UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Proiect de contabilitate si informatica de gestiune

STUDENT: BIVOLARU BALACI ILEANA

TG-JIU

2008

CUPRINS 1.CAPITOLUL I – INTRODUCERE……………………………………………............... 2 2.CAPITOLUL II – PREZENTAREA SOCIETATII “SC DUMBRAVA SA”……...….. 6 2.1 2.2 2.3 . 3.CAPITOLUL III – CONCLUZII: PERFORMANTE SI DEFICIENTE………………….21 4. CAPITOLUL IV – BIBLIOGRAFIE……………………………………………………..23 5. CAPITOLUL V - ANEXE……………………………………………………………… 24 5.1 5.2 5.3 ANEXA 1 – BALANTA DE VERIFICARE ………………………………. 24 ANEXA 2 – FISE SINTETICE DE CONTURI …………………………… 27 ANEXA 3 – BILANT CONTABIL LA SFARSITUL PERIOADEI ……….29 CARACTERE GENERALE……………………………………… ……… 6 MONOGRAFIE CONTABILE (PRINCIPALELE INREGISTRARI IN CONTABILITATE),……………………………………........................ 10 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI LA BILANT……..................17

2

gestiunea si controlul activelor. Romania accede si ea la acest demers catre prezentarea unor situatii financiare transparente. clientii. Persoanele prevazute de lege pot conduce contabilitatea dupa cum urmeaza: -in partida dubla – societati comerciale. unele organizatii non. companii nationale. publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara si fluxurile de trezorerie atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii prezenti sau potentiali. institutiile publice si alti utilizatori. creditorii financiari si comerciali.societati de asigurari etc.CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil ramanesc ceea ce impune alinierea la standardele de practica internationale si norme de conduita bine definite in exercitarea profesiei de contabil. comparabile si mai ales corecte.82/1991.profit. -in partida simpla – persoane fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri. prelucrarea. institutii de credit . cunoasterea. Contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica. care sa asigure un sprijin real deciziei economice si interesului public. datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata de persoanele juridice sau fizice.norme ce trebuie adoptate de mediul de afaceri din Romania. Globalizarea pietelor de capital si dezvoltarea relatiilor multinationale impun stabilirea unor standarde unice de raportare financiara . evaluarea. Conducerea contabilitatii este obligatorie pentru persoanele juridice prevazute de Legea Contabilitatii nr. regii autonome. 3 . cu modificarile si completarile ulterioare. Contabilitatea reprezinta o activitate specializata in masurarea.

In prezent normele si reglementarile din domeniul contabilitatii. -principiul permanentei metodelor. precum si planul de conturi general. privind intocmirea situatiilor financiare anuale individuale societatilor. regulile privind evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare in acord cu principiile contabile de baza si anume: -principiul continuitatii activitatii. reglementarile contabile armonizate cu directivele europene aprobate cu OM nr. modelele situatiilor financiare. -principiul necompensarii. Pentru a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare. privind intocmirea situatiilor finaniciare anuale ale grupurilor de societati. 4 . -principiul pragului de semnificatie. credibilitatea si oportunitatea. -Directiva a VII-a a CCE.1752/2005 dupa cum urmeaza: -Directiva a IV-a a CCE. entitratile economice trebuie sa respecte cu buna credinta. aplica incepand cu 01. Situatiile financiare au ca obiectv general furnizarea de informatii complete. ale registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar contabila se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice. -principiul intangibilitatii. relevanta.01. -principiul prudentei.In Romania persoanele care organizeaza si conduc contabilitate proprie. De asemeni in prezentarea fidela a situatiilor finanaciare mai trebuie respectate urmatoarele caracteristici calitative: -inteligibilitatea. Acest proces se circumscrie de altfel interesului European actual. performantei financiare si modificarii pozitiei financiare. acela de compatibilizare a reglementarilor contabile europene cu Standardele Internatinale de Contabilitate.2006. -principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv. -principiul independentei exercitiului. -principiul prelevantei economicului asupra juridicului. precum si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. utile si corecte. asfel incat sa asigure imaginea fidela privind pozitia financiara in dinamica ei precum si performantele realizate de catre entitatea respective.

trebuie luate masuri de reconstituire a acestora in termen de 30 zile de la constatare. Inventarierea se efectueaza conform normelor prevazute de Ordinul nr. impreuna cu documentele justificative. registrele de contabilitate precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva societatilor timp de 10 ani. numite prin decizie scrisa emisa de persoanele autorizate. Dezvoltarea sistemelor contabile. precum si necesitatile de raportare unitara la nivel national au impus stabilirea unui cadru formal de incadrare a activelor si pasivelor patrimoniale cu ajutorul unui plan de conturi general care difineste sistemul de conturi. se impune utilizarea softurilor de contabilitate care trebuie sa asigure aceasta cerinta. Rezultatele inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor legale si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. precum si situatiile financiare anuale.82/1991 prevede deasemeni registrele de contabilitate obligatorii: Registrul jurnal. In zilele noastre. constituie documente contabile oficiale pentru efectuarea controlului asupra operatiunilor efectuate. fiind utilizate in stransa concordanta cu destinatia acestora.continutul si functia fiecarui cont. are loc inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv. Softurile de contabilitate constituie un mare ajutor pentru contabilitate dar si pentru conducerea societatii deoarece putem a avea situatii rapide si exacte in ce priveste profitabilitatea firmei. cand informatia trebuie sa circule cat mai repede cu putinta. situatii contabile. intocmite potrivit normelor stabilite. 5 . Potrivit legislatiei in vigoare. distrugerilor sau sustragerii unor documente contabile. Cu ocazia inchiderii exercitiului financiar.Legea nr. Planul de conturi general precum si normele de utilizare a acestuia sunt destinate tuturor unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice si contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale. precum si monografia contabila a principalelor operatiuni. care trebuie completate asfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Inchiderea exercitiului. rapoarte cat mai cuprinzatoare in orice moment pe baza carora se asigura bunul mers al activitatii. tinandu-se cont de specificul fiecarei activitati. ele putand fi admise ca proba in justitie. Registru inventar si Cartea mare. In situatia pierderilor.1753/2004 de catre comisii de inventariere. cu exceptia statelor de salarii care se pastraza 50 ani. Registrele de contabilitate. intocmirea situatiilor financiare anuale se efectueaza dupa inregistrarea operatiunir de inventariere.

privind registrele si documentele fianaciar contabile.Atunci cand o firma decide sa procure un soft de contabilitate. In concluzie orice societate care desfasoara activitate economica. trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind organizarea si conducerea contabilitatii. controlul si pastrea acestora pe suporturi tehnice. -sa fie adaptat la legislatia romaneasca dar sa permita flexibilitatea la schimbarile legislative. Conform Ordinului MF 1850/2004. pentru a rezista intr-o economie de piata in tranzitie asa cum este in tara noastra.. trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile. 6 . trebuie sa se adapteze noilor cerinte si schimbarilor ce au loc in plan economic si social.inteligibile si complete. acesta trebuie sa raspunda anumitor cerinte si anume: -sa fie usor de folosit si exploatat. Rezultatele prelucrarilor informatice trebuie sa indeplineasca anumite conditii prntre care se numara: -sa fie in stransa concordanta cu prevederile legale in vigoare. -listarile generate trebuie sa fie clare. -sa poata fi utilizat pentru toate tipurile de activitati. -sa asigure inregistrarea informatiilor in ordine cronologica. un soft informatic de prelucrare automata a datelor. -sa permita lucrul cu mai multe societati care funcioneaza independent sau care fac parte dintr-un grup de societati.

avand cod CAEN -0111. Societatea lucreaza terenul agricol in proportie de 80% cu masinile si utilajele din dotare iar diferenta de 20% cu masini si utilaje inchiriate de la terti. jud.este persoana juridica romana. sub nr. cu capital privat. de inregistrare la Registrul Comertului J18/102/2002 si cod unic CUI-RO14540949. porumbului si a altor plante”. contracte inregistrate la primariile din raza tertoriala unde se afla terenul.Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile din Romania si prevederile din contractul si statutul societatii.CAP II.A 1.Gorj. PREZENTAREA SOCIETATII SC “ DUMBRAVA ‘ S.detinut de trei actionari in cote egale. Societatea are ca obiect de activitate “Cultura cerealelor. Este infiintata in anul 2002. CARACTERE GENERALE SC DUMBRAVA S. SC DUMBRAVA S. Activitatea firmei se desfasoara in cadrul celor patru ferme de productie si atelier mecanic. are sediul in Orasul Tismana. avand forma de societate pe actiuni. Organigrama societatii este urmatoarea: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC SEF FERMA SEF ATELIER MECANIC COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 7 . Societatea detine in arenda o suprafata de 4000 ha de teren arabil.A.A. suprafata pentru care are incheiate contracte de arenda pe 10 ani.

Contabilitatea este organizata si condusa conform Legii 82/1991. Bazele de date ofera un instrument foarte puternic de lucru in toate domeniile. cu modificarile si completarile ulterioare. O baza de date reprezinta un ansamblu de date integrat. anume structurat si dotat cu o descriere a acestei structuri. pe feluri de materiale (materii prime. De asemeni. Se urmareste in permanenta nivelul cheltuielilor si a veniturilor pe ferme si rentabilitatea fiecarei culturi si ferma in parte. republicata. Descrierea structurii poarta numele de dictionar 8 . pe baza carora se inregistreaza in contabilitate.parcela nume si prenume. are un contract de prestari servicii cu autorul programului informatic iar acesta actualizeaza permanent programul cu noile prevederi legale ce se impun a fi respectate.titlu de proprietate. Programul genereaza si o lista de plata cu drepturile care se stabilesc anual de achitare a arendatorilor. in bani sau produse. utilizandu-se metoda costului mediu ponderat. Salariile se genereaza tot din acelasi program importandu-se datele in sectiunea contabilitate repartizandu-se cheltuielile pe ferme si culturi. pe numere de contract. La fiecare sfarsit de luna sunt listate Registrul jurnal al operatiunilor in mod cronologic. Evidenta elementelor de natura cheltuielilor si veniturilor se tine pe fiecare ferma si sector in parte. ingrasaminte).tarla. cu atat mai mult in domeniul economic.Compartimentul financiar contabil este subordonat directorului economic si are un post de sef birou care coordoneaza activitatea din compartiment. nr. combustibili. suprafata. astfel incat in orice moment se poate cunoaste situatia datoriilor sau creantelor pe destinatii. nr. pesticide. fiecare sef de ferma urmarindu-si indeaproape profitabilitatea fermei sau sectorului. La fiecare sfarsit de luna sau daca se impune mai inainte se genereaza din program situtia cheltuielor pe feme si culturi si de asemeni cheltuielile indirecte sector mecanic si sector conducere) care se repartizeaza pe ferme si culturi Tot in cadrul programului se tine si evidenta arendatorilor. situatia gestiunilor pe ferme cantitativ-valoric. Societatea a achizitionat un program informatic de contabilitate. Evidenta contabila se tine cantitativ valoric. sola. tot in cadrul programului informatic se tine evidenta mijloacelor fixe si automat la sfarsitul lunii se face calculul amortizarii. nr. respectand prevederile legale. fiecare furnizor si client are un cod al sau.

a. teren t WHERE a. a.CNP.prenume. teren t 9 . t. Baza de date poate fi privita ca o colectie de fisiere interconectate care contin nucleul de date necesare unui sistem informatic.id_teren. ORACLE . prin care se realizeaza reprezentarea unei realitati.comuna. Voi arata foarte scurt folosirea acestora intr-o problema de natura economica.suprafata) FROM arendator a. t.CNP.prenume. id_teren) -teren (id_teren.de date sau metadate si creaza o interdependenta între datele propriu-zise si programe. SUM(t.id_teren = t. a. comuna. a.nume.pret_ha * t. ordonata alfabetic dupa nume si comune se poate face prin apel la bazele de date. t. a.etc) -arendator (CNP.comuna.nume. Presupunem ca avem doua baze de date relationale SQL (se pot folosi de asemeni baze de date ACCESS. poate fi considerata drept un model al unor aspecte ale realitatii unei unitati economice. Baza de date se constituie ca un ansamblu intercorelat de colectii de date. modelata prin intermediul datelor.nume.pret_ha * t.id_teren ORDER BY a. Pentru aceste obiecte sunt achizitionate si memorate date referitoare la diferite caracteristici (atribute).suprafata. pret_ha) Pentru realizarea cerintei vom folosi un query SQL: SELECT a. a.suprafata) FROM arendator a. a. legata de societatea in discutie. Secventa de program care realizeza generarea unei liste de plata care contine arendatorii(numele si prenumele) suprafata arendata. Diferitele obiecte din cadrul realitatii ce prezinta interes sunt denumite clase sau entitati. comuna unde se afla terenul. Astfel. pret pe hectar si valoare totala.suprafata. nume. In cazul in care un arendator are mai multe terenuri in arenda. t.prenume. vom folosi urmatorul query: SELECT a.pret_ha. atunci daca vrem sa calculam valoarea totala a terenurilor detinute de fiecare dintre arendatori. ilustrand modul in care se pot face numeroase calcule. prenume.

avize de expeditie a marfurilor in baza materialelor primate sau consummate. Fiecare ferma are angajat un gestionar care intocmeste documentele primare in cadrul fermei. Situatiile financiare se intocmesc semestrial si anual.Prelucarii informatice sunt supuse toate documentele justificative din cadrul societatii.nume. 300. bonuri de consum. are termene precise cand le preda la contabilitate.id_teren = t. sanatate. La fiecare sfarsit de luna se fac punctaje cu toti gestionarii.CNP Modalitatea simpla de abordare a acestui tip de probleme usureaza foarte mult munca utilizatorilor unor aplicatii complexe ce vizeaza sistemul economic dintr-un anumit domeniu. tot cu ajutorul programelor informatice puse la dispozitia societatilor de Administratia Finantelor Publice din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea.prenume GROUP BY a. semnaturile necesare si apoi sunt supuse prelucrarii. Directorul economic este cel care raspunde direct de modul cum este organizat si condus compartimentul financiar contabil. in conformitate cu prevederile legale si cu normele emise de Ministerul Finantelor Publice. iar in timpul anului se mai fac inventarieri inopinante in cadrul fermei.de implementarea noutatilor legislative.documente culese de la persoanele imputenicite sa intocmeasca aceste documente.notele de receptii. In cadrul compartimentului financiar contabil. Astfel gestionarii intocmesc. unde seful de serviciu verifica modul de intocmire a lor.id_teren ORDER BY a.de respectarea termenelor de predare a tuturor situatiilor ce au temene de predare stabilite prin lege si in general de respectarea tuturor prevederilor legale din domeniu. ITM)sunt generate tot cu ajutorul programelor informatice puse la dispozitia societatilor si sunt depuse lunar si in termen pana pe 25 a lunii urmatoare asa cum prevede legea. iar la sfarsit de an se efetueaza inventarierea anula. somaj.WHERE a. a. exista personal care este pregatit sa exploateze programele informatice achizitionate de societate . Celelalte declaratii (declaratia 100. 10 .

17000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata avans salarii: 581 =5121 .21300 lei -se inregistreaza plata ratei de credit pe termen lung si dobanda aferenta 1621 = 5121 1681 = 5121 666 = 1681 5191 = 5121 5198 = 5121 666 = 5198 6000 lei 1900 lei 1900 lei -se inregistreaza credite termen scurt si dobanda aferenta: .inchidere(tva.17000 lei .02. principalele operatiuni in nota jurnal 1 – banca –extrase banca .se inregistraeaza cheltuieli cu comisionul bancar.se platesc arendatori pe baza de ordin de plata: 462 = 5121 .44000 lei 11 .venituri) I.138900 lei .112000 lei .se ridica numerar pentru plata arendei: 581 = 5121 .documente de casa -nota 3-facturi primite si emise -nota 4. balanta de verificare si Bilant contabil) Documentele justificative sunt grupate in note de jurnal astfel incat sa poata fi usor de verficat si de regasit atunci cand se impune cautarea lor.cheltuieli -nota 5.se achiat furnizor din cont : 401 = 5121 .se inregistraza plata cheltuielilor cu asigurarile pe culturi direct din cont: 613 = 5121 .cheltuieli . 627 = 5121 787 lei .20000 lei .documente de banca -nota 2.10000 lei . Monogarfie contabila (principalele inregistrari in contabilitate. Notele se numeroteaza astfel : -nota 1.

75915 lei 4311 4312 4313 4314 4316 4371 4372 447 444 427 25200 lei 12800 lei 8020 lei 8690 lei 1050 lei 2540 lei 1100 lei 330 lei 11200 lei 4985 lei II.28000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata arendei: 5311 = 581 .se platesc salariile (lichidarea) 421 = 5311 .1600 lei 12 . principalele operatiuni in nota jurnal 2 casa-registrele de casa: -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata avans salarii 5311 = 581 .28000 lei -se platesc din cont obligatiile la salarii pe baza ordinelor de plata.28000 lei -se dau pe baza de dispozitie de plata avansuri pentru materiale: 542 = 5311 . % = 5121 .7000 lei -se plateste arenda conform listei de plata intocmite: 462 = 5311 .44000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata lichidare salarii: 5311 = 581 .-se inregistreaza ridicare numerar pentru plata lichidare salarii: 581 = 5121 .44000 lei .20000 lei -se platesc avansurile conform listelor de plata de avans: 425 = 5311 .nr.20000 lei -se achita din casierie furnizor conf chit.1 401 = 5311 .

0003 (achizitionarea unui utilaj) % = 404 .900 lei .28500 lei -se inregistreaza factura nr..530 lei 84 lei = 471 .facturi primite si emise -se inregistreaza pe costuri materialele cumparate cu avansuri de la casierie: % = 401 6021 4426 401 = 542 6545 lei 5500 lei 1045 lei 6545 lei -se inregistraza factura de leasing nr.171 lei .348 lei .18000 lei III.4760 lei 301 4426 4000 lei 760 lei .se incaseaza numerar de la clienti prin casierie: 5311 = 4111 .principalele operatiuni in nota jurnal 3.397 lei .397 lei -se inregistreaza factura fiscala nr.178500 lei 213 4426 . 0002: % = 404 .0054 de la Romtelecom % = 401 -1071 lei 626 4426 .1440 lei .150000 lei .se primesc materiale consumabile(ingrasaminte) FF 928111 13 .2799 lei 167 1687 4426 613 665 666 .se inregistreaza primirea materiilor prime FF 126515 % = 401 .

130900 lei 3029 4426 110000 lei 20900 lei -se primesc materiale consumabile(combustibili) FF 114115 % = 401 77350 lei 3022 4426 % 3025 4426 65000 lei 12350 lei -se primesc materiale consumabile(samanta) FF 8787 = 401 -1025780 lei 862000 lei 163780 lei -se inreg FF.2500000 lei .combustibili etc)pentru infiintarea culturilor. % = 401 .ingrasamite. 445 = 741 .pesticide. % = 401 .1508 lei 605 635 4426 1200 lei 80 lei 228 lei -se inregistraza subventii primite consatad in bonuri valorice pentru aprovizionarea de materiale(samanta .2500000 lei -se achita furnizori pe baza bonurilor valorice. 401 = 5328 .8867.13090 lei 3024 4426 .% = 401 ..2500000 lei 5328 = 445 . reprezentand prestari servicii de la terti: % = 401 – 13090 lei 628 4426 11000 lei 2090 lei -se inregistreaza FF 2234 reprezentand materiale consumabile(piese schimb).se vinde stoc 345 grau consum si se descarca gestiunea la prêt de inregistrare: 14 .11000 lei 2090 lei .se inregistreaza FF 224455 reprezentand energie electrica consumata.

601 = 301 .5600 lei -se inregistreaza bon consum 106.27000 lei -se inregistreaza bon consum 105.cheltuieli -se inregistreaza bon consum 101 reprezentand combustibili. 15 .reprezentand materii prime.reprezentand samanta.50000 -se inregistraza bon consum 102. 331 = 711 . 4111 = % 20230 lei 701 17000 lei 4427 3230 lei 711 = 345 15000 lei . 6025 = 3025 .12000 lei -se inregistreaza cheltuieli cu salariile conform notei contabile.reprezentand ingrasaminte.11000 lei -se inregistreaza cheltuieli cu amortizarea conformei notei contabile.reprezentand piese schimb.4111 = % 4427 1785000 lei 285000 lei 701 1500000 lei 711 = 345 1300000 lei -se vind din stoc produse finite si se descarca gestiunea la prêt de inregistrare. 6029 = 3029 . 6811 = 281 . 6024 = 3024 . 6027 = 3027 .15000 lei IV-principale operatiuni din nota de jurnal 4 .reprezentand alte materiale consumabile.89000 lei -se inregistreaza bon consum 104. 6028 = 3028 .reprezentand pesticide.se inregistreaza produse finite rezultate din raport productie 345 = 711 .1500000 lei .862000 lei -se inregistreaza bon consum 103. 6022 = 3022 .1300 lei -se inregistreaza bon consum 107.se inregistreaza productie neterminata la sfarsitul perioadei.

44000 lei 427 4314 4372 4985 lei 8795 lei 1194 lei 4312 .11000 lei % = 741 701 711 121 = % 601 6021 6022 6024 6025 6027 6029 605 613 626 627 628 121 .118859 lei 6451 = 4311 .1266235 lei 5600 lei 5500 lei 50000 lei 17000 lei 862000 lei 11000 lei 89000 lei 1200 lei 21830 lei 900 lei 787 lei 11000 lei 16 .288230 lei 4426 .641 = 421 .58066 lei 4423 = 4424 .26566 lei 6452 = 4371 6452 = 447 6453 = 4313 2623 lei 337 lei 8122 lei 421 = % .12944 lei 6456 = 4316 .230164 lei 4423 .-principalele operatiuni de inchidere conform operatiunior efectuate.83268 lei 425 .11350 lei V. 4427 = % .1150 lei 444 .4217000 lei 2500000 lei 1517000 lei 200000 lei . -se inchid conturile de venituri si cheltuieli si TVA.

bilant incheiat la sfarsitul perioadei .balanta de verficare.din cadrul programului informatic utilizat se listeaza Registrul jurnal al operatiunilor si balanta de verificare la sfarsitul perioadei. Tot pentru a analiza gradul de rentabilitate se stabileste si cifra de afaceri in cadrul perioadei de analizat si anume : -cont 701 1517000 lei -cont 741 2500000 lei rezultand o cifra de afaceri de 4017000 lei la sfarsitul perioadei analizate.635 641 6451 6452 6453 6456 665 666 6811 80 lei 118859 lei 26566 lei 2960 lei 8122 lei 1150 lei 84 lei 19297 lei 12000 lei In baza operatiunilor inregistrate in contabilitate . In cadrul anexelor prezentate sunt intocmite urmatoarele : Anexa 1 .fise sintetice de cont pentru cateva conturi utilizate in monografie. Anexa 2 . Anexa 3 . 17 .Dupa intocmirea balantei de verificare se intocmeste bilatul contabil la sfarsitul perioadei avand la baza soldurile finale din balanta de verificare. Pe baza datelor din bilant se pot analiza o serie de indicatori privind rentabilitatea si profitabiltatea societatii.

adica aferent ciclului de investitii. care reprezinta partea din capitalurile proprii care depaseste valoarea imobilizarilor nete si care este destinata finantarii activelor circulante. si de asemenea.03. Indicatorul lichiditatii curente.este de fapt partea din capitalul permanent care depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante. Echilibrul financiar se poate realiza si functional. 4. de exploatare. global. Echilibrul financiar se analizeaza pe termene. 3. 18 . prin compararea capitalurilor permanente cu activele imobilizate. dintre veniturile si cheltuielile aferente desfasurarii activitatii pe termen lung. 1. Indicatorul lichiditatii immediate. din afara exploatarii.77 Pe baza datelor din bilantul contabil intocmit la sfarsirul perioadei se poate face analiza echilibrului financiar al societatii.05 Cifra de afaceri/active imobilizate = 4017000/514518 = 7.73 Active curente – stocuri/datorii curente = 4686756 – 2060573/1719304 = 1.80 Cifra de afceri/Total active = 4017000/5201274 = 0. Analiza echilibrului financiar urmareste reflectarea raporturilor de egalitate dintre sursele de fianatare si utilizarile resurselor financiare. Viteza de rotatie a actvelor totale.53 Capital imprumutat/capital propriu = 187705/3303868 = 0. 2. Viteze de rotatie a activelor imobilizate. prin compararea resurselor fondului de rulment cu necesarul de fond rulment. 5. Active curente/datorii curente =4686756/1719304 = 2. adica pe termen mediu si lung. Frn =Capital permanent – Active imobilizate nete Frn = 3491573 -514518 = 2977055 Fondul de rulment net(Frn) este alcatuit din : -fondul de rulment propriu(Frp) . Analiza fondului de rulment net Fondul de rulment net reprezinta excedentul de resurse financiare. care se degaja in urma acoperirii activelor permanenete si care poate fi folosit pentru finantarea activelor curente. pe termen scurt. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI LA BILANT 1. Indicatorul gradului de indatorare.

