Latijns Oud Rooms Katholieke Kerk van Vlaanderen

© 1993 - 2012 (Onafhankelijk van Rome en Utrecht)

De Veertigdagentijd en de Goede Week in de Oude Katholieke Kerk Gebeden en Bijbellezingen voor kerkgebruik en persoonlijke meditatie
(Samengebracht door Monseigneur Philippe L. De Coster, B.T.,D.D. bisschop emeritus)

Uitgave Eucharistie en Devotie © 2012

Dankzegging (Prefatie) tijdens de Vastentijd
Ja, waardig is ’t en billijk, rechtmatig en heilzaam, dat wij altijd en overal U danken, U, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, voor wie wij schuldbelijdend ons in ootmoed buigen, vertrouwend op U, die de dood des zondaars niet begeert, maar verlangt, dat hij zich bekere en leve door Christus onze Heer. Door wie uw Majesteit loven de engelen, U aanbidden de heerschappijen, voor U sidderen de machten; door wie ook de hemelen en de krachten der hemelen en de zalige serafijnen U onderling juichend verheerlijken. Bij wier stemmen, bidden wij, Gij ook de onze wilt dulden, die in deemoedige belijdenis zeggen: Heilig, heilig, heilig, enz.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Passiezondag

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Een Prefatie te gebruiken waar aangehaald

82

Beelden uit Jeruzalem

De poort van de blijde intrede (Palmzondag) toe gebouwd, en de plek daarvoor is een begraafplaats geworden.

Gethsemane

83

De plek waar het laatste avondmaal er mogelijks werd gevierd, die een tijdje als moskee gediend heeft.

De lijdensweg naar Calvarieberg. In Jezus’ tijd waren de straten heel wat lager.

84

Plek waar Jezus onder de last van het kruis is gevallen

85

Heilig Graf kerk, toch zijn er in Jeruzalem drie plekken waar Jezus zou begraven zijn geweest. Dit hier is de traditionele begraafplaats van Jezus. In dezelfde kerk bestaat een andere mogelijkheid

86

De andere mogelijkheid in de Heilige Graf kerk

87

Evangelische christenen vermoeden een andere plaats

88

De rustplaats van koning David is in dezelfde straat gelegen van de Cenakel waar het laatste avondmaal plaats vond. Het stoffelijk overschot is wel dikwijls verhuisd:

89

Meditatie Door Mgr. Philippe L. De Coster, B.Th.,D.D.

GEKOMEN OM DE WET TE VERVULLEN
Er wordt wel eens gezegd dat men als christenen genoeg hebben met “Het Nieuwe Testament”, het tweede deel van de Heilige Schrift, waarvan het eerste deel “Het Oude Testament” is. Niet juist, want de ene vervuld de andere. Jezus zegt zelf: “Denkt niet dat ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen, maar om in vervulling te brengen.” (5, 17) Met andere woorden, de geschreven Wet van het Oude Testament was slechts een aanvang. Het moest een weg openen, deze van de liefde, het geloof en het vertrouwen. De Wet (het Oude Testament), “dat mag en dat mag niet, of moet” was niet in staat” Gods liefde bij de mensen te laten doordringen. Er was ergens een hinderpaal, die de mens geen hoop gaf, toch enkel beperkingen. Jezus kwam alle beperkingen doorbreken, en Hij heeft het gedaan door Zijn lijden, sterven en verrijzenis. Toen Hij stierf, scheurde de voorgevel van de Tempel in twee, om wel aan te duiden dat het oude voorbij gegaan is en het nieuwe gekomen, de tijd van de genade. Een tijd waarbij de liefde van God vooral door het Evangelie ten volle wordt geopenbaard. Jezus kwam de Wet in vervulling brengen, daarom brengt het Oude Testament licht op het nieuwe, en omgekeerd. Niet meer tand voor tand, maar wanneer men U slaat op de rechte kaak, bied ook de linker aan. Liefde, zuiver liefde. De liefde van de Heer Jezus, 90

met als hoogtepunt het Kruis. Op de Olijfberg, in het hof van Gethsémane, zei Jezus aan de soldaten die hem kwamen gevangen nemen: “Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken, om Mij gevangen te nemen? Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling gaan. Ze kwamen met stokken en zwaarden, maar Jezus moest zich laten doen, om het Oude testament in vervulling te laten komen. De tijd van de liefde is aangebroken. De enige vervulling van de Wet zijn Jezus en Zijn Geest ook in ons, en vandaag. De Geest, de “gezindheid van Christus in ons” is immers de nieuwe Wet, een Wet die niet meer gegrift is op stenen tafelen, maar in onze eigen harten die ons precies zegt wat wij moeten doen, en niet moeten doen. De Kerk sedert de laatste Concilie heeft het heel goed begrepen, de liefde die in onze harten uitgegoten werd door de Heilige Geest die ons geschonken werd bij het doopsel. Voortaan is immers vooral van belang wat gebeurt in het hart van de mens, waar de Geest van God hem beroert. Uitwendige regels, verbod of gebod, zijn niet meer in staat de mens onzuiver of zuiver te maken, waar geloof, liefde en vertrouwen is. Jezus waarheid en zijn heiligheid zijn eerst aan de binnenkant, in het hart van de gelovige christen. Jezus doet in alles beroep op de innerlijke gezindheid: de liefde van de Vader door de Zoon (Zichzelf), en onze liefde, geloof en vertrouwen tot God en onze broeders en zusters, waar eendracht macht is. © Maart 2012 – Mgr. Philippe L. De Coster, B.Th.,D.D.,Gent, België

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

© Maart 2012 – Mgr. Philippe L. De Coster, B.Th., D.D., Gent, België

113

Inhoud
Dankzegging (Prefatie) tijdens de Vastentijd Asse Woensdag De zondagen van de vasten (Eerste tot vierde zondag) Passiezondag Palmzondag Witte Donderdag Goede Vrijdag Paasavond (Zaterdag) Prefatie te gebruiken tijdens de Goede Week waar aangehaald Beelden uit Jeruzalem tijdens de Goede Week ter overweging Gekomen om de wet te vervullen, door Mgr. Philippe L. De Coster, B.Th., D.D. De Orde van de Mis 2 2 8 23 27 41 44 58 82 83 90 92

Een Uitgave “Eucharistie en Devotie”

114

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful