigoroso adj streng riguroso adj guur rima f rijm nt rímel m mascara c rincón m hoek c rinoceronte m neushoorn c riña f ruzie c riñón m nier c río m rivier c; ~ abajo stroomafwaarts; ~ arriba stroomopwaarts riqueza f rijkdom c risa f gelach nt, lach c ritmo m ritme nt; tempo nt rival m rivaal c rivalidad f rivaliteit c rivalizar v rivaliseren rizador m krultang c

125

rótula rizar v krullen rizo m krul c robar v beroven; *inbreken roble m eik c robo m roof c, diefstal c, beroving c robusto adj stevig, fors roca f rots c rocío m dauw c rocoso adj rotsachtig rodaballo m griet c *rodar v rollen rodear v omringen; passeren rodilla f knie c *rogar v *verzoeken rojo adj rood rollo m rol c romano adj Romeins Romanticismo nt romantiek c romántico adj romantisch rompecabezas m puzzel c; legpuzzel c romper v *breken roncar v snurken ronco adj schor, hees ropa f kleding c,; ~ blanca linnengoed nt; ~ de cama beddengoed nt; ~ interior ondergoed nt; ~ interior de mujer lingerie c; ~ sucia wasgoed nt, was c rosa f roos c; adj roze rosado adj roze rosario m rozenkrans c rostro m gezicht nt rota f rotan nt roto adj kapot rótula f knieschijf c

rotular rotular v etiketteren rótulo m etiket nt rozadura f schaafwond c rubí m robijn c rubia f blondine c rubio adj blond ruborizarse v blozen rubricar v paraferen rueda f wiel nt; ~ de repuesto reservewiel nt ruego m verzoek nt rugido m gebrul nt rugir v brullen ruibarbo m rabarber c ruido m lawaai nt; geluid nt ruidoso adj gehorig, lawaaierig ruina f ruïne c; ondergang c ruinoso adj bouwvallig ruiseñor m nachtegaal c ruleta f roulette c rulo m krulspeld c Rumania f Roemenië rumano adj Roemeens; m Roemeen c rumbo m koers c rumor m gerucht nt rural adj plattelandsRusia Rusland ruso adj Russisch; m Rus c rústico adj rustiek ruta f route c; ~ principal hoofdweg c rutina f routine c

126

S
sábado m zaterdag c sábana f laken nt *saber v *weten; *kunnen; a ~ namelijk; ~ a smaken sabiduría f wijsheid c sabio adj wijs sabor m smaak c sabroso adj smakelijk sacacorchos m kurkentrekker c sacapuntas m puntenslijper c sacar v *wegnemen; *opnemen; ~ brillo poetsen; ~ dinero del cajero automático pinnen sacarina f sacharine c sacerdote m priester c saco m zak c; jasje nt; ~ de compras boodschappentas c; ~ de dormir slaapzak c sacrificar v opofferen sacrificio m offer nt sacrilegio m heiligschennis c sacristán m koster c sacudir v schudden safari m jeep-safari c sagrado adj heilig sainete m klucht c sal f zout nt; sales de baño badzout nt sala f zaal c; ~ de conciertos concertzaal c; ~ de espera wachtkamer c; ~ de estar zitkamer c, huiskamer c; ~ de lectura leeszaal c; ~ para fumar rookkamer c

salado salado adj zout salario m salaris nt salchicha f worst c saldo m saldo nt salero m zoutvaatje nt salida f uitgang c; uitrit c; ~ de emergencia nooduitgang c *salir v *uitgaan; *blijken saliva f speeksel nt salmón m zalm c salón m salon c; ~ de baile danszaal c; ~ de belleza schoonheidssalon c; ~ de demostraciones toonzaal c; ~ de té tearoom c salpicadera fMe spatbord nt salpicar v spatten salsa f saus c; jus c saltamontes m sprinkhaan c saltar v *springen; huppelen salto m sprong c salud f gezondheid c saludable adj gezond saludar v groeten saludo m groet c salvador m redder c salvaje adj wild; woest salvar v redden sanatorio m sanatorium nt sandalia f sandaal c; sandalias de gimnasia gymschoenen pl sandía f watermeloen c sangrar v bloeden sangre f bloed nt sangriento adj bloedig sanitario adj sanitair sano adj gezond santo adj heilig; m heilige c;

127

seguir ~ y seña wachtwoord nt santuario m heiligdom nt, schrijn c sapo m pad c sarampión m mazelen pl sardina f sardine c sartén f pan c; koekenpan c sastre m kleermaker c satélite m satelliet c satisfacción f bevrediging c, voldoening c *satisfacer v bevredigen; satisfecho tevreden; voldaan saudí adj Saoedi-Arabisch sauna f sauna c sazonar v kruiden se pron zich; je secadora f wasdroger c secar v drogen; afdrogen sección f sectie c; bureau nt seco adj droog secretaria f secretaresse c secretario m secretaris c secreto adj geheim; m geheim nt sector m sector c secuencia f opname c secuestrador m kaper c secundario adj secundair, ondergeschikt sed f dorst c seda f zijde c sede f zetel c sediento adj dorstig sedoso adj zijden *seducir v verleiden *seguir v volgen; ~ el paso *bijhouden; en seguida meteen,

según dadelijk; todo seguido rechtdoor, rechtuit según prep volgens segundo num tweede; m seconde c seguramente adv zeker seguridad f veiligheid c; cinturón de ~ veiligheidsgordel c seguro adj veilig; zeker; m assurantie c, verzekering c; póliza de ~ verzekeringspolis c; ~ de viaje reisverzekering c; ~ de vida levensverzekering c seis num zes selección f selectie c; keus c seleccionado adj select seleccionar v selecteren selecto adj uitgelezen sellar v frankeren sello m postzegel c; zegel nt; stempel c selva f oerwoud nt, woud nt selvoso adj bebost semáforo m stoplicht nt semana f week c; fin de ~ weekend nt semanal adj wekelijks *sembrar v zaaien semejante adj gelijk semejanza f gelijkenis c semi- half semicírculo m halve cirkel semilla f zaad nt senado m senaat c senador m senator c sencillo adj eenvoudig senda f voetpad nt, pad nt sendero m pad nt

128

separadamente senil adj seniel seno m borst c sensación f gewaarwording c, sensatie c; gevoel nt sensacional adj sensationeel, opzienbarend sensato adj verstandig; nuchter sensibilidad f gevoeligheid c sensible adj gevoelig; merkbaar sensitivo adj gevoelig *sentarse v *gaan zitten; *estar sentado *zitten; *sentar bien goed *staan sentencia f vonnis nt sentenciar v veroordelen sentido m zintuig nt; zin c, betekenis c; rede c; ~ del honor eergevoel nt; sin ~ nietszeggend sentimental adj sentimenteel sentimiento m gevoel nt *sentir v voelen; betreuren seña f wenk c; señas personales signalement nt señal f sein nt, teken nt, signaal nt; streepje nt; *hacer señales seinen; zwaaien; ~ de alarma noodsein nt señalar v aanstrepen, *aangeven señor m mijnheer c; meneer c señora f dame c; vrouw des huizes c; mevrouw c señorita f juffrouw c; jonge vrouw c separación f scheiding c separadamente adv afzonderlijk

separado separado adj gescheiden; afzonderlijk; por ~ apart separar v *scheiden; losmaken septentrional adj noordelijk septicemia f bloedvergiftiging c séptico adj septisch septiembre september séptimo num zevende sepulcro m graftombe c sepultura f graf nt sequía f droogte c ser m wezen nt; ~ humano menselijk wezen *ser v *zijn sereno adj kalm serie f reeks c, serie c seriedad f ernst c serio adj serieus, ernstig sermón m preek c serpentear v kronkelen serrín m zaagsel nt servicial adj hulpvaardig servicio m dienst c; bediening c; bedieningsgeld nt; ~ de habitación bediening op de kamer; ~ de mesa eetservies nt; ~ postal posterijen pl servilleta f servet nt; ~ de papel papieren servet *servir v bedienen sesenta num zestig sesión f zitting c seta f champignon c setenta num zeventig seto m heg c severo adj streng, ernstig sexo m geslacht nt sexto num zesde

129

simpatía sexual adj seksueel sexualidad f seksualiteit c; seks c si conj indien, als; of; si ... o of ... of; ~ bien hoewel sí ja siamés adj Siamees sida f aids c siempre adv altijd sien f slaap c sierra f zaag c siesta f dutje nt siete num zeven sifón m sifon c siglo m eeuw c significado m betekenis c significar v betekenen significativo adj veelbetekenend signo m teken nt; ~ de interrogación vraagteken nt siguiente adj eerstvolgend, volgend sílaba f lettergreep c silbar v *fluiten silbato m fluitje nt silenciador m knalpot c silencio m stilte c silencioso adj stil silla f zetel c, stoel c; zadel nt; ~ de ruedas rolstoel c; ~ de ti-jera ligstoel c sillón m leunstoel c simbólico adj symbolisch símbolo m symbool nt similar adj dergelijk, overeenkomstig simpatía f sympathie c

simpático simpático adj sympathiek, aardig; voorkomend simple adj eenvoudig simplemente adv gewoonweg simular v huichelen simultáneamente adv tegelijkertijd simultáneo adj gelijktijdig sin prep zonder sinagoga f synagoge c sincero adj oprecht; openhartig sindicato m vakbond c sinfonía f symfonie c singular adj eigenaardig, zonderling; m enkelvoud nt siniestro adj onheilspellend sino conj maar sinónimo m synoniem nt sintético adj synthetisch síntoma m symptoom nt sintonizar v afstemmen siquiera adv minstens; conj zelfs al sirena f sirene c; zeemeermin c Siria f Syrië sirio adj Syrisch; m Syriër c sirviente m bediende c sistema m stelsel nt, systeem nt; ~ de lubricación smeersysteem nt; ~ de refrigeración koelsysteem nt sistemático adj systematisch sitio m ligging c, plaats c; belegering c situación f situatie c situado adj gelegen situar v plaatsen slogan m slagzin c

130

solamente soberano m vorst c soberbio adj prachtig sobornar v *omkopen soborno m omkoping c sobra f overschot nt sobrar v over *zijn; volop aanwezig *zijn sobre prep op; m envelop c sobrecubierta f omslag c/nt sobreexcitado adj overspannen sobrepeso m bagageoverschot nt sobretasa f toeslag c sobretodo m mantel c, overjas c sobrevivir v overleven sobrina f nicht c sobrino m neef c sobrio adj nuchter social adj maatschappelijk, sociaal socialismo m socialisme nt socialista adj socialistisch; m socialist c sociedad f samenleving c, maatschappij c; onderneming c; vereniging c socio m lid nt; compagnon c socorro m hulp c; puesto de ~ eerstehulppost soda f sodawater nt sofá m sofa c sofocante adj benauwd sofocarse v stikken soga f touw nt sol m zon c; tomar el ~ zonnebaden solamente adv slechts, alleen,

solapa maar solapa f revers c soldado m soldaat c soldador m soldeerbout c soldadura f las c *soldar v solderen; lassen soleado adj zonnig soledad f eenzaamheid c solemne adj plechtig *soler v gewoon *zijn solicitar v *verzoeken; ~ un puesto solliciteren solicitud f sollicitatie c sólido adj solide, stevig; m vaste stof solitario adj eenzaam solo adj enig, enkel sólo adv alleen; slechts *soltar v losmaken soltero adj ongetrouwd; m vrijgezel c solterona f oude vrijster soluble adj oplosbaar solución f oplossing c sombra f schaduw c; ~ para los ojos oogschaduw c sombreado adj schaduwrijk sombrero m hoed c sombrío adj somber someter v *onderwerpen somnífero m slaappil c *sonar v *klinken; bellen sonido m klank c, geluid nt *sonreír v glimlachen sonrisa f glimlach c *soñar v dromen soñoliento adj slaperig sopa f soep c

131

sublevación soplar v *blazen; *waaien soportar v *verdragen; steunen sóquet mMe fitting c sorbo m slokje nt sórdido adj smerig sordo adj doof sorprender v verrassen; betrappen sorpresa f verrassing c; verbazing c sorteo m trekking c sosegado adj kalm sospecha f verdenking c sospechar v vermoeden, *verdenken sospechoso adj verdacht; persona sospechosa verdachte c sostén m beha c *sostener v steunen, ondersteunen sota f boer c sótano m souterrain nt; kelder c soto m bosje nt su adj zijn; haar; hun suahili m Swahili nt suave adj zacht; licht subacuático adj onderwater subalterno adj ondergeschikt subasta f veiling c súbdito m onderdaan c subestimar v onderschatten subida f stijging c; beklimming c subir v *stijgen, *opgaan, *omhooggaan, *opstijgen; instappen súbito adj plotseling sublevación f opstand c

sublevarse sublevarse v in opstand *komen subordinado adj bijkomstig subrayar v onderstrepen subsidio m subsidie c substancia f stof c substantivo m zelfstandig naamwoord *substituir v *vervangen subterráneo adj ondergronds subtítulo m ondertitel c suburbano adj van de voorstad; m forens c suburbio m buitenwijk c, voorstad c subvención f toelage c subyugar v overweldigen suceder v *voorkomen, gebeuren; opvolgen sucesión f volgorde c suceso m gebeurtenis c suciedad f vuil nt; drek c sucio adj vuil; onrein, smerig, vies sucumbir v *bezwijken sucursal f filiaal nt sudar v zweten sudeste m zuidoosten nt sudoeste m zuidwesten nt sudor m zweet nt Suecia f Zweden sueco adj Zweeds; m Zweed c suegra f schoonmoeder c suegro m schoonvader c suela f zool c sueldo m loon nt, salaris nt; aumento de ~ opslag c; loonsverhoging c

132

supervisar suelo m bodem c, grond c; vloer c suelto adj los sueño m slaap c; droom c suero m serum nt suerte f geluk nt; lot nt; gok c; mala ~ pech c suéter m sweater c suficiente adj voldoende sufragio m kiesrecht nt sufrimiento m leed nt, lijden nt sufrir v *lijden; *ondergaan *sugerir v voorstellen sugestión f voorstel nt suicidio m zelfmoord c Suiza f Zwitserland suizo adj Zwitsers; m Zwitser c sujetador beha c sujeto m onderwerp nt sujeto a onderhevig aan suma f som c, bedrag nt sumar v optellen; *bedragen sumario m samenvatting c suministrar v leveren, bezorgen suministro m levering c a lo sumo hoogstens superar v *overtreffen superficial adj oppervlakkig superficie f oppervlakte c superfluo adj overbodig superior adj superieur, hoger; bovenst superlativo adj overtreffend; m superlatief c supermercado m supermarkt c superstición f bijgeloof nt supervisar v toezicht *houden op

supervisión supervisión f controle c, toezicht nt supervisor m opzichter c supervivencia f overleving c suplemento m supplement nt suplicar v smeken *suponer v *aannemen, veronderstellen supositorio m zetpil c supremo adj opperst suprimir v *opheffen por supuesto uiteraard, natuurlijk sur m zuid c, zuiden nt; polo ~ zuidpool c surco m groef c surgir v *oprijzen, *ontstaan surtido m assortiment nt, sortering c suscribir v ondertekenen suscripción f abonnement nt suscrito m ondergetekende c suspender v schorsen; *ser suspendido zakken suspensión f vering c, ophanging c suspicacia f wantrouwen nt suspicaz adj argwanend sustancia f substantie c sustancial adj aanzienlijk sustento m kost c *sustituir v *vervangen sustituto m plaatsvervanger c; vervanging c susto m schrik c susurrar v fluisteren susurro m gefluister nt sutil adj subtiel

133

suyo sutura f hechting c; *hacer una ~ hechten suyo pron van hem, haar, u

134

tarifa taller m werkplaats c tallo m steel c talón m hiel c; controlestrook c talonario m chequeboekje nt tamaño m grootte c, omvang c; ~ extraordinario extra grote maat también adv ook, eveneens; así ~ evenzo tambor m trommel c; ~ del freno remtrommel c tamiz m zeef c tamizar v zeven tampoco adv ook niet tan adv zo tanga m tanga c tangible adj tastbaar tanque m tank c tanteo m stand c tanto adv evenzeer, evenveel; even; por lo ~ daarom; por ~ dus tanto ... como zowel ... als tapa f deksel nt; borrelhapje nt tapiz m wandkleed nt, gobelin c tapizar v bekleden tapón m stop c taquigrafía f stenografie c taquígrafo nt stenograaf c taquilla f loket nt, kassa c tararear v neuriën tardanza f vertraging c tarde f middag c, namiddag; avond c; esta ~ vanmiddag tardío laat tarea f taak c; karwei nt tarifa f tarief nt; ~ nocturna

T
tabaco m tabak c; ~ de pipa pijptabak c taberna f cafe nt, kroeg c; herberg c; moza de ~ barjuffrouw c tabique m tussenschot nt tabla f plank c; tabel c; ~ de conversión omrekentabel c; ~ para surf surfplank c tablero m bord nt; ~ de ajedrez schaakbord nt; ~ de damas dambord nt; ~ de instrumentos dashboard nt tablón m plank c tabú m taboe nt tacón m hak c táctica f tactiek c tacto m tastzin c tailandés adj Thais; m Thailander c Tailandia f Thailand tajada f snee c tajar v hakken tal adj dergelijk, zulk; con ~ que mits; ~ como zoals taladrar v boren taladro m boor c talco m talkpoeder nt/c talento m gave c, aanleg c, talent nt talentoso adj begaafd talismán m amulet c talla f houtsnijwerk nt tallar v *houtsnijden

tarjeta nachttarief nt tarjeta f kaart c; ~ chip chipcard c; ~ con número de identificación personal pinpas c; ~ de crédito creditcard c; ~ de garantía de la Caja Postal giropas c; ~ de temporada abonnementskaart c; ~ de visita visitekaartje nt; ~ postal briefkaart c; ~ postal ilustrada ansichtkaart c; ~ verde groene kaart c tarta f taart c taxi m taxi c taxímetro m taximeter c taxista m taxichauffeur c taza f kopje nt; kroes c; ~ de té theekopje nt tazón m schaal c, kom c te pron je té m thee c teatro m toneel nt; schouwburg c, theater nt; ~ de la ópera opera c; ~ de variedades variététheater nt; ~ guiñol poppenkast c tebeo m stripverhaal nt techo m dak nt; ~ de paja strodak nt técnica f techniek c técnico adj technisch; m technicus c tecnología f technologie c teja f dakpan c tejedor m wever c tejer v *weven tejido m stof c, weefsel nt tela f stof c; ~ para toallas bad-

135

temprano stof c telaraña f spinnenweb nt telefonear v telefoneren; opbellen telefonista f telefoniste c teléfono m telefoon c; ~ móvil draagbare telefoon; v llamar por ~ opbellen *telegrafiar v telegraferen telegrama m telegram nt telemando m afstandsbediening c telémetro m afstandsmeter c teleobjetivo m telelens c telepatía f telepathie c telesilla m skilift c televisión f televisie c televisor m televisietoestel nt télex m telex c telón m doek nt tema m thema nt *temblar v rillen, beven, bibberen temer v vrezen temor m vrees c temperamento m temperament nt temperatura f temperatuur c; ~ ambiente kamertemperatuur c tempestad f storm c tempestuoso adj stormachtig templo m tempel c temporada f jaargetijde nt; apogeo de la ~ hoogseizoen nt; ~ baja naseizoen nt temporal adj tijdelijk temprano adj vroeg

tenazas tenazas f tang c, nijptang c tendencia f tendens c *tender a v neigen tot, de neiging *hebben; *tenderse v *gaan liggen tendero m winkelier c; handelaar c tendón m pees c tenedor m vork c *tener v *hebben; *houden; *vasthouden; ~ que *moeten; tenga usted alstublieft teniente m luitenant c tenis m tennis nt; ~ de mesa tafeltennis nt tensión f spanning c; ~ arterial bloeddruk c tenso adj gespannen tentación f verleiding c *tentar v *aantrekken tentativa f poging c tentempié m snack c *teñir v verven teología f theologie c teoría f theorie c teórico adj theoretisch terapia f therapie c tercero num derde terciopelo m fluweel nt terminación f einde nt terminar v beëindigen, eindigen, afmaken; *volbrengen; terminado af; terminarse v *aflopen término m term c; einde nt termo m thermosfles c termómetro m thermometer c termostato m thermostaat c

136

tierno ternero m kalf nt ternura f tederheid c terraplén m kade c terraza f terras nt terremoto m aardbeving c terreno m terrein nt; gebied nt terrible adj verschrikkelijk; afschuwelijk, vreselijk, ontzettend territorio m gebied nt terrón m stuk nt terror m angst c; terreur c terrorismo m terrorisme nt terrorista m terrorist c tesis f stelling c Tesorería f schatkist c tesorero m penningmeester c tesoro m schat c testamento m testament nt testarudo adj eigenwijs, hardnekkig testigo m getuige c; ~ de vista ooggetuige c testimoniar v getuigen testimonio m getuigenis c tetera f theepot c textil m textiel c/nt texto m tekst c textura f structuur c tez f teint c ti pron jou tía f tante c tibio adj lauw tiburón m haai c tiempo m tijd c; weer nt; a ~ op tijd; ~ libre vrije tijd c tienda f winkel c; tent c tierno adj teer, teder; mals

tierra tierra f aarde c; grond c; land nt; en ~ aan land; ~ baja laagland nt; ~ firme vasteland nt tieso adj stijf tifus m tyfus c tigre m tijger c tijeras fpl schaar c; ~ para las uñas nagelschaar c tilo m linde c timbre m klank c; bel c; deurbel c; postzegel c timidez f verlegenheid c tímido adj bedeesd, verlegen timón m roer nt timonel m stuurman c timonero m stuurman c tímpano m trommelvlies nt tinta f inkt c tintorería f stomerij c tintura f verf c tío m oom c típico adj typisch, kenmerkend tipo m type nt; kerel c, vent c tirada f oplage c tirano m tiran c tirantes mpl bretels pl tirar v *trekken; *werpen; *schieten tiritar v rillen tiro m schot nt tirón m ruk c titular m kop c título m titel c toalla f handdoek c; ~ de baño badhanddoek c tobera f tuit c tobillo m enkel c tobogán m glijbaan c

137

tormenta tocadiscos m platenspeler c, pick-up c tocador m toilettafel c; damestoilet nt; artículos de ~ toiletbenodigdheden pl tocante a betreffende tocar v aanraken, raken; bespelen; no ~ *afblijven tocino m spek nt todavía adv nog, evenwel todo adj al; heel; pron alles; sobre ~ vooral, voornamelijk; todos pron iedereen toldo m zonnescherm nt tolerable adj draaglijk tomar v *nemen; pakken; ~ el pelo plagen tomate m tomaat c tomillo m tijm c tomo m deel nt tonada f wijs c, melodie c tonel m ton c, vat nt tonelada f ton c tónico m tonicum nt; ~ para el cabello haartonic c tono m toon c; tint c tontería f onzin c; *decir tonterías kletsen tonto adj dwaas; m dwaas c topetar v *stoten topetón m bons c toque m aanraking c torcedura f verstuiking c *torcer v draaien, *winden; *torcerse v verzwikken; verstuiken tordo m lijster c tormenta f storm c

tormento tormento m kwelling c tormentoso adj onweerachtig tornar v *terugkomen; *teruggeven torneo m toernooi nt tornillo m schroef c en torno omheen, rondom en torno de om, rond toro m stier c toronja fMe pompelmoes c torpe adj onhandig torre f toren c torsión f draai c tortilla f omelet nt tortuga f schildpad c tortuoso adj kronkelig tortura f marteling c torturar v martelen tos f hoest c toser v hoesten tostada f tosti c tostado adj gebruind total adj totaal; m totaal nt; geheel nt; en ~ in totaal totalitario adj totalitair totalizador m totalisator c totalmente adv volkomen, helemaal tóxico adj vergiftig trabajar v werken trabajo m arbeid c, werk nt; moeite c; ~ manual handenarbeid c tractor m tractor c tradición f traditie c tradicional adj traditioneel traducción f vertaling c *traducir v vertalen

138

transgredir traductor m vertaler c *traer v *meebrengen, *brengen tragar v inslikken, slikken tragedia f treurspel nt, tragedie c trágico adj tragisch traición f verraad nt traicionar v *verraden traidor m verrader c traílla f riem c traje m kostuum nt; japon c; gewaad nt; ~ de baño zwembroek c, badpak nt; ~ de etiqueta avondkleding c; ~ del país nationale klederdracht; ~ de malla maillot c; ~ pantalón broekpak nt trama f handeling c trampa f val c; luik nt tranquilidad f rust c tranquilizar v geruststellen tranquilo adj rustig, kalm; bedaard, vreedzaam transacción f transactie c, affaire c; volumen de transacciones omzet c transatlántico adj transatlantisch transitable adj begaanbaar transbordador m veerboot c transcurrir v *voorbijgaan transeúnte m voorbijganger c *transferir v *overbrengen transformador m transformator c transformar v veranderen transgredir v *overtreden

transición transición f overgang c tránsito m verkeer nt transmisión f uitzending c transmitir v *uitzenden transparente adj doorzichtig transpiración f transpiratie c transpirar v transpireren transportar v transporteren; verschepen transporte m transport nt, vervoer nt tranvía m tram c; ~ rápido sneltram c trapo m vod nt; ~ de cocina theedoek c tras prep achter *hacer trasbordo overstappen trasero m achterwerk nt, zitvlak nt trasladar v verplaatsen traslúcido adj doorzichtig trastornado adj overstuur trastornar v verstoren trastos mpl rommel c tratado m verhandeling c; verdrag nt tratamiento m behandeling c; ~ de belleza schoonheidsbehandeling c tratar v behandelen; ~ con te maken *hebben met trato m omgang c a través de over, door travesía f overtocht c travieso adj ondeugend, stout trazar v schetsen trébol m klaver c trece num dertien

139

triunfar treceno num dertiende trecho m stuk nt treinta num dertig treintavo num dertigste tremendo adj verschrikkelijk; enorm, geweldig trementina f terpentijn c tren m trein c; ~ de alta velocidad (AVE) hogesnelheidstrein c; ~ correo stoptrein c; ~ de mercancías goederentrein c; ~ de pasajeros personentrein c; ~ directo doorgaande trein; ~ expreso sneltrein c; ~ nocturno nachttrein c; ~ ómnibus stoptrein c trenza f touw nt trepar v *klimmen, *stijgen tres num drie triangular adj driehoekig triángulo m driehoek c tribu m stam c tribuna f tribune c tribunal m rechtbank c, gerecht nt trigal m korenveld nt trigo m graan nt, koren nt; tarwe c trimestral adj driemaandelijks trimestre m kwartaal nt trinchar v *snijden trineo m slee c, slede c triste adj bedroefd; verdrietig tristeza f droefheid c, bedroefdheid c triturar v *fijnmalen triunfante adj triomfantelijk triunfar v zegevieren

triunfo triunfo m triomf c *trocar v ruilen trolebús m trolleybus c trompeta f trompet c tronada f onweer nt *tronar v donderen tronco m stam c trono m troon c tropas fpl troepen pl *tropezarse v struikelen tropical adj tropisch trópicos mpl tropen pl trozo m stuk nt, brok nt; passage c trucha f forel c truco m foefje nt, kunstje nt, streek c trueno m donder c tu adj jouw tú pron je tuberculosis f tuberculose c tubo m pijp c, buis c; tube c tuerca f moer c tulipán m tulp c tumba f graf nt tumor m gezwel nt, tumor c tunecino adj Tunesisch; m Tunesiër c túnel m tunnel c Túnez m Tunesië turbar v in verwarring brengen; turbado adj gegeneerd turbera f veen nt turbina f turbine c turco adj Turks; m Turk c turismo m toerisme nt turista m toerist c; oficina para turistas verkeersbureau nt

140
turno m beurt c; ploeg c Turquía f Turkije turrón m noga c tutela f voogdij c tutor m voogd c tuyos adj van jou

tuyos

141

uvas urgente adj urgent, dringend urraca f ekster c Uruguay m Uruguay uruguayo adj Uruguayaans; m Uruguayaan c usar v gebruiken uso m gebruik nt usted pron u; a ~ u; de ~ uw usual adj gebruikelijk usuario m gebruiker c utensilio m gebruiksvoorwerp nt, werktuig nt útil adj bruikbaar, nuttig utilidad f nut nt utilizable adj bruikbaar utilizar v benutten uvas fpl druiven pl

U
ubicación f ligging c ujier m bode c úlcera f zweer c; ~ gástrica maagzweer c ulterior adj nader últimamente adv de laatste tijd último adj laatst ultraje m gewelddaad c ultramar adv overzees ultravioleta adj ultraviolet umbral m drempel c un art een art unánime adj gelijkgezind, unaniem ungüento m zalf c únicamente adv uitsluitend único adj uniek, enig unidad f eenheid c uniforme adj uniform; m uniform nt/c unilateral adj eenzijdig unión f vereniging c unir v verenigen; *samenbrengen; unirse a zich voegen bij universal adj universeel universidad f universiteit c universo m heelal nt uno num een; pron men; unos adj enkele; pron enige uña f nagel c urbano adj stedelijk urgencia f urgentie c; noodgeval nt; botiquín de ~ verbandkist c

142

vehículo effectenbeurs c; sin ~ waardeloos vals m wals c valuar v schatten válvula f ventiel nt vanidoso adj ijdel vano adj ijdel, vergeefs; en ~ tevergeefs vapor m stoom c, damp c; stoomboot c; ~ de línea lijnboot c vaporizador m sproeier c vaqueros mpl spijkerbroek c variable adj veranderlijk variación f afwisseling c variado adj gevarieerd variar v variëren, afwisselen varice f spatader c varicela f waterpokken pl variedad f verscheidenheid c; espectáculo de variedades variétévoorstelling c varios adj allerlei, verscheidene, ettelijk vaselina f vaseline c vasija f vat nt vaso m glas nt; beker c; vaas c; ~ sanguíneo bloedvat nt vasto adj wijd, uitgestrekt; veelomvattend, onmetelijk vatio m watt c vecindad f buurt c, nabijheid c vecindario m gemeenschap c vecino adj naburig; m buur c, buurman c vegetación f plantengroei c vegetariano m vegetariër c vehículo m voertuig nt

V
vaca f koe c vacaciones fpl vakantie c; de ~ met vakantie vacante adj vacant; f vacature c vaciar v ledigen; ontruimen vacilante adj onevenwichtig, wankel, gammel vacilar v aarzelen; wankelen vacío adj leeg; m vacuüm nt vacunación f inenting c vacunar v inenten vadear v waden vado m doorwaadbare plaats vagabundear v *rondtrekken, *zwerven vagabundo m landloper c, vagebond c vagancia f landloperij c vagar v *rondzwerven vago adj vaag; zwak; lui vagón m wagon c; rijtuig nt vainilla f vanille c vale m waardebon c; oké; ~ por alojamiento en hotel hotelbon c *valer v waard *zijn; ~ la pena de moeite waard *zijn valiente adj dapper, moedig, flink valija f koffer c valioso adj waardevol, kostbaar valle m dal nt, vallei c valor m waarde c; moed c, dapperheid c; bolsa de valores

veinte veinte num twintig vejez f ouderdom c vejiga f blaas c vela f zeil nt; deporte de ~ zeilsport c velo m sluier c velocidad f snelheid c; versnelling c; limite de ~ snelheidsbeperking c; ~ de cruce kruissnelheid c velocímetro m snelheidsmeter c veloz adj snel vena f ader c vencedor m winnaar c vencer v *overwinnen; *winnen vencimiento m vervaldag c, afloop c vendaje m verband nt vendar v *verbinden vendedor m verkoper c vendedora f verkoopster c vender v *verkopen; ~ al detalle in het klein *verkopen vendible adj verkoopbaar vendimia f wijnoogst c veneno m vergif nt venenoso adj giftig venerable adj eerbiedwaardig venerar v *aanbidden venezolano adj Venezolaans; m Venezolaan c Venezuela f Venezuela venganza f wraak c venidero adj naderend *venir v *komen venta f verkoop c; de ~ te koop; ~ al por mayor groot-

143

vértigo handel c ventaja f voordeel nt; baat c; voorsprong c ventajoso adj voordelig ventana f raam nt; ~ de la nariz neusgat nt ventarrón m storm c ventilación f ventilatie c ventilador m ventilator c ventilar v ventileren ventisca f sneeuwstorm c ventoso adj winderig *ver v *zien veranda f veranda c verano m zomer c; pleno ~ midzomer c verbal adj mondeling verbo m werkwoord nt verdad f waarheid c verdaderamente adv echt verdadero adj waar; echt, werkelijk; eigenlijk verde adj groen verdulero m groenteboer c veredicto m uitspraak c vergel m boomgaard c vergüenza f schaamte c; ¡qué vergüenza! foei!; wat een aanfluiting! verídico adj waarheidsgetrouw verificar v *nakijken, verifiëren verosímil adj geloofwaardig versión f versie c; vertaling c verso m vers nt *verter v *schenken, *gieten; *inschenken; morsen vertical adj verticaal vértigo m duizeligheid c, duize-

vestíbulo ling c vestíbulo m hal c; foyer c vestido m jurk c, japon c; vestidos mpl kleren pl *vestir v aankleden; *vestirse v zich kleden, zich aankleden vestuario m garderobe c; kleedkamer c veterinario m veearts c, dierenarts c vez f maal c, keer c; alguna ~ eens; a veces soms; de ~ en cuando af en toe, nu en dan otra ~ weer, nogmaals, nog eens; pocas veces zelden; una ~ eenmaal, eens vía f spoor nt; ~ del tren spoorbaan c; ~ navegable vaarwater nt viaducto m viaduct c/nt viajar v reizen viaje m reis c; ~ last-minute last-minute reis c viajero m reiziger c vibración f vibratie c vibrar v trillen vicario m predikant c vicepresidente m vice-president c vicioso adj boosaardig víctima f slachtoffer nt; dupe c victoria f overwinning c vid f wijnstok c vida f leven nt; ~ privada privéleven nt vidrio m glas nt; de ~ glazen; ~ de color gebrandschilderd glas

144

vislumbrar viejo adj oud; bejaard; oudbakken viento m wind c vientre m buik c viernes m vrijdag c viga f balk c vigente adj geldig vigésimo num twintigste vigilar v letten op, surveilleren vigor m kracht c; uithoudingsvermogen nt vil adj gemeen c villa f villa c villano m boef c vinagre m azijn c vinatero m wijnkoper c vino m wijn c viña f wijngaard c violación f schending c violar v aanranden, verkrachten violencia f geweld nt violento adj gewelddadig; fel, heftig, hevig violeta f viooltje nt violín m viool c virgen f maagd c virtud f deugd c viruelas fpl pokken pl visado m visum nt visar v aftekenen visibilidad f zicht nt visible adj zichtbaar visión f visie c visita f visite c, bezoek nt visitante m bezoeker c visitar v *bezoeken vislumbrar v even *zien

vislumbre vislumbre m glimp c visón m nerts nt visor m zoeker c vista f gezicht nt, zicht nt; uitzicht nt; punto de ~ zienswijze c vistoso adj opvallend vital adj vitaal vitamina f vitamine c vitrina f vitrine c viuda f weduwe c viudo m weduwnaar c vivaz adj bedrijvig vivero m boomkwekerij c vivienda f woning c vivir v leven; wonen; *ondervinden vivo adj levend; levendig vocabulario m woordenschat c; vocabulaire nt vocación f roeping c vocal f klinker c; adj vocaal vocalista m zanger c volante m stuurwiel nt *volar v *vliegen volatería f gevogelte nt volcán m vulkaan c voltaje m voltage c/nt voltio m volt c volumen m volume nt; deel nt voluminoso adj omvangrijk; lijvig voluntad f wil c; buena ~ welwillendheid c voluntario adj vrijwillig; m vrijwilliger c *volver v *terugkomen, terugkeren; omkeren, keren,

145

vulnerable omdraaien; ~ a casa naar huis *gaan vomitar v braken, *overgeven vosotros pron jullie votación f stemming c votar v stemmen voto m stem c; gelofte c voz f stem c; roep c; en ~ alta hardop vuelo m vlucht c; ~ fletado chartervlucht c; ~ nocturno nachtvlucht c vuelta f terugreis c, terugweg c; rondreis c; bocht c, draai c; ronde c; ida y ~ retour vuestro adj jullie vulgar adj vulgair vulnerable adj kwetsbaar

146

Y
y conj en ya adv reeds, al; ~ no niet meer; ~ que aangezien *yacer v *liggen yacimiento m afzetting c yate m jacht nt yegua f merrie c yema f dooier c yerno m schoonzoon c yeso m gips nt yo pron ik yodo m jodium nt yugo m juk nt

Z
zafiro m saffier nt zanahoria f peen c, wortel c zanja f greppel c zapatería f schoenwinkel c zapatero m schoenmaker c zapatilla f slof c, pantoffel c zapato m schoen c; zapatos de gimnasia gymschoenen pl; zapatos de tenis tennisschoenen pl zodíaco m dierenriem c zona f zone c; gebied nt; ~ industrial industriegebied nt zoología f zoölogie c zorro m vos c zueco m klomp c zumo m sap nt; vruchtensap nt zumoso adj sappig zurcir v stoppen zurdo adj linkshandig zurra f pak slaag

147

Culinaire woordenlijst
Spijzen
almendra amandel ~ garrapiñada dragee almíbar siroop almuerzo lunch alubia boon anchoa ansjovis anguila paling angula jonge paling anticucho aan het braadspit geroosterd runderhart met paprika's apio selderie a punto net gaar arenque haring ~ en escabeche gepekelde haring arepa maizenapannenkoek arroz rijst ~ blanco gekookte rijst ~ escarlata met tomaten en garnalen ~ a la española met kippenlevertjes, varkensvlees en visbouillon ~ con leche rijstpudding ~ primavera met diverse groenten ~ a la valenciana met groenten, kip, schaal- en schelpdieren (soms met paling) asado gebraden ~ antiguo a la venezolana

a caballo biefstuk met daarop twee spiegeleieren acedera zuring aceite olie aceituna olijf achicoria andijvie (al) adobo gemarineerd aguacate avocado ahumado gerookt ajiaceite knoflookmayonaise ajiaco bogotano kippensoep met aardappelen (al) ajillo in olie en knoflook gebakken ajo knoflook al, a la op de manier van, bereid met albahaca basilicum albaricoque abrikoos albóndiga gekruid vlees- of visballetje alcachofa artisjok alcaparra kappertje aliñado gekruid, met olie en azijn aangemaakt almeja mossel almejas a la marinera mosselen met een gekruide saus van Spaanse pepers

148
mechado gebraden rundvlees met kappertjes asturias pikante, stevige kaas met gefermenteerde korst atún tonijn avellana hazelnoot azafrán saffraan azúcar suiker bacalao kabeljauw ~ a la vizcaína met groene paprika's, aardappelen en tomatensaus barbo barbeel batata zoete aardappel becada houtsnip berberecho kokkel (schelpdier) berenjena aubergine berraza pastinaak berro waterkers berza kool besugo zeebrasem bien hecho gaar biftec, bistec biefstuk bizcocho biscuit, cake ~ borracho soort krentenbol met rum bizcotela beschuitje blando zacht, mals bocadillo 1) sandwich 2) toetje (Colombia) bollito, bollo broodje bonito soort tonijn boquerón 1) ansjovis 2) witvis (en) brocheta (aan het) spit budín pudding buey rundvlees buñuelo 1) zoete beignet 2) beignet met ham, mosselen, garnalen (soms met cognac) burgos bekende zachte romige kaas uit de provincie Burgos butifarra gekruide worst caballa soort makreel cabeza de ternera kalfskop cabra geit cabrales blauwgeaderde geitenkaas cabrito jong geitje cacahuete apennoot cachelos in dobbelsteentjes gesneden aardappelen met kool, paprika, knoflook, spek en chorizoworst calabacín courgette, kleine mergpompoen calabaza kalebas calamar inktvis calamares a la romana inktvis met gezouten en gepeperde bloem bestoven en gebakken caldereta de cabrito ragout van geitenvlees (vaak met rode wijn) caldillo de congrio zeepalingsoep met tomaten en aardappelen caldo bouillon ~ gallego van vlees en groenten callos pens (vaak opgediend in een pikante saus van Spaanse pepers)

149
~ a la madrileña in een pikante saus met chorizoworst en tomaten camarón garnaal canela kaneel cangrejo de mar krab cangrejo de río rivierkreeft cantarela cantharel caracol slak carbonada criolla gebakken pompoen, gevuld met dobbelsteentjes rundvlees carne vlees ~ asada al horno in de oven gebraden ~ molida gehakt ~ a la parrilla op houtskool geroosterd ~ picada in dobbelsteentjes gesneden carnero schaap carpa karper (a la) carta à la carte; ieder gerecht apart geprijsd casero eigengemaakt castaña kastanje castañola zeebaars (a la) catalana met uien, peterselie, tomaten en tuinkruiden caza wild a la cazadora met champignons, bieslook, kruiden en wijn cazuela de cordero lamsragout met groenten cebolla ui cebolleta bieslook cebrero blauwgeaderde romige kaas, pikant, met een lichtgele korst cena avondeten centolla zeespin (kreeftachtig dier) cerdo varkensvlees cereza kers ceviche in citroensap met kruiden gemarineerde vis chabacano abrikoos (LatijnsAmerika) chalote sjalot champiñón champignon chancho adobado gestoofd varkensvlees met zoete aardappelen, sinaasappel- en citroensap chanfaina ragout van geitenlever en geitenniertjes in een dikke saus chanquete witvis chile Spaanse peper ~ con carne ragout van rundergehakt, witte of bruine bonen, tomaten, paprika's of Spaanse pepers en kruiden chiles en nogada gevulde paprika's met slagroom en een notenkaas chimichurri pikante peterseliesaus chipirón kleine inktvis chopa soort zeebrasem chorizo worst van varkensvlees, sterk gekruid met knoflook en paprika chuleta kotelet

150
chupe de mariscos in een romige saus gegratineerde schaal- of schelpdieren churro soort cilindrische beignet cigala kleine zeekreeft cincho een stevige schapenkaas ciruela pruim ~ pasa gedroogde pruim cocido 1) gekookt 2) stoofschotel van vlees, ham, grauwe erwten, aardappelen en diverse groenten, waarvan men vooraf de bouillon drinkt cochifrito de cordero pikante lamsragout codorniz kwartel col kool ~ de Bruselas spruitje coliflor bloemkool comida maaltijd, meestal diner compota vruchtencompote conejo konijn confitura jam congrio zeepaling consomé al jerez kippenbouillon met sherry copa nuria stijfgeklopt eiwit met eidooier en jam corazón de alcachofa artisjokbodem corazonada in een saus gestoofd hart cordero lam; ~ recental pasgeboren lam cortadillo kleine citroenpannenkoek corzo ree costilla ribstuk crema1 room ~ batida slagroom ~ española toetje van melk, eieren en vruchtengelei ~ nieve stijfgeklopt eiwit met suiker en rum (of wijn) crema2 gebonden soep criadillas (de toro) eetbare geslachtsklieren van een stier (a la) criolla met paprika's, tomaten en kruiden croqueta vis- of vleeskroketje crudo rauw cubierto couvert cuenta rekening curanto gerecht van schaal- en schelpdieren, groenten, speenvarken en worst, geroosterd in een met houtskool gevulde kuil in de open lucht damasco abrikoosvariëteit dátil dadel desayuno ontbijt dorada goudbrasem dulce zoet ~ de naranja marmelade durazno perzik embuchado met vlees gevuld embutido gekruide vleeswaren empanada vlees- of vispastei ~ de horno met gehakt gevuld meelballetje, soort

151
ravioli empanadilla pikant vlees- of vispasteitje empanado gepaneerd emperador zwaardvis encurtidos ingemaakt zuur enchilada maïzenapannenkoek, gevuld met groenten in saus ~ roja met worst gevulde maïzenapannenkoek in een zoete saus van rode paprika's gestoofd ~ verde met vlees of gevogelte gevulde maïzenapannenkoek en gestoofd in een groene tomatensaus endibia Brussels lof eneldo dille ensalada sla ~ común groene sla ~ de frutas vruchtensla ~ (a la) primavera met diverse verse groenten ~ valenciana met paprika's en sinaasappelen ensaladilla rusa huzarensla entremés hors d'oeuvre erizo de mar zee-egel (en) escabeche marinade ~ de gallina in azijn gemarineerde kip escarcho knorhaan (vis) escarola andijvie espalda schouder (a la) española met tomaten espárrago asperge especia kruid especialidad de la casa specialiteit van de chef-kok espinaca spinazie esqueixada gemengde vissalade (al) estilo de op de manier van estofado 1) gestoofd 2) gesudderd 3) gegarneerd estragón dragon fabada (asturiana) ragout van varkensvlees met bonen, spek en worst faisán fazant fiambres koud vlees fideo vermicelli filete runderlap ~ de lomo entrecote ~ de res biefstuk ~ de lenguado empanado gepaneerde tongfilet (a la) flamenca met uien, erwten, paprika's, tomaten en pikante worst flan karamelpuddinkje frambuesa framboos (a la) francesa in boter gekookt of gebakken fresa aardbei ~ de bosque bosaardbeitje fresco vers fresón grote aardbei fricandó 1) fricandeau 2) blinde vink frijol boon frijoles refritos gebakken bonenpuree frío koud

152
frito 1) gebakken 2) gebraden fritos beignets ~ de patata aardappelkroketjes fritura gebakken spijzen ~ mixta met gezouten en gepeperde bloem bestoven vlees, vis of groenten en in olie gebakken fruta fruit ~ escarchada gekonfijte vrucht ~ seca gedroogde vrucht galleta 1) biscuit 2) zoutje ~ de nata roomboterkoekje gallina kip ~ de Guinea parelhoen gallo haan gamba garnaal ~ grande grote garnaal gambas con mayonesa garnalencocktail ganso gans garbanzo grauwe erwt gazpacho koude soep met rauwe uien, knoflook, tomaten, komkommer en paprika's (a la) gitanilla met knoflook gordo vet, machtig granada granaatappel grande groot (al) gratín gegratineerd gratinado gegratineerd grelo raapsteel grosella bes ~ espinosa kruisbes ~ negra zwarte bes ~ roja rode bes guacamole avocadopuree met kruiden als dip, in sla of als vulling van omelet of pannenkoek guarnición garnituur guayaba guave (vrucht) guinda morel guindilla rode Spaanse peper guisado 1) ragout 2) gestoofd guisante doperwtje haba tuinboon habichuela verde sperzieboon hamburguesa hamburger hayaca central maïzenapannenkoek, gevuld met gehakt helado ijs (toetje) hervido 1) gekookt 2) runderragout met groenten (Latijns- Amerika) hielo ijs, ijsblokjes hierbas kruiden hierbas finas fijngehakte tuinkruiden hígado lever higo vijg hinojo venkel hongo champignon (al) horno in de oven gebakken of gebraden hortaliza bladgroente hueso bot huevo ei ~ cocido gekookt ~ duro hardgekookt ~ escalfado gepocheerd ~ a la española met tomaten en kaassaus

153
~ a la flamenca in de oven bereid met asperges, erwten, paprika's, uien en worst ~ frito spiegelei ~ al nido met eidooier gevuld broodje, bestreken met eiwit en gebakken ~ pasado por agua zachtgekookt ~ revuelto roerei ~ con tocino met spek humita gekookte maïs met uien, tomaten, paprika's en kaas (a la) inglesa 1) rood (vlees) 2) gekookt 3) met gekookte groenten jabalí wild zwijn jalea vruchtengelei jamón ham ~ cocido gekookt (vaak jamón de York genaamd) ~ en dulce gekookt en koud opgediend ~ gallego gerookt en in dunne plakjes gesneden ~ serrano gezouten rauwe ham in dunne plakjes gesneden (a la) jardinera met diverse groenten jengibre gember (al) jerez in sherry gestoofd judía boon ~ verde sperzieboon jugo jus en su ~ in eigen jus juliana met in blokjes gesneden groenten jurel soort makreel lacón varkensschouder ~ curado gezouten varkensvlees lamprea zeelamprei langosta doornkreeft langostino kleine zeekreeft laurel laurier lechón speenvarken lechuga lauw legumbre groente lengua tong (vlees) lenguado tong (vis) ~ frito gebakken tongfilet met diverse groenten lenteja linze liebre haas ~ estofada hazenpeper lima 1) limoen (groene citroen) 2) limmetje (Latijns-Amerika) limón citroen lista de platos menu, menukaart lista de vinos wijnkaart lobarro soort zeebaars lombarda rodekool lomo lendestuk longaniza lange, pikante worst lonja 1) plak (vlees) 2) snee(tje) lubina zeebaars macarrones macaroni (a la) madrileña met chorizoworst, tomaten en paprika magras al estilo de Aragón

154
gezouten, rauwe ham in tomatensaus maíz maïs (a la) mallorquina sterk gekruid; meestal met vis, schaal- en schelpdieren manchego stevige schapenkaas uit La Mancha, wit of goudgeel van kleur mandarina mandarijntje maní apennoot mantecado 1) botercake 2) roomijs mantequilla boter manzana appel ~ en dulce met honing (a la) marinera garnituur van mosselen, uien, tomaten, kruiden en wijn marisco schaal- en schelpdier matambre met groenten gevulde runderrolletjes mayonesa mayonaise mazapán marsepein mejillón mossel mejorana marjolein melaza stroop melocotón perzik melón meloen membrillo kweepeer menestra groentesoep ~ de pollo kippensoep met groenten menta munt menú menu, menukaart ~ del día dagschotel ~ turístico toeristenmenu menudillos eetbaar afval van gevogelte merengue schuimgebak merienda snack, tussendoortje merluza soort kabeljauw, stokvis mermelada jam mezclado gemengd miel honing (a la) milanesa met kaas, meestal in de oven minuta menukaart mixto gemengd mole poblano kip met een saus van rode Spaanse pepers, kruiden en chocola molleja zwezerik molusco weekdier (slak, mossel of schelpdier) mora braam, moerbei morcilla zwarte bloedworst morilla morille (paddestoel) moros y cristianos rijst en bruine bonen met in blokjes gesneden ham, knoflook, paprika en kruiden mostaza mosterd mújol harder (vis) nabo raap naranja sinaasappel nata room ~ batida slagroom natillas karamelpuddinkje ~ al limón citroenvla níspola mispel (vrucht) nopalito sla van jonge cactusblaadjes nuez noot ~ moscada nootmuskaat

155
olla stoofschotel met spek ~ gitana stoofschotel van groenten ~ podrida stoofschotel met gevogelte, ham en spek ostra oester oveja schaap pabellón criollo rundvlees in tomatensaus met bonen, rijst en bananen paella saffraanrijst met schaalen schelpdieren en soms vlees ~ alicantina met groene paprika's, uien, tomaten, artisjokbodems en vis ~ catalana met worstjes, varkensvlees, inktvis, tomaten, rode paprika's en erwten ~ marinera met vis, schaalen schelpdieren en vlees ~ (a la) valenciana met kip, garnalen, erwten, tomaten, mosselen en knoflook palmito palmkool palta avocado pan brood panecillo broodje papas aardappelen ~ a la huancaina met kaas en gele peper (a la) parrilla geroosterd parrillada mixta verschillende soorten geroosterd vlees pasa de Corinto krent pasado gekookt, gebakken bien ~ gaar poco ~ rood (vlees) pastas deegwaren, zoals spaghetti, macaroni, vermicelli pastel taart of pastei ~ de choclo maïspuree met rundergehakt, kip, druiven en olijven pastelillo taartje pata schapen- of varkenspoot patatas aardappelen ~ (a la) leonesa met uien ~ nuevas nieuwe aardappeltjes pato eend pavo kalkoen pechuga borstvlees van gevogelte pepinillo augurk pepino komkommer (en) pepitoria gestoofd met uien, groene paprika's en tomaten pera peer perca baars percebe soort mossel perdiz patrijs ~ en escabeche in olie gebakken, met azijn, uien, peterselie, wortelen en paprika's, koud opgediend ~ estofada gestoofd en in een witte saus opgediend perejil peterselie perifollo kervel perilla stevige kaas, mild van smaak pescadilla wijting pescado vis ~ de mar zeevis

156
~ de río zoetwatervis pez espada zwaardvis picadillo gehakt picado in kleine blokjes gesneden vlees picante pikant, sterk gekruid picatoste in olie gebakken sneetje brood pichoncillo jonge duif pierna bout pimentón rode Spaanse peper pimienta peper pimiento paprika ~ morrón rode paprika pincho moruno geroosterd vlees (meestal niertje) met champignons pintada parelhoen piña ananas pisto even in olie gebakken groenten: voornamelijk aubergines, groene paprika's, tomaten; koud opgediend (a la) plancha geroosterd in de grill plátano banaan plato schotel, portie ~ típico de la región specialiteit van de streek pollito kuiken pollo kip ~ pibil in vruchtensap en kruiden gesudderd polvorón hazelnootkoekje pomelo grapefruit porción portie porotos granados bonen met mergpompoen en maïs postre dessert potaje soep puchero soort stoofschotel van vlees en groenten puerro prei pulpo inktvis; vruchtvlees punta de espárrago aspergepunt punto de nieve toetje van stijfgeklopt eiwit en slagroom puré de patatas aardappelpuree queso kaas quisquilla soort garnaal rábano radijs ~ picante mierikswortel raja plak, snee(tje), portie rallado geraspt rape zeeduivel (vis) ravioles ravioli raya rog rebanada snee(tje), plak rebozado gepaneerd of in beslag gebakken recargo met bijbetaling rehogada gesauteerd, even in olie of vet gebakken relleno gevuld remolacha biet repollo kool requesón verse witte kaas, soort kwark riñón nier róbalo schelvis rodaballo tarbot ~ (a la) romana in beslag

