You are on page 1of 6

Cloud Computing

2n Term

Cloud Computing 2n Term Tommy Caldas Casañas 4t C 04

Tommy Caldas Casañas 4t C 04

La programació en núvol

En informàtica, la programació en núvol és un model d'arquitectura de sistemes per la informàtica basada en Internet. És el desenvolupament i ús de la tecnologia informàtica a Internet. El núvol és una metàfora d'Internet basat en com l'Internet es descriu en els diagrames de la xarxa informàtica, el que significa que és una abstracció oculta de la complexa infraestructura d'Internet. És un estil de programació en el qual les capacitats relacionades es proporcionen "com a servei", permetent als usuaris accedir a la tecnologia de serveis habilitats a través d'Internet ("en el núvol"), sense coneixement o control sobre les tecnologies darrere d'aquests servidors .

sobre les tecnologies darrere d'aquests servidors . La programació en núvol és un concepte general que

La programació en núvol és un concepte general que utilitza el programari com a servei (SaaS), com ara la Web 2.0 i altres tendències de la tecnologia, tots els quals depenen d'Internet per a satisfer les necessitats dels usuaris ". Per exemple, Google Apps ofereix aplicacions de negocis en línia que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari i les dades s'emmagatzemen en els servidors d'Internet.

Cloud computing

In Computer science, Cloud computing

is a systems architecture model for

Internet-based computing. It is the development and use of computer technology on the Internet. The cloud is

a metaphor for the Internet based on

how the internet is described in computer network diagrams; which means it is an abstraction hiding the

complex infrastructure of the internet. It

is a style of computing in which IT

related capabilities are provided “as a

service”, allowing users to access technology-enabled services from the Internet ("in the cloud") without knowledge of, or control over the technologies behind these servers.

of, or control over the technologies behind these servers. Cloud computin g is a g eneral

Cloud computing is a general concept that utilizes software as a service (SaaS), such as Web 2.0 and other technology trends, all of which depend on the Internet for satisfying users' needs. For example, Google Apps provides common business applications online that are accessed from a web browser, while the software and data are stored on the Internet servers.

ACRONYMS AND ENGLISH WORDS

 

Acronym /

 

Page

English

Meaning / Translation

word

   

A wiki (i/ w ki/ wik-ee) is a website whose ˈ ɪ users can add, modify, or delete its content via a web browser using a simplified markup language or a rich-text editor.

93

Wiki

Un wiki (i / w ɪ ki / wik-ee) és un lloc web que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el seu contingut a través d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit.

93

P2P

Peer to Peer // De igual a igual.

94

Web

Is a computer programming system created by Donald E.Knuth// És un sistema de programació creat per Donald E. Knuth.

94

XML

Extensible Markup Language // Llenguatge de marques extensible.

94

HTTP

Hypertext Transfer Protocol // Protocol de transferència d'hipertext.

94

WWW

World Wide Web // Teranyna d'abast mundial.

96

Copyright

Is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time. // És un concepte jurídic, aprovat per la majoria dels governs, i el creador d'un treball original dels drets exclusius a la mateixa, en general per un temps limitat.

96

Phonograph

Sound recording copyright symbol. // Símbol dels drets de gravació del so.

97

FSF

Free Software Foundation. // Fundació per el progaramari lliure.

97

Software

Is a collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it. // la col.lecció de programes informàtics i dades relacionades que proporciona les instruccions per dir-li a un equip què fer i com fer-ho.

97

Freeware

Is computer software that is available for use at no cost or for an optional fee, but usually with one or more restricted usage rights. // És un programari d'ordinador que està disponible per al seu ús sense cost o per una tarifa opcional, però en general amb un o més drets d'ús restringit.

97

JPG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) // Grups d'experts ens conjunts fotogràfics.

97

Copyleft

Is a play on the word copyright to describe the practice of using copyright law to offer the right to distribute copies and modified versions of a work and requiring that the same rights be preserved in modified versions of the work. // És un joc dels drets d'autor paraula per descriure la pràctica de les lleis de copyright per oferir el dret a distribuir còpies i versions modificades d'una obra i exigir que els mateixos drets que es conserven en les versions modificades dels treballs.

98

Tag

Is a non-hierarchical keyword or term assigned to a piece of information (such as an Internet bookmark, digital image, or computer file). // És una paraula clau no jeràrquic o el terme assignat a una peça d'informació (com ara un marcador d'internet, imatge digital, o un arxiu d'ordinador).

99

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure. // Transferència de protocol d'hipertext segur.

100

CD

Compact Disc. // Disc Compacte.

101

PFD

Portable Document Format. // Format de document portàtil.

101

HTML

Hyper Text Markup Language. // Llenguatge de marcat d'hipertext.

102

Hyperlink

Is a reference to data that the reader can directly follow, or that is followed automatically. // És una referència a les dades que el lector pot seguir directament, o que és seguida de forma automàtica.

 

Blog

Is a personal journal published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears

104

Weblog

first. //

Log

És un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més recent apareix primer.

105

RSS

Really Simple Syndication. // Redifusió realment simple.

105

URL

Uniform Resource Locator. // Localitzador uniforme de recursos.

106

ADSL

Asymetric Digital Subscriber Line // Linia de suscripció digital asimètrica.

106

Hardware

Computer hardware is the collection of physical elements that comprise a computer system. // Maquinari de l'ordinador és el conjunt d'elements físics que componen un sistema informàtic.

107

IRC

Internet Relay Chat. // Chat relè d'Internet.

107

Nick

Nick is a term originally used to identify a person in a system for synchronous conferencing. // Nick és un terme usat originalment per identificar una persona en un sistema per a la comunicació sincrònica.

108

IP

Internet Protocol. // Protocol d'internet.

108

BMP

Bit-Map. // Arxiu de mapa de bits.

   

Means to receive data to a local system from a remote system, or to initiate such a data transfer. //

110

Download

Mitjans per rebre dades a un sistema local d'un sistema remot,

o

per iniciar una transferència de dades.

110

Upload

The sending of data from a local system to a remote system such as a server or another client with the intent that the remote system should store a copy of the data being transferred, or the initiation of such a process. // Per a l'enviament de dades des d'un sistema local a un sistema remot, com un servidor o un client a un altre amb la intenció que el sistema remot ha de guardar una còpia de les dades que es transfereixen, o l'inici d'un procés.

110

FTP

File Transfer Protocol. // Protocol de transferència de fitxers.

112

Streaming

refers to a sequence of data elements made available over time. // Es refereix a una seqüència d'elements d'informació disponibles a través del temps.

It

112

MPEG

Moving Picture Experts Group. // Grup d'experts en imatges en moviment.