You are on page 1of 4

Välj rätt altern

nativ Gram
mmatik Svenskaa

1. När farrfar a) hade ätit b) åt c) har ätit,


ä sov han
n middag.

2. Jag harr två a) son


n b) sönerrna c) söner.

3. Gustavv har en allddeles ny bil. Därför


D tvätttar han a) sin b) han
ns c) han b
bil varje dagg.

4. a) 20008 de flyttad
de till Sveriige. b) 20008 till Sverig
ge flyttade de. c) 20008 flyttade de
d till
Sverig
ge.

5. Barnen
n var hos en
n granne, meedan a) haandlade Eva mat b) Eva
E handlaade mat c) mat Eva
handlaade.

6. Den sjätte i åttondde kan ocksåå skrivas som


m a) 6/8 b) 7/8 c)
c 8/6.

7. Rektorrn har inte gett


g a) de b)
b dem c) han ledigt.

8. Jag harr inte lånat a) någon b) ingen c) något bok på längge.

9. Får jagg a) lyssnaar b) lyssn


na c) lyssn
nat på din nya
n skiva?

10. Skolan
ns a) nya datorer
d b) ny datorerr c) ny daator har kom
mmit.

11. Manneen såg oss, men


m vi såg in
nte a) han b) honom
m c) hennee.

12. Var ska jag parkeraa a) en biil b) bilen c) bil?

13. Gudruun fick vantaar och socko


or av sin farm
mor i julklap
pp. Hon tyckkte
bäst om
m a) sock ka b) socko or c) sock korna.

14. a) Varrt b) var c) vad skaa ni åka i som


mmar? - Tilll Paris!

15. a) Näär ska vi ätaa lunch? b)


b När vi sk
ka äta lunch
h? c) Närr lunch ska vi äta?

16. a) Näär det är -200° b) När är det -20° c) När det


d -20° är, vill
v man helsst stanna ino
omhus.

17. Staffan
n a) åka b)
b ska åka c)
c åkte skriidskor i morrgon på gym
mnastiken.

18. Hittillss i år a) harr Benir intee spelat b) spelade Benir


B inte c)
c hade Beenir inte sp
pelat någon
match i A-laget.

19. I parkeen a) fotbo


oll brukar spela barnen
n. b) barn
nen brukar spela fotbo
oll.
c) bru ukar barnenn spela fotbboll.

20. Var bo
or a) din b)
b ditt c) dina förälddrar nuförtid
den?

21. a) Drrick b) drricker c) dricka


d ditt te
t medan dett är varmt!

22. Ahmedd är a) merr intresseraad b) intreesserad c)) mest intreesserad


av flickkor än av sko
olarbetet.
Mate
erial för underrvisning i sven
nska av Veroniica Gilhooly © Learnwell Oy
y 2008 Gramm
matikövning
www
w.thelanguage emenu.com Sida
S 1
Välj rätt altern
nativ Gram
mmatik Svenskaa

23. Frågorrna a) ställd


de b) ställa c) ställd
des direkt tilll politikernaa.

24. a) Meedan b) tills c) efteersom Per var


v på bio, haade någon stulit hans biil.

25. Jag villl ha en a) annan


a b) andra c) annat förkllaring av digg.

26. Den faattiga flickan


n älskade inte prinsen tro
ots att a) gav
g han hen
nne många presenter
b) haan gav henn ne många presenter
p c många presenter
c) p gav han hen
nne.

27. Den a)
a goda tårtta b) god tårta c) go
oda tårtan har
h mormorr gjort.

28. Patrik har a) dotttern och sonen b) en


n dotter och
h en son c) dotter och
h son.

29. Lena mötte


m a) ku
usin b) en kusin
k c) ett kusin på gatan.
g

30. Jag mååste a) ser b)


b se c) såg den nya fiilmen på bio
ografen Speggeln.

31. Björn åkte


å a) tåg
g ) tåget c)) ett tåg tilll Stockholm
m.

32. Mångaa av bananerrna i korgen var a) mo


oget b) mo
ogna
c) mo ogen.

33. Karin a) har fylllt b) fylld


de c) fyllerr 20 år i tisdags.

34. Vi såg a) min brror lärare b)


b min brors lärare
c) min bror lärarres på busseen.

35. a) Vilk
ken b) vem
m c) vilka kamrater skka du träffa i kväll?

36. Margarreta blev glaad när hennees man a) hade


h köpt
b) köp
per c) harr köpt en buukett blomm mor.

37. Vad heeter deras a)


a liten fliccka b) lillaa flicka c) små flicka??

38. Jag är väldigt


v ledseen, och jag ångrar
å a) mig
m b) jag
g c) er verkkligen!

39. a) Villken b) villka c) vilk


ket tvål anväänder du?

40. Varförr a) satt b)


b satte c) suttit du in
nte på radion
n, när du lågg ensam?

41. Jag bleev verkligen a) glad b)


b glada c)) glatt över presenten.

42. Daniell skrev ett a) t sin syster i Frankrike.


a långt b)) lång c) låånga brev till

43. På gårdden finns tvvå hästar och


h tjugo kor. Ibland
I får barnen
b på gården rida påå a) hästen
n
b) häästarna c) häst.

Mate
erial för underrvisning i sven
nska av Veroniica Gilhooly © Learnwell Oy
y 2008 Gramm
matikövning
www
w.thelanguage emenu.com Sida
S 2
Välj rätt altern
nativ Gram
mmatik Svenskaa
44. Läraren
n frågade om
m a) Adam m inte hadee gjort läxaan b) läxan
n inte gjort hade Adam
m
c) Adaam hade gjort
g inte lääxan.

45. Nästa match


m a) spelar
s b) spelas
s c) spelade
s i Göteborg
G på Nya
N Ullevi.

46. a) Lisa och henn


nes syster b)
b Lisa och
h sin systerr c) Lisa och
o sina sysstrar bråkar ofta med
varanddra.

47. Margarreta har skicckat ett perso


onligt brev till
t a) hon
n b) ni c)) er.

48. Igår kö
öpte jag ett bord
b och en
n stol. Min dotter ska få a) bord b) ett bord
d c) bordeet.

n fick bara ett äpple a) var b) varrt c) varje när de kom


49. Barnen m hem.

50. När Peeter kom hem


m i morse kunde
k man se på honom
m att han a)) mår b) har mått c)
c mådde
riktigt dåligt.

51. Mina nya


n skor är mycket
m a) bekväm b)) bekvämt
c) bekvväma.

52. Åke är a) kort b)


b kortare c) kortast än Leif.

mpor igår. b) Margit igår


53. a) Maargit köpte tre nya lam i köpte
tre nyya lampor. c) Margit tre
t nya lammpor köpte igår.
i

54. Våra barn lade a) sig b) dee c) oss seent i går kvääll, eftersom
m de hade varrit med morrfar på
Lisebeerg.

55. Här är skolan a) som b) vaar c) den jaag gick i förra året.

56. Såg duu möjligen vaar jag a) lååg b) lade c) lägger boken?
b

57. a) Diin mormor ska åka heem i morgon? b) Ska din mormo
or åka hem
m i morgon??
c) I morgon
m din
n mormor ska
s åka hemm?

58. a) Vaarifrån kom


mmer han? b) Varifråån han kom
mmer? c) Han
H komm
mer varifrån
n?

59. a) Gicck din mop


ped sönder i går? b) I går gick din
d moped sönder?
s
c) Dinn moped giick sönder i går?

60. Den trrettonde i elffte kan också skrivas som


m a) den 13 mars
b) den n 13 novemmber c) den n 30 novem mber.

61. Har duu a) någon


n b) något c) några bra lösning på det här
probleemet?

62. Jag förrstår a) intte b) ingen


nting c) in
nga av vad du
d säger.

63. Sven undrar


u a) om
o b) att c) för vi ska gå på biio i kväll.

Mate
erial för underrvisning i sven
nska av Veroniica Gilhooly © Learnwell Oy
y 2008 Gramm
matikövning
www
w.thelanguage emenu.com Sida
S 3
Välj rätt altern
nativ Gram
mmatik Svenskaa
64. Håkan säger att a)
a han aldrig
g handlar på
p rea b) han
h handlaar aldrig påå rea c) haandlar han
aldrig på rea.
r

65. a) Anvvänd b) an
nvända c)) använder du socker i kaffet?

66. Med deen här feberrn i kroppen


n a) går b)
b gick c) gå jag inte till skolan i morgon.

67. Du kan
n aldrig gissaa vem jag a) har sett b) ser c)) såg igår kväll.
k

68. Vi blevv serverade ett


e a) söt b) sött c)
c söta vin till efterrätteen!

69. a) Sk
kolas b) sk
kolan c) skolans
s rekttor talade tilll eleverna.

70. Vi hadde fest igår och därför a)


a sov b) sovit c) sover
s Ulrikaa bara fem tiimmar i nattt.

71. a) Om
m b) Fastään c) Med
dan jag inte har några peengar, måstee jag betala h
hyran.

72. Torsten
n köpte tre a) frimärk
ke b) frim
märken c) frimärkena
f .

73. Statsm
ministern beräättade att a)
a han hadde redan plaanerat ett möte
m b) han redan hade
planerrat ett mötte c) redan n han hadee planerat ett
e möte.

h dagen?
74. a) Varrit mulet deet har hela dagen? b) Har det varit mulet hela
c) Deet mulet harr varit hela dagen?

75. När jagg skulle laga pannkakor,, var a) alll b) allt c)


c alla mjöllk slut.

76. Vem ärr a) ung b) yngre c)


c yngst i familjen,
f Joh
han eller Marrtin?

77. a) Veem b) vem


ms c) vad bok är det här?
h

78. Domkyyrkan är a)) hög b) högst


h c) högre
h av allla byggnaderr i staden.

79. På borrdet låg två a) tidning


gen b) tidn
ningar c) tidningarna
t a.

80. Jag a)) besökte inte


i b) haar inte besökt c) besö
öker inte miin sjuka morr på länge.

81. I Ankaara köpte vi två mattor, a) de b) dem c) so


om ligger i vårt
v vardagssrum.

http://w
www.studentlitterattur.se/o.o.i.s/2529 Images: google images

Mate
erial för underrvisning i sven
nska av Veroniica Gilhooly © Learnwell Oy
y 2008 Gramm
matikövning
www
w.thelanguage emenu.com Sida
S 4