Osnovna škola Kostrena KOSTRENA Klasa: Urbroj: Kostrena, _______________

OPERATIVNI PROGRAM STAŽIRANJA PRIPRAVNIKA
UČITELJ / STRUČNI SURADNIK___________________________________________ (ime i prezime) Stručna sprema _________________________________________________________ Radno mjesto __________________________________________________________ Vrijeme stažiranja _______________________________________________________ (nadnevak zaposlenja i kraj stažiranja)

Povjerenstvo:

1. ____________________ ravnatelj – voditelj 2. ____________________ mentor 3. ____________________ stručni suradnik

PRIHVAĆENO NA SJEDNICI UČITELJSKOG VIJEĆA ____________________ nadnevak

Ravnatelj _________________,

1

Nakon obavljenog pripravničkog staža pripravnik polaže stručni ispit.) 1. 5): .Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj 2 .2. Program pripravničkog staža donosi Ministarstvo. 59/01. Osnovna škola može osobama bez radnog iskustva omogućiti osposobljavanje i bez zasnivanja radnog odnosa ( volonterski rad ). 26/93.Konvencija o pravima djeteta . i 114/01.zaposleni u svojstvu pripravnika (na nedređeno ili određeno vrijeme) . 59/90.27/93.. a donosi ga učiteljsko vijeće.). PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA (N.zaposleni u svojstvu pripravnika s najmanje 1/3 propisane tjedne norme . Pripravnički staž traje najdulje godinu dana. Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku šest mjeseci od dana kada mu je istekao pripravnički staž prestaje radni odnos u osnovnoj školi. Obvezni sadržaji programa stažiranja su slijedeći (čl.7/96..mentor .1...) Prema Pravilniku stažirati i polagati stručni ispit imaju pravo: .stručni suradnik Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član Povjerenstva. 1.Opća deklaracija o ljudskim pravima .N.Ustav Republike Hrvatske .volonteri Stažiranje se ostvaruje na temelju programa koji izrađuje Povjerenstvo škole. Program pripravničkog staža počinje danom početka radnog odnosa. Članak 78.N. a škola ga je obvezna donijeti u roku 15 dana. br. Povjerenstvo čine: .ravnatelj Škole . br. 88/2003. ZAKON O OSNOVNOM ŠKOLSTVU (N.TEMELJNE ODREDBE Obveza polaganja stručnog ispita određana je Zakonom o osnovnom školstvu i Pravilnikom o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu ( « Narodne novine» 88/03.Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju .. Učitelji i stručni suradnici bez radnog iskustva zasnivaju radni odnos kao pripravnici.

ožujka .od 01. Ostali članovi Povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružiti pomoć svaki u trajanju od 5 sati. a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. travnja do 01. studenoga.- - - Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu Školske obveze i prava učitelja Planiranje i programiranje odgojno obrazovnih sadržaja Organiziranje. Pripravniku se uručuje primjerak programa kojeg je on dužan realizirati. Na kraju stažiranja Povjerenstvo sastavlja Izvješće o rezultatima stažiranja (tiskanica SI-2) kojeg škola uz ostalu potrebnu dokumentaciju prilaže pri prijavljivanju pripravnika za stručni ispit ( najmanje 30 dana prije ispitnog roka ). 88/2003. odgovorno je za njegovo provođenje i za vođenje dokumentacije o realizaciji tog programa. Realizaciju naznačene teme svojim potpisom ovjerava osoba koja ju je sa pripravnikom odradila. listopada do 15. 1.N.od 15. lipnja .3.) . slobodu odgoja i odgoj za suživot Pedagoška dokumentacija i evidencija Rad stručnih tijela Škole Posebnosti struke Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja Pripravnici su obvezni biti nazočni najmanje 30 sati na nastavnim satima mentora. Povjerenstvo će biti nazočno nastavnim satima pripravnika najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada. Kao što je naglašeno Povjerenstvo izrađuje operativni program stažiranja. Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: . udžbenika i stručne literature te drugih izvora znanja Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odojno-obrazovnog procesa Sustavno praćenje. pripremanje i izvođenje odgojno obrazovnih procesa Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. 3 . siječnja do 01. Stručni ispit se polaže prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (N.od 15. vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima Odgoj i obrazovanje za ljudska prava.

Zakon o radu . Opća deklaracija o ljudskim pravima.2. Ustav Republike Hrvatske 2.1.1. Propisi iz područja školstva: . 2.Statut Škole .2.Interni akti vezani uz Statut ______________________________________________________________________ ZAPAŽANJE PRIPRAVNIKA: 4 .1.3. stručno-pedagoškom službom i ostalim stručnim tijelima Škole. CJELINA – u suradnji s tajnikom Škole TEME NADNEVAK I BROJ SATI 2. konvencija o pravima djeteta 2.1. OPERATIVNI PROGRAM STAŽIRANJA PRIPRAVNIKA Obvezni sadržaji programa pripravničkog staža mogu se sistematizirati u nekoliko cjelina koje pripravnik obrađuje u suradnji s mentorom i ostalom članovima Povjerenstva.1.Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog školstva u Republici Hrvatskoj .

2.2.2. Školske obveze i prava učitelja odnosno stručnog suradnika 2. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu 2. slobodu odgoja i odgoj za suživot ZAPAŽANJE PRIPRAVNIKA: 5 .2.2.1. CJELINA – u suradnji s ravnateljem NADNEVAK I BROJ SATI TEME 2.2.3.

3.3.operativni planovi i programi .3.3.stručni aktivi 2.razredno vijeće .2. Praćenje.propisani planovi i programi . CJELINA – u suradnji sa stručnim suradnikom (pedagogom) TEME NADNEVAK I BROJ SATI 2.2.Škole . Planiranje i programiranje odgojno obrazovnih sadržaja Godišnji plan i program rada škole Nastavni planovi i programi: . vrednovanje i ocjenjivanje učenika u skladu s odredbama Pravilnika o ocjenjivanju učenika ZAPAŽANJE PRIPRAVNIKA: 6 . Pedagoška dokumentacija i evidencija .4.Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji u osnovnom školstvu .učiteljsko vijeće . Rad stručnih tijela Škole .Evidentiranje ostalih poslova u djelatnosti rada učitelja 2.3.3.izrada planova i programa 2.Upoznavanje s pedagoškom dokum.1.

1. Oblici stručnog usavršavanja ZAPAŽANJE PRIPRAVNIKA 7 . Posebnosti struke 2.3. komunikacija s roditeljima suradnja s roditeljima NADNEVAK I BROJ SATI - 2. Poslovi razrednika plan i program rada.4.2. CJELINA – u suradnji sa stručnim suradnikom – voditelj TEME 2. komunikacija s učenicima 2. Rad s učenicima .4.upoznavanje sa Statutom škole – prava i obveze učenika.4.2.4.4.4.

5. Izrada priprema za nastavni sat evidencija o radu učitelja 2.5.7. 2.propisani i operativni Planiranje i programiranje odgojnoobrazovnih sadržaja____________ 2. Rad školske knjižnice i čitaonice ______________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________ 2. pripremanje i izvođenje nastave _____________ ___________________________ (upisati predmet) 2.2.8. te ukupnog osobnog rada. literature i 3 drugih izvora znanja 4 2.5.1. Stručno usavršavanje.5. Organiziranje. ______________________________________________________________________ 2.9.2. Račlanjivanje i samovrednovanje postignuća ostvarenih u odgoj. 8 . CJELINA – Operativni program izvođenja nastavnog procesa – mentor i stručni suradnik NADNEVAK I BROJ SATI TEME Plan Realizacija Upoznavanje s nastavnim planom i programom __________________ ____________________________ .5. udžb.5. sredstava i pomagala.6.5.5. Rad grupa izvannastavnih aktivnosti ______________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________ 2.5. i struč.5. Sudjelovanje u radu stručnih aktiva učitelja __________________ i suradnja sa stručnim suradnicima.5. Praćenje i ocjenjivanje postignuća učenika u nastavi______________ a u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju učenika.5.4.obrazovaih procesu.10. Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastav.3.

ZAPAŽANJE PRIPRAVNIKA: 9 .

PLAN NAZOČNOSTI PRIPRAVNIKA NA NASTAVI MENTORA Broj Razredni odjel Nadnevak -sat NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA ZADAĆA NAZOČNOSTI • O SVAKOM SATU PRIPRAVNIK JE DUŽAN NAČINITI BILJEŠKE.2.5. KAO I BILJEŠKE O ANALIZI SATA (RAZGOVOR S MENTOROM) 10 .11.

PLAN NAZOČNOSTI MENTORA NA NASTAVI PRIPRAVNIKA (najmanje 10 sati) Broj Razredni odjel Nadnevak -sat NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA ZADAĆA NAZOČNOSTI * MENTOR JE DUŽAN NAKON SATA NAČINITI ANALIZU SATA KOJOJ PRILAŽE PISMENU PRIPREMU NASTAVNOG SATA (OBVEZA PRIPRAVNIKA) 11 .5.12.2.

12 . SASTAVLJA OČEVID I OBAVJEŠTAVA PRIPRAVNIKA.2.13. PLAN NAZOČNOSTI POVJERENSTVA NA NASTAVI PRIPRAVNIKA (najmanje 4 sata – PREDLAŽE MENTOR) Broj Razredni odjel Nadnevak -sat NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA ZADAĆA NAZOČNOSTI * PRIPRAVNIK JE DUŽAN PRIJE SATA PREDATI PRIPREMU U PISMENOM OBLIKU. A NAKON SATA POVJERENSTVO ANALIZIRA SAT.5.

6.2. IZVJEŠĆE MENTORA I STRUČNOG SURADNIKA O UVIDU U RAD PRIPRAVNIKA (2 puta) Broj SADRŽAJ RADA MIŠLJENJE O RADU 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful