You are on page 1of 52

De Hazewind

Seizoen 2008/2009
Foto Gerdi Oonk

Sinds 1932 www.vvruurlo.nl


Van de redak�e
Via ´t Rikkelder naar Ghana
Wat een knotsgekke bekerronde toch al gauw teleurstellend als de zondagochtend.
hebben we achter de rug, zeg! De Nederlandse clubs onderuit gaan. Wandelend op ons sportpark za-
Groesbeekse hoofdklasser Achil- Helaas gebeurt dat de laatste �jd gen we nog een noviteit: een exo-
les ’29 knikkert RKC Waalwijk uit nogal eens. Zelfs PSV, dat het de �sch reclamebord, vastgenageld
de beker en FC Lienden wint van afgelopen jaren heel aardig deed aan de ‘gasten’-dug-out. Car Parts
Vitesse. Het zwalkende Feyenoord in Europa, is zichzelf niet meer. Ghana staat erop. Gelijk maar
had een hel� lang erg moeilijk te- De club had een goede wedstrijd even op de website van het be-
gen HCC Hardenberg en Volen- tegen Olympique Marseille, maar drijf www.exocar.nl gekeken. Daar
dam, de nummer laatst van de verder verliezen de Einhovenaren krijgen we wat meer uitleg. Door
eredivisie, wint in de verlenging verliezen steevast met een nulle- de jaren heen hebben medewer-
van Ajax. Dat nu is de ontegen- tje of drie. En dat kijkt niet lekker, kers van Exo-Car dan ook het land
zeggelijk de charme van het be- een ouderwets avondje ergernis. en de bevolking van heel dichtbij
kervoetbal. Met een beetje geluk, PSV hee� dit seizoen niets te zoe- leren kennen en zo bieden wij dan
wat kunst en vliegwerk David wint ken op het kampioenbal en dat is ook vanaf januari 2008 individuele
van Goliath. Maar misschien zegt een trieste constatering. Nederlandstalige reisbegeleiding
de overwinning van de kleintjes Voor de wedstrijden van het Ne- aan, voor uw werk of zon vakan-
op de topclubs nog wat anders: derlands El�al hoef, je uitgezon- �es in dit zon overgoten pre�ge
het niveau van het betaald voet- derd eindrondes, de tv ook niet land.
bal in Nederland nivelleert. meer aan te ze�en. Het is hart- Juist. Een vakan�e in Ghana, dat
In het vaderlandse bekertoernooi s�kke vermoeiend om zo’n an- lijkt ons interessant. Dan maar
is het prima dat onze topclubs derhalf uur naar dat geploeter te even verder surfen naar de site
worden uitgeschakeld. Dat is zelfs kijken. En dan is Harry Vermeegen van het Ministerie van Buiten-
grappig. Een ander verhaal is het ook nog terug. Die vonden we landse Zaken. We krijgen het vol-
in Europees verband. Dan is het toch ooit echt leuk. gende reisadvies: In Bawku en
Nee, dan kun je beter een kijkje omgeving, gelegen in de Upper
De Hazewind,
clubblad van
nemen op ons eigen sportpark East Region (noordoost Ghana),
VV Ruurlo. daar is doorgaans genoeg te be- is het sinds begin mei 2008 als
Opgericht leven. Zo was de wedstrijd tegen gevolg van etnische problemen,
1 april 1932. Lochem een best spektakelstuk. Er onrus�g. De ingestelde avondklok
De Hazewind verschijnt 10 maal per jaar werd behoorlijk strijd geleverd en is nog steeds van kracht. Niet-es-
met een oplage van 725 stuks. dientengevolge vlogen de kaarten sen�ële reizen naar deze regio
Jaargang 34 ons om de oren. Helaas werd er worden ontraden.
net als een week eerder niet ge- In de aanloop naar de verkiezin-
Redak�e:
Jan Hendriksen Erik Scheper
wonnen, waardoor de geel-zwar- gen in december 2008 kunnen
Hugo Kamperman Erik Wehning ten de aanslui�ng met de top lij- de spanningen oplopen. Reizi-
ken te verliezen. Ruurlo staat nu gers dienen poli�eke rally’s, de-
Eindredak�e: negen punten achter op koploper monstra�es en grote publieke
Edwin Oltvoort Neede. Ook nummer drie Lochem bijeenkomsten in het hele land te
is niet langer binnen handbereik, mijden in verband met mogelijke
E-mail:
het gat bedraagt zeven punten. rellen. U wordt geadviseerd ter
redak�e@vvruurlo.nl
Het wachten is nu op een slipper- plaatse de ontwikkelingen via de
Internet: tje van de top drie, zodat de man- lokale media te volgen.
www.vvruurlo.nl nen van Tonny Berendsen weer Nou, komende maand moesten
kunnen aanhaken. we dan maar gewoon thuisblij-
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
Ander nieuws binnen onze ver- ven. Missen we de boerenkool-
worden door middel van druk, fotokopie, eniging we hebben een G-voetba- avond ook niet.
scan of op welke wijze dan ook, zonder lafdeling. We hebben de jongens
voorafgaande toestemming van de redak�e.
al enthousiast zien trainen op de Hugo Kamperman

November 2008 - VV Ruurlo - 01


Van de voorzi�er
Soms heb je van die periodes dat 10 jaar �jd gedurende de perio- Infogids
je de indruk krijgt dat er (bijna) de 2007 t/m 2016 jaarlijks in de Vorige maand trof u bij de Ha-
niets gebeurt binnen onze ver- maand december; we zijn daar zewind de Infogids 2008 – 2009
eniging. vorig jaar in december 2007 aan.
Als je de afgelopen week een voor het eerst mee gestart. Een aantal gevouwen A-viertjes
paar keer op onze website had Uitlo�ng vindt plaats door het met informa�e en wetenswaar-
gekeken dan was je ongetwij- bestuur. digheden over onze vereniging.
feld opgevallen dat vanaf zon- Wij zullen dat dus in december Hoewel de gids inhoudelijk
dag 9 november j.l. het verslag a.s. voor de tweede keer doen (heel) veel informa�e bevat, is
van Neede – Ruurlo het eerste en hierover dan ook publiceren. de lay-out eigenlijk onze vereni-
nieuwsfeit was en vervolgens Houders van obliga�es moeten ging onwaardig. We mogen ons
vanaf 13 november de voorbe- vervolgens binnen één jaar na dat als bestuur aanrekenen.
schouwing op Ruurlo – Lochem deze bekendmaking schri�elijk Even surfen op internet bij en-
(begrijp me goed: dat is geen hun aanspraak op terugbetaling kele min of meer vergelijkbare
verwijt naar de webmaster want aan het bestuur kenbaar ma- verenigingen in de regio leert
hij moet ook worden gevoed ken. dat men over het algemeen een
met nieuwsfeiten). “professionele” presenta�egids
Natuurlijk wordt er achter de Controle brandveiligheid uitbrengt. Qua inhoudelijke in-
schermen hard gewerkt: Vorige maand hee� de gemeen- forma�e doen wij niet veel on-
- De Sinterklaasviering te Berkelland een controle uit- der maar het gaat over de wijze
voor onze jongste pupillen op gevoerd op de brandveiligheid waarop de informa�e wordt ge-
woensdagavond 3 december. in de kan�ne. presenteerd.
- De boerenkoolavond op Daarbij werden de volgende We gaan dat volgend jaar anders
donderdag 18 december. twee punten geconstateerd: (beter) doen.
- Overleg sponsoren, or- - Er is geen kopie van de
ganisa�e IKST en bestuur vooraf- gebruiksvergunning in de kan- Bestuursvergadering 20 okto-
gaand aan de boerenkoolmaal- �ne aanwezig. ber 2008
�jd. - De brandslanghaspel in We hebben in de bestuursver-
- De Kerstac�e op zater- de kan�ne moet worden voor- gadering van 20 oktober 2008
dag 20 december. zien van een keuringss�cker. besloten:
- De Nieuwjaarswedstrijd Bovendien adviseerde de ge- - Spelers moeten opge-
en –recep�e op zondag 4 januari meente in de bestuurskamer en legde boetes zelf betalen en wel
a.s. in het trapgat naar de bestuurs- binnen 14 dagen na aanzegging
En uiteraard zijn de voorberei- kamer een rookmelder te plaat- door de wedstrijdsecretaris, zo-
dingen voor het nieuwe seizoen sen. niet dan volgt inname van de
2009 – 2010 alweer opgestart. Voor het overige voldoet onze spelerspas en dat betekent dat
Zoals gebruikelijk begint dat kan�ne aan alle voorschri�en men niet speelgerech�gd is.
vaak met de (eerste) gesprekken van brandveiligheid. - Bij nieuwe sponsorover-
met onze trainers. De hierboven genoemde punten eenkomsten géén reclame-ui-
zullen wij uiteraard uitvoeren en �ngen van alcohol, rookwaren,
Vrijvallen obliga�es ook aan het advies rookmelders cafés etc of die daarmee rela�es
In 2000 zijn we gestart met de aan te brengen zullen wij gehoor hebben op tenues van jeugd-
uitgi�e van renteloze obliga�es geven (overigens riep dat bij ons teams (F-pupillen t/m A-junio-
van € 50,-- en € 100,-- voor de wel de vraag op of er weer mag ren dus).
bekos�ging van de aanleg van worden gerookt in de bestuurs-
het oefenveld en het vierde kamer?).
speelveld. Uw voorzi�er
Terugbetaling zal plaatsvinden in Ben Lodeweges

02 - VV Ruurlo - November 2008


���������������
������������������
�����������

�����������������������
����������������������
�����������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������
����������������
����������������

����������
������������������
���������������������
Sponsornieuws
VV Ruurlo 1 in nieuw tenue Sponsoren verlengen
Het eerste el�al van voetbalver- tobedrijf Ruesink uitgegroeid De onderstaande reclame-
eniging Ruurlo speelt dit seizoen naar vijf ves�gingen en 75 werk- bordsponsoren hebben hun af-
in een geheel nieuw tenue van nemers. Ruesink is hiermee één lopend contract met drie jaar
autobedrijf Ruesink uit Ruurlo. van de grootste Citroën dealers verlengd:
De Ruurlose Citroën dealer is van Nederland. In 2005 hee� MRB Lensink kunststof kozijnen
sinds seizoen 1985/1986 als Ap Ruesink een stap terug ge- uit Vorden
hoofdsponsor verbonden bij de daan en is de dagelijkse leiding Rouwmaat Groep Grond- Weg-
voetbalclub. in handen gekomen van zijn en Waterbouw en Recycling uit
In 1967 star�e Ap Ruesink van- twee zonen René en Bert. De af- Groenlo
uit de Leeuwerikstraat in Ruurlo finiteit met voetbal is groot bij Het Futsal 1 team hee� de aan-
een autorijschool. Na zijn ver- het Ruurlo’s gezin. Ruesink is al komende seizoenen de volgende
huizing in 1972 naar de Bor- lange �jd hoofdsponsor van De sponsoren.
culoseweg werd de rijschool Graafschap en tevens Partner Shirtsponsor : Café Restaurant
uitgebreid met repara�ewerk- in Business bij FC Twente. Ook De Tapperij uit Ruurlo
zaamheden aan auto’s. In 1980 zorgt de dealer elk jaar dat De Subsponsors : Installa�ebedrijf
betrok Ruesink het huidige pand Graafschap in de voorbereiding Stegeman uit Ruurlo, Bloemen
aan de Venterkamp. Na diverse van het seizoen een wedstrijd Groot Jebbink uit Ruurlo, Keur-
verbouwingen aan de opstal en speelt in en tegen VV Ruurlo slagerij Kuenen uit Ruurlo en
verschillende overnames is au- (foto verderop in dit blad). Paper Management Service uit
‘s-Heerenberg

Ledenmuta�es
Aanmeldingen

Roekevisch, L. Mini-pupillen
Maat, ter B. Mini-pupillen
Wolferen, van G. Mini-pupillen
Bronkhorst, K. A-Junioren

Afmeldingen

Jassies, S.

November 2008 - VV Ruurlo - 03


Ruurlo 1 reportage
Puntendeling in Winterswijk
In de zevende ronde van de com- een 1-0 voorspong. Ruurlo was punten. Jozef Priecko en Nick te
pe��e hee� VV Ruurlo gelijkge- vooral gevaarlijk in standaardsi- Veldhuis waren dichtbij een tref-
speeld. In Winterswijk eindigde tua�es met cornerballen en vrije fer en Niek Sprukkelhorst raakte
de weds�jd in 1-1. trappen, maar tot aan rust lever- zelfs de paal. Winterswijk kreeg
De ploegen waren redelijk aan de dit geen doelpunt op. vijf minuten voor �jd nog een
elkaar gewaagd in de eerste Na rust kwam Ruurlo beter in grote kans, maar na negen�g
helt, beide ploegen kregen wei- haar spel en begon kansen te minuten bleef het 1-1.
nig kansen en gaven ook weinig creëren. Wietse Knoef maakte Volgende week ontvangt Ruurlo
kansen weg. Na een half uur spe- gelijk voor Ruurlo, die goede mo- Warnsveldse Boys op sportpark
len kwam de thuisploeg wel op gelijkheden had op meer doel- ’t Rikkelder.

Ruurlo wint van Warnsveldse Boys


Op sportpark ’t Rikkelder hee� een scrimmage in het Ruurlose kans naast het doel. Tien minu-
VV Ruurlo de vierde overwin- doel. Ook de groen wi�en maak- ten voor �jd was het wel raak
ning van dit seizoen behaald. Te- ten fouten, waardoor Ruurlo op voor de geel zwarten. Marnix
gen Warnsveldse Boys wonnen voorsprong kwam. De back liet Schoppers kopte prach�g in het
de geel zwarten met 3-2. de bal onder zijn voet doorg- doel uit een vrije trap. Dezelfde
Na twee minuten kreeg Ruurlo lijden waardoor Jozef Priecko Schoppers moest vijf minuten
al een strafschop, nadat Jozef alleen op de keeper kon door- later met een brancard van het
Priecko werd vastgehouden in gaan. Vlak voor rust kwamen de veld doordat hij �jdens en kop-
het zes�en meter gebied. Priec- Boys op 2-2. duel een speler van Warnsveld
ko nam zelf de penalty en scoor- In de tweede hel� begon Ruurlo met zijn hoofd raakte. Ruurlo
de 1-0. De snelle voorsprong gaf meer druk te ze�en naar vo- kreeg vlak voor �jd nog een kans
Ruurlo geen vleugels, want beide ren en kreeg meer balbezit en met Jozef Priecko, maar zijn
el�allen speelden ma�g voetbal kansen. Warnsveld had spora- schot ging over het doel.
en waren niet erg balvast. Na disch een uitval met hun voor- Volgende week speelt Ruurlo in
een kwar�er kwam Warnsveld waartsen. Een kwar�er voor en tegen koploper Neede, die
op gelijke hoogte. Door slecht �jd werd de druk opgevoerd en vandaag de eerste periode�tel
uitverdedigen kwam de bal via Jozef Priecko schoot een vrije pakte.

