Dioba glasova

Jezik starih Rimljana zove se latinski prema italskoj pokrajini Latium, u kojoj leži grad Rim. Kako se širila vlast Rima, širilo se i područje latinskog jezika, koji je istisnuo druge italske jezike. S vremenom je latinski jezik prevladao u cijelom zapadnom dijelu Rimskog carstva, a u istočne dijelu glavni jezik bio je grčki. Iz latinskog jezika razvili se današnji romanski jezici: talijanski, francuski, španjolski, portugalski i rumunjski.

PISMO I IZGOVOR Pismo
§ 1. Latinska abeceda ima 24 slova: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z. abcdefghiklmnopqrstuvxyz Rimljani su primili pismo od Grka preko Etruščana. Pisali su samo velikim slovima, kako vidimo na natpisima, kojih se velik broj sačuvao i u našoj zemlji. Mala slova nastala su spajanjem i pojednostavljivanjem velikih slova u brzu pisanju. § 2. Danas pišemo velikim početnim slovom: a) vlastita imena i pridjeve od njih izvedene, npr, Roma Rim, Romanus rimski; b) prvu riječ u rečenici; c) ponajviše prvu riječ u stihu. § 3. Latinski se glasovi dijele na samoglasnike i suglasnike. Samoglasnici su: a, e, i, o, u, y; ostali su suglasnici. Diftonzi ili dvoglasnici su: ae, oe, au, ei, eu, ui. Samoglasnici mogu biti kratki ili dugi. Kratkoću samoglasnika označujemo znakom ˘, a duljinu znakom —. Kad treba svaki samoglasnik diftonga izgovarati odijeljeno, meće se na drugi samoglasnik znak kratkoće, odnosno duljine ili znak dijereze ($quot;), npr. a˘era ili a$quot;era (čitaj: aera), poeta ili poeta (čitaj: poeta). U običnim latinskim tekstovima ne označuje se kvantiteta samoglasnika. Samoglasnik je pred samoglasnikom redovno kratak (Vocalis ante vocalem brevis).

Izgovor
§ 4. Postoje dva izgovora latinskog jezika: klasični i tradicionalni. Klasični je izgovor starih Rimljana do kraja antike, a tradicionalni se razvio u ranom srednjem vijeku i očuvao se tradicijom. Jednom i drugom izgovoru zajedničko je ovo: i na početku riječi pred samoglasnikom izgovara se j: iam = jam, iustus = justus; među samoglasnicima izgovara se ij: maior = maijor; y izgovara se i: Syria = Siria, Byzantinus = Bizantinus; x izgovara se ks: lux = luks, Xerxes = Kserkses; c ispred a, o, u i ispred suglasnika izgovara se k: caput = kaput, corvus = korvus, cura = kura, credo = kredo; ch izgovara se h: schola = shola, machina — mahina;

ph izgovara se f: Delphi — Delfi, Philippus — Filipus; qu izgovara se kv: qui = kvi, aqua = akva; ngu izgovara se ngv: lingua = lingva, sanguis = sangvis; su izgovara se su u riječima suavis = svavis, suadeo = svadeo, sueseo = svesko i u njihovim izvedenicama, zatim u vlastitim imenima Suebi = Svebi, Suetonius = Svetonius.

Razlike između klasičnog i tradicionalnog izgovora:
U klasičnom se izgovoru kod dvoglasnika ae i oe čuju dva glasa, c se uvijek izgovara k a tako i t uvijek t i s uvijek s. Kod tradicionalnoga došlo je do promjena koje su iznijete na desnoj strani tablice klasični ae aetas lunae aj ajtas lunaj oj pojna k Kikero kentum s rosa Kajsar ti natio amikitia e etas lune e pena c Cicero centum z roza Cezar ci nado amicicita samo pred e, ae, oe, eu i pred i, y među samoglasnicima pred samoglasnikom tradicionalni

oe poena c Cicero centum s rosa Caesar ti natio amicitia

Slova y i z nalaze se samo u riječima uzetim iz grčkoga. Sva se ostala slova izgovaraju kao i kod nas. Za U i V imali su Rimljani jedan znak: V, npr. VVA = uva. § 5. Međunarodne riječi koje su potekle iz latinskog jezika izgovaraju se tradicionalnim izgovorom, npr. socijalan (socialis), nacija (natio), filozof (philottophus), erar (aerarium), jer ih nismo primili izravno od starih Rimljana, nego su k nama došle u kasnijim stoljećima.

Naglasak

§6. Svaka latinska riječ, osim enklitika, ima svoj naglasak. U dvosložnim riječima naglašen je uvijek pretposljednji slog, npr. mater. U trosložnim i višesložnim riječima naglašen je pretposljednji slog kad je dug, npr. laudabam, a kad je on kratak, naglašen je treći slog od kraja, npr. medicus.

§ 7. Slog je dug: 1. kad je u njemu dug samoglasnik, npr. mater; 2. kad je u njemu diftong, npr. Caesar, laudo; 3. kad iza kratkog samoglasnika slijede dva ili više suglasnika, npr. arma, contra, ili složeni suglasnik, npr. dux. Protivno gornjem pravilu, kad se enklitike -que, -ne, -ve spoje s kojom riječi, tada ta riječ ima naglasak na svom posljednjem slogu, pa i onda kad je taj slog kratak, npr. bellique, paterque, ali i terraque, temporaque. Razlikuj: itaque (stoga) od itaque (i tako).

Vrste riječi

§ 8. U latinskom jeziku ima, kao i u našem, devet vrsta riječi: 1. imenice (substantiva), 2. pridjevi (adiectiva), 3. zamjenice (pronomina), 4. brojevi (numeralia), 5. glagoli (verba), 6. prilozi (adverbia), 7. prijedlozi (praepositiones), 8. veznici (coniunctiones), 9. uzvici (interiectiones).

IMENICE I PRIDJEVI

Imenice po rodu

§ 9. Imenice su muškoga roda (masculinum, kratica m.), ženskoga (femininum, kratica f.) i srednjega (neutrum, kratica n.). Rod je ili prirodan — po značenju — ili gramatički — po završetku riječi. Muškoga su roda redovito imena muških lica, naroda i rijeka, a ženskoga su roda imena žena, gradova, otoka i drveta, npr. agricola ratar, Croata Hrvat i Sequana Seina muškog su roda; mulier žena, Corinthus Korint, Delus Del i fagus (bukva) ženskoga su roda.

Deklinacija

§ 10.

U latinskoj deklinaciji razlikujemo dva broja: jedninu (singularis) i množinu (pluralis). Padeža (casus) ima šest, koji odgovaraju našim padežima, samo je mjesto našeg; lokativa i instrumentala jedan padež: ablativ. Vokativ jednine uvijek je jednak nominativu jednine, osim kod imenica druge deklinacije na -us. Vokativ množine uvijek je jednak nominativu množine. Isto je tako ablativi množine uvijek jednak dativu množine. Kod imenica srednjeg roda jednaki su oblici za nominativ, akuzativ i vokativ u jednini. Ti su padeži jednaki i u množini, a svršavaju se na -a kao i u našem jeziku. Ispor. ligna, maria: drva, mora.

Prva ili a-deklinacija
§ 11 Nominativ jednine svršava se na -a, a genitiv jednine -ae. Sve su imenice te deklinacije ženskoga roda osim onih koje označuju mušku glavu, npr. poeta pjesnik, agricola ratar, i Croata Hrvat. Ispor. u nas: žena; sluga. Casus Nominativus Genitivus Dativus Accusativus Vocatlvus Ablativus Singularis terra terrae terrae terram terra terra Pluralis terrae terrarum terris terras terrae terris

§ 12.

Osobitosti u -a deklinaciji
Imenica familia ima stari genitiv jednine na -as kad je u vezi s imenicom pater ili mater, npr. pater familias domaćin, mater familias domaćica. Kad je imenica dea uz imenicu deus, a filia uz filius, imaju dativ i ablativ množine na -abus, jer bi inače te imenice imale jednak oblik u tim padežima. Bogovima i božicama = diis et deabus, sinovima i kćerima = filiis filiabusque.

Druga ili o-deklinacija
§ 13. Imenice muškoga roda svršavaju se u nom. jedn. na -us ili -er, a imenice srednjega roda na -um. a) Imenice na -us (masculina) i na -um (neutra) Jednina Nom. Gen. Dat. Ak. Vok. Abl. populus narod populi populo populum popule populo verbum riječ verbi verbo verbum verbum verbo Množina populi populorum populis populos populi populis verba verborumm verbis verba verba verbis

b) imenice na -er (masculina) Jednina Nom. Gen. Dat. Ak. Vok. Abl. magister učitelj magistri magistro magistrum magister magistro puer dječak pueri puero puerum puer puero Množina magistri magistrorum magistrris magistros magistri magistris pueri puerorum pueris pueros pueri pueris

Većina imenica na -er gubi u deklinaciji samoglasnik e od završetka -er, a samo ga neke zadržavaju; npr. liber, libri knjiga, ager, agri njiva, ali vesper, vesperi večer.

Osobitosti u o- deklinaciji
§ 14. Vlastita imena na -aius i -eius stežu u genitivu jednine završetak -ii u -i, a vlastita imena na -ius mogu imati gen. na -ii na -i, npr. Gai, Pompei, Vergilii ili Vergili. Svima navedenim vlastitim imenicama završetak je u vok. jedn. -i, npr. Pompei, Vergili. Isto je tako od filius (sin) vok. jedn. fili. Deus, -i, m. (bog) ima nom. množ. dei, dii, di, a dat. i abl. množ. deis, diis, dis. Vok. jedn. je deus.

§ 15. viro.Locus. Ženskoga su roda i neke imenice na -us uzete iz grčkog jezika. (mjesto) ima množ. loci i loca. dialectus narječje. viro. viri. (muž) deklinira se kao puer: Vir. Izuzetno je ženskoga roda imenica humus zemlja. Vir. Množ. loci su mjesta u knjizi (loci librorumrum). viri m. npr. viri. vir. virum. diphthongus diftong. . virorum itd. dvoglasnik. Srednjega su roda imenice vulgus svjetina i virus otrov. a loca su mjesta na zemlji (loca terrarum). m. -i.

Gen. Abl. piger. Suglasničke osnove § 17. Vok. Ak. Neki pridjevi na -er. Velik broj latinskih pridjeva pripada drugoj. liber liberi libero liberum liber libero libera liberae liberae liberam libera libera liberum liberi libero liberum liberum libero liberi liberorum liberis liberos liberi liberis Množina liberae liberarum liberis liberas liberae liberis libera liberorum liberis libera libera liberis aeger. npr. liberum slobodan Jednina Nom. Nekima je u nomin. aegrum bolestan Jednina Nom. a srednji na -um. Dat. Ak. U nom. bonus. dobro Jednina Nom. Imenicama ove skupine svršava se osnova na suglasnik. a ženski po I deklinaciji. pigrum lijen. aeger aegri aegro aegrum aeger aegro aegra aegrae aegrae aegram aegra aegra aegrum aegri aegro aegrum aegrum aegro aegri aegrorum aegris aegros aegri aegris Množina aegrae aegrarum aegris aegras aegrae aegris aegra aegrorum aegris aegra aegra aegris Treća deklinacija A. liber. npr. krajnji osnovni suglasnik otpao. liberum. ženski na -a. bonus boni bono bonum bone bono bona bonae bonae bonam bona bona bonum boni bono bonum bonum bono boni bonorum bonis bonos boni bonis Množina bonae bonarum bonis bonas bonae bonis bona bonaorum bonis bona bona bonis liber. Ak. Abl. jedu. Imenice s osnovom na suglasnik muškoga su. ženskoga ili srednjega roda. libera. Gen. Dat. muški se rod svršava na -us ili na -er. -um gube u deklinaciji e od završetka -er. libera. jedn. a neki ga zadržavaju. Vok. Abl. Muški i srednji rod deklinira se po II. aegra. pigra. bona. Osnovu dobivamo ako odbacimo u genitivu množine nastavak -um. . odnosno prvoj deklinaciji. Vok. bonum dobar. -a.Pridjevi § 16. slobodan. Gen. dobra. Dat.

jedn. Imenice ženskoga roda u nom. genus. Imenice muškoga roda u nom. Primjeri: tempus. leonis lav. generis rod. jedn. jednina nom. dat. salutis spas.§ 18. -$s f-Stis). r$tm. vok. cižtStis društvo. najčešće se svršavaju na -us (-oris). abl. -us (-eris). npr. dat. jednina nom. gen. fc tudS. salus. temporus vrijeme. sodetas. leo. militis vojnik. najčešće se svršavaju na -do (-Mnis). ime. ak. rotionis razum. facultas facultatis facultati facultatem facultas facultate natio nationis nationi nationem natio natione množina facultates facultatum facultatibum facultates facultates facultatibus nationes nationum nationibus nationes nationes nationibus § 20. -io (-ionis). dat. ponajviše se svršavaju na -or (-oris). gen. -us (-utis). labor laboris labori laborem labor labore miles militis militi militem miles milite množina labores laborum laboribus labores labores laboribus milites militum militibus milites milites militibus § 19. ak. miles. jedn. dolor. gen. npr. -o (-onis). vok. abl. -es (-itis). fortitUdiim hrabrost. -men (-minis). abl. jednina nom. doloris bol. ak. Imenice srednjega roda u nom. tempus temporis tempori tempus tempus tempore nomen nominis nomini nomen nomen nomine množina tempora temporum temporibus tempora tempora temporibus nomina nominum nominibus nomina nomina nominibus . vok.

animal. 2. množ. vok. -ia. m. abl. nubes. a u nominativu. animalis životinja. otac gen. Neutra na -e. iuvenum Od imenica na -er imaju izuzetno genitiv množine na -um: pater. nubis oblak. hostis neprijatelj. imbr-is kiša. mare more. m.pripada osnovi a -um je nastavak kao i kod suglasničkih osnova). -al. mladić gen. -al. to one koje u nominativu i genitivu jednine imaju jednak br slogova. hostis. akuzativu i vokativu množine -ia. npr. Jednakosložne imenice na -is i -es (parisyllaba). -ium! Osobitosti u oblicima ili deklinacije § 24. -ar imaju osim toga u ablativu jednine -i. množ. npr. imenice na -s ili -er koje ispred završetka -is u genitivu jednine imaju dva ili više suglasnika. mare maris more. dat. canum gen. -ar. navis navis navi navem navis nave mare maris mari mare mare mari exemplar exemplaris exemplari exemplar exemplar exemplari naves navium navibus naves naves navibus množina maria marium mariibus maria maria maribus exemplaria exemplarium exemplaribus exemplaria exemplaria exemplaribus Tako se dekliniraju: 1. art-is umjetnost imber. m. množ. Od jednakosložni imenica na -is i -es neke imaju genitiv množine na -um. -tris. -is. Osnove te skupine svršavaju se na -i. 3. Pamti dakle za ta neutra: -i. npr. § 22. Većina imenica muškog i ženskog roda tvori nominativ jednine dodajući osnovi -s. neutra s nominativom jednine na -e.B. npr. -is. ak. exemplar primjer jednina nom. canis. pas iuvenis. exemplaris primjer. patrum . Deklinacija imenica s osnovom na -i razlikuje se od deklinacije imenica sa suglasničkim osnovama time što im je završetak u genitivu množine -ium (pri tome -i. ars. Osnove na -i § 21. exemplar. navis lađa. gen. § 23.

acris n. množ. Tiberi. celeris. m. Ima ih sa tri. celer. na -im i abl. Imenice febris groznica. jedn. fratrum § 25. npr. gen. Neapolis. acer f. nom. utilis. akuz. securis sjekira. acris. npr. na -i. sitim. -e. acres n. Tri su završetka: -er. sitis žeđa. sapiens. acer. -ia. turris toranj. majka frater. f. abl. -i. siti itd. i to -is za muški i ženski rod. jedn. jedn. -ium. Tiberim. a gen. Jedan završetak za sva tri roda imaju npr. -ris. vok. na -im i . Deklinacija pridjeva sa tri završetka jednina m. dakle: febrim. množ. Jednako imaju akuz. Tiberis imaju Neapolim. neutra -ia. a -e za srednji. acria acris (za sva tri roda) acri (za sva tri roda) acrem acer acrem acris acre acre acri (za sva tri roda) acri (za sva tri roda) acres acres acres acres acria acria acri (za sva tri roda) acribus (za sva tri roda) . Dva su završetka: -is. -tris. -re. npr. Pridjevi treće deklinacije pripadaju -i osnovama. dat. acre m. množ. nom. utile koristan. i vok. I za njih vrijedi: -i. jedn. ak. tussis kašalj. -ium. febri.mater. matrum gen. sa dva i s jednim završetkom.abl. Neapoli. jedn. abl. vis (sila) imaju akuz. na -i jednakosložna imena gradova i rijeka na -is. acres množina f. audacis odvažan. gen. gen. acre oštar. -tris. audax. množ. brat gen. celere brz. Pridjevi III deklinacije § 26. tj. sapientis mudar. puppis krma.

Iovi. gen. vok. f. ak. jedn. utilis n. f. Iove Jupiter iter. virium. dat. nom. ak. dat. Iovem. vires. paupere. pauperis siromašan. put. vetus.Deklinacija pridjeva sa dva završetka jednina m. gen. viribus itd. a u gen. itinera vis. vok. pauper. abl. akuz. i vok. Iovis. nom. audax audacis audaci audacem audax audax audaci množina m. f. vi. vteere. . množ. Ovi pridjevi s jednim završetkom: dives. abl. utiles n. f. vim. množ. audacia audacium audacibus audaces audaces audacia audacia audacibus § 27. divitis bogat. srednjega roda upotrebljava se jedino vetera od vetus. divitum. pauperum.: divite. itineris. § 28. utile utilis utili utilem utilis utile utile utili množina m. f. n. U nom. Neke nepravilne imenice III deklinacije Iuppiter. utilia utilium utilibus utiles utiles utilia utilia utilibus Deklinacija pridjeva s jednim završetkom jednina m. množ. veterum. audaces n. Iuppiter. sila. množ. veteris (star) imaju u abl.

na -ubus mjesto na -ibbus. gen. gen. a iza stiglasnikaa 3e kratko. dat. quercus hrast. a na -u srednjega. arcubus i tribubus. lacus. množ. Imenica domus. a genitiva jedn. manus ruka. po II deklinaciji: domo i domos. bubus ili bobus senex. senum Četvrta ili u-deklinacija § 29. i abl. množ. a gen. Domi (kod kuće) stari je lokativ. tribus kotar. svršava se na -es. Završetak nominativa jedn. acus igla. domus kuća. i f. § 31. fidei vjera. dan u mjesecu. je -us ili -u. jezero. -us. vok. na -ei. abl. § 32. casus pad casus casuui casum casuus casu cornu rog cornus cornu cornu cornu cornu množina casus casuum casibus casus casus casibus cornua cornuum cornibus cornua cornua cornibus § 30. porticus trijem. tribus (kotar) imaju locubus. ili 15.Imenice na -us muškoga su roda. npr. boum. a ostale ili nemaju množine ili u množini imaju samo akuzativ. abl. gen. portubus. f. Izuzetno su ženskoga roda: Idus (gen. dat. jedn. jedn. jednina nom. U završetku -ei iza samoglasnika e je dugo. Neke imenice na -us završavaju se u dat. množ. vok. m. -us. npr. portus luka. bovis. arcus luk. gen. množ. gen. (kuća) ima abl. starac. govedo. ak. diei dan.bos. . i akuz. quercubus. senis. Peta ili e-deklinacija Nom. jednina nom. ali fides. dat. gen. množ. dies diei diei diem dies die res rei rei rem res re množina dies dierum diebus dies dies diebus res rerum rebus res res rebus Potpunu množinu imaju samo dies i res. Iduum) 13. dies. jedn. m. ak.

djeca liberi. m. ali dies može u jednini biti i ženskoga roda kad znači: rok. . Cezar Singidunum. -aris. m. Delfi Delphi. -drum. m. Imenice s različitim značenjem u množini § 34. -arum. -arum. oružje arma. pravednost aurum. n. -um. f. Aquae Iasae Varaždinske Toplice copiae čete litterae pismo. n. -ae. i to: singularia tantum ako imaju samo jedninu. komparativ i superlativ. -orum. -um. f. bogatstvo insidiae. n. i doda za muški i ženski rod -ior. tmina Atena Athenae. -orum. f. zasjeda tenebrae. f. n. -i. književnost auxilia pomoćne čete impedimenta prtljaga fines zemlja Komparacija pridjeva § 35. Neke imenice imaju u množini drugo značenje nego u jednini. Beograd Pluralia tantum divitiae.Imenice te deklinacije ženskoga su roda. zlato Caesar. Singularia tantum iusittia. a pluralia tantum ako imaju samo množinu. preci maiores. npr dies certa određeni rok. -i. npr. -arum. m. -arum. npr. a izuzetno su muškoga roda dies dan i meridies podne. i to u II deklinaciji -i. -orum. Komparativ se tvori tako da se u pozitivu odbaci genitivni završetak jedn. Defectiva numero zovu se imenice koje imaju samo jedan broj. Nepotpune imenice (defectiva) § 33. zidine moenia. vrijeme. voda obilje slovo pomoć zapreka međa aquae toplice. I latinski pridjevi imaju tri stupnja: pozitiv. m. f. aqua copia littera auocilium impedimentum finis. muškoga roda. tabor castra. a u III -is. a za srednji -ius. n.

clarior clarius clarioris clariori clariorem clarius clarior clarius clariore clariores clariora clariorum clarioribus clariores clariora clariores clariora clarioribus § 36. f. -e. f. -issimum. -issima. nom. vok. ak. u abl. dat. muškoga roda u pozitivu doda -rimus. n. -a. abl. muškog roda odbace nastavci -i ili -is i dodaju nastavci -issimus. imaju. -um. npr. -um sapiens sapient-issimus. gen. na primjer: facilis (lak) facil-limus . n. Pridjevi na -er tvore superlativ tako da se nominativu jedn. -a. cšler: celerrimus. množine srednjeg roda -a. Superlativ se tvori tako da se pozitivu u gen. u nom. -um brevis brev-issimus. -um. jednina m. jedn. liber: liberimus. suglasničkoj deklinaciji. i vok. -a. f. u gen.Pozitiv Gen. Komparativ m. množine -um. -a. -a. -um § 37. jedn. clar -ius pulchr-ius dcr-ius brev-ius sapient-ius clarus (slavan) pulcher (lijep) acer (oštar) brevis (kratak) sapiens (mudar) clar (i) pulchr (-i) acr (-is) brev (-is) sapient (-is) clar -ior pulchr-ior dcr-ior brev-ior sapient-ior Svi se komparativi dekliniraju po III. množina m. Neki pridjevi na -ilis tvore superlativ tako da se pozitivu u genitivu jednine odbaci krajnje -is i doda -limus. § 38. clarus clar-isstmus. jedn. akuz. n. dakle.

Pozitiv idoneus (prikladan) diibius (sumnjiv) arduus (strm. -um maximus. -a. -a. gen. minus plus (n.). -um Opisna komparacija § 40. melius peior. antiquissimus jer prvo u u izgovoru nije samoglasnik. a superlativ tako da ispred pozitiva uzimaju prilog maxime (najviše). Pridjevi bez pozitiva Komparativ: exterior vanjski Superlativ: extremus krajnji. -a. plurium Superlativ optimus. -um imaju samoglasnik opisuju komparativ tako da ispred pozitiva uzimaju prilog magis (više). -um pessimus. posljednji . -a. maius minor. peius maior. -a. težak) Komparativ magis idoneus magis diibius magis arduus Superlativ maxime idoneus maxime diibius maxime arduus Antiquus (star) ima antiquior. -a. -um plurimus.difficilis (težak) similis (sličan) dissimilis (različan) difficil-limus simil-limus dissimillimus Nepravilna komparacija § 39. množina: plures. -um minimus. -a. Ovi pridjevi tvore komparaciju od različitih osnova: Pozitiv bonus (dobar) malus (zao) magnus (velik) parvus (malen) multus (mnogi) Komparativ melior. Pridjevi koji ispred nastavka -us. Nepotpuna komparacija § 41.

U komparaciji dolazi uz komparativ ili quam s nominativom.inferior donji posterior kasniji propior bliži superior gornji ulterior onostrani infimus i imus najdonji. U latinskom jeziku ima priloga načina. Homer je slavniji nego Vergilije ili od Vergilija. npr. Adverbia modi: Nominativ doctus pulcher acer fortis felix sapiens Genitiv doct-i pulchr-i acr-is fort-is felic-is sapient-is Prilog doct-e učeno pulchr-e lijepo acr-iter oštro fort-iter hrabro felic-iter sretno sapient-er mudro Od pridjeva na -us. zadnji § 42. Od pridjeva treće deklinacije tvore se prilozi tako da se odbaci genitivni završetak -is i doda -iter. vir doctissimus vrlo učen čovjek. Komparacija priloga docte — doctius — doctisstme pulchre — piilchrius — pulcherrime acriter — acrius — acerritme fortiter — fortius — fortissime sapienter — sapientius — sapientissime . -um i -er. najviši ultimus posljednji. pa se takav superlativ prevodi sa vrlo i pozitivom. sapientissimus omnium najmudriji od svih. npr. Homerus est clarior quam Vergilius ili Vergllio (bez quam). § 44. Prilozi načina tvore se od pridjeva. odnosno akuzativom. npr. PRILOZI (ADVERBIA) § 43. ili ablativ (bez quam). Superlativom latinski jezik izražava često vrlo visok stupanj. najniži postremus najkasniji. vremena i mjesta. a ne najviši. -a. posljednji proximus najbliži supremus i summus posljednji. -a. Takav se superlativ zove elativus. -um tvore se prilozi tako da se u genitivu jedn muškog roda odbaci završetak -i i doda -e. Uz superlativ dolazi partitivni genitiv. Od pridjeva i participa na -ens i -ans tvore se prilozi tako da se odbaci genitivni završetak -is i doda -er.

npr. ego mei mihi me me ja mene. lice. nostrum nas nobis nama nos nas nobis nama vos vi vestri. vestrum vas vobis vama vos vas vobis vama Ego je lična zamjenica za 1. nostrum. jedn. Latinski jezik upotrebljava povratnu zamjenicu samo kad se odnosi na subjekt 3. § 46. dat. sui sibi se se (secum) sebe sebi sebe. lice. vestrum dolaze samo u partitivnom značenju. ea. id sa značenjem: on. i množ. nobiscum. U ablativu jedn. gen. Lična povratna zamjenica (pronomen personale reflexivum) nom. jednina nom. abl. ili 2. Genitivi množ. abl. prijedlog cum (sa) veže se sa zamjenicom ovako: mecum sa mnom.Komparativ priloga jednak je komparativu pridjeva u nam. ti tebe. ona. lica. dat. ak. tecum. te tebi. nutrio me nutris te nutrit se hranim se hraniš se hrani se nutrimus nos nutritis vos nutriunt se hranimo se hranite se hrane se . nego se upotrebljava pokazna zamjenica is. me mnom(e) tu tui tibi te te ti tebe. Superlativ priloga tvori se tako da se u superlativu pridjeva završetak muškog roda -us zamijeni sa -e. srednjeg roda. te tobom množina nos mi nostri. vobiscum. ak. ono. se sobom (sa sobom) Ti oblici služe i za jedninu i za množinu. tu za 2. lice nema u latinskom jeziku lične zamjenice. mi mene. gen. a za 3. lica. ZAMJENICE (PRONOMINA) Lične zamjenice (Pronomina personalia) § 45. me meni. a mi je upotrebljavamo i onda kad se odnosi na subjekt 1.

vaše Meus ima vok. habet suum librum habent suum librum ima svoju knjigu imaju svoju knjigu § 49. Razlikuj: habet eius librum ima njegovu knjigu. npr. posvojnu povratnu zamjenicu suus. n o s t r a. naše vaš. id). svoje). svoja. Osim tih posvojnih zamjenica latinski jezik ima. n o s t r u m v e s t e r. t u a. npr. . tvoje naš. vaša. liber eius njegova knjiga liber eorum ili earum njihova knjiga. npr. habet suum librum ima svoju knjigu.Posvojne zamjenice (Pronomina possessiva) § 47. tvoja. m e a. muškog roda: mi. ea. koja se kao i lična povratna zamjenica proteže samo na subjekt 3. a za njihov upotrebljava se gen. sua. t u u m n o s t e r. m e u s. Pazi na razliku u upotrebi posvojnih zamjenica između latinskog i našeg jezika: habeo meum librum habes tuum librum habet suum librum habemus nostrum librum habetis vestrum librum habent suum librum imam svoju knjigu imaš svoju knjigu ima svoju knjigu imamo svoju knjigu imate svoju knjigu imaju svoju knjigu Za posvojnu zamjenicu 3. jedn. m e u m t u u s. množ. lica. mi pater! moj oče! § 48. lica jednine njegov i njezin upotrebljava se u svim padežima jednine i množine eius (to je genitiv jedn. naša. moje tvoj. v e s t r u m moj. suum (svoj. zamjenice is. v e s t r a. moja. kao i naš. iste zamjenice: eorum (ili earum kad se odnosi na ženski rod).

Pokazne zamjenice (Pronomina đemonstrativa) hic. to onaj. Gen. ova. a ne -d. eo ea eo ii (ei) eorum eos Množina eae ea earum eorum iis (eis) eds ea iis (eis) . Nom. ipsum ovaj. illum illo hunc hoc ille hic haec huius huic hanc hac illa illius illi illam illa illud illo illos hoc hoc illud illi illorum hos hoc hi Množina hae horum his has his illae illarum illis illas illis illa illa illorum haec haec Iste. ipsa. Dat. id onaj. § 51. i akuz. samo Jednina Nom. illa. istud ille. jedn. Dat. ista. ono idem. ona. ista. Ak. eum eam id Abl. Abl. ono sam. illud ipse. Ak. ea. Abl. illud. idem isti. Is ea id Gen.§ 50. illa. Gen. haec. is. ta. ipsum. ona. jedino srednji rod u nom. ono. istud deklinira se kao ille. ipsa. sama. eius Dat. Jednako se deklinira i ipse. isto Jednina Nom. eadem. ei Ak. hoc iste. ima na kraju -m. ista. ovo taj. on. ona.

quod koji. koja. Abl. množ. 1. i gen. earundem. relativne zamjenice često prevodimo: čiji. eadem. cum qua. ea. cum quibus kaže se i guocum. jedn. idem Gen. koje. 3. eundem Abl. Gen. quacum. Genitiv jedn. dakle eundem. U akuz. -a. quis? quid? tko? što? quid Nom. -e? . eorundem. Upitne zamjenice (Pronomina interrogativa) § 53. a. id i nepromjenljive čestice -dim. Ak. eodem Jednina eadem idem eiusdem eidem eandem idem eadem eodem Množina iidem (idem) eaedem eadem eorundem earundem eorundem isdem (eisdem) eodem eadem eodem isdem (eisdem) Idem. quid qui? (ili quis) quae? quod? koji. što Jednina quae quod cuius cui quam quod qud quo Množina quae quae quarum quorum quibus quas quae quibus Nom. eandem. Ak. Dat. Ak.Nom. quae. Dat. tko. -e. guibuscum. Odnosne zamjenice (Pronomina relativa) qui. quo qui qudrum quos Mjesto cum quo. qui Gen. idem složeno je od is. Dat. ispred -dem prelazi mun. quis cuius cui quem quo 2. quem Abl.

nisi. aliquid (imenički) netko. quarundam. svašto quisque. ubi gdje i dr. alicuius Dat. aliqui G D. quaedam. aliquo N. num i relativnih riječi (quo što.) svaki. aliquis aliquid Gen. aliquem aliquid Abl. aliquod (pridjevski) neki. quid (tko. A. što). 3. quisque. quandam. quoddam (pridjevski) neki. gen. 2. nešto aliqui.Neodređene zamjenice (Pronomina indefinita) § 54. koje) iza si. qudam.) svatko. quodque (pridj. jedn. aliquem Ab. -a. Pazi! Akuz. množ. altcui Ak. -a. qua ili quae. quendam. quiddam (imenički) netko. quidque (imen. odnosno qui. aliqua. ne. -o Jednina Nom.). koja. -o . quaeque. quod (koji. -a. quorundam. nešto qutdam. 1. -o Deklinira se samo prvi dio. quanto koliko. aliquo Jednina aliqua aliquod alicuius alicui aliquam aliquod aliqua allquo aliqui aliquorum aliquos Množina aliquae aliqua aliquarum aliquorum aliquibus aliquas aliqua aliquibus Mjesto te zamjenice stoji quis. aliquis. a -dam se ne mijenja.

