You are on page 1of 11

Warszawa, 26 listopada2008 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
DSPA-140-287(4)/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuj" przyj"te przez Rad! Ministrów stanowisko wobec
poselskiego projektu ustawy

- o zmianie niektórych ustaw dotycz"cych
przekszta#ce$ w#asno%ciowych nierucho-
mo%ci (druk nr 1224).

Jednocze#nie informuj", $e Rada Ministrów upowa$ni!a Ministra
Infrastruktury do reprezentowania Rz%du w tej sprawie w toku prac
parlamentarnych.

(-) Donald Tusk

zawartych w wyroku z dnia 30 pa(dziernika 2001 r. spó!ek z udzia!em Skarbu Pa&stwa. który nakazuje w!adzom publicznym prowadzi& polityk" sprzyjaj$c$ zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i popiera& dzia!ania obywateli zmierzaj$ce do uzyskania w!asnego mieszkania. Opracowanie i wprowadzenie systemowych rozwi%za& prawnych. b"d$cego osob$ fizyczn$ lub niepa#stwow$ osob$ prawn$. bezwzgl"dnie wymaga uwzgl"dnienia wniosków wynikaj%cych z dotychczasowego orzecznictwa Trybuna!u Konstytucyjnego. Nr 39. $e zaskar$ony przepis przewidywa! nadmiern% ingerencj" w prawo w!asno#ci. Rz%d pragnie wskaza'. czyli lokali które w wyniku procesów przekszta!ce& w!asno#ciowych utraci!y status mieszka& zak!adowych przedsi"biorstw pa&stwowych. . by!ych mieszka& zak!adowych. U. Stanowisko Rz"du w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz!cych przekszta"ce# w"asno$ciowych nieruchomo$ci (druk nr 1224) Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz%cych przekszta!ce& w!asno#ciowych nieruchomo#ci dotyczy niezwykle istotnej kwestii nabywania przez najemców prawa w!asno#ci lokali mieszkalnych. czy pa&stwowych osób prawnych. $e „w pe!ni respektuje prawo ustawodawcy do oceny zachodz$cych procesów spo!ecznych i nie neguje jego kompetencji do podejmowania %rodków prawnych zmierzaj$cych do tego. 1448). Projekt ten jest prób% rozwi%zania problemów. obowi$zku jego zbycia na rzecz lokatora”. które stanowi!y naruszenie prawa lub zasad uczciwo%ci”. aby w szczególny i nadzwyczajny sposób uchyli& skutki prawne wywo!ane przez czynno%ci. 442). $e cz"#' zaproponowanych w przed!o$onym projekcie rozwi%za& nasuwa istotne w%tpliwo#ci natury konstytucyjnej. jakie napotykaj% w obecnym stanie prawnym najemcy tych mieszka& przy podejmowaniu prób nabycia prawa w!asno#ci zajmowanego mieszkania. a tym bardziej – na!o'enia na w!a%ciciela lokalu mieszkalnego. Z uzasadnienia orzeczenia wynika. by! bowiem „wyzuciem z w!asno%ci”. U. K 33/00 (Dz. Trybuna! Konstytucyjny uzna! zatem za niezgodne z Konstytucj% przyznanie najemcom roszczenia o nabycie najmowanego lokalu. prowadz%c% do naruszenia istoty tego prawa. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. UWAGI OGÓLNE Uznaj%c zasadno#' i piln% potrzeb" rozwi%zania problematyki. $e zakwestionowany przepis by! „czym% wi"cej ni' tylko ograniczeniem prawa w!asno%ci”. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak!adowych budynków mieszkalnych przez przedsi"biorstwa pa#stwowe (Dz. która zobowi%zywa!a w!a#ciciela lokalu do przeniesienia jego w!asno#ci na uprawnionego lokatora. które umo$liwi!yby nabywanie tzw. poz. 1 Konstytucji. by!e mieszkania zak!adowe. Nr 129. 1. „Art. nie mo'e stanowi& samoistnej podstawy roszczenia o nabycie w!asno%ci mieszkania. W uzasadnieniu powy$szego wyroku Trybuna! Konstytucyjny wskaza!. poz. której dotyczy projektowana materia. Trybuna! stwierdzi! równie$. W wyroku tym Trybuna! Konstytucyjny uzna! za niezgodn% z Konstytucj% RP regulacj" zawart% w nieobowi%zuj%cym ju$ art. sygn. stanowi%cych tzw. 75 ust..

$e warto#' zobowi%za& Skarbu Pa&stwa z tytu!u odszkodowa& dla obecnych w!a#cicieli by!ych budynków zak!adowych kszta!towa' si" b"dzie na poziomie powy$ej 10 mld z!otych. 6. by!ymi mieszkaniami zak!adowymi wykaza!y. ale w istocie pozbawiaj% prawa w!asno#ci.2 mld z!otych. czy te$ ograniczaj%ce prawo w!asno#ci. Zaproponowane w projekcie rozwi%zania (w szczególno#ci art. art. 4 ust. a w szczególno#ci je$eli mienie to stanowi w!asno#' osób fizycznych lub niepa&stwowych osób prawnych. które nale$a!oby oszacowa'. $e na!o$enie na pa&stwowe jednostki organizacyjne obowi%zku realizacji roszczenia mo$e w praktyce uniemo$liwi' gospodarowanie powierzonym przez Skarb Pa&stwa maj%tkiem zgodnie z zasadami prawid!owej gospodarki. zadania statutowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej). $e w uzasadnieniu nie okre#lono skutków finansowych dla bud$etu pa&stwa zwi%zanych z wprowadzeniem w $ycie projektowanej regulacji. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Wprawdzie projektodawcy przewidzieli pewn% form" kompensacji w art. $e w #wietle Konstytucji RP ka$dorazowe dzia!ania pozbawiaj%ce. 2 . przymuszaj%c w!a#cicieli zasobów mieszkaniowych do sprzeda$y lokali na preferencyjnych warunkach. W #wietle powy$szego nale$y zauwa$y'. o zmienia niektórych ustaw dotycz$cych nabywania w!asno%ci nieruchomo%ci (w szczególno#ci zaproponowane brzmienie art. 5 pkt 4. co w efekcie uniemo$liwi osi%gni"cie na!o$onych na te jednostki ustawowych celów (np. $e nast"pc% prawnym nieistniej%cych ju$ lub sprywatyzowanych przedsi"biorstw pa&stwowych jest Skarb Pa&stwa. W wi"kszo#ci przypadków podmiotem zobowi%zanym do wyp!aty ró$nicy pomi"dzy cen% nabycia mieszkania przez osob" uprawnion% a warto#ci% rynkow% mieszkania. Nale$y w tym miejscu zauwa$y'. Równocze#nie nale$y zauwa$y'. jednak$e nale$y zauwa$y'. $e zaproponowana w przed!o$onym projekcie konstrukcja roszczenia o wykup lokalu. poprzez pozbawienie prawa wyboru osoby kupuj%cego lub okre#lenie wysoko#ci ceny). b"dzie zatem Skarb Pa&stwa.). wprowadzaj%cym zmiany do art. wymagaj% przewidzenia mechanizmów kompensuj%cych. art. W obecnym systemie prawno-ustrojowym brak jest podstaw do tak radykalnego ingerowania przez ustawodawc" w swobod" rozporz%dzania mieniem. 6) nie tylko ograniczaj% prawa w!a#ciciela lokalu (np. Nale$y podkre#li'. Nale$y bowiem zauwa$y'. $e przeprowadzone przez Rz%d w 2007 r. 2. art. $e roczne zobowi%zanie wyniesie oko!o 1. co po roz!o$eniu na 10 lat wykaza!o. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Niezale$nie od powy$szego Rz%d zwraca uwag". 3 pkt 1b. $e konstrukcja taka zosta!a ju$ w przesz!o#ci negatywnie oceniona przez Trybuna! Konstytucyjny. 4 pkt 3. art. budzi zdaniem Rz%du powa$n% obaw" o niekonstytucyjno#'. Tym samym Rz%d zwraca uwag". pomijaj%ca kwesti" woli w!a#ciciela lokalu. szacunki zobowi%za& finansowych Skarbu Pa&stwa wynikaj%cych z podobnych propozycji rozwi%zania kwestii zwi%zanych z tzw. $e przewidziane w przed!o$onym projekcie mechanizmy kompensuj%ce ograniczenie prawa w!asno#ci rodz% bardzo powa$ne skutki finansowe dla bud$etu Pa&stwa.

W ustawie tej u$ywane jest tylko to sformu!owanie w poszczególnych jednostkach redakcyjnych – z tre#ci art. 40a ust. Nale$y zwróci' uwag". wynikaj%cych z proponowanych regulacji. o zmienia niektórych ustawy dotycz$cych nabywania w!asno%ci nieruchomo%ci. kogo konkretnie ustawodawca obejmuje tym poj"ciem. 4 oraz art. poz. 8 zmian do ustawy o przekszta!ceniu prawa u'ytkowania wieczystego w prawo w!asno%ci nieruchomo%ci. 34 ust. $e zgodnie z art. Nr 23..7 projektu ustawy. ponad skutki przedstawione i uwzgl"dnione w procesie przygotowywania i przyj"cia ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Nie wiadomo kto b"dzie osob% uprawnion% np. nale$a!oby wymieni' skutki wynikaj%ce z: ! zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. ! zwolnienia z op!at s%dowych. w szczególno#ci z tytu!u przewidywanych w art. 1 projektu ustawy. 7 pkt 3 i art. Na powa$ne ubytki dochodów. 40a ust. 40a mo$na wywnioskowa'. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. 398 z pó(n. nara$ony zostanie jednak nie tylko Skarb Pa&stwa. Obni$enie dochodów tych jednostek wynika!oby z drastycznego spadku wp!ywów z tytu!u u$ytkowania wieczystego. W#ród niew%tpliwych skutków finansowych dla bud$etu pa&stwa. art. przy czym w ka$dej z tych jednostek mowa jest o innej grupie osób (jak wynika z porównania art. 8a generalnym sformu!owaniem „osoby uprawnionej”. je$eli projekt ustawy poci%ga za sob% obci%$enie bud$etów jednostek samorz%du terytorialnego.P. Dlatego te$ nie znajduje $adnego uzasadnienia operowanie w projektowanym ust. 11 pkt 3 projektu ustawy). reguluj%cych zasady gospodarowania ró$nymi zasobami nieruchomo#ci projektodawcy pos!uguj% si" sformu!owaniem „osoba uprawniona” mimo. 4 ust. zm. i$ proponowane regulacje nie powoduj% dodatkowych skutków finansowych w bud$ecie pa&stwa.Obecny stan finansów pa&stwa wskazuje. o których mowa w art. 11 w zwi%zku z ust. u$ywaj%c poj"cia osoba 3 . które powinno wskazywa' (ród!a finansowania. $e niemo$liwym jest zapewnienie faktycznej realizacji tego typu regulacji. Nie mo$na zgodzi' si" z zawartym w uzasadnieniu stwierdzeniu. W zaproponowanych w projekcie zmianach do szeregu ustaw. o którym mowa w art. Podobnie ustawa o zakwaterowaniu Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawione uzasadnienie takiej analizy nie zawiera. i$ wydatki (bez ich wyszczególnienia) zwi%zane z okre#lonymi post"powaniami b"dzie pokrywa! Skarb Pa&stwa (art. 2 pkt 5 uchwa!y Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. 9). Przed!o$ony projekt ustawy wykracza bowiem znacznie ponad unormowania zawarte w powo!anej powy$ej ustawie. obok skutków wynikaj%cych z odszkodowa& wyp!acanych na podstawie ww. która nie definiuje osoby uprawnionej.) do projektu aktu prawnego do!%cza si" uzasadnienie. ! ustalenia. ale równie$ jednostki samorz%du terytorialnego. $e nie w ka$dej ustawie sformu!owanie to zosta!o zdefiniowane. w ustawie o lasach.

Z kolei w ustawie o komercjalizacji. w art. ! pojawiaj% si" sprzeczno#ci z przepisami ustawy o w!asno%ci lokali (np. 4 . 5 przed!o$onego projektu). w której w danym budynku co najmniej jedno mieszkanie zosta!o ju' sprzedane. sformu!owanie osoba uprawniona u$ywane jest w dwojakim znaczeniu (np. 98a ustawy o kosztach s$dowych w sprawach cywilnych przewiduje m. przewiduj%cego nabycie w!asno#ci tej nieruchomo#ci lub prawa za cen" ni$sz% od ich warto#ci rynkowej” – czy ta „odp!atno%&” jest to$sama z „cen$ ni'sz$ od warto%ci rynkowej nieruchomo%ci”. osoby uprawnione do uczestnictwa w Funduszu W!asno#ci Pracowniczej). uprawniona . nie precyzuje kogo nale$y rozumie' przez tak% osob". 12 projektowanej ustawy – przy czym ten przywo!any art. 12 okre#la jedynie termin wej#cia w $ycie projektowanej ustawy). zmiana tytu!u i podmiotowego zakresu dzia!ania ustawy z 15 grudnia 2000 r. podczas gdy s% to mieszkania stanowi%ce w!asno#' Skarbu Pa&stwa. W ramach tej analizy nale$a!oby w szczególno#ci: ! rozwa$y' czy tak daleko id%ce zmiany legislacyjne w poszczególnych ustawach zas!uguj% na wprowadzenie ich zbiorcz% nowelizacj% (np. niezgodne z przepisami tej ustawy jest stwierdzenie: „w sytuacji. co projektodawcy rozumiej% przez „odp!atno#' ponoszon% przez podatnika na podstawie przepisu ustawy lub uchwa!y rady gminy. Od tego momentu bowiem budynek zosta! sprywatyzowany. je$eli tak. ponoszenie przez Skarb Pa&stwa kosztów ustanowienia odr"bnej w!asno#ci lokali prowadzonego na podstawie art. a jego w!a%cicielem sta!a si" wspólnota mieszkaniowa”). UWAGI SZCZEGÓ&OWE 1) Do art. to nale$y jednolicie stosowa' terminologi". 7 projektowany art. restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi"biorstwa pa#stwowego „Polskie Koleje Pa#stwowe”. ! przeprowadzi' analiz" pod wzgl"dem redakcyjnym – poprawienie niew!a#ciwie przywo!anej numeracji (np. – art. 1 – wyja#nienia wymaga. ! poprawi' uzasadnienie. II. Przed!o$ony projekt ustawy wymaga dog!"bnego przeanalizowania pod wzgl"dem legislacyjnym. w którym: ! b!"dnie napisano o mieszkaniach stanowi%cych w!asno#' Lasów Pa&stwowych oraz Si! Zbrojnych.in. ! dostosowa' terminologi" do poj"' stosowanych w ustawie o w!asno#ci lokali (w szczególno#ci na okre#lenie lokalu mieszkalnego oraz udzia!u w nieruchomo#ci wspólnej).

na spó!dzielnie pracy i uczelnie publiczne. czy je$eli w „okre%lonym budynku” lokal zosta! sprzedany nie przez PKP S.A. Ponadto w odniesieniu do proponowanego art. 1 pkt 19b oraz pkt 21 ustawy). 4 pkt 1 i 2 zosta!y ju$ uwzgl"dnione w przyj"tej przez Sejm RP w dniu 24 pa(dziernika 2008 r. to czy projektowane roszczenie b"dzie mog!o by' realizowane. Niezale$nie od powy$szego nale$y wskaza'. który przewiduje nowelizacj" jej przepisów równie$ w zakresie zasad sprzeda$y lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych. Przyznawanie analogicznych udogodnie& osobom nie pe!ni%cym nigdy s!u$by wojskowej k!óci si" z ogóln% intencj% ustawodawcy. Jednocze#nie nale$y wskaza'. 3 pkt 2 – nale$y zauwa$y'. 4) Do art. restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi"biorstwa pa#stwowego „Polskie Koleje Pa#stwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (art. Rozwi%zania zaproponowane w przed!o$onym poselskim projekcie ustawy s% sprzeczne z rozwi%zaniami zaproponowanymi w ww. 3) Do art.2) Do art. projekcie noweli ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. 5 – podtrzymuj%c zawart% w uwagach ogólnych obaw" o niekonstytucyjno#' zaproponowanej konstrukcji roszczenia o przeniesienie w!asno#ci lokalu. 5) Do art. a jednocze#nie uwzgl"dnia z!o$ono#' zada& stoj%cych przed Wojskow% Agencj% Mieszkaniow%. $e niejasna jest intencja rozszerzenia zakresu dzia!ania ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 4 pkt 3 nie wiadomo. o zakwaterowaniu Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2 – poj"cie „lokal niezb"dny” oraz stwierdzenie „lokal nieprzydatny Lasom Pa#stwowym” s% nieprecyzyjne – niesprecyzowane s% kryteria niezb"dno#ci/nieprzydatno#ci. Pozostali emeryci i renci#ci s% obj"ci bonifikat% w wysoko#ci 90% ceny. ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji. lecz przez jego poprzednika prawnego.. ustaw%. Odnosz%c si" do tej propozycji Rz%d pragnie zauwa$y'. $e obecnie w toku prac legislacyjnych (etap uzgodnie& mi"dzyresortowych) znajduje si" inny projekt noweli ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. $e propozycje zawarte w art. $e w trakcie prac legislacyjnych nad ww. $e maj%tek spó!dzielni nie jest i nigdy nie by! mieniem pa&stwowym. ani mieniem jednostek samorz%du terytorialnego. kwestie b"d%ce przedmiotem propozycji zawartej w art. ale nie zosta!y uwzgl"dnione. nale$y ponadto wskaza'. wobec czego wprowadzenie preferencji w nabywaniu lokali przez pracowników 5 . $e w aktualnym stanie prawnym bonifikata w wysoko#ci 95% ceny zakupu nieruchomo#ci dotyczy jedynie emerytów i rencistów wojskowych. 4 pkt 3 przed!o$onego projektu by!y rozwa$ane przez komisje sejmowe. w uzasadnieniu do projektu nie zawarto bowiem argumentacji tej propozycji. 4 – nale$y zauwa$y'. Uzasadnieniem dla przywilejów przewidzianych ustaw$ o zakwaterowaniu Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ma by' szczególny charakter s!u$by wojskowej pe!nionej przez $o!nierzy.

5 pkt 2 przed!o$onego projektu). Nale$y jednak zauwa$y'. 1 ust. których ona dotyczy lub spraw i podmiotów wy!%czonych spod jej regulacji powinno by' zamieszczone w przepisach merytorycznych ogólnych. którzy w rzeczywisty sposób przyczynili si" do wzniesienia budynku. gdzie w proponowanym brzmieniu dodano zwi%zek spó!dzielni pracy lub jego struktury centralne. $e przepis ten nadaje roszczenie w stosunku do w!a#ciciela lokalu b"d%cego osob% fizyczn% lub niepa&stwow% osob% prawn%. 5 pkt 4 przed!o$onego projektu). $e powinna ona znale(' umiejscowienie w art. pa#stwowych osób prawnych oraz niektórych mieszka# b"d$cych w!asno%ci$ Skarbu Pa#stwa. Rz%d pragnie zwróci' uwag" na nast"puj%ce kwestie: a) zawarta w projekcie propozycja orzekania przez s%d o ustanowieniu odr"bnej w!asno#ci lokalu albo o przeniesieniu w!asno#ci nieruchomo#ci gruntowej zabudowanej budynkiem obliguje s%dy powszechne do rozpoznawania spraw znacznie bardziej skomplikowanych ni$ wynikaj%ce z obecnie obowi%zuj%cych w tym zakresie przepisów. w szczególno#ci. W post"powaniu o ustanowienie na rzecz okre#lonej osoby odr"bnej w!asno#ci lokalu albo o przeniesieniu w!asno#ci nieruchomo#ci gruntowej zabudowanej budynkiem s%d b"dzie 6 . Ponadto 6) Do art. 1 ustawy (art. które nie wchodz% w sk!ad budynków mieszkalnych. 5 pkt 2 przed!o$onego projektu) wyrazu „mieszkalnych”. W zwi%zku z tym sugeruje si" wykre#lenie z nowego brzmienia art. 6 . Nie wiadomo tak$e. a je$eli nie s% one wydzielone – w pocz%tkowych przepisach ustawy. 1 ustawy (art. w którym znajduje si" dany lokal. o zasadach zbywania mieszka# b"d$cych w!asno%ci$ przedsi"biorstw pa#stwowych. Pozytywnie nale$y oceni' propozycj" polegaj%c% na rozszerzeniu zakresu stosowania ustawy równie$ w stosunku do lokali mieszkalnych. zgodnie z którym ustawa dotyczy' mia!aby spó!dzielni pracy oraz uczelni publicznych i art. niektórych spó!ek handlowych z udzia!em Skarbu Pa#stwa. 1 ust. 3b (art. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz$cych nabywania w!asno%ci nieruchomo%ci. $e ewentualne preferencje mog!yby by' rozwa$ane jedynie w odniesieniu do najemców b"d%cych obecnie lub w przesz!o#ci cz!onkami spó!dzielni oraz tych najemców. spó!dzielni – nie b"d%cych jednocze#nie jej cz!onkami –mo$e budzi' obaw" o nieuzasadnion% ingerencj" w prawo w!asno#ci. Dlatego te$ wydaje si". dlaczego istnieje rozbie$no#' mi"dzy kr"gami zbywców okre#lonymi w projektowanym art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 1 ust. Zgodnie bowiem z zasadami techniki prawodawczej ogólne okre#lenie zakresu przedmiotowego spraw regulowanych ustaw% i podmiotów.podtrzymuj%c zawart% w uwagach ogólnych obaw" o niekonstytucyjno#' zaproponowanej konstrukcji roszczenia o przeniesienie w!asno#ci lokalu. 4 ust. o której po#rednio mowa w zaproponowanym art.

4 ust. który t% kwesti% w ogóle nie musi si" zajmowa'. ale dodatkowo b"dzie przeprowadza' szczegó!owe post"powanie w celu wyodr"bnienia konkretnego lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego z nieruchomo#ci gruntowej zbywcy. $e post"powania prowadzone na podstawie przepisów projektowanej ustawy b"d% bardziej 7 . 1 tego artyku!u. Z zaproponowanego w projekcie usytuowania tre#ci zawartej w ust"pach 1 i 4 mo$na by wysnu' wniosek. $e post"powania b"d% bardziej skomplikowane i czasoch!onne ni$ procesy tocz%ce si" na podstawie obecnie obowi%zuj%cych przepisów. czy naruszono prawo lub interes prawny. $e osoba uprawniona mog!aby odst%pi' od dochodzenia swoich roszcze& na drodze s%dowej i to nie tylko w sytuacji okre#lonej w tym przepisie. 4 wymagaj% dog!"bnej analizy i przeredagowania. albowiem s%d w postanowieniu powinien okre#li'. 4 ust. jakie pomieszczenia przynale$ne oraz udzia! w nieruchomo#ci wspólnej przys!uguje wnioskodawcy. 4 ustawy o ksi"gach wieczystych i hipotece. c) proponowany przepis art. które maj% korzysta' ze znacznych preferencji przy nabywaniu mieszkania. $e prawo do pomieszcze& przynale$nych oraz udzia! w nieruchomo#ci wspólnej przys!uguje wnioskodawcy z mocy prawa niezale$nie od orzeczenia s%du. Ewentualne rozwi%zania przedmiotowych kwestii mog!yby zosta' zapo$yczone z opracowywanej obecnie w resorcie sprawiedliwo#ci noweli art. rzeczoznawstwa maj%tkowego. Wynika z tego. zobowi%zany nie tylko do oceny. Ponadto omawiany przepis wymaga przeredagowania pod wzgl"dem legislacyjnym. Takie post"powanie b"dzie bardziej czasoch!onne i b"dzie wymaga!o skorzystania z opinii bieg!ych z zakresu budownictwa. 11 i 12 art. bez wzgl"du na ich stan maj%tkowy. 10 nale$y uzna' za zb"dny – jest oczywiste. b) regulacja projektowanego art. 76 ust. gdy$ w zaproponowanym brzmieniu pozostaj% w sprzeczno#ci z systemowymi rozwi%zaniami zawartymi w art. a tak$e ró$nicuj% sytuacj" prawn% wierzycieli hipotecznych b"d%cych w podobnej sytuacji faktycznej. Tym bardziej. 7) Do art. 7 – w%tpliwo#ci wzbudza propozycja zwolnienia od kosztów s%dowych wszystkich osób. 4 powinna znale(' si" w ust. 4 ustawy o ksi"gach wieczystych i hipotece. W uzasadnieniu przed!o$onego projektu nale$a!oby wskaza' argumentacj" dla wprowadzenia takich zmian oraz okre#li' szacunkowo skal" zwi"kszenia obci%$enia s%dów sprawami z tego zakresu. 76 ust. d) kwestie b"d%ce przedmiotem projektowanych ust. dotycz%cej podzia!u hipoteki w przypadku podzia!u nieruchomo#ci polegaj%cego na ustanowieniu odr"bnej w!asno#ci lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomo#ci odr"bnej nieruchomo#ci zabudowanej domem jednorodzinnym.

z 2001 r. $e znaczna cz"#' gmin wstrzymywa!a si" z praktyczn% realizacj% przekszta!cenia prawa u$ytkowania wieczystego w prawo w!asno#ci nieruchomo#ci na podstawie przepisów tej ustawy. (syg.. w odniesieniu do 8 . Ponadto proponowana zmiana przyznaje prawo nieodp!atnego przekszta!cenia prawa u$ytkowania wieczystego w prawo w!asno#ci nieruchomo#ci osobom w odniesieniu do których nie wykonano przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. zatem zmiana zosta!a b!"dnie sformu!owana. 8 – zaproponowana zmiana dotyczy art.. Nale$y wskaza'.. które wnios!y jednorazow% op!at" za ca!y okres u$ytkowania wieczystego. 1209 z pó(n. 5 ustawy o przekszta!ceniu prawa u'ytkowania wieczystego w prawo w!asno%ci nieruchomo%ci. które uzyska!y u$ytkowanie wieczyste nieodp!atnie oraz tym. na jakich w!a#ciwe organy dokonywa!y przekszta!cenia tego prawa w prawo w!asno#ci. 1 w/w ustawy zosta! zaskar$ony do Trybuna!u Konstytucyjnego. Powy$sza niepewno#' co do zasad przekszta!cenia prawa u$ytkowania wieczystego w prawo w!asno#ci nieruchomo#ci spowodowa!a. Ponadto Trybuna! uchyli! przepisy ustawy przyznaj%ce prawo do nieodp!atnego przekszta!cenia prawa u$ytkowania wieczystego w prawo w!asno#ci osobom. 1 ust. $e art. które utraci!y maj%tek na skutek przesiedlenia (zabu$anie). skomplikowane i czasoch!onne. ni$ prowadzone na podstawie obecnie obowi%zuj%cych przepisów.). Nr 113. Do merytorycznego rozstrzygni"cia sprawy jednak nie dosz!o. Tak$e w doktrynie wskazywano. Jednocze#nie nale$y wskaza' na orzecznictwo Trybuna!u Konstytucyjnego dotycz%ce oceny zasad odp!atno#ci zawartych w ustawie z dnia 4 wrze%nia 1997 r.. Spowodowa!o to. 8) Do art. po nowelizacji dokonanej w 2003 r. $e przepisy ustawy z 26 lipca 2001 r. zm. o nabywaniu przez u'ytkowników wieczystych prawa w!asno%ci nieruchomo%ci (Dz. K 8/98) wyra(nie zakwestionowa! zawarte w pierwotnej wersji ustawy z 1997 r. bowiem w dniu 29 lipca 2005 r. W #wietle powy$szego przyznanie prawa do nieodp!atnego przekszta!cenia osobom. Trybuna! uzna!. U.. a przepis ten nie jest podzielony na punkty. która równocze#nie uchyli!a ustaw" z dnia 26 lipca 2001 r. z 2001 r. bardzo korzystne dla u$ytkowników wieczystych warunki finansowe. Sejm uchwali! now% ustaw" o przekszta!ceniu prawa u'ytkowania wieczystego w prawo w!asno%ci nieruchomo%ci. $e kr%g podmiotowy osób uprawnionych do nieodp!atnego przekszta!cenia powinien by' ograniczony do osób. Nr 120. akt. nie zwiera!y zapisu dotycz%cego odp!atno#ci lub nieodp!atno#ci przekszta!cenia. poz. 1299 z pó(n. $e bez usuni"cia oczywistych b!"dów legislacyjnych stosowanie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. jest niemo$liwe. o przekszta!ceniu prawa u'ytkowania wieczystego przys!uguj$cego osobom fizycznym w prawo w!asno%ci (Dz. U. który w wyroku z dnia 12 kwietnia 2000 r. poz. zm). a jako zasad" wprowadzi!a odp!atno#' przekszta!cenia. dzia!a& wojennych b%d( wyw!aszczenia..

2 pkt 4 lit. w których $%danie oparto na dotychczasowym brzmieniu art. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz$cych nabywania w!asno%ci nieruchomo%ci. 5 ust. Z chwil% wej#cia w $ycie nowej regulacji dalsze prowadzenie spraw. 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz$cych nabywania w!asno%ci nieruchomo%ci. Wobec powy$szego wydaje si". dochodów z przekszta!cenia prawa u$ytkowania wieczystego w prawo w!asno#ci nieruchomo#ci. Post"powania takie albo b"d% mia!y by' umorzone. 9) Do art. Równie$ w tym zakresie powinno zosta' doprecyzowane uzasadnienie projektu (na co wskazano w cz"#ci uwag szczegó!owych niniejszego stanowiska). by!y od tego dnia prowadzone w trybie nieprocesowym. Istotne zastrze$enia budzi równie$ projektowany przepis art. których nie wykonano przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. W nowym stanie prawnym projektodawcy nie przewidzieli spraw o ustalenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. o finansach publicznych (Dz. które toczy' si" b"d% w s%dach w dniu wej#cia w $ycie projektowanej ustawy na podstawie przepisów art. $e wprowadzenie powy$szych rozwi%za& spowodowa!oby niew%tpliwie uszczuplenie bud$etów podmiotów publicznoprawnych oddaj%cych nieruchomo#ci w u$ytkowanie wieczyste. jednak$e naruszenie prawa lub interesu prawnego b"dzie stanowi' przes!ank" wst"pn% w sprawie opartej na proponowanym brzmieniu art. $e nale$a!oby oszacowa' skutki finansowe dla bud$etów jednostek samorz%du terytorialnego oraz bud$etu pa&stwa z tytu!u zmniejszenia ww. oka$e si" wi"c bezprzedmiotowe. z pó(n. 4 ust. jest nieuzasadnione. aby wszystkie sprawy. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 5 ww. dochodami publicznymi s% dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych. 10 – nie mo$na zgodzi' si". W przepisie tym odwo!ano si" do obowi%zków wynikaj%cych z ust. Sprawy o ustalenie naruszenia prawa lub interesu prawnego lub sprawa o uzupe!nienie odszkodowania (art. 4 ust. Nr 249. Nale$y przy tym zaznaczy'. $e ka$dy przepis karny musi by' sformu!owany z uwzgl"dnieniem fundamentalnej zasady okre#lono#ci znamion czynu zabronionego. g!ównie gmin. dzier$awy i innych umów o podobnym charakterze. 5a ustawy o przekszta!ceniu prawa u'ytkowania wieczystego w prawo w!asno%ci nieruchomo%ci. Zgodnie bowiem z postanowieniami art. poz. 4 i 5 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz$cych nabywania w!asno%ci nieruchomo%ci. podczas gdy projektowany przepis nie jest podzielony na ust"py. 1 pkt 3. gdy$ s% to typowe sprawy sporne. Nale$y doda'. zm. do których zalicza si" w szczególno#ci wp!ywy z umów najmu. U. 2104. albo powód b"dzie musia! zmieni' $%danie zgodnie z projektowanym 9 . 5 ust. ustawy) s% obecnie prowadzone w trybie procesowym.).

co wynika z domniemania drogi procesu. Sama zmiana trybu rozpatrywania tych spraw. dlaczego takie same sprawy oparte na podstawie art. przewidziana w art. 2 i 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz$cych nabywania w!asno%ci nieruchomo%ci. 1. 10 ust. dlatego takie sprawy b"d% toczy' si" w trybie procesu. w tym w szczególno#ci sugestii zawartych w niniejszym stanowisku Rz%du. aby roszczenia o ustalenie prawa do wykupu mieszkania lub sprawy o uzupe!nienie odszkodowania by!y rozpatrywane w trybie post"powania nieprocesowego. PODSUMOWANIE Przedstawiaj%c powy$sze uwagi Rz%d wyra$a pogl%d. $e – z uwagi na fakt. W nowej regulacji nie przewidziano. Nie wiadomo wi"c. 10 . 4 ust. Nie kwestionuj%c s!uszno#ci idei. brzmieniem art. brak jest przes!anek do przyj"cia. nie mo$e prowadzi' do zmiany $%dania. wszcz"te przed wej#ciem w $ycie omawianej noweli. jak% niew%tpliwie kierowali si" autorzy projektu. 2 projektu. 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz$cych nabywania w!asno%ci nieruchomo%ci. 5 ust. mia!y toczy' si" w trybie post"powania nieprocesowego. Rz%d zwraca szczególn% uwag" na konieczno#' uwzgl"dnienia w toku prac parlamentarnych nad przed!o$onym projektem wniosków wyp!ywaj%cych z orzecznictwa Trybuna!u Konstytucyjnego. wszcz"te po wej#ciu w $ycie przedmiotowego projektu. $e przed!o$ony projekt ustawy ze wzgl"du na skomplikowanie materii wymaga przeprowadzenia dalszej wnikliwej analizy istniej%cych w omawianym obszarze problemów. mia!yby si" toczy' w trybie post"powania nieprocesowego. 5 ust. i$ projekt nie zawiera zmian art. III. Wskaza' te$ trzeba. aby sprawy prowadzone na podstawie tych przepisów.