Eerste loopt tegen nederlaag op


Het eerste el�al hee� sinds zes de eerste de beste kans meteen het half uur komt Neede op 2-0.
wedstrijden geen punten gepakt op voorsprong, geheel tegen de De geel zwarten houden echter
in de compe��e. In Neede ver- verhouding in. Ruurlo blij� goed geloof in een goede afloop en
loor Ruurlo van de koploper met spelen tot de rust maar weet voeren de druk op. Een doelpunt
2-1. niet te scoren. van Marnix Schoppers wordt on-
De eerste twin�g minuten do- Na rust gaat de wedstrijd rede- terecht afgekeurd na vermeend
mineert Ruurlo het spel door lijk gelijk op. De grootse kans hands. Ook bij de zwart wi�en
constant op de hel� van de te- voor Ruurlo is voor Jozef Priecko wordt een doelpunt afgekeurd.
genstander te spelen, maar echt die via een kopbal het doel net Vlak voor �jd scoort Wietse
grote kansen krijgt men niet. Na mist. Beide ploegen hebben Knoef de aanslui�ngstreffer,
een half uur komt Neede met goede doelkansen. Wederom op maar de resterende �jd bleek te

04 - VV Ruurlo - November 2008


kort om nog een gelijkmaker te in de kansen en behoudt zo de Ruurlo Sportclub Lochem.
scoren. Ruurlo was voetballend kopposi�e.
beter, Neede was effec�ever Volgende week zondag ontvangt

Ruurlo met lege handen


De compe��ewedstrijd tegen Na een te korte terugspeelbal nuten voor �jd scoorde Lochem
Sportclub Lochem hee� Ruurlo trok de keeper aan de noodrem. geheel tegen de verhouding in
geen punten opgeleverd. Op De penalty bracht Lochem op met een fraaie lob, na een ver-
sportpark ’t Rikkelder wonnen voorsprong. dedigingsfout aan Ruurlo zijde.
de gasten onverdiend met 1-2. Na rust nam Ruurlo het ini�a- Mohammed Harb scoorde vlak
Na twee minuten kon de thuis- �ef en had een aantal schotpo- voor �jd de aanslui�ngtreffer
ploeg al op voorsprong komen, gingen van Jozef Priecko. Ook en in een tumultueus slot kwam
maar een afvallende bal uit een de vrije trappen s�ch�e gevaar Ruurlo bijna langszij, maar de
vrij trap kon de Lochemse kee- voor het Lochemse doel, maar keeper kreeg de bal met moeite
per goed pareren. Beide ploe- tot een score kwam het niet. onder controle na een doelrijpe
gen waren aan elkaar gewaagd, Lochem kwam er af en toe ge- vrije trap. Net als vorige week
met goed posi�espel aan beide vaarlijk uit, maar invalkeeper verliezen de geel zwarten onte-
zijden werd er voornamelijk op Bram Meulenveld hield zijn doel recht.
het middenveld gevoetbald. Er schoon. Een kwar�er voor �jd Volgende week gaat Ruurlo op
waren weinig kansen voor bei- moest Lochem de bal van de bezoek in Lichtenvoorde waar
den. Het venijn zat hem in de doellijn halen en Ruurlo was op met speelt in de bekerronde
staart, op slag van rust werd jacht naar de gelijkmaker. Ook tegen het eerste team van Lon-
keeper Roy Brekveld met rood Lochem kwam met �en man na ga’30, de huidige koploper van
naar de kleedkamers gestuurd. een tweede gele kaart. Tien mi- de derde klasse C.

Ruurlo 1 bij hoofdsponsor autobedrijf Ruesink in Ruurlo

November 2008 - VV Ruurlo - 05


Futsal feiten
Ruurlo 1 wint in “bijzondere” wedstrijd
Soms staat het leven even s�l en Frank Oonk. Hoe kan het ook an- keer te scoren. Ze hebben goed
gelijk moet je weer door. Zo hield ders! gespeeld en konden makke-
Ruurlo voor de wedstrijd een mi- Niet veel later maakte Sjaak lijk mee komen in de 1e klasse.
nuut s�lte voor het verlies van Sprukkelhorst de 2-0 na een be- Ruurlo had 5 seconden voor �jd
Suzanne Hissink. Suzanne is het keken schot. DZV kwam snel met nog wel geluk. De bal ging snoei-
zusje van keeper Marcel Hissink. een antwoord na een razend hard op de lat. Ton te Veldhuis,
Namens het hele team wensen snelle counter en ze�e 2-1 op die Marcel Hissink verving, hee�
wij hem en zijn familie alle sterk- het scorebord. Het spel ging ver- een uitstekende pot gekeept.
te toe in deze moeilijke �jd. der. Wouter Schouten speelde Ruurlo hee� nu vier wedstrij-
En ja... Dan moet je ook nog de bal bij de tweede paal. Koen den gespeeld en negen punten
voetballen. Hoij�nk deed alsof hij de bal behaald. Een goede start in de
In een uiterst spannende wed- binnen wilde schieten, maar het 1e klasse. Coach Hans Schouten
strijd bleef Ruurlo overeind en enige wat hij deed was over de vertelde na de wedstrijd dat hij
won het met 5-4 van DZV’82 uit bal heen stappen, waardoor de zeer tevreden was over de drie
Dodewaard. Dat het niveau ge- keeper uit Dodewaard volledig spelers uit het derde el�al. Dit
stegen is, de afgelopen drie jaar, verrast werd. maakt Ruurlo sterk. Met negen
was weer duidelijk te zien. Het DZV kwam weer snel met een punten staat Ruurlo samen met
publiek zat af en toe ook flink antwoord en maakte 3-2 en 3- CSV Apeldoorn op de 2e plek.
met de billen te knijpen. Het 3. Speler Leon Hoij�nk en Nick Volgende week speelt Ruurlo uit
was een wedstrijd die gelijk op te Veldhuis die uit komen voor om 20.00 uur in Nijmegen.
ging. De openingstreffer was van Futsal 3 wisten allebei ook een

Ruurlo wint gemakkelijk in Nijmegen


Na een lange reis van ongeveer vertoonde spel, liet coach Hans plek.
80 kilometer kwamen de geel- Schouten weten. Het tempo lag Volgende week speelt Ruurlo
zwarten aan bij de Nijmeegse veel te laag. thuis tegen ESA 1. Deze ploeg
Universiteit. Een pand om “u” In de tweede hel� was dit an- komt uit Arnhem en staat mo-
tegen te zeggen. Na een wan- ders. Ruurlo liet snel en vaardig menteel op de vijfde plek.
deling van ruim 5 minuten door zaalvoetbal zien, daardoor kreeg De wedstrijd is om 21.45 uur
het pand, kwam het team aan Uni het moeilijk en kon het zijn in sporthal ‘t Rikkenhage in
bij kleedkamers. “Het lijkt wel defensie niet meer dicht hou- Ruurlo.
een doolhof” zei Tag Oonk. Het den. De
pand gaf alleen meer indruk dan bal raakte
onze tegenstander. Ruurlo won het netje
gemakkelijk met 1-15 van een maar liefst
spor�ef voetballend Uni Zvv. 15 keer in
Uni had nog geen wedstrijd ge- het voor-
wonnen en Ruurlo zoekt aan- deel van de
slui�ng bij de top. Absoluut re- geel zwar-
den om van de nummer laatst ten. Door
te winnen. Het ging alleen ge- dit resul-
makkelijker dan we vooraf ge- taat klimt
dacht hadden. Hoewel het met Ruurlo
rust 1-6 stond voor Ruurlo, wa- naar de
ren we niet tevreden met het tweede

06 - VV Ruurlo - November 2008


Het is tijd om te sporten.
Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar
brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters
maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en
wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.


Met Metos haalt u
de beste specialisten in huis
Vanuit haar vestiging in Ruurlo ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt Metos grootkeukenapparatuur en
vaatwerkspoelmachines, zowel voor de verzorgingssector als voor bedrijfsrestaurants en horeca.

De belangrijkste peilers van het Metos-concept zijn: innovatie, eigen productie, concentratie op de professionele
markt. Met als thema ‘Kitchen Intelligence’ streven wij er voortdurend naar de prestaties van professionele
keukens te optimaliseren.

Metos maakt deel uit van de Ali-Group, de grootste keukenleverancier van Europa.

www.metos.nl 0573 - 458 455

068 Metos Adv Beurscat Ruurlo A4.indd 1 31-10-2008 13:36:01


Futsal: Verlies & puntendeling
Normaal zijn 8 gescoorde doel- 4. Alhoewel Ruurlo hee� ver- een voorsprong van 4-3. Daar-
punten voldoende voor de winst. loren was het voor het publiek na was het CSV die twee keer
In de thuiswedstrijd tegen ESA toch een mooie wedstrijd, met scoorde. Met nog 5 minuten te
uit Arnhem echter niet. maar liefst 20 doelpunten, om gaan en met een stand van 5-4
De eerste hel� ging gelijk op, naar te kijken. in het voordeel van CSV, haalde
ruststand 6-6, coach Hans Schou- Wouter Schouten uit met en
ten was daar niet blij mee. Met Na de wedstrijd tegen ESA moest verwoestend schot. Nu was het
nog twee minuten te gaan stond Ruurlo de daarop volgende de verbazing aan Apeldoornse
er de 6-4 op het scorebord in het maandag aantreden tegen CSV kant (de bal zou via de paal weer
voordeel van Ruurlo, we moeten uit Apeldoorn (de nummer twee in het veld zijn gekomen). De
dan slimmer spelen om met deze op de ranglijst). Doelman Ton scheidsrechter wees echter naar
stand de rust in te gaan. Omdat te Veldhuis pakt in de cirkel de de middens�p. Het gelijkspel (5-
Ruurlo op zoek ging naar meer bal en wordt daarbij omvergelo- 5) was uiteindelijk wel een reële
en daarbij teveel ruimte aan de pen door een aanvaller van CSV. afspiegeling van deze wedstrijd.
tegenstander gaf was de 6-6 een Een vrije trap zou je dan denken Ruurlo neemt nu de vierde plaats
feit. maar tot verbazing (van Ruurlo in op de ranglijst. De eerst ko-
In de tweede hel� bleek ESA zijde) legt de scheidsrechter de mende thuiswedstrijd (voor de
(met snelle en technisch goe- bal op de s�p. Hiermee werd de beker HSC ‘21) wordt gespeeld
de spelers) toch een maatje te ruststand bepaald op 3-2 in het op 21 november om 21.45 uur
groot. Waar ESA in de tweede voordeel van de Apeldoorners. in sporthal ‘t Rikkenhage.
hel� nog eens 6 doelpunten wist In een gelijk opgaande tweede
te maken bleef Ruurlo steken op hel� komt Ruurlo eerst weer op

Gehandicapten team Boerenkool


Sinds vorige maand is er een sporten en bewegen, zodat ze De jaarlijkse boerenkoolavond
gehandicapten team (G-team) met z’n allen veel plezier bele- (laatste training van het jaar)
opgericht bij VV Ruurlo. Iedere ven op de zondagmorgen. voor de senioren en dames is dit
zondagochtend wordt er ge- Meer informa�e is te verkrijgen jaar gepland op donderdagavond
traind van 10.0 uur tot 11.00 uur bij coördinatoren Gerrit en As- 18 december. Op deze avond zijn
onder leiding van enkele vrijwil- trid Sprukkelhorst, telefoonnum- de trainings�jden aangepast. De
ligers en professionele begelei- mer 06-51960633, Erica Klein dames trainen van 19.00-20.00
ding. Kranenbarg en Ria Straatmans, uur en de alle seniorenel�al-
Doel hiervan is om mensen met telefoonnummer 0573-452065. len van 20.00-21.00 uur. Hierna
een beperking samen te laten wordt gezamenlijk gegeten.

Scheidsrechterskorps uitgebreid
In de afgelopen maanden heb- het cer�ficaat basis opleiding bij de senioren, junioren maar
ben 4 scheidsrechters van Ruurlo scheidsrechter. zeker ook bij de D, E en F-pupil-
deelgenomen aan scheidsrech- Allen van harte proficiat met het len neem dan contact op met
tersopleidingen van de KNVB. behaalde cer�ficaat en veel suc- Gerrit Lindenschot.
De scheidsrechters Marco Konij- ces als scheidsrechter.
nenberg, Jeroen Buunk en Tim
Lindenschot hebben het cer�- Mocht je interesse hebben om
ficaat juniorenscheidsrechter ook wedstrijden te fluiten voor
behaald. Johan Egging behaalde de vereniging, dit kan zowel zijn