Dat. i abl. npr. -era. -um čitav ullus. uni. Ak. quilibet. -a. quaecumque.) koji mu drago § 55. -um sam totus. -um nijedan uter. i abl. -um ijedan nullus. jedn. nemo nullius nemini neminem nullo nihil nullius rei nulli rei nihil nulla rei Nemo tvori gen. utra. Nihil tvori gen. -a. -a. -trum nijedan (od dvojice) alius. -a. a u dat. quodcumque koji god quisquis. nullius. -um jedan solus. . za sva tri roda nastavak -ius. jedn. od zamjeničkog pridjeva nullus. nulli.) tko mu drago quilibet. -tra. § 57. quidquid tko god Zamjenički pridjevi (Adiectiva pronominalia) § 56.. quodlibet (pridj. unus. utrum koji (od dvojice) uterque. -a. Neodređenim zamjenicama po svom su značenju srodni opće odnosne zamjenice: quicumque. alterius. unius.4. quaelibet. Gen. quidlibet (imen. utrumque jedan i drugi alter. Abl. alteri. utrdque. nemo nitko nihil ništa Nom. -ud drugi (od više njih) Zamjenički pridjevi imaju u gen. od nulla res. -erum drugi(od dvojice) neuter. -a. dat. -i.

17. Brojevi su: 1. 22. 14. 8. duo tres. 9. 10. quintus. tertius. glavni (cardinalia) unus. unus et viginti viginti duo. . duae. secundus. 5. 20. unus et vicesimus vicesimus secundus. redni (ordinalia) na pitanje: koji po redu? (quotus?) 3. sexdecim septendecim duodeviginti undeviginti viginti viginti unus. bis ter quater quinquies sexies septies octies novies decies undecies duodecies terdecies quaterdecies quinquies decies sexies decies septies decies octies decies novies decies vicies vicies semel vicies bis tricies quadragies 1. duo et viginti triginta quadraginta redni (ordinalia) primus. 19. quartus. 3. 15.BROJEVI (NUMERALIA) § 58. 2. glavni (cardinalia) na pitanje: koliko? (quot?) 2. priložni (adverbia numeralia) na pitanje: koliko puta? (quoties?) § 59. 7. 30. 21. dijelni (distributiva) na pitanje: po koliko? (quoteni?) 4. terni (trini) quaterni quini seni septeni octoni noveni deni undeni duodeni terni deni quaterni deni quini deni seni deni septeni deni duodeviceni undeviceni viceni viceni singuli. 13. 6. bini et viceni triceni quadrageni priložni (adverbia numeralia) semel. 40. unum duo. tria quattuor quinque sex septem octo novem decem undecim duodecim tredecim quattuordecim quindecim sedecim. 16. alter et vicesimus tricesimus quadragesimus dijelni (distributiva) singuli. una. 11. bini. 4. sextus septimus octavus nonus decimus undecimus duodecimus tertius decimus quartus decimus quintus decimus sextus decimus septimus decimus duodevicesimus undevicesimus vicesimus vicesimus primus. 18. singuli et viceni viceni bini. 12.

ducenti. Abl. centum milia 1. . gen.000. classis ducentdrum navium brodovlje od dvjesta lađa. centum et unus 200. Video decem milites. Vidim deset vojnika. U našem jeziku samo je posljednji broj redni. 90. Koliko je sati? Sedam. Sklonjivi se brojevi slažu sa svojom imenicom: u rodu. Dat. a ne glavnim kao u našem jeziku. godine tisuću devet stotina pedeset i osme anno millesimo nongentesimo duodesexagesimo. septingenti 800.000. sescenti 700.000. unus. quingenti 600. broju i padežu. 100. trecenti 400. Gen. quinquaginta sexaginta septuaginta octoginta nonaginta centum centum unus. duo duorum duobus duo(s) duobus duae duarum duabus duas dudbus duo duorum duobus duo duobus tres tria trium tribus tria tribus tres Uz glavne brojeve dolazi brojeni predmet u onom padežu u kojem bi bio da nema broja.). a u latinskom su redni svi brojevi. U lat. mille 2. a 300. 80. centeni et singuli duceni treceni quadringeni quingeni sesceni septingeni octingeni nongeni singula milia bina milia centena milia decies centena milia quinquagies sexagies septuagies octogies nonagies centies centies semel ducenties trecenties quadringenties quingenties sescenties septingenties octingenties nongenties milies bis milies centies milies decies centies milies § 60. ae. tria milia militum. duo milia 100.000. 70. -a. milibus itd. npr. npr. stotice od 200 do 900 i milia (množina od mille. jeziku na pitanje: Koliko je sati? odgovara se rednim brojem. nongenti 1. dat. quadringenti 500. npr. Od glavnih brojeva dekliniraju se. octingenti 900. decies centena milia quinquagesimus sexagesimus septuagesimus octogesimus nonagesimus centesimus centesimus primus. -um. 60. milium. Ak. Redni se brojevi dekliniraju kao pridjevi na -us. npr. Quota hora est? Septima. Nom. § 61. Uz milia dolazi brojeni predmet u genitivu. tres. duo.000. centesimus et primus ducentesimus trecentesimus quadringentesimus quingentesimus sescentesimus septingentesimus octingentesimus nongentesimus millesimus bis millesimus centies millesimus decies centies millesimus quinquageni sexageni septuageni octogeni nonageni centeni centeni singuli. 101.50.

.Dijelni brojevi § 62. singuli. -ae. -a bini temi quaterni quini seni septeni octoni novini deni po undeni vicem triceni centeni duceni singula milia po jedan po dva po tri po četiri po pet po šest po sedam po osam po devet deset po jedanaest po dvadeset po trideset po sto po dvjesta po tisuću Priložni brojevi § 63. 3 X 10 = 30 ter dena sunt triginta. semel bis ter quater quinquies sexies septies octies jedanput dvaput triput četiri puta pet puta šest puta sedam puta osam puta novies decies undecies vicies tricies centies ducenties millies devet puta deset puta jedanaest puta dvadeset puta puta sto puta dvjesta puta tisuću puta Latinska množidba 2X2=4 bis bina sunt quattuor.

sine. ultra. cirčum. a magistro ab urbe condita e castris ex illo die cum militibus de amicitia pro patria sine dolore od učitelja od utemeljenja grada (Rima) iz tabora od onoga dana s vojnicima o prijateljstvu za domovinu bez bola . inter. pre. praeter. abs). prope. cis. ob. de. trans. post. ante portas apud parentes ad flumen circum silvam contra aciem cis Danuvium erga pčpulum extra muros inter bonos ob eam causam post victoriam praeter legem prope montes propter paupertatem per fines supra caput ultra Savum trans mare pred vratima kod roditelja kod rijeke oko šume protiv bojnog reda s ove strane Dunava prema narodu izvan zidova među dobrima zbog toga poslije pobjede mimo zakona blizu gora zbog siromaštva kroz zemlju iznad glave s one strane Save preko mora § 65. ad. Najobičniji su: ante. per. supra. e (ex). cum. contra.PRIJEDLOZI (PRAEPOSITIONES) § 64. apud. S ablativom stoje: a (ab. propter. Većina latinskih prijedloga stoji s akuzativom. extra. erga.

Prijedlog a dolazi samo pred suglasnicima. a ex pred samoglasnicima i pred suglasnicima. ab pred samoglasnicima i nekim suglasnicima. S akuzativom i ablativom stoje: in i sub in scholam u školu in schola u školi sub terram sub terra pod zemlju pod zemljom S akuzativom stoje ti prijedlozi na pitanje: kamo? a s ablativom na pitanje: gdje? . a abs pred t. § 66. Prijedlog e stoji samo pred suglasnicima.

konjunktiv i imperativ. futur I. rogate. navode se za latinski glagol četiri oblika: prezent.GLAGOLI (VERBA) § 67. npr.od roga-to-). Od perfektne osnove tvore se: aktivni oblici perfekta. rogo. § 70. zato se zove a-konjugacija. dva glagolska lika (genus): aktiv i pasiv. futur I. perfekt. od roadre: roga-). rogatum. u II konjugaciji na -e. Prema prezentskoj osnovi dijele se glagoli na četiri konjugacije koje se najbolje vide u infinitivu prezenta. 2. gerund i gerundiv. npr. zato se zove e-k onjugacija. zove se neodređen (verbum infinitum). imperfekt. perfektne (rogav-) 3. pluskvamperfekta. imperfekt. Latinski glagol ima: 1. pluskvamperfekta. Da se upoznaju sve osnove za tvorbu glagolskih oblika. dva broja (numerus): jedninu i množinu. Od prezentske osnove tvore se: prezent. § 69. Kad glagol dolazi u indikativu. zove se određen (verbum finitum). pet glagolskih imena (nomen verbale): infinitiv. tri lica (persona). infinitiv prezenta. pluskvamperfekt i futur II ili egzaktni. tri načina (modus): indikativ. Od participske osnove tvore se: pasivni oblici perfekta. particip. 6. npr. gerund. infinitiv prezenta. Zajednički dio svih triju osnova (roga-) zovemo glagolskom osnovom. imperativ. roga-re pitati. . rogavi. particip i infinitiv perfekta pasiva. futura II. mone-re opominjati. § 71. 5. Glagolski se oblici tvore od različnih osnova: 1. § 68. 4. participske (rogato. šest vremena (tempus): prezent. konjunktivu ili imperativu. 3. perfekt i particip perfekta. gerundiv i supin. a kad dolazi u glagolskom imenu. prezentske (npr. particip prezenta. 2. futura II i infinitiv perfekta aktiva. particip i infinitiv futura aktiva i supin. U I konjugaciji prezentska osnova svršava se na -a.

lice Množ. prema sprezentskoj. a u participu perfekta -itum. npr. npr. lice 3. lice Množina 1. tematski).3. lice 3. 2. -i -isti -it -imus -istis -erunt Pasiv -r -ris -tur -mur -mini -ntur Jedn. ta se konjugacija naziva i konjugacija s kratkim samoglasnikom.lice Pregled glagolskih oblika U tabelama su navedeni aktivni i pasivni oblici konjugacija prema osnovama od kojih se ti oblici tvore. -o -s -t -mus -tis -nt indik.lice Množ. § 72. perfektnoj i participskoj osnovi. Većina glagola I konjugacije svršava se u perfektu na -avi. licu prezenta i infinitivu. a u participu perfekta na -atum. scrib-e-re pisati. Lični nastavci a) za indikativ i konjunktiv: Aktiv Jednina 1.u III konjugaciji na suglasnik. Budući da između osnove i nastavka dolazi kratak samoglasnik (tzv. rogo. tj. lice 2. puni-re kažnjavati.2. Takvi se glagoli zbog toga navode ovako: -punio. lice b) za imperativ: Aktiv I ---te -Pasiv II -to -to -tote -nto -re --mini --m. zato i-konjugacija.3. lice 2. Isto tako. Konjugacija: I Indikativ prezenta rogo roga -s roga -t pitam pitaš pita Konjugacija: II Konjugacija: III Konjugacija: IV mone -o mone -s mone -t scrib -o scrib -i-s scrib -i-t puni -o puni -s puni -s . perf. većina glagola IV konjugacije ima u perfektu završetak -ivi. zato se zove suglasnička. npr.lice Jedn. u IV konjugaciji na -i. Zato se takvi glagoli navode samo u 1. 4. 1.

roga M. pitajući mone-ndi mone-ndo mone-ndum mone-ndo scrib-e-ndi scrib-e-ndo scrib-e-ndum scrib-e-ndo puni-e-ndi puni-e-ndo puni-e-ndum puni-e-ndo .t scrib -e.mus roge.s scrib-e.s scrib-e-re-t scrib-e-re-mus scrib-e-re-tis scrib-e-re. roga-ndo ak.roga roga M.tis scrib -e-nt scrib -e scrib -i-te scrib -i-to scrib -i-to scrib -i-tote scrib -i-nto scrib-a-m scrib -a-s scrib -a-t scrib -a-mus scrib -a-tis scrib -a-nt scrib-e-re-m scrib-e-re. roga-ndum abl.mus mone -ba-tis mone -ba.m scrib -e.nt mone -bo mone -bi-s mone -bi-t mone -bi-mus mone -bi-tis mone -bu-nt J.m roga-re-s roga-re-t roga-re-mus roga-re-tis roga-re-nt Infinitiv prezenta: roga-re Particip prezenta: roga-ns (roga-ntis) Gerund: gen.t roge.tis roge. roga-ndi dat.s roge.s mone -ba-t mone -ba.m roge.nt roga-re. mone M. mone-te mone -to mone -to mone -tote mone -nto mone -a-m mone -a-s mone -a. roga-ndo pitamo pitate pitaju pitah pitaše pitaše pitasmo pitaste pitahu pitat ću pitatćeą pitat će pitat ćemo pitat ćete pitat će pitaj pitajte pitaj neka pita pitajte neka pitaju mone -mus mone -tis mone -nt mone -ba-m mone -ba.roga -mus roga -tis roga -nt Indikativ imperfekta roga -ba-m roga -ba-s roga -ba-t roga -ba-mus roga -ba-tis roga -ba-nt roga-bo roga -bi-s roga -bi-t roga -bimus roga -bi-tis roga -bu-nt J. roga roga Konjuktiv prezenta roge.t mone -a-mus mone -a-tis mone -a-nt mone-re-m mone -re-s mone -re-t mone-re-mus mone -re-tis mone -re-nt scrib -i-mus scrib -i-tis scrib -u-nt scrib -e-ba-m scrib -e-ba-s scrib-e-ba.nt scrib-e-re puni -mus puni -tis puni -u-nt puni-e -ba-m puni -e-ba-s puni -e-ba-t puni -e-ba-mus puni -e-ba-tis puni -e-ba-nt puni -a-m puni -e-s puni -e-t puni -e-mus puni -e. roga-te J.t scrib -e-ba-mus scrib -e-ba-tis scrib -e-ba-nt scrib-a.tis puni -e-nt puni puni -t puni -to puni -to puni -tote puni -u-nto puni -a-m puni -a-s puni -a-t puni -a-mus puni -a-tis puni -a-nt puni-re-m puni-re-s puni-re-t puni-re-mus puni-re-tis puni-re.mus scrib -e.nt puni-re Futur I Imperativ Konjuktiv imperfekta Glagolska imena pitati mone-re pitajući onaj koji pita mone-ns (mone-ntis) scrib-e-ns (scrib-e-ntis) puni-e-ns (puni-e-ntis) pitanja pitanju pitanje pitanjem.

Oblici prezentske osnove § 74. Pasiv Konjugacija: I Indikativ prezenta rogo-r roga-ris roga-tur roga-mur roga-mini roga-ntur roga-ba-r roga-ba-ris roga-ba-tur roga-bamur roga-bamini roga-bantur roga-bo-r roga-be-ris roga-bi-tur roga-bi-mur roga-bimini roga-buntur roge-r roge-ris roge-tur roge-mur roge-mini roge-ntur roga-re-r roga-re-ris roga-re-tur roga-re-mur roga-remini roga-re-ntur roga-ri biti pitan bivam pitan ili pitaju me ili pitam se Konjugacija: II mone-o-r mone-ris mone-tur mone-mur mone-mini mone-ntur mone-ba-r mone-ba-ris mone-ba-tur mone-ba-mur mone-ba-mini mone-ba-ntur Konjugacija: III scrib-o-r scrib-e-ris scrib-i-tur scrib-i-mur scrib-i-mini scrib-u-ntur scrib-e-ba-r scrib-e-ba-ris scrib-e-ba-tur scrib-e-ba-mur scrib-e-ba-mini scrib-e-ba-ntur Konjugacija: IV puni-o-r puni-ris puni-tur puni-mur puni-mini puni-u-ntur puni-e-ba-r puni-e-ba-ris puni-e-ba-tur puni-e-ba-mur puni-e-ba-mini puni-e-ba-ntur Indikativ imperfekta bijah pitan ili pitahu me ili pitah se Futur I bit ću pitan ili pitat će me ili pitat ću se mone-bo-r mone-be-ris mone-bi-tur mone-bi-mur mone-bi-mini mone-bu-ntur scrib-a-r scrib-e-ris scrib-e-tur scrib-e-mur scrib-e-mini scrib-e-ntur puni-a-r puni-e-ris puni-e-tur puni-e-mur puni-e-mini puni-e-ntur Konjuktiv prezenta mone-a-r mone-a-ris mone-a-tur mone-a-mur mone-a-mini mone-a-ntur mone-re-r mone-re-ris mone-re-tur mone-re-mur mone-re-mini mone-re-ntur mone-ri scrib-a-r scrib-a-ris scrib-a-tur scrib-a-mur scrib-a-mini scrib-a-ntur scrib-e-re-r scrib-e-re-ris scrib-e-re-tur scrib-e-re-mur scrib-e-re-mini scrib-e-re-ntur scrib-i puni-a-r puni-a-ris puni-a-tur puni-a-mur puni-a-mini puni-a-ntur puni-re-r puni-re-ris puni-re-tur puni-re-mur puni-re-mini puni-re-ntur puni-ri Konjuktiv imperfekta Glagolska imena: Infinitiv prezenta .

um puni-ndus. -a. aktiv Konjugacija I: Indikativ perfekta rogav-i rogav-isti rogav-it rogav-imus rogav-istis rogav-erunt rogav-era-m rogav-era-s rogav-era-t rogav-eramus rogav-era-tis rogav-era-nt rogav-er-o rogav-eri--s rogav-eri-t rogav-erimus rogav-eri--tis rogav-eri--nt Konjuktiv perfekta rogav-eri--m rogav-eri--s rogav-eri--t rogav-eri-mus rogav-eri--tis rogav-eri--nt Konjuktiv pluskvamperfekta rogav-isse-m rogav-isse-s rogav-isse-t rogav-issemus rogav-isse-tis monu-isse-m monu-isse-s monu-isse-t monu-issemus monu-isse-tis scrips-isse-m scrips-isse-s scrips-isse-t scrips-issemus scrips-isse-tis puniv-isse-m puniv-isse-s puniv-isse-t puniv-issemus puniv-isse-tis puniv-isse-nt monu-eri-m monu-eri-s monu-eri-t monu-erimus monu-eri-tis monu-eri-nt scrips-eri-m scrips-eri-s scrips-eri-t scrips-erimus scrips-eri-tis scrips-eri-nt puniv-eri--m puniv-eri--s puniv-eri--t puniv-eri-mus puniv-eri--tis puniv-eri-nt upitao sam Konjugacija II: monu-i monu--isti monu--it monu--imus monu--istis monu--erunt monu-era-m monu-era-s monu-era-t monu-eramus monu-era-tis monu-era-nt monu-er-o monu-eri-s monu-eri-t monu-erimus monu-eri-tis monu-eri-nt Konjugacija III: scrips-i scrips-isti scrips-it scrips-imus scrips-istis scrips-erunt scrips-era-m scrips-era--s scrips-era--t scrips-era-mus scrips-era-tis scrips-era--nt scrips-er-o scrips-eri-s scrips-eri-t scrips-erimus scrips-eri-tis scrips-eri-nt Konjugacija IV: puniv-i puniv-isti puniv-it puniv-imus puniv-istis puniv-erunt puniv-era-m puniv-era-s puniv-era-t puniv-era-mus puniv-era-tis puniv-era-nt puniv-er-o puniv-eri--s puniv-eri--t puniv-eri-mus puniv-eri--tis puniv-eri--nt Indikativ pluskvamperfekta bijah upitao Futur II budem upitao. um scrib-ndus.Glagolska imena: Gerundiv roga-ndus. -a. -a. um onaj koji treba da se pita mone-ndus. -a. um Oblici perfektne osnove § 75. upitam .

-a sim monit sis us sit -a. -um sumus puniti estis . erant -a ero monit eras us erit -a. -um ero eras erit budem upitan erimus rogati eritis . -a sint . -um eramus moni ti eratis -ae. erunt -ae. -a eram moni eras tus erat -a. -a sim script sis us sit -a. -um eramus roga ti eratis -ae. -um simus monit sitis i sint -ae. -um sumus script estis i. erant -a ero punit eras us erit -a. est -a. sint -a Indikativ pluskvampe rfekta rogat us -a. -um erimus monit eritis i erunt -ae. sunt -ae. -um sumus monit estis i. -um simus script sitis i sint -ae. sunt -ae. Konjugacija: IV sum punit es us. -um bijah upitan ili bili su me upitali eramus rogati eratis erant -ae. -a Futur II rogat us -a. -um sit simus rogati sitis -ae. pasiv Konjugacija: I Indikativ perfekta sum rogat es us. est -a. -um erimus scrip eritis ti erunt -ae. est -a. estis -ae. sunt -ae. -um erimus punit eritis i erunt -ae. est -a. -a sim punit sis us sit -a. erant -a ero scrip eras tus erit -a. -um simus puniti sitis -ae.rogav-isse-nt Infinitiv perfekta rogav-isse monu-isse-nt monu-isse -nt scrips-isse puniv-isse Oblici participske osnove § 76. -um sumus rogat i. Konjugacija: III sum script es us. sunt -a eram eras erat upitan sam ili upitali su me Konjugacija: II sum monit es us. -a eram roga eras tus erat -a. -um eramus roga ti eratis -ae. -a konjuktiv perfekta sim rogatus sis -a. -a eram roga eras tus erat -a.

-a monitus. -as itd. onaj koji će pitati moniturus-a. Neki se glagoli III kortjugacije svršavaju na -io.. -um (-us. -um punitum -am. -a. -a. to i u prezentskoj osnovi ponajviše gube kad za njim dolazi i ili e. -a sint essem monit esses us esset -a. .: Pasiv capi-or cap-e-ris cdpi-tur capi-mur cam-mini capi-u-ntur capi-ebam. puniturum -am. capi-ebdris itd. -a punitus. -um) esse moniturum -am. -um) esse (-us. -am. -a. -um) esse rogatum rogatu monitum monitu scriptum scriptu punitum punitu Glagoli III konjugacije na -io § 77. -o rogatum -am. -um) esse (-us. scripturum -am. -um) esse (-us. -um)esse rogaturus. -a. capi-ebar. -um (-us. -a. -a. -um glagolska imena: particip perfekta pasiva glagolska imena: Infinitiv perfekta pasiva glagolska imena: Particip futura aktiva glagolska imena: Infinitiv futura aktiva glagolska imena: Supin rogatus. -a scriptus. -a. -um -um -um (-us. -um rogaturum. -um (-us. -a. -um scriptum -am. pas. -um. -um simus monit sitis i sint -ae.-a pasiv konjuktiva perfekta essem rogatus esses -a. -um scripturus-a. -um essem punit esses us esset -a. -a. -a. -um simus script sitis i sint -ae. -um) esse monitum. -a. -um puniturus-a. -um -a essem script esses us esset -a. -a. -um esset simus rogati sitis -ae. -a. -am. -um simus punit sitis i sint -ae. -um upitan. -um) esse (-us. Evo glavnih oblika: Indikativ prezenta: Aktiv capi-o (uzimam) capi-s capt-t capi-mus capi-tis capi-unt Imperfekt akt. -a.

ali značenje| aktivno. licu jedn. cap-i cape. Od aktivnih oblika imaju particip prezenta. hortari.). infinitivu prezenta i I. scribu-nt. Verba semideponentia zovu se oni glagoli kojima su oblici prezentske osnove aktivni. puštuj. U svim licima III konjugacije (osim u 1. solitus sum običavati Tvorba glagolskih oblika A. govori. solere. odložili pasivno značenje pa se pog tome zovu odložni glagoli (verba deponentia). partitus sum sokoliti poštovati. hortamini veremini loquimini partimini sokolite poštujte govorite dijelite Verba semideponentia § 79. roga-o = rogo. gavisus sum radovati se soleo.. tako reći. particip i infinitiv futura aktiva. licu prezenta. capi-tote. scrib-i-s. IV konjugacije stoji između osnove i nastavka tzv. hortatus sum vereor. loqui.: Infinitiv prez. cap-ere. dijeli. pas. tematski samoglasnik -i. licu perfekta. capi-te! impt. Indikativ prezenta aktivnog tvori se tako da se prezentskoj osnovi dodaju lični nastavci. . bojati se govoriti dijeliti Imperativ deponentnih glagola I konjugacija: II konjugacija: III konjugacija: IV konjugacija: hortare verere loquere partire sokoli. capi-to. Navodimo ih u 1. -um Neki glagoli imaju samo pasivne oblike. ausus sum usuditi se gaudeo. mone-o. puni-o. i u 3. Pasivno značenje ima jedino gerundiv. -entis capi-end-us. npr. Oblici prezentske osnove § 80.ili -u-. Deponentia se konjugiraju jednako kao i obični glagoli u pasivu. partiri. akt. locutus sum partior. vereri veritus sum loquor. licu množ. II capi-to. capi-ar. -a. Verba deponentia capi-am. na primjer: audeo. npr. -es itd. pluskvamperfektu i futuru II imaju pasivne oblike s aktivnim značenjem. gaudere. audere. capi-unto capi-ens. Imperativ I: Particip prezenta: Gerundiv: § 78. a u perfektu. -eris itd. puni-u-nt. npr. Oni su. pas.: hortor.Futur I akt.

roga-ns. Imperativ II tvori se tako da se prezentskoj osnovi (u III konjugaciji proširenoj tematskim samoglasnikom -i-. gdje između osnove i ličnog nastavka dolaze tematski samoglasnici -e-. § 82. puniar. Konjunktiv imperfekta aktivnog i pasivnog nastaje ako se infinitivu prezenta aktiva dodaju lični nastavci. mone-am. -ns. -etur. mone. scrib-e-ntis. scrib-e-ns. aktivni završetak -o i prima pasivni nastavak -r. scrib-e. -et. scrib-i-to. puni-am. II i IV konjugaciji. a za pasiv: -ar. puni-eris. scrib-untur. Futur I aktivni i pasivni I ili konjugacije tvori se tako da se prezentskoj osnovi dodaju nastavci za aktiv: -bo. scrib-es. II i IV konjugacije tvori se tako da se prezentskoj osnovi doda nastavak -ri. puni-tur. scribere-mur. npr. puni-te. § 81. mone-tote. npr. npr. roga-bo. a u IV konjugaciji samo tematskim samoglasnikom -u. a za genitiv jedn.i to u 3. II i IV konjugacije nastavak -te. roga. puni-u-nto. mone-ntis.a) Infinitiv prezenta aktiva I. leg-i. -emus. puni-or. na primjer roga-ba-m. roga-re. Particip prezenta aktiva tvori se tako da se prezentskoj osnovi I i II konjugacije doda za nominativ jedn. npr. a u III i IV konjugaciji -eba-. upasivu na -er. leg-or. mone-ar. npr. u ostalim konjugacijama završetak je -am. U III i IV konjugaciji tvori se futur tako da se prezentskoj osnovi dodaju nastavci za aktiv: -am. Infinitiv prezenta pasiva I. licu množ.. -bimini-. puni-ar. monere-s. mone-ba-s. -beris. a III konjugacije tako da se prezentskoj osnovi doda -i. -i-. -bit. Konjunktiv prezenta svršava se u aktivu I konjugacije na -em. a u III konjugaciji ima završetak -e. npr. rog-em. u III konjugaciji dolazi između osnove i nastavka -te tematski samoglasnik -i. roga-ntis. scrib-i-tur. . rog-or. odnosno -ti-. § 83. puni-eba-ntnr. § 83. roga-tur. rogare-m. roga-te. -buntur. mone-bitur. npr. -etis. -bitis. npr. mone-or. roga-bor. -bimus. npr. IV. mone-bit. § 84. scrib-ere. scrib-am. puni-e-ns. mone-re.Indikativ prezenta pasivnog zadržava u 1. rog-er. npr. puni-e-ntis. -ntis. npr. puni-u-ntur. licu množ. -u-. U 2. scrib-eba-mus. -bimur. a u III konjugaciji tako da se doda -ere. § 85. scrib-ar. U indikativu imperfekta aktivnog i pasivnog između prezentske osnove i ličnih nastavaka u I i II konjugaciji stoji -ba-. npr. licu jedn. II i IV konjugacije tvori se tako da se prezentskoj osnovi doda nastavak -re. puni-ri.) dodaju nastavci -to. puni-re-ntur. mone-tur. npr. -emur. mone-te. -bunt. scrib-i-te. -bitur. npr. roga-ri mone-ri. -ent. -emini. -entur. scrib-u-nto. -nto. Imperativ I u 2. licu množine dodaje se prezentskoj osnovi I. a za pasiv -bor. -bis. mone-ns. -eris. puni. scrib-am. u III i IV konjugaciji stoji pred nastavkom tematski -samoglasnik -e-. puni-re. jednak je prezentskoj osnovi u I. scrib-e-ris. U ostalim licima dodajemo pasivne nastavke prezentskoj osnovi u svim konjugacijama osim u III i u 3. odnosno -ar. -tote. licu jedn. npr. npr roga-to. -es.

monuisse-m. -erit. -erat itd. npr. -sum. Oblici participske osnove (Osnova participa perfekta pasiva) § 88. 2. -endum. a prezentskoj osnovi III i IV konjugacije -endus. pluskvamperfekt i futur II. rogav-i. scrips-isse. -eris. npr. puniu-isse. rogav-isse. -mus itd. -eritis. § 87. -ta. -erimus. npr. roga-ndus. Od participa perfekta pasiva tvori se particip futura aktiva tako da se završeci -us. -eris. eritis. clau-sus. Taj particip spojen s oblicima glagola esse tvori pasivni perfekt. C. Od perfektne osnove tvori se indikativ perfekta aktivnog dodavanjem perfektnih nastavaka: -i. -erint. -erit. scrips-istis. na primjer rogatus sum i sim. -a. § 86. -erint. scrips-eritis. Tvorba perfektne osnove § 89. puniv-erint. npr. delevi. monu-isti. -erimus. U indikativu pluskvamperfekta aktivnog dodaje se perfektnoj osnovi: -eram. monu-isse. Konjunktiv pluskvamperfekta aktivnog tvori se tako da se infinitivu perfekta aktiva na -isse dodaju. scrip-sisse-tis. npr. puniv-eramus. it. npr. -eras. -t.. deletum razoriti . 1. -ura. scrib-endus. Završava se na -tus. log-erimus. script-urus. U futuru II dodaje se perfektnoj osnovi: -ero. rogavi. scriptus eram i essem. rogav-ero. -s. -enda.Gerundiv se tvori tako da se prezentskoj osnovi I i II konjugacije doda -ndus. rogav-eris. rogatum pitati deleo. monu-eras. rogav-eram. Particip perfekta pasiva tvori se od glagolske osnove. -istis. rogat-urus. mans-urus. Oblici perfektne osnove § 86. scrip-tus. -um zamijene završecima -urus. scrips-erat. -tum ili -sus. -imus. man-sus. roga-tus. npr. -urum. npr.a) Infinitiv perfekta aktiva tvori se tako da se perfektnoj osnovi doda završetak -isse. monu-erit.. -sa. lični nastavci: -m. Konjunktiv perfekta aktivnog tvori se tako da se perfektnoj osnovi doda: -erim. punitus ero. puniv-erint. B. -ndum. scrips-eritis. -erunt. punienđus. -isti. npr. puniv-erunt. Perfekt na -vi rogo. 1. monit-urus. -nda.

7. 3. pulsum tjerati 12. Perfekt na -ui veto. 3. circumdedi. circumdatum opkoliti mordeo. aperui. Perfekt s reduplikacijom do. scriptum pisati sentio. 4. datum dati circumdo. veni. 4. Pomoćni glagol: sum. 5. monui. Perfekt na -si rideo. risi. legit pročitao je) venio. cirumdare. scripsi. Većina glagola I i IV konjugacije tvori perfekt na -vi. dare. 4. venit došao je) 8. sam es est sumus estis sunt eram bijah eras erat Konjuktiv sim sis sit simus sitis sint essem esses esset Imperfekt . solvi. esse. 3. momordi. petivi. visum vidjeti lego. 2. 2. 9. 4. 2. ventum doći (venit dolazi. sensum osjećati 10. risum smijati se scribo. lectum čitati (legit čita. colui. Perfekt na -i s otezanjem osnovnog samoglasnika video. fui biti Indikativ Prezent sum jesam. apertum 4. 1. Perfekt na -i solvo.peto. punivi. 3. sensi. dedi. pepuli. solutum odriješiti 6. 2. 11. petitum tražiti punio. vetitum zabranjivati moneo. 3. cultum otvarati aperio. Glagoli s posebnom konjugacijom (Verba anomala) § 90. monitum opominjati štovati colo. legi. vetui. 3. vidi. punitum kazniti 2. 3. morsum gristi pello.

abesse. -um koji će biti. — essemus essetis essent Perfekt fuerim fueris fuerit fuerimus fueritis fuerint fuissem fuisses fuisset fuissemus fuissetis fuissent Pluskvamperfekt Futur II Imperativ II. -um esse ili fore Složenice glagola esse: absum. obesse. akt. 2. afui adsum. obfui praesum. Jedn. § 91. esto budi esto neka bude! estote budite! sunto neka budu! Particip fut. 2. este budite! 3.Množ. -am. praeesse. affui obsum. praefui prosum. -a. es budi! 3. Infinitiv perf. Infinitiv fut. Infinitiv prez.eramus eratis erant Futur I ero bit ću eris erit enmus eritis erunt fui bio sam fuisti fuit fuimus fuistis fuerunt fueram bijah bio fueras fuerat fueramus fueratis fuerant fuero budem (bio) fueris fuerit fuerimus fuentis fuerint I. budući esse fuisse futurum. adesse. prodesse. profui biti odsutan biti prisutan škoditi biti na čelu koristiti . futurus.

U oblicima te osnove ostaje pot. absens. U perfektnoj osnovi taj glagol nije složenica glagola esse. gen. absentis odsutan. prodero. posse potui (moći) u prezentskoj osnovi postalo od pot(e) + sum. Possum. Prema tome glasi prezent: prosum prosumus prodes prodestis prodest prosunt Imperfekt: proderam itd. § 92. pa odatle ss. Krajnje d javlja se samo ispred e. gen. Prosum je postalo od pro(d) i sum. Futur I: profui itd Perfekt: § 93.pred samoglasnikom e. nego uzima osnovu nestaloga glagola potere. ispred s krajnje t prelazi u s. praesentis prisutan. proderis itd. Indikativ Prezent possum mogu potes potest possumus potestis possunt poteram mogah poteras poterat poteramus poteratis poterant potero moći ću poteris poterit poterimus poteritis poterunt potui mogao sam potuisti potuit potuimus potuistis potuerunt potueram bijah mogao potueras potuerim potueris potuerit potuerimus potueritis potuerint potuissem potuisses Konjunktiv possim possis possit possimus possltis possint possem posses posset possemus possetis possent Imperfekt Futur I Perfekt Pluskvamperfekt .Particip prezenta imaju samo složenice praesum i absum: praesens.

fero. itd. akt. latus. differre. afferre. intuli. fero feram feror ferar fers feras ferris feraris fert ferat fertur feratur ferimus feramus ferimur feramur fertis feratis ferimini feramini ferunt ferant feruntur ferantur Imperfekt: ferebam ferrem ferebar ferrer itd. offero. Futur I pas. -um esse Ostali se oblici pravilno izvode od perfekta tuli i participa perf. tuli. ablatum differo. Futur I akt. allatum aufero. -am.potuerat potueramus potueratis potuerant Futur II potuero budem mogao. akt. itd. inferre. pas. efferre. II feram ferar fer ferto ferto fertdte ferunto feres fereris ferte feret feretur itd. abstuli. Infinitiv prezenta aktiva: ferre Infinitiv prezenta pasiva: ferri Infinitiv perfekta aktiva: tulisse Infinitiv perfekta pasiva: latum. itd. attuli. distuli. obtuli. § 95. ablatum donijeti odnijeti odgoditi. elatum infero. Prezent: Indik. itd. illatum. Konj. pas. potueris uzmognem potuerit potuerimus potueritis potuerint posse potuisse potuisset potuissemus potuissetis potuissent Infinitiv prezenta: Infinitiv perfekta: § 94. I Imper. razlikovati se iznijeti unijeti nuditi . Konj. ferre. latum nositi Osnove: prezentska fer-. extuli. particip perfekta latus. dilatum effero. offerre. perfektna tul-. auferre. Indik. Imper. Jednako se konjugiraju složenice: affero.

Infinitiv prezenta: velle nolle malle Imperativ: I -noli --nolite -II -nolito --nolitote -Perfekt: volui nolui malui voluisti noluisti maluisti itd. sustuli. volui htjeti nolo. referre. itd itd. rettuli. itd. Futur I: volam nolam malam voles noles males volet nolet malet itd. itd. sublatum dići § 96. malui voljeti (od magis-volo) Indikativ prezenta: volo nolo malo vis non vis mavis vult non vult mavult volumus nolumus mdlumus vultis non vultis mavultis volunt nolunt malunt Konjunktiv prezenta: velim nolim malim velis nolis malis velit nolit malit velimus nolimus malimus velitis nolitis malitis velint nolint malint Indikativ imperfekta: volebam nolebam malebam volebas nolčbas malebas itd. vo1o. itd. nolui ne htjeti (od ne-volo) malo. javljati Ovamo ide i glagol: tollo. itd. itd. Konjunktiv imperfekta: vellem nollem mallem velles nolles malles vellet nollet mallet itd. Ostali oblici izvode se pravilno od perfektne osnove .refero. relatum natrag nositi. malle. nolle. 3. itd. velle.

fieri. itum ići Indikativ Prezent eo idem is it imus itis eunt Imperfekt ibam iđah ibas ibat ibamus itd. infinitivu perfekta i konjunktivu pluskvamperfekta ii pred s steže se u i. itur. Futur I ibo ići ću ibis ibit ibimus ibitis ibunt Perfekt ii išao sam isti iit iimus istis ierunt Konjunktiv eam eas eat eamus eatis eant irem ires iret iremus itd. Imperativ I II i idi ito ito ite idite itote eunto Particip prezenta iens. dogoditi se Glagol fio služi kao pasiv glagolu facio. postati. § 98. -ii. odlazim pristupam izlazim ulazim propadam obeo pereo praeterreo redeo transeo obilazim. 3. feci. -itum adeo axeo ineo intereo § 99. npr. -ire. Indikativ Konjunktiv Pluskvamperfekt ieram bijah išao issem ieras isses itd. eundum Infinitiv perfekta aktiva isse Supin I II itum itu ierim ieris ierit ierimus ieritis ierint U indikativu perfekta. licu jedn. factum činiti. euntis idući onaj koji ide Gerundiv eundus. factus sum bivati. ii. Glagol eo je neprelazan pa dolazi u pasivu samo u 3. Jednako se konjugiraju i složenice: abeo.§ 97. eunda. itd. itum est. umirem pogibam mimoilazim vraćam se prelazim . Po tvorbi svojih oblika taj glagol pripada među verba semideponentia. Futur II iero budem išao ieris itd. ire. fio. eatur. eo..

Glagol coepi ima perfektno značenje a oblike prezentske osnove uzima od glagola incipio. — Perfekt factus sum itd. —. -am. meminisse sjećam se odi. perf. —. -. inquam kažem Prezent: inquam. Fut. počinjem.: futurum.inquiunt . -um memini meminerim memineram meminissem meminero memento. fias. fieres. -um esse Infinitiv fut. prezentske osnove. -um § 101. nego im perfekt ima značenje prezenta (perfectum praesens). futura akt. -um coepturus. fiunt fiamus. fierem. mementote meminisse --odi oderim oderam odissem odero -odisse -osurus. fiatis. fieret itd. fiant Imperf. factus sim itd.: factum. inquit. fit fiam. -am. I fiam. perf. -um Nepotpuni glagoli (Verba defectiva) § 100. Infinitiv prez. a futur II značenje futura I. fies itd.. -a. fis. 3. pas.Indikativ Konjunktiv Prez. -um esse ili fore Gerundiv: faciendus.: fieri Infinitiv perf. Konj. pluskpf. Futur II Imperativ Infinitiv perfekta Part. Part. fiat. pluskvamperfekt značenje imperfekta. coepisse počeo sam memini. -a. fiebas itd. fio. pluskpf Konj. -a. inquis. -a. coepi coeperim coeperam coepissem coepero -coepisse coeptus. -. perf Indik. coepi. fiebam. odisse mrzim Glagoli memini i odi nemaju oblika. Indik.

1. decuit dedecet. 2. pokazati se poznato je bolje je SINTAKSA SINTAKSA PADEŽA Akuzativ Dva akuzativa i dva nominativa § 103. oportuit pudet me. iuvit isporedi iuvo.Imperfekt: inquiebat Futur I: —. appdruit isp. Takva dva akuzativa stoje uz glagole: creo biram. 2. dico nazivam. Bezlični glagoli upotrebljavaju se samo u 3. licuit ili licitum est oportet. puduit paenitet me. 2. . dedecuit licet. i u infinitivu. a nepravi su postali od glagola koji se upotrebljavaju i lično s različnim značenjem. Ciceronem je objekt glagola creavit. 2. a consulem je dio predikata jer dopunjuje glagol creavit. habeo smatram koga čim i si. iuvi. 2. apparui constat. inquies. 2. U toj rečenici imamo dva akuzativa: Ciceronem i consulem. § 104. 2. 1. Pravi su oni koji se upotrebljavaju samo bezlično. inquiet Perfekt: inquit salve! salvete! zdravo! dobro došao! vale! valete! zdravo! ave! avete! zdravo! budi pozdravljen! Imperativ salve i ave upotrebljava se kao pozdrav pri dolasku. Dijele se u prave i neprave. licu jedn. Akuzativ koji je dio predikata prevodimo na hrvatski ili srpski prijedlogom za s akuzativom ili samim instrumentalom. facio činim. 2. appareo. Populus Ciceronem consulem creavit. a pri odlasku običan je samo pozdrav: vale! volete! Bezlični glagoli (Verba impersonalia) § 102. constitit praestat. iutum apparet. pomagati jasno je. extstimo. Evo nekoliko bezličnih glagola: Pravi su: decet. appello. 1. paenituit dolikuje ne dolikuje slobodno je treba stid me je kajem se Nepravi su: iuvat me. 1. praestitit godi mi. Narod je Cicerona izabrao za konzula (konzulom).

Mihi nomen est Iulius (ili: Iulio). Nominativ kao dio predikata prevodimo nominativom. Ciceron je od naroda bio izabran za konzula. venire doći. U tom slučaju subjekt aktivne rečenice dolazi u ablativ s prijedlogom a ili ab znači nešto živo. mittere poslati i slične a zove se dativus finalis (dativ svrhe). Prvi je subjekt a drugi dio predikata. Isp. Dativ § 106. U toj rečenici dolazi glagol creare u pasivu a ima uza se dva nominativa: Cicero i consul. Dativus possessivus Patri est domus. Kad glagoli uz koje u aktivu stoje dva akuzativa dolaze u pasivu. Labore animus nobilitatur. Ime mi je Julije. Discipulus librum legit. Rad nam je na čast. Aktivne i pasivne rečenice § 105. § 108. § 107. Dativus commodi . dare dati. Učenik čita knjigu. pa se zato takav dativ zove dativus possessivus (dativ posvojni). ili sa mihi. u nas: još da mi je zelen vijenac! Uz mihi nomen est vlastito ime slaže se u padežu sa nomen . Rad oplemenjuje duh. Patri est domus znači isto što: Pater habet domum. instrumentalom ili prijedlogom za s akuzativom. Labor animum nobilitat. prema tomu u navedenom primjeru može biti Iulius ili Iulio. objekt aktivne rečenice postaje subjekt pasivne a glagol dolazi pasiv i slaže se s novim subjektom. a bez prijedloga kad znači nešto neživo. i to dativ lica na pitanje: komu? i dativ stvari na pitanje: čemu? (dativi lica: nobis i sociis i dativi stvari: honori i auxilio).A populo Cicčro consul creatus est. A discipulo liber legitur. imaju uza se dva nominativa. Takav dativ na pitanje: čemu? dolazi uz glagole: esse biti. Otac ima kuću. Sociis auxilio venite! Dođite u pomoć saveznicima! U tim primjerima dolaze dva dativa. Aktivnu rečenicu možemo izreći i pasivno. Dativus finalis Labor nobis honori est. Dativ u takvim primjerima znači da netko nešto ima.

vestrum. Djeca ljube roditelje. sed vitae discimus. vestri uzima se srednji rod posvojne zamjenice: meum. Genitivus obiectivus Amor parentum liberis innatus est. prema smislu rečenice. U navedenom primjeru amor parentum znači: ljubav prema roditeljima. oni su objekt te ljubavi. suum. Običaj (znak) je luđaka smijati se bez razloga. Ljubav prema roditeljima djeci je prirođena. Genitiv § 109. nego za život. Stulti est sine causa ridere. Dativi scholae i vitae pokazuju na čiju se korist vrši radnja: glagola discere. svit. Naši vojnici oslobodiše domovinu ropstva. Nostrum est patriam defendere. znak. Takav se dativ zove dativus commodi (dativ koristi). Genitivus possessivus Militum est pugnare. Tvoja je dužnost nastojati oko opće koristi. pa genitiv parentur nazivamo genitiv objektni. svojstvo.Non scholae. Objektni genitiv prevodimo najradije različitim prijedložnim izrazima. rekli bismo: Liberi parentes amant. plenus pun. Takav genitiv prevodimo dodajući. Genitiv objektni stoji i uz pridjeve kao što su: avidus lakom. Solon je svojevoljno otišao iz domovine. memor sjećajući se. Kad bismo tu misao izrekli glagolom. jedan od ovih izraza: dužnost. Ne učimo za školu. conscius svjestan. Tuum est communi utilitati studere. Dužnost je vojnika boriti se. tuum. cupidus željan. nostrum. tui. metus nostri strah od nas. § 110. nostri. peritus vješt. Solon sud sponte patria cessit. običaj. U gornjim primjerima posvojni genitivi militum i stultizajedno sa est tvore predikat. vacuus curis bez briga . Vojnici moraju biti vješti ratu. Tu je parentes objekt. Mjesto posvojnoga genitiva ličnih zamjenica: mei. Jednako je objektni genitiv u primjerima: spes praedae nada u plijen. Naša je dužnost braniti domovinu. Milites belli periti esse debent. imperium Gallorum vlast nad Galima. Ablativ § 111. Ablativus separationis Milites nostri patriam servitute liberaverunt.

Athenas. § 114. sa Dela. Delphis redire iz Rima. Carthaginem. metu od straha. Cezar je vršio novačenje u cijeloj provinciji. . Na svim se mjestima vodila žestoka borba. Deli. Svojstvo se ne izriče samo gentivom kao u našem jeziku nego i ablativom (ablativus qualitatis). privare lišiti i sl. Ablativus loci Omnibus locis acriter pugnatum est. Ahilej se silno žalostio zbog smrti Patroklove Ablativus causae pokazuje uzrok zbog kojega se neka radnja vrši. u Kartagu. media nocte o ponoći. domi militiaeque u miru i u ratu. § 115. Delum. Upotreba imena mjesta bez prijedloga 1. Ateni. u Delfe putovati. iz Kartage. Caesar tota provincia dilectum habuit. Delphis habitare u Rimu. Ablatlvus qualitatis Caesar fuit excelsa statura et capite calvo. Kalendis Ianuariis 1. Delfa vratiti se. na Delu. Romae. Delo. Na pitanje: kada? vrijeme se označuje ablativom bez prijedloga (ablativus temporis). nudus lišen. Cezar je bio visoka stasa i ćelave glave. Athenis. te uz pridjeve liber slobodan. u Kartagi. bez čega. 2. Achilles morte Patrocli vehementer lugebat. Zbog nestašice svega vojnici pogiboše. § 112. Ablatlvus causae Rerum omniutn inopia milites perierunt. Delphos proficisci u Rim. Hora decima u deset sati. timore iz bojazni. Roma. (prvoga) siječnja. Atene. Carthagine. Često dolaze ablativi causae: odio iz mržnje. Athenis. Pamti: terra marique na kopnu i na moru. Romam. Carthagine. na Del. § 116. U ablativu mjesta (ablatlvus loci) stoje: oznake mjesta u kojima su riječi locus ili totus. vacuus prazan. § 113. označuje duševno ili tjelesno svojstvo. 3. U najstarija vremena sva su dobra bila zajednička. u Atenu. Ablativ svojstva koji se redovno sastoji od imenice i atributa. Delfima boraviti.Ablativ separationis pokazuje neko odvajanje a stoji uz glagole: liberare osloboditi. vere u proljeće. Ablativus temporis Antiquissimis temporibus omnia bona communia fuerunt.

rus. oe čita kao c. na pitanje: odakle? u ablativu.Imena gradova i manjih otoka. n. na pitanje: kamo? u akuzativu. a inače kao k ch se čita kao h. rure sa sela. f. domo od kuće.st. stoje bez prijed1oga. kuća. ruri na selu. Kao imena mjesta upotrebljavaju se i imenice domus. y. Tradicionalni izgovor [uredi] • • • • • • • • • • • • ae i oe čitaju se kao e i se ispred samoglasnika čita kao j c se ispred e. -i. 3. a ostala imena u ablativu. t ili x.e. domi kod kuće. a tradicionalnim sve tekstove koji su nastali nakon 5. a ako slijedi iza s. us. zemlja. Postoje dva načina izgovora: klasični i tradicionalni. rus na selo. a y kao i Klasični izgovor [uredi] Vrijede pravila kao i za tradicionalni s malenim iznimkama: • c se čita kao k . Domum kući. st. osim u iznimkama kao Christus [Kristus] ngu se pred suglasnikom čita kao ngv ph se čita kao f qu se čita kao kv rh se čita kao r th se čita kao th s se između samoglasnika čita kao z ti se pred vokalom. ae. f. selo i humus. kad nemaju apozicije.). humo sa zemlje. i. i to: 1. Klasičnim izgovorom čitamo tekstove koji su nastali do propasti Zapadnog Rimskog Carstva (5. na pitanje: gdje? singularia tantum I i II deklinanacije u genitivu. ruris. i kad je nenaglašen. humi na zemlji. tada se čita kao ti x se čita kao ks. 2.n. čita kao ci.

• • • ae se čita kao aj oe se čita kao oj s se čita kao s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful