You are on page 1of 4

Nguyễn Minh Chiến

THPT Kim Liên - Nam Đàn
Bµi tËp
Bµi 1: Cho b¶ng sè liÖu:
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (gi¸ trÞ thùc tÕ) c¶u ViÖt Nam ph©n theo ngµnh.
(§¬n vÞ: tØ ®ång)

N¨m

C«ng nghiÖp khai
th¸c

C«ng nghiÖp
chÕ biÕn

CN SX, ph©n phèi
®iÖn, khÝ ®èt vµ n-íc

Tæng céng

1996
20688
119438
9306
149432
1999
36219
195579
14030
245828
2000
53035
264459
18606
336100
2004
103815
657115
48028
808958
2005
110949
824718
55382
991049
1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu gi¸ trÞ cña s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp ph©n theo ngµnh cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1996-2005.
2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ sù chuyÓn dÞch ®ã.

Bµi 2: Cho b¶ng sè liÖu:
DT rõng vµ gi¸ trÞ SX l©m nghiÖp theo gi¸ trÞ thùc tÕ ph©n theo ngµnh cña n-íc ta.
Chia ra
DT
rõng
Gi¸
trÞ
SX
N¨m
Trång vµ nu«i
Khai th¸c
DÞch vô vµ ho¹t
(ngh×n ha)
(tØ ®ång)
rõng
l©m s¶n
®éng l©m s¶n
10916
7674
1132
6235
307
2000
2002
11533
8411
1165
6855
391
11975
9064
1360
7176
528
2003
2005
12419
9940
1423
7938
579
1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ngµnh l©m nghiÖp n-íc ta.
2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ sù thay ®æi diÖn tÝch vµ c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp.
Bµi 3: Cho b¶ng sè liÖu:
DiÖn tÝch vµ s¶n l-îng lóa cña n-íc ta.
Trong ®ã s¶n l-îng lóa
N¨m DiÖn tÝch lóa c¶ n¨m S¶n l-îng lóa c¶ n¨m
(ngh×n ha)
(ngh×n tÊn)
®«ng xu©n (ngh×n tÊn)
1995
6766
24964
10737
7654
31394
14103
1999
2000
7666
32530
15571
2002
7504
34447
16720
2003
7452
34569
16823
2005
7329
35833
17332
7325
35850
17558
2006
1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n
1995 - 2006
2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa cña n-íc ta.
1 học sinh giỏi
Tà i liệu bồi dưỡng

Nguyễn Minh Chiến

THPT Kim Liên - Nam Đàn

Bµi 4: Cho b¶ng sè liÖu:

Gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng ho¸ ph©n theo khu vùc cña n-íc ta
(§¬n vÞ: TriÖu USD)
Chia ra
N¨m
Tæng sè
Khu vùc trong n-íc
KV cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi
14482,7
7672,4
6810,3
2000
20149,3
9988,1
10161,2
2003
26485,0
11997,3
14487,7
2004
32447,1
13893,4
18553,7
2005
39826,2
16764,9
23061,3
2006
1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn sù thay ®æi c¬ cÊu gi¸ trÞ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ph©n
theo khu vùc kinh tÕ cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2000-2006.
2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ sù thay ®æi ®ã.
Bµi 5 : Cho b¶ng sè liÖu:
C¬ cÊu s¶n l-îng ®iÖn ph©n theo nguån cña n-íc ta.
(§¬n vÞ: %)
Nguån
1990
1995
2000
2005
2006
72,3
53,8
38,3
30,2
32,4
Thuû ®iÖn
20,0
22
29,4
24,2
19,1
NhiÖt ®iÖn tõ than
7,7
24,2
32,3
45,6
48,5
NhiÖt ®iÖn tõ khÝ, ®iªzen
Tæng céng
100
100
100
100
100
1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn sù thay ®æi c¬ cÊu s¶n l-îng ®iÖn ph©n theo nguån cña n-íc
ta trong giai ®o¹n 1990-2006.
2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù thay ®æi ®ã.
Bµi 6 : Cho b¶ng sè liÖu:
DiÖn tÝch mét sè c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m cña n-íc ta (§¬n vÞ: ngh×n ha)
N¨m
ChÌ
Cµ phª
Cao su
Hå tiªu
66,7
186,4
278,4
7,0
1995
84,8
477,7
394,9
17,6
1999
87,7
561,9
412,0
27,9
2000
116,3
510,2
440,8
50,5
2003
122,5
497,4
482,7
49,1
2005
122,9
497,0
522,2
48,5
2006
1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr-ëng diÖn tÝch c©y chÌ, cµ phª, cao su, hå tiªu
cña n-íc ta trong giai ®o¹n 1995-2006.
2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch tèc ®é t¨ng tr-ëng ®ã.
Bµi 7 : Cho b¶ng sè liÖu:
S¶n l-îng lóa c¶ n¨m ph©n theo vïng cña n-íc ta (§¬n vÞ: Ngh×n tÊn)
Vïng
1995
2005
C¶ n-íc
24964
35833
Trong ®ã
- §ång b»ng s«ng Hång
5090
6184
- §ång b»ng s«ng Cöu Long
12832
19299
- C¸c vïng cßn l¹i
7042
10350
1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn quy m« vÒ s¶n l-îng lóa c¶ n¨m cña n-íc ta vµ c¬ cÊu s¶n
l-îng ph©n theo vïng n¨m 1995 vµ n¨m 2005.

2 học sinh giỏi
Tà i liệu bồi dưỡng

Nguyễn Minh Chiến

THPT Kim Liên - Nam Đàn

2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ quy m« vµ c¬ cÊu s¶n l-îng lóa cña n-íc ta.
Bµi 8:. Cho b¶ng sè liÖu sau .
NhiÖt ®é vµ l-îng m-a trung b×nh th¸ng cña 1 sè ®Þa ®iÓm .
Hµ Néi
HuÕ
TPHCM
Th¸ng
NhiÖt ®é
L-îng m-a
NhiÖt ®é
L-îng m-a
NhiÖt ®é
L-îng m-a
0
0
0
TB ( C )
( mm )
TB ( C )
( mm )
TB ( C )
( mm )
I
16,4
18,6
19.7
161.3
25.8
13.8
II
17
26.2
20.9
62.6
26.7
4.1
III
20.2
43.8
23.9
47.1
27.9
10.5
IV
23.7
90.1
26.0
51.6
28.9
50.4
V
27.3
188.5
28.3
82.1
28.3
218.4
VI
28.8
230.9
29.3
116.7
27.5
311.7
VII
28.9
288.2
29.4
95.3
27.1
293.7
VIII
28.2
318.0
28.9
104.0
27.1
269.8
IX
27.2
265.4
27.1
473.4
26.8
327.1
X
24.6
130.7
25.1
795.6
26.7
266.7
XI
21.4
43.4
23.1
580.6
26.4
116.5
XII
18.2
23.4
20.8
297.4
25.7
48.3
Trung
b×nh
n¨m

23.5

1676

25.1

2868

27.1

1931

a. H·y nhËn xÐt vµ so s¸nh vÒ nhiÖt ®é vµ l-îng m-a trung b×nh th¸ng ë c¸c ®Þa ®iÓm trªn .
b. Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ®Þa ®iÓm vµ sù thay ®æi cña nhiÖt ®é vµ l-îng m-a gi÷a
c¸c th¸ng cña c¸c ®Þa ®iÓm .
Bµi 9 . Cho b¶ng sè liÖu sau .
NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng cña L¹ng S¬n vµ Lai Ch©u .
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
Th¸ng
§Þa ®iÓm
( §é cao )
L¹ng S¬n ( 13.3 14.3 18.2 22.1 23.3 26.9 27.0 26.6 25.2 22.2 18.3 14.3
258m)
§iÖn
Biªn 17.1 18.0 21.3 24.6 24.5 26.5 26.5 26.6 26.1 23.7 20.6 17.7
(244m)
Biªn ®é nhiÖt cña L¹ng S¬n vµ Lai Ch©u
Biªn ®é nhiÖt trung
Biªn ®é nhiÖt tuyÖt ®èi
VÜ ®é
§Þa ®iÓm
b×nh n¨m
( chªnh lÖch nhiÖt ®é tèi cao vµ tèi thÊp )
21050’
L¹ng S¬n
1307
4109
0

0
22 03
§iÖn Biªn
94
3706
Tõ c¸c b¶ng sè liÖu trªn , nhËn xÐt vµ gi¶i tÝch sù ph©n ho¸ khÝ hËu theo h-íng §«ng – T©y ë
B¾c Bé .

3 học sinh giỏi
Tà i liệu bồi dưỡng

Nguyễn Minh Chiến

THPT Kim Liên - Nam Đàn

Bµi 10 . Cho b¶ng sè liÖu sau .

NhiÖt ®« ( 0C ) vµ l-îng m-a ( mm ) trung b×nh th¸ng vµ n¨m ë 2 ®Þa ®iÓm
cña n-íc ta .
Th¸ng
§Þa
§iÓm
( ®é cao)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

t0
23.0 23.8 25.3 27.2 28.8 29.6 29.7 29.8 28.2 26.6 25.3 23.7
Quy
(0C)
Nh¬n
M-a
(5m)
64.6 32.2 24.0 32.4 63.4 61.5 54.6 58.6 245.1 463.3 422.7 169.9
(mm)
t0
19.0 20.7 22.7 24.0 24.0 23.0 22.4 22.2 22.3 21.7 20.7 19.3
Pl©ycu (0C)
(800m) M-a
3.0 6.8 27.5 94.9 225.7 357.0 452.9 492.6 360.0 181.0 57.4 13.3
(mm)
Dùa vµo b¶ng sè liÖu , h·y nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù ph©n ho¸ khÝ hËu gi÷a §«ng Tr-êng S¬n vµ
T©y Nguyªn .
Bµi 11 . Cho b¶ng sè liÖu sau.

NhiÖt ®é mét sè n¬i ë n-íc ta . ( §V. 0C )
NhiÖt ®é trung b×nh
§Þa ®iÓm
Th¸ng I
Th¸ng VII
L¹ng S¬n
13.3
27.0
Hµ Néi
16.4
28.9
HuÕ
19.7
29.4
§µ N½ng
21.3
29.1
Quy Nh¬n
23.0
29.7
TP. HCM
25.8
27.1
a. NhËn xÐt vÒ sù thay ®æi nhiÖt ®é tõ B¾c – Nam .
b. Gi¶i thÝch v× sao cã sù thay ®æi ®ã .

C¶ n¨m
22.1
23.5
25.1
25.7
26.8
27.1

Bµi 12 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ l-îng m-a vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trung

b×nh c¸c th¸ng n¨m 2007 t¹i Hµ Néi vµ HuÕ .
Th¸ng
ChØ

I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
0
t
16.9 21.9 21.1 23.4 27.3 30.2 30.4 29.2 27.2 25.8 21.4 20.4
0
(
C)

Néi M-a
3
25
29
98
118 211 286 330 388 145
5
21
(mm)
t0
19.3 22.8 24.7 25.0 26.8 29.2 29.2 28.0 26.7 24.7 21.6 22.3
(0C)
HuÕ
M-a
255
3
100 180 153
17
63
261 307 544 907 603
(mm)
H·y vÏ biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l-îng m-a ë HN vµ HuÕ , tõ ®ã tót ra nh÷ng nhËn xÐt vµ so s¸nh .
§Þa
®iÓm

4 học sinh giỏi
Tà i liệu bồi dưỡng


n¨m
26.8
1692
21.8
2272

Related Interests