You are on page 1of 4

1.

Stavba atómu, valenčné elektróny, ich význam

Atóm sa skladá z kladne nabitého jadra a z atómového obalu, ktorý je tvorený záporne
nabitými elektrónmi. Prvé elektrónové dráhy sú plne obsadené, posledne nie sú. Nazývame
ich valenčné dráhy. Valenčné elektróny sa nachádzajú na tejto dráhe.
Kovová väzba – príťažlivosť atómov. Kov môžeme si predstaviť ako skupinu atómov
v pravidelne usporiadanom priestore, medzi ktorými prúdi elektrónový plyn. V každom
okamihu medzi dvoma atómami sa nachádza elektrón, ktorý spôsobuje ich väzbu. Rovnakou
silou /elektrostatické príťažlivé sily/ priťahujú obe jadra, stanú sa spoločné – vzniká kovová
väzba. Kov+ kov kovová väzba
Kvantové čísla /n,l,m,s/
n- hlavné kvantové číslo – udáva energiu elektrónu.
l- vedľajšie kvantové číslo - platí pre eliptické dráhy elektrónu
m- magnetické číslo
s- spin – má dva hodnoty: + - Ukazuje nám v akom smere elektrón rotuje okolo svojej osy.
Panliho zákon: V elektrónovom obale nemôžu existovať 2 elektróny, ktoré majú rovnaké
všetky 4 kvantové čísla.

2. Bodové poruchy kryštalickej mriežky, druhy – schéma vakancie


Mriežkové poruchy výrazne ovplyvňujú vlastnosti kovov a zliatin. Medzi mriežkové poruchy
patria: bodové, čiarové/dislokácie- skrutkové, hranové/ , plošné, priestorové. Hlavným
zdrojom bodových porúch je ožiarenie kovu, ohrev na vysokú teplotu a plastická deformácia.
Bodové poruchy spôsobujú deformáciu kryštalickej mriežky,
Môžeme znižovať a a zvyšovať poruchy. Zvyšujeme množstvo porúch a tým zlepšujeme jej
mechanické vlastnosti.
Bodové poruchy:
-cudzí atóm – v uzlovom bode mriežky
-interstícia – atómy v medzerách
-vakancie – neobsadené uzlové body mriežky /prázdne miesta/

3. Interstitický tuhý roztok, definícia, schéma


Tuhý roztok je druh kryštalickej stavby ktorý má mriežku jednej zo zložiek a v nej sú
umiestnené častice druhej zložky /ďalších zložiek/. Medzi časticami je kovová väzba. Tuhé
roztoky označujeme malými písmenami gréckej abecedy.
Podľa umiestnenia častíc rozpúšťajúceho sa kovu v mriežke základného kovu rozoznávame
dva základné typy roztokov:
Substitučný tuhý roztok vzniká ak atómy prísadového kovu nahrádzajú v uzlových polohách
mriežky atómy základného kovu.
Intersticiálny t. r. vzniká ak atómy prísadového kovu sa nachádzajú v medziuzlových
polohách mriežky základného kovu.
4. Prekryštalizácia, definícia, krivka ochladzovania
Je to zmena kryšt. usporiadania – premena štruktúry v tuhom stave.
Jednotlivé modifikácie:
Prekryštalizácia prebieha cestou tvorby a rastu zárodkov.

5. Plastická deformácia, definícia, vzťah pre ťažnosť


Plastická deformácia je trvalá –vyvoláva nevratné zmeny. Atómy, ktoré boli vysunuté zo
svojich rovnovážnych polôh viac ako o mriežkový parameter, sa nevrátia do pôvodných polôh
–nevratná zmena tvaru telesa. Sila prekročí medzu pružnosti. Plastická deformácia je
premiestňovanie atómov kryštálu na krátku vzdialenosť sklzom alebo dvojčatením.

6.Mriežka kubická priestorovo centrovaná – schéma, popis


Označenie: K8. Charakteristický parameter mriežky: a. Má 8 atómov v rohoch kocky a jeden
atóm v priesečníku telesovej uhlopriečky. Kubickú priestorovo centrovanú mriežku majú
napr.: Cr, Mo, W, Nb, V

7. Mechanická zmes, definícia, schéma výslednej štruktúry.


M. Z. dvoch alebo viac komponentov, ktoré sú v tuhom stave navzájom nerozpustné. Jej
stavba je tvorená zrnami jedného i druhého kovu uloženými vedľa seba.
Majú odlišnú mriežku.

8. Difúzia v kovoch a zliatinách, definícia, faktory difúzie


Pohyb /premiestňovanie/ atómov v kryštalickej mriežke kovu v tuhom stave. Atómy , ióny,
molekuly aj vakancie sa pohybujú vzhľadom k susedným časticiam. Intenzita difúzie je
výrazne závislá na teplote.
Mechanizmy difúzie:
- vzájomnou výmenou miest
- kruhovou výmenou
- pohybom vakancií
- pohybom iónu po medziuzliach
Faktory ovplyvňujúce difúziu:
-teplota
-typ /druh/ mriežky
-koncentračný spád
-veľkosť zrna
-polomer atómov
-množstvo porúch
-stupeň deformácie
9.Definícia ocele, vlastnosti
Oceľ je zliatina železa a s uhlíkom a legovacích prvkov (Mangán, Chróm, Volfrám, kremík a
iné). Kde obsah uhlíka je menší ako je jeho maximálna rozpustnosť v austenite, čo je 2,06%.
Železo s obsahom uhlíka väčším ako 2,06% sa nazýva liatina. Uhlík sa v oceli nachádza vo
forme austenitu, cementitu, perlitu, ledeburitu alebo martenzitu.

10.

11. mriežka kubická plošne centrovaná – schéma, popis


Označenie K 12. Atómy sú umiestnené na vrcholoch kocky a v priesečníku stenových
uhlopriečok. Každý rohový atóm je súčasťou ôsmych susedných mriežok. Stenové atómy
patria vždy k dvom mriežkam.
Každá častica v tejto mriežke má 12 najbližších susedov. Mriežky s koordinačným číslom
K12 majú najtesnejšie usporiadanie guľových častíc.
Kubickú plošne centrovanú mriežku majú kovy: Cu, Ag,Al, Fe .
Tieto látky sú dobre tvárne za tepla i za studena.

12. Bodové poruchy kryštalickej mriežky, druhy – schéma cudzieho atómu

V bode 2.

13. Hranice zŕn, definícia schéma


Medzi plošné poruchy patria hranice zŕn a chyby vrstvenia.
H. z. vznikajú pri kryštalizácií kovov. Kryštalizácie je prechod zo stavu tekutého do stavu
tuhého a súvisí s usporiadaním atómov do kryštalickej mriežky. Pozostáva z dvoch etáp:
vznik kryštalizačných zárodkov a rast zárodkov.
Zárodky rastú v rôznych smeroch a rýchlosťou. Zrna sú oddelené hranicami zrna - porucha.

14.Substitučný tuhý roztok, definícia, schéma


Tuhý roztok je druh kryštalickej stavby ktorý má mriežku jednej zo zložiek a v nej sú
umiestnené častice druhej zložky /ďalších zložiek/. Medzi časticami je kovová väzba. Tuhé
roztoky označujeme malými písmenami gréckej abecedy.
Podľa umiestnenia častíc rozpúšťajúceho sa kovu v mriežke základného kovu rozoznávame
dva základné typy roztokov:
Substitučný tuhý roztok vzniká ak atómy prísadového kovu nahrádzajú v uzlových polohách
mriežky atómy základného kovu.

Intersticiálny t. r. vzniká ak atómy prísadového kovu sa nachádzajú v medziuzlových


polohách mriežky základného kovu.
15.

16.Ťahový diagram, schéma popis

17. Definícia liatiny, vlastnosti


Liatina je zliatina železa s uhlikom s obsahom uhlíka vyšším ako je jeho maximálna
rozpustnosť v austenite (t.j. 2,06%), s výnimkou ledeburitických ocelí. V porovnaní s oceľami
obsahujú okrem viac uhlíka aj viac sprievodných prvkov (napríklad mangán, kremík, síru,
fosfor). Liatina sa vyrába pretavením vhodných surových želiez a kovového odpadu v
zlievárenských peciach.

19. Hranová dislokácia, schéma


Mriežkové poruchy vznikajú metalurgiou prípravy a technológiou spracovania kovov
a zliatin. V okolí každej dislokácie je mechanická napätosť. Voľné dislokácie sa v kryštále
pohybujú: sklzom alebo difúziou.

20. Pevnosť materiálu, medza pevnosti