You are on page 1of 3

Jawka: Dostawa oleju opaowego do Domu Pomocy Spoecznej Jawor w Jawce w 2012 roku Numer ogoszenia: 340347 - 2011;

data zamieszczenia: 21.12.2011 OGOSZENIE O ZAMWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Spoecznej "Jawor" w Jawce , ul. Lena 11, 16-050 Jawka, woj. podlaskie, tel. 0-85 713 16 90, 606 925 092, faks 0-85 713 16 99. Adres strony internetowej zamawiajcego: www.dpsjalowka.republika.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Inny: samodzielna jednostka organizacyjna samorzdu terytorialnego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Dostawa oleju opaowego do Domu Pomocy Spoecznej Jawor w Jawce w 2012 roku. II.1.2) Rodzaj zamwienia: dostawy. II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest dostawa oleju opaowego lekkiego do Domu Pomocy Spoecznej Jawor w Jawce, 16-050 Michaowo, Jawka ul. Lena 11, 16-050 Michaowo w okresie od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Olej opaowy lekki dopuszczony do obrotu na terenie Polski, ktry powinien spenia nastpujce parametry: - Minimalna kaloryczno oleju opaowego powinna wynosi 42,6 MJ/kg. - Zawarto siarki w oleju opaowym wynosi bdzie max. 0,2 %.. II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie. II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 09.13.51.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 31.12.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku Owiadczenie o spenieniu warunkw okrelonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp - Zacznik nr 2 do SIWZ oraz owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp. III.3.2) Wiedza i dowiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku Owiadczenie o spenieniu warunkw okrelonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp - Zacznik nr 2 do SIWZ oraz owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp. III.3.3) Potencja techniczny Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Owiadczenie o spenieniu warunkw okrelonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp - Zacznik nr 2 do SIWZ oraz owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku Owiadczenie o spenieniu warunkw okrelonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp - Zacznik nr 2 do SIWZ oraz owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku Owiadczenie o spenieniu warunkw okrelonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp - Zacznik nr 2 do SIWZ oraz owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp. III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy: owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamwienie - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert III.4.3.2) zawiadczenie waciwego organu sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktrej dokumenty dotycz, w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert - albo owiadczenie zoone przed notariuszem, waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, jeeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si takiego zawiadczenia III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.dpsjalowka.republika.pl Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Dom Pomocy Spoecznej Jawor w Jawce, ul. Lena 11, 16-050 Michaowo, pok. nr 2. IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 29.12.2011 godzina 10:35, miejsce: Dom Pomocy Spoecznej Jawor w Jawce, ul. Lena 11, 16-050 Michaowo, pok. nr 2. IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie