You are on page 1of 4

EKf-11\01 studentas

Kstutis Kazlauskas
2011 m. spalio 7 d.
LABORATORINIS DARBAS Nr.10
Slopinamj svyravim tyrimas spyruokline vytuokle
Tikslas: imatuoti plienins spyruokls tamprumo koeficient k, jos slopinamj svyravim
logaritmin slopinimo dekrement , svyravim slopinimo koeficient , rasti harmonini
svyravim( jeigu spyruoklins vytuokls neveikt jokios pasiprieinimo jgos) period T 0 ir
vytuokls energijos nuostolius po N svyravim.
Priemons: plienin spyruokl, skirting masi kn rinkinys, liniuot, laikmatis, svarstykls.
Pagrindins formuls:

(
(

)
)

Paklaid skaiiavimo formuls:

ia a yra k ir T
(

EKf-11\01 studentas
Kstutis Kazlauskas
2011 m. spalio 7 d.

Darbo eiga:
1 lentel. Spyruoklins vytuokls pailgjimo x0 ir tamprumo koeficiento k matavim ir paklaid
skaiiavimo rezultatai.
Eil.
Nr.
1
2
3

m, kg

X 0, m

0,19850,07,
0,18
=0,95
0,14870,07,
0,14
=0,95
0,09870,07,
0,09
=0,95

k, N/m

<k>,
N/m

10,81
10,8
10,75

10,79

k-<k>,
N/m

(k-<k>)2,
N2/m2

0,02

0,0004

0,01

0,0001

-0,04

0,0016

S<k>,
N/m

k, N/m

0,019

0,08,
=0,95

EKf-11\01 studentas
Kstutis Kazlauskas
2011 m. spalio 7 d.
2 lentel. Spyruoklins vytuokls svyravim periodo T matavim paklaid skaiiavimo rezultatai
Eil.
Nr
1
2
3

T, s
0,879
0,883
0,878

<T>, s

T-<T>, s

(T-<T>)2, s2

S<T>, s

T, s

0,88

-0,001
0,003
-0,002

0,000001
0,000009
0,000004

0,0015

0,007,
=0,95

3 lentel. Spyruoklins vytuokls tyrim rezultatai


AN,
<T>,
<AN>, m
<>
<>, Hz
T 0, s
T, s
m
s
0,04
0,0500,005,
0,0400,004, 0,0070,005,
0,0080,006, 0,8520,147,
0,1985
0,039
0,88
0,852
=0,95
=0,95
=0,95
=0,95
=0,95
0,042
m, kg

A 1, m

Teoriniai skaiiavimai:
(

.lw

EKf-11\01 studentas
Kstutis Kazlauskas
2011 m. spalio 7 d.
Paklaid skaiiavimas:
(

Ivados: imatavau plienins spyruokls tamprumo koeficient k=(10,790,08) N/m, jos


slopinamj svyravim logaritmin slopinimo dekrement =0,0070,005 bei svyravim slopinimo
koeficient =(0,0080,006) Hz, teorikai bei eksperimentikai radau harmonini svyravim
period T0=(0,8520,147) s ir T=(0,880,007). Jie iek tiek skiriasi dl vairi paklaid. Apskaiiavau
vytuokls energijos nuostolius po 30 svyravim

Literatra:

Bagdonaviius, A. 2005. Fizikos pagrindai aplinkos ininerijoje. 1dalis. Vilnius: Technika,


74-79.
Martinnas, B.2006 Fizikos pagrindai. Mechanika, molekulin fizika ir
termodinamika.Vilnius: Technika, 68-86.
Martinnas, B. 2008. Fizika. Vilnius: Technika, 88-95.
Resnic,R.; Halliday, D.; Krane, K. S. 2002. Physics.Jon Willey and Sons Inc., 373-390.
Tamaauskas, A. 1987. Fizika 1. Vilnius: Mokslas, 97-115.