You are on page 1of 88

I I

I I
I I
2011 - 2014

I I
I I

I 1

...
I - I I
I I I
4

15561

. 2106548568 - 2106548667
FAX 2106533534

19.1.2012

I I


I I
I I
2011 - 2014

I I
I I

I 1

19.1.2012

:
I I I :
- I : .
:

...v 1
19 voo 2012
18:00

vv
ovv v
vo v
o
o o
voo v
v

oo vv

o o
o
vvvo
oo vo
o
o
oo vo
o v
vvvo
o
v
o
vo o
vvooo o ( 8 )
v ( 5 )

o o
vv o
ovo vo
v vo
vv v
ooo o

19 2012

1.

oo v v
o o o o v.

2.

57

'. 39/2011
o o: "
(
) ".

3.

65

o
o

o:

"

/2008", . . 10/2008.
4.

66

vovo v o v.
5.

vovo oo o v.
6.

vovo

ovo

75

vv ov
ovvv v o vo o 2012.

8.

71

o v.
7.

67

75

vo
o ovvo voo o v
o o v v
.

9.

oo o v

76

vo o oov
vo o ovvo voo
o v.
10.

81

o oo
v ov o v o oo
o . v.

82

-------------------------

: vvooo o, v
. oo vv, v
. o o, v
v , v
. vv o, v
. , v
. o o, v
ovv v, o
v , o
. vv, v
oo o, v
. vo v, v
. vo o, v

19 2012

. vvvo, v
. ovo vo, v v v o . o, o

voo v, o
. o o, v
. v vo, v
, o
. oo o, v
. o, v
. o , v
. v o, v
. oo vo, v
. vv v, v
. o v, v
. v, v
. vvvo, v
. o, v
. o, v
. oo o, v
. ooo o, v
. v, v
. o , v

10

. vv.
v 29 vv o 33.
v , o
o o vov o v v o . o
v , v .
: o oo oo, o v,
o v, v , ov ov
vo v vov, v v o o
.
vovv o o oo oo o o
o o o o oo v
16 voo 2012, v 17511 ov o o
v o vovo oo . oo , v
v oo o oo o o o v o
o o o v - v v ov v vv v ov voo ov v
o o o v o o...
.. ooo vv v vo
29.000.000,00 , o o ovo v-v
v ov o o v v- o
v. v o o o vo o 'o
v .
v vov : v
o oov o o o v o
o o o, o ooo v oo o o
, v v ..

o,

11

19 2012

oo

ooo

ov

oo oo .. . o v o
o .
o vo, o v,
oo o v vo, v o
o v o o o v v.
oo v oo o ov o o
oo. vo v voo v ,
v o o o o ovv v o
ov ov v voo v o o
v o o o 1980. o vo
v ovo 30 ov v. o
o v o ,
o o v v , o v ov oo oov
o, o vv v ov oov
ooo. v o o v v vo,
o v.
, o ov o o o vo
o v, v vvo v v
v

ovv

oo,

o v

oov

oov v , v v v o
o . o vo ,
, o, ov vvo vo o ...
v, v o o o o v v
v vv o o o ,
o o ov oov.
voo o o

12

v v ooo vo
. v o o o
vo, v o , o ooo v o v vo
v o o vo o, ov
o v o o
v o v o v v o
.
o vo, vv
v o o o v o o
o ov, v v. v ov, ,
v, v oo v v o
vov v v o v v
vv. ov , o
v oo ov o v
v v o. o v
o ov ov o , o o
v v v o .
o o vo v v
ov ovv , ovo o v
o o , o ovv v v o.
o v o o v
o o ov v o o
ov 74.000.000,00 o o
o v.
o o v v v 3 o o
oov

o v v o v vo,

13

19 2012

ov

o,

v ov v vov vo o
vo o o o v v o o
vo o v o ovo o.
oo o o o 'v v
v, vo o v v o v v o
o ov o
v v vo ov o ov o, o
o o v oov, v v o ov
vo o vo o o v v
v, o oov oo o o .
o ov v o o
o v o o v o v
v , o o o o
ov v ov o v v o
o o o v v o v v
v o v, o o, o, v
'o v o voo o o oovo.
v ooo v o o v o
v v ov vov o o
v ov v o, o o v
v o o o - o o vo o, v
vv o vo v o o
o o v o o v v o
o vo o .
o vo o v, vv ov

14

v o vo o v o v
vo, v v ov vv ov o ov ooo
o , o o 20
v v o o o o. vv
o v o voo vv v o o
oo o v vov v v
ov vo, oo v v v
ov o oo 27 ovo 2006 v v
, oo v vovv ov v ovvv
ov v v o ovo
vo. o v o ovv ov o
o . v o o ovo
o.
o o, o vv v ovv v
ov 11 v o ooo o ov o oo
o o , o v
vvv v ov v, o
o oo v o v o
o v o oov
oo, o vo vovo o
oo o o o ,
ovo o o oo o, o
o o v v o o , v v
o v v v o
v vv vo .
o vo, o v, oo v
o ov oo o o ,

19 2012

15

vvo o v v ovv
v o v o
v v - v v ov - o
vo, v ov v o v o
o ov o o o oov v
, o o o v v ov o
o, o v vov o o v ov
vo vvo o oov v o v
ovv o oo.
v o v oov vo
ov o v o o o v
v v vov, oo ov v v
v voo o . ov
o o oo vov o, v,
o o v oo voo
. o.
...: v v ooo .
: o o vo. o v
vov oo o oo o v. v
vo , v vo v vov o o. v o v
v o o v v v v
v oov , vv o
oov . vov o v o o o
o v vo .
: o . .
. o.

16

: . .
v v v o o .
, v oov o . o o o
o v o v o v v v
vov o, o
vo ov o, vo v o o , oo
vv o . v v v oov. oov 'v
o o v o v. o ,
o ...
: o, v, o v v v vo
v.
: . , v oo o . o,
o , oo . o o , v
o vovo v ; v o o v o o
o oo;
: v vov v oo o
v o v ov o.
: v , v ov o ... '
.
ov, . , v v o oo o
, o ' . v vo o,
o - v o vv - 4
. oo ov - ' o o oo ov o v .
v v o o vo o o
o o . o 1980 23 oo.

19 2012

17

' o , o v v v ov v
v, , o, , ov, , v
vov v vv ovo, ov v , .
v ; o o vv oo
v o v v o . ov
v v o v o v o , ovo.
v v vo o ,
oov o v oo
o ooo , ov
ov , o o oo
oo o 2003, oo o .
o v o ov ov.
o vo

oo o o

o vo v
o , .
o vv, v o v o o o v o
o. v vo v v .
v o. v o 2005, vo v
o o v o
vv o v o v v o.
v o
o o
vov o oo oov v o
oo, v o o o vo
' o v o o oo o.
o o v v o. v
o v oo , o
o oo o v v

18

o v v v v o oov ov
vo o v, v v oov o .
vvo, o v o , o
v o v vov vo, ovo, o
o v v o , o , o
o v , o o ooo, o o .
v o. ' o o
ovo o o vo o
oo v vo o o
v o o . ov . o
o oo v o oo v o
o vo o o o .
: o o . o.
. o.
: o vo, vo o o
o v o.
o v o o, v v
v v v o v ov v v
o , o ooo vv o oo v
vo o v 20 v, vo o
o v, o v o v o o
v 20 v o ov ov
ooo o o ov v o
vo o.
v , v v o , v o
o vo o, v v v o o o,

19

19 2012

o o 2006 o v vo,

v v, v ov v o
ovo v oo v v o v o o
, v v v , v v o
, v o v o v o
2006, o 2006, , v vv o, ; o
o v v v o . v , v
, o v v vov o o
v v o v o oo v vov o
, v v o o v v vov
oo v . o o
o o o o v o
o o o ov v oo v 'o o
, ' .
,

v o o v

vov o oo, oo ;
o v v v , o
. v v v
, o v v oo o . v v
o v o o v ov oo v
oov v o v ovv o
vo. v ov ov o vo vo
o v v oo, o o
oo

'o

oo

ov v v vov, v vov o
, v o v v o v v 20
v. ' v vvo ov oo o v v
. v v v o, v

20

v vo o v ov o o o o
v vv o o v v .
o o v vo, v vo v
o o. o v v vo ov
o v o o o. o.
: o . .
o o . oo. v ...
v , ' o ... v , 'o.
: ov v ' v vov, v o
oo.
v o o v o ov v
o o o o, o
, v v oo ; v
o o ovvv o ooov v vov v
o vo , v oovo ov
oov v ov v v
oov .
vo o v o v
oovov vv v o, o
o v v v o o v v
v v ov . o o.
: o . .
. oo.
: v , v v vov,
v v voo o v o o v
o o v v , v v ov

19 2012

21

v v o v o . v
v ov v vo
o , vo ' o v o,
'ov ,
oo ' o, v .
v - v v
v v v o, o o v v o
v v o v, - v ovv
v ov v o ov
ov o ov ov .
ov o o o
ov cd v ov o
, o o ov o, ov
o oo v v ov o v v o
o ov v ov. v v
oo.
vo o v v v oo,
o ov v o vov o o v
o o o o o. oo v
v v v v.
v o o ov v
v v oo v o ov v o.
o , v o,
oo o vo
. v v o o v
o v o v ov v
o o . , , , ...

22

( ovo)
: o . oo, o o.
. o o.
: o vo, o v o v
o oo o oo v . v oo
ov vov, vov o vov ov o v
o, v vo oo, o o vov o
oo oo, v o . ov v
vo v o vov v v o
oo, o , oo v v v v ,
o v v oo, o v v .
o ov vo, o v v v o
, ov oo vv, v vv.
o o 2006 ,
o o o , o
. v v oov v o vo o . o
, vo o . v oo v v
, vv v v o
oov v oov , ... , ...
( ovo)
: o, v , v o v
oo, . o, o, . o, v
. o, v , . o,
o, o v . o ov
o v v ...
: , o . o

23

19 2012

'ov vov v v , o . o v ovo v


o. v oo v ov vooov v o
o. v . o 2006, o .
o 2000 v, v o v
oo v o ovo o oo
v o ov o o v v o,
v oo, o . v o
. o o . o v, o v o
v v o. ov - v o
vo

oov

o;

ov

vo, v v o o,
o o o o o v ov ov
o vo, vovo , v
o .
o - o ov .
vov ov , v v vo o o oo -
o o o v , v vv
v o v, v vv o o...
o o o v v v, o o o
v; , , , v v,
o v o o o, v
ov v . v v ,
o o ov o.
, o o . , o v
o, o o v ov o oo
oov, o , o o o o
v v v o vo o , v

24

ov o 41,2% o o, v
oo, o. ov ov v o
o o, o o oo v o v o
, o vo o v oo v o v
o o o voo o v v.
o ; v v v o o . vv
v v o o . v o.
o vo, v v o,
ov v v o o , '
v v o voo... v v o .
ov o 2003 o o o o v, o
o v v v v v v vv
v ov ovvv o vovo oo , o ooo
vv vo o o v ov o o '06, o o
ov , v o voo,
o vo. v, o 2004 o oo o ooo
v v o, oo o ooo v o o vvo
v o. v v, , o .
v v v v vo v o v v
v v o o v,
ov o ov . voo o
. o oo o . o v
v ' o o oo. ov
v v. v o o, vo ,
ov vv ov o v , o ooo o
o v ' , o . o.
( ovo)

19 2012

25

: . o, v oo.
vv, oo v o o vv.
: . o o vo, , o 2013
ov o o o o v v 5.000 oo o,
v v o. o o o o
v ... .
: , .
, v v o o. v, o v ;
o. o o oo . vv o oo,
vo o . v oo v v o
, o o v v o. v o
o v o v ov v 'o
o. ov, vo.
' o, ' o, . o,
' o.
( ovo)
: o, o o.
...: . o v o v vo.
o, v o, v ooo o .
: o, v v ' v ov,
o. , ,
o.
vo vov .
o . o. v o, v ,
o, o. vo... , v v

26

vv o o. v v, . o, v v ,
o.
vo, vo vov o vov.
oo o vov. , o. vo o
vov o v v. o, , v
o o, o, v o o, ,
o.
v v 17.30 ov v v ov o
.
5 oo 9.30 o vvo, o vo
ov v.
. v o o ,
o, v ov o oo vv
"v". v v v 22 voo
2012 ov o v, 10.30.
o .. v ovvv v.
v o ov. 5 oo 2012 11.30
o o...
. o o .. o o o v
v v o 22 voo 2012, 11.00
v o v o .
. oo v o
v... o vo, 22/1, 12.00.
o .
vo... , , ' , ' ,

19 2012

27

, v v , v . vo.
' , ' o, ov , ov ,
o.
vo o v 6 .
v o 1o .
ov; v-v, v v-v. o ' o
v o vo.
ov, 1o .

1o

o v v
ov ov ov ov oo o
o o o v.

: . o o o.
; v.
.
: ov v v 2 o o
230, o 1 o o 242 o v ovov,
o o o... o vo 3463/2006, o
o... o o vo, o 7, o o 136
o v ovov, v 'v 5840/2005
, v 'v 20645/2007, v 5, 6 7
o o 1, vo 3833/2010 v v 4 5 o

28

o 3 o v. 3845/2010, ov v oo o
oo oo o o o
vov v o o o vo o oo
oo v ov ov.
vo, vo o v o o o, ov o,
o o o oo o v v "v
oo ovv v o v" v o o
o o o ovo o .
o o o oo o v v "o
o ' ".
o o oo o v v "o o
' ".
o o o o v v "ovo
- ov v o v , , v - "ov
o, oo, ovo o v".
o v o, o o v o o
o v oov o v ov v
o ov ovo ovov,
v v v v ovov . v
o v o v vov o 50% v vov o oo
o oo ov.
vo v v, o oo 40% v
v o oo o oo oo oo,
oov o oo ovoo
oo.
ov v vov v v ov ov

19 2012

29

ovov ov vo ooo o o o o
'o v v v, o oo oov o o o
v vv ov o v o
o v oovo, o ovov :
o o o v v "v oo
ovv v o v", ov 1.200 o
o o vo vo o, ov o ov o o
o v 900,00 v 1.200,00 ov vo o v o
40%, 360,00.
o o o v v "o o '",
ov o vo ov o, oo 800,00 , o
v 1.200,00 o o.
o o o v v "o o
' ", ov o ov o vo, o
v 1.200,00 o o o v 800,00 .
o o o o o v v "ov
o, oo, ovo o v", o
vo o v o o v v v o o o
vo. o v v v v o
o o o vo o o ov vo,
oo ov v v o o v 800,00 .
v o o o o o vo .
o.
: o . .
. o.
: v, v v ov . o. v v

30

v o, v o v v , v v v v
o o oo o o. v o v o
oov vo, o o o
o o o o oo,
o o... v o o. o
ooov v ov o o o ooo o ' o v
o o o.
: o o . o.
. .
: v o o
o.
: .
: , v, v, . o v,
v vo, v vo v o , v v v
o , v vo o o v ov
v vov o; v
v v o, o o,
v o vv v ov v v ov v v
o v o o o vv o o
o oo. v v.
o o o ov ov o o
ov v ', o v
o o v o o o ovo, o
v, o o vo - vo v
o o - v v v; vo v

o ' o v

19 2012

31

.
: o . .
. oo.
: v o
o v oo v o oovo ov o
o , o v o v o v o o
v. v v o v. o
oovo ov o v v o vo o ov,
, vo v v , o o v o
o , v o o oovo ov. o
v vov vo o o o v oo v oo
v . v o v o , v o
oovo ov, v o, oo v o
ov v o o. v
, o v v o o v v oo 'o
ov. , v, v oo vov o o
, v o o o v
v v, o o o
voo, o oovo ov v vo o v
o .
: v v, o o o o .
oo.
800,00 o , v , o o
o ooo v o v o , 500,00
o ov oo
'o oo o voo v o

32

v v v v v v o
o ', ' o , o o o
o. ov vo o ooov o o ovo, o
o vo oo ov vo o oo
oo oo o ovv v v v
vo o vv o. v o
o oo o, v ovo v v,
v oo v v o
v v o v v v 'v o, v
o o o v 'v v 600 700 voo o
voo oo, , v o o o .
: . v o o.
: v oo v o o o voo v
600,00 , o o . v - o .
oo, v - o o o,
o v o o v oovo,
o oov . o,
o o v v o , v o
oo o o o o vvo, v o
vo o v v o o vo
o vv o o v v
vo 900,00 , 800,00, voo 360,00, v ,
v v, v vo oo v o o o,
v o v v oo, ' v
v o ;
v vv, vv o o v o
oo, v 800,00 900,00 o

19 2012

33

o o o v o
o , vv,
'o , o o , o o v o
vv o, v o v o v ooo o
o, o o o v v o v o, v
vov o 800,00 900,00 ; v o vo v
vov o vv o v o 800,00
v v oo , vo v ... v 700,00
, o oov oov, 800,00 o v
oo v o 300,00 v oo v ...
8 ; o v o o v...
: o . v. ;
: , o.
: o o.
: v, v v v v
v oo v v o . o
800,00 , o v 'v v 500,00, 360,00 o
v 200,00 . v ov v , oo, v v
o ov, o . oo o o o o . vo
o v vo o . o v o
v o . vo, v o ov o,
vv 'o o o o, ' , ovvov
o , ov, o v . v
o o o o ov v v
v v . v v v o o
o o o v ov o o v vo
o o v vov ov v

34

, v o .
ov o o,

o " o", v

o v v v vo o v v
oo o, v o o ov o oo
vo o. v o , v
oo o v , v o v
o v o v , v o v v vo
vvo o o v. o v,
v o o . v v o v
v v o , v o v v
o v v v o .
: o , oo.
( ovo)
: v , v , v o oo,
o ovv. v v, v, v. ovv...
: o v v ov vo o, v
v o o oo. v v o o
v o .
ov v o 5 v vo, v v v
o ov o o 22 o v, o
o ov o, o
ov o v o o ov
o ov o, v vv ov
o ov v 18 o 3
v, 2 o v v
vov o v ovv o. v o o

35

19 2012

o o o o vv o o
o v. ' v v o ,
o v v , o v o
v .
: o o v o o,
v o, v o, ;
( ovo)
: ov, vo. ovv, v v oo,
, o o, v , v, v.
o o, v .
( ovo)
: v v oo ovv, v ,
ovv, .
ovv.
: v, o o v o v ov
v. o o 22 v, vo v oo
v vooo v v ov v, o 'o
o v v.
ov - o . v, v o o o, o
, v o o ov o - ov,
o v oo v o o o v
v. v ovooo,
oo o.

ov

oo. o o oo

36

ooov v o, o oo ov vo
o o oo 'ov ov . ,
v o ovo, v o o v ov
ov v oo v o, o ,
v v ovo.
o o o o v , oo v
oo ov v
v , o ov o v v o o
ovo, ov voo, o , ov ov
o o o oov v oo .
v oo v vooo v vvv,
v o ov , v o ov v o
'o o vo, 'o o o, 'o o oo
o v o v v , v
v o o v oo o o '
, o o o o, v
4.000.000,00, o o v o v, o 2011 . .
: v ovv, v.
: o vo oo o o vov,
' o ov o 2011. o v ; v vo
o v vvv, v o, o vo o o ov
v o oo o v o o
oo o v v v v, oov, ov
v o v o v
ov o o. o.
: o ovv.

19 2012

37

. o o .
: v v , v
ovv 90%. vo, , o vo o o , v
o o v o oo v oo
o, o o o, o. , o o v o
, o o v oov o v ov
v o o. ... v '
; v o ovo.
ov. o v vv o v o,
v oov ovo o o o,
ov v oov . voo ,
ov vo ov vo, v o
voo; v v o, o oo
o o v v o v o v
oov o o. v v
; v o ov , v ov
. v v o o, vv o ov v ov
o. , ov o v o o ,
o v vv v v o, o
o, v oo o o
o o, v oo
o, o. . v, v v
o , v v o; oo o
; vv.
: , v ovo.
: , ov vo ov o o ov vo.
vv. v v v o, v v o, v

38

v o. , ov, v v o o
o, o vo v, oov, oo
o o oo, v v v o, v
; v , .
: o . .
. oo.
: o . , o ; v
v o o, v o ov . . v o v
o . o v o o v v o
v o. v o , v o ,
o v , v v vv v o, o
, o , v oo, .
v o v v . ,
, o v , v , o ,
oo . ov, ov. (
ovo)
: o, o , . o,
o vo , oo;
: v v o v ...
v ... v v ovo .
v , v ; o o
oo ;
( ovo)
: o, , .
o

v, o v vv; .

39

19 2012

, , . o o, o vo.
. oo. ; v ... o. ov,
v , .
: v v, v v oo o .
v oo vo ov vo o o, v
ov oo o , v vov o
v vov, o o, v ov, v
v vo o. v . o
o, v oo , o .
: o o.
. o o o.
: , . , o vo. o v
vo , vo v ,
o ' v ov v o . v o o, oov
v o v oov o v ov o v
o o oo, vo v
oo o o v o o o o
o o . o v ov v o . v
o v o v - v o v - o o
o, o o v v v
o v o o v v vo
v vo 'o.
o o o o
ov ov, v o o
o oo

o voo v

ov

ov v ovov o o vv o

40

o ov v o o ov ovo o 2011. o
v v ovv, o vov oo v o
' o ov v, ov
v, v o . v v o
o v ovov , v vov
o o, v ov
o o .
v ov o , o vov o
; ' ' o v oo
v v , o o 90% v v o
ov v ov , o 80 v , ov v
v . ov v o v ov
o o vo v ov o v o o
v, v o o o vv o. o
v o v o, o o
o v v v o v
v, v vo vv 'o v v o
o, v ov vo o ,
oov o vo. o,
o o o o ; 44.000 v
vo o oo, vov 'v . v
v o o vo, o vo ov v
v v o o o o
v ov ov, o 96.000. v
v, 120.000. o, ,
v . v o , oo
o oo , o v; o
ov o ;

19 2012

41

o o v o v ov o
oo o o , v v oo
v o, v v o o v
. v v ,
o v oov . v oov,
o o vv oo v oov o.
, v oo o v v
v v o, v v , v o . o.
: o ...
. .
: , o ov vo.
v v . ov v o v, o
o o v v o v o o
vo. v , ov o v o o. v v
v o, vo o oo
oo. , v v v o o ov
. ooo o v v. ov
v o o , o o v
, o o . oo o vo
v o o o , oo oov
oov o , vv o, ov o v
o . v, . , ,
v, , v , v , v v
v . ov, ov , o o
ov , o o o vo vov o o .
v oo o o v o,
o oo v , v v. v, v

42

, v v v.
: o ov . .
. vo, v . vo.
: , v .
v o , v o o .
, o v o o o
' o vo o o. o o o
ovv o 7 v o , 7, ov 7
v o o o o ,
o o oov vvov v ov, v
oovo, o o o o oo
o o o , v o o
vo. v v ... v o
oo o ov o
o o v oo o o v
, v o v o v o o o o
o o v o v ...
( ovo)
: o, .
o . vo.
:

ov

vov o , o vo
v o o oooo,
ooo v ov ooo
vv vv o, o v o
vo v o o . v,

19 2012

43

o vov, ov v , ov vo
v o . ' o o v v o,
v o , v o, o o vo
o ov o o vov v o v
ov v ov vv v , v
v o o o , v o oo
ov o. v o v 200 300
v o vo o o vv, v o o v
v o o o v . '
o oo oo o
v v ov o v o o o
o o . o ovo, o ' o,
v ov ov, v v o o
ov, v ov oov o. oov o o v
o v o o, v oo o
o v ovo, o v, o, v v ,
, 'ov o v o oooo. .
: o . vo.
v o . .
: v oov o o o o ,
, o vo oovo ,
o v 30 v v v
ov o v v ov, o v
ov o v v ov, v v v v
vv v v v ovv.
o o o o o oo,
v o oo oo 310,00 ,

44

1.200,00 o, v v v o v oo
ov, oo ov v ov v v
ov . ov, ' v v ov , ' v
v ooo o o vov '
o vo o ov.
: o . , o o.
oo. ...
.
, . , .
ov, o vo, v o .
. oo, .
o.
o o 2o .
vo, ovo;
. o o oo, , v.
, v. o , v o , v o .
( ovo)
: , o v o. , , v
, .
( ovo)
: ov, o . o oo o.
ov, v o 2o .
.

19 2012

45

2o

v v oo oo o o
' o v.

: oo, .
; .
v v o v voo v o.
o o.
v. . ovo o v o v o o o .
v o . ovo v o .
ov . vv. o.
v .
3o .

3o

oo v oo
v... v o o ovo o
o v o v.

: o. v.
4o .

46

4o

o 'v 01/12
o

o " vv o o

o v v o, ov oo o.

: ;
o . o .
: , v v .
vo o o v voo v, ov
ovv v o v o o,
v v, v v v o o, v v o o
v o vo o v v v oo v
v o, v v o vo, v v v, v.
v; ov, v o, ov .
: v, ov.
: o v o v , v o .
: 5o .

47

19 2012

5o

o o o
o.

: o ov o v vov
, o v o v, v o
o o o v ' v
o

vo

v,

vo o o v ov o
v v vo o, ; o
v vo v oov o o.
: ov;
v. vo, vo.
: v , o
o , v.
v

oo

ov,

ov

o o, v v o, vo.
- vo o ' v - v v,
v v o o, v vo
ovo v o . ov v v
o v v ov.
: o, ' o , oo
', , o, oo.
6o .

48

6o

v o
o v o 2011.

: . o.
: v v , v v
o , o v , v v vo
o

ov

13

23%,

vo v o ooo o . o
v, o vo vo ov oo o '11,
o o o o vo , v
o, o o o
ov ov o , v v ov , v v
oovo o , ; v v voo o
oo, o v .
: . .
: , v o oovo
oo, v o v , o
v v v ov .
: o v;
: .
: v , o v vo v o .
: v;
. . oo o . .

19 2012

49

: v v
o o v o
o o v o o. v vo vov
' o o o o v
o oo oo. o v ov
o v o vo v o o .
ov v . ov, ov oo o
, o o . o o v
v o v o o o v o
v voo v vv. ov
o v v o
o o.
o, , o, v
ov o o vo.
: o . , o.
. oo.
: v v o
, v v vo v
o v o , o oov.
: o . oo.
. oo.
: ( ovo) ... v v ; v
o o o 'v o o ;
( ovo)
: . o o o. ; ,

50

v; vovo o . o .
, .
: v v o, , v
v, , v.
: . vo
.
: , o oo;
: , . o, o .
: v o, , v o v o
v o . o.
ov o oo oo v 19/7/11
v o vo vo
o. o o vo o, v o
v v, oo v o oo. 19/7/11 . ov
v, o ...
( ovo)
: o , ' ov . v
voo o o v ooo;
: v v.
: , v v o o
o o v v v v.
, o o v o v o
vo o, v o v v oo
v. , ovo o v
voo o o .

19 2012

51

: o vo o;
: o o o .
: o o o; v
o o o v ooo.
: o, o.
: o . ;
: v o v 1.000.000,00.
: o . ;
vo o o o o vo
o ' o . o.
: , , o o. v
o vo o o oo ov o
v v oo , v, oo o
o vo v , v
v o o . o o v o
v v, vo o v o o vo
o o o .
o v v v o o o, o o
oov, ;
: o . v
v o...
: o o o , v o
o o v o v v ...
: v, v . .
v v o o , v oovo o

52

oo , o , v o ,
ov , v ' o o
v. ov, oov o ' v v
o. ov. v v, oo. ov, ov
v o vvo o o, v
, v o , v o v
v, o o ovo. ov, oov v
, ov ov oo v, o o v
v, v v vo v vo
o . v v ' o o, vo o '
oov vo . v, o , v
oov , oov v vov o v
vov , vvo o.
: o, o oo v ,
v ov 5 v v .
: o . o o oov o . .
v o, v o , .
o . , vo v
vo v v.
, o v o;
: ( ovo) vo.
: o, 'v.
: o . o.
. o.
: v, o o o o vo

19 2012

53

o oo, , v o o o o . v
o oo o v
ovoov oo o o, ov
oo o o v vo v oo o.
o o , v , o v ...
: , v o . v 'o,
v o oo v 'ov v
v o vov v... v , 'o v...
: ov, v o o o o
v, v v o , o v...
: o , o , o
'v o v o 5 o v o.
: v o . o , o v v
o o o o vo o o o, v
oo v oo v o v o v
'ovo v o-o v o,
o ov ov v v ,
v o, ov o ,
.
v o , v .
: v... , v 5 , v 'v
oovo, v .
: , ' o v, v
v v.
v o o v , o '
o oo ovo , o

54

oo vov o o. oo .
o v o ooo o v oov.
v v o v v
oov o o o v ov o
o, o o o o,
o o o o v v
o v o v ooov v '
oo v ov . ov o o oo
o o oo ovo
v o oo v o o
vo oov v o o o ,
oov v o o o 50%.
v oo v o v, v v,
o o o o o ov o o
v v 'vov v v v v o , v o
v oov v v v. ov
o, v oo v v
v o o oo ovo v
o o v vv oovv o
o o.
: o oo v o
ovo v o . v v o v o ' v
o, v o o. o v o , v
v o vo oo , o
o, v o o, ; o v v oo
o o o, o .
: o . .

19 2012

55

. oo.
: v vo . v v o , vo
v v o o, v o v v v.
o v v oov o , v v oov o v
oo ov, v , v ovo o v, o
o v v v.
v voo o o o oov
v v o o o oo vo, , vo
o o v v v o v v o o.
: v, o v o. oo,
o, v o v o ' v . v
o o v oo ov vo
ov o ov o 'o o vo, o .
v v o o
o v o o , v o.
o o 'ov o o o o v
o vo o o, v o, v ov
v o o. v v
vv.
v o ' 'o o v
v o o o o oo v o
vo , v oov, v v , v
o vov 67 v o v
o 'o o, v o ov
o o ov o ' v v
o o v v v o v o
o v o , v vov v , v

56

. v , v o ooo o v,
o v vo, 'v o ,
v v oo , o 'o
, o o , ; v o ,
o o o .
: o . .
. vo .
: o v ov . o,
v oo .
ov o o o v
v, o o v '
v o o , o
o v v o o v o o
o o oo. o o v ov .
v oo v v v o
oooo, , v oo . ' .
.
: o.
vo .
1o.

19 2012

57

1o

oo v v o
o o o v.

: . o o o.
: o vo, o v
vo. o v v vov o o v
o v o o v ov, o o v
ov vv o oo oo. o
v o v v v o
o . ov v o 12 v v oo
o o o '98, '99 v , o ,
200.000 , 600,00 . v v 18 v v
o o oo oo . v
vo v o o ov 3, 4 o
o vov o - v v - v 280
350, 400.
vo v o o
o o o o o v v
v vo ov v o 700,00 . ,
v v v vo o, o ooo v o v
v o, o 100, 150 v v 4,00
o vo o, o vo 4,00 .
ov o v v v v oo
o , ' o o v, v o v 'oov

58

o , v ovoo ov v 980, v v 910


v vo 700.
v ovoo o o o
o v , v 700 ov , 650 v v 500
v vo. ' v v v 700 900
1.000 .
o o, v v
vo ov o o , o v
vo , v v o v ov o ooo,
vo o ov.
o o ov 500 , v
v 3. v 500,50 v v o 4.
v v ov ov o o v v ov o o ,
v o 500, o o ' o
o, o v 200 400 ,
' o o o v ,
oo v o v v, v v
vo o ' v oo v o v o
v o , 4 o vo o 5
v v o o v o . '
500 o v v , 200 300
499, 99 , v o v 3.
' ov 500 v o oo v
o o v ov vv v vo v,
o vo v o vo oo
oo v, v vo o o o
ov v o - v o o - o

19 2012

59

o , , ' v 500 . o
v o ov o 'o, ov , ov o 'o
, v.
( ovo)
: v 0,35 o o v 100
v 30.000, o v, 100 300, v 30.000 3.000, 30.000,
0,35 o o, o v; v 500 o v 200
v, , o v, 'o o vo,
v 'o. , v v 70%. vo 'o
v o o. v o ' o , o oo v .
v vo 400 o, o v, ,
v... v 300, 322 v. ov, o v, v 4, 5
o vo;
: , v ; v ,
v ;
: . oo, v ,
o v , o, v ,
v o v o v ' ,
.
: , v, ...
: o, .
: o v ovo o
v v, o
o, v, v v , v v
o oovo , o v o vo.
ov o . o v v v

60

o o o, o o
vv v oovo v v
v, o o . ov
ov v 300 v 500 o o
o o v o 70% ...
: o o o 70%, v;
: o 300 o 500...
: v, v v 70%.
: v, v 50, v 40%, o v v,
ov ' v o o vo
o o o o , o v o
o, ' v ovo o ov,
o o o oo v vo v
o , v v, v ovo o o o
.
: o . o, o.
. .
: v v o o . o , v v
v o . o ov,
ov , voov
ov, oo ov o o.
o v ;
: , v, v .
: ov v v ov o
v o o ' ov o.

19 2012

61

o o v ov v v o v,
ov v v v ov v
o v o v oovo o o o,
v o o v voo, ov o v o '
o , v v o o v; o v
, v v o o. ov
' v v . o
o.
: o o . , o.
. oo.
: v o, v v , o o
oo o v o o ,
ovo o oo v o ov
o, , o 500 v . ov o
3 v o ov. o v o oo v
ov 1.000 o, v o 'v ov
200, v o 200, v v v o v o 322,
v vo o 322. o v v v o vv
o o, v o v ,
ov ov o , o v
o o o o vvo, o v v v , v
o o , v vo v ovv,
v v, vo, o o o o oo,
o o v ov v vv o o '
v o, vo o vo. , o v o
v v oo o v vo v ovv o o
o. oo o o v o

62

v v o o oo v o o v v
voo, oo voo v,
. v o o
vv o oovo o o v .
: o . oo.
. o o, o . . v vo
v o.
:

vv,

oo

o, oo v o o v v
v oovov vov o o. o
, o ovo o
v . o v, v , o
o v o vo v oov v ovo o;
v oo o v o oo o
o. o ovo vo,
ovo v , o ooo vov v ov.
oov o . v v v v v
v o . v v v o , o v v.
o vo, v ov o v ov o
v vv v o o o oo oovo
ov o .
oovo v,
o v vo oov
v o vo o v v vov o o
o ovov. v o ovo
vo v ov v ov v o o .
v v , o oo, o

19 2012

63

o v v, v ov o ,
oovo v o o . v o v
v v v v v, v
vov, o vo.
, o, o o o v v vo v
ov v ov v ov v vo o
o . ov o o oov vo
o 2002 v v o v , v
v o. o 2000 o ovo v
, oo... v o oov
v v v o o . v v ov
v o ov . o v oo o oo, o
ooo v o oo - v o ' .
- v o . o o ooo v o . v o, v - , o ov, o o v v
ov v ov , v
o o o .
. v o o v o
v o o o o, v
v ov o oovo o v
v o.
, o o o v o, o '10 v
1.550.000,00 , v o '11 1.260.000,00, 105.000,00
. o , , o v
voo , v o '10 v 8.700.000,00, o '11
v 6.500.000,00, v v v
ov 2.250.000,00 , v .

64

v o o oo v
6.308.000,00, v o '11 5.200.000,00.
o o o '10 v 1.000.000,00, o '11 v vo
63.000,00.
ov ovv v
o o , o o o
o o o , o v o
v 25%. v o vo, vo
o. v o , o o , o
ovo o, o o v o
o v o '11 1.255.000,00 , 33%.
o o o v oo
oovo ov, v , oo v o o
. v o o v o o o oo ,
, o
v v, o o
oo ' v o o v .
v o o. v, v. v
o vo oov o, oo
o v o 'o ooo.
ov v o .
: o . .
o oo. vovv o . oo - v
ovo; - o, o . .
, o.
o 2o .

65

19 2012

2o

'. 39/2011

o:

"

( ) ".

: o .
, ; , v, '
.
: o vo, o o o 2012 o
o vv v v v v
o . ov v 7
o v vov
v ovo v v o o vv o
. v v o v, v 6 ,
vo v 6 v v o v v v o v 5
o. v v o o, v ov.
vo v .
o.
: o . .
oo.
, v;
: v.
: v. o o.
3o. v . 3o.

66

3o

o o
o o: "
/2008", . . 10/2008.

: . v;
. oo.
: v o o o
v v v vov o v
v ov. v oo,
o v oovo o oo v v,
v oo v v v
oo o, v o o
o , v o v oov o oo v vov,
o o o o o, .
v vo v.
: o . oo.
. .
: oo, v 6 v , 6
v . v o v o v o , , v.
o vov v
v, v o o. v ,
v 3, 6.

67

19 2012

: o . , o.
v o .
o o o o o; .
: v , ' . v o .
o ov vo ov oo.
v ov o, , v o
ovv, v v v v v
oo o, v v v o v
v o oo, v
ooovo v vv, ov, ,
o o oov o , v o.
ovv, v, v o .
: o . o.
4o.

4o

vovo

v o v.

: . o. , .
o o;
o o . o;
. .

68

: v ov o o o
o v, vov o o oo, o
oo oo. v o o v
ovo o 10/1, . oo v
o o v, v v o .
, ov o o o o. 'o o
oo,

'o

oo

ovo

v. ov o o o o, o v
ovo o o o v
v o vo. v o v
, ov o v o o v vo o o
oo

oo

oo

ovo

. v o o 2 - v vov v ; v o o 2 v o v o
ov, v o o o oo
ovo o oo, o o
oo ovo . , v o 2, o
o v o ov vov o ovoo
ov v o o ovo
. ov v vv v vv o
ov o v v o vo o v vo
o ovo , vov o
o vo . , o '
o o o oo , v ooo
ov vov o o oo.
v o 3, o v ov vov o
v v. v v, oo

69

19 2012

o v v vov o o oo ,
ovo o o v.
o v
'

vov

ov

vov,

oo

v ooo ov vov v
o v vo , .
o o o oo o
o oo.
v 5 o, v , o,
v v o o vovo v
o oo oo o ovo
o oo oo, o 257.
o 5, o v 1 o o , o o
vovo vov vov o oov
o. 4 , 4 o ov o
oo o, o v v v v o o oo
o o oo.
ov o v o 5 o v o o 257,
v o o , o o -
o o v - o o o o
oo ovo v ov vov, o ooo
v o o oo ov v,
o - v voo o v - v
ooo o o o oo
.
: o . .

70

: , , ; o
o o oo, v o oo oo v
o v oo.
: , , v, 3 .
: o o 2, v vov
v ovo o, o o o
o oo ovo . , o
vovo o oo v vo o o o o
o o. o o o oo ovo
v v o , o o v
vov v ov. vo ,
v o, o ov o vo o
ov o o oo, vo
v ov o ooov v o oo
oo.
v v, o o 2 v o vo o
o v . o o vo o v o
o ov .
ovo v ... v o o vovo o
, v ov .
vo v ovooov v ov vo
o o.
ovo v ov o
o v oov, v ovvov o
o v oov v o o.
: o . , o.

71

19 2012

o, vovo o . .
5o.

5o

vovo

oo o v.

: .
, v , v o 5o
; v o o. oo o . .
o.
'; , v' .
: ov, o ov vov o oo ovo
. v o .. v ooov
o o v ov v v v v, v
oov v v v vv,
v o v vv. o o , oov
v o v o o o, , ..,
.., o vvo, ov o vo...
: v . , v, v.
: o, o, . o,
, . o oo o v. v
o, v v , v v v . v

72

o oo v o o, v o o
.
: , v, . , oov
. o, v ov ,
v.
: o vvo ov, ov o vo, o oo,
ovoo ov oov v
v o ..., oov v...
: , , , . o, ,
'ov v oo, , v , v , ov v
oo, .
v, v.
: , v... ov o; ,
ov; .
: , v v o,
v.
: oov ov ...
( ovo)
: , . oo, v
, .
v.
: oov ov o
o vv ov o o v o v
o o vo. vov o oo o v
vo o o v

19 2012

73

vv. v v v v o
oovo, o vov oo o, o
o o oooo o.
o .
o vo v v v o ooo o
o v, ov vo ov, vv . o vo o
v o o v oov vo o o
v o o o o,
ov o ov, v v o ,
o v , o vo
vo, o vo.
v v
oo o vo o v o vo ov o,
o v , v ov o vo v
o, v v o o vo
o o o.
o v o vo.
o oo o o v ' o
, o o
v o vo.
o o v v v v v
vv. v v o v
vv o vo.
o v o, o o o v
o oovo o, o...
: o . , o . .

74

o, v , v , v .
...: ( ovo)...
: v , v oo .
: , v ov , o v
ov .
...: ( ovo)...
: , .
. .
o v, v.
. o o.
: v ov o . o v oov
o v v v v v v,
v v, v v, v v v o
ov oo v vo o o o,
o o v oov v ' v . o
o ...
: , , ,
o, v o o, .
: ... o ov o . o o o
o o, o v o . v
oov o o v ov ooo o o
oo, v o v, v o, ov ooo, o
, v o . o
v oov oo, o o vo o o 500 o
v o o, v v v

75

19 2012

oo v vov v o v v
v. v o ov o, ov . o.
: o . .
6o.

6o

vovo

ovo o v.

: . vovo o . .
7o.

7o

vv ov ovvv
v o vo o 2012.

: , , v.
v.
8o.

76

8o

vo o
ovvo voo o v o o
v v .

: .
. .
: o o , o o v oo vv
o o. o vo o o
o v o. o
v ov v . o ov v
o oo v o oo v vo ; v
v ovv voo ', v v v
, v v v oo o. o
v o o o ov v;
. v v o, o o v v
oo v v o v ov o o
vo, vo oovo o, v v v
o vv o o v 'ov o
o v o, o v
o ov ov 'o v vo
o o. ov ov - v oo v
vooo ov o v v ' v , v
o o v o o o oo ov o
v v , v, v v

77

19 2012

v v o v o.
o o 'v v o o o
o

vo

o. oo v vo o o v
v ov o o o o o v
' v ; oo v o o oo v vov
o . oo v o o v v
ov o . o v v ov o
v o v oov o v oov o o;
v v o,
v o ov o o v v
v o v v v o v
o, v vov o oovo v
o o v vo o ov, v o
oovo o v o ov ov, v
oo v oo o ov, v o ov
o o .
: o . .
. oo.
o o . ovoo.
: v o o v v
o v o o o ov
oo v o ovv
voo o ovv o o oov
v.
vo o v o o o o

78

vo , v o , o
, o o o vv
o o v o oo
ov v vov v oo v . '
v o o, v o
v o v o vo v o o ovv
voo, o o, o ,
v ov v , v v v o v
o o v o v
o vv ov o ov
oov vv o o, v o
o.
: ovv, .
: v v ov . , o ooo v
v ov vov o, v o vovo
o o ovvo voo, o . o
o . v ov, vooo v
ovv o voo ovv v
ovv v vo o vo vov.
ov o o ' o o v o vo v
vov.
v . - ov . oo o o
v v v v v oo - v ov
o ovvo voo vov o o . v o
o v o oov oov
v oov o vo o o. v v
v vv o ov v, o ov

19 2012

79

o o o o ov o o o
v, o, o o vo o ,
o o , v oo v o o ov o,
o v . v ov v 'o o
vo v o v o o o ov
v v. o o v
vooov o . o o
v.
o o ovv voo v v v
o o o oov o o, vov
vov, .. v 700 v
oov o, 700 o oooo o vo
v o oo ov v ov,
v v ov v. v o oo
o, v on lne o ooo v o o o,
o o o .
o v v vo
o ov vov o
ov, ov o ov v vov
o o o . , .
: o ovv.
. o .
: o vo, o v o ' o
ovv v o . o o oo o
vo oo v o ov
o ooo ov v v vo, o

80

v o oo oo o oo
oov oov v oo o
o vo ,
vo o o oo, o ,
o v o oo v o
o ooo o o , o v
v o o , o v
ov o ooo ov
oovo . ov o o, ovv
o o o v v vo o v o
o ov ov. o.
: o . o.
, ovv.
: o, v v v o
o o, v v oo o 'ov,
v v
ovv. ' v o vo v,
o o oo v v o o v
'o o. ov o v v o oo ov
v ov v ovo. o o ov v v
vv o v, o oo v o 'ov o. v
o o 'v o ov v ov o vv o
v v o ' v o. ' v
oov , o o o
v vo o o ooo o
o v vvo 24o v ov o
o.

19 2012

81

: , o o ovv.
v, ov o . , o . , o o . .
9o.

9o

oo o v vo
o oov vo o
ovvo voo o v.

: . . o, . v
v ;...
( ovo)
: , .
, v 9 , o o. ovv
v o .
v . v.
o o v ovv.
o v , o v .
o - , o, o, ,
o o. ov, o;
o . .
10o.

82

10o

oo

ov o v o oo o . v.

: .
. o o o.
: v, ' o . , v v v, o
oo v oo o v o v.

ov

v o , vov o o v
ov v v, oov v o v, o v
oo o. v o ovo.
ov. 33 vo. v
o v o o 33; v voo,
v . v o o ste o o - v o ' oov o o oooo o v o v
v v oov oo; v o v
.
o o v, o o o - v
- v oo .
ov, vooo o , voo v
, oo o v v v v
, v oo o oo,
' v o v o o o
oo o o oo o v o o

19 2012

83

o o vo, oo o , oo o
v o. voo, v
o v o .
o , v o o
o ooo, o v ooo ov
oov v v o o, o v
o , o
v, v ov oo o vo o ooo v vv
v o vv o vv ,
o o vo v ovo, , ov v
ov.
: . oo o o.
: oo o vo
. v v o .
o v v ooo.
oo vv v o
o o o o o ov
o o . v v ovo
v v ooo, v.
o o o v o , v ov
v o ov . o v
v oo oo o o ooo v v
. v . v oo
o ovo o ,
v o vov. v , v, , ov, ov
v, ov o v o

84

v vov, vov o , v o
voov. o o ov, v o v v
o v o v vo o vo
o v v o oo ov o v ,
v o o.
: o . oo.
o o o . .
: o vo, o o ooo v vo
v o o v. v , v v v v
o o o o v ov v v
o v ' ooo v o v
v ' o o v 10, 15, 20 30, 40 o. o
o , o o . oo v v v
o o o oo vo v
ovo v o . v o o v
, v v v 'o, v oo v v
v 'o v, v o v, o
o v v ov o vo v, ov vo,
ov o vv. v v o o.
: o . .
. , . v , o . o v o
oo oo o o. o .
: ( ovo)...
: vvoo, o o.
( ovo)

19 2012

85

: o oo. v ov.
. oo.
: v v o vo,
v v o o . voo ,
v v o...
: , oo , oo.
v ov o .
: v v ov, , ' o o
o o oo v , . o v
vo, v v o o. v o o
, v v .
: o v v . oo.
ov o . oo, o .
oo.
ov vov o v.
o o o.
-------------------

86

: v.
----------------

19 2012

87

...

4 15561
. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534
e-mal: hxograf@otenet.gr

88

...................................................................................................................... 86
............................................................................................................. 5, 86
.......................................................................................... 38, 50, 51, 52, 87
...............................................................................................................37, 62, 87
.......................................................................... 16, 30, 47, 52, 53, 59, 60, 67, 82, 87
.......................................................... 20, 30, 43, 49, 60, 65, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 87
........................................................................................................... 87
................................................................................................................ 87
.................... 5, 10, 18, 27, 31, 33, 35, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60
................................................................................................................... 86
.......................................................................................................................... 86
.............................................................................................................................. 87
.................................................................................................. 5, 32, 33, 34, 86
.................................................................................................................... 86
...................................................................................................................... 86
.............................................................................................................................. 86
............................................................................................... 35, 36, 78, 80, 86
................................................................................................. 49, 59, 85, 87
..................................................................................................................... 87
............................................................................................................................. 87
........................................................................................................................... 86
....................................................................... 15, 22, 23, 25, 52, 65, 66, 74, 84, 86
............................................................................................................... 5, 86
................................................................................................................ 56, 86
................................................................................................................. 42, 87
......................................................................................................................... 87
......................................................................................................................... 39, 87
............................................................................................................................. 87
............................................................ 5, 20, 31, 49, 55, 61, 66, 77, 83, 86
.................................................................................................................. 86
................................................................................................................. 86
............................5, 8, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
...........................................................................................................41, 48, 87
............................................................................................................39, 79, 86
..................................................................................................................... 86
................................................................................................................................ 86