5 l , l r s A 0 ( l l 5 l l j I

lbnKajjim el-Devziije SMISAO KUJNJE
Naslovizvornil<a

lbn Kajjim el-Devziiie

')+Yr i-(IIDA'IAT B00KU t 0.0.0. ZA IZDAVATA PRI'/IO 5ARAPSI{OG
Kito dr Mehmed

URED}III( Horis Grobus PRIJI'rODA REDAITTOR
dr. Sofvel Holilovii

|(USNJE s1'lrsAO

LEIOOR
lolii dr. Diemoludin (ORI|(TOR llosonovii drluhdiio URTDNII( TEHNITI( Diemoili Suheib iTAPA Soroievo Bemun,

larajevo,2006.

PREDGOVOR
Hv:rla Äll;rhu, Gospoderu svjctcx'r' Neka ie selern ne vjerovjevrika Nlurhammcdt,njegotu poroilicLr i ashebe,heo i chnr öe se vladati po na onc koji se vladaju i do Sudnjeg njegovim savjetxra I uPlrtxma. Nriim dobrim prcthoclnicima,ra., polazilo je ze tukom cla dokrrie faktore slx'etc dometc ietj'eta, islamskogvjerLrzrhona,i sr.oleörsti iplcmenirosti,z^to Sto jc fo vjetozakonkojlm je rod Uzvj6cni;\lhh obrrdovaosavljLrdskr Ljudi susesvilioko njegr ibrrne ga zato ito se on u njiho\'im oiimr izjednaörrv;t A Tnimcniem. nilta ne vriiedi sa iivorom ureienimnAjlieP;ior j iivot koji nije povczan s Allahovom koncePcijc,miivljcnja jsn'oml N jegovirn zeclor.ol Namjeniujeli tJztilcni Alhh Svoiim robo\'lm^ iitr osim onog ito inl moie korisriti, uzctj ih zx ruku I izvesri ih na obalLr spasnl? Po tome su se preci vl:rdeli Doh su prevedno i s miloiiu nasranjirnlizemliu, bili su snainiji od nevictnike.Njiltot'l brjmct su se vihorlli, a niihovr dobta cljelasu bila nelzbrojila tlok su u sebi iur.ali i zemljom pronosili najbolie nebesko poslenie

KUSNJE 0r 5M|5AO

Bili su najMlja ljudskazajednica, Allah ju je uzdigaopravim a je poöastio islemomkoji je stiiepome omoguiio vjerovanjem, da vidi, a gluhomeda öujer ne gübitehrabrost i ne ialostite I je se:vi detepobijediti ako budetepravi vjemici.r Snaga u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, äli licemjeri neöe da znaju.r Dostojansrveno )ivjeli, kako u izobilju tako i u su oemaStini. staoovnik Allahov Poslanik, s.a.ts.,bio je najznamenitiii Mekke, a osjeiaoje slabosti imotao se botiti. Ällahov sranovnik Mekke,a opet je Poslanik, s.a.vs., je najugledniji bio bio progonjeni zlostavljan. i e S r e 1 er : k o b r l oz r r " i r o ' c v t e r o v ; n in t i v i i i . ' e P e n najniZi i zxro Stosu idolopollonsnq nevjetor.anjelicemjerje izla2eiskulenjimaali stepcn. Vjernik je dovjekkoji se najviÄe - on je.i najsnainiji. Vjernik le öovjekkoji se najviie bori, ali - on i u2ivanajveiu slobodu. t.a., ibn Od Ebu JahiaSuhejba Sinena, ptenosise kako je tekao:Dieno s.a.vs., kazivaoda je Allahov Poslanik, ietokako je je soe za bivas vjernihom, |ezano njega dobro po njegoi taho , ne|todobto, zahrali on d,ogodi satno ujenihom!KarJ, vjemihu s se - ibudem* dobro, atrPije ioPetmubude neeolja, akadgazad.esi dobra.t

Sloboda vjerniha ogleda se u tome ito on ne robuJe srrasdrna,niti je popusdjiv ptema svojim ptohlevima Oo je rob .lmu r lcJrro All-nu. ,i^k .rr nev erni.i roLot r irj su 'rcr okrenLrtxr^znim boiznstuima. Zato, ne\.olje koje zadeser,jerruka,sve doh ie vjernik, nc Nevolje i iskuienja, su tra ga liSavaju ugledai dosrojanstva. rnle dru,gnnc;o re'roli n.r korimr s€ nro'ier'rrn'r(l1cn vier^r' koji iovjek posjeduje.Iskuienja su viernil'u nuzna potreba da ju podstiiu njegola stremljcnilli osnäZu njegovovjetovanieUvczi "Neprijateljev s tim, lbn Iiajjjm Allah rnu se smilov^o kde: svijetuPovremeno nijumlzlost,rvljrnieinedmoi,kojinaovotne To zadesevierdk,L neSto su neophodno i neizostevno. je Leo velikavtuöinai )estokr smden,kao bolesd,brige i ialosti, samrm mudrost Nxjmüdrijegä." rim ito ih jc predr.idjela Allahova mudrost je, prilikom sn'arenjaljudi, predvldiela da, iz ljubar.i prema njima i radi njihovog Stjdenja, budLr podvrgavani ispitlvanju. Ljudi nisu daleko od znako\"r milosd koja zaiutaloge upuiuje, ncmarnoga opominic i nevieniku ljeni Elil lam-rnirn Misleliljudida6ebitiost iznosi d c.ikaz: "Mivjcrujerno!" i da u iskuicnje nede biti na niru ako kaiu, dovcdcni? A mi smo u islTdenje dovodili i one prije njih' d:r bi Allah sigurno ulkazao na one koji govore istinu i na one koji ldiu.l Uz\.iöeni Allnh zna sr-e Sta je bilo, i|a jcste sädx Aliah mu se smilovao - kxze: i ira niie bilo. Ibn l{ajjim "Dak1e, ispitivanje ne postoji zbog toga ito llzviieni neiro

' NINbn, i;, ./.,t/d4 E! Tirmizi, Fi ?/ fh, t tX'vtxl.

,a,r SMts^o KLISNJE

(O r S M I S AU s N J E 0

nc zne o Svome robu, veö rxdi mLrdrosriiz toqx, po tome Sto . c . . r m . c l r ep r c i . l ' r - . ' ü . ' n a ^ , e L ' . . . ,r e r u v - ' l e , . ri . o ( r . e kr , rxzotkriti vlxsdtorn pogieclu,ito öe rnu odJonid umi!ljenost da je u durbokom r.jeLovanju, s1iöaojcdnom iovjeku o kojerr El Cazali- Allnir mu se sm1lor.ao kezujcu djelLr Ihja', koii je umislio de je dostigao visr;k srcpenr.ieLovrnjr pa je naclmeno Lckao: "Bo;e, iskuia\'rj mc öirnc gotl 2clisl" i r\lhh ge je ne kuinjLr stavioneöjm iro jc nn prvi poglcd bczazlcno, ro je a nemoguinost mokrenjr. Nakon afu je,nc moguv5iizd riati, peo nx ispitu koji ic sam traäio,izisro jc na ulicu i djcci zatcöenoju igti tchao: "Nrr.rlltc, izuclarajtcsvoga starog adZul" Sto sc t-riclaZljn'ac:r, Uzr.licru ih ispiruje rl:rbi sc vjerovxniu js jsk.cninl p.rk,ri:tnjcnl.-,\ko sc islifcno nc \.rrtilj ofon]cnlrtj opomenu r nc pokaju sc, Älhh ih razorkrnapred drugrmaI recloverrusllmrne öisri ocl njih. Jcchn od plodor.a r.jeLoanla lestc i to ito (nrs uöi dr) pt4)rcm:rmo snagu koliku no2cmo, razmjctnu zlu kojc sc na nas usttcmljujc, a odbraniti sc od svcg;rhkic jc nego od zabludc u koju muslimani nogu zapesti. Jcd:rn t;rdpok:rz;rtclja . 1 . . L , 'r; l t r u r . r n . .r n / c I ' r r r ' J : r n q . b u r i r - | , n t . u n u , , . c ' ito nan ncpLijrtclj sprcme pouzdrjurii ,.r se idna obea^nix onih Loji su nnm neprijrLelji l,il; juöeL,k,ji su ro i danrs i hoji te to bni ubucluie, onlh koji se drms znodijcvrju kc,äom janjet:q r, ustr-aLi, nnjhntnoönijesu ztijeri, najokoricliji ncprijatelji. Ukoliko ne urrdimo ono ito jc u nrioi mofi, ondn to znnöi dr sc nlsmo oclezvaLipozivu Llzr,iienoe: I protiv

koliko god moictc snage.i U skhdu s pmnrhzi pur de l<tcncna nas, t1m, neprijxtelilekSeili LeTe njih priprcmite nc eg srazmjcrno manjliar.ostio'.ri vierovxnja,x neprijateLj mo2c ' r i Ü{ r r r ' ,L ,r ' l o i : h i t i l . , k. o h l : u h r n ' r n . , . r l r n e n n r . u J - o v t ruci je noö da preoklete svc Postojeac.lbn l<rjjnn - Alhh m u ' c s n r l o r ' . r ^ u r o r r e L . r z c : K . r , rr ; c r n . r r n . r j . r o r . r n ' c , , . l L L r .n . f , , r r r . l j , r u r , c . , p u r l ' r ( , , r . .n i n r . , - f . , 4 r ' i r n ' . n r n 1 L . ' r u s r r \ t .e r o \ . ' 1 i f r . i m ' i . r r u c i ' . n ' i ^ t t - " t t t m c n " ito u pitanje dor.ode pokotnost Uzlilenom r\ll:rhu Vjerovemo sc kod vjerovjcsnike radilo o rrudrosri krcl sur d:r koristili prilike dn se pozivljLr nr minLrleclog:rdeic, se bavc predviclnnjcm onoga ito sc otekuje de dode Lrbuduanosti i l " h ' r . c n i c' t r d i r r r p o r n . r ; c d . ' z r i l e r - j u .j i r i . , . o n i r ' ' l ono pc'meie da budu lskrcn<-' dor,om obr:rö.riu s koji sc AllrrhLr ivrsti i odluini. Iskulcnie viernicnna nikacl nc predst:l'lja zlo; ono jc dobro pted hc'je r\lhb izvocli Svoic Lobove de bi trLmrm kojc Posicduju, dr l{u sc \,rxöali, se cliie vjcrovxniem had bi im krnd,ij;L prol'idala koiu, okor'l im srezälr\-t^tove, i lmci inr sputrvali tuke i nogc. Vnto\.i ncpriirteljx su istegnuti od ick;roja da paclnu ti visoki bcrleni lioliko god da prode neprijntclji se Lrvjcrrlrju dr vremenn koje tede,lind pogledniLr, se beclernijcdnel'o diiu u visine, ^ sve oko njih leli poprdalo u pülinu, zato !to Alhh teko hote. lehcijcishrienja Jcdno od stojenajtc2e l'rcct vjernicim:r n:rjveölh lsl'ulenjr u povijesti islema jeste tzv haclis el ill, Uprkos stcmu, to ic bllo dobr o. Po BoZiiem sluiaj s pon c,r'r-,rn.i'
'(\alje $rl)rrgc hlzrcri Aik, rx (lolrrlij se Lnislini tJ(,rroruP{)sl.nrikolc je I isLmsk(t lnentrni PO^,r k!, r,zr',/y't s oLzn'm dx jc to, ui{inu,

(usNJE 0, 5Mrsao to odre<lenju, niie trilo nikakr-ozlo. Uzvileni kräe: Medo varnaje bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne srnatrajte to nekirn dom po vas;ne, 1oje dobro po vas.Svaki od nj ih bil de klinjen prema grijehu koji je zasluiio,a onogr od njih koji j e to najvilc öinio öekapatnja velika.' "Ne mislit€da SeijjdKutlr.- All^h mlr sesmilovao kaäe: je to z1opo ves,vei je to dobrcrza vas." To je dobro utolikoito razorkriva koji su islamuhtjeli one nanijctismumjuputem potvorcna iteru r\llahovogPoslanika, i njegove Ono muslimaoskoj zajecldci s.a.vs.,ölanove porodice. i odair,r nuZnost se zabaniujeblaöenje da se na one koll da na Lazna koju je Allah prcpisAo, zattmukazuje bhte pdmjenjLrje u dometcopasnosri okru;ujuzrjednlcu kojoj sejczicipuste koje i Tu na dablateiesdte\',ernike rjernice. senc zavtt^vls1'e kiznr, da r.e6seide do najöasnijlh dom:riaja seZe najvilihvisina, li i do svak^ i sesazxjednjce slonula svaha sumnjiöavosr, l'ägn srnmotx. Najbolje Lrsvemurome je to ito jc A1lahUmmenr u suoöarnnje teko s toj prilici - jasooizlotlo iltsnr koncepciju komplikovenin problemima." :tjüota. Hula Al/rln, Ct.r1>odart Kano,/9E1. LIan,an Kür& ftnnlnnr n dplkag;tddnJd)

r0 KUSNJE sMlsAO

Milostieog Uine AII\ha Seemilasnog,

izloiio dokaze kojl je Sroilm odebranicime Äl1ahu Fh.ala sjrjemobilje;jaNicgove srca SvojcL,z\.iienosti, im prosvijetlio srvrienosti,na znanieim dro kakveblagodatii vrijednostije cla razrsuoniima koji su uvijckbili sviesni je On Jedan Jedini, da je njihoYojedjno uroöi!te. Niegov rob i poslanikkoji Oöitujem da je Nluhammed Objave' Ga istinski veliöl, Njegov povjereniku clostar4ianiLr Niegovo najbolje stvotenje.Allah ga ie posho k^o milost svjetovima, k;ro ptedvodnika bgobojaznih, kao brtgn dokrz svim ljudima. i nevjernicima kao jasan

P0TPIJNU KoJr 0l'lr zAsLUilJJU SRECL
jc victi, nienom (u)poznavanlu Potpuoasreöa u isrinskoi re po ipostupanju njoj.Pripadnici vjeresu oni koji su istinskr sretd, kxo lto o tomc govoti jUzviieni Allah na broinirr mjestimr u I{ut'anu öesnom.l(ro primier mogu Posluiitr ejeti:Upuii nas na Pravi Put' na Put onih kojimr si sljecle6i

yelikrluinia,u pdl{)suorc lbn K^jjimo1,e posliniceuydicn ic komentirpoznroA ir njegoL.g t .sid t:i \ik/ t mlfcssirx scjjnh Kutbr . t,nr dosidijL,, pllfd Koi,t Lt akntt K,titt (ptri. ted^tt.ta). U njem! iüx km!,lh E,\i/a 1l Iiddcnrxr ol,g,,jco rnlica ! F, r/r'//(/rr,. ofsc^nüF. nrudrrri v €i(n isd kx. ' Fi iild/ i Ku in,l\1, $r 25ltl). t0

KUSNJE O. 5M|5AO

(U t 5 M ß A O s N J EQ

:r rnilost Svojudar.ovao, ne onih koji !u proliv 6ebesrdibu niti izazv:rli, onih koii su zalutali';Njima deCospodarnjihov ostvariti"';Od Menc na Pravi Pui ukazaliioni deonoötoZele dc vam Uputa dolaziti. i on.\j ko bude slijedio Upotr Moju nclc zalütali i nc6encsrctanbiti,lr kao i drugi ajeti poput: i se oni koji uputstvoMojc budu slijedili- niöcg:r nc6ebojati a ü inizaöim neöctugovati,r'terÖesdti6esigurrro DZenüet, ima LI grüeünicidesigurnou DZehcnnem.lr I{ur'anu öasnom joi mnogo ajetxkoji sadriesliöne poruke. je Uputu i öjneclobrrdjeh, obeöann Onimi koji sliicde j pc,tpurra sreia nr buduiern svijetu,I prijernjr zelt,talima jestcprtnje nabuduiernsvijetu. stavuo tomc U razvrntnicima To sr.i Alhhovi poslanicisu saglasni do jednoga. sadrie i svc knjigeaLi, iemo or.djeiznijetisamojednupoentu. mi To jc iinjenica d:r öovjeköujeI vldi mnoge nevoljckoje mnoEevjernikc,kao i to da mnogr na ovom svijetu zadese i r r n e r ' 1 , " " i cri..r z ' r . r r n r cz h k o r c J o l r d " p r c ' t i ) : .n u r c Li dn iovjekpomisli srcicnx ovomesvljctu nakonöege sliinogr, da ima sxmo zx ncvjerniLei razvratnihe, je udio vietoika u MoZda,ixk, pomisli i da su moi i uspjehna src6inezneran. iskljuiivo za ncviernikei Licemierc, ovom svijetlrrezervisani pa kad iuje rijeii Uzvilenogr iz l{ur'ana:SnagejcuAllaha i
" l:lritll)d,5 1. ELltkra,a )t tat l,lit,t.t3i.r. 12

Poslanika Njcgrxa i u vjernika. ali licernjeri nc6e dazmjüi'' iLi Njegove rijeöi: I voiska nala de zacijclo pobijedili;r' ili rijeii: Ja i poslanici moji sigurno dcmo pobij€diti. A.llahje, zäista, modrn i silanil6 Njegove tijeöi: Alijep ishod ic biti za onc koji se budu Allaha bojali'7 i sliine njete, on, vjcmik, pon'rrluje istinltost I{ur'ana, ali misli da se znxöenjc iskazano u nnvedenim ajetima odnosi nn drugi sviiet (ahiret). Moide "Sto se tiie ovog svijcm, öe neko öali leii: iisno nam jc da na njemu ptevlast imrju ncf iern;ci i licemied S\€ dokazLricda su uspjeh I pobjeda nr njitrorcj srtani." Poito Kut'xn ne govoti dtuköije o tlm osie6,rnjimx,iko pobijedi koji jc zr sebe situtao da je bogc,bojrznn r-jern;kn ncprijrtell iz rcde neljernika, licemjera,razvrrtn;ki i zlikovnci, s takvom sumniom öe pomisliri da je onaj ko je na stmnr ")e sam n:t je neistine lznecl onoga lic-r na sttanilsrine i teii ic: ja On^i ko je na strxniIstiflc, strenilstine,clakle, srm poflrzcn. na olom sr'ljcruje Porxicn iPotiinjcn. Vlxst ie n;r crvome neisrine." svljcnru s1u2bi li,rci mu se spornenclijep ishod koil je UzliSeni Älhh "To Yxii obc6ro bogobojrznima i vjeroicima, on odgov^ti: tini samo z;r buduii sr'!jct." ALo ga neko upite znito to Ä1J.rh svojim c,drbtrnicimai nilienicimn,onin,a koji su nt strrnt lsrine, eko je od onih koji Allahotn djelx ne rizunijcr^

L / ,/ . | /1,,/,:fi j lll li,n,r lS ll

rT
(usNJE o, sMrsao
s mudroidu i tazloinoiiu, odgovorit te: Allnh u Svr;joj suvcreoosti öinj Staicli i dosuduje ono lta hoic." (On nede biti pilan ?a ono öto radi, a oni 6e biti pitäni).lt Metlutim, ako je od onih koii Allahor.e djelaobjeinjavas razlo2noi6u, "On to vjernicima odgovorit6e; iini ukazujuiiim rTToguinost da strpljir.o!6u zasluäe nagradu budu6em na svijetu ivisok st€pens kojim 6eim priprsu neizmjerna negrad^." Svaki pojedinaco spomenutoiproblematiciima sr.oja rrzrn.rrrrn:r iodgovore. JroJno.vojim mogrino'rirr; i zn.,niu imenimä, i o Uzvi5enom "t\llahu iNjego\,;m svojstvimamudrosri, ilineznmjuo tomebLrduöida orumita je u njima, srcawiju poput kodova nakonStoseu njlh izruöisveiro treba provtije. da zalei Sluiali smo i gledalimnoge koji se na Gospodara prituiujLr, da im je On neprijatelj. kao diehml' je s pratnjom mealu doSao süadalnike Diezmi iuzviknuo: "Pogledajte, u ji?" zar je mogxo feito tako Lrraditi Najmilostl\.i sljcdbenike, Allah nije ni milostivoi mudarll , ErLnLfu,2i.
{, slj(ll,cni.i .ltdin'., ib. SilRM. To lc toscbro ogrinxt .i.icr mrr$r (Djerl?/4..ijx no\atriii se pojxrih u Ti,mizu. dtchmr je smikouo Sx lim llrn ^hrez el l\hzini lltj hidtreßkc sodlnL,pi tn) nzdoblia i,ncicviakc ddß'c. s 'nutrilijlhx sr p{nlu.lrio n .cgmriu vicn,osri Alhhoih ibjmva. .emu F nuJ^no i svoic ddiixciie Jed.r od nieso{ih Nrdrii je dr se U^1ie.i Snulkljre nxire opisivdit.) srFniNx inrxnsnnim iNirs{^in (roßrjimx jer, t, ptulsrdii nlin,,$, nsljcdicar ic ncgnm dr se7^ Alhl,r nDtc rcii dtr jr tn i S\czMjL,ii.Pah\1tio tc dr jc Alinr nrixn, dtchhn i Onrj k,ji $!Mr ler, Niegovr re $(Enj^ ne mosu opßirao fo D,iai, djclnno*' 1 n\aridju. Nic|ov lc I nrr o . L i \ r , ' r i ' , i . t , , i a , r , \ J k r ' , ' , , , . c . ü r , i r , , . " . , f. i . ' f ' '2. \' fr. '.. 'El/i/rzl///l

,0 KUSNJE 5Mr5ÄO

Neki uöen öovjek'"je rekao:"Srvorenjuniko ne mo2e nanijeti itetu veduneso njegov Sworirelj."Neki od njih su recitoveli: Akob ndi Ssojir|, miljenicima, ilo oaehie\Il üradt, da gnjeinicima. I{ad ih zadesi nekanevolja, mnogeiei vidjeti kxko kaiu: "Gospodaru, ita je bio moj grijeh pa Si mj ovo uiinio?" Mnogi su mi se jadali:"I{ad NIu se pokajem,spordnjem Ga iirnrm dobrad1cl.r. opskrb,r "e smanjuje. mr irror mr fo5rr)( rcij, a kxd se vratjm grjjeSenjlr duij dam oduöka,stiäemi i "To opskrba,olakianje i sliöno."Ja s^m na to odgovarao: je Njcllovo ptovjeLavmje, vidi jesi li iskren i strplji\.,jcsi da li nepokolebljivna NiegovomePuru i uporanda Mu bude( blizu. Dakle, moie! biti sttpljiv u nevoljxmai doiekati Lijep ishod,ili oeiskren zasluriiti i kaznu."

potöu6i

Ällahor.unilost, a timc i mudrostlZa dichme Injegove

UTROCI NEOsNO'/ANIH SUI,INII
Ovrlve lzlave i neosnovanc sumnje koie odvrrdaju od Pr^\'og Putx, zasnivejuse na dvjem^ prerposhvkam^. Prva 'e lijcp sud tovjeka o sebi i svome vjctc,vanju, uz uvietencist da izvrlava sve sto je duZrn a ldoni se svega zabranienoea i ubjedenje da je njegov protivnik (neprijatelj)
I \'1c,,{airJ * (\liie ndi o lbD ^.clnj! i\tuln,nnrdu ihn Aüjtr ibn lhtnnr d 'ri iju, r.'{{tr1,n,ikut.t)riic t) icdn$a bula t.Ltdt tültirt, l5

i I SMISAO KUSNJE

'O 5 M | 5 AX U i N T E O

drLrkdijijet on ne iini ono lto mu se naredujer pose|e za zabranjennn.Zato öovjek misli dx je on preöi Allahu, Njegor.omPoslm;kuI vjeri od svogprotivnika. l)rurgaprepostn ka je miöljenje (neLih) Uzviieni Alhh da nepodriar.a poma2e inc sljedbenikaprave vjerei datakvimane daiena ovotnesvijetunagr^du. tak\.og Iz stavxproistiie di ae vjernici rr Zivotuna ovomesvijetubiti zlostavljani, (po)daöeni i ugnie.rrani. rrprko. ro,nriro I fos ulcrm.r srcem nrv.riu i izr ono lto im se nareduje, ostxvljaiLr ä ono ito je zabranjeno. obtedei To znaöidn öevjernici,iako izvriavajusveislarrshe u potplrnostiudovoljnr.eju zahtje\'ima vjerovanja, urvijek biti i podr.rgnutl ncmilostlzlikovaca, razr'ratnika silediija. Dojsta, nema Boge osirr Älleha! C)vakvo shvatanje ie upropastilo neukog prir.tienika f.ieri, muslimanl bez pLonicljn'osti, kojl, mozda, (po)neÄto zna, a1inije c,bclatcr i lstindrim poznar.nnjem vjere.

ptoistiie slije<lenje upute, v,eroranieu Allahovu jedno6ui slijerlenje rijeöii ptxksestavljaju u drugi plan Poslanikovih to te da 6e na taj naöio,tj. sliied€iiislamdoai u sukobsamnognr ljudimai biti izloien onomeito neie mo6ipodnijeti, tahvog iz shratanjaneizbje2no proistiöeshbljenjeöovjeko\.e volje dä upotpunjuje prir.rzenost vjed, okrenurost Allahu i Njegovom ne Poslaniku,a njegovo stce se udaljava samo od pralse koji Allahu,vei i od testitih prethodnika, su bili mnogo bLiski (obiönih) da pr:rkse vjernika. Tako doleziu iskuSenie krenezr ne zlikovcima l.icemjerima. i Ukoliko mu se kolebanje poja\.iu podtuiju tcmelje r.jere, s,rs\.im moguae seto desiu drugim da ie podruöiima, ito je npr slijedcnje kao r.jetskih ptopisa iopienito je u njegovom poslovanju. Vierovicsnik, s.a.qs., rekaoi prle nega pajureüiki f/n:ltrci :e Pafuite r ii|enJen lakil) rljela ( eredi,i*tienjd) k|ji ie I);ti t. t ti P\P t mjntie naä! U /itn a rrumnina iotlek ie ut'an i kaa tjün;k a omAn li kaa netllerniA, /aie ; arlrk fti ka| uerjerltik,tatvnltti koa tjnliklTada le atjek (pro)datai n'En yrn p neki nali duyalttki itureslll öovjek budesmattao depostizanje Dakle,ukoliLo PotPuflog .repeniu reri niie mogucc .ttj 'vritt o.im rko se z.rncmtri i napustenjegoveöari,jet je u zahgmju za vjetu Zttvovanle duni.rLröklh interesa, on neie ni htjetida se2rnuje na putu tada \.jereier na taj naöjnugroixväs\.ojZivoti Potrebe odvratiJo Ijucti Subhanallahl I(oLikoli je ovakvoshvatanje vjerel od suiLine
I \ftsltn, Fi l nttu, Fi llik, k ta-a,|,/l

covjEK 0v0GA tzl'ltDU I BUDUCEG S\'T'|ETA
Poznaroje ciaöor-jek, iako vjerrrjeu buduii svijet!nx ovome sviietu ide u pottagLL onim ato mu je neciphodno uzimrjLröi z^ n o n u i t o j ( l , , , 1 1 . nro , d r r r r r ' u c r l : r 1 . , o n n . t o , r.rerno.

unnprijcd uljeren da ie ro poäcljno, obl.ezno ili dozr-oljeno. Ako öovick bude smatrao kako istinska vjera (idem), iz koje
l6

t1

KUiNJE O,I SMIsAO

NTRAZUI4|JEVANJA \lEr_ll0 DVA
Takvo sh\?hnie ptoistiöc iz dve velika nerazumiievanjr: smislasteic smislavjere i nerazumljevanja netazumijevanja koji su ljudjma krajnjl cilj zbog udobnosd, liePote i uil\'anj^ u njima. lz ta dva netazumijevanja radx se odustxixnie od tragrnja za smislom Yjerei smislom sre6e l'ozneto jc dr se ljudskom zreloiöu smatra to kad iovjek zna itn je istinska sre6a koju on tr^ij, ita üeb^ raditi da je dostignc, uz uvj* dll im^ odluönu volju i iskrenu 2elju da je postigne.U ptotivnom, zn^nje o to,ne ite Zcli inaöin dostizanja neie drti rezultat bez odgovxtaiuaegdjelovxnjx, a oclluönavolje neie uroditi plodom ako je nc prati strPlienje Ljudska sre6t, ptavi uiitak i zadovoljsn-o temelje se na rnt.rir'r :L iellen , 'rLcr' acini; / r fcr lrerpusr"rki: r.rzrn-iiev naöinana koji se sleaamo;e dostjai' sreaom,ptcpozn^vanju tadu ne oswarenju sreie i sttpijivosti u svemu tome. Uzviieni Allah kere: Tako Mi vrencna, öovjek' doista' gubi' 6rmo ne oni koji vjerrju i dobrr djela öine' i koji jedni drugina prcporuöuju strplj enjc. u lstinü i oni koji jcdni drugima prcporuöuju

srccDri Fostupcima radi ono 5ro mu je naredeno,da se srcem l posrupcima kloni onoga lro je zabranjero, a to öini ne razumijevaiuöi vjeru i duinosti ptema Allahu, niri ita se od nieg,rZeli, on ondä ne zna ira su Allahove prar.akod njeg.r,ne zna Staod vjerc, kr.alitativno ni opisno, ima pri sebi. Ako smattade Uzviieni Ällah neie pomoii onoga Lo je na straniIstine naovomc svijenr,r,ei dalijep ishod na or-omesr,.ijenr sljeduje nevjernikc i Licernjete ratun vjernika, odnosno da na ruvrxtnici i zL L,,n6^ri pobjcduju dobroöinitel,eI bogobojezne, 'o -e r..zum:re t(,/boc torl iro All.rhurooheien;r'ip.:ier-j.r

ffi

NERAZUIlIEVANJE SI4TSLA VJTRE
Stc, se tiie prve prctpostavke, öovjek zxisre öesto zapostxllia nekc obaveze kojc mu nisu poznare, koje ne zna zbog toga lto rru je znanje ograniöeoo,a öesto ih zapostxvi i znajuii ih, da li zbog lijenosriiLiporcjenjivanj^,ili zbog sklonosti da ih sebi pogreino tum^öi zbog pogreSnogaüadicionalnog odnosa preme njimn, ili zbog toga lto mu se öini da je zauzct neiin preiim od niih, ili ztrog neiega sasvim drugoga. Iakcr su ob,r\.ezesrca mnogo vdnije od obavezarijela, mnoei ljudi, ipak, misle da one nisu obrveze kojc vjera n nZe, vc6 da spadaju u poieljne i lijepe posttpke.

Or.die se ieli reii da dvije pretpostavl'e na kojima poöiva snmoobnana itrajLr ishodiale u nernzumijevanjuAllehove Biti i Njegove viere, Njegovog obednnjai prijetnje.

)iDl 1ra13 18

(UiNJE I 5MISAO

,0 sMlsAo KUsNJE

postideni Zato semoie fidieti kakosetakvi ljudi osje6aiu a obavezu, taLo se aLo propustencku sttoiu ili blaäutielesnu ne osjetajuLad ostxvemoid^ joi stroiiju obavczusrca Oni a se sride kad Poainenestobanalnoito ie rijelu zabranjeno' srcukoja je dalekostroiija öifleneLuzabranu nesmer^no je Uz to, neki Allahu sluäe ostavliaiu6iono lto im od propisxno kao duinost i time se udeijavaju nareilivanje zlai clobra zabranlivenia iakobi to mogliispuniavati-wtde6i clesu bliski Uzviienom All^hu, d^ u svemuito ne Ptihvar^ju svoga GosPodarx Trkvi slr Uzvi'enom imaju saglasnosr Allahu nejmrZai naiodbojnijasworenia iako se njima dini vierovanjr,naiela viete i da spadaju zahtieve t1aispunjavaiu i medrrAllahoveodabtanike milienike ooimlto jeAllahzabranio sluZe Nisu rijetkinionikoiiAlJahu Takavnjihov i vjeruiuöida ie to iin Pokomosti prlbliiavanja gori :e uC polo)rjr onjh \oii to 'ml'r,liu grijcieli'm' pol.2.rj koji' pjesnlSn:a dok g:t (nedoliinog) sliönoljulireljimasluÄanje j cla A1l^hu smatralu UzviSenom mislcda sepribliiavaju sluiaju, ^, su rniljenici Nlilostivog:r, ust\' ri, oni su mil,enici sorone' istjnski Nlnogo je i onih koji misleda su na tazneoaöine u niie a, ugnjetani, Lrsnati, txko,\'ei serlrclioromedasuclonckle sebi pravuitla sudonekleprema nePolteniOni nevidedaiLod s^mo I ime neatoito ie ispravno pravedno njihovih prorivnika i zagluÖuje Lrz iro ptistrasno Prist,riLr neito ötozasljepljuje usljedkolc kod Öovjekie po prito,li sklonsamoliubivosti sebeviclj sve samolijepo,a kod protivnikr sve samo ruZno
2t)

Ne samo da on misli da je kod njega sve kako üeba, vea samoljubivost da tnu svekod njegaizgleda öini lijepo i dobro, kao Sto Uzviieni l(äte: Ituko mogu biti isti: onaj kome su njegovadjela prikazana lijcpim, a i on ih smatra lij epirn ...,'1 dok mr2nja prema prorjvniku öini dx ono fto je uredu Lod njegavidi kao ruäno,sliönoonome5ro je reieno distihom: golimakam od.bij.Lla, Staih je gledano kraz ih gledana obojena sto,kla je pridobiialo. Ovakr.oncrazumijevan'e öestoproieto pristr^snoiiu i ie jer i nepravdom je dovjekptcmasebipristrasensebiian. Veöinavjera su obiöajikoje su ljudi pteuzjmxliod ode\a a i r p r e J r L ;^ p o n r i r j r ' i i 1 -u . h r , L t r n i ur i i e p o z i u v n o i r a negativno, je ljubav a ita tntZnja,lta je prjjareljsfioll ita ita neprij,ltcljstvc,. da Uzviicni Allah garanruje ie poblieditiNjegovavjera, Njegova sttanka, Njegovi pomagaöikoji Niegorru vjeLu pobjedu podupiru i iclcino i praktiöno,a nije zagarentovao neisrineiako on^i ko je nx njenoj stmni misJida ie upravu. vierovr-ir s.i.dbenicimr Ö.r"ri d^s,ojrn.w. su nrmijenteru s poslanike, kojim ie obiavljivao s kojnn je Allah slao Svc,je i Uzvileni kaäer Svojcknjige,a ono je znäijc, djelovxnie sranje. ... ivi aetepobijcditi äkobudctcpravivjernici'n Öovjekima

21 ,lh lt,r.,.119.

)"1

l(liNJE rrr sMlsao

SMTSAO jr ,{ t{UiN

kaie:Asnagäje Llzviöeni onolikokoliko ima vjerovania snagc u Allaha i u Poslanika Njegovai u vj ernika ...'s Covjek imrr snege onoliko koLiko rmä v,erovanle 1 jer njegovogsmisla, je udio u snazikoii mu je razumijevenja vietovenje' smlsle izostanku razumije\'anja izostaost^zmjeran i postupcima srcemidcjno i praktiöno, Allahovo itlienje öovjek^ je, takoaler, srazmjetoo '6 Ako Uzviieni kaie:Allah doista;titi vjcrnike vjerovanju. I r^ ost.rbr, ir zbogosl,b'ienosuierovrriL iucenle slr u nedostamostsuskladu nivoom\'lerov^nlx Dosmtnosti Uzr.jieni kaäe: O, Vjcrovjesniöe,AIäh je dovoljan tebi i d vje.nicimakojite slijede,' ito znaöi:Dovoljrn jeAllxh i Noji Dovoljnisuoni tebii tinjima Poslanikinr odnosno: sljedbenici, kolikcr je, dakle,dostaten mjeri u kojoj oni Poslmikaslijede, u koliko su mu pokorni Onoliko koljko im se na njegaugledrju, 6c manjkat irn svegrtoga. manjkavjeroranja, i da nauöava sc vjerovanie pravac Etrlisunnetski Poveiave srazmjcrno robovom Allnhovoitiienje Svogarobe ie smanjuje. kao Allahje zaÄritnikvjernik'r''3 i: Uzviieni kaZe: vjerovanju. r Allatr jc zaötitnik onitr koji vjerlju evLi'^srazmiernoie s öoviekovim I dostizanjestePene vjerolaniem.O tome Allah, di.ö., kaie: . .Allahjc ne st'ani

vjenrika.rrAko se r.jcrovanje oktnji i oslabi,öovjekovudio u Allahor.om srrjanjuna njegovojsttanii iritenju bit te u sldedu s nlegovimvjcrol'"njem. Tako je i s pomaganiemi potpunim podr2avanjem. Vjernicima su ona potpuna,u skladus Allehovim rijcöima: Mi derno doistapomodipßlanike naie i yjernike u iivotx n:r ovomesvij€tr, a i na Dan kad sc dignu svjedoci;.'i Njegovim rijeöimä: ... pa slno Mi one koji su povjcrova.li,protiv neprijatclja njihovapomogli,i oni su pobijedili.r, Ze Lolikoje öovjekuokrnjenovjetovanje, roliko su nu za umrnjencAllnhorapomoi i podrlka.Zato,ako öo\.jehä zadesi nekamoralna maretijalna ili nevolja protivnikovtr.iiLrmf iLi nad njim, to je nasraloniegovomgreikom, zbog zanemarir.anja nekeobaveze, zbos öinjenja neöega jc zabt:rnjeno zbog ito iti jen j^. slabl jx vjerc,v,tn Nx rij n^öin biva otldonjenadilem:rkoju neki nevode u vezi s tijeöima Uzvifcnoga:A Allah neöe dati pritiku nevjcrnieimadauniite vjernikc.! Ncki kaZudr ovajajetukezuje to daÄllahnevjernicima na ne6e dati priliku da Lrniite vjernikeoa budu6em svijerLr,drugi a kaiu dx im neie d^ti priliku clok(vjernici)hododnste. isrinaje clnove fljeii znaöe(to i niie navedeni ajeti,da je neprijarelju -eoirrnrqnoF rrerov-nj.r P!r' /.rnorcn prcm.rJieJben. rr
" Dl-Lt{d/,

: [.rLtlilt,64

'C;4rr,51. '! Et.ra t1. 'r l.r Ar,o 14l . I

t1).

22

KUsNJE 6,, SMTSAO

SMßAO KUiNJE'O

Medutim, rko vjcrovanjeoslabi, neprijxteljuse put prem^ njima otvrta smzmjerno oslabljenosti vjetovanje.Vjernici im put oßamju ti,ne ito su zanemätiLpokotnost Ällalru. osigur^nI DrlJe, vjernik ]e snaian, podtinwrn, pomognLrt, branjengdje gocl bio, tamamkad bl se protiv ojegesakupili i svi Zitelji Zemljc ukoliko se vladapreme smisluvjerovanja i s\.esvojeduZnosdispunj^v i postupcima srcem.UzviSeni LaZe I i vjernicima: ne gubitehra.brost ne iälostite seivi dete pobijcditi äko budete prar.i yjernici;" zrunl na drugom mjcstLri nc buditc kukavice i ne nüditc primirjc kd ste I jxii, jer ^llah jc s vrma. Onvas nedenagradaza djela vaia koje ide Or.a garencija zejednos njihovirn vjerovanjern je, voiskes ko,omih öuvxne odt'ajajuöi ne ima ulogu-Allahove je, nevjernike neprijatelja, ka2ojavajLrii udaljavajuii aodbijeju6i iineii djelaI'oja i liccmjcrczi nepri\du koju dtugimenanosc nisu u skladus r\llabovimpropisnn^.

raziiku od omh koji su krenurli drLrgim putern i privrZenisu neöemlr dugom. Oni nem'rju pouzdänjx Allahovoobeianje u robove,po grupamakakosu zasluZile, de ie pomagatiSvoje u vtijcmekadje najpotrebnije, On ro ieli,;akoro ne isrjöe kad |ako detalino. Do pogrelke dolazi usljed nepouzdavanja obeienje u Allahai pogreinogtazutrijevanja polukx Niegove UzviSenog linjige. Uzvileni Alleh je u Svojoj Knjizl jasnorckao da je On UzviSeni Pomagaö vjernjcimana ovomei ne buduiem svijenr. Lale: Mi 6emo doista pomodi poshnike naEei vjcrnike u tivotu na ovome syijetu, a i na Dan kad se dignu wjedoci.'o i: UzviSeni kaäe Onajko zazaititnika uzmeAllaha i Poslanika Njegbva i vjcrnikc - pa, Allahova stranka de svakalo pobijcdili.r' Na drugom mjestu,Uzviieni kaäe:Oni koji se suprotshvljaju Allahu i Poslanikr Njegour bit de, sigurno, ".la i pGlanici Moji najgorc poniieni. Allah je zapisao: $igurno dcmo pobijediti".rBOvakvih poruke ima mnogo u KLrr'anu.

Jl4N-A SRECE l.ltRAZUl,l|JTVANJT
uz U rezi s dtugom pretpostavkom, koju dolazi dcr poglelke, mnogi ljudi nislc da su sljedbenicipLrve vjete iuvljck potöinjenl, za na or.ome ugnletrni svijetu poni)eni,

da Uzviieni je u I{uianu jasoorehno nevoljakoje öovjeka nastaju zadesi,neprijateljevtrijLrmf,liöni neuspjehi sJiöno, zbogr.lastirc krir'1ce. Uzviicni je u liLrfanu objasrio i dviie sPomenute pretpostavkc.Ukoliko se one spoic, smisao svega öe biti
t: E/.lLiit/,56

24

25

T
dr sMlSAO KLJsNJE

sasvim jasan,otlilodit ae se sr.e nejasno6c, suviina ie birj usiljena zapitkir.anjabesmislcni i komental. je U zviSeni prvupretposrä\'hu n,r razrije!io nekolikonatioa. Neki nafini su neprjjcdisrjcani, jcdanod njih je to iro one a kojl ponoi i podrikLru sr,azi rta2emimo vjcroika,Allah Lori kro sto to öini rijeöima: vjernici, ne uzimajtezazaötitnikc O, jeYreje i hidanel Oni su sani scbi zaitifnici! A njihov je i onaj metlu vama koji ih za z.rititnike prihvatit Alla.h uistinü neöe ul(,äzätina pravi put ljudima koji s ni sebi nepravdu öin€. Zatoti vidis one öija su srcabolesnakako se äure da s "llojimo seda naskrkva njima prlateljstvo sklopc,govoredi: ncvoljanezadcsi." AAllah le sigurnopobjeduili neito drugo od sebcdati, pa deseoni zbogonogäito su u dusarna svoiirn "Zlr to lcili krjxti, a oni koji vjemju redi de: 6u oni koji su se zaklinja.li Allahorn, svojom naiteiom zäldctvom, da su zaista svama?"Djela njihovabi6eponiEtcm, i oni dc nastradati.O vjernici, al<o neko od llasod vjcrc 6vojeotpadnc- pa, Allah desigurno mjcsto nj ih dovestiljude koje On voli i koj i Njcga "olc. prema vjcrnieimaponirne. a prcm:t ncvjcrnicimä pono6itc;oni dc se na AlläIolrr putu boriti i nedesc niöijeg prijckora bojati. To je Allahov dar, koji on daje kornehoöe a Allah jc neizmjerno dobär i znä svc.Vaii zaöiitnici su samoAllahiPosl.rnik \jcgo\ ivjernicikoji poniznonamar obavljaju i zckat daju. Onaj ko za zaStitnika u?me Allala i

Poslanikr Njcgovai vicrnike pobijedili.r"

pa,Allahova strana desva.ka.ko

Onnna koji pomoö ttaic nimo Njegovc srrankeAlleh prigovara negla!avajuii Njegovastranha da pobieduje. Slitnu poruku imaju i Njcgove rijeöi: Bolnu patnju navijcsi liremjerimakoji prijar.ljujus neternicima.a ne i s \.jernicima! Zar kod njih traie snagu,a svasnagr prip:rda sarnoAllanu?*" UzviSenikaie: Oni govore,"Ako sc watimo u Medinu, sigurno dcjaöi istjeriti iz njc slalijcg! " A snagajeü Aflrha i poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri nede dä znaju.rl Uzviieni kaZe: Ako neko ieli veliöinu, pa - u Allahajc svaveliöinal K njcmu se diiu lijepe rijeöi, i dobro djelo on prima ...,Ltr to zoaöida onaj ko ieLi ponoi, rrebaje rraiiti a pokornoiöu Allahu, koju 6e iskazati lljepom rijeöjLr dobrim i djelom. Uzvltcni krZe:Onje poslaopostanikasvoga uputstvom s i pravoml.jerom dx biie uzdigaoiznad syih r.jera...lr Uzviieni kaLe:O, vjernici, hodete li da vrm ukaiem n{ trgovinu, onä devasspäsiti prtnje nesnosneiuAllahx i Poslanika Njcgovavjcrujte i imecima svojim i Zivotim:r qqj.it4_4el\llghovu puiu sc borite to yäm je, da znatc,
\ L/ ^l,tr.l,t,51-56.

KUSNJE o, sl rsao bolje. On de vam grijehe vaöe oprostiti i u diennetske badöe vas, kroz koje 6e rijeke tedi, uvesti, i u divne dvorovc u cdenskirn vfiovima: to aebiti uspjch veliki - a dat 6e vam i drugrr blagod:rt koju jedva öekatc:Allahom pomod i skoru pobjcdu! Zato obraduj radosnom vijeddu vj ernike.11 Poled praitanje grijeha i uvodenja u DZennet, Allah vjernicima pru2ai drugo,a to jepomo6i dostizmjcpobjede: O, "Mi vjernici,pomozireAllahovuvjeru, kao 5rosu uöenirekli: 6emopomoöiAllaholu vjerr" - kad ih je I6asin Mcrjemin upitao, "Ho6eteli mc porno6iAllala radi?" I ncki od sinova Isräiloyih su povjerovali,a drugi nisu, pa srno Mi one koji su poyjerov.rli protiv neprijatelja njihovih pomogli, i oni supobijcdili."" Uzviieni kaie lsaur, a.s.:...duJu 6u ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasit du tc od ncyjernikr i uöinit 6u da tvoji sljcdbenici budu iznad ne\.jernikltsvedo Sudnjegdana.{6 Po5tokrSianiimajuboljl udjelu njegovomstijedenju, bit ie iznadjevrejasvedo Sudnjeg dana,a poiro su ga muslimani slijediliboljenegokriiani, bit 6eiznadkr3öxoa do Sudnjeg sve dana. Uzrrlcni krze vlerrucim:r: dr su nevjemicis rama 4 borbu zametnr i, sigumo bi sc u bijeg dali i poslije ne bi ni zaötirniki ni pomagaöa nadli prerna,4llahovt zakonu
'' Ei.\4f,9-13. " t:.r.rrll,14.
' .,lh l)ua,,55. 2A

,0 KUSNJE 5M|5AO

koji odvazda l''äii, a ti neles vidjcti da sc Allahov zakon promijeni.a' Ove rijeöi su upu6enevjetnicima koji se smisla vjete i pridriaju postupcima srcem. U zviieni kaäe:...ishod6e,zaista, korist ö€stitihbitia3i: u ...onekoj i sebudu Allahabojali i grij ehaseklonili öeka lijep sl'rB€tak.1' svijeta, a Ovdje seima u vidu lijep svtietakprije budu6eg o njegol'oi takavsvrietakse spominjeu kazivanju Nuhu, ,r.s., pobjcdii strpljir.osti svojimnarodom. sa Uzvi(enikaie: To su nepoznatevij esti koje ti Mi objavljuj emo; ni ti ni narod tvoj niste priie ovogeo tome ni5ta znali. Zatobudi sfraljiv, ishod u ti. ishod u korist 6czai6ta, korist öestitihbi1i,5" pobjednjöki i kao a.s., n-ojui onih koji te slijede, ito je bilo u kodsr NL,ha, onih koji su zajedno njimevjerovali. s Naredi öeljadisvojojda obavlja Sliöncsui Njegoverijeöi: narnazi istraj u tome! Mi ne trdimo od tebe da se sam hraniö, Mi 6emote hraniti! A samoone koji sebudu Allaha bojali i grijcha klonili öekalijep sr'6etak.5l UzvjSenikaZe:I :rko büdcte trpjcli i ono öto valn se zabranj üjc - izbjegävati, njihovo lukavstvovarn nede nirnalo nauditi.t'
t E/-Fn\,222:,. " T,t|rn,l32 ' n ht,132. 29

KUiNJE 0. 5M|5AO

,o 5^tsao KUsNJE Toliko o ptvoj prerposravci, lto se drugetiöe,Uzviieni a u kazivanju Uhudu kaie:Zar- kadvasjesnaÄlancvoljakoju o $te vi njima dvostrulo nanijeli, moietc redi: "Otlflrd sad "5'ovo!?"Reci:"Toje od yasaarnfü, Uzviieni ka2e:One metlu vamakoji su wmakli na dan kada su sc dvije vojske sukobile, uistinu j€ Sejtan naveo da posrnu, zbogonogaöto su prije poöinili. i' Uzvjieni kaie: IGLra god vas bijeda zadesi,to je zbog grijehova koje ste zäiadili, a On mnoge i oprosti,5' Uzviieni kaie:Zbogonogöto ljudi rade,pojaviosemetei i na kopnu i na moru, da irn On da da iskuse kaznu zbogonoga ito rade,ne bi li eepopravili.!" Uzviöeni kaie: I(ad öovjeku dano da l,lagodat Naiu osjeti, onjoj sc obraduje, a kad gazadesikalava nesre6azbog onoga öto su uradile nrke njegbve, onda öovjek blagodati ne priznaje."' Uzviöeni kaZe:IGd dopustirnoljudima da seblagodatima naslatluju, oni irn se obraduju, a kad ih pogodi neyolja, zbog ono öto su ruke njihove öinile, odjednom oöajavaju.6' Uzvjleni kaäe:... ili ih potopi, zboggrijehom koje su zaradili, a mnogima i oprosti.6r

U istoj kut'ansloj sud Uzviöeni kde: Naravno! Ako budete strpljivi i posluini, i ako vas oni napadnu odmah, Goepodarvaddcvan poslati u pomo6pet hiljada meleka, sve obiljeZenfü. ss Uzvileni iznosii kazivanje Jus pobjedi o ufLr, i njegovoj a.s., bogobojaznoSdusftpliivo6öu. vezi s tjm, prenoseti,kaie: i U "Da, ja sam Jusuf, a ovo je moj b.at, Allah näm j€ milost daroraoi ko se bude Ällala bojao i ko strpljiv bude bio - pa, Ällah, uietinu nede dopustiti da propadnc nagrada orlina koji dobra djela öine,"sa na dtugom mjesru, a Uzviieni kaie: O,vjernici, akosebudeteAllähebojali, Ondevamsposobnost (firrkan) darovati pe dete istinu od neistine modi rastayiti i preko ruinih postupala vadih depredi i oprostiti varn.si je Furkan (ar el-furkan) snaga pobjeda, i odnosnouspjeh i svjedokoje Istinu od neistine tazdvaja. Uzviieni kaie: ...a onom€koji seAllahaboii, On deizläz nadi i opslcbit de gä odalde se i ne nadai onome koji se u Allaha uzda, On nu je dosta.Allah 6e,zaista,iBpuniti ono öto je odluöio I AIa}r j e svemuvedrok odredio.56 Ibn Madia i Ibn Ebi ed-Dunjaprenose EbiZerrz,n, od koji kazujeda je Vjetovjesnik, rekao: Kad, suiliud,i s.a.vs., bi postupali ovom po cljetu. bi im d,ovoljno! bilo

i, E.t.it ,3a.

a.knt,eo.
" E/E1a/i|,29. " Et Ta/.k,23. 30 " ErRr ,3(. rt El.it'",31.
ll

(UiNJE 0, s 4l5Ao

T

.ö 5lll5Ao KUsNJE

UzviSenikaie: Sredakoja ti ee dogodi od Allaha je, a nesredukoja te zadesisäm 6i zasluiio.6a Z^to je Uzvlier,t poslanicima vjernicima natedio da i slijedeono ito im je objavljeno. je pokotnostj to je Ptva To ptetpostavka,a iekanje ispunjenja Njegovog obeianja druga je pretpostavka. Uzvisenije narediotraienje oprostai dodedo odtedenih strpljivostjer je neizbjeäno lod dovjeka da oprosta. propustaiLiprerjerivanja seotklanj^jutraäenjem koja U öekanju ispunjenja obeöanjaneophodna je strPljivost. Traienjemoprostamaflifestuje pokotnost,a strpljivolfu se se (el-jekin u obedanja manifestuje övrstauvjerenost ispunjenje Allah je objediniorijetima: To bi el-va'd). dvoje Uzvi5eni

UNIVTRZATNA PRAKIINA NATE[A
Det^ljnji,i razgovor u vezi s ovom veoma vaänom temom zrhtijeva da se iznese nekoLiko univetzalnih ptaktiinih naöela.

.,<i'r:4\ rtt ".J-. e\:t.';:'t i. i\ r2.),+n,, üt
Z,atoti budi strpljiv. Ällahovo obcdanjeje istina i rnoli da ti budu oproÄteni tvoj i grij esi, i Gospodan svogr laaj em i poöetkom danaveliöaj i hvali!65 t zviienirrSvolojl(njiziiznostkaztvanleovreroviecnicima. zato i njihovim sljedbenicima rome kako ih je On spaiavao ito su bili strpljivi i pokorni. Uzviieni kaie; U kazivanjina o nj imaj e pouka 7aonc koji su razumon obdareni.uo

sTo I{ANJE 0D JE J.0N0 ZADEST'/JERl'{il0 ol'rocA
STO IADESI l|El|ITRNI|(A
iskuienjai nevoljekoje se deiavajuvjernicima Neda6e, manjesu od onih koje zadeSavaju nevjernike, dok^zz^ to je ^ tealnostljudskogiivota. Takodet,ono ito nx ovome svijetu zadesidobroöinirelje mnogo je menje od onoga ito zadesi razvretnike, i pokvarenjakezlikovce.

- C,'fr.55. ".Jl^tt/;1t1. 32

KU5NJE Or SMISAO

,0 KUjNJE 5Mr5ÄO

iTO ZADT5I Ol|Il,| 2.VJERNT|( Jr ZAD0V0UAI'| GA
ljudekoii vieru,uLr UzviienogAllaha- oni Ono lto zadesi su time zadovoljni,i za ro ito (o)trpeoni oöekuiunagradu. na oni Uko[ko ih nekadi zaobidezadovoljswo, se os]^njaiu To u strpljivosti pouzdanje zasluienun^gradu. im ublaäava lakS€ n^knada, Kad im naumpadne teiinu iskuienjai nevolie. im bude podnoienjepatnjei jskuienja. i Nevjernici,dode, r\e zn )r z zadovoliswo pouzdanje. Kad neito ftpe, oni ttpe kao iivotinie. Uzvidenina to ukazuje rijeöma:Nemojte rndaksati trä-ie6incprii atelja: ako vi trPite' trpe i oni bol kao i vi, a vi sejoB od Allaha nadäte a oni se ne nadaju.67 posebnim bola,avjernike im osieianje Zajedniöko je,dakle, i UzviöenogAllaha nagrade zadovoljswa öini oöekivanje

od vjemika odstranjr:je mnoÄtvonevolja.Iako sr: iskuienja vjerniku neizbjeäna,Allah mu olaklava njihovu teänu, podnoienjei trplienj€.

I|AJDRAITGA 4.KUSNJA oDSTRAilE
Poznatoje da Ijubav, je vile prisumau srcu,iskuienja lto kojima moäe biti izloien onaj ko voli od srranevoljenog - lak!€ se podnose.Oni koji vote patnjom se PonosePred onimakoje vole,sliönoporuci ovogbejta: za.goria.s, I kdd tu ip teako. n'iti necin los do time öinilobi mi rad,ost stomesesjedai. I(oji eemu, onda,sumnjau ljubavNajdraäega, na kulnju iz stavlja mllosti,za dobrobit öovjeka!?

ZA 0NE 5U II|RiETA|( |(oJl BoGoBoJAZNI i. D0BAR
vjetnik to sebiolakiava zbogAllaha, Kad budezlostavljan iskrenol odanosri I postoianiu :razmjerno pokornosLi. razumijevxnj^ smislavjere u niegovomstcu. Zato on moie sebi olakiati patnje kod kolih bi drugi bili nemoini, a to j€ takozahvaljujuiizairid koju Allah pruäavjetniku.Allah zaista
t En Nn. ,104. 34

TEIA s.l'lrs|(osT JE 0D GRUEiENJA lsKUStNJA
UER0VANJA
zapadnu i snaga, tazwamika licemjera da Pojava nevjernika, je, desta samosrc je vjerruke uspjehi sla\'e, da to ne zapadne a sasvim dtukdije. iakoizgleda to u biti njihovkrahi propast,

l5

SAO t(lsNJE 0. 5/T

SMISAO KUiNJE '6

-Allal, mu sesmilovao rekaoje: "Kad Hasan(el-Basri) bi ponosno koratali kao jahaii konji,g)avuvisoko dlzali kao deve, srcaim bllagrijelna,uzalud je jerAllah,nesumnjivo, a im pooizi onogako grije6i."

,,ar*ur,',*",n r,@o
da ktoöi zemljoma na njemunemanijednoga grijeha.

7.rs|(USENJr Jr I{E0P||0Di'|0
6.|sKUSII'IJEpoTpUt|0G ZB0G USPJEI{A
Iskuienje vjerniku dode poput liieka za odstranjivnje bolesti koje bi ga, kad bi pocrajale, uniötile,umanjile mu j zasluge snizile poloiaj. Uprarrc nedaöe iiskuöenja, vjerrika iz odstranjujute bolesti,da bi ga pripremilaza odgovarajrriur nagradui odgovarajuiistepen.Dak1e, postojanjeiskuienja za vjetnika bolje je od njihovognepostojanja, onako kako je Vjetovjesnik,s.a.\ls., je rekao:To"ho Onoga öijim ruharna mi u mojZiaot, AIIah niita,neprcpiieePmihu d.a o ne bude o, t d,obro po njegaltto t61ro bieasamas ejemikom. vjemika Kad zad,esi neito - i bucle dobrc, ka.d, zadesi dobro, zahvali on mu a ga neeolja, otrpi je - i opet bude mu dobro. Iskulenja i nerrcljeiine dio vjernikovoguspjeha, snage i vitalnostj.Zato su vjetovjesnici ljudi koji su sravljani bili na najve6a iskuienja,a za njima su oni koii su im bili najbliäi. Coviekbiva kufan prem^ s@penu svoga vjetovanja; mu je iro vleraövriöaiskuienja bnnju veda. Onl ilja je vjeraslxbaimajlr najmanja iskulenja. Vjernikdena ovomesvijeru neprcstano biti
36 ^ El-D!/i/, 37. 31

Neprijateljev tdjumf, njegova nadmoi i zlosravljanje, koji na ovome svjjetupovremenozadese vjernika,neophodnisu. To je kao velikavruöinaiiestoka studen,kao bolesti,brigei ialosti - s\.eie to, po prirodi swari,neito neophodno. Ljudi na ovome svijetu,pa i djecai Zivotinje, odtastajuu skladus onim iro im je predvidjela mudrostNajmudrijega. I(ad bi dobro na ovomesvijetubilo poitedenozla,korist po5terlena 5tere,uiitak poireden bola, svijet bi bio sasvim druköiji,kaoi odrastanje. njemubi izosralaAllahovamudrost U koja seumijeSala izmedudobrai zla,uütka i patnje,onogaSto jednoga drugoga, kotisci onog ito lteti. Zato poitedenost i od kao ni njihova medusobnarazdvojenost niie kärakteristika ovog svi,eta,u skladus onim kako kaäeUzvileni: ...dabi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedre na druge narlagao, a onda ih sveu gornilu zbio i u Diehennen bacio.Oni dcdotutabiti izgubljeni.6s

KUsNJE 0r si{lsAo

t0 KUsNJE 5l l5AO

TS|(USTNJA 8.l|UDR0sil
U nevolji vjetnikaiz roga ito ih neprijateljpovrcmeno nadvlada, potöini ih i Lrzdrma, postojebtojne mudrosti koje podrobnozna samoUzviieniAllah. Jedna mudrost je podsricanjeprivrienosti, odanostl iponiznosri Allahu.dz Ca lrudi mole za pomoi proriv nepdjatelja. Kad bi, neprestano pomagani,bili nadmo6nji sebi dtuge potdinjavali, zacijelobi se osiliLi pokvadli,a kad i bi stnlflobili potöinienii pokorni nadmodnijem neptijatelju, vierane bjimalaoslonca istjnaopstanka. niti Mudrosrnajveaeg Mudtacaje odluöila daim omoguai dabuduöns nadmoini,öas potöinjeri,jer kad su pottinjeni,pokorni su Gospodaru, kaju Mu se,skruöeni i ponizni.I(ad su potünjeni,itite Njegovu su vjeru,izvtiavajuduänosti kojevjetapropisuje, nareduju dobro j zabr^njujuzlo, bore se ptotiv neprijatelja vjere i pomaiu njeoesljedbenike. Mudrost je i u tome lto bi, kad bi bili neprestano pomagani nadmoini,medu nlih se umijeiaoi neko öji cilj i nije vjerai slijedenje Poslanika samopddtuäianje onom vei ko je nedmoöan snaian.Nasuptot tome,kad bi uvijek bili i pottinjeni i pokoreni,niko im se ne bi pridruiio. Boianska mudrostje odredila sadoni imajuvlasqsaddrugi nad njima da vladaju. TakosemoZe raspoznati onajkoieli AllahaiNjegovog Poslanika onogako ne ieli riita osimovogasvijetx siav€. od i

Mudrost se ogledai u tome ito UzviSeni Allah kod ljudi voli bogobojaznosr dobru i zlu, u l:ezbriänosti iskuienju, u i kadpobjedujui kad su poraäeni. UzvilenomAllahu u objema situacijama pdpadaprivräenost, uvjerenjem, je situacija s da mudro odtedena,da srce bez nje ne bi zna)o ispravno se vladati,kao ito ni tiielo ne moie b€z toplorei hladnoöe, bez Zedi,gladi, umora,razliöitihpogodnostii nepogodnosti. Te potpunosti ispravnost nedatei iskuienjauvjetsu da sestekne po bez kojaseod öovjekaoöekuie, a postoianje trebnoga onoga kome je potrebnobilo bi nemoguöe. Mudrost se sastoji u tome lto ljude trijuml neptijatelja i nad njima stavljana kuinju, popravliaih j odgaja,kao ito o nad na udu: Uzviieniistiöe rrijumfunevjemika vjernicima UlT I nc güIbitehrabrost i ne irlostite sei yi dete pobijedili ako budctc pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjcdu säd jednima, a sad drugima, da bi Ällal ukazao na one koji vjerrju i odalrao ncke od vas kao Schide - a Allah ne vole nevjernike - i da bi vjernike oöistio, a n€vjernike unidtio. na Zar rnislit€ dr dete udi u Diennet. a da Allah ne uka-Ze onc od va6 koji se bore i na one koji su izdrtljiYi? ÄYi ste prije nego 6to ste se s njom suoöili, pa ste smrt priteljkinli je, eto, oöimasvojim vidjeli. Muhamrnedjesamoposlanik, a i prijc njcgä je bilo poslanikÄ. Ako bi on umro ili ubijen svojim watili? Onaj ko sestopama bio, zar biste se stop:rrna

i8

KUSNJE 0l 5M|5AO

.O sMßAO KUJNJE

svoji m rrati ne6eAllaiu nimalo nauditi, aAllah dezahvalne sigtlrno nagtaditi.6" Uzviteni spominjenekoliko vrsta mudrosti zbog kojih je dao da nevjernicibudu nadmoönj,nakon lto je vjernike uövrstio,osnaiio i obtadovaoih da ie se iznad nevjernika uzdignud s datim vjerovanjem.Iako su zahvaieni valom slabljenja pokornosti Allahu i Njegovome Poslaniku, oraspoloiio ih ie time öto su njihovi neprijateljizahvaieni poslaniku. \.alomneprijarcljsrva premaAllahu i Njegovome Uzviieni vjernike obavjeitava öe Svojom mudtoiir.r da r.lastetapnorasporedivari meduljudima,da 6eim njihov urdio u romed:vatikaoopskrbu razdobl!m,r. u Uzviieni obavje5rar.a on to iini da bi vjerrri'cl i da znaljza sebe,ko su i kakvi su. Iako Allah Uzviienj to sve unapdjed zna,iako uistinuznakakvoje njihor.ovjerorrrnje, hoaeda oni jedni dtugevide kakvi su. Zatim, Uzviieni kaäe im da je neophodno da medu vj€rnicimabude Sehid a polaganje a, LivotrL I stinu (iehadet) z,a kod Allaha zasluäuje najvili stepen nagradu, to se posti2e i a samo ärtvovanjem svogiivora na Njegovomeputu. Da nije rrijumfa nepijarelja,ne bi se mogao steii stepenSehadeta, sl€penkoji je Ailahu naidraZi, öovj€kunajkorisniii. a Nakon toga,Uzvjieni dodajeda vjernicima2eüda se od grjjeha otiste pokajaniem wa6anjemNjemu kroz ttaienje i oprostaza grijehe zbogkojih ih je nepdjatelj nadvladao, r.rz da,
"' /1lI h"tuu,139144.

to, ieli nevjernikeuniStitinjihovommdnjom i nadmenoltu, ukolikopobijede. Naizad, poriö€ vjernicima oöekivanjada u Dienner mogu udi bez botbe i strpJjivosti. Potuöuje da ro Njegovä im mudrostodbija,jer u D2ennetu6i uistinune mogu bezborbe

t,
{

na Njegovome puru i strpljivosti.Kad bi bili nepresrano pomaganii nadmoöni,niko se proriv njih ne bi borio i ne bi bili stavljanina iskulenje zlostxvljanjem neprijatelja koje trebajustrpljivoprevladati.

$

9.sl,|RT PoSToJEKUSNJE I ZIVoT RAD| UUDT}4A
llzviieni je sworio nebesa Zemlju,smrt i äivoq Zemlju i ie onim Stoima po njoj ukrasiomdi kuinje ljudima,da bi se rrzjasnjloko 2eli Njega i ono lto Njemu pripada,a ko voli ljepore. ov j svijeti niegove Uzvisenikaiei Onje u iestvrernenskihrazdobljanebesa i Zemlju stvorio - a Njegovprijesto je ünäd vode bio - da bi vasiekuöao koji dc od vä-s bolje postupiii. Uzviieni kaie: Svcötojc naZemlji Mi sno kaoulaas njoj stvorili da iskuöamo ljude ko deod njih lj eple vladati.?' Uzviieni kaäe:Onajkojije daosm:rti üvot dabi iskuiao koii od vasdebolje postupati.rz
ElKtbI,l. t tilnl k,2.
4l

$
:

40

KUiN.JE or sr lsao Uzviieni kaie: Mi vas stavljano na kü5nju i u zlu i u dobm i Namadetesevratiti.13 Uzvi3eni kaäe: Mi 6cmo vas provjeravati sve dok nc ukaiemo na borcc i postojane mealuyamä, a i vijesti o vama provjeravat 6emo.7a Uzviieni kaäe:Elif-lam-mim. Misle li ljudi da debiti ostävlj eni na mim ako kÄiur "Mi vjerujcmo", dau iskuienje nede biti dovedeni? Mi smo u iskuienje dovodili i one prij e njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore isfinu i naone koji laiu.'j I(ad im je upuiivan poslanik,ljudi su se opredjeljivali jzmedu dvoje,da svakipojedinackaie: "Ja vjetujem,,ili: .J:r ne vjerujem". Polto bi imali mogudnost nastave losjm da s djelimai nevjerovanjem, potrebnoje bilo pmvjeririjh. Za onogako se izjasnioda vjeruje,neophodnoje bito da ga Gospodatprovjeri stavljajuiiga na iskulenje,da bi se ili ixsnopokazalo lj iskrenu izjainjavanju laäe. Ukoliko taie, ie izmiöuii iskuöenjima vraöase ranijimnavikama misle6ida ie izbje6JÄllahovu kaznu, akojeiskten,powtdujeizjaönjavanje, a a iskuienjemu samojoSvi3euövr56uje vjerovanle. Uzviieni kaäe:A kad su vjernici saveznikcugledali, rekli su: "Ovo jc ono ito su nam Allah i Poslenik Njegov
l, !

,0 sMrsao KUiNJE

obedali, i Allah i Poslanik Njegov sü istinu gbvorili!" - i to irn jc samo uöwetilo vjerovanje i predanost.T6 Onaj ko ne vjeruje bit te, pak, na iskulenje stavljan pacnjamai k^znom na buduiem svijetu, a to su najveöa öto iskuienja,utoliko Ue!öa su gx mimoiila na ovom svijeru. 'I'u onimakoji su odbili posluinosti kaznuje Allah namijenio koji nisu slijediliNjegoveposlanike. na svijetu, kaburskom u Iskuienjasunezaobilaznai or.ome )ivotu do ptoäivljenja,kao i na Sudnjem danu, svakom pojedjncu,samo ito su vjerniku patnje podnoiljivije jer ga Allah ltiti vjerovanjem, olakiavamu nevoljeopsktbljujuii ga j srrl)lii!oiiu.ivrsLirom.zxdo\olisrvom pruixni(m ono92 Sto 6to mu patnje ublaZava. se tiie nevjernika,licemjerai Dok je razvratnika, njihovo iskuienjei patnjese pojaöavaju. iskui€njeneviernika, isprekidano, viernikaublaZeno, iskuienie je i i licemjera mzvramika äestoko trajno. Neizbjeänoje da se patnjai iskuienjejave svakojdu!i, samoöto viernik PatniuProlazj vicrovalaona ili ne vjerovala, tmaoi na ovomei na da na ovome.viietu. bi litepsvrier,rk budu6en, svijetu, dok nevjernik, Licemjeri razvratnik na u poö€tkuimajLr uiitäk j sreiu, kojiim sepreinaöe Parnjukoje senijedannikadneie osloboditi.

'j El Enrid',35. . Et rt|k b ,1 3. 42 'EL/1lKl).22.
4-l

r0. c0vjEt( itl/jrfllJzAJEDiltCt, l,tonA AU t0(0
iir.jeri s ijudima. I-judi imaju razliiite äeljei uvjerenja s kojima od öovjeka oöekujuda ih prihvati.Ako seon s nlma ne us^gtasr, oniga uznemiravajuzlosavijaju, akoto prihvari, i a opetie biti uznemiravnn, na jedandrugi naöin.r, ali Dakle,neizbjeinomu Jeda se miieix s liudima,usljedöega mota prjhvatitjili odbiti navikedrugih ljucli.ALo re navikeprihvati,a one budu lo!e, od toga6eimati patnjui kaznu. Ako se,par<, nlma ne sloii, s opet mu slijediparnjai kazna ie ga tadaljudi uzoemimvati. jer Metlurim,nemr sumnjeda je parnjakoja je rezulrat odbijania i neprih\.atanja ooogaito kod ljudt ne valjamnogo takla ocl patnjekoja proisriie iz prihvatanja )oiih osobina. Olim se podnzumijeva onajod kogase tnii da odobrara nepravdu, jala neval djela, Lrinosvjedoöenjg d:rpodstiöe ili öinjenje zabranjenih Ako to neodobmvq djela. ondaga urznemrravaju, iifle mu neprardu prijete i mu Medutim, njega tekajuliiepsvrs€hk i pobjeda jbude snpljivÄko ses rim pomirj ukolikoseAllaha boji da bi izbjegao p^tnie,zbogtogaie mu uslijediri pamjaveia od poito oninadtakvimugJalrrom one kojuje izbjegao dominiraju, njegovapamja njih 6ebiri uviiekdvosruko uz veiao<1uZi*a koji ie mu oni pruZidzbogodobra\.,nnja.
s ü b d! ö\ick, l(oliko bnLtcodobn\no (rr stiedid ono iro :isli l,ovdi: ,se zi_bhlrJlJe\u bgr stijedi odgororn.s fred srloircticm.i buduach $,ijdu

,0 5M|5AO KUSNJE Biti svjestante öinjenicei prihvatiti je od lzrzetne je vaänosd sr,zkog za öovjeka. Mato patnjeiza koje slijediveliko i vjeönouiiv^oie boljeje od malog(nedozvoljenog) ri.ijtkaiz,^ kojegslijedivjeina i tesha prtnia! Uspi€hi sreia su,uisrinu,u Allahovimtukama.

Covjck je po svojojprirodi druirven te srogamora

il. P0PR|STA |S|(UjTi{JA
Iskuienjakojazadese öovjeka mogubiti razvrstana ö€tiri u grupe: 1) iskLrienja vezi s öovjekovim u nefsom(äir.otom), 2) iskulenja u vezi s njegovimimerkom, 3) iskuienja u vezi s nlegoi.om aaiaui 4) iskusenja vezis njegovomporodjcomi u onimakoie on voü.
t

r

Sto se tiöe iskuienjau vezi s ljudskimnefsom(äivocom), ona mogu biri takve namvi da ponekadnefs bude unilren (tj. d^ prestaneöovjekovovozemaljski äivot),a mogu biti i takva da nefs samo osjedabol. Spomenute grupe okvirno predstavljajuono öime SveviSnji Allah stavlja tovjeka na kusniu,,rrajreie iskuÄenje svakako, je, ono u vezi s ljudskim nefsom(Zivo|om). Poznxro da svasN'orenja umiru,anajvrijednije u vezj Sro i€ s tim moäevjernik uöinitijesteda Zivotzaloli na Allahovome Putu (tj. umre kao iehid). To jc najöasnjja najlaköa i smft. pogjbija Sehidne osjeöa smrt niSta bolnijenegoiro je !tipanje.

KßNJE o. SMrsao

KUiNJE.O 5''iI5AO

nije niita strainijaod uobiöaiene Sehida smrti. I{o pogjbiju iehida smatrateiom od uobiöajene smni na postelji- oo je je neznalica. Smrt Sehida najlakii, najvtednijii najr.rzviieniji naöinumitanja. Medutim,onajko bjeäion misJi bjeäanjem da produ2ava svojiivot, daöesei daljenjimenasladivati. Uzviieni "Akobjetite od Allah takvo oöekivanje pobija kad kaäe: Reci: srnrti ili pogibije, bjetanje va.rn nedcpomodi, opet detesemo "'3 Icatko uZivafi. Aliah obavjeitava bjeianjeod pogibijena Njegovome da Putu ne koristi,od togajednostavno nemafajde,a ako i ima, kodst je sasvimmala,jer smtr je svakako neizbjeZna. Zbog te sasvimmalekoristi,gubi seneizmjerno dobro, kod Allaha vrednijei od samogöovjekovog äivota.Uzvjieni kaäe:Ko de vas od Allahe zäitifiti ako On hode da vas zlo snade, ili, ko vam moie nauditi ako On ieli da vam milosl ul&üe?" Osin Allaha, oni ne6enadi sebi zädtitnika ni pomagaöa.7! Uzviieni obavjeirava öovjeka da nistane moie od Allaha zaötititiako On hoie da ga zlo snatle. Smrt od koje öovjek bjeäi neizbjeino öe do6i. U navedenom aj€tu Alah, di.S., obavjeltava kad On hoie da nekogazlo snade, da, niLo ga od Allahn ne moie zaitititi. Covjekmoie pokufati pobjeöiiz bitken2Boiij€m putu kakobi säöuvao svojiivot, ali tim tinom on, z^pravo, bjeii u neito ito je mnogo teie i neugodnije od pogibiiekao iehid.
" El/1lzdh,16 ') lt/ r1lyl,,17

vaäi za ljudski iivot, isto se odnosi i fia Ako navedeno öovjekovu Onome ko izbjegava uoll imovinu,öasli cijelo. da na Putu UzviienogAllahakakobi seNjegovafujeö uzdizala, Allah de oduzetiimetakili ie mu, pak, namemudda ga troii u neito ito ne samo da mu nedekoristiti nt na ovome nt na nanijeti veLiku itetu. svijetu,ved mu ptijeili kasnije ie bududem Ako iovjek imetakljubomotno öuvai gomilaga,Uzvileni ie ga omesu d^ u njemu uiiva predajuii ga drugome kojeg ie iako uveseljavati, je on itedio iöuvao.Tako budei s onim ko i pruZa uZitaktijelu, iudi za öaö6u rraäiudobnost,na raöun pogibije na AllahovomePutu. Uzvileni Allah ga dvostruko viöe umarana drugom putu, na putu njegovihstrastl,a to je neito ito ljudi znajuiz vlastitihiskustava. "Onaj ko se Allaha ne boji ima Ebu Flazim&je rel'ao: grrieien,a posljedica svoga olo mnogoviie zarnora sanirania nego öto se zamamonaj ko je pokoranAllahu." To se moZeusporeditis Iblisom. On je odbio da uöini da Ademu, a.s.,izbjegavajuöi mu se pokori i potöini, sedädu a tlaiio i€ d^ se njemu da prednost.Zbog neizvtiavaflia uöiniogaje slugom ga naredbe,Allah je uiinio oajponiienijim; potomstva. Iblis, Ademovog iz i pokvarenjakarazvraürika reda dakle, ptihvatioda sepokloniAdemu,a.s, a prihvatioje to nije iz da on i njegovisinovj sluie Pokvareniake tedaAdemovog potomsr-lr^.
.'sclcmi iLn Din^rEbu H^zim el ^redi et Tanmr el lvedeni- reliki rniz, ske tr i znrmenn üicnjrk, unxo 135 hnlzretske sodldc 41

KUSNJE 0r sr,{rs,ao je poslanika Sliöno js idolopoklonicima: odbilisudasliicde i da oboiavajuJednogJedinogBoga,a prihvatili su su da se klaniiiu0atnrm) bo2an.rvima kamena. od Tako je sasvakin ko odbijada sepokori Atlahu,i[ odbijr da imovinu troii na All^hovomePutu,jü n€ie da zamara svoje misli i tijelo na puru posrizanja Alahovog zadovoljstv; rakav ie bid pokotansvojimsrrnsrimaprohrjevima, i zamarat sei i€ rroSiri imetakda bi njima zndovoljio, to ie mu biti kaznaza a njegovnemar. tom smisl:,jedanmudracizranijihg€neracija U "Ko odbijada ide je rekao: nekolikokorakas braromkad mu neStotreba,Uzviieni Allah mu zadadne ide puno r.iie radi da neöega drugoga!ro niie pokornostSß.orjrcliu."

'O 5MISAO KUSNJE

DODATAK JTDNO tSKUSINJtP0sttZ ANIKOVOG,
P ORA OIV HAZRTIIAISE, . ' ' RA .
Po zavrietku tr€tmanapowore i objainjenju kako se tretita,navodisei jedan primjerrepoworekoii olkiva grozotu prekrsaja. TajprimjerporvoreukljLröJo öistidomi plemenito je poslanstvo, izloiio Poslanika (alejhit selam), najplemenitiju tu j najdtaäuosobuAllahu, izloäio njegovog ve)ikogi iskrenog prijätelj^, je SiddikaEbu Bekta(neka Altah zadovoljan njime), najplemenitijegnajdraäeg i öovjeka Poslaniku (aleihi's-selam), izlo2io jednog ashaba, Safvana ibni Muattala(nekaje Atlah zadovoljannjime), za koga Boäiji Poslaniksvjedoti da je poznxtkao ashab koij öini samodobto. To je primjer porvore koja je okupirala ipdtiskivala muslimane Medini cio mjesec u dana. To je kazivaJ1je porvori koja se protegh do visokog o ciienjenog uzviöeoog i mi€sta.
fl orri te\st jc pleu,et iz tefsnskoettjet^F; KtrhD (J okrilju Ku/anr), Se ihl jiidi Kntbr (pre\rh sNp^ pre{odil&r, frkultd islimskih n k., SM?jcLo, 1999.. xvlll, str 79 9r.).

s.A.v.s., ztv0rA:

Tekst ove poslanicepteuzer je iz Ibn el Kajjimovog djela Igasa el lehfan min mesäjides-Sejtafl. Ailaha molimo da se muslimaniovim djelom okoristeu vtemenuu kojem ih okruiuju r^znenevolje iskuienja, strpljivi,odanii svjesni i da vjetuju u Allahovoobei^njei pomoi.

(U!N.lE 0r 5M|5AO

sr,{tsÄo KUiNJE A da nijc Allahove dobrote prcma vamai milosti Nj egove i daAllah nij e blag i milo sril'... (24/ 20). O vjerniei, ne idite öejtanovim slopama! Onogako bude iöao iejtsnovim stopama on 6e na razrrat i odrratna djela navoditi. A da nije Alahove dobrote prerna varna i milosfi Njcgove nijedan se od vas ne li nikad od grijeha oöistioi ali AUah öisti onogx koga On hode. Altah sve öujc i sve zna (24 /21). NekÄ se öestifi i imudni meilu vana ne zaklinju da yide nedeponxgati rodale i siromahe, i one koji su na Allahoqr putu rodni krai svoj napustili, neka iln oprcste i Ire zemjere! Zar vama ne bi bilo dragb dä i valra Allah opmsfi? A Allah praölai samilostanje(24122). Oni koji obijede öesfite, bezazlenevjernice, neka budu proldeti na ovom i na onom svijetu! njih öeka patnja nesnos xQ.4/23). na Dar krda protiv njih brdu svjedoöili jezici njiho\.i, i ruke njihove, i nogt njihove zäorlo ito su radili (24124). Tog Dana Allah de ih kazniti kaznom koju su zasluiili i onidc saznati daje Allah, doisla,oliöenaistin Q4/25). Ncvaljale Zenc su za nevaljäle mudkarce, a nevaljali muskarci za ncvaljale iene; öestite iene su zä öestite muikarce,a öestiti muikarci za öestiteiene. Oni nisu laivi za ono öto o njima govoret njih öeka oprost i veliko obilje (24/26).
5l

Mctlu vamajc bilo onih koji 6u iznosili potvoru. Vi nc smatrajteto nckim zlompons; ne, toje dobropovas.Svaki od nj ih bit 6ekatqicn prcm gijchu kojij e zasluiio,a onogä od nj fü koi i ro najviic iinio öckapatnjavelika (24l 11). Zadto,öim stc 1o ör i, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobrr pomistili i rekli: ,,Ovoje oöita potvora!" (24/ 1,2) Z$to nisu ö€tvoricusvjedoka doveli?A po;to svlcdokc nisu dovcli, oni su ondakod Allala lätlj ivci (24il13) A da nijc Allahovc dobrotc prcma vama i milosti Njcgove i n.r ovom i nä onom svijetu, v€6bi vasstigla teikl kazna zbog onog! u öto ste 6cupüslili (24/ 14). kad stc to jezicima svojim prcpriöavatist i i kad stc na sv:rusta govorili ono o iemu niste niit:r zndi, vi ste to sitnicom smatrali,alije ono Allahu ls'upno (24l15). 7-r;1o nislc. öim stc to öuli, rekli: ,,NedolikTje nam da o tomc govorimo,hvaljcn neka si Ti! To jc vclika potvora!" Q4/16). Allah varn nare<Iujcdavi5c nikad tako neßtonc ponovite, ako sle Yjernici, (24l17). i Allah varn prcpise objadnjava; a Allah we zna, a vi nc znarc (24/r8). Oni koji vole da se o yjernicima iirc bestidnc gtasine öekatcika krzna i na ovom i nu onom svijetu; Allah svezna, a Ä ne znüe Q1/ 19).
50

KUINJE 0r sMrsao

Ovaj dogadajpo*ore oprcredoje najöisrije duie u svoj ljudskojhistoriji bolom kojl se ne moäepodnJjeti. Opteretio je sav muslimanski Ummet najteiim iskuswom u njegovoj dugoj historiji, vezao srce Poslanika(alejhit-selam),srce njegovesupruge, Äiie, koju je iatko voliq srce Ebu Bckra Siddikai njegovesupruge srceSafvana i ibni Muatala jedan ciieLmie.ec, oprereuio i vezro u:eromsumnjt,nemirr r rh boir koji se ne moze trpjeti. Da dopustimoAi6i (Bogbiozadovoljan njome)daprenese ovaj bolni slLröajotkrije rajnuovih ajeta. i Zuhri prenosiod Uryeai drugihpa nadalje Äiie @og od bio zadovoljan njome) koja kaie: (alejhi's selam) prakricirao kad god bl bi, ,,Boiiji Poslanik poSaona vojnu, da bacakockumeilu nama,Zenama, vidi da koja bi poila s njim. Nx koju bi pala kocka,ona bi izaila s njim. To je utadio i kod pohoda ne vojnu prorjv Benu N{ustalek.sz Poito je palakockana menc,ja sampoila s njim, a to je bilo nakonobjavevezane zahtdlah, pokrivanje. Nositi su me u nosiljci,rahli,iüli smo dok Vjerovjesnik nije zavrSio sa ovom borbom idoiLi kod I{ifla i pribliiili se Medini.Tada je bilo natedenoda se malo odmodmo l(ad je bilo vrijeme da kre6emo, usrala sam,proalx.\'ojsku obavilaito je trebalo i obavici, ktenulasampremasvojojjahalici tadaprimjerilana i grudima da se moja niskaod za&x prekinula. Vrarila sam se
^'To je voinx pnniv Bcnu i\tusrlek kojx se dosodltr n^ii,je6.tniie fde godnr

ffi

moju devu misledi samja u njoj. 2ene su tadabite lagahne, da jer a ne punaöke, su mdo jele.Ljudi ne bi osjetiükadabi ih podizali sa nosiljkom zbog lahkoie.Nosili su tu nosiljku. Ja sam tadnbila veomamlada,podigJi kamilei oriili. Ja sam su ptonailx svoju nisku kad je vojskavei nastavila pur. DolJa sam tamo gdje su oni bili odsjeli.Tu nisam naila nikoga. Odluöilasam da ostanem rom istom mjestuna kome sarn na bila. Mislilx sam da 6e prjmijctirida su me izgubilii da ie se vrxtiti po m€ne.I tako,dok sarnja siedila, savladao sani me zaspala sam.SaÄ,an ibni MuatralSulemi,a zvanii Zek:,nn, isaoje iz^ vojske.Krenuo je kadaje nastupila veier DoSaoje nx mjestogdie srm ja bil^. Primijetioje crninu öovjekakaho s p a v i . r h l i z , om i , e i p r e p o , , n , r o . z m r o j . r .j e r m e ; e P da poznaveo vidio prije nego Stoje propisanhidiab. Ptobudita i sam se kada je on uzviknuo: Allahovi smq Allahu se vradamo' i kada me je prepoznxo,prektila sam radalice svoiimdiilbrbom.Tal<o Allah.r. mnom nircprr,gorono mi s:r jednu rijeö flid sam od njegaöulajira do: Allahovi smo, ni Allahu se vra6amo'.Siöaoje i naveosvoju devu da klekne, nagazio njeneprednjenogei ja samje uzjahda. na Tako je on isao vodedi tu devu na kojoj sam ja bila dok nismo srigli vojsku, a to je biJo u Matisinu gdje su odsjeLi. Aiia ovdje je dod,rie , prenosiZuhti: Sttadao zbog men€ko je strAdao, a onaj koji je poöinionajveiigrijeh bio je Abdullahibni Ubei ibni Selul.Do6ti smo u Medinu j ja sam bila bolesnapuol

traieii ie. To mc ie zadüalo, a grLrpakoja jc mene nosila

52

KUSNJE 0r 5M|5AO

sMI5AO KUiNJEIO

mjesecdana.Ljudi su govoili taznepowote, a ia nisamni6ta znala. Mene je bolilo ito nisam pimjeaival^ kod Boiijeg Poslanika (alejhi's-selam) prijatnostkoju je on iskazivao onu premameni kadasam se na ne5rotuiila, nego bi samou!ao, nazvaoselami upitao;'I(ako je bolesnica', onda se watio. a To me je muöilo.Nisam saznala ovo zlo svedok se nisam za podigla.Tadasmo ja i Umi Mistahizaile i iSlepremaManasi, a to je mjestogdje smo vrijli nu)du. Tamo smo izlazili samcr od noii do noöi.Bilo je to prije negoito su podignutizahodi. I(od or.oga smo seponaÄali i ostaliArapi odlazedi kao preme Gaitu. Iili smo tako ia i Ummi Mistah,a ona je köerkaEbu Rehmaibni Mutaliba ibni Abdimenafa, njena majkr ie bila kdetka Sahraiboi Amira, terk^ Ebi Bekr^ Siddika (nekaje Allah zadovoljan niime), njenakderkaje Misrah ibni Esase ibni Abbad ibni Abdulmuttalib. Kad smo zavrlili to 5to smo htjeli,iili smo.N,Iisrah posrnu u svojojhaljinii reöe:'Da Bog 'ZaStosi to tako loöe da propao Misrah'.Ja sam je upirala. rekl^: Zär psujei öovjeka koji je ufesrvovaou borbi na Bedru?'A one odgovori:'O,2alosna.! n rlsi öulaStaje on ZtLr rekao?' Upivrla sam je: A ira je rekao?' Ona mi je rada prenijelaijeöi onih koji su iznosili potvoru. Moja bolesrse pogoriala i, kad sam se vrarilx huii, uiao mi je u sobu Poslanik (alejhi's-selam) i upira:'l{ako je bolesnicn?' Ztmollla, samga:'Dozvoli mi da posietjmroditeljel' Htjela samtada da se raspitam ovomeprekonjih. On mi je doz\.olo i otiil^ o sam roditeljima. Tada satr upitalamajku:'Majko,o öemuto
54

ljudi govore?'- Ona odgovori:'Kaerko,nemoj da ti to pada rcSkq ier, Bogamj,rijetko je kadabila neka 2enadtagakod nekogöovjeka da drugi nisu ptetjeralinanoseöi !teru.'a joj Tada sam rekla:'Subhanallahl Ljudi govoreo tomel?,- Ona potvrdi. Tada s^m poöelapl^käti i cijelu nod sam propJakala takoda mi je i suzanedostajalo,nj trepoula a nisam.Osvanula sam tako plaöuii. Poslanik(nlejhi\-selam) pozvao je tada Aliju ibni Ebi Talibai Usamuibni Zejda(Bogbio zadovoljan njima), kada je usporilaObjava,da se korsuldra s njjma o razvodusa svojom suprugom. Aiie daljeprenosida mu je Usamekazao znr o ai,rori' revinosu Sr:r niegove srprusr r ita zna koliko je njemu porodicaPoslanikova draga.Usama 'Oni su tvoji, Resulallah,je kaie: i o toj porodici zoam sve Ja, najbolje', Atija ibni Ebi Taljb kaie: 'AllahovPoslaniöe, a z^Sro da ti bude teiko kad Zenaima mnogo,osim te ienel Pitaj djevolku koja ih sluli da ti kaiel' Boäiji Poslaaik(alejhilselam)pozvao je, kaie Aiia, djer.ojkuBedtussiupitao je: 'Berira,jesi li ti ptimijetilakod AiSeita u Stasumnjai?''Ne, rako mi Onoga ko tc je poslao kao Poslanika',odgovori Berira,'ni5tenisam ptimijetila,njStaito bi zasluäivalo ukor ViSeod toga öto je ona rnladoöcljade, zaspipored tijesraSro ga sptemapa dodu ovcei pojedutiiesto.'Aiia prenoside je rogad^naPosl^rik (alejhit+elatn) ustaoi ttaäioizvinjenjeod
^rlm^,n i Semsuddin Ebn Abdihh ibri (ijjim .l Dtev2iije prcr,€nü,o,e ko ic oü dj.{oji,r tojr jc rltan^ i k^te dr t' .iie bih Bein jd ie Berni dtu sloboda mnoso krsnije;a ovos.l.s1.1xii, i dr ie Imrm i Alijx rekro: "Pit^i tu djevojk! sü da ti ka2eo t,d1c.' I neki prenosioci nrisljli.lx jc kr bih Betua i hko su o\tu dj.Loik! prcz\nliovin i'ncno-. ,,

