You are on page 1of 4

สอบศึกษานิเทศก

หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 17
1. พฤติกรรมและการกระทําดานการปฏิบัติงานของนักเรียนคือขอใด
ก. พุทธิพิสัย
ข. จิตพิสัย
ค. ทักษะพิสัย
ง. บูรณาการ
2. ขอใดเปนคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดี
ก. แฟมสะสมงาน
ข. สถานการณ เงื่อนไข
ค. เปนปรนัย
ง. แบบทดสอบ
3. ขอใดไมใชประเภทของสื่อการเรียนการสอน
ก. สื่อประสม
ข. วัสดุ
ค. อุปกรณ
ง. เทคนิควิธี
4. จัดใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. จุดมุงหมายการจัดการศึกษา
ค. เนื้อหาสาระการศึกษา
ง. สื่อการสอน
5. ไมใชลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. มีความเที่ยงตรงเชื่อมั่น
ข. มีประสิทธิภาพ
ค. มีความคงทน
ง. ประหยัด คุมคา
6. เปนกระบวนการแสวงหาความรูความจริงโดยวิธี การที่เชื่อถือได
ก. การวิจัย
ข. ตัวแปรการวิจัย
ค. ความแปรปรวน
ง. กลุมตัวอยาง
7. ไมใชหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. เอกภาพของชาติ
ข. การเรียนรูตลอดชีวิต
ค. การสรางโอกาส
ง. การศึกษาเพื่อปวงชน
8. สาระดานการอาน ฟง เขียน พูด
ก. ภาษาไทย
ข. คณิตศาสตร
ค. ภาษาอังกฤษ
ง. ขอ กและค ถูก
9. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกวาอะไร
ก. มาตรฐาน
ข. กลุมการเรียน
ค. สาระการเรียนรู
ง. กลุมสาระเรียนรุ

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

สอบศึกษานิเทศก

หนา 2 ของ 4

10. ไมใชกระบวนการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ
ก. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว
ข. การบูรณาการแบบคูขนาน
ค. การบูรณาการแบบสหวิทยาเขต
ง. การบูรณาการแบบโครงการ
11.วันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 4 ป
ก. 2 พฤศจิกายน 2544
ข. 2 พฤศจิกายน 2545
ค. 2 พฤศจิกายน 2547
ง. 2 พฤศจิกายน 2548
12. ทานจะจัดประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน( CAI) เขากับกลุมใด
ก. ฮาตแวร
ข. ซอฟตแวร
ค. นวัตกรรม
ง. เทคโนโลยี
13. ทานเขาใจคําวาวิทยากรทองถิ่นวาอยางไร
ก. ครูที่อยูในชุมชนทองถิ่นไกลโรงเรียน
ข. ชาวบานที่อยูในทองถิ่น
ค. ผูที่กอตั้งเปนเครือขายวิชาการในทองถิ่น
ง. ผูมีความรูความสามารถเฉพาะดานในทองถิ่น
14. ไมไดกลาวไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก. สาระการเรียนรู
ข. หนวยกิต
ค. การบูรณาการคูขนาน
ง. CAI ชวยสอน
15.หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน สื่อประเภทใดทีทําใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด
ก. สื่อและประสบการณเรียนรูจากภาพยนตร
ข. สื่อและประสบการณเรียนรูการศึกษานอกสถานที่
ค. สื่อและประสบการณเรียนรูจากการแสดงละคร
ง. สื่อและประสบการณจากการสาธิต
16."โรงเรียนนี้นักเรียนคอนขางที่จะขาดระเบียบวินัยนะ อาจารยชวยดูแลหนอย" ขอความนี้
อาจารยใหญ อยากใหครูปรับปรุงโครงการใด
ก.กิจกรรมแนะแนว
ข.คายคุณธรรม
ค. สงเสริมวินัยนักเรียน
ง. ถูกทุกขอ
17. งานใดที่ชวยใหนักเรียนปรับตัวเขากับเพื่อนในหองเรียนไดดีที่สุด
ก. งานสภานักเรียน
ข. งานเสริมสรางวินัย
ค. งานกิจกรรมสหกรณ
ง. งานแนะแนว
18.ขอใดคือผลระทบขั้นสุดทายที่ตองการของการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. บรรยากาศการทํางานของครู
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
19. คุณธรรมที่ตองการปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียนตามโครงการพระมหาชนกสูการเรียนรู คือข
ก. ความเพียรพยายาม
ข. การสรางความดี
ค. ความเสียสละ

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

สอบศึกษานิเทศก

หนา 3 ของ 4

ง. ความเอื้ออาทรหวงหา
20. ขอใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
ข. ใจกวาง กายโต ทักษะสูง
ค. คนเกง คนดี มีความสุข
ง. คิดกวาง คิดไกล ใฝเรียนรู
21. การจัดการศึกษาตองมีคุณภาพ ขอใดสามารถบงชี้คําวาคุณภาพได
ก. มีกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
ค. มีการนําหลักสูตรไปใช
ง. มีการใชสื่อประกอบการสอน
22. สิ่งใดที่ครูผูสอนควรยึดเปนหลักสําคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงคการเรียนรู
ง. ง. สื่อการเรียนการสอน
23. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนนเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใชภาษา
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผูเรียน
ค. มีขอทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใชภาษา
ง. ถูกทุกขอ
24. ขอใดไมใชลักษณะกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ก. ผูเรียนลงมือทํา
ข. ผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
ค. ผูเรียนวิพากษวิจารณสื่อที่ครูสราง
ง. เรียนรูเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน
25.ขอใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟตแวร
ก. เครื่องฉายสไลด
ข. เครื่องเลนวีดีโอ
ค. เทปบันทึกเสียง
ง. ไมมีขอ
 ถูก
26. เปนแหลงรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียนหมายถึงขอใด
ก. การสํารวจเด็กรายบุคคล
ข. การเรียนรูบูรณาการ
ค. โครงสราง
ง. แฟมสะสมงาน
27.การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแลวขอใดสําคัญที่สุด
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. ประหยัด
ง. คุมคา
28. หากมีความมุงหมายที่จะใหนักเรียนสามารตัดสินใจและแกปญหาไดดวยตนเองควรใช
บริการแนะแนวตามขอใด
ก. บริการสนเทศ
ข. บริการใหคําปรึกษา
ค. บริการแกปญหา ปองกันปญหาและสงเสริมพัฒนานักเรียน
ง. บริการติดตามและประเมินผลนักเรียน
29. ขอใดตอไปนี้ นาจะเปนขั้นตอนแรกของการสอนแบบโครงงาน
ก. การเลือกหัวขอ ปญหา
ข. การนําเสนอผลงาน

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

สอบศึกษานิเทศก

หนา 4 ของ 4

ค. การเขียนรายงาน
ง. การลงมือปฏิบัติ
30. ขอใดคือผลกระทบขั้นสุดทายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. บรรยากาศการทํางานของครู
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู

หนาแรก

หนาเมนูขอสอบ

ดูเฉลย

ทําขอสอบชุดถัดไป

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550