You are on page 1of 12

English computer 2nd Term

English computer 2nd Term name:Binbin Shi cod:4d24
English computer 2nd Term name:Binbin Shi cod:4d24

name:Binbin Shi

cod:4d24

week 2

Page num.

Acronym /

 

Meaning / Translation

English word

 

93

wiki

A

wiki (i/ w ki/ wik-ee) is a website whose ˈ ɪ

users can add, modify, or delete its content via

a

web browser using a simplified markup

language or a rich-text editor. // Un wiki (i / wɪki / wik-ee) és un lloc web que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el

seu contingut a través d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit.

93

p2p

Peer to Peer // De igual a igual

94

web

is

a system of interlinked hypertext documents

accessed via the Internet . // és un sistema de

documents d'hipertext interconnectats accedeixa través de theInternet .

94

HTTP

Hypertext Transfer Protocol // protocol de transferència d'hipertext.

94

XML

Extensible Markup Language // llenguatge de

marques extensible

94

Http://www.

World-Wide Web //Teranyina d'abast mundial

96

copyright

is

a legal concept, enacted by most

governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time.// És un concepte jurídic, aprovat per la majoria dels governs, I el creador d'un treball original dels drets exclusius a la mateixa, en general per un temps limitat.

96

phonograph

is

a device introduced in 1877 that has had

continued common use for reproducing (playing) sound recordings, although when first developed, the phonograph was used to both record and reproduce sounds. //és un dispositiu introduït el 1877 que ha tingut un ús continuat comú per a la reproducció (reproduir) enregistraments de so, encara que quan es va desenvolupar per primera vegada, el fonògraf va ser utilitzat per gravar i reproduir sons.

97

FSF

Free Software Foundation // fundació pel programari lliure

97

software

is

a collection of computer programs and related

data that provides the instructions for telling acomputer what to do and how to do it. // és una col · lecció de programes informàtics i

dades relacionades que proporciona les instruccions per dir-li acomputer què fer i com fer-ho.

97

freeware

is

software that is available for use at no cost or

for an optional fee,[1] but usually with one or more restricted usage rights.// és un programari

que està disponible per a ús sense cost o per una tarifa opcional, [1], però en general amb un

o

més drets d'ús restringit.

97

JPG

is

a commonly used method of lossy

compression for digital photography (image).//

és un mètode comú de compressió amb pèrdua per a la fotografia digital (imatge).

97

Copyleft

is

a play on the word copyright to describe the

practice of using copyright law to offer the right to distribute copies// és un joc dels drets d'autor paraula per descriure la pràctica de les lleis de copyright per oferir el dret a distribuir còpies

98

tag

Computer mederate

99

https

Hypertext Transfer Protocol Secure //Hypertext Transfer Protocol sobre Secure Socket Layer

100

cd

CD//disc compacte

101

pdf

Portable Document Format // Format de Document Portàtil

101

html

HyperText Markup Language //llenguatge de marcat d'hipertext

102

link

hyperlink//hiperenllaç

104

weblog

is

a personal journal published on the World

Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order// és un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un

   

registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers.

104

blog

is a personal journal published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order// és un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers.

104

log

is a personal journal published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order// és un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers.

105

URL

uniform resource locator //localitzador uniforme de recursos

105

RSS

Really Simple Syndication //realment simpleSindicació

106

ADSL

Asymmetric digital subscriber line //asimètric digital subscriptor línia

106

HARDWARE

is a general term for equipment that can be touched/held by hand such as keys, locks, hinges, latches// és un terme general per als equips que es poden tocar / poder de la mà com ara claus, panys, frontisses, pestells

107

IRC

Internet Relay Chat//Internet relé xerrada

107

Nickname

nickname is "a usually familiar or humorous but sometimes pointed or cruel name given to a person or place, as a supposedly appropriate replacement for or addition to the proper name// sobrenom és "en general una família o humorístic, però de vegades el nom de punta d'or cruel donat a una persona o lloc, suposadament com un reemplaçament o un agregat adequat per al següent nom

108

IP

Internet Protocol// Internet Protocol

108

bmp

Bit-map

110

FTP

File Transfer Protocol//protocol de transferència de fitxers

110

Download

is

the action by which a computer file that

resides on the machine a user happens to be, by a transfer across a network from another computer so that it contains//és l'acció

informàtica per la qual un arxiu que no resideix

a

la màquina d'un usuari passa a estar-ho,

mitjançant una transferència a través d'una xarxa des d'una altre computadora que sí ho alberga.

110

UPLOAD

In computer networks, to download means to receive data to a local system from a remote system, or to initiate such a data transfer. Examples of a remote system from which a download might be performed include a web server,//En les xarxes informàtiques, per descarregar els mitjans per rebre dades a un sistema local d'un sistema remot, o per iniciar una transferència de dades. Exemples d'un sistema remot des del qual podria ser una descàrrega a terme són un servidor web,

112

MPEG

Moving Picture Experts Group //Grup d'experts en imatges en moviment

112

STREAMING

Flow or data flow is directly related to the technical reproduction of audiovisual information in real time (streaming system in English). // El flux o corrent de dades és la tècnica associada directament a la reproducció de la informació audiovisual en temps real (en anglès streaming system).

Cloud computing - programació núvol

En informàtica, programació en núvol és un model d'arquitectura de sistemes per a la informàtica basada en Internet. És el desenvolupament i ús de la tecnologia informàtica a Internet. El núvol és una metàfora de la Internet sobre la base de com l'Internet es descriu en els diagrames de xarxa informàtica, el que significa que és una abstracció oculta de la complexa infraestructura d'Internet. És un estil de programació en el qual les capacitats relacionades es proporcionen "com a servei", permetent als usuaris per accedir a la tecnologia de serveis habilitats a través d'Internet ("en el núvol"), sense coneixement o control sobre les tecnologies darrere d'aquests servidors .

La programació en núvol és un concepte general que utilitza el programari com a servei (SaaS), com ara la Web 2.0 i altres tendències de la tecnologia, tots els quals depenen de l'Internet per a satisfer les necessitats dels usuaris ". Per exemple, Google Apps ofereix aplicacions de negocis en línia que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari i les dades s'emmagatzemen en els servidors d'Internet.

NEXT WEEK EXAM!

HERE IS THE EXAM

Translate the following sentences

In Computer science, Cloud computing is a systems architecture model for Internet-based computing. It is the development and use of computer technology on the Internet. En informàtica, programació en núvol és un model d'arquitectura de sistemes per a la informàtica basada en Internet. És el desenvolupament i

ús de la tecnologia informàtica a Internet.

The cloud is a metaphor for the Internet based on how the internet is described in computer network diagrams; which means it is an abstraction hiding the complex infrastructure of the internet.

El núvol és una metàfora de la Internet sobre la base de com l'Internet es descriu en els diagrames de xarxa informàtica, el que significa que és una abstracció oculta de la complexa infraestructura d'Internet.

It is a style of computing in which IT-related capabilities are provided “as a service”,a llowing users to access technology-enabled services from the Internet ("in the cloud") without knowledge of, or control over the technologies behind these servers.

És un estil de programació en el qual les capacitats relacionades es proporcionen "com a servei"permetent als usuaris per accedir a la tecnologia de serveis habilitats a través d'Internet ("en el núvol"), sense coneixement o control sobre les tecnologies darrere d'aquests servidors .

Cloud computing is a general concept that utilizes software as a service (SaaS), such as Web 2.0 and other technology trends, all of which depend on the Internet for satisfying users' needs.

La programació en núvol és un concepte general que utilitza el programari com a servei (SaaS), com ara la Web 2.0 i altres tendències de la tecnologia, tots els quals depenen de l'Internet per a satisfer les necessitats dels usuaris ".

For example, Google Apps provides common business applications online that are accessed from a web browser, while the software and data are stored on the Internet servers.

Per exemple, Google Apps ofereix aplicacions de negocis en línia que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari i les dades s'emmagatzemen en els servidors d'Internet.

A wiki is a website whose users can add, modify, or delete its content via a web browser using a simplified markup language or a rich-text editor.

Un wiki és un lloc web ɪ que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el seu contingut a través d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit.

Copyright Is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time.

És un concepte jurídic, aprovat per la majoria dels governs, i el creador d'un treball original dels drets exclusius a la mateixa, en general per un temps limitat.

Software Is a collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it. la col.lecció de programes informàtics i dades relacionades que proporciona les instruccions per dir-li a un equip què fer i com fer-ho.

Freeware is computer software that is available for use at no cost or for an optional fee, but usually with one or more restricted usage rights. És un programari d'ordinador que està disponible per al seu ús sense cost o per una tarifa opcional, però en general amb un o més drets d'ús restringit

Hyperlink is a reference to data that the reader can directly follow, or that is followed automatically. És una referència a les dades que el lector pot seguir directament, o que és seguida de forma automàtica

Copyleft is a play on the word copyright to describe the practice of using copyright law to offer the right to distribute copies and modified versions of a work and requiring that the same rights be preserved in modified versions of the work . És un joc dels drets d'autor paraula per descriure la pràctica de les lleis de copyright per oferir el dret a distribuir còpies i versions modificades d'una obra i exigir que els mateixos drets que es conserven en les versions modificades dels treballs

Tag is a non-hierarchical keyword or term assigned to a piece of information (such as an Internet bookmark, digital image, or computer file).

És una paraula clau no jeràrquic o el terme assignat a una peça d'informació (com ara un marcador d'internet, imatge digital, o un arxiu d'ordinador)

Blog is a personal journal published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears first.

És un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més recent apareix primer.

Computer hardware is the collection of physical elements that comprise a computer system.

Maquinari de l'ordinador és el conjunt d'elements físics que componen un sistema informàtic

Nick is a term originally used to identify a person in a system for synchronous conferencing. Nick és un terme usat originalment per identificar una persona en un sistema per a la comunicació sincrònica

Downloading means to receive data to a local system from a remote system, or to initiate such a data transfer. Mitjans per rebre dades a un sistema local d'un sistema remot, o per iniciar una transferència de dades.

Uploading is the sending of data from a local system to a remote system such as a server or another client with the intent that the remote system should store a copy of the data being transferred.

Per a l'enviament de dades des d'un sistema local a un sistema remot, com un servidor o un client a un altre amb la intenció que el sistema remot ha de guardar una còpia de les dades que es transfereixen, o l'inici d'un procés

Streaming refers to a sequence of data elements made available over time. es refereix a una seqüència d'elements d'informació disponibles a través del temps

Acronym

Meaning/Translation

P2P

Peer to peer // de igual a igual

XML

eXtensible Markup Language // llenguatge de marques extensible

HTTP

Hypertext Transfer Protocol// Protocol de transferència d'hipertext

WWW

World Wide Web// Teranyina d'abast mundial

Phonograph

Sound recording copyright symbol// Símbol dels drets de gravació del so

FSF

Free Software Foundation // Fundació pel programari lliure

JPG

Joint Photographic Experts Group // Grup d'experts en conjunts fotogràfics

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure // Transferència de protocol d'hipertext segur

CD

Compac disc // Disc compacte

PDF

Portable Document Format // Format de Document Portàtil

HTML

Hyper Text Markup Language // Llenguatge de marcat d'hipertext

RSS

Really Simple Syndication // Distribució realment simple

URL

Universal resource locator // Localitzador uniforme de recursos

ADSL

Asymmetric digital subscriber line // Linia de subscripció digital asimètric

IRC

Internet Relay Chat // transmissió del chat d'Internet

IP

Internet Protocol // Protocol d'Internet

BMP

Bitmap image file // Arxiu d'imatge de mapa de bits

FTP

File Transfer Protocol // Protocol de transferència de fitxers

MPEG

Moving Picture Experts Group // Grup d'experts en imatges en moviment