You are on page 1of 9

CLOUD COMPUTING 2nd TERM

CLOUD COMPUTING 2nd TERM Bingtao Hu 13 4DESO

Bingtao Hu 13 4DESO

Cloud computing

In Computer science, Cloud computing is a systems architecture model for Internet-based computing. It is the development and use of computer technology on the Internet. The cloud is a metaphor for the Internet based on how the internet is described in computer network diagrams; which means it is an abstraction hiding the complex infrastructure of the internet. It is a style of computing in which IT-related capabilities are provided “as a service”, allowing users to access technology-enabled services from the Internet ("in the cloud") without knowledge of, or control over the technologies behind these servers. Cloud computing is a general concept that utilizes software as a service (SaaS), such as Web 2.0 and other technology trends, all of which depend on the Internet for satisfying users' needs. For example, Google Apps provides common business applications online that are accessed from a web browser, while the software and data are stored on the Internet

servers.

software and data are stored on the Internet servers. clients cloud (per exemple, LAN) núvol d'arquitectura

clients cloud (per exemple, LAN)

núvol d'arquitectura

llegat d'infraestructura

La programació en núvol En informàtica, programació en núvol és un model d'arquitectura de sistemes per a la informàtica basada en Internet. És el desenvolupament i l'ús de la tecnologia informàtica a Internet. El núvol és una metàfora d'Internet basat en com l'Internet es descriu en els diagrames de xarxa informàtica, el que significa que és una abstracció oculta de la complexa infraestructura d'Internet. És un estil de computació en el qual les capacitats relacionades es proporcionen "com a servei", permetent als usuaris accedir a la tecnologia de serveis habilitats a través d'Internet ("en el núvol"), sense coneixement o control sobre les tecnologies darrere d'aquests servidors. La programació en núvol és un concepte general que utilitza el programari com a servei (SaaS), com ara la Web 2.0 i altres tendències de la tecnologia, tots els quals depenen d'Internet per a satisfer les necessitats dels usuaris ". Per exemple, Google Apps ofereix aplicacions de negocis en línia que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari i les dades s'emmagatzemen en els servidors d'Internet.

Book Unit 5: Social webs (English terms and Acronyms)

Page

Acronym /

Meaning / Translation

num.

English word

93

Wiki

A wiki (i/ w ki/ wik-ee) is a website whose ˈ ɪ users can add, modify, or delete its content via a web browser using a simplified markup language or a rich-text editor. // Un wiki (i / w ɪki / wik-ee) és un lloc web que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el seu contingut a través d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit.

93

P2P

Peer to Peer // De igual a igual

94

XML

Extensible Markup Language//llenguatge de marca extensible

94

WEB

is a system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos, and other multimedia and navigate between them via hyperlinks. //és una xarxa de pàgines escrites en hipertext mitjançant el llenguatge de marcatge HTML i connectades entre sí mitjançant vincles, de manera que formin un sol cos de coneixement pel qual s'hi pot navegar fàcilment.

94

Www.

World Wide Web//Teranyina d'abast mundial

96

Phonograph

Sound recording copyright symbol//Enregistrament de so símbol de copyright

96

Http

HyperText Transfer Protocol //protocol de transferència d'hipertext

97

fsf

Free Software Foundation //fundació pel programari lliure

97

JPG

Joint Photographic Experts Group// conjunt fotogràfic de grups d'experts

97

Freeware

Freeware (from "free" and "software") is software that is available for use at no cost or for an optional fee,but usually with one or more restricted usage rights. //El programari gratuït o "freeware" és un programari que es distribueix sense cap cost. De vegades s'inclou el codi font, però no és necessari.

97

Copyleft

Copyleft is a play on the word copyright to describe the practice of using copyright law to offer the right to distribute copies and modified versions of a work and requiring that the same rights be preserved in modified versions of the work. //Copyleft és un joc dels drets d'autor paraula per descriure la pràctica de les lleis de copyright per oferir el dret a distribuir còpies i versions modificades d'una obra i exigir que els mateixos drets que es conserven en les versions modificades de l'obra.

97

Software

Computer software, or just software, is a collection of computer

   

programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it.// Programes informàtics o programari just, és una col · lecció de programes informàtics i dades relacionades que proporciona les instruccions per dir-li a un equip què fer i com fer-ho.

98

tag

medatada

99

https

Hypertext Transfer Protocol Secure//De transferència d'hipertext

 

segur

100

cd

Compact Disc //disc compacte

101

pdf

Portable Document Format//Format de Document Portàtil

101

Html

HyperText Markup Language //llenguatge de marcat d'hipertext

102

Com

The domain name com is a generic top-level domain (gTLD) in the Domain Name System of the Internet. //.com és un domini de primer nivell genèric d'Internet que forma part del sistema de dominis

d'Internet

104

Blogs

A

blog (a blend of the term web log) is a personal journal published

on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears first.// Un bloc (una barreja de la web log termini) és un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més recent apareix primer.

104

Weblog

A

blog (a blend of the term web log) is a personal journal published

on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears first.// Un bloc (una barreja de la web log termini) és un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més recent apareix primer.

104

log

A

blog (a blend of the term web log) is a personal journal published

on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears first.// Un bloc (una barreja de la web log termini) és un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més recent apareix primer.

105

url

universal resource locator//localitzador uniforme de recursos

105

RSS

Really simple syndication//redifusió realment simple

106

Adsl

Asymmetric digital subscriber line//línia de suscripció digital

asimètrica

106

Hardware

Hardware is a general term for equipment that can be touched/held by hand such as keys, locks, hinges, latches, handles, wire, chains, belts, plumbing supplies, electrical supplies, tools, utensils, cutlery and machine parts. Household hardware is typically sold in hardware stores.//Maquinari és un terme general per als equips que es poden tocar / poder de la mà com ara claus, panys, frontisses, pestells, tiradors, d'acer, cadenes, cinturons, articles de plomeria, materials

   

elèctrics, eines, estris, coberts i peces de la màquina. Maquinari de la llar es ven a les ferreteries.

107

IRC

Internet Relay Chat // chat relé d'internet

107

Nick

nickname//pseudònim

108

IP

Internet Protocol address//protocol internet

108

Bmp

Bit-map// mapa de bits

110

Download

 

110

upload

 

110

Ftp

File transfer protocol//el protocol de transferència de fitxers

112

Streaming

 

112

MPEG

Moving picture experts group// grup d'experts en imatges en moviment

Exam practice

Translate the following sentences

In Computer science, Cloud computing is a systems architecture model for Internet-based computing. It is the development and use of computer technology on the Internet. Computer science: informàtica development:desenvolupament

The cloud is a metaphor for the Internet based on how the internet is described in computer network diagrams; which means it is an abstraction hiding the complex infrastructure of the internet. computer network diagrams:diagrames de xarxes informàtiques és una abstracció oculta la complexa infraestructura de la Internet.

It is a style of computing in which IT-related capabilities are provided “as a service”, allowing users to access technology-enabled services from the Internet ("in the cloud") without knowledge of, or control over the technologies behind these servers. Es tracta d'un estil de programació en el qual les capacitats relacionades amb les d'informàtica es proporcionen"com a servei",permetent als usuaris accedir a la tecnologia de serveis habilitats a través d'Internet("en el núvol") sense el coneixement de,o el control de les tecnologies darrere d'aquests servidors.

Cloud computing is a general concept that utilizes software as a service (SaaS), such as Web 2.0 and other technology trends, all of which depend on the Internet for satisfying users' needs. La programació en núvol generalment és un concepta que utilitza el programari com a servei (SaaS) com ara la Web 2.0 i altres tendències tecnològiques, tots els quals depenen d'Internet per satisfer les necessitats dels usuaris.

For example, Google Apps provides common business applications online that are accessed from a web browser, while the software and data are stored on the Internet servers. Per exemple, l'aplicació google proveeix aplicacions comunes de negocis en línia que són que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari i les dades s'emmagatzemen a Internet dels servidors.

A wiki is a website whose users can add, modify, or delete its content via a web browser using a simplified markup language or a rich-text editor. Un wiki és una pàgina web que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el seu contingut a través d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit.

Copyright Is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time. Dret d'Autor és un concepte jurídic, aprovat per la majoria dels governs, el que el creador d'un treball original dels drets exclusius als quals, en general per un temps limitat.

Software Is a collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it. El programari és un conjunt de programes informàtics i dades associades que proporciona la instruccions per dir-li a un equip què fer i com fer-ho.

Freeware is computer software that is available for use at no cost or for an optional fee, but usually with one or more restricted usage rights. El programari gratuït és un programari d'ordinador que està disponible per al seu ús sense cap cost o per una tarifa opcional, però generalment amb un o més drets d'ús restringit.

Hyperlink is a reference to data that the reader can directly follow, or that is followed automatically. Hipervincle és una referència a les dades que el lector pot seguir directament, o que es va seguir automàticament.

Copyleft is a play on the word copyright to describe the practice of using copyright law to offer the right to distribute copies and modified versions of a work and requiring that the same rights be preserved in modified versions of the work . Copyleft és un joc dels drets d'autor paraula per descriure la pràctica de les lleis de copyright de ofereixen la possibilitat de distribuir còpies i versions modificades d'una obra i que requereixen que el mateixos drets que es conserven a les versions modificades de l'obra.

Tag is a non-hierarchical keyword or term assigned to a piece of information (such as an Internet bookmark, digital image, or computer file). Tag és una paraula clau no jeràrquic o el terme assignat a un element d'informació (per exemple, un D'Internet favorit, imatge digital, o un fitxer informàtic).

Blog is a personal journal published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears first. Blog és un diari personal publicat a la World Wide Web que consta d'entrades discretes ("Missatges") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més recent apareix primer.

Computer hardware is the collection of physical elements that comprise a computer system. El maquinari és el conjunt d'elements físics que componen un ordinador sistema.

Nick is a term originally used to identify a person in a system for synchronous conferencing. El pseudònim és un terme originalment utilitzat per identificar una persona en un sistema de sincronitzat conferència.

Downloading means to receive data to a local system from a remote system, or to initiate such a data transfer. Descàrrega dels mitjans per rebre dades a un sistema local d'un sistema remot, o per iniciar aquesta transferència de dades.

Uploading is the sending of data from a local system to a remote system such as a server or another client with the intent that the remote system should store a copy of the data being transferred. Càrrega és l'enviament de dades des d'un sistema local a un sistema remot com un servidor o un altre client amb la intenció que el sistema remot ha de guardar una còpia de les dades que es transfereix.

Streaming refers to a sequence of data elements made available over time. Transmissió es refereix a una seqüència d'elements de dades disponibles en el temps.