You are on page 1of 129

USTRAJNOST U ISLAMU

Vrijednosti i prepreke
Naslov originala:
Istikametu ve fadailuha ve muavvekatiha
Urednik: Mr. Amna Hadikaduni - Bukvi
Autor: Musned el-Kahtani
Prijevod: Mr. Jasmin Hadikaduni
Prof. Ahmed Bukvi
Lektor: Isnam Talji
DTP: Semir ii
Dizajn: Amir Halilovi
tampa: Graforad - Zenica
Tira: 3000
Autor:
Musned el-Kahtani


USTRAJNOST U ISLAMU
Vrijednosti i prepreke

Prijevod:
Mr. Jasmin Hadikaduni
Prof. Ahmed Bukvi


Teanj, 1429/2008.Musned el-Kahtani
5

UVOD

Hvala Allahu, Koji nam je nau vjeru usavrio i
upotpunio Svoju blagodat prema nama i Koji je zadovoljan
da nam islam vjera bude. Njemu se zahvaljujemo to nas
je poastio islamom i imanom i uputio nas na Pravi put,
jer mi doista ne bismo bili upueni da nas On nije uputio
na Pravi put. Njemu pripada svaka hvala i blagoslov
onako kako On voli i sa ime je zadovoljan.
Salavat i selam upuujem Muhammedu ibn Abdullahu,
njegovoj porodici, ashabima i svima koji ih slijede.
Ova kratka knjiga saeto govori o znaaju i vrijednosti
ustrajnosti u islamu i zaprekama koje utiu na njeno
postizanje.
Uenjaci su ranije pisali i govorili o ovoj temi na
razliitim mjestima u svojim knjigama i predavanjima,
nakon ega je ostala potreba da se to detaljno sloi i sakupi
u jednu kratku risalu, to je i bio glavni razlog poticaja da
to i uinim i ukaem na vrijednosti koje ona sadri.
Uvijek je veoma vano govoriti o ustrajnosti, jer se
ona u Kuranu i hadisima spominje kao odlika i stepen
bogobojaznih vjernih robova, za to bi se, ujedno, svaki
vjernik i vjernica trebali potruditi da je ostvare kao
dodatni stepen nakon vjerovanja u Allaha.
Nije svaki vjernik ustrajan u vjeri. Koliko je samo
onih koji nisu do kraja svoga ivota ustrajali u imanu! I
zbog toga, radi njene vanosti, ustrajnost dolazi poslije
Ustrajnost u islamu
6
vjerovanja u Allaha, sve dok vjernik u potpunosti sa
iskrenou ne ustraje i konano postane kao oni koje je
Allah u Svojoj Knjizi pohvalio i podstaknuo na slijeenje
njihovog puta i puta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
Uzvieni kae:
) %!# #9$% $/ !# O # )F`#
Onima koji govore: Gospodar na je Allah Pa
poslije ostanu pri tome
1

Ovaj ajet ukazuje na to da se vjernici vrednuju po
stepenu i odlikama, a ta odlika je ustrajnost u vjerovanju.
Isto tako, u vjerodostojnom hadisu biljei se da je Sufjan
ibn Abdullah, r.a., rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve
sellem: Reci mi neto o islamu o emu nikoga poslije
tebe neu pitati, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: Reci: Vjerujem u Allaha, a zatim ustraj
na tome, a to znai: Ustraj u vjerovanju.
Ovo e biti polazite naega govora o ovoj temi.
Takoer, u ovoj risali spomenut emo nekoliko definicija
o ustrajnosti u vjeri i njenom znaenju, zatim o njenim
fadiletima i vrijednostima i preprekama koje utiu na
njeno postizanje i ostvarenje.

Napisao:
ejh Musnid el-Kahtani, islamski misionar
pri ministarstvu vakufa,
Saudijska Arabija

1
Fusilet, 30.
Musned el-Kahtani
7

DEFINICIJA ISTIKAMETA
(USTRAJNOSTI)

Istikamet (ustrajnost) znai pridravanje propisa
islama koje se zasniva na ispravnom vjerovanju, djelu i
postupanju. U dananjem vremenu prezentira se
definicija (iltizam) pridravanja koja se odnosi na
ustrajnost u vjeri, dok definicija iltizama znai
ustrajnost i pridravanje toga. Stoga ne postoji razlika
u sutini izmeu ovih dviju rijei, osim to je
istikamet bolja i potpunija zato to je to definicija
koja je odreena erijatom, kao to emo, inallah,
pojasniti.
Upitao je Sufjan b. Abdulllah, r.a., Allahovog
Posanika, sallallahu alejhi ve sellem:
Allahov Poslanie, reci mi rijei o islamu o kojima
poslije tebe neu nikoga upitati! Reci: Vjerujem u
Allaha, a zatim ustraj na tome, ree Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem.
1

Takoer, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao je:
Ustrajavajte (u Allahovoj vjeri), a blago vama ako
budete ustrajni
2


1
Muslim, 38
2
Sahihul-Dami, br. 953
Ustrajnost u islamu
8
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
Ustraj da bi time svoje ophoenje prema ljudima uljepao.
1

Uzvieni Allah je naredio Poslaniku, sallallahu alejhi
ve sellem, da ustraje u Njegovoj vjeri, a ta naredba
ujedno se odnosi i na one koji ga slijede.
Uzvieni kae:
)G`$ $. N& >$? 7 #? ) $/
=? /
Ti idi pravim putem, kao to ti je naredeno, i nek
tako postupe i vjernici koji su uz Tebe, i objesni ne
budite, jer On dobro vidi ono to radite.
Kroz sljedee definicije emo, inallah, saznati ta
znai istikamet u Allahovoj vjeri, nakon ega emo
pojasniti njeno ope i potpuno znaenje.
Prenosi se od Ebu Bekra es-Siddika, r.a., kad je bio
upitan o rijeima Uzvienog Allaha:
) %!# #9$% $/ !# O #)F`#
pa je odgovorio: To je da Allahu nikog ravnim ne
smatra. Ovime je mislio na ustrajnost u istom
tevhidu.
Rekao je Omer, r.a.: Ustrajnost je da ustraje u
naredbama i zabranama i da ne ara (na sve strane) kao
to to ini lisica.

1
Ibn Hibban i Hakim u Sahihu-l-Dami, br. 951
Musned el-Kahtani
9
Alija ibn Ebi Talib, r.a., rekao je: Ustrajnost je
izvravanje obligantnih dunosti (farzova) koje je
Uzvieni Allah naredio da se ine.
El-Hasan, r.a., rekao je: Ustrajnost na Allahovim nared-
bama znai njihovo izvravanje koje proizlazi iz pokornosti
prema Allahu i klonjenja od grijeenja prema Njemu.
Ibn Tejmijje, r.h., rekao je: Ustrajnost se ogleda i
oituje u ljubavi i robovanju Allahu i neokretanju pri
tome ni lijevo, a ni desno.
Imam Nevevi, r.h., u svome poznatom djelu Rijadu-
s-Salihin, rekao je:
Ustrajnost se ogleda u obaveznoj pokornosti
Uzvienom Allahu.
Nakon ovih definicija, Ibn Kajjim, r.h., u svom djelu
Medaridu-s-Salikin rekao je:
Ustrajnost je cjelokupan pojam koji obuhvata itavu
vjeru, a to je postojanost pred Allahom koja se zasniva na
potpunoj iskrenosti i odanosti, koja se usko vee za rijei,
djela, stanja i namjere.
On, Allah mu se smilovao, kao da je sva navedena
znaenja, koja su reena u vezi s istikametom, sakupio i
iskazao u jednoj reenici, a to je da je ustrajnost univerzalan
pojam koji obuhvata svu vjeru, tj. ustrajnost u naredbama
i zabranama, u izvravanju Allahovih nareenja, u iskazivanju
ljubavi u potpunom robovanju Allahu, obaveznoj
pokornosti samo Njemu i klonjenju od grijeenja.
Ibn Redeb, Allah mu se smilovao, rekao je:
Ustrajnost znai ustrajati u slijeenju Pravog puta bez
ikakvih skretanja udesno ili ulijevo.
Ustrajnost u islamu
10
Ovo obuhvata sve vidove pokornosti, javne i tajne,
kao i ostavljanje svakih oblika (vidova) zabrana.
Sa time je ova cjelokupna oporuka obuhvatila sve
oblike vjere.
1

ejh Abdurrahman es-Sadi, Allah mu se smilovao,
rekao:
Ustrajnost se ogleda u konstantnoj pokornosti Allahu
i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem
2

Ova injenica nam pojanjava da je ustrajnost vjera
koju nam je Uzvieni Allah naredio da slijedimo i
Poslanikova uputa.
I zbog toga skreem panju da se za ustrajne, sa
kojima se svakodnevno susreemo u ivotu, nee
kazati da se oni u potpunosti pridravaju vjere, nego
kaemo da je to uobiajeno pridravanje vjere, dok je u
sutini svaki pravi musliman duan ustrajati u
naredbama i zabranama koje mu je Uzvieni Allah
naredio i da bude upotpunosti pokoran. Takvom e se
rei da je normalan ovjek, jer ustrajan ovjek provodi
Allahove naredbe, kloni se zabrana i ustrajan je u
pokornosti prema Allahu i time upotpunjuje istinsku
ljubav i robovanje Allahu, d..
Ali, naalost, mi smatramo da je ustrajan u vjeri
ovjek koji neto uradi od dobrovoljnih ibadeta, a
istovremeno ini svaki vid grijeha, pa i pored toga
kaemo da je on normalan ovjek.

1
Damil-ulum vel Hikem, komentar hadisa br. 21
2
Mulhaku-l-Tefsir
Musned el-Kahtani
11
Ne, Allaha mi, takav ovjek nije normalan, nego je
nemaran, gubitnik, i za takvog se nee rei da je
normalan (ispravan), jer je istikamet vjerovanje u Allaha
i ustrajavanje u tome. Zbog toga se za onoga ko se ne
pridrava Allahove vjere ne moe rei da je ispravan
ovjek. Uzvieni Allah je oslovio (oznaio) vjeru
istikametom (ustrajnou).
Uzvieni Allah kae:
) ) ". >=9 9 $ 3 & )G`
Kuran je samo pouka svjetovima. Onome od vas
koji hoce da je na pravom putu.
1
, znai: Ko od vas hoe
da vjeruje, a istikamet je oznaio da je kao islam, a iman
vjerovanje.
Takoer, pod istikametom se smatra (podrazumijeva)
i slijeenje upute sa kojom je doao Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem
Ko odstupi od nje, nalazi se pred velikom opasnou,
jer je najbolja uputa Poslanikova, sallallahu alejhi ve
sellem, uputa, zaista su novotarije najgore stvari, a svaka
novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija je
zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. I svako ko postupa
suprotno Poslanikovoj uputi doista je u velikoj opasnosti.
Jer, da bi djelo kod Uzvienog Allaha bilo primljeno,
potrebno je ispuniti dva osnovna uvjeta, a to je iskrenost i
da bude u skladu sa sunnetom Allahovog Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem

1
Tekvir, 27.-28.
Ustrajnost u islamu
12
Uzvieni Allah kae:
& # $) G`` `7?$ #`7F ? 69#
G 3/ &#7 39 38 / 6= 9
)G ?
I doista, ovo je pravi put Moj, pa se njega drite i
druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta
Njegova; eto to vam On nareuje, da biste bili
bogobojazni.
1

Ustrajnost se odnosi na Allahov put, a onoga ko
skrene sa njega, svi drugi putevi odvest e u veliku
opasnost time to e ga ti putevi odvesti daleko od
Allahovog pravog puta, pa e zalutati i propasti.
Uzvieni Allah je svome Poslaniku naredio da bude
ustrajan u vjeri, a ta naredba ujedno se odnosi i na
njegove sljedbenike.
Uzvieni Allah kae:
)G`$ $. N& >$? 7 #? ) $/
=? /
Ti idi pravim putem, kao to ti je naredeno, i nek
tako postupe i vjernici koji su uz Tebe, i objesni ne
budite, jer On dobro vidi ono to radite.
2


1
El-Enam, 153.
2
Hud, 112.
Musned el-Kahtani
13
Uzvieni Allah nareuje Poslaniku i pravovjernim
robovima da budu ustrajni i postojani na Pravom putu,
bez ikakvog skretanja ulijevo ili udesno, niti da prelaze
Allahove granice koje im je odredio.
Svaka ustrajnost u onome to Allah nije naredio, nije
ustrajnost. Djela treba initi onako kako ih je Allah naredio,
a prenio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem U protivnom,
nee biti primljena.
Zato Uzvieni kae: Ti idi Pravim putem kako ti je
nareeno.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae:
Svako djelo koje nije nareeno, neprihvatljivo je.
Na osnovu ovoga, svaka novotarija u vjeri je dalalet
(zabluda), a svaka zabluda vodi u vatru.
Ibn Abbas, r.a., rekao je: Od ovoga ajeta, nijedan
tei ajet nije objavljen Poslaniku, sallallahu alejhi ve
sellem.
Zbog toga je rekao: Osjedile su me sura Hud i njoj
sline.
1

2

1
To su El-Vakia, Amme jetesaelun i Ize-emsu kuvviret;
op.prev.
2
Pogledaj Tefsir El-Begavi; Kurtubi; Sahihu-l-Dami, br. 3.720
Ustrajnost u islamu
14

VANE NAPOMENE

Prva: Ustrajnost na kojoj insistira Uzvieni Allah
odnosi se na ustrajnost u iskrenim namjerama i
rijeima i djelima
Svaki vjernik duan je truditi se da ustraje kako u
sranim tako i u vanjskim djelima, a ne da za cilj uzme
sebi obavezu ustrajnosti u vanjtini. Kako je naredio da
se ine djela organima, kao to su namaz, post, had i
druga djela, isto tako je Uzvieni Allah stavio u
obligantnu dunost vjerniku (propisao) da se kloni svega
to je On zabranio (to je zabranjeno) da se ini rijeima i
svih vanjskih djela.
Isto tako je duan biti ustrajan u sranim djelima (i
pokoran), to mu je Allah naredio u pogledu sranih
djela, a ne da svoju pokornost ispoljava samo pred
ljudima, nego se treba pobrinuti da mu srce bude
ispravno u pogledu injenja dobrih djela, jer je srce
glavno ishodite ovjekovih djela na koje gleda Uzvieni
Allah.
Uzvieni Allah kae:
$ ` / ) A & !# == )/
=
Musned el-Kahtani
15
Na Dan kad nee nikakvo blago, a ni sinovi od
koristi biti, samo e onaj koji Allahu ista srca doe
spaen biti
1
, tj. da bude ist od prljavtine loih djela i
irka.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Zaista Allah ne gleda u vaa tijela, niti u vae likove,
nego gleda u vaa srca i vaa djela.
2

Ibn Kajjim, r.h., rekao je: Postoji veza izmeu
unutranjosti i vanjtine ovjeka i nedostatak jednoga od
njih negativno utie na drugo. Nedostatak u vanjskim
djelima prouzrokuje nedostatak u imanu ije je mjesto
srce.
Imam Gazali, Allah mu se smilovao, veli: udno je
za onog koji se posvetio svome izvanjskom uljepavanju
(to biva vidljivo, pa ga isti i ukraava to vie moe da
ne bi ljudi primijetili taj njegov nedostatak ili mahanu, a
ne mari za srcem, ije mjesto Uzvieni Allah gleda.
Et-Tufi, Allah mu se smilovao, rekao je: Ustrajnost
se ogleda u provoenju (primjenjivanju) svake naredbe i
klonjenja svake zabrane, a to spada u djela srca i djela
organa, to je ujedno od imana, islama i ihsana.
3

Ibn Redeb, Allah mu se smilovao, rekao je: Osnova
ustrajnosti je ustrajnost srca na tevhidu. Kad srce ustraje
u spoznaji Allaha, strahu od Njega, velianju, slavljenju,
ljubavi, elji, nadi, dovi i oslanjanju na Njega i zanemari
sve ostalo, svi njegovi dijelovi organa ustrajat e u

1
E-uara, 88.-89.
2
Muslim
3
Komentar 40 hadisa, En-Nevevi, hads br.21
Ustrajnost u islamu
16
pokornosti Njemu, jer je srce vladar ostalim organima, a
oni su njegova vojska. Zato, ako ustraje vladar, ustrajat
e i njegova vojska i podanici.
Kad je Allahov Poslanik naredio ustrajnost,
preporuio mu je uvanje jezika, jer jezik najbolje
oliava ustrajnost srca u vjeri zato to je on
glasnogovornik srca.
U Ahmedovom Musnedu biljei se od Enesa, r.a., da
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Vjerovanje ovjeku nee biti ispravno sve dok mu
srce ne bude ustrajno u vjeri, a nee mu srce ustrajati dok
mu jezik ne ustraje.
1

Nakon ovoga dolazimo do saznanja da se ustrajnost
koju nam je Uzvieni Allah naredio odnosi na unutranju
i vanjsku ustrajnost, a to je islam koji je doao da oisti
srce i vanjtinu roba.

Druga napomena: Ustrajnost pri ispunjavanju
obaveza prema Allahu i prema ljudima
Naprimjer, pojedini ljudi trude se ustrajati u
ispunjavanju dunosti i obaveza prema Allahu, nastojei
time da im ibadeti budu potpuniji i ispravniji, a na takav
nain se trude da ih ouvaju. A kad je u pitanju
ophoenje prema drugima, primijetit e velike
nedostatke i greke koje im ponitavaju sva ta njihova
djela. Utjeemo se Allahu od toga. A poznato nam je
koliku samo vanost islam pridaje lijepom ophoenju
prema drugima.

1
Ahmed, 1.275; Komentar 40 hadisa, En-Nevevi, hads br. 21
Musned el-Kahtani
17
Ustrajnost o kojoj govorimo odnosi se na ustrajnost
pri ispunjavanju obaveza koje nam je Allah naredio, a
to je: Da Njemu nikoga ravnim ne smatramo, da svoje
ibadete na najbolji nain upotpunjavamo, ustrajnost u
lijepom ophoenju prema ljudima, da bi lijepim
ophoenjem u ivotu na najbolji nain prakticirali
vjeru.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, isto je
oporuio Ebi Muazu i Ebi Zerru, r. anhuma, rekavi:
Boj se Allaha gdje god bio, a poslije loeg djela
uradi dobro, ime e izbrisati loe djelo, i lijepo se
prema ljudima ophodi
1

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijei: Boj
se Allaha gdje god bio, a poslije loeg djela uradi
dobro, ime e izbrisati loe djelo, odnose se na
ispunjavanje obaveza roba prema Allahu, a rijei:
Ilijepo se prema ljudima ophodi odnose se na
ispunjavanje obaveza prema ljudima.
Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, o eni koja je umrla za vrijeme njegovoga ivota:
Allahov Poslanie, umrla je ta i ta ena. Danju bi
postila, a noi u ibadetu bi provodila, i dijelila bi sadaku,
a pored toga bi uznemiravala svoje komije. ta je sa
njom?
Nema dobra u tome, ona je u Dehennemu.
2

Subhanallah! Zato?

1
Ahmed i Tirmizi, br.1987
2
Ahmed, Ibn Hibban; Silsiletu-s-Sahiha, br. 190
Ustrajnost u islamu
18
To je zato to je uznemiravala komije. Bila je
ustrajna u svojim ibadetima, ali ne i u lijepom ophoenju
prema drugima. Utjeemo se Allahu od loeg zavretka.
Takoer, vidjet e pojedine koji su zatajili u ibadetu
dok istovremeno govore: Vanije od svega je lijepo se
ophoditi prema ljudima.
Uistinu, u najgoru kategoriju ljudi ubrajaju se oni koji
se runo ophode prema svome Gospodaru. Kako se moe
zamisliti da se ovjek lijepo ophodi prema ljudima dok se
istovremeno runo ophodi prema svome Gospodaru, Koji
ga je stvorio i opskrbio?
Takav nije zahvalan Allahu, niti mu robuje na nain
koji se trai od njega, ne provodi Njegove naredbe i
istovremeno kri Njegove zabrane.
Neshvatljivo je da ovako neto moe proizii iz due
istinskog vjernika, koji stalno ezne za onim to se nalazi
samo kod njegova Gospodara.
Ovo je bila i karakteristika murika Arapa u
dahilijetsko doba koji su inili dobra djela da bi time
istakli svoju plemenitost, hrabrost, ljubaznost i druge
vrline, pri emu nisu prieljkivali da postignu
Allahovo zadovoljstvo, i niko od njih nebi rekao:
Gospodaru moj, oprosti mi grijehe na Dan kad e se
raun polagati.
Time su eljeli stei ugled, slavu i poloaj meu
ljudima da bi ih po dobru spominjali. To im ionako
nimalo nee koristiti. Allah im je omoguio da postignu
ono za ime su i udili na ovom svijetu, dok na ahiretu
imati od toga nee nikakve koristi. Utjeemo se Allahu
od toga.
Musned el-Kahtani
19
Trea napomena: Ustrajnost podrazumijeva vrstinu,
postojanost i stabilnost
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je:
Svi sinovi Ademovi su grijeni, a najbolji su oni koji
se kaju za svoje grijehe
1

Kad govorimo o ustrajnosti, time elimo postii vie
stepene upotpunjenosti. Ponekad se dogodi da ovjek i
postigne poneto od toga, a ako nastavi biti uporan, nema
nikakve sumnje da e uspeti na velike stepene ustrajnosti.
I sve to je bolje bude upotpunjavao, time e i spoznavati
njenu vrijednost i odlike, koje emo, ako Bog da, i
spomenuti.
Uzvieni Allah kae:
#)G`$ 9) `G`#
Zato se Njemu iskreno upravite, i od Njega traite
oprost.
2

Uzvieni Allah nam nareuje da budemo Njemu
predani i da od Njega traimo oprost za poinjene
grijehe. Uzvieni Allah zna da se, ma koliko se rob trudio
da ustraje, mora dogoditi neki nedostatak ili manjkavost
pri izvravanju naredbi i ostavljanju zabrana.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Budite ustrajni, a to neete moi (u potpunosti)
postii
3


1
Ahmed, Tirmizi, u Sahihu-l-Damiu, br. 4.515
2
Fusilet, 6.
3
Ahmed; Hakim, Sahihu-l-Dami, br. 952
Ustrajnost u islamu
20
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio
je da ljudi ne mogu postii potpunu ustrajnost u
Allahovoj vjeri, ali je ipak rekao: Nastojte uvijek biti na
Istini i umjereni.
1

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae:
Ja jamim kod Allaha da ui e u Dennet svako ko je
svjedoio iskreno iz srca da nema boga osim Allaha, a
zatim istinski ustraje na tome.
2

Svaki ovjek treba se to vie potruditi da se priblii
ustrajnosti onoliko koliko je u stanju kako bi ostvario
eljeni cilj i moliti Allaha za pomo u tome i nadati se
nagradi.
Uzvieni kae:
%!# #_ $ ] ]9 $=7
One koji se budu radi Nas borili, Mi emo, sigurno,
uputiti putevima koji Nama vode.
Allah je obeao uspjeh, pomo i uputu svakome ko se
iskreno bude borio i trudio radi Njega. A ko je iskren
prema Allahu, taj e i postii svako dobro.

1
Muttefekun alejhi
2
Ahmed, 4/16; Ibn Hibban, 1/444; sened mu je vjerodostojan po
Buharijinim uslovima
Musned el-Kahtani
21

VRIJEDNOSTI I ODLIKE
USTRAJNOSTI U ISLAMU

Prva vrijednost: Za njih straha nema
Uzvieni Allah kae:
) %!# #9$ % $/ !# O #)F`# z `=
t 79`& =t& g:# $#z $ `#_ $ /
#%. =
Oni koji govore: 'Na Gospodar je Allah' i ustraju na
Pravom putu, za njih straha nema, i ni za im nek ne
tuguju; oni e stanovnici Denneta biti, u Njemu e
vjeno boraviti, i to e im biti nagrada za ono to su
radili
1

Ovo je Allahovo obeanje koje On doista nee
iznevjeriti i radosna vijest ustrajnima.
Za njih straha nema; uenjaci kau: Za njih straha
nema na ovome svijetu, a i na ahiretu. Ko ustraje u
Allahovoj vjeri, bit e sauvan od svih dunjalukih i
ahiretskih nedaa i iskuenja.

1
El-Ahkaf, 13.-14.
Ustrajnost u islamu
22
Obino ljudi na ovom svijetu ive u strahu i
neizvjesnosti, dok se ustrajni i nepokolebljivi rob u
Allahovoj vjeri osjea sigurnim i zatienim. Kako i ne bi
kad je njegovo srce ispunila ljubav prema Allahu,
Njegovo velianje, lijepo miljenje o Njemu, oslanjanje i
pouzdanje u Njega, subhaneh, i radost ostvarenju
obeanih blagodati koje je Uzvieni pripremio iskrenim i
pokornim robovima. On se ne plai onoga to ljude inae
zastrauje u ivotu, kao to su bolest, siromatvo ili strah
od neprijatelja, ni briga, a ni tuga, niti bilo ta drugo na
ovom svijetu. Isto tako, i na ahiretu siguran e biti od
svega to e u ljudima strah buditi.
Uzvieni kae:
`'t 9# 92{# `9)=G? 6=9# # `3`
%!# `G2 ?
Nee ih brinuti najvei uas, nego e ih meleki
doekati: Evo ovo je va dan, vama obean.
1

Dakle, ovo je Allahovo obeanje, a doista Allah ne
kri Svoje obeanje. Blagodati i svako dobro od
Milostivog i Samilosnog pripadaju svakome ko ustraje u
vjeri.
1
El-Enbija, 103.
Musned el-Kahtani
23
Druga vrijednost: Stanovnici Denneta
Meu fadiletima ustrajnosti je ono to je spomenuto u
predhodnom ajetu, a to je:
7 9`& = t & g:# $# z $ `# _ $ / #% .
=
Oni e stanovnici denneta biti, i u Njemu e vjeno
boraviti, i to e im biti nagrada za ono to su radili.
1

Ovo je Allahovo obeanje ustrajnima koji kau: Na
Gospodar je Allah, pa poslije ustraju na tome.
Stanovnici e Denneta e biti.
Uzvieni kae:
7=? g:# L9# ^ $$6 %. $)?
Dat emo da takav Dennet naslijedi onaj od robova
Naih koji se bude grijeha klonio
2

I Uzvieni kae:
% x=& `9# %!# E `z
%!# =9# ` %!# .=9 =
%!# _`9 m ) ? _& & $

1
El-Ahkaf, 13.
2
Merjem, 13.
Ustrajnost u islamu
24
M3= ]& * = G/# # 79
79`' ` $9# %!# F{ `
%!# /` ? E= $t 79`& ` O9#
%!# O 9# $ $#z
Ono to ele - vjernici ce postici, oni koji molitvu
Svoju ponizno obavljaju, i koji ono to ih se ne tice
izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna
mjesta svoja cuvaju, - osim od ena svojih ili onih koje
su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zasluuju; -
a oni koji i pored toga trae, oni u zlu sasvim pretjeruju -;
i koji O povjerenim im amanetima i obavezama svojim
brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, -
oni su dostojni nasljednici, koji ce dennet naslijediti, oni
ce u Njemu vjecno boraviti.
1

Vjernici koji spomenuti po ovim svojstvima su oni
koji su bili ustrajni u vjeri.
Imam Abdulaziz ibn Baz, Allah mu se smilovao,
rekao je:
Sve to rob bude ustrajniji u vjeri, bit e mu olakan
ulazak u Dennet.
2

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je:

1
El-Muminun, 1.-11.
2
Kitabu-t-Tevhid, str.31
Musned el-Kahtani
25
Islam je zapoeo na pojedincima i vratit e se kao
to je i zapoeo, pa blago njima.
1

Ima nekoliko predaja u vezi ovog hadisa, a zabiljeili
su ih imam Ahmed i Ehli Sunneh:
Reeno je: Allahov Poslanie, ko su guraba
(pojedinci)? To su oni koji red i pravdu uspostavljaju
kad se ljudi iskvare inei nered, odgovorio je Poslanik.
U drugoj predaji se biljei: To su oni koji oivljavaju
moj sunnet u vremenu kad ljudi odstupe od njega i
zapostave ga.
ejh Abdullah bin Baz, Allah mu se smilovao, rekao
je: Guraba, pojedinci, to su oni koji su ustrajni u vjeri,
jer srea i Dennet pripadaju onima koji red i pravdu
uspostavljaju kad se ljudi iskvare i odaju grijeenju.
Kad nastupi anarhija i prestane se initi dobro, a
zavlada zlo, oni i pored toga ostaju ustrajni u vjeri,
slijedei Istinu, robuju samo Allahu, iskreni su u svojim
ibadetima i ustrajavaju u namazu, postu, davanju zekata,
obavljanju hada i ostalim propisima koje im vjera
nalae. I to su guraba.
2
1
Muslim
2
Fetava ala nuri-l-derb, 1/14
Ustrajnost u islamu
26
Trea vrijednost: Ustrajne oekuje radost u
ovom, a i buduem ivotu
Uzvieni kae:
) %!# #9$% $/ !# O #)F`# `G? `=
6=9# & #$B #tB #`0& g:$/ L9# `F.
? t .$9& s9# $9# z#
39 $ $ SG@ 3& 39 $ $ `?
Doista, onima koji govore: Gospodar na je
Allah, pa poslije budu ustrajni, silaze meleki i govore:
Ne bojte se i ne alostite se, i radujte se Dennetu koji
vam je obean. Mi smo zatitnici vai na ovome
svijetu, a i na onom; u njemu ete imati sve to due
vae zaele, i to god zatraite imat ete...
1
(i do
kraja ajeta).
Ovo je Allahovo obeanje koje u sebi sadri radosnu
vijest, poast, zatitu i zagovornitvo upueno ustrajnim
robovima, i ne postoji nita vrednije od toga.
Postavlja se pitanje: Kome?
Onima koji kau: Na Gospodar je Allah, pa poslije
budu ustrajni.
Kakva ih nagrada sljeduje?

1
Fusilet, 30.-31.
Musned el-Kahtani
27
Meleki im silaze i govore: Ne bojte se, tj. onoga to
vas ubudue eka. I ne alostite se, tj. za onim to ste
ostavili iza sebe. I radujte se, tj. onome to vam je
Uzvieni obeao.
Meleki im silaze u smrtnom asu, pri oivljenju iz
kaburova, za vrijeme polaganja rauna, i kod njih e se
zadrati sve dok ne uu u Dennet. Tek tada im
nagrada sljeduje zato to su ustrajali u Allahovoj vjeri i
to su radili ono to im je Allah propisao da rade na
dunjaluku. Zato e i On sauvati i postojanom rijeju
uvrstiti.
Takoer, meleki e ih prepoznati po njihovoj
pokornosti i brojnosti ibadeta, po ustrajnosti i za vrijeme
prelaska sa ovoga svijeta i uvat e ih i predvoditi kad se
bude prelazilo preko Sirat-uprije, sve dok ih ne uvedu u
Dennet.
Blago se ustrajnim robovima, kakva ih samo radosna
vijest eka u susretu sa strahotama Sudnjeg dana, u tim
tekim i stranim trenutcima u kojima e biti sauvan
samo onaj koga Uzvieni Allah uini postojanim i
vrstim!
Uzvieni kae:
M6V` !# %!# #`# )9$/ M/$V9# t:# $9#
z#
Allah e vjernike postojanom rijeju uvrstiti i na
ovom i na onom svijetu
1


1
Ibrahim, 27.
Ustrajnost u islamu
28
Uzvieni kae:
& ) $9& !# z `= t
%!# #`# #%2 )G `9 69#
s9# $9# z# 7? M>69 !# 9
`9# `9#
I neka se niega ne boje i ni za im neka ne tuguju
Allahovi tienici! Oni koji budu vjerovali i koji se budu
Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na
onom svijetu. Allahove rijei niko ne moe izmijeniti - to
e zaista veliki uspjeh biti.
1

Radost koju osjeaju ustrajni na ovom svijetu u tome
je to e time postizati svaki uspjeh u poslu i biti
zatieni od svakog zla, a, pored toga, imat e lijep
prijem kod ljudi.
Prvu lijepu vijest primit e kad budu na samrti, kao
to smo ranije spomenuli, druga je u kaburu, kad budu
ispitivani, i na Dan proivljenja.
Uzvieni kae:
`'t 9# 92{# `9)=G? 6=9# # `3`
%!# `G2 ?

1
Junus, 62.-64.
Musned el-Kahtani
29
Nee ih brinuti najvei uas, nego e ih meleki
doekati: Evo, ovo je va dan, vama obean
1

Uzvieni kae:
? 9# M9# ` ' / &
/S'/ `310 9# M_ gB $JtB `{# $ #z
$ 9 `9# `9#
Na Dan Kada bude vidio Kako se pred vjernicima i
vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude
kretalo: Blago vama danas: dennetske bace kroz koje
teku rijeke u kojima cete vjecno boraviti - to je veliki
uspjeh!
21
El-Enbija, 103.
2
El-Hadid, 12.
Ustrajnost u islamu
30

etvrta vrijednost ustrajnosti: ivjet e lijepim
ivotom u istinskoj i potpunoj srei
Fadilet ustrajnosti je i to to e ustrajni vjernici imati
lijep, ugodan i sretan ivot.
Uzvieni kae:
$s= 2 & \& "`
`s` = m 6 ` f 9 _ & m '/ $
#$2 =
Onome Ko ini dobro, bio mukarac ili ena, a
vjernik je, mi emo dati da proivi lijep ivot i, doista,
emo ih nagraditi boljom nagradom nego to su
zasluili.
1

Uzvieni Allah im obeava i garantira da e imati
lijep i ugodan ivot, koji obuhvata svaki vid ljepote i
smirenosti na ovom svijetu u pogledu nafake, istinske
prave sree; due e osjeati prostranu smirenost i nee
se obazirati na ono to im pokuava unijeti nemir.
Svaki vjernik ne radi dobro djelo i nije svako djelo
dobro djelo. Samo je vjernik koji radi dobra djela
ustrajan i postojan u Allahovoj vjeri. To je onaj koji ini
djela shodno uslovima koji su postavljeni i odreeni da bi
bila primljena, od kojih su iskrenost, i u skladu sa
Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetom.

1
En-Nahl, 97.
Musned el-Kahtani
31
Samo takav se raduje Allahovom obeanju da e mu
On omoguiti da ivi lijepim ivotom na ovom svijetu, a
na ahiretu ga eka najljepa nagrada za ono to je uradio.
Uzvieni kae:
7?# # + &
2 * `& ! %3 `t )9#
&
...Onaj Ko bude slijedio uputu moju nee zalutati i
nee nesrean biti. A onaj Ko okrene glavu od knjige
moje, taj e tekim ivotom ivjeti i na Sudnjem danu
emo ga slijepim oivjeti.
1

Mufessiri kau da nee zalutati na dunjaluku i nee
biti nesretni na ahiretu.
Ko se okrene od Upute Moje, podrazumijeva da e,
ko suprotno postupa od Njegove naredbe, koju je On
objavio Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i
zapostavi je, a prihvati neto drugo kao uputu, tekim
ivotom ivjeti na dunjaluku, jer nee biti smiren i
irokogrudan. Prsa e mu biti stijenjena u njegovoj
zabludi, jer njegovo srce nee imati vrsto uvjerenje i
uputu, iako mu njegova vanjtina to ne ispoljavala bez
obzira na njegovu odjeu, hranu i to u kakvoj kui ivio.
U svome srcu stalno e osjeati nemir, zbunjenost i
kolebljivost i stalno e ivjeti u tjeskobi.
2


1
Ta-ha, 123.-124.
2
Tefsir, Abdurrahman es-Sadi, r.h.
Ustrajnost u islamu
32
Uzvieni kae:
%!# #` # #= M s=9# 1 ` 9 ``m
>$
Onima koji vjeruju i ine dobra, blago njima, njih
eka divno prebivalite.
1

Mufessiri kau da e na dunjaluku osjeati radost i
zadovoljstvo.
eka ih smirenost i ivjet e sretni, a na ahiretu ih
eka divno prebivalite; ivjet e u Dennetu i Njihov
Gospodar e s njima biti zadovoljan.
Takoer, ovo nam pojanjava i ajet:
) #/{# 9 ) $9# 9 tb
estiti e sigurno u Dennet, a grijenici u
Dehennem
2

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je:
Ne treba shvatiti da se ovi ajeti odnose samo na
ahiretska uivanja i patnje. To se odnosi na sva tri
stanita; ovaj svijet, berzeh i ahiret. Prva skupina e
uivati u blagodatima, a druga biti u patnjama. A zar
ima vee blagodati srca? I zar ima patnji osim patnji
srca?

1
Er-Rad, 29.
2
El-Infitar, 13.-14.
Musned el-Kahtani
33
Zato je jedan vjernik, kad je bio upitan kako je
osvanuo, odgovorio: Osvanuo sam u blagostanju, a kad
bi vladari i njihovi sinovi znali u kakvom blagostanju i
smirenosti mi ivimo, sabljama bi se borili da nam to
oduzmu!
Ovdje se misli na blagostanje, sreu, radost i
smirenost koja se stie s pokornou Uzvienom
Allahu.
1

Peta vrijednost: Smirenost, sigurnost i uputa
Ustrajni e ivjeti u smirenosti i sigurnosti i Uputi.
Fadilet ustrajnosti u vjeri je i to to e ustrajni ivjeti
u smirenosti, Uputi i potpunoj sigurnosti Milostivog i
Samilosnog.
Uzvieni kae:
%!# #`# `9 #6= ) =/ 79`& `9 {#
G
Bit e sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje
svoje s irkom (mnogobotvom) ne mijeaju; oni e biti
na Pravom putu.
2

Imenicu zulm Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, protumaio je da se odnosi na irk,
argumentirajui rijeima Allahovog iskrenog roba

1
El-Devabu-l-kafi, str. 122
2
El-Enam, 82
Ustrajnost u islamu
34
Lukmana, kad se obratio svome sinu, kazavi mu: O
sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim; mnogobotvo
je, zaista, velika nepravda
1

Dakle, najvea nepravda je pripisati Allahu sudruga
(irk).
Rijei Uzvienog: Oni koji vjeruju, i vjerovanje
svoje s mnogobotvom ne mijeaju, odnose se na
ustrajne robove, koji svoje robovanje nisu mjeali sa
irkom.
2

Ostali su ustrajni na tevhidu, kao to smo ve i
spomenuli.
Za rijei Uzvienog: {# `9 79`& uenjaci
kau:
ivjet e u sigurnosti shodno jaini njihove
ustrajnosti na ispravnom tevhidu i odricanju od grijeenja
koje odvodi u pridruivanje Allahu sudruga.
Pokornost je Allahova tvrava; ko u nju ue, bit
e zatien od svih dunjalukih i ahiretskih nedaa,
a ko je napusti - bit e izloen raznim nesreama
koje e ga spopadati u onoj mjeri koliko je utonuo u
grijehe. Nikako se nee moi osloboditi tih
neprilika. Ko je bogobojazan i pokoran Allahu, od
svake neprijatnosti bit e zatien, dok je grijenik
izloen svim tim neprilikama koje mu ulivaju strah
u srce.
3


1
Lukman,13.; hadis biljei Buhari
2
Buhari
3
El-Devabu-l-Kafi, str.120
Musned el-Kahtani
35
Blagodat sigurnosti je jedno od najveih Allahovih
blagodati, pa ako nestane sigurnosti - nastat e veliki
nered u svim drutvenim, ekonomskim i naunim
segmentima ivota.
Uzvieni kae:
#6= > # M79# %!# & `_
# _z
Neka se oni Gospodaru Hrama ovoga klanjaju, koji
ih gladne hrani i od straha brani.
1

Uzvieni Allah ih pouava da mu se ljudi na ovoj
blagodati zahvaljuju i da Njemu samo robuju.
U hadisu se biljei da je Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, rekao:
Ko osvane siguran na svome putu (u svome narodu),
zdravog tijela, ima hrane za itav dan, tome kao da je
dano svo dunjaluko bogatstvo!
2

Rijei Uzvienog: G Oni e biti na
pravom putu,
znae: Oni e biti smireni i sigurni na Sudnjem danu i
upueni na ovome svijetu u sve segmente ivota, ivjet
e najljepim ivotom, njihove rijei i djela bit e
usmjereni ka svemu u emu se nalazi svako
ovodunjaluko i ahiretsko dobro.

1
Kafirun, 3.-4.
2
Tirmizi, Sahihu-l-Dami, br. 6.042
Ustrajnost u islamu
36
Upitan je Ahmed ibn Hanbel, Allah mu se smilovao,
u vrijeme jo dok je bio u zatvoru:
Ako te vie ne sretnemo, kome emo se obratiti?
Obratite se Abdulvehhabu el Verraku!
Rekoe mu: Doista, on ne posjeduje mnogo znanja.
Potom ree Ahmed: On je dobar i poboan ovjek i
takav poput njega je uspjean i blizu istini u donoenju
fetvi.
1

Uzvieni Allah kae:
` !$/ 6=% !# 3/ ` '=
A ko u Allaha vjeruje, On e uputiti njegovo srce, a
Allah sve dobro zna
2

Uzvieni Allah nas je obavijestio da svako ko istinski
vjeruje onako kako mu je nareeno i vrsto je uvjeren u
ono to iman zahtijeva od obaveza da se ispune, biva
glavni i najvei uzrok upute Allahove u svim njegovim
stanjima, postupcima, rijeima i djelima.
3

Uzvieni kae:
%!# # _ $ ] ] 9 $ =7 ) !# 9
`s9#

1
Uvezi erijatskih pitanja, op. prev.
2
Et-Tegabun, 11.
3
Tefsir Es-Sadi, opirnije
Musned el-Kahtani
37
One koji se budu zbog nas borili mi emo, sigurno,
putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na
strani onih koji dobra djela ine!
1

Uzvieni Allah obeava svakome ko se bude trudio
da ostane ustrajan u Njegovoj vjeri i slijeenju
Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta i bude
tragao za erijatskim znanjem i drugim dobrim djelima,
da e ih On uputiti najboljim i najkraim putevima koji
vode Njegovom zadovoljstvu na ovome svijetu i u
Dennetu, a to e postii samo putem istinske spoznaje
Njega, subhaneh, slijeenjem onoga to On nareuje i
pozivanjem Njemu.
Blago se ustrajnim u zatiti i sigurnosti u slijeenju
upute Milostivog koju im On garantira na ovome, a i na
buduem svijetu.

1
El-Ankebut, 69.
Ustrajnost u islamu
38
esta vrijednost: Allahova ljubav
Uzvieni kae:
) !# =t `s9#
...Allah, zaista, voli one koji dobra djela ine.
1

Uzvieni kae:
) !# =t /G9# =t F9#
...Allah voli one koji se kaju i one koji se mnogo
iste.
2

Uzvieni kae:
* !# =s` )G9#
...i zaista Allah vole one koji Ga se boje.
3

Uzvieni kae:
!# =t 99#
...a Allah izdrljive voli.
4


1
El-Bekare, 195.
2
El-Bekare, 222.
3
Ali Imran, 76.
4
Ali Imran, 146.
Musned el-Kahtani
39
Uzvieni kae:
) !# =t ,#.G9#
...Allh zaista voli one koji se uzdaju u Njega.
1

Uzvieni kae:
) !# =t )9#
... zaista Allah voli pravedne.
2

Ako dobro razmislimo o djelima i svojstvima koja
Uzvieni Allah voli, uoit emo da se to odnosi na ustrajne,
jer oni su ti koji nastoje upotpuniti svoje ibadete i lijepo
ophoenje. Oni su ti koji se mnogo kaju i time proiavaju
svoju vanjtinu i unutrinu. Bogobojazni su i strpljivi u
pokornosti prema Allahu i u odricanju od grijeenja.
Isto tako, oni se najvie oslanjaju na Allaha i tee ka
pravednosti u provoenju propisa i ophoenju prema
drugima.
U hadisu kudsiji, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
veli da Uzvieni Allah kae:
Moj rob mi se neprestano pribliava neobaveznim
namazima (nafilama) sve dok ga ne zavolim.
3

Doista, oni koji najvie klanjaju neobavezne namaze,
inei time dobra djela, ustrajni su u Allahovoj vjeri.

1
Ali Imran, 159.
2
El-Maide, 42.
3
Buhari
Ustrajnost u islamu
40
Molimo Allaha da nas uini da budemo meu onima
koji ga istinski vole i koje On voli, i da nas opskrbi
plodovima te ljubavi na dunjaluku, a i na ahiretu.
Sedma vrijednost: Allahova zatita i blizina
Fadilet istikameta je i to to Allah titi i uva svoje
ustrajne robove.
Uzvieni kae:
) !# ` %!# #`#
Allah doista titi vjernike...
1

Ovo je radosna vijest i Allahovo obeanje vjernicima.
Allah titi i uva one koji su vrsti, postojani i
nepokolebljivi u svome vjerovanju, a ne one koji su se
odali svakom vidu grijeenja i svemu onome to
prouzrokuje Njegovu srdbu.
Uzvieni kae:
9& !# $3/ 6
Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome?...
2

Ovo se ne odnosi na svakog roba, nego na onog koji
je ustrajan u Allahovoj vjeri.

1
El-Had, 38.
2
Ez-Zumer, 36.
Musned el-Kahtani
41
U hadisu Kudsiji, biljei se da Uzvieni Allah kae:
Ko se suprotstavi Mome tieniku, ve sam mu
objavio rat.
1

Allahovi tienici su oni o kojima On kae:
& ) $9& !# z `= t
%!# #`# #%2 )G
I neka se niega ne boje i ni za im neka ne tuguju
Allahovi tienici, oni koji budu vjerovali i koji se budu
Allaha bojali.
2

Allahov je tienik svako ko je vjernik i bogobojazan.
Takav neka se raduje to ga Allah titi i uva od svakog
ko mu nastoji zlo nanijeti. Allah je sa njim, podrava ga i
pomae i ini ga postojanim i vrstim u Njegovim
rijeima, a i djelima.
3

Ovo je posebno Allahovo bdijenje nad Njegovim
ustrajnim robovima, kao to On, subhanehu ve teala,
kae:
) !# %!# #)?# %!# `t
Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i
grijeha klone i koji dobra djela ine.
4


1
Buhari
2
Junus, 62.-63.
3
Pogledaj, erh Akidetu-t-Tahavijje, str. 357
4
En-Nahl, 128.
Ustrajnost u islamu
42
A to se tie opeg bdijenja, na to upuuje ajet:
`3 & $ G. !# $/ =? /
...On je s vama gdje god bili, i sve to radite Allah
vidi.
1

Uzvieni Allah nad svim bdije i nita Mu nije
skriveno. On je sa Svojim tienicima i dobrim
bogobojaznim robovima, ma gdje oni bili.
Ustrajne u Allahovoj vjeri obuhvata Njegova panja,
zatita, bdijenje i podrka.
2

Ujedno, ovo se odnosi i na onoga ko slijedi
Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, uputu i takvog
obuhvata posebno Allahovo bdijenje nad njim, a koje se
spominje u ajetu:
) `) 7s9 tB ) !# $
...Kada je on rekao drugu svome: Ne brini se, Allah
je s nama!
3

Ovo su rekli Ibn Tejmijje i Ibn Kajjim, r.h.
Biljei se u hadisi kudsiji da Uzvieni Allah, d..,
kae:
Moj rob mi se neprestano pribliava nafilama sve
dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, Ja postanem njegov

1
El-Hadid, 4.
2
Pogledaj erh Akidetu-l-vasitijje ejha Muhammeda Saliha el-
Usejmina, 1/400
3
Et-Tevba, 40.
Musned el-Kahtani
43
sluh kojim uje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka
kojom prihvata i njegova noga kojom hodi. Ako me
zamoli, udovoljit u mu, ako zatrai Moju zatitu, zadobit
e je.
1

Blago se ustrajnom robu u Allahovoj vjeri: ne gleda,
ne slua, niti bilo ta radi osim ono to voli Allah. On je
sa njim ma gdje on bio, titi ga, uva od svega to se
nalazi ispred i iza njega, i nema sretnijeg i ljepeg ivota
od ovoga.
Molimo Allaha da uini da budemo ustrajni u
Njegovoj vjeri, Njegovi tienici i bogobojazni robovi.

1
Buhari
Ustrajnost u islamu
44
Osma vrijednost: Olakanje pri sticanju
opskrbe i postizanje berieta u imetku i
ivotu
Uzvieni kae:
9& #)F`# ? )9# )`{ $ $%
G9
A da se pravog puta dre, mi bismo ih vodom
obilnom pojili, da bismo ih time na kunju
stavili;...
1

Uzvieni kae:
9 & & )9# #`# #)?# $`sG9 = M./
$9# {#
A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha
se klonili, mi bismo im blagoslove i s neba i iz Zemlje
slali...
2

Ovo je Allahovo obeanje i dodjela nagrade
ustrajnim robovima u Njegovoj vjeri da e bezbrino
ivjeti u izobilju i blagostanju, bez ikakvih potekoa i
muka.

1
El-Din, 16.-17.
2
El-Araf, 96.
Musned el-Kahtani
45
To nam potvruju i sljedei ajeti:
,G !# g `&! %` %` ] m =Ft ...
...A ko se bude Allha bojao, On e mu dati izlaz
iz svake situacije, i opskrbice ga odakle se i ne
nada;...
1

Uzvieni Allah kae:
,G !# g `&! & #
...A onome Ko se Allah boji, On ce sve to mu treba
uciniti dostupnim.
2

Postavimo pitanje: Ko se istinski boji Allaha?
Odgovaramo: Svako ko je vrst, postojan i ustrajan u
Njegovoj vjeri.
Ovu poruku upuujem svakom besposlenom,
duniku, onome ko trai zaposlenje, a i drugima. Kaem,
ovo je besplatan kurs koji ti zasigurno garantira olakicu
u svim poslovima, sticanju nafake i bereketa, kako u
ivotu, tako i u imetku. To je kurs o ustrajnosti u
Allahovoj vjeri.
Stoga, ako pokua ostati ustrajan, vrst, stabilan i
iskren u Njegovoj vjeri, zasigurno e se uvjeriti da Allah
svoje obeanje nee iznevjeriti.
Isto tako, grijesi bivaju jedna od najveih posljedica
nestanka nafake i berieta u ivotu i imetku.

1
Et-Talak, 2.-3.
2
Et-Talak, 4.
Ustrajnost u islamu
46
Uzvieni Allah kae:
$ 67& 6 $6 M6. /3&
Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova
koje ste zaradili...
1

Uzvieni Allah kae:
$9# 99# `s79# $/ M6. & $9#
Zbog onoga to ljudi rade, pojavio se mete i na
kopnu i na moru, zbog onoga to rade...
2

Prenosi se u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, rekao:
Doista robu bude uskraena nafaka radi grijeha koje
poini..
3

Ne ogleda se beriet u mnotvu imetka, niti u dugom
ivljenju, nego u prisustvu berieta u njima. I beriet se
postie samo s pokornou i ustrajnou u Allahovoj
vjeri. I, doista, ovjeku nee koristiti njegov ivot,
imetak, snaga, znanje i djela osim ako sve to usmjeri ka
pokornosti Allahu.
A ako ne bude tako, bit e gubitnik. Utjeemo se
Allahu od toga.


1
E-ura, 30.
2
Er-Rum, 41.
3
Ibn Madde, 4.022; Hakim, 1/493
Musned el-Kahtani
47

Deveta: Uveavanje sevapa i opratanje
grijeha

Uzvieni kae:
,G !# 3` ?$ ` `&! #_&
Onome ko se bude Allaha bojao, On e preko
runih postupaka njegovih prei i jo mu veliku
nagradu dati
1

Ovaj ajet se odnosi na ustrajne robove koji svoju
bogobojaznost, tevhid, slijeenje sunneta na najbolji
nain upotpunjavaju, koji su isti, daleko od injenja
irka, novotarija i drugih grijeha.
Posebno u vremenu kad je rairen fesad i razvrat i
smanjen broj dobrih, nema sumnje da ustrajnog i
strpljivog u Allahovoj vjeri slijedi velika nagrada od
Allaha.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
obavijestio je da je njegova nagrada ravna nagradi
pedesetorice njegovih ashaba.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
Poslije vas dolaze vremena strpljivosti. Ko se bude
pridravao vjere i ustrajan bio u onome na emu ste vi,
imat e nagradu pedeseterice od vas.
Upitae: Allahov Poslanie, je li od nas ili od njih?
Od vas, ree Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
1


1
Et-Talak, 5.
Ustrajnost u islamu
48
ejh Abdurrahman es-S'adi, r.h., rekao je:
Ovo je glavni povod koji uzrokuje poveanje sevapa,
a to je ispravno vjerovanje.
ejh Abdurrahman es-Sadi, r.h., rekao je:
Uveavanjem dobrih djela postie se posjedovanje
vrstog uvjerenja u Allaha, Njegove savrene atribute i
vrsta volja i elja za postizanje dobrih djela.
isti sljedbenici sunneta i zajednice i uenjaci koji
imaju savreno znanje, koje je podrobno pojanjeno,
Allahovim svojstvima, imenima i vrstim uvjerenjem u
susret sa Allahom, njihova djela se uveliko poveavaju,
to ne moe zadobiti isto, a ni priblino, ko nema
zajednikog uea sa njima u ovom vjerovanju i akadi.
Takoer, Allah mu se smilovao, rekao je:
Uzrok uveavanja dobrih djela je da rob svoj din na
najbolji nain upotpunjava i da uva svoje srce od svih
grijeha. Na ovo ukazuju i Poslanikove, sallallahu alejhi
ve sellem, rijei: Kad neki od vas svoj din upotpunjava,
svako njegovo dobro djelo umnogostruava se od deset,
pa do sedam stotina puta..
2

Pogledajte, Allah vas sauvao, kako se umnogostruavaju
dobra djela onome ko upotpunjava svoj tevhid i
vjerovanje, svoju vjeru i ustrajnost u njoj. Molimo Allaha
da nam sve to podari iz Njegove dobrote. Amin.1
Ahmed i Ehlu-s-Sunen; Silsiletu-s-Sahiha, br. 494
2
Fetava es-Sadijje, 36-37
Musned el-Kahtani
49

Deseta: Allahovo bdijenje i uvanje
ustrajnog i njegovog potomstva
Uzvieni Allah titi i uva ustrajnog roba u Njegovoj
vjeri, uva njegov ivot, imetak, porodicu, sadanjost i
budunost od svega loeg. U vezi s tim, prenosi se u
poznatom hadisu od Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Pazi na Allaha, Allah e te uvati; pazi na Allaha,
imat e Ga stalno pred sobom.
1

Uenjaci kau: Rijei pazi na Allaha znae da se
pazi na Njegove granice i prava, naredbe i zabrane.
uvanje toga postie se zaustavljanjem kod Njegovih
naredbi, zabrana i granica, tj. ne zanemarujui ono to je
naredio i dozvolio, a ne radei ono to je zabranio.
I, kakav je ishod toga? Allah e te uvati, tvoju
porodicu, djecu, imetak, sadanjost, budunost u tvojoj
vjeri, na dunjaluku, a i na ahiretu.
U kontekstu toga, Uzvieni Allah kae:
$& '#g:# %3 =9 K 9# %. FtB
". $9 %. $/& ...$s=
A to se onog zida tie, on je dvojice djeaka,
siroadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago.
Otac njihov je bio dobar ovjek.
1


1
Tirmizi; hadis je hasen-garib
Ustrajnost u islamu
50
Ibnul Kesir u svom tefsiru kae: Ovo je dokaz da se
dobar ovjek pamti (po dobru) meu potomcima i da
beriet njegovog ibadeta obuhvata i njih na dunjaluku i
na ahiretu tako to se zauzima za njih i to se njihov
poloaj uzdie u Dennetu, i da budu radost njegova srca.
Biljei se predaja od Ibn Abbasa, r.a., u vezi s ova
dva djeaka u kojoj veli: Spomenuta dva djeaka
sauvana su zbog dobrote i pobonosti njihovog oca.
Seid ibn Musejjib rekao je svome sinu: Poveat u
svoje namaze zbog tebe nadajui se da budem uzrok
tvoje zatite, a potom je prouio spomenuti ajet iz sure
El-Kehf.
Omer ibn Abdulaziz, r.h., rekao je: Nijedan vjernik
nee umrijeti, a da mu Allah ne sauva njegovo
potomstvo (prve i druge generacije).
Imaju se emu radovati ustrajni robovi koji pomno
uvaju Allahove naredbe - bit e sauvani na dunjaluku,
a i na ahiretu.1
El-Kehf, 82.
Musned el-Kahtani
51
Jedanesta: Ostvarenje tevhida i iskrenosti
prema Allahu
Meu fadiletima ustrajnosti je i to to je ona jedan od
uzroka ostvarenja potpunog tevhida i vjerovanja i
udaljenosti od irka, novotarija i zabluda.
Danas se kod veine ljudi moe primijetiti da su
njihovi postupci i djela prepuni irka, novotarija i drugih
zabluda, smatraju da je to dozvoljeno i da je to dio vjere.
Za razliku od ovoga, ustrajni u Allahovoj vjeri
spoznao je tevhid i njegove vrijednosti, irk i njegove
posljedice, i zna kako se zatiti od opasnosti koju irk
nosi u sebi.
Takoer, upoznat je sa svim blagodatima i nagradama
koje je Allah obeao iskrenim muvehidima. Isto tako,
poznati su nam ajeti i hadisi koji ukazuju na vrijednost,
vanost i ostvarenja tevhida, od kojih su:
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je:
Sedamdeset hiljada mojih sljedbenika ui e u
Dennet bez polaganja rauna, te dodao:
To su oni koji ne zloslute, koji ne araju, koji se ne
kauteniziraju i koji se oslanjaju na Svoga Gospodara.
1

Dakle, sve navedeno upuuje ka ostvarenju tevhida.
U vjerodostojnom hadisu biljei se da je Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

1
Buhari, 10/155; Muslim, 3/88
Ustrajnost u islamu
52
Najzasluniji od vas mojim zagovornitvom
(efa'atom) na Sudnjem danu bit e onaj ko iskreno iz
srca posvjedoi da nema boga osim Allaha.
1

Iskreno iz srca podrazumijeva iskreno ispovjedanje
Allahove jednoe i postupanje po onome to ono
zahtijeva.
I u hadisu kudsi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
citira rijei Gospodara:
O sine Ademov, kad bi mi doao s grijesima kolika je
Zemlja, zatim Me susreo ne inei Mi irk, doao bih ti s
isto toliko magfireta (oprosta) kolika je i ona (Zemlja).
2

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je:
Ko umre a ne bude pripisivao Allahu druga, ui e u
dennet.
3

Abdullah ibn Mubarek, Allah mu se smilovao, rekao
je:
Ponekad velikom djelu umanjuje nagradu nijjet, a
ponekad malom djelu uveava nagradu nijjet.
Ustrajni i vrsti robovi u vjeri veinom su ti koji
ostvaruju tevhid i najudaljeniji su od pridruivanja
Allahu sudruga i injenja novotarija i ostalih grijeha koji
odvode u zabludu.
Oni su najblii uspjehu i ostvarenju svih vrijednosti
koje tevhid sadri.

1
Buhari
2
Tirmizi, Sahihu-l-Dami, br. 4.338
3
Muttefekun alejhi
Musned el-Kahtani
53

Dvanaesta: ienje due i lijep moral
Uzvieni kae:
) }# ,=z %= #) 9# $'_
#) :# $` ) ,#9# %!# ?
E # 9# ;& ,m =
$=9 ``s9# %!# %` / 9#
%!# ># 5 ) ) ># 5
`' %!# /` _`9 m ) ?
`_& & $ M3= ]& * = G/#
# 79 79`' / $9# %!# J{
` %!# E / $% %!# ?
E $t 79`& M_ `3
ovjek je, uistinu, stvoren maloduan: Kada ga
nevolja snade - brian je, a Kada mu je dobro -
nepristupaan je, osim vjernika, koji molitve svoje budu
na vrijeme obavljali, i oni u ijim imecima bude odreen
dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, i oni koji
Ustrajnost u islamu
54
u onaj svijet budu vjerovali, i oni koji od kazne
Gospodara svoga budu strahovali, - a od kazne
Gospodara svoga niko nije siguran - i oni koji stidna
mjesta svoja budu uvali i ivjeli jedino sa enama
svojim ili sa onima koje su u vlasnitvu njihovu - oni,
doista, prijekor ne zasluuju, - a oni koji trae izvan toga,
oni u grijeh upadaju, i oni koji povjerene im amanete
budu uvali i obaveza svoja ispunjavali, i oni koji dug
svjedoenja svoga budu izvravali, i oni koji molitve
svoje budu revnosno obavljali - oni e u dennetskim
baama biti poaceni.
1

Uzvieni kae:
$7 q9# %!# ? {# $ #)
`6%{ =f9# #9$% $= %!# G6 `/9
#f $% %!# 9) $/ # $ >#
_ ) $/# %. $# $) N$ #)G`` $$)`
%!# #) #)& 9 #` 9 #I) %2 /
9 $#% %!# ` !# $9) z#
=F) 9# L9# m !# ) ,s9$/
79 ,= $$O& #` `&! >#9# )9# $#

1
Mearid, 19.-35.
Musned el-Kahtani
55
$$` ) >$? # $s= 9`'
`6` !# ?$ M m %. !# # $m
>$? $s= * UG <) !# $/$G %!#
9# #) # =9$/ # $#2
%!# #) #`2 M$/ `/ `9 # $= $
$$` %!# 9) $/ `= $9 $_& $G
% `& $= _# )F=9 $$) 9`& g
9# $/ # 9 )=` $ tB $= $#z
$ Mm #)G`` $$)` % $ #7 /3/ 1 9
2$ ) `F/. `6 $#9
Robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno
hodaju, a Kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: Mir
vama! I oni koji provode noci pred Gospodarom svojim
na tlo padajuci i stojeci: I oni koji govore: Gospodaru
na, potedi nas patnje u dehennemu, jer je patnja u
njenu, doista, propast neminovna, On je runo
prebivalite i boravite;
I oni koji, Kad udjeljuju, ne rasipaju i ne krtare, vec
se u tome dre sredine; I oni koji se mimo Allaha drugom
Bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne
Ustrajnost u islamu
56
ubijaju, osim Kada pravda zahtijeva, i koji ne bludnice;
- a Ko to radi, iskusice kaznu, patnja ce mu na onom
svijetu udvostrucena biti i vjecno ce u njoj ponien
ostati;
Ali onima koji se pokaju i dobra djela cine, Allah ce
njihova rdava djela u dobra promijeniti, a Allah prata i
samilostan je; a onaj Ko se bude pokajao i dobra djela
cinio, On se, uistinu, Allahu iskreno vratio;
I oni koji ne svjedoce lano, i koji, prolazeci pored
onoga to ih se ne tice, prolaze dostojanstveno;
I oni koji, Kada budu opomenuti dokazima Gospodara
svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;
I oni koji govore: Gospodaru na, podari nam u
enama naim i djeci naoj radost i ucini da se cestiti na
nas ugledaju! - oni ce biti, za ono to su trpjeli, odajama
dennetskim nagradeni i u Njima ce pozdravom i
blagoslovom biti susretani, u Njima ce vjecno ostati, a
Kako su one divno prebivalite i boravite!
Reci: Allah vam poklanja panju samo zbog vae
molitve, a poto ste vi poricali, neminovno vas ceka
patnja.
1

Sva navedena djela u ajetima odnose se na svojstva
ustrajnih robova u Allahovoj vjeri koji prakticiraju
Njegove naredbe i koji se uvaju Njegovih zabrana.
Uzvieni Allah svjedoi da su oni najestitiji i najbolji
robovi u drutvenoj zajednici i najplemenitijeg i
najpotpunijeg morala shodno ustrajnosti i sauvani su od
svega loeg to je zahvatilo druge. Vidjet e da su

1
El-Furkan, 63.-77.
Musned el-Kahtani
57
ustrajni, umjereni u dobru i u nedaama, ne zanose se
uivanjem u blagodatima, niti posustaju u neugodnostima
i nedaama. Ne plae se siromatva, ne ude za vodeim
poloajem i vostvom.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: udan li je primjer vjernika: u svakoj situaciji on
dobija, a takvo stanje nije ni sa kim drugim nego samo sa
vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuju
Allahu, d. ., to mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi
kakvo zlo i teta, on se strpi i postojano se dri, pa mu i
to donosi nagradu od Allaha d. .
1

Lijep moral je estit ibadet koji otvara vrata svakom
dobru i uzdie roba na visoke stepene vjerovanja i
ustrajnosti u vjeri.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Najpotpuniji iman ima vjernik koji ima najljepi
moral.
2

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Nita
na Sudnjem danu na ovjekovoj vagi nee biti tee od
lijepog ponaanja.
3

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
Musliman lijepim moralom dostie stepene klanjaa i
postaa.
4

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
Najdrai rob Allahu je onaj koji ima najljepi moral.
1


1
Muslim
2
Ahmed, Ebu Davud, Sahihu-l-Dami, br. 1.230
3
Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Hibban, Sahihu-l-Dami, br. 134
4
Ebu Davud, Ibn Hibban, Sahihu-l-Dami, br. 1.932
Ustrajnost u islamu
58

Trinaesta vrijednost: Ostvarenje Allahove
ljubavi i ljubavi Njegovog Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem
Fadilet istikameta je i postizanje Allahove ljubavi
putem spoznaje Njegovih lijepih imena, savrenih
atributa i djela. Sve to insan bolje spozna svoga
Gospodara, vie e i zadobiti Allahovu ljubav, jer
ostvarenje Allahove ljubavi postie se time da nam Allah
bude drai od samih nas, naih imetaka i ostalih ljudi.
Uzvieni kae:
9# #`# & $'6`m !
Ali, oni koji vjeruju, jo vie Allaha vole
2

A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekao je: Ukoliko vjerniku Allah i Njegov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, budu drai od svega to
postoji, ukoliko voli ovjeka samo radi Allaha i prezire
povratak u kufr nakon to ga je Allah izbavio iz njega
kao to prezire da bude baen u vatru, tada e osjetiti
slast imana.
3

Mnogo je ljudi koji su zanemarili njegovo znaenje,
dok e, sa druge strane, vidjeti ustrajne robove kako
ostvaruju tu ljubav kroz spoznaju Allaha, Njegovih
lijepih imena, savrenih atributa i djela.

1
Taberani u El-Kebiru, Sahihu-l-Dami, br. 177
2
El-Bekare, 165.
3
Ebu Davud, 4.681
Musned el-Kahtani
59
I vidjet e kako ta ljubav postaje jaa u njihovim
srcima putem podreenosti, pokornosti i poniznosti pred
Uzvienim Allahom, i putem svega ime rob inae
uspostavlja vezu sa Allahom.
Obratimo panju na predaju u kojoj se biljei:
Jedan od ensarija je, kao imam, klanjao u damiji
Kuba, pa bi, svaki put kad bi htio prouiti neko poglavlje,
prouio: Ku'l-huvallahu ehad. Tako je radio na svakom
rekatu. Oni koji su klanjali za njim, upitae ga:
Zato stalno ui ovu suru?
Ovo je sura Milostivog; volim je uiti zato to ona
govori o Allahu, odgovori im on.
Pogledajte ovog ensariju kako je razmiljao o njenom
uzvienom znaenju. Ona govori o Allahovim imenima i
atributima. Zbog toga mu je bila najdraa i najvie ju je
volio uiti.
ta je o njemu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekao, kad su ga o ovome obavijestili? Rekao je:
Prenesite mu da ga je Allah zavolio kao to on voli
tu suru.
U drugoj predaji stoji:
Obavijestite ga da e ga njegova ljubav prema njoj
uvesti u Dennet.
1

Subhanallah!Kakve li razlike izmeu onog koji ui
ovu suru zato to je kratka i ne razmilja o njenom
znaenju i onoga koji je ui i o njoj razmilja i voli je
zato to govori o Milostivom i Samilosnom?!

1
Buhari i Muslim
Ustrajnost u islamu
60
Takoer, vidjet e kako ustrajni Allahovi robovi
dobro poznaju Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem Upoznali su ga kroz njegov ivot, rijei i djela, a
to im uveava ljubav u njihovim srcima. Kao to je
poznato, ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve
sellem, ostvaruje se putem pokornosti prema njemu. I
svakom vjerniku i vjernici treba da mu Allah i Njegov
Poslanik budu drai od samog sebe i od svega drugog,
kao to se prenosi u vjerodostojnom hadisu u kom
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae:
Nije vjernik niko od vas sve dok mu ja ne budem
drai od svega, ak i od njegovog djeteta, oca i svih
ljudi.
1

Ovo se ne moe drukije ostvariti osim s potpunom
spoznajom Poslanikovih stanja, rijei, djela, vijesti o
njemu, njegovog morala i vrlina i fadileta, spoznajom
njegovih prednosti u odnosu na njegov ummet, jer je on
uzrok naeg uspjeha i ulaska u Dennet, spoznajom
njegovoga statusa u odnosu na ostale vjerovjesnike i
ostalih odlika kojim ga je poastio Allah.
Naa ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve
sellem, dobrovoljna je ljubav koja se zasniva na spoznaji
svega spomenutog. Ta ljubav nije ista kao to je ona koju
ispoljavamo prema sebi. Poslanik u svakom pogledu
zasluuje da ga volimo vie nego sami sebe, jer je on
uzrok sticanja svakog dobra i uzrok otklanjanja svakog
zla na dunjaluku i na ahiretu. A dua je, inae, sklona zlu,
osim one kojoj se smiluje moj Gospodar.
2


1
Muttefekun alejhi
2
Pogledaj, Fethu-l-Bari, 1/59
Musned el-Kahtani
61
A ovo moe posjedovati samo ustrajni u Allahovoj
vjeri. Druge e vidjeti kako uope nisu takorei nita
spoznali u vezi s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem,
ve, kad bi mu govorio o nainima postizanja te ljubavi,
moda mu ak to sve biva nepoznato.
A to je opasno, neka nam je Allah na pomoi.
Kad je Omer, r.a., rekao Poslaniku, sallallahu alejhi
ve sellem: Poslanie, drai si mi od svega osim mene
samog.
Ne, tako mi Onoga u ijoj je ruci moj ivot, sve dok
ti ne budem drai od samog tebe.
Zatim ree Omer, r.a.: Sad si mi drai i od mene
samog.
Sad je u redu, Omere, ree Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem
1

1
Buhari, 11/523
Ustrajnost u islamu
62

etrnaesta vrijednost: Uzdizanje stepena,
primanje dobrih djela i usliavanje dove
Fadilet je i to da sve to je rob ustrajniji u vjeri to mu
istovremeno uzdie stepen kod Allaha, njegova dobra
djela i dove bivaju primljene. Ustrajni robovi su
najiskreniji prema Allahu i u slijeenju Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, a to je, kao to nam je
poznato, i uvjet da bi djelo bilo primljeno, tj. da bude
uraeno iskreno u ime Allaha i da je u skladu sa
sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
Ovo veinom biva kod ustrajnih, kao to smo ve
ranije spomenuli i da je ustrajnost najvei uzrok
ostvarenja tevhida, i slijeenja Poslanika i postizanja
ljubavi prema njemu.
Uzvieni kae:
$) `7)G !# )F9#
Allah prima samo od onih koji su dobri
1

Ne primaju se djela svakoga roba koji robuje ili ako
ini dobra djela. Uzvieni Allah prima djela bogobojaznih
i ustrajnih, ija su djela iskrena i iskljuivo uraena radi
Njegova zadovoljstva.
Fadileta ustrajnosti je da ustrajnost uzrokuje primanje
dove. Svako ko upuuje dovu prieljkuje da njegova
dova bude usliana, ali bude li svaija dova primljena?

1
El-Maide, 27.
Musned el-Kahtani
63
Ne, samo biva primljena dova dobrih ustrajnih
robova, koji su proveli u djelo sve uvjete koje ona
zahtijeva.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Kad ovjek umre, prekidaju se njegova djela, osim u
tri sluaja: trajna sadaka, znanje kojim se (iza njega)
koristi i dobro odgojeno dijete koje mu ini dovu.
U drugom hadisu biljei se da je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je ovjeka koji je
dugo putovao raupane i pranjave kose, ruku
ispruenih prema nebu i s rijeima:
Gospodaru, Gospodaru!, hrani se haramom i pie
mu je haram, njegova odjea je haram, othranjen je
haramom, pa kako da mu se uslii!
1

Ovo upuuje da e dova pobonog i ustrajnog roba u
Allahovoj vjeri biti usliena jer njegova dova nije kao
dova drugih ljudi. Svaki od nas ko eli da mu dova bude
primljena, neka se potrudi da bude ustrajan i da upotpuni
i ispuni njene uslove i adabe.
1
Muslim, 1.015
Ustrajnost u islamu
64

Petnaesta vrijednost: Samoobraun
Fadilet ustrajnosti je i to da ustrajni rob stalno sa
sobom svia obraun nakon kojeg svoje srce priprema za
susret sa Allahom, a vidjet e mnogo ljudi koji misle
kao da nikad nee umrijeti i kao da nikad nee biti pitani
za svoja djela. Takvi niti se pripremaju, niti kontroliraju
svoje postupke i djela.
Nije takav koji je ustrajan u Allahovoj vjeri. On je
spoznao da e jednog dana polagati raun i da e njegova
djela biti vagana. Spoznao je i uzvjerovao u postojanje
Sirat-uprije, Dennet, Dehennem. On stalno razmilja o
tome, kontrolira svoja djela i priprema se za lijep susret
sa svojim Gospodarom. Stalno razmilja o smrti i
podsjea se da je ona blizu. Kad omrkne ne oekuje da e
se probuditi, a kad osvane ne misli da e doekati no.
Tako da se to pozitivno odraava na njegov ivot, djela i
ophoenje prema drugima i na takav nain biva sauvan i
udaljen od grijeha.
Uzvieni Allah nam nareuje da stalno budemo u
pripravnosti, da analiziramo svoja djela i da dobro
sagledamo ta smo za sutra pripremili.
Uzvieni kae:
$' %!# #`# #)?# !# F9 $ M% 9
O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki ovjek gleda
ta je za sutra pripremio...
1


1
El-Har, 18.
Musned el-Kahtani
65
Uzvieni ovim ajetom nareuje robu da pogleda ta je
za sutra pripremio, a to podrazumijeva samoobraun, da
se sam u tome obrauna i da dobro pogleda je li dobro
ono to je pripremio za susret s Uzvienim Allahom ili
nije.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Budi na dunjaluku kao da si stranac ili prolaznik.
1

A Abdullah ibn Omer, r.a., govorio je: Kad zanoi,
nemoj oekivati jutra, a kad osvane, nemoj oekivati
noi, iskoristi zdravlje prije bolesti i iskoristi ivot prije
smrti.
2

Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao je: Vjernik gleda u
svoje grijehe kao da su poput velikog brda i strahuje da
se ne srue na njega.
Ustrajan rob stalno svia obraun sa sobom i
priprema se za susret sa Allahom i ne zaboravlja Dan
proivljenja i strahote koje e se, bez sumnje, dogoditi.
Utjeemo se Allahu od nemara.
1
Buhari
2
Buhari
Ustrajnost u islamu
66
esnaesta vrijednost: Poduavanje vjeri i
traenje znanja i njegovo ispravno
razumijevanje
Fadilet ustrajnosti je i to to ustrajnost prouzrokuje
tenju za sticanjem vjerskog znanja i poduavanje
njegovim propisima. ovjek koji je ustrajan i privren
vjeri prvo sa ime poinje jest traenje znanja kako bi
mogao raspoznavati ta je dozvoljeno, a ta je
zabranjeno. On nastoji svoje vjersko znanje proiriti i
usavriti, to bolje shvatiti i primijeniti ibadete, propise i
dunosti, kao to su izvravanje obaveza i dunosti prema
roditeljima i djeci, branom pravu, o pravima uleme i
pretpostavljenima, pravima prema muslimanima i
nemuslimanima, za ta veina ljudi misli da je to tradicija
ili obiaj.
Rekao je jedan od onih kome je Allah podario uputu i
ustrajnost u vjeri:
Allaha mi, ne znam samo kako sam se abdestio,
klanjao i postio, kako sam obavljao had i umru bez
poznavanja propisa. Postupao sam onako kao to rade
obini ljudi!
Uzvieni kae:
!# %!# #`# 3 %!# #?& =9# M_
I Allah e na visoke stepene uzdignuti one koji meu
vama koji vjeruju i kojima je dato znanje
1


1
El-Mudadele, 11.
Musned el-Kahtani
67
Allah e uene nagraditi i na ovom i na buduem
svijetu.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Kome Allah eli dobro, podui ga i uputi ka spoznaji
vjere.
1

U drugoj predaji se biljei: Ko krene putem na
kome trai nauku, Allah e mu njime olakati put u
Dennet.
2

Ko god krene putem na kome se stie znanje, bez
obzira bilo to itanjem knjige ili prisustvovanjem
predavanjima, odlaskom u damiju, institut, sluanjem
kaseta i drugim nainima sticanja znanja, Allah e mu
olakati put u Dennet, ak i ako ne bude uen ili tragalac
za znanjem.
Ustrajni u vjeri za kratko vrijeme e postii to znanje
u odnosu na druge ljude ija su srca oslijepili grijesi, a
radi ega im je uskraena spoznaja i razumijevanje vjere i
njenih propisa.
Uzvieni kae:
. / # ? 5=% $ #%. 63
A nije tako! ono to su radili prekrilo je srca
njihova.
3


1
Muttefekun alejhi
2
Muslim
3
El-Mutaffifin, 14.
Ustrajnost u islamu
68
Uzvieni kae:
#)?# !# `6=` !#
I bojte se Allaha - Allah vas ui, i Allah sve zna.
1

I kae Uzvieni:
$' %!# #`# ) #)G? !# g 39 $$% 3`
6 3?$ 3 9 !# 9# 9#
O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On ce vam
sposobnost darovati Pa cete istinu od neistine moci
rastaviti i preko runih postupaka vaih ce preci i
oprostiti vam. - a Allahova dobrote je neizmjerna.
2

Sve to vie vjernik putem ustrajnosti ostvari bogo-
bojaznost, Uzvieni Allah e ga poduiti i ukazati mu Pravi
put, na kome e moi razlikovati izmeu dobra i zla, i
istine i zablude, suprotno onom koji je zaplovio u tmine
grijeha, radi kojih nije u mogunosti razumjeti i spoznati
istinu koja dolazi od Allaha i Njegovoga Poslanika.
Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, rekao je:
Iskrenom vjerniku, ako robuje Allahu onako kako mu je
On propisao, On e mu ukazati na svjetlo Upute.
vrsto vjerovanje jaa spoznaju i umnu sposobnost,
uveava znanje, uzrokuje beriet u vremenu i ivotu. Ovo
je poznato i jasno, hvala Allahu.

1
El-Bekara, 282.
2
El-Enfal, 29.
Musned el-Kahtani
69
Koliko je samo onih koji prije ustrajnosti nisu bili u
stanju shvatiti Kuran i hadise, ak nisu ni znali da ga
itaju, a kamoli da shvate hutbe sa mimbera i govor
uenih.
A kad postignu ustrajnost, budu u stanju sve to na
lijep nain ostvariti i upotpuniti.
Sedamnaesta vrijednost: Slijeenje
Kurana
Fadilet ustrajnosti je i to to se putem ustrajnosti
postie potpuno izvravanje obaveza koje nalae
Allahova Knjiga.
Primijetit emo da posebnu panju ovoj uzvienoj
knjizi posveuju samo ustrajni u vjeri, itaju je,
iitavaju, pamte i razmiljaju o njenim znaenjima, dok
je veina ljudi zapostavlja je ili je itaju samo uz
ramazan.
Najsretniji i najponosniji su ljudi koji su najblii
Kuranu i njime druge pouavaju.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Najbolji meu vama je onaj koji naui Kuran, a
zatim njemu druge pouava.
1


1
Muttefekun alejhi
Ustrajnost u islamu
70

Osmanesta vrijednost: Dova Poslanika,
meleka i klanjaa

Uzvieni kae:
`=$ & 9) ) !# G`# 7%! =9
M9#
Znaj da nema drugog Boga osim Allaha i trazi
oprost za grijehe svoje i za vjernike i vjernice...
1

Ovo je pocast ustrajnim vjernicima tako sto je
nareeno Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da trazi
oprost za njih kao njihov zagovornik i onaj ije se dove
uslisavaju.
Uzvieni kae:
%!# =t 9# 9m s7 t2 5
`` / `G` %#9 #`# $/ M 2 `
m $= $ %#9 #/$? #`7?# 7=6 % >#
sg:# $/ `=z& M_ L9# ?
x= $/# _& `G 7) M& '9# `3s9#

1
Muhammed, 19.
Musned el-Kahtani
71
`% N$9# ,? N$9# ) Fq
9 `9# `9#
Meleki koji dre prijesto i oni koji su oko njega
veliaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole
se da budu oproteni grijei vjernicima: Gospodaru na,
Ti sve obuhvata milou i znanjem, zato oprosti onima
koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sauvaj ih
patnje u vatri;
Gospodaru na, uvedi ih u edenske vrtove koje si im
obeao, i pretke njihove i ene njihove i potomstvo
njihovo, one koji su bili dobri, Ti si u istinu silan i mudar.
I potedi ih kazne zbog runih djela, jer koga Ti toga
dana potedi kazne zbog runih djela, ti si mu se
smilovao, a to e, zaista, veliki uspjeh biti
1

Vjernicima pokajnicima, sljedbenicima Upute i
sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji
ustrajavaju na putu imana, plemeniti meleki ine dove i
trae oprost od Allaha za njihove grijehe.
Ko se ne okiti njihovim osobinama, osobinama
vjernika, nee biti uvrten u blagoslovljene dove
meleka.
Stoga svako ko klanja ini dovu za sve koji
ustrajavaju na Istini da im Allah podari spas i mir.
O tome nas je obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi
ve sellem, kad nas je poduio kako da uimo na sjedenju
u namazu (etehijjatu).

1
El-Gafir, 7.-9.
Ustrajnost u islamu
72
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
Ko kae: Neka je spas nama i Allahovim dobrim
robovima, stii e ova dova svakog dobrog roba na
Nebesima i Zemlji.
1

Ustrajni u prakticiranju vjere su Allahovi dobri robovi
koji vode brigu o Allahovim pravima i pravima Njegovih
robova. Oni su najprei sa ovom velikom dovom moleci
Allaha da ih iz Njegove neizmjerne dobrote sauva svih
nedaa.
Devetnaesta vrijednost: Poast od Allaha,
delle anuhu
Blagodat istikameta takoer je poast od Allaha,
d.., zatita od ejtanskog zavoenja i slijeenje strasti.
Rekao je ejhu-l-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se
smilovao:
Najvea poast je stalna privrenost prakticiranju
vjere.
2

Uzvieni kae:
!# $ 9 3
Koga Allah ponizi, toga niko ne moe potovanim
uiniti
3


1
Buhari i Muslim
2
Medarid es-Salihin, 106/2
3
El-Had, 18.
Musned el-Kahtani
73
Uenjaci vele:
Koga Allah ponizi injenjem grijeha ili nevjerstva,
niko nee biti ustanju od njega ukloniti to ponienje, niti
e biti na bilo koji nain potovan. Kad ovjek ustraje u
pokoravanju i ostavi ono to je loe, Allah mu da poast,
dok e onome koji utone u grijehe i zabranjene
stvari/harame, ne pridravajui se Upute, Allah, radi
njegovog takvog stanja, dati ponienje i neuvaavanje.
Iz pokornosti proizlazi ponos i poast, dok iz
nepokornosti proizlazi ponienje i ponienost.
Uzvieni kae:
& = m %!# #`m I_# N$ 9# & ` = g %!% .
#` # #= M s=9# # $ t E$ $ $
3t
Misle li oni koji ine zla djela da emo s njima
postupati jednako kao sa onima koji vjeruju i ine dobra
djela, da e im ivot i smrt biti isti? Kako loe
rasuuju!
1

Abdurrahman es-Sadi, Allah mu se smilovao, u svom
Tefsiru veli: tj.: Zar misle da e im biti isto na
dunjaluku i ahiretu? Loe misle, rasuuju i loe sude.
Njihov sud je suprotan mudrosti najboljeg i
najpravednijeg Sudije. Kosi se sa zdravim umom i
prirodom. Suprotan je onome to je dolo u objavljenim

1
El-Dasije, 21.
Ustrajnost u islamu
74
Knjigama i o emu su obavjetavali poslanici. Stvarni
sud je da vjernicima i vjernicama koji ine dobra djela
pripada pobjeda i uspjeh, srea i nagrada u bliskoj i
dalekoj budunosti, shodno veliini njihovih dobroinstava.
Loima pripada ponienje i Allahova srdba i kazna
na dunjaluku i ahiretu.
Uzvieni Allah kae o ejtanu:
$% > $3 K& { 9 {# ]{
d& ) $6 `] =9# $ % #
? ')G`` ) $6 9 79 = '= )
77?# $9#
Gospodaru, zato to si dao da odem u stranputicu,
zasigurno u im uljepavati poroke na Zemlji i potrudit
u se da ih sve zavedem, osim tvojih iskrenih robova.
Ove u se istine Ja drati, ree On: Nad robovima
Mojim ti nikakve vlasti nees imati osim nad onima koji
te budu slijedili od onih zalutalih.
1

Uzvieni Allah, d.., zagarantirao je zatitu od
ejtana svojim robovima koji budu iskreni i ustrajni u
prakticiranju vjere.
Kad god insan bude ustrajan i ostvari bogobojaznost,
bit e odabran kod Allaha, pa makar bio najsiromaniji i
iz najnieg stalea ljudi.

1
El-Hidr, 39.-42.
Musned el-Kahtani
75
Uzvieni kae:
) /32& !# 39 )?&
Najbolji od vas kod Allaha su najbogobojazniji.
1

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
"Najbolji u vjeri su oni koji su bili najbolji u dahilijetu
(predislamskom dobu), ako ispravno shvate vjeru.
2

Koliko je ljudi koji su bili beznaajni, nepoznati i
nespomenuti, utonuli u grijesima i prestupima sve dok se
nisu poeli pridravati Allahove vjere i potom postali
znaajni i sasvim druge osobe, kako se u narodu kae,
ko od majke roeni.
Rekao je istinu Allah:
%. ` 9# T 9# $d
Ko eli ponos, pa sav ponos pripada Allahu
3

tj.: Neka ponos trai jedino u pokornosti Allahu, d..
Dova ispravnih prethodnika bila je: Gospodaru, daj mi
ponos u pokornosti Tebi, a ne ponizi me u grijeenju Tebi.
Kad god musliman bude pokoran Allahu, povea mu
se stepen i sve tako dok ne postane velikan na dunjaluku i
ahiretu, dok grijenik postaje najbezvrednije stvorenje,
inei tako grijehe sve dok ne postane ponien i
minimiziran u oima drugih.

1
El-Hudurat, 13.
2
Buhari i Muslim
3
El-Fatir, 10.
Ustrajnost u islamu
76
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Poslan sam sa sabljom pred Sudnji dan, opskrba mi
je data pod sjenom moga koplja. Ko odstupi od mog
sunneta, zagarantirano mu je ponienje
1

Ko god se bude dosljedno pridravao ove vjere, Allah
e mu uzdii ugled i stepen, pa makar bio abesinijski rob,
s tim to e onaj ko bude postupao suprotno Uputi biti
ponien, pa makar bio haimijski kralj.
Dvadeseta vrijednost: Obilnost pokoravanja
Meu blagodatima ustrajavanja je stalno upranjavanje
vremena u raznovrsnom ibadetu.
Mnogi ljudi misle da je ibadet samo petodnevni
namaz i nita vie, dok onaj koji je ugradio u svoj ivot
ustrajnost stalno okupiran raznovrsnim ibadetom, bilo
namazom ili uenjem i prouavanjem pojedinih oblasti,
prisustvovanjem ili dranjem predavanja, uenjem
Kurana, koristio bi slobodno vrijeme u spominjanju
Allah, d.., jutrom i veeri. On procjenjuje svaki
postupak u skladu sa erijatom. Tako je svako dobro
djelo koje uini na nivou ibadeta, robovanja Allahu. On
je na taj nain od jutra do mraka u ibadetu Allahu, d..,
dok oni koji nisu na Istini nemaju nagradu za ono to
ine, niti im se ubraja u ibadet, jer nemaju namjeru da to
rade u Njegovo ime, niti e biti nagraeni kod Allaha.
Muaz ibn Debel, r.a., rekao je: Ubrajam svoj
poinak nagraenim, kao i svoje bdijenje u namazu.

1
Prenosi imam Ahmed; ejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim,
Sahihu-l-dami, 2.831
Musned el-Kahtani
77
ejh Muhammed el-Usejmin, Allah mu se smilovao i
stepen mu uzdigao, rekao je: Jedan jede iz prohtjeva
samo, dok drugi jede provodei Allahov imperativ (jedite
i pijte). Objedovanje drugog ubraja se u ibadet, a
objedovanje prvog u ustaljeni obiaj.
1

Dvadeset prva vrijednost: Velika
dosljednost
Blagodat ustrajavanja na istini takoer je velika
dosljednost i privrenost u ibadetima.
Imajui u vidu koliko su bili dosljedni uenjaci i Allahovi
odabrani i dobri robovi pribliavajuci se svojim ibadetima
Uzvienom Allahu, oni ulazu velike napore spominjui i
veliajui Ga, postei, uei Kuran i dove, udjeljujui sadaku,
pozivajui na dobro, a odvraajui od zla te inei druge
vidove ibadeta, u urbi da dosegnu najpotpuniji stepen,
dok su neustrajni na istini ne takmii, niti uri sa ibadetima,
umiljajui sebi da je dostigao veliki nivo Allahove
blizine, mada nije ni blizu toga. Allah neka je na pomoi!
Uzvieni kae:
#`$ <) 6/ _ $` N9#
`{#
Pourite ka oprostu vaeg Gospodara i dennetu, ija
je veliina koliko nebesa i Zemlje
2


1
Tumaenje etrdeset Nevevijevih hadisa, str. 8
2
Ali Imran, 133.
Ustrajnost u islamu
78
Uzvieni kae:
Fz 7` 79 $K= G9#
I neka se na tome natjeu (u dobru) koji se natjeu
1

Uzvieni kae:
#)/$ <) `3/
Natjeite se da postignete oprost svog Gospodara.
2

Ovdje u pomenuti priu jedne dobre vjernice koja
me nazvala telefonom rekavi da je ve bila uobiajila
da u odredenom vremenu nou obavlja namaz i
spominje Allaha. Pitala je o doputenosti da u tom
periodu spominje Allaha dok ima u mjesenicu. Rekao
sam da nema prepreke. Slavljen neka je Allah, koliko je
ova ena brina i prisno vezana za injenje ibadeta i
dobrih dijela.1
El-Mutaffifin, 26.
2
El-Hadid, 21.
Musned el-Kahtani
79

Dvadeset druga vrijednost: Brinost
pozivanja u vjeru
Blagodati ustrajnosti predstavlja i brinost u pozivanju i
briga o stanju islama i njegovih sljedbenika.
Istini za volju, u pojavnom svijetu je velika razlika
izmeu od obinog svijeta u ivotu ustrajnog na Istini i
onog koji to nije.
Kad nekog od njih poziva u vjeru, da radi u njenu
korist, da ponese njeno breme, da iri korisne knjige, da
sudjeluje u potpomaganju odravanja predavanja i
dersova ili da distributira knjiice ili kasete ili da poziva
na dobro, a odvraa od loega i druge stvari, vidjet e da
ga to ne interesira, niti ga je briga za ovu vjeru i stanje
muslimana.
Onaj koji je ustrajan na Istini ustar u pozivanju u
Allahovu vjeru, brine se o stanju muslimana i u tom
smijeru ulae sebe, svoj imetak, svoje vrijeme, pa ak i
ako je i njemu samom potrebno, pozivajui svakog ko se
brine o stanju vjere da uestvuje u tome.
Kad god uje neto o stanju muslimana, suosjeajan
je s njima, a to je vidljivo u stvarnosti.
Nije nam neznano od kolikog je znaaja u ivotu
muslimana pozivanje u Allahovu vjeru i koje su sve
blagodati u tome.
Bezbroj je kuransko-hadiskih tekstova koji ukazuju
na to.

Ustrajnost u islamu
80
Uzvieni kae:
% ?6 #`& <) !# ? / $& _6?#
s6 !#
Reci: Ovo je moj pravi put. U Allahovu vjeru
pozivam sa jasnim dokazom i oni koji me budu
slijedili...
1

Svako ko iskreno i ustrajno bude slijedio Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, u vjeri duan je pozivati u
Allahovu vjeru.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Ko bude pozivao na Uputu imat e nagradu kao oni
koji ga budu slijedili...
2

U drugoj predaji stoji: Ko bude upuivao na dobro
imat e istu nagradu kao onaj koji se povede za tim.
3

Spomenut u lijepu i udnu priu: Jedna ena koja je
bila ustrajna u prakticiranju vjere primila je kod sebe
slukinju iz jedne azijske zemlje. Nakon upoznavanja sa
njom, iznenadila se kad je uvidjela da ta slukinja ne zna
nita o svojoj vjeri. Slukinja je rekla da veina ljudi u
njenoj zemlji na istom nivou poznavanja vjere. Ta ena
od nje nije traila da se toliko brine kunom poslu, osim
da pone sa izuavanjem vjere i da stekne znanje kako bi
postala jedna od pozivaa u Allahovu vjeru u svojoj
zemlji.

1
Jusuf, 108.
2
Muslim i drugi
3
Muslim i drugi
Musned el-Kahtani
81
Slavljen neka je Allah! Vidite kako se ponijela ova
ustrajna ena brinui se za irenje islama i kako je na
lijep nain postupila sa slukinjom.
Ova slukinja se prihvatila redovnog izuavanja i
uenja, tako da je to nauila u dvije godine, a potom se
vratila u svoju zemlju kao daija (pozivac u Allahovu
vjeru). Allah je najvei! Koliki je bio uticaj te slukinje u
njenoj zemlji, a sve to e biti upisano na stranicama
dobre ene koja ju je postakla na to u brizi za stanjem
muslimana!
Takoer, primjer jednog brata iz Indije, kojeg lino
poznajem i koji radi u kompaniji Bensheri. Bio je
obian ovjek, nije znao nista o vjeri. A kad je doao
ovamo, upoznao se sa nekom braom i poeo se
dosljedno pridravati Allahove vjere, traei znanje,
promijenivi se definitivno.
Rekao je: Neu ostati ovdje. Moram se vratit u svoju
zemlju da pozivam ljude da se prihvate vjere, da je se
pridravaju kao to sam i sam doao do spoznaje: poevi
se pridravati vjere, ponovo sam se rodio.
Vratio se u svoju zemlju i poeo raditi na irenju
vjere, tako da mu je Allah olakao da otvori medresu i
izgradi dosta damija, postao je poznat daija, poziva u
Allahovu vjeru.
Slavljen neka je Allah! Kako se samo promijenilo
njegovo stanje nakon to se poeo upotpunosti
pridravati vjere.


Ustrajnost u islamu
82

Dvadeset trea vrijednost: Nijemi poziv i
divan uzor
Blagodat istikameta je i da ona u sebi sadri nijemi
poziv i najbolji uzor i primjer u drutvu.
Ko je ustrajan u Allahovoj vjeri, poziva svojim
ponaanjem i svojom prefinjenom prirodom, svojim
ivotom i bez potrebe da govori.
Koliko ga je ljudi vidjelo, pa je svojim izgledom
uticao na njih ili su uli o njemu kako na najljepi nain
postupa sa svojom porodicom, ili su uli o njegovom
uzoritom ponaanju u svome ivotu.
Na taj nain njegov cjelokupni ivot predstavlja
nijemi poziv i uzor koji utie na ljude, pa ak i ako ne
govori. To je blagodat ustrajavanja na istini, hvala Allahu
na tome.
Koliko je ljudi prigrlilo islam radi saradnje ili stava i
koliko ih se radi istog pokajalo i poelo prakticirati vjeru.
Islamska povijest svjedoi da su zemlje i civilizacije
prihvatale islam pomou trgovinskih odnosa s islamskim
trgovcima.
Oni koji su ustrajni na Istini izloeni su stalnom
crnjenju u drutvu i izazivaju gnjev licemjera, grijenika i
razvratnika zato to svojim ivotima pozivaju na
pridravanje vjere i iz straha od njihove brojnosti. Taj
uticaj, koji je plod ustrajavanja Allahovim doputenjem,
Allah e nagraditi.

Musned el-Kahtani
83

Dvadeset etvrta vrijednost: Upoznavanje
dobrih Allahovih robova
Kad osoba pone sa prakticiranjem vjere, upozna se s
ustrajnim dobrim Allahovim robovima i spozna uenjake
ummeta i ispravne prethodnike.
Kad bi se onoga koji ne prakticira vjeru upitalo je li
uo o uenjacima ummeta ili da npr. spomene etvericu
imama ili neke dobre Allahove robove, ne bi nita o tome
znao, dok onaj koji prakticira vjeru poznaje uenjake ummeta
kroz historiju, a to je postigao druei se sa onima koji
prakticiraju vjeru, okoristivi se na taj nain od njih. Nije
skriveno da je druenje sa dobrima korist na dunjaluku, a
zagovornitvo na ahiretu, to je blagodat Allaha, d..
O tome Allah, d.., kae u Svojoj Knjizi:
'z{# _ `/ 79 ) )F9#
Prijatelji e toga Dana biti jedni drugima neprijatelji,
osim bogobojaznih.
1

Prijateljstvo Tog dana, tj. Sudnjeg dana pretvorit e se
u neprijateljstvo, Allah nas toga sauvao, jer nije bilo
zasnovano na vjeri i pokornosti Allahu, ve na grijesima i
nepokornosti.
Rijei illel mutekin (osim bogobojaznih) ukazuju
da e se njihovo prijateljstvo nastaviti i na ahiretu i da e
od njeg imati koristi kao to su imali i na dunjaluku.

1
Ez-Zuhruf, 67.
Ustrajnost u islamu
84
U dva Sahiha biljei se da je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem , rekao:
Kad uu dennetlije u dennet, a dehennemlije u
dehennem, poeljet e dennetlije svoju brau, pa e
rei: Gospodaru, Tvoj rob te spominjao s nama i
klanjao Ti se s nama, i postio s nama, zato nije s
nama? Allah e dopustiti efat (zagovornitvo dobrih),
pa e rei: Idite i izbavite iz vatre one koje poznajete i
u ijem srcu bude trun imana. Slavljen neka je Allah!
Pogledajte kolika je blagodat ustrajnosti i znaaj
druenja sa dobrima, koji su na Pravom putu, ak i u
dennetu nisu zaboravili svoja druenja, pa e ih
spomenuti i izbaviti od Allahove kazne svojim
zagovornitvom, Molimo Allaha da nas opskrbi
ljubavlju prema Allahovim robovima na dunjaluku i
njihovim efatom na ahiretu.
11
Pogledaj tumaenje Tahavijeve poslanice, 229-235
Musned el-Kahtani
85
Dvadeset peta vrijednost: Prihvatanje na
zemlji
Prihvatanje na zemlji i naklonost ljudi ubraja se u
blagodati ustrajavanja.
To ovjek ne trai za sebe, ali to slijedi iz Allahove
blagodati prema vjerniku na dunjaluku, kao to nas je
obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u
vjerodostojnom hadisu, i da je to, bez sumnje, uzrok
sree i postojanosti na dunjaluku i ahiretu.
Uzvieni kae:
& ) $9& !# z `= t
%!# #`# #%2 )G `9 69#
s9 # $9# z# 7? M>69 !# 9
`9# `9#
Allahovi dobri robovi, za njih nema straha i nee se
alostiti oni koji budu vjerovali i Allaha se pribojavali,
njima je radosna vijest na dunjaluku i ahiretu, nema
promjene u Allahovim rijeima. Doista je to veliki
uspjeh
1

ejh Abdurahman Es-sadi u svome Tefsiru o
ovome ajetu veli:

1
Junus, 62.-64.
Ustrajnost u islamu
86
Radosna vijest na dunjaluku je pohvala i ljubav
ulivena u srce vjernika i istiniti snovi i sve to rob vidi od
Allahove blagodati prema njemu od lijepih postupaka i
morala, otklanjajui od njega lo moral.
Od Ebu Zerra, r.a., prenosi se da rekao:
O Allahov Poslanie, ovjek radi za sebe posao na
kojem mu ljudi zahvaljuju i za njega ga hvale i vole ga.
Ree Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: To je
radosna vijest vjernika na dunjaluku.
1

Uzvieni kae:
) %!# #` # #= M s=9# ` f ` 9
q9# #`
Onima koji budu vjerovali i inili dobra djela
Milostivi e im dati ljubav.
2

To znai da budu voljeni u srcima ljudi.
Obavijestio nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, kao to stoji u Sahihul-Muslim:
Kad Allah zavoli roba, pozove Dibrila i kae:
Volim tog i tog roba, pa ga i ti voli, pa ga Dibril
zavoli, a potom povie stanovnicima nebesa: Allah je
zavolio tog i tog, pa ga i vi volite, pa bude prihvaen
meu stanovnicima Zemlje.

1
Ahmed i Muslim
2
Merjem, 96.
Musned el-Kahtani
87
Ovo je jedna od Allahovih blagodati.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Koga ste vi hvalili po dobru, dennet mu je
zagarantiran, a koga budete kudili po loem, dehennem
mu je zagarantiran. Vi ste Allahovi svjedoci na Njegovoj
Zemlji.
1

Ne trai ovjek sam po sebi zato to je iskreni vjernik,
svojim djelima se nada Allahovoj nagradi i dennetu, ali
ako to uje od ljudi ili vidi, podudarajui se sa njegovom
iskrenou, vidljivi su znakovi njegovog prihvatanja kod
Uzvienog.
Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi
Bolest i lijek, 127, veli: Od najveih Allahovih
blagodati prema robu je da mu Allah uzdigne spomen
meu svjetovima i uzdigne njegovu veliinu.
Zato su poslanici i vjerovjesnici pored drugih izabrani
za spomen, kako kae Allah, d..:
.# $7 /) ,s`) >) <`& {#
/{# $) `=z& 9$ 2 2 #$!#
I spomeni nae robove Ibrahima, Ishaka i Jakuba,
sve u vjeri vrstih, dalekovidnih. Mi ih posebno
obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu
onaj svijet.
2


1
Buhari i Muslim
2
Sad, 45.-46.
Ustrajnost u islamu
88
Tj., lijep spomen na dunjaluku koji je traio Ibrahim,
a.s., od Allaha, d..:
_# < $9 z#
I uini da me po lijepom spominju oni to e poslije
mene doi
1

O njima Uzvieni Allah kae: I darovasmo im svako
dobro i uinismo da budu hvaljeni i po dobru
spominjani
2

I rekao je svome Poslaniku, a.s.:
$ 79 8 .
I mi smo ti uzdigli visoko spomen.
3

Oni koji slijede Poslanika imaju udio u tome shodno
onome koliko naslijede od pokoravanja i slijeenja
poslanika, a svako ko je oprean poslanicima zadobit e
shodno svojoj oprenosti i grijesenju.
Prenosi se da je jedan ovjek doao Jezidu ibn
Abdulmeliku i rekao:
Tvoj otac (Abdulmelik) mi je dao zemlju na tom i
tom mjestu, zatim je doao Omer ibn Abdulaziz, Allah
mu se smilovao, i oteo mi je. Ree Jezid: Slavljen neka
je Allah. Za onoga koji ti je dao posjed nisi rekao da mu

1
E-uara,
2
Merjem, 50.
3
Inirah, 4.
Musned el-Kahtani
89
se Allah smiluje, a rekao si za onoga koji ti ga je otuio.
Ree ovjek: Ne govorim ja to sam, nego svi to tako
kau.
Evidentno je da ljudi imaju veliku naklonost prema
onima koji su ustrajni na prakticiranju vjere i tako se s
njima konsultuju o svim pitanjima. Ta poast nije slijed
njihovog iziskivanja toga, nego posljedica njihovog dosljednog
pridravanja i ustrajnog injenja dobra. Musliman ne
trai za sebe popularnost, vostvo ili sl., nego mu to
samo dolazi kao posljedica pokoravanja Allahu, d..
Ustrajnima veliko zadovoljstvo priinjava mogunost
rjeavanja ljudskih potreba stavljanjem na raspolaganje u
svim oblastima vjere.
Hvala Allahu! Ustrajni u Allahovoj vjeri zadobili su
lijepo miljenje u drutvu, tako da se s njima konsultiraju,
dogovoraju i trae pomo. Evidentno je da mnogi od njih
nastoje biti na raspolganju u rjeavanju ljudskih potreba i
problema, izmirivanja i drugih plemenitih djela.
Obavijestio nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, u hadisu: Najdrai ljudi Allahu su najkorisniji.
1

Uzvieni Allah, d.., kae:
z V2 1f ) & %/ &
` & _x=) / $9# 9 $F/#
N$` !# ? #_& $

1
Sahihu-l-Dami, 176
Ustrajnost u islamu
90
Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim
razgovorima, osim kad trae da se milostinja udjeljuje ili
da se dobra djela ine ili da se uspostavlja sloga meu
ljudima. A ko to ini iz elje da Allahovu naklonost
stekne, Mi emo mu, sigurno, veliku nagradu dati
1

Dvadeset esta vrijednost: Dominacija i
respekt
Allavov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
je: Dato mi je pet stvari koje nikom prije mene nisu:
potpomognut sam rubom (strah uliven u srca nevjernika
na udaljenosti mjesec dana hoda), Zemlja mi je uinjena
istom i mjestom za ibadet...
2

Uenjaci obrazlau gore pomenutu rije er-rub
slijedeim: Ovo nije iskljuivo vezano za Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, nego obuhvata i njegov
ummet poslije njega.
Zakljuili su da kad god Muhamedov ummet bude
ustrajan u prakticiranju ove vjere, Allah, d.., ulit e u
srca njihovih neprijatelja strah i respekt, omoguavajui
im potpunu prevlast i pobjedu. Ne samo kad ummet to
dostigne u cjelosti, nego svaki pojedinac ustrajavanjem u
prakticiranju islama bit e respektiran s punim
uvaavanjem, shodno njegovoj dosljednosti.
Rekao je ejh Muhammed el-Usejmin, Allah mu se
smilovao i stepen mu uzdigao:

1
En-Nisa, 114.
2
Hadis je vjerodostojan, od Dabira, r.a., prenose ga Buharija i
Muslim
Musned el-Kahtani
91
Kad ummet nedvosmisleno i jasno ugradi u sebe
ivotopis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne
preostaje mu nita drugo osim pobjede i pomoi Allaha,
d.., kao to je u tom smislu potpomognut lino
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem
1

ejh Abdul kerim el-Hudajr, Allah mu se smilovao i
sauvao ga, veli.: Zasigurno, svako ko uredi svoj ivot
prema sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
Allah e uliti u srce tih Svojih robova respekt prema
njemu. Ako bi osoba po svojoj vanjtini isijavala
moralom, milim osmijehom i blagou, s jedne strane, to
nije dovoljno za uvaavanje, nego, shodno koliini
njegove dosljednosti u prakticiranja vjere, Allah daje da
ga uvaavaju drugi .
Evidentno da svako uiva potivanje onoliko koliko
oponaa ivot Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
2

1
Tumaenje iz knjige Bulug el-Maram, 630/1
2
Kolekcija audiozapisa o tumaenju knjige Dzevamiu-l-Ahbar,
govor 26
Ustrajnost u islamu
92
Dvadeset sedma vrijednost: Prevencija od
psihikih bolesti i konfuzija
Blagodat koja proizlazi iz ustrajnosti u Allahovoj vjeri je
i prevencija od psihikih bolesti, briga i nedaa kao to su
konfuzija, osjeaj nesigurnosti, briga i zabrinutost.
Oni koji ive istikamet nauili su mnoge erijatske
propise i druge stvari o kojima ih je obavijestio Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, kao to su predznaci Sudnjeg
dana, o dogaajima koji e se zbiti, o sukobu istine i
zablude, o sukobu islama i nevjerstva.
Ko je nepokolebljiv u prakticiranju islama jaa svoj
monoteizam i kali svoj iman. Potpuno je svjestan da je sa
Boijim odreenjem sve sa ime se susree na ovome
svijetu, od straha, bolesti, nedaa i svega sto ljude
pogaa, kao i izobilje ili oskudica, dok stanje neustrajnog
u prakticiranju islama odslikava konfuziju, zabrinutost,
alost, dvoumljenje i on ne razumije veinu dogaaja i
stvari oko sebe danas, niti ono o emu nas je obavijestio
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti, pak, vjeruje u
odredbu Alaha, d.., te da je sve to se zbiva na ovoj
planeti shodno Allahovom kaderu (odredbi).
Njime su ovladale brige i nedae, strahovanja i
nedoumice, pod stalnim je rizikom duevnih bolesti,
zapostavljajui to da Allah, d.., sve odreuje i da
budunost pripada ovoj vjeri i bogobojaznim.
Uzvieni kae:
%!# & `&! ;$/ ,t:# `9 ?
9# &#. 9 . .9#
Musned el-Kahtani
93
On je poslao svoga Poslanika sa uputom i vjerom da
bi je uzdigao nad ostalim vjerama, makar to bilo mrsko
mnogobocima.
1

Uzvieni kae:
$ >$& 6 {# 3& )
=G2 6% & $&9 ) 9 ? !#
Ne zadesi zemlju nijedna nedaa a ni vas, a da to
nije ve ranije u Knjizi odreeno. Uistinu je to Allahu
lahko.
2

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s: Allah je odredio
sudbinu svojih stvorenja pedeset hiljada godina prije
stvaranja nebesa i Zemlje, dok Mu je prijesto bio nad
vodom.
3

1
Es-Saff, 9.
2
El-Hadid, 28.
3
Muslim i drugi
Ustrajnost u islamu
94
Dvadeset osma vrijednost: Lijep izgled i
blistavost lica
Plod istikameta je i ono to su uenjaci spomenuli o
lijepom izgledu i blistavosti lica na dunjaluku i ahiretu.
To je, hvala Allahu, evidentno u pojavnom svijetu.
Ono sto je u srcu, odslikava se na licu. Kad god insan
postigne istikamet, Allah ga poasti vidljivom ljepotom
koja isijava iz njegovoga lica.
Grijesi, pak, odslikavaju tminu na licu, Allah nas
sauvao od nje.
Uzvieni kae:
$ `_` O& f9#
Na njihovim licima su tragovi sedde.
1

Uenjaci ovaj ajet tumae ovako:
Kad god se povea intenzivnost ibadeta, lica
zablistaju nurom i vanjstina odie prefinjenou,
staloenou i skruenou.
Zato to dobro djelo osvjetljava srce, poveava
blistavost lica. I ne samo to, nego poveava opskrbu i
razlog je da osoba bude voljena meu ljudima.
2

ejh Ibn Tejmijje Allah mu se smilovao kazao je:
Kad god se dobroinstvo i bogobojaznost kod nekog

1
El-Feth, 29.
2
Pogledaj tefsire Ibn-Kessira i Ibn Sadija, Allah im se smilovao, pri
tumaenja predhodnog ajeta
Musned el-Kahtani
95
poveaju, time se povea njegova dobrota i ljepota, a kad
god se kod nekoga poveca grijesenje i neprijateljstvo,
time se poveava runoca i odvratnost. Dobro ili loe
vremenom se urezu na licu. Koliko je onih iji izgledi
nisu zadivljujui, ali njihova dobra djela poveavaju
njihovu ljepotu te je vidljiva blistavost njihovog
izgleda...
1

Dvadeset deveta vrijednost: Spoj izmeu
dunjalukog izobilja i skromnosti
Fadilet istikameta je da ne sprjeava ivot u izobilju
na dunjaluku i udnju za sticanjem halal opskrbe,
zadovoljavajui svoje potrebe i potrebe onih nad kojim
smo nadleni, traei utoite kod Allaha i pokoravajui
Mu se s ciljem nezavisnosti od ljudi i suzbijanja poude
za onim sto se nalazi u njihovim rukama. S tim da
dunjaluk nije najvea briga, niti plafon znanja, niti smije
biti u funkciji odvraanja od ibadeta i isputanja obaveza
prema Allahu, d..
Veina ljudi ne zna ili nije u stanju pronai mjeru.
Jedni se utope u dunjaluk, potpuno zaboravljajui
ahiret, kao da su stvoreni samo radi njega, inei
grijehe, izostavljajui dunosti prema Alllahu, Allah
nas sauvao od toga, sve to s ciljem postizanja
prolaznog na dunjaluku, dok se drugi, pak, potpuno
odriu ovozemaljskog ivota, stavljajui se na patnju i
zabranjujui sebi ono to im je Allah dopustio, pa ga
vidi kako ivi otuen od ljudi, ugroavajui sebe i one

1
Poglavlje Istikamet, Ibn Tejmijje, 365/1
Ustrajnost u islamu
96
za koje je nadlean. Tako mu izmie mnogo dobro, inei
sve to u ime zuhda (skromnosti na dunjaluku, ustezanju
od njegovih ljepota i brinosti prema ahiretu).
Nije skriveno da je istinski zuhd onaj za koji uenjaci
vele: Ostavljanje svega sto ne koristi za ahiretsku kuu.
A to znai: Ostavljanje nekorisnih ovosvjetskih stvari
koje odvraaju od ahireta, a najbolja uputa je uputa
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, shodno hadisu:
Ja i postim i mrsim, klanjam i spavam, a i enim se. Ko
odstupi od mog sunneta (prakse) ne pripada mome
ummetu.
1

Takvo stanje bilo je sa odabranim ashabima, kao sto
je Es-Siddik, Omer, Osman, Alija, Abdurrahman ibn Afv
i drugi uvaeni ashabi, muhadiri i ensarije i oni koji su
ih poslije slijedili, Allah da je zadovoljan s njima.
Tano su znali ta im pripada od dunjaluka, a ta ne
pripada. On im je bio u rukama, a ne u srcima, koristili su
ga da zadovolje svoje potrebe, a klonili su se svega od
ega nisu imali koristi na ahiretu i to im nije bilo od
pomoi u robovanju Allahu, subhanehu ve teala.
Dunjaluk su zaloili za potpomaganje Allaha i
Njegove vjere.
Razmislimo o rijeima Uzvienog:
G/# $ 9?# !# #$!# z# [? 77
$9#

1
Buhari i Muslim
Musned el-Kahtani
97
I sa onim sto ti je Allah podario denetsku kuu
trai, a ne zaboravi nikako svoj udio na dunjaluku.
1

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Kome
ahiret bude okupacija, Allah e mu dati sitost u dui.
Molimo Allaha da nam da dunjaluk u ruke, a ne u
naa srca, i da nas njime opskrbi, to e nam pomoi da
mu budemo pokorni.
Trideseta vrijednost: Spoj izmeu oslanjanja
na Allaha i uzrono-poslijedinih veza
Oslanjanje na Allaha je jedan od najveih stepena
ibadeta. Stoga ga je Allah, d.., uporedio sa ibadetom,
pa Uzvieni kae:
6$ 2? =
Njemu robuj i na Njega se oslanjaj.
2

Takoer Uzvieni kae:
% q9# $# / = $=.?
Reci: On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega
se oslanjamo.
3

U suri El-Fatiha (Samo tebe oboavamo i od Tebe
pomo traimo), veina ljudi ne prepoznaje ispravan
tevekkul-oslanjanje na Allaha. Neki u potpunosti

1
El-Kasas, 77.
2
Hud, 123.
3
El-Mulk, 29.
Ustrajnost u islamu
98
odbacuju uzrono-posljedine veze i sve stavljaju pod
plat oslanjanja na Allaha, d.. Dok drugi u potpunosti
ostavljaju tevekkul vezui se samo za uzrono-
poslijedini slijed stvari, injenice, inei tako irk
Allahu, d.. (smatranje Njemu drugih ravnim).
Uenjaci kau:
Priznavanje ili okretanje jedino uzrocima/injenicama
predstavlja irk (mnogobotvo), dok zapostavljanje
uzroka i odricanje od njih predstavlja manjkavost u
razumijevanju, a to je pokueno u erijatu.
Cilj ustrajnosti u praktikumu vjere ini da se
musliman oslanja na Allaha uzimajui u obzir uzrono-
posljedinu vezu. To je sutina ispravnog tevekkula.
Ostavljanje uzroka predstavlja imitiranje tevekkula, a
ne istinski tevekkul.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: Privei je
(devu) i osloni se na Allaha.
1

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Da se
vi istinski oslanjate na Allaha, Allah bi vas zasigurno
opskrbio, kao sto opskrbljava pticu: osvane prazna
stomaka, a zanoi sita.
2

Ko je ostvario monoteizam u svom ivotu i spoznao
ta je to istinski oslonac na Allaha, uzeo je u obzir
uzrono-poslijedini tok zbivanja ne veui se toliko za
njihovo iniciranje kako ga ne bi odvratili da se u
potpunosti osloni na Allaha, Uzronika uzroka, Slavljen i
Uzvien neka je On.

1
Prenosi Tirmizi, a nalazi se u sahihu El-Dami
2
Ahmed, Tirmizi, Sahihu-l-Dzamia, 5.254
Musned el-Kahtani
99
Trideset prva vrijednost: Ostvarenje ljubavi
i mrnje radi Allaha
Ustrajavanje na Istini (istikamet) rezultira ostvarenje
ljubavi i mrnje u ime Allaha, to je temelj islamskog
monoteizma.
El-velau: arapska rije velau znai ljubav prema
vjernicima, briga o njihovom stanju te njihovo
meusobno potpomaganje i odlikovanje shodno koliini
u dosljednosti i pridravanju vjere.
El-bera: preziranje mnogobotva, licemjerja,
grijeenja te odricanje svakog postupka s kojim nije
zadovoljan Allah, d.., i Njegov Poslannik, sallallahu
alejhi ve sellem
Ljubav i mrnja su sastavni dio islamske akide
(vjerovanja), koje su obavezni ostvariti svaki musliman i
muslimanka. Da voli i mrzi u ime Allaha, a ne radi
dunjalukih interesa.
Oni koji su se okitili ustrajnou, spoznali su to
ubjeenje i proveli ga u svojim ivotima, odnosima i
vezama sa drugima, suprotno veini drugih ljudi koji nisu
razumjeli u pravom smislu znaaj i znaenje ljubavi i
mrnje u ime Allaha.
Uzvieni kae:
`9# M9# / '$9& /
Vjernici i vjernice su jedni drugima zastitinici.
1


1
Et-Tevba, 71.
Ustrajnost u islamu
100
Uzvieni kae:
gB $% `` !$/ 9# z# #` $m
!# `&! 9 #%2 $/# & $/& & ` z)
Nees vidjeti one koji u Allaha vjeruju i u Sudnji
dan i da vole one koji se Allahu i Njegovu Poslaniku
protive pa makar oni bili oevi njihovi ili sinovi njihovi
ili braa njihova.
1

Uzvieni kae:
$) `9# z)
Muslimani su braa.
2

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao je:
Ko zavoli Allaha radi i zamrzi Njega radi i radi njega
daje i sprijeava, upotpunio je iman.
3

Rekao je Ibn Abbas Allah bio zadovoljan s njime:
Ko voli radi Allaha i mrzi radi Allaha, prijateljuje radi
Njega i neprijateljuje radi Njega zadobio je Allahovu
zatitu time.
- Nee Allahov rob osjetiti slast imana ma koliko bili
mnogobrojni njegovi namazi i postovi sve dok ovaj
akaidski segment ne ugradi u sebe.

1
El-Mudadele, 22.
2
El-Hudurat, 10.
3
Hadis vjerodostojan, Sahihu-l-Dami 5965.
Musned el-Kahtani
101
Veina ljudskih veza se zasniva na dunjalukim
osnovama to nedoprinosi mnogo dobra.
1

ejh Ibn Tejmijje Allah mu se smilovao veli:
Ostvarenje ehadeta-svjedoenja da nema drugog Boga
osim Allaha, d.., iziskuje ljubav iskljuivo radi Njega,
mrnju iskljuivo radi Njega, prijateljovanje radi Njega i
neprijateljovanje radi Njega te voljenje sto On voli i
preziranje sto On prezire.
2

Ako uzmemo u obzir akaidska djela muslimana
naii emo da vrlo jasno i koncizno govore o ovoj temi
te ak nema ni jedne akaidske knjige da je izostavila tu
temu.
Jedan uenjak kae: Nakon objanjenja obaveznosti
monoteizma i zabrane irka u Allahovoj Knjizi-Kuranu
ne postoji jasniji dokaz i ono na to se vie potencira od
ovog propisa tj. Ljubavi i mrnje radi Allaha.
3

1
Kniga Hiljetu-l-Evlija 312/1
2
Zbirka fetvi 338/8
3
Hamed bin Atik, Sebilu-n-Nedati vel fikaki
Ustrajnost u islamu
102
Trideset druga vrijednost: Najbolja
stvorenja
Od plodova ustrajnosti je to da oni koji su na pravome
putu su uspjeli spojiti vjerovanje u Allaha i injenje
dobrih djela s ciljem pribliavanja Uzvienom
Gospodaru. Oni su najbolja stvorenja koje je Allah
stvorio i kojima je obeao edenske vrtove kroz koje e
rijeke tei i u njima e vjeno boraviti.
Uzvieni je rekao:
) %!# #`# #= Ms=9# 79`& /` { 99#
#_ 5 M_ gB $GtB `{#
$#z $ #/& !# ] # 79 9 z
/
A oni koji vjeruju i ine dobra djela - oni su, zbilja,
najbolja stvorenja. Njih nagrada u Gospodara njihova
eka: edenski vrtovi kroz koje e rijeke tei, u kojima e
vjeno i zauvijek boraviti. Allah e biti njima zadovoljan
a i oni e biti Njime zadovoljni. To e biti za onoga ko se
bude bojao Gospodara svoga.
1

Ako razmislimo vidjet emo da je Allah, d.., na
prvom mjestu pohvalio vjernike koji ine dobra djela
kazavi da su to najbolja bia a onda spomenuo nagradu

1
El-Bejjine, 7.-8.
Musned el-Kahtani
103
njihovu, dennet. Zato to Njegova pohvala sadri
Njegovo zadovoljstvo i ljubav, a to je najvea nagrada i
najvei stepen poasti.
Rekao je Ibn Kesir Allah mu se smilovao kod
tumaenja ovog ajeta: Ovim Ajetom Ebu Hurejre i
skupina uenjaka dokazuju da je Allah dao prednost
vjernicima nad Melekima. Shodno njegovim rijeima
Oni su najbolja bia.)
ejh Muhamed el-Usejmin Allah mu se smilovao
veli: Najbolja Allahova stvorenja su oni koji ine dobra
djela.
1

Onaj koji je na pravom putu spojio je dva dobra:
- ustrajavanja u vjerovanju i
- injenje dobrih djela
Takav pripada najboljem ummetu i sljedbenik je
najplemenitijeg stvorenja Muhammeda, sallallahu alejhi
ve sellem, inei ibadet po najpotpunijim odredbama
proisteklim iz najsavrenije Knjige i Njenih propisa.

1
Pogledajte Tefsir tumacenje poglavlja Amme str. 280
Ustrajnost u islamu
104
Trideset trea vrijednost: Ljubav prema
ibadetu i uivanje u njemu
Onaj koji je na pravom putu spoznao je vrijednost
onoga to je Allah, d.., obeao Svojim bliskim Njemu
pokornim robovima od dobra na dunjaluku i neizmjerne
ahiretske nagrade.
To mu ulijeva stalnu ljubav za ibadetom hitro udei
za injenjem dobrih djela, kako bi se Allahu pribliio i
odazvao Njegovom pozivu.
Uivanje u ibadetu na dunjaluku i naklonost ka
pokoravanju Allahu, d.. predstavlja dunjaluki dennet.
Ibn Tejmijje, njegov uenik Ibn Kajjim i dr. uenjaci
kau: Na dunjaluku postoji dennet ko ne ude u njega
dok je iv nee ui u ahiretski dennet.
ta je to dunjaluki dennet?
Kau: Slast u ibadetu, privrenost Allahu.
To e samo postii ustrajni na Istini. Dok stanje
neustrajnih je suprotno.
Ne posjeduje osjeaj slasti i ljepote u ibadetu, niti ga
ibadet smiruje, niti odie skruenou.
Uzvieni kae:
& 2/ !# ? >=)9#
Allahovim spominjanjem se srca smiruju.
1


1
Er-Rad, 28.
Musned el-Kahtani
105
Koliko je onih koji jutrom i veeri obavljaju svoje
namaze a srca im usplahirana i kamena, to poveava
nedau i brigu Allah nas sauvao takvog stanja iz
razloga sto svoj ibadet ne obavlja skrueno i
osjeajno, nego oslikava puko izgovaranje rijei
jezikom. Onaj ko ustrajava u prakticiranju vjere
znajui da je obeanje Uzvienog istinito i da On
nikada ne iznevjerava dato obeanje, skruen je u
svom namazu slasno se pokoravajui svome
Gospodaru.
Uzvieni kae, o namazu:
#`F`# 99$/ =9#
Traite pomo u strpljenju i namazu.
1

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: Bilale,
ui ikamet da se odmorimo u namazu.
2

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem: Dat mi je namaz kao radost.
3

Ovu ibadetsku ljepotu ive samo ustrajni na Istini,
osjeajui je u namazima, istigfarima, spominjanju
Allaha, d.., i dr., traei time pomo na ovome svijetu,
dok vidi neustrajne na Istini kako, kad su previe
zauzeti, potpuno zaboravljaju namaz i, kad ga obavljaju,
obavljaju ga bez skruenosti i staloenosti.

1
El-Bekare, 45.
2
Prenosi imam Ahmed, Sahihu-l-Damia, 2.986
3
Prenose imam Ahmed i En-Nesai, Sahihu-l-Damia, 3.124
Ustrajnost u islamu
106
Kod Allaha utoiste traimo od srca kamenih kad se
ime Njegovo spomene i srca koja gafletom (nemarom)
hode. Ustrajan na Istini je hitar u injenju ibadeta, daleko
od harama, natjee se u pokornosti. Neustrajan se uvijek
dvoumi, u ibadetu je lijen i sve ini s mukom i nevoljno,
Allah nas sauvao od toga.
Ova razlika je vidljiva, prikazana izmeu onih kojima
je nareeno da zakolju kravu, pa su poeli uzmicati i
zapitkivati: Kakva je to krava? Koje je boje? Krave su
nam sline?, za razliku od onih koji se odmah pokore i
odazovu, kao sto je to uinio Ibrahim, a.s., kad mu je
nareeno da za kurban zakolje svoga sina.
Uzvieni kae:
`&#? 7f=9
I on ga na tlo poloi.
1

Parola ustrajnih je:
M=f 79) > I9
A pourio sam k Tebi, Gospodaru moj, da bude
zadovoljan.
2

Uenjaci vele: Ko ini ibadet s ljubavlju i punim srcem
bolji je od onoga koji to ini sa potekoom lijeei svoju
duu. Pored poasti prijateljovanja sa Poslanikom, djela
ashaba, r.a., bolja su od drugih zato jer su dostigli
potpunu ljubav i smirenost u ibadetu.
3


1
Es-Safat, 103.
2
Ta-ha, 84.
3
Pogledaj poglavlje br. 17, Kavaid Ibn Redeb
Musned el-Kahtani
107
Istikamet uliva ljubav i poudu za ibadetom te
pomae njegovo obavljanje u najpotpunijem obliku i
formi.
Ibn Kajjim veli: Sve dok rob bude osjeao
zadovoljstvo, sreu u ibadetu i bude inpresioniran
pokoravajui se Allahu, d.., Allah, d.., iz Svoje
milosti poslat e mu meleka koji e ga jo vie podsticati
na dobro. Sve dok onaj koji neprestano grijehe prikuplja,
ostajui pod njihovim snanim uticajem, Allah e mu
poslati ejtana, koji e ga jo vie na grijehe navraati.
Prvi je jak i ustrajan borac za Istinu Allaha, d..,
postajui tako jedan od najprisnijih pomagaa islama,
dok je drugi ustrajan borac u promoviranju i realiziranju
grijeha, postajui tako odani pomaga nepokornosti i
stranputice.
1

Allah se smilovao naim ispravnim prethodnicima;
neko od njih je opisao slast imana, ljepotu ibadeta i
privrenost Allahu rijeima:
Kad bi stanovnici denneta bili u ovakvom stanju,
zaista bi to bio lijep ivot.
2

Jedna moja bliska rodica, koja je, inae, bila poznata
po obilnom ibadetu i uenju Kurana, rekla mi je kako
nalazi veliku sreu, slast i neprocijenjivu ljepotu u
ibadetu Allahu, d.., tako da bi na seddi uobiavala
rei: Volim te, Gospodaru moj.
inei Allahu dovu, da budemo od onih koji su u
prisnoj vezi, s ljubavlju naklonjeni robovanju Allahu, d..

1
El-Devabul kafi, str.91
2
El-Devabul kafi, str.123
Ustrajnost u islamu
108

Trideset etvrta vrijednost: Umjerenost u
svim stvarima
Umjerenost je jedna od najdelikatnijih odlika ovog
ummeta. U tom smislu, Uzvieni kae:
79. 3=_ & $
Eto, tako smo vas uinili ummetom s mjerom.
1

Meu plodovima istikameta je i da on ima funkciju
pomaganja u spoznaji obaveza i prava, ne ostavljajui
prostora ejtanu za unoenje ekstremnosti, pretjeranosti te
krutosti prakticiranja vjere ili zastranjivanju,
manjkavosti, suhoparnosti u injenju ibadeta. Mnogi su
zapali u takvo stanje.
Uzvieni Gospodar u suri El-Fatiha kae:
$# 9# )G`9#
Uputi nas na pravi put.
2

Kae Allah, d..:
& # $)G`` `7?$ #`7F? 69#
G 3/ &#7

1
El-Bekare, 143.
2
El-Fatiha, 6.
Musned el-Kahtani
109
I ovo je moj Pravi put, pa ga slijedite, nikako ne
slijedite puteve kako bi zastranili sa Njegova puta
1

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: uvajte se pretjerivanja u
vjeri. Pretjeranost je unitila one prije vas.
2

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem: Ko ostupi od mog sunneta, ne pripada meni
3

Rekao je ejh Salih el-Fevzan, Allah ga sauvao:
Istikamet, ustrajnost, znai umjerenost izmeu
pretjerivanja i zastranjivanja te izmeu olahkog i
ekstremnog pridravanja.
To je put ustrajnosti u Allahovoj vjeri. Mjera izmeu
ekstremizma, pretjeranosti, i olahkog, neozbiljnog,
odnosa prema vrijednostima u vjere.
Ko svojom estinom u prakticiranju vjere misli da
tako slijedi Allaha i Njegovog Poslanika, otiao je u
krajnost kao i onaj ko olahko prihvata obaveze i
minimizira njihov znaaj.
Ko skrene s pravca bilo ekstremizmom ili
minimizmom (umanjuje znaaj prakticiranja vjere),
odstupa od Allahovog erijata, koji ne dopusta krajnosti,
nego odreduje sve s mjerom.
Slobodno moemo reci da je istikamet sredinja mjera
izmedu ekstremizma i minimizma u prakticiranju i
poimanju islamskih vrijednosti.
4


1
El-Enam, 153.
2
Prenosi Ahmed en-Nesai ibn Hiban, Sahihu-l-Damia, 2.680)
3
Buhari i Muslim
4
Pogledaj temu Istikamet, ejh Salih el-Fevzani 9, 8
Ustrajnost u islamu
110
Trideset peta vrijednost: Lijep ivotni
zavretak
Naposlijetku, nakon to smo spomenuli vrijednosti
istikameta, zavrit emo s ovom, molei Allaha da tako
bude nae okonanje na dunjaluku.
Jedna od najveih blagodati ustrajavanja je lijep ivotni
kraj. Ko je bio u neprestanoj pokornosti Allahu, d..,
danonono, itav svoj ivotni vijek, jaajui svoje ubjeenje
i vjerovanje, Allah mu zasigurno nee izostaviti nagradu za
one koji ine najljepa djela.
Ma koliko god smrtni as bio iznenadan, istikamet
osigurava svoga korisnika koji je u stalnoj vezi sa svojim
Gospodarom da ga ne zadesi stanje gafleta (nemara i
nepokosrnosti), osiguravajui ga da okona svoj ivot
dobrim djelima. Obavijestio nas je Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, u hadisu:
Ko okona svoj ivot inei dobra djela i na tome
umre, ui e u dennet.
Takoer je rekao: Ko kae: La ilahe illallah (Nema
drugog Boga osim Allaha), iskreno radi Allaha i na tome
preseli, ui e u dennet. A ko udijeli sadaku iskljuivo
radi Allaha, uao je u dennet.
1

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:
Kad Allah, d.., eli dobro nekom robu, iskoristi
ga. Rekoe: Kako ga iskoristi? Usmjeri ga na injenje
dobrih djela, a potom ga u tome usmrti.
2


1
Prenosi imam Ahmed, Sahih et-Tergib ve Terhib, 985
2
Prenosi imam Ahmed Tirmizi ibn Hiban et-Taberani, Sahihu-l-
Dzamia, 305/306
Musned el-Kahtani
111
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: U
kakvom stanju ovjek umre, tako e biti proivljen.
1

Koliko smo uli pria o smrti dobrih Allahovih
robova ije su posljednje rijei bile: La ilahe illallah ili ih
je smrt zadesila u postu, uenju Kurana ili u namazu.
A koliko je pria onih koji su umrli u gafletu, nemaru,
daleko od Ispravnog puta; njihove posljednje oporuke
bile su: Grijesi moji, droga moja, pokvareno drutvo
moje, prevare i slino, poroci za koje ih ne raduje da
budu s njima proivljeni. Allah nas sauvao od takvih
djela i okonanja i sauvao nas od dunjalukog ponienja
i ahiretske kazne.
Allah je obeao ustrajnima, koji ine to im je
nareeno, nagradu veliku rijeima:
9 & #= $ ` / %39 # z ; & $G7V?
#) ? $$! #_& $ 9 $
$)G`
A kad bi oni onako kako im se savjetuje postupali,
bilo bi im bolje i bili bi vri u vjeri, i tada bismo im mi,
sigurno, veliku nagradu dali i na pravi put ih usmjerili.
2

Allah im je obeao etiri stvari:
1. Odabranost,
2. Postojanost na dunjaluku i ahiretu,

1
Buhari i Muslim
2
En-Nisa, 66.-68.
Ustrajnost u islamu
112
3. Veliku nagradu za njihov trud rijeima (min ledunna
- nagrada od Nas metaforino ukazuje na veliinu i
obilnost te nagrade),
4. Uvrenje na Pravome putu.
Allah je zavrio blagoslovljeni kontekst sa velikim
obeanjem - ulaskom u dennet sa najboljim stvorenjima:
poslanicima, iskrenim ehidima i dobrim robovima.
Uzvieni kae:
` !# 9# 7 9`' %!# & !# =
;9# )9# # 9# s=9# m
7 9`& $)
Oni koji su posluni Allahu i Poslaniku, bit e u
drutvu vjerovjesnika i pravednika i ehida i dobrih ljudi,
kojima je Allah darovao svoju milost. A kako e oni
divni drugovi biti!
1

Posljednje rijei iz ajeta ukazuju na neizmjernu
blagodat koja e im biti ukazana i u kojoj e uivati.
2

1
En-Nisa, 69.
2
U tumaenja ovog ajeta, pogledaj Tefsir, Ibn Sadijj Safvetu-l-esar
Musned el-Kahtani
113

Prepreke vezane za ustrajnost na Istini

U osnovi ovjek stremi injenju dobra i voli Uputu.
Allah je stvorio ljude da Mu robuju i u njihove due to
ugradio od samog roenja. On im je uinio privlanim
injenje dobrih djela, a omrazio im grijeenje i
nepravilnosti. ovjekova sutina je Uputa, a ne zabluda.
Ona mu je laka od zablude. Allah je naredio ovjeku da
ustraje na Istini i obeao pomo i uspjeh.
Uzvieni kae:
39 !# =7 m `39) }# /3/=% . `39)
39# 9# $` 9# 79`& ` 9#
Ali, Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio
i u srcima vaim ga lijepim prikazao, a ne zahvalnost i
raskalaenost i neposlunost vam omrazio. Takvi su na
Pravome putu.
1

Uzvieni kae:
$ ' & +?# _`t:$/ `
`=9
Onome koji udjeljuje i ne grijei, i ono najljepe
smatra istinitim, njemu emo dennet pripremiti.
2


1
El-Hudurat, 7.
2
El-Lejl, 5.-7.
Ustrajnost u islamu
114

NAJBITNIJE PREPREKE VEZANE
ZA USTRAJNOST NA ISTINI
Odugovlaenje i odgaanje pridravanja
Allahove vjere
Mnogi su shvatili vrijednosti ustrajavanja na Istini i
prakticiranja vjere, priznajui kako je to sve lijepo, ali oni
trenutno nisu jo spremni za taj iskorak pod izgovorima
da poinju od slijedee sedmice ili mjeseca, godine... Slavljen
neka je Allah, d.., emu toliko odugovlaenje i odgaanje?
Malo je onih koji su ispunili dato obeanje da e poeti.
Nego, sada se prihvati ustrajnosti, dragi, i usmjeri
svoj ivot prema Gospodaru prije negoli iezne prilika.
Svaka minuta je bitna, a da ne spominjemo dane i godine
u prikupljanju to vie dobrih djela za mizan na
Sudnjemu danu. Ne provodi uzalud svoje dane. Ko ti,
brate, garantuira da e poslije imati priliku. Dogaaju se
novine u tvom ivotu koje e te moda sprijeiti.
U stvarnosti, odgadanje sa povratkom Allahu sadri u
sebi opasnost.
Jesu li isti onaj ko je poeo sa prakticiranjem vjere od svoje
rane mladosti i onaj ko je to uinio krajem svoga ivota?
Prema rijeima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi
ve sellem, pridravanje u mladosti ima posebnu vrijednost:
Sedam vrsta ljudi bit e u Allahovom hladu kad drugog
hlada ne bude bilo, A oni su pravedan vladar, mladi koji
odraste u pokornosti Allahu, d.., itd.
1


1
Buhari i Muslim
Musned el-Kahtani
115

Loe drutvo
Neki imaju elju da provedu vjeru u svom ivotu, ali
ih njihovi prijatelji odvraaju od toga ili se boje uiniti to
radi njihovoga hatura. Kako ne bi rekli to i to ili neto im
uinili na zao. Ili, pak, sebi umisle da je nemogu ivot
bez toga.
Uzvieni veli:
'z{# _ `/ 79 ) )F9#
Tog dana jedni drugima e biti neprijatelji, osim
bogobojaznih.
1

Prijateljstvo koje se ne zasniva na interesima
potpomaganja u Allahovoj vjeri te prijatelj koji se ne
raduje uputi svog prijatelja - nije istinski prijatelj.
Zato toliki strah od takvih prijatelja?
Zar on ne moe uticati na njih da postanu kao i on?
Zar mu Allah ne moe dati bolje prijatelje ?
Hoe, Allah to moe.
Razmislimo o rijeima Allaha d..:
`9$9# ? `) _F= NB#
9# 6 L= _F9 `9 B& $ =z

1
Ez-Zuhruf, 67
Ustrajnost u islamu
116
)9 _=& 2%!# / ) $_ %2 9#
9 {
I na dan kad nevjernik prste svoje bude grizao
govorei: Kamo sree da sam se uz Poslanika Pravog
puta drao, kamo sree, teko meni, da toga i toga za
prijatelja nisam uzeo, on me je od Kurana odvratio,
nakon to mi je priopen bio. A ejtan uvijek ovjeka
ostavlja na cjedilu.
1

Porodica i rodbina
Koliko je onih koji se zele pridravati vjere, ali ih u
tome sprijeava njihova porodica ili rodbina, mu ili
ena?
Jesu li to iluzije, ta mislite? Zar nije u stanju onaj ko
provede svoju vjeru kroz ivot uticati na svoju enu i
rodbinu? Zar ena ne moze uticati na svoga mua? Otac
na svoje sinove? Djeca na svoje roditelje? Pa da ponu sa
pridravanjem Allahove vjere? Odgovor je: Da.
Tako mi Allaha, koliko smo sluali slinih pria i
situacija o tome. Dunost muslimana je da se strpi i uzme
u obzir sva uznemiravanja koja dolaze od rodbine.
Najljepi primjer imamo u Poslaniku, sallallahu alejhi ve
sellem, i njegovim plemenitim ashabima.

1
El-Furkan, 27.-29.
Musned el-Kahtani
117

Utapanje-pretjerivanje u dopustenim
stvarima
Neki ljudi se tolko upute u doputeno (mubah) da
postaju ovisni od njih. Hoete li povjerovati da postoje
oni koje njihovo pretjerano spavanje odvraa od
izvravanja vjerskih dunosti ili je to okupiranost
sportskim aktivnostima ili zauzetost stalnim sastancima u
komunikaciji s ljudima i dr.? Sve je to doputeno, a esto
moe dovesti do izostavljanja obaveza, neodgovornosti i
nepovjerenja.
Islamski uenjaci, kao to je Ibn Kajjim, navode da se
pretjeranost u doputenom smatra nivoom ejtanskog
zavoenja ovjeka pod izgovorom kako je to dopusteno.
Na taj nain, uzima njegovo svo vrijeme i odvraa ga
od onoga sto je korisnije njemu za dunjaluk i ahiret.
Razuman musliman duan je razumjeti sustinu ivota
na ovome svijetu i shvatiti da su sva njegova uivanja i
ljepote neporedive sa ahiretskim neizmjernim ljepotama,
pripremljenim dobrim Allahovim robovima.
Strah od nepotpunog prakticiranja vjere
Meu opasnostima u koje upadaju neki je i strah pod
izgovorom nepotpunog primjenjivanja vjere s parolom:
Ili u se potpuno pridravati ili nita! To je neispravno
poimanje. Ko je od nas u stanju u potpunosti provoditi
vjeru ili ne grijeiti? Meu nama nema bezgrijenih, svi
smo grijenici, a najbolji su oni koji se kaju. ejtan na taj
nain prilazi ljudima. Ma koliko god bio manjkav, u
Ustrajnost u islamu
118
grijehu ili u stanju da neto ne moe ostvariti odmah,
kreni i osloni se na Allaha, d.., traei Njegovu pomo
da ustraje na tome.
I neka istikamet bude tvoja najvea okupacija u
prevazilaenju manjkavosti. Ako bude ekao dan kad
e biti bezgrijean, nikada ga nee doekati!
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
Budite dosljedni, pribliavajte i obradujte.
1

U drugom hadisu veli:
Ustrajte na Istini, ali nikad neete postii vrhunac.
Poloaj
Budi ustrajan u prakticiranju Allahove vjere,
dosljedan, zbliavaj. Budi bogobojazan onoliko koliko si
u stanju i ne odugovlai, makar te to dovelo dotle da
mora ostaviti ili promijeniti svoj posao.
Ko radi Allaha ostavi neto, Allah e mu bolje
nadomjestiti, kao to nas je o tome obavijestio Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem
Srah od gubljenja pozicije je ejtanovo zastraivanje
ljudi.
Poznajem osobu koja je bila distributer cigareta za
jednu kompaniju, radio ono protiv ega se bori cijeli
svijet danas. Primao je plau otprilike trinaest hiljada
rijala mjeseno i imao je auto na usluzi tokom itavog
dana, pa kad je spoznao put Istine, rekao je sam sebi: Ne

1
Buhari i Muslim
Musned el-Kahtani
119
vrijedi da nastavim ovaj posao, on mi nije doputen.
Neki su ga grdili, odvraajui ga da ne napusti posao, ali
on se nije osvrtao i radi Allaha ga ostavio.
ta se zbilo s njim? Allah mu je olakao zaposlenje u
jednoj od humanitarnih organizacija, gdje je radio na
odjelu mjesenog prikupljanja humanitarnih sredstava. U
kratkom periodu uspio je sklopiti ugovore sa
kompanijama i drugim ustanovama kojima je prije
razvozio cigarete da podre projekat mjesenim
prilozima. Uspio je godinje ostvariti milion i po rijala za
humanitarnu organizaciju. Pogledaj kako mu je Allah dao
da postane poziva i upuiva ljudi na dobro, imajui za
to nagradu od Allaha, d.., a primao je mjeseno sedam
hiljada rijala, nakon toga je bio imam u jednom mesdidu
i imao sam priliku klanjati za njim.
Nepoznavanje pravog znaenja istikameta
Neki misle da istikamet iziskuje sjedenje u kui bez
obaveza ili da je to teg koji oteava postizanje ivotnih
potreba, ne poznajui pravu sutinu istikameta.
Istikamet ne sprjeava bilo ta to je Allah uinio
doputenim. Meu nama su oni koji se pridravaju islama
i dosljedno ive, posjeduju kue, auta, jedu i piju i oblae
lijepu odjeu; hvala Allahu, Koji im je to omoguio.
Istikamet nije katanac na ugodan ivot, a vec smo,
objanjavajui vrijednosti istikameta, spomenuli da on
prua sreu i ljepotu ivota.


Ustrajnost u islamu
120

Strah od gubitka popularnosti i
poznanstava
Neke ljude sprjeava strah da ne bi izgubili na
popularnosti meu ljudima ako bi se pridravali vjere.
Kaem im: Popularnost nije jedino na dunjaluku.
Sama dunjaluka popularnost nema pravu vrijednost,
nego popularnost koja je korisna za dunjaluk i ahiret,
kako kae Allah, d.., za Isaa, a.s.:
$_ $9# z#
I dat emo da bude poznat na dunjaluku i ahiretu.
1

Ako popularnost nije po bogbojaznosti, injenju
dobrih dijela, onda je ona bezvrijedna kod Allaha,
d..
Ko radi Allaha ostavi neto, Allah e mu to
nadomjestiti boljim. To smo ve ranije spomenuli kod
vrijednosti koje prua istikamet, kao to je naklonost
ljudi i njihove simpatije te ostavljanje kod njih lijepog
sjeanja. Takva pozicija meu ljudima je od koristi na
dunjaluku i ahiretu.
Strah od ponovnog naputanja vjere
Srah od neiskrenosti u sprovoenju vjere sprjeava
mnoge. To je pesimizam i loe miljenje o Allahu, d..;
slavljen neka je On.

1
Ali Imran, 45.
Musned el-Kahtani
121
Zato insan nije optimist? Neki kau: Uistinu bih
elio, ali se bojim da ne pokleknem. Kaemo im: Ko
iskreno prihvati Allaha, Allah e biti iskren prema njemu,
osim onih ija su srca oboljela od dvolinosti, sumnje i
drugih bolesti. Allah nee iznevjeriti Svoje obeanje i
nee izostaviti nagradu dobroinitelju.
Strah od neprimanja dove
Mnoge sprjeava strah da im nee biti oproteni
grijesi, a Allah, d.., kae:
) !# ` >%!# $d
Allah e oprostiti sve grijehe.
1

O emu mi govorimo? Ne postoji nijedan grijeh, a
da Ga ne moe oprostiti, osim irka, to Allah ne
prata.
Uzvieni kae:
% $7 %!# #`& ? & #)?
q !# ) !# ` >%!# $d
O robovi moji koji ste se o sebe ogrijeili, ne gubite
nadu u Allahovu milost, a Allah e sve grijehe
oprostiti.
2


1
Ez-Zumer, 53.
2
Ez-Zumer, 53
Ustrajnost u islamu
122
Allah doziva Svoje robove koji su se o sebe ogrijeili
nazivajui ih svojim robovima. Ne doziva ih rijeima: O
vi nasilnici, ili: O vi grijenici, nego: Robovi moji, ma
koliko vi radili, vi ste moji robovi, a Allah je vas
Gospodar Koji prata grijehe.
Uzvieni kae:
%!# ` !# $9) z# =F) 9#
L9# m !# ) ,s9$/ 79 ,= $$O&
#` `&! >#9# )9# $# $$` )
>$? # $s= 9`' `6` !#
?$ M m %. !# # $m
Oni koji pored Allah drugog Boga ne prizivaju i koji
bespravno ne ubijaju i koji zinaluk ne ine... Allah je
Milostivi, Samilosni.
1

irk, zinaluk, ubistvo su majke grijeha. I pored toga,
Allah e primiti tevbu pokajnika i loa djela zamijeniti
dobrim. Ovo je podsticaj grijeniku na pokajanje, a Allah
im je obeao primanje tevbe ako bude iskrena u ime
Njega.


1
El-Furkan, 68-70
Musned el-Kahtani
123

Zavrna rije

Hvala Allahu, ijom dobrotom se okonavaju sva
dobra djela, s kojom je zavrena i ova knjiga, molei
Allaha, d.., da bude iskreno u ime Njega korist piscu i
itaocu; plemenit je Allah!
Iskoristit u priliku da se zahvalim svima koji su
sudjelovali u tome da ova knjiga ugleda svjetlost dana,
onima koji su pomagali u pisanju, korigirali, prevodili,
prijateljima, djeci i porodici. Allah ih nagradio svakim
dobrom!
Na kraju, spomenute blagodati ustrajavanja na istini
predstavljaju islam i uputu Muhammeda, sallallahu alejhi
ve sellem, koje nije mogue sve pobrojati, ali smo
spomenuli one najbitnije. Iz straha od odugovlaenja,
zadovoljili smo se sa ovim. Molim Allaha, d.., da nas
javno i tajno opskrbi ustrajnou iz Svoje milosti i
dobrote, da nas sauva od puta onih koji e se kajati i da
nas uputi i oprosti nama i naim roditeljima i svim
muslimanima.
Neka je spas i mir naem poslaniku, Muhammedu,
sallallahu alejhi ve sellem.
Ustrajnost u islamu
124

Sadraj

UVOD................................................................................................5
DEFINICIJA ISTIKAMETA.............................................................7
(USTRAJNOSTI) ..............................................................................7
VANE NAPOMENE.....................................................................14
VRIJEDNOSTI I ODLIKE..............................................................21
USTRAJNOSTI U ISLAMU...........................................................21
Prva vrijednost: Za njih straha nema ........................................21
Druga vrijednost: Stanovnici Denneta.....................................23
Trea vrijednost: Ustrajne oekuje radost u ovom, a i
buduem ivotu..........................................................................26
Peta vrijednost: Smirenost, sigurnost i uputa................................33
esta vrijednost: Allahova ljubav..............................................38
Sedma vrijednost: Allahova zatita i blizina .............................40
Osma vrijednost: Olakanje pri sticanju opskrbe i postizanje
berieta u imetku i ivotu...........................................................44
Deveta: Uveavanje sevapa i opratanje grijeha......................47
Deseta: Allahovo bdijenje i uvanje ustrajnog i njegovog
potomstva ..................................................................................49
Jedanesta: Ostvarenje tevhida i iskrenosti prema Allahu..........51
Dvanaesta: ienje due i lijep moral......................................53
Trinaesta vrijednost: Ostvarenje Allahove ljubavi i ljubavi
Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.......................58
etrnaesta vrijednost: Uzdizanje stepena, primanje dobrih djela
i usliavanje dove ......................................................................62
Petnaesta vrijednost: Samoobraun...........................................64
esnaesta vrijednost: Poduavanje vjeri i traenje znanja i
njegovo ispravno razumijevanje................................................66
Sedamnaesta vrijednost: Slijeenje Kur'ana..............................69
Osmanesta vrijednost: Dova Poslanika, meleka i klanjaa.......70
Devetnaesta vrijednost: Poast od Allaha, delle anuhu..........72
Musned el-Kahtani
125
Dvadeseta vrijednost: Obilnost pokoravanja ............................76
Dvadeset prva vrijednost: Velika dosljednost............................77
Dvadeset druga vrijednost: Brinost pozivanja u vjeru.............79
Dvadeset trea vrijednost: Nijemi poziv i divan uzor ................82
Dvadeset etvrta vrijednost: Upoznavanje dobrih Allahovih
robova .......................................................................................83
Dvadeset peta vrijednost: Prihvatanje na zemlji .......................85
Dvadeset esta vrijednost: Dominacija i respekt .......................90
Dvadeset sedma vrijednost: Prevencija od psihikih bolesti i
konfuzija....................................................................................92
Dvadeset osma vrijednost: Lijep izgled i blistavost lica............94
Dvadeset deveta vrijednost: Spoj izmeu dunjalukog izobilja i
skromnosti .................................................................................95
Trideseta vrijednost: Spoj izmeu oslanjanja na Allaha i uzrono-
poslijedinih veza......................................................................97
Trideset prva vrijednost: Ostvarenje ljubavi i mrnje radi Allaha
...................................................................................................99
Trideset druga vrijednost: Najbolja stvorenja.........................102
Trideset trea vrijednost: Ljubav prema ibadetu i uivanje u
njemu.......................................................................................104
Trideset etvrta vrijednost: Umjerenost u svim stvarima ........108
Trideset peta vrijednost: Lijep ivotni zavretak.....................110
PREPREKE VEZANE ZA USTRAJNOST NA ISTINI ...............113
NAJBITNIJE PREPREKE VEZANE ZA USTRAJNOST NA
ISTINI............................................................................................114
Odugovlaenje i odgaanje pridravanja Allahove vjere........114
Loe drutvo............................................................................115
Porodica i rodbina ...................................................................116
Utapanje-pretjerivanje u dopustenim stvarima........................117
Strah od nepotpunog prakticiranja vjere..................................117
Poloaj.....................................................................................118
Nepoznavanje pravog znacenja istikameta..............................119
Strah od gubitka popularnosti i poznanstava...........................120
Strah od ponovnog naputanja vjere........................................120
Strah od neprimanja dove........................................................121
ZAVRNA RIJE.........................................................................123
SADRAJ......................................................................................124
Ustrajnost u islamu
126

Biljeke
Biljeke
127
Biljeke

128
Biljeke
129
Biljeke

130