You are on page 1of 2
14 SECOND LIFE / De mensen achter de poppetjes B e l l a M

14

14

SECOND LIFE / De mensen achter de poppetjes

14 SECOND LIFE / De mensen achter de poppetjes B e l l a M a
14 SECOND LIFE / De mensen achter de poppetjes B e l l a M a

Bella March. © rr

Pieter Bosch. © rr

Het is een tweede kans

Steeds meer mensen beginnen een tweede leven in de virtuele wereld van Second Life. Maar wat maakt dit online rollenspel zo aantrekkelijk? ,,Je kunt er dingen doen waarvan je in het echte leven alleen kunt dromen.’’ Door Yves Delepeleire

‘I K heb al een kring opge-

bouwd van een tiental

vriendinnen met wie ik

op regelmatige basis ac-

tiviteiten doe. De ene is

designer, de andere fo-

tograaf, nog anderen

hebben een winkeltje.

Soms gaan we dansen of

doen we iets spannends,

zoals karten of valschermspringen.” Arabella Marchesi heeft het niet over haar echte leven, maar over haar ava- tar – Bella March – in Second Life, de driedimensionale wereld waarin ie- dereen zich een tweede virtuele ik kan

aanmeten en kan praten met mensen van over de hele wereld. ,,In Second Life kun je dingen doen waarvan je in het echte leven alleen kunt dromen. Ik heb onlangs gedanst op de muziek van de tekenfilmpjes uit mijn jeugd, toen ik nog in Italië woonde”, zegt Bella. ,,Dit had ik nooit voor mogelijk gehouden. De volledi- ge vrijheid om zelf dingen te doen, maakt van Second Life een uitdaging en een avontuur zonder einde.” ,,Second Life maakt de kleine jongen in mij opnieuw wakker”, zegt Frank Poosen, alias Franki Polanski. ,,Het geeft je een apart gevoel. Je kunt er

rondhossen en weglullen met mensen van de andere kant van de wereld. Voor je het weet, geraak je met ie- mand in gesprek en ben je de proble- men van de wereld aan het oplossen.” ,,Ik amuseer me rot”, zegt ook student Pieter Deduytsche, die in Second Life door het leven gaat als Pieter Bosch. ,,Sommige mensen spelen Second Life om geld te verdienen of een baan te zoeken. Ik heb niet echt een doel, behalve dan contact zoeken met an- dere nationaliteiten. Het verbreedt je visie op de wereld. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met een groot café, alleen vind ik het veel toffer.”

Socioloog Steven Malliet, die aan de KU Leuven onderzoek doet over de impact van games bij jongeren, haalt het sociale en communicatieve aspect aan als de belangrijkste motivatie voor spelers om in de virtuele wereld van Second Life te stappen. ,,Je kunt Second Life goed vergelijken met chatten, maar het gaat nog veel verder”, aldus Malliet. ,,Je ziet de per- soon waarmee je spreekt, ook al is die fictief. Dat zorgt voor een speciale spelbeleving.” ,,De communicatie tussen de spelers blijft ook niet oppervlakkig. Zij pra- ten in Second Life vaak over zaken

I.H.K.V. 10 JAAR DANS IN LIMBURG

VRIJDAG 16|03 20:30 UUR ZATERDAG 17|03 20:30 UUR
VRIJDAG
16|03
20:30 UUR
ZATERDAG
17|03
20:30 UUR

NACHTSCHADE

VICTORIA

In ‘Nachtschade’ regisseren internationale coryfeeën uit de podiumkunsten een stripteaseact

MET GRATIS INLEIDING OM 20:00 UUR INFO EN TICKETS: (T) 012 39 38 00 OF (E) TICKETS@DEVELINX.BE

INFO EN TICKETS: (T) 012 39 38 00 OF (E) TICKETS@DEVELINX.BE DIJK 111 B 2, B

DIJK 111 B 2, B 3700 TONGEREN (E) INFO@DEVELINX.BE (URL) WWW.DEVELINX.BE

I.S.M. DE STANDAARD

DIJK 111 B 2, B 3700 TONGEREN (E) INFO@DEVELINX.BE (URL) WWW.DEVELINX.BE I.S.M. DE STANDAARD ENIG IN

ENIG IN LIMBURG!

ENIG IN LIMBURG!

DS weekend

15

15

D S weekend 15 Aurelie. © rr Franki Polanski. © rr op een beter leven waarover
D S weekend 15 Aurelie. © rr Franki Polanski. © rr op een beter leven waarover

Aurelie. © rr

Franki Polanski. © rr

op een beter leven

waarover ze in het echte leven nooit zouden durven te spreken, en uit veel van deze games ontstaan zinvolle so- ciale contacten en hechte vriend- schappen in real life. De kritiek die vroeger vaak in de wetenschap heerste dat gamen het sociale isolement van de spelers alleen maar vergroot, gaat echt niet meer op. Voor velen is online gamen zelfs dé mogelijkheid om uit hun isolement te breken.” Arabella: ,,Second Life is geen spel, het is je tweede kans op een beter le- ven. Sommige van mijn vrienden zijn ernstig ziek en kunnen zich alleen in Second Life sociaal ontplooien en vol- doende kwaliteit uit hun leven halen. Ikzelf heb de mooiste en innigste mo- menten beleefd door mijn diepste ge- dachten met mijn virtuele vrienden te delen. Sommige dingen zou ik in het echte leven nooit over mijn lippen krijgen.”

Leren praten

In Second Life kun je grenzeloos ex- perimenteren met identiteiten. Je kunt letterlijk in de huid van een an- der karakter kruipen en een fascine- rende relatie met je tweede ik onder- houden. Nog aantrekkelijker is dat je kunt kiezen om een jongen of meisje te spelen, of iemand met een andere huidskleur. ,,Door in de huid van het andere geslacht of een ander ras te kruipen, kunnen we leren hoe de an- dere spelers in Second Life daarop re- ageren’’, zegt Malliet. ,,Reageren de mensen anders omdat ik zwart ben? Het kan een vingeroefening zijn in verdraagzaamheid.” ,,De kracht van een spel als Second Life is dat je kunt leren hoe je op een normale manier moet communice- ren. Je leert sociale en praktische vaar- digheden die je kunt meedragen in het echte leven”, aldus Malliet. ,,In die zin kun je Second Life beschouwen als een laboratorium voor het echte le- ven.” Arabella Marchesi kan erover mee- spreken. Haar verblijf in Second Life heeft bij haar talenten ontplooid die ze zelf nog niet kende. Ze is zo en- thousiast over Second Life, dat ze op het internet een weblog bijhoudt over de belevenissen van haar avatar, met commentaar, foto’s en zelfs videoma-

teriaal. ,,Je kunt zoveel leren in Se- cond Life”, zegt ze. ,,Photoshop? Daar ben ik nu een kei in. Ik publiceer mijn beste foto’s in een speciale groep op flickr (een website voor het delen van digitale foto’s, red.) en samen met ge- lijkgezinden van over de hele wereld wissel ik tips en trucs uit. Men heeft mij gevraagd om mijn foto’s te expo- seren in een galerij van Second Life en om de redactie van een virtueel tijd- schrift op mij te nemen. Ik had nooit gedacht dat ik dat allemaal kon.” ,,Waar ik telkens verstomd van sta, is de snelheid waarmee ik nieuwe din- gen leer. Met geen stokken was ik vroeger naar een computercursus te krijgen. Nu zit ik textures te maken, scripts te schrijven, te bloggen en fo- to’s te retoucheren met een drukge- voelige pen op een tablet. Ik moet me soms bewust van de domme houden, omdat andere mensen het raar vin- den dat ik zoveel heb bijgeleerd in zo korte tijd. Second Life maakt vaardig- heden in mij los waarvan ik het be- staan zelfs niet kende. Ook mijn per- soonlijkheid wint erbij. Ik ben nu veel meer volwassen en evenwichtiger ge- worden. Het elimineren van ‘slechte’ mannen gaat me bijvoorbeeld veel beter af.” Niet iedereen is echter even enthousi- ast over de meerwaarde van het rol- lenspel. ,,Een sociaal verantwoord project? Ik denk niet dat er meteen iets uit te leren valt’’, zegt avatar Aure- lie Chevalier. ,,De maatschappelijke structuur in Second Life is dezelfde als in het echte leven. Status blijft be- langrijk. Als je er goed uitziet, kom je sneller vooruit.” Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat bijna ieder- een in Second Life er jong en mooi bijloopt. ,,Anders dan in het echte leven kun je in Second Life ook status krijgen door bepaalde vaardigheden die je bezit of ontwikkelt”, zegt Aurelie. ,,Als je bij-

.

,,Second Life maakt vaardigheden in me los waarvan ik het bestaan zelfs niet kende”

voorbeeld goed kunt bouwen of kle- ding ontwerpen, kom je een pak verder. Maar leren? Neen. Materialis- me, oorlog en geweld zijn ook in Se- cond Life aanwezig. Het zijn ten slotte nog altijd echte mensen die achter de poppetjes zitten, he.”

Vuile manieren

Dat die mensen het niet altijd even goed voor hebben met hun medespe- lers in Second Life, blijkt de jongste maanden steeds meer. Net als de echte wereld ontsnapt de virtuele wereld bijvoorbeeld niet aan terreur. Het Se- cond Life Liberation Army, dat op- komt voor minder commercialise- ring, heeft de voorbije weken al twee bommen laten ontploffen voor de winkels van Reebok en American Ap- parel. Ook steeds meer trawanten en boeven bevolken de virtuele wereld. Diefstal en afpersing, ook in Second Life ontsnap je er niet aan. Het ergste zijn echter de ,,gore toe- standen’’ die steeds meer hun ingang vinden in Second Life, aldus Frank Poosen. ,,In Ahern village, waar de beginnende spelers naartoe worden gestuurd om te starten, lopen al ron- selaars rond om mensen naar de meest perverse hoekjes van Second Life te lokken, zoals seksfeestjes”, zegt Poosen. ,,We moeten daar niet flauw over doen. De evolutie naar vunzig- heden maakt Second Life levensvat- baar, zoals het internet.”

Poosen ging op onderzoek uit door zich enkele dagen als vrouw in te loggen onder de avatar Francine Polanski. ,,Een klein sociaal experiment”, zegt hij. ,,Ik wilde weten wat het verschil was om als man of vrouw in Second Life rond te lopen. Het is immens. Als vrouw kom je de grootste vetzakkerijen tegen. Zo lokte een Nederlander mij naar een discotheek. Dat bleek een stripclub te zijn waar de vrouwelijke avatars zich in alle bochten kronkel- den.” Ook Arabella Marchesi – alias Bella March – heeft al slechte ervaringen ge- had. ,,De eerste dagen dat ik in Second Life doorbracht, bezocht ik vooral drukke plaatsen, omdat ik dacht dat ik daar meer kans maakte op sociale con- tacten”, zegt ze. ,,Jammer genoeg zijn het vooral mannen op zoek naar losse seksuele contacten die zorgen voor de hoge bezoekersaantallen.” ,,Na een paar handtastelijkheden, on- gemanierdheden en een bijna ver- krachting heb ik besloten om het heft in eigen handen te nemen en het feno- meen van seks in Second Life te onder- zoeken. Ik steek het niet onder stoelen of banken. Als pubertje heb ik mijn eer- ste seks gehad in Second Life, en ik vond het maar niks. Het is mij een vol- strekt raadsel waar die mythe van virtu- ele seks vandaan komt”, aldus Bella. ,,Ik kan me niet voorstellen dat een gezon- de vrouw zich met dergelijke zaken wil inlaten, tenzij voor het geld.” Aurelie Chevalier is een van hen, een twintiger die het laatste jaar hogeschool loopt. Ze wil liever alleen onder haar avatar-naam in de krant ,,omdat niet iedereen die ik ken, hoeft te weten wat mijn beroep in Second Life is. Ik ben een escortemeisje”, zegt ze met enige gêne. ,,In het echte leven zou ik dat nooit doen. Het is ook niet mijn droombe- roep, maar het is nu eenmaal het be- roep waarmee je in Second Life op de snelste en makkelijkste manier geld kunt verdienen. En met dat geld kan ik dan weer fijne dingen doen zoals win- kelen.’’ Arabella begrijpt dat niet. ,,Een van de redenen waarom ik een weblog ben begonnen, was om een tegenpool te zijn voor de seks en het geldgewin in Second Life. Ik wil aan de vrouwen in de hele wereld zeggen: er is veel meer te beleven dan dat.”

Arabella weet duidelijk waar ze de grens legt. Maar voor veel andere spelers is dat niet het geval. ,,Sommigen gaan zo in het spel op, dat ze in het echte leven in de pro- blemen komen”, weet Pieter Bosch. ,,Ik ken een stel dat uit elkaar is ge- gaan, omdat ze verliefd zijn gewor- den in Second Life. Of koppels die scheiden omdat ze met elkaar ruzie maken in de virtuele wereld. Soms zie je ook mensen die enorm ge- kwetst zijn en plotseling stoppen. Zij pakken het leven in Second Life duidelijk te serieus en te persoonlijk op.” Steven Malliet: ,,In de wetenschap heerst dikwijls de opvatting dat spel en realiteit strikt van elkaar geschei- den zijn, dat er een vaste grens is. Dat is niet waar. Voor veel mensen is hun avatar een verlengstuk van hun eigen persoonlijkheid. De meeste spelers kunnen dat goed kaderen. Als ze de pc uitzetten, stopt het daarbij. Maar je hebt natuurlijk al- tijd risicogevallen, die de grens tus- sen fictie en realiteit niet meer kun- nen trekken.” ,,In Second Life valt dat nog mee”, meent Malliet. ,,Ik heb alvast nog geen extreme verhalen gehoord. Dat komt waarschijnlijk omdat het spel vreedzaam is. Het is geen com- petitie waarbij je andere personages moet doden of geweld moet gebrui- ken. Bij het spel World of Warcraft ligt dat helemaal anders.” Geregeld beginnen gamers te flip- pen omdat ze het spel urenlang hebben gespeeld. In 2005 wilden Chinese ouders de makers van de game aanklagen nadat hun zoon een spelscène had nagespeeld en zo zijn dood tegemoet was gespron- gen. ,,Dat is toch allemaal te gek”, zegt Pieter. ,,Als je een fervente speler bent, zoals ik, moet je een goed evenwicht vinden tussen spel en re- aliteit en vooral nuchter blijven. In Second Life heb ik een moeder, va- der, broers, zussen en een virtuele vriendin: een Amerikaanse van 31 jaar. Wat mijn echte vriendin daar- van zegt? Het blijft een rollenspel. Het is nu niet dat ik verliefd zal wor- den en mijn koffers pak naar Ame- rika!”

DE STANDAARD, 10 maart 2007

rollenspel. Het is nu niet dat ik verliefd zal wor- den en mijn koffers pak naar