157
gebakken romero rozemarijn roncal stevige, pikante gatenkaas ropa vieja restjes vlees en groenten met tomaten en paprika's rosquilla beignet rubio poon (vis) ruibarbo rabarber sal zout salado gezouten salchicha braadworstje van varkensvlees salchichón soort boterhamworst salmón zalm salmonete poon (vis) salsa saus ~ blanca witte saus ~ española bruine saus met kruiden en azijn ~ mayordoma botersaus met peterselie ~ picante met paprika's en Spaanse pepers ~ romana met spek of ham, ei en room (soms nootmuskaat) ~ tártara tartaar ~ verde peterselie salsifí schorseneer salteado gesauteerd, even in olie of vet gebakken salvia salie san simón stevige kaas die aan perilla doet denken, mild van smaak, met kanariegele korst sandía watermeloen sardina sardien sémola griesmeel sencillo puur, zonder iets erin sepia inktvis servicio bediening, fooi ~ (no) incluido (exclusief) inclusief bediening sesos hersenen seta champignon sobrasada dikke worst solomillo lendebiefstuk sopa soep ~ (de) cola de buey ossenstaart ~ sevillana sterk gekruide vissoep suave zacht, mild suflé soufflé suizo broodje surtido gesorteerd, gemengd taco maizenapannenkoek, met vlees gevuld en bedekt met een pikante saus tajada snee(tje), plak tallarín noedel tamal maïsbeignet met vleesof vruchtvulling, gestoofd in maïsbladeren tapa borrelhapje tarta taart ~ helada ijstaart ternera kalfsvlees tocino spek ~ de cielo 1) karamelpuddinkje 2) cake met custardvulling

158
tomate tomaat tomillo tijm tordo lijster toronja soort grapefruit tortilla 1) omelet 2) soort maïspannenkoek ~ de chorizo met stukjes pikante worst ~ a la española met uien, aardappelen en kruiden ~ a la francesa natuur ~ gallega met aardappelen, ham, paprika's en erwten ~ al ron met rum tortita wafel tortuga schildpad tostada geroosterd brood tripas pens trucha forel ~ frita a la asturiana in boter gebakken met citroen trufa truffel turrón noga ulloa crème-achtige kaas uit Galicië, lijkt op rijpe camembert uva druif uvas pasas rozijnen vaca salada cornedbeef vainilla vanille (a la) valenciana met rijst, tomaten en knoflook variado gemengd varios diverse venado wildbraad venera sint-jakobsschelp verdura bladgroente vieira kammossel villalón schapenkaas vinagre azijn vinagreta sausje van azijn, olie en kruiden (a la) ~ in olie en azijn of citroensap gemarineerd met gemengde kruiden (a la) vizcaína met paprika's, tomaten, knoflook en paprikapoeder yema eidooier yemas stijfgeklopte eidooiers met suiker zanahoria wortel zarzamora wilde braam zarzuela stoofschotel van diverse vissen, schaal- en schelpdieren ~ de mariscos schotel van schaal- en schelpdieren ~ de pescado diverse vissoorten in gekruide saus ~ de verduras stoofschotel van diverse groenten

159

Dranken

abocado droge, zoete sherry agua water aguardiente brandewijn Alicante streek ten zuiden van Valencia; produceert veel rode en roséwijnen Amontillado zoete sherry, halfdroog, goudbruin van kleur Andalucía droge sherry met sinaasappelsap Angélica Baskische kruidenlikeur, die op gele Chartreuse lijkt anís anijslikeur Anís del Mono anijslikeur uit Catalonië anís seco brandewijn uit anijszaad anisado frisdrank met anijssmaak, soms licht alcoholhoudend batido milkshake bebida drank Bobadilla Gran Reserva brandewijn uit wijn botella fles media halve fles café koffie ~ cortado klein kopje sterke koffie met een vleugje melk of room ~ descafeinado zonder cafeïne ~ exprés expresso

~ granizado ijskoffie ~ con leche met veel melk; koffie verkeerd ~ negro/solo zwart Calisay likeur met kininesmaak Carlos I brandewijn Cataluña streek ten zuidwesten van Barcelona, bekend om zijn xampañ, die echter niet veel gemeen heeft met Franse champagne Cazalla anijslikeur cerveza bier ~ de barril van het vat ~ dorada licht ~ negra donker champán, champaña 1) champagne 2) willekeurige Spaanse mousserende wijn chicha de manzana appelbrandewijn Chinchón anijslikeur chocolate chocolade ~ con leche warme chocolademelk Codorníu mousserende wijn uit Catalonië, die men ter plaatse ook wel xampañ (champagne) noemt cola de mono drank van koffie, melk, rum en pisco coñac l) cognac 2) uitdrukking die voor ieder soort Spaanse brandewijn gebruikt wordt cosecha wijnoogst, geeft het oogstjaar van de druiven aan crema de cacao cacaolikeur Cuarenta y tres vruchtenlikeur

160
Cuba libre rum en coca-cola Dulce zoete, gearomatiseerde dessertwijn, die ook tussen de maaltijden kan worden gedronken Fino minder droge sherry, iets donkerder dan manzanilla; wordt koud gedronken Fundador brandewijn uit wijn Galicia kuststreek aan de Atlantische Oceaan die goede tafelwijn produceert gaseosa spuitwater ginebra jenever gran vino uitdrukking die een bijzonder goede kwaliteit wijn aanduidt en die men op wijnetiketten uit Chili tegenkomt granadina granaatappelsiroop met wijn of brandewijn horchata de almendra (of de chufa) drank gemaakt van gemalen amandelen Jerez 1) sherry 2) streek dicht bij de Portugese grens, wereldberoemd om zijn sherry jugo vruchtensap leche melk limonada limonade, citroenkwast Málaga 1) dessertwijn 2) streek in Zuid-Spanje, vooral beroemd om zijn dessertwijnen Manzanilla zeer droge sherry, bleek van kleur; wordt koud gedronken margarita tequila met limoensap Montilla dessertwijn; kan ook als aperitief geschonken worden Moscatel volle dessertwijn naranjada orangeade Oloroso gearomatiseerde sherry, enigszins zoet en goudkleurig Oporto port pisco brandewijn uit druiven ponche crema soort advocaat Priorato de streek ten zuiden van Barcelona produceert goede rode en witte wijnen, maar ook een dessertwijn, die doorgaans Priorato wordt genoemd, maar bij export de naam Tarragona krijgt refresco frisdrank reservado uitdrukking voorkomend op etiketten van Chileense wijnen om een wijn van uitzonderlijke kwaliteit aan te duiden Rioja streek in het noorden van Spanje; produceert zeer goede rode wijnen, die veel gelijkenis vertonen met goede bordeauxwijnen ron rum sangría rode wijn met ijs, diverse vruchten en suiker sangrita tequila met tomaten-, sinaasappel- en limoensap sidra cider

161
sol y sombra brandewijn en anijslikeur sorbete ijskoude vruchtendrank té thee tequila brandewijn uit agave tinto 1) rode wijn 2) zwarte koffie met suiker (Colombia) Tio Pepe merk sherry Triple Seco triple-sec, sinaasappellikeur Valdepeñas belangrijke wijnstreek ten zuiden van Madrid vermú vermouth Veterano Osborne brandewijn uit wijn vino wijn ~ blanco wit ~ clarete rosé ~ común gewone tafelwijn ~ dulce dessertwijn ~ espumoso mousserend ~ de mesa tafelwijn ~ del país wijn uit de streek ~ rosado rosé ~ seco droog ~ suave zoet ~ tinto rood xampañ mousserende wijn (champagne) uit Catalonië yerba mate Zuid-Amerikaanse thee van blaadjes van de steeneik zumo sap

162

Spaanse werkwoorden
Hieronder volgen enkele voorbeelden van regelmatige werkwoorden, gerangschikt naar de uitgangen -ar, -er en -ir, en hun wijze van vervoegen. Werkwoorden die niet de onderstaande vervoegingen volgen, worden als onregelmatig beschouwd (zie lijst onregelmatige werkwoorden). Sommige regelmatige werkwoorden ondergaan bij het vervoegen kleine wijzigingen in de spelwijze, b.v. tocar, toque; cargar, cargue. Het persoonlijk voornaamwoord wordt gewoonlijk weggelaten in het Spaans, daar de uitgesproken uitgangen van de werkwoorden duidelijk de persoon aanduiden. 1e groep 2e groep am ar tem er (houden van) (vrezen) am am am am am am am am am am am am am am am am am am o as a amos áis an aba abas aba ábamos abais aban é aste ó amos asteis aron tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem o es e emos éis en ía ías ía íamos íais ían í iste ió imos isteis ieron 3e groep viv ir (leven) viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv o es e imos ís en ía ías ía íamos íais ían í iste ió imos isteis ieron

onbepaalde wijs tegenwoordige (yo) tijd (tú) (él) (nosotros) (vosotros) (ellos) onvoltooid verleden tijd (yo) (tú) (él) (nosotros) (vosotros) (ellos) (yo) (tú) (él) (nosotros) (vosotros) (ellos)

voltooid verleden tijd

163
toekomende tijd (yo) (tú) (él) (nosotros) (vosotros) (ellos) (yo) (tú) (él) (nosotros) (vosotros) (ellos) (yo) (tú) (él) (nosotros) (vosotros) (ellos) am am am am am am am am am am am am aré arás ará aremos aréis arán aría arías aría aríamos aríais arían tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem eré erás erá eremos eréis erán ería erías ería eríamos eríais erían viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv viv iré irás irá iremos iréis irán iría irías iría iríamos iríais irían a as a amos áis an

voorwaardelijke wijs

aanvoegende wijs

am e am es am e am emos am éis am en am ando

tem a tem as tem a tem amos tem áis tem an tem iendo

tegenwoordig deelwoord verleden deelwoord

viv iendo

am ado

tem ido

viv ido

164
Hulpwerkwoorden Het werkwoord hebben wordt of door haber of door tener vertaald. Haber is het hulpwerkwoord hebben en tener is hebben in de betekenis van bezitten (zie lijst onregelmatige werkwoorden). Het werkwoord zijn wordt door ser of estar vertaald. Ser is het koppelwerkwoord en hulpwerkwoord van de lijdende vorm, terwijl estar (zie lijst onregelmatige werkwoorden) een voorbijgaande of blijvende toestand aangeeft, waarin personen of zaken zich bevinden. haber (hebben) tegenw. tijd (yo) he (tú) has (él) ha (nosotros) hemos (vosotros) habéis (ellos) han toek. tijd habré habrás habrá habremos habréis habrán onv. verl. tijd había habías había habíamos habíais habían voorw. wijs habría habrías habría habríamos habríais habrían volt. verl. tijd he habido has habido ha habido hemos habido habéis habido han habido ser (zijn) tegenw. tijd soy eres es somos sois son toek. tijd seré serás será seremos seréis serán aanv. wijs tegenw. tijd sea seas sea seamos seáis sean onv. verl. tijd era eras era éramos erais eran voorw. wijs sería serías sería seríamos seríais serían volt. verl. tijd he sido has sido ha sido hemos sido habéis sido han sido

(yo) (tú) (él) (nosotros) (vosotros) (ellos)

aanv. wijs tegenw. tijd (yo) haya (tú) hayas (él) haya (nosotros) hayamos (vosotros) hayáis (ellos) hayan

165
tegenw. deelw. habiendo verl. deelw. habido tegenw. deelw. siendo verl. deelw. sido

Onregelmatige werkwoorden Hieronder volgt een lijst van de meest voorkomende Spaanse onregelmatige werkwoorden en hun wijze van vervoegen, waarbij a) de tegenwoordige tijd aangeeft, b) de onvoltooid verleden tijd, c) de voltooid verleden tijd, d) de toekomende tijd, e) het tegenwoordig deelwoord en f) het verleden deelwoord. Bij alle vervoegingen kunnen de persoonsvormen van de 1e persoon worden afgeleid, met uitzondering van de tegenwoordige tijd. Tenzij anders aangegeven worden werkwoorden met de voorvoegsels ad-, ante-, com-, con-, de-, des-, dis-, en-, ex-, im-, pos-, pre-, pro-, re-, sobre-, sub-, tras-, enz. vervoegd als de stamwerkwoorden. abstenerse zich onthouden van acertar raden acontecer gebeuren acordar besluiten acostarse gaan liggen acrecentar vermeerderen adormecer in slaap maken ➞ tener

➞ cerrar ➞ agradecer ➞ contar

➞ contar ➞ cerrar

➞ agradecer

166
adquirir verkrijgen a) adquiero, adquieres, adquiere, adquirimos, adquirís adquieren; b) adquiría; c) adquirí; d) adquiriré; e) adquiriendo; f) adquirido ➞ sentir

advertir opmerken agradecer danken

a) agradezco, agradeces, agradece, agradecemos agradecéis, agradecen; b) agradecía; c) agradecí; d) agradeceré; e) agradeciendo; f) agradecido ➞ cerrar ➞ contar ➞ agradecer

alentar aanmoedigen almorzar lunchen amanecer dagen andar gaan

a) ando, andas, anda, andamos, andáis, andan; b) andaba; c) anduve; d) andaré; e) andando; f) andado ➞ agradecer

anochecer donker worden apetecer verlangen apostar wedden apretar aanhalen

➞ agradecer ➞ contar

➞ cerrar

167
arrendar verhuren arrepentirse berouwen ascender stijgen atenerse zich houden aan atravesar oversteken atribuir toekennen aventar luchten avergonzar beschamen bendecir prijzen caber bevatten ➞ cerrar ➞ sentir ➞ perder ➞ tener ➞ cerrar ➞ instruir ➞ cerrar ➞ contar

➞ decir

a) quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben; b) cabía; c) cupe; d) cabré; e) cabiendo; f) cabido a) caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen; b) caía; c) caí; d) caeré; e) cayendo; f) caído ➞ cerrar

caer vallen calentar verwarmen

168
carecer missen cegar verblinden cerrar sluiten ➞ agradecer ➞ cerrar

a) cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran; b) cerraba; c) cerré; d) cerraré; e) cerrando; f) cerrado a) cuezo, cueces, cuece, cocemos, cocéis, cuecen; b) cocía; c) cocí; d) coceré; e) cociendo; f) cocido ➞ contar

cocer koken

colar zeven

colgar ophangen comenzar beginnen competir mededingen concebir ontvangen concernir betreffen concluir besluiten concordar overeenkomen

➞ contar ➞ cerrar ➞ pedir ➞ pedir

➞ sentir ➞ instruir

➞ contar

169
conducir leiden conferir bespreken confesar bekennen conocer weten ➞ traducir ➞ sentir ➞ cerrar

a) conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen; b) conocía; e) conocí; d) conoceré; e) conociendo; f) conocido ➞ contar ➞ instruir ➞ instruir

consolar troosten constituir samenstellen construir bouwen contar (ver)tellen

a) cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan; b) contaba; c) conté; d) contaré; e) contando; f) contado ➞ instruir ➞ sentir

contribuir bijdragen convertir inwisselen corregir verbeteren costar kosten

➞ pedir ➞ contar

170
crecer groeien dar geven decir zeggen deducir afleiden defender verdedigen derretir smelten descender dalen descollar overtreffen desconcertar verstoren despertar wekken desterrar verbannen destituir afzetten destruir vernielen ➞ agradecer

a) doy, das, da, damos, dais, dan; b) daba; c) di; d) daré; e) dando; 1) dado a) digo, dices, dice, decimos, decís, dicen; b) decía; e) dije; d) diré; e) diciendo; 1) dicho ➞ traducir ➞ perder ➞ pedir ➞ perder ➞ contar

➞ cerrar ➞ cerrar

➞ cerrar

➞ instruir ➞ instruir

171
desvanecer flauwvallen diferir uitstellen digerir vertellen diluir verdunnen discernir onderscheiden disminuir minderen disolver oplossen distribuir verdelen divertir vermaken doler pijn doen dormir slapen ➞ agradecer ➞ sentir ➞ sentir ➞ instruir ➞ sentir ➞ instruir ➞ morder ➞ instruir

➞ sentir ➞ morder

a) duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen; b) dormía; c) dormí; d) dormiré, e) durmiendo; f) dormido ➞ pedir

elegir verkiezen

172
embestir aanvallen empezar beginnen enaltecer prijzen enardecer opwinden encender aansteken encomendar aanbevelen encontrar vinden engrandecer vergroten enloquecer gek maken enmendar verbeteren enmudecer zwijgen enorgullecer met trots vervullen enriquecer verrijken ➞ pedir ➞ cerrar ➞ agradecer ➞ agradecer ➞ perder ➞ cerrar ➞ contar ➞ agradecer

➞ agradecer ➞ cerrar

➞ agradecer

➞ agradecer ➞ agradecer

173
ensangrentar ➞ cerrar met bloed bevlekken ensoberbecer trots maken ensordecer doof maken enternecer zacht maken enterrar begraven entristecer bedroeven envejecer verouderen errar dwalen escarmentar streng straffen escarnecer honen establecer vestigen estar zijn ➞ agradecer ➞ agradecer ➞ agradecer ➞ cerrar ➞ agradecer ➞ agradecer ➞ cerrar

➞ cerrar ➞ agradecer

➞ agradecer

a) estoy, estás, está, estamos, estáis, están; b) estaba, c) estuve; d) estaré; e) estando; f) estado

174
estremecer schokken excluir uitsluiten fallecer sterven favorecer begunstigen florecer bloeien fluir stromen, vloeien fortalecer versterken forzar dwingen fregar afwassen freír bakken gemir kermen gobernar regeren ➞ agradecer ➞ instruir ➞ agradecer ➞ agradecer ➞ agradecer ➞ instruir ➞ agradecer ➞ contar

➞ cerrar ➞ reír

➞ pedir

➞ cerrar

175
gruñir grommen a) gruño, gruñes, gruñe, gruñimos, gruñís, gruñen; b) gruñía; c) gruñí; (3e pers. e.v. gruñó, 3e pers. m.v. gruñeron) d) gruñiré; e) gruñendo; f) gruñido a) he, has, ha, hemos, habéis, han; b) había; c) hube; d) habré; e) habiendo; f) habido a) hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen b) hacía; c) hice; d) haré; e) haciendo; f) hecho ➞ perder ➞ cerrar

haber hebben

hacer maken

heder stinken helar vriezen

hender barsten herir kwetsen hervir koken huir vluchten humedecer bevochtigen incluir insluiten

➞ perder ➞ sentir ➞ sentir ➞ instruir

➞ agradecer ➞ instruir

176
inducir overhalen ingerir enten instituir instellen instruir onderrichten ➞ traducir ➞ sentir ➞ instruir

a) instruyo, instruyes, instruye, instruimos, instruís, instruyen; b) instruía; c) instruí; d) instruiré¡ e) instruyendo; f) instruido ➞ traducir ➞ sentir

introducir introduceren invertir beleggen ir gaan jugar spelen

a) voy, vas, va, vamos, vais, van; b) iba; c) fui; d) iré; e) yendo; f) ido a) juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan; b) jugaba; e) jugué; d) jugaré; e) jugando; f) jugado a) llueve; b) llovía; c) llovió; d) lloverá; e) lloviendo; f) llovido a) luzco, luces, luce, lucimos, lucís, lucen; b) lucía; e) lucí; d) luciré; e) luciendo; f) lucido ➞ cerrar ➞ tener

llover regenen lucir schijnen

manifestar betogen mantener handhaven

177
medir meten mentir liegen merecer verdienen merendar hapje eten moler malen morder bijten ➞ pedir ➞ sentir ➞ agradecer ➞ cerrar ➞ morder

a) muerdo, muerdes, muerde, mordemos, mordéis, muerden; b) mordía; c) mordí; d) morderé; e) mordiendo, f) mordido ➞ dormir ➞ contar ➞ morder

morir sterven mostrar lonen mover bewegen nacer geboren worden

a) nazco, naces, nace, nacemos, nacéis, nacen; b) nacía; c) nací; d) naceré; e) naciendo; f) nacido

negar ➞ cerrar ontkennen (loochenen) nevar sneeuwen a) nieva; b) nevaba; c) nevó; d) nevará; e) nevando; f) nevado

178
obedecer gehoorzamen obstruir hinderen obtener verkrijgen ofrecer aanbieden oír horen oler ruiken oscurecer verduisteren pacer grazen padecer lijden parecer verschijnen pedir vragen pensar denken ➞ agradecer ➞ instruir ➞ tener ➞ agradecer

a) oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen; b) oía; c) oí d) oiré; e) oyendo; f) oído ➞ morder ➞ agradecer ➞ nacer

➞ agradecer ➞ agradecer

a) pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden; b) pedía; e) pedí; d) pediré f) pidiendo; pido ➞ cerrar

179
perder verliezen a) pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdéis, pierden; b) perdía; e) perdí; d) perderé; e) perdiendo; f) perdido

perecer vergaan permanecer blijven pertenecer toebehoren pervertir bederven placer behagen

➞ agradecer ➞ agradecer ➞ agradecer ➞ sentir

a) plazco, places, place, placemos, placéis, placen; b) placía; c) plací; d) placeré; e) placiendo; f) placido ➞ cerrar ➞ contar

plegar vouwen poblar bevolken poder kunnen

a) puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden; b) podía; c) pude; d) podré; e) pudiendo; f) podido a) pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen; b) ponía; c) puse; d) pondré; e) poniendo; f) puesto ➞ sentir

poner zetten

preferir verkiezen

180
probar proberen producir voortbrengen proferir uiten quebrar breken querer willen, wensen ➞ contar ➞ traducir ➞ sentir ➞ cerrar

a) quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren; b) quería; e) quise; d) querré; e) queriendo; f) querido ➞ cerrar ➞ contar ➞ traducir ➞ sentir

recomendar aanbevelen recordar herinneren reducir verminderen referir verwijzen regar begieten regir regeren reír lachen

➞ cerrar ➞ pedir

a) río, ríes, ríe, reímos, reís, ríen; b) reía; c) reí; d) reiré; e) riendo; f) reído

181
remendar herstellen rendir overwinnen renovar vernieuwen reñir twisten repetir herhalen requerir verzoeken resolver oplossen resplandecer schitteren restituir teruggeven ➞ cerrar ➞ pedir ➞ contar ➞ teñir ➞ pedir ➞ sentir ➞ morder ➞ agradecer

➞ instruir

retribuir ➞ instruir belonen (bezoldigen) reventar barsten robustecer krachtig maken rodar rollen ➞ cerrar

➞ agradecer ➞ contar

182
rogar verzoeken saber weten ➞ contar

a) sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben; b) sabía c) supe; d) sabré; e) sabiendo; f) sabido a) salgo, sales, sale, salimos, salís, salen; b) salía; e) salí; d) saldré; e) saliendo; f) salido ➞ hacer ➞ traducir ➞ pedir ➞ cerrar ➞ cerrar

salir uitgaan satisfacer bevredigen seducir verleiden seguir volgen sembrar zaaien sentar zitten sentir voelen

a) siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten; b) sentía; c) sentí; d) sentiré; e) sintiendo; f) sentido a) soy, eres, es, somos, sois, son; b) era c) fui; d) seré; e) siendo; f) sido ➞ pedir ➞ contar

ser zijn servir dienen soldar lassen

183
soler gewoon zijn a) suelo, sueles, suele, solemos, soléis, suelen; b) solía; c) solí; e) soliendo; f) solido

soltar losmaken sonar klinken soñar dromen sugerir ingeven sustituir vervangen temblar beven tender uitstrekken tener hebben

➞ contar ➞ contar ➞ contar ➞ sentir ➞ instruir ➞ cerrar ➞ perder

a) tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen; b) tenía; c) tuve; d) tendré; e) teniendo; f) tenido ➞ cerrar

tentar aanraken, proberen teñir verven

a) tiño, tiñes, tiñe, teñimos, teñis, tiñen; b) teñia; c) teñí (3e pers. e.v. teñó, 3e pers. m.v. teñeron); d) teñiré; e) tiñendo; f) teñido ➞ cocer

torcer verrekken

184
tostar roosteren traducir vertalen ➞ contar

a) traduzco, traduces, traduce, traducimos, traducís, traducen; b) traducía; c) traduje d) traduciré, e) traduciendo; f) traducido a) traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen; b) traía c) traje; d) traeré; e) trayendo; f) traído ➞ sentir ➞ contar

traer brengen

transferir overdragen trocar ruilen tronar donderen

a) trueno, truenas, truena, tronamos, tronáis, truenan; b) tronaba; c) troné; d) tronaré; e) tronando), f) tronado ➞ cerrar

tropezar struikelen valer waard zijn

a) valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen; b) valía; c) valí; d) valdré; e) valiendo; f) valido a) vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen; b) venía, c) vine; d) vendré; e) viniendo; f) venido a) veo, ves, ve, vemos, veis, ven; b) veía; c) vi; d) veré; e) viendo; f) visto ➞ perder

venir komen

ver zien verter morsen

185
vestir kleden volar vliegen volcar omvergooien volver omkeren yacer liggen zambullir onderdompelen ➞ pedir ➞ contar ➞ contar ➞ morder ➞ nacer

a) zambullo, zambulles, zambulle, zambullimos, zambullís, zambullen; b) zambullía; c) zambullí (3e pers. e.v. zambulló, 3e pers. m.v. zambulleron); d) zambulliré; e) zambullendo; f) zambullido

186

Spaanse afkortingen
a.C. A.C. admón. A.L.A.L.C apdo. Av./Avda. Barna. C/ c/c. Cía. Ct(s). cta. cte. CV. D. D.a dcha. D.N.I. d.v. EE.UU. Exc.a f.c., G.C. gral. h. hab. hnos. íd. igla. izq/izqda. lic. M.I.T. antes de Cristo año de Cristo administración Asociación Latino-Americana de Libre Comercio apartado de correos Avenida Barcelona Calle cuenta corriente Compañía céntimo (s) cuenta corriente caballos de vapor Don Doña derecha Documento Nacional de Identidad días de visita Estados Unidos Excelencia ferrocarril Guardia Civil general hora habitantes hermanos ídem iglesia izquierda licenciado Ministerio de Información v.Chr. n.Chr. administratie Latijns-Amerikaanse Vrijhandelsassociatie postbus avenue Barcelona straat rekening-courant maatschappij 1/100 van een peseta rekening dezer pk., paardenkracht mijnheer (beleefdheidsformule, alleen vóór een voornaam) mevrouw (beleefdheidsformule, alleen vóór een voornaam) rechts identiteitsbewijs bezoekdagen Verenigde Staten Excellentie spoorweg(en) Spaanse (rijks)politie algemeen uur inwoners gebroeders idem kerk links doctorandus; advocaat Spaans Ministerie van

187
y Turismo Monseñor Nuestra Señora número Organización de Estados Americanos Padre página posdata por ejemplo porte pagado peseta (s) precio de venta al público Real Automóvil Club de España Real Academia Española Inlichtingen en Toerisme Monseigneur Onze Lieve Vrouw nr. Organisatie van Amerikaanse Staten pater blz. P.S. bijv. port betaald peseta(s) detailhandelsprijs Koninklijke Automobielclub van Spanje Koninklijke Academie voor de Spaanse taal Real Club ... Koninklijke ...-club Red Nacional de los Spaanse Nationale SpoorFerrocarriles Españioles wegen Reverenda Madre eerwaarde moeder Reverendo Padre eerwaarde vader Remite, Remitente afzender Radio Televisión Española Spaanse Radio en Televisie San/Santo/Santa Sint Sociedad Anónima Su Alteza Real su atento y seguro servidor Su Excelencia siguiente Majestad Señor Señora se ruega contestación N.V. Zijne/Hare Koninklijke Hoogheid komt overeen met; met de meeste hoogachting ... uw dienstwillige (dienaar) Zijne/Hare Excellentie volgende Zijne/Hare Majesteit heer, mijnheer mevrouw verzoeke gaarne antwoord

Mons. N.a S.a n.˚/núm. O.E.A. P. pág. P.D. P.ej. P.P. pta(s). P. V. P. R.A.C.E. R.A.E. R.C. RENFE R.M. R.P. Rte. RTVE S./Sto./ Sta. S.A. S.A.R. s.a.s.s.

S.E. sgte. S.M.Su Sr. Sra. S.R.C.

188
Sres./Srs. Srta. S.S. Ud./Vd. Uds./Vds. Vda. v.g./v.gr. Señores Señorita Su Santidad Usted Ustedes viuda verbigracia de heren, mijne heren mejuffrouw Zijne Heiligheid u (enkelvoud) u (meervoud) weduwe bijv.

Telwoorden
Hoofdtelwoorden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 31 40 50 60 70 80 90 100 101 230 500 700 900 1.000 100.000 1.000.000 cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno treinta treinta y uno cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta noventa ciento (cien) ciento uno doscientos treinta quinientos setecientos novecientos mil cien mil un millón

189
Rangtelwoorden 1.˚ 2.˚ 3.˚ 4.˚ 5.˚ 6.˚ 7.˚ 8.˚ 9.˚ l0.˚ 11.˚ 12.˚ 13.˚ 14.˚ 15.˚ 16.˚ 17.˚ 18.˚ 19.˚ 20.˚ 21.˚ 22.˚ 30.˚ 40.˚ 50.˚ 60.˚ 70.˚ 80.˚ 90.˚ 100.˚ 230.˚ 300.˚ 400.˚ 500.˚ 600.˚ 700.˚ 800.˚ 900.˚ 1.000.˚ primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo decimotercero decimocuarto decimoquinto decimosexto decimoséptimo decimoctavo decimonoveno vigésimo vigésimo primero vigésimo segundo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centésimo ducentésimo trigésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo noningentésimo milésimo

190

Tijd
In de Spaanssprekende landen wordt in de spreektaal het 12-urig stelsel gebruikt. In Latijns-Amerika gebruikt men ook de Engelse uitdrukkingen a.m. (ante meridiem, voor het aanduiden van tijdstippen gelegen tussen middernacht en 12 uur 's middags) en p.m. (post meridiem, voor het aanduiden van tijdstippen gelegen tussen 12 uur 's middags en middernacht). las dos menos cinco la una la uns y cinco

las dos menos diez

la una y diez

las dos menos cuarto las dos mensos viente

la una y cuarto

la una y viente

las dos menos veinticonco

la una y media

la una y veintcinco

Om verwarring te voorkomen kan men de la mañana ('s morgens), de la tarde ('s middags) of de la noche ('s avonds) gebruiken. las ocho de la mañana 8 uur 's morgens la una de la tarde 1 uur 's middags las ocho de la noche 11 uur 's avonds Dagen van domingo lunes martes miércoles de week zondag maandag dinsdag woensdag

jueves viernes sábado

donderdag vrijdag zaterdag

191 Enkele nuttige zinnen
Alstublieft. Hartelijk dank. Niets te danken. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Goedenacht. Tot ziens. Tot straks. Waar is/Waar zijn...? Hoe noemt u dit? Wat betekent dat? Spreekt u Engels? Spreekt u Duits? Spreekt u Frans? Spreekt u Spaans? Spreekt u Italiaans? Kunt u wat langzamer spreken, alstublieft? Ik begrijp het niet, Mag ik ... hebben? Kunt u mij ... tonen? Kunt u mij zeggen ... ? Kunt u me helpen? Ik wil graag ... Wij willen graag ... Geeft u me ... alstublieft. Brengt u me ... alstublieft. Ik heb honger. Ik heb dorst. Ik ben verdwaald. Vlug! Er is/Er zijn... Er is geen/Er zijn geen ...

Algunas expresiones útiles
Por favor. Muchas gracias. No hay de qué. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches (despedida). Adiós. Hasta luego, ¿Dónde está/Dónde están...? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Habla usted inglés? ¿Habla usted alemán? ¿Habla usted francés? ¿Habla usted español ? ¿Habla usted italiano? ¿Puede usted hablar más despacio, por favor? No comprendo. ¿Puede darme ...? ¿Puede usted enseñarme...? ¿Puede usted decirme? ¿Puede usted ayudarme, por favor? Quisiera ... Quisiéramos ... Por favor, déme ... Por favor, tráigame ... Tengo hambre. Tengo sed. Me he perdido. ¡Dése prisa! Hay ... No hay ...

192
Aankomst Uw paspoort, alstublieft. Hebt u iets aan te geven? Nee, helemaal niets. Kunt u me met mijn bagage helpen, alstublieft? Waar is de bus naar het centrum? Hierlangs, alstublieft. Waar kan ik een taxi krijgen? Wat kost het naar...? Breng me naar dit adres, alstublieft. Ik heb haast. Hotel Mijn naam is ... Hebt u gereserveerd? Ik wil graag een kamer met bad. Hoeveel kost het per nacht? Mag ik de kamer zien? Wat is mijn kamernummer? Er is geen warm water. Mag ik de directeur spreken, alstublieft? Heeft er iemand voor mij opgebeld? Is er post voor mij? Mag ik de rekening, alstublieft? Llegada Su pasaporte, por favor. ¿Tiene usted algo que declarar? No, nada en absoluto. ¿Puede usted ayudarme con mi equipaje, por favor? ¿Dónde está el autobús que va al centro, por favor? Por aquí, por favor. ¿Dónde puedo coger un taxi? ¿Cuánto es la tarifa a...? Lléveme a esta dirección, por favor. Tengo mucha prisa. Hotel Me llamo ... ¿Ha hecho usted una reserva? Quisiera una habitación con baño. ¿Cuánto cuesta por noche? ¿Puedo ver la habitación? ¿Cuál es el número de mi habitación, por favor? No hay agua caliente. ¿Puedo ver al director, por favor? ¿Me ha llamado alguien? ¿Hay correo para mi? ¿Puede darme la cuenta, por favor? Restaurante ¿Tiene usted un menú del día? ¿Puedo ver la carta? ¿Nos puede traer un cenicero, por favor?

Uit eten Hebt u een vast menu? Mag ik de menukaart zien? Kunt u ons een asbak brengen, alstulieft?

193
Waar is het toilet? ¿Dónde están los servicios, por favor? Quisiera un entremés. ¿Tiene usted sopa? Quisiera pescado. ¿Qué clases de pescado tiene usted ? Quisiera un bistec. ¿Qué verduras tiene usted? Nada más, gracias. ¿Qué le gustaría beber? Tomaré una cerveza, por favor. Quisiera una botella de vino. ¿Podría darme la cuenta, por favor? ¿Está incluido el servicio? Gracias. Ha sido una comida muy buena. Viajes ¿Dónde está la estación de ferrocarril, por favor? ¿Dónde está la taquilla, por favor? Quisiera un billete para... ¿Primera o segunda clase? Primera clase, por favor. ¿Ida, o ida y vuelta? ¿Tengo que transbordar? ¿De qué andén sale el tren para ...? ¿Dónde está la próxima estación de metro? ¿Dónde está la estación de autobuses, por favor? ¿Cuándo sale el primer autobus para ...?

Ik wil graag een voorgerecht. Hebt u soep? Ik wil graag vis. Wat voor vis hebt u? Ik wil graag een biefstuk. Wat voor groenten hebt u? Niets meer, dank u. Wat wilt u drinken? Een pils, alstublieft. Ik wil graag een fles wijn. Mag ik de rekening, alstublieft? Is de bediening inbegrepen? Dank u, het was een uitstekende maaltijd. Reizen Waar is het station? Waar is het loket? Ik wil graag een kaartje naar... Eerste of tweede klas? Eerste klas, alstublieft. Enkele reis of retour? Moet ik overstappen? Van welk perron vertrekt de trein naar ...? Waar is het dichtstbijzijnde metrostation Waar is het busstation? Hoe laat vertrekt de eerste bus naar ...?

194
Wilt u me bij de volgende halte laten uitstappen? Ontspanning Wat draait er in de bioscoop Hoe laat begint de film? Zijn er nog plaatsen vrij voor vanavond? Waar kunnen we gaan dansen? Por favor, deténgase en la próxima parada. Diversiones ¿Qué dan en el cine? ¿A qué hora empieza la película? ¿Quedan entradas para esta noche? ¿Dónde se puede ir a bailar?

Ontmoetingen Presentaciones - Citas Dag mevrouw/juffrouw/mijnheer Buenos días Señora/ Señorita/ Señor. Hoe maakt u het? ¿Cómo está usted? Uitstekend, dank u. En u? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Mag ik u ... voorstellen? Me permite presentarle a...? Mijn naam is ... Me llamo... Prettig kennis met u te maken. Tanto gusto (en conocerle). Hoelang bent u al hier? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí ? Het was mij een genoegen. Ha sido un placer conocerle. Stoort het u als ik rook? ¿Le molesta si fumo? Hebt u een vuurtje, alstublieft? ¿Tiene usted fuego, por favor? Mag ik u iets te drinken ¿Me permite invitarle a una aanbieden? bebida (una copa)? Mag ik u vanavond voor het eten ¿Me permite invitarle a uitnodigen? cenar esta noche? Waar spreken we af? ¿Dónde quedamos? Winkels en diensten Comercios y servicios Waar is de dichtstbijzijnde bank? ¿Dónde está el banco más cercano, por favor? Waar kan ik reischeques ¿Dónde puedo cambiar inwisselen? unos cheques de viaje? Kunt u me wat kleingeld geven, ¿Puede usted darme alstublieft? algún dinero suelto, por favor? Waar is de dichtstbijzijnde ¿Dónde está la farmacia apotheek? más cercana ?

195
Hoe kom ik daar? Is het te lopen? Kunt u mij helpen, alstublieft? ¿Cómo podría ir hasta allí? ¿Se puede ir andando? ¿Puede usted atenderme, por favor? Hoeveel kost dit? En dat? ¿Cuánto cuesta éste? ¿Y ése? Het is niet precies wat ik zoek. No es exactamente lo que quiero. Het bevalt me. Me gusta. Kunt u mij iets tegen zonnebrand ¿Podría recomendarme algo para aanbevelen? las quemaduras del sol? Knippen, alstublieft. Quisiera cortarme el pelo, por favor. De weg vragen Kunt u mij op de kaart aanwijzen waar ik ben? U bent op de verkeerde weg. Rij/Ga rechtuit. Het is aan de linkerkant/aan de rechterkant. Spoedgevallen Roep vlug een dokter. Roep een ambulance. Roep de politie, alstublieft, Direcciones ¿Puede enseñarme en el mapa dónde estoy? Está usted equivocado de camino. Siga todo derecho. Está a la izquierda/a la derecha. Urgencias Llame a un médico inmediatamente. Llame a una ambulancia. Llame a la policía, por favor.

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Nederlands/Spaans Holandés/Español

Abreviaturas

adj adv art c conj f fMe fpl fplMe m Me

adjetivo adverbio artículo género común conjunción femenino femenino (mexicano) femenino plural femenino plural (mexicano) masculino mexicano

mMe masculino (mexicano) mpl masculino plural mplMe masculino plural (mexicano) nt neutro num numeral pl plural Pref prefijo prep preposición pron pronombre v verbo vMe verbo (mexicano)

199

Introducción

Este diccionario ha sido concebido para resolver de la mejor manera posible sus problemas prácticos de lenguaje. Se han suprimido las informaciones lingüísticas innecesarias. Los vocablos se suceden en un estricto orden alfabético, sin tener en cuenta si la palabra es simple o compuesta, si lleva guión o si se trata de una expresión formada por dos o más términos separados. Como única excepción, los verbos reflexivos se hallan anotados sin hacer caso de la partícula que los acompaña; ej.: zich afvragen se encuentra bajo a. Si un término principal va seguido de otras palabras, expresiones o locuciones, éstas se hallan anotadas también en orden alfabético. Cuando una palabra puede desempeñar distintos oficios en la oración, las diferentes traducciones se dan una a continuación de la otra, precedidas de la indicación correspondiente. Teniendo en cuenta la complejidad de las reglas para la formación del plural de los nombres holandeses, hemos indicado la forma plural cuando nos ha parecido que podría ser útil. Cuando haya que repetir una palabra para formar el plural irregular o en las series de palabras se usa la tilde (~) para representar el vocablo principal. En los plurales irregulares de las palabras compuestas sólo se escribe la parte que cambia, mientras que la parte invariable se representa por un guión (-). Ej.: beker (pl ~s) kind (pl ~eren) leslokaal (pl -kalen) Plural: bekers kinderen leslokalen

Un asterisco (*) colocado antes de un verbo indica que dicho verbo es irregular. Para más detalles puede consultar la lista de los verbos irregulares.

200

Guía de pronunciación

Los sonidos de dos lenguas rara vez coinciden exactamente, pero siguiendo con atención nuestras explicaciones, el lector de habla española llegará a pronunciar las palabras extranjeras de manera que pueda ser comprendido. A continuación figuran tan solo las letras ambiguas o particularmente difíciles de comprender. Consonantes b como en bueno; pero cuando la b va al final de una sílaba o delante de una t o d suena como una p (ik heb – tengo, jij hebt – tienes) c cuando va seguida de una e, i o una y suena como la s española; en los demás casos suena como la c de casa d siempre como en día; excepto cuando va al final de la palabra, o al final de una sílaba, suena como una t g/ch suenan igual que la j española como en joven, aunque algunas veces un poco débil y con vibración de las cuerdas vocales h sonido que es una expiración suave j tiene un sonido parecido al de la y en leyenda ng como n en blanco v más o menos como en lava; sonido que se obtiene colocando los dientes incisivos superiores sobre el labio inferior y expulsando suavemente el aire w este sonido no existe en el español, pero parece a la v holandesa x como la x española pronunciado komo ks z como la ll argentina 1) En el lenguaje vulgar suele omitirse la pronunciación de la n final de los verbos y del plural de los sustantivos. 2) La distinción entre la v y la w es raramente percibida por un extranjero.

201
Vocales En holandés se distingue la vocal simple (oscura) como en 'tak' y la vocal doble (clara) como en 'taak'. Sin embargo la vocal doble se escribe simple cuando va en sílaba abierta (o sea cuando la vocal es la última letra de la sílaba: raam, ra-men) como la a de mal como la a de rama como la e de lección como la e de llegué sonido que combina el de la e en noche con el de la i en si i clara como la i en si; se escribe ie o i o oscura como la o de sol o clara como la o de llegó u oscura este sonido se parece a la e española, pero con los labios redondeados; el sufijo -ig y -lijk suenan en forma parecida u clara este sonido no existe en español; se parece a la i pronunciado con los labios redondeados a oscura a clara e oscura e clara i oscura

Vocales compuestas Una de las mayores dificultades en la pronunciación del holandés son las vocales compuestas ui y eu que no existen en español. El sonido se parece a eu de Europa. Las vocales compuestas au, auw, ou, ouw se pronuncian como au en auto; vocales que van delante de una w tienen un sonido un poco parecido a eu en Eugenio. ij/ei oe como ey en rey como la u española

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

203

aanlengen aangenaam adj agradable aangesloten adj afiliado *aangeven v señalar; declarar; entregar, alargar, pasar aangezien conj ya que, puesto que aangifte c (pl ~n) declaración f aangrenzend adj contiguo aanhalen v estrechar; citar aanhalingstekens pl comillas fpl aanhangwagen c (pl ~s) remolque m aanhankelijk adj cariñoso *aanhebben v llevar aanhechten v fijar aanhoren v escuchar *aanhouden v insistir; aanhoudend constante aanhouding c (pl ~en) arresto m *aankijken v mirar aanklacht c (pl ~en) acusación f aanklagen v acusar aankleden v *vestir *aankomen v llegar aankomst c llegada f aankomsttijd c (pl ~en) hora de llegada f aankondigen v anunciar aankondiging c (pl ~en) aviso m, anuncio m aankoop c (pl -kopen) compra f aankruisen v marcar aanleg c talento m aanleggen v atracar aanleiding c (pl ~en) motivo m aanlengen v *diluir

A
aal c (pl alen) anguila f aambeien pl hemorroides fpl aan prep a aanbetaling c (pl ~en) primer pago *aanbevelen v *recomendar aanbeveling c (pl ~en) recomendación f aanbevelingsbrief c (pl -brieven) carta de recomendación *aanbidden v adorar; venerar *aanbieden v *ofrecer; presentar aanbieding c (pl ~en) oferta f aanblik c aspecto m aanbod nt oferta f aanbranden v pegarse aandacht c atención f; ~ besteden aan prestar atención a aandeel nt (pl -delen) acción f aandenken nt (pl ~s) recuerdo m aandoening c (pl ~en) afección f aandoenlijk adj conmovedor *aandrijven v impeler *aandringen v insistir aanduiden v indicar *aangaan v *concernir aangaande prep por lo que se refiere a aangeboren adj innato aangelegenheid c (pl -heden) asunto m

zich aanmelden zich aanmelden presentarse aanmerkelijk adj notable aanmerken v comentar aanmoedigen v *alentar *aannemen v aceptar; *suponer; adoptar; aangenomen dat dado que aannemer c (pl ~s) contratista m aanpak c método m, enfoque m aanpassen v adaptar; ajustar aanplakbiljet nt (pl ~ten) cartel m *aanprijzen v *recomendar *aanraden v aconsejar aanraken v tocar aanraking c (pl ~en) toque m; contacto m aanranden v violar aanrichten v provocar aanrijding c (pl ~en) colisión f aanschaffen v *adquirir *aansluiten v conectar aansluiting c (pl ~en) enlace m aansporen v incitar; estimular aanspraak c (pl -spraken) pretensión f aansprakelijk adj responsable aansprakelijkheid c responsabilidad f *aanspreken v dirigirse a aanstekelijk adj contagioso *aansteken v *encender; infectar aansteker c (pl ~s) encendedor m aanstellen v designar aanstoot c escándalo m

204

aardappel aanstootgevend adj ofensivo aanstrepen v señalar aantal nt (pl ~len) cantidad f; número m aantekenen v registrar; certificar aantekening c (pl ~en) apunte m aantonen v *demostrar aantrekkelijk adj atractivo *aantrekken v *atraer; *tentar; *ponerse; *apretar aantrekking c atracción aanvaarden v aceptar aanval c (pl ~len) ataque m *aanvallen v atacar aanvang c comienzo m *aanvangen v *comenzar aanvankelijk adv originalmente, al principio aanvaring c (pl ~en) colisión f aanvoer c abastecimiento m aanvoerder c (pl ~s) jefe m aanvraag c (pl -vragen) demanda f aanwezig adj presente aanwezigheid c presencia f *aanwijzen v apuntar; designar aanwijzing c (pl ~en) indicación f aanzetten v *encender aanzien nt aspecto m; consideración f; ten ~ van respecto a aanzienlijk adj sustancial, considerable aap c (pl apen) mono m aard c natural m aardappel c (pl ~s, ~en) patata

aardbei f; papa fMe aardbei c (pl ~en) fresa f aardbeving c (pl ~en) terremoto m aardbol c globo m aarde c tierra f aardewerk nt cerámica f, loza f aardig adj simpático; amable, agradable aardrijkskunde c geografía f aartsbisschop c (pl ~pen) arzobispo m aarzelen v vacilar aas nt cebo m abces nt (pl ~sen) absceso m abdij c (pl ~en) abadía f abnormaal adj anormal abonnee c (pl ~s) abonado m abonnement nt (pl ~en) suscripción f abonnementskaart c (pl ~en) tarjeta de temporada abortus c (pl ~sen) aborto m abrikoos c (pl -kozen) albaricoque m; chabacano mMe absoluut adj absoluto; adv absolutamente abstract adj abstracto absurd adj absurdo abuis nt (pl abuizen) error m academie c (pl ~s) academia f accent nt (pl ~en) acento m accepteren v aceptar accessoires pl accesorios mpl accijns c (pl -cijnzen) impuesto m, impuesto de aduana accommodatie c acomodación f accu c (pl ~'s) acumulador m

205

adem acht num ocho achteloos adj indiferente achten v estimar; considerar achter prep detrás de achteraan adv detrás achterbuurt c (pl ~en) barrio bajo achterdochtig adj desconfiado achtergrond c (pl ~en) fondo m achterkant c (pl ~en) parte posterior *achterlaten v dejar achterlicht nt (pl ~en) farol trasero, luz trasera achternaam c (pl -namen) apellido m achterstallig adj atrasado achteruit adv hacia atrás *achteruitrijden v *dar marcha atrás achterwerk nt (pl ~en) trasero m achting c estima f, estimación f achtste num octavo achttien num dieciocho achttiende num decimoctavo acne c acné m acquisitie c (pl ~s) adquisición f acteur c (pl ~s) actor m actie c (pl ~s) acción f actief adj activo activiteit c (pl ~en) actividad f actrice c (pl ~s) actriz f actueel adj actual acuut adj agudo adel c nobleza f adellijk adj noble adem c aliento m

ademen ademen v respirar ademhaling c respiración f adequaat adj adecuado ader c (pl ~s, ~en) vena f administratie c (pl ~s) administración f administratief adj administrativo; gerencial admiraal c (pl ~s) almirante m adopteren v adoptar adres nt (pl ~sen) dirección f adresseren v destinar advertentie c (pl ~s) anuncio m advies nt (pl adviezen) consejo m adviseren v aconsejar advocaat c (pl -caten) abogado m af adv fuera; terminado; ~ en toe de vez en cuando afbeelding c (pl ~en) cuadro m afbetalen v pagar a plazos afbetaling c (pl ~en) plazo m *afblijven v no tocar afbraak c demolición f *afbreken v astillar afdaling c (pl ~en) bajada f afdanken v desechar afdeling c (pl ~en) departamento m *afdingen v regatear afdrogen v secar afdruk c (pl ~ken) positiva f *afdwingen v extorsionar affaire c (pl ~s) transacción f; amorío m affiche nt (pl ~s) cartel m afgeladen adj de bote en bote

206

afnemen afgelegen adj apartado; remoto afgelopen adj pasado afgerond adj redondeado afgevaardigde c (pl ~n) diputado m afgezien van prescindiendo de afgod c (pl ~en) ídolo m afgrijzen nt espanto m afgrond c (pl ~en) abismo m, precipicio m afgunst c envidia f afgunstig adj envidioso afhalen v recoger, *ir a buscar afhandelen v arreglar *afhangen van depender de afhankelijk adj dependiente afhellend adj inclinado afkeer c repugnancia f; antipatía f afkerig adj opuesto afkeuren v *desaprobar; *reprobar afknippen v cortar afkondigen v proclamar afkorting c (pl ~en) abreviatura f afleiden v *deducir afleiding c diversión f afleren v desacostumbrar afleveren v entregar afloop c vencimiento m *aflopen v terminarse aflossen v relevar; amortizar afluisteren v escuchar afmaken v terminar afmeting c (pl ~en) dimensión f *afnemen v *disminuir; llevarse

afpersing afpersing c (pl ~en) extorsión f *afraden v disuadir afremmen v frenar Afrika África f Afrikaan c (pl -kanen) africano m Afrikaans adj africano afschaffen v abolir afscheid nt despedida f afschrift nt (pl ~en) copia f afschuw c horror m afschuwelijk adj horrible, terrible *afsluiten v *cerrar *afsnijden v cortar afspraak c (pl -spraken) cita f; compromiso m afstammeling c (pl ~en) descendiente m afstamming c descendencia f afstand c (pl ~en) distancia f afstandsbediening c telemando m afstandsmeter c (pl ~s) telémetro m afstellen v ajustar afstemmen v sintonizar afstotelijk adj repelente aftekenen v visar aftershave c loción para después de afeitarse aftrap c saque inicial m *aftrekken v *deducir; restar afvaardiging c (pl ~en) delegación f afval nt basura f, desperdicio m, desecho m afvegen v limpiar; enjugar

207

alarm afvoer c desagüe m zich *afvragen preguntarse afwachten v esperar afwasmachine c lavajillas mpl afwassen v *fregar afwateren v drenar afwenden v desviar afwezig adj ausente afwezigheid c ausencia f *afwijken v desviarse afwijking c (pl ~en) anomalía f *afwijzen v rehusar afwisselen v variar; afwisselend alternativo afwisseling c variación f *afzeggen v anular afzetting c (pl ~en) yacimiento m afzonderlijk adj aparte; separado; adv separadamente agenda c (pl ~'s) agenda f; orden del día agent c (pl ~en) agente de policía m; distribuidor m, agente m agentschap nt (pl ~pen) agencia f agrarisch adj agrario agressief adj agresivo aids c sida m airconditioned climatizado akelig adj desagradable akker c (pl ~s) campo m akkoord nt (pl ~en) acuerdo m akte c (pl ~n, ~s) acta f, acto m aktetas c (pl ~sen) portafolio m al adj todo; adv ya alarm nt alarma f

alarmeren alarmeren v alarmar alarmnummer nt número de urgencia m album nt (pl ~s) álbum m alcohol c alcohol m alcoholisch adj alcohólico aldoor adv continuamente alfabet nt abecedario m algebra c álgebra f algemeen adj general; in het ~ en general Algerije Argelia f Algerijn c (pl ~en) argelino m Algerijns adj argelino alhoewel conj aunque alikruik c (pl ~en) caracol marino alimentatie c pensión alimenticia alinea c (pl ~'s) párrafo m alledaags adj común; cotidiano alleen adv solamente; sólo allemaal num todos allergie c (pl ~ën) alergía f allerlei adj varios; toda clase de alles pron todo almachtig adj omnipotente almanak c (pl ~ken) almanaque m als conj si; cuando; que, como alsof conj como si; *doen ~ *fingir alstublieft tenga usted; por favor alt c (pl ~en) contralto m altaar nt (pl altaren) altar m alternatief nt (pl -tieven) alternativa f

208

analyticus altijd adv siempre amandel c (pl ~en, ~s) almendra f; amandelen amígdalas fpl amandelontsteking c (pl ~en) amigdalitis f ambacht nt (pl ~en) oficio m ambassade c (pl ~s) embajada f ambassadeur c (pl ~s) embajador m ambitieus adj ambicioso ambt nt (pl ~en) cargo m ambtenaar c (pl -naren) funcionario m ambulance c (pl ~s) ambulancia f Amerika América f Amerikaan c (pl -kanen) americano m Amerikaans adj americano amethist c (pl ~en) amatista f amicaal adj amistoso ammonia c amoníaco m amnestie c amnistía f amulet c (pl ~ten) amuleto m, talismán m amusant adj divertido; entretenido amusement nt distracción f; entretenimiento m amuseren v *divertir analfabeet c (pl -beten) analfabeto m analist c (pl ~en) analista m analyse c (pl ~n, ~s) análisis f analyseren v analizar analyticus c (pl -ci) psicoanalista m

ananas

209

argwaan apotheker c (pl ~s) farmacéutico m apparaat nt (pl -raten) aparato m appartement nt (pl ~en) apartamento m appel c (pl ~s) manzana f applaudisseren v aplaudir applaus nt aplauso m april abril aquarel c (pl ~len) acuarela f ar c (pl ~ren) trineo m Arabier c (pl ~en) árabe m Arabisch adj árabe arbeid c trabajo m, labor f arbeidbesparend adj economizador de trabajo arbeider c (pl ~s) obrero m arbeidsbureau nt (pl ~s) oficina de empleo archeologie c arqueología f archeoloog c (pl -logen) arqueólogo m archief nt (pl -chieven) archivo m architect c (pl ~en) arquitecto m architectuur c arquitectura f arena c (pl ~'s) plaza de toros f arend c (pl ~en) águila m Argentijn c (pl ~en) argentino m Argentijns adj argentino Argentinië Argentina f argument nt (pl ~en) argumento m argumenteren v argumentar argwaan c desconfianza f

ananas c (pl ~sen) piña f anarchie c anarquía f anatomie c anatomía f ander adj otro; onder andere entre otras cosas anders adv si no; de otra manera andersom adv al revés angst c (pl ~en) miedo m; temor m angstig adj angustioso angstwekkend adj aterrador animo c ánimo m; entusiasmo m anker nt (pl ~s) ancla f annexeren v anexar annonce c (pl ~s) anuncio m annuleren v cancelar annulering c (pl ~en) cancelación f anoniem adj anónimo ansichtkaart c (pl ~en) tarjeta postal ilustrada f ansjovis c (pl ~sen) anchoa f antenne c (pl ~s) antena f antibioticum nt (pl -ca) antibiótico m antiek adj antiguo antipathie c antipatía antiquair c (pl ~s) anticuario m antiquiteit c (pl ~en) antigualla f antivries c anticongelante m antwoord nt (pl ~en) respuesta f; als ~ en contestación antwoorden v responder apart adv por separado aperitief nt/c (pl -tieven) aperitivo m apotheek c (pl -theken) farmacia f

argwanend argwanend adj suspicaz arm1 adj pobre arm2 c (pl ~en) brazo m armband c (pl ~en) pulsera f armoede c pobreza f armoedig adj pobre aroma nt aroma m arrestatie c (pl ~s) arresto m arresteren v arrestar arrogant adj presumido artikel nt (pl ~en, ~s) artículo m; item m artisjok c (pl ~ken) alcachofa f artistiek adj artístico arts c (pl ~en) médico m as1 c (pl ~sen) eje m as2 c ceniza f asbak c (pl ~ken) cenicero m asbest nt asbesto m asfalt nt asfalto m asiel nt asilo m aspect nt (pl ~en) aspecto m asperge c (pl ~s) espárrago m aspirine c aspirina f assistent c (pl ~en) asistente m associëren v asociar assortiment nt (pl ~en) surtido m assurantie c (pl ~s, -tiën) seguro m astma nt asma f atheïst c (pl ~en) ateo m Atlantische Oceaan Atlántico m atleet c (pl -leten) atleta m atletiek c atletismo m atmosfeer c atmósfera f atomisch adj atómico

210

autoverhuur atoom nt (pl atomen) átomo m; atoom- atómico attent adj considerado attest nt (pl ~en) certificación f attractie c (pl ~s) atracción f aubergine c (pl ~s) berenjena f augustus agosto aula c (pl ~'s) aula f Australië Australia f Australiër c (pl ~s) australiano m Australisch adj australiano auteur c (pl ~s) autor m authentiek adj auténtico auto c (pl ~'s) coche m; automóvil m; carro mMe autoalarm nt instalación de alarma para coche f automaat c (pl -maten) máquina tragamonedas automatisch adj automático automatisering c automatización f automobielclub c (pl ~s) automóvil club m automobilisme nt automovilismo m automobilist c (pl ~en) automovilista m autonoom adj autónomo autopsie c autopsia f *autorijden v *ir en coche autorit c (pl ~ten) paseo en coche m autoritair adj autoritario autoriteiten pl autoridades fpl autoverhuur c alquiler de coches m

autoweg autoweg c (pl ~en) autopista f avond c (pl ~en) tarde f, noche f avondeten nt cena f avondkleding c traje de etiqueta avondschemering c crepúsculo m avontuur nt (pl -turen) aventura f Aziaat c (pl Aziaten) asiático m Aziatisch adj asiático Azië Asia f azijn c vinagre m

211

B
baai c (pl ~en) bahía f baan c (pl banen) empleo m baard c (pl ~en) barba f baarmoeder c matriz f baars c (pl baarzen) perca f baas c (pl bazen) patrón m baat c beneficio m; ventaja f babbelen v charlar babbelkous c (pl ~en) charlatán m babbeltje nt (pl ~s) charla f baby c (pl ~'s) bebé m babysitter c (pl ~s) babysitter m bacil c (pl ~len) germen m bacterie c (pl -riën) bacteria f bad nt (pl ~en) baño m; een ~ *nemen bañarse baden v bañarse badhanddoek c (pl ~en) toalla de baño f badjas c (pl ~sen) bata de baño f badkamer c (pl ~s) cuarto de baño m badmuts c (pl ~en) gorro de baño m badpak nt (pl ~ken) traje de baño m badplaats c (pl ~en) playa de veraneo badstof c tela para toallas badzout nt sales de baño bagage c equipaje m bagagedepot nt (pl ~s) consigna f

bagagenet bagagenet nt (pl ~ten) rejilla f bagageoverschot nt sobrepeso m bagagerek nt (pl ~ken) portaequipajes m bagageruimte c (pl ~n, ~s) portaequipajes m bagagewagen c (pl ~s) furgón de equipajes bakboord nt babor m baken nt (pl ~s) punto de referencia m bakermat c cuna f bakkebaarden pl patillas fpl bakken v hornear; *freír bakker c (pl ~s) panadero m bakkerij c (pl ~en) panadería f baksteen c (pl -stenen) ladrillo m bal1 c (pl ~len) pelota f bal2 nt (pl ~s) baile m balans c (pl ~en) balance m baldadig adj alborotador balie c (pl ~s) barra f balk c (pl ~en) viga f balkon nt (pl ~s) balcón m ballet nt (pl ~ten) ballet m balling c (pl ~en) exiliado m ballingschap c exilio m ballon c (pl ~s) globo m ballpoint c (pl ~s) bolígrafo m bamboe nt bambú m banaan c (pl bananen) plátano m band c (pl ~en) cinta f; banda f; neumático m; llanta fMe; lekke ~ neumático desinflado, pinchazo m

212

baseren bandenspanning c presión del neumático bandenpech c reventón m, pinchazo m bandiet c (pl ~en) bandido m bandrecorder c (pl ~s) magnetófono m bang adj espantado, asustado; ~ *zijn *tener miedo bank c (pl ~en) banco m bankbiljet nt (pl ~ten) billete de banco banket nt (pl ~ten) banquete m banketbakker c (pl ~s) confitero m banketbakkerij c (pl ~en) pastelería f banketzaal c (pl -zalen) comedor de gala bankrekening c (pl ~en) cuenta de banco bankroet adj en quiebra bar c (pl ~s) bar m; cantina fMe barbecue c barbacoa f bariton c (pl ~s) barítono m barjuffrouw c (pl ~en) camarera f barman c (pl ~nen) barman m barmhartig adj misericordioso barnsteen nt ámbar m barok adj barroco barometer c (pl ~s) barómetro m barrière c (pl ~s) barrera f barst c (pl ~en) hendidura f barsten v *reventar bas c (pl ~sen) bajo m baseren v basar

basiliek basiliek c (pl ~en) basílica f basis c (pl bases) base f basiscrème c (pl ~s) crema de base f bast c (pl ~en) corteza f bastaard c (pl ~en, ~s) bastardo m baten v *servir batterij c (pl ~en) batería f batterijoplader c cargador de pilas m beambte c (pl ~n) oficinista m beantwoorden v responder a bebost adj selvoso bebouwen v cultivar bed nt (pl ~den) cama f bedaard adj tranquilo bedachtzaam adj prudente bedanken v *agradecer bedaren v calmarse beddengoed nt ropa de cama f bedeesd adj tímido bedekken v cubrir bedelaar c (pl ~s) mendigo m bedelen v mendigar *bedelven v *enterrar *bedenken v *recordar *bederven v echar a perder; estropear bedevaart c (pl ~en) peregrinación f bediende c (pl ~n, ~s) sirviente m, criado m; ayuda de cámara f bedienen v *servir bediening c servicio m bedieningsgeld nt servicio m bedoelen v *querer decir;

213

begeerlijk *tener la intención de bedoeling c (pl ~en) propósito m, intención f bedrag nt (pl ~en) suma f *bedragen v sumar bedreigen v amenazar bedreiging c (pl ~en) amenaza f *bedriegen v engañar bedrijf nt (pl bedrijven) empresa f; instalación f; acto m bedrijvig adj vivaz bedroefd adj apenado, triste bedroefdheid c tristeza f; aflicción f bedrog nt engaño m; fraude m beëindigen v terminar, acabar beek c (pl beken) arroyo m beeld nt (pl ~en) imagen f beeldhouwer c (pl ~s) escultor m beeldhouwwerk nt (pl ~en) escultura f beeldscherm nt (pl ~en) pantalla f been1 nt (pl benen) pierna f been2 nt (pl beenderen, benen) hueso m beer c (pl beren) oso m beest nt (pl ~en) animal m beestachtig adj brutal beet c (pl beten) mordedura f beetje nt poco m *beetnemen v embromar befaamd adj afamado begaafd adj talentoso, dotado *begaan v cometer begaanbaar adj transitable begeerlijk adj deseable

begeerte begeerte c (pl ~n) deseo m begeleiden v acompañar begeren v anhelar begin nt comienzo m; begininicial beginneling c (pl ~en) principiante m *beginnen v *empezar, *comenzar beginner c (pl ~s) principiante m/f beginsel nt (pl ~en, ~s) principio m begraafplaats c (pl ~en) cementerio m begrafenis c (pl ~sen) entierro m; funerales mpl *begraven v *enterrar *begrijpen v comprender; begrijpend compasivo begrip nt (pl ~pen) noción f; concepto m, entendimiento m; comprensión f begroeid adj cubierto de verdor begroting c (pl ~en) presupuesto m begunstigde c (pl ~n) favorecido m begunstigen v *favorecer beha c (pl ~'s) sostén m, sujetador m behalen v *conseguir behalve prep excepto, menos; además de behandelen v tratar behandeling c (pl ~en) tratamiento m behang nt papel pintado

214

bekleden beheer nt gestión f beheersen v dominar beheksen v hechizar zich *behelpen met arreglarse con behendig adj diestro beheren v administrar behoedzaam adj prudente behoefte c (pl ~n) necesidad f behoeven v necesitar; ten behoeve van a favor de behoorlijk adj decente; razonable behoren v *pertenecer a; deber behoudend adj conservador beide adj ambos; een van ~ cualquiera de los dos; geen van ~ ninguno de los dos beige adj beige beïnvloeden v *influir; afectar beitel c (pl ~s) cincel m bejaard adj viejo; anciano bek c (pl ~ken) boca f; pico m bekend adj notorio bekende c (pl ~n) conocido m bekendmaken v anunciar bekendmaking c (pl ~en) anuncio m bekennen v *reconocer bekentenis c (pl ~sen) confesión f beker c (pl ~s) vaso m; copa f bekeren v *convertir *bekijken v mirar, considerar bekken nt (pl ~s) palangana f; pelvis m beklagen v *compadecerse de bekleden v tapizar

beklemmen beklemmen v oprimir *beklimmen v escalar beklimming c (pl ~en) subida f beknopt adj conciso; breve zich bekommeren om preocuparse de bekoring c (pl ~en) encanto m, atracción f bekritiseren v criticar bekrompen adj mezquino bekronen v coronar bekwaam adj capaz, hábil bekwaamheid c (pl -heden) competencia f, habilidad f, facultad f bel c (pl ~len) timbre m; burbuja f belachelijk adj ridículo belang nt (pl ~en) interés m; importancia f; van ~ *zijn *tener importancia belangrijk adj importante belangstellend adj interesado belangstelling c interés m belastbaar adj imponible belasten v cargar; *imponer contribuciones; belast met encargado de belasting c (pl ~en) carga f; impuesto m belastingvrij adj exento de impuestos; libre de impuestos beledigen v insultar; ofender; beledigend adv insultante belediging c (pl ~en) insulto m; ofensa f beleefd adj cortés belegering c (pl ~en) sitio m

215

bende beleggen v *invertir belegging c (pl ~en) inversión f beleid nt política f belemmeren v *impedir beletsel nt (pl ~s, ~en) impedimento m beletten v *impedir beleven v experimentar Belg c (pl ~en) belga m België Bélgica f Belgisch adj belga belichting c exposición f; iluminación f belichtingsmeter c (pl ~s) exposímetro m *belijden v profesar bellen v *sonar belofte c (pl ~n) promesa f belonen v recompensar beloning c (pl ~en) recompensa f beloven v prometer bemachtigen v lograr bemanning c (pl ~en) equipo m bemerken v observar; percibir bemiddelaar c (pl ~s) mediador m bemiddeld adj acomodado bemiddelen v mediar bemind adj querido zich bemoeien met v mezclarse en benadrukken v enfatizar, acentuar benaming c (pl ~en) denominación f benauwd adj sofocante bende c (pl ~n, ~s) banda f

beneden beneden prep debajo de, bajo; adv debajo; abajo; naar ~ hacia abajo; abajo benieuwd adj curioso benijden v envidiar benoemen v nombrar benoeming c (pl ~en) nombramiento m benutten v utilizar benzine c gasolina f; combustible m benzinepomp c (pl ~en) bomba de gasolina f benzinestation nt (pl ~s) puesto de gasolina m, estación de servicio f benzinetank c (pl ~s) depósito de gasolina m beoefenen v practicar beogen v aspirar a beoordelen v juzgar beoordeling c (pl ~en) juicio m bepaald adj determinado; cierto bepalen v determinar; estipular bepaling c (pl ~en) estipulación f; definición f beperken v limitar beperking c (pl ~en) restricción f beproeven v *probar beraad nt deliberación f beraadslagen v discutir beramen v idear bereid adj preparado, dispuesto bereiden v guisar bereidwillig adj cooperador bereik nt alcance m

216

bescheiden bereikbaar adj alcanzable bereiken v alcanzar; cumplir, llegar a berekenen v calcular; *pedir berekening c (pl ~en) cálculo m berg c (pl ~en) montaña f; monte m bergachtig adj montañoso bergketen c (pl ~s) cordillera f bergkloof c (pl -kloven) canada f bergpas c (pl ~sen) paso m bergplaats c (pl ~en) almacén m bergrug c (pl ~gen) cresta f bergsport c montañismo m bericht nt (pl ~en) mensaje m; noticia f berispen v reprender berk c (pl ~en) abedul m beroemd adj famoso beroep nt (pl ~en) profesión f; apelación f; beroeps- profesional beroerd adj miserable beroerte c (pl ~n, ~s) ataque m berouw nt arrepentimiento m beroven v robar beroving c (pl ~en) robo m berucht adj de mala fama bes c (pl ~sen) baya f; grosella f; zwarte ~ grosella negra beschaafd adj civilizado; culto beschaamd adj avergonzado beschadigen v dañar beschaving c (pl ~en) civilización f; cultura f bescheiden adj modesto

bescheidenheid bescheidenheid c modestia f beschermen v proteger bescherming c protección f beschikbaar adj disponible beschikken over *disponer de beschikking c disposición f beschimmeld adj enmohecido beschouwen v considerar *beschrijven v describir beschrijving c (pl ~en) descripción f beschuldigen v acusar; culpar beschutten v abrigar beschutting c refugio m beseffen v *reconocer beslag nt masa f; beslag leggen op confiscar beslissen v decidir beslissing c (pl ~en) decisión f beslist adv sin falta besluit nt (pl ~en) decisión f *besluiten v decidir besmettelijk adj contagioso besmetten v infectar besneeuwd adj nevoso bespelen v tocar bespottelijk adj ridículo, grotesco bespotten v ridiculizar; burlarse de *bespreken v reservar; discutir bespreking c (pl ~en) reserva f; reseña f; discusión f best adj óptimo bestaan nt existencia f *bestaan v existir; ~ uit constar de bestanddeel nt (pl -delen)

217

betoveren ingrediente m; elemento m besteden v gastar bestek nt (pl ~ken) cubiertos mpl bestelauto c (pl ~'s) camioneta f; furgoneta f, camioneta de reparto bestelformulier nt (pl ~en) hoja de pedido f bestellen v *pedir bestelling c (pl ~en) pedido m bestemmen v destinar bestemming c (pl ~en) destino m bestendig adj estable *bestijgen v montar bestraten v pavimentar *bestrijden v combatir besturen v *conducir bestuur nt (pl besturen) dirección f; consejo m, administración f; gobierno m bestuurlijk adj administrativo bestuursrecht nt derecho administrativo m betalen v pagar betaling c (pl ~en) pago m betasten v palpar betekenen v significar betekenis c (pl ~sen) significado m; sentido m beter adj mejor beteugelen v refrenar betogen v *demostrar betoging c (pl ~en) demostración f beton nt hormigón m betoveren v encantar; betove-

betovering

218

beweging *bevelen v ordenar, mandar bevelhebber c (pl ~s) comandante m beven v *temblar bever c (pl ~s) castor m bevestigen v confirmar; atar; bevestigend afirmativo bevestiging c (pl ~en) confirmación f zich *bevinden *encontrarse bevlieging c (pl ~en) capricho m bevochtigen v *humedecer bevoegd adj competente bevoegdheid c (pl -heden) aptitud f bevolking c población f bevoorrechten v *favorecer bevorderen v *promover bevredigen v *satisfacer bevrediging c (pl ~en) satisfacción f *bevriezen v congelar bevrijding c liberación f bevuild adj manchado bewaken v guardar bewaker c (pl ~s) guardia f; guardián m bewapenen v armar bewaren v *retener; preservar; guardar bewering c conservación f beweeglijk adj móvil beweegreden c (pl ~en) motivo m *bewegen v *mover beweging c (pl ~en) movimiento m

rend encantador betovering c (pl ~en) encanto m betrappen v sorprender *betreden v entrar *betreffen v atañer; afectar, *concernir; wat betreft por lo que se refiere a betreffende prep en cuanto a, respecto a, concerniente a, tocante a betrekkelijk adj relativo *betrekken v implicar; *obtener betrekking c (pl ~en) puesto m; relación f; met ~ tot relativo a, con respecto a betreuren v *sentir betrokken adj nublado, cubierto; interesado, implicado betrouwbaar adj fiable, confiable betuigen v expresar betwijfelen v *poner en duda, dudar betwisten v disputar beu adj harto de beuk c (pl ~en) haya f beul c (pl ~en) verdugo m beurs c (pl beurzen) bolsa f; feria f; beca f beurt c (pl ~en) turno m bevaarbaar adj navegable *bevallen v *placer bevallig adj gracioso bevalling c (pl ~en) parto m *bevaren v navegar por bevatten v *contener; *incluir bevel nt (pl ~en) mandato m, orden f

beweren beweren v afirmar bewijs nt (pl bewijzen) prueba f; comprobante m *bewijzen v *comprobar bewind nt régimen m bewolking c nubes fpl bewolkt adj nublado bewonderen v admirar bewondering c admiración f bewonen v habitar bewoner c (pl ~s) habitante m; ocupante m bewoonbaar adj habitable bewust adj consciente bewusteloos adj inconsciente bewustzijn nt conciencia f bezem c (pl ~s) escoba f bezeren v dañar bezet adj ocupado bezetten v ocupar bezetting c (pl ~en) ocupación f bezielen v inspirar bezienswaardigheid c (pl -heden) curiosidad f bezig adj ocupado zich *bezighouden met *atender a bezinksel nt (pl ~s) capa f bezit nt propiedad f; posesión f *bezitten v *poseer bezitter c (pl ~s) propietario m bezittingen pl pertenencias fpl bezoek nt (pl ~en) visita f *bezoeken v visitar bezoeker c (pl ~s) visitante m bezoekuren pl horas de visita fpl

219

bijeenkomst bezonnen adj ponderado bezorgd adj preocupado bezorgdheid c preocupación f, inquietud f bezorgen v entregar; suministrar bezorging c reparto m bezwaar nt (pl bezwaren) objeción f; ~ *hebben tegen *oponerse a; *hacer objeción a *bezwijken v desplomarse; sucumbir bibberen v *temblar bibliotheek c (pl -theken) biblioteca f *bidden v orar biecht c (pl ~en) confesión f biechten v *confesarse *bieden v presentar biefstuk c (pl ~ken) biftec m bier nt (pl ~en) cerveza f bies c (pl biezen) junco m bieslook nt cebollino m biet c (pl ~en) remolacha f big c (pl ~gen) cochinillo m bij1 prep a, cerca de, con; en bij2 c (pl ~en) abeja f bijbel c (pl ~s) biblia f bijbetekenis c (pl ~sen) connotación f bijdrage c (pl ~n) contribución f bijeen adv juntos *bijeenbrengen v reunir *bijeenkomen v juntarse bijeenkomst c (pl ~en) reunión f; asamblea f, congreso m

bijenkorf bijenkorf c (pl -korven) colmena f bijgebouw nt (pl ~en) anexo m bijgeloof nt superstición f bijgevolg adv por consiguiente *bijhouden v *seguir el paso bijknippen v recortar bijkomend adj adicional bijkomstig adj accesorio; subordinado bijl c (pl ~en) hacha f bijlage c (pl ~n) anexo m bijna adv casi bijnaam c (pl -namen) mote m bijouterie c joyería f *bijsluiten v *incluir *bijstaan v asistir bijstand c asistencia *bijten v *morder bijvoegen v juntar bijvoeglijk naamwoord nt adjetivo m bijvoorbeeld adv por ejemplo bijvullen v rellenar bijwonen v asistir a bijwoord nt (pl ~en) adverbio m bijziend adj miope bijzonder adj especial; peculiar; in het ~ en particular bijzonderheid c (pl -heden) particularidad f bil c (pl ~len) nalga f biljart nt billar m billijk adj razonable, justo *binden v atar binnen prep dentro de; adv adentro, en casa; binnen- en

220

blessure casa; naar ~ hacia adentro; van~ de dentro binnenband c (pl ~en) cámara de aire f *binnengaan v entrar binnenkant c interior m *binnenkomen v entrar binnenkomst c entrada binnenkort adv próximamente binnenlands adj interior binnenst adj interior; binnenstebuiten adv al revés *binnenvallen v invadir biologie c biología f bioscoop c (pl -scopen) cinematógrafo m; cine m biscuit nt (pl ~s) bizcocho m bisschop c (pl ~pen) obispo m bitter adj amargo blaar c (pl blaren) ampolla f blaas c (pl blazen) vejiga f; ampolla f blaasontsteking c (pl ~en) cistitis f blad1 nt (pl ~eren) hoja f blad2 nt (pl ~en) hoja f; revista f bladgoud nt hojas de oro fpl bladzijde c (pl ~n) página f blaffen v ladrar blanco adj blanco blank adj blanco blankvoren c (pl ~s) escarcho m blauw adj azul *blazen v soplar blazer c chaqueta ligera f bleek adj pálido bleken v blanquear blessure c (pl ~s) lesión f

blij blij adj contento blijkbaar adv por lo visto *blijken v resultar; *salir blijspel nt (pl ~en) comedia f *blijven v quedarse; continuar; blijvend duradero blik nt (pl ~ken) lata f; c mirada f; vislumbre m, ojeada f; een ~ *werpen ojear blikopener c (pl ~s) abrelatas m bliksem c relámpago m blind1 nt (pl ~en) persiana f blind2 adj ciego blindedarm c (pl ~en) apéndice m blindedarmontsteking c (pl ~en) apendicitis f *blinken v *resplandecer; blinkend reluciente blocnote c (pl ~s) bloque m; bloc mMe bloed nt sangre f bloedarmoede c anemia f bloeddruk c tensión arterial f bloeden v sangrar bloeding c (pl ~en) hemorragia f bloedsomloop c circulación de la sangre f bloedvat nt (pl ~en) vaso sanguíneo m bloedvergiftiging c septicemia f bloem1 c harina f bloem2 c (pl ~en) flor f bloemblad nt (pl ~en) pétalo m bloembol c (pl ~len) bulbo m bloemenwinkel c (pl ~s) floris-

221

boer tería f bloemist c (pl ~en) florista m bloemkool c (pl -kolen) coliflor f bloemlezing c (pl ~en) antología f bloemperk nt (pl ~en) arriate m blok nt (pl ~ken) bloque m; blokje nt cubo m blokkeren v *obstruir, bloquear blond adj rubio blondine c (pl ~s) rubia f bloot adj desnudo blootleggen v destapar blouse c (pl ~s) blusa f blozen v ruborizarse blussen v extinguir bocht c (pl ~en) curva f; vuelta f bode c (pl ~n, ~s) mensajero m bodem c (pl ~s) fondo m; suelo m bodywarmer c (pl ~s) chaleco plumífero m boef c (pl boeven) villano m boei c (pl ~en) boya f boeien v cautivar boek nt (pl ~en) libro m boeken v registrar; reservar boekenstalletje nt (pl ~s) puesto de libros m boeket nt (pl ~ten) ramo m boekhandel c (pl ~s) librería f boekhandelaar c (pl -laren) librero m boekwinkel c (pl ~s) librería f boel c cantidad f boer c (pl ~en) granjero m;

boerderij campesino m; sota f boerderij c (pl ~en) granja f; cortijo m; rancho mMe boerin c (pl ~nen) campesina f; granjera f boete c (pl ~n, ~s) pena f, multa f boetiek c (pl ~s) boutique f boetseren v modelar bof c paperas fpl bok c (pl ~ken) cabrón m boksen v boxear bokswedstrijd c (pl ~en) combate de boxeo m bol c (pl ~len) bulbo m; esfera f Bolivia Bolivia f Boliviaan c (pl -vianen) boliviano m Boliviaans adj boliviano bom c (pl ~men) bomba f bombarderen v bombardear bon c (pl ~nen) cupón m; multa f; recibo m bonbon c (pl ~s) bombón m bond c (pl ~en) liga f, federación f bondgenoot c (pl -noten) aliado m bondgenootschap nt (pl ~pen) alianza f bons c (pl bonzen) topetón m bont adj gaitero, multicolor, abigarrado; nt piel f bontjas c (pl ~sen) abrigo de piel(es) m bontwerker c (pl ~s) peletero m bonzen v *dar golpes boodschap c (pl ~pen) recado

222

borst m; mensaje m boodschappentas c (pl ~sen) saco de compras m boog c (pl bogen) arco m boogvormig adj arqueado boom c (pl bomen) árbol m boomgaard c (pl ~en) vergel m boomkwekerij c (pl ~en) vivero m boon c (pl bonen) judía f; ejote mMe boor c (pl boren) taladro m boord nt/c (pl ~en) cuello m; aan ~ a bordo; van ~ *gaan desembarcar boordenknoopje nt (pl ~s) botón de cuello m boos adj enfadado boosaardig adj vicioso, malicioso boosheid c enojo m, cólera f boot c (pl boten) barco m bootje nt (pl ~s) chinchorro m, barca f boottocht c (pl ~en) crucero m bord nt (pl ~en) plato m; tablero m bordeel nt (pl -delen) burdel m borduren v bordar borduurwerk nt (pl ~en) bordado m boren v taladrar borg c (pl ~en) garante m borgsom c (pl ~men) fianza f borrel c (pl ~s) aperitivo m borrelhapje nt (pl ~s) tapa f borst c (pl ~en) pecho m; seno m

borstel borstel c (pl ~s) cepillo m borstelen v cepillar borstkas c (pl ~sen) pecho m bos nt (pl ~sen) bosque m; c ramo m bosje nt (pl ~s) soto m boswachter c (pl ~s) guardabosques m bot1 adj desafilado, embotado bot2 nt (pl ~ten) hueso m boter c mantequilla f boterham c (pl ~men) emparedado m; bocadillo m botsen v chocar botsing c (pl ~en) choque m, colisión f bougie c (pl ~s) bujía f bout c (pl ~en) perno m bouw c construcción f bouwen v *construir bouwkunde c arquitectura f bouwvallig adj ruinoso boven prep encima de; adv encima; arriba; naar ~ hacia arriba; arriba bovendek nt puente superior m bovendien adv además bovenkant c (pl ~en) parte superior f bovenop prep encima de bovenst adj superior bowling c bowling m braaf adj bueno braak adj baldío braam c (pl bramen) mora f *braden v *freir; asar braken v vomitar brand c (pl ~en) incendio m

223

bres brandalarm nt alarma de incendios f brandblusapparaat nt (pl raten) extintor m branden v quemar brandkast c (pl ~en) caja fuerte f brandmerk nt (pl ~en) marca f brandpunt nt (pl ~en) foco m brandspiritus c alcohol de quemar m brandstof c (pl ~fen) combustible m brandtrap c (pl ~pen) escala de incendios f brandvrij adj incombustible brandweer c bomberos mpl brandwond c (pl ~en) quemadura f brasem c (pl ~s) brema f Braziliaan c (pl -lianen) brasileño m Braziliaans adj brasileño Brazilië Brasil m breed adj ancho breedte c (pl ~n, ~s) ancho m, anchura f breedtegraad c (pl -graden) latitud f breekbaar adj frágil breekijzer nt (pl ~s) pie de cabra m breien v *hacer punto *breken v *quebrar, quebrantar; fracturar *brengen v *traer; llevar bres c (pl ~sen) hueco m, brecha f

bretels bretels pl tirantes mpl breuk c (pl ~en) fractura f; hernia f bridge nt bridge m brief c (pl brieven) carta f; aangetekende ~ carta certificada briefkaart c (pl ~en) tarjeta postal f briefopener c (pl ~s) abrecartas m briefpapier nt papel para cartas m briefwisseling c correspondencia f bries c brisa f brievenbus c (pl ~sen) buzón m bril c (pl ~len) gafas fpl briljant adj brillante Brit c (pl ~ten) británico m Brits adj británico broche c (pl ~s) brocha f brochure c (pl ~s) folleto m broeder c (pl ~s) hermano m broederschap c fraternidad f broeikas c (pl ~sen) invernadero m broek c (pl ~en) pantalones mpl; korte ~ pantalones cortos broekpak nt (pl ~ken) traje pantalón m broer c (pl ~s) hermano m brok nt (pl ~ken) trozo m; nudo m bromfiets c (pl ~en) motocicleta f, ciclomoto(r) m, bicimoto mMe brommer c (pl ~s) motocicleta

224

buiten f, ciclomoto(r) m bron c (pl ~nen) pozo m; manantial m, fuente f; geneeskrachtige ~ balneario m bronchitis c bronquitis f brons nt bronce m bronzen adj de bronce brood nt (pl broden) pan m broodje nt (pl ~s) panecillo m, bollo m broos adj frágil *brouwen v fabricar cerveza brouwerij c (pl ~en) cervecería f brug c (pl ~gen) puente m bruid c (pl ~en) novia f bruidegom c (pl ~s) novio m bruikbaar adj utilizable; útil bruiloft c (pl ~en) boda f bruin adj moreno brullen v rugir brunette c (pl ~s) morena f brutaal adj insolente, descarado, grosero bruto adj bruto budget nt (pl ~ten, ~s) presupuesto m buffet nt (pl ~ten) bufet m, bufé m bui c (pl ~en) aguacero m; humor m buidel c (pl ~s) petaca f buigbaar adj flexible *buigen v doblar; inclinar buigzaam adj flexible buik c (pl ~en) vientre m buikpijn c dolor de estómago m buis c (pl buizen) tubo m buiten prep fuera de; adv fuera;

buitengewoon afuera; naar ~ hacia afuera buitengewoon adj extraordinario buitenhuis nt (pl -huizen) casa de campo f buitenkant c (pl ~en) exterior m in het buitenland en el extranjero buitenlander c (pl ~s) extranjero m buitenlands adj extranjero buitensporig adj excesivo buitenwijk c (pl ~en) suburbio m; afueras fpl zich bukken v bajarse Bulgaar c (pl -garen) búlgaro m Bulgaars adj búlgaro Bulgarije Bulgaria f buit c (pl ~en) chichón m bumper c (pl ~s) parachoques m; defensa fMe bundel c (pl ~s) paquete m bundelen v liar bungalowpark c (pl ~en) parque de bungalows m burcht c (pl ~en) plaza fuerte bureau nt (pl ~s) oficina f, sección f; escritorio m; ~ voor gevonden voorwerpen oficina de objetos perdidos bureaucratie c burocracia f burgemeester c (pl ~s) alcalde m burger c (pl ~s) ciudadano m; paisano m; burger- civil, cívico burgerlijk adj burgués; ~ recht

225

buurvrouw derecho civil m bus c (pl ~sen) autobús m; lata f buste c (pl ~s, ~n) busto m buur c (pl buren) vecino m buurman c vecino m buurt c (pl ~en) vecindad f buurvrouw c vecina f

226

chalet carnaval nt carnaval m carrière c (pl ~s) carrera f carrosserie c (pl ~ën) carrocería f carter nt cárter m casino nt (pl ~'s) casino m catacombe c (pl ~n) catacumba f catalogus c (pl ~sen, -gi) catálogo m catarre c catarro m catastrofe c (pl ~s) catástrofe f categorie c (pl ~ën) categoría f cavia c (pl ~'s) conejillo de Indias m cd m (pl ~'s) disco compacto m; cd m cel c (pl ~len) celda f celibaat nt celibato m cellofaan nt celofán m celsius centígrado cement nt cemento m censuur c censura f centimeter c (pl ~s) centímetro m; cinta métrica f centraal adj central; ~station estación central f; centrale verwarming calefacción central f centraliseren v centralizar centrifuge c (pl ~s) secadora f centrum nt (pl centra) centro m ceramiek c cerámica f ceremonie c (pl -niën, ~s) ceremonia f certificaat nt (pl -caten) certificado m chalet nt (pl ~s) chalet m

C
cabaret nt (pl ~s) cabaret m cabine c (pl ~s) cabina f cadeau nt (pl ~s) regalo m, presente m café nt (pl ~s) bar m; taberna f cafetaria nt (pl ~'s) cafetería f caissière c (pl ~s) cajera f cake c (pl ~s) pastel m calcium nt calcio m calorie c (pl ~ën) caloría f calvinisme nt calvinismo m camcorder c (pl ~s) vídeo-cámara f camee c (pl ~ën) camafeo m campagne c (pl ~s) campaña f camper c (pl ~s) autocaravana f camping c (pl ~s) camping m Canada Canadá m Canadees adj canadiense Canadees c (pl -dezen) canadiense m capabel adj capaz capaciteit c (pl ~en) capacidad f cape c (pl ~s) capa f capitulatie c (pl ~s) capitulación f cappuccino c capuchino m capsule c (pl ~s) cápsula f caravan c (pl ~s) caravana f carbonpapier nt papel carbón m carburateur c (pl ~s) carburador m carillon nt (pl ~s) carillón m

champagne champagne c (pl ~s) champán m champignon c (pl ~s) seta f chantage c chantaje m chanteren v *hacer chantaje chaos c caos m chaotisch adj caótico charlatan c (pl ~s) charlatán m charmant adj encantador charme c (pl ~s) encanto m chartervlucht c (pl ~en) vuelo fletado m chassis nt (pl ~) chasis m chauffeur c (pl ~s) chófer m, conductor m chef c (pl ~s) jefe m chef-kok c (pl ~s) jefe de cocina m chemie c química f chemisch adj químico cheque c (pl ~s) cheque m chequeboekje nt (pl ~s) talonario m chic adj elegante Chileen c (pl -lenen) chileno m Chileens adj chileno Chili Chile m China China f Chinees adj chino chipcard c (pl ~s) tarjeta chip f chirurg c (pl ~en) cirujano m chloor nt cloro m chocola c chocolate m chocolademelk c chocolate m choke c stárter m christelijk adj cristiano christen c (pl ~en) cristiano m Christus Cristo

227

collectief chronisch adj crónico chronologisch adj cronológico chroom nt cromo m cijfer nt (pl ~s) cifra f; número m; nota f cilinder c (pl ~s) cilindro m cilinderkop c (pl ~pen) culata del cilindro f cipier c (pl ~s) carcelero m circa adv aproximadamente circulatie c circulación f circus nt (pl ~sen) circo m cirkel c (pl ~s) círculo m citaat nt (pl citaten) cita f citeren v citar citroen c (pl ~en) limón m civiel adj civil clausule c (pl ~s) cláusula f claxon c (pl ~s) bocina f claxonneren v tocar la bocina clementie c clemencia f cliënt c (pl ~en) cliente m closetpapier nt papel higiénico m clown c (pl ~s) payaso m club c (pl ~s) club m cocaïne c cocaína f cocktail c (pl ~s) cóctel m code c (pl ~s) código m coffeïne c cafeína f coffeïnevrij adj descafeinado cognac c coñac m coiffure c (pl ~s) peinado m colbert c (pl ~s) chaqueta f collectant c (pl ~en) colector m collecteren v *hacer una colecta collectie c (pl ~s) colección f collectief adj colectivo

collega collega c (pl ~'s) colega m/f college nt (pl ~s) curso m Colombia Colombia f Colombiaan c (pl -bianen) colombiano m Colombiaans adj colombiano coma nt coma m combinatie c (pl ~s) combinación f combineren v combinar comfort nt comodidad f comfortabel adj confortable comité nt (pl ~s) comité m commentaar nt (pl -taren) comentario m commercieel adj comercial commissie c (pl ~s) comisión f commode c (pl ~s) cómoda f commune c (pl ~s) comuna f communicatie c comunicación f communiqué nt (pl ~s) comunicado m communisme nt comunismo m communist c (pl ~en) comunista m compact adj compacto compagnon c (pl ~s) socio m compensatie c (pl ~s) compensación f compenseren v compensar compleet adj completo complex nt (pl ~en) complejo m compliment nt (pl ~en) cumplimiento m complot nt (pl ~ten) complot m, intriga f

228

conservatorium componist c (pl ~en) compositor m compositie c (pl ~s) composición f compromis nt (pl ~sen) compromiso m computer c (pl ~s) ordenador m; computadora f concentratie c (pl ~s) concentración f concentreren v concentrarse conceptie c concepción f concert nt (pl ~en) concierto m concertzaal c (pl -zalen) sala de conciertos f concessie c (pl ~s) concesión f conciërge c (pl ~s) conserje m; guardián m conclusie c (pl ~s) conclusión f concreet adj concreto concurrent c (pl ~en) competidor m concurrentie c competencia f conditie c (pl ~s) condición f conducteur c (pl ~s) cobrador m; revisor m; conductor mMe conferencier c (pl ~s) cómico m conferentie c (pl ~s) conferencia f conflict nt (pl ~en) conflicto m congregatie c (pl ~s) congregación f congres nt (pl ~sen) congreso m consequentie c (pl ~s) consecuencia f conservatief adj conservador conservatorium nt (pl -ria) conservatorio m

conserven conserven pl conservas fpl consideratie c consideración f constant adj constante constateren v *comprobar constipatie c estreñimiento m constructie c (pl ~s) construcción f construeren v edificar consul c (pl ~s) cónsul m consulaat nt (pl -laten) consulado m consult nt (pl ~en) consulta f consultatiebureau nt (pl ~s) dispensario m consument c (pl ~en) consumidor m contact nt (pl ~en) contacto m contactlensvloeistof c líquido para lentillas m contactlenzen pl lentillas fpl container c (pl ~s) contenedor m contanten pl dinero contante m continent nt (pl ~en) continente m continentaal adj continental contra prep contra contract nt (pl ~en) contrato m contrast nt (pl ~en) contraste m controle c (pl ~s) control m; supervisión f controleren v controlar controlestrook c (pl -stroken) talón m controversieel adj controvertido conversatie c (pl ~s) conversa-

229

cricket ción f coöperatie c (pl ~s) cooperativa f coöperatief adj cooperativo coördinatie c coordinación f coördineren v coordinar corpulent adj gordo, corpulento correct adj justo correctie c (pl ~s) corrección f correspondent c (pl ~en) corresponsal m correspondentie c correspondencia f corresponderen v corresponderse corrigeren v *corregir corrupt adj corrupto cosmetica pl productos cosméticos mpl couchette c (pl ~s) litera f coupé c (pl ~s) compartimento m; ~ voor rokers compartimento para fumadores couplet nt (pl ~ten) estrofa f coupon c (pl ~s) cupón m crawl c crawl m crèche c (pl ~s) guardería f creditcard c (pl ~s) tarjeta de crédito f crediteren v acreditar creëren v crear crematie c (pl ~s) incineración f crème c (pl ~s) crema f; vochtinbrengende ~ crema hidratante f cremeren v incinerar cricket nt cricquet m

criminaliteit criminaliteit c criminalidad f crimineel adj criminal crisis c (pl -ses) crisis f criticus c (pl -ci) crítico m cruise c (pl ~s) crucero m Cuba Cuba f Cubaan c (pl -banen) cubano m Cubaans adj cubano cultuur c (pl -turen) cultura f cursiefschrift nt cursiva f cursus c (pl ~sen) curso m cyclus c (pl -cli, ~sen) ciclo m

230

D
daad c (pl daden) acto m daar adv allí daarheen adv hacia allá daarom conj por lo tanto dadel c (pl ~s) dátil m dadelijk adv en seguida, inmediatamente; dentro de poco dag c (pl ~en) día m; dag! ¡buenos días!; ¡adiós!; per ~ a diario dagblad nt (pl ~en) diario m dagboek nt (pl ~en) diario m dagelijks adj diario dageraad c amanecer m, aurora f daglicht nt luz del día f dagvaarding c (pl ~en) citación f dak nt (pl ~en) techo m dakpan c (pl ~nen) teja f dal nt (pl ~en) valle m dalen v *descender dam c (pl ~men) presa f; dique m dambord nt (pl ~en) tablero de damas m dame c (pl ~s) señora f damestoilet nt (pl ~ten) lavabo para señora m damp c vapor m damspel nt juego de damas m dan adv después, en tal caso; conj que; nu en ~ ocasionalmente

dankbaar dankbaar adj agradecido dankbaarheid c gratitud f danken v *agradecer; dank u gracias; te ~ *hebben aan deber a dans c (pl ~en) baile m dansen v bailar danszaal c (pl -zalen) salón de baile m dapper adj valiente dapperheid c valor m darm c (pl ~en) intestino m das c (pl ~sen) corbata f; bufanda f dashboard nt (pl ~s) tablero de instrumentos m dat pron que; eso; conj que datum c (pl data) fecha f dauw c rocío m de art el, la debat nt (pl ~ten) debate m debatteren v discutir debet nt debe m december diciembre deeg nt masa f deel nt (pl delen) parte f; tomo m, volumen m *deelnemen v participar deelnemer c (pl ~s) participante m deels adv en parte Deen c (pl Denen) danés m Deens adj danés defect1 adj defectuoso defect2 nt (pl ~en) defecto m defensie c defensa f definiëren v definir definitie c (pl ~s) definición f

231

departement degelijk adj sólido; detenido; bueno dek nt cubierta f deken c (pl ~s) manta f dekhut c (pl ~ten) camarote en cubierta m deksel nt (pl ~s) tapa f dekzeil nt (pl ~en) lona impermeable f delegatie c (pl ~s) delegación f delen v dividir; compartir delfstof c (pl ~fen) mineral m delicaat adj fino delicatessen pl gollerías fpl delicatessenwinkel c (pl ~s) tienda de comestibles finos f deling c (pl ~en) división f delinquent c (pl ~en) delincuente m/f *delven v cavar democratie c (pl ~ën) democracia f democratisch adj democrático demonstratie adj (pl ~s) manifestación f demonstreren v *manifestarse den c (pl ~nen) pino m Denemarken Dinamarca f denkbeeld nt (pl ~en) noción f denkbeeldig adj imaginario *denken v *pensar; *creer; ~ aan *pensar en denker c (pl ~s) pensador m dennenboom c (pl -bomen) pino m deodorant c desodorante m departement nt (pl ~en) departamento m

deponeren deponeren v depositar depressie c (pl ~s) depresión f deprimeren v deprimir derde num tercero dergelijk adj tal; similar dermate adv a tal grado dertien num trece dertiende num treceno dertig num treinta dertigste num treintavo deserteren v desertar deskundig adj competente deskundige c (pl ~n) perito m dessert nt (pl ~s) postre m detail nt (pl ~s) detalle m detailhandel c comercio al por menor m detaillist c (pl ~en) comerciante al por menor m/f detective c (pl ~s) detective m detectiveroman c (pl ~s) novela policíaca f deugd c (pl ~en) virtud f deugniet c (pl ~en) pillo m deuk c (pl ~en) abolladura f deur c (pl ~en) puerta f deurbel c (pl ~len) timbre m deurwaarder c (pl ~s) agente judicial m/f devaluatie c (pl ~s) desvalorización f devalueren v desvalorizar devies nt (pl deviezen) lema m deze pron esto; este; éste; éstos dia c (pl ~'s) diapositiva f diabetes c diabetes f diabeticus c (pl -ci) diabético m diagnose c (pl ~n, ~s) diagnosis

232

diepvriesmaaltijd f; een ~ stellen diagnosticar diagonaal1 adj diagonal diagonaal2 c (pl -nalen) diagonal f dialect nt (pl ~en) dialecto m diamant c (pl ~en) diamante m diarree c diarrea f dicht adj denso; cerrado dichtbevolkt adj populoso dichtbij adj cercano dichtdraaien v *cerrar dichter c (pl ~s) poeta m dichtkunst c poesía f *dichtslaan v *dar un portazo dictaat nt (pl -taten) dictado m dictator c (pl ~s) dictador m dictee nt (pl ~s) dictado m dicteren v dictar die pron ese; ése; aquel; aquél dieet nt régimen m dief c (pl dieven) ladrón m diefstal c (pl ~len) robo m dienblad nt (pl ~en) bandeja f; charola fMe dienen v *servir dienst c (pl ~en) servicio m; in ~ *nemen emplear dienstplichtige c (pl ~n) quinto m dienstregeling c (pl ~en) horario m diep adj hondo; profundo diepte c (pl ~n, ~s) profundidad f diepvrieskast c (pl ~en) congelador m diepvriesmaaltijd c (pl ~en) comida congelada f

diepzinnig diepzinnig adj profundo dier nt (pl ~en) animal m dierbaar adj amado; querido dierenarts c (pl ~en) veterinario m dierenriem c zodíaco m dierentuin c (pl ~en) jardín zoológico m diesel c diesel m difterie c diftería f dij c (pl ~en) muslo m dijk c (pl ~en) dique m dik adj obeso; espeso; gordo dikte c (pl ~n, ~s) espesor m; obesidad f dikwijls adv frecuentemente ding nt (pl ~en) cosa f dinsdag c martes m diploma nt (pl ~'s) diploma m; een ~ behalen graduarse diplomaat c (pl -maten) diplomático m direct adj directo; adv directamente directeur c (pl ~en, ~s) director m, ejecutivo m; director de escuela m, principal m directie c (pl ~s) manejo m dirigent c (pl ~en) director m dirigeren v *conducir discipline c disciplina f disconto nt (pl ~'s) descuento bancario m discreet adj modesto discussie c (pl ~s) discusión f discussiëren v debatir; discutir distel c (pl ~s) cardo m district nt (pl ~en) distrito m

233

doof dit pron este divan c (pl ~s) diván m docent c (pl ~en) profesor m doch conj pero dochter c (pl ~s) hija f doctor c (pl ~en, ~s) doctor m document nt (pl ~en) documento m dodelijk adj fatal, mortal doden v matar doek c (pl ~en) paño m; nt telón m doel nt (pl ~en) objetivo m, fin m; objeto m, meta f doelman c (pl ~nen) portero m doelmatig adj eficiente doelpunt nt (pl ~en) gol m doeltreffend adj eficaz *doen v *hacer dof adj apagado, deslucido dok nt (pl ~ken) dique seco m dokter c (pl ~s) médico m dom1 adj estúpido dom2 c catedral f dominee c (pl ~s) pastor m, rector m dompelaar c (pl ~s) calentador de inmersión m donateur c (pl ~s) donante m donder c trueno m donderdag c jueves m donderen v *tronar donker adj obscuro, oscuro dons nt flojel m; donzen dekbed c edredón m dood adj muerto; c muerte f doodstraf c pena de muerte f doof adj sordo

dooi

234

driftig douche c (pl ~s) ducha f doven v apagar dozijn nt (pl ~en) docena f draad c (pl draden) hilo m; alambre m draagbaar adj portátil draaglijk adj tolerable draai c (pl ~en) vuelta f; torsión f draaideur c (pl ~en) puerta giratoria f draaien v girar; *torcer; *hacer girar draaimolen c (pl ~s) caballitos mpl draaiorgel nt (pl ~s) organillo m draak c (pl draken) dragón m *dragen v llevar drager c (pl ~s) portador m drama nt (pl ~'s) drama m dramatisch adj dramático drang c impulso m drank c (pl ~en) bebida f; sterke~ bebidas alcohólicas fpl, bebidas espirituosas fpl dreigement nt (pl ~en) amenaza f dreigen v amenazar drek c suciedad f drempel c (pl ~s) umbral m dresseren v amaestrar drie num tres driehoek c (pl ~en) triángulo m driehoekig adj triangular driekwart adj tres cuartos driemaandelijks adj trimestral drift c cólera f driftig adj irascible; colérico

dooi c deshielo m dooien v descongelarse dooier c (pl ~s) yema f doolhof nt (pl -hoven) laberinto m doop c bautizo m doopsel nt bautismo m door prep a través de; por doorboren v punzar *doorbrengen v pasar doordat conj porque *doordringen v penetrar *doorgaan v continuar, durar; *proseguir doorgang c (pl ~en) pasaje m doorlichten v radiografiar doorlopend adj ininterrumpido doormaken v pasar doorn c (pl ~en, ~s) espina f doorreis c pasaje m doorslag c (pl ~en) copia f doorweken v remojar doorzichtig adj traslúcido, transparente *doorzoeken v buscar doos c (pl dozen) caja f dop c (pl ~pen) cáscara f, tapón m dopen v bautizar dor adj árido dorp nt (pl ~en) pueblo m dorst c sed f dorstig adj sediento dosis c (pl doses) dosis f dossier nt (pl ~s) expediente m douane c aduana f douanebeambte c (pl ~n) oficial de aduanas m

drijfkracht

235

dysenterie duim c (pl ~en) pulgar m duin nt (pl ~en) duna f duister adj oscuro; misterioso; nt obscuridad f duisternis c oscuridad f Duits adj alemán Duitser c (pl ~s) alemán m Duitsland Alemania f duivel c (pl ~s) diablo m duizelig adj mareado duizeligheid c mareo m, vértigo m duizeling c (pl ~en) vértigo m duizend num mil dulden v aguantar dun adj delgado; fino dupe c (pl ~s) víctima f duren v durar durf c audacia f durven v osar dus conj por tanto dutje nt (pl ~s) siesta f duur adj caro; c duración f duurzaam adj duradero duw c (pl ~en) empujón m duwen v empujar dwaas1 adj absurdo, tonto, loco, bobo dwaas2 c (pl dwazen) tonto m dwalen v *errar dwerg c (pl ~en) enano m *dwingen v *forzar; compeler dynamo c (pl ~'s) dínamo f dysenterie c disentería f

drijfkracht c fuerza motriz f *drijven v flotar *dringen v empujar; dringend urgente drinkbaar adj potable *drinken v beber drinkwater nt agua potable m droefheid c tristeza f droevig adj afligido; triste drogen v secar drogisterij c (pl ~en) droguería f dromen v *soñar dronken adj borracho; embriagado droog adj seco droogleggen v desecar droogte c sequía f droom c (pl dromen) sueño m droombeeld nt (pl ~en) ilusión f drop c regaliz m druiven pl uvas fpl druk adj atareado; animado, concurrido; c presión f drukken v *apretar; imprimir drukknop c (pl ~pen) botón m drukte c agitación f; bulla f drukwerk nt impreso m druppel c (pl ~s) gota f dubbel adj doble dubbelzinnig adj ambiguo duidelijk adj claro; obvio, evidente duif c (pl duiven) paloma f duikbril c (pl ~len) gafas de bucear fpl *duiken v bucear duikuitrusting c equipo de buzo m

236

eerzaam eenakter c (pl ~s) pieza en un acto f eend c (pl ~en) pato m eender adj igual; adv igualmente eenheid c (pl -heden) unidad f eenmaal adv una vez eenpersoonskamer c (pl ~s) habitación individual f eenrichtingsverkeer nt dirección única f eens adv una vez; alguna vez, un día; het ~ *zijn *convenir, *concordar eentonig adj monótono eenvoudig adj sencillo, simple; adv simplemente eenzaam adj solitario eenzijdig adj unilateral eer c honor m eerbied c reverencia f eerbiedig adj respetuoso eerbiedwaardig adj venerable eerder adv antes; más bien eergevoel nt sentimiento de honor m, pundonor m eergisteren adv anteayer eerlijk adj honesto; justo eerlijkheid c honradez f eerst adj primero; inicial, primero; adv antes eersteklas adj de primera calidad eersterangs adj de primer orden eerstvolgend adj siguiente eervol adj honorable eerzaam adj respetable; hono-

E
eb c bajamar f ebbenhout nt ébano m echo c (pl ~'s) eco m echt adj genuino, verdadero, auténtico; adv verdaderamente; c matrimonio m echtelijk adj matrimonial echter conj sin embargo echtgenoot c (pl -noten) esposo m echtgenote c (pl ~n) esposa f echtpaar nt (pl -paren) cónyuges mpl echtscheiding c (pl ~en) divorcio m economie c economía f economisch adj económico econoom c (pl -nomen) economista m Ecuador Ecuador m Ecuadoraan c (pl -ianen) ecuatoriano m eczeem nt eczema m edel adj noble edelmoedigheid c generosidad f edelsteen c (pl -stenen) gema f, piedra preciosa f editie c (pl ~s) edición f eed c (pl eden) juramento m eekhoorn c (pl ~s) ardilla f eelt nt callo m een1 art un een2 num uno

eerzuchtig rable eerzuchtig adj ambicioso *eetbaar adj comestible eetkamer c (pl ~s) comedor m eetlepel c (pl ~s) cuchara f eetlust c apetito m eetservies nt (pl -viezen) servicio de mesa m eetzaal c (pl -zalen) comedor m eeuw c (pl ~en) siglo m eeuwig adj eterno eeuwigheid c eternidad f effect nt (pl ~en) efecto m; effecten acciones fpl effectenbeurs c (pl -beurzen) bolsa f, bolsa de valores effectief adj eficaz effen adj igual; llano efficiënt adj eficiente egaal adj igual egaliseren v igualar egel c (pl ~s) erizo m egocentrisch adj egocéntrico egoïsme nt egoísmo m egoïstisch adj egoísta Egypte Egipto m Egyptenaar c (pl -naren) egipcio m Egyptisch adj egipcio ei nt (pl ~eren) huevo m eierdooier c (pl ~s) yema de huevo f eierdopje nt (pl ~s) huevera f eigen adj propio eigenaar c (pl ~s, -naren) propietario m eigenaardig adj singular, extraño

237

elektricien eigenaardigheid c (pl -heden) particularidad f eigendom nt (pl ~men) propiedad f; bienes mpl eigengemaakt adj casero eigenlijk adj verdadero; adv en realidad, de veras eigenschap c (pl ~pen) característica f, cualidad f eigentijds adj contemporáneo eigenwijs adj testarudo eik c (pl ~en) roble m eikel c (pl ~s) bellota f eiland nt (pl ~en) isla f einde nt fin m, terminación f; conclusión f, extremo m, término m eindelijk adv al fin eindigen v terminar eindpunt nt (pl ~en) estación terminal f eindstreep c (pl -strepen) meta f eis c (pl ~en) exigencia f, reivindicación f eisen v exigir eiwit nt (pl ~ten) proteína f ekster c (pl ~s) urraca f eksteroog nt (pl -ogen) callo m eland c (pl ~en) alce m elastiek nt (pl ~en) cinta de goma f, elástico m elastisch adj elástico elders adv en otra parte elegant adj elegante elegantie c elegancia f elektricien c (pl ~s) electricista m/f

elektriciteit elektriciteit c electricidad f elektriciteitscentrale c (pl ~s) central eléctrica f elektrisch adj eléctrico elektronisch adj electrónico element nt (pl ~en) elemento m elementair adj elemental elf1 num once elf2 c (pl ~en) duende m elfde num onceno elftal nt (pl ~len) equipo m elimineren v eliminar elk adj cada elkaar pron el uno al otro elleboog c (pl -bogen) codo m ellende c miseria f ellendig adj miserable email nt esmalte m e-mail c correo electrónico m emailleren v esmaltar emancipatie c emancipación f embargo (pl ~'s) nt embargo m embleem nt (pl -blemen) emblema m emigrant c (pl ~en) emigrante m/f emigratie c emigración f emigreren v emigrar eminent adj eminente emmer c (pl ~s) balde m emotie c (pl ~s) emoción f employé c (pl ~s) empleado m en conj y encyclopedie c (pl ~ën) enciclopedia f endeldarm c (pl ~en) intestino recto m endosseren v endosar

238

erf energie c energía f energiek adj enérgico eng adj angosto; lúgubre engel c (pl ~en) ángel m Engeland Inglaterra f Engels adj inglés; británico Engelsman c (pl Engelsen) inglés m enig adj solo, único; pron alguno; enige pron unos enigszins adv algo enkel1 adj solo; enkele pron unos enkel2 c (pl ~s) tobillo m enkeling c (pl ~en) individuo m enkelvoud nt singular m enorm adj enorme, tremendo enquête c (pl ~s) encuesta f enthousiasme nt entusiasmo m enthousiast adj entusiasta entree c ingreso m; entrada f entresol c (pl ~s) entresuelo m envelop c (pl ~pen) sobre m enzovoort etcétera epidemie c (pl ~ën) epidemia f epilepsie c epilepsia f epiloog c (pl -logen) epílogo m episch adj épico episode c (pl ~n, ~s) episodio m epos nt (pl epen, ~sen) poema épico m equipe c (pl ~s) equipo m equivalent adj equivalente er adv allí erbarmelijk adj lamentable eredienst c (pl ~en) culto m eren v honrar erf nt (pl erven) corral m

erfelijk erfelijk adj hereditario erfenis c (pl ~sen) herencia f erg adj malo; adv mucho; erger peor; ergst peor ergens adv en alguna parte ergeren v fastidiar; aburrir ergernis c (pl ~sen) aburrimiento m erkennen v *reconocer erkenning c (pl ~en) reconocimiento m erkentelijk adj agradecido ernst c seriedad f ernstig adj serio; grave, severo erts nt (pl ~en) mineral m *ervaren v experimentar; ervaren adv experimentado ervaring c experiencia f erven v heredar erwt c (pl ~en) guisante m escorte nt (pl ~s) escolta f escorteren v escoltar esdoorn c (pl ~s) arce m eskader nt (pl ~s) escuadrilla f espresso c café solo m; café exprés m essay nt (pl ~s) ensayo m essentie c (pl ~s) esencia f essentieel adj esencial etage c (pl ~s) piso m etalage c (pl ~s) escaparate m etappe c (pl ~n, ~s) etapa f eten nt comida f *eten v comer; cenar ether c éter m Ethiopië Etiopía f Ethiopiër c etíope m Ethiopisch adj etíope

239

exces etiket nt (pl ~ten) etiqueta f, rótulo m etiketteren v rotular etmaal nt (pl -malen) veinticuatro horas plf ets c (pl ~en) aguafuerte m ettelijk adj varios etter c pus f etui nt (pl ~s) estuche m eurocheque c (pl ~s) eurocheque m Europa Europa f Europeaan c (pl -anen) europeo m Europees adj europeo evacueren v evacuar evangelie nt (pl -liën, ~s) evangelio m even adj par; adv igualmente, tanto evenaar c ecuador m evenals conj así como evenaren v igualar eveneens adv también, asimismo evenredig adj proporcional eventueel adj eventual evenveel adv tanto evenwel adv todavía evenwicht nt equilibrio m evenwijdig adj paralelo evenzeer adv tanto evenzo adv así, también evolutie c (pl ~s) evolución f exact adj exacto examen nt (pl ~s) examen m excentriek adj excéntrico exces nt (pl ~sen) exceso m

exclusief exclusief adj exclusivo excursie c (pl ~s) jornada f, excursión f excuseren v disculpar excuus nt (pl excuses) excusa f exemplaar nt (pl -plaren) espécimen m; ejemplar m exotisch adj exótico expeditie c (pl ~s) expedición f experiment nt (pl ~en) experimento m experimenteren v experimentar expert c (pl ~s) experto m expliciet adj explícito exploiteren v explotar explosie c (pl ~s) explosión f explosief adj explosivo export c exportación f exporteren v exportar expositie c (pl ~s) exposición f expresse- por expreso extase c éxtasis m extra adj extra, adicional; disponible extravagant adj extravagante extreem adj extremo ezel c (pl ~s) burro m

240

F
faam c fama f fabel c (pl ~s, ~en) fábula f fabriceren v fabricar fabriek c (pl ~en) fábrica f fabrikant c (pl ~en) fabricante m faciliteit c (pl ~en) facilidad f factor c (pl ~en) factor m factureren v facturar factuur c (pl -turen) factura f facultatief adj opcional faculteit c (pl ~en) facultad f failliet adj en quiebra fakkel c (pl ~s) antorcha f falen v fallar familiaar adj familiar familie c (pl ~s) familia f familielid nt (pl -leden) pariente m/f fan c (pl ~s) admirador m fanatiek adj fanático fanfarekorps nt (pl ~en) charanga f fantasie c (pl ~ën) fantasía f, imaginación f fantastisch adj fantástico farce c (pl ~n) farsa f farmacologie c farmacología f fascinerend adj encantador fascisme nt fascismo m fascist c (pl ~en) fascista m fascistisch adj fascista fase c (pl ~s, ~n) fase f fataal adj fatal

fatsoen fatsoen nt decencia f fatsoenlijk adj decente fauteuil c (pl ~s) butaca f favoriet c (pl ~en) favorito m fax c fax m; faxen v enviar por fax fazant c (pl ~en) faisán m februari febrero federaal adj federal federatie c (pl ~s) federación f fee c (pl ~ën) hada f feest nt (pl ~en) fiesta f feestdag c (pl ~en) fiesta f feestelijk adj festivo feestje nt (pl ~s) fiesta f feilloos adj perfecto feit nt (pl ~en) hecho m; in feite efectivamente feitelijk adj real; adv efectivamente, en realidad fel adj violento felicitatie c (pl ~s) felicitación f feliciteren v felicitar; cumplimentar feodaal adj feudal festival nt (pl ~s) festival m feuilleton nt (pl ~s) novela por entregas f fiasco nt (pl ~'s) fiasco m fiche c (pl ~s) ficha f fictie c (pl ~s) ficción f fiets c (pl ~en) bicicleta f fietser c (pl ~s) ciclista m figuur c (pl -guren) figura f; esquema m fijn adj agradable; fino; delicado fijnhakken v picar

241

fles fijnmalen v triturar fijnproever c (pl ~s) gastrónomo m fijnstampen v machacar file c (pl ~s) embotellamiento m filiaal nt sucursal f Filippijn c (pl ~en) filipino m Filippijnen pl Filipinas fpl Filippijns adj filipino film c (pl ~s) película f; film(e) m filmcamera c (pl ~'s) cámara f filmen v filmar filmjournaal nt noticiario m filosofie c (pl ~ën) filosofía f filosoof c (pl -sofen) filósofo m filter nt (pl ~s) filtro m Fin c (pl ~nen) finlandés m financieel adj financiero financiën pl finanzas fpl financieren v financiar Finland Finlandia f Fins adj finlandés firma c (pl ~'s) compañía f, firma f fitting c (pl ~en) casquillo m; sóquet mMe fjord c (pl ~en) fiordo m flacon c (pl ~s) frasco m flamingo c (pl ~'s) flamenco m flanel nt franela f flat c (pl ~s) piso m; apartamento m flatgebouw nt (pl ~en) casa de pisos f flauw adj débil *flauwvallen v desmayarse fles c (pl ~sen) botella f

flesopener flesopener c (pl ~s) destapador de botellas m flessenhals c cuello de botella m flets adj pálido flink adj importante; valiente flits c (pl ~en) relámpago m flitslampje nt (pl ~s) bombilla de flash f floorshow c (pl ~s) espectáculo de variedades m fluisteren v susurrar fluit c (pl ~en) flauta f *fluiten v silbar fluitje nt (pl ~s) silbato m fluweel nt terciopelo m foefje nt (pl ~s) truco m foei! ¡qué vergüenza! fok c (pl ~ken) foque m fokken v recriar; criar folklore c folklore m fonds nt (pl ~en) fondos mpl fonetisch adj fonético fonkelend adj briljante; centelleante fontein c (pl ~en) fuente f fooi c (pl ~en) propina f foppen v engañar forceren v *forzar forel c (pl ~len) trucha f forens c (pl ~en, forenzen) suburbano m formaat nt (pl -maten) formato m formaliteit c (pl ~en) formalidad f formeel adj formal formule c (pl ~s) fórmula f

242

fraude formulier nt (pl ~en) formulario m fornuis nt (pl -nuizen) cocina f fors adj robusto fort nt (pl ~en) fortaleza f fortuin nt (pl ~en) fortuna f foto c (pl ~'s) fotografía f, foto f fotograaf c (pl -grafen) fotógrafo m fotograferen v fotografiar fotografie c fotografía f fotokopie c (pl ~ën) fotocopia f fototoestel nt (pl ~len) cámara fotográfica f fotowinkel c (pl ~s) negocio fotográfico m fouilleren v cachear fout1 adj equivocado, erróneo fout2 c (pl ~en) falta f, error m, imperfección f foutloos adj impecable foyer c (pl ~s) vestíbulo m fractie c (pl ~s) fracción f fragment nt (pl ~en) fragmento m framboos c (pl -bozen) frambuesa f franco adj franco franje c (pl ~s) franja f frankeren v sellar frankering c (pl ~en) franqueo m Frankrijk Francia f Frans adj francés Fransman c (pl Fransen) francés m frappant adj impresionante fraude c (pl ~s) fraude m

frequent frequent adj frecuente frequentie c (pl ~s) frecuencia f fris adj fresco frisdrank c (pl ~en) bebida no alcohólica f, refresco m frites pl patatas fritas fpl, papas fritas fplMe fruit nt fruta f fuif c (pl fuiven) guateque m functie c (pl ~s) función f functioneren v funcionar fundamenteel adj fundamental fusie c (pl ~s) fusión f fysica c física f fysiek adj físico fysiologie c fisiología f

243

G
*gaan v *ir; ~ door *atravesar gaarne adv gustosamente gaas nt gasa f *gadeslaan v observar gal c bilis f galblaas c (pl -blazen) vesícula biliar f galerij c (pl ~en) arcada f; galería f galg c (pl ~en) horca f galop c galope m galsteen c (pl -stenen) cálculo biliar m gammel adj destartalado, vacilante gang c (pl ~en) pasillo m; andares mpl, paso m; plato m gangbaar adj corriente gangpad nt (pl ~en) pasillo m gans c (pl ganzen) oca f gapen v bostezar garage c (pl ~s) garaje m garanderen v garantizar garantie c (pl ~s) garantía f garderobe c (pl ~s) vestuario m, guardarropa m garen nt (pl ~s) hilo m; garenen bandwinkel c mercería f garnaal c (pl -nalen) camarón m, gamba f gas nt (pl ~sen) gas m gasfabriek c (pl ~en) fábrica de gas f gasfornuis nt (pl -fornuizen)

gaskachel cocina de gas f gaskachel c (pl ~s) estufa de gas f gaspedaal nt (pl -dalen) acelerador m gasstel nt (pl ~len) cocina de gas f gast c (pl ~en) invitado m gastheer c (pl -heren) anfitrión m gastvrij adj hospitalario gastvrijheid c hospitalidad f gastvrouw c (pl ~en) anfitriona f, azafata f gat nt (pl ~en) agujero m gauw adv pronto gave c (pl ~n) talento m, don m gazon nt (pl ~s) césped m geadresseerde c (pl ~n) destinatario m geaffecteerd adj afectado Geallieerden pl Aliados mpl gearmd adv del brazo gebaar nt (pl gebaren) gesto m gebak nt pastelería f gebaren v gesticular gebed nt (pl ~en) oración f gebergte nt (pl ~n, ~s) montaña f gebeuren v suceder; pasar gebeurtenis c (pl ~sen) acontecimiento m gebied nt (pl ~en) región f; zona f, territorio m, terreno m geblokt adj cuadriculado gebogen adj encorvado geboorte c (pl ~n) nacimiento m

244

gedicht geboorteland nt país natal m geboorteplaats c lugar de nacimiento m geboren adj nacido gebouw nt (pl ~en) edificio m gebrek nt (pl ~en) deficiencia f, defecto m; carencia f, falta f, escasez f gebrekkig adj defectuoso gebruik nt (pl ~en) uso m; costumbre f gebruikelijk adj usual gebruiken v usar; emplear; aplicar gebruiker c (pl ~s) usuario m gebruiksaanwijzing c (pl ~en) modo de empleo m gebruiksvoorwerp nt (pl ~en) utensilio m gebruind adj tostado; bronceado gebrul nt rugido m gecompliceerd adj complicado gedachte c (pl ~n) pensamiento m gedachtestreepje nt (pl ~s) guión m gedeelte nt (pl ~n, ~s) parte f gedeeltelijk adj parcial; adv en parte gedelegeerde c (pl ~n) delegado m gedenkteken nt (pl ~s) monumento m gedenkwaardig adj memorable gedetailleerd adj detallado gedetineerde c (pl ~n) preso m gedicht nt (pl ~en) poema m

geding geding nt (pl ~en) causa f gediplomeerd adj calificado gedrag nt conducta f zich *gedragen v comportarse geduld nt paciencia f geduldig adj paciente gedurende prep durante gedurfd adj atrevido geel adj amarillo geelkoper nt cobre amarillo m geelzucht c ictericia f geëmailleerd adj esmaltado geen adj ninguno geenszins adv de ningún modo geest c (pl ~en) mente f, espíritu m; alma f geestelijk adj mental, espiritual geestelijke c (pl ~n) clérigo m geestig adj gracioso, chistoso geeuwen v bostezar gefluister nt susurro m gegadigde c (pl ~n) interesado m gegeneerd adj turbado gegeven nt (pl ~s) dato m gegrond adj fundamentado gehandicapt adj minusválido geheel adj entero, completo; adv completamente; nt total m geheelonthouder c (pl ~s) abstemio m geheim1 adj secreto geheim2 nt (pl ~en) secreto m geheimzinnig adj misterioso geheugen nt memoria f gehoor nt oído m gehoorzaam adj obediente

245

gelijk gehoorzaamheid c obediencia f gehoorzamen v *obedecer gehorig adj ruidoso gehucht nt (pl ~en) aldea f geïnteresseerd adj interesado geïsoleerd adj aislado geit c (pl ~en) cabra f geitenleer nt cabritilla f gek1 adj loco gek2 c (pl ~ken) idiota m geklets nt charla f; habladuría f gekleurd adj de color gekraak nt crujido m gekruid adj condimentado gelaatstrek c (pl ~ken) rasgo m gelach nt risa f geld nt dinero m; buitenlands ~ moneda extranjera f; contant ~ efectivo m geldautomaat c (pl -maten) cajero automático m geldbelegging c (pl ~en) inversión f *gelden v aplicarse a geldig adj vigente geldstuk nt (pl ~ken) moneda f geleden hace; kort~ el otro día geleerde c (pl ~n) científico m, erudito m gelegen adj situado gelegenheid c (pl -heden) ocasión f, oportunidad f gelei c (pl ~en) jalea f geleidehond c (pl ~en) perro lazarillo m geleidelijk adj gradual gelijk adj igual, parecido, semejante; plano; ~ *hebben

gelijkenis *tener razón; ~maken igualar gelijkenis c (pl ~sen) semejanza f gelijkgezind adj unánime gelijkheid c igualdad f gelijkstroom c corriente continua f gelijktijdig adj simultáneo gelijkwaardig adj equivalente gelofte c (pl ~n) voto m geloof nt creencia f; fe f geloofwaardig adj verosímil geloven v *creer geluid nt (pl ~en) sonido m; ruido m geluiddicht adj insonorizado geluk nt felicidad f; éxito m, suerte f, fortuna f gelukkig adj feliz; afortunado gelukwens c (pl ~en) felicitación f gelukwensen v felicitar, cumplimentar gemak nt comodidad f; facilidad f; bienestar m gemakkelijk adj fácil; conveniente gematigd adj moderado gember c jengibre m gemeen adj vil, mezquino, malo gemeenschap c (pl ~pen) vecindario m gemeenschappelijk adj común gemeente c (pl ~n, ~s) comunidad f, congregación f gemeentebestuur nt municipalidad f

246

gepast gemeentelijk adj municipal gemêleerd adj mezclado Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) Comunidad de Estados Independientes (CEI) gemengd adj mezclado; misceláneo gemiddeld adj promedio, medio; adv en promedio gemiddelde nt (pl ~n) promedio m gemis nt falta f genade c misericordia f; perdón m geneeskunde c medicina f geneeskundig adj médico geneesmiddel nt (pl ~en) medicamento m; remedio m genegen adj dispuesto genegenheid c cariño m geneigd adj inclinado generaal c (pl ~s) general m generatie c (pl ~s) generación f generator c (pl ~en, ~s) generador m *genezen v curar; curarse genezing c (pl ~en) curación f genie nt (pl ~ën) genio m *genieten van v disfrutar de, gozar de genoeg adv bastante, suficiente genoegen nt (pl ~s) placer m genootschap nt (pl ~pen) asociación f genot nt delicia f; goce m geologie c geología f gepast adj apropiado

gepensioneerd gepensioneerd adj jubilado geraamte nt (pl ~n, ~s) esqueleto m geraas nt retumbo m gerecht nt (pl ~en) guiso m; tribunal m gerechtigheid c justicia f gereed adj preparado gereedschap nt (pl ~pen) herramienta f gereedschapskist c (pl ~en) bolsa de herramientas f geregeld adj regular gereserveerd adj reservado gerief nt confort m geriefelijk adj cómodo, confortable gering adj escaso; leve, poco; geringst mínimo geroddel nt chisme m gerst c cebada f gerucht nt (pl ~en) rumor m geruit adj a cuadros gerust adj tranquilo geruststellen v tranquilizar gescheiden adj separado geschenk nt (pl ~en) regalo m geschiedenis c historia f geschiedkundig adj histórico geschiedkundige c (pl ~n) historiador m geschikt adj apropiado, apto, adecuado geschil nt (pl ~len) contienda f geslacht nt (pl ~en) sexo m; género m geslachtsziekte c (pl ~n, ~s) enfermedad venérea f

247

geveltop gesloten adj cerrado gesp c (pl ~en) hebilla f gespannen adj tenso gespierd adj musculoso gespikkeld adj moteado gesprek nt (pl ~ken) conversación f; interlokaal ~ conferencia interurbana f; lokaal ~ llamada local f gestalte c (pl ~n, ~s) estatura f gesticht nt (pl ~en) asilo m gestorven adj difunto gestreept adj rayado getal nt (pl ~len) número m getij nt (pl ~en) marea f getrouw adj leal getuige c (pl ~n) testigo m getuigen v testimoniar getuigschrift nt (pl ~en) certificado m getypt adj mecanografiado geur c (pl ~en) olor m; perfume m gevaar nt (pl -varen) peligro m gevaarlijk adj peligroso geval nt (pl ~len) caso m; in elk ~ en todo caso; in ~ van en caso de gevangene c (pl ~n) prisionero m gevangenis c (pl ~sen) prisión f; cárcel f gevangenschap c encarcelamiento m gevarieerd adj variado gevecht nt (pl ~en) combate m, lucha f gevel c (pl ~s) fachada f geveltop c (pl ~pen) faldón m

geven *geven v *dar gevoel nt sensación f gevoelig adj sensitivo gevoelloos adj insensibele gevogelte nt volatería f; aves de corral fpl gevolg nt (pl ~en) consecuencia f; resultado m; ten gevolge van debido a gevolgtrekking c (pl ~en) conclusión f gevorderd adj avanzado gevuld adj rellenado gewaad nt (pl gewaden) traje m gewaagd adj arriesgado gewaarwording c (pl ~en) percepción f; sensación f gewapend adj armado geweer nt (pl geweren) rifle m, fusil m gewei nt (pl ~en) cornamenta f geweld nt violencia f; fuerza f gewelddaad c (pl -daden) ultraje m gewelddadig adj violento geweldig adj tremendo; formidable gewelf nt (pl gewelven) bóveda f gewend adj acostumbrado gewest nt (pl ~en) provincia f geweten nt conciencia f gewicht nt (pl ~en) peso m gewichtig adj importante gewillig adj dócil; obediente gewond adj herido gewoon adj normal, ordinario; corriente, común; habitual;

248

gierig acostumbrado; ~ *zijn *estar acostumbrado a; *soler gewoonlijk adj acostumbrado; adv generalmente, habitualmente gewoonte c (pl ~n, ~s) hábito m; costumbre f gewoonweg adv simplemente gewricht nt (pl ~en) articulación f gezag nt autoridad f gezagvoerder c (pl ~s) comandante m gezamenlijk adj en común gezang nt (pl ~en) himno m gezant c (pl ~en) enviado m gezellig adj confortable gezelschap nt (pl ~pen) compañía f gezet adj grueso; corpulento gezicht nt (pl ~en) cara f; vista f gezichtscrème c (pl ~s) crema facial f gezichtsmassage c (pl ~s) masaje facial m gezichtspoeder nt/c (pl ~s) polvo facial m gezien prep considerando gezin nt (pl ~nen) familia f gezond adj sano; saludable gezondheid c salud f gezondheidsattest nt (pl ~en) certificado de salud m gezwel nt (pl ~len) tumor m gids c (pl ~en) guía m/f giechelen v *soltar risitas gier c (pl ~en) buitre m gierig adj avaro; mezquino

gieten *gieten v *verter gietijzer nt hierro fundido m gift c (pl ~en) donación f giftig adj venenoso gijzelaar c (pl ~s) rehén m gil c (pl ~len) grito m, chillido m gillen v gritar, chillar ginds adv allá gips nt yeso m girobetaalkaart c (pl ~en) cheque de la Caja Postal m giropasje nt (pl ~s) tarjeta de garantía de la Caja Postal f gissen v conjeturar gissing c (pl ~en) conjetura f gist c levadura f gisten v fermentar gisteren adv ayer gitaar c (pl -taren) guitarra f glad adj resbaladizo; liso glans c brillo m glanzen v brillar; glanzend lustroso; brillante glas nt (pl glazen) vidrio m; vaso m; gebrandschilderd ~ vidrio de color m glasbak c (pl ~ken) depósito para vidrio m glazen adj de vidrio gletsjer c (pl ~s) glaciar m gleuf c (pl gleuven) ranura f glibberig adj resbaladizo glijbaan c (pl -banen) tobogán m *glijden v resbalar, deslizarse glimlach c sonrisa f glimlachen v *sonreír

249

golflengte glimp c ojeada f globaal adj general gloed c brillo m gloeien v brillar gloeilamp c (pl ~en) bombilla f; foco mMe glooien v inclinarse glooiing c (pl ~en) rampa f glorie c gloria f gluren v espiar gobelin c (pl ~s) tapiz m god c (pl ~en) dios m goddelijk adj divino godin c (pl ~nen) diosa f godsdienst c (pl ~en) religión f godsdienstig adj religioso goed adj bueno; correcto; adv bien; goed! ¡bien! goederen pl bienes mpl goederentrein c (pl ~en) tren de mercancías m goedgelovig adj crédulo goedgestemd adj de buen humor goedhartig adj bondadoso goedkeuren v *aprobar goedkeuring c (pl ~en) aprobación f goedkoop adj barato gok c suerte f; riesgo m; apuesta f golf1 c (pl golven) ondulación f, ola f; golfo m golf2 nt golf m golfbaan c (pl -banen) campo de golf m golfclub c (pl ~s) palo de golf m golflengte c longitud de onda f

golvend golvend adj ondulado, ondulante gom c/nt (pl ~men) goma de borrar f gondel c (pl ~s) góndola f goochelaar c (pl ~s) prestidigitador m; ilusionista m/f gooi c (pl ~en) lanzamiento m gooien v arrojar; lanzar; echar goot c (pl goten) cuneta f gootsteen c (pl -stenen) pileta f, pila f gordijn nt (pl ~en) cortina f gorgelen v *hacer gárgaras goud nt oro m gouden adj dorado goudmijn c (pl ~en) mina de oro f goudsmid c (pl -smeden) orfebre m/f gouverneur c (pl ~s) gobernador m graad c (pl graden) grado m graaf c (pl graven) conde m graafschap nt (pl ~pen) condado m graag adv con mucho gusto, gustosamente graan nt (pl granen) trigo m, cereales mpl graat c (pl graten) espina f gracht c (pl ~en) canal m; foso m graf nt (pl graven) sepultura f; tumba f grafiek c (pl ~en) gráfico m grafisch adj gráfico grafsteen c (pl -stenen) lápida f

250

grijs gram nt (pl ~men) gramo m grammatica c gramática f grammaticaal adj gramatical graniet nt granito m grap c (pl ~pen) broma f grappig adj chistoso, cómico gras nt césped m grasspriet c (pl ~en) brizna de hierba f grasveld nt (pl ~en) césped m gratie c gracia f; indulto m gratis adv gratuito, gratis grauw adj gris *graven v cavar graveren v grabar graveur c (pl ~s) grabador m gravin c (pl ~nen) condesa f gravure c (pl ~s, ~n) grabado m grazen v *pacer greep c (pl grepen) agarre m; apretón m grendel c (pl ~s) cerrojo m grens c (pl grenzen) frontera f; límite m grenzeloos adj ilimitado greppel c (pl ~s) zanja f Griek c (pl ~en) griego m Griekenland nt Grecia f Grieks adj griego griep c gripe f griet c (pl ~en) rodaballo menor m griezelig adj espantoso; espeluznante grijns c sonrisa sardónica f grijnzen v *sonreír *grijpen v agarrar, coger, *asir grijs adj gris

gril gril c (pl ~len) antojo m, capricho m grill c (pl ~s) parrilla f grillroom c (pl ~s) parrilla f grind nt grava f grinniken v *reirse entre dientes groef c (pl groeven) surco m groei c crecimiento m groeien v *crecer groen adj verde groente c (pl ~n, ~s) legumbre f, legumbres fpl groenteboer c (pl ~en) verdulero m groep c (pl ~en) grupo m groet c (pl ~en) saludo m groeten v saludar groeve c (pl ~n) mina f grof adj grosero, burdo grommen v *gruñir grond c tierra f; suelo m; begane ~ piso bajo grondig adj minucioso grondslag c (pl ~en) fundamento m grondstof c (pl ~fen) materia prima grondwet c (pl ~ten) constitución f groot adj grande; alto *grootbrengen v educar; criar Groot-Brittannië nt Gran Bretaña f groothandel c venta al por mayor f grootmoeder c (pl ~s) abuela f grootouders pl abuelos mpl

251

gynaecoloog groots adj grandioso, imponente grootte c (pl ~n, ~s) tamaño m grootvader c (pl ~s) abuelo m gros nt gruesa f grossier c (pl ~s) mayorista m/f grot c (pl ~ten) cueva f; gruta f gruis nt polvo m gruwelijk adj atroz gul adj generoso gulp c (pl ~en) bragueta f gulzig adj glotón gunnen v conceder gunst c (pl ~en) favor m gunstig adj favorable guur adj áspero; desapacible gymnast c (pl ~en) gimnasta m/f gymnastiek c gimnasia f gymnastiekbroek c (pl ~en) pantalones de gimnasia mpl gymnastiekzaal c (pl -zalen) gimnasio m gymschoenen pl sandalias de gimnasia fpl, zapatos de gimnasia mpl gynaecoloog c (pl -logen) ginecólogo m

252

handelaar hak c (pl ~ken) tacón m haken v *hacer croché hakken v tajar hal c (pl ~len) vestíbulo m halen v *ir a buscar, *ir por; *conseguir; llegar a coger; *laten ~ mandar a buscar half adj medio; semi-; adv medio hallo! ¡hola! hals c (pl halzen) cuello m halsband c (pl ~en) collar m halsketting c (pl ~en) collar m halt! ¡alto! halte c (pl ~n, ~s) parada f halveren v partir por la mitad halverwege adv a mitad de camino ham c (pl ~men) jamón m hamburger c (pl ~s) hamburguesa f hamer c (pl ~s) martillo m; houten ~ mazo m hand c (pl ~en) mano f; handmanual; met de ~ gemaakt hecho a mano handbagage c equipaje de mano m handboeien pl esposas fpl handboek nt (pl ~en) manual m handcrème c (pl ~s) crema para las manos f handdoek c (pl ~en) toalla f handdruk c apretón de manos m handel c comercio m; *~drijven comerciar; handels- comercial handelaar c (pl ~s, -laren)

H
haai c (pl ~en) tiburón m haak c (pl haken) gancho m; tussen twee haakjes a propósito haalbaar adj realizable, factible haan c (pl hanen) gallo m haar1 nt (pl haren) cabello m haar2 pron su; le; la haarborstel c (pl ~s) cepillo para el cabello m haarcrème c (pl ~s) brillantina f haard c (pl ~en) hogar m, chimenea f haardroger c (pl ~s) secador para el pelo m haarlak c (pl ~ken) laca para el cabello f haarnetje nt (pl ~s) redecilla f haarolie c aceite para el pelo m haarspeld c (pl ~en) horquilla f haarstukje nt (pl ~s) postizo m haartonic c tónico para el cabello m haarversteviger c fijador m haas c (pl hazen) liebre f haast1 adv cerca de, casi haast2 c prisa f zich haasten v apresurarse, precipitarse haastig adj apresurado; adv de prisa haat c odio m hachelijk adj precario hagel c granizo m

handelen comerciante m, tendero m handelen v *hacer handeling c (pl ~en) acción f; trama f handelsmerk nt (pl ~en) marca de fábrica f handelsrecht nt derecho comercial m handelswaar c mercancía f handenarbeid c trabajo manual m handhaven v *mantener handig adj manejable handkoffertje nt (pl ~s) maletín m handpalm c (pl ~en) palma f handrem c (pl ~men) freno de mano m handschoen c (pl ~en) guante m handschrift nt (pl ~en) escritura f handtas c (pl ~sen) bolso m, cartera f handtekening v (pl ~en) firma f handvat nt (pl ~ten) mango m handvol c puñado m handwerk nt obra hecha a mano f, artesanía f; labor de aguja m hangbrug c (pl ~gen) puente colgante m *hangen v *colgar hangmat c (pl ~ten) hamaca f hangslot nt (pl ~en) candado m hanteerbaar adj manejable hanteren v manejar hap c (pl ~pen) bocado m

253

hechten hard adj duro; fuerte harddraverij c (pl ~en) carrera de caballos m hardnekkig adj pertinaz, testarudo, obstinado hardop adv en voz alta harig adj cabelludo haring c (pl ~en) arenque m hark c (pl ~en) rastrillo m harmonie c armonía f harnas nt (pl ~sen) armadura f harp c (pl ~en) arpa f hars nt/c resina f hart nt (pl ~en) corazón m hartaanval c (pl ~len) ataque cardíaco m hartelijk adj cordial harteloos adj insensible hartklopping c (pl ~en) palpitación f hartstocht c pasión f hartstochtelijk adj apasionado hatelijk adj malévolo haten v odiar haven c (pl ~s) puerto m havenarbeider c (pl ~s) obrero portuario m haver c avena f havik c (pl ~en) azor m hazelnoot c (pl -noten) avellana f hazewind c (pl ~en) galgo m *hebben v *haber, *tener Hebreeuws nt hebreo m hebzucht c codicia f hebzuchtig adj codicioso hechten v prender; *hacer una sutura

hechtenis hechtenis c detención f hechting c (pl ~en) sutura f hechtpleister c (pl ~s) esparadrapo m heden nt presente m hedendaags adj contemporáneo heel adj todo, entero; intacto; adv muy heelal nt universo m heelhuids adj ileso *heengaan v partir heer c (pl heren) caballero m heerlijk adj delicioso heerschappij c (pl ~en) dominio m heersen v *gobernar heerser c (pl ~s) gobernante m hees adj ronco heet adj caliente heet (gekruid) adj picante hefboom c (pl -bomen) palanca f *heffen v recaudar heftig adj violento heg c (pl ~gen) seto m heide c landa f; brezal m; brezo m heiig adj calinoso heilbot c (pl ~ten) halibut m heilig adj santo, sagrado heiligdom nt (pl ~men) santuario m heilige c (pl ~n) santo m heiligschennis c sacrilegio m heimwee nt nostalgia f hek nt (pl ~ken) reja f; barandilla f

254

herenigen hekel c aversión f; een ~ *hebben aan detestar heks c (pl ~en) bruja f hel c infierno m helaas adv por desgracia held c (pl ~en) héroe m helder adj claro heleboel c abundancia f helemaal adv enteramente, totalmente; completamente helft c (pl ~en) mitad f hellen v inclinarse helling c (pl ~en) pendiente f; ladera f; inclinación f helm c (pl ~en) casco m *helpen v ayudar; asistir helper c (pl ~s) ayudante m hem pron le; el; él hemd nt (pl ~en) camisa f; camiseta f hemel c (pl ~s, ~en) cielo m hen1 pron les; ellos hen2 c (pl ~nen) gallina f hendel c (pl ~s) palanca f hengel c (pl ~s) caña de pescar f hengelen v pescar con caña, pescar hennep c cáñamo m herberg c (pl ~en) taberna f, hospedería f, posada f herbergen v alojar herbergier c (pl ~s) posadero m herdenking c (pl ~en) conmemoración f herder c (pl ~s) pastor m herenhuis nt (pl -huizen) mansión f, casa señorial f herenigen v reunir

herentoilet herentoilet nt (pl ~ten) lavabo para caballeros m herfst c otoño m herhalen v *repetir herhaling c (pl ~en) repetición f herinneren v *recordar; zich ~ v *acordarse herinnering c (pl ~en) recuerdo m; memoria f herkennen v *reconocer herkomst c procedencia f hernia c hernia intervertebral f herrie c alboroto m; alharaca f *herroepen v revocar hersenen pl cerebro m hersenschudding c (pl ~en) conmoción cerebral f herstel nt reparación f; restablecimiento m; recuperación f herstellen v reparar, arreglar; zich ~ v *restablecerse hert nt (pl ~en) ciervo m hertog c (pl ~en) duque m hertogin c (pl ~nen) duquesa f hervatten v *recomenzar, reemprender *herzien v revisar herziening c (pl ~en) revisión f het art el, la; pron lo *heten v llamarse heteroseksueel adj heterosexual hetzij ... hetzij o ... o heup c (pl ~en) cadera f heuvel c (pl ~s) colina f; montículo m heuvelachtig adj montuoso heuveltop c (pl ~pen) cima f

255

hoes hevig adj impetuoso, violento; intenso hiel c (pl ~en) talón m hier adv acá, aqué hiërarchie c (pl ~en) jerarquía f hifi c alta fidelidad f hij pron él hijgen v jadear *hijsen v izar hijskraan c (pl -kranen) grúa f hik c hipo m hinderen v *impedir; estorbar, molestar hinderlaag c (pl -lagen) emboscada f hinderlijk adj importuno hindernis c (pl ~sen) obstáculo m hinken v cojear historisch adj histórico hit c (pl ~s) éxito m hitte c calor m hobbelig adj lleno de baches hobby c (pl ~'s) afición f hockey nt hockey m hoe adv cómo; ~ ... hoe cuanto más ... más; ~ dan ook de todos modos, de cualquier modo hoed c (pl ~en) sombrero m hoede c custodia f zich hoeden v precaverse hoef c (pl hoeven) casco m hoefijzer nt (pl ~s) herradura f hoek c (pl ~en) esquina f; ángulo m hoer c (pl ~en) puta f hoes c (pl hoezen) funda f

hoest hoest c tos f hoesten v toser hoeveel pron cuánto hoeveelheid c cantidad f hoeven v deber hoewel conj aunque, si bien hof nt corte f hoffelijk adj cortés hogesnelheidstrein c tren de alta velocidad m; AVE m hokje nt (pl ~s) cabina f hol1 nt (pl ~en) madriguera f; cueva f hol2 adj hueco Holland Holanda f Hollander c (pl ~s) holandés m Hollands adj holandés holte c (pl ~s, ~n) cavidad f homoseksueel adj homosexual hond c (pl ~en) perro m hondenhok nt (pl ~ken) perrera f honderd num ciento hondsdolheid c rabia f Hongaar c (pl -garen) húngaro m Hongaars adj húngaro Hongarije Hungría m honger c hambre f hongerig adj hambriento honing c miel f honkbal nt béisbol m honorarium nt (pl -ria) honorarios mpl hoofd nt (pl ~en) cabeza f; het ~ *bieden aan enfrentarse con; hoofd- principal, primordial; capital; over het ~

256

hoogtepunt *zien pasar por alto; uit het ~ de memoria hoofdkussen nt (pl ~s) almohada f hoofdkwartier nt (pl ~en) cuartel general m hoofdleiding c (pl ~en) conducción principal f hoofdletter c (pl ~s) mayúscula f hoofdlijn c (pl ~en) línea principal f hoofdonderwijzer c (pl ~s) director de escuela m hoofdpijn c dolor de cabeza m hoofdstad c (pl -steden) capital f hoofdstraat c (pl -straten) calle mayor f, arteria principal f hoofdweg c (pl ~en) camino principal m, ruta principal f; carretera f hoofdzakelijk adv principalmente hoog adj alto; hoger superior; hoogst primero, extremo hooghartig adj altivo hoogleraar c (pl -leraren, ~s) profesor m hoogmoedig adj orgulloso hoogovens pl herrería f hoogseizoen nt apogeo de la temporada m hoogstens adv a lo sumo hoogte c (pl ~n, ~s) altura f; altitud f hoogtepunt nt (pl ~en) apogeo m

hooguit hooguit adv como máximo hoogvlakte c (pl ~n, ~s) altiplano m; meseta f hooi nt heno m hooikoorts c fiebre del heno f hoon c escarnio m hoop1 c (pl hopen) montón m, masa f hoop2 c esperanza f hoopvol adj esperanzado hoorbaar adj audible hoorn c (pl ~en, ~s) cuerno m hop c lúpulo m hopeloos adj desesperado hopen v esperar horen v *oír horizon c horizonte m horizontaal adj horizontal horloge nt (pl ~s) reloj m horlogebandje nt (pl ~s) correa de reloj f horlogemaker c (pl ~s) relojero m hors d'oeuvre c (pl ~s) entremeses mpl hospes c (pl ~sen) patrón m hospita c (pl ~'s) patrona f hospitaal nt (pl -talen) hospital m hotel nt (pl ~s) hotel m hotelbon c (pl ~nen) vale por alojamiento en hotel m *houden v *tener; ~ van v amar; gustar, *querer houding c (pl ~en) actitud f hout nt madera f houtblok nt (pl ~ken) madero m

257

huisvrouw houten adj de madera houtskool c carbón de leña m *houtsnijden v tallar houtsnijwerk nt talla f houtzagerij c (pl ~en) serrería de maderas f houvast nt agarradero m houweel nt (pl -welen) pico m huichelaar c (pl ~s) hipócrita m huichelachtig adj hipócrita huichelarij c hipocresía f huichelen v simular huid c (pl ~en) piel f huidcrème c (pl ~s) crema para la piel f huidig adj corriente huiduitslag c erupción cutánea f huilen v llorar huis nt (pl huizen) casa f; naar ~ a casa huisarts c (pl ~en) médico de cabecera m huisbaas c (pl -bazen) propietario m, dueño m huisdier nt (pl ~en) animal doméstico m huiselijk adj doméstico huishouden nt (pl ~s) menaje m; faenas domésticas fpl, gobierno de la casa m huishoudster c (pl ~s) ama de llaves f huiskamer c (pl ~s) sala de estar f huissleutel c (pl ~s) llave de la casa f huisvrouw c (pl ~en) ama de

huizenblok casa f huizenblok nt (pl ~ken) manzana de casas f hulde c homenaje m huldigen v *rendir homenaje hulp c ayuda f; auxilio m, socorro m; eerste ~ primeros auxilios; eerstehulppost puesto de socorro m hulpvaardig adj servicial humeur nt (pl ~en) humor m humor c humor m humoristisch adj humorístico hun pron su; ellos huppelen v brincar, saltar huren v alquilar hut c (pl ~ten) cabaña f huur c (pl huren) alquiler m; te ~ de alquiler huurcontract nt (pl ~en) contrato de alquiler m huurder c (pl ~s) inquilino m huurkoop c compra a plazos f huwelijk nt (pl ~en) matrimonio m huwelijksreis c (pl -reizen) luna de miel f huwen v casarse con hygiëne c higiene f hygiënisch adj higiénico hypocriet adj hipócrita hypotheek c (pl -theken) hipoteca f hysterisch adj histérico

258

I
icoon c (pl iconen) icono m ideaal1 adj ideal ideaal2 nt (pl idealen) ideal m idee nt/c (pl ~ën) idea f identiek adj idéntico identificatie c identificación f identificeren v identificar identiteit c identidad f identiteitskaart c (pl ~en) carnet de identidad m idiomatisch adj idiomático idioom nt (pl idiomen) modismo m idioot1 adj idiota idioot2 c (pl idioten) idiota m/f idool nt (pl idolen) ídolo m ieder pron cada; cada uno iedereen pron todo el mundo, todos; cualquiera iemand pron alguien iep c (pl ~en) olmo m Ier c (pl ~en) irlandés m Ierland Irlanda f Iers adj irlandés iets pron algo; un poco ijdel adj vanidoso; vano ijs nt hielo m; helado m ijsbaan c (pl -banen) pista de patinaje f ijsje nt (pl ~s) helado m ijskast c (pl ~en) refrigerador m ijskoud adj helado IJsland Islandia f IJslander c (pl ~s) islandés m

IJslands IJslands adj islandés ijswater nt agua helada f ijver c celo m; diligencia f ijverig adj celoso; cuidadoso ijzer nt hierro m ijzerdraad nt alambre m ijzeren adj de hierro ijzerwaren pl productos de ferretería mpl ik pron yo illegaal adj ilegal illusie c (pl ~s) ilusión f illustratie c (pl ~s) ilustración f illustreren v ilustrar imitatie c (pl ~s) imitación f imiteren v imitar immigrant c (pl ~en) inmigrante m immigratie c inmigración f immigreren v inmigrar immuniteit c inmunidad f impliceren v implicar, *envolver imponeren v impresionar impopulair adj impopular import c importación f importeren v importar importeur c (pl ~s) importador m impotent adj impotente impotentie c impotencia f improviseren v improvisar impuls c (pl ~en) impulso m impulsief adj impulsivo in prep en; dentro de inademen v inhalar inbegrepen adj incluso; alles ~ todo incluido

259

infectie *inbreken v robar inbreker c (pl ~s) ladrón m incasseren v cobrar incident nt (pl ~en) incidente m inclusief adv incluso incompleet adj incompleto indelen v clasificar zich *indenken v figurarse inderdaad adv por cierto index c (pl ~en) índice m India India f Indiaans adj indio indien conj si indigestie c indigestión f indirect adj indirecto individu nt (pl ~en, ~s) individuo m individueel adj individual Indonesië Indonesia f Indonesiër c (pl ~s) indonesio m Indonesisch adj indonesio indringer c (pl ~s) intruso m indruk c (pl ~ken) impresión f; ~ maken op impresionar indrukken v empujar indrukwekkend adj impresionante, imponente industrie c (pl ~ën) industria f industrieel adj industrial industriegebied nt (pl ~en) zona industrial f ineens adv de repente; a la vez inenten v vacunar inenting c inoculación f, vacunación f infanterie c infantería f infectie c (pl ~s) infección f

inferieur inferieur adj inferior inflatie c inflación f informatie c (pl ~s) información f; ~ *inwinnen v *pedir información informatiebureau nt (pl ~s) oficina de informaciones f informeel adj informal informeren v preguntar; informar infrarood adj infrarrojo *ingaan v entrar en; entrar en vigencia ingang c (pl ~en) entrada f; met ~ van a partir de ingenieur c (pl ~s) ingeniero m ingenomen adj contento ingevolge prep con arreglo a ingewanden pl entrañas fpl, intestinos mpl ingewikkeld adj complicado; complejo ingrediënt nt (pl ~en) ingrediente m *ingrijpen v *intervenir inhalen v recoger; pasar; ~ verboden prohibido adelantar inham c (pl ~men) ensenada f inheems adj nativo inhoud c contenido m *inhouden v comprender; implicar; *contener inhoudsopgave c (pl ~n) índice m initiatief nt (pl -tieven) iniciativa f injectie c (pl ~s) inyección f inkomen nt (pl ~s) ingresos mpl,

260

insecticide renta f inkomsten pl ingresos mpl inkomstenbelasting c impuesto sobre los ingresos m inkt c tinta f inleiden v *introducir; inleidend preliminar inleiding c (pl ~en) introducción f inlichten v informar inlichting c (pl ~en) informes mpl inlichtingenkantoor nt (pl -toren) oficina de informaciones f inmaken v conservar inmenging c (pl ~en) interferencia f inmiddels adv entretanto *innemen v ocupar; conquistar inneming c conquista f innen v *hacer efectivo inpakken v *envolver; empaquetar, embalar inrichten v instalar inrichting c (pl ~en) instituto m inschakelen v *encender; enchufar *inschenken v *verter inschepen v embarcar inscheping c embarcación f *inschrijven v inscribir inschrijvingsformulier nt (pl ~en) formulario de matriculación m inscriptie c (pl ~s) inscripción f insect nt insecto m insecticide c (pl ~n) insecticida

inslikken m inslikken v tragar *insluiten v *encerrar; *incluir inspanning c (pl ~en) esfuerzo m inspecteren v inspeccionar inspecteur c (pl ~s) inspector m inspectie c (pl ~s) inspección f *inspuiten v inyectar installatie c (pl ~s) instalación f installeren v instalar instappen v subir, montar; embarcar instellen v *instituir instelling c (pl ~en) institución f instemmen v *consentir; ~ met *estar de acuerdo con instemming c consentimiento m, acuerdo m instinct nt (pl ~en) instinto m instituut nt (pl -tuten) instituto m instorten v derrumbarse instructie c (pl ~s) instrucción f instrument nt (pl ~en) instrumento m intact adj intacto integendeel al contrario intellect nt intelecto m intellectueel adj intelectual intelligent adj inteligente intelligentie c inteligencia f intens adj intenso interessant adj interesante interesse c interés m interesseren v interesar intermezzo nt (pl ~'s) interme-

261

inzet dio m intern adj interno internaat nt (pl -naten) internado m internationaal adj internacional interview nt (pl ~s) entrevista f intiem adj íntimo introduceren v presentar intussen adv entretanto inval c (pl ~len) idea f, ocurrencia f; irrupción f invalide1 adj inválido invalide2 c (pl ~n) inválido m invasie c (pl ~s) invasión f inventaris c (pl ~sen) inventario m investeerder c (pl ~s) inversionista m investeren v *invertir investering c (pl ~en) inversión f inviteren v invitar invloed c (pl ~en) influencia f invloedrijk adj influyente invoegen v insertar invoer c importación f invoeren v *introducir; importar invoerrecht nt (pl ~en) arancel m, impuestos de importación mpl invullen v completar, llenar inwendig adj interior; interno inwilligen v conceder inwoner c (pl ~s) habitante m; residente m inzet c (pl ~ten) puesta f

inzetten inzetten v lanzar inzicht nt (pl ~en) entendimiento m *inzien v *darse cuenta Iraaks adj iraquí Iraans adj iraní Irak Irak m Irakees c (pl -kezen) iraquí m Iran Irán m Iraniër c (pl ~s) iraní m ironie c ironía f ironisch adj irónico irriteren v irritar isolatie c aislamiento m isolator c (pl ~en, ~s) aislador m isolement nt aislamiento m isoleren v aislar Israël Israel m Israëliër c (pl ~s) israelí m Israëlisch adj israelí Italiaan c (pl -lianen) italiano m Italiaans adj italiano Italië Italia f ivoor nt marfil m

262

J
ja sí jaar nt (pl jaren) año m jaarboek nt (pl ~en) anuario m jaargetijde nt (pl ~n) temporada f jaarlijks adj anual; adv al año jacht1 c caza f jacht2 nt (pl ~en) yate m jachthuis nt (pl -huizen) apeadero de caza m jade nt/c jade m jagen v cazar jager c (pl ~s) cazador m jaloers adj celoso jaloezie c (pl ~ën) celos mpl; persiana f jam c mermelada f jammer! ¡qué lástima! januari enero Japan Japón m Japanner c (pl ~s) japonés m Japans adj japonés japon c (pl ~nen) vestido m; traje m jarretelgordel c (pl ~s) portaligas m jas c (pl ~sen) abrigo m jasje nt (pl ~s) americana f; saco mMe je pron tú; te; se jeans pl jeans mpl jegens prep para con jeugd c juventud f jeugdherberg c (pl ~en) alber-

jeugdig gue para jóvenes m jeugdig adj juvenil jeuk c picazón f jeuken v picar jicht c gota f joch nt muchacho m, chico m jockey c (pl ~s) jockey m jodium nt yodo m jong adj joven; jonger menor jongen c (pl ~s) muchacho m; joven m jood c (pl joden) judío m joods adj judío Jordaans adj jordano Jordanië Jordania f Jordaniër c (pl ~s) jordano m jou pron ti journaal nt noticias fpl journalist c (pl ~en) periodista m journalistiek c periodismo m jouw pron tu jubileum nt (pl ~s, -lea) aniversario m juffrouw c (pl ~en) señorita f juichen v aclamar juist adj correcto, justo juistheid c exactitud f juk nt (pl ~ken) yugo m jukbeen nt (pl -deren, -benen) pómulo m juli julio jullie pron vosotros; os; vuestro jungle c jungla f juni junio juridisch adj jurídico jurist c (pl ~en) jurista m jurk c (pl ~en) vestido m

263

juwelier jury c (pl ~'s) jurado m jus c salsa f juweel nt (pl -welen) joya f juwelier c (pl ~s) joyero m

264

kant cuarto m kameraad c (pl -raden) camarada m kamerbewoner c (pl ~s) huésped m kamerjas c (pl ~sen) bata f kamerlid nt (pl -leden) diputado m kamermeisje nt (pl ~s) camarera f kamertemperatuur c temperatura ambiente f kammen v peinar kamp nt (pl ~en) campamento m kampeerder c (pl ~s) acampador m kampeerterrein nt (pl ~en) lugar de camping m kampeerwagen c (pl ~s) caravana f kamperen v acampar kampioen c (pl ~en) campeón m kan c (pl ~nen) jarra f; cántaro m kanaal nt (pl kanalen) canal m; het Kanaal Canal de la Mancha kanarie c (pl ~s) canario m kandelaber c (pl ~s) candelabro m kandidaat c (pl -daten) candidato m kaneel c canela f kangoeroe c (pl ~s) canguro m kanker c cáncer m kano c (pl ~'s) canoa f kanon nt (pl ~nen) cañón m kans c (pl ~en) oportunidad f kansel c (pl ~s) púlpito m kant1 c (pl ~en) lado m; borde m; aan de andere ~ van al otro

K
kaak c (pl kaken) mandíbula f kaal adj calvo kaap c (pl kapen) cabo m kaars c (pl ~en) candela f kaart c (pl ~en) carta f; tarjeta f; groene ~ carta verde f kaartenautomaat c (pl -maten) máquina de billetes f kaartje nt (pl ~s) billete m; boleto mMe kaas c (pl kazen) queso m kabaal nt alboroto m kabel c (pl ~s) cable m kabeljauw c (pl ~en) bacalao m kabinet nt (pl ~ten) gabinete m kachel c (pl ~s) calefactor m; estufa f kade c (pl ~n) muelle m kader nt (pl ~s) cuadro m kajuit c (pl ~en) cabina f kaki nt caqui m kalender c (pl ~s) calendario m kalf nt (pl kalveren) ternero m kalfsleer nt becerro m kalfsvlees nt carne de ternera f kalk c cal f kalkoen c (pl ~en) pavo m kalm adj tranquilo; sosegado, quieto, sereno kalmeren v calmar kam c (pl ~men) peine m kameel c (pl kamelen) camello m kamer c (pl ~s) habitación f;

kant lado de kant2 nt puntilla f kantine c (pl ~s) cantina f kantlijn c (pl ~en) margen m kantoor nt (pl -toren) oficina f kantoorbediende c (pl ~n, ~s) empleado de oficina m kantoorboekhandel c (pl ~s) papelería f kantooruren pl horas de oficina fpl kap c (pl ~pen) capucha f kapel c (pl ~len) capilla f kapelaan c (pl ~s) capellán m kapen v secuestrar kaper c (pl ~s) secuestrador m kapitaal nt capital m kapitalisme nt capitalismo m kapitein c (pl ~s) capitán m kapot adj roto kapper c (pl ~s) barbero m; peluquero m kapsel nt (pl ~s) peinado m kapstok c (pl ~ken) percha f kar c (pl ~ren) carro m karaat nt quilate m karaf c (pl ~fen) garrafa f karakter nt (pl ~s) carácter m karakteristiek adj característico karaktertrek c (pl ~ken) rasgo característico m karamel c (pl ~s, ~len) caramelo m karbonade c (pl ~s) chuleta f kardinaal1 c (pl -nalen) cardenal m kardinaal2 adj cardinal karper c (pl ~s) carpa f

265

keizerin karton nt cartón m kartonnen adj de cartón; ~ doos caja de cartón f karwei nt (pl ~en) tarea f kas c (pl ~sen) invernáculo m, invernadero m; caja f kasjmier nt casimir m kassa c (pl ~'s) caja f; taquilla f kassier c (pl ~s) cajero m kast c (pl ~en) armario m kastanje c (pl ~s) castaña f kastanjebruin adj castaño kasteel nt (pl -telen) castillo m kat c (pl ~ten) gato m kathedraal c (pl -dralen) catedral f katholiek adj católico katoen nt/c algodón m katoenen adj de algodón katrol c (pl ~len) polea f kattenkwaad nt diabluras fpl kauwen v masticar kauwgom c/nt goma de mascar f, chicle m kaviaar c caviar m kazerne c (pl ~s, ~n) cuartel m keel c (pl kelen) garganta f keelontsteking c (pl ~en) laringitis f keelpijn c dolor de garganta m keer c (pl keren) vez f keerpunt nt (pl ~en) punto decisivo m keerzijde c (pl ~n) reverso m kegelbaan c (pl -banen) bolera f kegelspel nt juego de bolos m keizer c (pl ~s) emperador m keizerin c (pl ~nen) emperatriz

keizerlijk f keizerlijk adj imperial keizerrijk nt (pl ~en) imperio m kelder c (pl ~s) sótano m kelner c (pl ~s) camarero m kenmerk nt (pl ~en) característica f kenmerken v caracterizar; kenmerkend típico, característico kennel c (pl ~s) perrera f kennen v *conocer kenner c (pl ~s) perito m kennis1 c conocimiento m kennis2 c (pl ~sen) conocido m kenteken nt (pl ~s) matrícula f Kenia Kenya m kerel c (pl ~s) tipo m keren v *volver, girar kerk c (pl ~en) iglesia f kerkhof nt (pl -hoven) cementerio m kerktoren c (pl ~s) campanario m kermis c (pl ~sen) feria f kern c (pl ~en) núcleo m; kernnuclear kernenergie c energía nuclear f kers c (pl ~en) cereza f Kerstmis Navidad f kerven v entallar ketel c (pl ~s) olla f keten c (pl ~s, ~en) cadena f ketting c (pl ~en) cadena f keuken c (pl ~s) cocina f keus c (pl keuzen) selección f, elección f keuze c (pl ~n) elección f kever c (pl ~s) escarabajo m

266

kiosk kiekje nt (pl ~s) instantánea f kiel c (pl ~en) quilla f kiem c (pl ~en) germen m kier c (pl ~en) hendidura f kies c (pl kiezen) muela f kiesdistrict nt (pl ~en) distrito electoral m kieskeurig adj exigente kiesrecht nt derecho electoral m, sufragio m kietelen v cosquillear kieuw c (pl ~en) branquia f kieviet c (pl ~en) avefría f kiezel c (pl ~s) guijarro m; grava f *kiezen v escoger; *elegir *kijken v mirar kijker c (pl ~s) espectador m kijkje nt (pl ~s) ojeada f kikker c (pl ~s) rana f kil adj fresco kilo nt (pl ~'s) kilogramo m kilometer c (pl ~s) kilómetro m kilometertal nt kilometraje m kim c horizonte m kin c (pl ~nen) barbilla f kind nt (pl ~eren) niño m; chico m kinderjuffrouw c (pl ~en) niñera f kinderkamer c (pl ~s) cuarto de niños m kinderverlamming c poliomielitis f kinderwagen c (pl ~s) cochecillo m kinine c quinina f kiosk c (pl ~en) quiosco m

kip kip c (pl ~pen) gallina f; pollo m kippenvel nt carne de gallina f kist c (pl ~en) arca f klaar adj listo klaarblijkelijk adv evidentemente klaarmaken v preparar klacht c (pl ~en) queja f klachtenboek nt (pl ~en) libro de reclamaciones m klagen v quejarse klank c (pl ~en) sonido m; timbre m klant c (pl ~en) cliente m/f klap c (pl ~pen) golpe m; bofetada f klappen v aplaudir klaproos c (pl -rozen) amapola f klas c (pl ~sen) clase f klasgenoot c (pl -noten) compañero de clase m klasse c (pl ~n) clase f klassiek adj clásico klauw c (pl ~en) garra f klaver c (pl ~s) trébol m zich kleden v *vestirse kleding c ropa f kleedhokje nt (pl ~s) cabina f kleedje nt (pl ~s) alfombrilla f kleedkamer c (pl ~s) vestuario m kleerborstel c (pl ~s) cepillo de la ropa m kleerhanger c (pl ~s) percha f kleerkast c (pl ~en) armario m kleermaker c (pl ~s) sastre m klei c arcilla f

267

klier klein adj pequeño; bajo; kleiner menor; kleinst mínimo kleindochter c (pl ~s) nieta f kleingeld nt moneda f, calderilla f kleinhandel c comercio al por menor m kleinhandelaar c (pl -laren, ~s) minorista m kleinood nt (pl -noden) alhaja f kleinzoon c (pl -zonen) nieto m klem c (pl ~men) mordaza f klemschroef c (pl -schroeven) grapa f kleren pl ropa f klerenhaak c (pl -haken) percha f klerenkast c (pl ~en) guardarropa m klerk c (pl ~en) escribano m kletsen v charlar; *decir tonterías kleur c (pl ~en) color m kleurecht adj no se destiñe kleurenblind adj daltoniano kleurenfilm c (pl ~s) película en colores f kleurrijk adj lleno de color kleurstof c (pl ~fen) colorante m kleuter c (pl ~s) niño pequeño m, párvulo m kleuterschool c (pl -scholen) escuela de párvulos f, jardín de infancia m kleven v pegar kleverig adj pegajoso klier c (pl ~en) glándula f

klimaat klimaat nt (pl -maten) clima m *klimmen v trepar klimop c hiedra f kliniek v (pl ~en) clínica f *klinken v *sonar; *resonar klinker c (pl ~s) vocal f klip c (pl ~pen) farallón m klok c (pl ~ken) reloj m; campana f klokhuis nt (pl -huizen) corazón m klomp c (pl ~en) zueco m klont c (pl ~en) grumo m klonterig adj apelmazado kloof c (pl kloven) grieta f klooster m (pl ~s) monasterio m; convento m klop c (pl ~pen) golpecito m, golpe m kloppen v golpear; batir klucht sainete m kluis c (pl kluizen) caja de caudales f knaap c (pl knapen) mozo m knap adj listo, inteligente; bien parecido, guapo, bonito knapperig adj quebradizo knapzak c (pl ~ken) mochila f kneuzen v magullar kneuzing c (pl ~en) magulladura f knie c (pl ~ën) rodilla f knielen v arrodillarse knieschijf c (pl -schijven) rótula f *knijpen v pellizcar knik c cabeceo m knikken v cabecear

268

kofferruimte knikker c (pl ~s) canica f knippen v cortar knoflook nt/c ajo m knokkel c (pl ~s) nudillo m knoop c (pl knopen) botón m; nudo m knooppunt nt (pl ~en) empalme m knoopsgat nt (pl ~en) ojal m knop c (pl ~pen) capullo m; botón m knopen v abrochar; anudar knots c (pl ~en) porra f knuffelen v acariciar knuppel c (pl ~s) garrote m knus adj íntimo koe c (pl koeien) vaca f koeienhuid c (pl ~en) cuero vacuno m koek c (pl ~en) dulces mpl, pastel m, bizcocho m koekenpan c (pl ~nen) sartén f koekje nt (pl ~s) galleta f koekoek c (pl ~en) cuclillo m koel adj fresco koelkast c (pl ~en) refrigerador m, frigorífico m koelsysteem nt (pl -temen) sistema de refrigeración m koeltas c (pl ~sen) bolsa de hielo f koepel c (pl ~s) cúpula f koers c (pl ~en) cambio m; rumbo m koets c (pl ~en) carroza f, coche m koffer c (pl ~s) maleta f; valija f kofferruimte c portaequipajes

koffie m koffie c café m kogel c (pl ~s) bala f kok c (pl ~s) cocinero m koken v cocinar; *hervir kokosnoot c (pl -noten) coco m kolen pl carbón m kolom c (pl ~men) columna f kolonel c (pl ~s) coronel m kolonie c (pl ~s, -niën) colonia f kolonne c (pl ~s) columna f kom c (pl ~men) tazón m komedie c (pl ~s) comedia f *komen v *venir komiek c (pl ~en) cómico m komisch adj cómico komkommer c (pl ~s) pepino m komma c (pl ~'s) coma f kompas nt (pl ~sen) brújula f komst c llegada f konijn nt (pl ~en) conejo m koning c (pl ~en) rey m koningin c (pl ~nen) reina f koninklijk adj real koninkrijk nt (pl ~en) reino m kooi c (pl ~en) jaula f; litera f kookboek nt (pl ~en) libro de cocina m kool c (pl kolen) col m koop c compra f; te ~ de venta koophandel c comercio m koopje nt (pl ~s) ganga f koopman c (pl kooplieden) negociante m, comerciante m koopprijs c (pl -prijzen) precio de compra m koopwaar c mercancía f koor nt (pl koren) coro m

269

kosteloos koord nt (pl ~en) cuerda f koorts c fiebre f koortsig adj febril kop c (pl ~pen) cabeza f; titular m *kopen v comprar koper1 nt cobre m koper2 c (pl ~s) comprador m koperwerk nt cobres mpl kopie c (pl ~ën) copia f kopiëren v copiar kopje nt (pl ~s) taza f koplamp c (pl ~en) faro m, fanal m koppeling c embrague m koppelteken nt (pl ~s) guión m koppig adj cabezudo, obstinado koraal c (pl -ralen) coral m koren nt grano m, trigo m korenveld nt (pl ~en) trigal m korhoen nt (pl ~ders) gallo de bosque m korrel c (pl ~s) grano m korset nt (pl ~ten) corsé m korst c (pl ~en) corteza f kort adj corto, breve korting c (pl ~en) rebaja f, reducción f, descuento m kortsluiting c cortocircuito m kortstondig adj momentáneo kost c alimento m; sustento m; ~ en inwoning pensión completa f kostbaar adj valioso, costoso, precioso kostbaarheden pl objetos de valor mpl kosteloos adj gratuito

kosten kosten v *costar; pl gasto m, coste m koster c (pl ~s) sacristán m kostganger c (pl ~s) huésped m kostuum nt (pl ~s) traje m kotelet c (pl ~ten) chuleta f kou c frío m; ~vatten resfriarse koud adj frío kous c (pl ~en) media f kraag c (pl kragen) cuello m kraai c (pl ~en) corneja f kraakbeen nt cartílago m kraal c (pl kralen) cuenta f kraam c (pl kramen) puesto m kraan c (pl kranen) grifo m krab c (pl ~ben) cangrejo m krabben v rascar kracht c (pl ~en) fuerza f, vigor m; energía f krachtig adj fuerte kraken v crujir kralensnoer nt (pl ~en) collar m kramp c (pl ~en) calambre m; convulsión f krankzinnig adj loco krankzinnige c (pl ~n) alienado m krankzinnigheid c locura f krant c (pl ~en) periódico m, diario m krantenkiosk c (pl ~en) quiosco de periódicos m krantenverkoper c (pl ~s) vendedor de periódicos m krap adj apretado kras c (pl ~sen) raedura f krassen v *hacer raeduras krat nt (pl ~ten) caja f

270

kronen krater c (pl ~s) cráter m krediet nt (pl ~en) crédito m kredietbrief c (pl -brieven) carta de crédito f kreeft c (pl ~en) langosta f kreek c (pl kreken) ensenada f kreet c (pl kreten) grito m krekel c (pl ~s) grillo m krenken v ofender krent c (pl ~en) pasa (de Corinto) kreuken v *plegar kreunen v *gemir kreupel adj estropeado, cojo kribbe c (pl ~n) pesebre m kriebel c (pl ~s) prurito m *krijgen v *conseguir; recibir krijgsgevangene c (pl ~n) prisionero de guerra m krijgsmacht c (pl ~en) fuerzas armadas fpl krijt nt creta f krik c (pl ~ken) gato m *krimpen v encogerse krimpvrij adj no encoge kring c (pl ~en) círculo m kringloop c (pl -lopen) ciclo m kristal nt (pl ~len) cristal m kristallen adj de cristal kritiek adj crítico; c crítica f kritisch adj crítico kroeg c (pl ~en) café m; taberna f kroes c (pl kroezen) taza f krokodil c (pl ~len) cocodrilo m krom adj curvo; curvado kromming c (pl ~en) curva f kronen v coronar

kronkelen kronkelen v serpentear kronkelig adj tortuoso kroon c (pl kronen) corona f kruid nt (pl ~en) hierba f; kruiden especias fpl; v sazonar kruidenier c (pl ~s) tendero m; abarrotero mMe kruidenierswaren pl comestibles mpl kruidenierswinkel c (pl ~s) tienda de comestibles f; abarrotería fMe kruier c (pl ~s) mozo m kruik c (pl ~en) cántaro m kruimel c (pl ~s) migaja f *kruipen v gatear, arrastrarse kruis nt (pl ~en) cruz f kruisbeeld nt (pl ~en) crucifijo m kruisbes c (pl ~sen) grosella, espinosa f kruisigen v crucificar kruisiging c (pl ~en) crucifixión f kruising c (pl ~en) encrucijada f kruispunt nt (pl ~en) cruce m, intersección f kruissnelheid c velocidad de cruce f kruistocht c (pl ~en) cruzada f kruit nt pólvora f kruiwagen c (pl ~s) carretilla f kruk c (pl ~ken) muleta f krukas c cigüeñal m krul c (pl ~len) rizo m krullen v rizar; krullend chino adjMe krulspeld c (pl ~en) rulo m

271

kurk krultang c (pl ~en) rizador m kubus c (pl ~sen) cubo m kudde c (pl ~n, ~s) manada f, rebaño m kuiken nt (pl ~s) pollo m kuil c (pl ~en) bache m; hoyo m kuis adj casto kuit1 c hueva f kuit2 c (pl ~en) pantorrilla f kundig adj capaz *kunnen v *poder, *saber kunst c (pl ~en) arte m/f; schone kunsten bellas artes fpl kunstacademie c (pl ~s) academia de bellas artes f kunstenaar c (pl ~s) artista m kunstenares c (pl ~sen) artista f kunstgalerij c (pl ~en) galería de arte f kunstgebit nt (pl ~ten) dentadura postiza f kunstgeschiedenis c historia del arte f kunstijsbaan c (pl -banen) pista de patinaje f kunstje nt (pl ~s) truco m kunstmatig adj artificial kunstnijverheid c artes industriales mpl kunsttentoonstelling c (pl ~en) exposición de arte f kunstverzameling c (pl ~en) colección de arte f kunstwerk nt (pl ~en) obra de arte f kunstzijde c rayón m kunstzinnig adj artístico kurk c (pl ~en) corcho m

kurkentrekker kurkentrekker c (pl ~s) sacacorchos m kus c (pl ~sen) beso m kussen1 v besar kussen2 nt (pl ~s) almohada f; almohadón m; kussentje nt almohadilla f kussensloop c/nt (pl -slopen) funda de almohada f kust c (pl ~en) costa f, orilla f; orilla del mar f kuur c (pl kuren) cura f kwaad1 adj enojado, enfadado; rabioso; maligno kwaad2 nt (pl kwaden) mal m; malicia f, daño m kwaadaardig adj maligno kwaal c (pl kwalen) enfermedad f kwadraat nt (pl -draten) cuadrado m kwakzalver c (pl ~s) curandero m kwal c (pl ~len) medusa f kwalijk *nemen *resentirse por; neem me niet kwalijk! ¡dispense usted! kwaliteit c (pl ~en) calidad f kwart nt (pl ~en) cuarto m kwartaal nt (pl -talen) trimestre m kwartel c (pl ~s) codorniz f kwartier nt cuarto de hora m kwast c (pl ~en) brocha f kweken v cultivar kwellen v atormentar kwelling c (pl ~en) tormento m kwestie c (pl ~s) cuestión f

272

kwitantie kwetsbaar adj vulnerable kwetsen v *herir; ofender kwijtraken v *perder; extraviar kwik nt mercurio m kwistig adj pródigo kwitantie c (pl ~s) recibo m

273

last lanceren v lanzar land nt (pl ~en) país m; tierra f; aan ~ en tierra; aan ~ *gaan desembarcar landbouw c agricultura f; landbouw- agrícola landen v aterrizar landengte c (pl ~n, ~s) istmo m landgenoot c (pl -noten) compatriota m landgoed nt (pl ~eren) propiedad f landhuis nt (pl -huizen) casa de caupo f, quinta f landkaart c (pl ~en) mapa m landloper c (pl ~s) vagabundo m landloperij c vagancia f landschap nt (pl ~pen) paisaje m landsgrens c (pl -grenzen) frontera f landtong c (pl ~en) promontorio m lang adj largo; alto langdurig adj largo langs prep a lo largo de langwerpig adj oblongo langzaam adj lento langzamerhand adv poco a poco, paulatinamente lantaarn c (pl ~s) linterna f lantaarnpaal c (pl -palen) poste de farol m las c (pl ~sen) soldadura f lassen v *soldar last c (pl ~en) carga f; fardo m, peso m; molestia f

L
la c (pl ~den) cajón m laag1 adj bajo; lager adj inferior laag2 c (pl lagen) capa f laagland nt tierra baja f laan c (pl lanen) avenida f laars c (pl laarzen) bota f laat adj tardío; laatst adj último; final; adv recientemente; later adv después; te ~ tarde; retrasado; atrasado labiel adj inestable laboratorium nt (pl -ria) laboratorio m lach c risa f *lachen v *reír ladder c (pl ~s) escalera de mano f lade c (pl ~n) cajón m *laden v cargar ladekast c (pl ~en) cómoda f lading c (pl ~en) carga f laf adj cobarde lafaard c (pl ~s) cobarde m lagune c (pl ~s) laguna f lak c (pl ~ken) barniz m, laca f laken nt (pl ~s) sábana f lakken v barnizar lam1 adj paralítico lam2 nt (pl ~meren) cordero m lambrisering c enmaderado m lamp c (pl ~en) lámpara f lampenkap c (pl ~pen) pantalla f lamsvlees nt cordero m

laster laster c calumnia f lastig adj molesto; fastidioso last-minute reis c viaje lastminute m *laten v dejar; autorizar a; *hacer Latijns-Amerika América Latina f Latijns-Amerikaans adj latinoamericano lauw adj tibio lawaai nt ruido m lawaaierig adj ruidoso lawine c (pl ~s, ~n) avalancha f laxeermiddel nt (pl ~en) laxante m ledemaat c (pl -maten) miembro m lederen adj de piel ledigen v vaciar leed nt sufrimiento m leeftijd c (pl ~en) edad f leeg adj vacío leek c (pl leken) profano m leer1 c enseñanza f leer2 nt cuero m leerboek nt (pl ~en) libro de texto m leerling c (pl ~en) alumno m leerzaam adj instructivo leesbaar adj legible leeslamp c (pl ~en) lámpara para lectura f leeszaal c (pl -zalen) sala de lectura f leeuw c (pl ~en) león m leeuwerik c (pl ~en) alondra f lef nt coraje m

274

lerares legalisatie c legalización f legatie c (pl ~s) legación f leger nt (pl ~s) ejército m leggen v *poner legitimatie c legitimación f legpuzzel c (pl ~s) rompecabezas m lei nt pizarra f leiden v dirigir, administrar; guiar, *conducir leider c (pl ~s) líder m leiderschap nt dirección f leiding1 c dirección f leiding2 c (pl ~en) conducto m lek1 pinchado lek2 nt (pl ~ken) gotera f lekken v gotear lekker adj bueno; rico, exquísito lekkernij c (pl ~en) golosina f lelie c (pl ~s) azucena f lelijk adj feo lemmet nt (pl ~en) hoja f lenen v prestar; tomar prestado lengte c (pl ~n, ~s) longitud f; in de ~ longitudinalmente lengtegraad c (pl -graden) longitud f lenig adj ágil lening c (pl ~en) préstamo m lens c (pl lenzen) lente f lente c (pl ~s) primavera f lepel c (pl ~s) cuchara f; cucharada f lepra c lepra f leraar c (pl leraren, ~s) maestro m, profesor m; instructor m lerares c (pl ~sen) profesora f

leren leren1 v enseñar; aprender; uit het hoofd ~ aprenderse de memoria leren2 adj de piel les c (pl ~sen) lección f leslokaal nt (pl -kalen) clase f lessenaar c (pl ~s) pupitre m letsel nt (pl ~s) lesión f letten op v prestar atención a; vigilar, fijarse en, *tener cuidado con letter c (pl ~s) letra f lettergreep c (pl -grepen) sílaba f letterkundig adj literario leugen c (pl ~s) mentira f leuk adj deleitable; gracioso, jovial leunen v apoyarse leuning c (pl ~en) brazo m; barandilla f leunstoel c (pl ~en) sillón m, butaca f leus c (pl leuzen) lema m leven1 v vivir leven2 nt (pl ~s) vida f; in ~ en vida levendig adj vivo levensmiddelen pl artículos alimenticios mpl levensstandaard c nivel de vida m levensverzekering c (pl ~en) seguro de vida m lever c (pl ~s) hígado m leveren v suministrar, *proveer levering c (pl ~en) suministro m, entrega f

275

lieveling *lezen v *leer lezing c (pl ~en) conferencia f Libanees1 adj libanés Libanees2 c (pl -nezen) libanés m Libanon el Líbano m liberaal adj liberal Liberia Liberia f Liberiaan c (pl -rianen) liberiano m Liberiaans adj liberiano licentie c (pl ~s) licencia f lichaam nt (pl lichamen) cuerpo m licht1 adj pálido; ligero; suave licht2 nt (pl ~en) luz f lichtbruin adj marrón claro lichtgevend adj luminoso lichting c (pl ~en) recogida f lichtpaars adj malva lid nt (pl leden) miembro m; socio m lidmaatschap nt afiliación f lidwoord nt (pl ~en) artículo m lied nt (pl ~eren) canción f lief adj querido; lindo; cariñoso, adorable liefdadigheid c caridad f liefde c (pl ~s) amor m liefdesgeschiedenis c (pl ~sen) historia de amor f *liefhebben v amar liefhebberij c (pl ~en) afición f liefje nt (pl ~s) amor m *liegen v *mentir lies c (pl liezen) ingle f lieveling c (pl ~en) querido m; cariño m, favorito m; lieve-

liever lings- favorito, preferido liever adv más bien; ~ *hebben *preferir lift c (pl ~en) ascensor m; elevador mMe liften v *hacer autostop lifter c (pl ~s) autoestopista m *liggen v *yacer; *gaan ~ *tenderse ligging c situación f ligstoel c (pl ~en) silla de tijera f lijden nt sufrimiento m *lijden v sufrir lijf nt (pl lijven) cuerpo m lijfwacht c (pl ~en) guardia personal f, guardaespaldas m lijk nt (pl ~en) cadáver m *lijken v *parecer; ~ op asemejarse lijm c cola f lijn c (pl ~en) línea f; correa f lijnboot c (pl -boten) vapor de línea m lijst c (pl ~en) lista f; marco m lijster c (pl ~s) tordo m lijvig adj voluminoso likdoorn c (pl ~s) callo m likeur c (pl ~en) licor m likken v lamer limiet c (pl ~en) límite m limoen c (pl ~en) lima f limonade c (pl ~s) limonada f linde c (pl ~n) tilo m lingerie c ropa interior de mujer f, lencería f liniaal c (pl -alen) regla f links adj izquierdo; de izquierda

276

lont linkshandig adj zurdo linnen nt lino m linnengoed nt ropa blanca f lint nt (pl ~en) cinta f lip c (pl ~pen) labio m lippenboter c manteca de cacao f lippenstift c pintalabios m; lápiz labial m list c (pl ~en) artificio m, astucia f listig adj astuto liter c (pl ~s) litro m literair adj literario literatuur c literatura f lits-jumeaux nt camas gemelas fpl litteken nt (pl ~s) cicatriz f locomotief c (pl -tieven) locomotora f loeien v mugir lof c elogio m logé c (pl ~'s) huésped m logeerkamer c (pl ~s) habitación para huéspedes f, cuarto para huéspedes m logeren v hospedarse logica c lógica f logies nt alojamiento m; ~ en ontbijt cama y desayuno logisch adj lógico lokaal adj local lol c diversión f lonen v *rendir long c (pl ~en) pulmón m longontsteking c (pl ~en) neumonía f lont c (pl ~en) mecha f

lood lood nt plomo m loodgieter c (pl ~s) plomero m loodrecht adj perpendicular loods c (pl ~en) práctico m loon nt (pl lonen) paga f; sueldo m loonsverhoging c (pl ~en) aumento de sueldo m loop c curso m; andadura f, paso m loopbaan c (pl -banen) carrera f loopplank c (pl ~en) pasarela f *lopen v *andar; caminar los adj suelto losgeld nt (pl ~en) rescate m losknopen v desabotonar; desatar losmaken v separar, desatar; *soltar losschroeven v destornillar lossen v descargar lot1 nt destino m, suerte f lot2 nt (pl ~en) billete m loterij c (pl ~en) lotería f lotion c (pl ~s) loción f loyaal adj leal lucht c aire m luchtdicht adj hermético luchtdruk c presión atmosférica f luchten v airear luchtfilter nt (pl ~s) filtro de aire m luchthaven c (pl ~s) aeropuerto m luchtig adj airoso luchtpost c correo aéreo m luchtvaartmaatschappij c

277

luxueus (pl ~en) aerolínea f luchtverversing c aireo m, aire acondicionado m luchtziekte c mal de las alturas m lucifer c (pl ~s) cerilla f; cerillo mMe lucifersdoosje nt (pl ~s) caja de cerillas f lui adj perezoso; vago luid adj fuerte luidspreker c (pl ~s) altavoz m luier c (pl ~s) pañal m luik nt (pl ~en) trampa f; persiana f luis c (pl luizen) piojo m luisteraar c (pl ~s) oyente m luisteren v escuchar luisterrijk adj espléndido lukken v tener éxito lunch c (pl ~es) almuerzo m lus c (pl ~sen) lazo m lusten v gustar luxe c lujo m luxueus adj lujoso

278

makreel ñía f; sociedad f maatstaf c (pl -staven) norma f machine c (pl ~s) máquina f machinerie c maquinaria f macht c (pl ~en) poder m; fuerza f machteloos adj impotente machtig adj fuerte, poderoso machtiging c (pl ~en) autorización f magazijn nt (pl ~en) almacén m mager adj magro, flaco magie c magia f magistraat c (pl -straten) magistrado m magneet c (pl -neten) magneto m magnetisch adj magnético magnetron c (pl ~s) horno microondas m maillot c (pl ~s) traje de malla m maïs c maíz m maïskolf c (pl -kolven) maíz en la mazorca m maître d'hôtel c jefe de camareros m maîtresse c (pl ~s, ~n) querida f majoor c (pl ~s) mayor m mak adj manso makelaar c (pl ~s) corredor de propiedad inmobiliaria m, corredor m maken v *hacer; te ~ *hebben met tratar con make-up c maquillaje m makreel c (pl -relen) escombro m

M
maag c (pl magen) estómago m; maag- gástrico maagd c (pl ~en) virgen f maagpijn c dolor de estómago m maagzuur nt acidez f maagzweer c (pl -zweren) úlcera gástrica f maal1 nt (pl malen) comida f maal2 c (pl malen) vez f maal3 prep por maaltijd c (pl ~en) comida f; warme ~ cena f maan c (pl manen) luna f maand c (pl ~en) mes m maandag c lunes m maandblad nt (pl ~en) revista mensual f maandelijks adj mensual maandverband nt paño higiénico m maanlicht nt luz de la luna f maar conj pero; mas; adv solamente maart marzo maas c (pl mazen) malla f maat c (pl maten) número m, medida f; extra grote ~ tamaño extraordinario m; op ~ gemaakt hecho a la medida maatregel c (pl ~en, ~s) medida f maatschappelijk adj social maatschappij c (pl -en) compa-

mal mal adj necio malaria c malaria f Maleis nt malayo m Maleisië nt Malasia f Maleisisch adj malayo *malen v *moler mals adj tierno mammoet c (pl ~en, ~s) mamut m man c (pl ~nen) hombre m; marido m manchet c (pl ~ten) puño m manchetknopen pl gemelos mpl; mancuernillas fplMe mand c (pl ~en) cesto m, cesta f mandaat nt (pl -daten) mandato m mandarijn c (pl ~en) mandarina f manege c (pl ~s) picadero m manicure c (pl ~s) manicura f manicuren v *hacer la manicura manier c (pl ~en) manera f; modo m; manieren modales mpl mank adj cojo mannelijk adj macho; masculino mannequin c (pl ~s) maniquí m mantel c (pl ~s) sobretodo m, capa f, abrigo m manufacturier c (pl ~s) pañero m manuscript nt (pl ~en) manuscrito m marcheren v marchar margarine c margarina f marge c (pl ~s) margen m

279

matroos marine c marina f; marinenaval maritiem adj marítimo markt c (pl ~en) mercado m; zwarte ~ mercado negro marktplein nt (pl ~en) plaza de mercado f marmelade c (pl ~s, ~n) confitura f marmer nt mármol m Marokkaan c (pl -kanen) marroquí m Marokkaans adj marroquí Marokko nt Marruecos m mars c (pl ~en) marcha f martelaar c (pl ~s, -laren) mártir m martelen v torturar marteling c (pl ~en) tortura f mascara c rímel m masker nt (pl ~s) máscara f massa c (pl ~'s) masa f, bulto m massage c (pl ~s) masaje m massaproductie c producción en serie f masseren v *dar masaje masseur c (pl ~s) masajista m massief adj macizo mast c (pl ~en) mástil m mat1 adj mate mat2 c (pl ~ten) estera f materiaal nt (pl -rialen) material m materie c (pl -riën, ~s) materia f materieel adj material matig adj moderado matras c (pl ~sen) colchón m matroos c (pl matrozen) mari-

mausoleum nero m mausoleum nt (pl ~s, -lea) mausoleo m mazelen pl sarampión m me pron me; mí mechanisch adj mecánico mechanisme nt (pl ~n) mecanismo m medaille c (pl ~s) medalla f mededelen v notificar, comunicar mededeling c (pl ~en) comunicado m, comunicación f medegevoel nt compasión f medelijden nt piedad f; ~ *hebben met *tener piedad de medeplichtige c (pl ~n) cómplice m/f medewerking c colaboración f medisch adj médico mediteren v meditar *meebrengen v *traer meedelen v comunicar meel nt harina f meemaken v pasar *meenemen v llevar, *traer; quitar meer1 adj más; ~ dan más de; niet ~ ya no meer2 nt (pl meren) lago m meerderheid c mayoría f meerderjarig adj mayor de edad meervoud nt (pl ~en) plural m meest adj el más meestal adv generalmente meester c (pl ~s) maestro m meesteres c (pl ~sen) dueña f

280

menselijk meesterwerk nt (pl ~en) obra maestra f meetellen v *incluir meetkunde c geometría f meeuw c (pl ~en) gaviota f mei mayo meid c (pl ~en) criada f, muchacha f meineed c (pl -eden) perjurio m meisje nt (pl ~s) muchacha f meisjesnaam c (pl -namen) apellido de soltera m mejuffrouw c señorita f melden v informar melding c (pl ~en) mención f melk c leche f melkboer c (pl ~en) lechero m melodie c (pl ~ën) melodía f; tonada f melodieus adj melodioso melodrama nt (pl ~'s) melodrama m meloen c (pl ~en) melón m memorandum nt (pl -randa) apunte m men pron uno; se meneer c señor m menen v opinar mengen v mezclar mengsel nt (pl ~s) mezcla f menigte c (pl ~n, ~s) muchedumbre f mening c (pl ~en) opinión f; van ~ verschillen *disentir mens c (pl ~en) hombre m; mensen gente f menselijk adj humano; ~ wezen ser humano m

mensheid mensheid c humanidad f menstruatie c menstruación f menukaart c (pl ~en) menú m merel c (pl ~s) mirlo m merg nt médula f merk nt (pl ~en) marca f merkbaar adj perceptible merken v notar; marcar merkteken nt (pl ~s) marca f merrie c (pl ~s) yegua f mes nt (pl ~sen) cuchillo m messing nt latón m mest c abono m mesthoop c (pl -hopen) estercolero m met prep con metaal nt (pl metalen) metal m metalen adj metálico meteen adv al instante, en seguida, inmediatamente *meten v *medir meter c (pl ~s) metro m; contador m; medidor m metgezel c (pl ~len) compañero m methode c (pl ~n, ~s) método m methodisch adj metódico metrisch adj métrico metro c (pl ~'s) metro m metselaar c (pl ~s) albañil m metselen v mampostear; hacer trabajos de albañilería meubilair nt muebles mpl meubileren v amueblar mevrouw c señora f Mexicaan c (pl -canen) mejicano m

281

mijlpaal Mexicaans adj mejicano Mexico México m microfoon c (pl ~s) micrófono m middag c (pl ~en) tarde f; mediodía m middageten nt almuerzo m; comida principal f middel1 nt (pl ~en) medio m; remedio m; antiseptisch ~ antiséptico m; insectenwerend ~ insectifugo m; kalmerend ~ calmante m; pijnstillend ~ anestésico m; stimulerend ~ estimulante m; verdovend ~ estupefaciente m middel2 nt (pl ~s) cintura f Middeleeuwen pl Edad Media f middeleeuws adj medieval Middellandse Zee Mediterráneo m middelmatig adj mediocre; mediano middelpunt nt (pl ~en) centro m middelst adj medio midden nt medio m; middenmediano; ~ in en medio de; te ~ van en medio de; entre middernacht c medianoche f midzomer c pleno verano m mier c (pl ~en) hormiga f mierikswortel c (pl ~s) rábano picante m migraine c migraña f mijl c (pl ~en) milla f mijlpaal c (pl -palen) piedra miliar f; mojón m; hito m

mijn mijn1 pron mi mijn2 c (pl ~en) mina f mijnbouw c minería f mijnheer c señor m mijnwerker c (pl ~s) minero m mikken op v apuntar mikpunt nt (pl ~en) blanco m mild adj generoso milieu nt (pl ~s) medio ambiente m militair1 adj militar militair2 c (pl ~en) militar m miljoen nt millón m miljonair c (pl ~s) millonario m min prep menos minachting c menosprecio m minder adv menos minderheid c (pl -heden) minoría f minderjarig adj menor de edad minderjarige c (pl ~n) menor de edad m/f minderwaardig adj inferior mineraal nt (pl -ralen) mineral m mineraalwater nt agua mineral f miniatuur c (pl -turen) miniatura f minimum nt (pl -ma) mínimo m minister c (pl ~s) ministro m ministerie nt (pl ~s) ministerio nt minnaar c (pl ~s) amante m minnares c (pl ~s) amante f minst adj menos minstens adv por lo menos minuscuul adj menudo

282

mobiel minuut c (pl minuten) minuto m mis1 c (pl ~sen) misa f mis2 adj equivocado misbruik nt abuso m misdaad c (pl -daden) crimen m misdadig adj criminal misdadiger c (pl ~s) criminal m zich *misdragen v portarse mal misgunnen v envidiar mishagen v desagradar miskraam c (pl -kramen) aborto m mislukking c (pl ~en) fracaso m mislukt adj fracasado mismaakt adj deforme misplaatst adj fuera de lugar, inoportuno misschien adv quizás misselijk adj que tiene náuseas; repugnante misselijkheid c náusea f missen v *carecer; *perder; pasarse sin misstap c (pl ~pen) desliz m mist c niebla f mistig adj nebuloso, brumoso mistlamp c (pl ~en) faro de niebla m *misverstaan v comprender mal misverstand nt (pl ~en) equivocación f misvormd adj deforme; malformado mits conj con tal que mixer c (pl ~s) batidora f mobiel adj móvil

modder modder c modo m modderig adj lodoso mode c (pl ~s) moda f model nt (pl ~len) modelo m modelleren v modelar modern adj moderno modieus adj a la moda modiste c (pl ~s) modista f moe adj cansado moed c valor m moeder c (pl ~s) madre f moedertaal c lengua materna f moedig adj valiente moeilijk adj difícil moeilijkheid c (pl -heden) dificultad f moeite c (pl ~n) molestia f; pena f, trabajo m; de ~ waard *zijn valer la pena; ~ *doen v *esforzarse moer c (pl ~en) tuerca f moeras nt (pl ~sen) marisma f; pantano m moerassig adj pantanoso moerbei c (pl ~en) mora f moestuin c (pl ~en) huerto m *moeten v *tener que; deber; deber de mogelijk adj posible mogelijkheid c (pl -heden) posibilidad f *mogen v *estar autorizado; *poder; gustar mogendheid c (pl -heden) potencia f mohair nt mohair m molen c (pl ~s) molino m; molino de viento m

283

morgen molenaar c (pl ~s) molinero m mollig adj regordete moment nt (pl ~en) momento m momentopname c (pl ~n) instantánea f monarchie c (pl ~ën) monarquía f mond c (pl ~en) boca f mondeling adj verbal, oral monding c (pl ~en) desembocadura f monetair adj monetario monnik c (pl ~en) monje m monoloog c (pl -logen) monólogo m monopolie nt (pl ~s) monopolio m monster nt (pl ~s) muestra f; monstruo m monteren v montar monteur c (pl ~s) mecánico m montuur nt (pl -turen) armadura f monument nt (pl ~en) monumento m mooi adj hermoso; bonito, bello moord c (pl ~en) asesinato m moordenaar c (pl ~s) asesino m mop c (pl ~pen) broma f mopperen v refunfuñar moraal c moral f moraliteit c moralidad f moreel adj moral morfine c morfina f morgen1 adv mañana morgen2 c (pl ~s) mañana f

morning-afterpil morning-afterpil c píldora abortiva f morsen v *verter mos nt (pl ~sen) musgo m moskee c (pl ~en) mezquita f mossel c (pl ~s, ~en) mejillón m mosterd c mostaza f mot c (pl ~ten) polilla f motel nt (pl ~s) motel m motie c (pl ~s) moción f motief nt (pl motieven) motivo m; diseño m motor c (pl ~en, ~s) motor m motorboot c (pl -boten) bote a motor m motorfiets c (pl ~en) motocicleta f motorkap c (pl ~pen) capó m motorpech c avería f; descompostura fMe motorschip nt (pl -schepen) buque a motor m motregen c llovizna f mountainbike c (pl ~s) bicicleta de montaña f mousserend adj espumante mouw c (pl ~en) manga f mozaïek c (pl ~en) mosaico m mug c (pl ~gen) mosquito m muil c (pl ~en) hocico m muildier c (pl ~en) mulo m muilezel c (pl ~s) mulo m muis c (pl muizen) ratón m muiterij c (pl ~en) amotinamiento m mul c mújol m munt c (pl ~en) moneda f; menta f

284

mythe munteenheid c (pl -heden) unidad monetaria f muntstuk nt (pl ~ken) moneda f mus c (pl ~sen) gorrión m museum nt (pl ~s, -sea) museo m musical c (pl ~s) comedia musical f musicus c (pl -ci) músico m muskiet c (pl ~en) mosquito m muskietennet nt (pl ~ten) mosquitero m muts c (pl ~en) gorro m muur c (pl muren) muro m muziek c música f muziekinstrument nt (pl ~en) instrumento músico m muzikaal adj musical mysterie nt (pl ~s) misterio m mysterieus adj misterioso mythe c (pl ~n) mito m

285

narcis nocturna f nachttrein c (pl ~en) tren nocturno m nachtvlucht c (pl ~en) vuelo nocturno m nadat conj después de que nadeel nt (pl -delen) desventaja f nadelig adj perjudicial *nadenken v reflexionar; nadenkend pensativo nader adj ulterior naderen v acercarse naderhand adv después nadien adv después nadruk c énfasis m; acento m nagedachtenis c memoria f nagel c (pl ~s) uña f nagelborstel c (pl ~s) cepillo para las uñas m nagellak c esmalte m; laca de uñas f nagelschaar c (pl -scharen) tijeras para las uñas fpl nagelvijl m c (pl ~en) lima para las uñas f naïef adj ingenuo najaar nt otoño m *najagen v cazar *nakijken v verificar *nalaten v omitir nalatig adj negligente namaak c imitación f namaken v imitar namelijk adv a saber namens adv en nombre de namiddag c (pl ~en) tarde f narcis c (pl ~sen) narciso m

N
na prep después de naad c (pl naden) costura f naadloos adj sin costura naaien v coser naaimachine c (pl ~s) máquina de coser f naaister c (pl ~s) modista f naakt adj desnudo naaktstrand nt (pl -en) playa para nudistas f naald c (pl ~en) aguja f naam c (pl namen) nombre m; renombre m; in ~ van en nombre de naar1 prep hacia; para naar2 adj desagradable, antipático naast prep junto a nabij adj cercano nabijheid c vecindad f nabijzijnd adj cercano nabootsen v imitar naburig adj vecino nacht c (pl ~en) noche f; 's nachts de noche nachtclub c (pl ~s) cabaret m nachtcrème c (pl ~s) crema de noche f nachtegaal c (pl -galen) ruiseñor m nachtelijk adj nocturno nachtjapon c (pl ~nen) camisón m nachttarief nt (pl -rieven) tarifa

narcose narcose c narcosis f narcoticum nt (pl -ca) narcótico m narigheid c (pl -heden) miseria f naseizoen nt temporada baja f nastreven v *perseguir, aspirar nat adj mojado natie c (pl ~s) nación f nationaal adj nacional; nationale klederdracht traje del país m nationaliseren v nacionalizar nationaliteit c (pl ~en) nacionalidad f natuur c naturaleza f natuurkunde c física f natuurkundige c (pl ~n) físico m natuurlijk adj natural; adv por supuesto, naturalmente natuurreservaat nt (pl -vaten) parque nacional m nauw adj estrecho; angosto nauwelijks adv apenas nauwkeurig adj exacto; cuidadoso, preciso navel c (pl ~s) ombligo m navigatie c navegación f navraag c indagación f; demanda f *navragen v informarse, indagar *nazenden v *reexpedir nederig adj humilde nederlaag c (pl -lagen) derrota f Nederland Países Bajos mpl Nederlander c (pl ~s) holandés

286

netnummer m Nederlands adj holandés nee no neef c (pl neven) primo m; sobrino m neer adv abajo; hacia abajo *neerlaten v bajar *neerslaan v derribar neerslachtig adj deprimido, abatido neerslachtigheid c desánimo m neerslag c precipitación f neerstorten v precipitarse negatief adj negativo negen num nueve negende num noveno negentien num diecinueve negentiende num decimonono negentig num noventa negeren v ignorar negligé nt (pl ~s) bata (suelta) f neigen v inclinarse; ~ tot v *tender a neiging c (pl ~en) inclinación f; de ~ *hebben *tender a nek c (pl ~ken) nuca f *nemen v coger; op zich ~ v encargarse de neon nt neón m nergens adv en ninguna parte nerts nt (pl ~en) visón m nerveus adj nervioso nest nt (pl ~en) nido m; lechigada f net1 adj pulcro, aseado net2 nt (pl ~ten) red f netnummer nt (pl ~s) indicativo m

netto netto adj neto netvlies nt (pl -vliezen) retina f netwerk nt (pl ~en) red f neuriën v tararear neurose c (pl ~n, ~s) neurosis f neus c (pl neuzen) nariz f neusbloeding c (pl ~en) hemorragia nasal f neusgat nt (pl ~en) ventana de la nariz f neushoorn c (pl ~s) rinoceronte m neutraal adj neutral nevel c (pl ~s, ~en) calina f, niebla f nicht c (pl ~en) prima f; sobrina f nicotine c nicotina f niemand pron nadie nier c (pl ~en) riñón m niet adv no nietig adj baladí, fútil; nulo nietje nt (pl ~s) grapa f niets pron nada nietsbetekenend adj irrelevante nietszeggend adj sin sentido niettemin adv no obstante nieuw adj nuevo nieuwjaar c año nuevo m nieuws nt noticia f; noticias fpl nieuwsberichten pl noticiario m nieuwsgierig adj curioso nieuwsgierigheid c curiosidad f Nieuw-Zeeland Nueva Zelanda f niezen v estornudar Nigeria Nigeria f

287

noodtoestand Nigeriaan c (pl -rianen) nigeriano m Nigeriaans adj nigeriano nijptang c (pl ~en) tenazas fpl nikkel nt níquel m niks pron nada nimmer adv nunca niveau nt (pl ~s) nivel m nivelleren v nivelar noch ... noch ni ... ni nodig adj necesario; ~ *hebben necesitar noemen v llamar; nombrar nog adj todavía, aun; ~ eens otra vez noga c turrón m nogal adv bastante nogmaals adv otra vez no-iron adj no precisa plancha nokkenas c (pl ~sen) árbol de levas m nominaal adj nominal nominatie c (pl ~s) nominación f non c (pl ~nen) monja f nonnenklooster nt (pl ~s) convento m nood c (pl noden) peligro m; necesidad f noodgedwongen adv forzosamente noodgeval nt (pl ~len) urgencia f noodlot nt destino m noodlottig adj fatal noodsein nt (pl ~en) señal de alarma f noodtoestand c emergencia f

nooduitgang nooduitgang c (pl ~en) salida de emergencia f noodzaak c necesidad f noodzakelijk adj necesario noodzaken v obligar nooit adv nunca Noor c (pl Noren) noruego m noord c norte m noordelijk adj norteño, del norte, septentrional noorden nt norte m noordoosten nt nordeste m noordpool c polo norte m noordwesten nt noroeste m Noors adj noruego Noorwegen Noruega f noot c (pl noten) nuez f; nota f nootmuskaat c nuez moscada f norm c (pl ~en) norma f normaal adj normal nota c (pl ~'s) cuenta f notaris c (pl ~sen) notario m notendop c (pl ~pen) cáscara de nuez f notenkraker c (pl ~s) cascanueces m noteren v notar; inscribir notie c noción f notitie c (pl ~s) esquela f; apunte m, nota f notitieboek nt (pl ~en) libreta de apuntes f notulen pl actas fpl nou adv ahora november noviembre nu adv ahora; ~ en dan de vezen cuando; tot ~ toe hasta ahora

288

nuttig nuance c (pl ~s, ~n) matiz m nuchter adj sobrio; sensato, desapasionado nucleair adj nuclear nul c (pl ~len) cero m nummer nt (pl ~s) número m nummerbord nt (pl ~en) placa f nut nt utilidad f nutteloos adj inútil nuttig adj útil

289

omgaan met offensief2 nt (pl -sieven) ofensivo m offer nt (pl ~s) sacrificio m officieel adj oficial officier c (pl ~en, ~s) oficial m officieus adj extraoficial ofschoon conj aunque ogenblik nt (pl ~ken) instante m, momento m ogenblikkelijk adv instantáneamente oktober octubre olie c aceite m; petróleo m olieachtig adj aceitoso oliebron c (pl ~nen) pozo de petróleo m oliedruk c presión del aceite f oliefilter nt (pl ~s) filtro del aceite m oliën v lubrificar olieraffinaderij c (pl ~en) refinería de petróleo f olieverfschilderij nt (pl ~en) pintura al óleo f olifant c (pl ~en) elefante m olijf c (pl olijven) aceituna f olijfolie c aceite de oliva m om prep alrededor de, en torno de; ~ te para oma c (pl ~'s) abuela f *ombrengen v matar omcirkelen v *circuir omdat conj porque omdraaien v *volver; *invertir; zich ~ v *volverse omelet nt (pl ~ten) tortilla f *omgaan met v frecuentar, alternar con

O
oase c (pl ~n, ~s) oasis f ober c (pl ~s) camarero m; mesero mMe object nt (pl ~en) objeto m objectief adj objetivo obligatie c (pl ~s) obligación f obsceen adj obsceno obscuur adj oscuro; obscuro observatie c (pl ~s) observación f observatorium nt (pl -ria) observatorio m observeren v observar obsessie c (pl ~s) obsesión f obstipatie c estreñimiento m oceaan c (pl oceanen) océano m ochtend c (pl ~en) mañana f ochtendblad nt (pl ~en) diario matutino m ochtendeditie c (pl ~s) edición de mañana f ochtendschemering c alba f octopus c (pl ~sen) pulpo m octrooi nt (pl ~en) patente f oefenen v ejercitar oefening c (pl ~en) ejercicio m oeroud adj antiguo oerwoud nt (pl ~en) selva f oester c (pl ~s) ostra f oever c (pl ~s) ribera f; orilla f of conj o; si; ~ ... of bien ... bien; si ... o offensief1 adj ofensivo

omgang omgang c trato m omgekeerd adj inverso *omgeven c circundar, cercar omgeving c alrededores mpl; escena f omheen adv en torno omheining c (pl ~en) cerca f omhelzen v abrazar omhelzing c (pl ~en) abrazo m omhoog adv arriba; *~gaan v subir omkeren v *volver *omkomen v *perecer *omkopen v sobornar, corromper omkoping c (pl ~en) soborno m, corrupción f omlaag adv abajo omleiding c (pl ~en) desvío m omliggend adj circundante omloop c circulación f omrekenen v *convertir omrekentabel c (pl ~len) tabla de conversión f omringen v rodear, cercar *omschrijven v definir omslag c/nt (pl ~en) cubierta f, sobrecubierta f omslagdoek c (pl ~en) chal m omstandigheid c (pl -heden) circunstancia f omstreden adj controvertido omstreeks adv hacia omtrek c (pl ~ken) contorno m omtrent prep respecto a, en lo que se refiere a omvang c tamaño m, bulto m; dimensión f

290

onbepaald omvangrijk adj voluminoso; extenso omvatten v comprender omver adv derribado omweg c (pl ~en) desvío m omwenteling c (pl ~en) revolución f omwisselen v cambiar omzet c (pl ~ten) volumen de transacciones m omzetbelasting c impuesto sobre la venta m onaangenaam adj desagradable onaanvaardbaar adj inaceptable onaardig adj desagradable onafgebroken adj continuo onafhankelijk adj independiente onafhankelijkheid c independencia f onbeantwoord adj sin contestación onbebouwd adj inculto onbeduidend adj insignificante onbegaanbaar adj intransitable onbegrijpelijk adj incomprensible onbehaaglijk adj inquieto onbekend adj desconocido onbekwaam adj incapaz, incompetente onbelangrijk adj insignificante onbeleefd adj descortés onbemind adj impopular onbepaald adj indefinido; onbepaalde wijs c infinitivo m

onbeperkt onbeperkt adj ilimitado onbeschaamd adj insolente, impudente, impertinente onbeschaamdheid c insolencia f, impertinencia f onbescheiden adj inmodesto onbeschermd adj indefenso onbeschoft adj descarado onbetrouwbaar adj indigno de confianza, no confiable onbevoegd adj incompetente; desautorizado onbevredigend adj poco satisfactorio onbewoonbaar adj inhabitable onbewoond adj inhabitado onbewust adj inconsciente onbezet adj desocupado onbezonnen adj irreflexivo onbezorgd adj despreocupado onbillijk adj injusto onbreekbaar adj irrompible ondankbaar adj ingrato ondanks prep a pesar de ondenkbaar adj inconcebible onder prep bajo; debajo de; entre onderaan adv debajo *onderbreken v interrumpir onderbreking c (pl ~en) interrupción f *onderbrengen v acomodar onderbroek c (pl ~en) calzoncillos mpl, braga f onderdaan c (pl -danen) súbdito m onderdak nt alojamiento m onderdeel nt (pl -delen) recam-

291

onderstroom bio m, pieza de repuesto f onderdrukken v reprimir *ondergaan v sufrir ondergang c ruina f; hundimiento m ondergeschikt adj subalterno; secundario ondergetekende c (pl ~n) suscrito m ondergoed nt ropa interior f ondergronds adj subterráneo ondergrondse c metro m onderhandelen v negociar onderhandeling c (pl ~en) negociación f onderhevig aan sujeto a; aan bederf onderhevig perecedero onderhoud nt manutención f; mantenimiento m *onderhouden v *entretener onderling adj mutuo *ondernemen v emprender onderneming c (pl ~en) empresa f; consorcio m, sociedad f onderrichten v *instruir onderrok c (pl ~ken) combinación f; fondo mMe onderschatten v subestimar onderscheid nt distinción; ~ maken distinguir *onderscheiden v distinguir onderst adj inferior ondersteboven adv al revés ondersteunen v *sostener, apoyar onderstrepen v subrayar onderstroom c (pl -stromen)

ondertekenen resaca f ondertekenen v suscribir ondertitel c (pl ~s) subtítulo m ondertussen adv entretanto *ondervinden v experimentar; vivir ondervoeding c desnutrición f *ondervragen v interrogar onderwerp nt (pl ~en) sujeto m; asunto m *onderwerpen v someter onderwijs nt enseñanza f; instrucción f, educación f *onderwijzen v enseñar onderwijzer c (pl ~s) institutor m, maestro m onderzoek nt (pl ~en) investigación f, encuesta f; reconocimiento m, examen m *onderzoeken v investigar, examinar; explorar ondeugend adj travieso ondiep adj poco profundo ondoeltreffend adj ineficiente ondraaglijk adj insufrible onduidelijk adj equívoco onecht adj falso het oneens *zijn no *estar de acuerdo oneerlijk adj deshonesto, ímprobo oneetbaar adj incomible oneffen adj desigual, irregular oneindig adj infinito; inmenso onenigheid c (pl -heden) disputa f onervaren adj inexperto oneven adj impar

292

ongetwijfeld onevenwichtig adj vacilante onfatsoenlijk adj indecente ongeacht prep a pesar de ongebruikelijk adj inusitado ongeduldig adj impaciente; ansioso ongedurig adj inquieto ongedwongen adj informal ongedwongenheid c desenvoltura f ongeldig adj nulo; invalido ongelegen adj inoportuno ongelijk adj desigual; ~ *hebben no *tener razón ongelofelijk adj increíble ongeluk nt (pl ~ken) accidente m; infortunio m ongelukkig adj desdichado; desafortunado ongelukkigerwijs adv desgraciadamente ongemak nt (pl ~ken) incomodidad f ongemakkelijk adj incómodo ongemeubileerd adj desamueblado ongeneeslijk adj incurable ongepast adj inadecuado; impropio ongerief nt inconveniencia f ongerijmd adj absurdo ongerust adj inquieto; zich ~ maken v inquietarse ongeschikt adj inadecuado ongeschoold adj inculto; no especializado ongetrouwd adj soltero ongetwijfeld adv sin duda

ongeval ongeval nt (pl ~len) accidente m ongeveer adv aproximadamente ongevoelig adj insensible ongewenst adj indeseable ongewoon adj insólito ongezond adj enfermizo, insalubre ongunstig adj desfavorable onhandig adj torpe onheil nt calamidad f, desastre m; mal m onheilspellend adj siniestro onherroepelijk adj irrevocable onherstelbaar adj irreparable onjuist adj incorrecto onkosten pl gastos mpl onkruid nt mala hierba f onlangs adv recientemente onleesbaar adj ilegible onmetelijk adj vasto, inmenso onmiddellijk adj inmediato; adv inmediatamente, de inmediato onmogelijk adj imposible onnauwkeurig adj inexacto onnodig adj innecesario onontbeerlijk adj indispensable onopvallend adj discreto onopzettelijk adj no intencional onoverkomelijk adj exorbitante onovertroffen adj sin igual onpartijdig adj imparcial onpersoonlijk adj impersonal onplezierig adj desagradable onrecht nt injusticia f; mal m; ~

293

ontlenen *aandoen agraviar onrechtvaardig adj injusto onredelijk adj irrazonable onregelmatig adj irregular onrein adj sucio onrust c desasosiego m onrustig adj inquieto ons pron nuestro; nosotros; nos onschadelijk adj inocuo onschatbaar adj inapreciable onschuld c inocencia f onschuldig adj inocente ontbijt nt desayuno m *ontbinden v *disolver *ontbreken v faltar ontdekken v descubrir ontdekking c (pl ~en) descubrimiento m ontdooien v descongelarse ontevreden adj insatisfecho; descontento *ontgaan v escapar ontglippen v deslizarse onthaal nt acogida f *ontheffen v dispensar; ~ van dispensar de *onthouden v *acordarse; zich ~ van v *abtenerse de onthullen v revelar onthulling c (pl ~en) revelación f onthutsen v *desconcertar ontkennen v *negar; ontkennend negativo ontkoppelen v desconectar ontkurken v descorchar ontleden v analizar ontlenen v tomar

ontmoeten ontmoeten v *encontrarse con ontmoeting c (pl ~en) encuentro m *ontnemen v privar de ontoegankelijk adj inaccesible ontploffen v estallar ontplooien v *desplegar ontroeren v *conmover ontroering c emoción f ontrouw adj infiel ontruimen v vaciar ontschepen v desembarcar *ontslaan v *despedir ontslag *nemen resignar ontslagneming c resignación f ontsmetten v desinfectar ontsmettingsmiddel nt (pl ~en) desinfectante m ontsnappen v escaparse ontsnapping c (pl ~en) evasión f ontspannen adj relajado zich ontspannen v relajarse; descansar ontspanning c relajación f; recreo m *ontstaan v surgir *ontsteken v infectarse ontsteking c (pl ~en) encendido m; bobina del encendido f; inflamación f ontstemmen v disgustar *ontvangen v recibir; hospedar ontvangst c (pl ~en) recibo m; recepción f ontvlambaar adj inflamable ontvluchten v *huir ontvouwen v *desplegar

294

onwel ontwaken v *despertarse ontwerp nt (pl ~en) diseño m *ontwerpen v diseñar *ontwijken v evitar ontwikkelen v desarrollar; revelar ontwikkeling c (pl ~en) desarrollo m ontwricht adj dislocado ontzag nt respeto m *ontzeggen v *denegar ontzettend adj espantoso, terrible onuitstaanbaar adj insoportable onvast adj inestable onveilig adj inseguro onverdiend adj inmerecido onverklaarbaar adj inexplicable onvermijdelijk adj inevitable onverschillig adj indiferente onverstandig adj imprudente onverwacht adj inesperado onvoldoende adj insuficiente; inadecuado onvolledig adj incompleto onvolmaakt adj imperfecto onvoorwaardelijk adj incondicional onvoorzien adj imprevisto onvriendelijk adj desagradable; arisco onwaar adj falso onwaarschijnlijk adj improbable onweer nt tronada; f tormenta onweerachtig adj improbable onwel adj indispuesto

onwerkelijk onwerkelijk adj irreal onwetend adj ignorante onwettig adj ilegal onwillig adj poco dispuesto onyx nt ónix m onzeker adj inseguro, incierto onzelfzuchtig adj desinteresado onzichtbaar adj invisible onzijdig adj neutro onzin c tontería f oog nt (pl ogen) ojo m oogarts c (pl ~en) oculista m/f ooggetuige c (pl ~n) testigo m ooglid nt (pl -leden) párpado m oogschaduw c sombra de párpados f oogst c (pl ~en) cosecha f ooievaar c (pl ~s) cigüeña f ooit adv jamás ook adv también oom c (pl ~s) tío m oor nt (pl oren) oreja f oorbel c (pl ~len) pendiente m oordeel nt (pl -delen) juicio m oordelen v juzgar oorlog c (pl ~en) guerra f oorlogsschip nt (pl -schepen) buque de guerra m oorpijn c dolor de oídos m oorsprong c (pl ~en) origen m oorspronkelijk adj auténtico oorzaak c (pl -zaken) causa f oost c este m; oost- oriental oostelijk adj oriental oosten nt este m Oostenrijk Austria f Oostenrijker c (pl ~s) austríaco m

295

opgaan Oostenrijks adj austríaco oosters adj oriental op prep sobre; en; adv hacia arriba; acabado opa c (pl ~'s) abuelo m opaal c (pl opalen) ópalo m opbellen v llamar por teléfono, llamar; telefonear *opbergen v guardar opblaasbaar adj inflable *opblazen v hinchar opbouw c construcción f opbouwen v erigir; *construir opbrengst c (pl ~en) producto m opdat conj a fin de opdracht c (pl ~en) orden f; encargo m *opdragen aan v asignar a opeens adv de pronto, de repente opeisen v reclamar open adj abierto openbaar adj público openbaren v *manifestar; revelar opendraaien v abrir openen v abrir openhartig adj sincero opening c (pl ~en) abertura f openingstijden pl horas hábiles fpl opera c (pl ~'s) ópera f; teatro de la ópera m operatie c (pl ~s) operación f opereren v operar operette c (pl ~s) opereta f *opgaan v subir

opgeruimd opgeruimd adj de buen humor opgetogen adj encantado *opgeven v indicar; renunciar opgewekt adj alegre opgraving c (pl ~en) excavación f ophaalbrug c (pl ~gen) puente levadizo m ophalen v recoger, *ir a buscar *ophangen v *colgar ophanging c suspensión f ophef c ostentación f *opheffen v suprimir ophelderen v aclarar *ophouden v cesar opinie c (pl ~s) parecer m; opinión f opkomst c nacimiento m; asistencia f oplage c (pl ~n) tirada f opleiden v formar opletten v prestar atención; oplettend atento oplichten v estafar oplichter c (pl ~s) estafador m *oplopen incrementar; atrapar oplosbaar adj soluble oplossen v *disolver; *disolverse; *resolver oplossing c (pl ~en) solución f opmerkelijk adj notable opmerken v *advertir, observar; *hacer una observación opmerking c (pl ~en) observación f opname c (pl ~n) grabación f; secuencia f *opnemen v sacar; grabar

296

opstel opnieuw adv de nuevo opofferen v sacrificar oponthoud nt retraso m oppassen v *tener cuidado, guardarse oppasser c (pl ~s) guardián m opperhoofd nt (pl ~en) jefe m oppervlakkig adj superficial oppervlakte c (pl ~n, ~s) superficie f oppositie c (pl ~s) oposición f oprapen v recoger oprecht adj sincero oprichten v fundar; erigir *oprijzen v surgir oproer nt rebelión f, revuelta f opruimen v arreglar opruiming c liquidación f; rebajas fpl opscheppen v presumir *opschieten v *darse prisa opschorten v aplazar *opschrijven v anotar *opslaan v almacenar opslag1 c almacenaje m opslag2 c aumento de sueldo m opslagplaats c (pl ~en) almacén m *opsluiten v guardar con llave; *encerrar opsporen v localizar; rastrear *opstaan v levantarse opstand c (pl ~en) sublevación f, levantamiento m, rebelión f; in ~ *komen sublevarse opstapelen v amontonar opstel nt (pl ~len) composición f

opstellen opstellen v redactar *opstijgen v subir optellen v sumar, adicionar optelling c (pl ~en) adición f opticien c (pl ~s) óptico m optillen v levantar; alzar optimisme nt optimismo m optimist c (pl ~en) optimista m optimistisch adj optimista optocht c (pl ~en) desfile m optreden nt (pl ~s) actuación f, comportamiento m *optreden v actuar; *aparecer *opvallen v llamar la atención; opvallend vistoso opvatten v *concebir, *entender opvatting c (pl ~en) parecer m opvoeden v educar opvoeding c educación f opvolgen v suceder *opvouwen v doblar opvrolijken v alegrar opvullen v llenar *opwinden v *dar cuerda; excitar opwinding c excitación f opzettelijk adj intencional, deliberado; intencionado opzicht nt (pl ~en) respecto m opzichter c (pl ~s) supervisor m; guardián m opzienbarend adj sensacional opzij adv aparte; lateralmente *opzoeken v buscar oranje adj de color naranja orde1 c orden m; in ~ en regla; in orde! ¡de acuerdo!

297

overal orde2 c (pl ~n, ~s) congregación f ordenen v ordenar ordinair adj ordinario orgaan nt (pl organen) órgano m organisatie c (pl ~s) organización f organisch adj orgánico organiseren v organizar orgel nt (pl ~s) órgano m zich oriënteren v orientarse origine c origen m origineel adj original orkaan c (pl orkanen) huracán m orkest nt (pl ~en) orquesta f orlon nt orlón m ornamenteel adj ornamental orthodox adj ortodoxo os c (pl ~sen) buey m oud adj viejo; antiguo; anciano; oudst mayor oudbakken adj refrito ouderdom c vejez f ouders pl padres mpl ouderwets adj anticuado oudheid c Antigüedad f oudheidkunde c arqueología f ouverture c (pl ~s, ~n) obertura f ouvreuse c (pl ~s) acomodadora f ovaal adj ovalado oven c (pl ~s) horno m over prep acerca de; encima de; a través de; dentro de; encima overal adv por todas partes;

overall dondequiera overall c (pl ~s) mono m; overol mMe overblijfsel nt (pl ~s, ~en) resto m *overblijven v quedar overbodig adj superfluo *overbrengen v *transferir overdag adv de día *overdenken v considerar *overdrijven v exagerar *overeenkomen v *acordar; corresponder overeenkomst c (pl ~en) convenio m, acuerdo m overeenkomstig adj similar; prep conforme a overeenstemming c conformidad f overeind adv de pie; erguido overgang c (pl ~en) transición f overgave c rendición f *overgeven v vomitar; zich *overgeven v *rendirse overhaast adj precipitado overhalen v persuadir overheersing c dominación f overheid c (pl -heden) autoridades fpl overhemd nt (pl ~en) camisa f overig adj demás overigens adv por otra parte, además overjas c (pl ~sen) abrigo m, sobretodo m aan de overkant al otro lado overleg nt deliberación f overleggen v deliberar

298

overweging overleven v sobrevivir overleving c supervivencia f *overlijden v *fallecer, *morir overmaken v remitir overmoedig adj presuntuoso *overnemen v encargarse de overreden v persuadir overschot nt (pl ~ten) sobra f *overschrijden v exceder overschrijving c (pl ~en) libranza f *overslaan v brincar overspannen adj sobreexcitado; estresado c overstappen v *hacer trasbordo overteekplaats c (pl ~en) paso m *oversteken v *atravesar overstroming c (pl ~en) inundación f overstuur adj trastornado overtocht c (pl ~en) travesía f *overtreden v transgredir overtreding c (pl ~en) infraccíon f *overtreffen v superar overtuigen v convencer overtuiging c (pl ~en) convencimiento m; convicción f overval c (pl ~len) atraco m oververmoeid adj exhausto overvloed c abundancia f overvloedig adj abundante overvol adj repleto overweg c (pl ~en) paso a nivel m *overwegen v considerar overweging c (pl ~en) conside-

overweldigen ración f overweldigen v subyugar zich overwerken v trabajar demasiado, sobrefatigarse *overwinnen v vencer overwinning c (pl ~en) victoria f overzees adj ultramar overzicht nt (pl ~en) resumen m

299

P
paal c (pl palen) poste m paar nt (pl paren) par m; pareja f paard nt (pl ~en) caballo m paardenbloem c (pl ~en) diente de león m paardenkracht c caballo de vapor m paardensport c equitación f *paardrijden v montar paarlemoer nt nácar m paars adj morado pacht c (pl ~en) arrendamiento m pacifisme nt pacifismo m pacifist c (pl ~en) pacifista m pacifistisch adj pacifista pad1 nt (pl ~en) senda f; callejón m, sendero m pad2 c (pl ~den) sapo m paddestoel c (pl ~en) hongo m padvinder c (pl ~s) explorador m padvindster c (pl ~s) exploradora f pagina c (pl ~'s) página f pak nt (pl ~ken) paquete m pakhuis nt (pl -huizen) almacén m Pakistaan c (pl -stanen) paquistaní m Pakistaans adj paquistaní Pakistan Paquistán m pakje nt (pl ~s) paquete m

pakken pakken v tomar pakket nt (pl ~ten) paquete m pakpapier nt papel de envolver m paleis nt (pl paleizen) palacio m paling c (pl ~en) anguila f palm c (pl ~en) palma f pan c (pl ~nen) sartén f pand nt (pl ~en) fianza f; inmueble m pandjesbaas c (pl -bazen) prestamista m paneel nt (pl panelen) panel m, cuarterón m paniek c pánico m panne c avería f pantoffel c (pl ~s) zapatilla f panty c (pl ~'s) medias fpl papa c (pl ~'s) papá m papaver c (pl ~s) adormidera f papegaai c (pl ~en) loro m papier nt (pl ~en) papel m papieren adj de papel; ~ servet servilleta de papel f; ~ zak bolsa de papel f; ~ zakdoek pañuelo de papel m parade c (pl ~s) parada f paraferen v rubricar paragraaf c (pl -grafen) párrafo m parallel adj paralelo paraplu c (pl ~'s) paraguas m parasol c (pl ~s) quitasol m pardon! ¡perdón! parel c (pl ~s, ~en) perla f parfum nt (pl ~s) perfume m park nt (pl ~en) parque m parkeermeter c (pl ~s) parquí-

300

passen metro m parkeerplaats c (pl ~en) parque de estacionamiento m; estacionamiento m parkeertarief nt (pl -tarieven) derechos de estacionamiento mpl parkeerzone c (pl ~s) zona de aparcamiento f parkeren v estacionar parkiet c (pl ~en) cotorra f parlement nt (pl ~en) parlamento m parlementair adj parlamentario parochie c (pl ~s) parroquia f particulier adj particular partij c (pl ~en) partido m; carga f partijdig adj parcial partner c (pl ~s) pareja f; compañero m, compañera f pas1 c (pl ~sen) paso m pas2 adj apenas Pasen Pascua pasfoto c (pl ~'s) fotografía de pasaporte f paskamer c (pl ~s) probador m paspoort nt (pl ~en) pasaporte m paspoortcontrole c inspección de pasaportes f passage c (pl ~s) extracto m; paso m passagier c (pl ~s) pasajero m passen v *probarse; *convenir; ~ bij *hacer juego con; ~ op cuidar de; passend apropiado; adecuado, conveniente

passeren passeren v pasar; pasar de largo, rodear passie c pasión f passief adj pasivo pasta c (pl ~'s) pasta f pastorie c (pl ~ën) rectoría f, casa del párroco m, curato m patent nt (pl ~en) patente f pater c (pl ~s) padre m patiënt c (pl ~en) paciente m patrijs c (pl patrijzen) perdiz f patrijspoort c (pl ~en) portilla f patriot c (pl ~ten) patriota m patroon nt (pl patronen) diseño m; c cartucho m patrouille c (pl ~s) patrulla f patrouilleren v patrullar paus c (pl ~en) papa m pauw c (pl ~en) pavo m pauze c (pl ~s) pausa f; descanso m; intervalo m, entreacto m pauzeren v *hacer una pausa paviljoen nt (pl ~en, ~s) pabellón m pech c mala suerte f pedaal nt/c (pl pedalen) pedal m peddel c (pl ~s) remo m pedicure c (pl ~s) pedicuro m peen c (pl penen) zanahoria f peer c (pl peren) pera f; bulbo m pees c (pl pezen) tendón m peetvader c (pl ~s) padrino m peil nt (pl ~en) nivel m pelgrim c (pl ~s) peregrino m pelikaan c (pl -kanen) pelícano

301

persoonlijk m pels c (pl pelzen) piel f pen c (pl ~nen) bolígrafo m; pluma f penicilline c penicilina f penningmeester c (pl ~s) tesorero m penseel nt (pl -selen) pincel m pensioen nt (pl ~en) pensión f pension nt (pl ~s) pensión f; vol~ pensión completa f peper c pimienta f pepermunt c menta f per prep por perceel nt (pl -celen) parcela f percentage nt (pl ~s) porcentaje m percolator c (pl ~s) cafetera filtradora f perfectie c perfección f periode c (pl ~s, ~n) período m periodiek adj periódico permanent adj permanente; c ondulación permanente f permissie c autorización f perron nt (pl ~s) andén m perronkaartje nt (pl ~s) billete de andén m pers c prensa f persconferentie c (pl ~s) conferencia de prensa f persen v planchar personeel nt personal m personentrein c (pl ~en) tren de pasajeros m persoon c (pl -sonen) persona f; per ~ por persona persoonlijk adj personal

persoonlijkheid persoonlijkheid c (pl -heden) personalidad f perspectief nt (pl -tieven) perspectiva f perzik c (pl ~en) melocotón m pessimisme nt pesimismo m pessimist c (pl ~en) pesimista m pessimistisch adj pesimista pet c (pl ~ten) gorra f peterselie c perejil m petitie c (pl ~s) petición f petroleum c petróleo m; parafina f, petróleo lampante m peuter c (pl ~s) párvulo m pianist c (pl ~en) pianista m piano c (pl ~'s) piano m piccolo c (pl ~'s) paje m, botones m pickles pl encurtidos mpl picknick c (pl ~s) picnic m; día de campo m picknicken v ir de picnic, *hacer un día de campo pienter adj listo pier c (pl ~en) muelle m pijl c (pl ~en) flecha f pijn c (pl ~en) dolor m; ~ *doen *hacer daño; *doler pijnlijk adj dolorido, doloroso; embarazoso pijnloos adj sin dolor pijp c (pl ~en) pipa f; tubo m pijpenstoker c (pl ~s) limpiapipas m pijptabak c tabaco de pipa m pikant adj picante pil c (pl ~len) píldora f pilaar c (pl pilaren) columna f,

302

plagen pilar m piloot c (pl piloten) piloto m pils nt cerveza f pincet c (pl ~ten) pinzas fpl pinda c (pl ~'s) cacahuete m; cacahuate mMe pinguïn c (pl ~s) pingüino m pink c (pl ~en) dedo auricular m Pinksteren Pentecostés m pinnen v sacar dinero del cajero automático pinpasje nt tarjeta con número de indentificación personal f pion c (pl ~nen) peón m pionier c (pl ~s) pionero m piraat c (pl piraten) pirata m piste c (pl ~s) pista f pistool nt (pl pistolen) pistola f pit c (pl ~ten) hueso m, pepita f pittoresk adj pintoresco plaag c (pl plagen) plaga f plaat c (pl platen) chapa f; ilustración f plaats c (pl ~en) lugar m; sitio m, puesto m, localidad f; in ~ van en lugar de plaatselijk adj local; regional plaatsen v colocar; localizar *plaatshebben v *tener lugar plaatskaartenbureau nt (pl ~s) taquilla f; venta de billetes f, venta de localidades f plaatsvervanger c (pl ~s) sustituto m plafond nt (pl ~s) cielo raso m, techo m plagen v tomar el pelo

plakband plakband nt cinta adhesiva f plakboek nt (pl ~en) álbum m plakken v pegar plan nt (pl ~nen) plan m; proyecto m; van ~ *zijn intentar planeet c (pl -neten) planeta m planetarium nt (pl ~s, -ria) planetario m plank c (pl ~en) tabla f, tablón m; estante m plannen v planear plant c (pl ~en) planta f plantage c (pl ~s) plantación f planten v plantar plantengroei c vegetación f plantkunde c botánica f plantsoen nt (pl ~en) jardín público m plas c (pl ~sen) charco m plastic adj de plástico plat adj llano; plano platina nt platino m plattegrond c (pl ~en) plano m platteland nt campo m; plattelands- rural platzak arruinado plaveien v pavimentar plaveisel nt pavimento m plechtig adj solemne pleegouders pl padres adoptivos mpl plegen v cometer; soler pleidooi nt (pl ~en) defensa f plein nt (pl ~en) plaza f pleister1 c (pl ~s) esparadrapo m pleister2 nt estuco m pleiten v informar plek c (pl ~ken) lugar m; blau-

303

politiebureau we ~ moretón m; zere ~ llaga f plezier nt placer m; diversión f plicht c (pl ~en) deber m ploeg1 c (pl ~en) arado m ploeg2 c (pl ~en) equipo m; turno m ploegen v arar plooi c (pl ~en) pliegue m plotseling adj súbito plukken v recoger plus prep más pneumatisch adj neumático pocketboek nt (pl ~en) libro de bolsillo m poeder nt/c (pl ~s) polvo m poederdons c (pl -donzen) borla de polvos f poederdoos c (pl -dozen) polvera f poelier c (pl ~s) pollero m poes c (pl poezen) gato m, gata f poetsen v sacar brillo; pulir pogen v *esforzarse poging c (pl ~en) tentativa f; esfuerzo m pokken pl viruelas fpl Polen Polonia f polio c polio f polis c (pl ~sen) póliza f politicus c (pl politici) político m politie c policía f politieagent c (pl ~en) guardia m, policía m politiebureau nt (pl ~s) comisaría f

politiek politiek adj político; c política f pols c (pl ~en) muñeca f; pulso m polshorloge nt (pl ~s) reloj de pulsera m polsslag c pulso m pomp c (pl ~en) bomba f pompelmoes c (pl -moezen) pomelo m; toronja fMe pompen v bombear pond nt libra f pony c (pl ~'s) pony m Pool c (pl Polen) polaco m Pools adj polaco poort c (pl ~en) portón m poosje nt rato m poot c (pl poten) pata f pop c (pl ~pen) muñeca f popmuziek c música pop f poppenkast c teatro guiñol m populair adj popular porselein nt porcelana f portefeuille c (pl ~s) cartera f, bolsa f portemonnee c (pl ~s) monedero m portie c (pl ~s) porción f portier c (pl ~s) portero m portret nt (pl ~ten) retrato m Portugal Portugal m Portugees adj portugués positie c (pl ~s) posición f positief adj positivo post c correo m postbode c (pl ~s, ~n) cartero m postcode c (pl ~s) código postal m posten v enviar por correo,

304

prentbriefkaart echar al correo poster c (pl ~s) poster m; cartel poste restante lista de correos f posterijen pl servicio postal m postkantoor nt (pl -toren) oficina de correos f postwissel c (pl ~s) giro postal m postzegel c (pl ~s) sello m, sello de correos; timbre mMe, estampilla fMe postzegelautomaat c (pl -maten) máquina expendedora de sellos f pot c (pl ~ten) olla f; jarra f potlood nt (pl -loden) lápiz m praatje nt (pl ~s) charla f pracht c esplendor m prachtig adj precioso, maravilloso, estupendo; magnífico, soberbio, espléndido praktijk c (pl ~en) práctica f praktisch adj práctico praten v hablar precies adj preciso, exacto; adv exactamente; justamente predikant c (pl ~en) pastor m, vicario m, clérigo m preek c (pl preken) sermón m preekstoel c (pl ~en) púlpito m preken v predicar premie c (pl ~s) prima f premier c (pl ~s) Presidente de Consejo de ministros m, jefe de gobierno m, premier m prent c (pl ~en) grabado m; estampa f prentbriefkaart c (pl ~en) pos-

president tal ilustrada f president c (pl ~en) presidente m prestatie c (pl ~s) realización f; gran trabajo m presteren v lograr prestige nt prestigio m pret c diversión f; alegría f pretpark nt parque de atracciones m prettig adj grato, agradable; ameno preventief adj preventivo priester c (pl ~s) cura m prijs c (pl prijzen) precio m; premio m; op ~ stellen apreciar prijsdaling c (pl ~en) baja f prijslijst c (pl ~en) lista de precios f prijzen v fijar el precio *prijzen v alabar prijzig adj caro prik1 c (pl ~ken) picadura f prik2 c efervescencia f prikkel c (pl ~s) estímulo m prikkelbaar adj irritable prikkelen v irritar prikken v pinchar prima adj de primera clase primair adj primario principe nt (pl ~s) principio m prins c (pl ~en) príncipe m prinses c (pl ~sen) princesa f prioriteit c (pl ~en) prioridad f privacy c intimidad f privé adj privado privéleven nt vida privada f

305

protesteren proberen v intentar; *probar probleem nt (pl -blemen) problema m procédé nt (pl ~s) proceso m procedure c (pl ~s) procedimiento m procent nt (pl ~en) porciento proces nt (pl ~sen) procedimiento m; proceso m processie c (pl ~s) procesión f producent c (pl ~en) productor m produceren v *producir product nt (pl ~en) producto m productie c (pl ~s) producción f proef c (pl proeven) prueba f proeven v *probar profeet c (pl -feten) profeta m professor c (pl ~en, ~s) profesor m profiteren v aprovechar programma nt (pl ~'s) programa m progressief adj progresista project nt (pl ~en) proyecto m promenade c (pl ~s) explanada f, paseo m promotie c (pl ~s) promoción f prompt adj pronto propaganda c propaganda f propeller c (pl ~s) hélice f proportie c (pl ~s) proporción f prospectus c (pl ~sen) prospecto m prostituee c (pl ~s) prostituta f protest nt (pl ~en) protesta f protestants adj protestante protesteren v protestar

provinciaal provinciaal adj provincial provincie c (pl ~s) provincia f provisiekast c (pl ~en) despensa f pruik c (pl ~en) peluca f pruim c (pl ~en) ciruela f; ciruela pasa prullenmand c (pl ~en) cesto para papeles m psychiater c (pl ~s) psiquiatra m/f psychisch adj psíquico psychologie c psicología f psychologisch adj psicológico psycholoog c (pl -gen) psicólogo m publicatie c (pl ~s) publicación f publiceren v publicar publiek adj público; nt público m, auditorio m puimsteen nt piedra pómez f puistje nt (pl ~s) grano m pullover c (pl ~s) pulóver m punaise c (pl ~s) chinche f punctueel adj puntual punt nt (pl ~en) punto m; c punta f puntenslijper c (pl ~s) sacapuntas m puntkomma c punto y coma put c (pl ~ten) pozo m puur adj puro puzzel c (pl ~s) rompecabezas m pyjama c (pl ~'s) pijama m

306

Q
quarantaine c cuarentena f quiz c concurso m quota c (pl ~'s) cuota f

307

rechtschapen poner, graduar rantsoen nt (pl ~en) ración f ranzig adj rancio rapport nt (pl ~en) informe m rapporteren v relatar rariteit c (pl ~en) curiosidad f ras nt (pl ~sen) raza f; rassenracial rasp c (pl ~en) rayador m raspen v rallar rat c (pl ~ten) rata f rauw adj crudo ravijn nt (pl ~en) cañón m razen v rabiar razend adj furioso razernij c furor m reactie c (pl ~s) reaccíon f reageren v reaccionar recent adj reciente recept nt (pl ~en) receta f; prescripción f receptie c (pl ~s) recepción f receptionist c (pl ~s) recepcionista m recht1 m (pl ~en) derecho m recht2 adj derecho; directamente rechtbank c (pl ~en) tribunal m rechtdoor adv todo seguido rechter1 adj derecho rechter2 c (pl ~s) juez m rechthoek c (pl ~en) rectángulo m rechthoekig adj rectangular rechtopstaand adj recto, derecho; parado adjMe rechts adj derecho rechtschapen adj honesto

R
raad1 c (pl raadgevingen) c consejo m raad2 c (pl raden) consejo m raadplegen v consultar raadpleging c (pl ~en) consulta f raadsel nt (pl ~s, ~en) enigma m, adivinanza f raadslid nt (pl -leden) consejero m raadsman c (pl -lieden) consejero m; procurador m raaf c (pl raven) cuervo m raam nt (pl ramen) ventana f raar adj raro, curioso, extraño rabarber c ruibarbo m race c (pl ~s) carrera f racket nt (pl ~s) raqueta f *raden v adivinar radiator c (pl ~s, ~en) radiador m radicaal adj radical radijs c (pl radijzen) rábano m radio c (pl ~'s) radio f rafelen v deshilacharse raffinaderij c (pl ~en) refinería f rage c (pl ~s) manía f raken v tocar raket c (pl ~ten) cohete m ramp c (pl ~en) desastre m, catástrofe f rampzalig adj desastroso rand c (pl ~en) borde m rang c (pl ~en) rango m; clase f rangschikken v clasificar; *dis-

rechtstreeks rechtstreeks adj directo rechtszaak c (pl -zaken) proceso m rechtuit adv todo seguido rechtvaardig adj justo rechtvaardigheid c justicia f recital nt (pl ~s) recital m reclame c publicidad f reclamespot c (pl ~s) anuncio publicitario m record nt (pl ~s) récord m recreatie c recreación f recreatiecentrum nt (pl -tra) centro de recreo m rector c (pl ~en, ~s) director de escuela m reçu nt (pl ~'s) recibo m recyclen v reciclar redacteur c (pl ~en, ~s) redactor m redden v rescatar, salvar redder c (pl ~s) salvador m redding c (pl ~en) rescate m reddingsgordel c (pl ~s) chaleco salvavidas m rede1 c razón f; sentido m rede2 c (pl ~s) discurso m redelijk adj razonable reden c (pl ~en) razón f redeneren v razonar reder c (pl ~s) armador m redetwisten v disputar reduceren v *reducir reductie c (pl ~s) reducción f, rebaja f, descuento m reeds adv ya reekalf nt (pl -kalveren) cervato m, corcino m

308

reinigen reeks c (pl ~en) serie f referentie c (pl ~s) referencia f reflector c (pl ~s, ~en) reflector m reformatie c reforma f regatta c (pl ~'s) regata f regel c (pl ~s) regla f; renglón m; in de ~ por regla general regelen v organizar; arreglar; regular regeling c (pl ~en) arreglo m; acuerdo m; regla f regelmatig adj regular regen c lluvia f regenachtig adj lluvioso regenboog c (pl -bogen) arco iris m regenbui c (pl ~en) aguacero m regenen v *llover regenjas c (pl ~sen) impermeable m regeren v *gobernar, *regir regering c (pl ~en) gobierno m; reinado m regie c (pl ~s) dirección de escena f regime nt (pl ~s) régimen m regisseren v dirigir regisseur c (pl ~s) director de escena m register nt (pl ~s) registro m; índice m registratie c inscripción f reglement nt (pl ~en) reglamento m reiger c (pl ~s) garza f rein adj casto reinigen v limpiar; chemisch ~

reiniging limpiar en seco reiniging c limpieza f reinigingsmiddel nt (pl ~en) detergente m reis c (pl reizen) viaje m reisagent c (pl ~en) agente de viajes m reisbureau nt (pl ~s) agencia de viajes f reischeque c (pl ~s) cheque de viaje m reiskosten pl gastos de viaje mpl reisplan nt (pl ~nen) itinerario m reisroute c (pl ~s, ~n) itinerario m reisverzekering c (pl ~en) seguro de viaje m reiswieg c (pl ~en) cuna de viaje f reizen v viajar reiziger c (pl ~s) viajero m rek c elasticidad f rekbaar adj flexible rekenen v calcular rekening c (pl ~en) cuenta f rekenkunde c aritmética f rekenmachine c (pl ~s) calculadora f rekken v estirar rekruut c (pl rekruten) recluta m rel c (pl ~len) motín m relatie c (pl ~s) relación f relatief adj relativo reliëf nt (pl ~s) relieve m relikwie c (pl ~ën) reliquia f

309

reservering reling c (pl ~en) barrera f rem c (pl ~men) freno m remlichten pl luces de freno fpl remtrommel c (pl ~s) tambor del freno m renbaan c (pl -banen) hipódromo m; pista f; pista para carreras f rendabel adj rentable rendier nt (pl ~en) reno m rennen v correr renpaard nt (pl ~en) caballo de carrera m rente c (pl ~n, ~s) renta f, interés m; rédito m reparatie c (pl ~s) reparación f repareren v reparar, arreglar; *remendar repertoire nt (pl ~s) repertorio m repeteren v ensayar repetitie c (pl ~s) ensayo m representatief adj representativo reproduceren v *reproducir reproductie c (pl ~s) reproducción f reptiel nt (pl ~en) reptil m republiek c (pl ~en) república f republikeins adj republicano reputatie c reputación f reserve c (pl ~s) reserva f; reserve- de reserva reserveband c (pl ~en) neumático de repuesto m reserveren v reservar reservering c (pl ~en) reservación f

reservewiel reservewiel nt (pl ~en) rueda de repuesto f reservoir nt (pl ~s) embalse m; receptáculo m resoluut adj resuelto respect nt respeto m respectabel adj respetable respecteren v respetar respectievelijk adj respectivo rest c (pl ~en) resto m; remanente m restant nt (pl ~en) resto m; residuo m restaurant nt (pl ~s) restaurante m restauratiewagen c (pl ~s) coche comedor m restrictie c (pl ~s) restricción f resultaat nt (pl -taten) resultado m resulteren v resultar resumé nt (pl ~s) resumen m retour ida y vuelta retourvlucht c (pl ~en) vuelo de regreso m reumatiek c reumatismo m reus c (pl reuzen) gigante m reusachtig adj enorme; gigantesco revalidatie c rehabilitación f revers c (pl ~) solapa f reviseren v revisar revolutie c (pl ~s) revolución f revolutionair adj revolucionario revolver c (pl ~s) revólver m revue c (pl ~s) revista f rib c (pl ~ben) costilla f

310

rilling ribfluweel nt pana f richten v dirigir; ~ op apuntar richting c (pl ~en) dirección f richtingaanwijzer c (pl ~s) indicador m richtlijn c (pl ~en) directriz f, directiva f ridder c (pl ~s) caballero m riem c (pl ~en) cinturón m; correa f riet nt junquillo m; caña f rif nt (pl ~fen) arrecife m rij c (pl ~en) fila f; cola f; in de ~ *staan *hacer cola rijbaan c (pl -banen) calzada f rijbewijs nt (pl -bewijzen) permiso de conducir m *rijden v *conducir; *ir en coche *rijgen v enhebrar rijk1 adj rico rijk2 nt (pl ~en) imperio m, reino m; rijks- imperial rijkdom c (pl ~men) riqueza f rijm nt (pl ~en) rima f rijp adj maduro rijpheid c madurez f rijst c arroz m rijstrook c (pl -stroken) pista f rijtuig nt (pl ~en) vagón m, carruaje m rijweg c (pl ~en) calzada f rijwiel nt (pl ~en) bicicleta f; biciclo m rillen v tiritar; *temblar rillerig adj estremecido rilling c (pl ~en) escalofrío m; estremecimiento m

rimpel rimpel c (pl ~s) arruga f ring c (pl ~en) anillo m ringweg c (pl ~en) carretera de circunvalación f, periférico m riool nt (pl riolen) desagüe m risico nt (pl ~'s) riesgo m riskant adj arriesgado rit c (pl ~ten) paseo m ritme nt (pl ~n) ritmo m ritssluiting c (pl ~en) cierre de cremallera m rivaal c (pl rivalen) rival m rivaliseren v rivalizar rivaliteit c rivalidad f rivier c (pl ~en) río m riviermonding c (pl ~en) estuario m rivieroever c (pl ~s) ribera f rob c (pl ~ben) foca f robijn c (pl ~en) rubí m roddelen v *contar chismes roede c (pl ~n) barra f roeiboot c (pl -boten) bote m roeien v remar roeiriem c (pl ~en) remo m roem c gloria f; fama f Roemeen c (pl -menen) rumano m Roemeens adj rumano Roemenië Rumania f roep c voz f, llamada f *roepen v llamar; gritar roer nt timón m roeren v *revolver roerend adj movible roest nt herrumbre f, óxido m roestig adj oxidado rok c (pl ~ken) falda f

311

rookcoupé roken v fumar roker c (pl ~s) fumador m rol c (pl ~len) rollo m rolgordijn nt (pl ~en) persiana f rollen v *rodar rolstoel c (pl ~en) silla de ruedas f roltrap c (pl ~pen) escalera mecánica f roman c (pl ~s) novela f romance c (pl ~s, ~n) amorío m romanschrijver c (pl ~s) novelista m romantisch adj romántico romig adj cremoso rommel c desorden m; trastos mpl; basura f, cachivache m rond adj redondo; prep en torno de ronde c (pl ~n, ~s) vuelta f rondom adv en torno; prep alrededor de rondreis c (pl -reizen) vuelta f rondreizend adj ambulante *rondtrekken v vagabundear *rondzwerven v vagar röntgenfoto c (pl ~'s) radiografía f rood adj rojo roodborstje nt (pl ~s) petirrojo m roodkoper nt cobre m roof c robo m roofdier nt (pl ~en) animal de presa m rook c humo m rookcoupé c (pl ~s) compartimento para fumadores m

rookkamer rookkamer c (pl ~s) sala para fumar f room c nata f roomkleurig adj de color crema rooms-katholiek adj católico roos1 c (pl rozen) rosa f roos2 c caspa f rooster nt (pl ~s) reja f; horario m roosteren v asar en parrilla rot adj podrido rotan nt rota f rotonde c (pl ~s) glorieta f rots c (pl ~en) roca f; acantilado m rotsachtig adj rocoso rotsblok nt (pl ~ken) peña f rouge c/nt colorete m roulette c ruleta f route c (pl ~s) ruta f routine c rutina f rouw c luto m royaal adj generoso; dadivoso roze adj rosa, rosado rozenkrans c (pl ~en) rosario m rozijn c (pl ~en) pasa f rubber nt caucho m; hule mMe rubriek c (pl ~en) columna f rug c (pl ~gen) espalda f ruggengraat c (pl -graten) espina dorsal f, espinazo m rugpijn c dolor de espalda m rugzak c (pl ~ken) mochila f *ruiken v *oler ruil c cambio m ruilen v cambiar; *trocar ruim1 adj espacioso, amplio ruim2 nt (pl ~en) bodega f

312

ruzie ruimte c (pl ~n, ~s) espacio m ruïne c (pl ~s) ruina f ruïneren v arruinar ruit c (pl ~en) cristal m; escaque m ruitenwisser c (pl ~s) limpiaparabrisas m ruiter c (pl ~s) jinete m ruk c (pl ~ken) tirón m, estirón m rumoer nt alboroto m rundvlees nt carne de vaca f Rus c (pl ~sen) ruso m Rusland Rusia f Russisch adj ruso rust c descanso m; paz f rusteloosheid c inquietud f rusten v descansar rusthuis nt (pl -huizen) casa de reposo f rustiek adj rústico rustig adj tranquilo; reposado ruw adj áspero ruzie c (pl ~s) bronca f, disputa f, riña f, pelea f; ~ maken *reñir

313

schakel sappig adj zumoso sardine c (pl ~s) sardina f satelliet c (pl ~en) satélite m satijn nt raso m sauna c (pl ~'s) sauna f saus c (pl sauzen) salsa f Scandinavië Escandinavia f Scandinaviër c (pl ~s) escandinavo m Scandinavisch adj escandinavo scène c (pl ~s) escena f schaafwond c (pl ~en) rozadura f schaak! ¡jaque! schaakbord nt (pl ~en) tablero de ajedrez m schaakspel nt ajedrez m schaal c (pl schalen) fuente f; tazón m; escala f schaaldier nt (pl ~en) marisco m schaamte c vergüenza f schaap nt (pl schapen) oveja f schaar c (pl scharen) tijeras fpl schaars adj escaso schaarste c escasez f schaats c (pl ~en) patín m schaatsen v patinar schade c perjuicio m; daño m schadelijk adj perjudicial schadeloosstelling c (pl ~en) indemnización f schaden v perjudicar schadevergoeding c (pl ~en) indemnización f schaduw c (pl ~en) sombra f schaduwrijk adj sombreado schakel c (pl ~s) eslabón m

S
saai adj aburrido sacharine c sacarina f saffier nt zafiro m salaris nt (pl ~sen) sueldo m; salario m saldo nt (pl ~'s, saldi) saldo m salon c (pl ~s) salón m samen adv juntos *samenbinden v atar *samenbrengen v unir samenhang c coherencia f samenleving c (pl ~en) sociedad f samenloop c coincidencia f samenstellen v *componer, compilar samenstelling c (pl ~en) composición f *samenvallen v coincidir samenvatting c (pl ~en) sumario m, resumen m samenvoegen v juntar; ensamblar samenwerking c cooperación f *samenzweren v conspirar samenzwering c (pl ~en) conjuración f sanatorium nt (pl ~s, -ria) sanatorio m sandaal c (pl -dalen) sandalia f sanitair adj sanitario Saoedi-Arabië Arabia Saudí f Saoedi-Arabisch adj saudí sap nt (pl ~pen) zumo m

schakelaar schakelaar c (pl ~s) interruptor m schakelbord nt cuadro de distribución m schakelen v cambiar de marcha zich schamen v *avergonzarse schandaal nt (pl -dalen) escándalo m schande c deshonra f, deshonor m schapenvlees nt carnero m scharnier nt (pl ~en) bisagra f schat c (pl ~ten) tesoro m; amor m schatkist c Tesorería f schatten v evaluar, estimar, valuar schatting c (pl ~en) estimación f; aprecio m schedel c (pl ~s) cráneo m scheef adj inclinado scheel adj bizco scheepswerf c (pl -werven) astillero m scheepvaart c navegación f scheepvaartlijn c (pl ~en) línea de navegación f scheerapparaat nt (pl -raten) afeitadora eléctrica f, máquina de afeitar f scheercrème c (pl ~s) crema de afeitar f scheerkwast c (pl ~en) brocha de afeitar f scheermesje nt (pl ~s) hoja de afeitar f scheerzeep c jabón de afeitar m *scheiden v separar; divorciar

314

schijnen scheiding c (pl ~en) separación; raya f scheidsrechter c (pl ~s) árbitro m scheikunde c química f scheikundig adj químico *schelden v insultar schelm c (pl ~en) pícaro m schelp c (pl ~en) concha f schelvis c pescadilla f schema nt (pl ~'s, ~ta) esquema m schemering c crepúsculo m schending c (pl ~en) violación f *schenken v *verter; donar schenking c (pl ~en) donación f *scheppen v crear schepsel nt (pl ~s) criatura f zich *scheren v rasurarse, afeitarse scherm nt (pl ~en) mampara f; pantalla f schermen v esgrimir scherp adj afilado; agudo schets c (pl ~en) bosquejo m schetsboek nt (pl ~en) cuaderno de diseño m schetsen v bosquejar scheur c (pl ~en) rasgón m scheuren v desgarrar, rasgar schiereiland nt península f *schieten v tirar, disparar schietschijf c (pl -schijven) blanco m schijf c (pl schijven) disco m schijn c apariencia f schijnbaar adj aparente *schijnen v *parecer; *relucir

schijnheilig schijnheilig adj mojigato schijnwerper c (pl ~s) reflector m, proyector m schikken v *convenir schikking c (pl ~en) arreglo m schil c (pl ~len) cáscara f; piel f schilder c (pl ~s) pintor m schilderachtig adj pintoresco schilderen v pintar schilderij nt (pl ~en) pintura f, cuadro m schildpad c (pl ~den) tortuga f schilfer c (pl ~s) astilla f schillen c pelar schimmel c (pl ~s) moho m schip nt (pl schepen) buque m; barco m schitterend adj brillante, magnífico schittering c (pl ~en) resplandor m schoeisel nt calzado m schoen c (pl ~en) zapato m schoenmaker c (pl ~s) zapatero m schoensmeer c betún m; grasa fMe schoenveter c (pl ~s) cordón m schoenwinkel c (pl ~s) zapatería f schoft c (pl ~en) descarado m schok c (pl ~ken) choque m schokbreker c (pl ~s) amortiguador m schokken v chocar schol c (pl ~len) platija f schommel c (pl ~s) columpio m schommelen v columpiarse,

315

schoorsteen mecer school c (pl scholen) escuela f; colegio m; middelbare ~ escuela secundaria f schoolbank c (pl ~en) pupitre m schoolbord nt (pl ~en) pizarra f schoolhoofd nt (pl ~en) director de escuela m schooljongen c (pl ~s) alumno m schoolmeester c (pl ~s) maestro m schoolmeisje nt (pl ~s) alumna f schoolslag c braza f schooltas c (pl ~sen) cartera f schoon adj limpio schoonheid c (pl -heden) belleza f schoonheidsbehandeling c (pl ~en) tratamiento de belleza m schoonheidsmasker nt (pl ~s) máscara facial f schoonheidsmiddelen pl cosméticos mpl schoonheidssalon c (pl ~s) salón de belleza m schoonmaak c limpieza f schoonmaken v limpiar schoonmoeder c (pl ~s) suegra f schoonouders pl padres políticos, suegros mpl schoonvader c (pl ~s) suegro m schoonzoon c (pl -zonen) yerno m schoonzuster c (pl ~s) cuñada f schoorsteen c (pl -stenen) chimenea f

schop schop c (pl ~pen) patada f; pala f, azada f schoppen v patear schor adj ronco schorsen v suspender schort c (pl ~en) delantal m Schot c (pl ~ten) escocés m schot nt (pl ~en) disparo m schotel c (pl ~s) plato m; schoteltje nt platillo m Schotland Escocia f Schots adj escocés schouder c (pl ~s) hombro m schouwburg c (pl ~en) teatro m schouwspel nt (pl ~en) espectáculo m schram c (pl ~men) rasguño m schrappen v raspar schrede c (pl ~n) paso m schreeuw c (pl ~en) grito m, chillido m schreeuwen v gritar, chillar schriftelijk adj por escrito schrijfbehoeften pl papelería f schrijfblok nt (pl ~ken) bloque m schrijfmachine c (pl ~s) máquina de escribir f schrijfmachinepapier nt papel para mecanográfica m schrijfpapier nt papel de escribir m schrijftafel c (pl ~s) escritorio m schrijn c (pl ~en) santuario m *schrijven v escribir schrijver c (pl ~s) escritor m, autor m schrik c espanto m, susto m; ~

316

seconde *aanjagen aterrorizar schrikkeljaar nt año bisiesto m *schrikken v asustarse; *doen ~ espantar, asustar schrobben v *fregar schroef c (pl schroeven) tornillo m; hélice f schroefsleutel c (pl ~s) llave inglesa f schroevendraaier c (pl ~s) destornillador m schroeven v atornillar schroot nt chatarra f schub c (pl ~ben) escama f schudden v sacudir; barajar schuifdeur c (pl ~en) puerta corrediza f schuilplaats c (pl ~en) refugio m schuim nt espuma f schuimen v espumar schuimrubber nt goma espumada f schuin adj oblicuo *schuiven v empujar schuld1 c culpa f; de ~ *geven aan echar la culpa schuld2 c (pl ~en) deuda f schuldeiser c (pl ~s) acreedor m schuldig adj culpable; ~ *zijn deber schuur c (pl schuren) granero m; cobertizo m schuurpapier nt papel de lija m schuw adj esquivo scooter c (pl ~s) scooter m scoren v marcar seconde c (pl ~n) segundo m

secretaresse secretaresse c (pl ~n) secretaria f secretaris c (pl ~sen) secretario m sectie c (pl ~s) sección f secundair adj secundario secuur adj meticuloso sedert prep desde sein nt (pl ~en) señal f seinen v *hacer señales seizoen nt (pl ~en) estación f; buiten het ~ fuera de temporada seksualiteit c sexualidad f seksueel adj sexual selderij c apio m select adj seleccionado selecteren v seleccionar selectie c selección f senaat c senado m senator c (pl ~en) senador m seniel adj senil sensatie c (pl ~s) sensación f sensationeel adj sensacional sentimenteel adj sentimental september septiembre septisch adj séptico serie c (pl ~s) serie f serieus adj serio serum nt (pl ~s, sera) suero m serveerster c (pl ~s) camarera f; mesera fMé servet nt (pl ~ten) servilleta f sfeer c esfera f shag c tabaco de picadura m shampoo c champú m Siamees adj siamés sifon c (pl ~s) sifón m

317

slaaf sigaar c (pl sigaren) puro m sigarenwinkel c (pl ~s) estanco m sigarenwinkelier c (pl ~s) estanquero m sigaret c (pl ~ten) cigarrillo m sigarettenkoker c (pl ~s) pitillera f sigarettenpijpje nt (pl ~s) boquilla f signaal nt (pl -nalen) señal f signalement nt (pl ~en) señas personales fpl simpel adj simple, sencillo sinaasappel c (pl ~en, ~s) naranja f sinds conj desde que sindsdien adv desde entonces singel c (pl ~s) canal m sirene c (pl ~s) sirena f siroop c jarabe m situatie c (pl ~s) situación f sjaal c (pl ~s) chal m; bufanda f skeelers pl patines con cinco ruedas mpl skelet nt (pl ~ten) esqueleto m ski c (pl ~'s) esquí m skibroek c (pl ~en) pantalones de esquí mpl skiën v esquiar skiër c (pl ~s) esquiador m skilift c (pl ~en) telesilla m skischoenen pl botas de esquí fpl skistokken pl bastones de esquí mpl sla c lechuga f; ensalada f slaaf c (pl slaven) esclavo m

slaan *slaan v batir, golpear; pegar slaap1 c sueño m; in ~ dormido slaap2 c (pl slapen) sien f slaapkamer c (pl ~s) dormitorio m slaappil c (pl ~len) somnífero m slaapwagen c (pl ~s) coche cama m slaapzaal c (pl -zalen) dormitorio m slaapzak c (pl ~ken) saco de dormir m slachtoffer nt (pl ~s) víctima f slag1 c (pl ~en) golpe m; batalla f slag2 nt clase f slagader c (pl ~s) arteria f slagboom c (pl -bomen) barrera f slagen v *tener éxito; *aprobar slager c (pl ~s) carnicero m slagzin c (pl ~nen) eslogan m slak c (pl ~ken) caracol m slang c (pl ~en) culebra f slank adj esbelto slaolie c aceite de mesa m slap adj inerte; flojo slapeloos adj desvelado slapeloosheid c insomnio m *slapen v *dormir slaperig adj soñoliento, somnoliento slecht adj malo; mediocre; malvado; slechter peor; slechtst pésimo slechts adv sólo, solamente slede c (pl ~n) trineo m slee c (pl ~ën) trineo m

318

smaken sleepboot c (pl -boten) remolcador m slepen v arrastrar; remolcar sleutel c (pl ~s) llave f sleutelbeen nt (pl ~deren, -benen) clavícula f sleutelgat nt (pl ~en) ojo de la cerradura m *slijpen v afilar slijterij c (pl ~en) bodega f slikken v tragar slim adj astuto, despierto, listo slip c (pl ~s) braga f slippen v deslizarse; patinar slof c (pl ~fen) zapatilla f; cartón m slokje nt (pl ~s) sorbo m sloot c (pl sloten) cuneta f slopen v *demoler slordig adj desaliñado; descuidado, chapucero, negligente slot1 nt (pl ~en) cerradura f; castillo m; op ~ *doen *cerrar con llave slot2 nt final m, conclusión f sluier c (pl ~s) velo m sluipschutter c (pl ~s) francotirador m sluis c (pl sluizen) compuerta f; esclusa f *sluiten v *cerrar sluiting c (pl ~en) cierre m sluw adj astuto smaak c (pl smaken) gusto m; sabor m smakelijk adj sabroso; apetitoso smakeloos adj insípido smaken v *saber a

smal smal adj estrecho smaragd nt esmeralda f smart c (pl ~en) dolor m smartdrink c (pl ~s) bebida estimulante f smartlap c (pl ~pen) canción lacrimógena f smeerolie c aceite lubricante m smeersysteem nt sistema de lubricación m smeken v suplicar *smelten v fundir, *derretir smeltsneeuw c aguanieve f smeren v lubricar, engrasar smerig adj sucio; sórdido smering c lubricación f smet c (pl ~ten) mancha f smid c (pl smeden) herrero m smoking c (pl ~s) smoking m smokkelen v contrabandear snaar c (pl snaren) cuerda f snack c (pl ~s) tentempié m snackbar c (pl ~s) cafetería f snappen v *entender snavel c (pl ~s) pico m snee c (pl ~ën) incisión f; tajada f sneeuw c nieve f sneeuwen v *nevar sneeuwstorm c (pl ~en) nevasca f, ventisca f snel adj veloz, rápido snelheid c (pl -heden) velocidad f; maximum~ límite de velocidad m snelheidsbeperking c (pl ~en) límite de velocidad m snelheidsmeter c velocímetro m

319

soepbord snelheidsovertreding c exceso de velocidad m snelkookpan c (pl ~nen) olla a presión f snellen v correr sneltram c (pl ~s, ~men) tranvía rápido f sneltrein c (pl ~en) tren expreso m snelweg c (pl ~en) autopista f *snijden v cortar; trinchar snijwond c (pl ~en) cortadura f snipper c (pl ~s) recorte m snoek c (pl ~en) lucio m snoep nt dulces mpl; golosinas fpl snoepgoed nt dulces fpl; golosinas mpl snoepje nt (pl ~s) caramelo m; bombón m snoepwinkel c (pl ~s) confitería f snoer nt (pl ~en) cordón m; cordón flexible snor c (pl ~ren) bigote m snorkel c (pl ~s) esnórquel m snugger adj listo snuit c (pl ~en) hocico m snurken v roncar sociaal adj social socialisme nt socialismo m socialist c (pl ~en) socialista m socialistisch adj socialista sociëteit c (pl ~en) círculo m sodawater nt soda f soep c (pl ~en) sopa f soepbord nt (pl ~en) plato para sopa m

soepel soepel adj flexible soeplepel c (pl ~s) cuchara f sofa c (pl ~'s) sofá m sok c (pl ~ken) calcetín m soldaat c (pl -daten) soldado m soldeerbout c (pl ~en) soldador m solderen v *soldar solide adj (pl ~en) sólido sollicitatie c (pl ~s) solicitud f solliciteren v solicitar, presentarse a som c (pl ~men) suma f; ronde ~ suma global f somber adj sombrío sommige pron algunos soms adv a veces soort c/nt (pl ~en) género m, clase f; especie f sorry! ¡disculpe! sorteren v clasificar sortering c (pl ~en) surtido m souterrain nt (pl ~s) sótano m souvenir nt (pl ~s) recuerdo m spaak c (pl spaken) radio m Spaans adj español spaarbank c (pl ~en) caja de ahorros f spaargeld nt ahorros mpl spaarzaam adj parsimonioso spade c (pl ~n) pala f spalk c (pl ~en) tablilla f Spanjaard c (pl ~en) español m Spanje España f spannend adj excitante spanning c (pl ~en) tensión f sparen v ahorrar; economizar spat c (pl ~ten) mancha f

320

spiegelbeeld spatader c (pl ~s, ~en) varice f spatbord nt (pl ~en) guardabarros m; salpicadera fMe spatiëren v espaciar spatten v salpicar specerij c (pl ~en) especia f speciaal adj especial; particular zich specialiseren v especializarse specialist c (pl ~en) especialista m specialiteit c (pl ~en) especialidad f specifiek adj específico specimen nt (pl ~s) espécimen m speculeren v especular speeksel nt saliva f speelgoed nt juguete m speelgoedwinkel c (pl ~s) juguetería f speelkaart c (pl ~en) naipe m speelplaats c (pl ~en) patio de recreo f speelterrein nt (pl ~en) terreno de recreo público m speer c (pl speren) lanza f spek nt tocino m spel1 nt (pl ~en) juego m spel2 nt (pl ~len) juego m speld c (pl ~en) alfiler m spelen v *jugar speler c (pl ~s) jugador m spellen v deletrear spelling c deletreo m spelonk c (pl ~en) grieta f spiegel c (pl ~s) espejo m spiegelbeeld nt (pl ~en) imagen

spier reflejada f spier c (pl ~en) músculo m spijbelen v *hacer novillos spijker c (pl ~s) clavo m spijkerbroek c (pl ~en) vaqueros mpl spijsvertering c digestión f spijt c arrepentimiento m spin c (pl ~nen) araña f spinazie c espinacas fpl *spinnen v hilar spinnenweb nt (pl ~ben) tela de araña f, telaraña f spion c (pl ~nen) espía m spiritusbrander c (pl ~s) calentador de alcohol m spit1 nt (pl ~ten) espetón m spit2 nt lumbago m spits1 adj puntiagudo spits2 c (pl ~en) cumbre f; aguja f spitsuur nt (pl -uren) hora punta f, hora de afluencia f *splijten v *hender splinter c (pl ~s) astilla f splinternieuw adj flamante zich splitsen v bifurcarse spoed c prisa f spoedcursus c (pl ~sen) curso intensivo m spoedgeval nt (pl ~len) caso de urgencia m spoedig adv próximamente, pronto spoel c (pl ~en) bobina f spoelen v enjuagar spoeling c (pl ~en) enjuague m spons c (pl sponzen) esponja f

321

sprinkhaan spook nt (pl spoken) fantasma m spoor nt (pl sporen) huella f; rastro m, vía f spoorbaan c (pl -banen) ferrocarril m; vía del tren f spoorweg c (pl ~en) ferrocarril m sport c (pl ~en) deporte m sporten v *hacer deporte sportjasje nt (pl ~s) chaqueta de deporte f sportkleding c conjunto de deporte m sportman c (pl ~nen) deportista m sportwagen c (pl ~s) coche de carreras m spot c burla f spraak c habla f; ter sprake *brengen *introducir, levantar spraakzaam adj locuaz sprakeloos adj atónito spreekkamer c (pl ~s) consultorio m spreekuur nt (pl -uren) horas de consulta fpl spreekwoord nt (pl ~en) proverbio m spreeuw c (pl ~en) estornino m sprei c (pl ~en) colcha f spreiden v *extender *spreken v hablar *springen v saltar springstof c (pl ~fen) explosivo m sprinkhaan c (pl -hanen) salta-

sproeier montes m sproeier c (pl ~s) vaporizador m sprong c (pl ~en) salto m sprookje nt (pl ~s) cuento de hadas m spruitjes pl col de Bruselas m spuit c (pl ~en) jeringa f spuitbus c (pl ~sen) aerosol m spuitwater nt agua de soda f spuug nt saliva f spuwen v escupir staal nt acero m; roestvrij ~ acero inoxidable m *staan v *estar de pie; goed ~ *sentar bien; *ir bien staart c (pl ~en) cola f staat c (pl staten) estado m; in ~ capaz; in ~ stellen permitir; in ~ *zijn om *ser capaz de; staats- del Estado staatsburgerschap nt ciudadanía f staatshoofd nt (pl ~en) jefe de Estado m staatsman c (pl -lieden) estadista m stabiel adj estable stad c (pl steden) ciudad f stadhuis nt (pl -huizen) ayuntamiento m stadion nt (pl ~s) estadio m stadium nt (pl stadia) fase f stadscentrum nt (pl -tra) centro de la ciudad m stadslicht nt (pl ~en) luz de estacionamiento f stadsmensen pl ciudadanos mpl staf c personal m

322

steel staken v *estar en huelga; cesar staking c (pl ~en) huelga f stal c (pl ~len) establo m stallen v guardar en garaje stalles pl butaca f stam c (pl ~men) tronco m; tribu m stamelen v balbucear stampen v golpear, patear stampvol adj repleto stand c tanteo m; tot ~ *brengen realizar standbeeld nt (pl ~en) estatua f standpunt nt (pl ~en) punto de vista m standvastig adj constante stang c (pl ~en) barra f stap c (pl ~pen) paso m stapel c (pl ~s) montón m stappen v pisar staren v mirar start c despegue m startbaan c (pl -banen) pista de aterrizaje f starten v despegar startmotor c (pl ~en, ~s) motor de arranque m, arranque m statiegeld nt fianza f station nt (pl ~s) estación f stationschef c (pl ~s) jefe de estación m statistiek c (pl ~en) estadística f stedelijk adj urbano steeds adv continuamente steeg c (pl stegen) callejón m steek c (pl steken) punto m, punzada f; picadura f steel c (pl stelen) tallo m;

steelpan mango m steelpan c (pl ~nen) cacerola f steen c (pl stenen) piedra f; ladrillo m steengroeve c (pl ~n) cantera f steenpuist c (pl ~en) forúnculo m steigers pl andamio m steil adj abrupto stekelvarken nt (pl ~s) puerco espín m *steken v picar stekker c (pl ~s) enchufe m stel nt (pl ~len) juego m *stelen v hurtar; robar stellen v plantear stelling c (pl ~en) tesis f stelsel nt (pl ~s) sistema m stem c (pl ~men) voz f; voto m stemmen v votar stemming1 c humor m; ambiente m; moral f stemming2 c (pl ~en) votación f stempel c (pl ~s) sello m stemrecht nt derecho electoral m stenen adj de piedra stenograaf c (pl -grafen) taquígrafo m stenografie c taquigrafía f ster c (pl ~ren) estrella f sterfelijk adj mortal steriel adj estéril steriliseren v esterilizar sterk adj fuerte; sterkedrank bebidas espirituosas fpl sterkte c fuerza f sterrenkunde c astronomía f

323

stinken *sterven v *morir steun c apoyo m; ayuda f steunen v *sostener, soportar steunkousen pl medias elásticas fpl steurgarnaal c (pl -nalen) gamba f stevig adj robusto, sólido steward c (pl ~s) camarero m; auxiliar de vuelo m stewardess c (pl ~en) azafata f stichten v fundar stichting c (pl ~en) fundación f stiefkind nt (pl ~eren) hijastro m stiefmoeder c (pl ~s) madrastra f stiefvader c (pl ~s) padrastro m stier c (pl ~en) toro m stierengevecht nt (pl ~en) corrida de toros f stijf adj tieso stijfsel nt almidón m stijgbeugel c (pl ~s) estribo m *stijgen v subir; trepar stijging c subida f stijl c (pl ~en) estilo m *stijven v almidonar stikken v sofocarse stikstof c nitrógeno m stil adj callado; quieto Stille Oceaan Océano Pacífico m stilstaand adj estacionario stilte c (pl ~s) silencio m stimuleren v estimular *stinken v *heder; apestar; stinkend hediondo

stipt stipt adj puntual stoel c (pl ~en) silla f; asiento m stoep c (pl ~en) acera f stoet c (pl ~en) comitiva f stof1 nt polvo m stof2 c (pl ~fen) tela f, tejido m; materia f; stoffen pañería f; vaste ~ sólido m stoffelijk adj material stoffig adj polvoriento stofzuigen v pasar el aspirador, pasar la aspiradora stofzuiger c (pl ~s) aspirador m, aspiradora f stok c (pl ~ken) palo m; bastón m stokpaardje nt (pl ~s) comidilla f stola c (pl ~'s) estola f stollen v coagularse stom adj mudo stomerij c (pl ~en) tintorería f stomp adj obtuso stompen v *dar puñetazos stookolie c combustible líquido m stoom c vapor m stoomboot c (pl -boten) vapor m stoot c (pl stoten) golpe m stop c (pl ~pen) tapón m stopgaren nt hilo de zurcir m stoplicht nt (pl ~en) semáforo m stoppen v pararse, cesar; meter; zurcir stoptrein c (pl ~en) tren de correo m, tren ómnibus m

324

strijd storen v estorbar; molestar storing c (pl ~en) disturbio m storm c (pl ~en) tormenta f; tempestad f, ventarrón m stormachtig adj tempestuoso stormlamp c (pl ~en) lámpara sorda f stortbui c (pl ~en) aguacero m storten v derramar; ingresar storting c (pl ~en) depósito m, remesa f *stoten v topetar stout adj travieso straal c (pl stralen) chisguete m, chorro m; rayo m; radio m straalvliegtuig nt (pl ~en) avión turborreactor m, avión a reacción m straat c (pl straten) calle f straatweg c (pl ~en) calzada f straf c (pl ~fen) castigo m straffen v castigar strafrecht nt derecho penal m strafschop c (pl ~pen) penalty m strak adj estrecho; strakker maken *apretar straks adv dentro de poco strand nt (pl ~en) playa f streek c (pl streken) región f; comarca f; truco m streep c (pl strepen) raya f streng adj severo; rigoroso stretcher c (pl ~s) cama de tijera f streven v aspirar strijd c lucha f, pelea f, combate m

strijden

325

surfplank estropearse stuk2 nt (pl ~ken) pieza f, fragmento m, pedazo m; trozo m, terrón m; trecho m sturen v *enviar; navegar stuurboord nt estribor m stuurkolom c columna del volante f stuurman c (pl -lieden, -lui) timonero m, timonel m stuurwiel nt volante m subsidie v (pl ~s) subsidio m substantie c (pl ~s) sustancia f subtiel adj sutil succes nt (pl ~sen) éxito m succesvol adj de éxito suède nt/c ante m suf adj atontado suiker c azúcar m/f suikerklontje nt (pl ~s) terrón de azúcar m suikerzieke c (pl ~n) diabético m suikerziekte c diabetes f suite c (pl ~s) apartamento m summier adj conciso superieur adj superior superlatief c (pl -tieven) superlativo m supermarkt c (pl ~en) supermercado m supplement nt (pl ~en) suplemento m suppoost c (pl ~en) guarda m, acomodador m supporter c (pl ~s) aficionado m surfplank c (pl ~en) tabla para

*strijden v combatir; luchar strijdkrachten pl fuerzas armadas fpl *strijken v planchar; arriar strijkijzer nt (pl ~s) plancha f strikje nt (pl ~s) corbatín m strikt adj estricto stripverhaal nt (pl -halen) tebeo m stro nt paja f strodak nt (pl ~en) techo de paja m stromen v *fluir stroming c (pl ~en) corriente f strook c (pl stroken) faja f stroom c (pl stromen) corriente f stroomafwaarts adv río abajo stroomopwaarts adv río arriba stroomverdeler c distribuidor m stroomversnelling c (pl ~en) rápidos de río mpl stroop c jarabe m stropen v cazar en vedado structuur c (pl -turen) estructura f; textura f struik c (pl ~en) arbusto m, matorral m struikelen v *tropezarse struisvogel c (pl ~s) avestruz m studeerkamer c (pl ~s) despacho m student c (pl ~en) estudiante m studente c (pl ~s) estudiante f studeren v estudiar studie c (pl ~s) estudio m studiebeurs c (pl -beurzen) beca f stuitend adj chocante stuk1 adj estropeado; *~gaan v

surveilleren surf f surveilleren v vigilar Swahili nt suahili m sweater c (pl ~s) suéter m symbool nt (pl -bolen) símbolo m symfonie c (pl ~ën) sinfonía f sympathie c (pl ~ën) simpatía f sympathiek adj simpático symptoom nt (pl -tomen) síntoma m synagoge c (pl ~n) sinagoga f synoniem nt (pl ~en) sinónimo m synthetisch adj sintético Syrië Siria f Syriër c (pl ~s) sirio m Syrisch adj sirio systeem nt (pl -temen) sistema m systematisch adj sistemático

326

T
taai adj duro taak c (pl taken) tarea f taal c (pl talen) lengua f; lenguaje m taalgids c (pl ~en) manual de conversacion m taart c (pl ~en) tarta f tabak c tabaco m tabaksdoos c (pl -dozen) petaca f tabakswinkel c (pl ~s) estanco m tabel c (pl ~len) tabla f tablet nt (pl ~ten) pastilla f taboe nt (pl ~s) tabú m tachtig num ochenta tactiek c (pl ~en) táctica f tafel c (pl ~s) mesa f tafellaken nt (pl ~s) mantel m tafeltennis nt tenis de mesa f taille c cintura f tak c (pl ~ken) rama f talenpracticum nt (pl -tica) laboratorio de lenguas m talent nt (pl ~en) talento m, aptitud f talkpoeder nt/c talco m talrijk adj numeroso tam adj domesticado tamelijk adv bastante, medianamente tampon c (pl ~s) tapón m tand c (pl ~en) diente m tandarts c (pl ~en) dentista m/f

tandenborstel tandenborstel c (pl ~s) cepillo de dientes m tandenstoker c (pl ~s) palillo m tandpasta c/nt (pl ~'s) pasta dentífrica f tandpijn c dolor de muelas m tandpoeder nt/c polvo para los dientes m tandvlees nt encía f tang c (pl ~en) alicates mpl, tenazas f tanga c (pl ~'s) tanga m tank c (pl ~s) tanque m tankschip nt (pl -schepen) buque cisterna m tante c (pl ~s) tía f tapijt nt (pl ~en) alfombra f tarief nt (pl tarieven) tarifa f; arancel m tarwe c trigo m tas c (pl ~sen) bolso m tastbaar adj palpable; tangible tastzin c tacto m taxeren v evaluar taxi c (pl ~'s) taxi m taxichauffeur c (pl ~s) taxista m taximeter c taxímetro m taxistandplaats c (pl ~en) parada de taxis f te adv demasiado tearoom c (pl ~s) salón de té m technicus c (pl -ci) técnico m techniek c (pl ~en) técnica f technisch adj técnico technologie c tecnología f teder adj tierno, delicado teef c (pl teven) perra f teen c (pl tenen) dedo del pie m

327

tekenen teer adj delicado, tierno; c/nt brea f tegel c (pl ~s) azulejo m tegelijk adv al mismo tiempo; a la vez tegelijkertijd adv simultáneamente tegemoetkoming c (pl ~en) concesión f tegen prep contra tegendeel nt contrario m tegengesteld adj contrario, opuesto *tegenkomen v *encontrar, *encontrarse con tegenover prep en frente de tegenslag c (pl ~en) contratiempo m; revés m *tegenspreken v *contradecir tegenstander c (pl ~s) contrincante m tegenstelling c (pl ~en) contraste m tegenstrijdig adj contradictorio *tegenvallen v *ser decepcionante *tegenwerpen v objetar tegenwerping c (pl ~en) objeción f tegenwoordig adj actual tegenwoordigheid c presencia f tegenzin c aversión f tehuis nt (pl tehuizen) hospicio m; asilo m teint c tez f teken nt (pl ~s, ~en) señal f; signo m tekenen v dibujar; firmar

tekenfilm tekenfilm c (pl ~s) (película de) dibujos animados mpl tekening c (pl ~en) dibujo m tekort nt (pl ~en) carencia f; déficit m; *~schieten v fallar tekortkoming c (pl ~en) deficiencia f tekst c (pl ~en) texto m tel c (pl ~len) instante m telefoneren v telefonear, llamar por teléfono telefoniste c (pl ~n, ~s) telefonista f telefoon c (pl ~s) teléfono m; draagbare ~ teléfono móvil m telefoonboek nt (pl ~en) guía telefónica f, listín de teléfonos m telefooncel c (pl ~len) cabina telefónica f telefooncentrale c (pl ~s) central telefónica f telefoongesprek nt (pl ~ken) llamada telefónica f telefoongids c (pl ~en) guía telefónica m, listín de teléfonos m; directorio telefónico mMe telefoonhoorn c (pl ~s) receptor m telefoontje nt (pl ~s) llamada f telegraferen v *telegrafiar, *cablegrafiar telegram nt (pl ~men) telegrama m, cablegrama m telelens c (pl -lenzen) teleobjetivo m

328

terechtstelling telepathie c telepatía f teleurstellen v decepcionar teleurstelling c (pl ~en) desengaño m televisie c televisión f televisietoestel nt (pl ~len) televisor m telex c télex m telkens adv repetidamente tellen v *contar telwoord nt (pl ~en) numeral m temmen v domesticar tempel c (pl ~s) templo m temperatuur c (pl -turen) temperatura f tempo nt ritmo m tendens c (pl -denzen) tendencia f tenminste adv por lo menos tennis nt tenis m tennisbaan c (pl -banen) campo de tenis m, cancha f tennisschoenen pl zapatos de tenis mpl ten slotte adv al final tent c (pl ~en) tienda f, carpa f tentdoek nt lona f tentoonstellen v *exponer; enseñar tentoonstelling c (pl ~en) exposición f tenzij conj a menos que teraardebestelling c (pl ~en) entierro m terecht adj justo; adv justamente terechtstelling c (pl ~en) ejecución f

terloops terloops adj de paso term c (pl ~en) término m termijn c (pl ~en) plazo m terpentijn c trementina f terras nt (pl ~sen) terraza f terrein nt (pl ~en) terreno m terreur c terror m terrorisme nt terrorismo m terrorist c (pl ~en) terrorista m terug adv atrás terugbetalen v reintegrar; reembolsar terugbetaling c (pl ~en) reintegro m *terugbrengen v *devolver *teruggaan v regresar teruggang c depresión f, retroceso m terugkeer c regreso m terugkeren v *volver *terugkomen v *volver terugreis c vuelta f, viaje de regreso m *terugroepen v llamar terugsturen v *devolver *terugtrekken v retirar *terugvinden v recuperar terugweg c vuelta f *terugzenden v *devolver terwijl conj mientras terzijde adv aparte test c (pl ~s) ensayo m testament nt (pl ~en) testamento m testen v ensayar tevens adv asimismo tevergeefs adv en vano tevoren adv antes; van ~ por

329

tiener adelantado, antes tevreden adj satisfecho, contento tewaterlating c botadura f *teweegbrengen v efectuar tewerkstellen v emplear tewerkstelling c (pl ~en) empleo m textiel c/nt textil m Thailand Tailandia f Thailander c (pl ~s) tailandés m Thais adj tailandés thans adv actualmente theater nt (pl ~s) teatro m thee c té m theedoek c (pl ~en) trapo de cocina m theekopje nt (pl ~s) taza de té f theelepel c (pl ~s) cucharilla f, cucharadita f theepot c (pl ~ten) tetera f theeservies nt (pl -viezen) juego de té m thema nt (pl ~'s, ~ta) tema m; ejercicio m theologie c teología f theoretisch adj teórico theorie c (pl ~ën) teoría f therapie c (pl ~ën) terapia f thermometer c (pl ~s) termómetro m thermosfles c (pl ~sen) termo m thermostaat c (pl -staten) termostato m thuis adv en casa tien num diez tiende num décimo tiener c (pl ~s) quinceañero m,

tijd teen-ager m/f, joven m/f, adolescente m/f tijd c (pl ~en) tiempo m; de laatste ~ últimamente; op ~ a tiempo; vrije ~ ocio m, tiempo libre tijdbesparend adj que economiza tiempo tijdelijk adj temporal tijdens prep durante tijdgenoot c (pl -noten) contemporáneo m tijdperk nt (pl ~en) época f tijdschrift nt (pl ~en) revista f tijger c (pl ~s) tigre m tijm c tomillo m tikken v escribir a máquina timmerhout nt madera de construcción f timmerman c (pl -lieden, -lui) carpintero m tin nt estaño m tiran c (pl ~nen) tirano m titel c (pl ~s) título m toast c (pl ~s) pan tostado m; brindis m toch adv sin embargo; conj pero tocht c corriente de aire f toe adj cerrado toebehoren v *pertenecer; nt accesorios mpl toedienen v administrar toegang c entrada f, acceso m, admisión f toegankelijk adj accesible *toegeven v admitir; ceder toehoorder c (pl ~s) oyente m toekennen v conceder

330

toeval toekomst c porvenir m toekomstig adj futuro toelage c (pl ~n) subvención f, asignación f *toelaten v admitir toelating c (pl ~en) admisión f toelichten v elucidar toelichting c (pl ~en) aclaración f toen conj cuando; adv entonces toename c aumento m *toenemen v aumentar; toenemend progresivo toenmalig adj de entonces toepassen v aplicar toepassing c (pl ~en) aplicación f toereikend adj adecuado toerisme nt turismo m toerist c (pl ~en) turista m toeristenklasse c clase turista f toernooi nt (pl ~en) torneo m toeschouwer c (pl ~s) espectador m *toeschrijven aan *atribuir a *toeslaan v atacar toeslag c (pl ~en) sobretasa f toespraak c (pl -spraken) discurso m *toestaan v permitir, autorizar toestand c (pl ~en) estado m toestel nt (pl ~len) aparato m; avión m; extensión f toestemmen v *consentir toestemming c permiso m; consentimiento m toetje nt (pl ~s) postre m toeval nt azar m

toevallig toevallig adj por casualidad, imprevisto, accidental toevertrouwen v *confiar, entregar toevoegen v añadir toevoeging c (pl ~en) adición f toewijden v dedicar *toewijzen v asignar toezicht nt supervisión f; ~ *houden op supervisar toffee c (pl ~s) caramelo m toilet nt (pl ~ten) lavabos mpl, retrete m, cuarto de aseo m; baño mMe toiletbenodigdheden pl artículos de tocador mpl toiletpapier nt papel higiénico m toilettafel c (pl ~s) tocador m toilettas c (pl ~sen) neceser m tol c peaje m tolk c (pl ~en) intérprete m/f tolken v interpretar tolweg c (pl ~en) autopista de peaje f tomaat c (pl tomaten) tomate m; jitomate mMe ton c (pl ~nen) barril m, tonel m; tonelada f toneel nt teatro m; escenario m toneelkijker c (pl ~s) gemelos mpl toneelschrijver c (pl ~s) dramaturgo m toneelspeelster c (pl ~s) actriz f toneelspelen v actuar toneelspeler c (pl ~s) actor m; comediante m

331

tractor toneelstuk nt (pl ~ken) obra de teatro f tonen v *mostrar tong c (pl ~en) lengua f; lenguado m tonicum nt (pl -ca, ~s) tónico m tonijn c (pl ~en) atún m toon c (pl tonen) tono m toonbank c (pl ~en) mostrador m toonladder c (pl ~s) escala musical f toonzaal c (pl -zalen) salón de demostraciones m toorn c cólera f top c (pl ~pen) pico m; cima f topje nt bustier; corpiño m toppunt nt (pl ~en) colmo m; apogeo m tosti c (pl ~'s) tostada f toren c (pl ~s) torre f tot prep hasta; conj hasta que; ~ aan hasta; ~ zover hasta ahora totaal1 adj total totaal2 nt (pl totalen) total m; in ~ en total totalisator c (pl ~s) totalizador m totalitair adj totalitario totdat conj hasta que touw nt (pl ~en) soga f, cordel m, trenza f toverkunst c (pl ~en) magia f traag adj lento; lerdo traan c (pl tranen) lágrima f trachten v intentar tractor c (pl ~en, ~s) tractor m

traditie traditie c (pl ~s) tradición f traditioneel adj tradicional tragedie c (pl ~s) tragedia f tragisch adj trágico trainen v entrenar trainer c (pl ~s) entrenador m training c entrenamiento m tralie c (pl ~s) barrote m tram c (pl ~s) tranvía m transactie c (pl ~s) transacción f transatlantisch adj transatlántico transformator c (pl ~en, ~s) transformador m transpiratie c transpiración f transpireren v transpirar transport nt (pl ~en) transporte m transporteren v transportar trap c (pl ~pen) escalera f; patada f trapleuning c (pl ~en) baranda f trappen v patear trechter c (pl ~s) embudo m trede c (pl ~n) peldaño m *treffen v *acertar; impresionar trefpunt nt (pl ~en) lugar de reunión m trein c (pl ~en) tren m; doorgaande ~ tren directo trek1 c (pl ~ken) rasgo m trek2 c apetito m *trekken v tirar; arrastrar; *extraer; caminar; jalar vMe trekker c (pl ~s) gatillo m trekking c (pl ~en) sorteo m treuren v *estar afligido treurig adj; triste, melancólico

332

tuin treurspel nt (pl ~en) tragedia f tribune c (pl ~s) tribuna f tricotgoederen pl generos de punto mpl triest adj triste, deprimente trillen v vibrar triomf c (pl ~en) triunfo m triomfantelijk adj triunfante troepen pl tropas fpl trolleybus c (pl ~sen) trolebús m trommel c (pl ~s) caja metálica f; tambor m trommelvlies nt (pl -vliezen) tímpano m trompet c (pl ~ten) trompeta f troon c (pl tronen) trono m troost c consuelo m troosten v *consolar troostprijs c (pl -prijzen) premio de consolación m tropen pl trópicos mpl tropisch adj tropical trots adj orgulloso; c orgullo m trottoir nt (pl ~s) acera f trouw adj fiel trouwen v casarse trouwens adv por otra parte; a propósita trouwring c (pl ~en) anillo de boda m trui c (pl ~en) jersey m Tsjech c (pl ~en) checo m Tsjechië Chéquia f Tsjechisch adj checo tube c (pl ~s) tubo m tuberculose c tuberculosis f tuin c (pl ~en) jardín m

tuinbouw tuinbouw c horticultura f tuinman c (pl -lieden, -lui) jardinero m tuit c (pl ~en) tobera f tulp c (pl ~en) tulipán m tumor c (pl ~s) tumor m Tunesië Túnez m Tunesiër c (pl ~s) tunecino m Tunesisch adj tunecino tunnel c (pl ~s) túnel m turbine c (pl ~s) turbina f Turk c (pl ~en) turco m Turkije Turquía f Turks adj turco; ~ bad baño turco m tussen prep entre tussenbeide *komen *interferir tussenpersoon c (pl -sonen) intermediario m tussenpoos c (pl -pozen) intervalo m tussenruimte c (pl ~n, ~s) espacio m tussenschot nt (pl ~ten) tabique m; membrana f tussentijd c ínterin m twaalf num doce twaalfde num duodécimo twee num dos tweed nt lana tweed f tweede num segundo tweedehands adj de segunda mano tweedelig adj de dos piezas tweeling c (pl ~en) gemelos mpl tweemaal adv dos veces tweesprong c (pl ~en) bifurca-

333

typiste ción f tweetalig adj bilingüe twijfel c (pl ~s) duda f twijfelachtig adj dudoso twijfelen v dudar twijg c (pl ~en) ramita f twintig num veinte twintigste num vigésimo twist c (pl ~en) disputa f twisten v disputar, *reñir tyfus c tifus m type nt (pl ~n, ~s) tipo m typen v mecanografiar typisch adj típico typiste c (pl ~s, ~n) dactilógrafa f

334

uitnodigen de partida m uitgave c (pl ~n) gasto m; edición f uitgebreid adj extenso uitgelezen adj selecto uitgestrekt adj vasto *uitgeven v gastar; publicar, *distribuir uitgever c (pl ~s) editor m uitgezonderd prep excepto uitgifte c (pl ~n) emisión f uitglijden v resbalar uithoudingsvermogen nt vigor m uiting c (pl ~en) expresión f *uitkiezen v *elegir *uitkijken v *tener cuidado, prestar atención; ~ naar acechar zich uitkleden v desnudarse *uitkomen v abrirse; realizarse; *convenir; resultar; ~ op *dar a uitkomst c (pl ~en) consecuencia f uitlaat c (pl -laten) escape m uitlaatgassen pl gases de escape mpl uitlaatpijp c (pl ~en) tubo de escape m *uitladen v descargar uitleg c explicación f uitleggen v explicar uitlenen v prestar uitleveren v entregar uitmaken v importar; determinar; apagar uitnodigen v convidar; invitar

U
u pron usted; a usted ui c (pl ~en) cebolla f uil c (pl ~en) búho m uit prep de; por; adv fuera uitademen v espirar, exhalar uitbarsting c (pl ~en) explosión f uitbenen v deshuesar *uitblinken v distinguirse uitbreiden v ampliar, *extender uitbreiding c (pl ~en) ampliación f uitbuiten v abusar de uitbundig adj exuberante uitdagen v desafiar uitdaging c (pl ~en) reto m uitdelen v *distribuir; repartir *uitdoen v apagar uitdrukkelijk adj explícito, expreso uitdrukken v expresar uitdrukking c (pl ~en) expresión f; frase f uiteindelijk adj final; adv al final uiten v expresar; emitir uiteraard adv por supuesto uiterlijk adj externo, exterior; nt exterior m; aspecto m uiterst adj extremo uiterste nt (pl ~n) extremo m *uitgaan v *salir uitgang c (pl ~en) salida f uitgangspunt nt (pl ~en) punto

uitnodiging uitnodiging c (pl ~en) invitación f uitoefenen v ejercer uitpakken v desempaquetar; *desenvolver uitputten v extenuar uitrekenen v calcular uitrit c (pl ~ten) salida f uitroep c (pl ~en) exclamación f *uitroepen v exclamar uitrusten v *hacer reposo; equipar uitrusting c (pl ~en) equipo m; avíos mpl, aparejo m uitschakelen v apagar; desconectar *uitscheiden v cesar *uitschelden v insultar uitslag c (pl ~en) resultado m; erupción f *uitsluiten v *excluir uitsluitend adv exclusivamente, únicamente uitspraak c (pl -spraken) pronunciación f; veredicto m uitspreiden v *extender *uitspreken v pronunciar uitstapje nt (pl ~s) excursión f uitstappen v apearse, bajar uitstekend adj excelente uitstel nt dilación f uitstellen v *diferir, aplazar *uittrekken v *extraer uitverkocht adj agotado uitverkoop c rebajas fpl *uitvinden v inventar uitvinder c (pl ~s) inventor m

335

Uruguayaans uitvinding c (pl ~en) invención f uitvoer c exportación f uitvoerbaar adj realizable uitvoeren v realizar; ejecutar, efectuar; exportar uitvoerend adj ejecutivo; uitvoerende macht poder ejecutivo m uitvoerig adj detallado uitwerken v elaborar *uitwijzen v expulsar uitwisselen v intercambiar *uitzenden v emitir, transmitir uitzending c (pl ~en) transmisión f uitzicht nt (pl ~en) vista f uitzondering c (pl ~en) excepción f uitzonderlijk adj excepcional *uitzuigen v chupar; explotar ultraviolet adj ultravioleta unaniem adj unánime unie c (pl ~s) confederación f uniek adj único uniform1 adj uniforme uniform2 nt/c (pl ~en) uniforme m universeel adj universal universiteit c (pl ~en) universidad f urgent adj urgente urgentie c urgencia f urine c orina f Uruguay Uruguay m Uruguayaan (pl -yanen) uruguayo m Uruguayaans adj uruguayo

uur uur nt (pl uren) hora f; om ... ~ a las ...; uur- a cada hora uw pron de usted, su

336

V
vaag adj vago; difuso vaak adv a menudo vaandel nt (pl ~s) bandera f vaardig adj hábil vaardigheid c (pl -heden) habilidad f vaart c rapidez f vaartuig nt (pl ~en) embarcación f vaarwater nt vía navegable f vaas c (pl vazen) vaso m vaatje nt (pl ~s) barrilete m vaatwerk nt loza f vacant adj vacante vacature c (pl ~s) vacante f vacuüm nt vacío m vader c (pl ~s) padre m; papá m vaderland nt patria f vagebond c (pl ~en) vagabundo m vak nt (pl ~ken) profesión f, oficio m; división f vakantie c (pl ~s) vacaciones fpl; met ~ de vacaciones vakantiekamp nt (pl ~en) colonia veraniega f vakantieoord nt (pl ~en) lugar de descanso m vakbond c (pl ~en) sindicato m vakkundig adj especializado; hábil vakman c (pl -lieden) experto m val1 c caída f val2 c (pl ~len) trampa f

valk valk c (pl ~en) halcón m vallei c (pl ~en) valle m *vallen v *caer vals adj falso valuta c (pl ~'s) moneda f van prep de; desde vanaf prep a partir de vanavond adv esta noche vandaag adv hoy *vangen v coger; capturar vangrail c (pl ~s) barrera de protección f vangst c (pl ~en) captura f vanille c vainilla f vanmiddag adv esta tarde vanmorgen adv esta mañana vannacht adv esta noche vanwege prep a causa de vanzelfsprekend adj evidente *varen v navegar variëren v variar variététheater nt (pl ~s) teatro de variedades m variétévoorstelling c (pl ~en) espectáculo de variedades m varken nt (pl ~s) cerdo m varkensleer nt piel de cerdo f varkensvlees nt carne de cerdo f vaseline c vaselina f vast adj fijo, firme; ~ menu cubierto a precio fijo m vastberaden adj decidido vastbesloten adj resuelto vasteland nt tierra firme f; continente m *vasthouden v *tener; zich ~ v agarrarse

337

veld vastmaken v atar; prender vastomlijnd adj definido vastspelden v clavar vaststellen v determinar, *comprobar vat nt (pl ~en) tonel m, barril m; vasija f *vechten v luchar; combatir vee nt ganado m veearts c (pl ~en) veterinario m veel adj mucho, muchos; adv mucho veelbetekenend adj significativo veelomvattend adj vasto veelvuldig adj frecuente veelzijdig adj polifacético veen nt turbera f veer c (pl veren) pluma f; muelle m veerboot c (pl -boten) transbordador m veertien num catorce; ~ dagen quincena f veertiende num catorceno veertig num cuarenta vegen v barrer vegetariër c (pl ~s) vegetariano m veilig adj seguro; firme veiligheid c seguridad f veiligheidsgordel c (pl ~s) cinturón de seguridad m veiligheidsspeld c (pl ~en) imperdible m veiling c (pl ~en) subasta f vel nt (pl ~len) piel f veld nt (pl ~en) campo m

veldbed veldbed nt (pl ~den) catre de campaña m veldkijker c (pl ~s) gemelos de campaña mpl velg c (pl ~en) llanta f Venezolaan c (pl -lanen) venezolano m Venezolaans adj venezolano Venezuela Venezuela f vennoot c (pl -noten) asociado m vensterbank c (pl ~en) alféizar m vent c hombre m, tipo m ventiel nt (pl ~en) válvula f ventilatie c ventilación f ventilator c (pl ~s, ~en) ventilador m ventilatorriem c (pl ~en) correa del ventilador f ventileren v ventilar ver adj lejano; remoto verachten v despreciar verachting c desprecio m verademing c alivio m veranda c (pl ~'s) veranda f veranderen v cambiar; alterar, transformar verandering c (pl ~en) cambio m; alteración f veranderlijk adj variable verantwoordelijk adj responsable verantwoordelijkheid c (pl -heden) responsabilidad f verantwoorden v explicar verband nt (pl ~en) relación f, conexión f, vendaje m

338

verbouwen verbandkist c (pl ~en) botiquín de urgencia m verbazen v asombrar, extranar; zich ~ v asombrarse verbazing c sorpresa f, asombro m zich verbeelden v imaginarse verbeelding c imaginación f *verbergen v esconder; disimular verbeteren v mejorar; *corregir verbetering c (pl ~en) mejora f; rectificación f *verbieden v prohibir *verbinden v conectar, juntar, enlazar; vendar; zich ~ v comprometerse verbinding c (pl ~en) enlace m; zich in ~ stellen met *ponerse en contacto con verblijf nt (pl -blijven) estancia f verblijfsvergunning c (pl ~en) permiso de residencia m *verblijven v hospedarse verblinden v *cegar; verblindend deslumbrador verbod nt (pl ~en) prohibición f verboden adj prohibido; ~ te parkeren prohibido estacionarse; ~ te roken prohibido fumar; ~ toegang prohibido el paso, prohibida la entrada; ~ voor voetgangers prohibido para los peatones verbond nt (pl ~en) liga f verbouwen v cultivar

verbranden verbranden v quemar verbruiken v consumir verbruiker c (pl ~s) consumidor m verdacht adj sospechoso verdachte c (pl ~n) persona sospechosa f; acusado m verdampen v evaporar verdedigen v *defender verdediging c defensa f verdelen v repartir *verdenken v sospechar verdenking c (pl ~en) sospecha f verder adj más lejos; adv más allá; ~ dan más allá de verdienen v ganar; *merecer verdienste c (pl ~n) mérito m; verdiensten pl ganancias fpl verdieping c (pl ~en) piso m verdikken v espesar verdomme! ¡coño! ¡imierda! verdoving c (pl ~en) anestesia f verdraaien v dislocar verdrag nt (pl ~en) tratado m *verdragen v soportar verdriet nt pesadumbre f, pena f verdrietig adj triste *verdrijven v expulsar *verdrinken v ahogar; ahogarse verdrukken v oprimir verduidelijken v clarificar verduistering c (pl ~en) eclipse m verdunnen v *diluir verdwaald adj perdido *verdwijnen v *desaparecer

339

vergoeden vereisen v *requerir; vereist necesario vereiste c (pl ~n) requerimiento m Verenigde Staten Estados Unidos mpl verenigen v reunir; unir vereniging c (pl ~en) asociación f; sociedad f, unión f verf c (pl verven) pintura f; tintura f verfdoos c (pl -dozen) caja de colores f verfrissen v refrescar verfrissing c (pl ~en) refresco m vergadering c (pl ~en) asamblea f; reunión f vergeefs adj vano vergeetachtig adj olvidadizo *vergelijken v comparar vergelijking c (pl ~en) comparación f *vergeten v olvidar *vergeven v perdonar zich vergewissen van v asegurarse de vergezellen v acompañar vergiet nt (pl ~en) escurridor m vergif nt veneno m vergiffenis c perdón m vergiftig adj tóxico vergiftigen v envenenar zich vergissen v equivocarse; *errar vergissing c (pl ~en) descuido m; error m, equivocación f vergoeden v reembolsar, compensar; remunerar

vergoeding vergoeding c (pl ~en) remuneración f vergrootglas nt (pl -glazen) lente de aumento f vergroten v ampliar vergroting c (pl ~en) ampliación f verguld adj dorado vergunning c (pl ~en) permiso m, licencia f; een ~ verlenen autorizar verhaal nt (pl -halen) cuento m verhandeling c (pl ~en) tratado m verheugd adj alegre verhinderen v *impedir verhogen v aumentar verhoging c (pl ~en) aumento m, levantamiento m verhoor nt (pl -horen) interrogatorio m verhouding c (pl ~en) amorío m verhuizen v mudarse verhuizing c (pl ~en) mudanza f verhuren v alquilar verifiëren v verificar vering c (pl ~en) suspensión f verjaardag c (pl ~en) cumpleaños m; aniversario m *verjagen v ahuyentar verkeer nt tránsito m, tráfico m verkeerd adj impropio, inexacto verkeersbureau nt (pl ~s) oficina de turismo f verkeersopstopping c (pl ~en)

340

verleden embotellamiento m, congestión f verkennen v explorar *verkiezen v *elegir verkiezing c (pl ~en) elección f verklaarbaar adj explicable verklappen v revelar verklaren v declarar; explicar verklaring c (pl ~en) declaración f; explicación f zich verkleden v cambiarse de ropa verkleuren v *desteñirse verknoeien v embrollar verkoop c venta f verkoopbaar adj vendible verkoopster c (pl ~s) vendedora f *verkopen v vender; in het klein ~ vender al detalle verkoper c (pl ~s) vendedor m; dependiente m verkorten v acortar verkoudheid c (pl -heden) resfriado m verkrachten v violar verkrijgbaar adj adquirible, obtenible *verkrijgen v *obtener verlagen v rebajar; *reducir verlammen v paralizar verlangen1 v desear verlangen2 nt (pl ~s) deseo m; anhelo m verlaten adj desierto *verlaten v dejar verleden adj precedente; nt pasado m

verlegen verlegen adj tímido verlegenheid c timidez f; in ~ *brengen *desconcertar verleiden v *seducir verleiding c (pl ~en) tentación f verlenen v conceder verlengen v alargar; prolongar verlenging c (pl ~en) prórroga f verlengsnoer nt (pl ~en) cordón de extensión m verlichten v iluminar; relevar verlichting c iluminación f, alumbrado m; alivio m verliefd adj enamorado verlies nt (pl -liezen) pérdida f *verliezen v *perder verlof nt (pl -loven) licencia f; permiso m verloofd adj prometido verloofde c (pl ~n) novio m; novia f verlossen v liberar; redimir verlossing c (pl ~en) liberación f verloving c (pl ~en) noviazgo m verlovingsring c (pl ~en) anillo de esponsales m vermaak nt diversión f, entretenimiento m vermageren v adelgazar vermakelijk adj divertido vermaken v *divertir, *entretener vermeerderen v aumentar vermelden v mencionar vermelding c (pl ~en) mención f vermenigvuldigen v multiplicar

341

veroordeling vermenigvuldiging c (pl ~en) multiplicación f *vermijden v evitar verminderen v *disminuir, *reducir vermindering c (pl ~en) disminución f vermiste c (pl ~n) desaparecido m vermoedelijk adj probable, presumible vermoeden v sospechar vermoeien v cansar vermogen nt (pl ~s) habilidad f, facultad f; potencia f zich vermommen v disfrazarse vermomming c (pl ~en) disfraz m vermoorden v asesinar vernielen v *destruir vernietigen v *destruir vernietiging c (pl ~en) destrucción f vernieuwen v *renovar vernis nt/c barniz m veronderstellen v presumir, *suponer verontreiniging c (pl ~en) polución f verontschuldigen v excusar verontschuldiging c (pl ~en) disculpa f verontwaardiging c indignación f veroordeelde c (pl ~n) condenado m veroordelen v sentenciar veroordeling c (pl ~en) conde-

veroorloven na f veroorloven v permitir veroorzaken v causar verouderd adj anticuado veroveraar c (pl ~s) conquistador m veroveren v conquistar verovering c (pl ~en) conquista f verpachten v *arrendar verpakking c (pl ~en) embalaje m verpanden v empeñar verplaatsen v trasladar verpleegster c (pl ~s) enfermera f verplegen v *atender a verplicht adj obligatorio; ~ *zijn om *estar obligado a verplichten v obligar verplichting c (pl ~en) compromiso m verraad nt traición f *verraden v traicionar verrader c (pl ~s) traidor m verrassen v sorprender verrassing c (pl ~en) sorpresa f verrekijker c (pl ~s) prismáticos mpl verreweg adv con mucho verrichten v desempeñar verrukkelijk adj deleitoso, maravilloso verrukking c (pl ~en) deleite m; in ~ *brengen encantar vers1 adj fresco vers2 nt (pl verzen) verso m verschaffen v *proveer, procu-

342

versnellingsbak rar verscheidene num varios verscheidenheid c (pl -heden) variedad f verschepen v transportar *verschieten v *desteñirse *verschijnen v *aparecer verschijning c (pl ~en) aparición f verschijnsel nt (pl ~en, ~s) fenómeno m verschil nt (pl ~len) diferencia f verschillen v *diferir verschillend adj diferente; distinto verschrikkelijk adj tremendo; terrible verschuldigd adj adeudado; ~ *zijn deber versie c (pl ~s) versión f versiering c (pl ~en) decoración f versiersel nt (pl ~s, ~en) adorno m *verslaan v derrotar, batir verslag nt (pl ~en) narración f, relación f verslaggever c (pl ~s) reportero m zich *verslapen v quedarse dormido versleten adj gastado *verslijten v gastar versnellen v acelerar versnelling c (pl ~en) velocidad f versnellingsbak c (pl ~ken) caja de velocidades f

versnellingspook versnellingspook c (pl -poken) palanca de cambios f versperren v *obstruir verspillen v *perder verspilling c desperdicio m verspreiden v esparcir *verstaan v *entender verstand nt inteligencia f; razón f; gezond ~ juicio m verstandig adj sensato verstellen v *remendar verstijfd adj aterido verstoppen v esconder verstoren v molestar; trastornar *verstrijken v expirar verstuiken v *torcerse verstuiking c (pl ~en) torcedura f verstuiver c (pl ~s) pulverizador m versturen v despachar, enviar vertalen v *traducir vertaler c (pl ~s) traductor m vertaling c (pl ~en) traducción f; versión f verteerbaar adj digerible vertegenwoordigen v representar vertegenwoordiger c (pl ~s) agente m, representante m vertegenwoordiging c (pl ~en) representación f; agencia f vertellen v *contar vertelling c (pl ~en) cuento m verteren v *digerir verticaal adj vertical vertolken v interpretar vertonen v exhibir

343

verwaand vertragen v retardar, desacelerar, *ir más despacio vertraging c (pl ~en) tardanza f vertrek1 nt despedida f; partida f vertrek2 nt (pl ~ken) habitación f *vertrekken v partir vertrektijd c (pl ~en) hora de salida f vertrouwd adj familiar vertrouwelijk adj confidencial vertrouwen nt confianza f; v confiar en; ~ op *contar con vervaardigen v fabricar vervaldag c vencimiento m vervallen adj caducado; debido *vervallen v expirar vervalsen v falsificar vervalsing c (pl ~en) falsificación f *vervangen v *sustituir, reemplazar vervanging c sustituto m vervelen v aburrir; fastidiar vervelend adj irritante, aburrido; antipático verven v pintar; *teñir vervloeken v *maldecir vervoer nt transporte m vervolg nt (pl ~en) continuación f vervolgen v continuar; *perseguir vervolgens adv después vervuiling c contaminación f verwaand adj arrogante, presuntuoso

verwaarlozen verwaarlozen v descuidar verwaarlozing c negligencia f verwachten v aguardar, esperar; *prever verwachting c (pl ~en) esperanza f; previsión f; in ~ encinta, embarazada verwant adj emparentado verwante c (pl ~n) pariente m/f verward adj confuso verwarmen v *calentar verwarming c calefacción f verwarren v confundir verwarring c confusión f; in ~ brengen turbar verwekken v generar verwelkomen v *dar la bienvenida verwennen v mimar *verwerpen v rechazar *verwerven v *adquirir verwezenlijken v realizar verwijden v ensanchar verwijderen v *quitar verwijdering c expulsión f verwijt nt (pl ~en) reproche m *verwijten v reprochar *verwijzen naar v remitir a verwijzing c (pl ~en) referencia f verwonden v *herir verwonderen v asombrar verwondering c asombro m verwonding c (pl ~en) herida f verzachten v ablandar verzamelaar c (pl ~s) coleccionista m verzamelen v coleccionar; jun-

344

vice-president tar verzameling c (pl ~en) colección f verzekeren v asegurar verzekering c (pl ~en) seguro m verzekeringspolis c (pl ~sen) póliza de seguro f *verzenden v despachar verzending c envío m verzet nt resistencia f zich verzetten v *oponerse verzilveren v cobrar *verzinnen v inventar verzinsel nt (pl ~s) ficción f verzoek nt (pl ~en) demanda f, ruego m *verzoeken v *rogar, solicitar verzoening c (pl ~en) reconciliación f verzorgen v cuidar de, ocuparse de verzorging c cuidado m verzwikken v *torcerse vest nt (pl ~en) chaqueta f; chaleco m vestigen v *establecer; zich ~ v arraigarse vesting c (pl ~en) fortaleza f vet1 adj graso; grasiento vet2 nt (pl ~ten) grasa f veter c (pl ~s) cordón m vettig adj grasoso, grasiento vezel c (pl ~s) fibra f via prep por viaduct c/nt (pl ~en) viaducto m vibratie c (pl ~s) vibración f vice-president c (pl ~en) vicepresidente m

videoband videoband c (pl ~en) cinta de vídeo f vier num cuatro vierde num cuarto vieren v celebrar viering c (pl ~en) celebración f vierkant adj cuadrado; nt cuadrado m vies adj sucio vijand c (pl ~en) enemigo m vijandig adj hostil vrijen, veilig v tener sexo usando preservativos vijf num cinco vijfde num quinto vijftien num quince vijftiende num quinceno vijftig num cincuenta vijg c (pl ~en) higo m vijl c (pl ~en) lima f vijver c (pl ~s) estanque m villa c (pl ~'s) villa f vilt nt fieltro m viltstift c (pl ~en) rotulador m *vinden v *encontrar; hallar; considerar vindingrijk adj inventivo vinger c (pl ~s) dedo m vingerafdruk c (pl ~ken) impresión digital f vingerhoed c (pl ~en) dedal m vink c (pl ~en) pinzón m violet adj morado viool c (pl violen) violín m viooltje nt (pl ~s) violeta f vis c (pl ~sen) pez m visakte c (pl ~n, ~s) permiso de pesca m

345

vliegramp visgraat c (pl -graten) espina f vishaak c (pl -haken) anzuelo m visie c (pl ~s) visión f visite c (pl ~s) visita f visitekaartje nt (pl ~s) tarjeta de visita f viskuit c hueva f vislijn c (pl ~en) línea de pesca f visnet nt (pl ~ten) red de pescar f vissen v pescar visser c (pl ~s) pescador m visserij c pesca f vistuig nt equipo de pesca m visum nt (pl visa) visado m viswinkel c (pl ~s) pescadería f vitamine c (pl ~n, ~s) vitamina f vitrine c (pl ~s) vitrina f vlag c (pl ~gen) bandera f vlak adj llano; liso; plano vlakgom c/nt (pl ~men) goma de borrar f vlakte c (pl ~n, ~s) llano m vlam c (pl ~men) llama f vlees nt carne f vlek c (pl ~ken) mancha f, borrón m vlekkeloos adj inmaculado vlekken v manchar vlekkenwater nt quitamanchas m vleugel c (pl ~s) ala f; piano de cola m vlieg c (pl ~en) mosca f *vliegen v *volar vliegramp c (pl ~en) accidente aéreo m

vliegtuig vliegtuig nt (pl ~en) avión m vliegveld nt (pl ~en) aeropuerto m vlijt c celo m vlijtig adj diligente; celoso vlinder c (pl ~s) mariposa f vlinderdasje nt (pl ~s) corbata de lujo f vlinderslag c braza mariposa f vloed c riada f vloeibaar adj fluido, líquido vloeien v correr; vloeiend con soltura, fluido vloeipapier nt papel secante m vloeistof c (pl ~fen) fluido m, líquido m vloek c (pl ~en) maldición f vloeken v jurar, *maldecir vloer c (pl ~en) suelo m vloerkleed nt (pl -kleden) alfombra f vloot c (pl vloten) flota f vlot nt (pl ~ten) zatara f vlotter c (pl ~s) flotador m vlucht c (pl ~en) vuelo m vluchten v *huir vlug adj rápido; adv rápidamente vocaal adj vocal vocabulaire nt vocabulario m vocht nt humedad f vochtig adj húmedo vochtigheid c humedad f vod nt (pl ~den) trapo m voeden v alimentar voedsel nt comida f; alimento m voedselvergiftiging c intoxica-