T
(uiNJE or sMrsao Abdullahaibni Ubejjaibni Selula minberarijeiima: 'l(o me sa moZeispriiati od öovjekaöija je pakosrzadesila moju kr.rtu. Boga mi, ja znam o svojimasve najbolje.- Govorilj su o öovjekuo kome ja znam svenajbolje. moju kuöu ulaziobi U samo sa mnom. Tada ustajeSeadibni Muaz8a @og mu se smitovao) dodaje: i ja Aljahov Pos)aniöe, 6u te optati, rakomi BogalAko on budeiz plemena Evs, mi öemoga ubiti, a ako bude neko od nale braöeiz plemena Hazredä,naredinam i mi öemo to uöiniti i s njim.' - Tada ustajeSeadibni Ubade @og bio zadovoljannjime), a on je predstavnikplemena Hazred2, a bio je veoma iesrit öovjek, aü ga ipak tom ptilikom uzbudi fanaizzm, i teie Seaduibni Muazu: ?Nije istinä,tako mi Allaha,neöe(ga ubid, njri si ti to u smnju!Tada se podi2ei Usjedibni Hudajr (nekaje Atlah zadovoijan njime), a on je amidii6 Seada ibni Muazai veli Seaduibni 'Ne govorii jstinu, rako Ubadeu: mi Allaha,mi öemo njega zalstaubitil Ti si [cemjer i taspravljai )icemjerima.'-Tada o skoöi Evs i Haz,redi.i zamalo lto se ne pomlatiie, a Vjerovjesnikjoi bijaSe minberu.On ih je smirivaodok se na nisu smirili, a onda side.- I taj dan sam piakalada se suze olsu suiile niti sanna oöi nai..uk^o. slijedeiedvije nodi sam I preplakala, nisamni zaspala. a Moji roditeljisu bili kod mene.
"'U rivajeru rbni Ishakr stoji & je i jednoidruso rekro UsejdibniHud^jr. rnrmi Dtevzi istiaeu $om dielu Zatu fltu|d^ic se d ih^i Mü z bio ed umro postjjc bo'be Beni liurj,x, x er je biio prije nego iro se dogodilaou po|o.r, a trj koji jc to rckao,k^ko karu, bio jc Urid ibniHudiji ToistiaeilbniHazm korisrcaiti tomc käo dotaz \eDiiu koju piemsi Utr.jdüurh ibni Abdilih ibniUtbc od Aiie u koiojse uopie nc spominjcSerdibnillurz. 56

K!iNJE ,0 SMISAO

Plakalasam dvije noii i dan. Mislila sam da öe rni plaö pocijepatipluia. I dok su njih dvoje sjedili kod rnene,a ja plakala, i pojavi se jedneensariikä zamoüda ude.Dozvolila sam joj. Sjelaje iplakala sa mnom. I dok smo tako bili i (alejhi's-selam), plakali,ude i Poslenik sjedc, r.rjese zadr2ao a ni jednogiasa kod meneotkako je poöelapriöa o meni. Ni njemunije stizala Obja\.,r menipuni mjesec o dani. Siedaiuii, 'Öuo samo tebi Aiia, to i ro. Ako i doneseSehadet dodade: A Allah Uzviieni ie dokazati woju nevinost. ako si si nevina, poöinilagrijeh, traZi oprostaod Allaha i pokaj se.Jer kada Allah öe mu oprosrid.' öovjekprizna svoj grileh pa se pokaje, - I(ada je Poslanik (alejhit'selam) zavriio sr.oje rJjeti,prestale toga ni jednu kap suze. su moie slrze.Nisam osjetilaposLije Tada sam tekla ocu: 'Odgovori umiesto mene Poslxniku (elejhi's-sclam) ono ito on kxze,'x otxc ae, kai€ AiSa: na Poslaniku (rlejhit-selam).' Allahami, ja ne znamStada ha2em Obratila sem se tadasvojojmajciinjoj rekla:'Odgovoriti umjestomeneAllahovuPodaniku,'iona reöekao i orac: 'Bogami,ne znam ita da ka2emPoslaniku (alejhi's-selam),' Äiia dodaje na to: J^ s^m rada bjla mlada.Nisam mnogo pozmv^l^ Kur'an, pa sam irn prigovorila. tako mi Boga, Ja, To znamda stevi öuli irIr ljudi govore. ito oni govoreustaLilo j vi im to vjeruiete. I(ad bih ja vamasadareklada se u \nmx a vi samnevina, mi ro ne bi povjerovali, kad bih vam priznala r r o . A l h h o p e rz n , , } s : r r n n e v i n .V.i c r u jm i . ^ v o l t o . e u niita drugo re6inego kao ito ie rekao desiloja vam ne mogLr
57

'O 5I!\ISAO KUSNJE

ot^c Jusufov:I ja se neaujadati, od Allahaja traiirn pomo6 protiv onogaötovi iznosite (i2/18), z^rim sam se okrenula j legJa svojupostelju. u Znalasamtada, Bogami,da samnevina i da 6eAllah dokezati moju nevinost. tu Medurim,ja nisamni pomidljala bi do51o togada Ältah uputJobjavuo ovorr da do mom prtan,u, ovo moje pitanj€bilo je takosi6u6no A ah a da govofl o meni, ali sarnse nadala 6e BoiJji poslanikvidjeti da u snu san koiim ie me Aliah proglasitinevinom. Tako mi Boga, Vjerovjesniknije bio ni napustioovaj sastanak je niti iko od ukuöanaizaSaokad Allah (rzviieni) objavi svome j Poslanlku (alejhlt selam) odstreniod njeeatu velikunevolju i muku. Poslanik smjelkaoi prvo lto mi je rekaobilo je: se .{iSa, zahvali Uzvjienom Allahu, On te je ved proglasio ,Usraniptema poslaniku nevinom.'- Majka mi je tadarekJa: (aleihi's-selam),'Bogami, ne ustaj€mprema njemu, nego zahvaljujem samo Allahu, On me oslobodio potvore J potvrdio da samnevina. Tadaje objavljeno: Metluvarnaje bilo onih koji su iznosili potvoru... (24111) itd. do dvadesetog ajeta.Kxda je Allah objavio ove ajereo mojoj nevinosti,Ebu Bekr (nekaje Allah zadovoljnn njime),reie (a duäe vremenaizdü^\,ao je Misrnhaibni EsasLr, je bio jer njegovbliZnji,a i siromah): Tako mi Altaha,ne6Lr viie davati Mistahunikadaniita nakonStoje Äiii (Attahjoj se smilovao) to rekao.'- Tadaje objnvljeno ovo: Nekaseöestitii imudni i meatu varna ne zaklinju da viöe ne6e pomagati ro<lake i sirornahe.. -{AJJah pradtai samilostanje(24/22).Na ro teöe
58

Ebu Bekr (Bog bio zadovoljan njime):TaLo mi Boga,vo)im da mi Allah oprosri,'inastavioje izddavati Mistahai davati 'Bogami, ooo ito ie i raniiedavao. Ovo je popratio rijeöima: neiu ga nikada Liiiti ovoga izdr2avnja; AiSa (Bog joj se smilovao) nasravlja: "Poslanjk (alejhi's-selam) pitao ie 'Zejnebo,ötati zna5ilta si o Zejnebu,kierku Däahöe, meni: vidjela?' öuvai svoj Zejneba odgovata:'Boäiji Poslaniöe, sluhi vid! Poslaniöe, njoj znamsvenajbolje.' Ova Zejneba o je vodila brigu zajednosa mnom o suprugama Vjerovjesnika

Aiia nastavlja da (alejhit-selam) bila je veomabogobojazna. i je je njena sestraHimna zbog nje smumju prxvila i sttadala zajednosaonima koji su poworu iznije1i.35 Ovako su Poslanik(alejhit+elam)i njegovakuia, Ebu niime)i njegovakuda,Saftan Bekt (nekeje Allah zadovoljan u i prc2ivljavali mlesec muinoi ov"j iLnrMu.rtr:r'.vi mustimaru ",-o.;";, iboJnoj situacijizbog ;ivjeli su u roj jako slo2enoj or.i potvorezbogkoje su objavljeni ajeci. pred ovom gtoznom slikom zbog Covjek se ne snalazi (alejhi's+elam), zbog tog bolnog periodau iivotu Poslänika dh strainih bolova koji su iireni a vezaniza Aiöu, niegovu tek njemutakobliskLr, je bilam)ada, u 5€snxestoi koja suprugu, godini, u dobu kadaie öovjekveomaosjedjivi njeian. Ovo je ta Aiöa, öistai ner.inau svojoj öistoti, svijede öistog poimanja,eto, ona je ta na koiu je bxöena savjesti,
* lbli Sihibiznosi: ovim sezrrri.n kx'n^njeorcjsruPi Td rlondse Nlüdin i i To ptn.scai od Ztrhriir. Prenosilbni lshxkodZuhriia u svojir .fr'r,r,nzl Buhri * \con mdomrizli(o'n. 59

5^ l5AO KU'NJE.0

potvorai co na ono iro je najö^snije öovjeka, kod povrijedena ixsr. a on|l l<ierka ie fbu Bekra. kierka u naponurazvoja öistogäivora, ponorena. Ona je sr:ptuga a Muhammeda ibni Abdillaha,iz najuglednijeg wha Beni Halimoviöa,optuZena u svojim obavezama, ona draga,bliskatom velikom srcu. a Zatim, povrijedenoje i njeno vjerovanje, ona muslimanka a ko;a se razvijai tasteu oktilju islama, to od prvog dasa i od je otvorilaoil i pogledala iivot, ona,suptugaAllahova kada u Posianika (alejhi's-selam). Eto, ona je potvorena,a ona nevina,ne osjedaniita, ne oöekuje nista,ne pronalazi niira iro bi potvrdilo da je nevina, da to öto se nadaod Uzvisenog Allaha,oöekuje vidi kako da Vierovjesniksanjada je ona nevinai da nemaniÄtasa onim zbog öegaje potvorena.Objavasporo sdie, zbog Allahove mudrosti, sd;e rek poslije miesecdana,a ona u ovakvom P'1kru, Teiko njojl I(ako LiseosjerilaAisa kadaje bil^ iznenadena vijeiiu koju je ptenijelaUmmu Mistah,ona kojoj je prijetila bolesti vruiica dok govorisvojojmajci ialostiI ,,Subhanallah., u Narod priöao tome?"U jednoj drugojverziji stoji da je AiSa pirala.,,Otacje sxznao ro?"4 majkajoj je na ro odgovorila: za je!" ,,Da,saznao Ona dalje pira:,,AiBoiiji poslanik (atejhi's_ selam)saznao jel" Majka joj ponovo odgovata: ,,Da, saznao j.l" j njen Vjerovjesniku Teiko njojl Poslanih (alejhi,s+elam) kogaona övrstovjeruje,injen suprugkogaona 2arkovoli, da
6t)

joi on kaäe:,,Eto,öuo samda se o tebi govori to i to, pa ako si nevina,Allah 6e te proglasiti nevinom,a ako sJpogrijeiila, zattaiioprostodAllahai pokajMu se,jet öovjeku, kadaprizna grijeh i pokajese,Allah opraöta." Shvata Äiia da i on sumnja u nju, nije uvjerenu njenu nevinost,ali je i ne optuiuje. O tome mu njegovGospodatdo sada objavioniita, nije mu nije otkrio ni d^ je nevina,a ito On najboljezna, a Poshnik ne mozeda pnwrdi ni ro. nr to.Sm'enjuju nocir jurra..r se one optuiena u tom veljkom srcu koje nju voli. Ona koja mu je bila nejdraiametlu osralimsuprugama. Tu ie i Ebu Bekt Siddik,dostojansrveni, osjedjivii veoma cijenjeniöov1ek, i njegaugtizabol, i on je pogodenzbog pa svoje kderke, supruge Muhammeda,njegovog naidtaieg njegovogPoslanika koga on vjeruje,potvrduie u saputnika, njegovo djelo, kako to samo src€ moäe potvrditi, i za to on dokaz.Taj bol svojevjerovanje ne tm2i nikakavspoljaönji ^on täkostrpljir saviaduje nadtim se ptepuoioje njegovosrce, zll bolom i kaie:,,Bogami, ovakoneito nismobili poworenini u predislamskom periodu,pa zar da budemotime zadovolini u vrijemeislamal"To su rijeöikoje u sebinosegotöinu.One tako da, kadamu je njegovabolesnai su teSkopodnoÄljive (aleihi's+elam), Poslaniku Löerka tekla:,,Odgovori namuöena umiestomene", on odeovarau punoj gotöini: ,,Bogami,ne (eleihi's selam)!" Poslaniku znam lta da kaiem AtlahovtL Umu Ruman,suptugaSiddika(nekaje AlJahzadovolian njime),posmattapred sobomsvojubolnu kietku kojx plaöe
6l

rako jako da je mislila da 6e isplakadöak i svoja ptu6a,pa joj kaie q€Seai ,,I{ierkice,ne uzimajsebi ovo täko relkq je; tako mi Bogq malo je koja iena potpuno svijettau oöima tovieka koji je voli. Ljudi u tome pregone, one rrpe.Ovo öe a Proii." tuia nr ro m;jci reie:,.Rr7go\ ü umjesro araj menes,r Poslanikom (alejhi'.+selam),,, joj odgovata a ona istim rijeöima kao Sto ie odgo\.orioi njen mui: ,,Bogami, znam öta da ne kaZemPoslaniku (alejhit-selam).., eovjek muslirran,öestit, dobar,boracna Allahovu putu, Satuan ibni Vuarrrl.bro ie por\orenj,, n<tjer.rru svome Poslaniku vezj saPoslanikovom u suprugom. je i por.reda 1b n,€Eovog vierovanjA iJam.r,rjegorn porierenir.niegove öasti, njegove suzdräljivosri svegaonoga öime se ashab i ponosi,a on, Safuan, poqrunonevin.Bio je iznenaden teikom optuibom da ni sam njje mogao rako nejto pomislid,pa j€ uzviknuo: ,,Subhanallahl Bogami,nikad nisam otkdo ple6a neke2ene!"4 znaseda je poworu prosirioFlassan Sabit. ibni Safuan moie da seuzddi, a da mu glavune odrubi, rla mu ne s€ ne osvetii ne n^tierase da podjgnemai na muslimana, ali se ipak uzdräidok boJprelazinjegovumo6,a ne moZeda se uzdrii zbog nanijete raoe. l(ad, eto,Pos)anik (alejhit setam), on je Boäiji poslanik a i na aeluHaljmoviöa, i na njegol.u ero, kudur je baöena optuZba. Na koga? Aiiu koja je poklonilasvojesrcekao k6erka, Na kao suptuga,kao drage.Eto, baten;rje ljagai na nju i na njenu öjstotu,a to je öistotaiz koje lzbijaju öistore. Ero, i ona je
62

-ffi*i# r.*.^-'-**t"4".,*,.,,t
i öastojenemejke,baciooptuZbuna svelto A1lahidti i kog^ ititi, bacioje optuZbuna Poslanika zaitiienog od svih zala. Eto, ro je PoslaniL (aleihit selam)kogapogadasveono öme seoptuiuje Aiia (Bogjoj sesmilovao), iro povteduje sve i njegovuöasti njegovosrceiposlanstvo, por.teduje ono sve na lto se ponosi jedanÄmp i öime se ponosi Vjerovjesnik. Eto, on ie optuieo za sveovo.O tome govoreljudi u Medini cio mjesec- ne moie da sprijeöijobuzda to. Allah hoöe, On

l'

tadi nekemudrosti,da dopustidaovo kruäi cijelimjesec dana, a da se o tome niita nc objavi. Muhammedje öovjek,pati od svegaod iega pati sraki dtugi öovjek u ovakvoj bolnoj situaciji,pati od smmote,pati zbog bolnog srca,pati iznäd svegx zbog divlie nesxnice, zbog neobasjavania pati Aflahova svjerla, 5to je bio raniieobiöajkndamu je Allah tasvjedjavao a pur. Sumnjase uvulda u niegovosrce mada postoje brojni dokazi o ncvinostinlegoveöeljadi. Medutim, on se ne moäe s time pomiriti jer izmiiljotinei laii ktuäegradom,a njegovo .upru1u. gr muii i izrzila ljudsko.rcevub .\oju ml.rdu To jer sumnju. ne moie dä otjera sumnju, je kon^öno on On tu i jer öovjek,i u njemu djelujuljudsketeakciie, nijedanmuä ne d; dozvolirva mu senekomiierru posreJiu. serije.umnja Sro usmliuie srcu,ro s\'evile dostiie vrhunac, u postaie telko mu iööupaci sumnjubez jasnogdoknza. ru Eto, to mr.r posrnje nesnoiljivoi on Äalje Usamrribni po i Zeid^, tovjeka bli:njegai najdtaäega,pozivaALi'u ibni Ebi
a3

5l lsaoKUsNJE ,

Taliba,amidiidai svogaoslonca, se konsultiras njima o da ovom sleröaju, Alija potiöeiz poroda Muhammedova, je on strog kod ptocjenesituacije ovog sluiaja,jako ga se i bolno dojmilo to lto bol i nemit cijedesrce Muhammedovo, srce njegova arnidiiia i njegova staratelja. istiöe da 6e mu On Allah sve to olaklari,ali i poted rogaukazujeda se sttpi na ovom Sto se deiava,da bi umirio srceAllahovogposlanika i da ustraje odl:ci. Medutim,Usamespoznaje na kakvoje srce Poslanika (alejhi's selam), kako äarkovoLiAjiu i kako bi bila reikasvxka pomi.ao razvod. ulazuie trstorlr na On nr supruse Vjerovjesnika, koüko je njemupoznato, istiöelaZi onih koji i laiu i izmiiljaju. Poslanik (alejhi's-selam) nestrpljir,, je uznemiren kao i svi drugi ljudj, tmä osloncau fijetima Usxm€i svjedoöenje djevojkekoja je tada sluZilada porvrdi i osnaii ono s öime bi se suoüo sa ljudima u däamijii rraiio kako da skineljagu onih koji su mu povtijedili öasti ponos ibacili opruibu na njegovu suprugu,bacili ljagu na najodanijeg muslimanao kome niko ne zna bilo ira ito bi moglo biti loie. pa nek se objasnemedusobnopredsravnici plemenaEvsa t HazredLa zbogo\.oga sedesilou d2amiji postanika iro Allahova (alejhi's_ seiam)i u njegovuprisustvu,neka sve to kaäu u atmosferi koja je dominirdx u muslimanskom druitvu u ovom iudnom periodu,u atmosferikoja je povdjedilasvetosr rukovodsrr,? i duboko se urezala duöuPoslanika u (alejhi's-selam), a svjetlo kojega ie po obiöaju je podriavaloprestalo da rasvjetljava pur,

tako da on ide Äi3i samda joj kaie o öemugovoreljudi i bai o.i nterrizi sigLrno ismiruiuieoblasnlenje. I(ada bolovi dosegoicvrhunacna ovaj nadin,tada mu seAllah smiJova objavi u Kur'anu vijesto nevinostiiskrene i i öisteAiie, vijest o nevinostiöisrei visokekuöeposlanswa, otkiva licemjerekoji su prenosiliovu izmilljotinu i poworu r ocrtavapra.i.1 smjet mr.rslimanskom druin u u momcnrima suoöarzrnja sliönimi or.ako sa velikimi znaöajnim pitaojem. je rel,ta za Kut,an koji govoi o ovom njenom Aiia pjcanju: Bogami,da samnevinai da 6eAllah ,,Znalasamcada, dokazati moju nevinosc. tu Medutim,ja nisamni pomidljala da br doslodo Objave. je A)Jah dr upurio ovommom piranju. a ovo moje pitanjebilo je tako siir.rdno Allah govori o meni, da o ovom pitanju,ali samse n^dala öeBoiiji poslanik da vidjeti u snu sankojim 6€me AJlahproglasiri nevinom!,. Ovo pitanje,iro se da primjetiti iz samogizlaganja, nije bilo vez^no samo za ÄiÄu @og joj se smiJovao) je bilo niri ogranjöeno njenu osobu.Piranjeje preiaziloliönostAiie na i obuhvataloi LiönostPoslanika(alejhi\ selam) I njegovu radalnjuulogu u muslimanskom dru;rr,.u, öak je dodcaloi pa sponur vezuizmeilunjegova Gospodata injegovaposlansrva u cjelini.Potvota nije bila baienasamona Aiiur nego je bila baöena na vjeru liönosriPoslanika, i nosiocate \.jerej njen^ graditelja. Zbog toga l{ur'an razJuöuje objainjava ovo i izmiiJjcno pJtanje iodbacuje ovu staöunatu splerkur. Aliah prcuzima borbu kojaje bilausmjerena poslanika protiv islama i
65

Allahove !'jere.Kur'an otkriva veliku mudrosr koja stojl iza toga,mudrostkoju moäeznatisamoAllah. Mctlu vama je bilo onih koji 6u ünoeili potvomJi ne snatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vae,Sva.ki od njih bide kainjen prcna grijehu kojije zasluiio, a onoga od njih koji j e to najviSeöinio öekapatnja veLk^ e4 / 11). Or.dje se ne tadi o jednoj ili viie osoba,nego o cijeloj grupi koja je imalajedante iscicilj. To nije bio samoAbdullah ibni Ubejj ibni Selul, koji je pokrenuoovu potvoru,negoje on predvodiotu grupu.On predstavlja grupuJevreja Iicemjeta ili koji nisu bili sptemnii modni da javnopovedu borbu ptotiv rslama, su se skrili iza zavjese pa islama,da bj tako porajno spletkadliproriv Allahovevjere.piranjeove potvore bila je ubilaökaspletka,jer sLrse romc prikJonilii neki musümani uptovivSiu vode porvote, popur Himme kö€rke Diählx, princip tih mjerakoje Hassanajbni SabitaiMisr,rha Esase. ibni je öinilara grupa,a koje je predvodioibni Selul,bio je krajnja opreznostpri spierkarenju kako se ne bi istkalai pojavilabilo koia osobau ovom poduhvatu, kakone bi posrala javna, se, pa prema tome,ne bi mogJa kaznirii podvr6i odredbihadda, ni odtedenoj kazni. Ofli su ro iaparom i skdveno prenosili izmedusvojihprijatelja su zadovoljavali koji njihov kriteriji bili uz njjh, ali ne javno.Ovaj postupakje izvedenveomavjeito tako da je i to ruino djelo pouesaloMedinu cijeli mjesec, da su ieziciiz sredin€ n^jöisrijih najbogobojaznijib i porodicato prenosiü.

U konrekstu ptelazina objainjenje iinjeniceda bi se se te otkrih ozbjljnosr o1'og dogadaja, dubinanjegovakorijenasve i ono ito stojijzatog^i lto öinigrupakojaspleckari protiv isiama jako smiiljenomi veomaopakomspletkom. i muslirnana Ubrzo dolazi do smirenjamuslimantnakoo otkriia ove spletke: Vi ne smätrajte to nekim zlom po vasi ne, to je dobro po ws Q4/11). Dobro! Ono otkdv^ spletkaroie ptotiv islamai spletke upeteneprotiv Iönosd Poslanika(alejhi's selam)i njegove potodice, otkdva mr.rslimanskom druinu da je zabranio potvaratijdajeporrebnokaznirihaddom onekojipon ataju. sve To je propisaoAllahl Istovtemenq ovo orkriva i objainjava dalekoseinost opasnosri kojapogada muslimansku zajednicu, posebno akobi bilodopuöteno sepowaraiu da öesritepoi rene i vjernice. Tadasene bi zadriavalo romenegobi senasravilo na j sa povtedom najuzYiöenijihnajplemenitijh mjesta,proteklo bi se i na ono 5to je najvainije,uniiravalobi sveono ito ititi druitvo, unistilobi s\.eto bez ikaLvauzdräavanja napadui u bez ikakvastida. Dq to je dobro da bi Allah orkrio i ukazao muslimanskoj zajednici, ovajnaöin, pravismjeri metod,kakosesuoöiti na na saovakovelihimopxsnosdma. Sto se tide bolova koje su preüpjeti Poslanik(alejhitselam) i njegova porodica, koje je pretrpjela cjelokLrpna

KUiNJE Or 5/'{l5Ao

51,115Ä0 t0 ruSN.lE

muslimanska zajednica, to je bilo nuino da se dogodj k,ro pa cijenaza iskusrvo porezna iskuienje. i Oni koji su se upustiliu porvom, svakiod njjh öe dobiti kaznukoliko je i zgrije5io: Svakiod njih bit deka.injenprema grijehu kojije zaslütio (24111).Svaki od njih imar öe losur posljedicu kod AJlaha. kakoje to ruänolto su oni zaslLriili! O, to i( rriiel' zx koieg oni biu kainjetu za ävori nnovon joi ce svijetu,a i u Zivoruna onom sr.ijou.A onoga njih kojije to od najr.iJeöinio öekapatnja velika (24l 11). Dio njegoveparni€ odgovatanjegovomvelikomgrijehu. A onaj od njih, koji je ro najvise öinio,koji je vodio öitav napad ikoji je najYiie jada prouzrokovaobio je Abdullah ibni Ubejj ibnl Selu1, ptedstavnik lJcemjera nosilaczasrave i splerkercnja. je znao kako da naneseudarac,ali ga je Ot Allah u tome sprijeiio.AI)ahje zaititnikvjete,za!dmik Svoga Poslanikai öur.armusljmanske zajednice. Prenosi se da je Ibni Ubejj ibni SelLrl rekaor,,U momentukedaje Safvan ibni Muatal vodio devusa nosilikomAi!e, ovajIbni Selulu grupi svojih sunarodnika upita:'llo je or.o?' NeLi odgovori!e:'Alie 'Iloga mi, (nekaje Allah zadovoljen njorre).'Na to on dodade: niti se ona saöuvala njeganiti on od nje,'i nasmvlja,'Zenx od vaieg Poslanika ptespar.ala tudirn öor.jekom do zote,a sa sve onda on dolazii vodi je na devi.' To subilegrozneglasine kojesusevrlobrzo iirile. Glasine jc ptenosilagtupa Licemjera skrivenoi porajno. loiä \.ijesr Ta i loie glesineprenosilesu se Nledinom,glasinekoje su bile

nevjerovatne, glasinekoje su odbija! bLiZnji, glasinekoje su prcnosilii muslimani njsudovoljnolffitiöni,tako daje ovaj koji sluö1rj postaotemxrxzgorctacio mjescc. jc sträinxpowoil To koje je trebala iiöeznei da nestanc prvog momenta. da od eovjeL se zaistazbunjuje,öak i danas, kako je moguie de se u atmosferimuslimanskog druitva, txda, Sirj izbnöena pohror^ poput ove, da se prenoseovakva sttaina djcla u dmSn'uor.ezajednice, ta ncdjcla izazir.aju da strainebolor.e meLlu naji;snr;im n..'irsuirm r o.ubimauofce. Vjerovjesnik(alcihi's-selam) i musLimansko druStvolodili su tadr borbu,r'odioje tu borbuislem, borbu,moida, najveilr koju je ikada vodlo Poslnnik (alejhi's sehm)iz koje je izrlro kao pobjcdnik,kxo öovjekkoji savladuje svojevelikebolove, kao öovjek koji öuvasvojedostojansrvo, veliöinus1.og,r srca i znaiej strpljenja. Od njegenije potckla ni jedna djcö hoja bi ukazivala iiieznuie strpljenjamoguönosti na i podnoienjr sinracije, bolovi koji su setadi LrmjieS^li a moida su bill nrjveii bolovi kojc jc Poshnik (nlejhi\ sehm)ikadapretrpio u svome iivotu j najvcaiop^snost islxnll,koji je isl^m u svojojhistoriji bio izloien. Meclutim,dn je svaki muslimentada konsultovaosvoje srce,sarnbi donio sud; dn se zrdrieo na logici ptirode, sam jer muslimane ovnj na bi bio upuden, Cesnil{ur'an usmjerava program i metod kod suoöavanja sloieoim Pitanjima s sa obziromc1a l{ur'an i ptvo mjcrilo u donoienjurnjerodavnog ie

Zaito, öim sie to öuli, nisu vjernici i vjernicc jcdni o dragirna dobro pomislili i rekli, ,,Ovoje oöita potvoral" (24/ 12) Da, ovoje bilopreöe ibolje, i vjernice biloboljedavjetnici misleo sebidobro ipozirivno,da ne padaju ine bacaju se samiu sliöan iljam, da o öesritoj äenlnjihovaVjetovjesnika, o njihovu srborcur btatu pomisleda su i oni njihovi,da poZele i svakodobro i njima,jet sveito ne dolikujenjima, ne dolikuje ni suptuzi Poslanika(alejhi\ selam), dolikuie ni njegovLr ne saborcu,o kome se zna sve najbolje.O\.^ko je undio EIru Ejjub Halid ibni Zejd Ensari i njegova supruga (neka je Allah zadovoljanfljim,r),kako prenosiLnam-i Muhammed iLni Tshakkoii hzic: ..Ebu brruL.rrete 1le6ov., suprLga: 'Ebu Ejube, nlsi li ri öuo iro govoreljudi o AiSi @og joj se smilovao)?''Da, sam', öuo odgovori Ebu Ejjub,'ati je laZ,. ro Da Libi ci to uradih, Umi Ejil,b', pi|a Ebu Ejjub?,Ne, takomi Bogr,'odeovxra Umi ljub,'ne bih nikada.'Na Ebu Ejub to kde: 'Px, Aiix je, llogami, bolja od tebe.'tmam-i Nlahmud ibni Omer Zemahierijaprcnosi u svo,n refsirl,ElKdkJ d^ je Ebu Ejjub EnsarirekaosvojojsupruziUmj Ejjub: ,,2^r ne vidii lta se govori?StamisLiio tomel A ona odgovori:,,Da si ti bio umjcsto Sefvana, Ii bi ti pomislio da povrijediö da öast Poslanike(^lejhi's-selam) de L,radiö i tekro zto?" Ebu Ejjubodgor.ata: samja bilr ,,Ne."Na to ie Ummi Ejjub:,,Da je Allxh zxdovoljan umjestoÄiie (nekr njome),nikadanc bib iznevjetila Poslanjka (alcihi\-selam), Äisa je bolja od menc, a a Safvan bolji od tebe."

I jednoi drugo kazivanje ukazuju su seneh mustimanj da oslonili sämi na sebei donijeli sud na osnovu osje6aja u srcu i odbacili svrku mogudnostda se mkvo neiro dogodi Sto su pripisivaLi AiSi i jednom muslimanu, odstranilisvaku moguanost grjieöenja prcmaAllahu,prevatesvogaposlanika i degenetiranjapadanja kaljuiu razvrata i u zbog sarresumnje koja ne zasluäuje segovorio njoj. da Ovo ie prv^ mjer^u programukoji Kur,anpropisuje kako daseöovjcksuoii sasliinim piranjima, ro je korakunuratnjeg a dokaza baziranogna savjesti iovjeka.Srosetiöedrugogkotaka ili druge mjere, ona se ogledau traienju vanjskogdokazr i realne powrdc. Zaito nisu öetvoricüsvjedokadoveli?A poötosvjcdokc nisu doveli, oni su onda kod Allaha lailjivci (24113).Ova ncsaglecliva potvora,koja ,e dotxldai najuzviienije poloZeje, najöiiie osobe,nije smiela pro6i ovakoolehkoa da se Siribez dolaz.,i ob:arnlenr,r. smielo daiezrci \ire ogov.rraju biui r rrsra prenose bez svjedoka dokaza. i Zaito nisu ieworicr.r svjedoka doveLi, polto to oni nisu uiinili, ondaznaöida laiu, lredrajlr a se kxo täkvi kod AII^ha,kod Logancmx izmienerljeti isuda. Neine izmjeneni odlurke. je bile isrinira, To stalna pontdena I grcik^ od koie se oni ne mogu nikadaoprati niti liliti njcne posljedice kazne. i Ovo su te dvije miere,ri koraci;mjcrn koja rraZida se pit^njetzlozi srcu i zattn2isud savjesti tome. Drugi korak o je porvrditi ro ridljivim i jasnim dokazom.Ova dva koraka

örl sMrsao {u5NJE ili dvije mjetc vjernici su zencmadli kod sluöajaove potvorc i ptepustili onirne koji sLrvodili botbu protiv Resulrrllahadn potvoru jznose. To bi moglo biri pogubno da nije Aliehovc painje koja je obuhverila je truslimnnsku zajednicu sröuvala i posljedicaovog r,e)ikogiskLrSenja. Allah upozor^r,a\.jernike d,r se nikllda u tako neSrone upuStajupodije ove bolne lckcije. A da nii eAllahove dobrote premr vama i nilosti orrog:r u dto ste se upustlli (24 / 14). Njegovc i na ovorn i na onorn svijctu, vcd bi vds stigla tcdka kazna zbog t\lah je ovim poduiio nuslirnanskuskupinu u razvoju, poduöiou vidu strogelekcijc, dao muslimanimn moruanostda spoznaju Nicqovu dc,l,rorlr i milosr, x nije ptcpusdo da osjerc Njegovu kaznui patnjL,, xto je djelo hoje z^jsra zaslLrlLrje leliku kxznu, k^znu koja odgovara Lazni koju su oni prouzrokovali Po'hnrkLr .r'erissclrrr. -iee^roj . rplrzi njL_ovon vjernom sapurniku o kome se zna samo sve naiboljc, kxzni koja odqorata zlu koje se proiiLilo u rnuslimanskom druin,u i dotxklo sve srctosti na hojiolx poöir-e 2ir.ot o\iog druin'i, kazni koja odeovara tu2nom djelu splerkckoju je vodlla grupr Licemjera ptotiv vjcte de bi je iz kor.ijcoaiiöupala u momenru kada se uzdrma por.jerenje vjcrnikn u njihova Gospodara, njihova PosJaoikni pouzdinje u samog sebe tokom jednog mjcsece. To jc bio cio mjescc pun ncmitx, LrzbLrdenja bez i ikxkvc sigurnosti. N{edLuim,r\lhhovr dobrota stiqla je o,.,u murslitnanskur skupinu koje se razvija,Allah se smiloveo njoj i obuhvntio s-c erijeinikc nalon or.c bolne pouke. 12

sMßao ,0 KUSNJE

I(ur'an ocftavasliklr rog pcdodlr u i,ojcrn su sc izmalJe uzctc povodci,l!öezh svanjcrila, r.rzdrmrle vtijcdnosrii i sr-e ncshli svi prjncipi. Kad stc to jczicim svojim prepriilvali stali i käd ste na svausta govorili ono o öemuniste niitn zn; i, vi ste io sitnicom smaträli,alijc onoÄtlahu lo upno (24l15). To je:LikakojaodraZara lehkomjstenost ipotcjenjivanje i gdje nema nilnalo kritiönosti.To je slik:r )oja je zahvarilr najsloieniia nrjozl:iljnijapitanjabez ik;rLl,rpregonjenja. i Kad ste to jezicima svojim prepriöavalistäli (24l 15) prenosedi ustado usta,bcz rezmiflj2nia, pl-o'nisl,änja, od bcz bez ispid\?n,xi posve6ivxnjr pxinje, kao da su ro rijeöit<oje se nc dodiursluha,ne(to 5rone ispunjava ljudskeglave, ne5ro o öernusrcnne mzmjilixju,i krd stena svaustr govorili ono o öernuniste niita zn ali (24/15) ,Äavotj ste nes\.jcsno, ne razmisljxju6i srcemosjeöajudi, niri nego su to bile rijeöi koje sujednosravno izbrcir.ala, scnisusmjcsrileljudskoj usta koje u spoznaji, koje su ustaizbacivala prije ncgo iro su proile ktoz filter razuma.Vi ste to sitnicom smatrali (24/15) - i time p u t r ' i e J i lc . ' . r P o s l : r n r k z.. r u i ' . r l , , l k o t c l e p : rn j e g o r o . ir b stce,srcc ojesovcsupruge porodice. su rijeöikojima ste i To uprlixü kuau Cesritoga koju ni u predisl.rnrsko vrijeme nisu prljdi i ponarrli, to su rijeöi hojimasre opruiir-alisaborca i mudZehida Allahovu Puru, ro su riieii [ojjmi ste dotxkli na nepoqreiivostPoslxdka (alcihi\-selam), nicqovu sponu sa ojegovimGospodaromi zairitu kojom ga je Allnh Sritio. Vi
-j

SMIsAO KUSNJE i

ste to sitnicom smaträli, ali je ono Ällahu lorup e4 /t5). no Sveono 6to je kod Alixha veliko,to je sveroiuzviÄeno,zbog rogase potresaju bdq i ttesui Zemljai nebesa. i Trebalo je da se srca uplaie öim su öula tu vijesr,da kidöki postupc öim se progovorilo o rome, da odbeceda Ttebalo je da le mkvo neötomoglo birJptedmet razgovom. se srcaokreflLr premaAllahu, da ih oslobodii liii da se tako neito moie i pomisliti na Njegova Vjerovjesnika. Trcbalo je da se ovakvaponota dalekoodbaciiz te tiste i plemenire Za5lonistc, öim ste to öuli, rekli, ,,Ncdolikljc narn da o tome govorirno, hvaljen neka si Til To je velika pofvora! " Q4/ 16). eim je or.avijesrdotakla doprlado srcai jal,oih potresla, i pdmijetila veliöinugrijeha i grozotu koja je uöinjena,tada pnstiZe ripozorenjeda se nikada ne ponovi neito ovako grozno: Allah vam nareduje daviie nik:rd tako ndto nc ponovite, alo stevjcrnici (24117). Allah vam n^reduje - teöeno je srilom djetorvornog odgoj^ u najpovoljnijimuvjerima, to öovjek iuje, pokoti da sei uzme u obzjt termin koji ima smisaosrrogogupozorenja - da se nikadatakvoneSto ponovi.Allah vam narctlujeda ne videnikadatalvo neito neponoÄte Q4/ l\ uz objalnjenje vjerovanja, se ljudi korisrerim savjetom naredenjem da i ako ste vjernici Q4/11). Ne moäe biri groznije djelo pokazano

viemjcimx od ovoga koje ie razorkrjveno. Njime sr: srrogo -rk.r,l.r porove upozoreni,Jr nciro r.rko nc rcrsu oni vjcrnici. I Allah vam propise ohja5njava (2al18) _ keo ito je to objalnjenokod sluöeja ove powore i orkrivanjaStasve stoji rz^ te spletke kakveslr segreÄke grijehovio tome clogodili. i i AAllah svezna i mudar je ea/n) - zoa povode,namjetei ciljeve, ite ktuZiu srcima, zna znaputevc smjerove i hocja dLrüa, je N{udaru rredranju On ovih pitanja, njihovarasporedi\.anjx, donolenjezakona odredaba i koje oclgovaraju po\.odima. rim Poslijeorrcgauslijedioje pogorct na kazivanje porvorJ o kakva su djela poslije toga usJijedila, upozorenjeda se mko neSto ne dogodi, navodi se Ällahova dobrora i Njegova milosr, prijetnja onima koji powaraiu öesrite,plemenirei nevine vjernice, kakvu im kaznu Allah na Su<lnjem daou spremx,pored pteöiitavanja ostobodenje i ljudskih duia od rakvihpostupaka oslobodenja i taznihzaokru tenj^ nz Zenllj, Yrxdanja fistori i iasri ooako kao ito jc to predstavljeno k,r u stavuEbu Bekra @og bio zadovoljan njirne) urodnosu na nlegova rodakaMisreha ibni Esrsekoji je bio zaploviou vo<Je porvoresaostalimäkoji su pon-oruprenosili. Onc koji vole da se o vjernicima Eire bestidne glasine öekatcökr kazna i na ovon i na onom swijetq Allah svezna, a irrczrnttc Q1/19). Oni koji ponaraju öestite dobrc Zene, i posebnooni koji se usuduju baceponoru ina iesnuporodicuposlaniha, da oni rade i insisrirajud^ uzdrmx,u povjerenjemuslimanskc zajcdnice dobro, krijeposr öistotu, i i usuduju da laäno se
15

govoreo r^zrrrxumar gnusnim djeliDra, putemnxgovjcitxj,l iro d^ F r^:/,vr^t miiren Lrtom ttruiwu, usudujuse da prenose takavrazvratu dularnaljudi da bi seto proiiriJoj u srv,rmosri. 7-lxr; .rec.r ror.r oprsrni.u oni koJifi^rvrr.tLr cesLjtc I jsrremeda prosire nevineZene ioli iele d,l rxzvrat medu i onme koji vjetuju.Zbog rogasenjim.rprijetiboinom keznorn i na or.omi na onom svijcu. jedan preventir Ovo jc jedan odgojnoe vjd program4 vid nih mjerauspost^\'ljenih ishusnuljudsl,e na dule i spoznaje, rnerod proöiSix\'"n,anjenihosjeiajxi sücnijenja. Poslijeovoeusüjedio je pogovoru rij€öim^Uzviaenoga: Allä]r svczna,{vi ne znale (24/ 19).Ko je taj koji ,nä bit or.ecluie do Onrj koji je ntu stvorio?Ko je txj koii rasporedujc ovog biia do Onaj koji bit ga je snorio?Ito je rajkoji I'idi svepojavnoi sl,tir.cno, je mj ko öijemznenjunije niita nepozneto Sveznajuil, do Obavijelteni. Po clrugiputpodsjeiaju muslimanina se Allahovudobroru i milost uöinjcnu njima. A dx nij eAlllä}rovedobrote prema vamai milosti Nj egove i da,i\llah nijc blag i rn ilostiv Q.4/20)... je Ovaj dogadaj zaisra r-clik. Ova greikr jc zaist^ogromnx i zlo koje je s^drZano toj gre5cidostojnoje da cjelokupnu u muslimanshu zajednicu zedesikrkvo zlo. Medutim,Allahova dobrora i Njegovr milosr, Njegovo saialjenjei Njeeovn je obazrir.ost bilo ono ito;h je sxöLrvalo zla.Na ro I(ur'en |og podsjeixmusl;manc putr oclgrjajLrti ne ovom velikom 1.iie ih iskusn'ukoje obuhvatn )ivot muslirnana.

l(ada muslim;rni shvate bi ih to velikozlo svezaclesilo da da nJjebllo Bo;ije dobrorei Njegovemilosti,onda bi shvatiL da su slijediiiLorake lcjtxnx,1lnisusmjetistjjediti korakesvog;r nepdjarclj^ iskonskog i neprijteljlr svojihprädjcdor.a. Timc su upozoreni gdjeih vodi Sejtan o\,.im strasnim ztom. Ovjcrnici, ne iditc öcjtanovim stopä]lna! Onogtr budc ko gcjtanovim stopnma on de na läzrTat i odrratna djclä isao navoditi. A da nije Allahovedobroteprcrna v.tmai milosli Njcgbvcnijcdan se od vas ne bi nikad od grijeha oöisrior ali AllJr öisti onogäkogaOn ho6e.Allah sveöuje i svc zna (24/ 21). To je ptczirnä slika gdje iejtan hodi, a vjernici slijede njeqor-e korekc,a bilo im ie preöeda napusre Sejtana ikrenu drugim, ne njego!.impesimisriöLim purtcm. je sllka kojr To zrsluiujc osudu,slil,akoju izbjeg:rra pritoda svakog vjetnikai zbog öega njegova se sevjest vizijr potresaju. i OcrteYanje orc slikei suoöavenje vjctnikas njom izaziva duiamamuslimane Lr jer budnost, opreznost i osjedjir.osr, onogako bude isao icjtanovim stopamr on dc na rar,vl.rt i odrrätna djcla navoditi / 2 , 12 i . . l i . r z r r . r r i^ o f o t f o n u n p r : m e r . c n r a e g .rrr o e zasluiujeosudu,neöeqx teml, je Seiran poveo i vjernikekoji su se upustjliu tu potl-oru.To je primjerjedinsffeni Erozlll]. Covjck je zaisreslxbisxn,izloten raznim sklonostima, i uvijekizloZcnprljavitini osim kadgr stignuAllahovadobrota i Njegovarnilost,a to biveondakadaseviernik Lrsmierl prema Allahu i sliiediNjegov Put.

(USNJE 5üISAO i0

A danijeAlla}ove dobrote premavama i milosti Njegove, nijedan seod vasne bi nikad od grdjehaoöistio; ali Allah öisti onogE kogaOn hode(24121). Allahovo svjetlozmii u srcuöovjeha, öistigai ptoöiiiava, jer da nije Alahove dobrorei N,egovemilosti,niko ne bi bio od grijehaoiiiien. Allah sve öuje i zna. On öisti onoga ko zaslu2uje bude oüiien, otJsrionogau kome vidi dobro i da spremnost da öini dobro. Ällah sveöuje i sve zrla (24/ 21). Nakon spominjanja oöiSöenja duhovnogprotiliavanja i jnezamieranju dolazipozivka opraitanju meduvjernicima koji senadajuAllahovuoprostuzboggrijehakojegsu poöinili. Neka se öestiti i imudni lnealu.rama ne zaklinju da vise ne6e pomagafi rodake i siromrhe, i one koji $u na Allaho.r,u putu rodni loaj svoj üapustili; neka in oproste i ne zamjereI Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosfi? A Altah praötei samilostanje(24122). Ovaj ajetobjavljen u vezisaEbu Bekrom(nekajeAllah je zadovoljan njime),a poslijeobjaveo nevinosti Aije. Ebu Bel,r je saznaoda je Misrahibni Esase bio jedanod onih koji sLr zapa! u prenoienje potvore, a ovaj Mistah je bio njegov rodak i jedanod siromainihmubadäirr Ebu Bekr (Allab bio zadovoljan njime) izdtLavao je, pa se zakleoda ne6evise ga nikada rzdriav{i Misrahadarati mrrpomoc. i Ovaj ajetobjav)jen da bi podsjetio je Ebu Bekrai vjernike da su oni ti koji gtijeie, da oni voteda jm A ah opralta,a ako ie täko,pa neLajednidtugetakoi netieju, nekavole da im se
78

opraita i da se ne zaklinjuda öe odbiti öinjenje dobra onima koji ro zasluäuju makarti kojimasu oni davalibili grijeönici pa i poöinilineugodnosd. Ovdje nailazimona visoki stepen snaänoptoöii6enih duia koje su oöiöiene svjedomAllahovim,svjetlomkoje zraöi i u duli Ebu BekraSiddika(nekaje Ällah zadovotjan njime), tog Ebu Bekrakojegaje dotaklaptiöo powori u dno njegove duie i koji je podnio goröinuopruibe koja se odnosilaj na njegor''u kuiu i na njegovo dostojansno. öim je öuo Ebu I BeLrpozrr srogaCospodrrx oprosr na iCimle lo rnspirzdvno pj canie taklonjegovusaviest, vamane bi bilo dragodai do zäx vanraAllafr oprosti (24/ 22), on se vdigao iznad bolova, iznad osjedaja öovjeke, iznadlogikesredine, rakoda senjegovaduia ptozrüila' zalepti a i ozarilaAllahovjm svjedom.Osjecivöi se tako, Ebu Bekr prihvata poziv Allaha sa smirenoitu i iskteno,poprativii ro rijeiima:,,Takomi Boga,i ja volim da mi Allah oprosti" i tako se on ponovo prihväraizdüavanja Mistahakao ito je i ranijeiioio, zaklinju6i ,,Takomi AllahA, se: nikadaga viie neöuliljri toga."To je bila njegova zaklewana njegovutaniju zaklewukoja je glasila: ,,Takomi Allaha,nedu ge izdriavätiriti au mu iita ubuduöe davati." je Allah skinuo i zbrisaobolove tog v€Iikogsrca, Time oprao prljavltinu kako bi ono ostalovazdaöisto,proöiiaeoo, oöii6enoi iztaieno ovim svi€dom.

To je oprosr nr kojcg Allah podsjeöx vjernike,e[ ro jc oprosr za onogaho se pokajegtijehaporvaranja öestjtihicnä i Sirenja rxzvrar^rrlealu onjmakoii vjeruiu.Meclurim, koji oni su bxcili poh'oru na öestite ieoe iz mt2njei insisriranja, kao ito jc to radioIbni Ubejj,zanjega nemarolerancije oprosta. niti Ako burdu izbjeglikaznr.r ovom svijeru, s.jedociro nisu na jer potvrdili,Allahovakaznaih öega onom svijcu. Toga dana na nete biti potrebnisvjedoci. Oni koji obijede öcstite, bezazlcner/jernicc, ncka budu prold€ti na ovom i na onom syijefir; njih öekapatnjr ncsnosna (2.4 23). / na Dän kadaproril/ njih budu svjcdoöilijczici njihovi, i roke njihovc, i nogc njihove zaono öto su radili (24124). Tog Dana ^ll:rh 6e ih kazniti kaznom koju su zasluiili i oni dcsaznatidajcAllah, doista,oliöenaistirln e4/ 25). a t r . r ii z r : r z r r c J u v l i rq n ; e ho r r h i n i c r - o r r r o rc r-rozu.u lzraz prcdstevlja poworu nevinih öisrihrjermca clok su one i n,l Potpuno bezazlene neoprezne poft.oru.One su ner.ine, smirene, osr.röu nj na iro, jer nisLr utadilcneötolto ne se ni ü,r2iopreznost. po6-ora r.elikigrijehLrrome se ocjrazä\-a je T^ gfozot^ kxo t nttlnje..Zl:og rosa se ubzava sa prolilcrsfvom oflih koii porvar^ju, Allilrovo proliletsrvo na njih, zarirn njihovoizgonjenje Allahove iz rrlilosi j fl^ ovonri na budu6em sr.'ijeru, ondn seocrtami scena kaZnjavanja Dankada a tog na

protiv njih budü svjedoiili jezici njilor.i i ruke niihovc, i nogc njihove (24/24).'ladaae icdoiclrugeuistlnLr opnrZivari, jer su porvatrli ncvinei iistc vjcrnice. 6e bid dj€lotvorna To r odgo\.arijuax scena predoöena umjetnjöLi nlr skledan naöin kut'anskog ja. izra2ar.:rn TogD:rnaAllah dc iL kxzniti kaznom koju su zasluiili (24 /25) - k^znnae;b odgovaraju6om kaznom, u detaljc do obraöLrn^d,; kadaic se LrvjerJci ono o öemusu rra;ili u sr.e sumnju.Oni 6esazn:rti daj€ Allah, doista,oliöenaistina (24/ 25).

ItrrTitovor o dogedaju pon'ore za\.riava obiäsnjenjem Allahovc pr:nrlc kod izbora kojeg je dao u prirodi i osrvario L,fcaln(,rn ii\,,rr li',di, r to je dx se ]o!c duie spajaju loiim sa ciuSxm^, iestiLc,,s(n)cmijeiiju se sx aesririmosobama,na x icuu i poiivajLr odnosi rne<Ju supruänicimn.Nije moguie da je Allxh ,ador,oljan njome), bila onakva kao lto ie Aiilt (neka sL'ie pott'orili, ter joj je doctijeljenoda bude najiistija osoba na licu ove Zcnlje. Ncvaljale icne su za nevaljalc muSkrrce, a nevaljali rnuikarci su za ncvaljnlc ienei öestitc icne su za öcstite mUikarce, a icstiti muikarci za öeslitc icne. Oni nisu lcivi
3t

5A,1ISAO .O KUsNJE

za ono sto o njima govore; njih öekr oprost i veliko obilje Q4/26). Duia Posianika (alejhi\-selam) je neizmjerno voljelaAiiu i oije mogudeda jeAllah Lröini rakoomiljenomsvomposlaniku kojj je zaitiöenako nije bjla potpunoöisra iena koja zasluiuje ovu velikupaänjuiljubau To su oni öesfiti i one öestite, oni nisu laivi za ono öto o nji'li.r goaorcQ4/26). po svojojprirodi i stvaranju, niira od onog!(o im seprigovara ne opru:uje. nijh ...njih öekaoprost i vetko obllje e4/26) - oprost i za grijehe koje su poöinilj, öasnaopskrbakao dokaz njihove plemenitosti priznanjakod Allaha. i S ovimpr€sraje kazivanje ovojpo$,oti,a to je bio dogadaj o kome je bila izloZena cjelokupna muslimanska zajerlnica. Ona se smalra naiveiim iskuienjem,jer je to bilo zaista teüko iskLrienje vezanoza porodjcu poslanika, poslanik,koji je a u zaÄtitiAliahovoj,mog^o je imad r: svojojporodici i domu samo öisto jplemenito biie. Ovaj dogactaj Allah je uöinio poukom, kako da se odgaja muslimansko druÄrvo,da se proösti, zalepriai uzdigne visoko u hodzonresvjetlosti, kako je navedeno sr.rri u En-Nur

5A RZAJ D

D'/A'rEUI0 [RAZU|I!E'IAIüA

IERTTUH|JTYAt{E ltltsLt uERr llrrAztJtluEvA}|lJE 5 t5ltSRraE
UIIIVERZALNA PNAKTI.NA

t8 t9 14

83

r.0|l|0 DrstuER IAtItJE oltocA lT0 llfi 0D ilo ItD tyj[ß {A Elt ......... ........................... ]l r.vJERllt( 0l{[.] j4 ilo rADr! Jt ZÄD0lr0tJAlt GÄ .................................... l. D0BAR It 0 Er(oJt B0c0B0JAzlit SliRStTAt( s|J .................................. l4 4.r(lJil{A rrRA[E 0D NAJDRIi[GA ............................................. ]5 5. rfl(osr t{JÄIrzA tJ{|jk 'tJER0IAIUA fl jr GRüriE 0D ............................. 3J JA 6.tsruiENjE porpult0G ........................................... rB06 |JtpJEHA l6 7.r!t(lJsftüt 11t0pH0D110 .................................................... JE r/ 8.rluDtosfl tsfilJirtljA .............................. l8 9.S11RT p0fi0jr toluE A...................................... I ztvol RADt LJ|JDl r (0uEK ltvjrfl zAJrD AU ................................... r0. (A|(0 t{0M lJ lCt, l. PoprßrA ts|(ljirl{A ....... ............................ |)ODATA( lID110 ts(|J5ENJr tzp0stalltKov0G, s.a.v5., itvoTAl P0TVo RA llAZRtTt n.a. Al5E, ............................................... 4'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful