ชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ร่ างกายของเรา

ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่ อยอาหาร

นางศรีนวล เช่ นพิมาย
ตําแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชํานาญการ
โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา
สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

1

แนะนําาในการใช้
ในการใช้ชชุดุดกิกิจจกรรมวิ
กรรมวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
คํคําาแนะนํ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดนี้เป็ นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ประกอบการเรี ยนและ
เป็ นชุดกิจกรรมที่นกั เรี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ให้นกั เรี ยนอ่านคําแนะนําและปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามขั้นตอน นักเรี ยนจะได้รับความรู ้อย่างครบถ้วน โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อให้รู้วา่ เมื่อเรี ยนจบชุดกิจกรรมนี้แล้ว นักเรี ยนสามารถ
เรี ยนรู้อะไรได้บา้ ง
2. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนวัดความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษามากน้อยเพียงใด
3. ศึกษาข้อมูลความรู้และทํากิจกรรมตามที่กาํ หนดไว้ เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหาให้มากยิง่ ขึ้น ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
4. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจอีกครั้งแล้วตรวจคําตอบ
เพื่อเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าทางการเรี ยน
5. นักเรี ยนแต่ละคนต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิ ดดูเฉลยก่อนเรี ยน –หลังเรี ยน
และแบบเฉลยกิจกรรมทุกกิจกรรม

4.2 สาระสํ าคัญ ระบบย่ อยอาหาร (Digestive System) เป็ นระบบที่เกี่ยวข้องกับการย่อย อาหาร ได้แก่ ทางเดินอาหารตั้งแต่ปากตลอดจนถึงทวารหนัก การย่ อยอาหาร (Digestion) หมายถึง กระบวนการสลายอาหารที่มีโมเลกุล ใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็ก โดยแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ 1. การย่อยเชิงกล ( Mechanical digestion) คือ อาหารที่ถูกฟันบดเคี้ยวทําให้ มีขนาดเล็กลงแต่ยงั ไม่สามารถแปรสภาพอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลง จนสามารถดูดซึมได้ 2. บอกความหมายและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารได้ อธิบายหน้าที่ของอวัยวะและส่ วนประกอบในระบบทางเดินอาหารได้ บอกชนิดของเอนไซม์และต่อมต่าง ๆ ที่ช่วยในย่อยอาหารได้ ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบสมบัติของนํ้าลาย . การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) คือ อาหารเหล่านี้จะถูกย่อย ให้เป็ นโมเลกุลให้เล็กลงไปอีกโดยเอนไซม์ในนํ้าลาย กระเพาะอาหาร และลําไส้เล็ก (รวมทั้งตับ) จะมีน้ าํ ย่อยอยู่ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. 2. 3.

กระเพาะอาหาร ค. ลําไส้เล็ก ง. โปรตีน ค.3 แบบทดสอบก่ อนเรียน เรื่อง ระบบย่ อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย ทับตัวอักษรหน้าคําตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน) 1. ลําไส้ใหญ่ . เกลือแร่ 5. วิตามิน 6. ลําไส้ใหญ่ ค. โปรตีน ข. ปาก ข. มอลเทส 2. สารอาหารทุกชนิดจะถูกดูดซึ มผ่านเข้า สู่ เซลล์ที่อวัยวะในข้อใด ก. ไขมัน ข. คาร์โบไฮเดรต ง. ลําไส้เล็ก ข. ปาก ง. ข้อใดคือเอนไซม์ที่ใช้ยอ่ ยสารอาหาร ของร่ างกาย ประเภทโปรตีน ก. ข้อใดไม่ ใช่ อวัยวะสําหรับย่อยอาหาร โดยตรง ก. หลอดอาหาร ค. อะไมเลส ข. กระเพาะอาหาร ง. คาร์ไบไฮเดรต ง. การย่อยเชิงกลครั้งแรกเกิดขึ้นที่ส่วนใด 4. สารอาหารชนิดใดที่มีการย่อยเชิงเคมี ในปาก ก. ทริ ปซิ น ง. ลําไส้เล็ก 3. กระเพาะอาหาร ก. ไลเพส ค. ปาก ข. ไขมัน ค. กระเพาะอาหารมีการย่อยเชิงเคมี ของสารอาหารใด ก.

ปาก ข. สารอาหารประเภทไขมันจะถูกย่อย เป็ นครั้งแรกที่อวัยวะในข้อใด ก.4 7. กระเพาะอาหาร ค. ดูดซึมนํ้าออกจากกากอาหาร ค. ลําไส้ใหญ่ 8. ปาก ข. ลําไส้ใหญ่ ง. ลําไส้เล็ก ง. กระเพาะอาหาร ค. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ชนิดใดมีการทํางานร่ วมกันของสาร และเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารได้ท้ งั ประเภทโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และไขมัน ก. ลําไส้เล็ก ง. กระเพาะอาหาร ค. ตับอ่อน 10. ย่อยสลายอาหารประเภทไขมัน ง. ย่อยสลายกากอาหาร ข. เมื่อรับประทานขนมฝอยทองเข้าไป ร่ างกายจะย่อยขนมฝอยทองเสร็ จสมบูรณ์ ที่บริ เวณใดของทางเดินอาหาร ก. ลําไส้เล็ก . ปาก ข. ข้อใดเป็ นหน้าที่ของลําไส้ใหญ่ ก. ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ เซลล์ 9.

5 ระบบย่ อยอาหาร ความหมายของระบบย่ อยอาหารและอวัยวะทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้ องกับการย่ อยอาหาร ระบบย่ อยอาหาร (Digestive System) เป็ นระบบที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ได้แก่ ทางเดินอาหารตั้งแต่ปากตลอดจนถึงทวารหนัก การย่ อยอาหาร (Digestion) หมายถึง กระบวนการสลายอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มี โมเลกุลเล็ก โดยแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ 1. การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) คือ การที่อาหารถูกย่อยให้เป็ นโมเลกุลเล็ก ลงไปอีกโดยเอนไซม์ในนํ้าลาย กระเพาะอาหาร และลําไส้เล็ก (รวมทั้งตับ) จะมีน้ าํ ย่อยอยู่ อวัยวะทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้ องกับการย่ อยอาหาร ได้ แก่ ปาก (Mouth) คอหอย (Pharynx) หลอดอาหาร (Esophagus) กระเพาะอาหาร (Stomach) ลําไส้เล็ก (Small Intestine) ลําไส้ใหญ่ (Large Intestine ทวารหนัก (Anus) ภาพที่ 1 แสดงอวัยวะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อย ที่มา : พัชริ นทร์ สิ งห์สรศรี ออนไลน์. 2553. การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion) คือ การที่อาหารถูกฟันบดเคี้ยวทําให้มี ขนาดเล็กลงแต่ยงั ไม่สามารถแปรสภาพอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลงจน สามารถดูดซึมได้ 2. .

ลําไส้ เล็ก ผลิตนํ้าย่อยอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และดูดซึ ม สารอาหารเข้าสู่ เซลล์ มีรูปร่ างเป็ นท่อยาว ในลําไส้เล็กมีน้ าํ ย่อยหลายชนิดใช้ยอ่ ยอาหารได้ ทุกประเภท ตั้งแต่คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ถ้านํ้าย่อยในลําไส้เล็กไม่พอจะมี นํ้าย่อยจากตับและตับอ่อนเข้ามาช่วย โดยตับจะสร้างนํ้าดีสาํ หรับย่อยไขมันให้มีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ ลําไส้เล็กยังมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารเกือบทุกชนิดอีกด้วย .ฟัน ทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด . คอหอย เป็ นทางผ่านของอาหารเข้าสู่ หลอดอาหารและอากาศเข้าสู่ หลอดลม 3. ปาก เป็ นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายในประกอบด้วย .ลิน้ ทําหน้าที่ส่งอาหารให้ฟันบดเคี้ยว และคลุกเคล้าอาหารให้อ่อนตัว .40 เท่าตามผูท้ ี่เป็ นเจ้าของ สามารถกินได้ กระเพาะอาหารสามารถย่อยได้โดยการบีบตัวทําให้อาหารแตกเป็ นชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้ากับนํ้าย่อยในกระเพาะอาหาร ซึ่ งนํ้าย่อยประกอบด้วยเอนไซม์ที่ใช้ยอ่ ยโปรตีน ชื่อว่า เป็ ปซินและเรนนิน 5. กระเพาะอาหาร ผลิตกรดไฮโดรคลอริ คและนํ้าย่อยอาหารประเภทโปรตีน มีลกั ษณะเป็ นถุง รู ปร่ างคล้ายตัวเจ ปกติกระเพาะอาหารที่ไม่มีอาหารจะมีขนาดประมาณ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร และสามารถขยายตัวเมื่อมีอาหารได้อีก 10 .6 ส่ วนประกอบและหน้ าทีข่ องอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร 1. หลอดอาหาร ทําหน้าที่หดตัว บีบอาหารลงสู่ กระเพาะอาหาร เพราะหลอดอาหาร มีผนังมีกล้ามเนื้อยืดและหดตัวได้ บริ เวณคอหอยมีช่องเปิ ดเข้าสู่หลอดลมและหลอดอาหาร โดยส่ วนบนของหลอดลมจะมีแผ่นกระดูกอ่อนปิ ดกั้นกันอาหารไม่ให้เข้าสู่หลอดลม ไม่มี ต่อมสร้างนํ้าย่อยแต่มีต่อมขับนํ้าเมือกช่วยให้อาหารไหลผ่านได้สะดวก 4.ต่ อมนํา้ ลาย มีหน้าที่ผลิตเอนไซม์ในนํ้าลายคือ อะไมเลส (96% ของนํ้าลายคือ นํ้าย่อยที่มีเอนไซม์อะไมเลส ส่ วนอีก 3% คือ นํ้า) 2.

กระเพาะ อาหาร (Stomach) 3. ลําไส้ ใหญ่ ดูดซึมนํ้า แร่ ธาตุ วิตามินบางชนิดและกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดซึ่ งส่ วน ใหญ่จะเป็ นนํ้า ในลําไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหาร 7. ทวารหนัก ขับถ่ายกากอาหาร อวัยวะและต่ อมต่ าง ๆ ทีช่ ่ วยในการย่ อยอาหาร อวัยวะหรือต่ อม 1. ต่อมนํ้าลาย (Salivary Gland) 2. ลําไส้เล็ก (Small Intestine) สารหรือนํา้ ย่ อยทีผ่ ลิต การย่ อยสารอาหาร นํ้าย่อยอะไมเลส อะไมเลสหรื อไทยาลิน แป้ ง นํ้าตาลมอลโทส (Moltose) (Amylase) หรื อไทยาลิน (Ptyalin) นํ้าย่อยเพบซิน (Pepsin) นํ้าย่อยเรนนิน (Rennin) โปรตีน เพปซิ น โปรตีนสายสั้น (เพปไทด์) เรนนิน โปรตีนในนม โปรตีนเป็ นลิ่ม ๆ มอลเทส นํ้าย่อยมอลเทส นํ้าตาลมอลโทส นํ้าย่อยซูเครส นํ้าตาลมอลโทส นํ้าย่อยแลกเทส นํ้าตาลมอลโทส นํ้าย่อยอะมิโน เพปทิเดส โปรตีนสายสั้น นํ้าตาลกลูโคส + นํ้าตาลกลูโคส ซูเครส นํ้าตาลกลูโคส +นํ้าตาลฟรักโทส แลกเทส นํ้าตาลกลูโคส + นํ้าตาลกาแลกโทส อะมิโนเพปทิเดส กรดอะมิโน .7 6.

8 อวัยวะหรือต่ อม 4. ตับ (Liver) 5. . 2553. ตับอ่อน (Pancreas) สารหรือนํา้ ย่ อยทีผ่ ลิต นํ้าดี (ส่ งไปเก็บไว้ที่ถุงนํ้าดี ไขมัน (Gall Bladder)) การย่ อยสารอาหาร เกลือนํ้าดีในนํ้า ไขมันแตกตัวเป็ นเม็ดเล็ก ๆ ไขมัน ลิเพส กรดไขมัน + กรี เซอรอล นํ้าย่อยลิเพส (Lipase) นํ้าย่อยทริ ปซิน (Trypsin) ย่อยเช่นเดียวกับเพปซิน นํ้าย่อยคาร์บอกซิเพปทิเดส ย่อยเช่นเดียวกับกรดอะมิโนเพปทิเดส ย่อยเช่นเดียวกับนํ้าย่อยอะไมเลสในปาก (Carboxypeptidase) นํ้าย่อยอะไมเลส (Amylase) ภาพที่ 2 : แสดงที่อยูข่ องนํ้าย่อยที่ออกมาย่อยใน ลําไส้เล็ก ที่มา : พัชริ นทร์ สิ งห์สรศรี ออนไลน์.

....ชนิดได้แก่………………………………………………………… ………………………………………….............................. 2......9 กิจกรรมที่ 1 บอกความหมายและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารได้ คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 1............................ 3.... หมายเลข 1 – 7 คือส่ วนประกอบของทางเดินอาหารมีลาํ ดับดังนี้ (ให้ใช้ภาพทางซ้ายมือประกอบการตอบคําถาม) 1)………………………………… 1 2) ………………………………… 2 3) ………………………………… 3 4) ………………………………… 4 5) ………………………………… 6) ………………………………… 6 5 7) ………………………………… 7 ..... การย่อยอาหาร (Digestion) หมายถึง …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...... การย่อยอาหารมี …..

. ถ้านักเรี ยนรับประทานข้าวผัดกุง้ บริ เวณทางเดินอาหารที่สามารถย่อยอาหารได้ครบ ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน คือ ………………….. 4. ส่ วนใดของทางเดินอาหารที่เป็ นกรดมากที่สุด ………………………….………. 5. ส่ วนประกอบของทางเดินอาหารที่ใหญ่ที่สุด คือ …………………และบริ เวณนี้มี การย่อยเกิดขึ้นหรื อไม่…………………………………………………………. และบริ เวณนี้มีหน้าที่สาํ คัญ อีกอย่างหนึ่งคือ………………………………………………………………………… 3. ส่ วนประกอบของทางเดินอาหารใดบ้างที่ไม่มีการผลิตนํ้าย่อย …………………..เพราะเหตุใด ………………………………………………………………………………………… . นํ้าเมือกที่ผลิตจากคอหอย และกระเพาะอาหารทําหน้าที่เหมือนกันหรื อแตกต่างกัน .……………………คือ……………………………………………………………….10 กิจกรรมที่ 2 อธิบายหน้าที่ของอวัยวะและส่ วนประกอบในระบบทางเดินอาหารได้ คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 1... 2.…………………………………………………………………….

2. 5.. อวัยวะที่มีเอนไซม์สาํ หรับย่อยอาหารทุกประเภทคือ…………………………………… 4. เมื่อรับประทานขนมฝอยทองเข้าไป ร่ างกายจะย่อยขนมฝอยทองเสร็ จสมบูรณ์ที่ บริ เวณ………………………………. ในขณะเคี้ยวข้าวจะรู้สึกมีรสหวานเกิดขึ้นเพราะ………………………………………… .ของทางเดินอาหาร 3. นํ้าย่อยที่ต่อมนํ้าลายผลิตขึ้นชื่อ…………………………………………………………..11 กิจกรรมที่ 3 บอกชนิดของเอนไซม์และต่อมต่าง ๆ ที่ช่วยในย่อยอาหารได้ คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน) เวลา 5 นาที 1. เอนไซม์ที่ใช้ยอ่ ยสารอาหารประเภทโปรตีน คือ ……………………………………….

8. 5. นําข้าวสุ กมา 1 ช้อนโต๊ะ มาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน แล้วปฏิบตั ิดงั นี้ . 6. 2.12 กิจกรรมที่ 4 ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบสมบัติของนํ้าลาย ( เวลา 30 นาที 5 คะแนน ) กิจกรรม เรื่อง การย่อยแป้ งในปาก จุดประสงค์ 1. 7. 3. 4. หลอดหยด 2 หลอด / กลุ่ม ช้อนตักสาร 1 อัน / กลุ่ม ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ นั ลม 1 ชุด / กลุ่ม หลอดหยด 1 อัน / กลุ่ม กระบอกตวง ขนาด10 ลูกบาศก์เซนติเมตร อัน / กลุ่ม ข้าวสุ ก 1 ช้อนโต๊ะ / กลุ่ม สารละลายเบเนดิกต์ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร นํ้ากลัน่ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร / กลุ่ม วิธีการทดลอง 1.ข้าวสุ กส่ วนที่ 1 บดเล็กน้อยใส่ ลงในหลอดทดลองที่ 1 เติมนํ้าลงไป 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร . ทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบสมบัติของนํ้าลาย 2. สรุ ปได้วา่ ในนํ้าลายมีเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้ งให้เป็ นนํ้าตาล อุปกรณ์ 1.ข้าวสุ กส่ วนที่ 2 เคี้ยวให้ละเอียดนานประมาณ 20 นาที โดยก่อนเคี้ยวข้าวควรบ้วน ปากให้สะอาด แล้วใส่ ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 2 .

................................................. สรุปผลการทดลอง ................. หยดสารละลายเบเนดิกต์ประมาณ 7 หยด ลงในหลอดทดลองทั้งสองหลอด นําไปต้มใน นํ้าเดือดประมาณ 2 นาที สังเกตและบันทึกผล ตารางบันทึกผลการทํากิจรรม หลอดทดลอง ผลการเปลีย่ นแปลง ก่ อนต้ ม หลังต้ ม หลอดที่ 1 ข้าวบดสุ ก + นํ้า + สารละลายเบเนดิกต์ หลอดที่ 2 ข้าวสุ กเคี้ยวละเอียด + สารละลายเบเนดิกต์ คําถามหลังทํากิจกรรม 1................................................................................ มีสารใดเกิดขึ้นในหลอดที่ 2 สารนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ……………………………………………………………………………………....................................... 2............................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ......................................................... ................................... ............................................................................................................................. ..............................................13 2.......................... การเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองทั้ง 2 เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………………………….........

การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion) 2. ตอบ กระบวนการสลายอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็ก 2.14 เฉลยกิจกรรมที่ 1 คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 1. การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) 3. ตอบ 1) ปาก 2) คอหอย 3) หลอดอาหาร 4) กระเพาะอาหาร 5) ลําไส้เล็ก 6) ลําไส้ใหญ่ . ตอบ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ 1.

ตอบ แตกต่างกัน คือ นํ้าเมือกจากหลอดอาหารช่วยหล่อลื่นอาหารให้ผา่ นได้ สะดวกส่ วนนํ้าเมือกจากกระเพาะอาหารช่วยเคลือบผนังชั้นในของ กระเพาะอาหาร 4. มี 2. ตอบ ลําไส้เล็ก . ตอบ กระเพาะอาหาร เพราะกระเพาะอาหารผลิตกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) . ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ เซลล์ 3. ตอบ กระเพาะอาหาร .15 เฉลยกิจกรรมที่ 2 คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน) เวลา 5 นาที 1. ตอบ คอหอย หลอดอาหาร และทวารหนัก 5.

5.16 เฉลยกิจกรรมที่ 3 คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 1. ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ทริ ปซิน ลําไส้เล็ก ลําไส้เล็ก เอนไซม์อะไมเลส เอนไซม์ในนํ้าลายเปลี่ยนข้าวให้เป็ นนํ้าตาล . 2. 4. 3.

17 เฉลยกิจกรรมที่ 4 ตารางบันทึกผลการทํากิจรรม หลอดทดลอง หลอดที่ 1 ข้าวบดสุ ก + นํ้า + สารละลายเบเนดิกต์ หลอดที่ 2 ข้าวสุ กเคี้ยวละเอียด + สารละลายเบเนดิกต์ ผลการเปลีย่ นแปลง ก่ อนต้ ม หลังต้ ม สี ฟ้า ไม่ เปลีย่ นแปลง สี ฟ้า สี เหลือง 1. ตอบ แนวการตอบ ต่างกัน หลังจากต้มสารในหลอดที่ 1 ปรากฏว่าสารละลายมีสีฟ้า เหมือนเดิม ส่ วนในหลอดที่ 2 สารละลายเปลี่ยนจากสี ฟ้าเป็ นเหลือง 2. ตอบ แนวการตอบ สารที่เกิดขึ้น คือ นํ้าตาล ที่เกิดจากการย่อยแป้ ง ซึ่ งเป็ น คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ให้เป็ นนํ้าตาลที่มีโมเลกุลเล็กลง ในนํ้าลายจึงน่าจะมีสารที่ สามารถย่อยแป้ งได้ สรุปผลการทดลอง สารที่อยูใ่ นนํ้าลายที่สามารถเปลี่ยนแป้ งให้เป็ นนํ้าตาลได้น้ นั เป็ นเอนไซม์ยอ่ ยอาหาร ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าอะไมเลส เอนไซม์ยอ่ ยอาหารแต่ละชนิดมีความจําเพาะเจาะจงในการย่อย อาหารแต่ละประเภท เช่น เอนไซม์อะไมเลส ทําหน้าที่ยอ่ ยแป้ งเท่านั้น สรุปการย่ อยแป้งในปาก แป้ ง อะไมเลส นํ้าตาลมอลโทส (Maltose) .

ไลเพส ค. คาร์ไบไฮเดรต ง. เกลือแร่ . ข้อใดไม่ ใช่ อวัยวะสําหรับย่อยอาหาร โดยตรง ก. กระเพาะอาหาร ก. การย่อยเชิงกลครั้งแรกเกิดขึ้นที่ส่วนใด 5.18 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบย่ อยอาหาร กล่ มสาระการเรียนร้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย ทับตัวอักษรหน้าคําตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน) 1. ไขมัน ค. ปาก ง. สารอาหารชนิดใดที่มีการย่อยเชิงเคมี ในปาก ก. ข้อใดคือเอนไซม์ที่ใช้ยอ่ ยสารอาหาร ของร่ างกาย ประเภทโปรตีน ก. ปาก ข. ทริ ปซิ น ง. โปรตีน ค. หลอดอาหาร ค. กระเพาะอาหาร ง. มอลเทส 3. ลําไส้เล็ก ข. วิตามิน 4. ลําไส้ใหญ่ ค. กระเพาะอาหารมีการย่อยเชิงเคมี ของ สารอาหารใด ก. โปรตีน ข. คาร์โบไฮเดรต ง. ไขมัน ข. อะไมเลส ข. ลําไส้เล็ก 2.

สารอาหารประเภทไขมันจะถูกย่อย เป็ นครั้งแรกที่อวัยวะในข้อใด ก. ลําไส้ใหญ่ . กระเพาะอาหาร ค. ดูดซึ มสารอาหารเข้าสู่ เซลล์ ก. กระเพาะอาหาร ค. ลําไส้ใหญ่ ง. เมื่อรับประทานขนมฝอยทองเข้าไป ร่ างกายจะย่อยขนมฝอยทองเสร็ จสมบูรณ์ ที่บริ เวณใดของทางเดินอาหาร ก. กระเพาะอาหาร ค. สารอาหารทุกชนิดจะถูกดูดซึมผ่านเข้า สู่ เซลล์ที่อวัยวะในข้อใด ก. ลําไส้เล็ก ง. ข้อใดเป็ นหน้าที่ของลําไส้ใหญ่ 7. ลําไส้ใหญ่ 9. ปาก ข. ตับอ่อน 8. ลําไส้เล็ก 10.19 6. กระเพาะอาหาร ค. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ก. ลําไส้เล็ก ง. ปาก ข. ลําไส้เล็ก ง. ย่อยสลายกากอาหาร ชนิดใดมีการทํางานร่ วมกันของสาร ข. ปาก ข. ย่อยสลายอาหารประเภทไขมัน ประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ง. ดูดซึ มนํ้าออกจากกากอาหาร และเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารได้ท้ งั ค. ปาก ข.

ข 9. ข 6. ค 7. ค 3. ง 10. ก 4. ค 8. ค 5.20 เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน เรื่อง ระบบย่ อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 1. ง 2. ง .

ค 9.21 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบย่ อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 1. ข 5. ง 3. ค 7. ก 2. ค 4. ข . ค 6. ง 8. ง 10.

ประสิ ทธิ์ ทองเพียรพงษ์. 2553.ท จํากัด. 2551.html. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั สํานักพิมพ์ แม็ค จํากัด. [ออนไลน์]. 3 3 3 .com/library/sema/sukhothai/lamphu_s/bodysystem /sec03p05. [ออนไลน์].th/nites/body-wbi/about-me/about-me. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่ม 2 . กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์นิยมวิทยา. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ . สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อักษร เจริ ญทัศน์ อ. 2546.esanpt1. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ . พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ. คู่มือครู รายวิชา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่ม 2 . [27 เมษายน 2553 ]. พัชริ นทร์ สิ งห์สรศรี . พิมพ์ครั้งที่ 1. http://www.22 บรรณานุกรม ประดับ นาคแก้วและคณะ. วิธีสืบค้ นวัสดุสารสนเทศ. ต้น.go. หนังสื อคู่มือวิทยาศาสตร์ ม. ศรี ลกั ษณ์ พลวัฒนะและคณะ. วิธีสืบค้ นวัสดุสารสนเทศ.htm. 2553. [ 27 เมษายน 2553 ]. สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ.จ. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั สํานักพิมพ์ แม็ค จํากัด. 2542.thaigoodview. 2551. ลัมภู สุ วรรณชุมภู. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. ยุพา วรยศและคณะ. 2546. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful