You are on page 1of 81

Druk nr 1342

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

Informacja Marsza!ka Sejmu


o wp!ywie interpelacji i zapyta" poselskich
oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

I INTERPELACJE

Informuj#, $e wp!yn#!y nast#puj%ce interpelacje:

1) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie nierównego traktowania uczniów


w szko!ach - do ministra edukacji narodowej - ponowna (5055),

2) pos!a Tomasza Smolarza w sprawie funkcjonowania Komisji Heraldycznej


- do ministra spraw wewn"trznych i administracji - ponowna (5182),

3) pose! Bo#eny S!awiak w sprawie rozwi$zania kolizji prawnej dotycz$cej


dwóch ustaw: ustawy o Pa%stwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy
o statystyce publicznej, oraz w sprawie propozycji zwi"kszenia dzia!a%
informacyjno-prewencyjnych w kwestii bezpiecze%stwa pracy poprzez
zaanga#owanie w nie innych organów i instytucji - do prezesa Rady
Ministrów (6163),

4) pose! Bo#eny S!awiak w sprawie planowanej reformy PFRON - do ministra


pracy i polityki spo!ecznej (6164),

5) pos!a Stanis!awa Wzi$tka w sprawie nieprawid!owo&ci powsta!ych


w zwi$zku z wprowadzeniem zarz$dze% Prezesa NFZ nr 8/2008/DGL
oraz nr 15/2008/DGL - do ministra zdrowia (6165),

6) pos!a Stanis!awa Wzi$tka w sprawie zweryfikowania decyzji o obj"ciu


w ca!o&ci gminy I%sko programem Natura 2000 - do ministra &rodowiska
(6166),
-2-

7) pos!a Wies!awa Andrzeja Szczepa%skiego w sprawie planowanej likwidacji


powiatów - do ministra spraw wewn"trznych i administracji (6167),

8) pos!a Wies!awa Andrzeja Szczepa%skiego w sprawie prac Ministerstwa


Infrastruktury nad projektem ustawy o umowach deweloperskich
- do ministra infrastruktury (6168),

9) pos!a Wies!awa Andrzeja Szczepa%skiego w sprawie dzia!ania biur


nieruchomo&ci bez licencji - do ministra infrastruktury (6169),

10) pose! Ma!gorzaty Kidawy-B!o%skiej w sprawie problemów


i nieprawid!owo&ci w funkcjonowaniu Biblioteki Narodowej w Warszawie
- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (6170),

11) pose! Danuty Jaz!owieckiej oraz grupy pos!ów w sprawie odszkodowa%


za grunty prywatne zaj"te pod drogi publiczne - do ministra infrastruktury
(6171),

12) pos!a Przemys!awa Gosiewskiego w sprawie weryfikacji Programu Budowy


Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008-2012 zapowiadanej przez
Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Generaln$ Dyrekcj$ Dróg
Krajowych i Autostrad, która mo#e zak!ada' nie wywi$zanie si" z planu
zako%czenia budowy do 2012 r. a# tysi$ca kilometrów dróg ekspresowych,
w tym tak wa#nej dla woj. &wi"tokrzyskiego inwestycji polegaj$cej
na budowie drogi ekspresowej S7 - do prezesa Rady Ministrów (6172),

13) pos!ów Witolda Namy&laka i Zdzis!awa Czuchy w sprawie


organizowanych przez wojewódzkie urz"dy pracy oraz inne organizacje
wyjazdów Polaków do sezonowej pracy poza granice kraju, na przyk!adzie
mieszkanki Cewic pow. L"bork, skierowanej przez WUP w Gda%sku
do pracy w Hiszpanii - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6173),

14) pose! Beaty Ma!eckiej-Libery w sprawie zarz$dze% Prezesa NFZ


nr 8/2008/DGL oraz nr 15/2008/DGL - do ministra zdrowia (6174),

15) pos!a Wies!awa Janczyka w sprawie podejrzenia o wprowadzenie do obrotu


chemicznie ska#onego cukru, powoduj$cego masowe wymieranie pszczó!
w pasiekach polskich hodowców - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
(6175),

16) pos!a Jana Burego s. Antoniego w sprawie zmian w przepisach


dotycz$cych polityki pa%stwa w stosunku do rodziców wychowuj$cych
niepe!nosprawne dzieci - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6176),
-3-

17) pos!a Wojciecha Szaramy w sprawie udost"pniania tekstów uk!adów


zbiorowych pracy osobom ubiegaj$cym si" o przyznanie wy#szej emerytury
- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6177),

18) pos!a Andrzeja Kani w sprawie projektu ustawy o emeryturach


pomostowych - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6178),

19) pos!a Dariusza Seligi oraz grupy pos!ów w sprawie utworzenia spójnej
polityki rz$du, maj$cej na celu wsparcie rozwoju ma!ych przedsi"biorstw,
poprzez kompleksowe rozwi$zania strukturalne w poszczególnych
ministerstwach - do ministra pracy i polityki spo!ecznej, ministra
gospodarki oraz ministra finansów (6179),

20) pos!a (ukasza Giba!y w sprawie ratyfikowania poprawki z dnia 28 marca


2006 r. do Konwencji o ruchu drogowym, sporz$dzonej w Wiedniu dnia
8 listopada 1968 r. - do ministra infrastruktury (6180),

21) pos!a Ludwika Dorna w sprawie projektu bud#etu MON na rok 2009
- do ministra obrony narodowej (6181),

22) pos!a Ludwika Dorna w sprawie przetargu na dostaw" uzbrojenia


i wyposa#enia dla Nadbrze#nego Dywizjonu Rakietowego Marynarki
Wojennej - do ministra obrony narodowej (6182),

23) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie waloryzacji programu wieloletniego


"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"
- do ministra nauki i szkolnictwa wy#szego (6183),

24) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie realizacji pomocy finansowej dla gmin
przejmuj$cych infrastruktur" po by!ych pa%stwowych gospodarstwach
rolnych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6184),

25) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie realizacji PROW na lata 2007-2013


w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych - do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi (6185),

26) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie kolejnej zmiany druku PIT-11


- do ministra finansów (6186),

27) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie dochodów rodziców wychowuj$cych


niepe!nosprawne dzieci - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6187),

28) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie realizacji PROW na lata 2007-2013


w zakresie zwi"kszenia warto&ci dodanej podstawowej produkcji rolnej
i le&nej - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6188),
-4-

29) pose! Beaty Kempy w sprawie zmiany zarz$dze% nr 8 i 15 Prezesa NFZ


- do ministra zdrowia (6189),

30) pose! Beaty Kempy w sprawie cywilno-prawnych indywidualnych


odszkodowa% wojennych dla Polaków - do ministra spraw zagranicznych
(6190),

31) pose! Leny D$bkowskiej-Cichockiej w sprawie projektu ustawy o podziale


zada% administracji publicznej w województwie - do prezesa Rady
Ministrów (6191),

32) pose! El#biety Jakubiak w sprawie planowanych zmian w funkcjonowaniu


zak!adów pracy chronionej - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6192),

33) pos!a Jerzego Kozdronia w sprawie usprawnienia dzia!a% pa%stwa


w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego - do ministra
infrastruktury (6193),

34) pos!a Józefa Piotra Klima w sprawie zmiany terminu rozpocz"cia aplikacji
prawniczych - do ministra sprawiedliwo&ci (6194),

35) pos!a (ukasza Giba!y w sprawie zast$pienia podatku akcyzowego


od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym - do ministra
finansów (6195),

36) pos!a Aleksandra Marka Szczyg!y w sprawie reorganizacji s$dów


powszechnych - do ministra sprawiedliwo&ci (6196),

37) pos!a Stanis!awa Szweda w sprawie nowelizacji ustawy o drogach


publicznych - do ministra infrastruktury (6197),

38) pos!a Marka Kwitka w sprawie stanowiska Rady Ministrów w przedmiocie


projektu ustawy o emeryturach pomostowych - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (6198),

39) pos!a Stanis!awa Szweda w sprawie mo#liwo&ci nowelizacji ustawy


o uznaniu za niewa#ne orzecze% wydanych wobec osób represjonowanych
za dzia!alno&' na rzecz niepodleg!ego bytu Pa%stwa Polskiego - do prezesa
Rady Ministrów (6199),

40) pos!a Stanis!awa Szweda w sprawie mo#liwo&ci zmiany art. 39a ustawy
o transporcie drogowym - do ministra infrastruktury (6200),

41) pos!a Arkadiusza Litwi%skiego w sprawie budowy obwodnicy miasta


My&libórz - do ministra infrastruktury (6201),
-5-

42) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie funkcjonowania Narodowego Funduszu


Ochrony )rodowiska i Gospodarki Wodnej - do ministra &rodowiska
(6202),

43) pose! Teresy Piotrowskiej w sprawie zasad orzecznictwa


o niepe!nosprawno&ci z tytu!u celiakii i zaliczania chorych na celiaki"
do osób niepe!nosprawnych - do ministra pracy i polityki spo!ecznej
(6203),

44) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym


od osób fizycznych, osób prowadz$cych dzia!y specjalne produkcji rolnej
- do ministra finansów (6204),

45) pos!a S!awomira Kopyci%skiego w sprawie braku refundacji nowoczesnych


metod zwalczania cukrzycy - do ministra zdrowia (6205),

46) pos!a S!awomira Kopyci%skiego w sprawie warunków opodatkowania


dzia!alno&ci grup producentów rolnych - do ministra rolnictwa i rozwoju
wsi (6206),

47) pos!ów S!awomira Kopyci%skiego i Tomasza Kami%skiego w sprawie


zwi"kszenia udzia!u programów z napisami dla osób nies!ysz$cych
w ofercie programowej telewizji publicznej - do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego (6207),

48) pose! Joanny Fabisiak w sprawie polityki rz$du wobec katedr polonistyki
i slawistyki na uniwersytetach we W!oszech - do prezesa Rady Ministrów
(6208),

49) pos!a Macieja Orzechowskiego oraz grupy pos!ów w sprawie dost"pu


chorych na cukrzyc" do d!ugodzia!aj$cych analogów insulin - do ministra
zdrowia (6209),

50) pos!a Józefa Rojka w sprawie zabezpieczenia przed zniszczeniem obiektów


polskiej architektury koszarowej i fortyfikacyjnej okresu mi"dzywojennego
- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (6210),

51) pos!a Józefa Rojka w sprawie podnoszenia kwalifikacji przez kierowników


i dyrektorów bibliotek publicznych - do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego (6211),
-6-

52) pose! Jadwigi Wi&niewskiej w sprawie zmiany przepisów reguluj$cych


zasady pomocy rodzicom i opiekunom dzieci niepe!nospawnych, którzy ze
wzgl"du na stan zdrowia tych dzieci nie mog$ podj$' pracy zawodowej lub
s$ zmuszeni do jej zaprzestania - do ministra pracy i polityki spo!ecznej
(6212),

53) pose! Marii Nowak w sprawie ubezpieczenia spo!ecznego kobiet, które


w latach 1999-2001 urodzi!y dziecko i korzysta!y z urlopu
macierzy%skiego lub wychowawczego udzielonego przez pracodawc"
z tytu!u zatrudnienia na umow" o prac" i jednocze&nie prowadzi!y
dzia!alno&' gospodarcz$ - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6213),

54) pose! Teresy Piotrowskiej w sprawie art. 121 ust. 4 ustawy o pomocy
spo!ecznej - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6214),

55) pos!a Krzysztofa Tyszkiewicza oraz grupy pos!ów w sprawie programów


do tworzenia baz danych o&wiatowych, budz$cych zastrze#enia Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych - do ministra edukacji narodowej
(6215),

56) pos!a Witolda Pahla w sprawie programu PESEL2 - do ministra spraw


wewn"trznych i administracji (6216),

57) pos!ów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie z!ej


sytuacji polskiej infrastruktury kolejowej przedstawionej i opisanej
w raporcie NIK - do ministra infrastruktury (6217),

58) pos!a Romana Kaczora w sprawie konieczno&ci budowy przeprawy


mostowej na rzece Odrze - do ministra infrastruktury (6218),

59) pos!a Krzysztofa Lipca w sprawie problemów osób niepe!nosprawnych, ich


rodzin oraz sposobów finansowania projektów i programów ze &rodków
PFRON, a tak#e porozumie% precyzuj$cych uprawnienia i obowi$zki
organizacji pozarz$dowych, maj$cych zadania statutowe z obszaru szeroko
rozumianej rehabilitacji zawodowej i spo!ecznej oraz zatrudniania osób
niepe!nosprawnych, i jednostek organizacyjnych oraz organów PFRON
- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6219),
-7-

60) pos!a Krzysztofa Lipca w sprawie emerytur i rent, ich waloryzacji,


&wiadcze% z tzw. starego portfela, opodatkowania emerytur i rent oraz
zysków z lokat, oszcz"dno&ci i inwestycji kapita!owych, ulg dla emerytów
i rencistów oraz ich rodzin, a tak#e zagadnienia kr"gu podmiotowego osób
uprawnionych do rekompensaty i zado&'uczynienia za skazanie,
zatrzymanie, internowanie i wszystkie inne formy faktycznego pozbawienia
wolno&ci za lub w zwi$zku z dzia!alno&ci$ na rzecz niepodleg!ego pa%stwa
polskiego - do prezesa Rady Ministrów (6220),

61) pose! Izabelli Sierakowskiej w sprawie pomocy rodzicom i opiekunom


dzieci niepe!nosprawnych, którzy ze wzgl"du na stan zdrowia tych dzieci nie
mog$ podj$' pracy zawodowej lub s$ zmuszeni do jej zaprzestania
- do prezesa Rady Ministrów (6221),

62) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie wiz dla obywateli Polski do USA
- do ministra spraw zagranicznych (6222),

63) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie zasad przyznawania pomocy z zakresu


&wiadcze% rodzinnych zgodnie z art. 17 ustawy o &wiadczeniach
rodzinnych - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6223),

64) pose! Bo#eny Szyd!owskiej w sprawie przyznania jednorazowego


odszkodowania by!ym junaczkom i junakom za bezp!atn$ prac"
przymusow$ w Powszechnej Organizacji "S!u#ba Polsce" przy odbudowie
kraju ze zniszcze% wojennych w latach 1948-1955 - do ministra pracy
i polityki spo!ecznej (6224),

65) pos!a Zbigniewa Matuszczaka w sprawie refundacji d!ugodzia!aj$cych


analogów insulin - do ministra zdrowia (6225),

66) pos!a Krzysztofa Brejzy w sprawie utrudnie% w dost"pie chorych


na cukrzyc" do d!ugodzia!aj$cych analogów insulin - do ministra zdrowia
(6226),

67) pos!a Waldy Dzikowskiego w sprawie nowelizacji ustawy o komornikach


s$dowych i egzekucji - do ministra sprawiedliwo&ci (6227),

68) pos!a Waldy Dzikowskiego w sprawie konieczno&ci uproszczenia przepisów


w celu skrócenia procesów inwestycji kolejowych - do ministra
infrastruktury (6228),

69) pos!a Waldy Dzikowskiego w sprawie przepisów o zawieszeniu


dzia!alno&ci gospodarczej - do ministra gospodarki (6229),
-8-

70) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie mo#liwo&ci odzyskania utraconego


obywatelstwa - do prezesa Rady Ministrów (6230),

71) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie gro*by zwolnie% osób


niepe!nosprawnych - do prezesa Rady Ministrów (6231),

72) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie niewystarczaj$cych nak!adów


finansowych na badania DNA osób podejrzanych o dokonanie przest"pstw
na tle seksualnym - do prezesa Rady Ministrów (6232),

73) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie prawnego uregulowania statusu


quadów w Polsce - do prezesa Rady Ministrów (6233),

74) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie refundacji tzw. regionalnych technik


znieczulenia bólu - do prezesa Rady Ministrów (6234),

75) pos!a Artura Górskiego w sprawie zwi$zanej z prób$ pozbawienia


mandatów poselskich uzyskanych przez przedstawicieli polskiej mniejszo&ci
w wyborach do litewskiego Sejmu - do ministra spraw zagranicznych
(6235),

76) pos!a Jaros!awa Rusieckiego w sprawie nieprawid!owo&ci powsta!ych


w zwi$zku z wprowadzeniem zarz$dze% Prezesa NFZ nr 8/2008/DGL
oraz 15/2008/DGL, wprowadzaj$cych zapisy o terapii inicjuj$cej
- do ministra zdrowia (6236),

77) pos!a Jaros!awa Rusieckiego w sprawie obecnych problemów na rynku


owocowo-warzywnym - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6237),

78) pos!a Franciszka Jerzego Stefaniuka w sprawie obs!ugi podatników


w powiatach, na terenie których nie utworzono urz"du skarbowego
- do ministra finansów (6238),

79) pos!a Piotra Cybulskiego w sprawie braku regulacji prawnych w ustawie


- Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o lasach w zakresie ustalenia
wysoko&ci op!at za ustanowienie prawa u#ytkowania górniczego z!ó#
kopalin, stanowi$cych przedmiot w!asno&ci Skarbu Pa%stwa - do ministra
&rodowiska (6239),

80) pos!a Jacka Osucha w sprawie przeprowadzania sta!ych kontroli minibusów


na terenie po!udniowej Polski - do ministra infrastruktury (6240),
-9-

81) pos!a Jacka Osucha w sprawie wyznaczenia dodatkowego postoju dla


poci$gów kategorii Tanie Linie Kolejowe spó!ki Intercity
w miejscowo&ciach Krzeszowice i Jaworzno Szczakowa - do ministra
infrastruktury (6241),

82) pos!a Jacka Osucha w sprawie uwzgl"dnienia budowy obwodnicy Olkusza


w ci$gu drogi krajowej nr 94 w zadaniach realizowanych przez Generaln$
Dyrekcj" Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2009-2013 - do ministra
infrastruktury (6242),

83) pos!a Edwarda Siarki w sprawie potrzeby zwi"kszenia liczby etatów


kuratorów s$dowych - do ministra sprawiedliwo&ci (6243),

84) pos!anek Stanis!awy Prz$dki i Krystyny (ybackiej w sprawie realizacji


przez wy#sze uczelnie w Polsce projektów inwestycyjnych
wspó!finansowanych ze &rodków Unii Europejskiej w ramach regionalnych
programów operacyjnych - do prezesa Rady Ministrów (6244),

85) pos!a Miros!awa Maliszewskiego w sprawie siedziby Inspektoratu PZU SA


w Grójcu - do ministra skarbu pa%stwa (6245),

86) pose! Beaty Ma!eckiej-Libery w sprawie zapewnienia finansowania zmian


w kalendarzu szczepie% - do ministra zdrowia (6246),

87) pose! Krystyny (ybackiej w sprawie zaproponowanych przez MEN zmian


w systemie kszta!cenia dwuj"zycznego oraz programu matury
mi"dzynarodowej - do ministra edukacji narodowej (6247),

88) pose! Krystyny (ybackiej w sprawie przedwojennych obligacji Skarbu


Pa%stwa - do prezesa Rady Ministrów (6248),

89) pose! Krystyny (ybackiej w sprawie bezrobotnych kierowanych na kursy


na prawo jazdy kat. "D" - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6249),

90) pose! Krystyny (ybackiej w sprawie zmian w przeprowadzaniu egzaminów


na prawo jazdy kat. "D" - do ministra infrastruktury (6250),

91) pose! Izabeli Katarzyny Mrzyg!ockiej w sprawie przepisów dotycz$cych


w!asno&ci pokopalnianych wyrobisk górniczych - do ministra skarbu
pa%stwa (6251),

92) pose! Izabeli Katarzyny Mrzyg!ockiej w sprawie zanieczyszczenia wody


pitnej w powiecie z$bkowickim - do ministra &rodowiska (6252),
- 10 -

93) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie &wiadcze% dla rodziców opiekuj$cych si"
dzie'mi niepe!nosprawnymi - do ministra pracy i polityki spo!ecznej
(6253),

94) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie wyroku TK z dnia 24 czerwca 2008 r.,
w którym orzek! o &wiadczeniach pieni"#nych z ubezpieczenia
spo!ecznego w razie choroby i macierzy%stwa - do ministra pracy
i polityki spo!ecznej (6254),

95) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen


- do ministra spraw wewn"trznych i administracji (6255),

96) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie postulatów akcji "Ratuj maluchy"


- do ministra edukacji narodowej (6256),

97) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie zmian w finansowaniu inwestycji


drogowych z Krajowego Funduszu Drogowego - do ministra infrastruktury
(6257),

98) pos!a Grzegorza Raniewicza w sprawie sprzeda#y legalnych narkotyków


nazywanych dopalaczami - do prezesa Rady Ministrów (6258),

99) pos!a Marka Kwitka w sprawie zamiaru reorganizacji s$downictwa


powszechnego w Polsce, w tym w szczególno&ci w zakresie planowanej
likwidacji S$du Rejonowego w Opatowie - do ministra sprawiedliwo&ci
(6259),

100) pos!a Marka Kwitka w sprawie zamiaru reorganizacji s$downictwa


powszechnego w Polsce, w tym w szczególno&ci w zakresie planowanej
likwidacji S$du Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej - do ministra
sprawiedliwo&ci (6260),

101) pos!a Stanis!awa Witaszczyka w sprawie dzia!a% dotycz$cych poprawy


zdrowia pracowników po 50. roku #ycia - do ministra zdrowia (6261),

102) pos!a Boles!awa Grzegorza Piechy w sprawie planów Ministerstwa


Zdrowia wobec refundowania kosztów leczenia choroby zwyrodnieniowej
plamki #ó!tej - tzw. AMD - lekami hamuj$cymi post"p choroby
- do ministra zdrowia (6262),

103) pos!a Krzysztofa Lipca w sprawie sztucznego zbiornika wodnego


w gminie Ch"ciny, zwanego popularnie "Morzem Ch"ci%skim" oraz
mo#liwo&ci korzystnego rozwi$zania problemu braku jakiejkolwiek decyzji
w przedmiotowej sprawie - do prezesa Rady Ministrów (6263),
- 11 -

104) pos!a Krzysztofa Lipca w sprawie proponowanych i planowanych przez


rz$d reform w systemie o&wiaty oraz zasadno&ci wprowadzenia nauki na
poziomie szko!y podstawowej dla dzieci od szóstego roku #ycia, ze skutkiem
od roku szkolnego 2009/2010 - do ministra edukacji narodowej (6264),

105) pos!ów Grzegorza Roszaka i Marka Wojtkowskiego w sprawie wydatków


ponoszonych przez niektóre samorz$dy terytorialne z tytu!u wzrostu liczby
godzin nauczania indywidualnego - do ministra edukacji narodowej (6265),

106) pos!a Eugeniusza K!opotka w sprawie jako&ci i &wie#o&ci spo#ywanej


#ywno&ci - do ministra zdrowia (6266),

107) pos!a Eugeniusza K!opotka w sprawie mo#liwo&ci uruchomienia


bezpo&rednich po!$cze% kolejowych na linii 201
Bydgoszcz-Ko&cierzyna-Gdynia - do ministra infrastruktury (6267),

108) pos!a Macieja Orzechowskiego oraz grupy pos!ów w sprawie wysoko&ci


&wiadcze% i zasi!ków piel"gnacyjnych oraz progów dochodowych
uprawniaj$cych do ich pobierania - do ministra pracy i polityki spo!ecznej
(6268),

109) pos!a Tadeusza Arkita oraz grupy pos!ów w sprawie projektowanych


zmian w ustawie o gospodarce nieruchomo&ciami - do ministra
infrastruktury (6269),

110) pos!a W!odzimierza Karpi%skiego w sprawie projektu pn. "Wykorzystanie


walorów rzeki Wis!y w celu budowy wspólnego produktu turystycznego
przez Kazimierz Dolny, Pu!awy, Na!"czów" - do ministra rozwoju
regionalnego (6270),

111) pos!a W!odzimierza Karpi%skiego w sprawie nauczania o okresie PRL


na lekcjach historii w szko!ach &rednich - do ministra edukacji narodowej
(6271),

112) pos!a W!odzimierza Karpi%skiego w sprawie powstania w Lublinie


lecznicy dla #o!nierzy powracaj$cych z misji zagranicznych - do ministra
obrony narodowej (6272),

113) pos!a W!odzimierza Karpi%skiego w sprawie powstania w Lublinie


siedziby e-s$du - do ministra sprawiedliwo&ci (6273),

114) pos!a W!odzimierza Karpi%skiego w sprawie realizacji programu poprawy


bezpiecze%stwa drogowego - do ministra infrastruktury (6274),
- 12 -

115) pos!a Henryka Siedlaczka w sprawie zmian w projekcie ustawy


o finansach publicznych, w cz"&ci dotycz$cej likwidacji gospodarstw
pomocniczych i zak!adów bud#etowych - do ministra finansów (6275),

116) pose! Ireny Tomaszak-Zesiuk w sprawie naliczania op!aty z tytu!u


wzrostu warto&ci nieruchomo&ci na skutek uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego w sytuacji nabycia przez samorz$d
gminny nieruchomo&ci przeznaczonej na cel publiczny - do ministra
infrastruktury (6276),

117) pos!a Micha!a Jarosa oraz grupy pos!ów w sprawie zwi"kszenia ulg
na przejazdy PKP dla studentów - do ministra infrastruktury (6277),

118) pos!a Jaros!awa Stawiarskiego w sprawie czasowego wstrzymania


prywatyzacji F(T-Kra&nik SA - do ministra skarbu pa%stwa (6278),

119) pos!a Zbigniewa Matuszczaka w sprawie likwidacji wojewódzkich


funduszy ochrony &rodowiska i gospodarki wodnej - do ministra
&rodowiska (6279),

120) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie rekompensaty utraty dochodów


z podatku dochodowego od osób fizycznych jednostkom samorz$du
terytorialnego - do ministra finansów (6280),

121) pos!a Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie przymusu adwokackiego dla


emerytów i rencistów - do ministra sprawiedliwo&ci (6281),

122) pos!a Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie waloryzacji programu


wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2004-2011" - do ministra nauki i szkolnictwa wy#szego (6282),

123) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie zmian w ramówce oddzia!ów


regionalnych polskiego radia - do prezesa Rady Ministrów (6283),

124) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie mo#liwo&ci zameldowania przez


Internet - do prezesa Rady Ministrów (6284),

125) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie niewystarczaj$cej ochrony danych


osobowych funkcjonariuszy s!u#b specjalnych - do prezesa Rady Ministrów
(6285),

126) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie przechowywania


i magazynowania fajerwerków i materia!ów pirotechnicznych - do prezesa
Rady Ministrów (6286),
- 13 -

127) pos!a Piotra Stanke w sprawie likwidacji mogilników - do ministra


&rodowiska oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6287),

128) pos!a Piotra Stanke w sprawie rozszerzenia katalogu danych


umieszczanych w dowodzie osobistym, ze szczególnym uwzgl"dnieniem
grupy krwi posiadacza - do ministra spraw wewn"trznych i administracji
(6288),

129) pos!a Piotra Stanke w sprawie sytuacji kurateli s$dowej w Polsce


- do ministra sprawiedliwo&ci (6289),

130) pos!a Piotra Stanke w sprawie warunków technicznych i konstrukcyjnych,


jakie winien spe!nia' tabor kolejowy maj$cy obs!ugiwa' zmodernizowan$
lini" kolejow$ na trasie Gdynia-Warszawa - do ministra infrastruktury
(6290),

131) pos!a (ukasza Zbonikowskiego w sprawie pobierania czynszu przez


spó!dzielni" za mieszkania nie oddane do u#ytku przez inspektora nadzoru
budowlanego - do ministra infrastruktury (6291),

132) pos!a Piotra Babinetza w sprawie sytuacji finansowej rodziców


wychowuj$cych niepe!nosprawne dzieci, którzy ze wzgl"du na ich stan
zdrowia zaniechali pracy zawodowej - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (6292),

133) pose! Barbary Bartu& oraz grupy pos!ów w sprawie reformy PFRON
- do prezesa Rady Ministrów (6293),

134) pos!a Czes!awa Hoca w sprawie zagro#e% zwi$zanych z reform$ PFRON


- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6294),

135) pos!a Dariusza Seligi oraz grupy pos!ów w sprawie planowanej


przebudowy drogi krajowej nr 8 (popularnej "gierkówki") na odcinku
Wolbórz-Tomaszów Mazowiecki-Rawa Mazowiecka - do ministra
infrastruktury (6295),

136) pose! Gabrieli Mas!owskiej w sprawie zasadno&ci projektu likwidacji


delegatur urz"dów wojewódzkich w by!ych miastach wojewódzkich
- do ministra spraw wewn"trznych i administracji (6296),

137) pose! Gabrieli Mas!owskiej w sprawie opodatkowania podatkiem


od darowizn rachunku oszcz"dno&ciowo-kredytowego w kasie
mieszkaniowej - do ministra finansów (6297),
- 14 -

138) pos!a Jana Filipa Libickiego w sprawie problemów zwi$zanych ze


sk!adaniem o&wiadcze% woli przez osoby niewidome - do ministra
sprawiedliwo&ci (6298),

139) pos!a Jana Filipa Libickiego w sprawie planowanej zmiany


podporz$dkowania Pa%stwowej Inspekcji Sanitarnej - do ministra zdrowia
oraz ministra spraw wewn"trznych i administracji (6299),

140) pos!a Jana Filipa Libickiego w sprawie kosztów pracy mediatorów


rozwi$zuj$cych konflikty w przedsi"biorstwach - do ministra pracy
i polityki spo!ecznej (6300),

141) pos!a Eugeniusza K!opotka w sprawie wpisania d!ugodzia!aj$cych


analogów insulin nowoczesnych na list" leków refundowanych - do ministra
zdrowia (6301),

142) pose! Anny Ba%kowskiej oraz grupy pos!ów w sprawie przebiegu prac
rz$dowych nad projektem ustawy o funduszach do#ywotnich emerytur
kapita!owych - do prezesa Rady Ministrów (6302),

143) pos!a Edwarda Siarki w sprawie braku &rodków na dzia!alno&'


wojewódzkich urz"dów ochrony zabytków - do ministra finansów (6303),

144) pos!a Jana Musia!a w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych


umo#liwiaj$cych wydanie terminowo obowi$zuj$cych duplikatów
utraconych dokumentów, niezb"dnych np. do wykonywania pracy
zawodowej - do ministra infrastruktury (6304),

145) pos!a Józefa Piotra Klima w sprawie zmian w szkolnictwie wy#szym


- do ministra nauki i szkolnictwa wy#szego (6305),

146) pos!a Józefa Piotra Klima w sprawie kryterium dochodowego


uprawniaj$cego do uzyskania &wiadczenia piel"gnacyjnego - do ministra
pracy i polityki spo!ecznej (6306),

147) pose! Bo#eny S!awiak w sprawie trudnej sytuacji emerytów i rencistów


wojskowych, na przyk!adzie garnizonu W"drzyn - do ministra obrony
narodowej (6307),

148) pos!a Boles!awa Grzegorza Piechy w sprawie chorych na miasteni" gravis,


przyjmuj$cych obj"ty refundacj$, wydawany bezp!atnie lek Polstigminum
- do ministra zdrowia (6308),
- 15 -

149) pos!a Wies!awa Janczyka w sprawie mo#liwo&ci pozyskania w bud#ecie


Ministerstwa Zdrowia na 2009 r. dodatkowych &rodków finansowych celem
rozszerzenia kalendarza szczepie% przeciwko pneumokokom i ospie
wietrznej - do ministra zdrowia (6309),

150) pose! Krystyny (ybackiej w sprawie wykorzystania przez Polsk" &rodków


unijnych - do prezesa Rady Ministrów (6310),

151) pos!a Jaros!awa Stawiarskiego w sprawie dop!at do owoców mi"kkich


- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6311),

152) pos!a Jaros!awa Stawiarskiego w sprawie konieczno&ci rejestracji witryn


internetowych, jako dzienników lub czasopism w &wietle ustawy Prawo
prasowe - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (6312),

153) pos!a Jaros!awa Stawiarskiego w sprawie protestu &rodowiska


s"dziowskiego - do ministra sprawiedliwo&ci (6313),

154) pos!a Jaros!awa Stawiarskiego w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej


- do ministra gospodarki (6314),

155) pos!a Jacka Krupy w sprawie budowy pó!nocnej obwodnicy Krakowa jako
cz"&ci autostrady A4 oraz trasy ekspresowej S7 - do ministra infrastruktury
(6315),

156) pos!a Bogdana Bojki w sprawie zapewnienia &rodków finansowych


na utrzymanie oraz wykonanie niezb"dnych robót budowlanych na by!ym
odcinku drogi krajowej nr 3 od km 294+500 do km 311+350 w granicach
administracyjnych gmin Zielona Góra, Oty%, Nowa Sól oraz Nowa
Sól-miasto, po wybudowaniu i oddaniu do u#ytkowania pó!nocnej
obwodnicy Nowej Soli - do ministra infrastruktury (6316),

157) pose! El#biety Pierzcha!y w sprawie ustanowienia prawnych gwarancji


w zakresie obowi$zywania tzw. biletu zerowego na &l$skim odcinku
autostrady A4 - do ministra infrastruktury (6317),

158) pos!ów S!awomira Preissa i Paw!a Suskiego w sprawie wzrostu liczby


kuratorów - do ministra sprawiedliwo&ci (6318),

159) pos!a Zdzis!awa Czuchy w sprawie interpretacji art. 68 ust. 2a pkt 5


ustawy o gospodarce nieruchomo&ciami - do ministra infrastruktury (6319),

160) pos!a Zdzis!awa Czuchy w sprawie budowy obwodnicy miasta


Ko&cierzyna w ci$gu drogi krajowej nr 20 w woj. pomorskim - do ministra
infrastruktury (6320),
- 16 -

161) pos!a Tadeusza Kopcia w sprawie zrównania warunków przechodzenia na


wcze&niejsze emerytury stra#ników Stra#y Miejskiej i ich rodzin
z warunkami tego przechodzenia przez funkcjonariuszy innych s!u#b
mundurowych, przyk!adowo: Policji, Agencji Bezpiecze%stwa
Wewn"trznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego - do ministra
spraw wewn"trznych i administracji (6321),

162) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie dzier#awy tzw. fotoradarów przez


gminy - do prezesa Rady Ministrów (6322),

163) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie procedury wydawania zgody


nast"pczej na przeprowadzenie kontroli operacyjnej - do prezesa Rady
Ministrów (6323),

164) pose! Bo#eny Kotkowskiej oraz grupy pos!ów w sprawie zmian


w projekcie ustawy o finansach publicznych w cz"&ci dotycz$cej likwidacji
gospodarstw pomocniczych i zak!adów bud#etowych - do ministra
finansów (6324),

165) pose! Bo#eny Kotkowskiej oraz grupy pos!ów w sprawie niekorzystnej dla
lecznictwa uzdrowiskowego interpretacji Ministra Finansów dotycz$cej
stosowania stawki podatku od nieruchomo&ci dla budynków zaj"tych na
prowadzenie dzia!alno&ci gospodarczej w zakresie udzielania &wiadcze%
zdrowotnych, wskazanej w ustawie o podatkach i op!atach lokalnych
- do ministra finansów (6325),

166) pose! Zdzis!awy Janowskiej w sprawie zmiany zasad przyznawania


&wiadczeniodawcom &rodków finansowych na wzrost wynagrodze%
w 2009 r. i w latach nast"pnych i jej skutków finansowych dla zak!adów
opieki zdrowotnej - do ministra zdrowia (6326),

167) pose! Zdzis!awy Janowskiej w sprawie standardów NFZ zmieniaj$cych


warunki zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne - do ministra
zdrowia (6327),

168) pos!a S!awomira Zawi&laka w sprawie polityki historycznej Polski


i stosunków polsko-ukrai%skich - do prezesa Rady Ministrów (6328),

169) pose! El#biety (ukacijewskiej w sprawie § 3 ust. 1 rozporz$dzenia


Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycz$cego szczegó!owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia!ania "U!atwianie
startu m!odym rolnikom" obj"tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6329),
- 17 -

170) pose! El#biety (ukacijewskiej w sprawie sklepów (typu funshop)


sprzedaj$cych towary powoduj$ce paranarkotyczne dzia!anie - do ministra
zdrowia (6330),

171) pose! Magdaleny Kochan w sprawie nieprawid!owo&ci w Polskiej


+egludze Morskiej - do ministra skarbu pa%stwa (6331),

172) pose! Magdaleny Kochan w sprawie nieprawid!owo&ci w procesie


wprowadzania nowych metod leczenia raka - do ministra zdrowia (6332),

173) pos!a Bogus!awa Kowalskiego w sprawie polskiej polityki w zakresie


pomocy rozwojowej - do ministra spraw zagranicznych (6333),

174) pos!a (ukasza Zbonikowskiego w sprawie likwidacji delegatur urz"dów


wojewódzkich - do ministra spraw wewn"trznych i administracji (6334),

175) pos!a Jaros!awa Jagie!!y w sprawie nieprawid!owego funkcjonowania


szkó! niepublicznych o uprawnieniach szkó! publicznych - do ministra
edukacji narodowej (6335),

176) pos!a Jaros!awa Jagie!!y w sprawie remontu linii kolejowej z (odzi


do Wroc!awia - do ministra infrastruktury (6336),

177) pos!a Jaros!awa Jagie!!y w sprawie zapewnienia prawid!owej dzia!alno&ci


redakcji Polskiego S!ownika Biograficznego - do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego (6337),

178) pos!a Jaros!awa Jagie!!y w sprawie prze&ladowa% chrze&cijan w Indiach


- do ministra spraw zagranicznych (6338),

179) pos!a Jaros!awa Jagie!!y w sprawie budowy centralnego lotniska dla Polski
- do ministra infrastruktury (6339),

180) pos!a Jaros!awa Jagie!!y w sprawie nielegalnego transportowania odpadów


do Polski z krajów strefy Schengen - do ministra &rodowiska (6340),

181) pos!a Jaros!awa Zieli%skiego w sprawie dystrybucji polskich kart op!aty


drogowej przez litewskie podmioty gospodarcze na terenie Litwy i jej
negatywnych skutków dla bud#etu pa%stwa polskiego - do ministra
infrastruktury (6341),

182) pos!a S!awomira Zawi&laka w sprawie proponowanych zmian


w funkcjonowaniu ochotniczych hufców pracy - do ministra pracy
i polityki spo!ecznej (6342),
- 18 -

183) pos!a S!awomira Zawi&laka w sprawie prac legislacyjnych dotycz$cych


odpowiedzialno&ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro*b$
kary - do ministra sprawiedliwo&ci (6343),

184) pos!a S!awomira Zawi&laka w sprawie aktualnej sytuacji kurateli s$dowej


w Polsce i konieczno&ci zwi"kszenia liczby etatów kuratorskich
- do ministra sprawiedliwo&ci (6344),

185) pos!a S!awomira Zawi&laka w sprawie planowanego wej&cia


Rzeczypospolitej Polskiej do strefy euro - do ministra finansów (6345),

186) pose! Barbary Bartu& oraz grupy pos!ów w sprawie wniosków dostawców
energii o ponowne podwy#ki pr$du - do ministra gospodarki (6346),

187) pose! Jadwigi Wi&niewskiej w sprawie pomijania nazw zespo!ów szkó!


na &wiadectwach szkolnych - do ministra edukacji narodowej (6347),

188) pos!a Jacka Falfusa w sprawie waloryzacji po#yczki na uzupe!nienie


wk!adu mieszkaniowego - do prezesa Rady Ministrów (6348),

189) pos!a Jacka Falfusa w sprawie mo#liwo&ci wykonywania transportu


drogowego taksówk$ poza granicami Polski na obszarze Unii Europejskiej
- do prezesa Rady Ministrów (6349),

190) pos!a Jacka Falfusa w sprawie obowi$zkowego nakazu jazdy pojazdami


z w!$czonymi &wiat!ami mijania przez ca!$ dob" - do prezesa Rady
Ministrów (6350),

191) pos!a Jacka Falfusa w sprawie usuwania drzew z terenu nieruchomo&ci


- do ministra &rodowiska (6351),

192) pos!a Jacka Falfusa w sprawie realizacji projektu "Moje boisko-Orlik


2012" - do ministra sportu i turystyki (6352),

193) pos!a Jacka Falfusa w sprawie wynagradzania kierowników samodzielnych


publicznych zak!adów opieki zdrowotnej - do ministra zdrowia (6353),

194) pos!a Jacka Falfusa w sprawie kwalifikacji kierowników zak!adów opieki


zdrowotnej, zast"pców kierowników oraz osób pe!ni$cych obowi$zki
kierowników zak!adów - do ministra zdrowia (6354),

195) pose! Iwony Arent w sprawie krytycznej sytuacji w polskim rolnictwie


- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6355),
- 19 -

196) pose! Iwony Arent w sprawie zaniechania planów komendanta g!ównego


Policji dotycz$cych redukcji Oddzia!u Prewencji Policji w Olsztynie
- do ministra spraw wewn"trznych i administracji (6356),

197) pose! Iwony Arent w sprawie odst$pienia od planowanej likwidacji


delegatur urz"dów wojewódzkich - do ministra spraw wewn"trznych
i administracji (6357),

198) pos!a Henryka Milcarza w sprawie zablokowania projektu ustawy


o szczególnych uprawnieniach pracowników zak!adów opieki zdrowotnej
- do ministra zdrowia (6358),

199) pos!a Henryka Milcarza w sprawie przywrócenia mo#liwo&ci przej&cia


na wcze&niejsz$ emerytur" rodzicom dzieci niepe!nosprawnych
- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6359),

200) pos!a Henryka Milcarza w sprawie w!$czenia nieruchomo&ci stanowi$cej


w!asno&' Skarbu Pa%stwa, nale#$cej do zasobu Agencji Nieruchomo&ci
Rolnych, Oddzia!u Terenowego w Rzeszowie, do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej "Starachowice" - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
(6360),

201) pos!a Henryka Milcarza w sprawie odst$pienia od zamiaru likwidacji stacji


kolejowej Busko Zdrój - do ministra infrastruktury (6361),

202) pos!a Henryka Milcarza w sprawie odst$pienia od planów likwidacji S$du


Rejonowego w Opatowie - do ministra sprawiedliwo&ci (6362),

203) pos!a Tadeusza Iwi%skiego w sprawie funkcjonowania Urz"du


ds Kombatantów i Osób Represjonowanych - do prezesa Rady Ministrów
(6363),

204) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie gospodarki drewnem w Polsce


- do ministra gospodarki (6364),

205) pos!a (ukasza Giba!y w sprawie wprowadzenia zmiany w ustawie


o pomocy spo!ecznej polegaj$cej na uelastycznieniu tre&ci art. 110 ust. 11
w taki sposób, aby liczba pracowników socjalnych nie by!a sztywno
powi$zana z liczb$ mieszka%ców gminy - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (6365),
- 20 -

206) pos!a (ukasza Giba!y w sprawie zlikwidowania instytucji decyzji


o warunkach zabudowy w jej obecnym kszta!cie oraz nadania studium
zagospodarowania przestrzennego rangi dokumentu planistycznego
wi$#$cego organ wydaj$cy decyzje dotycz$ce zagospodarowania terenu
- do ministra infrastruktury (6366),

207) pos!a Jana Burego s. Józefa w sprawie po!$czenia kolejowego na odcinku


Warszawa-Rzeszów - do ministra infrastruktury (6367),

208) pose! Joanny Muchy w sprawie odpadów komunalnych ulegaj$cych


biodegradacji - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6368),

209) pose! Anny Zalewskiej w sprawie zmiany wymaga% okre&lonych


w § 9 i 10 rozporz$dzenia Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r.
w zakresie wyposa#enia lokali socjalnych - do ministra infrastruktury
(6369),

210) pos!a Jacka Boguckiego w sprawie planowanych zmian w strukturze


organizacyjnej s$dów rejonowych - do ministra sprawiedliwo&ci (6370),

211) pos!a Marka Opio!y w sprawie dzia!a% podj"tych przez rz$d w celu
zapewnienia bezpiecze%stwa spo!ecze%stwu w przypadku nawrotu ptasiej
grypy - do prezesa Rady Ministrów (6371),

212) pos!a Marka Opio!y w sprawie dzia!a% podejmowanych przez rok


po wyst$pieniu ptasiej grypy - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6372),

213) pose! Krystyny (ybackiej w sprawie importu równoleg!ego leków


- do prezesa Rady Ministrów (6373),

214) pos!a S!awomira Piechoty w sprawie zasad i trybu (procedury)


finansowania wymiany procesorów mowy u osób g!uchych z wszczepionym
implantem &limakowym - do ministra zdrowia (6374),

215) pos!a Wojciecha Szaramy w sprawie interpretacji ministra finansów


dotycz$cej stosowania stawki podatku od nieruchomo&ci dla budynków
zaj"tych na prowadzenie dzia!alno&ci gospodarczej w zakresie udzielania
&wiadcze% zdrowotnych - do ministra finansów (6375),

216) pose! Barbary Marianowskiej w sprawie skutków ograniczenia


zatrudnienia w Zak!adach Mechanicznych Tarnów SA - do ministra skarbu
pa%stwa (6376),
- 21 -

217) pose! Barbary Marianowskiej w sprawie konieczno&ci zapewnienia


dostatecznej ilo&ci zamówie% sprz"tu wojskowego produkowanego
w Zak!adach Mechanicznych Tarnów SA - do ministra obrony narodowej
(6377),

218) pos!a Jerzego Budnika w sprawie zasad wprowadzania podwy#ek czynszu


najmu w mieszkaniach stanowi$cych w!asno&' towarzystw budownictwa
spo!ecznego (TBS) - do ministra infrastruktury (6378),

219) pose! Beaty Ma!eckiej-Libery w sprawie zasad organizowania matury


dwuj"zycznej - do ministra edukacji narodowej (6379),

220) pose! El#biety Jakubiak w sprawie stanu przygotowa% centrów


pobytowych do organizacji Mistrzostw Europy Euro 2012 - do ministra
sportu i turystyki (6380),

221) pose! El#biety Jakubiak w sprawie organizacji Mistrzostw Europy Euro


2012 - do ministra sportu i turystyki (6381),

222) pose! El#biety Jakubiak w sprawie rz$dowego projektu ustawy o zmianie


niektórych ustaw w zwi$zku ze zmianami w organizacji i podziale zada%
administracji publicznej w województwie - do ministra spraw
wewn"trznych i administracji (6382),

223) pose! El#biety Jakubiak w sprawie sytuacji rodzin wychowuj$cych


niepe!nosprawne dzieci - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6383),

224) pos!a Ryszarda Kalisza w sprawie realizacji budowy portu lotniczego


Warszawa-Modlin - do ministra infrastruktury (6384),

225) pose! Ewy Wolak w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S5 !$cz$cej


Wroc!aw z Poznaniem - do ministra infrastruktury (6385),

226) pos!a Wies!awa Andrzeja Szczepa%skiego w sprawie zweryfikowania


przez GDDKiA programu budowy dróg krajowych i autostrad do 2012 r.
- do ministra infrastruktury (6386),

227) pose! Stanis!awy Prz$dki w sprawie zakupu i dopuszczenia do ruchu po


polskich torach poci$gów typu push-pull - do ministra infrastruktury (6387),

228) pos!a Stanis!awa Wzi$tka w sprawie zwi"kszenia wynagrodze%


pracowniczych dla Morskiej S!u#by Poszukiwania i Ratownictwa "SAR"
- do ministra infrastruktury (6388),
- 22 -

229) pose! Joanny Fabisiak w sprawie sytuacji w polskich szko!ach w Wielkiej


Brytanii - do ministra edukacji narodowej (6389),

230) pos!ów Agnieszki Koz!owskiej-Rajewicz i Piotra Wa&ki w sprawie


podj"cia dzia!a% w zwi$zku z nieprawid!owo&ciami wykazanymi
w raporcie NIK "Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkó!
niepublicznych o uprawnieniach szkó! publicznych" - do ministra edukacji
narodowej (6390),

231) pos!a Tadeusza Iwi%skiego w sprawie manifestacji si! prawicowych


w Warszawie, w 90. rocznic" odzyskania przez Polsk" niepodleg!o&ci
- do ministra spraw wewn"trznych i administracji (6391),

232) pos!a Mieczys!awa Marcina (uczaka w sprawie &rodowiskowych domów


samopomocy - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (6392),

233) pos!a Mieczys!awa Marcina (uczaka w sprawie kryteriów i zasad


podzia!u &rodków przeznaczonych na modernizacj" dróg - do ministra
rozwoju regionalnego (6393),

234) pos!a Romualda Ajchlera w sprawie pomocy dla rodzin rolniczych


nienale#$cych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo!ecznego, w których
gospodarstwach rolnych powsta!y szkody spowodowane przez susz"
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6394),

235) pos!a Mariusza B!aszczaka w sprawie ochrony obywateli poszkodowanych


przez banki radykalnie zmieniaj$ce warunki kredytowania - do prezesa
Rady Ministrów (6395),

236) pos!a Mirona Sycza w sprawie prac nad zmian$ ustawy o systemie
o&wiaty - do ministra edukacji narodowej (6396).

Interpelacje te - zgodnie z art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu


- zosta!y przekazane adresatom.
- 23 -

Jednocze&nie informuj#, $e wp!yn#!y nast#puj%ce odpowiedzi:

1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na ponown% interpelacj" pos!a
Jerzego Polaczka w sprawie zapewnienia finansowania Drogowej Trasy
)rednicowej GOP Katowice-Gliwice (3518),

2) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Pa%stwa Jana Burego


- z upowa#nienia ministra - na ponown% interpelacj" pos!a Kazimierza
Micha!a Ujazdowskiego w sprawie stanowiska zajmowanego w kwestii
zarzutów stawianych przez akcjonariuszy mniejszo&ciowych dotycz$cych
nieprawid!owo&ci w dzia!aniach Banku PKO SA (4579),

3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dzieko%skiego


- z upowa#nienia ministra - na ponown% interpelacj" pos!a Jaros!awa
Urbaniaka w sprawie elektrowni wiatrowych (4694),

4) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Mariana Cichosza


na ponown% interpelacj" pos!a Zbigniewa Kozaka w sprawie podj"tych
przez wymiar sprawiedliwo&ci dzia!a% w zwi$zku z post"powaniem
egzekucyjnym z nieruchomo&ci - sygn. akt Prokuratura Rejonowa
Gda%sk-Pó!noc 2 Ds 4984/03 oraz 2 Ds 408/04, S$d Rejonowy III Wydzia!
Karny w Gda%sku III Kp 780/04, Prokuratura Rejonowa Gda%sk-Wrzeszcz
3 Ds 237/07, S$d Rejonowy w Malborku II Wydzia! Karny II Kp 116/08,
Prokuratura Rejonowa Gda%sk-Pó!noc 3 Ds 193/04, S$d Rejonowy
w Gda%sku IV Wydzia! Karny IV Ko1 596/03, Prokuratura Apelacyjna
w Gda%sku API Ko 435/04, Prokuratura Okr"gowa I Dsn 31/04/GK, S$d
Rejonowy w Malborku V Ko 36/08 (4731),

5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie ogranicze% w stosowaniu preparatu leczniczego remicade
(4858),

6) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na ponown% interpelacj"


pose! Jadwigi Wi&niewskiej w sprawie interpretacji poj"cia maksymalnego
miesi"cznego wynagrodzenia dla kierowników i zast"pców kierowników
jednostek bud#etowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek
oraz zak!adów bud#etowych jednostek samorz$du terytorialnego (4995),

7) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upowa#nienia prezesa Rady


Ministrów - na interpelacj" pose! Ma!gorzaty Sadurskiej w sprawie kolejnej
podwy#ki cen energii elektrycznej (5017),
- 24 -

8) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Mariana Cichosza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Tadeusza Kopcia
w sprawie nara#ania na szwank polskiego wymiaru sprawiedliwo&ci, wobec
niemo#no&ci wyegzekwowania nale#nych wierzycielom kwot, zas$dzonych
prawomocnymi wyrokami s$dowymi (5071),

9) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Witolda Pahla w sprawie
dokumentu Taryfa za wod" i &cieki w Polsce a dost"pno&' cenowa wody.
Prognoza do 2015 r. (5085),

10) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie wprowadzenia zmian w polityce wydawania wiz wjazdowych
przedsi"biorcom ukrai%skim prowadz$cym dzia!alno&' gospodarcz$ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (5137),

11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Jacka Czai


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Roberta Ko!akowskiego
w sprawie wprowadzenia zapisu d*wi"kowego rozpraw s$dowych (5141),

12) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upowa#nienia


ministra - na interpelacj" pos!a Zbigniewa Girzy%skiego w sprawie
skrócenia okresu oczekiwania na protezy i aparaty ortodontyczne
refundowane przez NFZ (5164),

13) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Marzenny Drab
w sprawie realizacji projektu znajduj$cego si" na zweryfikowanej li&cie
projektów indywidualnych w ramach PO "Infrastruktura i &rodowisko"
na lata 2007-2013, opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego w dniu 1 lutego 2008 r. pod nazw$ "Ekologiczne
bezpiecze%stwo stopnia wodnego W!oc!awek, budowa stopnia wodnego lub
progu sta!ego, zwi"kszenie bezpiecze%stwa powodziowego
i przeciwdzia!anie erozji na Wi&le od Nieszawy do Torunia, modernizacja
wa!ów przeciwpowodziowych w Dolinie Ciechoci%skiej, modernizacja
stopnia wodnego we W!oc!awku" (5171),

14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Jacka Czai


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Barbary Bartu& oraz
grupy pos!ów w sprawie naboru na aplikacj" s$dow$ i prokuratorsk$
(5175),
- 25 -

15) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!ów


Marka Zieli%skiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie braku placówek
dla trudnych dzieci z przesz!o&ci$ kryminaln$ (5219),

16) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Krystyny Grabickiej
w sprawie wdro#enia przez Ministerstwo Zdrowia "Narodowego programu
leczenia osób chorych na stwardnienie rozsiane" (5231),

17) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Jacka Czai


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Jana
Widackiego w sprawie przebiegu procesu karnego oficera Policji (5259),

18) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Bernarda B!aszczyka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Krzysztofa Jurgiela
w sprawie realizacji programu rz$du RP og!oszonego w expose premiera
Donalda Tuska w kontek&cie ustawy o dzia!ach administracji rz$dowej
w zakresie dzia!u: )rodowisko (5271),

19) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!a Józefa Piotra Klima w sprawie gro*by budowy terminalu paliwowego
w okolicach Puszczy Bia!owieskiej (5291),

20) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a
Stanis!awa Steca w sprawie polityki kursowej (5303),

21) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Joanny Muchy
w sprawie negatywnych skutków, jakie niesie osobom niepe!nosprawnym
w woj. lubelskim i ca!ej Polsce likwidacja programu "Partner"
realizowanego przez biuro i oddzia!y wojewódzkie PFRON (5312),

22) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Jacka Czai na


interpelacj" pos!a Krzysztofa Brejzy w sprawie projektowanego nowego
modelu odbywania aplikacji s$dowej (5317),

23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów Józefa Rojka i Edwarda
Czesaka w sprawie projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych
(5332),
- 26 -

24) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Moniki Wielichowskiej
w sprawie uproszczenia przepisów dotycz$cych rejestracji pojazdów
sprowadzanych z zagranicy, które w sposób dotkliwy utrudniaj$ procedury
przede wszystkim w!a&cicielom pojazdów, a tak#e organom rejestruj$cym
(5350),

25) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Maksa
Kraczkowskiego w sprawie dzia!a% podejmowanych przez rz$d w zwi$zku
z jego d$#eniem do wprowadzenia Polski do Eurosystemu (5358),

26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Piotra Stacha%czyka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Grzegorza Raniewicza w sprawie zapewnienia finansowania Programu
Rozwoju Polsko-Ukrai%skiej granicy pa%stwowej na lata 2008-2012 (5363),

27) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Adama
Krupy w sprawie form organizacyjnych instytucji kultury, dla których
organizatorami s$ jednostki samorz$du terytorialnego (5366),

28) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pose!


Anny Sobeckiej w sprawie zawieszenia dzia!alno&ci gospodarczej (5387),

29) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


na interpelacj" pose! Anny Sobeckiej w sprawie wprowadzenia waluty euro
w 2011 r. (5390),

30) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pose! Anny Sobeckiej w sprawie inwestycji rosyjskiej firmy (ukoil
w Puszczy Bia!owieskiej (5394),

31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Antoniego B!$dka w sprawie dor"czania pism procesowych na polecenia
s$dów i prokuratur przez funkcjonariuszy Policji (5407),

32) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jana Kami%skiego
w sprawie funkcjonowania wspólnot gruntowych (5413),
- 27 -

33) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Marka Biernackiego
w sprawie wniosków z!o#onych przez przewodnicz$cego Zarz$du
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Gda%sku, a dotycz$cych eliminacji
zagro#e% bezpiecze%stwa ruchu drogowego przy przewo#eniu osób w ruchu
krajowym i mi"dzynarodowym (5418),

34) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a
Wojciecha Olejniczaka w sprawie bezpiecze%stwa stopnia wodnego we
W!oc!awku, jego modernizacji oraz porzuconych planów budowy nowej
tamy w Nieszawie (5419),

35) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka - z upowa#nienia prezesa


Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Jana Kulasa w sprawie stanu
i mo#liwo&ci rozwojowych transportu morskiego w Polsce (5422),

36) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelacj" pos!ów Zbigniewa Chmielowca i Adama )nie#ka w sprawie
doniesie% medialnych dotycz$cych og!oszenia za!o#e% Narodowego
Programu Budowy Dróg Lokalnych (5427),

37) ministra skarbu pa%stwa Aleksandra Grada na interpelacj" pos!a Adama


Abramowicza w sprawie wzrostu cen gazu (5431),

38) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Henryka Siedlaczka
w sprawie uproszczenia procedur w zakresie uzyskiwania pozwole% na
przewóz towarów w ramach transportu samochodowego (5451),

39) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!ów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie budowy
rosyjskiej bazy paliwowej w bezpo&rednim s$siedztwie Puszczy
Bia!owieskiej (5454),

40) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak - z upowa#nienia


prezesa Rady Ministrów - oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Wewn"trznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego - z upowa#nienia
prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Artura Gierady oraz grupy
pos!ów w sprawie zmiany przepisów, które w mniemaniu pos!ów s$
absurdalne i nie sprawdzaj$ si" w #yciu codziennym (5470),
- 28 -

41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Edwarda Wojtasa
w sprawie podanej przez NIK informacji o niewykorzystaniu jednego
miliarda z!otych na inwestycje drogowe w 2006 r. (5473),

42) podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy#szego


Jerzego Duszy%skiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Tadeusza S!aweckiego w sprawie europejskiego programu Kopernikus,
który dotyczy nowych technik nawigacyjnych (5474),

43) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!ów
Zbigniewa Kozaka i Dariusza Seligi w sprawie zasad stosowania przez
bankowe izby gospodarcze przepisów ustawy o dzia!alno&ci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa oraz obj"cia ich nadzorem w zwi$zku
z dysponowaniem przez nie informacjami obj"tymi tajemnic$ bankow$
(5477),

44) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelacj" pos!a S!awomira


Zawi&laka w sprawie bezpiecze%stwa energetycznego pa%stwa w zakresie
energii elektrycznej (5481),

45) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a S!awomira Zawi&laka
w sprawie szkolenia kierowców zawodowych, wykonuj$cych przewóz
drogowy (5482),

46) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelacj" pos!a Macieja


Orzechowskiego oraz grupy pos!ów w sprawie modernizacji i rozbudowy
sieci przesy!owych w Polsce (5485),

47) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Bernarda B!aszczyka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Macieja Orzechowskiego
oraz grupy pos!ów w sprawie realizacji przez Polsk" dyrektywy unijnej
ograniczaj$cej ilo&' odpadów biodegradowalnych sk!adowanych
na wysypiskach (5486),

48) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Tomasza
Garbowskiego w sprawie funkcjonowania zak!adów zamkni"tych dla
niepoczytalnych sprawców przest"pstw (5492),
- 29 -

49) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!a Wojciecha Pomajdy w sprawie uwzgl"dnienia przy lokalizacji
przebiegu wschodniego odcinka autostrady A4 na odcinku
Przeworsk-Korczowa, wariantu po!udniowego tj. po!udniow$ stron$
Jaros!awia i Radymna (5493),

50) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa Steca
w sprawie ekonomizacji polskiej polityki zagranicznej (5495),

51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Andrzeja Szlachty w sprawie programów przeciwdzia!ania narkomanii
w Polsce (5506),

52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja Szlachty
w sprawie projektów unijnych opracowanych przez Komend" G!ówn$
Policji (5507),

53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Jaros!awa Stawiarskiego w sprawie zakupu radiowozów dla Policji (5509),

54) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jana Kochanowskiego
w sprawie trudnej sytuacji finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Ro&lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (5514),

55) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jana Burego s. Antoniego
w sprawie dzia!a% podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki,
zwi"kszaj$cych liczb" bezpo&rednich inwestycji zagranicznych
w województwach tzw. &ciany wschodniej (5517),

56) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jana Burego
s. Antoniego w sprawie nieprawid!owo&ci zwi$zanych z funkcjonowaniem
Agencji Nieruchomo&ci Rolnych (5520),

57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Tadeusza Rossa
w sprawie funkcjonowania ustawy o ochronie danych osobowych (5521),
- 30 -

58) ministra sportu i turystyki Miros!awa Micha!a Drzewieckiego


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a
Krzysztofa Lipca w sprawie procedur dotycz$cych rz$dowego wsparcia dla
samorz$dowych inwestycji sportowych na przyk!adzie miasta Starachowice
(5523),

59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie u#ywania Arthrotec Forte jako pigu!ki aborcyjnej (5524),

60) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Leszka Aleksandrzaka w sprawie ma!oletnich ofiar wojny 1939-1945
(5530),

61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa Steca
w sprawie kwalifikowania kosztów leasingu (5531),

62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Wa!"sy
w sprawie sytuacji p.p.u.p. Poczta Polska (5537),

63) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Wa!"sy
w sprawie ujednolicenia op!at za powierzchnie obwodu rybackiego (5538),

64) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jakuba Rutnickiego oraz
grupy pos!ów w sprawie gwa!townego obni#ania si" wód gruntowych
i stepowienia terenów Wielkopolski (5545),

65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Marzeny
Ok!a-Drewnowicz w sprawie mo#liwo&ci uznania celiakii za chorob"
przewlek!$ i ewentualnych konsekwencji takiego postanowienia (5546),

66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dzieko%skiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Romana Kaczora
w sprawie zaawansowania prac nad wdra#aniem dyrektywy 2002/91/EC,
w zwi$zku ze zbli#aj$cym si" terminem obowi$zywania ustawy - Prawo
budowlane (5547),
- 31 -

67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Dariusza Lipi%skiego
w sprawie podatku VAT od us!ug zwi$zanych z pomoc$ przy dochodzeniu
odszkodowa% (5548),

68) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak - z upowa#nienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Dariusza Lipi%skiego
w sprawie ulgi podatkowej z tytu!u zatrudnienia opiekunki do dziecka
(5549),

69) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Józefa Rojka w sprawie
potrzeby lepszego oznakowania kamer drogowych w celu zapewnienia
bezpiecze%stwa kierowców i pieszych (5552),

70) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julii Pitery na


interpelacj" pos!a Zbigniewa Kozaka w sprawie efektów zainteresowania si"
Pe!nomocnika ds. Opracowania Programu Zapobiegania
Nieprawid!owo&ciom w Instytucjach Publicznych dzia!alno&ci$ Fundacji
Rozwoju oraz zasadami prowadzenia dzia!alno&ci bankowej oraz wynajmem
powierzchni biurowych przez pa%stwowo-spó!dzielczy BG+ SA w okresie
rz$dów SLD-PSL (5553),

71) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Zbigniewa Kozaka
w sprawie sytuacji osób niepe!nosprawnych pobieraj$cych renty socjalne po
przyst$pieniu Polski do strefy euro (5554),

72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Lecha Ko!akowskiego
w sprawie odliczenia podatku VAT naliczonego w pe!nej wysoko&ci
od ka#dego nabytego samochodu osobowego i pojazdu samochodowego
zakupionego do celów dzia!alno&ci gospodarczej oraz zu#ywanego do nich
paliwa (5556),

73) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Lecha Ko!akowskiego
w sprawie przebiegu trasy Via Baltica z Warszawy przez Ostrów
Mazowieck$-(om#"-E!k-Suwa!ki (wariant 42) (5557),

74) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Krystyny Skowro%skiej
w sprawie dzia!a% co do ochrony przeciwpowodziowej
w woj. podkarpackim (5561),
- 32 -

75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Piotra Stacha%czyka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów
Marka Matuszewskiego i Artura Górskiego w sprawie zmian w przepisach
dotycz$cych statusu repatrianta, które umo#liwi$ nabycie tego statusu
osobom przyby!ym do Polski w latach 1989-1997 (5562),

76) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a (ukasza Zbonikowskiego
w sprawie zmian w przebiegu Transeuropejskiej Sieci Transportowej
(TEN-T) (5564),

77) minister nauki i szkolnictwa wy#szego Barbary Kudryckiej na interpelacj"


pos!a (ukasza Zbonikowskiego w sprawie skutków ni#u demograficznego
dla polskich uczelni (5565),

78) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a (ukasza
Zbonikowskiego w sprawie przeciwdzia!ania skutkom mi"dzynarodowego
kryzysu finansowego (5569),

79) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jacka Pilcha w sprawie
potrzeby zwi"kszenia wynagrodze% pracowników parków krajobrazowych
(5571),

80) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jacka Pilcha w sprawie
mo#liwo&ci umieszczania logotypów sponsorskich na karetkach pogotowia
(5572),

81) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jacka Pilcha w sprawie
planów modernizacji niestrze#onych przejazdów kolejowych (5573),

82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dzieko%skiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Lecha Ko!akowskiego
oraz grupy pos!ów w sprawie obni#enia górnej granicy jednorazowej op!aty
z tytu!u wzrostu warto&ci nieruchomo&ci, okre&lonej w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (5574),

83) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Lecha Ko!akowskiego
oraz grupy pos!ów w sprawie umieszczenia informacji o grupie krwi
w dowodach osobistych, lub w innej formie identyfikuj$cej, w sytuacjach
ratuj$cych #ycie (5575),
- 33 -

84) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Henryka Siedlaczka
w sprawie przebiegu polsko-czeskiej granicy pa%stwowej w rejonie
miejscowo&ci Rudyszwa!d (gmina Krzy#anowice, woj. &l$skie) (5579),

85) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a W!odzimierza
Karpi%skiego w sprawie systemu szkole% i zasad uzyskania specjalizacji
przez m!odych lekarzy (5584),

86) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a W!odzimierza
Karpi%skiego w sprawie okre&lenia zasad pracy cudzoziemców w Polsce
(5585),

87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a W!odzimierza
Karpi%skiego w sprawie opodatkowania osób otrzymuj$cych zaleg!e pensje
(5588),

88) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
W!odzimierza Karpi%skiego w sprawie sposobów motywowania m!odych
ludzi do s!u#by w Policji (5589),

89) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upowa#nienia


ministra - na interpelacj" pos!a Grzegorza Sztolcmana w sprawie
przyszpitalnych oczyszczalni &cieków (5591),

90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Grzegorza Sztolcmana
w sprawie zaostrzenia sankcji karnych za jazd" pod wp!ywem alkoholu
(5592),

91) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Tadeusza S!aweckiego w sprawie uruchomienia Programu Operacyjnego
"Kapita! ludzki", Priorytet I, Poddzia!anie 1.3.3. pod tytu!em "OHP jako
realizator us!ug rynku pracy" (5594),

92) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy#szego


Gra#yny Prawelskiej-Skrzypek - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie tzw. procederu handlu ocenami
przez uczelnie prywatne (5595),
- 34 -

93) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka - z upowa#nienia prezesa


Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie
najni#szego wska*nika dost"pu do szerokopasmowego Internetu w Unii
Europejskiej (5596),

94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Jaros!awa
Matwiejuka w sprawie wyników kontroli instytucji lekarza rodzinnego
dokonanej przez NIK (5597),

95) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Jaros!awa
Matwiejuka w sprawie niejasnych zasad dotycz$cych przekazywania 1%
podatku na organizacje po#ytku publicznego (5598),

96) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Matwiejuka
w sprawie zró#nicowania wynagrodze% pracowników placówek
dyplomatycznych (5599),

97) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka - z upowa#nienia prezesa


Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie
problemów z tworzeniem lotnisk regionalnych (5601),

98) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelacj" pose! Anny


Sobeckiej w sprawie braku w"gla (5606),

99) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czes!awa Pi$tasa


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Anny Sobeckiej
w sprawie sprz"tu wykorzystywanego w polskiej armii (5608),

100) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej na interpelacj" pose! Anny Sobeckiej w sprawie wp!ywu
kryzysu finansowego w USA na gospodark" w Polsce (5609),

101) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julii Pitery


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pose! Anny
Sobeckiej w sprawie za!o#e% projektu ustawy antykorupcyjnej (5612),

102) ministra skarbu pa%stwa Aleksandra Grada na interpelacj" pos!a Zbigniewa


Matuszczaka w sprawie sytuacji Inspektoratu PZU SA w Che!mie (5613),
- 35 -

103) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Jacka Czai


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Arkadego Fiedlera
w sprawie mo#liwo&ci przeanalizowania i ewentualnej zmiany zasad
rekrutacji kandydatów na aplikacje adwokack$, radcowsk$ i notarialn$
(5615),

104) minister nauki i szkolnictwa wy#szego Barbary Kudryckiej na interpelacj"


pose! Beaty Bublewicz oraz grupy pos!ów w sprawie zasad podejmowania
i odbywania studiów wy#szych w Polsce przez obywateli pa%stw UE
(5616),

105) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Bogus!awa Wontora
w sprawie ratowania kolejowych zak!adów pracy dzia!aj$cych
w woj. lubuskim (5617),

106) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra -, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyny Zajdel-Kurowskiej - z upowa#nienia ministra - oraz sekretarza
stanu w Ministerstwie Skarbu Pa%stwa Jana Burego - z upowa#nienia
ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa +elichowskiego w sprawie
zagranicznych roszcze% odszkodowawczych (5618),

107) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Wojciecha Sa!ugi
w sprawie regulacji prawnej dotycz$cej przepisów ruchu dla tzw. quadów
(5623),

108) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czes!awa Pi$tasa


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Mariusza Kami%skiego
w sprawie wypo#yczenia Polsce przez USA 40 pojazdów klasy MRAP
do wykorzystania przez polski kontyngent w Afganistanie oraz przed!u#ania
si" procesu zakupu lekkich opancerzonych samochodów patrolowych
(LOSP) (5624),

109) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Pa%stwa Jana Burego


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pose! Bo#eny
Kotkowskiej oraz grupy pos!ów w sprawie roszcze% finansowych ofiar
represjonowanych, wysiedlonych przez III Rzesz" z terenów +ywiecczyzny
i innych miejsc w latach 1939-1945 (5626),

110) minister rozwoju regionalnego El#biety Bie%kowskiej na interpelacj" pos!a


S!awomira Kopyci%skiego w sprawie stopnia wykorzystania przez
województwo &wi"tokrzyskie funduszy unijnych (5627),
- 36 -

111) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose!
Izabeli Kloc w sprawie projektu ustawy o pracownikach samorz$dowych
w zakresie czasu pracy (5628),

112) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Marii
Nowak w sprawie stanowiska Polski wobec antychrze&cija%skiej rebelii
w Indiach (5629),

113) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Marii Nowak w sprawie
gruntów Skarbu Pa%stwa u#ytkowanych przez PKP (5630),

114) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Marii Nowak
w sprawie planów reorganizacji PFRON (5631),

115) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Beaty
Mazurek w sprawie stanu przygotowa% oraz proponowanych *róde!
finansowania reformy obni#enia wieku szkolnego i w!$czenia sze&ciolatków
w system szkolny (5633),

116) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Beaty
Mazurek w sprawie przywrócenia systemowego uregulowania sytuacji na
rynku zbó# (5634),

117) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Beaty Mazurek
w sprawie planowanej reformy PFRON (5635),

118) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pose!
Beaty Mazurek w sprawie pogarszaj$cego si" dost"pu do &wiadcze%
zdrowotnych osób przebywaj$cych w domach pomocy spo!ecznej (5636),

119) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Beaty Mazurek
w sprawie stanu przygotowa% samorz$dów do przej"cia od 1 stycznia
2009 r. zada% realizowanych obecnie przez PFRON (5637),
- 37 -

120) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Bartosza
Ar!ukowicza w sprawie dzia!a% podj"tych przez prokuratur"
i Zachodniopomorski Oddzia! Wojewódzki NFZ wobec tych mieszkanek
regionu szczeci%skiego, które po dniu 1 maja 2004 r. urodzi!y dzieci
w klinice w Schwedt (RFN) (5639),

121) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Zdzis!awa Czuchy
w sprawie prac nad w!$czeniem linii kolejowej Nowa Wie& Wielka
-Bydgoszcz Wsch .- Maksymilianowo – Ko&cierzyna - Gdynia
G!. do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (5640),

122) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pose!


Bo#eny Kotkowskiej oraz grupy pos!ów w sprawie protestu wobec
likwidacji uprawnie% nauczycieli do wcze&niejszej emerytury (5644),

123) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Bo#eny
Kotkowskiej oraz grupy pos!ów w sprawie rozwa#enia mo#liwo&ci
pozyskania gruntu na projekt pt. Audycje umuzykalniaj$ce dla dzieci
i m!odzie#y szkó! podstawowych (5645),

124) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Krzysztofa Putry
w sprawie recyklingu pojazdów (5648),

125) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci (ukasza R"dziniaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa
+elichowskiego w sprawie zagranicznych roszcze% odszkodowawczych
dochodzonych przed s$dami polskimi (5650),

126) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów Beaty Szyd!o
i Andrzeja Adamczyka w sprawie podj"cia dzia!a% na rzecz zwi"kszenia
bezpiecze%stwa u#ytkowników p!atnych autostrad w Polsce oraz s$siednich
dróg równoleg!ych lokalnych, w zwi$zku z prowadzonymi na
wielokilometrowych odcinkach autostrad uci$#liwych remontów, na
przyk!adzie zwielokrotnienia zagro#e% w rejonie Chrzanowa (5651),

127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Jacka Czai


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Piotra Babinetza
w sprawie zasad ustalania wyników egzaminu konkursowego na aplikacj"
adwokack$ i radcowsk$ w 2008 r. (5652),
- 38 -

128) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Piotra Babinetza w sprawie nabycia uprawnie% do wcze&niejszej emerytury
przez kobiety (5653),

129) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jacka Osucha w sprawie
niepokoj$cych informacji dotycz$cych likwidacji po!$cze% kolejowych na
linii Katowice-Olkusz-Koz!ów/Kielce w rozk!adzie jazdy poci$gów
2008/2009 (5656),

130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Adama Rogackiego oraz
grupy pos!ów w sprawie zaleg!o&ci w przekazywaniu przez urz"dy
skarbowe 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji po#ytku
publicznego (5657),

131) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a S!awomira Zawi&laka
w sprawie projektu wyd!u#enia czasu pracy dla osób pracuj$cych
z nara#eniem na dzia!anie promieniowania jonizuj$cego (5662),

132) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pose!
Miros!awy Mas!owskiej oraz grupy pos!ów w sprawie zagro#e%
wynikaj$cych z istnienia w Polsce ogromnych ilo&ci azbestu w formie
pokry' dachowych, a tak#e innych wyrobów zawieraj$cych ten sk!adnik
oraz braku skutecznych metod jego utylizacji (5665),

133) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pose!
Izabeli Jarugi-Nowackiej w sprawie zmian w Pa%stwowym Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe!nosprawnych (5666),

134) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! El#biety
Streker-Dembi%skiej w sprawie budowy infrastruktury towarzysz$cej przy
autostradzie A2 Konin-Stryków (5667),

135) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Marka Zieli%skiego w sprawie transportu niewidomych uczniów do szkó!
(5668),

136) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Marka Zieli%skiego w sprawie rodzinnych domów opieki dla osób starszych
(5669),
- 39 -

137) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Magdaleny Kochan
w sprawie oznaczenia pojazdów prowadzonych przez osoby nies!ysz$ce
(5672),

138) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak - z upowa#nienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!ów Grzegorza Roszaka
i Grzegorza Karpi%skiego w sprawie programu pomocy dla Polaków
powracaj$cych z emigracji zarobkowej (5675),

139) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a
Norberta Wojnarowskiego w sprawie ogromnych strat ponoszonych przez
otwarte fundusze emerytalne i konieczno&ci pilnej zmiany takiej sytuacji
(5676),

140) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy#szego


Gra#yny Prawelskiej-Skrzypek - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!a Józefa Piotra Klima w sprawie rozwoju polskiej kadry naukowej
w kontek&cie planowanej reformy szkolnictwa wy#szego i nauki (5681),

141) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Józefa
Piotra Klima w sprawie umowy o ma!ym ruchu granicznym z Bia!orusi$
(5682),

142) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Piotra +uchowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Józefa Piotra Klima w sprawie nowelizacji ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (5683),

143) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Krystyny Grabickiej
w sprawie wycofania ze sprzeda#y specyfiku Esperal u#ywanego przy
leczeniu choroby alkoholowej (5684),

144) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda


Dzieko%skiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja
Grzyba w sprawie projektu zmiany ustawy Prawo budowlane, ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw
(5685),
- 40 -

145) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów Jaros!awa +aczka
i S!awomira Zawi&laka w sprawie negatywnych skutków wdro#enia planu
likwidacji niektórych s$dów rejonowych, na przyk!adzie S$du Rejonowego
w Rykach (5686),

146) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa +aczka
w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa-Lublin-Dorohusk
(5687),

147) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa +aczka
w sprawie planowanej likwidacji NFZ oraz konieczno&ci utrzymania przez
Lubelski Oddzia! Wojewódzki NFZ kompetencji decyzyjnych
w proponowanych rozwi$zaniach legislacyjnych (5688),

148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa +aczka
w sprawie pilnej potrzeby przeprowadzenia modernizacji drogi krajowej
nr 48 na odcinku od granicy powiatu ryckiego do Kocka (5689),

149) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Dariusza Lipi%skiego
w sprawie samorz$du zawodowego techników medycznych (5690),

150) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Zbigniewa Pacelta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Dariusza Lipi%skiego
w sprawie patentów strzeleckich dla osób posiadaj$cych uprawnienia
!owieckie (5691),

151) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Tadeusza
Tomaszewskiego w sprawie realizacji programu zwalczania choroby &wi%
Aujeszkyego (5693),

152) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jana Burego
s. Antoniego w sprawie mo#liwych zagro#e% dla &rodowisk osób
niepe!nosprawnych zwi$zanych z przygotowywan$ reform$ PFRON (5696),

153) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


na interpelacj" pose! Krystyny (ybackiej w sprawie planów reorganizacji
systemu s$dów powszechnych (5697),
- 41 -

154) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czes!awa Pi$tasa


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jana Burego s. Józefa
w sprawie utworzenia armii zawodowej (5698),

155) prezesa Polskiej Akademii Nauk Micha!a Kleibera - z upowa#nienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pose! Joanny Fabisiak w sprawie
kontrowersyjnej polityki dotycz$cej lokali zak!adowych PAN (5699),

156) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Agnieszki


Ch!o%-Domi%czak - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Anny
Ba%kowskiej w sprawie przeliczania wysoko&ci emerytury (5700),

157) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Marka Opio!y w sprawie kompetencji wojewody mazowieckiego (5701),

158) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Stanis!awa Witaszczyka w sprawie przeciwdzia!ania kryzysowi
finansowemu (5703),

159) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Izabeli Katarzyny
Mrzyg!ockiej w sprawie przepisów dotycz$cych oczyszczania &cieków
z zaka*nych oddzia!ów szpitalnych (5706),

160) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Izabeli Katarzyny
Mrzyg!ockiej w sprawie leczenia pacjentów chorych na nowotwory, którzy
uko%czyli 18 lat w szpitalach dzieci"cych (5707),

161) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Stanis!awy Prz$dki
w sprawie nie&cis!o&ci przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (5708),

162) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Wies!awa
Janczyka w sprawie zbyt ma!ej liczby polskich konsulatów w Wielkiej
Brytanii (5709),

163) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa Rydzonia
w sprawie uprawnie% do wykonywania dokumentacji hydrologicznych
(5715),
- 42 -

164) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Jacka Czai


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa Rydzonia
w sprawie wyników egzaminów na aplikacje prawnicze (5716),

165) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pose!
Ma!gorzaty Kidawy-B!o%skiej w sprawie mo#liwo&ci rekompensaty dla
jednostek samorz$du terytorialnego skutków finansowych podwy#szenia
kwoty ulgi podatkowej na dzieci, obni#enia skali podatkowej oraz
ograniczenia katalogu czynno&ci podlegaj$cych podatkowi kapita!owemu
(5717),

166) minister nauki i szkolnictwa wy#szego Barbary Kudryckiej na interpelacj"


pos!a Mariana Filara w sprawie finansowania doktoratów (5718),

167) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy#szego


Gra#yny Prawelskiej-Skrzypek - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!a Andrzeja Szlachty w sprawie uznania tytu!u doktora habilitowanego
uzyskanego w placówkach naukowych na Ukrainie (5719),

168) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja Szlachty
w sprawie rozbudowy Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (5720),

169) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja Szlachty
w sprawie zapowiedzi wzrostu sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne (5722),

170) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja Szlachty
w sprawie strategii pa%stwa w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (5723),

171) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja Szlachty
w sprawie pomocy finansowej dla szpitali samorz$dowych (5724),

172) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja Szlachty
w sprawie projektu wdro#enia Rejestru Us!ug Medycznych (5727),

173) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Bernarda B!aszczyka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Henryka Siedlaczka
w sprawie wp!ywu wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami
do emisji dwutlenku w"gla (tzw. EU ETS) na funkcjonowanie w przysz!o&ci
zak!adów cementowych w Polsce (5730),
- 43 -

174) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Edwarda Siarki
w sprawie strat polskiego rolnictwa w latach 1997-2007 w skutek kl"sk
#ywio!owych (5731),

175) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Beaty
Mazurek w sprawie utrudnionego dost"pu obywateli polskich do placówek
dyplomatycznych w Wielkiej Brytanii (5732),

176) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Beaty Mazurek
w sprawie proponowanych zmian legislacyjnych dotycz$cych
funkcjonowania Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ (5733),

177) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na
interpelacj" pos!a Jerzego Gosiewskiego w sprawie utrzymania na dobrym
poziomie bezpiecze%stwa Warmii i Mazur poprzez rezygnacj"
z planowanego przeniesienia 114 etatów oddzia!ów prewencji policji woj.
warmi%sko-mazurskiego dla wzmocnienia garnizonów du#ych aglomeracji
miejskich (5734),

178) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Józefa Rojka w sprawie
potrzeby wstrzymania planowanej prywatyzacji publicznych zak!adów
opieki zdrowotnej (5735),

179) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Józefa Rojka w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów dotycz$cych
zmiany granic gmin (5736),

180) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Józefa
Rojka w sprawie opracowania analiz i przygotowania scenariusza
dotycz$cego zapobiegania oraz wychodzenia z ewentualnego kryzysu
(5737),

181) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelacj" pos!a Paw!a


Poncyljusza w sprawie nowelizacji ustawy o swobodzie dzia!alno&ci
gospodarczej (5738),
- 44 -

182) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa
+elichowskiego w sprawie niepokojów samorz$dów wywo!anych
zapowiedzi$ likwidacji niektórych s$dów rejonowych (5739),

183) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na interpelacj" pos!a Macieja


Orzechowskiego oraz grupy pos!ów w sprawie powszechnego dost"pu
do szerokopasmowego Internetu (5741),

184) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Konstantego O&wi"cimskiego w sprawie uregulowa% prawnych
u!atwiaj$cych muzeom pozyskiwanie eksponatów (5744),

185) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelacj" pos!ów Tadeusza


Arkita i Andrzeja Ryszki w sprawie &rodków finansowych przeznaczonych
dla przemys!u w"glowego w bud#ecie na 2009 r. (5746),

186) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Edwarda Siarki w sprawie skutków nawiedzaj$cych Polsk" w latach
1997-2007 kl"sk #ywio!owych (5748),

187) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Bo#eny Kotkowskiej oraz
grupy pos!ów w sprawie dostosowania przepisów dotycz$cych
kszta!towania wynagrodze% pracowników samorz$dowych zatrudnionych
w o&wiacie do ju# obowi$zuj$cego prawa (5749),

188) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a
Stanis!awa Kalemby w sprawie zagro#e% dla &rodowiska osób
niepe!nosprawnych w wyniku planowanej reformy systemu wspierania
i rehabilitacji osób niepe!nosprawnych (5752),

189) zast"pcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upowa#nienia


ministra - na interpelacj" pos!a Jana Widackiego w sprawie bezprawnego
dzia!ania prokuratury (5753),

190) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Wojciecha Szaramy
w sprawie planowanej reformy PFRON (5754),
- 45 -

191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Rusieckiego
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy
1075), w zakresie dotycz$cym braku normy prawnej legalizuj$cej
mo#liwo&' przekazania 1% podatku z jednoczesnym zaproponowaniem
(fakultatywnie) OPP konkretnego celu wp!aty (5755),

192) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Jaros!awa Rusieckiego w sprawie sytuacji osób, które przebywa!y na zasi!ku
przedemerytalnym, a nie mia!y odprowadzanych sk!adek na ubezpieczenie
spo!eczne (5756),

193) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Jaros!awa Rusieckiego w sprawie obowi$zuj$cych zasad przyznawania
wdowom prawa do renty rodzinnej, tj. dlaczego kobiety, które s$ wdowami
d!u#ej ni# 5 lat s$ gorzej traktowane i musz$ spe!nia' dodatkowe kryteria,
aby uzyska' prawo do renty rodzinnej (5757),

194) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Franciszka Jerzego
Stefaniuka oraz grupy pos!ów w sprawie podzia!u NFZ na sze&' funduszy
regionalnych i likwidacji lubelskiego oddzia!u (5759),

195) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja Szlachty
w sprawie zabezpieczenia &rodków bud#etowych pa%stwa na zako%czenie
post"powa% scalania gruntów (5761),

196) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Chojny-Duch na


interpelacj" pos!a Waldy Dzikowskiego w sprawie projektu ustawy
o bieg!ych rewidentach (5762),

197) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Waldy Dzikowskiego
w sprawie projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu (5763),

198) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!a Stanis!awa O#oga w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S19
w miejscowo&ci Nienadówka (5767),
- 46 -

199) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa O#oga
w sprawie sytuacji klientów firm deweloperskich zagro#onych upad!o&ci$
(5768),

200) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Stanis!awa O#oga w sprawie zatrudniania przez polskie firmy pracowników
ze Wschodu (5770),

201) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Mariusza Kami%skiego
w sprawie modernizacji linii kolejowej (5771),

202) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Andrzeja
Walkowiaka w sprawie pozbawienia samodzielno&ci
Kujawsko-Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ (5772),

203) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie zamiaru likwidacji delegatur
urz"dów wojewódzkich (5773),

204) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a
Dariusza B$ka w sprawie sytuacji polskiego rybo!ówstwa (5774),

205) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!a Stanis!awa O#oga w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S19
w miejscowo&ci Górno (5775),

206) prezesa Urz"du Zamówie% Publicznych Jacka Sadowego - z upowa#nienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Norberta Wojnarowskiego
w sprawie wprowadzenia wymogu organizowania post"powa% w trybie
ustawy o zamówieniach publicznych za po&rednictwem sieci Internet
(5776),

207) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Krzysztofa Popio!ka w sprawie odmowy przyznawania &wiadcze%
pieni"#nych i uprawnie% #o!nierzom zast"pczej s!u#by wojskowej
przymusowo zatrudnianym w batalionach budowy lotnisk (5778),
- 47 -

208) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Stanis!awa Steca w sprawie propozycji likwidacji w 2009 r. delegatur
urz"dów wojewódzkich (5779),

209) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a S!awomira Piechoty
w sprawie definicji organizacji pozarz$dowej zawartej w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i spo!ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe!nosprawnych (5781),

210) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


S!awomira Piechoty w sprawie zapewnienia pe!nej dost"pno&ci dla osób
niepe!nosprawnych budynków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo!ecznej
(5782),

211) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


S!awomira Piechoty w sprawie wype!niania przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo!ecznej obowi$zku zatrudniania osób niepe!nosprawnych,
wynikaj$cego z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo!ecznej osób
niepe!nosprawnych (5783),

212) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na
interpelacj" pos!a Mirona Sycza w sprawie poprawy "niezbyt efektywnego
rozmieszczenia i normatywów przyznanych poszczególnym jednostkom
Policji" (5785),

213) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Wies!awa
Wody w sprawie stanu szkolnictwa rolniczego w Polsce (5786),

214) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Mariusza
Grada w sprawie niskich cen w skupach zbó# (5788),

215) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Mariusza Grada
w sprawie nierównego traktowania aptek przez firmy farmaceutyczne
(5789),

216) ministra skarbu pa%stwa Aleksandra Grada na interpelacj" pos!a


Aleksandra Sopli%skiego w sprawie uznania zatrudnienia w spó!dzielni
RSW Prasa-Ksi$#ka-Ruch jako tytu!u do nieodp!atnego nabycia akcji Ruch
SA (5790),
- 48 -

217) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na
interpelacj" pos!a S!awomira Zawi&laka w sprawie wynagrodzenia
pracowników korpusu s!u#by cywilnej w Policji (5791),

218) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na
interpelacj" pos!a S!awomira Zawi&laka w sprawie warunków szkolenia
funkcjonariuszy Policji w zakresie umiej"tno&ci strzeleckich (5792),

219) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a
S!awomira Zawi&laka w sprawie legalno&ci dookre&lania kompetencji
premiera w drodze uchwa!y Rady Ministrów (5793),

220) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a (ukasza Zbonikowskiego
w sprawie spalarni odpadów w Polsce (5794),

221) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Bernarda B!aszczyka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a (ukasza Zbonikowskiego
w sprawie budowy spalarni odpadów w woj. kujawsko-pomorskim (5795),

222) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a (ukasza Zbonikowskiego
w sprawie znieczule% zewn$trzoponowych (5796),

223) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Barbary Bartu& oraz
grupy pos!ów w sprawie likwidacji cz"&ci poci$gów regionalnych (5797),

224) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów Micha!a Wojtkiewicza
i Marka Polaka w sprawie rozwi$za%, które b"d$ zapobiega!y dalszej
degradacji &rodowiska (5800),

225) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Krzysztofa
Putry w sprawie ma!ego ruchu przygranicznego (5802),

226) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Krzysztofa
Putry w sprawie programu rz$du w sprawach wsi i rolnictwa (5803),
- 49 -

227) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Grzegorza Dolniaka
w sprawie realizacji po!$czenia kolejowego Pyrzowic z Katowicami (5806),

228) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów Zdzis!awa Czuchy
i Witolda Namy&laka w sprawie podj"cia pilnych prac zmierzaj$cych
do budowy drogi ekspresowej S6 na trasie S!upsk-L"bork-obwodnica
Trójmiasta (5807),

229) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów Tadeusza Arkita
i Andrzeja Ryszki w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych
(5808),

230) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Marka Cebuli
w sprawie wsparcia dla rolników, których dotkn"!a susza (5809),

231) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Agnieszki


Ch!o%-Domi%czak - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Anny
Sobeckiej w sprawie urlopu macierzy%skiego (5811),

232) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Anny Sobeckiej
w sprawie nieprawid!owego informowania przez Ministerstwo Finansów
o wspólnotowym systemie kontroli eksportu (5812),

233) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Anny
Sobeckiej w sprawie obj"cia bankowych depozytów wy#szymi gwarancjami
(5813),

234) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Anny Sobeckiej
w sprawie znieczule% w czasie porodu (5815),

235) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Bernarda B!aszczyka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Adama Krzy&ków
w sprawie wdra#ania w prawie polskim dyrektywy 2002/49/EC dotycz$cej
oceny i zarz$dzania ha!asem w &rodowisku, szczególnie w zakresie
transportu kolejowego (5816),
- 50 -

236) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Agnieszki


Ch!o%-Domi%czak - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Stanis!awa Szweda w sprawie zmiany ustawy o pomocy spo!ecznej oraz
ustawy o &wiadczeniach rodzinnych (5820),

237) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Zbigniewa Kozaka oraz grupy pos!ów w sprawie niepokoj$cych informacji
zwi$zanych z funkcjonowaniem Banku Pekao SA w zwi$zku
z doniesieniami prasowymi o zró#nicowanej kondycji zagranicznych
w!a&cicieli polskich banków (5821),

238) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Adama Rogackiego oraz
grupy pos!ów w sprawie odmowy refundacji znieczulenia
zewn$trzoponowego podczas porodu (5822),

239) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj"
pos!ów Wojciecha Mojzesowicza i Zbigniewa Babalskiego w sprawie
sytuacji na rynku zbó# (5823),

240) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a S!awomira Zawi&laka
w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia, dotycz$cych piel"gniarek
i po!o#nych (5824),

241) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Lecha Ko!akowskiego
w sprawie algorytmu podzia!u &rodków na ratownictwo medyczne (5826),

242) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Bernarda B!aszczyka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów Izabeli Kloc
i Krzysztofa Jurgiela w sprawie wp!ywu pakietu
energetyczno-klimatycznego oraz nowelizacji IPPC na gospodark" kraju
w tym sektor energetyczny, a tak#e na bezpiecze%stwo energetyczne kraju
(5827),

243) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Marii Nowak w sprawie
sytuacji izb porodowych na przyk!adzie izby porodowej w L"dzinach
(5829),
- 51 -

244) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Czes!awy


Ostrowskiej - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Marii Nowak
w sprawie ograniczenia wielko&ci wska*nika podstawy wymiaru renty
lub emerytury (5830),

245) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa +aczka
w sprawie z!ego stanu technicznego linii kolejowych biegn$cych przez
Lubelszczyzn" na przyk!adzie linii 026 (uków-Radom na odcinku
D"blin-Okrzeja, !$cznicy Wieprz-Wis!a (580) oraz konieczno&ci
przeprowadzenia pilnej ich modernizacji (5836),

246) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!ów
S!awomira Zawi&laka i Jaros!awa +aczka w sprawie projektowanej zmiany
podleg!o&ci organizacyjnej wojewódzkich o&rodków doradztwa rolniczego
(5837),

247) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Tadeusza Arkita oraz
grupy pos!ów w sprawie sytuacji prawnej !awników po zmianie ustawy
Kodeks post"powania karnego i zwi$zanej z tym luki prawnej (5838),

248) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Bernarda B!aszczyka


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a
S!awomira Zawi&laka w sprawie stanowiska rz$du dotycz$cego pakietu
energetyczno-klimatycznego oraz planowanej na grudzie% Konferencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (5839),

249) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
S!awomira Zawi&laka w sprawie pracowników delegatur urz"dów
wojewódzkich (5840),

250) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Czes!awy


Ostrowskiej - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Grzegorza
Roszaka w sprawie sytuacji rodziców wychowuj$cych niepe!nosprawne
dzieci (5842),

251) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Stawiarskiego
w sprawie sytuacji dotycz$cej epidemii HCV (5846),
- 52 -

252) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych


i Administracji Piotra Stacha%czyka - z upowa#nienia ministra - na
interpelacj" pos!a Stanis!awa +elichowskiego w sprawie potrzeby
z!agodzenia przepisów ustawy o cudzoziemcach, ustawy o Karcie Polaka
oraz innych przepisów w celu usuni"cia nadmiernego zbiurokratyzowania
post"powania o legalizacj" pobytu i osiedlenia w Polsce osób
posiadaj$cych Kart" Polaka (5847),

253) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa
+elichowskiego w sprawie ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu
spo!ecznym mi"dzy Rzecz$pospolit$ Polsk$ a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, a tak#e Umowy o zabezpieczeniu spo!ecznym mi"dzy
Rzecz$pospolit$ Polsk$ a Kanad$ podpisanych w Warszawie w dniu
2 kwietnia 2008 r. (5848),

254) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Ewy Malik oraz grupy
pos!ów w sprawie rozporz$dzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 wrze&nia
2008 r. zmieniaj$cego rozporz$dzenie w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów, w którym znalaz! si" zapis o likwidacji diabetologii
jako odr"bnej specjalizacji i w!$czeniu jej do nowej specjalizacji
pn. endokrynologia, diabetologia i choroby metaboliczne, realizowanej po
24-miesi"cznym sta#u z chorób wewn"trznych, budz$cego sprzeciw
&rodowiska lekarzy specjalistów (5849),

255) ministra skarbu pa%stwa Aleksandra Grada na interpelacj" pos!ów


S!awomira Kopyci%skiego i Tomasza Kami%skiego w sprawie zakresu
planowanej ustawy reprywatyzacyjnej (5851),

256) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na
interpelacj" pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie reformy pozycji prawnej
Policji (5852),

257) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelacj" pos!a Jaros!awa


Rusieckiego w sprawie wprowadzenia zakazu importu do Polski produktów
z fok (przede wszystkim z Kanady, a je#eli to mo#liwe, tak#e
z Po!udniowej Afryki, Namibii, Rosji, Norwegii i Grenlandii) oraz poparcia
takiego zakazu na szczeblu UE (5856),
- 53 -

258) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Rusieckiego
w sprawie proponowanego zapisu art. 3 projektu ustawy o szczególnych
uprawnieniach pracowników zak!adów opieki zdrowotnej, zmieniaj$cego
art. 32g obowi$zuj$cej ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej, przez
wyd!u#enie dobowego wymiaru czasu pracy z 5 do 7,35 h (5857),

259) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a
Jaros!awa Rusieckiego w sprawie wykre&lenia z projektu ustawy
o wojewodzie i administracji rz$dowej w województwie art. 73
dotycz$cego likwidacji do dnia 31grudnia 2009 r. delegatur urz"dów
wojewódzkich, a w konsekwencji wyga&ni"cia stosunków pracy
pracowników zatrudnionych w tych delegaturach (5858),

260) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na interpelacj" pos!a Jerzego


Polaczka w sprawie aktualnego zakresu prac zwi$zanych z zako%czeniem
rozbudowy lotniska Ok"cie im. F. Chopina w Warszawie (5861),

261) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Wojciecha Szaramy
w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach
pracowników zak!adów opieki zdrowotnej (5863),

262) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pose!


Hanny Zdanowskiej w sprawie osób przymusowo wcielonych
do Powszechnej Organizacji "S!u#ba Polsce" (5866),

263) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jana Burego s. Antoniego
w sprawie planów przekszta!cenia publicznych zak!adów opieki zdrowotnej
w spó!ki prawa handlowego i zagro#e% jakie z tego wynikaj$ (5867),

264) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jana Burego s. Antoniego
w sprawie szkód wyrz$dzanych przez zwierzyn" le&n$ w hodowli
i uprawach rolniczych oraz dzia!a% legislacyjnych dostosowuj$cych
obowi$zuj$ce prawodawstwo do obecnych realiów (5868),

265) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Mieczys!awa
Golby w sprawie obj"cia obowi$zkiem szkolnym dzieci sze&cioletnich
(5870),
- 54 -

266) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Roberta Tyszkiewicza
w sprawie rozpocz"tych prac nad nowelizacj$ ustawy o spó!dzielniach
mieszkaniowych, celem wyeliminowania niejasnych przepisów i b!"dów,
jakie pojawi!y si" w ostatniej nowelizacji tej ustawy, która zosta!a przyj"ta
przez Sejm po przeg!osowaniu senackich poprawek 14 czerwca 2007 r.
(5871),

267) prezes Urz"du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma!gorzaty


Krasnod"bskiej-Tomkiel - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelacj" pos!a Jana Szyszki w sprawie wysokich cen paliw na polskich
stacjach benzynowych (5873),

268) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Joanny Muchy w sprawie
zmiany ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz
ustawy Prawo o notariacie (5874),

269) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa
Pi"ty w sprawie interwencji MSZ w zwi$zku z powtarzaj$cymi si" aktami
agresji wobec chrze&cijan w Indiach i Wietnamie (5875),

270) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na
interpelacj" pos!a Stanis!awa Pi"ty w sprawie nielegalnego przywozu &mieci
z Niemiec (5876),

271) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Izabeli Leszczyny
w sprawie wprowadzenia zerowej stawki op!aty za przejazd obwodnic$
Cz"stochowy (5878),

272) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Izabeli Leszczyny
w sprawie zapisów w projekcie ustawy o finansach publicznych z dnia
13 sierpnia 2008 r. dotycz$cych likwidacji gospodarstw pomocniczych
i zak!adów bud#etowych (5879),

273) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Jacka Pilcha w sprawie reformy PFRON (5882),
- 55 -

274) minister rozwoju regionalnego El#biety Bie%kowskiej na interpelacj" pos!a


(ukasza Giba!y w sprawie wprowadzenia do trybu konkursowego
procedury wyboru wniosków o dofinansowanie &rodkami z funduszy
strukturalnych UE, w szczególno&ci w ramach Programu Operacyjnego
"Kapita! ludzki" mechanizmów, które pozwala!yby na ukrycie to#samo&ci
potencjalnych beneficjentów na etapie oceny merytorycznej z!o#onych przez
nich wniosków (5884),

275) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Artura
Dunina w sprawie mo#liwo&ci zmiany ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz powsta!ych na jej bazie rozporz$dze% (5885),

276) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Artura Dunina w sprawie
mo#liwo&ci zmiany art. 19 § 2 ustawy o post"powaniu egzekucyjnym
w administracji w kierunku rozszerzenia wykazu gmin o statusie miasta
posiadaj$cych kompetencje organu egzekucyjnego (5887),

277) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Krystyny
Skowro%skiej w sprawie &rodków na scalanie gruntów w woj.
podkarpackim (5889),

278) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jacka
Tomczaka w sprawie zmian w maturach dwuj"zycznych (5890),

279) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Witolda Pahla w sprawie
zagro#enia rozprzestrzenianiem si" wirusa WZW typu C (5891),

280) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Marii Zuby
w sprawie wniesienia w formie aportu do spó!ki zarz$dzaj$cej Specjaln$
Stref$ Ekonomiczn$ Starachowice, nieruchomo&ci stanowi$cej w!asno&'
Skarbu Pa%stwa - Zasobu Agencji Nieruchomo&ci Rolnych, Oddzia!
Terenowy w Rzeszowie (5893),

281) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy#szego


Gra#yny Prawelskiej-Skrzypek - z upowa#nienia ministra - na interpelacj"
pos!ów S!awomira Kopyci%skiego i Tomasza Kami%skiego w sprawie
niezrealizowania przez minister nauki i szkolnictwa wy#szego delegacji
ustawowej okre&lonej w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wy#szym (5894),
- 56 -

282) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Józefa
Rojka w sprawie potrzeby zobowi$zania wydawnictw do publikowania
ksi$#ek zawieraj$cych wszystkie informacje niezb"dne do tworzenia opisu
bibliograficznego (5896),

283) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Leny
D$bkowskiej-Cichockiej w sprawie budowy obwodnicy Nysy na drogach nr
46 i nr 41 (5899),

284) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Piotra Stanke w sprawie
pilnej budowy drogi ekspresowej S6 na trasie S!upsk-L"bork-Trójmiasto
(5900),

285) ministra sportu i turystyki Miros!awa Micha!a Drzewieckiego na


interpelacj" pos!a Dariusza Lipi%skiego w sprawie wykazu dyscyplin
i dziedzin sportu, w których mog$ dzia!a' polskie zwi$zki sportowe (5903),

286) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Moniki
Wielichowskiej w sprawie kryterium dochodowego w ustawie o pomocy
spo!ecznej oraz w ustawie o &wiadczeniach rodzinnych (5907),

287) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Moniki Wielichowskiej
w sprawie mo#liwo&ci udzielenia pomocy pa%stwa jednostkom samorz$du
terytorialnego oraz mo#liwo&ci pomocy Ministerstwa Zdrowia samorz$dom,
które zrestrukturyzowa!y s!u#b" zdrowia, ale pozosta!y z ci$#$cymi na nich
kredytami, które uniemo#liwiaj$ rozwój, si"ganie po unijne &rodki, a wr"cz
parali#uj$ normalne zarz$dzanie i realizacj" statutowych zada% (5908),

288) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Moniki
Wielichowskiej w sprawie stworzenia placówki muzealnej na terenie
(emkowszczyzny w mie&cie Gorlice (5909),

289) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Moniki Wielichowskiej
w sprawie rozwa#enia mo#liwo&ci udzielania pomocy samorz$dom
powiatowym, które zaanga#owa!y w!asne &rodki na wsparcie finansowych
problemów swoich szpitali, rezygnuj$c cz"sto z realizacji innych zada%
(5910),
- 57 -

290) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czes!awa Pi$tasa


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Andrzeja Szlachty
w sprawie promocji armii zawodowej w Polsce (5916),

291) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka na interpelacj" pose! Anny Sobeckiej w sprawie przysz!o&ci
pa%stwowego doradztwa rolniczego (5920),

292) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Czes!awy


Ostrowskiej - z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj"
pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie nieuregulowania kwestii
zatrudnienia opiekunek do dzieci (5927),

293) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Stanis!awa Steca
w sprawie poprawy efektywno&ci pracy s!u#b skarbowych (5935),

294) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julii Pitery


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pos!a Janusza
Krasonia w sprawie efektów pracy Pe!nomocnika rz$du ds. Opracowania
Programu Zapobiegania Nieprawid!owo&ciom w Instytucjach Publicznych
(5948),

295) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Micha!a Marcinkiewicza
w sprawie rezygnacji z dwuj"zycznych egzaminów maturalnych (5954),

296) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Micha!a Marcinkiewicza
w sprawie dojazdu dzieci niewidomych do szkó! (5955),

297) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!anek Ma!gorzaty Sadurskiej
i El#biety Kruk w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7
Warszawa-Lublin-Dorohusk (5961),

298) minister rozwoju regionalnego El#biety Bie%kowskiej na interpelacj" pos!a


Andrzeja Szlachty w sprawie dzia!ania 2.1.1. Programu Operacyjnego
"Innowacyjna gospodarka 2007-2013" w zakresie podzia!u &rodków na
rozwój kapita!u ludzkiego (5970),

299) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Jana Kami%skiego w sprawie zasad przyznawania pomocy z zakresu
&wiadcze% rodzinnych (5980),
- 58 -

300) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Grzegorza Roszaka
w sprawie reorganizacji s$dów powszechnych (5996),

301) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Micha!a Marcinkiewicza
w sprawie informacji o zmniejszeniu wymiaru godzinowego zaj"'
z edukacji ekonomicznej (6001),

302) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Piotra Polaka
w sprawie podj"cia dzia!a% do walki z chorobami pszczó!, dotykaj$cymi te
po#yteczne owady ju# od 2007 r. (6009),

303) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Tadeusza Rossa
w sprawie upowszechniania zmienionej podstawy programowej (6016),

304) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj" pos!a


Tadeusza Tomaszewskiego oraz grupy pos!ów w sprawie planowanej
reformy funkcjonowania ochotniczych hufców pracy (6033),

305) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Ewy Wolak oraz grupy
pos!ów w sprawie uregulowa% prawnych w zakresie dyskalkulii
w kontek&cie obowi$zkowej matury z matematyki od 2010 r. (6036),

306) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Stawiarskiego
w sprawie wymaga% stawianych placówkom szkolnym, do których b"d$
ucz"szcza!y sze&ciolatki (6041),

307) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a S!awomira Zawi&laka
w sprawie obowi$zku szkolnego dla sze&ciolatków i przedszkolnego dla
pi"ciolatków (6043),

308) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a Jaros!awa Stawiarskiego
w sprawie likwidacji S$du Rejonowego w Janowie Lubelskim (6044),

309) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Joanny
Muchy w sprawie trudnej sytuacji spowodowanej nap!ywem zbó# z krajów
trzecich, w cenie poni#ej kosztów produkcji (6045),
- 59 -

310) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Joanny
Muchy w sprawie sytuacji na rynku owoców oraz protestów sadowników
(6047),

311) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak - z upowa#nienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelacj" pose! Krystyny (ybackiej
w sprawie reformy PFRON (6052),

312) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Czes!awy


Ostrowskiej - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pose! Krystyny
(ybackiej w sprawie systemu wsparcia dla rodziców dzieci
niepe!nosprawnych (6053),

313) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


W!odkowskiego - z upowa#nienia ministra - na interpelacj" pos!a (ukasza
Zbonikowskiego w sprawie przeciwdzia!ania agresji w szkole (6063).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu


- zosta!y przekazane pos!om.

Informuj# równie$, $e w regulaminowym terminie nie wp!yn#!y


odpowiedzi na nast#puj%ce interpelacje:

1) pose! Jadwigi Zakrzewskiej w sprawie ograniczania przez Katowicki


Holding W"glowy SA dostaw mia!u energetycznego - od ministra
gospodarki (5702) - 11 dni,

2) pos!a Józefa Rojka w sprawie opracowania analiz i przygotowania


scenariusza dotycz$cego zapobiegania oraz wychodzenia z ewentualnego
kryzysu - od ministra gospodarki (5737) - 11 dni,

3) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie zmian systemowych wspieraj$cych


przedsi"biorczo&' - od ministra gospodarki (5804) - 6 dni,

4) pose! Anny Sobeckiej w sprawie zapowiedzi wstrzymania przez Ukrain"


eksportu energii elektrycznej do Polski - od ministra gospodarki (5814)
- 6 dni,
- 60 -

5) pos!a Zbigniewa Kozaka oraz grupy pos!ów w sprawie niepokoj$cych


informacji zwi$zanych z funkcjonowaniem Banku Pekao SA w zwi$zku
z doniesieniami prasowymi o zró#nicowanej kondycji zagranicznych
w!a&cicieli polskich banków - od ministra skarbu pa%stwa (5821) - 6 dni,

6) pose! Marii Nowak w sprawie aktualnej sytuacji w górnictwie w"gla


kamiennego - od ministra gospodarki (5831) - 6 dni,

7) pos!ów Jaros!awa +aczka i S!awomira Zawi&laka w sprawie dzia!a% jakie


zamierza podj$' rz$d, aby zapobiec negatywnym skutkom wej&cia w #ycie
propozycji pakietu klimatyczno-energetycznego - od ministra gospodarki
(5835) - 6 dni,

8) pos!ów S!awomira Kopyci%skiego i Tomasza Kami%skiego w sprawie


projektów profesjonalizacji armii - od ministra obrony narodowej (5850)
- 6 dni,

9) pos!a Józefa Piotra Klima w sprawie podstrefy Bia!ystok Suwalskiej


Specjalnej Strefy Ekonomicznej - od ministra gospodarki (5865) - 5 dni,

10) pos!a Roberta Tyszkiewicza w sprawie problemów, które wyst"puj$


w obrocie gospodarczym paletami drewnianymi typu EUR - od ministra
gospodarki (5872) - 5 dni,

11) pose! Izabeli Leszczyny w sprawie rozbie#no&ci pomi"dzy zapisami ustawy


Prawo energetyczne oraz ustawami o samorz$dzie terytorialnym i
o finansach publicznych w zakresie konserwacji infrastruktury
o&wietleniowej na przyk!adzie miasta Cz"stochowy i gmin o&ciennych
- od ministra gospodarki (5877) - 5 dni,

12) pos!ów Piotra Toma%skiego i Renaty Butryn w sprawie odnowienia


krajowej bazy zasobowej gazu ziemnego i zwi"kszenia jego wydobycia
- od ministra gospodarki (5880) - 5 dni,

13) pos!a Jacka Pilcha w sprawie zbadania ewentualnego szkodliwego wp!ywu


na zdrowie artyku!ów handlowych - w szczególno&ci konfekcji odzie#owej
oraz zabawek dla dzieci - sprowadzanych w ramach wymiany gospodarczej
z Chi%sk$ Republik$ Ludow$ - od ministra gospodarki (5883) - 4 dni,

14) pos!a Tomasza Lenza w sprawie systemu planowania rozwoju sieci


energetycznych i lokalizacji nowych *róde! wytwarzania - od ministra
gospodarki (5892) - 4 dni,
- 61 -

15) pos!a Andrzeja Szlachty w sprawie wsparcia budowy w Polsce nowej huty
produkuj$cej wyroby wysoko przetworzone - od ministra gospodarki (5914)
- 4 dni,

16) pos!a Andrzeja Szlachty w sprawie sytuacji ekonomicznej polskiego


górnictwa w"glowego - od ministra gospodarki (5915) - 4 dni.

II ZAPYTANIA

Informuj#, $e wp!yn#!y nast#puj%ce zapytania:

1) pos!a Przemys!awa Gosiewskiego w sprawie wsparcia finansowego


przygotowania poszczególnych etapów realizacji programu "Zrównowa#ony
rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwi$zku z obszarami Natura
2000" - do ministra &rodowiska (2765),

2) pos!a Andrzeja Grzyba w sprawie przekwalifikowania niespokrewnionej


z dzieckiem rodziny zast"pczej w zawodow$ niespokrewnion$ z dzieckiem
wielodzietn$ rodzin" zast"pcz$ - do ministra pracy i polityki spo!ecznej
(2766),

3) pos!a S!awomira Nowaka w sprawie wp!ywu projektu ustawy o zmianie


ustawy o systemie o&wiaty i niektórych innych ustaw na szko!y prowadz$ce
program matury mi"dzynarodowej IB - do ministra edukacji narodowej
(2767),

4) pos!a Paw!a Poncyljusza w sprawie pozwolenia na budow" drogi


ekspresowej S8 przez dzielnic" Bemowo oraz umorzenia post"powania
o &rodowiskowych uwarunkowaniach - do ministra infrastruktury (2768),

5) pos!a Wojciecha Szaramy w sprawie zmiany sposobu naliczania op!at


z tytu!u cz"&ci równowa#$cej subwencji ogólnej dla gmin - do ministra
finansów (2769),

6) pos!a Jana Burego s. Antoniego w sprawie zamiaru obj"cia sze&ciolatków


obowi$zkiem edukacji szkolnej - do ministra edukacji narodowej (2770),

7) pos!ów Witolda Namy&laka i Zdzis!awa Czuchy w sprawie pomocy


finansowej dla osób internowanych na podstawie dekretu z dnia 12 grudnia
1981 r. o stanie wojennym - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2771),
- 62 -

8) pose! Jadwigi Wi&niewskiej w sprawie umieszczenia w programie


rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego renowacja zabytkowego
dworca kolejowego w Myszkowie - do ministra infrastruktury (2772),

9) pos!a Artura Górskiego w sprawie kontroli bezczynno&ci wojewody


mazowieckiego wobec wniosku prezydenta m.st. Warszawy o uchylenie
z mocy prawa decyzji o pozwoleniu na budow" - do ministra infrastruktury
(2773),

10) pose! Beaty Kempy w sprawie projektu budowy Hali Stulecia we


Wroc!awiu - do ministra rozwoju regionalnego (2774),

11) pos!a Paw!a Kowala w sprawie kontynuacji budowy domu dziecka


w Jaszczurowej w powiecie wadowickim - do ministra &rodowiska (2775),

12) pos!a Czes!awa Hoca w sprawie d!ugoletniego nieuregulowania kwestii


wyp!aty odszkodowania za szkody wyrz$dzone przez zwierz"ta !owne na
terenach znajduj$cych si" w granicach administracyjnych miasta,
a niewchodz$cych w sk!ad obwodów !owieckich - do ministra &rodowiska
(2776),

13) pos!a Zbigniewa Babalskiego w sprawie obowi$zku wykonania


przy!$czenia do sieci kanalizacji sanitarnej - do ministra infrastruktury
(2777),

14) pos!a Grzegorza Raniewicza w sprawie rekompensaty lub zwrotu maj$tków


pozostawionych w Polsce przez Ukrai%ców polskiego pochodzenia
- do ministra spraw wewn"trznych i administracji (2778),

15) pos!a Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie zasadno&ci wprowadzenia


kuratora do Polskiego Zwi$zku Pi!ki No#nej - do ministra sportu i turystyki
(2779),

16) pos!a Krzysztofa Lipca w sprawie reorganizacji s$dów powszechnych,


zasadno&ci, celowo&ci oraz przyczyn planowanej likwidacji S$du
Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej w woj. &wi"tokrzyskim oraz
mo#liwo&ci i potencjalnych korzy&ci z powo!ania w pozostawionym S$dzie
Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej S$du Pracy - do ministra
sprawiedliwo&ci (2780),
- 63 -

17) pose! Lidii Staro% w sprawie zbadania spraw o sygn. akt: KM 827/03. KM
1306/04, KM 1320/04, KM 1327/04, KM 1419/04, KM 55/05, KM 234/05,
KM 865/05, KM 55/05 prowadzonych przez komornika przy S$dzie
Rejonowym w Szczytnie oraz bieg!ego rzeczoznawc" w zakresie
zasadno&ci ewentualnego wszcz"cia post"powania przygotowawczego z
art. 286 k.k., art. 271 k.k. i art. 231 k.k. - do ministra sprawiedliwo&ci
(2781),

18) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie stanu technicznego budynków dworców


kolejowych w woj. podlaskim - do ministra infrastruktury (2782),

19) pose! Bo#eny Szyd!owskiej w sprawie zwrócenia szczególnej uwagi


i zapewnienia finansowania szczepie% przeciwko ospie wietrznej dla grup
ryzyka i szczepie% przeciwko pneumokokom dla ca!ej populacji
do pierwszego roku #ycia oraz dla grup ryzyka do pi$tego roku #ycia
- do ministra zdrowia (2783),

20) pose! Bo#eny Szyd!owskiej w sprawie uwag do projektu ustawy


o finansach publicznych - do ministra finansów (2784),

21) pose! Bo#eny Szyd!owskiej w sprawie nowelizacji ustawy o finansach


publicznych oraz likwidacji zak!adów bud#etowych i gospodarstw
pomocniczych - do ministra finansów (2785),

22) pos!a Waldy Dzikowskiego w sprawie zmian w przepisach dotycz$cych


bada% technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy - do ministra
infrastruktury (2786),

23) pos!a S!awomira Kopyci%skiego w sprawie planów reorganizacji sieci


s$dów rejonowych - do ministra sprawiedliwo&ci (2787),

24) pos!a Józefa Rojka w sprawie nieprawid!owo&ci w s$downictwie


wojskowym przedstawionych w programie telewizyjnym "Uwaga"
- do ministra obrony narodowej (2788),

25) pose! Domiceli Kopaczewskiej w sprawie realizacji ustawy o wykonywaniu


kary pozbawienia wolno&ci poza zak!adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego - do ministra sprawiedliwo&ci (2789),

26) pos!a Adama Wykr"ta w sprawie wysoko&ci stawki podatku akcyzowego na


p!ynne i ciek!e paliwa grzewcze - do ministra finansów (2790),

27) pos!a Witolda Kochana w sprawie planów resortu odno&nie S$du


Rejonowego w Muszynie - do ministra sprawiedliwo&ci (2791),
- 64 -

28) pose! Jolanty Hibner w sprawie interwencji obywateli, którzy zostali


wykluczeni z rejestru cz!onków spó!dzielni mieszkaniowej i mimo
wniesienia zaleg!ych op!at zostali pozbawieni prawa w!asno&ci do lokali
mieszkalnych - do ministra sprawiedliwo&ci (2792),

29) pos!ów Witolda Namy&laka i Zdzis!awa Czuchy w sprawie zasad konkursu


o dofinansowanie projektów w ramach dzia!ania 12.1 "Rozwój systemu
ratownictwa medycznego" Programu Operacyjnego "Infrastruktura
i &rodowisko na lata 2007-2013" - do ministra rozwoju regionalnego
(2793),

30) pos!ów Witolda Namy&laka i Zdzis!awa Czuchy w sprawie planowanej


likwidacji s$dów rejonowych w Bytowie i w Miastku - do ministra
sprawiedliwo&ci (2794),

31) pos!a Mariusza Kami%skiego w sprawie powo!ania specjalnej strefy


ekonomicznej w Bia!ymstoku - do prezesa Rady Ministrów (2795),

32) pos!a Jaros!awa Zieli%skiego w sprawie statusu nauczycieli - absolwentów


wy#szych uczelni akademickich, którzy nie uzyskali tytu!u magistra
- do ministra edukacji narodowej (2796),

33) pose! Beaty Ma!eckiej-Libery w sprawie stawki podatku od nieruchomo&ci


dla budynków zaj"tych na prowadzenie dzia!alno&ci gospodarczej
w zakresie udzielania &wiadcze% zdrowotnych - do ministra finansów
(2797),

34) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie udzielania piel"gniarskich &wiadcze%


w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie piel"gniarskim
oraz w miejscu zamieszkania &wiadczeniobiorcy - do ministra zdrowia
(2798),

35) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie zapewnienia w bud#ecie pa%stwa na


2009 r. niezb"dnych &rodków na dop!aty dla przewo*ników realizuj$cych
komunikacj" pasa#ersk$ na terenie woj. wielkopolskiego - do ministra
infrastruktury (2799),

36) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie wykonywania bada% laboratoryjnych


w domu chorego - do ministra zdrowia (2800),

37) pos!a Jacka Tomczaka w sprawie wykonywania &wiadcze% w zakresie


promocji zdrowia i profilaktyki chorób - do ministra zdrowia (2801),

38) pos!a Artura Górskiego w sprawie interpretacji przepisów ustawy


o cudzoziemcach - do ministra spraw wewn"trznych i administracji (2802),
- 65 -

39) pos!a Stanis!awa Witaszczyka w sprawie pracowników polskich


powracaj$cych z zagranicy - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2803),

40) pos!a Stanis!awa Witaszczyka w sprawie rosn$cych zwolnie% pracowników


- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2804),

41) pos!a Stanis!awa Witaszczyka w sprawie zniesienia habilitacji - do ministra


nauki i szkolnictwa wy#szego (2805),

42) pos!a Jana Musia!a w sprawie opó*nie% w rozpatrywaniu przez Pa%stwowy


Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe!nosprawnych wniosków o refundacj"
sk!adek rentowej i emerytalnej dla osób niepe!nosprawnych prowadz$cych
dzia!alno&' gospodarcz$ - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2806),

43) pos!a Tomasza Smolarza w sprawie limitu uprawnie% na emisj" dwutlenku


w"gla dla Spó!dzielni Mieszkaniowej w Bielawie - do ministra &rodowiska
(2807),

44) pose! Jolanty Hibner w sprawie inicjatywy ustawodawczej o przywrócenie


terminu do sk!adania wniosków o odszkodowanie za tereny zaj"te
pod budow" ulic w Warszawie - do ministra infrastruktury (2808),

45) pos!a Zbigniewa Babalskiego w sprawie przebiegu drogi S7 na odcinku


w"ze! Czerwona Karczma-Ostróda - do ministra infrastruktury (2809),

46) pos!a Jana Filipa Libickiego w sprawie po!$czenia Instytutu Ro&lin


i Przetworów Zielarskich z Instytutem W!ókien Naturalnych w Poznaniu
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2810),

47) pos!a Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie interpretacji przepisów


dotycz$cych organu w!a&ciwego d!u#nika - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (2811),

48) pos!a Edwarda Czesaka oraz grupy pos!ów w sprawie rozwi$za% na rzecz
poprawy kondycji finansowej Zak!adów Mechanicznych w Tarnowie
- do ministra skarbu pa%stwa (2812),

49) pos!a Arkadiusza Mularczyka w sprawie najkorzystniejszego dla gospodarki


i wysoko&ci wynagrodze% obywateli kursu z!otego przy wej&ciu Polski
do strefy euro - do prezesa Rady Ministrów (2813),

50) pos!a Arkadiusza Mularczyka w sprawie przeznaczenia z bud#etu pa%stwa


kwoty 80 mln z! na budow" cz"&ci obwodnicy Nowego S$cza wraz
z mostem na rzece Dunajec - do prezesa Rady Ministrów (2814),
- 66 -

51) pos!ów Zdzis!awa Czuchy i Witolda Namy&laka w sprawie planowanej


likwidacji S$du Rejonowego w Ko&cierzynie - do ministra sprawiedliwo&ci
(2815),

52) pos!a Andrzeja Nowakowskiego w sprawie &ledztwa dotycz$cego


uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika - do ministra
sprawiedliwo&ci (2816),

53) pos!a Andrzeja Nowakowskiego w sprawie odszkodowa% dla hodowców


i producentów drobiu z tytu!u wyst$pienia ognisk ptasiej grypy
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2817),

54) pos!a W!odzimierza Karpi%skiego w sprawie wymiany taboru


samochodowego Komendy Powiatowej Policji w Pu!awach - do ministra
spraw wewn"trznych i administracji (2818),

55) pos!a Henryka Siedlaczka w sprawie zwrotu apteki przej"tej w latach


pi"'dziesi$tych na w!asno&' Skarbu Pa%stwa - do ministra skarbu pa%stwa
(2819),

56) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie wywozu &mieci na tereny


s$siaduj$ce z Bia!owieskim Parkiem Narodowym - do ministra &rodowiska
(2820),

57) pos!a Andrzeja Nowakowskiego oraz grupy pos!ów w sprawie rz$dowego


projektu ustawy z dnia 22 kwietnia 2008 r. o Krajowej Szkole S$downictwa
i Prokuratury, który zosta! przekazany do Komisji Sprawiedliwo&ci i Praw
Cz!owieka - do ministra sprawiedliwo&ci (2821),

58) pos!ów Tadeusza Arkita i Janusza Chwieruta w sprawie decyzji Krajowego


Zarz$du Gospodarki Wodnej o wyst$pieniu z wnioskiem w sprawie
wygaszenia trwa!ego zarz$du dla nieruchomo&ci zaj"tej pod rozpocz"t$
budow" Domu Dziecka w Jaszczurowej w powiecie wadowickim
- do ministra &rodowiska (2822),

59) pos!a Tadeusza Kopcia w sprawie zani#enia dotacji na o&wiat" przez


starostwo powiatowe w Cieszynie - do ministra edukacji narodowej (2823),

60) pos!a Bogus!awa Kowalskiego w sprawie odwo!ywania cz!onków Rady


Narodowego Centrum Bada% i Rozwoju - do ministra nauki i szkolnictwa
wy#szego (2824),

61) pos!a Wojciecha Ziemniaka w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej


- do ministra spraw wewn"trznych i administracji (2825),
- 67 -

62) pose! Teresy Wargockiej w sprawie udzielenia dotacji osobom


prowadz$cym niepubliczne przedszkole w &wietle ustawy o systemie
o&wiaty - do ministra edukacji narodowej (2826),

63) pos!a Andrzeja Adamczyka w sprawie lokalizacji zak!adu


zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Skawina
- do ministra &rodowiska (2827),

64) pose! Bo#eny S!awiak w sprawie uregulowania sytuacji materialno-prawnej


rodziców wychowuj$cych niepe!nosprawne dzieci - do ministra pracy
i polityki spo!ecznej (2828),

65) pos!ów Micha!a Wojtkiewicza i Jacka Pilcha w sprawie budowy


wschodniej obwodnicy Tarnowa od zjazdu z autostrady w Krzy#u
do !$cznika obwodnicy po!udniowej przy ul. Lwowskiej - do ministra
infrastruktury (2829),

66) pos!ów Marka Polaka i Micha!a Wojtkiewicza w sprawie konieczno&ci


wykwaterowania mieszka%ców z terenów budowy zbiornika wodnego
)winna Por"ba - do prezesa Rady Ministrów (2830),

67) pos!a Andrzeja Adamczyka oraz grupy pos!ów w sprawie nadmiernych


utrudnie% w ruchu drogowym wynikaj$cych z prowadzonych prac
remontowych autostrady A4 na odcinku obwodnica Krakowa - Lotnisko
Balice w kierunku Wieliczki - do ministra infrastruktury (2831),

68) pos!a Marka Zieli%skiego w sprawie egzaminów na aplikacj" adwokack$,


radcowsk$ i dost"pu do tych zawodów - do ministra sprawiedliwo&ci
(2832),

69) pos!ów Marka Zieli%skiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie


warunków pracy kobiet w supermarketach - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (2833),

70) pos!a Mieczys!awa Marcina (uczaka w sprawie rodzinnych domów dziecka


- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2834),

71) pos!a Mieczys!awa Marcina (uczaka w sprawie procedur przekszta!cania


samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej niewymagaj$cych
odd!u#enia - do ministra zdrowia (2835),

72) pos!a Mieczys!awa Marcina (uczaka w sprawie art. 9 d ust. 1 i 2 ustawy


Karta Nauczyciela - do ministra edukacji narodowej (2836),
- 68 -

73) pose! Bo#eny Kotkowskiej w sprawie protestu p!acowego piel"gniarek


i po!o#nych w Szpitalu Ogólnym w Bielsku-Bia!ej - do ministra zdrowia
(2837),

74) pose! Krystyny Skowro%skiej w sprawie planów likwidacji S$dów


Rejonowych w miastach Kolbuszowa i Nisko w woj. podkarpackim
- do ministra sprawiedliwo&ci (2838),

75) pose! Anny Zalewskiej w sprawie uzyskania odszkodowania z tytu!u szkód


górniczych od Spó!ki Restrukturyzacji Kopal% SA w Katowicach
- do ministra gospodarki (2839),

76) pos!a Wojciecha Szaramy w sprawie zarzutów pracowników Prokuratury


Rejonowej w Pszczynie dotycz$cych przechowywania i zabezpieczania akt
- do ministra sprawiedliwo&ci (2840),

77) pose! El#biety Jakubiak w sprawie modernizacji infrastruktury kolejowej


przed organizacj$ Mistrzostw Europy Euro 2012 - do ministra infrastruktury
(2841),

78) pose! El#biety Jakubiak w sprawie dzia!a% Prezesa NFZ w zwi$zku


z zarz$dzeniami nr 8/2008/DGL oraz 15/2008/DGL - do ministra zdrowia
(2842),

79) pose! El#biety Jakubiak w sprawie zabezpieczenia &rodków w bud#ecie


pa%stwa na 2009 r. na realizacj" inwestycji, jak$ jest budowa obwodnicy
miasta Serocka - do ministra infrastruktury (2843),

80) pos!a Jaros!awa Zieli%skiego w sprawie rozbie#no&ci stanowisk


prezentowanych przez terenowych przedstawicieli rz$du i koalicji rz$dowej
odno&nie rz$dowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi$zku ze zmianami w organizacji i podziale zada% administracji
publicznej w województwie - do prezesa Rady Ministrów (2844),

81) pos!a Jana Kochanowskiego w sprawie planowanej likwidacji S$du


Rejonowego we Wschowie - do ministra sprawiedliwo&ci (2845),

82) pos!a Wies!awa Andrzeja Szczepa%skiego w sprawie budowy drugiej


przeprawy mostowej w G!ogowie - do ministra infrastruktury (2846),

83) pos!a Piotra Stanke w sprawie utrudnie% komunikacyjnych spowodowanych


zapowiadan$ rozbudow$ lotniska w R"biechowie - do ministra
infrastruktury (2847),
- 69 -

84) pos!a Mieczys!awa Marcina (uczaka w sprawie zawierania umów


ubezpieczenia upraw rolnych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2848).

Zapytania te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zosta!y


przekazane adresatom.

Jednocze&nie informuj#, $e wp!yn#!y nast#puj%ce odpowiedzi:

1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Marka Borowskiego
w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 przez warszawsk$ dzielnic"
Bemowo (2238),

2) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jaros!awa
Rusieckiego w sprawie przyj"cia przez Zak!ad Ubezpiecze% Spo!ecznych
korzystniejszego dla &wiadczeniobiorcy wska*nika, tj. 200,5790 od 1990 r.,
przy obliczaniu wysoko&ci &wiadczenia (2328),

3) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Agnieszki


Ch!o%-Domi%czak - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a
Jaros!awa Rusieckiego w sprawie zaliczenia nagród jubileuszowych
wyp!aconych do dnia 31 grudnia 1989 r. do wymiaru wynagrodzenia oraz
ich wp!ywu na wysoko&' emerytury (2340),

4) ministra &rodowiska Macieja Nowickiego na zapytanie pos!a Józefa Rojka


w sprawie rewitalizacji Zespo!u Zbiorników Wodnych Ro#nów-Czchów
(2411),

5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Artura Górskiego
w sprawie potrzeby obni#enia opodatkowania dochodów z pracy i kapita!u
(2417),

6) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upowa#nienia


ministra - na zapytanie pose! Miros!awy Mas!owskiej w sprawie nowego
systemu rozlicze% w systemie ochrony zdrowia wed!ug jednorodnych grup
pacjentów (2439),
- 70 -

7) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Przemys!awa Gosiewskiego
w sprawie utworzenia konsulatu RP w Winnicy na Ukrainie (2478),

8) ministra skarbu pa%stwa Aleksandra Grada na zapytanie pose! Marzeny


Ok!a-Drewnowicz w sprawie odszkodowa% dla osób, które utraci!y swoj$
ziemi" i mienie w wyniku wysiedle% z terenów przeznaczonych na cele
wojskowe (2482),

9) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Pa%stwa Jana Burego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Micha!a Szczerby
w sprawie wykupu mieszka% zak!adowych w budynku przy ul. P!ockiej 47
w Warszawie (2494),

10) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie pos!a Jerzego


Materny w sprawie rozwoju sieci dystrybucji i magazynowania gazu
ziemnego na terenie woj. lubuskiego (2499),

11) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a
Lecha Ko!akowskiego w sprawie budowy bazy paliw na terenie gminy
Narewka (2513),

12) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na zapytanie pos!a


Tomasza Kami%skiego w sprawie przyznawania &wiadcze% rentowych
osobom niewype!niaj$cym cz"&ciowo warunków zawartych w ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze% Spo!ecznych (2528),

13) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a
Krzysztofa Putry w sprawie planowanej budowy bazy paliw w okolicach
osady Le&na Gmina Narewka w woj. podlaskim (2531),

14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!ów Marka Matuszewskiego
i Zbigniewa Chmielowca w sprawie budowy autostrady na odcinku
Stryków-Toru% (2538),

15) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


na zapytanie pos!a Jana Kulasa w sprawie funkcjonowania Rady Polityki
Pieni"#nej (2542),
- 71 -

16) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a S!awomira Kopyci%skiego
w sprawie inwestycji budowy zbiornika wodnego na Bia!ej i Czarnej
Nidzie (2551),

17) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upowa#nienia


ministra - na zapytanie pose! Stanis!awy Prz$dki w sprawie w!$czenia
Pa%stwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji zespolonej (2555),

18) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Pa%stwa Jana Burego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pose! Katarzyny Matusik-Lipiec
w sprawie p!atnych serwisów Polskiej Agencji Prasowej (2556),

19) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czes!awa Pi$tasa


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jerzego Szmajdzi%skiego
w sprawie wykorzystania do&wiadczenia #o!nierzy by!ych Wojskowych
S!u#b Informacyjnych oraz sposobu traktowania oficerów b. WSI
pozostaj$cych w rezerwie kadrowej (2558),

20) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jana
Dziedziczaka w sprawie projektu ustawy o wojewodzie i administracji
rz$dowej w województwie (2560),

21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jana
Dziedziczaka w sprawie stanu zabytków w Rydzynie w powiecie
leszczy%skim (2561),

22) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Mieczys!awa Marcina
(uczaka w sprawie stosowania art. 56 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpiecze% Spo!ecznych (2563),

23) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na zapytanie pos!a Jana
Religi w sprawie sposobu naliczania &wiadcze% emerytalnych dla kobiet
urodzonych po 1 stycznia 1954 r., które przejd$ na emerytury w 2014 r.
(2567),

24) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska, G!ównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a
Józefa Rojka w sprawie budowy terminala paliwowego na terenie gminy
Narewka (2568),
- 72 -

25) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Józefa Rojka w sprawie
potrzeby zmiany niektórych przepisów ustawy o repatriacji (2569),

26) minister zdrowia Ewy Kopacz na zapytanie pos!a Jacka Kurskiego


w sprawie ra#$cych nieprawid!owo&ci w przeprowadzaniu przetargów na
wyposa#enie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wroc!awiu
(2574),

27) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jacka Pilcha w sprawie
dodatkowych kontraktów dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie (2575),

28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jacka Pilcha w sprawie
budowy przebiegaj$cej przez Tarnów autostrady A4 (2576),

29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jacka Pilcha w sprawie
obiecanej podwy#ki dla ratowników medycznych (2577),

30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jacka Pilcha w sprawie
budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa (2578),

31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jacka Pilcha w sprawie
stworzenia w Tarnowie bazy )mig!owcowej S!u#by Ratownictwa
Medycznego (2579),

32) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czes!awa Pi$tasa


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Piotra Stanke w sprawie
dokumentów potwierdzaj$cych s!u#b" osób przymusowo zatrudnianych
w kopalniach w"gla, kamienio!omach oraz batalionach budowlanych
w latach 1949-1959 (2580),

33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Piotra Stanke w sprawie
koniecznego remontu drogi krajowej nr 22 w granicach administracyjnych
miasta Chojnice (2581),
- 73 -

34) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!ów
Krzysztofa So%ty i Jerzego R"bka w sprawie przerostu zatrudnienia
w Urz"dzie Wojewódzkim w Kielcach (2582),

35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a W!odzimierza Karpi%skiego
w sprawie sprzeda#y leków przez Internet (2584),

36) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upowa#nienia


ministra - na zapytanie pos!ów S!awomira Preissa i Paw!a Suskiego
w sprawie sprowadzania przez Graniczn$ Stacj"
Sanitarno-Epidemiologiczn$ z zagranicy produktów leczniczych
nieposiadaj$cych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezb"dnych dla
ratowania #ycia lub zdrowia pacjenta (2590),

37) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jana Kulasa w sprawie
stanu prac nad Narodow$ Strategi$ Gospodarowania Wodami 2030 (2593),

38) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dzieko%skiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Kazimierza
Gwiazdowskiego w sprawie interpretacji przepisów dotycz$cych ustalania
warunków zabudowy (2594),

39) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Czes!awa Hoca
w sprawie przyczyn opó*nie% w zatwierdzeniu przez Komisj" Europejsk$
Programu Operacyjnego "Zrównowa#ony rozwój sektora rybo!ówstwa
i nadbrze#nych obszarów rybackich 2007-2013" oraz weryfikacji
nieoficjalnych informacji dotycz$cych braku konsultacji przedmiotowego
programu ze &rodowiskiem rybackim (2595),

40) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie pos!ów Artura
Górskiego i El#biety Rafalskiej w sprawie dzia!a% podejmowanych przez
rz$d dotycz$cych wprowadzenia powszechnego moratorium na
wykonywanie aborcji (2596),

41) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julii Pitery


- z upowa#nienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie pos!a Zbigniewa
Kozaka w sprawie dzia!a% podj"tych przez premiera w zwi$zku ze
z!o#eniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w dniu 4 wrze&nia 2008 r.
dokumentu pod tytu!em "Polityczno-biznesowy uk!ad w Sopocie
- uwarunkowania oraz przyk!ady nieprawid!owo&ci" (2598),
- 74 -

42) minister nauki i szkolnictwa wy#szego Barbary Kudryckiej na zapytanie


pose! Jadwigi Wi&niewskiej w sprawie zabezpieczenia w przysz!orocznym
bud#ecie pa%stwa &rodków finansowych na realizacj" rozbudowy
i modernizacji budynku g!ównego Wydzia!u In#ynierii Mechanicznej
i Informatyki Politechniki Cz"stochowskiej (2599),

43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Micha!a
Jarosa w sprawie wynagrodzenia oraz wyposa#enia policjantów (2601),

44) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Boles!awa Grzegorza
Piechy w sprawie prowadzonych aktualnie prac nad rz$dowymi projektami
ustaw zdrowotnych (2602),

45) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Wies!awa
Andrzeja Szczepa%skiego w sprawie dofinansowania remontu zabytkowego
mostu prowadz$cego do Zamku Kórnickiego (2603),

46) podsekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pose! Miros!awy Nykiel
w sprawie braku uregulowa% prawnych w zakresie szkód komunikacyjnych
zwi$zanych z nag!ym wtargni"ciem na jezdni" dzikiej zwierzyny (2605),

47) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Chojny-Duch


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pose! Miros!awy Nykiel
w sprawie otrzymania certyfikatu do us!ugowego prowadzenia ksi$g
rachunkowych (2606),

48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Jerzego Kozdronia
w sprawie zmian i u!atwie% w korzystaniu z infrastruktury PKP SA przez
innych prywatnych kolejowych przewo*ników towarów (2607),

49) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Pa%stwa Jana Burego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Andrzeja Nowakowskiego
w sprawie wykorzystania mienia i gruntów cukrowni Borowiczki (2608),

50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pose! Anny
Zalewskiej w sprawie nowej lokalizacji lub remontu starej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w )widnicy (2610),
- 75 -

51) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie pos!a Adama Wykr"ta


w sprawie planów Ministerstwa Gospodarki dotycz$cych zdynamizowania
rozbudowy istniej$cych w Polsce kopal% w"gla w celu zwi"kszenia jego
wydobycia i zaspokojenia rosn$cego zapotrzebowania krajowego
i zagranicznego na ten surowiec (2613),

52) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy#szego


Gra#yny Prawelskiej-Skrzypek - z upowa#nienia ministra - na zapytanie
pos!a Stanis!awa Witaszczyka w sprawie finansowania uczelni wy#szych
(2616),

53) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Stanis!awa Rydzonia
w sprawie budowy domu dziecka w Jaszczurowej w ramach inwestycji
"Budowa zbiornika wodnego )winna Por"ba" (2618),

54) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie pose! Ma!gorzaty Kidawy-B!o%skiej w sprawie nieruchomo&ci
przy ul. Krakowskie Przedmie&cie 5 - siedziby Akademii Sztuk Pi"knych
w Warszawie (2619),

55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Micha!a Jarosa w sprawie
realizacji projektu "Rewitalizacja zabytkowego historycznego kompleksu
dworca Wroc!aw G!ówny" (2620),

56) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Czes!awy


Ostrowskiej - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pose! Bo#eny
Kotkowskiej oraz grupy pos!ów w sprawie krzywdz$cej decyzji bielskiego
Miejskiego O&rodka Pomocy Spo!ecznej wobec specjalistycznej rodziny
zast"pczej (2621),

57) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Mariana Cichosza


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Antoniego B!$dka
w sprawie budowy gmachu S$du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Stalowej Woli (2622),

58) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na zapytanie pos!a


Janusza Dzi"cio!a w sprawie waloryzacji rent i emerytur (2623),

59) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Waldy Dzikowskiego
w sprawie wdro#enia przez Polsk" dyrektywy unijnej reguluj$cej zasady
dzia!ania rynku finansowego (2624),
- 76 -

60) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Agnieszki


Ch!o%-Domi%czak - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a
Jaros!awa Rusieckiego w sprawie warunków nabycia uprawnie%
do &wiadcze% emerytalnych (2628),

61) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Artura Dunina
w sprawie problemu zwalczania warrozy (2630),

62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Piotra
Wa&ki oraz grupy pos!ów w sprawie odbudowy Zamku Królewskiego
w Poznaniu (2634),

63) minister rozwoju regionalnego El#biety Bie%kowskiej na zapytanie pos!a


Jana Burego s. Józefa w sprawie Programu Wspó!pracy Transgranicznej
mi"dzy Rzecz$pospolit$ Polsk$ a Republik$ S!owack$ w latach 2007-2013
(2635),

64) ministra sportu i turystyki Miros!awa Micha!a Drzewieckiego na zapytanie


pos!a Marka Kuchci%skiego w sprawie niedoszacowania przez ministra
sportu i turystyki programu "Moje boisko Orlik 2012" na przyk!adzie
podkarpackich inwestycji (2636),

65) ministra sportu i turystyki Miros!awa Micha!a Drzewieckiego na zapytanie


pos!a Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie nieprawid!owo&ci przy
wyborze delegatów na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie
Delegatów Warmi%sko-Mazurskiego Zwi$zku Pi!ki No#nej (2638),

66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn"trznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Marka
Kuchci%skiego w sprawie odwo!ania komendanta powiatowego Policji
w Ja&le (2640),

67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Macieja Orzechowskiego
w sprawie dzia!a% i harmonogramu prac budowy obwodnicy miejscowo&ci
Jarocin w woj. wielkopolskim w ci$gu drogi krajowej nr 11 (2641),

68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Leszka
Aleksandrzaka w sprawie fatalnego stanu mostu prowadz$cego do zamku
w Kórniku, w woj. wielkopolskim (2643),
- 77 -

69) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El#biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa#nienia ministra - oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upowa#nienia
ministra - na zapytanie pos!ów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra
Nowaka w sprawie mo#liwo&ci przekazania dodatkowych &rodków na
remont zabytkowego mostu prowadz$cego do zamku w Kórniku (2644),

70) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na zapytanie pose! Anny
Ba%kowskiej w sprawie planów resortu dotycz$cych reformy PFRON
(2647),

71) ministra skarbu pa%stwa Aleksandra Grada na zapytanie pos!a Romana


Koseckiego w sprawie prywatyzacji jednoosobowej spó!ki Skarbu Pa%stwa
"Uzdrowisko Konstancin-Zdrój" sp. z o.o. (2649),

72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Macieja Orzechowskiego
w sprawie dzia!a% i harmonogramu prac budowy obwodnic: Gostynia,
Piasków oraz Krobi w powiecie gosty%skim w woj. wielkopolskim,
w ci$gu drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 434 (2655),

73) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Artura Dunina w sprawie
planowanej podwy#ki akcyzy na autogaz (2658),

74) ministra sportu i turystyki Miros!awa Micha!a Drzewieckiego na zapytanie


pos!a Artura Górskiego w sprawie wywózki gruzu ze Stadionu
Dziesi"ciolecia (2660),

75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Józefa Rojka w sprawie
potrzeby zapobie#enia likwidacji publicznego zak!adu opieki zdrowotnej
w Starachowicach (2661),

76) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czes!awa Pi$tasa


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Józefa Rojka w sprawie
dzia!ki w zarz$dzie Agencji Mienia Wojskowego b"d$cej pozosta!o&ci$ po
krakowskim lotnisku Rakowice-Czy#yny (2662),

77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&ci Zbigniewa Wrony


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Zbigniewa Babalskiego
w sprawie likwidacji S$du Rejonowego w Biskupcu (2663),
- 78 -

78) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!ów Ryszarda Galli i Tomasza
Garbowskiego w sprawie planów likwidacji Zak!adów Przewozów
Towarowych w Opolu (2671),

79) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na zapytanie pose! Beaty
Bublewicz oraz grupy pos!ów w sprawie reformy Pa%stwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe!nosprawnych (2682),

80) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Andrzeja B"tkowskiego
w sprawie planowanych ogranicze% w rozk!adzie jazdy PKP od dnia 13
grudnia 2008 r. na trasie Kielce-Warszawa (2686),

81) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pose! Jolanty Szymanek-Deresz
w sprawie stawek czynszu ustalonych zarz$dzeniem nr 2313/08 prezydenta
miasta P!ocka z dnia 27 sierpnia 2008 r. (2694),

82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Mieczys!awa Marcina
(uczaka w sprawie budowy obwodnicy Wielunia (2700),

83) sekretarza stanu w Ministerstwie )rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a S!awomira Zawi&laka
w sprawie planowanego terminu oddania do u#ytku zbiornika wodnego
w Nieliszu w powiecie zamojskim (2704),

84) dyrektor G!ównej Komisji )cigania Zbrodni przecwiko Narodowi


Polskiemu, zast"pcy prokuratora generalnego Dariusza Gabrela
- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Zbigniewa Girzy%skiego
oraz grupy pos!ów w sprawie informacji dotycz$cych uprowadzenia
i zabójstwa ks. Jerzego Popie!uszki przez S!u#b" Bezpiecze%stwa
w pa*dzierniku 1984 r. (2705),

85) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!ów S!awomira Preissa
i Paw!a Suskiego w sprawie obwodnicy dla miasta My&liborza w ci$gu
drogi krajowej nr 26 (2706),

86) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a Wojciecha Wilka
w sprawie realizacji 2. etapu budowy obwodnicy Pu!aw (2726),
- 79 -

87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


W!odkowskiego - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!anek Moniki
Wielichowskiej i Renaty Zaremby w sprawie sta!ych op!at
w przedszkolach (2744),

88) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


W!odkowskiego - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pose! Marzeny
Ok!a-Drewnowicz w sprawie egzaminów z przygotowania zawodowego
obowi$zuj$cych w szko!ach rolniczych (2745),

89) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


W!odkowskiego - z upowa#nienia ministra - na zapytanie pos!a
Mieczys!awa Marcina (uczaka w sprawie profilaktyki wzrastaj$cej
przest"pczo&ci w&ród dzieci i m!odzie#y, zw!aszcza gimnazjalnej (2760),

90) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke na zapytanie pos!a Mieczys!awa Marcina (uczaka w sprawie
kryteriów przyznawania przez o&rodki pomocy spo!ecznej zasi!ków
celowych w zwi$zku z tegoroczn$ susz$ (2761).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zosta!y


przekazane pos!om.

Informuj# równie$, $e w regulaminowym terminie nie wp!yn#!y


odpowiedzi na nast#puj%ce zapytania:

1) pos!a Jerzego R"bka oraz grupy pos!ów w sprawie utrzymania przez


MSWiA w mocy decyzji wojewody lubelskiego, odmawiaj$cej wydania
zarz$dzenia zast"pczego stwierdzaj$cego wyga&ni"cie mandatu burmistrza
Radzynia Podlaskiego - od prezesa Rady Ministrów (2570) - 18 dni,

2) pos!a Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie interpretacji przepisów


ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - od ministra
infrastruktury (2627) - 8 dni,

3) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie gro*by likwidacji szpitalnego


oddzia!u ratunkowego w Bielsku Podlaskim - od ministra zdrowia (2631)
- 7 dni,
- 80 -

4) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie gro*by likwidacji szpitalnego


oddzia!u ratunkowego w Siemiatyczach - od ministra zdrowia (2632)
- 7 dni,

5) pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie opó*nie% towarzysz$cych


powstawaniu podstrefy ekonomicznej w woj. podlaskim - od prezesa Rady
Ministrów (2633) - 7 dni,

6) pos!a Jana Szyszki w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Polskiego


Towarzystwa Rybackiego dotycz$cy prac redukcyjnych w koloniach
#erowych kormorana czarnego - od ministra &rodowiska (2646) - 5 dni,

7) pos!a Jacka Pilcha w sprawie pomocy gminom powiatu tarnowskiego


w usuwaniu azbestu - od ministra gospodarki (2653) - 4 dni.

Warszawa, 20 listopada 2008 r.

MARSZA(EK SEJMU

(-) Bronis!aw Komorowski

T!oczono z polecenia Marsza!ka Rzeczypospolitej Polskiej


- 81 -