You are on page 1of 7

CLOUD

COMPUTING

2 nd THERM

CLOUD COMPUTING 2 n d THERM CLARA CAMBRAY 4c 05

CLARA CAMBRAY 4c 05

CLOUD COMPUTING

In Computer science, Cloud computing is a systems architecture model for Internet-based computing. It is the development and use of computer technology on the Internet. The cloud is a metaphor for the Internet based on how the internet is described in computer network diagrams; which means it is an abstraction hiding the complex infrastructure of the internet. It is a style of computing in which IT-related capabilities are provided “as a service ”, allowing users to access technology-enabled services from the Internet ("in the cloud") without knowledge of, or control over the technologies behind these servers.

of, or control over the technologies behind these servers. Cloud computing is a general concept that

Cloud computing is a general concept that utilizes software as a service (SaaS), such as Web 2.0 and other technology trends, all of which depend on the Internet for satisfying users' needs. For example, Google Apps provides common business applications online that are accessed from a web browser, while the software and data are stored on the Internet servers.

LA PROGRAMACIÓ EN NÚVOL

stored on the Internet servers. LA PROGRAMACIÓ EN NÚVOL En informàtica, la programacióen núvol és un

En informàtica, la programacióen núvol és un model d'arquitectura de sistemes per a la informàtica basada en Internet. És el desenvolupament i ús de la tecnologia informàtica a Internet. El núvol és una metàfora de'Internet basat en en com l'Internet es descriu en els diagrames de la xarxa informàtica, el que significa que és una abstracció oculta de la complexa infraestructura d'Internet. És un estil de programació en el qual les capacitats relacionade es proporcionen "com a servei",permetent al usuaris accedir a la tecnologia de serveis habilitats a través d'Internet ("en el núvol"), sense coneixement o control sobre les tecnologies darrere d'aquests servidors.

La programació en núvol és un concepte general que utilitza el programari com a servei (SaaS), com ara la Web 2.0 i altres tendències de la tecnologia, totes les quals depenen d'internet per a satisfer les necessitats dels usuaris. Per exemple,Google Apps ofereix aplicacions de negocis en línia que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari iles dades s'emmagatzemen en els servidors d'Internet

ACRONYMS AND ENGLISH WORDS

PAGE

ACRONYM/ENGLI SH WORD

 

MEANUNG/TRANSALTION

93

Wiki

A

wiki (i/ w ki/ wik-ee) is a website whose ˈ ɪ users can add, modify, or

delete its content via a web browser using a simplified markup language or a rich-text editor. // Un wiki (i / wɪki / wik-ee) és un lloc web que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el seu contingut a través d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit.

93

P2P

Peer to Peer // De igual a igual

94

Web

WEB is a computer programming system created by Donald E. Knuth as the first implementation of what he called "literate programming":// WEB és un sistema de programació creat per Donald E. Knuth com la primera implementació del que ell va anomenar "la programació il · lustrada":

94

XML

Extensible Markup Language // llenguatge de marques extensible

94

HTTP

HyperText Transfer Protocol // protocol de transferència d'hipertext

94

WWW

World Wide Web // Teranyina d'abast mundial

96

Copyright

Copyright is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time // Els drets d'autor és un concepte jurídic, aprovat per la majoria dels governs, i el creador d'un treball original dels drets exclusius a la mateixa, en general per un temps limitat

96

Phonograph

Sound recording copyright symbol // Símbol de dret d'autor de grabació de

 

sons

97

FSF

Free Software Foundation // fundació pel programari lliure

97

Software

Computer software, or just software, is a collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it // Programes informàtics o programari just, és una col · lecció de programes informàtics i dades relacionades que proporciona les instruccions per dir-li a un equip què fer i com fer-ho

97

Freeware

Freeware (from "free" and "software") is software that is available for use at no cost or for an optional fee,[1] but usually with one or more restricted usage rights // Freeware (de "lliure" i "programari") és un programari que està disponible per a ús sense cost o per una tarifa opcional, [1], però en general amb un o més drets d'ús restringit

97

JPG

Joint Photographic Experts Group // conjunt d'experts amb imatges

fotogràfiques

97

Copyleft

Copyleft is a play on the word copyright to describe the practice of using

copyright law to offer the right to distribute copies and modified versions of

a

work and requiring that the same rights be preserved in modified

versions of the work // Copyleft és un joc dels drets d'autor paraula per descriure la pràctica de les lleis de copyright per oferir el dret a distribuir còpies i versions modificades d'una obra i exigir que els mateixos drets que es conserven en les versions modificades dels treballs

98

Tag

in

online computer systems terminology, a tag is a non-hierarchical

keyword or term assigned to a piece of information (such as an Internet

   

bookmark, digital image, or computer file) // en la terminologia sistemes informàtics en línia, una etiqueta és una paraula clau no jeràrquic o el terme assignat a una peça d'informació (com ara un marcador d'internet, imatge digital, o un arxiu d'ordinador

99 HTTPS

 

Hypertext Transfer Protocol // Trenferència de protòcol de text

100 CD

 

Compact disc // disc compacte

101 PDF

 

Portable Document Format // Format de Document Portàtil

101

HTML

Hyper Text Markup Language // llenguatge de marcat d'hipertext

102

LINK

In computing, a hyperlink (or link) is a referance to data that the reader can directly follow, or that is followed automatically // En computació, un enllaç (o link) és una referència a les dades que el lector pot seguir directament, o que és seguida de forma automàtica.

 

Blog

A

blog (a portmanteau of the term web log)[1] is a personal journal

published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post

Weblog

appears first // Un bloc (un acrònim de la web log termini) [1] és un diari

104

personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més

Log

recent apareix primer

105

RSS

Really Simple Syndication // redifusió realement simple

105

URL

uniform resource locator // localitzador uniforme de recursos

106

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line // Línia de suscripció digital asiimètrica

106

Hardware

Computer hardware is the collection of physical elements that comprise a computer system // Maquinari de l'ordinador és el conjunt d'elements físics que componen un sistema informàtic.

107

IRC

Internet Relay Chat // Xat relè d'internet

107

Nick

Nick is a term originally used to identify a person in a system for synchronous conferencing. Nick és un terme usat originalment per identificar una persona en un sistema per a la comunicació sincrònica.

108

IP

Internet protocol // Protocol d'internet

108

BMP

Bit-Map // Mapa de bits

110

Download

means to receive data to a local system from a remote system, or to initiate such a data transfer. // Mitjans per rebre dades a un sistema local d'un sistema remot,o per iniciar una transferència de dades.

110

FTP

File transfer Protocol // El protocol de transferència de fitxers

110

Upload

the sending of data from a local system to a remote system such as a server or another client with the intent that the remote system should store a copy of the data being transferred, or the initiation of such a process. // Per a l'enviament de dades des d'un sistema local a un sistema remot, com un servidor o un client a un altre amb la intenció que el sistema remot ha de guardar una còpia de les dades que es transfereixen, o l'inici d'un procés

112

Streaming

It

refers to a sequence of data elements made available over

time. // es refereix a una seqüència d'elements d'informació disponibles a través del temps

112

MPEG

Moving Picture Expert Group // Grup d'experts en imatges en moviment

EXAM PRACTICE

- In Computer science, Cloud computing is a systems architecture model for Internet-basedcomputing. It is

the development and use of computer technology on the Internet.

En informàtica, programació en núvol és un model d'arquitectura de sistemes per a la informàtica basada en Internet. És el desenvolupament i ús de la tecnologia informàtica a Internet.

- The cloud is a metaphor for the Internet based on how the internet is described in computer network diagrams; which means it is an abstraction hiding the complex infrastructure of the internet.

El núvol és una metàfora d'Internet basat en com el Internet es descriu en diagrames de xarxes informàtiques, el que significa que és una abstracció oculta de la complexa infraestructura d'Internet

- It is a style of computing in which IT-related capabilities are provided “as a

service”,allowing users to access technology-enabled services from the Internet ("in the cloud") without knowledge of, or control over the technologies behind these

servers.

Es tracta d'un estil deprogramació en el qual les capacitats relacionades amb les TI es proporcionen "com a servei", permetent als usuaris accedir a la tecnologia de serveis habilitats a través d'Internet ("en el núvol") sense el coneixement de, o el control de les tecnologies darrere d'aquests servidors .

- Cloud computing is a general concept that utilizes software as a service (SaaS), such as Web 2.0 and other technology trends, all of which depend on the Internet for satisfying users' needs.

La programació en núvol és un concepte general que utilitza el programari com a servei (SaaS), com ara la Web 2.0 i altres tendències de la tecnologia, totes les quals depenen d'internet per a satisfer les necessitats dels usuaris

- For example, Google Apps provides common business applications online that are

accessed from a web browser, while the software and data are stored on the Internet servers.

Per exemple,Google Apps ofereix aplicacions de negocis en línia que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari i les dades s'emmagatzemen en els servidors d'Internet

- A wiki is a website whose users can add, modify, or delete its content via a web browser using a simplified markup language or a rich-text editor.

és un lloc web ɪ que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el seu contingut a través d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit.

- Copyright Is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time.

És un concepte jurídic, aprovat per la majoria dels governs, i el creador d'un treball original dels drets exclusius a la mateixa, en general per un temps limitat.

- Software Is a collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it.

la col.lecció de programes informàtics i dades relacionades que proporciona les instruccions per dir-li a un equip què fer i com fer-ho.

- Freeware is computer software that is available for use at no cost or for an optional fee, but usually with one or more restricted usage rights.

És un programari d'ordinador que està disponible per al seu ús sense cost o per una tarifa opcional, però en general amb un o més drets d'ús restringit

- Hyperlink is a reference to data that the reader can directly follow, or that is followed automatically.

És una referència a les dades que el lector pot seguir directament, o que és seguida de forma automàtica

- Copyleft is a play on the word copyright to describe the practice of using copyright law to offer the right to distribute copies and modified versions of a work and requiring that the same rights be preserved in modified versions of the work .

És un joc dels drets d'autor paraula per descriure la pràctica de les lleis de copyright per oferir el dret a distribuir còpies i versions modificades d'una obra i exigir que els mateixos drets que es conserven en les versions modificades dels treballs

- Tag is a non-hierarchical keyword or term assigned to a piece of information (such as an Internet bookmark, digital image, or computer file).

És una paraula clau no jeràrquic o el terme assignat a una peça d'informació (com ara un marcador d'internet, imatge digital, o un arxiu d'ordinador)

- Blog is a personal journal published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears first.

És un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més recent apareix primer

- Computer hardware is the collection of physical elements that comprise a computer system.

Maquinari de l'ordinador és el conjunt d'elements físics que componen un sistema informàtic.

- Nick is a term originally used to identify a person in a system for synchronous

conferencing.

Nick és un terme usat originalment per identificar una persona en un sistema per a la comunicació sincrònica.

- Downloading means to receive data to a local system from a remote system, or to initiate such a data transfer.

Significa rebre dades a un sistema local d'un sistema remot, o per iniciar una transferència de dades.

- Uploading is the sending of data from a local system to a remote system such as a

server or another client with the intent that the remote system should store a copy

of the data being transferred.

Per a l'enviament de dades des d'un sistema local a un sistema remot, com un servidor o un client a un altre amb la intenció que el sistema remot ha de guardar una còpia de les dades que es transfereixen.

- Streaming refers to a sequence of data elements made available over time.

es refereix a una seqüència d'elements d'informació disponibles a través del temps

Acronyim

Meaning/ Translation

P2P

Peer to Peer // De igual a igual

XML

Extensible Markup Language // llenguatge de marques extensible

HTTP

HyperText Transfer Protocol // protocol de transferència d'hipertext

WWW

World Wide Web // Teranyina d'abast mundial

Phonograph

Sound recording copyright symbol // Símbol de dret d'autor de gravació de sons

FSF

Free Software Foundation // fundació pel programari lliure

JPG

Joint Photographic Experts Group // conjunt d'experts amb imatges fotogràfiques

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol // Transferència de protocol de text

CD

Compact disc // disc compacte

PDF

Portable Document Format // Format de Document Portàtil

HTML

Hyper Text Markup Language // llenguatge de marcat d'hipertext

RSS

Really Simple Syndication // redifusió realment simple

URL

uniform resource locator // localitzador uniforme de recursos

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line // Línia de subscripció digital asimètrica

IRC

Internet Relay Chat // Xat relè d'Internet

IP

Internet protocol // Protocol d'Internet

BMP

Bit-Map // Mapa de bits

FTP

File transfer Protocol // El protocol de transferència de fitxers

MPEG

Moving Picture Expert Group // Grup d'experts en imatges en moviment