You are on page 1of 2

reforma podatkowa Dioklecjana, kompetencje "commitia centuriata", "commitia curiata", commitia tributa", reforma wojskowa Serwiusza Tuliusza, kapaskie

kolegia pontyfikw, rola auspicjum w yciu prywatnym, plebiscyty, jako rdo prawa, kompetencje urzdnikw (cenzorzy, pretorzy, konsulowie itd.), "leges regiae" - powstanie, tre, urzdy w republice, pryncypacie, dominacie, podatki w okresie republiki, podzia administracyjny pastwa w republiki, w pryncypacie, w dominacie, skadanie ofiar bstwom, plebiscyty, jako rdo prawa, kompetencje cesarskie, kompetencje dyktatora, podstawy prawne urzdu princepsa, rola zgromadze plebejskich, ludowych, nastpcy tronu w okresie krlewskim, stae trybunay karne, kodyfikacja justyniaska, wyzwolenia i ograniczenia wyzwole niewolnikw, urzdy w okresie republiki, pryncypatu, dominatu, wadza princepsa, podatki w republice, ustrj republiki rzymskiej wedug Polibiusza, zmiany ustrojowe Sulli, walka plebejuszy o prawa polityczne, ustawodawstwo karne Sulli, ustawodawstwo karne w okresie republiki, ustawodawstwo karne w pryncypacie, urzdy republikaskie w pryncypacie, odpowiedzialno karna urzdnikw, "Konstytucja Raweska" (inaczej: "Ustawa o Cytowaniu"), przeladowania chrzecijan, rda prawa w krlestwie, republice, pryncypacie, dominacie, podzia na prawo publiczne i prywatne, dochody pastwa w okresie: republiki, pryncypatu, dominatu, Dioklecjan - prby zaegnania kryzysu ekonomicznego, "Princeps legibus solutus", wadza ojcowska - jej ograniczenia, cudzostwo w rzymskim prawie karnym, reforma wojskowa Mariusza, plebiscyty, a ustawy: uchwalenie, a zakres postpowania, nowe urzdy w pryncypacie, uroczystoci sakralne w okresie republiki, "nota cenzora", wojna ze sprzymierzecami: przyczyny, skutki, jurysdykcja pretora w sprawach prywatnych, "cursus honorum" - zasady sprawowania urzdw, przestpstwa prawa publicznego i czyny niedozwolone (mwi co, e jest podzia na: kontrakty i delikty - delikty to zobowizania prawa prywatnego, czyli czyny niedozwolone, a przestpstwa to "crimen" i naley je odrnia od czynw niedozwolonych), prowincje w okresie pryncypatu, powstanie prowincji w republice, tetrarchia - zasady sprawowania wadzy, kapaskie kolegia fecjaw, uprawnienia obywateli w prawie prywatnym, uprawnienia obywateli w prawie publicznym, armia rzymska w okresie: republiki, pryncypatu, dominatu, skarb pastwa w okresie: republiki, pryncypatu, dominatu, rda prawa w okresie: republiki, pryncypatu, dominatu, "provocatio ad populum" - funkcje i podstawy prawne, "interrex" w okresie krlestwa i republiki, poszczeglni kapani i ich funkcje, zarzd prowincji w pryncypacie, "opisz rodzaje ustaw ze wzgldu na sankcje", kompetencje i sposb powoywania dyktatora, bstwa w republice, urzd prefekta w pryncypacie, sposoby pozostania w niewoli (?), urzdy zwyczajne i nadzwyczajne, prawo rzymskie, a chrzecijastwo, nadawanie obywatelstwa, urzd prefektw terytorialnych. procedura ustawodawcza w republice ustawa XII tablic rola ekwitw w pryncypacie nastpstwo tronu w pryncypacie

konstytucje cesarskie urzdy republikaskie a wadza princepsa szczeble kariery urzdniczej w republice/dominacie pastwo za czasw Romulusa