You are on page 1of 41

Druk nr 1330

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZADU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ
ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 1048).
Sejm na 24. posiedzeniu w dniu 10 pa!dziernika 2008 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2
Regulaminu Sejmu - skierowa" powy#szy projekt ustawy do Komisji Samorz$du
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia.
Komisje: Samorz$du Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Infrastruktury po
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 15 pa!dziernika, 5, 18 i 19
listopada 2008 r.

wnosz$:

W y s o k i S e j m uchwali% raczy za"$czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 19 listopada 2008 r.

Zast&pca Przewodnicz$cego Komisji Przewodnicz$cy Komisji
Samorz$du Terytorialnego Infrastruktury
i Polityki Regionalnej

/-/ Halina Rozpondek /-/Zbigniew Rynasiewicz

Sprawozdawca

/-/Aldona M"y'czak

©Kancelaria Sejmu s. 1/36
Projekt

USTAWA
z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pó!n. zm.2)) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany:
1) w art. 3:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) budynek wraz z instalacjami i urz$dzeniami technicznymi s"u#$cymi
do eksploatacji tego budynku,”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) rejestracji budowy – nale#y przez to rozumie% przyj&cie zg"oszenia
bez sprzeciwu lub wydanie decyzji o rejestracji budowy;”,
c) po pkt 12 dodaje si& pkt 12a w brzmieniu:

1)
Niniejsz$ ustaw$ zmienia si& ustaw& z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw& z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw& z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op"atach lokalnych, ustaw& z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej, ustaw& z dnia 24 czerwca 1994 r. o w"asno(ci lokali, ustaw& z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le(nych, ustaw& z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo(ciami, ustaw& z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpiecze'stwie imprez masowych, ustaw& z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o us"ugach turystycznych, ustaw& z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów
by"ych hitlerowskich obozów zag"ady, ustaw& z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa
korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka#dym roku oraz
o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykrocze' i ustawy o ksi&gach wieczystych i hipotece,
ustaw& z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustaw& z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony (rodowiska, ustaw& z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw& z dnia 11 sierpnia 2001
r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku dzia"ania #ywio"u, ustaw& z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, ustaw& z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw& z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustaw& z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, ustaw& z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji, ustaw& z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków
zwi$zanych z budownictwem mieszkaniowym, ustaw& z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach po-
chodzenia zwierz&cego, ustaw& z dnia 16 listopada 2006 r. o op"acie skarbowej, ustaw& z dnia z
dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spó"kach specjalnego przeznaczenia, ustaw& z dnia 7 wrze-
(nia 2007 r. o przygotowaniu fina"owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi"ce No#nej UEFA EURO
2012, ustaw& z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych i ustaw& z dnia 3 pa!dziernika
2008 r. o udost&pnianiu informacji o (rodowisku i jego ochronie, udziale spo"ecze'stwa w ochronie
(rodowiska oraz o ocenach oddzia"ywania na (rodowisko.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.
1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844.

2008-11-25

©Kancelaria Sejmu s. 2/36
„12a) zgodzie urbanistycznej – nale#y przez to rozumie% ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo innej decyzji, je#eli
na podstawie przepisów odr&bnych stanowi podstaw& do wykonania
projektu budowlanego i rejestracji budowy; je#eli przepisy ustawy wy-
magaj$ do"$czenia zgody urbanistycznej, zgoda ta jest do"$czana w
formie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego albo kopii tej decyzji; ”,
d) pkt 13 i 14 otrzymuj$ brzmienie:
„13) dokumentacji budowy – nale#y przez to rozumie% ostemplowany pro-
jekt budowlany, dziennik budowy, protoko"y odbiorów cz&(ciowych i
ko'cowych, w miar& potrzeby, rysunki i opisy s"u#$ce realizacji obiek-
tu i operaty geodezyjne;
14) dokumentacji powykonawczej - nale#y przez to rozumie% ostemplowa-
ny projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy-
mi;”;
2) w art. 4 dotychczasow$ tre(% oznacza si& jako ust. 1 i dodaje si& ust. 2 w brzmie-
niu:
„2. Rejestracja budowy nie narusza praw osób trzecich, które im s"u#$ w zakre-
sie prawa cywilnego i nie ogranicza dochodzenia tych praw na drodze s$-
dowej.”;
3) uchyla si& art. 5a;
4) w art. 9 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upowa#nienia do
udzielenia zgody na odst&pstwo, w"a(ciwy organ sk"ada przed dokonaniem
rejestracji budowy. Wniosek powinien zawiera%:”;
5) uchyla si& art. 19;
6) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami zgody
urbanistycznej oraz ustaleniami okre(lonymi w decyzji o (rodowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa!dzier-
nika 2008 r. o udost&pnianiu informacji o (rodowisku i jego ochronie,
udziale spo"ecze'stwa w ochronie (rodowiska oraz o ocenach oddzia"ywa-
nia na (rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), je#eli jest wymagana, przepi-
sami odr&bnymi, pozwoleniem, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z
dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pó!n. zm.3)),
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;”;
7) w art. 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budow$ obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem

3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz.
1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z
2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.

2008-11-25

przepisami oraz zasadami wie- dzy technicznej. 3.©Kancelaria Sejmu s. 1. mo#na przyst$pi% po uzyskaniu pod- legaj$cej wykonaniu decyzji o rejestracji budowy. sprzeciwu. 2) mog$cymi znacz$co negatywnie oddzia"ywa% na obszar Natu- ra 2000. Art. z zastrze#eniem art. w rozumieniu ustawy. 28 i 29 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 1.”. 9) w art. 2. 29 ust. 3) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2. 39 ust. 29 ust. Do zg"oszenia lub wniosku o rejestracj& budowy nale#y do"$czy%. 1 oraz art. 2. w tym techniczno-budowlanymi. 4. gdyby ich kontynuacja mog"a wywo"a% zagro#enie b$d! spowodowa% niedopuszczaln$ niezgodno(% z projektem budowlanym. Post&powanie w sprawie decyzji o rejestracji budowy jest post&- powaniem wymagaj$cym udzia"u spo"ecze'stwa.je#eli przedsi&wzi&cie to wymaga przeprowadzenia oceny od- dzia"ywania na (rodowisko lub oceny oddzia"ywania na obszar Natura 2000 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pa!dziernika 2008 r. z zastrze#eniem ust. 3/36 budowlanym. oraz przepisami bezpiecze'stwa i higieny pracy. przepisami. 8) w art. wydanej na wniosek inwestora.”. Do budowy oraz wykonywania innych robót budowlanych b&d$- cych przedsi&wzi&ciami: 1) mog$cymi znacz$co oddzia"ywa% na (rodowisko. s"u#$cych jako zaplecze do bie#$cego utrzymania linii kolejowych. w drodze decyzji. a tak#e wstrzy- mania dalszych robót budowlanych w przypadku. udziale spo"ecze'stwa w ochronie (rodowiska oraz o ocenach od- dzia"ywania na (rodowisko. 1. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) #$da% od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek b$d! ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. o udost&pnianiu informacji o (rodowisku i jego ochronie. 10) art. projekt budowlany. 2008-11-25 . Do budowy mo#na przyst$pi% je#eli w terminie 30 dni od dnia zg"oszenia. Nie wymaga zg"oszenia budowa: 1) wiat przystankowych i peronowych. 2) peronów.”. Budowa obiektu budowlanego wymaga dokonania zg"oszenia. 28. 29. 2. o której mowa w ust. które nie s$ bezpo(rednio zwi$zane z ochron$ tego obszaru lub nie wynikaj$ z tej ochrony . 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno- (ci jej realizacji z projektem budowlanym. art. po"o#onych na terenach stanowi$cych w"asno(% Skarbu Pa'stwa i b&d$cych we w"adaniu zarz$du kolei. w"a(ciwy organ nie wniesie. 2.

8) urz$dze' pomiarowych. b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych o- raz monitoringu jako(ci wód podziemnych. a tak#e obiektów triangulacyjnych. 14) znaków geodezyjnych. c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych !róde". 3) obiektów gospodarczych zwi$zanych z produkcja roln$ i u- zupe"niaj$cych zabudow& zagrodow$ w ramach istniej$cej 2008-11-25 . kanaliza- cyjnych. przy rozpi&to(ci konstrukcji nie wi&kszej ni# 4. badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych. opadowych oraz wód podziemnych. z wy"$czeniem dróg ekspre- sowych i autostrad. 12) obiektów przeznaczonych do czasowego u#ytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych. oraz ustawianie barakowozów u#ywanych przy wy- konywaniu robót budowlanych. 9) drogowych stacji meteorologicznych. 4/36 4) wolno stoj$cych kabin telefonicznych. szaf przeznaczonych do celów telekomunikacyjnych i s"upków telekomunikacyj- nych. budowa: 1) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabu- dowy do 35 m2. 2 pkt 12. cieplnych i telekomunikacyjnych. poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody. niepe"ni$cych jakichkolwiek funkcji u#ytko- wych. wraz z ogrodzeniami i drogami we- wn&trznymi. meteorologicznych. 6) zatok parkingowych na drogach. z zastrze#eniem ust. 2) altan i obiektów gospodarczych na dzia"kach w rodzinnych ogrodach dzia"kowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysoko(ci do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach p"askich. 7) pochylni przeznaczonych dla osób niepe"nosprawnych.©Kancelaria Sejmu s. 11) ogrodze'. wodoci$gowych. 10) obiektów ma"ej architektury. 13) obiektów budowlanych stanowi$cych wy"$cznie eksponaty wystawowe. bezpo(rednio zwi$zanych z gospodark$ le(n$ i po"o- #onych na gruntach le(nych Skarbu Pa'stwa. 16) instalacji do pomp ciep"a. pa'stwowej s"u#by hydrologiczno- meteorologicznej i pa'stwowej s"u#by hydrogeologicznej: a) posterunków: wodowskazowych. 2. 5) parkometrów z w"asnym zasilaniem. gazowych.80 m. usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel. z wyj$tkiem sytuowanych w miejscach publicznych. Wymaga zg"oszenia. po"o#onych na terenie budowy. a nie wymaga sporz$dzenia projektu budow- lanego. 15) przy"$czy elektroenergetycznych.

50m. 12) ogrodze' od strony dróg. z wyj$tkiem obiektów.©Kancelaria Sejmu s. 8) obiektów budowlanych pi&trz$cych wod& i upustowych o wysoko(ci pi&trzenia poni#ej 1m poza rzekami #eglownymi oraz poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przy- rody oraz ich otulin. 4) wolno stoj$cych parterowych budynków. 7) obiektów budowlanych. przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okre(lonym w zg"o- szeniu. 16) zatok parkingowych na drogach ekspresowych i autostra- dach. brzegu morskich wód we- wn&trznych. liczo- nej od korony pomostu do dna akwenu. 10) boisk szkolnych oraz boisk. ale nie pó!niej ni# przed up"ywem 180 dni od dnia rozpocz&cia budowy. powierzchnio- wych lub liniowych umocnie' brzegów rzek i potoków gór- skich oraz brzegu morskiego. wiat i altan o po- wierzchni zabudowy do 25m2. 6) zbiorników do gromadzenia nieczysto(ci sta"ych lub cie- k"ych. 30 ust. je#eli obejmuje on elementy konstrukcyjne. do 2. 5) indywidualnych przydomowych oczyszczalni (cieków. 11) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2. 1. 2008-11-25 . okre- (lonego w zg"oszeniu. z zastrze- #eniem ust. placów. 5/36 dzia"ki siedliskowej o powierzchni zabudowy do 35m2 i wy- soko(ci nie wi&kszej ni# 5m. o którym mowa w art. ulic. 13) pomostów o d"ugo(ci ca"kowitej do 25m i wysoko(ci. torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodze' o wysoko(ci po- wy#ej 2.20 m. nie stanowi$cych konstrukcji oporowych. 14) opasek brzegowych oraz innych sztucznych. 2. lecz wymagaj$ ustanowienia kierowni- ka budowy roboty budowlane polegaj$ce na: 1) remoncie obiektu budowlanego. 15) wolnostoj$cych kolektorów s"onecznych. 9) instalacji zbiornikowych na gaz p"ynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemno(ci do 7m3. przy czym "$czna liczba tych obiektów na dzia"ce nie mo#e przekracza% dwóch na ka#de 500m2. 3. które mog$ znacz$co oddzia"ywa% na (rodowisko w rozumieniu przepi- sów o ochronie (rodowiska. Nie wymagaj$ zg"oszenia. przeznaczonych do zasila- nia instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednoro- dzinnych. kortów tenisowych i bie#ni s"u- #$cych do rekreacji.

