You are on page 1of 3

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 marca 2012 r. Poz. 258

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.03.08 16:26:49 +01'00'

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 913) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 grudnia 2009 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę. Zgodnie z art. 39 ust. 1 umowy weszła ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 7 grudnia 2011 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

Republika Albanii

Związek Australijski Republika Austrii

Królestwo Belgii1) Republika Beninu

Republika Bułgarii

Chińska Republika Ludowa Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii2)

ww
Republika Ekwadoru Republika Estońska Republika Fidżi Republika Filipin Republika Finlandii Republika Francuska
1) 2)

Królestwo Belgii stosuje tymczasowo Międzynarodową Umowę w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r. od daty jej wejścia w życie. Umowa nie ma zastosowania do Wysp Owczych oraz Grenlandii.

w. rcl

1) następujące państwa oraz organizacja międzynarodowa stały się stronami umowy lub ją tymczasowo stosują:

.go

v.p l

Dziennik Ustaw Republika Gabońska Republika Ghany Republika Grecka Kooperacyjna Republika Gujany Republika Gwatemali Królestwo Hiszpanii Republika Hondurasu Republika Indii Republika Indonezji Irlandia Japonia Królestwo Kambodży Republika Kamerunu Kanada Demokratyczna Republika Konga Republika Konga Republika Korei Republika Liberii

–2–

Poz. 258

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Malezja

Republika Mali

Republika Malty

Meksykańskie Stany Zjednoczone Republika Związku Mjanmy Królestwo Niderlandów3)

ww
Królestwo Norwegii Nowa Zelandia4) Republika Panamy Republika Peru
3) 4)

Republika Federalna Niemiec

Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

Umowa ma zastosowanie do Królestwa w Europie. Umowa nie ma zastosowania do Tokelau.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw Republika Portugalska Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Stany Zjednoczone Ameryki Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Togijska Unia Europejska5)

–3–

Poz. 258

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Włoska Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

2) przy podpisaniu umowy podana poniżej organizacja międzynarodowa złożyła następującą deklarację: Unia Europejska

„Zgodnie z art. 36 ust. 3 Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., niniejsza deklaracja określa kompetencje przekazane Wspólnocie Europejskiej przez jej państwa członkowskie w dziedzinach, których dotyczy umowa.

– w odniesieniu do kwestii handlowych objętych umową Wspólnota Europejska ma kompetencje wyłączne w ramach wspólnej polityki handlowej oraz – Wspólnota Europejska dzieli uprawnienia z państwami członkowskimi w kwestiach środowiska naturalnego i współpracy na rzecz rozwoju. Zakres i wykonywanie kompetencji wspólnotowych z zasady podlegają zmianom, więc Wspólnota Europejska w razie potrzeby uzupełni lub zmieni niniejszą deklarację zgodnie z art. 36 ust. 3 umowy.” “In accordance with Article 36 (3) of the International Tropical Timber Agreement, 2006, this declaration indicates the powers transferred to the European Community by its Member States in the matters governed by the Agreement. The European Community declares that, in accordance with the Treaty establishing the European Community: – with respect to the trade matters covered by the Agreement, the European Community has exclusive competence under the common commercial policy, and – the European Community shares powers with its Member States in environmental matters and in development cooperation.

ww
5)

The scope and the exercise of the European Community powers are, by their nature, subject to continuous development, and the European Community will complete or amend this declaration, if necessary, in accordance with Article 36 (3) of the Agreement.” Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Unia Europejska stosuje tymczasowo Międzynarodową Umowę w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r. od daty jej wejścia w życie.

w. rcl

Wspólnota Europejska oświadcza, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską:

.go

v.p l