November 2008 - VV Ruurlo - 07


Knoet en Helga
Um de kas te spekkn höld me- toor was. Hee had zo’n last van ‘n good uutzeende jonge vrouw
nige vereniging vandaag de dag vleermuuse in ziene karke en dee ok nog ‘n biebel koch umdat
‘n ac�e.Van ‘t vekoopn van har- wat hee ok probeern niks heelp. zee net ‘n oldn uut had.
de wos tot potgrond, as ‘t maor Tot dat hee van een van ziene Hoo geet ‘t Hanna vroog Helga
geld op breg. Knoet kon zich nog parochianen ‘n geweer leen’n ton zee naor ‘t volgende adres
good de aerste Wild ak�e veur en ‘n gat in ‘t dak van de karke leep? OOOh www al ggood, iik
de geest haaln van de VV Ruurlo schot. De vleermuuse vlaogn es- hhheb �t’r aaal vvieve vvekoch.
waor hee as B-spöller met leep. chrokkn deur ‘t gat naor buutn Zo dach Helga hoo krig zee dat
Wild dood scheetn mog ton wal maor de andere dag waarn ze dan veur mekare. Riek was in-
maor dood ophangn an de ka- d’r alweer. Ton had hee wat an- middels bezig um Gerrie Oort-
ore veur de velo�ng dat kon dere collega’s ebeld um te heurn giesen ‘n biebel te vekoopn. Ik
neet meer volgens ‘n paar leu. of dee d’r ok last van haddn. zit ‘n betjen in de put sprak Ger-
Zo doonde is ton de name ver- Een van hun had ok last van rie want ik denke dat mien man
anderd van Wild ak�e in Kerst dee vleermuuse en hee had ze Henk mien neet maer trouw
ak�e. allemaole evangn en naor Nee is.Hoo kom ie daor dan bie
Vandage was ‘t de beurte an ebracht want dat steet bekend vroog Riek? Jao zee, ons laatste
Helga um de kas te spekkn van as vleermoezn darp. Maor ok kind lik helemaol neet op Henk
de katholieke vrouwnbond deur bie em waarn zee de andere dag antwoordn Gerrie. Riek dach ik
middel van ‘t vekoopn van Bie- d’r waer ewes. doo d’r maor met hen en zae
bels. Alle helpers mosn zich um Van ‘n andere pastoor had hee dat Henk de nieje biebel maor is
8 uur meldn in de pastorie alwa- ton de oplossing van ‘t pro- good mos laezn.
or ze in groepn wodn in edeeld bleem ekreegn, hee mos aldee Met de meddag kwam ‘t hele
en vevolgens de Biebels kreegn. vleermuuse vang en dan een spul waer samen bie de pasto-
Helga kreeg met nog vief vrouw- veur een deupn. Net as bie de rie waor ze ‘n gezameleke lunch
leu ‘t gebied dat ten westn lae meeste parochianen zag ie ze kreegn.Helga en Riek maakn de
van de dorpstraote. dan neet waer in de karke. balans op en kwamn uut op �en
In hun groepje zat ok Hanna van Inmiddels had Helga bie de aer- vekochte biebels. En onze Hanna
‘n Zomp, ‘n leef mense maor ste klant an ebeld en de doch- had t’r al 20 vekoch, onbegrie-
ze sto�ert zo onmun deg. Be- ter des huizes deed lös. ‘t Was pelek vondn de meestn.
gin disse wekke had Helga nog Maike, zee was noe ‘n jaor of Um half twee gingn ze waer op
contact met eur ehad of dat 20 dacht Helga en studeern in pad en leepn Helga en Riek langs
vekoopn wal aets was veur eur. Nijmeegn. Maor wat was dee ‘t reisbureau naost de Raboban-
TTTTTuurlek had Hanna ezegd, deerne veanderd, vrogger was ‘t ke. Mo-j is kiekn wat daor steet
iiik zzee ddd’r nnnaor uuuuut. neet bepaold mooders mooiste. zae Riek: ”Neem vakan�e in het
Toch ging de meestn d’r vanuut In de puber�ed had zee ontzet- Ooostblok , uw auto is er al! Jao
dat Hanna neet völle Biebels zol tend völle puuste ehad en Helga maor ie zeet ok steeds maer
vekoopn. Want ‘t kostn de leu kon zich ‘t vehaal nog her-in- buutnlanders in Reurle,
wal 15 minuutn um 5 minuutn nern dat zee in de bibliotheek in echter nederlands probeern te
met eur te praotn. slaop was evalln en wakker was praotn veget ‘t maor. Bie een
Hanna had ok ‘n kaere in de kar- ewodn ton ‘n blinde man eur van de winkeliers zag korts ‘n
ke mot veurlaezn en daor kwam gezichte an ‘t laez’n was. Ok ‘t bord staon waor de volgende
‘n passage in veur van Jesus van veurval op de Rabobanke ston tekst op ston: ”Wen joe doe not
NNNNaaaazzz ...... ze kon ‘t t’r Helga nog bie, Maike was daor spiek duts is det jor problum en
neet uut kriegn en had ton ezeg naor binn’n eloopn ton d’r net not auwers. Tenk joe.
Jesus van daorguns . Helga leep ‘n aoverval bezig was. Een van
met Riek op en dee vetelln dat de aovervallers zag eur en dee Bie ‘t aerst volgende adres deed
eur breur gistern nog had ebeld metene zien masker af en gaf ‘t Willem Heikamp de deure lös.
vanuut Drenthe waor hee Pas- an Maike. Maor noe zag Helga Goeiendag vrouwleu,

08 - VV Ruurlo - November 2008


zwarte huus. Riek den ok �ng de pastorie um de eindba-
interessant wol met pra- lans op te maakn. En ie geleufd
otn zae: ”Dus Mac Donalds ‘t of neet maor onze Hanna ie
is ‘t neet ewodn.Den dee wet wal dee zo sto�ern had de
helemaol neet met ant- meeste biebels vekoch. Hoo he-
woordn Willem, ie haalt ze j dat toch veur mekare ekreegn
deur mekare. Bie Mac Do- vroog Helga?Dddat zzzak oooe
nalds ku-j wat e�n,ik bun vvveteln begon Hanna, iiik bb-
d’r korts nog ewes maor belle aaan en vvvraog ooof zz-
ie kent ‘t neet waer. Vrog- zee ‘n bbbiebel wwwilt kkkoopn
ger zongn wie toch al�ed en vvveur dddat zzzee antww-
van Old Mac Donalds had a wooord kkkunt gggeevn zzzeg
farm, noh van dee boerde- iik d’r mmetene aachteran, oof
rië is neet völle maer aover zza’k t’r ooe eene vveurlaez’n
en ziene hele veestapel zit Zo zie je maar weer elk nadeel
tussn dee breudjes. Effen hee� zijn voordeel aldus de Pas-
later deed Willem de deu- toor den zeer tevraedn
ik was net ‘t kiekn naor Obama re dichte met de biebel in was met de verkoop.
den nie-jn president van de V.S. de hande.
Jao zae Helga den hef ewon’n en An ‘t ende van de meddag gingn De Keurslager
‘t wi�e huus heet vanaf noe ‘t de Katholieke vrouwleu rich- (Erik Wehning)

Ronald Schotsman Schaal


Onbevangen dartelen ze door de wei, Ruurlo 8 hee� nagenoeg alle doelstellingen losgelaten. Het gaat,
zoals eigenlijk elk seizoen, nog maar om één ding: een hele fijne zondagochtend. Nou, dat lukt erg goed.
Om de feestvreugde nog wat te verhogen is op 9 november de weegschaal weer voor de dag gehaald
om te bepalen of een aantal (gast)spelers geschikt is voor het Achtste. Er loopt nog genoeg talent rond,
zo blijkt.

Naam: Lengte: Gewicht: BMI: Categorie:


Casper Wi�eveen 1,94 82 21,79 2
□ geschikt
■ ongeschikt

Paul Scholten 1,85 83 24,25 2


□ geschikt
■ ongeschikt

Ronald Engelberts 1,85 89 26 3


■ geschikt
□ ongeschiktt

Stefan Pillen 1,83 94 28,07 3


■ geschikt
□ ongeschikt

Jan Tragter 1,78 96 30,3 4


■ geschikt
□ ongeschikt

November 2008 - VV Ruurlo - 09


Categorie 1: Te licht uw gewicht op peil. Check minstens een keer per
Categorie 2: Gezond gewicht half jaar opnieuw hoe het ervoor staat.
Categorie 3: Te zwaar
Categorie 4: Veel te zwaar Te zwaar: U bent iets te zwaar. Het advies is om in
ieder geval niet in gewicht aan te komen, uw eet-
Te licht: U bent te licht. Probeer aan te komen door patroon te verbeteren en meer te bewegen.
regelma�g te eten en sla geen maal�jd over. Eet of
drink daarbij vier keer per dag iets tussendoor, om Veel te zwaar: U bent veel te zwaar. Dit levert een
zo extra energie binnen te krijgen. risico op voor uw gezondheid. Probeer af te vallen.
Een gewichtsvermindering van 5-10% levert flinke
Gezond gewicht: U hebt een gezond gewicht. Houd gezondheidswinst op.

Zondag 26 oktober 2008: Bon Boys 8 – Ruurlo 8 6-0


Scheidsrechter: De Biester 5,0: Floot warrig.
Toeschouwers: 7
Ruurlo 8
Daniël Brekveld 7,0 Stond heel goed te keepen. Hij kan het wel, hoor
Edwin Visschers 6,5 Doet al�jd zijn best, is soms niet genoeg
Rik Kamperman 6,5 Breekt af wat de tegenstander opbouwt
Ger Egberink 5,5 Zat er na 10 min. doorheen, kreeg ademhaling niet geregu-leerd.
(10.) Hugo Kamperman 7,5 Liet zien hoe het wel moet
Remon Wolsink 6,0 Het is een lieve jongen
Mark Slotboom 5,0 Vormverlies hee� een naam
Stefan Kree�enberg 8,0 De kleinste van het veld ontpopt zich als pitbull. Grappig
Frederik Wen�nk 6,5 Had het moeilijk op het middenveld
Erik Geverink 6,0 Stopperen is een vak
Arjan Meulenveld 6,5 Het mag nog wel wat dreigender
Gerard Mulderije 6,5 100%-kansen zijn niet aan hem besteed
*Trainer Schotsman 5,0 Krappe selec�e brak hem op.
Vlagger Ter Heege 6,0 Was het vaak niet eens met de scheidsrechter.

Zondag 2 november 2008: Ruurlo 8 – Vios Beltrum 7 3-8


Scheidsrechter: Scheper 7,0: Had een makkelijke ochtend.
21. Mark Slotboom 1-0, 59. Barry Holkenborg 2-5, 77. Gerard Mulderije 3-6.
Toeschouwers: 8
Ruurlo 8
Daniël Brekveld 4,0 Stond drama�sch te keepen achter al even drama�sche defensie
Mark Slotboom 4,0 Raakt geen bal meer
(46.)Ger Egberink 5,5 Vond zelf dat hij het leuk deed als laatste man
Rik Kamperman 5,0 Deed natuurlijk wel weer zijn best
Remon Wolsink 3,5 Dat was slecht, zeg! Al was dat eigen doelpunt erg fraai, Remon
Edwin Visschers 5,0 Deelde in de malaise
Ties Schurink 7,0 Eindelijk weer een Schurink in de gelederen van Ruurlo 8!
Frederik Wen�nk 7,0 Viel geblesseerd uit en dat was jammer
Thomas Immink 8,0 In z’n kleine teen meer balgevoel dan z’n vader in z’n hele lijf
Erik Geverink 6,5 Praten is een hobby, voetbal ook een beetje
Barry Holkenborg 7,0 ‘n-Barry was weer lekker op dreef, ging veel dreiging van uit
(75.) Hugo Kamperman 7,5 Wat een rendement in dat kwar�er. Gaf maar liefst drie assists
Gerard Mulderije 6,5 Had een prach�ge beweging, verwacht je niet van zo’n speler
*Trainer Schotsman 6,0 En weer een nederlaag.
Vlagger Ter Heege 6,5 Keurig gevlagd, maar wat heb je er aan bij 3-8?

10 - VV Ruurlo - November 2008


Fixet Ruurlo Service Bouwmarkt
Venterkamp 10 Ruurlo tel. 453635

Even kijken of de salarissen de deur al uit zijn. Of die ene

debiteur betaald heeft. Of er nog nieuws is van het accountant-

front. Kortom, even zaken doen tussen de bedrijven door. Waar

u ook bent. Wanneer u maar wilt. Met de OPS digipas bent u

zo op kantoor. En zo weer terug. Op tijd voor de tweede helft.


Wat doen Maak nu een afspraak. En ook u loopt voorop met het nieuwe
ondernemers zaken doen: OPS-en met Ten Kate & Huizinga.
in de rust?

60 jaar één met uw onder neming.

OPS-en.
Koopmanslaan 27 7005 BK Postbus 302 7000 AH Doetinchem
Tel: 0314 - 35 30 00 Fax: 0314 - 35 30 01

Vestigingen: Enschede - Almelo - Denekamp - Doetinchem - Ede


Haaksbergen - Hengelo - Kampen - Oldenzaal - Winterswijk - Wolvega
Zondag 2 november 2008: BSC Unisson 5 – Ruurlo 8 4-1
Scheidsrechter: Kachel 4,0: Type thuisfluiter.
26. Erik Geverink 1-1.
Toeschouwers: 20
Ruurlo 8
Daniël Brekveld 9,0 Wereldkeeper had ook nog �jd om naar een sperwer te loeren
Ger Egberink 8,5 Mocht ook nog even vijf minuten a�oelen
Rik Kamperman 8,5 Was zeer geconcentreerd. Gaf tegenstander heel weinig ruimte
Stefan Pillen 8,0 Stefan bloeit helemaal op in zo’n geweldige verdediging
Hugo Kamperman 8,5 Opnieuw één van de besten
(46.) Mark Slotboom 5,5 Is nog al�jd hopeloos uit vorm
Remon Wolsink 7,0 Herstelde zich redelijk na slechte beurt tegen Vios Beltrum
(46.)Edwin Visschers 7,5 Kreeg veel ruimte op rechts
Casper Wi�eveen 8,0 Mag zo elke week met het Achtste mee. Prima gespeeld, jongen
Erik Geverink 8,5 Speelde eindelijk weer eens met bezieling
Ronald Engelberts 8,5 Directe tegenstander had geluk dat Ronald geblesseerd uitviel
Stefan Kree�enberg 9,0 Liet zich duidelijk gelden als aanvoerder. Was enorm gedreven
(46.) Gerard Mulderije 7,5 Kon weinig uitrichten in 45 minuten
Jan Tragter 8,5 Er was nogal wat verbazing over zijn voetbalkwaliteiten
*Trainer Schotsman 8,0 Had de poppetjes op de goede plaats gezet.
Vlagger Ter Heege 7,0 Vlagt op gevoel.

Zondag 16 november 2008: Ruurlo 8 – Grol 10 5-1


Scheidsrechter: Konijnenberg 8,0: Hield het duel goed in de hand.
15. Gerard Mulderije 1-0, 27. Maik van de Haak 2-0, 51. Gerard Mulderije 3-0, 66. Geert Vruggink 4-0, 72.
Rob Dolphijn 5-0.
Toeschouwers: 11
Ruurlo 8
Daniël Brekveld 8,5 Staat de laatste weken heel erg goed te keepen
Ger Egberink 8,5 Soms denk je, hij ziet het spelletje toch!
(68.) Arjan Meulenveld 8,0 Wordt gelukkig elke week beter
Rik Kamperman 8,0 Had maar één foutje. Rik is in vorm
Maik van de Haak 8,0 Maakte een prima debuut in Ruurlo 8
(75.)Hugo Kamperman 8,5 Liet in een kwar�er zien, waarom hij Ruurlo 8’s beste is
Frederik Wen�nk 8,0 Er bloeit wat moois op tussen Stefan en Frederik…
(46.)Mark Slotboom 7,5 Is op de weg terug. Combineerde achterin weer ouderwets
Remon Wolsink 7,5 Is nog al�jd balverliefd
Edwin Visschers 8,0 Is elke week een zekerheidje en dat is fijn
(46.) Harry Kasteel 8,0 Aan de basis van menige combina�e aan de rechterkant
Rik Altena 8,5 Is natuurlijk veel te licht voor Ruurlo 8, maar speelde wel goed
Erik Geverink 8,0 Ook Erik belee� een goede periode, hij is weer overal te vinden
(46.) Geert Vruggink 8,0 Geert is gewoon een snelle balvaste speler met scorend vermogen
Stefan Kree�enberg 8,5 Kunnen we goed gebruiken op het middenveld
Gerard Mulderije 7,5 Kan eigenlijk best goed voetballen
(68.) Rob Dolphijn 8,0 ROB DOLPHIJN HEEFT EEN DOELPUNT GEMAAKT!
*Trainer Scholten 8,0 Paste wissel van zo’n 250 kilo toe: Ger en Gerard gingen eruit…
Vlagger Ter Heege 7,5 Deed het weer uitstekend.

November 2008 - VV Ruurlo - 11


Kanjers in de Sport Extra
Uitnodiging voor de thema-avond “Kanjers in de Sport Extra”.
Alle kinderen moeten kunnen van de sportclubs uit Berkelland bedoeld dat ze “erbij horen”.
sporten……tóch ???? uit om deel te nemen aan deze
thema-avond, nieuwe trainers, Maar… hoe gaat u als trainer nu
Toch blijken bepaalde kinderen maar ook de trainers die de cur- met deze kinderen om?
het niet lang vol te (kunnen !) sus al gevolgd hebben zijn van
houden bij de voetbalclub, bij de harte welkom. Op deze avond wordt er een
scou�ng, bij een vereniging,…. aantal zeer prak�sche �ps gege-
Bij een aantal kinderen ven, zodat de �tel van deze pre-
is er sprake van bepaald senta�e uitkomt, want zeg nou
gedrag, waardoor het eerlijk: “Alle kinderen moeten
meedoen aan een sport kunnen sporten, toch?”
of hobby uitloopt op een Aanmelden voor deze thema-
persoonlijk drama. Bij- avond kan tot uiterlijk 19 januari
voorbeeld omdat ze so- bij de SFB, tel. 476727 of e-mail:
ciaal niet zo handig zijn jwillemsen@spor�edera�eberk
of omdat ze gedrag ver- elland.nl
tonen waar begeleiders Geef s.v.p. even door met hoe-
geen raad mee weten. veel mensen u komt.
Dat is jammer voor deze Wij kijken met belangstelling uit
kinderen, want het is de naar uw komst.
zoveelste teleurstelling
in hun leven. Maar ook Met vriendelijke groet,
voor clubs/verenigingen
is elk kind dat a�aakt Henk-Jan Quarre, Gelderse Sport
weer een lid minder! Het “Extra” aan deze thema- Federa�e
avond bestaat uit een toelich- Ruut Donkers, adjunct-directeur
Daarom volgt er op maandag- �ng op gedragsproblemen van SO De Isselborgh Doe�nchem
avond 26 januari van 19.30- kinderen door mensen die van- Marleen van Aalten, coördinator
22.00 uur bij zaal Prinsen in uit het cluster 4-onderwijs dage- dienst Ambulante Begeleiding
Haarlo een thema-avond “Kan- lijks werken met leerlingen met SOTOG
jers in de Sport Extra”. bijvoorbeeld ADHD of au�sme. John Willemsen, Sport Federa�e
Deze kinderen kunnen qua le- Berkelland
Het herkennen van bepaalde ren gewoon meekomen, maar
typen kinderen en het gebrui- vergen wegens hun handicap
ken van de kanjerafspraken zijn een bepaalde aanpak die ze nu
de basis van de “Kanjers in de eenmaal nodig hebben om suc-
Sport” methodiek. Beter inzicht cessen te kunnen behalen. Of
en begrip voor karakter en ge- dat nou op school is of op de
drag stelt de jeugdtrainer in vereniging: succes behalen is In het vorige clubblad zijn
staat beter in te spelen op ge- belangrijk voor de ontwikkeling per abuis de verkeerde
dragsontwikkeling. We nodigen en het zelfvertrouwen van alle kaart- en rummycub uitsla-
alle trainers (en begeleiders) kinderen. En met “succes” wordt gen geplaatst. Hiervoor onze
excuses.

De redak�e

12 - VV Ruurlo - November 2008


Tafelsporten
Ere Divisie
1 G.Ruumpol - H.Halfman 10644 1 Marie Dijkman 26
2 M.ter Maat - Joh.Lusink 10156 2 Hannie Kapers 47
3 G.ter Haar - M. Lusink 9985 3 Janna Hendriksen 77
4 H.Uenk - E.Eggink 9957 4 Rita Nijhof 95
5 A.Wellink - W. Eggert 9874 5 Gerda Eenink 110
6 A.Boschker - E.Dieperink 9276 6 Wenny Dijkstra 111
7 H.Voskamp - J.v Wessel 9167
7 Hannie Korten 112
8 H.Stomps - W.Stomps 9151
9 B.Bluemers - G.Bluemers 9081
8 Gerda Mennink 114
10 W.v Tuyl - Henk.Lusink 8929 9 Coos Rouwenhorst 115
11 G.Groot Roessink - J.Oonk 8733 10 Dini Dimmendaal 116
12 R.Wopereis - N.Bosboom 8430 11 Elly Kasteel 120
13 Jo.v.Wessel - D.Voskamp 8392 12 Henny Florijn 124
14 J.G.Go�nk - P.de Bruyn 8382 13 D v Veenhuizen 128
15 B.Spekschoor - J.Lusink 8259 14 Dineke Hendriksen 131
16 I.Lusink - R.v.Wessel 7939 15 Gerrie ter Maat 134
16 Grada Langwerden 141
Eerste Divisie 17 Ciska Wiegerinck 150
1 J.Tragter - Jac Tragter 10155 18 Jolande Garritsen 151
2 V.Wiegerinck - J.Gr.Haar 10062 19 Lucy Pillen 162
3 Th.Buunk - G.Buunk 9915 20 Jose Wendt 165
4 B.Leussink - J.Bielleman 9907
21 Hennie Smid 181
5 A.Hoij�nk - A.Barenbrug 9886
6 A.Wiegerinck - I ter Maat 9768
22 Bertha Rouwenhorst 198
7 E.Borkus - H.Haneveld 9503 22/23 Joke Boers 203
8 A.Bonnink - G.Bonnink 9499 22/23 Nel Haneveld 203
9 E Roode - M.Vos 9442 25 Willemien Stern 207
10 A.Kerkwijk - L.Groote haar 9303 26 Riek ter Bogt 209
11 G.Hakken - G.Onstenk 8736 27 Gerdien Weikamp 215
12 W.Meulenveld - H.Meulenveld 8711 28 Elly Bats 254
13 M.Eggert - D.Eggink 8556 29 Gerda Boesveld 264
14 M.Brunnekree� - M.Florijn 8555 30 Greta Kl.Kranenbarg 269
15 J.Verhey - R.Florijn 8306 31 Mien Kerkwijk 272
16 B.Westervoorde - W.Bosman 8246
32 Joke Weyenberg 281
33 Reiny v/d Berg 299
Kruisjassen 34 Heleen Weenk 306
1 G.Wassink - H.Walgemoet 7640
35 Hennie Banda 310
2 G.Go�nk - A.Nijland 7510
3 G.Mennink - R.ter Bogt 7490
36 Ria Evers 313
4 A.Nijhof - J.te Kie�e 7440 37 Els de Jong 346
5 L.Visschers - H.Bruil 7340 38 Heintje Jansen 461
6 E.Eggink - B.te Winkel 7310
7 S.Wiegerinck - Fr.Berentsen 7140 Uitslagen rummycub tweede ronde.
8 H.Keun - H.Nieuwenhave 6900 Volgende rummycubavond 4 decem-
9 N.te Winkel - M.Groote Haar 6700 ber 2008, aanvang 20.00 uur.
10 H.Schieven - M.ter Maat 6430
11 R.Go�nk - Joh.Meijer 6390
12 T Buunk - J.Wielheesen 6320 Uitslagen kaarten tweede ronde.
13 Th.Tackenkamp - J.Ligtenbarg 6200 Volgende kaartavond 12 december
14 M.v/d Kerkhof - F.Tragter 6170 2008, aanvang 20.00 uur.

November 2008 - VV Ruurlo - 13


Interna�onaal Karel Stegeman A-Jeugdtoernooi
Jubileum - Ina te Veluwe (ac�viteitencom- • Ruurlo Onder-21
Op 30, 31 mei en 1 juni 2009 missie IKST). We hopen/verwachten dat De
wordt de 25e edi�e van ons in- Graafschap en Sparta Ro�erdam
terna�onaal Karel Stegeman A- Nu zult u zich misschien afvragen binnenkort ook zullen inschrijven
jeugdtoernooi gehouden. U zult of er op het spor�eve vlak dan he- en weten vervolgens dat Hypo
zich kunnen voorstellen dat we lemaal niets gedaan wordt op ons Vorarlberg niet zal terugkomen in
dit jubileum niet geheel onopge- jubileumtoernooi. Ook hier zijn 2009. De Oostenrijkers, die op dit
merkt aan ons voorbij willen laten wij op dit moment al volop bezig. moment onderaan in hun compe-
gaan. We zijn namelijk druk doende om ��e staan, hebben laten weten in
Vrij snel na het laatste toernooi op ons 25e toernooi teams van 2009 geen representa�ef team op
hebben we dan ook al de koppen maar liefst 10 verschillende na- de been te kunnen brengen, maar
bij elkaar gestoken en gekeken �onaliteiten te presenteren. Dit hebben aangegeven in 2010 zeker
wat er zoal haalbaar zou kunnen betekent wel dat we moeten af- weer van de par�j te willen zijn.
zijn en vooral waar we de accen- wijken van de “vaste” formule van Over een maand denken we het
ten van een jubileumviering wil- 4 Nederlandse en 8 buitenlandse deelnemersveld zo goed als rond
len leggen. M.b.t. het laatste as- ploegen en dat de verdeling 3 Ne- te zullen hebben. We houden u
pect waren we er al snel uit. We derlandse en 9 buitenlandse deel- hiervan uiteraard op de hoogte.
hebben besloten dat we vooral nemers wordt. Een logische con-
geen dingen doen waar we in de sequen�e hiervan en voorwaarde KAA Gent
toekomst bij de organisa�e van hiervoor is dat we, als Sparta Rot- Zaterdag 8 november zijn we,
de toernooien hinder van onder- terdam terugkomt, één extra team Ben Lodeweges, Jan Tragter na-
vinden en dat de focus van de in gastgezinnen moeten kunnen mens het bestuur en Eric Hissink
te organiseren extra ac�viteiten onderbrengen. De huisves�ngs- en Hans Schurink, op uitnodiging
moet liggen op die groeperingen commissie is daarom dit jaar al van KAA Gent naar de wedstrijd
die ons toernooi de afgelopen 25 wat eerder ac�ef dan gebruikelijk. KAA Gent – FCV Dender geweest.
jaar überhaupt hebben mogelijk De commissieleden zijn aan het We zijn daar op een geweldige
gemaakt en die bijzondere sfeer a�asten of onze vaste gezinnen manier door de Belgen ontvan-
hebben gegeven, onze gastgezin- mogelijk een speler meer kunnen gen. Kosten nog moeite werden
nen en onze vrijwilligers. en willen onderbrengen en/of zijn gespaard om het ons naar de zin
Om de organisa�e van het regu- een aantal extra gezinnen aan het te maken. Er is ons een meer dan
liere werk niet te laten lijden on- zoeken. Ze zullen hierbij alle zeilen voortreffelijk diner aangeboden
der deze extra ac�viteiten, heb- moeten bijze�en en op steun en en we hebben de match op het
ben we vervolgens besloten een medewerking van velen moeten pluche kunnen aanschouwen. Het
aparte jubileumcommissie in het kunnen rekenen. We hopen dat doet ons dan goed te horen hoe
leven te roepen. Vervolgens heb- het allemaal lukt, want het lijkt enorm spelers en begeleiders van
ben we gesproken met Ap Rue- ons geweldig om zoveel verschil- Gent het naar hun zin hebben ge-
sink en Bas Brinkerink en deze he- lende na�onaliteiten in Ruurlo te had in Ruurlo dit jaar. De spelers
ren hebben aangegeven wel iets kunnen krijgen. die mee zijn geweest praten nog
in dit kader te willen doen, maar Spreekt u dit aan en hebt u nog vaak over hun ervaring met ons
meteen aangegeven dat er wel (extra) ruimte, aarzel dan niet om toernooi en ons dorp en kijken
een aantal leden aan de commis- contact met ons op te nemen. reikhalzend uit naar Pinksteren
sie toegevoegd dienen te worden. Op dit moment staat de deelname 2009. Ook hebben we nog wat
Dit verzoek is inmiddels ingewil- van de volgende 5 ploegen defini- contacten kunnen leggen met de
ligd, waardoor de jubileumcom- �ef vast: organisa�es van twee Belgische
missie er als volgt uit ziet: • IF Elfsborg (Zweden) toptoernooien.
- Ernst Marsman (voorzi�er) • Tennis Borussia Berlin
- Ap Ruesink (Duitsland) Organisa�ecommissie IKST,
- Bas Brinkerink • KAA Gent (België) Hans Schurink.
- S�en Meutstege (uit de gastge- • FC TPS Turku (Finland), on-
zinnen) langs Fins kampioen geworden!

14 - VV Ruurlo - November 2008


the sportshop
for winners

�����������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D-Pupillennieuws
UITSLAGEN: mijnteam.nl (met varkentje!)
Ruurlo D1 D2: - kopbal van Daan Ernst na een prima
25-10-2008: Ruurlo D1- RKZVC D1 7 - 0 voorzet van Jarno Groot Bramel
01-11-2008: HSC D2 - Ruurlo D1 0 - 2 - 2 tegendoelpunten in 1 wedstrijd, de
08-11-2008: Ruurlo D1 – Vosseveld D1 3 - 2 eerste 2 van de compe��e!
15-11-2008: Vosseveld D1 - Ruurlo D1 0 - 1 - afstandschot van Jarno Groot Bramel: 2-1
- wedstrijd met veel strijd en blessures.
Ruurlo D2 Aan het eind hadden we amper nog
25-10-2008: Ruurlo D2 – MEC D1 7 - 0 11 spelers. Toch goed gevochten en de
01-11-2008: Lochem D3 – Ruurlo D2 2 - 2 wedstrijd tot een goed einde gebracht
08-11-2008: Ruurlo D2 – Witkampers D2 3 – 1 D3: - laatste 10 minuten van de 1e hel� kwam
15-11-2008: Rekken D1– Ruurlo D2 0 - 3 de mo�va�e om te winnen
- na een 0-1 achterstand door goed
Ruurlo D3 samenwerken de stand om kunnen buigen
25-10-2008: WVC D4 - Ruurlo D3 2 - 6 in een mooie (verdiende) 4-1 overwinning
01-11-2008: Ruurlo D3 – Grol D5 4 - 1 - schot van Lars net over de lat
08-11-2008: Ruurlo D3 – SKVW D4 5 - 0 D4: - Mirjan was helemaal door het dolle heen
15-11-2008: Bon Boys D5 – Ruurlo D3 2 - 0 na haar goal! Ze was zo enthousiast
aan het springen en rennen, en toen bam!
Ruurlo D4 Ze lag op de grond: uitgegleden !
25-10-2008: Ruurlo D4m – Longa ’30 D7 2 - 6
01-11-2008: DZSV D3 - Ruurlo D4m 0 – 3 TOPSCORER
08-11-2008 Ruurlo D4m - AZSV D7 1 - 4 nov tot
15-11-2008: AD’69 D3 - Ruurlo D4m 3 - 2 1 Wichers, Cas D2 4 12
2 Engelberts, Bas D1 3 11
OPVALLENDE SPELER / SPEELSTER 3 Altena, Youri D3, D4 5 10
D1: - Douwe Groot Zevert, Lars vd Lecq, 4 Dijkman, Bram D3 2 8
Wout Meutstege, Marlijn Dieperink, Knoop, Jordi vd D1 2 8
Tom Eggink 6 Draijer, Lars D3 2 6
D2: - Jarno Groot Bramel, Daan Ernst (2e hel�) Korten, Vincent D2 1 6
David Mackaay (2X), Cas Wichers 8 Ernst, Daan D2 1 5
D3: - Dion Nijenhuis (kopgoal), Peter Gudde Meutstege, Wout D1 3 5
(3 assists), Youri Altena, Bram Dijkman Schneider, Mathijs D2 3 5
D4: - Nicole Vreman, Ken D2 4 5
12 Gude, Peter D3 1 4
MOMENT VAN DE WEDSTRIJD Gunnewiek, Rubèn Klein D1 0 4
D1: - Schi�terend doelpunt van Lars vd Lecq: Lecq, Lars vd D1 1 4
helaas was er al gefloten Nijenhuis, Dion D3 2 4
- Wout Meutstege gaat alleen op de Stoverink, Rick D3 1 4
keeper af maar denkt dat er gefloten is 17 Kraats, Tjardo van de D3 1 3
voor buitenspel. Heel spor�ef wacht hij Kranenbarg, Bart Klein D2 0 3
even: weg kans. Mckaay, David D2 0 3
- Henry Meutstege probeert zijn nieuw Stegeman, Daan D2 1 3
fototoestel: schiet! Wout, schiet!, dan kan Uenk, Eva D4 0 3
ik mijn plaatje schieten! Zevert, Douwe Groot D1 2 3
- soms leek het wel handbal: inworpen 23 Bourgondien, Quinten D2 0 2
Vosseveld 18X, Ruurlo 33X Well,, Jasper van ‘t D2 0 2
- bezoek ook onze website: ruurlod1.di�s Wiegerinck, Rick D1 1 2

November 2008 - VV Ruurlo - 15


Wolsink, Mirjan D4 1 2 Jamecia D4 1 1
27 Bramel, Jarno Groot D2 1 1 Kramp, Sharon D4 0 1
Del�, Dolf van D3 0 1 Niemeyer, Thijs D3 1 1
Eggink, Mar�jn D2 0 1 Winkel, Mark te D1 0 1
Eggink, Tom D1 1 1
Eijssink, Tijmen D2 0 1 Samensteller: Erik Scheper

D-Pupillen wedstrijdverslagen
25-10-2008: Ruurlo D1 -RKZVC D1
De herfstvakan�e is weer afge- van Douwe Groot Zevert. Het nieuwe spits Rick Wiegerinck,
lopen. Iedereen behalve trainer doel is gevonden want 2 minu- die 5-0 scoort. In de 17e minuut
Koen Hoy�nk is weer aanwezig. ten later ligt de bal alweer in het schiet Douwe rich�ng het doel.
Dus Sander Hakken en onderge- netje. Topscorer Bas schiet weer Rick wil hem nog aanraken maar
tekende maken samen de op- raak na een mooie pass van Jor- dit lukt niet, hierdoor is de kee-
stelling en beseffen hoe las�g di. In de 25ste minuut maakt RK- per wel in de war gebracht en
Koen het elke week hee� op een ZVC ook nog een eigen doelpunt rolt de bal toch het doel in: 6-0.
opstelling met 4 wissels te ma- maar omdat het schot van Lars De mooiste goal is van Lars. Van
ken. En dan hebben D2 en D3 was ze�en we het doelpunt op grote afstand schiet hij de bal
nog meer wissels……. Het wordt zijn naam. Twee minuten voor via de onderkant lat in het doel.
ons iets gemakkelijker gemaakt de ranja is het Douwe die 4-0 Helaas had de, weer uitstekend
als 3 jongens te laat de kan�ne maakt na een pass van Rob Sta- fluitende, scheidsrechter Henk
binnenkomen……..die staan pelbroek. Er is goed gevoetbald Aa�ink al gefloten voor een bles-
dus reserve! Voor de wedstrijd in de eerste hel�, we hebben surebehandeling. De 4 wissels
houden we een praatje over de vele mooie combina�es gezien. staan, ondanks een bezoek aan
voortgang van dit seizoen. Daar- In de tweede hel� brengen we de Witkamp op vrijdagavond,
bij valt de instelling aan het begin 4 wissels in. Linksbuiten Anouar te popelen om nog ‘ff ’ mee te
van de wedstrijden op. Er wordt Schouten mag graag pingelen doen. Dat mag: nog 3 minuten.
veelal ’slap’ aan de wedstrijden en pingelt regelma�g langs de In die 3 minuten krijgt Bas het
begonnen. Nogmaals wordt de verschillende tegenstanders. nog voor elkaar om als linkshalf
nadruk gelegd op het fel begin- Helaas gee� hij de bal nog niet toch nog weer een doelpuntje
nen. En het werkt. De tegenstan- al�jd op �jd af maar in de 3e mee te pakken. Eindstand 7-0.
der werkt ook mee. RKZVC D1 minuut passt hij mooi op onze
is de laatste jaren voor ons een
moeilijke tegenstander maar uit
hun uitslagen (2 gewonnen, 3
verloren) blijkt al wel dat we dit
seizoen niet veel van ze hebben
te vrezen. Het team uit Zieuwent
staat direkt onder grote druk. In
de 5e minuut is er weer zo’n ge-
weldige corner van Lars vd Lecq
die door maar liefst 3 Ruurlose
spelers gemist wordt. Linksbui-
ten Bas Engelberts krijgt nog en-
kel goede kansen maar in de 16e
minuut is het dan eindelijk 1-0
door een doelpunt van spits Jor-
di vd Knoop, na goed aangeven

16 - VV Ruurlo - November 2008


01-11-2008: HSC D2 – Ruurlo D1
Met onze volle selec�e maar De eerst minuten lijkt er geen corner van Lars vd Lecq niet per-
zonder leider Sander Hakken vuiltje aan de lucht en lijken we fect is komt de bal toch bij spits
vertrokken we naar Haaksber- een gemakkelijke wedstrijd te Bas Engelberts terecht die bij de
gen om te spelen tegen het 2e hebben. Maar de fysieke Haaks- voorste paal staat. Zoals zo vaak
D-team van HSC. We mogen bergse ploeg met toch 7 eerste- staat Bas op de juiste plek en �kt
spelen op veld 2 dat betekent jaars D-pupillen komt sterk terug keurig de bal binnen. Misschien
gewoon op gras want alleen het en maakt het ons erg las�g. Onze met wat geluk maar ja vaak op
hoofdveld hee� kunstgras. Vol- achterhoede is erg onrus�g en de juiste plaats staan om de bal
gend seizoen zal ook op het 2e hee� het moeilijk tegen de snelle in te �kken is ook een kwaliteit.
veld kunstgras liggen. Onze te- voorhoedespelers. Trainer Koen In de 2e hel� hebben we de
genstander staat in de midden- Hoy�nk grijpt na 20 minuten in wedstrijd onder controle. Onze
moot en wij doen met onze 3e en brengt wisselspeler Mark te achterhoede komt nauwelijks
plaats goed mee in de top van Winkel het veld in, Mark hee� in de problemen en anders heb-
het klassement. Vandaag staat de achterhoede snel op orde en ben we al�jd nog onze keeper
ook de topper tussen nummer we krijgen nog een enorme kans. Mathijs Hendriksen, die toch
1 Lochem D1 en nummer 2 FC Wout Meutstege kan zomaar al- nog een aantal keren moet op-
Eibergen D1 op het programma. leen doorlopen op de keeper treden. De andere linies hebben
We beginnen zeer voortvarend maar denkt dat hij buitenspel nog een aantal goede kansen.
aan de wedstrijd en binnen de staat. Hoewel de scheidsrechter Maar het is Wout Meutstege
minuut hee� Jordi al een kans niet fluit laat Wout de bal lopen. die de wedstrijd beslist met een
gecreëerd. We houden er een Spor�ef! In de laatste minuut mooi lobje over de uitstekende
corner aan over die wel gevaar van de 1e hel� komen we toch keeper van HSC.
oplevert maar geen doelpunt. nog op voorsprong. Hoewel de

08-11-2008: Ruurlo D1 – Vios B D1


Vios B D1 is de koploper van de ten later wordt er wel gescoord. Dit keer is het wel raak want hij
middenmoters en staat op de 5e Jordi dribbelt met de bal van schiet zuiver in de rechterhoek.
plaats. Ze verloren van Lochem rechts naar het midden en kan Ruurlo lijkt een beetje wakker
D1 met 9-0 en schrikken als ze zo recht op de keeper aflopen. geschud vooral het middenveld
horen dat wij daar maar met 1-0 Beheerst speelt hij de bal langs is nu beter afgestemd op de Bel-
van hebben verloren. Maar voor de keeper. Een paar minuten la- trumse tegenstanders. Mark is
elk team van Ruurlo is Viod B een ter is Jordi weer gevaarlijk maar doorgeschoven naar het mid-
las�g te bespelen club. Gebrek omdat hij niet teruglegt en strak den veld geflankeerd door Mar-
aan talent wordt gecompenseerd voorlangs het doel schiet levert lijn Dieperink en Douwe Groot
met een tomeloze inzet, ook bij het dit keer niets op. Ook Vios Zevert. Vooral Marlijn speelt
de jeugd. De eerst minuten zijn B krijgt vrijwel een iden�eke een hele goede wedstrijd. Ze
voor Ruurlo. Rechtsbuiten Jordi mogelijkheid maar ook deze bal verovert veel ballen en hee�
vd Knoop slingert een paar keer gaat er niet in. Vios B krijgt meer enkele goede passes. Ze wordt
door de Beltrumse verdediging, grip op de wedstrijd. Enkel spe- uitgeroepen tot opvallendste
echter zonder resultaat. Maar lers spelen vrij hard en daarmee speelster. Lars vd Lecq en Wout
de eerste grote kans is voor Vios hee� vooral ons middenveld Meutstege zijn doorgeschoven
B. De rechtsbuiten is onze snelle moeite. Dit spelbeeld zien we naar de voorhoede. Na 18 mi-
linksback Tom Eggink toch te ook in het eerste gedeelte van nuten wordt het 2-1 door een
snel af en dribbelt alleen op kee- de tweede hel�. Vios B komt in frommeldoelpunt van Wout na
per Mathijs Hendriksen af. Deze de 10e minuut dan ook terecht een pass van Bas Engelberts.
duikt voor zijn voeten en hee� op 1-1. De linksbuiten is snel De volgende 10 minuten zijn we
de bal klemvast. Een paar minu- en komt alleen op Mathijs af. beter maar de dreiging van een

November 2008 - VV Ruurlo - 17


Beltrums doelpunt blij� aanwe- te slim af is. Een passje op maat en de bal mooi in de hoek van
zig. Gelukkig wordt de wedstrijd naar Wout die nog even wacht het doel plaatst. In blessure�jd
beslist door een mooie aanval met schieten tot zijn vader klaar krijgt Douwe nog een kans als
2 minuten voor het eind van de is om een foto te maken en dan hij van ver op het lege doel van
wedstrijd. Job Klootwijk gee� beheerst afrondt: 3-1. In de laat- Vios schiet maar helaas gaat de
een schi�erende pass op links- ste minuut wordt het nog 3-2 bal naast. Toch weer 3 punten
buiten Lars die door een gewel- doordat de linksbuiten van Bel- binnen.
dige loopak�e zijn tegenstander trum alleen op Mathijs a�omt

15-11-2008: Vosseveld D1 – Ruurlo D1


Vandaag maar weer eens de in de tweede hel� nog versterkt die via allerlei benen net naast
toeris�sche route naar Winters- worden. Vosseveld komt nau- gaat. Het blij� 0-1.
wijk gepakt voor de wedstrijd welijks over de middenlijn of ze
tegen Vosseveld D1. Dit team, worden direkt goed verdedigd. Tip: bezoek ook een onze web-
met dispensa�espelers, is een Ook de rest van het team voet- site h�p://ruurlod1.di�smijn-
goede middenmoter. Iedereen is balt goed in de 2e hel�. De bal team.nl voor aktuele informa�e,
aanwezig en we hebben er met gaat goed rond en er zijn mooie foto’s, standen, agenda, spelers-
z’n allen weer veel zin in. De eer- aanvallen.Verschillende goede informa�e (let op het varkentje)
ste hel� hebben we veel moeite voorze�en, van links door Dou- en schrijf eens in ons gasten-
om een gat te slaan in de Vos- we Groot Zevert en Rick Wiege- boek.
seveldse verdediging. Een aantal rinck en van rechts door Jordi vd Nog een �p: op zaterdag 29 no-
keren komen rechtsbuiten Wout Knoop en Tom Eggink, worden vember om 10.45 uur spelen wij
Meutstege en linksbuiten Jordi allemaal net gemist.Vosseveld de volgende bekerronde tegen
vd Knoop goed door maar er trekt zich steeds meer terug en SKVW D1. Kom kijken als je een
wordt net iets te lang met de bal de lange jongens rammen alle spannende bekerwedstrijd wil
gelopen of de eindpass is niet ballen naar voren of hard over zien!
goed. Spits Rubèn Klein Gunne- de zijlijn. Vele ingooien zijn het
wiek krijgt daarom weinig bal- gevolg en die halen de snelheid Erik Scheper
len of stuit op de lange laatste uit ons spel. Een doelpunt voor
man. Vosseveld levert veel strijd ons hangt in de lucht en Vos-
en hee� zelfs 2 goede mogelijk- seveld wil op alle manier de 0-
heden op een doelpunt maar 0 vasthouden. De spanning is
Mathijs redt 2 keer erg goed. langs de lijn voelbaar. Een paar
Daarna gee� de verdediging minuten voor �jd lijkt het doel-
weinig weg, ondanks het feit dat punt dan eindelijk te vallen. Een
Sinterklaas vandaag weer in Ne- schi�erende ak�e van Jordi en
derland is aangekomen. Het cen- daarna een passje op de inlo-
trale duo Job Klootwijk en Mark pende Lars: helaas houdt Lars
te Winkel staan hun mannetje zijn lichaam iets achterover en
met verdedigen en schuiven om gaat de bal over het doel. In de
beurten door naar het midden- allerlaatste minuut maakt Lars
veld. Linksback Tim Roekevisch het goed door de bal mooi voor
hee� even moeite met zijn te- de voeten van uitblinker Tom Eg-
genstander maar daarna hee� ging te leggen. Tom die vandaag
deze speler bij Tim niets meer lekker in de wedstrijd zit schiet
te vertellen. Rechtsback Marlijn de bal laag en strak lang de uit-
verdedigt haar tegenstander ook stekende keeper: 0-1. Zeer te-
uitstekend. Ze wordt gewisseld recht maar wel erg laat. Vosse-
voor Rob Stapelbroek die ook veld trapt nog 1 keer af en hee�
niets weggee�. Dit beeld zien we een klein kansje. Nog 1 corner

18 - VV Ruurlo - November 2008


Kaapdijk 7
7261 NV RUURLO

Postbus 2
7260 AA RUURLO

tel. 0573-453676
fax 084-2291317
info@spanaccountants.nl

Uw teamgenoot onder andere inzake:

 samenstellen en controleren van administraties


 fiscale- en bedrijfseconomische advisering
 fiscale aangiften (ook voor particulieren)
 advisering inzake ondernemingsvormen
 begeleiden van ondernemers
 loonadministraties

Meer info? Bel vrijblijvend!!

www.spanaccountants.nl

SNS Regio Bank


Uw financiële
coach in Ruurlo

Voor al uw bankzaken en een goed financieel advies,


kunt u bij ons altijd terecht.

Ook voor administratie en belastingzaken bent u bij ons


aan het juiste adres.

U bent van harte welkom!

Administratie en Adviesburo Schroer


Kerkstraat 2
7261 GG Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 14 85
www.aaschroer.nl
DINER CAFE

Voor een avondje lekker uit met z’n


tweeën of met een groep.

Natuurlijk zijn wij er ook voor catering


van groot tot klein

Voor al uw snacks, broodjes, patat, ijs en afhaal


Kijk ook eens naar de

PLAZA top MENU’S


Grol D4 – Ruurlo D2 Reunie D3 – Ruurlo D2
De wedstrijd begint en gelijk Vandaag stond Reunie op het maakte 0-7 en ze zakten iets te-
hee� Ruurlo meer balbezit. Al programma. De wedstrijd was rug. David maakte de 0-8 en 0-9
snel kwam er een gevaarlijk uit- net begonnen en Quinten scoor- en toen waren ze niet meer ge-
val van Grol maar die was niet de de 0-1. De 0-2 viel vlak daarna vaarlijk. De 0-8 en 0-9 waren alle
raak. In de 18e minuut was het uit een corner. Eigen goal. De 0- twee mooi van afstand. Thijmen
wel raak voor Ruurlo, het staat 3 was ook een feit van Bart. Reu- maakte 0-10 met mazzel(vond
0-1 door een doelpunt van Cas nie ging beter spelen. Kreeg een die zelf) van afstand. Bart brak
Wichers. paar kansjes, maar toen scoorde één keer door en scoorde 0-11.
De tweede hel�. De eerste kans niemand anders dan Cas de 0-4. De eindstand werd bepaald door
kwam weer van ons uit een cor- Vincent maakte nog voor rust 0- Jasper. Jarno schoot op de lat en
ner maar die was mis. Even later 5 en 0-6. Eén bijna met de hak. Jasper maakte goed af: 0-12
was het uit een corner wel raak In de tweede hel� werd Reui-
doelpunt van Daan Ernst in de ne op het begin gevaarlijk. Cas Bart
5e minuut van de tweede hel�
0-2. Een aantal minuten later
was het weer raak, 0-3 door een Ruurlo D3-Grol D5
doelpunt van Cas Wichers. Het
was een leuke wedstrijd! Vandaag moest Ruurlo D3 tegen het doel. (4-1)
Grol D5. Vol goede moed gingen Rust.
Daan Ernst we het veld op want we hadden Na de rust had Grol een paar
alle wedstrijden tot nu toe nog goede kansen. Maar door het
gewonnen. Helaas was het eer- goede werk van Dolf en de ver-
WVC D4 - VV Ruurlo D3 ste doelpunt voor Grol; hierna dedigers werd er geen doelpunt
gingen we fana�eker spelen. meer gescoord. Peter schoot de
We moesten al vroeg klaar
Een goede steekbal van Peter bal net naast en Youri schoot
staan op het voetbalveld omdat
kwam bij Bram (Dijkman) aan. hard in de handen van de keeper.
we helemaal naar Winterswijk
Hij kapte zijn man uit en paste In de laatste minuten had Grol
moesten. De wedstrijd begon en
naar Youri die de bal hard in haast, want ze wouden nog een
we hadden een slechte start.
het doel schoot. (1-1). 5 minu- doelpunt maken. De keeper was
Na 20 minuten stond het nog
ten later was er een corner voor te haas�g en schoot de bal in de
steeds 0-0 toen WVC kon uit-
Ruurlo. Peter gaf een goede bal voeten van Rick.’ Hij maakte een
breken. De spits kwam door de
op Dion die hem sierlijk in kopte. voorzet op Lars die hem in de
verdediging en wist onze keeper
(2-1). Er waren daarna nog meer handen van de keeper schoot.
te verrassen. We lieten het niet
kansen voor Ruurlo, helaas werd Toen floot de scheidsrechter en
op ons zi�en en maakten 5 mi-
daar niet uit gescoord. Youri gaf hadden wij met 4-1 gewonnen.
nuten na de 1-0 maakten we de
een mooi steekpasje op Rick. Doelpuntenmakers:
gelijkmaker via een afstandschot
Toen hij een voorzet wou maken Youri 1x, Dion 1x, Bram D. 1x
van Yoeri. 5 minuten later was
duwde een Grolverdediger hem Rick 1x
het weer raak,dit maal via een
in zijn rug. Ruurlo kreeg hierdoor Opvallende spelers: Het hele
corner die in eigen goal werd ge-
een vrije trap op een mooie po- team
kopt. Ruststand:1-2.
si�e. Dion liet de bal gaan voor Moment van de wedstrijd: Peter
Na de rust ging het gelijk op en
Rick die de bal alleen nog maar had in de wedstrijd maar liefst 3
ongeveer na 10 minuten werd
moest in�kken. (3-1) Dolf had assisten gemaakt.
er gescoord door WVC. Ruurlo
ondertussen al heel wat ballen Bram (Dijkman) was een torna-
ze�e daarna meer druk en toen
tegen gehouden. Bram Dijkman do langs de rechtervleugel.
kwamen de 2-3 door Lars, de
(die een goede wedstrijd speel- Na de wedstrijd trakteerde Joran
2-4 door Tjardo en de 2-5 ook
de) raasde langs de rechterlijn. omdat hij jarig was geweest.
door Lars. Eindstand: WVC 2 VV
Hij passeerde 2 man en schoot
Ruurlo 5.
op het juiste moment de bal in Geschreven door Rick Stoverink

November 2008 - VV Ruurlo - 19


Ruurlo D2 op weg naar het Kampioenschap ! Buitenland toernooi
Ruurlo D2 ligt op koers om het Met deze 2-2 kwamen we weer Zoals gebruikelijk gaat VV Ruurlo
kampioenschap binnen te ha- samen aan de kop te staan met ieder seizoen met onze C1, B1
len van de 4e Klasse BD. De hele Witkampers D2, de tegenstan- en A1 naar een meerdaags in-
compe��e hee� de D2 boven- der van de komende week. terna�onaal toernooi. Dit jaar
aan gestaan in deze klasse. Na gaan we naar het buitenland en
twee zeer spannende wedstrij- Zaterdag 8 november hebben wij de keuze is gevallen op het Leip-
den tegen de medekoplopers thuis gespeeld tegen medekop- zig Friendship toernooi in Leip-
Lochem D3 en Witkampers D2 loper Witkampers D2. We speel- zig (Duitsland). De organisa�e
ligt de �tel voor het grijpen. Ook den vanaf het begin leuk aan- van het toernooi wordt verzorgd
in de bekercompe��e is dit team vallend voetbal waarbij we veel door s�ch�ng Euro - Sportring.
een ronde verder. kansen kregen. Het team was Het toernooi is van donderdag
Ruurlo D2 is een team wat zich bewust van het belang van 21-05-2009 t/m zondag 24-05-
hoofdzakelijk bestaat uit eerste- deze wedstrijd. Toch wist Wit- 09 (�jdens Hemelvaart).
jaars D spelers, aangevuld met kampers, met in de aanval een Er is Leipzig veel aan gelegen om
vier tweedejaars D spelers. De paar zeer gevaarlijke spelers, �j- van de Leipzig Friendship Cup
keepers zijn afwisselend Mathijs dens een counter te scoren. Met elk jaar een echt voetbalfes�jn
Schneider en Quinten Bourgon- deze 0-1 achterstand gingen we te maken voor de jeugd uit vele
dien, in de verdediging spelen: de rust in. In het begin van de delen van Europa. Enthousiaste
Mar�jn Eggink, Tijmen Eisink, tweede hel� wist Witkampers organisatoren staan garant voor
Jarno Groot Bramel en Jasper de wedstrijd onder controle te een gezellig hemelvaartsweek-
van ’t Wel, op het middenveld: houden en wij kregen zeer wei- end.
David Mackaay, Vincent Korten, nig uitgespeelde kansen. Acht
Bart Klein Kranenbarg en Coen minuten voor �jd wist Ken Vre-
Schulten en in de voorhoede: man zich door een passeerbe-
Cas Wichers, Ken Vreman, Daan weging door de verdediging van
Ernst en Daan Stegeman. Witkampers vrij voor de goal te
Zaterdag 1 november hee� Lo- ze�en en te scoren (1-1). Ruurlo
chem de eerste tegendoelpunten D2 kreeg hierdoor vleugels en
van het seizoen gescoord tegen het team bleef heel goed op de
het ongeslagen Ruurlo. Lochem aanval spelen en achterin en op
kwam �en minuten voor rust na het middenveld goed geconcen-
een gelijkopgaande strijd met treerd mee voetballen. Door een
1-0 voor. In de rust was de te- prach�g afstandschot van Jarno
leurstelling over de eerste hel� Groot Bramel kwamen we op
groot. Na rust kwamen we dui- een 2-1 voorsprong. Daarna wist
delijk beter uit de startblokken Mathijs Schneider nog te scoren
wat een doelpunt van Mathijs vanuit een scrimmage voor de
Schneider opleverde. De orga- goal, 3-1 voor Ruurlo.
nisa�e en de inzet was duidelijk Ruurlo D2 staat nu, met nog
beter dan in de eerste hel�. Ook drie wedstrijden te spelen, al-
de verdediging van ons bleef leen aan kop met 2 punten voor-
goed voetballen. Toch wist Lo- sprong op Lochem en 3 punten
chem door één gevaarlijke aan- op Witkampers.
val tegen te scoren. Wij bleven
voor de rest van de tweede hel� Jongens, ga zo door !!!!!
geconcentreerd voetballen, wat
uiteindelijk leidde tot de ver- Trainer: Humberto Horst
diende 2-2 door een geweldig Leiders: Frank Schneider en
afstandsschot van Daan Ernst. Henk Eggink

20 - VV Ruurlo - November 2008


Dzc 68 E1- Ruurlo E1 2-9
De eerste aanval van Ruurlo was een ha�rick. door Dzc. Alleen het lukte ze
meteen raak,doelpunten maker: Toen was het keeper bal en stan maar niet om te scoren. Dus ging
luuuk !!!. toen had dzc een aan- schoot naar luuk luuk draaide Ruurlo maar weer in de aanval.
val en die was ook meteen raak. prach�g weg en kon doorlopen Met Luuk en Wiebe voor de goal
Toen begonnen we te beter te naar de keeper. Toen schoot hij van de tegenstander konden ze
spelen. de bal prach�g binnen. Dzc nam misschien nog een goal maken.
Met een snelle herva�ng van de a�rap, Mike pakt de bal af en En dat gebeurde door Wiebe die
Stan op S�jn S�jn past naar maik gee� een mooie pas aan Luuk net deed alsof hij ging schieten,
en maik opent op luuk en luuk en Luuk zet de speler op het ver- paste hem met de buitenkant
scoort doelpunt: weer luuk 2x. keerde been en schiet hem heel van de voet op Luuk en hij �kte
Toen brak de blonde god door mooi onderkant lat binnen. 7-1 hem makkelijk binnen 9-1 Toen
en scoorde doelpunten maker: ruststand!!! dacht Ruurlo dat de wedstrijd
Wiebe . Na de rust kwam Dzc op gang op 9-1 zou eindigen. Alleen toen
En kwam dzc pas aan de bak en en ging beter spelen. Met een kwam er 1 vrije trap voor Dzc en
schot op doel maar daar stond mooie combina�e kwamen ze schoot die bal mooi in de hoek
Stan met een redding. Met een 1 op 1 met Stan de doelman. Ze 9-2 Op het laatst gingen Niek en
snelle omschakeling veroor- schoten de bal mooi in de hoek. Sebas�aan in een 1 tweetje een
zaakte Ruurlo en hoekschop en Alleen Stan dook in de goede paar spelers langs. Toen paste
maik draait hem in een keer er hoek en �kte hem weg op S�jn, Niek op Koen, Koen gee� een
in goooaaaal van maik . S�jn past naar Koen, Koen past diepe bal op Wiebe, alleen net
4-1.doen begon het echt,we wa- naar Wiebe, Wiebe met een iets te diep en kon de keeper
ren veel beter gaan voetballen dribbelac�e, en schiet hem mooi hem gemakkelijk in de handen
vandaar dat luuk scoorde 5-1 met rechts in de hoek 8-1. Toen pakken. Net geen 10-2
doelpunten maker luuk al weer was de wedstrijd weer opgepakt Einde
Wedstrijd-weetjes Ruurlo E1
Wedstrijd: Vorige keer nu
01-11 Ruurlo E1- WVC E1: 1-10 Luuk 16 16
08-11 Viod E1- Ruurlo E1: 7-1 Wiebe 10 10
Koen 8 10 Bron foto: www.wvcjeugd.nl
Moment van de wedstrijd: Maik 6 6
01-11 Vader te Winkel staat in Sebas�aan 1 1
Winterswijk
08-11 geen

Opvallende spelers:
01-11 Niek
08-11 Koen

Topscorelijst E1:

November 2008 - VV Ruurlo - 21


Wedstrijd-weetjes Ruurlo E2
Wedstrijd: 08-12 Keeper gooit de bal in ei- Dave 9 17
25-10 Viod E4- Ruurlo E2: 2-3 gen goal, Dit werd de 1-4 Bilel 8 12
01-11 Ruurlo E2- Vorden E2: ? Kaj 8 11
08-11 Zelos E2- Ruurlo E2: 1-16 Opvallende spelers: Steijn 5 8
25-10 Bilel Thomas 4 6
Moment van de wedstrijd: 01- 11 Bilel en Thomas Bob 2 6
25-10 Na de rust heel goed ge- 08-11 Bob Daan 2 2
streden en daardoor van een 2-1 Ken 1 1
achterstand met 2-3 gewonnen. Topscorelijst E2: Bart 1 1
01-11 Casper zegt: Kai je bent zo Vorige keer nu Cas 1 1
vrij als god in Frankrijk Glen 13 17 Mathijs 1 1

Wedstrijd-weetjes Ruurlo E3
Wedstrijd: zijn gewone schoenen. Vorige keer nu
25-10 Ruurlo E3- AZSVE: 3-2 08-11 Het raken van de lat tot 4 Daan 14 16
01-11 HSC E4- Ruurlo E3: 1-5 keer toe, waarvan Tim 3x, bin- Yoeri 13 14
08-11 Ruurlo E3- WVC E5: 4-2 nenkant paal 2x voorkant paal Tom 12 13
Bent 7 12
Moment van de wedstrijd: Opvallende spelers: Wessel 7 9
25-10 Tom Meutstege wil s�j- 25-10 S�jn, als laatste man Mike 4 4
gen in de topscoorders lijst en 01-11 Joeri S�jn 2 2
zal hoe dan ook scoren. De 2de 08-11 Tom de keeper Tim 2 2
hel� was dat in eigen doel. Luuk 1 1
01-11 De goal van Wessel met Topscorelijst E3:

Wedstrijd-weetjes Ruurlo E4
Wedstrijd: Topscorelijst E4:
25-10 Longa E7- Ruurlo E4: 2-8 Vorige keer nu
01-11 Ruurlo E4- Hoeve vooruit Job 4 11
E1: 0-5 Mathijs 5 5
08-11 Fc Eibergen E4- Ruurlo E4: Leon 2 5
2-7 Bart 1 4
Steven 1 3
Moment van de wedstrijd:
25-10 Kopbal van Job net naast
de goal
01-11 Rens eigen goal, Rens
vindt het gezellig wissel te staan
08-11 2de goal gaat tegen hoofd
van supporter en gaat de goal in

Opvallende spelers:
25-10 Lars, Steven en Jorik
01-11 Yorrick en Joost
08-11 Bart

22 - VV Ruurlo - November 2008


Voor al uw tuinwensen...

����������
����������������
����������������

Needseweg 16 tel: 0545-474784


7151 MJ Eibergen www.jissink.nl
• voetballen vraag naar de gratis catalogus,

• volleyballen of kom gerust een kijkje nemen!

• handballen
Houtmolenstraat 23
• doelnetten
7008 AP Doetinchem (wijk 8)
• reparatie van sportballen
• shirts
Tel. 0314 - 32 56 24
• trainingspakken Fax 0314 - 36 11 96
• keepershandschoenen E-mail kwd@kwd.nl
• vele andere artikelen Website www.kwd.nl
Wedstrijd-weetjes Ruurlo E5
Wedstrijd: a�rap in het goal. Kyle 25 27
25-10 Longa E10- Ruurlo E5: 2-4 Ninio 2 2
01-11 Ruurlo E5- Vios B E2: 4-3 Opvallende spelers: Lars 2 2
25-10 Ninio en Ivo Youssef 2 2
Moment van de wedstrijd: 01-11 het collec�ef Ingmar 1 1
25-10 Laatste 5 minuten 2x goal Sebas�aan 1 1
van Ruurlo Topscorelijst E5: Melle 1 1
01-11 De beslissende goal. Na Vorige keer nu Kevin 1 1
de gelijkmaker van Vios vanaf de Ivo 45 51

Wedstrijd-weetjes Ruurlo E6
Wedstrijd: 08-11 Hele wedstrijd was goed. Vorige keer nu
25-10 Ruurlo E6- Longa “30 E11: Ingmar 10 13
12-1 Opvallende spelers: Jeffry 9 13
08-11 Ruurlo E6- Bon Boys E4: ? 25-10 Willem, goede voorze�en Niek 7 10
en Bernard, veel overgespeeld Felix 8 8
Moment van de wedstrijd: 08-11 Allemaal Sven 8 8
25-10 Willem scoort met vrije Willem 5 7
trap. Keeper Bernard voetbalt Topscorelijst E6: Bernard 1
en scoort.

Wedstrijd-weetjes Ruurlo E7
Wedstrijd: voor ons. Topscorelijst E7:
25-10 Ruurlo E7- Lochem Sp. E6: 01-11 Doelpunt van Tim Vorige keer nu
? 08-11 goede wedstrijd Jelmer 6 9
01-11 Sp Neede E4- Ruurlo E7: ? Dylan 2 7
08-11 Ruurlo E7- Bon Boys E5: Opvallende spelers: Jeffry 4 5
0-2 25-10 Ignat want die ging met de Tim 1 2
al aan de loop en scoorde hierbij Selma 1 1
Moment van de wedstrijd: alweer een doelpunt Patrick 1 1
25-10 Binnen 6 seconden het 01-11 Patrick Ignat 1
eerste doelpunt was gescoord 08-11 hele team

Wedstrijd-weetjes Ruurlo E8
Wedstrijd: E8 buiten het beker voetbal. Nu 01-11 hele team
11-10 Ruurlo E8- Grol E5: 2-4 nog punten
25-10 Klein Dochteren E3- Ruurlo 25-10 Helaas verloren Topscorelijst E8:
E8: 5-1 01-11 Tijmen scoort in een keer Vorige keer nu
01-11 Ruurlo E8- Bon Boys E6 2- vanuit een hoekschop Luc 3 3
4 Tjerk 2 3
Opvallende spelers: Daan 1 2
Moment van de wedstrijd: 11-10 geen Tijmen 2
11-10 Eerste 2 doelpunten voor 25-10 geen Bart 1

November 2008 - VV Ruurlo - 23


Ruurlo F1 - Pax F1 Brummen F1 - Ruurlo F1
zaterdag 25 oktober zaterdag 18 oktober warig haar hoofd. Had het mij
Vandaag de thuiswedstrijd tegen Vandaag stond er niks op het maar gevraagd want ik weet het
Pax uit Hengelo. Deze wedstrijd programma omdat er dit week- wel. Gelukkig woonde de beste
leek wel een kopie van de laat- end gebekerd werd. Aangezien man niet ver van het sportpark
ste compe��ewedstrijd tegen Be we in de beker uitgeschakeld zodat we nog redelijk op �jd
Quick. De eerste hel� waren we zijn, had Richard een wedstrijdje waren en ik niet precies hoefde
gelijkwaardig, en onder een stra- geregeld in en tegen Brummen. uit te leggen wat voor een suk-
lend zonnetje was het goed toe- Een vage kennis van Richard, hij kel ik was. Ik geef dat rus�g toe.
ven op het Ruurlose sportpark. hee� heel veel vage kennissen, Op een prach�g kunstgrasveldje
Een misverstand tussen Jop en had dit voor hem geritseld. Thuis bleek ook Brummen F1, deze
Tim leverde de eerste goal op voor even gauw op de site gekeken jongens spelen hoofdklasse,
Pax. Onze jongens echter trokken naar het adres in Brummen. Zo- een maatje te groot. Ondanks
zich daar echter niks van aan en als zo vaak het geval is, is haas�ge de grote inzet, vooral weer voor
gingen vol inzet en overgave op spoed maar zelden goed. Op het de rust, stond aan het eind van
jacht naar de gelijkmaker. Onze voetbalveld aangekomen eerst deze memorabele morgen de 9-
jongens hadden een paar keer even gecontroleerd wie de shirt- 0 op het scorebord. De penalty’s
weinig geluk met hun schoten op
jes had gewassen. Ik zou voorop gingen er allemaal zo’n beetje
het doel. Net voor het rustsig-
rijden want ik had het adres. In wel in, zodat we toch nog met
naal wist Pax de tweede treffer te
Brummen aangekomen scho- een enigszins euforisch gevoel
scoren. Na de ranja en de koffie
ten we al gauw de woonwijk in. de kleedkamer opzochten.
met goede moed begonnen aan
Volgens mijn TOM TOM moes- Trainert
de tweede hel�, maar, zoals hier
ten we nog 300 meter rijden tot
boven al gememoreerd, ging al
vrij snel het licht uit bij onze go-
de plaats van bestemming. Een
denzonen. Nummer drie en vier angs�g voorgevoel
lagen er al vrij gauw na rust in en maakte zich van mij
de weerstand was gebroken. meester. Opnieuw
Aan het eind van de wedstrijd zou mijn topografi-
hadden de jongens van Pax er ze- sche kennis mij in de
ven in het netje liggen. Volgende steek laten. “Hier is
week tegen AZC gaan we het ge- het”, zij ik tegen Ri-
woon weer opnieuw proberen. chard. Na aangebeld
Denk eraan jongens. Hoe vaak te hebben met de
je ook verliest en hoe groot de vraag of de meneer
uitslag ook is. Twijfel nooit aan een heel grote tuin
jezelf, volgend seizoen gaat het had met een paar
ongetwijfeld beter. Het belang- voetbalvelden, bleek
rijkste is dat je voetbal leuk vind dit het adres van de
en er met een posi�eve manier wedstrijdsecretaris
mee omgaat. Als je het spelletje te zijn. Mieke Floris,
leuk blij� vinden komen de resul- die door mij al vaker
taten vanzelf. op een dwaalspoor is
Trainert gezet, schudde mee-

24 - VV Ruurlo - November 2008


AZC F1 - Ruurlo F1 Wedstrijd-weetjes
zaterdag 1 november te geplaatst en kon door Jop er Ruurlo F1
Voor het eerst dit seizoen was niet uit gehouden worden. Maar Wedstrijd:
het geen stralend weer. Het was de 1-0 achterstand bood in ieder 08-11 Ruurlo F1- Witkampers
vroeg koud mis�g en tamelijk geval perspec�ef voor de twee- F1: ?
ver rijden. Vooral enkele moe- de hel�. Na weer een bak koffie
ders vonden het veel te vroeg. en de nodige ranja voor de kids Moment van de wedstrijd:
Half acht is een prima �jd om te met goede moed en een goed 08-11Moeder van Bas roept:
vertrekken. Het is in ieder geval gevoel begonnen aan de tweede Hup Lochem
lekker rus�g op de weg. Zonder hel�. Maar zoals zo vaak deze
TOM TOM in een keer goed gere- compe��e zijn onze boys niet Opvallende spelers:
den. Het veld ligt achter de Han- scherp na de ranja. AZC scoor- 08-11 geen
zehal dus is bijna niet te missen. de er nog vier en zo bleven we Topscorelijst F1:
De trainers konden onbeperkt ook na vandaag nog maar met 1 Vorige keer nu
koffie drinken en daar werd dan winstpar�j deze compe��e. Ho- Wiebe 3 3
ook dankbaar gebruik van ge- pelijk kunnen we nog een paar Job 2 2
maakt. De eerste hel� leverde puntjes pakken deze compe��e, Frederik 2 2
aantrekkelijk voetbal op en er zodat we in ieder geval met een
waren kansen aan voor beide goed gevoel de zaal ingaan.
doelen. Een afstandsschot van Trainert
een speler van AZC was echter

Wedstrijdverslag FC Trias F3 – Ruurlo F2, d.d. 04-10-2008


Zaterdag 4 oktober was het zo- mat. Na een goede warming-up spits van Trias die het netje wist
ver, de beladen wedstrijd tegen werd er afgetrapt en werden te vinden. Een snelle jongen met
FC Trias F3 uit Winterswijk. Zo- we gelijk geconfronteerd met een goed schot en een neusje
wel FC Trias F3 als wij hadden een zeer sterke tegenstander voor doelpunten maken. Hij
nog geen enkele wedstrijd ver- die zelfs al lekker met elkaar schoot er namelijk voor rust nog
loren. Bij aankomst waren de kon �kken. Jur had nu eindelijk eens 3 in. Ruststand 4-0 voor
spelers van ons helemaal on- wat te doen. Immers zijn doel Trias. De koppies gingen naar
der de indruk van het prach�ge werd constant bestookt. Na een beneden, maar na een bekertje
complex en het aparte F-veldje aantal fraaie reddingen was het ranja en wat peptalk gingen we
met kunstgras. Helaas moesten dan toch raak, 1-0 voor Trias. weer het veld op. In de eerste
onze jongens spelen op de gras- Onze jongens stonden voor het 10 minuten waren we nog dicht
eerst op achterstand. Af en toe bij een aantal treffers, maar de
lukte het ons voor het doel van paal, de lat en goed keepers-
Trias te komen, maar de fysiek werk van de doelman van Trias
sterke verdedigers van Trias wa- voorkwam dit. Omdat we alles
ren ons de baas. Onze midden- gegeven hadden werden we wat
velders Bas en Laurens liepen moe en wist Trias nog 2 keer te
zich het apezuur. Immers goed scoren. Eindstand 6-0 voor Trias.
samenspel van Trias leidde her- De 1e verliespunten waren een
haaldelijk tot aanvallen op ons feit maar we hebben wel lekker
doel. Ook Kevin en Yorn hadden gevoetbald zeiden ze allemaal.
met verdedigen de handen vol. Volgende keer gaan we gewoon
Eventjes leek alles toch onder weer winnen.
controle te zijn maar het was
weer de “tropische verrassings” Jurgen Verheijen (leider F2)

November 2008 - VV Ruurlo - 25


RKZVC F2 – Ruurlo F2
Het was een mis�ge morgen in rust kwam de derde goal door- moeilijk meer en wonnen de
Zieuwent. We konden Jur bijna dat Laurens de bal overspeelde wedstrijd met 5-0 door een
niet zien in het doel. naar Ties 3-0 (hatrick!!!!) doelpunt van onze spits en doel-
Maar daar gebeurde ook wei- Na de rust was de mist wat op puntenmachine Yentl.
nig. Ruurlo was veel in de aanval getrokken en kregen ook de We hebben nu al 41 doelpunten
en de eerste voorzet kwam van mannekes van Zieuwent in de gemaakt met ons allen en kre-
onze verdediger Kevin en Ties gaten dat Jur graag een paar bal- gen er pas 7 tegen. We staan op
scoorde de 1-0. Toen kwam er len op doel wou. De 4-0 kwam de derde plaats en moeten vol-
een schi�erende pass van Bas van de voet van Bas. gende week tegen Longa F5.
op Ties en bam: 2-0. Vlak voor de We kregen het verder niet echt

Ruurlo F2 – Longa F5 Wedstrijd-weetjes Ruurlo F2


01-11-2008: Na een sterk begin Wedstrijd: heid)
van zowel Longa als Ruurlo kwam 25-10 RKZVC F2- Ruurlo F2: 0-5
Ruurlo na een mooie aanval van 01-11 Ruurlo F2- Longa F5: 3-0 Topscorelijst F2:
Kevin, Rob, Bas en Ties voor met Vorige keer nu:
1-0. Ook achterin was het in de Moment van de wedstrijd: Ties 11 15
eerste minuten druk, maar door 25-10 Reflexac�e van Rob, draai- Yentl 10 12
Yorn, Jur en Wout hielden ze alle en om de as, de tegenstander Laurens 6 6
ballen van Longa tegen. Na we- het bos ingestuurd en een per- Bas 3 4
derom een goed samenspel van fecte voorzet geven waardoor Rob 2 3
Rob, Yentl en Ties kwam Ruurlo Ties de 2-0 scoorde. Kevin 1 1
op 2-0. 01-11 De bijna 4-0! Volgens de Jur 1 1
In de 2e hel� was Ruurlo volop vader van Bas een doelpunt,
in de aanval en hield Jur de aan- volgens de leider van Longa net
vallen goed tegen. In de laatste niet over de lijn
minuut bracht Yentl de stand op
3-0 voor Ruurlo. Het was we- Opvallende spelers:
derom een mooie wedstrijd met 25-10 De ouders
een goed samenspel. 01-11 Laurens(door zijn afwezig-

SVBV F1 - Ruurlo F3 Moment van de wedstrijd:


01-11 Frank die alleen op de goal
Zaterdagochtend moesten we den voor Barchem. Opvallende afgaat en daarbij ten vak komt
alweer vroeg uit de veren om spelers waren er niet. Iedereen omdat hij wordt gehinderd
paraat te staan op het veld voor hee� dit keer erg goed zijn best
de wedstrijd tegen de kampi- gedaan! Opvallende spelers:
oen van vorig jaar: SVBV F1 uit 01-11 geen, het hele team hee�
Barchem. Dat beloo� wat!! Vol goed gespeeld
goede moet begonnen ze aan de
wedstrijd. De jongens hebben Topscorelijst F3:
Wedstrijd:
erg goed hun best gedaan, maar Vorige keer nu:
01-11 Witkampers F4 – Ruurlo
helaas vlogen de ballen Tom Jellle 2 2
F3: 3-0
weer om de oren. Ondanks dat Max 2 2
hij er veel hee� kunnen stop-
pen is het toch nog 14-0 gewor- Wedstrijd-weetjes Ruurlo F3

26 - VV Ruurlo - November 2008


Openingstijden: wo en vr 13.30 - 17.00 u
Za 8.30 - 14.00 u
Of na tel. afspr. 0573 452560
Voor: Terrassen, opritten
Plaatsen/afvoeren van containers
Grondwerk en transporten Inname van o.a.:
Verhuur: Trillers en knippers Bouw- en sloopafval, puin
Verkoop van div. materialen hout AB, groen- en tuinafval

Kantoor: Batsdijk 6b - 7261 SP - Ruurlo - 0573 452560


www.petersruurlo.nl
Wedstrijd-weetjes Ruurlo F4
Wedstrijd: Opvallende spelers: Vorige keer nu:
Moment van de wedstrijd: Topscorelijst F4:

RUURLO F5 – TRIAS F9M (25-10-2008)


Onze spelers waren wat zenuw- voor Trias, in de 12e minuut In de rust werd er gelukkig weer
ach�g want onze tegenstander werd het 0-1. gelachen om de vele moppen.
was een meidenteam En plotseling zag je waarom Trias Het was toch goed om te zien
die alle wedstrijden nog hadden op de eerste plaats staat. dat we bleven vechten voor elke
gewonnen (dat zal ons toch niet Even niet goed bij de les en in- bal.
overkomen). eens was het na 15 minuten al Trias scoorde in de 2e hel� nog
We begonnen best goed en in 0-3. 1x zodat we met 0-5 verloren.
de eerste 10 minuten ging het Vlak voor de rust werd het ook We zullen nooit meer zeggen dat
dan ook gelijk op. nog 0-4 en was de wedstrijd al meisjes niet kunnen voetballen.
Het eerste doelpunt was toch beslist.

RUURLO F5 – FC EIBER- VOSSEVELD F3 – RUURLO F5 (1-11-2008)


GEN F7 Vosseveld stond lager als ons mogelijk was.
08-11-2008: Eibergen begon dus waren er vandaag kansen. Ook na rust nog weer vele kan-
heel sterk aan deze wedstrijd. Nou die kansen kwamen er dan sen maar weer die keeper.
Al na 2 minuten werd het 0-1 en ook volop . In de laatste 10 minuten speel-
bijna zelfs 0-2 (op de paal). Al na 30 seconden ging Levi al- den we veel te gehaast.
Na een minuut of 10 kwamen leen op doel af maar helaas. Iedereen wilde scoren maar nie-
we steeds beter in de wedstrijd. Elke speler van ons had daarna mand zal het vandaag lukken.
We kregen een paar goede kan- wel een kans om te scoren . En als je niet scoort verlies je te-
sen maar de ruststand was 0-1. Er was echter 1 groot probleem, recht met 2-0.
Ook na de rust bleven we goed de keeper van vosseveld. Na de wedstrijd hebben we ge-
spelen maar nog steeds geen Hij trapte ook zo ver uit dat het probeerd om de keeper van vos-
goal. in een counter zelfs 1-0 werd. seveld
Maar 8 minuten voor �jd knalde Dit gebeurde voor rust nog een een contract aan te bieden maar
mark de 1-1 prach�g tegen de keer en plotseling was het 2-0. hij was al vertrokken op zn scoo-
touwen. Niemand snapte het hoe dit toch ter
We gingen door en Arrewin
maakte snel daarna prima de 2- LONGA F14 – RUURLO F5 ( 15- 11 -2008)
1 voor ons.
Pien, Thijs en levi waren zelfs Een moeilijke wedstrijd want Maar we deden goed mee en
nog dicht bij een derde treffer. Longa was de laatste weken uit- Thijs maakte met een hard schot
2 minuten voor �jd sloeg eiber- stekend bezig . de 1-1.
gen toch nog toe en werd het Thijs werd vandaag voor het Toch kregen wij de beste kansen
2-2. eerst onze keeper (1e hel�). op de overwinning.
Jammer maar de chips van mark Het was een mooie wedstrijd Maar het scoren gaat de laatste
na de wedstrijd maakte alles met goed voetbal en veel inzet. weken wat moeilijk.
weer goed. Voor de rust ging het gelijk op en
werd er niet gescoord.
Longa kwam in de tweede hel�
na 6 minuten op een 1-0 voor-
sprong.

November 2008 - VV Ruurlo - 27


Wedstrijd-weetjes Ruurlo F5
Wedstrijd: 01-11 Vele kansen maar geen Vorige keer nu:
25-10 Ruurlo F5- Trias F9m 0-5 doelpunten Levi 9 9
01-11 Vosseveld F3- Ruurlo F5 08-11 Leider Hans verslaapt zich Thijs 4 4
2-0 Arrewijn 3 4
08-11 Ruurlo F5- Fc Eibergen F7 Opvallende spelers: Pien 3 3
2-2 25-10 Rick en Levi Jeremy 2 2
01-11 Luuk en Niels Mark 1 2
Moment van de wedstrijd: 08-11 Thijs en Pien Rick 1 1
25-10 Samen met de meiden op Mart 1 1
de foto Topscorelijst F5 Niels 1 1

Wedstrijd-weetjes Ruurlo F6
Wedstrijd: Opvallende spelers: Vorige keer nu:
Pepijn 1 1
Moment van de wedstrijd: Topscorelijst F6:

28 - VV Ruurlo - November 2008


RUURLO
Wedstrijd-weetjes Ruurlo F7
Wedstrijd: 01-11 Er werd bijna gescoord Topscorelijst F7:
25-10 Witkampers F7- Ruurlo F7 maar dat kwam door de tegen- Vorige keer nu:
13-3 stander die waren een maatje te Ferran 4 7
01-11 Ruurlo F7- Klein Dochte- groot. Hidde 3 5
ren F4 ? 08-11 De terugreis Thomas 1
08-11 Erix F3- Ruurlo F7 ? Luuk 1
Opvallende spelers:
Moment van de wedstrijd: 25-10 Floris en Kian
25-10 Jesse was jarig en deelde 01-11 allemaal Samenstelling wedstrijd-weetjes
chips 08-11 Thomas E- en F-pupillen: A�e Wiegerinck

Pupil van de week


Naam: Joris Dijkman

Lee�ijd: 6 jaar.
Wedstrijd: VV Ruurlo 1 – Warnsveldse Boys 1
In welk el�al speel je?: Ruurlo F4.
Op welke plaats speel je?: Middenveld.
Wie is je favoriete voetballer?: Wesley Sneijder.
Wie is je favoriete voetballer bij VV Ruurlo?: Papa.
Voor welke club ben je?: Ajax
Heb je nog meer hobby’s?: Playsta�on en computeren.
Op welke school zit je?: Kerst Zwartschool.
Wat is je favoriete drankje?: Dubbel Fris.
Wat is je favoriete eten?: Patat.
Wat is je favoriete T.V. programma?: Survival Gids
Wat wordt de uitslag vanmiddag?: 2-0 voor Ruurlo

Naam: Jeremy Groot Enzerink

Lee�ijd: 8 jaar
Wedstrijd: VV Ruurlo 1 – Sportclub Lochem 1
In welk el�al speel je? Ruurlo F5
Op welke plaats speel je? Aanvaller
Wie is je favoriete voetballer? Klaas Jan Huntelaar
Wie is je favoriete voetballer bij VV Ruurlo? Wouter Schouten (achter-achterneef)
Voor welke club ben je? Ajax
Heb je nog meer hobby’s? Nintendo ds, voetbal en shaolin kempo
Op welke school zit je? Rehoboth school
Wat is je favoriete drankje? Sisi no bubbles
Wat is je favoriete eten? Patat
Wat is je favoriete T.V. programma? Je�x en Nickelodeon
Voorspelling uitslag? 2-1 voor Ruurlo

November 2008 - VV Ruurlo - 29


Agenda
November 2008 April 2009
22 november Oud papier ophalen Ruurlo 5 & 02 april Rummycub
Ruurlo 6 en jeugd 03 april Kaarten
30 november Wedstrijd: Reunie 1 – Ruurlo 1 05 april Wedstrijd: Warnsveldse Boys 1 –
Ruurlo 1
December 2008 17 april Avond voor de Vrienden van Geel
03 december Sinterklaasviering pupillen Zwart
07 december Wedstrijd: Trias 1 – Ruurlo 1 19 april Wedstrijd: Ruurlo 1 – Neede 1
04 december Rummycub 22 april Rummycub
12 december Kaarten 24 april Kaarten
14 december Wedstrijd: Ruurlo 1 – Ul�se Boys 1 25 april Oud papier ophalen Ruurlo 3 &
18 december Boerenkoolavond senioren en Ruurlo 4 en jeugd
dames 26 april Wedstrijd: Lochem 1 – Ruurlo 1
20 december Kerstac�e 30 april Schoolvoetbaltoernooi
27 december Oud papier ophalen Ruurlo 1 &
Ruurlo 2 en jeugd Mei 2009
03 mei Wedstrijd: Ruurlo 1 – Reunie 1
Januari 2009 23 mei Oud papier ophalen Ruurlo 1 &
04 januari Nieuwjaarswedstrijd en -recep�e Ruurlo 2 en jeugd
08 januari Rummycub 30 mei t/m 01 juni 25e Interna�onaal Karel
09 januari Kaarten Stegeman A-Jeugd Toernooi
24 januari Oud papier ophalen Ruurlo 3 &
Ruurlo 4 en dames Juni 2009
27 juni Oud papier ophalen Ruurlo 7 &
Februari 2009 Ruurlo 8 en dames
05 februari Rummycub
06 februari Kaarten Juli 2009
15 februari Wedstrijd: Vorden 1 – Ruurlo 1 25 juli Oud papier ophalen Ruurlo 5 &
25 februari Sponsoravond Ruurlo 6 en jeugd
28 februari Oud papier ophalen Ruurlo 5 &
Ruurlo 6 en jeugd

Maart 2009
01 maart Wedstrijd: Ruurlo 1 – Dinxperlo 1
05 maart Rummycub
06 maart Kaarten
08 maart Wedstrijd: Vosseveld 1 – Ruurlo 1
14 maart Medewerkersavond
15 maart Wedstrijd: Ruurlo 1 – Gendringen 1
28 maart Oud papier ophalen Ruurlo 7 &
Ruurlo 8 en jeugd
29 maart Wedstrijd: Ruurlo 1 – Winterswijk 1

Kopy inleveren voor 14 december


Inleveren via e-mail naar redak�e@vvruurlo.nl of in de kopybus naast het
clubbladmeubel in de kan�ne
30 - VV Ruurlo - November 2008
����������������������
�����������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � ��� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �
Voetbalvereniging Ruurlo
Sportcomplex ‘t Rikkelder Wedstrijdsecretarissen D1 Pupillen
Bezoekadres en secretariaat: Jan Wansink (senioren) Koen Hoij�nk
Voetbalvereniging Ruurlo 452966 451521
Fürstenauerstraat 2, Adriaan Buunk (junioren/futsal) D2 en D3 Pupillen
7261 PE Ruurlo 451130 S�jn Koolschijn/Humberto Horst
Pascal Klootwijk (pupillen) 451475/452232
06-44322497 D4 Pupillen meisjes
Telefoonnummer kan�ne Ledenadministra�e Michelle Grotenhuis/Lisanne ter Maat
0573-452303 Hennie Holtslag 453093/453077
453904
Website internet Vertrouwenspersoon E1 en E2 Pupillen
www.vvruurlo.nl Edwin Dieperink Casper Wi�eveen/Remco Hissink
www.karelstegemantoernooi.nl 06-27072859 06-48523531/06-52108166
E-mail E3 en E4 Pupillen
info@vvruurlo.nl De e-mail adressen van alle Maikel Jansen/Jeroen Buunk
genoemde personen zijn te 452081/451130
vinden op de website E5 t/m E8 Pupillen
Openings�jden kan�ne �jdens www.vvruurlo.nl onder menu Henri Joling
voetbalseizoen: “Info VV Ruurlo.” 452649
Maandag: 18:00 u-22:30 u Herbert Hukker (assistent)
Dinsdag: 18:00 u-23:00 u Trainers 491945
Woensdag: 18:00 u-22:30 u Hoofdtrainer Ruurlo 1
Donderdag: 18:00 u-00:30 u Tonny Berendsen F Pupillen
Vrijdag: Gesloten 06-53167689 Richard Lusink /Henk Stegeman
Zaterdag: 08:00 u-18:30 u Ruurlo 2 453799/453000
Zondag: 08:00 u-18:30 u Gerhard Schippers
Tijdens de winterstop en bij 06-14623415 4/5-jarigen
Ruurlo 3 Erika Derksen
algehele afgelas�ngen gelden Gerrit Stegeman 06-41983039
voor het weekend andere 06-55947944
openings�jden. Ruurlo 4 t/m 8 Keeperstrainer jeugd
Jan Wiegerinck Ton te Veldhuis
Hoofdbestuur 451667 06-23884029
Voorzi�er
Ben Lodeweges Keeperstrainer senioren Verzorging
451040 Jan Wi�eveen Anja Hoij�nk/Elyse Moonen
Secretaris 453532 06-22120254/06-25300850
Jan Tragter Dames Leden van verdienste
453598 Handri Groothuis/Marinus ter Maat Frits Berendsen
Penningmeester 453093/453077 Herman Berendsen
Ron Nijkamp Leo Besselink
453680 A1 Junioren Antoon Brinkerhof
Ronnie Baten Henk Dijkman
Commisievoorzi�ers 0544-465012 Marinus ter Maat
Accomoda�e Beheer A2 Junioren Derk Sloot
Hans Lusink Niek Sprukkelhorst/Robert Roemers Dinant Weenk
453737 06-15194627/06-20295195 Jan Wiegerinck
Ac�viteiten en Evenementen B1 Junioren Redak�e De Hazewind
Jan Koolschijn Robin ter Maat Jan Hendriksen
451475 06-11358500 451558
Administra�eve Zaken B2 Junioren Hugo Kamperman
Gerrit Lindenschot Leon Marsman/Jeroen Jansen 451110
06-29531795 452045/451234 Edwin Oltvoort
Kan�ne Zaken 400931
Rob Dolphijn C1 Junioren Erik Scheper
454083 Jozef Priečko 454114
Sponsoring, Communica�e, PR 06-27615758 Erik Wehning
Rick Hof C2 Junioren 452443
Jan Willem Nijveld/Mar�jn Sikkema
450287 461632/451395 Drukwerk
Voetbal Technische Zaken Leo Besselink
Hans Lenselink 452376
453701
Vrijwilligerszaken E-mail redak�e
Rene Lubbers redak�e@vvruurlo.nl
452283