opiniami. cieplnej. 82 ust. uzgodnieniami. pozwoleniami lub sprawdzenia- mi oraz o(wiadczenie. z zastrze#eniem art. wodoci$gowej. w zale#no(ci od po- trzeb. Dokonanie zg"oszenia po rozpocz&ciu budowy nie wywiera skutków prawnych. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo(ci$ na cele bu- dowlane. linii komunika- cyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu. Nie wymagaj$ zg"oszenia. 6/36 2) przebudowie lub remoncie instalacji elektroenergetycznej. W zg"oszeniu nale#y okre(li% usytuowanie i rodzaj obiektu bu- dowlanego. telekomunikacyjnej oraz przewodów kominowych. o którym mowa w art. trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi decy- zjami. a tak#e zamierzony termin rozpocz&cia budowy. 30 otrzymuje brzmienie: „Art. 11) w art. 29a: a) ust. 30. 4. Do zg"oszenia nale#y do"$czy%. 2. b) uchyla si& ust. kanalizacyjnej. 1. 2) wykonaniu instalacji elektroenergetycznej. 82 ust. 2. 12) art. wodoci$gowej. 1 pkt 15. do zg"oszenia nale#y do"$czy%. 2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg. cieplnej. gazowej. 3) docieplaniu budynków o wysoko(ci powy#szej 12 m. portów morskich i przystani 2008-11-25 . do zg"oszenia nale#y do"$czy% postanowie- nie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej. o których mowa w art.©Kancelaria Sejmu s. gazowej. 3 pkt 1. W przypadku obiektów zak"adów górniczych oraz obiektów usy- tuowanych na terenach zamkni&tych i terenach. Budowa przy"$czy. wymaga sporz$dzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyj&tej do pa'stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku gdy nie jest wymagane sporz$dzenie projektu bu- dowlanego. 2. 4. lecz wymagaj$ ustanowienia kierowni- ka budowy i w razie potrzeby sporz$dzenia projektu budowlane- go roboty budowlane polegaj$ce na: 1) przebudowie obiektu budowlanego. projektowanych rozwi$za' w zakresie: 1) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projek- towanych od strony dróg. Inwestor dokonuje zg"oszenia do w"a(ciwego organu przed termi- nem zamierzonego rozpocz&cia budowy. 29 ust. telekomu- nikacyjnej oraz przewodów kominowych. pod rygorem odpowiedzialno(ci karnej. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. odpowiednie szkice lub rysunki. kanalizacyjnej. ulic. 3. 3. wyprowadzonych poza granice terenu zamkni&tego.”.”. placów i innych miejsc pu- blicznych. o których mowa w art.

©Kancelaria Sejmu s. albo wnosi. o którym mowa w ust. 6. o udost&pnianiu in- formacji o (rodowisku i jego ochronie. niesprawdzone w krajowej praktyce. a tak#e pod"$cze' tych obiektów do sieci u#ytku publicznego. 3) sporz$dzenie projektu budowlanego przez osob& posiadaj$c$ wymagane uprawnienia budowlane i nale#$c$ do w"a(ciwej izby samorz$du zawodowego. 4. rozwi$zania techniczne. z zastrze#eniem art. 7/36 morskich. 4. która jest bezpo(rednio zwi$zana z ochron$ obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony. 30b ust. udziale spo"ecze'stwa w ochronie (rodowiska oraz o ocenach oddzia"ywania na (rodowi- sko. inwestor jest obowi$zany uzyska% decyzj& o rejestracji budowy. #e bu- dowa mo#e potencjalnie znacz$co oddzia"ywa% na ten obszar w"a(ciwy organ wydaje postanowienie. mo#e potencjalnie znacz$co od- dzia"ywa% na obszar Natura 2000. inwestor mo#e rozpocz$% budow&. W"a(ciwy organ jest obowi$zany do rozwa#enia. 1. w drodze decyzji. 97 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa!dziernika 2008 r. 5) zgodno(% zg"oszenia i projektu budowlanego z ustaleniami decyzji (rodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie postanowienia wstrzymuje bieg terminu.”. je#eli zosta"a wydana. W"a(ciwy organ sprawdza: 1) prawid"owo(% i kompletno(% zg"oszenia. 1 ustawy. Je#eli w terminie. 30a i 30b w brzmieniu: „Art. Do zg"oszenia budowy obiektów budowlanych. o której mowa w ust. 13) po art. 4. 30 dodaje si& art. Przed"o#one egzemplarze projektu budowlanego podlegaj$ o- stemplowaniu piecz&ci$ urz&dow$. sprzeciw. 1. Dwa egzemplarze projektu 2008-11-25 . W przypadku wydania postanowienia. o którym mowa w art. 30a. 5. 3. 2. Przepis art. W"a(ciwy organ w terminie 30 dni od dnia otrzymania zg"oszenia. dokonuje rejestracji budowy i wy- daje inwestorowi dziennik budowy. których projekty budowlane zawieraj$ nowe. 4) zgodno(% usytuowania obiektu budowlanego albo projektu zagospodarowania dzia"ki lub terenu ze zgod$ urbanistyczn$. o którym mowa w ust. 2) kompletno(% projektu budowlanego. 96 ust. o którym mowa w art. Inwestor jest obowi$za- ny wówczas rejestrowa% przebieg budowy. po zawia- domieniu organu nadzoru budowlanego. 2. stwierdzaj$cego obowi$zek przeprowadzenia oceny oddzia"ywania na obszar Natura 2000. W przypadku uznania. czy budowa. 45 stosuje si& odpowiednio. 5. w"a(ciwy organ nie wniesie sprzeciwu. nieznajduj$ce podstaw w przepisach i Polskich Normach nale#y do"$czy% specjalistyczn$ opini& wydan$ przez osob& fizyczn$ lub jednostk& organizacyjn$ wskazan$ przez w"a(ciwego ministra.

a w przypadku za(wiad- czenia . #e rejestracja budowy nie ogranicza kompetencji organów nadzoru budowlanego w zakresie kontroli budowy.©Kancelaria Sejmu s. na #$danie inwestora. Zg"oszenia wymaga rozbiórka obiektów budowlanych: 1) o wysoko(ci powy#ej 8m. 30b. Za(wiadczenie mo#e by% wydane przed up"y- wem terminu. Wzory. Art. wniosku o rejestracj& budowy. o których mowa w ust. Postanowienie mo#e by% wydane tylko raz i przys"uguje na nie za#alenie. w terminie 6 miesi&cy od dnia dor&czenia postanowienia. 4. 4. gospodarki prze- strzennej i mieszkaniowej okre(li. 31. 1. W"a(ciwy organ przechowuje ostemplowane projekty budowlane co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. W"a(ciwy organ mo#e wnie(%. sprzeciw. w drodze decyzji. a trzeci przechowywany jest przez w"a(ciwy organ. 2) na"o#ony obowi$zek. zawieraj$ce informacje niejawne mog$ by% za zgod$ w"a(ciwego organu przechowywane przez inwestora. 31-33 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 2) o których mowa w art. 8/36 podlegaj$ zwrotowi inwestorowi. w drodze rozporz$dzenia. wzo- ry: zg"oszenia. 7. O skuteczno(ci wniesienia sprzeciwu decyduje data nadania de- cyzji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 9. 10. 1. Projekt budowlany i inne dokumenty. za(wiadczenia o rejestracji budowy oraz decyzji o reje- stracji budowy. W razie konieczno(ci uzupe"nienia zg"oszenia lub projektu bu- dowlanego w"a(ciwy organ nak"ada na inwestora. 1. W"a(ciwy organ wydaje. 8. je#eli: 1) budowa jest niezgodna ze zgod$ urbanistyczn$. braków w zg"oszeniu lub projek- cie budowlanym.zawiera% pouczenie. o którym mowa w ust. je#eli istniej$ uzasadnione przes"anki. 39 ust. w drodze decyzji. o którym mowa w ust. o(wiadczenia o po- siadanym prawie do dysponowania nieruchomo(ci$ na cele bu- dowlane. W"a(ciwy organ wnosi. 14) art. 1. 2008-11-25 . Minister w"a(ciwy do spraw budownictwa. obowi$zek uzupe"nienia. 2. 9. sprzeciw. #e budowa spowoduje zagro#enie bezpiecze'stwa ludzi lub mienia. 3.”. za(wiadczenie o rejestracji budowy. W takim przypadku termin do reje- stracji budowy liczy si& od dnia uzupe"nienia zg"oszenia lub pro- jektu budowlanego. nie zosta" wy- konany albo zosta" wykonany nieprawid"owo. powinny obejmowa% w szcze- gólno(ci dane osobowe lub nazw& inwestora oraz niezb&dne in- formacje dotycz$ce planowanej budowy. 3) budowa wymaga decyzji o rejestracji budowy. w drodze po- stanowienia.

mog$cych samodzielnie funkcjonowa% zgodnie z prze- znaczeniem. Rejestracja budowy dotyczy ca"ego zamierzenia budowlanego. Do rejestracji budowy. decyzja o (rodowiskowych uwa- runkowaniach. nieznajduj$ce podstaw w przepisach i Polskich Normach . 35. 2008-11-25 . 34: a) ust. taki obowi$zek. niesprawdzone w krajowej praktyce. na któ- re s"u#y za#alenie. 15) w art. uzgodnienia lub opinie innych organów wyma- gane przepisami szczególnymi. 5) pozwolenia. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmuj$cego wi&cej ni# je- den obiekt.”. takich jak: obiekty energetyki j$drowej. 3 pkt 1 nie stosuje si& do projektu budowlanego przebu- dowy obiektu budowlanego. 16) uchyla si& art. Do zg"oszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegaj$- cych na rozbiórce obiektu budowlanego nale#y do"$czy%: 1) zgod& w"a(ciciela obiektu. stosuje si& odpowiednio przepisy art. na podstawie zg"oszenia lub wniosku o rejestracj& budowy. 1. 30-30b stosuje si& odpowiednio. Przepisy art. w drodze postanowienia. c) ust. 33.”.©Kancelaria Sejmu s. rozwi$zania techniczne. b) w ust. Projekt budowlany powinien spe"nia% wymagania okre(lone w zgodzie urbanistycznej i je#eli jest wymagana. Art. 4. 32.nale#y do"$czy% specjalistyczn$ opini& wydan$ przez osob& fi- zyczn$ lub jednostk& organizacyjn$ wskazan$ przez w"a(ciwego ministra. 3 uchyla si& pkt 3. rafinerie. z wyj$tkiem przepisów dotycz$cych terminu rejestracji. Art. 4 i 5. w drodze decyzji. a zamiast sprzeciwu organ wydaje decyzj& o odmowie rejestracji. 3. d) uchyla si& ust. 30-30b. 3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. zak"ady chemiczne. Do zg"oszenia rozbiórki nie do"$cza si& projektu budowlanego. 4) opis sposobu zapewnienia bezpiecze'stwa ludzi i mienia. dotyczy% wybranych obiektów lub zespo"u obiektów. chyba #e w"a(ciwy organ na"o#y. 3a otrzymuje brzmienie: „3a.”. Do wniosku o rejestracj& budowy obiektów budowlanych: 1) których wykonanie lub u#ytkowanie mo#e stwarza% powa#ne zagro#enie dla u#ytkowników.”. 9/36 2. 2) szkic usytuowania obiektu budowlanego. rejestracja mo#e. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 2. zapory wodne lub 2) których projekty budowlane zawieraj$ nowe. Przepisu ust.

5) ustale' zgody urbanistycznej oraz nie wymaga uzyskania opinii. 18) w art. pozwole' i innych dokumentów. b) uchyla si& pkt 5. 1 pkt 3. 3) zapewnienia warunków niezb&dnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepe"nosprawne. W przypadku zamierzonego odst$pienia. 35a ust. orzeka o wykre(leniu budowy z rejestru w przypadku wydania decyzji. powierzchni zabudowy. uzgodnie'. 36a-40 otrzymuj$ brzmienie: „Art. o których mowa w art. 1: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W decyzji o rejestracji budowy w"a(ciwy organ. 5. Odmowa uznania dopuszczalno(ci odst$pienia nast&puje w drodze postanowienia. o której mowa w art. 3. W przypadku wniesienia skargi do s$du administracyjnego na decyzj& o re- jestracji budowy wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skar#$cego s$d mo#e uzale#ni% od z"o#enia przez skar#$cego kaucji na zabezpieczenie roszcze' inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. b) kubatury. jest dopuszczalne jedy- nie po ponownym zg"oszeniu lub uzyskaniu decyzji o rejestracji budowy. 36. 3 pkt 2 lit. w drodze decyzji. 51 ust. 2008-11-25 . 36. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odst$pienia oraz jest obowi$zany zamie(ci% w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotycz$ce odst$pienia. w razie potrzeby:”. Istotne odst$pienie od ostemplowanego projektu budowlanego lub warunków. b.©Kancelaria Sejmu s. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 1. 36a. o którym mo- wa w ust. 19) art. o ile nie narusza przepisów powszechnie obowi$zuj$cych i nie dotyczy: 1) zakresu obj&tego projektem zagospodarowania dzia"ki lub te- renu. o którym mowa w ust. d"ugo(ci i szeroko(ci.”. 2. na które s"u#y za#alenie. o których mowa w art. 3. W"a(ciwy organ. 4) zmiany zamierzonego sposobu u#ytkowania obiektu budow- lanego lub jego cz&(ci. 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: a) liczby kondygnacji. 4. wymaganych przepisami szczególnymi. wysoko(ci. Nieistotne odst$pienie od ostemplowanego projektu lub warun- ków. nie wymaga zg"oszenia ani uzy- skania decyzji o rejestracji budowy i jest dopuszczalne. 36 w ust. 10/36 17) w art. inwestor jest obowi$zany uzyska% za(wiadczenie w"a- (ciwego organu o dopuszczalno(ci odst$pienia.

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpi- sanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do reje- stru zabytków wymaga. 39. je#eli budowa nie zosta"a rozpo- cz&ta przed up"ywem 3 lat od dnia. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisa- nych do rejestru zabytków. Reje- stracja budowy traci wa#no(% poprzez wydanie decyzji o wykre- (leniu budowy z rejestru. 28 ust. 1. Art. Przepisy o ochronie (rodowiska wskazuj$ przypadki. gospodarki prze- strzennej i mieszkaniowej okre(li. 2. 3. o których mowa w art. W"a(ciwy organ prowadzi rejestr budów. o której mowa w przepisach od- r&bnych. 11/36 Art. 3. 2. Art. 2008-11-25 . burmistrzowi. 1. 2. Rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków dzia"aj$cego w imieniu ministra w"a(ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skre(leniu tego obiektu z re- jestru zabytków. 1. prezydentowi miasta albo organowi. który wyda" zgod& urbanistyczn$. mo#e nast$pi% po ponow- nym zg"oszeniu lub uzyskaniu decyzji o rejestracji budowy. 38. 3) informacje o przyj&tym zg"oszeniu albo wydanej decyzji o re- jestracji budowy. Rejestr budów zawiera w szczególno(ci: 1) numer wpisu. wydanego przez w"a(ciwego wojewódz- kiego konserwatora zabytków. gdy dane o robotach budowlanych wpisanych do rejestru budów zamieszcza si& w publicznie dost&pnych wykazach. spo- sób prowadzenia rejestru budów oraz wzór tego rejestru. decyzj& o (ro- dowiskowych uwarunkowaniach. Informacj& o rejestracji budowy w"a(ciwy organ prze- kazuje niezw"ocznie wójtowi. rejestracja budowy nast&puje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 37. 1 i 2.©Kancelaria Sejmu s. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. w drodze rozporz$dzenia. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. lub pozwolenie. w którym dokonano rejestracji lub budowa zosta"a przerwana na czas d"u#szy ni# 3 lata. 4. a obj&tych ochron$ konserwatorsk$ na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. uwzgl&dniaj$c w szczególno(ci potrzeb& sprawnego dzia"ania re- jestru oraz wymiany danych pomi&dzy podmiotami prowadz$cy- mi rejestry. o którym mowa w art. 2) nazw& i rodzaj oraz adres prowadzenia robót budowlanych. uzyskania przez inwestora pozwolenia na prowadzenie tych robót. Rejestracja budowy traci wa#no(%. imi& i nazwisko albo nazw& inwestora oraz je- go adres albo oznaczenie siedziby. Minister w"a(ciwy do spraw budownictwa. Rozpocz&cie albo wznowienie budowy w przypadku wykre(lenia budowy z rejestru b$d! w razie stwierdzenia niewa#no(ci albo uchylenia decyzji o rejestracji budowy.

uzyskania zgody w"a(ciwego wo- jewody. 2 pkt 1-8 i 10-15. poz.”. Budowa obiektu budowlanego. tymczasowego obiektu budowlane- go i urz$dzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zag"ady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. Nr 113. 23) w art. 3 otrzymuje brzmienie: „3. z 2003 r. poz. Prace przygotowawcze mog$ by% wykonywane tylko na terenie obj&- tym rejestracj$ budowy. Przepisów ust. c) uchyla si& ust. 1271. 1600) wyma- ga. sk"ada si& pod rygorem odpowiedzialno(ci karnej. Niez"o#enie o(wiadczenia czyni przeniesienie rejestracji budowy bezskutecz- nym. 4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowi$zany zaj$% stano- wisko w sprawie rejestracji. do w"a(ciwego organu. 12/36 4. Art. 2. O(wiadczenie. w drodze postanowienia. 41: a) ust. 20) uchyla si& art. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Inwestor jest obowi$zany zawiadomi%. poz. Nr 220. 3 otrzymuje brzmienie: „3. 3. 1 oraz ust. 42 ust. U. 5.”. 3. o której mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje si& do budowy lub rozbiórki obiektów wy- mienionych w art. Przepisy ust. w terminie 14 dni od dnia dor&czenia zg"oszenia lub wniosku o rejestracj& budowy. o którym mowa w ust. o których mowa w art. 1 i 2 stosuje si& odpowiednio do decyzji o pozwole- niu na wznowienie robót budowlanych. b) w ust. poz. 51 ust. je#eli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi wa#nymi wzgl&- dami. Art. 22) w art. 984 i Nr 153. Nr 80. 717 oraz z 2006 r. W"a(ciwy organ mo- #e wy"$czy%. 40. do"$czaj$c na pi(mie:”. 1. 40a.”. 39a. 43 ust. w"a(ciwy or- gan oraz projektanta sprawuj$cego nadzór nad zgodno(ci$ realizacji ro- bót z projektem. 1. przed ich rozpocz&ciem. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2008-11-25 . 412. poz. Nr 41. Inwestor ten przejmuje wszystkie prawa i obo- wi$zki wynikaj$ce z rejestracji oraz sk"ada o(wiadczenie o prze- j&ciu tych praw i obowi$zków. z 2002 r. o zamierzonym terminie roz- pocz&cia robót budowlanych obj&tych rejestracj$ budowy.©Kancelaria Sejmu s. przed rejestracj$ budowy. Niezaj&cie stanowiska w tym terminie uznaje si& jako brak zastrze#e' do rozwi$za' projektowych przedstawionych w zg"oszeniu lub wniosku o rejestracj& budowy. O(wiadczenie stanowi podstaw& do bezzw"ocznego doko- nania zmiany w rejestrze budów. o ochronie terenów by"ych hitlerowskich obozów zag"ady (Dz. Rejestracja budowy mo#e by% w ka#dym czasie przeniesiona na in- nego inwestora. stosowanie tych przepisów równie# w stosunku do innych obiektów. 21) w art.

45 w ust. o której mowa w ust. 29 ust. o ile jest ona wymagana przepisami odr&bnymi. 29 ust. rozbiórk& obiektu budowlanego lub jego cz&(ci. o której mowa w ust. w drodze decy- zji.”. 1. 24) w art. 2. 1 pkt 15. 2. 20 ust. lub jego cz&(ci. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) informacje dotycz$ce rejestracji budowy. 25) art. 48 otrzymuje brzmienie: „Art. 30 ust. 2) dokumentów. w drodze de- cyzji. 5. w tym techniczno-budowlanych. W przypadku niespe"nienia w wyznaczonym terminie obowi$z- ków.”. w zakresie uniemo#liwiaj$cym doprowadzenie obiektu budow- lanego lub jego cz&(ci do stanu zgodnego z prawem . oraz nie narusza przepisów.”. o których mowa w ust. jest zgodna ze zgod$ urbanistyczn$. je#eli budowa nie zosta"a zako'czona. 49 w ust. Przed"o#enie w wyznaczonym terminie dokumentów. do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje si& przepisu art. 1: 1) jest zgodna ze zgod$ urbanistyczn$. z zastrze#eniem ust. 26) w art. b&d$cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganej rejestracji. 2. w"a- (ciwy organ wstrzymuje postanowieniem. 1. 2. w wyznaczonym terminie: 1) zgody urbanistycznej. 29 ust. o których mowa w art. podlegaj$ geode- zyjnemu wyznaczeniu w terenie. Obiekty budowlane. o których mowa w ust. 3 pkt 2.geodezyjnej in- wentaryzacji powykonawczej. 2) nie narusza przepisów. 49b.w"a(ciwy organ wstrzymuje postanowieniem. 4. W postanowieniu. 3. 27) art. W"a(ciwy organ nakazuje. w tym techniczno-budowlanych. 3. 49b otrzymuje brzmienie: „Art. 2. W"a(ciwy organ nakazuje. 2. a po ich wybudowaniu . o którym mowa w art. obejmuj$cej po"o#enie ich na gruncie. oraz przy"$cza wymienione w art. 2. o których mowa w art. 3.1. rozbiórk& obiektu budowlanego. 48. Je#eli budowa. 1. 13/36 „1.”. z wyj$tkiem obiektów. b&d$cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganej rejestracji. traktuje si& jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zgodno(% projektu zagospodarowania dzia"ki lub terenu ze zgod$ urbani- styczn$. Je#eli budowa. na które przys"u- guje za#alenie. 2. ustala si& wymagania dotycz$ce niezb&dnych zabezpiecze' budowy oraz nak"ada obo- wi$zek przedstawienia. z zastrze#eniem ust.©Kancelaria Sejmu s. których budowa wymaga zg"oszenia lub uzyskania de- cyzji o rejestracji budowy. o którym mowa w ust. stosuje si& przepis ust. prowadzenie robót budowlanych. na które przys"uguje za#alenie – gdy budowa nie zosta"a zako'czona – prowadzenie robót budowlanych oraz nak"ada na inwestora obowi$zek przed- 2008-11-25 .

59g. W przypadku niespe"nienia obowi$zków. Art. decyzji o rejestracji budowy. w terminie 21 dni od dnia dor&czenia zawiadomienia. je#eli jest ona wymagana. mo#na przyst$pi%. 49 ust. nie zg"o- si sprzeciwu w drodze decyzji. 2. po zawia- domieniu w"a(ciwego organu o zako'czeniu budowy. 30) art. 2008-11-25 .”. W"a(ciwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowla- nych wykonywanych: 1) w sposób mog$cy spowodowa% zagro#enie bezpiecze'stwa ludzi lub mienia b$d! zagro#enie (rodowiska. 28) w art. z zastrze#eniem art. o których mowa w art. w drodze postanowienia.©Kancelaria Sejmu s. 1. 55. zezwala. Przed przyst$pieniem do u#ytkowania obiektu budowlanego nale#y uzyska%. w"a(ciwy organ. je#eli: 1) zachodz$ okoliczno(ci. stosuje si& przepis ust. je#eli jest ona wymagana – nak"ada. potwierdzenie zako'czenia budowy. 4. z wyj$tkiem obiektów budowlanych wymienionych w art. 5. 2. Przepisów ust. 1. 54 i 55 otrzymuj$ brzmienie: „Art. okre(laj$c termin wykonania. którego budowa wymaga rejestracji. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 54. Do op"aty legaliza- cyjnej stosuje si& odpowiednio przepisy art. o której mowa w ust.”. lub 2) w sposób istotnie odbiegaj$cy od ostemplowanego projektu budowla- nego. 1. w dro- dze postanowienia. nak"ada obowi$zek uiszczenia op"aty legalizacyjnej w wysoko(ci 5 000 z". 51 ust. 2. 55. 6 otrzymuje brzmienie: „6. o którym mowa w ust. w drodze decyzji. 3. W"a(ciwy organ. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w przypadku istotnego odst$pienia od ostemplowanego projektu bu- dowlanego lub innych warunków decyzji o rejestracji budowy. na doko'czenie budowy.”. w przypadku gdy budowa nie zosta"a zako'czo- na. 14/36 "o#enia w terminie 30 dni dokumentów wymaganych do rejestra- cji budowy. 4. 4. 4 i 5 nie stosuje si& do robót budowlanych innych ni# budowa b$d! przebudowa obiektu budowlanego lub jego cz&(ci. 29) w art. 6. 29 ust. Do u#ytkowania obiektu budowlanego. o których mowa w ust. po wniesieniu op"aty. je#eli organ ten. b) ust. Je#eli zachodz$ okoliczno(ci. 50 ust. o której mowa w ust. lub nie- zgodnie z przepisami. 51: a) w ust. W przypadku nieuiszczenia w terminie op"aty legalizacyjnej w"a- (ciwy organ wydaje decyzj&.”. obowi$zek sporz$dzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego oraz – w razie potrzeby – wykonania okre(lonych czynno(ci lub robót bu- dowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. 5 albo art.

2) o(wiadczenie kierownika budowy o: a) zgodno(ci wykonania obiektu budowlanego z ostemplowa- nym projektem budowlanym. przepisami oraz decyzj$ o reje- stracji budowy. Potwierdzenie zako'czenia budowy obiektu budowlanego nie zwalnia inwestora z obowi$zku uzyskania. 56. 3. 1 nie stosuje si& do: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych.w razie korzystania . 2. gara#e do dwóch stanowisk w"$cznie.©Kancelaria Sejmu s. 2008-11-25 . traktuje si& jak niezg"oszenie sprzeciwu lub uwag. 15/36 2) przyst$pienie do u#ytkowania obiektu budowlanego ma na- st$pi% przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. zgód lub pozwole' na eksploatacj& obiektu.”. kanalizacyjnych oraz ruroci$gów przesy"owych. w ter- minie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. telekomunikacyjnych. wymaganych przepi- sami odr&bnymi. 1. 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1. Przepisu ust. 4) obiektów s"u#$cych nawigacji wodnej. 56 otrzymuje brzmienie: „Art.drogi. ulicy. wymienione w ust. je#eli jest ona wymagana. Niezaj&cie stanowiska przez organy. 5) sieci elektroenergetycznych. 57: a) ust. 1. 54. 31) art. Organy zajmuj$ stanowisko w sprawie zgodno(ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. inwestor jest obowi$zany zawiadomi%. b) doprowadzeniu do nale#ytego stanu i porz$dku terenu budo- wy. 3) Pa'stwowej Stra#y Po#arnej . ciep"owniczych.”. s$siedniej nieruchomo(ci. Przed przyst$pieniem do u#ytkowania obiektu budowlanego. 2) obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letni- skowego. 2) Pa'stwowej Inspekcji Pracy. 3) innych niewielkich obiektów budowlanych jak: budynki go- spodarcze. o którym mowa w art. organy: 1) Pa'stwowej Inspekcji Sanitarnej.o zako'czeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przy- st$pienia do jego u#ytkowania. 2. budynku lub lokalu. gazo- wych. wodoci$gowych. a tak#e . 32) w art. zgodnie z w"a(ciwo(ci$ wynikaj$c$ z przepisów szczególnych. Do zawiadomienia o zako'czeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o potwierdzenie zako'czenia budowy inwestor jest obowi$za- ny do"$czy%: 1) orygina" dziennika budowy.

W"a(ciwy organ wydaje decyzj& w sprawie potwierdzenia zako'- czenia budowy obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obo- wi$zkowej kontroli. 1-4. o których mowa w ust. stanowi wezwanie w"a(ciwego or- ganu do przeprowadzenia obowi$zkowej kontroli. 51 stosuje si& odpowiednio. 3. z zastrze#eniem ust. 2008-11-25 . b) ust. 4) geodezyjn$ inwentaryzacj& powykonawcz$. c) ust. 5) kopi& (wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. je#eli zosta" ustanowiony. dokonanych podczas wykonywania robót. 59 otrzymuje brzmienie: „Art. a. o których mowa w ust. 33) art. 2. po przyst$pieniu do u#ytkowania obiektu budowlanego.”. Przepisy art. 4 i 5. 59a. w"a(ciwy organ zwraca bezzw"ocznie inwestorowi do- kumenty. 57 ust. W razie zmian nieodst&puj$cych w sposób istotny od ostemplowanego projektu. 1. 5 ust. do zawiadomienia lub wniosku. o której mowa w art.©Kancelaria Sejmu s. 4. 1. 59a. 2 i 3. o którym mowa w ust. na podstawie potwierdzenia zako'czenia budowy. o którym mowa w ust. z za- strze#eniem art. o której mowa w art. 59. Przepisu ust. okre(lonych robót budowlanych. Po zako'czeniu post&powania w sprawie zawiadomienia o zako'czeniu budowy albo w sprawie potwierdzenia zako'czenia budowy obiektu budowlanego. 1. 6. 7. 1 pkt 2 lit. a w razie potrzeby . 1 pkt 1. Inwestor jest obowi$zany zawiadomi% w"a(ciwy organ o zako'- czeniu robót budowlanych prowadzonych. je#eli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzale#nio- na od ich odpowiedniego zagospodarowania. 5. Je#eli w"a(ciwy organ stwierdzi. po- winno by% potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwe- storskiego. 16/36 3) o(wiadczenie o w"a(ciwym zagospodarowaniu terenów przyle- g"ych. W"a(ciwy organ mo#e w decyzji o potwierdzeniu zako'czenia budowy obiektu budowlanego okre(li% warunki u#ytkowania tego obiektu albo uzale#ni% jego u#ytkowanie od wykonania. odmawia potwierdze- nia zako'czenia budowy obiektu budowlanego w przypadku nie- spe"nienia wymaga' okre(lonych w ust. 3 nie stosuje si& do instalacji i urz$dze' s"u#$cych ochronie (rodowiska.”. okre(lone w ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W ta- kim przypadku o(wiadczenie. 1 i w art. 8 otrzymuje brzmienie: „8. 2. 1. w ozna- czonym terminie.”. pomimo niewykonania cz&(ci robót wyko'czeniowych lub innych robót budowlanych zwi$zanych z obiektem.tak#e uzupe"niaj$cy opis. #e obiekt budowlany spe"nia wa- runki. W"a(ciwy organ. Wniosek. w wydanej decyzji o potwierdzenie zako'czenia budo- wy mo#e okre(li% termin wykonania tych robót. nale#y do"$czy% kopie rysunków wchodz$cych w sk"ad ostemplowanego projektu budowlanego z nanie- sionymi zmianami.

71 i 71a. przekazuje si& do organu wy#szego stopnia do ka#dego pi$tego dnia miesi$ca lub. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w przypadku obowi$zku rozbiórki istniej$cych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego u#ytkowania lub tymczasowych obiek- tów budowlanych .”. 35) w art. ustalenia dotycz$cego zgodno(ci wykonania obiektu budowlanego z ostemplowanym projektem budowlanym i innymi warunkami okre(lonymi w decyzji o rejestracji budowy. 6 otrzymuje brzmienie: „6. 51. 38) w art.”. na wezwanie organów nadzoru budowlanego.”. 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1. w drodze decyzji. z wyj$tkiem rejestru dotycz$cego terenów zamkni&tych. 34) w art. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 59a: a) ust. Decyzj& o potwierdzeniu zako'czenia budowy obiektu budowla- nego w"a(ciwy organ przesy"a niezw"ocznie organowi. 2) przekazuj$ bezzw"ocznie organom nadzoru budowlanego kopie decyzji i postanowie' wynikaj$cych z przepisów prawa budowla- nego.©Kancelaria Sejmu s. Stron$ w post&powaniu w sprawie potwierdzenia zako'czenia bu- dowy jest wy"$cznie inwestor. 1 otrzymuje brzmienie: „1. na wezwanie inwestora. Uwierzytelnione kopie rejestru. o którym mowa w ust. 8.”. 2008-11-25 . 17/36 7. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. odmawia potwierdzenia zako'czenia budowy i przeprowadza. Organy administracji architektoniczno-budowlanej: 1) prowadz$ rejestr budów. o którym mowa w art. 3) uczestnicz$. b) w ust.wykonania tego obowi$zku. 1. w czynno(ciach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udost&pniaj$ wszelkie dokumenty i informacje zwi$zane z tymi czynno(ciami. 4 otrzymuje brzmienie: „4. 59f ust. 2. Wzór protoko"u powinien obejmowa% w szczególno(ci informacje dotycz$ce danych osobowych osób uczestnicz$cych w kontroli oraz informacje nie- zb&dne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli. W przypadku wymierzenia kary w"a(ciwy organ. post&powanie. o którym mowa w art. 82b: a) ust. w tym: adres i kategori& obiektu budowlanego. 36) w art. pierwszego dnia roboczego po tym terminie. W"a(ciwy organ przeprowadza. w odpowiednim zakre- sie. je#eli dzie' ten jest dniem wolnym od pracy.”. obowi$zkow$ kontrol& budowy. je#eli up"yn$" termin ich rozbiórki. 59d ust.”. 37) uchyla si& art. który wy- da" decyzj& o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie.

90. art. art. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego. na wniosek G"ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z"o- #ony w wyniku przeprowadzonej kontroli organu. 75 ust. 40 ust.©Kancelaria Sejmu s. 1. 84b ust. zakres dzia"ania powiatowego inspektora na wi&cej ni# jeden powiat. c) uchyla si& pkt 9b. Do w"a(ciwo(ci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale#$ zadania i kompetencje. 83 ust. 100 otrzymuje brzmienie: „Art. Wojewoda w sprawach. w"a(ciwy organ administracji ar- chitektoniczno-budowlanej wszczyna z urz&du lub wznawia post&powa- nie. art. 62 ust. 54. 30 ust. 93: a) uchyla si& pkt 3 i 5. art. 86 po ust. po za- si&gni&ciu opinii w"a(ciwych starostów. art. 43) art. a. karze ograniczenia wolno(ci albo pozbawie- nia wolno(ci do lat 2. 42) art. 97 ust. o których mowa w art. 89b otrzymuje brzmienie: „Art. lub 2) w sposób mog$cy spowodowa% zagro#enie bezpiecze'stwa ludzi lub mienia. 4. oraz w"a(ciwe organy administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa przy rejestracji budowy s$ obowi$zani do sprawdzenia posiadania przez inwestora postanowienia o uzgod- nieniu.”.”. 57 ust. art. 70 ust.”. o których mowa art. 90 otrzymuje brzmienie: „Art. 76. albo zagro#enie (rodowiska . art. 100. 39) w art. 78 oraz art. 1. art. 3 pkt 1 i 5. 48-51.podlega grzywnie. art. wznowienie po- st&powania albo stwierdzenie niewa#no(ci decyzji wydanej przez organ ad- ministracji architektoniczno-budowlanej. 89b. 2. art. Wojewoda. 59d ust. 40) w art. art.”. mo#e rozszerzy%. 3.”. 82 ust. 41) w art. 44) w art. 3. 59a. 3c w brzmieniu: „3c. 1 pkt 3 i ust. 65-69. 4. 3 otrzymuje brzmienie: „3. 7 i 8. Kto wykonuje roboty budowlane: 1) bez wymaganego zg"oszenia lub wymaganej decyzji o reje- stracji budowy. art. o którym mowa w art. 45) art. 1 pkt 3 lit. Nie mo#na wszcz$% post&powania z tytu"u odpowiedzialno(ci za- wodowej w budownictwie po up"ywie 6 miesi&cy od dnia po- wzi&cia przez organy nadzoru budowlanego wiadomo(ci o pope"- 2008-11-25 . 1 otrzymuje brzmienie: „1. 4 i 5. #e zachodz$ okoliczno(ci uzasadniaj$ce wykre(lenie budowy z rejestru. 3b dodaje si& ust. 74. 18/36 b) uchyla si& ust.”. b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegaj$cy od ostemplowanego projektu budowlanego b$d! ustale' i warunków okre(lonych w przepi- sach.

poz. Zarz$dca drogi wydaje zgod&. przed rejestracj$ budowy. 2 otrzymuje brzmienie: „2. o którym mowa w ust. z wy"$czeniem o- biektów budowlanych wymienionych w art. poz. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urz$dze'. U. z 2007 r. przed rejestracj$ budowy. 3 tabeli. 326) wpro- wadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) w art. 3 stosuje si& odpowiednio. 42: a) ust. o której mowa w ust.©Kancelaria Sejmu s. 1 uchyla si& pkt 1. 29 ust. Nr 23. z wy"$czeniem o- biektów budowlanych wymienionych w art. 3 stosuje si& odpowiednio. 2. 3 pkt 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1) rejestracji budowy oraz uzyskania zezwolenia zarz$dcy drogi na prowadze- nie robót w pasie drogowym. o której mowa w ust. 5) w art. 43 ust. wymaga zgody zarz$dcy drogi. 19/36 nieniu czynu. Przepis art.”. 1 lp. 29 ust. b) ust. 1. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 3a pkt 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1) rejestracji budowy.”. 136 i Nr 192. o drogach publicznych (Dz. 3. 39 w ust.Prawo budowlane. projektu budowlanego obiektu lub urz$dzenia. 2) uzgodnienia z zarz$dc$ drogi. Art.”. 1 mo#e nast$pi% za zgod$ zarz$dcy drogi. 2) uzgodnienia z zarz$dc$ drogi. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. równie# uzgodnienia projektu budowlanego. 4) w art. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 1. Nr 19. 3) w art. 3.”. 6) w art. Przepis art. któr$ za- rz$dca drogi wydaje inwestorowi przed rejestracj$ budowy. a w przypadku gdy plano- wane roboty s$ obj&te obowi$zkiem rejestracji budowy. Nr 54. 24b w ust. 38 ust. przed rejestracj$ budowy. powoduj$cego t& odpowiedzialno(% i nie pó!niej ni# po up"ywie 5 lat od dnia zako'czenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zako'czeniu budowy. wydan$ przed rejestracj$ budowy. . mo#e nast$pi% wy"$cznie za zgod$ zarz$dcy drogi. 115. w odleg"o(ci mniej- szej ni# okre(lona w ust. 1381 oraz z 2008 r. poz.”. 38 ust. o których mowa w ust. 2008-11-25 . W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwi$zanych z potrzebami obronnymi i zadaniami na rzecz obronno(ci kraju oraz ochrony (rodo- wiska umieszczenie urz$dzenia liniowego w odleg"o(ci mniejszej ni# okre(lona w ust. 29 w ust. projektu budowlane- go zjazdu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowla- nego przy drodze.”.Prawo budowlane. 2) w art. . poz.”. 4 otrzymuje brzmienie: „4.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. poz. 7a w ust. 914. Nr 99.Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.4)).U. zm. z 2004 r. Nr 127. 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. a tak#e projekty studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 1683. Nr 170. 3. poz. poz. Nr 145. poz. poz. poz. 1844 oraz z 2008 r. 895 i Nr 273. Art.”. z pó!n. U. z pó!n. poz. 1118. Nr 203. z 2006 r. 2008-11-25 . 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.”. z 2006 r. poz. Nr 127. Art. poz. z 2006 r. Nr 153. rejestracja budowy. 1373 i Nr 247. 29 ust. Nr 6. Nr 170. z 2006 r. z pó!n. Nr 191. 20/36 Art. usytuowania obiektów budowlanych wymagaj$cych rejestra- cji budowy. Pozwolenia wodnoprawne. 1834 oraz z 2007 r. U. poz. poz. 1217. 125. 1600 i Nr 249. Nr 220. Nr 21. poz. 1118. Nr 121. – Prawo budowlane (Dz. Nr 93. – Prawo bu- dowlane (Dz. z wy"$czeniem obiektów budowlanych wymienionych w art. Nr 170. Art. 1502. o podatkach i op"atach lokalnych (Dz. pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani. miejscowych planów zagospodarowania przestrzen- nego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. Nr 170. poz. 29 ust. Nr 225. Nr 88. 37 ust.”. 2 otrzymuje brzmienie: 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. Nr 145. poz. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodaro- wania terenu. z 2003 r. z 2005 r. wy- magaj$ uzgodnienia z dyrektorem w"a(ciwego urz&du morskiego. poz. o w"asno(ci lokali (Dz. U. poz. z 2007 r. 1373 i Nr 247. poz. Nr 141. 903 oraz z 2004 r. poz. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wy- danych za(wiadcze' o rejestracji budowy. Nr 191. Nr 220. z 2006 r. 2703. 880. U. z 2005 r. Nr 88. 27 w ust. a po zako'czeniu ich budowy .5)) w art. poz. 1828) w art. poz. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. U. 665. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. poz. 1635. 1601. 1844 oraz z 2008 r. U. 2027. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. poz. 880. 125) w art. poz. Nr 80. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. z 2006 r. poz. 5. Nr 240. poz. poz. poz. zm. z 2000 r. 665. z 2003 r. 1217 oraz z 2007 r. 6. z 2007 r. 914. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. poz. z wy"$czeniem obiektów budowlanych wymienionych w art. poz. 844. tworzeniu obwodów "owieckich. poz. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zapewni% wyznaczenie. 587.©Kancelaria Sejmu s. poz. Nr 156.dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporz$dzenie zwi$zanej z tym dokumentacji. dotycz$ce pasa technicznego. poz. 4. zm. poz. Nr 21. z 2006 r. 41. 1652. poz. 9 ust. poz. .U. 1217. U. zadrzewianiu. oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu. 1775 i Nr 249. Nr 245. 1492) w art. 587.6)). 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nr 156. Nr 99.

z wy"$czeniem obiektów budowlanych wy- mienionych w art. 1217. 909 oraz z 2007 r. Nr 281. 665. z 2006 r. 880. 2603. U.©Kancelaria Sejmu s. 1118. 1-2. 456. poz.9)) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) w art. poz. z 2006 r. Nr 261. a roszczenie o ustanowienie odr&bnej w"asno(ci lokalu i o prze- niesienie tego prawa zosta"o ujawnione w ksi&dze wieczystej. oraz aby dokona"a zg"oszenia. o których mowa w ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. poz. z 2006 r. 914.”. Nr 145. Nr 191. 587. 493. 1459. Nr 170. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. 1462. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. poz. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) planach miejscowych. jest on obowi$zany przed"o#y% wa#ne opinie. U. U. o bezpiecze'stwie imprez masowych (Dz. z 2006 r. W przypadku gdy w"a(ciciel obiektu. 541 i Nr 191. aby strona podej- muj$ca si& budowy by"a w"a(cicielem gruntu. na którym dom ma by% wzniesio- ny. 1373 i Nr 247. z 2005 r. zm. poz. poz. a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu. 29 ust. Nr 121. lub uzyska"a decyzj& o reje- stracji budowy. z pó!n. poz. 2782. Nr 12. z 2004 r. 1218. z pó!n.”.”. Nr 88. Nr 99 poz. Nr 130. 95 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zniesienia wspó"w"asno(ci nieruchomo(ci zabudowanej co najmniej dwoma budynkami. Nr 156. o której mowa w ust.U. 1266. na terenie którego odbywa si& impreza masowa. o których mowa w ust. Nr 175. 1347. z pó!n. 4 otrzymuje brzmienie: „4. 708 i Nr 220. poz. Nr 108. wskazanych we wspólnym wniosku. 1 pkt 1 i 2. z 2007 r. 1. 63 oraz z 2007 r. o gospodarce nieruchomo(ciami (Dz. z 2004 r. Nr 169. poz. 21/36 „2. z 2005 r. studiach uwarunkowa' i kierunków zagospodarowa- nia przestrzennego gminy. U. 4 otrzymu- je brzmienie: „4. 7 ust. 8. poz. Nr 173. nast&puje przed rejestracj$ bu- dowy. z 2004 r. rozpocz$" jego u#ytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowla- nego. Nr 99. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Nr 104. z 2005 r. Art. U. poz. poz. poz. Nr 64. poz. 2) w art. poz.7)). U. 155 w ust. Nr 75. poz. poz. niezb&dne jest. zm. Art. Do wa#no(ci umowy. 9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. poz. Nr 80. 7. poz. o ochronie gruntów rolnych i le(nych (Dz. wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budow& lub reje- stracji budowy. 1420 i Nr 175. 11 ust.”. poz. poz. decyzjach o warunkach zabudowy i zagospoda- rowania terenu oraz za(wiadczeniach o rejestracji budowy. Nr 127. poz. je#eli podzia" ma polega% na wydzieleniu dla poszczegól- nych wspó"w"a(cicieli. zm. 1087.8)) w art. – Prawo budowlane (Dz. poz. w"a(ciwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Pa'- 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. 2008-11-25 . budynków wraz z dzia"kami gruntu niezb&dnymi do prawid"owego korzystania z tych bu- dynków. Wydanie decyzji. 1844 oraz z 2008 r. 9. 663 i 665) w art. poz.

poz. z pó!n. Art. U. – Prawo atomowe (Dz. 880.”. poz. 5 otrzymuje brzmienie: „5. poz. Rejestracja budowy na podstawie przepisów prawa budowlanego. poz. Nr 175. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 3 w ust. Nr 99. wraz z adresem). U. obiektów budowlanych. . Nr 156.”. z pó!n. z 2004 r. Nr 223. zm.”. 37. Nr 42. poz. z 2007 r. U. z 2004 r. a zezwo- lenie na sta"$ eksploatacj& i likwidacj& . lub rozpocz&cie budowy takich obiektów. c otrzymuje brzmienie: „c) za(wiadczenia o rejestracji budowy (numer za(wiadczenia o rejestracji bu- dowy oraz oznaczenie organu. Nr 88.©Kancelaria Sejmu s. Zezwolenie jest warunkiem rejestracji budowy i zawiadomienia o zako'czeniu budowy dotycz$cych o- biektu j$drowego dokonywanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. poz. 855 oraz z 2004 r. z 2005 r. Nr 96. 11. W ustawie z dnia 13 lipca 2000 r. 13. tymczasowych obiektów budowlanych i urz$dze' budowla- nych.Prawo budowlane (Dz. poz. U. rozruch i próbn$ eksploatacj& obiektu j$drowego na wniosek inwestora. poz. 2268. z 2006 r. poz. U. o ochronie terenów by"ych hitlerowskich obozów zag"ady (Dz. o us"ugach turystycznych (Dz. 276) art. poz. 1844. poz. U. Art. zm. z 2006 r. Prezes Agencji wydaje zezwolenie na budow&. 1118. poz. który je wyda". 39a ust. 10 ust. 412. 984 i Nr 153. Nr 191. Nr 80. 587. Kodeks wykrocze' i ustawy o ksi&gach wieczystych i hipotece (Dz. 1. poz. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.”. 1271. Nr 220. o których mowa w ust. Nr 273.”. 1217 oraz z 2007 r. 959) w art. o ochronie nabywców prawa korzystania z budyn- ku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka#dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. poz. Art. Nr 113. Nr 170. 10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. z 2002 r.na wniosek kierownika jednostki eksploatuj$cej. Opinie te s$ wa#ne nie d"u#ej ni# 6 miesi&cy. z 2003 r.12)). 37 otrzymuje brzmienie: „Art. 10. 1 w pkt 6 lit. w przypadku gdy nie jest wymagana rejestracja budowy. 1600. U.11)) w art. Do wniosku do"$cza si& za(wiadczenie o rejestracji budowy. U. Nr 74. poz. 2703. poz. Nr 220. zm. 1373 i Nr 247. 1600. Nr 127. udzielonej w drodze decyzji. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r.10)) w art. poz. 1462 oraz z 2006 r. poz. 2008-11-25 . poz. Art. 12. 11) Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. 22/36 stwowej Stra#y Po#arnej i pa'stwowego powiatowego inspektora sanitarne- go. wymaga zgody wo- jewody. z pó!n. 717 oraz z 2006 r. 665. Nr 41.

Nr 191. Nr 170. 1217. Nr 127. Art. poz. decyzja o rejestracji budowy okre(laj$ warunki i sposób ich zagospodarowania. poz. Nr 88.”.”. poz. z 2007 r. 28 ust. poz. 4) w art. a w przypad- ku zezwolenia na prowadzenie dzia"alno(ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych dodatkowo po kontroli przez wojewódzkiego in- spektora ochrony (rodowiska funkcjonowania instalacji i urz$dze' s"u#$- cych do unieszkodliwiania odpadów. Je#eli obowi$zek utworzenia obszaru ograniczonego u#ytkowania wynika z post&powania w sprawie oceny oddzia"ywania na (rodowisko. 3) w art. zm. 5. o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w zwi$zku z realizacj$ inwestycji. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Decyzj& zatwierdzaj$c$ program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wy- daje si& po zawiadomieniu o zako'czeniu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Nr 25. Nr 145. poz. 2) w art. U. 2 otrzymuje brzmienie: „2. z 2006 r. o odpadach (Dz. 914. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 1 i 3. 4 otrzymuje brzmienie: „4. 665. 2008-11-25 . 2) w art. z 2008 r. poz. 21 ust. poz. W"a(ciwy organ administracji w decyzji o rejestracji budowy szczegó"owo okre(la zakres obowi$zków. 4 otrzymuje brzmienie: „4. . 23/36 Art. 587) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) w art. 14.©Kancelaria Sejmu s.U. 2 w ust. 135 w ust. . przed utwo- rzeniem tego obszaru nie rozpoczyna si& jego u#ytkowania. z 2006 r.”. 1118. 880. 1373 i Nr 247.”. – Prawo ochrony (rodowiska (Dz. 75 ust.Prawo ochrony (rodowiska. 150) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) w art.Prawo budowlane (Dz. 27 ust. Obowi$zek utworzenia obszaru ograniczonego u#ytkowania dla okre- (lonego zak"adu lub innego obiektu stwierdza si& w decyzji o rejestracji bu- dowy. z 2007 r. U. 3 otrzymuje brzmienie: „3. 1844 oraz z 2008 r. . poz.”. U. poz. je#eli miejscowy plan zagospodarowania przestrzen- nego. poz. poz. o których mowa w ust. a ich zastosowanie nie spowoduje przekrocze' wymaganych standardów jako(ci gleby i ziemi. 10 otrzymuje brzmienie: 13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. 251 i Nr 88.Prawo budowlane. Zezwolenie na prowadzenie dzia"alno(ci w zakresie odzysku lub unieszko- dliwiania odpadów wydaje si& po zawiadomieniu o zako'czeniu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 15. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pó!n. z zastrze#eniem ust. 587.13)). Nr 39. Nr 99. Nr 156.

”. poz. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. ochron& (rodowiska oraz ochron& uza- sadnionych interesów osób trzecich. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) sposób eksploatacji jest sprzeczny z za"o#eniami przyj&tymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w decyzji o re- jestracji budowy. Rozpocz&cie u#ytkowania sk"adowiska odpadów wymaga zatwierdze- nia instrukcji eksploatacji sk"adowiska odpadów oraz po przeprowa- dzenia kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony (rodowiska. o szczególnych zasadach odbudowy.Prawo budowlane. b) ust. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) obowi$zku zawiadomienia o zako'czeniu budowy sk"adowiska odpa- dów. 4 otrzymuje brzmienie. Zezwolenie na prowadzenie dzia"alno(ci w zakresie zbierania odpadów wydaje si& po zawiadomieniu o zako'czeniu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Nr 84. 53: a) ust. 8) w art. c) w ust. 6-9.”.”.”. 59 w ust. b) w ust. Organ w"a(ciwy do wydania decyzji o rejestracji budowy dotycz$cej budowy sk"adowiska odpadów okre(la w niej wymagania zapewniaj$ce ochron& #ycia i zdrowia ludzi.©Kancelaria Sejmu s. 52: a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) zawiadomi% wojewódzkiego inspektora ochrony (rodowiska o zako'czeniu eksploatacji i wykonaniu prac rekultywacyjnych. Przepisy ust. 2008-11-25 . 24/36 „10.”. remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia- "ania #ywio"u (Dz. 3 otrzymuje brzmienie: „3. U. 16. je#eli budo- wa sk"adowiska odpadów nie jest okre(lona w wojewódzkim planie go- spodarki odpadami. 6) w art. 2 otrzymuje brzmienie: „2. .”. 7) w art. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Wniosek o rejestracj& budowy w drodze decyzji dotycz$cy sk"adowi- ska odpadów powinien dodatkowo zawiera%:”. 906) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) uchyla si& art. 5) w art. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 1 i 2 dotycz$ równie# wydobywania odpadów ze zwa"owisk odpadów. 54a ust.”.”. Art. „4. Organ w"a(ciwy do wydania decyzji o rejestracji budowy dotycz$cej budowy sk"adowiska odpadów odmawia wydania decyzji. d) ust. dla których nie by"o wymagane uzyskanie decyzji lokalizacyj- nych lub nie by"a wymagana rejestracja budowy.

U. 13.14)) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) po rozdziale 4 dodaje si& rozdzia" 4a w brzmieniu: „Rozdzia" 4a Zmiana sposobu u#ytkowania obiektu budowlanego Art. 25/36 2) w art. 954 i Nr 130. 880. poz. U. Art. poz. Do u#ytkowania obiektu budowlanego. zm. 4) uchyla si& art. poz. którego odbudowa wyma- ga rejestracji. z 2004 r. 12. pracy. 319 i Nr 225. z pó!n. 2. 2008-11-25 . 717. higieniczno-sanitarne. z 2005 r. Do zawiadomienia o zako'czeniu odbudowy realizowanej na podstawie rejestracji do"$cza si&: 1) orygina" dziennika budowy. 1087. Zmiana funkcji u#ytkowej obiektu budowlanego lub jego cz&(ci wymaga zg"oszenia wójtowi. Do zg"oszenia nale#y do"$czy%: 1) opis i rysunek okre(laj$cy usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomo(ci i innych obiektów bu- 14) Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz.”. Nr 45. przepisami i obowi$zuj$cymi Polskimi Normami. 1. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Przed rejestracj$ odbudowy obiektu budowlanego w"a(ciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:”. Nr 6. Przez zmian& funkcji u#ytkowej obiektu budowlanego lub jego cz&(ci rozumie si& w szczególno(ci podj&cie b$d! zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego cz&(ci dzia"alno(ci zmieniaj$cej warunki: bezpiecze'stwa po#arowego. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. powodziowego. Nr 113. 11: a) w ust. 2. 4) powykonawcz$ inwentaryzacj& geodezyjn$. poz. poz. ochrony (rodowiska b$d! wiel- ko(% lub uk"ad obci$#e'. Nr 127. poz. z 2006 r. 41 i Nr 141. poz. W zg"oszeniu nale#y okre(li% dotychczasow$ i zamierzo- n$ funkcj& u#ytkow$ obiektu budowlanego lub jego cz&(ci. 3) art. 49a. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. mo#na przyst$pi% niezw"ocznie po zawiadomieniu w"a(ciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zako'czeniu odbudowy. poz. 1492. burmistrzowi albo prezydentowi miasta. b) uchyla si& ust.©Kancelaria Sejmu s. 2. 2) o(wiadczenie kierownika budowy o zgodno(ci wykonanej odbudowy obiektu budowlanego z projektem architektonicz- no-budowlanym. 3) protoko"y bada' i sprawdze'. 17. 1635 oraz z 2007 r. zdrowotne. Nr 80. 1.

2) mo#e spowodowa% niedopuszczalne: 2008-11-25 . wójt. o którym mowa w ust. 3) w zale#no(ci od potrzeb: a) ekspertyz& techniczn$. wnosi sprzeciw w drodze decyzji. wykonan$ przez osob& posiadaj$c$ uprawnienia budowlanego bez ogranicze' w odpowied- niej specjalno(ci. 5. Zg"oszenia. w okre(lonym terminie. W razie uznania. 2. c) za(wiadczenie w"a(ciwego inspektora nadzoru budowla- nego o zgodno(ci z przepisami techniczno-budowlanymi. Wójt. uzgodnienia lub opinie wymagane odr&bnymi przepisami. a. 2) zwi&z"y opis techniczny. bra- kuj$cych dokumentów. Nr 199. je#eli w terminie 30 dni od dnia dor&czenia zg"oszenia. w drodze posta- nowienia. a w razie potrzeby. 3. okre(laj$cy rodzaj i charakterystyk& obiektu budowlanego oraz jego konstrukcj&. burmistrz albo prezydent miasta wnosi sprzeciw. w której zamierza si& dokona% zmiany funkcji u#ytkowej. 5. o której mowa w lit. o którym mowa w ust. obowi$zek uzupe"niania. je#eli za- mierzona zmiana funkcji u#ytkowej obiektu budowlanego lub je- go cz&(ci: 1) narusza ustalenia obowi$zuj$cego miejscowego planu zago- spodarowania przestrzennego lub przepisów odr&bnych. wójt. w tym wielko(ciami i rozk"adem obci$#e'. burmistrz albo prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie pó!niej ni# po up"ywie 2 lat od dor&czenia zg"oszenia. nale#y dokona% przed doko- naniem zmiany funkcji obiektu budowlanego lub jego cz&(ci. uzasadniaj$cego za- stosowanie przepisów ustawy z dnia 3 pa!dziernika 2008 r. burmistrz albo prezydent miasta jest obowi$zany do rozwa- #enia. z oznaczeniem cz&(ci obiektu budowlane- go. burmistrz al- bo prezydent miasta nak"ada na zg"aszaj$cego. a w razie ich nieuzupe"nienia. poz. Wójt. udziale spo"ecze'stwa w ochronie (rodowiska oraz o ocenach oddzia"y- wania na (rodowisko (Dz. burmistrz albo prezydent miasta jest obowi$zany zwróci% si& do w"a(ciwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony (rodowiska o zaj&cie stanowiska.©Kancelaria Sejmu s. W razie konieczno(ci uzupe"nienia zg"oszenia wójt. 1227). 26/36 dowlanych istniej$cych lub budowanych na tej i s$siednich nieruchomo(ciach. 4. je#eli zmiana funkcji u#ytkowej wi$#e si& ze zmian$ wielko(ci i rozk"adu obci$#e' oraz konieczno(ci$ przed- stawienia ekspertyzy. o u- dost&pnianiu informacji o (rodowisku i jego ochronie. #e zamierzona zmiana funkcji u#ytkowej wywiera wp"yw na (ro- dowisko. b) pozwolenia. równie# danymi technologicz- nymi. Zmiana funkcji u#ytkowej mo#e nast$pi%. czy zamierzona zmiana funkcji u#ytkowej obiektu budow- lanego nie wywiera wp"ywu na (rodowisko. 6. Wyst$pienie to wstrzy- muje bieg terminu.U. wraz z danymi techniczno-u#ytkowymi.

1844.Prawo budowlane (Dz. 15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. poz. w drodze decyzji. wysoko(% kary administracyjnej wynosi 1000 z". 3) art. poz. 55 otrzymuje brzmienie: „Art. burmistrz albo prezy- dent miasta. o którym mowa w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie „2) niewymagaj$ce rejestracji budowy. 3) ustala wysoko(% kary administracyjnej. burmistrz albo prezydent miasta. wójt. . utrwalenie b$d! zwi&kszenie ogranicze' lub uci$#liwo(ci dla terenów s$siednich. zm. Nr 156. 1. 6. 49a ust. U. b) pogorszenie stanu (rodowiska lub stanu zachowania za- bytków.”. Nr 88. poz. poz. d) wprowadzenie. Nr 170. pomimo jego wstrzymania. poz. Dokonanie zg"oszenia. 1118. 50 w ust. o których mowa w art. 665. po zmianie funk- cji u#ytkowej obiektu budowlanego lub jego cz&(ci nie wywo"uje skutków prawnych. Art. 49a ust. Nr 127. 1373 i Nr 247. c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wi$#e organ dokonuj$cy rejestracji zgodnie z ustaw$ z dnia 7 lipca 1994 r. wójt. W razie niewykonania w terminie obowi$zku. je#eli jest ona wymagana przepisami prawa budowlanego. Do kary admini- stracyjnej stosuje si& przepisy o podatkach i op"atach lokalnych.”. 55. z 2006 r.©Kancelaria Sejmu s. Zg"oszenie zmiany funkcji u#ytkowej obiektu budowlanego lub jego cz&(ci nie zwalnia z obowi$zku uzyskania rejestracji budo- wy. z pó!n. 2) nak"ada obowi$zek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów. W przypadku gdy w obiekcie budowlanym nie wyznacza si& powierzchni u#ytkowej.15)). Nr 99. na które przys"uguje za#a- lenie: 1) wstrzymuje u#ytkowanie obiektu budowlanego lub jego cz&- (ci. 1 pkt 2. 2. poz. 2) w art. U. Kar& administracyjn$ ustala si& w wysoko(ci 100 z" za ka#dy metr kwadratowy powierzchni u#ytkowej obiektu budowlanego. 2. albo zmiany funkcji u#yt- kowej obiektu budowlanego lub jego cz&(ci. 2. 2008-11-25 . 880. 3. 7.”. w drodze postanowienia. 1217 oraz z 2007 r. 27/36 a) zagro#enie bezpiecze'stwa ludzi lub mienia. 8. o którym mowa w ust. albo dalszego u#ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz&(ci. Nr 191. nakazuje przywrócenie po- przedniej funkcji u#ytkowej obiektu budowlanego lub jego cz&- (ci. W razie zmiany funkcji u#ytkowej obiektu budowlanego lub jego cz&(ci bez wymaganego zg"oszenia. 587. poz. na której nast$pi"a zmiana funkcji u#ytkowej. pomimo wniesienia sprzeciwu. o którym mowa w art. 49b. z 2006 r.

ponosi inwestor. Przepisu ust. 9ac otrzymuje brzmienie: „Art. #e decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczegól- nionych w art. jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu. je#eli dokonano rejestracji budo- wy. 65: a) w ust. 2) w art. U. Przepis ust. 59 ust. 1 i 3. Je#eli decyzja o warunkach zabudowy wywo"uje skutki. 4) art. przepisy art. 9q dodaje si& ust. 9w. o których mowa w art. s$d admini- stracyjny po up"ywie 14 dni od dnia rozpocz&cia budowy linii kolejowej mo#e stwierdzi% jedynie.”. z wyj$tkiem tymczasowej. w którym decyzja sta"a si& ostateczna. po- "o#onych w granicach województwa. przebudow$ i rozbudow$. Art. b) ust. poz. 7 i 8 w brzmieniu: „7.”. 8. która nie wymaga rejestracji budowy. 9ac.”. z zastrze#eniem art. Art. W przypadku uwzgl&dnienia skargi na decyzj& o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wojewoda dokonuje rejestracji budowy dotycz$cej budowy linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej linii oraz wszystkich obiektów zwi$zanych z jej budow$. 1. której nadano rygor natychmiastowej wykonalno(ci. 9p pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) niewymagaj$cych rejestracji budowy. Nr 16. 3. 3 otrzymuje brzmienie: „3.”. 156 Kodeksu post&powania administracyjne- go. 6) w art. a inwestor rozpocz$" budow& linii kolejowej.”. 63 ust. na zasadach i w trybie prze- pisów Prawa budowlanego oraz dor&cza za(wiadczenie o rejestra- 2008-11-25 . 158 § 2 Kodeksu post&po- wania administracyjnego stosuje si& odpowiednio. 1 stosuje si& równie# do zmiany zagospodarowania terenu. o których mowa w art. nieruchomo(ci. poz.”. o których mowa w ust. 5) w art. 37 stosuje si& odpowiednio. 1 pkt 2 nie stosuje si&. z 2007 r. Do dnia rejestracji budowy. 36. które posiada"y inne tytu"y prawne do nieruchomo(ci. 18. 28/36 4) w art. 145 lub w art. trwaj$cej do roku. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Koszty realiza- cji roszcze'. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) inny wnioskodawca uzyska" rejestracj& budowy. 9s ust. mog$ by% u#ytkowane nieodp"atnie przez dotychczasowych w"a(cicieli lub osoby. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 36 ust.”. je#eli wniosek o stwierdzenie niewa#no(ci tej decyzji zosta" z"o- #ony po up"ywie 14 dni od dnia. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. 94. Nr 176. o transporcie kolejowym (Dz. 1238 i Nr 191 i 1374) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) w art. 3) w art. po reje- stracji budowy. 36 oraz art. Nie stwierdza si& niewa#no(ci ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 7 otrzymuje brzmienie: „7.©Kancelaria Sejmu s.

Nr 154. 2. Art. Nr 113. Nr 127. 865. poz. poz. poz. Ilekro% w przepisach prawa budowlanego jest mowa o zgodzie urbanistycznej. oraz po sprawdzeniu przez wo- jewódzkiego inspektora ochrony (rodowiska funkcjonowania instalacji i urz$dze' s"u#$cych do demonta#u pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nr 92. 493. U.16)) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) w art. Art. z 2008 r. Nr 156. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.”. 1236) w art.”. o której mowa w ust. poz. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. U. z 2006 r. 1. 1238 i Nr 181. U. zm. 40 ust.18)). w drodze obwieszczenia. Nr 99. 880. w urz&dzie wojewódzkim i urz&dach gmin w"a(ciwych ze wzgl&du na przebieg linii kolejowej. poz. poz. nast&puje przed rejestracj$ budo- wy. Nr 75. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 21. 587. zm. 16) Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. 1217. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksplo- atacji (Dz. 20. 1286. U. U. poz. 1056). z pó!n. 875. 19. 2390 oraz z 2006 r. poz. 49 uchyla si& ust. Nr 111. 1568. 29/36 cji budowy wnioskodawcy. 202 i Nr 175. poz. poz. 954 i Nr 130. z pó!n. a tak- #e w prasie lokalnej. poz. poz. Nr 96. z 2007 r. do których ma zastosowanie art. 29 ust. poz. 958 i Nr 171. a tak#e zawiadamia o jego wydaniu. Wydanie decyzji. o ochronie przyrody (Dz. z wy"$czeniem obiektów budowlanych wymienionych w art. remontowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych. . poz. . 2) w art. 8. 362 i Nr 126. rozumie si& przez to tak#e decyzj& o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.©Kancelaria Sejmu s. 959 i Nr 238. poz. Art. na stro- nach internetowych tych gmin oraz urz&du wojewódzkiego. 1458 oraz z 2007 r. poz. U. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. poz. poz. z 2005 r. poz. 1373 i Nr 247.Prawo ochrony (ro- dowiska (Dz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 138. 1087 oraz z 2007 r. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 2008-11-25 . 150. zespo"ów obiektów lub instalacji. poz. z 2006 r. 2. zm. 880. poz.”.17)) w art. 36 uchyla si& ust. 1118. Nr 176. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. poz. 665. Nr 162. 18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. z wy"$- czeniem nowo zbudowanych. 914. poz. Nr 50. Nr 176. Nr 170. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów mo#e by% wydane po zawiadomieniu o zako'czeniu budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.Prawo budowlane (Dz. 118 ust. Nr 145.U. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nr 191. z pó!n. Nr 88.U. poz. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. poz. Nr 25. 708. poz. 17) Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. z 2004 r. Nr 25. poz.

dla której wymagane jest ta- kie pozwolenie. Nr 17. poz. poz. z 2007 r. Nr 225. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. 127 i Nr 171. 6 w brzmieniu: „6. 138 i Nr 192. 2) pozwolenie na budow& w przypadku inwestycji. Dokumentem potwierdzaj$cym pozwolenie na budow&. 429) w art.©Kancelaria Sejmu s. poz. Nr 124. jest za(wiadczenie o rejestracji budowy.”. z 2006 r. poz. Nr 177. Art. – Prawo budowlane albo tytu" prawny do bu- dynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji okre- (lonej w art. 23. poz.20)) w za"$czniku do ustawy wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) w cz&(ci I: 19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. 427.19)). zm. o produktach pochodzenia zwierz&cego (Dz. U. U. poz. 24. 859. 4 w ust. z 2007 r. 665.. 20) Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektó- rych innych ustaw (Dz. 2 pkt 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1) prawo do dysponowania nieruchomo(ci$ na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Nr . 914. 1373 i Nr 247. 1382) wprowadza si& nast&puj$ce zmia- ny: 1) w art. U. Art. Nr 191. Nr 145. poz. poz. 880.. 22. w brzmieniu obowi$zuj$cym przed dniem wej(cia w #y- cie ustawy z dnia . Nr 127. Nr 64. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wy- datków zwi$zanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. z pó!n.”. z 2006 r.. 19 w ust.Prawo budowlane (Dz. U. 1844 oraz z 2008 r. 5 dodaje si& ust. 1225 oraz z 2007 r.”. Nr 23. o op"acie skarbowej (Dz.). o którym mowa w ust. poz. 1635. z pó!n.U. a. poz. 2 dodaje si& pkt 7 w brzmieniu: „7) pozwoleniu na budow& – rozumie si& przez to: a) rejestracj& budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r... z 2006 r. Nr 127. Nr 156. lub b) pozwolenie na budow& wydane na podstawie przepisów ustawy wymie- nionej w lit. zm. Nr 99. 880 i Nr 128.. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Podmioty zamierzaj$ce prowadzi% dzia"alno(% w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierz&cego przed rejestracj$ budowy dotycz$cej budowy zak"adu s$ obowi$zane:”. poz. 3 ust.. poz. poz. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. . 587. poz. 30/36 Art. poz. 1118. 883. poz. 2) w art. poz. Nr 64. poz. 1468 oraz z 2007 r. Nr 88.. 5 pkt 1. albo kopia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budow&. . U. 3) w art. 1 pkt 3.U. poz. poz. 1217. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. 2008-11-25 . Nr 170.

2) rejestracja budowy do- nego na prowadzenie tycz$ca budynków dzia"alno(ci gospodar.za ka#dy m2 powierzchni 1 z" u#ytkowej .©Kancelaria Sejmu s. przeznaczonych na cele czej innej ni# rolnicza naukowe. dotycz$ca budowy lub dowlanego dotycz$ca: remontu obiektów bu- dowlanych zniszczo- 1) budowy obiektu budowla- nych lub uszkodzonych nego oraz urz$dze' bu- wskutek dzia"alno(ci dowlanych zwi$zanych z spowodowanej ruchem obiektem budowlanym: zak"adu górniczego lub kl&sk #ywio"owych a) budynku przeznaczo. dowlanych wpisanych nym do rejestru zabytków” c) innego budynku 48 z" d) studni oraz urz$dze' 20 z" do usuwania nieczy- sto(ci sta"ych i (cie- ków e) budowli zwi$zanych z 112 z" produkcj$ roln$ f) sieci wodoci$gowych. elek- troenergetycznych. 31/36 a) uchyla si& ust.143 z" kanalizacyjnych. 2. 1) rejestracja budowy stawie przepisów prawa bu. Przeniesienie rejestracji bu. Rejestracja budowy na pod. 2008-11-25 .nie wi&cej ni# 539 z" b) budynku s"u#$cego 14 z" 3) rejestracja dotycz$ca celom gospodarczym remontu obiektów bu- w gospodarstwie rol. 10. 11 otrzymuje brzmienie: „11. b) ust. 54 i 55 w brzmieniu: „54. socjalne i i le(na: kulturalne . te- lekomunikacyjnych.90 z"” dowy na rzecz innego podmio- tu c) dodaje si& ust.

W przypadku rejestracji budowy obejmuj$cej wi&cej ni# jeden obiekt budowlany wymieniony w niniej- szym ust&pie. Zawiadomienie o zako'czeniu 25 % stawek Zawiadomienie o zako'- budowy okre(lonych czeniu: w ust.91 z" nych zwi$zanych z obiektem budowlanym W przypadku rejestracji budowy dotycz$cej budowy budynku o funkcji mieszanej. z zastrze#eniem lit. przy obliczaniu op"aty skarbowej nie uwzgl&dnia si& powierzchni mieszkalnej tego budynku. elek- troenergetycznych. gazowych. 9 pkt 1) budowy lub przebu- 1 dowy obiektów bu- dowlanych zniszczo- nych lub uszkodzo- nych wskutek dzia- "alno(ci spowodowa- nej ruchem zak"adu 2008-11-25 . z wyj$t- kiem dróg dojazdo- wych.okre(lonych wienie robót budowlanych w pkt 1 55. g g) sieci wodoci$gowych. te- lekomunikacyjnych. cieplnych oraz dróg o d"ugo(ci do 1 kilometra h) innych budowli 155 z" i) urz$dze' budowla. doj(% do bu- dynków i zjazdów z drogi. cieplnych oraz dróg.©Kancelaria Sejmu s. 32/36 gazowych.50 % stawek tu budowlanego oraz na wzno. op"at& skarbow$ po- biera si& od ka#dego obiektu odr&b- nie. 2) rozbiórki obiektu budowlanego 36 z" 3) przebudowy lub remontu obiek. 105 z" kanalizacyjnych.

4 i 5 w brzmieniu: „4. w którym decyzja sta"a si& ostateczna. Nr 49. Przepis art. poz. Nr 98. o drogowych spó"kach specjalnego prze- znaczenia (Dz. 2 pkt 3 i 4 otrzymuj$ brzmienie: „3) sporz$dzanie dokumentacji do decyzji: o ustaleniu lokalizacji drogi. je#eli wniosek o stwierdzenie niewa#no(ci tej decyzji zosta" z"o#ony po up"ywie 14 dni od dnia. 1660. poz. z 2004 r. Nr 162. do zg"oszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz innych po- zwole'. a tak#e innej dokumentacji niezb&dnej do przygotowania lub realizacji przedsi&wzi&cia drogowego. Art.Kodeks post&- powania administracyjnego (Dz. U Nr 23. uzgodnie' i opinii wymaganych odr&bnymi przepisami do przygo- towania lub wykonania przedsi&wzi&% Euro 2012. poz. 509.©Kancelaria Sejmu s. poz. z 2001 r. o którym mowa w pkt 3. U. z 2000 r. 2) w art. Nr 113. Nr 78.”. 1071. 9-11. 1524. 13 w ust. 24 dodaje si& ust. Nr 173. Nie stwierdza si& niewa#no(ci ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsi&wzi&cia Euro 2012. Art.”. 25. poz. do zawiadomienia o zako'czeniu budo- wy. poz. poz. 21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. Nr 64. z pó!n. poz. W ustawie z dnia z dnia 12 stycznia 2007 r. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 1219) wprowadza si& nast&puj$ce zmiany: 1) w art. 33/36 górniczego lub kl&sk #ywio"owych 2) budowy budynków przeznaczonych na cele naukowe. 1692 oraz z 2005 r. 4 ust. a spó"ka celowa rozpocz&"a budow& przedsi&wzi&cia Euro 2012. socjal- ne i kulturalne” 2) w cz&(ci III uchyla si& ust. 136) w art.21)) stosuje si& odpowiednio. W ustawie z dnia 7 wrze(nia 2007 r. o usta- leniu lokalizacji autostrady.U. Nr 153. o przygotowaniu fina"owego turnieju Mi- strzostw Europy w Pi"ce No#nej UEFA EURO 2012 (Dz. do zg"oszenia zamia- ru wykonania robót budowlanych. 984. 565. poz. U. zm. o (rodowi- skowych uwarunkowaniach. poz. z 2003 r. 1387. 2008-11-25 . . 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do z"o#enia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 26. 1188 i Nr 170. poz. 1271 i Nr 169. 682 i Nr 181. Nr 130. 4) wyst&powanie z wnioskami w zakresie. poz. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz- nego. poz. o warunkach zabudowy i zagospodarowania te- renu albo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumen- tacji do decyzji o (rodowiskowych uwarunkowaniach. z 2002 r.

.”. 18 ust. a tak#e innych podziemnych. 21 w ust. oraz dor&cza wnioskodawcy za(wiadczenie o rejestracji budowy. mo#e ograniczy%. 3. poz.U. 3) w art.©Kancelaria Sejmu s. 1 otrzymuje brzmienie: „1. udziale spo"ecze'stwa w ochronie (rodowiska oraz o ocenach oddzia- "ywania na (rodowisko (Dz.”. na wnio- sek spó"ki celowej lub innego w"a(ciwego podmiotu. poz. 27. sposób korzystania z nieruchomo(ci przez udzielenie ze- zwolenia na zak"adanie i przeprowadzenie na nieruchomo(ci ci$gów drena#owych. 865) w art. 1227) wprowadza si& nast&puj$ce zmia- ny: 1) w art. a dla których nie by"o wymagane uzyskanie decyzji lokalizacyjnej lub decyzji o rejestracj& budowy. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 2008-11-25 . 4) uchyla si& art. Nr 138. 5) w art. 28. w drodze decyzji. Wojewoda dokonuje rejestracji budowy przedsi&wzi&cia Euro 2012 na zasa- dach i w trybie przepisów prawa budowlanego. Pozyskiwanie. 1. 37 ust. naziemnych lub nadziemnych obiektów i urz$dze' niezb&dnych do korzystania z tych przewodów i urz$dze'. #e decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. a tak#e zawia- damia o jego wydaniu i tre(ci w drodze obwieszcze' w urz&dach gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urz&du wojewódzkiego oraz urz&du gminy w"a(ciwego dla lokalizacji przedsi&wzi&cia Euro 2012.”.U. W przypadku uwzgl&dnienia skargi na decyzj& o ustaleniu lokalizacji przed- si&wzi&cia Euro 2012. Art. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Art. z zastrze#eniem ust. rozumie si& przez to tak#e decyzj& o ustaleniu lokalizacji przedsi&wzi&- cia Euro 2012. 145 lub 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o którym mowa w ust. w których by"y sk"adowane odpady wydobywcze. gazów i energii elektrycznej oraz urz$dze' "$czno(ci publicznej i sygnalizacji.Kodeks post&powania administracyjnego. pary. Ilekro% w przepisach prawa budowlanego jest mowa o zgodzie urbanistycz- nej. 34/36 5. Je#eli z decyzji rejestracji budowy dotycz$cej budowy drogi lub innego przedsi&wzi&cia Euro 2012 wynika obowi$zek dokonania przebudowy ist- niej$cych urz$dze' infrastruktury technicznej. Nr 199. dotyczy równie# pozyskiwania od- padów wydobywczych z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobyw- czych. 25 ust. 36. 2 i 3 otrzymuj$ brzmienie: „2. o udost&pnianiu informacji o (rodowisku i jego ochronie. 3.”. przewodów i urz$dze' s"u#$cych do przesy"ania p"ynów. s$d administracyjny po up"ywie 14 dni od dnia roz- pocz&cia budowy mo#e stwierdzi% jedynie. je#eli w"a(ciciel lub u#ytkownik wieczysty nieruchomo(ci nie wyra#a na to zgody. W ustawie z dnia 3 pa!dziernika 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. w"a(ciwy starosta.

77 ust. z pó!n. art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 1 pkt 1 lit b. 77 ust. 104 ust. art. Nr 156. art. 3) w art. o której mowa w art. 2 pkt 2. 1118. przed dokonaniem rejestracji budowy lub wydaniem tej decyzji. Nr 191. ust. 4 w brzmieniu: „4. wydaje postanowienie w sprawie obowi$zku przed"o#enia dokumentów. art. art. art. 1. art. 914. Nr 99. 92.”. art. poz. Je#eli w"a(ciwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony (rodowiska powe!mie informacje o wniosku o zg"oszeniu budowy lub o wydanie decyzji wymaganej przed rozpocz&ciem realizacji przedsi&wzi&cia. Organ w"a(ciwy do rejestracji budowy lub do wydania decyzji wyma- ganej przed rozpocz&ciem realizacji przedsi&wzi&cia. Przez decyzje. art. 21 ust. 5 i ust. b) dodaje si& ust. 1 pkt 2. art. z 2006 r. 2 pkt 1. poz. 64 ust. 3. art. 95 ust. 77 ust.”. z 2006 r. poz. któ- re nie jest bezpo(rednio zwi$zane z ochron$ obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony i uzna. art. art. 1 pkt 2. 2 pkt 10. art. czy przedsi&wzi&cie mo#e potencjalnie znacz$co oddzia"ywa% na obszar Natura 2000. art. Nr 127. 1 pkt 2. poz. 3. 90 ust. art. c. 1844 oraz z 2008 r. 2 pkt 1. wydawanych dla przedsi&wzi&% mog$cych znacz$co oddzia"ywa% na obszar Natura 2000. poz. art. dla których przeprowadzono ocen& oddzia"ywania przedsi&wzi&cia na obszar Natura 2000. Nr 145. 82 ust. 4 pkt 2. 1. poz. 8 w brzmieniu: „8. art. – Prawo budowlane (Dz.”. 1 pkt 4. 2) w art. – Prawo budowlane. 90 ust. 665. 96: a) ust. 1 pkt 1 lit. 3. 587. 82 ust. o których mowa w art. 3. 61 ust. 880. poz. 1. innego ni# przed- si&wzi&cie mog$ce znacz$co oddzia"ywa% na (rodowisko. 2008-11-25 . 93 ust. art. 72: a) w ust.U. 96 ust. art. 1 otrzymuje brzmienie: „1. poz. 1. art. O po- stanowieniu tym zawiadamia organ w"a(ciwy do rejestracji budowy lub wydania decyzji wymaganej przed rozpocz&ciem realizacji przedsi&- 22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. 154 ust. 2 pkt 1. 101 ust. 61 ust. które nie jest bezpo(rednio zwi$zane z ochron$ obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony jest obowi$zany do rozwa#enia. 82 ust 2. decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawa- nych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 2) rejestracji rozbiórki obiektów j$drowych – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 70 ust. 1. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1) rejestracji budowy. 88 ust.22)). 86. 1 pkt 2. 89 ust. 89 ust. 72 ust. 1-4.”. z 2007 r. 7. 2 pkt 1. o których mowa w ust. art. 96 ust. o których mowa w art. – Prawo budowlane. #e mo#e ono potencjalnie znacz$co oddzia"ywa% na obszar Natura 2000. U. Nr 88. art. zm. 1217. art. art. 5. 1.©Kancelaria Sejmu s. Nr 170. b) dodaje si& ust. 35/36 „13) o wnioskach o rejestracj& budowy. 102. 94 ust. 1373 i Nr 247. rozumie si& równie# rejestracj& budowy. 72 ust. wnioskach o wpis do rejestru robót bu- dowlanych i o decyzjach. art. art. bior$c pod uwag& tak#e skumulowane oddzia"ywanie przedsi&wzi&cia z innymi przedsi&wzi&ciami.

Ustawa wchodzi w #ycie po up"ywie 6 miesi&cy od dnia og"oszenia. 29. wybudowane z naruszeniem prawa. je#eli do dnia 31 grudnia 2009 r.©Kancelaria Sejmu s.”. 1. i przed dniem wej- (cia w #ycie niniejszej ustawy nie zosta"o wszcz&te post&powanie administracyj- ne. których budowa zosta"a zako'czona przed dniem 1 stycznia 1995 r. 30. 36/36 wzi&cia. Art. 2. Do spraw wszcz&tych a niezako'czonych do dnia wej(cia w #ycie ustawy stosuje si& przepisy dotychczasowe. 2008-11-25 . Art. Organ nadzoru budowlanego wydaje za(wiadczenie o le- galno(ci obiektu budowlanego. zostanie z"o#ony wniosek o potwierdzenie legalno(ci obiektu budowlanego w organie nadzoru budowlanego. Obiekty budowlane lub ich cz&(ci. Organ w"a(ciwy do dokonania rejestracji budowy lub wydania decyzji wymaganej przed rozpocz&ciem realizacji przedsi&wzi&cia jest obowi$zany na wniosek regionalnego dyrektora ochrony (rodowiska przekaza% dane konieczne dla okre(lenia wnioskodawcy. staj$ si& legalne z mocy prawa.