ceea ce inseamna ca sursele permanenmte reusesc sa finanteze integral alocarile permanente. Analiza necesarului de fond rulment. este imaginea disponibilitatilor monetare si a plasamentelor. Trezoreria . Necesarul de fond rulment reprezinta excedentul de nevoi ciclice de fianatare ramase dupa acoperirea activelor curente pe seama resurselor curente si care vor trebui sa fie acoperite din resurse permanente. Nfr = ( Stocuri + Creante) – Datorii curente Nfr = 3947403 – 1720304 = 2227099 Deoarece valoarea necesarului de fond rulment este pozitiva se constata ca exista un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare. -ponderea fondului de rulment in capitalul permanent (PFrn) care reprezinta resursele permanente pentru finantarea activelor curente: PFrn = Fond rulment net/capital permanent = 2977055/3491573 = 85 % -raportul de fianatare a activelor circulante din fondul de rulment net(RFac). 3. Trezoreria neta ( Tn) reprezinta disponibilitatile banesti ramase la dispozitia societatii rezultate din activitatea desfasurata pe parcursul unei perioade de timp. pe termen scurt. ramanand si un surplus pentru finanatarea nevoilor ciclice. Frs = Fondul de rulment – Fondul de rulment propriu Frs = 2977055 – 2789350 = 187705 In vederea analizei fondului de rulment se pot calcula o serie de indicatori si anume. respective din 19 . Reprezinta excedentul de lichiditati ramase dupa acoperirea de nevoi ciclice de catre excedentul de resurse permanente.care ne arata proportia in care resursele permanente allocate fianatarii activelor curente le acopera in mod efectiv: Rfac = Fondul de rulment net/ Active circulante = 2977055 / 4686756 = 63 % In perioada analizata se inregistreaza valori pozitive ale fondului de rulment. 2.Frp = Capita propriu – Active imobilizate nete Frp = 3303868 – 514518 = 2789350 -fondul de rulment strain (Frs) . aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor.la nivelul unei societati. care reprezinta partea din datoriile pe termen mediu si lung ce depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante. ceea ce semnifica o situatie pozitiva. Analiza trezoreriei nete.

dupa functiile acesteia. Incasarile si platile efectuate reflecta operatiunile pe care le realizeaza societatea. 20 .astfel incat acestia stiu incotro sa-si indrepte atentia sis a ia deciziile corecte.De corectitudinea acestei decizii depinzand succesul sau insuccesul afacerii.in functie de un complex de factori. se poate ajunge la un bilant de tip functional. in timp ce investitiile neproductive sunt de regula facute cu scopul de a beneficia de oportunitatile pe care le ofera piata financiara in vederea maximizarii trezoreriei.se precizeaza ca “ bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura.Investitiile se clasifica in functie de scopul cu care se fac .respectiv dupa natura . Acest excedent de trezorerie urmeaza sa fie plasat eficient si in deplina siguranta pe piata monetara sau de capital. Functia de fianatare regrupeaza posturile privind capitalurile proprii si imprumutate . Functia de investitii – activitatile de investitii constau in achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung. printr-o regrupare .fiind legate direct de activitatea de exploatare .are ca posturi bilantiere corespondente. precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar. stocuri iar in pasivul bilantului – datoriile. In OMF 94/2001 . inregistrand modificarile ce au loc instrctura si volumul acestora. provenienta si exicibilitate”. dezvoltarii sau extinderii capaciatii productive a societatii .Prezentarea functionala a bilantului raspunde mai bine nevoilor de informare a managerilor intrucat detaliaza situatia financiara pe segmente de activitate.Plecand de la bilantul intocmit si prezentat de societate .Atat investitiile productive cat si cele neproductive se pot dovedi eficiente sau ineficiente. expresie concreta a profitului realizat si a altor acumulari banesti. managementul firmei va trebui sa decida utilizarea trezoreriei disponibile si gasirea de noi resurse. Obiectivul urmarit prin aceasta functie este optimizarea structurii de finantare a societatii. Functia de exploatare circumscrie activitatile care se refera la realizarea obiectului de activitate.plasarea excedentului monetar. operatiuni de intrare de trezorerie si operatiuni de iesire de trezorerie si se calculeaza ca diferenta intre fondul de rulment net si necesarul de fond rulment: Tn = Fondul de rulment net – necesarul de fond rulment Tn = 2976055 – 2227099 = 748956 Situatia se apreciaza a fi pozitiva deoarece evidentiaza faptul ca perioada analizata s-a incheiat cu un surplus monetar.Investitiile productive sunt facute cu scopul mentinerii .intre cele doua tipuri de investitii. destinatie si lichiditate . in investitii productive si neproductive. in activ – creante .

Fiind motorul care da viata unei societati. trebuie privita si analizata ca un intreg. in functie de specificul fiecarei societati . al domeniului in care isi desfasoara activitatea si al contextului economic . ingloband posturile referitoare la lichiditati si echivalente de lichiditati . care poate fi finantata din diverse surse.Dar ea nu poate exista fara o investitie minima . in ansamblul sau.Concluzia este ca analiza functionala a bilantului . precum si creditele bancare curente. exploatarea trebuie analizata cu maxima atentie.Functia de trezorerie este rezultanta celorlalte trei funcii. CAP III: CONCLUZII :PERFORMANTE SI DEFICIENTE 21 .

astfel incat sa renunte in timp la vanzarea cerealelor. Se are in vedere extinderea activitatii si anume construirea unui depozit de cereale. Ca perspective societatea doreste sa realizeze un circuit inchis. Societatea va urmari in perspectiva si cumpararea de terenuri agricole de la proprietarii de teren care sunt arendatori in cadrul societatii si care sunt dispusi sa vandal terenul. activitatea fiind predominant agricola. identifica noi oportunitati si facilitati ce se acorda agriculturii din Romania. fie datorita cantitatii mari de cereale existente pe piata. prioritate si a politicii romanesti. Societatea dispune de specialisti care cerceteaza si identifica toate noutatile care intervin in plan economic si legislativ. Pe aceste terenuri se vor amenaja instalatii de irigatii. pentru a se putea obtine rezultate performante si in conditii de seceta excesiva. iar daca se vand la recoltare este nevoita sa accepte preturi mai mici datorita lipsei de spatiu de depozitare corespunzatore. pe baza rezultatelor obtinute. atunci cand produsele nu se vand imediat si se regasesc in stoc. ea avand acces in orice moment datorita situatiei financiare pozitive la credite bancare si alte proiecte de finantare. Atunci cand isi va realiza obiectivele propuse. se apreciaza a fi rentabila. care in anumiti ani creeaza mari probleme. in zona fiind un mare deficit de locuri de munca. paine si produse de panificatie). adica realizarea acestui circuit inchis. Deasemeni societatea are in vedere achizitionarea de noi masini si utilaje agricole de ultima generatie tot pe baza unor proiecte SAPARD. cu retea de magazine proprii. si prin analiza principalilor indicatori financiari. Din fondurile proprii se va incepe constructia unei brutarii. umiditate. Desigur vor fi nevoie de multe fonduri .Activitatea societatii. la standarde europene. se vor crea mai multe locuri de munca iar forta de munca din zona va avea unde sa lucreze. avand materia prima necesara pentru productia de paine si produse de panificatie. in vederea inceperii si finalizarii priectelor de finantare. pentru care se va intocmi in baza rezultatelor din bilant un proiect de constructie cu finantare SAPARD. gluten etc). mai sunt probleme de rezolvat. In momentul de fata societatea plateste chirie la baza de receptie din raza ei teritoriala. 22 . Deocamdata. care de multe ori se vand la preturi mici. putem vorbi de alte performante la nivel de societate. pentru a putea livra direct catre populatie produsele sale finite ( faina. depinde in mare masura de conditiile meteorologice. fie ca nu indeplinesc conditii de calitate cerute conform actelor normative (greutate hectolitrica.

are in vedere investitiile in cresterea competitivitatii acestuia. imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural.Planurile societatii sunt mari. Aceasta a determinat crestea ineficientei in alocarea resurselor cu consecinte asupra cresterii si competitivitatii fermierilor romani si a intregului sector agricol. IV . pune la dispozitie diferite programe de finantare pentru producatorii agricoli. unul ditre acestea fiind programul SAPARD. pentru care o societate agricola cu o pozitie finacara pozitiva. In perioada tranzitiei una din principalele caracteristici ale agriculturii romanesti. o constituie lipsa capitalui. Fragmentarea excesiva a proprietatii agricole este unul din principalele neajunsuri ale agriculturii romanesti. prin intermediul celor doua fonduri structurale : Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si Fondul European agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR). poate accesa aceste fonduri. investitii in depozitarea si prelucrarea produselor agricole. a agriculturii din Romania. Problema exploatatiilor agricole. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana. Romania poate accesa programele de finantare destinate agriculturii. este una majora in tara nostra in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana.sperand ca din profituri si din aceste fonduri primite drept sprijin din partea autoritatilor sa-si realizeze obiectivele pe care si le-a propus. O alta problema structurala a agriculturii o reprezinta numarul mare de ferme de subzistenta.BIBLIOGRAFIE 23 . in vederea modernizarii parcului de masini si utilaje. realizabile in conditii de stabilitate si eficienta economica si cu sustinere din partea statului. constituite in acest sens:Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (ADPRP). autoritatile romane trebuie sa realizeze o schema de restructurare a acestora pe principii de eficienta. Conducerea societatii SC DUMBRAVA SA este optimista in ceea ce priveste derularea acestor fonduri . Pachetul de fianatare destinat sectorului agricol . Uniunea Europeana. Folosirea banilor din cele doua fonduri se realizeaza prin intermediul celor doua agentii de plati . CAP.

Analiza economico-financiara . Programare si Baze de Date . Cecilia Ionescu . 3. 7. Editura Fundatiei Romania de Maine . Editura Fundatiei Romania de Maine. Editura Fundatiei Romania de Maine. Finantele Intreprinderii . Bucuresti 2004.1. Marin Dumitru . Bucuresti 2007. Metodologia cercetarii stiintifice economice. Editura Fundatiei Romania de Maine .Bucuresti 2006. 6. Legea Contabiltatii nr. Marin Comsa. 4. Editura Fundatiei Romania de Maine .82/1991. Bucuresti 2006.1 BALANTA DE VERIFICARE LA SFARSITUL PERIOADEI 24 . Bazele teoriei si practicii contabile. Bucuresti 2006. Contabilitate. Revista “Fermierul” editata de Mininsterul Agricultuii 2007. ANEXA. Zenovic Gherasim .Dumitru Ciucur . Iosefina Morosan .republicata cu modificarile si completarile ulterioare 5. 2. Gheorghe Raboaca. .

Simb. cnt 1012 1068 121 1621 167 1681 1687 212 213 281 301 3021 3022 3024 3025 3027 3028 3029 331 345 401 404 4111 421 425 427 4311 4312 4313 4314 4316 4371 4372 447 4423 4424 4426 4427 Solduri initiale Debit Credit 260000 44600 48503 12912 80900 11000 177000 375367 175849 6583 2122 3081 9129 150 99218 1389 2511 399134 1321156 2416635 33696 99600 28000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 4000 Rulaj an Debit Credit Total sume Debit Credit 260000 44600 4265503 12912 80900 1900 11000 Solduri finale Debit0Credit 260000 44600 2999268 6912 79460 10603 177000 525367 187849 4983 2122 18081 3129 150 88218 89 23511 1899134 211561 1043684 214995 1886830 35591 4985 26566 12944 8122 8795 1150 2623 1194 337 45968 1266235 6000 1440 1900 397 150000 4217000 1900 1266235 6000 1440 1900 397 177000 525367 10583 2122 68081 20129 862150 99218 1389 112511 1899134 1336156 2647045 1904830 111268 44000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 10000 232262 288230 12000 5600 50000 17000 862000 11000 1300 89000 1315000 1274094 181299 18000 118859 44000 4985 26566 12944 8122 8795 1150 2623 1194 337 55968 10000 232262 288230 187849 5600 50000 17000 862000 11000 1300 89000 1315000 3690729 214995 18000 146859 44000 9970 51766 25744 16142 17485 2200 5163 2294 667 55968 10000 232262 288230 65000 11000 862000 110000 1500000 15000 2647045 1805230 111268 44000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 232262 288230 25 .

444 471 445 462 5121 5198 5191 5311 5328 542 581 601 6021 6022 6024 6025 6027 6028 6029 605 613 626 627 627 635 641 6451 6452 6453 6456 665 666 6811 701 711 741 11200 11000 120730 1200000 414000 4900 400 11200 11350 11200 397397 11000 25000000 25000000 2500000 30000 120730 475802 1200000 17000 17000 17000 112000 112000 110000 100600 114900 2500000 2500000 2500400 7000 6545 7000 92000 92000 92000 5600 5600 5500 5500 50000 50000 17000 17000 862000 862000 11000 11000 1300 1300 89000 89000 1200 1200 21830 21830 900 900 787 787 11000 11000 80 80 118859 118859 26566 26566 2960 2960 8122 8122 1150 1150 84 84 19297 19297 12000 12000 1517000 1517000 1515000 1515000 2500000 2500000 22550 397 2500000 30000 475802 17000 414000 100600 2500000 6545 92000 11350 10603 90730 724198 302000 14300 400 455 3722740 3722740 21361157 21361157 25083897 2583897 5399726 5399726 26 .

262 0 CONT 462 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII 27 D 30.094 3.416.886.045 2.684 CONT 4111 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 99.268 111.729 1.730 .262 0 C 28. 2 FISE DE CONT SINTETICE (CATEVA EXEMPLE) CONT 401 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL 2.591 C 232.647.600 1.904.043.805.000 18.ANEXA.859 35.262 232.045 D C 2.830 1.690.230 1.268 D 232.262 232.000 CONT 421 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL CONT 4426 RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 111.647.274.635 1.000 - C 120.000 118.859 146.830 C 18.

802 1.000 112.000 302.217.000 D 1.802 CONT 5191 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 112.235 C 48.999.000 CONT 5311 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 4.900 14.000 4.600 100.730 90.730 C 475.200.266.000 114.TOTAL SUME SOLD FINAL CONT 5121 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL 30.235 1.503 2.265.198 475.268 28 .503 4.000 414.300 C 100.000 120.600 CONT 121 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 1.000 724.000 C 414.900 110.266.200.

3 BILANT CONTABIL LA SFARSITUL PERIOADEI DENUMIRE INDICATOR ACTIVE IMOBILIZATE STOCURI CREANTE CASA SI CONTURI LA BANCI TOTAL ACTIVE CIRCULANTE CHELTUIELI IN AVANS DATORII CARE TREBUIE PLATITE IN TERMEN DE UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN CAPITAL PROPRIU REZERVE PROFITUL SAU PIERDEREA TOTAL ACTIVE 514518 2060573 1886830 739353 4686756 10603 1720304 2977055 3491573 187705 PASIVE 260000 44600 2999268 3303868 3303868 29 .ANEXA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful