You are on page 1of 6

Letra Arial 8, sen negriñas Por favor: en caso necesario engadir as filas que sexan precisas en cada táboa

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA DISCIPLINA CÓDIGO MATERIA DISCIPLINA TITULACIÓN ESPECIALIDADE ITINERARIO CURSO CRÉDITOS ECTS CARÁCTER DEPARTAMENTO CENTRO COORDINADOR/A DOCENTES 2 12 obrigatorio Creación Escénica ESAD de Galicia Nuria Inglada Cardona Nome e apelidos: Nuria Inglada Cardona Horario titorías: Mercores de 16:00 a 18:00 Despacho: Creación escénica Contacto: ninglada@yahoo.com Nome e apelidos: Daniel González Salgado Horario de titorías: Xoves, de 16:00 a 19:00 Despacho: Vicedirección Contacto: danisalgado@edu.xunta.es DESCRICIÓN Coñecemento das diferentes escolas e sistemas na dirección de intérpretes (actores e bailaríns) que forman parte dun proxecto espectacular. Aplicación das técnicas dos sistemas de interpretación na dirección de actores na escena e nos medios audiovisuais. Análise e concepción da situación e do personaxe. Interacción do actor no espazo e no tempo co resto de linguaxes escénicas. Concepción e análise do movemento escénico. Posición, desprazamento, ritmo e coreografía. Dirección de actores Dirección de actores Grao en Arte dramática Dirección escénica e Dramaturxia

COÑECEMENTOS PREVIOS LINGUA EN QUE SE IMPARTE

Non se requiren

Galego

Castelán

Inglés

2. COMPETENCIAS COMPETENCIAS TRANSVERSAIS DE GRAO T1 T3 T6 T7 T9 T10 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza. Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo. Integrarse adecuadamente en equipos interdisciplinarios e en contextos culturais diversos. Liderar e xestionar grupos de traballo.

COMPETENCIAS XERAIS DA TITULACIÓN

1

X2

Comprender psicoloxicamente e empatizar para entender e sentir as vidas, situacións e personalidades alleas, utilizando de maneira eficaz as súas capacidades de imaxinación, intuición, intelixencia emocional e pensamento creativo para a solución de problemas; desenvolvendo a súa capacidade para pensar e traballar con flexibilidade, adaptándose aos demais e ás circunstancias cambiantes do traballo, así como a conciencia e o uso saudable do propio corpo e o equilibrio necesario para responder aos requisitos psicolóxicos asociados ao espectáculo.

X3

Potenciar a conciencia crítica, aplicando unha visión crítica construtiva ao traballo propio e ao dos demais, e desenvolvendo unha ética profesional que estableza unha relación adecuada entre os medios que utiliza e os fins que persegue.

X4

Comunicar, mostrando capacidade suficiente de negociación e organización do traballo en grupo, a integración en contextos culturais diversos e o uso das novas tecnoloxías.

X5

Fomentar a expresión e a creación persoal, integrando os coñecementos teóricos, técnicos e prácticos adquiridos; mostrando sinceridade, responsabilidade e xenerosidade no proceso creativo; asumindo o risco, tolerando o fracaso e valorando de maneira equilibrada o éxito social.

X6

Desenvolver unha metodoloxía de traballo, estudo e investigación encamiñada á autoformación na propia disciplina, procurando ámbitos axeitados para a formación continuada e para adaptarse a diversas situacións, especialmente ás derivadas da evolución da súa profesión.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE ESPECIALIDADE ED2 Proxectar a composición do espectáculo, utilizando todos os coñecementos estéticos e técnicos necesarios sobre as diferentes linguaxes e códigos que participan na representación. ED3 Planificar e conducir o proceso xeral de creación do espectáculo, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente. ED6 Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos na investigación escénica.

3. OBXECTIVOS DA DISCIPLINA 1. Coñecer diferentes escolas e sistemas na dirección de intérpretes. 2. Aplicar técnicas dos sistemas de interpretación na dirección de actores. 3. Analizar dun xeito práctico os conceptos de situación e personaxe. 4. Dirixir diversas modalidades de interacción do actor co resto de linguaxes escénicas. 5. Guiar o proceso de fixación de partituras actorais. 6.Coñecer o traballo do director sobre el mesmo. Observar e analizar a propia conduta física e verbal á hora de dirixir. 7.Identificar posibles problemas, bloqueos no corpo e voz do actor e atopar solucións. 8.Practicar o traballo textual co actor.

COMPETENCIAS VINCULADAS X3, X6, ED6 T9, X2, X4, X5, X6 T6, T7, T9, X2, X3 T1, T3, T6, T7, T9, T10, X4, X5

T9, T10, ED2, ED3 T6,T7,T9,X2,X3,X6

T3,T7,X2,X3,X4,X6,ED3

T7,T9,T10,X3,X4,X6,ED2,ED3

4. CONTIDOS TEMAS 1 A dirección de actores SUBTEMAS 1.1 Consideracións históricas. 1.2 Tipoloxías. 1.3 Procesos e procedementos habituais. 2. Elementos da comunicación 2.1 Identificación e uso do corpo: 60 SESIÓNS 6

2

2.1.1Quinésica 2.1.2Proxémica. 2.2 Identificación e utilización da voz: 2.2.1 Rexistro. 2.2.2 Ton. 2.2.3 Volume. 2.2.4 Ritmo. 2.3 Discurso verbal: 2.3.1 Dosificación da información. 2.3.2 Tipoloxía da información e das indicacións. 2.3.3 O uso do vocabulario 3. A relación actor-director 3.1 Os ensaios. 3.1.1 Necesidades actorais. 3.1.2 Obrigas da dirección. 3.2 Particularidades da comunicación actor-director. 4. A educación da mirada 4.1 Parámetros de análise da conduta humana. 4.2 Tipoloxías no traballo actoral. 5. O personaxe 5.1 Creación de realidades. 5.2 Acción. 5.3 Interacción. 6. A situación 6.1 Textos e pretextos. 6.2 Espazo, tempo e axentes. 6.3 Unidades de acción. 7. O traballo do director sobre si mesmo 8. O traballo do texto co actor 7.1 Uso dos elementos da comunicación. 7.2 Observación e construción da propia conduta no ensaio. 8.1 Estrutura sintáctica. 8.2 Puntuación. Respiración. 8.3 Tipoloxía das palabras. Palabras clave. 8.4 Vogais e consonantes. 8.5 Creación de imaxes. 9. A creación da partitura actoral 9.1 Improvisación. 9.2 Selección. 9.3 Composición. 9.3.1 Corpo, espazo e tempo. 9.2.2 Dinamismo e interacción. 10. Mapa da dirección de intérpretes 10.1 Teatro. 10.2 Danza. 10.3 Cinema e TV. TOTAL SESIÓNS 210 12 24 60 60 12 12 18 6

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE Actividade / Número de horas Presencial (horas) Non presencial (horas) Actividades introdutorias Exposición maxistral 8 6 14 Total

3

Exposición práctico-teórica Práctica individual Práctica colectiva Obradoiro Seminarios Actividades complementarias Outros Titorías individuais Titorías de grupo Actividades de avaliación. Probas Actividades de avaliación. Presentacións / mostras Actividades de avaliación. Revisión

56 50 74

10 52 20

66 102 94

32 10 20

32 10 20

8 8 6

8 8 6

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍAS DE ENSINANZA E APRENDIZAXE Actividades Actividades introdutorias Exposición práctico-teórica Descrición Introdución dos elementos a estudar a partir da presentación de cada alumno. Exposición de contidos con exemplos e exercicios prácticos e posterior reflexión dos elementos traballados. Práctica individual Dirección de actores dunha escena seguimento individual do docente, crítica construtiva, comentarios durante o traballo e a posteriori. Práctica colectiva Dirección de situacións e exercicios entre os alumnos con reflexión e comentarios durante a execución dos mesmos.

7. FERRAMENTAS DA AVALIACIÓN 7. 1 Avaliación ordinaria Ferramenta / actividade Artigo sobre a dir. de intérpretes Práctica de instrucións Práctica de análise condutual Práctica de dramaturxia actoral Práctica de adestramento actoral Práctica de análise activa Competencias avaliadas X3, X6, ED6 T6, T7, X5 T6, X2 T9, X2 T1, T6, T7, T9, X5 T1, T3, T6, T7, T9, T10, X5, X6, ED2, ED3 Práctica de dirección de actores nunha escena textual Práctica de texto Reflexións semanais 7.2. Avaliación extraordinaria Ferramenta / actividade Artigo sobre tipoloxías, procesos e procedementos da dir. de actores Práctica de instrucións T6, T7, X5 5,00% Competencias avaliadas X3, X6, ED6 Ponderación 5,00% T1, T3, T7, T10, X2, X4, X5, X6, ED2, ED3 T1, T3, T7, X6, ED6 T6,, X3, X6 10,00% 30,00% 20,00% Ponderación 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00%

4

Práctica de análise condutual Práctica de dramaturxia actoral Práctica de adestramento actoral Práctica de análise activa

T6, X2 T9, X2 T1, T6, T7, T9, X5 T1, T3, T6, T7, T9, T10, X5, X6, ED2, ED3

5,00% 5,00% 5,00% 15,00%

Práctica de dirección de actores na escena textual traballada durante o curso Práctica de texto Presentación dun traballo escrito relacionando os contidos do temario e a propia experiencia práctica durante o curso.

T1, T3, T7, T10, X2, X4, X5, X6, ED2, ED3

20,00%

T1, T3, T7, X6, ED6 T6,, X3, X6, ED6

10,00% 30,00%

7.3 Avaliación específica para alumnado sen avaliación continua / ordinaria / extraordinaria Ferramenta / actividade Artigo sobre tipoloxías, procesos e procedementos da dir. de actores Práctica de instrucións Práctica de análise condutual Práctica de dramaturxia actoral Práctica de adestramento actoral Práctica de análise activa T6, T7, X5 T6, X2 T9, X2 T1, T6, T7, T9, X5 T1, T3, T6, T7, T9, T10, X5, X6, ED2, ED3 Práctica de dirección de actores nunha escena textual . Exposición do traballo feito anteriormente e os obxetivos a acadar na sesión de avaliación e reflexión posterior Práctica de texto Exame teórico Diario de reflexión sobre cada ensaio no proceso de traballo na escena texual T1, T3, T7, X6, ED6 ED6 T1,T3,T6, X3, X6, ED3, ED6 10,00% 15,00% 15,00% T1, T3, T7, T10, X2, X3, X4, X5, X6, ED2, ED3 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% Competencias avaliadas X3, X6, ED6 Ponderación 5,00%

8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E OUTROS RECURSOS Referencias básicas

DAVIS, Flora (2008): La comunicación no verbal. Madrid. Alianza Editorial. MELENDRES, Jaume (2000): La dirección de los actores. Diccionario mínimo, Madrid, Publicaciones de la ADE. PROUST, Sophie (2006): La direction d’acteurs dans la mise en scène théâtrale contemporaine, Vic la Gardiole, L’Entretemps. SALGADO, Dani (2006): A dirección de actores, Vigo, Galaxia. WESTON, Judith (2004): La dirección de actores. Oroso. A Coruña. Fluir Ediciones.

Referencias complementarias

5

CHEJOV, Michael (2006): Lecciones para el actor profesional. Barcelona. Alba Editorial. DONNELLAN, Declan (2004): El actor y la diana. Madrid. Editorial Fundamentos. GROTOWSKI, Jerry (1999): Hacia un teatro pobre. Madrid. Siglo XXI Editores. HODGE, Alison (Ed) (2003): Teoría e práctica da interpretación. Vigo. Ed. Galaxia. KNÉBEL, Maria Osipovna (1999): El último Stanislavski, Madrid, Fundamentos.

9. OBSERVACIÓNS

6