346

volkorenbrood ción alimentaria f voedzaam adj nutritivo zich voegen bij v unirse a voelen v *sentir voeren v *conducir voering c (pl ~en) forro m voertuig nt (pl ~en) vehículo m voet c (pl ~en) pie m; te ~ a pie voetbal nt fútbol m voetbalwedstrijd c (pl ~en) partido de fútbol m voetganger c (pl ~s) peatón m voetpad nt (pl ~en) senda f voetpoeder nt/c polvo para los pies m voetrem c (pl ~men) freno de pie m vogel c (pl ~s) pájaro m vol adj lleno; completo volbloed adj purasangre *volbrengen v terminar voldaan adj satisfecho voldoende adj suficiente; ~ *zijn bastar, *ser suficiente voldoening c satisfacción f volgen v *seguir; volgend próximo, posterior, siguiente volgens prep según volgorde c sucesión f, orden m *volhouden v perseverar; persistir volk nt (pl ~en, ~eren) pueblo m; gente f; volks- nacional; popular volkomen adj perfecto; adv totalmente volkorenbrood nt (pl -broden) pan integral m

volksdans volksdans c (pl ~en) danza popular volkslied (pl ~eren) canción popular f; himno nacional m volledig adj completo volmaakt adj perfecto volmaaktheid c perfección f volslagen adj completo, absoluto volt c voltio m voltage c/nt (pl ~s) voltaje m voltooien v completar volume nt (pl ~n, ~s) volumen m volwassen adj adulto volwassene c (pl ~n) adulto m vonk c (pl ~en) chispa f vonnis nt (pl ~sen) sentencia f voogd c (pl ~en) tutor m voogdij c tutela f voor prep delante de; antes de; para vooraanstaand adj destacado, dominante *voorafgaan v preceder vooral adv sobre todo, especialmente voorbarig adj prematuro voorbeeld nt (pl ~en) ejemplo m voorbehoedmiddel nt (pl ~en) anticonceptivo m voorbehoud nt reserva f voorbereiden v preparar voorbereiding c (pl ~en) preparación f voorbij adj acabado, pasado; prep más allá de

347

voornaam *voorbijgaan v transcurrir, pasar voorbijganger c (pl ~s) transeúnte m/f voordat conj antes de que voordeel nt (pl -delen) ventaja f; beneficio m voordelig adj ventajoso; económico zich *voordoen v *acontecer voorgaand adj previo, precedente voorganger c (pl ~s) predecesor m voorgerecht nt (pl ~en) entremeses mpl voorgrond c primer plano m voorhanden adj disponible voorheen adv antes voorhoofd nt (pl ~en) frente f voorjaar nt primavera f voorkant c frente m voorkeur c (pl ~en) preferencia f; de ~ *geven aan *preferir voorkomen1 nt apariencia f, aspecto m *voorkomen2 v ocurrir, suceder *voorkomen3 v *prevenir voorkomend adj simpático voorletter c (pl ~s) inicial f voorlopig adj provisional; preliminar voormalig adj antiguo voorman c (pl ~nen) capataz m voornaam1 adj distinguido; voornaamst adj principal voornaam2 c (pl -namen) nombre de pila m

voornaamwoord voornaamwoord nt (pl ~en) pronombre m voornamelijk adv sobre todo vooroordeel nt (pl -delen) prejuicio m vooroorlogs adj de la preguerra voorraad c (pl -raden) existencias fpl, repuesto m; provisiones fpl voorrang c prioridad f; prioridad de paso f voorrecht nt (pl ~en) privilegio m voorruit c (pl ~en) parabrisas m *voorschieten v anticipar voorschot nt (pl ~ten) anticipo m voorschrift nt (pl ~en) regulación f *voorschrijven v prescribir voorspellen v *predecir, pronosticar voorspelling c (pl ~en) previsión f voorspoed c prosperidad f voorsprong c ventaja f voorstad c (pl -steden) suburbio m voorstander c (pl ~s) partidario m, adepto m voorstel nt (pl ~len) propuesta f; sugestión f voorstellen v *sugerir,*proponer; presentar; representar; zich ~ v imaginarse, imaginar voorstelling c (pl ~en) representación f, espectáculo m voortaan adv de ahora en ade-

348

voorzichtigheid lante voortduren v continuar; voortdurend continuo *voortgaan v *proseguir voortreffelijk adj excelente; exquisito voorts adv además voortzetten v continuar vooruit adv hacia adelante, adelante; por adelantado vooruitbetaald adj pagado por adelantado *vooruitgaan v avanzar vooruitgang c adelanto m, progreso m vooruitstrevend adj progresista vooruitzicht nt (pl ~en) perspectiva f voorvader c (pl ~s, ~en) antepasado m voorvechter c (pl ~s) defensor m voorvoegsel nt (pl ~s) prefijo m voorwaarde c (pl ~n) condición f voorwaardelijk adj condicional voorwaarts adv adelante voorwenden v fingir voorwendsel nt (pl ~s, ~en) pretexto m voorwerp nt (pl ~en) objeto m; gevonden voorwerpen objetos perdidos mpl voorzetsel nt (pl ~s) preposición f voorzichtig adj cuidadoso; prudente voorzichtigheid c cautela f

voorzien *voorzien v *prever; ~ van *proveer de voorzitter c (pl ~s) presidente m/f voorzorg c (pl ~en) precaución f voorzorgsmaatregel c (pl ~en) precaución f vorderen v adelantar; reivindicar, embargar vorig adj precedente; pasado vork c (pl ~en) tenedor m vorm c (pl ~en) forma f vormen v formar vorming c antecedentes mpl vorst1 c (pl ~en) monarca m, helada f, soberano m vorst2 c helada f vos c (pl ~sen) zorro m vouw c (pl ~en) pliegue m; raya f *vouwen v doblar vraag c (pl vragen) pregunta f vraaggesprek nt (pl ~ken) entrevista f vraagstuk nt (pl ~ken) problema m vraagteken nt (pl ~s) signo de interrogación m vracht c (pl ~en) cargo m, carga f vrachtwagen c (pl ~s) camión m *vragen v preguntar; *pedir; vragend interrogativo vrede c paz f vreedzaam adj tranquilo vreemd adj extraño; raro

349

vroeger vreemde c (pl ~n) forastero m vreemdeling c (pl ~en) forastero m; extranjero m vrees c temor m vreselijk adj pésimo; horrible, terrible vreugde c (pl ~n) alegría f, regocijo m vrezen v temer vriend c (pl ~en) amigo m vriendelijk adj amable; bondadoso vriendin c (pl ~nen) amiga f vriendschap c (pl ~pen) amistad f vriendschappelijk adj amistoso vriespunt nt punto de congelación m *vriezen v *helar vrij adj libre; adv bastante vrijdag c viernes m vrijgevig adj generoso vrijgezel c (pl ~len) soltero m vrijheid c (pl -heden) libertad f vrijkaart c (pl ~en) entrada gratuita f, billete de favor m vrijpostig adj impertinente vrijspraak c absolución f vrijstellen v eximir vrijstelling c (pl ~en) exención f vrijwel adv prácticamente vrijwillig adj voluntario vrijwilliger c (pl ~s) voluntario m vroedvrouw c (pl ~en) comadrona f vroeg adj temprano vroeger adj anterior; adv antes

vrolijk vrolijk adj alegre vrolijkheid c alegría f vroom adj pío vrouw c (pl ~en) mujer f vrouwelijk adj femenino vrouwenarts c (pl ~en) ginecólogo m vrucht c (pl ~en) fruto m vruchtbaar adj fértil vruchtensap nt (pl ~pen) zumo m vuil adj sucio, inmundo; nt suciedad f vuilnis nt basura f vuilnisbak c (pl ~ken) cubo de la basura m vuist c (pl ~en) puño m vuistslag c (pl ~en) puñetazo m vulgair adj vulgar vulkaan c (pl -kanen) volcán m vullen v llenar vulling c (pl ~en) relleno m; repuesto m; empaste m vulpen c (pl ~nen) estilográfica f vuur nt (pl vuren) fuego m vuurrood adj carmesí, escarlata vuursteen c (pl -stenen) pedernal m vuurtoren c (pl ~s) faro m vuurvast adj refractario

350

W
*waaien v soplar waaier c (pl ~s) abanico m waakzaam adj despierto waanzin c locura f waanzinnig adj loco waar1 adj verdadero waar2 adv dónde; conj donde; ~ dan ook en donde sea; ~ ook dondequiera que waarborg c (pl ~en) garantía f waard adj digno de; ~ *zijn *valer waarde c (pl ~n) valor m waardeloos adj sin valor waarderen v apreciar waardering c aprecio m waardevol adj valioso waardig adj distinguido waarheid c (pl -heden) verdad f waarheidsgetrouw adj verídico *waarnemen v observar waarneming c (pl ~en) observación f waarom adv por qué; para que waarschijnlijk adj probable waarschuwen v *advertir; notificar waarschuwing c (pl ~en) advertencia f waas nt niebla f wachten v esperar wachtkamer c (pl ~s) sala de espera f wachtlijst c (pl ~en) lista de

wachtwoord espera f wachtwoord nt (pl ~en) santo y seña m; contraseña f waden v vadear wafel c (pl ~s) barquillo m, oblea f wagen1 c (pl ~s) carro m wagen2 v atreverse, arriesgar wagon c (pl ~s) vagón m wakker adj despierto; ~ *worden *despertarse walgelijk adj repugnante, asqueroso walnoot c (pl -noten) nuez m walnotenboom c (pl -bomen) nogal m wals c (pl ~en) vals m walvis c (pl ~sen) ballena f wand c (pl ~en) pared f wandelaar c (pl ~s) paseante m wandelen v pasear wandeling c (pl ~en) caminata f, paseo m wandelstok c (pl ~ken) bastón m wandkleed nt (pl -kleden) tapiz m wandluis c (pl -luizen) chinche f wang c (pl ~en) mejilla f wanhoop c desesperación f wanhopen v *estar desesperado wanhopig adj desesperado wankel adj vacilante wankelen v vacilar wanneer adv cuándo; conj cuando; ~ ook cuando quiera que

351

wastafel wanorde c desorden m want conj porque wanten pl guantes mpl wantrouwen nt suspicacia f; v desconfiar de wapen nt (pl ~s, ~en) arma f warboel c dédalo m, embrollo m, desorden m waren pl mercancías fpl warenhuis nt (pl -huizen) grandes almacenes mpl warm adj caliente; ~ *eten cenar warmte c calor m warmwaterkruik c (pl ~en) calorífero m was1 c lavado m, ropa sucia f was2 c cera f wasbaar adj lavable wasbekken nt (pl ~s) palangana f wasdroger c (pl ~s) secadora f wasecht adj lavable wasgoed nt ropa sucia f wasmachine c (pl ~s) máquina de lavar f wasmiddel nt (pl ~en) detergente m waspoeder nt (pl ~s) jabón en polvo m *wassen v lavar wassenbeeldenmuseum nt (pl ~s, -musea) museo de figuras de cera m wasserette c (pl ~s) lavandería de autoservicio f wasserij c (pl ~en) lavandería f wastafel c (pl ~s) lavabo m

wasverzachter wasverzachter c (pl ~s) suavizante m wat pron qué; lo que; adv qué; ~ dan ook cualquier cosa que; cualquier cosa water agua f; hoog~ pleamar f; laag~ bajamar f; stromend ~ agua corriente f; zoet ~ agua dulce f waterdicht adj impermeable waterkers c berro m watermeloen c (pl ~en) sandía f waterpas c (pl ~sen) nivel m waterpokken pl varicela f waterpomp c (pl ~en) bomba de agua f waterski c (pl ~'s) esquí acuático m waterstof c hidrógeno m waterstofperoxide nt peróxido m waterval c (pl ~len) cascada f waterverf c color de aguada m watt c vatio m watten pl algodón m wazig adj brumoso we pron nosotros wedden v *apostar weddenschap c (pl ~pen) apuesta f wederverkoper c (pl ~s) revendedor m wederzijds adj recíproco wedijveren v *competir wedloop c (pl -lopen) carrera f wedstrijd c (pl ~en) concurso m; partido m weduwe c (pl ~n) viuda f

352

wegkant weduwnaar c (pl ~s) viudo m weeën pl dolores (del parto) mpl weefsel nt (pl ~s) tejido m weegschaal c (pl -schalen) báscula f, balanza f week c (pl weken) semana f weekdag c (pl ~en) día laborable m weekend nt (pl ~s) fin de semana m weemoed c melancolía f weer1 nt tiempo m weer2 adv otra vez weerbericht nt (pl ~en) boletín meteorológico m *weerhouden v *impedir weerkaatsen v reflejar weerkaatsing c reflejo m weerklank c eco m weerzinwekkend adj repelente, repulsivo, repugnante wees c (pl wezen) huérfano m weg1 adv ido, fuera; desaparecido weg2 c (pl ~en) camino m; doodlopende ~ callejón sin salida m; op ~ naar camino de *wegen v pesar wegenkaart c (pl ~en) mapa de carreteras m wegennet nt (pl ~ten) red de carreteras f wegens prep a causa de, por *weggaan v *irse wegkant c (pl ~en) borde del camino m

weglaten *weglaten v omitir *wegnemen v sacar, quitar wegomlegging c (pl ~en) desvío m wegrestaurant nt (pl ~s) parador m wegwerp- desechable wegwijzer c (pl ~s) poste de indicador m, cipo m *wegzenden v *despedir wei c (pl ~den) prado m weigeren v rehusar; *negar weigering c (pl ~en) negativa f weiland nt (pl ~en) prado m weinig adj poco; pocos wekelijks adj semanal weken v empapar wekken v *despertar wekker c (pl ~s) despertador m weldra adv pronto, en breve welk pron cuál; ~ ook cualquiera welkom adj bienvenido; nt bienvenida f wellicht adv quizás wellust c (pl ~en) concupiscencia f welnu! ¡bueno! welvaart c prosperidad f welvarend adj próspero welwillendheid c buena voluntad f welzijn nt bienestar m wending c (pl ~en) cambio m wenk c (pl ~en) seña f wenkbrauw c (pl ~en) ceja f wennen v acostumbrar wens c (pl ~en) deseo m

353

westelijk wenselijk adj deseable wensen v desear wereld c (pl ~en) mundo m wereldberoemd adj de fama mundial wereldbol c globo m werelddeel nt (pl -delen) continente m wereldomvattend adj mundial wereldoorlog c (pl ~en) guerra mundial f werk nt obra f; trabajo m; ocupación f, empleo m; te ~ *gaan proceder; ~ in uitvoering camino en obras m werkdag c (pl ~en) día de trabajo m werkelijk adj verdadero, real werkelijkheid c realidad f werkeloos adj desocupado; ocioso werkeloosheid c desempleo m werken v trabajar; funcionar werkgever c (pl ~s) patrón m werking c funcionamiento m; buiten ~ averiado werknemer c (pl ~s) empleado m werkplaats c (pl ~en) taller m werktuig nt (pl ~en) herramienta f; utensilio m werkvergunning c (pl ~en) permiso de trabajo m werkwoord nt (pl ~en) verbo m *werpen v lanzar, tirar wesp c (pl ~en) avispa f west c occidente m westelijk adj occidental

westen westen nt oeste m westers adj occidental wet c (pl ~ten) ley f *weten v *saber wetenschap c (pl ~pen) ciencia f wetenschappelijk adj científico wettelijk adj legal wettig adj legítimo, lícito *weven v tejer wever c (pl ~s) tejedor m wezen nt (pl ~s) ser m; esencia f wezenlijk adj esencial wie pron quien; a quien; ~ dan ook cualquiera; ~ ook quienquiera wieg c (pl ~en) cuna f wiel nt (pl ~en) rueda f wielklem c (pl ~men) cepo m wielrijder c (pl ~s) ciclista m wierook c incienso m wig c (pl ~gen) cuña f wijd adj vasto, ancho wijden v dedicar wijk c (pl ~en) barrio m wijn c (pl ~en) vino m wijngaard c (pl ~en) viña f wijnkaart c (pl ~en) carta de vinos f wijnkelder c (pl ~s) cueva f wijnkelner c (pl ~s) camarero m wijnkoper c (pl ~s) vinatero m wijnoogst c (pl ~en) vendimia f wijnstok c (pl ~ken) vid f wijs1 adj sabio wijs2 c (pl wijzen) tonada f wijsbegeerte c filosofía f wijsgeer c (pl -geren) filósofo m

354

winnen wijsheid c (pl -heden) sabiduría f wijsvinger c (pl ~s) índice m wijting c (pl ~en) merluza f wijze c (pl ~n) modo m, manera f *wijzen v señalar con el dedo; dirigir wijzigen v modificar, cambiar wijziging c (pl ~en) modificación f, cambio m wil c voluntad f wild adj salvaje; fiero; nt caza f wildpark nt (pl ~en) parque de reserva zoológica m willekeuriq adj arbitrario *willen v *querer wilskracht c fuerza de voluntad f wimper c (pl ~s) pestaña f wind c (pl ~en) viento m *winden v enrollar; *torcer winderig adj ventoso, borrascoso windmolen c (pl ~s) molino de viento m windstoot c (pl -stoten) ráfaga f windvlaag c (pl -vlagen) ráfaga f winkel c (pl ~s) almacén m, tienda f winkelcentrum nt (pl -tra) centro comercial m winkelen v *ir de compras winkelier c (pl ~s) tendero m, comerciante m winnaar c (pl ~s) vencedor m *winnen v vencer; ganar

winst

355

wurgen maravilla f wonderbaarlijk adj milagroso wonen v vivir; residir woning c (pl ~en) vivienda f woonachtig adj residente woonboot c (pl -boten) casa flotante f woonkamer c (pl ~s) living m, sala f woonplaats c (pl ~en) domicilio m, residencia f woonwagen c (pl ~s) casa rodante f woord nt (pl ~en) palabra f woordenboek nt (pl ~en) diccionario m woordenlijst c (pl ~en) glosario m woordenschat c vocabulario m woordenwisseling c (pl ~en) disputa f *worden v *hacerse worm c (pl ~en) gusano m worp c (pl ~en) tiro m worst c (pl ~en) salchicha f worstelen v luchar worsteling c (pl ~en) lucha f wortel c (pl ~s, ~en) raíz f; zanahoria f woud nt (pl ~en) selva f wraak c venganza f wrak (hout) nt (pl wrakken) pecio m wreed adj cruel *wrijven v frotar wrijving c (pl ~en) fricción f wurgen v estrangular

winst c (pl ~en) ganancia f; ganancias fpl, beneficio m winstgevend adj provechoso winter c (pl ~s) invierno m wintersport c deporte de invierno mpl wip c (pl ~pen) columpio m wirwar c dédalo m wiskunde c matemáticas fpl wiskundig adj matemático wissel c (pl ~s) giro m wisselen v cambiar wisselgeld nt cambio m wisselkantoor nt (pl -toren) oficina de cambio f wisselkoers c (pl ~en) cambio m wisselstroom c corriente alterna f wit adj blanco wittebroodsweken pl luna de miel f witvis c (pl ~sen) boquerón m woede c rabia f, furor m woeden v rabiar woedend adj furioso woensdag c miércoles m woest adj feroz, salvaje woestijn c (pl ~en) desierto m wol c lana f wolf c (pl wolven) lobo m wolk c (pl ~en) nube f wolkbreuk c (pl ~en) chaparrón m wolkenkrabber c (pl ~s) rascacielos m wollen adj de lana wond c (pl ~en) herida f wonder nt (pl ~en) milagro m;

356

X
xtc-pil c (pl ~len) pastilla extática f

Z
zaad nt (pl zaden) semilla f zaag c (pl zagen) sierra f zaagsel nt serrín m zaaien v *sembrar zaak c (pl zaken) causa f; asunto m; negocio m zaal c (pl zalen) sala f zacht adj blando; dulce, suave, gentil zadel nt (pl ~s) silla f zak c (pl ~ken) bolsillo m; saco m, bolsa f zakdoek c (pl ~en) pañuelo m; papieren ~ pañuelo de papel m zakelijk adj práctico zaken pl negocios mpl; ~ *doen met *hacer negocios con zakenman c (pl -lieden, -lui) hombre de negocios m zakenreis c (pl -reizen) viaje de negocios m zakhorloge nt (pl ~s) reloj de bolsillo m zakken v *ser suspendido zaklantaarn c (pl ~s) linterna f zakmes nt (pl ~sen) navaja f zalf c (pl zalven) ungüento m zalm c (pl ~en) salmón m zand nt arena f zanderig adj arenoso zanger c (pl ~s) vocalista m, cantante m zangeres c (pl ~sen) vocalista f,

zaterdag cantadora f zaterdag c sábado m ze pron ella; ellos zebra c (pl ~'s) cebra f zebrapad nt (pl ~en) cruce para peatones m, paso de cebra m zedelijk adj moral zeden pl costumbres fpl zee c (pl ~ën) mar m zee-egel c (pl ~s) erizo de mar m zeef c (pl zeven) tamiz m zeegezicht nt (pl ~en) marina f zeehaven c (pl ~s) puerto de mar m zeehond c (pl ~en) foca f zeekaart c (pl ~en) carta marina f zeekust c (pl ~en) litoral m zeeman c (pl -lieden, -lui) marino m zeemeermin c (pl ~nen) sirena f zeemeeuw c (pl ~en) gaviota f zeep c jabón m zeeppoeder nt jabón en polvo m zeer adj doloroso; adv muy zeeschelp c (pl ~en) concha f zeevogel c (pl ~s) ave marina f zeewater nt agua de mar f zeeziek adj mareado zeeziekte c mareo m zegel nt (pl ~s) sello m zegen c bendición f zegenen v *bendecir zegevieren v triunfar *zeggen v *decir zeil nt (pl ~en) vela f

357

zenuwpijn zeilboot c (pl -boten) buque velero m zeilclub c (pl ~s) club de yates m zeilsport c deporte de vela m zeker adv seguramente; adj cierto, seguro; ~ niet en ningún caso zekering c (pl ~en) fusible m zelden adv raras veces, pocas veces zeldzaam adj raro; infrecuente zelf pron yo mismo; tú mismo; usted mismo; él mismo; ella misma; uno mismo; nosotros mismos; vosotros mismos; ustedes mismos; ellos mismos zelfbediening c autoservicio m zelfbedieningsrestaurant nt (pl ~s) restaurante de autoservicio m zelfbestuur nt autonomía f zelfde adj mismo zelfmoord c (pl ~en) suicidio m zelfs adv aun zelfstandig adj autónomo; independiente; ~ naamwoord nombre m, substantivo m zelfstrijkend adj no precisa plancha zelfzuchtig adj egoísta *zenden v mandar zender c (pl ~s) emisor m zending c (pl ~en) envío m zenit nt cenit m zenuw c (pl ~en) nervio m zenuwachtig adj nervioso zenuwpijn c (pl ~en) neuralgia f

zes zes num seis zesde num sexto zestien num dieciséis zestiende num decimosexto zestig num sesenta zet c (pl ~ten) jugada f; empujón m zetel c (pl ~s) silla f; sede f zetpil c (pl ~len) supositorio m zetten v *poner; in elkaar ~ montar zeurpiet c (pl ~en) pelmazo m zeven1 num siete zeven2 v filtrar, tamizar zevende num séptimo zeventien num diecisiete zeventiende num decimoséptimo zeventig num setenta zich pron se zicht nt vista f; visibilidad f; op ~ a prueba zichtbaar adj visible ziek adj enfermo ziekenauto c (pl ~'s) ambulancia f ziekenhuis nt (pl -huizen) hospital m ziekenzaal c (pl -zalen) enfermería f ziekte c (pl ~n, ~s) enfermedad f ziel c (pl ~en) alma f *zien v *ver; eruit~ *tener aires de; *laten ~ *mostrar zienswijze c (pl ~n) punto de vista m zigeuner c (pl ~s) gitano m

358

zoen zijbeuk c (pl ~en) nave lateral f zijde1 c seda f zijde2 c (pl ~n) lado m zijden adj sedoso zijlicht nt luz lateral f zijn pron su; de él *zijn v *estar, *ser zijrivier c (pl ~en) afluente m zijstraat c (pl -straten) calle lateral f zilver nt plata f zilveren adj de plata zilverpapier nt papel de aluminio m zilversmid c (pl -smeden) platero m zilverwerk nt plata labrada f zin1 c sentido m; ganas fpl; ~ *hebben in antojarse zin2 c (pl ~nen) frase f *zingen v cantar zink nt cinc m *zinken v hundirse zinloos adj insensato zintuig nt (pl ~en) sentido m zitkamer c (pl ~s) sala de estar f zitplaats c (pl ~en) localidad f *zitten v *estar sentado; *gaan ~ *sentarse zitting c (pl ~en) sesión f zitvlak nt trasero m zo adv así; tan; zo'n un ... así zoals conj como; tal como zodat conj de modo que zodra conj tan pronto como *zoeken v buscar zoeker c (pl ~s) visor m zoen c (pl ~en) beso m

zoet zoet adj dulce; bueno; ~ maken endulzar zoetzuur nt encurtidos mpl zogen v amamantar zogenaamd adj llamado zolder c (pl ~s) buhardilla f zomer c (pl ~s) verano m zomertijd c horario de verano m zon c (pl ~nen) sol m zondag c domingo m zonde c (pl ~n) pecado m zondebok c (pl ~ken) cabeza de turco f zonder prep sin zonderling adj extraño, singular zone c (pl ~s) zona f zonlicht nt luz del sol f zonnebaden v tomar el sol zonnebrand c quemadura del sol f zonnebrandolie c aceite bronceador m zonnebril c (pl ~len) gafas de sol fpl zonnescherm nt (pl ~en) toldo m zonneschijn c sol m zonnesteek c insolación f zonnig adj soleado zonsondergang c (pl ~en) ocaso m zonsopgang c (pl ~en) amanecer m zoogdier nt (pl ~en) mamífero m zool c (pl zolen) suela f

359

zuster zoölogie c zoología f zoom c (pl zomen) dobladillo m zoomlens c (pl -lenzen) objetivo zoom m zoon c (pl zonen) hijo m zorg c (pl ~en) cuidado m, preocupación f zorgen voor v cuidar de; *atender a zorgvuldig adj escrupuloso zorgwekkend adj crítico zorgzaam adj atento zout nt sal f; adj salado zoutvaatje nt (pl ~s) salero m zoveel adv tanto zowel ... als tanto ... como zuid c sur m Zuid-Afrika Africa del Sur zuidelijk adj meridional zuiden nt sur m zuidoosten nt sudeste m zuidpool c polo sur m zuidwesten nt sudoeste m zuigeling c (pl ~en) criatura f *zuigen v chupar zuiger c (pl ~s) pistón m zuigerring c (pl ~en) aro de émbolo m zuigerstang c (pl ~en) biela f zuil c (pl ~en) columna f zuilengang c (pl ~en) pórtico m zuinig adj económico zuivelwinkel c (pl ~s) lechería f zuiver adj puro zulk adj tal zus c (pl ~sen) hermana f zuster c (pl ~s) hermana f;

zuur enfermera f zuur1 adj agrio zuur2 nt (pl zuren) ácido m zuurstof c oxígeno m zwaaien v oscilar; *hacer señales zwaan c cisne m zwaar adj pesado zwaard nt (pl ~en) espada f zwaartekracht c gravedad f zwager c (pl ~s) cuñado m zwak adj débil; vago zwakheid c (pl -heden) debilidad f zwaluw c (pl ~en) golondrina f zwanger adj embarazada zwart adj negro Zweden Suecia f Zweed c (pl Zweden) sueco m Zweeds adj sueco zweefvliegtuig nt (pl ~en) planeador m zweep c (pl zwepen) azote m zweer c (pl zweren) úlcera f zweet nt sudor m *zwellen v hincharse zwelling c (pl ~en) hinchazón f zwembad nt (pl ~en) piscina f zwembroek c (pl ~en) calzón de baño m, bañador m, traje de baño m *zwemmen v nadar zwemmer c (pl ~s) nadador m zwempak nt (pl ~ken) traje de baño m zwemsport c natación f zwendelarij c (pl ~en) estafa f *zweren v prestar juramento,

360

zwoegen jurar *zwerven v *errar, vagabundear zweten v sudar *zwijgen v callarse, *estarse quieto; tot ~ *brengen acallar; zwijgend callado zwijn nt (pl ~en) cerdo m Zwitser c (pl ~s) suizo m Zwitserland Suiza f Zwitsers adj suizo zwoegen v ajetrearse, bregar

361

Léxico gastronómico
Comidas
~punt punta de espárrago aubergine berenjena augurk pepinillo en vinagre avocado aguacate, palta avondeten cena azijn vinagre baars perca babi pangang plato de Indonesia: lonjas de carne de cerdo, servidas con una salsa agridulce bami goreng plato de Indonesia: tallarines chinos y legumbres con trozos de carne de cerdo y camarones banaan plátano banketletter pastel de hojaldre relleno de almendrado basilicum albahaca bediening servicio belegd broodje bocadillo belegen kaas queso de sabor picante biefstuk bistec ~ van de haas filete muy espeso de solomillo de ternera bieslook cebolleta bitterbal albóndiga empanada; se sirve como tapa blinde vink pulpeta de ternera bloedworst morcilla ~ met appelen con manzanas

aalbes grosella roja aardappel patata ~puree puré aardbei fresa abrikoos albaricoque amandel almendra ~broodje panecillo relleno de almendrado ananas piña andijvie escarola ~stamppot puré de patatas y escarola anijs anís ansjovis anchoa appel manzana ~beignet buñuelo relleno de manzana ~bol especie de empanadilla rellena de manzana ~flap empanadilla rellena de manzana ~gebak tarta de manzanas ~moes compota de manzanas Ardense pastei empanada rellena de carne de cerdo y hierbas aromáticas; se sirve en lonjas artisjok alcachofa asperge espárrago

362
bloemkool coliflor boerenkool met worst puré de patatas y col rizada, servida con una salchicha ahumada boerenomelet tortilla campesina con legumbres y tocino bokking arenque ahumado boon haba, frijol, judía borrelhapje tapa borststuk pecho, pechuga bosbes mirtillo bot 1) especie de rodaballo 2) hueso boter mantequilla boterham rebanada de pan con mantequilla bouillon caldo braadhaantje gallo pequeño braadworst salchicha para asar braam mora brasem brema brood pan ~maaltijd almuerzo compuesto de diversas rebanadas de pan ~pudding budín hecho de pan broodje panecillo, bocadillo ~ halfom con mantequilla, hígado y carne salada ~ kaas con mantequilla y queso bruine bonen met spek alubias rojas servidas con tocino y cebollas Brussels lof endibia champignon seta, hongo chocola(de) chocolate citroen limón cordon bleu filete de ternera empanado y doblado, que se fríe con queso y jamón en medio cornedbeef carne de ternera acecinada cornflakes copos de maíz dadel dátil dagschotel especialidad o plato del día dame blanche rebanada de helado de vainilla, servida con chocolate caliente dessert postre dille eneldo doperwt guisante dragon estragón drie-in-de-pan hojuela pequeña rellena de pasas de Corinto druif uva duif pichón Duitse biefstuk bistec picado Edam, edammer kaas queso suave, de pasta consistente, envuelto de una capa de cera roja eend pato, anadón ei huevo eierpannenkoek hojuela hecha con huevos erwt guisante erwtensoep met kluif sopa de guisantes con trozos de salchichón ahumado, una pata de cerdo, tocino magro, un apio, nabo y puerros; se sirve con pan de centeno

363
exclusief no incluido fazant faisán filet filete ~ américain carne de ternera picada que se come cruda con una salsa de yemas de huevos, mostaza, alcaparras, cebollas y perejil flensje hojuelas pequeñas y finas foeyonghai plato chino, tortilla con puerros, cebollas y camarones, servida en una salsa agridulce forel trucha framboos frambuesa fricandeau escalope Friese nagelkaas queso hecho de leche desnatada, aromatizado con clavos de especia frikadel albóndiga condimentada en forma larga y redonda frites, frieten patatas fritas gaar bien hecho galantine fiambre de carne prensada en gelatina gans oca garnaal gamba, camarón gebak pastel gebakken frito gebonden soep sopa untuosa gebraden asado gedroogde pruim ciruela pasa gehakt 1) picado 2) carne picada ~bal albóndiga de carne picada gekookt hervido gekruid condimentado, picante gemarineerd en escabeche gember jengibre ~koek alajú al jengibre gemengd variado, mixto gepaneerd empanado gepocheerd ei huevo escalfado geraspt rallado gerecht plato, manjar gerookt ahumado geroosterd brood tostada gerst cebada gestoofd estofado gevogelte ave gevuld relleno gezouten salado Goudakaas, Goudse kaas queso de pasta consistente, parecido a Edam; su sabor se acentúa cuando ha madurado griesmeel sémola ~pudding budín de sémola griet barbada groente legumbre Haagse bluf postre hecho de claras de huevo batidas a punto de nieve, con almíbar de grosellas rojas haantje gallo pequeño haas liebre hachee cazuela de carne de ternera cortada en lonchas, cebollas, hierbas aromáticas, moscada y legumbres half, halve medio(a) ham jamón hardgekookt ei huevo duro haring arenque

364
hart corazón havermoutpap gachas de copos de avena hazelnoot avellana heilbot especie de rodaballo heldere soep consomé hersenen sesos hete bliksem patatas, manzanas y tocino, condimentados con azúcar, sal y mantequilla Hollandse biefstuk solomillo bajo Hollandse nieuwe filete de arenque fresco honing miel hors d'oeuvre entremés houtsnip 1) becada 2) bocadillo de pan de centeno relleno de queso hutspot met klapstuk cazuela de patatas, zanahorias, cebollas y carne de buey hervida huzarensla ensaladilla rusa: patatas, huevos duros, fiambres, pepinillos, remolacha y mayonesa ijs helado inclusief incluido Italiaanse salade ensalada mixta con lechuga, tomates, aceitunas y atún jachtschotel guiso de carne, cebollas y patatas; a menudo servido con una compota de manzanas jam confitura, mermelada jonge kaas queso joven de pasta consistente jus jugo de carne kaas queso ~balletje croqueta de queso frita kabeljauw bacalao fresco kalfslapje, kalfsoester escalope de ternera kalfsrollade asado de ternera kalfsvlees ternera kalkoen pavo kapucijners met spek especie de habas servidas generalmente con patatas al vapor, tocino, cebollas y ensalada verde karamel caramelo ~pudding flan de caramelo ~vla crema de caramelo karbonade chuleta karper carpa kastanje castaña kaviaar caviar kerrie curry kers cereza kievietsei huevo de avefría kip pollo kippenborst pechuga de pollo kippenbout muslo de pollo knakworst pequeñas salchichas de Francfort knoflook ajo koek pastel koekje bizcocho koffietafel almuerzo ligero que consta de café, rebanadas de pan con mantequilla, queso, carne y huevos kokosnoot coco

365
komijnekaas queso con comino komkommer pepino konijn conejo koninginnensoep sopa untuosa de pollo kool col ~schotel met gehakt cazuela de albóndigas y col kotelet chuleta koud frío ~ vlees fiambre krab cangrejo de mar krabbetje chuleta de cerdo magra krent pasa de Corinto kroepoek barquillo de Indonesia, hecho con harina de camarones kroket croqueta kruiderij hierba aromática, condimento kruidnagel clavo de especia kruisbes grosella espinosa kwark requesón hecho de leche desnatada kwartel codorniz kweepeer membrillo lamsbout pierna de cordero lamsvlees cordero langoest langosta Leidse kaas queso de Leiden lekkerbekje filete de abadejo o de platija frito lendestuk lomo lever hígado linze lenteja loempia rollo de pasta de hojaldre relleno con carne picada, hierbas aromáticas, soja y pimentón picante lunch almuerzo lychee fruta china muy dulce, servida como postre; lichi macaroni macarrones maïskolf mazorca de maíz makreel caballa mandarijntje mandarina marinade escabeche marsepein mazapán, pasta de almendras meikaas queso cremoso, rico en grasas meloen melón menu van de dag menú del día menukaart lista de platos mossel mejillón mosterd mostaza nagerecht postre nasi goreng plato de Indonesia; arroz frito, carne, pollo, camarones, cebollas, legumbres y especias; se cubre con un huevo frito nier riñón broodje especie de empanadilla rellena de riñones y cebollas picadas noot nuez oester ostra olie aceite ~bol buñuelo frito relleno de uvas pasas olijf aceituna omelet tortilla ~ fines herbes de finas hier-

366
bas ~ met kippenlevertjes de hígado de aves ~ naturel a la francesa (natural) ongaar poco hecho ontbijt desayuno ~spek tocino ahumado ossenhaas filete de ternera ossenstaartsoep sopa de cola de buey oude kaas queso de pasta consistente y sabor fuerte paddestoel seta, hongo paling anguila ~ in 't groen anguila estofada en una salsa blanca con perejil; se sirve con verduras pannenkoek hojuela, panqueque ~ met stroop, con melaza pap gachas de copos de avena paprika pimiento pastei pastel de carne, empanada patates frites patatas fritas patrijs perdiz peer pera pekeltong lengua de ternera en salmuera pekelvlees loncha de carne salada peper pimienta perzik melocotón, durazno peterselie perejil piccalilly condimentos al vinagre pinda cacahuete, maní ~kaas mantequilla de cacahuete pisang goreng plato de Indonesia; plátanos fritos poffertjes buñuelos pequeños servidos con azúcar y mantequilla pompelmoes pomelo, toronja popcorn palomitas de maíz portie porción, ración postelein verdolaga (planta comestible) prei puerro prinsessenboon judía verde pruim ciruela rabarber ruibarbo radijs rábano rauw crudo reebout, reerug caza reine-claude ciruela claudia rekening cuenta ribstuk costilla rijst arroz ~tafel especialidad de Indonesia que puede llegar a tener hasta 30 platos diferentes, siempre encontrará legumbres estofadas, trozos de carne y aves servidos con arroz, salsas condimentadas diversas y cacahuetes rivierkreeft cangrejo de río rode biet remolacha rodekool lombarda roerei huevo revuelto roggebrood pan de centeno rolmops filete de arenque enrollado alrededor de un palito y

367
escabechado en vino blanco rolpens callos y carne de ternera cortada en lonchas, cubiertos con una raja de manzana y fritos rookspek tocino ahumado rookworst salchicha ahumada roomboter mantequilla roomijs helado rosbief asado de carne de ternera rozemarijn romero runderlap filete de ternera rundvlees carne de ternera Russische eieren mitades de huevos duros rellenos de mayonesa, camarones, anchoas y a veces caviar, que se sirven sobre una hoja de lechuga salade ensalada salami especie de salchichón sambal pasta a base de pimentón muy picante: se sirve con los platos indonesios sandwich bocadillo sardien sardina saté plato de Indonesia: pinchos de carne cubiertos con una salsa de cacahuetes saucijzenbroodje salchicha envuelta con una pasta de hojaldre saus salsa, jugo de carne schaaldier crustáceo schapenvlees carnero scharretong pez parecido al lenguado, pero de menor calidad schelvis eglefino schildpadsoep sopa de tortuga schnitzel escalope schol acedía, platija schuimomelet tortilla esponjosa servida como postre selderij apio sinaasappel naranja sjasliek pinchos de carne y legumbres sla ensalada slaboon judía verde slagroom nata batida slak caracol sneeuwbal especie de pastelillo de hojaldre relleno de crema y a veces de uvas pasas snijboon judía verde pelada y cortada en finas lonjas soep sopa ~ van de dag sopa del día sorbet sorbete speculaas pastel de almendras con especias spek tocino sperzieboon judía verde spiegelei huevo frito spinazie espinaca sprits especie de polvorón spruitje col de Bruselas stamppot puré de patatas y legumbres estofadas steur esturión stokvis pejepalo stroop melaza suiker azúcar taart pastel, tarta

368
tarbot rodaballo tartaar carne de ternera picada que se come cruda con una salsa de yemas de huevos, mostaza, alcaparras, cebollas perejil ~ speciaal ración doble tijm tomillo tjaptjoi plato chino: daditos de carne y legumbres fritos, que se sirven con arroz toeristenmenu menú turístico toffee bombón, caramelo tomaat tomate tong 1) lengua 2) lenguado tonijn atún toost tostada tosti bocadillo caliente de queso y jamón tournedos filete de ternera grueso, de forma redonda truffel trufa tuinboon haba ui cebolla uitsmijter dos rebanadas de pan con rosbif o jamón, cubiertas de huevos fritos vanille vainilla varkenshaas filete de cerdo varkenslapje loncha de carne de cerdo varkensvlees cerdo venkel hinojo vermicellisoep consomé de fideos vers fresco vijg higo vis pez, pescado vla crema vlaai tarta de frutas Vlaamse karbonade lonchas de carne de ternera estofadas en cerveza y cebollas vlees carne voorgerecht entrada vrucht fruta vruchtensalade ensalada de frutas wafel especie de barquillo walnoot nuez warm caliente waterkers berro waterzooi pollo estofado en vino blanco, legumbres, yema de huevo y crema wentelteefje rebanada de pan, mojada en huevos batidos, frita en una sartén y servida con mermelada o azúcar wienerschnitzel escalope de ternera empanado wijnkaart lista de vinos wijting pescadilla wild caza ~ zwijn jabalí wilde eend pato silvestre witlof endibia ~ op zijn Brussels envuelta en una lonja de jamón y asada al horno con una salsa blanca y queso worst salchicha, salchichón wortel zanahoria yoghurt yogur zachtgekookt ei huevo pasado por agua

369
zalm salmón zeekreeft bogavante zeevis pez, pescado de mar zout sal zuurkool chucruta, col fermentada zwezerik molleja

370

Bebidas

advocaat licor de huevos ananassap zumo de piña aperitief aperitivo bessenjenever aguardiente de ginebra con sabor a grosellas negras bier cerveza bisschopswijn ponche hecho de vino tinto caliente, zumo de limón, canela, clavos de especia y azúcar bittertje aperitivo amargo boerenjongens pasas en aguardiente boerenmeisjes albaricoques en aguardiente borrel vaso de alcohol pequeño brandewijn aguardiente cassis casis; licor hecho de grosellas negras chocolademelk, chocomel(k) chocolate citroenbrandewijn aguardiente de limón citroenjenever aguardiente de enebro con sabor a limón citroentje met suiker aguardiente con cáscaras de limón y azúcar cognac coñac donker bier cerveza negra druivensap zumo de uva frisdrank bebida sin alcohol gekoeld helado

geuzelambiek cerveza flamenca, fuerte y amarga, hecha con trigo candeal y cebada jenever aguardiente de ginebra jonge jenever/klare ginebra joven karnemelk suero kersenbrandewijn kirsch (aguardiente de cerezas) koffie café ~ met melk con leche ~ met room con nata ~ met slagroom con nata batida ~ verkeerd mitad de café y mitad de leche caliente zwarte ~ negro, solo kriekenlambiek cerveza de Bruselas, fuerte y amarga con sabor a guinda kwast zumo de limón servido caliente o frío licht bier cerveza dorada likeur licor limonade gaseosa melk leche mineraalwater agua mineral oude jenever/klare ginebra vieja oranjebitter aperitivo amargo con sabor a naranja pils denominación general de la cerveza, caña port Oporto punch ponche; generalmente bebida helada hecha con ron, vino blanco, champaña, zumo de limón o naranja,

371
azúcar y té sap zumo, jugo sinas naranjada spuitwater agua gaseosa sterkedrank aguardiente tafelwater agua mineral thee té ~ met citroen con limón ~ met suiker en melk con leche y azúcar trappistenbier cerveza con malta fabricada por los trapenses vieux coñac embotellado en Holanda vruchtensap zumo de fruta warme chocola chocolate caliente water agua wijn vino droge ~ seco rode ~ tinto rosé ~ clarete, rosado witte ~ blanco zoete ~ dulce wodka vodka

372

Verbos irregulares holandeses
La siguiente lista contiene los verbos irregulares más comunes. Los verbos compuestos o formados de un prefijo (be-, con-, dis-, im-, in-, mis-, om-, on-, ont-, ver-, etc.) no están indicados en esta lista, pero se conjugan como los verbos sin prefijo. Ej.: verbinden se conjuga como binden. Infinitivo bakken barsten bederven bedriegen beginnen bergen bevelen bewegen bezwijken bidden bieden bijten binden blazen blijken blijven blinken braden breken brengen buigen delven denken dingen doen dragen drijven dringen drinken Imperfecto bakte barstte bedierf bedroog begon borg beval bewoog bezweek bad bood beet bond blies bleek bleef blonk braadde brak bracht boog delfde/dolf dacht dong deed droeg dreef drong dronk Participio pasado gebakken gebarsten bedorven bedrogen begonnen geborgen bevolen bewogen bezweken gebeden geboden gebeten gebonden geblazen gebleken gebleven geblonken gebraden gebroken gebracht gebogen gedolven gedacht gedongen gedaan gedragen gedreven gedrongen gedronken

cocer reventar, hender dañar engañar comenzar poner, colocar mandar mover ceder rezar ofrecer morder atar soplar parecer quedar brillar freír quebrar traer doblar cavar pensar regatear hacer llevar flotar empujar beber

373
druipen duiken dwingen eten fluiten gaan gelden genezen genieten geven gieten glijden glimmen graven grijpen hangen hebben heffen helpen heten hijsen houden jagen kiezen kijken klimmen klinken knijpen komen kopen krijgen krimpen kruipen kunnen lachen laden laten lezen droop dook dwong at floot ging gold genas genoot gaf goot gleed glom groef greep hing had hief hielp heette hees hield jaagde/joeg koos keek klom klonk kneep kwam kocht kreeg kromp kroop kon lachte laadde liet las gedropen gedoken gedwongen gegeten gefloten gegaan gegolden genezen genoten gegeven gegoten gegleden geglommen gegraven gegrepen gehangen gehad geheven geholpen geheten gehesen gehouden gejaagd gekozen gekeken geklommen geklonken geknepen gekomen gekocht gekregen gekrompen gekropen gekund gelachen geladen gelaten gelezen gotear bucear forzar comer silbar ir valer curar disfrutar dar verter resbalar brillar cavar agarrar colgar tener levantar ayudar llamarse izar conservar cazar escoger mirar trepar sonar pellizcar venir comprar recibir encoger arrastrarse poder reír cargar dejar leer

374
liegen liggen lijden lijken lopen malen meten moeten mogen nemen prijzen raden rijden rijgen rijzen roepen ruiken scheiden schelden schenken scheppen scheren schieten schijnen schrijden schrijven schrikken schuiven slaan slapen slijpen slijten sluipen sluiten smelten snijden spannen loog lag leed leek liep maalde mat moest mocht nam prees raadde reed reeg rees riep rook scheidde schold schonk schiep schoor schoot scheen schreed schreef schrok schoof sloeg sliep sleep sleet sloop sloot smolt sneed spon gelogen gelegen geleden geleken gelopen gemalen gemeten gemoeten gemogen genomen geprezen geraden gereden geregen gerezen geroepen geroken gescheiden gescholden geschonken geschapen geschoren geschoten geschenen geschreden geschreven geschrokken geschoven geslagen geslapen geslepen gesleten geslopen gesloten gesmolten gesneden gesponnen mentir estar acostado sufrir parecer marchar moler medir deber poder tomar alabar adivinar, aconsejar conducir ensartar subir llamar oler separar injuriar verter crear afeitar(se) tirar (fusil) brillar marchar a grandes pasos escribir asustarse empujar pegar dormir afilar gastar resbalarse cerrar fundir cortar hilar

375
splijten spreken springen spuiten staan steken stelen sterven stijgen stijven stinken stoten strijden strijken treden treffen trekken vallen vangen varen vechten verbergen verdwijnen vergeten verliezen vermijden verslinden vinden vliegen voortspruiten vouwen vragen vriezen waaien wassen wegen werpen werven spleet sprak sprong spoot stond stak stal stierf steeg steef stonk stootte streed streek trad trof trok viel ving voer vocht verborg verdween vergat verloor vermeed verslond vond vloog sproot voort vouwde vroeg vroor waaide/woei waste woog wierp wierf gespleten gesproken gesprongen gespoten gestaan gestoken gestolen gestorven gestegen gesteven gestonken gestoten gestreden gestreken getreden getroffen getrokken gevallen gevangen gevaren gevochten verborgen verdwenen vergeten verloren vermeden verslonden gevonden gevlogen voortgesproten gevouwen gevraagd gevroren gewaaid gewassen gewogen geworpen geworven rajar hablar saltar brotar estar de pie picar robar morir subir almidonar oler mal chocar luchar planchar pisar alcanzar tirar caer coger navegar pelear esconder desaparecer olvidar perder evitar devorar encontrar volar resultar doblar preguntar helar soplar lavar pesar arrojar contratar

376
weten weven wijken wijten wijzen willen winden winnen worden wreken wrijven zeggen zenden zien zijn zingen zinken zinnen zitten zoeken zuigen zullen zwellen zwemmen zweren1 zweren2 zwerven zwijgen wist weefde week weet wees wilde/wou wond won werd wreekte wreef zei zond zag was zong zonk zon zat zocht zoog zou zwol zwom zwoer zweerde/zwoor zwierf zweeg geweten geweven geweken geweten gewezen gewild gewonden gewonnen geworden gewroken gewreven gezegd gezonden gezien geweest gezongen gezonken gezonnen gezeten gezocht gezogen — gezwollen gezwommen gezworen gezworen gezworven gezwegen saber tejer ceder atribuir mostrar querer enrollar ganar volverse vengar frotar decir enviar ver ser cantar hundirse meditar sentarse buscar chupar futuro, condic. hinchar nadar jurar supurar errar callarse

377

Abreviaturas holandesas
A˚ afd. alg. ANWB as. a.u.b. Bfr. b.g. b.g.g. blz. BRT BTW b.v. CS ct. dhr. drs. d.w.z. EU EHBO enz. excl. fl/f geb. H.K.H. H.M. incl. i.p.v. ir. jl. KACB anno afdeling algemeen Algemene Nederlandse Wielrijdersbond aanstaande alstublieft Belgische frank begane grond bij geen gehoor bladzijde Belgische Radio en Televisie Belasting Toegevoegde Waarde bijvoorbeeld Centraal Station (proviene) del año departamento, sección general Real Club de Turismo de los Países Bajos próximo por favor franco belga planta baja si no hay respuesta página Rádio y Televisión Belga Impuesto sobre el valor añadido por exemplo estación central (del ferrocarril) cent 1/100 de florín de heer Señor doctorandus candidato para el doctorado, licenciado(a) dat wil zeggen es decir Europese Unie Unión Europea Eerste Hulp bij Ongelukken primeros auxilios enzovoort etcétera exclusief no incluido, sin incluir gulden florín geboren nacido(a) Hare Koninklijke Hoogheid Su Alteza Real la Princesa Hare Majesteit Su Majestad la Reina inclusief comprendido, incluido in plaats van en vez de, en lugar de ingenieur Ingeniero jongstleden pasado Koninklijke Automobielclub Real Automóvil Club de van België Bélgica

378
km/u KNAC KNMI m.a.w. mej. mevr. mij. mr. NAVO NBT n.Chr. nl. n.m. NMBS N.P. NS NV p.a. pk r.-k. t/m t.o.v. v.a. VAB v.Chr. v.m. VN VS VTB kilometer per uur Koninklijke Nederlandse Automobielclub Koninklijk Meteorologisch Instituut met andere woorden mejuffrouw mevrouw maatschappij meester in de rechten Noord-Atlantische Verdragsorganisatie Nederlands Bureau voor Toerisme na Christus namelijk namiddag Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen niet parkeren Nederlandse Spoorwegen naamloze vennootschap per adres paardenkracht rooms-katholiek tot en met ten opzichte van vanaf Vlaamse Automobilistenbond voor Cristus voormiddag Verenigde Naties Verenigde Staten Vlaamse Toeristenhond kilómetros por hora Real Automóvil Club de los Países Bajos Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos enotras palabras Señorita Señora compañia, sociedad Doctor en Derecho Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Oficina Nacional Neerlandesa de Turismo después de Jesucristo a saber (de la) tarde Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas prohibido el estacionamiento Sociedad de Ferrocarriles Neerlandeses Sociedad Anónima al cuidado de (c/o) caballo de vapor católico romano hasta... e incluido referente a desde Club Automóvil Flamenco antes de Cristo (de la) mañana Organización de las Naciones Unidas Estados Unidos Club de Turismo Flamenco

379
VVV zgn. Z.K.H. z.o.z. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer zogenaamd Zijne Koninklijke Hoogheid zie ommezijde Oficina de Turismo llamado, denominado Su Alteza Real el Príncipe véase al dorso

380

Numerales
Cardinales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 40 50 60 70 80 90 100 101 230 1000 1001 1100 2000 1 000 000 nul een twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien elf twaalf dertien veertien vijftien zestien zeventien achttien negentien twintig eenentwintig tweeëntwintig drieëntwintig vierentwintig dertig veertig vijftig zestig zeventig tachtig negentig honderd honderdeen tweehonderddertig duizend duizendeen elfhonderd tweeduizend een miljoen 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 26e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 101e 230e 1000e 1001e 1100e 2000e Ordinales eerste tweede derde vierde vijfde zesde zevende achtste negende tiende elfde twaalfde dertiende veertiende vijftiende zestiende zeventiende achttiende negentiende twintigste eenentwintigste tweeëntwintigste drieëntwintigste vierentwintigste vijfentwintigste zesentwintigste dertigste veertigste vijftigste zestigste zeventigste tachtigste negentigste honderdste honderdeerste tweehonderddertigste duizendste duizendeerste elfhonderdste tweeduizendste

381

La hora
En Holanda y Bélgica se usa oficialmente el sistema de 24 horas; el sistema de 12 horas se emplea sólo en las conversaciones.

vijf voor twee

een uur

vijf over een

tien voor twee

tien over een

kwart voor twee tien over half twee

kwart over een

tien voor half twee

vijf over half twee

half twee

vijf voor half twee

Si es necesario precisarlo, digan 's morgens (de la mañana), 's middags (de la tarde) o 's avonds (de la noche). Ik kom om zeven uur 's morgens. Ik kom om vier uur 's middags. Ik kom om zeven uur 's morgens. Los días de zondag maandag dinsdag woensdag la semana domingo lunes martes miércoles Vendré a las 7 de la mañana. Vendré a las 4 de la tarde. Vendré a las 8 de la noche

donderdag vrijdag zaterdag

jueves viernes sábado

382
Aantekeningen

383

384

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful